<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ساخت و مشخصه يابي فوم آلومينيومي با استفاده از كره هاي توخالي سراميكي به روش فلزخوراني
2
ساخت و مشخصه يابي فوم تركيبي آلومينيومي با استفاده از ذرات پرليت منبسط شده به روش رخنه دهي مذاب
3
ساخت و مشخصه يابي فوم نانو كامپوزيتي ديوپسيد-منيزيم فلوئوراپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
4
ساخت و مشخصه يابي كاتاليزور كامپوزيتي كربن/كربن به روش نفوذ بخار شيميايي
5
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت Cu-Zn-Al/Al2O3 به وسيله متالورژي پودر
6
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت آلومينيوم - آلومينيوم/نانو سيليكا به روش پودر در لوله
7
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت آلومينيوم- كاربيد بر با استفاده از فرآيند ريخته گري همزدني شبه درجا
8
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت ذره اي در جاي Al/SiaCbNeOd با پيروليز تترااتيل ارتو سيليكات در مذاب
9
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت ريختگي زمينه آلومينيومي تقويت شده با الياف فولادي
10
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با الياف بلند فولادي با پوشش Ni-P
11
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با تقويت كننده نانو رسي و اتصال به روش فاز مايع گذرا
12
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات حاوي سيليسيم و اكسيژن به روش درجا از طريق پيروليز سيليكون اچ تي وي در مذاب
13
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت سراميكي فوق دما بالا TiB2/SiC/C
14
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت منيزيم/نانوسيليكا به روش اكستروژن تجمعي
15
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت هيبريدي زمينه آلومينيوم با تقويت كننده كاربيد سيليسيم و گرافيت به روش رخنه دهي
16
ساخت و مشخصه يابي گرافين به روش الكتروشيمي و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت حاصل از آن در زمينه پلي وينيل الكل
17
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك اكسيد روي آلايش يافته با مس براي كاربرد هاي اپتوالكترونيكي
18
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك نانومتري GaN مورد استفاده در ديودهاي نورافشان
19
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نانو ساختار رنگ - سنتز شده TIO2به روش سل - ژل بااستفاده از رنگ دانه هاي سيانيدين توت سياه
20
ساخت و مشخصه يابي لحيم بدون سرب نانوكامپوزيتي قلع - مس به روش نورد تجمعي
21
ساخت و مشخصه يابي لحيم كامپوزيتي بدون سرب Sn-0.6Al با افزودن نانوذرات تقويت كننده اكسيدي با استفاده از فرآيند شكل دهي حالت جامد اكستروژن تجمعي
22
ساخت و مشخصه يابي لحيم نانوكامپوزيتي بدون سرب قلع - مس/ نانو سيليكا
23
ساخت و مشخصه يابي ماده مرتبه اي تنگستن مس به روش متالورژي پودر
24
ساخت و مشخصه يابي ماكروكامپوزيت دوفلزي آلومينيوم- منيزيم با استفاده از فرايند اكستروژن
25
ساخت و مشخصه يابي ماكروكامپوزيت دوفلزي آلومينيوم/آلومينيوم - مس با استفاده از فرايند ريخته گري كوبشي مركب
26
ساخت و مشخصه يابي ميكروذرات پلي استايرن به روش پليمريزاسيون امولسيوني
27
ساخت و مشخصه يابي نئوبيوم پنتااكسيد و آلاييدن آن با عناصر آلومينيوم و روي
28
ساخت و مشخصه يابي نانو اسپينل آلومينات نيكل به روش فعال سازي مكانيكي
29
ساخت و مشخصه يابي نانو الياف پوسته- مغزي الكتروفعال پلي كاپرولاكتون/ پلي وينيل پيروليدون پوشش داده شده با پلي پيرول براي كنترل رهايش داروي Fluorouracil-5
30
ساخت و مشخصه يابي نانو پودر بتاتري كلسيم فسفات و گرانوله سازي آن با بيو پليمر آلژينات براي جذب يون سرب از محلول هاي آبي
31
ساخت و مشخصه يابي نانو پودر و فوم كامپوزيتي تري كلسيم فسفات - استرانسيوم فلوئور آپاتيت براي كاربرد هاي پزشكي
32
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد روي آلائيده شده با قلع به منظور كاربرد رنگدانه اي
33
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4( حامل بايو مولكول
34
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات و نانو لايه سولفيد مس(CUS)
35
ساخت و مشخصه يابي نانو رنگدانه سراميكي زرد و توليد جوهر نانومتري براي چاپ روي سطح سراميك
36
ساخت و مشخصه يابي نانو رنگدانه هاي سراميكي آبي
37
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختار هاي پالاديم / كربن بر پايه بر هم كنش ليزرهاي فروسرخ و فرابنفش
38
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي اكسيدهاي فلزي Fe3o4,CoO،CO3O4
39
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي معدني انتقال دهنده حفره جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
40
ساخت و مشخصه يابي نانو سامانه نيوزومي حامل دارو جهت درمان سرطان كبد
41
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت B4C-SiC با استفاده از مايكروويو SPS و بررسي رفتار خزشي آن
42
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت NiFe﴿3Al-Al2O3 ﴾ به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
43
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت Ti6AL4V/AL2O3 استفاده از روش آلياژسازي مكانيكي
44
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
45
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
46
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
47
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پلي اتيلن - فورستريت
48
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پلي كاپرولاكتان/هيدروكسيددوگانه لايه اي به منظور كاربرد در مهندسي بافت سخت
49
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت زمينه Fe-Ni با تقويت كننده هاي CNT
50
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت طلا– اكسيد گرافن كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
51
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت طلا-اكسيد گرافن كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
52
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت متخلخل NiTi-TiN به روش سنتز احتراقي
53
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت متخلخل زيست فعال پايه آلياژ كبالت - كرم
54
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت نقره - گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
55
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي نورتاب Fe3O4 /CdTe
56
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هيدروژلي سوپر جاذب بر پايه ي كيتوزان حاوي نانو الياف استخراج شده سلولزي
57
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيتAl/Al3Ti با استفاده از روش هيبريدي فرايند نورد تجمعي و اصطكاكي - اغتشاشي
58
ساخت و مشخصه يابي نانوالياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون به منظور كاربرد در مهندسي بافت
59
ساخت و مشخصه يابي نانوالياف پلي كاپرولاكتون (PCL) تهيه شده به روش الكترواسپينينگ براي مهندسي بافت
60
ساخت و مشخصه يابي نانوحامل حاوي عصاره ي آويشن جهت كاربرد هاي آنتي باكتريال
61
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات پليمري پلي لاكنيك گلايكوليك اسيد حاوي داروي ضد سرطان
62
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات حامل داروي بربرين با استفاده از فناوري ميكروفلويديك و بررسي تاثير آنها بر سلولهاي سرطاني
63
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات دوتايي هسته- پوسته طلا- آهن با روش كندوسوز ليزر پالسي در محلول آهن II كلرايد
64
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات فوتوكاتاليستي اصلاح‌شده با اكسيدگرافن احياشده جهت استفاده در غشاهاي پليمري تخريب‌كننده مواد رنگزاي آلي
65
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مس با استفاده از روش ماشين كاري تخليه الكتريكي به كمك ارتعاشات فراصوتي
66
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 در حضور ميدان مغناطيسي
67
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي با پوشش شيشه زيست فعال مزومتخلخل جهت درمان تومور سرطاني در بافت استخوان
68
ساخت و مشخصه يابي نانوذراتzn2sno4 به روش آبي-حرارتي با استفاده از مايكروويو
69
ساخت و مشخصه يابي نانورنگدانه‌هاي اسپينلي بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزديك جهت استفاده در پوشش‌هاي خنك
70
ساخت و مشخصه يابي نانوكامپوزيت CdWO4 - گرافن
71
ساخت و مشخصه يابي نانوكامپوزيت نيكل - كبالت/ نانولوله كربن به روش رسوب دهي الكتروشيميايي
72
ساخت و مشخصه يابي نانوكپسول هاي كيتوسان حاوي داروي مليتروپيك از طريق مخاط بيني
73
ساخت و مشخصه يابي نوار كامپوزيتي آلومينيوم- نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم توسط فرايند نورد
74
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل بر پايه آلجينات حاوي پلاسماي غني از پلاكت جهت كاربرد در مهندسي بافت غضروف
75
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل بيوكامپوزيتي بر پايه نشاسته اصلاح شده تقويت شده با نانوالياف كيتين مستخرج از قارچ رايزوپوس اوريزائه
76
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل تركيبي به عنوان كاغذزيستي جهت استفاده در چاپ سه بعدي غضروف استئوكندرال
77
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل نانوكامپوزيتي تزريق پذير ژلاتين/ دوپامين/ لاپونيت براي استفاده در جراحيهاي داخلي
78
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل نانوهيبريدي تزريق پذير كاپاكاراگنان-گرافن براي بازسازي غضروف
79
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل هاي آنزيمي جهت تشخيص هاي بيولوژيك
80
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل وابسته به دما بر پايه كيتوسان جهت رهايش انسولين
81
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل وابسته به دما بر پايه هيالورونيك اسيد جهت ترميم بافت قرنيه
82
ساخت و مشخصه يابي يك سامانه دارويي جهت بهبود درمان زخم هاي ديابتي
83
ساخت و مشخصه‌ يابي حسگر هاي رطوبت بر پايه اكسيدگرافن
84
ساخت و مشخصه‌ يابي سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي بر پايه‏ ي دي‏ اكسيد تيتانيوم
85
ساخت و مشخصه‌يابي الكتروشيميايي و متالورژيكي آندهاي تيتانيومي پوشش داده شده با اكسيدهاي فلزي مخلوط حاوي نانو ذرات فعال كننده
86
ساخت و مشخصه‌يابي بيونانوكامپوزيت بغداديت - پلي‌كاپرولاكتون
87
ساخت و مشخصه‌يابي حسگر دي‌اكسيد نيتروژن با استفاده از اكسيد قلع
88
ساخت و مشخصه‌يابي داربست كامپوزيتي تشكيل‌شونده در محل با قابليت رهايش داروي آتورواستاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
89
ساخت و مشخصه‌يابي داربست مهندسي بافت عصب با استفاده از نانوالياف پلي‌لاكتيك‌اسيد و هيالورونيك‌اسيد
90
ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانو‌فيبري پلي‌كپرولاكتون(PCL)- كربن‌نانوتيوب (CNT) به منظور كاربرد در مهندسي بافت عصبي
91
ساخت و مشخصه‌يابي داربست‌هاي سه بعدي نانوكامپوزيتي جهت ترميم تاندون و ليگامان آسيب‌ديده
92
ساخت و مشخصه‌يابي داربست‌هاي هيبريدي پليمر (PCL) – سراميك (HA) در مهندسي بافت دندان به روش الكتروريسي
93
ساخت و مشخصه‌يابي دزيمتر گرمالياني نانو باريوم استرانسيوم سولفات آلائيده با ديسپرسيوم و تربيوم (BaSrSO4:Dy,Tb)
94
ساخت و مشخصه‌يابي سامانه دارويي جهت بارگذاري داروي آتورواستاتين به‌منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
95
ساخت و مشخصه‌يابي سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي بدون رساناي حفره برپايه نانوساختار اكسيدروي آلائيده با آلومينيوم (AZO)
96
ساخت و مشخصه‌يابي سيستم دارو رساني چندمنظوره برپايه نانوذرات شيشه زيست فعال مزومتخلخل حاوي داروي آلندرونيت براي كاربرد در بافت استخوان
97
ساخت و مشخصه‌يابي فيلم نانوساختار دوتايي Mg:ZnO/Cs2CO3 و امكان سنجي استفاده در سلول خورشيدي پروسكايتي
98
ساخت و مشخصه‌يابي كانال هدايت عصب بر پايه نانوكامپوزيت پلي‌وينيليدين‌فلورايد-اكسيدگرافن با روش جدايش فازي
99
ساخت و مشخصه‌يابي لايه‌هاي دوتايي NbSnO2/ GZO به روش سل-ژل
100
ساخت و مشخصه‌يابي نانو رنگدانه سراميكي بر پايه تركيبات تيتانيت و مقايسه با نتايج محاسباتي
101
ساخت و مشخصه‌يابي نانو رنگدانه‌هاي سراميكي سبز
102
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذرات SiO2/YAG:Ce براي كاربردهاي اپتيكي
103
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذرات فوتو‌كاتاليستي با بهره‌گيري از خواص پلاسمونيك نقره جهت استفاده در غشاهاي پليمري تخريب كننده مواد رنگزاي آلي
104
ساخت و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت آلومينيوم - تركيب بين‌فلزي آلومينايد تيتانيوم توسط فرايندهاي آنيل و نورد تجمعي
105
ساخت و مشخصه¬يابي داربست نانو فايبر رسانا پلي كپرولاكتون كايتوسان پلي پايرول به روش الكتروريسي جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
106
ساخت و مشخصه¬يابي داربست¬هاي زيست تقليدي ژلاتين/ كلسيم فسفاتِ اصلاح شده با روي، منيزيم و استرانسيم به روش نفوذدهي دوگانه جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
107
ساخت و مشخصه¬يابي ديود شاتكي گرافن/سيليكن و كاربرد آن براي آشكارسازي
108
ساخت و مشخصهيابي پيگمنت هاي سبز نانوكريستالي اكسيد فلزي مخلوط جهت استفاده در پوشش هاي بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزديك
109
ساخت و مطالعه اثر آلايش مرزدانه ها بر خواص ساختاري، مغناطيسي و مغناطومقاومت منگنايت هاي پروسكايتي
110
ساخت و مطالعه اثر آلايش و اندازه دانه ها بر خواص ساختاري ، مغناطيسي، الكتريكي و مغناطو مقاومت منگنايت هاي La1-xRxMnO3
111
ساخت و مطالعه اثر مرزدانه ها بر خواص ساختاري، الكتريكي، مغناطيسي و مغناطو مقاومت منگنايت هاي پروسكايتي
112
ساخت و مطالعه پوشش خود ترميم سل ژل حاوي نانو ذرات تيتانيوم براي جلوگيري از خوردگي الياژ الومينيم 2024
113
ساخت و مطالعه تحليلي و تجربي دستگاه تقطير رطوبت هوا با استفاده از سرمايش ترموالكتريك
114
ساخت و مطالعه خواص آلياژ هاي نانوكامپوزيتي بر ريزساختار كانالهاي تبادلگر يون پلي الكتروليتها، جهت كاربرد در محركهاي مكانو الكتروشيميايي
115
ساخت و مطالعه خواص الكتريكي ، اثرات ميدان قوي و اثر نانوساختاري در تركيب Mgo-P2o5-v2o5 در حالت بي شكل
116
ساخت و مطالعه خواص بين دانه اي و رفتار اتصالات ضعيف ابر رساناهاي دماي بالا
117
ساخت و مطالعه خواص ساختاري و الكتروشيميايي كاتدهاي برپايه ي باريوم ﴿پيل سوختي اكسيد جامد﴾
118
ساخت و مطالعه خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نانو ساختارهاي﴿ La1-xSrxMnO3(x=0.33,0.55
119
ساخت و مطالعه خواص ساختاري، مغناطيسي و الكترونيكي منگنايت...
120
ساخت و مطالعه خواص ضد باكتري نانو كامپوزيت مغناطيسي( NiFe2O4-X (X= PAMA , Ag , Ag/TiO2
121
ساخت و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي NiFe2O4-X و (X= ABS-Ag , ABS-AgTiO2) و Fe3O4-MPTMS-Au
122
ساخت و مطالعه رفتار حسگرهاي گازي با استفاده از نانولوله‌هاي كربني اصلاح‌شده و بر پايه بسترهاي متخلخل ليفي
123
ساخت و مطالعه فيزيك حالت جامدي لايه نازك نيمه هادي cds/ cdte
124
ساخت و مطالعه محيط متخلخل اكسيد فلز يا شيشه جهت كاربرد به‌عنوان نانو اسپارژر يا نانو فيلتر
125
ساخت و مطالعه نانو ذرات فريت منگنز (MnFe2O4) و بررسي تاثير افزايش سيليكا ﴿Sio2 ﴾بر خواص مغناطيسي نانو ذرات
126
ساخت و مطالعه نسل جديد نانو آرايه هاي بسيار حساس DNA بر اساس AFM وساخت دو نوع بيوسنسور الكتروشيميايي بر پايه DNA و نوع سنسور الكتروكاتاليستي جهت اندازه گيري داروهاي آميلورايد و تيوگوانين
127
ساخت و مطالعه ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات Ni1-xZnxCrxFe2-xO4
128
ساخت و مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي برخي از آلياژهاي هويسلر
129
ساخت و مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت ( NiCoxFe2-xO4(x=0.0,0.1,0.25,0.5,0.75
130
ساخت و مطالعه‌ي ويژگي‌هاي ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت ( CoFe2-xCoxO4) (0/6، 0/5، 0/4، 0/3، 0/2، 0/1، 0/0 = x )
131
ساخت و معناي ايمان در قرآن
132
ساخت و مقايسه تاثير ميكرونانو بر خواص و دماي نرم شوندگي يك لعاب رنگي كاشي كف
133
ساخت و مقايسه خواص سه بدنه چيني پخت سريع
134
ساخت و مقايسه دو نمونه آزمايشگاهي از سلول هاي خورشيدي تركيبي حساس شده توسط نقاط كولنتومي مختلف
135
ساخت و مقايسه زيست سازگاري پوشش نانو ساختار دو لايه و كامپوزيتي TIO2/HA به روش سل - ژل بر روي فيكساتورهاي ارتوپدي
136
ساخت و مقايسه زيست سازگاري پوشش نانو ساختار دو لايه و كامپوزيتيTio2/HA به روش سل- ژل بر روي فيكساتورهاي ارتوپدي
137
ساخت و مقايسه نانوكامپوزيت‌هاي هادي كيتوسان/گرافن و پلي(لاكتيد–كو–گلايكوليد)/گرافن براي مهندسي بافت عصب
138
ساخت و مونتاژ بازوي ربات 6 درجه آزادي
139
ساخت و مونتاژ مچ ربات 6 درجه آزادي
140
ساخت و نصب تجهيزات تهويه و راه اندازي آزمايشگاه تهويه
141
ساخت و نصب دستگاه تست فن استاندارد با اندازه گيري گشتاور نيرو
142
ساخت و هنجاريابي آزمون انواع توجه براي كودكان 5 تا 12 ساله، تدوين برنامه آموزشي توجه بر اساس اين آزمون و بررسي تاثير آن بر عملكرد توجهي،يادگيري،خود ناتوان‌سازي تحصيلي و اشتياق به مدرسه دانش‌آموزان دبستاني داراي اختلالات يادگيري
143
ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيص ناتواني يادگيري املا در دانش آموزان پايه ي دوم، سوم و چهارم دبستان در شهر اصفهان
144
ساخت و هنجاريابي آزمون توانش خواندن زبان فارسي براي دانش آموزان دختر پايه ي اول راهنمايي منطقه 6 شهر تهران
145
ساخت و هنجاريابي آزمون سهل انگاري اجتماعي
146
ساخت و هنجاريابي آزمون طلاق عاطفي و رابطه آن با شخصيت جامعه پسند در زوجين شهر تهران
147
ساخت و هنجاريابي آزمون نظريه ذهن و بررسي سير تحول و مقايسه ي ابعاد نظريه ذهن در كودكان مبتلا به آسيب بينايي و عادي گروه سني 4 الي 12 سال در شهر اصفهان
148
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه ادراك فساد اداري و رابطه آن با اعتماد اجتماعي
149
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه اضطراب ازدواج
150
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه اهمال كاري سازماني و بررسي رابطه آن با برانگيختگي شناختي و فرسودگي شغلي كاركنان
151
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه مديريت زمان براي دانش آموزان دبيرستاني و بررسي رابطه آن با اضطراب ، عملكرد تحصيلي و سلامت دانش آموزان
152
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه مكانيسم هاي دفاعي در شهر بهشهر سال 88
153
ساخت و هنجاريابي سنجش مجموعه استعدادعمومي دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان
154
ساخت و هويت شناسي چند سورفكتانت
155
ساخت و يررسي خواص و كاربرد نانوكاتاليست مركب Pt/Pd/HZSM5/Al2O3
156
ساخت واتمتر ديجيتال توسط ميكروكنترلر 8951 و نمايشگر LCD
157
ساخت وارزيابي غشاهاي تبادل يوني براي استفاده درفرآيند الكترودياليز
158
ساخت وارزيابي هيدروژل هابراي جداسازي
159
ساخت وا‍‍‍ژگان شناختي پويا براي شخصي سازي وب
160
ساخت والوپنيوماتيك 2/5 با تحريك پنيوماتيكي و طرح و نصب مدار پنيوماتيكي در آزمايشگاه براي نمايش چگونگي عملكرد والوها
161
ساخت وبازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي
162
ساخت وبررسي برخي ازويژگي هاي فيزيكي ديودهاي نورافشان آلي برپايه ي نانوكامپوزيت ها
163
ساخت وبررسي پارامترهاي موثر بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب ويژه مس
164
ساخت وبررسي خواص ساختاري ،مغناطيسي و الكتريكي منگنايت هاي LCMO و LSBMO
165
ساخت وبررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي -بوهميت واپوكسي -آلوموكسان
166
ساخت وبررسي خواص نمونه هاي حجمي و لايه نازك ابر رساناي BSCCO
167
ساخت وبررسي داربست كامپوزيتي هيدروژلي قابل تزريق تخريب‌پذير بر پايه كيتوسان - پلي‌وينيل‌الكل - اسيدهيالورونيك جهت ترميم غضروف مفصلي در مفصل زانو
168
ساخت وبررسي مشخصات نانوسوسوزن اكسيدروي به منظور آشكارسازي تابش هاي ايكس وذرات باردار سنگين
169
ساخت وبررسي مقاومت نانوكامپوزيت هاي STF مقاوم در مقابل ضربه سرعت پايين
170
ساخت وبررسي هيدروژل‌هاي دو شبكه‌اي پلي وينيل الكل با استفاده از نانوذرات آهن و پرتو گاما
171
ساخت وبهينه سازي سلول هاي خورشيدي نانو ساختار بر ژايه اثرترموالكتريك
172
ساخت وبهينه سازي نانو ذرات مغناطيسي جهت استفاده در جاذب ها براي حذف فلزات سنگين در آب
173
ساخت وپياده سازي روبات تعقيب خط
174
ساخت وتعيين ويژگيهاي روان سنجي مقياس قصه هاي عشق وبررسي رابطه آن بارضايت زناشويي
175
ساخت وتعيين ويژگيهاي روانسنجي مقياس قصه هاي عشق وبررسي راطه آن بارضايت زناشويي
176
ساخت ورق نانوساختار به روش نورد تجمعي
177
ساخت ورق هاي تركيبي به كمك فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
178
ساخت ورقهاي دولايه نقره - مس به روش جوش سرد نوري
179
ساخت ورني براي رويه چرم و بررسي خواص آن
180
ساخت وسايل پخت غذاهاي سنتي (كباب پز)
181
ساخت وسايل چوبي كاربردي با الهام از نقوش بقعه پير بكران
182
ساخت وسايل چوبي كاربردي با تاثير از در هاي چوبي گلميخ دار
183
ساخت وسايل روشنايي
184
ساخت وسايل روشنايي از تركيب چوب و پلكسي گلاس با الهام از نقوش گچ بريهاي ايلخاني
185
ساخت وسايل روشنايي با الهام از نقوش مسجد جامع اصفهان
186
ساخت وسايل روشنايي با كاغذ دست ساز
187
ساخت وسايل روشنايي با كاغذ دست ساز
188
ساخت وسايل روشنايي باالهام از پيه سوزهاي تاريخي
189
ساخت وسايل كاربردي چوبي با الهام از برخي نقشمايه هاي گنبدخانه مسجد شيخ لطف الله
190
ساخت وسايل كاربردي چوبي با تكنيك فلز كوبي بر اساس نقشمايه هاي خط كوفي
191
ساخت وسايل كاربردي چوبي به شيوه قواره بري و گره چيني
192
ساخت وسيله ورزشي زير پايي كارمندان ﴿ پا آساي ﴾
193
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
194
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
195
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
196
ساخت وشناسائي كاتاليزورزئوليتي Pt-Re/Kl جهت آروماتيك كردن نفتاي سبك
197
ساخت وطراحي اپليكيشن
198
ساخت وطراحي جلد كتاب با استفاده از هنرپاپيي ماشه
199
ساخت وكتور Minicircle حامل ژن مقاومت به پورومايسين
200
ساخت وكتور پلاسميدي RNAi براي كاهش پروتئين گلوتن گندم
201
ساخت وكتورهاي بياني حامل ژن پراكسيزومال پروتئين موش (PEP) با برچسب هاي GsT و FLAG
202
ساخت ومشخصه نگاري لايه هاي نازك نانوبلورهاي NiAiZnO به روش سل - ژل
203
ساخت ومشخصه نگاري لايه هاي نازك نانوذرات FEAZOبه روش سل - ژل
204
ساخت ومشخصه يابي داربست مهندسي بافت عصب با استفاده از نانوالياف هيالورنيك اسيد و پلي كپرولاكتون
205
ساخت ومشخصه يابي نانوپودر وبالك نانوساختار كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - شيشه زيستي براي كاربردهاي پزشكي
206
ساخت ومشخصه يابي نانوذرات دي اكسيد قلع به روش آبي--حرارتي با استفاده ازماكروويو
207
ساخت ومشخصه يابي ناو كامپوزيت هاي بر پايه پلي يورتان تقويت شده با هيدروكسي آپاتيت و فلورهيدروكسي آپاتيت سنتز شده از پوست تخم شترمرغ و مايع يوني به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
208
ساخت وهنجاريابي پرسشنامه خود افشايي بر اساس متون ديني
209
ساخت يك آلياژ دنداني Co-Cr -Mo و بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص كششي و ريز ساختار آن
210
ساخت يك بالانس براي اندازه گيري نيروها روي چند بال كلاسيك براي تونل باد
211
ساخت يك برنامه رايانه‌اي توان‌بخشي حافظه و بررسي تأثير آن بر بهبود عملكرد حافظه بيماران آسيب مغزي تروماتيك
212
ساخت يك پيچ سر پله
213
ساخت يك حسگر الكتروشيمياي براي تعيين الكترو كاتاليزي هيدرو كلرو تيازيد و متيونين با استفاده ار الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و اصلاحگر بنزوئيل فروسن
214
ساخت يك حسگر الكتروشيميايي با قابليت اندازه گيري هپارين در سرم خون انسان
215
ساخت يك حسگر شيميائي نوري بر پايه اصلاح شيميائي فيلم پليمري براي تعيين كبالت (II)
216
ساخت يك حسگر شيميايي نوري بر پايه اصلاح شيميايي فيلم پليمري براي تعيين نيكل (II)
217
ساخت يك حسگر شيميايي نوري مبتني بر فنيل گلي اكسال a- مونوكسيم براي اندازه گيري يون مس (II)
218
ساخت يك خازن الكتروشيميايي با چگالي انرژي بالا
219
ساخت يك خانواده از پايه هاي موجكي از نوع دوبشي
220
ساخت يك دستگاه MP3 Player [ام پي تري پلي ير] با سيستم فايل FAT 32 با زبان C [سي]
221
ساخت يك دستگاه آزمايش ضريب هدايت
222
ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي جت هوا
223
ساخت يك دستگاه اسپارك شماره زن و بررسي پارامترهاي موثر برفرايند باربرداري به روش تخليه الكتريكي
224
ساخت يك دستگاه الكترون مولتي پلاير و اندازه گيري ضريب بهره ي آن
225
ساخت يك دستگاه برنامه ريز EPROM
226
ساخت يك دستگاه تراش در ابعاد كوچك با كاربري دانشجويي
227
ساخت يك دستگاه رنگرزي با قابليت افزايش مداوم رنگزا و كنترل لحظه اي آن و استفاده از اين وسيله در رنگرزي با رنگزاهاي راكتيو
228
ساخت يك دستگاه سرعت سنج با ميكروكنترلر AVR
229
ساخت يك دستگاه فاصله ياب ما فوق صوت
230
ساخت يك دستگاه هپتيك با دو درجه آزادي
231
ساخت يك دسته از كدهاي دوري و شبه دوري بدون دور چهار و مجموعه هاي تله اي كوچك
232
ساخت يك ربات مونتاژگر
233
ساخت يك زيست حسگر الكتروشيميايي مبتني بر DNA به منظور تشخيص آلودگي باسيلوس سرئوس و ارزيابي آن در شير خشك نوزاد
234
ساخت يك سامانه سرمايش آزمايشگاهي و بررسي انتقال حرارت
235
ساخت يك سلول خورشيدي لايه نازك نانومتري آلي و بررسي برخي عوامل موثر بر كارآيي آن
236
ساخت يك سنسور يون گزين ب رپايه -4 كربوكسي بنزو 15- گرون - 5 , Fabrication an ion selective sensor based on 4-carboxy benzo - 51 - crown
237
ساخت يك سيستم حضور و غياب دانشجويان با استفاده از كارت هاي RFID
238
ساخت يك سيستم رابط تلفن PSTN جهت برقراري ارتباط از طريق VOIP
239
ساخت يك سيستم نوسانگر اولتراسوند قابل حمل جهت رهايش بدون درد دارو
240
ساخت يك طرح تقسيم راز با استفاده از كدهاي خطي دوتايي
241
ساخت يك فتوكاتاليست جديد بر پايه دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فنل از آب
242
ساخت يك فعال كننده سطح آنيوني و غيريوني مورد مصرف در صنايع پوشش سطوح
243
ساخت يك قطعه براي پيانوسولو و قطعه اي ديگر براي اركستر زهي ، پيكولو و دهل
244
ساخت يك قطعه پاسادوبل
245
ساخت يك قطعه پاسادوبل
246
ساخت يك قطعه مارش
247
ساخت يك قطعه مارش
248
ساخت يك قطعه مارش
249
ساخت يك قطعه مارش نظامي
250
ساخت يك قطعه مارش نظامي
251
ساخت يك قطعه مارش نظامي
252
ساخت يك قطعه مارش نظامي
253
ساخت يك قطعه مارش نظامي
254
ساخت يك قطعه مارش نظامي ﴿مرصاد﴾
255
ساخت يك قطعه مارش نظامي نام اثر: مارش آرش
256
ساخت يك كليد برنامه پذير زماني با استفاده از ميكرو كنترلر AVR
257
ساخت يك مدل تحليلي ﴿Proxy Model) توسط شبكه هاي عصبي جهت آناليز ريسك در شبيه سازي روش تزريق آب در يك مخزن نفتي
258
ساخت يك مكانيزم پرتاب پروژكتايل از دو جهت براي پودگذاري در ماشين هاي بافندگي و پروژكتايل
259
ساخت يك نانو فتوكاتاليست با ساختار هسته – پوسته براي حذف فنل از آب
260
ساخت يك نرم افزار به منظور تبديل گوشي موبايل به كنترلر بازي و اجراي refactoring به منظور بهبود ملزومات غير كاركردي
261
ساخت يك نرم افزار چند رسانه اي براي آشنايي با استان هاي همدان و كرمانشاه
262
ساخت يك نمونه اوليه سيستم دسترسي چندگانه نور مرئي
263
ساخت يك نمونه دستگاه تست برخورد
264
ساخت يك نمونه دستگاه دروغ سنج بر اساس HRV و GSR
265
ساخت يك نمونه سلول خورشيدي نانو ساختار آلي و بررسي مشخصه هاي فوتوولتائيكي آن
266
ساخت يك نمونه سوئيچ موجبري
267
ساخت يك نمونه غشاء زئوليتي به منظور جداسازي هوا و گاز6 SF
268
ساخت يك نمونه مدل فيزيكي اكونومايزر تماس مستقيم و بررسي تجربي آن
269
ساخت يك واحد ريسندگي E.O (End - Open)
270
ساخت يك واحد ريسنده انعقادي
271
ساخت يك واحد ريسنده انعقادي (SPINNING .WET)
272
ساخت‌ حسگرهاي نوري و الكتروشيميايي بر پايه نقاط كوانتومي به‌ منظور اندازه‌گيري دئوكسي ‌ريبونوكلئيك اسيد، فوليك اسيد، متوتريكسات، پرومتازين، مترونيدازول وگلوكز
273
س‍اخ‍ت‌ و ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌
274
س‍اخ‍ت‌ وت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍لاك‌ ه‍اي‌ روان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ پ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌
275
ساخت، آناليز و ارزيابي درون تني نانوكپسول هاي ليپوزومي حاوي داروهاي ضدليشمانيوز جهت درمان درمان ليشمانيازيس پوستي
276
ساخت، ارزيابي و آزمون ميكروآرايه cDNA براي تشخيص زودرس بيماري مالتيپل‌اسكلروسيس بر پايه تغييرات بيان ژن‌ها
277
ساخت، ارزيابي و مقايسه خواص پيزوسراميك هاي بر پايه نيوبات سديم پتاسيم سينتر شده در كوره معمولي و كوره مايكروويو
278
ساخت، بررسي ريزساختار و رفتار سلولي داربست‌هاي كامپوزيتي ابريشم/رس
279
ساخت، بررسي هيدروديناميكي و مدلسازي توزيع زمانهاي يك رآكتور سيكلوني با دو جريان بر خورد كننده هم محور مناسب براي انجام واكنشهاي گاز - جامد
280
ساخت، بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كاربيد سيليسيم - كربن
281
ساخت، بهينه سازي پارامتر هاي ساختاري و ارزيابي ويژگي هاي مغناطيسي پيگمنت هاي نانو كريستال از خانواده هگزاگونال فريت نوع m تلقيح يافته با عناصر نادر خاكي
282
ساخت، روايي و هنجاريابي آزمون تشخيص نارساخواني در پايه هاي دوم تا چهارم دبستان در شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90
283
ساخت، شناسايي و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست سازگاري داربست هاي هيدروژلي پلي آكريليك اسيد/ژلاتين تقويت شده با گرافن اكسايد
284
ساخت، شناسايي و بررسي رشد ترك نانوكريستال فورسترايت
285
ساخت، شناسايي و بررسي عملكرد فوتوكاتاليست اصلاح‌شده بر پايه TiO2 براي واكنش فوتوكاتاليستي شكافت آب جهت توليد هيدروژن
286
ساخت، كنترل و شبيه سازي سيستم تهويه مطبوع بر بستر مدل ساختمان هوشمند
287
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي تجربي عملكرد حرارتي مواد تغييرفازدهنده ميكروكپسوله حاوي نانوذرات
288
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص انعقاد خون نانورس هاي آنيوني ﴿LDHs﴾
289
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيست سازگاري نانو كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - ديوپسيد
290
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيستي داربست نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - برديجيت
291
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيستي داربست هاي نانوكامپوزيتي (مايكرواسفيرهاي PLGA)/(نانو- فلوروهيدروكسي آپاتيت) به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان فمور
292
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي داربست نانوكامپوزيتي هيدروكسي-آپاتيت/ سلولز/ پلي اكريل آميد به منظور مهندسي بافت استخوان
293
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي مقايسه اي پوشش هاي نانو كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - تيتانات كلسيم و هيدروكسي آپاتيت - تيتانات باريم براي بهبود زيست سازگاري فولاد زنگ نزن 316ال
294
ساخت، مشخصه يابي و بررسي خاصيت فوتوكاتاليست اكسيد تنگستن آلايش يافته با يون هاي سديم
295
ساخت، مشخصه يابي و بررسي رفتار خوردگي داربست آلياژ وايتاليوم با پوشش بيوگلاس 58S نانوساختار
296
ساخت، مشخصه يابي و بهينه سازي خواص الكتريكي و نوري سازه نانو ليفي طلا
297
ساخت، مشخصه يابي و تحليل مكانيكي داربست‌هاي زيست كامپوزيتي پلي(‌وينيل الكل)/ نانوهيدروكسي آپاتيت تقويت شده با نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
298
ساخت، مشخصه‌يابي و ارزيابي زيستي داربست هاي نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت/هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه
299
ساخت، مشخصه‌يابي و بهينه‌سازي خواص مكانيكي، زيست‌فعالي و سلولي داربست‌هاي كامپوزيتي نانوساختار ديوپسيد- بريديجيت با پوشش ژلاتين براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
300
ساخت، هنجاريابي و تعيين روايي و پاياني پرسشنامه تشخيص شخصيت شغلي دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي و اول دبيرستان شهر اصفهان
301
ساخت، هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسش نامه باور به مهارت هاي مسيرشغلي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
302
ساخت،بررسي عملكرد و ارائه رابطه سينتيكي مناسب براي نانوكاتاليست H-ZSM-5 جهت تبديل متانول به بنزين
303
ساخت،مدل سازي عددي و بهينه سازي كليد شبه جرقه اي توسط الگوريتم ژنتيك
304
ساختCantenaa و بررسي رادارهاي SAR
305
ساختاار شناسي آشفتهدر تكنيك خنك كاري لايه اي لبه جلويي پره توربين مدل
306
ساختار FASTSLAM بهبود يافته با استفاده از فيلتر ذرات مبتني بر الگوريتم بهينه سازي نهنگ
307
ساختار FRAME RELAY و قراردادهاي آن
308
ساختار آزو در رنگينه هاي نساجي
309
ساختار آموزشي ايران از قاجار تا دوره مشروطيت
310
ساختار استعاري حكمت هاي نهج البلاغه
311
ساختار اطلاعاتي در چند سياق زبان فارسي
312
ساختار اقتصاد سياسي ايران عصر قاجار وتاثير آن بر شكنندگي دولت
313
ساختار الكتروني تركيبات RAL2 و UX2 با استفاده از روش انرژي تبادلي دقيق براي الكترون هاي همبسته﴿EECE)
314
ساختار الكتروني گرافن و نانولوله¬هاي كربني تك ديواره و دو ديواره در چارچوب تقريب همبستگي قوي
315
ساختار الكتروني و خواص رسانش الكتريكي ساختارهاي دو بعدي آرسنين
316
ساختار الكتروني، خواص مغناطيسي و گراديان هاي ميدان الكتريكي در انبوهه ها و نانولايه هاي نازك تركيبات عناصر خاكي كمياب
317
ساختار ايدآل هاي ماكزيمال در رده خاصي از جبرهاي باناخ
318
ساختار ايده‌آل‌ها در جبرهاي گرافي
319
ساختار اينشتين و شار ريچي روي منيفلدهاي فينسلري
320
ساختار بصري و عملكرد آن در نقاشي مكتب هرات
321
ساختار بلور و ويژگيهاي آن
322
ساختار به مثابه محصول ﴿طراحي كلاه ايمني محيط‌هاي ساخت‌وساز﴾
323
ساختار پروتكل هاي اينترنت
324
ساختار تصويري در هفت اورنگ جامي
325
ساختار توابع پيوسته ي يكنواخت روي گروه هاي موضعا فشرده
326
ساختار توپولوژي فضاهاي خطي نرمدار فازي
327
ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري
328
ساختار جامعه زئوپلانكتوني مصب رودخانه حله در استان بوشهر، ايران
329
ساختار جبرهاي با ناخ ماتريسي و كاربردهاي آن
330
ساختار جبرهاي لي كز - مودي آفين و آفين تعميم يافته
331
ساختار جبرهاي ميانگين پذير مدولي و ابر ميانگين پذير مدولي
332
ساختار جبري كدهاي شبه دوري
333
ساختار جبري كدهاي شبه دوري: ريشه هاي تكراري
334
ساختار جديد كنترلي براي سيستمهاي حركتي از راه دور تطابقي با اغتشاس در زمان تاخير كانال ارتباطي
335
ساختار جريان آشفته در فرآيند آب شكستگي حول تكيه گاه هاي بيضوي و ذوزنقه اي لبه گرد
336
ساختار جغرافيايي روستاي زاغمرز بهشهر
337
ساختار جغرافيايي روستاي گرجي محله
338
ساختار جمعيتي استان كهگيلويه و بوير احمد (رهيافت اجتماعي- جمعيتي)
339
ساختار جمعيتي عروس ماهي زاينده رود ﴿Petroleuciscus esfahani﴾ در رودخانه زاينده رود در پاسخ به آلودگي كادميم
340
ساختار جمعيتي و وضعيت اكولوژيك درشت كفزيان نرم تن در منطقه جزر و مدي سواحل شهر بوشهر
341
ساختار چندگوناهاي چنبره اي و شماهاي چنبره اي (بر حلقه ارزياب گسسته )
342
ساختار حركت سلولي
343
ساختار حلقه هاي شبه بئر تعميم يافته
344
ساختار حلقه ي درون ريختي يك مدول كوهمولوژي موضعي مشخص
345
ساختار خانواده در شاهنامه
346
ساختار داده ها در سيستم 12
347
ساختار دانش در حوزه آموزش از راه دور
348
ساختار دانش در حوزه مطالعات سنجشي:مطالعه هم استنادي ، هم نويسندگي،و هم واژگاني توليدات علمي بر اساس رويكردهاي تحليل شبكه و ديداري سازي علم
349
ساختار درختي فرايند شبه زاد و مرگ و كاربرد آن
350
ساختار دستگاه فشار و خلاء جهت كاليبره نمودن آلات دقيق هواپيما
351
ساختار دستوري قصايد ناصر خسرو قبادياني
352
ساختار دهي عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان مالي شركت ايران خودرو
353
ساختار دوگان كدهاي گراسمن
354
ساختار ديراك و نظريه هاميلتون-ژاكوبي در مكانيك لاگرانژي روي لي الجبروئيد ها
355
ساختار ديناميكي كنش نسبيت عام و دو گرانشي در چهارچوب متغيرهاي چند پايه و فرمول بندي ADM
356
ساختار ديني در عصر صفويه
357
ساختار روايت در حديقه سنايي
358
ساختار روايي و كاربرد موسيقي در سرودواره هاي شمال خراسان
359
ساختار رياضي نظريه واهمدوسي در چارچوب روش پادكوانتش برزين
360
ساختار زباني تبليغات در رسانه هاي ايران
361
ساختار زيباشناسي متحركسازي(انيميشن)
362
ساختار زيبايي شناسي متحرك سازي( انيميشن )
363
ساختار سرمايه ، مالكيت مديريتي و عملكرد مالي ، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
364
ساختار سرمايه و سودآوري در بانك ها
365
ساختار سه بعدي سيال كره ي سخت محدود شده درون نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه مقادير بنيادين
366
ساختار سوپر فضاهي فينسلري
367
ساختار سياسي و اداري دوره قاجار و تاثير آن بر فساد مالي-اداري از عهد ناصري تا كودتاي 1299 ه. ش
368
ساختار سياسي و سازمان اداري آل مظفر
369
ساختار سيستم هاي شبكه عملگري
370
ساختار شبكه GPRSو پروتكل هاي آن
371
ساختار شبكه هاي اجتماعي
372
ساختار شكني در ادبيات پست مدرن
373
ساختار شكني در ادبيات پست مدرن
374
ساختار شناسي پهلوان بانوان در اساطير و حماسه هاي هند و ايراني
375
ساختار شناسي پهلوانان ايران باستان در شاهنامه فردوسي
376
ساختار شناسي تيغه هاي فولادي جوهر دار و ارايه طرح درمان و مرمت
377
ساختار شناسي روغن كمان در راستاي طرح حفظ و مرمت قلمدان هاي تاريخي
378
ساختار شناسي قصايد مسعود سعد سلمان
379
ساختار شناسي گونه هاي نوشتاري تلويزيون با تكيه بر عناصر بوم شناسي
380
ساختار شناسي مقام الله در موسيقي شرق خراسان
381
ساختار شناسي و آسيب شناسي سفال خاكستري ميلاجرد نظنز
382
ساختار شناسي و آسيب شناسي كاشيهاي هفت رنگ ضلع شرقي عمارت قزاق خانه در مجموعه باغ ملي
383
ساختار شناسي و بررسي حضور و تاثير كربن بر رنگ سفال خاكستري ﴿ مطالعه موردي شهر سوخته ﴾
384
ساختار شيميايي برخي تركيبات موجود در اندام هاي هوايي گياه شوره گز.
385
ساختار صنعت و ايجاد شغل در صنايع توليدي ايران
386
ساختار عبارتبندي اجراهاي متر آزاد در تارنوازي ايراني ؛ با تمركز بر نقش مكث ها و توقف ها
387
ساختار عصبي با يادگيري بيزين و كاربرد آن در مسائل پيش بيني ﴿شرايط خاص﴾
388
ساختار فاز هولوگرافي سياهچاله هاي باردار
389
ساختار فرآيند خلق و ادراك آثار معماري بر اساس مباني حكمت متعاليه
390
ساختار فركتالي سرعت خروجي امواج براي معادله ي غير خطي غير انتگرال پذير شرودينگر
391
ساختار فرهنگي واجتماعي دهستان جنت رودبار شهرستان رامسر
392
ساختار فضاهاي متريك فازي
393
ساختار فضايي براي معادلات غير خطي جغت شده شرودينگر
394
ساختار فضايي شهر و كارآمدي دسترسي هاي شهري (مورد مطالعه شهر دامغان)
395
ساختار فضايي كالبدي روستاي علمدار از توابع بابل
396
ساختار فضايي- كالبدي مناطق مسكوني و عملكرد اجتماعي آن در شهر مشهد
397
ساختار فني ماشين هاي چاپ افست
398
ساختار قاب هاي تلفيقي تنك بهينه
399
ساختار قدرت در اقتصاد سياسي جهاني و رويكرد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
400
ساختار قدرت در خانواده در شهرستان اردل
401
ساختار قدرت در نظام سياسي ساسانيان
402
ساختار قدرت در نظام سياسي هخامنشي
403
ساختار قيدي روش فديف - جكيف
404
ساختار قيدي و كوانتش همتافته نظريه هاي ميداني در مختصات مخروط نوري
405
ساختار كالبدي فضايي روستا بالا بازيار از توابع شهرستان بابل
406
ساختار كالبدي فضايي روستاي بالا بازيارب از توابع شهرستان بابل
407
ساختار كدهاي قطبي براي رسيدن به ظرفيت كانال
408
ساختار كلاس هايي از حلقه Z- موضعي و c- موضعي
409
ساختار گاليله خاص و عام
410
ساختار گراف تواني و گراف تواني افزايش يافته يك گروه
411
ساختار گرايي در تايپوگرافي ايران
412
ساختار گرايي در مشترك ها و تمايزهاي بين ساين، لوگو، پيكتوگرام
413
ساختار گروه اسمي زبان فارسي بر پايه دستور نقش و ارجاع
414
ساختار گروه فعلي گويش گيلكي رشت بر پايه ي نظريه ايكس -تيره
415
ساختار گروه هاي با چهار اندازه كلاس تزويج
416
ساختار گروه هاي متناهي با رتبه مزدوجي 2
417
ساختار لايه‌اي قيد در زبان فارسي در چهارچوب دستور نقش و ارجاع
418
ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته
419
ساختار مدول هاي H - هم متناهي مكمل شده
420
ساختار مديريت در دانگشاه پيام نور مركز
421
ساختار مركز سوئيچ ترانزيت ونحوه افزايش قابليت اطمينان در اين مركز
422
ساختار مشتق و ايدآلهاي زير حلقه هاي خاصي از حلقه هاي ماتريسي
423
ساختار مفاهيم فيزيك قرن نوزدهم ماده، نيرو، انرژي ﴿با تاكيد بر گزارش پروفسورها ﴾
424
ساختار موجكهاي چند متغيره داراي گشتاور صفر
425
ساختار موسيقايي و سازبندي در آثار چند صدايي پرويز مشكاتيان نمونه موردي : پيروزي ، رزم مشترك ، بيداد ، لاله ي بهار و چكاد
426
ساختار موسيقي آتنال
427
ساختار موضوعي قرآن كريم ( تحليل متني سوره شعرا)
428
ساختار مولفه اي فضاي عملگرهاي تركيبي
429
ساختار ميكروسكوپي و چقرمكي فلز جوشهاي C-Mn
430
ساختار ميكروسكوپي و رفتار سايشي پوششهاي بين فلزي Ni-AIآلياژهاي آلومينيم
431
ساختار نانو نواري و ويژگي هاي اپتيكي تركيب هاي نيم رساناي مكعبي III-V
432
ساختار نمايشنامه راديويي وتطبيق آن بانمايشنامه صحنه اي (ساختار دراماتيك )
433
ساختار نمايشنامه راديويي وتطبيق آن بانمايشنامه صحنه اي (ساختار دراماتيك )
434
ساختار نواري فركانس در بلورهاي فونوني
435
ساختار هاي نظري و امكان و امتناع توده گرايي سياست در ايران پس از انقلاب اسلامي 57
436
ساختار هجايي زبان فارسي در چارچوب نظريه‌ي همخوان-واكه-ايكس
437
ساختار هندسي برد عددي رتبه بالاي ماتريس هاي نرمال
438
ساختار هندسي حالت هاي همدوس غير خطي
439
ساختار هندسي لينكيج هاي n - ميله اي
440
ساختار هيأت مديره و تاخير واكنش قيمت سهام شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
441
ساختار و الگوريتم هاي نمايش و فشرده سازي تصاوير گرافيكي
442
ساختار و تركيب‌بندي ديداري در سينماي معاصر ايران
443
ساختار و تنوع پوشش گياهي پارك ملي خبر و پناهگاه حيات و حش روچون ﴿ با تاكيد روي رويشهاي درختي و درختچه اي ﴾
444
ساختار و جذب سيال الكتروليت درون نانوپيپت، كشش سطحي، فشار و قواعد مربوط به آن براي سيالات كره‌ي سخت و لنارد- جونز در نانوحفره‌ها با تقارن كروي با استفاده از نظريه‌ي تابعي چگالي
445
ساختار و شرايط تشكيل كمپلكس بين صمغ كتيرا و پروتئين بتالاكتوگلوبولين
446
ساختار و عملكرد پروتئين
447
ساختار و كارايي محاسبات در نظريه‌ پايه‌هاي مرزي
448
ساختار و كاربرد استعاري رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجي فريدون‌شهر
449
ساختار و كاربرد استعاري رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجي فريدون‌شهر
450
ساختار و كاربرد فيلترهاي مورد استفاده در صنعت
451
ساختار و كاربرد كدهاي دوري و λ- دوري روي برخي از حلقه هاي زنجيري
452
ساختار و مضمون در نمايشنامه هاي چيني
453
ساختار و مكانيزم اطلاع رساني و كنترل شبكه موبايل
454
ساختار و ميانگين پذيري دسته اي از جبرهاي ماتريسي
455
ساختار و نحوه ي عملكرد بلوتوث در انتقال اطلاعات
456
ساختار و نحوه ي عملكرد بلوتوث در انتقال اطلاعات 1
457
ساختار و ويزگي مركب افست ورقي و اشكالات معمول مركب و سيستم مركبدان در ماشين چاپ افست ورقي
458
ساختار و ويژگي هاي الكتريكي ترانزيستور اثر ميدان گرافني
459
ساختار وامنيت شبكه هاي كامپيوتر
460
ساختار ونحوه عملكردبلوتوث درانتقال اطلاعات
461
ساختار(تيم) مديريت پروژه در شركت هاي پروژه محور
462
ساختار، اصول عملكرد، مشخصات و كاربرد سنسورهاي بدون تماس در پروسه هاي صنعتي
463
ساختار، خواص فيزيكي و مكانيكي و تخلخل نانو الياف حاصل از آميخته پلي(ال-لاكتيك اسيد)/پلي(اتيلن اكسايد)
464
ساختار، خواص و كاربرد مواد كربني مختلف ﴿گرافيت، گرافن، فولرن و نانولوله هاي كربني﴾
465
ساختار، عناصر اسطوره‌اي و درونمايۀ افسانه‌هاي هزاره‌ها
466
ساختاربندي تطبيق پذير وبگاه تجارت الكترونيكي با رويكرد افزايش سودآوري
467
ساختارچند همتافته وهمتافته چند تايي روي كلاف هاي تاري
468
ساختارروايت در حديقه سنايي
469
ساختارشناسي سفال‌هاي عصرمفرغ محوطۀ باستاني كنارصندل جنوبي (حوزه فرهنگي هليل‌رود، جنوب‌شرق ايران)
470
ساختارشناسي نمايش ايراني (به همراه فيلمنامه ماهان )
471
ساختارشناسي نمايش ايراني (به همراه فيلمنامه ماهان )
472
ساختارشناسي يك موزه فلز
473
ساختار-عملكرد در سازمان كشور هاي صادر كننده نفت (اوپك ): برآورد درجه توافق اعضاي اوپك و حدس اوپك از واكنش غير اوپك
474
ساختارها و كاربردهاي تقويت كننده عملياتي ترارسانا و طراحي يك فيلتر ترارسانا- خازن با قابليت تنظيم فركانس قطع
475
ساختارهاي EBG و كاربرد آن ها در طراحي آنتن هاي Low Profile
476
ساختارهاي برپيچنده و محكم در هندسه تماس
477
ساختارهاي تراگردي از برگ بندي ها
478
ساختارهاي تصويري و محدب روي منيفلدها
479
ساختارهاي تقريبا ساياي فينسلري و تقارن در آنها
480
ساختارهاي تقريبا مختلط و ضربي روي فضاي مماس
481
ساختارهاي جبري مربوط به پيكربندي در آناليز هارمونيك مجرد
482
ساختارهاي جديد در ليزرهاي با مكانيزم فيدبك گسترده
483
ساختارهاي رياضي نظريه هاي ميدان هاي كوانتمي
484
ساختارهاي زاريسكي و خواص مدل تئوريك فضاهاي مختلط
485
ساختارهاي زماني نو در سينما با رويكرد به سينماي ايران
486
ساختارهاي زماني نو در سينما با رويكرد به سينماي ايران
487
ساختارهاي ژنريك و نظريه گروه ها
488
ساختارهاي ژنريك و همجوشي تئوريهاي مرتبه اول
489
ساختارهاي سايا رويمنيفلدهاي ريماني و فينسلريدر هم تنيده
490
ساختارهاي فضا -زمان لايبنيتري گاليله اي و نيوتني
491
ساختارهاي فضا-زمان لايبنيتزي گاليله اي و نيوتني
492
ساختارهاي قطري روي فضاهاي توپولوژيك , Diagonal structures on topological spaces submitted in partol fulfiilment of the requirments
493
ساختارهاي كربن ،نانو تيوب هاي كربني و خصوصيات فيزيكي آنها
494
ساختارهاي كلافي و معادلات ديفرانسيل معمولي روي خمينه هاي با بعد نامتناهي
495
ساختارهاي مختلط قانونمند روي كلاف مماس تعميم يافته از يك منيفلد ريماني
496
ساختارهاي مدلي و رسته هاي مشتق شده ي نسبي
497
ساختارهاي مرتبه دوم روي خمينه هاي باناخ
498
ساختارهاي مشترك نمايشي در حماسه هاي عرفاني و تراژدي كلاسيك (يوناني )
499
ساختارهاي معرفتي موجود در خاورميانه و نسبت آن با تعميق بحران هاي زيست محيطي منطقه
500
ساختارهاي نامتجانس اكسيد روي /اكسيد مس:رشد و مشخصه يابي
501
ساختارهاي نامتجانس نانوميله‌هاي اكسيد روي/ اكسيد مس؛ رشد و مشخصه¬يابي
502
ساختارهايThat ارزيابي كننده-شكل، عملكرد و فراواني-در چكيده هاي پايان نامه هاي دانشجويان ايراني آموزش زبان انگليسي، مطالعات ترجمه و زبانشناسي در مقايسه با همتايان با زبان مادري انگليسي
503
ساختاري از گروههاي 3- انجل
504
ساختاري پايداري ميدان هاي برداري با ويژگي سايه زني
505
ساختاري جديد براي تحليل فرايندهاي مقياس پاياي گسسته: كواريانس و طيف
506
ساخت‍بازرسي كانواير و مخازن ذخيره ‌ ○ ‌ ■ ‌ساخت،بازرسي كانواير و مخازن ذخيره
507
ساختما جديد هتل كاجره
508
ساختمان آموزش زبان هاي بين المللي
509
ساختمان اتم در تقريب هارتري-فوك
510
ساختمان اجتماعي و اقتصادي ايل هفت لنگ بختياري (كوچ رو)
511
ساختمان اداري پايگاه امداد و نجات شهريزد
512
ساختمان اداري شهرداري گنبد كاووس
513
ساختمان اداري هلال احمر
514
ساختمان اسم هاي خاص مكان در گويش لري بهميي ‌ ○ ‌ ■ ‌ساختمان اسم هاي خاص مكان در گويش لري بهمئي
515
ساختمان اقتصادي و اجتماعي ايلات وعشاير كهكيلويه و بويراحمد
516
ساختمان پارچه هاي منسوخ نبافته مخمل شده به روش پردازش تصوير
517
ساختمان پوسته خارجي زمين
518
ساختمان جبرهاي باناخ پيرو
519
ساختمان جديد هتل گاجر
520
ساختمان چند منظوره دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
521
ساختمان خدمات اداري شهر دزفول (تالار شهر دزفول )
522
ساختمان داده ها و الگوريتمها
523
ساختمان ستادي و شعبه بانك
524
ساختمان شهرداري بروجرد
525
ساختمان شهرداري گلپايگان
526
ساختمان عملكرد و عيب يابي سيستم فرمان و هيدروليك گريدر كاتر پيلار 14G
527
ساختمان فعل درگويش كردي دينوري
528
ساختمان مديريت پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي جندي شاپور
529
ساختمان مديريت هجران مناطق 14-15-20﴿اسكان موقت﴾
530
ساختمان هاي بلند
531
ساختمان هوشمند ﴿smart home﴾
532
ساختمان هوشمند و بهينه سازي مصرف سوخت
533
ساختمان هوشمند(BMS)
534
ساختمان واحدهاي آموزشي ( مدرسه راهنمائي )
535
ساختمان واحدهاي آموزشي ( مدرسه راهنمايي )
536
ساختمانهاي هوشمند
537
ساختمانهاي هوشمند و سيستم مديريت ساختمان
538
ساختن اسيدهاي جامد جديد و به كارگيري در نيتروزه كردن آمينهاي نوع دوم تحت شرايط ناهمگن و ملايم
539
ساختن الكترود خمير كربن اصلاح شده با ليگاند باز شيف N و N′-بيس(2- هيدروكسي بنزيليدن) هيدرازين-1كربوتيوهيدرازيد براي اندازه گيري جيوه و نقره در نمونه هاي زيست محيطي
540
ساختن الكترود خمير كربن اصلاح شده با ليگاند باز شيف N و N′-بيس(2- هيدروكسي بنزيليدن) هيدرازين-1كربوتيوهيدرازيد براي اندازه¬گيري جيوه و نقره در نمونه¬هاي زيست¬محيطي
541
ساختن الواح پولاد
542
ساختن بانك اطلاعاتي مشخصات ملاقات كنندگان يك سايت با استفاده از IP آدرس
543
ساختن پلاسميد حاوي توالي attB مورد شناسايي آنزيم integrase باكتريوفاژ C31ф در مجاورت توالي EGFP تحت تنظيم پروموتور OCT4
544
ساختن پوسته سيسستم هوشمند برنامه ريزي بودجه﴿ سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور پژوهش﴾
545
ساختن پيوسته سيستم هوشمند برنامه ريزي بودجه﴿ سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور پژوهش﴾
546
ساختن توابع APN غيرهم ارز آفيني با توابع تواني
547
ساختن توزيع هاي دو متغيره گسسته با استفاده از مفصل ها و موضوع هاي وابسته
548
ساختن طرح هاي ابر اشباع شده با ملاك E(S2) براي آزمايش هاي عاملي 2m
549
ساختن قاب هاي پارسوال هم اندازه با استفاده از معادلات ديفرانسيل معمولي
550
ساختن كربن فعال از پوست پسته به روش فعال سازي حرارتي
551
ساختن گروه هاي ماتيو و t - طرح هاي مربوط به آن
552
ساختن مدل محاسبه سرانه كتابخانه عمومي محله اي (نمونه موردي: بر زن شش بادگير شهر يزد)
553
ساختن مقياسي براي سنجش شخصيت سالم
554
ساختن هموستار همتافته به كمك كاهش مارسن -وينستن
555
ساختن يك شبكه پوشش دهنده با كمترين تعداد يال
556
ساختن يك مدل تقريبي جايگزين براي مدل ديناميكي شبيه سازي يك مخزن هيدرو كربني
557
سادات پارسانيان
558
سادگي در دنياي نور و سايه (زندگي و كار سون نيكويست در آثار اينگمار برگمن )، بررسي فيلم هاي فاني و الكساندروپوسونا
559
ساده بي نهايت ، چون كوير (نگاهي متفاوت به زندگي و بافت روستايي شهرستان فردوس )
560
ساده پردازي و اتفاق در برداشت از طبيعت
561
ساده ترين فرم نرمال دستگاه هاي منفرد صفر- هاپف
562
ساده ساز ي متن با استفاده از استخراج هستي شناسي و تشخيص الگو
563
ساده سازي اندازه گيري فعاليت آلكالين فسفاتاز در خاك هاي هوا-خشك
564
ساده سازي توابع بولين با روش كوئين مك كلاسكي
565
ساده سازي روش تحليل آسيب پذيري ساختمانهاي متداول فولادي به كمك روش طراحي بر اساس عملكرد
566
ساده سازي روش تحليل آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي متداول بتن آرمه به كمك روش طراحي براساس عملكرد
567
ساده سازي شبكه هاي عصبي پيچشي با قابليت پياده سازي سخت افزاري در كاربردهاي تصاوير پزشكي
568
ساده سازي محاسبات چند جمله اي هاي Adomian در تقريب جواب معادلات انتگرال
569
ساده سازي محاسبات چند جمله اي هاي Adomian در تقريب جواب معادلات انتگرال Fredholm
570
ساده كردن الگوريتم كران پايين درجه دوم از طريق كاهش پارامتر
571
ساده نگاري هاي تبليغاتي
572
ساده‌سازي مدارهاي كوانتومي با استفاده از مدل محاسبات كوانتومي يكطرفه
573
سارتر و نظرگاه اگزيستانسياليسم
574
ساز شناسي تار و بم تار
575
ساز شناسي سنتور و قانون
576
ساز شناسي كمانچه و كمانچه آلتو
577
ساز شورانگيز
578
ساز و كار اثر نوسان مادن - جولين ﴿MJO﴾ بر حركت هاي قائم جوي در منطقه جنوب غرب آسيا
579
ساز و كار توسعه شهر الشتر و پيامدهاي آن در مديريت خدمات شهري
580
ساز و كار دمش ليزرهاي اكسايمر
581
ساز و كار شكل‌گيري ريزساختار ذرات دومي از نانو ذرات اولي در ترموپلاستيك الاستومرهاي PP/EPDM
582
ساز و كار متوازن نمودن اجراي واحدهاي عملياتي در سامانه‌هاي توزيعي پردازش رويدادهاي پيچيده
583
سـاز و كـارهاي الزام شــوراي امنيت به رعايت موازين حــقوق بـشر در تحريم هاي بين المللي (با تأكيد بر مسائل هسته اي)
584
سـاز و كـارهاي الزام شــوراي امنيت به رعايت موازين حــقوق بـشر در تحريم هاي بين المللي (با تأكيد بر مسائل هسته اي)
585
ساز و كارهاي تغييرات درون سالي در شمال اقيانوس هند
586
ساز و كارهاي حقوقي مواجهه با تحريم هاي اقتصادي ايران در پروژه هاي بين المللي
587
ساز و كارهاي حل و فصل اختلالات در قراردادهاي بين المللي نفتي در ايران با تاكيد بر روش ADR
588
ساز و كارهاي حمايتي از فرزندان بد سرپرست در ايران
589
ساز و كارهاي خانوادگي مواجهه بيمار با سرطان در ميان مبتلايان شهر اهواز
590
ساز و كارهاي ديوان بين المللي كيفري براي مبارزه با بي كيفري
591
ساز و كارهاي كلامي در توليد و بازتوليد ايدئولوژي «خود» و «ديگري» در سرمقالات مربوط به برجام و انتخابات در روزنامه هاي ايران
592
ساز و كاري براي كشف تأثير ويژگي هاي مختلف ساخت واژي و صرفي بر روي تجزية وابستگي زبان فارسي
593
سازش در دعاوي كيفري در مراحل پيش از دادرسي در پرتو عدالت ترميمي
594
سازشناسي موسيقي ايراني
595
سازشناسي موسيقي لرستان
596
سازشناسي موسيقي لرستان
597
سازشناسي ني هفت بند
598
سازكار اجراي كنوانسيون بين المللي ضرورت لغو تصديق اسنادرسمي بيگانه (كنوانسيون 1961 لاهه – آپوستيل) و تعهدات ناشي از آن
599
سازگار نمودن الگوهاي طراحي شهري با الزامات شهرهوشمند ﴿الكترونيك محور﴾ با تاكيد بر پايداري روابط اجتماعي
600
سازگارسازي زوج پليمر امتزاج ناپذير HDPE/EVA با افزودن نانوسيليكات لايه اي: اثر ريزساختار و پديده هاي بين سطحي
601
سازگاري اجتماعي بين دانش آموزان دختر فقير و غني سنين (18-15)
602
سازگاري اجتماعي در معلولين نخاعي شهر سقز
603
سازگاري از نظر ويليام كي .فرانكنا
604
سازگاري ازدواج در زنان تحصيل كرده و تحصيل نكرده زنان شاغل ذامغان
605
سازگاري ازدواج درزنان تحصيل كرده و تحصيل نكرده
606
سازگاري ملات هاي تعميري و تقويتي و بتن پايه از نظر يكسان بودن مدول الاستيسيته
607
سازگاري منطق فازي با منطقه كلاسيك
608
سازگاري هاي ايجاد تعادل بين نقش هاي اجتماعي و خانوادگي زنان
609
سازگاري و بهينه سازي خواص فيزيكي و مكانيكي مخلوط آسفالتهاي ايران و پليمر براي پوشش بامها
610
سازمان اداري غزنويان با تكيه بر منصب وزارت
611
سازمان اداري و نظامي صفاريان
612
سازمان الكترونيك﴿سازمان ديجيتالي﴾
613
سازمان بورس اوراق بهادر
614
سازمان تجارت جهاني و مزيت نسبي صنايع نساجي ايران در زمينه توليد پوشاك
615
سازمان فرهنگي اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران
616
سازمان فرهنگي اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران
617
سازمان فضايي بافت هاي روستا شهري ﴿شكل گيري، رشد، رويكرد مداخله﴾ نمونه موردي: روستا شهرهاي مياني و غرب شهر
618
سازمان مجازي
619
سازمان مركزي تعاون روستائي ايران
620
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
621
سازمان ملل متحد و دموكراسي بين المللي در قرن 21: پروژه هاي اصلاحات
622
سازمان و مديريت آموزش و پرورش
623
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش
624
سازمان واهميت اموزش كاركنان
625
سازماندهي آغازگر در متون داستاني و غير داستاني قران كريم : ديدگاه نقش گرايانه
626
سازماندهي پوياي سيستمهاي چندعامله هولوني با استفاده از مفاهيم اجتماعي
627
سازماندهي فضايي بلوك هاي مركزي شهر ، با استفاده از متد طراحي متريك ( نمونه موردي : بخشي از بافت مركزي منطقه 12 شهر تهران )
628
سازماندهي فضايي نظام شهري استان آذربايجان شرقي با رويكرد پيرامون -مركز
629
سازماندهي گردشگري با استفاده از مدل swot نمونه مورد مطالعه : گلمكان , amending tourism by using swot model case study golmakan
630
سازماندهي مجدد بافت قديم و مياني نايين با تاكيد بر نقش فضايي بازار در ايجاد همپيوندي ساختاري
631
سازماندهي محله مفت آباد اصفهان ﴿نمونه موردي از اسكان غير رسمي﴾
632
سازماندهي مقاطع تحصيلي ابتداي راهنمايي متوسطه
633
سازماندهي مناسب مديريت دانش (مسئوليت ها و نقش ها) در گروه صنعتي ايران خودرو به روش الگوبرداري از بهترين ها
634
سازماندهي مواد هيبريدي نانومتخلخل كمپلكس فلز-آلي سنتزشده به روش «كشتي در بطري» در غشاي شبكه آميخته براي جداسازي دي اكسيدكربن
635
سازماندهي موضوعات قرآن در تبيين هدف خلقت
636
سازماندهي و الگوهاي آن در آموزش و پرورش
637
سازماندهي و سنجش اثرات ترافيكي افزايش تراكم در شهر ها با استفاده از روش نمونه موردي: ئمنطقه 14 شهر تهران
638
سازماندهي و فهرست بندي آرشيوفيلم (آرشيوفيلم دانشكده سينما و تئاتر)
639
سازمانرهي محور تجاري دوشنبه بازار فروشان (سده ) و طراحي گره هاي تجاري (مركزمحله )
640
سازمانهاي غير دولتي و حقوق بشر
641
سازمانهاي غيررسمي
642
سازمانهاي نروتيك﴿روان رنجور﴾و تاثير ان بر عملكرد كاركنان يكي از كارگاههاي كارخانه اي ذوب اهن اصفهان
643
سازماني، عملكرد بررسي رابطه ساده و چندگانه بين اعتماد سازماني و تعهد شغلي و رضايت شغلي در كاركنان شركت گاز تهران
644
سازه نما ﴿سيستم جامع ثبت و گزارش آماري سازه هاي عمراني﴾
645
سازه هاي آبي شهرستان جم، از دوره ي ساساني تا سده هاي مياني اسلام
646
سازه هاي بادي و گازي
647
سازه هاي دريايي ، سكوهاي نفتي (فراساحل )
648
سازه هاي سراميكي ، و بررسي تاثير تخلخل و جذب آب بر روي نت ساز كوزه
649
سازه هاي فولادي با قاب خمشي مقاوم در مقابل انفجار
650
سازه هاي كامپيوزيتي هواپيماهاي بدون سرنشين
651
سازه هاي مدولار نمايشگاهي
652
سازه هاي نوين در طراحي مجتمع هاي ايستگاهي نمونه موردي: طراحي مجتمع ايستگاهي ايران خودرو
653
سازه ي متخلخل حساس به دما و كرنش با ساختار دو فازي پلي اورتان/الاستومر سيليكون RTV و نانو لوله هاي كربني: تاثير الاستيسيته شبكه بر ضريب حساسيت و بازآرايي ساختاري
654
سازه‌هاي آبي ‌يزد از دوره‌ي خوانين تا انقلاب اسلامي
655
سازهاي بادي ايران
656
سازهاي بادي كردستاني
657
سازه‏هاي نانوليفي متخلخل پلي‏اكريلونيتريل (PAN) با پتانسيل كاربرد به‏عنوان جداكننده در باتري‏هاي ليتيومي
658
سازو كارهاي بصري جذب مخاطب در تبليغات بسته بندي مواد غذايي ايران
659
سازو كارهاي ترميمي جرائم جنسي دانش آموزان
660
سازو كارهاي حمايتي از سرمايه گذاري خارجي در نظام حقوقي ايران ،كانادا و سنگاپور
661
سازواري كارايي گرماي محيط بازاستفاده در خانه هاي سنتي يزد با تاكيد بر افزايش آن (نمونه موردي : خانه رسوليان)
662
سازوكار اصطكاكي و چسبندگي در مقاومت برشي درزه¬ها
663
سازوكار موثر در برهمكنش يون ليتيوم با الكترود كاتد در باتري هاي ليتيوم-يون: مطالعه¬اي با استفاده از روش مكانيك كوانتومي و شبيه سازي مولكولي
664
سازوكارهاي اجرايي و نهادي براي تحقق برنامه ريزي ارتباطي در تهران
665
سازوكارهاي بصري جذب مخاطب در تبليغات بسته بندي مواد غذايي ايران
666
سازوكارهاي تحقق منفعت عمومي در طرح هاي موفق توسعه شهري در جهان با تاكيد بر نظريه هاي شهرسازي نيمه دوم سده بيستم
667
سازوكارهاي حقوقي اقتصادي جنبش عدم تعهد و نقش آن در توسعه اقتصداي دول عضو
668
سازوكارهاي مقابله با قاچاق كالا و ارز در نظام حقوقي ايران
669
سازوكارهاي موثر در پاركينگ‌هاي شهري منطقه 7 شهرداري تهران در سال 1393
670
سازوكارهاي موثردر پاركينگ‌هاي شهري منطقه 7 شهرداري تهران در سال 1393
671
سازوكاري براي بهينه‌سازي استخراج ويژگي براي تشخيص هم‌مرجعي در زبان فارسي
672
سازي مخازن شكافدار با بررسي اثر حضور سورفكتانت بر آشام مجدد در فرايند تخليه
673
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﺎوري
674
ساعت حضور و غياب با استفاده از پي سي
675
ساعت ديجيتال آلارم دار جهت كنترل رله همراه با تقويم و سنسور دما
676
ساعت گويا
677
ساعت هاي اتمي وبهبودبخشيدن به آنهابااستفاده ازتله اندازي اتمي
678
ساعت و تايمر ديجيتال
679
ساعت و تقويم ديجيتال با استفاده از ميكرو كنترلر
680
سافت برد جانبي پرام پروگرام لاله
681
سال يابي رد شكافت
682
سال يابي نمونه سفال هاي پوكردوال بر اساس رفتار ترمولومينسانس و نمودارهاي درخشش آن
683
سالتيون، موج غيرخطي
684
سالخوردگي جمعيت، فرآيند شكل گيري سياست مالي و تاثير آن بر تشكيل سرمايه ....
685
سالمندي فعال و عوامل مؤثر بر آن در بين بازنشستگان ادارات دولتي شهرستان بابل
686
سالن طراحي و فروش لباس شيراز
687
سالن كنسرت
688
سالن كنسرت موسيقي
689
سالن كنسرت وتئاتر كيش
690
سالن كنسرت.
691
سالن موسيقي
692
سالن ورزشي﴿خانه تكواندو﴾
693
سالومه
694
ساليابي رد شكافت و تعيين غلظت اورانيوم برخي سنگ هاي كشور
695
ساليتن ريچي گراديان منقبض شونده روي خمينه فشرده با عملگر انحناي مثبت
696
ساليتون در پيوند جوزفسون
697
ساليتون درپلاسماي يون -الكترون -پوزيترون
698
ساليتون سطحي كاف در مرز ساختارهاي متناوب و همگن
699
ساليتون ها در DNA
700
ساليتون ها در نظريه ي ميدان كوانتمي
701
ساليتون هادرارتباطات نوري
702
ساليتون هاي برداري در سيستم معادلات شرودينگر غير خطي مرتبه 3 جفت شده
703
ساليتون هاي پوششي نور ولتاژي تاريك يك بعدي در مواد نورشكستگي
704
ساليتون هاي ريچي گراديان
705
ساليتون هاي ريچي ليوويل و ژيودزيك
706
ساليتون هاي نوري در سيستم هاي گسسته غير خطي با عامل غير خطي اشباع پذير
707
ساليتونها و كاربرد آنها در فيبر نوري
708
ساليتونهاي اپتيكي فضايي پوششي نور ولتاژي روشن يك بعدي در مواد نور شكستي
709
ساليتونهاي سطحي در لبه محيط هاي گسسته
710
سامان دهي ، حفاظتي و مرمت شش قطعه از يك قاليچه متعلق به كليساي وانك اصفهان
711
سامان دهي اراضي مجاور محور ولي عصر در منطقه 11 با رويكرد توسعه ميان افزا
712
سامان دهي ساحل غروب كيش ﴿آكواريم دريايي﴾
713
سامان دهي فضايي و كالبدي شهر مسجد سليمان
714
سامان دهي كالبدي محله سيچان با رويكرد حمل و نقل آرام
715
سامان دهي محله شهشهان و طراحي نمونه اي از فضاهاي عمومي
716
سامان دهي نقاط روستايي منطقه تنگستان
717
سامان شهري خيابان دهم فروردين يزد با رويكرد تاليف بين بافت شهري تاريخي و مياني
718
سامانبندي هندسي در فرش هاي ايران
719
سامانبندي هندسي در فرش هاي ايران
720
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار ﴿ خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو
721
ساماندهي ارتفاعات به منظور توسعه اكو توريسم شهري (مطالعه موردي: شهر سنندج)
722
ساماندهي استقرار مراكز آموزشي در حوزه نفوذ شهرها (مورد مطالعه : شهرتكاب)
723
ساماندهي اقتصادي و اجتماعي روستاهاي پراكنده (نمونه موردي دهستان ديناران)
724
ساماندهي الگوي همسايگي در تپه مراد آب كرج
725
ساماندهي الگوي همسايگي در تپه مرادآب كرج
726
ساماندهي بازار فديمي شهر اسفراين
727
ساماندهي بازارهاي محلي / دوره اي با رويكرد حضور پذيري ساكنين محلات. نمونه موردي : پنج شنبه بازار محله هنرستان همدان
728
ساماندهي باغ- محلات يزد با تاكيد بر عوامل كالبدي واجتماعي- فرهنگي نمونه موردي"محله نعيم آباد"
729
ساماندهي بافت امامزاده ابراهيم و طراحي زائرسرا
730
ساماندهي بافت تاريخي با رهيافتي مبتني بر عناصر بافت ﴿نمونه موردي: بافت تاريخي شهر يزد﴾
731
ساماندهي بافت سكونتگاه‌هاي غيررسمي از طريق اصلاح شكل كالبدي؛ نمونه موردي: دولت‌آباد كرمانشاه
732
ساماندهي بافت فرسوده شهر مهاباد نمونه موردي (ارمنيان)
733
ساماندهي بافت فرسوده شهركرد
734
ساماندهي بافت فرسوده شهري با استفاده از GIS (نمونه مورد مطالعه شهر گرمي)
735
ساماندهي بافت فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي، نمونه موردي: ( محله مشتاقيه ) شهركرمان
736
ساماندهي بافت فرسوده شهري با رويكرد ارتقا امنيت (نمونه موردي محله باغ خلج شهر اراك)
737
ساماندهي بافت فرسوده شهري با رويكرد ارتقا امنيت نمونه موردي محله باغ خلج شهر اراك
738
ساماندهي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي (مورد پژوهي : منطقه 4 شهر كرمان)
739
ساماندهي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي و پيشگيري از فرسودگي﴿نمونه موردي: شهر شيراز﴾
740
ساماندهي بافت فرسوده محدوده بخش مركزي (منطقه يك) شهر اهواز بارويكرد برنامه ريزي مشاركتي
741
ساماندهي بافت فرسوده محدوده ده ونك با مشاركت ساكنين
742
ساماندهي بافت فرسوده محله حيدر آباد كرج با رويكرد توسعه پايدار
743
ساماندهي بافت قديم شهرها به نسبت نيازمنديهاي جديدي شهري ﴿ بافت قديم شهر كاشان﴾
744
ساماندهي بافت قديم ميبد(محله بالا)با توجه به تاكيد بر محورهاي دسترسي
745
ساماندهي بافت كالبدي فضايي سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر توسعه پايدار روستاي سفيدسنگ فريمان
746
ساماندهي بافت مركزي شهر ساري
747
ساماندهي بافت مركزي شهرسازي
748
ساماندهي بافت مسكوني محله كرج نو با رويكرد توسعه پايدار
749
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با تأكيد بر روش كدهاي فرم بنياد نمونه موردي: محله حسن آباد يزد
750
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران زلزله
751
ساماندهي بافت و طراحي مركز محله اوين
752
ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري ، نمونه موردي : بخشي از ناحيه مركزي شهر سلماس
753
ساماندهي بخش تزريقات و جراحي سرپايي در مطب پزشكان عمومي
754
ساماندهي بخش شرقي بافت قديم قشم و طراحي حلقه اتصال آن با ساختار جديد شهر
755
ساماندهي بخش شرقي بافت قديم قشم وطراحي حلقه اتصال آن با ساختار جديد شهر
756
ساماندهي بخش مركزي جلفا
757
ساماندهي بخش مركزي جلفا
758
ساماندهي بخشي ار بافت تاريخي شهر اراك
759
ساماندهي بخشي از بافت تاريخي شهر اراك
760
ساماندهي بدنه هاي تجاري و اداري محور بهشتي با هدف ايجاد پيوستگي در نما و افزايش سرزندگي محور حدفاصل ميدان امام تا ميدان شهدا
761
ساماندهي برزن زرتشتي هاي يزد با رويكرد بازآفريني شهري
762
ساماندهي پارك هنر هفتم ساماندهي پارك ايرانشهر
763
ساماندهي پشت مله شيراز
764
ساماندهي پشت مله شيراز
765
ساماندهي ترافيك در شبكه هاي ATM با استفاده از اتوماتاي يادگير
766
ساماندهي تركيب بدنه خيابان. نمونه موردي: خيابان جمهوري حدفاصل تقريبي خيابان فردوسي و خيابان سي تير
767
ساماندهي توان بخشي گذر بازارچه حاج زينل شيراز با رويكرد معماري زمينه گرا در بافت تاريخي
768
ساماندهي توانمندي ها و قابليت هاي بخش كشاورزي به منظور توسعه روستايي دهستان صحنه- شهرستان صحنه
769
ساماندهي توانمنديهاي بخش كشاورزي به منظور توسعه روستايي در دهستان هاي براآن شمالي وجنوبي
770
ساماندهي جاذبه هاي اكوتوريسمي در منطقه ي بهشت گمشده ﴿تنگ بستانك﴾
771
ساماندهي جاذبه هاي توريسمي آبشار شلماش شهرستان سردشت
772
ساماندهي جاذبه هاي ژئوتوريستي ﴿مطالعه موردي غار قوري قلعه در شهرستان روانسر﴾
773
ساماندهي حمل و نقل عمومي
774
ساماندهي حمل‌ونقل كالا در بازار تاريخي تبريز
775
ساماندهي خيابان محلي جهت دستيابي به مكاني پاسخده با تاكيد بر رابطه كالبد و رفتار ﴿نمونه موردي كوي سيلو و محله چهار منار﴾
776
ساماندهي خيابان هاي شهري در بافت هاي تاريخي از منظر يكپارچگي (نمونه مطالعاتي: خيابان سنبلستان اصفهان)
777
ساماندهي ده ونك تهران و طرح مجموعه فرهنگي
778
ساماندهي ده ونك تهران و طرح مجموعه فرهنگي آن
779
ساماندهي ديد و منظررود - دره دارآباد
780
ساماندهي راسته و طراحي مجتمع تجاري محله ي همت آباد ﴿مفت آباد﴾ اصفهان
781
ساماندهي رود دره كن
782
ساماندهي رود كنار كارون با رويكرد پياده مداري نمونه مطالعاتي: بخشي از كرانه شرقي رودخانه كارون در شهر اهواز (پهنه خطي بين پل سلمان فارسي و پل غدير (پل هشتم))
783
ساماندهي رودخانه خشك شيراز به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران
784
ساماندهي زيارتگاه توس و طرحموزه سفالينه هاي توس
785
ساماندهي زيارتگاه توس وطرح موزه سفالينه هاي توس
786
ساماندهي ساحل بوشهر
787
ساماندهي ساحلي بافت تاريخي محله كوتي وطراحي بخش مركزي آن
788
ساماندهي ساخت كالبد محله با استفاده از قواعد نحو ساخت نمونه موردي :محله كوشك نو يزد
789
ساماندهي ساختار فضائي محمدوه ميدان مركزي شهر رشت
790
ساماندهي ساختار فضايي شهر در جهت كاهش آسيب پذيري زلزله (نمونه موردي: بافت فرسوده شهر دوگنبدان مركز شهرستان گچساران)
791
ساماندهي سايت باستانشناسي تپه چغاگاونه شهر اسلام آبادغرب با رويكرد حفاظتي
792
ساماندهي سايت باستانشناسي چغاگاوانه در شهر اسلام آبادغرب با رويكرد حفاظتي
793
ساماندهي سايت هاي گردشگري در شهر سنندج با استفاده از GIS
794
ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي، از نيازمبنايي تا دارايي مبنايي در محدوده هاي مسئله دار شهري، نمونه موردي: محله فرحزاد تهران
795
ساماندهي سيستمي نقش هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي در زنجيره تامين آب
796
ساماندهي سيماي بافت قديم شهر خرم آباد با توجه به حضور چشمه ها
797
ساماندهي سيماي شهري خيابان صفائيه ﴿ شهداي ﴾ قم
798
ساماندهي شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي ﴿ نمونه موردي پژوهش بخشي از محدوده منطقه 17 شهر تهران﴾
799
ساماندهي شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي( نمونه موردي پژوهش بخشي از محدوده منطقه 17 شهر تهران )
800
ساماندهي شبكه دسترسي بافت كالبد مجموعه تاريخي شهر يزد (نمونه موردي: مجموعه دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)
801
ساماندهي شبكه دسترسي محلي در بافت تاريخي شهر يزد با تاكيد بر الگوي پر و خالي ﴿نمونه موردي : كوچه ناجي﴾
802
ساماندهي عرصه فعاليتهاي جمعي نمونه موردي ميدان امير چخماق
803
ساماندهي عشاير ﴿موانع ومشكلات﴾
804
ساماندهي علائم و نشانه هاي بصري در فضاهاي آموزشي و فرهنگي
805
ساماندهي عملكردي سبزه ميدان تهران
806
ساماندهي فرسودگي عملكردي در بافت روستا شهري نعيم آباد يزد
807
ساماندهي فضاهاي داخلي بيمارستان كودكان ﴿بخش كودك بيمارستان شهيد صدوقي يزد﴾
808
ساماندهي فضاهاي شهري با تاكيد بر خاطرات جمعي (نمونه موردي: خيابان قيام يزد)
809
ساماندهي فضاهاي مسكوني جبهه جنوب شرقي
810
ساماندهي فضاي فرصت در ايستگاه مترو
811
ساماندهي فضايي ، كالبدي شهر گلپايگان
812
ساماندهي فضايي بافت فرسوده شهر سقز با استفاده از GIS
813
ساماندهي فضايي بافت فرسوده محدوده محدوده لاله زار با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي
814
ساماندهي فضايي بافت فرسوده محدودۀ بخش مركزي (منطقۀ يك) شهر اهواز با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي
815
ساماندهي فضايي شهرستان بوكان
816
ساماندهي فضايي عملكردي بافت قديم بابل (محله پنج شنبه بازار)
817
ساماندهي فضايي كاربري اراضي شهري (فضاي سبز) مطالعه موردي شهر گرگان
818
ساماندهي فضايي كاربري اراضي شهري (فضاي سبز): مطالعه موردي شهر گرگان
819
ساماندهي فضايي محورهاي گردشگري استان كهگيلويه و بويراحمد
820
ساماندهي فضايي ميدان انقلاب اسلامي تهران با رويكرد ارتقا كيفيت پاسخدهي وعملكردي (پياده مداري) مراكز شهري با استفاده فناوري هاي ساخت سازه هاي شهري
821
ساماندهي فضايي ميدان دهكده المپيك و بافت مجاور واقع در منطقه 22 تهران
822
ساماندهي فضايي و ترافيكي ميدان ونك
823
ساماندهي فضايي-كالبدي شهر ماكو با تاكيد بر كاربري اراضي شهري
824
ساماندهي فعاليتي- رفتاري محور شهري مطالعه موردي خيابان سپه قزوين(چهارباغ سابق)
825
ساماندهي كاربريهاي ناسازگار شهري مورد مطالعه محله سيروس و سيداسماعيل منطقه 12 تهران
826
ساماندهي كالبدي خيابان بيهق سبزوار
827
ساماندهي كالبدي خيابان شهيد مصطفي خميني حدفاصل ميدان بهارستان تا چهارراه سرچشمه
828
ساماندهي كالبدي سفين قديم و طراحي الگوي مسكن بومي ( جزيره كيش )
829
ساماندهي كالبدي سفين قديم و طراحي الگوي مسكن بومي (جزيره كيش)
830
ساماندهي كالبدي كوچه اكبر آباد واقع در محله اكبر آباد شهر يزد با هدف تبديل آن به مركز محله
831
ساماندهي كالبدي گذربين دو تكيه تجريش گذر ذغال فروش ها
832
ساماندهي كالبدي مادي ها ، تلاشي در راستاي ارتقاي پايداري زيست محيطي شهر اصفهان
833
ساماندهي كالبدي مادي ها، تلاشي در راستاي ارتقاي پايداري زيست محيطي شهر اصفهان ﴿نمونه موردي : مادي نياصرم، حدفاصل محور چهارباغ و خيابان فردوسي﴾
834
ساماندهي كالبدي مجموعه فاميلي عربها
835
ساماندهي كالبدي مجموعه هاي فاميلي عربها﴿با رويكرد احياء و باززنده سازي﴾
836
ساماندهي كالبدي محور حركتي دزاشيب
837
ساماندهي كالبدي محيط پيرامون مجتمع هنر و معماري دانشگاه يزد
838
ساماندهي كالبدي ميدان بهارستان تهران
839
ساماندهي كشاورزي با تأكيد بر منابع آب﴿مطالعه موردي: دشت داراب﴾
840
ساماندهي كشاورزي با تاكيد بر منابع آب ﴿مطالعه موردي شهرستان كوهدشت﴾
841
ساماندهي گذر سرپولك، واقع در بازار تهران
842
ساماندهي گذرهاي تاريخي عباسقلي خان و باغ حسن خان با تكيه بر طرح مرمت و احياي سراي عزيزالله اف
843
ساماندهي گذرهاي محله گازرگاه بر حركت پياده و دوچرخه
844
ساماندهي گسترش كالبدي پراكنده شهر يزد 1386-1357 ﴿راهبردها و راهكارها﴾
845
ساماندهي لبه ساحلي بافت تاريخي محله كوتي و طراحي بخش مركزي آن
846
ساماندهي لبه ساحلي دز ﴿حد فاصله پل جديد تا امامزاده رودبند﴾
847
ساماندهي مادي نايج و طراحي مركز خدمات ناحيه اي به عنوان حلقه اتصال ما بين تخت فولاد و محوطه هاي مسكوني بلافصل آن ( حد فاصل خيابان آب 250 و خيابان فيض )
848
ساماندهي مادي نايج و طراحي مركزخدمات ناحيه اي به عنوان حلقه اتصال مابين تخت فولاد و محوطه هاي مسكوني بلافصل آن
849
ساماندهي ماديهاي اصفهان نمونه موردي نهرپاچنار بيد آباد
850
ساماندهي مبلمان شهري با تاكيد بر كاربري اراضي (نمونه مورد مطالعه :ناحيه 3 منطقه 2 ساري)
851
ساماندهي مجتمع هاي زيستي مبني برپتانسيل هاي محيطي در جهت كاهش آسيبها بر جوامع انساني در مواجههء باخطرات هسته اي - پرتوي ﴿تدوين معيار و اصول طراحي پناهگاه هاي پرتوي﴾
852
ساماندهي مجموعه دركه
853
ساماندهي مجموعه مسكوني با رويكرد معماري سبز
854
ساماندهي محدوده ميدان نبوت (هفت حوض) تهران با رويكرد پياده راهواري
855
ساماندهي محصول وبازار گردشگري در نواحي پيرامون شهري درود نيشابور
856
ساماندهي محلات تل و پنبه كاران
857
ساماندهي محلات شهشهان ، در دشت و سنبلستان اصفهان با رويكرد محله - مبنا
858
ساماندهي محله ء همت آباد وارائه الگوي مسكن
859
ساماندهي محله با رويكرد كاهش جرائم شهري
860
ساماندهي محله پايدار راهي به سوي توسعه پايدار شهري(نمونه موردي: شهرك نصر)
861
ساماندهي محله تل با تاكيد بر سرزندگي محله
862
ساماندهي محله جويبار اصفهان با رويكردآسيب پذيري ناشي از زلزله
863
ساماندهي محله حيات شاهي ﴿با تاكيد بر بازيابي هويت آن به عنوان محله مسكوني﴾
864
ساماندهي محله خورشيد از منطقه 12
865
ساماندهي محله خيرآباد يزد با تاكيد بر بعد كالبدي آن
866
ساماندهي محله شهباز واقع در منطقه 12
867
ساماندهي محله قلهك با تاكيد بر طراحي بخشي از خيابان دولت
868
ساماندهي محله كن با تكيه بر طراحي محور و ميدان پياده
869
ساماندهي محله مسكوني بر مبناي اصول امنيت اسلامي﴿ نمونه موردي: محله علي مالك دزفول﴾
870
ساماندهي محله همت آباد و ارائه الگوي مسكن
871
ساماندهي محله و طراحي موضعي فضاهاي عمومي و منظر كلي مركز محله اوين
872
ساماندهي محله ي چهارسو آجري با تاكيد بر طرح كالبدي گذر شمالي جنوبي آن
873
ساماندهي محله ي سنبلستان اصفهان با رويكرد محله - مبنا
874
ساماندهي محله يعقوبي
875
ساماندهي محور انقلاب حدفاصل ميدان انقلاب تا فردوسي با هدف سرزندگي و اولويت حركت پياده با ارتقا ديد فرهنگي
876
ساماندهي محور اول جويباره اصفهان با تأكيد بر جلوگيري از ورود وسايل نقليه موتوري به داخل بافت
877
ساماندهي محور تجاري دوشنبه بازار فروشان ﴿سده﴾ و طراحي گره هاي تجاري
878
ساماندهي محور دارآباد با تأكيد بر موضوع پياده مداري
879
ساماندهي محور فردوسي حدفاصل خيابان جمهوري تا ميدان فردوسي با تاكيد بر احياي هويت تاريخي محور
880
ساماندهي محور فرهنگي، تاريخي و گردشگري در محدوده بافت تاريخي شهر يزد
881
ساماندهي محور مادي با رويكرد رنگ ( نمونه موردي مادي فرشادي در خيابان چهارباغ عباسي)
882
ساماندهي محور مسجد جامع تا برج و ساعت
883
ساماندهي محوربلوار كشاورز با ديدگاه فرهنگي - هنري
884
ساماندهي محوطه بناي منارجنبان اصفهان
885
ساماندهي محوطه پيراموني درخت كهنسال سرو واقع در شهرستان ابركوه در راستاي جذب گردشگران داخلي و خارجي و توسعه گردشگردي
886
ساماندهي محوطه كليساي سنت استپانوس و طرح مرمت پيشنهادهاي برج ناقوس آن
887
ساماندهي محيط كالبدي محله خيام ايلام با تاكيد بر مشاركت مردم
888
ساماندهي مراكز محلات ناحيه حسن آباد كرج
889
ساماندهي مرزبندي محلات شهري ، با تأكيده بر ادراك ذهني ساكنين ( مورد پژوهي : محلات منطقه 1 تهران )
890
ساماندهي مسير پياده بين ميادين قدس و تجريش ﴿خيابان شهرداري﴾
891
ساماندهي مسير گردشگري منتهي به باغ تاريخي فين كاشان با الهام از الگوهاي بومي
892
ساماندهي مسير ورودي خرانق ﴿ از ديدگاه نشانه شناسي در معماري﴾
893
ساماندهي مسيرهاي پياده شهر ميبد
894
ساماندهي منظر بزرگراه نواب به كمك كفسازي و عناصر كف با طراحي منظر كف
895
ساماندهي منظر شهري با تاكيد بر بهبود تصوير ذهني شهروندان(نمونه موردي : چهارراه ميدان گرگان)
896
ساماندهي ميدان تجريش با اولويت حركت پياده
897
ساماندهي ميدان مشتاقيه كرمان با تاكيد بر يك عنصر معماري
898
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
899
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
900
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
901
ساماندهي نظام كاربري و فعاليت شهري با بهره‌گيري از الگوي رشد هوشمند (مورد پژوهي: محله حكيميه تهران)
902
ساماندهي نماهاي شهري باتاكيد بر هويت ايراني نمونه موردي شهر تهران محله پونك
903
ساماندهي نوين فضا
904
ساماندهي و احيا ساختار فضائي - كالبدي بافت قديم شهر بهشهر
905
ساماندهي و احيا ساختار فضائي -كالبدي بافت قديم شهر بهشهر
906
ساماندهي و احيا محور مسجد جامع قم تا امامزاده حمزه با تاكيد بر نقش مسجد جامع (با تكيه بر اصول پياده مداري)
907
ساماندهي و احيا مركز روستاي قهي با نگاهي به مرمت مسجد جامع روستا
908
ساماندهي و احيا مسجد مطلب خان خوي
909
ساماندهي و احياء گذر مرادي (اقبال السلطنه) در عودلاجان
910
ساماندهي و احياي محور فرهنگي - تاريخي ملارستم - امامزاده در مراغه
911
ساماندهي و ارتقا كيفي سيما و مناظر شهري در محمدوده ورودي شهر قم از سمت جاده جعفريه
912
ساماندهي و بازآفريني مركز محله در بافت تاريخي شهر شيراز با رويكرد ارتقاء امنيت
913
ساماندهي و باززنده سازي گذرهاي تاريخي شهر شيراز جهت رونق صنعت گردشگري (نمونه موردي : گذر حاج زينل شيراز)
914
ساماندهي و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي شهرستان تيران وكرون
915
ساماندهي و برنامه ريزي فضايي - كالبدي بافت تاريخي بيرجند
916
ساماندهي و بهسازي بافت قديم ، نمونه موردي ، محله فهادان يزد
917
ساماندهي و بهسازي بافت قديم شهر كاشان با توجه به خطرات ناشي از زلزله
918
ساماندهي و بهسازي معماري داخلي موزه ملي ايران سالن نمايش آثار موزه ايران باستان
919
ساماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي شهر اهواز: كوي منبع آب
920
ساماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي محله حسين آباد در شهر كاشمر
921
ساماندهي و توانمندسازي بافت قديم شهر آران و بيدگل
922
ساماندهي و توانمندسازي محله جنگلده شهر علي آباد كتول
923
ساماندهي و سطح‌بندي كانون‌هاي گردشگري (مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)
924
ساماندهي و طراحي الگوي مجتمع زيستي عشاير عشاير كرمان- ايل سليماني- طايفه عليدادي
925
ساماندهي و طراحي سالن اصلي اداره پست منطقه 19 تهران
926
ساماندهي و طراحي كناره رودخانه ﴿نمونه موردي : رودخانه بابلسر﴾
927
ساماندهي و طراحي محور تجاري - خدماتي تربت حيدريه
928
ساماندهي و طراحي محور شهري محله باغ شاطر تهران
929
ساماندهي و طراحي مركز محله چيذر تهران
930
ساماندهي و طراحي مناطق مسكوني دربرابر حوادث هسته اي با تاكيد بر مساله تشعشع باران راديو اكتيوي ﴿شهر جديد پرديس ﴾
931
ساماندهي و طراحي موضعي بافت آسيب پذير محدوده امام زاده قاسم ﴿ واقع در منطقه 1 تهران ﴾
932
ساماندهي و طراحي موضعي محله بوعلي تهران
933
ساماندهي و طراحي موضعي محله جماران ﴿منطقه يك شهرداري تهران﴾
934
ساماندهي و طراحي موضعي محله قيطريه ﴿ واقع در منطقه يك شهر تهران ﴾
935
ساماندهي و معاصرسازي محله 7 منطقه 17 تهران و طراحي مركز محله ﴿ حدفاصل بزرگراه نواب ، خيابان شيخ محمدي و خيابان هلال احمر ﴾
936
ساماندهي و مكان يابي پاركينگهاي عمومي در شهر رشت با استفاده از GIS
937
ساماندهي و مكان يابي مراكز اقامتي- سياحتي گردشگري شهر بجنورد با استفاده از مدل ANpو gIS
938
ساماندهي وبرنامه ريزي راهبردي شهر سيرجان با تاكيد بر سالمندان
939
ساماندهي ورودي شهر آباده با تاكيد بر هويت شهري
940
ساماندهي ورودي شهر با رويكرد هويت بخشي فرهنگي (مطالعه موردي:ورودي شرقي شهر ساري)
941
ساماندهي ورودي شهر نجف آباد ﴿مسير اصفهان- نجف آباد﴾
942
ساماندهي ورودي غربي شهر گرگان
943
ساماندهي ورودي هاي چندعملكردي شهر بانه با رويكرد برنامه ريزي طراحي محور
944
ساماندهي وضعيت پاراترانزيت در شهرهاي ايران (مطالعه موردي، اصفهان)
945
ساماندهي وطراحي محور تجاري - خدماتي تربت حيدريه
946
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار
947
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو
948
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار﴿خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو﴾
949
سامانه ارائه اطلاعات و مخاطرات امنيتي آدرس ها و نرم افزار عامل آن جهت پيكربندي خودكار فايروال
950
سامانه ارسال نمره دانشجويان از طريق پيامك
951
سامانه استخراج آزاد اطلاعات در زبان فارسي
952
سامانه اسلم براي سيستم چند ربات در محيط ديناميك
953
سامانه اطلاعاتي موسسات فناور مركز رشد پارك علم و فن آوري اقبال
954
سامانه اعتماد و اعتبار در اينترنت اشياء با استفاده از دفتر كل توزيع‌شده
955
سامانه انتخاب واحد اينترنتي
956
سامانه اوقات شرعي جهاني تحت وب
957
سامانه اي براي تشخيص پاره اي از حملات تزريق كد SQL
958
سامانه بارگيري در پايانه بار
959
سامانه برخط رزرو غذا
960
سامانه بيمه درمان الكترونيك به همراه پياده سازي
961
سامانه بينايي ماشين براي تشخيص زبان اشاره فارسي ناشنوايان و تبديل به متن در پس زمينه پويا
962
سامانه پايش 8 كانال مبتني بر مبدل آنالوگ به ديجيتال 16 بيتي با چهار محدوده ورودي و واسط SpI
963
سامانه پشتيبان تصميم گيري در راستاي حكمروايي هوشمند شهري نمونه موردي ك شهر تهران
964
سامانه پويا و جامع تركيبي مديريت، رديابي و كنترل به منظور پرداخت، تبليغات و امنيت ناوگان، موسوم به OPA
965
سامانه پيشنهاد دهنده با استفاده از مدل سازي امتيازات ضمني كاربران با شبكه بيز
966
سامانه پيشنهاد دهنده خبر مبتني برهيجان
967
سامانه تشخيص نفوذ بر اساس جريان هاي شبكه: رويكردي مبتني بر تحليل داده هاي كلان
968
سامانه توصيه‌گر بر مبناي شناسايي جوامع كالا در شبكه كالاها و مصرف‌كنندگان
969
سامانه جامع امور گمركي بر رضايتمندي مشتريان شركتهاي پتروشيمي در گمرك منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي با تاكيد بر نقش ميانجي شفافيت
970
سامانه جامع حضور و غياب با اثر انگشت
971
سامانه جامع كنترل و جمعآوري اطلاعات تحت شبكه جهاني اينترنت (وب )
972
سامانه جستجوپذير نقشه
973
سامانه چتروم همكاران چت ﴿ برنامه نويسي شبكه ﴾
974
سامانه خدمت رسان تشخيص نظر متون فارسي تحت وب
975
سامانه خزشگر و جمع‌آوري كننده اطلاعات امنيتي مرتبط با سيستم‌عامل هاي فدورا و سنتوئس
976
سامانه دارورساني براساس نانوكامپوزيت ساخته شده از نانوذرات اكسيد منگنز و پليمر حساس به pH و توصيف خواص فيزيكوشيميايي
977
سامانه دارورساني هدفمند براي داروي سولفاسالازين با استفاده از سيليكاي متخلخل و پوشش پليمري
978
سامانه درخواست آنلاين مستندات پروژه
979
سامانه رمزنگاري مشبكه اي
980
سامانه روشنايي حرارتي خورشيدي مجهز به ردياب و - سيستم خنك سازي آبي
981
سامانه صدور بليط هواپيما
982
سامانه طراحي لباس با استفاده از الگوريتم تكاملي و شباهت
983
سامانه طراحي مدل لباس با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي و داده كاوي
984
سامانه كاوشگر و تحليل گر متون تجاري بر مبناي بازنمايي شبكه اي
985
سامانه كسب درآمد از تبليغات و بازاريابي اينترنتي
986
سامانه كشف نفوذ در شبكه حسگر بي سيم با تبعيت از سيستم ايمني بدن
987
سامانه كشف نفوذ در شبكه‌هاي رايانه‌اي بر اساس تشخيص ناهنجاريپ
988
سامانه كمك طراحي مدل لباس با استفاده از الگوريتم ‍‍ژنتيك و منطق فازي
989
سامانه كنترل پرواز هوشمند ﴿به روش وارون ديناميك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي﴾
990
سامانه كنترل دما و رطوبت گلخانه ها با رابط كاربري پيام كوتاه
991
سامانه كنترل و مقابله با انتشار ماشين‌هاي مجازي آلوده در ابر
992
سامانه مديريت اطلاعات دانشجويان
993
سامانه مديريت اطلاعات روسازي راه ها با استفاده از بكارگيري سيستم اطلاعات مكاني
994
سامانه مديريت انرژي-كارايي براي پردازنده‌هاي قابل‌بازپيكربندي قابل‌حمل
995
سامانه مديريت پروژه اسكرام
996
سامانه مديريت تجهيزات پزشكي
997
سامانه مديريت جريان كار يك خانه هوشمند
998
سامانه مديريت رستوران
999
سامانه مديريت مطب
1000
سامانه مربي هوشمند مبتني بر هيجان با رويكرد حل مثال
بازگشت