<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز تركيبات حاوي حلقه ي H4-پيران طي استراتژي واكنش هاي چند جزيي با استفاده از كاتاليزورهاي آلي تك عاملي و دو عاملي تحت شرايط شيمي سبز
2
سنتز تركيبات دارويي 4،1- دي هيدرو پيريدين با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده و جديد نانو مگنتيت عامل دار شده با مس (II)
3
سنتز تركيبات فرو الكتريك PY52T با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
4
سنتز تركيبات فسفردار ﴿ ايليدهاي فسفر ﴾
5
سنتز تركيبات فعال بيولوژيكي كينازولين-4-اون ها در مجاورت كاتاليزور نانو متخلخل MCM-41-Pr-SO3H تحت امواج فراصوت
6
سنتز تركيبات فعال دارويي خانواده اسپيروپيران شامل تركيبات اسپيرواكس‌ايندول‌ها، اسپيرواسنفتيلن‌ها و H4-كرومن‌ها بر پايه اصول شيمي سبز
7
سنتز تركيبات كايرال C2جديد بعنوان كمك دهنده هاي كايرال
8
سنتز تركيبات كرومن در آب
9
سنتز تركيبات مختلف روتنيوم با اعداد اكسيداسيون مختلف و بررسي نقش كاتاليزوري آنها بر روي اكسيداسيون الكل هاي نوع اول و دوم , synthesis of ruthenium complexes with different oxidation oxidation states and studies of their catalytic effect on the oxidation of primary and secondary alcohols
10
سنتز تركيبات مياني AI- NI به روش احياء حرارتي نمك مذاب و بررسي سينيتك تشكيل آنها
11
سنتز تركيبات نانو مس روي كالاي پنبه/نايلون با استفاده از دوپامين هيدروكلريد و بررسي خواص رنگي، ضد باكتري، ضد قارچي، سميت سلولي و فتوكاتاليستي آنها
12
سنتز تركيبات نيتروآروماتيك، هتروسيكل و آلفاتيك
13
سنتز تركيبات نيتريل دار در آب و تبديل آن ها به آميد
14
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از نانومگنتيت پوشش دار و محلول اتكتيك كولين كلرايد- قلع (II) كلرايد و بررسي نظري جذب دارو، قابليت حسگري و كاتاليستي نانوساختارهاي كربني ذوپ شده
15
سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از واكنش‌هاي جاگيري ايزوسيانيدي كاتاليست شده با يد
16
سنتز تركيبات هتروسيكل جديد از طريق واكنش‌هاي چند جزئي ميان NH ، OH و يا CH اسيدها و تركيبات كم الكترون فعال در مجاورت نانوكاتاليزگرها
17
سنتز تركيبات هتروسيكل حاوي نيتروژن با استفاده از كاتاليست-هاي تثبيت شده برروي پلي(4-وينيل پيريدين‌)
18
سنتز تركيبات هتروسيكل داراي دو هترو اتم در شرايط جديد
19
سنتز تركيبات هتروسيكل شش عضوي از طريق واكنش هاي هانش وبيجينلي با استفاده از نانو كاتاليست
20
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد نشانده شده بر روي معرف پليمري پلي 4-وينيل پيريدين مشبك شده با 2% دي وينيل بنزن و بررسي اثر بازدارندگي اين معرف پليمري بر روي خوردگي فولاد ST- 37
21
سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوكاتاليست هاي حاوي لويس اسيد
22
سنتز تركيبات هيبريدي آلي- معدني بر پايه ساختارهاي پلي اكسومتالات و بررسي كاربردهاي نوري و زيستي آن ها
23
سنتز تركيبات هيبريدي آنتي UV با استفاده از نانو ذرات به منظور استفاده در پوشش هاي پلي يورتاني
24
سنتز تركيبات هيتروسيكل چند حلقه اي بر پايه نيتروژن به مظور بررسي اثرات بيولوژيكي آنها
25
سنتز تري آزول ها با استفاده از كامپوزيت كيتوسان/MOF
26
سنتز تعداد مكانيزم ها با استفاده از تئوري اشكال
27
سنتز تعدادي از پلي هيدرو كينولين ها در شرايط بدون حلال
28
سنتز تعدادي از تركيبات آلي تك فلوئوره با استفاده از معرف هاي N-F
29
سنتز تعدادي از تركيبات جديد آن آريل تئوفيلين ها و مطالعه فعاليت مهار كنندگي آنها در برابر آنزيم فسفودي استراز ...
30
سنتز تعدادي از مشتقات n,آريل متيليدين4-ايمينو-5، 6- دي فنيل فورو پيريميدين-3- 4h آمين و آريل9و8
31
سنتز تعدادي از مشتقات تيونوپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين از پنتافلوئوروپيريدين و بررسي قدرت كمپلكس دهندگي آنها
32
سنتز تعدادي از مواد رنگزاي فلورسنت بر پايه نفتاليميد براي ساخت پليمرهاي خودرنگ
33
سنتز تك ظرف 2H-ايندازولو[2,1- b]فتال آزين-تري اون ها و 1H-پيرازولو[1,2-b]فتال آزين-5,10-دي اون ها در حضور كاتاليست مايع يوني نشانده شده روي نانو سيليكا تحت شرايط بدون حلال
34
سنتز تك ظرف 3-آلكيل آمينو اكسيندول ها از طريق واكنش هاي چند جزئي
35
سنتز تك ظرف ايميدازول هاي 1،2،4،5- چهار استخلافي
36
سنتز تك ظرف ايميدازولهاي 2 ، 4 ، 5 – سه استخلافي و 1 ، 2 ، 4 ، 5 – چهار استخلافي در حضور نانو ذرات
37
سنتز تك ظرف چند جزيي مشتقات تري آزولوپيريميدينها و بنزوايميدازوپيريميدينها با استفاده از كاتاليزور تريتيل كلريد()
38
سنتز تك ظرف مشتقات پيريميدوبنزازول كاتاليزشده با نانوكامپوزيت بر پايه غلاف بادام زميني
39
سنتز تك ظرف نانو ذرات اكسيدروي به روش شيميايي و روش سبز و برآورد اندازه نانو ذرات با استفاده از داده هاي اسپكتروفتومتري uv-vis
40
سنتز تك ظرف و چند جزئي مشتقات تري آزولوپيريميدين¬ها وبنزوايميدازوپيريميدين¬هاي چنداستخلافي در حضور اگزاليك اسيد
41
سنتز تك ظرف و چندجزيي مشتقات آلفا-ايمينونيتريل با استفاده از نانوكاتاليزگر سلولز عامل دار شده مغناطيسي
42
سنتز تك ظرف و شناسايي برخي از مشتقات 4-آريل اكتاهيدروكينازولين-5،2-دي اون از طريق واكنشهاي سه جزئي آنها
43
سنتز تك ظرف-چند جزيي تركيبات هتروسيكلي پيريميدو]5،4-d‌[پيريميدين‌ها در حضور كاتاليست بيسموت تريفلات
44
سنتز تك ظرفي ايميدازول ها با استفاده از واكنش هاي چند جزئي در حضور دي متيل سولفوكسايد
45
سنتز تك ظرفي تركيبات آلي بر اساس واكنشهاي چند جزئي با استفاده از كالكون هاي واسطه فعال
46
سنتز تك ظرفي سه جزئي 6- متيل -3- آريل پيريميدو و [5-c] پيريدازين -5,7﴿8H,6H)- ديونهاي جديد
47
سنتز تك ظرفي سه جزئي مشتقات 3- آريل پيريميدوپيريدازين استخلافدار جديد
48
سنتز تك ظرفي مشتقات آكريديني با كاتاليزگر بستر سيليكاژل - نمك آمونيوم قابل بازيافت تحت شرايط تابش فراصوت و گرمايي بدون حلال
49
سنتز تك ظرفي مشتقات ايميدازو (1,2 - a) پيريدين ها به كمك امواج ماكروويو و در شرايط بدون حلال و بررسي اثر كاتاليزگري نانو ذرات گاما منگنزي دي اكسيد و آلفا - آهن (III) اكسيد (هماتيت)
50
سنتز تك ظرفي مشتقات بيس (ايندوليل) متان با استفاده از كاتاليز گر موثر 3،1 - دي برمو -5،5- دي متيل هيدانتويين تحت شرايط بدون حلال
51
سنتز تك ظرفي مشتقات پيرانوپيرازول در حضور كاتاليزگرهاي آلي طبيعي كايرال
52
سنتز تك ظرفي مشتقات هتروسيكل كومارين بر اساس واكنشهاي تراكمي چند جزئي
53
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
54
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
55
سنتز تك مرحله اي ايميدهاي متقارن و نامتقارن خطي در حضور نمك هاي زير كونيوم
56
سنتز تك مرحله اي بنزايميدازول با استفاده از پلي﴿N-كلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PCBS﴾وN,N,N,N-تتراكلروبنزن-1و3-دي سولفون آميد﴿TCBDA)واسيداگزاليك
57
سنتز تك مرحله اي و موثر ايميدازول هاي سه استخلافي (5،4،2) از طريق واكنش چند جزيي (مشتقات بنزيل ، انواع بنز آلدهيد و آمونيوم استات) با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي Fe3O4 تحت تابش مايكروويو و بدون حلال
58
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمين ها با استفاده از كمپلكس تيوآميد و Cu(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
59
سنتز تك مرحله اي و موثر پروپارژيل آمينها با استفاده از كمپلكس تيوآميد- مس(II) به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت
60
سنتز تك مرحله‌اي و موثر آريل-14H-دي‌بنزو[a,j]زانتن‌ها با استفاده از نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي MFe2O4 تحت شرايط رفلاكس و حلال‌هاي مختلف
61
سنتز تك مرحلهاي، تك ظرف و بدون حلال مشتقات H2- ايندازولو [b-1,2] فتالازين -11،6،1- تري اون در حضور نانوكاتاليزگر MCM-41-SO3H
62
سنتز تمپلت، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي مس ﴿II﴾، نيكل﴿II﴾ و جيوه ﴿II﴾ با ليگاندهاي بازشيف نامتقارن و بررسي اثر كاتاليتيكي يون فلزي بر هيدروليز و نوآرايي ايمين ، مطالعه رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس ها
63
سنتز تيتانات آلومينيوم به روش سل - ژل در ابعاد ريز دانه و بررسي پايداري حرارتي آن
64
سنتز تيو مورفوليدها در حضور نانو پروس سيليكاتي
65
سنتز تيوكيتونهاي حلقوي و بررسي صورتبندي :1- تيوسيكلواكتان -3- اون 1 و 9- دي تيوسيكلوهگزادكان -3 و 11- دي اون
66
سنتز تيونوكربامات در حضور كاتاليزورهاي ناهمگن جديد
67
سنتز جاذب نانو كامپوزيت پليمري با استفاده از نانو رس و كربن فعال در فوم پلي يورتان به منظور حذف آلاينده هاي نفتي از آب و پساب
68
سنتز جديد نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي حذف تركيبات رنگي
69
سنتز جديد و تك ظرف 3-N-آلكيل آمينو-2 آريل -5H-ايميدازو(1,2-b)پيرازول ها
70
سنتز جديد و تك ظرف 5-﴿3-﴿3- هيدروكسي -1،4-دي اكسو -1، 4-دي هيدرو نفتالن-2-ايل﴾-2-اكسو-3-ايندولينيل﴾ پيريميدين -2، 4، 6-﴿H1, H3,H5) - تري اون ها
71
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو [ايندولين- ايزواكسازولو.....
72
سنتز جديد و تك ظرف اسپيرو بنزو [h] كوئينولين- 307- ايندولين ها
73
سنتز جهت گزين دي سيانو آنيلين هاي پر استخلاف در حضور كاتاليزور پيريدين و بررسي اثر كاتاليزوري نانو ذرات SiO2
74
سنتز جوهر ديجيتال پايه AL-CO در كاشي و سراميك
75
سنتز چارچوب آلي- فلزي (MOF) نانومتخلخل با پايه تيتانيوم و تعيين مشخصات آن
76
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي متخلخل بر پايه ليگاند اتصال دهنده پورفيريني تتراكيس (4-كربوكسي فنيل) پورفيرين (TCPP) و بررسي كاربرد آن‌ها در حسگري كاتيون‌هاي فلزي
77
سنتز چارچوب‌هاي فلز-آلي نانومتخلخل و نانوكامپوزيت‌هاي‌ هيبريدي چارچوب‌هاي فلز-آلي/كيتوسان(MOF/ Chitosan) و بررسي كاربردهاي آن ها به عنوان جاذب براي حذف آلاينده‌هاي آلي و كاتاليزور براي واكنش‌هاي آلي
78
سنتز چسب بافت با استفاده از فناوري نانو در ترميم بافت ها
79
سنتز چسب بافت بر پايه بهبود خواص اتصال سلولي به وسيله گروه هاي پپتيدي
80
سنتز چسب بايو بر پايه پلي يورتان
81
سنتز چسب زيست سازگار پليمري بر پايه يورتان
82
سنتز چسب گرما ذوب پلي وينيل بوتيرال (PVB) براي چسباندن فلزات (آلومينيم و آهن ) به آينه
83
سنتز چسب هاي نشاسته اي
84
سنتز چسب و پلي‎يورتان‎هاي زيست‎تخريب‎پذير با استفاده از آمينوليز ضايعات پلي‎اتيلن‎ترفتالات (PET)
85
سنتز چند جزئي اسپيرو[دي ايندنوپيريدين-ايندولين]تري اون ها با استفاده از كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت MCM-41-SO3H
86
سنتز چند جزئي بر پايه ايزوسيانيد محصولات فعال زيستي جديد پاسريني
87
سنتز چند جزئي و تك ظرفي 1- آزابي سيكلو [3 ، 1 ، 0 ] هگز - 3 - ان به كمك امواج ماكروويو در شرايط بدون حلال
88
سنتز چند جزئي و تك ظرفي برخي مشتقات تري آريل اكسازول ها و تري آريل ايميدازول ها به كمك امواج ماكروويو در حضور كاتاليزگر نانو ذرات Al2O3 َو در شرايط بدون حلال
89
سنتز چند جزيي 1و4-دي هيدروپيريدين ها به روش واكنش هانش با استفاده از سوكسينيميد و ساخارين
90
سنتز چند جزيي مشتقات ايميدازول و بنزايميدازول با استفاده از نانو كامپوزيت طبيعي پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله‌اي
91
سنتز چند جزيي مشتقات دي هيدرو پيريميدينوني با استفاده از نانو كاتاليزگر هسته/پوسته جديد مغناطيسي كامپوزيتي سولفونه شده بر پايه پلي اتيلن گليكول
92
سنتز چند كتودي هيدروپيريدين جديد
93
سنتز چند گونه نانو ذرات زئوليتي بدون استفاده از عوامل آلي هدايت كننده ساختار و شكل دهي آنها با و بدون كاربرد پايه به منظور ساخت جاذب هاي زئو ليتي
94
سنتز چند مشتق از 1-﴿a- آلكيل آمينو بنزيل﴾ -2- نفتول به روش يك مرحله اي با استفاده از كاتاليزور نانوجانيت بال
95
سنتز چند مشتق از 2-﴿آريل﴾-8 و 9 دي فنيل فورو﴿3 و2 -e)(1و2و4﴾ تري آزولو﴿1و5-c﴾پيريميدين
96
سنتز چند مشتق از اتيل 3- آمينو-1- IH- بنزو f كرومن -2- كربوكسيلات
97
سنتز چندجزئي مشتق هاي كرومنو [3,2-d] پيريميدينون ها تحت شرايط بدون حلال
98
سنتز چندجزئي مشتقات4H-پيران با استفاده از نانوكاتاليزور مغناطيسي Fe3O4@Asp
99
سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي با استفاده از نانوكاتاليزگر سبز گرافن اكسيد/كيتوسان
100
سنتز چهار جزئي مشتق‌هاي ايندنوپيريدين در حضور كاتاليزگر سولفاميك اسيد تثبيت شده بر روي نانو ذرات سيليس
101
سنتز چهار جزئي مشتقات 6- آمينو -1- هيدروكسي -2 و 4- دي آريل دي هيدرو پيريميدين - 5 - كربونيتريل
102
سنتز چهار جزئي مشتقات پيرول با كمك كاتاليزور كيتوسان و ذرات نانو متخلخل MCM-41-SO3Hدر شيمي سبز
103
سنتز چهار جزئي و بدون حلال تركيبات 2- هيدروكسي - 4 ، 6- دي آريل - نيكوتينو نيتريل ها در حضور نانو ZnFe2O4
104
سنتز چهار جزئي و تك ظرف مشتق‌هاي 2-آمينو-3-سيانو پيريدين با استفاده از نانو سيليكاي پوشش داده شده با سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور ناهمگن
105
سنتز چهار جزيي مشتقات پيرانوپيرازولي در مجاورت نانوكاتاليزور مغناطيسي كامپوزيتي آهن اكسيد/ سلولز سولفوريك اسيد
106
سنتز چيدمان هاي ممكن براي فرايندهاي شامل جداسازي و يك واكنش شيميايي دو¬جزيي
107
سنتز حرارتي پودر و لاستوتيت
108
سنتز حساس كننده هاي جديد پيل خورشيدي بر پايه ي تترازول و مطالعه ي نظري استخراج يون هاي فلزي با استفاده از پپتيد هاي حلقوي
109
سنتز حسگر پليمري فلوروسنت براي شناسايي كاتيون آهن
110
سنتز حسگر گاز هيدروژن‌ بر پايه‌ي سازه‌هاي ليفي حاوي نانوذرات اكسيد فلزي
111
سنتز حسگرهاي گزينشي يون (Zn(II و كمپلكس هاي نشركننده سيكلومتال (Rh(III براي تصويربرداري سلولي و درمان : بررسي تجربي و نظري، و مطالعه نظري تشكيل كلاسترهاي جديد(Cu(I
112
سنتز حلقه هاي پنج عضوي نيتروژن دار با استفاده از پليمر حاوي يون آزيد و مطالعه محاسباتي خواص ساختاري و پيوندي تعدادي از مشتقات فلوئوردار كومارين
113
سنتز خود احتراقي بورات آلومينيوم و عوامل موثر بر آن
114
سنتز خود انتشار دما بالاي پودر نانوكامپوزيتي NiAl تقويت شده با ذرات تقويت كننده
115
سنتز داربست هيدروژلي بر پايه گيتوسان و نانو ذرات مختلف در مهندسي بافت
116
سنتز داروي آتنولول در مقياسي Batch
117
سنتز دترجنت آنيوني
118
سنتز در محل (in situ) نانو هيدروكسي اپاتيت بر روي نانو الياف پلي كاپرو لاكتان/ژلاتين به روش الكترو اسپري و الكتروريسي همزمان
119
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي توسط دندريمر هاي پلي آميد آمين و پلي پروپيلن ايمن بر روي كالاي پلي استري
120
سنتز در محل نانو ذرات اكسيد روي/سيليكا بر كالاي پلي استر و ببرسي تاثير عمليات بعدي با تركيبات سيليكوني
121
سنتز در محل نانو ذرات مس روي كالاي پنبه¬اي بوسيله هيدرازين هيدرات جهت كاهش مقاومت الكتريكي
122
سنتز در محل نانو ذرات مس و اكسيد روي و نانو كامپوزيت آنها روي پارچه پلي استري با استفاده از دوپامين هيدروكلريد
123
سنتز در محل نانو كامپوزيت SnO2/Ag روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
124
سنتز در محل نانوتركيبات مس و اكسيدآهن در بستر هيدروژل طبيعي روي پارچه پنبه¬اي به منظور حصول خواص چندگانه
125
سنتز در محل نانوذرات منگنز دي اكسيد و منگنز فريت بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن ها
126
سنتز در محل و خصوصيت يابي نانو ذرات اكسيد روي و اكسيد آهن بر پارچه پنبه / پلي استر
127
سنتز درايمرهاي نسل اول سيكلوتري فسفازن با N- متيل، N- اتيل، N - فنيل پيپرازين
128
سنتز درجات نانو ذرات اكسيد روي توسط كلياب با روش فراصوت بر روي كالاي پنبه اي
129
سنتز درجاي PDMS گرفت شده در حضور نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي
130
سنتز درجاي نانوذرات LiF روي پيش ماده هاي اسپينل آلومينات منيزيم و تاثير آن بر ريزساختار و خواص اپتيكي قطعات تفجوشي شده با SPS
131
سنتز درجاي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني در حضور نانوذرات هالويزيت عامل دار شده با Fe3O4 با رفتار حافظه ي شكلي
132
سنتز دما پايين نانو زير كونات كلسيم به روش نمك مذاب
133
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو
134
سنتز دندرايمر AB2 مشتق پامام با گروه انتهايي آزو , the synthesis of AB2 derivative of PAMAM dendrimer with axo end groups
135
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PAMAM , sythesisof a dendrimer with aldehyde surface group rrom OAMAM
136
سنتز دندرايمري با گروه انتهايي آلدئيدي از PPI , synthesis of a dendrimer with aldehyde surface group from PPI
137
سنتز دندريمرها و اصلاح آن ها با تركيبات نفتاليميدي جهت تهيه مواد رنگزاي فلورسنتي
138
سنتز دندريمرهاي پلي آميدو آمين با گروه هاي انتهايي كروبو كسيليات و هيدروكسيل و بررسي خواص بيولوژيكي آن
139
سنتز دي آريل و آلكيل - آريل سولفونها از سولفونيك اسيدها و سنتز آريل سولفونيك اسيدها با استفاده از معرف سيليكا سولفوريك اسيد
140
سنتز دي آمنيو تري فنيل متان ها با استفاده از كاتاليزور تنگستو فسفريك اسيد هيدرات در شرايط بدون حلال
141
سنتز دي اكسيد توريوم- دي اكسيد اورانيوم با استفاده از روش ژلاسيون داخلي
142
سنتز دي اكسيد تيتانيوم با پيش ماده آلكو كسايد تيتانيوم به روش هيدروترمال
143
سنتز دي اكسيد تيتانيوم با پيش ماده آلكو كسايد تيتانيوم به روش هيدروترمال
144
سنتز دي انيل اتر از اتانول زير و فوق بحراني در حضور كاتاليزورهاي همگن به روش پيوسته
145
سنتز دي تيوكاربامات ها در حضور بستر جامد KF/A/2O3
146
سنتز دي چالكون ها و چالكون ها و افزايش نيتروآلكان به چالكون ها و فلوئورداركردن آن ها تحت شرايط ملايم
147
سنتز دي ساليسيلات ، بررسي اثر كاتاليزور و مايع يوني بر آلكيل يا آسيل دار كردن هيدرو كينون و مطالعات شيمي كوانتومي فنيل سولفونيل آزيد، فنيل سولفونيل نايترن و مكانيسم واكنش آن ها
148
سنتز دي سيليسيد موليبدن به روش آلياژ سازي مكانيكي
149
سنتز دي هيدرو2-اكسو پيرول ها، پي پيريدين ها و 2(H5)-فورانون ها با استفاده از N،N ،N ،N ' ،N' تترا متيل اتان-1و2- دي آمين پيوند داده شده با سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزور
150
سنتز دي هيدروكينازولينون ها از مسير واكنش هاي تراكم دو و سه جزئي با استفاده از نانوكاتاليست هاي كربوهيدراتي جديد
151
سنتز دي ويتيل آمين هاي پر استخلاف با استفاده از واكنش هاي استرهاي استيلني با آمونيوم استات در مجاورت تري فنيل فسفين
152
سنتز دي وينيل آمين هاي پر استخلاف با استفاده از واكنش استرهاي استيلني با آمونيوم استات در مجاورت تري فنيل فسفين
153
سنتز دي‌هيدروكينازولينون‌ها در حضور كاتاليزورهاي نانوساختار حاوي بور
154
سنتز ديتيوكارباماتهاي فلزي به عنوان مواد افزودني به روغن موتور
155
سنتز ديسپرس كننده بر پايه B - نفتالين سولفونيك اسيد پلي كندانس شده با فرم آلدييد (NSC) و بررسي خواص فيزيكوشيميايي آن
156
سنتز ديسپرس كننده هاي پلي كربوكسيلاتي و بررسي كاربرد آنها در تهيه مواد رنگزاي ديسپرس
157
سنتز ذرات بزرگ پليمري په روش پليمريزاسيون پراكنشي
158
سنتز ذرات پليمري غير كروي به شكل همبرگر با استفاده از مونومر هاي استايرن و 2- اتيلن هگزيل متاكريلات
159
سنتز ذرات پليمري نانو شبه پولك
160
سنتز ذرات فوق ريز آلياژي مغناطيسي توسط احياء كلريد آنها در فاز گازي
161
سنتز ذرات نانو سيليكا از خاك معدني
162
سنتز ذرات نانو متري تيتانيات سرب﴿P8T103 ) به روش (LTdS )
163
سنتز ذرات نانوآفتابگردان پلي متيل متاكريلات/پلي استايرن
164
سنتز رتگزاي كاتيونيك آنتي ميكروبيال بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص رنگرزي و ضد ميكروبي آن بر روي كالاي اكريليك
165
سنتز رزين DMDHEU و بررسي خواص آن بر روي كالاي سلولزي
166
سنتز رزين آلكيد توسط مايكروويو
167
سنتز رزين اپوكسي ـ پلي يورتان محلول در آب جهت بكارگيري در سيستم هاي الكتروديپوزيشن به روش كاتدي
168
سنتز رزين اكريلات مس
169
سنتز رزين امبرلايت 2-XAD تلقيح شده با نانو دي اكسيد منگنز بعنوان يك جاذب جديد و كاربرد ان براي جدا سازي و پيش تغليظ يونهاي مس. كادميم . نيكل و كبالت
170
سنتز رزين امولسيوني BA-MMA و بررسي اثر نوع و ميزان امولسي فاير بر چسبندگي و خواص مكانيكي فيلم حاصله
171
سنتز رزين پلي استر اكريلات پخت شونده با اشعه UV حاوي نانوذرات سيليكا
172
سنتز رزين پلي استر غير اشباع از ضايعات PET
173
سنتز رزين پلي استر غيراشباع از بازيافت شيميايي TEPبه روش گلايكول كافت
174
سنتز رزين پلي استر غيراشباع اصلاح شده به منظور بهبود خواص سازگاري با بافت، پايداري نوري و پخت شوندگي آن براي پلاستينه كردن بافت ها
175
سنتز رزين پلي اوره با مقادير مختلف هارد سگمنت و مطالعه خواص مكانيكي آنها
176
سنتز رزين تابش پز اليگواستر آكريلات از بطريهاي ضايعاتي PET
177
سنتز رزين ملامين فرمالدهيد پايه آبي و بررسي چند خواص فرآيندي
178
سنتز رزين نيتروسلولز خود امولسيفاي شونده در آب بوسيله ي گرافت كردن با پلي يورتان
179
سنتز رزين يورتان اكريلات پخت شونده با uv وبررسي اثر يك نانو ذره كروي بر مقاومت خراش و شرايط پخت آن
180
سنتز رزينهاي آكريليك ترموپلاسم حلالي (كاربرد در صنايع رنگ )
181
سنتز رندگدانه هاي نشري بر پايه نفتاليميد در حضور بستر KF/AI2O3
182
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه β-نفتول در حضور كاتاليزگر nano-cellulose/TiCl4
183
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه بنزوتيازول يا 1، 2، 4، 5- چهار استخلافي ايميدازول در حضور كاتاليزور روي برميد
184
سنتز رنگ هاي آزو بر پايه بنزيميدازول و بررسي پارامترهاي رنگرزي آن
185
سنتز رنگ هاي ديسپرس راكتيو از رنگ هاي ديسپرس و كاربردشان روي نايلون و مخلوط هاي پلي استر/پشم
186
سنتز رنگ‌هاي آلي بر پايه پلي‌اِن براي استفاده در نانوساختارهاي سلول خورشيدي حساس شده با رنگ
187
سنتز رنگدانه آبي آلومينات كبالت از زئوليت نوع A به روش تعويض يون
188
سنتز رنگدانه اولترا مارين صورتي
189
سنتز رنگدانه اولترمارين
190
سنتز رنگدانه فتالوسيانين مس و تهيه خمير ديسپرسيون آن جهت استفاده در چاپ منسوجات
191
سنتز رنگدانه لوستري جهت اعمال روي لعاب بدنه هاي سراميكي
192
سنتز رنگدانه هاي آهن ﴿زرد ، قهوه اي ،سياه﴾
193
سنتز رنگدانه هاي صدفي بر پايه ميكا
194
سنتز رنگزاهاي ديسپرس و ديسپرس راكتيو از مواد حد واسط و بررسي پارامترهاي شيمي‌فيزيك جذب آنها روي نايلون، پشم و نانو الياف نايلون
195
سنتز رنگزاي ديسپرس با قابليت هيدروليز شوندگي بر پايه سولفونيل فلورايد و بررسي خواص رنگرزي آن بر روي پلي استر
196
سنتز رنگهاي ازوي جديد حاوي قلع و بررسي رفتار سولواتوكروميك و محاسبات تئوري انها
197
سنتز رنگهاي جديد ازو شامل حلقه هاي مورفولين و (4H) -5 اكسازولون
198
سنتز رنگهاي جديد ديس ازو حاوي حلقه 1 و 3 و 4 - تيادي دي ازول
199
سنتز رنگهاي سبز از مس
200
سنتز رنگهاي فلوئوردار ازو جديد حاوي حلقه اكسازولوني
201
سنتز رنگينه ديسپرس راكتيو و بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب بر روي الياف نايلون معمولي و نانوالياف
202
سنتز رنگينه ديسپرس قرمز 1 و بررسي اثرات زيست محيطي آن
203
سنتز رنگينه راكتيو و بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب بر روي الياف سلولزي
204
سنتز رنگينه طوسي مخصوص لعاب
205
سنتز روغن (اسيد چرب) اپوكسيده
206
سنتز رويه هاي تطبيقي پايدار براي سيستم هاي دو بعدي ديچيتال
207
سنتز زئوليت Y با استفاده از بنتونيت و بررسي خواص فوتو كاتاليتيكي آن در تخريب آلاينده ها
208
سنتز زئوليت Y و بررسي جذب يون سيانيد بوسيله آن
209
سنتز زئوليت ZSM-5 و بررسي كاربرد آن در رفرمينگ كاتاليستي نفتا
210
سنتز زئوليت از خاكستر سبوس برنج و امكان¬سنجي استفاده از آن در حذف كادميوم و روي از محلول¬هاي آبي
211
سنتز زئوليت از سرباره ي كوره القائي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
212
سنتز زئوليت با ذرات نانو نفره و نيكل به منظور از بين بردن ميكروب ها و تركيبات آلاينده
213
سنتز زئوليت موردنيت و كاربرد آن در فرآيند ايزومريزاسيون اتيل بنزن
214
سنتز زئوليت نوع NaA براي جداسازي دي اكسيد كربن از متان در فرآيند جذب سطحي
215
سنتز زئوليت هاي نانوحفره A، X وY به منظور خذف تركيبات گوگردي از برش هاي نفتي
216
سنتز زانتن ها در شرايط حرارتي بدون حلال توسط كاتاليزور نانوتيتانياسولفوريك اسيد
217
سنتز زيستي نانوذرات CdS و بررسي اتصال آنها به سلولهاي سرطاني
218
سنتز زيستي نانوذرات مس توسط باكتري ...
219
سنتز ساختار دوگانه نانو رشتههاي روي اكسيد و تركيبات فلز-آلي به صورت هسته-پوسته و استفاده از آنها به عنوان حسگرهاي گازي مقاومتي در آمونياك و اتانول
220
سنتز ساختارهاي تك‌بعدي نقره- اكسيد مس به روش پلي ال
221
سنتز ساده هتروسيكلهاي آريل استخلافدار 1‚2- ديازيني جديد
222
سنتز ساده و رفتار جذب هيدروكسيدهاي لايه دوگانه جاگير شده Mg-Mn-Fe-LDHو Mg-Zn-Fe-LDH نسبت به رنگ هاي آزو موجود در محلول آبي
223
سنتز ساليسيلات ها، بررسي اثر كاتاليزور و مايع يوني بر آلكيل دار يا آسيل دار كردن دي متو كسي بنزن ها و مطالعات شيمي كوانتومي ديمرهاي 18ضلعي
224
سنتز سامانه رهايشي بر پايه پلي يورتان و بررسي آهسته رهش فرآورده¬هاي استاتين
225
سنتز سامانه نانوهيبريدي براي تصويرنگاري و درمان تومور سينه در عمل كنترل شده ليزر- هايپرترميا با استفاده از داروي DOX
226
سنتز سامانه‌ي پليمري هوشمند نانوساختار به عنوان يك محلول كِشنده ي جديد در يك بيوراكتور غشايي اسمزي
227
سنتز سبز برخي از مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از N و N-دي اتيل -N-سولفواتان آمونيوم تتراكلرو آلومينات به عنوان كاتاليزور و مايع يوني اسيدي
228
سنتز سبز برخي از مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از N,N دي اتيل N سولفواتان آمونيوم تتراكلروآلومينات به عنوان كاتاليزور و مايع يوني اسيدي
229
سنتز سبز پروپارژيل آمين هاي حاوي گروه سولفاناميدي با ساتفاده از نانوكاتاليزور قابل بازيافت
230
سنتز سبز پروپارژيل آمين هاي حاوي گروه سولفاناميدي با ساتفاده از نانوكاتاليزور قابل بازيافت
231
سنتز سبز كامپوزيت‌هاي نانوذرات آهن مغناطيسي و كربن فعال با استفاده از ضايعات صنايع آهن و امكان‌سنجي استفاده از آن‌ها در حذف فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي
232
سنتز سبز نانو ذرات اكسيد روي zno به روش هاي سل-ژل و هم رسوبي و بررسي فعاليت فتو كاتاليستي آنها در حذف رنگدانه هاي آلي از نمونه هاي آبي با استفاده از روش اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
233
سنتز سبز نانو ذرات پالاديم با استفاده از صمغ بلوط و كاربرد آن به عنوان يك نانو كاتاليست ناهمگن و قابل استفاده مجدد در واكنش هاي كوپلاسيون سوزوكي
234
سنتز سبز نانو ذرات دي اكسيد منگنز و بررسي فعاليت فوتو كاناليستي آن
235
سنتز سبز نانو ذرات فلزي نقره و تيتانيوم دي اكسيد بر پايه عصاره پياز گياه عنصل
236
سنتز سبز نانو ذرات كلوييدي نقره در بستر پليمرهاي طبيعي بعنوان بيو سنسوردر شناسايي آمونياك
237
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره شكوفه نارنج
238
سنتز سبز نانو ذرات نقره بر روي سطح نانو صفحات مغناطيسي اكسيد گرافن به منظور حذف برخي از رنگ هاي آلاينده محيط زيست
239
سنتز سبز نانو ذرات نقره و اكسيد روي با استفاده از پليمر زيست سازگار و عصاره گياهي دارچين و مطالعه خواص نوري، فوتوكاتاليستي و سينتيكي آن¬ها
240
سنتز سبز نانو ذره مغناطيسي آهن پوشش داده شده به روغن زيتون و اثبات كارايي آن در استخراج و اندازه گيري نيكل(II) به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتريUV - Vis
241
سنتز سبز نانو زيست-حسگرهاي نقاط كوانتومي كربن آلائيده شده با نيتروژن به كمك شير جهت تخريب رنگ اسيد بلو 113، شناسايي Fe3+ و باكتري اشرشيا كلي
242
سنتز سبز نانوذرات ZnO با استفاده از عصاره گياه دارويي و بررسي ويژگي هاي فوتوكاتاليتيكي و ضد باكتريايي آن
243
سنتز سبز نانوذرات پالاديم با استفاده از صمغ بلوط و كاربرد آن به عنوان يك نانو كاتاليست ناهمگن و قابل استفاده مجدد در واكنش هاي كوپلاسيون سوزوكي
244
سنتز سبز نانوذرات فريت كبالت به روش سل-ژل اصلاح شده و بررسي كارايي آنها در رهايش داروي دوكسوروبيسين
245
سنتز سبز نانوذرات نقره از عصاره آبي پوست نارنج
246
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از گياه پنيرك و بررسي فعاليت ضد باكتريايي آن
247
سنتز سبز نانوذرات نقره با بهره گيري از چند گونه گياهي و جانوري و بررسي خواص ضدميكروبي، ضد سرطاني و آنتي اكسيداني آنها
248
سنتز سبز نانوذرات نقره براي تشخيص و اندازهگيري آنيونهاي معدني گوگرد دار
249
سنتز سبز نانوذرات نقره ي مورد استفاده در جوهرهاي رسانا به روش سونوشيميايي
250
سنتز سبز نقاط كربني با استفاده از برگ درخت كاج و بررسي كاربرد آن ها در تهيه ي نانوكامپوزيت همراه با روي اكسيد و كروم جهت حذف رنگ هاي صنعتي از پساب ها
251
سنتز سبز نقاط كربني وكاربرد آن در: (1) اندازه گيري يون هاي آهن ( III ) و سرب توسط روش اسپكتروفوتومتري( 2) طراحي يك آرايه حسگر رنگ سنجي بر اساس پردازش تصوير براي تشخيص انواع مختلف آب
252
سنتز سبز نقاط كوانتومي كربن از آب هويج به روش هيدروترمال
253
سنتز سبز نقاط كوانتومي كربني با استفاده از گياه زعفران و بررسي كاربرد آن در اندازه گيري داروها و تصويربرداري از سلول هاي زنده
254
سنتز سبز و خصوصيت يابي نانو ذرات نقره، اكسيد روي و اكسيد روي/نقره با استفاده از كلياب بر روي كالاي پنبه اي
255
سنتز سبز و شناسايي نانوذرات مگنتيت با استفاده از عصاره هاي پوست انار- پوست هندوانه و گل گاوزبان
256
سنتز سبز و موثر تركيبات 3،2،1 -تريآزول حاوي سولفوناميد تحت شرايط كليك شيمي
257
سنتز سديم تيتانات پودري (Na2Ti3O7)
258
سنتز سراميك نانوساختار با قابليت تبادل يون براي استفاده در الكترودياليز
259
سنتز سراميكهاي زيست فعال بروش سل - ژل و بررسي ساختار آنها با استفاده از تكنيك هاي طيف سنجي مادون و رامان
260
سنتز سري جديد مشتقات بنزوديازپين ها با استفاده از يك واكنش چهارجزئي بر پايه ايزوسيانيد
261
سنتز سطح‌فعال‌هاي كاتيوني به منظور اصلاح نانو كلي و بررسي خواص رنگبري آن‌ها از محلول‌هاي رنگي
262
سنتز سمنتيت توسط فرايندهاي مكانيكي- حرارتي و ذوب جزئي مخلوط هماتيت- گرافيت
263
سنتز سه جزئي تركيبات 4-آريل-1و4- دي هيدروپيريدين جوش خورده بر اساس واكنش هاي تراكمي 1و3- دي كربونيل ها
264
سنتز سه جزئي تك ظرف 2- آمينو-4H- پيران ها و 2- آمينو-4H- كرومن ها
265
سنتز سه جزئي تك ظرفي 5- آمينو - 1 ،3- دي آريل - 1H- پيرازول - 4 - كربونيتريل ها با استفاده از كاتاليزگر L - پرولين
266
سنتز سه جزئي مشتقات 1و4-دي هيدروپيريدين با استفاده از فرآيند افزايش مايكل
267
سنتز سه جزئي مشتقات -2هيدروكسي- – 1،4نفتوكينون با استفاده از كربوكسي متيل سلولز
268
سنتز سه جزئي مشتقات آكريدين ها با استفاده از كاتاليزور موثر L - پرولين در دماي اتاق
269
سنتز سه جزئي مشتقات بنزايميدازول در حضور نانو كاتاليزگرهايي بر پايه سيليكا
270
سنتز سه جزئي مشتقات پر استخلاف آميدها در حضور نانو ذرات سيليكا
271
سنتز سه جزئي مشتقات پيريدازين ها توسط واكنش آريل هيدرازون با مالونيتريل و آليدها در حضور كاتاليزورهاي بازي
272
سنتز سه جزئي و تك ظرفي دي آلكيل5-(سيكلو هگزيل آمينو) -1-فنيل-1-H - پيرازول -3و4- دي كربو كسيلات ها در حضور كاتاليزور نانو ذرات a-Fe2O3
273
سنتز سه جزيي مشتقات 3 - آمينو - 4 - سيانو - 5 - فنيل -H1- پيرول - 2 - كربو كساميدها در حضور نانو ذرات آلومينا (Al2O3)
274
سنتز سوپرجاذب هاي حاوي كود با رهايش كنترل شده بر پايه آكريليك اسيد متصل شده به پليمرهاي زيست تخريب پذير طبيعي
275
سنتز سوپرجاذب هاي دولايه حاوي كود، با ويژگي رهايش آهسته و تاثير گروه هاي آمينوالكل بر عملكرد آن
276
سنتز سولفوناميدها با آميداسيون﴿آميد دار كردن﴾مستقيم با استفاده از نانوكاتاليست ها در مايعات يوني براي استفاده به عنوان پيش ماده در صنايع دارويي
277
سنتز سونو شيميايي جاذب نانو ساختار حاوي تركيبات سديم يا پتاسيم بر پايه سيليكا همراه با مدلسازي و بررسي سنتيك جذب آن طي فرايند حذف يونهاي فلوئورايد
278
سنتز سونوشيميايي و بررسي خواص ضد باكتريايي نانو ساختاري از قلع-فسفر
279
سنتز سونوشيميايي، شناسايي مشخصات و مدل سازي سينيتيك نوعي جاذب نانو ساختار مناسب بر پايه آلومينا به منظور جذب فلزات سنگين از آب
280
سنتز سيال مگنتورئولوژيك و بررسي روش‌هاي پايدارسازي آن با تأكيد بر استفاده از نانوذرات
281
سنتز سيانوپيريدين ها از طريق واكنش هاي تراكمي
282
سنتز سيستم جديد تري آزينوتترازپين و مشتقات تري آزينوتترازين , synthesis of novel triazino tetrazpine system and some triazino tetrazines derives
283
سنتز سيليس متخلخل از سيليس طبيعي
284
سنتز سيليكاهاي آلي نانومتخلخل متناوب (PMOs) و كاربرد آنها در واكنش هاي چندجزئي بر پايه تركيبات دي كربونيل و جفت شدن متقاطع شامل واكنش هاي هك و سوزوكي
285
سنتز سيليكاي مزو ساختار با هدف كاربرد در انتقال دارو
286
سنتز سيليكاي مزومتخلخل عامل دار كردن آن با گروه هاي عاملي مناسب و بررسي توانايي آن در حذف هيدروژن سولفيد از نفت خام
287
سنتز سيليكاي نانوساختار به منظور حذف تركيبات آلي فرار
288
سنتز سيمان استخوان كلسيم فسفاتي و بررسي خواص آن
289
سنتز سينتانها و بررسي اثر تاننهاي مصنوعي ﴿سنتزي و تجاري﴾ فول بكتان و سينتان/ تركيب كاتيونيك بر رنگرزي نايلون و پشم بارنگزاهاي مستقيم
290
سنتز شبكه نانو كامپوزيتي بر پايه اكريليك سيلان به روش سل - ژل و بررسي آن به عنوان ليزر جامد مواد رنگزا
291
سنتز شبكه هاي ماكرومولكولي از طريق متصل كردن پليمرهاي ستاره اي هترو آرم
292
سنتز شناسايي . مطالعات ساختاري و بررسي خواص نوري پليمرهاي كئورديناسيوني جيوه در ابعاد نانو
293
سنتز شناسايي پلي (آميد-ايميد)هاو پلي (استر-ايميد) هاي آروماتيك آليفانيك جديد كايرال حاوي قطعات -Lلوسين ،Lفنيل آلانين ،بنزوفنون و اپيكلن توسط روشهاي تابش دهي ريز موج و حرارت دهي كلاسيك
294
سنتز شناسايي ساختار و بررسي رفتار طيف سنجي و الكتروشيميايي كمپلكسهاي كادميم و جيوه با ليگاند باز شيف 3 3- بيس پيريدين - 3- ايل متيلن - اتان - 1 - 2- دي امين
295
سنتز شناسايي نانو كاتاليزور هاي هتروژن و تجديد پذير با استفاده از كمپلكس هاي تثبيت شده فلز مس و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن
296
سنتز شناسايي و بررسي بر هم كنش نانوذرات و كمپلكس هاي برخي از فلزات واسطه سري اول كارموزين با ماكرو ملكول هاي زيستي
297
سنتز شناسايي و بررسي خواص فيزيكي نانو ذرات كبالت منگنات
298
سنتز شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي چند هسته اي مس با مشتقات ليگاند فنيل سياناميد
299
سنتز شناسايي و تعيين ساختار و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكسها
300
سنتز شناسايي و خواص كاتاليزوري نانو كامپوزيت جديد اكسيد فلز /پلي ونيل الكل / كمپلكس فلزات واسطه به روش الكتروريسي
301
سنتز شناسايي و كاربرد كاتاليستي ميكروهيپريد سلولز طبيعي كملكي شيف باز و توليد نانو ذرات اكسيد فلزي بر پايه تجزيه حالت جامد اين بيوكاتاليست
302
سنتز شناسايي و مطالعه رفتا الكتروشيميايي تعدادي از كمپلكسها ي تك هسته ايي و دو هسته ايي با فلزات واسطه و ليگاندهاي پيريدين 2- 6 - دي كربو كسيليك اسيد داي پيريدل امين و تيوسيانيد
303
سنتز شناسي و بررسي خواص الكترو شيميايي كمپلكس هاي تك هسته اي جديدي از برخي فلزات واسطه باليگندهاي شيف باز دهندهN,Oداراي گروه آزو
304
سنتز شيشه حاوي بور به روش سل-ژل جهت به كارگيري در ترميم زخم هاي سطحي
305
سنتز شيشه سراميك زيست فعال با جزء ضدباكتريايي با روش سل ژل
306
سنتز شيشه سراميك هاي كانا سيتي
307
سنتز شيمايي گرافن وكاربرد آن در سلول خورشيدي نسل سوم
308
سنتز شيميايي نانو اسپينل Mgal2o4 ﴿آلومينات منيزيم﴾
309
سنتز شيميايي نانو اسپينل MgL2O4 ﴾آلومينات منيزيم
310
سنتز شيميايي نانو پودر زير كونيا بررسي تحولات فازي سينترينگ و ريز ساختار
311
سنتز شيميايي نانو پودر زيركونيا ، بررسي تحولات فازي ، سينترينگ و ريزساختار
312
سنتز شيميايي نانو پودر هيدروكسي آپاتيت جايگزين شده توسط منگنز و بررسي فعاليت آنتي باكتريال پودرهاي حاصله
313
سنتز شيميايي نانو پودر هيدروكسي آپاتيت جايگزين شده توسط يون كبالت و بررسي فعاليت آنتي باكتريال پودرهاي حاصله
314
سنتز شيميايي نانو ذرات سرب سولفيد و بررسي كاربرد آنها بعنوان حسگر گاز
315
سنتز شيميايي نانو كاتاليست اكسيد نيكل و كاربرد آن به عنوان نانو كاتاليست براي توليد گازهاي اكسيژن و هيدروژن
316
سنتز شيميايي نانوذرات طلا از لجن آندي مس
317
سنتز شيميايي و زينتر پودرهاي نانو ساختار مس - نيكل
318
سنتز شيميايي و زينترينگ پودرهاي كامپوزيتي W- 2- 40% - WTCU
319
سنتز شيميايي و مشخصه‌يابي پوشش آب‌گريز بر روي سطح فويل فلزي
320
سنتز صحبت به روش پيشگوكننده خطي )lpd(
321
سنتز غربال هاي مولكولي MCM-48 و MCM-41 و اصلاح آنها با گروه هاي آميني به منظور بررسي جذب برخي از فلزات سنگين
322
سنتز غشا تراواگزين پلي(2-اكريل آميد-2-متيل-1-پروپان سولفونيك اسيد/گرافن و بررسي خصوصيات آن
323
سنتز غشا نانوكامپوزيتي پلي سولفون/استرانسيوم تيتانات پاسخگو به نور باهدف كاهش گرفتگي غشا در راكتور غشايي فوتوكاتاليستي به منظور جداسازي داروي سفالكسين از آب هاي آلوده
324
سنتز غشاء پلي ﴿وينيل الكل﴾ اتصال عرضي شده با فوماريك اسيد و بررسي بهبود خواص و عملكرد غشاء در فرايند تراوش تبخيري با ساخت غشاهاي شبكه مركب PVA/Nax
325
سنتز غشاء پيل سوختي پليمري بر پايه پلي ايميدهاي سولفونه و مطالعه اثر ذرات سيليكا بر عملكرد آن
326
سنتز غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي ايميد/ گرافن اكسايد عامل دار شده با مايعات يوني و سنتز غشاهاي آلياژهاي پليمري پلي ايميد/ پلي ايميد شاخه‌اي سولفونه‌ جهت كاربرد در پيل‌هاي سوختي غشاي پليمري
327
سنتز غشاي زئوليتي NaA به منظور بررسي كارآيي آن در آب زدايي از مخلوط هاي آب /اتانول و آب/ اتيل استات
328
سنتز غشاي نانو حفره زئوليتي 3A با روش تعويض يون
329
سنتز غشاي نانوفيبر نانوكامپوزيتي جهت تصفيه پسابهاي حاوي فلزات سنگين
330
سنتز غشاي نانويي جهت جذب سم ديازينون از محيطصهاي كشاورزي و عرصه صهاي حساس زيست محيطي .
331
سنتز فاز مولايت و بررسي عوامل موثر بر تشكيل آن
332
سنتز فتو كاتاليست يد - دي اكسيد تيتانيوم جهت حذف آلاينده رنگي متيل اورانژ
333
سنتز فريت كبالت نانوذره اي و بررسي راندمان توليد
334
سنتز فريت كلسيم به روش آلياژسازي مكانيكي
335
سنتز فريت نيكل نانومتري به روش احتراقي
336
سنتز فريت نيكل نانومتري به روش سنتز احتراقي
337
سنتز فسفر و نيتريل آمونيم (به عنوان ماده مقاوم كننده پارچه در برابر شعله )
338
سنتز فضاگزين بيس-β-آمينوكتون¬ها از 4،1-بنزن دي¬كربالدهيد و مشتقات آنيلين از طريق واكنش مانيخ كاتاليز شده با زيركونيوم اكسي¬كلريد
339
سنتز فعال كننده ي سطحي با استفاده از روغن استخراجي از ضايعات مرغ
340
سنتز فلزشيشه اي پايه آهن و بررسي مقاومت به خوردگي آن
341
سنتز فلوئور آپاتيت به روش شيميايي
342
سنتز فوتوترمال و شيميايي نانوكامپوزيـت هاي اكسيد گرافن احيا شده به عنوان فوتوآند براي سلولهاي خورشيدي پليمري
343
سنتز فوتوكاتاليست دياكسيدتيتانيوم اصلاح شده با كربن بدون پيش-برنده كربن در حضور نور مرئي
344
سنتز فوق روان كننده پلي كربوكسيلاتي و بررسي اثرات آن بر بتن
345
سنتز فوق روان كننده ي پليمري بر پايه ي پلي كربوكسيلات اتر
346
سنتز فيتوشيميايي نانوذرات نقره از پوست موز و بررسي خواص ضد باكتري آن ها
347
سنتز فيشر تروپش به كمك كاتاليست دو عامله آهن - ژئوليت: بررسي سينتيك و اكنش ها و مدلسازي راكتور
348
سنتز فيشر-تروپش با استفاده از كاتاليست كبالت در راكتور دوغابي
349
سنتز فيلترهاي مايكروويو با استفاده از روش پراكندگي معكوس
350
سنتز قارچ كش تريسيكلازول در اشل آزمايشگاه و بنچ
351
سنتز كاپرولاكتام در فاز مايع و جامد و مطالعات نيمه صنعتي و محاسبات INITIO AB به روي لاكتام ها
352
سنتز كاتاليزگر MP/CMP و كاربرد آن در اكسايش الكل ها
353
سنتز كاتاليزور اسيد جامد كربن نيتريد مزومتخلخل عامل دار شده با سولفونيك اسيد و استفاده از آن در سنتز تركيبات كينازولين و اكسازين
354
سنتز كاتاليزور اسيدي هيدروژن 1،4- دي آزونيابي سيكلو ﴿2،2،2﴾ اكتان بي سولفات ﴿HDBOB ﴾ واستفاده از آن براي استري كردن الكل ها با استفاده از اسيد استيك ، يد دار و برم دار كردن الكل ها و همچنين محافظت كردن الكل ها به وسيله ي دي هيدروپيران
355
سنتز كاتاليزور انتقال فاز جديد برا برمه كردن تركيبات آروماتيك
356
سنتز كاتاليزور مايع يوني بر پايه كافئين و استفاده از آن در واكنش تراكمي براي تهيه مشتقات بنزيليدين و زانتن
357
سنتز كاتاليزور نانو سوپر اسيد جامد مغناطيسي Fe3O4@ZrO2/SO42- و استفاده از آن در واكنش مانيخ
358
سنتز كاتاليزورهاي زيست بسپار آگاروز عامل دار شده اسيدي براي كاربرد در واكنش هاي تهيه H4- پيران ها و آكريدون ها
359
سنتز كاتاليست PtM ....بر روي بسترهاي كربني مزو متخلخل و مطالعه فعاليت الكترو كاتاليستي آن در پيل سوختي متانولي مستقيم
360
سنتز كاتاليست براي تبديل متانول به الفين هاي سبك
361
سنتز كاتاليست پلي اكسو متالات ناهمگن براي گوگردزدايي اكسايشي از تركيبات نفتي
362
سنتز كاتاليست جديد واناديم (IV) تترافنيل پورفيرين تترافلور و متان سولفونات و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در برخي از واكنشهاي آلي
363
سنتز كاتاليست ساپو-34 به روش ‍ژل خشك در دماي بالا
364
سنتز كاتاليست هاي متالوپورفيرين منگنز و قلع قرار گرفته بر روي بستر نانوورقه هاي گرافن اكسيد و استفاده از آن ها در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها، اكسايش الكل ها و محافظت الكل ها
365
سنتز كاتاليست هايي بر پايه گرافن اكسيد و گرافن اكسيد احيا شده و كاربرد آنها در كاهش الكتروشيميايي كربن دي اكسيد و مطالعات رفتار ابرخازني آنها
366
سنتز كاتاليست‌هاي آلفادي ايمني پالاديم جهت توليد نانوذرات پلي‌اتيلن و شناسايي آنها
367
سنتز كاتاليست، ساخت و مدلسازي راكتور بستر سيال جهت آسايش متانول به فرمالدئيد
368
سنتز كاتاليستهاي دو پايه زيگلر _ ناتا و بررسي عملكرد آنها در فرايند پليمريزاسيون دوغابي اتيلن
369
سنتز كاتاليستهاي دي¬ايميني با فلز فعال نيكل با ليگاندهاي حجيم براي توليد پلي¬اتيلن و كوپليمريزاسيون اتيلن با مونومر غيرقطبي مونوكسيدكربن
370
سنتز كارآمد و يك مرحله اي بنزازول ها در محيط آبي
371
سنتز كارآمد و يك مرحله اي بنزازول هاي داراي استخلاف سولفوناميد
372
سنتز كاربيد بور به روش فعال سازي مكانيكي و گرمايش مايكروويوي
373
سنتز كاربيد سيليسيوم به وسيله گرمايش مايكروويوي و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
374
سنتز كاربيد موليبدن با استفاده از سيستم MoO3-Zn-C به كمك گرمادهي در مايكروويو
375
سنتز كاربيدبور توسط احياي منيزيوترمي و آلومينيوترمي با استفاده از طراحي يك فرايند جديد توليد اكسيد بور
376
سنتز كامپوزيت FE- WC به روش احياي كربوترميك از سيستم فعال سازي شده WO2,FE2 O3 و كربن
377
سنتز كامپوزيت Fe-WCبه روش احياي كربوترميك از سيستم فعال سازي شده WO3 ، Fe2Oو كربن
378
سنتز كامپوزيت NI/NIFE2O3- 10NIO به روش واكنش حالت جامد و بررسي اثر افزودني Y2O3
379
سنتز كامپوزيت پليمري نانو لوله¬هاي هالويزيت به منظور دارو¬رساني كنترل شده فني¬توئين سديم
380
سنتز كامپوزيت تنگستن- مس- نقره به روش رسوب دهي شيميايي و بررسي خواص آن
381
سنتز كامپوزيت ريز مولكول‌ها، رنگ‌هاي حساس به نور و نانو مواد هادي همراه با P3HT در سلول‌هاي خورشيدي پليمري
382
سنتز كامپوزيت سيليكا و تيتانياي مزوپروس با استفاده از سور فكتانت CTAB
383
سنتز كامپوزيت كورديرين - مولايت به روش شيميايي
384
سنتز كامپوزيت كورديرين - مولايت به روش معدني
385
سنتز كامپوزيت ناتوژل - هيدروژل آهن بر پايه مونومرهاي حساس به دما و پ هاش و كاربرد آنها در رهايش دارويي دوكسوروبيسين
386
سنتز كامپوزيت ﴿نانوفوتوكاتاليست- نانوپليمرقالب مولكولي﴾ و بررسي كاربرد آن در حذف تركيبات رنگزا و دارويي از پساب
387
سنتز كامپوزيت نايلون/نقره، نايلون/مس، نايلون/نقره/مس و بررسي ويژگي¬هاي كالاي حاصل
388
سنتز كامپوزيت نيكل سلنيد/نيكل گوگرد كروي شكل/نانولوله كربني و تركيب ريز كره توخالي هسته-پوسته مس-كبالت- سلنيد و بررسي كاربرد آن‌ها در ابر خازن‌ها
389
سنتز كامپوزيت ها و نانو كامپوزيت هاي زئوليتي با اكسيدآهن به منظور حذف چند راديونوكلئيد
390
سنتز كامپوزيت هاي رزين اكريليك- اپوكسي و بررسي خواص مرتبط با نانوپوشش هاي پودري
391
سنتز كامپوزيت¬هاي گرافن عامل دار/ چارچوب آلي فلزي براي اصلاح سطح الكترود درابرخازن
392
سنتز كامپوزيتFe-WCبه روش احياي كربوترميكازسيستم فعال سازي شدWO3 ، Fe2O و كربن
393
سنتز كپسول هاي حاوي بازدارنده در پوشش خود ترميم شونده اپوكسي و بررسي خواص خوردگي آن
394
سنتز كربن سخت به‌عنوان آند باتري يون ليتيوم
395
سنتز كربن سولفونه شده و بررسي خواص كاتاليزوري آن در سنتز تركيبات آلي نظير دي بنزوزانتن ها، دي هيدروپيريميدينون ها و ايميدازولين ها
396
سنتز كربن شبه الماس ﴿DLC) به روش پلاسماي الكتروليتي
397
سنتز كربن متخلخل با حفره هاي نانومتري به عنوان بستر الكتروكاتاليست در پيل سوختي متانولي مستقيم
398
سنتز كربنات هاي آلي حلقوي با استفاده از دي اكسيد كربن و اپو كسيد
399
سنتز كربوكسي متيل كيتوسان سولفات
400
سنتز كره هاي توخالي سيسليسيوم اكسيد تيتانيوم اكسيد و بررسي كارآيي آن ها در دارورساني
401
سنتز كروموفورهاي استيلبني بعنوان سيستم هاي حساس براي سنجش پالاديوم ، سرب و مس بر اساس تكنيك فلوريمتري
402
سنتز كروموفورهاي جديد با پتانسيل شلاته كنندگي كاتيونها
403
سنتز كروموفورهايي بر پايه 4-آمينوبنزونيتريل براي تهيه پلي ايميدهايي با خاصيت NLO
404
سنتز كريستال مايع كلستريك پليمري زنجير-جانبي برپايه آكريليك و بررسي اثر مونومرهاي كايرال و غيركايرال روي خواص اپتيكي و رفتار مزومرفيك
405
سنتز كريستال مگنونيك سه بعدي با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي
406
سنتز كلوپليمر پيوندي آكريلونيتريل- كلرومتيل استايرن با استفاده از پليمريز اسيون راديكال انتقال اتم وبهبود خواص كوپليمر حاصل با استفاده از فناوري نانو
407
سنتز كليت هاي 1 و 2- دي آلكيل 3- هيدروكسي پيريدين 4- اون و تهيه كمپلكس آنها با يونهاي فلزي
408
سنتز كمپلكس جديد رنگي پينسر پالاديم و كمپلكس هايي با ليگاند 1 و 5- سيكلواكتادي ان: شناسايي، كاربرد به عنوان حسگر، واكنش هاي كاتاليستي و برهمكنس با DNA و پروتئين
409
سنتز كمپلكس جديد مس با استفاده از ليگاند تيوآميدي و بررسي كاربرد كاتاليزوري اين كمپلكس در نوآرايي بكمن براي سنتز آميدها از آلدهيد و هيدروكسيل آمين
410
سنتز كمپلكس ديمري پالاديم با فنيل آلانين و كاربرد آن در واكنش هاي سوزوكي، هياما، سيانيددار كردن و گوگرددار كردن آريل هاليدها
411
سنتز كمپلكس ها با استفاده از ليگند دي پيرومتن
412
سنتز كمپلكس هاي CN- اورتوپالاديت و كاربرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن متقاطع و يكسان تحت تابش ريز موج
413
سنتز كمپلكس هاي Cu (SAA) X و مطالعه سينتيك واكنش جانشيني ليگاند بزرگ حلقه و Cu (SAA)X
414
سنتز كمپلكس هاي آهن مشابه زيستي آنزيم اسيد فسفاتاز ارغواني رنگ و تهيه نانوكمپلكس هاي آنها
415
سنتز كمپلكس هاي اورتوپالاديت با ليگاند فسفر ايليد1، 3-دي كلروپروپانون در دماي محيط و شناسايي آن ها به كمك تكنيك هاي طيف سنجي FT-IR، NMRو بلور نگاري اشعهX
416
سنتز كمپلكس هاي باز شيف و اتصال شيميايي آن ها به سطح نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده و استفاده از آن ها به عنوان نانو كاتاليست در واكنش كاهش كتون ها
417
سنتز كمپلكس هاي باز شيف واتصال شيميايي آن ها به سطح نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده واستفاده از آن ها به عنوان نانو كاتاليست در واكنش كاهش كتون ها
418
سنتز كمپلكس هاي بازشيفت منگنز، مس، كبالت و آهن
419
سنتز كمپلكس هاي بازشيف-روي، مس و نيكل با استفاده از روش الكتروشيميايي و سنتز كاتاليست نانوسيليكا سولفوريك اسيد و بررسي خاصيت كاتاليستي آن در سنتزهاي آلي
420
سنتز كمپلكس هاي چند هسته ايي كبالت ﴿II﴾ با مشتقات ليگاند فنيل سياناميدي به عنوان يك سيستم رسانا
421
سنتز كمپلكس هاي دي پيرومتن سرب و واناديوم و بررسي خواص نوري انها
422
سنتز كمپلكس هاي روديـوم(III) و روتنيـوم(II) با ليگاندهاي پلي پيريديلي و ملوكسيكام، مطالعه تجربي و نظري برهمكنش آنها با DNA و BSA و اثر سميت اين كمپلكس ها بر روي رده هاي مختلف سلول هاي سرطاني
423
سنتز كمپلكس هاي مس ﴿II) با N و N بيس ﴿ 2 - پيريديل متيل ﴾ اتيلن دي آمين
424
سنتز كمپلكس هاي مس II، روي II، منگنز II با ليگاندهاي داراي دهنده هاي (N,O,S) با خواص آنتي اكسيداني به عنوان مشابه آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و بررسي اثرات دهنده هاي ليگاند و يون فلز بر روي قدرت آنتي اكسيداني
425
سنتز كمپلكس هاي مس II، روي II، منگنز II با ليگاندهاي داراي دهنده هاي (N,O,S) با خواص آنتي اكسيداني به عنوان مشابه آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و بررسي اثرات دهنده هاي ليگاند و يون فلز مركزي بر روي آنتي اكسيداني
426
سنتز كمپلكس هاي مونومر اورتوپالاديت ليگاند2- فنيل آنيلين: واكنش هاي جايگيري تك و دو مولكولي آلكين هاي متقارن و نامتقارن در پيوند Pd-C
427
سنتز كمپلكسهاي پلاتين ونيكل باليگاندهاي نيتروژن دار و بررسي برهمكنش آنها با DNA
428
سنتز كموسنسور فلورساني 7-دي اتيل آمينو-2 اكسو-H2-كورومن-3-كربوكساميد براي شناسايي انتخابي كاتيون ها
429
سنتز كموسنسور فلورساني 7-دي اتيل آمينو-2اكسو-H2-كورومن-3-كربوكساميد براي شناسايي انتخابي كاتيون ها
430
سنتز كموسنسورهاي فلورسانسي جديد مشتقات متوكسي و برمو 3- كربوكساميد
431
سنتز كننده موج سينوسي در محدوده 100-50 مگا هرتز
432
سنتز كو پليمر جديد تيوفني بر پايه 2،6-بيس (5-برمو-2-تاينيل)-آريل پيريدين و امكان‎سنجي كاربرد آن در نانو لايه‌هاي فعال مورداستفاده
433
سنتز كوئينو كسالين ها با استفاده از اسيدهاي لوئيس زير كونيوم﴿IV﴾
434
سنتز كوئينوكسالين در حضور نانو كاتاليست مغناطيسي بر پايه كائولن
435
سنتز كوانتوم دات هاي نيمه هادي براي استفاده در سلول هاي خورشيدي
436
سنتز كوپليمر استايرن – متيل متااكريلات براي كاربرد در حسگرهاي زيستي ( بيوسنسورها )
437
سنتز كوپليمر استايرن-مالئيك انيدريد در حضور نانو γ-Fe2O3 به عنوان كاتاليزور
438
سنتز كوپليمر جديد بر پايه تركيبات ترپيريديني و امكان‎سنجي كاربرد آن در نانولايه‌هاي فعال مورد استفاده در سلول‎هاي خورشيدي پليمري
439
سنتز كوپليمر جديد بر پايه مشتقات تيوفني و امكان سنجي استفاده آن در نانو لايه هاي مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي
440
سنتز كوپليمر مالئيك انيدريد-2-هيدروكسي اتيل متا آكريلات به روش پليمريزاسيون راديكاليو آمين دار كردن كوپليمر با آمين ها
441
سنتز كوپليمر نانومتخلخل استايرن و يك منومر دي وينيلي با اندازه تخلخل كنترل شده
442
سنتز كوپليمر هاي خود رنگ بر پايه بوتيل تيو نفتاليميد
443
سنتز كوپليمرهاي برپايه پلي استر/پلي اتيلن گليكول با عامل اتصال عرضي نانو كريستال سلولز و بررسي اثر ساختار بر خواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري آن ها
444
سنتز كوپليمرهاي ستاره اي شكل 2- هيدروكسي اتيل متا آكريلات وε-كاپرولاكتون با هسته ي مركزي گلوكز و بررسي خواص آنها
445
سنتز كينوكسالين 2(H1)-اون ها و دي هيدروكينوكسالين ها در حلال هايي با نقطه اتكتيك پايين
446
سنتز كينوكسالين در حضور كاتاليست سريم و بررسي فعاليت آنتي باكتريال كينوكسالين
447
سنتز كينولين ها در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد بر پايه نانو ذرات سيليكا
448
سنتز گرافن اصلاح شده با تيونين و دو هيدروكسيد لايه اي ( آلومينيوم - نيكل) و كاربرد آن ها به عنوان حسگرهاي الكتروشيميايي نيتريت و نيترات
449
سنتز گرافن اكسايد و اصلاح سطح آن به‌منظور حذف فلزات سنگين و آلاينده‌هاي رنگي از پساب‌ها
450
سنتز گرافن اكسايد و پلي -3- هگزيل تايوفن جهت كاربرد در سلولهاي خورشيدي
451
سنتز گرافن به عنوان پايه كاتاليست
452
سنتز گرافن سه بعدي نيتروژن دوپه اصلاح شده با پليمر مايع يوني و ارزيابي آن به عنوان حسگر الكتروشيميايي
453
سنتز گريدهاي مختلف پلي وينيل الكل و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي آن
454
سنتز گفتار به وسيله شبكه هاي عصبي عميق
455
سنتز گفتار در زبان فارسي
456
سنتز گفتار فارسي
457
سنتز گلوله هاي كربني ساده و دوپ شده با گوگرد جهت استفاده در غشاهاي كامپوزيتي پلي سولفون و كاربرد آنها در جذب متيلن بلو
458
سنتز لاتكس پلي پيرول و بررسي خواص آن , preparation and study of some properties of polypyrrole latex
459
سنتز لاستيك اكريليك با استفاده از پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتمي ) PRTA (
460
سنتز ليتيوم نيكل كبالت منگنز اكسيد با روش تجزيه حرارتي پاششي به عنوان ماده فعال كاتدي باتري يون ليتيوم
461
سنتز ليگاند حاوي نفتالدهيد و بررسي كوئوردينه شدن آن با يون هاي فلزي
462
سنتز ليگاندهاي باز شيف دي سولفيدي و كمپلكس هاي نيكل(II)، روي(II)، بيسموت(III)، و كلاسترهاي مس(I) به عنوان كاتاليست واكنش هاي CuAAC؛ بررسي نقش ليگاندها در ساخت مدارهاي منطقي و به عنوان حسگر نشري گزينشي يون هاي مس، آهن، سيانيد
463
سنتز ليگاندهاي بنزوتيازول و بازشيف نشركننده به عنوان بازدارنده خوردگي و حسگر انتخابي يون Al3+ همراه با تصوير برداري سلولي و سنتز نقاط كوانتومي ZnS عامل‌دارشده براي سيستم حمل دارو
464
سنتز ليگاندهاي حاوي حلقه ي ايميدازوليدين و بررسي گوئور دينه شدن آن ها به يون منگنز
465
سنتز مؤثر تركيبات هتروسيكلي بر پايه تريآزول و انجام محاسبات كوانتومي بر روي آنها
466
سنتز مؤثر و سيز هتروسيكلهاي بيولوژيكي متنوع با استفاده از كاتاليزگرهاي مايع يوني و تابش فراصوت
467
سنتز مؤثر و مطالعه مسيرهاي شكست تركيبات-N الكل بيس (2-الكوكسي متيل فسفريل اكسي) آمينها با استفاده از كروماتوگرافي گازي- طيف سنج جرمي به منظور تحقق اهداف كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي
468
سنتز ماده حسگر سنسور رطوبت با استفاده از مواد نانوپروس TiO2-SnO2 به عنوان پايه و اصلاح آن و استفاده از اين مواد در فرايندهاي صنعت نفت گازو پتروشيمي
469
سنتز ماده رنگزاي 23 YELLOW DISPERSE.I.C
470
سنتز ماده رنگزاي 4-آمينو-N-بوتيل -1،8 نفتاليميد
471
سنتز ماده رنگزاي حلال بنفش 13
472
سنتز ماده رنگزاي ديس آزوي متال كمپلكس و بررسي خواص ضد باكتري آن
473
سنتز ماده رنگزاي ديسپرس بر پايه آمينوتيازول و بررسي خواص رنگرزي آن بروي پلي استر
474
سنتز ماده رنگزاي ديسپرس زرد 68 و تهيه واسطه هاي آن
475
سنتز ماده رنگزاي ضدميكروب برپايه بنزوتيازول
476
سنتز ماده رنگزاي كاتيونيك اصلاح يافته
477
سنتز ماده ي رنگزاي مونو آزوي ضد باكتري بر پايه آمونيوم چهارگانه
478
سنتز ماكروهتروسيكل هاي جديد با استفاده از TDG و DEG
479
سنتز مايع سيمان گلاس آيونومر سخت شونده با نور بر پايه آكريليك - ايتاكونيك اسيد
480
سنتز مايع هاي يوني اسيدي برونستد و اسيدي لوئيس بر پايه نمك هاي آمونيوم و بررسي خواص ترموفيزيكي آن ها در دماهاي (15/363 تا 15/298)K
481
سنتز مايع هاي يوني اسيدي... و كاربرد آنها در واكنش هاي يد داركردن و محافظت كردن الكل ها و آلدهيدها د رشرايط بدون حلال
482
سنتز مايع يوني [C1[morH و كاربرد آن در سنتز الكيل برميدها ، اكسايش الكل ها با استفاده از دي هيدروپيران
483
سنتز مايع يوني اسيدي morH﴿ HSO4﴾و كاربرد آن در سنتز آسيلال ها، محافظت از الكل ها با استفاده از دي هيدروپيران و استري كردن استيك اسيد با الكل هاي مختلف، همچنين احياي آلدهيدها با استفاده از واكنشگر(TMABH) در غياب حلال
484
سنتز مايع يوني اسيدي پيروليدينيوم بي سولفات H-NMP]HSO4] و كاربرد آن در استيله كردن الكل ها،محافظت كردن گروه كربونيل و آزيدي كردن الكل ها
485
سنتز مايع يوني تثبيت شده بر نانو ذره ي مغناطيسي و كاربرد آن به عنوان كاتاليزور در واكنشهاي چند جزئي
486
سنتز مايع يوني كايرال ﴿N- (S و N- دي بوتيل نيكوتينيوم برمايد و كاربرد آن د ركاهش و اكسايش كايرال تركيبات آلي
487
سنتز مايعات يوني اسيدي بر پايه كاتيون آمونيوم، مطالعه خواص فيزيكي آنها و كاربردشان به عنوان كاتاليزور براي تهيه 5-آريل پيريميدو-[b-5،4]كوينولون-دي ون ها
488
سنتز مايعات يوني عمل كرد آن‌ها بهعنوان بازدارنده خوردگي فولاد كمآلياژ در واحد اسيدشويي فولاد مباركه اصفهان
489
سنتز مايكروويوي دي سيليسيد موليبدن از مخلوط كنسانتره موليبدنيت و پودر سيليسيم
490
سنتز متالوپورفيرين ها يا پورفرين ها در حضور كاتاليزور اسيد جامد
491
سنتز متانول از گاز سنتز با استفاده از نانوكاتاليست هاي AL2O3/ ZnO/ Cu ارتقا يافته و بررسي كارايي انها و مقايسه آن با كاتاليست هاي صنعتي
492
سنتز متيل آنترانيليت و بنتازون
493
سنتز مدارهاي برگشت پذير توسط الگوريتم ژنتيك
494
سنتز مدارهاي كوانتومي با استفاده از كتابخانه¬ي توسعه يافته¬ي داراي گيت سه كيوبيتي TOFFOLI
495
سنتز مدارهاي كوانتومي با هدف بهبود معيارهاي مدل محاسبات كوانتومي يك‌‌طرفه
496
سنتز مدارهاي كوانتومي تحمل‌پذير اشكال
497
سنتز مدارهاي منطقي معكوس پذير با چند تابع هدف
498
سنتز مزوپروس تيتانيوم سيليكات مطالعه و بررسي ساختار
499
سنتز مس به روش احتراق محلولي
500
سنتز مستقيم پلي وينيل الكل نيمه هيدروليز شده از نانو ذرات پلي وينيل استات در آب
501
سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز روي كاتاليستهاي تركيبي Ý بهينه سازي شرايط عملياتي
502
سنتز مشتفات 5-﴿4-﴿4-برموفنيل﴾تيازول-2﴿H5﴾-ايليدين﴾ هيدرازين از مشتقات منوتيوسمي كاربازون 1و3 دي كتون ها
503
سنتز مشتق مناسب از سفالكسين (تركيب آنتي بيوتيك) به روش استيلاسيون عامل نيتروژن و كاربردآن به عنوان استاندارد داخلي در مطالعات فراهمي زيستي قرص سفوركسيم(آنتي بيوتيك جديد)
504
سنتز مشتق هاي 2-فنيل بنزاكسازول در حضور نانو سيليكا سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور ناهمگن
505
سنتز مشتق هاي هيبريدي بنزيل تيو - 1، 3، 4- تياديازول- ايزاتين و بررسي سميت سلولي آنها در شرايط برون تن
506
سنتز مشتقات (E)-2-(1 -Hتترازول-5-ايل))-3-فنيل آكريل‌ونيتريل تحت شرايط سبز و با صرفه اقتصادي توسط نانوكاتاليزور اورگانوسيليكا متناوب مغناطيسي عامل‌دار شده با ZnO
507
سنتز مشتقات 1 ، 4 - دي هيدروپيريدين ها و H2- ايندازولو [1,2-b] فتالازين -1، 6، 11- تري اون با استفاده از فرميك اسيد آبي
508
سنتز مشتقات 1 و 3 و 4- اكسادي آزول 2)5H(- ايمين از سمي كربازيدها , the synthesis of 1,3,4-oxadiazol-2)5H(-imine from semicarbazides
509
سنتز مشتقات 1 و4 دي هيدرو پيريدين اكريدينها در شرايط بدون حلال با حضور كاتاليزور
510
سنتز مشتقات 1، 4-دي هيدروپيرانو پيرازول و مشتقات بنزيل پيرازوليل كومارين تحت شرايط شيمي سبز در حضور كاتاليزوركيتوسان عاملدار شده با ملامين
511
سنتز مشتقات 1،4-ديازپين و 1،4-ديازسين
512
سنتز مشتقات 14H-دي بنزوزانتن با استفاده از نانوكاتاليست قلع نشانده شده روي سيليكا
513
سنتز مشتقات 1-آميدو‌آلكيل-‌2-نفتول‌ها و زانتن ها در حضور ZrCl4 در شرايط حرارتي و فراصوت
514
سنتز مشتقات 1-آميدوآلكيل-2-نفتول و آميدوآلكيل فنول ها در حضور كاتاليزور Nano-BF3.Sio2
515
سنتز مشتقات 2 - (دي بنزيل آمينو ) - 2 - آريل استاميد از واكنش سه جزئي دي بنزيل آمين و آلدهيدهاي آروماتيك با ايزوسيانيدها در حضور نانو ذرات سيليكا
516
سنتز مشتقات 2 -آمينو - 7-هيدروكسي - 4 -هيدرو سنتز مشتقات 2 -آمينو - 7-هيدروكسي - 4 -هيدرو بدون حلال
517
سنتز مشتقات 2- ايندولن ها از ايزاتين
518
سنتز مشتقات 2-(2-(آريل)-2-آلكيل و آريل-6-اكسو-1،2-دي هيدرو تيازاول[b،3،2][ 4،2،1]تري ازول-5- (6)-يليدين)استات و-5-آريل-1،2،4-تري ازوليدين-3-تيون
519
سنتز مشتقات 2،2،2- تري فلوئورواستيميدوئيل كلريد و بررسي واكنش هاي نوكلئوفيلي ....
520
سنتز مشتقات 2-آمينو بنزو تيازول با نانو كاتاليزور زيستي ايزين گلس
521
سنتز مشتقات 2-آمينوبنزوتيازول با استفاده از آمينواسيدها به عنوان كاتاليزورهاي دوعاملي با بكارگيري واكنش هاي چند جزئي در شرايط بدون حلال
522
سنتز مشتقات 2-مركاپتو بنزو تيازول با استفاده از كاتاليزور‌هاي مختلف
523
سنتز مشتقات 2-هيدروكسي-1،4-نفتوكينون با واكنش سه جزئي توسط كاتاليزور نانو متخلخل MCM-41
524
سنتز مشتقات 2و3-دي هيدروكينازولين﴿H1) اون داراي استخلاف در موقعيت 2در مجاورت و عدم حضور كاتاليز گرپاراتولوئن سولفونيك اسيد
525
سنتز مشتقات 3- آمينو - 5 - متيل - [1،1بي فنيل ]- 4 و 2- دي كربونيتريل در شرايط بدون حلال با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن III
526
سنتز مشتقات 3،4-دي هيدرو پيريميدين - اون /تيون ودي هيدروپيرانو- پيرازول با استفاده از فتاليميد -سولفونيك اسيد تترام تيل - بيس (سولفو) اتان 1-2- دي آمينيوم كلريد در شراي گرمايي ، ريز موج وفراصوت
527
سنتز مشتقات 4،1-دي هيدروپيرانو[2,3-c]پيرازول در حضور نانو كاتاليزو جديد MCM-41 عامل دار شده با (L)-گلوتاميك اسيد
528
سنتز مشتقات 5 ، 6 دي آريل 1، 2، 4 تري آزين 3 تيون يه عنوان عامل كمپلكس دهنده جهت شناسايي و تعيين مقدام كاتيون ها با استفاده از روش اسپكتروفتومتري
529
سنتز مشتقات 5- آريلوئيل -9،7،3،1- تترامتيل -8،2- دي تيو كسو -،9،8،3،2- تتراهيدرو-پيرانو-دي پيريميدين -ديون با استفاده از .....
530
سنتز مشتقات 5-آريل-5و6-2هيدروپيرانو(2و3-d)پيريدين 2و4و7تري اون با استفاده از تراكم سه جزيي باربيتوريك اسيدآلدهيد ملدروم اسيد در دماي اتاق
531
سنتز مشتقات 6 آمينو پيرانوپيرازول و 2آمينوH 4كرومن از طريق واكنشهاي سه‌جزئي با استفاده از سديم تترابورات دكاهيدرات
532
سنتز مشتقات 6،3،2-تري اكسو-8-آريل-6،4،3،1-تترا هيدرو- []پيريدو2،1[4،2،1]تري آزين-9،7-دي كربونيتريل
533
سنتز مشتقات 6-¬آمينو-¬پيرانو¬پيرازول و 2-¬آمينو-H4-¬كرومن از طريق واكنش¬هاي سه‌جزئي با استفاده از سديم تترا-بورات¬دكا¬هيدرات
534
سنتز مشتقات -7 آريال بنز و پيرانوكرومن ها به وسيله كاتاليستهاي هتروپلي اسيد
535
سنتز مشتقات 9-استايريل آكريدين و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر شيميايي براي تشخيص يون هاي فلزي و تركيبات نيتروآروماتيك
536
سنتز مشتقات H4- پيران در حضور نانو كاتاليزور مغناطيسي زيست پليمر سديم آلژينات و بهينه سازي عوامل موثر بر توليد 2،2- دي فنيل -4- ديمتيل آمينو والرو نيتريل به عنوان پيش ماده متادون در مقياس آزمايشگاهي
537
سنتز مشتقات N- 2-فنانترو[9،10]-ايميدازول 2-ايل بنزوسولفوناميد در حضور كاتاليزورمزوحفره15SBA- اصلاح شده با نانوذرات پالاديم
538
سنتز مشتقات β-استاميدوكتون ها توسط كاتاليست نانو اكسيد سريم
539
سنتز مشتقات آلفا-بنزيل آمينو كومارين در حضور كاتاليست 1- متيل -3- ( 3- پروپيل تري متوكسي سيلان )ايميدازوليوم تتراكلروايندات نشانده شده بر روي نانو سيليكا
540
سنتز مشتقات آمينو - فنيل تيازول ها در شرايط مختلف و با استفاده از حلال آب
541
سنتز مشتقات آنيليني پريلن دي‌ايميد و بررسي اثر استخلاف در كارايي آن‌ها به عنوان رنگ‌سرد
542
سنتز مشتقات اتيل ايمينو- ايندولين -2-اون -3 استخلاف شده , The synthesis of 3-substituted ethyl imino-indolin-2-one derivatives
543
سنتز مشتقات اسپيرو كرومن ها با استفاده از كمپلكس معدني بعنوان كاتاليست
544
سنتز مشتقات اسپيرواكسيندول‌ها با استفاده از كاتاليزگر نانوكامپوزيت پليمري بر پايه گرافن اكسيد
545
سنتز مشتقات انامينون در حلال سبز پروپيلن كربنات با استفاده از ميكروراكتور
546
سنتز مشتقات انامينيون با استفاده از كاتاليزور آمينو پروپيل
547
سنتز مشتقات ايميدازوآزين به روش واكنش‌هاي چند جزيي تك‌ظرف در مجاورت كاتاليزور نانوپروس MCM-41-SO3H
548
سنتز مشتقات ايميدازوپيريميدين ها با استفاده از نانوكاتاليزور ارگانو سيليكاي متناوب مغناطيسي عامل دار شده با گروه 3- پروپيل سولفونيك اسيد ( PMO-ICS-PrSO3H )
549
سنتز مشتقات ايميدازول با استفاده از كاتاليزور فريك كلريد تثبيت شده بر روي پلي (4-وينيل پيريدين) مشبك
550
سنتز مشتقات ايميدازول و بنزايميدازول توسط كاتاليزور بيوپليمر كيتوسان و بهينه سازي شرايط تهيه رابپرازول سديم از رابپرازول سولفيد
551
سنتز مشتقات ايميدازولي و بنزايميدازولي با استفاده از گرافن اكسيد عامل¬دار شده با ايزوسيانورات مغناطيسي آراسته شده با مس(II) تحت تابش ريزموج
552
سنتز مشتقات ايندول با استفاده از 2- بنزيليدن مالونونيتريل در حضور كاتاليزور مناسب
553
سنتز مشتقات ايندول با استفاده از لوئيس اسيد‌هاي جامد
554
سنتز مشتقات بنزايميدازوكينازولينون با استفاده از كربوكسي متيل سلولز در شرايط بدون حلال
555
سنتز مشتقات بنزايميدازول با استفاده از نانو‌كاتاليست كامپوزيتي گرافن‌اكسيد/ سيتريك‌اسيد
556
سنتز مشتقات بنزايميدازول وبنزايميدازوكينازولين با استفاده ازكاتاليزور نانوكامپوزيتي مغناطيسي Fe3O4برپايه پليمر كيتوسان
557
سنتز مشتقات بنزايميدازولي با استفاده از نانو زيست كاتاليست ايزين گلس مغناطيسي
558
سنتز مشتقات بنزو[a] پيرانو(3،2-c) فنازين ها با استفاده از نانو كامپوزيت كيتين-اكسيد روي تحت شرايط شيمي سبز
559
سنتز مشتقات بنزوايميدازولو/ بنزواكسازولو/ بنزوتيازولو 2- تيو استوفنون با استفاده از نانوذرات TiO2 و بررسي واكنش 1و6- دي آمينو آريل دي هيدروپيريدين دي كربونيتريل ها با ايندول آريل بنزوئين ها
560
سنتز مشتقات بنزيليدين - )5آريل ( تيازولوb[ ،3، 2]كينازولين
561
سنتز مشتقات بنزيميدازول ها با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي مانند فنيل فسفونيك و فنيل فسفينيك اسيد
562
سنتز مشتقات بنزيميدازول و بنزوتيازول در حضور كاتاليست هاي اسيدي جامد
563
سنتز مشتقات بيس فلورانتن و بي نفتيل از طريق حدواسطهاي آريني و بيس آريني
564
سنتز مشتقات بيس-﴿تتراكلروپيريدين﴾ازپنتاكلروپيريدين
565
سنتز مشتقات پريلني و بررسي كاربردهاي آنها در رنگهاي سرد
566
سنتز مشتقات پريميدين در حضور كاتاليزورهاي جامد
567
سنتز مشتقات پلي تيوفن ها و بررسي خواص آنها
568
سنتز مشتقات پلي هيدروكينولين ها در حضور نانو اكسيد سريم سنتز مشتقات اكسيندول ها در حضور نانو اكسيد سريم
569
سنتز مشتقات پلي‌ هيدروكينولين‌ ها در حضور فريك كلريد ‌تثبيت شده برروي پليمر پلي(4-وينيل پيريدين‌) مشبك
570
سنتز مشتقات پيران و آكريدين در حضور كاتاليزورهاي نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور
571
سنتز مشتقات پيران و پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با آلومينا
572
سنتز مشتقات پيرانوپيرازول در حضور يك نانو كاتاليست بازي و نيز طراحي كاتاليستي نوين براي سولفورزدايي از نفت خام
573
سنتز مشتقات پيرول با استفاده از واكنش چند جزئي بين استيل استون، آريل‌گلي‌اكسال، ايندول و آمين آليفاتيك
574
سنتز مشتقات پيرول با كاتاليست بيسموت تري كلريد
575
سنتز مشتقات پيرول در حضور كاتاليزور comph-SO3H
576
سنتز مشتقات پيرول در محيط آبي
577
سنتز مشتقات پيرول كاتاليست شده توسط 3 [AI[DS در آب
578
سنتز مشتقات پيرولي با استفاده از كاتاليزورهاي ZrOCl2.8H2O و يا MCM-41-SO3H در محيط آبي
579
سنتز مشتقات پيريدين با استفاده از كاتاليست¬هاي مايع يوني اسيدي و بازي تثبيت شده بر روي بستر نانو سيليكا
580
سنتز مشتقات پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با تيتانيوم
581
سنتز مشتقات پيريدين در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه سيليكاي مزوپور اصلاح شده با زيركونيا
582
سنتز مشتقات پيريدين و پيران در حضور كاتاليست نانو ساختار بر پايه ZrO2/MCM-41
583
سنتز مشتقات تترازول از نيتريل ها با استفاده از سولفانيليك اسيد به عنوان يك كاتاليست اسيدي موثر و قابل استفاده مجدد
584
سنتز مشتقات تترازول از نيتريل ها بااستفاده از peg-oso3hبه عنوان كاتاليست پليمري موثر و قابل بازيافت
585
سنتز مشتقات تترازول با استفاده از كاتاليست هاي اسيدي برپايه غربال مولكولي MCM - 41ŸŸŸŸŸ اصلاح شده
586
سنتز مشتقات تترازول ها از طريق واكنش چهار جزئي
587
سنتز مشتقات تتراهيدروبنز b ژيران با استفاده از كمپلكس روي ﴿ii) بعنوان كاتاليست
588
سنتز مشتقات تتراهيدروبنزِو [a‍‍] زانتن -11- اون در حضور كاتاليزورهاي مناسب
589
سنتز مشتقات تركيبات كربونيل و بازيافت آنها از اين مشتقات به روش بدون حلال
590
سنتز مشتقات تري آريل ايميدازول‌ها در حضور كاتاليست پيريدينيوم N-پروپيل سولفونيك اسيد هيدروژن سولفات تثبيت شده برروي بستر نانو سيليكا
591
سنتز مشتقات تري فنيل – H 1 – ايميدازول – 2(H 3)- تيون
592
سنتز مشتقات تيازول با استفاده از واكنش هاي چند جزيي تركيبات كم الكترون در مجاورت آلدهيدها در شرايط بدون حلال
593
سنتز مشتقات تيازول،اكسوتيازول و بيس﴿تيازول،آكسوتيازول﴾از3-دي اكسي آلدوز2-آلوزبيس﴿تيوسمي كاربازون﴾
594
سنتز مشتقات تيواوره با استفاده از محلول اتكتيك كولين كلرايد- اوره و مطالعه DFT مكانيسم واكنش هيدروليز دي سيان در حضور استالدئيد به عنوان كاتاليست آلي
595
سنتز مشتقات تيومورفوليدها و استرهاي هانچ با استفاده از نانوكامپوزيت هاي زيستي مس (I) تثبيت شده بر روي پليمر كيتوسان و پوسته صدف فراوري شده با آسياب گلوله اي
596
سنتز مشتقات جديد 1و 3 و 2- تيادي ازول حاوي حلقه مورفولين
597
سنتز مشتقات جديد 2- اون ايندولين با استفاده از تركيب ايساتين
598
سنتز مشتقات جديد 4،2،1- تري آزولو {4،3 -بي } - 4،3،1 - تيادي آزين
599
سنتز مشتقات جديد آميدي كافئيك اسيد
600
سنتز مشتقات جديد ارتو استامينوفن، بررسي اثر مايع يوني بر آن و متيل دار كردن آنيسول و محاسبات شيمي كوانتومي آناليز كانفورماسيوني تركيبات دي آمينو، دي نيترو و آمينو- نيترواتان
601
سنتز مشتقات جديد از هتروسيكل هاي نيتروژن داربا استفاده از استيلن هاي فعال شده
602
سنتز مشتقات جديد اسپايرو- اكسيندولي حاوي حلقه اكسازولوني از طريق حلقه زايي 1. 3 - دو قطبي
603
سنتز مشتقات جديد استامينوفن، بررسي اثر مايع يوني بر آن و آسيل دار كردن آنيسول و محاسبات شيمي كوانتومي آناليز كانفورماسيوني تركيبات دي هيدروكسي ، دي تيول و دي سيليل اتان
604
سنتز مشتقات جديد اكسو و اسپايرو دي¬هيدروكينازولين بر پايه گاباپنتين و بررسي واكنش تري¬فلوئورواستيميدوئيل¬كلريد با سياناميد و سديم آزيد
605
سنتز مشتقات جديد امينواسپيروايندن
606
سنتز مشتقات جديد ايندولنين با استفاده از سيتريك اسيد و پروپانوييك اسيد به روش فيشر
607
سنتز مشتقات جديد برخي از كينولين ها از طريق جانشيني نيتروژن پيپرازين
608
سنتز مشتقات جديد پيرازول و بررسي اثرات مهاركنندگي ليپواكسيژناز آن‌ها
609
سنتز مشتقات جديد پيرازولين ها با استفاده از واكنشهاي چند جزئي بر مبناي –CH اسيدها
610
سنتز مشتقات جديد پيرانو- پيريميدين ها
611
سنتز مشتقات جديد تريازول و پيرازول
612
سنتز مشتقات جديد تيازولو پيريميدين با استفاده از كاتاليزور1،-4 دي آزا باي سيكلو 2(،2 ،)2 اكتان و ساير كاتاليزورها
613
سنتز مشتقات جديد تيازولو پيريميدين بااستفاده از كاتاليزور 4-1ديآزاباي سيكلو اكتان وساير كاتاليزورها
614
سنتز مشتقات جديد داروهاي آنتي بيوتيكي خانواده ي فلوروكينولون
615
سنتز مشتقات جديد ساليسيليك اسيد با استفاده از تركيبات 1، 3، 5-تري متيل بنزن و1، 3، 5-تري هيدروكسي بنزن و مطالعه نظري طبيعت برهمكنش‌هاي درون مولكولي تركيب 2، 4، 6-تري هيدروكسي-بنزن-1، 3، 5-تري كربوكسيليك اسيد
616
سنتز مشتقات جديد فلورسانس دار (H1-ايميدازو[-b5,4] فنازين) و بررسي كاربرد آنها به عنوان حسگر در تشخيص كاتيون هاي فلزي
617
سنتز مشتقات جديد فوران¬ها توسط واكنش¬هاي چند جزيي آريل‌گلي‌اكسال¬ها با نوكلئوفيل¬هاي نيتروژن¬دار
618
سنتز مشتقات جديد كوئينازوليني حاوي حلقه اكسازولوني تحت امواج مايكروويو
619
سنتز مشتقات جديد هيبريد آمينو بنزوتيازول و فنوكسي نيكوتينيك اسيد به عنوان عوامل مهر كننده آنزيم استيل كولين استرازو بوتيريل كولين استراز جهت درمان بيماري آلزايمر
620
سنتز مشتقات جديد يد دار . اكسازولون ها و بررسي يك نانو كاتاليز گر قلع در انجام اين واكنشها
621
سنتز مشتقات جديدي از كرومن ها با استفاده از واكنش دو مينو نووناگل هتروديلز آلدر در حضور نانو سيليكاي عامل دار شده با ترپيريدين
622
سنتز مشتقات چند استخلافي 2- اكسوسيكلوهگزن-3-كربوكساميدها و تري آزولوپيريميدين ها با استفاده از كاتاليزورهاي پتاسيم هيدوركسيد و پاراتولوئن سولفونيك اسيد (p-TsOH)
623
سنتز مشتقات چندجزيي كومارين با استفاده از نانوكاتاليزگر هاي هيبريدي/ مغناطيسي بر پايه پلي اورتان، سلولز، پلي آنيلين
624
سنتز مشتقات دندرايمر پلي (آميدوآمين ) PAMAM به عنوان دندايمر رساناي جريان الكتريسيته , synthesis of derivatives poly )Amido Amine( dendrimers as electrically conducting dendrimers
625
سنتز مشتقات دي هيدروپيريميدينون از طريق واكنش بيجينلي و شبه بيجينلي با استفاده از زيست پليمر آلژينيك اسيد و نانوكاتاليزور پوسته ي صدف فراوري شده با آسياب گلوله اي تحت شرايط بدون حلال
626
سنتز مشتقات ديازپيني و مشتقات بيس ايندوليل متان با استفاده از نانوكاتاليزور مغناطيسي مس فريت و روي فريت
627
سنتز مشتقات زيست فعال پيرانوپيرازول و كومارين توسط نانوكاتاليزور هسته-پوسته مغناطيسي DABA
628
سنتز مشتقات سيكلوبوتاكينوگزالين-1، 2-دي ال از 1، 2-دي هيدروكسي 3، 4-سيكلوبوتن دي ان
629
سنتز مشتقات ضد ميكروب كتيوسان و مخلوط كردن آن با پلي اكريلونيتريل و امكان سنجي توليد ليف از آن
630
سنتز مشتقات عامل دار اسپيروپيريميدين با استفاده از يك واكنش تك ظرف سه جزئي
631
سنتز مشتقات فتالان در حضور كاتاليست نانو سيليكا سولفوريك اسيد و كربن سولفونه شده
632
سنتز مشتقات فسفين اكسيد از فسفين ها و استرهاي استيلني
633
سنتز مشتقات فنانتريدين از طريق بسته شدن آنيوني حلقه
634
سنتز مشتقات فنوكسي عوامل تاول زا و بررسي طيفهاي جرمي آنها با استفاده از دستگاه گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي
635
سنتز مشتقات فوران از طريق واكنش چند جزئي بين مشتقات گلي اكسال،استيل استون، باربيتوريك اسيد و تيو باربيتوريك اسيد
636
سنتز مشتقات كرومن تحت شرايط بدون حلال و با استفاده از كاتاليزور dmap
637
سنتز مشتقات كرومن در حضور كاتاليزوري مناسب
638
سنتز مشتقات كرومن ها و بررسي اتصال آنها به نانو ذرات سيليكا
639
سنتز مشتقات كرومن و 2 - آمينو تيوفن با استفاده از نانو كاتاليزگر مغناطيسي برپايه پوسته تخم مرغ
640
سنتز مشتقات كلروپيريدين پيريميدين ها
641
سنتز مشتقات كوئين اكسالين با استفاده از واكنش آسيلويين هاي هتروسيكل و دي آمين هاي آروماتيك وآليفاتيك
642
سنتز مشتقات كيتوسان آمفي فيليك با زنجيره هاي جانبي پلي -L لاكتيك اسيد , the synthesis of amphiphilic chitosan derivative having poly )L-Lactic acid ( side chains
643
سنتز مشتقات كينازولين در حضور لويس اسيد و نانو ذرات اسيد جامد حاوي زير كونيوم
644
سنتز مشتقات كينازولين در محيط نانوليپوزومي
645
سنتز مشتقات كينوكسالين در حضور روي اكسيد تثبيت شده بر روي پلي (4 -وينيل پيريدين) مشبك و سنتز پروپارژيل آمين ها در حضور نانوكاتاليزور بازشيف پالاديوم دار
646
سنتز مشتقات كينوكسالين در حضوركاتاليست هاي نانوساختاراسيدي جامد بر پايه سيليكاي مزوپور
647
سنتز مشتقات كينوكسالين ها با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي مانند فنيل فسفينيك اسيد و فنيل فسفونيك اسيد
648
سنتز مشتقات كينولين با استفاده از نانوكاتاليزگر مغناطيسي پايه سلولزي
649
سنتز مشتقات كينولين در حضور نانو كاتاليست هاي اسيدي جامد بر اساس سيلسكاي مزوپور
650
سنتز مشتقات كينولين ها و كينازولين اون ها كاتاليز شده با سيليكاسولفوريك اسيد با هسته Fe3O4 به عنوان يك اسيد جامد نانومغناطيسي بازيافت پذير طبق اصول شيمي سبز
651
سنتز مشتقات مختلف تتراهيدروپيريدين ها از مسير سنتز شبه پنج جزيي در حضور كاتاليست بيسموت تري كلريدو نانو فرومغناطيس
652
سنتز مشتقات‌ ايندول ‌بنزيميدازول‌ها تحت تابش امواج فراصوت و بررسي واكنشهاي نوكلئوفيلي مشتقات استيميدوئيل ‌كلريد با نيتروآلكان‌ها
653
سنتز مشتقات1و8-دي اكسو-اكتاهيدروزانتن در حضور كاتاليزور نانو اكسيد سريم (IV)
654
سنتز مشتقات3- ﴿آلكيل ايمينو﴾ سيكلو هگزانون
655
سنتز مشتقات3,2,1-تري آزول از آلكينها و 2-(4-آزيدومتيل فنيل)-6-فنيل-H4- پيران-4-اون
656
سنتز مشتقات4، 7-دي¬اكسي-2-آريل-7،4-دي¬هيدروايندنو]2،1-[e پيريدو]2،1-[b ]4،2،1[ تري‌آزين-1،3-دي¬كربونيل
657
سنتز مشتقاتي از پلي تيوفن براي بهبود كار آمدي جذب نور از اين پليمر به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
658
سنتز مشتقاتي از تركيبات دي¬هيدروپيريميدينون و تتراهيدرو-2-تيواكسوپيريميدينون با استفاده از امواج فراصوت
659
سنتز مشخصه يابي نانو لوله هاي كربني رشد يافته بر پايه اكسيد منيزيم MgO
660
سنتز مشخصه يابي و ساخت داربست نانوليفي پلي كاپرولاكتون فومارات/پلي كاپرولاكتون جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
661
سنتز مشخصه يابي و سميت سنجي نانو ذرات هسته- پوسته Co1-xNiXFe2O4/ پليمر به روش سل- ژل
662
سنتز مشقات جديد (1،2،4) تري آزينو (4، 3)b- (1،2،4،5) تترازپين - 4H(6)- اون , synthesis of some novel derivatives of )1,2,4( triazino )4,3,b( )1,2,4,5( tetrazepine-4)6h(-one
663
سنتز مقايسه اي مشتقات جديد پيريميدو [b-5,4] كينولين با استفاده از واكنش تك ظرفي سه جزئي با تابش فراصوت و گرمادهي معمولي در حضور B- سيكلودكسترين
664
سنتز مكان و شيميايي دي سيليسيد موليبدن از مخلوط پودري MoO3/Mg/SiO2
665
سنتز مكانوشيميايي تركيبات موليبدن با استفاده از MoO3
666
سنتز مكانوشيميايي فريت نيكل-روي نانو ساختار و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
667
سنتز مكانوشيميايي كامپوزيت نانو ساختار WC- NI با استفاده از عناصر NICW
668
سنتز مكانوشيميايي كربنات استرانسيم از سنگ معدن سلستين
669
سنتز مكانوشيميايي نانوكامپوزيت Fe3AL-AL2O3 و بررسي خواص آن
670
سنتز مكانيكي-شيميايي كامپوزيت ماده فعال كاتدي ليتيم نيكل كبالت آلومينيوم اكسيد/ گرافن اكسيد سولفونه جهت كاربرد در باتري¬هاي ليتيم-يون
671
سنتز مگامرهاي پلي آميدو آمين (پامام مگامر)
672
سنتز مگامرهاي پلي آميدوآمين )پامام مگامر(
673
سنتز مگانگزين B- هيدروكسي 1،2،3- تري آزول ها و B- كربونيل 1،2،3- تري آزول ها به روش كليك با استفاده از كاتاليزور نانو ساختار مس
674
ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ TPPS و بررسي واكنش ﻓﻠﺰ زداﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻧها
675
سنتز منابع پيوسته جريان صفحه اي براي توليد پرتو تشعشعي مطلوب با استفاده از روش هاي ممان و حداقل مربعات و گسسته سازي آن ها براي طراحي آرايه صفحه اي
676
سنتز منومر بي تيوفن و تهيه همو و كوپليمر با اندازه نانو با منومر٣،٤-اتيلن دي اكسي تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي خواص پليمرهاي تهيه شده نظير رسانايي، مورفولوژي و حرارتي
677
سنتز منومرها و كوپليمرهاي جديد
678
سنتز منومرها و كوپليمرهاي جديد از طريق واكنش هاي افزايشي حلقوي
679
سنتز مواد رنگزاي آزو اسيدي بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص رنگزاي آن ها
680
سنتز مواد رنگزاي آزونفتاليميد و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر pH
681
سنتز مواد رنگزاي پلي هيدروكسي آزو-آزومتين و بررسي فعاليت ضد ميكروبي آنها
682
سنتز مواد رنگزاي ضد ميكروبي بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص و كاربرد آنها در رنگرزي الياف نساجي
683
سنتز مواد فعال سطحي بر پايه آلكيل گلوكزيد با قابليت زيست سازگاري و كاربرد آن در رنگرزي الياف اكريليك
684
سنتز مواد متخلخل شبكه اي شده بر پايه پلي استايرن به روش امولسيون
685
سنتز مواد منتقل كننده حفره با خاصيت انعطاف پذير و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي حالت جامد
686
سنتز موثر ايمين ها با استفاده از نانوكاتاليزورها MCM-41-SO3Hو بررسي افزايش TMSCNبه آنها در حضور كاتاليزور تترابوتيل آمونيوم فتالا يميد -Nاكسيل
687
سنتز موثر و سبز هتروسيكل هاي بيولوژيكي متنوع با استفاده از كاتاليزگرهاي مايع يوني و تابش فراصوت
688
سنتز موثرآلفا كتوتيوآميدها از تركيبات در دسترس آريل گلي اكسالها با استفاده از S8 و Na2Sتحت شرايط بدون حلال
689
سنتز مولايت و تهيه قطعات مولايتي به روش زينترينگ واكنشي با استفاده از خاكهاي نسوز ايراني و پودر آلومينا
690
سنتز موليبدوفسفريك اسيد و تنگستوفسفريك اسيد كپسوله شده در پلي استايرن و بررسي كاربردهاي آنها
691
سنتز ميكرو نانو ذرات اسپينلco2:mgal2o4
692
سنتز ميكروذرات نانوحفره دار سيليكا به روش سل ژل
693
سنتز ميكروكپسول با پوسته ملامين-فرمالدهيد حاوي 8-هيدروكسي كوئينولين و بررسي رفتار مقاومت به خوردگي در پوشش اپوكسي
694
سنتز ميكروكپسول بر پايه آمين محتوي بايوسايد اكسيد مس و بررسي ميزان رهايش آن در آب
695
سنتز ميكروكپسول‌هاي تابش‌پز بر پايه TPGDA با هسته روغن بزرك با استفاده از ميكرورآكتور
696
سنتز ميكروكپسولهاي پلي يورتاني زيست تخريب پذير جهت رهايش كنترل شده داروي تئوفيلين
697
سنتز ميكروكپسولهاي ترموكروم هسته/پوسته و كاربرد آن در جوهر
698
سنتز ميكروكرات شيشه‌اي در سيستم CuO-Al2O3-SiO2 به روش سل-ژل
699
سنتز ميكروكرات شيشه‌اي در سيستم CuO-Al2O3-SiO2 به روش سل-ژل
700
سنتز ميكروكره هاي تو خالي هيدروكسي آپاتيت با نانوساختار سطحي و بررسي جذب و رهايش دارو
701
سنتز ميكرو-نانو كامپوزيت آلومينا-سيليكون كاربايد با استفاده از پيش ماده آلي به صورت درجا
702
سنتز ميني امولسيوني پلي متيل متاكريلات براي دستيابي به نانوذرات پليمري ﴿با نگرشي بر فرايند سُل-ژل﴾
703
سنتز ناپيوسته، نيمه پيوسته و پيوسته استات هاي گليسرول توسط واكنش تبادل استري اتيل استات با گليسرول و مخلوط استات هاي گليسرول
704
سنتز نامتقارن مشتق فعال نوري دياكسان بوسيله ايميدويل نايترن فعال نوري، آناليز صورت بندي آن و بررسي واكنش هاي جانشيني هسته دوستي ايميدويل آزيد فعال نوري با آمين ها
705
سنتز نان ذرات Fe3O4 و كاربرد آن به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ ليزينوپريل
706
سنتز نانئ ذرات اكسيد آهن اصلاح شده براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
707
سنتز نانو / ميكرو ذرات پليمري جاذب آب و حساس به دما (جهت كاربرد در مخازن نفتي)
708
سنتز نانو اكسيد تيتانيوم متخلخل با استفاده از نشاسته سيب زميني
709
سنتز نانو اكسيدهاي واسطه (كروم، كبالت) و بررسي خاصبت كاتاليزوري آن ها در واكنش آلي
710
سنتز نانو الياف كربني با روش شناور سازي كاتاليست
711
سنتز نانو باريوم كرومات با استفاده از مواد فعال سطحي طبيعي و سنتزي
712
سنتز نانو بلورهاي ZNS با پيش ماده ي جديد روي و مطالعه ي ويژگي هاي اپتيكي آن
713
سنتز نانو بلورهاي آلاينده سولفيد روي و بررسي خواص ساختاري واپتيكي آن ها
714
سنتز نانو پليمرهاي رسانا از آنيلين و مشتقات آنيلين و بررسي خواص اين پليمرها
715
سنتز نانو پودر Al2O3 با روش هيدروترمال
716
سنتز نانو پودر Cr2O3 به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي استحكام چسبندگي پوشش پلاسمايي حاصله
717
سنتز نانو پودر Cr2O3 و تلقيح آن به ديرگداز منيزيا-كروميتي به منظور بررسي مقاومت به خوردگي
718
سنتز نانو پودر آلومينا به روش سل -ژل با استفاده از پيش ماده هاي كي ليتي
719
سنتز نانو پودر اكسيد روي به روش مكانو شيميايي و بررسي تاثير پارامترهاي سنتز بر خواص فيزيكي
720
سنتز نانو پودر پروسكايت تيتانات باريم دپ شده با نايوبيم به روش هيدروترمال-مايكروويو و بررسي خواص حسگري لايه ضخيم آن
721
سنتز نانو پودر كامپوزيت آلومينا / زيركونيا به روش مكانو شيميايي و بررسي اثر پارامترهاي موثر دما و زمان در فرآيند
722
سنتز نانو پودر ليتيوم كبالت اكسيد به عنوان ماده فعال كاتدي در باتري يون ليتيوم به روش تجزيه حرارتي در شعله با پاشش اولتراسونيك
723
سنتز نانو پودرهاي BiFeO3كودپ شده با Ni وBaو Bi1-X BaX Fe1-y Niy O٣) ,و بررسي خواص آن
724
سنتز نانو پوسته تيتانيوم دياكسيد به روش ميكروامولسيون و بررسي خصلت فوتوكاتاليستي آن
725
سنتز نانو پوسته هاي تيتانيم دي اكسيد با هسته هاي كربن
726
سنتز نانو تركيب دندرايمريك PAMAM-En.NHCOCH2CH2COOH و تخمين تعداد گروههاي كربوكسيليك اسيد انتهايي , the synthesis of PAMAM-En.NHCOCH2CH2COOH nano dendrimer and estimation of their carboxylic end groups
727
سنتز نانو تيوب هاي كربني با روش رشد روي پايه كاتاليست al2o2
728
سنتز نانو جاذب زيستي هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج ترامادول
729
سنتز نانو جاذب زيستي هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج ترامادول
730
سنتز نانو جاذب مغناطيسي با استفاده از تركيب اكسيد آهن- زئوليت و كاربرد آن در حذف يون هاي سرب، نيكل و كروم
731
سنتز نانو جاذب هيدروكسيد دوگانه ي لايه اي نيكل- آلومينيم و به كارگيري آن در استخراج پارا آمينوبنزوئيك اسيد از فرآورده هاي بهداشتي و دارويي
732
سنتز نانو چند لايه هاي پليمري با استفاده از روش الكتروپليمريزاسيون
733
سنتز نانو حامل هاي ليپيدي حاوي نانوآلياژ طلا- نقره جهت تكميل زخم پوشهاي هوشمند در مقابل باكتري سودوموناس آريجينوزا
734
سنتز نانو ذرات Fe2O3 وكاربرد آن در حسگرها
735
سنتز نانو ذرات SiO2/ZrO2/TiO2 كامپوزيت شده با گرافن اكسيد و بررسي خواص آن
736
سنتز نانو ذرات V2O5 به روشسل - ژل و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن
737
سنتز نانو ذرات ZNO توسط ليزر اگزايمر و ساخت نانو ساختارهاي اكسيد گرافن -اكسيد روي
738
سنتز نانو ذرات ZnWO4 به روش نمك مذاب و مايكروويو و بررسي ريزساختاري آن
739
سنتز نانو ذرات آلومينا به روش سل -ژل و اصلاح آن با سديم دو دسيل سولفات جهت جداسازي سموم آفت كش از آب سيب قبل از آناليز با كروماتوگرافي مايع با كار آيي بالا
740
سنتز نانو ذرات آهن - كبالت به روش محلول احتراقي
741
سنتز نانو ذرات آهناكسيد با روش قوس الكتريكي كم ولتاژ با اعمال ميدان مغناطيسي خارجي و كاربرد نانو ذرات سنتز شده براي حذف يون سرب از آب
742
سنتز نانو ذرات ابررساناي پايه بيسموت به روش رسوب الكتريكي
743
سنتز نانو ذرات ابليتي به روش رفلاكس
744
سنتز نانو ذرات اكسيد آهن مغناطيسي پوشش داداه شده با سيليكا و عامل دار شده با صمغ عربي و استفاده براي حذف يون هاي فلزي مانند مس(ii) و سرب(ii) از نمونه هاي آبي و تعيين آن توسط طيف سنجي جذب اتمي
745
سنتز نانو ذرات اكسيد آهن و كاربرد آن به عنوان جاذب در استخراج با فاز جامد
746
سنتز نانو ذرات اكسيد روي ZnO به روش رسوب گذاري مستقيم و بررسي تاثير نوع حلال بر اندازه ذرات
747
سنتز نانو ذرات اكسيد روي آلاييده شهري با موليبدن و نقره به روش احتراقي به منظور حذف مواد الي از پساب هاي صنعتي با استفاده از امواج نور مريي و ماوراي بنفش
748
سنتز نانو ذرات اكسيد روي به روش شيميايي
749
سنتز نانو ذرات اكسيد روي در محيط پليمري و بررسي سميت سلولي و خواص فتوكاناليستي آن در تجزيه رنگدانه هاي آلي
750
سنتز نانو ذرات اكسيد روي و نيكل با استفاده از پلي گلايسيدول ابر شاخه به وسيله روش سل -ژل در جهت توسعه شيمي سبز
751
سنتز نانو ذرات اكسيد فلزي همراه با رنگرزي كالاي پنبه اي با رنگزاي مستقيم
752
سنتز نانو ذرات اكسيد گرافن اصلاح شده و بررسي قابليت آن درحذف مواد آلي از محيط آبي
753
سنتز نانو ذرات اكسيد مس به روش شيمي سبز و ارزيابي اثرات ضد ميكروبي آن
754
سنتز نانو ذرات اكسيدهاي آهن به روش قوس الكتريكي و كاربرد آنها به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از يون هاي فلزات سنگين نظير نيكل ، نقره و سرب
755
سنتز نانو ذرات پالاديم به روش پالس جريان و استفاده از آن به عنوان كاتاليست در اكسيد اسيون متانول
756
سنتز نانو ذرات پالاديوم و كاربرد هاي تجزيه اي آن
757
سنتز نانو ذرات پلي آلومينيوم كلرايد و فرايند انعقاد آن براي جداسازي آرسنيك از پساب صنعتي شركت فريكو
758
سنتز نانو ذرات پليمري سالامي شكل
759
سنتز نانو ذرات پليمري شبه دانه تسبيح
760
سنتز نانو ذرات پليمري غير كروي شبيه توپ گلف
761
سنتز نانو ذرات پليمري قارچ شكل
762
سنتز نانو ذرات پليمري مورد استفاده در رهايش دارو
763
سنتز نانو ذرات پليمري نعلبكي شكل
764
سنتز نانو ذرات تمشك گونه با استفاده از پليمريزاسيون پراكنشي
765
سنتز نانو ذرات تيتانات باريم
766
سنتز نانو ذرات دوفلزي نقره-مس به روش پلي¬اُل
767
سنتز نانو ذرات دي اكسيد قلع و نانو كامپوزيت اكسيد روئ-دي اكسيد قلع به روش هم رسوبي و بررسي خواص فوتو كاتاليستي آن
768
سنتز نانو ذرات زير كونيوم فسفونات و بررسي خواص آن در جذب و جداسازي يون هاي فلزات واسطه از محلول ها
769
سنتز نانو ذرات سولفيد روي خالص و سولفيد روي آلاييده با فلزات واسط به روش فوتو شيميايي و بررسي اپتيكي و فوتو كاتاليستي آن ها
770
سنتز نانو ذرات سيليكا
771
سنتز نانو ذرات ضد خوردگي پلي آنيلين و بررسي آن به روش هاي الكتروشيميايي و اسپكتروسكوپي سطحي
772
سنتز نانو ذرات غيركروي
773
سنتز نانو ذرات فريت بيسموت ففف كودوپ شده با فلزات كروم و سريم(Bi1-XCeXFe1-YCrYO3) و بررسي خواص آن
774
سنتز نانو ذرات فريت كبالت به روش شيميايي
775
سنتز نانو ذرات قالب مولكولي وكامپوزيت آن بر پايهي آهن واستفاده از آنها در دارورساني هدفمند ايندومتاسين
776
سنتز نانو ذرات كاربيد سيليسيم ازسبوس برنج
777
سنتز نانو ذرات كامپوزيتي به روش آلياژسازي مكانيكي پودرهايTiO2 و Mg
778
سنتز نانو ذرات كبالت اكسيد به روش سل - ژل پليمري و كاربرد آن به عنوان روكش ضد خوردگي فلزات
779
سنتز نانو ذرات متخلخل روي اكسيد به روش سل- ژل و كاربرد كاتاليستي آن در تهيه تك ظرف مشتق هاي پيرازول
780
سنتز نانو ذرات مس به روش تسهيم نامتناسب ومعلق سازي آن
781
سنتز نانو ذرات مس به روش هاي كاهش شيميايي و الكترو شيميايي
782
سنتز نانو ذرات مس در حضور معرف پايدار كننده مختلف به روش انفجار الكتريكي سيم وامكان كاربرد تجزيه اي آن
783
سنتز نانو ذرات مس روي پارچه پنبه اي و بررسي ويژگي هاي آن
784
سنتز نانو ذرات مغناطيسي fe304 پوشيده شده باپليمر قالب مولكولي و مطالعه محاسباتي آن به منظور ميكرواستخراج انتخابي فاز جامد وانيليل مندليك اسيد در نمونه هاي ادرار بيماران مبتلا به نوروبلاستوما به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
785
سنتز نانو ذرات مغناطيسي ZnFe2O4 و استفاده از آن در تبديل اپو ركسيدها به مشتقات 1و2- دو عاملي مختلف تحت شرايط جديد
786
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايعات يوني اسيدي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات 3،4 دي هيدرو-H1-نفتو [1،2-E] اكسازين ها
787
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد منيزيم (هيدرو) اكسيد و بررسي خواص كاتاليز گري آنان در سنتز مشتقات كرومن
788
سنتز نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد و اصلاح سطح آن با تيتانيم فسفات به منظور تثبيت شناساگرهاي نايل بلو و سلستين بلو و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن ها
789
سنتز نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آن پوشش داده شده با مايعات يوني و كاربرد آن در حذف رنگزاها از پساب كارخانجات نساجي به روش MSPE
790
سنتز نانو ذرات منگنز فريت به روش هيدروترمال و مطالعه اثر دما، حلال، pH و سورفكتانت بر كريستاليته، مورفولوژي و سايز ذرات
791
سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گياه پونه وبررسي فعاليت ضد باكتريايي آن
792
سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز و بررسي فعاليت ضد سرطاني آن‌ها
793
سنتز نانو ذرات نقره به روش شيمي سبز وبه كارگيري آن ها در رنگ سنجي برخي داروهاي آلي ومعدني
794
سنتز نانو ذرات نقره به وسيله دندريمرپلي آميدوآمين روي كالاي پلي استري
795
سنتز نانو ذرات نقره توسط باكتري سودوموناس فلوروسنت و توانايي آن در كنترل قارچ Gaeumannomyces graminis var . tritici عامل بيماري پاخوره گندم
796
سنتز نانو ذرات نقره در حضور ذرات كربن سياه توسط دوپامين هيدروكلريد روي كالاي پلي استر
797
سنتز نانو ذرات نيكل جهت فرايند‌هاي احياء در صنايع پتروشيميايي
798
سنتز نانو ذرات نيكل خالص و نانو كامپوزيت ni - zno به روش سنتز احتراق محلولي
799
سنتز نانو ذرات هسته-پوسته
800
سنتز نانو ذرات هماتيت به روش سل - ژل و كاربرد آن به عنوان جاذب جامد براي پيش تغليظ ، استخراج و اندازه گيري برخي يون هاي فلزات سنگين نظير سرب
801
سنتز نانو ذرات هيدرو‍‍ژ‍ل ژل وينيل الكل
802
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت با استفاده از پوسته تخم مرغ و بررسي تاثير منابع فسفاتي
803
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت به روش هيدروترمال
804
سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت مزو متخلخل به روش هيدروترمال و با استفاده از سور فكتانت كاتيوني
805
سنتز نانو ذرت TiO2 به روش شيميايي
806
سنتز نانو ذره اكسيد روي به روش سبز با استفاده ازعصاره بن سرخ (سيركوهي) و بررسي اثر عصاره كالوس، اندام هوايي و ريشه گياه اكيناسه تيمار شده با نانو ذره سنتز شده بر فعاليت ضد سرطاني و سلول هاي لنفوسيت خون محيطي
807
سنتز نانو ذره اكسيد كادميم و كاربرد آن در تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده با مايع يوني براي آناليز سودان I
808
سنتز نانو ذره پلي متيل متاكريلات با پوشش كربن نانو تيوب
809
سنتز نانو ذره مغناطيسي آهن پوشش داده شده با كلاژن و استفاده از آن به عنوان كاتاليزور در سنتز مشتقات بنزايميدازول‌ها و بنزوتيازول‌ها
810
سنتز نانو ذره هاي نقره بر پايه نانو لوله هاي كربني به منظور حذف رنگ راكتيو قرمز 198 در محيط آبي
811
سنتز نانو رشته هاي شيشه ي زيستي توسط فرآيند الكتروريسي جهت ساخت دار بست هاي مهندسي بافت
812
سنتز نانو ساختار Co0.5Zn0.5Fe2O6 ، لايه نشاني نانو ذرات توليد شده و مطالعه خواص مغناطيسي آن ها
813
سنتز نانو ساختار هاي كربني دوپ شده با گوگرد و بررسي عملكرد آن ها به عنوان حسگر و جاذب از طريق محاسبات نظري
814
سنتز نانو ساختار هيبريدي BaFe12O19/BaTiO3/CNT/Polypyrrole و بررسي خواص الكترومغناطيسي آن
815
سنتز نانو ساختارهاي اكسيد منگنز و كاربرد آنها به عنوان جاذب جامد براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
816
سنتز نانو ساختارهاي اكسيد منگنز و كاربرد آنها به عنوان جاذب جامد براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
817
سنتز نانو ساختارهاي چارچوب فلز - آلي TMU-22 و بررسي عملكرد آن به‌عنوان الكترود ابرخازن و آشكارساز كاتيون‌هاي فلزي و مولكول‌هاي كوچك
818
سنتز نانو ساختارهاي فريتي از طريق روش ساده و بررسي كاربرد آنها در تخريب آلاينده هاي آلي
819
سنتز نانو ساختارهاي لايه نازك اكسيد مس بر روي بستر شيشه اي به روش كندوپاش و بررسي ساختار بلوري و خواص اپتيكي تحت پارامترهاي موثر بر آن
820
سنتز نانو سوپر ترميت ها با روش سل - ژل، مورد استفاده در سوخت انرژي زا
821
سنتز نانو سيالات اكسيد مس ،اكسيد آلومينيوم ، اكسيد منيزيم و بررسي عملكرد آن ها در كلكتور خورشيدي تحت خلاء (لوله حرارتي )
822
سنتز نانو سيليكا سولفوريك اسيد بر پايه مواد زيستي وكاربرد آن در محافظت زدايي R-OTHP از تركيبات و تبديل آن به الكل اوليه
823
سنتز نانو سيم هاي كاربيد بور توسط روش كربوتر مي با استفاده از الياف كربن توليد شده توسط فرآيند الكتروريسي
824
سنتز نانو سيم‌هاي نقره و استفاده از آن در توليد نانو الياف پلي لاكتيك اسيد/ AgNWs و بررسي خواص ضد باكتريايي و رسانايي الكتريكي آن
825
سنتز نانو صفحات گرافن با تخلخل بالا از پوست موز و كاربرد آن در حذف سفكسيم از محلول‌هاي آبي
826
سنتز نانو صفحات گرافن و استفاده از آن در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي
827
سنتز نانو صفحه هاي اكسيد گرافين و اثر فراصوت روي آن
828
سنتز نانو فتو كاتاليست هيبريدي دي اكسيد تيتانيوم- نانو لوله كربني و بررسي حذف رنگ هاي آزو
829
سنتز نانو فريت هاي دوپه Mg , Mn , Cuبه روش سل ژل احتراقي جهت بررسي خواص كاتاليزور در اكسايش بنزيل الكل به بنزالدهيد
830
سنتز نانو فوتوكاتاليست هيبريدي دي اكسيد¬تيتانيوم – نانولوله كربني و كربن نيتريد به همراه دوپينگ عناصر روي و نيكل و كبالت و بررسي حذف رنگ متيلن بلو
831
سنتز نانو كاتاليتهاي ناهمگن جديد و موثر حاوي پالاديوم و مس و استفاده كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن و كربن - نيتروژن
832
سنتز نانو كاتاليزگر قابل بازيافت روي فريت اكسيد براي سنتز تك ظرفي مشتقات 3 ،4- دي - هيدروپيريميدين - (1H) 2- اون
833
سنتز نانو كاتاليزگر قابل بازيافت كبالت فريت اكسيد براي واكنش چهار جزئي تك ظرفي سنتز مشتقات جديد اسپيرو ايندن كوئينا كسالين
834
سنتز نانو كاتاليزگر گرافن اكسيد عامل دار شده با گروه هاي مايع يوني و استفاده از آن در واكنش هاي اكسايشي-تراكمي
835
سنتز نانو كاتاليزگر مغناطيسي Fe3O4-Co و استفاده از آن در سنتز مشتقات آميدوآلكيل نفتول ها و استفاده از فرميك اسيد آبي در سنتز مشتقات α-آمينونيتريل ها و ايمين ها
836
سنتز نانو كاتاليزگر مغناطيسي قابل بازيافت كامفر و بررسي نقش كاتاليزگري آن در واكنش چند جزيي مانيخ
837
سنتز نانو كاتاليزور سوپر اسيد جامد مغناطيسي Fe3O4@ZrO2/SO42- و استفاده از آن در سنتز تركيبات a- آمينونيتريل ها و a- آمينوفسفونات ها
838
سنتز نانو كاتاليست با پايه Tio2/Sio2 تثبيت شده بر روي گلوله هاي سراميكي براي حذف آلودگي هاي آلي آب
839
سنتز نانو كاتاليست بر پايه ZnO و بررسي عملكرد آن برروي حذف آلاينده هاي آلي
840
سنتز نانو كاتاليست هاي اكسيد فلزي بر پايه كربن و بررسي كارايي آنها در باتري هاي ليتيم-هوا
841
سنتز نانو كاتاليست هاي اكسيد موليبدن بر پايه نانولوله هاي كربني و بررسي سينتيك واكنش كاتاليستي انها
842
سنتز نانو كامپوزت مغناطيسي زئوليت Y به منظور حذف زيركونيوم از محلول هاي آبي
843
سنتز نانو كامپوزيت fe3o4-go - zno@sio2 جهت استخراج كارآمد فلوتاميد از نمونه هاي بيولوژيكي : مطالعه ي uv - vis تشخيص و بهينه سازي
844
سنتز نانو كامپوزيت GO/ZnO (گرافن اكسيد/روي اكسيد) و استفاده كاتاليزگري آن در سنتز مشتقات دارويي تتراكتون‌‌‌‌ها
845
سنتز نانو كامپوزيت ZRB2- SIC به روش سل - ژل
846
سنتز نانو كامپوزيت آئروگرافن- پلي آنيلين به عنوان الكترود ابرخازن
847
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا - زير كونيا به روش
848
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا - زير كونيا به روش سنتز احتراقي محلول
849
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا زير كونيا به روش سنتز احتراق محلول
850
سنتز نانو كامپوزيت آمالگام/تيتانيا به منظور بهبود خواص آمالگام دنداني
851
سنتز نانو كامپوزيت آهن اكسيد - آلومينيم اكسيد به روش سل - ژل و كاربرد آن به عنوان فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از يون هاي فلزات سنگين نظير سرب
852
سنتز نانو كامپوزيت اكسيد روي / اكسيد كادميوم به روش پيروليزسل ژل و كاربرد آن بعنوان حسگر گازي
853
سنتز نانو كامپوزيت با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي براي بهبود گزينش پذيري اندازه گيري هاي الكتروشيميايي فوليك اسيد در نمونه هاي بيولوژيكي
854
سنتز نانو كامپوزيت بتا سايكلودكسترين نقره - دي اكسيد تيتانيوم جهت ايجاد خواص چند گانه در كالاي پنبه اي
855
سنتز نانو كامپوزيت بر پايه از پلي وينيل الكل در حضور خاك رس مونت موريلونيت جهت استفاده در حذف آلاينده هاي رنگهاي كاتيوني
856
سنتز نانو كامپوزيت پايه آلومنايد آهن با استفاده از مخلوط پودر اكسيد آهن و براده آلياژ LM13 به روش مكانوشيميايي
857
سنتز نانو كامپوزيت پلي آنيلين - گرافيت به منظور كاربرد در پرايمراپوكسي ضد خوردگي
858
سنتز نانو كامپوزيت پلي استايرن- نانوتيوب هاي عامل دار با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي حد واسط نيتروكسيدي و پليمريزاسيون درجا.
859
سنتز نانو كامپوزيت پلي پيرول ... و كاربرد آن به عنوان نانو حسگر
860
سنتز نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات/Sio2 به وسيله پليمريزاسيون RAFT
861
سنتز نانو كامپوزيت پلي يورتان - خاك رس در حضور كاتاليست فاز مايع و بررسي خواص مكانيكي، رئولوژي و حرارتي آن
862
سنتز نانو كامپوزيت پلي يورتان بر پايه روغن گياهي/سيليكا و بررسي خواص تراوش پذيري گازي آن
863
سنتز نانو كامپوزيت پلي‌آنيلين- اكسيد گرافن و استفاده از آن در پوشش اپوكسي غني از روي به منظور بهبود مقاومت به خوردگي
864
سنتز نانو كامپوزيت پليمري جديد پلي پيرول با دو نانو ذره زير كونيوم اكسيد و اكسيد روي و استفاده از آن در حذف آلاينده ي سرب از پساب
865
سنتز نانو كامپوزيت پليمري كلينوپتيلوليت با استفاده از پلي آكريلونيتريل به منظور حذف زيركونيوم از محيط آبي
866
سنتز نانو كامپوزيت تنگستن مس به روش رسوب دهي شيميايي و بررسي تحليلي ضريب انبساط حرارتي كامپوزيت ها
867
سنتز نانو كامپوزيت تيتانيا - زير كونيا به روش سيترات نيترات
868
سنتز نانو كامپوزيت تيتانيا - زيركونيا به روش سيترات نيترات
869
سنتز نانو كامپوزيت جديد o4/starch-g-polyester و بررسي ميزان جذب اب و انتشار دارويي ان
870
سنتز نانو كامپوزيت جديد متشكل از نانو ذرات گرافني عاملدار شده با مايعات يوني و كاربرد آن به منظور افزايش دهنده انتقال بار در الكتروليت سلولهاي خورشيدي حساس به رنگ
871
سنتز نانو كامپوزيت جديدAG/STARCH-G-POIYESTER و بررسي ميزان جذب اب و انتشار دارويي ان
872
سنتز نانو كامپوزيت سيليكون/كربن متخلخل مشتق شده از شبكه هاي فلز آلي ZIF-8 و RT-MOF-5 به عنوان ماده فعال آندي براي باتري هاي يون ليتيوم
873
سنتز نانو كامپوزيت فريت منگنز - مگنتيت به روش هيدروترمال - فراصوت
874
سنتز نانو كامپوزيت فوم پلي يورتان با ارگانو كلي ) yalc ( يا نانو ذرات كربن
875
سنتز نانو كامپوزيت مغناطيسي كائولن- مگنتيت وتعيين كارايي آن در حذف رنگ اسيد رد 14 وفلز كروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي: مطالعه تعادلي وسينتيكي
876
سنتز نانو كامپوزيت مغناطيسي گوش ماهي- مگنتيت وتعيين كارايي آن در حذف رنگ راكتيو بلك 5 وفلز كروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي: مطالعه تعادلي وسينتيكي
877
سنتز نانو كامپوزيت مغناطيسي مونت موريلونيت / اكسيدآهن و استفاده از آن براي اندازه گيري ويتامين ب 12 در مواد غذايي به وسيله كروماتوگرافي مايعي با كارايي بالا و آشكارساز مرئي
878
سنتز نانو كامپوزيت هالويزيت/زئين به‌منظور رهايش كنترل‌شده داروي فني توئين
879
سنتز نانو كامپوزيت هاي اكسيد گرافن عامل دار شده و احياء شده با مايع يوني مغناطيسي و كاربرد آن ها در پوشش هاي جاذب امواج الكترومغناطيس
880
سنتز نانو كامپوزيت هاي بايو پليمري و بررسي خصوصيات ترموفيزيكي آن
881
سنتز نانو كامپوزيت هاي پارافين كربن نانو تيوپ هاي چند ديواره و بررسي خواص آنها به عنوان مواد تغيير كننده فاز
882
سنتز نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين/اكسيدروي اكسيد تيتانيم,اكسيد آهن با ساختارمشخص با استفاده از پليمريزاسيون پيوندي راديكالي كنترل شده و اكسيداسيون شيميايي درجا
883
سنتز نانو كامپوزيت هاي پلي استايرن-نانو تيوب هاي كربني چند ديواره عامل دارشده با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي حد واسط نيتروكسيدي وپليمريزاسيون درجا
884
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمرهاي هادي با فلزات پلاتين و نقره به منظور كاربرد در حسگرهاي الكتروشيميايي
885
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمري از پليمرهاي طبيعي - دي اكسيد منگنز و بررسي ظرفيت ابر خازني آنها
886
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمري رسانا بر پايه گرافن-پلي آنيلين وبررسي خواص آنها
887
سنتز نانو كامپوزيت هاي پليمري:پليمرهاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
888
سنتز نانو كامپوزيت هاي گرافن عامل دار شده پلي كاپرولاكتون و گرافن عامل دارشده پلي استايرن از طريق پليمرشدن كاتيوني درجا
889
سنتز نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي ZnFe2O4 در بستر نانو رسو بررسي كاربرد هاي آن
890
سنتز نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي با چارچوب هاي آلي - فلزي به عنوان جاذب هاي قابل بازيافت در حذف يون هاي سرب از آب آلوده
891
سنتز نانو كامپوزيت هاي نقره - پلي آنيلين در حضور پايدار كننده 4- آمينوتيوفنول و بررسي رفتار الكترو كاتا ليستي و آنتي باكتريايي آنها
892
سنتز نانو كامپوزيت هاي نقره پلي آنيلين در حضور پايداركننده 4-آمينوتيوفنول و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي و آنتي باكتريايي آنها
893
سنتز نانو كامپوزيت هاي هيدروژولي رسانا از پلي آكريل آميد و گرافن و بررسي خواص الكتريكي آنها
894
سنتز نانو كامپوزيت هاي هيدروكسيدي لايه اي دوگانه روي -آلومينيم و منيزيم - آهن با كيتوسان و داروي شامل گروه كربوكسيليك اسيد
895
سنتز نانو كامپوزيت هيبريد آلي-معدني پليمر/سيليكا با مورفولو‍ژي خارپشت با استفاده از پليمريزاسيون ميني امولسيوني پيكرينگ
896
سنتز نانو كامپوزيت‌هاي تيتانيوم دي اكسايد/ پليمر مايع يوني/ گرافن اكسايد عامل‌دار شده براي تخريب فتوكاتاليستي بنزن و تولوئن
897
سنتز نانو كامپوزيتهاي اپوكسي آكريلات نانورس و مطالعخ اثر رقيق كننده هاي تابش پز بر خواص آنها
898
سنتز نانو كامپوزيتهاي انرژي زا با استفاده از روش سل-ژل و بررسي پارامترهاي موثر برآن
899
سنتز نانو كامپوزيتهاي پلي يورتان/ نانو رس داراي حافظه شكلي و بررسي خواص مكانيكي و حافظه شكلي در آنها
900
سنتز نانو كامپوزيتهاي پليمري انواع مشتقات استايرن با جرم مولكولي كنترل شده با استفاده از روش پليمريزاسيون برگشت پذير افزايشي انتقال زنجير﴿ RAFT﴾
901
سنتز نانو كامپوزيتهاي جديد پليمر/ دي اكسيد تيتانيوم و پليمرهاي فعال نوري حاوي آمينواسيدهاي L - ميتونين و L - لوسين، با استفاده از دانش ريزموج و مايعات يوني
902
سنتز نانو كريستال زئوليت هاي ZSM-5 و مورد ينيت به روش ميكروامولسيون-فراصوت و بررسي جذب+ pb2 توسط زئوليت ZSM-5 سنتز شده
903
سنتز نانو كريستالهاي كادميوم سولفايد﴿
904
سنتز نانو كريستالهاي نيمه هادي جهت كاربرد در سنسورهاي بيولوژيكي
905
سنتز نانو كوپليمر آنيلين - پيرول به روش الكترو پليمر يزاسيون پالسي
906
سنتز نانو كوپليمر پيوندي پلي (2-هيدروكسي اتيل متا كريلات)بر روي ماكرو آغازگرپلي(كاپرولاكتون-كو-برمو- كاپرولاكتون)وبررسي برخي خواص آن
907
سنتز نانو كوپليمر پيوندي پلي(Nايزوپروپيل آكريل آميد بر روي ما كرو آغازگر پلي(3-كاپرولاكتون-كو-a-برمو-3-كاپرولاكتون)وبررسي برخي خواص
908
سنتز نانو گامپوزيتهاي تثبيت شده برروي نقاط كوانتومي كربن به روش همرسوبي و مطالعه خاصيت فوتو كاتاليستي آنها به منظور حذف مواد الي از پسابهاي صنعتي
909
سنتز نانو لوله هاي كربني بر روي پودر آلومينا - زير كونيا به روش CVd
910
سنتز نانو لوله‌هاي حامل پپتيدي جهت تهيه كالاي بهداشتي- دارويي
911
سنتز نانو مشتقات مغنطيسي گرافن اكسيد
912
سنتز نانو منيزيم اكسيد متخلخل
913
سنتز نانو مواد هيبريد آلي - معدني و مطالعه كاربردهاي آنها در تهيه سيمان ها و بتن هاي رنگي
914
سنتز نانو مواد هيبريدي آلي و معدني تزريق شده ي آلي با آنتزاسن
915
سنتز نانو ميله هاي Cds و بررسي خواص آنها
916
سنتز نانو نازل پايه آلومينا از طريق كاهش ولتاژ پله‌اي در سه محيط اسيد سولفوريك، اسيد اگزاليك و اسيد فسفريك
917
سنتز نانو هسته - پوسته پلي پيرول - اكسيد آهن عامل دار شده با پورفيرين TCPP و بررسي كاربرد آن در حذف آلاينده فلز جيوه (II)
918
سنتز نانو همو و كوپليمر 3-دود سيل تيوفن با 3-متيل تيوفن به روش اكسيد اسيون شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي خواص آنها نظير رسانائي مورفولوژي و حلاليت
919
سنتز نانو هيبريد طلا /كمپلكس پورفيرين و كاربرد آن به عنوان كاتاليزور جديد در واكنش اكسيداسيون الكل ها
920
سنتز نانو هيبريد لايه دو گانه هيدروكسيدي روي - آلومينيوم باپيگمان(5-(4-نيتروفنيل آزو)ساليسيل آلدئيد
921
سنتز نانو‌ كامپوزيت نقره- ‌ليپوزوم به منظور تكميل ضد‌ ميكروبي كالاي پشمي
922
سنتز نانو‌ذرات مغناطيسي آهن‌اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايعات يوني اسيدي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات 4،3- دي هيدرو-1- H نفتو[2,1- [e [3،1]اكسازين¬ها
923
سنتز نانو‌ساختار‌هاي اسپينل مس كبالتيت به‌ روش‌هاي سل- ژل، هم‌رسوبي و آب‌حرارتي و بررسي تأثير عمليات حرارتي، نوع روش و پيش‌ماده: شناسايي و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي و بكارگيري در سل‌هاي خورشيدي حساس‌شده با رنگ
924
سنتز نانو¬كامپوزيت پلي¬يورتان با استفاده از پلي¬ال ليگنين و منابع طبيعي آن و بررسي قابليت جذب حلال¬هاي نفتي و يا نفت سبك
925
سنتز نانو¬كامپوزيت¬هاي جديد بر مبناي گرافن اكسيد عامل¬دار شده با كمپلكس¬هاي كبالت/مايعات يوني به عنوان افزودني مؤثر به الكتروليت در سلول¬هاي خورشيدي حساس به رنگ
926
سنتز نانواكسيد مس بر روي كالاي پنبه اي بوسيله دندريمر و بررسي خواص آن
927
سنتز نانواكسيدروي و كامپوزيت نانواكسيدروي/ پنبه و بررسي خواص آنها
928
سنتز نانوالياف اكسيد روي )zno( به روش اسپري پايروليزز و بررسي ساختار، خواص اپتيكي و الكتريكي آن , synthesize of zno nano fibers by spray pyrolysis method and study the structural, electronic and optical properties
929
سنتز نانوالياف پلي آنيلين جهت استفاده در زيست حسگر گلوكز
930
سنتز نانوالياف حاوي پلي اكسومتالات¬هاي نوع كگين استخلاف¬شده با فلزات سري اول واسطه و كاربرد كاتاليستي آن¬ها در اكسايش الكل¬ها، سولفيدها و سولفورزدايي اكسايشي
931
سنتز نانوالياف كربني و نانوكربن متخلخل دوپه شده با گوگرد به روش نشست بخار شيميايي و بررسي كارايي آنها در سنجش مورفين
932
سنتز نانوبنتونيت از بنتونيت به روش صنعتي
933
سنتز نانوپلي آنيلين و پلي ارتو آنيسيدين و كاربردشان در رنگ آلكيدي جهت بررسي مقاومت خوردگي استيل نرم , Synthisis of nano polyaniline and poly-o-anisidine and applications in alkyd paint formulation to enhance the corrosion resistivity of mild steel
934
سنتز نانوپليمر قالب مولكولي و كاربرد آن در حذف رنگزاي خوراكي از پساب
935
سنتز نانوپودر دي اكسيد اورانيوم-توريم با روش هيدروترمال فوق بحراني
936
سنتز نانوپودر متخلخل اكسيد منيزيم
937
سنتز نانوپودرهايBiFeO3كودوپ شده با Baو Coو Bi1-x Bax Fe1-y Coy O3 , و بررسي خواص آن
938
سنتز نانوتيوب هاي اكسيدي و بررسي رفتار آنها به عنوان حسگر گاز
939
سنتز نانوجاذب زئوليتي موردنيت جهت حذف و يا كاهش فلزات سنگين و آمونياك از پساب
940
سنتز نانوحامل مزومتخلخل سيليكاتي حساس به pH عامل دار شده با فولات براي دارو رساني هدفمند و كنترل شده كارمنيك اسيد عليه رده هاي سلولي هلا و K-562
941
سنتز نانوحامل ها با ليگاندهاي ريبوفلاوين در سامانه‌هاي ريز سيال به منظور بررسي تعادل بين دارورساني فعال و غيرفعال
942
سنتز نانوحفرات طلا از لجن آندي مس
943
سنتز نانوذرات CIS با هدف كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
944
سنتز نانوذرات ZnS و CdS جهت ساخت سنسور نوري اندازه گيري نشاسته در غلظت هاي كم
945
سنتز نانوذرات ZnS و CdS جهت ساخت كيت تشخيص افلاتوكسين
946
سنتز نانوذرات آلبومين- فيبروئين ابريشم حاوي ويتامين E و كاربرد آن روي منسوج سلولزي
947
سنتز نانوذرات آنتيموان تري اكسيد و زينك بورات و كاربرد آنها جهت ديرسوزسازي پليمرها
948
سنتز نانوذرات اسپينلي NiCo2O4 از كمپلكس هاي Ni(en)3][Co(edta)]2,[Co(en)3]2[Ni(edta)]3 ] و بررسي اثر كاتاليستي اين نانوذرات در اكسايش رد آمين - ب ؛ سنتز نانو مگنتيت با روشي جديد در حضور حلال يوني
949
سنتز نانوذرات اكسيد روي آلاييده شده با مس و بررسي ويژگيهاي اپتيكي و ساختاري آنها
950
سنتز نانوذرات اكسيد روي و نقره با استفاده از پليمر پرشاخه-خطي ((PCA-PEG-PCA و عصاره گياهي زنجبيل و بررسي خواص اپتيكي، فوتوكاتاليستي و سينتيكي آن¬ها
951
سنتز نانوذرات اكسيد قلع به روش فوتوشيميايي و بررسي تأثير ناخالصي مس بر ويژگي‌هاي ساختاري، نوري و فوتوكاتاليستي آن‌ها
952
سنتز نانوذرات پلاتين بارگذاري شده روي كربن فعال تهيه شده از ضايعات جامد كشاورزي و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي آن نسبت به اكسايش متانول
953
سنتز نانوذرات پليمري توخالي با هسته متحرك و بررسي كاربرد آن در دارورساني
954
سنتز نانوذرات پليمري وينيل استات به روش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
955
سنتز نانوذرات سولفيد روي خالص و سولفيد روي آلاييده شده با فلزات واسط به روش فوتوشيميايي و بررسي ويژگي‌هاي اپتيكي و فوتوكاتاليستي آن‌ها
956
سنتز نانوذرات سيليس مزومتخلخل با پوشش كيتوسان به عنوان حامل داروي رزوواستاتين
957
سنتز نانوذرات سيليكا كروي حفره دار
958
سنتز نانوذرات سيليكاي مزومتخلخل MCM-41 و اصلاح سطح توسط كيتوسان عامل دارشده با فوليك اسيد به منظور دارورساني هدفمند با رهايش كنترل شده
959
سنتز نانوذرات طلا بر روي كره هاي كربني ساده و دوپ شده با گوگرد جهت گوگردزدايي از مدل سوخت
960
سنتز نانوذرات فلز موليبدن به روش مايسل معكوس
961
سنتز نانوذرات فلزي جهت تعيين گونه هاي دارويي و زيستي با استفاده از پيك پلاسمون سطحي مستقر
962
سنتز نانوذرات كادميم تلورايد با تابش امواج مايكروويو و بررسي خواص اپتيكي آن‌ها
963
سنتز نانوذرات كربوكسي متيل كيتوسان به روش ژل سازي يوني
964
سنتز نانوذرات كيتوسان با استفاده از فناوري ميكروفلوييديك
965
سنتز نانوذرات مغناطيسي AgxMn(1-x)Fe2O4 و مطالعه¬ي ويژگي‌هاي فيزيكي آن
966
سنتز نانوذرات مغناطيسي MxFe3-xO4 (M= Mn, Ni) و مطالعه¬ي ويژگي¬هاي فيزيكي آنها
967
سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با پليمرهاي پرشاخه به عنوان بستر براي تثبيت نانوذرات پالاديم و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن
968
سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد و اصلاح سطح آن با تيتانيم دي اكسيد به منظور حذف فلزات سنگين
969
سنتز نانوذرات مغناطيسي فريت منگنز اكسيد گرافن و بررسي كارايي آن در حذف فلزات سنگين از نمونه هاي ابي
970
سنتز نانوذرات مغناطيسي هسته/ پوسته آهن اكسيد/سيليكا عامل دار شده با تركيب 6،4،2-تريس(دي اتيلن تري آمينو)- 5،3،1-تري آزين (Fe3O4@SiO2-DETATA) و بررسي كاربرد آن در جمع آوري ميكروجلبك هاي سبز-آبي از منابع آب و تصفيه خانه هاي آب سطحي
971
سنتز نانوذرات مغناطيسيآهن براي حذف Methyl Red و يون مس (II) از آب
972
سنتز نانوذرات مكعبي شكل نقره با كنترل پارامترهاي موثر در روش پلي ال
973
سنتز نانوذرات مگنتيت به همراه پوشش
974
سنتز نانوذرات مورد استفاده در جوهرهاي رسانا و بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي الگوهاي چاپ شده توسط آن
975
سنتز نانوذرات نقره از محصولات جانبي مجتمع مس سرچشمه كرمان
976
سنتز نانوذرات نقره به كمك احياكننده سديم‌بروهيدريد در حضور يون سيترات
977
سنتز نانوذرات نقره و كاربرد آن در تهيه جوهرهاي رسانا با استفاده از روش چاپ جوهر افشان
978
سنتز نانوذرات نيكل نيتريد براي اكسايش اتانول و متانول در محيط قليايي
979
سنتز نانوذرات نيمه رسانا در محيط هاي كلوئيدي با روش ماده برداري ليزري و تعيين مشخصات آنها
980
سنتز نانوذرات هسته- پوسته Ag@SiO2 با روش مايكرويو و بررسي خواص فيزيكي آن
981
سنتز نانوذرات هسته- پوسته Ag@TiO2 و بررسي خواص اپتيكي آن
982
سنتز نانوذرات هسته پوسته پليمرقالب مولكولي مغناطيسي براي تشخيص و اندازه گيري تيوپنتال
983
سنتز نانوذرات هسته پوسته مس اينديم سولفيد بر پايه روشهاي شيميايي، بررسي خواص اپتيكي و مورفولوژي
984
سنتز نانوذرات و بررسي خصوصيات آنتي باكتريال و آنتي قارچ و كاربرد آنها در حذف رنگ ها
985
سنتز نانوژلهاي پليمري بر پايه آكريل اميد و بررسي و خواص جذبي آنها به عنوان ابر جاذب
986
سنتز نانوساختار اكسيد روي به روش پلي‌ال
987
سنتز نانوساختار پايه ي تيتانيوم دي اكسيد با روش محلول شيميايي دما پايين
988
سنتز نانوساختارهاي اكسيد قلع آلاييده شده با اتم هاي روي و بررسي خواص ساختاري و فيزيكي آنها
989
سنتز نانوساختارهاي ساماريوم موليبدات و اينتربيوم موليبدات و كامپوزيت هاي آنها با گرافن كسيد و كربن نيتريد و بررسي خواص فوتوكاليستي آنها
990
سنتز نانوساختارهاي كمپلكس پپتيد - آنتي‌بادي بر پايه خودآرايي پپتيد دي‌فنيل‌آلانين (FF)
991
سنتز نانوساختارهاي كوانتوم دات اكسيد روي پوسته / هسته اي به منظور ساخت ديودهاي گسيل كننده نور با تكنيك سل- ژل و بررسي خصوصيات اپتيكي و مورفولوژي كوانتوم دات
992
سنتز نانوساختارهاي نيكل سولفيد با استفاده از يك پيش¬ماده‌ي جديد، مشخصه‌يابي و بررسي ويژگي‌هاي كاتاليزوري و فوتوكاتاليزوري
993
سنتز نانوساختار‏هاي هسته- پوسته‏ي مگنتيت- طلا از لجن آندي مس
994
سنتز نانوساختارهاي هسته-پوسته سيليكا-طلا از لجن آندي مس
995
سنتز نانوساختارهاي هسته-پوسته طلا/گرافن و كاربرد آنها در طراحي سلول خورشيدي پليمري
996
سنتز نانوساختارهاي هيدروكسيد دوتايي لايه‌اي روي-آلومينيوم به منظور فوق‌آبگريز نمودن سطوح
997
سنتز نانوساختارهاي هيدروكسيد لايه‌اي دوتايي (LDH) حاوي آلومينيوم و نيكل به‌منظور حذف قرمزكنگو
998
سنتز نانوساختارهاي يك بعدي اكسيدروي براي ساخت فوتوديود
999
سنتز نانوسختارهاي اكسيدروي همراه با ناخالصي منگنز و كبالت به روش سولوترمال و بررسي خواص فيزيكي آن¬ها
1000
سنتز نانوسفرهاي پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد جهت رهايش داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين و عصاره گل راعي
بازگشت