<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز پلي يورتان بر پايه ي ماكرو دي اُل پلي (ε- كاپرولاكتون) و بررسي اثر طول سگمنت نرم بر ريز ساختار نانو الياف حاصل
2
سنتز پلي يورتان شبكه اي با استفاده از نانو ذرات كربن هيدروكسيله
3
سنتز پلي يورتان شبكه اي بااستفاده از كربن فايبر هيدرو كسايد
4
سنتز پلي يورتان ميكرومتخلخل شبكه اي شده با ويژگي مكانيكي مناسب به عنوان محرك الكتريك فعال
5
سنتز پلي يورتان هاي سگمنته و بررسي خاصيت حافظه شكلي در آنها
6
سنتز پلي يورتان و نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان -سيليكا در حضور كاتاليزورهاي جديد تترا آلكيل آمونيوم حاصل از قتالايميد مشق N-هيدروكسي آن
7
سنتز پلي يورتان-اوره با استفاده ازتخريب شيميايي PET و بررسي اثر درصد سگمنت هاي سخت و حضور نانو رس برخواص مكانيكي و پايداري حرارتي آنها
8
سنتز پلي يورتانهاي سگمنته و بررسي پارامترهاي ساختاري موثر بر خواص فيزيكي مكانيكي و چسبندگي آنها
9
سنتز پلي‌اكسومتالات قرار گرفته بر روي نگه‌دارنده كربن ‌فعال عامل‌دار شده و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در برخي واكنش‌هاي آلي
10
سنتز پلي‌اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات واسطه قرار گرفته بر روي بستر كربن فعال و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در اكسايش الكل‌ها، آمين ها و سولفيدها
11
سنتز پلي‌پيرول ( يا ديگر پليمر‌هاي رسانا ) و برق ريسي آن در حضور گرافن اكسايد جهت كاربرد در سلول خورشيدي منعطف
12
سنتز پليمر 2-اتيل هگزيل اكريلات- كو- 2- اتيل هگزيل‎ متاكريلات
13
سنتز پليمر پايه آبي و كاربرد آن در سيال حفاري، جايگزين نشاسته دما بالا
14
سنتز پليمر پرشاخه با انتهاي آمين
15
سنتز پليمر پرشاخه با انتهاي آمين و بررسي امكان استفاده آن در تغيير خواص الياف
16
سنتز پليمر جديد پلي آميك هيدرازيد و تهيه نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي آن و كاربرد آن ها در حذف كاتيون هاي +Cd2و+Pb2 از پساب صنعتي
17
سنتز پليمر حساس به دما بااستفاده از ...-ايزوپروپيل آكريلاميدوامكان بكار گيري آن به عنوان جاذب چربي
18
سنتز پليمر داراي يون نشانده به منظور جذب انتخابي كاتيون هاي سمي
19
سنتز پليمر دي آزو
20
سنتز پليمر رساناي پلي ژيرول به روش آكسايش شيميايي با دوپنتهاي مختلف و بررسي رسانندگي الكتريكي پليمر پلي پيرول با زمان گروا دادن در دماهاي مختلف , the synthesis of polypyrrole by chemical oxidatation with different dopants and the investigation of electrical conductivity of PPY polymer with the heating time in different tempratures
21
سنتز پليمر زيست تخريب پذير پلي و كوپليمر پلي و مقايسه ويژگي هاي آنها پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته شيمي آلي
22
سنتز پليمر قالب مولكولي انتخابگر سالبوتامول و بررسي ظرفيت و گزينش پذيري آن
23
سنتز پليمر مقاوم دمايي بر پايه اكريل اميد و ارزيابي كارآيي آن ها در ازدياد برداشت نفت
24
سنتز پليمر مولكول ¬نگاري شده مغناطيسي به ¬منظور جداسازي آنتي ¬بيوتيك
25
سنتز پليمر مولكول ¬نگاري شده مغناطيسي به ¬منظور جداسازي آنتي ¬بيوتيك
26
سنتز پليمر نشان دار مولكولي جديد بر بستر نانولوله هاي كربني مغناطيسي عامل دار شده با وينيل و برسي كارآيي آن در ميكرو استخراج فاز جامد بريليانت گرين
27
سنتز پليمر نشاندار شده فلوكستين بر پايه مخلوط مغناطيسي گرافن اكسيد و چيتوسان و بررسي كاربرد آن در جداسازي و تغليظ فلوكستين از نمونه هاي بيولوژيكي
28
سنتز پليمر نشاندار شده يوني روي مخلوط مغناطيسي گرافن اكسيد و چيتوسان و كاربرد آن به عنوان جاذب در جداسازي و تغليظ روي از نمونه هاي مختلف
29
سنتز پليمر(پلي آميد- ايميد)هاي فعال نوري بر پايه آمينو اسيدها
30
سنتز پليمرهاي جديد بر پايه استايرن
31
سنتز پليمرهاي زيست تخريب پذير بر پايه لاكتيك اسيد و بررسي شرايط فرآيندي آن با استفاده از طراحي آزمايش
32
سنتز پليمرهاي شاخه دار عاملدار شده محلول در آب و فعال نوري با گروههاي آمينواسيد متفاوت
33
سنتز پليمرهاي فعال نوري از طريق پليمر شدن تراكمي مستقيم
34
سنتز پليمرهاي فوق شاخه اي و بررسي كاربردهاي آن
35
سنتز پليمرهاي فوق شاخه اي و بررسي كاربردهاي آنها
36
سنتز پليمرهاي قالب مولكولي نانومغناطيسي بر پايه آمينواسيد به روش پليمريزاسيون RAFT براي استفاده در سامانه¬هاي دارورساني
37
سنتز پليمري دندريتيك ( شاخه دار) وخواص الياف حاصل
38
سنتز پنتا اريتريتول از فرمالدئيد و استالدئيد
39
سنتز پودر BaTio3 از طريق رسوبي و مطالعه پارامترهاي سنتز
40
سنتز پودر Cu-Nb3Snبه روش آلياژسازي مكانيكي
41
سنتز پودر Nb3Sn به روش آلياژسازي مكانيكي
42
سنتز پودر NiTi به روش آلياژسازي مكانيكي
43
سنتز پودر دي بوريد تيتانيم در مس مذاب به روش درجا و ارزيابي ويژگي هاي ريز ساختاري آن
44
سنتز پودر دي¬بوريد تيتانيوم در مس مذاب به روش درجا و ارزيابي ويژگي¬هاي ريزساختاري آن
45
سنتز پودر زيركنات لانتانيم به روش هم‌رسوبي وبررسي خواص و ريزساختار بدنه‌هاي زيركنات لانتانيم/آلومينا
46
سنتز پودر كاربيد سيليسيم بسيار نرم از سبوس برنج به روش قوس پلاسما و بررسي تاثير پارامتر¬هاي فرايند بر ويژگي‌هاي كاربيد سيليسيم سنتز شده
47
سنتز پودر كامپوزيتي ZrO2-SiC به روش احياي كربوترمال و بررسي پارامترهاي مؤثر بر آن
48
سنتز پودر مزو فاز كربني از قير قطران
49
سنتز پودر مزو متخلخل تيتانيا به روش سل - ‍‍‍‍ژل
50
سنتز پودر نانوسراميكي اكسيد سريم به روش احتراقي
51
سنتز پودر نانوكامپوزيت Ag/CNTs جهت مطالعه حذف رنگ اسيدي آبي 62
52
سنتز پودر نانوكامپوزيتي نقره اكسيد روي به روش هم‌رسوبي
53
سنتز پودر نانوكامپوزيتي نقره اكسيد قلع به روش هم رسوبي
54
سنتز پودر نيتريد آلومينيوم با استفاده از روش آلياژسازي مكانيكي
55
سنتز پودر نيتريد آلومينيوم-اكسيد آلومينيوم به روش دو مرحله اي احتراقي-نيتريداسيون كربوترمال
56
سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت به روش جامد
57
سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت به روش فعال سازي مكانيكي
58
سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت مزو متخلخل با استفاده از سور فكتانت پليمري
59
سنتز پودرهاي نانومتري الكتروسراميكي به روش هاي شيميايي
60
سنتز پودري MnSi2
61
سنتز پودري TiO
62
سنتز پوشش نانوكامپوزيت پلي اتيلن / اكسيد روي با بررسي تخريب پذيري نوري، خواص ضد جلبك و ضد باكتري به منظور كاهش تبخير از سطح آزاد آب
63
سنتز پوشش نانوكريستال باريم تيتانات به روش الكتروفورتيك بر آلياژ Ti6A14V و ارزيابي خواص آن
64
سنتز پوشش هاي اپوكسي با استفاده از درصد هاي متفاوتي از اسيد الئيك اپوكسي شده و اپوكسي DER736 و بررسي زيست تخريب پذيري آنها
65
سنتز پوشش هاي قابل پخت با پرتو يونساز
66
سنتز پوشش هاي نانوكامپوزيتي كروم سه ظرفيتي و بررسي خواص آن ها
67
سنتز پيرازول ها در حضور اسيدهاي جامد
68
سنتز پيرانو(2،3،)dپيريميدينون ها با استفاده از حلال آب
69
سنتز پيرول هاي استخلا فدار در حضور كاتاليست TiCl4/nano-γ-Al2O3
70
سنتز پيرول هاي استخلاف دار با استفاده از نانو كاتاليست ها و كاتاليست هاي اسيدي
71
سنتز پيرول و مشتقات آن در حضور كاتاليستهاي فلزي هتروزن
72
سنتز پيريديل آلكن ها در حضور كاتاليزورهاي اسيدي و بازي از طريق واكنش نووناگل
73
سنتز پيريدين N- اكسيد و مشتقات آن با استفاده از اكسون
74
سنتز پيريميدو بنزوتيازول ها در حضور نانوكاتاليست حاوي لويس اسيد و نيز طراحي كاتاليستي نوين براي سولفورزدايي از نفت خام
75
سنتز پيزو سراميك هاي نانو ساختار بدون سرب و بررسي خواص حرارتي و الكتريكي آن
76
سنتز پيش ساز رزين فوم كربني و بررسي برخي پارامترهاي فرايندي موثر بر مورفولوژي فوم حاصله
77
سنتز پيگمان ﴿رنگدانه﴾ صورتي بر پايه زيركونيا و كاربرد آن در لعاب كاشي
78
سنتز پيگمنت صورتي اكسي آلومينيم - اكسيد كروم
79
سنتز پيگمنت قرمز112
80
سنتز پيگمنت مشكي مناسب براي استفاده جوهر چاپ ديجيتال كاشي به روش‌هاي شيميايي
81
سنتز پيگمنت هاي فسفرسان جديد هولميوم(Ho)، اربيوم(Er) ، ديسپرسيوم(Dy) و ايتربيوم (Yb)از پيش ماده M(edta)(H2o)n](M=Dy,Ho,Yb,and Er)(n=1-3تثبيت شده بر روي Al2O3/B2O3
82
سنتز پيگمنت هاي نيمه معدني از رنگينه هاي نساجي
83
سنتز پيوسته اتيلن گليكول دي استات از طريق استري شدن اتيلن گليكول و استيك اسيد و بررسي اوليه تاثير آن بر آلايندگي سوخت
84
سنتز پيوسته دي و تري استين در مقياس نيمه صنعتي
85
سنتز تترا اتوكسي سيلان و شناسايي آن
86
سنتز تترازول ها در حضور نانو كاتاليست حامل لوييس اسيد
87
سنتز تترازول هاي جديد( تترازول هاي برمبناي باربيتوريك اسيد و حلقه هاي آروماتيك )
88
سنتز تتراهيدرو و بنزم )b(پيرانها با استفاده از حلال آب
89
سنتز تتراهيدروبنزوپيرانها در حضور 12- تنگستو فسفريك اسيد نشانده شده بر روي نانو ذرات سيليكا
90
سنتز تتراهيدروپيريدين هاي چند استخلافي و -1كرباماتوالكيل--2 نفتول ها با استفاده از -N،Nدياتيل--Nسولفواتانآمينيوم تري- فلورواستات
91
سنتز تتراهيدروپيريدين¬هاي استخلاف¬دار و فوران-2(H5)-اون¬ها در حضور كاتاليزورهاي 2-هيدروكسي اتيل آمونيوم هيدروژن سولفات و اگزاليك-اسيد
92
سنتز ترپليمر اكريليكي با استفاده از روش پليمريزاسيون انتقال اتم راديكالي
93
سنتز ترپليمر ﴿پلي استايرن - پلي متيل متاكريلات- پلي اكريلونيتريل﴾ به روش پليمريزاسيون آنيوني زنده و با استفاده از آغازگر سديم نفتالين
94
سنتز تركيب لانتانيم استرانسيم منگنيت و تلقيح آن با سريا، مس و پالاديم
95
سنتز تركيب هاي آلي فلزي پالاديم و كاربرد آنها در واكنش هاي هك، سوزوكي، هموكوپلينگ و سيانيددار كردن آريل هاليدها
96
سنتز تركيب هاي پلي هيدرو كينولين از طريق واكنش نا متقارن هانتزج با كاتاليزگر L - پرولين
97
سنتز تركيب هاي پلي هيدرو كينولين در مايسل هاي آبي تريتون 100-X
98
سنتز تركيب هاي هتروسيكل نيتروژن دار به روش واكنش هاي چند جزئي و استفاده از كاتاليزگرهاي سازگار با محيط زيست
99
سنتز تركيب هاي هتروسيكل نيتروژن دار به روش واكنش هاي چند جزئي و استفاده از كاتاليزگرهاي سازگار با محيط زيست
100
سنتز تركيب¬هاي هتروسيكل تري‌فلوئورومتيله با استفاده از استيميدوئيل‌كلريد در حضور نانو كاتاليست تيتانيوم دي‌اكسيد يا كاتاليست‌هاي يديد مس يا بيس تري‌فنيل‌فسفين كلريد پالاديم
101
سنتز تركيبات 1،3- اكسازول ها و اكسازولوپيريميدين ها و سيستم هاي ذوب شده ي مشتق از آنها
102
سنتز تركيبات 1،3- اكسازول ها و اكسازولوپيريميدين ها و سيستم هاي ذوب شده ي مشتق از آنها
103
سنتز تركيبات 1و8 دي اكسو دكا هيدرو اكريدين ها با استفاده از كاتاليست بازي در واكنش هانش
104
سنتز تركيبات 2H- ايندازولو {b-1،2} فتالازين- تري اون در حضور ارگانوكاتاليزور اسيدي و بازي نيكوتينيك اسيد
105
سنتز تركيبات 4،1-دي هيدروپيريديني با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد بر پايه پلي آنيلين
106
سنتز تركيبات 4H-كرومن-4،3،2،1-تتراهيدروپيريميدين-5-كربوكسيلات و مشتقات آن با استفاده از واكنش بيجينلي در حضور كاتاليزور كيتوسان و تحت شرايط مايكروويو
107
سنتز تركيبات α-آمينونيتريل ها با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي/كامپوزيتي Fe3O4@cellulose-OSO3H
108
سنتز تركيبات آروماتيك برم دار با استفاده از واكنشگرهاي پليمري
109
سنتز تركيبات آلي از طريق واكنش‌ هاي سه و چهار جزئي در محيط آبي با استفاده از سورفكتانت‌ ها
110
سنتز تركيبات آلي بدون حلال با استفاده از امواج ميكروموج
111
سنتز تركيبات آلي جديد با استفاده از واكنشهاي چند جزيي بر پايه N- متيل ايميدازول
112
سنتز تركيبات اسپايرواكسيندل با استفاده از نانو بيوكاتاليزورايزين گلس تحت شرايط شيمي سبز
113
سنتز تركيبات بيس ايندوليل متان و واكنش هم-زمان حلقه¬گشايي اپوكسيدها و نوآرايي پيناكولون آن¬ها توسط نانو كاتاليزورهاي اسيدي بر پايه MCM
114
سنتز تركيبات بين فلزي NI- AL به روش آلياژ سازي مكانيكي و برسي تاثير زمان سرعت آسيا كاري و نسبت مولي نيكل و آلومينيوم
115
سنتز تركيبات بين فلزي NI-AL با استفاده از آلياژسازي مكانيكي
116
سنتز تركيبات پر انرژي بر پايه ي ساختار ايزوسيانورات
117
سنتز تركيبات پيرانوپيراني از طريق واكنش سه جزئي كوجيك اسيد، مالونونيتريل و آلدئيدهاي مختلف كاتاليز شده با نانوZnO
118
سنتز تركيبات پيرانوكرومني از طريق واكنش سه جزيي كوجيك اسيد، ديمدون و آلدئيدهاي مختلف كاتاليز شده با BiCI3 تثبيت شده روي نانوZnO
119
سنتز تركيبات پيريدواكسادي آزين با استفاده از واكنش پنتافلوئورپيريدين با آميد اكسيم هاي مختلف
120
سنتز تركيبات پيريدين N- اكسايد و مشتقات آن با استفاده از هيدروژن پراكسايد و كاتاليزور گرهتروپلي اسيد در شرايط بدون حلال
121
سنتز تركيبات تيازپيني با استفاده از واكنش 2-(3،1–دي‌اكسو-1H-ايندن 2(3H)–ايليدن) مالونونيتريل و مشتقات تيوسمي كربازون
122
سنتز تركيبات جديد (1و2.3) تري آزينو(1و6-a) كوينازولين-13-اون با استفاده از ايزواتوييك انيدريد
123
سنتز تركيبات جديد آلي بر پايه واكنش آلدهيدهاي آروماتيك با گراتينين در شرايط شيمي سبز
124
سنتز تركيبات جديد حلقه¬هاي هتروسيكل پنج¬تايي و سه‌تايي با دو يا سه‌اتم هترو
125
سنتز تركيبات جديد فلورسانس دار و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر در تشخيص كاتيون هاي فلزي، آنيون ها و بازهاي آلي نوكلئيك
126
سنتز تركيبات جديد[1و2و3]تري‌آزينو [1و6-α]كوينازولين-13-اون با استفاده از ايزاتوييك انيدريد
127
سنتز تركيبات چند حلقه اي آروماتيك از طريق حد واسط هاي فعال
128
سنتز تركيبات حاوي حلقه پيرازول درحضور حلال اتكتيك عميق
129
سنتز تركيبات حاوي حلقه ي H4-پيران طي استراتژي واكنش هاي چند جزيي با استفاده از كاتاليزورهاي آلي تك عاملي و دو عاملي تحت شرايط شيمي سبز
130
سنتز تركيبات دارويي 4،1- دي هيدرو پيريدين با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده و جديد نانو مگنتيت عامل دار شده با مس (II)
131
سنتز تركيبات فرو الكتريك PY52T با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
132
سنتز تركيبات فسفردار ﴿ ايليدهاي فسفر ﴾
133
سنتز تركيبات فعال بيولوژيكي كينازولين-4-اون ها در مجاورت كاتاليزور نانو متخلخل MCM-41-Pr-SO3H تحت امواج فراصوت
134
سنتز تركيبات فعال دارويي خانواده اسپيروپيران شامل تركيبات اسپيرواكس‌ايندول‌ها، اسپيرواسنفتيلن‌ها و H4-كرومن‌ها بر پايه اصول شيمي سبز
135
سنتز تركيبات كايرال C2جديد بعنوان كمك دهنده هاي كايرال
136
سنتز تركيبات كرومن در آب
137
سنتز تركيبات مختلف روتنيوم با اعداد اكسيداسيون مختلف و بررسي نقش كاتاليزوري آنها بر روي اكسيداسيون الكل هاي نوع اول و دوم , synthesis of ruthenium complexes with different oxidation oxidation states and studies of their catalytic effect on the oxidation of primary and secondary alcohols
138
سنتز تركيبات مياني AI- NI به روش احياء حرارتي نمك مذاب و بررسي سينيتك تشكيل آنها
139
سنتز تركيبات نانو مس روي كالاي پنبه/نايلون با استفاده از دوپامين هيدروكلريد و بررسي خواص رنگي، ضد باكتري، ضد قارچي، سميت سلولي و فتوكاتاليستي آنها
140
سنتز تركيبات نيتروآروماتيك، هتروسيكل و آلفاتيك
141
سنتز تركيبات نيتريل دار در آب و تبديل آن ها به آميد
142
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از نانومگنتيت پوشش دار و محلول اتكتيك كولين كلرايد- قلع (II) كلرايد و بررسي نظري جذب دارو، قابليت حسگري و كاتاليستي نانوساختارهاي كربني ذوپ شده
143
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از واكنش‌هاي جاگيري ايزوسيانيدي كاتاليست شده با يد
144
سنتز تركيبات هتروسيكل جديد از طريق واكنش‌هاي چند جزئي ميان NH ، OH و يا CH اسيدها و تركيبات كم الكترون فعال در مجاورت نانوكاتاليزگرها
145
سنتز تركيبات هتروسيكل حاوي نيتروژن با استفاده از كاتاليست-هاي تثبيت شده برروي پلي(4-وينيل پيريدين‌)
146
سنتز تركيبات هتروسيكل داراي دو هترو اتم در شرايط جديد
147
سنتز تركيبات هتروسيكل شش عضوي از طريق واكنش هاي هانش وبيجينلي با استفاده از نانو كاتاليست
148
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد نشانده شده بر روي معرف پليمري پلي 4-وينيل پيريدين مشبك شده با 2% دي وينيل بنزن و بررسي اثر بازدارندگي اين معرف پليمري بر روي خوردگي فولاد ST- 37
149
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوكاتاليست هاي حاوي لويس اسيد
150
سنتز تركيبات هيبريدي آلي- معدني بر پايه ساختارهاي پلي اكسومتالات و بررسي كاربردهاي نوري و زيستي آن ها
151
سنتز تركيبات هيبريدي آنتي UV با استفاده از نانو ذرات به منظور استفاده در پوشش هاي پلي يورتاني
152
سنتز تركيبات هيتروسيكل چند حلقه اي بر پايه نيتروژن به مظور بررسي اثرات بيولوژيكي آنها
153
سنتز تري آزول ها با استفاده از كامپوزيت كيتوسان/MOF
154
سنتز تعداد مكانيزم ها با استفاده از تئوري اشكال
155
سنتز تعدادي از پلي هيدرو كينولين ها در شرايط بدون حلال
156
سنتز تعدادي از تركيبات آلي تك فلوئوره با استفاده از معرف هاي N-F
157
سنتز تعدادي از تركيبات جديد آن آريل تئوفيلين ها و مطالعه فعاليت مهار كنندگي آنها در برابر آنزيم فسفودي استراز ...
158
سنتز تعدادي از مشتقات n,آريل متيليدين4-ايمينو-5، 6- دي فنيل فورو پيريميدين-3- 4h آمين و آريل9و8
159
سنتز تعدادي از مشتقات تيونوپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين و بررسي قدرت كمپلكس دهندگي آنها
160
سنتز تعدادي از مواد رنگزاي فلورسنت بر پايه نفتاليميد براي ساخت پليمرهاي خودرنگ
161
سنتز تك ظرف 2H-ايندازولو[2,1- b]فتال آزين-تري اون ها و 1H-پيرازولو[1,2-b]فتال آزين-5,10-دي اون ها در حضور كاتاليست مايع يوني نشانده شده روي نانو سيليكا تحت شرايط بدون حلال
162
سنتز تك ظرف 3-آلكيل آمينو اكسيندول ها از طريق واكنش هاي چند جزئي
163
سنتز تك ظرف ايميدازول هاي 1،2،4،5- چهار استخلافي
164
سنتز تك ظرف ايميدازولهاي 2 ، 4 ، 5 – سه استخلافي و 1 ، 2 ، 4 ، 5 – چهار استخلافي در حضور نانو ذرات
165
سنتز تك ظرف چند جزيي مشتقات تري آزولوپيريميدينها و بنزوايميدازوپيريميدينها با استفاده از كاتاليزور تريتيل كلريد()
166
سنتز تك ظرف مشتقات پيريميدوبنزازول كاتاليزشده با نانوكامپوزيت بر پايه غلاف بادام زميني
167
سنتز تك ظرف نانو ذرات اكسيدروي به روش شيميايي و روش سبز و برآورد اندازه نانو ذرات با استفاده از داده هاي اسپكتروفتومتري uv-vis
168
سنتز تك ظرف و چند جزئي مشتقات تري آزولوپيريميدين¬ها وبنزوايميدازوپيريميدين¬هاي چنداستخلافي در حضور اگزاليك اسيد
169
سنتز تك ظرف و چندجزيي مشتقات آلفا-ايمينونيتريل با استفاده از نانوكاتاليزگر سلولز عامل دار شده مغناطيسي
170
سنتز تك ظرف و شناسايي برخي از مشتقات 4-آريل اكتاهيدروكينازولين-5،2-دي اون از طريق واكنشهاي سه جزئي آنها
171
سنتز تك ظرف-چند جزيي تركيبات هتروسيكلي پيريميدو]5،4-d‌[پيريميدين‌ها در حضور كاتاليست بيسموت تريفلات
172
سنتز تك ظرفي ايميدازول ها با استفاده از واكنش هاي چند جزئي در حضور دي متيل سولفوكسايد
173
سنتز تك ظرفي تركيبات آلي بر اساس واكنشهاي چند جزئي با استفاده از كالكون هاي واسطه فعال
174
سنتز تك ظرفي سه جزئي 6- متيل -3- آريل پيريميدو و [5-c] پيريدازين -5,7﴿8H,6H)- ديونهاي جديد
175
سنتز تك ظرفي سه جزئي مشتقات 3- آريل پيريميدوپيريدازين استخلافدار جديد
176
سنتز تك ظرفي كليك β-هيدروكسي بنزيل 1,2,3-تري آزولها از اپوكسيدها با استفاده از نانوكاتاليست مغناطيسي هسته-پوسته CoFe2O4@Cu(OH)2
177
سنتز تك ظرفي مشتقات آكريديني با كاتاليزگر بستر سيليكاژل - نمك آمونيوم قابل بازيافت تحت شرايط تابش فراصوت و گرمايي بدون حلال
178
سنتز تك ظرفي مشتقات ايميدازو (1,2 - a) پيريدين ها به كمك امواج ماكروويو و در شرايط بدون حلال و بررسي اثر كاتاليزگري نانو ذرات گاما منگنزي دي اكسيد و آلفا - آهن (III) اكسيد (هماتيت)
179
سنتز تك ظرفي مشتقات بيس (ايندوليل) متان با استفاده از كاتاليز گر موثر 3،1 - دي برمو -5،5- دي متيل هيدانتويين تحت شرايط بدون حلال
180
سنتز تك ظرفي مشتقات پيرانوپيرازول در حضور كاتاليزگرهاي آلي طبيعي كايرال
181
سنتز تك ظرفي مشتقات هتروسيكل كومارين بر اساس واكنشهاي تراكمي چند جزئي
182
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
183
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
184
سنتز تك مرحله اي ايميدهاي متقارن و نامتقارن خطي در حضور نمك هاي زير كونيوم
185
سنتز تك مرحله اي بنزايميدازول با استفاده از پلي﴿N-كلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PCBS﴾وN,N,N,N-تتراكلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴿TCBDA)واسيداگزاليك
186
سنتز تك مرحله اي و موثر ايميدازول هاي سه استخلافي (5،4،2) از طريق واكنش چند جزيي (مشتقات بنزيل ، انواع بنز آلدهيد و آمونيوم استات) با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي Fe3O4 تحت تابش مايكروويو و بدون حلال
187
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمين ها با استفاده از كمپلكس تيوآميد و Cu(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
188
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمينها با استفاده از كمپلكس تيوآميد- مس(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
189
سنتز تك مرحله‌اي و موثر آريل-14H-دي‌بنزو[a,j]زانتن‌ها با استفاده از نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي MFe2O4 تحت شرايط رفلاكس و حلال‌هاي مختلف
190
سنتز تك مرحلهاي، تك ظرف و بدون حلال مشتقات H2- ايندازولو [b-1,2] فتالازين -11،6،1- تري اون در حضور نانوكاتاليزگر MCM-41-SO3H
191
سنتز تمپلت، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي مس ﴿II﴾، نيكل﴿II﴾ و جيوه ﴿II﴾ با ليگاندهاي بازشيف نامتقارن و بررسي اثر كاتاليتيكي يون فلزي بر هيدروليز و نوآرايي ايمين ، مطالعه رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس ها
192
سنتز تيتانات آلومينيوم به روش سل - ژل در ابعاد ريز دانه و بررسي پايداري حرارتي آن
193
سنتز تيو مورفوليدها در حضور نانو پروس سيليكاتي
194
سنتز تيوكيتونهاي حلقوي و بررسي صورتبندي :1- تيوسيكلواكتان -3- اون 1 و 9- دي تيوسيكلوهگزادكان -3 و 11- دي اون
195
سنتز تيونوكربامات در حضور كاتاليزورهاي ناهمگن جديد
196
سنتز جاذب نانو كامپوزيت پليمري با استفاده از نانو رس و كربن فعال در فوم پلي يورتان به منظور حذف آلاينده هاي نفتي از آب و پساب
197
سنتز جديد نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي حذف تركيبات رنگي
198
سنتز جديد و تك ظرف 3-N-آلكيل آمينو-2 آريل -5H-ايميدازو(1,2-b)پيرازول ها
199
سنتز جديد و تك ظرف 5-﴿3-﴿3- هيدروكسي -1،4-دي اكسو -1، 4-دي هيدرو نفتالن-2-ايل﴾-2-اكسو-3-ايندولينيل﴾ پيريميدين -2، 4، 6-﴿H1, H3,H5) - تري اون ها
200
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو [ايندولين- ايزواكسازولو.....
201
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو بنزو [h] كوئينولين- 307- ايندولين ها
202
سنتز جهت گزين دي سيانو آنيلين هاي پر استخلاف در حضور كاتاليزور پيريدين و بررسي اثر كاتاليزوري نانو ذرات SiO2
203
سنتز جوهر ديجيتال پايه AL-CO در كاشي و سراميك
204
سنتز چارچوب آلي- فلزي (MOF) نانومتخلخل با پايه تيتانيوم و تعيين مشخصات آن
205
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي متخلخل بر پايه ليگاند اتصال دهنده پورفيريني تتراكيس (4-كربوكسي فنيل) پورفيرين (TCPP) و بررسي كاربرد آن‌ها در حسگري كاتيون‌هاي فلزي
206
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي نانومتخلخل و نانوكامپوزيت‌هاي‌ هيبريدي چارچوب‌هاي فلز-آلي/كيتوسان(MOF/ Chitosan) و بررسي كاربردهاي آن ها به عنوان جاذب براي حذف آلاينده‌هاي آلي و كاتاليزور براي واكنش‌هاي آلي
207
سنتز چسب بافت با استفاده از فناوري نانو در ترميم بافت ها
208
سنتز چسب بافت بر پايه بهبود خواص اتصال سلولي به وسيله گروه هاي پپتيدي
209
سنتز چسب بايو بر پايه پلي يورتان
210
سنتز چسب زيست سازگار پليمري بر پايه يورتان
211
سنتز چسب گرما ذوب پلي وينيل بوتيرال (PVB) براي چسباندن فلزات (آلومينيم و آهن ) به آينه
212
سنتز چسب هاي نشاسته اي
213
سنتز چسب و پلي‎يورتان‎هاي زيست‎تخريب‎پذير با استفاده از آمينوليز ضايعات پلي‎اتيلن‎ترفتالات (PET)
214
سنتز چند جزئي اسپيرو[دي ايندنوپيريدين-ايندولين]تري اون ها با استفاده از كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت MCM-41-SO3H
215
سنتز چند جزئي بر پايه ايزوسيانيد محصولات فعال زيستي جديد پاسريني
216
سنتز چند جزئي و تك ظرفي 1- آزابي سيكلو [3 ، 1 ، 0 ] هگز - 3 - ان به كمك امواج ماكروويو در شرايط بدون حلال
217
سنتز چند جزئي و تك ظرفي برخي مشتقات تري آريل اكسازول ها و تري آريل ايميدازول ها به كمك امواج ماكروويو در حضور كاتاليزگر نانو ذرات Al2O3 َو در شرايط بدون حلال
218
سنتز چند جزيي 1و4-دي هيدروپيريدين ها به روش واكنش هانش با استفاده از سوكسينيميد و ساخارين
219
سنتز چند جزيي مشتقات ايميدازول و بنزايميدازول با استفاده از نانو كامپوزيت طبيعي پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله‌اي
220
سنتز چند جزيي مشتقات دي هيدرو پيريميدينوني با استفاده از نانو كاتاليزگر هسته/پوسته جديد مغناطيسي كامپوزيتي سولفونه شده بر پايه پلي اتيلن گليكول
221
سنتز چند كتودي هيدروپيريدين جديد
222
سنتز چند گونه نانو ذرات زئوليتي بدون استفاده از عوامل آلي هدايت كننده ساختار و شكل دهي آنها با و بدون كاربرد پايه به منظور ساخت جاذب هاي زئو ليتي
223
سنتز چند مشتق از 1-﴿a- آلكيل آمينو بنزيل﴾ -2- نفتول به روش يك مرحله اي با استفاده از كاتاليزور نانوجانيت بال
224
سنتز چند مشتق از 2-﴿آريل﴾-8 و 9 دي فنيل فورو﴿3 و2 -e)(1و2و4﴾ تري آزولو﴿1و5-c﴾پيريميدين
225
سنتز چند مشتق از اتيل 3- آمينو-1- IH- بنزو f كرومن -2- كربوكسيلات
226
سنتز چندجزئي مشتق هاي كرومنو [3,2-d] پيريميدينون ها تحت شرايط بدون حلال
227
سنتز چندجزئي مشتقات4H-پيران با استفاده از نانوكاتاليزور مغناطيسي Fe3O4@Asp
228
سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي با استفاده از نانوكاتاليزگر سبز گرافن اكسيد/كيتوسان
229
سنتز چهار جزئي مشتق‌هاي ايندنوپيريدين در حضور كاتاليزگر سولفاميك اسيد تثبيت شده بر روي نانو ذرات سيليس
230
سنتز چهار جزئي مشتقات 6- آمينو -1- هيدروكسي -2 و 4- دي آريل دي هيدرو پيريميدين - 5 - كربونيتريل
231
سنتز چهار جزئي مشتقات پيرول با كمك كاتاليزور كيتوسان و ذرات نانو متخلخل MCM-41-SO3Hدر شيمي سبز
232
سنتز چهار جزئي و بدون حلال تركيبات 2- هيدروكسي - 4 ، 6- دي آريل - نيكوتينو نيتريل ها در حضور نانو ZnFe2O4
233
سنتز چهار جزئي و تك ظرف مشتق‌هاي 2-آمينو-3-سيانو پيريدين با استفاده از نانو سيليكاي پوشش داده شده با سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور ناهمگن
234
سنتز چهار جزيي مشتقات پيرانوپيرازولي در مجاورت نانوكاتاليزور مغناطيسي كامپوزيتي آهن اكسيد/ سلولز سولفوريك اسيد
235
سنتز چيدمان هاي ممكن براي فرايندهاي شامل جداسازي و يك واكنش شيميايي دو¬جزيي
236
سنتز حرارتي پودر و لاستوتيت
237
سنتز حساس كننده هاي جديد پيل خورشيدي بر پايه ي تترازول و مطالعه ي نظري استخراج يون هاي فلزي با استفاده از پپتيد هاي حلقوي
238
سنتز حسگر پليمري فلوروسنت براي شناسايي كاتيون آهن
239
سنتز حسگر گاز هيدروژن‌ بر پايه‌ي سازه‌هاي ليفي حاوي نانوذرات اكسيد فلزي
240
سنتز حسگرهاي گزينشي يون (Zn(II و كمپلكس هاي نشركننده سيكلومتال (Rh(III براي تصويربرداري سلولي و درمان : بررسي تجربي و نظري، و مطالعه نظري تشكيل كلاسترهاي جديد(Cu(I
241
سنتز حلقه هاي پنج عضوي نيتروژن دار با استفاده از پليمر حاوي يون آزيد و مطالعه محاسباتي خواص ساختاري و پيوندي تعدادي از مشتقات فلوئوردار كومارين
242
سنتز خود احتراقي بورات آلومينيوم و عوامل موثر بر آن
243
سنتز خود انتشار دما بالاي پودر نانوكامپوزيتي NiAl تقويت شده با ذرات تقويت كننده
244
سنتز داربست هيدروژلي بر پايه گيتوسان و نانو ذرات مختلف در مهندسي بافت
245
سنتز داروي آتنولول در مقياسي Batch
246
سنتز دترجنت آنيوني
247
سنتز در محل (in situ) نانو هيدروكسي اپاتيت بر روي نانو الياف پلي كاپرو لاكتان/ژلاتين به روش الكترو اسپري و الكتروريسي همزمان
248
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي توسط دندريمر هاي پلي آميد آمين و پلي پروپيلن ايمن بر روي كالاي پلي استري
249
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي/سيليكا بر كالاي پلي استر و ببرسي تاثير عمليات بعدي با تركيبات سيليكوني
250
سنتز در محل نانو ذرات مس روي كالاي پنبه¬اي بوسيله هيدرازين هيدرات جهت كاهش مقاومت الكتريكي
251
سنتز در محل نانو ذرات مس و اكسيد روي و نانو كامپوزيت آنها روي پارچه پلي استري با استفاده از دوپامين هيدروكلريد
252
سنتز در محل نانو كامپوزيت SnO2/Ag روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
253
سنتز در محل نانوتركيبات مس و اكسيدآهن در بستر هيدروژل طبيعي روي پارچه پنبه¬اي به منظور حصول خواص چندگانه
254
سنتز در محل نانوذرات منگنز دي اكسيد و منگنز فريت بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن ها
255
سنتز در محل و خصوصيت يابي نانو ذرات اكسيد روي و اكسيد آهن بر پارچه پنبه / پلي استر
256
سنتز درايمرهاي نسل اول سيكلوتري فسفازن با N- متيل، N- اتيل، N - فنيل پيپرازين
257
سنتز درجات نانو ذرات اكسيد روي توسط كلياب با روش فراصوت بر روي كالاي پنبه اي
258
سنتز درجاي PDMS گرفت شده در حضور نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي
259
سنتز درجاي نانوذرات LiF روي پيش ماده هاي اسپينل آلومينات منيزيم و تاثير آن بر ريزساختار و خواص اپتيكي قطعات تفجوشي شده با SPS
260
سنتز درجاي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني در حضور نانوذرات هالويزيت عامل دار شده با Fe3O4 با رفتار حافظه ي شكلي
261
سنتز درمحل و خصوصيت يابي نانو ذرات سلنيوم روي كالاي پشمي جهت حصول خواص چندگانه
262
سنتز دما پايين نانو زير كونات كلسيم به روش نمك مذاب
263
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو
264
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو , the synthesis of AB2 derivative of PAMAM dendrimer with axo end groups
265
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PAMAM , sythesisof a dendrimer with aldehyde surface group rrom OAMAM
266
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PPI , synthesis of a dendrimer with aldehyde surface group from PPI
267
سنتز دندريمرها و اصلاح آن ها با تركيبات نفتاليميدي جهت تهيه مواد رنگزاي فلورسنتي
268
سنتز دندريمرهاي پلي آميدو آمين با گروه هاي انتهايي كروبو كسيليات و هيدروكسيل و بررسي خواص بيولوژيكي آن
269
سنتز دي آريل و آلكيل - آريل سولفونها از سولفونيك اسيدها و سنتز آريل سولفونيك اسيدها با استفاده از معرف سيليكا سولفوريك اسيد
270
سنتز دي آمنيو تري فنيل متان ها با استفاده از كاتاليزور تنگستو فسفريك اسيد هيدرات در شرايط بدون حلال
271
سنتز دي اكسيد توريوم- دي اكسيد اورانيوم با استفاده از روش ژلاسيون داخلي
272
سنتز دي اكسيد تيتانيوم با پيش ماده آلكو كسايد تيتانيوم به روش هيدروترمال
273
سنتز دي اكسيد تيتانيوم با پيش ماده آلكو كسايد تيتانيوم به روش هيدروترمال
274
سنتز دي انيل اتر از اتانول زير و فوق بحراني در حضور كاتاليزورهاي همگن به روش پيوسته
275
سنتز دي تيوكاربامات ها در حضور بستر جامد KF/A/2O3
276
سنتز دي چالكون ها و چالكون ها و افزايش نيتروآلكان به چالكون ها و فلوئورداركردن آن ها تحت شرايط ملايم
277
سنتز دي ساليسيلات ، بررسي اثر كاتاليزور و مايع يوني بر آلكيل يا آسيل دار كردن هيدرو كينون و مطالعات شيمي كوانتومي فنيل سولفونيل آزيد، فنيل سولفونيل نايترن و مكانيسم واكنش آن ها
278
سنتز دي سيليسيد موليبدن به روش آلياژ سازي مكانيكي
279
سنتز دي هيدرو2-اكسو پيرول ها، پي پيريدين ها و 2(H5)-فورانون ها با استفاده از N،N ،N ،N ' ،N' تترا متيل اتان-1و2- دي آمين پيوند داده شده با سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزور
280
سنتز دي هيدروكينازولينون ها از مسير واكنش هاي تراكم دو و سه جزئي با استفاده از نانوكاتاليست هاي كربوهيدراتي جديد
281
سنتز دي ويتيل آمين هاي پر استخلاف با استفاده از واكنش هاي استرهاي استيلني با آمونيوم استات در مجاورت تري فنيل فسفين
282
سنتز دي وينيل آمين هاي پر استخلاف با استفاده از واكنش استرهاي استيلني با آمونيوم استات در مجاورت تري فنيل فسفين
283
سنتز دي‌هيدروكينازولينون‌ها در حضور كاتاليزورهاي نانوساختار حاوي بور
284
سنتز ديتيوكارباماتهاي فلزي به عنوان مواد افزودني به روغن موتور
285
سنتز ديسپرس كننده بر پايه B - نفتالين سولفونيك اسيد پلي كندانس شده با فرم آلدييد (NSC) و بررسي خواص فيزيكوشيميايي آن
286
سنتز ديسپرس كننده هاي پلي كربوكسيلاتي و بررسي كاربرد آنها در تهيه مواد رنگزاي ديسپرس
287
سنتز ذرات بزرگ پليمري په روش پليمريزاسيون پراكنشي
288
سنتز ذرات پليمري غير كروي به شكل همبرگر با استفاده از مونومر هاي استايرن و 2- اتيلن هگزيل متاكريلات
289
سنتز ذرات پليمري نانو شبه پولك
290
سنتز ذرات فوق ريز آلياژي مغناطيسي توسط احياء كلريد آنها در فاز گازي
291
سنتز ذرات نانو سيليكا از خاك معدني
292
سنتز ذرات نانو متري تيتانيات سرب﴿P8T103 ) به روش (LTdS )
293
سنتز ذرات نانوآفتابگردان پلي متيل متاكريلات/پلي استايرن
294
سنتز رتگزاي كاتيونيك آنتي ميكروبيال بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص رنگرزي و ضد ميكروبي آن بر روي كالاي اكريليك
295
سنتز رزين DMDHEU و بررسي خواص آن بر روي كالاي سلولزي
296
سنتز رزين آلكيد توسط مايكروويو
297
سنتز رزين اپوكسي ـ پلي يورتان محلول در آب جهت بكارگيري در سيستم هاي الكتروديپوزيشن به روش كاتدي
298
سنتز رزين اكريلات مس
299
سنتز رزين اكريلاتي امولسيوني با استفاده از عوامل شبكه كننده با كاربرد رنگ هاي ترافيكي
300
سنتز رزين امبرلايت 2-XAD تلقيح شده با نانو دي اكسيد منگنز بعنوان يك جاذب جديد و كاربرد ان براي جدا سازي و پيش تغليظ يونهاي مس. كادميم . نيكل و كبالت
301
سنتز رزين امولسيوني BA-MMA و بررسي اثر نوع و ميزان امولسي فاير بر چسبندگي و خواص مكانيكي فيلم حاصله
302
سنتز رزين اوره فرمالدهيد به عنوان عامل شبكه‌كننده مورد مصرف در صنايع چاپ
303
سنتز رزين پلي استر اكريلات پخت شونده با اشعه UV حاوي نانوذرات سيليكا
304
سنتز رزين پلي استر غير اشباع از ضايعات PET
305
سنتز رزين پلي استر غيراشباع از بازيافت شيميايي TEPبه روش گلايكول كافت
306
سنتز رزين پلي استر غيراشباع اصلاح شده به منظور بهبود خواص سازگاري با بافت، پايداري نوري و پخت شوندگي آن براي پلاستينه كردن بافت ها
307
سنتز رزين پلي اوره با مقادير مختلف هارد سگمنت و مطالعه خواص مكانيكي آنها
308
سنتز رزين تابش پز اليگواستر آكريلات از بطريهاي ضايعاتي PET
309
سنتز رزين ملامين فرمالدهيد پايه آبي و بررسي چند خواص فرآيندي
310
سنتز رزين نيتروسلولز خود امولسيفاي شونده در آب بوسيله ي گرافت كردن با پلي يورتان
311
سنتز رزين يورتان اكريلات پخت شونده با uv وبررسي اثر يك نانو ذره كروي بر مقاومت خراش و شرايط پخت آن
312
سنتز رزينهاي آكريليك ترموپلاسم حلالي (كاربرد در صنايع رنگ )
313
سنتز رندگدانه هاي نشري بر پايه نفتاليميد در حضور بستر KF/AI2O3
314
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه β-نفتول در حضور كاتاليزگر nano-cellulose/TiCl4
315
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه بنزوتيازول يا 1، 2، 4، 5- چهار استخلافي ايميدازول در حضور كاتاليزور روي برميد
316
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه بنزيميدازول و بررسي پارامترهاي رنگرزي آن
317
سنتز رنگ هاي ديسپرس راكتيو از رنگ هاي ديسپرس و كاربردشان روي نايلون و مخلوط هاي پلي استر/پشم
318
سنتز رنگ‌هاي آلي بر پايه پلي‌اِن براي استفاده در نانوساختارهاي سلول خورشيدي حساس شده با رنگ
319
سنتز رنگدانه آبي آلومينات كبالت از زئوليت نوع A به روش تعويض يون
320
سنتز رنگدانه اولترا مارين صورتي
321
سنتز رنگدانه اولترمارين
322
سنتز رنگدانه فتالوسيانين مس و تهيه خمير ديسپرسيون آن جهت استفاده در چاپ منسوجات
323
سنتز رنگدانه لوستري جهت اعمال روي لعاب بدنه هاي سراميكي
324
سنتز رنگدانه هاي آهن ﴿زرد ، قهوه اي ،سياه﴾
325
سنتز رنگدانه هاي صدفي بر پايه ميكا
326
سنتز رنگزاهاي ديسپرس و ديسپرس راكتيو از مواد حد واسط و بررسي پارامترهاي شيمي‌فيزيك جذب آنها روي نايلون، پشم و نانو الياف نايلون
327
سنتز رنگزاي ديسپرس با قابليت هيدروليز شوندگي بر پايه سولفونيل فلورايد و بررسي خواص رنگرزي آن بر روي پلي استر
328
سنتز رنگهاي آز جديد حاوي حلقه هاي 5 اكسازلوني و پير يميديني و ساخت سلولهاي خورشيدي بر پايه اين رنگها
329
سنتز رنگهاي ازوي جديد حاوي قلع و بررسي رفتار سولواتوكروميك و محاسبات تئوري انها
330
سنتز رنگهاي جديد ازو شامل حلقه هاي مورفولين و (4H) -5 اكسازولون
331
سنتز رنگهاي جديد ديس ازو حاوي حلقه 1 و 3 و 4 - تيادي دي ازول
332
سنتز رنگهاي سبز از مس
333
سنتز رنگهاي فلوئوردار ازو جديد حاوي حلقه اكسازولوني
334
سنتز رنگينه ديسپرس راكتيو و بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب بر روي الياف نايلون معمولي و نانوالياف
335
سنتز رنگينه ديسپرس قرمز 1 و بررسي اثرات زيست محيطي آن
336
سنتز رنگينه راكتيو و بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب بر روي الياف سلولزي
337
سنتز رنگينه طوسي مخصوص لعاب
338
سنتز روغن (اسيد چرب) اپوكسيده
339
سنتز رويه هاي تطبيقي پايدار براي سيستم هاي دو بعدي ديچيتال
340
سنتز زئوليت Y با استفاده از بنتونيت و بررسي خواص فوتو كاتاليتيكي آن در تخريب آلاينده ها
341
سنتز زئوليت Y و بررسي جذب يون سيانيد بوسيله آن
342
سنتز زئوليت ZSM-5 و بررسي كاربرد آن در رفرمينگ كاتاليستي نفتا
343
سنتز زئوليت از خاكستر سبوس برنج و امكان¬سنجي استفاده از آن در حذف كادميوم و روي از محلول¬هاي آبي
344
سنتز زئوليت از سرباره ي كوره القائي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
345
سنتز زئوليت با ذرات نانو نفره و نيكل به منظور از بين بردن ميكروب ها و تركيبات آلاينده
346
سنتز زئوليت موردنيت و كاربرد آن در فرآيند ايزومريزاسيون اتيل بنزن
347
سنتز زئوليت نوع NaA براي جداسازي دي اكسيد كربن از متان در فرآيند جذب سطحي
348
سنتز زئوليت هاي نانوحفره A، X وY به منظور خذف تركيبات گوگردي از برش هاي نفتي
349
سنتز زانتن ها در شرايط حرارتي بدون حلال توسط كاتاليزور نانوتيتانياسولفوريك اسيد
350
سنتز زيستي نانوذرات CdS و بررسي اتصال آنها به سلولهاي سرطاني
351
سنتز زيستي نانوذرات مس توسط باكتري ...
352
سنتز ساختار دوگانه نانو رشتههاي روي اكسيد و تركيبات فلز-آلي به صورت هسته-پوسته و استفاده از آنها به عنوان حسگرهاي گازي مقاومتي در آمونياك و اتانول
353
سنتز ساختار هسته-پوسته كادميوم تلورايد/زينك سلنايد و بررسي اثر پوسته زينك سلنايد بر ويژگي‌هاي نورتابي نقاط كوانتومي كادميوم تلورايد
354
سنتز ساختار هسته-پوسته كادميوم تلورايد/زينك سلنايد و بررسي اثر پوسته زينك سلنايد بر ويژگي‌هاي نورتابي نقاط كوانتومي كادميوم تلورايد
355
سنتز ساختارهاي تك‌بعدي نقره- اكسيد مس به روش پلي ال
356
سنتز ساده هتروسيكلهاي آريل استخلافدار 1‚2- ديازيني جديد
357
سنتز ساده و رفتار جذب هيدروكسيدهاي لايه دوگانه جاگير شده Mg-Mn-Fe-LDHو Mg-Zn-Fe-LDH نسبت به رنگ هاي آزو موجود در محلول آبي
358
سنتز ساليسيلات ها، بررسي اثر كاتاليزور و مايع يوني بر آلكيل دار يا آسيل دار كردن دي متو كسي بنزن ها و مطالعات شيمي كوانتومي ديمرهاي 18ضلعي
359
سنتز سامانه رهايشي بر پايه پلي يورتان و بررسي آهسته رهش فرآورده¬هاي استاتين
360
سنتز سامانه نانوهيبريدي براي تصويرنگاري و درمان تومور سينه در عمل كنترل شده ليزر- هايپرترميا با استفاده از داروي DOX
361
سنتز سامانه‌ي پليمري هوشمند نانوساختار به عنوان يك محلول كِشنده ي جديد در يك بيوراكتور غشايي اسمزي
362
سنتز سبز برخي از مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از N و N-دي اتيل -N-سولفواتان آمونيوم تتراكلرو آلومينات به عنوان كاتاليزور و مايع يوني اسيدي
363
سنتز سبز برخي از مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از N,N دي اتيل N سولفواتان آمونيوم تتراكلروآلومينات به عنوان كاتاليزور و مايع يوني اسيدي
364
سنتز سبز پروپارژيل آمين هاي حاوي گروه سولفاناميدي با ساتفاده از نانوكاتاليزور قابل بازيافت
365
سنتز سبز پروپارژيل آمين هاي حاوي گروه سولفاناميدي با ساتفاده از نانوكاتاليزور قابل بازيافت
366
سنتز سبز كامپوزيت‌هاي نانوذرات آهن مغناطيسي و كربن فعال با استفاده از ضايعات صنايع آهن و امكان‌سنجي استفاده از آن‌ها در حذف فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي
367
سنتز سبز نانو ذرات اكسيد روي zno به روش هاي سل-ژل و هم رسوبي و بررسي فعاليت فتو كاتاليستي آنها در حذف رنگدانه هاي آلي از نمونه هاي آبي با استفاده از روش اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
368
سنتز سبز نانو ذرات پالاديم با استفاده از صمغ بلوط و كاربرد آن به عنوان يك نانو كاتاليست ناهمگن و قابل استفاده مجدد در واكنش هاي كوپلاسيون سوزوكي
369
سنتز سبز نانو ذرات دي اكسيد منگنز و بررسي فعاليت فوتو كاتاليستي آن
370
سنتز سبز نانو ذرات دي اكسيد منگنز و بررسي فعاليت فوتو كاناليستي آن
371
سنتز سبز نانو ذرات فلزي نقره و تيتانيوم دي اكسيد بر پايه عصاره پياز گياه عنصل
372
سنتز سبز نانو ذرات كلوييدي نقره در بستر پليمرهاي طبيعي بعنوان بيو سنسوردر شناسايي آمونياك
373
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره شكوفه نارنج
374
سنتز سبز نانو ذرات نقره بر روي سطح نانو صفحات مغناطيسي اكسيد گرافن به منظور حذف برخي از رنگ هاي آلاينده محيط زيست
375
سنتز سبز نانو ذرات نقره و اكسيد روي با استفاده از پليمر زيست سازگار و عصاره گياهي دارچين و مطالعه خواص نوري، فوتوكاتاليستي و سينتيكي آن¬ها
376
سنتز سبز نانو ذره مغناطيسي آهن پوشش داده شده به روغن زيتون و اثبات كارايي آن در استخراج و اندازه گيري نيكل(II) به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتريUV - Vis
377
سنتز سبز نانو زيست-حسگرهاي نقاط كوانتومي كربن آلائيده شده با نيتروژن به كمك شير جهت تخريب رنگ اسيد بلو 113، شناسايي Fe3+ و باكتري اشرشيا كلي
378
سنتز سبز نانو كامپوزيت نقره /خاك اره با استفاده از عصاره برگ شمشاد و كاربرد ان در حذف يونهاي تاليم
379
سنتز سبز نانوذرات ZnO با استفاده از عصاره گياه دارويي و بررسي ويژگي هاي فوتوكاتاليتيكي و ضد باكتريايي آن
380
سنتز سبز نانوذرات پالاديم با استفاده از صمغ بلوط و كاربرد آن به عنوان يك نانو كاتاليست ناهمگن و قابل استفاده مجدد در واكنش هاي كوپلاسيون سوزوكي
381
سنتز سبز نانوذرات فريت كبالت به روش سل-ژل اصلاح شده و بررسي كارايي آنها در رهايش داروي دوكسوروبيسين
382
سنتز سبز نانوذرات نقره از عصاره آبي پوست نارنج
383
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از گياه پنيرك و بررسي فعاليت ضد باكتريايي آن
384
سنتز سبز نانوذرات نقره با بهره گيري از چند گونه گياهي و جانوري و بررسي خواص ضدميكروبي، ضد سرطاني و آنتي اكسيداني آنها
385
سنتز سبز نانوذرات نقره براي تشخيص و اندازهگيري آنيونهاي معدني گوگرد دار
386
سنتز سبز نانوذرات نقره ي مورد استفاده در جوهرهاي رسانا به روش سونوشيميايي
387
سنتز سبز نقاط كربني با استفاده از برگ درخت كاج و بررسي كاربرد آن ها در تهيه ي نانوكامپوزيت همراه با روي اكسيد و كروم جهت حذف رنگ هاي صنعتي از پساب ها
388
سنتز سبز نقاط كربني وكاربرد آن در: (1) اندازه گيري يون هاي آهن ( III ) و سرب توسط روش اسپكتروفوتومتري( 2) طراحي يك آرايه حسگر رنگ سنجي بر اساس پردازش تصوير براي تشخيص انواع مختلف آب
389
سنتز سبز نقاط كوانتومي كربن از آب هويج به روش هيدروترمال
390
سنتز سبز نقاط كوانتومي كربني با استفاده از گياه زعفران و بررسي كاربرد آن در اندازه گيري داروها و تصويربرداري از سلول هاي زنده
391
سنتز سبز و خصوصيت يابي نانو ذرات نقره، اكسيد روي و اكسيد روي/نقره با استفاده از كلياب بر روي كالاي پنبه اي
392
سنتز سبز و شناسايي نانوذرات مگنتيت با استفاده از عصاره هاي پوست انار- پوست هندوانه و گل گاوزبان
393
سنتز سبز و شناسايي نانوذرات مگنتيت با استفاده از عصاره هاي پوست انار- پوست هندوانه و گل گاوزبان
394
سنتز سبز و موثر تركيبات 3،2،1 -تريآزول حاوي سولفوناميد تحت شرايط كليك شيمي
395
سنتز سديم تيتانات پودري (Na2Ti3O7)
396
سنتز سراميك نانوساختار با قابليت تبادل يون براي استفاده در الكترودياليز
397
سنتز سراميكهاي زيست فعال بروش سل - ژل و بررسي ساختار آنها با استفاده از تكنيك هاي طيف سنجي مادون و رامان
398
سنتز سري جديد مشتقات بنزوديازپين ها با استفاده از يك واكنش چهارجزئي بر پايه ايزوسيانيد
399
سنتز سريع و كارآمد تركيبات اكسيندول جوش خورده با استفاده از كاتاليزور آلي-معدني با پايه زيستي در شرايط شيمي سبز
400
سنتز سطح‌فعال‌هاي كاتيوني به منظور اصلاح نانو كلي و بررسي خواص رنگبري آن‌ها از محلول‌هاي رنگي
401
سنتز سمنتيت توسط فرايندهاي مكانيكي- حرارتي و ذوب جزئي مخلوط هماتيت- گرافيت
402
سنتز سه جزئي تركيبات 4-آريل-1و4- دي هيدروپيريدين جوش خورده بر اساس واكنش هاي تراكمي 1و3- دي كربونيل ها
403
سنتز سه جزئي تك ظرف 2- آمينو-4H- پيران ها و 2- آمينو-4H- كرومن ها
404
سنتز سه جزئي تك ظرفي 5- آمينو - 1 ،3- دي آريل - 1H- پيرازول - 4 - كربونيتريل ها با استفاده از كاتاليزگر L - پرولين
405
سنتز سه جزئي مشتقات 1و4-دي هيدروپيريدين با استفاده از فرآيند افزايش مايكل
406
سنتز سه جزئي مشتقات -2هيدروكسي- – 1،4نفتوكينون با استفاده از كربوكسي متيل سلولز
407
سنتز سه جزئي مشتقات آكريدين ها با استفاده از كاتاليزور موثر L - پرولين در دماي اتاق
408
سنتز سه جزئي مشتقات بنزايميدازول در حضور نانو كاتاليزگرهايي بر پايه سيليكا
409
سنتز سه جزئي مشتقات پر استخلاف آميدها در حضور نانو ذرات سيليكا
410
سنتز سه جزئي مشتقات پيريدازين ها توسط واكنش آريل هيدرازون با مالونيتريل و آليدها در حضور كاتاليزورهاي بازي
411
سنتز سه جزئي و تك ظرفي دي آلكيل5-(سيكلو هگزيل آمينو) -1-فنيل-1-H - پيرازول -3و4- دي كربو كسيلات ها در حضور كاتاليزور نانو ذرات a-Fe2O3
412
سنتز سه جزيي مشتقات 3 - آمينو - 4 - سيانو - 5 - فنيل -H1- پيرول - 2 - كربو كساميدها در حضور نانو ذرات آلومينا (Al2O3)
413
سنتز سوپرجاذب هاي حاوي كود با رهايش كنترل شده بر پايه آكريليك اسيد متصل شده به پليمرهاي زيست تخريب پذير طبيعي
414
سنتز سوپرجاذب هاي دولايه حاوي كود، با ويژگي رهايش آهسته و تاثير گروه هاي آمينوالكل بر عملكرد آن
415
سنتز سورفكتانت هاي جديد و ارزيابي اثر كاتاليستي آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل از طريق واكنش‌هاي چند جزئي در آب
416
سنتز سولفوناميدها با آميداسيون﴿آميد دار كردن﴾مستقيم با استفاده از نانوكاتاليست ها در مايعات يوني براي استفاده به عنوان پيش ماده در صنايع دارويي
417
سنتز سولفيدهاي مس با روش احتراقي محلولي
418
سنتز سونو شيميايي جاذب نانو ساختار حاوي تركيبات سديم يا پتاسيم بر پايه سيليكا همراه با مدلسازي و بررسي سنتيك جذب آن طي فرايند حذف يونهاي فلوئورايد
419
سنتز سونوشيميايي و بررسي خواص ضد باكتريايي نانو ساختاري از قلع-فسفر
420
سنتز سونوشيميايي، شناسايي مشخصات و مدل سازي سينيتيك نوعي جاذب نانو ساختار مناسب بر پايه آلومينا به منظور جذب فلزات سنگين از آب
421
سنتز سيال مگنتورئولوژيك و بررسي روش‌هاي پايدارسازي آن با تأكيد بر استفاده از نانوذرات
422
سنتز سيانوپيريدين ها از طريق واكنش هاي تراكمي
423
سنتز سيستم جديد تري آزينوتترازپين و مشتقات تري آزينوتترازين , synthesis of novel triazino tetrazpine system and some triazino tetrazines derives
424
سنتز سيليس متخلخل از سيليس طبيعي
425
سنتز سيليكاهاي آلي نانومتخلخل متناوب (PMOs) و كاربرد آنها در واكنش هاي چندجزئي بر پايه تركيبات دي كربونيل و جفت شدن متقاطع شامل واكنش هاي هك و سوزوكي
426
سنتز سيليكاي مزو ساختار با هدف كاربرد در انتقال دارو
427
سنتز سيليكاي مزومتخلخل عامل دار كردن آن با گروه هاي عاملي مناسب و بررسي توانايي آن در حذف هيدروژن سولفيد از نفت خام
428
سنتز سيليكاي نانوساختار به منظور حذف تركيبات آلي فرار
429
سنتز سيمان استخوان كلسيم فسفاتي و بررسي خواص آن
430
سنتز سينتانها و بررسي اثر تاننهاي مصنوعي ﴿سنتزي و تجاري﴾ فول بكتان و سينتان/ تركيب كاتيونيك بر رنگرزي نايلون و پشم بارنگزاهاي مستقيم
431
سنتز شبكه نانو كامپوزيتي بر پايه اكريليك سيلان به روش سل - ژل و بررسي آن به عنوان ليزر جامد مواد رنگزا
432
سنتز شبكه هاي ماكرومولكولي از طريق متصل كردن پليمرهاي ستاره اي هترو آرم
433
سنتز شناسايي . مطالعات ساختاري و بررسي خواص نوري پليمرهاي كئورديناسيوني جيوه در ابعاد نانو
434
سنتز شناسايي پلي (آميد-ايميد)هاو پلي (استر-ايميد) هاي آروماتيك آليفانيك جديد كايرال حاوي قطعات -Lلوسين ،Lفنيل آلانين ،بنزوفنون و اپيكلن توسط روشهاي تابش دهي ريز موج و حرارت دهي كلاسيك
435
سنتز شناسايي ساختار و بررسي رفتار طيف سنجي و الكتروشيميايي كمپلكسهاي كادميم و جيوه با ليگاند باز شيف 3 3- بيس پيريدين - 3- ايل متيلن - اتان - 1 - 2- دي امين
436
سنتز شناسايي نانو كاتاليزور هاي هتروژن و تجديد پذير با استفاده از كمپلكس هاي تثبيت شده فلز مس و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن
437
سنتز شناسايي و بررسي بر هم كنش نانوذرات و كمپلكس هاي برخي از فلزات واسطه سري اول كارموزين با ماكرو ملكول هاي زيستي
438
سنتز شناسايي و بررسي خواص فيزيكي نانو ذرات كبالت منگنات
439
سنتز شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي چند هسته اي مس با مشتقات ليگاند فنيل سياناميد
440
سنتز شناسايي و تعيين ساختار و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكسها
441
سنتز شناسايي و خواص كاتاليزوري نانو كامپوزيت جديد اكسيد فلز /پلي ونيل الكل / كمپلكس فلزات واسطه به روش الكتروريسي
442
سنتز شناسايي و كاربرد كاتاليستي ميكروهيپريد سلولز طبيعي كملكي شيف باز و توليد نانو ذرات اكسيد فلزي بر پايه تجزيه حالت جامد اين بيوكاتاليست
443
سنتز شناسايي و مطالعه رفتا الكتروشيميايي تعدادي از كمپلكسها ي تك هسته ايي و دو هسته ايي با فلزات واسطه و ليگاندهاي پيريدين 2- 6 - دي كربو كسيليك اسيد داي پيريدل امين و تيوسيانيد
444
سنتز شناسي و بررسي خواص الكترو شيميايي كمپلكس هاي تك هسته اي جديدي از برخي فلزات واسطه باليگندهاي شيف باز دهندهN,Oداراي گروه آزو
445
سنتز شيشه با رهايش كنترل شده براي استفاده در كشاورزي
446
سنتز شيشه حاوي بور به روش سل-ژل جهت به كارگيري در ترميم زخم هاي سطحي
447
سنتز شيشه سراميك زيست فعال با جزء ضدباكتريايي با روش سل ژل
448
سنتز شيشه سراميك هاي كانا سيتي
449
سنتز شيمايي گرافن وكاربرد آن در سلول خورشيدي نسل سوم
450
سنتز شيميايي نانو اسپينل Mgal2o4 ﴿آلومينات منيزيم﴾
451
سنتز شيميايي نانو اسپينل MgL2O4 ﴾آلومينات منيزيم
452
سنتز شيميايي نانو پودر زير كونيا بررسي تحولات فازي سينترينگ و ريز ساختار
453
سنتز شيميايي نانو پودر زيركونيا ، بررسي تحولات فازي ، سينترينگ و ريزساختار
454
سنتز شيميايي نانو پودر هيدروكسي آپاتيت جايگزين شده توسط منگنز و بررسي فعاليت آنتي باكتريال پودرهاي حاصله
455
سنتز شيميايي نانو پودر هيدروكسي آپاتيت جايگزين شده توسط يون كبالت و بررسي فعاليت آنتي باكتريال پودرهاي حاصله
456
سنتز شيميايي نانو ذرات سرب سولفيد و بررسي كاربرد آنها بعنوان حسگر گاز
457
سنتز شيميايي نانو كاتاليست اكسيد نيكل و كاربرد آن به عنوان نانو كاتاليست براي توليد گازهاي اكسيژن و هيدروژن
458
سنتز شيميايي نانوذرات طلا از لجن آندي مس
459
سنتز شيميايي و زينتر پودرهاي نانو ساختار مس - نيكل
460
سنتز شيميايي و زينترينگ پودرهاي كامپوزيتي W- 2- 40% - WTCU
461
سنتز شيميايي و مشخصه‌يابي پوشش آب‌گريز بر روي سطح فويل فلزي
462
سنتز صحبت به روش پيشگوكننده خطي )lpd(
463
سنتز غربال هاي مولكولي MCM-48 و MCM-41 و اصلاح آنها با گروه هاي آميني به منظور بررسي جذب برخي از فلزات سنگين
464
سنتز غشا تراواگزين پلي(2-اكريل آميد-2-متيل-1-پروپان سولفونيك اسيد/گرافن و بررسي خصوصيات آن
465
سنتز غشا نانوكامپوزيتي پلي سولفون/استرانسيوم تيتانات پاسخگو به نور باهدف كاهش گرفتگي غشا در راكتور غشايي فوتوكاتاليستي به منظور جداسازي داروي سفالكسين از آب هاي آلوده
466
سنتز غشاء پلي ﴿وينيل الكل﴾ اتصال عرضي شده با فوماريك اسيد و بررسي بهبود خواص و عملكرد غشاء در فرايند تراوش تبخيري با ساخت غشاهاي شبكه مركب PVA/Nax
467
سنتز غشاء پيل سوختي پليمري بر پايه پلي ايميدهاي سولفونه و مطالعه اثر ذرات سيليكا بر عملكرد آن
468
سنتز غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي ايميد/ گرافن اكسايد عامل دار شده با مايعات يوني و سنتز غشاهاي آلياژهاي پليمري پلي ايميد/ پلي ايميد شاخه‌اي سولفونه‌ جهت كاربرد در پيل‌هاي سوختي غشاي پليمري
469
سنتز غشاي تبادل آنيون ناهمگن براي جداسازي نمك هاي مقاوم حرارتي توسط فرآيند الكترودياليز
470
سنتز غشاي زئوليتي NaA به منظور بررسي كارآيي آن در آب زدايي از مخلوط هاي آب /اتانول و آب/ اتيل استات
471
سنتز غشاي نانو حفره زئوليتي 3A با روش تعويض يون
472
سنتز غشاي نانوفيبر نانوكامپوزيتي جهت تصفيه پسابهاي حاوي فلزات سنگين
473
سنتز غشاي نانويي جهت جذب سم ديازينون از محيطصهاي كشاورزي و عرصه صهاي حساس زيست محيطي .
474
سنتز فاز مولايت و بررسي عوامل موثر بر تشكيل آن
475
سنتز فتو كاتاليست يد - دي اكسيد تيتانيوم جهت حذف آلاينده رنگي متيل اورانژ
476
سنتز فريت كبالت نانوذره اي و بررسي راندمان توليد
477
سنتز فريت كلسيم به روش آلياژسازي مكانيكي
478
سنتز فريت نيكل به روش تجزيه حرارتي و كاربرد آن در گرمادرماني مغناطيسي
479
سنتز فريت نيكل نانومتري به روش احتراقي
480
سنتز فريت نيكل نانومتري به روش سنتز احتراقي
481
سنتز فسفر و نيتريل آمونيم (به عنوان ماده مقاوم كننده پارچه در برابر شعله )
482
سنتز فضاگزين بيس-β-آمينوكتون¬ها از 4،1-بنزن دي¬كربالدهيد و مشتقات آنيلين از طريق واكنش مانيخ كاتاليز شده با زيركونيوم اكسي¬كلريد
483
سنتز فعال كننده ي سطحي با استفاده از روغن استخراجي از ضايعات مرغ
484
سنتز فلزشيشه اي پايه آهن و بررسي مقاومت به خوردگي آن
485
سنتز فلوئور آپاتيت به روش شيميايي
486
سنتز فوتوترمال و شيميايي نانوكامپوزيـت هاي اكسيد گرافن احيا شده به عنوان فوتوآند براي سلولهاي خورشيدي پليمري
487
سنتز فوتوكاتاليست دياكسيدتيتانيوم اصلاح شده با كربن بدون پيش-برنده كربن در حضور نور مرئي
488
سنتز فوق روان كننده پلي كربوكسيلاتي و بررسي اثرات آن بر بتن
489
سنتز فوق روان كننده ي پليمري بر پايه ي پلي كربوكسيلات اتر
490
سنتز فيتوشيميايي نانوذرات نقره از پوست موز و بررسي خواص ضد باكتري آن ها
491
سنتز فيشر تروپش به كمك كاتاليست دو عامله آهن - ژئوليت: بررسي سينتيك و اكنش ها و مدلسازي راكتور
492
سنتز فيشر-تروپش با استفاده از كاتاليست كبالت در راكتور دوغابي
493
سنتز فيلترهاي مايكروويو با استفاده از روش پراكندگي معكوس
494
سنتز قارچ كش تريسيكلازول در اشل آزمايشگاه و بنچ
495
سنتز كاپرولاكتام در فاز مايع و جامد و مطالعات نيمه صنعتي و محاسبات INITIO AB به روي لاكتام ها
496
سنتز كاتاليزگر MP/CMP و كاربرد آن در اكسايش الكل ها
497
سنتز كاتاليزگر زيستي بر پايه پوسته بادام زميني و استفاده از آن در واكنش هاي چندجزئي مشتمل بر تركيبات H4-پيران و بررسي بيوجذب آن در حذف فلزات سنگين +2Hg و+2Cd از پساب¬هاي نفتي و صنعتي
498
سنتز كاتاليزور اسيد جامد كربن نيتريد مزومتخلخل عامل دار شده با سولفونيك اسيد و استفاده از آن در سنتز تركيبات كينازولين و اكسازين
499
سنتز كاتاليزور اسيدي هيدروژن 1،4- دي آزونيابي سيكلو ﴿2،2،2﴾ اكتان بي سولفات ﴿HDBOB ﴾ واستفاده از آن براي استري كردن الكل ها با استفاده از اسيد استيك ، يد دار و برم دار كردن الكل ها و همچنين محافظت كردن الكل ها به وسيله ي دي هيدروپيران
500
سنتز كاتاليزور انتقال فاز جديد برا برمه كردن تركيبات آروماتيك
501
سنتز كاتاليزور مايع يوني بر پايه كافئين و استفاده از آن در واكنش تراكمي براي تهيه مشتقات بنزيليدين و زانتن
502
سنتز كاتاليزور نانو سوپر اسيد جامد مغناطيسي Fe3O4@ZrO2/SO42- و استفاده از آن در واكنش مانيخ
503
سنتز كاتاليزورهاي زيست بسپار آگاروز عامل دار شده اسيدي براي كاربرد در واكنش هاي تهيه H4- پيران ها و آكريدون ها
504
سنتز كاتاليزورهاي مايعات يوني بر پايه ي مواد طبيعي و استفاده از آن در تهيه مشتقات پيريميدينون ها
505
سنتز كاتاليست PtM ....بر روي بسترهاي كربني مزو متخلخل و مطالعه فعاليت الكترو كاتاليستي آن در پيل سوختي متانولي مستقيم
506
سنتز كاتاليست براي تبديل متانول به الفين هاي سبك
507
سنتز كاتاليست پلي اكسو متالات ناهمگن براي گوگردزدايي اكسايشي از تركيبات نفتي
508
سنتز كاتاليست جديد واناديم (IV) تترافنيل پورفيرين تترافلور و متان سولفونات و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در برخي از واكنشهاي آلي
509
سنتز كاتاليست ساپو-34 به روش ‍ژل خشك در دماي بالا
510
سنتز كاتاليست هاي متالوپورفيرين منگنز و قلع قرار گرفته بر روي بستر نانوورقه هاي گرافن اكسيد و استفاده از آن ها در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها، اكسايش الكل ها و محافظت الكل ها
511
سنتز كاتاليست هايي بر پايه گرافن اكسيد و گرافن اكسيد احيا شده و كاربرد آنها در كاهش الكتروشيميايي كربن دي اكسيد و مطالعات رفتار ابرخازني آنها
512
سنتز كاتاليست‌هاي آلفادي ايمني پالاديم جهت توليد نانوذرات پلي‌اتيلن و شناسايي آنها
513
سنتز كاتاليست، ساخت و مدلسازي راكتور بستر سيال جهت آسايش متانول به فرمالدئيد
514
سنتز كاتاليستهاي دو پايه زيگلر _ ناتا و بررسي عملكرد آنها در فرايند پليمريزاسيون دوغابي اتيلن
515
سنتز كاتاليستهاي دي¬ايميني با فلز فعال نيكل با ليگاندهاي حجيم براي توليد پلي¬اتيلن و كوپليمريزاسيون اتيلن با مونومر غيرقطبي مونوكسيدكربن
516
سنتز كارآمد و يك مرحله اي بنزازول ها در محيط آبي
517
سنتز كارآمد و يك مرحله اي بنزازول هاي داراي استخلاف سولفوناميد
518
سنتز كاربيد بور به روش فعال سازي مكانيكي و گرمايش مايكروويوي
519
سنتز كاربيد سيليسيوم به وسيله گرمايش مايكروويوي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
520
سنتز كاربيد موليبدن با استفاده از سيستم MoO3-Zn-C به كمك گرمادهي در مايكروويو
521
سنتز كاربيدبور توسط احياي منيزيوترمي و آلومينيوترمي با استفاده از طراحي يك فرايند جديد توليد اكسيد بور
522
سنتز كامپوزيت FE- WC به روش احياي كربوترميك از سيستم فعال سازي شده WO2,FE2 O3 و كربن
523
سنتز كامپوزيت Fe-WCبه روش احياي كربوترميك از سيستم فعال سازي شده WO3 ، Fe2Oو كربن
524
سنتز كامپوزيت NI/NIFE2O3- 10NIO به روش واكنش حالت جامد و بررسي اثر افزودني Y2O3
525
سنتز كامپوزيت پليمري نانو لوله¬هاي هالويزيت به منظور دارو¬رساني كنترل شده فني¬توئين سديم
526
سنتز كامپوزيت تنگستن- مس- نقره به روش رسوب دهي شيميايي و بررسي خواص آن
527
سنتز كامپوزيت ريز مولكول‌ها، رنگ‌هاي حساس به نور و نانو مواد هادي همراه با P3HT در سلول‌هاي خورشيدي پليمري
528
سنتز كامپوزيت سيليكا و تيتانياي مزوپروس با استفاده از سور فكتانت CTAB
529
سنتز كامپوزيت كورديرين - مولايت به روش شيميايي
530
سنتز كامپوزيت كورديرين - مولايت به روش معدني
531
سنتز كامپوزيت ناتوژل - هيدروژل آهن بر پايه مونومرهاي حساس به دما و پ هاش و كاربرد آنها در رهايش دارويي دوكسوروبيسين
532
سنتز كامپوزيت ﴿نانوفوتوكاتاليست- نانوپليمرقالب مولكولي﴾ و بررسي كاربرد آن در حذف تركيبات رنگزا و دارويي از پساب
533
سنتز كامپوزيت نايلون/نقره، نايلون/مس، نايلون/نقره/مس و بررسي ويژگي¬هاي كالاي حاصل
534
سنتز كامپوزيت نيكل سلنيد/نيكل گوگرد كروي شكل/نانولوله كربني و تركيب ريز كره توخالي هسته-پوسته مس-كبالت- سلنيد و بررسي كاربرد آن‌ها در ابر خازن‌ها
535
سنتز كامپوزيت ها و نانو كامپوزيت هاي زئوليتي با اكسيدآهن به منظور حذف چند راديونوكلئيد
536
سنتز كامپوزيت هاي پايه گرافني جهت حذف آلاينده هاي آلي آب
537
سنتز كامپوزيت هاي رزين اكريليك- اپوكسي و بررسي خواص مرتبط با نانوپوشش هاي پودري
538
سنتز كامپوزيت¬هاي گرافن عامل دار/ چارچوب آلي فلزي براي اصلاح سطح الكترود درابرخازن
539
سنتز كامپوزيتFe-WCبه روش احياي كربوترميكازسيستم فعال سازي شدWO3 ، Fe2O و كربن
540
سنتز كپسول هاي حاوي بازدارنده در پوشش خود ترميم شونده اپوكسي و بررسي خواص خوردگي آن
541
سنتز كربن سخت به‌عنوان آند باتري يون ليتيوم
542
سنتز كربن سولفونه شده و بررسي خواص كاتاليزوري آن در سنتز تركيبات آلي نظير دي بنزوزانتن ها، دي هيدروپيريميدينون ها و ايميدازولين ها
543
سنتز كربن شبه الماس ﴿DLC) به روش پلاسماي الكتروليتي
544
سنتز كربن متخلخل با حفره هاي نانومتري به عنوان بستر الكتروكاتاليست در پيل سوختي متانولي مستقيم
545
سنتز كربنات هاي آلي حلقوي با استفاده از دي اكسيد كربن و اپو كسيد
546
سنتز كربوكسي متيل كيتوسان سولفات
547
سنتز كره هاي توخالي سيسليسيوم اكسيد تيتانيوم اكسيد و بررسي كارآيي آن ها در دارورساني
548
سنتز كروموفورهاي استيلبني بعنوان سيستم هاي حساس براي سنجش پالاديوم ، سرب و مس بر اساس تكنيك فلوريمتري
549
سنتز كروموفورهاي جديد با پتانسيل شلاته كنندگي كاتيونها
550
سنتز كروموفورهايي بر پايه 4-آمينوبنزونيتريل براي تهيه پلي ايميدهايي با خاصيت NLO
551
سنتز كريستال مايع كلستريك پليمري زنجير-جانبي برپايه آكريليك و بررسي اثر مونومرهاي كايرال و غيركايرال روي خواص اپتيكي و رفتار مزومرفيك
552
سنتز كريستال مگنونيك سه بعدي با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي
553
سنتز كلوپليمر پيوندي آكريلونيتريل- كلرومتيل استايرن با استفاده از پليمريز اسيون راديكال انتقال اتم وبهبود خواص كوپليمر حاصل با استفاده از فناوري نانو
554
سنتز كليت هاي 1 و 2- دي آلكيل 3- هيدروكسي پيريدين 4- اون و تهيه كمپلكس آنها با يونهاي فلزي
555
سنتز كمپلكس جديد رنگي پينسر پالاديم و كمپلكس هايي با ليگاند 1 و 5- سيكلواكتادي ان: شناسايي، كاربرد به عنوان حسگر، واكنش هاي كاتاليستي و برهمكنس با DNA و پروتئين
556
سنتز كمپلكس جديد مس با استفاده از ليگاند تيوآميدي و بررسي كاربرد كاتاليزوري اين كمپلكس در نوآرايي بكمن براي سنتز آميدها از آلدهيد و هيدروكسيل آمين
557
سنتز كمپلكس ديمري پالاديم با فنيل آلانين و كاربرد آن در واكنش هاي سوزوكي، هياما، سيانيددار كردن و گوگرددار كردن آريل هاليدها
558
سنتز كمپلكس ها با استفاده از ليگند دي پيرومتن
559
سنتز كمپلكس هاي CN- اورتوپالاديت و كاربرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن متقاطع و يكسان تحت تابش ريز موج
560
سنتز كمپلكس هاي Cu (SAA) X و مطالعه سينتيك واكنش جانشيني ليگاند بزرگ حلقه و Cu (SAA)X
561
سنتز كمپلكس هاي آهن مشابه زيستي آنزيم اسيد فسفاتاز ارغواني رنگ و تهيه نانوكمپلكس هاي آنها
562
سنتز كمپلكس هاي اورتوپالاديت با ليگاند فسفر ايليد1، 3-دي كلروپروپانون در دماي محيط و شناسايي آن ها به كمك تكنيك هاي طيف سنجي FT-IR، NMRو بلور نگاري اشعهX
563
سنتز كمپلكس هاي باز شيف و اتصال شيميايي آن ها به سطح نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده و استفاده از آن ها به عنوان نانو كاتاليست در واكنش كاهش كتون ها
564
سنتز كمپلكس هاي باز شيف واتصال شيميايي آن ها به سطح نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده واستفاده از آن ها به عنوان نانو كاتاليست در واكنش كاهش كتون ها
565
سنتز كمپلكس هاي بازشيفت منگنز، مس، كبالت و آهن
566
سنتز كمپلكس هاي بازشيف-روي، مس و نيكل با استفاده از روش الكتروشيميايي و سنتز كاتاليست نانوسيليكا سولفوريك اسيد و بررسي خاصيت كاتاليستي آن در سنتزهاي آلي
567
سنتز كمپلكس هاي چند هسته ايي كبالت ﴿II﴾ با مشتقات ليگاند فنيل سياناميدي به عنوان يك سيستم رسانا
568
سنتز كمپلكس هاي دي پيرومتن سرب و واناديوم و بررسي خواص نوري انها
569
سنتز كمپلكس هاي روديـوم(III) و روتنيـوم(II) با ليگاندهاي پلي پيريديلي و ملوكسيكام، مطالعه تجربي و نظري برهمكنش آنها با DNA و BSA و اثر سميت اين كمپلكس ها بر روي رده هاي مختلف سلول هاي سرطاني
570
سنتز كمپلكس هاي مس ﴿II) با N و N بيس ﴿ 2 - پيريديل متيل ﴾ اتيلن دي آمين
571
سنتز كمپلكس هاي مس II، روي II، منگنز II با ليگاندهاي داراي دهنده هاي (N,O,S) با خواص آنتي اكسيداني به عنوان مشابه آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و بررسي اثرات دهنده هاي ليگاند و يون فلز بر روي قدرت آنتي اكسيداني
572
سنتز كمپلكس هاي مس II، روي II، منگنز II با ليگاندهاي داراي دهنده هاي (N,O,S) با خواص آنتي اكسيداني به عنوان مشابه آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و بررسي اثرات دهنده هاي ليگاند و يون فلز مركزي بر روي آنتي اكسيداني
573
سنتز كمپلكس هاي مونومر اورتوپالاديت ليگاند2- فنيل آنيلين: واكنش هاي جايگيري تك و دو مولكولي آلكين هاي متقارن و نامتقارن در پيوند Pd-C
574
سنتز كمپلكسهاي پلاتين ونيكل باليگاندهاي نيتروژن دار و بررسي برهمكنش آنها با DNA
575
سنتز كموسنسور فلورساني 7-دي اتيل آمينو-2 اكسو-H2-كورومن-3-كربوكساميد براي شناسايي انتخابي كاتيون ها
576
سنتز كموسنسور فلورساني 7-دي اتيل آمينو-2اكسو-H2-كورومن-3-كربوكساميد براي شناسايي انتخابي كاتيون ها
577
سنتز كموسنسورهاي فلورسانسي جديد مشتقات متوكسي و برمو 3- كربوكساميد
578
سنتز كننده موج سينوسي در محدوده 100-50 مگا هرتز
579
سنتز كو پليمر جديد تيوفني بر پايه 2،6-بيس (5-برمو-2-تاينيل)-آريل پيريدين و امكان‎سنجي كاربرد آن در نانو لايه‌هاي فعال مورداستفاده
580
سنتز كوئينو كسالين ها با استفاده از اسيدهاي لوئيس زير كونيوم﴿IV﴾
581
سنتز كوئينوكسالين در حضور نانو كاتاليست مغناطيسي بر پايه كائولن
582
سنتز كوانتوم دات هاي نيمه هادي براي استفاده در سلول هاي خورشيدي
583
سنتز كوپليمر استايرن – متيل متااكريلات براي كاربرد در حسگرهاي زيستي ( بيوسنسورها )
584
سنتز كوپليمر استايرن-مالئيك انيدريد در حضور نانو γ-Fe2O3 به عنوان كاتاليزور
585
سنتز كوپليمر جديد بر پايه تركيبات ترپيريديني و امكان‎سنجي كاربرد آن در نانولايه‌هاي فعال مورد استفاده در سلول‎هاي خورشيدي پليمري
586
سنتز كوپليمر جديد بر پايه مشتقات تيوفني و امكان سنجي استفاده آن در نانو لايه هاي مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي
587
سنتز كوپليمر مالئيك انيدريد-2-هيدروكسي اتيل متا آكريلات به روش پليمريزاسيون راديكاليو آمين دار كردن كوپليمر با آمين ها
588
سنتز كوپليمر نانومتخلخل استايرن و يك منومر دي وينيلي با اندازه تخلخل كنترل شده
589
سنتز كوپليمر هاي خود رنگ بر پايه بوتيل تيو نفتاليميد
590
سنتز كوپليمرهاي برپايه پلي استر/پلي اتيلن گليكول با عامل اتصال عرضي نانو كريستال سلولز و بررسي اثر ساختار بر خواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري آن ها
591
سنتز كوپليمرهاي ستاره اي شكل 2- هيدروكسي اتيل متا آكريلات وε-كاپرولاكتون با هسته ي مركزي گلوكز و بررسي خواص آنها
592
سنتز كينوكسالين 2(H1)-اون ها و دي هيدروكينوكسالين ها در حلال هايي با نقطه اتكتيك پايين
593
سنتز كينوكسالين در حضور كاتاليست سريم و بررسي فعاليت آنتي باكتريال كينوكسالين
594
سنتز كينوكسالين‌ها با استفاده از كاتاليزور نانوسيليكاسولفاميك اسيد بر اساس اصول شيمي سبز
595
سنتز كينولين ها در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد بر پايه نانو ذرات سيليكا
596
سنتز گرافن اصلاح شده با تيونين و دو هيدروكسيد لايه اي ( آلومينيوم - نيكل) و كاربرد آن ها به عنوان حسگرهاي الكتروشيميايي نيتريت و نيترات
597
سنتز گرافن اكسايد و اصلاح سطح آن به‌منظور حذف فلزات سنگين و آلاينده‌هاي رنگي از پساب‌ها
598
سنتز گرافن اكسايد و پلي -3- هگزيل تايوفن جهت كاربرد در سلولهاي خورشيدي
599
سنتز گرافن با روش هاي مختلف و بررسي كاربردهاي ويژه گرافن در صفحه هاي خورشيدي
600
سنتز گرافن به عنوان پايه كاتاليست
601
سنتز گرافن سه بعدي نيتروژن دوپه اصلاح شده با پليمر مايع يوني و ارزيابي آن به عنوان حسگر الكتروشيميايي
602
سنتز گرافن و بررسي اثر افزودن آن بر ريزساختار و خواص آبگريزي كامپوزيت آلومينا-گرافن
603
سنتز گرافيت نيتريد هيدروليز شده و عاملدار شده با ستيل تري متيل آمونيوم بروميد و كاربرد آن براي جذب رنگهاي آنيوني از آب
604
سنتز گريدهاي مختلف پلي وينيل الكل و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي آن
605
سنتز گفتار به وسيله شبكه هاي عصبي عميق
606
سنتز گفتار در زبان فارسي
607
سنتز گفتار فارسي
608
سنتز گلوله هاي كربني ساده و دوپ شده با گوگرد جهت استفاده در غشاهاي كامپوزيتي پلي سولفون و كاربرد آنها در جذب متيلن بلو
609
سنتز لاتكس پلي پيرول و بررسي خواص آن , preparation and study of some properties of polypyrrole latex
610
سنتز لاستيك اكريليك با استفاده از پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتمي ) PRTA (
611
سنتز ليتيوم نيكل كبالت منگنز اكسيد با روش تجزيه حرارتي پاششي به عنوان ماده فعال كاتدي باتري يون ليتيوم
612
سنتز ليگاند حاوي نفتالدهيد و بررسي كوئوردينه شدن آن با يون هاي فلزي
613
سنتز ليگاندهاي باز شيف دي سولفيدي و كمپلكس هاي نيكل(II)، روي(II)، بيسموت(III)، و كلاسترهاي مس(I) به عنوان كاتاليست واكنش هاي CuAAC؛ بررسي نقش ليگاندها در ساخت مدارهاي منطقي و به عنوان حسگر نشري گزينشي يون هاي مس، آهن، سيانيد
614
سنتز ليگاندهاي بنزوتيازول و بازشيف نشركننده به عنوان بازدارنده خوردگي و حسگر انتخابي يون Al3+ همراه با تصوير برداري سلولي و سنتز نقاط كوانتومي ZnS عامل‌دارشده براي سيستم حمل دارو
615
سنتز ليگاندهاي حاوي حلقه ي ايميدازوليدين و بررسي گوئور دينه شدن آن ها به يون منگنز
616
سنتز مؤثر تركيبات هتروسيكلي بر پايه تريآزول و انجام محاسبات كوانتومي بر روي آنها
617
سنتز مؤثر و سيز هتروسيكلهاي بيولوژيكي متنوع با استفاده از كاتاليزگرهاي مايع يوني و تابش فراصوت
618
سنتز مؤثر و مطالعه مسيرهاي شكست تركيبات-N الكل بيس (2-الكوكسي متيل فسفريل اكسي) آمينها با استفاده از كروماتوگرافي گازي- طيف سنج جرمي به منظور تحقق اهداف كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي
619
سنتز ماده حسگر سنسور رطوبت با استفاده از مواد نانوپروس TiO2-SnO2 به عنوان پايه و اصلاح آن و استفاده از اين مواد در فرايندهاي صنعت نفت گازو پتروشيمي
620
سنتز ماده رنگزاي 23 YELLOW DISPERSE.I.C
621
سنتز ماده رنگزاي 4-آمينو-N-بوتيل -1،8 نفتاليميد
622
سنتز ماده رنگزاي حلال بنفش 13
623
سنتز ماده رنگزاي ديس آزوي متال كمپلكس و بررسي خواص ضد باكتري آن
624
سنتز ماده رنگزاي ديسپرس بر پايه آمينوتيازول و بررسي خواص رنگرزي آن بروي پلي استر
625
سنتز ماده رنگزاي ديسپرس زرد 68 و تهيه واسطه هاي آن
626
سنتز ماده رنگزاي ضدميكروب برپايه بنزوتيازول
627
سنتز ماده رنگزاي كاتيونيك اصلاح يافته
628
سنتز ماده ي رنگزاي مونو آزوي ضد باكتري بر پايه آمونيوم چهارگانه
629
سنتز ماكروهتروسيكل هاي جديد با استفاده از TDG و DEG
630
سنتز مايع سيمان گلاس آيونومر سخت شونده با نور بر پايه آكريليك - ايتاكونيك اسيد
631
سنتز مايع هاي يوني اسيدي برونستد و اسيدي لوئيس بر پايه نمك هاي آمونيوم و بررسي خواص ترموفيزيكي آن ها در دماهاي (15/363 تا 15/298)K
632
سنتز مايع هاي يوني اسيدي... و كاربرد آنها در واكنش هاي يد داركردن و محافظت كردن الكل ها و آلدهيدها د رشرايط بدون حلال
633
سنتز مايع يوني [C1[morH و كاربرد آن در سنتز الكيل برميدها ، اكسايش الكل ها با استفاده از دي هيدروپيران
634
سنتز مايع يوني اسيدي morH﴿ HSO4﴾و كاربرد آن در سنتز آسيلال ها، محافظت از الكل ها با استفاده از دي هيدروپيران و استري كردن استيك اسيد با الكل هاي مختلف، همچنين احياي آلدهيدها با استفاده از واكنشگر(TMABH) در غياب حلال
635
سنتز مايع يوني اسيدي پيروليدينيوم بي سولفات H-NMP]HSO4] و كاربرد آن در استيله كردن الكل ها،محافظت كردن گروه كربونيل و آزيدي كردن الكل ها
636
سنتز مايع يوني تثبيت شده بر نانو ذره ي مغناطيسي و كاربرد آن به عنوان كاتاليزور در واكنشهاي چند جزئي
637
سنتز مايع يوني كايرال ﴿N- (S و N- دي بوتيل نيكوتينيوم برمايد و كاربرد آن د ركاهش و اكسايش كايرال تركيبات آلي
638
سنتز مايعات يوني اسيدي بر پايه كاتيون آمونيوم، مطالعه خواص فيزيكي آنها و كاربردشان به عنوان كاتاليزور براي تهيه 5-آريل پيريميدو-[b-5،4]كوينولون-دي ون ها
639
سنتز مايعات يوني عمل كرد آن‌ها بهعنوان بازدارنده خوردگي فولاد كمآلياژ در واحد اسيدشويي فولاد مباركه اصفهان
640
سنتز مايكروويوي دي سيليسيد موليبدن از مخلوط كنسانتره موليبدنيت و پودر سيليسيم
641
سنتز متالوپورفيرين ها يا پورفرين ها در حضور كاتاليزور اسيد جامد
642
سنتز متانول از گاز سنتز با استفاده از نانوكاتاليست هاي AL2O3/ ZnO/ Cu ارتقا يافته و بررسي كارايي انها و مقايسه آن با كاتاليست هاي صنعتي
643
سنتز متيل آنترانيليت و بنتازون
644
سنتز مدارهاي برگشت پذير توسط الگوريتم ژنتيك
645
سنتز مدارهاي كوانتومي با استفاده از كتابخانه¬ي توسعه يافته¬ي داراي گيت سه كيوبيتي TOFFOLI
646
سنتز مدارهاي كوانتومي با هدف بهبود معيارهاي مدل محاسبات كوانتومي يك‌‌طرفه
647
سنتز مدارهاي كوانتومي تحمل‌پذير اشكال
648
سنتز مدارهاي منطقي معكوس پذير با چند تابع هدف
649
سنتز مزوپروس تيتانيوم سيليكات مطالعه و بررسي ساختار
650
سنتز مس به روش احتراق محلولي
651
سنتز مستقيم پلي وينيل الكل نيمه هيدروليز شده از نانو ذرات پلي وينيل استات در آب
652
سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز روي كاتاليستهاي تركيبي Ý بهينه سازي شرايط عملياتي
653
سنتز مشتفات 5-﴿4-﴿4-برموفنيل﴾تيازول-2﴿H5﴾-ايليدين﴾ هيدرازين از مشتقات منوتيوسمي كاربازون 1و3 دي كتون ها
654
سنتز مشتق مناسب از سفالكسين (تركيب آنتي بيوتيك) به روش استيلاسيون عامل نيتروژن و كاربردآن به عنوان استاندارد داخلي در مطالعات فراهمي زيستي قرص سفوركسيم(آنتي بيوتيك جديد)
655
سنتز مشتق هاي 2-فنيل بنزاكسازول در حضور نانو سيليكا سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور ناهمگن
656
سنتز مشتق هاي هيبريدي بنزيل تيو - 1، 3، 4- تياديازول- ايزاتين و بررسي سميت سلولي آنها در شرايط برون تن
657
سنتز مشتقات (E)-2-(1 -Hتترازول-5-ايل))-3-فنيل آكريل‌ونيتريل تحت شرايط سبز و با صرفه اقتصادي توسط نانوكاتاليزور اورگانوسيليكا متناوب مغناطيسي عامل‌دار شده با ZnO
658
سنتز مشتقات 1 ، 4 - دي هيدروپيريدين ها و H2- ايندازولو [1,2-b] فتالازين -1، 6، 11- تري اون با استفاده از فرميك اسيد آبي
659
سنتز مشتقات 1 و 3 و 4- اكسادي آزول 2)5H(- ايمين از سمي كربازيدها , the synthesis of 1,3,4-oxadiazol-2)5H(-imine from semicarbazides
660
سنتز مشتقات 1 و4 دي هيدرو پيريدين اكريدينها در شرايط بدون حلال با حضور كاتاليزور
661
سنتز مشتقات 1، 4-دي هيدروپيرانو پيرازول و مشتقات بنزيل پيرازوليل كومارين تحت شرايط شيمي سبز در حضور كاتاليزوركيتوسان عاملدار شده با ملامين
662
سنتز مشتقات 1،4 – دي هيدروپيريدين ها و پلي هيدروكينولين ها توسط نانو كاتاليزور هسته - پوسته مغناطيسي عاملدار شده با آمينو فنيل استيك اسيد تحت شرايط شيمي سبز
663
سنتز مشتقات 1،4-ديازپين و 1،4-ديازسين
664
سنتز مشتقات 14H-دي بنزوزانتن با استفاده از نانوكاتاليست قلع نشانده شده روي سيليكا
665
سنتز مشتقات 1-آميدو‌آلكيل-‌2-نفتول‌ها و زانتن ها در حضور ZrCl4 در شرايط حرارتي و فراصوت
666
سنتز مشتقات 1-آميدوآلكيل-2-نفتول و آميدوآلكيل فنول ها در حضور كاتاليزور Nano-BF3.Sio2
667
سنتز مشتقات 2 - (دي بنزيل آمينو ) - 2 - آريل استاميد از واكنش سه جزئي دي بنزيل آمين و آلدهيدهاي آروماتيك با ايزوسيانيدها در حضور نانو ذرات سيليكا
668
سنتز مشتقات 2 -آمينو - 7-هيدروكسي - 4 -هيدرو سنتز مشتقات 2 -آمينو - 7-هيدروكسي - 4 -هيدرو بدون حلال
669
سنتز مشتقات 2- ايندولن ها از ايزاتين
670
سنتز مشتقات 2-(2-(آريل)-2-آلكيل و آريل-6-اكسو-1،2-دي هيدرو تيازاول[b،3،2][ 4،2،1]تري ازول-5- (6)-يليدين)استات و-5-آريل-1،2،4-تري ازوليدين-3-تيون
671
سنتز مشتقات 2،2،2- تري فلوئورواستيميدوئيل كلريد و بررسي واكنش هاي نوكلئوفيلي ....
672
سنتز مشتقات 2-آمينو بنزو تيازول با نانو كاتاليزور زيستي ايزين گلس
673
سنتز مشتقات 2-آمينوبنزوتيازول با استفاده از آمينواسيدها به عنوان كاتاليزورهاي دوعاملي با بكارگيري واكنش هاي چند جزئي در شرايط بدون حلال
674
سنتز مشتقات 2-مركاپتو بنزو تيازول با استفاده از كاتاليزور‌هاي مختلف
675
سنتز مشتقات 2-هيدروكسي-1،4-نفتوكينون با واكنش سه جزئي توسط كاتاليزور نانو متخلخل MCM-41
676
سنتز مشتقات 2و3-دي هيدروكينازولين﴿H1) اون داراي استخلاف در موقعيت 2در مجاورت و عدم حضور كاتاليز گرپاراتولوئن سولفونيك اسيد
677
سنتز مشتقات 3- آمينو - 5 - متيل - [1،1بي فنيل ]- 4 و 2- دي كربونيتريل در شرايط بدون حلال با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن III
678
سنتز مشتقات 3،4-دي هيدرو پيريميدين - اون /تيون ودي هيدروپيرانو- پيرازول با استفاده از فتاليميد -سولفونيك اسيد تترام تيل - بيس (سولفو) اتان 1-2- دي آمينيوم كلريد در شراي گرمايي ، ريز موج وفراصوت
679
سنتز مشتقات 4،1-دي هيدروپيرانو[2,3-c]پيرازول در حضور نانو كاتاليزو جديد MCM-41 عامل دار شده با (L)-گلوتاميك اسيد
680
سنتز مشتقات 5 ، 6 دي آريل 1، 2، 4 تري آزين 3 تيون يه عنوان عامل كمپلكس دهنده جهت شناسايي و تعيين مقدام كاتيون ها با استفاده از روش اسپكتروفتومتري
681
سنتز مشتقات 5- آريلوئيل -9،7،3،1- تترامتيل -8،2- دي تيو كسو -،9،8،3،2- تتراهيدرو-پيرانو-دي پيريميدين -ديون با استفاده از .....
682
سنتز مشتقات 5-آريل-5و6-2هيدروپيرانو(2و3-d)پيريدين 2و4و7تري اون با استفاده از تراكم سه جزيي باربيتوريك اسيدآلدهيد ملدروم اسيد در دماي اتاق
683
سنتز مشتقات 6 آمينو پيرانوپيرازول و 2آمينوH 4كرومن از طريق واكنشهاي سه‌جزئي با استفاده از سديم تترابورات دكاهيدرات
684
سنتز مشتقات 6،3،2-تري اكسو-8-آريل-6،4،3،1-تترا هيدرو- []پيريدو2،1[4،2،1]تري آزين-9،7-دي كربونيتريل
685
سنتز مشتقات 6-¬آمينو-¬پيرانو¬پيرازول و 2-¬آمينو-H4-¬كرومن از طريق واكنش¬هاي سه‌جزئي با استفاده از سديم تترا-بورات¬دكا¬هيدرات
686
سنتز مشتقات -7 آريال بنز و پيرانوكرومن ها به وسيله كاتاليستهاي هتروپلي اسيد
687
سنتز مشتقات 9-استايريل آكريدين و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر شيميايي براي تشخيص يون هاي فلزي و تركيبات نيتروآروماتيك
688
سنتز مشتقات H4- پيران در حضور نانو كاتاليزور مغناطيسي زيست پليمر سديم آلژينات و بهينه سازي عوامل موثر بر توليد 2،2- دي فنيل -4- ديمتيل آمينو والرو نيتريل به عنوان پيش ماده متادون در مقياس آزمايشگاهي
689
سنتز مشتقات N- 2-فنانترو[9،10]-ايميدازول 2-ايل بنزوسولفوناميد در حضور كاتاليزورمزوحفره15SBA- اصلاح شده با نانوذرات پالاديم
690
سنتز مشتقات β-استاميدوكتون ها توسط كاتاليست نانو اكسيد سريم
691
سنتز مشتقات آلفا-بنزيل آمينو كومارين در حضور كاتاليست 1- متيل -3- ( 3- پروپيل تري متوكسي سيلان )ايميدازوليوم تتراكلروايندات نشانده شده بر روي نانو سيليكا
692
سنتز مشتقات آمينو - فنيل تيازول ها در شرايط مختلف و با استفاده از حلال آب
693
سنتز مشتقات آنيليني پريلن دي‌ايميد و بررسي اثر استخلاف در كارايي آن‌ها به عنوان رنگ‌سرد
694
سنتز مشتقات اتيل ايمينو- ايندولين -2-اون -3 استخلاف شده , The synthesis of 3-substituted ethyl imino-indolin-2-one derivatives
695
سنتز مشتقات اسپيرو كرومن ها با استفاده از كمپلكس معدني بعنوان كاتاليست
696
سنتز مشتقات اسپيرواكسيندول‌ها با استفاده از كاتاليزگر نانوكامپوزيت پليمري بر پايه گرافن اكسيد
697
سنتز مشتقات انامينون در حلال سبز پروپيلن كربنات با استفاده از ميكروراكتور
698
سنتز مشتقات انامينيون با استفاده از كاتاليزور آمينو پروپيل
699
سنتز مشتقات ايميدازوآزين به روش واكنش‌هاي چند جزيي تك‌ظرف در مجاورت كاتاليزور نانوپروس MCM-41-SO3H
700
سنتز مشتقات ايميدازوپيريميدين ها با استفاده از نانوكاتاليزور ارگانو سيليكاي متناوب مغناطيسي عامل دار شده با گروه 3- پروپيل سولفونيك اسيد ( PMO-ICS-PrSO3H )
701
سنتز مشتقات ايميدازول با استفاده از كاتاليزور فريك كلريد تثبيت شده بر روي پلي (4-وينيل پيريدين) مشبك
702
سنتز مشتقات ايميدازول و بنزايميدازول توسط كاتاليزور بيوپليمر كيتوسان و بهينه سازي شرايط تهيه رابپرازول سديم از رابپرازول سولفيد
703
سنتز مشتقات ايميدازولي و بنزايميدازولي با استفاده از گرافن اكسيد عامل¬دار شده با ايزوسيانورات مغناطيسي آراسته شده با مس(II) تحت تابش ريزموج
704
سنتز مشتقات ايندول با استفاده از 2- بنزيليدن مالونونيتريل در حضور كاتاليزور مناسب
705
سنتز مشتقات ايندول با استفاده از لوئيس اسيد‌هاي جامد
706
سنتز مشتقات بنزايميدازوكينازولينون با استفاده از كربوكسي متيل سلولز در شرايط بدون حلال
707
سنتز مشتقات بنزايميدازول با استفاده از نانو‌كاتاليست كامپوزيتي گرافن‌اكسيد/ سيتريك‌اسيد
708
سنتز مشتقات بنزايميدازول وبنزايميدازوكينازولين با استفاده ازكاتاليزور نانوكامپوزيتي مغناطيسي Fe3O4برپايه پليمر كيتوسان
709
سنتز مشتقات بنزايميدازولي با استفاده از نانو زيست كاتاليست ايزين گلس مغناطيسي
710
سنتز مشتقات بنزو[a] پيرانو(3،2-c) فنازين ها با استفاده از نانو كامپوزيت كيتين-اكسيد روي تحت شرايط شيمي سبز
711
سنتز مشتقات بنزوايميدازولو/ بنزواكسازولو/ بنزوتيازولو 2- تيو استوفنون با استفاده از نانوذرات TiO2 و بررسي واكنش 1و6- دي آمينو آريل دي هيدروپيريدين دي كربونيتريل ها با ايندول آريل بنزوئين ها
712
سنتز مشتقات بنزيليدين - )5آريل ( تيازولوb[ ،3، 2]كينازولين
713
سنتز مشتقات بنزيميدازول ها با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي مانند فنيل فسفونيك و فنيل فسفينيك اسيد
714
سنتز مشتقات بنزيميدازول و بنزوتيازول در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد
715
سنتز مشتقات بيس فلورانتن و بي نفتيل از طريق حدواسطهاي آريني و بيس آريني
716
سنتز مشتقات بيس-﴿تتراكلروپيريدين﴾ازپنتاكلروپيريدين
717
سنتز مشتقات پريلني و بررسي كاربردهاي آنها در رنگهاي سرد
718
سنتز مشتقات پريميدين در حضور كاتاليزورهاي جامد
719
سنتز مشتقات پلي تيوفن ها و بررسي خواص آنها
720
سنتز مشتقات پلي هيدروكينولين ها در حضور نانو اكسيد سريم سنتز مشتقات اكسيندول ها در حضور نانو اكسيد سريم
721
سنتز مشتقات پلي‌ هيدروكينولين‌ ها در حضور فريك كلريد ‌تثبيت شده برروي پليمر پلي(4-وينيل پيريدين‌) مشبك
722
سنتز مشتقات پلي‌هيدرو‌كينولين‌ها و هيدرو‌آكريدين‌ها با استفاده از تري‌مزيك اسيد تثبيت شده بر پليمر زيستي كيتوسان
723
سنتز مشتقات پيران و آكريدين در حضور كاتاليزورهاي نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور
724
سنتز مشتقات پيران و پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با آلومينا
725
سنتز مشتقات پيرانوپيرازول در حضور يك نانو كاتاليست بازي و نيز طراحي كاتاليستي نوين براي سولفورزدايي از نفت خام
726
سنتز مشتقات پيرول با استفاده از واكنش چند جزئي بين استيل استون، آريل‌گلي‌اكسال، ايندول و آمين آليفاتيك
727
سنتز مشتقات پيرول با كاتاليست بيسموت تري كلريد
728
سنتز مشتقات پيرول در حضور كاتاليزور comph-SO3H
729
سنتز مشتقات پيرول در محيط آبي
730
سنتز مشتقات پيرول كاتاليست شده توسط 3 [AI[DS در آب
731
سنتز مشتقات پيرولي با استفاده از كاتاليزورهاي ZrOCl2.8H2O و يا MCM-41-SO3H در محيط آبي
732
سنتز مشتقات پيريدون هاي چند استخلافي با استفاده از كاتاليزورهاي سديم كربنات و 1و-4دي آزا بي سيكلو[]2.2.2 اكتان () DABC
733
سنتز مشتقات پيريدين با استفاده از كاتاليست¬هاي مايع يوني اسيدي و بازي تثبيت شده بر روي بستر نانو سيليكا
734
سنتز مشتقات پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با تيتانيوم
735
سنتز مشتقات پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با زيركونيا
736
سنتز مشتقات پيريدين و پيران در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه ZrO2/MCM-41
737
سنتز مشتقات تترازول از نيتريل ها با استفاده از سولفانيليك اسيد به عنوان يك كاتاليست اسيدي موثر و قابل استفاده مجدد
738
سنتز مشتقات تترازول از نيتريل ها بااستفاده از peg-oso3hبه عنوان كاتاليست پليمري موثر و قابل بازيافت
739
سنتز مشتقات تترازول با استفاده از كاتاليست هاي اسيدي برپايه غربال مولكولي MCM - 41ŸŸŸŸŸ اصلاح شده
740
سنتز مشتقات تترازول ها از طريق واكنش چهار جزئي
741
سنتز مشتقات تترازولي با استفاده از نانوكاتاليزور جديد مغناطيسي عامل دار شده با حلقههاي تترازولي
742
سنتز مشتقات تتراهيدروبنز b ژيران با استفاده از كمپلكس روي ﴿ii) بعنوان كاتاليست
743
سنتز مشتقات تتراهيدروبنزِو [a‍‍] زانتن -11- اون در حضور كاتاليزورهاي مناسب
744
سنتز مشتقات تركيبات كربونيل و بازيافت آنها از اين مشتقات به روش بدون حلال
745
سنتز مشتقات تري آريل ايميدازول‌ها در حضور كاتاليست پيريدينيوم N-پروپيل سولفونيك اسيد هيدروژن سولفات تثبيت شده برروي بستر نانو سيليكا
746
سنتز مشتقات تري آريل پيريدين با راهبرد واكنش هاي چندجزئي در حضور ارگانو سيليكاي متناوب ايزوسيانوراتي عامل دار شده
747
سنتز مشتقات تري فنيل – H 1 – ايميدازول – 2(H 3)- تيون
748
سنتز مشتقات تيازول با استفاده از واكنش هاي چند جزيي تركيبات كم الكترون در مجاورت آلدهيدها در شرايط بدون حلال
749
سنتز مشتقات تيازول،اكسوتيازول و بيس﴿تيازول،آكسوتيازول﴾از3-دي اكسي آلدوز2-آلوزبيس﴿تيوسمي كاربازون﴾
750
سنتز مشتقات تيواوره با استفاده از محلول اتكتيك كولين كلرايد- اوره و مطالعه DFT مكانيسم واكنش هيدروليز دي سيان در حضور استالدئيد به عنوان كاتاليست آلي
751
سنتز مشتقات تيومورفوليدها و استرهاي هانچ با استفاده از نانوكامپوزيت هاي زيستي مس (I) تثبيت شده بر روي پليمر كيتوسان و پوسته صدف فراوري شده با آسياب گلوله اي
752
سنتز مشتقات جديد 1و 3 و 2- تيادي ازول حاوي حلقه مورفولين
753
سنتز مشتقات جديد 2- اون ايندولين با استفاده از تركيب ايساتين
754
سنتز مشتقات جديد 4،2،1- تري آزولو {4،3 -بي } - 4،3،1 - تيادي آزين
755
سنتز مشتقات جديد آميدي كافئيك اسيد
756
سنتز مشتقات جديد ارتو استامينوفن، بررسي اثر مايع يوني بر آن و متيل دار كردن آنيسول و محاسبات شيمي كوانتومي آناليز كانفورماسيوني تركيبات دي آمينو، دي نيترو و آمينو- نيترواتان
757
سنتز مشتقات جديد از هتروسيكل هاي نيتروژن داربا استفاده از استيلن هاي فعال شده
758
سنتز مشتقات جديد اسپايرو- اكسيندولي حاوي حلقه اكسازولوني از طريق حلقه زايي 1. 3 - دو قطبي
759
سنتز مشتقات جديد استامينوفن، بررسي اثر مايع يوني بر آن و آسيل دار كردن آنيسول و محاسبات شيمي كوانتومي آناليز كانفورماسيوني تركيبات دي هيدروكسي ، دي تيول و دي سيليل اتان
760
سنتز مشتقات جديد اكسو و اسپايرو دي¬هيدروكينازولين بر پايه گاباپنتين و بررسي واكنش تري¬فلوئورواستيميدوئيل¬كلريد با سياناميد و سديم آزيد
761
سنتز مشتقات جديد امينواسپيروايندن
762
سنتز مشتقات جديد ايندولنين با استفاده از سيتريك اسيد و پروپانوييك اسيد به روش فيشر
763
سنتز مشتقات جديد برخي از كينولين ها از طريق جانشيني نيتروژن پيپرازين
764
سنتز مشتقات جديد پيرازول و بررسي اثرات مهاركنندگي ليپواكسيژناز آن‌ها
765
سنتز مشتقات جديد پيرازولين ها با استفاده از واكنشهاي چند جزئي بر مبناي –CH اسيدها
766
سنتز مشتقات جديد پيرانو- پيريميدين ها
767
سنتز مشتقات جديد تريازول و پيرازول
768
سنتز مشتقات جديد تيازولو پيريميدين با استفاده از كاتاليزور1،-4 دي آزا باي سيكلو 2(،2 ،)2 اكتان و ساير كاتاليزورها
769
سنتز مشتقات جديد تيازولو پيريميدين بااستفاده از كاتاليزور 4-1ديآزاباي سيكلو اكتان وساير كاتاليزورها
770
سنتز مشتقات جديد داروهاي آنتي بيوتيكي خانواده ي فلوروكينولون
771
سنتز مشتقات جديد ساليسيليك اسيد با استفاده از تركيبات 1، 3، 5-تري متيل بنزن و1، 3، 5-تري هيدروكسي بنزن و مطالعه نظري طبيعت برهمكنش‌هاي درون مولكولي تركيب 2، 4، 6-تري هيدروكسي-بنزن-1، 3، 5-تري كربوكسيليك اسيد
772
سنتز مشتقات جديد فلورسانس دار (H1-ايميدازو[-b5,4] فنازين) و بررسي كاربرد آنها به عنوان حسگر در تشخيص كاتيون هاي فلزي
773
سنتز مشتقات جديد فوران¬ها توسط واكنش¬هاي چند جزيي آريل‌گلي‌اكسال¬ها با نوكلئوفيل¬هاي نيتروژن¬دار
774
سنتز مشتقات جديد كوئينازوليني حاوي حلقه اكسازولوني تحت امواج مايكروويو
775
سنتز مشتقات جديد هيبريد آمينو بنزوتيازول و فنوكسي نيكوتينيك اسيد به عنوان عوامل مهر كننده آنزيم استيل كولين استرازو بوتيريل كولين استراز جهت درمان بيماري آلزايمر
776
سنتز مشتقات جديد يد دار . اكسازولون ها و بررسي يك نانو كاتاليز گر قلع در انجام اين واكنشها
777
سنتز مشتقات جديدي از كرومن ها با استفاده از واكنش دو مينو نووناگل هتروديلز آلدر در حضور نانو سيليكاي عامل دار شده با ترپيريدين
778
سنتز مشتقات چند استخلافي 2- اكسوسيكلوهگزن-3-كربوكساميدها و تري آزولوپيريميدين ها با استفاده از كاتاليزورهاي پتاسيم هيدوركسيد و پاراتولوئن سولفونيك اسيد (p-TsOH)
779
سنتز مشتقات چندجزيي كومارين با استفاده از نانوكاتاليزگر هاي هيبريدي/ مغناطيسي بر پايه پلي اورتان، سلولز، پلي آنيلين
780
سنتز مشتقات دندرايمر پلي (آميدوآمين ) PAMAM به عنوان دندايمر رساناي جريان الكتريسيته , synthesis of derivatives poly )Amido Amine( dendrimers as electrically conducting dendrimers
781
سنتز مشتقات دي هيدروپيريميدينون از طريق واكنش بيجينلي و شبه بيجينلي با استفاده از زيست پليمر آلژينيك اسيد و نانوكاتاليزور پوسته ي صدف فراوري شده با آسياب گلوله اي تحت شرايط بدون حلال
782
سنتز مشتقات ديازپيني و مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از نانوكاتاليزور مغناطيسي مس فريت و روي فريت
783
سنتز مشتقات زيست فعال پيرانوپيرازول و كومارين توسط نانوكاتاليزور هسته-پوسته مغناطيسي DABA
784
سنتز مشتقات سيكلوبوتاكينوگزالين-1، 2-دي ال از 1، 2-دي هيدروكسي 3، 4-سيكلوبوتن دي ان
785
سنتز مشتقات ضد ميكروب كتيوسان و مخلوط كردن آن با پلي اكريلونيتريل و امكان سنجي توليد ليف از آن
786
سنتز مشتقات عامل دار اسپيروپيريميدين با استفاده از يك واكنش تك ظرف سه جزئي
787
سنتز مشتقات فتالان در حضور كاتاليست نانو سيليكا سولفوريك اسيد و كربن سولفونه شده
788
سنتز مشتقات فسفين اكسيد از فسفين ها و استرهاي استيلني
789
سنتز مشتقات فنانتريدين از طريق بسته شدن آنيوني حلقه
790
سنتز مشتقات فنوكسي عوامل تاول زا و بررسي طيفهاي جرمي آنها با استفاده از دستگاه گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي
791
سنتز مشتقات فوران از طريق واكنش چند جزئي بين مشتقات گلي اكسال،استيل استون، باربيتوريك اسيد و تيو باربيتوريك اسيد
792
سنتز مشتقات كرومن تحت شرايط بدون حلال و با استفاده از كاتاليزور dmap
793
سنتز مشتقات كرومن در حضور كاتاليزوري مناسب
794
سنتز مشتقات كرومن ها و بررسي اتصال آنها به نانو ذرات سيليكا
795
سنتز مشتقات كرومن و 2 - آمينو تيوفن با استفاده از نانو كاتاليزگر مغناطيسي برپايه پوسته تخم مرغ
796
سنتز مشتقات كلروپيريدين پيريميدين ها
797
سنتز مشتقات كوئين اكسالين با استفاده از واكنش آسيلويين هاي هتروسيكل و دي آمين هاي آروماتيك وآليفاتيك
798
سنتز مشتقات كيتوسان آمفي فيليك با زنجيره هاي جانبي پلي -L لاكتيك اسيد , the synthesis of amphiphilic chitosan derivative having poly )L-Lactic acid ( side chains
799
سنتز مشتقات كينازولين در حضور لويس اسيد و نانو ذرات اسيد جامد حاوي زير كونيوم
800
سنتز مشتقات كينازولين در محيط نانوليپوزومي
801
سنتز مشتقات كينوكسالين در حضور روي اكسيد تثبيت شده بر روي پلي (4 -وينيل پيريدين) مشبك و سنتز پروپارژيل آمين ها در حضور نانوكاتاليزور بازشيف پالاديوم دار
802
سنتز مشتقات كينوكسالين در حضوركاتاليست هاي نانوساختاراسيدي جامد بر پايه سيليكاي مزوپور
803
سنتز مشتقات كينوكسالين ها با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي مانند فنيل فسفينيك اسيد و فنيل فسفونيك اسيد
804
سنتز مشتقات كينولين با استفاده از نانوكاتاليزگر مغناطيسي پايه سلولزي
805
سنتز مشتقات كينولين در حضور نانو كاتاليست هاي اسيدي جامد بر اساس سيلسكاي مزوپور
806
سنتز مشتقات كينولين ها و كينازولين اون ها كاتاليز شده با سيليكاسولفوريك اسيد با هسته Fe3O4 به عنوان يك اسيد جامد نانومغناطيسي بازيافت پذير طبق اصول شيمي سبز
807
سنتز مشتقات مختلف تتراهيدروپيريدين ها از مسير سنتز شبه پنج جزيي در حضور كاتاليست بيسموت تري كلريدو نانو فرومغناطيس
808
سنتز مشتقات هتروسيكل تري آزولي با استفاده از كاتاليزور زيستي هتروژن مس نشانده شده بر كلاله ذرت
809
سنتز مشتقات‌ ايندول ‌بنزيميدازول‌ها تحت تابش امواج فراصوت و بررسي واكنشهاي نوكلئوفيلي مشتقات استيميدوئيل ‌كلريد با نيتروآلكان‌ها
810
سنتز مشتقات1و8-دي اكسو-اكتاهيدروزانتن در حضور كاتاليزور نانو اكسيد سريم (IV)
811
سنتز مشتقات3- ﴿آلكيل ايمينو﴾ سيكلو هگزانون
812
سنتز مشتقات3,2,1-تري آزول از آلكينها و 2-(4-آزيدومتيل فنيل)-6-فنيل-H4- پيران-4-اون
813
سنتز مشتقات4، 7-دي¬اكسي-2-آريل-7،4-دي¬هيدروايندنو]2،1-[e پيريدو]2،1-[b ]4،2،1[ تري‌آزين-1،3-دي¬كربونيل
814
سنتز مشتقاتي از پلي تيوفن براي بهبود كار آمدي جذب نور از اين پليمر به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
815
سنتز مشتقاتي از تركيبات دي¬هيدروپيريميدينون و تتراهيدرو-2-تيواكسوپيريميدينون با استفاده از امواج فراصوت
816
سنتز مشخصه يابي نانو لوله هاي كربني رشد يافته بر پايه اكسيد منيزيم MgO
817
سنتز مشخصه يابي و ساخت داربست نانوليفي پلي كاپرولاكتون فومارات/پلي كاپرولاكتون جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
818
سنتز مشخصه يابي و سميت سنجي نانو ذرات هسته- پوسته Co1-xNiXFe2O4/ پليمر به روش سل- ژل
819
سنتز مشقات جديد (1،2،4) تري آزينو (4، 3)b- (1،2،4،5) تترازپين - 4H(6)- اون , synthesis of some novel derivatives of )1,2,4( triazino )4,3,b( )1,2,4,5( tetrazepine-4)6h(-one
820
سنتز مقايسه اي مشتقات جديد پيريميدو [b-5,4] كينولين با استفاده از واكنش تك ظرفي سه جزئي با تابش فراصوت و گرمادهي معمولي در حضور B- سيكلودكسترين
821
سنتز مكان و شيميايي دي سيليسيد موليبدن از مخلوط پودري MoO3/Mg/SiO2
822
سنتز مكانوشيميايي تركيبات موليبدن با استفاده از MoO3
823
سنتز مكانوشيميايي فريت نيكل-روي نانو ساختار و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
824
سنتز مكانوشيميايي كامپوزيت نانو ساختار WC- NI با استفاده از عناصر NICW
825
سنتز مكانوشيميايي كربنات استرانسيم از سنگ معدن سلستين
826
سنتز مكانوشيميايي نانوكامپوزيت Fe3AL-AL2O3 و بررسي خواص آن
827
سنتز مكانيكي-شيميايي كامپوزيت ماده فعال كاتدي ليتيم نيكل كبالت آلومينيوم اكسيد/ گرافن اكسيد سولفونه جهت كاربرد در باتري¬هاي ليتيم-يون
828
سنتز مگامرهاي پلي آميدو آمين (پامام مگامر)
829
سنتز مگامرهاي پلي آميدوآمين )پامام مگامر(
830
سنتز مگانگزين B- هيدروكسي 1،2،3- تري آزول ها و B- كربونيل 1،2،3- تري آزول ها به روش كليك با استفاده از كاتاليزور نانو ساختار مس
831
ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ TPPS و بررسي واكنش ﻓﻠﺰ زداﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻧها
832
سنتز منابع پيوسته جريان صفحه اي براي توليد پرتو تشعشعي مطلوب با استفاده از روش هاي ممان و حداقل مربعات و گسسته سازي آن ها براي طراحي آرايه صفحه اي
833
سنتز منومر بي تيوفن و تهيه همو و كوپليمر با اندازه نانو با منومر٣،٤-اتيلن دي اكسي تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي خواص پليمرهاي تهيه شده نظير رسانايي، مورفولوژي و حرارتي
834
سنتز منومرها و كوپليمرهاي جديد
835
سنتز منومرها و كوپليمرهاي جديد از طريق واكنش هاي افزايشي حلقوي
836
سنتز مواد رنگزاي آزو اسيدي بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص رنگزاي آن ها
837
سنتز مواد رنگزاي آزونفتاليميد و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر pH
838
سنتز مواد رنگزاي پلي هيدروكسي آزو-آزومتين و بررسي فعاليت ضد ميكروبي آنها
839
سنتز مواد رنگزاي ضد ميكروبي بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص و كاربرد آنها در رنگرزي الياف نساجي
840
سنتز مواد فعال سطحي بر پايه آلكيل گلوكزيد با قابليت زيست سازگاري و كاربرد آن در رنگرزي الياف اكريليك
841
سنتز مواد متخلخل شبكه اي شده بر پايه پلي استايرن به روش امولسيون
842
سنتز مواد منتقل كننده حفره با خاصيت انعطاف پذير و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي حالت جامد
843
سنتز موثر ايمين ها با استفاده از نانوكاتاليزورها MCM-41-SO3Hو بررسي افزايش TMSCNبه آنها در حضور كاتاليزور تترابوتيل آمونيوم فتالا يميد -Nاكسيل
844
سنتز موثر و سبز هتروسيكل هاي بيولوژيكي متنوع با استفاده از كاتاليزگرهاي مايع يوني و تابش فراصوت
845
سنتز موثرآلفا كتوتيوآميدها از تركيبات در دسترس آريل گلي اكسالها با استفاده از S8 و Na2Sتحت شرايط بدون حلال
846
سنتز مولايت و تهيه قطعات مولايتي به روش زينترينگ واكنشي با استفاده از خاكهاي نسوز ايراني و پودر آلومينا
847
سنتز موليبدوفسفريك اسيد و تنگستوفسفريك اسيد كپسوله شده در پلي استايرن و بررسي كاربردهاي آنها
848
سنتز ميكرو نانو ذرات اسپينلco2:mgal2o4
849
سنتز ميكروذرات نانوحفره دار سيليكا به روش سل ژل
850
سنتز ميكروكپسول با پوسته ملامين-فرمالدهيد حاوي 8-هيدروكسي كوئينولين و بررسي رفتار مقاومت به خوردگي در پوشش اپوكسي
851
سنتز ميكروكپسول بر پايه آمين محتوي بايوسايد اكسيد مس و بررسي ميزان رهايش آن در آب
852
سنتز ميكروكپسول‌هاي تابش‌پز بر پايه TPGDA با هسته روغن بزرك با استفاده از ميكرورآكتور
853
سنتز ميكروكپسولهاي پلي يورتاني زيست تخريب پذير جهت رهايش كنترل شده داروي تئوفيلين
854
سنتز ميكروكپسولهاي ترموكروم هسته/پوسته و كاربرد آن در جوهر
855
سنتز ميكروكرات شيشه‌اي در سيستم CuO-Al2O3-SiO2 به روش سل-ژل
856
سنتز ميكروكرات شيشه‌اي در سيستم CuO-Al2O3-SiO2 به روش سل-ژل
857
سنتز ميكروكره هاي تو خالي هيدروكسي آپاتيت با نانوساختار سطحي و بررسي جذب و رهايش دارو
858
سنتز ميكرو-نانو كامپوزيت آلومينا-سيليكون كاربايد با استفاده از پيش ماده آلي به صورت درجا
859
سنتز ميني امولسيوني پلي متيل متاكريلات براي دستيابي به نانوذرات پليمري ﴿با نگرشي بر فرايند سُل-ژل﴾
860
سنتز ناپيوسته، نيمه پيوسته و پيوسته استات هاي گليسرول توسط واكنش تبادل استري اتيل استات با گليسرول و مخلوط استات هاي گليسرول
861
سنتز نامتقارن مشتق فعال نوري دياكسان بوسيله ايميدويل نايترن فعال نوري، آناليز صورت بندي آن و بررسي واكنش هاي جانشيني هسته دوستي ايميدويل آزيد فعال نوري با آمين ها
862
سنتز نان ذرات Fe3O4 و كاربرد آن به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ ليزينوپريل
863
سنتز نانئ ذرات اكسيد آهن اصلاح شده براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
864
سنتز نانو / ميكرو ذرات پليمري جاذب آب و حساس به دما (جهت كاربرد در مخازن نفتي)
865
سنتز نانو اكسيد تيتانيوم متخلخل با استفاده از نشاسته سيب زميني
866
سنتز نانو اكسيدهاي واسطه (كروم، كبالت) و بررسي خاصبت كاتاليزوري آن ها در واكنش آلي
867
سنتز نانو اكسيدهاي واسطه (كروم، كبالت) و بررسي خاصبت كاتاليزوري آن ها در واكنش آلي
868
سنتز نانو الياف كربني با روش شناور سازي كاتاليست
869
سنتز نانو باريوم كرومات با استفاده از مواد فعال سطحي طبيعي و سنتزي
870
سنتز نانو بلورهاي ZNS با پيش ماده ي جديد روي و مطالعه ي ويژگي هاي اپتيكي آن
871
سنتز نانو بلورهاي آلاينده سولفيد روي و بررسي خواص ساختاري واپتيكي آن ها
872
سنتز نانو پليمرهاي رسانا از آنيلين و مشتقات آنيلين و بررسي خواص اين پليمرها
873
سنتز نانو پودر Al2O3 با روش هيدروترمال
874
سنتز نانو پودر Cr2O3 به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي استحكام چسبندگي پوشش پلاسمايي حاصله
875
سنتز نانو پودر Cr2O3 و تلقيح آن به ديرگداز منيزيا-كروميتي به منظور بررسي مقاومت به خوردگي
876
سنتز نانو پودر آلومينا به روش سل -ژل با استفاده از پيش ماده هاي كي ليتي
877
سنتز نانو پودر اكسيد روي به روش مكانو شيميايي و بررسي تاثير پارامترهاي سنتز بر خواص فيزيكي
878
سنتز نانو پودر پروسكايت تيتانات باريم دپ شده با نايوبيم به روش هيدروترمال-مايكروويو و بررسي خواص حسگري لايه ضخيم آن
879
سنتز نانو پودر كامپوزيت آلومينا / زيركونيا به روش مكانو شيميايي و بررسي اثر پارامترهاي موثر دما و زمان در فرآيند
880
سنتز نانو پودر ليتيوم كبالت اكسيد به عنوان ماده فعال كاتدي در باتري يون ليتيوم به روش تجزيه حرارتي در شعله با پاشش اولتراسونيك
881
سنتز نانو پودرهاي BiFeO3كودپ شده با Ni وBaو Bi1-X BaX Fe1-y Niy O٣) ,و بررسي خواص آن
882
سنتز نانو پوسته تيتانيوم دياكسيد به روش ميكروامولسيون و بررسي خصلت فوتوكاتاليستي آن
883
سنتز نانو پوسته هاي تيتانيم دي اكسيد با هسته هاي كربن
884
سنتز نانو تركيب دندرايمريك PAMAM-En.NHCOCH2CH2COOH و تخمين تعداد گروههاي كربوكسيليك اسيد انتهايي , the synthesis of PAMAM-En.NHCOCH2CH2COOH nano dendrimer and estimation of their carboxylic end groups
885
سنتز نانو تيوب هاي كربني با روش رشد روي پايه كاتاليست al2o2
886
سنتز نانو جاذب زيستي هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج ترامادول
887
سنتز نانو جاذب زيستي هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج ترامادول
888
سنتز نانو جاذب مغناطيسي با استفاده از تركيب اكسيد آهن- زئوليت و كاربرد آن در حذف يون هاي سرب، نيكل و كروم
889
سنتز نانو جاذب مغناطيسي با روش هم رسوبي و اصلاح آن با سورفاكتانت SLS و بررسي آن در اندازه گيري دارو
890
سنتز نانو جاذب هيدروكسيد دوگانه ي لايه اي نيكل- آلومينيم و به كارگيري آن در استخراج پارا آمينوبنزوئيك اسيد از فرآورده هاي بهداشتي و دارويي
891
سنتز نانو چند لايه هاي پليمري با استفاده از روش الكتروپليمريزاسيون
892
سنتز نانو حامل هاي ليپيدي حاوي نانوآلياژ طلا- نقره جهت تكميل زخم پوشهاي هوشمند در مقابل باكتري سودوموناس آريجينوزا
893
سنتز نانو ذرات Fe2O3 وكاربرد آن در حسگرها
894
سنتز نانو ذرات SiO2/ZrO2/TiO2 كامپوزيت شده با گرافن اكسيد و بررسي خواص آن
895
سنتز نانو ذرات V2O5 به روشسل - ژل و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن
896
سنتز نانو ذرات Y2O2Sبه عنوان آشكارساز اشعه X و تعيين ويژگيهاي ساختاري آن
897
سنتز نانو ذرات ZNO توسط ليزر اگزايمر و ساخت نانو ساختارهاي اكسيد گرافن -اكسيد روي
898
سنتز نانو ذرات ZnWO4 به روش نمك مذاب و مايكروويو و بررسي ريزساختاري آن
899
سنتز نانو ذرات آلومينا به روش سل -ژل و اصلاح آن با سديم دو دسيل سولفات جهت جداسازي سموم آفت كش از آب سيب قبل از آناليز با كروماتوگرافي مايع با كار آيي بالا
900
سنتز نانو ذرات آهن - كبالت به روش محلول احتراقي
901
سنتز نانو ذرات آهناكسيد با روش قوس الكتريكي كم ولتاژ با اعمال ميدان مغناطيسي خارجي و كاربرد نانو ذرات سنتز شده براي حذف يون سرب از آب
902
سنتز نانو ذرات ابررساناي پايه بيسموت به روش رسوب الكتريكي
903
سنتز نانو ذرات ابليتي به روش رفلاكس
904
سنتز نانو ذرات اكسيد آهن مغناطيسي پوشش داداه شده با سيليكا و عامل دار شده با صمغ عربي و استفاده براي حذف يون هاي فلزي مانند مس(ii) و سرب(ii) از نمونه هاي آبي و تعيين آن توسط طيف سنجي جذب اتمي
905
سنتز نانو ذرات اكسيد آهن و كاربرد آن به عنوان جاذب در استخراج با فاز جامد
906
سنتز نانو ذرات اكسيد روي ZnO به روش رسوب گذاري مستقيم و بررسي تاثير نوع حلال بر اندازه ذرات
907
سنتز نانو ذرات اكسيد روي آلاييده شهري با موليبدن و نقره به روش احتراقي به منظور حذف مواد الي از پساب هاي صنعتي با استفاده از امواج نور مريي و ماوراي بنفش
908
سنتز نانو ذرات اكسيد روي به روش شيميايي
909
سنتز نانو ذرات اكسيد روي در محيط پليمري و بررسي سميت سلولي و خواص فتوكاناليستي آن در تجزيه رنگدانه هاي آلي
910
سنتز نانو ذرات اكسيد روي و نيكل با استفاده از پلي گلايسيدول ابر شاخه به وسيله روش سل -ژل در جهت توسعه شيمي سبز
911
سنتز نانو ذرات اكسيد فلزي همراه با رنگرزي كالاي پنبه اي با رنگزاي مستقيم
912
سنتز نانو ذرات اكسيد گرافن اصلاح شده و بررسي قابليت آن درحذف مواد آلي از محيط آبي
913
سنتز نانو ذرات اكسيد مس به روش شيمي سبز و ارزيابي اثرات ضد ميكروبي آن
914
سنتز نانو ذرات اكسيدهاي آهن به روش قوس الكتريكي و كاربرد آنها به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از يون هاي فلزات سنگين نظير نيكل ، نقره و سرب
915
سنتز نانو ذرات پالاديم به روش پالس جريان و استفاده از آن به عنوان كاتاليست در اكسيد اسيون متانول
916
سنتز نانو ذرات پالاديوم و كاربرد هاي تجزيه اي آن
917
سنتز نانو ذرات پلي آلومينيوم كلرايد و فرايند انعقاد آن براي جداسازي آرسنيك از پساب صنعتي شركت فريكو
918
سنتز نانو ذرات پليمري سالامي شكل
919
سنتز نانو ذرات پليمري شبه دانه تسبيح
920
سنتز نانو ذرات پليمري غير كروي شبيه توپ گلف
921
سنتز نانو ذرات پليمري قارچ شكل
922
سنتز نانو ذرات پليمري مورد استفاده در رهايش دارو
923
سنتز نانو ذرات پليمري نعلبكي شكل
924
سنتز نانو ذرات تمشك گونه با استفاده از پليمريزاسيون پراكنشي
925
سنتز نانو ذرات تيتانات باريم
926
سنتز نانو ذرات دوفلزي نقره-مس به روش پلي¬اُل
927
سنتز نانو ذرات دي اكسيد قلع و نانو كامپوزيت اكسيد روئ-دي اكسيد قلع به روش هم رسوبي و بررسي خواص فوتو كاتاليستي آن
928
سنتز نانو ذرات زير كونيوم فسفونات و بررسي خواص آن در جذب و جداسازي يون هاي فلزات واسطه از محلول ها
929
سنتز نانو ذرات سولفيد روي خالص و سولفيد روي آلاييده با فلزات واسط به روش فوتو شيميايي و بررسي اپتيكي و فوتو كاتاليستي آن ها
930
سنتز نانو ذرات سيليكا
931
سنتز نانو ذرات ضد خوردگي پلي آنيلين و بررسي آن به روش هاي الكتروشيميايي و اسپكتروسكوپي سطحي
932
سنتز نانو ذرات غيركروي
933
سنتز نانو ذرات فريت بيسموت ففف كودوپ شده با فلزات كروم و سريم(Bi1-XCeXFe1-YCrYO3) و بررسي خواص آن
934
سنتز نانو ذرات فريت كبالت به روش شيميايي
935
سنتز نانو ذرات قالب مولكولي وكامپوزيت آن بر پايهي آهن واستفاده از آنها در دارورساني هدفمند ايندومتاسين
936
سنتز نانو ذرات كاربيد سيليسيم ازسبوس برنج
937
سنتز نانو ذرات كامپوزيتي به روش آلياژسازي مكانيكي پودرهايTiO2 و Mg
938
سنتز نانو ذرات كبالت اكسيد به روش سل - ژل پليمري و كاربرد آن به عنوان روكش ضد خوردگي فلزات
939
سنتز نانو ذرات كيتوسان و مگنيت گرافن اكسايد حاوي مواد موثره، و بارگذاري آن در نانو الياف الكتروريسي شده به منظور ساخت زخم پوش هاي هوشمند و مطالعات تئوري برهمكنش‌هاي مواد (DFT)
940
سنتز نانو ذرات متخلخل روي اكسيد به روش سل- ژل و كاربرد كاتاليستي آن در تهيه تك ظرف مشتق هاي پيرازول
941
سنتز نانو ذرات مس به روش تسهيم نامتناسب ومعلق سازي آن
942
سنتز نانو ذرات مس به روش هاي كاهش شيميايي و الكترو شيميايي
943
سنتز نانو ذرات مس در حضور معرف پايدار كننده مختلف به روش انفجار الكتريكي سيم وامكان كاربرد تجزيه اي آن
944
سنتز نانو ذرات مس روي پارچه پنبه اي و بررسي ويژگي هاي آن
945
سنتز نانو ذرات مغناطيسي fe304 پوشيده شده باپليمر قالب مولكولي و مطالعه محاسباتي آن به منظور ميكرواستخراج انتخابي فاز جامد وانيليل مندليك اسيد در نمونه هاي ادرار بيماران مبتلا به نوروبلاستوما به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
946
سنتز نانو ذرات مغناطيسي ZnFe2O4 و استفاده از آن در تبديل اپو ركسيدها به مشتقات 1و2- دو عاملي مختلف تحت شرايط جديد
947
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايعات يوني اسيدي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات 3،4 دي هيدرو-H1-نفتو [1،2-E] اكسازين ها
948
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد منيزيم (هيدرو) اكسيد و بررسي خواص كاتاليز گري آنان در سنتز مشتقات كرومن
949
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد و اصلاح سطح آن با تيتانيم فسفات به منظور تثبيت شناساگرهاي نايل بلو و سلستين بلو و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن ها
950
سنتز نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آن پوشش داده شده با مايعات يوني و كاربرد آن در حذف رنگزاها از پساب كارخانجات نساجي به روش MSPE
951
سنتز نانو ذرات منگنز فريت به روش هيدروترمال و مطالعه اثر دما، حلال، pH و سورفكتانت بر كريستاليته، مورفولوژي و سايز ذرات
952
سنتز نانو ذرات نقره از عصاره برگ گياه ازمك و بررسي خواص آنتي باكتريايي آن
953
سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گياه پونه وبررسي فعاليت ضد باكتريايي آن
954
سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز و بررسي فعاليت ضد سرطاني آن‌ها
955
سنتز نانو ذرات نقره به روش شيمي سبز وبه كارگيري آن ها در رنگ سنجي برخي داروهاي آلي ومعدني
956
سنتز نانو ذرات نقره به وسيله دندريمرپلي آميدوآمين روي كالاي پلي استري
957
سنتز نانو ذرات نقره توسط باكتري سودوموناس فلوروسنت و توانايي آن در كنترل قارچ Gaeumannomyces graminis var . tritici عامل بيماري پاخوره گندم
958
سنتز نانو ذرات نقره در حضور ذرات كربن سياه توسط دوپامين هيدروكلريد روي كالاي پلي استر
959
سنتز نانو ذرات نيكل جهت فرايند‌هاي احياء در صنايع پتروشيميايي
960
سنتز نانو ذرات نيكل خالص و نانو كامپوزيت ni - zno به روش سنتز احتراق محلولي
961
سنتز نانو ذرات هسته-پوسته
962
سنتز نانو ذرات هماتيت به روش سل - ژل و كاربرد آن به عنوان جاذب جامد براي پيش تغليظ ، استخراج و اندازه گيري برخي يون هاي فلزات سنگين نظير سرب
963
سنتز نانو ذرات هيدرو‍‍ژ‍ل ژل وينيل الكل
964
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت با استفاده از پوسته تخم مرغ و بررسي تاثير منابع فسفاتي
965
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت به روش هيدروترمال
966
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت مزو متخلخل به روش هيدروترمال و با استفاده از سور فكتانت كاتيوني
967
سنتز نانو ذرت TiO2 به روش شيميايي
968
سنتز نانو ذره اكسيد روي به روش سبز با استفاده ازعصاره بن سرخ (سيركوهي) و بررسي اثر عصاره كالوس، اندام هوايي و ريشه گياه اكيناسه تيمار شده با نانو ذره سنتز شده بر فعاليت ضد سرطاني و سلول هاي لنفوسيت خون محيطي
969
سنتز نانو ذره اكسيد كادميم و كاربرد آن در تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده با مايع يوني براي آناليز سودان I
970
سنتز نانو ذره پلي متيل متاكريلات با پوشش كربن نانو تيوب
971
سنتز نانو ذره مغناطيسي آهن پوشش داده شده با كلاژن و استفاده از آن به عنوان كاتاليزور در سنتز مشتقات بنزايميدازول‌ها و بنزوتيازول‌ها
972
سنتز نانو ذره هاي نقره بر پايه نانو لوله هاي كربني به منظور حذف رنگ راكتيو قرمز 198 در محيط آبي
973
سنتز نانو رشته هاي شيشه ي زيستي توسط فرآيند الكتروريسي جهت ساخت دار بست هاي مهندسي بافت
974
سنتز نانو ساختار Co0.5Zn0.5Fe2O6 ، لايه نشاني نانو ذرات توليد شده و مطالعه خواص مغناطيسي آن ها
975
سنتز نانو ساختار هاي كربني دوپ شده با گوگرد و بررسي عملكرد آن ها به عنوان حسگر و جاذب از طريق محاسبات نظري
976
سنتز نانو ساختار هيبريدي BaFe12O19/BaTiO3/CNT/Polypyrrole و بررسي خواص الكترومغناطيسي آن
977
سنتز نانو ساختارهاي اكسيد منگنز و كاربرد آنها به عنوان جاذب جامد براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
978
سنتز نانو ساختارهاي اكسيد منگنز و كاربرد آنها به عنوان جاذب جامد براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
979
سنتز نانو ساختارهاي چارچوب فلز - آلي TMU-22 و بررسي عملكرد آن به‌عنوان الكترود ابرخازن و آشكارساز كاتيون‌هاي فلزي و مولكول‌هاي كوچك
980
سنتز نانو ساختارهاي فريتي از طريق روش ساده و بررسي كاربرد آنها در تخريب آلاينده هاي آلي
981
سنتز نانو ساختارهاي لايه نازك اكسيد مس بر روي بستر شيشه اي به روش كندوپاش و بررسي ساختار بلوري و خواص اپتيكي تحت پارامترهاي موثر بر آن
982
سنتز نانو سوپر ترميت ها با روش سل - ژل، مورد استفاده در سوخت انرژي زا
983
سنتز نانو سيالات اكسيد مس ،اكسيد آلومينيوم ، اكسيد منيزيم و بررسي عملكرد آن ها در كلكتور خورشيدي تحت خلاء (لوله حرارتي )
984
سنتز نانو سيليكا سولفوريك اسيد بر پايه مواد زيستي وكاربرد آن در محافظت زدايي R-OTHP از تركيبات و تبديل آن به الكل اوليه
985
سنتز نانو سيم هاي كاربيد بور توسط روش كربوتر مي با استفاده از الياف كربن توليد شده توسط فرآيند الكتروريسي
986
سنتز نانو سيم‌هاي نقره و استفاده از آن در توليد نانو الياف پلي لاكتيك اسيد/ AgNWs و بررسي خواص ضد باكتريايي و رسانايي الكتريكي آن
987
سنتز نانو صفحات گرافن با تخلخل بالا از پوست موز و كاربرد آن در حذف سفكسيم از محلول‌هاي آبي
988
سنتز نانو صفحات گرافن و استفاده از آن در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي
989
سنتز نانو صفحه هاي اكسيد گرافين و اثر فراصوت روي آن
990
سنتز نانو فتو كاتاليست هيبريدي دي اكسيد تيتانيوم- نانو لوله كربني و بررسي حذف رنگ هاي آزو
991
سنتز نانو فريت هاي دوپه Mg , Mn , Cuبه روش سل ژل احتراقي جهت بررسي خواص كاتاليزور در اكسايش بنزيل الكل به بنزالدهيد
992
سنتز نانو فوتوكاتاليست هيبريدي دي اكسيد¬تيتانيوم – نانولوله كربني و كربن نيتريد به همراه دوپينگ عناصر روي و نيكل و كبالت و بررسي حذف رنگ متيلن بلو
993
سنتز نانو كاتاليتهاي ناهمگن جديد و موثر حاوي پالاديوم و مس و استفاده كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن و كربن - نيتروژن
994
سنتز نانو كاتاليزگر قابل بازيافت روي فريت اكسيد براي سنتز تك ظرفي مشتقات 3 ،4- دي - هيدروپيريميدين - (1H) 2- اون
995
سنتز نانو كاتاليزگر قابل بازيافت كبالت فريت اكسيد براي واكنش چهار جزئي تك ظرفي سنتز مشتقات جديد اسپيرو ايندن كوئينا كسالين
996
سنتز نانو كاتاليزگر گرافن اكسيد عامل دار شده با گروه هاي مايع يوني و استفاده از آن در واكنش هاي اكسايشي-تراكمي
997
سنتز نانو كاتاليزگر مغناطيسي Fe3O4-Co و استفاده از آن در سنتز مشتقات آميدوآلكيل نفتول ها و استفاده از فرميك اسيد آبي در سنتز مشتقات α-آمينونيتريل ها و ايمين ها
998
سنتز نانو كاتاليزگر مغناطيسي قابل بازيافت كامفر و بررسي نقش كاتاليزگري آن در واكنش چند جزيي مانيخ
999
سنتز نانو كاتاليزور سوپر اسيد جامد مغناطيسي Fe3O4@ZrO2/SO42- و استفاده از آن در سنتز تركيبات a- آمينونيتريل ها و a- آمينوفسفونات ها
1000
سنتز نانو كاتاليست با پايه Tio2/Sio2 تثبيت شده بر روي گلوله هاي سراميكي براي حذف آلودگي هاي آلي آب
بازگشت