<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز نانوسفرهاي قالب مولكولي به منظور رهايش كنترل شده داروي آمي تريپتيلين هيدروكلرايد
2
سنتز نانوسفرهاي قالب مولكولي به منظور رهايش كنترل شده داروي ريواستيگمين تارتارات
3
سنتز نانوسيليكا به روش رسوب گذاري و بررسي تاثير درصدهاي مختلف آن بر خواص مكانيكي آميزه هاي الاستومر پلي يورتان
4
سنتز نانو-سيليكا سولفوريك اسيد بر پايه موادزيستي وكاربرد آن در محافظت الكل ها و فنل ها بوسيله تبديل به R-OTHP
5
سنتز نانوسيم هاي پليمر هادي درون قالب نانوحفره اي
6
سنتز نانوسيم هاي نقره به روش شيمي تر
7
سنتز نانوصفحه‌هاي كربن نيتريد از اوره و تيو‌اوره و فلز‌داركردن اين نانوصفحه‌ها با مس، طلا، نقره و روي براي استفاده در تصفيه پساب‌هاي رنگي
8
سنتز نانوفريت‌هاي Ni و Cu دوپه شده با Co2+ و Zn2+و بررسي ويژگيهاي ساختاري و رنگدانهاي و اثر كاتاليستي آنها در تخريب آلايندهها
9
سنتز نانو-فوتوكاتاليست بر مبناي تركيبات اكسيد بيسموت فعال شده با نور مرئي بمنظور تصفيه آب هاي صنعتي
10
سنتز نانوفيبرجديد و استفاده از آن به‌عنوان جاذب در ميكرواستخراج فاز جامد فتالات‌ها از نمونه‌هاي آبي
11
سنتز نانوفيبرهاي سلولزي و بررسي كارايي آن‌ها در ساخت حسگر الكتروشيميايي
12
سنتز نانوكاتاليزگر Fe3O4@TiO2 عامل‌‌دارشده و استفاده از آن در واكنشهاي اكسايشي - تخريبي
13
سنتز نانوكاتاليزور 3SO4 /TiO2/Al2Oو كاربرد آن در واكنش استريفيكاسيون
14
سنتز نانوكاتاليزور TiO2/ SOو كاربرد آن در واكنش هاي آسيلاسيون
15
سنتز نانوكاتاليزور اسيدجامد كربن نيتريدگرافيت مانندمزومتخلخل سولفونه شده و كاربردآن در سنتز دي هيدروپيريميدون ها
16
سنتز نانوكاتاليست Fe-TiO2/Al2O3 به صورت پودري و فيلم‌لايه‌نازك براي كاهش فتوكاتاليستي يون نيترات از محلول آبي با نور مرئي و تابش فرابنفش
17
سنتز نانوكاتاليست فرومغناطيسي جديد بر پايه ي مايع يوني N– متيل N،N′- تري آزينو ‏ايميدازوليوم و بررسي كاربرد آن در سنتزهاي آلي
18
سنتز نانوكاتاليستي ساكارز استرهاي اسيد چرب و بررسي عملكرد ان به عنوان امولسيفاير در صنعت غذايي ارايشي و بهداشتي
19
سنتز نانوكامپوزيت ... و كاربرد آن در حذف رنگ ها
20
سنتز نانوكامپوزيت Fe3O4 / پلي پيرول-پلي آنيلين جهت حذف سرب
21
سنتز نانوكامپوزيت آلومينا - زيركونيا به روش سنتز احتراقي محلول
22
سنتز نانوكامپوزيت اپوكسي رزين/ رس/ اكسيد فلزي و مطالعه خواص آن
23
سنتز نانوكامپوزيت ارتوامينوفنل گرافن و بررسي خواص ضد خوردگي آن
24
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد تيتانيوم/گرافن اكسايد عامل دار شده با مايعات يوني به منظور تخريب فتوكاتاليستي آلاينده هاي هوا
25
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي پوشش داده شده بر روي كائولين و تعيين كارائي آن در حذف فتوكاتاليستي فسفات از محيط هاي آبي در حضور نور مرئي
26
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي- فلز بر كالاي پلي استري و تكميل با تركيبات سيليكوني و فلوروكربن جهت حصول ويژگي همزمان فرا آبگريزي و فراخود تميز شوندگي
27
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي و منگنز و كاربرد آن در آندازه گيري فلزات سنگين
28
سنتز نانوكامپوزيت اكسيد روي و منگنز و كاربرد آن در اندازه-گيري فلزات سنگين
29
سنتز نانوكامپوزيت پايه آلومينا يد آهن با استفاده از مخلوط پودر اكسيد آهن و براده آلياژبه روش LM 13به روش مكانوشيميايي
30
سنتز نانوكامپوزيت پلي (استايرن- كو- بوتيل‌اكريلات)/ خاك رس به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا در سيستم ‌امولسيوني
31
سنتز نانوكامپوزيت پلي آنيلين نانوتيتان و كاربرد آن درپليمر آكريليك پايه آبي به منظور تخريب فتوكاتاليستي آلودگي هاي گاز
32
سنتز نانوكامپوزيت پلي ﴿استايرن- كو- بوتيل اكريلات﴾/ خاك رس به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا
33
سنتز نانوكامپوزيت پلي يورفان - خاك رس در حضور كاتاليست فاز مايع و بررسي خواص مكانيكي ، رئولوژي و حرارتي آن
34
سنتز نانوكامپوزيت پلي‌‌استر سيليكا رقيق‌‌شونده در آب و قابل‌‌پخت با ملامين
35
سنتز نانوكامپوزيت رزين پلي استر، WO3 و ‎‎CaAl2O4:Eu2+: Nd3 و كاربرد فوتوكاتاليستي آن براي حذف متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
36
سنتز نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير آيريش‌موس / اكسيدمسІІ / اكسيدروي و بررسي خواص ضدميكروبي آن
37
سنتز نانوكامپوزيت سه جزئي رزين پلي استر، WO3 و SrAl2O4:Eu2+, Dy‎3+‎ و كاربرد فوتوكاتاليستي آن در حذف متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
38
سنتز نانوكامپوزيت فسفات آهن ليتيوم-كربن به عنوان ماده فعال كاتدي در باتري يون ليتيوم
39
سنتز نانوكامپوزيت كربن نيتريد مزومتخلخل اصلاح شده با كبالت (II) و استفاده از آن در واكنش هاي تك ظرفي پي در پي اكسايش / تراكم نووناگل
40
سنتز نانوكامپوزيت گرافن اكسيد – پلي دوپامين /مس (I) اكسيد و كاربرد الكتروكاتاليستي آن در اندازه گيري گلوكز
41
سنتز نانوكامپوزيت مگنتيت تري اكسيد تنگستن عامل دار شده با 3- آمينو پروپيل تري اتوكسي سيلان و كارايي آن در حذف فتوكاتاليستي رنگ راكتيو بلك 5 و فلز كروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي در حضور نور مرئي
42
سنتز نانوكامپوزيت هاي CoAl-Al2O3 و بررسي هاي ترموديناميكي و سينتيكي تشكيل آن ها
43
سنتز نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي هيدروكسي آپاتيت به روش ATRP و بررسي سينتيك پليمريزاسيون آن
44
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمر/سيليكا
45
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي آكريل آميد اكسيد روي و بررسي ظرفيت ابر خازني آنها
46
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه نانو ذرات هالوزيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم
47
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه نانوذرات هيدروكسي آپاتيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم
48
سنتز نانوكامپوزيت هاي پليمري جاذب امواج بر پايه پلي آنيلين و بررسي خواص آنها
49
سنتز نانوكامپوزيت هاي جديد گرافن اكسيد كاهش يافته دو و سه بعدي با فلزات واسطه ارزان، شناسايي و كاربرد در پيل هاي سوختي و ابرخازن‌ها
50
سنتز نانوكامپوزيت هاي كيتوسان / آلژينات به منظورجذب فلزات سنگين
51
سنتز نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي بر پايه پلي آكريل آميد- اكسيد آهن- گرافن و بررسي خواص مغناطيسي آنها
52
سنتز نانوكامپوزيت هاي هيدروژلي رسانا از پلي آكريل آميد و گرافن و بررسي خواص الكتريكي آنها
53
سنتز نانوكامپوزيت‌ مغناطيسي و كاربرد آن‌ در تهيه آريليدين‌مالونونيتريل‌ها، سيانوآكريلات‌ها و تتراهيدروبنزوپيران‌ها
54
سنتز نانوكامپوزيت‌هاي تنگستن دي‌سولفيد-گرافن اكسايد كاهش يافته به روش هيدروترمال
55
سنتز نانوكامپوزيت‌هاي زيستي بر پايه نانولوله‌ طبيعي هالويزيت و پلي‌دوپامين، به منظور بررسي خواص جذب و رهايش مولكول مدل
56
سنتز نانوكامپوزيتي از پليمرهاي طبيعي با كلي و بررسي خواص آنها
57
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ 2OrZ-3O2lA به روش شيميايي
58
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ Al2O3-ZrO2 ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
59
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖAl2O3-ZrO2 به روش شيميايي
60
سنتز نانوكرات پليمرهاي قالب مولكولي براي داروي دگزامتازون و سنتز پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نانوذرات مغناطيسي فلوروسنس آهن براي داروي 5 فلوروراسيل
61
سنتز نانوكرايزين و بررسي خاصيت آنتي كنسري آن بر روي رده ي سلول سرطاني MCF7
62
سنتز نانوكريستال نيمه‌هادي ZnS و بررسي استفاده از آن در ساخت سنسور گلوكز و بررسي امكان لايه نشاني آن روي قرص سيليكون به روش ليتوگرافي
63
سنتز نانوكريستال هاي CdSe و بررسي امكان لايه نشاني آن بر روي پايه سيليكوني جهت استفاده در ساخت بيوسنسورها
64
سنتز نانولايه هيدروژل برپايه اكريل¬آميد بر روي سطح فلزي با روش الكتروپليمريزاسيون
65
سنتز نانولوله هاي كربني با روش نشاندن كاتاليستي بخار هيدروكربني جهت استفاده در غشاهاي پليمري
66
سنتز نانولوله هاي كربني بر روي يك بستر رسانا به عنوان پايه الكتروكاتاليست در پيل سوختي متانولي مستقيم و مطالعه فعاليت الكتروشيميايي آن
67
سنتز نانولوله هاي كربني دوپ شده با سيلسيم و بررسي كارايي آن در واكنش توليد هيدروژن
68
سنتز نانولوله‌هاي كربني به‌منظور كاربرد در غشاهاي پليمري نانوفيلتراسيون جهت تصفيه آب
69
سنتز نانولوله‌هاي كربني چند ديواره دوپ‌شده با نيتروژن، فسفر و گوگرد با استفاده از روش رسوب بخار شيميايي
70
سنتز نانولوله‌هاي كربني مورد استفاده در فرآيند جذب دي‌اكسيد كربن
71
سنتز نانوماده زئوليتي اصلاح شده بوسيله گروه هاي عاملي آميني و بررسي كاربرد آن در رنگبري پساب هاي رنگي
72
سنتز نانومگهميت و بررسي عملكرد آن بعنوان آند درباتري ليتيومي
73
سنتز نانومواد و اصلاح سطح آنها براي سنجش مواد زيستي با استفاده از روش هاي الكتروشيميايي
74
سنتز نانوميلههايCdSو بررسي خواص آنها
75
سنتز نانوهيبريد Si-CNT به روش Sol-Gel و بررسي قابليت آن در ذخيرهسازي گاز هيدروژن
76
سنتز نسلهاي 1 تا 3 پليمر پلي پروپيلن ايمين به عنوان يك دندرايمر , the synthesis of poly)propylene imine( generations 1, 2 & 3 as a dendrimer
77
سنتز نقاط كربني با استفاده از سماق و استفاده از آنها در - )Ш( 1 اندازهگيري اسپكتروفوتومتري آهن 2 اندازهگيري هيدروژن پراكسيد به وسيله پردازش تصوير - 3 طراحي يك آرايه حسگري براي تشخيص فلزات سنگين با روش - - هاي كمومتريس
78
سنتز نقاط كوانتمي CdSe و بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر برهمكنش با سلول ها
79
سنتز نقاط كوانتمي zns:cu و بررسي اثر cu به عنوان ناخالصي بر خواص اپتيكي و ساختاري آن , synthesis of zns:cu quantum dots and study of effects of cu as an impurity on its optical and structural properties
80
سنتز نگهدارنده هاي معدني عامل دار اصلاح شده با استيل استونات هاي فلزي و كاربرد آنها در اپوكسايش آلكن ها
81
سنتز نماد آنتن هاي رشته اي و منعكس كننده تنها بر مبناي فاز (بر اساس روش هاي بازيابي تكرري)
82
سنتز نمك ايمينيوم جديد كايرال مشتق شده از ايزوكرومان , the aynthesis of novel optically pure iminium salts derived from isochromane
83
سنتز نمك تري اتيل آمونيوم سولفوريك اسيد منو (2- سولفوكسي اتيل) استر بعنوان حلال و معروف اسيدي
84
سنتز نمكهاي جديد آمونيوم و فسفونيوم تري برميد و كاربرد آنها در تبديل هاي آلي و تلاش براي سنتز مشتق حلقوي سالمترول
85
سنتز نوين آسان و ايزومرگزين مشتقات متقارن پيرانوپيريميدن استخلافدار جديد
86
سنتز نوين ايزومر گزين مشتقات جديد 7- آريلوئيل-5- پيرانو دي كينولين -6و8 ديون
87
سنتز نوين تك ظرفي سه جزئي مشتقات كرومنوپيريدازين استخلافدار جديد
88
سنتز نيتريد موليبدن نانو كريستالين به روش واكنش گاز - جامد و بررسي خواص جذبي و ريز ساختارري
89
سنتز نيتريدبور هگزاگونال با روش نيتريداسيون به كمك اوره
90
سنتز نيتريل و آميد تحت ريز موج در حضور مايعات يوني و انجام واكنش آبگيري از 2-اكتانل در فاز بخار در حضور ZrO2-TiO2 اصلاح شده
91
سنتز نيكل/اكسيد نيكل روي پايه گرافن به روش پيروليز پاششي براي كاربردهاي ذخيره ي انرژي
92
سنتز هتروسيكلهاي تري فلوئورومتيله با استفاده از استيميدوئيل كلريدها
93
سنتز هدايت شده، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكس هاي ماكروسيكل مس(II) و سنتز كمپلكس هاي مس(II) و نقره(I) با ليگاندهاي مشتق شده از 2-هيدروكسي بنزآميد وتهيه نانو ذرات حاوي اين فلزها به روش سالوترمال
94
سنتز هدايت شده، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكس¬هاي ماكروسيكل مس(II) و سنتز كمپلكس¬هاي مس(II) و نقره(I) با ليگاندهاي مشتق شده از 2-هيدروكسي¬بنزآميد و تهيه نانو¬ذرات حاوي اين فلزها به روش سالوترمال
95
سنتز هرسينيت به روش نمك مذاب
96
سنتز همبسپار اكريلونيتريل - ونيل استات و بررسي خواص آن جهت تهيه الياف اكريليك
97
سنتز همزمان آندي و كاتدي پليمر رسانا بر روي الكترود دو قطبي
98
سنتز همزمان نانو ذرات نقره همراه با رنگرزي كالاي نايلون و بررسي اثر آن در رنگرزي و خواص ضد باكتري كالا
99
سنتز هيبريد نانو ذرات اكسيد روي / مس بر كالاي پنبه¬اي به منظور محافظت در برابر UV و ضد ميكروبي كردن آن
100
سنتز هيدروترمال Al2O3
101
سنتز هيدروترمال- آسياب مكانيكي هيبريد نقاط كوانتومي كربن/ نانوفيبر كربني از ميوه كاج و بررسي خواص نورتابي، عملكرد فوتوكاتاليزوري و جذب سطحي آنها
102
سنتز هيدروترمال- سل ژل نانو كامپوزيت ZnFe2O4 - GO و بررسي خصوصيت مغناطيسي آن
103
سنتز هيدروترمال نانو كامپوزيت نانو لوله كربني / دي اكسيد سرب و كاربرد آن بعنوان جاذب در استخراج فاز جامد
104
سنتز هيدروترمال نانوساختارهاي گل مانند دي اكسيد تيتانيوم برروي شيشه و بهبود آن با پلاتين/كربن نيتريد گرافيتي و نانوذرات آهن هماتيتي جهت تخريب رنگ هاي صنعتي
105
سنتز هيدروترمال نانوكائولينيت
106
سنتز هيدروترمال و سل- ژل نانو ذرات ZnFe2O4 و مقايسه خواص مغناطيسي آنها
107
سنتز هيدروترمال و سل-ژل نانو ذرات ZnFe2O4 و مقايسه خواص مغناطيسي آنها
108
سنتز هيدروژل بر پايه HEC ، گرافن و ذرات مغناطيسي و بررسي رفتار مغناطيسي فوم حاصله
109
سنتز هيدروژل بر پايه ژلما (GelMa)-پگدا (PegDa) حاوي اكسيدگرافن عاملدارشده (MeGo) براي كاربردهاي دارورساني در مهندسي پزشكي
110
سنتز هيدروژل پلي اتيلن گليكول - سرم آلبومين گاوي و مطالعه رهايش كنترل شده دوگانه دارو
111
سنتز هيدرو‍‍ژل كامپوزيتي ژلاتين/كيتوسان حساس به pH جهت تهيه ي كالاي بهداشتي دارويي
112
سنتز هيدروژل مناسب از كيتوسان و اكريل آميد جهت دستيابي به منسوج فوق جاذب به منظور جداسازي آب از نفت
113
سنتز هيدروژل نانو كامپوزيتي كيتوسان پلي هيدروكساميك اسيد نانو ذرات مس با خواص آنتي باكتريال براي حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي
114
سنتز هيدروژل نانوساختار برپايه پكتين حاصل از مركبات جهت تكميل كالاي نساجي
115
سنتز هيدروژل نانوكامپوزيت ژلاتين -گرافن زيست سازگار براي كاربردهاي پزشكي
116
سنتز هيدروژل هاي آكريل آميد، آكريليك اسيد و AMPS به روش محلولي و بررسي ميزان تورم آنها در محيط هاي مختلف آبي
117
سنتز هيدروژل هاي ابرجاذب و كاربرد آنها در مصارف بهداشتي
118
سنتز هيدروژل هاي بر پايه پلي (اتيلن گليكول) توسط تابش فرابنفش و بررسي رفتار تورمي و تخريبي آنها
119
سنتز هيدروژ‍‍ل هاي ‍ليمري با روش ژليمريزاسيون امولسيوني ژيكرينگ
120
سنتز هيدرو‍ژل هوشمند نانوساختار به منظور تكميل ضد ميكروب كالاي پنبه اي
121
سنتز هيدروژن 2- آمينو اتيل متاكريلات از طريق اتصالات عرضي بوسيله گلوتارآلدهيد - شيمي سبز
122
سنتز هيدروكسي آپاتيت در حضور پليمر طبيعي
123
سنتز هيدروكسي آپاتيت غير استوكيومتري داراي ساختار نانو به روش بيوميمتيك
124
سنتز هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي حاوي گادولينيوم براي كاربرد بعنوان سامانه دارورساني
125
سنتز هيدروكسيدهاي دوگانه لايه¬اي و كاربرد آن¬ها به عنوان نانوجاذب در حذف برخي از رنگدانه¬هاي آلي از پساب¬هاي صنعتي
126
سنتز هيدرونرمال نانوكامپوزيت پلاتين - كربن با كاربري در پيل هاي سوختي تبادل پروتن
127
سنتز و آناليز فازي شيشه هاي بيواكتيو حاوي روي و منيزيم تهيه شده به روش سل- ژل
128
سنتز و آناليز نانو ذرات مغناطيسي
129
سنتز و آناليز نانوذرات كبالت ﴿II﴾ استانات و نيكل استانات
130
سنتز و اپوكسيداسيون پلي كربناتها با استفاده از مشتقات cis-But-2-endiol , synthesis and epoxidation of polycarbonates by using cis-But-2-endiol derivative
131
سنتز و ارتقا عملكرد ماتريس نانولوله تيتانيوم دي‌اكسيد در تفكيك فتوكاتاليستي آب
132
سنتز و ارزيابي خواص ZIF ها به عنوان نانو كاتاليست متخلخل در فرايند متانول به هيدروكربن(MTH)
133
سنتز و ارزيابي خواص شيشه زيست فعال بر پايه سيستم SiO2-P2O5-CaO حاوي نانوذرات نقره تهيه شده به روش سل ژل
134
سنتز و ارزيابي خواص ضدميكروبي نانو ذرات نقره به روش سبز با بهره‌گيري از عسل بومي ايران
135
سنتز و ارزيابي خواص فيزيكي و شيميايي HKUST
136
سنتز و ارزيابي خواص مكانيكي تخريب پذيري و زيست فعالي داربست كامپوزيتي پلي هيدروكسي بوتيرات / نانو ذرات شيشه زيست فعال جهت مهندسي بافت استخوان
137
سنتز و ارزيابي ديناميكي پپتيدهاي فوق انعطاف پذير
138
سنتز و ارزيابي ساختار و خواص جداسازي گاز غشاهاي پلي يورتاني حاوي گروه هاي حجيم و اثر نانوذرات سيليكاي اصلاح شده
139
سنتز و ارزيابي ساختارهاي آلي-فلزي (MOF) به‌منظور استفاده در فرآيند جذب سطحي و به كارگيري به‌عنوان نانو جاذب در ذخيره سازي گاز دي اكسيد كربن
140
سنتز و ارزيابي كاتاليست زئوليتي و بررسي سينتيك و مكانيسم واكنش همپارشدن هيدروژني (هيدروايزومريزاسيون) نرمال هپتان
141
سنتز و ارزيابي كاتاليست هاي غيرنجيب بر پايه ي نيكل و آلياژهاي آن بر روي بستر گرافن اصلاح شده براي واكنش آزادسازي هيدروژن در محيط آلكالاين
142
سنتز و ارزيابي كاتاليست هاي غيرنجيب بر پايه ي نيكل و آلياژهاي آن بر روي بستر گرافن اصلاح شده براي واكنش آزادسازي هيدروژن در محيط آلكالاين
143
سنتز و ارزيابي متالورژيكي تركيبات بين فلزي FeAl-B
144
سنتز و ارزيابي مشتقات 5-آريليدين-2-آريل ايمينو تيازوليدين -4- اون بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك شهري در محيط كشت
145
سنتز و ارزيابي نانوذرات فريت منگنز - روي به عنوان عامل كنتراست در تصوير برداري رزونانس مغناطيسي تحت شرايط برون تني
146
سنتز و ارزيابي نانوذرات فريت منگنز به عنوان عامل كنتراست MRI
147
سنتز و ارزيابي نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با فسفر (V) پورفيرين جهت حذف پركلرات از محلول هاي آبي
148
سنتز و ارزيابي نانوكاتاليست ارزان قيمت براي پيل هاي سوختي غشا تبادل پروتون
149
سنتز و ارزيابي نوعي پلي يورتان گريد پزشكي بر پايه MDI و انتخاب دي ال مناسب
150
سنتز و ارزيابي نيوزوم هاي حاوي آسكوربيك اسيد براي كاربردهاي درماني
151
سنتز و ارزيابي هيدروژل كوپليمرپلي اتيلن گليكول-ايتاكونيك اسيد داراي اِن-وينيل پيروليدون به منظور ترميم آسيب هاي غضروفي
152
سنتز و ارزيابي ويژگي هاي لئمينسنسي نانوذرات نيمه زسانا با قابليت كاربرد در بايوسنسورهاي اپتيكي
153
سنتز و ارزيابي ويژگي هاي نانوكامپوزيت پليمر/ شيشه زيست فعال براي كاربرد در جراحي ارتوپدي به عنوان چسب استخوان
154
سنتز و استفاده از فرم آلدهيد يا اسيد فرميك نشاندار با كربن 14 براي نشاندار سازي متابوليتهاي دارويي
155
سنتز و استفاده از قالب زني مولكولي براي جداسازي فاز ساكن سيتالوپرام
156
سنتز و اصلاح پليمر پلي 3- هگزيل تيوفن جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
157
سنتز و اصلاح جاذب‌هاي شبكه آلي فلزي براي حذف برخي از آلاينده‌هاي آلي و فلزي از نمونه‌هاي پساب
158
سنتز و اصلاح سطح نانولوله هاي تيانيومي بر بستر تيتانيوم
159
سنتز و اصلاح غشاهاي تبادل پروتون با نانو اكسيدهاي فلزي براي پيلهاي سوختي پليمري دما بالا
160
سنتز و اصلاح نانو ذرات فلورسانت جهت تشخيص بيماري هاي ژنتيكي
161
سنتز و اصلاح نانو ذره ساپو 34 با فلزات مناسب به روش دما بالا براي فرايند تبديل متانول به الفين‌هاي سبك
162
سنتز و اصلاح نانوساختارهاي كربن نيتريد و كاربرد فتوكاتاليزوري آن‌ها در حذف آلاينده‌هاي آلي از پساب
163
سنتز و اكسايش برخي از 2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريميدين-5-كربوكساميدهاي جديد تحت شرايط حرارتي، تابش امواج فراصوتي، امواج ريزموج و امواج فرابنفش
164
سنتز و اكسايش نوري 1 ، 4 - دي هيدروپيريدين هاي نامتقارن
165
سنتز و اكسايش نوري 3، 5 - دي بنزوييل - 1، 4 - دي هيدروپيريدين ها
166
سنتز و انتقال فاز و كاربردهاي تجزيه اي نانو ذرات طلا
167
سنتز و بررسي ، خواص فيزيكي-مكانيكي و تخريب پذيري داربست هاي متخلخل پلي ﴿گليسيرول-سباسات﴾ ﴿PGS )به روش الكتروريسي براي كاشت سلول هاي بنيادي شبكيه چشم
168
سنتز و بررسي اتصال نانو سوپر پارامغناطيس اسپينلي پوشش داده شده به آنتي بادي منو گلونال
169
سنتز و بررسي اثر افزودني و فرايند بر رفتار اپتيكي و خواص مزوتخلخل تيتانيا
170
سنتز و بررسي اثر افزودني و فرايندبر رفتار اپتيكي و خواص مزوتخلخل تيتانيا
171
سنتز و بررسي اثر جدايي فازي بر الاستيته نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان/نانوذرات دي اكسيد تيتان
172
سنتز و بررسي اثر ضد ميكربي نانو ذرات سلولز كونژوگه شده با آلسين
173
سنتز و بررسي اثر مشتق هاي دي فنيل كربنات بر روي تخريب نوري فيلم پلي اتيلن سبك
174
سنتز و بررسي اثر نانو ذرات Ca2SiO4 و NiS بر خواص مكانيكي سيمان هاي گلاس آينومري
175
سنتز و بررسي اثر نانو‌لوله‌هاي چند جداره كربني بر خواص مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌يورتان
176
سنتز و بررسي اثر نانوذرات گرافن سولفونه بر واكنش‏ هاي الكتروكاتاليستي پيل‏ هاي سوختي مبادله‏ كننده پروتون
177
سنتز و بررسي اثرات آنتي اكسيدان تركيبات 6-متوكسي -2H-كرومن و مشتقات
178
سنتز و بررسي اثرات سايتوتوكسيك مشتقات جديد 3-Amino-5-(R-phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid (6-chloro-benzothiazol-2-yl)-amide
179
سنتز و بررسي اثرات سيتو تو كسيك مشتقات جديدacetohydrazide(biphenyl-4-y ) benzylidene-2-،N –(E)
180
سنتز و بررسي اثرات سيتوتوكسيك مشتقات جديد actyl)bezenesulfonohydrazide(biphenyl-4-yl)2-) ،N
181
سنتز و بررسي اثرات سيتوتوكسيك مشتقات جديد N'-(benzothiazol-2-yl)benzenesulfonohydrazide
182
سنتز و بررسي اثرات مهاري مشتقات بنزيليدن-بنزوفورانون بر روي آنريم استيل كولين استراز
183
سنتز و بررسي اشتعال پذيري نانو كامپوزيت پلي يورتان
184
سنتز و بررسي اكسايش نوري مشتقات دو استخلافي 3،2-دي هيدرو كوئين آزولين ها
185
سنتز و بررسي الكتروشيميايي ماده كاتدي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسيد (NMC) جهت كاربرد در باتري يون ليتيم
186
سنتز و بررسي الكتروشيميايي نانو ذرات كاتدي ليتيم نيكل كبالت آلومينيم اكسيد جهت كاربرد در باتري هاي ليتيم يون
187
سنتز و بررسي اندركنش بين آمينو اسيدها و پلي اكسومتالاتها با ساختار كگين , snthesis and intraction registration between amino acids and polyoxometalates with keggin structure
188
سنتز و بررسي برخي نمك‌هاي سديمي شيف باز كربوكسيلاتي به عنوان بازدارندگي خوردگي حفره‌اي فولادهاي زنگ‌نزن
189
سنتز و بررسي پايداري فاز پوشش هاي سد گرمايي
190
سنتز و بررسي پايداري نانوليپوزوم هاي حامل فاكتورهاي رشد سلول هاي اندوتليال
191
سنتز و بررسي پليمر قالب مولكولي با استفاده از اكسيد آهن مغناطيسي و كاربرد آن در حذف مواد رنگزاي خوراكي از پساب
192
سنتز و بررسي پليمر قالب مولكولي براي داروي پسود و افدرين و كاربرد آن در روش استخراج فاز جامد
193
سنتز و بررسي پوشش نانوساختار فوق آبگريز SiO2 – TiO2
194
سنتز و بررسي پوشش نانوساختار فوق آبگريز SiO2 – TiO2
195
سنتز و بررسي پوششهاي خودتميز شونده با استفاده از نانواكسيد تيتانيوم
196
سنتز و بررسي تأثير پارامترهاي فرايند بر ساختار و خواص مغناطيسي پودرهاي مزومتخلخل فريت مغناطيسي مس روي
197
سنتز و بررسي تأثير جايگزيني آهن‌بر پايداري حرارتي و خصوصيات فيزيكي نانوذرات هيدروكسي آپاتيت
198
سنتز و بررسي تأثير عوامل فرآيند بر خواص نانوذرات تيتانياي مزوپور به روش قالب‌گيري نرم
199
سنتز و بررسي تئوري تاتومريسم داروي هيدروكسي اوره و كمپلكس هاي آن با برخي يون هاي قليايي خاكي در حالت گازي و حلال
200
سنتز و بررسي تاتومري در5- استيل-2-متيل تيودي هيدروپيريميدين ها
201
سنتز و بررسي تاثير شيشه-سراميك هاي حاوي فلوئور بر رفتار مكانيكي و شيميايي كامپوزيت هاي دنداني پليمر-سراميك
202
سنتز و بررسي تاثير نانو ذرات مغناطيسي اسپينلي پوشش داده شده جهت استفاده در MRI
203
سنتز و بررسي تاثيرات اكسيد روي بر استحكام خمشي پليمر دنداني متيل متاكريلات ، پلي استايرن و كوپليمر استايرن - متيل متاكريلات
204
سنتز و بررسي تبلور فاز پروسكايت زيركونات سرب نانو ساختار
205
سنتز و بررسي تركيب و ريزساختار ممبران سراميكي برپايه آلومينا-كربن به روش ريخته گري ژلي به منظور جدايش آب و روغن
206
سنتز و بررسي توتومري در مشتقات جديدي از 2- كتومتيل كينولينها و بررسي كمپلكسهاي اين تركيبات با پالاديم
207
سنتز و بررسي جايگزيني نقره بر پايداري حرارتي و خصوصيات فيزيكي نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت
208
سنتز و بررسي خاصيت جذب امواج الكترومغناطيس توسط نانوكامپوزيت هاي مايع يوني/ اكسيد منگنز/ پلي تيوفن
209
سنتز و بررسي خاصيت جذب امواج الكترومغناطيسي نانوكامپوزيتهاي پليمري- مايع يوني- كربن نانو تيوب چند لايه
210
سنتز و بررسي خاصيت كاتاليتيكي متالوفتالوسيانينهاي استخلافدار در اپواكسيداسيون سيكلواكتن ن
211
سنتز و بررسي خصوصيات فيزيكي و زيست سازگاري پودر نانو متري منيزيم هيدروكسي آپاتيت
212
سنتز و بررسي خصوصيات فيزيكي و زيست سازگاري پودر نانو منتري منيزيم - هيدرو كسي آپانيت
213
سنتز و بررسي خصوصيات هيدرو‍‍ژل همبسپار آكريل آميد-آكريليك اسيد گرافت شده بر روي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز
214
سنتز و بررسي خواص 4 - ﴿فلوئوروفنيل﴾ پيريدين ها
215
سنتز و بررسي خواص ابرنرم كننده ملامين فرمالدهايد سولفونه
216
سنتز و بررسي خواص اپتيكي لعاب مناسب براي ياقوت
217
سنتز و بررسي خواص اپتيكيلايه هاي نازك كالكوژنيتي به روش PLD
218
سنتز و بررسي خواص اسپكتروسكوپي برخي رنگينه هاي آزو-هيدروكسي كينولون جديد
219
سنتز و بررسي خواص الاستومرهاي يورتاني با مقاومت حرارتي و آتش گيري كاهش يافته
220
سنتز و بررسي خواص الكتروشيميايي و حرارتي كمپلكس هاي منگنز ,نيكل و مس باليگاندهاي باز شيف چهردندانه بر پايه ي استوفنون
221
سنتز و بررسي خواص بيولوژيكي تركيبات جديد طراحي شده به‌عنوان مهار كننده آنزيم استيل‌كولين‌ استراز و يا سميت سلولي
222
سنتز و بررسي خواص بيولوژيكي قطعات نانو كامپوزيتي پايه پليمري تقويت شده با ذرات HAp/Al2O3
223
سنتز و بررسي خواص پوشش هاي كنترل حرارتي با استفاده از پلي يورتان و افزودني هاي نانويي براي سطوح آلومينيمي
224
سنتز و بررسي خواص پوشش هاي هيبريدي تابش پز آكريلاتي نانواكسيد مس
225
سنتز و بررسي خواص پوشش‎هاي هيبريدي تابش‎پز آكريلاتي نانواكسيد‎مس
226
سنتز و بررسي خواص پيگمنت قرمز 60
227
سنتز و بررسي خواص تبادل يوني سريم (IV) موليبدات
228
سنتز و بررسي خواص تعدادي درخشان كننده فلورسنتي بر پايه تركيبات استيلبن
229
سنتز و بررسي خواص تورمي هيدروژل آلجينات ﴿2-﴿دي متيل آمينو﴾ اتيل متا كريلات﴾ توسط تابش گاما
230
سنتز و بررسي خواص حرارتي پوشش سد حرارتي نانو ساختار زيركونيا پايدار شده با اسكانديا و سريا ( ScCeSZ)
231
سنتز و بررسي خواص داربست روي- منيزيم با پوشش كامپوزيتي كيتوسان و نانو هيدروكسي آپاتيت جهت مهندسي بافت استخوان
232
سنتز و بررسي خواص دي الكتريك نانو ساختار باريم استرانسيوم تيتانات خالص و آلائيده
233
سنتز و بررسي خواص دي الكتريكي شيشه سراميك PbTiO
234
سنتز و بررسي خواص رزين پلياورتان پراكنهاي با مواد اوليه تجديدپذير
235
سنتز و بررسي خواص رزين سيليل اكريلات مصرفي در پوشش ضدخزه خودصيقل
236
سنتز و بررسي خواص رنگدانه صورتي بر پايه Sn-Ca با روش سل- ژل
237
سنتز و بررسي خواص رنگرزي برخي مواد رنگزاي ديسپرس منو آرزو بر پايه نفتاليميد با قابليت هيدروليز شوندگي
238
سنتز و بررسي خواص رنگرزي مواد رنگزاي ديسپرس جديد با قابليت هيدروليز شوندگي در محيط هاي قليايي
239
سنتز و بررسي خواص رنگهاي سراميكي تهيه شده از كروميت ايران
240
سنتز و بررسي خواص سطح فعالهاي دوقلوي كاتيوني و كاربرد آنها در فرآيندهاي رنگرزي
241
سنتز و بررسي خواص سطحي پوشش هاي پلي يورتان برپايه گلايكول هاي مختلف
242
سنتز و بررسي خواص سيمان هاي كلسيم فسفات آمورف- دي كلسيم فسفات جهت كاربردهاي مهندسي بافت سخت
243
سنتز و بررسي خواص شبكه هاي پليمري در هم نفوذ كننده بر پايه الاستومرهاي SBR و Pu با منومرهاي وينيلي به كمك اشعه گاما(ساخت شبكه هاي پليمري درهم نفوذ كننده شامل ال ستومرهاي SBR و Pu با منومرهاي وينيلي به كمك اشعه گاما به منظور بهبود خواص )
244
سنتز و بررسي خواص شيشه هاي حاوي قلع و آنتي موان براي كاربرد در براكي ترابي
245
سنتز و بررسي خواص شيشه هاي حاوي قلع و آنتي موان براي كاربرد در براكي تراپي
246
سنتز و بررسي خواص فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليزور تيتانيم اكسيد دوپه شده با واناديم
247
سنتز و بررسي خواص فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت مس اكسيد/گرافن
248
سنتز و بررسي خواص فوتوكاتاليستي ZnS
249
سنتز و بررسي خواص فونوكروميك دو مشتق اسپايرواكسازين جاوي گروه آزو دائمي
250
سنتز و بررسي خواص فيزيكي - مكانيكي و تخريب پذيري داربست هاي پلي ﴿گليسيرول-سباسات﴾ ﴿PGS﴾ براي كاشت سلول هاي بنيادي شبكيه چشم به روش الكتروريسي
251
سنتز و بررسي خواص فيزيكي _ مكانيكي گرافت استخواني بتاتري‌كلسيم فسفات- هيدروكسي آپاتيت – شيشه زيست فعال براي كاربرد در ترميم آسيب‌هاي استخواني و دنداني
252
سنتز و بررسي خواص فيزيكي اسپينل MgAl2O4 با افزودني نيكل
253
سنتز و بررسي خواص فيزيكي اسژينل آلو مينات منيزيم دوپ شده با آهن به دو روش سل - ژل و حرارتي
254
سنتز و بررسي خواص فيزيكي پودرهاي نانو سايز مزو متخلخل تري كلسيم فسفات با كاربري در سيستم هاي رهايش دارو
255
سنتز و بررسي خواص فيزيكي مزوپور كامپوزيتي سيليكا با هدف تصفيه آب (نمك زدايي)
256
سنتز و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پلي يورتانهاي بر پايه پلي ال استري
257
سنتز و بررسي خواص فيزيكي و ريزساختاري كامپوزيت هاي Al2O3-TiC-Ni/Cr با روش احياي آلومينوكربوترميك
258
سنتز و بررسي خواص فيزيكي و شيميائي دترجنت هاي غير يوني
259
سنتز و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كربن پلي كريستال به منظور تهيه گرافيت مصنوعي
260
سنتز و بررسي خواص كاربردي پليمرهاي تهيه شده از مشتقات تيوفن
261
سنتز و بررسي خواص لعاب اپك دنداني ويژه زير پايه ي فلزي Ni-Cr
262
سنتز و بررسي خواص مزو پودر با تخلخل نانو متري با استفاده از قالبگيري گو پليمري
263
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي پودر نانو ساختار هگزا فريت كلسيم
264
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي شيشه سراميك فريت نيكل نانو ساختار
265
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي شيشه سراميك فريت نيكل نانوساختار
266
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي فريت كبالت تهيه شده به روش شيشه - سراميك
267
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي فريت نيكل تهيه شده به روش هيدروترمال
268
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي كامپوزيت هگزافريت استرانسيوم نوع W و فريت كبالت
269
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت آهن در حضور فعال ساز سطحي براي كاربرد در تصوير برداري پزشكي
270
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت آهن در حضور فعال ساز سطحي براي كاربرد در تصويربرداري پزشكي
271
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت كبالت به روش هيدروترمال
272
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت منگنز تهيه شده به روش سل - ژل هيدروترمال
273
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت منگنز تهيه شده به روش سنتز احتراقي و آسيا شده به همراه PVA
274
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت نيكل به روش سل - ژل خود احتراقي
275
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي نانو كامپوزيت مغناطيسي Fe/CoFe2O4به روش شيشه سراميك در سيستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2-ZnO
276
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و ريزساختار آلياژهاي نرم مغناطيس نانو كريستالين پايه آهن
277
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و گرم درماني نانو ذرات فريت منيزيم به روش هم رسوبي
278
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و گرم درماني نانو ذرات فريت منيزيم به روش هم رسوبي
279
سنتز و بررسي خواص مغناطيسي و گرم درماني نانو ذرات فريت منيزيم به روش هم رسوبي
280
سنتز و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينا شيشه-سراميك مولايتي
281
سنتز و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري داربست زيست تخريب پذير Mg-Zn با پوشش نانو HAP
282
سنتز و بررسي خواص مكانيكي و ساختاري نانو كامپوزيت با زمينه بين فلزي Cr2Nb با ذرات سخت كننده Al2O3
283
سنتز و بررسي خواص مناطيسي فريت كبالت تهيه شده به روش شيشه - سراميك
284
سنتز و بررسي خواص مواد نانوپروسMCM-41و گونه هاي الحاق شده آن با آهن و منگنز و به كارگيري آنها به عنوان جاذب جديد
285
سنتز و بررسي خواص نانو ذرات بر پايه مشتقات پلي اكريليك اسيد و پلي اتيلن گليكول به روش پليمريزاسيون راديكالي پراكنشي
286
سنتز و بررسي خواص نانو كاتاليزورPt- TiO2 به صورت لايه نازك
287
سنتز و بررسي خواص نانوپودر و بدنه هاي كامپوزيتي Cu-TiN
288
سنتز و بررسي خواص نانوپوسته ها با پوشش طلا
289
سنتز و بررسي خواص نانوذرات مزومتخلخل سيليكايي با هدف كاربرد در دارورساني
290
سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت سيماني كلسيم فسفات-بيسفوسفانات جهت درمان پوكي استخوان
291
سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي سيليكوني حاوي مواد رنگزاي آلي با ويژگي اُپتيك غيرخطي
292
سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي حاوي بيوپليمرهاي باكتريايي از قبيل سلولز- اكسيد منيزيم، سديم هيالورونات-دي اكسيد تيتانيوم، آلژينات- اكسيد مس و پلي هيدروكسي بوتيرات- اكسيد كبالت جهت استفاده ضد ميكروبي و ضد سرطاني
293
سنتز و بررسي خواص نرم كننده كاتيوني بر پايه استركوات و كاربرد آن در صنعت نساجي
294
سنتز و بررسي خواص نوري لنز پليمري داخل چشمي IOL
295
سنتز و بررسي خواص نوري لنز پليمري داخل چشمي IOL)
296
سنتز و بررسي خواص هيدروژل هاي پايه آنيوني ابرجاذب آب
297
سنتز و بررسي خواص و ريزساختار كامپوزيت آلومينا - زيركونيا – كبالت
298
سنتز و بررسي خواص و عملكرد يك نانو كاتاليست جديد براي حذف تركيبات NOx از گاز دودكش
299
سنتز و بررسي خواص ويسكوزكننده پليمري بر پايه متاكريليك اسيد و كومونومر مجتمع شونده عامل¬دار شده با الكل¬هاي بلند زنجير و نانو كامپوزيت مربوطه با كلي
300
سنتز و بررسي خواصنانو ذرات كادميم تلوريد با هدف كاربرد در سلول خورشيدي
301
سنتز و بررسي رفتار الكتروشيميايي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد سيليكاپوش اصلاح شده با تيونين
302
سنتز و بررسي رفتار تورمي هيدروژل هاي ابر جاذب چند سازه اي بر پايه كاپا- كاراگينان ، تالك وتكپار آكريل آميد
303
سنتز و بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسهاي [(trans-[COacacen(XY با حدواسط انعطاف ناپذير در ناحيه ميدان ليگاند
304
سنتز و بررسي رفتار ممبران هاي كامپوزيتي فروالكتريك - نانولوله كربني جهت يون زدايي خازني آب
305
سنتز و بررسي رفتارالكتروشيميايي نانو ذرات ليتيم آهن فسفات
306
سنتز و بررسي ريزساختار نوعي ماده فرو الكتريكي نانو متري به روش شيميايي سنتز مستقيم دماي
307
سنتز و بررسي ريزساختار نوعي ماده فروالكتريكي نانومتري بروش شيميايي سنتز مستقيم دماي پايين (LTDS)
308
سنتز و بررسي ريزساختار نوعي ماده فروالكتريكي نانومتري بروش شيميايي سنتز مستقيم دماي پايينLTDS
309
سنتز و بررسي ريزساختار و خواص پودر نانوكامپوزيتي در سيستم Al2O3 – TiO2 – ZrO2
310
سنتز و بررسي زيست سازگاري نانو پودر شيشه بيو اكتيو SIO2 - CAO - P2O2 - NA2O - ZNO با روش سل - ژل
311
سنتز و بررسي زيست فعالي بيوسراميكهاي اسفنجي بااستفاده ازتكنيكهاي SEM و FT-Ramana FTIR
312
سنتز و بررسي ساخت نانو ذرات CuO/ZnO و ZnO/ZnCr2O4 با استفاده از روش تركيبي و امواج الكترومغناطيسي
313
سنتز و بررسي ساختار كمپلكس هاي فلزي مس و روي با داروهاي ضد درد غير استروييدي و بررسي خاصيت آنتي باكتريايي آنها
314
سنتز و بررسي ساختار ملكولي هيدروكسي آپاتيت استخلاف شده با سيليكون با استفاده از تكنيكهاي اسپكتروسكوپي Raman،IR
315
سنتز و بررسي ساختار مولكولي شيشه - سراميكهاي زيست فعال با استفاده از تكنيكهاي اسپكترسكوپي IRو Raman
316
سنتز و بررسي ساختار و خواص شبكه هاي ابرمولكولي بر پايه كوپليمر سه بلوكي n-‌ بوتيل‌متاكريلات/Guanine-NCO
317
سنتز و بررسي ساختار و خواص شبكه هاي ابرمولكولي پليمري بر پايه كوپليمر رندوم n- بوتيل متااكريلات/Guanine-NCO
318
سنتز و بررسي ساختار و خواص كوپليمرهاي مزدوج جديد بر پايه موتومرهاي ايميدي، اتري و تيوفني با گاف انرژي پايين با قابليت...
319
سنتز و بررسي ساختار و خواص مغناطيسي نوارهاي نانوكريستالين خانواده FeSiB
320
سنتز و بررسي ساختار و گزينش پذيري پليمر قالب مولكولي كروي براي دارو تتراسايكلين
321
سنتز و بررسي سيليكاهاي نانوپروس اصلاح شده با گروه هاي عاملي آلي و كاربرد آنها براي حذف يونهاي لانتانيم و سريم
322
سنتز و بررسي سينتيك واكنش ساخت پاراتولوئن سولفونيك اسيد و كاربرد آن در پوشش سطح به عنوان يك كاتاليزور
323
سنتز و بررسي سينتيكي بلور مايع پارمتوكسي بنزآليدين پارامتيل آنيلين (MBMA)
324
سنتز و بررسي سينتيكي رزين هاي اپوكسي آكريلات پخت شونده با uv
325
سنتز و بررسي شيشه سراميك سيستم
326
سنتز و بررسي شيشه هاي حاوي يد و فسفر براي كاربرد در براكي تراپي
327
سنتز و بررسي عملكرد الكترودهاي سيستم مزومتخلخل كربني-نانو لوله كربني در فرآيند يون زدايي خازني
328
سنتز و بررسي عملكرد سلول خورشيد رنگدانه اي تيتانياي رمز و ساختار
329
سنتز و بررسي عملكرد نانو لوله هاي كربني ايجاد كننده احتراق
330
سنتز و بررسي عوامل موثر بر ريز ساختار نانو ميله هاي TIO2
331
سنتز و بررسي عوامل موثر در الكترو كوپليمريزاسيون و كوپليمريزاسيون آنيلين با آلفانفتيل آمين
332
سنتز و بررسي فروسيال ﴿Ferrofluid﴾
333
سنتز و بررسي فعاليت كاتاليستي موليبدن محبوس شده در شبكه هاي نانو حفره فلز آلي (MOF)
334
سنتز و بررسي كاتاليستي كگين هاي محبوس شده در كپلرات هاي موليبدن- آهن
335
سنتز و بررسي كربوكسي متيل كيتوسان در زمينه دارورساني
336
سنتز و بررسي كمپلكس هاي دو هسته اي برخي فلزات واسطه با پل اگزالات و ليگاند تري اتيلن تترا آمين
337
سنتز و بررسي كمپلكس هايي از ليگاندهاي داراي اتم هاي دهنده اكسيژن و نيتروژن با دو تا سه فلزواسطه
338
سنتز و بررسي كوپليمر سه دسته اي به روش پليمريزاسيون آنيوني , synthesis of three block copolymer of living anionic polymerization
339
سنتز و بررسي كوپليمرهاي بلوكي زيست تخريب پذير
340
سنتز و بررسي كيتوسان متاكريلات براي كاربرد در پزشكي
341
ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ- N,`N- ﺑﻴﺲ -2ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ -5-x- فنيل استيك ﴾اسيد و كمپلكس آهن آن﴿كود آهن ﴾
342
سنتز و بررسي محاسباتي توتومري تيون-تيول ايزومرهاي پيريديل-4،2،1-تري آزول ها در فاز گازي ودرمحلول با روش DFT
343
سنتز و بررسي مسائل تخمين و كنترل بهينه سيستم هاي دو بعدي
344
سنتز و بررسي مغناطيسي فريت نيكل تهيه شده به روش شيميايي
345
سنتز و بررسي مغناطيسي نانو ذرات فريت آهن در حضور فعال ساز سطحي براي كاربرد در تصوير برداري پزشكي
346
سنتز و بررسي ميكروذرات و نانوذرات پليمر قالب مولكولي براي داروي ديكلوفناك سديم به عنوان سيستم دارورسان
347
سنتز و بررسي ميكروكپسول هاي حاوي روغن بزرك با پوسته ي پلي (ملامين-اوره-فرمالدهيد)
348
ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ اﻛﺴﻴﺪ روي زﺋﻮﻟﻴﺖ
349
سنتز و بررسي نانو تيوب تيتانيوم اكسيد
350
سنتز و بررسي نانو ذرات نيمه رساناي cdse به روش شيميايي
351
سنتز و بررسي نانو ساختارهاي آلومينا، مطالعات محاسباتي NMR هيدرازينوترن ها و تاتومري تري آزول ها
352
سنتز و بررسي نانوچينش كوپليمرهاي سه بلوكي دوگانه دوست بر پايه پلي الفين ها در محيط هاي قطبي
353
سنتز و بررسي نانوذرات ليتيم آهن فسفات و كاربرد آن به عنوان مواد كاتدي در باتريهاي يون ليتيم
354
سنتز و بررسي واكنش اكسايش 3،2-دي هيدروكوئينازولين-4(1H)-ان ها
355
سنتز و بررسي واكنشهاي آلفا، بتا و بي نفتو كسي تترازول: تلاش براي تهيه تترازولهاي كايرال
356
سنتز و بررسي ويژگي فيزيكي نانوورقه‌هاي سلنيد موليبدن به روش اتوكلاو
357
سنتز و بررسي ويژگي هاي كامپوزيت پليمر ماتريسي با نانوذرات پروسكيتي
358
سنتز و بررسي ويژگي¬هاي الكترومغناطيسي و جذب مايكروويو در كامپوزيت¬هاي مغناطيسي نانولوله-هاي كربني با پوشش دي¬الكتريك و پليمر
359
سنتز و بررسي ويژيگي هاي نانوذرات پليمري بر پايه آكريليك براي دارو رساني كنترل شده
360
سنتز و بررسي ويژيگي هاي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان ديرسوز
361
سنتز و برق‌ريسي پليمر‌هاي ذاتا رسانا براي استفاده در لايه بافر سلول خورشيدي پليمري
362
سنتز و بكارگيري مايعات يوني جديد در تهيه استرها، آميدها و هتروسيكلهاي نيتروژن دار
363
سنتز و بكارگيري نانو كامپوزيت هاي گرافن اكسيد احياشده/پلاتين به عنوان لايه انتقال دهنده حفره در سلول هاي خورشيدي پليمري
364
سنتز و به كار گيري پليمر قالب مولكولي به عنوان يك فاز جامد انتخابگر در جداسازي و تعيين داروي دونپزيل هيدروكلرايد با روش اسپكتروفتومتري مرئي - ماورائ بنفش
365
سنتز و به كارگيري چارچوب هاي فلز آلي مغناطيسي HKUST-1 و ZIF-8 در فرآيند جذب سطحي داروهاي سفيكسيم و لاموتريژين از آب هاي آلوده
366
سنتز و به‌كارگيري مايعات يوني در ازدياد برداشت از مخازن نفتي
367
سنتز و بهبود بازدهي فتوكاتاليست نانوساختار پايه اكسيد تيتانيوم
368
سنتز و بهبود خواص پلي-3-هگزيل تايوفن توسط گرافن جهت كاربرد در سلول خورشيدي
369
سنتز و بهبود كاتاليست شامل زئوليت USY براي توليد بيشينه تركيبات تقطيرمياني از نفت گاز خلأ
370
سنتز و بهينه سازي ذرات نانوساختار هيدروكسي آپاتيت مزوپور و بررسي جذب و رهايش دارو
371
سنتز و بهينه سازي ذرات نانوساختار هيدروكسي آپاتيت مزوپورو بررسي جذب و رهايش دارو
372
سنتز و بهينه سازي شرايط تهيه 2 ،4 ،6 ، 8 ، 10 ، 12 - هگزا بنزيل -2 ، 4 ، 6 ، 8 ،10 ، 12 - هگزا آزاايزو ورتزيتان( HBIW) توسط امواج اولتراسونيك
373
سنتز و بهينه سازي نانو مواد يديد مس (CuI) و يديد جيوه (HgI2)
374
سنتز و بهينه سازي هيدروژل ابرجاذب برپايه ثعلب به منظور جذب فلزات سنگين
375
سنتز و بهينه‌سازي تركيبات پلي‌كربوكسيلاتي در صنايع بتن مسلح به‌عنوان فوق‌روان‌كننده و بررسي مقاومت خوردگي آن‌ها به‌عنوان بازدارنده در محيط
376
سنتز و پايدارسازي نانو سيال مغناطيسي جهت مصارف پزشكي
377
سنتز و پايدارسازي نانو كامپوزيت TiO2/Ag:Fe جهت تكميل چند منظوره كالاي پلي استر
378
سنتز و پليمريزاسيون منومرهاي استخلاف شده با سيتريك اسيد و بررسي خواص كوپليمرهاي حاصل
379
سنتز و تثبيت نانوذرات مغناطيسي و پورفيرين بر سطح مزوپروس سيليكا و كاربرد آن در واكنش هاي پليمريزاسيون اولفين ها، اكسايش، سنتز هتروسيكل ها و حذف آلاينده ها
380
سنتز و تعيين خصوصيات پلي(2- متوكسي-5- (2- اِتيل هِگزيل اُكسي)- پارا- فنيلِن وينيلِن) جهت استفاده در ديودهاي پليمري ساطع كننده نور
381
سنتز و تعيين خصوصيات داربست كامپوزيتي كيتوسان – ژلاتين – نانوديوپسايد جهت كاربردهاي مهندسي بافت
382
سنتز و تعيين خواص پلي يورتانهاي زيست سازگار جديد و بررسي خون سازگاري آنها
383
سنتز و تعيين ساختار كاتاليزگرهاي هتروژون بر پايه نانو فريت عامل دار شده با كمپلكس فلزات واسطه و كاربرد آنها
384
سنتز و تعيين ساختار كمپلكس هاي CuL (pph3) X:X = C1, Br, I با ليگانهاي جديد بيس ( 4 - تري فلوئور و متوكسي بنزآلدهيد ) اتيلن دي ايمين، بيس (4-دي متيل آمينوبنزآلدهيد ) اتيلن دي ايمين و بيس ( 2- كلروبنزآلدهيد ) اتيلن دي ايمين
385
سنتز و تعيين ساختار كمپلكس هاي سرب (II) با ليگاندهاي 1 ،10- فنانترولين (PHEN) و 2 ، 2 بي پيريدين (BPY) و مخلوط آنيونهاي ( استات ، نيترات و پر كلرات ) (MIXED- IONS)
386
سنتز و تعيين ساختار كمپلكسهاي جديد بر پايه كادميم نيترات
387
سنتز و تعيين ساختار مشتقات جديد استايريل سيكلوهگز-2-انون ها در محيط بدون حلال
388
سنتز و تعيين ساختار مشتقات جديد استايريل سيكلوهگز-2-انون ها در محيط بدون حلال
389
سنتز و تعيين مشخصات نانو هيبريد نقاط كوانتومي گرافني و چارچوب فلز-آلي GQD@ZIF-8 و بررسي كاربرد آن به عنوان حسگر نوري سرب
390
سنتز و تعيين مشخصات نانوكاتاليست پلاتين بر روي پايه كربني Pt/C براي پيل سوختي غشاء تبادل پروتون
391
سنتز و تعيين مشخصات نانوهيبريد نقاط كوانتومي كربني و چارچوب فلز-آلي CQD@ZIF-8 و بررسي كاربرد آن به عنوان حسگر نوري يون جيوه (II)
392
سنتز و تعيين مشخصه هاي پلي اكسومتالانهاي فلزي و تنگستن قرارداده شده بر روي نگهدارنده هاي معدني و آلي و بررسي فعاليت كاتاليتيكي آنها
393
سنتز و تعيين مشخصه هاي كربونيل هاي فلزي موليبدن و تنگستن قرار داده شده بر روي نگهدارنده ي پليمري و بررسي فعاليت كاتاليزوري آن ها
394
سنتز و تعيين ويژگي پليمر نشاندار يوني با حفره هاي نانو براي سريم به منظور استخراج و اندازه گيري آن با حسگر نوري بر پايه كاهش رنگ نانوذرات نقره
395
سنتز و تعيين ويژگي هاي نانو غشاهاي زئوليتي MFI ، توسط جانشيني هم ريختي با عنصر بور با كمك گرمايش دو مرحله اي مايكروويو و بررسي خواص جداسازي ايزومرهاي زايلين در فرايند تراوش تبخيري
396
سنتز و تهيه كامپوزيت هاي فوم سخت پلي يورتان
397
سنتز و تهيه نانو كامپوزيت پليمره عامل¬دار شده و بررسي كارايي آن در كاهش باقيمانده داروهاي مسكن غير¬استروئيدي از محيط¬هاي آبي
398
سنتز و توصيف نانو كامپوزيت آهن كربن نيتريد گرافيتي به عنوان فتوكاتاليزور فعال نور مريي براي تخريب رنگ آبي متيلن
399
سنتز و توصيف نانو كامپوزيت و كربن فعال شده و فعاليت فوتوكاتاليتيكي انها بر روي تخريب متيلن ابي
400
سنتز و توليد اكستروديت يك پارچه زئوليت 5Aو بررسي جذب آن بوسيله پارافين هاي بلند زنجير
401
سنتز و توليد الياف نانواستر از بيوماس سلولي و آنزيم پلي استر سنتاز تثبيت كننده هاي ازت
402
سنتز و خالص سازي نانو دندريمر پامام با گروه هاي انتهايي هيدروكسيل
403
سنتز و خواص رزينهاي اكريليك حاوي نانو ذرات سيليكاتي اصلاح شده مورد استفاده درصنايع رنگ
404
سنتز و خودمونتاژي پلي گلايسيدول شاخه دار اصلاح شده با پايانه بنزوئيلي و توليد نانو ذرات اكسيد مس به روش سل- ژل
405
سنتز و دوستدار محيط زيست نانو ذرات نقره
406
سنتز و رفتار كاتاليتيكي نانو ذرات نيكل پايدار شده با نمك هاي آلكيل آمونيم بروميد در محيط آبي
407
سنتز و روكش كاري همزمان موليبدن بر روي فولاد زنگ نزن آستيني 304 با استفاده از فرآيند ŸGTAW
408
سنتز و سينتيك الاستومرهاي پلي يورتان مقاوم در مقابل حرارت
409
سنتز و شكل دهي نانو كامپوزيت يگ/ نانو ذرات آلومينا وبهبود دانسيته، اندازه وتوزيع تخلخل
410
سنتز و شكل‌دهي نانوكامپوزيت آلومينا-منيزيا به روش ريخته‌گري دوغابي به منظور مشخصه‌يابي، تف‌جوشي و ساخت تك‌مرحله‌اي پنجره‌هاي اسپينلي شفاف
411
سنتز و شناسائي X-W هيدروكسي پلي ايزوپرن مايع
412
سنتز و شناسائي برخي نانو كودهاي فسفاته و بررسي خواص آنها
413
سنتز و شناسائي پلي گليكولها بروش پليمريزاسيون آنيونيك 1-2 واپوكسيدها و طراحي واحد پايلوت
414
سنتز و شناسائي رسهاي پل دار شده جديد با استفاده از كاتيونهاي +Al3،+Zn2،+Co2،+ Mn2،بررسي خواص كاتاليزوري Zn- PILC
415
سنتز و شناسائي كمپلكسهاي [Co(Saldpt)(Amine)]X X=Clo4,ph4B-Amine=mrpln,pprdn,prldn,bzlan,imdzl]و بررسي آنيون دار كردن حالت جامد
416
سنتز و شناسائي نانوپروفيرين ها و متالوپورفيرين ها ي مختلف مستقر بر روي بستر سيليكا و بررسي كاربرد كاتاليزوري آنها
417
سنتز و شناسائي يكسري از پليمرهاي مقاوم حرارتي جديد با گروههاي جانتب ترپيريديني
418
سنتز و شناسايي 1 4- بيس (2- پريديل) -2و3- دي آزا -1و3- بوتادين (2-bpdb) و پليمرهاي كوئورديناسيوني آن با برخي فلزات واسطه سري اول
419
سنتز و شناسايي 1 و ´1-(6-( پروپيل¬آمينو)-5،3،1-تري آزين-4،2-دي ايل) بيس پيريدينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز اسپيرو كوينازولينون ها
420
سنتز و شناسايي 1، 1﴿6-﴿ پروپيل آمينو﴾-5،3،1- تري آزين- 2، 4- دي يل﴾ بيس﴿ نيكوتينيوم تترا كلروفرات﴾تثبيت شده روي نانوسيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز 1، 5- بنزودي آزپين ها
421
ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎيي 1و4 -بيس﴿2پيريديل ﴾ 2-3 -دي آزا 1و3 -بوتادين (2-bpdb)وﭘﻠيمرهاي ﮐﻮﺋﻮردﯾﻨﺎﺳﯿﻮﻧﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰات واﺳﻄﻪ ﺳﺮي اول
422
سنتز و شناسايي 3-متيل ايميدازوليوم-N-پروپيل سولفونيك اسيد تري فلوئور و متان سولفونات تثبيت شده بر روي نانو ذرات فرو مغناطيس و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در تهيه ي ايزوبنزوفوران1-(3H)-اون ها در غياب
423
سنتز و شناسايي 5، 10، 15، 20- تتراكيس (4- هيدروكسي متيل فنيل) پورفيرين كبالت (ΙΙΙ) و تهيه نانوكامپوزيت آن با گرافن اكسيد و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن
424
سنتز و شناسايي Ag3PO4-g-C3N4/CFF به عنوان يك فتوكاتاليست كارآمد براي تخريب رنگ رودامين ‌بي
425
سنتز و شناسايي a-آمينونيتريل ها، كومارين ها و 1- آميدوآلكيل-2- نفتول ها با استفاده از مايع يوني اسيدي N- متيل پيروليدونيوم هيدروژن سولفات در شرايط بدون حلال
426
سنتز و شناسايي CdO در مقياس نانو
427
سنتز و شناسايي ‍CUS در مقياس نانو
428
سنتز و شناسايي Graft هاي PEG بر پليمرهاي آكريلاتي با كاربرد كنترل رهايش تركيبات فعال زيستي
429
سنتز و شناسايي In2O3 در ابعاد نانو بوسيله روشهاي مختلف
430
سنتز و شناسايي آريل آزيدها و آريل آمين هاي مختلف در حضور يون هاي فلزي مس﴿I﴾، مس ﴿II﴾ و ليگاند اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد و بررسي محاسبات تاتومري شدن مولكول هاي زيستي باي اوره و آلوفانيك اسيد
431
سنتز و شناسايي آمينو كلات هاي كلسيم و ارزيابي كارايي تغذيه برگي آنها در خيار گلخانه اي
432
سنتز و شناسايي آمينوكلات هاي آهن و روي و بررسي تاثير آن ها بر ظرفيت آنتي اكسيداتيو، عملكرد و كيفيت تغذيه اي گياه
433
سنتز و شناسايي آنيونومرهاي پلي اوره-يورتان زيست تخريب پذير پايه آبي بر پايه لوسين انيدريد و پلي اتيلن گليكول 1000 به عنوان فاز نرم
434
سنتز و شناسايي آهن اكسيد در مقياس نانو
435
سنتز و شناسايي از كمپلكس هاي فلزات واسطه رديف اول با برخي از شيفت بازار هاي مشتق شده از تري آزين
436
سنتز و شناسايي اسپيرو كروان اترهايي با چند حلقه آروماتيك استفاده از كاتاليزورهاي اسيدي هتروژن در سنتز مشتقات پيرول
437
سنتز و شناسايي الگوهاي رفتاري مخرب به منظور ارائه يك رويكرد مبهم¬سازي رفتاري
438
سنتز و شناسايي اليگومر سه عاملي يورتان متا آكريلات تابش پز
439
سنتز و شناسايي ايروژل سيليس اصلاح شده با گروه هاي آمين و تهيه بلانكت ليفي ايروژلي آن با منسوج پلي استري در فشار محيط
440
سنتز و شناسايي ايروژل هيبريدي اپوكسي/سيليس و تهيه بلانكت ليفي ايروژلي آن با منسوج پلي استري در فشار محيط
441
سنتز و شناسايي ايروژل هيبريدي پلي وينيل الكل/سيليكا و تهيه بلانكت ليفي ايروژلي از آن در شرايط فشار محيط و با استفاده از منسوج پلي استري
442
سنتز و شناسايي برخي از تركيبات پلي آمين
443
سنتز و شناسايي برخي از تركيبهاي فسفر آميد
444
سنتز و شناسايي برخي از مشتقات چالكون، سنتز كمپلكس هاي آن ها با فلزات واسطه و مطالعه برهم كنش اين تركيبات با DNA و BSA
445
سنتز و شناسايي برخي از مشتقات چالكون، سنتز كمپلكس هاي آن ها با فلزات واسطه و مطالعه فعاليت هاي زيستي اين تركيبات
446
سنتز و شناسايي برخي از نانو كامپوزيت‌هاي سولفيدي و اكسيدي روي ، سرب و كادميم به روش هم رسوبي و بررسي خواص نوري، فوتوكاتاليستي و جذب سطحي آنها
447
سنتز و شناسايي برخي فسفرآميدها و تيوفسفرآميدها و مطالعه رفتار كوئورديناسيوني آن¬ها
448
سنتز و شناسايي برخي كمپلكس هاي كادميم (II) و نقره (I) با مشتقات 1 ، 2 ، 4- تري آزين
449
سنتز و شناسايي برخي كودهاي آمونيوم معدني (حاوي آهن و برخي عناصر كم مصرف) در مقياس نانو و بررسي خواص آنها
450
سنتز و شناسايي برخي ليگاند ها و كمپلكس هاي جديد باز شيف حاوي گرو‌ه‌هاي عاملي هالوژن
451
سنتز و شناسايي برخي ليگاندهاي سه پايه و خطي و تهيه باز شيف هاي مربوطه
452
سنتز و شناسايي بيسموت تنگستات عامل‌دار شده با پورفيرين
453
سنتز و شناسايي بيونانو كامپوزيت هاي پلي يورتان/خاك رس بر پايه سيكلوپپتيد 6،3- دي ايزوبوتيل 5،2- دي كتيوپيپرازين و فاز نرم1000-......
454
سنتز و شناسايي پالاديم تثبيت شده بر روي درختسان 5،3،1-تري‏آزين......
455
سنتز و شناسايي پالاديم سالوفن و كمپلكس پالاديم حاوي ليگاند 4-يدوآنيلين محبوس در شبكه فلز آليMIL-101 و كاربرد آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن سوزوكي
456
سنتز و شناسايي پراكنش كننده آنيوني يورتان آكريلات كربوكسيله شده تابش پز
457
سنتز و شناسايي پلي (آميد- ايميد)هاي فعال نوري جديد حاوي قطعات آمينواسيد
458
سنتز و شناسايي پلي آسپارتيميدهاي جديد حاوي گروه آويزان اسيدي و پلي آميدهاي داراي گروه آويزان ماليميدي
459
سنتز و شناسايي پلي ﴿آميد -ايميد﴾ها، پلي﴿استر-ايميد﴾ها و پلي﴿هيدرازيد-ايميد﴾هاي فعال نوري جديد حاوي L-آمينواسيدها به روش پليمر شدن تراكمي محلول، بين فازي، استفاده از امواج مايكروويو و مايعات يوني
460
سنتز و شناسايي پلي آميد و پلي اوره هاي جديد حاوي قطعات نفتاليني
461
سنتز و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ ها و پلي ﴿استر - ايميد﴾ هاي فعال نوري جديد حاوي واحدهاي آمينو اسيد و پاراترشيوبوتيل وكاليكس [4] آرن و بررسي توانايي جذب اين پليمر ها نسبت به يون هاي فلزي و اصلاح پلي اكريليك اسيد با مشتقات دي ال و دي آمين P- پارا ترشيوبوتيل كاليكس [4] آرن براي جذب يون هاي فلزي
462
سنتز و شناسايي پلي آميدها و كوپلي ايميدهاي فعال نوري جديد حاوي تري مليتيك فتاليك انيدريد، دي اسيد آروماتيك و قطعات آمينو اسيدهاي مختلف
463
سنتز و شناسايي پلي آميدهاي آليفاتيك جديد حاوي اتصالات يورازول و پيرول
464
سنتز و شناسايي پلي آميدهاي مشتق شده از L- فنيل آلانين و فتاليك انيدريد تحت تابش ريز موج در مايع يوني و پلي استرهاي آروماتيك بر پايه دي اسيد فعال نوري(2﴾-5 -[4- ﴿4-متيل-2-فتاليميديل پنتانويل آمينو﴾ بنزوئيل آمينو] ايزوفتاليك اسيد
465
سنتز و شناسايي پلي آميك اسيد شامل گروه بي-پيريدين و تهيه نانوكامپوزيت هاي مربوطه با خاك رس و بررسي اثرات جذبي آن ها در جداسازي Ni2+از محلول آبي
466
سنتز و شناسايي پلي ﴿اتر يورتان ﴾ هاي قطعه اي جديد بر پايه 3و6-دي ايزوبوتيل-2و5-دي كتوپيپرازين و پلي اتر پلي اولهاي مختلف و مقايسه ميزان تخريب پذيري آنها در محيط هاي مختلف
467
سنتز و شناسايي پلي اترسولفون هاي مقاوم گرمايي جديد برپايه 4–آريل-2,6- بيس (4-هيدروكسي فنيل) پيريدين
468
سنتز و شناسايي پلي اترهاي مقاوم حرارتي جديد بر پايه 4-آريل-2و6-بيس ﴿4- برومومتيل فنيل﴾ پيريدين و دل ال هاي تجاري
469
سنتز و شناسايي پلي ﴿اتر-يورتان-اوره﴾ هاي قطعه اي جديد بر پايه ي دي آمين شامل 2، 4، 5-تري آريل ايميدازول
470
سنتز و شناسايي پلي ﴿اتر-يورتان﴾هاي جديد بر پايه L-لوسين انيدريد با قابليت هيدروليز و بررسي امكان انجام واكنشها در محيط مايعات يوني
471
سنتز و شناسايي پلي اتيلن اكسايد و كوپلي مر استايرن -اتيلن اكسايد به روش آنيوني
472
سنتز و شناسايي پلي استايرن و پلي متيل متاكريلات داراي گروه هاي انتهايي ترپيريديني به كمك روش پليمري شدن انتقال زنجير برگشت پذير افزايش-تجزيه
473
سنتز و شناسايي پلي ﴿استر- ايميد- ايمين﴾ ها﴿PEIIs﴾ و پلي﴿آزو-استر-ايميد﴾ هاي﴿PAEIs﴾ فعال نوري جديد به روش پليمرشدن فصل مشترك و يا با استفاده از تابش ريز موج
474
سنتز و شناسايي پلي ﴿استر-آميد﴾ هاي جديد نانو ساختار، آروماتيك و فعال نوري حاصل از N،N- بيس [ 2- متيل-3-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾ پروپانوآت﴾] ترفتال آميد و دي اسيد كلريدهاي آروماتيك
475
سنتز و شناسايي پلي استرايميد و نانو كامپوزيت هاي پلي استر ايميد/ دي اكسيد تيتانيوم جديد فعال نوري زيست تخريب پذير حاوي آمينو اسيدهاي مختلف در زنجيره اصلي و شاخه جانبي
476
سنتز و شناسايي پلي ﴿استر-ايميد﴾ها، نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿استر-ايميد﴾/ دي اكسيد تيتانيوم فعال نوري جديد مشتق شده از 4،4- تيوبيس ﴿2- ترشيوبوتيل 5- متيل فنول﴾ و آمينو اسيدهاي طبيعي مختلف
477
سنتز و شناسايي پلي استرهاي در بردارنده كروموفور تيازول و بررسي خواص نوري غير خطي آن ها
478
سنتز و شناسايي پلي اكريلو نيتريل عاملدار شده با منواتانول آمين و بررسي قابليت جذب رنگ آلي از محيط آبي
479
سنتز و شناسايي پلي اكريليك ذاتا رنگي بر پايه ي مواد رنگزاي نفتاليميد
480
سنتز و شناسايي پلي اكسو متالات استخلاف شده با سريم و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در واكنش‌هاي آلي
481
سنتز و شناسايي پلي اكسومتالات هاي ساندويچي جديد شامل كاتيون هاي VO2+ و UO2+ با استفاده از ساختار ناقص ولز-داوسون , Synthesis and characterization of new sandwich-type polyoxomataltes containing VO2+ and UO2+cations with lacunary wells-dawson structure
482
سنتز و شناسايي پلي الكتروليت ملامين فرمالدئيد سولفونه و بررسي اثر ابر نرم كنندگي يا روانكاري آن بر آميزه گچي
483
سنتز و شناسايي پلي اوره ها و پلي (اوره -يورتان ) هاي چند جزيي جديد بر پايه 4-(4-آمينوفنيل ) يورازول
484
سنتز و شناسايي پلي اوره هاي جديد بر پايه دي آمين آروماتيك جديد با اتصالات اتري و باقيمانده آنتراسني و نانوكامپوزيت هاي مربوطه با خاك رس
485
سنتز و شناسايي پلي ايميد سولفونه و پلي آميد-ايميد فعال نوري داراي گروههاي ايميدازولي بر روي زنجيرهي پليمري و بِلِند آنها جهت ساخت غشاي تبادل پروتوني در پيل سوختي
486
سنتز و شناسايي پلي ﴿بنزايميدازول﴾ حاوي گروه آويزان آميني و پلي آميد سولفونه شده و نانو كامپوزيت هاي مربوطه حاوي نانو لوله هاي كربني چند ديواره سولفون دار
487
سنتز و شناسايي پلي ﴿بنزايميدازول-آميد﴾ هاي جديد مشتق شده از قطعه بيس بنزايميدازول پيريديني و تهيه نانو كامپوزيت هاي نيكل و كبالت آنها
488
سنتز و شناسايي پلي هيدرازيدهاي آروماتيك غير مسطح مشتق شده از باز تروگر
489
سنتز و شناسايي پلي وينيل اترها به روش پليمريزاسيون كاتيوني
490
سنتز و شناسايي پلي يورتان هاي يوني خودرنگ جديد بر پايه سيستم پخش آبي و بررسي اثر نانوذرات خاك رس بر خواص فيزيكي-گرمايي آنها
491
سنتز و شناسايي پلي¬ايميدهاي شاخه¬دار از روش (A2+B3) و بلند آن با كوپلي¬ايميد سولفونه براي استفاده در غشاي تبادل پروتون پيل سوختي
492
سنتز و شناسايي پلي¬يورتان ذاتاً رنگي بر پايه‌ي مواد رنگزاي نفتاليميد
493
سنتز و شناسايي پلي﴿آميد-ايميد﴾ها،پلي﴿استر-ايميد﴾ها و پلي﴿ايميد-يورتان﴾ هاي فعال نوري جديد حاوي قطعات تري مليتيك و پيرو مليتيك انيدريد و آمينو اسيدهاي L-لوسين،L- ايزولوسين،S-والين،S-متيونين، آمين ها و دي ال هاي آروماتيك به روش پليمر شدن تراكمي محلول و حالت جامد
494
سنتز و شناسايي پليمر ﴿پارااستايرن سولفونيل﴾حاوي داروي سولفامتازين و بررسي نحوه آزادسازي دارو از آن
495
سنتز و شناسايي پليمر حامل 4داروي مختلف و بررسي رها سازي دارو از آن
496
سنتز و شناسايي پليمر خطي كروي ABA از آسكوربيك اسيدو پلي اتيلن گيلكول و نانوكپسوله كردن آن با فلزات Cu2+,Fe2+
497
سنتز و شناسايي پليمر كوئورديناسيوني جديدي از نقره (I) آزيد با استفاده از ليگاند 1 و4- بيس (4- پيريديل) 2 و3- دي آزاد - 1 و3- بوتا دي ان و استفاده از آن به عنوان پيش ماده براي تهيه نانو ذرات فلزي نقره
498
سنتز و شناسايي پليمر﴿پارا استايرن سولفونيل﴾پي پرازين و بررسي رها سازي كنترل شده دارو
499
سنتز و شناسايي پليمرهاي آلي متخلخل بر پايه تري آزين و بررسي رهايش كنترل شده داروي ضدسرطان سورافنيب با چهارچوب پلي ايميني
500
سنتز و شناسايي پليمرهاي شبكه اي شده از پليمرهاي طبيعي و بررسي كاربرد آنها در داروسازي
501
سنتز و شناسايي پليمرهاي فوق آب گريز پلي يورتاني و استفاده از آنها در پوششهاي مقاوم و خود تميز شونده
502
سنتز و شناسايي پليمرهاي كئورديناسيوني متخلخل بعنوان پيش ماده هاي جديد براي تهيه نانو ساختارهاي روي (II) اكسيد
503
سنتز و شناسايي پليمرهاي كئوردينانسي روي(II)، كادميوم(II) و نقره(I) با β–دي كتون هاي فلوئوردار و ليگاندهاي پل كننده مختلف
504
سنتز و شناسايي پليمرهاي كئوردينانسيوني جديد فلزات دو ظرفيتي در ابعاد نانو و مطالعه نظري اثر گروههاي الكترون كشنده و الكترون دهنده بر قدرت پيوند هيدروژني درون ملكولي ليگاند N - ﴿1- H بنز ﴿d) ايميدازول - 2 ايل ﴾ -4 - نيتروبنز و اميد
505
سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئورديناسيون(Ni(II),Mn(II),Zn(II)Cd(II, نانوپليمرهاي (Au(I,III), Ag(I ، نانوكمپلكسهاي(Sn(IV ، كمپلكسهاي(Ni(II).Co(II), (Pd(II و بررسي آنها در حسگر، نشر نوري و بيوشيميايي
506
سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئورديناسيوني سرب (II) با ليگاندهاي پل كننده آزيد،تيوسيانات و مشتقات پيريدين كربو كسيليك اسيد N- اكسيد
507
سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئوردينانسي جديدي از سرب (II) با نيكوتينيك اسيد N - اكسيد
508
سنتز و شناسايي پليمرهاي مايعات يوني به منظور استفاده در پيل سوختي
509
سنتز و شناسايي پليمرهاي مقاوم حرارتي جديد داراي گروه جانبي اكسازولوپيريدين
510
سنتز و شناسايي پليمرهاي موئورديناسيوني بيسموت (III) و تاليم (I) با نيكو تينيك اسيدN- اكسيد و پيكولينيك اسيد N- اكسيد
511
سنتز و شناسايي پودر نانوساختار ceo2دوپه شده با اكسيدهاي منيزيم .نيوييم و ايتربيم و بررسي خواص هدايت الكتريكي آنها
512
سنتز و شناسايي پودر نانوي اكسيدهاي سرب و...
513
سنتز و شناسايي پورفيرين اسيدي و مطالعه برهمكنش آن با ملانين مصنوعي(دوپا ملانين)
514
سنتز و شناسايي تركيب پليمري مس (II) با استفاده از ليگاند حاوي وانيلين، كاربرد آن در حذف فلزهاي سنگين و بهبود فعاليت فتوكاتاليتيكي تيتانيوم دي اكسيد
515
سنتز و شناسايي تركيب تري تانكستووانا دوسلنيك هتروپلي اسيد با فرمول.23H2o H7-sewv3o40
516
سنتز و شناسايي تركيب جديد نانومتخلخل شبكه آلي فلزي و اصلاح آنتوسط كاتاليست مناسب به منظور جذب و ذخيرهسازي گاز هيدروژن درصنعت نفت، گاز و پتروشيمي
517
سنتز و شناسايي تركيب مزومتخلخل سيليكاتي دوپ شده با فلزات به عنوان حسگر رطوبت
518
سنتز و شناسايي تركيب نانو ساختار كربني و عامل دار شده با گروه هاي عاملي آلي و كاربرد آن به عنوان يك جاذب جديد براي حذف و جذب تركيبات اسيدي موجود فرايندهاي صنعت نفت . گاز و پتروشيمي
519
سنتز و شناسايي تركيب نانو ساختار كربني و عامل دار شده با گروه هايعاملي آلي و كاربرد آن به عنوان يك جاذب جديد براي حذف و جذبتركيبات اسيدي موجود در فرايند هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
520
سنتز و شناسايي تركيب نانو متخلخل كربن نيتريدي عامل دار شده با ملامين و استفاده از آن براي حذف برخي از فلزات سنگين سمي
521
سنتز و شناسايي تركيب نانو نقره با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد نقره (I) با استفاده از ليگاند 8- هيدروكسي كوئينولين
522
سنتز و شناسايي تركيبات پر انرژي پلي نيتروژني جديد
523
سنتز و شناسايي تركيبات جديد از هيبريدهاي آلي - معدني ، ايميدازول و 1،2- دي آمينوپروپان با پلي اكسومتالات ها , synthesis and characterization of new hybrids of organic-inorganic, imidazole and 1, 2-diaminopane compounds with polyoxometalates
524
سنتز و شناسايي تركيبات جديد بر پايه ي سالفن و بررسي خواص آن ها
525
سنتز و شناسايي تركيبات جديد نانو متخلخل آلي فلزي اصلاح‌شده با يون‌هاي سديم و ليتيم و استفاده از آن براي ذخيره‌سازي گاز هيدروژن
526
سنتز و شناسايي تركيبات جديد نانوكامپوزيت پورفيرين-گرافن-TiO2 و بررسي فعاليت كاتاليزگري نوريآن‌ها براي تخريب نارنجي متيل و غيرفعال‌سازي باكتري اشريشياكولي
527
سنتز و شناسايي تركيبات جديدي از مواد فلورسنتي بر پايه مشتقات نفتاليميد
528
سنتز و شناسايي تركيبات جديدي از هتروسيكل هاي كرومني
529
سنتز و شناسايي تركيبات حلقوي پورفيرازين
530
سنتز و شناسايي تركيبات كوئورديناسيون داراي ليگاندهاي كربوكسيليك اسيد با فلز قلع
531
سنتز و شناسايي تركيبات مدلي ويتامين ب12 و نانوذرات فلزي با استفاده از كاهنده ها و مواد فعال سطحي گياهي به روش شيمي سبز
532
سنتز و شناسايي تركيبات نانو متخلخل شبكه فلزي- آلي جديدو اصلاح آنها توسط فلزات قليايي به منظور جذب گاز متان
533
سنتز و شناسايي تري بلوك كوپليمر استايرن- ايزوپرن-استايرن به روش آنيوني
534
سنتز و شناسايي تعدادي از استرهاي فسفات با استفاده از الكل ها و كاربرد آنها به عنوان مواد تاخير انداز شعله در پارچه كتان
535
سنتز و شناسايي تعدادي از پلي آمين هاي بزرگ حلقه ي جديد داراي بازوي جانبي
536
سنتز و شناسايي تعدادي از پلي آمين‌هاي بزرگ حلقه‌‌ي جديد داراي بازوي جانبي
537
سنتز و شناسايي تعدادي از تركيب صهاي تايوسمي كاربازيد و1، 2، 4- تري آزول - 3 - تايول با استخلاف صهاي جديد
538
سنتز و شناسايي تعدادي از تركيبات جديد-N تايواوره ، ايميدازول -2- تيول و مشتقات تيواستخلافي مربوطه
539
سنتز و شناسايي تعدادي از ليگاندهاي باز شيف بزرگ حلقه و بزرگ غير حلقه اي حاوي اتم هاي دهنده مختلف و برخي كمپلكس هاي مربوط با يون هاي فلزي منگنز ﴿II﴾، روي﴿II﴾، كادميم﴿II﴾و مس﴿II﴾
540
سنتز و شناسايي تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده براي كاربرد كاتاليزوري در واكنش هاي حفاظت گروه عاملي الكلي و واكنش هاي چند جزئي بر پايه تركيبات كربونيلي
541
سنتز و شناسايي جاذب نانومتخلخل شبكه آلي فلزي MIL-101 و هيبريد آن با نانولوله هاي كربني جهت جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي
542
سنتز و شناسايي جاذب هاي كربني مزومتخلخل مغناطيسي، دو حفره اي و عامل دار شده و مطالعه فعاليت آن ها در گوگردزدايي از سوخت ها
543
سنتز و شناسايي جاذب هاي كربني مزومتخلخل و كربن مزومتخلخل اصلاح شده با نانوذرات آهن اكسيد و بررسي عملكرد آن ها در حذف دي بنزوتيوفن از مدل سوخت
544
سنتز و شناسايي جاذب هاي مزوپروس اصلاح شده با گروه عاملي آلي وكاربرد آن درحذف و جذب كلرو فنول ها از محيط آبي
545
سنتز و شناسايي جاذب هاي نانو متخلخل سيليكاتي اصلاح شده با گروههاي آميني و اكسيدهاي فلزي جهت جذب گاز هيدروژن سولفيد
546
سنتز و شناسايي جاذب هاي نانو متخلخل سيليكاتي و اصلاح آنها با تركيبات آميني و اكسيد هاي فلزي براي جذب گاز دي اكسيد كربن
547
سنتز و شناسايي جاذب هاي نانو متخلل شبكه هاي آلي فلزي و سيليكاتي اصلاح شده با گروه هاي آميني جهت جذب گاز CO2 در در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
548
سنتز و شناسايي چارچوب فلز-آلي از فلز زيركونيوم و ليگاندهاي كربوكسيلاتي و كاربرد آن
549
سنتز و شناسايي چارچوب هاي آلي پايه-تري آزيني مشبك، پيوندزدن و رشد آنها بر روي سطح نانوذره هاي سيليكاي متخلخل
550
سنتز و شناسايي چارچوب هاي آلي فلزي مغناطيسي جديد به عنوان جاذب هاي قابل بازيافت در حذف برخي از رنگ هاي كاتيوني از محلول هاي آبي
551
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي از كروم و مس و بررسي كاربردهاي آن ها
552
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي بر پايه زيركونيوم و كاربرد آن در كاتاليزگري واكنش هاي تهيه ايميدازول هاي سه استخلافي و حسگري الكتروشيميايي
553
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي بر پايه كادميوم و كروم و بررسي كاربرد آن ها در فرآيند كاتاليزگري سنتز ايميدازول ها و تهيه ساختارهاي هسته-پوسته براي حسگري
554
سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي نانو متخلخل ستوني - لايه اي بر پايه فلز روي (II) و استفاده از آن براي آشكارسازي و حذف انتخاب پذير كاتيون هاي فلزي
555
سنتز و شناسايي چالگون هاي جديد از دي الدهيدها با زنجيره هاي چهار، پنج و شش كربنه و تبديل آن به مشتقات پيرازولين
556
سنتز و شناسايي چند تركيب اورگانوفسفر
557
سنتز و شناسايي چند فسفرآميد
558
سنتز و شناسايي چهارچوب هاي آلي كووالانسي متخلخل بر پايه حلقه تري آزين براي حذف فلزات سنگين (Cd(II و (Cu(II
559
سنتز و شناسايي چهارچوب هاي آلي كووالانسي متخلخل جديد بر پايه بنزايميدازول و حلقه هاي تري آزين و استفاده از آنها به منظور شناسايي يون Fe۳‎+‎
560
سنتز و شناسايي حامل هاي نانو ذره اي حاصل از اتصال پلي پوپيلين ايمين )PPI( اصلاح شده به پلي اتيلن ايمين )PEI( جهت استفاده در ژن درماني , The synthesis and characterization of carrier nanoparticles derived from the bonding of modified polyprooyleneimine)PPI( to polyethlenyleneimine)PEI(using in gene therapy
561
سنتز و شناسايي درخت سان هاي بر پايه تيول حاوي نانوذرات پالاديوم و مس (II) و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‏ها در برخي واكنش هاي آلي
562
سنتز و شناسايي دسته ي جديدي از پلي‌اكسومتالاتهاي ساندويچي حاوي فلزات واسطه در كمربند مياني و بررسي عملكرد كاتاليستي آنها در واكنش اكسيداسيون الكل ها و آلكن ها با استفاده از پراكسيد هيدروژن
563
سنتز و شناسايي دندريمرهاي TVTBA وTVTAP و كمپلكس هاي [Ru3Cl9(OH2)3(TVTBA)]،Ru3Cl9(OH2)3(TVTAP)],Ru3(DMF)12(TVTBA)] (TFA)9], و9(TFA)[Ru3(DMF)12(TVTAP)]، بررسي فعاليت الكتروكاتاليتيكي كمپلكس [Ru3Cl9(OH2)3(TVTAP)] در كاهش CO2 به CO
564
سنتز و شناسايي دندريمرهاي تري آزين حاوي مس (II) و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‏ها در برخي واكنش‏هاي آلي
565
سنتز و شناسايي دو تركيب پلي آمين نا متقارن و بررسي تئوري و تجربي بر روي واكنش هاي شيف باز
566
سنتز و شناسايي دو ليگاند باز شيف جديد بزرگ غير حلقه اي حاوي گروه هيدروكسيل و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،مس(II)،نيكل(II)،كبالت(II)،منگنز(II)،و آهن(III)
567
سنتز و شناسايي دو ليگاند باز شيف جديد بزرگ غيرحلقه اي حاوي گروه هيدروكسيل وكمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم (II) ، روي (II) ، مس (II) ، نيكل (II) ، كبالت ,(II) منگنز (II) و آهن (III)
568
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف جديد بزرگ غير حلقه اي حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و برخي كمپلكس هاي مربوطه با فلزات منگنز(II)،روي(II)،كادميم(II)،مس(II)،نيكل(II)،و كبالت(II)
569
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف جديد بزرگ غيرحلقه‌اي حاوي اتم‌هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و برخي كمپلكس‌هاي مربوطه با فلزات منگنز (II)، روي (II)، كادميم (II)، مس (II) نيكل(II) و كبالت (II)
570
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف جديد حاوي اتم هاي دهنده N2O4 و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي منيزيم ﴿II﴾،كادميم﴿II﴾،روي﴿II﴾،مس﴿II﴾،منگنز﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،آهن﴿III﴾و كبالت﴿II﴾
571
سنتز و شناسايي دو ليگاند بازشيف خطي جديد حاوي اتم هاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II) ، منگنز﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،آهن﴿III﴾،مس﴿II﴾،كبالت﴿II﴾وروي﴿II﴾
572
سنتز و شناسايي دو نانو حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون هاي Fe3‎+‎
573
سنتز و شناسايي دو نانو حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون‌هايFe3+
574
سنتز و شناسايي رزين آفتابگردان اپوكسي دار شده و بهبود خواص ضد خوردگي آن به كمك رنگدانه روي آلومينيوم پلي فسفات
575
سنتز و شناسايي رزين اپوكسي ديكليسيديل اتربيس فنول A و بررسي پخت حرارتي آن با فتاليك ايندريد
576
سنتز و شناسايي زئوليت كانكرينايت و ژئوپليمر بر پايه كائولن و كاربرد آنها در تصفيه آب
577
سنتز و شناسايي زئوليت نانو حفره X و بررسي تاثير اندازه كاتيون بر رفتار حرارتي اين نوع زئوليت
578
سنتز و شناسايي زئوليتهاي فاجاسيت و بررسي خواص آنها
579
سنتز و شناسايي زين اپوكسي بيس فنل A و پليمريزاسيون تراكمي گرما پخت كامپوزيت بيس فنول A
580
سنتز و شناسايي ساختار نقاط كوانتومي كربني از نبات
581
سنتز و شناسايي ساختاري و مطالعه خواص حرارتي پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد نقره (I) از ليگاندهاي پيريديلي جهت تهيه نانو نقره
582
سنتز و شناسايي سه كمپلكس جديد جيوه (II)،با نمك فسفونيوم
583
سنتز و شناسايي سوپرا مولكول جديد سرب (II) با ليگاند هيستدين و استفاده از آن براي تهيه نانو ساختارهاي سرب (II) اكسيد
584
سنتز و شناسايي سورفكتنت¬هاي غير يوني دوستدار محيط برپايه آلكيل پلي گليكوزيدها و بررسي اثر آن ها در افزايش بهره وري نفوذ و نگهداري آب خاك و مقايسه اثر تلفيق آن ها با بايوچار پوست برنج و زئوليت كلينوپتيلوليت
585
سنتز و شناسايي طيفي تيو فسفريك تري آميدها با فرمول c6H11)2N]3p(s)، (4-No2c6H4NH)3p(s) ، (c6H5cH2)2Np(s)(NHc6H4NH)، [(c6H5cH2)2N]3p(s)(c6H5cH2)2Np(s)(N(cH3)cH2c6H5)2)]
586
سنتز و شناسايي غشاءهاي تبادل يون بر پايه پلي فنيلن اكسيد و پلي تري آزول سولفونه شده جهت كاربرد در پيل هاي سوختي
587
سنتز و شناسايي غشاهاي پليمري تبادل‎كننده پروتون بر پايه پلي(اتر سولفون) جهت استفاده در پيل سوختي و مطالعه نظري عوامل مؤثر بر عملكرد غشاها در پيل سوختي
588
سنتز و شناسايي غشاهاي جديد مبادله كننده پرتون بر پايه پلي ايميدازول هاي سولفونه شده جهت كاربرد در پيل هاي سوختي پليمري
589
سنتز و شناسايي فتوكاتاليزور بر پايه ي نانوكامپوزيت ZnO-BiVO4 حساس شده با پورفيرين و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن در تخريب آلاينده هاي آلي و احياي گرافن اكسيد به گرافن
590
سنتز و شناسايي فعاليت كاتاليستي شبكه فلز-آلي با بازهاي شيف
591
سنتز و شناسايي فوتوكاتاليست هاي نانوساختار بر پاية نيوبيم(Nb)و بررسي كاربردهاي فوتوكاتاليستي اين تركيبات
592
سنتز و شناسايي فوق روان كننده ملامين فرمالدهيد سولفونه
593
سنتز و شناسايي فيلم هاي لايه نازك نانو كريستالين اينديم اكسيد واينديم اكسيد اصلاح شده و بررسي فعاليت هاي فوتو كاتاليتيكي آنها در تخريب رنگها
594
سنتز و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي(وينيل الكل) و نانوذره هاي تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با فوليك اسيد: بررسي فعاليت ضد باكتريايي و حذف رنگ كنگورد از محيط آبي
595
سنتز و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل الكل) تقويت شده با نانوذره هاي روي اكسيد - فوليك اسيد و ارزيابي آن براي حذف رنگ كنگورد و بررسي خواص ضد باكتريايي
596
سنتز و شناسايي كاتاليزگر جامد مغناطيسي زيركونيا پروپيل سولفونيك اسيد و كاربرد آن
597
سنتز و شناسايي كاتاليزگر گرافن اكسيد عامل دار شده IPD (يدو فنول دي استاته ) و بررسي كارايي آن در اكسايش الكل ها
598
سنتز و شناسايي كاتاليزگر نانو كامپوزيت مغناطيسي BaFe12O19/Al2O3 و استفاده از آن در سنتز تركيبات آلفا-آمينوفسفونات ها
599
سنتز و شناسايي كاتاليزور اسيدي بدست آمده از نانو ذرات سليكاي حاصل از سبوس برنج و استفاده از آن براي سنتز تركيبات فتالازين
600
سنتز و شناسايي كاتاليست Au/KIT-6 وكاربرد آن در تبديل اتيل لوولينات به γ - والرو لاكتون
601
سنتز و شناسايي كاتاليست بيسموت (III) قرار گرفته بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد پايدار شده با درختسان تري آزين و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در برخي واكنش هاي آلي
602
سنتز و شناسايي كاتاليست مس بر پايه چهارچوب هاي آلي- فلزي و بررسي نقش كاتاليستي آن در اكسايش سيكلوهگزان به مخلوط سيكلوهگزانول - سيكلوهگزانون،تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت آلژينات /Fe3O4/ دوپامين و بهينه سازي رهايش كنترل شده دارو از آن در شرايط مختلف
603
سنتز و شناسايي كاتاليست مس فتالوسيانين قرار گرفته روي پلي‌وينيل كلرايد به عنوان بستر جامد و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ كنگورد
604
سنتز و شناسايي كاتاليست ناهمگن جديد بر پايه كامپوزيت فلز-آلي/ زئوليت ZSM-5 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد در حضور مايع يوني
605
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي جديد بر پايه ي اسكلت هاي فلز- آلي به روش الكتروريسي
606
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي جديد ناهمگن و قابل بازيابي بر پايه واناديم و مس و مطالعه رفتار كاتاليستي آنها در انجام واكنش هاي اكسايش متا-زايلن، سيكلوهگزن و بنزن
607
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي حاوي فلز مس بر پايه نانولوله هاي كربني و پلي استايرن و بررسي عملكرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن
608
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي مس(II) مشتق شده از ليگاندهاي دي تيول و بازشيف هيبريد شده با پلي اكسومتالات و گرافن اكسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ‏ها در سنتز تري آزول ها و اپوكسايش آلكن ها
609
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي ناهمگن با استفاده از كيتوسان اصلاح شده، سنتز و شناسايي سنسور بر پايه ي گرافن اصلاح شده براي شناسايي آب اكسيژنه
610
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي ناهمگن جديد بر پايه ليگاندهاي N-هتروسيكل-كاربن و مايع هاي يوني قرار گرفته بر چارچوب هاي فلز-آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد
611
سنتز و شناسايي كاتاليست هاي هيبريدي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با برخي فلزات سري اول واسطه قرار گرفته در نانوساختارهاي 15-SBA و بررسي كاربرد كاتاليستي آنها در اكسايش الكل ها، آمين ها و سولفيدها
612
سنتز و شناسايي كاتاليست واناديم اكسيد تثبيت شده بر روي بستر زيركونيوم فسفات و كاربرد آن در واكنش اكسايش اورتوزايلن با استفاده از اكسيژن مولكولي
613
سنتز و شناسايي كالكوژنيد چهارتايي (Cu2ZnSnS4 (CZTS در مقياس نانو و بررسي خواص آن
614
سنتز و شناسايي كامپوزيت آلي - معدني MMoO4/Polyaniline
615
سنتز و شناسايي كامپوزيت نانو ميله روي اكسيد - گرافن و افزايش فعاليت كاتاليزگري نوري تركيب سنتز شده در ناحيه مرئي با پورفيرين
616
سنتز و شناسايي كامپوزيت هاي بر پايه سيليسيم متخلخل و بررسي كاربردهاي كاتاليزوري آنها در فرآيند حذف گوگرد از تركيبات نفتي و حذف نيترات از آب
617
سنتز و شناسايي كامپوزيت هاي پليمري جديد بر پايه گرافن عامل دار براي استفاده در تشخيص و درمان سرطان
618
سنتز و شناسايي كامپوزيت‌هاي نانو حفره از مواد مزوحفره و چهارچوب‌هاي فلزي آلي بر پايه عناصر آهن، مس و روي و بررسي كارايي آن‌ها در جداسازي گاز CO2 از مخلوط CO2/CH4
619
سنتز و شناسايي كليتورهاي ال-كارنوزين و پورفيرين براي سم زدايي بيولوژيكي و بررسي مكانيسم تاثيرات آنها بر روي برخي نمونه هاي درماني
620
سنتز و شناسايي كمپكس هاي كبالت 2 با ويتامين k3و آمينو اسيد ها به عنوان مشابه زيستي ويتامين b12
621
سنتز و شناسايي كمپلس هاي فلزي با ليگاند باز شيف سه دندانه 2- (2- نيتروفنيل تيو) -N- ( ( پيريدين-2- ايل) متيلن) بنزين آمين
622
سنتز و شناسايي كمپلكس اي نيكل (II با مخلوط ليگاندهاي دي آمين و متاآكريليك اسيد
623
سنتز و شناسايي كمپلكس جديدي از پلاتين )II( با ليگاند شيف باز چهارداندانه 2-))e(-)2-)2-)pyridin-2-yl(ethylthio(methyl(-4-methoxyphenol و مطالعه نظري آن به كمك نرم افزار ADF , synthesis and characterization of a new platinum )II( complex with tetradentate sciff base ligand: 2-))e(-)2-)2-)pyridin-2-yl(ethylthio(methyl(-4-methoxyphenol and theoretical computations by ADF 9002 soft ware
624
سنتز و شناسايي كمپلكس دوهسته اي سرب (II) با ليگاندهاي ۴- نيتروفنيل سياناميد و 1و 10- فنانترولين و بررسي خواص ضدباكتريايي و آنتي اكسيداني كمپلكس
625
سنتز و شناسايي كمپلكس فسفر ايليد پايدار ﴿FBPPY﴾ با نقره و كمپلكس هاي ارتوپالاديت فسفر ايليد ﴿PhBPPY﴾ با برخي از آمينو اسيدها ﴿N،O﴾
626
سنتز و شناسايي كمپلكس فلزي پورفيرين هاي الكلي و استري با فلزات كبالت و روي و تثبيت آن ها بر سطح نانوذرات مغناطيسي Fe3O4@ZrO2 و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن ها در تخريب متيلن بلو
627
سنتز و شناسايي كمپلكس قلع پورفيرين استري با استخلاف هاي آروماتيك و تثبيت آن بر روي نانو ذره مغناطيسي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن در تخريب آلاينده ها (متيلن بلو)
628
سنتز و شناسايي كمپلكس كبالت‌پورفيرين آميديوتثبيت آن بر روي بيوپليمر كيتوسان جهت بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري (تخريب متيلن بلو)
629
سنتز و شناسايي كمپلكس مس (11) با آمين جفت شده با نفتوكينون به عنوان آنتي اكسيدانت , Cu)11(complexs with amine coupled to naphthoquine as potent antioxidant agents
630
سنتز و شناسايي كمپلكس مس (II) با ليگاندهاي پنج دندانه تك آنيوني و دو آنيوني
631
سنتز و شناسايي كمپلكس نيكل-اوره و ارزيابي تاثير آن بر متابوليسم نيتروژن، عملكرد و كيفيت تغذيه اي كاهو
632
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ( II ) Zn باليكاند 1-﴿ N - ساليسيليدن ايمينو ﴾- 2- ﴿ N, N- دي اتيل آمينو اتان ﴾
633
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي (ӀӀ(Ni با ليگاند چند دندانه مشتق شده از 2(-2-آمينواتيل آمينو) اتانول
634
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي )amine : pprdn, prldn, mrpln, imdzl)): Bph4, Clo4) Co ((D)(DOH)pn)(Amine)Cl[PF6 ; (Amine:imdzl, aniln) Co (Salpn)(Amiرسي كيفي آنيون دار كردن حالت جامد
635
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي Cu(II) با ليگاند HPLeu
636
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي cu)II(، zn)II(، cd)II(، co)II( با 3،4 دي آمينو - 1،2،4 تري آزول , cd)II( complexes of 3,4 diamino 1,2,4triazole ،zn)II(، synthesis and characterization of co)II(, cu)II(
637
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي K2)PtCL2)PPh3(2(,K2)pTCL6(,)pT)PPh3(4( و بررسي سينيتيكي انجام واكنش C06 با كمپلكس K2)Ptcl2)PPh3(2( , Synthesis and characterization of K2)PtCL2)PPh3(2(,K2)pTCL6(,)pT)PPh3(4( complexes and reaction kinetic study of C06 with K2)pTCL6(,)pT)PPh3(4
638
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي PPmn= N-(2-pyridinecarboxaldehyde)-pyridine-2-methylimine[Zn(PPmn)X]+
639
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي trans-[Co (mac-N4) (amine)2 ] (C1O4)3 Mac-N4=diamine [(1,8 bipheny1) 1,3,6,8,10,13,-hexaazacyclotetradecan]1
640
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي trans-[Co(salpn) (N3) (Amine)] و بررسي تاثير قدرت بازي آمين بر روي ليگاند آزيدو
641
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي Zn (II) Cu (II) با ليكاند 2- ﴿پيريدين -2- ايل متيلن آمنيو﴾ استات
642
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي Zn)11( , Cu)11( , Ni)11( , Co)11( با استفاده از ليگاند هاي 3- آمينو - 1،2،4- تري آزول و 1، 2 ، 4- تري آزين 3-و 5- دي اون , synthesis and characteriz ation of Zn)11( , Cu)11( , Ni)11( , Co)11(complexes with 3- amino 1,2,4 triazine -3 , 5dione
643
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آزا كر اون هاي باعامل الكلي آويزان با فلزات سنگين
644
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آلي فلزي جيوه (II) با ليگاند هاي فنيل سياناميد و بررسي كاربرد الكترو كاتاليستي كمپلكس نقره فنيل سياناميد
645
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آهن و واناديم (اكسو واناديم) با ليگاند هاي ماكروسيل آزاكراون
646
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آهن﴿II﴾،كبالت﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،مس﴿II﴾،از بيس ﴿1 آلومينيوم -2 آمينوپروپان﴾ پيريدين -2 و 6 دي كربوكسيلات
647
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي آهن﴿III﴾،كبالت﴿II﴾،نيكل﴿II﴾،مس﴿II﴾،و روي﴿II﴾،با 4-﴿﴿2-﴿4- هيدروكسي فنيل﴾اكسازوليدن-3- ايل﴾ اتيل ايمينو﴾ متيل﴾ فنل
648
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديت a-كتوفسفر ايليدهاي پايدار(FBPPY﴾ و (BrBPPY﴾درموقعيت اندو و كاربرد كاتاليستي آنها در واكنش كوپل سوزوكي
649
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديت داراي ليگاند فسفر ايليد: مطالعه ي بر همكنش كمپلكس ها با DNA و پروتئين و بررسي رفتار كاتاليستي كمپلكس هاي ارتوپالاديت در واكنش سوزوكي
650
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديت ليگاندهاي آليزارين زرد GG و R، تثبيت آنها بر بسترهاي تيتانيم دي اكسيد، پلي استايرن - دي وينيل بنزن و كاربرد آنها در واكنش كاتاليستي ناهمگن سونوگاشيرا تحت شرايط بدون مس
651
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپالاديتa - كتوفسفرايليدهاي پايدار (BrBPPY) ,(NO2BPPY),(PhBPPY) درموقعيت اندوباليگاندهاي دو دندانه اي فنانترولين بي پيريدين، 1و2- بيس دي فنيل فسفينواتان و 1و 3- بيس دي فنيل فسفينوپروپان
652
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ارتوپلاديت آمين هاي نوع دوم و سوم و a- كتوفسفرايليدهاي پايدار و كاربرد كاتاليستي آن ها در واكنش سوزوكي
653
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اكسازوليدين، دي تيولي، بازشيف و سيكلومتال جديد: بررسي ساختاري، بررسي برهم كنش با HSA و DNA و مطالعات فوتوفيزيكي تركيبات دوهسته اي نامتقارن
654
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اورتوپالاديت تري فنيل فسفيت و كاربرد كاتاليستي آن ها در واكنش جفت شدن سوزوكي
655
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اورتوپالاديت تري فنيل فسفيت، حاوي ليگاند هاي دو دندانه اي bpp,dppf,dppp,dppc و مطالعه برهمكنش كمپلكس هاي سنتز شده با DNA و BSA
656
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي اورتوپالاديت فسفر ايليد ﴿dppe﴾ و آمين نوع دوم ﴿n-بنزيل-tert-بوتيل آمين﴾ و بررسي واكنش جايگيري تك مولكولي و دو مولكولي دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در پيوند Pd-C
657
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف آمينومتيل پيريدين با B-دي كتون ها
658
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف حاوي دو بازوي جانبي تيوفني
659
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف حاوي دو بازوي جانبي فوراني
660
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بازشيف بر پايه ليگاند2و4-دي هيدروكسي سالوفن
661
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بازشيفت حاصل از تري اتيلن تتراآمين و بررسي اثرآنها برخواص فيلم هاي لايه نازك نانوساختارروي اكسيد
662
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بعضي از فلزات اصلي (Zn2+، Cd2+، Pb2+، Ag+ و Bi3+) با مشتقات ليگاند 4،2،1-تري آزين و بررسي برخي خواص آنها
663
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بور(iii)،آهن(ii) ومس (ii)با 2-آمينو-4-(متيل تيو)بوتانوئيك اسيد
664
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بيس﴿B-كتوايمين﴾ مس﴿II)
665
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بيس-تيازول فلزات مس و پالاديم قرار گرفته بر روي نانو سيليكا و پلي استايرن كلرومتيله و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‏ها در برخي واكنش‏هاي آلي
666
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پالاديوم ﴿ II﴾ با ليگاندهاي آميني؛ نشاندن نانوذرات پالاديوم بر بستر هاي كوكوربيت [6] اوريل و سيليكا و كاربرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن و اكسايش الكل ها
667
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پالاديوم با استفاده از ليگاندهاي N- دهنده ي پيريديني واكسيمي، تثبيت آن ها بر بستر اكسيد آهن پوشش داده شده با اولئيك اسيد ﴿Fe3O4/oleic acid﴾ و كاربرد آن ها به عنوان نانو كاتاليست ناهمگن در واكنش هاي جفت شدن سونوگاشيرا و هياما
668
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پليمري نقره(I)، مس (II) و نيكل (II) با ليگاند 4 و 4- دي سياناميدوبي فنيل در مقياس نانو و كمپلكس هاي تك هسته اي نيكل﴿II ﴾ و دو هسته اي مس ﴿II ﴾ با ليگاندهاي 4 و 4-دي سياناميدو بي فنيل و تترااتيلن پنتا آمين و كاربرد كمپلكس پليمري مس ﴿II﴾ به عنوان حسگر در اندازه گيري همزمان دوپامين و اسكوربيك اسيد
669
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي پنتان 2و4 - دي ان بيس ﴿ تيوسمي - كاربازون﴾ بايون فلزات روي، مس و آهن
670
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ترانس آمين سيانو بازشيف كبالت ﴿III﴾ و بررسي تأثير آمين بر ليگاند سيانو
671
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي تك هسته اي و دو هسته اي نيكل ﴿II﴾ و مس﴿II﴾ با مشتقات ليگاندهاي فنيل سياناميد
672
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي تك هسته اي و سه هسته اي پالاديم ﴿II﴾ با استفاده از ليگاندهاي 4- كلروبنزواكسيم و بنزوفنون اكسيم; مطالعه ي بر همكنش كمپلكس هاي سنتز شده با DNAو BSA
673
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جدي (Ni(II),Co(II),Zn(II),Cu(II),Cd(II با ليگاند دارويي ايندومتاسين و بررسي خواص ضد باكتري ، سميت سلولي ، ضداكسيدانتي و برهمكنش با DNA و BSA
674
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد از فلز روي (II) با ايزومرهاي پريدين كربو كسيليك اسيد N - اكسيد
675
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد از فلز روي (II) با ايزومرهاي پيريدين كربو كسيليك اسيد N - اكسيد
676
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد از كبالت (II) و روي (II) با ليگاندهاي بنزو (d) تيازول - 2 - تيول و 4 ، 5 - دي هيدروتيازول - 2 - تيول
677
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد دو هسته اي و تك هسته اي مس و نقره و كمپلكس ناجور هسته مس - نيكل با ليگاند 4 . 4 - بيس پيريدين - 2 - ايل متيلن - اتان - 1 . 2 - دي امين
678
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديد مس و نيكل با ليگاندهاي سيف باز آريل ايميدازو (F-5,4)(10,1) فنانترولين و بررسي خواص طيفي و حرارتي آنها
679
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از روي (II) و كادميم (II) با ليگاند 2 - آمينو متيل پيريدين
680
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از سرب (II) با ليگاند 4 و4- دي متيل بي پيريدين
681
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از سرب (II) با مشتقات ليگاند 2و2- بي پيريدين
682
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جديدي از سرب(II) با ليكاند دي سياناميد
683
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي جيوه﴿II) آريل كربوكسيلات و بررسي پايداري حرارتي و فعاليت فوتوشيميايي آن ها و سنتز و شناسايي پلي استيرن عامل دار شده با مشتقات پيريدين كربوكسيليك اسيد و كاربرد آن ها در حذف جيوه
684
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي چند هسته اي با ليگاند باز شيف چهار دندانه اي مشتق شده از بنزوهيدرازون
685
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي چند هسته اي با ليگاند كمپلكس ]Salpn] CU
686
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي چند هسته اي مس (II)پل شده با آنيون هاي سيانيد و تيوسيانات
687
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي حاوي گروه هاي S,S وتثبيت آن ها بر روي نگهدارنده هاي پلي استايرن ونانوسيليكا و بررسي خاصيت كاتاليستي آن ها در واكنش كليك و تهيه بنزايميدازول ها و بنزو تيازول ها
688
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي حلقوي پالاديوم داراي ليگاندهاي نيتروژني دودندانه، هيستيدين، فنيل آلانين و متفورمين: كاربردهاي كاتاليستي، برهمكنش با DNA و BSA، داكينگ مولكولي و بررسي فعاليت ضد سرطاني آنها در محيط كشت
689
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دارويي (Mn(II) ،(Co(II) ، (Ni(II و (Cu(II، با ليگاندهاي فنيل سياناميد و رزوواستاتين و بررسي خواص ضدسرطاني و ضد باكتريايي آن ها
690
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دو فلزي Dy(en)3(OH2)][Fe(ox)3].2H2o,[Dy(en)3(OH2)]4[Co(ox)3]3.H2O ] و[Dy(en)3(OH2)]4[Ni(Ox)3]3.5H2O ]ومطالعه اثر الكترو كاتاليتيكي آنها در كاهش+H به H2 و سنتز و شناسايي نانو ذرات اكسيد هاي مختلط NiO.Dy2O3و Co3O4.Dy2O3,Fe2O3.Dy2O3
691
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دو فلزي[ Co(en)3][DY(edta)(OH2)]2,[Ni(en)3][Dy(edta)(OH2)]2.H2O.[Fe(en)3][DY(edta)(OH2)]3
692
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي دو هسته اي روي و باريم دو ظرفيتي و نانو اكسيد هاي فلزي آن با ليگاندهاي دهنده ي N,O,S و بررسي فعاليت ضد باكتري كمپلكس [2(ba(c2h5ns)4][zn(ox]
693
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سايكلو پالاديت حاوي α- متيل بنزيل آمين، مطالعات برهمكنش با DNA و BSA به وسيله ماركرهاي دارويي و ارزيابي فعاليت بيولوژيكي و ضد سرطاني برروي سلول هاي JURKAT و MCF7 و PBMC
694
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سرب(II) با B-دي كتون هاي فلوئوردار استخلاف شده ي فوريل ، تيوفن و مشتقاتي از ليكاندهاي 2 ، 2 - بي پيريدين
695
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سرب(II) دي كتون هاي فلوئوردار استخلاف شده ي فنيلي،نفتيلي و مشتقات 2 ،2- بي پيريدين
696
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سه هسته اي و اكسو كمپلكس هاي سه هسته اي با ليگاند هاي مختلف از برخي فلزات واسطه سري اول
697
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي سه هسته اي و اكسو كمپلكس هاي سه هسته اي با ليگاندهاي مختلف از برخي فلزات واسطه سري اول
698
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي ضد موتور pd)11( با ليگان د هاي فنانترولين و مشتقات اسيد آمينه و مطالعه پيوند آنها با SA ب ه كمك طيف سنجي مرئي فرابنفش , Synthesis , characterization pd)11( antitumor complexes with amino acid derivative and phenanthroline ligands and HSA binding studies with UV-visible spectroscopy
699
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزات گروه XII با ليگاندهاي جديد از مشتقات سيكلوهگزاني بتا-آمينوالكل، اكسازوليدين و هيدروپيريميدينو تهيه نانوذرات حاوي روي و كادميم به كمك مايكروويو
700
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول با شيف بازهاي جديد2-متيل 1 و 3 سيكلوپنتان دي ان
701
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ، نيكل ، مس ، روي ، كاديم ،و سرب با پروپان - 1 ، 2 - دي آمين و سيكلو هگزان - 1 ، 2 - دي آمين و بررسي ساختار كريستالي بيس (پروپان - 1 ، 2 - دي آمين )سرب (11) نيترات , Synthesis and characterization of co)11(, ni)11(,cu)11(,zn)11( , cd)11( and pd)11(complexes with propanae - 1,2-diamine and cyclohexane -1,2-diamine and crystal struature determination of bis )propane -1,2-diamine(lead)11(nitrate
702
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾ با ليگاند پيرازين آميد و بررسي خواص ضد باكتريايي آن ها
703
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ﴿III﴾ با ليگاند ايمين، مشتق 2- پيريدين كربو كسالدهيد
704
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت با ليگاندهاي N2O2 و بررسي اثر اين كمپلكس ها بر خواص فيلم هاي لايه نازك نانو ساختارCoxZn1-xO
705
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كبالت﴿II﴾، نيكل(II)،مس﴿II﴾،از سيف بازهاي جديد ايزاتين با 1-﴿2- آمينواتيل﴾ پي پيرازين و 2- ﴿2- آمينو اتيل آمينو ﴾ اتانول
706
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كروم،آهن،نيكل،مس و روي با ليگاند2-(2فنيل-2-(پيريدين-2-ايل)اكساليدين-3-ايل)اتانول
707
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (I) با فرمول : x(Cu(ca2en)(PPh3‌ (هاليد و شبه هاليد) =X و كمپلكس Cu(ca2en)I]2]
708
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) با ليگاند هيدرازوني مشتق شده از 2و5- هگزان دي ان
709
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) با ليگاندهاي ماكروسيكليك
710
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) و نيكل (II) با ليگاند سه دندانه آمينو اسيد مشتق شده ازمتا اكريليك اسيد
711
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II)، كبالت (II) و نيكل (II) با ليگاند جاگلون و بررسي خواص سميت سلولي و برهمكنش با DNA
712
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس (II)، كبالت (II) و نيكل (II) با ليگاند لاپاكول و بررسي ويژگي هاي سميت سلولي و برهمكنش با DNA
713
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با 2 و 3 و 9 و 10-تترافنل-1 و 4 و 8 و 11 -تتراآزاسيكلوتترادكا-1 و 3 و 8 و 10-تتراان
714
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند 4- نيتروسالوفن و كبالت ﴿III﴾ با ليگاند نيتروبنزايميدازولين
715
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند ﴿Hpala﴾
716
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند Pyc2(m-phen)
717
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف مشتق شده ازدي آتيلن تري آمين و سينامالدهيد
718
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند بازشيف سه دندانه اي مشتق شده از بنزوئيل استون
719
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ باليكاند ﴿ 10،9،4،3 - تترافنيل - 11،8،6،5،2،1 - هگزا آراسيكلودودكا 12،7 - دي تيون - 10،8،4،2، - تتران ﴾
720
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ و نيكل ﴿II﴾ باليگاندهاي غير متقارن جديد به وسيله ي تجمع باز شيف
721
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس ﴿II) با ليگاندهاي سه دندانه اي
722
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس با ليگاند سه دندانه اي ايمين
723
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس(II) با استفاده از ليگاندهاي پينسر PNP و كاربرد آنها به عنوان كاتاليست در واكنش هاي كليك
724
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس(II) با ليگاند باز شيف به دست آمده از 2- پيريدين كربوكسالدهيد و پارا فنيلن دي آمين (Pyc2(p-phen))
725
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مس، نيكل، كروم، كادميوم، كبالت و روي با ليگاندهاي چالكون و مطالعه برهم كنش ليگاندهاي چالكون و كمپلكس¬هاي مس چالكون با DNA و BSA
726
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي منگنز 2، كبالت2،نيكل2،مس2،روي 2،با ليگاند شيف باز 1_h اينودل 2و3 دي ان و n_2_آمينو اتيل اتان_1و2 دي آمين
727
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي منگنز ﴿II ﴾با ليگاندهاي فنيل سياناميد
728
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي منگنز با ليگاندهاي چهاردندانه و بررسي اثر اين كمپلكس ها بر روي خواص فيلم هاي لايه نازك نانو ساختار MnxZn1-xO
729
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نا متقارن باز شيف حاوي دهنده ي تيواتري با يون هاي فلزي Ni (II) Mn(II)I و Co (II)I
730
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نامتقارن بازشيف حاوي تيوفن -2- كربالدهيد
731
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نانو ساختار فلزات واسطه با ليگاندهاي باز شيف چهار دندانه اي
732
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نقره، نيكل و پالاديم با ليگاندهاي فسفرايليد حاوي كلر و فلوئور و كاربرد كاتاليتيكي در واكنش هاي كاهش نيترو به آمين و بررسي برهمكنش آنها با DNAو BSA
733
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل (II )، مس﴿II ﴾ , و كبالت ﴿III﴾ با ليگاند باز شيف H2Me-salabza
734
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل ﴿II﴾ با باز شيف ﴿NO﴾ مشتق ساليسيل آلدهيد
735
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل ﴿II﴾ و كادميم﴿II﴾ با مشتقات ليگاندهاي فنيل سياناميد
736
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل(II) با ليگاند Hpala
737
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل(II) با ليگاند Hppala
738
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نيكل، كبالت و روي با ليگاند سالفن و بررسي كاربردهاي كاتاليزوري كمپلكس نيكل
739
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي هيبريدي روتنيوم بي پيريدين و نيكل بي پيريدين با پلي اكسومتالات كگين و بررسي خواص الكتروني آن ها
740
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي واناديم (IV)، منگنز (II)، آهن (II)، مس (II) و روي (II) با كينولين ها و اسيدهاي آمينه و تهيه ي نانو ذرات آن ها
741
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي(Ni(II) , Co (II و (Cu(II با ليگاند جديد بيس (ايزوايندولين-1 و 3- دي ان) تري اتيلين تترا آمين
742
سنتز و شناسايي كمپلكس هايCol2]X2، CoLx2 ]X2 و [CI, Br=l2](X با ليكاند دي (2-پيريديل ) در حالت جامد و محلول با استفاده از تركيب پيش ساخته ليگاند
743
سنتز و شناسايي كمپلكس هايX=mine,NCS-, N3- با [CoIII (Ph-TIM)X2]n+
744
سنتز و شناسايي كمپلكس هايي از مالتول با فلزات نيكل و قلع
745
سنتز و شناسايي كمپلكس هايي از يون هاي فلزات مس، كبالت، پلاتين، پالاديوم و سرب با ليگاندهاي پيريدوكسين و 1-10 فنانترولين و بررسي اثر بيولوژيكي اين تركيبات
746
سنتز و شناسايي كمپلكس‌ هاي مس (II) با ليگاند پيريدين 2.ايل‌ متيل-L- ليزين
747
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي (C،C)،(C,N)و (C,P) -پالاداسيكل داراي ليگاندهاي پل‌ساز نيتروژني/ فسفري و برخي آمينواسيدهاي طبيعي: كاربردهاي كاتاليستي، مطالعات نظري و بر‌همكنش با DNA و BSA
748
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي Cu(II) با مخلوط - ليگاندهاي دي‌آمين و متاآكريليك اسيد
749
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي Ni(II) با ليگاند (Hpgly)
750
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي باز شيف قندي واناديوم و كاربرد كاتاليستي ‌آن‌ها در اكسايش سولفيد‌ها
751
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي پالاداسيكل مشتقات بنزيل آميني داراي گروه‌هاي 3و5-دي متيل پيرازول و ديتيزون و مطالعه برهمكنش آن‌ها با BSA و DNA به وسيله نشان‌گرهاي دارويي و فعاليت كاتاليزوري آن‌ها در اكسايش الكل‌ها
752
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي پالاداسيكليك و كلاسترهاي اكسيمي: مطالعات برهمكنش آن‌ها با DNA تيموس گوساله و پروتئين آلبومين گاوي (BSA) با تكنيك هاي اسپكتروسكوپي, بررسي فعاليت ضد سرطاني كمپلكس‌ ها در محيط كشت (in vitro) و مدل حيواني(in vivo)
753
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند بازشيف سه دندانه مشتق از 3-متوكسي ساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در سنتز بنزايميدازول‌ها
754
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي سيكلوپالاديت حاوي متفورمين و مشتقات بنزيل آمين، مطالعات برهمكنش با DNA و BSA به وسيله‌ي ماركرهاي دارويي و ارزيابي فعاليت بيولوژيكي و ضدسرطاني بر روي سلول‌هاي A549، MCF7 و Hela
755
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي فلزي با ليگاند باز شيف NOS
756
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي گيره‌‌اي P^N^P نيكل و كبالت و مطالعه نظري سينتيك و ترموديناميك واكنش‌هاي تهيه ليگاندها
757
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي مس(II) با ليگاند مشتق‌ شده از 2-هيدروكسي-1- نفتالدهيد
758
سنتز و شناسايي كمپلكس‌هاي نيكل(II)، كبالت (II)، روي (II)وكادميوم(II) با مشتقات ليگاند هاي فنيل سياناميد و بررسي خواص زيستي و ضد سرطاني آنها
759
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي برخي عناصر واسطه با ليگاندهاي شيف¬باز جديد، مشتق شده از 2-هيدروكسي نفتالدهيد
760
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي كادميم با آزا كراون¬هاي شامل دهنده¬هاي N2O3 وN3O3
761
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي مس(II) با ليگاند باز شيف مشتق شده از هيدرازين و هيدروكسي استون
762
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي نيكل(II) با ليگاند باز شيف سه دندانه اي مشتق شده از بنزوئيل استون
763
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي (Zn(II با ليگاند (HPLeu)
764
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي [trans-[co(acacen)(N3)amine و بررسي سينتيك انتقال الكترون كمپلكسهاي [(trans-[co(acacen)N3(amine وtrans-[co(acacen)(N3)(amine)2]CIO4
765
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي Ico)bpb()Amin( 2[ X bpb= Nb, N-bis )2 pyudin carboxamide( -1, 2- bensene Amine = bzlan, pprdn, prldn X= Cio4, NCS ]Co )bpb()Amine()NCS([و بررسي كيفي آنيون وارد كردن كمپلكسهادر حالت جامد
766
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي MX2Lبا ليگاند جديد 2 و 5-دي فنيل -3 و 4 -دي (2- پيريديل ) سيكلو پنتادي ان ان )X=Cl**-,Br**-(و[ )M=Co)II(,Ni)II(, Cu)II(,Zn)II(ساختار بلور و ملكول CoCl2L
767
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي پلاتين )11( ، پالاديم )11( و نيكل )11( با ليگاند 5 - نيترو - 2 - (پيريدين - 2 - ايل ) - 1 - بنزو ايميدازول و بررسي نظري آنها با استفاده از نرم افزارADF , Synthesis and characterization of platinum )11( , palladium )11( and nickel )11( complexes with 5-nitro -2 )pyridin -2 -yl(-1 h -benzo )d(imidezole ligand and their therotical studies using ADFsoftware
768
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي پلاتين )11( و پالاديم )11(با ليگاند2-)E(-)2-))E(-2Hydroxybenzlideneamineothylimine(methyl(phenol و مطالعه ساختاري آنها به كمك نرم افزار ADF , Synthesis ande characterize of platinum )11(and palladium)11(complexes with2-)E(-)2-))E(-2Hydroxybenzlideneamineothylimine(methyl(pheno
769
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي تك هسته اي و دو هسته اي - اورتوپلاديت، ﴿Hg﴾ II و (Ag(I با فسفر ايليد پايدار 4- فنيل بنزوئيل متيلن فسفوران ﴿PhBPPY) و شناسايي به روش اسپكتروسكوپي NMR ،IR و اشعه -X
770
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي جديد از موليبدنيم و مطالعه نظري سينتيك و مكانيزم ا1وا كسيداسيون الكنها توسط كمپلكسهاي از موليبدنيم
771
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي جديدي از پلاتين )11( ، پالاديم )11( و نيكل )11(و نيكل )11( با ليگاند -)E( 4 نيترو 2-(2(2- پيريدين - 2- ايل - اتيل سولفانيل ) ايمينو ) متيل ) فنول و مطالعه نظري آنها به كمك نرم افزار ADF , Synthesis and characterization of new pt)11(, pd)11(, ni complexes with )E(-4 ,nitro-2,))2,)2,pyridin-2,yl,ethylsltanyl(imino(methyl(phenol ligand and their theoretical studies using ADF software
772
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي فلزي با ليگاند نامتقارن باز شيف مشتق شده از 2-آمينواتانتيول
773
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي كبالت تترافنيل پور فيرين با ليگاند محوري مشتقات فنيل سيانامايد
774
سنتز و شناسايي كمپلكس‎‎هاي مس ‌(II) با ليگاند NaphDeen
775
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي مس (II)و كبالت(II)باماكروسيكل 15-عضوي بادهنده هاي نيتروژني و اكسيژني
776
سنتز و شناسايي كمپلكس‏هاي مس (ӀӀ) با ليگاند چند دندانه مشتق شده از 2-(2-آمينواتيل‌آمينو) اتانول
777
سنتز و شناسايي كمپلكس‎‎هاي مس‌(II) با ليگاند NaphDeen
778
سنتز و شناسايي كمپلكسهاي مس، نيكل، كبالت و آهن دو ظرفيتي با ليگاند شيف باز حاصل از ايزاتين و 1 و 2 دي آمينو سيكلوهگزان
779
سنتز و شناسايي كمژلكس هاي جديد لانتانيم و نانو كاتاليست هاي اكسيد لانتانيكم سولفات , Synthesis and caracterization of new lanthanum complexes and )Lao( 2 03 4 nano-catalystes
780
ﺳﻨﺘﺰ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ هايي از مشتقات پيكولينيك اسيد با برخي فلزات واسطه
781
سنتز و شناسايي كو پليمر خطي كروي دندرتيك سه دسته اي از نوع ABA و بررسي نقش آن در نانو كپسوله كردن ذرات فلزي
782
سنتز و شناسايي كو پليمرهاي آنيلين با N-فنيل آنيلين و2-آنيلينواتانول
783
سنتز و شناسايي كوپليمر اكريلونيتريل - كاربوكسيليك اسيد
784
سنتز و شناسايي كوپليمر بلور مايع پلي اتيلن ترفتالات ، هيدروكينون دي استات و اسيد ترفتاليك در فازهاي مذاب و تعليقي
785
سنتز و شناسايي كوپليمر بلوكي پلي اتيلن/ پلي كاپرولاكتون
786
سنتز و شناسايي كوپليمر پلي (اتر بلوك آميد) و كاربرد آن به عنوان ضد الكتريسته ساكن دائمي در پلي اتيلن سنگين
787
سنتز و شناسايي كوپليمر پلي سيلوكسان به عنوان همتراز كننده در پوشش هاي پودري
788
سنتز و شناسايي كوپليمر جديد بر پايه گروه هاي تيوفني و بي پيريديني و كاربرد آن در نانولايه هاي فعال سلول هاي خورشيدي پليمري
789
سنتز و شناسايي كوپليمرهاي اكريلو نتيريل و بررسي رفتار حرارتي آنها به عنوان الياف مصرفي در تهيه الياف كربن
790
سنتز و شناسايي كوپليمرهاي اكريلونيتريل ـ اكريليك اسيد
791
سنتز و شناسايي كوپليمرهاي اكريلونيتريل ـ وينيل استات به منظور توليد الياف
792
سنتز و شناسايي كومارين ها، 1-آميدوآلكيل-2-نفتول ها و a-آمينونيتريل ها با استفاده از مايع يوني اسيدي 3- كربوكسي- پيريدينيوم هيدروژن سولفات تحت شرايط سبز
793
سنتز و شناسايي كويلي يورتان هاي پرشاخه جديد بر پايه دي آمين، 4- ﴿4-﴿5،4- دي فنيل- 2- ايل- فنوكسي﴾ بنزين-....
794
سنتز و شناسايي كيتوسان /پلي﴿آكريليك اسيد-‍co-كروتونيك اسيد﴾ به عنوان شبكه هاي پليمري در هم رونده
795
سنتز و شناسايي كيتوسان/پلي﴾آكريليك اسيد- co-كروتونيك اسيد﴾ به عنوان شبكه هاي پليميري در هم رونده
796
سنتز و شناسايي گرافن اصلاح شده : بررسي قابليت الكتروكاتاليزوري آن درز واكنش آزاد سازي هيدروژن و آپتا حسگر آنتي ژن اختصاصي پروستات
797
سنتز و شناسايي گرافن اكسيد عامل‌دار شده با گروه‌هاي پلي الي و گروه‌هاي سولفونيك اسيد و استفاده از آن در واكنش‌هاي چند جزئي
798
سنتز و شناسايي گرافن عامل ار شده با نايل بلو و تيونين و كاربرد آن در تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي
799
سنتز و شناسايي لايه‌نازك شفاف و رساناي AZO با افزودني Nb از طريق روش سل ژل
800
سنتز و شناسايي ليگاند آميدي H2Mebqb با استفاده از مايع هاي يوني و تهيه كمپلكس هاي آن با يون هاي كبالت ﴿III ﴾، نيكل ﴿II ﴾ و مس (II)
801
سنتز و شناسايي ليگاند آميدي Mebqb و كمپلكس هاي آن با يون هاي كبالت ﴿III﴾، كبالت﴿II﴾، نيكل﴿II﴾ و مس﴿II﴾
802
سنتز و شناسايي ليگاند باز شيف حاوي 2-آمينوتيوفنول و كمپلكس‌ هاي مربوطه
803
سنتز و شناسايي ليگاند باز شيف و كمپلكس‌هاي روتنيوم و استفاده از آن‌ها به عنوان رنگ‌هاي حساس به نور در سلول‌هاي خورشيدي بر پايه نانو بلور TiO2 و بررسي خاصيت ضد‌سرطان آن‌ها
804
سنتز و شناسايي ليگاند بيس پيريديل آميدي H2Me2bpb استفاده از مايع يوني و تهيه كمپلكس هاي ...
805
سنتز و شناسايي ليگاند جديد نامتقارن بازشيف و كمپلكس هاي مربوط به آن با يون هاي فلزي منگنز ﴿II)، مس ﴿II﴾ و كادميم ﴿II﴾
806
سنتز و شناسايي ليگاند نامتقارن با شيف N- پيرول -2- ايل متيلن 2- ﴿3- پيرول -2- ايل متيل آمينو پروپيل تيو﴾ آنيلين و كمپلكس هاي مربوط به آن
807
سنتز و شناسايي ليگاندهاي آميد-تيواتر و ليگاندهاي كربوكساميدي متقارن و نامتقارن با استفاده از مايع يوني TABA و تهيه كمپلكس هاي آنها با CO II، NI II، CU II به روش هاي الكتروشيميايي و شيميايي
808
سنتز و شناسايي ليگاندهاي اكسو - آزا جديد با كمپلكس هاي مس، روي و كادميم و بررسي خواص حسگري آن ها
809
سنتز و شناسايي ليگاندهاي انامينوني جديد و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي موليبدن آنها در اپوكسايش آلكن ها
810
سنتز و شناسايي ليگاندهاي بازشيف حاوي تيوفن -2- كربآلدهيد و كمپلكس هاي مربوطه
811
سنتز و شناسايي ليگاندهاي چهاردندانه نامتقارن بازشيف و كمپلكس هاي آنها با فلزهاي نيكل(II)، واناديل(IV)، مس(II)، روي(II)، پالاديوم(II)، كبالت(II) و بررسي ويژگي هاي كاتاليتيكي و زيستي برخي ازكمپلكس ها
812
سنتز و شناسايي ليگاندهاي كربوكساميدي سه دندانه و چهار دندانهHbpq و H2bqbza با ساختارنامتقارن به روش مايع يوني و كمپلكس هاي(II)Cu و(Ni(II
813
سنتز و شناسايي ليگاندهاي نامتقارن باز شيف و كربوكساميدي و كمپلكس هاي آن ها: بررسي كاربرد حفاظت ازخوردگي، عوامل ضد باكتري و حسگر فلوئورسان يون روي در تصوير برداري سلولي، سنتز و شناسايي نانوذرات تركيبي گرافن/پالاديم و كاربرد كاتاليتيكي آن
814
سنتز و شناسايي ليگاندهايي با گروه دهنده اكسيژن و نيتروژن مشتق شده از نفتوكينون و كمپلكس هاي مس (II) آم به عنوان مشابه آنزيم گالاكتوز اكسيداز
815
سنتز و شناسايي ليگاندهايي با گروه دهنده اكسيژن و نيتروژن مشتق شده از نفتوكينون و كمپلكس هاي مس (II) آن به عنوان مشابه آنزيم گالاكتوزاكسيداز
816
سنتز و شناسايي ماده نانو حفره 41 - MCM و استفاده از آن در تثبيت آنزيم ها
817
سنتز و شناسايي مايع يوني 1،ʹ1-(6-(پروپيل آمينو)-5،3،1-تري¬آزين-4،2-دي¬ايل بيس پيريدينيوم هيدرو‌ژن سولفات تثبيت شده بر روي بستر نانورس‏ عامل دار و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات نفتوپيرانوپيريميدين¬ها
818
سنتز و شناسايي مايع يوني 1-متيل ايميدازوليوم تترا كلرو آلومينات تثبيت شده بر روي نانوسيليكاي عامل دار و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز 2و3-دي هيدروكينازولين-4(H1)- اون ها
819
سنتز و شناسايي مايع يوني N-متيل ايميدازوليوم تثبيت شده بروي بستر نانورس عامل‌دارشده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات 1H - پيرازول -4 -ايل (فنيل)متيل نفتالن -4،1- دياونها
820
سنتز و شناسايي مايع يوني اسيدي 3- كربوكسي پيريدينيوم هيدروژن سولفات﴿ HCPY] HSO4 ﴾ و كاربرد آن در سنتز تركيبات بنزوزانين، 3، 4- دي هيدروپيريميدين - 2-﴿1H﴾-ان، آريل آزيد و آريل يديد
821
سنتز و شناسايي مايع يوني بنزيل بنز ايميدازوليوم تتراكلروآلومينات تثبيت شده برروي نانوذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز بيس پيريميدين دي اون ها و پيريميدو[5،4-d]پيريميدين ها
822
سنتز و شناسايي مايع يوني پيريدينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو سيليكاي عامل دار و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز ٤، 5- دي¬ هيدروپيرولو ]1، ٢ـ[aكويناكسالين ها
823
سنتز و شناسايي مايع يوني كينولينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده برروي نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز پيريميدو [4,5-b] كينولين ها
824
سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي سوزوكي، جفت شدن كربن-نيتروژن و جفت شدن كربن- گوگرد با استفاده از كاتاليزورهاي نانو اكسيد مس ﴿II﴾ تثبيت شده روي بستر سيليكا و پالاديم ﴿II﴾ تثبيت شده روي بستر بنتونيت
825
سنتز و شناسايي مزوپور سيليكاتي تو خالي كروي (HMSS) و عامل دار كردن آن (NH2-HMSS) و بررسي بار گيري و آزاد سازي داروي دگزامتازون بر روي آنها
826
سنتز و شناسايي مزوپورV-TiO2 اصلاح شده با پورفيرين و بررسي فرآيند حذف و تخريب آلاينده¬هاي آب
827
سنتز و شناسايي مشتقات 6،4،2- تري آريل پيريدين كاتاليز شده با سلولز سولفوريك اسيد (Cellulose-SO3H) به‌عنوان يك كاتاليزور اسيدي جامد زيست تخريب‌پذير
828
سنتز و شناسايي مشتقات ايميدازوپيريدين و نصب آن ها بر روي سيليكاي مزوپروس و بررسي كاربرد آن ها به عنوان حسگر شيميايي
829
سنتز و شناسايي مشتقات بنزوتيازول نصب شده بر روي نانوذرات فريت كبالت پوشش داده شده با سيليكا و بررسي كاربرد آن ها بعنوان حس گر شيميايي و يا كاتاليست در واكنش هاي آلي
830
سنتز و شناسايي مشتقات بنزيميدازول در حضور ويتامين B12 به عنوان يك كاتاليزور غيرسمي و دوستدار محيط زيست
831
سنتز و شناسايي مشتقات جديد خانواده تيازوليك اسيد جهت اصلاح پليمر پلي ايمين ﴿pel)براي كاربردهاي ژن درماني
832
سنتز و شناسايي مشتقات جديدي از كومارين ها
833
سنتز و شناسايي مشتقات ليگاند مالوناميدي و كمپلكس هاي حاصل از آن با برخي فلزات واسطه و بررسي فعاليت هاي ژل كنندگي، كاتاليستي و زيستي تركيبات سنتز شده
834
سنتز و شناسايي مشتقات ليگاند هاي پيرولوپيريدين و ايميدازوپيريدين و كمپلكس هاي حاصل از آن ها با برخي فلزات واسطه و بررسي فعاليت كاتاليستي تركيبات سنتز شده
835
سنتز و شناسايي مونومرها و پلي استرهاي جديد بر پايه بنزو [K]فلورانتن با توانايي نشر فلوئورسانس
836
سنتز و شناسايي ميكروونانو كامپوزيت ها به روش شيمي سبز و كاربرد كاتاليستي انها
837
سنتز و شناسايي نانو اكسيد سرب (II) با استفاده از پيش ماده جديد پليمري بتادي كتون سرب (II)
838
سنتز و شناسايي نانو پروس Tio2 و كاربرد آن به عنوان حسگر رطوبت در گازها
839
سنتز و شناسايي نانو پليمر هاي كئورديناسيوني جديد از برخي فلزات واسطه با ليگاندهاي هتروآروماتيك و مطالعه تبديل آنها به نانو اكسيد
840
سنتز و شناسايي نانو پليمرهاي كئورديناسيوني جديد از برخي فلزات واسطه با ليگاندهاي هتروآروماتيك و مطالعه تبديل آنها به نانو اكسيد
841
سنتز و شناسايي نانو پورفيرين ها و بررسي كاربرد آنها بر روي بسترهاي نانو حفرات به عنوان كاتاليزور
842
سنتز و شناسايي نانو تاليم (I) اكسيد از پليمرهاي كوئورديناسيوني تاليم (I) جديد سنتزه شده
843
سنتز و شناسايي نانو تركيبات كوئورديناسيوني جديد سرب (II) با ليگاندهاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و بررسي بعضي از فعاليتهاي زيستي آن ها
844
سنتز و شناسايي نانو تركيبات كوئورديناسيوني جديد سرب(II) با ليگاندهاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و بررسي بعضي از فعاليتهاي زيستي آن ها
845
سنتز و شناسايي نانو جاذب هاي امواج الكترومغناطيس بر پايه نانو كامپوزيت هاي باريم فريت
846
سنتز و شناسايي نانو جاذب هاي رُسي و كاربرد آن ها در حذف تركيبات رنگي
847
سنتز و شناسايي نانو جاذب هاي زئوليتي LTA به منظور حذف گاز هيدروژن سولفيد
848
سنتز و شناسايي نانو داروي كلسيم هيدروژن فسفات دوتريوم دار شده
849
سنتز و شناسايي نانو ذرات BSA-PEG مطالعه ي كنترل رهايش داروي Fluorouracil-5
850
سنتز و شناسايي نانو ذرات Ru/Co/Ce جهتاكسايش سيكلوهگزن و پارا-زايلن و ساخت نانو كامپوزيت پلاتين/هيبريد مشتق كيتوسان-كربن سياه براي الكترواكسايش منوكسيد كربن و متا نول در پيل سوختني
851
سنتز و شناسايي نانو ذرات اكسيد مس با ليگاند هاي پلي پيريديني
852
سنتز و شناسايي نانو ذرات سريم اكسيد با روش هاي رسوب گيري و هيدروترمال
853
سنتز و شناسايي نانو ذرات طلا- نقره تثبيت شده بر بستر كربن نيتريد گرافيتي و كاربرد آن در اكسايش سيكلو‌هگزان
854
سنتز و شناسايي نانو ذرات فريت Co-Zn آلاييده باسريوم به روش سل_ژل خود احتراقي و بررسي خواص مغناطيسي و ضد سرطاني
855
سنتز و شناسايي نانو ذرات فلزي بر روي كيتوسان و مشتقات آن و بررسي رفتار كاتاليزوري و الكترو كاتاليزوري آنها در اكسايش سيكلوهگزن و تعيين گونه هاي حياتي، سنتز و شناسايي هيبريدهاي مايع يوني- هتروپلي اسيد به عنوان كاتاليزور در واكنش اكسايش سيكلوهگزن
856
سنتز و شناسايي نانو ذرات مغناطيسي قلع اكسيد سولفاته و تثبيت تتراكيس (4-پيريديل) كبالت پورفيرين روي آن و بررسي فعاليت فتوكاتاليزوري آن در تخريب رودامين بي
857
سنتز و شناسايي نانو ذرات نيكل اكسيد با استفاده از پيش ماده جديد [Ni(Br2salabza ]بررسي اثر استخلاف بر مورفولوژي پاياني نانو ذرات كبالت اكسيد با استفاده از دو پيش ماده[(Co(bqbenzo]و[(Co(bqb ]بررسي فرآيند تاتومري در ليگاند Hnaphtabzaو بررسي اثر حلال بر طيف الكتروني مريي- ماوراي بنفش آن
858
سنتز و شناسايي نانو ذرات نيكل اكسيد و نشاندن آن بر ژئوليت
859
سنتز و شناسايي نانو ذرات نيكل و مس برروي بسترهاي گرافني و گرافيتي عامل دار به عنوان منابعي براي آزادسازي هيدروژن، اكسيژن و هم چنين كاهش اكسيژن و مطالعه رفتار الكتروشيميايي آن ها
860
سنتز و شناسايي نانو ذرات هاليدي آهن ، كبالت ، نيكل و بررسي خواص گرمايي آنها
861
سنتز و شناسايي نانو ذرات هيبريد شده ي Co-Mn تثبيت شده بر استخوان به دو روش اسمز و تلقيح براي اكسايش پارا-زايلن ﴿p-Xylene ﴾به ترفتاليك اسيد ﴿TA﴾
862
سنتز و شناسايي نانو ذرات هيبريد شده ي Co-Mn تثبيت شده بر روي بستر SBA-15 مزو سيليكا به روش تلقيح براي اكسايش سيكلوهگزان به دي كربوكسيليك اسيدها
863
سنتز و شناسايي نانو رنگدانه، Coal2o4
864
سنتز و شناسايي نانو روي (II) اكسيد با استفاده از پليمرهاي كئورديناسيوني جديد سنتز شده روي (II) نيترت
865
سنتز و شناسايي نانو زيركونيوم اكسيد به روشهاي هيدروترمال و سل ژل و بررسي عملكرد آن براي بهبود خواص نانوكامپوزيتها
866
سنتز و شناسايي نانو زيست كاتاليزگر جديد مغناطيسي هسته-پوسته عامل دار شده با كراتين و بررسي عملكرد آن در سنتز مشتقات كرومني
867
سنتز و شناسايي نانو ساختار V2O5 /TiO2 به منظور اكسايش گزينشي بنزن به فنول در شرايط ملايم
868
سنتز و شناسايي نانو ساختار جديد تيتانيوم تنگستوفسفات تثبيت شده بربستر مزو حفره سيليكاتي SBA-15 و كاربرد آن در جذب برخي يونهاي فلزي از محلول آبي
869
سنتز و شناسايي نانو ساختار روي (II) اكسيد با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتز شده از ليگاند كوئينو كسالين
870
سنتز و شناسايي نانو ساختار نقره با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتز شدهاز ليگاند كوئينو كسالين
871
سنتز و شناسايي نانو ساختار هسته پوسته مغناطيسي اصلاح شده با پورفيرين و بررسي عملكرد كاتاليستي آن در واكنشهاي آلي
872
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي ZnSدر مقياس نانو
873
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيدهاي طبيعي با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برميد و توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ اكسيد روي
874
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد بيسموت (III) با ليگاندهاي باي پيريديلي
875
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي زير كونيوم اكسيد به روش سل- ژل اصلاح شده و بررسي كارايي آن ها در تخريب رنگ هاي آلي به عنوان نانو فتوكاتاليست
876
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي كامپوزيتي گرافن اكسايد/ هيدروكسيدهاي دوتايي لايه‌اي/ پلي‌اكسومتالات و كاربردكاتاليستي آنها در برخي واكنش هاي آلي
877
سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي مس(II) اكسيد از پيش ماده هاي چارچوب هاي فلز - آلي مس (II) متخلخل
878
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزروهاي طلا تثبيت شده بر روي بنتونيت و سيليكاي اصلاح شده و كاربرد آن در واكنش اكسايش بدون حلال سيكلو هگزن با اكسيژن مولكولي
879
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزگر جديد مغناطيسي هيبريدي ZnS-ZnFe2O4 و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در سنتز چند جزيي مشتقات ايميدازولي
880
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزور هاي هتروژن با استفاده از كمپلكس هاي تثبيت شده ي فلز پالاديوم و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن
881
سنتز و شناسايي نانو كاتاليزورهاي پالاديوم تثبيت شده بر پايه سيليكا با استفاده از دو نوع ليگاند جديد و كاربرد آن در واكنش هاي سوزوكي و سونو گاشيرا
882
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست پالاديم تثبيت شده بر روي بستر بنتونيت اصلاح شده به روش مايسل معكوس و كاربرد آن در واكنش سوزوكي
883
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست پالاديم تثبيت شده بر روي كيتوسان اصلاح شده و بهبود قابليت استفاده مجدد آن در واكنش سوزوكي ، تهيه و شناسايي نانوهيبريد كامپوزيت هاي دارويي از ايبوپروفن و انسولين و بررسي رهايش كنترل شده ي آن ها
884
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست تقويت شده بر پايه كروم براي توليد بيو ديزل
885
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست زير كونيوم فسفات تعويض يون شده با آهن ﴿III﴾ و بررسي واكنش هاي محافظت از آلدهيدهاي آروماتيك، استيله كردن فنول ها و الكل ها و اكسايش الكل ها به تركيبات كربونيلي مربوطه
886
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست ناهمگن پالاديم بر پايه سيليكا و استفاده از آن در واكنش هاي جفت شدن سونوگاشيرا، سوزوكي و هك در محيط سبز
887
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي ﴿ Hydroxyapatite/Tio2/cu(II و ﴿Hydroxyapatite/Tio2/cu(0 و بررسي رفتار فتوكاتاليستي آنها در جهت حذف رنگ هاي آزو و كاربرد نانو كاتاليستHydroxyapatite/Co-Mn در واكنش اكسايش آنتراسن به آنتراكينون
888
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي اسيدي و بازي بر پايه نانو ذرات بوهميت و تعيين شرايط بهينه جهت توليد بيوديزل از روغن سويا
889
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي اكسيد فلزي پايه دار براي حذف آلاينده هاي فنلي
890
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي جديد Co-Mo بر پايه استخوان كلسينه و استخوان و چوب پيروليز شده و استفاده از آن ها در واكنش گوگرد زدايي كاهشي از خوراك هاي نفتي
891
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي حاوي پالاديم، مس، موليبدن و واناديم
892
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي حاوي فلزات روي، كبالت، مس و منگنز تثبيت شده بر بستر هيدروكسي آپاتيت با استفاده از تكنيك هاي مختلف و بررسي رفتار كاتاليستي آنها در اكسايش تك مرحله اي n- هگزان، سيكلوهگزان و سيكلوهگزانول به آديپيك اسيد
893
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي مغناطيسي پوشش دار شده و حلال اتكتيك كولين كلرايد - زينك كلرايد و كاربرد آنها در سنتز چند جزئي هتروسيكل ها و بررسي نظري انتقال پروتون درون و بين مولكولي در سلنوباربيتوريك اسيد و فسفين اكسيدها
894
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هتروژن با استفاده از كمپلكس تثبيت شده ي كبالت و بررسي كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
895
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هتروژن نقره - پالاديم تثبيت شده بر روي بستر اكسيد روي و بررسي كاربرد آن در واكنش كاهش پارا نيتروفنول
896
سنتز و شناسايي نانو كادميم (II) اكسيد با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتز شده متشكل از ليگاند كوئينو كسالين
897
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت CuO-CeO2/SiO2-TiO2 و بررسي كاربرد آن در اكسايش كربن مونوكسيد
898
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت Ni / KH550 و كاربرد آن در اندازه گيري الكتروشيميايي گلوكز به روش ولتامتري پالس تفاضلي
899
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت اكسيد گرافن عامل دار شده با گروههاي آلي داراي پايانه هاي اكسيژن و گوگرد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت داراي كئورديناسيون مناسب براي حذف جيوه از اب هاي آلوده
900
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت بيسموت وانادات-اكسيد منگنز (2 و 3)-پورفيرين و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزگري آن تحت تابش نور مريي
901
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات تهيه شده با امواج فراصوت
902
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت جديد بر پايه ي پلي آنيلين
903
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت رساناي الكتريكي كوپليمر پيوندي پلي استايرن بر روي پلي پيرول با روشهاي پليمريزاسيون الكترو شيميايي و پليمريزاسيون راديكالي كنترل شده
904
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت فريت نوعM / پرليت و بررسي امكان جذب ريز موج
905
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت كوپليمر پيوندي متيل متاكريلات بر روي پلي(استايرن-متيل استايرن)
906
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت گرافن دوپه شده با الژينات و بررسي خاصيت فوتومغناطيسي آن در از بين بردن رنگدانه ها
907
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت مغناطيسي Fe3O4 /كربوكسي متيل سلولز و بررسي فرآيند جذب سطحي يونهاي فلزات سنگين سرب و كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از آن
908
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي آهن-منگنز اكسيد به روش هاي سل-ژل، هم رسوبي، آب حرارتي و احتراق اوره، بررسي تأثير روش سنتز، نوع پيش-ماده، نسبت پيش ماده و دماي عمليات حرارتي در خواص و كاربرد آنها در تخريب رنگ هاي نساجي
909
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي بر پايه پليمر طبيعي سلولز/نانوذرات نقره و آهن اكسيد و بررسي كاربرد-هاي كاتاليزوري آن در واكنش هايسنتزي آلي
910
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿استر - ايميد﴾ كايرال بر پايه نانولوله هاي كربني عامل دار شده حاوي 4،`4 - تيوبيس ﴿2-ترشيوبوتيل 5- متيل فنول﴾
911
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه ي پلي آميدهاي جديد حاوي حلقه تري آزين و نانو ذرات اصلاح شده روي تيتانيوم اكسيد و كاربر آن ها در حذف (Cr(VI از محيط آبي
912
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي تابش پز پلي دي متيل سيلوكسان -يورتان دي متاكريلات / نانو لوله هاي كربني .
913
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد مشتق شده از پلي ﴿بنزايميدازول -آميد﴾ / گرافن اكسيد
914
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي سيليكون متخلخل اصلاح شده با نانو ذرات فلزي و كاربرد آن ها در حسگرهاي الكتروشيميايي و باتري هاي ليتيوم-يوني
915
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي گوارگام تقويت شده با دو هيدروكسيد لايه اي مغناطيسي و ارزيابي آن ها براي حذف رنگ متيلن بلو
916
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت و نانو كامپوزيتهاي مغناطيسي بر پايه بيوپليمر آنيوني كاپا - كاراگينان و بررسي قدرت جذب سطحي آنها در جذب رنگهاي كاتيوني
917
سنتز و شناسايي نانو كبالت اكسيد با مورفولوژي زنجيري
918
سنتز و شناسايي نانو كپسولهاي كيتوسان / پلي اتيلن گليكول و كاربرد آن در رهايش دارو
919
سنتز و شناسايي نانو كروم (III) و آهن (III) اكسيد با استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي كروم و آهن
920
سنتز و شناسايي نانو كمپلكس هاي جديد آهن با ليگاندهاي شيف باز و بررسي نظري ساختار آنها
921
سنتز و شناسايي نانو كمپلكس هاي قلع (IV) با ليگاند هاي اكسيژن و نيتروژن دهنده و بررسي خواص نوري آن ها
922
سنتز و شناسايي نانو كمپلكسهاي ﴿‍Co﴾ III و ﴿Zn﴾ II با داروي گاباپنتين و بررسي اثر سميت آنها بر سلولهاي سرطان خون ﴿K562﴾; مطالعه تجربي و تئوري بر همكنش داروي تيزانيدين هيدروكلريد با DNA و BSA
923
سنتز و شناسايي نانو لوله هاي كربني چند ديواره عاملدار شده با گروه هاي آلي جديد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف جيوه از آب هاي آلوده
924
سنتز و شناسايي نانو مواد سرب (II) با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني متشكل از فومارات و مالئات
925
سنتز و شناسايي نانو هيبريد كامپوزيت آلي - معدني Graphene oxide- Fe3o4/Doxorubicin@Tio2 وبررسي رهايش هدفمند وكنترل شده دارو از نانو هيبريد كامپوزيت حاصل
926
سنتز و شناسايي نانو هيبريدهاي 2TiO/2SiO تابش پز به عنوان پوششهاي كاتاليست نوري
927
سنتز و شناسايي نانو‌فوتوكاتاليست‌هايي بر پايه نانوذرات ZnO جهت تخريب رنگزاهاي آلي
928
سنتز و شناسايي نانو‌كامپوزيت جديد اكسيد كلسيم اصلاح شده با سورفاكتانت و نانوذرات (آهن-روي) به منظور بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ متيل اورانژ
929
سنتز و شناسايي نانو‌كامپوزيت جديد نيكل استات قرار داده شده بر روي پلي‌ اتيلن گليكول متصل به گرافن اكسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سولفور زدايي اكسايشي تيوآنيزول
930
سنتز و شناسايي نانواكسيد تيتانيوم دوپه شده با پلاتين وكروم به صورت قرصو بررسي خواصو كاربردهاي آنها
931
سنتز و شناسايي نانوبيوكامپوزيت هاي هيبريدي آلي-معدني و كاربرد آنها در رفع آلاينده هاي رنگي از آب و پساب
932
سنتز و شناسايي نانوبيوكامپوزيت هاي هيبريدي آلي-معدني و كاربرد آنها در رفع آلاينده هاي رنگي از آب و پساب
933
سنتز و شناسايي نانوپليمرهاي كوئورديناسيوني سرب )II( به وسيله ي ليگاندهاي هترو آروماتيك كربوكسيلاتي و مطالعه ي تبديل آن ها به نانو ساختارهاي سرب )II(
934
سنتز و شناسايي نانوپليمرهاي كوئورديناسيوني سرب )II( به وسيله ي ليگاندهايهتروآروماتيككربوكسيلاتيومطالعه ي تبديل آن هابه نانوساختارهاي سرب . )II(
935
سنتز و شناسايي نانوذرات CuFe2O4 كامپوزيت شده با پلي اكسومتالات بر پايه موليبدات و بررسي خواص آن
936
سنتز و شناسايي نانوذرات SiO2 و تأثير آن بر خواص ترموفيزيكي سيال
937
سنتز و شناسايي نانوذرات آهن صفر ظرفيتي- چيتوزان (CTO-Fe0) و كاربرد آن در تصفيه آبهاي آلوده به مواد آلي رنگزا
938
سنتز و شناسايي نانوذرات تركيبات جديد فسفازن و كمپلكس هاي آن ها
939
سنتز و شناسايي نانوذرات تركيبات جديد فسفازني و كمپلكسهاي فسفرآميدي و كاربرد در رنگرزي
940
سنتز و شناسايي نانوذرات كادميم سولفيد به روش هم¬رسوبي، هيدروترمال و سولوترمال و بررسي ويژگي¬هاي نورتابي CdS سنتز شده
941
سنتز و شناسايي نانوذرات كبالت فريت، بررسي تاثير روش هاي سنتز و نوع پيش ماده و كاربرد در تخريب فوتوكاتاليزوري رنگ هاي نساجي و سل هاي خورشيدي حساس با رنگ
942
سنتز و شناسايي نانوذرات متخلخل MCM-41 عاملدار شده به منظور كاربرد در رهايش دارو
943
سنتز و شناسايي نانوذرات مخلوط اكسيدهاي فلزي لانتان روي آلومينات و كاربرد آنها در رنگبري
944
سنتز و شناسايي نانوذرات مس با استفاده از روش كاهش حرارتي﴿تاثير جاذب هاي سطحي غير يوني و تاثير آنها در اندازه و راندمان نانوذرات توليدي﴾
945
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايع يوني بازي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز H1-پيرازولو1،2˗ b]فتال آزين-5،10-دي اون ها
946
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد سيليكا پوش عامل دار به عنوان بستر براي كاتاليست هاي آهن (III)و روتنيم(III) و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش محافظت گروه هاي هيدروكسي
947
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با سيليكاي عامل دار شده با مايع يوني پروپيل پيريدينيوم و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتزدي هيدرو پيرانو (b-2,3)كرومن دي اون ها
948
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي عامل دار شده با گروههاي آلي داراي پايانه هاي اكسيژن و گوگرد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف آرسنيك از آبهاي آلوده
949
سنتز و شناسايي نانوذرات نيكل برروي بستر SBA-15-g-C3N4 به منظوركاهش تركيب هاي نيتروآروماتيك در دماي محيط
950
سنتز و شناسايي نانوذرات نيكل/كبالت اكسيد: بررسي تأثير پيش‌ماده‌ها و نسبت‌هاي مولي در خواص آن و مطالعه محاسباتي ساختار نواري و چگالي حالات تركيب NiCo2O4
951
سنتز و شناسايي نانوذرات هيبريد شده ي Co-Mn تثبيت شده بربنتونيت اصلاح شده براي اكسايش پارازايلن ﴿p-Xylene ﴾ به ترفتاليك اسيد ﴿TA﴾
952
سنتز و شناسايي نانوذرات و لايه هاي نازك نانوساختار نيمه هادي كامپوزيتي روي زير كونات به روش سل-ژل: بررسي تأثير عمليات حرارتي بر روي تشكيل فاز و خواص آن ها
953
سنتز و شناسايي نانوذرات و يون هاي روتنيم(ΙΙΙ) تثبيت شده بر روي دندريمر تري آزين قرار گرفته بر روي نانو سيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در برخي سنتز هاي آلي
954
سنتز و شناسايي نانوذره هاي آهن اكسيد از پيش ماده آلكوكسيد آهن و كاربرد كاتاليستي آنها در كاهش 4-نيتروفنول، تهيه نانوكامپوزيت هاي مگنتيت / كاپا-كاراگينان و بررسي كارآيي آنها در جذب مس(II)
955
سنتز و شناسايي نانوذره‌هاي مغناطيسي Fe3O4/TiO2/CuO كاربرد كاتاليتيكي و فوتوكاتاليتيكي آن‌ها جهت كاهش نيتروفنول و تخريب رنگ متيلن‌ بلو
956
سنتز و شناسايي نانوساختارهاZnOبه روش مكانوشيمياييبهينه سازي آن با طراحي آزمايش
957
سنتز و شناسايي نانوساختارهاي CuO به روش مكانوشيميايي
958
سنتز و شناسايي نانوساختارهاي دي اكسيد منگنز و دوپ كردن اكسيد نيكل در آن
959
سنتز و شناسايي نانوساختارهاي معدني جهت كاربرد سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
960
سنتز و شناسايي نانوساختارهايZnOبه روش مكانوشيميايي وبهينه سازي آن با طراحي آزمايش
961
سنتز و شناسايي نانوساختارهايي از يك چارچوب فلز-آلي ميكرومتخلخل بر پايه فلز مس(II) داراي گروه عاملي آمين به عنوان يك باز لوئيس و استفاده از آن براي حسگري موثر كاتيون هاي فلزي
962
سنتز و شناسايي نانوفتوكاتاليست دي اكسيد تيتانيوم و كاربرد آن در واكنش تخريب فتو شيميايي مركاپتان از گازوئيل
963
سنتز و شناسايي نانوفتوكاتاليست هاي CuO/SmFeO3 جهت كاربرد در تخريب آلاينده هاي موجود در آب
964
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر اسيدي SBA-15 به منظور كاربرد در تعيين مقدار نگهدارنده در مواد دارويي
965
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر جديد مغناطيسي بر پايه ي پليمر طبيعي كيتوسان عامل دار شده با كراتين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در سنتز مشتقات دي هيدروپيريدين هاي متقارن و نامتقارن
966
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر جديد مغناطيسي رافينوز- مس اكسيد و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در اكسايش انتخابي الكل‌هاي نوع اول به آلدهيدها
967
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر جديد مغناطيسي هسته - پوسته عامل دار شده با دي آمين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در سنتز مشتقات آمينوكرومني
968
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر گرافن اكسيد عامل دار شده و با ويتامين B1 و كاربرد آن در تهيه تركيبات بنزايميدازولي
969
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور زيركونيوم مغناطيسي عامل دارشده با گروه تري اتانول آمين و استفاده از آن در واكنش هاي اكسايشي-تراكمي
970
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور گرافن‌اكسيد عاملدار شده با تري اتيلن تترا آمين/پالاديم و استفاده از آن در واكنش جفت‌شدن (سوزوكي)
971
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور مغناطيسي ايميدازولي و استفاده ازآن در تهيه مشتقات بنزاييدازئل در شرايط فراصوت
972
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور هاي ناهمگن بر پايه كلسيم اكسيد با هدف كاربرد آن جهت توليد بيوديزل
973
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزورهاي پالاديم و نيكل با استفاده از روش كليك و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن شدن كربن- كربن و كربن- نيتروژن
974
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست پالاديوم برپايه ليگاند بازشيف و كاربرد آن در واكنش‌هاي هك و سوزوكي
975
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست منيزيم محمل شده بر نانوذره مغناطيسي Fe3O4@SiO2 و كاربرد آن براي توليد بيوديزل
976
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست نيكل تثبيت شده بر روي بنتونيت اصلاح شده و سنتز و شناسايي نانوكاتاليست پالاديوم تثبيت شده بر روي SBA - 15 به روش مايسل معكوس و كاربرد آن ها در واكنش سوزوكي
977
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي Au/SiO2،Au@SiO2 و Pd/g-C3N4-rGO جهت اكسايش تك مرحلهاي سيكلوهگزان و اتيل بنزن
978
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي اكسيد مختلط آلومينيوم-منيزيم حاوي كلسيم يا روي و مقايسه ي آن ها در فرآيند تهيه ي بيوديزل
979
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي جديد بر پايه متالوپورفيرين هاي قرارگرفته بر روي اسكلت هاي فلز-آلي عامل دار شده
980
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي حاول موليبدن بر پايه اسكلت هاي فلز- آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش آلكن ها
981
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي ناهمگن ZSM-5 سلسله مراتبي و ZSM-5 حاوي مايعات يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي تبديل متانول به پروپيلن (MTP) و تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد
982
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت UiO-66-NH2/Glycine/GO و بررسي عملكرد آن به عنوان جاذب براي استخراج آفت كش كلروپيريفوس و اندازه گيري با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونش تخليه كرونا
983
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت اكسيد سيليسيم- نقره و تجزيه رنگ قرمز مستقيم 23از آبهاي آلوده
984
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پالاديوم@سريم ‌اكسيد-قلع‌ دي‌اكسيد و كاربرد آن در ساخت حسگر الكتروشيميايي جهت اندازه‌گيري هيدروژن پروكسيد و نيتريت
985
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي اتيلن ايمين تيتانيوم دي اكسيد و بررسي رهايش كنترل شده مرفين، كدئين، اكسي كدون و بررسي رفتار الكتروشيميايي كاتاليست تنگستن دي سولفيد بر روي نانوذرات سيليس به عنوان منبعي براي آزاد سازي هيدروژن
986
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي متيل متاكريلات SiO2 - تهيه شده با امواج فراصوت
987
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت زين/ ديوپسايد براي حذف كنگورد از محلولهاي آبي
988
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت گرانوله TiO2/C3N4 و بررسي كاربرد فوتوكاتاليتيكي آن در واكنش‌هاي اكسايش بنزيل الكل و كاهش 4- نيتروفنول
989
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت مغناطيسي Fe3O4-AC-SBA-15 و مقايسه با Fe3O4-HESI-SBA-15 در بررسي حذف رنگ آبي متيلن
990
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت مغناطيسي كربن نيتريد گرافيتي با سديم آلژينات و استفاده از آن در تهيه مشتقات آمينونيتريل ها
991
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي CuO/LaFeO3 جهت كاربرد در تخريب فتوكاتاليستي آلاينده هاي موجود در آب
992
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي سه جزيي بر پايه نقاط كوانتومي نيمه رسانا و بررسي عملكرد آن ها در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي هيبريدي آلي معدني
993
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي آهن اكسيد بر پايه MOF-199 و كاربرد آن ها در جذب آلاينده هاي زيست محيطي
994
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي اصلاح شده با پورفيرين TCPP و برر سي كاربرد آن ها در حذف آلاينده ها
995
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي نقره -پلي آنيلن در حضور پلي استايرن سولفونيك اسيد
996
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هايZnO-SnO2 ، بررسي تأثيرروش هاي سنتر و نوع پيش ماده ها ي و كاربرد آن ها در تخريب رنگ هاي نساجي
997
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي پليمري توسط پليمر شدن درجاي ‌آنيلين در حضور هيدروكسيد لايه‌اي دوتايي كلسيم - آهن و كاربرد آن ها در حذف (pb(II
998
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي جديد ژئوپليمري و بررسي كاربرد آنها در جذب فلزات سنگين از آب و پساب
999
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيتهاي معدني بر پايه كيتوسان
1000
سنتز و شناسايي نانوكمپلكس هاي قلع (IV) با ليگاندهاي اكسيژن و نيتروژن دهنده و بررسي خواص نوري آن ها
بازگشت