<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي ناهمگن ZSM-5 سلسله مراتبي و ZSM-5 حاوي مايعات يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي تبديل متانول به پروپيلن (MTP) و تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد
2
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت UiO-66-NH2/Glycine/GO و بررسي عملكرد آن به عنوان جاذب براي استخراج آفت كش كلروپيريفوس و اندازه گيري با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونش تخليه كرونا
3
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت اكسيد سيليسيم- نقره و تجزيه رنگ قرمز مستقيم 23از آبهاي آلوده
4
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پالاديوم@سريم ‌اكسيد-قلع‌ دي‌اكسيد و كاربرد آن در ساخت حسگر الكتروشيميايي جهت اندازه‌گيري هيدروژن پروكسيد و نيتريت
5
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي اتيلن ايمين تيتانيوم دي اكسيد و بررسي رهايش كنترل شده مرفين، كدئين، اكسي كدون و بررسي رفتار الكتروشيميايي كاتاليست تنگستن دي سولفيد بر روي نانوذرات سيليس به عنوان منبعي براي آزاد سازي هيدروژن
6
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي متيل متاكريلات SiO2 - تهيه شده با امواج فراصوت
7
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت زين/ ديوپسايد براي حذف كنگورد از محلولهاي آبي
8
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت گرانوله TiO2/C3N4 و بررسي كاربرد فوتوكاتاليتيكي آن در واكنش‌هاي اكسايش بنزيل الكل و كاهش 4- نيتروفنول
9
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت مغناطيسي Fe3O4-AC-SBA-15 و مقايسه با Fe3O4-HESI-SBA-15 در بررسي حذف رنگ آبي متيلن
10
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت مغناطيسي كربن نيتريد گرافيتي با سديم آلژينات و استفاده از آن در تهيه مشتقات آمينونيتريل ها
11
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي CuO/LaFeO3 جهت كاربرد در تخريب فتوكاتاليستي آلاينده هاي موجود در آب
12
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي سه جزيي بر پايه نقاط كوانتومي نيمه رسانا و بررسي عملكرد آن ها در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي هيبريدي آلي معدني
13
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي آهن اكسيد بر پايه MOF-199 و كاربرد آن ها در جذب آلاينده هاي زيست محيطي
14
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي اصلاح شده با پورفيرين TCPP و برر سي كاربرد آن ها در حذف آلاينده ها
15
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي نقره -پلي آنيلن در حضور پلي استايرن سولفونيك اسيد
16
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هايZnO-SnO2 ، بررسي تأثيرروش هاي سنتر و نوع پيش ماده ها ي و كاربرد آن ها در تخريب رنگ هاي نساجي
17
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي پليمري توسط پليمر شدن درجاي ‌آنيلين در حضور هيدروكسيد لايه‌اي دوتايي كلسيم - آهن و كاربرد آن ها در حذف (pb(II
18
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي جديد ژئوپليمري و بررسي كاربرد آنها در جذب فلزات سنگين از آب و پساب
19
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيتهاي معدني بر پايه كيتوسان
20
سنتز و شناسايي نانوكمپلكس هاي قلع (IV) با ليگاندهاي اكسيژن و نيتروژن دهنده و بررسي خواص نوري آن ها
21
سنتز و شناسايي نانولوله هاي كربنمي چند ديواره عاملدار شده با گروههاي آلي جديد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف جيوه از آب هاي آلوده
22
سنتز و شناسايي نانوهيبريد ذابش پز اپو كمسي آكريلات اكسيد روي
23
سنتز و شناسايي نقاط كربني با استفاده از پرتقال و پياز و استفاده از خاصيت كاهندگي آنها براي اندازه گيري آهن ( III )
24
سنتز و شناسايي نقاط كوانتومي جهت كاربرد در سلول¬هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي
25
سنتز و شناسايي نقاط كوانتومي كربني اصلاح شده با پلي اتيلن ايمين و كاربرد آن به عنوان حسگرهاي فلورسانس پتن
26
سنتز و شناسايي هتروپلي آنيون هاي هيبريدي آلي- معدني و بررسي كاربرد نانوكامپوزيتهاي آنها در جهت حذف تركيبات گوگردي موجود در بنزين و گازوئيل
27
سنتز و شناسايي هشت ليگاند باز شيف بزرگ حلقه و بزرگ غير حلقه اي حاوي اتم هاي دهنده مختلف و احياي تعدادي از آنها
28
سنتز و شناسايي هيبريد آيروژل/زيروژل آهن اكسيد و گرافن اكسيد و كاربرد آن در فاز آبي
29
سنتز و شناسايي هيبريدهاي آلي - معدني ،مشتقاتي از ساختارهاي كگين و داوسون با واناديوم با برخي آمينواسيدها , SYNTHESIS And characterization of neww organic-inorganic hybrids derivatives from vanadium kagin and dawson structures with some amino acids
30
سنتز و شناسايي هيبريدهاي كووالانسي رز بنگال/كربن نيتريد گرافيتي و رز بنگال/كربن نيتريد گرافيتي كربوكسيل دار شده و ارزيابي كارايي فوتوكاتاليتيكي اين فوتوكاتاليست ها در واكنش‌ اكسايش بنزيل الكل
31
سنتز و شناسايي هيدروكسيد لايه اي دوگانه با فلزات نيكل و آلومينيوم و بررسي كاربرد آن
32
سنتز و شناسايي هيدروكسيدهاي لايه‌اي دوگانه كبالت‐آلومينيوم (Co-Al-LDH) و بررسي كاربردهاي آنها
33
سنتز و شناسايي و بررسي طيفي بعضي كمپلكس هاي پالاديم (II) با ايليدهاي فسفر
34
سنتز و شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي N- هتروسيكل پالاديم روي نانو سيليكا و پلي وينيل پيريدين در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و كمپلكس هاي N-هتروسيكل مس در واكنش كليك
35
سنتز و شناسايي و بررسي فوتوكاتاليستي نانوميله هاي روي اكسيد اصلاح شده با مس تتراكيس فنيل پورفيرين سولفاته
36
سنتز و شناسايي و خواص نوري يك نانو كمپلكس قلع (IV) جديد بر اساس يك ليگاند حجيم آنتراسن كربو كسيلات به وسيله روش سونوشيميايي
37
سنتز و شناسايي و ساخت گرافن عامل دارشده و نانوكامپوزيتهاي اپوكسي گرافن
38
سنتز و شناسايي و فعاليت كاتاليتيكي پورفيرينها و متالوپورفيرينهاي مزو استخلاف شده كاتيوني به همراه پلي اكسو متالاتهاي آنيوني
39
سنتز و شناسايي و كاربرد جاذب نانو متخلخل كربني عامل دار شده با L- سيستئين براي جداسازي فلزات سنگين سرب و كادميم و اندازه گيري آن با استفاده از روش اسپكترومتري جذب اتمي
40
سنتز و شناسايي و كاربرد فتوكاتاليستي نانوساختارهاي نيكل اكسيد اصلاح شده با كمپلكس نيكل تتراكيس فنيل پورفيرين سولفاته
41
سنتز و شناسايي و مطالعات ساختاري پليمرهاي كوئورديناسيوني بيسموت (III) با ليگاندهاي (N،N- بيس (2-پيريديل متيل) پاي پيرازين و (N،N- بيس (4- پيريديل متيل) پاي پيرازين) جهت استفاده به عنوان پيش ماده هاي جديد براي تهيه ي نانو ذرات بيسموت(III)
42
سنتز و شناسايي و مطالعه تئوري كمپلكس هاي پلاتين (2) و پالاديم (2) با ليگاندشيف باز , Synthesis experimental and theorical characterization of 1 5-bis )2-oxoindolin-3-ylidene( thiocarbonohydrazide schift-base ligand and its pt)11( and pd)11( complexes
43
سنتز و شناسايي و مطالعه نظري كمژلكس هاي از پلاتين )11( ، پالاديم )11(، نيكل )11( و مس )11( با ليگاند شيفت باز چهار دندانه متقارن 2 و 4 دي هيدروكسي سالوفن , Synthesis characterization and theoretical studies of platinum )11(,palladium )11(, nikel )11( and coppe)11( complexes with shiff base symmetrically tetra dentate ligand 2,4 dihidroxy salophen
44
ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎيي ﭘﻮرﻓيرﯾﻦ ﻫﺎي ﻧﻘﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﻮرﻓيرﯾﻦ ﻫﺎ
45
ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎيي ﭘﻮرﻓيرﯾﻨﻬﺎ و ﻧﺎﻧﻮ ذرات آﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻫﺪاﯾﺖ الكتريكي تركيبات آنها
46
سنتز و شناسايي يك بزرگ حلقه ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون هاي آهن (III)
47
سنتز و شناسايي يك بزرگ حلقه‌ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون‌هاي آهن (III )
48
سنتز و شناسايي يك تركيب بزرگ حلقه ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر فلورسانس براي شناسايي يونهاي آهن II
49
سنتز و شناسايي يك تركيب بزرگ حلقه ي جديد وبررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر فلورسانس براي شناسايي يونهاي آهن) III
50
سنتز و شناسايي يك حسگر بزرگ حلقه جديد با استفاده از 1، 8- دي آمينو نفتالن به منظور شناسايي يون Fe3+
51
سنتز و شناسايي يك دي آلدهيد جديد و دو بزرگ حلقه ي مربوطه و بررسي خواص حسگري شيميايي آن ها
52
سنتز و شناسايي يك دي آلدهيد جديد و دو بزرگ حلقه ي مربوطه و بررسي خواص حسگري شيميايي آنها
53
سنتز و شناسايي يك ليكاند جديد بازشيف بزرگ غير حلقه اي و مطالعه واكنش آن با برخي از يون هاي فلزي
54
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ حلقه به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون آلومينيوم
55
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ حلقه به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون آلومينيوم
56
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه اي بازشيف جديد با اتم هاي دهندهN4O3و كمپلكس هاي مربوطه با يونهاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،كبالت(II)،ونيكل(II)
57
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه ي جديد به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون روي
58
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غيرحلقه اي بازشيف جديد با اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،كبالت(II)،ونيكل(II)
59
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غيرحلقه ي جديد به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون روي
60
سنتز و شناسايي يك ليگاند فلورسانسي جديد و بررسي خواص نشري آن به عنوان يك حسگر شيميايي جديد
61
سنتز و شناسايي يك ليگاند فلورسانسي جديد و بررسي خواص نشري آن به عنوان يك حسگر شيميايي جديد
62
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون آلومنيوم
63
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون آلومنيوم
64
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگرشيميايي براي يون آلومنيوم
65
سنتز و شناسايي يك نانوكاتاليست جديد بر پايه ي نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد قرارگرفته درون حفرات اسكلت فلز- آلي UiO-66 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي تثبيت كربن دي اكسيد و محافظت الكل ها
66
سنتز و شناسايي يكسري از پلي آميدها و كوپلي آميدهاي مقاوم حرارتي جديد با گروه هاي جانبي بي پيريدين
67
سنتز و شناسايي يكسري از پلي ايميدها و كوپلي ايميدهاي مقاوم حرارتي جديد با گروه هاي جانبي بي پيريدين
68
سنتز و شناسايي3( 3 In (CH
69
سنتز و شناساييC2H5)3 SB )
70
سنتز و شىاسايي كمپلكس هاي بعضي از فلزات اصلي ) Zn2+ ، Cd2+ ، Pb2+ ، Ag+ و Bi3+ ( با مشتقات ليگاند 1،2،4 تري آزين و بررسي برخي خواص آنها
71
سنتز و طراحي راكتور 1 Red Pigment.I.C
72
سنتز و طراحي راكتور 2 RED PIGMENT.I.C
73
سنتز و طراحي راكتور ماده رنگزاي 3 Red Pigment I.C (red Toluirdine)
74
سنتز و طراحي رياكتور 1 YELLOW PIGMENT.I.C
75
سنتز و طراحي كربن هاي نيتروژن دار از پيش ماده هاي زيست توده براي تثبيت نانوذرات مس و مطالعه سنتز تركيبات 3،2،1-تري آزول از حلقه زايي آلكين ها و آلكيل آزيدها
76
سنتز و عملكرد فوتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم اصلاح شده
77
سنتز و كاربرد 2و4و6 تري متيل پيريدينيوم برمو كرومات به عنوان عامل اكسنده براي تركيبات آلي
78
سنتز و كاربرد Cu3(PW12O40)2 و Cu3(PW12O40)2 نشانده شده روي نانوذرات Fe3O4@SiO2 در سنتز پروپارجيل‏ آمين ‏ها
79
سنتز و كاربرد ارتو زايليلن تري فنيل فسفونيوم كلرو كرومات و ارتو زايليلن بيس (تري فنيل فسفونيوم) دي كرومات به عنوان اكسيدان هايي كارا براي تركيبات آلي تحت شرايط بدون حلال
80
سنتز و كاربرد تعدادي از مواد رنگزاي جديد ديسپرس بر پايه نقتاليميد
81
سنتز و كاربرد داربست نانو فرو مغناطيسي در مهندسي بافت
82
سنتز و كاربرد زئوليت NaZSM5 در جذب اتانول از محلول آبي اتانول و بررسي و توسعه مدل هاي سينتيكي و ترموديناميكي فرايند
83
سنتز و كاربرد كاتاليزگرهاي مغناطيسي حاوي مس يا تيتانيم بر پايه نانوسلولز در تشكيل تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار
84
سنتز و كاربرد كاتاليزگري نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي هسته / پوسته تيتانيوم دي اكسيد در سنتز تركيبات آلي به روش واكنش هاي چند جزيي
85
سنتز و كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي كگين استخلاف شده با برخي از فلزات سري اول واسطه ي قرار گرفته در درون بافت سيليكا در واكنش اكسايش الكل ها، آمين ها و سولفيدها
86
سنتز و كاربرد كاتاليزوري نانوساختارهاي هيدروكسيد هاي دوتايي لايه اي حاوي پلي اكسو متالات هاي كگين استخلاف شده با فلزات واسطه در اكسايش الكل ها، سولفيدها و اپوكسايش آلكن ها
87
سنتز و كاربرد كربن‌دات‌ها در اندازه‌گيري نشانگرهاي زيستي
88
سنتز و كاربرد كوانتومي در سيستم هاي تشخيص گر زيستي
89
سنتز و كاربرد ميكروسفر و نانوسفرهاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروهاي بتامتازون و ريسپريدون و بررسي آن‌ها در سيستم‌هاي نوين دارورساني
90
سنتز و كاربرد ميكروسفر و نانوسفرهاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروي ملوكسيكام وكاربرد آن در روش استخراج فاز جامد
91
سنتز و كاربرد ميكروكپسولهاي ملامين - فرمالدهيد حاوي الكيد رزين هوا خشك در پوششهاي خود ترميم شونده بر پايه پوشش اپوكسي
92
سنتز و كاربرد نانو ذرات طلاي اصلاح نشده براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري انتخابي جيوه و نقره
93
سنتز و كاربرد نانو كامپوزيت پلي آنيلين/Fe3O4 براي حذف آلاينده آنيوني از پساب
94
سنتز و كاربرد نانوذرات سوپرپارامغناطيسي اكسيد آهن پوشش داده شده براي درمان تومور به روش ليزر-هايپرترميا
95
سنتز و كاربرد نانوذرات فلزي در محيط مايعات يوني ويژه، بمنظور حذف تركيبات سبك گوگردي در صنعت نفت
96
سنتز و كاربرد نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با پليمر براي ميكرو استخراج فلزات سنگين از نمونه هاي محيطي
97
سنتز و كاربرد نانوسفرهاي پليمر قالب مولكولي براي داروي متوكلوپراميد و بررسي آن‌ در سيستم‌هاي نوين دارورساني
98
سنتز و كاربرد نانوفروسيال اكسيد آهن پوشش داده شده با طلا براي درمان تومور در ليزر-هايپرترميا
99
سنتز و كاربرد نانوكاتاليزور هاي قابل استفاده مجدد پالاديم دار در واكنش هاي جفت شدن كربن‌ـ‌كربن و كربن‌ـ‌‌ نيتروژن
100
سنتز و كاربردهاي نانو ذرات اكسيد روي
101
سنتز و كاربردهاي نانو كره هاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروي ملو كسيكام و بررسي آن ها در سيستم هاي دارورساني
102
سنتز و كلونينگ cDNA ي فاكتور رشد اندوتليال عروقي 111 (VEGF 111)
103
سنتز و كنترل كيفي يك پپتيد نشاندار شده با فلوئور - 18 جهت تشخيص سرطان
104
سنتز و لايه نشاني گرافن عامل دار شده براي ايجاد زبري هاي ميكرو و نانو مقياس و كاربرد آن در ايجاد سطوح ابر آبگريز
105
سنتز و مدل سازي پليمريزاسيون آكريل آميد به روش رسوبي
106
سنتز و مدل سازي كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات با ايزوفتاليك اسيد
107
سنتز و مدلسازي كوپليمرهاي پلي اتيلن ترفتالات-پلي بوتيلن ترفتالات
108
سنتز و مرور نانو ذرات كيتوسان و بررسي پايداري خواص فيزيكوشيميايي و رهايش دارو
109
سنتز و مشخصه يابي آلياژ پرآنتروپي CoCrFeMnNi با افزودني تيتانيوم
110
سنتز و مشخصه يابي آلياژ نانو كريستال نيكل- كبالت به روش رسوب دهي الكترو شيميايي جريان مستقيم و پالسي
111
سنتز و مشخصه يابي آلياژهاي آنتروپي بالا به همراه افزودني تنگستن CoCrFeMnNi-W
112
سنتز و مشخصه يابي اپتيكي دي‌اكسيد تيتانيوم نانو ساختار براي استفاده در سلول‌هاي خورشيدي آلي
113
سنتز و مشخصه يابي اثر جايگزيني فلورايد و نقره در مزوساختار شيشه هاي زيستي سه جزئي SiO2-CaO-P2O5 تهيه شده به روش سل - ژل
114
سنتز و مشخصه يابي اسپري زخم پوش هيدروژلي كاپاكاراگنان/ اكسيدروي/پلي دوپامين به منظور درمان زخم هاي ديابتي
115
سنتز و مشخصه يابي اكسيد آهن عامل دار شده با گروه هاي آميني به منظور كاربرد در سرطان
116
سنتز و مشخصه يابي ايروژل سلولزي و تهيه بلانكت ليفي از آن
117
سنتز و مشخصه يابي ايروژل هاي هيبريدي سيليكا و نووالاك حاوي پلي بوتادين
118
سنتز و مشخصه يابي پوشش حاوي نانو ساختار مكس فاز از طريق لايه نشاني در خلأ
119
سنتز و مشخصه يابي پوشش نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون كيتوسان-بيوگلاس روي فولاد زنگ نزن AISI 316Lجهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
120
سنتز و مشخصه يابي پوشش نانوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون/كيتوسان/ بغداديت روي آلياژ AZ91 جهت كاربرد در كاشتني هاي استخواني
121
سنتز و مشخصه يابي پوشش هاي هيبريدي نانو كامپوزيت Ni-P-Ag-Al2O3
122
سنتز و مشخصه يابي تركيب چهار جزئي شيشه زيست فعال ‌‌SiO2-CaO-SrO-P2O5 تهيه شده به روش سل - ژل براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
123
سنتز و مشخصه يابي تركيب سه جزئي NiO-MgO-Y2 O3
124
سنتز و مشخصه يابي جاذب كامپوزيتي از رس و لجن نفتي و كاربرد آن در حذف فنل، فسفات و نيكل از محلول هاي آبي
125
سنتز و مشخصه يابي جاذب ماكرومتخلخل كاربيد سيلسيومي پوشش داده شده با لايه پروسكايت براي كاربرد در فناوري توان خورشيدي تمركزيافته به منظور توليد گاز سنتزي
126
سنتز و مشخصه يابي جاذب هاي غير همگن TiO2/Al2O3 نانو ساختار به منظور جذب سطحي فلزات Pb2+ و Cd2+ از آب
127
سنتز و مشخصه يابي جايگزين پوستي بر پايه نانوالياف پلي كاپرولاكتون / ژلاتين / اگزوپلي ساكاريد به منظور ترميم زخم پوستي تمام عمق در موش
128
سنتز و مشخصه يابي خواص زيست فعالي و آنتي باكتريال شيشه هاي زيست فعال حاوي اكسيد منيزيم و نقره به روش سل -ژ
129
سنتز و مشخصه يابي داربست پليمري جهت استفاده در مهندسي بافت عصب
130
سنتز و مشخصه يابي داربست كامپوزيتي كيتوسان/شيشه زيست فعال 58 اس تهيه شده به روش سل- ژل براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
131
سنتز و مشخصه يابي داربست نانو فيبري از جنس PLGA و كاشت سلولهاي بنيادي براي كار بر دهاي استخوان
132
سنتز و مشخصه يابي داربست نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون / شيشه زيست فعال ، براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
133
سنتز و مشخصه يابي ذرات ZrO مزوپور
134
سنتز و مشخصه يابي ذرات ZrO2 مزوپور
135
سنتز و مشخصه يابي ذرات هيدروكسي آپاتيت نانوسايز مزوپور
136
سنتز و مشخصه يابي زيستي آكرمانيت نانوساختار
137
سنتز و مشخصه يابي ژل هاي نانوكامپوزيتي حساس به دما بر پايه گرافن اكسيد مغناطيسي و پلي ايزوپروپيل آكريلائيد و بررسي كاربرد آن در رهايش داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين
138
سنتز و مشخصه يابي شيشه هاي زيست فعال حاوي مس با قابليت استفاده در ترميم بافت هاي استخوان
139
سنتز و مشخصه يابي شيشه ي زيست فعال پنج جزئي حاوي اكسيد استرانسيوم و اكسيد روي
140
سنتز و مشخصه يابي غشاهاي نازك و منعطف بر پايه ي آلكوكسيدهاي سيلان براي جذب انسولين
141
سنتز و مشخصه يابي فورستريت
142
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت سيمان كلسيم فسفاتي/كيتوسان جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
143
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - نانوذرات آكرمانيت حاوي نقره
144
سنتز و مشخصه يابي كربن متخلخل از چارچوب فلز آلي 5 و ارزيابي رفتار آن در جذب آلاينده رنگي متيلن آبي
145
سنتز و مشخصه يابي كوپليمر پلي لاكتيك/گلايكوليك اسيد جهت تهيه مواد منگنه زيست‌تخريب‌پذير پوستي
146
سنتز و مشخصه يابي گرافن سه بعدي به عنوان ماده الكترودي در ساختار ابرخازن ها
147
سنتز و مشخصه يابي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسايد اصلاح شده با سرعت شارژ بالا جهت كاربرد در باتري ليتيم يون
148
سنتز و مشخصه يابي نانو تركيب اكسيد آهن /اكسيد روي/اكسيد گرافن /پليمر
149
سنتز و مشخصه يابي نانو حامل هاي كيتوسان/تري پلي فسفات با قابليت رهش آهسته پلي پپتايد گلوكاگوني به منظور رگزايي در بافت قلب
150
سنتز و مشخصه يابي نانو دندريمرهاي مغناطيسي نسل سوم عامل دار شده با فلورسين به منظور تشخيص سرطان با ليزر آرگون
151
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكرمانيت حاوي نقره جهت كاربرد در مهندسي بافت
152
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد فلزي و بررسي خصوصيت فتو كاتاليستي انها
153
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد نيكل آلاييده با واناديوم
154
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات سوپر پارامگنتيك اكسيد آهن ( iii ) و بررسي اثر سميت آن بر رده سلولي كانسر كولوركتال ( HT-29 )
155
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات كيتوسان به روش سل-ژل حاوي مواد مؤثره با كاربرد دارورساني
156
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده توسط 4-فنيل-3- تيو سمي كاربازيد و استفاده از آن ها در حذف يون هاي فلزي سنگين
157
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كيتوزان و بررسي رهايش پروتئين
158
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كيتوزان، پلي اتيلن گلايكول، كيتوزان - پلي اتيلن گلايكول و بررسي رهايش فلو فناميك اسيد
159
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات هسته -پوسته سولفيد نقره سولفيد روي و بررسي اثر عامل پوششي بر آن به روش فوتو شيميايي
160
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات هسته -هسته سولفيد نقره سولفيد روي و بررسي اثر عامل پوششي بر آن به روش فوتو شيميايي
161
سنتز و مشخصه يابي نانو فيبرهاي اكسيد تنگستن آلاييده شده با فلز قليايي سزيم
162
سنتز و مشخصه يابي نانو فيلترهاي آلومينا - تيتانيايي به روش سل - ژل
163
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد آهن- اكسيد گرافن و كاربرد آن در حذف آلاينده هاي رنگي با كمك فعاليت فوتوكاتاليستي
164
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پايه سراميكي آلومينات مونوكلسيم و بررسي مكانيزم تشكيل آن
165
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي دي اكسيد تيتانيوم - رس براي حذف كروم و گاز دي اكسيد گوگرد
166
سنتز و مشخصه يابي نانو لوله هاي كربني رشد يافته بر پايه اكسيد منيزيم Mgo
167
سنتز و مشخصه يابي نانو مواد هيبريدي سولفيد كادميوم -سولفيد نقره
168
سنتز و مشخصه يابي نانوبلورهاي نقاط كوانتومي كامپوزيتي بر پايه كادميوم و بررسي كاربرد آن ها درسلول هاي خورشيدي
169
سنتز و مشخصه يابي نانوبيوسراميك اكسيدي حاوي كلسيم، منيزيم و سيليسيم و تأثير افزايش آن برخواص زيستي هيدروكسي آپاتيت
170
سنتز و مشخصه يابي نانوپودرهاي كلسيم فسفات دوفازي به كمك مايكروويو
171
سنتز و مشخصه يابي نانوپوسته هاي طلا و كاربرد آن ها در لحيم كاري بافت با ليزر
172
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات پلي(اكريل¬آميد-كو- مالئيك اسيد) حساس به pH و بررسي عملكرد آن¬ها در پوشش زخم بر پايه¬ي پلي¬(وينيل¬الكل) براي رهايش كنترل شده دارو
173
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/آلوميناي آمورف
174
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/اكسيد سريم
175
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سيليس پوشش داده شده با اكسيد آهن و طلا در بازه فروسرخ نزديك (NIR)
176
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات كيتوزان
177
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات كيتوزان
178
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي دندريمري عاملدارشده با طلا و فوليك اسيد به منظور درمان سرطان سينه به روش ليزر هايپرترميا
179
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي مگنتايت جانشاني شده با روي و منگنز به عنوان عامل كنتراست در تصوير برداري تشديد مغناطيسي
180
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مگنتايت و مگنتايت جانشاني شده با كبالت براي كاربرد در فراگرمايي مغناطيسي
181
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات هسته - پوسته حساس به دما -pH به منظور استفاده در كاربرد هاي دارو رساني
182
سنتز و مشخصه يابي نانوقطرات حساس به اولتراسوند بر پايه پرفلوروكربن با پوشش پلي ساكاريدي جهت كاربردهاي همزمان رهايش كنترل شده دارو و تصويربرداري پزشكي
183
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت CdS/MIL-125(Ti) و بررسي كارايي فتوكاتاليستي آن
184
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت اكسيدهاي فلزي آهن و مس با گرافن به منظور استفاده در الكترود ابرخازن
185
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت سه جزئي مس (I) سولفيد/ نقره سولفيد/ بيسموت وانادات: تثبيت آن بر روي آلومينا و ارزيابي فعاليت فتوكاتاليستي آن در تخريب داروي مترونيدازول
186
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پايه فلزي، اكسيد فلزي و پليمر هادي و كاربرد آن ها در ابرخازن ها و حسگرهاي الكتروشيميايي
187
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي آنيلين/گرافن به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
188
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي بر پايه پلي يورتان و بررسي خواص آنها
189
سنتز و مشخصه يابي نانوكپسول هاي مغناطيسي داراي نانو ذرات مگنتايت و مگنتايت جانشاني شده با روي و گادولينيوم براي فرا گرمايي مغناطيسي
190
سنتز و مشخصه يابي نانولوله هاي تيتانيا بر روي بستر تيتانيوم ريزدانه براي استفاده در ايمپلنت هاي پزشكي
191
سنتز و مشخصه يابي نانوهيدروكسي آپاتيت گريد پزشكي با استفاده از پوسته تخم مرغ
192
سنتز و مشخصه يابي نقاط كوانتومي هسته -پوسته كادميم سلنايد-زينك سولفايد با تابش فوتو شيميايي
193
سنتز و مشخصه يابي نوري اكسيد گرافن و اثر ناخالصي TIO2
194
سنتز و مشخصه يابي هيبريد اكسيد روي /گرافن ...
195
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل خودآرايي شده پيتيدهاي دي فنيل آلانين و بررسي مكانيسم رهايش داروي فلوفناميك اسيد
196
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل ضد ميكروبي به عنوان يك نانو راكتور ما و ماتريس تثبيت براي نانو ذرات نقره
197
سنتز و مشخصه‌ يابي نقاط كوانتمي جديد و كاربردهاي آن‌ ها در سلول‌ هاي نقطه كوانتمي و حسگرهاي بيولوژيكي
198
سنتز و مشخصه‌يابي آلياژ آنتروپي بالا CoCrFeMnNi
199
سنتز و مشخصه‌يابي بلوك كلسيم فسفاتي (آپاتيت / براشيت) تقويت‌شده با نانولوله هاي تيتانيا
200
سنتز و مشخصه‌يابي سولفيد روي مزومتخلخل در اتمسفر غيرحلال سيكلوهگزان
201
سنتز و مشخصه‌يابي نانوتركيب اكسيدگرافن كاهش يافته/اكسيدآهن/دي‌اكسيدتيتانيوم
202
سنتز و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت اكسيدآهن/ اكسيدمس/ پلي¬آنيلين/ نانولوله كربني چند ديواره و بررسي ويژگي جذب مايكروويو
203
سنتز و مشخصه‌يابي نقاط كوانتومي هسته-پوسته كادميم سلنايد-كادميم سولفايد با تابش امواج مايكروويو
204
سنتز و مشخصه¬يابي نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن (Fe3O4) و بررسي كاربرد آن در حذف آلاينده¬ها و زيست حسگرهاي الكتروشيميايي
205
سنتز و مشخصه¬يابي نانوكامپوزيت خوشه¬اي هسته - پوسته¬ي اكسيد آهن سوپرپارامغناطيس - هيدروژل پليمري براي كاربرد تشخيص تومورهاي سرطاني
206
سنتز و مشخصهيابي خواص زيست فعالي و آنتي باكتريال شيشه هاي زيست فعال حاوي اكسيد منيزيم و نقره به روش سل-ژل
207
سنتز و مطالعات اكسايش حرارتي تركيبات 5،4-دي هيدرو پيرازول ها
208
سنتز و مطالعات تعادل ، هيدروليز و تجزيه حرارتي -Nآسيل -5- آريوكسي تترازولها
209
سنتز و مطالعات فتوشيميايي و محاسباتي تركيبات 4، 5- دي هيدروپيرازول-ها
210
سنتز و مطالعه بر روي خواص فيزيكوشيميايي نانو زئوليت MCM-22
211
سنتز و مطالعه تئوري تعداد از مشتقات بيس 1و 2 و 3 تري آزول - 3 - تيول و مقايسه با نتايج تجربي .
212
سنتز و مطالعه تئوري تعدادي از مشتقات بيس 1 و 2 و 4- تري آزول -3- تيول و مقايسه با نتايج تجربي
213
سنتز و مطالعه خواص حافظه شكلي در پلي يورتان هاي سگمنته و بررسي پارامترهاي ساختاري
214
سنتز و مطالعه خواص فيزيكوشيميايي برخي از كمپلكس هاي عناصر واسطه رديف اول با ليگاند جديد 1- بنزيل-2- مركاپتو- H1- ايميدازول -5- ايل متانول
215
سنتز و مطالعه خواص فيزيكي - شيميايي چارچوب هاي فلزي آلي آلومينيوم به عنوان نانوكاتاليست تبديل متانول به هيدروكربن ها
216
سنتز و مطالعه خواص گازوكروميك نانوساختارهاي اكسيد فلزي مختلط پايه موليبدن براي گاز H2S
217
سنتز و مطالعه خواص ماده نانوپروس Mc
218
سنتز و مطالعه ساختاري پليمر نانو حفره قالب يوني جهت پيش تغليظ و جداسازي گزينش پذير برخي يون هاي راديو ايزوتوپ از عناصر زمينه از طريق استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن توسط روش هاي اپكتروسكپي
219
سنتز و مطالعه ساختاري پليمر نانو حفره قالب يوني جهت پيش تغليظ و جداسازي گزينش پذير برخي يون هاي راديوايزوتوپ از عناصر زمينه از طريق استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن توسط روش هاي اسپكتروسكپي
220
سنتز و مطالعه ساختمان انامينون هاي زنجيري و ناجور حلقه ( مشتق شده از كينولين ) و بررسي اثرات گروههاي استخلافي و حلال بر پديده نانو متري شدن آنها
221
سنتز و مطالعه ساختمان برخي مشتقات جديد از 3- هيدروكسي پيريدينونها
222
سنتز و مطالعه صورت بنديهاي N-آريل -1- آزا-سيكلواكتان -5- اون ها
223
سنتز و مطالعه طيفي چهار تركيب اورگانو فسفر
224
سنتز و مطالعه عوامل موثربرجدائي ميكروفازي، رفتار رئولوژي وخواص فيزيكي نانوكامپوزيتهاي پلي يورتان/ نانوگرافيت ازطريق پليمريزاسيون درجا و اختلاط مذاب
225
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي برخي فلزات واسطه با ليگاند شيف باز سه دندانه دهنده N2O، ليگاند آزيد و تيوسيانات
226
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي جديد نئوديميم با ليگاندهاي بازي نيتروزن دار شامل 1و 10 - فنانترولين 2و 3 بي پيريدين و سيا ناميدها
227
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي يون هاي فلزي Fe2+, co2+ , ni2+ cu2+ zn2+ با ليگانداورتور - فنيلن دي آمين
228
سنتز و مطالعه كمپلكسهاي جديد پر ازئوديميوم با ليگاندهاي بازي نيتروژن دار شامل 1 و 10 - فنا نترولين و سيا ناميدها
229
سنتز و مطالعه نانو اكسيد آلومينيم دوپه شده همزمان Er3+ وYb3+ به روش سل – ژل .
230
سنتز و مطالعه نانو اكسيد نيكل و كروم و استفاده از آنها در تخريب فتوكاتاليتكي برخي رنگهاي آلي
231
سنتز و مطالعه نانو كامپوزيت گرافن-مس به روشهاي اسپكتروفتومتري و الكتروشيمايي
232
سنتز و مطالعه ويژگي هاي فيزيك و شيميايي نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي Fe304بر اساس پلي ان- ايزوپروپيل آكريلاميد براي دارورساني داروهاي ضد سرطان
233
سنتز و مطالعه ويژگي‌هاي فيزيكي نانو¬كامپوزيت MoS2/Ag
234
سنتز و مطالعه ويژگي‌هاي فيزيكي و فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت ZnS/MoS2
235
سنتز و مطالعه ي كو پليمريزاسيون اتيلن / 1-هگزن با استفاده از كاتاليست زيگلر - ناتا
236
سنتز و مطالعه ي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي 4O3Fe بر اساس پلي ان- ايزو پروپيل آكريلاميد براي دارورساني داروهاي ضد سرطان
237
سنتز و مغناطيسي كردن شبكه هاي فلز- آلي MIL-101 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش آلكن ها، سيانوسايليل دار شدن آلدهيدها و تثبيت كربن دي اكسيد
238
سنتز و نهش فيلم هاي نازك نانو كامپوزيت پلي آنيلين / نانو sio2 به روش پوششش اپيني و بررسي خواص آن , Synthesis and deposition of thin films from polyaniline/ nano-sio2 composite via spin-coating method and investigate its propertise
239
سنتز واصلاح پلي استرهاي غير اشباع شفاف و انعطاف پذير
240
سنتز وانتقال نانو كپسول هاي حاوي داروي مدل و ماركر ضد انعقاد خون پاليزر براي ترمبوليز عروق كرونري
241
سنتز وبررسي خواص گرماي نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين نانو كريستال سلولز نانو ذرات نقره
242
سنتز وبررسي ميانكنش كمپلكس دفراسيروكس...دورشته
243
سنتز وبررسي هيدروژل ابر جاذب نانو كامپوزيتي برپايه بيوپليمر كاراگينان و كاربرد آن در حذف رنگهاي كانيوني
244
سنتز وبهينه سازيهيدروژل ابر جاذب بر پايهثعلب به منظور جذب فلزات سنگين
245
سنتز وتعيين مشخصات نانو بلور زير كونيا با روش هيدرو ترمال از پودر صنعتي زير كونيا
246
سنتز وشناسائي كمپلكسهاي Co(Salen)(Amine)2] X]و [(amine=Bzlan ,mrph ,pprdn ,prldn [Co(Salen)(Amine)(NCS و -X=CLO4- ,NCSو بررسي سينتيك جانشيني آمين توسط تيوسيانات
247
سنتز وشناسايي پلي استر﴿پلي اتيلن ترفتالات﴾ ذاتا رنگي بر پايه مواد رنگزاي نفتاليميد
248
سنتز وشناسايي تعدادي از بارهاي شيف جديد و كمپلكسهاي آنها
249
سنتز وشناسايي جاذب نانو متخلخل شبكه آلي فلزي جهت ذخيره سازي گاز متان و هيبريد آن با نانو لوله هاي كربني و كاربرد آن در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
250
سنتز وشناسايي كمپلكس (Ru(dmbpy)(tptz)(CI)](PF6] و مطالعه اثر الكتروكاتاليستي آن بر روي كاهش الكتروشيميايي ŸŸŸŸŸŸco2 به co با هدف بازيافت كربن و كاهش گازهاي گلخانه اي
251
سنتز وشناسايي كمپلكس هايي از مس ﴿II)با مشتقاتي از لاوسون جفت شده با آمين وتهيه ي نانو كمپلكس ها به روش سونو شيمي وبررسي خواص بيو لوژيكي آن ها
252
سنتز وشناسايي ليگاندهاي ONOمشتق شده از نفتوكينون وكمپلكسهاي مس ﴿II)آن به عنوان مشابه آمين اكسيداز
253
سنتز وشناسايي مزوپورهاي اورگانو سيليكاتي و بررسي كاربردهاي آن .
254
سنتز وشناسايي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده باگروه هاي آلي بعنوان كاتاليز ورهاي قابل بازيابي در واكنش هاي استيل دار كردن الكل ها وآمين ها
255
سنتز وشناسايي نانو ذرات مغناطيسي عامل دارشده باگروه هاي آلي به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف سرب از آب هاي آلوده
256
سنتز وشناسايي نانو كامپوزيت مغناطيسي كربن تهيه شده از پوست بادام و نيكل فريت (NiFe2O4)
257
سنتز وشناسايي نانو كامپوزيتهاي بر پايه اپوكسي با استفاده از نانو ذرات آلومينا و مطالعه خواص مكانيكي آنها
258
سنتز وشناسايي نانو هيبريد تابش پز ...اپوكسي آكريلات
259
سنتز وشناسايي نانو هيبريد تابش پزاپوكسي آكريلات/اكسيد روي
260
سنتز وشناسايي نانو هيبريد هاي يورتاني آنيوني آب پايه با نانو ذرات sio
261
سنتز وشناسايي نانوكاتاليست¬هاي جديد بر پايه¬ي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد قرار گرفته درون حفرات اسكلت¬هاي فلز –آلي UiO-66 و ZIF-8 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن¬ها در واكنش¬هاي سولفورزدايي اكسايشي
262
سنتز وشناسايي هيدروژل پلي آكريل آميد وايجاد كمپلكس با برخي عناصر واسطه براي جذب آنيون ها معدني از آبهاي آلوده
263
سنتز وشناسايي هيدروژل پلي آكريل آميد وبررسي درصد جذب نيتروفنل ازآبهاي آلوده
264
سنتز وشناسايي يك حسگر بزرگ حلقه جديد با استفاده از 1،-8دي آمينو نفتالن به منظور شناسايي يونFe3+
265
سنتز وشناساييي 3-((( پروپيل آمينو)-1و3و51،3،5-تريپروپيل-تيو)پروپان-1-سولفونيك اسيدآذينآزين-2و42،4-دي ايل) بيس پيريدينيوم دي تترا كلروآلوميناتهيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل¬دار شده وبررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز دي¬هيدروتترازولو]¬5،1-¬[a پيريميدين¬ها ...
266
سنتز وكاربرد مواد منتقل كننده حفره سه بعدي در سلول هاي خورشيدي حالت جامد
267
سنتز ولاستونيت
268
سنتز ومشخصه يابي نانوذرات هيبريدي سولفيد نقره -سولفيد روي
269
سنتز ومطالعه خواص نانوذرات Fe3o4 اصلاح شده جهت دارورساني وبررسي نحوه بارگذاري دارو روي آنها
270
سنتز يك پلي آلفااولفين با استفاده از كاتاليست هاي سوپر اكتيو منظم فضايي به منظور تهيه ي مواد روان كننده ي DRA بر پايه ي 1- اكتن يا 1- دكن
271
سنتز يك پليمر به روش قالب گيري مولكولي به منظور شناسايي ...
272
سنتز يك رنگزاي جديد بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص كالاي پلي استر و مخلوط پشم- پلي استر رنگرزي شده با آن
273
سنتز يك سري جديد از گليكوپيرانوزيل تيازوليدين ها،گليكوپيرانوزيل ها و گليكوپيرانوزيليدين -4- اون ....
274
سنتز يك سري جديد از مشتقات كوئين اكسالين،با استفاده از دي ساكاريدهاي مختلف
275
سنتز يك سري جديد از مشتقات گابا پنتين و بررسي خواص بيولوژيكي اين تركيبات
276
سنتز يك شبكه فلزي-آلي برپايه تيتانيوم و استفاده از آن در فرآيند كوپلينگ سوزوكي
277
سنتز يك صمرحله صاي تعدادي از مشتقات - 2 آمينو تايوفن و بازصهاي شيف مربوطه .
278
سنتز يك مرحله اي ايميدازول هاي سه استخلافي با استفاده از: 1- كاتاليزگر اسيد بوريك تحت شرايط بدون حلال 2- كاتاليزگر قابل بازيافت سيليكاژل - نمك هاي آمونيوم تحت شرايط بدون حلال
279
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات 4H- كرومن توسط نانو ذرات اكسيدهاي فلزي
280
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات دي هيدروپيرانوكرومن در شرايط سديم دودسيل سولفات و محيط آبي
281
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات2-آمينو كرومن در حضور كاتاليست انتقال فاز
282
سنتز يك مرحله اي تركيبات -B امينو كربونيل به روش واكنش مانيخ با استفاده از كاتاليزور نانوي جاينت بال , One-pot preparation of B-amino carbony compounds by mannich reaction using giant ball as an effective nano catalyst
283
سنتز يك مرحله اي سه جزئي مشتقات 2 - (فنيل - فنيل آمينو- متيل )- سيكلوهگزانون با استفاده از كاتاليزور موثر نانو جينت بال
284
سنتز يك مرحله اي كامپوزيت خاك اره گردو - مغناطيسي : كاربرد براي حذف كادميم و سرب از آبو پساب
285
سنتز يك مرحله اي مشتقات 1,2,4 تري آزول هاي داراي استخلاف سولفوناميد
286
سنتز يك مرحله اي مشتقات 14- H- دي بنز و )a,j( گزانتن با استفاده از كاتاليزور نانو جاينت بال , one -pot preparation of 41- H - didenzo )a,j( xanthenes using giant ball as effective nano catalyst
287
سنتز يك مرحله اي مشتقات 4،2،1-اكساديازول داراي استخلاف سولفوناميد
288
سنتز يك مرحله اي مشتقات كينازولين - 4 - اون با استفاده از كتاليزور نانو سيليكاي حمايت شده با كلريد آهن III
289
سنتز يك مرحله اي و چندجزيي مشتقات جديد ايميدازول هاي چهار استخلافي و دكا هيدرو اكريدين ها با كمك امواج مايكروويو تحت شرايط محتلف
290
سنتز يكسري از مواد رنگزاي جديد بر پايه ايندولين به منظور كاربرد آنها در سل خورشيدي
291
سنتز" پارا آمينوفنيل بتاهيدروكسي اتيل سولفون" ﴿پارابيس﴾، توليد رنگينه هاي راكتيو وينيل سولفون يك عاملي و دو عاملي با استفاده از پارابيس و بررسي ثبات شستشويي رنگينه هاي سنتز شده بر روي كالاي پشمي
292
سنتز,شناسايي وبررسي رفتار تورمي هيدروژل ابر جاذب ژلاتين -g-پلي(آكريليك اسيد-co-ايتاكونيك اسيد)
293
سنتز,كمپلكس هاي واناديل در زئوليت و ارزيابي فعاليت كاتاليتيكي آن
294
سنتز: شناسايي و بررسي برخي كاربردهاي سطح فعال دوقلوي كاتيوني در نساجي
295
سنتز]3+3[مشتقات كينوليني در حضور نانوكاتاليزورMCM-41-SO3H و كيتوسان
296
سنتز، آناليز و كاربرد آناليتكي Mesalazine
297
سنتز، اكسيداسيون و شناسايي كربوكسي متيل سلولز , the synthesis, oxidation and charactrization of carboxy methyl cellulose )CMC(
298
سنتز، الكتروريسي هم محور و مشخصه يابي داربست پلي(گليسرول سباسات)(PGS)/ پلي(1و8 اكتان دي ال سيترات) (POC)به منظور بازسازس شبكيه چشم و بررسي نحوه رهايش دارو
299
سنتز، بررسي سينتيك و مكانيسم تعادل و دكربوكسيله شدن حرارتي 2- آلكيل كربوكسيلات -5- آريلوكسي تترازول ها و سنتز نسل جديدي از رنگينه هاي آزوئي حاوي گروه 5- اكسي -H(1)- تترازول و سنتز و پلي مريزه شدن راديكالي مونومر جديد حاوي گروه 5- اكسي - H(1)- تترازول
300
سنتز، بررسي و مقايسه ويژگيهاي اپتيكي نانوبلورهاي هسته/پوسته كامپوزيت هاي CdSe-ZnSe/ZnS و ZnSe-ZnS/ZnS
301
سنتز، بهينه سازي و بررسي سينتيكي مواد واسطه كليواسيد
302
سنتز، پايدارسازي و مطالعات رئولوژيكي يك نمونه سيال دايلاتانت
303
سنتز، تخليص و بررسي خواص شيميائي و فيزيكي پنتا اريتريتول
304
سنتز، تعيين ساختار و الكتروشيمي كمپلكس ها X=H,Br,Meo.No2) [ Co(5-XSalen)(PEt3)(H20)]Clo4 ) و برهمكنش اين كمپلكس ها با نانو Clay مونتموريلونيت (K10)
305
سنتز، تعيين مشخصات و عملكرد كاتاليست SAPO-34, Mn SAPO-34 در فرايند MTO
306
سنتز، توصيف و كاربرد زير كونيوم اكسيد نانوساختاري
307
سنتز، توصيف و كاربرد نانوذرات نقره براي اندازه¬گيري¬هاي مجزا و همزمان برخي از گونه¬هاي آلي، معدني و دارويي با استفاده از تكنيك رزونانس پلاسمون سطحي
308
سنتز، توصيف و كاربرد نانوكامپوزيت نيكل اكسيد كربن نيتريد گرافيتي براي تخريب فتوكاليستي رنگ آبي متيلن
309
سنتز، توصيف و كاربردهاي الكتروشيميايي گرافن و نانوكامپوزيت هاي آن
310
سنتز، توصيف و كاربردهاي نانوفيبرهاي پليمري زيست تخريب‌پذير با استفاده از كيتوسان/پلي‌وينيل الكل و عصاره آويشن شيرازي
311
سنتز، توصيف و كاربردهاي نانوفيبرهاي پليمري زيست تخريب‌پذير با استفاده از كيتوسان/پلي‌وينيل الكل و عصاره آويشن شيرازي
312
سنتز، ساختار و خواص نوري نانو پليمرهاي كوئورديناسيوني از كادميم (II) با ليگاندهاي نيتروژن دهنده
313
سنتز، شناسائي، ترموگراويمتري، مطالعه ساختاري و نظري بر روي مشتقاتي از ايزوتيوسمي كربازون و كمپلكس هاي واناديوم، منگنز، آهن، نيكل، كبالت، مس، موليبدن و اورانيوم
314
سنتز، شناسايي ، مطالعه ساختاري و محاسبات نظري كمپلكس هاي ساده و مخلوط ليگاندي از واناديوم )IV( و)V( ، نيكل )II(، مس )II(و موليبدن )VI(با سه ليگاند شيف باز سه دندانه )ONO( از مشتقات ارتوهيدروكسي بنزيل آمين
315
سنتز، شناسايي تركيبهاي هسته-پوست CoFe2O4@SiO2@Bi2WO6, CoFe2O4@SiO2@Bi2MoO6 و كاربرد آنها
316
سنتز، شناسايي ساختار و طيفي ليكاند 5-فنيل-3-(2-پسريديل)-4و2و1- تري آزين و كمپليكس هاي آن با سرب
317
سنتز، شناسايي طيفي و محاسبات شيمي كوانتومي نانوذرات جديدي از كمپلكس هاي فسفرآميدي
318
سنتز، شناسايي نانوساختارهاي آنتيموان اكسيد به روش شيمي سبز و بررسي كاربرد آن
319
سنتز، شناسايي و CV كمپلكس‌‌هاي (Zn(II) ,Co(II) ,Hg(II و (Ni(II از ليگاند تيازول-كربوكساميد، آماده‌‌سازي نانوذره هاي Co3O4 از پيش ماده [CoII(tpz)2(MeOH)2]. كاربرد ليگاند H2hqb به عنوان حسگر مس(II).
320
سنتز، شناسايي و ارزيابي نانو ذرات تيتانيوم¬دي¬اكسيد
321
سنتز، شناسايي و اصلاح چارچوب هاي فلزي – آلي براي جذب و حذف فلزات سنگين
322
سنتز، شناسايي و اندازه¬گيري فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت¬هاي نيمه¬هادي كبالت اكسيد- تيتانيم دي اكسيد: بررسي اثر روش سنتز، نوع پيش¬ماده¬ها و دماي كلسينه بر خواص نانوكامپوزيت
323
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت كاتاليزوري كمپلكس نيكل(II) با ليگاند باز شيف دو دندانه حاوي ايساتين تثبيت شده روي بستر MCM-41
324
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت كاتاليستي كمپلكس‌هاي موليبدن (VI) با ليگاندهاي باز شيف نامتقارن
325
سنتز، شناسايي و بررسي خواص الكترو كاتاليستي نانو كامپوزيت هاي هادي بر پايه ي پلي آنيلين و نانو ذرات دو بعدي g-C3N4
326
سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيونانو كامپوزيت هاي كايرال جديد با كارايي بالا حاوي نانو سيليكات هاي لايه اي اصلاح شده توسط آمينو اسيدهاي طبيعي و ماتريس هاي پليمري مختلف
327
سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيونانوكامپوزيت هاي فعال نوري پلي ﴿آميد-ايميد﴾ /تيتانيوم دي اكسيد جديد و اصلاح خاك رس توسط آمينو اسيدوالين براي تهيه بيونانوكامپوزيت هاي پلي ﴿وينيل الكل﴾/خاك رس اصلاح شده
328
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي﴿ آميد-ايميد﴾ ها و پلي ﴿آميد-ايميد-اتر-يورتان﴾ هاي قطعه اي جديد بر پايه تري مليتيك انيدريد حاوي اتصال سيلو كساني
329
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي نانو ساختار و فعال نوري جديد حاوي گروه هاي آزو و پيرويدين در زنجير جانبي و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ تيتانيوم دي اكسيد/ نانو ذرات خاك رس
330
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي(آميد-استر-ايميد)ها،پلي(آميد-ايميد)ها،پلي استرها و پلي آميدهاي فعال نوري جديد حاوي قطعات S-والين وL-ميتونين
331
سنتز، شناسايي و بررسي خواص خود تميزشوندگي و فتوكاتاليستي نانو كامپوزيت سراميكي كبالت تيتانات
332
سنتز، شناسايي و بررسي خواص ساختاري، نوري، مورفولوژي و فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت نيكل فريت: بررسي اثر روش سنتز، نوع پيش¬ماده¬ها و دماي عمليات حرارتي بر خواص نانوكامپوزيت
333
سنتز، شناسايي و بررسي خواص طيفي كمپلكس‌هاي جديد‌ي از جيوه (II) و كادميم(II) با ليگاند 3و6 دي-2-پيريديل-1،2،4،5-تترازين درحضور يون‌هاي مخالف، مطالعه ساختار كريستالي و تأثير آنيون‌ها برساختار حالت جامد
334
سنتز، شناسايي و بررسي خواص طيفي كمپلكس‌هاي جديد‌ي از جيوه (II) و كادميم(II) با ليگاند 3و6 دي-2-پيريديل-1،2،4،5-تترازين درحضور يون‌هاي مخالف، مطالعه ساختار كريستالي و تأثير آنيون‌ها برساختار حالت جامد
335
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتو كاتاليتيكي لايه هاي كامپوزيتي نانو ساختار حاصل از تركيب لايه هاي نازك و نانو پودر تيتانيوم دي اكسيد به روش سل - ژل
336
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتوشيميايي كمپلكس هاي مس(II) , و نيكل(II) با ليگاندهاي مشتق شده از 1 و 3- پروپان دي آمين، 1 و 2- بنزين دي آمين، 4- نيترو – 1 و 2 بنزن دي آمين و برخي آلدهيدهاي آروماتيك
337
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فوتوشيميايي كمپلكسهاي مس با ليگاندهاي مشتقات 3و4- بوتان دي آمين
338
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري نانو ذرات كمپلكس هاي ماكروسيكل شيف باز و تثبيت شده روي زئوليت
339
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كو پلي ايميدهاي سولفونه پايدار حرارتي جديد بر پايه دي آمين 4-[4-(5،4-دي¬فنيل-1- H- ايميدازول-2- ايل) فنوكسي] بنزن-3،1 -دي آمين (DAI) با گروه جانبي ايميدازولي و 13،1-دي آمينو-10،7،4-تري اكسا-تري-دكان به عنوان فضا پركن و دي آمين سولفونه 2،5 -دي آمينو بنزن سولفونيك اسيد
340
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كوپلي ايميدهاي سولفونه پايدار حرارتي جديد بر پايه، 4- ﴿4-﴿5،4- دي فنيل -1-H-ايميدازول-2-ايل-فنوكسي﴾ بنزن -1، 3-دي آمين (DAI) و 2 و 5- دي آمينوبنزن سولفونيك اسيد
341
سنتز، شناسايي و بررسي خواص گرمايي و رئولوژيكي ترپليمرهاي بر پايه اكريل آميد
342
سنتز، شناسايي و بررسي خواص مغناطيسي ، فلوئورسانس و ولتامتري كمپلكس هاي تك هسته اي كبالت ﴿II ﴾ و دو هسته اي مس ﴿II ﴾ با مشتقات ليگاندهاي فنيل سياناميد و هگزامتيلن نتراآمين
343
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو ذرات و لايه هاي نازك نانو ساختار نيمه هادي هيبريدي روي تيتانات به روش سل- ژل
344
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو ساختارهاي جديد فعال نوري پلي ﴿آميد-ايميد﴾ حاوي دي آمين 4،4-متيلن بيس ﴿ 3-كلرو-2، 6-دي اتيل آنيلين﴾ و تهيه بيونانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ / تيتنايوم دي اكسيد
345
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي فعال نوري پليمري بر پايه گرافن اصلاح شده با آمينو اسيدهاي مختلف و نانوذرات ZnO اصلاح شده توسط سيكلود كسترين
346
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت‌هاي مس كروميت : CuCr2O4 بررسي تاثير عمليات حرارتي و نوع پيش‌ماده‌ها
347
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانوكامپوزيت‏هاي CuO/ZnO با روش‏هاي سل-ژل، هم رسوبي، هيدروترمال و اشباع سازي: بررسي تاثير عمليات حرارتي، نوع پيش ماده‏ها و فعاليت فتوكاتاليتيكي و بكارگيري در سلول‏هاي خورشيدي حساس به رنگ
348
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نشري، رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي(Co(III) , Zn(II)، Cu(II)،Ni(II با ليگاند چهاردندانه مشتق از پيريدين كربوكساميد
349
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نورتابي نانوروي اكسيد و نانوروي سولفيد تهيه شده از روش¬هاي همرسوبي ،مايكروويو، هيدروترمال و سولوترمال
350
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري نانو كمپلكس هاي قلع(IV) با ليگاندهاي آلي اكسيژن دهنده
351
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري نانوكمپلكس‌هاي آلي قلع با ليگاندهاي آلي پيريديل دار چند دندانه
352
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري و فتوالكتروكاتاليستي نانولوله‌هايWO3-TiO2 اصلاح شده با نانو ذرات Sn وFe-Cr
353
سنتز، شناسايي و بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكس هاي آمين (كلرو) كبال اكسيم در ناحيه ميدان ليگاند
354
سنتز، شناسايي و بررسي سينتيك، ترموديناميك و الگوي همدماي جذب با استفاده از كمپلكس بازشيف آهن به عنوان جاذب براي حذف كاتيون هاي سنگين از محلول هاي آبي
355
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد جاذب هاي ميكروساختار جهت حذف آلاينده هاي هالوژني
356
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد فتوكاتاليستي كامپوزيت‌هاي ZnO، اسپينل ZnAl2O4 و بررسي اثر ساپورت گرافن اكسايد در بهبود عملكرد آنها
357
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد نانو كاتاليزورهاي هتروژن با تثبيت فلز پالاديوم در ايجاد اتصالات كربن - كربن، كربن- اكسيژن و كربن - نيتروژن در محيط سبز
358
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد نقاط كوانتومي نيمه‌رسانا بر روي سلول خورشيدي پروسكايت نانو ساختار هيبريدي
359
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزگري گوي‌هاي نانوحفره‌ي هسته-پوسته‌ي CuFe2O4@CuO
360
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزگري نانو كامپوزيت ZnO/Pumice عامل دار شده با پورفيرين
361
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي لايه نازك نانوساختار خودآرايه تيتانيا بر پايه آلومينا و آلومينوسيليكات هاي متخلخل ساخت و شناسايي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ با استفاده از نانوفيلم هاي تيتانياي متراكم/متخلخل بعنوان فتوآند و سيستم هاي ردوكس تبادل الكتروني سريع
362
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزگري گوي‌هاي نانوحفره‌ي هسته پوسته‌ي Zn-Fe2O4@ZnO عامل دار شده با پورفيرين
363
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليتيك پلي اكسومتال، متالوپورفيرين و متالوبازشيف محبوس شده در زئوليت
364
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري كمپلكس مس(II) با ليگاند باز شيف چهار دندانه تثبيت شده بر روي بسترMCM-41
365
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي هيبريدي جديد پورفيرين- پلي اكسومتالات
366
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌ تنگستن با ليگاند باز شيف نيكوتينوهيدرازون در اكسايش سولفيدها
367
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه‌دندانه مشتق از 5-كلروساليسيل آلدهيد در اكسايش سولفيدها
368
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌هاي كبالت(II) و نيكل(II ) با ليگاند بازشيف سه دندانه حاوي
369
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت هاي بيولوژيك كمپلكس هاي برخي از فلزات واسطه سري اول با ليگاند جديد-N ( 2 هيدروكسي اتيل )- 2 - (پيريدين - 2 - ايل متيلن ) هيدرازين كربوتيوآميد , synthesis, characterization and study of biological activity some of first row transition metal complexes with new ligand N-)2-hydroxyethyl(-2-)pyridin-2-ylmethylene( hydrazinecarbothioamide
370
سنتز، شناسايي و بررسي مشتقات فنيل اوره به عنوان پايدار كننده ي نوري براي پلي(وينيل كلرايد) انعطاف پذير
371
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي رسانايي يك چارچوب فلز-آلي بر پايه پيرازين و ترفتاليك اسيد و دوفلز كبالت و نيكل
372
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي كاتاليزگري چارچوب هاي فلز آلي (MOFs) بر پايه نيكل و كبالت با مشتقات ليگاند هاي كربوكسيلاتي
373
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي مغناطيسي نانوكامپوزيت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از كلسينه كردن كمپلكس هاي دو تايي [Fe(CN)6]CO(Salen)(pph3)(H20)4] و[Fe(CN)6] Co(Salophen)(pph3)(H20)]4]
374
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي دارويي كمپلكس دو هسته اي جديد از كادميم (II) با ليگاند لاوسون در حضور ليگاند 1،10-فنانترولين
375
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي ﴿ Cd(II),Zn(II),Cu(II),Co(II),Ni(II با ليگاند چهار دندانه جديد كينولين كربو كساميد ﴿H2bqbenzo﴾، تهيه و شناسايي نانو ذره هاي NiO از [(Ni (bqbenzo ]
376
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي‌هاي دارويي كمپلكس‌هاي كبالت(II)، كادميم(II) و منگنز(II) با ليگاند سديم‌والپروات در حضور ليگاند‌هاي ايميدازول و 10،1-فنانترولين و 1،10-فنانترولين
377
سنتز، شناسايي و بررسي‌خواص كاتاليزگري گرافن اكسيد عامل‌دارشده با گروه‌هاي فسفاتي برپايه ي نانوذرات مغناطيس
378
سنتز، شناسايي و برهمكنش كمپلكس مس(II) حاوي داروي ايزوكسوپرين با يك نوع DNA مشخص و مطالعه ي فعاليت بيولوژيكي آن با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي
379
سنتز، شناسايي و برهمكنش كمپلكس مس(II) حاوي داروي ايزوكسوپرين با يك نوعDNA مشخص و مطالعه ي فعاليت بيولوژيكي آن با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي
380
سنتز، شناسايي و به‌كارگيري مايعات يوني در بهبود كيفيت نفت خام صادراتي ايران
381
سنتز، شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي شيمي فيزيكي ماده پرانرژي بيس (2,2-دي نيتروپروپيل) استال (BDNPA)
382
سنتز، شناسايي و بهينه سازي ساختارهاي شبكه اي متخلخل بر پايه فلزهاي نيكل و روي با ليگاند دهنده اكسيژن
383
سنتز، شناسايي و بهينه سازي يك كاتاليست اسيدي جامد جهت آلكيلاسيون بنزن توسط اولفين ها، جداسازي و شناسايي محصولات
384
سنتز، شناسايي و پراش اشعه ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند HNQ و كاربرد ليگاندهاي H2IQ و HNQ به عنوان حسگر شيميايي و رنگ سنجي يون‎Fe3+‎
385
سنتز، شناسايي و پراش اشعه ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند HNQ و كاربرد ليگاندهاي H2IQ و HNQ به عنوان حسگر شيميايي و رنگ سنجي يون‎Fe3+‎
386
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار X-ray كمپلكس هاي كبالت(II) و مس(II) از ليگاند HMetzq و كاربرد ليگاندهاي H4Hynabza و H2nabza به عنوان حسگر نشري آهن(III)
387
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار X-ray كمپلكس هاي كبالت(II) و مس(II) از ليگاند HMetzq و كاربرد ليگاندهاي H4Hynabza و H2nabza به عنوان حسگر نشري آهن(III)
388
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري برخي كمپلكس هاي سالن-فلز جديد شامل (SS-2،'2-بيس-(2-آمينوفنوكسي)-]1،'1[-بي نفتالنيل به همراه بررسي برهمكنش اين تركيبات با HSA و DNA
389
سنتز،‍ شناسايي و تعيين ساختار بلوري برخي ليگاند‌هاي بازشيف دودندانه (O، N) و مطالعه نظري اثر فوتوكروميسم در آن‌ها
390
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي مس (I) و رنيم (I) با ليگاندهاي نيتروژن دار
391
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي باز شيف چهار دندانه كبالت و ليگاندهاي آميدي N4
392
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي رنيم﴿I)-تري كربونيل جديد حاوي ليگاندهاي بازشيف دودندانه
393
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي كبالت (II) و روي (II) تهيه شده از ليگاند HMetpz و كاربرد ليگاند H2qpyze به عنوان حسگر نشري مس (II)
394
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه دندانه ONO مشتق از5- نيتروساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در اكسايش الكل‌هاي بنزيلي
395
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه دندانه مشتق از 3- اتوكسي‌ساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در اكسايش سولفيدها
396
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتو ايكس كمپلكس هاي (Cu(II)، Co(II و (Zn(II با ليگاند جديد HMetp. كاربرد ليگاند هاي جديد H2Methn و H2thn به عنوان حسگرهاي نشري(Cu(II) ،Al(III و آمينواسيد آرژنين
397
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتو ايكس كمپلكس هاي (Cu(II)، Co(II و (Zn(II با ليگاند جديد HMetp. كاربرد ليگاند هاي جديد H2Methn و H2thn به عنوان حسگرهاي نشري(Cu(II) ،Al(III و آمينواسيد آرژنين
398
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتوX كمپلكس هاي آهن با ليگاند فنيل سياناميد وهيدروليز آن به مشتقات فنيل اوره و بررسي كارايي كمپلكس فوق به عنوان منبع آهن گياه گوجه فرنگي در سيستم هيدروپونيك
399
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس ها ي ﴿M2[ZnX2L2](X=Ibuprofen,Naproxen,ML=KSCN,NaN3 و بررسي محاسبات DFT و بررسي خواص ضد باكتري
400
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي (Zn(II)و Cu(II با ليگاند بازشيف نامتقارن [H2Br2salabza] و مطالعه رفتار الكتروشيميايي و تهيه و شناسايي نانو ذره ZnO و CuO از كمپلكس هاي [(Zn(Br2salabza)(H2O)] و [(Cu(Br2-salabza]
401
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي +[ X=Py, 3-Mepy, MeIm, Bzlan[Co(Me-Salpn) X2و كمپلكس Co(Me-Salen)(Prldn)2] CIO4] و بررسي عوامل فضايي دراين كمپلكس ها
402
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي co(me -salbn)(Amine )2]+Amine=Py, 4-mepy [co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=PY, 4-mepy,3-mepy, melm و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ا
403
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي M(Clhqb)(Amine)]M = Cu(II), Ni(II) Amine = Py, 4-Acpy, 4-Mepy, bzlan] با ليگاند سه دندانه جديدكربوكساميد (H2Clhqb) و مطالعه رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي(Cu(II، آماده سازي نانوذرات NiO از [(Ni(Clhqb)(bzlan]
404
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي MLX2 M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) و كمپلكس هايM=Cu(I), Ag(I) X= CI, Br, I, SCN, N3 ML (pph3)X با ليگاندهاي باز شيفت جديد بيس ( 4 - تري فلوئور و متيل بنزآلدهيد) اتيلن دي آمين و بيس ( 2- نيترو سينام آلدهيد) اتيلن دي آمين
405
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي ارتوپالاديت با ليگاند2- فنيل آنيلين، كاربرد آنها در واكنش سوزوكي، هك و تهيه كاتاليست ناهمگن بر بستري از تيتانيم اكسيد
406
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي كبالت ﴿III ﴾، كبالت ﴿II ﴾، نيكل﴿II ﴾، مس﴿II ﴾وكادميم ﴿II ﴾ با ليگاند جديد چهار دندانه 4-كلرو-1و2-بيس﴿2-كينولين كربو كساميد﴾ بنزن
407
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي كبالت ﴿III ﴾با ليگاند چهار دندانه 4-كلرو-1و2-بيس ﴿2-پيريدين كربوكساميدو﴾بنزن وآمين هاي محوري
408
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي مس﴿I﴾ با ليگاند دودندانه 2- كينولين بنزوتيازول و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس ها. بررسي اثر كاتاليتيكي كمپلكس هاي سنتز شده در واكنش كليك
409
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي منگنز ﴿III﴾، آهن﴿III﴾، نيكل﴿II﴾ و مس ﴿II﴾، با ليگاند بازشيف نامتقارن H2Bzacabzanapht و اثر كاتاليتيكي3+Fe بر هيروليز ايمين
410
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل (II)، مس﴿II ﴾روي ﴿II﴾، و كبالت ﴿III ﴾با ليگاند باز شيف نامتقارن H2pyrabza و اثر كاتاليتيكي+Zn2 بر هيدروليز ايمين
411
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل (Ni L (PR3)](R=Ph, Bu)(II] با استفاده از ليگاندهاي باز شيف سه دندانه اي (NNO) و فسفين
412
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل ﴿II﴾، مس ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف نامتقارن سه دندانه Hnaphtabza و بررسي اثر تمپلت فلزي و اثر كاتاليتيكي آنيون هاي محيط بر هيدروليز ايمين و باز تراكم همزمان به ليگاند چهار دندانه
413
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل، ( II )، مس ( II ) و منگنز ( III ) با ليگاندهاي باز شيف H2naphtabza، H2salabza
414
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي-/+ X=CN ,N3, Py3-Mepy, 4-Mepy ]Co)Salpn( X2] و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
415
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي[( Amine= Py, 4-Mepy, MeIm, bzIan،Prldn , pprldn , mrpln[Co(Me-saIdpt) (Amine و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
416
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هايCo(mebph)(Amine)2]X Amine = N-Melm ,3-Mepy ,3-AcPy ,Prldn ,Pprdn ,Mrpln ,Bzlan X= Clo4 ,B(ph)4
417
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي﴿co) Me-saldien) (X ) و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
418
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هايي از كبالت ﴿III﴾ ليگاند باز شيف نامتقارن H2salabza و ليگاند كربوكساميد H2Me2bpb و بررسي خواص آنها
419
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي MgII, MnII, CdII, ZnII با ليگاند ان-(تيازول-2-ايل) پيكولين‌ آميد (Htp) وآماده‌سازي نانوذرات ZnO از كمپلكس Zn(tp)2(H2o)2] .C2H5OH].كاربرد ليگاندهاي H2Me2bpb, H2hqn وH2Mebpb به‌ عنوان سنسور CuII
420
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي كبالت(II) و مس (II) با ليگاند دودندانه‌ي جديدكربوكساميدي ان-(تيازول-2-ايل)پيكولين آميد و مطالعه رفتار الكتروشيميايي. تهيه و شناسايي نانوذره هاي Co3O4 و CuO از كمپلكس هاي Co(tp)2(H2O)2]. C2H5OH] و Cu(tp)2(H2O)]. CHCl3]
421
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي مس(I) و(II) با ليگاند 2-كينولين بنزوتيازول و ليگاندهاي پل‌ساز هاليد و شبه هاليد، مطالعه‌ي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس‌ها و بررسي اثر كاتاليتيكي كمپلكس Cu(qbtz)(µ1,1-N3)N3]2]در واكنش كليك
422
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي [ML], (n-Bu)4N[Co(L)X2] باليگاند bqbH2)=N , N-bis[2-Quinoline Carboxamide]-1 ,2-benzene M=Co(II),Ni(II),Cu(II)X=CN,N3
423
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي ML2](CIO4)2, MLX2] با ليگاند جديد بيس (ترانس سينام آلدهيد) اتيلن دي ايمين M=CO(II), Ni(II), CU(II), ZN(II),X=CI,Br, I
424
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي كبالت(III) وكمپلكس مس (II) باليگاندهاي چهاردندانه اي باز شيف و بررسي الكتروشيمي و حلال رنگي كمپلكسهاي كبالت (III)
425
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي مس )II(، )I(و كبالت )III(به عنوان مدلهاي بيوشيميايي و فوتوشيميايي
426
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف با ساختار نا متقارن HBzabza و بررسي اثر كاتاليتيكي يون مخالف بر هيدروليزونوآرايي ايمين
427
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي...
428
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي[Clo4)2, ML (PPh3)2X, MlX2, MLX [ML2 ) با ليگاند جديد بيس (ترانس - سينام آلدهيد) پروپان دي ايمين ]M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Cu(I), Zn(II),X=Cl, Br, I, N3, NCS
429
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند باز شيف نا متقارن H2Bzacabzasal و كمپلكس هاي منگنز (III)، آهن(III)، نيكل (II)، مس ﴿II ﴾، و بررسي اثر كاتاليتيكي آنيون مخالف بر هيدروليز و نو آرايي ايمين
430
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند نامتقارن كربو كساميدي سه دندانه با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد TBAB و كمپلكس هاي ﴿ Zn(II) Cu(II)’ Ni(II با ليگاند دپروتونه شده
431
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند نامتقارن كربوكساميدي سه دندانه با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد TBAB و كمپلكسهاي ...با ليگاند دپروتونه شده
432
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاندهاي بين دودندانه اي پيريديل آميدي جديد و كمپلكسهاي دو هسته اي (ni(II), cu(II), co(III با ليگاند دپروتونه شده با هدف ايجاد معماريهاي سوپرا مولكولي
433
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار، رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي(pd (II از چهار ليگاند كربوكساميدي و كمپلكس(pt (II از ليگاند سه دندانه Hqcq
434
سنتز، شناسايي و تعيين ساختاركمپلكس‌هاي واناديوم تهيه شده از بازهاي شيف سه دندانه نامتقارنNNO؛ برهمكنش كمپلكس‌هاي سنتز شده با نانو ذره‌ي تيتانيوم‌دي‌اكسيد و بررسي ويژگي فتوكاتاليتيكي نانواكسيدهاي مخلوط
435
سنتز، شناسايي و تعيين شرايط بهينه فرآيند PTMEG در مقياس آزمايشگاهي
436
سنتز، شناسايي و خواص پيوند به DNA كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاندهاي مشتق شده از هيدرازين
437
سنتز، شناسايي و خواص فتوشيميايي كمپلكس هاي مس و نيكل، با ليگاندهاي مشتق شده از 1 و 2-دي آمينوپروپان
438
سنتز، شناسايي و خواص نانوكامپوزيت‌هاي رويفريت: بررسي تأثير عمليات حرارتي و نوع پيش‌ماده‌ها
439
سنتز، شناسايي و خواص نوري نانو كمپلكس هاي دي اورگانو قلع با ليگاندهاي پيريديل دار
440
سنتز، شناسايي و خواص نوري يك نانو كمپلكس قلع(IV) جديد بر اساس يك ليگاند حجيم آنتراسن كربوكسيلات به وسيله روش سونوشيميايي
441
سنتز، شناسايي و ساختار بلوري برخي كمپلكس‌هاي سالن-فلز جديد شامل آليل‌آمين، ترشيو-بوتيل‌آمين و ايزوپروپيل آمين و بررسي خواص كاتاليستي و آنتي‌باكتريال آن‌ها
442
سنتز، شناسايي و ساختار پرتو-ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند H2dptz. كاربرد ليگاند HAQ به عنوان حسگر نشري و رنگ سنجي آهن(III) و ليگاند H2dpIm به عنوان حسگر رنگ سنجي مس(II)
443
سنتز، شناسايي و ساختار پرتو-ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند H2dptz. كاربرد ليگاند HAQ به عنوان حسگر نشري و رنگ سنجي آهن(III) و ليگاند H2dpIm به عنوان حسگر رنگ سنجي مس(II)
444
سنتز، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكس ترانس - دي كلرو(بيس - تيوكربوهيدرازيد) كادميم II و تعيين ثابت تشكيل برخي از ليگاندهاي هيدرازيني به روش پتانسيومتري , synthesis, characterization and crystal structure of trans-dichloro )bis-thiocarbohydrazide( cadmium)II( complexand determination of formation constant of some hydrazinic ligands by potentiometric
445
سنتز، شناسايي و فعاليت آنتي باكتريال اسكلت هاي فلز-آلي حامل نانو ذرات نقره
446
سنتز، شناسايي و كاربرد 1، 4- دي آزا- بي سيكلو[2-2-2] اكتان پيوند يافته با سولفونيك اسيد براي تهيه 9- آريل - 1-8- دي اكسو- اكتاهيدروزانتن ها و 1- كرباماتوآلكيل-2- نفتول ها
447
سنتز، شناسايي و كاربرد TCPP و مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيدها
448
سنتز، شناسايي و كاربرد TCPPو مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيدها
449
سنتز، شناسايي و كاربرد آرژينين سولفونيك اسيد (Arg-SO3H) به عنوان يك مايع يوني اسيدي برونستد سبز براي تهيه ي تركيبات -α',α بيس)بنزيليدن(سيكلوآلكانون و بنزايميدازول هاي استخلاف شده در موقعيت 2
450
سنتز، شناسايي و كاربرد درماني نانو ذرات مغناطيسي پوسته - هسته فريت CuZnNiFe2O4 بارگذاري شده با عصاره برگ گزنه
451
سنتز، شناسايي و كاربرد رنگينه هاي كمپلكس مس با ليگاند هاي آزو
452
سنتز، شناسايي و كاربرد شيف بازهاي وانيلين به عنوان پايداركننده حرارتي براي پلي(وينيل هاليد)ها
453
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري گرافن عامل دار شده با گوگرد و پورفيرين
454
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري مخلوط اكسيدهاي فلزي CaFe2O4/CaTiO3 عامل‌دار شده با پورفيرين
455
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري نانوكامپوزيت پورفيرين/گرافن/FeWO4
456
سنتز، شناسايي و كاربرد فوتوكاتاليزگري مزوپروس ZnFe2O4و تأثير پورفيرين بر عملكرد آن
457
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي دو نانوذره جديد از روتنيم و مس كپسوله شده در دندريمر
458
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي كمپلكس مس (II) با استفاده از ليگاند قندي تثبيت شده بر روي بستر هسته- پوسته آهن اكسيد- سيليكا و بررسي ويژگي هاي ابرخازني نانولوله هاي تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با واناديوم
459
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليزگري هيبريد پلي اكسومتالات PMo11Fe و پورفيرين
460
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليستي كمپلكس هاي ارتو پالاديت 4- نيتروبنزوئيل متيلن تري فنيل فسفوران
461
سنتز، شناسايي و كاربرد مايع يوني بر پايه كافئين به عنوان كاتاليزور در واكنش هاي آلي
462
سنتز، شناسايي و كاربرد نانو كامپوزيت نيكل فريت و چارچوب فلز-آلي Cu(BDC)
463
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوذرات پروسكايت در سلول‌هاي خورشيدي
464
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوساختارهاي منگنزفريت دوپه شده با مس: بررسي تأثير نسبت‌هاي مولي و دماي كلسينه بر روي خواص فتوكاتاليستي
465
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوكامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه اكسيدهاي معدني نيمه هادي و مشتقات فتالوسيانين
466
سنتز، شناسايي و كاربردTCPP و مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيد ها
467
سنتز، شناسايي و محاسبات DFT كمپلكس هاي فلزي (M = Fe, Co, Ni) به عنوان كاتاليزگرهاي همگن و كاربرد آن ها در اوليگومري شدن اتيلن
468
سنتز، شناسايي و مطالعه برهم‌كنش با DNA كمپلكس‌هاي مس(ӀӀ) با ليگاند باز شيف سه‌دندانه مشتق شده از هيدرازين و متيل-2-پيريديل كتونين و
469
سنتز، شناسايي و مطالعه پلي ﴿ايميد- يورتان﴾ هاي فعال نوري جديد از واكنش بين دي ايزو سياناتها بادي ال هاي فعال نوري حاوي آمينو الكل L- فنيل آلانينول
470
سنتز، شناسايي و مطالعه پيوند با DNA كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف سه دندانه دي آنيوني مشتق شده از دي كتون
471
سنتز، شناسايي و مطالعه خواص پلي ﴿آميد - ايميد - اتر - يورتان﴾ هاي قطعه اي فعال نوري جديد، از واكنش بين دي ايزو سياناتها پلي ال ها و دي اسيد حاوي آمينو اسيد، از مسير ايزو سيانات
472
سنتز، شناسايي و مطالعه نظري چهار ليگاند باز شيف چهار دندانه نامتقارن بر پايه 4 - متيل بنزن - 1 و 2 - دي آمين و كمپلكس هاي آن ها با فلزات نيكل (II) و پالاديم (II)
473
سنتز، شناسايي و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي تركيبات هيبريدي پلي اكسومتالات با كمپلكس هاي فلزات واسطه و حد واسط هاي اكسايش - كاهش آلي
474
سنتز، شناسايي وتعيين ساختاركمپلكس هاي با فرمول عمومي MLX2و MLX2ليگاند دودندانه = X=I, SCN, Lو M= Co)III( X= Thioacetamide,L= acacen M= Co)II(, Zn)II(و بررسي خواص حلال رنگي كمپلكس ]Co)acacen()thioacetamide(2[ CIO4
475
سنتز، شناسايي وكاربرد فوتوكاتاليتيكي نانومواد شبه گرافيتي C3N4 فلزدار شده با آهن، روتنيوم، كبالت و نيكل
476
سنتز، شناسايي وكاربرد نانو كامپوزيت بيسموت فريت وشبكه فلز-آلي Cu(BDC)
477
سنتز، شناسايي، بررسي جذب سطحي و فعاليت فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌آنيليني اسپينل‌هاي MgFe2O4 ، Zn0.5Ni0.5Fe2O4 و SnFe2O4 در حذف مخلوط رنگ متيلن بلو و متيل اورانژ در محيط آبي
478
سنتز، شناسايي، بررسي خاصيت كاتاليستي و مطالعه نظري كمپلكس¬هاي مس (II) و كبالت (II) با ليگاند باز شيف دو دندانه(E) -2- (پارا-توليل ايمينومتيل) فنل
479
سنتز، شناسايي، بررسي خواص ردوكس، گرمايي، نوري، الكتروني، گپ انرژي و ساختار فازهاي نانو ذرات ولايه هاي نازك نانو ساختار نيمه هادي نيوبيم پنتا اكسيد (Nb2O5) اصلاح شده به منظور افزايش ميزان جذب در ناحيه مرئي: بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي و كاربرد در سلولهاي خورشيدي حساس شده با رنگ
480
سنتز، شناسايي، بررسي خواص طيفي و ولتامتري چرخه‌اي كمپلكس(Cu(II با ليگاند دو دندانه كينولين كربوكساميد(Hcqb)، تهيه و شناسايي نانو ذرات CuO از [CuⅡ(cqb)2]
481
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و الكتروشيمي كمپلكس هاي [M(Ihqb)(Amine)] M=Cu(II),Ni(II)Amine = Py,4-Acpy,3-Mepy, bzlan آماده سازي نانو ذرات نيكل اكسيداز [Ni(Ihqb)(bzlan)]
482
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي d10 با ليگاندهاي باز شيف N2s2 و كمپلكس هاي (M(III و ( M(II با ليگانداي باز شيف N2o2
483
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و ولتامتري چرخه اي كمپلكس هاي CoII و CuII با ليگاند آميدي Htqz. تهيه نانو ذره Co3O4 و CuO از كمپلكس هاي سنتز شده و بررسي اثر يون مخالف در ساختار كمپلكس و ريخت شناسي نانو ذره.
484
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار، خواص الكتروني، طيفي و ردوكس كمپلكس هاي كبالت با ليگاندهاي جديد حاصل از آمينو فنول ها با مشتقات بنز آلدئيد و رونشاني شيميايي لايه به لايه نانوساختار آن ها
485
سنتز، شناسايي، تنوع ساختاري، فعاليت كاتاليتيكي و بيولوژيكي فلز- تايوليت هاي تهيه شده از ليگاندهاي باز شيف دي سولفيدي N2S2 با شكست S-S و مطالعه فعاليت الكتروكاتاليتيكي نانوذره هايCo3O4 تهيه شده از كمپلكس هاي كبالت
486
سنتز، شناسايي، خواص فوتوكاتاليستي و بكارگيري در سل هاي خورشيدي حساس به رنگ (DSSC) نانوكامپوزيت هاي ZnO/CdS و لايه هاي نازك آن ها بر روي بستر شيشه اي: بررسي اثر روش سنتز و نوع پيش ماده
487
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوساختارهاي مس – منگنز اكسيد: بررسي اثر دماي كلسينه شدن، نوع پيش ماده و روش سنتز
488
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوكامپوزيت روي منگنز اكسيد: اثر نوع روش سنتز و پيش ماده در خواص
489
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوكامپوزيت كبالت منگنز اكسيد: اثر نوع روش سنتز و پيش ماده
490
سنتز، شناسايي، فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت ها و لايه‌هاي نازك روي- سريم اكسيد (ZnO-CeO2) بررسي اثر روش سنتز و پيش ماده
491
سنتز، شناسايي، كاربرد ضدسرطاني و ضدباكتريايي كمپلكس‌هاي دو هسته‌اي روي و مس با مشتق كوركومين- نيكوتينويل‌كلريد
492
سنتز، شناسايي، مطالعه ي طيفي، تعيين ساختار نظري و تجربي كمپلكس هاي باز شيف نيكل (II) و تثبيت اين كمپلكس ها بر روي سطح نانو اكسيد تيتانيوم ﴿IV﴾
493
سنتز، مشخصه يابي و ارزيابي خواص فيزيكي شيميايي، زيستي و آنتي¬باكتريال نانو شيشه‌هاي زيست‌فعال حاوي اكسيد استرانسيم به‌روش سل-ژل
494
سنتز، مشخصه يابي و بررسي اثرات سميت سلولي نانوذرات اكسيدسريم (IV) دوپت شده با كلسيم، منزيم، و روي
495
سنتز، مشخصه يابي و بررسي بيواكتيويتهي شيشه زيست فعال بر پايه SiO2-CaO-P2O5-MgO حاوي عناصر روي و نقره تهيه شده به روش سل-ژل
496
سنتز، مشخصه يابي و تف جوشي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/ ايتريا
497
سنتز، مشخصه يابي، بررسي ميزان حلاليت و رهايش دارو در نانو بيو هيبريد Mg-AL-LDH
498
سنتز، مشخصه‌‌يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و بيواكتيويتي سراميك هاي بر پايه مرونيت نانو ساختار جهت استفاده در ارتوپدي
499
سنتز، مشخصه¬يابي و ارزيابي نانوذرات مغناطيسي اصلاح سطح شده چند عاملي پرتونشاندار و استفاده از ميدان مغناطيسي به منظور تشخيص و درمان تومورهاي سرطاني
500
سنتز، مطالعات تعادل و پايداري -N'(پاراتولوئن سولفونيل ) (آريلوكسي ) كربيميدويل آزيدها و انتخاب پذيري نايترين هاي حاصل
501
سنتز، مطالعه و شناسايي تركيبات انتقال پروتون و كمپلكس هاي فلزي كبالت(II)، نيكل(II)، مس(II)، روي(II)، لانتانيم(III)، گادولونيم(III)، گاليم(III)، تاليم(III)، بيسموت(III) و سريم(III) به دست آمده از روش خود مجموعه ساز و نانوذرات اكسيد فلزات واسطه
502
سنتز، مكانيزم و مطالعات شيمي كوانتمي مشتقات جديد متيل ساليسيلات
503
سنتز، واكنشها، مطالعات شيمي كوانتومي و بررسي ساختار رنگهاي آزووتري آزينهاي داراي استخلاف سولفونيل آزيد يا سولفونيل آميد
504
سنتز،2-اتيل هگزيل 2- اتيل هگزانوات به عنوان نمونه اي از استرهاي سنگين به صورت پيوسته و ناپيوسته
505
سنتز،ساخت و مشخصه يابي داربست پلي (گليسرول سباسات)/پلي(1و8 اكتان دي ال سيترات)/ پلي كاپرولاكتون به روش الكتروريسي محلول سه پليمر جهت بازسازي داربست شبكيه چشم وبررسي خاصيت رشد سلول
506
سنتز،شناسايي ،مطالعه ساختاري و محاسبات نظري كمپلكس هاي ساده و مخلوط ليگاندي از واناديوم ) VI (و) V (،نيكل )II (،مس )II ( و موليبدن )IV(با سه ليگاند شيف باز سه دندانه )ONO( از مشتقات ارتوهيدروكسي بنزيل آمين
507
سنتز،شناسايي و بررسي خواص كو‏پلي‏ايميدهاي سولفونه جديد بر پايه 4،1 – بيس (4-آمينو فنوكسي) تريپتيسن از روش ايزوسيانات
508
سنتز،شناسايي و بررسي خواصتورمي
509
سنتز،شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري بعضي از كمپلكس هاي فلزات واسطه تثبيت شده بر روي بسترهاي نانو ذرات مغناطيسي
510
سنتز،شناسايي و بررسي فعاليت هاي بيولوژيك كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول با ليگاندهاي جديد3-﴿2-آمينو-1-متيل -اتيل ايمينو﴾-1و3-دي هايدرو-ايندول -2-اونتترات و n,n-بيس -﴿فنيل-پيريدين-2-ايل-متيلن﴾-پروپان-1و2 دي آمين
511
سنتز،شناسايي و بررسي محاسباتDFT ليگاندهاي شيف باز دودندانه ي نامتقارن مشتق شده از فورفوريل آمين و كمپلكس هاي فلزي روي(ΙΙ), كادميم(ΙΙ), مس(ΙΙ) و نيكل(ΙΙ) آنها
512
سنتز،شناسايي و بررسي ويژگيهاي دارويي كمپلكسهاي كادميم (II)، منگنز (II)، نيكل (II)، مس (II) و روي (II) باليگاند پارا آمينوبنزوييك اسيددرحضورليگاند4 نيتروفنيل سياناميد
513
سنتز،شناسايي و تعيي ساختار بلوري كمپلكس هاي نيكل( ii )،مس( ii ) و روي( ii ) با ليگاندهاي باز شيف چهار دانه متقارن جديد مشتق از 3 و 5 - دي كلرو، 3 و 5 - دي برمو و 3 و 5 - دي يدو سالبسيل آلدئيد با دي آمين هاي آليفاتيك مختلف
514
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي باز شيف زيركونيم و بررسي خواص بيولوژيكي آن ها
515
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند بازشيف سه دندانه ONO مشتق از5-بروموسالسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در اكسايش الكل‌هاي بنزيلي
516
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نقره ﴿I ﴾با ليگاندهاي دودندانه ايca2en ، bpy و ليگاند چهار دندانه ايMe-Pk )2en ﴾و كمپلكس هاي مس ( I )با ليگاند هاي دو دندانه اي ca2ph , phca2en , phca2-dab و ليگاند چهار دندانه ايMe-Pk )2en ﴾
517
سنتز،شناسايي و مطالعات ساختاري تركيبات ماكروسيكل مشتق شده از پنتافلوئورو...
518
سنتز،شناسايي و مطالعات ساختاري مشتقات دي پيريديل هاي پل دار با استفاده از پنتافلوئوروپيريدين و بررسي قدرت كمپلكس دهندگي آنها در ابعاد نانومتري و بالك
519
سنتز،شناسايي و مطالعه طيف هاي آي آر و ان ام آر دو ليگاند جديد باز شيف حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و تهيه كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،و نيكل(II)
520
سنتز،شناسايي و مطالعه طيف هاي آي آر و ان ام آر دو ليگاند جديد باز شيف حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و تهيه كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،و نيكل(II)
521
سنتز،شناسايي و مطالعه نظري كمپلكس هاي نيكل )11(، كبالت )111(،منگنز)11( باليگاند شيف چهار دندانه مت قارن3/3-DIHYDROXY-4/4-)1/2-CYCLOHEXANEDIYLBIS)NITRILOMETHYLIDYNE((-bis-phenol , synthesis,experimentalandtheoretical characterization of teradentate 3/3-dihydroxy-4/4-)1/2-cyclohexanediylbis)nitrilomethylidyne((-bis-phenol ligand anditsni)11(,mn)11(,co)111(complexes
522
سنتز،شناسايي و ويژگيهاي گرمايي پلي آميدهاي آروماتيك شامل poss به عنوان نانو كامپوزيت ها
523
سنتز،شناسايي،كاربرد و مطالعات تئوري نانو كامپوزيت هاي آلومينا/بوريا و بورازين-ملامين پليمر براي ذخيره هيدروژن
524
سنتز،شناسايي¬،مطالعات ساختاري و محلول-كمپلكس¬هاي¬جديدازتاليم¬(I)با ليگاندهاي نيترودار
525
سنتز1,4-دي هيدروپيريدين ها در حضور كاتاليست TiCl4/nano-γ-Al2O3
526
سنتز12-آريل-8،9،10،12-تتراهيدروبنزو(a)زانتن-11-اون ها و 4،6-دي آريل پيرميدين-2(1H)- اون ها با استفادهاز پيرازينيوم دي (هيدروژن سولفات)،تري اتيل آمين پيوند يافته با سولفونيك اسيد و همچنين تحت شرايط بدون كاتاليزور
527
سنتز2- اكسو ﴿تيوكسو﴾- 4،3،2،1- تتراهيدروپيريميدين ها و بررسي اثر استخلاف در پتانسيل اكسايش و......
528
سنتز2و'2-بي نفتالين فسفوروكلريديك(BINOL-PCI)به عنوان يك معرف اكسيد كننده جديد براي تبديل انتخابي بنزوئين ها به بنزيل ها
529
سنتز3،2،-1 تري آزول ها به روش حلقه زايي 3،-1 دو قطبي مشتقات بنزيل آزيد ها با دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در شرايط مايكروويو
530
سنتز3،2،1-تري آزول هاي جديد برپايه مشتقات كوجيك اسيد از طريق واكنش 3،1-دوقطبي
531
سنتز4-(4-آريليدن-3-متيل-5-اكسو-4،5-دي هيدرو-H1-پيرازول-1-ايل) بنزن سولفوناميد¬ها و استفاده از آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل
532
سنتز4,3-دي هيدرو پيريميدين-2(H1)-اون ها ومشتقات سولفوردار آنها توسط H2O,NaHSO4تحت شرايط نرمال و امواج فراصوت
533
سنتز4،1- دي هيدروپيريميدين ها و بررسي اثر استخلاف در اكسايش نوري آنها
534
سنتزa - آلوميناي نانومتريك به روش شيميايي (رسوبي)
535
سنتزB- ﴿4- منتوكسي بوتيك﴾ پيرول به عنوان مونوكايرال و بررسي پليمريزاسيون آن
536
سنتزB_استاميد و كتون ها در حضور كاتاليزور اسيد جامد معدني زير كونيوم هيدروژن سولفات به صورت تك ظرف
537
سنتزB-آمينو كربونيل ها بوسيله واكنش مانيخ با استفاده از نانو كاتاليزورهاي مغناطيسيFE3O4ASIO2AAPTESATFANPSوFE3O4ASIO2AAPTESANPS
538
سنتزNafion-H@SPION و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش داكين-وست در سيستم ميكرو راكتور
539
سنتزS(2) -1- بنزيل -5- [1-(بنزيل اكسي كاربونيل R(-)2 -)(بنزيل اكسي ) پروپيليدن ] پرولين متيل استر، حدواسطي براي تينامايسين
540
سنتزآلفا آمينو فسفونات ها با استفاده از واكنش هاي سه جزئي مشتقات بنزآلدهيد، گاباپنتين، دي اتيل فسفيت يا تري متيل فسفيت
541
سنتزاكسادي آزول و تيادي آزول از مشتقات 2- ايندولن , the synthesis of oxadiazole and thiadiazole using 2- indolin derivatives
542
سنتزالكيدرزين
543
سنتزايميدازول ها با استفاده از پيرازين- 1 و 4 دي - ايوم تري فلوئور متان سولفونات بعنوان كاتاليزگر مايع يوني
544
سنتزبرخي ازمشتقات جديد2-كتومتيل كينولين هاومطالعه پديده توتومري درآنها
545
سنتزپلي اورتان متاكريلات , synthesis of poly urethane methacrylate
546
سنتزپلي اوره هاي جديد بر پايه مونومر4- (4-ترسيوبوتيل فنيل) يورازول و تهيه پلي آميد- ايميدهاي جديد فعال نوري حاوي قطعات TMAوL-فنيل آلانين
547
سنتزپودرمزوفازكربني ازقيرقطران
548
سنتزتك ظرف چند جزئي 6_آمينو_4_اريل_5_سيانو_3_متيل_1_فنيل_4،1_دي هيدروپيرانو (2،3)پيرازول_5_كربونتيتريل ها و 9_آريل_8،1_دي اكسيواكتاهيدروزانتن با استفاده از بوريك اسيد و ايزاتين عامل دار شده با سولفونيك اسشيد
549
سنتزتك ظرف چند جزيي 6-آمينو- 4-آريل- 5-سيانو-3-متيل-1- فنيل- 4,1-دي هيدروپيرانو[c-2,3] پيرازول-5-كربونيتريل ها و 9-آريل-8,1-دي اكسواكتاهيدروزانتن با استفاده از بوريك اسيد و ايزاتين عامل دار شده با سولفونيك اسيد
550
سنتزتك ظرفي و سه جزئي5-آمينو-3-آريل-4-كربونيتريل-H1پيرازول ها با استفاده از كاتاليزور موثر نيترات فلزات واسطه در محيط آبي
551
سنتزتك مرحله اي 5،4،2_تري آريل _H1_ايميدازول ها از آلدهيدها و بنزيل الكل ها با هگزاميتيل دي سيلازان تحت شرايط ملايم
552
سنتزچارچوب هاي فلز - آلي بر پايه مس و كاربردآن ها در جذب و رهايش برخي دارو ها
553
سنتزدي هيدروپيريدين ها و پيريدين هاي استخلاف دار از طريق واكنش هانش در حضور منيزيم برميد آبدار
554
سنتززئوليت A وبررسي خواص تبادل يوني آن
555
سنتزسبز نانوذرات نقره از شكرتيغال و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
556
سنتزسونوشيميايي وشناسايي نانو ذراتCdS ,ZnS CuS ومطالعه برخي كاربردهاي آنها
557
سنتزسونوشيميايي وشناسايي نانو ذراتCdS ,ZnS CuS ومطالعه برخي كاربردهاي آنها
558
سنتزغشاي نانوكامپوزيتي حاوي نانوذرات اكسيدروي پوشش داده ‌شده با سديم آلژينات بر پايه پلي آكريليو نيتريل با هدف كاهش گرفتگي غشا در بيوراكتورغشايي
559
سنتزكامپوزيت پليمر/ بيوگلاس و بررسي زيست فعالي آن با استفاده از طيف بيني هاي مادون قرمز ورامان
560
سنتزكوئينو كسالينون ها از واكنش 4-(2-اكسوآريل اتيليدن)-2-فنيل اكسازول -5-(4H)-اون ها و آمين ها
561
سنتزلاتكس هاي اكريليك (كوپليمر و ترپليمر): بررسي اثرپارامترهاي موثر بر فرآيندپليمريزاسيون و خواص فيزيكي رزين ها
562
سنتزمشتقات n-سيكلوهگزيل-2-﴿3-اكسو-2-آزا اسپيرو...
563
سنتزمشتقات جديدي از آلفا-ايمينونيتريل ها در مجاورت كاتاليزگر پلي اكسومتالات نوع كگين فسفووانادوموليبديك اسيد
564
سنتزمشتقات دي هيدروپيريميدينوتيازين، دي هيدرو-2H-تيازولوپيريميدين و مشتقات تريس،...
565
سنتزمشتقات زانتن بااستفاده ازمايع يوني بعنوان كاتاليزگرسبز
566
سنتزمشتقات كينولين از طريق واكنش فريدلندر و با حضور نانوكاتاليزورMCM-41-SO3Hدر شرايط بدون حلال
567
سنتزمشتقات(a11)-هيدروكسي-10-((4- فنيل) ايمينو)-11،a11–دي‌هيدرو‌بنزو[e]ايندو]1-b،2][4،1[ديازپين-12(H10)-اون
568
سنتزموثر مشتقات كينولين جوش خورده با پيران و بررسي خواص فيزيكي آنها با استفاده از محاسبات DFT
569
سنتزميكرو¬ذرات پلي يورتان از طريق پليمريزاسيون تراكمي در محيط پراكنشي و بررسي مورفولوژي آن در حضور نانوسيليكا
570
سنتزنانوالياف كامپوزيت پليمري پلي كاپرولاكتون /كايتوسان به روش الكترواسپينينگ
571
سنتزنانوذرات پليمرطبيعي كيتوسان براي رهايش داروي ونكومايسين
572
سنتزنانوذرات نقره وبرسي تاثيراشكال متفاوت برميزان تاثير خواص آنتي باكتريالي
573
سنتزنانوساختارهاي اكسيدروي به روش هيدروترمال اصلاح شده
574
سنتزنانوكاتاليزگر قابل بازيافت كبالت فريت اكسيد براي واكنش چهار جزيي تك ظرفي سنتزمشتقات جديد اسپيرو ايندن كوئيناكسالين
575
سنتزنانوكاتاليست كراكينگ حرارتي هيدروكربنهابراي توليد گاز هيدروژن
576
سنتزنانوكامپوزيت با نقاط كوانتومي برپايه بستركربني و استفاده از آن به عنوان فوتوكاتاليزگر در فرايند اكسايشي-تخريبي
577
سنتزنانولايه Mos2 و مشخصه يابي ترانزيستورها برپايه Mos2
578
سنتزهاي تك مرحله اي واكنش هاي تراكمي آلدولي با استفاده از كاتاليزگر ژل فعال زير كونيوم (IV) اكسيد
579
سنتزهيدروكسيدلايه¬اي مضاعف Mg-Al و بهبود و بررسي نقش آن در فرآيندهاي كاتاليزگري
580
سنتزو بررسي بيو اكتيويته داربست نانوكامپوزيتي بايوگلس/هيدروكسي آپاتيت
581
سنتزو تعيين خواص نانوذرات بر پايه پلي متاكريليك اسيد گرافت شده با مشتقات پلي اتيلن گليكول به روش پليمريزاسيون راديكالي پراكنشي
582
سنتزو شناسايي چارچوب فلز-آلي بر پايه زيركونيوم و بررسي كاربرد و عملكرد آن در بهبود خواص نانو كامپوزيت‌ها
583
سنتزو شناسايي كمپلكس هاي پالاداسايكليك از بنزيل امين هاي نوع دوم و سوم: مطالعات بيولوژيكي و واكنش هاي جايگيري . سنتز و مطالعه ساختاري كمپلكس هاي پينسر نيكل ﴿II﴾ بر پايه تيواميد
584
سنتزو شناسايي نانو كامپوزيت¬هاي پلي¬يورتان/LDH با استفاده از روش¬هاي نوين
585
سنتزو شناسايي نانو هيبريد هاي يورتاني كاتيوني آب پايه با نانو ذرات TIO2-SIO2
586
سنتزو شناسايي نانوكاتاليزور مغناطيسي ايميدازولي و استفاده از آن در تهيه مشتقات بنزايميدازول در شرايط امواج فراصوت
587
سنتزو شناسايي يك دي آلدهيد جديد حاوي گروه هاينفتالن وسه بزرگ حلقه مربوطه و بررسي خواص فلوِِِئورسانسي آن ها
588
سنتزو شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه ي جديدبه عنوان يك حسگر شيميايي فلوئور سانسي جديد براي يون آلومينيوم
589
سنتزوارزيابي خواص بيولوزيكي گرافت استخوانيشيشه زيست فعال هيدروكسي آپاتيت
590
سنتزوبررسي تاثير پارامترهاي سنتز برويژگي هاي نانوپودر دو فازي Ca(OH)2 – HA به منظور كاربرد در مهندسي بافت
591
سنتزوشناسايي پلي(اميد-ايميد)هاي جديد برپايه بيس-فنانتريميدازول
592
سنتزوشناسايي پليمرهاي كوئرديناسيوني روي و كادميم با بتادي كتون ها و ليگاند هاي پل شونده با دهنده هاي نيتروژني
593
سنتزوشناسايي نانوكاتاليست fe-v-tio2-sio2تقويت شده باروي
594
سنتزوشناسايي نانوكاتاليست هاي fe-VSIO2تقويت شده بامس
595
سنتزومشخصه يابي داربست شيشه زيست فعال_ هيدروژلجهت كاربرد درمهندسي بافت استخوان
596
سنتزومشخصه يابي كامپوزيت سيمان كلسيك فسفات_شيشه زيست فعال سنتزشده به روش سل _ژل
597
سنتزومشخصه يابي كلسيم فسفاتي اصلاح شده با استرانسيم
598
سنتزيك خانواده جديد از تركيبات اوره فعال نوري و غير فعال نوري و تلاشي در جهت تبديل اوره هاي سنتز شده به مشتقهاي كاربودي ايميدي
599
سنتزيك سري جديد از مشتقات كوئين اكسالين،پيريدو﴿2،3-b ﴾پيرازين وديازپين
600
سنتزيك مرحله اي سه جزئي مشتقات 2- ﴾فنيل- فنيلآمينو-متيل﴿ - سيكلوهگزانون با استفاده از كاتاليزور موثر نانو جينت بال
601
سنتزيك مرحله اي مشتقات 2، 4، 6، تري آريل پيريدين در شرايط بدون حلال با استفاده از كاتاليزور نانوهتروپلي اسيد جانيت بال
602
سنتزيك مرحله اي مشتقات بنزايميد ازول از آلدهيدها
603
سنتزيك مرحله اي و سريع(1و2و4)تري آزولو(3و4)b-(1و3و4)تيادي آزينهاو 3و7 دي متيل -6-h(1و2و4)تري آزينو(3و)b-4(1و3و4)تيادي آذين -4-اون در حضور كاتاليسهاي هتروپلي اسيدي
604
سنتس و بررسي خصوصيات فيسيكي و زيس تسازگاري پودر ربببب نانومتري منيسيم - هيدروكس يآپاتيت
605
سنتس و كاربرد جارب هاي مسوپروسي سيليكاتي اصلاح شذه به عنوان فيبر جذيذ ميكرواستخراج فاز جامذ جهت جذاسازي و پيش تغليظ تركيبات آروماتيك
606
سنتور ؛ سلزي كروماتيك
607
سنتور در يك نگاه ( تاريخچه، تكنيك )
608
سنتور نوازي از دوره قاجار تا امروز
609
سنجش آسيب پذيري خانوار كشاورز در برابر خشكسالي (موردمطالعه :دهستان دورود فرامان شهرستان كرمانشاه )
610
سنجش آسيب پذيري كشاورزان گندم كار در زمان خشكسالي در استان كرمانشاه
611
سنجش آگاهي، دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي مبتني بر شواهد در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
612
سنجش آلودگي استرپتوكوكي ناشي از ريز قطرات درعملجرم گيري به وسيلهي دستگاه پيزوالكتريك، درفواصل مختلف
613
سنجش آمادگي سازماني شركت گاز استان يزد براي بكارگيري مديريت دانش
614
سنجش آمادگي شهر مشهد براي تبديل شدن به شهر دوستدار كودك(با رويكرد كاربريها)
615
سنجش ابعاد كيفي آموزش مجازي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني و مقايسه با دوره حضوري در دانشگاه اصفهان
616
سنجش ابعاد مختلف حافظه بيماران مبتلا به نقص شناختي خفيف- نوع فراموشكار و مقايسه تاثير آموزش حافظه، آموزش يادآوري خاص و اصلاح سبك زندگي بر حافظه و خلق اين بيماران
617
سنجش اثر بخشي اجراي بازاريابي شبكه اي (غير هرمي ) در شركت زرنگاه پارسيان
618
سنجش اثر قارچي دهانشويه vi-one در محيط in vitro
619
سنجش اثرات اجتماعي اقتصادي احداث سد شهر يكند بر روستاهاي شهرستان بوكان
620
سنجش اثرات شاخص هاي كالبدي بر فرسودگي بافت هاي قديمي ( نمونه موردي : بافت مركزي رشت )
621
سنجش اثرات گرافيك محيطي در ارتقاء هويت فضاهاي شهري ﴿ مطالعه موردي : فضاهاي شهري حدفاصل ميدان امامزاده علي اكبر تا ميدان اندرزگو شهر تهران ﴾
622
سنجش اثربخشي بكارگيري روش هاي تسهيم دانش در بهبود مديريت منابع انساني در سازمان هاي سرويس گرا(مطالعه موردي : شركت مخابرات ايران-استان هرمزگتن)
623
سنجش اثربخشي چندرسانه اي كشاورزي شهري به منظور آموزش كشاورزي خانگي: كاربرد نرم افزار Captivate ( مطالعه موردي : شهر كرمانشاه)
624
سنجش اثربخشي نوع و ارزش وثايق در كاهش ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي (مورد مطالعه بانك ملي ايران شعبه مستقل فردوسي )
625
سنجش اثرگذاري ابعاد معماري مرجع بر روي پياده سازي سازمان مجازي (مورد مطالعه آموزشگاه ها و دانشگاه هاي مجازي)
626
سنجش اثرگذاري اعتبار برند بر اعتماد برند و رشد شركتهاي كوچك و متوسط
627
سنجش احساس امنيت بانوان در فضاي عمومي شهري( مورد مطالعه: شهر آمل )
628
سنجش احساس امنيت بانوان در فضاي عمومي شهري( مورد مطالعه: شهر آمل )
629
سنجش احساس امنيت در بافت محلات شهري با تأكيد بر پارامترهاي كالبدي و اجتماعي(مطالعة موردي: منطقة 6 شهرداري اصفهان)
630
سنجش احساس عدالت سازماني و عوامل مرتبط با آن در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميانه در سال 1394
631
سنجش احساس نابرابري جنسيتي در بين زنان خانه دار مشهدي در سال 1390 , measurement of household women s senses of gender inequality
632
سنجش احساس هويت مكاني در شهر جديد هشتگرد و مقايسه با شهر هشتگرد قديم
633
سنجش اختلالات شناختي در انواع بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس﴿ام.اس﴾
634
سنجش ارتباط و همبستگي بين شاخص هاي هويت بخش اماكن مذهبي در محلات شهري
635
سنجش ارزش هاي محيطي فضاهاي عمومي شهري با استفاده از روش هاي انتخاب تجربي و ارزيابي مشروط ﴿مورد مطالعه: مجموعه پارك كوهستاني صفه شهر اصفهان﴾
636
سنجش ارزش ويژه نام ونشان تجاري شعب بانك ملي استان گلستان
637
سنجش از دور
638
سنجش از دور
639
سنجش اطلاعات مسير شغلي دانشجويان دانشگاه شهركرد و پيشنهاد الگويي براي ارائه اطلاعات شغلي
640
سنجش اعتماد اجتماعي و بررسي عوامل موثر برآن در مراكز شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري
641
سنجش الاستيسيته آميزه الاستومري به طريق مكانيكي/رئولوژيكي/پخت سنجي: اثرات ماهيت شبكه هاي عرضي و مقدار تقويت كننده سياه
642
سنجش الكتروكاتاليستي N- استيل -L- سيستئين در سطح الكترود كربن شيشهاي اصلاح‌شده با حدواسط انتقال الكترون و نانومواد
643
سنجش الكتروكاتاليستي آدرنالين در حضور بعضي از گونه هاي بيولوژيكي مهم در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني، نانو ذرات روتنيم اكسيد و دوپامين
644
سنجش الكتروكاتاليستي آدرنالين و هيدرازين در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و حد واسط هاي انتقال الكترون
645
سنجش الكتروكاتاليستي ال-سيستئين در سطح الكترود كربن شيشه‌ اي اصلاح شده با نانو ذرات نقره، نانو صفحات گرافن و كوئرستين
646
سنجش الكتروكاتاليستي هيدرازين در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانومواد و يك حدواسط انتقال الكترون
647
سنجش الگوي گسترش شهر كاشان با تأكيد بر سياست هاي رشد هوشمند
648
سنجش اهمالكار يتحصيلي دختر و پسر
649
سنجش باقيمانده چند آفت¬كش در مغز پسته به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)
650
سنجش بلوغ در سازمان هاي پروژه محور به كمك مدل هاي OPM3 و KERZNER (مطالعه موردي گروه فاتح صنعت )
651
سنجش بلوغ درسازمان هاي پروژه محور به كمك مدل هاي OPM3وKERZNER
652
سنجش بهره وري زيست محيطي كل عوامل توليد و بررسي عوامل مؤثر بر آن: شواهدي از صنايع كارخانه اي ايران
653
سنجش بهره وري كتابخانه هاي وابسته به سازمان كتابخانه ها،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي در مشهد و مطالعه عوامل موثر بر آن
654
سنجش بهره وري منابع انساني شركت آب منطقه اي بندرعباس و ارائه راهكار براي ارتقاي بهره وري
655
سنجش بهره وري نيروي انساني در صنعت فرش ماشيني استان خراسان و بررسي عوامل موثر بر آن
656
سنجش بوندگي در رصد هاي اخترشناختي
657
سنجش بيان ژن گيرنده الكترون در مسير پايين رونده زنجيره انتقال الكترون باكتري اكسيد كننده آهن و گوگرد جهش يافته در حضور غلظت هاي مختلف سنگ معدن اورانيوم
658
سنجش پارامتر يك مدل غير خطي حضوري و تاثير آن در رفتار سدهاي خاكي
659
سنجش پايداري اجتماعي سكونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان هرسم شهرستان اسلام آباد غرب)
660
سنجش پايداري اجتماعي محلات مسكوني از نظر شاخص هاي جاي پاي بوم شناختي نمونه موردي شهر بابلسر
661
سنجش پايداري اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي محلات شهري مطالعه موردي : شهر گرگان
662
سنجش پايداري اقتصادي روستاهاي دهستان شيان شهرستان اسلام آباد غرب
663
سنجش پايداري سگونت گاه هاي روستايي پيرامون شهر اروميه (دهستان نازلو چاي جنوبي)
664
سنجش پايداري شهرهاي كوچك در استان مازندران
665
سنجش پايداري كشاورزي با تاكيد بر منابع آب و خاك ......
666
سنجش پايداري محلات شهري ايلام با تاكيد بر عدالت اجتماعي
667
سنجش پايداري محلات شهري ايلام با تاكيد بر عدالت اجتماعي
668
سنجش پايداري محيطي محله بر مبناي الگوي توسعه محله‌اي پايدار (LEED-ND) مورد پژوهش: محله هاي الغدير، اقتصاد و سرچشمه گرگان
669
سنجش پايداري نظام بهره¬برداري رايج در بخش كشاورزي استان اصفهان و تبيين عوامل موثر بر آن با استفاده از تحليل تركيبي SWOT و ANP
670
سنجش پايداري نواحي روستايي با تاكيد بر عوامل اقتصادي – اجتماعي (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان فلاورجان)
671
سنجش پايگاه اجتماعي زن در جامعه امروز ايران
672
سنجش پتانسيل معدني شدن و شاخص قابليت جذب نيتروژن توسط برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك
673
سنجش پياده سازي استراتژي براساس مدل رقابتي پورتر با رويكرد هزينه نهايي پايين در بيمارستان آتيه همدان
674
سنجش پيامدهاي فضايي ابرپروژه هاي شهري در مقياس محلي و شهري (مورد مطالعه: بزرگ راه طبقاتي صدر تهران)
675
سنجش پيوندهاي فضايي در حوزه مادرشهري تهران جهت تعيين الگوي بهينه سازمان فضايي
676
سنجش تأثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان
677
سنجش تاب آوري باغات در مسير توسعه شهر (نمونه موردي : شهر يزد)
678
سنجش تاب آوري كالبدي و عملكردي در حفاظت از بازار تاريخي تهران
679
سنجش تاب آوري محله هاي تاريخي شهر بوشهر در برابر مخاطرات طبيعي
680
سنجش تاثير ابعاد مديريت كيفيت جامع بر عملكرد سازمان ﴿مطالعه موردي : شركت پالايش نفت شيراز﴾
681
سنجش تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و مديريت دانش بر بهره وري سازماني (مورد مطالعه سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل)
682
سنجش تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و مديريت دانش بر بهره وري سازماني : مورد مطالعه سازمان بنياد شهيد وامورايثارگران استان اردبيل
683
سنجش تاثير استقرار هوش سازماني بر بهبود عملكرد مالي دانشكده تربيت بدني امام علي صفا دشت
684
سنجش تاثير بجاي مانده از اعمال فنون مديريت با نشاط بر افزايش بهره وري كيفيت .خلاقيت . نيروي كار ايراني
685
سنجش تاثير بهبود مديريت در عملكرد زنجيره ي تامين صنعت ساخت با استفاده از شبيه سازي رويدادگسسته
686
سنجش تاثير رهبري اصيل درك شده و توانمندسازي ساختاري بر بدبيني سازماني در كاركنان شركت پارس حنان
687
سنجش تاثير شاخص آمادگي شبكه اي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته برگزيده
688
سنجش تاثير شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين بر رفتار مشتريان تجارت الكترونيكي و قصد خريد آنان در مدل بنگاه با مشتري (B2C) بر اساس مدل فوتياديس و استايلوس (مطالعه موردي: فعاليت‌هاي سامانه اينترنتي ديجي‌كالا در شبكه‌هاي اجتماعي)
689
سنجش تاثير عوامل ريسندگي برلول الياف پنبه به روش وزني اندازه گيري ميانگين طولي الياف
690
سنجش تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان
691
سنجش تاثير ميزان توانمند سازي منابع انساني بر عملكرد كاركنان با استفاده از تكنيك كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي : ادارات كل تعاون منتخب كشور﴾
692
سنجش تاثير نوع كود آلي بر شاخص هاي سينتيكي تجزيه و تخمين سرعت معدني شدن نيتروژن از روي سينتيك توليد دي اكسيد كربن
693
سنجش تاخير در تعويض كانال و بهينه سازي آن در شبكه IPTV به روش pre- joining كانالهاي تلويزيون ، با تكنولوژي انتقال ADSL2+
694
سنجش تجربي استحكام بتن مسلح شده با الياف در برابر انفجار
695
سنجش تحولات فضايي پايتخت هاي نفتي مطالعه موردي كلانشهر تهران
696
سنجش تطبيقي درك ذهني حس مكان به ميدان هاي شهري از ديدگاه شهروندان و برنامه ريزان و طراحان شهري
697
سنجش تفاوتهاي فضايي مولفه¬هاي اجتماعي- اقتصادي و كالبدي سلامت شهري در كلانشهر تهران
698
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس الگوي جين ليدكا با رويكرد سيستمي در بهنوش گچساران
699
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس الگوي نوآوري استراتژي گري هامل در شركت نيرو موتور شيراز.
700
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس مدل گري هامل در سازمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران
701
سنجش تفكر استراتژيك در بين مديران
702
سنجش تفكر استراتژيك در بين مديران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران براساس مدل گلدمن در سال 1931
703
سنجش تفكر استراتژيك در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بر مبناي مدل جين ليدكا
704
سنجش تفكر استراتژيك در فدراسيون فوتبال ايران برمبناي مدل تكميلي دانشكده صنعتي امريكا
705
سنجش تفكر استراتژيك شركت پلي پك با استفاده از الگوي جين ليدكا
706
سنجش تفكر استراتژيك مديران ارشد آموزش و پرورش و بررسي رابطه آن با رضايت شغلي كاركنان )مطالعه موردي: اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي(
707
سنجش تفكراستراتژيك با استفاده ازالگوي جين ليدكا- عناصر تمركزبرهدف وفرصت جويي هوشمندانه درمديران موسسه مالي واعتباري مهر.
708
سنجش تفكراستراتژيك درشركت زرسيم ساوه بااستفاده ازمدل گري هامل
709
سنجش تفكراستراتژيك وارائه راه حل براي پياده سازي آن درديوان محاسبات كشوربراساس مدل جين ليدكا
710
سنجش تمايل شهروندان به مشاركت در تدارك فضاي سبز محلات شهري (نمونه موردي: محله خيرآباد يزد)
711
سنجش تنوع مجمعي از درختان تصميم به كمك تركيب معيارهاي اندازه گيري تنوع و شباهت ساختاري، براي رده بندي جريان داده ها
712
سنجش توان تنظيمي نواحي غير كد گذار ژن هاي پيش برنده مرگ سلولي و نقش احتمالي آنها در درمان بيماري هاي سرطاني با استفاده از واكاوي هاي رايانه اي
713
سنجش توسعه ‌يافتگي مناطق شهري كرمان در بخش مسكن
714
سنجش توسعه فضايي شهر بابلسر با رويكرد توسعه ميان افزا
715
سنجش توسعه يافتگي مناطق شهر خرم آباد با تاكيد بر ميزان رضايت مردم از مبلمان شهري
716
سنجش تيپ شخصيتي معتادين استان قم
717
سنجش ثابت هاي سينتيكي، ضريب دمايي و انرژي فعال سازي آنزيم ال _ آسپاراژيناز در بقاياي گياهي، كودهاي آلي و لاشبرگ هاي جنگلي
718
سنجش جذابيت جاذبه هاي گردش گري و ارزيابي توان رقابتي مقصد هاي گردشگري
719
سنجش حس تعليق استفاده كنندگان ازمحلات شهري﴿نمونه موردي:محله عودلاجان واقع در منطقه 12تهران﴾
720
سنجش حساسيت آنزيم آلكالين فسفاتاز به كادميوم در سطوح مختلف شوري خاك با استفاده از الگوي ED50 و شاخص بازدارندگي
721
سنجش خاطره انگيزي مكان سازي مذهبي با تاكيد بر پروژه بين الحرمين شيراز
722
سنجش خواص برشي و خمشي پارچه‌ هاي بي بافت ترموباندينگ به روش اعمال نيروي متمركز
723
سنجش خواص كششي پارچه‌ هاي بي‌ بافت ترموباندينگ به روش اعمال نيروي متمركز
724
سنجش داروي ضد سرفه دكسترومتورفان در فرايندهاي دارويي (قرص ) به روش الكتروشيميايي
725
سنجش درآلودگي نوتروني ناشي از يك شتابدهنده پزشكي پرتو x ساز با انرژي بالا در ايران
726
سنجش درجه توسعه آموزشي مناطق آموزشي استان يزد
727
سنجش درجه توسعه آموزشي مناطق روستايي استان يزد
728
سنجش درجه توسعه كشاورزي مناطق آموزشي استان يزد
729
سنجش درجه توسعه يافتگي دهستانهاي شهرستان آمل به منظورتعيين اولويت هاي توسعه(بااستفاده ازمدل تاكسونومي)
730
سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خراسان رضوي و جايگاه شهرستان قوچان در بين شهرستان هاي استان
731
سنجش درجه توسعه يافتگي نواحي ايران
732
سنجش دز محيطي يك راكتور گداخت هسته اي با استفاده از روش مونت كارلو
733
سنجش دسترس پذيري به مجموعه تك نگاشت ها ﴿كتاب﴾ در كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
734
سنجش ديجيتالي ارتفاع مايعات ﴿آب﴾
735
سنجش رابطه بين ويژگي هاي شخصي كاركنان و فرايند تسهيم دانش در شركتهاي نرم افزاري براساس مدل پنج عاملي نئو:مطالعه موردي شركت نرم افزاري همكاران سيستم
736
سنجش رابطه عوامل موثر بر ارتقا حضور پذيري زنان در فضاهاي شهري نمونه موردي : ميدان نعل اسبي شهر يزد
737
سنجش راهكارهاي بهبود كيفيت فضاي شهري با رويكرد ارتقاء سرزندگي نمونه موردي محله كوثر قزوين
738
سنجش رتبه زيست پذيري بافت فرسوده در مقايسه با بافت مياني وجديد در شهر اروميه
739
سنجش رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور
740
سنجش رضايت مشتري از كيفيت خدمات (براساس مدل سروكوال ) در سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح
741
سنجش رضايت مشتري از نحوه ارائه خدمات شركت هاي مخابراتي ايرانسل و همراه اول در دانشگاه پيام نور بجنورد
742
سنجش رضايت مشتريان شركت آب و فاضلاب مشهد با رويكرد حفاظت از منابع آبهاي زيرزميني
743
سنجش رضايت مندي الكترونيك كار بران از سامانه گلستان دانشگاه پيامنور براساس مدل كوال-مطالعه موردي دانشگاه پيامنور شيراز
744
سنجش رضايتمندي پذيرندگان از عملكرد پايانه هاي فروش (POS) شبكه هاي بانكي با استفاده از مدل سروكوال
745
سنجش رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري در حوزه خدمات شهري نمونه موردي : شهرشوش
746
سنجش رضايتمندي گردشگران از گرافيك محيطي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان )
747
سنجش رضايتمندي مشتريان از كيفيت خدمات پس از فروش و نقش آن در ميزان وفاداري براساس مدل ACSI
748
سنجش رفتار شهروندي سازماني در شهرداري هاي شرق استان مازندران
749
سنجش روند توليدنيتروژن آلي محلول در خاك هاي تيمار شده با بقاياي گياهي لگوم با استفاده از روش استنفورد و اسميت
750
سنجش زيست پذيري در بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: شهر دهدشت
751
سنجش زيستي اثر علفكش دي كلروآنيلين بر جوامع پريفيتون در نهرهاي مصنوعي و ارزيابي كيفيت آب رودخانه قره سو با استفاده از نسبت كاماروس به فيزا
752
سنجش سرانه مطالعه شهر اصفهان
753
سنجش سرمايه اجتماعي ميان گروهي (مورد مطالعه : دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز)
754
سنجش سطح آسايش حرارتي و ارزيابي نقش آن در چگونگي استفاده شهروندان از فضاي شهري ( نمونه موردي : پارك دانشجو )
755
سنجش سطح آمادگي تجارت الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر اصفهان به منظور طراحي يك مدل
756
سنجش سطح بلوغ سيستم هزينه هاي كيفيت در سازمان از طريق ارائه مدل معادلات ساختاري
757
سنجش سطح تعالي سازماني شهرداري شيراز با استفاده ازمدل الماس تعالي
758
سنجش سطح توسعه يافتگي روستايي ورابطه ي آن با مولفه هاي مكاني -فضايي (مطالعه موردي ك بخش مركزي شهرستان كوهدشت -استان لرستان )
759
سنجش سطح سواد رايانه اي كارمندان كتابخانه هاي تحت پوشش شهرداري اصفهان
760
سنجش سطح قابليت هاي يادگيري سازماني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
761
سنجش سطح همسويي بين استراتژي هاي كسب و كار و استراتژي هاي فناوري اطلاعات درشركت سايپا ديزل بر اساس مدل لوفتمن
762
سنجش سطوح توسعه نواحي روستائي استان كرمانشاه بااستفاده از تكنيك AHP در محيط GIS
763
سنجش سطوح توسعه يافتگي كشاورزي دهستان قراتوره ، شهرستان ديواندره
764
سنجش سلامت ذهن در بين دانش آمزان دوره متوسطه شهر بهشهر
765
سنجش سواد اقتصادي و تاثير آن به همراه عوامل جمعيت شناختي بر انتظارات تورمي افراد (مطالعه موردي : دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان)
766
سنجش سواد سلامت اختصاصي، عملكردي و عمومي وتعيين رابطه آنها در زنان تحت مراقبت پيش از بارداري در مراكز سلامت جامعه شهر اصفهان
767
سنجش سواد مالي و عوامل مؤثر بر آن درميان دانش آموزان مقطع متوسطه اول (مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)
768
سنجش سيستم ترافيك خودپستچيگري
769
سنجش شاخص هاي ذهني مؤثر بر ارتقاء قابليت پياده مداري. نمونه موردي محدوده باغ ملي، منطقه 12 شهرداري تهران
770
سنجش شاخص هاي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر حاجي آباد
771
سنجش شاخص‌ هاي مسكن سالم در شهر مباركه
772
سنجش شاخص‌هاي سلامتي در سطح محله سفلي در منطقه 15 شهرداري اصفهان (خوراسگان)
773
سنجش طيف پوياي مبتني بر تبديل موجك
774
سنجش طيف مشاركتي امن بر اساس بازي ائتلافي در شبكه هاي راديوشناختي چندكاناله
775
سنجش ظرفيت باز توسعه اراضي قهوه اي (نمونه موردي : اراضي صنعتي - كارگاهي شهر يزد)
776
سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري ناحيه تاريخي شهر يزد
777
سنجش ظرفيت هاي تاب آوري در پهنه هاي ناكارآمد شهري ( مورد پژوهي: منطقه سه شهر اصفهان )
778
سنجش ظرفيت هاي خوداشتغالي روستاهاي شهرستان ارسنجان
779
سنجش ظرفيت هاي گردشگري در توسعه شهر جديد پرند
780
سنجش ظرفيت يادگيري سازماني در اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر
781
سنجش عزت نفس دانشجويان زن متاهل وغيرمتاهل دانشگاه ژيام نور فارسان
782
سنجش علمي راهكارهاي رفع وحشت صحنه¬اي بازيگردرسيستم¬ها و متدهاي بازيگري با تكيه بر آرا فرويد و نظريات روان درماني اگزيستانسيال
783
سنجش عملكرد بانكداري الكترونيكي واحدهاي بانك و ارائه مدل بهينه به كمك تحليل پوششي داده ها: مورد مطالعه شعب منتخب بانك ملي ايران
784
سنجش عملكرد تجارت الكترونيك در واحدهاي توليدي استان گلستان
785
سنجش عملكرد دانشگاه غير انتفاعي امام جواد (ع ) يزد و ارائه راهكارهايي براي بهبود بهره وري
786
سنجش عملكرد دفاتر تسهيلگري با تأكيد بر مشاركت مردمي ؛ نمونه موردي : دفتر تسهيلگري عودلاجان
787
سنجش عملكرد دوره‌ي سوم شوراي اسلامي شهر اصفهان در انطباق با حكمروايي خوب شهري
788
سنجش عملكرد سازمانهاي توليدي با رويكرد كارت امتيازي متوازن به همراه مطالعه موردي
789
سنجش عملكرد سيستم مديريت كيفيت شركت توزيع نيروي برق استان فارس بر اساس ايزو10014
790
سنجش عملكرد سيستم مديريت كيفيت شركت توزيع نيروي برق استان فارس بر اساس ايزو10014
791
سنجش عملكرد علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد بر اساس شاخص هاي علم سنجي
792
سنجش عملكرد مديريت شهري با تاكيد بر شاخص هاي حكمروايي خوب شهري ﴿نمونه موردي : شهر يزد﴾
793
سنجش عناصر تفكر استراتژيك بر اساس مدل وفا غفاريان
794
سنجش عوامل اجتماعي موثر بر تقديرگرايي در بين دانشجويان مهرگان محلات
795
سنجش عوامل تاثير گذار بررضايت مشتريان از تسهيلات بانكي در صندوق قرض الحسنه وليعصر بابل
796
سنجش عوامل شكل دهنده سيماي شهرهاي جديد از ديد ساكنان نمونه موردي محدوده فاز سه شهر جديد انديشه
797
سنجش عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر گرايش بانوان به ورزش
798
سنجش عوامل كالبدي موثر بر طراحي فضاهاي شهري دوستدار سالمندان نمونه موردي: مقايسه تطبيقي ميدان نقش جهان و ميدان امام علي اصفهان
799
سنجش عوامل مؤثر بر پذيرش كتاب الكترونيك توسط دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذيرش فناوري 3
800
سنجش عوامل موثر بر توسعه نيافتگي فرهنگي شهر سقز
801
سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در صنعت بانكداري خصوصي با استفاده از مدل سلسله مراتب تحليلي )AHP(، (مطالعه موردي :بانك خصوصي پاسارگاد شعب شهر اصفهان ).
802
سنجش عوامل موثر در بين دانشجويان پيام نور محلات
803
سنجش عوامل موثر در كارآمدي سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت بحران(مطالعه موردي جمعيت هلال احمر مركز)
804
سنجش غلظت فلزات سنگين (جيوه، مس و منگنز) در بافت خوراكي ماهي سوف خزر (Sander lucioperca) و كپور معمولي (CYPRINUS CARPIO) و ارزيابي ريسك غذايي ناشي از مصرف آنها در تالاب بين المللي ميانكاله
805
سنجش فازي دينداري , the fuzzy evaluation of religiosity
806
سنجش فاكتورهاي موثرِ فناوري سيستم¬هاي هوشمند ترافيكي در تغيير رفتاررانندگان و ميزان تخلفات رانندگي حادثه ساز (مطالعه موردي: سيستم هوشمند كنترل ترافيك شهرتهران)
807
سنجش فرم شهري با تاكيد بر ارتباط بين الگوي توزيع كاربري و تراكم به روش MXI و SPACEMATRIX ( نمونه مطالعاتي: بافت مياني و جديد اصفهان)
808
سنجش فشرده و نمايش تنك سيگنال براساس تفكيك پذيري بالا
809
سنجش فعاليت آنتي اكسيداني برخي از گياهان محلي دارويي با استفاده از تشكيل نانو ذرات نقره
810
سنجش فعاليت آنزيم ال - گلوتاميتاز دربقاياي گياهي، لاشبرگ هاي جنگلي و كودهاي آلي
811
سنجش قابليت توسعه اراضي در بافت هاي فرسوده روستاشهري نمونه موردي محله مهرپادين مهريز
812
سنجش قابليت‌هاي گردشگري شهرستان مريوان و ارائه راهبردهاي برتر
813
سنجش كارآفريني سازماني كاركنان اداري آموزش و پرورش استان مازندران براساس مدل 7s مكنزي
814
سنجش كارآمدي متدهاي غير ايراني گيتار كلاسيك متناسب با زمينه هاي موجود فرهنگي
815
سنجش كارآيي بيروني بخش هاي بيمارستان اميرالمومنين ﴿ع﴾ تامين اجتماعي شهر اهواز در كسب رضايت بيماران، با رويكرد تلفيقي DEA/ SERVQUAL
816
سنجش كارايي استان هاي جنوبي كشور ايران در دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني﴿HDI)با استفاده از روش پوششي داده ها(DEA)
817
سنجش كارايي تكنيكي شركتهاي توزيع برق ايران با استفاده از روش DEA
818
سنجش كارايي روش بيوفلوتاسيون و بيوفلوكولاسيون در جداسازي كاني باريت
819
سنجش كارايي عملكردي فرودگاههاي ايران بر پايه مدلهاي تصميمگيري چندمعياره
820
سنجش كارت امتيازي متوازن دربانك صادرات شهرستان بيرجند
821
سنجش كرنش، اصول و معيارها و كارويژه هاي آن ها
822
سنجش كمي و نيمه كمي بيان ژن‌هاي EpCAM و c-Myc در بيماران مبتلا به سرطان پستان توسط روش‌هاي Real Time PCR و PCR تمايزي
823
سنجش كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي رشته مهندسي نساجي دانشگاه يزد براساس مدل كانو
824
سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي و ارائه راهكارارتقاي خدمات الكترونيكي شرك ت هاي پستي با رويكرد تركيبي تحليل سلسله مراتبي فازي و تاپسيس ( مورد كاوي :شركت پست جمهوري اسلامي ايران )
825
سنجش كيفيت خدمات با رويكرد تلفيقي كانو و نظريه مجموعه راف در مدل گسترش عملكرد كيفيت (مورد پژوهش : بانك صادرات بندر ديلم)
826
سنجش كيفيت خدمات بانك صادرات در مدل سروكوال
827
سنجش كيفيت خدمات بيمارستان هاي منتخب استان يزد با استفاده از مدل servqual
828
سنجش كيفيت خدمات بيمارستان هاي منتخب استان يزد با استفاده از مدل servqual
829
سنجش كيفيت خدمات پس از فروش شركت ماموت ديزل با استفاده از مقياس سروكوال
830
سنجش كيفيت خدمات دانشكده‌هاي دانشگاه يزد با رويكرد تركيبي گسترش كيفيت عملكرد و تحليل پوششي داده‌ها
831
سنجش كيفيت خدمات در بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي : شعب بانك صادرات مركز يزد)
832
سنجش كيفيت خدمات در دستگاههاي اجرايي با استفاده از مدل سروكوال ﴿ مطالعه موردي سازمان جهاد كشاورزي و صنايع و معادن استان يزد ﴾
833
سنجش كيفيت خدمات در صنعت رستورانداري شهر مشهد با استفاده از الگوي داينسرو
834
سنجش كيفيت خدمات در صنعت هتل داري با رويكرد تصميم گيري چند معياره
835
سنجش كيفيت خدمات سازمان جهادكشاورزي استان قم در سال 1392 با مدل سروكوال
836
سنجش كيفيت روغن ترانسفورماتور HV به روش طيف سنجي پلاسمايي القايي ليزري (LIPS) و طيف سنجي فلورسانسي القايي ليزري(LIF)
837
سنجش كيفيت زندگي در بافت هاي مركزي شهر اصفهان، از طريق فرا تحليل شاخص هاي موثر بر آن (نمونه موردي: بافت شرقي ميدان نقش جهان)
838
سنجش كيفيت زندگي در شهر كرمان
839
سنجش كيفيت زندگي در شهرهاي جديد نمونه موردي : شهر جديد صدرا
840
سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان گميشان
841
سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان گميشان
842
سنجش كيفيت زندگي منطقه‌اي در فضاهاي ديني مورد مطالعاتي: محور نجف به كربلا
843
سنجش كيفيت محيط شهري با تاكيد بر قابليت پياده محوري (نمونه موردي :هسته مركزي شهر قائم شهر)
844
سنجش كيفيت محيط شهري مطالعه موردي : شهر قروه
845
سنجش كيفيت محيطي شهر جديد صدرا
846
سنجش كيفيت محيطي محلات شهري با تاكيد بر توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: محله عليقلي آقا اصفهان﴾
847
سنجش كيفيت مسكن در سطح محلات شهر درگز با تأكيد بر نظر ساكنين
848
سنجش كيفيت مسكن در سطح محلات شهر درگز با تاكيد بر نظر ساكنين
849
سنجش گرايش دانشجويان نسبت به سيگار و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر آن
850
سنجش گرايش كودكان به رنگها و كاربرد آن در محيط آموزشي
851
سنجش گرايش و اشتغال خارج از محيط خانه در بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور بوشهر
852
سنجش گرايش و پايبندي نوجوانان و جوانان دانش آموز نسبت به نماز در دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 4 تهران
853
سنجش گونه هاي بيولوژيكي ﴿ دوپامين، آسكوربيك اسيد و ... ﴾ با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات فلزي
854
سنجش مديريت ارتباط با مشتري در بانك صادرات ايران از نظر مشتريان (سرپرستي غرب استان تهران )
855
سنجش مزاياي نسبي توليدات صنايع پايين دستي پتروشيمي و اولويت بندي محصولات در راستاي توسعه صادرات صنعتي كشور
856
سنجش مشخصات كابل هاي توليدي كارخانه توليد كابل مخابراتي شركت مخابرات اردبيل
857
سنجش مطلوبيت محيطي در شهر جديد انديشه از منظر زنان
858
سنجش مولفه هاي آسايش بصري درمنظرشهري باتاكيد برارتقاء كيفيت فضاهاي شهري نمونه موردي: خيابان بهشتي كرج
859
سنجش مولفه هاي اخلاق كار ازديدگاه نهج البلاغه درسازمان جهادكشاورزي استان قم
860
سنجش ميزان آكريل آميد در نان سنگك و بررسي اثر دما و زمان پخت بر توليد آن
861
سنجش ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهرستان هاي غرب استان گيلان از بيماري هاي التهابي اطراف ايمپلنت هاي دنداني و درمان آن
862
سنجش ميزان آلودگي امواج راديويي آنتن هاي BTS در مناطق مختلف شهر گتوند
863
سنجش ميزان آمادگي پست بانك براي اجراي برنامÞ جانشين پروري.
864
سنجش ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي استان مازندران دربخش درمان براي استقرار مديريت دانش با استفاده از مدل وينگ و پراساك
865
سنجش ميزان آمادگي سازمان در به اشتراك گذاري دانش با استفاده از نرم افزارهاي اجتماعي
866
سنجش ميزان آمادگي سازمان هاي دانش پايه از لحاظ وجود زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي موفق مديريت دانش، مطالعه موردي شركت هاي توليدي خودرو شامل بهمن خودرو، زامياد، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو
867
سنجش ميزان اثر بخشي طرح كارورزي در توانمند سازي بخش كشاورزي در خراسان جنوبي
868
سنجش ميزان اثر بخشي طرح كارورزي در توانمند سازي بخش كشاورزي در خراسان جنوبي
869
سنجش ميزان اثربخشي به اشتراك گذاري اطلاعات در بهبود فرآيند زنجيره تأمين صنايع پتروشيمي كشور (مورد مطالعه: بخش تأمين خوراك محصولات ثانويه صنعت پتروشيمي)
870
سنجش ميزان اثربخشي خدمات واگذار شده بهزيستي به بخش خصوصي در قالب اصل 44 قانون اساسي
871
سنجش ميزان اثرگذاري نظام استانداردسازي ملي در ارزش افزايي زنجيره تأمين
872
سنجش ميزان اضطراب اجتماعي بين دانشجويان مذكر ومونث دانشگاه آزاد قم
873
سنجش ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان.
874
سنجش ميزان اعتماد اجتماعي نسبت به روحانيت و عوامل موثر بر آن ﴿مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان﴾
875
سنجش ميزان اعتماد بيماران به پزشك و عوامل موثر برآن﴿مطالعه موردي بيمارستان قلب جوادالائمه مشهد﴾
876
سنجش ميزان اعتماد مردم تهران نسبت به اجراي طرح مسكن مهر
877
سنجش ميزان افسردگي افراد ديابتيك در مقايسه با افراد عادي استان قم
878
سنجش ميزان انطباق داده هاي كمي بازار بورس تهران بر برخي قوانين فيزيك اقتصاد
879
سنجش ميزان انگيزش مديران پروژه در طول اجراي پروژه و ايجاد توازن و تعادل ميان انگيزش مديران و ريسك در پروژه
880
سنجش ميزان ايمني و امنيت فضاهاي بازي كودكان در جهت ارتقا فضاهاي شهري (مطالعه موردي: بوستان كودك شهر اصفهان)
881
سنجش ميزان باقي مانده ي آفت كش هاي آبامكتين و دي كلرووس در خيار گلخانه اي
882
سنجش ميزان باقيمانده‌ي آفت‌كش‌هاي آميتراز و كلرپيريفوس در مغز پسته
883
سنجش ميزان برخورداري گروه هاي ايثارگري از حقوق شهروندي﴿با تاكيد برمناسب محيط شهري﴾و تاثير بر مشاركت اجتماعي ﴿مورد مطالعه:شهر مشهد﴾
884
سنجش ميزان برخي از اسيدهاي پرب امگا 3 و امگا 6 در انواعي از ارده با روش كروماتوگرافي گازي
885
سنجش ميزان بهره مندي ازشاخص هاي سلامت اجتماعي جوانان18تا30ساله شهرستان قاين وعوامل مؤثر برآن
886
سنجش ميزان بهره وري پس از بكارگيري فناوري اطلاعات در شركت برق شهرستان قاين
887
سنجش ميزان بهره وري واحدهاي فضاي سبز شهرداري هاي استان گيلان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها
888
سنجش ميزان بي تفاوتي كاركنان و تاثير آن بر اثربخشي سازماني(مديريت توزيع برق كاشان)
889
سنجش ميزان بي رنگ شدن كروسين استخراج شده از زعفران ايراني براي ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيدان
890
سنجش ميزان بيگانگي دانشجويان رشته علوم اجتماعي
891
سنجش ميزان بيگانگي دانشجويان مرد رشته معماري دانشگاه آزاد اسلامي مركز بهشهر
892
سنجش ميزان پايداري نظام بهرهبرداري خانوادگي وتعيين عوامل بازدارنده وپيش برنده آن در روستاي خانم آباد شهرستان كرمانشاه
893
سنجش ميزان تأثير گذاري فرهنگ يادگيري سازماني ادراك شده بر معنويت در محيط كار از طريق رفتارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: كاركنان ادارات امور مالياتي استان گيلان)
894
سنجش ميزان تاثير آموزش عالي بر ايجاد قصد كارآفريني (مطالعه موردي: دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه علم و صنعت)
895
سنجش ميزان تاثير اعتماد و ريسك افراد در پذيرش راي گيري مبتني بر تلفن همراه با استفاده از سيستم فازي (مورد كاوي: نظرسنجي برنامه هاي تلويزيوني ).
896
سنجش ميزان تاثير فرسودگي شغلي كاركنان باتوجه به نقش متغير تعديلگر خودمختاري بر مشتري مداري (مطالعه موردي: شعب بانك ملت شهرستان مشهد)
897
سنجش ميزان تاثير يادگيري سازماني بر بهره وري نيروي انساني به روش معادلات ساختاري (مطالعه موردي : شركتهاي مستقر در پارك علم و فناوري يزد)
898
سنجش ميزان تاثيرگذاري فرهنگ يادگيري سازماني ادراك شده بر معنويت در محيط كار از طريق رفتارهاي تسهيم دانش(مورد مطالعه: كاركنان ادارات امور مالياتي استان گيلان)
899
سنجش ميزان تحقق طرح هاي توسعه شهري (طرح جامع شهر بيجار)
900
سنجش ميزان تطابق محورهاي مناسب‌سازي شده با ويژگي‌هاي جسمي‌توان‌خواهان شهر اصفهان در راستاي الگوي طراحي شهري نيازمبنا
901
سنجش ميزان تعارض نقش هاي زنان متاهل شاغل و عوامل اجنماعي موثر بر آن در بيمارستان هاي دولتي مشهد در سال 1392
902
سنجش ميزان تغيير بيان ژن هاي موثر در توليد آلكالوئيدهاي دارويي گياه پروانش در واكنش به فيتوهورمون ها از طريق Real Time pcR
903
سنجش ميزان توسعه صنعتي در مناطق آموزشي استان يزد با تاكيد بر روش آناليز تاكسونومي عددي
904
سنجش ميزان توسعه يافتگي دهستا ن ها ﴿نمونه موردي دهستانهاي بخش مركزي شهرستان بستان اباد بين دوره هاي سرشماري 1375-1385و1390
905
سنجش ميزان جوامع روستائي استان اردبيل از عملكرد دفاترICT روستائي
906
سنجش ميزان حاكميت استراتژي مديريت استعداد و تاثير آن بر عملكرد سازماني:يك سازمان نظامي
907
سنجش ميزان حركت بومي سازي علوم انساني در ايران: مطالعۀ موردي تحليل استنادي مقالات حوزۀ علوم سياسي در بازۀ زماني 1389-1393
908
سنجش ميزان خوانده شدن مقاله‌هاي حوزه پرستاري در مندلي: يك مطالعه آلتمتريكس
909
سنجش ميزان رؤيت پذيري نشريات علمي ايراني در پايگاه هاي اطلاعاتي
910
سنجش ميزان رادون و راديوم در منابع آبي آبادان , measurment of radon and radium concentration in water sources of abadan region
911
سنجش ميزان رادون وراديوم در منابع ابي ابادان
912
سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع از كيفيت خدمات شبكه هاي دامپزشكي استان همدان
913
سنجش ميزان رضايت خانواده هاي شهدا و ايثارگران از
914
سنجش ميزان رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي سازمان انرژي اتمي ايران
915
سنجش ميزان رضايت مندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر از تحصيل در سال 92/1391 و عوامل موثر بر آن
916
سنجش ميزان رضايت مندي شهروندان از اجراي پروژه هاي زيربنايي در شهر ايذه
917
سنجش ميزان رضايتمندي از شاخص هاي مسكن پايدار روستايي
918
سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از اساتيد رشته مديريت
919
سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر از تحصيل
920
سنجش ميزان رضايتمندي ساكنان نسل دوم شهرهاي جديد (مسكن مهر) شهرستان شوش دانيال (ع)
921
سنجش ميزان رضايتمندي ساكنان نسل دوم شهرهاي جديد﴿ مسكن مهر ﴾ شهرستان شوش دانيال ﴿ع﴾
922
سنجش ميزان رضايتمندي سكونتي در محله ي شيخ هادي در ارتباط با تحولات و تغيير نقش بافتهاي پيرامون محور انقلاب
923
سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط مسكوني در سكونتگاهاي غير رسمي(بابل)
924
سنجش ميزان سواد رسانه اي معلمان شهر قاين
925
سنجش ميزان سواد زيست محيطي معلمان مدارس ابتدايي همدان
926
سنجش ميزان فردگرايي در ميان كاركنان ادارات دولتي شهرستان نكاء
927
سنجش ميزان فرسودگي شغلي و ابعاد آن ﴿جسماني،عاطفي و نگرشي) در كاركنان يك شركت توليدي صنعتي
928
سنجش ميزان فلزات سمي در آبهاي سواحل خليج فارس
929
سنجش ميزان قدرت تصميم گيري زنان در خانواده و عوامل موثر بر آن , the study of the measure of women decision-making power in the family and it s influencing factors
930
سنجش ميزان كاربري فناوري اطلاعات و تاثير آن در بهبود كيفيت داده هاي بازار كار
931
سنجش ميزان كيفيت زندگي شهري در شهر كنگان – استان بوشهر
932
سنجش ميزان كيفيت زندگي شهري در شهر كنگان- استان بوشهر
933
سنجش ميزان كيفيت زندگي و راهكارهاي ارتقاي آن با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ﴿نمونه موردي : محله شيخداد يزد﴾
934
سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي و بررسي برخي از عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اروميه در سال تحصيلي 88-1387
935
سنجش ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي و بررسي عوامل اجتماعي موثر برآن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كازرون در سال تحصيلي 89-1388
936
سنجش ميزان مشاركت ذينفعان و ذي نفوذان در راهبرد توسعه شهري ﴿نمونه موردي: منطقه 22 شهرداري تهران﴾
937
سنجش ميزان مشاركت سياسي دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور واحد بهشهر در سال تحصيلي 87-86 و عوامل موثر بر آن
938
سنجش ميزان مشاركت مردمي در فاز يك پروژه نواب نمونه مورد مطالعه : محله سلسبيل شمالي
939
سنجش ميزان هويت فرهنگي نوجوانان (مطالعه موردي؛ دانش‌آموزان دختر پاية هشتم شهرستان پرديس)
940
سنجش نابرابري در توزيع منابع انساني و فيزيكي بخش سلامت و بررسي روند آن با استفاده از دو شاخص ضريب جيني و عدم تشابه در استان البرز ؛ 1392-1386
941
سنجش نابرابري در توزيع منابع انساني و فيزيكي بخش سلامت و بررسي روند آن با استفاده از دو شاخص ضريب جيني و عدم تشابه در استان البرز ؛ 1392-1386
942
سنجش نسبت گستره‌هاي رنگي كاشي‌هاي معرق مدرسه غياثيه خرگرد قوام الدين شيرازي
943
سنجش نسبت مباني فكري داعش و فِرق اهل سنّت با تمركز بر مسأله خشونت
944
سنجش نقش مطالبات سررسيد گذشته در سودآوري بانك ملت
945
سنجش نقش مطالبات سررسيد گذشته در سودآوري بانك ملت
946
سنجش نقش ميانجي اعتماد در رابطه بين كيفيت خدمات ادراك شده از دولت الكترونيك و تمايل به استفاده مستمر از خدمات دولت الكترونيك بين شهروندان رشت
947
سنجش نقش ميانجي اعتماد در رابطه بين كيفيت خدمات ادراك شده از دولت الكترونيك و تمايل به استفاده مستمر از خدمات دولت الكترونيك(بين شهروندان رشت)
948
سنجش نگرش اقتصادي مديران ﴿اعضاي شبكه تصميم گيري﴾بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد در طي سال 93
949
سنجش نگرش جامعه ميزبان ازاثرات وپيامدهاي زيست محيطي گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد )
950
سنجش نگرش جوانان به آموزش اخلاق و حقوق شهروندي با تاكيد بر تعامل آن با تحقق شاخص هاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي : شهر تالش )
951
سنجش نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
952
سنجش نگرش دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر بوشهر نسبت به تحصيلات دانشگاهي وعوامل اجتماعي موثر بر آن
953
سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرضا و سميرم نسبت به ارزش دوستي
954
سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه هاي فردوسي مشهد نسبت به تشكل هاي دانشجويي و نهاد هاي فرهنگي دانشگاه و عوامل موثر بر آن
955
سنجش نگرش دانشجويان رشته محيط زيست دانشگاه هاي ايران نسبت به تحصيل در رشته خود
956
سنجش نگرش دانشجويان سميرم و دهاقان نسبت به اجتماع
957
سنجش نگرش دبيران مقطع راهنمايي و متوسطه نسبت به خلاقيت و نوآوري آموزشي در سطح منطقه تبادكان مشهد سال تحصيلي 88-87 , a study of teacher s attitude toward creativity and innovation in TABADKAN state )college and high school. MASHHAD.7831-88(
958
سنجش نگرش روستائيان شهرستان كرمانشاه نسبت به خانه هاي بهداشت
959
سنجش نگرش روستاييان شهرستان كرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي و عوامل موثر بر اين نگرش
960
سنجش نگرش زنان بهشهر نسبت به برنامه هاي تنظيم خانواده و عوامل موثر بر آن
961
سنجش نگرش زنان دهاقان در مورد كنترل جمعيت و عوامل مؤثر بر آن
962
سنجش نگرش زنان يزد نسبت به آپارتمان نشيني
963
سنجش نگرش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي
964
سنجش نگرش گردشگران درباره عوامل م وثر بر ميزان جذب توريست (مطالعه موردي استان گلستان )
965
سنجش نگرش متأهلين(زن ومرد)شهرستان لنگرود نسبت به همسان گزيني(همسان همسري)
966
سنجش نگرش مصرف كنندگان در مقابل كالاهاي معيوب
967
سنجش نگرش نوجوانان به تاثير طبقه اجتماعي خانواده ها بربزهكاري نوجوانان خمين
968
سنجش نگرش ها وديد گاه هاي دانشجويان شاهد اصفهان در خصوص ارزش ها
969
سنجش نگرش هاي سازماني بر اساس الگوي جامع منابع انساني استاندارد 34000 به منظور بهينه سازي مدل شايستگي كاركنان فولاد مباركه اصفهان
970
سنجش نگرش وميزانرعايت مديريت زمان در پرسنل پرستاري بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتخب شهر يزد در سال 1390
971
سنجش نگرش وميزانرعايت مديريت زمان در پرسنل پرستاري بيمارستانهاي دولتي وخصوصي منتخب شهر يزد در سال 1390
972
سنجش نياز هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان ابتدايي شهرستان گرگان
973
سنجش نيازهاي آموزشي كارشناسان حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش شاغل در رسته فرعي امور تخصصي آموزشي و فرهنگي
974
سنجش هزينه هاي اقتصادي رفتارهاي مخرب محيط ريست با تاكيد بر آلودگي هوا
975
سنجش همزمان الكتروكاتاليستي نور آدرنالين و آسكوربيك اسيد در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانومواد و يك حد واسط انتقال الكترون مناسب
976
سنجش هوش عاطفي مديران پرستاري و بررسي رابطه آن با سبك رهبري ( مطالعه تطبيقي بيمارستانهاي خصوصي ودولتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي )
977
سنجش هوشمند(smart metering﴾:بررسي تكنولوژي ها و تجارب پياده سازي در كشورها
978
سنجش و ارزشيابي سلامت عمومي و ويژگي هاي شخصيتي و سخت رويي زنان در حال طلاق ، مطلقه متاهل شهر تهران
979
سنجش و ارزيابي پايداري اجتماعي ﴿نمونه موردي: محلات شهر مشهد﴾
980
سنجش و ارزيابي پايداري محله هاي شهري با تأكيد بر انگاشت كيفيت زندگي
981
سنجش و ارزيابي تاب‌آوري محله‌هاي شهري در برابر زلزله (مورد پژوهي شهر قائن)
982
سنجش و ارزيابي قابليت پياده مداري محله تختي تهران و تدوين الگوي بهينه پياده مدار محلي با كمك اصول برنامه ريزي باهمستان ها
983
سنجش و ارزيابي كيفيت شاخص هاي زندگي شهري در شهر اسلامشهر (مطالعه موردي شهرك قائميه)
984
سنجش و ارزيابي كيفيت طراحي كالبدي بافت فرسوده شهري بافت فرسوده ش
985
سنجش و ارزيابي كيفيت فضاهاي شهري در شهرهاي متوسط، نمونه موردي شهر مهاباد
986
سنجش و ارزيابي نظر جوانان در مورد وسيقي با تاكيد بر موسيقي سنتي
987
سنجش و ارزيابي نقش ارتباطات مجازي در نظام روابط بين شهري ايران
988
سنجش و ارزيابي وضعيت شاخص هاي شهر خلاق )مطالعه موردي: شهر بوشهر(
989
سنجش و اندازه گيري همزمان كاتيون هاي روي، كادميم ، سرب و مس به روش ولتامتري عاريسازي آندي)ASV( در گياه گزنه )nettle plant( iamium album L. , simultaneous determination of zn)II(, cd)II(, pb)II(uu cu)II( in the iamium album l.)nettle plant( by anodic stripping voltammetry )ASV( method
990
سنجش و بررسي مصرف آب در بخش‌هاي اقتصادي ايران و استان يزد
991
سنجش و تحليل بهره وري راه آهن جمهوري اسلامي ايران با رويكردAHP
992
سنجش و تحليل جذابيت صنعت لايرويي در ايران با رويكرد پنج نيروي رقابتي پورتر
993
سنجش و تحليل ميزان زيست‎پذيري سكونتگاه هاي روستايي(مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان مريوان)
994
سنجش و تعيين موقعيت يابي استراتژيك شركت سحر همدان در صنعت مواد غذايي
995
سنجش و تعيين موقعيت يابي استراتژيك شركت سحرهمدان در صنعت مواد غذايي
996
سنجش و رتبه‌بندي سطح رقابت‌پذيري بخش گردشگري در كشورهاي منطقه سند چشم انداز
997
سنجش و طبقه¬بندي تامين¬كنندگان قطعات خودرو با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي:شركت ايران خودرو)
998
سنجش و مدلسازي توسعه پايدار حمل و نقل در سطح ملي
999
سنجش و مقايسه افسردگي در بين كودكان عادي مقطع ابتدايي و پرورشگاهي شهر گنبد
1000
سنجش و مقايسه شاخص هاي سلامت سازماني :مورد مطالعه﴿دبيرستان هاي دولتي شهرستان هاي سرايان و فردوس﴾
بازگشت