<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت طلا– اكسيد گرافن كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
2
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت طلا-اكسيد گرافن كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
3
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت متخلخل NiTi-TiN به روش سنتز احتراقي
4
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت متخلخل زيست فعال پايه آلياژ كبالت - كرم
5
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت نقره - گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
6
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي نورتاب Fe3O4 /CdTe
7
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هيدروژلي سوپر جاذب بر پايه ي كيتوزان حاوي نانو الياف استخراج شده سلولزي
8
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيتAl/Al3Ti با استفاده از روش هيبريدي فرايند نورد تجمعي و اصطكاكي - اغتشاشي
9
ساخت و مشخصه يابي نانوالياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون به منظور كاربرد در مهندسي بافت
10
ساخت و مشخصه يابي نانوالياف پلي كاپرولاكتون (PCL) تهيه شده به روش الكترواسپينينگ براي مهندسي بافت
11
ساخت و مشخصه يابي نانوحامل حاوي عصاره ي آويشن جهت كاربرد هاي آنتي باكتريال
12
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات پليمري پلي لاكنيك گلايكوليك اسيد حاوي داروي ضد سرطان
13
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات حامل داروي بربرين با استفاده از فناوري ميكروفلويديك و بررسي تاثير آنها بر سلولهاي سرطاني
14
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات دوتايي هسته- پوسته طلا- آهن با روش كندوسوز ليزر پالسي در محلول آهن II كلرايد
15
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات فوتوكاتاليستي اصلاح‌شده با اكسيدگرافن احياشده جهت استفاده در غشاهاي پليمري تخريب‌كننده مواد رنگزاي آلي
16
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مس با استفاده از روش ماشين كاري تخليه الكتريكي به كمك ارتعاشات فراصوتي
17
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 در حضور ميدان مغناطيسي
18
ساخت و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي با پوشش شيشه زيست فعال مزومتخلخل جهت درمان تومور سرطاني در بافت استخوان
19
ساخت و مشخصه يابي نانوذراتzn2sno4 به روش آبي-حرارتي با استفاده از مايكروويو
20
ساخت و مشخصه يابي نانورنگدانه‌هاي اسپينلي بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزديك جهت استفاده در پوشش‌هاي خنك
21
ساخت و مشخصه يابي نانوكامپوزيت CdWO4 - گرافن
22
ساخت و مشخصه يابي نانوكامپوزيت نيكل - كبالت/ نانولوله كربن به روش رسوب دهي الكتروشيميايي
23
ساخت و مشخصه يابي نانوكپسول هاي كيتوسان حاوي داروي مليتروپيك از طريق مخاط بيني
24
ساخت و مشخصه يابي نوار كامپوزيتي آلومينيوم- نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم توسط فرايند نورد
25
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل بيوكامپوزيتي بر پايه نشاسته اصلاح شده تقويت شده با نانوالياف كيتين مستخرج از قارچ رايزوپوس اوريزائه
26
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل تركيبي به عنوان كاغذزيستي جهت استفاده در چاپ سه بعدي غضروف استئوكندرال
27
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل نانوهيبريدي تزريق پذير كاپاكاراگنان-گرافن براي بازسازي غضروف
28
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل هاي آنزيمي جهت تشخيص هاي بيولوژيك
29
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل وابسته به دما بر پايه كيتوسان جهت رهايش انسولين
30
ساخت و مشخصه يابي هيدروژل وابسته به دما بر پايه هيالورونيك اسيد جهت ترميم بافت قرنيه
31
ساخت و مشخصه يابي يك سامانه دارويي جهت بهبود درمان زخم هاي ديابتي
32
ساخت و مشخصه‌ يابي حسگر هاي رطوبت بر پايه اكسيدگرافن
33
ساخت و مشخصه‌ يابي سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي بر پايه‏ ي دي‏ اكسيد تيتانيوم
34
ساخت و مشخصه‌يابي الكتروشيميايي و متالورژيكي آندهاي تيتانيومي پوشش داده شده با اكسيدهاي فلزي مخلوط حاوي نانو ذرات فعال كننده
35
ساخت و مشخصه‌يابي بيونانوكامپوزيت بغداديت - پلي‌كاپرولاكتون
36
ساخت و مشخصه‌يابي حسگر دي‌اكسيد نيتروژن با استفاده از اكسيد قلع
37
ساخت و مشخصه‌يابي داربست كامپوزيتي تشكيل‌شونده در محل با قابليت رهايش داروي آتورواستاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
38
ساخت و مشخصه‌يابي داربست مهندسي بافت عصب با استفاده از نانوالياف پلي‌لاكتيك‌اسيد و هيالورونيك‌اسيد
39
ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانو‌فيبري پلي‌كپرولاكتون(PCL)- كربن‌نانوتيوب (CNT) به منظور كاربرد در مهندسي بافت عصبي
40
ساخت و مشخصه‌يابي داربست‌هاي سه بعدي نانوكامپوزيتي جهت ترميم تاندون و ليگامان آسيب‌ديده
41
ساخت و مشخصه‌يابي داربست‌هاي هيبريدي پليمر (PCL) – سراميك (HA) در مهندسي بافت دندان به روش الكتروريسي
42
ساخت و مشخصه‌يابي دزيمتر گرمالياني نانو باريوم استرانسيوم سولفات آلائيده با ديسپرسيوم و تربيوم (BaSrSO4:Dy,Tb)
43
ساخت و مشخصه‌يابي سامانه دارويي جهت بارگذاري داروي آتورواستاتين به‌منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
44
ساخت و مشخصه‌يابي سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي بدون رساناي حفره برپايه نانوساختار اكسيدروي آلائيده با آلومينيوم (AZO)
45
ساخت و مشخصه‌يابي سيستم دارو رساني چندمنظوره برپايه نانوذرات شيشه زيست فعال مزومتخلخل حاوي داروي آلندرونيت براي كاربرد در بافت استخوان
46
ساخت و مشخصه‌يابي فيلم نانوساختار دوتايي Mg:ZnO/Cs2CO3 و امكان سنجي استفاده در سلول خورشيدي پروسكايتي
47
ساخت و مشخصه‌يابي كانال هدايت عصب بر پايه نانوكامپوزيت پلي‌وينيليدين‌فلورايد-اكسيدگرافن با روش جدايش فازي
48
ساخت و مشخصه‌يابي لايه‌هاي دوتايي NbSnO2/ GZO به روش سل-ژل
49
ساخت و مشخصه‌يابي نانو رنگدانه سراميكي بر پايه تركيبات تيتانيت و مقايسه با نتايج محاسباتي
50
ساخت و مشخصه‌يابي نانو رنگدانه‌هاي سراميكي سبز
51
ساخت و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت آلومينيوم - تركيب بين‌فلزي آلومينايد تيتانيوم توسط فرايندهاي آنيل و نورد تجمعي
52
ساخت و مشخصه¬يابي داربست نانو فايبر رسانا پلي كپرولاكتون كايتوسان پلي پايرول به روش الكتروريسي جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
53
ساخت و مشخصه¬يابي داربست¬هاي زيست تقليدي ژلاتين/ كلسيم فسفاتِ اصلاح شده با روي، منيزيم و استرانسيم به روش نفوذدهي دوگانه جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
54
ساخت و مشخصه¬يابي ديود شاتكي گرافن/سيليكن و كاربرد آن براي آشكارسازي
55
ساخت و مشخصهيابي پيگمنت هاي سبز نانوكريستالي اكسيد فلزي مخلوط جهت استفاده در پوشش هاي بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزديك
56
ساخت و مطالعه اثر آلايش مرزدانه ها بر خواص ساختاري، مغناطيسي و مغناطومقاومت منگنايت هاي پروسكايتي
57
ساخت و مطالعه اثر آلايش و اندازه دانه ها بر خواص ساختاري ، مغناطيسي، الكتريكي و مغناطو مقاومت منگنايت هاي La1-xRxMnO3
58
ساخت و مطالعه اثر مرزدانه ها بر خواص ساختاري، الكتريكي، مغناطيسي و مغناطو مقاومت منگنايت هاي پروسكايتي
59
ساخت و مطالعه پوشش خود ترميم سل ژل حاوي نانو ذرات تيتانيوم براي جلوگيري از خوردگي الياژ الومينيم 2024
60
ساخت و مطالعه تحليلي و تجربي دستگاه تقطير رطوبت هوا با استفاده از سرمايش ترموالكتريك
61
ساخت و مطالعه خواص آلياژ هاي نانوكامپوزيتي بر ريزساختار كانالهاي تبادلگر يون پلي الكتروليتها، جهت كاربرد در محركهاي مكانو الكتروشيميايي
62
ساخت و مطالعه خواص الكتريكي ، اثرات ميدان قوي و اثر نانوساختاري در تركيب Mgo-P2o5-v2o5 در حالت بي شكل
63
ساخت و مطالعه خواص بين دانه اي و رفتار اتصالات ضعيف ابر رساناهاي دماي بالا
64
ساخت و مطالعه خواص ساختاري و الكتروشيميايي كاتدهاي برپايه ي باريوم ﴿پيل سوختي اكسيد جامد﴾
65
ساخت و مطالعه خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نانو ساختارهاي﴿ La1-xSrxMnO3(x=0.33,0.55
66
ساخت و مطالعه خواص ساختاري، مغناطيسي و الكترونيكي منگنايت...
67
ساخت و مطالعه خواص ضد باكتري نانو كامپوزيت مغناطيسي( NiFe2O4-X (X= PAMA , Ag , Ag/TiO2
68
ساخت و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي NiFe2O4-X و (X= ABS-Ag , ABS-AgTiO2) و Fe3O4-MPTMS-Au
69
ساخت و مطالعه رفتار حسگرهاي گازي با استفاده از نانولوله‌هاي كربني اصلاح‌شده و بر پايه بسترهاي متخلخل ليفي
70
ساخت و مطالعه فيزيك حالت جامدي لايه نازك نيمه هادي cds/ cdte
71
ساخت و مطالعه محيط متخلخل اكسيد فلز يا شيشه جهت كاربرد به‌عنوان نانو اسپارژر يا نانو فيلتر
72
ساخت و مطالعه نانو ذرات فريت منگنز (MnFe2O4) و بررسي تاثير افزايش سيليكا ﴿Sio2 ﴾بر خواص مغناطيسي نانو ذرات
73
ساخت و مطالعه نسل جديد نانو آرايه هاي بسيار حساس DNA بر اساس AFM وساخت دو نوع بيوسنسور الكتروشيميايي بر پايه DNA و نوع سنسور الكتروكاتاليستي جهت اندازه گيري داروهاي آميلورايد و تيوگوانين
74
ساخت و مطالعه ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات Ni1-xZnxCrxFe2-xO4
75
ساخت و مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي برخي از آلياژهاي هويسلر
76
ساخت و مطالعه ي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت ( NiCoxFe2-xO4(x=0.0,0.1,0.25,0.5,0.75
77
ساخت و مطالعه‌ي ويژگي‌هاي ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت ( CoFe2-xCoxO4) (0/6، 0/5، 0/4، 0/3، 0/2، 0/1، 0/0 = x )
78
ساخت و معناي ايمان در قرآن
79
ساخت و مقايسه تاثير ميكرونانو بر خواص و دماي نرم شوندگي يك لعاب رنگي كاشي كف
80
ساخت و مقايسه خواص سه بدنه چيني پخت سريع
81
ساخت و مقايسه دو نمونه آزمايشگاهي از سلول هاي خورشيدي تركيبي حساس شده توسط نقاط كولنتومي مختلف
82
ساخت و مقايسه زيست سازگاري پوشش نانو ساختار دو لايه و كامپوزيتي TIO2/HA به روش سل - ژل بر روي فيكساتورهاي ارتوپدي
83
ساخت و مقايسه زيست سازگاري پوشش نانو ساختار دو لايه و كامپوزيتيTio2/HA به روش سل- ژل بر روي فيكساتورهاي ارتوپدي
84
ساخت و مقايسه نانوكامپوزيت‌هاي هادي كيتوسان/گرافن و پلي(لاكتيد–كو–گلايكوليد)/گرافن براي مهندسي بافت عصب
85
ساخت و مونتاژ بازوي ربات 6 درجه آزادي
86
ساخت و مونتاژ مچ ربات 6 درجه آزادي
87
ساخت و نصب تجهيزات تهويه و راه اندازي آزمايشگاه تهويه
88
ساخت و نصب دستگاه تست فن استاندارد با اندازه گيري گشتاور نيرو
89
ساخت و هنجاريابي آزمون انواع توجه براي كودكان 5 تا 12 ساله، تدوين برنامه آموزشي توجه بر اساس اين آزمون و بررسي تاثير آن بر عملكرد توجهي،يادگيري،خود ناتوان‌سازي تحصيلي و اشتياق به مدرسه دانش‌آموزان دبستاني داراي اختلالات يادگيري
90
ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيص ناتواني يادگيري املا در دانش آموزان پايه ي دوم، سوم و چهارم دبستان در شهر اصفهان
91
ساخت و هنجاريابي آزمون توانش خواندن زبان فارسي براي دانش آموزان دختر پايه ي اول راهنمايي منطقه 6 شهر تهران
92
ساخت و هنجاريابي آزمون سهل انگاري اجتماعي
93
ساخت و هنجاريابي آزمون طلاق عاطفي و رابطه آن با شخصيت جامعه پسند در زوجين شهر تهران
94
ساخت و هنجاريابي آزمون نظريه ذهن و بررسي سير تحول و مقايسه ي ابعاد نظريه ذهن در كودكان مبتلا به آسيب بينايي و عادي گروه سني 4 الي 12 سال در شهر اصفهان
95
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه ادراك فساد اداري و رابطه آن با اعتماد اجتماعي
96
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه اضطراب ازدواج
97
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه اهمال كاري سازماني و بررسي رابطه آن با برانگيختگي شناختي و فرسودگي شغلي كاركنان
98
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه مديريت زمان براي دانش آموزان دبيرستاني و بررسي رابطه آن با اضطراب ، عملكرد تحصيلي و سلامت دانش آموزان
99
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه مكانيسم هاي دفاعي در شهر بهشهر سال 88
100
ساخت و هنجاريابي سنجش مجموعه استعدادعمومي دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان
101
ساخت و هويت شناسي چند سورفكتانت
102
ساخت و يررسي خواص و كاربرد نانوكاتاليست مركب Pt/Pd/HZSM5/Al2O3
103
ساخت واتمتر ديجيتال توسط ميكروكنترلر 8951 و نمايشگر LCD
104
ساخت وارزيابي غشاهاي تبادل يوني براي استفاده درفرآيند الكترودياليز
105
ساخت وارزيابي هيدروژل هابراي جداسازي
106
ساخت وا‍‍‍ژگان شناختي پويا براي شخصي سازي وب
107
ساخت والوپنيوماتيك 2/5 با تحريك پنيوماتيكي و طرح و نصب مدار پنيوماتيكي در آزمايشگاه براي نمايش چگونگي عملكرد والوها
108
ساخت وبازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي
109
ساخت وبررسي برخي ازويژگي هاي فيزيكي ديودهاي نورافشان آلي برپايه ي نانوكامپوزيت ها
110
ساخت وبررسي پارامترهاي موثر بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب ويژه مس
111
ساخت وبررسي خواص ساختاري ،مغناطيسي و الكتريكي منگنايت هاي LCMO و LSBMO
112
ساخت وبررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي -بوهميت واپوكسي -آلوموكسان
113
ساخت وبررسي خواص نمونه هاي حجمي و لايه نازك ابر رساناي BSCCO
114
ساخت وبررسي داربست كامپوزيتي هيدروژلي قابل تزريق تخريب‌پذير بر پايه كيتوسان - پلي‌وينيل‌الكل - اسيدهيالورونيك جهت ترميم غضروف مفصلي در مفصل زانو
115
ساخت وبررسي مشخصات نانوسوسوزن اكسيدروي به منظور آشكارسازي تابش هاي ايكس وذرات باردار سنگين
116
ساخت وبررسي مقاومت نانوكامپوزيت هاي STF مقاوم در مقابل ضربه سرعت پايين
117
ساخت وبررسي هيدروژل‌هاي دو شبكه‌اي پلي وينيل الكل با استفاده از نانوذرات آهن و پرتو گاما
118
ساخت وبهينه سازي سلول هاي خورشيدي نانو ساختار بر ژايه اثرترموالكتريك
119
ساخت وبهينه سازي نانو ذرات مغناطيسي جهت استفاده در جاذب ها براي حذف فلزات سنگين در آب
120
ساخت وپياده سازي روبات تعقيب خط
121
ساخت وتعيين ويژگيهاي روان سنجي مقياس قصه هاي عشق وبررسي رابطه آن بارضايت زناشويي
122
ساخت وتعيين ويژگيهاي روانسنجي مقياس قصه هاي عشق وبررسي راطه آن بارضايت زناشويي
123
ساخت ورق نانوساختار به روش نورد تجمعي
124
ساخت ورق هاي تركيبي به كمك فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
125
ساخت ورقهاي دولايه نقره - مس به روش جوش سرد نوري
126
ساخت ورني براي رويه چرم و بررسي خواص آن
127
ساخت وسايل پخت غذاهاي سنتي (كباب پز)
128
ساخت وسايل چوبي كاربردي با الهام از نقوش بقعه پير بكران
129
ساخت وسايل چوبي كاربردي با تاثير از در هاي چوبي گلميخ دار
130
ساخت وسايل روشنايي
131
ساخت وسايل روشنايي از تركيب چوب و پلكسي گلاس با الهام از نقوش گچ بريهاي ايلخاني
132
ساخت وسايل روشنايي با الهام از نقوش مسجد جامع اصفهان
133
ساخت وسايل روشنايي با كاغذ دست ساز
134
ساخت وسايل روشنايي با كاغذ دست ساز
135
ساخت وسايل روشنايي باالهام از پيه سوزهاي تاريخي
136
ساخت وسايل كاربردي چوبي با الهام از برخي نقشمايه هاي گنبدخانه مسجد شيخ لطف الله
137
ساخت وسايل كاربردي چوبي با تكنيك فلز كوبي بر اساس نقشمايه هاي خط كوفي
138
ساخت وسايل كاربردي چوبي به شيوه قواره بري و گره چيني
139
ساخت وسيله ورزشي زير پايي كارمندان ﴿ پا آساي ﴾
140
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
141
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
142
ساخت وسيله ي سنجش زاويه ي غلتش آب بر روي سطوح مختلف
143
ساخت وشناسائي كاتاليزورزئوليتي Pt-Re/Kl جهت آروماتيك كردن نفتاي سبك
144
ساخت وكتور Minicircle حامل ژن مقاومت به پورومايسين
145
ساخت وكتور پلاسميدي RNAi براي كاهش پروتئين گلوتن گندم
146
ساخت وكتورهاي بياني حامل ژن پراكسيزومال پروتئين موش (PEP) با برچسب هاي GsT و FLAG
147
ساخت ومشخصه نگاري لايه هاي نازك نانوبلورهاي NiAiZnO به روش سل - ژل
148
ساخت ومشخصه نگاري لايه هاي نازك نانوذرات FEAZOبه روش سل - ژل
149
ساخت ومشخصه يابي داربست مهندسي بافت عصب با استفاده از نانوالياف هيالورنيك اسيد و پلي كپرولاكتون
150
ساخت ومشخصه يابي نانوپودر وبالك نانوساختار كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - شيشه زيستي براي كاربردهاي پزشكي
151
ساخت ومشخصه يابي نانوذرات دي اكسيد قلع به روش آبي--حرارتي با استفاده ازماكروويو
152
ساخت ومشخصه يابي ناو كامپوزيت هاي بر پايه پلي يورتان تقويت شده با هيدروكسي آپاتيت و فلورهيدروكسي آپاتيت سنتز شده از پوست تخم شترمرغ و مايع يوني به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
153
ساخت وهنجاريابي پرسشنامه خود افشايي بر اساس متون ديني
154
ساخت يك آلياژ دنداني Co-Cr -Mo و بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص كششي و ريز ساختار آن
155
ساخت يك بالانس براي اندازه گيري نيروها روي چند بال كلاسيك براي تونل باد
156
ساخت يك برنامه رايانه‌اي توان‌بخشي حافظه و بررسي تأثير آن بر بهبود عملكرد حافظه بيماران آسيب مغزي تروماتيك
157
ساخت يك پيچ سر پله
158
ساخت يك حسگر الكتروشيمياي براي تعيين الكترو كاتاليزي هيدرو كلرو تيازيد و متيونين با استفاده ار الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و اصلاحگر بنزوئيل فروسن
159
ساخت يك حسگر الكتروشيميايي با قابليت اندازه گيري هپارين در سرم خون انسان
160
ساخت يك حسگر شيميائي نوري بر پايه اصلاح شيميائي فيلم پليمري براي تعيين كبالت (II)
161
ساخت يك حسگر شيميايي نوري بر پايه اصلاح شيميايي فيلم پليمري براي تعيين نيكل (II)
162
ساخت يك حسگر شيميايي نوري مبتني بر فنيل گلي اكسال a- مونوكسيم براي اندازه گيري يون مس (II)
163
ساخت يك خازن الكتروشيميايي با چگالي انرژي بالا
164
ساخت يك خانواده از پايه هاي موجكي از نوع دوبشي
165
ساخت يك دستگاه MP3 Player [ام پي تري پلي ير] با سيستم فايل FAT 32 با زبان C [سي]
166
ساخت يك دستگاه آزمايش ضريب هدايت
167
ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي ريسندگي جت هوا
168
ساخت يك دستگاه اسپارك شماره زن و بررسي پارامترهاي موثر برفرايند باربرداري به روش تخليه الكتريكي
169
ساخت يك دستگاه الكترون مولتي پلاير و اندازه گيري ضريب بهره ي آن
170
ساخت يك دستگاه برنامه ريز EPROM
171
ساخت يك دستگاه تراش در ابعاد كوچك با كاربري دانشجويي
172
ساخت يك دستگاه رنگرزي با قابليت افزايش مداوم رنگزا و كنترل لحظه اي آن و استفاده از اين وسيله در رنگرزي با رنگزاهاي راكتيو
173
ساخت يك دستگاه سرعت سنج با ميكروكنترلر AVR
174
ساخت يك دستگاه فاصله ياب ما فوق صوت
175
ساخت يك دستگاه هپتيك با دو درجه آزادي
176
ساخت يك دسته از كدهاي دوري و شبه دوري بدون دور چهار و مجموعه هاي تله اي كوچك
177
ساخت يك ربات مونتاژگر
178
ساخت يك زيست حسگر الكتروشيميايي مبتني بر DNA به منظور تشخيص آلودگي باسيلوس سرئوس و ارزيابي آن در شير خشك نوزاد
179
ساخت يك سامانه سرمايش آزمايشگاهي و بررسي انتقال حرارت
180
ساخت يك سلول خورشيدي لايه نازك نانومتري آلي و بررسي برخي عوامل موثر بر كارآيي آن
181
ساخت يك سنسور يون گزين ب رپايه -4 كربوكسي بنزو 15- گرون - 5 , Fabrication an ion selective sensor based on 4-carboxy benzo - 51 - crown
182
ساخت يك سيستم حضور و غياب دانشجويان با استفاده از كارت هاي RFID
183
ساخت يك سيستم رابط تلفن PSTN جهت برقراري ارتباط از طريق VOIP
184
ساخت يك سيستم نوسانگر اولتراسوند قابل حمل جهت رهايش بدون درد دارو
185
ساخت يك طرح تقسيم راز با استفاده از كدهاي خطي دوتايي
186
ساخت يك فتوكاتاليست جديد بر پايه دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فنل از آب
187
ساخت يك فعال كننده سطح آنيوني و غيريوني مورد مصرف در صنايع پوشش سطوح
188
ساخت يك قطعه براي پيانوسولو و قطعه اي ديگر براي اركستر زهي ، پيكولو و دهل
189
ساخت يك قطعه پاسادوبل
190
ساخت يك قطعه پاسادوبل
191
ساخت يك قطعه مارش
192
ساخت يك قطعه مارش
193
ساخت يك قطعه مارش
194
ساخت يك قطعه مارش نظامي
195
ساخت يك قطعه مارش نظامي
196
ساخت يك قطعه مارش نظامي
197
ساخت يك قطعه مارش نظامي
198
ساخت يك قطعه مارش نظامي
199
ساخت يك قطعه مارش نظامي ﴿مرصاد﴾
200
ساخت يك قطعه مارش نظامي نام اثر: مارش آرش
201
ساخت يك كليد برنامه پذير زماني با استفاده از ميكرو كنترلر AVR
202
ساخت يك مدل تحليلي ﴿Proxy Model) توسط شبكه هاي عصبي جهت آناليز ريسك در شبيه سازي روش تزريق آب در يك مخزن نفتي
203
ساخت يك مكانيزم پرتاب پروژكتايل از دو جهت براي پودگذاري در ماشين هاي بافندگي و پروژكتايل
204
ساخت يك نانو فتوكاتاليست با ساختار هسته – پوسته براي حذف فنل از آب
205
ساخت يك نرم افزار به منظور تبديل گوشي موبايل به كنترلر بازي و اجراي refactoring به منظور بهبود ملزومات غير كاركردي
206
ساخت يك نرم افزار چند رسانه اي براي آشنايي با استان هاي همدان و كرمانشاه
207
ساخت يك نمونه اوليه سيستم دسترسي چندگانه نور مرئي
208
ساخت يك نمونه دستگاه تست برخورد
209
ساخت يك نمونه دستگاه دروغ سنج بر اساس HRV و GSR
210
ساخت يك نمونه سلول خورشيدي نانو ساختار آلي و بررسي مشخصه هاي فوتوولتائيكي آن
211
ساخت يك نمونه سوئيچ موجبري
212
ساخت يك نمونه غشاء زئوليتي به منظور جداسازي هوا و گاز6 SF
213
ساخت يك نمونه مدل فيزيكي اكونومايزر تماس مستقيم و بررسي تجربي آن
214
ساخت يك واحد ريسندگي E.O (End - Open)
215
ساخت يك واحد ريسنده انعقادي
216
ساخت يك واحد ريسنده انعقادي (SPINNING .WET)
217
ساخت‌ حسگرهاي نوري و الكتروشيميايي بر پايه نقاط كوانتومي به‌ منظور اندازه‌گيري دئوكسي ‌ريبونوكلئيك اسيد، فوليك اسيد، متوتريكسات، پرومتازين، مترونيدازول وگلوكز
218
س‍اخ‍ت‌ و ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌
219
س‍اخ‍ت‌ وت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍لاك‌ ه‍اي‌ روان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ پ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌
220
ساخت، آناليز و ارزيابي درون تني نانوكپسول هاي ليپوزومي حاوي داروهاي ضدليشمانيوز جهت درمان درمان ليشمانيازيس پوستي
221
ساخت، ارزيابي و آزمون ميكروآرايه cDNA براي تشخيص زودرس بيماري مالتيپل‌اسكلروسيس بر پايه تغييرات بيان ژن‌ها
222
ساخت، ارزيابي و مقايسه خواص پيزوسراميك هاي بر پايه نيوبات سديم پتاسيم سينتر شده در كوره معمولي و كوره مايكروويو
223
ساخت، بررسي ريزساختار و رفتار سلولي داربست‌هاي كامپوزيتي ابريشم/رس
224
ساخت، بررسي هيدروديناميكي و مدلسازي توزيع زمانهاي يك رآكتور سيكلوني با دو جريان بر خورد كننده هم محور مناسب براي انجام واكنشهاي گاز - جامد
225
ساخت، بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كاربيد سيليسيم - كربن
226
ساخت، بهينه سازي پارامتر هاي ساختاري و ارزيابي ويژگي هاي مغناطيسي پيگمنت هاي نانو كريستال از خانواده هگزاگونال فريت نوع m تلقيح يافته با عناصر نادر خاكي
227
ساخت، روايي و هنجاريابي آزمون تشخيص نارساخواني در پايه هاي دوم تا چهارم دبستان در شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90
228
ساخت، شناسايي و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست سازگاري داربست هاي هيدروژلي پلي آكريليك اسيد/ژلاتين تقويت شده با گرافن اكسايد
229
ساخت، شناسايي و بررسي رشد ترك نانوكريستال فورسترايت
230
ساخت، شناسايي و بررسي عملكرد فوتوكاتاليست اصلاح‌شده بر پايه TiO2 براي واكنش فوتوكاتاليستي شكافت آب جهت توليد هيدروژن
231
ساخت، كنترل و شبيه سازي سيستم تهويه مطبوع بر بستر مدل ساختمان هوشمند
232
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي تجربي عملكرد حرارتي مواد تغييرفازدهنده ميكروكپسوله حاوي نانوذرات
233
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص انعقاد خون نانورس هاي آنيوني ﴿LDHs﴾
234
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيست سازگاري نانو كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - ديوپسيد
235
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيستي داربست نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - برديجيت
236
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و زيستي داربست هاي نانوكامپوزيتي (مايكرواسفيرهاي PLGA)/(نانو- فلوروهيدروكسي آپاتيت) به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان فمور
237
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي داربست نانوكامپوزيتي هيدروكسي-آپاتيت/ سلولز/ پلي اكريل آميد به منظور مهندسي بافت استخوان
238
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي مقايسه اي پوشش هاي نانو كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - تيتانات كلسيم و هيدروكسي آپاتيت - تيتانات باريم براي بهبود زيست سازگاري فولاد زنگ نزن 316ال
239
ساخت، مشخصه يابي و بررسي خاصيت فوتوكاتاليست اكسيد تنگستن آلايش يافته با يون هاي سديم
240
ساخت، مشخصه يابي و بررسي رفتار خوردگي داربست آلياژ وايتاليوم با پوشش بيوگلاس 58S نانوساختار
241
ساخت، مشخصه يابي و بهينه سازي خواص الكتريكي و نوري سازه نانو ليفي طلا
242
ساخت، مشخصه يابي و تحليل مكانيكي داربست‌هاي زيست كامپوزيتي پلي(‌وينيل الكل)/ نانوهيدروكسي آپاتيت تقويت شده با نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
243
ساخت، مشخصه‌يابي و ارزيابي زيستي داربست هاي نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت/هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه
244
ساخت، مشخصه‌يابي و بهينه‌سازي خواص مكانيكي، زيست‌فعالي و سلولي داربست‌هاي كامپوزيتي نانوساختار ديوپسيد- بريديجيت با پوشش ژلاتين براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
245
ساخت، هنجاريابي و تعيين روايي و پاياني پرسشنامه تشخيص شخصيت شغلي دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي و اول دبيرستان شهر اصفهان
246
ساخت، هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسش نامه باور به مهارت هاي مسيرشغلي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
247
ساخت،بررسي عملكرد و ارائه رابطه سينتيكي مناسب براي نانوكاتاليست H-ZSM-5 جهت تبديل متانول به بنزين
248
ساخت،مدل سازي عددي و بهينه سازي كليد شبه جرقه اي توسط الگوريتم ژنتيك
249
ساختCantenaa و بررسي رادارهاي SAR
250
ساختاار شناسي آشفتهدر تكنيك خنك كاري لايه اي لبه جلويي پره توربين مدل
251
ساختار FASTSLAM بهبود يافته با استفاده از فيلتر ذرات مبتني بر الگوريتم بهينه سازي نهنگ
252
ساختار FRAME RELAY و قراردادهاي آن
253
ساختار آموزشي ايران از قاجار تا دوره مشروطيت
254
ساختار استعاري حكمت هاي نهج البلاغه
255
ساختار اطلاعاتي در چند سياق زبان فارسي
256
ساختار اقتصاد سياسي ايران عصر قاجار وتاثير آن بر شكنندگي دولت
257
ساختار الكتروني تركيبات RAL2 و UX2 با استفاده از روش انرژي تبادلي دقيق براي الكترون هاي همبسته﴿EECE)
258
ساختار الكتروني گرافن و نانولوله¬هاي كربني تك ديواره و دو ديواره در چارچوب تقريب همبستگي قوي
259
ساختار الكتروني و خواص رسانش الكتريكي ساختارهاي دو بعدي آرسنين
260
ساختار الكتروني، خواص مغناطيسي و گراديان هاي ميدان الكتريكي در انبوهه ها و نانولايه هاي نازك تركيبات عناصر خاكي كمياب
261
ساختار ايدآل هاي ماكزيمال در رده خاصي از جبرهاي باناخ
262
ساختار ايده‌آل‌ها در جبرهاي گرافي
263
ساختار اينشتين و شار ريچي روي منيفلدهاي فينسلري
264
ساختار بصري و عملكرد آن در نقاشي مكتب هرات
265
ساختار بلور و ويژگيهاي آن
266
ساختار به مثابه محصول ﴿طراحي كلاه ايمني محيط‌هاي ساخت‌وساز﴾
267
ساختار پروتكل هاي اينترنت
268
ساختار تصويري در هفت اورنگ جامي
269
ساختار توابع پيوسته ي يكنواخت روي گروه هاي موضعا فشرده
270
ساختار توپولوژي فضاهاي خطي نرمدار فازي
271
ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري
272
ساختار جامعه زئوپلانكتوني مصب رودخانه حله در استان بوشهر، ايران
273
ساختار جبرهاي با ناخ ماتريسي و كاربردهاي آن
274
ساختار جبرهاي لي كز - مودي آفين و آفين تعميم يافته
275
ساختار جبرهاي ميانگين پذير مدولي و ابر ميانگين پذير مدولي
276
ساختار جبري كدهاي شبه دوري
277
ساختار جبري كدهاي شبه دوري: ريشه هاي تكراري
278
ساختار جديد كنترلي براي سيستمهاي حركتي از راه دور تطابقي با اغتشاس در زمان تاخير كانال ارتباطي
279
ساختار جريان آشفته در فرآيند آب شكستگي حول تكيه گاه هاي بيضوي و ذوزنقه اي لبه گرد
280
ساختار جغرافيايي روستاي زاغمرز بهشهر
281
ساختار جغرافيايي روستاي گرجي محله
282
ساختار جمعيتي استان كهگيلويه و بوير احمد (رهيافت اجتماعي- جمعيتي)
283
ساختار جمعيتي عروس ماهي زاينده رود ﴿Petroleuciscus esfahani﴾ در رودخانه زاينده رود در پاسخ به آلودگي كادميم
284
ساختار جمعيتي و وضعيت اكولوژيك درشت كفزيان نرم تن در منطقه جزر و مدي سواحل شهر بوشهر
285
ساختار چندگوناهاي چنبره اي و شماهاي چنبره اي (بر حلقه ارزياب گسسته )
286
ساختار حركت سلولي
287
ساختار حلقه هاي شبه بئر تعميم يافته
288
ساختار حلقه ي درون ريختي يك مدول كوهمولوژي موضعي مشخص
289
ساختار خانواده در شاهنامه
290
ساختار داده ها در سيستم 12
291
ساختار دانش در حوزه آموزش از راه دور
292
ساختار دانش در حوزه مطالعات سنجشي:مطالعه هم استنادي ، هم نويسندگي،و هم واژگاني توليدات علمي بر اساس رويكردهاي تحليل شبكه و ديداري سازي علم
293
ساختار درختي فرايند شبه زاد و مرگ و كاربرد آن
294
ساختار دستگاه فشار و خلاء جهت كاليبره نمودن آلات دقيق هواپيما
295
ساختار دستوري قصايد ناصر خسرو قبادياني
296
ساختار دهي عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان مالي شركت ايران خودرو
297
ساختار دوگان كدهاي گراسمن
298
ساختار ديراك و نظريه هاميلتون-ژاكوبي در مكانيك لاگرانژي روي لي الجبروئيد ها
299
ساختار ديناميكي كنش نسبيت عام و دو گرانشي در چهارچوب متغيرهاي چند پايه و فرمول بندي ADM
300
ساختار ديني در عصر صفويه
301
ساختار روايت در حديقه سنايي
302
ساختار روايي و كاربرد موسيقي در سرودواره هاي شمال خراسان
303
ساختار رياضي نظريه واهمدوسي در چارچوب روش پادكوانتش برزين
304
ساختار زباني تبليغات در رسانه هاي ايران
305
ساختار زيباشناسي متحركسازي(انيميشن)
306
ساختار زيبايي شناسي متحرك سازي( انيميشن )
307
ساختار سرمايه ، مالكيت مديريتي و عملكرد مالي ، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
308
ساختار سرمايه و سودآوري در بانك ها
309
ساختار سه بعدي سيال كره ي سخت محدود شده درون نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه مقادير بنيادين
310
ساختار سوپر فضاهي فينسلري
311
ساختار سياسي و اداري دوره قاجار و تاثير آن بر فساد مالي-اداري از عهد ناصري تا كودتاي 1299 ه. ش
312
ساختار سياسي و سازمان اداري آل مظفر
313
ساختار سيستم هاي شبكه عملگري
314
ساختار شبكه GPRSو پروتكل هاي آن
315
ساختار شبكه هاي اجتماعي
316
ساختار شكني در ادبيات پست مدرن
317
ساختار شكني در ادبيات پست مدرن
318
ساختار شناسي پهلوان بانوان در اساطير و حماسه هاي هند و ايراني
319
ساختار شناسي پهلوانان ايران باستان در شاهنامه فردوسي
320
ساختار شناسي تيغه هاي فولادي جوهر دار و ارايه طرح درمان و مرمت
321
ساختار شناسي روغن كمان در راستاي طرح حفظ و مرمت قلمدان هاي تاريخي
322
ساختار شناسي قصايد مسعود سعد سلمان
323
ساختار شناسي گونه هاي نوشتاري تلويزيون با تكيه بر عناصر بوم شناسي
324
ساختار شناسي مقام الله در موسيقي شرق خراسان
325
ساختار شناسي و آسيب شناسي سفال خاكستري ميلاجرد نظنز
326
ساختار شناسي و آسيب شناسي كاشيهاي هفت رنگ ضلع شرقي عمارت قزاق خانه در مجموعه باغ ملي
327
ساختار شناسي و بررسي حضور و تاثير كربن بر رنگ سفال خاكستري ﴿ مطالعه موردي شهر سوخته ﴾
328
ساختار شيميايي برخي تركيبات موجود در اندام هاي هوايي گياه شوره گز.
329
ساختار صنعت و ايجاد شغل در صنايع توليدي ايران
330
ساختار عبارتبندي اجراهاي متر آزاد در تارنوازي ايراني ؛ با تمركز بر نقش مكث ها و توقف ها
331
ساختار عصبي با يادگيري بيزين و كاربرد آن در مسائل پيش بيني ﴿شرايط خاص﴾
332
ساختار فاز هولوگرافي سياهچاله هاي باردار
333
ساختار فرآيند خلق و ادراك آثار معماري بر اساس مباني حكمت متعاليه
334
ساختار فركتالي سرعت خروجي امواج براي معادله ي غير خطي غير انتگرال پذير شرودينگر
335
ساختار فرهنگي واجتماعي دهستان جنت رودبار شهرستان رامسر
336
ساختار فضاهاي متريك فازي
337
ساختار فضايي براي معادلات غير خطي جغت شده شرودينگر
338
ساختار فضايي شهر و كارآمدي دسترسي هاي شهري (مورد مطالعه شهر دامغان)
339
ساختار فضايي كالبدي روستاي علمدار از توابع بابل
340
ساختار فضايي- كالبدي مناطق مسكوني و عملكرد اجتماعي آن در شهر مشهد
341
ساختار فني ماشين هاي چاپ افست
342
ساختار قاب هاي تلفيقي تنك بهينه
343
ساختار قدرت در اقتصاد سياسي جهاني و رويكرد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
344
ساختار قدرت در خانواده در شهرستان اردل
345
ساختار قدرت در نظام سياسي ساسانيان
346
ساختار قدرت در نظام سياسي هخامنشي
347
ساختار قيدي روش فديف - جكيف
348
ساختار قيدي و كوانتش همتافته نظريه هاي ميداني در مختصات مخروط نوري
349
ساختار كالبدي فضايي روستا بالا بازيار از توابع شهرستان بابل
350
ساختار كالبدي فضايي روستاي بالا بازيارب از توابع شهرستان بابل
351
ساختار كدهاي قطبي براي رسيدن به ظرفيت كانال
352
ساختار كلاس هايي از حلقه Z- موضعي و c- موضعي
353
ساختار گاليله خاص و عام
354
ساختار گراف تواني و گراف تواني افزايش يافته يك گروه
355
ساختار گروه اسمي زبان فارسي بر پايه دستور نقش و ارجاع
356
ساختار گروه فعلي گويش گيلكي رشت بر پايه ي نظريه ايكس -تيره
357
ساختار گروه هاي با چهار اندازه كلاس تزويج
358
ساختار گروه هاي متناهي با رتبه مزدوجي 2
359
ساختار لايه‌اي قيد در زبان فارسي در چهارچوب دستور نقش و ارجاع
360
ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته
361
ساختار مدول هاي H - هم متناهي مكمل شده
362
ساختار مديريت در دانگشاه پيام نور مركز
363
ساختار مركز سوئيچ ترانزيت ونحوه افزايش قابليت اطمينان در اين مركز
364
ساختار مشتق و ايدآلهاي زير حلقه هاي خاصي از حلقه هاي ماتريسي
365
ساختار مفاهيم فيزيك قرن نوزدهم ماده، نيرو، انرژي ﴿با تاكيد بر گزارش پروفسورها ﴾
366
ساختار موجكهاي چند متغيره داراي گشتاور صفر
367
ساختار موسيقي آتنال
368
ساختار موضوعي قرآن كريم ( تحليل متني سوره شعرا)
369
ساختار مولفه اي فضاي عملگرهاي تركيبي
370
ساختار ميكروسكوپي و چقرمكي فلز جوشهاي C-Mn
371
ساختار ميكروسكوپي و رفتار سايشي پوششهاي بين فلزي Ni-AIآلياژهاي آلومينيم
372
ساختار نانو نواري و ويژگي هاي اپتيكي تركيب هاي نيم رساناي مكعبي III-V
373
ساختار نمايشنامه راديويي وتطبيق آن بانمايشنامه صحنه اي (ساختار دراماتيك )
374
ساختار نمايشنامه راديويي وتطبيق آن بانمايشنامه صحنه اي (ساختار دراماتيك )
375
ساختار نواري فركانس در بلورهاي فونوني
376
ساختار هاي نظري و امكان و امتناع توده گرايي سياست در ايران پس از انقلاب اسلامي 57
377
ساختار هجايي زبان فارسي در چارچوب نظريه‌ي همخوان-واكه-ايكس
378
ساختار هندسي برد عددي رتبه بالاي ماتريس هاي نرمال
379
ساختار هندسي حالت هاي همدوس غير خطي
380
ساختار هندسي لينكيج هاي n - ميله اي
381
ساختار هيأت مديره و تاخير واكنش قيمت سهام شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
382
ساختار و الگوريتم هاي نمايش و فشرده سازي تصاوير گرافيكي
383
ساختار و تركيب‌بندي ديداري در سينماي معاصر ايران
384
ساختار و تنوع پوشش گياهي پارك ملي خبر و پناهگاه حيات و حش روچون ﴿ با تاكيد روي رويشهاي درختي و درختچه اي ﴾
385
ساختار و جذب سيال الكتروليت درون نانوپيپت، كشش سطحي، فشار و قواعد مربوط به آن براي سيالات كره‌ي سخت و لنارد- جونز در نانوحفره‌ها با تقارن كروي با استفاده از نظريه‌ي تابعي چگالي
386
ساختار و شرايط تشكيل كمپلكس بين صمغ كتيرا و پروتئين بتالاكتوگلوبولين
387
ساختار و عملكرد پروتئين
388
ساختار و كارايي محاسبات در نظريه‌ پايه‌هاي مرزي
389
ساختار و كاربرد استعاري رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجي فريدون‌شهر
390
ساختار و كاربرد استعاري رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجي فريدون‌شهر
391
ساختار و كاربرد فيلترهاي مورد استفاده در صنعت
392
ساختار و كاربرد كدهاي دوري و λ- دوري روي برخي از حلقه هاي زنجيري
393
ساختار و مضمون در نمايشنامه هاي چيني
394
ساختار و مكانيزم اطلاع رساني و كنترل شبكه موبايل
395
ساختار و ميانگين پذيري دسته اي از جبرهاي ماتريسي
396
ساختار و نحوه ي عملكرد بلوتوث در انتقال اطلاعات
397
ساختار و نحوه ي عملكرد بلوتوث در انتقال اطلاعات 1
398
ساختار و ويزگي مركب افست ورقي و اشكالات معمول مركب و سيستم مركبدان در ماشين چاپ افست ورقي
399
ساختار و ويژگي هاي الكتريكي ترانزيستور اثر ميدان گرافني
400
ساختار وامنيت شبكه هاي كامپيوتر
401
ساختار ونحوه عملكردبلوتوث درانتقال اطلاعات
402
ساختار(تيم) مديريت پروژه در شركت هاي پروژه محور
403
ساختار، اصول عملكرد، مشخصات و كاربرد سنسورهاي بدون تماس در پروسه هاي صنعتي
404
ساختار، خواص فيزيكي و مكانيكي و تخلخل نانو الياف حاصل از آميخته پلي(ال-لاكتيك اسيد)/پلي(اتيلن اكسايد)
405
ساختار، خواص و كاربرد مواد كربني مختلف ﴿گرافيت، گرافن، فولرن و نانولوله هاي كربني﴾
406
ساختار، عناصر اسطوره‌اي و درونمايۀ افسانه‌هاي هزاره‌ها
407
ساختاربندي تطبيق پذير وبگاه تجارت الكترونيكي با رويكرد افزايش سودآوري
408
ساختارچند همتافته وهمتافته چند تايي روي كلاف هاي تاري
409
ساختارروايت در حديقه سنايي
410
ساختارشناسي سفال‌هاي عصرمفرغ محوطۀ باستاني كنارصندل جنوبي (حوزه فرهنگي هليل‌رود، جنوب‌شرق ايران)
411
ساختارشناسي نمايش ايراني (به همراه فيلمنامه ماهان )
412
ساختارشناسي نمايش ايراني (به همراه فيلمنامه ماهان )
413
ساختارشناسي يك موزه فلز
414
ساختار-عملكرد در سازمان كشور هاي صادر كننده نفت (اوپك ): برآورد درجه توافق اعضاي اوپك و حدس اوپك از واكنش غير اوپك
415
ساختارها و كاربردهاي تقويت كننده عملياتي ترارسانا و طراحي يك فيلتر ترارسانا- خازن با قابليت تنظيم فركانس قطع
416
ساختارهاي EBG و كاربرد آن ها در طراحي آنتن هاي Low Profile
417
ساختارهاي برپيچنده و محكم در هندسه تماس
418
ساختارهاي تراگردي از برگ بندي ها
419
ساختارهاي تصويري و محدب روي منيفلدها
420
ساختارهاي تقريبا مختلط و ضربي روي فضاي مماس
421
ساختارهاي جبري مربوط به پيكربندي در آناليز هارمونيك مجرد
422
ساختارهاي جديد در ليزرهاي با مكانيزم فيدبك گسترده
423
ساختارهاي رياضي نظريه هاي ميدان هاي كوانتمي
424
ساختارهاي زاريسكي و خواص مدل تئوريك فضاهاي مختلط
425
ساختارهاي زماني نو در سينما با رويكرد به سينماي ايران
426
ساختارهاي زماني نو در سينما با رويكرد به سينماي ايران
427
ساختارهاي ژنريك و نظريه گروه ها
428
ساختارهاي ژنريك و همجوشي تئوريهاي مرتبه اول
429
ساختارهاي سايا رويمنيفلدهاي ريماني و فينسلريدر هم تنيده
430
ساختارهاي فضا -زمان لايبنيتري گاليله اي و نيوتني
431
ساختارهاي فضا-زمان لايبنيتزي گاليله اي و نيوتني
432
ساختارهاي قطري روي فضاهاي توپولوژيك , Diagonal structures on topological spaces submitted in partol fulfiilment of the requirments
433
ساختارهاي كربن ،نانو تيوب هاي كربني و خصوصيات فيزيكي آنها
434
ساختارهاي كلافي و معادلات ديفرانسيل معمولي روي خمينه هاي با بعد نامتناهي
435
ساختارهاي مختلط قانونمند روي كلاف مماس تعميم يافته از يك منيفلد ريماني
436
ساختارهاي مدلي و رسته هاي مشتق شده ي نسبي
437
ساختارهاي مرتبه دوم روي خمينه هاي باناخ
438
ساختارهاي مشترك نمايشي در حماسه هاي عرفاني و تراژدي كلاسيك (يوناني )
439
ساختارهاي معرفتي موجود در خاورميانه و نسبت آن با تعميق بحران هاي زيست محيطي منطقه
440
ساختارهاي نامتجانس اكسيد روي /اكسيد مس:رشد و مشخصه يابي
441
ساختارهاي نامتجانس نانوميله‌هاي اكسيد روي/ اكسيد مس؛ رشد و مشخصه¬يابي
442
ساختارهايThat ارزيابي كننده-شكل، عملكرد و فراواني-در چكيده هاي پايان نامه هاي دانشجويان ايراني آموزش زبان انگليسي، مطالعات ترجمه و زبانشناسي در مقايسه با همتايان با زبان مادري انگليسي
443
ساختاري از گروههاي 3- انجل
444
ساختاري پايداري ميدان هاي برداري با ويژگي سايه زني
445
ساختاري جديد براي تحليل فرايندهاي مقياس پاياي گسسته: كواريانس و طيف
446
ساخت‍بازرسي كانواير و مخازن ذخيره ‌ ○ ‌ ■ ‌ساخت،بازرسي كانواير و مخازن ذخيره
447
ساختما جديد هتل كاجره
448
ساختمان اتم در تقريب هارتري-فوك
449
ساختمان اجتماعي و اقتصادي ايل هفت لنگ بختياري (كوچ رو)
450
ساختمان اداري پايگاه امداد و نجات شهريزد
451
ساختمان اداري شهرداري گنبد كاووس
452
ساختمان اداري هلال احمر
453
ساختمان اسم هاي خاص مكان در گويش لري بهميي ‌ ○ ‌ ■ ‌ساختمان اسم هاي خاص مكان در گويش لري بهمئي
454
ساختمان اقتصادي و اجتماعي ايلات وعشاير كهكيلويه و بويراحمد
455
ساختمان پارچه هاي منسوخ نبافته مخمل شده به روش پردازش تصوير
456
ساختمان پوسته خارجي زمين
457
ساختمان جبرهاي باناخ پيرو
458
ساختمان جديد هتل گاجر
459
ساختمان چند منظوره دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
460
ساختمان خدمات اداري شهر دزفول (تالار شهر دزفول )
461
ساختمان داده ها و الگوريتمها
462
ساختمان شهرداري بروجرد
463
ساختمان عملكرد و عيب يابي سيستم فرمان و هيدروليك گريدر كاتر پيلار 14G
464
ساختمان فعل درگويش كردي دينوري
465
ساختمان مديريت پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي جندي شاپور
466
ساختمان مديريت هجران مناطق 14-15-20﴿اسكان موقت﴾
467
ساختمان هاي بلند
468
ساختمان هوشمند ﴿smart home﴾
469
ساختمان هوشمند و بهينه سازي مصرف سوخت
470
ساختمان هوشمند(BMS)
471
ساختمان واحدهاي آموزشي ( مدرسه راهنمائي )
472
ساختمان واحدهاي آموزشي ( مدرسه راهنمايي )
473
ساختمانهاي هوشمند
474
ساختمانهاي هوشمند و سيستم مديريت ساختمان
475
ساختن اسيدهاي جامد جديد و به كارگيري در نيتروزه كردن آمينهاي نوع دوم تحت شرايط ناهمگن و ملايم
476
ساختن الكترود خمير كربن اصلاح شده با ليگاند باز شيف N و N′-بيس(2- هيدروكسي بنزيليدن) هيدرازين-1كربوتيوهيدرازيد براي اندازه گيري جيوه و نقره در نمونه هاي زيست محيطي
477
ساختن الكترود خمير كربن اصلاح شده با ليگاند باز شيف N و N′-بيس(2- هيدروكسي بنزيليدن) هيدرازين-1كربوتيوهيدرازيد براي اندازه¬گيري جيوه و نقره در نمونه¬هاي زيست¬محيطي
478
ساختن الواح پولاد
479
ساختن بانك اطلاعاتي مشخصات ملاقات كنندگان يك سايت با استفاده از IP آدرس
480
ساختن پلاسميد حاوي توالي attB مورد شناسايي آنزيم integrase باكتريوفاژ C31ф در مجاورت توالي EGFP تحت تنظيم پروموتور OCT4
481
ساختن پوسته سيسستم هوشمند برنامه ريزي بودجه﴿ سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور پژوهش﴾
482
ساختن پيوسته سيستم هوشمند برنامه ريزي بودجه﴿ سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور پژوهش﴾
483
ساختن توابع APN غيرهم ارز آفيني با توابع تواني
484
ساختن توزيع هاي دو متغيره گسسته با استفاده از مفصل ها و موضوع هاي وابسته
485
ساختن طرح هاي ابر اشباع شده با ملاك E(S2) براي آزمايش هاي عاملي 2m
486
ساختن قاب هاي پارسوال هم اندازه با استفاده از معادلات ديفرانسيل معمولي
487
ساختن كربن فعال از پوست پسته به روش فعال سازي حرارتي
488
ساختن گروه هاي ماتيو و t - طرح هاي مربوط به آن
489
ساختن مدل محاسبه سرانه كتابخانه عمومي محله اي (نمونه موردي: بر زن شش بادگير شهر يزد)
490
ساختن مقياسي براي سنجش شخصيت سالم
491
ساختن هموستار همتافته به كمك كاهش مارسن -وينستن
492
ساختن يك شبكه پوشش دهنده با كمترين تعداد يال
493
ساختن يك مدل تقريبي جايگزين براي مدل ديناميكي شبيه سازي يك مخزن هيدرو كربني
494
سادات پارسانيان
495
سادگي در دنياي نور و سايه (زندگي و كار سون نيكويست در آثار اينگمار برگمن )، بررسي فيلم هاي فاني و الكساندروپوسونا
496
ساده بي نهايت ، چون كوير (نگاهي متفاوت به زندگي و بافت روستايي شهرستان فردوس )
497
ساده پردازي و اتفاق در برداشت از طبيعت
498
ساده ترين فرم نرمال دستگاه هاي منفرد صفر- هاپف
499
ساده ساز ي متن با استفاده از استخراج هستي شناسي و تشخيص الگو
500
ساده سازي اندازه گيري فعاليت آلكالين فسفاتاز در خاك هاي هوا-خشك
501
ساده سازي توابع بولين با روش كوئين مك كلاسكي
502
ساده سازي روش تحليل آسيب پذيري ساختمانهاي متداول فولادي به كمك روش طراحي بر اساس عملكرد
503
ساده سازي روش تحليل آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي متداول بتن آرمه به كمك روش طراحي براساس عملكرد
504
ساده سازي شبكه هاي عصبي پيچشي با قابليت پياده سازي سخت افزاري در كاربردهاي تصاوير پزشكي
505
ساده سازي محاسبات چند جمله اي هاي Adomian در تقريب جواب معادلات انتگرال
506
ساده سازي محاسبات چند جمله اي هاي Adomian در تقريب جواب معادلات انتگرال Fredholm
507
ساده كردن الگوريتم كران پايين درجه دوم از طريق كاهش پارامتر
508
ساده نگاري هاي تبليغاتي
509
ساده‌سازي مدارهاي كوانتومي با استفاده از مدل محاسبات كوانتومي يكطرفه
510
سارتر و نظرگاه اگزيستانسياليسم
511
ساز شناسي تار و بم تار
512
ساز شناسي سنتور و قانون
513
ساز شناسي كمانچه و كمانچه آلتو
514
ساز شورانگيز
515
ساز و كار اثر نوسان مادن - جولين ﴿MJO﴾ بر حركت هاي قائم جوي در منطقه جنوب غرب آسيا
516
ساز و كار توسعه شهر الشتر و پيامدهاي آن در مديريت خدمات شهري
517
ساز و كار دمش ليزرهاي اكسايمر
518
ساز و كار شكل‌گيري ريزساختار ذرات دومي از نانو ذرات اولي در ترموپلاستيك الاستومرهاي PP/EPDM
519
ساز و كار متوازن نمودن اجراي واحدهاي عملياتي در سامانه‌هاي توزيعي پردازش رويدادهاي پيچيده
520
سـاز و كـارهاي الزام شــوراي امنيت به رعايت موازين حــقوق بـشر در تحريم هاي بين المللي (با تأكيد بر مسائل هسته اي)
521
سـاز و كـارهاي الزام شــوراي امنيت به رعايت موازين حــقوق بـشر در تحريم هاي بين المللي (با تأكيد بر مسائل هسته اي)
522
ساز و كارهاي تغييرات درون سالي در شمال اقيانوس هند
523
ساز و كارهاي حقوقي مواجهه با تحريم هاي اقتصادي ايران در پروژه هاي بين المللي
524
ساز و كارهاي حل و فصل اختلالات در قراردادهاي بين المللي نفتي در ايران با تاكيد بر روش ADR
525
ساز و كارهاي خانوادگي مواجهه بيمار با سرطان در ميان مبتلايان شهر اهواز
526
ساز و كارهاي كلامي در توليد و بازتوليد ايدئولوژي «خود» و «ديگري» در سرمقالات مربوط به برجام و انتخابات در روزنامه هاي ايران
527
ساز و كاري براي كشف تأثير ويژگي هاي مختلف ساخت واژي و صرفي بر روي تجزية وابستگي زبان فارسي
528
سازش در دعاوي كيفري در مراحل پيش از دادرسي در پرتو عدالت ترميمي
529
سازشناسي موسيقي ايراني
530
سازشناسي موسيقي لرستان
531
سازشناسي موسيقي لرستان
532
سازشناسي ني هفت بند
533
سازكار اجراي كنوانسيون بين المللي ضرورت لغو تصديق اسنادرسمي بيگانه (كنوانسيون 1961 لاهه – آپوستيل) و تعهدات ناشي از آن
534
سازگار كردن داده هاي كارخانه فرآوري مواد معدني با تأكيد بر تكنيك هاي حل غير خطي همراه با مطالعه موردي
535
سازگار نمودن الگوهاي طراحي شهري با الزامات شهرهوشمند ﴿الكترونيك محور﴾ با تاكيد بر پايداري روابط اجتماعي
536
سازگارسازي زوج پليمر امتزاج ناپذير HDPE/EVA با افزودن نانوسيليكات لايه اي: اثر ريزساختار و پديده هاي بين سطحي
537
سازگاري اجتماعي بين دانش آموزان دختر فقير و غني سنين (18-15)
538
سازگاري اجتماعي در معلولين نخاعي شهر سقز
539
سازگاري از نظر ويليام كي .فرانكنا
540
سازگاري ازدواج در زنان تحصيل كرده و تحصيل نكرده زنان شاغل ذامغان
541
سازگاري ازدواج درزنان تحصيل كرده و تحصيل نكرده
542
سازگاري ملات هاي تعميري و تقويتي و بتن پايه از نظر يكسان بودن مدول الاستيسيته
543
سازگاري منطق فازي با منطقه كلاسيك
544
سازگاري هاي ايجاد تعادل بين نقش هاي اجتماعي و خانوادگي زنان
545
سازگاري و بهينه سازي خواص فيزيكي و مكانيكي مخلوط آسفالتهاي ايران و پليمر براي پوشش بامها
546
سازمان اداري غزنويان با تكيه بر منصب وزارت
547
سازمان اداري و نظامي صفاريان
548
سازمان الكترونيك﴿سازمان ديجيتالي﴾
549
سازمان بورس اوراق بهادر
550
سازمان تجارت جهاني و مزيت نسبي صنايع نساجي ايران در زمينه توليد پوشاك
551
سازمان فرهنگي اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران
552
سازمان فرهنگي اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران
553
سازمان فضايي بافت هاي روستا شهري ﴿شكل گيري، رشد، رويكرد مداخله﴾ نمونه موردي: روستا شهرهاي مياني و غرب شهر
554
سازمان مجازي
555
سازمان مركزي تعاون روستائي ايران
556
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
557
سازمان ملل متحد و دموكراسي بين المللي در قرن 21: پروژه هاي اصلاحات
558
سازمان و مديريت آموزش و پرورش
559
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش
560
سازمان واهميت اموزش كاركنان
561
سازماندهي آغازگر در متون داستاني و غير داستاني قران كريم : ديدگاه نقش گرايانه
562
سازماندهي پوياي سيستمهاي چندعامله هولوني با استفاده از مفاهيم اجتماعي
563
سازماندهي فضايي بلوك هاي مركزي شهر ، با استفاده از متد طراحي متريك ( نمونه موردي : بخشي از بافت مركزي منطقه 12 شهر تهران )
564
سازماندهي فضايي نظام شهري استان آذربايجان شرقي با رويكرد پيرامون -مركز
565
سازماندهي گردشگري با استفاده از مدل swot نمونه مورد مطالعه : گلمكان , amending tourism by using swot model case study golmakan
566
سازماندهي مجدد بافت قديم و مياني نايين با تاكيد بر نقش فضايي بازار در ايجاد همپيوندي ساختاري
567
سازماندهي محله مفت آباد اصفهان ﴿نمونه موردي از اسكان غير رسمي﴾
568
سازماندهي مقاطع تحصيلي ابتداي راهنمايي متوسطه
569
سازماندهي مناسب مديريت دانش (مسئوليت ها و نقش ها) در گروه صنعتي ايران خودرو به روش الگوبرداري از بهترين ها
570
سازماندهي مواد هيبريدي نانومتخلخل كمپلكس فلز-آلي سنتزشده به روش «كشتي در بطري» در غشاي شبكه آميخته براي جداسازي دي اكسيدكربن
571
سازماندهي و الگوهاي آن در آموزش و پرورش
572
سازماندهي و فهرست بندي آرشيوفيلم (آرشيوفيلم دانشكده سينما و تئاتر)
573
سازمانرهي محور تجاري دوشنبه بازار فروشان (سده ) و طراحي گره هاي تجاري (مركزمحله )
574
سازمانهاي غير دولتي و حقوق بشر
575
سازمانهاي غيررسمي
576
سازمانهاي نروتيك﴿روان رنجور﴾و تاثير ان بر عملكرد كاركنان يكي از كارگاههاي كارخانه اي ذوب اهن اصفهان
577
سازماني، عملكرد بررسي رابطه ساده و چندگانه بين اعتماد سازماني و تعهد شغلي و رضايت شغلي در كاركنان شركت گاز تهران
578
سازه نما ﴿سيستم جامع ثبت و گزارش آماري سازه هاي عمراني﴾
579
سازه هاي آبي شهرستان جم، از دوره ي ساساني تا سده هاي مياني اسلام
580
سازه هاي بادي و گازي
581
سازه هاي دريايي ، سكوهاي نفتي (فراساحل )
582
سازه هاي سراميكي ، و بررسي تاثير تخلخل و جذب آب بر روي نت ساز كوزه
583
سازه هاي فولادي با قاب خمشي مقاوم در مقابل انفجار
584
سازه هاي كامپيوزيتي هواپيماهاي بدون سرنشين
585
سازه هاي مدولار نمايشگاهي
586
سازه هاي نوين در طراحي مجتمع هاي ايستگاهي نمونه موردي: طراحي مجتمع ايستگاهي ايران خودرو
587
سازه‌هاي آبي ‌يزد از دوره‌ي خوانين تا انقلاب اسلامي
588
سازهاي بادي ايران
589
سازهاي بادي كردستاني
590
سازه‏هاي نانوليفي متخلخل پلي‏اكريلونيتريل (PAN) با پتانسيل كاربرد به‏عنوان جداكننده در باتري‏هاي ليتيومي
591
سازو كارهاي حمايتي از سرمايه گذاري خارجي در نظام حقوقي ايران ،كانادا و سنگاپور
592
سازواري كارايي گرماي محيط بازاستفاده در خانه هاي سنتي يزد با تاكيد بر افزايش آن (نمونه موردي : خانه رسوليان)
593
سازوكار اصطكاكي و چسبندگي در مقاومت برشي درزه¬ها
594
سازوكار موثر در برهمكنش يون ليتيوم با الكترود كاتد در باتري هاي ليتيوم-يون: مطالعه¬اي با استفاده از روش مكانيك كوانتومي و شبيه سازي مولكولي
595
سازوكارهاي اجرايي و نهادي براي تحقق برنامه ريزي ارتباطي در تهران
596
سازوكارهاي تحقق منفعت عمومي در طرح هاي موفق توسعه شهري در جهان با تاكيد بر نظريه هاي شهرسازي نيمه دوم سده بيستم
597
سازوكارهاي حقوقي اقتصادي جنبش عدم تعهد و نقش آن در توسعه اقتصداي دول عضو
598
سازوكارهاي موثر در پاركينگ‌هاي شهري منطقه 7 شهرداري تهران در سال 1393
599
سازوكارهاي موثردر پاركينگ‌هاي شهري منطقه 7 شهرداري تهران در سال 1393
600
سازوكاري براي بهينه‌سازي استخراج ويژگي براي تشخيص هم‌مرجعي در زبان فارسي
601
سازي مخازن شكافدار با بررسي اثر حضور سورفكتانت بر آشام مجدد در فرايند تخليه
602
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﺎوري
603
ساعت حضور و غياب با استفاده از پي سي
604
ساعت ديجيتال آلارم دار جهت كنترل رله همراه با تقويم و سنسور دما
605
ساعت گويا
606
ساعت هاي اتمي وبهبودبخشيدن به آنهابااستفاده ازتله اندازي اتمي
607
ساعت و تايمر ديجيتال
608
ساعت و تقويم ديجيتال با استفاده از ميكرو كنترلر
609
سافت برد جانبي پرام پروگرام لاله
610
سال يابي رد شكافت
611
سال يابي نمونه سفال هاي پوكردوال بر اساس رفتار ترمولومينسانس و نمودارهاي درخشش آن
612
سالتيون، موج غيرخطي
613
سالخوردگي جمعيت، فرآيند شكل گيري سياست مالي و تاثير آن بر تشكيل سرمايه ....
614
سالمندي فعال و عوامل مؤثر بر آن در بين بازنشستگان ادارات دولتي شهرستان بابل
615
سالومه
616
ساليابي رد شكافت و تعيين غلظت اورانيوم برخي سنگ هاي كشور
617
ساليتن ريچي گراديان منقبض شونده روي خمينه فشرده با عملگر انحناي مثبت
618
ساليتون در پيوند جوزفسون
619
ساليتون درپلاسماي يون -الكترون -پوزيترون
620
ساليتون سطحي كاف در مرز ساختارهاي متناوب و همگن
621
ساليتون ها در DNA
622
ساليتون ها در نظريه ي ميدان كوانتمي
623
ساليتون هادرارتباطات نوري
624
ساليتون هاي برداري در سيستم معادلات شرودينگر غير خطي مرتبه 3 جفت شده
625
ساليتون هاي پوششي نور ولتاژي تاريك يك بعدي در مواد نورشكستگي
626
ساليتون هاي ريچي گراديان
627
ساليتون هاي ريچي ليوويل و ژيودزيك
628
ساليتون هاي نوري در سيستم هاي گسسته غير خطي با عامل غير خطي اشباع پذير
629
ساليتونها و كاربرد آنها در فيبر نوري
630
ساليتونهاي اپتيكي فضايي پوششي نور ولتاژي روشن يك بعدي در مواد نور شكستي
631
ساليتونهاي سطحي در لبه محيط هاي گسسته
632
سامان دهي ، حفاظتي و مرمت شش قطعه از يك قاليچه متعلق به كليساي وانك اصفهان
633
سامان دهي اراضي مجاور محور ولي عصر در منطقه 11 با رويكرد توسعه ميان افزا
634
سامان دهي ساحل غروب كيش ﴿آكواريم دريايي﴾
635
سامان دهي فضايي و كالبدي شهر مسجد سليمان
636
سامان دهي كالبدي محله سيچان با رويكرد حمل و نقل آرام
637
سامان دهي محله شهشهان و طراحي نمونه اي از فضاهاي عمومي
638
سامان دهي نقاط روستايي منطقه تنگستان
639
سامان شهري خيابان دهم فروردين يزد با رويكرد تاليف بين بافت شهري تاريخي و مياني
640
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار ﴿ خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو
641
ساماندهي ارتفاعات به منظور توسعه اكو توريسم شهري (مطالعه موردي: شهر سنندج)
642
ساماندهي استقرار مراكز آموزشي در حوزه نفوذ شهرها (مورد مطالعه : شهرتكاب)
643
ساماندهي اقتصادي و اجتماعي روستاهاي پراكنده (نمونه موردي دهستان ديناران)
644
ساماندهي الگوي همسايگي در تپه مراد آب كرج
645
ساماندهي الگوي همسايگي در تپه مرادآب كرج
646
ساماندهي بازار فديمي شهر اسفراين
647
ساماندهي بازارهاي محلي / دوره اي با رويكرد حضور پذيري ساكنين محلات. نمونه موردي : پنج شنبه بازار محله هنرستان همدان
648
ساماندهي باغ- محلات يزد با تاكيد بر عوامل كالبدي واجتماعي- فرهنگي نمونه موردي"محله نعيم آباد"
649
ساماندهي بافت امامزاده ابراهيم و طراحي زائرسرا
650
ساماندهي بافت تاريخي با رهيافتي مبتني بر عناصر بافت ﴿نمونه موردي: بافت تاريخي شهر يزد﴾
651
ساماندهي بافت سكونتگاه‌هاي غيررسمي از طريق اصلاح شكل كالبدي؛ نمونه موردي: دولت‌آباد كرمانشاه
652
ساماندهي بافت فرسوده شهر مهاباد نمونه موردي (ارمنيان)
653
ساماندهي بافت فرسوده شهركرد
654
ساماندهي بافت فرسوده شهري با استفاده از GIS (نمونه مورد مطالعه شهر گرمي)
655
ساماندهي بافت فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي، نمونه موردي: ( محله مشتاقيه ) شهركرمان
656
ساماندهي بافت فرسوده شهري با رويكرد ارتقا امنيت (نمونه موردي محله باغ خلج شهر اراك)
657
ساماندهي بافت فرسوده شهري با رويكرد ارتقا امنيت نمونه موردي محله باغ خلج شهر اراك
658
ساماندهي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي (مورد پژوهي : منطقه 4 شهر كرمان)
659
ساماندهي بافت فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي و پيشگيري از فرسودگي﴿نمونه موردي: شهر شيراز﴾
660
ساماندهي بافت فرسوده محدوده بخش مركزي (منطقه يك) شهر اهواز بارويكرد برنامه ريزي مشاركتي
661
ساماندهي بافت فرسوده محدوده ده ونك با مشاركت ساكنين
662
ساماندهي بافت فرسوده محله حيدر آباد كرج با رويكرد توسعه پايدار
663
ساماندهي بافت قديم شهرها به نسبت نيازمنديهاي جديدي شهري ﴿ بافت قديم شهر كاشان﴾
664
ساماندهي بافت قديم ميبد(محله بالا)با توجه به تاكيد بر محورهاي دسترسي
665
ساماندهي بافت كالبدي فضايي سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر توسعه پايدار روستاي سفيدسنگ فريمان
666
ساماندهي بافت مركزي شهر ساري
667
ساماندهي بافت مركزي شهرسازي
668
ساماندهي بافت مسكوني محله كرج نو با رويكرد توسعه پايدار
669
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با تأكيد بر روش كدهاي فرم بنياد نمونه موردي: محله حسن آباد يزد
670
ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران زلزله
671
ساماندهي بافت و طراحي مركز محله اوين
672
ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري ، نمونه موردي : بخشي از ناحيه مركزي شهر سلماس
673
ساماندهي بخش تزريقات و جراحي سرپايي در مطب پزشكان عمومي
674
ساماندهي بخش شرقي بافت قديم قشم و طراحي حلقه اتصال آن با ساختار جديد شهر
675
ساماندهي بخش شرقي بافت قديم قشم وطراحي حلقه اتصال آن با ساختار جديد شهر
676
ساماندهي بخش مركزي جلفا
677
ساماندهي بخش مركزي جلفا
678
ساماندهي بخشي ار بافت تاريخي شهر اراك
679
ساماندهي بخشي از بافت تاريخي شهر اراك
680
ساماندهي بدنه هاي تجاري و اداري محور بهشتي با هدف ايجاد پيوستگي در نما و افزايش سرزندگي محور حدفاصل ميدان امام تا ميدان شهدا
681
ساماندهي برزن زرتشتي هاي يزد با رويكرد بازآفريني شهري
682
ساماندهي پشت مله شيراز
683
ساماندهي پشت مله شيراز
684
ساماندهي ترافيك در شبكه هاي ATM با استفاده از اتوماتاي يادگير
685
ساماندهي تركيب بدنه خيابان. نمونه موردي: خيابان جمهوري حدفاصل تقريبي خيابان فردوسي و خيابان سي تير
686
ساماندهي توان بخشي گذر بازارچه حاج زينل شيراز با رويكرد معماري زمينه گرا در بافت تاريخي
687
ساماندهي توانمندي ها و قابليت هاي بخش كشاورزي به منظور توسعه روستايي دهستان صحنه- شهرستان صحنه
688
ساماندهي توانمنديهاي بخش كشاورزي به منظور توسعه روستايي در دهستان هاي براآن شمالي وجنوبي
689
ساماندهي جاذبه هاي اكوتوريسمي در منطقه ي بهشت گمشده ﴿تنگ بستانك﴾
690
ساماندهي جاذبه هاي توريسمي آبشار شلماش شهرستان سردشت
691
ساماندهي جاذبه هاي ژئوتوريستي ﴿مطالعه موردي غار قوري قلعه در شهرستان روانسر﴾
692
ساماندهي حمل و نقل عمومي
693
ساماندهي حمل‌ونقل كالا در بازار تاريخي تبريز
694
ساماندهي خيابان محلي جهت دستيابي به مكاني پاسخده با تاكيد بر رابطه كالبد و رفتار ﴿نمونه موردي كوي سيلو و محله چهار منار﴾
695
ساماندهي خيابان هاي شهري در بافت هاي تاريخي از منظر يكپارچگي (نمونه مطالعاتي: خيابان سنبلستان اصفهان)
696
ساماندهي ده ونك تهران و طرح مجموعه فرهنگي
697
ساماندهي ده ونك تهران و طرح مجموعه فرهنگي آن
698
ساماندهي ديد و منظررود - دره دارآباد
699
ساماندهي راسته و طراحي مجتمع تجاري محله ي همت آباد ﴿مفت آباد﴾ اصفهان
700
ساماندهي رود دره كن
701
ساماندهي رود كنار كارون با رويكرد پياده مداري نمونه مطالعاتي: بخشي از كرانه شرقي رودخانه كارون در شهر اهواز (پهنه خطي بين پل سلمان فارسي و پل غدير (پل هشتم))
702
ساماندهي رودخانه خشك شيراز به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران
703
ساماندهي زيارتگاه توس و طرحموزه سفالينه هاي توس
704
ساماندهي زيارتگاه توس وطرح موزه سفالينه هاي توس
705
ساماندهي ساحلي بافت تاريخي محله كوتي وطراحي بخش مركزي آن
706
ساماندهي ساخت كالبد محله با استفاده از قواعد نحو ساخت نمونه موردي :محله كوشك نو يزد
707
ساماندهي ساختار فضائي محمدوه ميدان مركزي شهر رشت
708
ساماندهي ساختار فضايي شهر در جهت كاهش آسيب پذيري زلزله (نمونه موردي: بافت فرسوده شهر دوگنبدان مركز شهرستان گچساران)
709
ساماندهي سايت باستانشناسي تپه چغاگاونه شهر اسلام آبادغرب با رويكرد حفاظتي
710
ساماندهي سايت باستانشناسي چغاگاوانه در شهر اسلام آبادغرب با رويكرد حفاظتي
711
ساماندهي سايت هاي گردشگري در شهر سنندج با استفاده از GIS
712
ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي، از نيازمبنايي تا دارايي مبنايي در محدوده هاي مسئله دار شهري، نمونه موردي: محله فرحزاد تهران
713
ساماندهي سيستمي نقش هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي در زنجيره تامين آب
714
ساماندهي سيماي بافت قديم شهر خرم آباد با توجه به حضور چشمه ها
715
ساماندهي سيماي شهري خيابان صفائيه ﴿ شهداي ﴾ قم
716
ساماندهي شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي ﴿ نمونه موردي پژوهش بخشي از محدوده منطقه 17 شهر تهران﴾
717
ساماندهي شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي( نمونه موردي پژوهش بخشي از محدوده منطقه 17 شهر تهران )
718
ساماندهي شبكه دسترسي بافت كالبد مجموعه تاريخي شهر يزد (نمونه موردي: مجموعه دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)
719
ساماندهي شبكه دسترسي محلي در بافت تاريخي شهر يزد با تاكيد بر الگوي پر و خالي ﴿نمونه موردي : كوچه ناجي﴾
720
ساماندهي عرصه فعاليتهاي جمعي نمونه موردي ميدان امير چخماق
721
ساماندهي عشاير ﴿موانع ومشكلات﴾
722
ساماندهي علائم و نشانه هاي بصري در فضاهاي آموزشي و فرهنگي
723
ساماندهي عملكردي سبزه ميدان تهران
724
ساماندهي فرسودگي عملكردي در بافت روستا شهري نعيم آباد يزد
725
ساماندهي فضاهاي شهري با تاكيد بر خاطرات جمعي (نمونه موردي: خيابان قيام يزد)
726
ساماندهي فضاهاي مسكوني جبهه جنوب شرقي
727
ساماندهي فضاي فرصت در ايستگاه مترو
728
ساماندهي فضايي ، كالبدي شهر گلپايگان
729
ساماندهي فضايي بافت فرسوده شهر سقز با استفاده از GIS
730
ساماندهي فضايي بافت فرسوده محدوده محدوده لاله زار با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي
731
ساماندهي فضايي بافت فرسوده محدودۀ بخش مركزي (منطقۀ يك) شهر اهواز با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي
732
ساماندهي فضايي شهرستان بوكان
733
ساماندهي فضايي عملكردي بافت قديم بابل (محله پنج شنبه بازار)
734
ساماندهي فضايي كاربري اراضي شهري (فضاي سبز) مطالعه موردي شهر گرگان
735
ساماندهي فضايي كاربري اراضي شهري (فضاي سبز): مطالعه موردي شهر گرگان
736
ساماندهي فضايي محورهاي گردشگري استان كهگيلويه و بويراحمد
737
ساماندهي فضايي ميدان انقلاب اسلامي تهران با رويكرد ارتقا كيفيت پاسخدهي وعملكردي (پياده مداري) مراكز شهري با استفاده فناوري هاي ساخت سازه هاي شهري
738
ساماندهي فضايي ميدان دهكده المپيك و بافت مجاور واقع در منطقه 22 تهران
739
ساماندهي فضايي و ترافيكي ميدان ونك
740
ساماندهي فضايي-كالبدي شهر ماكو با تاكيد بر كاربري اراضي شهري
741
ساماندهي فعاليتي- رفتاري محور شهري مطالعه موردي خيابان سپه قزوين(چهارباغ سابق)
742
ساماندهي كاربريهاي ناسازگار شهري مورد مطالعه محله سيروس و سيداسماعيل منطقه 12 تهران
743
ساماندهي كالبدي خيابان بيهق سبزوار
744
ساماندهي كالبدي خيابان شهيد مصطفي خميني حدفاصل ميدان بهارستان تا چهارراه سرچشمه
745
ساماندهي كالبدي سفين قديم و طراحي الگوي مسكن بومي ( جزيره كيش )
746
ساماندهي كالبدي سفين قديم و طراحي الگوي مسكن بومي (جزيره كيش)
747
ساماندهي كالبدي كوچه اكبر آباد واقع در محله اكبر آباد شهر يزد با هدف تبديل آن به مركز محله
748
ساماندهي كالبدي گذربين دو تكيه تجريش گذر ذغال فروش ها
749
ساماندهي كالبدي مادي ها ، تلاشي در راستاي ارتقاي پايداري زيست محيطي شهر اصفهان
750
ساماندهي كالبدي مادي ها، تلاشي در راستاي ارتقاي پايداري زيست محيطي شهر اصفهان ﴿نمونه موردي : مادي نياصرم، حدفاصل محور چهارباغ و خيابان فردوسي﴾
751
ساماندهي كالبدي مجموعه فاميلي عربها
752
ساماندهي كالبدي مجموعه هاي فاميلي عربها﴿با رويكرد احياء و باززنده سازي﴾
753
ساماندهي كالبدي محور حركتي دزاشيب
754
ساماندهي كالبدي محيط پيرامون مجتمع هنر و معماري دانشگاه يزد
755
ساماندهي كالبدي ميدان بهارستان تهران
756
ساماندهي كشاورزي با تأكيد بر منابع آب﴿مطالعه موردي: دشت داراب﴾
757
ساماندهي كشاورزي با تاكيد بر منابع آب ﴿مطالعه موردي شهرستان كوهدشت﴾
758
ساماندهي گذر سرپولك، واقع در بازار تهران
759
ساماندهي گذرهاي تاريخي عباسقلي خان و باغ حسن خان با تكيه بر طرح مرمت و احياي سراي عزيزالله اف
760
ساماندهي گذرهاي محله گازرگاه بر حركت پياده و دوچرخه
761
ساماندهي گسترش كالبدي پراكنده شهر يزد 1386-1357 ﴿راهبردها و راهكارها﴾
762
ساماندهي لبه ساحلي بافت تاريخي محله كوتي و طراحي بخش مركزي آن
763
ساماندهي لبه ساحلي دز ﴿حد فاصله پل جديد تا امامزاده رودبند﴾
764
ساماندهي مادي نايج و طراحي مركز خدمات ناحيه اي به عنوان حلقه اتصال ما بين تخت فولاد و محوطه هاي مسكوني بلافصل آن ( حد فاصل خيابان آب 250 و خيابان فيض )
765
ساماندهي مادي نايج و طراحي مركزخدمات ناحيه اي به عنوان حلقه اتصال مابين تخت فولاد و محوطه هاي مسكوني بلافصل آن
766
ساماندهي ماديهاي اصفهان نمونه موردي نهرپاچنار بيد آباد
767
ساماندهي مبلمان شهري با تاكيد بر كاربري اراضي (نمونه مورد مطالعه :ناحيه 3 منطقه 2 ساري)
768
ساماندهي مجتمع هاي زيستي مبني برپتانسيل هاي محيطي در جهت كاهش آسيبها بر جوامع انساني در مواجههء باخطرات هسته اي - پرتوي ﴿تدوين معيار و اصول طراحي پناهگاه هاي پرتوي﴾
769
ساماندهي مجموعه دركه
770
ساماندهي مجموعه مسكوني با رويكرد معماري سبز
771
ساماندهي محدوده ميدان نبوت (هفت حوض) تهران با رويكرد پياده راهواري
772
ساماندهي محصول وبازار گردشگري در نواحي پيرامون شهري درود نيشابور
773
ساماندهي محلات تل و پنبه كاران
774
ساماندهي محلات شهشهان ، در دشت و سنبلستان اصفهان با رويكرد محله - مبنا
775
ساماندهي محله ء همت آباد وارائه الگوي مسكن
776
ساماندهي محله با رويكرد كاهش جرائم شهري
777
ساماندهي محله پايدار راهي به سوي توسعه پايدار شهري(نمونه موردي: شهرك نصر)
778
ساماندهي محله تل با تاكيد بر سرزندگي محله
779
ساماندهي محله جويبار اصفهان با رويكردآسيب پذيري ناشي از زلزله
780
ساماندهي محله حيات شاهي ﴿با تاكيد بر بازيابي هويت آن به عنوان محله مسكوني﴾
781
ساماندهي محله خورشيد از منطقه 12
782
ساماندهي محله خيرآباد يزد با تاكيد بر بعد كالبدي آن
783
ساماندهي محله شهباز واقع در منطقه 12
784
ساماندهي محله قلهك با تاكيد بر طراحي بخشي از خيابان دولت
785
ساماندهي محله كن با تكيه بر طراحي محور و ميدان پياده
786
ساماندهي محله مسكوني بر مبناي اصول امنيت اسلامي﴿ نمونه موردي: محله علي مالك دزفول﴾
787
ساماندهي محله همت آباد و ارائه الگوي مسكن
788
ساماندهي محله و طراحي موضعي فضاهاي عمومي و منظر كلي مركز محله اوين
789
ساماندهي محله ي چهارسو آجري با تاكيد بر طرح كالبدي گذر شمالي جنوبي آن
790
ساماندهي محله ي سنبلستان اصفهان با رويكرد محله - مبنا
791
ساماندهي محله يعقوبي
792
ساماندهي محور انقلاب حدفاصل ميدان انقلاب تا فردوسي با هدف سرزندگي و اولويت حركت پياده با ارتقا ديد فرهنگي
793
ساماندهي محور اول جويباره اصفهان با تأكيد بر جلوگيري از ورود وسايل نقليه موتوري به داخل بافت
794
ساماندهي محور تجاري دوشنبه بازار فروشان ﴿سده﴾ و طراحي گره هاي تجاري
795
ساماندهي محور دارآباد با تأكيد بر موضوع پياده مداري
796
ساماندهي محور فردوسي حدفاصل خيابان جمهوري تا ميدان فردوسي با تاكيد بر احياي هويت تاريخي محور
797
ساماندهي محور فرهنگي، تاريخي و گردشگري در محدوده بافت تاريخي شهر يزد
798
ساماندهي محور مادي با رويكرد رنگ ( نمونه موردي مادي فرشادي در خيابان چهارباغ عباسي)
799
ساماندهي محور مسجد جامع تا برج و ساعت
800
ساماندهي محوربلوار كشاورز با ديدگاه فرهنگي - هنري
801
ساماندهي محوطه بناي منارجنبان اصفهان
802
ساماندهي محوطه پيراموني درخت كهنسال سرو واقع در شهرستان ابركوه در راستاي جذب گردشگران داخلي و خارجي و توسعه گردشگردي
803
ساماندهي محوطه كليساي سنت استپانوس و طرح مرمت پيشنهادهاي برج ناقوس آن
804
ساماندهي محيط كالبدي محله خيام ايلام با تاكيد بر مشاركت مردم
805
ساماندهي مراكز محلات ناحيه حسن آباد كرج
806
ساماندهي مرزبندي محلات شهري ، با تأكيده بر ادراك ذهني ساكنين ( مورد پژوهي : محلات منطقه 1 تهران )
807
ساماندهي مسير پياده بين ميادين قدس و تجريش ﴿خيابان شهرداري﴾
808
ساماندهي مسير گردشگري منتهي به باغ تاريخي فين كاشان با الهام از الگوهاي بومي
809
ساماندهي مسير ورودي خرانق ﴿ از ديدگاه نشانه شناسي در معماري﴾
810
ساماندهي مسيرهاي پياده شهر ميبد
811
ساماندهي منظر بزرگراه نواب به كمك كفسازي و عناصر كف با طراحي منظر كف
812
ساماندهي منظر شهري با تاكيد بر بهبود تصوير ذهني شهروندان(نمونه موردي : چهارراه ميدان گرگان)
813
ساماندهي ميدان تجريش با اولويت حركت پياده
814
ساماندهي ميدان مشتاقيه كرمان با تاكيد بر يك عنصر معماري
815
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
816
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
817
ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي : دهستان بازفت )
818
ساماندهي نظام كاربري و فعاليت شهري با بهره‌گيري از الگوي رشد هوشمند (مورد پژوهي: محله حكيميه تهران)
819
ساماندهي نماهاي شهري باتاكيد بر هويت ايراني نمونه موردي شهر تهران محله پونك
820
ساماندهي نوين فضا
821
ساماندهي و احيا ساختار فضائي - كالبدي بافت قديم شهر بهشهر
822
ساماندهي و احيا ساختار فضائي -كالبدي بافت قديم شهر بهشهر
823
ساماندهي و احيا محور مسجد جامع قم تا امامزاده حمزه با تاكيد بر نقش مسجد جامع (با تكيه بر اصول پياده مداري)
824
ساماندهي و احيا مركز روستاي قهي با نگاهي به مرمت مسجد جامع روستا
825
ساماندهي و احيا مسجد مطلب خان خوي
826
ساماندهي و احياء گذر مرادي (اقبال السلطنه) در عودلاجان
827
ساماندهي و احياي محور فرهنگي - تاريخي ملارستم - امامزاده در مراغه
828
ساماندهي و ارتقا كيفي سيما و مناظر شهري در محمدوده ورودي شهر قم از سمت جاده جعفريه
829
ساماندهي و بازآفريني مركز محله در بافت تاريخي شهر شيراز با رويكرد ارتقاء امنيت
830
ساماندهي و باززنده سازي گذرهاي تاريخي شهر شيراز جهت رونق صنعت گردشگري (نمونه موردي : گذر حاج زينل شيراز)
831
ساماندهي و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي شهرستان تيران وكرون
832
ساماندهي و برنامه ريزي فضايي - كالبدي بافت تاريخي بيرجند
833
ساماندهي و بهسازي بافت قديم ، نمونه موردي ، محله فهادان يزد
834
ساماندهي و بهسازي بافت قديم شهر كاشان با توجه به خطرات ناشي از زلزله
835
ساماندهي و بهسازي معماري داخلي موزه ملي ايران سالن نمايش آثار موزه ايران باستان
836
ساماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي شهر اهواز: كوي منبع آب
837
ساماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي محله حسين آباد در شهر كاشمر
838
ساماندهي و توانمندسازي بافت قديم شهر آران و بيدگل
839
ساماندهي و توانمندسازي محله جنگلده شهر علي آباد كتول
840
ساماندهي و سطح‌بندي كانون‌هاي گردشگري (مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)
841
ساماندهي و طراحي الگوي مجتمع زيستي عشاير عشاير كرمان- ايل سليماني- طايفه عليدادي
842
ساماندهي و طراحي سالن اصلي اداره پست منطقه 19 تهران
843
ساماندهي و طراحي كناره رودخانه ﴿نمونه موردي : رودخانه بابلسر﴾
844
ساماندهي و طراحي محور تجاري - خدماتي تربت حيدريه
845
ساماندهي و طراحي محور شهري محله باغ شاطر تهران
846
ساماندهي و طراحي مركز محله چيذر تهران
847
ساماندهي و طراحي مناطق مسكوني دربرابر حوادث هسته اي با تاكيد بر مساله تشعشع باران راديو اكتيوي ﴿شهر جديد پرديس ﴾
848
ساماندهي و طراحي موضعي بافت آسيب پذير محدوده امام زاده قاسم ﴿ واقع در منطقه 1 تهران ﴾
849
ساماندهي و طراحي موضعي محله بوعلي تهران
850
ساماندهي و طراحي موضعي محله جماران ﴿منطقه يك شهرداري تهران﴾
851
ساماندهي و طراحي موضعي محله قيطريه ﴿ واقع در منطقه يك شهر تهران ﴾
852
ساماندهي و معاصرسازي محله 7 منطقه 17 تهران و طراحي مركز محله ﴿ حدفاصل بزرگراه نواب ، خيابان شيخ محمدي و خيابان هلال احمر ﴾
853
ساماندهي و مكان يابي پاركينگهاي عمومي در شهر رشت با استفاده از GIS
854
ساماندهي و مكان يابي مراكز اقامتي- سياحتي گردشگري شهر بجنورد با استفاده از مدل ANpو gIS
855
ساماندهي وبرنامه ريزي راهبردي شهر سيرجان با تاكيد بر سالمندان
856
ساماندهي ورودي شهر آباده با تاكيد بر هويت شهري
857
ساماندهي ورودي شهر با رويكرد هويت بخشي فرهنگي (مطالعه موردي:ورودي شرقي شهر ساري)
858
ساماندهي ورودي شهر نجف آباد ﴿مسير اصفهان- نجف آباد﴾
859
ساماندهي ورودي غربي شهر گرگان
860
ساماندهي ورودي هاي چندعملكردي شهر بانه با رويكرد برنامه ريزي طراحي محور
861
ساماندهي وضعيت پاراترانزيت در شهرهاي ايران (مطالعه موردي، اصفهان)
862
ساماندهي وطراحي محور تجاري - خدماتي تربت حيدريه
863
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار
864
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو
865
ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايدار﴿خيابان ستارخان حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا تقاطع خسرو﴾
866
سامانه ارائه اطلاعات و مخاطرات امنيتي آدرس ها و نرم افزار عامل آن جهت پيكربندي خودكار فايروال
867
سامانه ارسال نمره دانشجويان از طريق پيامك
868
سامانه استخراج آزاد اطلاعات در زبان فارسي
869
سامانه اسلم براي سيستم چند ربات در محيط ديناميك
870
سامانه اطلاعاتي موسسات فناور مركز رشد پارك علم و فن آوري اقبال
871
سامانه اعتماد و اعتبار در اينترنت اشياء با استفاده از دفتر كل توزيع‌شده
872
سامانه انتخاب واحد اينترنتي
873
سامانه اوقات شرعي جهاني تحت وب
874
سامانه اي براي تشخيص پاره اي از حملات تزريق كد SQL
875
سامانه بارگيري در پايانه بار
876
سامانه برخط رزرو غذا
877
سامانه بيمه درمان الكترونيك به همراه پياده سازي
878
سامانه بينايي ماشين براي تشخيص زبان اشاره فارسي ناشنوايان و تبديل به متن در پس زمينه پويا
879
سامانه پايش 8 كانال مبتني بر مبدل آنالوگ به ديجيتال 16 بيتي با چهار محدوده ورودي و واسط SpI
880
سامانه پشتيبان تصميم گيري در راستاي حكمروايي هوشمند شهري نمونه موردي ك شهر تهران
881
سامانه پويا و جامع تركيبي مديريت، رديابي و كنترل به منظور پرداخت، تبليغات و امنيت ناوگان، موسوم به OPA
882
سامانه پيشنهاد دهنده با استفاده از مدل سازي امتيازات ضمني كاربران با شبكه بيز
883
سامانه پيشنهاد دهنده خبر مبتني برهيجان
884
سامانه تشخيص نفوذ بر اساس جريان هاي شبكه: رويكردي مبتني بر تحليل داده هاي كلان
885
سامانه توصيه‌گر بر مبناي شناسايي جوامع كالا در شبكه كالاها و مصرف‌كنندگان
886
سامانه جامع امور گمركي بر رضايتمندي مشتريان شركتهاي پتروشيمي در گمرك منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي با تاكيد بر نقش ميانجي شفافيت
887
سامانه جامع حضور و غياب با اثر انگشت
888
سامانه جامع كنترل و جمعآوري اطلاعات تحت شبكه جهاني اينترنت (وب )
889
سامانه جستجوپذير نقشه
890
سامانه چتروم همكاران چت ﴿ برنامه نويسي شبكه ﴾
891
سامانه خدمت رسان تشخيص نظر متون فارسي تحت وب
892
سامانه خزشگر و جمع‌آوري كننده اطلاعات امنيتي مرتبط با سيستم‌عامل هاي فدورا و سنتوئس
893
سامانه دارورساني براساس نانوكامپوزيت ساخته شده از نانوذرات اكسيد منگنز و پليمر حساس به pH و توصيف خواص فيزيكوشيميايي
894
سامانه دارورساني هدفمند براي داروي سولفاسالازين با استفاده از سيليكاي متخلخل و پوشش پليمري
895
سامانه درخواست آنلاين مستندات پروژه
896
سامانه رمزنگاري مشبكه اي
897
سامانه روشنايي حرارتي خورشيدي مجهز به ردياب و - سيستم خنك سازي آبي
898
سامانه صدور بليط هواپيما
899
سامانه طراحي لباس با استفاده از الگوريتم تكاملي و شباهت
900
سامانه طراحي مدل لباس با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي و داده كاوي
901
سامانه كاوشگر و تحليل گر متون تجاري بر مبناي بازنمايي شبكه اي
902
سامانه كسب درآمد از تبليغات و بازاريابي اينترنتي
903
سامانه كشف نفوذ در شبكه حسگر بي سيم با تبعيت از سيستم ايمني بدن
904
سامانه كشف نفوذ در شبكه‌هاي رايانه‌اي بر اساس تشخيص ناهنجاريپ
905
سامانه كمك طراحي مدل لباس با استفاده از الگوريتم ‍‍ژنتيك و منطق فازي
906
سامانه كنترل پرواز هوشمند ﴿به روش وارون ديناميك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي﴾
907
سامانه كنترل دما و رطوبت گلخانه ها با رابط كاربري پيام كوتاه
908
سامانه كنترل و مقابله با انتشار ماشين‌هاي مجازي آلوده در ابر
909
سامانه مديريت اطلاعات روسازي راه ها با استفاده از بكارگيري سيستم اطلاعات مكاني
910
سامانه مديريت انرژي-كارايي براي پردازنده‌هاي قابل‌بازپيكربندي قابل‌حمل
911
سامانه مديريت پروژه اسكرام
912
سامانه مديريت تجهيزات پزشكي
913
سامانه مديريت جريان كار يك خانه هوشمند
914
سامانه مديريت مطب
915
سامانه مربي هوشمند مبتني بر هيجان با رويكرد حل مثال
916
سامانه مشاهده و بررسي مصرف اينترنت براي تلفنهاي همراه هوشمند بر بستر سيستم عامل اندرويد
917
سامانه موجتابي همزمان با مشاهده ميكروسكوپي براي بررسي اثر ميدان هاي الكتريكي در سطح سلولي
918
سامانه نظارت بر تردد افراد
919
سامانه نظارت دما و رطوبت تحت شبكه
920
سامانه نهان نگاري در بسته هاي IP
921
سامانه هاي اپتومكانيك غير خطي در حضور هنگردهاي اتمي
922
سامانه هاي طبيعت گرا در معماري
923
سامانه هاي فتو ولتايي
924
سامانه هاي فتونيك كريستال با قابليت تغيير رنگ بر اساس منطق كلوئيدي
925
سامانه هاي كنترل ابري در بستر اينترنت اشياء
926
سامانه هوشمند ارائه مناسب ترين الگوريتم رده بندي تركيبي به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر ابتلا به عيوب انكساري
927
سامانه هوشمند شناسايي پلاك خودرو به كمك پردازش تصوير
928
سامانه هوشمند گريس اينجكشن (Grease injunction)
929
سامانه ي تشخيص عيوب در پوشاك با استفاده از تصويرپردازي رقمي
930
سامانه ي مديريت الكترونيك مدارس راهنمايي (سمام )
931
سامانه ي مديريت حمل و نقل و رهگيري اشياء متحرك
932
سامانه يكپارچه گردشگري يزد
933
سامانه شناسي راكتور تحقيقاتي تهران با استفاده از روش شبكه عصبي فازي
934
سامانه‌هاي دارورساني بر مبناي نانوكامپوزيت تشكيل شده از چارچوب‌هاي فلز آلي و نانوذرات اكسيد منگنز : آماده سازي و توصيف خواص فيزيكوشيميايي آن با استفاده از روش‌هاي تجزيه سطح و الكتروشيميايي
935
سامانه‌ي ابهام‌زدايي از اطلاعات استخراج‌شده در زبان فارسي
936
سامبا
937
سامندهي بافت تاريخي در راستاي هويت بخشي به محلات (مطالعه موردي:محله عليقي آقا اصفهان)
938
سامندهي خيابان قيام يزد با تاكيد بر رفتارهاي كارناوالي
939
سامندهي فضاي شهري پياده مدار در جهت تشويق فعاليت هاي فرهنگي هنري نمونه موردي:محور خواجه عابد
940
ساموئل بكت و انديشه هايش در نمايشنامه (در انتظار گودو)
941
ساموئل بكت و ويژگيهاي آثارش
942
ساوانه
943
سايت Portal خبري دانشكده كامپيوتر
944
سايت آزمون جامع الكترونيكي
945
سايت آموزشي دانشگاه
946
سايت اداره آموزش و پرورش گنبد كاووس
947
سايت ادره آموزش وپرورش گنبد كاووس
948
سايت اطلاع رساني دانشكده مهندسي سيرجان
949
سايت انتخاب واحد دانشگاه
950
سايت انتخاب واحد دانشگاه
951
سايت انجمن گفتگوي پيام نور
952
سايت اينترنتي موسسه فرهنگي اجتماعي الف
953
سايت بانك مجلات و فروش به صورت Online
954
سايت پرسنلي حراست آب و فاضلاب
955
سايت پيش بيني نتايج مسابقات فوتبال
956
سايت تاكسيراني
957
سايت تخصصي آموزش مباني نرم افزاروسخت افزار كامپيوتر
958
سايت جامع معرفي استان قم
959
سايت دانشگاه
960
سايت غيبت تيوب
961
سايت فروش اينترنتي قطعات كامپيوتر
962
سايت فروشگاه
963
سايت فروشگاه آنلاين كتب دانشگاهي
964
سايت فروشگاه تجهيزات شبكه
965
سايت فروشگاه لپ تاپ
966
سايت فروشگاه مجازي موبايل
967
سايت كاريابي اينترنتي
968
سايت كتابخانه ديجيتال
969
سايت گردشگري استان گلستان
970
سايت مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه يزد
971
سايت موزه زندگي عشاير مكاني جهت احياي ويژگيهاي اجتماعي فرهنگي معماري كوچ نمونه مورد عشاير بويراحمد
972
سايت نمايشگاه اتومبيل
973
سايت نيازمندي ها
974
سايت وب پويا ...
975
سايت وضو:طراحي المان هاي موجود در وضو خانه بانوان-موضوع:طراحي ايستگاه وضو مخصوص بانوان
976
سايزبندي پوشاك مردانه آماده در زنجان
977
سايش
978
سايش قطعات لاستيكي : برهم كنش بار ديناميكي و گرمااندوزي
979
سايه روشن
980
سايه مرگ : شواهدي از بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعت مواد غذايي و آشاميدني استان هاي يزد و اصفهان
981
سايه ناپيداي وجود
982
سايه هاي بلند ابهام
983
سايه هاي خيال
984
سايه هاي روشن
985
سايه هاي نقش
986
سايه ي خاطرلتي كه هرگز نداشته ام
987
سايه، پيوند ميان واقعيت و رويا
988
سايه، رنگ ها
989
سب و لعن از ديدگاه قرآن و حديث
990
سب و لعن از ديدگاه قرآن و حديث
991
سبب شناسي اجتماعي - رواني تاخير براي كمك جويي در فاز پيش از بيمارستان در بيماران با علائم انفاركتوس ميوكارد در شهر يزد
992
سبب شناسي اجتماعي - رواني سلامت رواني در ميان دبيران دبيرستان هاي شهرستان جيرفت
993
سبب شناسي پوسيدگي غده هاي سيب زميني در منطقه دامنه اصفهان
994
سبب شناسي پوسيدگي نرم و ساق سياه سيب زميني در استان اصفهان و برخي نواحي سيب زميني كاري ايران
995
سبب شناسي ترشيدگي پياز در استان اصفهان
996
سبب شناسي كمرويي با تاكيد بر عوامل اجتماعي موثر بركمرويي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ياسوج
997
سبب‌شناسي بيماري لكه‌زاويه‌اي برگ انجيلي در استان مازندران
998
سبب‌شناسي عارضه‌ي لكه پوست استخواني ميوه‌ي پسته و شناسايي عوامل مؤثر بر آن با روش‌هاي نوين مدل‌سازي
999
سبب، امور موضوعي و توصيف آن‌ها در دعواي مدني
1000
سبد سرمايه بهينه با نويزهاي لوي مبتني بر معادله ديفرانسيل تصادفي پسرو
بازگشت