<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز نانوذرات پلاتين بارگذاري شده روي كربن فعال تهيه شده از ضايعات جامد كشاورزي و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي آن نسبت به اكسايش متانول
2
سنتز نانوذرات پليمري توخالي با هسته متحرك و بررسي كاربرد آن در دارورساني
3
سنتز نانوذرات پليمري وينيل استات به روش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
4
سنتز نانوذرات سولفيد روي خالص و سولفيد روي آلاييده شده با فلزات واسط به روش فوتوشيميايي و بررسي ويژگي‌هاي اپتيكي و فوتوكاتاليستي آن‌ها
5
سنتز نانوذرات سيليس مزومتخلخل با پوشش كيتوسان به عنوان حامل داروي رزوواستاتين
6
سنتز نانوذرات سيليكا كروي حفره دار
7
سنتز نانوذرات سيليكاي مزومتخلخل MCM-41 و اصلاح سطح توسط كيتوسان عامل دارشده با فوليك اسيد به منظور دارورساني هدفمند با رهايش كنترل شده
8
سنتز نانوذرات طلا بر روي كره هاي كربني ساده و دوپ شده با گوگرد جهت گوگردزدايي از مدل سوخت
9
سنتز نانوذرات فلز موليبدن به روش مايسل معكوس
10
سنتز نانوذرات فلزي جهت تعيين گونه هاي دارويي و زيستي با استفاده از پيك پلاسمون سطحي مستقر
11
سنتز نانوذرات كادميم تلورايد با تابش امواج مايكروويو و بررسي خواص اپتيكي آن‌ها
12
سنتز نانوذرات كادميم هيدروكسيد و كادميم اكسيد با استفاده از سوپرا مولكول زيستي كاراگينان و بررسي خواص هدايت الكتريكي و آنتي باكتريال آنها
13
سنتز نانوذرات كربوكسي متيل كيتوسان به روش ژل سازي يوني
14
سنتز نانوذرات كيتوسان با استفاده از فناوري ميكروفلوييديك
15
سنتز نانوذرات مغناطيسي AgxMn(1-x)Fe2O4 و مطالعه¬ي ويژگي‌هاي فيزيكي آن
16
سنتز نانوذرات مغناطيسي MxFe3-xO4 (M= Mn, Ni) و مطالعه¬ي ويژگي¬هاي فيزيكي آنها
17
سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با پليمرهاي پرشاخه به عنوان بستر براي تثبيت نانوذرات پالاديم و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن
18
سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد و اصلاح سطح آن با تيتانيم دي اكسيد به منظور حذف فلزات سنگين
19
سنتز نانوذرات مغناطيسي فريت منگنز اكسيد گرافن و بررسي كارايي آن در حذف فلزات سنگين از نمونه هاي ابي
20
سنتز نانوذرات مغناطيسي هسته/ پوسته آهن اكسيد/سيليكا عامل دار شده با تركيب 6،4،2-تريس(دي اتيلن تري آمينو)- 5،3،1-تري آزين (Fe3O4@SiO2-DETATA) و بررسي كاربرد آن در جمع آوري ميكروجلبك هاي سبز-آبي از منابع آب و تصفيه خانه هاي آب سطحي
21
سنتز نانوذرات مغناطيسيآهن براي حذف Methyl Red و يون مس (II) از آب
22
سنتز نانوذرات مكعبي شكل نقره با كنترل پارامترهاي موثر در روش پلي ال
23
سنتز نانوذرات مگنتيت به همراه پوشش
24
سنتز نانوذرات مورد استفاده در جوهرهاي رسانا و بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي الگوهاي چاپ شده توسط آن
25
سنتز نانوذرات نقره از محصولات جانبي مجتمع مس سرچشمه كرمان
26
سنتز نانوذرات نقره به كمك احياكننده سديم‌بروهيدريد در حضور يون سيترات
27
سنتز نانوذرات نقره و كاربرد آن در تهيه جوهرهاي رسانا با استفاده از روش چاپ جوهر افشان
28
سنتز نانوذرات نيكل نيتريد براي اكسايش اتانول و متانول در محيط قليايي
29
سنتز نانوذرات نيمه رسانا در محيط هاي كلوئيدي با روش ماده برداري ليزري و تعيين مشخصات آنها
30
سنتز نانوذرات هسته- پوسته Ag@SiO2 با روش مايكرويو و بررسي خواص فيزيكي آن
31
سنتز نانوذرات هسته- پوسته Ag@TiO2 و بررسي خواص اپتيكي آن
32
سنتز نانوذرات هسته پوسته پليمرقالب مولكولي مغناطيسي براي تشخيص و اندازه گيري تيوپنتال
33
سنتز نانوذرات هسته پوسته مس اينديم سولفيد بر پايه روشهاي شيميايي، بررسي خواص اپتيكي و مورفولوژي
34
سنتز نانوذرات و بررسي خصوصيات آنتي باكتريال و آنتي قارچ و كاربرد آنها در حذف رنگ ها
35
سنتز نانوژلهاي پليمري بر پايه آكريل اميد و بررسي و خواص جذبي آنها به عنوان ابر جاذب
36
سنتز نانوساختار اكسيد روي به روش پلي‌ال
37
سنتز نانوساختار پايه ي تيتانيوم دي اكسيد با روش محلول شيميايي دما پايين
38
سنتز نانوساختارهاي اكسيد قلع آلاييده شده با اتم هاي روي و بررسي خواص ساختاري و فيزيكي آنها
39
سنتز نانوساختارهاي ساماريوم موليبدات و اينتربيوم موليبدات و كامپوزيت هاي آنها با گرافن كسيد و كربن نيتريد و بررسي خواص فوتوكاليستي آنها
40
سنتز نانوساختارهاي كمپلكس پپتيد - آنتي‌بادي بر پايه خودآرايي پپتيد دي‌فنيل‌آلانين (FF)
41
سنتز نانوساختارهاي كوانتوم دات اكسيد روي پوسته / هسته اي به منظور ساخت ديودهاي گسيل كننده نور با تكنيك سل- ژل و بررسي خصوصيات اپتيكي و مورفولوژي كوانتوم دات
42
سنتز نانوساختارهاي نيكل سولفيد با استفاده از يك پيش¬ماده‌ي جديد، مشخصه‌يابي و بررسي ويژگي‌هاي كاتاليزوري و فوتوكاتاليزوري
43
سنتز نانوساختار‏هاي هسته- پوسته‏ي مگنتيت- طلا از لجن آندي مس
44
سنتز نانوساختارهاي هسته-پوسته سيليكا-طلا از لجن آندي مس
45
سنتز نانوساختارهاي هسته-پوسته طلا/گرافن و كاربرد آنها در طراحي سلول خورشيدي پليمري
46
سنتز نانوساختارهاي هيدروكسيد دوتايي لايه‌اي روي-آلومينيوم به منظور فوق‌آبگريز نمودن سطوح
47
سنتز نانوساختارهاي هيدروكسيد لايه‌اي دوتايي (LDH) حاوي آلومينيوم و نيكل به‌منظور حذف قرمزكنگو
48
سنتز نانوساختارهاي يك بعدي اكسيدروي براي ساخت فوتوديود
49
سنتز نانوسختارهاي اكسيدروي همراه با ناخالصي منگنز و كبالت به روش سولوترمال و بررسي خواص فيزيكي آن¬ها
50
سنتز نانوسفرهاي پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد جهت رهايش داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين و عصاره گل راعي
51
سنتز نانوسفرهاي قالب مولكولي به منظور دارورساني آزيترومايسين و بررسي پازامترهاي موثر بر نانوساختارها
52
سنتز نانوسفرهاي قالب مولكولي به منظور دارورساني كنترل شده ايزوسوربايد دي نيترات
53
سنتز نانوسفرهاي قالب مولكولي به منظور رهايش كنترل شده داروي آمي تريپتيلين هيدروكلرايد
54
سنتز نانوسفرهاي قالب مولكولي به منظور رهايش كنترل شده داروي ريواستيگمين تارتارات
55
سنتز نانوسيليكا به روش رسوب گذاري و بررسي تاثير درصدهاي مختلف آن بر خواص مكانيكي آميزه هاي الاستومر پلي يورتان
56
سنتز نانو-سيليكا سولفوريك اسيد بر پايه موادزيستي وكاربرد آن در محافظت الكل ها و فنل ها بوسيله تبديل به R-OTHP
57
سنتز نانوسيم هاي پليمر هادي درون قالب نانوحفره اي
58
سنتز نانوسيم هاي نقره به روش شيمي تر
59
سنتز نانوصفحه‌هاي كربن نيتريد از اوره و تيو‌اوره و فلز‌داركردن اين نانوصفحه‌ها با مس، طلا، نقره و روي براي استفاده در تصفيه پساب‌هاي رنگي
60
سنتز نانوفريت‌هاي Ni و Cu دوپه شده با Co2+ و Zn2+و بررسي ويژگيهاي ساختاري و رنگدانهاي و اثر كاتاليستي آنها در تخريب آلايندهها
61
سنتز نانو-فوتوكاتاليست بر مبناي تركيبات اكسيد بيسموت فعال شده با نور مرئي بمنظور تصفيه آب هاي صنعتي
62
سنتز نانوفيبرجديد و استفاده از آن به‌عنوان جاذب در ميكرواستخراج فاز جامد فتالات‌ها از نمونه‌هاي آبي
63
سنتز نانوفيبرهاي سلولزي و بررسي كارايي آن‌ها در ساخت حسگر الكتروشيميايي
64
سنتز نانوكاتاليزگر Fe3O4@TiO2 عامل‌‌دارشده و استفاده از آن در واكنشهاي اكسايشي - تخريبي
65
سنتز نانوكاتاليزور 3SO4 /TiO2/Al2Oو كاربرد آن در واكنش استريفيكاسيون
66
سنتز نانوكاتاليزور TiO2/ SOو كاربرد آن در واكنش هاي آسيلاسيون
67
سنتز نانوكاتاليزور اسيدجامد كربن نيتريدگرافيت مانندمزومتخلخل سولفونه شده و كاربردآن در سنتز دي هيدروپيريميدون ها
68
سنتز نانوكاتاليست Fe-TiO2/Al2O3 به صورت پودري و فيلم‌لايه‌نازك براي كاهش فتوكاتاليستي يون نيترات از محلول آبي با نور مرئي و تابش فرابنفش
69
سنتز نانوكاتاليست فرومغناطيسي جديد بر پايه ي مايع يوني N– متيل N،N′- تري آزينو ‏ايميدازوليوم و بررسي كاربرد آن در سنتزهاي آلي
70
سنتز نانوكاتاليستي ساكارز استرهاي اسيد چرب و بررسي عملكرد ان به عنوان امولسيفاير در صنعت غذايي ارايشي و بهداشتي
71
سنتز نانوكامپوزيت ... و كاربرد آن در حذف رنگ ها
72
سنتز نانوكامپوزيت Fe3O4 / پلي پيرول-پلي آنيلين جهت حذف سرب
73
سنتز نانوكامپوزيت آلومينا - زيركونيا به روش سنتز احتراقي محلول
74
سنتز نانوكامپوزيت اپوكسي رزين/ رس/ اكسيد فلزي و مطالعه خواص آن
75
سنتز نانوكامپوزيت ارتوامينوفنل گرافن و بررسي خواص ضد خوردگي آن
76
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد تيتانيوم/گرافن اكسايد عامل دار شده با مايعات يوني به منظور تخريب فتوكاتاليستي آلاينده هاي هوا
77
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي پوشش داده شده بر روي كائولين و تعيين كارائي آن در حذف فتوكاتاليستي فسفات از محيط هاي آبي در حضور نور مرئي
78
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي- فلز بر كالاي پلي استري و تكميل با تركيبات سيليكوني و فلوروكربن جهت حصول ويژگي همزمان فرا آبگريزي و فراخود تميز شوندگي
79
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي و منگنز و كاربرد آن در آندازه گيري فلزات سنگين
80
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي و منگنز و كاربرد آن در اندازه-گيري فلزات سنگين
81
سنتز نانوكامپوزيت پايه آلومينا يد آهن با استفاده از مخلوط پودر اكسيد آهن و براده آلياژبه روش LM 13به روش مكانوشيميايي
82
سنتز نانوكامپوزيت پلي (استايرن- كو- بوتيل‌اكريلات)/ خاك رس به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا در سيستم ‌امولسيوني
83
سنتز نانوكامپوزيت پلي آنيلين نانوتيتان و كاربرد آن درپليمر آكريليك پايه آبي به منظور تخريب فتوكاتاليستي آلودگي هاي گاز
84
سنتز نانوكامپوزيت پلي ﴿استايرن- كو- بوتيل اكريلات﴾/ خاك رس به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا
85
سنتز نانوكامپوزيت پلي يورفان - خاك رس در حضور كاتاليست فاز مايع و بررسي خواص مكانيكي ، رئولوژي و حرارتي آن
86
سنتز نانوكامپوزيت پلي‌‌استر سيليكا رقيق‌‌شونده در آب و قابل‌‌پخت با ملامين
87
سنتز نانوكامپوزيت رزين پلي استر، WO3 و ‎‎CaAl2O4:Eu2+: Nd3 و كاربرد فوتوكاتاليستي آن براي حذف متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
88
سنتز نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير آيريش‌موس / اكسيدمسІІ / اكسيدروي و بررسي خواص ضدميكروبي آن
89
سنتز نانوكامپوزيت سه جزئي رزين پلي استر، WO3 و SrAl2O4:Eu2+, Dy‎3+‎ و كاربرد فوتوكاتاليستي آن در حذف متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
90
سنتز نانوكامپوزيت فسفات آهن ليتيوم-كربن به عنوان ماده فعال كاتدي در باتري يون ليتيوم
91
سنتز نانوكامپوزيت كربن نيتريد مزومتخلخل اصلاح شده با كبالت (II) و استفاده از آن در واكنش هاي تك ظرفي پي در پي اكسايش / تراكم نووناگل
92
سنتز نانوكامپوزيت گرافن اكسيد – پلي دوپامين /مس (I) اكسيد و كاربرد الكتروكاتاليستي آن در اندازه گيري گلوكز
93
سنتز نانوكامپوزيت مگنتيت تري اكسيد تنگستن عامل دار شده با 3- آمينو پروپيل تري اتوكسي سيلان و كارايي آن در حذف فتوكاتاليستي رنگ راكتيو بلك 5 و فلز كروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي در حضور نور مرئي
94
سنتز نانوكامپوزيت نانولوله كربني به همراه Co3O4 و MoS2 و سنتز نانوقفس Co-Fe LDH و كاربرد آن در واكنش آزادسازي اكسيژن
95
سنتز نانوكامپوزيت هاي CoAl-Al2O3 و بررسي هاي ترموديناميكي و سينتيكي تشكيل آن ها
96
سنتز نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي هيدروكسي آپاتيت به روش ATRP و بررسي سينتيك پليمريزاسيون آن
97
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمر/سيليكا
98
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي آكريل آميد اكسيد روي و بررسي ظرفيت ابر خازني آنها
99
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه نانو ذرات هالوزيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم
100
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه نانوذرات هيدروكسي آپاتيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم
101
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري جاذب امواج بر پايه پلي آنيلين و بررسي خواص آنها
102
سنتز نانوكامپوزيت هاي جديد گرافن اكسيد كاهش يافته دو و سه بعدي با فلزات واسطه ارزان، شناسايي و كاربرد در پيل هاي سوختي و ابرخازن‌ها
103
سنتز نانوكامپوزيت هاي كيتوسان / آلژينات به منظورجذب فلزات سنگين
104
سنتز نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي بر پايه پلي آكريل آميد- اكسيد آهن- گرافن و بررسي خواص مغناطيسي آنها
105
سنتز نانوكامپوزيت هاي هيدروژلي رسانا از پلي آكريل آميد و گرافن و بررسي خواص الكتريكي آنها
106
سنتز نانوكامپوزيت‌ مغناطيسي و كاربرد آن‌ در تهيه آريليدين‌مالونونيتريل‌ها، سيانوآكريلات‌ها و تتراهيدروبنزوپيران‌ها
107
سنتز نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌يورتان بر‌پايه روغن گياهي/ نانو ذرات كربن و بررسي خواص حافظه شكل آن
108
سنتز نانوكامپوزيت‌هاي تنگستن دي‌سولفيد-گرافن اكسايد كاهش يافته به روش هيدروترمال
109
سنتز نانوكامپوزيت‌هاي زيستي بر پايه نانولوله‌ طبيعي هالويزيت و پلي‌دوپامين، به منظور بررسي خواص جذب و رهايش مولكول مدل
110
سنتز نانوكامپوزيتي از پليمرهاي طبيعي با كلي و بررسي خواص آنها
111
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ 2OrZ-3O2lA به روش شيميايي
112
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ Al2O3-ZrO2 ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
113
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖAl2O3-ZrO2 به روش شيميايي
114
سنتز نانوكرات پليمرهاي قالب مولكولي براي داروي دگزامتازون و سنتز پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نانوذرات مغناطيسي فلوروسنس آهن براي داروي 5 فلوروراسيل
115
سنتز نانوكرايزين و بررسي خاصيت آنتي كنسري آن بر روي رده ي سلول سرطاني MCF7
116
سنتز نانوكريستال نيمه‌هادي ZnS و بررسي استفاده از آن در ساخت سنسور گلوكز و بررسي امكان لايه نشاني آن روي قرص سيليكون به روش ليتوگرافي
117
سنتز نانوكريستال هاي CdSe و بررسي امكان لايه نشاني آن بر روي پايه سيليكوني جهت استفاده در ساخت بيوسنسورها
118
سنتز نانوكلاسترهاي مغناطيسي بر پايه فريت آهن براي كاربردهاي گرمادرماني و تصويربرداري تشديد مغناطيسي
119
سنتز نانولايه هيدروژل برپايه اكريل¬آميد بر روي سطح فلزي با روش الكتروپليمريزاسيون
120
سنتز نانولوله هاي كربني با روش نشاندن كاتاليستي بخار هيدروكربني جهت استفاده در غشاهاي پليمري
121
سنتز نانولوله هاي كربني بر روي يك بستر رسانا به عنوان پايه الكتروكاتاليست در پيل سوختي متانولي مستقيم و مطالعه فعاليت الكتروشيميايي آن
122
سنتز نانولوله هاي كربني دوپ شده با سيلسيم و بررسي كارايي آن در واكنش توليد هيدروژن
123
سنتز نانولوله‌هاي كربني به‌منظور كاربرد در غشاهاي پليمري نانوفيلتراسيون جهت تصفيه آب
124
سنتز نانولوله‌هاي كربني چند ديواره دوپ‌شده با نيتروژن، فسفر و گوگرد با استفاده از روش رسوب بخار شيميايي
125
سنتز نانولوله‌هاي كربني مورد استفاده در فرآيند جذب دي‌اكسيد كربن
126
سنتز نانوماده زئوليتي اصلاح شده بوسيله گروه هاي عاملي آميني و بررسي كاربرد آن در رنگبري پساب هاي رنگي
127
سنتز نانومگهميت و بررسي عملكرد آن بعنوان آند درباتري ليتيومي
128
سنتز نانومواد و اصلاح سطح آنها براي سنجش مواد زيستي با استفاده از روش هاي الكتروشيميايي
129
سنتز نانوميلههايCdSو بررسي خواص آنها
130
سنتز نانوهيبريد Si-CNT به روش Sol-Gel و بررسي قابليت آن در ذخيرهسازي گاز هيدروژن
131
سنتز نسلهاي 1 تا 3 پليمر پلي پروپيلن ايمين به عنوان يك دندرايمر , the synthesis of poly)propylene imine( generations 1, 2 & 3 as a dendrimer
132
سنتز نقاط كربني با استفاده از سماق و استفاده از آنها در - )Ш( 1 اندازهگيري اسپكتروفوتومتري آهن 2 اندازهگيري هيدروژن پراكسيد به وسيله پردازش تصوير - 3 طراحي يك آرايه حسگري براي تشخيص فلزات سنگين با روش - - هاي كمومتريس
133
سنتز نقاط كوانتمي CdSe و بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر برهمكنش با سلول ها
134
سنتز نقاط كوانتمي zns:cu و بررسي اثر cu به عنوان ناخالصي بر خواص اپتيكي و ساختاري آن , synthesis of zns:cu quantum dots and study of effects of cu as an impurity on its optical and structural properties
135
سنتز نگهدارنده هاي معدني عامل دار اصلاح شده با استيل استونات هاي فلزي و كاربرد آنها در اپوكسايش آلكن ها
136
سنتز نماد آنتن هاي رشته اي و منعكس كننده تنها بر مبناي فاز (بر اساس روش هاي بازيابي تكرري)
137
سنتز نمك ايمينيوم جديد كايرال مشتق شده از ايزوكرومان , the aynthesis of novel optically pure iminium salts derived from isochromane
138
سنتز نمك تري اتيل آمونيوم سولفوريك اسيد منو (2- سولفوكسي اتيل) استر بعنوان حلال و معروف اسيدي
139
سنتز نمكهاي جديد آمونيوم و فسفونيوم تري برميد و كاربرد آنها در تبديل هاي آلي و تلاش براي سنتز مشتق حلقوي سالمترول
140
سنتز نوين آسان و ايزومرگزين مشتقات متقارن پيرانوپيريميدن استخلافدار جديد
141
سنتز نوين ايزومر گزين مشتقات جديد 7- آريلوئيل-5- پيرانو دي كينولين -6و8 ديون
142
سنتز نوين تك ظرفي سه جزئي مشتقات كرومنوپيريدازين استخلافدار جديد
143
سنتز نيتريد موليبدن نانو كريستالين به روش واكنش گاز - جامد و بررسي خواص جذبي و ريز ساختارري
144
سنتز نيتريدبور هگزاگونال با روش نيتريداسيون به كمك اوره
145
سنتز نيتريل و آميد تحت ريز موج در حضور مايعات يوني و انجام واكنش آبگيري از 2-اكتانل در فاز بخار در حضور ZrO2-TiO2 اصلاح شده
146
سنتز نيكل/اكسيد نيكل روي پايه گرافن به روش پيروليز پاششي براي كاربردهاي ذخيره ي انرژي
147
سنتز هتروسيكل‌هاي تري‌فلوئورومتيله از طريق واكنش‌هاي كوپل C-C، C-N و N-N با استفاده از كاتاليزورهاي مختلف
148
سنتز هتروسيكلهاي تري فلوئورومتيله با استفاده از استيميدوئيل كلريدها
149
سنتز هدايت شده، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكس هاي ماكروسيكل مس(II) و سنتز كمپلكس هاي مس(II) و نقره(I) با ليگاندهاي مشتق شده از 2-هيدروكسي بنزآميد وتهيه نانو ذرات حاوي اين فلزها به روش سالوترمال
150
سنتز هدايت شده، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكس¬هاي ماكروسيكل مس(II) و سنتز كمپلكس¬هاي مس(II) و نقره(I) با ليگاندهاي مشتق شده از 2-هيدروكسي¬بنزآميد و تهيه نانو¬ذرات حاوي اين فلزها به روش سالوترمال
151
سنتز هرسينيت به روش نمك مذاب
152
سنتز همبسپار اكريلونيتريل - ونيل استات و بررسي خواص آن جهت تهيه الياف اكريليك
153
سنتز همزمان آندي و كاتدي پليمر رسانا بر روي الكترود دو قطبي
154
سنتز همزمان نانو ذرات نقره همراه با رنگرزي كالاي نايلون و بررسي اثر آن در رنگرزي و خواص ضد باكتري كالا
155
سنتز هيبريد نانو ذرات اكسيد روي / مس بر كالاي پنبه¬اي به منظور محافظت در برابر UV و ضد ميكروبي كردن آن
156
سنتز هيدروترمال Al2O3
157
سنتز هيدروترمال- آسياب مكانيكي هيبريد نقاط كوانتومي كربن/ نانوفيبر كربني از ميوه كاج و بررسي خواص نورتابي، عملكرد فوتوكاتاليزوري و جذب سطحي آنها
158
سنتز هيدروترمال- سل ژل نانو كامپوزيت ZnFe2O4 - GO و بررسي خصوصيت مغناطيسي آن
159
سنتز هيدروترمال نانو كامپوزيت نانو لوله كربني / دي اكسيد سرب و كاربرد آن بعنوان جاذب در استخراج فاز جامد
160
سنتز هيدروترمال نانوساختارهاي گل مانند دي اكسيد تيتانيوم برروي شيشه و بهبود آن با پلاتين/كربن نيتريد گرافيتي و نانوذرات آهن هماتيتي جهت تخريب رنگ هاي صنعتي
161
سنتز هيدروترمال نانوكائولينيت
162
سنتز هيدروترمال و سل- ژل نانو ذرات ZnFe2O4 و مقايسه خواص مغناطيسي آنها
163
سنتز هيدروترمال و سل-ژل نانو ذرات ZnFe2O4 و مقايسه خواص مغناطيسي آنها
164
سنتز هيدروژل بر پايه HEC ، گرافن و ذرات مغناطيسي و بررسي رفتار مغناطيسي فوم حاصله
165
سنتز هيدروژل بر پايه ژلما (GelMa)-پگدا (PegDa) حاوي اكسيدگرافن عاملدارشده (MeGo) براي كاربردهاي دارورساني در مهندسي پزشكي
166
سنتز هيدروژل پپتيد هاي دي فنيل آلانين، بررسي مكانيسم رهايش و مقايسه ميزان رهايش داروي آنتي بيوتيك سفالكسين در شرايط مختلف
167
سنتز هيدروژل پلي اتيلن گليكول - سرم آلبومين گاوي و مطالعه رهايش كنترل شده دوگانه دارو
168
سنتز هيدرو‍‍ژل كامپوزيتي ژلاتين/كيتوسان حساس به pH جهت تهيه ي كالاي بهداشتي دارويي
169
سنتز هيدروژل مناسب از كيتوسان و اكريل آميد جهت دستيابي به منسوج فوق جاذب به منظور جداسازي آب از نفت
170
سنتز هيدروژل نانو كامپوزيتي كيتوسان پلي هيدروكساميك اسيد نانو ذرات مس با خواص آنتي باكتريال براي حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي
171
سنتز هيدروژل نانوساختار برپايه پكتين حاصل از مركبات جهت تكميل كالاي نساجي
172
سنتز هيدروژل نانوكامپوزيت ژلاتين -گرافن زيست سازگار براي كاربردهاي پزشكي
173
سنتز هيدروژل هاي آكريل آميد، آكريليك اسيد و AMPS به روش محلولي و بررسي ميزان تورم آنها در محيط هاي مختلف آبي
174
سنتز هيدروژل هاي ابرجاذب و كاربرد آنها در مصارف بهداشتي
175
سنتز هيدروژل هاي بر پايه پلي (اتيلن گليكول) توسط تابش فرابنفش و بررسي رفتار تورمي و تخريبي آنها
176
سنتز هيدروژ‍‍ل هاي ‍ليمري با روش ژليمريزاسيون امولسيوني ژيكرينگ
177
سنتز هيدروژل هاي هوشمند بر پايه كيتوزان و بررسي آنها در رهايش هدفمند داروي 5-فلوئورويوراسيل به صورت خوراكي به منظور درمان سرطان كولوركتال
178
سنتز هيدرو‍ژل هوشمند نانوساختار به منظور تكميل ضد ميكروب كالاي پنبه اي
179
سنتز هيدروژن 2- آمينو اتيل متاكريلات از طريق اتصالات عرضي بوسيله گلوتارآلدهيد - شيمي سبز
180
سنتز هيدروكسي آپاتيت در حضور پلي اتيلن گليكول به روش هم رسوبي
181
سنتز هيدروكسي آپاتيت در حضور پليمر طبيعي
182
سنتز هيدروكسي آپاتيت غير استوكيومتري داراي ساختار نانو به روش بيوميمتيك
183
سنتز هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي حاوي گادولينيوم براي كاربرد بعنوان سامانه دارورساني
184
سنتز هيدروكسيدهاي دوگانه لايه¬اي و كاربرد آن¬ها به عنوان نانوجاذب در حذف برخي از رنگدانه¬هاي آلي از پساب¬هاي صنعتي
185
سنتز هيدرونرمال نانوكامپوزيت پلاتين - كربن با كاربري در پيل هاي سوختي تبادل پروتن
186
سنتز و آناليز فازي شيشه هاي بيواكتيو حاوي روي و منيزيم تهيه شده به روش سل- ژل
187
سنتز و آناليز نانو ذرات مغناطيسي
188
سنتز و آناليز نانوذرات كبالت ﴿II﴾ استانات و نيكل استانات
189
سنتز و اپوكسيداسيون پلي كربناتها با استفاده از مشتقات cis-But-2-endiol , synthesis and epoxidation of polycarbonates by using cis-But-2-endiol derivative
190
سنتز و ارتقا عملكرد ماتريس نانولوله تيتانيوم دي‌اكسيد در تفكيك فتوكاتاليستي آب
191
سنتز و ارزيابي خواص ZIF ها به عنوان نانو كاتاليست متخلخل در فرايند متانول به هيدروكربن(MTH)
192
سنتز و ارزيابي خواص شيشه زيست فعال بر پايه سيستم SiO2-P2O5-CaO حاوي نانوذرات نقره تهيه شده به روش سل ژل
193
سنتز و ارزيابي خواص ضدميكروبي نانو ذرات نقره به روش سبز با بهره‌گيري از عسل بومي ايران
194
سنتز و ارزيابي خواص فيزيكي و شيميايي HKUST
195
سنتز و ارزيابي خواص مكانيكي تخريب پذيري و زيست فعالي داربست كامپوزيتي پلي هيدروكسي بوتيرات / نانو ذرات شيشه زيست فعال جهت مهندسي بافت استخوان
196
سنتز و ارزيابي ديناميكي پپتيدهاي فوق انعطاف پذير
197
سنتز و ارزيابي ساختار و خواص جداسازي گاز غشاهاي پلي يورتاني حاوي گروه هاي حجيم و اثر نانوذرات سيليكاي اصلاح شده
198
سنتز و ارزيابي ساختارهاي آلي-فلزي (MOF) به‌منظور استفاده در فرآيند جذب سطحي و به كارگيري به‌عنوان نانو جاذب در ذخيره سازي گاز دي اكسيد كربن
199
سنتز و ارزيابي كاتاليست زئوليتي و بررسي سينتيك و مكانيسم واكنش همپارشدن هيدروژني (هيدروايزومريزاسيون) نرمال هپتان
200
سنتز و ارزيابي كاتاليست هاي غيرنجيب بر پايه ي نيكل و آلياژهاي آن بر روي بستر گرافن اصلاح شده براي واكنش آزادسازي هيدروژن در محيط آلكالاين
201
سنتز و ارزيابي كاتاليست هاي غيرنجيب بر پايه ي نيكل و آلياژهاي آن بر روي بستر گرافن اصلاح شده براي واكنش آزادسازي هيدروژن در محيط آلكالاين
202
سنتز و ارزيابي متالورژيكي تركيبات بين فلزي FeAl-B
203
سنتز و ارزيابي مشتقات 5-آريليدين-2-آريل ايمينو تيازوليدين -4- اون بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك شهري در محيط كشت
204
سنتز و ارزيابي نانوذرات فريت منگنز - روي به عنوان عامل كنتراست در تصوير برداري رزونانس مغناطيسي تحت شرايط برون تني
205
سنتز و ارزيابي نانوذرات فريت منگنز به عنوان عامل كنتراست MRI
206
سنتز و ارزيابي نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با فسفر (V) پورفيرين جهت حذف پركلرات از محلول هاي آبي
207
سنتز و ارزيابي نانوكاتاليست ارزان قيمت براي پيل هاي سوختي غشا تبادل پروتون
208
سنتز و ارزيابي نوعي پلي يورتان گريد پزشكي بر پايه MDI و انتخاب دي ال مناسب
209
سنتز و ارزيابي نيوزوم هاي حاوي آسكوربيك اسيد براي كاربردهاي درماني
210
سنتز و ارزيابي هيدروژل كوپليمرپلي اتيلن گليكول-ايتاكونيك اسيد داراي اِن-وينيل پيروليدون به منظور ترميم آسيب هاي غضروفي
211
سنتز و ارزيابي ويژگي هاي لئمينسنسي نانوذرات نيمه زسانا با قابليت كاربرد در بايوسنسورهاي اپتيكي
212
سنتز و ارزيابي ويژگي هاي نانوكامپوزيت پليمر/ شيشه زيست فعال براي كاربرد در جراحي ارتوپدي به عنوان چسب استخوان
213
سنتز و استفاده از فرم آلدهيد يا اسيد فرميك نشاندار با كربن 14 براي نشاندار سازي متابوليتهاي دارويي
214
سنتز و استفاده از قالب زني مولكولي براي جداسازي فاز ساكن سيتالوپرام
215
سنتز و اصلاح پليمر پلي 3- هگزيل تيوفن جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
216
سنتز و اصلاح جاذب‌هاي شبكه آلي فلزي براي حذف برخي از آلاينده‌هاي آلي و فلزي از نمونه‌هاي پساب
217
سنتز و اصلاح سطح نانولوله هاي تيانيومي بر بستر تيتانيوم
218
سنتز و اصلاح غشاهاي تبادل پروتون با نانو اكسيدهاي فلزي براي پيلهاي سوختي پليمري دما بالا
219
سنتز و اصلاح نانو ذرات فلورسانت جهت تشخيص بيماري هاي ژنتيكي
220
سنتز و اصلاح نانو ذره ساپو 34 با فلزات مناسب به روش دما بالا براي فرايند تبديل متانول به الفين‌هاي سبك
221
سنتز و اصلاح نانوساختارهاي كربن نيتريد و كاربرد فتوكاتاليزوري آن‌ها در حذف آلاينده‌هاي آلي از پساب
222
سنتز و اكسايش برخي از 2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريميدين-5-كربوكساميدهاي جديد تحت شرايط حرارتي، تابش امواج فراصوتي، امواج ريزموج و امواج فرابنفش
223
سنتز و اكسايش نوري 1 ، 4 - دي هيدروپيريدين هاي نامتقارن
224
سنتز و اكسايش نوري 3، 5 - دي بنزوييل - 1، 4 - دي هيدروپيريدين ها
225
سنتز و انتقال فاز و كاربردهاي تجزيه اي نانو ذرات طلا
226
سنتز و بررسي ، خواص فيزيكي-مكانيكي و تخريب پذيري داربست هاي متخلخل پلي ﴿گليسيرول-سباسات﴾ ﴿PGS )به روش الكتروريسي براي كاشت سلول هاي بنيادي شبكيه چشم
227
سنتز و بررسي اتصال نانو سوپر پارامغناطيس اسپينلي پوشش داده شده به آنتي بادي منو گلونال
228
سنتز و بررسي اثر افزودني و فرايند بر رفتار اپتيكي و خواص مزوتخلخل تيتانيا
229
سنتز و بررسي اثر افزودني و فرايندبر رفتار اپتيكي و خواص مزوتخلخل تيتانيا
230
سنتز و بررسي اثر جدايي فازي بر الاستيته نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان/نانوذرات دي اكسيد تيتان
231
سنتز و بررسي اثر ضد ميكربي نانو ذرات سلولز كونژوگه شده با آلسين
232
سنتز و بررسي اثر مشتق هاي دي فنيل كربنات بر روي تخريب نوري فيلم پلي اتيلن سبك
233
سنتز و بررسي اثر نانو ذرات Ca2SiO4 و NiS بر خواص مكانيكي سيمان هاي گلاس آينومري
234
سنتز و بررسي اثر نانو‌لوله‌هاي چند جداره كربني بر خواص مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌يورتان
235
سنتز و بررسي اثر نانوذرات گرافن سولفونه بر واكنش‏ هاي الكتروكاتاليستي پيل‏ هاي سوختي مبادله‏ كننده پروتون
236
سنتز و بررسي اثرات آنتي اكسيدان تركيبات 6-متوكسي -2H-كرومن و مشتقات
237
سنتز و بررسي اثرات سايتوتوكسيك مشتقات جديد 3-Amino-5-(R-phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid (6-chloro-benzothiazol-2-yl)-amide
238
سنتز و بررسي اثرات سيتو تو كسيك مشتقات جديدacetohydrazide(biphenyl-4-y ) benzylidene-2-،N –(E)
239
سنتز و بررسي اثرات سيتوتوكسيك مشتقات جديد actyl)bezenesulfonohydrazide(biphenyl-4-yl)2-) ،N
240
سنتز و بررسي اثرات سيتوتوكسيك مشتقات جديد N'-(benzothiazol-2-yl)benzenesulfonohydrazide
241
سنتز و بررسي اثرات مهاري مشتقات بنزيليدن-بنزوفورانون بر روي آنريم استيل كولين استراز
242
سنتز و بررسي اشتعال پذيري نانو كامپوزيت پلي يورتان
243
سنتز و بررسي اكسايش نوري مشتقات دو استخلافي 3،2-دي هيدرو كوئين آزولين ها
244
سنتز و بررسي الكتروشيميايي ماده كاتدي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسيد (NMC) جهت كاربرد در باتري يون ليتيم
245
سنتز و بررسي الكتروشيميايي نانو ذرات كاتدي ليتيم نيكل كبالت آلومينيم اكسيد جهت كاربرد در باتري هاي ليتيم يون
246
سنتز و بررسي اندركنش بين آمينو اسيدها و پلي اكسومتالاتها با ساختار كگين , snthesis and intraction registration between amino acids and polyoxometalates with keggin structure
247
سنتز و بررسي اهميت مواد با ساختارهاي جديد براي سلول‌هاي خورشيدي
248
سنتز و بررسي برخي نمك‌هاي سديمي شيف باز كربوكسيلاتي به عنوان بازدارندگي خوردگي حفره‌اي فولادهاي زنگ‌نزن
249
سنتز و بررسي پايداري فاز پوشش هاي سد گرمايي
250
سنتز و بررسي پايداري نانوليپوزوم هاي حامل فاكتورهاي رشد سلول هاي اندوتليال
251
سنتز و بررسي پليمر قالب مولكولي با استفاده از اكسيد آهن مغناطيسي و كاربرد آن در حذف مواد رنگزاي خوراكي از پساب
252
سنتز و بررسي پليمر قالب مولكولي براي داروي پسود و افدرين و كاربرد آن در روش استخراج فاز جامد
253
سنتز و بررسي پوشش نانوساختار فوق آبگريز SiO2 – TiO2
254
سنتز و بررسي پوشش نانوساختار فوق آبگريز SiO2 – TiO2
255
سنتز و بررسي پوششهاي خودتميز شونده با استفاده از نانواكسيد تيتانيوم
256
سنتز و بررسي تأثير پارامترهاي فرايند بر ساختار و خواص مغناطيسي پودرهاي مزومتخلخل فريت مغناطيسي مس روي
257
سنتز و بررسي تأثير جايگزيني آهن‌بر پايداري حرارتي و خصوصيات فيزيكي نانوذرات هيدروكسي آپاتيت
258
سنتز و بررسي تأثير عوامل فرآيند بر خواص نانوذرات تيتانياي مزوپور به روش قالب‌گيري نرم
259
سنتز و بررسي تئوري تاتومريسم داروي هيدروكسي اوره و كمپلكس هاي آن با برخي يون هاي قليايي خاكي در حالت گازي و حلال
260
سنتز و بررسي تاتومري در5- استيل-2-متيل تيودي هيدروپيريميدين ها
261
سنتز و بررسي تاثير شيشه-سراميك هاي حاوي فلوئور بر رفتار مكانيكي و شيميايي كامپوزيت هاي دنداني پليمر-سراميك
262
سنتز و بررسي تاثير نانو ذرات مغناطيسي اسپينلي پوشش داده شده جهت استفاده در MRI
263
سنتز و بررسي تاثيرات اكسيد روي بر استحكام خمشي پليمر دنداني متيل متاكريلات ، پلي استايرن و كوپليمر استايرن - متيل متاكريلات
264
سنتز و بررسي تبلور فاز پروسكايت زيركونات سرب نانو ساختار
265
سنتز و بررسي تركيب و ريزساختار ممبران سراميكي برپايه آلومينا-كربن به روش ريخته گري ژلي به منظور جدايش آب و روغن
266
سنتز و بررسي توتومري در مشتقات جديدي از 2- كتومتيل كينولينها و بررسي كمپلكسهاي اين تركيبات با پالاديم
267
سنتز و بررسي جايگزيني نقره بر پايداري حرارتي و خصوصيات فيزيكي نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت
268
سنتز و بررسي خاصيت جذب امواج الكترومغناطيس توسط نانوكامپوزيت هاي مايع يوني/ اكسيد منگنز/ پلي تيوفن
269
سنتز و بررسي خاصيت جذب امواج الكترومغناطيسي نانوكامپوزيتهاي پليمري- مايع يوني- كربن نانو تيوب چند لايه
270
سنتز و بررسي خاصيت كاتاليتيكي متالوفتالوسيانينهاي استخلافدار در اپواكسيداسيون سيكلواكتن ن
271
سنتز و بررسي خصوصيات فيزيكي و زيست سازگاري پودر نانو متري منيزيم هيدروكسي آپاتيت
272
سنتز و بررسي خصوصيات فيزيكي و زيست سازگاري پودر نانو منتري منيزيم - هيدرو كسي آپانيت
273
سنتز و بررسي خصوصيات هيدرو‍‍ژل همبسپار آكريل آميد-آكريليك اسيد گرافت شده بر روي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز
274
سنتز و بررسي خواص 4 - ﴿فلوئوروفنيل﴾ پيريدين ها
275
سنتز و بررسي خواص ابرنرم كننده ملامين فرمالدهايد سولفونه
276
سنتز و بررسي خواص اپتيكي لعاب مناسب براي ياقوت
277
سنتز و بررسي خواص اپتيكيلايه هاي نازك كالكوژنيتي به روش PLD
278
سنتز و بررسي خواص اسپكتروسكوپي برخي رنگينه هاي آزو-هيدروكسي كينولون جديد
279
سنتز و بررسي خواص الاستومرهاي يورتاني با مقاومت حرارتي و آتش گيري كاهش يافته
280
سنتز و بررسي خواص الكتروشيميايي و حرارتي كمپلكس هاي منگنز ,نيكل و مس باليگاندهاي باز شيف چهردندانه بر پايه ي استوفنون
281
سنتز و بررسي خواص بيولوژيكي تركيبات جديد طراحي شده به‌عنوان مهار كننده آنزيم استيل‌كولين‌ استراز و يا سميت سلولي
282
سنتز و بررسي خواص بيولوژيكي قطعات نانو كامپوزيتي پايه پليمري تقويت شده با ذرات HAp/Al2O3
283
سنتز و بررسي خواص پوشش هاي كنترل حرارتي با استفاده از پلي يورتان و افزودني هاي نانويي براي سطوح آلومينيمي
284
سنتز و بررسي خواص پوشش هاي هيبريدي تابش پز آكريلاتي نانواكسيد مس
285
سنتز و بررسي خواص پوشش‎هاي هيبريدي تابش‎پز آكريلاتي نانواكسيد‎مس
286
سنتز و بررسي خواص پيگمنت قرمز 60
287
سنتز و بررسي خواص تبادل يوني سريم (IV) موليبدات
288
سنتز و بررسي خواص تعدادي درخشان كننده فلورسنتي بر پايه تركيبات استيلبن
289
سنتز و بررسي خواص تورمي هيدروژل آلجينات ﴿2-﴿دي متيل آمينو﴾ اتيل متا كريلات﴾ توسط تابش گاما
290
سنتز و بررسي خواص حرارتي پوشش سد حرارتي نانو ساختار زيركونيا پايدار شده با اسكانديا و سريا ( ScCeSZ)
291
سنتز و بررسي خواص داربست روي- منيزيم با پوشش كامپوزيتي كيتوسان و نانو هيدروكسي آپاتيت جهت مهندسي بافت استخوان
292
سنتز و بررسي خواص دي الكتريك نانو ساختار باريم استرانسيوم تيتانات خالص و آلائيده
293
سنتز و بررسي خواص دي الكتريكي شيشه سراميك PbTiO
294
سنتز و بررسي خواص رزين پلياورتان پراكنهاي با مواد اوليه تجديدپذير
295
سنتز و بررسي خواص رزين سيليل اكريلات مصرفي در پوشش ضدخزه خودصيقل
296
سنتز و بررسي خواص رنگدانه صورتي بر پايه Sn-Ca با روش سل- ژل
297
سنتز و بررسي خواص رنگرزي برخي مواد رنگزاي ديسپرس منو آرزو بر پايه نفتاليميد با قابليت هيدروليز شوندگي
298
سنتز و بررسي خواص رنگرزي مواد رنگزاي ديسپرس جديد با قابليت هيدروليز شوندگي در محيط هاي قليايي
299
سنتز و بررسي خواص رنگهاي سراميكي تهيه شده از كروميت ايران
300
سنتز و بررسي خواص سطح فعالهاي دوقلوي كاتيوني و كاربرد آنها در فرآيندهاي رنگرزي
301
سنتز و بررسي خواص سطحي پوشش هاي پلي يورتان برپايه گلايكول هاي مختلف
302
سنتز و بررسي خواص سيمان هاي كلسيم فسفات آمورف- دي كلسيم فسفات جهت كاربردهاي مهندسي بافت سخت
303
سنتز و بررسي خواص شبكه هاي پليمري در هم نفوذ كننده بر پايه الاستومرهاي SBR و Pu با منومرهاي وينيلي به كمك اشعه گاما(ساخت شبكه هاي پليمري درهم نفوذ كننده شامل ال ستومرهاي SBR و Pu با منومرهاي وينيلي به كمك اشعه گاما به منظور بهبود خواص )
304
سنتز و بررسي خواص شيشه هاي حاوي قلع و آنتي موان براي كاربرد در براكي ترابي
305
سنتز و بررسي خواص شيشه هاي حاوي قلع و آنتي موان براي كاربرد در براكي تراپي
306
سنتز و بررسي خواص غشاهاي پلي‌اتر بلاك‌آميد/پلي‌اتر ايميد همراه نانو ذره سيليكا جهت عبور دهي و جداسازي گازهاي خالص متان ، كربن دي اكسيد كربن ، اكسيزن ، نيتروژن
307
سنتز و بررسي خواص فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليزور تيتانيم اكسيد دوپه شده با واناديم
308
سنتز و بررسي خواص فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت مس اكسيد/گرافن
309
سنتز و بررسي خواص فوتوكاتاليستي ZnS
310
سنتز و بررسي خواص فونوكروميك دو مشتق اسپايرواكسازين جاوي گروه آزو دائمي
311
سنتز و بررسي خواص فيزيكي - مكانيكي و تخريب پذيري داربست هاي پلي ﴿گليسيرول-سباسات﴾ ﴿PGS﴾ براي كاشت سلول هاي بنيادي شبكيه چشم به روش الكتروريسي
312
سنتز و بررسي خواص فيزيكي _ مكانيكي گرافت استخواني بتاتري‌كلسيم فسفات- هيدروكسي آپاتيت – شيشه زيست فعال براي كاربرد در ترميم آسيب‌هاي استخواني و دنداني
313
سنتز و بررسي خواص فيزيكي اسپينل MgAl2O4 با افزودني نيكل
314
سنتز و بررسي خواص فيزيكي اسژينل آلو مينات منيزيم دوپ شده با آهن به دو روش سل - ژل و حرارتي
315
سنتز و بررسي خواص فيزيكي پودرهاي نانو سايز مزو متخلخل تري كلسيم فسفات با كاربري در سيستم هاي رهايش دارو
316
سنتز و بررسي خواص فيزيكي مزوپور كامپوزيتي سيليكا با هدف تصفيه آب (نمك زدايي)
317
سنتز و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پلي يورتانهاي بر پايه پلي ال استري
318
سنتز و بررسي خواص فيزيكي و ريزساختاري كامپوزيت هاي Al2O3-TiC-Ni/Cr با روش احياي آلومينوكربوترميك
319
سنتز و بررسي خواص فيزيكي و شيميائي دترجنت هاي غير يوني
320
سنتز و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كربن پلي كريستال به منظور تهيه گرافيت مصنوعي
321
سنتز و بررسي خواص كاربردي پليمرهاي تهيه شده از مشتقات تيوفن
322
سنتز و بررسي خواص لعاب اپك دنداني ويژه زير پايه ي فلزي Ni-Cr
323
سنتز و بررسي خواص مزو پودر با تخلخل نانو متري با استفاده از قالبگيري گو پليمري
324
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي پودر نانو ساختار هگزا فريت كلسيم
325
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي شيشه سراميك فريت نيكل نانو ساختار
326
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي شيشه سراميك فريت نيكل نانوساختار
327
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي فريت كبالت تهيه شده به روش شيشه - سراميك
328
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي فريت نيكل تهيه شده به روش هيدروترمال
329
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي كامپوزيت هگزافريت استرانسيوم نوع W و فريت كبالت
330
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت آهن در حضور فعال ساز سطحي براي كاربرد در تصوير برداري پزشكي
331
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت آهن در حضور فعال ساز سطحي براي كاربرد در تصويربرداري پزشكي
332
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت كبالت به روش هيدروترمال
333
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت منگنز تهيه شده به روش سل - ژل هيدروترمال
334
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت منگنز تهيه شده به روش سنتز احتراقي و آسيا شده به همراه PVA
335
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت نيكل به روش سل - ژل خود احتراقي
336
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو كامپوزيت مغناطيسي Fe/CoFe2O4به روش شيشه سراميك در سيستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2-ZnO
337
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و ريزساختار آلياژهاي نرم مغناطيس نانو كريستالين پايه آهن
338
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و گرم درماني نانو ذرات فريت منيزيم به روش هم رسوبي
339
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و گرم درماني نانو ذرات فريت منيزيم به روش هم رسوبي
340
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و گرم درماني نانو ذرات فريت منيزيم به روش هم رسوبي
341
سنتز و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينا شيشه-سراميك مولايتي
342
سنتز و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري داربست زيست تخريب پذير Mg-Zn با پوشش نانو HAP
343
سنتز و بررسي خواص مكانيكي و ساختاري نانو كامپوزيت با زمينه بين فلزي Cr2Nb با ذرات سخت كننده Al2O3
344
سنتز و بررسي خواص مناطيسي فريت كبالت تهيه شده به روش شيشه - سراميك
345
سنتز و بررسي خواص مواد نانوپروسMCM-41و گونه هاي الحاق شده آن با آهن و منگنز و به كارگيري آنها به عنوان جاذب جديد
346
سنتز و بررسي خواص نانو ذرات بر پايه مشتقات پلي اكريليك اسيد و پلي اتيلن گليكول به روش پليمريزاسيون راديكالي پراكنشي
347
سنتز و بررسي خواص نانو كاتاليزورPt- TiO2 به صورت لايه نازك
348
سنتز و بررسي خواص نانوپودر و بدنه هاي كامپوزيتي Cu-TiN
349
سنتز و بررسي خواص نانوپوسته ها با پوشش طلا
350
سنتز و بررسي خواص نانوذرات مزومتخلخل سيليكايي با هدف كاربرد در دارورساني
351
سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت سيماني كلسيم فسفات-بيسفوسفانات جهت درمان پوكي استخوان
352
سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي سيليكوني حاوي مواد رنگزاي آلي با ويژگي اُپتيك غيرخطي
353
سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي حاوي بيوپليمرهاي باكتريايي از قبيل سلولز- اكسيد منيزيم، سديم هيالورونات-دي اكسيد تيتانيوم، آلژينات- اكسيد مس و پلي هيدروكسي بوتيرات- اكسيد كبالت جهت استفاده ضد ميكروبي و ضد سرطاني
354
سنتز و بررسي خواص نرم كننده كاتيوني بر پايه استركوات و كاربرد آن در صنعت نساجي
355
سنتز و بررسي خواص نوري لنز پليمري داخل چشمي IOL
356
سنتز و بررسي خواص نوري لنز پليمري داخل چشمي IOL)
357
سنتز و بررسي خواص هيدروژل هاي پايه آنيوني ابرجاذب آب
358
سنتز و بررسي خواص و ريزساختار كامپوزيت آلومينا - زيركونيا – كبالت
359
سنتز و بررسي خواص و عملكرد يك نانو كاتاليست جديد براي حذف تركيبات NOx از گاز دودكش
360
سنتز و بررسي خواص ويسكوزكننده پليمري بر پايه متاكريليك اسيد و كومونومر مجتمع شونده عامل¬دار شده با الكل¬هاي بلند زنجير و نانو كامپوزيت مربوطه با كلي
361
سنتز و بررسي خواصنانو ذرات كادميم تلوريد با هدف كاربرد در سلول خورشيدي
362
سنتز و بررسي رفتار ابرجاذبي گرافن اكسيد/ پلي آكريليك
363
سنتز و بررسي رفتار الكتروشيميايي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد سيليكاپوش اصلاح شده با تيونين
364
سنتز و بررسي رفتار تورمي هيدروژل هاي ابر جاذب چند سازه اي بر پايه كاپا- كاراگينان ، تالك وتكپار آكريل آميد
365
سنتز و بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسهاي [(trans-[COacacen(XY با حدواسط انعطاف ناپذير در ناحيه ميدان ليگاند
366
سنتز و بررسي رفتار ممبران هاي كامپوزيتي فروالكتريك - نانولوله كربني جهت يون زدايي خازني آب
367
سنتز و بررسي رفتارالكتروشيميايي نانو ذرات ليتيم آهن فسفات
368
سنتز و بررسي ريزساختار نوعي ماده فرو الكتريكي نانو متري به روش شيميايي سنتز مستقيم دماي
369
سنتز و بررسي ريزساختار نوعي ماده فروالكتريكي نانومتري بروش شيميايي سنتز مستقيم دماي پايين (LTDS)
370
سنتز و بررسي ريزساختار نوعي ماده فروالكتريكي نانومتري بروش شيميايي سنتز مستقيم دماي پايينLTDS
371
سنتز و بررسي ريزساختار و خواص پودر نانوكامپوزيتي در سيستم Al2O3 – TiO2 – ZrO2
372
سنتز و بررسي زيست سازگاري نانو پودر شيشه بيو اكتيو SIO2 - CAO - P2O2 - NA2O - ZNO با روش سل - ژل
373
سنتز و بررسي زيست فعالي بيوسراميكهاي اسفنجي بااستفاده ازتكنيكهاي SEM و FT-Ramana FTIR
374
سنتز و بررسي ساخت نانو ذرات CuO/ZnO و ZnO/ZnCr2O4 با استفاده از روش تركيبي و امواج الكترومغناطيسي
375
سنتز و بررسي ساختار كمپلكس هاي فلزي مس و روي با داروهاي ضد درد غير استروييدي و بررسي خاصيت آنتي باكتريايي آنها
376
سنتز و بررسي ساختار ملكولي هيدروكسي آپاتيت استخلاف شده با سيليكون با استفاده از تكنيكهاي اسپكتروسكوپي Raman،IR
377
سنتز و بررسي ساختار مولكولي شيشه - سراميكهاي زيست فعال با استفاده از تكنيكهاي اسپكترسكوپي IRو Raman
378
سنتز و بررسي ساختار و خواص شبكه هاي ابرمولكولي بر پايه كوپليمر سه بلوكي n-‌ بوتيل‌متاكريلات/Guanine-NCO
379
سنتز و بررسي ساختار و خواص شبكه هاي ابرمولكولي پليمري بر پايه كوپليمر رندوم n- بوتيل متااكريلات/Guanine-NCO
380
سنتز و بررسي ساختار و خواص كوپليمرهاي مزدوج جديد بر پايه موتومرهاي ايميدي، اتري و تيوفني با گاف انرژي پايين با قابليت...
381
سنتز و بررسي ساختار و خواص مغناطيسي نوارهاي نانوكريستالين خانواده FeSiB
382
سنتز و بررسي ساختار و گزينش پذيري پليمر قالب مولكولي كروي براي دارو تتراسايكلين
383
سنتز و بررسي سيليكاهاي نانوپروس اصلاح شده با گروه هاي عاملي آلي و كاربرد آنها براي حذف يونهاي لانتانيم و سريم
384
سنتز و بررسي سينتيك واكنش ساخت پاراتولوئن سولفونيك اسيد و كاربرد آن در پوشش سطح به عنوان يك كاتاليزور
385
سنتز و بررسي سينتيكي بلور مايع پارمتوكسي بنزآليدين پارامتيل آنيلين (MBMA)
386
سنتز و بررسي سينتيكي رزين هاي اپوكسي آكريلات پخت شونده با uv
387
سنتز و بررسي شيشه سراميك سيستم
388
سنتز و بررسي شيشه هاي حاوي يد و فسفر براي كاربرد در براكي تراپي
389
سنتز و بررسي عملكرد الكترودهاي سيستم مزومتخلخل كربني-نانو لوله كربني در فرآيند يون زدايي خازني
390
سنتز و بررسي عملكرد سلول خورشيد رنگدانه اي تيتانياي رمز و ساختار
391
سنتز و بررسي عملكرد نانو لوله هاي كربني ايجاد كننده احتراق
392
سنتز و بررسي عوامل موثر بر ريز ساختار نانو ميله هاي TIO2
393
سنتز و بررسي عوامل موثر در الكترو كوپليمريزاسيون و كوپليمريزاسيون آنيلين با آلفانفتيل آمين
394
سنتز و بررسي فروسيال ﴿Ferrofluid﴾
395
سنتز و بررسي فعاليت كاتاليستي موليبدن محبوس شده در شبكه هاي نانو حفره فلز آلي (MOF)
396
سنتز و بررسي كاتاليستي كگين هاي محبوس شده در كپلرات هاي موليبدن- آهن
397
سنتز و بررسي كربوكسي متيل كيتوسان در زمينه دارورساني
398
سنتز و بررسي كمپلكس هاي دو هسته اي برخي فلزات واسطه با پل اگزالات و ليگاند تري اتيلن تترا آمين
399
سنتز و بررسي كمپلكس هايي از ليگاندهاي داراي اتم هاي دهنده اكسيژن و نيتروژن با دو تا سه فلزواسطه
400
سنتز و بررسي كوپليمر سه دسته اي به روش پليمريزاسيون آنيوني , synthesis of three block copolymer of living anionic polymerization
401
سنتز و بررسي كوپليمرهاي بلوكي زيست تخريب پذير
402
سنتز و بررسي كيتوسان متاكريلات براي كاربرد در پزشكي
403
ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ- N,`N- ﺑﻴﺲ -2ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ -5-x- فنيل استيك ﴾اسيد و كمپلكس آهن آن﴿كود آهن ﴾
404
سنتز و بررسي محاسباتي توتومري تيون-تيول ايزومرهاي پيريديل-4،2،1-تري آزول ها در فاز گازي ودرمحلول با روش DFT
405
سنتز و بررسي مسائل تخمين و كنترل بهينه سيستم هاي دو بعدي
406
سنتز و بررسي مغناطيسي فريت نيكل تهيه شده به روش شيميايي
407
سنتز و بررسي مغناطيسي نانو ذرات فريت آهن در حضور فعال ساز سطحي براي كاربرد در تصوير برداري پزشكي
408
سنتز و بررسي ميكروذرات و نانوذرات پليمر قالب مولكولي براي داروي ديكلوفناك سديم به عنوان سيستم دارورسان
409
سنتز و بررسي ميكروكپسول هاي حاوي روغن بزرك با پوسته ي پلي (ملامين-اوره-فرمالدهيد)
410
ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ اﻛﺴﻴﺪ روي زﺋﻮﻟﻴﺖ
411
سنتز و بررسي نانو تيوب تيتانيوم اكسيد
412
سنتز و بررسي نانو ذرات نيمه رساناي cdse به روش شيميايي
413
سنتز و بررسي نانو ساختارهاي آلومينا، مطالعات محاسباتي NMR هيدرازينوترن ها و تاتومري تري آزول ها
414
سنتز و بررسي نانوچينش كوپليمرهاي سه بلوكي دوگانه دوست بر پايه پلي الفين ها در محيط هاي قطبي
415
سنتز و بررسي نانوذرات ليتيم آهن فسفات و كاربرد آن به عنوان مواد كاتدي در باتريهاي يون ليتيم
416
سنتز و بررسي واكنش اكسايش 3،2-دي هيدروكوئينازولين-4(1H)-ان ها
417
سنتز و بررسي واكنشهاي آلفا، بتا و بي نفتو كسي تترازول: تلاش براي تهيه تترازولهاي كايرال
418
سنتز و بررسي ويژگي فيزيكي نانوورقه‌هاي سلنيد موليبدن به روش اتوكلاو
419
سنتز و بررسي ويژگي هاي كامپوزيت پليمر ماتريسي با نانوذرات پروسكيتي
420
سنتز و بررسي ويژگي¬هاي الكترومغناطيسي و جذب مايكروويو در كامپوزيت¬هاي مغناطيسي نانولوله-هاي كربني با پوشش دي¬الكتريك و پليمر
421
سنتز و بررسي ويژيگي هاي نانوذرات پليمري بر پايه آكريليك براي دارو رساني كنترل شده
422
سنتز و بررسي ويژيگي هاي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان ديرسوز
423
سنتز و برق‌ريسي پليمر‌هاي ذاتا رسانا براي استفاده در لايه بافر سلول خورشيدي پليمري
424
سنتز و بكارگيري مايعات يوني جديد در تهيه استرها، آميدها و هتروسيكلهاي نيتروژن دار
425
سنتز و بكارگيري نانو كامپوزيت هاي گرافن اكسيد احياشده/پلاتين به عنوان لايه انتقال دهنده حفره در سلول هاي خورشيدي پليمري
426
سنتز و به كار گيري پليمر قالب مولكولي به عنوان يك فاز جامد انتخابگر در جداسازي و تعيين داروي دونپزيل هيدروكلرايد با روش اسپكتروفتومتري مرئي - ماورائ بنفش
427
سنتز و به كارگيري چارچوب هاي فلز آلي مغناطيسي HKUST-1 و ZIF-8 در فرآيند جذب سطحي داروهاي سفيكسيم و لاموتريژين از آب هاي آلوده
428
سنتز و به كارگيري هيدروكسيد لايه اي دوگانه كبالت-آلومينيوم در ساخت نانوكامپوزيت هاي آن با آهن اكسيد، نيكل اكسيد و پليمر رسانا و نارسانا و بررسي ويژگي هاي ضد باكتري، مغناطيسي و هدايت الكتريكي
429
سنتز و به‌كارگيري مايعات يوني در ازدياد برداشت از مخازن نفتي
430
سنتز و بهبود بازدهي فتوكاتاليست نانوساختار پايه اكسيد تيتانيوم
431
سنتز و بهبود خواص پلي-3-هگزيل تايوفن توسط گرافن جهت كاربرد در سلول خورشيدي
432
سنتز و بهبود كاتاليست شامل زئوليت USY براي توليد بيشينه تركيبات تقطيرمياني از نفت گاز خلأ
433
سنتز و بهينه سازي ذرات نانوساختار هيدروكسي آپاتيت مزوپور و بررسي جذب و رهايش دارو
434
سنتز و بهينه سازي ذرات نانوساختار هيدروكسي آپاتيت مزوپورو بررسي جذب و رهايش دارو
435
سنتز و بهينه سازي شرايط تهيه 2 ،4 ،6 ، 8 ، 10 ، 12 - هگزا بنزيل -2 ، 4 ، 6 ، 8 ،10 ، 12 - هگزا آزاايزو ورتزيتان( HBIW) توسط امواج اولتراسونيك
436
سنتز و بهينه سازي نانو مواد يديد مس (CuI) و يديد جيوه (HgI2)
437
سنتز و بهينه سازي هيدروژل ابرجاذب برپايه ثعلب به منظور جذب فلزات سنگين
438
سنتز و بهينه‌سازي تركيبات پلي‌كربوكسيلاتي در صنايع بتن مسلح به‌عنوان فوق‌روان‌كننده و بررسي مقاومت خوردگي آن‌ها به‌عنوان بازدارنده در محيط
439
سنتز و پايدارسازي نانو سيال مغناطيسي جهت مصارف پزشكي
440
سنتز و پايدارسازي نانو كامپوزيت TiO2/Ag:Fe جهت تكميل چند منظوره كالاي پلي استر
441
سنتز و پليمريزاسيون منومرهاي استخلاف شده با سيتريك اسيد و بررسي خواص كوپليمرهاي حاصل
442
سنتز و تثبيت نانوذرات مغناطيسي و پورفيرين بر سطح مزوپروس سيليكا و كاربرد آن در واكنش هاي پليمريزاسيون اولفين ها، اكسايش، سنتز هتروسيكل ها و حذف آلاينده ها
443
سنتز و تحليل خواص آلياژهاي مغناطيسي آمورف-نانوكريستال پايه آهن
444
سنتز و تعيين خصوصيات پلي(2- متوكسي-5- (2- اِتيل هِگزيل اُكسي)- پارا- فنيلِن وينيلِن) جهت استفاده در ديودهاي پليمري ساطع كننده نور
445
سنتز و تعيين خصوصيات داربست كامپوزيتي كيتوسان – ژلاتين – نانوديوپسايد جهت كاربردهاي مهندسي بافت
446
سنتز و تعيين خواص پلي يورتانهاي زيست سازگار جديد و بررسي خون سازگاري آنها
447
سنتز و تعيين ساختار كاتاليزگرهاي هتروژون بر پايه نانو فريت عامل دار شده با كمپلكس فلزات واسطه و كاربرد آنها
448
سنتز و تعيين ساختار كمپلكس هاي CuL (pph3) X:X = C1, Br, I با ليگانهاي جديد بيس ( 4 - تري فلوئور و متوكسي بنزآلدهيد ) اتيلن دي ايمين، بيس (4-دي متيل آمينوبنزآلدهيد ) اتيلن دي ايمين و بيس ( 2- كلروبنزآلدهيد ) اتيلن دي ايمين
449
سنتز و تعيين ساختار كمپلكس هاي سرب (II) با ليگاندهاي 1 ،10- فنانترولين (PHEN) و 2 ، 2 بي پيريدين (BPY) و مخلوط آنيونهاي ( استات ، نيترات و پر كلرات ) (MIXED- IONS)
450
سنتز و تعيين ساختار كمپلكسهاي جديد بر پايه كادميم نيترات
451
سنتز و تعيين ساختار مشتقات جديد استايريل سيكلوهگز-2-انون ها در محيط بدون حلال
452
سنتز و تعيين ساختار مشتقات جديد استايريل سيكلوهگز-2-انون ها در محيط بدون حلال
453
سنتز و تعيين مشخصات نانو هيبريد نقاط كوانتومي گرافني و چارچوب فلز-آلي GQD@ZIF-8 و بررسي كاربرد آن به عنوان حسگر نوري سرب
454
سنتز و تعيين مشخصات نانوكاتاليست پلاتين بر روي پايه كربني Pt/C براي پيل سوختي غشاء تبادل پروتون
455
سنتز و تعيين مشخصات نانوهيبريد نقاط كوانتومي كربني و چارچوب فلز-آلي CQD@ZIF-8 و بررسي كاربرد آن به عنوان حسگر نوري يون جيوه (II)
456
سنتز و تعيين مشخصه هاي پلي اكسومتالانهاي فلزي و تنگستن قرارداده شده بر روي نگهدارنده هاي معدني و آلي و بررسي فعاليت كاتاليتيكي آنها
457
سنتز و تعيين مشخصه هاي كربونيل هاي فلزي موليبدن و تنگستن قرار داده شده بر روي نگهدارنده ي پليمري و بررسي فعاليت كاتاليزوري آن ها
458
سنتز و تعيين ويژگي پليمر نشاندار يوني با حفره هاي نانو براي سريم به منظور استخراج و اندازه گيري آن با حسگر نوري بر پايه كاهش رنگ نانوذرات نقره
459
سنتز و تعيين ويژگي هاي نانو غشاهاي زئوليتي MFI ، توسط جانشيني هم ريختي با عنصر بور با كمك گرمايش دو مرحله اي مايكروويو و بررسي خواص جداسازي ايزومرهاي زايلين در فرايند تراوش تبخيري
460
سنتز و تهيه كامپوزيت هاي فوم سخت پلي يورتان
461
سنتز و تهيه نانو كامپوزيت پليمره عامل¬دار شده و بررسي كارايي آن در كاهش باقيمانده داروهاي مسكن غير¬استروئيدي از محيط¬هاي آبي
462
سنتز و توصيف نانو كامپوزيت آهن كربن نيتريد گرافيتي به عنوان فتوكاتاليزور فعال نور مريي براي تخريب رنگ آبي متيلن
463
سنتز و توصيف نانو كامپوزيت و كربن فعال شده و فعاليت فوتوكاتاليتيكي انها بر روي تخريب متيلن ابي
464
سنتز و توليد اكستروديت يك پارچه زئوليت 5Aو بررسي جذب آن بوسيله پارافين هاي بلند زنجير
465
سنتز و توليد الياف نانواستر از بيوماس سلولي و آنزيم پلي استر سنتاز تثبيت كننده هاي ازت
466
سنتز و خالص سازي نانو دندريمر پامام با گروه هاي انتهايي هيدروكسيل
467
سنتز و خواص رزينهاي اكريليك حاوي نانو ذرات سيليكاتي اصلاح شده مورد استفاده درصنايع رنگ
468
سنتز و خودمونتاژي پلي گلايسيدول شاخه دار اصلاح شده با پايانه بنزوئيلي و توليد نانو ذرات اكسيد مس به روش سل- ژل
469
سنتز و دوستدار محيط زيست نانو ذرات نقره
470
سنتز و رفتار كاتاليتيكي نانو ذرات نيكل پايدار شده با نمك هاي آلكيل آمونيم بروميد در محيط آبي
471
سنتز و روكش كاري همزمان موليبدن بر روي فولاد زنگ نزن آستيني 304 با استفاده از فرآيند ŸGTAW
472
سنتز و سينتيك الاستومرهاي پلي يورتان مقاوم در مقابل حرارت
473
سنتز و شكل دهي نانو كامپوزيت يگ/ نانو ذرات آلومينا وبهبود دانسيته، اندازه وتوزيع تخلخل
474
سنتز و شكل‌دهي نانوكامپوزيت آلومينا-منيزيا به روش ريخته‌گري دوغابي به منظور مشخصه‌يابي، تف‌جوشي و ساخت تك‌مرحله‌اي پنجره‌هاي اسپينلي شفاف
475
سنتز و شناسائي X-W هيدروكسي پلي ايزوپرن مايع
476
سنتز و شناسائي برخي نانو كودهاي فسفاته و بررسي خواص آنها
477
سنتز و شناسائي پلي گليكولها بروش پليمريزاسيون آنيونيك 1-2 واپوكسيدها و طراحي واحد پايلوت
478
سنتز و شناسائي رسهاي پل دار شده جديد با استفاده از كاتيونهاي +Al3،+Zn2،+Co2،+ Mn2،بررسي خواص كاتاليزوري Zn- PILC
479
سنتز و شناسائي كمپلكسهاي [Co(Saldpt)(Amine)]X X=Clo4,ph4B-Amine=mrpln,pprdn,prldn,bzlan,imdzl]و بررسي آنيون دار كردن حالت جامد
480
سنتز و شناسائي نانوپروفيرين ها و متالوپورفيرين ها ي مختلف مستقر بر روي بستر سيليكا و بررسي كاربرد كاتاليزوري آنها
481
سنتز و شناسائي يكسري از پليمرهاي مقاوم حرارتي جديد با گروههاي جانتب ترپيريديني
482
سنتز و شناسايي 1 4- بيس (2- پريديل) -2و3- دي آزا -1و3- بوتادين (2-bpdb) و پليمرهاي كوئورديناسيوني آن با برخي فلزات واسطه سري اول
483
سنتز و شناسايي 1 و ´1-(6-( پروپيل¬آمينو)-5،3،1-تري آزين-4،2-دي ايل) بيس پيريدينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز اسپيرو كوينازولينون ها
484
سنتز و شناسايي 1، 1﴿6-﴿ پروپيل آمينو﴾-5،3،1- تري آزين- 2، 4- دي يل﴾ بيس﴿ نيكوتينيوم تترا كلروفرات﴾تثبيت شده روي نانوسيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز 1، 5- بنزودي آزپين ها
485
ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎيي 1و4 -بيس﴿2پيريديل ﴾ 2-3 -دي آزا 1و3 -بوتادين (2-bpdb)وﭘﻠيمرهاي ﮐﻮﺋﻮردﯾﻨﺎﺳﯿﻮﻧﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰات واﺳﻄﻪ ﺳﺮي اول
486
سنتز و شناسايي 3-متيل ايميدازوليوم-N-پروپيل سولفونيك اسيد تري فلوئور و متان سولفونات تثبيت شده بر روي نانو ذرات فرو مغناطيس و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در تهيه ي ايزوبنزوفوران1-(3H)-اون ها در غياب
487
سنتز و شناسايي 5، 10، 15، 20- تتراكيس (4- هيدروكسي متيل فنيل) پورفيرين كبالت (ΙΙΙ) و تهيه نانوكامپوزيت آن با گرافن اكسيد و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن
488
سنتز و شناسايي Ag3PO4-g-C3N4/CFF به عنوان يك فتوكاتاليست كارآمد براي تخريب رنگ رودامين ‌بي
489
سنتز و شناسايي a-آمينونيتريل ها، كومارين ها و 1- آميدوآلكيل-2- نفتول ها با استفاده از مايع يوني اسيدي N- متيل پيروليدونيوم هيدروژن سولفات در شرايط بدون حلال
490
سنتز و شناسايي CdO در مقياس نانو
491
سنتز و شناسايي ‍CUS در مقياس نانو
492
سنتز و شناسايي Graft هاي PEG بر پليمرهاي آكريلاتي با كاربرد كنترل رهايش تركيبات فعال زيستي
493
سنتز و شناسايي In2O3 در ابعاد نانو بوسيله روشهاي مختلف
494
سنتز و شناسايي آريل آزيدها و آريل آمين هاي مختلف در حضور يون هاي فلزي مس﴿I﴾، مس ﴿II﴾ و ليگاند اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد و بررسي محاسبات تاتومري شدن مولكول هاي زيستي باي اوره و آلوفانيك اسيد
495
سنتز و شناسايي آمينو كلات هاي كلسيم و ارزيابي كارايي تغذيه برگي آنها در خيار گلخانه اي
496
سنتز و شناسايي آمينوكلات هاي آهن و روي و بررسي تاثير آن ها بر ظرفيت آنتي اكسيداتيو، عملكرد و كيفيت تغذيه اي گياه
497
سنتز و شناسايي آنيونومرهاي پلي اوره-يورتان زيست تخريب پذير پايه آبي بر پايه لوسين انيدريد و پلي اتيلن گليكول 1000 به عنوان فاز نرم
498
سنتز و شناسايي آهن اكسيد در مقياس نانو
499
سنتز و شناسايي از كمپلكس هاي فلزات واسطه رديف اول با برخي از شيفت بازار هاي مشتق شده از تري آزين
500
سنتز و شناسايي اسپيرو كروان اترهايي با چند حلقه آروماتيك استفاده از كاتاليزورهاي اسيدي هتروژن در سنتز مشتقات پيرول
501
سنتز و شناسايي الگوهاي رفتاري مخرب به منظور ارائه يك رويكرد مبهم¬سازي رفتاري
502
سنتز و شناسايي اليگومر سه عاملي يورتان متا آكريلات تابش پز
503
سنتز و شناسايي ايروژل سيليس اصلاح شده با گروه هاي آمين و تهيه بلانكت ليفي ايروژلي آن با منسوج پلي استري در فشار محيط
504
سنتز و شناسايي ايروژل هيبريدي اپوكسي/سيليس و تهيه بلانكت ليفي ايروژلي آن با منسوج پلي استري در فشار محيط
505
سنتز و شناسايي ايروژل هيبريدي پلي وينيل الكل/سيليكا و تهيه بلانكت ليفي ايروژلي از آن در شرايط فشار محيط و با استفاده از منسوج پلي استري
506
سنتز و شناسايي برخي از تركيبات پلي آمين
507
سنتز و شناسايي برخي از تركيبهاي فسفر آميد
508
سنتز و شناسايي برخي از مشتقات چالكون، سنتز كمپلكس هاي آن ها با فلزات واسطه و مطالعه برهم كنش اين تركيبات با DNA و BSA
509
سنتز و شناسايي برخي از مشتقات چالكون، سنتز كمپلكس هاي آن ها با فلزات واسطه و مطالعه فعاليت هاي زيستي اين تركيبات
510
سنتز و شناسايي برخي از نانو كامپوزيت‌هاي سولفيدي و اكسيدي روي ، سرب و كادميم به روش هم رسوبي و بررسي خواص نوري، فوتوكاتاليستي و جذب سطحي آنها
511
سنتز و شناسايي برخي فسفرآميدها و تيوفسفرآميدها و مطالعه رفتار كوئورديناسيوني آن¬ها
512
سنتز و شناسايي برخي كمپلكس هاي كادميم (II) و نقره (I) با مشتقات 1 ، 2 ، 4- تري آزين
513
سنتز و شناسايي برخي كودهاي آمونيوم معدني (حاوي آهن و برخي عناصر كم مصرف) در مقياس نانو و بررسي خواص آنها
514
سنتز و شناسايي برخي ليگاند ها و كمپلكس هاي جديد باز شيف حاوي گرو‌ه‌هاي عاملي هالوژن
515
سنتز و شناسايي برخي ليگاندهاي سه پايه و خطي و تهيه باز شيف هاي مربوطه
516
سنتز و شناسايي بيسموت تنگستات عامل‌دار شده با پورفيرين
517
سنتز و شناسايي بيونانو كامپوزيت هاي پلي يورتان/خاك رس بر پايه سيكلوپپتيد 6،3- دي ايزوبوتيل 5،2- دي كتيوپيپرازين و فاز نرم1000-......
518
سنتز و شناسايي پالاديم تثبيت شده بر روي درختسان 5،3،1-تري‏آزين......
519
سنتز و شناسايي پالاديم سالوفن و كمپلكس پالاديم حاوي ليگاند 4-يدوآنيلين محبوس در شبكه فلز آليMIL-101 و كاربرد آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن سوزوكي
520
سنتز و شناسايي پراكنش كننده آنيوني يورتان آكريلات كربوكسيله شده تابش پز
521
سنتز و شناسايي پلي (آميد- ايميد)هاي فعال نوري جديد حاوي قطعات آمينواسيد
522
سنتز و شناسايي پلي آسپارتيميدهاي جديد حاوي گروه آويزان اسيدي و پلي آميدهاي داراي گروه آويزان ماليميدي
523
سنتز و شناسايي پلي ﴿آميد -ايميد﴾ها، پلي﴿استر-ايميد﴾ها و پلي﴿هيدرازيد-ايميد﴾هاي فعال نوري جديد حاوي L-آمينواسيدها به روش پليمر شدن تراكمي محلول، بين فازي، استفاده از امواج مايكروويو و مايعات يوني
524
سنتز و شناسايي پلي آميد و پلي اوره هاي جديد حاوي قطعات نفتاليني
525
سنتز و شناسايي پلي آميد‌هاي فعال نوري جديد برپايه‌ي آمينواسيد سيستئين و بررسي ويژگي‌هاي ضدميكروبي آن‌ها
526
سنتز و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ ها و پلي ﴿استر - ايميد﴾ هاي فعال نوري جديد حاوي واحدهاي آمينو اسيد و پاراترشيوبوتيل وكاليكس [4] آرن و بررسي توانايي جذب اين پليمر ها نسبت به يون هاي فلزي و اصلاح پلي اكريليك اسيد با مشتقات دي ال و دي آمين P- پارا ترشيوبوتيل كاليكس [4] آرن براي جذب يون هاي فلزي
527
سنتز و شناسايي پلي آميدها و كوپلي ايميدهاي فعال نوري جديد حاوي تري مليتيك فتاليك انيدريد، دي اسيد آروماتيك و قطعات آمينو اسيدهاي مختلف
528
سنتز و شناسايي پلي آميدهاي آليفاتيك جديد حاوي اتصالات يورازول و پيرول
529
سنتز و شناسايي پلي آميدهاي مشتق شده از L- فنيل آلانين و فتاليك انيدريد تحت تابش ريز موج در مايع يوني و پلي استرهاي آروماتيك بر پايه دي اسيد فعال نوري(2﴾-5 -[4- ﴿4-متيل-2-فتاليميديل پنتانويل آمينو﴾ بنزوئيل آمينو] ايزوفتاليك اسيد
530
سنتز و شناسايي پلي آميك اسيد شامل گروه بي-پيريدين و تهيه نانوكامپوزيت هاي مربوطه با خاك رس و بررسي اثرات جذبي آن ها در جداسازي Ni2+از محلول آبي
531
سنتز و شناسايي پلي ﴿اتر يورتان ﴾ هاي قطعه اي جديد بر پايه 3و6-دي ايزوبوتيل-2و5-دي كتوپيپرازين و پلي اتر پلي اولهاي مختلف و مقايسه ميزان تخريب پذيري آنها در محيط هاي مختلف
532
سنتز و شناسايي پلي اترسولفون هاي مقاوم گرمايي جديد برپايه 4–آريل-2,6- بيس (4-هيدروكسي فنيل) پيريدين
533
سنتز و شناسايي پلي اترهاي مقاوم حرارتي جديد بر پايه 4-آريل-2و6-بيس ﴿4- برومومتيل فنيل﴾ پيريدين و دل ال هاي تجاري
534
سنتز و شناسايي پلي ﴿اتر-يورتان-اوره﴾ هاي قطعه اي جديد بر پايه ي دي آمين شامل 2، 4، 5-تري آريل ايميدازول
535
سنتز و شناسايي پلي ﴿اتر-يورتان﴾هاي جديد بر پايه L-لوسين انيدريد با قابليت هيدروليز و بررسي امكان انجام واكنشها در محيط مايعات يوني
536
سنتز و شناسايي پلي اتيلن اكسايد و كوپلي مر استايرن -اتيلن اكسايد به روش آنيوني
537
سنتز و شناسايي پلي استايرن و پلي متيل متاكريلات داراي گروه هاي انتهايي ترپيريديني به كمك روش پليمري شدن انتقال زنجير برگشت پذير افزايش-تجزيه
538
سنتز و شناسايي پلي ﴿استر- ايميد- ايمين﴾ ها﴿PEIIs﴾ و پلي﴿آزو-استر-ايميد﴾ هاي﴿PAEIs﴾ فعال نوري جديد به روش پليمرشدن فصل مشترك و يا با استفاده از تابش ريز موج
539
سنتز و شناسايي پلي ﴿استر-آميد﴾ هاي جديد نانو ساختار، آروماتيك و فعال نوري حاصل از N،N- بيس [ 2- متيل-3-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾ پروپانوآت﴾] ترفتال آميد و دي اسيد كلريدهاي آروماتيك
540
سنتز و شناسايي پلي استرايميد و نانو كامپوزيت هاي پلي استر ايميد/ دي اكسيد تيتانيوم جديد فعال نوري زيست تخريب پذير حاوي آمينو اسيدهاي مختلف در زنجيره اصلي و شاخه جانبي
541
سنتز و شناسايي پلي ﴿استر-ايميد﴾ها، نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿استر-ايميد﴾/ دي اكسيد تيتانيوم فعال نوري جديد مشتق شده از 4،4- تيوبيس ﴿2- ترشيوبوتيل 5- متيل فنول﴾ و آمينو اسيدهاي طبيعي مختلف
542
سنتز و شناسايي پلي استرهاي در بردارنده كروموفور تيازول و بررسي خواص نوري غير خطي آن ها
543
سنتز و شناسايي پلي اكريلو نيتريل عاملدار شده با منواتانول آمين و بررسي قابليت جذب رنگ آلي از محيط آبي
544
سنتز و شناسايي پلي اكريليك ذاتا رنگي بر پايه ي مواد رنگزاي نفتاليميد
545
سنتز و شناسايي پلي اكسو متالات استخلاف شده با سريم و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در واكنش‌هاي آلي
546
سنتز و شناسايي پلي اكسومتالات هاي ساندويچي جديد شامل كاتيون هاي VO2+ و UO2+ با استفاده از ساختار ناقص ولز-داوسون , Synthesis and characterization of new sandwich-type polyoxomataltes containing VO2+ and UO2+cations with lacunary wells-dawson structure
547
سنتز و شناسايي پلي الكتروليت ملامين فرمالدئيد سولفونه و بررسي اثر ابر نرم كنندگي يا روانكاري آن بر آميزه گچي
548
سنتز و شناسايي پلي اوره ها و پلي (اوره -يورتان ) هاي چند جزيي جديد بر پايه 4-(4-آمينوفنيل ) يورازول
549
سنتز و شناسايي پلي اوره هاي جديد بر پايه دي آمين آروماتيك جديد با اتصالات اتري و باقيمانده آنتراسني و نانوكامپوزيت هاي مربوطه با خاك رس
550
سنتز و شناسايي پلي ايميد سولفونه و پلي آميد-ايميد فعال نوري داراي گروههاي ايميدازولي بر روي زنجيرهي پليمري و بِلِند آنها جهت ساخت غشاي تبادل پروتوني در پيل سوختي
551
سنتز و شناسايي پلي ﴿بنزايميدازول﴾ حاوي گروه آويزان آميني و پلي آميد سولفونه شده و نانو كامپوزيت هاي مربوطه حاوي نانو لوله هاي كربني چند ديواره سولفون دار
552
سنتز و شناسايي پلي ﴿بنزايميدازول-آميد﴾ هاي جديد مشتق شده از قطعه بيس بنزايميدازول پيريديني و تهيه نانو كامپوزيت هاي نيكل و كبالت آنها
553
سنتز و شناسايي پلي هيدرازيدهاي آروماتيك غير مسطح مشتق شده از باز تروگر
554
سنتز و شناسايي پلي وينيل اترها به روش پليمريزاسيون كاتيوني
555
سنتز و شناسايي پلي يورتان هاي يوني خودرنگ جديد بر پايه سيستم پخش آبي و بررسي اثر نانوذرات خاك رس بر خواص فيزيكي-گرمايي آنها
556
سنتز و شناسايي پلي¬ايميدهاي شاخه¬دار از روش (A2+B3) و بلند آن با كوپلي¬ايميد سولفونه براي استفاده در غشاي تبادل پروتون پيل سوختي
557
سنتز و شناسايي پلي¬يورتان ذاتاً رنگي بر پايه‌ي مواد رنگزاي نفتاليميد
558
سنتز و شناسايي پلي﴿آميد-ايميد﴾ها،پلي﴿استر-ايميد﴾ها و پلي﴿ايميد-يورتان﴾ هاي فعال نوري جديد حاوي قطعات تري مليتيك و پيرو مليتيك انيدريد و آمينو اسيدهاي L-لوسين،L- ايزولوسين،S-والين،S-متيونين، آمين ها و دي ال هاي آروماتيك به روش پليمر شدن تراكمي محلول و حالت جامد
559
سنتز و شناسايي پليمر ﴿پارااستايرن سولفونيل﴾حاوي داروي سولفامتازين و بررسي نحوه آزادسازي دارو از آن
560
سنتز و شناسايي پليمر حامل 4داروي مختلف و بررسي رها سازي دارو از آن
561
سنتز و شناسايي پليمر خطي كروي ABA از آسكوربيك اسيدو پلي اتيلن گيلكول و نانوكپسوله كردن آن با فلزات Cu2+,Fe2+
562
سنتز و شناسايي پليمر كوئورديناسيوني جديدي از نقره (I) آزيد با استفاده از ليگاند 1 و4- بيس (4- پيريديل) 2 و3- دي آزاد - 1 و3- بوتا دي ان و استفاده از آن به عنوان پيش ماده براي تهيه نانو ذرات فلزي نقره
563
سنتز و شناسايي پليمر﴿پارا استايرن سولفونيل﴾پي پرازين و بررسي رها سازي كنترل شده دارو
564
سنتز و شناسايي پليمرهاي آلي متخلخل بر پايه تري آزين و بررسي رهايش كنترل شده داروي ضدسرطان سورافنيب با چهارچوب پلي ايميني
565
سنتز و شناسايي پليمرهاي شبكه اي شده از پليمرهاي طبيعي و بررسي كاربرد آنها در داروسازي
566
سنتز و شناسايي پليمرهاي فوق آب گريز پلي يورتاني و استفاده از آنها در پوششهاي مقاوم و خود تميز شونده
567
سنتز و شناسايي پليمرهاي كئورديناسيوني متخلخل بعنوان پيش ماده هاي جديد براي تهيه نانو ساختارهاي روي (II) اكسيد
568
سنتز و شناسايي پليمرهاي كئوردينانسي روي(II)، كادميوم(II) و نقره(I) با β–دي كتون هاي فلوئوردار و ليگاندهاي پل كننده مختلف
569
سنتز و شناسايي پليمرهاي كئوردينانسيوني جديد فلزات دو ظرفيتي در ابعاد نانو و مطالعه نظري اثر گروههاي الكترون كشنده و الكترون دهنده بر قدرت پيوند هيدروژني درون ملكولي ليگاند N - ﴿1- H بنز ﴿d) ايميدازول - 2 ايل ﴾ -4 - نيتروبنز و اميد
570
سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئورديناسيون(Ni(II),Mn(II),Zn(II)Cd(II, نانوپليمرهاي (Au(I,III), Ag(I ، نانوكمپلكسهاي(Sn(IV ، كمپلكسهاي(Ni(II).Co(II), (Pd(II و بررسي آنها در حسگر، نشر نوري و بيوشيميايي
571
سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئورديناسيوني سرب (II) با ليگاندهاي پل كننده آزيد،تيوسيانات و مشتقات پيريدين كربو كسيليك اسيد N- اكسيد
572
سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئوردينانسي جديدي از سرب (II) با نيكوتينيك اسيد N - اكسيد
573
سنتز و شناسايي پليمرهاي مايعات يوني به منظور استفاده در پيل سوختي
574
سنتز و شناسايي پليمرهاي مقاوم حرارتي جديد داراي گروه جانبي اكسازولوپيريدين
575
سنتز و شناسايي پليمرهاي موئورديناسيوني بيسموت (III) و تاليم (I) با نيكو تينيك اسيدN- اكسيد و پيكولينيك اسيد N- اكسيد
576
سنتز و شناسايي پودر نانوساختار ceo2دوپه شده با اكسيدهاي منيزيم .نيوييم و ايتربيم و بررسي خواص هدايت الكتريكي آنها
577
سنتز و شناسايي پودر نانوي اكسيدهاي سرب و...
578
سنتز و شناسايي پورفيرين اسيدي و مطالعه برهمكنش آن با ملانين مصنوعي(دوپا ملانين)
579
سنتز و شناسايي تركيب پليمري مس (II) با استفاده از ليگاند حاوي وانيلين، كاربرد آن در حذف فلزهاي سنگين و بهبود فعاليت فتوكاتاليتيكي تيتانيوم دي اكسيد
580
سنتز و شناسايي تركيب تري تانكستووانا دوسلنيك هتروپلي اسيد با فرمول.23H2o H7-sewv3o40
581
سنتز و شناسايي تركيب جديد نانومتخلخل شبكه آلي فلزي و اصلاح آنتوسط كاتاليست مناسب به منظور جذب و ذخيرهسازي گاز هيدروژن درصنعت نفت، گاز و پتروشيمي
582
سنتز و شناسايي تركيب مزومتخلخل سيليكاتي دوپ شده با فلزات به عنوان حسگر رطوبت
583
سنتز و شناسايي تركيب نانو ساختار كربني و عامل دار شده با گروه هاي عاملي آلي و كاربرد آن به عنوان يك جاذب جديد براي حذف و جذب تركيبات اسيدي موجود فرايندهاي صنعت نفت . گاز و پتروشيمي
584
سنتز و شناسايي تركيب نانو ساختار كربني و عامل دار شده با گروه هايعاملي آلي و كاربرد آن به عنوان يك جاذب جديد براي حذف و جذبتركيبات اسيدي موجود در فرايند هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
585
سنتز و شناسايي تركيب نانو متخلخل كربن نيتريدي عامل دار شده با ملامين و استفاده از آن براي حذف برخي از فلزات سنگين سمي
586
سنتز و شناسايي تركيب نانو نقره با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد نقره (I) با استفاده از ليگاند 8- هيدروكسي كوئينولين
587
سنتز و شناسايي تركيبات پر انرژي پلي نيتروژني جديد
588
سنتز و شناسايي تركيبات جديد از هيبريدهاي آلي - معدني ، ايميدازول و 1،2- دي آمينوپروپان با پلي اكسومتالات ها , synthesis and characterization of new hybrids of organic-inorganic, imidazole and 1, 2-diaminopane compounds with polyoxometalates
589
سنتز و شناسايي تركيبات جديد بر پايه ي سالفن و بررسي خواص آن ها
590
سنتز و شناسايي تركيبات جديد نانو متخلخل آلي فلزي اصلاح‌شده با يون‌هاي سديم و ليتيم و استفاده از آن براي ذخيره‌سازي گاز هيدروژن
591
سنتز و شناسايي تركيبات جديد نانوكامپوزيت پورفيرين-گرافن-TiO2 و بررسي فعاليت كاتاليزگري نوريآن‌ها براي تخريب نارنجي متيل و غيرفعال‌سازي باكتري اشريشياكولي
592
سنتز و شناسايي تركيبات جديدي از مواد فلورسنتي بر پايه مشتقات نفتاليميد
593
سنتز و شناسايي تركيبات جديدي از هتروسيكل هاي كرومني
594
سنتز و شناسايي تركيبات حلقوي پورفيرازين
595
سنتز و شناسايي تركيبات كوئورديناسيون داراي ليگاندهاي كربوكسيليك اسيد با فلز قلع
596
سنتز و شناسايي تركيبات مدلي ويتامين ب12 و نانوذرات فلزي با استفاده از كاهنده ها و مواد فعال سطحي گياهي به روش شيمي سبز
597
سنتز و شناسايي تركيبات نانو متخلخل شبكه فلزي- آلي جديدو اصلاح آنها توسط فلزات قليايي به منظور جذب گاز متان
598
سنتز و شناسايي تري بلوك كوپليمر استايرن- ايزوپرن-استايرن به روش آنيوني
599
سنتز و شناسايي تعدادي از استرهاي فسفات با استفاده از الكل ها و كاربرد آنها به عنوان مواد تاخير انداز شعله در پارچه كتان
600
سنتز و شناسايي تعدادي از پلي آمين هاي بزرگ حلقه ي جديد داراي بازوي جانبي
601
سنتز و شناسايي تعدادي از پلي آمين‌هاي بزرگ حلقه‌‌ي جديد داراي بازوي جانبي
602
سنتز و شناسايي تعدادي از تركيب صهاي تايوسمي كاربازيد و1، 2، 4- تري آزول - 3 - تايول با استخلاف صهاي جديد
603
سنتز و شناسايي تعدادي از تركيبات جديد-N تايواوره ، ايميدازول -2- تيول و مشتقات تيواستخلافي مربوطه
604
سنتز و شناسايي تعدادي از ليگاندهاي باز شيف بزرگ حلقه و بزرگ غير حلقه اي حاوي اتم هاي دهنده مختلف و برخي كمپلكس هاي مربوط با يون هاي فلزي منگنز ﴿II﴾، روي﴿II﴾، كادميم﴿II﴾و مس﴿II﴾
605
سنتز و شناسايي تعدادي از مشتقات بنزيميدازول و بررسي مقاومت به خوردگي آنها روي فولاد در محيط اسيدي
606
سنتز و شناسايي تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده براي كاربرد كاتاليزوري در واكنش هاي حفاظت گروه عاملي الكلي و واكنش هاي چند جزئي بر پايه تركيبات كربونيلي
607
سنتز و شناسايي جاذب نانومتخلخل شبكه آلي فلزي MIL-101 و هيبريد آن با نانولوله هاي كربني جهت جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي
608
سنتز و شناسايي جاذب هاي كربني مزومتخلخل مغناطيسي، دو حفره اي و عامل دار شده و مطالعه فعاليت آن ها در گوگردزدايي از سوخت ها
609
سنتز و شناسايي جاذب هاي كربني مزومتخلخل و كربن مزومتخلخل اصلاح شده با نانوذرات آهن اكسيد و بررسي عملكرد آن ها در حذف دي بنزوتيوفن از مدل سوخت
610
سنتز و شناسايي جاذب هاي مزوپروس اصلاح شده با گروه عاملي آلي وكاربرد آن درحذف و جذب كلرو فنول ها از محيط آبي
611
سنتز و شناسايي جاذب هاي نانو متخلخل سيليكاتي اصلاح شده با گروههاي آميني و اكسيدهاي فلزي جهت جذب گاز هيدروژن سولفيد
612
سنتز و شناسايي جاذب هاي نانو متخلخل سيليكاتي و اصلاح آنها با تركيبات آميني و اكسيد هاي فلزي براي جذب گاز دي اكسيد كربن
613
سنتز و شناسايي جاذب هاي نانو متخلل شبكه هاي آلي فلزي و سيليكاتي اصلاح شده با گروه هاي آميني جهت جذب گاز CO2 در در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
614
سنتز و شناسايي چارچوب فلز-آلي از فلز زيركونيوم و ليگاندهاي كربوكسيلاتي و كاربرد آن
615
سنتز و شناسايي چارچوب هاي آلي پايه-تري آزيني مشبك، پيوندزدن و رشد آنها بر روي سطح نانوذره هاي سيليكاي متخلخل
616
سنتز و شناسايي چارچوب هاي آلي فلزي مغناطيسي جديد به عنوان جاذب هاي قابل بازيافت در حذف برخي از رنگ هاي كاتيوني از محلول هاي آبي
617
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي از كروم و مس و بررسي كاربردهاي آن ها
618
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي بر پايه زيركونيوم و كاربرد آن در كاتاليزگري واكنش هاي تهيه ايميدازول هاي سه استخلافي و حسگري الكتروشيميايي
619
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي بر پايه كادميوم و كروم و بررسي كاربرد آن ها در فرآيند كاتاليزگري سنتز ايميدازول ها و تهيه ساختارهاي هسته-پوسته براي حسگري
620
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي نانو متخلخل ستوني - لايه اي بر پايه فلز روي (II) و استفاده از آن براي آشكارسازي و حذف انتخاب پذير كاتيون هاي فلزي
621
سنتز و شناسايي چالگون هاي جديد از دي الدهيدها با زنجيره هاي چهار، پنج و شش كربنه و تبديل آن به مشتقات پيرازولين
622
سنتز و شناسايي چند تركيب اورگانوفسفر
623
سنتز و شناسايي چند فسفرآميد
624
سنتز و شناسايي چهارچوب هاي آلي كووالانسي متخلخل بر پايه حلقه تري آزين براي حذف فلزات سنگين (Cd(II و (Cu(II
625
سنتز و شناسايي چهارچوب هاي آلي كووالانسي متخلخل جديد بر پايه بنزايميدازول و حلقه هاي تري آزين و استفاده از آنها به منظور شناسايي يون Fe۳‎+‎
626
سنتز و شناسايي حامل هاي نانو ذره اي حاصل از اتصال پلي پوپيلين ايمين )PPI( اصلاح شده به پلي اتيلن ايمين )PEI( جهت استفاده در ژن درماني , The synthesis and characterization of carrier nanoparticles derived from the bonding of modified polyprooyleneimine)PPI( to polyethlenyleneimine)PEI(using in gene therapy
627
سنتز و شناسايي درخت سان هاي بر پايه تيول حاوي نانوذرات پالاديوم و مس (II) و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‏ها در برخي واكنش هاي آلي
628
سنتز و شناسايي دسته ي جديدي از پلي‌اكسومتالاتهاي ساندويچي حاوي فلزات واسطه در كمربند مياني و بررسي عملكرد كاتاليستي آنها در واكنش اكسيداسيون الكل ها و آلكن ها با استفاده از پراكسيد هيدروژن
629
سنتز و شناسايي دندريمرهاي TVTBA وTVTAP و كمپلكس هاي [Ru3Cl9(OH2)3(TVTBA)]،Ru3Cl9(OH2)3(TVTAP)],Ru3(DMF)12(TVTBA)] (TFA)9], و9(TFA)[Ru3(DMF)12(TVTAP)]، بررسي فعاليت الكتروكاتاليتيكي كمپلكس [Ru3Cl9(OH2)3(TVTAP)] در كاهش CO2 به CO
630
سنتز و شناسايي دندريمرهاي تري آزين حاوي مس (II) و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‏ها در برخي واكنش‏هاي آلي
631
سنتز و شناسايي دو تركيب پلي آمين نا متقارن و بررسي تئوري و تجربي بر روي واكنش هاي شيف باز
632
سنتز و شناسايي دو ليگاند باز شيف جديد بزرگ غير حلقه اي حاوي گروه هيدروكسيل و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،مس(II)،نيكل(II)،كبالت(II)،منگنز(II)،و آهن(III)
633
سنتز و شناسايي دو ليگاند باز شيف جديد بزرگ غيرحلقه اي حاوي گروه هيدروكسيل وكمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم (II) ، روي (II) ، مس (II) ، نيكل (II) ، كبالت ,(II) منگنز (II) و آهن (III)
634
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف جديد بزرگ غير حلقه اي حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و برخي كمپلكس هاي مربوطه با فلزات منگنز(II)،روي(II)،كادميم(II)،مس(II)،نيكل(II)،و كبالت(II)
635
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف جديد بزرگ غيرحلقه‌اي حاوي اتم‌هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و برخي كمپلكس‌هاي مربوطه با فلزات منگنز (II)، روي (II)، كادميم (II)، مس (II) نيكل(II) و كبالت (II)
636
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف جديد حاوي اتم هاي دهنده N2O4 و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي منيزيم ﴿II﴾،كادميم﴿II﴾،روي﴿II﴾،مس﴿II﴾،منگنز﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،آهن﴿III﴾و كبالت﴿II﴾
637
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف خطي جديد حاوي اتم هاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II) ، منگنز﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،آهن﴿III﴾،مس﴿II﴾،كبالت﴿II﴾وروي﴿II﴾
638
سنتز و شناسايي دو نانو حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون هاي Fe3‎+‎
639
سنتز و شناسايي دو نانو حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون‌هايFe3+
640
سنتز و شناسايي رزين آفتابگردان اپوكسي دار شده و بهبود خواص ضد خوردگي آن به كمك رنگدانه روي آلومينيوم پلي فسفات
641
سنتز و شناسايي رزين اپوكسي ديكليسيديل اتربيس فنول A و بررسي پخت حرارتي آن با فتاليك ايندريد
642
سنتز و شناسايي زئوليت كانكرينايت و ژئوپليمر بر پايه كائولن و كاربرد آنها در تصفيه آب
643
سنتز و شناسايي زئوليت نانو حفره X و بررسي تاثير اندازه كاتيون بر رفتار حرارتي اين نوع زئوليت
644
سنتز و شناسايي زئوليتهاي فاجاسيت و بررسي خواص آنها
645
سنتز و شناسايي زين اپوكسي بيس فنل A و پليمريزاسيون تراكمي گرما پخت كامپوزيت بيس فنول A
646
سنتز و شناسايي ساختار نقاط كوانتومي كربني از نبات
647
سنتز و شناسايي ساختاري و مطالعه خواص حرارتي پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد نقره (I) از ليگاندهاي پيريديلي جهت تهيه نانو نقره
648
سنتز و شناسايي سه كمپلكس جديد جيوه (II)،با نمك فسفونيوم
649
سنتز و شناسايي سوپرا مولكول جديد سرب (II) با ليگاند هيستدين و استفاده از آن براي تهيه نانو ساختارهاي سرب (II) اكسيد
650
سنتز و شناسايي سورفكتنت¬هاي غير يوني دوستدار محيط برپايه آلكيل پلي گليكوزيدها و بررسي اثر آن ها در افزايش بهره وري نفوذ و نگهداري آب خاك و مقايسه اثر تلفيق آن ها با بايوچار پوست برنج و زئوليت كلينوپتيلوليت
651
سنتز و شناسايي طيفي تيو فسفريك تري آميدها با فرمول c6H11)2N]3p(s)، (4-No2c6H4NH)3p(s) ، (c6H5cH2)2Np(s)(NHc6H4NH)، [(c6H5cH2)2N]3p(s)(c6H5cH2)2Np(s)(N(cH3)cH2c6H5)2)]
652
سنتز و شناسايي غشاءهاي تبادل يون بر پايه پلي فنيلن اكسيد و پلي تري آزول سولفونه شده جهت كاربرد در پيل هاي سوختي
653
سنتز و شناسايي غشاهاي پليمري تبادل‎كننده پروتون بر پايه پلي(اتر سولفون) جهت استفاده در پيل سوختي و مطالعه نظري عوامل مؤثر بر عملكرد غشاها در پيل سوختي
654
سنتز و شناسايي غشاهاي جديد مبادله كننده پرتون بر پايه پلي ايميدازول هاي سولفونه شده جهت كاربرد در پيل هاي سوختي پليمري
655
سنتز و شناسايي فتوكاتاليزور بر پايه ي نانوكامپوزيت ZnO-BiVO4 حساس شده با پورفيرين و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن در تخريب آلاينده هاي آلي و احياي گرافن اكسيد به گرافن
656
سنتز و شناسايي فعاليت كاتاليستي شبكه فلز-آلي با بازهاي شيف
657
سنتز و شناسايي فوتوكاتاليست هاي نانوساختار بر پاية نيوبيم(Nb)و بررسي كاربردهاي فوتوكاتاليستي اين تركيبات
658
سنتز و شناسايي فوق روان كننده ملامين فرمالدهيد سولفونه
659
سنتز و شناسايي فيلم هاي لايه نازك نانو كريستالين اينديم اكسيد واينديم اكسيد اصلاح شده و بررسي فعاليت هاي فوتو كاتاليتيكي آنها در تخريب رنگها
660
سنتز و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي(وينيل الكل) و نانوذره هاي تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با فوليك اسيد: بررسي فعاليت ضد باكتريايي و حذف رنگ كنگورد از محيط آبي
661
سنتز و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل الكل) تقويت شده با نانوذره هاي روي اكسيد - فوليك اسيد و ارزيابي آن براي حذف رنگ كنگورد و بررسي خواص ضد باكتريايي
662
سنتز و شناسايي كاتاليزگر جامد مغناطيسي زيركونيا پروپيل سولفونيك اسيد و كاربرد آن
663
سنتز و شناسايي كاتاليزگر گرافن اكسيد عامل دار شده IPD (يدو فنول دي استاته ) و بررسي كارايي آن در اكسايش الكل ها
664
سنتز و شناسايي كاتاليزگر نانو كامپوزيت مغناطيسي BaFe12O19/Al2O3 و استفاده از آن در سنتز تركيبات آلفا-آمينوفسفونات ها
665
سنتز و شناسايي كاتاليزور اسيدي بدست آمده از نانو ذرات سليكاي حاصل از سبوس برنج و استفاده از آن براي سنتز تركيبات فتالازين
666
سنتز و شناسايي كاتاليست Au/KIT-6 وكاربرد آن در تبديل اتيل لوولينات به γ - والرو لاكتون
667
سنتز و شناسايي كاتاليست بيسموت (III) قرار گرفته بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد پايدار شده با درختسان تري آزين و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در برخي واكنش هاي آلي
668
سنتز و شناسايي كاتاليست مس بر پايه چهارچوب هاي آلي- فلزي و بررسي نقش كاتاليستي آن در اكسايش سيكلوهگزان به مخلوط سيكلوهگزانول - سيكلوهگزانون،تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت آلژينات /Fe3O4/ دوپامين و بهينه سازي رهايش كنترل شده دارو از آن در شرايط مختلف
669
سنتز و شناسايي كاتاليست مس فتالوسيانين قرار گرفته روي پلي‌وينيل كلرايد به عنوان بستر جامد و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ كنگورد
670
سنتز و شناسايي كاتاليست ناهمگن جديد بر پايه كامپوزيت فلز-آلي/ زئوليت ZSM-5 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد در حضور مايع يوني
671
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي جديد بر پايه ي اسكلت هاي فلز- آلي به روش الكتروريسي
672
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي جديد ناهمگن و قابل بازيابي بر پايه واناديم و مس و مطالعه رفتار كاتاليستي آنها در انجام واكنش هاي اكسايش متا-زايلن، سيكلوهگزن و بنزن
673
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي حاوي فلز مس بر پايه نانولوله هاي كربني و پلي استايرن و بررسي عملكرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن
674
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي مس(II) مشتق شده از ليگاندهاي دي تيول و بازشيف هيبريد شده با پلي اكسومتالات و گرافن اكسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ‏ها در سنتز تري آزول ها و اپوكسايش آلكن ها
675
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي ناهمگن با استفاده از كيتوسان اصلاح شده، سنتز و شناسايي سنسور بر پايه ي گرافن اصلاح شده براي شناسايي آب اكسيژنه
676
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي ناهمگن جديد بر پايه ليگاندهاي N-هتروسيكل-كاربن و مايع هاي يوني قرار گرفته بر چارچوب هاي فلز-آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد
677
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي هيبريدي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با برخي فلزات سري اول واسطه قرار گرفته در نانوساختارهاي 15-SBA و بررسي كاربرد كاتاليستي آنها در اكسايش الكل ها، آمين ها و سولفيدها
678
سنتز و شناسايي كاتاليست واناديم اكسيد تثبيت شده بر روي بستر زيركونيوم فسفات و كاربرد آن در واكنش اكسايش اورتوزايلن با استفاده از اكسيژن مولكولي
679
سنتز و شناسايي كالكوژنيد چهارتايي (Cu2ZnSnS4 (CZTS در مقياس نانو و بررسي خواص آن
680
سنتز و شناسايي كامپوزيت آلي - معدني MMoO4/Polyaniline
681
سنتز و شناسايي كامپوزيت نانو ميله روي اكسيد - گرافن و افزايش فعاليت كاتاليزگري نوري تركيب سنتز شده در ناحيه مرئي با پورفيرين
682
سنتز و شناسايي كامپوزيت هاي بر پايه سيليسيم متخلخل و بررسي كاربردهاي كاتاليزوري آنها در فرآيند حذف گوگرد از تركيبات نفتي و حذف نيترات از آب
683
سنتز و شناسايي كامپوزيت هاي پليمري جديد بر پايه گرافن عامل دار براي استفاده در تشخيص و درمان سرطان
684
سنتز و شناسايي كامپوزيت‌هاي نانو حفره از مواد مزوحفره و چهارچوب‌هاي فلزي آلي بر پايه عناصر آهن، مس و روي و بررسي كارايي آن‌ها در جداسازي گاز CO2 از مخلوط CO2/CH4
685
سنتز و شناسايي كليتورهاي ال-كارنوزين و پورفيرين براي سم زدايي بيولوژيكي و بررسي مكانيسم تاثيرات آنها بر روي برخي نمونه هاي درماني
686
سنتز و شناسايي كمپكس هاي كبالت 2 با ويتامين k3و آمينو اسيد ها به عنوان مشابه زيستي ويتامين b12
687
سنتز و شناسايي كمپلس هاي فلزي با ليگاند باز شيف سه دندانه 2- (2- نيتروفنيل تيو) -N- ( ( پيريدين-2- ايل) متيلن) بنزين آمين
688
سنتز و شناسايي كمپلكس اي نيكل (II با مخلوط ليگاندهاي دي آمين و متاآكريليك اسيد
689
سنتز و شناسايي كمپلكس جديدي از پلاتين )II( با ليگاند شيف باز چهارداندانه 2-))e(-)2-)2-)pyridin-2-yl(ethylthio(methyl(-4-methoxyphenol و مطالعه نظري آن به كمك نرم افزار ADF , synthesis and characterization of a new platinum )II( complex with tetradentate sciff base ligand: 2-))e(-)2-)2-)pyridin-2-yl(ethylthio(methyl(-4-methoxyphenol and theoretical computations by ADF 9002 soft ware
690
سنتز و شناسايي كمپلكس دوهسته اي سرب (II) با ليگاندهاي ۴- نيتروفنيل سياناميد و 1و 10- فنانترولين و بررسي خواص ضدباكتريايي و آنتي اكسيداني كمپلكس
691
سنتز و شناسايي كمپلكس فسفر ايليد پايدار ﴿FBPPY﴾ با نقره و كمپلكس هاي ارتوپالاديت فسفر ايليد ﴿PhBPPY﴾ با برخي از آمينو اسيدها ﴿N،O﴾
692
سنتز و شناسايي كمپلكس فلزي پورفيرين هاي الكلي و استري با فلزات كبالت و روي و تثبيت آن ها بر سطح نانوذرات مغناطيسي Fe3O4@ZrO2 و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن ها در تخريب متيلن بلو
693
سنتز و شناسايي كمپلكس قلع پورفيرين استري با استخلاف هاي آروماتيك و تثبيت آن بر روي نانو ذره مغناطيسي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن در تخريب آلاينده ها (متيلن بلو)
694
سنتز و شناسايي كمپلكس كبالت‌پورفيرين آميديوتثبيت آن بر روي بيوپليمر كيتوسان جهت بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري (تخريب متيلن بلو)
695
سنتز و شناسايي كمپلكس مس (11) با آمين جفت شده با نفتوكينون به عنوان آنتي اكسيدانت , Cu)11(complexs with amine coupled to naphthoquine as potent antioxidant agents
696
سنتز و شناسايي كمپلكس مس (II) با ليگاندهاي پنج دندانه تك آنيوني و دو آنيوني
697
سنتز و شناسايي كمپلكس نيكل-اوره و ارزيابي تاثير آن بر متابوليسم نيتروژن، عملكرد و كيفيت تغذيه اي كاهو
698
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ( II ) Zn باليكاند 1-﴿ N - ساليسيليدن ايمينو ﴾- 2- ﴿ N, N- دي اتيل آمينو اتان ﴾
699
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي (ӀӀ(Ni با ليگاند چند دندانه مشتق شده از 2(-2-آمينواتيل آمينو) اتانول
700
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي )amine : pprdn, prldn, mrpln, imdzl)): Bph4, Clo4) Co ((D)(DOH)pn)(Amine)Cl[PF6 ; (Amine:imdzl, aniln) Co (Salpn)(Amiرسي كيفي آنيون دار كردن حالت جامد
701
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي Cu(II) با ليگاند HPLeu
702
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي cu)II(، zn)II(، cd)II(، co)II( با 3،4 دي آمينو - 1،2،4 تري آزول , cd)II( complexes of 3,4 diamino 1,2,4triazole ،zn)II(، synthesis and characterization of co)II(, cu)II(
703
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي K2)PtCL2)PPh3(2(,K2)pTCL6(,)pT)PPh3(4( و بررسي سينيتيكي انجام واكنش C06 با كمپلكس K2)Ptcl2)PPh3(2( , Synthesis and characterization of K2)PtCL2)PPh3(2(,K2)pTCL6(,)pT)PPh3(4( complexes and reaction kinetic study of C06 with K2)pTCL6(,)pT)PPh3(4
704
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي PPmn= N-(2-pyridinecarboxaldehyde)-pyridine-2-methylimine[Zn(PPmn)X]+
705
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي trans-[Co (mac-N4) (amine)2 ] (C1O4)3 Mac-N4=diamine [(1,8 bipheny1) 1,3,6,8,10,13,-hexaazacyclotetradecan]1
706
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي trans-[Co(salpn) (N3) (Amine)] و بررسي تاثير قدرت بازي آمين بر روي ليگاند آزيدو
707
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي Zn (II) Cu (II) با ليكاند 2- ﴿پيريدين -2- ايل متيلن آمنيو﴾ استات
708
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي Zn)11( , Cu)11( , Ni)11( , Co)11( با استفاده از ليگاند هاي 3- آمينو - 1،2،4- تري آزول و 1، 2 ، 4- تري آزين 3-و 5- دي اون , synthesis and characteriz ation of Zn)11( , Cu)11( , Ni)11( , Co)11(complexes with 3- amino 1,2,4 triazine -3 , 5dione
709
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آزا كر اون هاي باعامل الكلي آويزان با فلزات سنگين
710
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آلي فلزي جيوه (II) با ليگاند هاي فنيل سياناميد و بررسي كاربرد الكترو كاتاليستي كمپلكس نقره فنيل سياناميد
711
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آهن و واناديم (اكسو واناديم) با ليگاند هاي ماكروسيل آزاكراون
712
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آهن﴿II﴾،كبالت﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،مس﴿II﴾،از بيس ﴿1 آلومينيوم -2 آمينوپروپان﴾ پيريدين -2 و 6 دي كربوكسيلات
713
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آهن﴿III﴾،كبالت﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،مس﴿II﴾،و روي﴿II﴾،با 4-﴿﴿2-﴿4- هيدروكسي فنيل﴾اكسازوليدن-3- ايل﴾ اتيل ايمينو﴾ متيل﴾ فنل
714
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديت a-كتوفسفر ايليدهاي پايدار(FBPPY﴾ و (BrBPPY﴾درموقعيت اندو و كاربرد كاتاليستي آنها در واكنش كوپل سوزوكي
715
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديت داراي ليگاند فسفر ايليد: مطالعه ي بر همكنش كمپلكس ها با DNA و پروتئين و بررسي رفتار كاتاليستي كمپلكس هاي ارتوپالاديت در واكنش سوزوكي
716
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديت ليگاندهاي آليزارين زرد GG و R، تثبيت آنها بر بسترهاي تيتانيم دي اكسيد، پلي استايرن - دي وينيل بنزن و كاربرد آنها در واكنش كاتاليستي ناهمگن سونوگاشيرا تحت شرايط بدون مس
717
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديتa - كتوفسفرايليدهاي پايدار (BrBPPY) ,(NO2BPPY),(PhBPPY) درموقعيت اندوباليگاندهاي دو دندانه اي فنانترولين بي پيريدين، 1و2- بيس دي فنيل فسفينواتان و 1و 3- بيس دي فنيل فسفينوپروپان
718
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپلاديت آمين هاي نوع دوم و سوم و a- كتوفسفرايليدهاي پايدار و كاربرد كاتاليستي آن ها در واكنش سوزوكي
719
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اكسازوليدين، دي تيولي، بازشيف و سيكلومتال جديد: بررسي ساختاري، بررسي برهم كنش با HSA و DNA و مطالعات فوتوفيزيكي تركيبات دوهسته اي نامتقارن
720
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اورتوپالاديت تري فنيل فسفيت و كاربرد كاتاليستي آن ها در واكنش جفت شدن سوزوكي
721
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اورتوپالاديت تري فنيل فسفيت، حاوي ليگاند هاي دو دندانه اي bpp,dppf,dppp,dppc و مطالعه برهمكنش كمپلكس هاي سنتز شده با DNA و BSA
722
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اورتوپالاديت فسفر ايليد ﴿dppe﴾ و آمين نوع دوم ﴿n-بنزيل-tert-بوتيل آمين﴾ و بررسي واكنش جايگيري تك مولكولي و دو مولكولي دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در پيوند Pd-C
723
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف آمينومتيل پيريدين با B-دي كتون ها
724
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف حاوي دو بازوي جانبي تيوفني
725
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف حاوي دو بازوي جانبي فوراني
726
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بازشيف بر پايه ليگاند2و4-دي هيدروكسي سالوفن
727
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بازشيفت حاصل از تري اتيلن تتراآمين و بررسي اثرآنها برخواص فيلم هاي لايه نازك نانوساختارروي اكسيد
728
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بعضي از فلزات اصلي (Zn2+، Cd2+، Pb2+، Ag+ و Bi3+) با مشتقات ليگاند 4،2،1-تري آزين و بررسي برخي خواص آنها
729
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بور(iii)،آهن(ii) ومس (ii)با 2-آمينو-4-(متيل تيو)بوتانوئيك اسيد
730
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بيس﴿B-كتوايمين﴾ مس﴿II)
731
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بيس-تيازول فلزات مس و پالاديم قرار گرفته بر روي نانو سيليكا و پلي استايرن كلرومتيله و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‏ها در برخي واكنش‏هاي آلي
732
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پالاديوم ﴿ II﴾ با ليگاندهاي آميني؛ نشاندن نانوذرات پالاديوم بر بستر هاي كوكوربيت [6] اوريل و سيليكا و كاربرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن و اكسايش الكل ها
733
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پالاديوم با استفاده از ليگاندهاي N- دهنده ي پيريديني واكسيمي، تثبيت آن ها بر بستر اكسيد آهن پوشش داده شده با اولئيك اسيد ﴿Fe3O4/oleic acid﴾ و كاربرد آن ها به عنوان نانو كاتاليست ناهمگن در واكنش هاي جفت شدن سونوگاشيرا و هياما
734
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پليمري نقره(I)، مس (II) و نيكل (II) با ليگاند 4 و 4- دي سياناميدوبي فنيل در مقياس نانو و كمپلكس هاي تك هسته اي نيكل﴿II ﴾ و دو هسته اي مس ﴿II ﴾ با ليگاندهاي 4 و 4-دي سياناميدو بي فنيل و تترااتيلن پنتا آمين و كاربرد كمپلكس پليمري مس ﴿II﴾ به عنوان حسگر در اندازه گيري همزمان دوپامين و اسكوربيك اسيد
735
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پنتان 2و4 - دي ان بيس ﴿ تيوسمي - كاربازون﴾ بايون فلزات روي، مس و آهن
736
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ترانس آمين سيانو بازشيف كبالت ﴿III﴾ و بررسي تأثير آمين بر ليگاند سيانو
737
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي تك هسته اي و دو هسته اي نيكل ﴿II﴾ و مس﴿II﴾ با مشتقات ليگاندهاي فنيل سياناميد
738
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي تك هسته اي و سه هسته اي پالاديم ﴿II﴾ با استفاده از ليگاندهاي 4- كلروبنزواكسيم و بنزوفنون اكسيم; مطالعه ي بر همكنش كمپلكس هاي سنتز شده با DNAو BSA
739
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جدي (Ni(II),Co(II),Zn(II),Cu(II),Cd(II با ليگاند دارويي ايندومتاسين و بررسي خواص ضد باكتري ، سميت سلولي ، ضداكسيدانتي و برهمكنش با DNA و BSA
740
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد از فلز روي (II) با ايزومرهاي پريدين كربو كسيليك اسيد N - اكسيد
741
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد از فلز روي (II) با ايزومرهاي پيريدين كربو كسيليك اسيد N - اكسيد
742
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد از كبالت (II) و روي (II) با ليگاندهاي بنزو (d) تيازول - 2 - تيول و 4 ، 5 - دي هيدروتيازول - 2 - تيول
743
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد دو هسته اي و تك هسته اي مس و نقره و كمپلكس ناجور هسته مس - نيكل با ليگاند 4 . 4 - بيس پيريدين - 2 - ايل متيلن - اتان - 1 . 2 - دي امين
744
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد مس و نيكل با ليگاندهاي سيف باز آريل ايميدازو (F-5,4)(10,1) فنانترولين و بررسي خواص طيفي و حرارتي آنها
745
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از روي (II) و كادميم (II) با ليگاند 2 - آمينو متيل پيريدين
746
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از سرب (II) با ليگاند 4 و4- دي متيل بي پيريدين
747
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از سرب (II) با مشتقات ليگاند 2و2- بي پيريدين
748
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از سرب(II) با ليكاند دي سياناميد
749
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جيوه﴿II) آريل كربوكسيلات و بررسي پايداري حرارتي و فعاليت فوتوشيميايي آن ها و سنتز و شناسايي پلي استيرن عامل دار شده با مشتقات پيريدين كربوكسيليك اسيد و كاربرد آن ها در حذف جيوه
750
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي چند هسته اي با ليگاند باز شيف چهار دندانه اي مشتق شده از بنزوهيدرازون
751
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي چند هسته اي با ليگاند كمپلكس ]Salpn] CU
752
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي چند هسته اي مس (II)پل شده با آنيون هاي سيانيد و تيوسيانات
753
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي حاوي گروه هاي S,S وتثبيت آن ها بر روي نگهدارنده هاي پلي استايرن ونانوسيليكا و بررسي خاصيت كاتاليستي آن ها در واكنش كليك و تهيه بنزايميدازول ها و بنزو تيازول ها
754
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي حلقوي پالاديوم داراي ليگاندهاي نيتروژني دودندانه، هيستيدين، فنيل آلانين و متفورمين: كاربردهاي كاتاليستي، برهمكنش با DNA و BSA، داكينگ مولكولي و بررسي فعاليت ضد سرطاني آنها در محيط كشت
755
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دارويي (Mn(II) ،(Co(II) ، (Ni(II و (Cu(II، با ليگاندهاي فنيل سياناميد و رزوواستاتين و بررسي خواص ضدسرطاني و ضد باكتريايي آن ها
756
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دو فلزي Dy(en)3(OH2)][Fe(ox)3].2H2o,[Dy(en)3(OH2)]4[Co(ox)3]3.H2O ] و[Dy(en)3(OH2)]4[Ni(Ox)3]3.5H2O ]ومطالعه اثر الكترو كاتاليتيكي آنها در كاهش+H به H2 و سنتز و شناسايي نانو ذرات اكسيد هاي مختلط NiO.Dy2O3و Co3O4.Dy2O3,Fe2O3.Dy2O3
757
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دو فلزي[ Co(en)3][DY(edta)(OH2)]2,[Ni(en)3][Dy(edta)(OH2)]2.H2O.[Fe(en)3][DY(edta)(OH2)]3
758
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دو هسته اي روي و باريم دو ظرفيتي و نانو اكسيد هاي فلزي آن با ليگاندهاي دهنده ي N,O,S و بررسي فعاليت ضد باكتري كمپلكس [2(ba(c2h5ns)4][zn(ox]
759
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سايكلو پالاديت حاوي α- متيل بنزيل آمين، مطالعات برهمكنش با DNA و BSA به وسيله ماركرهاي دارويي و ارزيابي فعاليت بيولوژيكي و ضد سرطاني برروي سلول هاي JURKAT و MCF7 و PBMC
760
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سرب(II) با B-دي كتون هاي فلوئوردار استخلاف شده ي فوريل ، تيوفن و مشتقاتي از ليكاندهاي 2 ، 2 - بي پيريدين
761
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سرب(II) دي كتون هاي فلوئوردار استخلاف شده ي فنيلي،نفتيلي و مشتقات 2 ،2- بي پيريدين
762
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سه هسته اي و اكسو كمپلكس هاي سه هسته اي با ليگاند هاي مختلف از برخي فلزات واسطه سري اول
763
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سه هسته اي و اكسو كمپلكس هاي سه هسته اي با ليگاندهاي مختلف از برخي فلزات واسطه سري اول
764
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ضد موتور pd)11( با ليگان د هاي فنانترولين و مشتقات اسيد آمينه و مطالعه پيوند آنها با SA ب ه كمك طيف سنجي مرئي فرابنفش , Synthesis , characterization pd)11( antitumor complexes with amino acid derivative and phenanthroline ligands and HSA binding studies with UV-visible spectroscopy
765
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزات گروه XII با ليگاندهاي جديد از مشتقات سيكلوهگزاني بتا-آمينوالكل، اكسازوليدين و هيدروپيريميدينو تهيه نانوذرات حاوي روي و كادميم به كمك مايكروويو
766
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول با شيف بازهاي جديد2-متيل 1 و 3 سيكلوپنتان دي ان
767
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ، نيكل ، مس ، روي ، كاديم ،و سرب با پروپان - 1 ، 2 - دي آمين و سيكلو هگزان - 1 ، 2 - دي آمين و بررسي ساختار كريستالي بيس (پروپان - 1 ، 2 - دي آمين )سرب (11) نيترات , Synthesis and characterization of co)11(, ni)11(,cu)11(,zn)11( , cd)11( and pd)11(complexes with propanae - 1,2-diamine and cyclohexane -1,2-diamine and crystal struature determination of bis )propane -1,2-diamine(lead)11(nitrate
768
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾ با ليگاند پيرازين آميد و بررسي خواص ضد باكتريايي آن ها
769
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ﴿III﴾ با ليگاند ايمين، مشتق 2- پيريدين كربو كسالدهيد
770
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت با ليگاندهاي N2O2 و بررسي اثر اين كمپلكس ها بر خواص فيلم هاي لايه نازك نانو ساختارCoxZn1-xO
771
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت﴿II﴾، نيكل(II)،مس﴿II﴾،از سيف بازهاي جديد ايزاتين با 1-﴿2- آمينواتيل﴾ پي پيرازين و 2- ﴿2- آمينو اتيل آمينو ﴾ اتانول
772
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كروم،آهن،نيكل،مس و روي با ليگاند2-(2فنيل-2-(پيريدين-2-ايل)اكساليدين-3-ايل)اتانول
773
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (I) با فرمول : x(Cu(ca2en)(PPh3‌ (هاليد و شبه هاليد) =X و كمپلكس Cu(ca2en)I]2]
774
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) با ليگاند هيدرازوني مشتق شده از 2و5- هگزان دي ان
775
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) با ليگاندهاي ماكروسيكليك
776
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) و نيكل (II) با ليگاند سه دندانه آمينو اسيد مشتق شده ازمتا اكريليك اسيد
777
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II)، كبالت (II) و نيكل (II) با ليگاند جاگلون و بررسي خواص سميت سلولي و برهمكنش با DNA
778
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II)، كبالت (II) و نيكل (II) با ليگاند لاپاكول و بررسي ويژگي هاي سميت سلولي و برهمكنش با DNA
779
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با 2 و 3 و 9 و 10-تترافنل-1 و 4 و 8 و 11 -تتراآزاسيكلوتترادكا-1 و 3 و 8 و 10-تتراان
780
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند 4- نيتروسالوفن و كبالت ﴿III﴾ با ليگاند نيتروبنزايميدازولين
781
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند ﴿Hpala﴾
782
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند Pyc2(m-phen)
783
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف مشتق شده ازدي آتيلن تري آمين و سينامالدهيد
784
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند بازشيف سه دندانه اي مشتق شده از بنزوئيل استون
785
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ باليكاند ﴿ 10،9،4،3 - تترافنيل - 11،8،6،5،2،1 - هگزا آراسيكلودودكا 12،7 - دي تيون - 10،8،4،2، - تتران ﴾
786
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ و نيكل ﴿II﴾ باليگاندهاي غير متقارن جديد به وسيله ي تجمع باز شيف
787
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II) با ليگاندهاي سه دندانه اي
788
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس با ليگاند سه دندانه اي ايمين
789
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس(II) با استفاده از ليگاندهاي پينسر PNP و كاربرد آنها به عنوان كاتاليست در واكنش هاي كليك
790
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس(II) با ليگاند باز شيف به دست آمده از 2- پيريدين كربوكسالدهيد و پارا فنيلن دي آمين (Pyc2(p-phen))
791
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس، نيكل، كروم، كادميوم، كبالت و روي با ليگاندهاي چالكون و مطالعه برهم كنش ليگاندهاي چالكون و كمپلكس¬هاي مس چالكون با DNA و BSA
792
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي منگنز 2، كبالت2،نيكل2،مس2،روي 2،با ليگاند شيف باز 1_h اينودل 2و3 دي ان و n_2_آمينو اتيل اتان_1و2 دي آمين
793
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي منگنز ﴿II ﴾با ليگاندهاي فنيل سياناميد
794
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي منگنز با ليگاندهاي چهاردندانه و بررسي اثر اين كمپلكس ها بر روي خواص فيلم هاي لايه نازك نانو ساختار MnxZn1-xO
795
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نا متقارن باز شيف حاوي دهنده ي تيواتري با يون هاي فلزي Ni (II) Mn(II)I و Co (II)I
796
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نامتقارن بازشيف حاوي تيوفن -2- كربالدهيد
797
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نانو ساختار فلزات واسطه با ليگاندهاي باز شيف چهار دندانه اي
798
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نقره، نيكل و پالاديم با ليگاندهاي فسفرايليد حاوي كلر و فلوئور و كاربرد كاتاليتيكي در واكنش هاي كاهش نيترو به آمين و بررسي برهمكنش آنها با DNAو BSA
799
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل (II )، مس﴿II ﴾ , و كبالت ﴿III﴾ با ليگاند باز شيف H2Me-salabza
800
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل ﴿II﴾ با باز شيف ﴿NO﴾ مشتق ساليسيل آلدهيد
801
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل ﴿II﴾ و كادميم﴿II﴾ با مشتقات ليگاندهاي فنيل سياناميد
802
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل(II) با ليگاند Hpala
803
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل(II) با ليگاند Hppala
804
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل، كبالت و روي با ليگاند سالفن و بررسي كاربردهاي كاتاليزوري كمپلكس نيكل
805
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي هيبريدي روتنيوم بي پيريدين و نيكل بي پيريدين با پلي اكسومتالات كگين و بررسي خواص الكتروني آن ها
806
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي واناديم (IV)، منگنز (II)، آهن (II)، مس (II) و روي (II) با كينولين ها و اسيدهاي آمينه و تهيه ي نانو ذرات آن ها
807
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي(Ni(II) , Co (II و (Cu(II با ليگاند جديد بيس (ايزوايندولين-1 و 3- دي ان) تري اتيلين تترا آمين
808
سنتز و شناسايي كمپلكس هايCol2]X2، CoLx2 ]X2 و [CI, Br=l2](X با ليكاند دي (2-پيريديل ) در حالت جامد و محلول با استفاده از تركيب پيش ساخته ليگاند
809
سنتز و شناسايي كمپلكس هايX=mine,NCS-, N3- با [CoIII (Ph-TIM)X2]n+
810
سنتز و شناسايي كمپلكس هايي از مالتول با فلزات نيكل و قلع
811
سنتز و شناسايي كمپلكس هايي از يون هاي فلزات مس، كبالت، پلاتين، پالاديوم و سرب با ليگاندهاي پيريدوكسين و 1-10 فنانترولين و بررسي اثر بيولوژيكي اين تركيبات
812
سنتز و شناسايي كمپلكس‌ هاي مس (II) با ليگاند پيريدين 2.ايل‌ متيل-L- ليزين
813
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي (C،C)،(C,N)و (C,P) -پالاداسيكل داراي ليگاندهاي پل‌ساز نيتروژني/ فسفري و برخي آمينواسيدهاي طبيعي: كاربردهاي كاتاليستي، مطالعات نظري و بر‌همكنش با DNA و BSA
814
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي Cu(II) با مخلوط - ليگاندهاي دي‌آمين و متاآكريليك اسيد
815
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي Ni(II) با ليگاند (Hpgly)
816
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي باز شيف قندي واناديوم و كاربرد كاتاليستي ‌آن‌ها در اكسايش سولفيد‌ها
817
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي پالاداسيكل مشتقات بنزيل آميني داراي گروه‌هاي 3و5-دي متيل پيرازول و ديتيزون و مطالعه برهمكنش آن‌ها با BSA و DNA به وسيله نشان‌گرهاي دارويي و فعاليت كاتاليزوري آن‌ها در اكسايش الكل‌ها
818
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي پالاداسيكليك و كلاسترهاي اكسيمي: مطالعات برهمكنش آن‌ها با DNA تيموس گوساله و پروتئين آلبومين گاوي (BSA) با تكنيك هاي اسپكتروسكوپي, بررسي فعاليت ضد سرطاني كمپلكس‌ ها در محيط كشت (in vitro) و مدل حيواني(in vivo)
819
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي پالاديم (II) با ليگاند‌هاي ايميدازولي و بررسي برهمكنش آن ها با مولكول هاي زيستي و تهيه نانوكامپوزيت‌هاي اصلاح شده گرافن با كاربرد كاتاليستي و دارورساني
820
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند بازشيف سه دندانه مشتق از 3-متوكسي ساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در سنتز بنزايميدازول‌ها
821
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي سيكلوپالاديت حاوي متفورمين و مشتقات بنزيل آمين، مطالعات برهمكنش با DNA و BSA به وسيله‌ي ماركرهاي دارويي و ارزيابي فعاليت بيولوژيكي و ضدسرطاني بر روي سلول‌هاي A549، MCF7 و Hela
822
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي فلزي با ليگاند باز شيف NOS
823
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي گيره‌‌اي P^N^P نيكل و كبالت و مطالعه نظري سينتيك و ترموديناميك واكنش‌هاي تهيه ليگاندها
824
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي مس (II) با ليگاند چند دندانه انعطاف ‌پذير ايمين - الكل
825
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي مس (ІІ)، نيكل (ІІ) و روي با ليگاند‌هاي لوودوپا و فنيل سياناميد و بررسي خواص ضد سرطاني آن ها
826
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي مس(II) با ليگاند مشتق‌ شده از 2-هيدروكسي-1- نفتالدهيد
827
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي نيكل(II)، كبالت (II)، روي (II)وكادميوم(II) با مشتقات ليگاند هاي فنيل سياناميد و بررسي خواص زيستي و ضد سرطاني آنها
828
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي برخي عناصر واسطه با ليگاندهاي شيف¬باز جديد، مشتق شده از 2-هيدروكسي نفتالدهيد
829
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي كادميم با آزا كراون¬هاي شامل دهنده¬هاي N2O3 وN3O3
830
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي مس(II) با ليگاند باز شيف مشتق شده از هيدرازين و هيدروكسي استون
831
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي نيكل(II) با ليگاند باز شيف سه دندانه اي مشتق شده از بنزوئيل استون
832
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي (Zn(II با ليگاند (HPLeu)
833
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي [trans-[co(acacen)(N3)amine و بررسي سينتيك انتقال الكترون كمپلكسهاي [(trans-[co(acacen)N3(amine وtrans-[co(acacen)(N3)(amine)2]CIO4
834
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي Ico)bpb()Amin( 2[ X bpb= Nb, N-bis )2 pyudin carboxamide( -1, 2- bensene Amine = bzlan, pprdn, prldn X= Cio4, NCS ]Co )bpb()Amine()NCS([و بررسي كيفي آنيون وارد كردن كمپلكسهادر حالت جامد
835
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي MX2Lبا ليگاند جديد 2 و 5-دي فنيل -3 و 4 -دي (2- پيريديل ) سيكلو پنتادي ان ان )X=Cl**-,Br**-(و[ )M=Co)II(,Ni)II(, Cu)II(,Zn)II(ساختار بلور و ملكول CoCl2L
836
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي بازشيف پليمري فلزهاي واسطه ي منگنز (III) ، مس (II) و نيكل :(II) كاربرد كاتاليتيكي و حذف فلزهاي سنگين از محلولهاي آبي
837
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي پلاتين )11( ، پالاديم )11( و نيكل )11( با ليگاند 5 - نيترو - 2 - (پيريدين - 2 - ايل ) - 1 - بنزو ايميدازول و بررسي نظري آنها با استفاده از نرم افزارADF , Synthesis and characterization of platinum )11( , palladium )11( and nickel )11( complexes with 5-nitro -2 )pyridin -2 -yl(-1 h -benzo )d(imidezole ligand and their therotical studies using ADFsoftware
838
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي پلاتين )11( و پالاديم )11(با ليگاند2-)E(-)2-))E(-2Hydroxybenzlideneamineothylimine(methyl(phenol و مطالعه ساختاري آنها به كمك نرم افزار ADF , Synthesis ande characterize of platinum )11(and palladium)11(complexes with2-)E(-)2-))E(-2Hydroxybenzlideneamineothylimine(methyl(pheno
839
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي تك هسته اي و دو هسته اي - اورتوپلاديت، ﴿Hg﴾ II و (Ag(I با فسفر ايليد پايدار 4- فنيل بنزوئيل متيلن فسفوران ﴿PhBPPY) و شناسايي به روش اسپكتروسكوپي NMR ،IR و اشعه -X
840
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي جديد از موليبدنيم و مطالعه نظري سينتيك و مكانيزم ا1وا كسيداسيون الكنها توسط كمپلكسهاي از موليبدنيم
841
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي جديدي از پلاتين )11( ، پالاديم )11( و نيكل )11(و نيكل )11( با ليگاند -)E( 4 نيترو 2-(2(2- پيريدين - 2- ايل - اتيل سولفانيل ) ايمينو ) متيل ) فنول و مطالعه نظري آنها به كمك نرم افزار ADF , Synthesis and characterization of new pt)11(, pd)11(, ni complexes with )E(-4 ,nitro-2,))2,)2,pyridin-2,yl,ethylsltanyl(imino(methyl(phenol ligand and their theoretical studies using ADF software
842
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي فلزي با ليگاند نامتقارن باز شيف مشتق شده از 2-آمينواتانتيول
843
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي كبالت تترافنيل پور فيرين با ليگاند محوري مشتقات فنيل سيانامايد
844
سنتز و شناسايي كمپلكس‎‎هاي مس ‌(II) با ليگاند NaphDeen
845
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي مس (II)و كبالت(II)باماكروسيكل 15-عضوي بادهنده هاي نيتروژني و اكسيژني
846
سنتز و شناسايي كمپلكس‏هاي مس (ӀӀ) با ليگاند چند دندانه مشتق شده از 2-(2-آمينواتيل‌آمينو) اتانول
847
سنتز و شناسايي كمپلكس‎‎هاي مس‌(II) با ليگاند NaphDeen
848
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي مس، نيكل، كبالت و آهن دو ظرفيتي با ليگاند شيف باز حاصل از ايزاتين و 1 و 2 دي آمينو سيكلوهگزان
849
سنتز و شناسايي كمژلكس هاي جديد لانتانيم و نانو كاتاليست هاي اكسيد لانتانيكم سولفات , Synthesis and caracterization of new lanthanum complexes and )Lao( 2 03 4 nano-catalystes
850
ﺳﻨﺘﺰ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ هايي از مشتقات پيكولينيك اسيد با برخي فلزات واسطه
851
سنتز و شناسايي كو پليمر خطي كروي دندرتيك سه دسته اي از نوع ABA و بررسي نقش آن در نانو كپسوله كردن ذرات فلزي
852
سنتز و شناسايي كو پليمرهاي آنيلين با N-فنيل آنيلين و2-آنيلينواتانول
853
سنتز و شناسايي كوپليمر اكريلونيتريل - كاربوكسيليك اسيد
854
سنتز و شناسايي كوپليمر بلور مايع پلي اتيلن ترفتالات ، هيدروكينون دي استات و اسيد ترفتاليك در فازهاي مذاب و تعليقي
855
سنتز و شناسايي كوپليمر بلوكي پلي اتيلن/ پلي كاپرولاكتون
856
سنتز و شناسايي كوپليمر پلي (اتر بلوك آميد) و كاربرد آن به عنوان ضد الكتريسته ساكن دائمي در پلي اتيلن سنگين
857
سنتز و شناسايي كوپليمر پلي سيلوكسان به عنوان همتراز كننده در پوشش هاي پودري
858
سنتز و شناسايي كوپليمر جديد بر پايه گروه هاي تيوفني و بي پيريديني و كاربرد آن در نانولايه هاي فعال سلول هاي خورشيدي پليمري
859
سنتز و شناسايي كوپليمر مزدوج جديد بر پايه گروه‌هاي تيوفن و فلوئورنوني و امكان سنجي استفاده از آن در نانولايه‌هاي فعال مورد استفاده در سلول‌هاي خورشيدي پليمري
860
سنتز و شناسايي كوپليمرهاي اكريلو نتيريل و بررسي رفتار حرارتي آنها به عنوان الياف مصرفي در تهيه الياف كربن
861
سنتز و شناسايي كوپليمرهاي اكريلونيتريل ـ اكريليك اسيد
862
سنتز و شناسايي كوپليمرهاي اكريلونيتريل ـ وينيل استات به منظور توليد الياف
863
سنتز و شناسايي كومارين ها، 1-آميدوآلكيل-2-نفتول ها و a-آمينونيتريل ها با استفاده از مايع يوني اسيدي 3- كربوكسي- پيريدينيوم هيدروژن سولفات تحت شرايط سبز
864
سنتز و شناسايي كويلي يورتان هاي پرشاخه جديد بر پايه دي آمين، 4- ﴿4-﴿5،4- دي فنيل- 2- ايل- فنوكسي﴾ بنزين-....
865
سنتز و شناسايي كيتوسان /پلي﴿آكريليك اسيد-‍co-كروتونيك اسيد﴾ به عنوان شبكه هاي پليمري در هم رونده
866
سنتز و شناسايي كيتوسان/پلي﴾آكريليك اسيد- co-كروتونيك اسيد﴾ به عنوان شبكه هاي پليميري در هم رونده
867
سنتز و شناسايي گرافن اصلاح شده : بررسي قابليت الكتروكاتاليزوري آن درز واكنش آزاد سازي هيدروژن و آپتا حسگر آنتي ژن اختصاصي پروستات
868
سنتز و شناسايي گرافن اكسيد عامل‌دار شده با گروه‌هاي پلي الي و گروه‌هاي سولفونيك اسيد و استفاده از آن در واكنش‌هاي چند جزئي
869
سنتز و شناسايي گرافن عامل ار شده با نايل بلو و تيونين و كاربرد آن در تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي
870
سنتز و شناسايي لايه‌نازك شفاف و رساناي AZO با افزودني Nb از طريق روش سل ژل
871
سنتز و شناسايي ليگاند آميدي H2Mebqb با استفاده از مايع هاي يوني و تهيه كمپلكس هاي آن با يون هاي كبالت ﴿III ﴾، نيكل ﴿II ﴾ و مس (II)
872
سنتز و شناسايي ليگاند آميدي Mebqb و كمپلكس هاي آن با يون هاي كبالت ﴿III﴾، كبالت﴿II﴾، نيكل﴿II﴾ و مس﴿II﴾
873
سنتز و شناسايي ليگاند باز شيف حاوي 2-آمينوتيوفنول و كمپلكس‌ هاي مربوطه
874
سنتز و شناسايي ليگاند باز شيف و كمپلكس‌هاي روتنيوم و استفاده از آن‌ها به عنوان رنگ‌هاي حساس به نور در سلول‌هاي خورشيدي بر پايه نانو بلور TiO2 و بررسي خاصيت ضد‌سرطان آن‌ها
875
سنتز و شناسايي ليگاند بيس پيريديل آميدي H2Me2bpb استفاده از مايع يوني و تهيه كمپلكس هاي ...
876
سنتز و شناسايي ليگاند جديد نامتقارن بازشيف و كمپلكس هاي مربوط به آن با يون هاي فلزي منگنز ﴿II)، مس ﴿II﴾ و كادميم ﴿II﴾
877
سنتز و شناسايي ليگاند نامتقارن با شيف N- پيرول -2- ايل متيلن 2- ﴿3- پيرول -2- ايل متيل آمينو پروپيل تيو﴾ آنيلين و كمپلكس هاي مربوط به آن
878
سنتز و شناسايي ليگاندهاي آميد-تيواتر و ليگاندهاي كربوكساميدي متقارن و نامتقارن با استفاده از مايع يوني TABA و تهيه كمپلكس هاي آنها با CO II، NI II، CU II به روش هاي الكتروشيميايي و شيميايي
879
سنتز و شناسايي ليگاندهاي اكسو - آزا جديد با كمپلكس هاي مس، روي و كادميم و بررسي خواص حسگري آن ها
880
سنتز و شناسايي ليگاندهاي انامينوني جديد و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي موليبدن آنها در اپوكسايش آلكن ها
881
سنتز و شناسايي ليگاندهاي بازشيف حاوي تيوفن -2- كربآلدهيد و كمپلكس هاي مربوطه
882
سنتز و شناسايي ليگاندهاي چهاردندانه نامتقارن بازشيف و كمپلكس هاي آنها با فلزهاي نيكل(II)، واناديل(IV)، مس(II)، روي(II)، پالاديوم(II)، كبالت(II) و بررسي ويژگي هاي كاتاليتيكي و زيستي برخي ازكمپلكس ها
883
سنتز و شناسايي ليگاندهاي كربوكساميدي سه دندانه و چهار دندانهHbpq و H2bqbza با ساختارنامتقارن به روش مايع يوني و كمپلكس هاي(II)Cu و(Ni(II
884
سنتز و شناسايي ليگاندهاي نامتقارن باز شيف و كربوكساميدي و كمپلكس هاي آن ها: بررسي كاربرد حفاظت ازخوردگي، عوامل ضد باكتري و حسگر فلوئورسان يون روي در تصوير برداري سلولي، سنتز و شناسايي نانوذرات تركيبي گرافن/پالاديم و كاربرد كاتاليتيكي آن
885
سنتز و شناسايي ليگاندهايي با گروه دهنده اكسيژن و نيتروژن مشتق شده از نفتوكينون و كمپلكس هاي مس (II) آم به عنوان مشابه آنزيم گالاكتوز اكسيداز
886
سنتز و شناسايي ليگاندهايي با گروه دهنده اكسيژن و نيتروژن مشتق شده از نفتوكينون و كمپلكس هاي مس (II) آن به عنوان مشابه آنزيم گالاكتوزاكسيداز
887
سنتز و شناسايي ماده نانو حفره 41 - MCM و استفاده از آن در تثبيت آنزيم ها
888
سنتز و شناسايي مايع يوني 1،ʹ1-(6-(پروپيل آمينو)-5،3،1-تري¬آزين-4،2-دي¬ايل بيس پيريدينيوم هيدرو‌ژن سولفات تثبيت شده بر روي بستر نانورس‏ عامل دار و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات نفتوپيرانوپيريميدين¬ها
889
سنتز و شناسايي مايع يوني 1-متيل ايميدازوليوم تترا كلرو آلومينات تثبيت شده بر روي نانوسيليكاي عامل دار و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز 2و3-دي هيدروكينازولين-4(H1)- اون ها
890
سنتز و شناسايي مايع يوني N-متيل ايميدازوليوم تثبيت شده بروي بستر نانورس عامل‌دارشده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات 1H - پيرازول -4 -ايل (فنيل)متيل نفتالن -4،1- دياونها
891
سنتز و شناسايي مايع يوني اسيدي 3- كربوكسي پيريدينيوم هيدروژن سولفات﴿ HCPY] HSO4 ﴾ و كاربرد آن در سنتز تركيبات بنزوزانين، 3، 4- دي هيدروپيريميدين - 2-﴿1H﴾-ان، آريل آزيد و آريل يديد
892
سنتز و شناسايي مايع يوني بنزيل بنز ايميدازوليوم تتراكلروآلومينات تثبيت شده برروي نانوذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز بيس پيريميدين دي اون ها و پيريميدو[5،4-d]پيريميدين ها
893
سنتز و شناسايي مايع يوني پيريدينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو سيليكاي عامل دار و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز ٤، 5- دي¬ هيدروپيرولو ]1، ٢ـ[aكويناكسالين ها
894
سنتز و شناسايي مايع يوني كينولينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده برروي نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز پيريميدو [4,5-b] كينولين ها
895
سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي سوزوكي، جفت شدن كربن-نيتروژن و جفت شدن كربن- گوگرد با استفاده از كاتاليزورهاي نانو اكسيد مس ﴿II﴾ تثبيت شده روي بستر سيليكا و پالاديم ﴿II﴾ تثبيت شده روي بستر بنتونيت
896
سنتز و شناسايي مزوپور سيليكاتي تو خالي كروي (HMSS) و عامل دار كردن آن (NH2-HMSS) و بررسي بار گيري و آزاد سازي داروي دگزامتازون بر روي آنها
897
سنتز و شناسايي مزوپورV-TiO2 اصلاح شده با پورفيرين و بررسي فرآيند حذف و تخريب آلاينده¬هاي آب
898
سنتز و شناسايي مشتقات 6،4،2- تري آريل پيريدين كاتاليز شده با سلولز سولفوريك اسيد (Cellulose-SO3H) به‌عنوان يك كاتاليزور اسيدي جامد زيست تخريب‌پذير
899
سنتز و شناسايي مشتقات ايميدازوپيريدين و نصب آن ها بر روي سيليكاي مزوپروس و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر شيميايي
900
سنتز و شناسايي مشتقات بنزوتيازول نصب شده بر روي نانوذرات فريت كبالت پوشش داده شده با سيليكا و بررسي كاربرد آن ها بعنوان حس گر شيميايي و يا كاتاليست در واكنش هاي آلي
901
سنتز و شناسايي مشتقات بنزيميدازول در حضور ويتامين B12 به عنوان يك كاتاليزور غيرسمي و دوستدار محيط زيست
902
سنتز و شناسايي مشتقات جديد خانواده تيازوليك اسيد جهت اصلاح پليمر پلي ايمين ﴿pel)براي كاربردهاي ژن درماني
903
سنتز و شناسايي مشتقات جديدي از كومارين ها
904
سنتز و شناسايي مشتقات ليگاند مالوناميدي و كمپلكس هاي حاصل از آن با برخي فلزات واسطه و بررسي فعاليت هاي ژل كنندگي، كاتاليستي و زيستي تركيبات سنتز شده
905
سنتز و شناسايي مشتقات ليگاند هاي پيرولوپيريدين و ايميدازوپيريدين و كمپلكس هاي حاصل از آن ها با برخي فلزات واسطه و بررسي فعاليت كاتاليستي تركيبات سنتز شده
906
سنتز و شناسايي مونومرها و پلي استرهاي جديد بر پايه بنزو [K]فلورانتن با توانايي نشر فلوئورسانس
907
سنتز و شناسايي ميكروونانو كامپوزيت ها به روش شيمي سبز و كاربرد كاتاليستي انها
908
سنتز و شناسايي نانو اكسيد سرب (II) با استفاده از پيش ماده جديد پليمري بتادي كتون سرب (II)
909
سنتز و شناسايي نانو پروس Tio2 و كاربرد آن به عنوان حسگر رطوبت در گازها
910
سنتز و شناسايي نانو پليمر هاي كئورديناسيوني جديد از برخي فلزات واسطه با ليگاندهاي هتروآروماتيك و مطالعه تبديل آنها به نانو اكسيد
911
سنتز و شناسايي نانو پليمرهاي كئورديناسيوني جديد از برخي فلزات واسطه با ليگاندهاي هتروآروماتيك و مطالعه تبديل آنها به نانو اكسيد
912
سنتز و شناسايي نانو پورفيرين ها و بررسي كاربرد آنها بر روي بسترهاي نانو حفرات به عنوان كاتاليزور
913
سنتز و شناسايي نانو تاليم (I) اكسيد از پليمرهاي كوئورديناسيوني تاليم (I) جديد سنتزه شده
914
سنتز و شناسايي نانو تركيبات كوئورديناسيوني جديد سرب (II) با ليگاندهاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و بررسي بعضي از فعاليتهاي زيستي آن ها
915
سنتز و شناسايي نانو تركيبات كوئورديناسيوني جديد سرب(II) با ليگاندهاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و بررسي بعضي از فعاليتهاي زيستي آن ها
916
سنتز و شناسايي نانو جاذب هاي امواج الكترومغناطيس بر پايه نانو كامپوزيت هاي باريم فريت
917
سنتز و شناسايي نانو جاذب هاي رُسي و كاربرد آن ها در حذف تركيبات رنگي
918
سنتز و شناسايي نانو جاذب هاي زئوليتي LTA به منظور حذف گاز هيدروژن سولفيد
919
سنتز و شناسايي نانو داروي كلسيم هيدروژن فسفات دوتريوم دار شده
920
سنتز و شناسايي نانو ذرات BSA-PEG مطالعه ي كنترل رهايش داروي Fluorouracil-5
921
سنتز و شناسايي نانو ذرات Ru/Co/Ce جهتاكسايش سيكلوهگزن و پارا-زايلن و ساخت نانو كامپوزيت پلاتين/هيبريد مشتق كيتوسان-كربن سياه براي الكترواكسايش منوكسيد كربن و متا نول در پيل سوختني
922
سنتز و شناسايي نانو ذرات اكسيد مس با ليگاند هاي پلي پيريديني
923
سنتز و شناسايي نانو ذرات سريم اكسيد با روش هاي رسوب گيري و هيدروترمال
924
سنتز و شناسايي نانو ذرات طلا- نقره تثبيت شده بر بستر كربن نيتريد گرافيتي و كاربرد آن در اكسايش سيكلو‌هگزان
925
سنتز و شناسايي نانو ذرات فريت Co-Zn آلاييده باسريوم به روش سل_ژل خود احتراقي و بررسي خواص مغناطيسي و ضد سرطاني
926
سنتز و شناسايي نانو ذرات فلزي بر روي كيتوسان و مشتقات آن و بررسي رفتار كاتاليزوري و الكترو كاتاليزوري آنها در اكسايش سيكلوهگزن و تعيين گونه هاي حياتي، سنتز و شناسايي هيبريدهاي مايع يوني- هتروپلي اسيد به عنوان كاتاليزور در واكنش اكسايش سيكلوهگزن
927
سنتز و شناسايي نانو ذرات مغناطيسي قلع اكسيد سولفاته و تثبيت تتراكيس (4-پيريديل) كبالت پورفيرين روي آن و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن در تخريب رودامين بي
928
سنتز و شناسايي نانو ذرات نيكل اكسيد با استفاده از پيش ماده جديد [Ni(Br2salabza ]بررسي اثر استخلاف بر مورفولوژي پاياني نانو ذرات كبالت اكسيد با استفاده از دو پيش ماده[(Co(bqbenzo]و[(Co(bqb ]بررسي فرآيند تاتومري در ليگاند Hnaphtabzaو بررسي اثر حلال بر طيف الكتروني مريي- ماوراي بنفش آن
929
سنتز و شناسايي نانو ذرات نيكل اكسيد و نشاندن آن بر ژئوليت
930
سنتز و شناسايي نانو ذرات نيكل و مس برروي بسترهاي گرافني و گرافيتي عامل دار به عنوان منابعي براي آزادسازي هيدروژن، اكسيژن و هم چنين كاهش اكسيژن و مطالعه رفتار الكتروشيميايي آن ها
931
سنتز و شناسايي نانو ذرات هاليدي آهن ، كبالت ، نيكل و بررسي خواص گرمايي آنها
932
سنتز و شناسايي نانو ذرات هيبريد شده ي Co-Mn تثبيت شده بر استخوان به دو روش اسمز و تلقيح براي اكسايش پارا-زايلن ﴿p-Xylene ﴾به ترفتاليك اسيد ﴿TA﴾
933
سنتز و شناسايي نانو ذرات هيبريد شده ي Co-Mn تثبيت شده بر روي بستر SBA-15 مزو سيليكا به روش تلقيح براي اكسايش سيكلوهگزان به دي كربوكسيليك اسيدها
934
سنتز و شناسايي نانو رنگدانه، Coal2o4
935
سنتز و شناسايي نانو روي (II) اكسيد با استفاده از پليمرهاي كئورديناسيوني جديد سنتز شده روي (II) نيترت
936
سنتز و شناسايي نانو زيركونيوم اكسيد به روشهاي هيدروترمال و سل ژل و بررسي عملكرد آن براي بهبود خواص نانوكامپوزيتها
937
سنتز و شناسايي نانو زيست كاتاليزگر جديد مغناطيسي هسته-پوسته عامل دار شده با كراتين و بررسي عملكرد آن در سنتز مشتقات كرومني
938
سنتز و شناسايي نانو ساختار V2O5 /TiO2 به منظور اكسايش گزينشي بنزن به فنول در شرايط ملايم
939
سنتز و شناسايي نانو ساختار جديد تيتانيوم تنگستوفسفات تثبيت شده بربستر مزو حفره سيليكاتي SBA-15 و كاربرد آن در جذب برخي يونهاي فلزي از محلول آبي
940
سنتز و شناسايي نانو ساختار روي (II) اكسيد با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتز شده از ليگاند كوئينو كسالين
941
سنتز و شناسايي نانو ساختار نقره با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتز شدهاز ليگاند كوئينو كسالين
942
سنتز و شناسايي نانو ساختار هسته پوسته مغناطيسي اصلاح شده با پورفيرين و بررسي عملكرد كاتاليستي آن در واكنشهاي آلي
943
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي ZnSدر مقياس نانو
944
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيدهاي طبيعي با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برميد و توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ اكسيد روي
945
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد بيسموت (III) با ليگاندهاي باي پيريديلي
946
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي زير كونيوم اكسيد به روش سل- ژل اصلاح شده و بررسي كارايي آن ها در تخريب رنگ هاي آلي به عنوان نانو فتوكاتاليست
947
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي كامپوزيتي گرافن اكسايد/ هيدروكسيدهاي دوتايي لايه‌اي/ پلي‌اكسومتالات و كاربردكاتاليستي آنها در برخي واكنش هاي آلي
948
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي مس(II) اكسيد از پيش ماده هاي چارچوب هاي فلز - آلي مس (II) متخلخل
949
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزروهاي طلا تثبيت شده بر روي بنتونيت و سيليكاي اصلاح شده و كاربرد آن در واكنش اكسايش بدون حلال سيكلو هگزن با اكسيژن مولكولي
950
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزگر جديد مغناطيسي هيبريدي ZnS-ZnFe2O4 و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در سنتز چند جزيي مشتقات ايميدازولي
951
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزور هاي هتروژن با استفاده از كمپلكس هاي تثبيت شده ي فلز پالاديوم و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن
952
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزورهاي پالاديوم تثبيت شده بر پايه سيليكا با استفاده از دو نوع ليگاند جديد و كاربرد آن در واكنش هاي سوزوكي و سونو گاشيرا
953
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست پالاديم تثبيت شده بر روي بستر بنتونيت اصلاح شده به روش مايسل معكوس و كاربرد آن در واكنش سوزوكي
954
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست پالاديم تثبيت شده بر روي كيتوسان اصلاح شده و بهبود قابليت استفاده مجدد آن در واكنش سوزوكي ، تهيه و شناسايي نانوهيبريد كامپوزيت هاي دارويي از ايبوپروفن و انسولين و بررسي رهايش كنترل شده ي آن ها
955
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست تقويت شده بر پايه كروم براي توليد بيو ديزل
956
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست زير كونيوم فسفات تعويض يون شده با آهن ﴿III﴾ و بررسي واكنش هاي محافظت از آلدهيدهاي آروماتيك، استيله كردن فنول ها و الكل ها و اكسايش الكل ها به تركيبات كربونيلي مربوطه
957
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست ناهمگن پالاديم بر پايه سيليكا و استفاده از آن در واكنش هاي جفت شدن سونوگاشيرا، سوزوكي و هك در محيط سبز
958
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي ﴿ Hydroxyapatite/Tio2/cu(II و ﴿Hydroxyapatite/Tio2/cu(0 و بررسي رفتار فتوكاتاليستي آنها در جهت حذف رنگ هاي آزو و كاربرد نانو كاتاليستHydroxyapatite/Co-Mn در واكنش اكسايش آنتراسن به آنتراكينون
959
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي اسيدي و بازي بر پايه نانو ذرات بوهميت و تعيين شرايط بهينه جهت توليد بيوديزل از روغن سويا
960
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي اكسيد فلزي پايه دار براي حذف آلاينده هاي فنلي
961
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي جديد Co-Mo بر پايه استخوان كلسينه و استخوان و چوب پيروليز شده و استفاده از آن ها در واكنش گوگرد زدايي كاهشي از خوراك هاي نفتي
962
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي حاوي پالاديم، مس، موليبدن و واناديم
963
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي حاوي فلزات روي، كبالت، مس و منگنز تثبيت شده بر بستر هيدروكسي آپاتيت با استفاده از تكنيك هاي مختلف و بررسي رفتار كاتاليستي آنها در اكسايش تك مرحله اي n- هگزان، سيكلوهگزان و سيكلوهگزانول به آديپيك اسيد
964
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي مغناطيسي پوشش دار شده و حلال اتكتيك كولين كلرايد - زينك كلرايد و كاربرد آنها در سنتز چند جزئي هتروسيكل ها و بررسي نظري انتقال پروتون درون و بين مولكولي در سلنوباربيتوريك اسيد و فسفين اكسيدها
965
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هتروژن با استفاده از كمپلكس تثبيت شده ي كبالت و بررسي كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
966
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هتروژن نقره - پالاديم تثبيت شده بر روي بستر اكسيد روي و بررسي كاربرد آن در واكنش كاهش پارا نيتروفنول
967
سنتز و شناسايي نانو كادميم (II) اكسيد با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتز شده متشكل از ليگاند كوئينو كسالين
968
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت CuO-CeO2/SiO2-TiO2 و بررسي كاربرد آن در اكسايش كربن مونوكسيد
969
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت Ni / KH550 و كاربرد آن در اندازه گيري الكتروشيميايي گلوكز به روش ولتامتري پالس تفاضلي
970
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت اكسيد گرافن عامل دار شده با گروههاي آلي داراي پايانه هاي اكسيژن و گوگرد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت داراي كئورديناسيون مناسب براي حذف جيوه از اب هاي آلوده
971
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت بيسموت وانادات-اكسيد منگنز (2 و 3)-پورفيرين و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزگري آن تحت تابش نور مريي
972
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات تهيه شده با امواج فراصوت
973
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت جديد بر پايه ي پلي آنيلين
974
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت رساناي الكتريكي كوپليمر پيوندي پلي استايرن بر روي پلي پيرول با روشهاي پليمريزاسيون الكترو شيميايي و پليمريزاسيون راديكالي كنترل شده
975
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت فريت نوعM / پرليت و بررسي امكان جذب ريز موج
976
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت كوپليمر پيوندي متيل متاكريلات بر روي پلي(استايرن-متيل استايرن)
977
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت گرافن دوپه شده با الژينات و بررسي خاصيت فوتومغناطيسي آن در از بين بردن رنگدانه ها
978
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت مغناطيسي Fe3O4 /كربوكسي متيل سلولز و بررسي فرآيند جذب سطحي يونهاي فلزات سنگين سرب و كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از آن
979
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي آهن-منگنز اكسيد به روش هاي سل-ژل، هم رسوبي، آب حرارتي و احتراق اوره، بررسي تأثير روش سنتز، نوع پيش-ماده، نسبت پيش ماده و دماي عمليات حرارتي در خواص و كاربرد آنها در تخريب رنگ هاي نساجي
980
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي بر پايه پليمر طبيعي سلولز/نانوذرات نقره و آهن اكسيد و بررسي كاربرد-هاي كاتاليزوري آن در واكنش هايسنتزي آلي
981
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿استر - ايميد﴾ كايرال بر پايه نانولوله هاي كربني عامل دار شده حاوي 4،`4 - تيوبيس ﴿2-ترشيوبوتيل 5- متيل فنول﴾
982
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه ي پلي آميدهاي جديد حاوي حلقه تري آزين و نانو ذرات اصلاح شده روي تيتانيوم اكسيد و كاربر آن ها در حذف (Cr(VI از محيط آبي
983
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي تابش پز پلي دي متيل سيلوكسان -يورتان دي متاكريلات / نانو لوله هاي كربني .
984
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد مشتق شده از پلي ﴿بنزايميدازول -آميد﴾ / گرافن اكسيد
985
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي سيليكون متخلخل اصلاح شده با نانو ذرات فلزي و كاربرد آن ها در حسگرهاي الكتروشيميايي و باتري هاي ليتيوم-يوني
986
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي گوارگام تقويت شده با دو هيدروكسيد لايه اي مغناطيسي و ارزيابي آن ها براي حذف رنگ متيلن بلو
987
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت و نانو كامپوزيتهاي مغناطيسي بر پايه بيوپليمر آنيوني كاپا - كاراگينان و بررسي قدرت جذب سطحي آنها در جذب رنگهاي كاتيوني
988
سنتز و شناسايي نانو كبالت اكسيد با مورفولوژي زنجيري
989
سنتز و شناسايي نانو كپسولهاي كيتوسان / پلي اتيلن گليكول و كاربرد آن در رهايش دارو
990
سنتز و شناسايي نانو كروم (III) و آهن (III) اكسيد با استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي كروم و آهن
991
سنتز و شناسايي نانو كمپلكس هاي جديد آهن با ليگاندهاي شيف باز و بررسي نظري ساختار آنها
992
سنتز و شناسايي نانو كمپلكس هاي قلع (IV) با ليگاند هاي اكسيژن و نيتروژن دهنده و بررسي خواص نوري آن ها
993
سنتز و شناسايي نانو كمپلكسهاي ﴿‍Co﴾ III و ﴿Zn﴾ II با داروي گاباپنتين و بررسي اثر سميت آنها بر سلولهاي سرطان خون ﴿K562﴾; مطالعه تجربي و تئوري بر همكنش داروي تيزانيدين هيدروكلريد با DNA و BSA
994
سنتز و شناسايي نانو لوله هاي كربني چند ديواره عاملدار شده با گروه هاي آلي جديد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف جيوه از آب هاي آلوده
995
سنتز و شناسايي نانو مواد سرب (II) با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني متشكل از فومارات و مالئات
996
سنتز و شناسايي نانو هيبريد كامپوزيت آلي - معدني Graphene oxide- Fe3o4/Doxorubicin@Tio2 وبررسي رهايش هدفمند وكنترل شده دارو از نانو هيبريد كامپوزيت حاصل
997
سنتز و شناسايي نانو هيبريدهاي 2TiO/2SiO تابش پز به عنوان پوششهاي كاتاليست نوري
998
سنتز و شناسايي نانو‌فوتوكاتاليست‌هايي بر پايه نانوذرات ZnO جهت تخريب رنگزاهاي آلي
999
سنتز و شناسايي نانو‌كامپوزيت جديد اكسيد كلسيم اصلاح شده با سورفاكتانت و نانوذرات (آهن-روي) به منظور بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ متيل اورانژ
1000
سنتز و شناسايي نانو‌كامپوزيت جديد نيكل استات قرار داده شده بر روي پلي‌ اتيلن گليكول متصل به گرافن اكسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سولفور زدايي اكسايشي تيوآنيزول
بازگشت