<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز ترپليمر اكريليكي با استفاده از روش پليمريزاسيون انتقال اتم راديكالي
2
سنتز ترپليمر ﴿پلي استايرن - پلي متيل متاكريلات- پلي اكريلونيتريل﴾ به روش پليمريزاسيون آنيوني زنده و با استفاده از آغازگر سديم نفتالين
3
سنتز تركيب لانتانيم استرانسيم منگنيت و تلقيح آن با سريا، مس و پالاديم
4
سنتز تركيب هاي آلي فلزي پالاديم و كاربرد آنها در واكنش هاي هك، سوزوكي، هموكوپلينگ و سيانيددار كردن آريل هاليدها
5
سنتز تركيب هاي پلي هيدرو كينولين از طريق واكنش نا متقارن هانتزج با كاتاليزگر L - پرولين
6
سنتز تركيب هاي پلي هيدرو كينولين در مايسل هاي آبي تريتون 100-X
7
سنتز تركيب هاي هتروسيكل نيتروژن دار به روش واكنش هاي چند جزئي و استفاده از كاتاليزگرهاي سازگار با محيط زيست
8
سنتز تركيب هاي هتروسيكل نيتروژن دار به روش واكنش هاي چند جزئي و استفاده از كاتاليزگرهاي سازگار با محيط زيست
9
سنتز تركيب¬هاي هتروسيكل تري‌فلوئورومتيله با استفاده از استيميدوئيل‌كلريد در حضور نانو كاتاليست تيتانيوم دي‌اكسيد يا كاتاليست‌هاي يديد مس يا بيس تري‌فنيل‌فسفين كلريد پالاديم
10
سنتز تركيبات 1،3- اكسازول ها و اكسازولوپيريميدين ها و سيستم هاي ذوب شده ي مشتق از آنها
11
سنتز تركيبات 1،3- اكسازول ها و اكسازولوپيريميدين ها و سيستم هاي ذوب شده ي مشتق از آنها
12
سنتز تركيبات 1و8 دي اكسو دكا هيدرو اكريدين ها با استفاده از كاتاليست بازي در واكنش هانش
13
سنتز تركيبات 2H- ايندازولو {b-1،2} فتالازين- تري اون در حضور ارگانوكاتاليزور اسيدي و بازي نيكوتينيك اسيد
14
سنتز تركيبات 4،1-دي هيدروپيريديني با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد بر پايه پلي آنيلين
15
سنتز تركيبات 4H-كرومن-4،3،2،1-تتراهيدروپيريميدين-5-كربوكسيلات و مشتقات آن با استفاده از واكنش بيجينلي در حضور كاتاليزور كيتوسان و تحت شرايط مايكروويو
16
سنتز تركيبات α-آمينونيتريل ها با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي/كامپوزيتي Fe3O4@cellulose-OSO3H
17
سنتز تركيبات آروماتيك برم دار با استفاده از واكنشگرهاي پليمري
18
سنتز تركيبات آلي از طريق واكنش‌ هاي سه و چهار جزئي در محيط آبي با استفاده از سورفكتانت‌ ها
19
سنتز تركيبات آلي بدون حلال با استفاده از امواج ميكروموج
20
سنتز تركيبات آلي جديد با استفاده از واكنشهاي چند جزيي بر پايه N- متيل ايميدازول
21
سنتز تركيبات اسپايرواكسيندل با استفاده از نانو بيوكاتاليزورايزين گلس تحت شرايط شيمي سبز
22
سنتز تركيبات بيس ايندوليل متان و واكنش هم-زمان حلقه¬گشايي اپوكسيدها و نوآرايي پيناكولون آن¬ها توسط نانو كاتاليزورهاي اسيدي بر پايه MCM
23
سنتز تركيبات بين فلزي NI- AL به روش آلياژ سازي مكانيكي و برسي تاثير زمان سرعت آسيا كاري و نسبت مولي نيكل و آلومينيوم
24
سنتز تركيبات بين فلزي NI-AL با استفاده از آلياژسازي مكانيكي
25
سنتز تركيبات پر انرژي بر پايه ي ساختار ايزوسيانورات
26
سنتز تركيبات پيرانوپيراني از طريق واكنش سه جزئي كوجيك اسيد، مالونونيتريل و آلدئيدهاي مختلف كاتاليز شده با نانوZnO
27
سنتز تركيبات پيرانوكرومني از طريق واكنش سه جزيي كوجيك اسيد، ديمدون و آلدئيدهاي مختلف كاتاليز شده با BiCI3 تثبيت شده روي نانوZnO
28
سنتز تركيبات پيريدواكسادي آزين با استفاده از واكنش پنتافلوئورپيريدين با آميد اكسيم هاي مختلف
29
سنتز تركيبات پيريدين N- اكسايد و مشتقات آن با استفاده از هيدروژن پراكسايد و كاتاليزور گرهتروپلي اسيد در شرايط بدون حلال
30
سنتز تركيبات تيازپيني با استفاده از واكنش 2-(3،1–دي‌اكسو-1H-ايندن 2(3H)–ايليدن) مالونونيتريل و مشتقات تيوسمي كربازون
31
سنتز تركيبات جديد (1و2.3) تري آزينو(1و6-a) كوينازولين-13-اون با استفاده از ايزواتوييك انيدريد
32
سنتز تركيبات جديد آلي بر پايه واكنش آلدهيدهاي آروماتيك با گراتينين در شرايط شيمي سبز
33
سنتز تركيبات جديد فلورسانس دار و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر در تشخيص كاتيون هاي فلزي، آنيون ها و بازهاي آلي نوكلئيك
34
سنتز تركيبات جديد[1و2و3]تري‌آزينو [1و6-α]كوينازولين-13-اون با استفاده از ايزاتوييك انيدريد
35
سنتز تركيبات چند حلقه اي آروماتيك از طريق حد واسط هاي فعال
36
سنتز تركيبات حاوي حلقه پيرازول درحضور حلال اتكتيك عميق
37
سنتز تركيبات حاوي حلقه ي H4-پيران طي استراتژي واكنش هاي چند جزيي با استفاده از كاتاليزورهاي آلي تك عاملي و دو عاملي تحت شرايط شيمي سبز
38
سنتز تركيبات دارويي 4،1- دي هيدرو پيريدين با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده و جديد نانو مگنتيت عامل دار شده با مس (II)
39
سنتز تركيبات فرو الكتريك PY52T با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
40
سنتز تركيبات فسفردار ﴿ ايليدهاي فسفر ﴾
41
سنتز تركيبات فعال بيولوژيكي كينازولين-4-اون ها در مجاورت كاتاليزور نانو متخلخل MCM-41-Pr-SO3H تحت امواج فراصوت
42
سنتز تركيبات فعال دارويي خانواده اسپيروپيران شامل تركيبات اسپيرواكس‌ايندول‌ها، اسپيرواسنفتيلن‌ها و H4-كرومن‌ها بر پايه اصول شيمي سبز
43
سنتز تركيبات كايرال C2جديد بعنوان كمك دهنده هاي كايرال
44
سنتز تركيبات كرومن در آب
45
سنتز تركيبات مختلف روتنيوم با اعداد اكسيداسيون مختلف و بررسي نقش كاتاليزوري آنها بر روي اكسيداسيون الكل هاي نوع اول و دوم , synthesis of ruthenium complexes with different oxidation oxidation states and studies of their catalytic effect on the oxidation of primary and secondary alcohols
46
سنتز تركيبات مياني AI- NI به روش احياء حرارتي نمك مذاب و بررسي سينيتك تشكيل آنها
47
سنتز تركيبات نانو مس روي كالاي پنبه/نايلون با استفاده از دوپامين هيدروكلريد و بررسي خواص رنگي، ضد باكتري، ضد قارچي، سميت سلولي و فتوكاتاليستي آنها
48
سنتز تركيبات نيتروآروماتيك، هتروسيكل و آلفاتيك
49
سنتز تركيبات نيتريل دار در آب و تبديل آن ها به آميد
50
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از نانومگنتيت پوشش دار و محلول اتكتيك كولين كلرايد- قلع (II) كلرايد و بررسي نظري جذب دارو، قابليت حسگري و كاتاليستي نانوساختارهاي كربني ذوپ شده
51
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از واكنش‌هاي جاگيري ايزوسيانيدي كاتاليست شده با يد
52
سنتز تركيبات هتروسيكل جديد از طريق واكنش‌هاي چند جزئي ميان NH ، OH و يا CH اسيدها و تركيبات كم الكترون فعال در مجاورت نانوكاتاليزگرها
53
سنتز تركيبات هتروسيكل حاوي نيتروژن با استفاده از كاتاليست-هاي تثبيت شده برروي پلي(4-وينيل پيريدين‌)
54
سنتز تركيبات هتروسيكل داراي دو هترو اتم در شرايط جديد
55
سنتز تركيبات هتروسيكل شش عضوي از طريق واكنش هاي هانش وبيجينلي با استفاده از نانو كاتاليست
56
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد نشانده شده بر روي معرف پليمري پلي 4-وينيل پيريدين مشبك شده با 2% دي وينيل بنزن و بررسي اثر بازدارندگي اين معرف پليمري بر روي خوردگي فولاد ST- 37
57
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوكاتاليست هاي حاوي لويس اسيد
58
سنتز تركيبات هيبريدي آلي- معدني بر پايه ساختارهاي پلي اكسومتالات و بررسي كاربردهاي نوري و زيستي آن ها
59
سنتز تركيبات هيبريدي آنتي UV با استفاده از نانو ذرات به منظور استفاده در پوشش هاي پلي يورتاني
60
سنتز تركيبات هيتروسيكل چند حلقه اي بر پايه نيتروژن به مظور بررسي اثرات بيولوژيكي آنها
61
سنتز تري آزول ها با استفاده از كامپوزيت كيتوسان/MOF
62
سنتز تعداد مكانيزم ها با استفاده از تئوري اشكال
63
سنتز تعدادي از پلي هيدرو كينولين ها در شرايط بدون حلال
64
سنتز تعدادي از تركيبات آلي تك فلوئوره با استفاده از معرف هاي N-F
65
سنتز تعدادي از تركيبات جديد آن آريل تئوفيلين ها و مطالعه فعاليت مهار كنندگي آنها در برابر آنزيم فسفودي استراز ...
66
سنتز تعدادي از مشتقات n,آريل متيليدين4-ايمينو-5، 6- دي فنيل فورو پيريميدين-3- 4h آمين و آريل9و8
67
سنتز تعدادي از مشتقات تيونوپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين و بررسي قدرت كمپلكس دهندگي آنها
68
سنتز تعدادي از مواد رنگزاي فلورسنت بر پايه نفتاليميد براي ساخت پليمرهاي خودرنگ
69
سنتز تك ظرف 2H-ايندازولو[2,1- b]فتال آزين-تري اون ها و 1H-پيرازولو[1,2-b]فتال آزين-5,10-دي اون ها در حضور كاتاليست مايع يوني نشانده شده روي نانو سيليكا تحت شرايط بدون حلال
70
سنتز تك ظرف 3-آلكيل آمينو اكسيندول ها از طريق واكنش هاي چند جزئي
71
سنتز تك ظرف ايميدازول هاي 1،2،4،5- چهار استخلافي
72
سنتز تك ظرف ايميدازولهاي 2 ، 4 ، 5 – سه استخلافي و 1 ، 2 ، 4 ، 5 – چهار استخلافي در حضور نانو ذرات
73
سنتز تك ظرف چند جزيي مشتقات تري آزولوپيريميدينها و بنزوايميدازوپيريميدينها با استفاده از كاتاليزور تريتيل كلريد()
74
سنتز تك ظرف مشتقات پيريميدوبنزازول كاتاليزشده با نانوكامپوزيت بر پايه غلاف بادام زميني
75
سنتز تك ظرف نانو ذرات اكسيدروي به روش شيميايي و روش سبز و برآورد اندازه نانو ذرات با استفاده از داده هاي اسپكتروفتومتري uv-vis
76
سنتز تك ظرف و چند جزئي مشتقات تري آزولوپيريميدين¬ها وبنزوايميدازوپيريميدين¬هاي چنداستخلافي در حضور اگزاليك اسيد
77
سنتز تك ظرف و چندجزيي مشتقات آلفا-ايمينونيتريل با استفاده از نانوكاتاليزگر سلولز عامل دار شده مغناطيسي
78
سنتز تك ظرف و شناسايي برخي از مشتقات 4-آريل اكتاهيدروكينازولين-5،2-دي اون از طريق واكنشهاي سه جزئي آنها
79
سنتز تك ظرف-چند جزيي تركيبات هتروسيكلي پيريميدو]5،4-d‌[پيريميدين‌ها در حضور كاتاليست بيسموت تريفلات
80
سنتز تك ظرفي ايميدازول ها با استفاده از واكنش هاي چند جزئي در حضور دي متيل سولفوكسايد
81
سنتز تك ظرفي تركيبات آلي بر اساس واكنشهاي چند جزئي با استفاده از كالكون هاي واسطه فعال
82
سنتز تك ظرفي سه جزئي 6- متيل -3- آريل پيريميدو و [5-c] پيريدازين -5,7﴿8H,6H)- ديونهاي جديد
83
سنتز تك ظرفي سه جزئي مشتقات 3- آريل پيريميدوپيريدازين استخلافدار جديد
84
سنتز تك ظرفي مشتقات آكريديني با كاتاليزگر بستر سيليكاژل - نمك آمونيوم قابل بازيافت تحت شرايط تابش فراصوت و گرمايي بدون حلال
85
سنتز تك ظرفي مشتقات ايميدازو (1,2 - a) پيريدين ها به كمك امواج ماكروويو و در شرايط بدون حلال و بررسي اثر كاتاليزگري نانو ذرات گاما منگنزي دي اكسيد و آلفا - آهن (III) اكسيد (هماتيت)
86
سنتز تك ظرفي مشتقات بيس (ايندوليل) متان با استفاده از كاتاليز گر موثر 3،1 - دي برمو -5،5- دي متيل هيدانتويين تحت شرايط بدون حلال
87
سنتز تك ظرفي مشتقات پيرانوپيرازول در حضور كاتاليزگرهاي آلي طبيعي كايرال
88
سنتز تك ظرفي مشتقات هتروسيكل كومارين بر اساس واكنشهاي تراكمي چند جزئي
89
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
90
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
91
سنتز تك مرحله اي ايميدهاي متقارن و نامتقارن خطي در حضور نمك هاي زير كونيوم
92
سنتز تك مرحله اي بنزايميدازول با استفاده از پلي﴿N-كلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PCBS﴾وN,N,N,N-تتراكلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴿TCBDA)واسيداگزاليك
93
سنتز تك مرحله اي و موثر ايميدازول هاي سه استخلافي (5،4،2) از طريق واكنش چند جزيي (مشتقات بنزيل ، انواع بنز آلدهيد و آمونيوم استات) با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي Fe3O4 تحت تابش مايكروويو و بدون حلال
94
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمين ها با استفاده از كمپلكس تيوآميد و Cu(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
95
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمينها با استفاده از كمپلكس تيوآميد- مس(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
96
سنتز تك مرحله‌اي و موثر آريل-14H-دي‌بنزو[a,j]زانتن‌ها با استفاده از نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي MFe2O4 تحت شرايط رفلاكس و حلال‌هاي مختلف
97
سنتز تك مرحلهاي، تك ظرف و بدون حلال مشتقات H2- ايندازولو [b-1,2] فتالازين -11،6،1- تري اون در حضور نانوكاتاليزگر MCM-41-SO3H
98
سنتز تمپلت، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي مس ﴿II﴾، نيكل﴿II﴾ و جيوه ﴿II﴾ با ليگاندهاي بازشيف نامتقارن و بررسي اثر كاتاليتيكي يون فلزي بر هيدروليز و نوآرايي ايمين ، مطالعه رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس ها
99
سنتز تيتانات آلومينيوم به روش سل - ژل در ابعاد ريز دانه و بررسي پايداري حرارتي آن
100
سنتز تيو مورفوليدها در حضور نانو پروس سيليكاتي
101
سنتز تيوكيتونهاي حلقوي و بررسي صورتبندي :1- تيوسيكلواكتان -3- اون 1 و 9- دي تيوسيكلوهگزادكان -3 و 11- دي اون
102
سنتز تيونوكربامات در حضور كاتاليزورهاي ناهمگن جديد
103
سنتز جاذب نانو كامپوزيت پليمري با استفاده از نانو رس و كربن فعال در فوم پلي يورتان به منظور حذف آلاينده هاي نفتي از آب و پساب
104
سنتز جديد نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي حذف تركيبات رنگي
105
سنتز جديد و تك ظرف 3-N-آلكيل آمينو-2 آريل -5H-ايميدازو(1,2-b)پيرازول ها
106
سنتز جديد و تك ظرف 5-﴿3-﴿3- هيدروكسي -1،4-دي اكسو -1، 4-دي هيدرو نفتالن-2-ايل﴾-2-اكسو-3-ايندولينيل﴾ پيريميدين -2، 4، 6-﴿H1, H3,H5) - تري اون ها
107
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو [ايندولين- ايزواكسازولو.....
108
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو بنزو [h] كوئينولين- 307- ايندولين ها
109
سنتز جهت گزين دي سيانو آنيلين هاي پر استخلاف در حضور كاتاليزور پيريدين و بررسي اثر كاتاليزوري نانو ذرات SiO2
110
سنتز جوهر ديجيتال پايه AL-CO در كاشي و سراميك
111
سنتز چارچوب آلي- فلزي (MOF) نانومتخلخل با پايه تيتانيوم و تعيين مشخصات آن
112
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي متخلخل بر پايه ليگاند اتصال دهنده پورفيريني تتراكيس (4-كربوكسي فنيل) پورفيرين (TCPP) و بررسي كاربرد آن‌ها در حسگري كاتيون‌هاي فلزي
113
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي نانومتخلخل و نانوكامپوزيت‌هاي‌ هيبريدي چارچوب‌هاي فلز-آلي/كيتوسان(MOF/ Chitosan) و بررسي كاربردهاي آن ها به عنوان جاذب براي حذف آلاينده‌هاي آلي و كاتاليزور براي واكنش‌هاي آلي
114
سنتز چسب بافت با استفاده از فناوري نانو در ترميم بافت ها
115
سنتز چسب بافت بر پايه بهبود خواص اتصال سلولي به وسيله گروه هاي پپتيدي
116
سنتز چسب بايو بر پايه پلي يورتان
117
سنتز چسب زيست سازگار پليمري بر پايه يورتان
118
سنتز چسب گرما ذوب پلي وينيل بوتيرال (PVB) براي چسباندن فلزات (آلومينيم و آهن ) به آينه
119
سنتز چسب هاي نشاسته اي
120
سنتز چسب و پلي‎يورتان‎هاي زيست‎تخريب‎پذير با استفاده از آمينوليز ضايعات پلي‎اتيلن‎ترفتالات (PET)
121
سنتز چند جزئي اسپيرو[دي ايندنوپيريدين-ايندولين]تري اون ها با استفاده از كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت MCM-41-SO3H
122
سنتز چند جزئي بر پايه ايزوسيانيد محصولات فعال زيستي جديد پاسريني
123
سنتز چند جزئي و تك ظرفي 1- آزابي سيكلو [3 ، 1 ، 0 ] هگز - 3 - ان به كمك امواج ماكروويو در شرايط بدون حلال
124
سنتز چند جزئي و تك ظرفي برخي مشتقات تري آريل اكسازول ها و تري آريل ايميدازول ها به كمك امواج ماكروويو در حضور كاتاليزگر نانو ذرات Al2O3 َو در شرايط بدون حلال
125
سنتز چند جزيي 1و4-دي هيدروپيريدين ها به روش واكنش هانش با استفاده از سوكسينيميد و ساخارين
126
سنتز چند جزيي مشتقات ايميدازول و بنزايميدازول با استفاده از نانو كامپوزيت طبيعي پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله‌اي
127
سنتز چند جزيي مشتقات دي هيدرو پيريميدينوني با استفاده از نانو كاتاليزگر هسته/پوسته جديد مغناطيسي كامپوزيتي سولفونه شده بر پايه پلي اتيلن گليكول
128
سنتز چند كتودي هيدروپيريدين جديد
129
سنتز چند گونه نانو ذرات زئوليتي بدون استفاده از عوامل آلي هدايت كننده ساختار و شكل دهي آنها با و بدون كاربرد پايه به منظور ساخت جاذب هاي زئو ليتي
130
سنتز چند مشتق از 1-﴿a- آلكيل آمينو بنزيل﴾ -2- نفتول به روش يك مرحله اي با استفاده از كاتاليزور نانوجانيت بال
131
سنتز چند مشتق از 2-﴿آريل﴾-8 و 9 دي فنيل فورو﴿3 و2 -e)(1و2و4﴾ تري آزولو﴿1و5-c﴾پيريميدين
132
سنتز چند مشتق از اتيل 3- آمينو-1- IH- بنزو f كرومن -2- كربوكسيلات
133
سنتز چندجزئي مشتق هاي كرومنو [3,2-d] پيريميدينون ها تحت شرايط بدون حلال
134
سنتز چندجزئي مشتقات4H-پيران با استفاده از نانوكاتاليزور مغناطيسي Fe3O4@Asp
135
سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي با استفاده از نانوكاتاليزگر سبز گرافن اكسيد/كيتوسان
136
سنتز چهار جزئي مشتق‌هاي ايندنوپيريدين در حضور كاتاليزگر سولفاميك اسيد تثبيت شده بر روي نانو ذرات سيليس
137
سنتز چهار جزئي مشتقات 6- آمينو -1- هيدروكسي -2 و 4- دي آريل دي هيدرو پيريميدين - 5 - كربونيتريل
138
سنتز چهار جزئي مشتقات پيرول با كمك كاتاليزور كيتوسان و ذرات نانو متخلخل MCM-41-SO3Hدر شيمي سبز
139
سنتز چهار جزئي و بدون حلال تركيبات 2- هيدروكسي - 4 ، 6- دي آريل - نيكوتينو نيتريل ها در حضور نانو ZnFe2O4
140
سنتز چهار جزئي و تك ظرف مشتق‌هاي 2-آمينو-3-سيانو پيريدين با استفاده از نانو سيليكاي پوشش داده شده با سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور ناهمگن
141
سنتز چهار جزيي مشتقات پيرانوپيرازولي در مجاورت نانوكاتاليزور مغناطيسي كامپوزيتي آهن اكسيد/ سلولز سولفوريك اسيد
142
سنتز چيدمان هاي ممكن براي فرايندهاي شامل جداسازي و يك واكنش شيميايي دو¬جزيي
143
سنتز حرارتي پودر و لاستوتيت
144
سنتز حساس كننده هاي جديد پيل خورشيدي بر پايه ي تترازول و مطالعه ي نظري استخراج يون هاي فلزي با استفاده از پپتيد هاي حلقوي
145
سنتز حسگر پليمري فلوروسنت براي شناسايي كاتيون آهن
146
سنتز حسگر گاز هيدروژن‌ بر پايه‌ي سازه‌هاي ليفي حاوي نانوذرات اكسيد فلزي
147
سنتز حسگرهاي گزينشي يون (Zn(II و كمپلكس هاي نشركننده سيكلومتال (Rh(III براي تصويربرداري سلولي و درمان : بررسي تجربي و نظري، و مطالعه نظري تشكيل كلاسترهاي جديد(Cu(I
148
سنتز حلقه هاي پنج عضوي نيتروژن دار با استفاده از پليمر حاوي يون آزيد و مطالعه محاسباتي خواص ساختاري و پيوندي تعدادي از مشتقات فلوئوردار كومارين
149
سنتز خود احتراقي بورات آلومينيوم و عوامل موثر بر آن
150
سنتز خود انتشار دما بالاي پودر نانوكامپوزيتي NiAl تقويت شده با ذرات تقويت كننده
151
سنتز داربست هيدروژلي بر پايه گيتوسان و نانو ذرات مختلف در مهندسي بافت
152
سنتز داروي آتنولول در مقياسي Batch
153
سنتز دترجنت آنيوني
154
سنتز در محل (in situ) نانو هيدروكسي اپاتيت بر روي نانو الياف پلي كاپرو لاكتان/ژلاتين به روش الكترو اسپري و الكتروريسي همزمان
155
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي توسط دندريمر هاي پلي آميد آمين و پلي پروپيلن ايمن بر روي كالاي پلي استري
156
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي/سيليكا بر كالاي پلي استر و ببرسي تاثير عمليات بعدي با تركيبات سيليكوني
157
سنتز در محل نانو ذرات مس روي كالاي پنبه¬اي بوسيله هيدرازين هيدرات جهت كاهش مقاومت الكتريكي
158
سنتز در محل نانو ذرات مس و اكسيد روي و نانو كامپوزيت آنها روي پارچه پلي استري با استفاده از دوپامين هيدروكلريد
159
سنتز در محل نانو كامپوزيت SnO2/Ag روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
160
سنتز در محل نانوتركيبات مس و اكسيدآهن در بستر هيدروژل طبيعي روي پارچه پنبه¬اي به منظور حصول خواص چندگانه
161
سنتز در محل نانوذرات منگنز دي اكسيد و منگنز فريت بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن ها
162
سنتز در محل و خصوصيت يابي نانو ذرات اكسيد روي و اكسيد آهن بر پارچه پنبه / پلي استر
163
سنتز درايمرهاي نسل اول سيكلوتري فسفازن با N- متيل، N- اتيل، N - فنيل پيپرازين
164
سنتز درجات نانو ذرات اكسيد روي توسط كلياب با روش فراصوت بر روي كالاي پنبه اي
165
سنتز درجاي PDMS گرفت شده در حضور نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي
166
سنتز درجاي نانوذرات LiF روي پيش ماده هاي اسپينل آلومينات منيزيم و تاثير آن بر ريزساختار و خواص اپتيكي قطعات تفجوشي شده با SPS
167
سنتز درجاي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني در حضور نانوذرات هالويزيت عامل دار شده با Fe3O4 با رفتار حافظه ي شكلي
168
سنتز دما پايين نانو زير كونات كلسيم به روش نمك مذاب
169
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو
170
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو , the synthesis of AB2 derivative of PAMAM dendrimer with axo end groups
171
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PAMAM , sythesisof a dendrimer with aldehyde surface group rrom OAMAM
172
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PPI , synthesis of a dendrimer with aldehyde surface group from PPI
173
سنتز دندريمرها و اصلاح آن ها با تركيبات نفتاليميدي جهت تهيه مواد رنگزاي فلورسنتي
174
سنتز دندريمرهاي پلي آميدو آمين با گروه هاي انتهايي كروبو كسيليات و هيدروكسيل و بررسي خواص بيولوژيكي آن
175
سنتز دي آريل و آلكيل - آريل سولفونها از سولفونيك اسيدها و سنتز آريل سولفونيك اسيدها با استفاده از معرف سيليكا سولفوريك اسيد
176
سنتز دي آمنيو تري فنيل متان ها با استفاده از كاتاليزور تنگستو فسفريك اسيد هيدرات در شرايط بدون حلال
177
سنتز دي اكسيد توريوم- دي اكسيد اورانيوم با استفاده از روش ژلاسيون داخلي
178
سنتز دي اكسيد تيتانيوم با پيش ماده آلكو كسايد تيتانيوم به روش هيدروترمال
179
سنتز دي اكسيد تيتانيوم با پيش ماده آلكو كسايد تيتانيوم به روش هيدروترمال
180
سنتز دي انيل اتر از اتانول زير و فوق بحراني در حضور كاتاليزورهاي همگن به روش پيوسته
181
سنتز دي تيوكاربامات ها در حضور بستر جامد KF/A/2O3
182
سنتز دي چالكون ها و چالكون ها و افزايش نيتروآلكان به چالكون ها و فلوئورداركردن آن ها تحت شرايط ملايم
183
سنتز دي ساليسيلات ، بررسي اثر كاتاليزور و مايع يوني بر آلكيل يا آسيل دار كردن هيدرو كينون و مطالعات شيمي كوانتومي فنيل سولفونيل آزيد، فنيل سولفونيل نايترن و مكانيسم واكنش آن ها
184
سنتز دي سيليسيد موليبدن به روش آلياژ سازي مكانيكي
185
سنتز دي هيدرو2-اكسو پيرول ها، پي پيريدين ها و 2(H5)-فورانون ها با استفاده از N،N ،N ،N ' ،N' تترا متيل اتان-1و2- دي آمين پيوند داده شده با سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزور
186
سنتز دي هيدروكينازولينون ها از مسير واكنش هاي تراكم دو و سه جزئي با استفاده از نانوكاتاليست هاي كربوهيدراتي جديد
187
سنتز دي ويتيل آمين هاي پر استخلاف با استفاده از واكنش هاي استرهاي استيلني با آمونيوم استات در مجاورت تري فنيل فسفين
188
سنتز دي وينيل آمين هاي پر استخلاف با استفاده از واكنش استرهاي استيلني با آمونيوم استات در مجاورت تري فنيل فسفين
189
سنتز دي‌هيدروكينازولينون‌ها در حضور كاتاليزورهاي نانوساختار حاوي بور
190
سنتز ديتيوكارباماتهاي فلزي به عنوان مواد افزودني به روغن موتور
191
سنتز ديسپرس كننده بر پايه B - نفتالين سولفونيك اسيد پلي كندانس شده با فرم آلدييد (NSC) و بررسي خواص فيزيكوشيميايي آن
192
سنتز ديسپرس كننده هاي پلي كربوكسيلاتي و بررسي كاربرد آنها در تهيه مواد رنگزاي ديسپرس
193
سنتز ذرات بزرگ پليمري په روش پليمريزاسيون پراكنشي
194
سنتز ذرات پليمري غير كروي به شكل همبرگر با استفاده از مونومر هاي استايرن و 2- اتيلن هگزيل متاكريلات
195
سنتز ذرات پليمري نانو شبه پولك
196
سنتز ذرات فوق ريز آلياژي مغناطيسي توسط احياء كلريد آنها در فاز گازي
197
سنتز ذرات نانو سيليكا از خاك معدني
198
سنتز ذرات نانو متري تيتانيات سرب﴿P8T103 ) به روش (LTdS )
199
سنتز ذرات نانوآفتابگردان پلي متيل متاكريلات/پلي استايرن
200
سنتز رتگزاي كاتيونيك آنتي ميكروبيال بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص رنگرزي و ضد ميكروبي آن بر روي كالاي اكريليك
201
سنتز رزين DMDHEU و بررسي خواص آن بر روي كالاي سلولزي
202
سنتز رزين آلكيد توسط مايكروويو
203
سنتز رزين اپوكسي ـ پلي يورتان محلول در آب جهت بكارگيري در سيستم هاي الكتروديپوزيشن به روش كاتدي
204
سنتز رزين اكريلات مس
205
سنتز رزين امبرلايت 2-XAD تلقيح شده با نانو دي اكسيد منگنز بعنوان يك جاذب جديد و كاربرد ان براي جدا سازي و پيش تغليظ يونهاي مس. كادميم . نيكل و كبالت
206
سنتز رزين امولسيوني BA-MMA و بررسي اثر نوع و ميزان امولسي فاير بر چسبندگي و خواص مكانيكي فيلم حاصله
207
سنتز رزين پلي استر اكريلات پخت شونده با اشعه UV حاوي نانوذرات سيليكا
208
سنتز رزين پلي استر غير اشباع از ضايعات PET
209
سنتز رزين پلي استر غيراشباع از بازيافت شيميايي TEPبه روش گلايكول كافت
210
سنتز رزين پلي استر غيراشباع اصلاح شده به منظور بهبود خواص سازگاري با بافت، پايداري نوري و پخت شوندگي آن براي پلاستينه كردن بافت ها
211
سنتز رزين پلي اوره با مقادير مختلف هارد سگمنت و مطالعه خواص مكانيكي آنها
212
سنتز رزين تابش پز اليگواستر آكريلات از بطريهاي ضايعاتي PET
213
سنتز رزين ملامين فرمالدهيد پايه آبي و بررسي چند خواص فرآيندي
214
سنتز رزين نيتروسلولز خود امولسيفاي شونده در آب بوسيله ي گرافت كردن با پلي يورتان
215
سنتز رزين يورتان اكريلات پخت شونده با uv وبررسي اثر يك نانو ذره كروي بر مقاومت خراش و شرايط پخت آن
216
سنتز رزينهاي آكريليك ترموپلاسم حلالي (كاربرد در صنايع رنگ )
217
سنتز رندگدانه هاي نشري بر پايه نفتاليميد در حضور بستر KF/AI2O3
218
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه β-نفتول در حضور كاتاليزگر nano-cellulose/TiCl4
219
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه بنزوتيازول يا 1، 2، 4، 5- چهار استخلافي ايميدازول در حضور كاتاليزور روي برميد
220
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه بنزيميدازول و بررسي پارامترهاي رنگرزي آن
221
سنتز رنگ هاي ديسپرس راكتيو از رنگ هاي ديسپرس و كاربردشان روي نايلون و مخلوط هاي پلي استر/پشم
222
سنتز رنگ‌هاي آلي بر پايه پلي‌اِن براي استفاده در نانوساختارهاي سلول خورشيدي حساس شده با رنگ
223
سنتز رنگدانه آبي آلومينات كبالت از زئوليت نوع A به روش تعويض يون
224
سنتز رنگدانه اولترا مارين صورتي
225
سنتز رنگدانه اولترمارين
226
سنتز رنگدانه فتالوسيانين مس و تهيه خمير ديسپرسيون آن جهت استفاده در چاپ منسوجات
227
سنتز رنگدانه لوستري جهت اعمال روي لعاب بدنه هاي سراميكي
228
سنتز رنگدانه هاي آهن ﴿زرد ، قهوه اي ،سياه﴾
229
سنتز رنگدانه هاي صدفي بر پايه ميكا
230
سنتز رنگزاهاي ديسپرس و ديسپرس راكتيو از مواد حد واسط و بررسي پارامترهاي شيمي‌فيزيك جذب آنها روي نايلون، پشم و نانو الياف نايلون
231
سنتز رنگزاي ديسپرس با قابليت هيدروليز شوندگي بر پايه سولفونيل فلورايد و بررسي خواص رنگرزي آن بر روي پلي استر
232
سنتز رنگهاي ازوي جديد حاوي قلع و بررسي رفتار سولواتوكروميك و محاسبات تئوري انها
233
سنتز رنگهاي جديد ازو شامل حلقه هاي مورفولين و (4H) -5 اكسازولون
234
سنتز رنگهاي جديد ديس ازو حاوي حلقه 1 و 3 و 4 - تيادي دي ازول
235
سنتز رنگهاي سبز از مس
236
سنتز رنگهاي فلوئوردار ازو جديد حاوي حلقه اكسازولوني
237
سنتز رنگينه ديسپرس راكتيو و بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب بر روي الياف نايلون معمولي و نانوالياف
238
سنتز رنگينه ديسپرس قرمز 1 و بررسي اثرات زيست محيطي آن
239
سنتز رنگينه راكتيو و بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب بر روي الياف سلولزي
240
سنتز رنگينه طوسي مخصوص لعاب
241
سنتز روغن (اسيد چرب) اپوكسيده
242
سنتز رويه هاي تطبيقي پايدار براي سيستم هاي دو بعدي ديچيتال
243
سنتز زئوليت Y با استفاده از بنتونيت و بررسي خواص فوتو كاتاليتيكي آن در تخريب آلاينده ها
244
سنتز زئوليت Y و بررسي جذب يون سيانيد بوسيله آن
245
سنتز زئوليت ZSM-5 و بررسي كاربرد آن در رفرمينگ كاتاليستي نفتا
246
سنتز زئوليت از خاكستر سبوس برنج و امكان¬سنجي استفاده از آن در حذف كادميوم و روي از محلول¬هاي آبي
247
سنتز زئوليت از سرباره ي كوره القائي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
248
سنتز زئوليت با ذرات نانو نفره و نيكل به منظور از بين بردن ميكروب ها و تركيبات آلاينده
249
سنتز زئوليت موردنيت و كاربرد آن در فرآيند ايزومريزاسيون اتيل بنزن
250
سنتز زئوليت نوع NaA براي جداسازي دي اكسيد كربن از متان در فرآيند جذب سطحي
251
سنتز زئوليت هاي نانوحفره A، X وY به منظور خذف تركيبات گوگردي از برش هاي نفتي
252
سنتز زانتن ها در شرايط حرارتي بدون حلال توسط كاتاليزور نانوتيتانياسولفوريك اسيد
253
سنتز زيستي نانوذرات CdS و بررسي اتصال آنها به سلولهاي سرطاني
254
سنتز زيستي نانوذرات مس توسط باكتري ...
255
سنتز ساختار دوگانه نانو رشتههاي روي اكسيد و تركيبات فلز-آلي به صورت هسته-پوسته و استفاده از آنها به عنوان حسگرهاي گازي مقاومتي در آمونياك و اتانول
256
سنتز ساختار هسته-پوسته كادميوم تلورايد/زينك سلنايد و بررسي اثر پوسته زينك سلنايد بر ويژگي‌هاي نورتابي نقاط كوانتومي كادميوم تلورايد
257
سنتز ساختارهاي تك‌بعدي نقره- اكسيد مس به روش پلي ال
258
سنتز ساده هتروسيكلهاي آريل استخلافدار 1‚2- ديازيني جديد
259
سنتز ساده و رفتار جذب هيدروكسيدهاي لايه دوگانه جاگير شده Mg-Mn-Fe-LDHو Mg-Zn-Fe-LDH نسبت به رنگ هاي آزو موجود در محلول آبي
260
سنتز ساليسيلات ها، بررسي اثر كاتاليزور و مايع يوني بر آلكيل دار يا آسيل دار كردن دي متو كسي بنزن ها و مطالعات شيمي كوانتومي ديمرهاي 18ضلعي
261
سنتز سامانه رهايشي بر پايه پلي يورتان و بررسي آهسته رهش فرآورده¬هاي استاتين
262
سنتز سامانه نانوهيبريدي براي تصويرنگاري و درمان تومور سينه در عمل كنترل شده ليزر- هايپرترميا با استفاده از داروي DOX
263
سنتز سامانه‌ي پليمري هوشمند نانوساختار به عنوان يك محلول كِشنده ي جديد در يك بيوراكتور غشايي اسمزي
264
سنتز سبز برخي از مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از N و N-دي اتيل -N-سولفواتان آمونيوم تتراكلرو آلومينات به عنوان كاتاليزور و مايع يوني اسيدي
265
سنتز سبز برخي از مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از N,N دي اتيل N سولفواتان آمونيوم تتراكلروآلومينات به عنوان كاتاليزور و مايع يوني اسيدي
266
سنتز سبز پروپارژيل آمين هاي حاوي گروه سولفاناميدي با ساتفاده از نانوكاتاليزور قابل بازيافت
267
سنتز سبز پروپارژيل آمين هاي حاوي گروه سولفاناميدي با ساتفاده از نانوكاتاليزور قابل بازيافت
268
سنتز سبز كامپوزيت‌هاي نانوذرات آهن مغناطيسي و كربن فعال با استفاده از ضايعات صنايع آهن و امكان‌سنجي استفاده از آن‌ها در حذف فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي
269
سنتز سبز نانو ذرات اكسيد روي zno به روش هاي سل-ژل و هم رسوبي و بررسي فعاليت فتو كاتاليستي آنها در حذف رنگدانه هاي آلي از نمونه هاي آبي با استفاده از روش اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
270
سنتز سبز نانو ذرات پالاديم با استفاده از صمغ بلوط و كاربرد آن به عنوان يك نانو كاتاليست ناهمگن و قابل استفاده مجدد در واكنش هاي كوپلاسيون سوزوكي
271
سنتز سبز نانو ذرات دي اكسيد منگنز و بررسي فعاليت فوتو كاناليستي آن
272
سنتز سبز نانو ذرات فلزي نقره و تيتانيوم دي اكسيد بر پايه عصاره پياز گياه عنصل
273
سنتز سبز نانو ذرات كلوييدي نقره در بستر پليمرهاي طبيعي بعنوان بيو سنسوردر شناسايي آمونياك
274
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره شكوفه نارنج
275
سنتز سبز نانو ذرات نقره بر روي سطح نانو صفحات مغناطيسي اكسيد گرافن به منظور حذف برخي از رنگ هاي آلاينده محيط زيست
276
سنتز سبز نانو ذرات نقره و اكسيد روي با استفاده از پليمر زيست سازگار و عصاره گياهي دارچين و مطالعه خواص نوري، فوتوكاتاليستي و سينتيكي آن¬ها
277
سنتز سبز نانو ذره مغناطيسي آهن پوشش داده شده به روغن زيتون و اثبات كارايي آن در استخراج و اندازه گيري نيكل(II) به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتريUV - Vis
278
سنتز سبز نانو زيست-حسگرهاي نقاط كوانتومي كربن آلائيده شده با نيتروژن به كمك شير جهت تخريب رنگ اسيد بلو 113، شناسايي Fe3+ و باكتري اشرشيا كلي
279
سنتز سبز نانوذرات ZnO با استفاده از عصاره گياه دارويي و بررسي ويژگي هاي فوتوكاتاليتيكي و ضد باكتريايي آن
280
سنتز سبز نانوذرات پالاديم با استفاده از صمغ بلوط و كاربرد آن به عنوان يك نانو كاتاليست ناهمگن و قابل استفاده مجدد در واكنش هاي كوپلاسيون سوزوكي
281
سنتز سبز نانوذرات فريت كبالت به روش سل-ژل اصلاح شده و بررسي كارايي آنها در رهايش داروي دوكسوروبيسين
282
سنتز سبز نانوذرات نقره از عصاره آبي پوست نارنج
283
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از گياه پنيرك و بررسي فعاليت ضد باكتريايي آن
284
سنتز سبز نانوذرات نقره با بهره گيري از چند گونه گياهي و جانوري و بررسي خواص ضدميكروبي، ضد سرطاني و آنتي اكسيداني آنها
285
سنتز سبز نانوذرات نقره براي تشخيص و اندازهگيري آنيونهاي معدني گوگرد دار
286
سنتز سبز نانوذرات نقره ي مورد استفاده در جوهرهاي رسانا به روش سونوشيميايي
287
سنتز سبز نقاط كربني با استفاده از برگ درخت كاج و بررسي كاربرد آن ها در تهيه ي نانوكامپوزيت همراه با روي اكسيد و كروم جهت حذف رنگ هاي صنعتي از پساب ها
288
سنتز سبز نقاط كربني وكاربرد آن در: (1) اندازه گيري يون هاي آهن ( III ) و سرب توسط روش اسپكتروفوتومتري( 2) طراحي يك آرايه حسگر رنگ سنجي بر اساس پردازش تصوير براي تشخيص انواع مختلف آب
289
سنتز سبز نقاط كوانتومي كربن از آب هويج به روش هيدروترمال
290
سنتز سبز نقاط كوانتومي كربني با استفاده از گياه زعفران و بررسي كاربرد آن در اندازه گيري داروها و تصويربرداري از سلول هاي زنده
291
سنتز سبز و خصوصيت يابي نانو ذرات نقره، اكسيد روي و اكسيد روي/نقره با استفاده از كلياب بر روي كالاي پنبه اي
292
سنتز سبز و شناسايي نانوذرات مگنتيت با استفاده از عصاره هاي پوست انار- پوست هندوانه و گل گاوزبان
293
سنتز سبز و موثر تركيبات 3،2،1 -تريآزول حاوي سولفوناميد تحت شرايط كليك شيمي
294
سنتز سديم تيتانات پودري (Na2Ti3O7)
295
سنتز سراميك نانوساختار با قابليت تبادل يون براي استفاده در الكترودياليز
296
سنتز سراميكهاي زيست فعال بروش سل - ژل و بررسي ساختار آنها با استفاده از تكنيك هاي طيف سنجي مادون و رامان
297
سنتز سري جديد مشتقات بنزوديازپين ها با استفاده از يك واكنش چهارجزئي بر پايه ايزوسيانيد
298
سنتز سطح‌فعال‌هاي كاتيوني به منظور اصلاح نانو كلي و بررسي خواص رنگبري آن‌ها از محلول‌هاي رنگي
299
سنتز سمنتيت توسط فرايندهاي مكانيكي- حرارتي و ذوب جزئي مخلوط هماتيت- گرافيت
300
سنتز سه جزئي تركيبات 4-آريل-1و4- دي هيدروپيريدين جوش خورده بر اساس واكنش هاي تراكمي 1و3- دي كربونيل ها
301
سنتز سه جزئي تك ظرف 2- آمينو-4H- پيران ها و 2- آمينو-4H- كرومن ها
302
سنتز سه جزئي تك ظرفي 5- آمينو - 1 ،3- دي آريل - 1H- پيرازول - 4 - كربونيتريل ها با استفاده از كاتاليزگر L - پرولين
303
سنتز سه جزئي مشتقات 1و4-دي هيدروپيريدين با استفاده از فرآيند افزايش مايكل
304
سنتز سه جزئي مشتقات -2هيدروكسي- – 1،4نفتوكينون با استفاده از كربوكسي متيل سلولز
305
سنتز سه جزئي مشتقات آكريدين ها با استفاده از كاتاليزور موثر L - پرولين در دماي اتاق
306
سنتز سه جزئي مشتقات بنزايميدازول در حضور نانو كاتاليزگرهايي بر پايه سيليكا
307
سنتز سه جزئي مشتقات پر استخلاف آميدها در حضور نانو ذرات سيليكا
308
سنتز سه جزئي مشتقات پيريدازين ها توسط واكنش آريل هيدرازون با مالونيتريل و آليدها در حضور كاتاليزورهاي بازي
309
سنتز سه جزئي و تك ظرفي دي آلكيل5-(سيكلو هگزيل آمينو) -1-فنيل-1-H - پيرازول -3و4- دي كربو كسيلات ها در حضور كاتاليزور نانو ذرات a-Fe2O3
310
سنتز سه جزيي مشتقات 3 - آمينو - 4 - سيانو - 5 - فنيل -H1- پيرول - 2 - كربو كساميدها در حضور نانو ذرات آلومينا (Al2O3)
311
سنتز سوپرجاذب هاي حاوي كود با رهايش كنترل شده بر پايه آكريليك اسيد متصل شده به پليمرهاي زيست تخريب پذير طبيعي
312
سنتز سوپرجاذب هاي دولايه حاوي كود، با ويژگي رهايش آهسته و تاثير گروه هاي آمينوالكل بر عملكرد آن
313
سنتز سورفكتانت هاي جديد و ارزيابي اثر كاتاليستي آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل از طريق واكنش‌هاي چند جزئي در آب
314
سنتز سولفوناميدها با آميداسيون﴿آميد دار كردن﴾مستقيم با استفاده از نانوكاتاليست ها در مايعات يوني براي استفاده به عنوان پيش ماده در صنايع دارويي
315
سنتز سولفيدهاي مس با روش احتراقي محلولي
316
سنتز سونو شيميايي جاذب نانو ساختار حاوي تركيبات سديم يا پتاسيم بر پايه سيليكا همراه با مدلسازي و بررسي سنتيك جذب آن طي فرايند حذف يونهاي فلوئورايد
317
سنتز سونوشيميايي و بررسي خواص ضد باكتريايي نانو ساختاري از قلع-فسفر
318
سنتز سونوشيميايي، شناسايي مشخصات و مدل سازي سينيتيك نوعي جاذب نانو ساختار مناسب بر پايه آلومينا به منظور جذب فلزات سنگين از آب
319
سنتز سيال مگنتورئولوژيك و بررسي روش‌هاي پايدارسازي آن با تأكيد بر استفاده از نانوذرات
320
سنتز سيانوپيريدين ها از طريق واكنش هاي تراكمي
321
سنتز سيستم جديد تري آزينوتترازپين و مشتقات تري آزينوتترازين , synthesis of novel triazino tetrazpine system and some triazino tetrazines derives
322
سنتز سيليس متخلخل از سيليس طبيعي
323
سنتز سيليكاهاي آلي نانومتخلخل متناوب (PMOs) و كاربرد آنها در واكنش هاي چندجزئي بر پايه تركيبات دي كربونيل و جفت شدن متقاطع شامل واكنش هاي هك و سوزوكي
324
سنتز سيليكاي مزو ساختار با هدف كاربرد در انتقال دارو
325
سنتز سيليكاي مزومتخلخل عامل دار كردن آن با گروه هاي عاملي مناسب و بررسي توانايي آن در حذف هيدروژن سولفيد از نفت خام
326
سنتز سيليكاي نانوساختار به منظور حذف تركيبات آلي فرار
327
سنتز سيمان استخوان كلسيم فسفاتي و بررسي خواص آن
328
سنتز سينتانها و بررسي اثر تاننهاي مصنوعي ﴿سنتزي و تجاري﴾ فول بكتان و سينتان/ تركيب كاتيونيك بر رنگرزي نايلون و پشم بارنگزاهاي مستقيم
329
سنتز شبكه نانو كامپوزيتي بر پايه اكريليك سيلان به روش سل - ژل و بررسي آن به عنوان ليزر جامد مواد رنگزا
330
سنتز شبكه هاي ماكرومولكولي از طريق متصل كردن پليمرهاي ستاره اي هترو آرم
331
سنتز شناسايي . مطالعات ساختاري و بررسي خواص نوري پليمرهاي كئورديناسيوني جيوه در ابعاد نانو
332
سنتز شناسايي پلي (آميد-ايميد)هاو پلي (استر-ايميد) هاي آروماتيك آليفانيك جديد كايرال حاوي قطعات -Lلوسين ،Lفنيل آلانين ،بنزوفنون و اپيكلن توسط روشهاي تابش دهي ريز موج و حرارت دهي كلاسيك
333
سنتز شناسايي ساختار و بررسي رفتار طيف سنجي و الكتروشيميايي كمپلكسهاي كادميم و جيوه با ليگاند باز شيف 3 3- بيس پيريدين - 3- ايل متيلن - اتان - 1 - 2- دي امين
334
سنتز شناسايي نانو كاتاليزور هاي هتروژن و تجديد پذير با استفاده از كمپلكس هاي تثبيت شده فلز مس و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن
335
سنتز شناسايي و بررسي بر هم كنش نانوذرات و كمپلكس هاي برخي از فلزات واسطه سري اول كارموزين با ماكرو ملكول هاي زيستي
336
سنتز شناسايي و بررسي خواص فيزيكي نانو ذرات كبالت منگنات
337
سنتز شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي چند هسته اي مس با مشتقات ليگاند فنيل سياناميد
338
سنتز شناسايي و تعيين ساختار و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكسها
339
سنتز شناسايي و خواص كاتاليزوري نانو كامپوزيت جديد اكسيد فلز /پلي ونيل الكل / كمپلكس فلزات واسطه به روش الكتروريسي
340
سنتز شناسايي و كاربرد كاتاليستي ميكروهيپريد سلولز طبيعي كملكي شيف باز و توليد نانو ذرات اكسيد فلزي بر پايه تجزيه حالت جامد اين بيوكاتاليست
341
سنتز شناسايي و مطالعه رفتا الكتروشيميايي تعدادي از كمپلكسها ي تك هسته ايي و دو هسته ايي با فلزات واسطه و ليگاندهاي پيريدين 2- 6 - دي كربو كسيليك اسيد داي پيريدل امين و تيوسيانيد
342
سنتز شناسي و بررسي خواص الكترو شيميايي كمپلكس هاي تك هسته اي جديدي از برخي فلزات واسطه باليگندهاي شيف باز دهندهN,Oداراي گروه آزو
343
سنتز شيشه با رهايش كنترل شده براي استفاده در كشاورزي
344
سنتز شيشه حاوي بور به روش سل-ژل جهت به كارگيري در ترميم زخم هاي سطحي
345
سنتز شيشه سراميك زيست فعال با جزء ضدباكتريايي با روش سل ژل
346
سنتز شيشه سراميك هاي كانا سيتي
347
سنتز شيمايي گرافن وكاربرد آن در سلول خورشيدي نسل سوم
348
سنتز شيميايي نانو اسپينل Mgal2o4 ﴿آلومينات منيزيم﴾
349
سنتز شيميايي نانو اسپينل MgL2O4 ﴾آلومينات منيزيم
350
سنتز شيميايي نانو پودر زير كونيا بررسي تحولات فازي سينترينگ و ريز ساختار
351
سنتز شيميايي نانو پودر زيركونيا ، بررسي تحولات فازي ، سينترينگ و ريزساختار
352
سنتز شيميايي نانو پودر هيدروكسي آپاتيت جايگزين شده توسط منگنز و بررسي فعاليت آنتي باكتريال پودرهاي حاصله
353
سنتز شيميايي نانو پودر هيدروكسي آپاتيت جايگزين شده توسط يون كبالت و بررسي فعاليت آنتي باكتريال پودرهاي حاصله
354
سنتز شيميايي نانو ذرات سرب سولفيد و بررسي كاربرد آنها بعنوان حسگر گاز
355
سنتز شيميايي نانو كاتاليست اكسيد نيكل و كاربرد آن به عنوان نانو كاتاليست براي توليد گازهاي اكسيژن و هيدروژن
356
سنتز شيميايي نانوذرات طلا از لجن آندي مس
357
سنتز شيميايي و زينتر پودرهاي نانو ساختار مس - نيكل
358
سنتز شيميايي و زينترينگ پودرهاي كامپوزيتي W- 2- 40% - WTCU
359
سنتز شيميايي و مشخصه‌يابي پوشش آب‌گريز بر روي سطح فويل فلزي
360
سنتز صحبت به روش پيشگوكننده خطي )lpd(
361
سنتز غربال هاي مولكولي MCM-48 و MCM-41 و اصلاح آنها با گروه هاي آميني به منظور بررسي جذب برخي از فلزات سنگين
362
سنتز غشا تراواگزين پلي(2-اكريل آميد-2-متيل-1-پروپان سولفونيك اسيد/گرافن و بررسي خصوصيات آن
363
سنتز غشا نانوكامپوزيتي پلي سولفون/استرانسيوم تيتانات پاسخگو به نور باهدف كاهش گرفتگي غشا در راكتور غشايي فوتوكاتاليستي به منظور جداسازي داروي سفالكسين از آب هاي آلوده
364
سنتز غشاء پلي ﴿وينيل الكل﴾ اتصال عرضي شده با فوماريك اسيد و بررسي بهبود خواص و عملكرد غشاء در فرايند تراوش تبخيري با ساخت غشاهاي شبكه مركب PVA/Nax
365
سنتز غشاء پيل سوختي پليمري بر پايه پلي ايميدهاي سولفونه و مطالعه اثر ذرات سيليكا بر عملكرد آن
366
سنتز غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي ايميد/ گرافن اكسايد عامل دار شده با مايعات يوني و سنتز غشاهاي آلياژهاي پليمري پلي ايميد/ پلي ايميد شاخه‌اي سولفونه‌ جهت كاربرد در پيل‌هاي سوختي غشاي پليمري
367
سنتز غشاي تبادل آنيون ناهمگن براي جداسازي نمك هاي مقاوم حرارتي توسط فرآيند الكترودياليز
368
سنتز غشاي زئوليتي NaA به منظور بررسي كارآيي آن در آب زدايي از مخلوط هاي آب /اتانول و آب/ اتيل استات
369
سنتز غشاي نانو حفره زئوليتي 3A با روش تعويض يون
370
سنتز غشاي نانوفيبر نانوكامپوزيتي جهت تصفيه پسابهاي حاوي فلزات سنگين
371
سنتز غشاي نانويي جهت جذب سم ديازينون از محيطصهاي كشاورزي و عرصه صهاي حساس زيست محيطي .
372
سنتز فاز مولايت و بررسي عوامل موثر بر تشكيل آن
373
سنتز فتو كاتاليست يد - دي اكسيد تيتانيوم جهت حذف آلاينده رنگي متيل اورانژ
374
سنتز فريت كبالت نانوذره اي و بررسي راندمان توليد
375
سنتز فريت كلسيم به روش آلياژسازي مكانيكي
376
سنتز فريت نيكل به روش تجزيه حرارتي و كاربرد آن در گرمادرماني مغناطيسي
377
سنتز فريت نيكل نانومتري به روش احتراقي
378
سنتز فريت نيكل نانومتري به روش سنتز احتراقي
379
سنتز فسفر و نيتريل آمونيم (به عنوان ماده مقاوم كننده پارچه در برابر شعله )
380
سنتز فضاگزين بيس-β-آمينوكتون¬ها از 4،1-بنزن دي¬كربالدهيد و مشتقات آنيلين از طريق واكنش مانيخ كاتاليز شده با زيركونيوم اكسي¬كلريد
381
سنتز فعال كننده ي سطحي با استفاده از روغن استخراجي از ضايعات مرغ
382
سنتز فلزشيشه اي پايه آهن و بررسي مقاومت به خوردگي آن
383
سنتز فلوئور آپاتيت به روش شيميايي
384
سنتز فوتوترمال و شيميايي نانوكامپوزيـت هاي اكسيد گرافن احيا شده به عنوان فوتوآند براي سلولهاي خورشيدي پليمري
385
سنتز فوتوكاتاليست دياكسيدتيتانيوم اصلاح شده با كربن بدون پيش-برنده كربن در حضور نور مرئي
386
سنتز فوق روان كننده پلي كربوكسيلاتي و بررسي اثرات آن بر بتن
387
سنتز فوق روان كننده ي پليمري بر پايه ي پلي كربوكسيلات اتر
388
سنتز فيتوشيميايي نانوذرات نقره از پوست موز و بررسي خواص ضد باكتري آن ها
389
سنتز فيشر تروپش به كمك كاتاليست دو عامله آهن - ژئوليت: بررسي سينتيك و اكنش ها و مدلسازي راكتور
390
سنتز فيشر-تروپش با استفاده از كاتاليست كبالت در راكتور دوغابي
391
سنتز فيلترهاي مايكروويو با استفاده از روش پراكندگي معكوس
392
سنتز قارچ كش تريسيكلازول در اشل آزمايشگاه و بنچ
393
سنتز كاپرولاكتام در فاز مايع و جامد و مطالعات نيمه صنعتي و محاسبات INITIO AB به روي لاكتام ها
394
سنتز كاتاليزگر MP/CMP و كاربرد آن در اكسايش الكل ها
395
سنتز كاتاليزگر زيستي بر پايه پوسته بادام زميني و استفاده از آن در واكنش هاي چندجزئي مشتمل بر تركيبات H4-پيران و بررسي بيوجذب آن در حذف فلزات سنگين +2Hg و+2Cd از پساب¬هاي نفتي و صنعتي
396
سنتز كاتاليزور اسيد جامد كربن نيتريد مزومتخلخل عامل دار شده با سولفونيك اسيد و استفاده از آن در سنتز تركيبات كينازولين و اكسازين
397
سنتز كاتاليزور اسيدي هيدروژن 1،4- دي آزونيابي سيكلو ﴿2،2،2﴾ اكتان بي سولفات ﴿HDBOB ﴾ واستفاده از آن براي استري كردن الكل ها با استفاده از اسيد استيك ، يد دار و برم دار كردن الكل ها و همچنين محافظت كردن الكل ها به وسيله ي دي هيدروپيران
398
سنتز كاتاليزور انتقال فاز جديد برا برمه كردن تركيبات آروماتيك
399
سنتز كاتاليزور مايع يوني بر پايه كافئين و استفاده از آن در واكنش تراكمي براي تهيه مشتقات بنزيليدين و زانتن
400
سنتز كاتاليزور نانو سوپر اسيد جامد مغناطيسي Fe3O4@ZrO2/SO42- و استفاده از آن در واكنش مانيخ
401
سنتز كاتاليزورهاي زيست بسپار آگاروز عامل دار شده اسيدي براي كاربرد در واكنش هاي تهيه H4- پيران ها و آكريدون ها
402
سنتز كاتاليزورهاي مايعات يوني بر پايه ي مواد طبيعي و استفاده از آن در تهيه مشتقات پيريميدينون ها
403
سنتز كاتاليست PtM ....بر روي بسترهاي كربني مزو متخلخل و مطالعه فعاليت الكترو كاتاليستي آن در پيل سوختي متانولي مستقيم
404
سنتز كاتاليست براي تبديل متانول به الفين هاي سبك
405
سنتز كاتاليست پلي اكسو متالات ناهمگن براي گوگردزدايي اكسايشي از تركيبات نفتي
406
سنتز كاتاليست جديد واناديم (IV) تترافنيل پورفيرين تترافلور و متان سولفونات و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در برخي از واكنشهاي آلي
407
سنتز كاتاليست ساپو-34 به روش ‍ژل خشك در دماي بالا
408
سنتز كاتاليست هاي متالوپورفيرين منگنز و قلع قرار گرفته بر روي بستر نانوورقه هاي گرافن اكسيد و استفاده از آن ها در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها، اكسايش الكل ها و محافظت الكل ها
409
سنتز كاتاليست هايي بر پايه گرافن اكسيد و گرافن اكسيد احيا شده و كاربرد آنها در كاهش الكتروشيميايي كربن دي اكسيد و مطالعات رفتار ابرخازني آنها
410
سنتز كاتاليست‌هاي آلفادي ايمني پالاديم جهت توليد نانوذرات پلي‌اتيلن و شناسايي آنها
411
سنتز كاتاليست، ساخت و مدلسازي راكتور بستر سيال جهت آسايش متانول به فرمالدئيد
412
سنتز كاتاليستهاي دو پايه زيگلر _ ناتا و بررسي عملكرد آنها در فرايند پليمريزاسيون دوغابي اتيلن
413
سنتز كاتاليستهاي دي¬ايميني با فلز فعال نيكل با ليگاندهاي حجيم براي توليد پلي¬اتيلن و كوپليمريزاسيون اتيلن با مونومر غيرقطبي مونوكسيدكربن
414
سنتز كارآمد و يك مرحله اي بنزازول ها در محيط آبي
415
سنتز كارآمد و يك مرحله اي بنزازول هاي داراي استخلاف سولفوناميد
416
سنتز كاربيد بور به روش فعال سازي مكانيكي و گرمايش مايكروويوي
417
سنتز كاربيد سيليسيوم به وسيله گرمايش مايكروويوي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
418
سنتز كاربيد موليبدن با استفاده از سيستم MoO3-Zn-C به كمك گرمادهي در مايكروويو
419
سنتز كاربيدبور توسط احياي منيزيوترمي و آلومينيوترمي با استفاده از طراحي يك فرايند جديد توليد اكسيد بور
420
سنتز كامپوزيت FE- WC به روش احياي كربوترميك از سيستم فعال سازي شده WO2,FE2 O3 و كربن
421
سنتز كامپوزيت Fe-WCبه روش احياي كربوترميك از سيستم فعال سازي شده WO3 ، Fe2Oو كربن
422
سنتز كامپوزيت NI/NIFE2O3- 10NIO به روش واكنش حالت جامد و بررسي اثر افزودني Y2O3
423
سنتز كامپوزيت پليمري نانو لوله¬هاي هالويزيت به منظور دارو¬رساني كنترل شده فني¬توئين سديم
424
سنتز كامپوزيت تنگستن- مس- نقره به روش رسوب دهي شيميايي و بررسي خواص آن
425
سنتز كامپوزيت ريز مولكول‌ها، رنگ‌هاي حساس به نور و نانو مواد هادي همراه با P3HT در سلول‌هاي خورشيدي پليمري
426
سنتز كامپوزيت سيليكا و تيتانياي مزوپروس با استفاده از سور فكتانت CTAB
427
سنتز كامپوزيت كورديرين - مولايت به روش شيميايي
428
سنتز كامپوزيت كورديرين - مولايت به روش معدني
429
سنتز كامپوزيت ناتوژل - هيدروژل آهن بر پايه مونومرهاي حساس به دما و پ هاش و كاربرد آنها در رهايش دارويي دوكسوروبيسين
430
سنتز كامپوزيت ﴿نانوفوتوكاتاليست- نانوپليمرقالب مولكولي﴾ و بررسي كاربرد آن در حذف تركيبات رنگزا و دارويي از پساب
431
سنتز كامپوزيت نايلون/نقره، نايلون/مس، نايلون/نقره/مس و بررسي ويژگي¬هاي كالاي حاصل
432
سنتز كامپوزيت نيكل سلنيد/نيكل گوگرد كروي شكل/نانولوله كربني و تركيب ريز كره توخالي هسته-پوسته مس-كبالت- سلنيد و بررسي كاربرد آن‌ها در ابر خازن‌ها
433
سنتز كامپوزيت ها و نانو كامپوزيت هاي زئوليتي با اكسيدآهن به منظور حذف چند راديونوكلئيد
434
سنتز كامپوزيت هاي پايه گرافني جهت حذف آلاينده هاي آلي آب
435
سنتز كامپوزيت هاي رزين اكريليك- اپوكسي و بررسي خواص مرتبط با نانوپوشش هاي پودري
436
سنتز كامپوزيت¬هاي گرافن عامل دار/ چارچوب آلي فلزي براي اصلاح سطح الكترود درابرخازن
437
سنتز كامپوزيتFe-WCبه روش احياي كربوترميكازسيستم فعال سازي شدWO3 ، Fe2O و كربن
438
سنتز كپسول هاي حاوي بازدارنده در پوشش خود ترميم شونده اپوكسي و بررسي خواص خوردگي آن
439
سنتز كربن سخت به‌عنوان آند باتري يون ليتيوم
440
سنتز كربن سولفونه شده و بررسي خواص كاتاليزوري آن در سنتز تركيبات آلي نظير دي بنزوزانتن ها، دي هيدروپيريميدينون ها و ايميدازولين ها
441
سنتز كربن شبه الماس ﴿DLC) به روش پلاسماي الكتروليتي
442
سنتز كربن متخلخل با حفره هاي نانومتري به عنوان بستر الكتروكاتاليست در پيل سوختي متانولي مستقيم
443
سنتز كربنات هاي آلي حلقوي با استفاده از دي اكسيد كربن و اپو كسيد
444
سنتز كربوكسي متيل كيتوسان سولفات
445
سنتز كره هاي توخالي سيسليسيوم اكسيد تيتانيوم اكسيد و بررسي كارآيي آن ها در دارورساني
446
سنتز كروموفورهاي استيلبني بعنوان سيستم هاي حساس براي سنجش پالاديوم ، سرب و مس بر اساس تكنيك فلوريمتري
447
سنتز كروموفورهاي جديد با پتانسيل شلاته كنندگي كاتيونها
448
سنتز كروموفورهايي بر پايه 4-آمينوبنزونيتريل براي تهيه پلي ايميدهايي با خاصيت NLO
449
سنتز كريستال مايع كلستريك پليمري زنجير-جانبي برپايه آكريليك و بررسي اثر مونومرهاي كايرال و غيركايرال روي خواص اپتيكي و رفتار مزومرفيك
450
سنتز كريستال مگنونيك سه بعدي با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي
451
سنتز كلوپليمر پيوندي آكريلونيتريل- كلرومتيل استايرن با استفاده از پليمريز اسيون راديكال انتقال اتم وبهبود خواص كوپليمر حاصل با استفاده از فناوري نانو
452
سنتز كليت هاي 1 و 2- دي آلكيل 3- هيدروكسي پيريدين 4- اون و تهيه كمپلكس آنها با يونهاي فلزي
453
سنتز كمپلكس جديد رنگي پينسر پالاديم و كمپلكس هايي با ليگاند 1 و 5- سيكلواكتادي ان: شناسايي، كاربرد به عنوان حسگر، واكنش هاي كاتاليستي و برهمكنس با DNA و پروتئين
454
سنتز كمپلكس جديد مس با استفاده از ليگاند تيوآميدي و بررسي كاربرد كاتاليزوري اين كمپلكس در نوآرايي بكمن براي سنتز آميدها از آلدهيد و هيدروكسيل آمين
455
سنتز كمپلكس ديمري پالاديم با فنيل آلانين و كاربرد آن در واكنش هاي سوزوكي، هياما، سيانيددار كردن و گوگرددار كردن آريل هاليدها
456
سنتز كمپلكس ها با استفاده از ليگند دي پيرومتن
457
سنتز كمپلكس هاي CN- اورتوپالاديت و كاربرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن متقاطع و يكسان تحت تابش ريز موج
458
سنتز كمپلكس هاي Cu (SAA) X و مطالعه سينتيك واكنش جانشيني ليگاند بزرگ حلقه و Cu (SAA)X
459
سنتز كمپلكس هاي آهن مشابه زيستي آنزيم اسيد فسفاتاز ارغواني رنگ و تهيه نانوكمپلكس هاي آنها
460
سنتز كمپلكس هاي اورتوپالاديت با ليگاند فسفر ايليد1، 3-دي كلروپروپانون در دماي محيط و شناسايي آن ها به كمك تكنيك هاي طيف سنجي FT-IR، NMRو بلور نگاري اشعهX
461
سنتز كمپلكس هاي باز شيف و اتصال شيميايي آن ها به سطح نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده و استفاده از آن ها به عنوان نانو كاتاليست در واكنش كاهش كتون ها
462
سنتز كمپلكس هاي باز شيف واتصال شيميايي آن ها به سطح نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده واستفاده از آن ها به عنوان نانو كاتاليست در واكنش كاهش كتون ها
463
سنتز كمپلكس هاي بازشيفت منگنز، مس، كبالت و آهن
464
سنتز كمپلكس هاي بازشيف-روي، مس و نيكل با استفاده از روش الكتروشيميايي و سنتز كاتاليست نانوسيليكا سولفوريك اسيد و بررسي خاصيت كاتاليستي آن در سنتزهاي آلي
465
سنتز كمپلكس هاي چند هسته ايي كبالت ﴿II﴾ با مشتقات ليگاند فنيل سياناميدي به عنوان يك سيستم رسانا
466
سنتز كمپلكس هاي دي پيرومتن سرب و واناديوم و بررسي خواص نوري انها
467
سنتز كمپلكس هاي روديـوم(III) و روتنيـوم(II) با ليگاندهاي پلي پيريديلي و ملوكسيكام، مطالعه تجربي و نظري برهمكنش آنها با DNA و BSA و اثر سميت اين كمپلكس ها بر روي رده هاي مختلف سلول هاي سرطاني
468
سنتز كمپلكس هاي مس ﴿II) با N و N بيس ﴿ 2 - پيريديل متيل ﴾ اتيلن دي آمين
469
سنتز كمپلكس هاي مس II، روي II، منگنز II با ليگاندهاي داراي دهنده هاي (N,O,S) با خواص آنتي اكسيداني به عنوان مشابه آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و بررسي اثرات دهنده هاي ليگاند و يون فلز بر روي قدرت آنتي اكسيداني
470
سنتز كمپلكس هاي مس II، روي II، منگنز II با ليگاندهاي داراي دهنده هاي (N,O,S) با خواص آنتي اكسيداني به عنوان مشابه آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و بررسي اثرات دهنده هاي ليگاند و يون فلز مركزي بر روي آنتي اكسيداني
471
سنتز كمپلكس هاي مونومر اورتوپالاديت ليگاند2- فنيل آنيلين: واكنش هاي جايگيري تك و دو مولكولي آلكين هاي متقارن و نامتقارن در پيوند Pd-C
472
سنتز كمپلكسهاي پلاتين ونيكل باليگاندهاي نيتروژن دار و بررسي برهمكنش آنها با DNA
473
سنتز كموسنسور فلورساني 7-دي اتيل آمينو-2 اكسو-H2-كورومن-3-كربوكساميد براي شناسايي انتخابي كاتيون ها
474
سنتز كموسنسور فلورساني 7-دي اتيل آمينو-2اكسو-H2-كورومن-3-كربوكساميد براي شناسايي انتخابي كاتيون ها
475
سنتز كموسنسورهاي فلورسانسي جديد مشتقات متوكسي و برمو 3- كربوكساميد
476
سنتز كننده موج سينوسي در محدوده 100-50 مگا هرتز
477
سنتز كو پليمر جديد تيوفني بر پايه 2،6-بيس (5-برمو-2-تاينيل)-آريل پيريدين و امكان‎سنجي كاربرد آن در نانو لايه‌هاي فعال مورداستفاده
478
سنتز كوئينو كسالين ها با استفاده از اسيدهاي لوئيس زير كونيوم﴿IV﴾
479
سنتز كوئينوكسالين در حضور نانو كاتاليست مغناطيسي بر پايه كائولن
480
سنتز كوانتوم دات هاي نيمه هادي براي استفاده در سلول هاي خورشيدي
481
سنتز كوپليمر استايرن – متيل متااكريلات براي كاربرد در حسگرهاي زيستي ( بيوسنسورها )
482
سنتز كوپليمر استايرن-مالئيك انيدريد در حضور نانو γ-Fe2O3 به عنوان كاتاليزور
483
سنتز كوپليمر جديد بر پايه تركيبات ترپيريديني و امكان‎سنجي كاربرد آن در نانولايه‌هاي فعال مورد استفاده در سلول‎هاي خورشيدي پليمري
484
سنتز كوپليمر جديد بر پايه مشتقات تيوفني و امكان سنجي استفاده آن در نانو لايه هاي مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي
485
سنتز كوپليمر مالئيك انيدريد-2-هيدروكسي اتيل متا آكريلات به روش پليمريزاسيون راديكاليو آمين دار كردن كوپليمر با آمين ها
486
سنتز كوپليمر نانومتخلخل استايرن و يك منومر دي وينيلي با اندازه تخلخل كنترل شده
487
سنتز كوپليمر هاي خود رنگ بر پايه بوتيل تيو نفتاليميد
488
سنتز كوپليمرهاي برپايه پلي استر/پلي اتيلن گليكول با عامل اتصال عرضي نانو كريستال سلولز و بررسي اثر ساختار بر خواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري آن ها
489
سنتز كوپليمرهاي ستاره اي شكل 2- هيدروكسي اتيل متا آكريلات وε-كاپرولاكتون با هسته ي مركزي گلوكز و بررسي خواص آنها
490
سنتز كينوكسالين 2(H1)-اون ها و دي هيدروكينوكسالين ها در حلال هايي با نقطه اتكتيك پايين
491
سنتز كينوكسالين در حضور كاتاليست سريم و بررسي فعاليت آنتي باكتريال كينوكسالين
492
سنتز كينولين ها در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد بر پايه نانو ذرات سيليكا
493
سنتز گرافن اصلاح شده با تيونين و دو هيدروكسيد لايه اي ( آلومينيوم - نيكل) و كاربرد آن ها به عنوان حسگرهاي الكتروشيميايي نيتريت و نيترات
494
سنتز گرافن اكسايد و اصلاح سطح آن به‌منظور حذف فلزات سنگين و آلاينده‌هاي رنگي از پساب‌ها
495
سنتز گرافن اكسايد و پلي -3- هگزيل تايوفن جهت كاربرد در سلولهاي خورشيدي
496
سنتز گرافن به عنوان پايه كاتاليست
497
سنتز گرافن سه بعدي نيتروژن دوپه اصلاح شده با پليمر مايع يوني و ارزيابي آن به عنوان حسگر الكتروشيميايي
498
سنتز گرافن و بررسي اثر افزودن آن بر ريزساختار و خواص آبگريزي كامپوزيت آلومينا-گرافن
499
سنتز گريدهاي مختلف پلي وينيل الكل و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي آن
500
سنتز گفتار به وسيله شبكه هاي عصبي عميق
501
سنتز گفتار در زبان فارسي
502
سنتز گفتار فارسي
503
سنتز گلوله هاي كربني ساده و دوپ شده با گوگرد جهت استفاده در غشاهاي كامپوزيتي پلي سولفون و كاربرد آنها در جذب متيلن بلو
504
سنتز لاتكس پلي پيرول و بررسي خواص آن , preparation and study of some properties of polypyrrole latex
505
سنتز لاستيك اكريليك با استفاده از پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتمي ) PRTA (
506
سنتز ليتيوم نيكل كبالت منگنز اكسيد با روش تجزيه حرارتي پاششي به عنوان ماده فعال كاتدي باتري يون ليتيوم
507
سنتز ليگاند حاوي نفتالدهيد و بررسي كوئوردينه شدن آن با يون هاي فلزي
508
سنتز ليگاندهاي باز شيف دي سولفيدي و كمپلكس هاي نيكل(II)، روي(II)، بيسموت(III)، و كلاسترهاي مس(I) به عنوان كاتاليست واكنش هاي CuAAC؛ بررسي نقش ليگاندها در ساخت مدارهاي منطقي و به عنوان حسگر نشري گزينشي يون هاي مس، آهن، سيانيد
509
سنتز ليگاندهاي بنزوتيازول و بازشيف نشركننده به عنوان بازدارنده خوردگي و حسگر انتخابي يون Al3+ همراه با تصوير برداري سلولي و سنتز نقاط كوانتومي ZnS عامل‌دارشده براي سيستم حمل دارو
510
سنتز ليگاندهاي حاوي حلقه ي ايميدازوليدين و بررسي گوئور دينه شدن آن ها به يون منگنز
511
سنتز مؤثر تركيبات هتروسيكلي بر پايه تريآزول و انجام محاسبات كوانتومي بر روي آنها
512
سنتز مؤثر و سيز هتروسيكلهاي بيولوژيكي متنوع با استفاده از كاتاليزگرهاي مايع يوني و تابش فراصوت
513
سنتز مؤثر و مطالعه مسيرهاي شكست تركيبات-N الكل بيس (2-الكوكسي متيل فسفريل اكسي) آمينها با استفاده از كروماتوگرافي گازي- طيف سنج جرمي به منظور تحقق اهداف كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي
514
سنتز ماده حسگر سنسور رطوبت با استفاده از مواد نانوپروس TiO2-SnO2 به عنوان پايه و اصلاح آن و استفاده از اين مواد در فرايندهاي صنعت نفت گازو پتروشيمي
515
سنتز ماده رنگزاي 23 YELLOW DISPERSE.I.C
516
سنتز ماده رنگزاي 4-آمينو-N-بوتيل -1،8 نفتاليميد
517
سنتز ماده رنگزاي حلال بنفش 13
518
سنتز ماده رنگزاي ديس آزوي متال كمپلكس و بررسي خواص ضد باكتري آن
519
سنتز ماده رنگزاي ديسپرس بر پايه آمينوتيازول و بررسي خواص رنگرزي آن بروي پلي استر
520
سنتز ماده رنگزاي ديسپرس زرد 68 و تهيه واسطه هاي آن
521
سنتز ماده رنگزاي ضدميكروب برپايه بنزوتيازول
522
سنتز ماده رنگزاي كاتيونيك اصلاح يافته
523
سنتز ماده ي رنگزاي مونو آزوي ضد باكتري بر پايه آمونيوم چهارگانه
524
سنتز ماكروهتروسيكل هاي جديد با استفاده از TDG و DEG
525
سنتز مايع سيمان گلاس آيونومر سخت شونده با نور بر پايه آكريليك - ايتاكونيك اسيد
526
سنتز مايع هاي يوني اسيدي برونستد و اسيدي لوئيس بر پايه نمك هاي آمونيوم و بررسي خواص ترموفيزيكي آن ها در دماهاي (15/363 تا 15/298)K
527
سنتز مايع هاي يوني اسيدي... و كاربرد آنها در واكنش هاي يد داركردن و محافظت كردن الكل ها و آلدهيدها د رشرايط بدون حلال
528
سنتز مايع يوني [C1[morH و كاربرد آن در سنتز الكيل برميدها ، اكسايش الكل ها با استفاده از دي هيدروپيران
529
سنتز مايع يوني اسيدي morH﴿ HSO4﴾و كاربرد آن در سنتز آسيلال ها، محافظت از الكل ها با استفاده از دي هيدروپيران و استري كردن استيك اسيد با الكل هاي مختلف، همچنين احياي آلدهيدها با استفاده از واكنشگر(TMABH) در غياب حلال
530
سنتز مايع يوني اسيدي پيروليدينيوم بي سولفات H-NMP]HSO4] و كاربرد آن در استيله كردن الكل ها،محافظت كردن گروه كربونيل و آزيدي كردن الكل ها
531
سنتز مايع يوني تثبيت شده بر نانو ذره ي مغناطيسي و كاربرد آن به عنوان كاتاليزور در واكنشهاي چند جزئي
532
سنتز مايع يوني كايرال ﴿N- (S و N- دي بوتيل نيكوتينيوم برمايد و كاربرد آن د ركاهش و اكسايش كايرال تركيبات آلي
533
سنتز مايعات يوني اسيدي بر پايه كاتيون آمونيوم، مطالعه خواص فيزيكي آنها و كاربردشان به عنوان كاتاليزور براي تهيه 5-آريل پيريميدو-[b-5،4]كوينولون-دي ون ها
534
سنتز مايعات يوني عمل كرد آن‌ها بهعنوان بازدارنده خوردگي فولاد كمآلياژ در واحد اسيدشويي فولاد مباركه اصفهان
535
سنتز مايكروويوي دي سيليسيد موليبدن از مخلوط كنسانتره موليبدنيت و پودر سيليسيم
536
سنتز متالوپورفيرين ها يا پورفرين ها در حضور كاتاليزور اسيد جامد
537
سنتز متانول از گاز سنتز با استفاده از نانوكاتاليست هاي AL2O3/ ZnO/ Cu ارتقا يافته و بررسي كارايي انها و مقايسه آن با كاتاليست هاي صنعتي
538
سنتز متيل آنترانيليت و بنتازون
539
سنتز مدارهاي برگشت پذير توسط الگوريتم ژنتيك
540
سنتز مدارهاي كوانتومي با استفاده از كتابخانه¬ي توسعه يافته¬ي داراي گيت سه كيوبيتي TOFFOLI
541
سنتز مدارهاي كوانتومي با هدف بهبود معيارهاي مدل محاسبات كوانتومي يك‌‌طرفه
542
سنتز مدارهاي كوانتومي تحمل‌پذير اشكال
543
سنتز مدارهاي منطقي معكوس پذير با چند تابع هدف
544
سنتز مزوپروس تيتانيوم سيليكات مطالعه و بررسي ساختار
545
سنتز مس به روش احتراق محلولي
546
سنتز مستقيم پلي وينيل الكل نيمه هيدروليز شده از نانو ذرات پلي وينيل استات در آب
547
سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز روي كاتاليستهاي تركيبي Ý بهينه سازي شرايط عملياتي
548
سنتز مشتفات 5-﴿4-﴿4-برموفنيل﴾تيازول-2﴿H5﴾-ايليدين﴾ هيدرازين از مشتقات منوتيوسمي كاربازون 1و3 دي كتون ها
549
سنتز مشتق مناسب از سفالكسين (تركيب آنتي بيوتيك) به روش استيلاسيون عامل نيتروژن و كاربردآن به عنوان استاندارد داخلي در مطالعات فراهمي زيستي قرص سفوركسيم(آنتي بيوتيك جديد)
550
سنتز مشتق هاي 2-فنيل بنزاكسازول در حضور نانو سيليكا سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور ناهمگن
551
سنتز مشتق هاي هيبريدي بنزيل تيو - 1، 3، 4- تياديازول- ايزاتين و بررسي سميت سلولي آنها در شرايط برون تن
552
سنتز مشتقات (E)-2-(1 -Hتترازول-5-ايل))-3-فنيل آكريل‌ونيتريل تحت شرايط سبز و با صرفه اقتصادي توسط نانوكاتاليزور اورگانوسيليكا متناوب مغناطيسي عامل‌دار شده با ZnO
553
سنتز مشتقات 1 ، 4 - دي هيدروپيريدين ها و H2- ايندازولو [1,2-b] فتالازين -1، 6، 11- تري اون با استفاده از فرميك اسيد آبي
554
سنتز مشتقات 1 و 3 و 4- اكسادي آزول 2)5H(- ايمين از سمي كربازيدها , the synthesis of 1,3,4-oxadiazol-2)5H(-imine from semicarbazides
555
سنتز مشتقات 1 و4 دي هيدرو پيريدين اكريدينها در شرايط بدون حلال با حضور كاتاليزور
556
سنتز مشتقات 1، 4-دي هيدروپيرانو پيرازول و مشتقات بنزيل پيرازوليل كومارين تحت شرايط شيمي سبز در حضور كاتاليزوركيتوسان عاملدار شده با ملامين
557
سنتز مشتقات 1،4-ديازپين و 1،4-ديازسين
558
سنتز مشتقات 14H-دي بنزوزانتن با استفاده از نانوكاتاليست قلع نشانده شده روي سيليكا
559
سنتز مشتقات 1-آميدو‌آلكيل-‌2-نفتول‌ها و زانتن ها در حضور ZrCl4 در شرايط حرارتي و فراصوت
560
سنتز مشتقات 1-آميدوآلكيل-2-نفتول و آميدوآلكيل فنول ها در حضور كاتاليزور Nano-BF3.Sio2
561
سنتز مشتقات 2 - (دي بنزيل آمينو ) - 2 - آريل استاميد از واكنش سه جزئي دي بنزيل آمين و آلدهيدهاي آروماتيك با ايزوسيانيدها در حضور نانو ذرات سيليكا
562
سنتز مشتقات 2 -آمينو - 7-هيدروكسي - 4 -هيدرو سنتز مشتقات 2 -آمينو - 7-هيدروكسي - 4 -هيدرو بدون حلال
563
سنتز مشتقات 2- ايندولن ها از ايزاتين
564
سنتز مشتقات 2-(2-(آريل)-2-آلكيل و آريل-6-اكسو-1،2-دي هيدرو تيازاول[b،3،2][ 4،2،1]تري ازول-5- (6)-يليدين)استات و-5-آريل-1،2،4-تري ازوليدين-3-تيون
565
سنتز مشتقات 2،2،2- تري فلوئورواستيميدوئيل كلريد و بررسي واكنش هاي نوكلئوفيلي ....
566
سنتز مشتقات 2-آمينو بنزو تيازول با نانو كاتاليزور زيستي ايزين گلس
567
سنتز مشتقات 2-آمينوبنزوتيازول با استفاده از آمينواسيدها به عنوان كاتاليزورهاي دوعاملي با بكارگيري واكنش هاي چند جزئي در شرايط بدون حلال
568
سنتز مشتقات 2-مركاپتو بنزو تيازول با استفاده از كاتاليزور‌هاي مختلف
569
سنتز مشتقات 2-هيدروكسي-1،4-نفتوكينون با واكنش سه جزئي توسط كاتاليزور نانو متخلخل MCM-41
570
سنتز مشتقات 2و3-دي هيدروكينازولين﴿H1) اون داراي استخلاف در موقعيت 2در مجاورت و عدم حضور كاتاليز گرپاراتولوئن سولفونيك اسيد
571
سنتز مشتقات 3- آمينو - 5 - متيل - [1،1بي فنيل ]- 4 و 2- دي كربونيتريل در شرايط بدون حلال با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن III
572
سنتز مشتقات 3،4-دي هيدرو پيريميدين - اون /تيون ودي هيدروپيرانو- پيرازول با استفاده از فتاليميد -سولفونيك اسيد تترام تيل - بيس (سولفو) اتان 1-2- دي آمينيوم كلريد در شراي گرمايي ، ريز موج وفراصوت
573
سنتز مشتقات 4،1-دي هيدروپيرانو[2,3-c]پيرازول در حضور نانو كاتاليزو جديد MCM-41 عامل دار شده با (L)-گلوتاميك اسيد
574
سنتز مشتقات 5 ، 6 دي آريل 1، 2، 4 تري آزين 3 تيون يه عنوان عامل كمپلكس دهنده جهت شناسايي و تعيين مقدام كاتيون ها با استفاده از روش اسپكتروفتومتري
575
سنتز مشتقات 5- آريلوئيل -9،7،3،1- تترامتيل -8،2- دي تيو كسو -،9،8،3،2- تتراهيدرو-پيرانو-دي پيريميدين -ديون با استفاده از .....
576
سنتز مشتقات 5-آريل-5و6-2هيدروپيرانو(2و3-d)پيريدين 2و4و7تري اون با استفاده از تراكم سه جزيي باربيتوريك اسيدآلدهيد ملدروم اسيد در دماي اتاق
577
سنتز مشتقات 6 آمينو پيرانوپيرازول و 2آمينوH 4كرومن از طريق واكنشهاي سه‌جزئي با استفاده از سديم تترابورات دكاهيدرات
578
سنتز مشتقات 6،3،2-تري اكسو-8-آريل-6،4،3،1-تترا هيدرو- []پيريدو2،1[4،2،1]تري آزين-9،7-دي كربونيتريل
579
سنتز مشتقات 6-¬آمينو-¬پيرانو¬پيرازول و 2-¬آمينو-H4-¬كرومن از طريق واكنش¬هاي سه‌جزئي با استفاده از سديم تترا-بورات¬دكا¬هيدرات
580
سنتز مشتقات -7 آريال بنز و پيرانوكرومن ها به وسيله كاتاليستهاي هتروپلي اسيد
581
سنتز مشتقات 9-استايريل آكريدين و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر شيميايي براي تشخيص يون هاي فلزي و تركيبات نيتروآروماتيك
582
سنتز مشتقات H4- پيران در حضور نانو كاتاليزور مغناطيسي زيست پليمر سديم آلژينات و بهينه سازي عوامل موثر بر توليد 2،2- دي فنيل -4- ديمتيل آمينو والرو نيتريل به عنوان پيش ماده متادون در مقياس آزمايشگاهي
583
سنتز مشتقات N- 2-فنانترو[9،10]-ايميدازول 2-ايل بنزوسولفوناميد در حضور كاتاليزورمزوحفره15SBA- اصلاح شده با نانوذرات پالاديم
584
سنتز مشتقات β-استاميدوكتون ها توسط كاتاليست نانو اكسيد سريم
585
سنتز مشتقات آلفا-بنزيل آمينو كومارين در حضور كاتاليست 1- متيل -3- ( 3- پروپيل تري متوكسي سيلان )ايميدازوليوم تتراكلروايندات نشانده شده بر روي نانو سيليكا
586
سنتز مشتقات آمينو - فنيل تيازول ها در شرايط مختلف و با استفاده از حلال آب
587
سنتز مشتقات آنيليني پريلن دي‌ايميد و بررسي اثر استخلاف در كارايي آن‌ها به عنوان رنگ‌سرد
588
سنتز مشتقات اتيل ايمينو- ايندولين -2-اون -3 استخلاف شده , The synthesis of 3-substituted ethyl imino-indolin-2-one derivatives
589
سنتز مشتقات اسپيرو كرومن ها با استفاده از كمپلكس معدني بعنوان كاتاليست
590
سنتز مشتقات اسپيرواكسيندول‌ها با استفاده از كاتاليزگر نانوكامپوزيت پليمري بر پايه گرافن اكسيد
591
سنتز مشتقات انامينون در حلال سبز پروپيلن كربنات با استفاده از ميكروراكتور
592
سنتز مشتقات انامينيون با استفاده از كاتاليزور آمينو پروپيل
593
سنتز مشتقات ايميدازوآزين به روش واكنش‌هاي چند جزيي تك‌ظرف در مجاورت كاتاليزور نانوپروس MCM-41-SO3H
594
سنتز مشتقات ايميدازوپيريميدين ها با استفاده از نانوكاتاليزور ارگانو سيليكاي متناوب مغناطيسي عامل دار شده با گروه 3- پروپيل سولفونيك اسيد ( PMO-ICS-PrSO3H )
595
سنتز مشتقات ايميدازول با استفاده از كاتاليزور فريك كلريد تثبيت شده بر روي پلي (4-وينيل پيريدين) مشبك
596
سنتز مشتقات ايميدازول و بنزايميدازول توسط كاتاليزور بيوپليمر كيتوسان و بهينه سازي شرايط تهيه رابپرازول سديم از رابپرازول سولفيد
597
سنتز مشتقات ايميدازولي و بنزايميدازولي با استفاده از گرافن اكسيد عامل¬دار شده با ايزوسيانورات مغناطيسي آراسته شده با مس(II) تحت تابش ريزموج
598
سنتز مشتقات ايندول با استفاده از 2- بنزيليدن مالونونيتريل در حضور كاتاليزور مناسب
599
سنتز مشتقات ايندول با استفاده از لوئيس اسيد‌هاي جامد
600
سنتز مشتقات بنزايميدازوكينازولينون با استفاده از كربوكسي متيل سلولز در شرايط بدون حلال
601
سنتز مشتقات بنزايميدازول با استفاده از نانو‌كاتاليست كامپوزيتي گرافن‌اكسيد/ سيتريك‌اسيد
602
سنتز مشتقات بنزايميدازول وبنزايميدازوكينازولين با استفاده ازكاتاليزور نانوكامپوزيتي مغناطيسي Fe3O4برپايه پليمر كيتوسان
603
سنتز مشتقات بنزايميدازولي با استفاده از نانو زيست كاتاليست ايزين گلس مغناطيسي
604
سنتز مشتقات بنزو[a] پيرانو(3،2-c) فنازين ها با استفاده از نانو كامپوزيت كيتين-اكسيد روي تحت شرايط شيمي سبز
605
سنتز مشتقات بنزوايميدازولو/ بنزواكسازولو/ بنزوتيازولو 2- تيو استوفنون با استفاده از نانوذرات TiO2 و بررسي واكنش 1و6- دي آمينو آريل دي هيدروپيريدين دي كربونيتريل ها با ايندول آريل بنزوئين ها
606
سنتز مشتقات بنزيليدين - )5آريل ( تيازولوb[ ،3، 2]كينازولين
607
سنتز مشتقات بنزيميدازول ها با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي مانند فنيل فسفونيك و فنيل فسفينيك اسيد
608
سنتز مشتقات بنزيميدازول و بنزوتيازول در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد
609
سنتز مشتقات بيس فلورانتن و بي نفتيل از طريق حدواسطهاي آريني و بيس آريني
610
سنتز مشتقات بيس-﴿تتراكلروپيريدين﴾ازپنتاكلروپيريدين
611
سنتز مشتقات پريلني و بررسي كاربردهاي آنها در رنگهاي سرد
612
سنتز مشتقات پريميدين در حضور كاتاليزورهاي جامد
613
سنتز مشتقات پلي تيوفن ها و بررسي خواص آنها
614
سنتز مشتقات پلي هيدروكينولين ها در حضور نانو اكسيد سريم سنتز مشتقات اكسيندول ها در حضور نانو اكسيد سريم
615
سنتز مشتقات پلي‌ هيدروكينولين‌ ها در حضور فريك كلريد ‌تثبيت شده برروي پليمر پلي(4-وينيل پيريدين‌) مشبك
616
سنتز مشتقات پيران و آكريدين در حضور كاتاليزورهاي نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور
617
سنتز مشتقات پيران و پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با آلومينا
618
سنتز مشتقات پيرانوپيرازول در حضور يك نانو كاتاليست بازي و نيز طراحي كاتاليستي نوين براي سولفورزدايي از نفت خام
619
سنتز مشتقات پيرول با استفاده از واكنش چند جزئي بين استيل استون، آريل‌گلي‌اكسال، ايندول و آمين آليفاتيك
620
سنتز مشتقات پيرول با كاتاليست بيسموت تري كلريد
621
سنتز مشتقات پيرول در حضور كاتاليزور comph-SO3H
622
سنتز مشتقات پيرول در محيط آبي
623
سنتز مشتقات پيرول كاتاليست شده توسط 3 [AI[DS در آب
624
سنتز مشتقات پيرولي با استفاده از كاتاليزورهاي ZrOCl2.8H2O و يا MCM-41-SO3H در محيط آبي
625
سنتز مشتقات پيريدين با استفاده از كاتاليست¬هاي مايع يوني اسيدي و بازي تثبيت شده بر روي بستر نانو سيليكا
626
سنتز مشتقات پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با تيتانيوم
627
سنتز مشتقات پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با زيركونيا
628
سنتز مشتقات پيريدين و پيران در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه ZrO2/MCM-41
629
سنتز مشتقات تترازول از نيتريل ها با استفاده از سولفانيليك اسيد به عنوان يك كاتاليست اسيدي موثر و قابل استفاده مجدد
630
سنتز مشتقات تترازول از نيتريل ها بااستفاده از peg-oso3hبه عنوان كاتاليست پليمري موثر و قابل بازيافت
631
سنتز مشتقات تترازول با استفاده از كاتاليست هاي اسيدي برپايه غربال مولكولي MCM - 41ŸŸŸŸŸ اصلاح شده
632
سنتز مشتقات تترازول ها از طريق واكنش چهار جزئي
633
سنتز مشتقات تتراهيدروبنز b ژيران با استفاده از كمپلكس روي ﴿ii) بعنوان كاتاليست
634
سنتز مشتقات تتراهيدروبنزِو [a‍‍] زانتن -11- اون در حضور كاتاليزورهاي مناسب
635
سنتز مشتقات تركيبات كربونيل و بازيافت آنها از اين مشتقات به روش بدون حلال
636
سنتز مشتقات تري آريل ايميدازول‌ها در حضور كاتاليست پيريدينيوم N-پروپيل سولفونيك اسيد هيدروژن سولفات تثبيت شده برروي بستر نانو سيليكا
637
سنتز مشتقات تري آريل پيريدين با راهبرد واكنش هاي چندجزئي در حضور ارگانو سيليكاي متناوب ايزوسيانوراتي عامل دار شده
638
سنتز مشتقات تري فنيل – H 1 – ايميدازول – 2(H 3)- تيون
639
سنتز مشتقات تيازول با استفاده از واكنش هاي چند جزيي تركيبات كم الكترون در مجاورت آلدهيدها در شرايط بدون حلال
640
سنتز مشتقات تيازول،اكسوتيازول و بيس﴿تيازول،آكسوتيازول﴾از3-دي اكسي آلدوز2-آلوزبيس﴿تيوسمي كاربازون﴾
641
سنتز مشتقات تيواوره با استفاده از محلول اتكتيك كولين كلرايد- اوره و مطالعه DFT مكانيسم واكنش هيدروليز دي سيان در حضور استالدئيد به عنوان كاتاليست آلي
642
سنتز مشتقات تيومورفوليدها و استرهاي هانچ با استفاده از نانوكامپوزيت هاي زيستي مس (I) تثبيت شده بر روي پليمر كيتوسان و پوسته صدف فراوري شده با آسياب گلوله اي
643
سنتز مشتقات جديد 1و 3 و 2- تيادي ازول حاوي حلقه مورفولين
644
سنتز مشتقات جديد 2- اون ايندولين با استفاده از تركيب ايساتين
645
سنتز مشتقات جديد 4،2،1- تري آزولو {4،3 -بي } - 4،3،1 - تيادي آزين
646
سنتز مشتقات جديد آميدي كافئيك اسيد
647
سنتز مشتقات جديد ارتو استامينوفن، بررسي اثر مايع يوني بر آن و متيل دار كردن آنيسول و محاسبات شيمي كوانتومي آناليز كانفورماسيوني تركيبات دي آمينو، دي نيترو و آمينو- نيترواتان
648
سنتز مشتقات جديد از هتروسيكل هاي نيتروژن داربا استفاده از استيلن هاي فعال شده
649
سنتز مشتقات جديد اسپايرو- اكسيندولي حاوي حلقه اكسازولوني از طريق حلقه زايي 1. 3 - دو قطبي
650
سنتز مشتقات جديد استامينوفن، بررسي اثر مايع يوني بر آن و آسيل دار كردن آنيسول و محاسبات شيمي كوانتومي آناليز كانفورماسيوني تركيبات دي هيدروكسي ، دي تيول و دي سيليل اتان
651
سنتز مشتقات جديد اكسو و اسپايرو دي¬هيدروكينازولين بر پايه گاباپنتين و بررسي واكنش تري¬فلوئورواستيميدوئيل¬كلريد با سياناميد و سديم آزيد
652
سنتز مشتقات جديد امينواسپيروايندن
653
سنتز مشتقات جديد ايندولنين با استفاده از سيتريك اسيد و پروپانوييك اسيد به روش فيشر
654
سنتز مشتقات جديد برخي از كينولين ها از طريق جانشيني نيتروژن پيپرازين
655
سنتز مشتقات جديد پيرازول و بررسي اثرات مهاركنندگي ليپواكسيژناز آن‌ها
656
سنتز مشتقات جديد پيرازولين ها با استفاده از واكنشهاي چند جزئي بر مبناي –CH اسيدها
657
سنتز مشتقات جديد پيرانو- پيريميدين ها
658
سنتز مشتقات جديد تريازول و پيرازول
659
سنتز مشتقات جديد تيازولو پيريميدين با استفاده از كاتاليزور1،-4 دي آزا باي سيكلو 2(،2 ،)2 اكتان و ساير كاتاليزورها
660
سنتز مشتقات جديد تيازولو پيريميدين بااستفاده از كاتاليزور 4-1ديآزاباي سيكلو اكتان وساير كاتاليزورها
661
سنتز مشتقات جديد داروهاي آنتي بيوتيكي خانواده ي فلوروكينولون
662
سنتز مشتقات جديد ساليسيليك اسيد با استفاده از تركيبات 1، 3، 5-تري متيل بنزن و1، 3، 5-تري هيدروكسي بنزن و مطالعه نظري طبيعت برهمكنش‌هاي درون مولكولي تركيب 2، 4، 6-تري هيدروكسي-بنزن-1، 3، 5-تري كربوكسيليك اسيد
663
سنتز مشتقات جديد فلورسانس دار (H1-ايميدازو[-b5,4] فنازين) و بررسي كاربرد آنها به عنوان حسگر در تشخيص كاتيون هاي فلزي
664
سنتز مشتقات جديد فوران¬ها توسط واكنش¬هاي چند جزيي آريل‌گلي‌اكسال¬ها با نوكلئوفيل¬هاي نيتروژن¬دار
665
سنتز مشتقات جديد كوئينازوليني حاوي حلقه اكسازولوني تحت امواج مايكروويو
666
سنتز مشتقات جديد هيبريد آمينو بنزوتيازول و فنوكسي نيكوتينيك اسيد به عنوان عوامل مهر كننده آنزيم استيل كولين استرازو بوتيريل كولين استراز جهت درمان بيماري آلزايمر
667
سنتز مشتقات جديد يد دار . اكسازولون ها و بررسي يك نانو كاتاليز گر قلع در انجام اين واكنشها
668
سنتز مشتقات جديدي از كرومن ها با استفاده از واكنش دو مينو نووناگل هتروديلز آلدر در حضور نانو سيليكاي عامل دار شده با ترپيريدين
669
سنتز مشتقات چند استخلافي 2- اكسوسيكلوهگزن-3-كربوكساميدها و تري آزولوپيريميدين ها با استفاده از كاتاليزورهاي پتاسيم هيدوركسيد و پاراتولوئن سولفونيك اسيد (p-TsOH)
670
سنتز مشتقات چندجزيي كومارين با استفاده از نانوكاتاليزگر هاي هيبريدي/ مغناطيسي بر پايه پلي اورتان، سلولز، پلي آنيلين
671
سنتز مشتقات دندرايمر پلي (آميدوآمين ) PAMAM به عنوان دندايمر رساناي جريان الكتريسيته , synthesis of derivatives poly )Amido Amine( dendrimers as electrically conducting dendrimers
672
سنتز مشتقات دي هيدروپيريميدينون از طريق واكنش بيجينلي و شبه بيجينلي با استفاده از زيست پليمر آلژينيك اسيد و نانوكاتاليزور پوسته ي صدف فراوري شده با آسياب گلوله اي تحت شرايط بدون حلال
673
سنتز مشتقات ديازپيني و مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از نانوكاتاليزور مغناطيسي مس فريت و روي فريت
674
سنتز مشتقات زيست فعال پيرانوپيرازول و كومارين توسط نانوكاتاليزور هسته-پوسته مغناطيسي DABA
675
سنتز مشتقات سيكلوبوتاكينوگزالين-1، 2-دي ال از 1، 2-دي هيدروكسي 3، 4-سيكلوبوتن دي ان
676
سنتز مشتقات ضد ميكروب كتيوسان و مخلوط كردن آن با پلي اكريلونيتريل و امكان سنجي توليد ليف از آن
677
سنتز مشتقات عامل دار اسپيروپيريميدين با استفاده از يك واكنش تك ظرف سه جزئي
678
سنتز مشتقات فتالان در حضور كاتاليست نانو سيليكا سولفوريك اسيد و كربن سولفونه شده
679
سنتز مشتقات فسفين اكسيد از فسفين ها و استرهاي استيلني
680
سنتز مشتقات فنانتريدين از طريق بسته شدن آنيوني حلقه
681
سنتز مشتقات فنوكسي عوامل تاول زا و بررسي طيفهاي جرمي آنها با استفاده از دستگاه گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي
682
سنتز مشتقات فوران از طريق واكنش چند جزئي بين مشتقات گلي اكسال،استيل استون، باربيتوريك اسيد و تيو باربيتوريك اسيد
683
سنتز مشتقات كرومن تحت شرايط بدون حلال و با استفاده از كاتاليزور dmap
684
سنتز مشتقات كرومن در حضور كاتاليزوري مناسب
685
سنتز مشتقات كرومن ها و بررسي اتصال آنها به نانو ذرات سيليكا
686
سنتز مشتقات كرومن و 2 - آمينو تيوفن با استفاده از نانو كاتاليزگر مغناطيسي برپايه پوسته تخم مرغ
687
سنتز مشتقات كلروپيريدين پيريميدين ها
688
سنتز مشتقات كوئين اكسالين با استفاده از واكنش آسيلويين هاي هتروسيكل و دي آمين هاي آروماتيك وآليفاتيك
689
سنتز مشتقات كيتوسان آمفي فيليك با زنجيره هاي جانبي پلي -L لاكتيك اسيد , the synthesis of amphiphilic chitosan derivative having poly )L-Lactic acid ( side chains
690
سنتز مشتقات كينازولين در حضور لويس اسيد و نانو ذرات اسيد جامد حاوي زير كونيوم
691
سنتز مشتقات كينازولين در محيط نانوليپوزومي
692
سنتز مشتقات كينوكسالين در حضور روي اكسيد تثبيت شده بر روي پلي (4 -وينيل پيريدين) مشبك و سنتز پروپارژيل آمين ها در حضور نانوكاتاليزور بازشيف پالاديوم دار
693
سنتز مشتقات كينوكسالين در حضوركاتاليست هاي نانوساختاراسيدي جامد بر پايه سيليكاي مزوپور
694
سنتز مشتقات كينوكسالين ها با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي مانند فنيل فسفينيك اسيد و فنيل فسفونيك اسيد
695
سنتز مشتقات كينولين با استفاده از نانوكاتاليزگر مغناطيسي پايه سلولزي
696
سنتز مشتقات كينولين در حضور نانو كاتاليست هاي اسيدي جامد بر اساس سيلسكاي مزوپور
697
سنتز مشتقات كينولين ها و كينازولين اون ها كاتاليز شده با سيليكاسولفوريك اسيد با هسته Fe3O4 به عنوان يك اسيد جامد نانومغناطيسي بازيافت پذير طبق اصول شيمي سبز
698
سنتز مشتقات مختلف تتراهيدروپيريدين ها از مسير سنتز شبه پنج جزيي در حضور كاتاليست بيسموت تري كلريدو نانو فرومغناطيس
699
سنتز مشتقات‌ ايندول ‌بنزيميدازول‌ها تحت تابش امواج فراصوت و بررسي واكنشهاي نوكلئوفيلي مشتقات استيميدوئيل ‌كلريد با نيتروآلكان‌ها
700
سنتز مشتقات1و8-دي اكسو-اكتاهيدروزانتن در حضور كاتاليزور نانو اكسيد سريم (IV)
701
سنتز مشتقات3- ﴿آلكيل ايمينو﴾ سيكلو هگزانون
702
سنتز مشتقات3,2,1-تري آزول از آلكينها و 2-(4-آزيدومتيل فنيل)-6-فنيل-H4- پيران-4-اون
703
سنتز مشتقات4، 7-دي¬اكسي-2-آريل-7،4-دي¬هيدروايندنو]2،1-[e پيريدو]2،1-[b ]4،2،1[ تري‌آزين-1،3-دي¬كربونيل
704
سنتز مشتقاتي از پلي تيوفن براي بهبود كار آمدي جذب نور از اين پليمر به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
705
سنتز مشتقاتي از تركيبات دي¬هيدروپيريميدينون و تتراهيدرو-2-تيواكسوپيريميدينون با استفاده از امواج فراصوت
706
سنتز مشخصه يابي نانو لوله هاي كربني رشد يافته بر پايه اكسيد منيزيم MgO
707
سنتز مشخصه يابي و ساخت داربست نانوليفي پلي كاپرولاكتون فومارات/پلي كاپرولاكتون جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
708
سنتز مشخصه يابي و سميت سنجي نانو ذرات هسته- پوسته Co1-xNiXFe2O4/ پليمر به روش سل- ژل
709
سنتز مشقات جديد (1،2،4) تري آزينو (4، 3)b- (1،2،4،5) تترازپين - 4H(6)- اون , synthesis of some novel derivatives of )1,2,4( triazino )4,3,b( )1,2,4,5( tetrazepine-4)6h(-one
710
سنتز مقايسه اي مشتقات جديد پيريميدو [b-5,4] كينولين با استفاده از واكنش تك ظرفي سه جزئي با تابش فراصوت و گرمادهي معمولي در حضور B- سيكلودكسترين
711
سنتز مكان و شيميايي دي سيليسيد موليبدن از مخلوط پودري MoO3/Mg/SiO2
712
سنتز مكانوشيميايي تركيبات موليبدن با استفاده از MoO3
713
سنتز مكانوشيميايي فريت نيكل-روي نانو ساختار و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
714
سنتز مكانوشيميايي كامپوزيت نانو ساختار WC- NI با استفاده از عناصر NICW
715
سنتز مكانوشيميايي كربنات استرانسيم از سنگ معدن سلستين
716
سنتز مكانوشيميايي نانوكامپوزيت Fe3AL-AL2O3 و بررسي خواص آن
717
سنتز مكانيكي-شيميايي كامپوزيت ماده فعال كاتدي ليتيم نيكل كبالت آلومينيوم اكسيد/ گرافن اكسيد سولفونه جهت كاربرد در باتري¬هاي ليتيم-يون
718
سنتز مگامرهاي پلي آميدو آمين (پامام مگامر)
719
سنتز مگامرهاي پلي آميدوآمين )پامام مگامر(
720
سنتز مگانگزين B- هيدروكسي 1،2،3- تري آزول ها و B- كربونيل 1،2،3- تري آزول ها به روش كليك با استفاده از كاتاليزور نانو ساختار مس
721
ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ TPPS و بررسي واكنش ﻓﻠﺰ زداﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻧها
722
سنتز منابع پيوسته جريان صفحه اي براي توليد پرتو تشعشعي مطلوب با استفاده از روش هاي ممان و حداقل مربعات و گسسته سازي آن ها براي طراحي آرايه صفحه اي
723
سنتز منومر بي تيوفن و تهيه همو و كوپليمر با اندازه نانو با منومر٣،٤-اتيلن دي اكسي تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي خواص پليمرهاي تهيه شده نظير رسانايي، مورفولوژي و حرارتي
724
سنتز منومرها و كوپليمرهاي جديد
725
سنتز منومرها و كوپليمرهاي جديد از طريق واكنش هاي افزايشي حلقوي
726
سنتز مواد رنگزاي آزو اسيدي بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص رنگزاي آن ها
727
سنتز مواد رنگزاي آزونفتاليميد و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر pH
728
سنتز مواد رنگزاي پلي هيدروكسي آزو-آزومتين و بررسي فعاليت ضد ميكروبي آنها
729
سنتز مواد رنگزاي ضد ميكروبي بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص و كاربرد آنها در رنگرزي الياف نساجي
730
سنتز مواد فعال سطحي بر پايه آلكيل گلوكزيد با قابليت زيست سازگاري و كاربرد آن در رنگرزي الياف اكريليك
731
سنتز مواد متخلخل شبكه اي شده بر پايه پلي استايرن به روش امولسيون
732
سنتز مواد منتقل كننده حفره با خاصيت انعطاف پذير و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي حالت جامد
733
سنتز موثر ايمين ها با استفاده از نانوكاتاليزورها MCM-41-SO3Hو بررسي افزايش TMSCNبه آنها در حضور كاتاليزور تترابوتيل آمونيوم فتالا يميد -Nاكسيل
734
سنتز موثر و سبز هتروسيكل هاي بيولوژيكي متنوع با استفاده از كاتاليزگرهاي مايع يوني و تابش فراصوت
735
سنتز موثرآلفا كتوتيوآميدها از تركيبات در دسترس آريل گلي اكسالها با استفاده از S8 و Na2Sتحت شرايط بدون حلال
736
سنتز مولايت و تهيه قطعات مولايتي به روش زينترينگ واكنشي با استفاده از خاكهاي نسوز ايراني و پودر آلومينا
737
سنتز موليبدوفسفريك اسيد و تنگستوفسفريك اسيد كپسوله شده در پلي استايرن و بررسي كاربردهاي آنها
738
سنتز ميكرو نانو ذرات اسپينلco2:mgal2o4
739
سنتز ميكروذرات نانوحفره دار سيليكا به روش سل ژل
740
سنتز ميكروكپسول با پوسته ملامين-فرمالدهيد حاوي 8-هيدروكسي كوئينولين و بررسي رفتار مقاومت به خوردگي در پوشش اپوكسي
741
سنتز ميكروكپسول بر پايه آمين محتوي بايوسايد اكسيد مس و بررسي ميزان رهايش آن در آب
742
سنتز ميكروكپسول‌هاي تابش‌پز بر پايه TPGDA با هسته روغن بزرك با استفاده از ميكرورآكتور
743
سنتز ميكروكپسولهاي پلي يورتاني زيست تخريب پذير جهت رهايش كنترل شده داروي تئوفيلين
744
سنتز ميكروكپسولهاي ترموكروم هسته/پوسته و كاربرد آن در جوهر
745
سنتز ميكروكرات شيشه‌اي در سيستم CuO-Al2O3-SiO2 به روش سل-ژل
746
سنتز ميكروكرات شيشه‌اي در سيستم CuO-Al2O3-SiO2 به روش سل-ژل
747
سنتز ميكروكره هاي تو خالي هيدروكسي آپاتيت با نانوساختار سطحي و بررسي جذب و رهايش دارو
748
سنتز ميكرو-نانو كامپوزيت آلومينا-سيليكون كاربايد با استفاده از پيش ماده آلي به صورت درجا
749
سنتز ميني امولسيوني پلي متيل متاكريلات براي دستيابي به نانوذرات پليمري ﴿با نگرشي بر فرايند سُل-ژل﴾
750
سنتز ناپيوسته، نيمه پيوسته و پيوسته استات هاي گليسرول توسط واكنش تبادل استري اتيل استات با گليسرول و مخلوط استات هاي گليسرول
751
سنتز نامتقارن مشتق فعال نوري دياكسان بوسيله ايميدويل نايترن فعال نوري، آناليز صورت بندي آن و بررسي واكنش هاي جانشيني هسته دوستي ايميدويل آزيد فعال نوري با آمين ها
752
سنتز نان ذرات Fe3O4 و كاربرد آن به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ ليزينوپريل
753
سنتز نانئ ذرات اكسيد آهن اصلاح شده براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
754
سنتز نانو / ميكرو ذرات پليمري جاذب آب و حساس به دما (جهت كاربرد در مخازن نفتي)
755
سنتز نانو اكسيد تيتانيوم متخلخل با استفاده از نشاسته سيب زميني
756
سنتز نانو اكسيدهاي واسطه (كروم، كبالت) و بررسي خاصبت كاتاليزوري آن ها در واكنش آلي
757
سنتز نانو الياف كربني با روش شناور سازي كاتاليست
758
سنتز نانو باريوم كرومات با استفاده از مواد فعال سطحي طبيعي و سنتزي
759
سنتز نانو بلورهاي ZNS با پيش ماده ي جديد روي و مطالعه ي ويژگي هاي اپتيكي آن
760
سنتز نانو بلورهاي آلاينده سولفيد روي و بررسي خواص ساختاري واپتيكي آن ها
761
سنتز نانو پليمرهاي رسانا از آنيلين و مشتقات آنيلين و بررسي خواص اين پليمرها
762
سنتز نانو پودر Al2O3 با روش هيدروترمال
763
سنتز نانو پودر Cr2O3 به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي استحكام چسبندگي پوشش پلاسمايي حاصله
764
سنتز نانو پودر Cr2O3 و تلقيح آن به ديرگداز منيزيا-كروميتي به منظور بررسي مقاومت به خوردگي
765
سنتز نانو پودر آلومينا به روش سل -ژل با استفاده از پيش ماده هاي كي ليتي
766
سنتز نانو پودر اكسيد روي به روش مكانو شيميايي و بررسي تاثير پارامترهاي سنتز بر خواص فيزيكي
767
سنتز نانو پودر پروسكايت تيتانات باريم دپ شده با نايوبيم به روش هيدروترمال-مايكروويو و بررسي خواص حسگري لايه ضخيم آن
768
سنتز نانو پودر كامپوزيت آلومينا / زيركونيا به روش مكانو شيميايي و بررسي اثر پارامترهاي موثر دما و زمان در فرآيند
769
سنتز نانو پودر ليتيوم كبالت اكسيد به عنوان ماده فعال كاتدي در باتري يون ليتيوم به روش تجزيه حرارتي در شعله با پاشش اولتراسونيك
770
سنتز نانو پودرهاي BiFeO3كودپ شده با Ni وBaو Bi1-X BaX Fe1-y Niy O٣) ,و بررسي خواص آن
771
سنتز نانو پوسته تيتانيوم دياكسيد به روش ميكروامولسيون و بررسي خصلت فوتوكاتاليستي آن
772
سنتز نانو پوسته هاي تيتانيم دي اكسيد با هسته هاي كربن
773
سنتز نانو تركيب دندرايمريك PAMAM-En.NHCOCH2CH2COOH و تخمين تعداد گروههاي كربوكسيليك اسيد انتهايي , the synthesis of PAMAM-En.NHCOCH2CH2COOH nano dendrimer and estimation of their carboxylic end groups
774
سنتز نانو تيوب هاي كربني با روش رشد روي پايه كاتاليست al2o2
775
سنتز نانو جاذب زيستي هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج ترامادول
776
سنتز نانو جاذب زيستي هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج ترامادول
777
سنتز نانو جاذب مغناطيسي با استفاده از تركيب اكسيد آهن- زئوليت و كاربرد آن در حذف يون هاي سرب، نيكل و كروم
778
سنتز نانو جاذب هيدروكسيد دوگانه ي لايه اي نيكل- آلومينيم و به كارگيري آن در استخراج پارا آمينوبنزوئيك اسيد از فرآورده هاي بهداشتي و دارويي
779
سنتز نانو چند لايه هاي پليمري با استفاده از روش الكتروپليمريزاسيون
780
سنتز نانو حامل هاي ليپيدي حاوي نانوآلياژ طلا- نقره جهت تكميل زخم پوشهاي هوشمند در مقابل باكتري سودوموناس آريجينوزا
781
سنتز نانو ذرات Fe2O3 وكاربرد آن در حسگرها
782
سنتز نانو ذرات SiO2/ZrO2/TiO2 كامپوزيت شده با گرافن اكسيد و بررسي خواص آن
783
سنتز نانو ذرات V2O5 به روشسل - ژل و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن
784
سنتز نانو ذرات ZNO توسط ليزر اگزايمر و ساخت نانو ساختارهاي اكسيد گرافن -اكسيد روي
785
سنتز نانو ذرات ZnWO4 به روش نمك مذاب و مايكروويو و بررسي ريزساختاري آن
786
سنتز نانو ذرات آلومينا به روش سل -ژل و اصلاح آن با سديم دو دسيل سولفات جهت جداسازي سموم آفت كش از آب سيب قبل از آناليز با كروماتوگرافي مايع با كار آيي بالا
787
سنتز نانو ذرات آهن - كبالت به روش محلول احتراقي
788
سنتز نانو ذرات آهناكسيد با روش قوس الكتريكي كم ولتاژ با اعمال ميدان مغناطيسي خارجي و كاربرد نانو ذرات سنتز شده براي حذف يون سرب از آب
789
سنتز نانو ذرات ابررساناي پايه بيسموت به روش رسوب الكتريكي
790
سنتز نانو ذرات ابليتي به روش رفلاكس
791
سنتز نانو ذرات اكسيد آهن مغناطيسي پوشش داداه شده با سيليكا و عامل دار شده با صمغ عربي و استفاده براي حذف يون هاي فلزي مانند مس(ii) و سرب(ii) از نمونه هاي آبي و تعيين آن توسط طيف سنجي جذب اتمي
792
سنتز نانو ذرات اكسيد آهن و كاربرد آن به عنوان جاذب در استخراج با فاز جامد
793
سنتز نانو ذرات اكسيد روي ZnO به روش رسوب گذاري مستقيم و بررسي تاثير نوع حلال بر اندازه ذرات
794
سنتز نانو ذرات اكسيد روي آلاييده شهري با موليبدن و نقره به روش احتراقي به منظور حذف مواد الي از پساب هاي صنعتي با استفاده از امواج نور مريي و ماوراي بنفش
795
سنتز نانو ذرات اكسيد روي به روش شيميايي
796
سنتز نانو ذرات اكسيد روي در محيط پليمري و بررسي سميت سلولي و خواص فتوكاناليستي آن در تجزيه رنگدانه هاي آلي
797
سنتز نانو ذرات اكسيد روي و نيكل با استفاده از پلي گلايسيدول ابر شاخه به وسيله روش سل -ژل در جهت توسعه شيمي سبز
798
سنتز نانو ذرات اكسيد فلزي همراه با رنگرزي كالاي پنبه اي با رنگزاي مستقيم
799
سنتز نانو ذرات اكسيد گرافن اصلاح شده و بررسي قابليت آن درحذف مواد آلي از محيط آبي
800
سنتز نانو ذرات اكسيد مس به روش شيمي سبز و ارزيابي اثرات ضد ميكروبي آن
801
سنتز نانو ذرات اكسيدهاي آهن به روش قوس الكتريكي و كاربرد آنها به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از يون هاي فلزات سنگين نظير نيكل ، نقره و سرب
802
سنتز نانو ذرات پالاديم به روش پالس جريان و استفاده از آن به عنوان كاتاليست در اكسيد اسيون متانول
803
سنتز نانو ذرات پالاديوم و كاربرد هاي تجزيه اي آن
804
سنتز نانو ذرات پلي آلومينيوم كلرايد و فرايند انعقاد آن براي جداسازي آرسنيك از پساب صنعتي شركت فريكو
805
سنتز نانو ذرات پليمري سالامي شكل
806
سنتز نانو ذرات پليمري شبه دانه تسبيح
807
سنتز نانو ذرات پليمري غير كروي شبيه توپ گلف
808
سنتز نانو ذرات پليمري قارچ شكل
809
سنتز نانو ذرات پليمري مورد استفاده در رهايش دارو
810
سنتز نانو ذرات پليمري نعلبكي شكل
811
سنتز نانو ذرات تمشك گونه با استفاده از پليمريزاسيون پراكنشي
812
سنتز نانو ذرات تيتانات باريم
813
سنتز نانو ذرات دوفلزي نقره-مس به روش پلي¬اُل
814
سنتز نانو ذرات دي اكسيد قلع و نانو كامپوزيت اكسيد روئ-دي اكسيد قلع به روش هم رسوبي و بررسي خواص فوتو كاتاليستي آن
815
سنتز نانو ذرات زير كونيوم فسفونات و بررسي خواص آن در جذب و جداسازي يون هاي فلزات واسطه از محلول ها
816
سنتز نانو ذرات سولفيد روي خالص و سولفيد روي آلاييده با فلزات واسط به روش فوتو شيميايي و بررسي اپتيكي و فوتو كاتاليستي آن ها
817
سنتز نانو ذرات سيليكا
818
سنتز نانو ذرات ضد خوردگي پلي آنيلين و بررسي آن به روش هاي الكتروشيميايي و اسپكتروسكوپي سطحي
819
سنتز نانو ذرات غيركروي
820
سنتز نانو ذرات فريت بيسموت ففف كودوپ شده با فلزات كروم و سريم(Bi1-XCeXFe1-YCrYO3) و بررسي خواص آن
821
سنتز نانو ذرات فريت كبالت به روش شيميايي
822
سنتز نانو ذرات قالب مولكولي وكامپوزيت آن بر پايهي آهن واستفاده از آنها در دارورساني هدفمند ايندومتاسين
823
سنتز نانو ذرات كاربيد سيليسيم ازسبوس برنج
824
سنتز نانو ذرات كامپوزيتي به روش آلياژسازي مكانيكي پودرهايTiO2 و Mg
825
سنتز نانو ذرات كبالت اكسيد به روش سل - ژل پليمري و كاربرد آن به عنوان روكش ضد خوردگي فلزات
826
سنتز نانو ذرات متخلخل روي اكسيد به روش سل- ژل و كاربرد كاتاليستي آن در تهيه تك ظرف مشتق هاي پيرازول
827
سنتز نانو ذرات مس به روش تسهيم نامتناسب ومعلق سازي آن
828
سنتز نانو ذرات مس به روش هاي كاهش شيميايي و الكترو شيميايي
829
سنتز نانو ذرات مس در حضور معرف پايدار كننده مختلف به روش انفجار الكتريكي سيم وامكان كاربرد تجزيه اي آن
830
سنتز نانو ذرات مس روي پارچه پنبه اي و بررسي ويژگي هاي آن
831
سنتز نانو ذرات مغناطيسي fe304 پوشيده شده باپليمر قالب مولكولي و مطالعه محاسباتي آن به منظور ميكرواستخراج انتخابي فاز جامد وانيليل مندليك اسيد در نمونه هاي ادرار بيماران مبتلا به نوروبلاستوما به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
832
سنتز نانو ذرات مغناطيسي ZnFe2O4 و استفاده از آن در تبديل اپو ركسيدها به مشتقات 1و2- دو عاملي مختلف تحت شرايط جديد
833
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايعات يوني اسيدي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات 3،4 دي هيدرو-H1-نفتو [1،2-E] اكسازين ها
834
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد منيزيم (هيدرو) اكسيد و بررسي خواص كاتاليز گري آنان در سنتز مشتقات كرومن
835
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد و اصلاح سطح آن با تيتانيم فسفات به منظور تثبيت شناساگرهاي نايل بلو و سلستين بلو و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن ها
836
سنتز نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آن پوشش داده شده با مايعات يوني و كاربرد آن در حذف رنگزاها از پساب كارخانجات نساجي به روش MSPE
837
سنتز نانو ذرات منگنز فريت به روش هيدروترمال و مطالعه اثر دما، حلال، pH و سورفكتانت بر كريستاليته، مورفولوژي و سايز ذرات
838
سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گياه پونه وبررسي فعاليت ضد باكتريايي آن
839
سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز و بررسي فعاليت ضد سرطاني آن‌ها
840
سنتز نانو ذرات نقره به روش شيمي سبز وبه كارگيري آن ها در رنگ سنجي برخي داروهاي آلي ومعدني
841
سنتز نانو ذرات نقره به وسيله دندريمرپلي آميدوآمين روي كالاي پلي استري
842
سنتز نانو ذرات نقره توسط باكتري سودوموناس فلوروسنت و توانايي آن در كنترل قارچ Gaeumannomyces graminis var . tritici عامل بيماري پاخوره گندم
843
سنتز نانو ذرات نقره در حضور ذرات كربن سياه توسط دوپامين هيدروكلريد روي كالاي پلي استر
844
سنتز نانو ذرات نيكل جهت فرايند‌هاي احياء در صنايع پتروشيميايي
845
سنتز نانو ذرات نيكل خالص و نانو كامپوزيت ni - zno به روش سنتز احتراق محلولي
846
سنتز نانو ذرات هسته-پوسته
847
سنتز نانو ذرات هماتيت به روش سل - ژل و كاربرد آن به عنوان جاذب جامد براي پيش تغليظ ، استخراج و اندازه گيري برخي يون هاي فلزات سنگين نظير سرب
848
سنتز نانو ذرات هيدرو‍‍ژ‍ل ژل وينيل الكل
849
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت با استفاده از پوسته تخم مرغ و بررسي تاثير منابع فسفاتي
850
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت به روش هيدروترمال
851
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت مزو متخلخل به روش هيدروترمال و با استفاده از سور فكتانت كاتيوني
852
سنتز نانو ذرت TiO2 به روش شيميايي
853
سنتز نانو ذره اكسيد روي به روش سبز با استفاده ازعصاره بن سرخ (سيركوهي) و بررسي اثر عصاره كالوس، اندام هوايي و ريشه گياه اكيناسه تيمار شده با نانو ذره سنتز شده بر فعاليت ضد سرطاني و سلول هاي لنفوسيت خون محيطي
854
سنتز نانو ذره اكسيد كادميم و كاربرد آن در تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده با مايع يوني براي آناليز سودان I
855
سنتز نانو ذره پلي متيل متاكريلات با پوشش كربن نانو تيوب
856
سنتز نانو ذره مغناطيسي آهن پوشش داده شده با كلاژن و استفاده از آن به عنوان كاتاليزور در سنتز مشتقات بنزايميدازول‌ها و بنزوتيازول‌ها
857
سنتز نانو ذره هاي نقره بر پايه نانو لوله هاي كربني به منظور حذف رنگ راكتيو قرمز 198 در محيط آبي
858
سنتز نانو رشته هاي شيشه ي زيستي توسط فرآيند الكتروريسي جهت ساخت دار بست هاي مهندسي بافت
859
سنتز نانو ساختار Co0.5Zn0.5Fe2O6 ، لايه نشاني نانو ذرات توليد شده و مطالعه خواص مغناطيسي آن ها
860
سنتز نانو ساختار هاي كربني دوپ شده با گوگرد و بررسي عملكرد آن ها به عنوان حسگر و جاذب از طريق محاسبات نظري
861
سنتز نانو ساختار هيبريدي BaFe12O19/BaTiO3/CNT/Polypyrrole و بررسي خواص الكترومغناطيسي آن
862
سنتز نانو ساختارهاي اكسيد منگنز و كاربرد آنها به عنوان جاذب جامد براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
863
سنتز نانو ساختارهاي اكسيد منگنز و كاربرد آنها به عنوان جاذب جامد براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
864
سنتز نانو ساختارهاي چارچوب فلز - آلي TMU-22 و بررسي عملكرد آن به‌عنوان الكترود ابرخازن و آشكارساز كاتيون‌هاي فلزي و مولكول‌هاي كوچك
865
سنتز نانو ساختارهاي فريتي از طريق روش ساده و بررسي كاربرد آنها در تخريب آلاينده هاي آلي
866
سنتز نانو ساختارهاي لايه نازك اكسيد مس بر روي بستر شيشه اي به روش كندوپاش و بررسي ساختار بلوري و خواص اپتيكي تحت پارامترهاي موثر بر آن
867
سنتز نانو سوپر ترميت ها با روش سل - ژل، مورد استفاده در سوخت انرژي زا
868
سنتز نانو سيالات اكسيد مس ،اكسيد آلومينيوم ، اكسيد منيزيم و بررسي عملكرد آن ها در كلكتور خورشيدي تحت خلاء (لوله حرارتي )
869
سنتز نانو سيليكا سولفوريك اسيد بر پايه مواد زيستي وكاربرد آن در محافظت زدايي R-OTHP از تركيبات و تبديل آن به الكل اوليه
870
سنتز نانو سيم هاي كاربيد بور توسط روش كربوتر مي با استفاده از الياف كربن توليد شده توسط فرآيند الكتروريسي
871
سنتز نانو سيم‌هاي نقره و استفاده از آن در توليد نانو الياف پلي لاكتيك اسيد/ AgNWs و بررسي خواص ضد باكتريايي و رسانايي الكتريكي آن
872
سنتز نانو صفحات گرافن با تخلخل بالا از پوست موز و كاربرد آن در حذف سفكسيم از محلول‌هاي آبي
873
سنتز نانو صفحات گرافن و استفاده از آن در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي
874
سنتز نانو صفحه هاي اكسيد گرافين و اثر فراصوت روي آن
875
سنتز نانو فتو كاتاليست هيبريدي دي اكسيد تيتانيوم- نانو لوله كربني و بررسي حذف رنگ هاي آزو
876
سنتز نانو فريت هاي دوپه Mg , Mn , Cuبه روش سل ژل احتراقي جهت بررسي خواص كاتاليزور در اكسايش بنزيل الكل به بنزالدهيد
877
سنتز نانو فوتوكاتاليست هيبريدي دي اكسيد¬تيتانيوم – نانولوله كربني و كربن نيتريد به همراه دوپينگ عناصر روي و نيكل و كبالت و بررسي حذف رنگ متيلن بلو
878
سنتز نانو كاتاليتهاي ناهمگن جديد و موثر حاوي پالاديوم و مس و استفاده كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن و كربن - نيتروژن
879
سنتز نانو كاتاليزگر قابل بازيافت روي فريت اكسيد براي سنتز تك ظرفي مشتقات 3 ،4- دي - هيدروپيريميدين - (1H) 2- اون
880
سنتز نانو كاتاليزگر قابل بازيافت كبالت فريت اكسيد براي واكنش چهار جزئي تك ظرفي سنتز مشتقات جديد اسپيرو ايندن كوئينا كسالين
881
سنتز نانو كاتاليزگر گرافن اكسيد عامل دار شده با گروه هاي مايع يوني و استفاده از آن در واكنش هاي اكسايشي-تراكمي
882
سنتز نانو كاتاليزگر مغناطيسي Fe3O4-Co و استفاده از آن در سنتز مشتقات آميدوآلكيل نفتول ها و استفاده از فرميك اسيد آبي در سنتز مشتقات α-آمينونيتريل ها و ايمين ها
883
سنتز نانو كاتاليزگر مغناطيسي قابل بازيافت كامفر و بررسي نقش كاتاليزگري آن در واكنش چند جزيي مانيخ
884
سنتز نانو كاتاليزور سوپر اسيد جامد مغناطيسي Fe3O4@ZrO2/SO42- و استفاده از آن در سنتز تركيبات a- آمينونيتريل ها و a- آمينوفسفونات ها
885
سنتز نانو كاتاليست با پايه Tio2/Sio2 تثبيت شده بر روي گلوله هاي سراميكي براي حذف آلودگي هاي آلي آب
886
سنتز نانو كاتاليست بر پايه ZnO و بررسي عملكرد آن برروي حذف آلاينده هاي آلي
887
سنتز نانو كاتاليست هاي اكسيد فلزي بر پايه كربن و بررسي كارايي آنها در باتري هاي ليتيم-هوا
888
سنتز نانو كاتاليست هاي اكسيد موليبدن بر پايه نانولوله هاي كربني و بررسي سينتيك واكنش كاتاليستي انها
889
سنتز نانو كامپوزت مغناطيسي زئوليت Y به منظور حذف زيركونيوم از محلول هاي آبي
890
سنتز نانو كامپوزيت fe3o4-go - zno@sio2 جهت استخراج كارآمد فلوتاميد از نمونه هاي بيولوژيكي : مطالعه ي uv - vis تشخيص و بهينه سازي
891
سنتز نانو كامپوزيت GO/ZnO (گرافن اكسيد/روي اكسيد) و استفاده كاتاليزگري آن در سنتز مشتقات دارويي تتراكتون‌‌‌‌ها
892
سنتز نانو كامپوزيت ZRB2- SIC به روش سل - ژل
893
سنتز نانو كامپوزيت آئروگرافن- پلي آنيلين به عنوان الكترود ابرخازن
894
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا - زير كونيا به روش
895
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا - زير كونيا به روش سنتز احتراقي محلول
896
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا زير كونيا به روش سنتز احتراق محلول
897
سنتز نانو كامپوزيت آمالگام/تيتانيا به منظور بهبود خواص آمالگام دنداني
898
سنتز نانو كامپوزيت آهن اكسيد - آلومينيم اكسيد به روش سل - ژل و كاربرد آن به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از يون هاي فلزات سنگين نظير سرب
899
سنتز نانو كامپوزيت اكسيد روي / اكسيد كادميوم به روش پيروليزسل ژل و كاربرد آن بعنوان حسگر گازي
900
سنتز نانو كامپوزيت با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي براي بهبود گزينش پذيري اندازه گيري هاي الكتروشيميايي فوليك اسيد در نمونه هاي بيولوژيكي
901
سنتز نانو كامپوزيت بتا سايكلودكسترين نقره - دي اكسيد تيتانيوم جهت ايجاد خواص چند گانه در كالاي پنبه اي
902
سنتز نانو كامپوزيت بر پايه از پلي وينيل الكل در حضور خاك رس مونت موريلونيت جهت استفاده در حذف آلاينده هاي رنگهاي كاتيوني
903
سنتز نانو كامپوزيت بر پايه پلي ساكاريدهايي با منشاء دريايي و كاربرد آنها در سنتز مشتقات فلاونول، كينولين و تيوكرومن از طريق فرايندهاي سبز
904
سنتز نانو كامپوزيت پايه آلومنايد آهن با استفاده از مخلوط پودر اكسيد آهن و براده آلياژ LM13 به روش مكانوشيميايي
905
سنتز نانو كامپوزيت پلي آنيلين - گرافيت به منظور كاربرد در پرايمراپوكسي ضد خوردگي
906
سنتز نانو كامپوزيت پلي استايرن- نانوتيوب هاي عامل دار با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي حد واسط نيتروكسيدي و پليمريزاسيون درجا.
907
سنتز نانو كامپوزيت پلي پيرول ... و كاربرد آن به عنوان نانو حسگر
908
سنتز نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات/Sio2 به وسيله پليمريزاسيون RAFT
909
سنتز نانو كامپوزيت پلي يورتان - خاك رس در حضور كاتاليست فاز مايع و بررسي خواص مكانيكي، رئولوژي و حرارتي آن
910
سنتز نانو كامپوزيت پلي يورتان بر پايه روغن گياهي/سيليكا و بررسي خواص تراوش پذيري گازي آن
911
سنتز نانو كامپوزيت پلي‌آنيلين- اكسيد گرافن و استفاده از آن در پوشش اپوكسي غني از روي به منظور بهبود مقاومت به خوردگي
912
سنتز نانو كامپوزيت پليمري جديد پلي پيرول با دو نانو ذره زير كونيوم اكسيد و اكسيد روي و استفاده از آن در حذف آلاينده ي سرب از پساب
913
سنتز نانو كامپوزيت پليمري كلينوپتيلوليت با استفاده از پلي آكريلونيتريل به منظور حذف زيركونيوم از محيط آبي
914
سنتز نانو كامپوزيت تنگستن مس به روش رسوب دهي شيميايي و بررسي تحليلي ضريب انبساط حرارتي كامپوزيت ها
915
سنتز نانو كامپوزيت تيتانيا - زير كونيا به روش سيترات نيترات
916
سنتز نانو كامپوزيت تيتانيا - زيركونيا به روش سيترات نيترات
917
سنتز نانو كامپوزيت جديد o4/starch-g-polyester و بررسي ميزان جذب اب و انتشار دارويي ان
918
سنتز نانو كامپوزيت جديد متشكل از نانو ذرات گرافني عاملدار شده با مايعات يوني و كاربرد آن به منظور افزايش دهنده انتقال بار در الكتروليت سلولهاي خورشيدي حساس به رنگ
919
سنتز نانو كامپوزيت جديدAG/STARCH-G-POIYESTER و بررسي ميزان جذب اب و انتشار دارويي ان
920
سنتز نانو كامپوزيت سيليكون/كربن متخلخل مشتق شده از شبكه هاي فلز آلي ZIF-8 و RT-MOF-5 به عنوان ماده فعال آندي براي باتري هاي يون ليتيوم
921
سنتز نانو كامپوزيت فريت منگنز - مگنتيت به روش هيدروترمال - فراصوت
922
سنتز نانو كامپوزيت فوم پلي يورتان با ارگانو كلي ) yalc ( يا نانو ذرات كربن
923
سنتز نانو كامپوزيت مغناطيسي كائولن- مگنتيت وتعيين كارايي آن در حذف رنگ اسيد رد 14 وفلز كروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي: مطالعه تعادلي وسينتيكي
924
سنتز نانو كامپوزيت مغناطيسي گوش ماهي- مگنتيت وتعيين كارايي آن در حذف رنگ راكتيو بلك 5 وفلز كروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي: مطالعه تعادلي وسينتيكي
925
سنتز نانو كامپوزيت مغناطيسي مونت موريلونيت / اكسيدآهن و استفاده از آن براي اندازه گيري ويتامين ب 12 در مواد غذايي به وسيله كروماتوگرافي مايعي با كارايي بالا و آشكارساز مرئي
926
سنتز نانو كامپوزيت هالويزيت/زئين به‌منظور رهايش كنترل‌شده داروي فني توئين
927
سنتز نانو كامپوزيت هاي اكسيد گرافن عامل دار شده و احياء شده با مايع يوني مغناطيسي و كاربرد آن ها در پوشش هاي جاذب امواج الكترومغناطيس
928
سنتز نانو كامپوزيت هاي بايو پليمري و بررسي خصوصيات ترموفيزيكي آن
929
سنتز نانو كامپوزيت هاي پارافين كربن نانو تيوپ هاي چند ديواره و بررسي خواص آنها به عنوان مواد تغيير كننده فاز
930
سنتز نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين/اكسيدروي اكسيد تيتانيم,اكسيد آهن با ساختارمشخص با استفاده از پليمريزاسيون پيوندي راديكالي كنترل شده و اكسيداسيون شيميايي درجا
931
سنتز نانو كامپوزيت هاي پلي استايرن-نانو تيوب هاي كربني چند ديواره عامل دارشده با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي حد واسط نيتروكسيدي وپليمريزاسيون درجا
932
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمرهاي هادي با فلزات پلاتين و نقره به منظور كاربرد در حسگرهاي الكتروشيميايي
933
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمري از پليمرهاي طبيعي - دي اكسيد منگنز و بررسي ظرفيت ابر خازني آنها
934
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمري رسانا بر پايه گرافن-پلي آنيلين وبررسي خواص آنها
935
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمري:پليمرهاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
936
سنتز نانو كامپوزيت هاي گرافن عامل دار شده پلي كاپرولاكتون و گرافن عامل دارشده پلي استايرن از طريق پليمرشدن كاتيوني درجا
937
سنتز نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي ZnFe2O4 در بستر نانو رسو بررسي كاربرد هاي آن
938
سنتز نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي با چارچوب هاي آلي - فلزي به عنوان جاذب هاي قابل بازيافت در حذف يون هاي سرب از آب آلوده
939
سنتز نانو كامپوزيت هاي نقره - پلي آنيلين در حضور پايدار كننده 4- آمينوتيوفنول و بررسي رفتار الكترو كاتا ليستي و آنتي باكتريايي آنها
940
سنتز نانو كامپوزيت هاي نقره پلي آنيلين در حضور پايداركننده 4-آمينوتيوفنول و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي و آنتي باكتريايي آنها
941
سنتز نانو كامپوزيت هاي هيدروژولي رسانا از پلي آكريل آميد و گرافن و بررسي خواص الكتريكي آنها
942
سنتز نانو كامپوزيت هاي هيدروكسيدي لايه اي دوگانه روي -آلومينيم و منيزيم - آهن با كيتوسان و داروي شامل گروه كربوكسيليك اسيد
943
سنتز نانو كامپوزيت هيبريد آلي-معدني پليمر/سيليكا با مورفولو‍ژي خارپشت با استفاده از پليمريزاسيون ميني امولسيوني پيكرينگ
944
سنتز نانو كامپوزيت‌هاي تيتانيوم دي اكسايد/ پليمر مايع يوني/ گرافن اكسايد عامل‌دار شده براي تخريب فتوكاتاليستي بنزن و تولوئن
945
سنتز نانو كامپوزيتهاي اپوكسي آكريلات نانورس و مطالعخ اثر رقيق كننده هاي تابش پز بر خواص آنها
946
سنتز نانو كامپوزيتهاي انرژي زا با استفاده از روش سل-ژل و بررسي پارامترهاي موثر برآن
947
سنتز نانو كامپوزيتهاي پلي يورتان/ نانو رس داراي حافظه شكلي و بررسي خواص مكانيكي و حافظه شكلي در آنها
948
سنتز نانو كامپوزيتهاي پليمري انواع مشتقات استايرن با جرم مولكولي كنترل شده با استفاده از روش پليمريزاسيون برگشت پذير افزايشي انتقال زنجير﴿ RAFT﴾
949
سنتز نانو كامپوزيتهاي جديد پليمر/ دي اكسيد تيتانيوم و پليمرهاي فعال نوري حاوي آمينواسيدهاي L - ميتونين و L - لوسين، با استفاده از دانش ريزموج و مايعات يوني
950
سنتز نانو كريستال زئوليت هاي ZSM-5 و مورد ينيت به روش ميكروامولسيون-فراصوت و بررسي جذب+ pb2 توسط زئوليت ZSM-5 سنتز شده
951
سنتز نانو كريستالهاي كادميوم سولفايد﴿
952
سنتز نانو كريستالهاي نيمه هادي جهت كاربرد در سنسورهاي بيولوژيكي
953
سنتز نانو كوپليمر آنيلين - پيرول به روش الكترو پليمر يزاسيون پالسي
954
سنتز نانو كوپليمر پيوندي پلي (2-هيدروكسي اتيل متا كريلات)بر روي ماكرو آغازگرپلي(كاپرولاكتون-كو-برمو- كاپرولاكتون)وبررسي برخي خواص آن
955
سنتز نانو كوپليمر پيوندي پلي(Nايزوپروپيل آكريل آميد بر روي ما كرو آغازگر پلي(3-كاپرولاكتون-كو-a-برمو-3-كاپرولاكتون)وبررسي برخي خواص
956
سنتز نانو گامپوزيتهاي تثبيت شده برروي نقاط كوانتومي كربن به روش همرسوبي و مطالعه خاصيت فوتو كاتاليستي آنها به منظور حذف مواد الي از پسابهاي صنعتي
957
سنتز نانو لوله هاي كربني بر روي پودر آلومينا - زير كونيا به روش CVd
958
سنتز نانو لوله‌هاي حامل پپتيدي جهت تهيه كالاي بهداشتي- دارويي
959
سنتز نانو مشتقات مغنطيسي گرافن اكسيد
960
سنتز نانو منيزيم اكسيد متخلخل
961
سنتز نانو مواد هيبريد آلي - معدني و مطالعه كاربردهاي آنها در تهيه سيمان ها و بتن هاي رنگي
962
سنتز نانو مواد هيبريدي آلي و معدني تزريق شده ي آلي با آنتزاسن
963
سنتز نانو ميله هاي Cds و بررسي خواص آنها
964
سنتز نانو نازل پايه آلومينا از طريق كاهش ولتاژ پله‌اي در سه محيط اسيد سولفوريك، اسيد اگزاليك و اسيد فسفريك
965
سنتز نانو هسته - پوسته پلي پيرول - اكسيد آهن عامل دار شده با پورفيرين TCPP و بررسي كاربرد آن در حذف آلاينده فلز جيوه (II)
966
سنتز نانو همو و كوپليمر 3-دود سيل تيوفن با 3-متيل تيوفن به روش اكسيد اسيون شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي خواص آنها نظير رسانائي مورفولوژي و حلاليت
967
سنتز نانو هيبريد طلا /كمپلكس پورفيرين و كاربرد آن به عنوان كاتاليزور جديد در واكنش اكسيداسيون الكل ها
968
سنتز نانو هيبريد لايه دو گانه هيدروكسيدي روي - آلومينيوم باپيگمان(5-(4-نيتروفنيل آزو)ساليسيل آلدئيد
969
سنتز نانو‌ كامپوزيت نقره- ‌ليپوزوم به منظور تكميل ضد‌ ميكروبي كالاي پشمي
970
سنتز نانو‌ذرات مغناطيسي آهن‌اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايعات يوني اسيدي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات 4،3- دي هيدرو-1- H نفتو[2,1- [e [3،1]اكسازين¬ها
971
سنتز نانو‌ساختار‌هاي اسپينل مس كبالتيت به‌ روش‌هاي سل- ژل، هم‌رسوبي و آب‌حرارتي و بررسي تأثير عمليات حرارتي، نوع روش و پيش‌ماده: شناسايي و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي و بكارگيري در سل‌هاي خورشيدي حساس‌شده با رنگ
972
سنتز نانو¬كامپوزيت پلي¬يورتان با استفاده از پلي¬ال ليگنين و منابع طبيعي آن و بررسي قابليت جذب حلال¬هاي نفتي و يا نفت سبك
973
سنتز نانو¬كامپوزيت¬هاي جديد بر مبناي گرافن اكسيد عامل¬دار شده با كمپلكس¬هاي كبالت/مايعات يوني به عنوان افزودني مؤثر به الكتروليت در سلول¬هاي خورشيدي حساس به رنگ
974
سنتز نانواكسيد مس بر روي كالاي پنبه اي بوسيله دندريمر و بررسي خواص آن
975
سنتز نانواكسيدروي و كامپوزيت نانواكسيدروي/ پنبه و بررسي خواص آنها
976
سنتز نانوالياف اكسيد روي )zno( به روش اسپري پايروليزز و بررسي ساختار، خواص اپتيكي و الكتريكي آن , synthesize of zno nano fibers by spray pyrolysis method and study the structural, electronic and optical properties
977
سنتز نانوالياف پلي آنيلين جهت استفاده در زيست حسگر گلوكز
978
سنتز نانوالياف حاوي پلي اكسومتالات¬هاي نوع كگين استخلاف¬شده با فلزات سري اول واسطه و كاربرد كاتاليستي آن¬ها در اكسايش الكل¬ها، سولفيدها و سولفورزدايي اكسايشي
979
سنتز نانوالياف كربني و نانوكربن متخلخل دوپه شده با گوگرد به روش نشست بخار شيميايي و بررسي كارايي آنها در سنجش مورفين
980
سنتز نانوبنتونيت از بنتونيت به روش صنعتي
981
سنتز نانوپلي آنيلين و پلي ارتو آنيسيدين و كاربردشان در رنگ آلكيدي جهت بررسي مقاومت خوردگي استيل نرم , Synthisis of nano polyaniline and poly-o-anisidine and applications in alkyd paint formulation to enhance the corrosion resistivity of mild steel
982
سنتز نانوپليمر قالب مولكولي و كاربرد آن در حذف رنگزاي خوراكي از پساب
983
سنتز نانوپودر دي اكسيد اورانيوم-توريم با روش هيدروترمال فوق بحراني
984
سنتز نانوپودر متخلخل اكسيد منيزيم
985
سنتز نانوپودرهايBiFeO3كودوپ شده با Baو Coو Bi1-x Bax Fe1-y Coy O3 , و بررسي خواص آن
986
سنتز نانوتيوب هاي اكسيدي و بررسي رفتار آنها به عنوان حسگر گاز
987
سنتز نانوجاذب زئوليتي موردنيت جهت حذف و يا كاهش فلزات سنگين و آمونياك از پساب
988
سنتز نانوحامل مزومتخلخل سيليكاتي حساس به pH عامل دار شده با فولات براي دارو رساني هدفمند و كنترل شده كارمنيك اسيد عليه رده هاي سلولي هلا و K-562
989
سنتز نانوحامل ها با ليگاندهاي ريبوفلاوين در سامانه‌هاي ريز سيال به منظور بررسي تعادل بين دارورساني فعال و غيرفعال
990
سنتز نانوحفرات طلا از لجن آندي مس
991
سنتز نانوذرات CIS با هدف كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
992
سنتز نانوذرات ZnS و CdS جهت ساخت سنسور نوري اندازه گيري نشاسته در غلظت هاي كم
993
سنتز نانوذرات ZnS و CdS جهت ساخت كيت تشخيص افلاتوكسين
994
سنتز نانوذرات آلبومين- فيبروئين ابريشم حاوي ويتامين E و كاربرد آن روي منسوج سلولزي
995
سنتز نانوذرات آنتيموان تري اكسيد و زينك بورات و كاربرد آنها جهت ديرسوزسازي پليمرها
996
سنتز نانوذرات اسپينلي NiCo2O4 از كمپلكس هاي Ni(en)3][Co(edta)]2,[Co(en)3]2[Ni(edta)]3 ] و بررسي اثر كاتاليستي اين نانوذرات در اكسايش رد آمين - ب ؛ سنتز نانو مگنتيت با روشي جديد در حضور حلال يوني
997
سنتز نانوذرات اكسيد روي آلاييده شده با مس و بررسي ويژگيهاي اپتيكي و ساختاري آنها
998
سنتز نانوذرات اكسيد روي و نقره با استفاده از پليمر پرشاخه-خطي ((PCA-PEG-PCA و عصاره گياهي زنجبيل و بررسي خواص اپتيكي، فوتوكاتاليستي و سينتيكي آن¬ها
999
سنتز نانوذرات اكسيد قلع به روش فوتوشيميايي و بررسي تأثير ناخالصي مس بر ويژگي‌هاي ساختاري، نوري و فوتوكاتاليستي آن‌ها
1000
سنتز نانوذرات پلاتين بارگذاري شده روي كربن فعال تهيه شده از ضايعات جامد كشاورزي و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي آن نسبت به اكسايش متانول
بازگشت