<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز و شناسايي يك بزرگ حلقه‌ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون‌هاي آهن (III )
2
سنتز و شناسايي يك تركيب بزرگ حلقه ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر فلورسانس براي شناسايي يونهاي آهن II
3
سنتز و شناسايي يك تركيب بزرگ حلقه ي جديد وبررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر فلورسانس براي شناسايي يونهاي آهن) III
4
سنتز و شناسايي يك حسگر بزرگ حلقه جديد با استفاده از 1، 8- دي آمينو نفتالن به منظور شناسايي يون Fe3+
5
سنتز و شناسايي يك دي آلدهيد جديد و دو بزرگ حلقه ي مربوطه و بررسي خواص حسگري شيميايي آن ها
6
سنتز و شناسايي يك دي آلدهيد جديد و دو بزرگ حلقه ي مربوطه و بررسي خواص حسگري شيميايي آنها
7
سنتز و شناسايي يك ليكاند جديد بازشيف بزرگ غير حلقه اي و مطالعه واكنش آن با برخي از يون هاي فلزي
8
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ حلقه به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون آلومينيوم
9
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ حلقه به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون آلومينيوم
10
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه اي بازشيف جديد با اتم هاي دهندهN4O3و كمپلكس هاي مربوطه با يونهاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،كبالت(II)،ونيكل(II)
11
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه ي جديد به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون روي
12
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غيرحلقه اي بازشيف جديد با اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،كبالت(II)،ونيكل(II)
13
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غيرحلقه ي جديد به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون روي
14
سنتز و شناسايي يك ليگاند فلورسانسي جديد و بررسي خواص نشري آن به عنوان يك حسگر شيميايي جديد
15
سنتز و شناسايي يك ليگاند فلورسانسي جديد و بررسي خواص نشري آن به عنوان يك حسگر شيميايي جديد
16
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون آلومنيوم
17
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون آلومنيوم
18
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگرشيميايي براي يون آلومنيوم
19
سنتز و شناسايي يك نانوكاتاليست جديد بر پايه ي نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد قرارگرفته درون حفرات اسكلت فلز- آلي UiO-66 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي تثبيت كربن دي اكسيد و محافظت الكل ها
20
سنتز و شناسايي يكسري از پلي آميدها و كوپلي آميدهاي مقاوم حرارتي جديد با گروه هاي جانبي بي پيريدين
21
سنتز و شناسايي يكسري از پلي ايميدها و كوپلي ايميدهاي مقاوم حرارتي جديد با گروه هاي جانبي بي پيريدين
22
سنتز و شناسايي3( 3 In (CH
23
سنتز و شناساييC2H5)3 SB )
24
سنتز و شىاسايي كمپلكس هاي بعضي از فلزات اصلي ) Zn2+ ، Cd2+ ، Pb2+ ، Ag+ و Bi3+ ( با مشتقات ليگاند 1،2،4 تري آزين و بررسي برخي خواص آنها
25
سنتز و طراحي راكتور 1 Red Pigment.I.C
26
سنتز و طراحي راكتور 2 RED PIGMENT.I.C
27
سنتز و طراحي راكتور ماده رنگزاي 3 Red Pigment I.C (red Toluirdine)
28
سنتز و طراحي رياكتور 1 YELLOW PIGMENT.I.C
29
سنتز و طراحي كربن هاي نيتروژن دار از پيش ماده هاي زيست توده براي تثبيت نانوذرات مس و مطالعه سنتز تركيبات 3،2،1-تري آزول از حلقه زايي آلكين ها و آلكيل آزيدها
30
سنتز و عملكرد فوتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم اصلاح شده
31
سنتز و كاربرد 2و4و6 تري متيل پيريدينيوم برمو كرومات به عنوان عامل اكسنده براي تركيبات آلي
32
سنتز و كاربرد Cu3(PW12O40)2 و Cu3(PW12O40)2 نشانده شده روي نانوذرات Fe3O4@SiO2 در سنتز پروپارجيل‏ آمين ‏ها
33
سنتز و كاربرد ارتو زايليلن تري فنيل فسفونيوم كلرو كرومات و ارتو زايليلن بيس (تري فنيل فسفونيوم) دي كرومات به عنوان اكسيدان هايي كارا براي تركيبات آلي تحت شرايط بدون حلال
34
سنتز و كاربرد تعدادي از مواد رنگزاي جديد ديسپرس بر پايه نقتاليميد
35
سنتز و كاربرد داربست نانو فرو مغناطيسي در مهندسي بافت
36
سنتز و كاربرد زئوليت NaZSM5 در جذب اتانول از محلول آبي اتانول و بررسي و توسعه مدل هاي سينتيكي و ترموديناميكي فرايند
37
سنتز و كاربرد كاتاليزگرهاي مغناطيسي حاوي مس يا تيتانيم بر پايه نانوسلولز در تشكيل تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار
38
سنتز و كاربرد كاتاليزگري نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي هسته / پوسته تيتانيوم دي اكسيد در سنتز تركيبات آلي به روش واكنش هاي چند جزيي
39
سنتز و كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي كگين استخلاف شده با برخي از فلزات سري اول واسطه ي قرار گرفته در درون بافت سيليكا در واكنش اكسايش الكل ها، آمين ها و سولفيدها
40
سنتز و كاربرد كاتاليزوري نانوساختارهاي هيدروكسيد هاي دوتايي لايه اي حاوي پلي اكسو متالات هاي كگين استخلاف شده با فلزات واسطه در اكسايش الكل ها، سولفيدها و اپوكسايش آلكن ها
41
سنتز و كاربرد كربن‌دات‌ها در اندازه‌گيري نشانگرهاي زيستي
42
سنتز و كاربرد كوانتومي در سيستم هاي تشخيص گر زيستي
43
سنتز و كاربرد ميكروسفر و نانوسفرهاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروهاي بتامتازون و ريسپريدون و بررسي آن‌ها در سيستم‌هاي نوين دارورساني
44
سنتز و كاربرد ميكروسفر و نانوسفرهاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروي ملوكسيكام وكاربرد آن در روش استخراج فاز جامد
45
سنتز و كاربرد ميكروكپسولهاي ملامين - فرمالدهيد حاوي الكيد رزين هوا خشك در پوششهاي خود ترميم شونده بر پايه پوشش اپوكسي
46
سنتز و كاربرد نانو ذرات طلاي اصلاح نشده براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري انتخابي جيوه و نقره
47
سنتز و كاربرد نانو كامپوزيت پلي آنيلين/Fe3O4 براي حذف آلاينده آنيوني از پساب
48
سنتز و كاربرد نانوذرات سوپرپارامغناطيسي اكسيد آهن پوشش داده شده براي درمان تومور به روش ليزر-هايپرترميا
49
سنتز و كاربرد نانوذرات فلزي در محيط مايعات يوني ويژه، بمنظور حذف تركيبات سبك گوگردي در صنعت نفت
50
سنتز و كاربرد نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با پليمر براي ميكرو استخراج فلزات سنگين از نمونه هاي محيطي
51
سنتز و كاربرد نانوسفرهاي پليمر قالب مولكولي براي داروي متوكلوپراميد و بررسي آن‌ در سيستم‌هاي نوين دارورساني
52
سنتز و كاربرد نانوفروسيال اكسيد آهن پوشش داده شده با طلا براي درمان تومور در ليزر-هايپرترميا
53
سنتز و كاربرد نانوكاتاليزور هاي قابل استفاده مجدد پالاديم دار در واكنش هاي جفت شدن كربن‌ـ‌كربن و كربن‌ـ‌‌ نيتروژن
54
سنتز و كاربردهاي نانو ذرات اكسيد روي
55
سنتز و كاربردهاي نانو كره هاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروي ملو كسيكام و بررسي آن ها در سيستم هاي دارورساني
56
سنتز و كلونينگ cDNA ي فاكتور رشد اندوتليال عروقي 111 (VEGF 111)
57
سنتز و كنترل كيفي يك پپتيد نشاندار شده با فلوئور - 18 جهت تشخيص سرطان
58
سنتز و لايه نشاني گرافن عامل دار شده براي ايجاد زبري هاي ميكرو و نانو مقياس و كاربرد آن در ايجاد سطوح ابر آبگريز
59
سنتز و مدل سازي پليمريزاسيون آكريل آميد به روش رسوبي
60
سنتز و مدل سازي كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات با ايزوفتاليك اسيد
61
سنتز و مدلسازي كوپليمرهاي پلي اتيلن ترفتالات-پلي بوتيلن ترفتالات
62
سنتز و مرور نانو ذرات كيتوسان و بررسي پايداري خواص فيزيكوشيميايي و رهايش دارو
63
سنتز و مشخصه يابي آلياژ پرآنتروپي CoCrFeMnNi با افزودني تيتانيوم
64
سنتز و مشخصه يابي آلياژ نانو كريستال نيكل- كبالت به روش رسوب دهي الكترو شيميايي جريان مستقيم و پالسي
65
سنتز و مشخصه يابي آلياژهاي آنتروپي بالا به همراه افزودني تنگستن CoCrFeMnNi-W
66
سنتز و مشخصه يابي اپتيكي دي‌اكسيد تيتانيوم نانو ساختار براي استفاده در سلول‌هاي خورشيدي آلي
67
سنتز و مشخصه يابي اثر جايگزيني فلورايد و نقره در مزوساختار شيشه هاي زيستي سه جزئي SiO2-CaO-P2O5 تهيه شده به روش سل - ژل
68
سنتز و مشخصه يابي اسپري زخم پوش هيدروژلي كاپاكاراگنان/ اكسيدروي/پلي دوپامين به منظور درمان زخم هاي ديابتي
69
سنتز و مشخصه يابي اكسيد آهن عامل دار شده با گروه هاي آميني به منظور كاربرد در سرطان
70
سنتز و مشخصه يابي ايروژل سلولزي و تهيه بلانكت ليفي از آن
71
سنتز و مشخصه يابي ايروژل هاي هيبريدي سيليكا و نووالاك حاوي پلي بوتادين
72
سنتز و مشخصه يابي پوشش حاوي نانو ساختار مكس فاز از طريق لايه نشاني در خلأ
73
سنتز و مشخصه يابي پوشش نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون كيتوسان-بيوگلاس روي فولاد زنگ نزن AISI 316Lجهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
74
سنتز و مشخصه يابي پوشش نانوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون/كيتوسان/ بغداديت روي آلياژ AZ91 جهت كاربرد در كاشتني هاي استخواني
75
سنتز و مشخصه يابي پوشش هاي هيبريدي نانو كامپوزيت Ni-P-Ag-Al2O3
76
سنتز و مشخصه يابي تركيب چهار جزئي شيشه زيست فعال ‌‌SiO2-CaO-SrO-P2O5 تهيه شده به روش سل - ژل براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
77
سنتز و مشخصه يابي تركيب سه جزئي NiO-MgO-Y2 O3
78
سنتز و مشخصه يابي جاذب كامپوزيتي از رس و لجن نفتي و كاربرد آن در حذف فنل، فسفات و نيكل از محلول هاي آبي
79
سنتز و مشخصه يابي جاذب ماكرومتخلخل كاربيد سيلسيومي پوشش داده شده با لايه پروسكايت براي كاربرد در فناوري توان خورشيدي تمركزيافته به منظور توليد گاز سنتزي
80
سنتز و مشخصه يابي جاذب هاي غير همگن TiO2/Al2O3 نانو ساختار به منظور جذب سطحي فلزات Pb2+ و Cd2+ از آب
81
سنتز و مشخصه يابي خواص زيست فعالي و آنتي باكتريال شيشه هاي زيست فعال حاوي اكسيد منيزيم و نقره به روش سل -ژ
82
سنتز و مشخصه يابي داربست پليمري جهت استفاده در مهندسي بافت عصب
83
سنتز و مشخصه يابي داربست كامپوزيتي كيتوسان/شيشه زيست فعال 58 اس تهيه شده به روش سل- ژل براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
84
سنتز و مشخصه يابي داربست نانو فيبري از جنس PLGA و كاشت سلولهاي بنيادي براي كار بر دهاي استخوان
85
سنتز و مشخصه يابي داربست نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون / شيشه زيست فعال ، براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
86
سنتز و مشخصه يابي ذرات ZrO مزوپور
87
سنتز و مشخصه يابي ذرات ZrO2 مزوپور
88
سنتز و مشخصه يابي ذرات هيدروكسي آپاتيت نانوسايز مزوپور
89
سنتز و مشخصه يابي زيستي آكرمانيت نانوساختار
90
سنتز و مشخصه يابي ژل هاي نانوكامپوزيتي حساس به دما بر پايه گرافن اكسيد مغناطيسي و پلي ايزوپروپيل آكريلائيد و بررسي كاربرد آن در رهايش داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين
91
سنتز و مشخصه يابي شيشه هاي زيست فعال حاوي مس با قابليت استفاده در ترميم بافت هاي استخوان
92
سنتز و مشخصه يابي غشاهاي نازك و منعطف بر پايه ي آلكوكسيدهاي سيلان براي جذب انسولين
93
سنتز و مشخصه يابي فورستريت
94
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت سيمان كلسيم فسفاتي/كيتوسان جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
95
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - نانوذرات آكرمانيت حاوي نقره
96
سنتز و مشخصه يابي كربن متخلخل از چارچوب فلز آلي 5 و ارزيابي رفتار آن در جذب آلاينده رنگي متيلن آبي
97
سنتز و مشخصه يابي كوپليمر پلي لاكتيك/گلايكوليك اسيد جهت تهيه مواد منگنه زيست‌تخريب‌پذير پوستي
98
سنتز و مشخصه يابي گرافن سه بعدي به عنوان ماده الكترودي در ساختار ابرخازن ها
99
سنتز و مشخصه يابي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسايد اصلاح شده با سرعت شارژ بالا جهت كاربرد در باتري ليتيم يون
100
سنتز و مشخصه يابي نانو تركيب اكسيد آهن /اكسيد روي/اكسيد گرافن /پليمر
101
سنتز و مشخصه يابي نانو حامل هاي كيتوسان/تري پلي فسفات با قابليت رهش آهسته پلي پپتايد گلوكاگوني به منظور رگزايي در بافت قلب
102
سنتز و مشخصه يابي نانو دندريمرهاي مغناطيسي نسل سوم عامل دار شده با فلورسين به منظور تشخيص سرطان با ليزر آرگون
103
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكرمانيت حاوي نقره جهت كاربرد در مهندسي بافت
104
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد فلزي و بررسي خصوصيت فتو كاتاليستي انها
105
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد نيكل آلاييده با واناديوم
106
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات سوپر پارامگنتيك اكسيد آهن ( iii ) و بررسي اثر سميت آن بر رده سلولي كانسر كولوركتال ( HT-29 )
107
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات كيتوسان به روش سل-ژل حاوي مواد مؤثره با كاربرد دارورساني
108
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده توسط 4-فنيل-3- تيو سمي كاربازيد و استفاده از آن ها در حذف يون هاي فلزي سنگين
109
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كيتوزان و بررسي رهايش پروتئين
110
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كيتوزان، پلي اتيلن گلايكول، كيتوزان - پلي اتيلن گلايكول و بررسي رهايش فلو فناميك اسيد
111
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات هسته -پوسته سولفيد نقره سولفيد روي و بررسي اثر عامل پوششي بر آن به روش فوتو شيميايي
112
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات هسته -هسته سولفيد نقره سولفيد روي و بررسي اثر عامل پوششي بر آن به روش فوتو شيميايي
113
سنتز و مشخصه يابي نانو فيبرهاي اكسيد تنگستن آلاييده شده با فلز قليايي سزيم
114
سنتز و مشخصه يابي نانو فيلترهاي آلومينا - تيتانيايي به روش سل - ژل
115
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد آهن- اكسيد گرافن و كاربرد آن در حذف آلاينده هاي رنگي با كمك فعاليت فوتوكاتاليستي
116
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پايه سراميكي آلومينات مونوكلسيم و بررسي مكانيزم تشكيل آن
117
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي دي اكسيد تيتانيوم - رس براي حذف كروم و گاز دي اكسيد گوگرد
118
سنتز و مشخصه يابي نانو لوله هاي كربني رشد يافته بر پايه اكسيد منيزيم Mgo
119
سنتز و مشخصه يابي نانو مواد هيبريدي سولفيد كادميوم -سولفيد نقره
120
سنتز و مشخصه يابي نانوبلورهاي نقاط كوانتومي كامپوزيتي بر پايه كادميوم و بررسي كاربرد آن ها درسلول هاي خورشيدي
121
سنتز و مشخصه يابي نانوبيوسراميك اكسيدي حاوي كلسيم، منيزيم و سيليسيم و تأثير افزايش آن برخواص زيستي هيدروكسي آپاتيت
122
سنتز و مشخصه يابي نانوپودرهاي كلسيم فسفات دوفازي به كمك مايكروويو
123
سنتز و مشخصه يابي نانوپوسته هاي طلا و كاربرد آن ها در لحيم كاري بافت با ليزر
124
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات پلي(اكريل¬آميد-كو- مالئيك اسيد) حساس به pH و بررسي عملكرد آن¬ها در پوشش زخم بر پايه¬ي پلي¬(وينيل¬الكل) براي رهايش كنترل شده دارو
125
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/آلوميناي آمورف
126
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/اكسيد سريم
127
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سيليس پوشش داده شده با اكسيد آهن و طلا در بازه فروسرخ نزديك (NIR)
128
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات كيتوزان
129
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات كيتوزان
130
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي دندريمري عاملدارشده با طلا و فوليك اسيد به منظور درمان سرطان سينه به روش ليزر هايپرترميا
131
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي مگنتايت جانشاني شده با روي و منگنز به عنوان عامل كنتراست در تصوير برداري تشديد مغناطيسي
132
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مگنتايت و مگنتايت جانشاني شده با كبالت براي كاربرد در فراگرمايي مغناطيسي
133
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات هسته - پوسته حساس به دما -pH به منظور استفاده در كاربرد هاي دارو رساني
134
سنتز و مشخصه يابي نانوقطرات حساس به اولتراسوند بر پايه پرفلوروكربن با پوشش پلي ساكاريدي جهت كاربردهاي همزمان رهايش كنترل شده دارو و تصويربرداري پزشكي
135
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت CdS/MIL-125(Ti) و بررسي كارايي فتوكاتاليستي آن
136
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت اكسيدهاي فلزي آهن و مس با گرافن به منظور استفاده در الكترود ابرخازن
137
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت سه جزئي مس (I) سولفيد/ نقره سولفيد/ بيسموت وانادات: تثبيت آن بر روي آلومينا و ارزيابي فعاليت فتوكاتاليستي آن در تخريب داروي مترونيدازول
138
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پايه فلزي، اكسيد فلزي و پليمر هادي و كاربرد آن ها در ابرخازن ها و حسگرهاي الكتروشيميايي
139
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي آنيلين/گرافن به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
140
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي بر پايه پلي يورتان و بررسي خواص آنها
141
سنتز و مشخصه يابي نانوكپسول هاي مغناطيسي داراي نانو ذرات مگنتايت و مگنتايت جانشاني شده با روي و گادولينيوم براي فرا گرمايي مغناطيسي
142
سنتز و مشخصه يابي نانولوله هاي تيتانيا بر روي بستر تيتانيوم ريزدانه براي استفاده در ايمپلنت هاي پزشكي
143
سنتز و مشخصه يابي نانوهيدروكسي آپاتيت گريد پزشكي با استفاده از پوسته تخم مرغ
144
سنتز و مشخصه يابي نقاط كوانتومي هسته -پوسته كادميم سلنايد-زينك سولفايد با تابش فوتو شيميايي
145
سنتز و مشخصه يابي نوري اكسيد گرافن و اثر ناخالصي TIO2
146
سنتز و مشخصه يابي هيبريد اكسيد روي /گرافن ...
147
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل خودآرايي شده پيتيدهاي دي فنيل آلانين و بررسي مكانيسم رهايش داروي فلوفناميك اسيد
148
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل ضد ميكروبي به عنوان يك نانو راكتور ما و ماتريس تثبيت براي نانو ذرات نقره
149
سنتز و مشخصه‌ يابي نقاط كوانتمي جديد و كاربردهاي آن‌ ها در سلول‌ هاي نقطه كوانتمي و حسگرهاي بيولوژيكي
150
سنتز و مشخصه‌يابي آلياژ آنتروپي بالا CoCrFeMnNi
151
سنتز و مشخصه‌يابي بلوك كلسيم فسفاتي (آپاتيت / براشيت) تقويت‌شده با نانولوله هاي تيتانيا
152
سنتز و مشخصه‌يابي سولفيد روي مزومتخلخل در اتمسفر غيرحلال سيكلوهگزان
153
سنتز و مشخصه‌يابي نانوتركيب اكسيدگرافن كاهش يافته/اكسيدآهن/دي‌اكسيدتيتانيوم
154
سنتز و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت اكسيدآهن/ اكسيدمس/ پلي¬آنيلين/ نانولوله كربني چند ديواره و بررسي ويژگي جذب مايكروويو
155
سنتز و مشخصه‌يابي نقاط كوانتومي هسته-پوسته كادميم سلنايد-كادميم سولفايد با تابش امواج مايكروويو
156
سنتز و مشخصه¬يابي نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن (Fe3O4) و بررسي كاربرد آن در حذف آلاينده¬ها و زيست حسگرهاي الكتروشيميايي
157
سنتز و مشخصه¬يابي نانوكامپوزيت خوشه¬اي هسته - پوسته¬ي اكسيد آهن سوپرپارامغناطيس - هيدروژل پليمري براي كاربرد تشخيص تومورهاي سرطاني
158
سنتز و مشخصهيابي خواص زيست فعالي و آنتي باكتريال شيشه هاي زيست فعال حاوي اكسيد منيزيم و نقره به روش سل-ژل
159
سنتز و مطالعات اكسايش حرارتي تركيبات 5،4-دي هيدرو پيرازول ها
160
سنتز و مطالعات تعادل ، هيدروليز و تجزيه حرارتي -Nآسيل -5- آريوكسي تترازولها
161
سنتز و مطالعه بر روي خواص فيزيكوشيميايي نانو زئوليت MCM-22
162
سنتز و مطالعه تئوري تعداد از مشتقات بيس 1و 2 و 3 تري آزول - 3 - تيول و مقايسه با نتايج تجربي .
163
سنتز و مطالعه تئوري تعدادي از مشتقات بيس 1 و 2 و 4- تري آزول -3- تيول و مقايسه با نتايج تجربي
164
سنتز و مطالعه خواص حافظه شكلي در پلي يورتان هاي سگمنته و بررسي پارامترهاي ساختاري
165
سنتز و مطالعه خواص فيزيكوشيميايي برخي از كمپلكس هاي عناصر واسطه رديف اول با ليگاند جديد 1- بنزيل-2- مركاپتو- H1- ايميدازول -5- ايل متانول
166
سنتز و مطالعه خواص فيزيكي - شيميايي چارچوب هاي فلزي آلي آلومينيوم به عنوان نانوكاتاليست تبديل متانول به هيدروكربن ها
167
سنتز و مطالعه خواص گازوكروميك نانوساختارهاي اكسيد فلزي مختلط پايه موليبدن براي گاز H2S
168
سنتز و مطالعه خواص ماده نانوپروس Mc
169
سنتز و مطالعه ساختاري پليمر نانو حفره قالب يوني جهت پيش تغليظ و جداسازي گزينش پذير برخي يون هاي راديو ايزوتوپ از عناصر زمينه از طريق استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن توسط روش هاي اپكتروسكپي
170
سنتز و مطالعه ساختاري پليمر نانو حفره قالب يوني جهت پيش تغليظ و جداسازي گزينش پذير برخي يون هاي راديوايزوتوپ از عناصر زمينه از طريق استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن توسط روش هاي اسپكتروسكپي
171
سنتز و مطالعه ساختمان انامينون هاي زنجيري و ناجور حلقه ( مشتق شده از كينولين ) و بررسي اثرات گروههاي استخلافي و حلال بر پديده نانو متري شدن آنها
172
سنتز و مطالعه ساختمان برخي مشتقات جديد از 3- هيدروكسي پيريدينونها
173
سنتز و مطالعه صورت بنديهاي N-آريل -1- آزا-سيكلواكتان -5- اون ها
174
سنتز و مطالعه طيفي چهار تركيب اورگانو فسفر
175
سنتز و مطالعه عوامل موثربرجدائي ميكروفازي، رفتار رئولوژي وخواص فيزيكي نانوكامپوزيتهاي پلي يورتان/ نانوگرافيت ازطريق پليمريزاسيون درجا و اختلاط مذاب
176
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي برخي فلزات واسطه با ليگاند شيف باز سه دندانه دهنده N2O، ليگاند آزيد و تيوسيانات
177
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي جديد نئوديميم با ليگاندهاي بازي نيتروزن دار شامل 1و 10 - فنانترولين 2و 3 بي پيريدين و سيا ناميدها
178
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي يون هاي فلزي Fe2+, co2+ , ni2+ cu2+ zn2+ با ليگانداورتور - فنيلن دي آمين
179
سنتز و مطالعه كمپلكسهاي جديد پر ازئوديميوم با ليگاندهاي بازي نيتروژن دار شامل 1 و 10 - فنا نترولين و سيا ناميدها
180
سنتز و مطالعه نانو اكسيد آلومينيم دوپه شده همزمان Er3+ وYb3+ به روش سل – ژل .
181
سنتز و مطالعه نانو اكسيد نيكل و كروم و استفاده از آنها در تخريب فتوكاتاليتكي برخي رنگهاي آلي
182
سنتز و مطالعه نانو كامپوزيت گرافن-مس به روشهاي اسپكتروفتومتري و الكتروشيمايي
183
سنتز و مطالعه ويژگي هاي فيزيك و شيميايي نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي Fe304بر اساس پلي ان- ايزوپروپيل آكريلاميد براي دارورساني داروهاي ضد سرطان
184
سنتز و مطالعه ويژگي‌هاي فيزيكي نانو¬كامپوزيت MoS2/Ag
185
سنتز و مطالعه ويژگي‌هاي فيزيكي و فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت ZnS/MoS2
186
سنتز و مطالعه ي كو پليمريزاسيون اتيلن / 1-هگزن با استفاده از كاتاليست زيگلر - ناتا
187
سنتز و مطالعه ي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي 4O3Fe بر اساس پلي ان- ايزو پروپيل آكريلاميد براي دارورساني داروهاي ضد سرطان
188
سنتز و مغناطيسي كردن شبكه هاي فلز- آلي MIL-101 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش آلكن ها، سيانوسايليل دار شدن آلدهيدها و تثبيت كربن دي اكسيد
189
سنتز و نهش فيلم هاي نازك نانو كامپوزيت پلي آنيلين / نانو sio2 به روش پوششش اپيني و بررسي خواص آن , Synthesis and deposition of thin films from polyaniline/ nano-sio2 composite via spin-coating method and investigate its propertise
190
سنتز واصلاح پلي استرهاي غير اشباع شفاف و انعطاف پذير
191
سنتز وانتقال نانو كپسول هاي حاوي داروي مدل و ماركر ضد انعقاد خون پاليزر براي ترمبوليز عروق كرونري
192
سنتز وبررسي خواص گرماي نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين نانو كريستال سلولز نانو ذرات نقره
193
سنتز وبررسي ميانكنش كمپلكس دفراسيروكس...دورشته
194
سنتز وبررسي هيدروژل ابر جاذب نانو كامپوزيتي برپايه بيوپليمر كاراگينان و كاربرد آن در حذف رنگهاي كانيوني
195
سنتز وبهينه سازيهيدروژل ابر جاذب بر پايهثعلب به منظور جذب فلزات سنگين
196
سنتز وتعيين مشخصات نانو بلور زير كونيا با روش هيدرو ترمال از پودر صنعتي زير كونيا
197
سنتز وشناسائي كمپلكسهاي Co(Salen)(Amine)2] X]و [(amine=Bzlan ,mrph ,pprdn ,prldn [Co(Salen)(Amine)(NCS و -X=CLO4- ,NCSو بررسي سينتيك جانشيني آمين توسط تيوسيانات
198
سنتز وشناسايي پلي استر﴿پلي اتيلن ترفتالات﴾ ذاتا رنگي بر پايه مواد رنگزاي نفتاليميد
199
سنتز وشناسايي تعدادي از بارهاي شيف جديد و كمپلكسهاي آنها
200
سنتز وشناسايي جاذب نانو متخلخل شبكه آلي فلزي جهت ذخيره سازي گاز متان و هيبريد آن با نانو لوله هاي كربني و كاربرد آن در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
201
سنتز وشناسايي كمپلكس (Ru(dmbpy)(tptz)(CI)](PF6] و مطالعه اثر الكتروكاتاليستي آن بر روي كاهش الكتروشيميايي ŸŸŸŸŸŸco2 به co با هدف بازيافت كربن و كاهش گازهاي گلخانه اي
202
سنتز وشناسايي كمپلكس هايي از مس ﴿II)با مشتقاتي از لاوسون جفت شده با آمين وتهيه ي نانو كمپلكس ها به روش سونو شيمي وبررسي خواص بيو لوژيكي آن ها
203
سنتز وشناسايي ليگاندهاي ONOمشتق شده از نفتوكينون وكمپلكسهاي مس ﴿II)آن به عنوان مشابه آمين اكسيداز
204
سنتز وشناسايي مزوپورهاي اورگانو سيليكاتي و بررسي كاربردهاي آن .
205
سنتز وشناسايي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده باگروه هاي آلي بعنوان كاتاليز ورهاي قابل بازيابي در واكنش هاي استيل دار كردن الكل ها وآمين ها
206
سنتز وشناسايي نانو ذرات مغناطيسي عامل دارشده باگروه هاي آلي به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف سرب از آب هاي آلوده
207
سنتز وشناسايي نانو كامپوزيت مغناطيسي كربن تهيه شده از پوست بادام و نيكل فريت (NiFe2O4)
208
سنتز وشناسايي نانو كامپوزيتهاي بر پايه اپوكسي با استفاده از نانو ذرات آلومينا و مطالعه خواص مكانيكي آنها
209
سنتز وشناسايي نانو هيبريد تابش پز ...اپوكسي آكريلات
210
سنتز وشناسايي نانو هيبريد تابش پزاپوكسي آكريلات/اكسيد روي
211
سنتز وشناسايي نانو هيبريد هاي يورتاني آنيوني آب پايه با نانو ذرات sio
212
سنتز وشناسايي نانوكاتاليست¬هاي جديد بر پايه¬ي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد قرار گرفته درون حفرات اسكلت¬هاي فلز –آلي UiO-66 و ZIF-8 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن¬ها در واكنش¬هاي سولفورزدايي اكسايشي
213
سنتز وشناسايي هيدروژل پلي آكريل آميد وايجاد كمپلكس با برخي عناصر واسطه براي جذب آنيون ها معدني از آبهاي آلوده
214
سنتز وشناسايي هيدروژل پلي آكريل آميد وبررسي درصد جذب نيتروفنل ازآبهاي آلوده
215
سنتز وشناسايي يك حسگر بزرگ حلقه جديد با استفاده از 1،-8دي آمينو نفتالن به منظور شناسايي يونFe3+
216
سنتز وشناساييي 3-((( پروپيل آمينو)-1و3و51،3،5-تريپروپيل-تيو)پروپان-1-سولفونيك اسيدآذينآزين-2و42،4-دي ايل) بيس پيريدينيوم دي تترا كلروآلوميناتهيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل¬دار شده وبررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز دي¬هيدروتترازولو]¬5،1-¬[a پيريميدين¬ها ...
217
سنتز وكاربرد مواد منتقل كننده حفره سه بعدي در سلول هاي خورشيدي حالت جامد
218
سنتز ولاستونيت
219
سنتز ومشخصه يابي نانوذرات هيبريدي سولفيد نقره -سولفيد روي
220
سنتز ومطالعه خواص نانوذرات Fe3o4 اصلاح شده جهت دارورساني وبررسي نحوه بارگذاري دارو روي آنها
221
سنتز يك پلي آلفااولفين با استفاده از كاتاليست هاي سوپر اكتيو منظم فضايي به منظور تهيه ي مواد روان كننده ي DRA بر پايه ي 1- اكتن يا 1- دكن
222
سنتز يك پليمر به روش قالب گيري مولكولي به منظور شناسايي ...
223
سنتز يك رنگزاي جديد بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص كالاي پلي استر و مخلوط پشم- پلي استر رنگرزي شده با آن
224
سنتز يك سري جديد از گليكوپيرانوزيل تيازوليدين ها،گليكوپيرانوزيل ها و گليكوپيرانوزيليدين -4- اون ....
225
سنتز يك سري جديد از مشتقات كوئين اكسالين،با استفاده از دي ساكاريدهاي مختلف
226
سنتز يك سري جديد از مشتقات گابا پنتين و بررسي خواص بيولوژيكي اين تركيبات
227
سنتز يك شبكه فلزي-آلي برپايه تيتانيوم و استفاده از آن در فرآيند كوپلينگ سوزوكي
228
سنتز يك صمرحله صاي تعدادي از مشتقات - 2 آمينو تايوفن و بازصهاي شيف مربوطه .
229
سنتز يك مرحله اي ايميدازول هاي سه استخلافي با استفاده از: 1- كاتاليزگر اسيد بوريك تحت شرايط بدون حلال 2- كاتاليزگر قابل بازيافت سيليكاژل - نمك هاي آمونيوم تحت شرايط بدون حلال
230
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات 4H- كرومن توسط نانو ذرات اكسيدهاي فلزي
231
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات دي هيدروپيرانوكرومن در شرايط سديم دودسيل سولفات و محيط آبي
232
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات2-آمينو كرومن در حضور كاتاليست انتقال فاز
233
سنتز يك مرحله اي تركيبات -B امينو كربونيل به روش واكنش مانيخ با استفاده از كاتاليزور نانوي جاينت بال , One-pot preparation of B-amino carbony compounds by mannich reaction using giant ball as an effective nano catalyst
234
سنتز يك مرحله اي سه جزئي مشتقات 2 - (فنيل - فنيل آمينو- متيل )- سيكلوهگزانون با استفاده از كاتاليزور موثر نانو جينت بال
235
سنتز يك مرحله اي كامپوزيت خاك اره گردو - مغناطيسي : كاربرد براي حذف كادميم و سرب از آبو پساب
236
سنتز يك مرحله اي مشتقات 1,2,4 تري آزول هاي داراي استخلاف سولفوناميد
237
سنتز يك مرحله اي مشتقات 14- H- دي بنز و )a,j( گزانتن با استفاده از كاتاليزور نانو جاينت بال , one -pot preparation of 41- H - didenzo )a,j( xanthenes using giant ball as effective nano catalyst
238
سنتز يك مرحله اي مشتقات 4،2،1-اكساديازول داراي استخلاف سولفوناميد
239
سنتز يك مرحله اي مشتقات كينازولين - 4 - اون با استفاده از كتاليزور نانو سيليكاي حمايت شده با كلريد آهن III
240
سنتز يك مرحله اي و چندجزيي مشتقات جديد ايميدازول هاي چهار استخلافي و دكا هيدرو اكريدين ها با كمك امواج مايكروويو تحت شرايط محتلف
241
سنتز يكسري از مواد رنگزاي جديد بر پايه ايندولين به منظور كاربرد آنها در سل خورشيدي
242
سنتز" پارا آمينوفنيل بتاهيدروكسي اتيل سولفون" ﴿پارابيس﴾، توليد رنگينه هاي راكتيو وينيل سولفون يك عاملي و دو عاملي با استفاده از پارابيس و بررسي ثبات شستشويي رنگينه هاي سنتز شده بر روي كالاي پشمي
243
سنتز,شناسايي وبررسي رفتار تورمي هيدروژل ابر جاذب ژلاتين -g-پلي(آكريليك اسيد-co-ايتاكونيك اسيد)
244
سنتز,كمپلكس هاي واناديل در زئوليت و ارزيابي فعاليت كاتاليتيكي آن
245
سنتز: شناسايي و بررسي برخي كاربردهاي سطح فعال دوقلوي كاتيوني در نساجي
246
سنتز]3+3[مشتقات كينوليني در حضور نانوكاتاليزورMCM-41-SO3H و كيتوسان
247
سنتز، آناليز و كاربرد آناليتكي Mesalazine
248
سنتز، اكسيداسيون و شناسايي كربوكسي متيل سلولز , the synthesis, oxidation and charactrization of carboxy methyl cellulose )CMC(
249
سنتز، الكتروريسي هم محور و مشخصه يابي داربست پلي(گليسرول سباسات)(PGS)/ پلي(1و8 اكتان دي ال سيترات) (POC)به منظور بازسازس شبكيه چشم و بررسي نحوه رهايش دارو
250
سنتز، بررسي سينتيك و مكانيسم تعادل و دكربوكسيله شدن حرارتي 2- آلكيل كربوكسيلات -5- آريلوكسي تترازول ها و سنتز نسل جديدي از رنگينه هاي آزوئي حاوي گروه 5- اكسي -H(1)- تترازول و سنتز و پلي مريزه شدن راديكالي مونومر جديد حاوي گروه 5- اكسي - H(1)- تترازول
251
سنتز، بررسي و مقايسه ويژگيهاي اپتيكي نانوبلورهاي هسته/پوسته كامپوزيت هاي CdSe-ZnSe/ZnS و ZnSe-ZnS/ZnS
252
سنتز، بهينه سازي و بررسي سينتيكي مواد واسطه كليواسيد
253
سنتز، پايدارسازي و مطالعات رئولوژيكي يك نمونه سيال دايلاتانت
254
سنتز، تخليص و بررسي خواص شيميائي و فيزيكي پنتا اريتريتول
255
سنتز، تعيين ساختار و الكتروشيمي كمپلكس ها X=H,Br,Meo.No2) [ Co(5-XSalen)(PEt3)(H20)]Clo4 ) و برهمكنش اين كمپلكس ها با نانو Clay مونتموريلونيت (K10)
256
سنتز، تعيين مشخصات و عملكرد كاتاليست SAPO-34, Mn SAPO-34 در فرايند MTO
257
سنتز، توصيف و كاربرد زير كونيوم اكسيد نانوساختاري
258
سنتز، توصيف و كاربرد نانوذرات نقره براي اندازه¬گيري¬هاي مجزا و همزمان برخي از گونه¬هاي آلي، معدني و دارويي با استفاده از تكنيك رزونانس پلاسمون سطحي
259
سنتز، توصيف و كاربرد نانوكامپوزيت نيكل اكسيد كربن نيتريد گرافيتي براي تخريب فتوكاليستي رنگ آبي متيلن
260
سنتز، توصيف و كاربردهاي الكتروشيميايي گرافن و نانوكامپوزيت هاي آن
261
سنتز، توصيف و كاربردهاي نانوفيبرهاي پليمري زيست تخريب‌پذير با استفاده از كيتوسان/پلي‌وينيل الكل و عصاره آويشن شيرازي
262
سنتز، توصيف و كاربردهاي نانوفيبرهاي پليمري زيست تخريب‌پذير با استفاده از كيتوسان/پلي‌وينيل الكل و عصاره آويشن شيرازي
263
سنتز، ساختار و خواص نوري نانو پليمرهاي كوئورديناسيوني از كادميم (II) با ليگاندهاي نيتروژن دهنده
264
سنتز، شناسائي، ترموگراويمتري، مطالعه ساختاري و نظري بر روي مشتقاتي از ايزوتيوسمي كربازون و كمپلكس هاي واناديوم، منگنز، آهن، نيكل، كبالت، مس، موليبدن و اورانيوم
265
سنتز، شناسايي ، مطالعه ساختاري و محاسبات نظري كمپلكس هاي ساده و مخلوط ليگاندي از واناديوم )IV( و)V( ، نيكل )II(، مس )II(و موليبدن )VI(با سه ليگاند شيف باز سه دندانه )ONO( از مشتقات ارتوهيدروكسي بنزيل آمين
266
سنتز، شناسايي تركيبهاي هسته-پوست CoFe2O4@SiO2@Bi2WO6, CoFe2O4@SiO2@Bi2MoO6 و كاربرد آنها
267
سنتز، شناسايي ساختار و طيفي ليكاند 5-فنيل-3-(2-پسريديل)-4و2و1- تري آزين و كمپليكس هاي آن با سرب
268
سنتز، شناسايي طيفي و محاسبات شيمي كوانتومي نانوذرات جديدي از كمپلكس هاي فسفرآميدي
269
سنتز، شناسايي نانوساختارهاي آنتيموان اكسيد به روش شيمي سبز و بررسي كاربرد آن
270
سنتز، شناسايي و CV كمپلكس‌‌هاي (Zn(II) ,Co(II) ,Hg(II و (Ni(II از ليگاند تيازول-كربوكساميد، آماده‌‌سازي نانوذره هاي Co3O4 از پيش ماده [CoII(tpz)2(MeOH)2]. كاربرد ليگاند H2hqb به عنوان حسگر مس(II).
271
سنتز، شناسايي و ارزيابي نانو ذرات تيتانيوم¬دي¬اكسيد
272
سنتز، شناسايي و اصلاح چارچوب هاي فلزي – آلي براي جذب و حذف فلزات سنگين
273
سنتز، شناسايي و اندازه¬گيري فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت¬هاي نيمه¬هادي كبالت اكسيد- تيتانيم دي اكسيد: بررسي اثر روش سنتز، نوع پيش¬ماده¬ها و دماي كلسينه بر خواص نانوكامپوزيت
274
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت كاتاليزوري كمپلكس نيكل(II) با ليگاند باز شيف دو دندانه حاوي ايساتين تثبيت شده روي بستر MCM-41
275
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت كاتاليستي كمپلكس‌هاي موليبدن (VI) با ليگاندهاي باز شيف نامتقارن
276
سنتز، شناسايي و بررسي خواص الكترو كاتاليستي نانو كامپوزيت هاي هادي بر پايه ي پلي آنيلين و نانو ذرات دو بعدي g-C3N4
277
سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيونانو كامپوزيت هاي كايرال جديد با كارايي بالا حاوي نانو سيليكات هاي لايه اي اصلاح شده توسط آمينو اسيدهاي طبيعي و ماتريس هاي پليمري مختلف
278
سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيونانوكامپوزيت هاي فعال نوري پلي ﴿آميد-ايميد﴾ /تيتانيوم دي اكسيد جديد و اصلاح خاك رس توسط آمينو اسيدوالين براي تهيه بيونانوكامپوزيت هاي پلي ﴿وينيل الكل﴾/خاك رس اصلاح شده
279
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي﴿ آميد-ايميد﴾ ها و پلي ﴿آميد-ايميد-اتر-يورتان﴾ هاي قطعه اي جديد بر پايه تري مليتيك انيدريد حاوي اتصال سيلو كساني
280
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي نانو ساختار و فعال نوري جديد حاوي گروه هاي آزو و پيرويدين در زنجير جانبي و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ تيتانيوم دي اكسيد/ نانو ذرات خاك رس
281
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي(آميد-استر-ايميد)ها،پلي(آميد-ايميد)ها،پلي استرها و پلي آميدهاي فعال نوري جديد حاوي قطعات S-والين وL-ميتونين
282
سنتز، شناسايي و بررسي خواص خود تميزشوندگي و فتوكاتاليستي نانو كامپوزيت سراميكي كبالت تيتانات
283
سنتز، شناسايي و بررسي خواص ساختاري، نوري، مورفولوژي و فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت نيكل فريت: بررسي اثر روش سنتز، نوع پيش¬ماده¬ها و دماي عمليات حرارتي بر خواص نانوكامپوزيت
284
سنتز، شناسايي و بررسي خواص طيفي كمپلكس‌هاي جديد‌ي از جيوه (II) و كادميم(II) با ليگاند 3و6 دي-2-پيريديل-1،2،4،5-تترازين درحضور يون‌هاي مخالف، مطالعه ساختار كريستالي و تأثير آنيون‌ها برساختار حالت جامد
285
سنتز، شناسايي و بررسي خواص طيفي كمپلكس‌هاي جديد‌ي از جيوه (II) و كادميم(II) با ليگاند 3و6 دي-2-پيريديل-1،2،4،5-تترازين درحضور يون‌هاي مخالف، مطالعه ساختار كريستالي و تأثير آنيون‌ها برساختار حالت جامد
286
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتو كاتاليتيكي لايه هاي كامپوزيتي نانو ساختار حاصل از تركيب لايه هاي نازك و نانو پودر تيتانيوم دي اكسيد به روش سل - ژل
287
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتوشيميايي كمپلكس هاي مس(II) , و نيكل(II) با ليگاندهاي مشتق شده از 1 و 3- پروپان دي آمين، 1 و 2- بنزين دي آمين، 4- نيترو – 1 و 2 بنزن دي آمين و برخي آلدهيدهاي آروماتيك
288
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فوتوشيميايي كمپلكسهاي مس با ليگاندهاي مشتقات 3و4- بوتان دي آمين
289
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري نانو ذرات كمپلكس هاي ماكروسيكل شيف باز و تثبيت شده روي زئوليت
290
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كو پلي ايميدهاي سولفونه پايدار حرارتي جديد بر پايه دي آمين 4-[4-(5،4-دي¬فنيل-1- H- ايميدازول-2- ايل) فنوكسي] بنزن-3،1 -دي آمين (DAI) با گروه جانبي ايميدازولي و 13،1-دي آمينو-10،7،4-تري اكسا-تري-دكان به عنوان فضا پركن و دي آمين سولفونه 2،5 -دي آمينو بنزن سولفونيك اسيد
291
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كوپلي ايميدهاي سولفونه پايدار حرارتي جديد بر پايه، 4- ﴿4-﴿5،4- دي فنيل -1-H-ايميدازول-2-ايل-فنوكسي﴾ بنزن -1، 3-دي آمين (DAI) و 2 و 5- دي آمينوبنزن سولفونيك اسيد
292
سنتز، شناسايي و بررسي خواص گرمايي و رئولوژيكي ترپليمرهاي بر پايه اكريل آميد
293
سنتز، شناسايي و بررسي خواص مغناطيسي ، فلوئورسانس و ولتامتري كمپلكس هاي تك هسته اي كبالت ﴿II ﴾ و دو هسته اي مس ﴿II ﴾ با مشتقات ليگاندهاي فنيل سياناميد و هگزامتيلن نتراآمين
294
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو ذرات و لايه هاي نازك نانو ساختار نيمه هادي هيبريدي روي تيتانات به روش سل- ژل
295
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو ساختارهاي جديد فعال نوري پلي ﴿آميد-ايميد﴾ حاوي دي آمين 4،4-متيلن بيس ﴿ 3-كلرو-2، 6-دي اتيل آنيلين﴾ و تهيه بيونانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ / تيتنايوم دي اكسيد
296
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي فعال نوري پليمري بر پايه گرافن اصلاح شده با آمينو اسيدهاي مختلف و نانوذرات ZnO اصلاح شده توسط سيكلود كسترين
297
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت‌هاي مس كروميت : CuCr2O4 بررسي تاثير عمليات حرارتي و نوع پيش‌ماده‌ها
298
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانوكامپوزيت‏هاي CuO/ZnO با روش‏هاي سل-ژل، هم رسوبي، هيدروترمال و اشباع سازي: بررسي تاثير عمليات حرارتي، نوع پيش ماده‏ها و فعاليت فتوكاتاليتيكي و بكارگيري در سلول‏هاي خورشيدي حساس به رنگ
299
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نشري، رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي(Co(III) , Zn(II)، Cu(II)،Ni(II با ليگاند چهاردندانه مشتق از پيريدين كربوكساميد
300
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نورتابي نانوروي اكسيد و نانوروي سولفيد تهيه شده از روش¬هاي همرسوبي ،مايكروويو، هيدروترمال و سولوترمال
301
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري نانو كمپلكس هاي قلع(IV) با ليگاندهاي آلي اكسيژن دهنده
302
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري نانوكمپلكس‌هاي آلي قلع با ليگاندهاي آلي پيريديل دار چند دندانه
303
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري و فتوالكتروكاتاليستي نانولوله‌هايWO3-TiO2 اصلاح شده با نانو ذرات Sn وFe-Cr
304
سنتز، شناسايي و بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكس هاي آمين (كلرو) كبال اكسيم در ناحيه ميدان ليگاند
305
سنتز، شناسايي و بررسي سينتيك، ترموديناميك و الگوي همدماي جذب با استفاده از كمپلكس بازشيف آهن به عنوان جاذب براي حذف كاتيون هاي سنگين از محلول هاي آبي
306
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد جاذب هاي ميكروساختار جهت حذف آلاينده هاي هالوژني
307
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد فتوكاتاليستي كامپوزيت‌هاي ZnO، اسپينل ZnAl2O4 و بررسي اثر ساپورت گرافن اكسايد در بهبود عملكرد آنها
308
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد نانو كاتاليزورهاي هتروژن با تثبيت فلز پالاديوم در ايجاد اتصالات كربن - كربن، كربن- اكسيژن و كربن - نيتروژن در محيط سبز
309
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد نقاط كوانتومي نيمه‌رسانا بر روي سلول خورشيدي پروسكايت نانو ساختار هيبريدي
310
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزگري گوي‌هاي نانوحفره‌ي هسته-پوسته‌ي CuFe2O4@CuO
311
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزگري نانو كامپوزيت ZnO/Pumice عامل دار شده با پورفيرين
312
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي لايه نازك نانوساختار خودآرايه تيتانيا بر پايه آلومينا و آلومينوسيليكات هاي متخلخل ساخت و شناسايي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ با استفاده از نانوفيلم هاي تيتانياي متراكم/متخلخل بعنوان فتوآند و سيستم هاي ردوكس تبادل الكتروني سريع
313
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزگري گوي‌هاي نانوحفره‌ي هسته پوسته‌ي Zn-Fe2O4@ZnO عامل دار شده با پورفيرين
314
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليتيك پلي اكسومتال، متالوپورفيرين و متالوبازشيف محبوس شده در زئوليت
315
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري كمپلكس مس(II) با ليگاند باز شيف چهار دندانه تثبيت شده بر روي بسترMCM-41
316
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي هيبريدي جديد پورفيرين- پلي اكسومتالات
317
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌ تنگستن با ليگاند باز شيف نيكوتينوهيدرازون در اكسايش سولفيدها
318
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه‌دندانه مشتق از 5-كلروساليسيل آلدهيد در اكسايش سولفيدها
319
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌هاي كبالت(II) و نيكل(II ) با ليگاند بازشيف سه دندانه حاوي
320
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت هاي بيولوژيك كمپلكس هاي برخي از فلزات واسطه سري اول با ليگاند جديد-N ( 2 هيدروكسي اتيل )- 2 - (پيريدين - 2 - ايل متيلن ) هيدرازين كربوتيوآميد , synthesis, characterization and study of biological activity some of first row transition metal complexes with new ligand N-)2-hydroxyethyl(-2-)pyridin-2-ylmethylene( hydrazinecarbothioamide
321
سنتز، شناسايي و بررسي مشتقات فنيل اوره به عنوان پايدار كننده ي نوري براي پلي(وينيل كلرايد) انعطاف پذير
322
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي رسانايي يك چارچوب فلز-آلي بر پايه پيرازين و ترفتاليك اسيد و دوفلز كبالت و نيكل
323
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي كاتاليزگري چارچوب هاي فلز آلي (MOFs) بر پايه نيكل و كبالت با مشتقات ليگاند هاي كربوكسيلاتي
324
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي مغناطيسي نانوكامپوزيت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از كلسينه كردن كمپلكس هاي دو تايي [Fe(CN)6]CO(Salen)(pph3)(H20)4] و[Fe(CN)6] Co(Salophen)(pph3)(H20)]4]
325
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي دارويي كمپلكس دو هسته اي جديد از كادميم (II) با ليگاند لاوسون در حضور ليگاند 1،10-فنانترولين
326
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي ﴿ Cd(II),Zn(II),Cu(II),Co(II),Ni(II با ليگاند چهار دندانه جديد كينولين كربو كساميد ﴿H2bqbenzo﴾، تهيه و شناسايي نانو ذره هاي NiO از [(Ni (bqbenzo ]
327
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي‌هاي دارويي كمپلكس‌هاي كبالت(II)، كادميم(II) و منگنز(II) با ليگاند سديم‌والپروات در حضور ليگاند‌هاي ايميدازول و 10،1-فنانترولين و 1،10-فنانترولين
328
سنتز، شناسايي و بررسي‌خواص كاتاليزگري گرافن اكسيد عامل‌دارشده با گروه‌هاي فسفاتي برپايه ي نانوذرات مغناطيس
329
سنتز، شناسايي و برهمكنش كمپلكس مس(II) حاوي داروي ايزوكسوپرين با يك نوع DNA مشخص و مطالعه ي فعاليت بيولوژيكي آن با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي
330
سنتز، شناسايي و برهمكنش كمپلكس مس(II) حاوي داروي ايزوكسوپرين با يك نوعDNA مشخص و مطالعه ي فعاليت بيولوژيكي آن با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي
331
سنتز، شناسايي و به‌كارگيري مايعات يوني در بهبود كيفيت نفت خام صادراتي ايران
332
سنتز، شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي شيمي فيزيكي ماده پرانرژي بيس (2,2-دي نيتروپروپيل) استال (BDNPA)
333
سنتز، شناسايي و بهينه سازي ساختارهاي شبكه اي متخلخل بر پايه فلزهاي نيكل و روي با ليگاند دهنده اكسيژن
334
سنتز، شناسايي و بهينه سازي يك كاتاليست اسيدي جامد جهت آلكيلاسيون بنزن توسط اولفين ها، جداسازي و شناسايي محصولات
335
سنتز، شناسايي و پراش اشعه ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند HNQ و كاربرد ليگاندهاي H2IQ و HNQ به عنوان حسگر شيميايي و رنگ سنجي يون‎Fe3+‎
336
سنتز، شناسايي و پراش اشعه ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند HNQ و كاربرد ليگاندهاي H2IQ و HNQ به عنوان حسگر شيميايي و رنگ سنجي يون‎Fe3+‎
337
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار X-ray كمپلكس هاي كبالت(II) و مس(II) از ليگاند HMetzq و كاربرد ليگاندهاي H4Hynabza و H2nabza به عنوان حسگر نشري آهن(III)
338
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار X-ray كمپلكس هاي كبالت(II) و مس(II) از ليگاند HMetzq و كاربرد ليگاندهاي H4Hynabza و H2nabza به عنوان حسگر نشري آهن(III)
339
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري برخي كمپلكس هاي سالن-فلز جديد شامل (SS-2،'2-بيس-(2-آمينوفنوكسي)-]1،'1[-بي نفتالنيل به همراه بررسي برهمكنش اين تركيبات با HSA و DNA
340
سنتز،‍ شناسايي و تعيين ساختار بلوري برخي ليگاند‌هاي بازشيف دودندانه (O، N) و مطالعه نظري اثر فوتوكروميسم در آن‌ها
341
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي مس (I) و رنيم (I) با ليگاندهاي نيتروژن دار
342
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي باز شيف چهار دندانه كبالت و ليگاندهاي آميدي N4
343
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي رنيم﴿I)-تري كربونيل جديد حاوي ليگاندهاي بازشيف دودندانه
344
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي كبالت (II) و روي (II) تهيه شده از ليگاند HMetpz و كاربرد ليگاند H2qpyze به عنوان حسگر نشري مس (II)
345
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه دندانه ONO مشتق از5- نيتروساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در اكسايش الكل‌هاي بنزيلي
346
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه دندانه مشتق از 3- اتوكسي‌ساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در اكسايش سولفيدها
347
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتو ايكس كمپلكس هاي (Cu(II)، Co(II و (Zn(II با ليگاند جديد HMetp. كاربرد ليگاند هاي جديد H2Methn و H2thn به عنوان حسگرهاي نشري(Cu(II) ،Al(III و آمينواسيد آرژنين
348
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتو ايكس كمپلكس هاي (Cu(II)، Co(II و (Zn(II با ليگاند جديد HMetp. كاربرد ليگاند هاي جديد H2Methn و H2thn به عنوان حسگرهاي نشري(Cu(II) ،Al(III و آمينواسيد آرژنين
349
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتوX كمپلكس هاي آهن با ليگاند فنيل سياناميد وهيدروليز آن به مشتقات فنيل اوره و بررسي كارايي كمپلكس فوق به عنوان منبع آهن گياه گوجه فرنگي در سيستم هيدروپونيك
350
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس ها ي ﴿M2[ZnX2L2](X=Ibuprofen,Naproxen,ML=KSCN,NaN3 و بررسي محاسبات DFT و بررسي خواص ضد باكتري
351
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي (Zn(II)و Cu(II با ليگاند بازشيف نامتقارن [H2Br2salabza] و مطالعه رفتار الكتروشيميايي و تهيه و شناسايي نانو ذره ZnO و CuO از كمپلكس هاي [(Zn(Br2salabza)(H2O)] و [(Cu(Br2-salabza]
352
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي +[ X=Py, 3-Mepy, MeIm, Bzlan[Co(Me-Salpn) X2و كمپلكس Co(Me-Salen)(Prldn)2] CIO4] و بررسي عوامل فضايي دراين كمپلكس ها
353
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي co(me -salbn)(Amine )2]+Amine=Py, 4-mepy [co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=PY, 4-mepy,3-mepy, melm و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ا
354
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي M(Clhqb)(Amine)]M = Cu(II), Ni(II) Amine = Py, 4-Acpy, 4-Mepy, bzlan] با ليگاند سه دندانه جديدكربوكساميد (H2Clhqb) و مطالعه رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي(Cu(II، آماده سازي نانوذرات NiO از [(Ni(Clhqb)(bzlan]
355
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي MLX2 M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) و كمپلكس هايM=Cu(I), Ag(I) X= CI, Br, I, SCN, N3 ML (pph3)X با ليگاندهاي باز شيفت جديد بيس ( 4 - تري فلوئور و متيل بنزآلدهيد) اتيلن دي آمين و بيس ( 2- نيترو سينام آلدهيد) اتيلن دي آمين
356
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي ارتوپالاديت با ليگاند2- فنيل آنيلين، كاربرد آنها در واكنش سوزوكي، هك و تهيه كاتاليست ناهمگن بر بستري از تيتانيم اكسيد
357
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي كبالت ﴿III ﴾، كبالت ﴿II ﴾، نيكل﴿II ﴾، مس﴿II ﴾وكادميم ﴿II ﴾ با ليگاند جديد چهار دندانه 4-كلرو-1و2-بيس﴿2-كينولين كربو كساميد﴾ بنزن
358
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي كبالت ﴿III ﴾با ليگاند چهار دندانه 4-كلرو-1و2-بيس ﴿2-پيريدين كربوكساميدو﴾بنزن وآمين هاي محوري
359
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي مس﴿I﴾ با ليگاند دودندانه 2- كينولين بنزوتيازول و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس ها. بررسي اثر كاتاليتيكي كمپلكس هاي سنتز شده در واكنش كليك
360
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي منگنز ﴿III﴾، آهن﴿III﴾، نيكل﴿II﴾ و مس ﴿II﴾، با ليگاند بازشيف نامتقارن H2Bzacabzanapht و اثر كاتاليتيكي3+Fe بر هيروليز ايمين
361
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل (II)، مس﴿II ﴾روي ﴿II﴾، و كبالت ﴿III ﴾با ليگاند باز شيف نامتقارن H2pyrabza و اثر كاتاليتيكي+Zn2 بر هيدروليز ايمين
362
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل (Ni L (PR3)](R=Ph, Bu)(II] با استفاده از ليگاندهاي باز شيف سه دندانه اي (NNO) و فسفين
363
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل ﴿II﴾، مس ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف نامتقارن سه دندانه Hnaphtabza و بررسي اثر تمپلت فلزي و اثر كاتاليتيكي آنيون هاي محيط بر هيدروليز ايمين و باز تراكم همزمان به ليگاند چهار دندانه
364
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل، ( II )، مس ( II ) و منگنز ( III ) با ليگاندهاي باز شيف H2naphtabza، H2salabza
365
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي-/+ X=CN ,N3, Py3-Mepy, 4-Mepy ]Co)Salpn( X2] و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
366
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي[( Amine= Py, 4-Mepy, MeIm, bzIan،Prldn , pprldn , mrpln[Co(Me-saIdpt) (Amine و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
367
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هايCo(mebph)(Amine)2]X Amine = N-Melm ,3-Mepy ,3-AcPy ,Prldn ,Pprdn ,Mrpln ,Bzlan X= Clo4 ,B(ph)4
368
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي﴿co) Me-saldien) (X ) و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
369
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هايي از كبالت ﴿III﴾ ليگاند باز شيف نامتقارن H2salabza و ليگاند كربوكساميد H2Me2bpb و بررسي خواص آنها
370
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي MgII, MnII, CdII, ZnII با ليگاند ان-(تيازول-2-ايل) پيكولين‌ آميد (Htp) وآماده‌سازي نانوذرات ZnO از كمپلكس Zn(tp)2(H2o)2] .C2H5OH].كاربرد ليگاندهاي H2Me2bpb, H2hqn وH2Mebpb به‌ عنوان سنسور CuII
371
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي كبالت(II) و مس (II) با ليگاند دودندانه‌ي جديدكربوكساميدي ان-(تيازول-2-ايل)پيكولين آميد و مطالعه رفتار الكتروشيميايي. تهيه و شناسايي نانوذره هاي Co3O4 و CuO از كمپلكس هاي Co(tp)2(H2O)2]. C2H5OH] و Cu(tp)2(H2O)]. CHCl3]
372
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي مس(I) و(II) با ليگاند 2-كينولين بنزوتيازول و ليگاندهاي پل‌ساز هاليد و شبه هاليد، مطالعه‌ي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس‌ها و بررسي اثر كاتاليتيكي كمپلكس Cu(qbtz)(µ1,1-N3)N3]2]در واكنش كليك
373
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي [ML], (n-Bu)4N[Co(L)X2] باليگاند bqbH2)=N , N-bis[2-Quinoline Carboxamide]-1 ,2-benzene M=Co(II),Ni(II),Cu(II)X=CN,N3
374
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي ML2](CIO4)2, MLX2] با ليگاند جديد بيس (ترانس سينام آلدهيد) اتيلن دي ايمين M=CO(II), Ni(II), CU(II), ZN(II),X=CI,Br, I
375
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي كبالت(III) وكمپلكس مس (II) باليگاندهاي چهاردندانه اي باز شيف و بررسي الكتروشيمي و حلال رنگي كمپلكسهاي كبالت (III)
376
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي مس )II(، )I(و كبالت )III(به عنوان مدلهاي بيوشيميايي و فوتوشيميايي
377
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف با ساختار نا متقارن HBzabza و بررسي اثر كاتاليتيكي يون مخالف بر هيدروليزونوآرايي ايمين
378
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي...
379
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي[Clo4)2, ML (PPh3)2X, MlX2, MLX [ML2 ) با ليگاند جديد بيس (ترانس - سينام آلدهيد) پروپان دي ايمين ]M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Cu(I), Zn(II),X=Cl, Br, I, N3, NCS
380
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند باز شيف نا متقارن H2Bzacabzasal و كمپلكس هاي منگنز (III)، آهن(III)، نيكل (II)، مس ﴿II ﴾، و بررسي اثر كاتاليتيكي آنيون مخالف بر هيدروليز و نو آرايي ايمين
381
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند نامتقارن كربو كساميدي سه دندانه با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد TBAB و كمپلكس هاي ﴿ Zn(II) Cu(II)’ Ni(II با ليگاند دپروتونه شده
382
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند نامتقارن كربوكساميدي سه دندانه با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد TBAB و كمپلكسهاي ...با ليگاند دپروتونه شده
383
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاندهاي بين دودندانه اي پيريديل آميدي جديد و كمپلكسهاي دو هسته اي (ni(II), cu(II), co(III با ليگاند دپروتونه شده با هدف ايجاد معماريهاي سوپرا مولكولي
384
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار، رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي(pd (II از چهار ليگاند كربوكساميدي و كمپلكس(pt (II از ليگاند سه دندانه Hqcq
385
سنتز، شناسايي و تعيين ساختاركمپلكس‌هاي واناديوم تهيه شده از بازهاي شيف سه دندانه نامتقارنNNO؛ برهمكنش كمپلكس‌هاي سنتز شده با نانو ذره‌ي تيتانيوم‌دي‌اكسيد و بررسي ويژگي فتوكاتاليتيكي نانواكسيدهاي مخلوط
386
سنتز، شناسايي و تعيين شرايط بهينه فرآيند PTMEG در مقياس آزمايشگاهي
387
سنتز، شناسايي و خواص پيوند به DNA كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاندهاي مشتق شده از هيدرازين
388
سنتز، شناسايي و خواص فتوشيميايي كمپلكس هاي مس و نيكل، با ليگاندهاي مشتق شده از 1 و 2-دي آمينوپروپان
389
سنتز، شناسايي و خواص نانوكامپوزيت‌هاي رويفريت: بررسي تأثير عمليات حرارتي و نوع پيش‌ماده‌ها
390
سنتز، شناسايي و خواص نوري نانو كمپلكس هاي دي اورگانو قلع با ليگاندهاي پيريديل دار
391
سنتز، شناسايي و خواص نوري يك نانو كمپلكس قلع(IV) جديد بر اساس يك ليگاند حجيم آنتراسن كربوكسيلات به وسيله روش سونوشيميايي
392
سنتز، شناسايي و ساختار بلوري برخي كمپلكس‌هاي سالن-فلز جديد شامل آليل‌آمين، ترشيو-بوتيل‌آمين و ايزوپروپيل آمين و بررسي خواص كاتاليستي و آنتي‌باكتريال آن‌ها
393
سنتز، شناسايي و ساختار پرتو-ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند H2dptz. كاربرد ليگاند HAQ به عنوان حسگر نشري و رنگ سنجي آهن(III) و ليگاند H2dpIm به عنوان حسگر رنگ سنجي مس(II)
394
سنتز، شناسايي و ساختار پرتو-ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند H2dptz. كاربرد ليگاند HAQ به عنوان حسگر نشري و رنگ سنجي آهن(III) و ليگاند H2dpIm به عنوان حسگر رنگ سنجي مس(II)
395
سنتز، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكس ترانس - دي كلرو(بيس - تيوكربوهيدرازيد) كادميم II و تعيين ثابت تشكيل برخي از ليگاندهاي هيدرازيني به روش پتانسيومتري , synthesis, characterization and crystal structure of trans-dichloro )bis-thiocarbohydrazide( cadmium)II( complexand determination of formation constant of some hydrazinic ligands by potentiometric
396
سنتز، شناسايي و فعاليت آنتي باكتريال اسكلت هاي فلز-آلي حامل نانو ذرات نقره
397
سنتز، شناسايي و كاربرد 1، 4- دي آزا- بي سيكلو[2-2-2] اكتان پيوند يافته با سولفونيك اسيد براي تهيه 9- آريل - 1-8- دي اكسو- اكتاهيدروزانتن ها و 1- كرباماتوآلكيل-2- نفتول ها
398
سنتز، شناسايي و كاربرد TCPP و مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيدها
399
سنتز، شناسايي و كاربرد TCPPو مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيدها
400
سنتز، شناسايي و كاربرد رنگينه هاي كمپلكس مس با ليگاند هاي آزو
401
سنتز، شناسايي و كاربرد شيف بازهاي وانيلين به عنوان پايداركننده حرارتي براي پلي(وينيل هاليد)ها
402
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري گرافن عامل دار شده با گوگرد و پورفيرين
403
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري مخلوط اكسيدهاي فلزي CaFe2O4/CaTiO3 عامل‌دار شده با پورفيرين
404
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري نانوكامپوزيت پورفيرين/گرافن/FeWO4
405
سنتز، شناسايي و كاربرد فوتوكاتاليزگري مزوپروس ZnFe2O4و تأثير پورفيرين بر عملكرد آن
406
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي دو نانوذره جديد از روتنيم و مس كپسوله شده در دندريمر
407
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي كمپلكس مس (II) با استفاده از ليگاند قندي تثبيت شده بر روي بستر هسته- پوسته آهن اكسيد- سيليكا و بررسي ويژگي هاي ابرخازني نانولوله هاي تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با واناديوم
408
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليزگري هيبريد پلي اكسومتالات PMo11Fe و پورفيرين
409
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليستي كمپلكس هاي ارتو پالاديت 4- نيتروبنزوئيل متيلن تري فنيل فسفوران
410
سنتز، شناسايي و كاربرد مايع يوني بر پايه كافئين به عنوان كاتاليزور در واكنش هاي آلي
411
سنتز، شناسايي و كاربرد نانو كامپوزيت نيكل فريت و چارچوب فلز-آلي Cu(BDC)
412
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوذرات پروسكايت در سلول‌هاي خورشيدي
413
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوساختارهاي منگنزفريت دوپه شده با مس: بررسي تأثير نسبت‌هاي مولي و دماي كلسينه بر روي خواص فتوكاتاليستي
414
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوكامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه اكسيدهاي معدني نيمه هادي و مشتقات فتالوسيانين
415
سنتز، شناسايي و كاربردTCPP و مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيد ها
416
سنتز، شناسايي و محاسبات DFT كمپلكس هاي فلزي (M = Fe, Co, Ni) به عنوان كاتاليزگرهاي همگن و كاربرد آن ها در اوليگومري شدن اتيلن
417
سنتز، شناسايي و مطالعه برهم‌كنش با DNA كمپلكس‌هاي مس(ӀӀ) با ليگاند باز شيف سه‌دندانه مشتق شده از هيدرازين و متيل-2-پيريديل كتونين و
418
سنتز، شناسايي و مطالعه پلي ﴿ايميد- يورتان﴾ هاي فعال نوري جديد از واكنش بين دي ايزو سياناتها بادي ال هاي فعال نوري حاوي آمينو الكل L- فنيل آلانينول
419
سنتز، شناسايي و مطالعه پيوند با DNA كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف سه دندانه دي آنيوني مشتق شده از دي كتون
420
سنتز، شناسايي و مطالعه خواص پلي ﴿آميد - ايميد - اتر - يورتان﴾ هاي قطعه اي فعال نوري جديد، از واكنش بين دي ايزو سياناتها پلي ال ها و دي اسيد حاوي آمينو اسيد، از مسير ايزو سيانات
421
سنتز، شناسايي و مطالعه نظري چهار ليگاند باز شيف چهار دندانه نامتقارن بر پايه 4 - متيل بنزن - 1 و 2 - دي آمين و كمپلكس هاي آن ها با فلزات نيكل (II) و پالاديم (II)
422
سنتز، شناسايي و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي تركيبات هيبريدي پلي اكسومتالات با كمپلكس هاي فلزات واسطه و حد واسط هاي اكسايش - كاهش آلي
423
سنتز، شناسايي وتعيين ساختاركمپلكس هاي با فرمول عمومي MLX2و MLX2ليگاند دودندانه = X=I, SCN, Lو M= Co)III( X= Thioacetamide,L= acacen M= Co)II(, Zn)II(و بررسي خواص حلال رنگي كمپلكس ]Co)acacen()thioacetamide(2[ CIO4
424
سنتز، شناسايي وكاربرد فوتوكاتاليتيكي نانومواد شبه گرافيتي C3N4 فلزدار شده با آهن، روتنيوم، كبالت و نيكل
425
سنتز، شناسايي وكاربرد نانو كامپوزيت بيسموت فريت وشبكه فلز-آلي Cu(BDC)
426
سنتز، شناسايي، بررسي جذب سطحي و فعاليت فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌آنيليني اسپينل‌هاي MgFe2O4 ، Zn0.5Ni0.5Fe2O4 و SnFe2O4 در حذف مخلوط رنگ متيلن بلو و متيل اورانژ در محيط آبي
427
سنتز، شناسايي، بررسي خاصيت كاتاليستي و مطالعه نظري كمپلكس¬هاي مس (II) و كبالت (II) با ليگاند باز شيف دو دندانه(E) -2- (پارا-توليل ايمينومتيل) فنل
428
سنتز، شناسايي، بررسي خواص ردوكس، گرمايي، نوري، الكتروني، گپ انرژي و ساختار فازهاي نانو ذرات ولايه هاي نازك نانو ساختار نيمه هادي نيوبيم پنتا اكسيد (Nb2O5) اصلاح شده به منظور افزايش ميزان جذب در ناحيه مرئي: بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي و كاربرد در سلولهاي خورشيدي حساس شده با رنگ
429
سنتز، شناسايي، بررسي خواص طيفي و ولتامتري چرخه‌اي كمپلكس(Cu(II با ليگاند دو دندانه كينولين كربوكساميد(Hcqb)، تهيه و شناسايي نانو ذرات CuO از [CuⅡ(cqb)2]
430
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و الكتروشيمي كمپلكس هاي [M(Ihqb)(Amine)] M=Cu(II),Ni(II)Amine = Py,4-Acpy,3-Mepy, bzlan آماده سازي نانو ذرات نيكل اكسيداز [Ni(Ihqb)(bzlan)]
431
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي d10 با ليگاندهاي باز شيف N2s2 و كمپلكس هاي (M(III و ( M(II با ليگانداي باز شيف N2o2
432
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و ولتامتري چرخه اي كمپلكس هاي CoII و CuII با ليگاند آميدي Htqz. تهيه نانو ذره Co3O4 و CuO از كمپلكس هاي سنتز شده و بررسي اثر يون مخالف در ساختار كمپلكس و ريخت شناسي نانو ذره.
433
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار، خواص الكتروني، طيفي و ردوكس كمپلكس هاي كبالت با ليگاندهاي جديد حاصل از آمينو فنول ها با مشتقات بنز آلدئيد و رونشاني شيميايي لايه به لايه نانوساختار آن ها
434
سنتز، شناسايي، تنوع ساختاري، فعاليت كاتاليتيكي و بيولوژيكي فلز- تايوليت هاي تهيه شده از ليگاندهاي باز شيف دي سولفيدي N2S2 با شكست S-S و مطالعه فعاليت الكتروكاتاليتيكي نانوذره هايCo3O4 تهيه شده از كمپلكس هاي كبالت
435
سنتز، شناسايي، خواص فوتوكاتاليستي و بكارگيري در سل هاي خورشيدي حساس به رنگ (DSSC) نانوكامپوزيت هاي ZnO/CdS و لايه هاي نازك آن ها بر روي بستر شيشه اي: بررسي اثر روش سنتز و نوع پيش ماده
436
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوساختارهاي مس – منگنز اكسيد: بررسي اثر دماي كلسينه شدن، نوع پيش ماده و روش سنتز
437
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوكامپوزيت روي منگنز اكسيد: اثر نوع روش سنتز و پيش ماده در خواص
438
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوكامپوزيت كبالت منگنز اكسيد: اثر نوع روش سنتز و پيش ماده
439
سنتز، شناسايي، فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت ها و لايه‌هاي نازك روي- سريم اكسيد (ZnO-CeO2) بررسي اثر روش سنتز و پيش ماده
440
سنتز، شناسايي، مطالعه ي طيفي، تعيين ساختار نظري و تجربي كمپلكس هاي باز شيف نيكل (II) و تثبيت اين كمپلكس ها بر روي سطح نانو اكسيد تيتانيوم ﴿IV﴾
441
سنتز، مشخصه يابي و ارزيابي خواص فيزيكي شيميايي، زيستي و آنتي¬باكتريال نانو شيشه‌هاي زيست‌فعال حاوي اكسيد استرانسيم به‌روش سل-ژل
442
سنتز، مشخصه يابي و بررسي اثرات سميت سلولي نانوذرات اكسيدسريم (IV) دوپت شده با كلسيم، منزيم، و روي
443
سنتز، مشخصه يابي و بررسي بيواكتيويتهي شيشه زيست فعال بر پايه SiO2-CaO-P2O5-MgO حاوي عناصر روي و نقره تهيه شده به روش سل-ژل
444
سنتز، مشخصه يابي و تف جوشي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/ ايتريا
445
سنتز، مشخصه يابي، بررسي ميزان حلاليت و رهايش دارو در نانو بيو هيبريد Mg-AL-LDH
446
سنتز، مشخصه‌‌يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و بيواكتيويتي سراميك هاي بر پايه مرونيت نانو ساختار جهت استفاده در ارتوپدي
447
سنتز، مشخصه¬يابي و ارزيابي نانوذرات مغناطيسي اصلاح سطح شده چند عاملي پرتونشاندار و استفاده از ميدان مغناطيسي به منظور تشخيص و درمان تومورهاي سرطاني
448
سنتز، مطالعات تعادل و پايداري -N'(پاراتولوئن سولفونيل ) (آريلوكسي ) كربيميدويل آزيدها و انتخاب پذيري نايترين هاي حاصل
449
سنتز، مطالعه و شناسايي تركيبات انتقال پروتون و كمپلكس هاي فلزي كبالت(II)، نيكل(II)، مس(II)، روي(II)، لانتانيم(III)، گادولونيم(III)، گاليم(III)، تاليم(III)، بيسموت(III) و سريم(III) به دست آمده از روش خود مجموعه ساز و نانوذرات اكسيد فلزات واسطه
450
سنتز، مكانيزم و مطالعات شيمي كوانتمي مشتقات جديد متيل ساليسيلات
451
سنتز، واكنشها، مطالعات شيمي كوانتومي و بررسي ساختار رنگهاي آزووتري آزينهاي داراي استخلاف سولفونيل آزيد يا سولفونيل آميد
452
سنتز،2-اتيل هگزيل 2- اتيل هگزانوات به عنوان نمونه اي از استرهاي سنگين به صورت پيوسته و ناپيوسته
453
سنتز،ساخت و مشخصه يابي داربست پلي (گليسرول سباسات)/پلي(1و8 اكتان دي ال سيترات)/ پلي كاپرولاكتون به روش الكتروريسي محلول سه پليمر جهت بازسازي داربست شبكيه چشم وبررسي خاصيت رشد سلول
454
سنتز،شناسايي ،مطالعه ساختاري و محاسبات نظري كمپلكس هاي ساده و مخلوط ليگاندي از واناديوم ) VI (و) V (،نيكل )II (،مس )II ( و موليبدن )IV(با سه ليگاند شيف باز سه دندانه )ONO( از مشتقات ارتوهيدروكسي بنزيل آمين
455
سنتز،شناسايي و بررسي خواص كو‏پلي‏ايميدهاي سولفونه جديد بر پايه 4،1 – بيس (4-آمينو فنوكسي) تريپتيسن از روش ايزوسيانات
456
سنتز،شناسايي و بررسي خواصتورمي
457
سنتز،شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري بعضي از كمپلكس هاي فلزات واسطه تثبيت شده بر روي بسترهاي نانو ذرات مغناطيسي
458
سنتز،شناسايي و بررسي فعاليت هاي بيولوژيك كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول با ليگاندهاي جديد3-﴿2-آمينو-1-متيل -اتيل ايمينو﴾-1و3-دي هايدرو-ايندول -2-اونتترات و n,n-بيس -﴿فنيل-پيريدين-2-ايل-متيلن﴾-پروپان-1و2 دي آمين
459
سنتز،شناسايي و بررسي محاسباتDFT ليگاندهاي شيف باز دودندانه ي نامتقارن مشتق شده از فورفوريل آمين و كمپلكس هاي فلزي روي(ΙΙ), كادميم(ΙΙ), مس(ΙΙ) و نيكل(ΙΙ) آنها
460
سنتز،شناسايي و بررسي ويژگيهاي دارويي كمپلكسهاي كادميم (II)، منگنز (II)، نيكل (II)، مس (II) و روي (II) باليگاند پارا آمينوبنزوييك اسيددرحضورليگاند4 نيتروفنيل سياناميد
461
سنتز،شناسايي و تعيي ساختار بلوري كمپلكس هاي نيكل( ii )،مس( ii ) و روي( ii ) با ليگاندهاي باز شيف چهار دانه متقارن جديد مشتق از 3 و 5 - دي كلرو، 3 و 5 - دي برمو و 3 و 5 - دي يدو سالبسيل آلدئيد با دي آمين هاي آليفاتيك مختلف
462
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي باز شيف زيركونيم و بررسي خواص بيولوژيكي آن ها
463
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند بازشيف سه دندانه ONO مشتق از5-بروموسالسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در اكسايش الكل‌هاي بنزيلي
464
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نقره ﴿I ﴾با ليگاندهاي دودندانه ايca2en ، bpy و ليگاند چهار دندانه ايMe-Pk )2en ﴾و كمپلكس هاي مس ( I )با ليگاند هاي دو دندانه اي ca2ph , phca2en , phca2-dab و ليگاند چهار دندانه ايMe-Pk )2en ﴾
465
سنتز،شناسايي و مطالعات ساختاري تركيبات ماكروسيكل مشتق شده از پنتافلوئورو...
466
سنتز،شناسايي و مطالعات ساختاري مشتقات دي پيريديل هاي پل دار با استفاده از پنتافلوئوروپيريدين و بررسي قدرت كمپلكس دهندگي آنها در ابعاد نانومتري و بالك
467
سنتز،شناسايي و مطالعه طيف هاي آي آر و ان ام آر دو ليگاند جديد باز شيف حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و تهيه كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،و نيكل(II)
468
سنتز،شناسايي و مطالعه طيف هاي آي آر و ان ام آر دو ليگاند جديد باز شيف حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و تهيه كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،و نيكل(II)
469
سنتز،شناسايي و مطالعه نظري كمپلكس هاي نيكل )11(، كبالت )111(،منگنز)11( باليگاند شيف چهار دندانه مت قارن3/3-DIHYDROXY-4/4-)1/2-CYCLOHEXANEDIYLBIS)NITRILOMETHYLIDYNE((-bis-phenol , synthesis,experimentalandtheoretical characterization of teradentate 3/3-dihydroxy-4/4-)1/2-cyclohexanediylbis)nitrilomethylidyne((-bis-phenol ligand anditsni)11(,mn)11(,co)111(complexes
470
سنتز،شناسايي و ويژگيهاي گرمايي پلي آميدهاي آروماتيك شامل poss به عنوان نانو كامپوزيت ها
471
سنتز،شناسايي،كاربرد و مطالعات تئوري نانو كامپوزيت هاي آلومينا/بوريا و بورازين-ملامين پليمر براي ذخيره هيدروژن
472
سنتز،شناسايي¬،مطالعات ساختاري و محلول-كمپلكس¬هاي¬جديدازتاليم¬(I)با ليگاندهاي نيترودار
473
سنتز1,4-دي هيدروپيريدين ها در حضور كاتاليست TiCl4/nano-γ-Al2O3
474
سنتز12-آريل-8،9،10،12-تتراهيدروبنزو(a)زانتن-11-اون ها و 4،6-دي آريل پيرميدين-2(1H)- اون ها با استفادهاز پيرازينيوم دي (هيدروژن سولفات)،تري اتيل آمين پيوند يافته با سولفونيك اسيد و همچنين تحت شرايط بدون كاتاليزور
475
سنتز2- اكسو ﴿تيوكسو﴾- 4،3،2،1- تتراهيدروپيريميدين ها و بررسي اثر استخلاف در پتانسيل اكسايش و......
476
سنتز2و'2-بي نفتالين فسفوروكلريديك(BINOL-PCI)به عنوان يك معرف اكسيد كننده جديد براي تبديل انتخابي بنزوئين ها به بنزيل ها
477
سنتز3،2،-1 تري آزول ها به روش حلقه زايي 3،-1 دو قطبي مشتقات بنزيل آزيد ها با دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در شرايط مايكروويو
478
سنتز3،2،1-تري آزول هاي جديد برپايه مشتقات كوجيك اسيد از طريق واكنش 3،1-دوقطبي
479
سنتز4-(4-آريليدن-3-متيل-5-اكسو-4،5-دي هيدرو-H1-پيرازول-1-ايل) بنزن سولفوناميد¬ها و استفاده از آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل
480
سنتز4,3-دي هيدرو پيريميدين-2(H1)-اون ها ومشتقات سولفوردار آنها توسط H2O,NaHSO4تحت شرايط نرمال و امواج فراصوت
481
سنتز4،1- دي هيدروپيريميدين ها و بررسي اثر استخلاف در اكسايش نوري آنها
482
سنتزa - آلوميناي نانومتريك به روش شيميايي (رسوبي)
483
سنتزB- ﴿4- منتوكسي بوتيك﴾ پيرول به عنوان مونوكايرال و بررسي پليمريزاسيون آن
484
سنتزB_استاميد و كتون ها در حضور كاتاليزور اسيد جامد معدني زير كونيوم هيدروژن سولفات به صورت تك ظرف
485
سنتزB-آمينو كربونيل ها بوسيله واكنش مانيخ با استفاده از نانو كاتاليزورهاي مغناطيسيFE3O4ASIO2AAPTESATFANPSوFE3O4ASIO2AAPTESANPS
486
سنتزNafion-H@SPION و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش داكين-وست در سيستم ميكرو راكتور
487
سنتزS(2) -1- بنزيل -5- [1-(بنزيل اكسي كاربونيل R(-)2 -)(بنزيل اكسي ) پروپيليدن ] پرولين متيل استر، حدواسطي براي تينامايسين
488
سنتزآلفا آمينو فسفونات ها با استفاده از واكنش هاي سه جزئي مشتقات بنزآلدهيد، گاباپنتين، دي اتيل فسفيت يا تري متيل فسفيت
489
سنتزاكسادي آزول و تيادي آزول از مشتقات 2- ايندولن , the synthesis of oxadiazole and thiadiazole using 2- indolin derivatives
490
سنتزالكيدرزين
491
سنتزايميدازول ها با استفاده از پيرازين- 1 و 4 دي - ايوم تري فلوئور متان سولفونات بعنوان كاتاليزگر مايع يوني
492
سنتزبرخي ازمشتقات جديد2-كتومتيل كينولين هاومطالعه پديده توتومري درآنها
493
سنتزپلي اورتان متاكريلات , synthesis of poly urethane methacrylate
494
سنتزپلي اوره هاي جديد بر پايه مونومر4- (4-ترسيوبوتيل فنيل) يورازول و تهيه پلي آميد- ايميدهاي جديد فعال نوري حاوي قطعات TMAوL-فنيل آلانين
495
سنتزپودرمزوفازكربني ازقيرقطران
496
سنتزتك ظرف چند جزئي 6_آمينو_4_اريل_5_سيانو_3_متيل_1_فنيل_4،1_دي هيدروپيرانو (2،3)پيرازول_5_كربونتيتريل ها و 9_آريل_8،1_دي اكسيواكتاهيدروزانتن با استفاده از بوريك اسيد و ايزاتين عامل دار شده با سولفونيك اسشيد
497
سنتزتك ظرف چند جزيي 6-آمينو- 4-آريل- 5-سيانو-3-متيل-1- فنيل- 4,1-دي هيدروپيرانو[c-2,3] پيرازول-5-كربونيتريل ها و 9-آريل-8,1-دي اكسواكتاهيدروزانتن با استفاده از بوريك اسيد و ايزاتين عامل دار شده با سولفونيك اسيد
498
سنتزتك ظرفي و سه جزئي5-آمينو-3-آريل-4-كربونيتريل-H1پيرازول ها با استفاده از كاتاليزور موثر نيترات فلزات واسطه در محيط آبي
499
سنتزتك مرحله اي 5،4،2_تري آريل _H1_ايميدازول ها از آلدهيدها و بنزيل الكل ها با هگزاميتيل دي سيلازان تحت شرايط ملايم
500
سنتزچارچوب هاي فلز - آلي بر پايه مس و كاربردآن ها در جذب و رهايش برخي دارو ها
501
سنتزدي هيدروپيريدين ها و پيريدين هاي استخلاف دار از طريق واكنش هانش در حضور منيزيم برميد آبدار
502
سنتززئوليت A وبررسي خواص تبادل يوني آن
503
سنتزسبز نانوذرات نقره از شكرتيغال و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
504
سنتزسونوشيميايي وشناسايي نانو ذراتCdS ,ZnS CuS ومطالعه برخي كاربردهاي آنها
505
سنتزسونوشيميايي وشناسايي نانو ذراتCdS ,ZnS CuS ومطالعه برخي كاربردهاي آنها
506
سنتزغشاي نانوكامپوزيتي حاوي نانوذرات اكسيدروي پوشش داده ‌شده با سديم آلژينات بر پايه پلي آكريليو نيتريل با هدف كاهش گرفتگي غشا در بيوراكتورغشايي
507
سنتزكامپوزيت پليمر/ بيوگلاس و بررسي زيست فعالي آن با استفاده از طيف بيني هاي مادون قرمز ورامان
508
سنتزكوئينو كسالينون ها از واكنش 4-(2-اكسوآريل اتيليدن)-2-فنيل اكسازول -5-(4H)-اون ها و آمين ها
509
سنتزلاتكس هاي اكريليك (كوپليمر و ترپليمر): بررسي اثرپارامترهاي موثر بر فرآيندپليمريزاسيون و خواص فيزيكي رزين ها
510
سنتزمشتقات n-سيكلوهگزيل-2-﴿3-اكسو-2-آزا اسپيرو...
511
سنتزمشتقات جديدي از آلفا-ايمينونيتريل ها در مجاورت كاتاليزگر پلي اكسومتالات نوع كگين فسفووانادوموليبديك اسيد
512
سنتزمشتقات دي هيدروپيريميدينوتيازين، دي هيدرو-2H-تيازولوپيريميدين و مشتقات تريس،...
513
سنتزمشتقات زانتن بااستفاده ازمايع يوني بعنوان كاتاليزگرسبز
514
سنتزمشتقات كينولين از طريق واكنش فريدلندر و با حضور نانوكاتاليزورMCM-41-SO3Hدر شرايط بدون حلال
515
سنتزمشتقات(a11)-هيدروكسي-10-((4- فنيل) ايمينو)-11،a11–دي‌هيدرو‌بنزو[e]ايندو]1-b،2][4،1[ديازپين-12(H10)-اون
516
سنتزموثر مشتقات كينولين جوش خورده با پيران و بررسي خواص فيزيكي آنها با استفاده از محاسبات DFT
517
سنتزميكرو¬ذرات پلي يورتان از طريق پليمريزاسيون تراكمي در محيط پراكنشي و بررسي مورفولوژي آن در حضور نانوسيليكا
518
سنتزنانوالياف كامپوزيت پليمري پلي كاپرولاكتون /كايتوسان به روش الكترواسپينينگ
519
سنتزنانوذرات پليمرطبيعي كيتوسان براي رهايش داروي ونكومايسين
520
سنتزنانوذرات نقره وبرسي تاثيراشكال متفاوت برميزان تاثير خواص آنتي باكتريالي
521
سنتزنانوساختارهاي اكسيدروي به روش هيدروترمال اصلاح شده
522
سنتزنانوكاتاليزگر قابل بازيافت كبالت فريت اكسيد براي واكنش چهار جزيي تك ظرفي سنتزمشتقات جديد اسپيرو ايندن كوئيناكسالين
523
سنتزنانوكاتاليست كراكينگ حرارتي هيدروكربنهابراي توليد گاز هيدروژن
524
سنتزنانوكامپوزيت با نقاط كوانتومي برپايه بستركربني و استفاده از آن به عنوان فوتوكاتاليزگر در فرايند اكسايشي-تخريبي
525
سنتزنانولايه Mos2 و مشخصه يابي ترانزيستورها برپايه Mos2
526
سنتزهاي تك مرحله اي واكنش هاي تراكمي آلدولي با استفاده از كاتاليزگر ژل فعال زير كونيوم (IV) اكسيد
527
سنتزهيدروكسيدلايه¬اي مضاعف Mg-Al و بهبود و بررسي نقش آن در فرآيندهاي كاتاليزگري
528
سنتزو بررسي بيو اكتيويته داربست نانوكامپوزيتي بايوگلس/هيدروكسي آپاتيت
529
سنتزو تعيين خواص نانوذرات بر پايه پلي متاكريليك اسيد گرافت شده با مشتقات پلي اتيلن گليكول به روش پليمريزاسيون راديكالي پراكنشي
530
سنتزو شناسايي چارچوب فلز-آلي بر پايه زيركونيوم و بررسي كاربرد و عملكرد آن در بهبود خواص نانو كامپوزيت‌ها
531
سنتزو شناسايي كمپلكس هاي پالاداسايكليك از بنزيل امين هاي نوع دوم و سوم: مطالعات بيولوژيكي و واكنش هاي جايگيري . سنتز و مطالعه ساختاري كمپلكس هاي پينسر نيكل ﴿II﴾ بر پايه تيواميد
532
سنتزو شناسايي نانو كامپوزيت¬هاي پلي¬يورتان/LDH با استفاده از روش¬هاي نوين
533
سنتزو شناسايي نانو هيبريد هاي يورتاني كاتيوني آب پايه با نانو ذرات TIO2-SIO2
534
سنتزو شناسايي نانوكاتاليزور مغناطيسي ايميدازولي و استفاده از آن در تهيه مشتقات بنزايميدازول در شرايط امواج فراصوت
535
سنتزو شناسايي يك دي آلدهيد جديد حاوي گروه هاينفتالن وسه بزرگ حلقه مربوطه و بررسي خواص فلوِِِئورسانسي آن ها
536
سنتزو شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه ي جديدبه عنوان يك حسگر شيميايي فلوئور سانسي جديد براي يون آلومينيوم
537
سنتزوارزيابي خواص بيولوزيكي گرافت استخوانيشيشه زيست فعال هيدروكسي آپاتيت
538
سنتزوبررسي تاثير پارامترهاي سنتز برويژگي هاي نانوپودر دو فازي Ca(OH)2 – HA به منظور كاربرد در مهندسي بافت
539
سنتزوشناسايي پلي(اميد-ايميد)هاي جديد برپايه بيس-فنانتريميدازول
540
سنتزوشناسايي پليمرهاي كوئرديناسيوني روي و كادميم با بتادي كتون ها و ليگاند هاي پل شونده با دهنده هاي نيتروژني
541
سنتزوشناسايي نانوكاتاليست fe-v-tio2-sio2تقويت شده باروي
542
سنتزوشناسايي نانوكاتاليست هاي fe-VSIO2تقويت شده بامس
543
سنتزومشخصه يابي داربست شيشه زيست فعال_ هيدروژلجهت كاربرد درمهندسي بافت استخوان
544
سنتزومشخصه يابي كامپوزيت سيمان كلسيك فسفات_شيشه زيست فعال سنتزشده به روش سل _ژل
545
سنتزومشخصه يابي كلسيم فسفاتي اصلاح شده با استرانسيم
546
سنتزيك خانواده جديد از تركيبات اوره فعال نوري و غير فعال نوري و تلاشي در جهت تبديل اوره هاي سنتز شده به مشتقهاي كاربودي ايميدي
547
سنتزيك سري جديد از مشتقات كوئين اكسالين،پيريدو﴿2،3-b ﴾پيرازين وديازپين
548
سنتزيك مرحله اي سه جزئي مشتقات 2- ﴾فنيل- فنيلآمينو-متيل﴿ - سيكلوهگزانون با استفاده از كاتاليزور موثر نانو جينت بال
549
سنتزيك مرحله اي مشتقات 2، 4، 6، تري آريل پيريدين در شرايط بدون حلال با استفاده از كاتاليزور نانوهتروپلي اسيد جانيت بال
550
سنتزيك مرحله اي مشتقات بنزايميد ازول از آلدهيدها
551
سنتزيك مرحله اي و سريع(1و2و4)تري آزولو(3و4)b-(1و3و4)تيادي آزينهاو 3و7 دي متيل -6-h(1و2و4)تري آزينو(3و)b-4(1و3و4)تيادي آذين -4-اون در حضور كاتاليسهاي هتروپلي اسيدي
552
سنتس و بررسي خصوصيات فيسيكي و زيس تسازگاري پودر ربببب نانومتري منيسيم - هيدروكس يآپاتيت
553
سنتس و كاربرد جارب هاي مسوپروسي سيليكاتي اصلاح شذه به عنوان فيبر جذيذ ميكرواستخراج فاز جامذ جهت جذاسازي و پيش تغليظ تركيبات آروماتيك
554
سنتور ؛ سلزي كروماتيك
555
سنتور در يك نگاه ( تاريخچه، تكنيك )
556
سنتور نوازي از دوره قاجار تا امروز
557
سنجش آسيب پذيري خانوار كشاورز در برابر خشكسالي (موردمطالعه :دهستان دورود فرامان شهرستان كرمانشاه )
558
سنجش آسيب پذيري كشاورزان گندم كار در زمان خشكسالي در استان كرمانشاه
559
سنجش آگاهي، دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي مبتني بر شواهد در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
560
سنجش آلودگي استرپتوكوكي ناشي از ريز قطرات درعملجرم گيري به وسيلهي دستگاه پيزوالكتريك، درفواصل مختلف
561
سنجش آمادگي سازماني شركت گاز استان يزد براي بكارگيري مديريت دانش
562
سنجش آمادگي شهر مشهد براي تبديل شدن به شهر دوستدار كودك(با رويكرد كاربريها)
563
سنجش ابعاد كيفي آموزش مجازي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني و مقايسه با دوره حضوري در دانشگاه اصفهان
564
سنجش ابعاد مختلف حافظه بيماران مبتلا به نقص شناختي خفيف- نوع فراموشكار و مقايسه تاثير آموزش حافظه، آموزش يادآوري خاص و اصلاح سبك زندگي بر حافظه و خلق اين بيماران
565
سنجش اثر بخشي اجراي بازاريابي شبكه اي (غير هرمي ) در شركت زرنگاه پارسيان
566
سنجش اثر قارچي دهانشويه vi-one در محيط in vitro
567
سنجش اثرات اجتماعي اقتصادي احداث سد شهر يكند بر روستاهاي شهرستان بوكان
568
سنجش اثرات شاخص هاي كالبدي بر فرسودگي بافت هاي قديمي ( نمونه موردي : بافت مركزي رشت )
569
سنجش اثرات گرافيك محيطي در ارتقاء هويت فضاهاي شهري ﴿ مطالعه موردي : فضاهاي شهري حدفاصل ميدان امامزاده علي اكبر تا ميدان اندرزگو شهر تهران ﴾
570
سنجش اثربخشي بكارگيري روش هاي تسهيم دانش در بهبود مديريت منابع انساني در سازمان هاي سرويس گرا(مطالعه موردي : شركت مخابرات ايران-استان هرمزگتن)
571
سنجش اثربخشي چندرسانه اي كشاورزي شهري به منظور آموزش كشاورزي خانگي: كاربرد نرم افزار Captivate ( مطالعه موردي : شهر كرمانشاه)
572
سنجش اثربخشي نوع و ارزش وثايق در كاهش ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي (مورد مطالعه بانك ملي ايران شعبه مستقل فردوسي )
573
سنجش اثرگذاري ابعاد معماري مرجع بر روي پياده سازي سازمان مجازي (مورد مطالعه آموزشگاه ها و دانشگاه هاي مجازي)
574
سنجش اثرگذاري اعتبار برند بر اعتماد برند و رشد شركتهاي كوچك و متوسط
575
سنجش احساس امنيت بانوان در فضاي عمومي شهري( مورد مطالعه: شهر آمل )
576
سنجش احساس امنيت بانوان در فضاي عمومي شهري( مورد مطالعه: شهر آمل )
577
سنجش احساس امنيت در بافت محلات شهري با تأكيد بر پارامترهاي كالبدي و اجتماعي(مطالعة موردي: منطقة 6 شهرداري اصفهان)
578
سنجش احساس عدالت سازماني و عوامل مرتبط با آن در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميانه در سال 1394
579
سنجش احساس نابرابري جنسيتي در بين زنان خانه دار مشهدي در سال 1390 , measurement of household women s senses of gender inequality
580
سنجش احساس هويت مكاني در شهر جديد هشتگرد و مقايسه با شهر هشتگرد قديم
581
سنجش اختلالات شناختي در انواع بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس﴿ام.اس﴾
582
سنجش ارتباط و همبستگي بين شاخص هاي هويت بخش اماكن مذهبي در محلات شهري
583
سنجش ارزش هاي محيطي فضاهاي عمومي شهري با استفاده از روش هاي انتخاب تجربي و ارزيابي مشروط ﴿مورد مطالعه: مجموعه پارك كوهستاني صفه شهر اصفهان﴾
584
سنجش ارزش ويژه نام ونشان تجاري شعب بانك ملي استان گلستان
585
سنجش از دور
586
سنجش از دور
587
سنجش اطلاعات مسير شغلي دانشجويان دانشگاه شهركرد و پيشنهاد الگويي براي ارائه اطلاعات شغلي
588
سنجش اعتماد اجتماعي و بررسي عوامل موثر برآن در مراكز شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري
589
سنجش الاستيسيته آميزه الاستومري به طريق مكانيكي/رئولوژيكي/پخت سنجي: اثرات ماهيت شبكه هاي عرضي و مقدار تقويت كننده سياه
590
سنجش الكتروكاتاليستي N- استيل -L- سيستئين در سطح الكترود كربن شيشهاي اصلاح‌شده با حدواسط انتقال الكترون و نانومواد
591
سنجش الكتروكاتاليستي آدرنالين در حضور بعضي از گونه هاي بيولوژيكي مهم در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني، نانو ذرات روتنيم اكسيد و دوپامين
592
سنجش الكتروكاتاليستي آدرنالين و هيدرازين در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و حد واسط هاي انتقال الكترون
593
سنجش الكتروكاتاليستي ال-سيستئين در سطح الكترود كربن شيشه‌ اي اصلاح شده با نانو ذرات نقره، نانو صفحات گرافن و كوئرستين
594
سنجش الكتروكاتاليستي هيدرازين در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانومواد و يك حدواسط انتقال الكترون
595
سنجش الگوي گسترش شهر كاشان با تأكيد بر سياست هاي رشد هوشمند
596
سنجش اهمالكار يتحصيلي دختر و پسر
597
سنجش باقيمانده چند آفت¬كش در مغز پسته به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)
598
سنجش بلوغ در سازمان هاي پروژه محور به كمك مدل هاي OPM3 و KERZNER (مطالعه موردي گروه فاتح صنعت )
599
سنجش بلوغ درسازمان هاي پروژه محور به كمك مدل هاي OPM3وKERZNER
600
سنجش بهره وري زيست محيطي كل عوامل توليد و بررسي عوامل مؤثر بر آن: شواهدي از صنايع كارخانه اي ايران
601
سنجش بهره وري كتابخانه هاي وابسته به سازمان كتابخانه ها،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي در مشهد و مطالعه عوامل موثر بر آن
602
سنجش بهره وري منابع انساني شركت آب منطقه اي بندرعباس و ارائه راهكار براي ارتقاي بهره وري
603
سنجش بهره وري نيروي انساني در صنعت فرش ماشيني استان خراسان و بررسي عوامل موثر بر آن
604
سنجش بوندگي در رصد هاي اخترشناختي
605
سنجش بيان ژن گيرنده الكترون در مسير پايين رونده زنجيره انتقال الكترون باكتري اكسيد كننده آهن و گوگرد جهش يافته در حضور غلظت هاي مختلف سنگ معدن اورانيوم
606
سنجش پارامتر يك مدل غير خطي حضوري و تاثير آن در رفتار سدهاي خاكي
607
سنجش پايداري اجتماعي سكونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان هرسم شهرستان اسلام آباد غرب)
608
سنجش پايداري اجتماعي محلات مسكوني از نظر شاخص هاي جاي پاي بوم شناختي نمونه موردي شهر بابلسر
609
سنجش پايداري اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي محلات شهري مطالعه موردي : شهر گرگان
610
سنجش پايداري اقتصادي روستاهاي دهستان شيان شهرستان اسلام آباد غرب
611
سنجش پايداري سگونت گاه هاي روستايي پيرامون شهر اروميه (دهستان نازلو چاي جنوبي)
612
سنجش پايداري شهرهاي كوچك در استان مازندران
613
سنجش پايداري كشاورزي با تاكيد بر منابع آب و خاك ......
614
سنجش پايداري محلات شهري ايلام با تاكيد بر عدالت اجتماعي
615
سنجش پايداري محلات شهري ايلام با تاكيد بر عدالت اجتماعي
616
سنجش پايداري محيطي محله بر مبناي الگوي توسعه محله‌اي پايدار (LEED-ND) مورد پژوهش: محله هاي الغدير، اقتصاد و سرچشمه گرگان
617
سنجش پايداري نظام بهره¬برداري رايج در بخش كشاورزي استان اصفهان و تبيين عوامل موثر بر آن با استفاده از تحليل تركيبي SWOT و ANP
618
سنجش پايداري نواحي روستايي با تاكيد بر عوامل اقتصادي – اجتماعي (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان فلاورجان)
619
سنجش پايگاه اجتماعي زن در جامعه امروز ايران
620
سنجش پتانسيل معدني شدن و شاخص قابليت جذب نيتروژن توسط برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك
621
سنجش پياده سازي استراتژي براساس مدل رقابتي پورتر با رويكرد هزينه نهايي پايين در بيمارستان آتيه همدان
622
سنجش پيامدهاي فضايي ابرپروژه هاي شهري در مقياس محلي و شهري (مورد مطالعه: بزرگ راه طبقاتي صدر تهران)
623
سنجش پيوندهاي فضايي در حوزه مادرشهري تهران جهت تعيين الگوي بهينه سازمان فضايي
624
سنجش تأثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان
625
سنجش تاب آوري باغات در مسير توسعه شهر (نمونه موردي : شهر يزد)
626
سنجش تاب آوري كالبدي و عملكردي در حفاظت از بازار تاريخي تهران
627
سنجش تاب آوري محله هاي تاريخي شهر بوشهر در برابر مخاطرات طبيعي
628
سنجش تاثير ابعاد مديريت كيفيت جامع بر عملكرد سازمان ﴿مطالعه موردي : شركت پالايش نفت شيراز﴾
629
سنجش تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و مديريت دانش بر بهره وري سازماني (مورد مطالعه سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل)
630
سنجش تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و مديريت دانش بر بهره وري سازماني : مورد مطالعه سازمان بنياد شهيد وامورايثارگران استان اردبيل
631
سنجش تاثير استقرار هوش سازماني بر بهبود عملكرد مالي دانشكده تربيت بدني امام علي صفا دشت
632
سنجش تاثير بجاي مانده از اعمال فنون مديريت با نشاط بر افزايش بهره وري كيفيت .خلاقيت . نيروي كار ايراني
633
سنجش تاثير بهبود مديريت در عملكرد زنجيره ي تامين صنعت ساخت با استفاده از شبيه سازي رويدادگسسته
634
سنجش تاثير رهبري اصيل درك شده و توانمندسازي ساختاري بر بدبيني سازماني در كاركنان شركت پارس حنان
635
سنجش تاثير شاخص آمادگي شبكه اي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته برگزيده
636
سنجش تاثير شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين بر رفتار مشتريان تجارت الكترونيكي و قصد خريد آنان در مدل بنگاه با مشتري (B2C) بر اساس مدل فوتياديس و استايلوس (مطالعه موردي: فعاليت‌هاي سامانه اينترنتي ديجي‌كالا در شبكه‌هاي اجتماعي)
637
سنجش تاثير عوامل ريسندگي برلول الياف پنبه به روش وزني اندازه گيري ميانگين طولي الياف
638
سنجش تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان
639
سنجش تاثير ميزان توانمند سازي منابع انساني بر عملكرد كاركنان با استفاده از تكنيك كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي : ادارات كل تعاون منتخب كشور﴾
640
سنجش تاثير نوع كود آلي بر شاخص هاي سينتيكي تجزيه و تخمين سرعت معدني شدن نيتروژن از روي سينتيك توليد دي اكسيد كربن
641
سنجش تاخير در تعويض كانال و بهينه سازي آن در شبكه IPTV به روش pre- joining كانالهاي تلويزيون ، با تكنولوژي انتقال ADSL2+
642
سنجش تجربي استحكام بتن مسلح شده با الياف در برابر انفجار
643
سنجش تحولات فضايي پايتخت هاي نفتي مطالعه موردي كلانشهر تهران
644
سنجش تطبيقي درك ذهني حس مكان به ميدان هاي شهري از ديدگاه شهروندان و برنامه ريزان و طراحان شهري
645
سنجش تفاوتهاي فضايي مولفه¬هاي اجتماعي- اقتصادي و كالبدي سلامت شهري در كلانشهر تهران
646
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس الگوي جين ليدكا با رويكرد سيستمي در بهنوش گچساران
647
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس الگوي نوآوري استراتژي گري هامل در شركت نيرو موتور شيراز.
648
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس مدل گري هامل در سازمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران
649
سنجش تفكر استراتژيك در بين مديران
650
سنجش تفكر استراتژيك در بين مديران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران براساس مدل گلدمن در سال 1931
651
سنجش تفكر استراتژيك در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بر مبناي مدل جين ليدكا
652
سنجش تفكر استراتژيك در فدراسيون فوتبال ايران برمبناي مدل تكميلي دانشكده صنعتي امريكا
653
سنجش تفكر استراتژيك شركت پلي پك با استفاده از الگوي جين ليدكا
654
سنجش تفكر استراتژيك مديران ارشد آموزش و پرورش و بررسي رابطه آن با رضايت شغلي كاركنان )مطالعه موردي: اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي(
655
سنجش تفكراستراتژيك با استفاده ازالگوي جين ليدكا- عناصر تمركزبرهدف وفرصت جويي هوشمندانه درمديران موسسه مالي واعتباري مهر.
656
سنجش تفكراستراتژيك درشركت زرسيم ساوه بااستفاده ازمدل گري هامل
657
سنجش تفكراستراتژيك وارائه راه حل براي پياده سازي آن درديوان محاسبات كشوربراساس مدل جين ليدكا
658
سنجش تمايل شهروندان به مشاركت در تدارك فضاي سبز محلات شهري (نمونه موردي: محله خيرآباد يزد)
659
سنجش تنوع مجمعي از درختان تصميم به كمك تركيب معيارهاي اندازه گيري تنوع و شباهت ساختاري، براي رده بندي جريان داده ها
660
سنجش توان تنظيمي نواحي غير كد گذار ژن هاي پيش برنده مرگ سلولي و نقش احتمالي آنها در درمان بيماري هاي سرطاني با استفاده از واكاوي هاي رايانه اي
661
سنجش توسعه ‌يافتگي مناطق شهري كرمان در بخش مسكن
662
سنجش توسعه فضايي شهر بابلسر با رويكرد توسعه ميان افزا
663
سنجش توسعه يافتگي مناطق شهر خرم آباد با تاكيد بر ميزان رضايت مردم از مبلمان شهري
664
سنجش تيپ شخصيتي معتادين استان قم
665
سنجش ثابت هاي سينتيكي، ضريب دمايي و انرژي فعال سازي آنزيم ال _ آسپاراژيناز در بقاياي گياهي، كودهاي آلي و لاشبرگ هاي جنگلي
666
سنجش جذابيت جاذبه هاي گردش گري و ارزيابي توان رقابتي مقصد هاي گردشگري
667
سنجش حس تعليق استفاده كنندگان ازمحلات شهري﴿نمونه موردي:محله عودلاجان واقع در منطقه 12تهران﴾
668
سنجش حساسيت آنزيم آلكالين فسفاتاز به كادميوم در سطوح مختلف شوري خاك با استفاده از الگوي ED50 و شاخص بازدارندگي
669
سنجش خاطره انگيزي مكان سازي مذهبي با تاكيد بر پروژه بين الحرمين شيراز
670
سنجش خواص برشي و خمشي پارچه‌ هاي بي بافت ترموباندينگ به روش اعمال نيروي متمركز
671
سنجش خواص كششي پارچه‌ هاي بي‌ بافت ترموباندينگ به روش اعمال نيروي متمركز
672
سنجش داروي ضد سرفه دكسترومتورفان در فرايندهاي دارويي (قرص ) به روش الكتروشيميايي
673
سنجش درآلودگي نوتروني ناشي از يك شتابدهنده پزشكي پرتو x ساز با انرژي بالا در ايران
674
سنجش درجه توسعه آموزشي مناطق آموزشي استان يزد
675
سنجش درجه توسعه آموزشي مناطق روستايي استان يزد
676
سنجش درجه توسعه كشاورزي مناطق آموزشي استان يزد
677
سنجش درجه توسعه يافتگي دهستانهاي شهرستان آمل به منظورتعيين اولويت هاي توسعه(بااستفاده ازمدل تاكسونومي)
678
سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خراسان رضوي و جايگاه شهرستان قوچان در بين شهرستان هاي استان
679
سنجش درجه توسعه يافتگي نواحي ايران
680
سنجش دز محيطي يك راكتور گداخت هسته اي با استفاده از روش مونت كارلو
681
سنجش دسترس پذيري به مجموعه تك نگاشت ها ﴿كتاب﴾ در كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
682
سنجش ديجيتالي ارتفاع مايعات ﴿آب﴾
683
سنجش رابطه بين ويژگي هاي شخصي كاركنان و فرايند تسهيم دانش در شركتهاي نرم افزاري براساس مدل پنج عاملي نئو:مطالعه موردي شركت نرم افزاري همكاران سيستم
684
سنجش رابطه عوامل موثر بر ارتقا حضور پذيري زنان در فضاهاي شهري نمونه موردي : ميدان نعل اسبي شهر يزد
685
سنجش راهكارهاي بهبود كيفيت فضاي شهري با رويكرد ارتقاء سرزندگي نمونه موردي محله كوثر قزوين
686
سنجش رتبه زيست پذيري بافت فرسوده در مقايسه با بافت مياني وجديد در شهر اروميه
687
سنجش رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور
688
سنجش رضايت مشتري از كيفيت خدمات (براساس مدل سروكوال ) در سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح
689
سنجش رضايت مشتري از نحوه ارائه خدمات شركت هاي مخابراتي ايرانسل و همراه اول در دانشگاه پيام نور بجنورد
690
سنجش رضايت مشتريان شركت آب و فاضلاب مشهد با رويكرد حفاظت از منابع آبهاي زيرزميني
691
سنجش رضايت مندي الكترونيك كار بران از سامانه گلستان دانشگاه پيامنور براساس مدل كوال-مطالعه موردي دانشگاه پيامنور شيراز
692
سنجش رضايتمندي پذيرندگان از عملكرد پايانه هاي فروش (POS) شبكه هاي بانكي با استفاده از مدل سروكوال
693
سنجش رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري در حوزه خدمات شهري نمونه موردي : شهرشوش
694
سنجش رضايتمندي گردشگران از گرافيك محيطي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان )
695
سنجش رضايتمندي مشتريان از كيفيت خدمات پس از فروش و نقش آن در ميزان وفاداري براساس مدل ACSI
696
سنجش رفتار شهروندي سازماني در شهرداري هاي شرق استان مازندران
697
سنجش روند توليدنيتروژن آلي محلول در خاك هاي تيمار شده با بقاياي گياهي لگوم با استفاده از روش استنفورد و اسميت
698
سنجش زيست پذيري در بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: شهر دهدشت
699
سنجش زيستي اثر علفكش دي كلروآنيلين بر جوامع پريفيتون در نهرهاي مصنوعي و ارزيابي كيفيت آب رودخانه قره سو با استفاده از نسبت كاماروس به فيزا
700
سنجش سرانه مطالعه شهر اصفهان
701
سنجش سرمايه اجتماعي ميان گروهي (مورد مطالعه : دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز)
702
سنجش سطح آسايش حرارتي و ارزيابي نقش آن در چگونگي استفاده شهروندان از فضاي شهري ( نمونه موردي : پارك دانشجو )
703
سنجش سطح آمادگي تجارت الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر اصفهان به منظور طراحي يك مدل
704
سنجش سطح بلوغ سيستم هزينه هاي كيفيت در سازمان از طريق ارائه مدل معادلات ساختاري
705
سنجش سطح تعالي سازماني شهرداري شيراز با استفاده ازمدل الماس تعالي
706
سنجش سطح توسعه يافتگي روستايي ورابطه ي آن با مولفه هاي مكاني -فضايي (مطالعه موردي ك بخش مركزي شهرستان كوهدشت -استان لرستان )
707
سنجش سطح سواد رايانه اي كارمندان كتابخانه هاي تحت پوشش شهرداري اصفهان
708
سنجش سطح قابليت هاي يادگيري سازماني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
709
سنجش سطح همسويي بين استراتژي هاي كسب و كار و استراتژي هاي فناوري اطلاعات درشركت سايپا ديزل بر اساس مدل لوفتمن
710
سنجش سطوح توسعه نواحي روستائي استان كرمانشاه بااستفاده از تكنيك AHP در محيط GIS
711
سنجش سطوح توسعه يافتگي كشاورزي دهستان قراتوره ، شهرستان ديواندره
712
سنجش سلامت ذهن در بين دانش آمزان دوره متوسطه شهر بهشهر
713
سنجش سواد اقتصادي و تاثير آن به همراه عوامل جمعيت شناختي بر انتظارات تورمي افراد (مطالعه موردي : دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان)
714
سنجش سواد سلامت اختصاصي، عملكردي و عمومي وتعيين رابطه آنها در زنان تحت مراقبت پيش از بارداري در مراكز سلامت جامعه شهر اصفهان
715
سنجش سواد مالي و عوامل مؤثر بر آن درميان دانش آموزان مقطع متوسطه اول (مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)
716
سنجش سيستم ترافيك خودپستچيگري
717
سنجش شاخص هاي ذهني مؤثر بر ارتقاء قابليت پياده مداري. نمونه موردي محدوده باغ ملي، منطقه 12 شهرداري تهران
718
سنجش شاخص هاي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر حاجي آباد
719
سنجش شاخص‌ هاي مسكن سالم در شهر مباركه
720
سنجش شاخص‌هاي سلامتي در سطح محله سفلي در منطقه 15 شهرداري اصفهان (خوراسگان)
721
سنجش طيف پوياي مبتني بر تبديل موجك
722
سنجش طيف مشاركتي امن بر اساس بازي ائتلافي در شبكه هاي راديوشناختي چندكاناله
723
سنجش ظرفيت باز توسعه اراضي قهوه اي (نمونه موردي : اراضي صنعتي - كارگاهي شهر يزد)
724
سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري ناحيه تاريخي شهر يزد
725
سنجش ظرفيت هاي تاب آوري در پهنه هاي ناكارآمد شهري ( مورد پژوهي: منطقه سه شهر اصفهان )
726
سنجش ظرفيت هاي خوداشتغالي روستاهاي شهرستان ارسنجان
727
سنجش ظرفيت هاي گردشگري در توسعه شهر جديد پرند
728
سنجش ظرفيت يادگيري سازماني در اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر
729
سنجش عزت نفس دانشجويان زن متاهل وغيرمتاهل دانشگاه ژيام نور فارسان
730
سنجش علمي راهكارهاي رفع وحشت صحنه¬اي بازيگردرسيستم¬ها و متدهاي بازيگري با تكيه بر آرا فرويد و نظريات روان درماني اگزيستانسيال
731
سنجش عملكرد بانكداري الكترونيكي واحدهاي بانك و ارائه مدل بهينه به كمك تحليل پوششي داده ها: مورد مطالعه شعب منتخب بانك ملي ايران
732
سنجش عملكرد تجارت الكترونيك در واحدهاي توليدي استان گلستان
733
سنجش عملكرد دانشگاه غير انتفاعي امام جواد (ع ) يزد و ارائه راهكارهايي براي بهبود بهره وري
734
سنجش عملكرد دفاتر تسهيلگري با تأكيد بر مشاركت مردمي ؛ نمونه موردي : دفتر تسهيلگري عودلاجان
735
سنجش عملكرد دوره‌ي سوم شوراي اسلامي شهر اصفهان در انطباق با حكمروايي خوب شهري
736
سنجش عملكرد سازمانهاي توليدي با رويكرد كارت امتيازي متوازن به همراه مطالعه موردي
737
سنجش عملكرد سيستم مديريت كيفيت شركت توزيع نيروي برق استان فارس بر اساس ايزو10014
738
سنجش عملكرد سيستم مديريت كيفيت شركت توزيع نيروي برق استان فارس بر اساس ايزو10014
739
سنجش عملكرد علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد بر اساس شاخص هاي علم سنجي
740
سنجش عملكرد مديريت شهري با تاكيد بر شاخص هاي حكمروايي خوب شهري ﴿نمونه موردي : شهر يزد﴾
741
سنجش عناصر تفكر استراتژيك بر اساس مدل وفا غفاريان
742
سنجش عوامل اجتماعي موثر بر تقديرگرايي در بين دانشجويان مهرگان محلات
743
سنجش عوامل تاثير گذار بررضايت مشتريان از تسهيلات بانكي در صندوق قرض الحسنه وليعصر بابل
744
سنجش عوامل شكل دهنده سيماي شهرهاي جديد از ديد ساكنان نمونه موردي محدوده فاز سه شهر جديد انديشه
745
سنجش عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر گرايش بانوان به ورزش
746
سنجش عوامل كالبدي موثر بر طراحي فضاهاي شهري دوستدار سالمندان نمونه موردي: مقايسه تطبيقي ميدان نقش جهان و ميدان امام علي اصفهان
747
سنجش عوامل مؤثر بر پذيرش كتاب الكترونيك توسط دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذيرش فناوري 3
748
سنجش عوامل موثر بر توسعه نيافتگي فرهنگي شهر سقز
749
سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در صنعت بانكداري خصوصي با استفاده از مدل سلسله مراتب تحليلي )AHP(، (مطالعه موردي :بانك خصوصي پاسارگاد شعب شهر اصفهان ).
750
سنجش عوامل موثر در بين دانشجويان پيام نور محلات
751
سنجش عوامل موثر در كارآمدي سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت بحران(مطالعه موردي جمعيت هلال احمر مركز)
752
سنجش غلظت فلزات سنگين (جيوه، مس و منگنز) در بافت خوراكي ماهي سوف خزر (Sander lucioperca) و كپور معمولي (CYPRINUS CARPIO) و ارزيابي ريسك غذايي ناشي از مصرف آنها در تالاب بين المللي ميانكاله
753
سنجش فازي دينداري , the fuzzy evaluation of religiosity
754
سنجش فاكتورهاي موثرِ فناوري سيستم¬هاي هوشمند ترافيكي در تغيير رفتاررانندگان و ميزان تخلفات رانندگي حادثه ساز (مطالعه موردي: سيستم هوشمند كنترل ترافيك شهرتهران)
755
سنجش فرم شهري با تاكيد بر ارتباط بين الگوي توزيع كاربري و تراكم به روش MXI و SPACEMATRIX ( نمونه مطالعاتي: بافت مياني و جديد اصفهان)
756
سنجش فشرده و نمايش تنك سيگنال براساس تفكيك پذيري بالا
757
سنجش فعاليت آنتي اكسيداني برخي از گياهان محلي دارويي با استفاده از تشكيل نانو ذرات نقره
758
سنجش فعاليت آنزيم ال - گلوتاميتاز دربقاياي گياهي، لاشبرگ هاي جنگلي و كودهاي آلي
759
سنجش قابليت توسعه اراضي در بافت هاي فرسوده روستاشهري نمونه موردي محله مهرپادين مهريز
760
سنجش قابليت‌هاي گردشگري شهرستان مريوان و ارائه راهبردهاي برتر
761
سنجش كارآفريني سازماني كاركنان اداري آموزش و پرورش استان مازندران براساس مدل 7s مكنزي
762
سنجش كارآمدي متدهاي غير ايراني گيتار كلاسيك متناسب با زمينه هاي موجود فرهنگي
763
سنجش كارآيي بيروني بخش هاي بيمارستان اميرالمومنين ﴿ع﴾ تامين اجتماعي شهر اهواز در كسب رضايت بيماران، با رويكرد تلفيقي DEA/ SERVQUAL
764
سنجش كارايي استان هاي جنوبي كشور ايران در دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني﴿HDI)با استفاده از روش پوششي داده ها(DEA)
765
سنجش كارايي تكنيكي شركتهاي توزيع برق ايران با استفاده از روش DEA
766
سنجش كارايي روش بيوفلوتاسيون و بيوفلوكولاسيون در جداسازي كاني باريت
767
سنجش كارايي عملكردي فرودگاههاي ايران بر پايه مدلهاي تصميمگيري چندمعياره
768
سنجش كارت امتيازي متوازن دربانك صادرات شهرستان بيرجند
769
سنجش كرنش، اصول و معيارها و كارويژه هاي آن ها
770
سنجش كمي و نيمه كمي بيان ژن‌هاي EpCAM و c-Myc در بيماران مبتلا به سرطان پستان توسط روش‌هاي Real Time PCR و PCR تمايزي
771
سنجش كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي رشته مهندسي نساجي دانشگاه يزد براساس مدل كانو
772
سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي و ارائه راهكارارتقاي خدمات الكترونيكي شرك ت هاي پستي با رويكرد تركيبي تحليل سلسله مراتبي فازي و تاپسيس ( مورد كاوي :شركت پست جمهوري اسلامي ايران )
773
سنجش كيفيت خدمات با رويكرد تلفيقي كانو و نظريه مجموعه راف در مدل گسترش عملكرد كيفيت (مورد پژوهش : بانك صادرات بندر ديلم)
774
سنجش كيفيت خدمات بانك صادرات در مدل سروكوال
775
سنجش كيفيت خدمات بيمارستان هاي منتخب استان يزد با استفاده از مدل servqual
776
سنجش كيفيت خدمات بيمارستان هاي منتخب استان يزد با استفاده از مدل servqual
777
سنجش كيفيت خدمات پس از فروش شركت ماموت ديزل با استفاده از مقياس سروكوال
778
سنجش كيفيت خدمات دانشكده‌هاي دانشگاه يزد با رويكرد تركيبي گسترش كيفيت عملكرد و تحليل پوششي داده‌ها
779
سنجش كيفيت خدمات در بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي : شعب بانك صادرات مركز يزد)
780
سنجش كيفيت خدمات در دستگاههاي اجرايي با استفاده از مدل سروكوال ﴿ مطالعه موردي سازمان جهاد كشاورزي و صنايع و معادن استان يزد ﴾
781
سنجش كيفيت خدمات در صنعت رستورانداري شهر مشهد با استفاده از الگوي داينسرو
782
سنجش كيفيت خدمات در صنعت هتل داري با رويكرد تصميم گيري چند معياره
783
سنجش كيفيت خدمات سازمان جهادكشاورزي استان قم در سال 1392 با مدل سروكوال
784
سنجش كيفيت روغن ترانسفورماتور HV به روش طيف سنجي پلاسمايي القايي ليزري (LIPS) و طيف سنجي فلورسانسي القايي ليزري(LIF)
785
سنجش كيفيت زندگي در بافت هاي مركزي شهر اصفهان، از طريق فرا تحليل شاخص هاي موثر بر آن (نمونه موردي: بافت شرقي ميدان نقش جهان)
786
سنجش كيفيت زندگي در شهر كرمان
787
سنجش كيفيت زندگي در شهرهاي جديد نمونه موردي : شهر جديد صدرا
788
سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان گميشان
789
سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان گميشان
790
سنجش كيفيت زندگي منطقه‌اي در فضاهاي ديني مورد مطالعاتي: محور نجف به كربلا
791
سنجش كيفيت محيط شهري با تاكيد بر قابليت پياده محوري (نمونه موردي :هسته مركزي شهر قائم شهر)
792
سنجش كيفيت محيط شهري مطالعه موردي : شهر قروه
793
سنجش كيفيت محيطي شهر جديد صدرا
794
سنجش كيفيت محيطي محلات شهري با تاكيد بر توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: محله عليقلي آقا اصفهان﴾
795
سنجش كيفيت مسكن در سطح محلات شهر درگز با تأكيد بر نظر ساكنين
796
سنجش كيفيت مسكن در سطح محلات شهر درگز با تاكيد بر نظر ساكنين
797
سنجش گرايش دانشجويان نسبت به سيگار و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر آن
798
سنجش گرايش كودكان به رنگها و كاربرد آن در محيط آموزشي
799
سنجش گرايش و اشتغال خارج از محيط خانه در بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور بوشهر
800
سنجش گرايش و پايبندي نوجوانان و جوانان دانش آموز نسبت به نماز در دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 4 تهران
801
سنجش گونه هاي بيولوژيكي ﴿ دوپامين، آسكوربيك اسيد و ... ﴾ با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات فلزي
802
سنجش مديريت ارتباط با مشتري در بانك صادرات ايران از نظر مشتريان (سرپرستي غرب استان تهران )
803
سنجش مزاياي نسبي توليدات صنايع پايين دستي پتروشيمي و اولويت بندي محصولات در راستاي توسعه صادرات صنعتي كشور
804
سنجش مشخصات كابل هاي توليدي كارخانه توليد كابل مخابراتي شركت مخابرات اردبيل
805
سنجش مطلوبيت محيطي در شهر جديد انديشه از منظر زنان
806
سنجش مولفه هاي آسايش بصري درمنظرشهري باتاكيد برارتقاء كيفيت فضاهاي شهري نمونه موردي: خيابان بهشتي كرج
807
سنجش مولفه هاي اخلاق كار ازديدگاه نهج البلاغه درسازمان جهادكشاورزي استان قم
808
سنجش ميزان آكريل آميد در نان سنگك و بررسي اثر دما و زمان پخت بر توليد آن
809
سنجش ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهرستان هاي غرب استان گيلان از بيماري هاي التهابي اطراف ايمپلنت هاي دنداني و درمان آن
810
سنجش ميزان آلودگي امواج راديويي آنتن هاي BTS در مناطق مختلف شهر گتوند
811
سنجش ميزان آمادگي پست بانك براي اجراي برنامÞ جانشين پروري.
812
سنجش ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي استان مازندران دربخش درمان براي استقرار مديريت دانش با استفاده از مدل وينگ و پراساك
813
سنجش ميزان آمادگي سازمان در به اشتراك گذاري دانش با استفاده از نرم افزارهاي اجتماعي
814
سنجش ميزان آمادگي سازمان هاي دانش پايه از لحاظ وجود زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي موفق مديريت دانش، مطالعه موردي شركت هاي توليدي خودرو شامل بهمن خودرو، زامياد، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو
815
سنجش ميزان اثر بخشي طرح كارورزي در توانمند سازي بخش كشاورزي در خراسان جنوبي
816
سنجش ميزان اثر بخشي طرح كارورزي در توانمند سازي بخش كشاورزي در خراسان جنوبي
817
سنجش ميزان اثربخشي به اشتراك گذاري اطلاعات در بهبود فرآيند زنجيره تأمين صنايع پتروشيمي كشور (مورد مطالعه: بخش تأمين خوراك محصولات ثانويه صنعت پتروشيمي)
818
سنجش ميزان اثربخشي خدمات واگذار شده بهزيستي به بخش خصوصي در قالب اصل 44 قانون اساسي
819
سنجش ميزان اثرگذاري نظام استانداردسازي ملي در ارزش افزايي زنجيره تأمين
820
سنجش ميزان اضطراب اجتماعي بين دانشجويان مذكر ومونث دانشگاه آزاد قم
821
سنجش ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان.
822
سنجش ميزان اعتماد اجتماعي نسبت به روحانيت و عوامل موثر بر آن ﴿مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان﴾
823
سنجش ميزان اعتماد بيماران به پزشك و عوامل موثر برآن﴿مطالعه موردي بيمارستان قلب جوادالائمه مشهد﴾
824
سنجش ميزان اعتماد مردم تهران نسبت به اجراي طرح مسكن مهر
825
سنجش ميزان افسردگي افراد ديابتيك در مقايسه با افراد عادي استان قم
826
سنجش ميزان انطباق داده هاي كمي بازار بورس تهران بر برخي قوانين فيزيك اقتصاد
827
سنجش ميزان انگيزش مديران پروژه در طول اجراي پروژه و ايجاد توازن و تعادل ميان انگيزش مديران و ريسك در پروژه
828
سنجش ميزان ايمني و امنيت فضاهاي بازي كودكان در جهت ارتقا فضاهاي شهري (مطالعه موردي: بوستان كودك شهر اصفهان)
829
سنجش ميزان باقي مانده ي آفت كش هاي آبامكتين و دي كلرووس در خيار گلخانه اي
830
سنجش ميزان باقيمانده‌ي آفت‌كش‌هاي آميتراز و كلرپيريفوس در مغز پسته
831
سنجش ميزان برخورداري گروه هاي ايثارگري از حقوق شهروندي﴿با تاكيد برمناسب محيط شهري﴾و تاثير بر مشاركت اجتماعي ﴿مورد مطالعه:شهر مشهد﴾
832
سنجش ميزان برخي از اسيدهاي پرب امگا 3 و امگا 6 در انواعي از ارده با روش كروماتوگرافي گازي
833
سنجش ميزان بهره مندي ازشاخص هاي سلامت اجتماعي جوانان18تا30ساله شهرستان قاين وعوامل مؤثر برآن
834
سنجش ميزان بهره وري پس از بكارگيري فناوري اطلاعات در شركت برق شهرستان قاين
835
سنجش ميزان بهره وري واحدهاي فضاي سبز شهرداري هاي استان گيلان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها
836
سنجش ميزان بي تفاوتي كاركنان و تاثير آن بر اثربخشي سازماني(مديريت توزيع برق كاشان)
837
سنجش ميزان بي رنگ شدن كروسين استخراج شده از زعفران ايراني براي ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيدان
838
سنجش ميزان بيگانگي دانشجويان رشته علوم اجتماعي
839
سنجش ميزان بيگانگي دانشجويان مرد رشته معماري دانشگاه آزاد اسلامي مركز بهشهر
840
سنجش ميزان پايداري نظام بهرهبرداري خانوادگي وتعيين عوامل بازدارنده وپيش برنده آن در روستاي خانم آباد شهرستان كرمانشاه
841
سنجش ميزان تأثير گذاري فرهنگ يادگيري سازماني ادراك شده بر معنويت در محيط كار از طريق رفتارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: كاركنان ادارات امور مالياتي استان گيلان)
842
سنجش ميزان تاثير آموزش عالي بر ايجاد قصد كارآفريني (مطالعه موردي: دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه علم و صنعت)
843
سنجش ميزان تاثير اعتماد و ريسك افراد در پذيرش راي گيري مبتني بر تلفن همراه با استفاده از سيستم فازي (مورد كاوي: نظرسنجي برنامه هاي تلويزيوني ).
844
سنجش ميزان تاثير فرسودگي شغلي كاركنان باتوجه به نقش متغير تعديلگر خودمختاري بر مشتري مداري (مطالعه موردي: شعب بانك ملت شهرستان مشهد)
845
سنجش ميزان تاثير يادگيري سازماني بر بهره وري نيروي انساني به روش معادلات ساختاري (مطالعه موردي : شركتهاي مستقر در پارك علم و فناوري يزد)
846
سنجش ميزان تاثيرگذاري فرهنگ يادگيري سازماني ادراك شده بر معنويت در محيط كار از طريق رفتارهاي تسهيم دانش(مورد مطالعه: كاركنان ادارات امور مالياتي استان گيلان)
847
سنجش ميزان تحقق طرح هاي توسعه شهري (طرح جامع شهر بيجار)
848
سنجش ميزان تطابق محورهاي مناسب‌سازي شده با ويژگي‌هاي جسمي‌توان‌خواهان شهر اصفهان در راستاي الگوي طراحي شهري نيازمبنا
849
سنجش ميزان تعارض نقش هاي زنان متاهل شاغل و عوامل اجنماعي موثر بر آن در بيمارستان هاي دولتي مشهد در سال 1392
850
سنجش ميزان تغيير بيان ژن هاي موثر در توليد آلكالوئيدهاي دارويي گياه پروانش در واكنش به فيتوهورمون ها از طريق Real Time pcR
851
سنجش ميزان توسعه صنعتي در مناطق آموزشي استان يزد با تاكيد بر روش آناليز تاكسونومي عددي
852
سنجش ميزان توسعه يافتگي دهستا ن ها ﴿نمونه موردي دهستانهاي بخش مركزي شهرستان بستان اباد بين دوره هاي سرشماري 1375-1385و1390
853
سنجش ميزان جوامع روستائي استان اردبيل از عملكرد دفاترICT روستائي
854
سنجش ميزان حاكميت استراتژي مديريت استعداد و تاثير آن بر عملكرد سازماني:يك سازمان نظامي
855
سنجش ميزان حركت بومي سازي علوم انساني در ايران: مطالعۀ موردي تحليل استنادي مقالات حوزۀ علوم سياسي در بازۀ زماني 1389-1393
856
سنجش ميزان خوانده شدن مقاله‌هاي حوزه پرستاري در مندلي: يك مطالعه آلتمتريكس
857
سنجش ميزان رؤيت پذيري نشريات علمي ايراني در پايگاه هاي اطلاعاتي
858
سنجش ميزان رادون و راديوم در منابع آبي آبادان , measurment of radon and radium concentration in water sources of abadan region
859
سنجش ميزان رادون وراديوم در منابع ابي ابادان
860
سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع از كيفيت خدمات شبكه هاي دامپزشكي استان همدان
861
سنجش ميزان رضايت خانواده هاي شهدا و ايثارگران از
862
سنجش ميزان رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي سازمان انرژي اتمي ايران
863
سنجش ميزان رضايت مندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر از تحصيل در سال 92/1391 و عوامل موثر بر آن
864
سنجش ميزان رضايت مندي شهروندان از اجراي پروژه هاي زيربنايي در شهر ايذه
865
سنجش ميزان رضايتمندي از شاخص هاي مسكن پايدار روستايي
866
سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از اساتيد رشته مديريت
867
سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر از تحصيل
868
سنجش ميزان رضايتمندي ساكنان نسل دوم شهرهاي جديد (مسكن مهر) شهرستان شوش دانيال (ع)
869
سنجش ميزان رضايتمندي ساكنان نسل دوم شهرهاي جديد﴿ مسكن مهر ﴾ شهرستان شوش دانيال ﴿ع﴾
870
سنجش ميزان رضايتمندي سكونتي در محله ي شيخ هادي در ارتباط با تحولات و تغيير نقش بافتهاي پيرامون محور انقلاب
871
سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط مسكوني در سكونتگاهاي غير رسمي(بابل)
872
سنجش ميزان سواد رسانه اي معلمان شهر قاين
873
سنجش ميزان سواد زيست محيطي معلمان مدارس ابتدايي همدان
874
سنجش ميزان فردگرايي در ميان كاركنان ادارات دولتي شهرستان نكاء
875
سنجش ميزان فرسودگي شغلي و ابعاد آن ﴿جسماني،عاطفي و نگرشي) در كاركنان يك شركت توليدي صنعتي
876
سنجش ميزان فلزات سمي در آبهاي سواحل خليج فارس
877
سنجش ميزان قدرت تصميم گيري زنان در خانواده و عوامل موثر بر آن , the study of the measure of women decision-making power in the family and it s influencing factors
878
سنجش ميزان كاربري فناوري اطلاعات و تاثير آن در بهبود كيفيت داده هاي بازار كار
879
سنجش ميزان كيفيت زندگي شهري در شهر كنگان – استان بوشهر
880
سنجش ميزان كيفيت زندگي شهري در شهر كنگان- استان بوشهر
881
سنجش ميزان كيفيت زندگي و راهكارهاي ارتقاي آن با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ﴿نمونه موردي : محله شيخداد يزد﴾
882
سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي و بررسي برخي از عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اروميه در سال تحصيلي 88-1387
883
سنجش ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي و بررسي عوامل اجتماعي موثر برآن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كازرون در سال تحصيلي 89-1388
884
سنجش ميزان مشاركت ذينفعان و ذي نفوذان در راهبرد توسعه شهري ﴿نمونه موردي: منطقه 22 شهرداري تهران﴾
885
سنجش ميزان مشاركت سياسي دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور واحد بهشهر در سال تحصيلي 87-86 و عوامل موثر بر آن
886
سنجش ميزان مشاركت مردمي در فاز يك پروژه نواب نمونه مورد مطالعه : محله سلسبيل شمالي
887
سنجش ميزان هويت فرهنگي نوجوانان (مطالعه موردي؛ دانش‌آموزان دختر پاية هشتم شهرستان پرديس)
888
سنجش نابرابري در توزيع منابع انساني و فيزيكي بخش سلامت و بررسي روند آن با استفاده از دو شاخص ضريب جيني و عدم تشابه در استان البرز ؛ 1392-1386
889
سنجش نابرابري در توزيع منابع انساني و فيزيكي بخش سلامت و بررسي روند آن با استفاده از دو شاخص ضريب جيني و عدم تشابه در استان البرز ؛ 1392-1386
890
سنجش نسبت گستره‌هاي رنگي كاشي‌هاي معرق مدرسه غياثيه خرگرد قوام الدين شيرازي
891
سنجش نسبت مباني فكري داعش و فِرق اهل سنّت با تمركز بر مسأله خشونت
892
سنجش نقش مطالبات سررسيد گذشته در سودآوري بانك ملت
893
سنجش نقش مطالبات سررسيد گذشته در سودآوري بانك ملت
894
سنجش نقش ميانجي اعتماد در رابطه بين كيفيت خدمات ادراك شده از دولت الكترونيك و تمايل به استفاده مستمر از خدمات دولت الكترونيك بين شهروندان رشت
895
سنجش نقش ميانجي اعتماد در رابطه بين كيفيت خدمات ادراك شده از دولت الكترونيك و تمايل به استفاده مستمر از خدمات دولت الكترونيك(بين شهروندان رشت)
896
سنجش نگرش اقتصادي مديران ﴿اعضاي شبكه تصميم گيري﴾بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد در طي سال 93
897
سنجش نگرش جامعه ميزبان ازاثرات وپيامدهاي زيست محيطي گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد )
898
سنجش نگرش جوانان به آموزش اخلاق و حقوق شهروندي با تاكيد بر تعامل آن با تحقق شاخص هاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي : شهر تالش )
899
سنجش نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
900
سنجش نگرش دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر بوشهر نسبت به تحصيلات دانشگاهي وعوامل اجتماعي موثر بر آن
901
سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرضا و سميرم نسبت به ارزش دوستي
902
سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه هاي فردوسي مشهد نسبت به تشكل هاي دانشجويي و نهاد هاي فرهنگي دانشگاه و عوامل موثر بر آن
903
سنجش نگرش دانشجويان رشته محيط زيست دانشگاه هاي ايران نسبت به تحصيل در رشته خود
904
سنجش نگرش دانشجويان سميرم و دهاقان نسبت به اجتماع
905
سنجش نگرش دبيران مقطع راهنمايي و متوسطه نسبت به خلاقيت و نوآوري آموزشي در سطح منطقه تبادكان مشهد سال تحصيلي 88-87 , a study of teacher s attitude toward creativity and innovation in TABADKAN state )college and high school. MASHHAD.7831-88(
906
سنجش نگرش روستائيان شهرستان كرمانشاه نسبت به خانه هاي بهداشت
907
سنجش نگرش روستاييان شهرستان كرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي و عوامل موثر بر اين نگرش
908
سنجش نگرش زنان بهشهر نسبت به برنامه هاي تنظيم خانواده و عوامل موثر بر آن
909
سنجش نگرش زنان دهاقان در مورد كنترل جمعيت و عوامل مؤثر بر آن
910
سنجش نگرش زنان يزد نسبت به آپارتمان نشيني
911
سنجش نگرش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي
912
سنجش نگرش گردشگران درباره عوامل م وثر بر ميزان جذب توريست (مطالعه موردي استان گلستان )
913
سنجش نگرش متأهلين(زن ومرد)شهرستان لنگرود نسبت به همسان گزيني(همسان همسري)
914
سنجش نگرش مصرف كنندگان در مقابل كالاهاي معيوب
915
سنجش نگرش نوجوانان به تاثير طبقه اجتماعي خانواده ها بربزهكاري نوجوانان خمين
916
سنجش نگرش ها وديد گاه هاي دانشجويان شاهد اصفهان در خصوص ارزش ها
917
سنجش نگرش هاي سازماني بر اساس الگوي جامع منابع انساني استاندارد 34000 به منظور بهينه سازي مدل شايستگي كاركنان فولاد مباركه اصفهان
918
سنجش نگرش وميزانرعايت مديريت زمان در پرسنل پرستاري بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتخب شهر يزد در سال 1390
919
سنجش نگرش وميزانرعايت مديريت زمان در پرسنل پرستاري بيمارستانهاي دولتي وخصوصي منتخب شهر يزد در سال 1390
920
سنجش نياز هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان ابتدايي شهرستان گرگان
921
سنجش نيازهاي آموزشي كارشناسان حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش شاغل در رسته فرعي امور تخصصي آموزشي و فرهنگي
922
سنجش هزينه هاي اقتصادي رفتارهاي مخرب محيط ريست با تاكيد بر آلودگي هوا
923
سنجش همزمان الكتروكاتاليستي نور آدرنالين و آسكوربيك اسيد در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانومواد و يك حد واسط انتقال الكترون مناسب
924
سنجش هوش عاطفي مديران پرستاري و بررسي رابطه آن با سبك رهبري ( مطالعه تطبيقي بيمارستانهاي خصوصي ودولتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي )
925
سنجش هوشمند(smart metering﴾:بررسي تكنولوژي ها و تجارب پياده سازي در كشورها
926
سنجش و ارزشيابي سلامت عمومي و ويژگي هاي شخصيتي و سخت رويي زنان در حال طلاق ، مطلقه متاهل شهر تهران
927
سنجش و ارزيابي پايداري اجتماعي ﴿نمونه موردي: محلات شهر مشهد﴾
928
سنجش و ارزيابي پايداري محله هاي شهري با تأكيد بر انگاشت كيفيت زندگي
929
سنجش و ارزيابي تاب‌آوري محله‌هاي شهري در برابر زلزله (مورد پژوهي شهر قائن)
930
سنجش و ارزيابي قابليت پياده مداري محله تختي تهران و تدوين الگوي بهينه پياده مدار محلي با كمك اصول برنامه ريزي باهمستان ها
931
سنجش و ارزيابي كيفيت شاخص هاي زندگي شهري در شهر اسلامشهر (مطالعه موردي شهرك قائميه)
932
سنجش و ارزيابي كيفيت طراحي كالبدي بافت فرسوده شهري بافت فرسوده ش
933
سنجش و ارزيابي كيفيت فضاهاي شهري در شهرهاي متوسط، نمونه موردي شهر مهاباد
934
سنجش و ارزيابي نظر جوانان در مورد وسيقي با تاكيد بر موسيقي سنتي
935
سنجش و ارزيابي نقش ارتباطات مجازي در نظام روابط بين شهري ايران
936
سنجش و ارزيابي وضعيت شاخص هاي شهر خلاق )مطالعه موردي: شهر بوشهر(
937
سنجش و اندازه گيري همزمان كاتيون هاي روي، كادميم ، سرب و مس به روش ولتامتري عاريسازي آندي)ASV( در گياه گزنه )nettle plant( iamium album L. , simultaneous determination of zn)II(, cd)II(, pb)II(uu cu)II( in the iamium album l.)nettle plant( by anodic stripping voltammetry )ASV( method
938
سنجش و بررسي مصرف آب در بخش‌هاي اقتصادي ايران و استان يزد
939
سنجش و تحليل بهره وري راه آهن جمهوري اسلامي ايران با رويكردAHP
940
سنجش و تحليل جذابيت صنعت لايرويي در ايران با رويكرد پنج نيروي رقابتي پورتر
941
سنجش و تحليل ميزان زيست‎پذيري سكونتگاه هاي روستايي(مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان مريوان)
942
سنجش و تعيين موقعيت يابي استراتژيك شركت سحر همدان در صنعت مواد غذايي
943
سنجش و تعيين موقعيت يابي استراتژيك شركت سحرهمدان در صنعت مواد غذايي
944
سنجش و رتبه‌بندي سطح رقابت‌پذيري بخش گردشگري در كشورهاي منطقه سند چشم انداز
945
سنجش و طبقه¬بندي تامين¬كنندگان قطعات خودرو با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي:شركت ايران خودرو)
946
سنجش و مدلسازي توسعه پايدار حمل و نقل در سطح ملي
947
سنجش و مقايسه افسردگي در بين كودكان عادي مقطع ابتدايي و پرورشگاهي شهر گنبد
948
سنجش و مقايسه شاخص هاي سلامت سازماني :مورد مطالعه﴿دبيرستان هاي دولتي شهرستان هاي سرايان و فردوس﴾
949
سنجش و مقايسه كارايي فني بيمارستان هاي شهداي گمنام و امام سجاد ياسوج
950
سنجش و مقايسه ي شاخص هاي سلامت سازماني ﴿مورد مطالعه:دبيرستانهاي دولتي شهرستان هاي سرايان و فردوس﴾
951
سنجش وارزيابي رضايتمندي مشتريان بانك مهراقتصاد درمقايسه بابانك قوامين .
952
سنجش وارزيابي مطلوبيت شبكه كعابر شهري بافت فرسوده مطالعه موردي بافت فرسوده شهر اروميه
953
سنجش وارزيابي مطلوبيت شبكه معابر شهري بافت فرسوده بافت فرسوده شهر اروميه
954
سنجش وضعيت شاخص‌هاي سلامت شهري در سطح شهر تهران (نمونه موردي: محلات تجريش، بازار و اسماعيل‌آباد)
955
سنجش وفاداري مشتريان برند با استفاده از بازي كاري
956
سنجش ولتامتري سيستئين و هيدرازين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله اي كربني و 14 - ﴿4- هيدروكسي فنيل ﴾ -14 - H - دي بنزو ( a,j) -زانتن
957
سنجش ومقايسه كيفيت خدمات درشعب بانك ملت استان قم بااستفاده از مقياس سيستمي- مبادله اي كيفيت (SYSTRA-SQ) خدمات بانكي
958
سنجش ونگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهيجان نسبت به هويت ملي
959
سنجش ويژگيهاي محيطي- كالبدي مسيرهاي مترو در راستاي استفاده بهينه افراد توان خواه
960
سنجش ويس و رامين با تريستان و ايزوت
961
س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍ادگ‍ي‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ پ‍ذي‍رش‌ و پ‍ي‍اده‌ س‍ازي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ (ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ري‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ ECRM م‍ورد ك‍اوي‌ ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌)
962
سنخ شناسي خيال در رويكرد هاي فلسفه،عرفان وهنر جديد
963
سنخ شناسي رفتار سياسي مخالفان امام علي (ع ) در دوره خلافت ايشان
964
سنخيت (جنسيت در مثنوي)
965
سند استراتژي توسعه شهري و ميزان انطباق آن با نظام برنامه ريزي شهري در ايران نمونه موردي شهر سنندج
966
سند و اسناد در حديث
967
سندرم پيش از قاعدگي PMS
968
سندرم داون Dawns Syndrome
969
سندروم استوكس آدامس و درمانهاي جديد آن
970
سندروم بود- شياري در اثر پولي سيتمي
971
سنسور
972
سنسور الكتروشيميايي ترپونين جهت تشخيص سكته حاد قلبي
973
سنسور دنده عقب آلتراسونيك با استفاده از AVR
974
سنسورهاي آلودگي هوا
975
سنسورهاي الكترومغناطيسي، ويژگيها و كاربردها
976
سنسورهاي اندازه گيري PH
977
سنسورهاي اولتراسونيك تشخيص جريان سيالات
978
سنسورهاي روبوت طراحي و ساخت مبدل فشار
979
سنسورهاي فاصله ياب فيبر نوري
980
سنسورهاي فيبر نوري
981
سنسورهاي فيبر نوري
982
سنسورهاي قطبشي
983
سنكرون سازي زماني و فركانسي سيگنال OFDM با استفاده از راديو نرم افزار
984
سنكرون سازي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه با شبكه قدرت با استفاده از روش كنترل مستقيم پيش بين
985
سنكرون سازي مبدل ها با شبكه
986
سنكرون سازي مقاوم در شبكه ديناميكي پيچيده به روش كنترل ايمپالسي
987
سنكرون كردن سيستم هاي آشوبي با كنترلر غيرخطي و كاربرد آن در مخابرات امن
988
سنكرون كردن كانال OFDM با استفاده از تكنيك HMM
989
سنكوبها و درمان آنها
990
سنگ
991
سنگ تخت: توصيف و تحليل معماري اواخر دوران فرتركه ها در فارس
992
سنگ چينه شناسي،زيست چينه شناسي وبازسازي محيط رسوبي سازند آسماري تاقديس كوه سياه شمال شرق دهدشت،برش بر آفتاب
993
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در تاقديس آغار( جنوب شرق شيراز)
994
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در دشت ارژن
995
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در ميدان نفتي آغاجاري ، چاه هاي شماره 57، 61 و 64
996
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس پشت چنگل شمال شهرستان معمولان لرستان
997
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند سور گادر شرق خرم آباد (زاگرس )
998
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند ميشان در ناحيه فيروزآباد فارس بر اساس ماكروفاسيل
999
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازندهاي گدوان و داريان در ميادين نفتي گچساران (چاه‌هاي شماره 55 و 83 ) و چلينگر( چاه شماره 4 )
1000
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري لايه كليدي كرينوئيد دار كربونيفر در شرق ايران (طبس) و ايران مركزي (رامشه و دارچاله) بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل
بازگشت