<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي جديد Co-Mo بر پايه استخوان كلسينه و استخوان و چوب پيروليز شده و استفاده از آن ها در واكنش گوگرد زدايي كاهشي از خوراك هاي نفتي
2
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي حاوي پالاديم، مس، موليبدن و واناديم
3
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي حاوي فلزات روي، كبالت، مس و منگنز تثبيت شده بر بستر هيدروكسي آپاتيت با استفاده از تكنيك هاي مختلف و بررسي رفتار كاتاليستي آنها در اكسايش تك مرحله اي n- هگزان، سيكلوهگزان و سيكلوهگزانول به آديپيك اسيد
4
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي مغناطيسي پوشش دار شده و حلال اتكتيك كولين كلرايد - زينك كلرايد و كاربرد آنها در سنتز چند جزئي هتروسيكل ها و بررسي نظري انتقال پروتون درون و بين مولكولي در سلنوباربيتوريك اسيد و فسفين اكسيدها
5
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هتروژن با استفاده از كمپلكس تثبيت شده ي كبالت و بررسي كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
6
سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هتروژن نقره - پالاديم تثبيت شده بر روي بستر اكسيد روي و بررسي كاربرد آن در واكنش كاهش پارا نيتروفنول
7
سنتز و شناسايي نانو كادميم (II) اكسيد با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني جديد سنتز شده متشكل از ليگاند كوئينو كسالين
8
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت CuO-CeO2/SiO2-TiO2 و بررسي كاربرد آن در اكسايش كربن مونوكسيد
9
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت Ni / KH550 و كاربرد آن در اندازه گيري الكتروشيميايي گلوكز به روش ولتامتري پالس تفاضلي
10
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت اكسيد گرافن عامل دار شده با گروههاي آلي داراي پايانه هاي اكسيژن و گوگرد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت داراي كئورديناسيون مناسب براي حذف جيوه از اب هاي آلوده
11
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت بيسموت وانادات-اكسيد منگنز (2 و 3)-پورفيرين و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزگري آن تحت تابش نور مريي
12
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات تهيه شده با امواج فراصوت
13
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت جديد بر پايه ي پلي آنيلين
14
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت رساناي الكتريكي كوپليمر پيوندي پلي استايرن بر روي پلي پيرول با روشهاي پليمريزاسيون الكترو شيميايي و پليمريزاسيون راديكالي كنترل شده
15
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت فريت نوعM / پرليت و بررسي امكان جذب ريز موج
16
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت كوپليمر پيوندي متيل متاكريلات بر روي پلي(استايرن-متيل استايرن)
17
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت گرافن دوپه شده با الژينات و بررسي خاصيت فوتومغناطيسي آن در از بين بردن رنگدانه ها
18
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت مغناطيسي Fe3O4 /كربوكسي متيل سلولز و بررسي فرآيند جذب سطحي يونهاي فلزات سنگين سرب و كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از آن
19
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي آهن-منگنز اكسيد به روش هاي سل-ژل، هم رسوبي، آب حرارتي و احتراق اوره، بررسي تأثير روش سنتز، نوع پيش-ماده، نسبت پيش ماده و دماي عمليات حرارتي در خواص و كاربرد آنها در تخريب رنگ هاي نساجي
20
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي بر پايه پليمر طبيعي سلولز/نانوذرات نقره و آهن اكسيد و بررسي كاربرد-هاي كاتاليزوري آن در واكنش هايسنتزي آلي
21
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿استر - ايميد﴾ كايرال بر پايه نانولوله هاي كربني عامل دار شده حاوي 4،`4 - تيوبيس ﴿2-ترشيوبوتيل 5- متيل فنول﴾
22
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه ي پلي آميدهاي جديد حاوي حلقه تري آزين و نانو ذرات اصلاح شده روي تيتانيوم اكسيد و كاربر آن ها در حذف (Cr(VI از محيط آبي
23
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي تابش پز پلي دي متيل سيلوكسان -يورتان دي متاكريلات / نانو لوله هاي كربني .
24
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد مشتق شده از پلي ﴿بنزايميدازول -آميد﴾ / گرافن اكسيد
25
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي سيليكون متخلخل اصلاح شده با نانو ذرات فلزي و كاربرد آن ها در حسگرهاي الكتروشيميايي و باتري هاي ليتيوم-يوني
26
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي گوارگام تقويت شده با دو هيدروكسيد لايه اي مغناطيسي و ارزيابي آن ها براي حذف رنگ متيلن بلو
27
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت و نانو كامپوزيتهاي مغناطيسي بر پايه بيوپليمر آنيوني كاپا - كاراگينان و بررسي قدرت جذب سطحي آنها در جذب رنگهاي كاتيوني
28
سنتز و شناسايي نانو كبالت اكسيد با مورفولوژي زنجيري
29
سنتز و شناسايي نانو كپسولهاي كيتوسان / پلي اتيلن گليكول و كاربرد آن در رهايش دارو
30
سنتز و شناسايي نانو كروم (III) و آهن (III) اكسيد با استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي كروم و آهن
31
سنتز و شناسايي نانو كمپلكس هاي جديد آهن با ليگاندهاي شيف باز و بررسي نظري ساختار آنها
32
سنتز و شناسايي نانو كمپلكس هاي قلع (IV) با ليگاند هاي اكسيژن و نيتروژن دهنده و بررسي خواص نوري آن ها
33
سنتز و شناسايي نانو كمپلكسهاي ﴿‍Co﴾ III و ﴿Zn﴾ II با داروي گاباپنتين و بررسي اثر سميت آنها بر سلولهاي سرطان خون ﴿K562﴾; مطالعه تجربي و تئوري بر همكنش داروي تيزانيدين هيدروكلريد با DNA و BSA
34
سنتز و شناسايي نانو لوله هاي كربني چند ديواره عاملدار شده با گروه هاي آلي جديد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف جيوه از آب هاي آلوده
35
سنتز و شناسايي نانو مواد سرب (II) با استفاده از پليمرهاي كوئورديناسيوني متشكل از فومارات و مالئات
36
سنتز و شناسايي نانو هيبريد كامپوزيت آلي - معدني Graphene oxide- Fe3o4/Doxorubicin@Tio2 وبررسي رهايش هدفمند وكنترل شده دارو از نانو هيبريد كامپوزيت حاصل
37
سنتز و شناسايي نانو هيبريدهاي 2TiO/2SiO تابش پز به عنوان پوششهاي كاتاليست نوري
38
سنتز و شناسايي نانو‌فوتوكاتاليست‌هايي بر پايه نانوذرات ZnO جهت تخريب رنگزاهاي آلي
39
سنتز و شناسايي نانو‌كامپوزيت جديد اكسيد كلسيم اصلاح شده با سورفاكتانت و نانوذرات (آهن-روي) به منظور بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ متيل اورانژ
40
سنتز و شناسايي نانو‌كامپوزيت جديد نيكل استات قرار داده شده بر روي پلي‌ اتيلن گليكول متصل به گرافن اكسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سولفور زدايي اكسايشي تيوآنيزول
41
سنتز و شناسايي نانواكسيد تيتانيوم دوپه شده با پلاتين وكروم به صورت قرصو بررسي خواصو كاربردهاي آنها
42
سنتز و شناسايي نانوبيوكامپوزيت هاي هيبريدي آلي-معدني و كاربرد آنها در رفع آلاينده هاي رنگي از آب و پساب
43
سنتز و شناسايي نانوبيوكامپوزيت هاي هيبريدي آلي-معدني و كاربرد آنها در رفع آلاينده هاي رنگي از آب و پساب
44
سنتز و شناسايي نانوپليمرهاي كوئورديناسيوني سرب )II( به وسيله ي ليگاندهاي هترو آروماتيك كربوكسيلاتي و مطالعه ي تبديل آن ها به نانو ساختارهاي سرب )II(
45
سنتز و شناسايي نانوپليمرهاي كوئورديناسيوني سرب )II( به وسيله ي ليگاندهايهتروآروماتيككربوكسيلاتيومطالعه ي تبديل آن هابه نانوساختارهاي سرب . )II(
46
سنتز و شناسايي نانوذرات CuFe2O4 كامپوزيت شده با پلي اكسومتالات بر پايه موليبدات و بررسي خواص آن
47
سنتز و شناسايي نانوذرات SiO2 و تأثير آن بر خواص ترموفيزيكي سيال
48
سنتز و شناسايي نانوذرات آهن صفر ظرفيتي- چيتوزان (CTO-Fe0) و كاربرد آن در تصفيه آبهاي آلوده به مواد آلي رنگزا
49
سنتز و شناسايي نانوذرات تركيبات جديد فسفازن و كمپلكس هاي آن ها
50
سنتز و شناسايي نانوذرات تركيبات جديد فسفازني و كمپلكسهاي فسفرآميدي و كاربرد در رنگرزي
51
سنتز و شناسايي نانوذرات كادميم سولفيد به روش هم¬رسوبي، هيدروترمال و سولوترمال و بررسي ويژگي¬هاي نورتابي CdS سنتز شده
52
سنتز و شناسايي نانوذرات كبالت فريت، بررسي تاثير روش هاي سنتز و نوع پيش ماده و كاربرد در تخريب فوتوكاتاليزوري رنگ هاي نساجي و سل هاي خورشيدي حساس با رنگ
53
سنتز و شناسايي نانوذرات متخلخل MCM-41 عاملدار شده به منظور كاربرد در رهايش دارو
54
سنتز و شناسايي نانوذرات مخلوط اكسيدهاي فلزي لانتان روي آلومينات و كاربرد آنها در رنگبري
55
سنتز و شناسايي نانوذرات مس با استفاده از روش كاهش حرارتي﴿تاثير جاذب هاي سطحي غير يوني و تاثير آنها در اندازه و راندمان نانوذرات توليدي﴾
56
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايع يوني بازي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز H1-پيرازولو1،2˗ b]فتال آزين-5،10-دي اون ها
57
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد سيليكا پوش عامل دار به عنوان بستر براي كاتاليست هاي آهن (III)و روتنيم(III) و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش محافظت گروه هاي هيدروكسي
58
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با سيليكاي عامل دار شده با مايع يوني پروپيل پيريدينيوم و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتزدي هيدرو پيرانو (b-2,3)كرومن دي اون ها
59
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي عامل دار شده با گروههاي آلي داراي پايانه هاي اكسيژن و گوگرد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف آرسنيك از آبهاي آلوده
60
سنتز و شناسايي نانوذرات نيكل برروي بستر SBA-15-g-C3N4 به منظوركاهش تركيب هاي نيتروآروماتيك در دماي محيط
61
سنتز و شناسايي نانوذرات نيكل دكوره شده روي كره هاي كربني دوپ شده با فسفر و كاربرد آن‌ها در كاهش كاتاليستي نيتروبنزن
62
سنتز و شناسايي نانوذرات نيكل/كبالت اكسيد: بررسي تأثير پيش‌ماده‌ها و نسبت‌هاي مولي در خواص آن و مطالعه محاسباتي ساختار نواري و چگالي حالات تركيب NiCo2O4
63
سنتز و شناسايي نانوذرات هيبريد شده ي Co-Mn تثبيت شده بربنتونيت اصلاح شده براي اكسايش پارازايلن ﴿p-Xylene ﴾ به ترفتاليك اسيد ﴿TA﴾
64
سنتز و شناسايي نانوذرات و لايه هاي نازك نانوساختار نيمه هادي كامپوزيتي روي زير كونات به روش سل-ژل: بررسي تأثير عمليات حرارتي بر روي تشكيل فاز و خواص آن ها
65
سنتز و شناسايي نانوذرات و يون هاي روتنيم(ΙΙΙ) تثبيت شده بر روي دندريمر تري آزين قرار گرفته بر روي نانو سيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در برخي سنتز هاي آلي
66
سنتز و شناسايي نانوذره هاي آهن اكسيد از پيش ماده آلكوكسيد آهن و كاربرد كاتاليستي آنها در كاهش 4-نيتروفنول، تهيه نانوكامپوزيت هاي مگنتيت / كاپا-كاراگينان و بررسي كارآيي آنها در جذب مس(II)
67
سنتز و شناسايي نانوذره‌هاي مغناطيسي Fe3O4/TiO2/CuO كاربرد كاتاليتيكي و فوتوكاتاليتيكي آن‌ها جهت كاهش نيتروفنول و تخريب رنگ متيلن‌ بلو
68
سنتز و شناسايي نانوساختارهاZnOبه روش مكانوشيمياييبهينه سازي آن با طراحي آزمايش
69
سنتز و شناسايي نانوساختارهاي CuO به روش مكانوشيميايي
70
سنتز و شناسايي نانوساختارهاي دي اكسيد منگنز و دوپ كردن اكسيد نيكل در آن
71
سنتز و شناسايي نانوساختارهاي معدني جهت كاربرد سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
72
سنتز و شناسايي نانوساختارهايZnOبه روش مكانوشيميايي وبهينه سازي آن با طراحي آزمايش
73
سنتز و شناسايي نانوساختارهايي از يك چارچوب فلز-آلي ميكرومتخلخل بر پايه فلز مس(II) داراي گروه عاملي آمين به عنوان يك باز لوئيس و استفاده از آن براي حسگري موثر كاتيون هاي فلزي
74
سنتز و شناسايي نانوفتوكاتاليست دي اكسيد تيتانيوم و كاربرد آن در واكنش تخريب فتو شيميايي مركاپتان از گازوئيل
75
سنتز و شناسايي نانوفتوكاتاليست هاي CuO/SmFeO3 جهت كاربرد در تخريب آلاينده هاي موجود در آب
76
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر اسيدي SBA-15 به منظور كاربرد در تعيين مقدار نگهدارنده در مواد دارويي
77
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر جديد مغناطيسي بر پايه ي پليمر طبيعي كيتوسان عامل دار شده با كراتين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در سنتز مشتقات دي هيدروپيريدين هاي متقارن و نامتقارن
78
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر جديد مغناطيسي رافينوز- مس اكسيد و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در اكسايش انتخابي الكل‌هاي نوع اول به آلدهيدها
79
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر جديد مغناطيسي هسته - پوسته عامل دار شده با دي آمين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در سنتز مشتقات آمينوكرومني
80
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر جديد مغناطيسي هسته-پوسته عامل‌دار شده با 6،4،2 تريس (هيدرازينو)-5،3،1-تري‌آزين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آن در سنتز تركيبات هتروسيكلي با رويكرد واكنش‌هاي چندجزئي
81
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزگر گرافن اكسيد عامل دار شده و با ويتامين B1 و كاربرد آن در تهيه تركيبات بنزايميدازولي
82
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور زيركونيوم مغناطيسي عامل دارشده با گروه تري اتانول آمين و استفاده از آن در واكنش هاي اكسايشي-تراكمي
83
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور گرافن‌اكسيد عاملدار شده با تري اتيلن تترا آمين/پالاديم و استفاده از آن در واكنش جفت‌شدن (سوزوكي)
84
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور مغناطيسي ايميدازولي و استفاده ازآن در تهيه مشتقات بنزاييدازئل در شرايط فراصوت
85
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزور هاي ناهمگن بر پايه كلسيم اكسيد با هدف كاربرد آن جهت توليد بيوديزل
86
سنتز و شناسايي نانوكاتاليزورهاي پالاديم و نيكل با استفاده از روش كليك و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در واكنش هاي جفت شدن شدن كربن- كربن و كربن- نيتروژن
87
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست پالاديوم برپايه ليگاند بازشيف و كاربرد آن در واكنش‌هاي هك و سوزوكي
88
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست منيزيم محمل شده بر نانوذره مغناطيسي Fe3O4@SiO2 و كاربرد آن براي توليد بيوديزل
89
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست نيكل تثبيت شده بر روي بنتونيت اصلاح شده و سنتز و شناسايي نانوكاتاليست پالاديوم تثبيت شده بر روي SBA - 15 به روش مايسل معكوس و كاربرد آن ها در واكنش سوزوكي
90
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي Au/SiO2،Au@SiO2 و Pd/g-C3N4-rGO جهت اكسايش تك مرحلهاي سيكلوهگزان و اتيل بنزن
91
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي اكسيد مختلط آلومينيوم-منيزيم حاوي كلسيم يا روي و مقايسه ي آن ها در فرآيند تهيه ي بيوديزل
92
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي جديد بر پايه متالوپورفيرين هاي قرارگرفته بر روي اسكلت هاي فلز-آلي عامل دار شده
93
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي حاول موليبدن بر پايه اسكلت هاي فلز- آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش آلكن ها
94
سنتز و شناسايي نانوكاتاليست هاي ناهمگن ZSM-5 سلسله مراتبي و ZSM-5 حاوي مايعات يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي تبديل متانول به پروپيلن (MTP) و تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد
95
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت UiO-66-NH2/Glycine/GO و بررسي عملكرد آن به عنوان جاذب براي استخراج آفت كش كلروپيريفوس و اندازه گيري با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونش تخليه كرونا
96
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت اكسيد سيليسيم- نقره و تجزيه رنگ قرمز مستقيم 23از آبهاي آلوده
97
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پالاديوم@سريم ‌اكسيد-قلع‌ دي‌اكسيد و كاربرد آن در ساخت حسگر الكتروشيميايي جهت اندازه‌گيري هيدروژن پروكسيد و نيتريت
98
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي اتيلن ايمين تيتانيوم دي اكسيد و بررسي رهايش كنترل شده مرفين، كدئين، اكسي كدون و بررسي رفتار الكتروشيميايي كاتاليست تنگستن دي سولفيد بر روي نانوذرات سيليس به عنوان منبعي براي آزاد سازي هيدروژن
99
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي متيل متاكريلات SiO2 - تهيه شده با امواج فراصوت
100
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت زين/ ديوپسايد براي حذف كنگورد از محلولهاي آبي
101
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت گرانوله TiO2/C3N4 و بررسي كاربرد فوتوكاتاليتيكي آن در واكنش‌هاي اكسايش بنزيل الكل و كاهش 4- نيتروفنول
102
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت مغناطيسي Fe3O4-AC-SBA-15 و مقايسه با Fe3O4-HESI-SBA-15 در بررسي حذف رنگ آبي متيلن
103
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت مغناطيسي كربن نيتريد گرافيتي با سديم آلژينات و استفاده از آن در تهيه مشتقات آمينونيتريل ها
104
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي CuO/LaFeO3 جهت كاربرد در تخريب فتوكاتاليستي آلاينده هاي موجود در آب
105
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي سه جزيي بر پايه نقاط كوانتومي نيمه رسانا و بررسي عملكرد آن ها در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي هيبريدي آلي معدني
106
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي آهن اكسيد بر پايه MOF-199 و كاربرد آن ها در جذب آلاينده هاي زيست محيطي
107
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي اصلاح شده با پورفيرين TCPP و برر سي كاربرد آن ها در حذف آلاينده ها
108
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هاي نقره -پلي آنيلن در حضور پلي استايرن سولفونيك اسيد
109
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت هايZnO-SnO2 ، بررسي تأثيرروش هاي سنتر و نوع پيش ماده ها ي و كاربرد آن ها در تخريب رنگ هاي نساجي
110
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي پليمري توسط پليمر شدن درجاي ‌آنيلين در حضور هيدروكسيد لايه‌اي دوتايي كلسيم - آهن و كاربرد آن ها در حذف (pb(II
111
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي جديد ژئوپليمري و بررسي كاربرد آنها در جذب فلزات سنگين از آب و پساب
112
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيتهاي معدني بر پايه كيتوسان
113
سنتز و شناسايي نانوكمپلكس هاي قلع (IV) با ليگاندهاي اكسيژن و نيتروژن دهنده و بررسي خواص نوري آن ها
114
سنتز و شناسايي نانولوله هاي كربنمي چند ديواره عاملدار شده با گروههاي آلي جديد به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف جيوه از آب هاي آلوده
115
سنتز و شناسايي نانوهيبريد ذابش پز اپو كمسي آكريلات اكسيد روي
116
سنتز و شناسايي نقاط كربني با استفاده از پرتقال و پياز و استفاده از خاصيت كاهندگي آنها براي اندازه گيري آهن ( III )
117
سنتز و شناسايي نقاط كوانتومي جهت كاربرد در سلول¬هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي
118
سنتز و شناسايي نقاط كوانتومي كربني اصلاح شده با پلي اتيلن ايمين و كاربرد آن به عنوان حسگرهاي فلورسانس پتن
119
سنتز و شناسايي هتروپلي آنيون هاي هيبريدي آلي- معدني و بررسي كاربرد نانوكامپوزيتهاي آنها در جهت حذف تركيبات گوگردي موجود در بنزين و گازوئيل
120
سنتز و شناسايي هشت ليگاند باز شيف بزرگ حلقه و بزرگ غير حلقه اي حاوي اتم هاي دهنده مختلف و احياي تعدادي از آنها
121
سنتز و شناسايي هيبريد آيروژل/زيروژل آهن اكسيد و گرافن اكسيد و كاربرد آن در فاز آبي
122
سنتز و شناسايي هيبريد چهارچوب آلي فلزي كروم ترفتالات/چهارچوب آلي كووالانسي بر پايه‌ي تري آزين و كاربرد آن در حذف اسيد بلو 9
123
سنتز و شناسايي هيبريدهاي آلي - معدني ،مشتقاتي از ساختارهاي كگين و داوسون با واناديوم با برخي آمينواسيدها , SYNTHESIS And characterization of neww organic-inorganic hybrids derivatives from vanadium kagin and dawson structures with some amino acids
124
سنتز و شناسايي هيبريدهاي كووالانسي رز بنگال/كربن نيتريد گرافيتي و رز بنگال/كربن نيتريد گرافيتي كربوكسيل دار شده و ارزيابي كارايي فوتوكاتاليتيكي اين فوتوكاتاليست ها در واكنش‌ اكسايش بنزيل الكل
125
سنتز و شناسايي هيدروكسيد لايه اي دوگانه با فلزات نيكل و آلومينيوم و بررسي كاربرد آن
126
سنتز و شناسايي هيدروكسيدهاي لايه‌اي دوگانه كبالت‐آلومينيوم (Co-Al-LDH) و بررسي كاربردهاي آنها
127
سنتز و شناسايي و بررسي طيفي بعضي كمپلكس هاي پالاديم (II) با ايليدهاي فسفر
128
سنتز و شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي N- هتروسيكل پالاديم روي نانو سيليكا و پلي وينيل پيريدين در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و كمپلكس هاي N-هتروسيكل مس در واكنش كليك
129
سنتز و شناسايي و بررسي فوتوكاتاليستي نانوميله هاي روي اكسيد اصلاح شده با مس تتراكيس فنيل پورفيرين سولفاته
130
سنتز و شناسايي و خواص نوري يك نانو كمپلكس قلع (IV) جديد بر اساس يك ليگاند حجيم آنتراسن كربو كسيلات به وسيله روش سونوشيميايي
131
سنتز و شناسايي و ساخت گرافن عامل دارشده و نانوكامپوزيتهاي اپوكسي گرافن
132
سنتز و شناسايي و فعاليت كاتاليتيكي پورفيرينها و متالوپورفيرينهاي مزو استخلاف شده كاتيوني به همراه پلي اكسو متالاتهاي آنيوني
133
سنتز و شناسايي و كاربرد جاذب نانو متخلخل كربني عامل دار شده با L- سيستئين براي جداسازي فلزات سنگين سرب و كادميم و اندازه گيري آن با استفاده از روش اسپكترومتري جذب اتمي
134
سنتز و شناسايي و كاربرد فتوكاتاليستي نانوساختارهاي نيكل اكسيد اصلاح شده با كمپلكس نيكل تتراكيس فنيل پورفيرين سولفاته
135
سنتز و شناسايي و مطالعات ساختاري پليمرهاي كوئورديناسيوني بيسموت (III) با ليگاندهاي (N،N- بيس (2-پيريديل متيل) پاي پيرازين و (N،N- بيس (4- پيريديل متيل) پاي پيرازين) جهت استفاده به عنوان پيش ماده هاي جديد براي تهيه ي نانو ذرات بيسموت(III)
136
سنتز و شناسايي و مطالعه تئوري كمپلكس هاي پلاتين (2) و پالاديم (2) با ليگاندشيف باز , Synthesis experimental and theorical characterization of 1 5-bis )2-oxoindolin-3-ylidene( thiocarbonohydrazide schift-base ligand and its pt)11( and pd)11( complexes
137
سنتز و شناسايي و مطالعه نظري كمژلكس هاي از پلاتين )11( ، پالاديم )11(، نيكل )11( و مس )11( با ليگاند شيفت باز چهار دندانه متقارن 2 و 4 دي هيدروكسي سالوفن , Synthesis characterization and theoretical studies of platinum )11(,palladium )11(, nikel )11( and coppe)11( complexes with shiff base symmetrically tetra dentate ligand 2,4 dihidroxy salophen
138
ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎيي ﭘﻮرﻓيرﯾﻦ ﻫﺎي ﻧﻘﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﻮرﻓيرﯾﻦ ﻫﺎ
139
ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎيي ﭘﻮرﻓيرﯾﻨﻬﺎ و ﻧﺎﻧﻮ ذرات آﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻫﺪاﯾﺖ الكتريكي تركيبات آنها
140
سنتز و شناسايي يك بزرگ حلقه ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون هاي آهن (III)
141
سنتز و شناسايي يك بزرگ حلقه‌ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون‌هاي آهن (III )
142
سنتز و شناسايي يك تركيب بزرگ حلقه ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر فلورسانس براي شناسايي يونهاي آهن II
143
سنتز و شناسايي يك تركيب بزرگ حلقه ي جديد وبررسي خواص فتوفيزيكي آن به عنوان يك حسگر فلورسانس براي شناسايي يونهاي آهن) III
144
سنتز و شناسايي يك حسگر بزرگ حلقه جديد با استفاده از 1، 8- دي آمينو نفتالن به منظور شناسايي يون Fe3+
145
سنتز و شناسايي يك دي آلدهيد جديد و دو بزرگ حلقه ي مربوطه و بررسي خواص حسگري شيميايي آن ها
146
سنتز و شناسايي يك دي آلدهيد جديد و دو بزرگ حلقه ي مربوطه و بررسي خواص حسگري شيميايي آنها
147
سنتز و شناسايي يك ليكاند جديد بازشيف بزرگ غير حلقه اي و مطالعه واكنش آن با برخي از يون هاي فلزي
148
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ حلقه به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون آلومينيوم
149
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ حلقه به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون آلومينيوم
150
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه اي بازشيف جديد با اتم هاي دهندهN4O3و كمپلكس هاي مربوطه با يونهاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،كبالت(II)،ونيكل(II)
151
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه ي جديد به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون روي
152
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غيرحلقه اي بازشيف جديد با اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،كبالت(II)،ونيكل(II)
153
سنتز و شناسايي يك ليگاند بزرگ غيرحلقه ي جديد به عنوان يك حسگر شيميايي فلورسانسي جديد براي يون روي
154
سنتز و شناسايي يك ليگاند فلورسانسي جديد و بررسي خواص نشري آن به عنوان يك حسگر شيميايي جديد
155
سنتز و شناسايي يك ليگاند فلورسانسي جديد و بررسي خواص نشري آن به عنوان يك حسگر شيميايي جديد
156
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون آلومنيوم
157
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگر شيميايي براي يون آلومنيوم
158
سنتز و شناسايي يك نانو بزرگ حلقه نامتقارن جديد به عنوان يك حسگرشيميايي براي يون آلومنيوم
159
سنتز و شناسايي يك نانوكاتاليست جديد بر پايه ي نانو ذرات مغناطيسي آهن اكسيد قرارگرفته درون حفرات اسكلت فلز- آلي UiO-66 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي تثبيت كربن دي اكسيد و محافظت الكل ها
160
سنتز و شناسايي يكسري از پلي آميدها و كوپلي آميدهاي مقاوم حرارتي جديد با گروه هاي جانبي بي پيريدين
161
سنتز و شناسايي يكسري از پلي ايميدها و كوپلي ايميدهاي مقاوم حرارتي جديد با گروه هاي جانبي بي پيريدين
162
سنتز و شناسايي3( 3 In (CH
163
سنتز و شناساييC2H5)3 SB )
164
سنتز و شىاسايي كمپلكس هاي بعضي از فلزات اصلي ) Zn2+ ، Cd2+ ، Pb2+ ، Ag+ و Bi3+ ( با مشتقات ليگاند 1،2،4 تري آزين و بررسي برخي خواص آنها
165
سنتز و طراحي راكتور 1 Red Pigment.I.C
166
سنتز و طراحي راكتور 2 RED PIGMENT.I.C
167
سنتز و طراحي راكتور ماده رنگزاي 3 Red Pigment I.C (red Toluirdine)
168
سنتز و طراحي رياكتور 1 YELLOW PIGMENT.I.C
169
سنتز و طراحي كربن هاي نيتروژن دار از پيش ماده هاي زيست توده براي تثبيت نانوذرات مس و مطالعه سنتز تركيبات 3،2،1-تري آزول از حلقه زايي آلكين ها و آلكيل آزيدها
170
سنتز و عملكرد فوتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم اصلاح شده
171
سنتز و كاربرد 2و4و6 تري متيل پيريدينيوم برمو كرومات به عنوان عامل اكسنده براي تركيبات آلي
172
سنتز و كاربرد Cu3(PW12O40)2 و Cu3(PW12O40)2 نشانده شده روي نانوذرات Fe3O4@SiO2 در سنتز پروپارجيل‏ آمين ‏ها
173
سنتز و كاربرد ارتو زايليلن تري فنيل فسفونيوم كلرو كرومات و ارتو زايليلن بيس (تري فنيل فسفونيوم) دي كرومات به عنوان اكسيدان هايي كارا براي تركيبات آلي تحت شرايط بدون حلال
174
سنتز و كاربرد تعدادي از مواد رنگزاي جديد ديسپرس بر پايه نقتاليميد
175
سنتز و كاربرد داربست نانو فرو مغناطيسي در مهندسي بافت
176
سنتز و كاربرد زئوليت NaZSM5 در جذب اتانول از محلول آبي اتانول و بررسي و توسعه مدل هاي سينتيكي و ترموديناميكي فرايند
177
سنتز و كاربرد كاتاليزگرهاي مغناطيسي حاوي مس يا تيتانيم بر پايه نانوسلولز در تشكيل تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار
178
سنتز و كاربرد كاتاليزگري نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي هسته / پوسته تيتانيوم دي اكسيد در سنتز تركيبات آلي به روش واكنش هاي چند جزيي
179
سنتز و كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي كگين استخلاف شده با برخي از فلزات سري اول واسطه ي قرار گرفته در درون بافت سيليكا در واكنش اكسايش الكل ها، آمين ها و سولفيدها
180
سنتز و كاربرد كاتاليزوري نانوساختارهاي هيدروكسيد هاي دوتايي لايه اي حاوي پلي اكسو متالات هاي كگين استخلاف شده با فلزات واسطه در اكسايش الكل ها، سولفيدها و اپوكسايش آلكن ها
181
سنتز و كاربرد كربن‌دات‌ها در اندازه‌گيري نشانگرهاي زيستي
182
سنتز و كاربرد كوانتومي در سيستم هاي تشخيص گر زيستي
183
سنتز و كاربرد ميكروسفر و نانوسفرهاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروهاي بتامتازون و ريسپريدون و بررسي آن‌ها در سيستم‌هاي نوين دارورساني
184
سنتز و كاربرد ميكروسفر و نانوسفرهاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروي ملوكسيكام وكاربرد آن در روش استخراج فاز جامد
185
سنتز و كاربرد ميكروكپسولهاي ملامين - فرمالدهيد حاوي الكيد رزين هوا خشك در پوششهاي خود ترميم شونده بر پايه پوشش اپوكسي
186
سنتز و كاربرد نانو ذرات طلاي اصلاح نشده براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري انتخابي جيوه و نقره
187
سنتز و كاربرد نانو كامپوزيت پلي آنيلين/Fe3O4 براي حذف آلاينده آنيوني از پساب
188
سنتز و كاربرد نانوذرات سوپرپارامغناطيسي اكسيد آهن پوشش داده شده براي درمان تومور به روش ليزر-هايپرترميا
189
سنتز و كاربرد نانوذرات فلزي در محيط مايعات يوني ويژه، بمنظور حذف تركيبات سبك گوگردي در صنعت نفت
190
سنتز و كاربرد نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با پليمر براي ميكرو استخراج فلزات سنگين از نمونه هاي محيطي
191
سنتز و كاربرد نانوسفرهاي پليمر قالب مولكولي براي داروي متوكلوپراميد و بررسي آن‌ در سيستم‌هاي نوين دارورساني
192
سنتز و كاربرد نانوفروسيال اكسيد آهن پوشش داده شده با طلا براي درمان تومور در ليزر-هايپرترميا
193
سنتز و كاربرد نانوكاتاليزور هاي قابل استفاده مجدد پالاديم دار در واكنش هاي جفت شدن كربن‌ـ‌كربن و كربن‌ـ‌‌ نيتروژن
194
سنتز و كاربردهاي نانو ذرات اكسيد روي
195
سنتز و كاربردهاي نانو كره هاي يكنواخت پليمر قالب مولكولي براي داروي ملو كسيكام و بررسي آن ها در سيستم هاي دارورساني
196
سنتز و كلونينگ cDNA ي فاكتور رشد اندوتليال عروقي 111 (VEGF 111)
197
سنتز و كنترل كيفي يك پپتيد نشاندار شده با فلوئور - 18 جهت تشخيص سرطان
198
سنتز و لايه نشاني گرافن عامل دار شده براي ايجاد زبري هاي ميكرو و نانو مقياس و كاربرد آن در ايجاد سطوح ابر آبگريز
199
سنتز و مدل سازي پليمريزاسيون آكريل آميد به روش رسوبي
200
سنتز و مدل سازي كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات با ايزوفتاليك اسيد
201
سنتز و مدلسازي كوپليمرهاي پلي اتيلن ترفتالات-پلي بوتيلن ترفتالات
202
سنتز و مرور نانو ذرات كيتوسان و بررسي پايداري خواص فيزيكوشيميايي و رهايش دارو
203
سنتز و مشخصه ‌يابي نانوذرات حاوي‌ آهن با به كار گيري تراشه هاي ميكروفلوئيديكبراي كاربردهاي پزشكي
204
سنتز و مشخصه يابي آلياژ پرآنتروپي CoCrFeMnNi با افزودني تيتانيوم
205
سنتز و مشخصه يابي آلياژ نانو كريستال نيكل- كبالت به روش رسوب دهي الكترو شيميايي جريان مستقيم و پالسي
206
سنتز و مشخصه يابي آلياژهاي آنتروپي بالا به همراه افزودني تنگستن CoCrFeMnNi-W
207
سنتز و مشخصه يابي اپتيكي دي‌اكسيد تيتانيوم نانو ساختار براي استفاده در سلول‌هاي خورشيدي آلي
208
سنتز و مشخصه يابي اثر جايگزيني فلورايد و نقره در مزوساختار شيشه هاي زيستي سه جزئي SiO2-CaO-P2O5 تهيه شده به روش سل - ژل
209
سنتز و مشخصه يابي اسپري زخم پوش هيدروژلي كاپاكاراگنان/ اكسيدروي/پلي دوپامين به منظور درمان زخم هاي ديابتي
210
سنتز و مشخصه يابي اكسيد آهن عامل دار شده با گروه هاي آميني به منظور كاربرد در سرطان
211
سنتز و مشخصه يابي ايروژل سلولزي و تهيه بلانكت ليفي از آن
212
سنتز و مشخصه يابي ايروژل هاي هيبريدي سيليكا و نووالاك حاوي پلي بوتادين
213
سنتز و مشخصه يابي پوشش حاوي نانو ساختار مكس فاز از طريق لايه نشاني در خلأ
214
سنتز و مشخصه يابي پوشش نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون كيتوسان-بيوگلاس روي فولاد زنگ نزن AISI 316Lجهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
215
سنتز و مشخصه يابي پوشش نانوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون/كيتوسان/ بغداديت روي آلياژ AZ91 جهت كاربرد در كاشتني هاي استخواني
216
سنتز و مشخصه يابي پوشش هاي هيبريدي نانو كامپوزيت Ni-P-Ag-Al2O3
217
سنتز و مشخصه يابي تركيب چهار جزئي شيشه زيست فعال ‌‌SiO2-CaO-SrO-P2O5 تهيه شده به روش سل - ژل براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
218
سنتز و مشخصه يابي تركيب سه جزئي NiO-MgO-Y2 O3
219
سنتز و مشخصه يابي جاذب كامپوزيتي از رس و لجن نفتي و كاربرد آن در حذف فنل، فسفات و نيكل از محلول هاي آبي
220
سنتز و مشخصه يابي جاذب ماكرومتخلخل كاربيد سيلسيومي پوشش داده شده با لايه پروسكايت براي كاربرد در فناوري توان خورشيدي تمركزيافته به منظور توليد گاز سنتزي
221
سنتز و مشخصه يابي جاذب هاي غير همگن TiO2/Al2O3 نانو ساختار به منظور جذب سطحي فلزات Pb2+ و Cd2+ از آب
222
سنتز و مشخصه يابي جايگزين پوستي بر پايه نانوالياف پلي كاپرولاكتون / ژلاتين / اگزوپلي ساكاريد به منظور ترميم زخم پوستي تمام عمق در موش
223
سنتز و مشخصه يابي خواص زيست فعالي و آنتي باكتريال شيشه هاي زيست فعال حاوي اكسيد منيزيم و نقره به روش سل -ژ
224
سنتز و مشخصه يابي داربست پليمري جهت استفاده در مهندسي بافت عصب
225
سنتز و مشخصه يابي داربست كامپوزيتي كيتوسان/شيشه زيست فعال 58 اس تهيه شده به روش سل- ژل براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
226
سنتز و مشخصه يابي داربست نانو فيبري از جنس PLGA و كاشت سلولهاي بنيادي براي كار بر دهاي استخوان
227
سنتز و مشخصه يابي داربست نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون / شيشه زيست فعال ، براي كاربرد در مهندسي بافت استخوان
228
سنتز و مشخصه يابي ذرات ZrO مزوپور
229
سنتز و مشخصه يابي ذرات ZrO2 مزوپور
230
سنتز و مشخصه يابي ذرات هيدروكسي آپاتيت نانوسايز مزوپور
231
سنتز و مشخصه يابي زيستي آكرمانيت نانوساختار
232
سنتز و مشخصه يابي ژل هاي نانوكامپوزيتي حساس به دما بر پايه گرافن اكسيد مغناطيسي و پلي ايزوپروپيل آكريلائيد و بررسي كاربرد آن در رهايش داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين
233
سنتز و مشخصه يابي شيشه هاي زيست فعال حاوي مس با قابليت استفاده در ترميم بافت هاي استخوان
234
سنتز و مشخصه يابي شيشه ي زيست فعال پنج جزئي حاوي اكسيد استرانسيوم و اكسيد روي
235
سنتز و مشخصه يابي غشاهاي نازك و منعطف بر پايه ي آلكوكسيدهاي سيلان براي جذب انسولين
236
سنتز و مشخصه يابي فورستريت
237
سنتز و مشخصه يابي فوم متخلخل كربني نيتروژن دار حاصل از ملامين با استفاده از نمك نيترات روي به عنوان ايجاد كننده حفرات
238
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت سيمان كلسيم فسفاتي/كيتوسان جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
239
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - نانوذرات آكرمانيت حاوي نقره
240
سنتز و مشخصه يابي كربن متخلخل از چارچوب فلز آلي 5 و ارزيابي رفتار آن در جذب آلاينده رنگي متيلن آبي
241
سنتز و مشخصه يابي كوپليمر پلي لاكتيك/گلايكوليك اسيد جهت تهيه مواد منگنه زيست‌تخريب‌پذير پوستي
242
سنتز و مشخصه يابي گرافن سه بعدي به عنوان ماده الكترودي در ساختار ابرخازن ها
243
سنتز و مشخصه يابي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسايد اصلاح شده با سرعت شارژ بالا جهت كاربرد در باتري ليتيم يون
244
سنتز و مشخصه يابي نانو تركيب اكسيد آهن /اكسيد روي/اكسيد گرافن /پليمر
245
سنتز و مشخصه يابي نانو حامل هاي كيتوسان/تري پلي فسفات با قابليت رهش آهسته پلي پپتايد گلوكاگوني به منظور رگزايي در بافت قلب
246
سنتز و مشخصه يابي نانو دندريمرهاي مغناطيسي نسل سوم عامل دار شده با فلورسين به منظور تشخيص سرطان با ليزر آرگون
247
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكرمانيت حاوي نقره جهت كاربرد در مهندسي بافت
248
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد فلزي و بررسي خصوصيت فتو كاتاليستي انها
249
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد نيكل آلاييده با واناديوم
250
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات سوپر پارامگنتيك اكسيد آهن ( iii ) و بررسي اثر سميت آن بر رده سلولي كانسر كولوركتال ( HT-29 )
251
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات كيتوسان به روش سل-ژل حاوي مواد مؤثره با كاربرد دارورساني
252
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده توسط 4-فنيل-3- تيو سمي كاربازيد و استفاده از آن ها در حذف يون هاي فلزي سنگين
253
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كيتوزان و بررسي رهايش پروتئين
254
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با كيتوزان، پلي اتيلن گلايكول، كيتوزان - پلي اتيلن گلايكول و بررسي رهايش فلو فناميك اسيد
255
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات هسته -پوسته سولفيد نقره سولفيد روي و بررسي اثر عامل پوششي بر آن به روش فوتو شيميايي
256
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات هسته -هسته سولفيد نقره سولفيد روي و بررسي اثر عامل پوششي بر آن به روش فوتو شيميايي
257
سنتز و مشخصه يابي نانو فيبرهاي اكسيد تنگستن آلاييده شده با فلز قليايي سزيم
258
سنتز و مشخصه يابي نانو فيلترهاي آلومينا - تيتانيايي به روش سل - ژل
259
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد آهن- اكسيد گرافن و كاربرد آن در حذف آلاينده هاي رنگي با كمك فعاليت فوتوكاتاليستي
260
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پايه سراميكي آلومينات مونوكلسيم و بررسي مكانيزم تشكيل آن
261
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي دي اكسيد تيتانيوم - رس براي حذف كروم و گاز دي اكسيد گوگرد
262
سنتز و مشخصه يابي نانو لوله هاي كربني رشد يافته بر پايه اكسيد منيزيم Mgo
263
سنتز و مشخصه يابي نانو مواد هيبريدي سولفيد كادميوم -سولفيد نقره
264
سنتز و مشخصه يابي نانوبلورهاي نقاط كوانتومي كامپوزيتي بر پايه كادميوم و بررسي كاربرد آن ها درسلول هاي خورشيدي
265
سنتز و مشخصه يابي نانوبيوسراميك اكسيدي حاوي كلسيم، منيزيم و سيليسيم و تأثير افزايش آن برخواص زيستي هيدروكسي آپاتيت
266
سنتز و مشخصه يابي نانوپودرهاي كلسيم فسفات دوفازي به كمك مايكروويو
267
سنتز و مشخصه يابي نانوپوسته هاي طلا و كاربرد آن ها در لحيم كاري بافت با ليزر
268
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات پلي(اكريل¬آميد-كو- مالئيك اسيد) حساس به pH و بررسي عملكرد آن¬ها در پوشش زخم بر پايه¬ي پلي¬(وينيل¬الكل) براي رهايش كنترل شده دارو
269
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/آلوميناي آمورف
270
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/اكسيد سريم
271
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات سيليس پوشش داده شده با اكسيد آهن و طلا در بازه فروسرخ نزديك (NIR)
272
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات كيتوزان
273
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات كيتوزان
274
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي دندريمري عاملدارشده با طلا و فوليك اسيد به منظور درمان سرطان سينه به روش ليزر هايپرترميا
275
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي مگنتايت جانشاني شده با روي و منگنز به عنوان عامل كنتراست در تصوير برداري تشديد مغناطيسي
276
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مگنتايت و مگنتايت جانشاني شده با كبالت براي كاربرد در فراگرمايي مغناطيسي
277
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات هسته - پوسته حساس به دما -pH به منظور استفاده در كاربرد هاي دارو رساني
278
سنتز و مشخصه يابي نانوصفحات FeOCl براي تشخيص كالريمتريك و الكتروشيميايي هيدروژن پراكسايد ترشح شده از سلول هاي سرطان پستان
279
سنتز و مشخصه يابي نانوقطرات حساس به اولتراسوند بر پايه پرفلوروكربن با پوشش پلي ساكاريدي جهت كاربردهاي همزمان رهايش كنترل شده دارو و تصويربرداري پزشكي
280
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت CdS/MIL-125(Ti) و بررسي كارايي فتوكاتاليستي آن
281
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت اكسيدهاي فلزي آهن و مس با گرافن به منظور استفاده در الكترود ابرخازن
282
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت سه جزئي مس (I) سولفيد/ نقره سولفيد/ بيسموت وانادات: تثبيت آن بر روي آلومينا و ارزيابي فعاليت فتوكاتاليستي آن در تخريب داروي مترونيدازول
283
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پايه فلزي، اكسيد فلزي و پليمر هادي و كاربرد آن ها در ابرخازن ها و حسگرهاي الكتروشيميايي
284
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي آنيلين/گرافن به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
285
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي بر پايه پلي يورتان و بررسي خواص آنها
286
سنتز و مشخصه يابي نانوكپسول هاي مغناطيسي داراي نانو ذرات مگنتايت و مگنتايت جانشاني شده با روي و گادولينيوم براي فرا گرمايي مغناطيسي
287
سنتز و مشخصه يابي نانولوله هاي تيتانيا بر روي بستر تيتانيوم ريزدانه براي استفاده در ايمپلنت هاي پزشكي
288
سنتز و مشخصه يابي نانوهيدروكسي آپاتيت گريد پزشكي با استفاده از پوسته تخم مرغ
289
سنتز و مشخصه يابي نقاط كوانتومي هسته -پوسته كادميم سلنايد-زينك سولفايد با تابش فوتو شيميايي
290
سنتز و مشخصه يابي نوري اكسيد گرافن و اثر ناخالصي TIO2
291
سنتز و مشخصه يابي هيبريد اكسيد روي /گرافن ...
292
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل خودآرايي شده پيتيدهاي دي فنيل آلانين و بررسي مكانيسم رهايش داروي فلوفناميك اسيد
293
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل ضد ميكروبي به عنوان يك نانو راكتور ما و ماتريس تثبيت براي نانو ذرات نقره
294
سنتز و مشخصه‌ يابي نقاط كوانتمي جديد و كاربردهاي آن‌ ها در سلول‌ هاي نقطه كوانتمي و حسگرهاي بيولوژيكي
295
سنتز و مشخصه‌‌يابي اكسيدگرافن كاهش‌يافته/اكسيدآهن/اكسيدمس و بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي و جذب مايكروويو
296
سنتز و مشخصه‌يابي آلياژ آنتروپي بالا CoCrFeMnNi
297
سنتز و مشخصه‌يابي بلوك كلسيم فسفاتي (آپاتيت / براشيت) تقويت‌شده با نانولوله هاي تيتانيا
298
سنتز و مشخصه‌يابي سولفيد روي مزومتخلخل در اتمسفر غيرحلال سيكلوهگزان
299
سنتز و مشخصه‌يابي نانوتركيب اكسيدگرافن كاهش يافته/اكسيدآهن/دي‌اكسيدتيتانيوم
300
سنتز و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت آهن/سيليكا با كاربرد هايپرترميائي
301
سنتز و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت اكسيدآهن/ اكسيدمس/ پلي¬آنيلين/ نانولوله كربني چند ديواره و بررسي ويژگي جذب مايكروويو
302
سنتز و مشخصه‌يابي نقاط كوانتومي هسته-پوسته كادميم سلنايد-كادميم سولفايد با تابش امواج مايكروويو
303
سنتز و مشخصه¬يابي نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن (Fe3O4) و بررسي كاربرد آن در حذف آلاينده¬ها و زيست حسگرهاي الكتروشيميايي
304
سنتز و مشخصه¬يابي نانوكامپوزيت خوشه¬اي هسته - پوسته¬ي اكسيد آهن سوپرپارامغناطيس - هيدروژل پليمري براي كاربرد تشخيص تومورهاي سرطاني
305
سنتز و مشخصهيابي خواص زيست فعالي و آنتي باكتريال شيشه هاي زيست فعال حاوي اكسيد منيزيم و نقره به روش سل-ژل
306
سنتز و مطالعات اكسايش حرارتي تركيبات 5،4-دي هيدرو پيرازول ها
307
سنتز و مطالعات تعادل ، هيدروليز و تجزيه حرارتي -Nآسيل -5- آريوكسي تترازولها
308
سنتز و مطالعات فتوشيميايي و محاسباتي تركيبات 4، 5- دي هيدروپيرازول-ها
309
سنتز و مطالعه بر روي خواص فيزيكوشيميايي نانو زئوليت MCM-22
310
سنتز و مطالعه تئوري تعداد از مشتقات بيس 1و 2 و 3 تري آزول - 3 - تيول و مقايسه با نتايج تجربي .
311
سنتز و مطالعه تئوري تعدادي از مشتقات بيس 1 و 2 و 4- تري آزول -3- تيول و مقايسه با نتايج تجربي
312
سنتز و مطالعه خواص حافظه شكلي در پلي يورتان هاي سگمنته و بررسي پارامترهاي ساختاري
313
سنتز و مطالعه خواص فيزيكوشيميايي برخي از كمپلكس هاي عناصر واسطه رديف اول با ليگاند جديد 1- بنزيل-2- مركاپتو- H1- ايميدازول -5- ايل متانول
314
سنتز و مطالعه خواص فيزيكي - شيميايي چارچوب هاي فلزي آلي آلومينيوم به عنوان نانوكاتاليست تبديل متانول به هيدروكربن ها
315
سنتز و مطالعه خواص گازوكروميك نانوساختارهاي اكسيد فلزي مختلط پايه موليبدن براي گاز H2S
316
سنتز و مطالعه خواص ماده نانوپروس Mc
317
سنتز و مطالعه ساختاري پليمر نانو حفره قالب يوني جهت پيش تغليظ و جداسازي گزينش پذير برخي يون هاي راديو ايزوتوپ از عناصر زمينه از طريق استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن توسط روش هاي اپكتروسكپي
318
سنتز و مطالعه ساختاري پليمر نانو حفره قالب يوني جهت پيش تغليظ و جداسازي گزينش پذير برخي يون هاي راديوايزوتوپ از عناصر زمينه از طريق استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن توسط روش هاي اسپكتروسكپي
319
سنتز و مطالعه ساختمان انامينون هاي زنجيري و ناجور حلقه ( مشتق شده از كينولين ) و بررسي اثرات گروههاي استخلافي و حلال بر پديده نانو متري شدن آنها
320
سنتز و مطالعه ساختمان برخي مشتقات جديد از 3- هيدروكسي پيريدينونها
321
سنتز و مطالعه صورت بنديهاي N-آريل -1- آزا-سيكلواكتان -5- اون ها
322
سنتز و مطالعه طيفي چهار تركيب اورگانو فسفر
323
سنتز و مطالعه عوامل موثربرجدائي ميكروفازي، رفتار رئولوژي وخواص فيزيكي نانوكامپوزيتهاي پلي يورتان/ نانوگرافيت ازطريق پليمريزاسيون درجا و اختلاط مذاب
324
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي برخي فلزات واسطه با ليگاند شيف باز سه دندانه دهنده N2O، ليگاند آزيد و تيوسيانات
325
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي جديد نئوديميم با ليگاندهاي بازي نيتروزن دار شامل 1و 10 - فنانترولين 2و 3 بي پيريدين و سيا ناميدها
326
سنتز و مطالعه كمپلكس هاي يون هاي فلزي Fe2+, co2+ , ni2+ cu2+ zn2+ با ليگانداورتور - فنيلن دي آمين
327
سنتز و مطالعه كمپلكسهاي جديد پر ازئوديميوم با ليگاندهاي بازي نيتروژن دار شامل 1 و 10 - فنا نترولين و سيا ناميدها
328
سنتز و مطالعه نانو اكسيد آلومينيم دوپه شده همزمان Er3+ وYb3+ به روش سل – ژل .
329
سنتز و مطالعه نانو اكسيد نيكل و كروم و استفاده از آنها در تخريب فتوكاتاليتكي برخي رنگهاي آلي
330
سنتز و مطالعه نانو كامپوزيت گرافن-مس به روشهاي اسپكتروفتومتري و الكتروشيمايي
331
سنتز و مطالعه ويژگي هاي فيزيك و شيميايي نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي Fe304بر اساس پلي ان- ايزوپروپيل آكريلاميد براي دارورساني داروهاي ضد سرطان
332
سنتز و مطالعه ويژگي‌هاي فيزيكي نانو¬كامپوزيت MoS2/Ag
333
سنتز و مطالعه ويژگي‌هاي فيزيكي و فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت ZnS/MoS2
334
سنتز و مطالعه ي كو پليمريزاسيون اتيلن / 1-هگزن با استفاده از كاتاليست زيگلر - ناتا
335
سنتز و مطالعه ي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي 4O3Fe بر اساس پلي ان- ايزو پروپيل آكريلاميد براي دارورساني داروهاي ضد سرطان
336
سنتز و مغناطيسي كردن شبكه هاي فلز- آلي MIL-101 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش آلكن ها، سيانوسايليل دار شدن آلدهيدها و تثبيت كربن دي اكسيد
337
سنتز و نهش فيلم هاي نازك نانو كامپوزيت پلي آنيلين / نانو sio2 به روش پوششش اپيني و بررسي خواص آن , Synthesis and deposition of thin films from polyaniline/ nano-sio2 composite via spin-coating method and investigate its propertise
338
سنتز واصلاح پلي استرهاي غير اشباع شفاف و انعطاف پذير
339
سنتز وانتقال نانو كپسول هاي حاوي داروي مدل و ماركر ضد انعقاد خون پاليزر براي ترمبوليز عروق كرونري
340
سنتز وبررسي خواص گرماي نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين نانو كريستال سلولز نانو ذرات نقره
341
سنتز وبررسي ميانكنش كمپلكس دفراسيروكس...دورشته
342
سنتز وبررسي هيدروژل ابر جاذب نانو كامپوزيتي برپايه بيوپليمر كاراگينان و كاربرد آن در حذف رنگهاي كانيوني
343
سنتز وبهينه سازيهيدروژل ابر جاذب بر پايهثعلب به منظور جذب فلزات سنگين
344
سنتز وتعيين مشخصات نانو بلور زير كونيا با روش هيدرو ترمال از پودر صنعتي زير كونيا
345
سنتز وشناسائي كمپلكسهاي Co(Salen)(Amine)2] X]و [(amine=Bzlan ,mrph ,pprdn ,prldn [Co(Salen)(Amine)(NCS و -X=CLO4- ,NCSو بررسي سينتيك جانشيني آمين توسط تيوسيانات
346
سنتز وشناسايي پلي استر﴿پلي اتيلن ترفتالات﴾ ذاتا رنگي بر پايه مواد رنگزاي نفتاليميد
347
سنتز وشناسايي تعدادي از بارهاي شيف جديد و كمپلكسهاي آنها
348
سنتز وشناسايي جاذب نانو متخلخل شبكه آلي فلزي جهت ذخيره سازي گاز متان و هيبريد آن با نانو لوله هاي كربني و كاربرد آن در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
349
سنتز وشناسايي كمپلكس (Ru(dmbpy)(tptz)(CI)](PF6] و مطالعه اثر الكتروكاتاليستي آن بر روي كاهش الكتروشيميايي ŸŸŸŸŸŸco2 به co با هدف بازيافت كربن و كاهش گازهاي گلخانه اي
350
سنتز وشناسايي كمپلكس هايي از مس ﴿II)با مشتقاتي از لاوسون جفت شده با آمين وتهيه ي نانو كمپلكس ها به روش سونو شيمي وبررسي خواص بيو لوژيكي آن ها
351
سنتز وشناسايي ليگاندهاي ONOمشتق شده از نفتوكينون وكمپلكسهاي مس ﴿II)آن به عنوان مشابه آمين اكسيداز
352
سنتز وشناسايي مزوپورهاي اورگانو سيليكاتي و بررسي كاربردهاي آن .
353
سنتز وشناسايي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده باگروه هاي آلي بعنوان كاتاليز ورهاي قابل بازيابي در واكنش هاي استيل دار كردن الكل ها وآمين ها
354
سنتز وشناسايي نانو ذرات مغناطيسي عامل دارشده باگروه هاي آلي به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف سرب از آب هاي آلوده
355
سنتز وشناسايي نانو كامپوزيت مغناطيسي كربن تهيه شده از پوست بادام و نيكل فريت (NiFe2O4)
356
سنتز وشناسايي نانو كامپوزيتهاي بر پايه اپوكسي با استفاده از نانو ذرات آلومينا و مطالعه خواص مكانيكي آنها
357
سنتز وشناسايي نانو هيبريد تابش پز ...اپوكسي آكريلات
358
سنتز وشناسايي نانو هيبريد تابش پزاپوكسي آكريلات/اكسيد روي
359
سنتز وشناسايي نانو هيبريد هاي يورتاني آنيوني آب پايه با نانو ذرات sio
360
سنتز وشناسايي نانوكاتاليست¬هاي جديد بر پايه¬ي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد قرار گرفته درون حفرات اسكلت¬هاي فلز –آلي UiO-66 و ZIF-8 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن¬ها در واكنش¬هاي سولفورزدايي اكسايشي
361
سنتز وشناسايي نانوكاتاليستهاي پالاديم روي بسترهاي مغناطيسي گرافن اكسيد و بررسي خواص كاتاليستي و الكتروكاتاليستي آنها در واكنشهاي كاهش پارانيتروفنول، كاهش اكسيژن و حذف كروم ( Ⅵ )
362
سنتز وشناسايي هيدروژل پلي آكريل آميد وايجاد كمپلكس با برخي عناصر واسطه براي جذب آنيون ها معدني از آبهاي آلوده
363
سنتز وشناسايي هيدروژل پلي آكريل آميد وبررسي درصد جذب نيتروفنل ازآبهاي آلوده
364
سنتز وشناسايي يك حسگر بزرگ حلقه جديد با استفاده از 1،-8دي آمينو نفتالن به منظور شناسايي يونFe3+
365
سنتز وشناساييي 3-((( پروپيل آمينو)-1و3و51،3،5-تريپروپيل-تيو)پروپان-1-سولفونيك اسيدآذينآزين-2و42،4-دي ايل) بيس پيريدينيوم دي تترا كلروآلوميناتهيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل¬دار شده وبررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز دي¬هيدروتترازولو]¬5،1-¬[a پيريميدين¬ها ...
366
سنتز وكاربرد مواد منتقل كننده حفره سه بعدي در سلول هاي خورشيدي حالت جامد
367
سنتز ولاستونيت
368
سنتز ومشخصه يابي نانوذرات هيبريدي سولفيد نقره -سولفيد روي
369
سنتز ومطالعه خواص نانوذرات Fe3o4 اصلاح شده جهت دارورساني وبررسي نحوه بارگذاري دارو روي آنها
370
سنتز يك پلي آلفااولفين با استفاده از كاتاليست هاي سوپر اكتيو منظم فضايي به منظور تهيه ي مواد روان كننده ي DRA بر پايه ي 1- اكتن يا 1- دكن
371
سنتز يك پليمر به روش قالب گيري مولكولي به منظور شناسايي ...
372
سنتز يك رنگزاي جديد بر پايه نفتاليميد و بررسي خواص كالاي پلي استر و مخلوط پشم- پلي استر رنگرزي شده با آن
373
سنتز يك سري جديد از گليكوپيرانوزيل تيازوليدين ها،گليكوپيرانوزيل ها و گليكوپيرانوزيليدين -4- اون ....
374
سنتز يك سري جديد از مشتقات كوئين اكسالين،با استفاده از دي ساكاريدهاي مختلف
375
سنتز يك سري جديد از مشتقات گابا پنتين و بررسي خواص بيولوژيكي اين تركيبات
376
سنتز يك شبكه فلزي-آلي برپايه تيتانيوم و استفاده از آن در فرآيند كوپلينگ سوزوكي
377
سنتز يك صمرحله صاي تعدادي از مشتقات - 2 آمينو تايوفن و بازصهاي شيف مربوطه .
378
سنتز يك مرحله اي ايميدازول هاي سه استخلافي با استفاده از: 1- كاتاليزگر اسيد بوريك تحت شرايط بدون حلال 2- كاتاليزگر قابل بازيافت سيليكاژل - نمك هاي آمونيوم تحت شرايط بدون حلال
379
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات 4H- كرومن توسط نانو ذرات اكسيدهاي فلزي
380
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات دي هيدروپيرانوكرومن در شرايط سديم دودسيل سولفات و محيط آبي
381
سنتز يك مرحله اي برخي مشتقات2-آمينو كرومن در حضور كاتاليست انتقال فاز
382
سنتز يك مرحله اي تركيبات -B امينو كربونيل به روش واكنش مانيخ با استفاده از كاتاليزور نانوي جاينت بال , One-pot preparation of B-amino carbony compounds by mannich reaction using giant ball as an effective nano catalyst
383
سنتز يك مرحله اي سه جزئي مشتقات 2 - (فنيل - فنيل آمينو- متيل )- سيكلوهگزانون با استفاده از كاتاليزور موثر نانو جينت بال
384
سنتز يك مرحله اي كامپوزيت خاك اره گردو - مغناطيسي : كاربرد براي حذف كادميم و سرب از آبو پساب
385
سنتز يك مرحله اي مشتقات 1,2,4 تري آزول هاي داراي استخلاف سولفوناميد
386
سنتز يك مرحله اي مشتقات 14- H- دي بنز و )a,j( گزانتن با استفاده از كاتاليزور نانو جاينت بال , one -pot preparation of 41- H - didenzo )a,j( xanthenes using giant ball as effective nano catalyst
387
سنتز يك مرحله اي مشتقات 4،2،1-اكساديازول داراي استخلاف سولفوناميد
388
سنتز يك مرحله اي مشتقات كينازولين - 4 - اون با استفاده از كتاليزور نانو سيليكاي حمايت شده با كلريد آهن III
389
سنتز يك مرحله اي و چندجزيي مشتقات جديد ايميدازول هاي چهار استخلافي و دكا هيدرو اكريدين ها با كمك امواج مايكروويو تحت شرايط محتلف
390
سنتز يكسري از مواد رنگزاي جديد بر پايه ايندولين به منظور كاربرد آنها در سل خورشيدي
391
سنتز" پارا آمينوفنيل بتاهيدروكسي اتيل سولفون" ﴿پارابيس﴾، توليد رنگينه هاي راكتيو وينيل سولفون يك عاملي و دو عاملي با استفاده از پارابيس و بررسي ثبات شستشويي رنگينه هاي سنتز شده بر روي كالاي پشمي
392
سنتز,شناسايي وبررسي رفتار تورمي هيدروژل ابر جاذب ژلاتين -g-پلي(آكريليك اسيد-co-ايتاكونيك اسيد)
393
سنتز,كمپلكس هاي واناديل در زئوليت و ارزيابي فعاليت كاتاليتيكي آن
394
سنتز: شناسايي و بررسي برخي كاربردهاي سطح فعال دوقلوي كاتيوني در نساجي
395
سنتز]3+3[مشتقات كينوليني در حضور نانوكاتاليزورMCM-41-SO3H و كيتوسان
396
سنتز، آناليز و كاربرد آناليتكي Mesalazine
397
سنتز، اكسيداسيون و شناسايي كربوكسي متيل سلولز , the synthesis, oxidation and charactrization of carboxy methyl cellulose )CMC(
398
سنتز، الكتروريسي هم محور و مشخصه يابي داربست پلي(گليسرول سباسات)(PGS)/ پلي(1و8 اكتان دي ال سيترات) (POC)به منظور بازسازس شبكيه چشم و بررسي نحوه رهايش دارو
399
سنتز، بررسي ساختار و كاربردهاي دو چارچوب فلز-آلي هترو فلز لانتانيدي به كمك فلزات سريم و لانتانيم و ليگاند 5 آمينو –ايزوفتاليك اسيد
400
سنتز، بررسي سينتيك و مكانيسم تعادل و دكربوكسيله شدن حرارتي 2- آلكيل كربوكسيلات -5- آريلوكسي تترازول ها و سنتز نسل جديدي از رنگينه هاي آزوئي حاوي گروه 5- اكسي -H(1)- تترازول و سنتز و پلي مريزه شدن راديكالي مونومر جديد حاوي گروه 5- اكسي - H(1)- تترازول
401
سنتز، بررسي و مقايسه ويژگيهاي اپتيكي نانوبلورهاي هسته/پوسته كامپوزيت هاي CdSe-ZnSe/ZnS و ZnSe-ZnS/ZnS
402
سنتز، بهينه سازي و بررسي سينتيكي مواد واسطه كليواسيد
403
سنتز، پايدارسازي و مطالعات رئولوژيكي يك نمونه سيال دايلاتانت
404
سنتز، تخليص و بررسي خواص شيميائي و فيزيكي پنتا اريتريتول
405
سنتز، تعيين ساختار و الكتروشيمي كمپلكس ها X=H,Br,Meo.No2) [ Co(5-XSalen)(PEt3)(H20)]Clo4 ) و برهمكنش اين كمپلكس ها با نانو Clay مونتموريلونيت (K10)
406
سنتز، تعيين مشخصات و عملكرد كاتاليست SAPO-34, Mn SAPO-34 در فرايند MTO
407
سنتز، توصيف و كاربرد زير كونيوم اكسيد نانوساختاري
408
سنتز، توصيف و كاربرد نانوذرات نقره براي اندازه¬گيري¬هاي مجزا و همزمان برخي از گونه¬هاي آلي، معدني و دارويي با استفاده از تكنيك رزونانس پلاسمون سطحي
409
سنتز، توصيف و كاربرد نانوكامپوزيت نيكل اكسيد كربن نيتريد گرافيتي براي تخريب فتوكاليستي رنگ آبي متيلن
410
سنتز، توصيف و كاربردهاي الكتروشيميايي گرافن و نانوكامپوزيت هاي آن
411
سنتز، توصيف و كاربردهاي نانوفيبرهاي پليمري زيست تخريب‌پذير با استفاده از كيتوسان/پلي‌وينيل الكل و عصاره آويشن شيرازي
412
سنتز، توصيف و كاربردهاي نانوفيبرهاي پليمري زيست تخريب‌پذير با استفاده از كيتوسان/پلي‌وينيل الكل و عصاره آويشن شيرازي
413
سنتز، ساختار و خواص نوري نانو پليمرهاي كوئورديناسيوني از كادميم (II) با ليگاندهاي نيتروژن دهنده
414
سنتز، شناسائي، ترموگراويمتري، مطالعه ساختاري و نظري بر روي مشتقاتي از ايزوتيوسمي كربازون و كمپلكس هاي واناديوم، منگنز، آهن، نيكل، كبالت، مس، موليبدن و اورانيوم
415
سنتز، شناسايي ، مطالعه ساختاري و محاسبات نظري كمپلكس هاي ساده و مخلوط ليگاندي از واناديوم )IV( و)V( ، نيكل )II(، مس )II(و موليبدن )VI(با سه ليگاند شيف باز سه دندانه )ONO( از مشتقات ارتوهيدروكسي بنزيل آمين
416
سنتز، شناسايي تركيبهاي هسته-پوست CoFe2O4@SiO2@Bi2WO6, CoFe2O4@SiO2@Bi2MoO6 و كاربرد آنها
417
سنتز، شناسايي ساختار و طيفي ليكاند 5-فنيل-3-(2-پسريديل)-4و2و1- تري آزين و كمپليكس هاي آن با سرب
418
سنتز، شناسايي طيفي و محاسبات شيمي كوانتومي نانوذرات جديدي از كمپلكس هاي فسفرآميدي
419
سنتز، شناسايي نانوساختارهاي آنتيموان اكسيد به روش شيمي سبز و بررسي كاربرد آن
420
سنتز، شناسايي و CV كمپلكس‌‌هاي (Zn(II) ,Co(II) ,Hg(II و (Ni(II از ليگاند تيازول-كربوكساميد، آماده‌‌سازي نانوذره هاي Co3O4 از پيش ماده [CoII(tpz)2(MeOH)2]. كاربرد ليگاند H2hqb به عنوان حسگر مس(II).
421
سنتز، شناسايي و ارزيابي نانو ذرات تيتانيوم¬دي¬اكسيد
422
سنتز، شناسايي و اصلاح چارچوب هاي فلزي – آلي براي جذب و حذف فلزات سنگين
423
سنتز، شناسايي و اندازه¬گيري فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت¬هاي نيمه¬هادي كبالت اكسيد- تيتانيم دي اكسيد: بررسي اثر روش سنتز، نوع پيش¬ماده¬ها و دماي كلسينه بر خواص نانوكامپوزيت
424
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت كاتاليزوري كمپلكس نيكل(II) با ليگاند باز شيف دو دندانه حاوي ايساتين تثبيت شده روي بستر MCM-41
425
سنتز، شناسايي و بررسي خاصيت كاتاليستي كمپلكس‌هاي موليبدن (VI) با ليگاندهاي باز شيف نامتقارن
426
سنتز، شناسايي و بررسي خواص الكترو كاتاليستي نانو كامپوزيت هاي هادي بر پايه ي پلي آنيلين و نانو ذرات دو بعدي g-C3N4
427
سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيونانو كامپوزيت هاي كايرال جديد با كارايي بالا حاوي نانو سيليكات هاي لايه اي اصلاح شده توسط آمينو اسيدهاي طبيعي و ماتريس هاي پليمري مختلف
428
سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيونانوكامپوزيت هاي فعال نوري پلي ﴿آميد-ايميد﴾ /تيتانيوم دي اكسيد جديد و اصلاح خاك رس توسط آمينو اسيدوالين براي تهيه بيونانوكامپوزيت هاي پلي ﴿وينيل الكل﴾/خاك رس اصلاح شده
429
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي﴿ آميد-ايميد﴾ ها و پلي ﴿آميد-ايميد-اتر-يورتان﴾ هاي قطعه اي جديد بر پايه تري مليتيك انيدريد حاوي اتصال سيلو كساني
430
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي نانو ساختار و فعال نوري جديد حاوي گروه هاي آزو و پيرويدين در زنجير جانبي و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ تيتانيوم دي اكسيد/ نانو ذرات خاك رس
431
سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي(آميد-استر-ايميد)ها،پلي(آميد-ايميد)ها،پلي استرها و پلي آميدهاي فعال نوري جديد حاوي قطعات S-والين وL-ميتونين
432
سنتز، شناسايي و بررسي خواص خود تميزشوندگي و فتوكاتاليستي نانو كامپوزيت سراميكي كبالت تيتانات
433
سنتز، شناسايي و بررسي خواص ساختاري، نوري، مورفولوژي و فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت نيكل فريت: بررسي اثر روش سنتز، نوع پيش¬ماده¬ها و دماي عمليات حرارتي بر خواص نانوكامپوزيت
434
سنتز، شناسايي و بررسي خواص طيفي كمپلكس‌هاي جديد‌ي از جيوه (II) و كادميم(II) با ليگاند 3و6 دي-2-پيريديل-1،2،4،5-تترازين درحضور يون‌هاي مخالف، مطالعه ساختار كريستالي و تأثير آنيون‌ها برساختار حالت جامد
435
سنتز، شناسايي و بررسي خواص طيفي كمپلكس‌هاي جديد‌ي از جيوه (II) و كادميم(II) با ليگاند 3و6 دي-2-پيريديل-1،2،4،5-تترازين درحضور يون‌هاي مخالف، مطالعه ساختار كريستالي و تأثير آنيون‌ها برساختار حالت جامد
436
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتو كاتاليتيكي لايه هاي كامپوزيتي نانو ساختار حاصل از تركيب لايه هاي نازك و نانو پودر تيتانيوم دي اكسيد به روش سل - ژل
437
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتوشيميايي كمپلكس هاي مس(II) , و نيكل(II) با ليگاندهاي مشتق شده از 1 و 3- پروپان دي آمين، 1 و 2- بنزين دي آمين، 4- نيترو – 1 و 2 بنزن دي آمين و برخي آلدهيدهاي آروماتيك
438
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فوتوشيميايي كمپلكسهاي مس با ليگاندهاي مشتقات 3و4- بوتان دي آمين
439
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فوتوكاتاليستي نانولوله هاي دو فلزي Fe-CrTiO2 و بررسي نظري اثر دوپ كردن اتم¬هاي Sn و Pb بر روي ساختار الكتروني نانوصفحه¬هاي TiO2
440
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري نانو ذرات كمپلكس هاي ماكروسيكل شيف باز و تثبيت شده روي زئوليت
441
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كو پلي ايميدهاي سولفونه پايدار حرارتي جديد بر پايه دي آمين 4-[4-(5،4-دي¬فنيل-1- H- ايميدازول-2- ايل) فنوكسي] بنزن-3،1 -دي آمين (DAI) با گروه جانبي ايميدازولي و 13،1-دي آمينو-10،7،4-تري اكسا-تري-دكان به عنوان فضا پركن و دي آمين سولفونه 2،5 -دي آمينو بنزن سولفونيك اسيد
442
سنتز، شناسايي و بررسي خواص كوپلي ايميدهاي سولفونه پايدار حرارتي جديد بر پايه، 4- ﴿4-﴿5،4- دي فنيل -1-H-ايميدازول-2-ايل-فنوكسي﴾ بنزن -1، 3-دي آمين (DAI) و 2 و 5- دي آمينوبنزن سولفونيك اسيد
443
سنتز، شناسايي و بررسي خواص گرمايي و رئولوژيكي ترپليمرهاي بر پايه اكريل آميد
444
سنتز، شناسايي و بررسي خواص مغناطيسي ، فلوئورسانس و ولتامتري كمپلكس هاي تك هسته اي كبالت ﴿II ﴾ و دو هسته اي مس ﴿II ﴾ با مشتقات ليگاندهاي فنيل سياناميد و هگزامتيلن نتراآمين
445
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو ذرات و لايه هاي نازك نانو ساختار نيمه هادي هيبريدي روي تيتانات به روش سل- ژل
446
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو ساختارهاي جديد فعال نوري پلي ﴿آميد-ايميد﴾ حاوي دي آمين 4،4-متيلن بيس ﴿ 3-كلرو-2، 6-دي اتيل آنيلين﴾ و تهيه بيونانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ / تيتنايوم دي اكسيد
447
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي فعال نوري پليمري بر پايه گرافن اصلاح شده با آمينو اسيدهاي مختلف و نانوذرات ZnO اصلاح شده توسط سيكلود كسترين
448
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت‌هاي مس كروميت : CuCr2O4 بررسي تاثير عمليات حرارتي و نوع پيش‌ماده‌ها
449
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانوكامپوزيت‏هاي CuO/ZnO با روش‏هاي سل-ژل، هم رسوبي، هيدروترمال و اشباع سازي: بررسي تاثير عمليات حرارتي، نوع پيش ماده‏ها و فعاليت فتوكاتاليتيكي و بكارگيري در سلول‏هاي خورشيدي حساس به رنگ
450
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نشري، رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي(Co(III) , Zn(II)، Cu(II)،Ni(II با ليگاند چهاردندانه مشتق از پيريدين كربوكساميد
451
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نورتابي نانوروي اكسيد و نانوروي سولفيد تهيه شده از روش¬هاي همرسوبي ،مايكروويو، هيدروترمال و سولوترمال
452
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري نانو كمپلكس هاي قلع(IV) با ليگاندهاي آلي اكسيژن دهنده
453
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري نانوكمپلكس‌هاي آلي قلع با ليگاندهاي آلي پيريديل دار چند دندانه
454
سنتز، شناسايي و بررسي خواص نوري و فتوالكتروكاتاليستي نانولوله‌هايWO3-TiO2 اصلاح شده با نانو ذرات Sn وFe-Cr
455
سنتز، شناسايي و بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكس هاي آمين (كلرو) كبال اكسيم در ناحيه ميدان ليگاند
456
سنتز، شناسايي و بررسي سينتيك، ترموديناميك و الگوي همدماي جذب با استفاده از كمپلكس بازشيف آهن به عنوان جاذب براي حذف كاتيون هاي سنگين از محلول هاي آبي
457
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد جاذب هاي ميكروساختار جهت حذف آلاينده هاي هالوژني
458
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد فتوكاتاليستي كامپوزيت‌هاي ZnO، اسپينل ZnAl2O4 و بررسي اثر ساپورت گرافن اكسايد در بهبود عملكرد آنها
459
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد نانو كاتاليزورهاي هتروژن با تثبيت فلز پالاديوم در ايجاد اتصالات كربن - كربن، كربن- اكسيژن و كربن - نيتروژن در محيط سبز
460
سنتز، شناسايي و بررسي عملكرد نقاط كوانتومي نيمه‌رسانا بر روي سلول خورشيدي پروسكايت نانو ساختار هيبريدي
461
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزگري گوي‌هاي نانوحفره‌ي هسته-پوسته‌ي CuFe2O4@CuO
462
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزگري نانو كامپوزيت ZnO/Pumice عامل دار شده با پورفيرين
463
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي لايه نازك نانوساختار خودآرايه تيتانيا بر پايه آلومينا و آلومينوسيليكات هاي متخلخل ساخت و شناسايي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ با استفاده از نانوفيلم هاي تيتانياي متراكم/متخلخل بعنوان فتوآند و سيستم هاي ردوكس تبادل الكتروني سريع
464
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزگري گوي‌هاي نانوحفره‌ي هسته پوسته‌ي Zn-Fe2O4@ZnO عامل دار شده با پورفيرين
465
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليتيك پلي اكسومتال، متالوپورفيرين و متالوبازشيف محبوس شده در زئوليت
466
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري كمپلكس مس(II) با ليگاند باز شيف چهار دندانه تثبيت شده بر روي بسترMCM-41
467
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي هيبريدي جديد پورفيرين- پلي اكسومتالات
468
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌ تنگستن با ليگاند باز شيف نيكوتينوهيدرازون در اكسايش سولفيدها
469
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه‌دندانه مشتق از 5-كلروساليسيل آلدهيد در اكسايش سولفيدها
470
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس‌هاي كبالت(II) و نيكل(II ) با ليگاند بازشيف سه دندانه حاوي
471
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت هاي بيولوژيك كمپلكس هاي برخي از فلزات واسطه سري اول با ليگاند جديد-N ( 2 هيدروكسي اتيل )- 2 - (پيريدين - 2 - ايل متيلن ) هيدرازين كربوتيوآميد , synthesis, characterization and study of biological activity some of first row transition metal complexes with new ligand N-)2-hydroxyethyl(-2-)pyridin-2-ylmethylene( hydrazinecarbothioamide
472
سنتز، شناسايي و بررسي مشتقات فنيل اوره به عنوان پايدار كننده ي نوري براي پلي(وينيل كلرايد) انعطاف پذير
473
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي رسانايي يك چارچوب فلز-آلي بر پايه پيرازين و ترفتاليك اسيد و دوفلز كبالت و نيكل
474
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي كاتاليزگري چارچوب هاي فلز آلي (MOFs) بر پايه نيكل و كبالت با مشتقات ليگاند هاي كربوكسيلاتي
475
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي مغناطيسي نانوكامپوزيت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از كلسينه كردن كمپلكس هاي دو تايي [Fe(CN)6]CO(Salen)(pph3)(H20)4] و[Fe(CN)6] Co(Salophen)(pph3)(H20)]4]
476
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي دارويي كمپلكس دو هسته اي جديد از كادميم (II) با ليگاند لاوسون در حضور ليگاند 1،10-فنانترولين
477
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي ﴿ Cd(II),Zn(II),Cu(II),Co(II),Ni(II با ليگاند چهار دندانه جديد كينولين كربو كساميد ﴿H2bqbenzo﴾، تهيه و شناسايي نانو ذره هاي NiO از [(Ni (bqbenzo ]
478
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي‌هاي دارويي كمپلكس‌هاي كبالت(II)، كادميم(II) و منگنز(II) با ليگاند سديم‌والپروات در حضور ليگاند‌هاي ايميدازول و 10،1-فنانترولين و 1،10-فنانترولين
479
سنتز، شناسايي و بررسي‌خواص كاتاليزگري گرافن اكسيد عامل‌دارشده با گروه‌هاي فسفاتي برپايه ي نانوذرات مغناطيس
480
سنتز، شناسايي و برهمكنش كمپلكس مس(II) حاوي داروي ايزوكسوپرين با يك نوع DNA مشخص و مطالعه ي فعاليت بيولوژيكي آن با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي
481
سنتز، شناسايي و برهمكنش كمپلكس مس(II) حاوي داروي ايزوكسوپرين با يك نوعDNA مشخص و مطالعه ي فعاليت بيولوژيكي آن با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي
482
سنتز، شناسايي و به‌كارگيري مايعات يوني در بهبود كيفيت نفت خام صادراتي ايران
483
سنتز، شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي شيمي فيزيكي ماده پرانرژي بيس (2,2-دي نيتروپروپيل) استال (BDNPA)
484
سنتز، شناسايي و بهينه سازي ساختارهاي شبكه اي متخلخل بر پايه فلزهاي نيكل و روي با ليگاند دهنده اكسيژن
485
سنتز، شناسايي و بهينه سازي يك كاتاليست اسيدي جامد جهت آلكيلاسيون بنزن توسط اولفين ها، جداسازي و شناسايي محصولات
486
سنتز، شناسايي و پراش اشعه ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند HNQ و كاربرد ليگاندهاي H2IQ و HNQ به عنوان حسگر شيميايي و رنگ سنجي يون‎Fe3+‎
487
سنتز، شناسايي و پراش اشعه ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند HNQ و كاربرد ليگاندهاي H2IQ و HNQ به عنوان حسگر شيميايي و رنگ سنجي يون‎Fe3+‎
488
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار X-ray كمپلكس هاي كبالت(II) و مس(II) از ليگاند HMetzq و كاربرد ليگاندهاي H4Hynabza و H2nabza به عنوان حسگر نشري آهن(III)
489
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار X-ray كمپلكس هاي كبالت(II) و مس(II) از ليگاند HMetzq و كاربرد ليگاندهاي H4Hynabza و H2nabza به عنوان حسگر نشري آهن(III)
490
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري برخي كمپلكس هاي سالن-فلز جديد شامل (SS-2،'2-بيس-(2-آمينوفنوكسي)-]1،'1[-بي نفتالنيل به همراه بررسي برهمكنش اين تركيبات با HSA و DNA
491
سنتز،‍ شناسايي و تعيين ساختار بلوري برخي ليگاند‌هاي بازشيف دودندانه (O، N) و مطالعه نظري اثر فوتوكروميسم در آن‌ها
492
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي مس (I) و رنيم (I) با ليگاندهاي نيتروژن دار
493
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي باز شيف چهار دندانه كبالت و ليگاندهاي آميدي N4
494
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي رنيم﴿I)-تري كربونيل جديد حاوي ليگاندهاي بازشيف دودندانه
495
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس هاي كبالت (II) و روي (II) تهيه شده از ليگاند HMetpz و كاربرد ليگاند H2qpyze به عنوان حسگر نشري مس (II)
496
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه دندانه ONO مشتق از5- نيتروساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در اكسايش الكل‌هاي بنزيلي
497
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند باز شيف سه دندانه مشتق از 3- اتوكسي‌ساليسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن‌ها در اكسايش سولفيدها
498
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتو ايكس كمپلكس هاي (Cu(II)، Co(II و (Zn(II با ليگاند جديد HMetp. كاربرد ليگاند هاي جديد H2Methn و H2thn به عنوان حسگرهاي نشري(Cu(II) ،Al(III و آمينواسيد آرژنين
499
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتو ايكس كمپلكس هاي (Cu(II)، Co(II و (Zn(II با ليگاند جديد HMetp. كاربرد ليگاند هاي جديد H2Methn و H2thn به عنوان حسگرهاي نشري(Cu(II) ،Al(III و آمينواسيد آرژنين
500
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار پرتوX كمپلكس هاي آهن با ليگاند فنيل سياناميد وهيدروليز آن به مشتقات فنيل اوره و بررسي كارايي كمپلكس فوق به عنوان منبع آهن گياه گوجه فرنگي در سيستم هيدروپونيك
501
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس ها ي ﴿M2[ZnX2L2](X=Ibuprofen,Naproxen,ML=KSCN,NaN3 و بررسي محاسبات DFT و بررسي خواص ضد باكتري
502
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي (Zn(II)و Cu(II با ليگاند بازشيف نامتقارن [H2Br2salabza] و مطالعه رفتار الكتروشيميايي و تهيه و شناسايي نانو ذره ZnO و CuO از كمپلكس هاي [(Zn(Br2salabza)(H2O)] و [(Cu(Br2-salabza]
503
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي +[ X=Py, 3-Mepy, MeIm, Bzlan[Co(Me-Salpn) X2و كمپلكس Co(Me-Salen)(Prldn)2] CIO4] و بررسي عوامل فضايي دراين كمپلكس ها
504
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي co(me -salbn)(Amine )2]+Amine=Py, 4-mepy [co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=PY, 4-mepy,3-mepy, melm و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ا
505
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي M(Clhqb)(Amine)]M = Cu(II), Ni(II) Amine = Py, 4-Acpy, 4-Mepy, bzlan] با ليگاند سه دندانه جديدكربوكساميد (H2Clhqb) و مطالعه رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي(Cu(II، آماده سازي نانوذرات NiO از [(Ni(Clhqb)(bzlan]
506
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي MLX2 M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) و كمپلكس هايM=Cu(I), Ag(I) X= CI, Br, I, SCN, N3 ML (pph3)X با ليگاندهاي باز شيفت جديد بيس ( 4 - تري فلوئور و متيل بنزآلدهيد) اتيلن دي آمين و بيس ( 2- نيترو سينام آلدهيد) اتيلن دي آمين
507
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي ارتوپالاديت با ليگاند2- فنيل آنيلين، كاربرد آنها در واكنش سوزوكي، هك و تهيه كاتاليست ناهمگن بر بستري از تيتانيم اكسيد
508
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي كبالت ﴿III ﴾، كبالت ﴿II ﴾، نيكل﴿II ﴾، مس﴿II ﴾وكادميم ﴿II ﴾ با ليگاند جديد چهار دندانه 4-كلرو-1و2-بيس﴿2-كينولين كربو كساميد﴾ بنزن
509
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي كبالت ﴿III ﴾با ليگاند چهار دندانه 4-كلرو-1و2-بيس ﴿2-پيريدين كربوكساميدو﴾بنزن وآمين هاي محوري
510
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي مس﴿I﴾ با ليگاند دودندانه 2- كينولين بنزوتيازول و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس ها. بررسي اثر كاتاليتيكي كمپلكس هاي سنتز شده در واكنش كليك
511
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي منگنز ﴿III﴾، آهن﴿III﴾، نيكل﴿II﴾ و مس ﴿II﴾، با ليگاند بازشيف نامتقارن H2Bzacabzanapht و اثر كاتاليتيكي3+Fe بر هيروليز ايمين
512
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل (II)، مس﴿II ﴾روي ﴿II﴾، و كبالت ﴿III ﴾با ليگاند باز شيف نامتقارن H2pyrabza و اثر كاتاليتيكي+Zn2 بر هيدروليز ايمين
513
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل (Ni L (PR3)](R=Ph, Bu)(II] با استفاده از ليگاندهاي باز شيف سه دندانه اي (NNO) و فسفين
514
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل ﴿II﴾، مس ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف نامتقارن سه دندانه Hnaphtabza و بررسي اثر تمپلت فلزي و اثر كاتاليتيكي آنيون هاي محيط بر هيدروليز ايمين و باز تراكم همزمان به ليگاند چهار دندانه
515
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نيكل، ( II )، مس ( II ) و منگنز ( III ) با ليگاندهاي باز شيف H2naphtabza، H2salabza
516
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي-/+ X=CN ,N3, Py3-Mepy, 4-Mepy ]Co)Salpn( X2] و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
517
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي[( Amine= Py, 4-Mepy, MeIm, bzIan،Prldn , pprldn , mrpln[Co(Me-saIdpt) (Amine و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
518
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هايCo(mebph)(Amine)2]X Amine = N-Melm ,3-Mepy ,3-AcPy ,Prldn ,Pprdn ,Mrpln ,Bzlan X= Clo4 ,B(ph)4
519
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي﴿co) Me-saldien) (X ) و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها
520
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هايي از كبالت ﴿III﴾ ليگاند باز شيف نامتقارن H2salabza و ليگاند كربوكساميد H2Me2bpb و بررسي خواص آنها
521
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي MgII, MnII, CdII, ZnII با ليگاند ان-(تيازول-2-ايل) پيكولين‌ آميد (Htp) وآماده‌سازي نانوذرات ZnO از كمپلكس Zn(tp)2(H2o)2] .C2H5OH].كاربرد ليگاندهاي H2Me2bpb, H2hqn وH2Mebpb به‌ عنوان سنسور CuII
522
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي كبالت(II) و مس (II) با ليگاند دودندانه‌ي جديدكربوكساميدي ان-(تيازول-2-ايل)پيكولين آميد و مطالعه رفتار الكتروشيميايي. تهيه و شناسايي نانوذره هاي Co3O4 و CuO از كمپلكس هاي Co(tp)2(H2O)2]. C2H5OH] و Cu(tp)2(H2O)]. CHCl3]
523
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي مس(I) و(II) با ليگاند 2-كينولين بنزوتيازول و ليگاندهاي پل‌ساز هاليد و شبه هاليد، مطالعه‌ي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس‌ها و بررسي اثر كاتاليتيكي كمپلكس Cu(qbtz)(µ1,1-N3)N3]2]در واكنش كليك
524
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي [ML], (n-Bu)4N[Co(L)X2] باليگاند bqbH2)=N , N-bis[2-Quinoline Carboxamide]-1 ,2-benzene M=Co(II),Ni(II),Cu(II)X=CN,N3
525
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي ML2](CIO4)2, MLX2] با ليگاند جديد بيس (ترانس سينام آلدهيد) اتيلن دي ايمين M=CO(II), Ni(II), CU(II), ZN(II),X=CI,Br, I
526
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي كبالت(III) وكمپلكس مس (II) باليگاندهاي چهاردندانه اي باز شيف و بررسي الكتروشيمي و حلال رنگي كمپلكسهاي كبالت (III)
527
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي مس )II(، )I(و كبالت )III(به عنوان مدلهاي بيوشيميايي و فوتوشيميايي
528
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف با ساختار نا متقارن HBzabza و بررسي اثر كاتاليتيكي يون مخالف بر هيدروليزونوآرايي ايمين
529
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي...
530
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكسهاي[Clo4)2, ML (PPh3)2X, MlX2, MLX [ML2 ) با ليگاند جديد بيس (ترانس - سينام آلدهيد) پروپان دي ايمين ]M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Cu(I), Zn(II),X=Cl, Br, I, N3, NCS
531
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند باز شيف نا متقارن H2Bzacabzasal و كمپلكس هاي منگنز (III)، آهن(III)، نيكل (II)، مس ﴿II ﴾، و بررسي اثر كاتاليتيكي آنيون مخالف بر هيدروليز و نو آرايي ايمين
532
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند نامتقارن كربو كساميدي سه دندانه با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد TBAB و كمپلكس هاي ﴿ Zn(II) Cu(II)’ Ni(II با ليگاند دپروتونه شده
533
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاند نامتقارن كربوكساميدي سه دندانه با استفاده از مايع يوني تترابوتيل آمونيوم برمايد TBAB و كمپلكسهاي ...با ليگاند دپروتونه شده
534
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار ليگاندهاي بين دودندانه اي پيريديل آميدي جديد و كمپلكسهاي دو هسته اي (ni(II), cu(II), co(III با ليگاند دپروتونه شده با هدف ايجاد معماريهاي سوپرا مولكولي
535
سنتز، شناسايي و تعيين ساختار، رفتار الكتروشيميايي و فعاليت ضد باكتريايي كمپلكس هاي(pd (II از چهار ليگاند كربوكساميدي و كمپلكس(pt (II از ليگاند سه دندانه Hqcq
536
سنتز، شناسايي و تعيين ساختاركمپلكس‌هاي واناديوم تهيه شده از بازهاي شيف سه دندانه نامتقارنNNO؛ برهمكنش كمپلكس‌هاي سنتز شده با نانو ذره‌ي تيتانيوم‌دي‌اكسيد و بررسي ويژگي فتوكاتاليتيكي نانواكسيدهاي مخلوط
537
سنتز، شناسايي و تعيين شرايط بهينه فرآيند PTMEG در مقياس آزمايشگاهي
538
سنتز، شناسايي و خواص پيوند به DNA كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاندهاي مشتق شده از هيدرازين
539
سنتز، شناسايي و خواص فتوشيميايي كمپلكس هاي مس و نيكل، با ليگاندهاي مشتق شده از 1 و 2-دي آمينوپروپان
540
سنتز، شناسايي و خواص نانوكامپوزيت‌هاي رويفريت: بررسي تأثير عمليات حرارتي و نوع پيش‌ماده‌ها
541
سنتز، شناسايي و خواص نوري نانو كمپلكس هاي دي اورگانو قلع با ليگاندهاي پيريديل دار
542
سنتز، شناسايي و خواص نوري يك نانو كمپلكس قلع(IV) جديد بر اساس يك ليگاند حجيم آنتراسن كربوكسيلات به وسيله روش سونوشيميايي
543
سنتز، شناسايي و ساختار بلوري برخي كمپلكس‌هاي سالن-فلز جديد شامل آليل‌آمين، ترشيو-بوتيل‌آمين و ايزوپروپيل آمين و بررسي خواص كاتاليستي و آنتي‌باكتريال آن‌ها
544
سنتز، شناسايي و ساختار پرتو-ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند H2dptz. كاربرد ليگاند HAQ به عنوان حسگر نشري و رنگ سنجي آهن(III) و ليگاند H2dpIm به عنوان حسگر رنگ سنجي مس(II)
545
سنتز، شناسايي و ساختار پرتو-ايكس كمپلكس مس(II) از ليگاند H2dptz. كاربرد ليگاند HAQ به عنوان حسگر نشري و رنگ سنجي آهن(III) و ليگاند H2dpIm به عنوان حسگر رنگ سنجي مس(II)
546
سنتز، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكس ترانس - دي كلرو(بيس - تيوكربوهيدرازيد) كادميم II و تعيين ثابت تشكيل برخي از ليگاندهاي هيدرازيني به روش پتانسيومتري , synthesis, characterization and crystal structure of trans-dichloro )bis-thiocarbohydrazide( cadmium)II( complexand determination of formation constant of some hydrazinic ligands by potentiometric
547
سنتز، شناسايي و فعاليت آنتي باكتريال اسكلت هاي فلز-آلي حامل نانو ذرات نقره
548
سنتز، شناسايي و كاربرد 1، 4- دي آزا- بي سيكلو[2-2-2] اكتان پيوند يافته با سولفونيك اسيد براي تهيه 9- آريل - 1-8- دي اكسو- اكتاهيدروزانتن ها و 1- كرباماتوآلكيل-2- نفتول ها
549
سنتز، شناسايي و كاربرد TCPP و مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيدها
550
سنتز، شناسايي و كاربرد TCPPو مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيدها
551
سنتز، شناسايي و كاربرد آرژينين سولفونيك اسيد (Arg-SO3H) به عنوان يك مايع يوني اسيدي برونستد سبز براي تهيه ي تركيبات -α',α بيس)بنزيليدن(سيكلوآلكانون و بنزايميدازول هاي استخلاف شده در موقعيت 2
552
سنتز، شناسايي و كاربرد درماني نانو ذرات مغناطيسي پوسته - هسته فريت CuZnNiFe2O4 بارگذاري شده با عصاره برگ گزنه
553
سنتز، شناسايي و كاربرد رنگينه هاي كمپلكس مس با ليگاند هاي آزو
554
سنتز، شناسايي و كاربرد شيف بازهاي وانيلين به عنوان پايداركننده حرارتي براي پلي(وينيل هاليد)ها
555
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري گرافن عامل دار شده با گوگرد و پورفيرين
556
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري مخلوط اكسيدهاي فلزي CaFe2O4/CaTiO3 عامل‌دار شده با پورفيرين
557
سنتز، شناسايي و كاربرد فتوكاتاليزگري نانوكامپوزيت پورفيرين/گرافن/FeWO4
558
سنتز، شناسايي و كاربرد فوتوكاتاليزگري مزوپروس ZnFe2O4و تأثير پورفيرين بر عملكرد آن
559
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي دو نانوذره جديد از روتنيم و مس كپسوله شده در دندريمر
560
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي كمپلكس مس (II) با استفاده از ليگاند قندي تثبيت شده بر روي بستر هسته- پوسته آهن اكسيد- سيليكا و بررسي ويژگي هاي ابرخازني نانولوله هاي تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با واناديوم
561
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليزگري هيبريد پلي اكسومتالات PMo11Fe و پورفيرين
562
سنتز، شناسايي و كاربرد كاتاليستي كمپلكس هاي ارتو پالاديت 4- نيتروبنزوئيل متيلن تري فنيل فسفوران
563
سنتز، شناسايي و كاربرد مايع يوني بر پايه كافئين به عنوان كاتاليزور در واكنش هاي آلي
564
سنتز، شناسايي و كاربرد نانو كامپوزيت نيكل فريت و چارچوب فلز-آلي Cu(BDC)
565
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوذرات پروسكايت در سلول‌هاي خورشيدي
566
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوساختارهاي منگنزفريت دوپه شده با مس: بررسي تأثير نسبت‌هاي مولي و دماي كلسينه بر روي خواص فتوكاتاليستي
567
سنتز، شناسايي و كاربرد نانوكامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه اكسيدهاي معدني نيمه هادي و مشتقات فتالوسيانين
568
سنتز، شناسايي و كاربردTCPP و مطالعه واكنشهاي آن با هتروپلي اسيد ها
569
سنتز، شناسايي و محاسبات DFT كمپلكس هاي فلزي (M = Fe, Co, Ni) به عنوان كاتاليزگرهاي همگن و كاربرد آن ها در اوليگومري شدن اتيلن
570
سنتز، شناسايي و مطالعه برهم‌كنش با DNA كمپلكس‌هاي مس(ӀӀ) با ليگاند باز شيف سه‌دندانه مشتق شده از هيدرازين و متيل-2-پيريديل كتونين و
571
سنتز، شناسايي و مطالعه پلي ﴿ايميد- يورتان﴾ هاي فعال نوري جديد از واكنش بين دي ايزو سياناتها بادي ال هاي فعال نوري حاوي آمينو الكل L- فنيل آلانينول
572
سنتز، شناسايي و مطالعه پيوند با DNA كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ با ليگاند باز شيف سه دندانه دي آنيوني مشتق شده از دي كتون
573
سنتز، شناسايي و مطالعه خواص پلي ﴿آميد - ايميد - اتر - يورتان﴾ هاي قطعه اي فعال نوري جديد، از واكنش بين دي ايزو سياناتها پلي ال ها و دي اسيد حاوي آمينو اسيد، از مسير ايزو سيانات
574
سنتز، شناسايي و مطالعه نظري چهار ليگاند باز شيف چهار دندانه نامتقارن بر پايه 4 - متيل بنزن - 1 و 2 - دي آمين و كمپلكس هاي آن ها با فلزات نيكل (II) و پالاديم (II)
575
سنتز، شناسايي و مطالعه ي رفتار الكتروشيميايي تركيبات هيبريدي پلي اكسومتالات با كمپلكس هاي فلزات واسطه و حد واسط هاي اكسايش - كاهش آلي
576
سنتز، شناسايي وتعيين ساختاركمپلكس هاي با فرمول عمومي MLX2و MLX2ليگاند دودندانه = X=I, SCN, Lو M= Co)III( X= Thioacetamide,L= acacen M= Co)II(, Zn)II(و بررسي خواص حلال رنگي كمپلكس ]Co)acacen()thioacetamide(2[ CIO4
577
سنتز، شناسايي وكاربرد فوتوكاتاليتيكي نانومواد شبه گرافيتي C3N4 فلزدار شده با آهن، روتنيوم، كبالت و نيكل
578
سنتز، شناسايي وكاربرد نانو كامپوزيت بيسموت فريت وشبكه فلز-آلي Cu(BDC)
579
سنتز، شناسايي، بررسي جذب سطحي و فعاليت فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌آنيليني اسپينل‌هاي MgFe2O4 ، Zn0.5Ni0.5Fe2O4 و SnFe2O4 در حذف مخلوط رنگ متيلن بلو و متيل اورانژ در محيط آبي
580
سنتز، شناسايي، بررسي خاصيت كاتاليستي و مطالعه نظري كمپلكس¬هاي مس (II) و كبالت (II) با ليگاند باز شيف دو دندانه(E) -2- (پارا-توليل ايمينومتيل) فنل
581
سنتز، شناسايي، بررسي خواص ردوكس، گرمايي، نوري، الكتروني، گپ انرژي و ساختار فازهاي نانو ذرات ولايه هاي نازك نانو ساختار نيمه هادي نيوبيم پنتا اكسيد (Nb2O5) اصلاح شده به منظور افزايش ميزان جذب در ناحيه مرئي: بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي و كاربرد در سلولهاي خورشيدي حساس شده با رنگ
582
سنتز، شناسايي، بررسي خواص طيفي و ولتامتري چرخه‌اي كمپلكس(Cu(II با ليگاند دو دندانه كينولين كربوكساميد(Hcqb)، تهيه و شناسايي نانو ذرات CuO از [CuⅡ(cqb)2]
583
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و الكتروشيمي كمپلكس هاي [M(Ihqb)(Amine)] M=Cu(II),Ni(II)Amine = Py,4-Acpy,3-Mepy, bzlan آماده سازي نانو ذرات نيكل اكسيداز [Ni(Ihqb)(bzlan)]
584
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي d10 با ليگاندهاي باز شيف N2s2 و كمپلكس هاي (M(III و ( M(II با ليگانداي باز شيف N2o2
585
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و ولتامتري چرخه اي كمپلكس هاي CoII و CuII با ليگاند آميدي Htqz. تهيه نانو ذره Co3O4 و CuO از كمپلكس هاي سنتز شده و بررسي اثر يون مخالف در ساختار كمپلكس و ريخت شناسي نانو ذره.
586
سنتز، شناسايي، تعيين ساختار، خواص الكتروني، طيفي و ردوكس كمپلكس هاي كبالت با ليگاندهاي جديد حاصل از آمينو فنول ها با مشتقات بنز آلدئيد و رونشاني شيميايي لايه به لايه نانوساختار آن ها
587
سنتز، شناسايي، تنوع ساختاري، فعاليت كاتاليتيكي و بيولوژيكي فلز- تايوليت هاي تهيه شده از ليگاندهاي باز شيف دي سولفيدي N2S2 با شكست S-S و مطالعه فعاليت الكتروكاتاليتيكي نانوذره هايCo3O4 تهيه شده از كمپلكس هاي كبالت
588
سنتز، شناسايي، خواص فوتوكاتاليستي و بكارگيري در سل هاي خورشيدي حساس به رنگ (DSSC) نانوكامپوزيت هاي ZnO/CdS و لايه هاي نازك آن ها بر روي بستر شيشه اي: بررسي اثر روش سنتز و نوع پيش ماده
589
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوساختارهاي مس – منگنز اكسيد: بررسي اثر دماي كلسينه شدن، نوع پيش ماده و روش سنتز
590
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوكامپوزيت روي منگنز اكسيد: اثر نوع روش سنتز و پيش ماده در خواص
591
سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوكامپوزيت كبالت منگنز اكسيد: اثر نوع روش سنتز و پيش ماده
592
سنتز، شناسايي، فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت ها و لايه‌هاي نازك روي- سريم اكسيد (ZnO-CeO2) بررسي اثر روش سنتز و پيش ماده
593
سنتز، شناسايي، كاربرد ضدسرطاني و ضدباكتريايي كمپلكس‌هاي دو هسته‌اي روي و مس با مشتق كوركومين- نيكوتينويل‌كلريد
594
سنتز، شناسايي، مطالعه ي طيفي، تعيين ساختار نظري و تجربي كمپلكس هاي باز شيف نيكل (II) و تثبيت اين كمپلكس ها بر روي سطح نانو اكسيد تيتانيوم ﴿IV﴾
595
سنتز، مشخصه يابي و ارزيابي خواص فيزيكي شيميايي، زيستي و آنتي¬باكتريال نانو شيشه‌هاي زيست‌فعال حاوي اكسيد استرانسيم به‌روش سل-ژل
596
سنتز، مشخصه يابي و بررسي اثرات سميت سلولي نانوذرات اكسيدسريم (IV) دوپت شده با كلسيم، منزيم، و روي
597
سنتز، مشخصه يابي و بررسي بيواكتيويتهي شيشه زيست فعال بر پايه SiO2-CaO-P2O5-MgO حاوي عناصر روي و نقره تهيه شده به روش سل-ژل
598
سنتز، مشخصه يابي و تف جوشي نانوذرات سراميكي هسته-پوسته آلومينا/ ايتريا
599
سنتز، مشخصه يابي و شبيه سازي نانوساختار مغناطيسي بر پايه Bi2WO6-FeOx/3DGraphene و ارزيابي رفتار فتوكاتاليستي آن
600
سنتز، مشخصه يابي، بررسي ميزان حلاليت و رهايش دارو در نانو بيو هيبريد Mg-AL-LDH
601
سنتز، مشخصه‌‌يابي و ارزيابي خواص مكانيكي و بيواكتيويتي سراميك هاي بر پايه مرونيت نانو ساختار جهت استفاده در ارتوپدي
602
سنتز، مشخصه¬يابي و ارزيابي نانوذرات مغناطيسي اصلاح سطح شده چند عاملي پرتونشاندار و استفاده از ميدان مغناطيسي به منظور تشخيص و درمان تومورهاي سرطاني
603
سنتز، مطالعات تعادل و پايداري -N'(پاراتولوئن سولفونيل ) (آريلوكسي ) كربيميدويل آزيدها و انتخاب پذيري نايترين هاي حاصل
604
سنتز، مطالعه و شناسايي تركيبات انتقال پروتون و كمپلكس هاي فلزي كبالت(II)، نيكل(II)، مس(II)، روي(II)، لانتانيم(III)، گادولونيم(III)، گاليم(III)، تاليم(III)، بيسموت(III) و سريم(III) به دست آمده از روش خود مجموعه ساز و نانوذرات اكسيد فلزات واسطه
605
سنتز، مكانيزم و مطالعات شيمي كوانتمي مشتقات جديد متيل ساليسيلات
606
سنتز، واكنشها، مطالعات شيمي كوانتومي و بررسي ساختار رنگهاي آزووتري آزينهاي داراي استخلاف سولفونيل آزيد يا سولفونيل آميد
607
سنتز،2-اتيل هگزيل 2- اتيل هگزانوات به عنوان نمونه اي از استرهاي سنگين به صورت پيوسته و ناپيوسته
608
سنتز،ساخت و مشخصه يابي داربست پلي (گليسرول سباسات)/پلي(1و8 اكتان دي ال سيترات)/ پلي كاپرولاكتون به روش الكتروريسي محلول سه پليمر جهت بازسازي داربست شبكيه چشم وبررسي خاصيت رشد سلول
609
سنتز،شناسايي ،مطالعه ساختاري و محاسبات نظري كمپلكس هاي ساده و مخلوط ليگاندي از واناديوم ) VI (و) V (،نيكل )II (،مس )II ( و موليبدن )IV(با سه ليگاند شيف باز سه دندانه )ONO( از مشتقات ارتوهيدروكسي بنزيل آمين
610
سنتز،شناسايي و بررسي خواص كو‏پلي‏ايميدهاي سولفونه جديد بر پايه 4،1 – بيس (4-آمينو فنوكسي) تريپتيسن از روش ايزوسيانات
611
سنتز،شناسايي و بررسي خواصتورمي
612
سنتز،شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري بعضي از كمپلكس هاي فلزات واسطه تثبيت شده بر روي بسترهاي نانو ذرات مغناطيسي
613
سنتز،شناسايي و بررسي فعاليت هاي بيولوژيك كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول با ليگاندهاي جديد3-﴿2-آمينو-1-متيل -اتيل ايمينو﴾-1و3-دي هايدرو-ايندول -2-اونتترات و n,n-بيس -﴿فنيل-پيريدين-2-ايل-متيلن﴾-پروپان-1و2 دي آمين
614
سنتز،شناسايي و بررسي محاسباتDFT ليگاندهاي شيف باز دودندانه ي نامتقارن مشتق شده از فورفوريل آمين و كمپلكس هاي فلزي روي(ΙΙ), كادميم(ΙΙ), مس(ΙΙ) و نيكل(ΙΙ) آنها
615
سنتز،شناسايي و بررسي ويژگيهاي دارويي كمپلكسهاي كادميم (II)، منگنز (II)، نيكل (II)، مس (II) و روي (II) باليگاند پارا آمينوبنزوييك اسيددرحضورليگاند4 نيتروفنيل سياناميد
616
سنتز،شناسايي و تعيي ساختار بلوري كمپلكس هاي نيكل( ii )،مس( ii ) و روي( ii ) با ليگاندهاي باز شيف چهار دانه متقارن جديد مشتق از 3 و 5 - دي كلرو، 3 و 5 - دي برمو و 3 و 5 - دي يدو سالبسيل آلدئيد با دي آمين هاي آليفاتيك مختلف
617
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي باز شيف زيركونيم و بررسي خواص بيولوژيكي آن ها
618
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار بلوري كمپلكس‌هاي جديد موليبدن و واناديوم با ليگاند بازشيف سه دندانه ONO مشتق از5-بروموسالسيل آلدهيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در اكسايش الكل‌هاي بنزيلي
619
سنتز،شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي نقره ﴿I ﴾با ليگاندهاي دودندانه ايca2en ، bpy و ليگاند چهار دندانه ايMe-Pk )2en ﴾و كمپلكس هاي مس ( I )با ليگاند هاي دو دندانه اي ca2ph , phca2en , phca2-dab و ليگاند چهار دندانه ايMe-Pk )2en ﴾
620
سنتز،شناسايي و مطالعات ساختاري تركيبات ماكروسيكل مشتق شده از پنتافلوئورو...
621
سنتز،شناسايي و مطالعات ساختاري مشتقات دي پيريديل هاي پل دار با استفاده از پنتافلوئوروپيريدين و بررسي قدرت كمپلكس دهندگي آنها در ابعاد نانومتري و بالك
622
سنتز،شناسايي و مطالعه طيف هاي آي آر و ان ام آر دو ليگاند جديد باز شيف حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و تهيه كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،و نيكل(II)
623
سنتز،شناسايي و مطالعه طيف هاي آي آر و ان ام آر دو ليگاند جديد باز شيف حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و اكسيژن و تهيه كمپلكس هاي مربوطه با يون هاي فلزي كادميم(II)،روي(II)،منگنز(II)،مس(II)،و نيكل(II)
624
سنتز،شناسايي و مطالعه نظري كمپلكس هاي نيكل )11(، كبالت )111(،منگنز)11( باليگاند شيف چهار دندانه مت قارن3/3-DIHYDROXY-4/4-)1/2-CYCLOHEXANEDIYLBIS)NITRILOMETHYLIDYNE((-bis-phenol , synthesis,experimentalandtheoretical characterization of teradentate 3/3-dihydroxy-4/4-)1/2-cyclohexanediylbis)nitrilomethylidyne((-bis-phenol ligand anditsni)11(,mn)11(,co)111(complexes
625
سنتز،شناسايي و ويژگيهاي گرمايي پلي آميدهاي آروماتيك شامل poss به عنوان نانو كامپوزيت ها
626
سنتز،شناسايي،كاربرد و مطالعات تئوري نانو كامپوزيت هاي آلومينا/بوريا و بورازين-ملامين پليمر براي ذخيره هيدروژن
627
سنتز،شناسايي¬،مطالعات ساختاري و محلول-كمپلكس¬هاي¬جديدازتاليم¬(I)با ليگاندهاي نيترودار
628
سنتز1,4-دي هيدروپيريدين ها در حضور كاتاليست TiCl4/nano-γ-Al2O3
629
سنتز12-آريل-8،9،10،12-تتراهيدروبنزو(a)زانتن-11-اون ها و 4،6-دي آريل پيرميدين-2(1H)- اون ها با استفادهاز پيرازينيوم دي (هيدروژن سولفات)،تري اتيل آمين پيوند يافته با سولفونيك اسيد و همچنين تحت شرايط بدون كاتاليزور
630
سنتز2- اكسو ﴿تيوكسو﴾- 4،3،2،1- تتراهيدروپيريميدين ها و بررسي اثر استخلاف در پتانسيل اكسايش و......
631
سنتز2و'2-بي نفتالين فسفوروكلريديك(BINOL-PCI)به عنوان يك معرف اكسيد كننده جديد براي تبديل انتخابي بنزوئين ها به بنزيل ها
632
سنتز3،2،-1 تري آزول ها به روش حلقه زايي 3،-1 دو قطبي مشتقات بنزيل آزيد ها با دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در شرايط مايكروويو
633
سنتز3،2،1-تري آزول هاي جديد برپايه مشتقات كوجيك اسيد از طريق واكنش 3،1-دوقطبي
634
سنتز4-(4-آريليدن-3-متيل-5-اكسو-4،5-دي هيدرو-H1-پيرازول-1-ايل) بنزن سولفوناميد¬ها و استفاده از آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل
635
سنتز4,3-دي هيدرو پيريميدين-2(H1)-اون ها ومشتقات سولفوردار آنها توسط H2O,NaHSO4تحت شرايط نرمال و امواج فراصوت
636
سنتز4،1- دي هيدروپيريميدين ها و بررسي اثر استخلاف در اكسايش نوري آنها
637
سنتزa - آلوميناي نانومتريك به روش شيميايي (رسوبي)
638
سنتزB- ﴿4- منتوكسي بوتيك﴾ پيرول به عنوان مونوكايرال و بررسي پليمريزاسيون آن
639
سنتزB_استاميد و كتون ها در حضور كاتاليزور اسيد جامد معدني زير كونيوم هيدروژن سولفات به صورت تك ظرف
640
سنتزB-آمينو كربونيل ها بوسيله واكنش مانيخ با استفاده از نانو كاتاليزورهاي مغناطيسيFE3O4ASIO2AAPTESATFANPSوFE3O4ASIO2AAPTESANPS
641
سنتزNafion-H@SPION و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش داكين-وست در سيستم ميكرو راكتور
642
سنتزS(2) -1- بنزيل -5- [1-(بنزيل اكسي كاربونيل R(-)2 -)(بنزيل اكسي ) پروپيليدن ] پرولين متيل استر، حدواسطي براي تينامايسين
643
سنتزآلفا آمينو فسفونات ها با استفاده از واكنش هاي سه جزئي مشتقات بنزآلدهيد، گاباپنتين، دي اتيل فسفيت يا تري متيل فسفيت
644
سنتزاكسادي آزول و تيادي آزول از مشتقات 2- ايندولن , the synthesis of oxadiazole and thiadiazole using 2- indolin derivatives
645
سنتزالكيدرزين
646
سنتزايميدازول ها با استفاده از پيرازين- 1 و 4 دي - ايوم تري فلوئور متان سولفونات بعنوان كاتاليزگر مايع يوني
647
سنتزبرخي ازمشتقات جديد2-كتومتيل كينولين هاومطالعه پديده توتومري درآنها
648
سنتزپلي اورتان متاكريلات , synthesis of poly urethane methacrylate
649
سنتزپلي اوره هاي جديد بر پايه مونومر4- (4-ترسيوبوتيل فنيل) يورازول و تهيه پلي آميد- ايميدهاي جديد فعال نوري حاوي قطعات TMAوL-فنيل آلانين
650
سنتزپودرمزوفازكربني ازقيرقطران
651
سنتزتك ظرف چند جزئي 6_آمينو_4_اريل_5_سيانو_3_متيل_1_فنيل_4،1_دي هيدروپيرانو (2،3)پيرازول_5_كربونتيتريل ها و 9_آريل_8،1_دي اكسيواكتاهيدروزانتن با استفاده از بوريك اسيد و ايزاتين عامل دار شده با سولفونيك اسشيد
652
سنتزتك ظرف چند جزيي 6-آمينو- 4-آريل- 5-سيانو-3-متيل-1- فنيل- 4,1-دي هيدروپيرانو[c-2,3] پيرازول-5-كربونيتريل ها و 9-آريل-8,1-دي اكسواكتاهيدروزانتن با استفاده از بوريك اسيد و ايزاتين عامل دار شده با سولفونيك اسيد
653
سنتزتك ظرفي و سه جزئي5-آمينو-3-آريل-4-كربونيتريل-H1پيرازول ها با استفاده از كاتاليزور موثر نيترات فلزات واسطه در محيط آبي
654
سنتزتك مرحله اي 5،4،2_تري آريل _H1_ايميدازول ها از آلدهيدها و بنزيل الكل ها با هگزاميتيل دي سيلازان تحت شرايط ملايم
655
سنتزچارچوب هاي فلز - آلي بر پايه مس و كاربردآن ها در جذب و رهايش برخي دارو ها
656
سنتزدي هيدروپيريدين ها و پيريدين هاي استخلاف دار از طريق واكنش هانش در حضور منيزيم برميد آبدار
657
سنتززئوليت A وبررسي خواص تبادل يوني آن
658
سنتزسبز نانوذرات نقره از شكرتيغال و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
659
سنتزسونوشيميايي وشناسايي نانو ذراتCdS ,ZnS CuS ومطالعه برخي كاربردهاي آنها
660
سنتزسونوشيميايي وشناسايي نانو ذراتCdS ,ZnS CuS ومطالعه برخي كاربردهاي آنها
661
سنتزغشاي نانوكامپوزيتي حاوي نانوذرات اكسيدروي پوشش داده ‌شده با سديم آلژينات بر پايه پلي آكريليو نيتريل با هدف كاهش گرفتگي غشا در بيوراكتورغشايي
662
سنتزكامپوزيت پليمر/ بيوگلاس و بررسي زيست فعالي آن با استفاده از طيف بيني هاي مادون قرمز ورامان
663
سنتزكوئينو كسالينون ها از واكنش 4-(2-اكسوآريل اتيليدن)-2-فنيل اكسازول -5-(4H)-اون ها و آمين ها
664
سنتزلاتكس هاي اكريليك (كوپليمر و ترپليمر): بررسي اثرپارامترهاي موثر بر فرآيندپليمريزاسيون و خواص فيزيكي رزين ها
665
سنتزمشتقات n-سيكلوهگزيل-2-﴿3-اكسو-2-آزا اسپيرو...
666
سنتزمشتقات جديدي از آلفا-ايمينونيتريل ها در مجاورت كاتاليزگر پلي اكسومتالات نوع كگين فسفووانادوموليبديك اسيد
667
سنتزمشتقات دي هيدروپيريميدينوتيازين، دي هيدرو-2H-تيازولوپيريميدين و مشتقات تريس،...
668
سنتزمشتقات زانتن بااستفاده ازمايع يوني بعنوان كاتاليزگرسبز
669
سنتزمشتقات كينولين از طريق واكنش فريدلندر و با حضور نانوكاتاليزورMCM-41-SO3Hدر شرايط بدون حلال
670
سنتزمشتقات(a11)-هيدروكسي-10-((4- فنيل) ايمينو)-11،a11–دي‌هيدرو‌بنزو[e]ايندو]1-b،2][4،1[ديازپين-12(H10)-اون
671
سنتزموثر مشتقات كينولين جوش خورده با پيران و بررسي خواص فيزيكي آنها با استفاده از محاسبات DFT
672
سنتزميكرو¬ذرات پلي يورتان از طريق پليمريزاسيون تراكمي در محيط پراكنشي و بررسي مورفولوژي آن در حضور نانوسيليكا
673
سنتزنانوالياف كامپوزيت پليمري پلي كاپرولاكتون /كايتوسان به روش الكترواسپينينگ
674
سنتزنانوذرات پليمرطبيعي كيتوسان براي رهايش داروي ونكومايسين
675
سنتزنانوذرات نقره وبرسي تاثيراشكال متفاوت برميزان تاثير خواص آنتي باكتريالي
676
سنتزنانوساختارهاي اكسيدروي به روش هيدروترمال اصلاح شده
677
سنتزنانوكاتاليزگر قابل بازيافت كبالت فريت اكسيد براي واكنش چهار جزيي تك ظرفي سنتزمشتقات جديد اسپيرو ايندن كوئيناكسالين
678
سنتزنانوكاتاليست كراكينگ حرارتي هيدروكربنهابراي توليد گاز هيدروژن
679
سنتزنانوكامپوزيت با نقاط كوانتومي برپايه بستركربني و استفاده از آن به عنوان فوتوكاتاليزگر در فرايند اكسايشي-تخريبي
680
سنتزنانولايه Mos2 و مشخصه يابي ترانزيستورها برپايه Mos2
681
سنتزهاي تك مرحله اي واكنش هاي تراكمي آلدولي با استفاده از كاتاليزگر ژل فعال زير كونيوم (IV) اكسيد
682
سنتزهيدروكسيدلايه¬اي مضاعف Mg-Al و بهبود و بررسي نقش آن در فرآيندهاي كاتاليزگري
683
سنتزو بررسي بيو اكتيويته داربست نانوكامپوزيتي بايوگلس/هيدروكسي آپاتيت
684
سنتزو تعيين خواص نانوذرات بر پايه پلي متاكريليك اسيد گرافت شده با مشتقات پلي اتيلن گليكول به روش پليمريزاسيون راديكالي پراكنشي
685
سنتزو شناسايي چارچوب فلز-آلي بر پايه زيركونيوم و بررسي كاربرد و عملكرد آن در بهبود خواص نانو كامپوزيت‌ها
686
سنتزو شناسايي كمپلكس هاي پالاداسايكليك از بنزيل امين هاي نوع دوم و سوم: مطالعات بيولوژيكي و واكنش هاي جايگيري . سنتز و مطالعه ساختاري كمپلكس هاي پينسر نيكل ﴿II﴾ بر پايه تيواميد
687
سنتزو شناسايي نانو كامپوزيت¬هاي پلي¬يورتان/LDH با استفاده از روش¬هاي نوين
688
سنتزو شناسايي نانو هيبريد هاي يورتاني كاتيوني آب پايه با نانو ذرات TIO2-SIO2
689
سنتزو شناسايي نانوكاتاليزور مغناطيسي ايميدازولي و استفاده از آن در تهيه مشتقات بنزايميدازول در شرايط امواج فراصوت
690
سنتزو شناسايي يك دي آلدهيد جديد حاوي گروه هاينفتالن وسه بزرگ حلقه مربوطه و بررسي خواص فلوِِِئورسانسي آن ها
691
سنتزو شناسايي يك ليگاند بزرگ غير حلقه ي جديدبه عنوان يك حسگر شيميايي فلوئور سانسي جديد براي يون آلومينيوم
692
سنتزوارزيابي خواص بيولوزيكي گرافت استخوانيشيشه زيست فعال هيدروكسي آپاتيت
693
سنتزوبررسي تاثير پارامترهاي سنتز برويژگي هاي نانوپودر دو فازي Ca(OH)2 – HA به منظور كاربرد در مهندسي بافت
694
سنتزوشناسايي پلي(اميد-ايميد)هاي جديد برپايه بيس-فنانتريميدازول
695
سنتزوشناسايي پليمرهاي كوئرديناسيوني روي و كادميم با بتادي كتون ها و ليگاند هاي پل شونده با دهنده هاي نيتروژني
696
سنتزوشناسايي نانوكاتاليست fe-v-tio2-sio2تقويت شده باروي
697
سنتزوشناسايي نانوكاتاليست هاي fe-VSIO2تقويت شده بامس
698
سنتزومشخصه يابي داربست شيشه زيست فعال_ هيدروژلجهت كاربرد درمهندسي بافت استخوان
699
سنتزومشخصه يابي كامپوزيت سيمان كلسيك فسفات_شيشه زيست فعال سنتزشده به روش سل _ژل
700
سنتزومشخصه يابي كلسيم فسفاتي اصلاح شده با استرانسيم
701
سنتزيك خانواده جديد از تركيبات اوره فعال نوري و غير فعال نوري و تلاشي در جهت تبديل اوره هاي سنتز شده به مشتقهاي كاربودي ايميدي
702
سنتزيك سري جديد از مشتقات كوئين اكسالين،پيريدو﴿2،3-b ﴾پيرازين وديازپين
703
سنتزيك مرحله اي سه جزئي مشتقات 2- ﴾فنيل- فنيلآمينو-متيل﴿ - سيكلوهگزانون با استفاده از كاتاليزور موثر نانو جينت بال
704
سنتزيك مرحله اي مشتقات 2، 4، 6، تري آريل پيريدين در شرايط بدون حلال با استفاده از كاتاليزور نانوهتروپلي اسيد جانيت بال
705
سنتزيك مرحله اي مشتقات بنزايميد ازول از آلدهيدها
706
سنتزيك مرحله اي و سريع(1و2و4)تري آزولو(3و4)b-(1و3و4)تيادي آزينهاو 3و7 دي متيل -6-h(1و2و4)تري آزينو(3و)b-4(1و3و4)تيادي آذين -4-اون در حضور كاتاليسهاي هتروپلي اسيدي
707
سنتس و بررسي خصوصيات فيسيكي و زيس تسازگاري پودر ربببب نانومتري منيسيم - هيدروكس يآپاتيت
708
سنتس و كاربرد جارب هاي مسوپروسي سيليكاتي اصلاح شذه به عنوان فيبر جذيذ ميكرواستخراج فاز جامذ جهت جذاسازي و پيش تغليظ تركيبات آروماتيك
709
سنتور ؛ سلزي كروماتيك
710
سنتور در يك نگاه ( تاريخچه، تكنيك )
711
سنتور نوازي از دوره قاجار تا امروز
712
سنجش آسيب پذيري خانوار كشاورز در برابر خشكسالي (موردمطالعه :دهستان دورود فرامان شهرستان كرمانشاه )
713
سنجش آسيب پذيري كشاورزان گندم كار در زمان خشكسالي در استان كرمانشاه
714
سنجش آگاهي، دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي مبتني بر شواهد در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
715
سنجش آلودگي استرپتوكوكي ناشي از ريز قطرات درعملجرم گيري به وسيلهي دستگاه پيزوالكتريك، درفواصل مختلف
716
سنجش آمادگي سازماني شركت گاز استان يزد براي بكارگيري مديريت دانش
717
سنجش آمادگي شهر مشهد براي تبديل شدن به شهر دوستدار كودك(با رويكرد كاربريها)
718
سنجش ابعاد كيفي آموزش مجازي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني و مقايسه با دوره حضوري در دانشگاه اصفهان
719
سنجش ابعاد مختلف حافظه بيماران مبتلا به نقص شناختي خفيف- نوع فراموشكار و مقايسه تاثير آموزش حافظه، آموزش يادآوري خاص و اصلاح سبك زندگي بر حافظه و خلق اين بيماران
720
سنجش اثر بخشي اجراي بازاريابي شبكه اي (غير هرمي ) در شركت زرنگاه پارسيان
721
سنجش اثر قارچي دهانشويه vi-one در محيط in vitro
722
سنجش اثرات اجتماعي اقتصادي احداث سد شهر يكند بر روستاهاي شهرستان بوكان
723
سنجش اثرات شاخص هاي كالبدي بر فرسودگي بافت هاي قديمي ( نمونه موردي : بافت مركزي رشت )
724
سنجش اثرات گرافيك محيطي در ارتقاء هويت فضاهاي شهري ﴿ مطالعه موردي : فضاهاي شهري حدفاصل ميدان امامزاده علي اكبر تا ميدان اندرزگو شهر تهران ﴾
725
سنجش اثربخشي بكارگيري روش هاي تسهيم دانش در بهبود مديريت منابع انساني در سازمان هاي سرويس گرا(مطالعه موردي : شركت مخابرات ايران-استان هرمزگتن)
726
سنجش اثربخشي چندرسانه اي كشاورزي شهري به منظور آموزش كشاورزي خانگي: كاربرد نرم افزار Captivate ( مطالعه موردي : شهر كرمانشاه)
727
سنجش اثربخشي نوع و ارزش وثايق در كاهش ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي (مورد مطالعه بانك ملي ايران شعبه مستقل فردوسي )
728
سنجش اثرگذاري ابعاد معماري مرجع بر روي پياده سازي سازمان مجازي (مورد مطالعه آموزشگاه ها و دانشگاه هاي مجازي)
729
سنجش اثرگذاري اعتبار برند بر اعتماد برند و رشد شركتهاي كوچك و متوسط
730
سنجش احساس امنيت بانوان در فضاي عمومي شهري( مورد مطالعه: شهر آمل )
731
سنجش احساس امنيت بانوان در فضاي عمومي شهري( مورد مطالعه: شهر آمل )
732
سنجش احساس امنيت در بافت محلات شهري با تأكيد بر پارامترهاي كالبدي و اجتماعي(مطالعة موردي: منطقة 6 شهرداري اصفهان)
733
سنجش احساس عدالت سازماني و عوامل مرتبط با آن در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميانه در سال 1394
734
سنجش احساس نابرابري جنسيتي در بين زنان خانه دار مشهدي در سال 1390 , measurement of household women s senses of gender inequality
735
سنجش احساس هويت مكاني در شهر جديد هشتگرد و مقايسه با شهر هشتگرد قديم
736
سنجش اختلالات شناختي در انواع بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس﴿ام.اس﴾
737
سنجش ارتباط و همبستگي بين شاخص هاي هويت بخش اماكن مذهبي در محلات شهري
738
سنجش ارزش هاي محيطي فضاهاي عمومي شهري با استفاده از روش هاي انتخاب تجربي و ارزيابي مشروط ﴿مورد مطالعه: مجموعه پارك كوهستاني صفه شهر اصفهان﴾
739
سنجش ارزش ويژه نام ونشان تجاري شعب بانك ملي استان گلستان
740
سنجش از دور
741
سنجش از دور
742
سنجش اطلاعات مسير شغلي دانشجويان دانشگاه شهركرد و پيشنهاد الگويي براي ارائه اطلاعات شغلي
743
سنجش اعتماد اجتماعي و بررسي عوامل موثر برآن در مراكز شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري
744
سنجش الاستيسيته آميزه الاستومري به طريق مكانيكي/رئولوژيكي/پخت سنجي: اثرات ماهيت شبكه هاي عرضي و مقدار تقويت كننده سياه
745
سنجش الكتروكاتاليستي N- استيل -L- سيستئين در سطح الكترود كربن شيشهاي اصلاح‌شده با حدواسط انتقال الكترون و نانومواد
746
سنجش الكتروكاتاليستي آدرنالين در حضور بعضي از گونه هاي بيولوژيكي مهم در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني، نانو ذرات روتنيم اكسيد و دوپامين
747
سنجش الكتروكاتاليستي آدرنالين و هيدرازين در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني و حد واسط هاي انتقال الكترون
748
سنجش الكتروكاتاليستي ال-سيستئين در سطح الكترود كربن شيشه‌ اي اصلاح شده با نانو ذرات نقره، نانو صفحات گرافن و كوئرستين
749
سنجش الكتروكاتاليستي هيدرازين در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانومواد و يك حدواسط انتقال الكترون
750
سنجش الگوي گسترش شهر كاشان با تأكيد بر سياست هاي رشد هوشمند
751
سنجش اهمالكار يتحصيلي دختر و پسر
752
سنجش باقيمانده چند آفت¬كش در مغز پسته به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)
753
سنجش بلوغ در سازمان هاي پروژه محور به كمك مدل هاي OPM3 و KERZNER (مطالعه موردي گروه فاتح صنعت )
754
سنجش بلوغ درسازمان هاي پروژه محور به كمك مدل هاي OPM3وKERZNER
755
سنجش بلوغ سازماني بر مبناي استاندارد ISO 9004 (مورد مطالعه : شركت مخابرات استان يزد)
756
سنجش بهره وري زيست محيطي كل عوامل توليد و بررسي عوامل مؤثر بر آن: شواهدي از صنايع كارخانه اي ايران
757
سنجش بهره وري كتابخانه هاي وابسته به سازمان كتابخانه ها،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي در مشهد و مطالعه عوامل موثر بر آن
758
سنجش بهره وري منابع انساني شركت آب منطقه اي بندرعباس و ارائه راهكار براي ارتقاي بهره وري
759
سنجش بهره وري نيروي انساني در صنعت فرش ماشيني استان خراسان و بررسي عوامل موثر بر آن
760
سنجش بوندگي در رصد هاي اخترشناختي
761
سنجش بيان ژن گيرنده الكترون در مسير پايين رونده زنجيره انتقال الكترون باكتري اكسيد كننده آهن و گوگرد جهش يافته در حضور غلظت هاي مختلف سنگ معدن اورانيوم
762
سنجش پارامتر يك مدل غير خطي حضوري و تاثير آن در رفتار سدهاي خاكي
763
سنجش پايداري اجتماعي سكونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان هرسم شهرستان اسلام آباد غرب)
764
سنجش پايداري اجتماعي محلات مسكوني از نظر شاخص هاي جاي پاي بوم شناختي نمونه موردي شهر بابلسر
765
سنجش پايداري اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي محلات شهري مطالعه موردي : شهر گرگان
766
سنجش پايداري اقتصادي روستاهاي دهستان شيان شهرستان اسلام آباد غرب
767
سنجش پايداري سگونت گاه هاي روستايي پيرامون شهر اروميه (دهستان نازلو چاي جنوبي)
768
سنجش پايداري شهرهاي كوچك در استان مازندران
769
سنجش پايداري كشاورزي با تاكيد بر منابع آب و خاك ......
770
سنجش پايداري محلات شهري ايلام با تاكيد بر عدالت اجتماعي
771
سنجش پايداري محلات شهري ايلام با تاكيد بر عدالت اجتماعي
772
سنجش پايداري محيطي محله بر مبناي الگوي توسعه محله‌اي پايدار (LEED-ND) مورد پژوهش: محله هاي الغدير، اقتصاد و سرچشمه گرگان
773
سنجش پايداري نظام بهره¬برداري رايج در بخش كشاورزي استان اصفهان و تبيين عوامل موثر بر آن با استفاده از تحليل تركيبي SWOT و ANP
774
سنجش پايداري نواحي روستايي با تاكيد بر عوامل اقتصادي – اجتماعي (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان فلاورجان)
775
سنجش پايگاه اجتماعي زن در جامعه امروز ايران
776
سنجش پتانسيل معدني شدن و شاخص قابليت جذب نيتروژن توسط برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك
777
سنجش پياده سازي استراتژي براساس مدل رقابتي پورتر با رويكرد هزينه نهايي پايين در بيمارستان آتيه همدان
778
سنجش پيامدهاي فضايي ابرپروژه هاي شهري در مقياس محلي و شهري (مورد مطالعه: بزرگ راه طبقاتي صدر تهران)
779
سنجش پيوندهاي فضايي در حوزه مادرشهري تهران جهت تعيين الگوي بهينه سازمان فضايي
780
سنجش تأثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان
781
سنجش تاب آوري باغات در مسير توسعه شهر (نمونه موردي : شهر يزد)
782
سنجش تاب آوري كالبدي و عملكردي در حفاظت از بازار تاريخي تهران
783
سنجش تاب آوري محله هاي تاريخي شهر بوشهر در برابر مخاطرات طبيعي
784
سنجش تاثير ابعاد مديريت كيفيت جامع بر عملكرد سازمان ﴿مطالعه موردي : شركت پالايش نفت شيراز﴾
785
سنجش تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و مديريت دانش بر بهره وري سازماني (مورد مطالعه سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل)
786
سنجش تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و مديريت دانش بر بهره وري سازماني : مورد مطالعه سازمان بنياد شهيد وامورايثارگران استان اردبيل
787
سنجش تاثير استقرار هوش سازماني بر بهبود عملكرد مالي دانشكده تربيت بدني امام علي صفا دشت
788
سنجش تاثير بجاي مانده از اعمال فنون مديريت با نشاط بر افزايش بهره وري كيفيت .خلاقيت . نيروي كار ايراني
789
سنجش تاثير بهبود مديريت در عملكرد زنجيره ي تامين صنعت ساخت با استفاده از شبيه سازي رويدادگسسته
790
سنجش تاثير رهبري اصيل درك شده و توانمندسازي ساختاري بر بدبيني سازماني در كاركنان شركت پارس حنان
791
سنجش تاثير شاخص آمادگي شبكه اي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته برگزيده
792
سنجش تاثير شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين بر رفتار مشتريان تجارت الكترونيكي و قصد خريد آنان در مدل بنگاه با مشتري (B2C) بر اساس مدل فوتياديس و استايلوس (مطالعه موردي: فعاليت‌هاي سامانه اينترنتي ديجي‌كالا در شبكه‌هاي اجتماعي)
793
سنجش تاثير عوامل ريسندگي برلول الياف پنبه به روش وزني اندازه گيري ميانگين طولي الياف
794
سنجش تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان
795
سنجش تاثير ميزان توانمند سازي منابع انساني بر عملكرد كاركنان با استفاده از تكنيك كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي : ادارات كل تعاون منتخب كشور﴾
796
سنجش تاثير نوع كود آلي بر شاخص هاي سينتيكي تجزيه و تخمين سرعت معدني شدن نيتروژن از روي سينتيك توليد دي اكسيد كربن
797
سنجش تاخير در تعويض كانال و بهينه سازي آن در شبكه IPTV به روش pre- joining كانالهاي تلويزيون ، با تكنولوژي انتقال ADSL2+
798
سنجش تجربي استحكام بتن مسلح شده با الياف در برابر انفجار
799
سنجش تحولات فضايي پايتخت هاي نفتي مطالعه موردي كلانشهر تهران
800
سنجش تطبيقي درك ذهني حس مكان به ميدان هاي شهري از ديدگاه شهروندان و برنامه ريزان و طراحان شهري
801
سنجش تفاوتهاي فضايي مولفه¬هاي اجتماعي- اقتصادي و كالبدي سلامت شهري در كلانشهر تهران
802
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس الگوي جين ليدكا با رويكرد سيستمي در بهنوش گچساران
803
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس الگوي نوآوري استراتژي گري هامل در شركت نيرو موتور شيراز.
804
سنجش تفكر استراتژيك بر اساس مدل گري هامل در سازمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران
805
سنجش تفكر استراتژيك در بين مديران
806
سنجش تفكر استراتژيك در بين مديران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران براساس مدل گلدمن در سال 1931
807
سنجش تفكر استراتژيك در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بر مبناي مدل جين ليدكا
808
سنجش تفكر استراتژيك در فدراسيون فوتبال ايران برمبناي مدل تكميلي دانشكده صنعتي امريكا
809
سنجش تفكر استراتژيك شركت پلي پك با استفاده از الگوي جين ليدكا
810
سنجش تفكر استراتژيك مديران ارشد آموزش و پرورش و بررسي رابطه آن با رضايت شغلي كاركنان )مطالعه موردي: اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي(
811
سنجش تفكراستراتژيك با استفاده ازالگوي جين ليدكا- عناصر تمركزبرهدف وفرصت جويي هوشمندانه درمديران موسسه مالي واعتباري مهر.
812
سنجش تفكراستراتژيك درشركت زرسيم ساوه بااستفاده ازمدل گري هامل
813
سنجش تفكراستراتژيك وارائه راه حل براي پياده سازي آن درديوان محاسبات كشوربراساس مدل جين ليدكا
814
سنجش تمايل شهروندان به مشاركت در تدارك فضاي سبز محلات شهري (نمونه موردي: محله خيرآباد يزد)
815
سنجش تنوع مجمعي از درختان تصميم به كمك تركيب معيارهاي اندازه گيري تنوع و شباهت ساختاري، براي رده بندي جريان داده ها
816
سنجش توان تنظيمي نواحي غير كد گذار ژن هاي پيش برنده مرگ سلولي و نقش احتمالي آنها در درمان بيماري هاي سرطاني با استفاده از واكاوي هاي رايانه اي
817
سنجش توسعه ‌يافتگي مناطق شهري كرمان در بخش مسكن
818
سنجش توسعه فضايي شهر بابلسر با رويكرد توسعه ميان افزا
819
سنجش توسعه يافتگي مناطق شهر خرم آباد با تاكيد بر ميزان رضايت مردم از مبلمان شهري
820
سنجش تيپ شخصيتي معتادين استان قم
821
سنجش ثابت هاي سينتيكي، ضريب دمايي و انرژي فعال سازي آنزيم ال _ آسپاراژيناز در بقاياي گياهي، كودهاي آلي و لاشبرگ هاي جنگلي
822
سنجش جذابيت جاذبه هاي گردش گري و ارزيابي توان رقابتي مقصد هاي گردشگري
823
سنجش حس تعليق استفاده كنندگان ازمحلات شهري﴿نمونه موردي:محله عودلاجان واقع در منطقه 12تهران﴾
824
سنجش حساسيت آنزيم آلكالين فسفاتاز به كادميوم در سطوح مختلف شوري خاك با استفاده از الگوي ED50 و شاخص بازدارندگي
825
سنجش خاطره انگيزي مكان سازي مذهبي با تاكيد بر پروژه بين الحرمين شيراز
826
سنجش خواص برشي و خمشي پارچه‌ هاي بي بافت ترموباندينگ به روش اعمال نيروي متمركز
827
سنجش خواص كششي پارچه‌ هاي بي‌ بافت ترموباندينگ به روش اعمال نيروي متمركز
828
سنجش داروي ضد سرفه دكسترومتورفان در فرايندهاي دارويي (قرص ) به روش الكتروشيميايي
829
سنجش درآلودگي نوتروني ناشي از يك شتابدهنده پزشكي پرتو x ساز با انرژي بالا در ايران
830
سنجش درجه توسعه آموزشي مناطق آموزشي استان يزد
831
سنجش درجه توسعه آموزشي مناطق روستايي استان يزد
832
سنجش درجه توسعه كشاورزي مناطق آموزشي استان يزد
833
سنجش درجه توسعه يافتگي دهستانهاي شهرستان آمل به منظورتعيين اولويت هاي توسعه(بااستفاده ازمدل تاكسونومي)
834
سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خراسان رضوي و جايگاه شهرستان قوچان در بين شهرستان هاي استان
835
سنجش درجه توسعه يافتگي نواحي ايران
836
سنجش دز محيطي يك راكتور گداخت هسته اي با استفاده از روش مونت كارلو
837
سنجش دسترس پذيري به مجموعه تك نگاشت ها ﴿كتاب﴾ در كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
838
سنجش ديجيتالي ارتفاع مايعات ﴿آب﴾
839
سنجش رابطه بين ويژگي هاي شخصي كاركنان و فرايند تسهيم دانش در شركتهاي نرم افزاري براساس مدل پنج عاملي نئو:مطالعه موردي شركت نرم افزاري همكاران سيستم
840
سنجش رابطه عوامل موثر بر ارتقا حضور پذيري زنان در فضاهاي شهري نمونه موردي : ميدان نعل اسبي شهر يزد
841
سنجش راهكارهاي بهبود كيفيت فضاي شهري با رويكرد ارتقاء سرزندگي نمونه موردي محله كوثر قزوين
842
سنجش رتبه زيست پذيري بافت فرسوده در مقايسه با بافت مياني وجديد در شهر اروميه
843
سنجش رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور
844
سنجش رضايت مشتري از كيفيت خدمات (براساس مدل سروكوال ) در سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح
845
سنجش رضايت مشتري از نحوه ارائه خدمات شركت هاي مخابراتي ايرانسل و همراه اول در دانشگاه پيام نور بجنورد
846
سنجش رضايت مشتريان شركت آب و فاضلاب مشهد با رويكرد حفاظت از منابع آبهاي زيرزميني
847
سنجش رضايت مندي الكترونيك كار بران از سامانه گلستان دانشگاه پيامنور براساس مدل كوال-مطالعه موردي دانشگاه پيامنور شيراز
848
سنجش رضايتمندي پذيرندگان از عملكرد پايانه هاي فروش (POS) شبكه هاي بانكي با استفاده از مدل سروكوال
849
سنجش رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري در حوزه خدمات شهري نمونه موردي : شهرشوش
850
سنجش رضايتمندي گردشگران از گرافيك محيطي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان )
851
سنجش رضايتمندي مشتريان از كيفيت خدمات پس از فروش و نقش آن در ميزان وفاداري براساس مدل ACSI
852
سنجش رفتار شهروندي سازماني در شهرداري هاي شرق استان مازندران
853
سنجش روند توليدنيتروژن آلي محلول در خاك هاي تيمار شده با بقاياي گياهي لگوم با استفاده از روش استنفورد و اسميت
854
سنجش زيست پذيري در بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: شهر دهدشت
855
سنجش زيستي اثر علفكش دي كلروآنيلين بر جوامع پريفيتون در نهرهاي مصنوعي و ارزيابي كيفيت آب رودخانه قره سو با استفاده از نسبت كاماروس به فيزا
856
سنجش سرانه مطالعه شهر اصفهان
857
سنجش سرمايه اجتماعي ميان گروهي (مورد مطالعه : دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز)
858
سنجش سطح آسايش حرارتي و ارزيابي نقش آن در چگونگي استفاده شهروندان از فضاي شهري ( نمونه موردي : پارك دانشجو )
859
سنجش سطح آمادگي تجارت الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر اصفهان به منظور طراحي يك مدل
860
سنجش سطح بلوغ سيستم هزينه هاي كيفيت در سازمان از طريق ارائه مدل معادلات ساختاري
861
سنجش سطح تعالي سازماني شهرداري شيراز با استفاده ازمدل الماس تعالي
862
سنجش سطح توسعه يافتگي روستايي ورابطه ي آن با مولفه هاي مكاني -فضايي (مطالعه موردي ك بخش مركزي شهرستان كوهدشت -استان لرستان )
863
سنجش سطح سواد رايانه اي كارمندان كتابخانه هاي تحت پوشش شهرداري اصفهان
864
سنجش سطح قابليت هاي يادگيري سازماني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
865
سنجش سطح همسويي بين استراتژي هاي كسب و كار و استراتژي هاي فناوري اطلاعات درشركت سايپا ديزل بر اساس مدل لوفتمن
866
سنجش سطوح توسعه نواحي روستائي استان كرمانشاه بااستفاده از تكنيك AHP در محيط GIS
867
سنجش سطوح توسعه يافتگي كشاورزي دهستان قراتوره ، شهرستان ديواندره
868
سنجش سلامت ذهن در بين دانش آمزان دوره متوسطه شهر بهشهر
869
سنجش سواد اقتصادي و تاثير آن به همراه عوامل جمعيت شناختي بر انتظارات تورمي افراد (مطالعه موردي : دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان)
870
سنجش سواد سلامت اختصاصي، عملكردي و عمومي وتعيين رابطه آنها در زنان تحت مراقبت پيش از بارداري در مراكز سلامت جامعه شهر اصفهان
871
سنجش سواد مالي و عوامل مؤثر بر آن درميان دانش آموزان مقطع متوسطه اول (مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)
872
سنجش سيستم ترافيك خودپستچيگري
873
سنجش شاخص هاي ذهني مؤثر بر ارتقاء قابليت پياده مداري. نمونه موردي محدوده باغ ملي، منطقه 12 شهرداري تهران
874
سنجش شاخص هاي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر حاجي آباد
875
سنجش شاخص‌ هاي مسكن سالم در شهر مباركه
876
سنجش شاخص‌هاي سلامتي در سطح محله سفلي در منطقه 15 شهرداري اصفهان (خوراسگان)
877
سنجش طيف پوياي مبتني بر تبديل موجك
878
سنجش طيف مشاركتي امن بر اساس بازي ائتلافي در شبكه هاي راديوشناختي چندكاناله
879
سنجش ظرفيت باز توسعه اراضي قهوه اي (نمونه موردي : اراضي صنعتي - كارگاهي شهر يزد)
880
سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري ناحيه تاريخي شهر يزد
881
سنجش ظرفيت هاي تاب آوري در پهنه هاي ناكارآمد شهري ( مورد پژوهي: منطقه سه شهر اصفهان )
882
سنجش ظرفيت هاي خوداشتغالي روستاهاي شهرستان ارسنجان
883
سنجش ظرفيت هاي گردشگري در توسعه شهر جديد پرند
884
سنجش ظرفيت يادگيري سازماني در اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر
885
سنجش عزت نفس دانشجويان زن متاهل وغيرمتاهل دانشگاه ژيام نور فارسان
886
سنجش علمي راهكارهاي رفع وحشت صحنه¬اي بازيگردرسيستم¬ها و متدهاي بازيگري با تكيه بر آرا فرويد و نظريات روان درماني اگزيستانسيال
887
سنجش عملكرد بانكداري الكترونيكي واحدهاي بانك و ارائه مدل بهينه به كمك تحليل پوششي داده ها: مورد مطالعه شعب منتخب بانك ملي ايران
888
سنجش عملكرد تجارت الكترونيك در واحدهاي توليدي استان گلستان
889
سنجش عملكرد دانشگاه غير انتفاعي امام جواد (ع ) يزد و ارائه راهكارهايي براي بهبود بهره وري
890
سنجش عملكرد دفاتر تسهيلگري با تأكيد بر مشاركت مردمي ؛ نمونه موردي : دفتر تسهيلگري عودلاجان
891
سنجش عملكرد دوره‌ي سوم شوراي اسلامي شهر اصفهان در انطباق با حكمروايي خوب شهري
892
سنجش عملكرد سازمانهاي توليدي با رويكرد كارت امتيازي متوازن به همراه مطالعه موردي
893
سنجش عملكرد سيستم مديريت كيفيت شركت توزيع نيروي برق استان فارس بر اساس ايزو10014
894
سنجش عملكرد سيستم مديريت كيفيت شركت توزيع نيروي برق استان فارس بر اساس ايزو10014
895
سنجش عملكرد علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد بر اساس شاخص هاي علم سنجي
896
سنجش عملكرد مديريت شهري با تاكيد بر شاخص هاي حكمروايي خوب شهري ﴿نمونه موردي : شهر يزد﴾
897
سنجش عناصر تفكر استراتژيك بر اساس مدل وفا غفاريان
898
سنجش عوامل اجتماعي موثر بر تقديرگرايي در بين دانشجويان مهرگان محلات
899
سنجش عوامل تاثير گذار بررضايت مشتريان از تسهيلات بانكي در صندوق قرض الحسنه وليعصر بابل
900
سنجش عوامل شكل دهنده سيماي شهرهاي جديد از ديد ساكنان نمونه موردي محدوده فاز سه شهر جديد انديشه
901
سنجش عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر گرايش بانوان به ورزش
902
سنجش عوامل كالبدي موثر بر طراحي فضاهاي شهري دوستدار سالمندان نمونه موردي: مقايسه تطبيقي ميدان نقش جهان و ميدان امام علي اصفهان
903
سنجش عوامل مؤثر بر پذيرش كتاب الكترونيك توسط دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذيرش فناوري 3
904
سنجش عوامل موثر بر توسعه نيافتگي فرهنگي شهر سقز
905
سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در صنعت بانكداري خصوصي با استفاده از مدل سلسله مراتب تحليلي )AHP(، (مطالعه موردي :بانك خصوصي پاسارگاد شعب شهر اصفهان ).
906
سنجش عوامل موثر در بين دانشجويان پيام نور محلات
907
سنجش عوامل موثر در كارآمدي سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت بحران(مطالعه موردي جمعيت هلال احمر مركز)
908
سنجش غلظت فلزات سنگين (جيوه، مس و منگنز) در بافت خوراكي ماهي سوف خزر (Sander lucioperca) و كپور معمولي (CYPRINUS CARPIO) و ارزيابي ريسك غذايي ناشي از مصرف آنها در تالاب بين المللي ميانكاله
909
سنجش فازي دينداري , the fuzzy evaluation of religiosity
910
سنجش فاكتورهاي موثرِ فناوري سيستم¬هاي هوشمند ترافيكي در تغيير رفتاررانندگان و ميزان تخلفات رانندگي حادثه ساز (مطالعه موردي: سيستم هوشمند كنترل ترافيك شهرتهران)
911
سنجش فرم شهري با تاكيد بر ارتباط بين الگوي توزيع كاربري و تراكم به روش MXI و SPACEMATRIX ( نمونه مطالعاتي: بافت مياني و جديد اصفهان)
912
سنجش فشرده و نمايش تنك سيگنال براساس تفكيك پذيري بالا
913
سنجش فعاليت آنتي اكسيداني برخي از گياهان محلي دارويي با استفاده از تشكيل نانو ذرات نقره
914
سنجش فعاليت آنزيم ال - گلوتاميتاز دربقاياي گياهي، لاشبرگ هاي جنگلي و كودهاي آلي
915
سنجش قابليت توسعه اراضي در بافت هاي فرسوده روستاشهري نمونه موردي محله مهرپادين مهريز
916
سنجش قابليت‌هاي گردشگري شهرستان مريوان و ارائه راهبردهاي برتر
917
سنجش كارآفريني سازماني كاركنان اداري آموزش و پرورش استان مازندران براساس مدل 7s مكنزي
918
سنجش كارآمدي متدهاي غير ايراني گيتار كلاسيك متناسب با زمينه هاي موجود فرهنگي
919
سنجش كارآيي بيروني بخش هاي بيمارستان اميرالمومنين ﴿ع﴾ تامين اجتماعي شهر اهواز در كسب رضايت بيماران، با رويكرد تلفيقي DEA/ SERVQUAL
920
سنجش كارايي استان هاي جنوبي كشور ايران در دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني﴿HDI)با استفاده از روش پوششي داده ها(DEA)
921
سنجش كارايي تكنيكي شركتهاي توزيع برق ايران با استفاده از روش DEA
922
سنجش كارايي روش بيوفلوتاسيون و بيوفلوكولاسيون در جداسازي كاني باريت
923
سنجش كارايي عملكردي فرودگاههاي ايران بر پايه مدلهاي تصميمگيري چندمعياره
924
سنجش كارت امتيازي متوازن دربانك صادرات شهرستان بيرجند
925
سنجش كرنش، اصول و معيارها و كارويژه هاي آن ها
926
سنجش كمي و نيمه كمي بيان ژن‌هاي EpCAM و c-Myc در بيماران مبتلا به سرطان پستان توسط روش‌هاي Real Time PCR و PCR تمايزي
927
سنجش كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي رشته مهندسي نساجي دانشگاه يزد براساس مدل كانو
928
سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي و ارائه راهكارارتقاي خدمات الكترونيكي شرك ت هاي پستي با رويكرد تركيبي تحليل سلسله مراتبي فازي و تاپسيس ( مورد كاوي :شركت پست جمهوري اسلامي ايران )
929
سنجش كيفيت خدمات با رويكرد تلفيقي كانو و نظريه مجموعه راف در مدل گسترش عملكرد كيفيت (مورد پژوهش : بانك صادرات بندر ديلم)
930
سنجش كيفيت خدمات بانك صادرات در مدل سروكوال
931
سنجش كيفيت خدمات بيمارستان هاي منتخب استان يزد با استفاده از مدل servqual
932
سنجش كيفيت خدمات بيمارستان هاي منتخب استان يزد با استفاده از مدل servqual
933
سنجش كيفيت خدمات پس از فروش شركت ماموت ديزل با استفاده از مقياس سروكوال
934
سنجش كيفيت خدمات دانشكده‌هاي دانشگاه يزد با رويكرد تركيبي گسترش كيفيت عملكرد و تحليل پوششي داده‌ها
935
سنجش كيفيت خدمات در بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي : شعب بانك صادرات مركز يزد)
936
سنجش كيفيت خدمات در دستگاههاي اجرايي با استفاده از مدل سروكوال ﴿ مطالعه موردي سازمان جهاد كشاورزي و صنايع و معادن استان يزد ﴾
937
سنجش كيفيت خدمات در صنعت رستورانداري شهر مشهد با استفاده از الگوي داينسرو
938
سنجش كيفيت خدمات در صنعت هتل داري با رويكرد تصميم گيري چند معياره
939
سنجش كيفيت خدمات سازمان جهادكشاورزي استان قم در سال 1392 با مدل سروكوال
940
سنجش كيفيت روغن ترانسفورماتور HV به روش طيف سنجي پلاسمايي القايي ليزري (LIPS) و طيف سنجي فلورسانسي القايي ليزري(LIF)
941
سنجش كيفيت زندگي در بافت هاي مركزي شهر اصفهان، از طريق فرا تحليل شاخص هاي موثر بر آن (نمونه موردي: بافت شرقي ميدان نقش جهان)
942
سنجش كيفيت زندگي در شهر كرمان
943
سنجش كيفيت زندگي در شهرهاي جديد نمونه موردي : شهر جديد صدرا
944
سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان گميشان
945
سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي شهرستان گميشان
946
سنجش كيفيت زندگي منطقه‌اي در فضاهاي ديني مورد مطالعاتي: محور نجف به كربلا
947
سنجش كيفيت محيط شهري با تاكيد بر قابليت پياده محوري (نمونه موردي :هسته مركزي شهر قائم شهر)
948
سنجش كيفيت محيط شهري مطالعه موردي : شهر قروه
949
سنجش كيفيت محيطي شهر جديد صدرا
950
سنجش كيفيت محيطي محلات شهري با تاكيد بر توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: محله عليقلي آقا اصفهان﴾
951
سنجش كيفيت مسكن در سطح محلات شهر درگز با تأكيد بر نظر ساكنين
952
سنجش كيفيت مسكن در سطح محلات شهر درگز با تاكيد بر نظر ساكنين
953
سنجش گرايش دانشجويان نسبت به سيگار و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر آن
954
سنجش گرايش كودكان به رنگها و كاربرد آن در محيط آموزشي
955
سنجش گرايش و اشتغال خارج از محيط خانه در بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور بوشهر
956
سنجش گرايش و پايبندي نوجوانان و جوانان دانش آموز نسبت به نماز در دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 4 تهران
957
سنجش گونه هاي بيولوژيكي ﴿ دوپامين، آسكوربيك اسيد و ... ﴾ با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات فلزي
958
سنجش مديريت ارتباط با مشتري در بانك صادرات ايران از نظر مشتريان (سرپرستي غرب استان تهران )
959
سنجش مزاياي نسبي توليدات صنايع پايين دستي پتروشيمي و اولويت بندي محصولات در راستاي توسعه صادرات صنعتي كشور
960
سنجش مشخصات كابل هاي توليدي كارخانه توليد كابل مخابراتي شركت مخابرات اردبيل
961
سنجش مطلوبيت محيطي در شهر جديد انديشه از منظر زنان
962
سنجش مولفه هاي آسايش بصري درمنظرشهري باتاكيد برارتقاء كيفيت فضاهاي شهري نمونه موردي: خيابان بهشتي كرج
963
سنجش مولفه هاي اخلاق كار ازديدگاه نهج البلاغه درسازمان جهادكشاورزي استان قم
964
سنجش ميزان آكريل آميد در نان سنگك و بررسي اثر دما و زمان پخت بر توليد آن
965
سنجش ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهرستان هاي غرب استان گيلان از بيماري هاي التهابي اطراف ايمپلنت هاي دنداني و درمان آن
966
سنجش ميزان آلودگي امواج راديويي آنتن هاي BTS در مناطق مختلف شهر گتوند
967
سنجش ميزان آمادگي پست بانك براي اجراي برنامÞ جانشين پروري.
968
سنجش ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي استان مازندران دربخش درمان براي استقرار مديريت دانش با استفاده از مدل وينگ و پراساك
969
سنجش ميزان آمادگي سازمان در به اشتراك گذاري دانش با استفاده از نرم افزارهاي اجتماعي
970
سنجش ميزان آمادگي سازمان هاي دانش پايه از لحاظ وجود زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي موفق مديريت دانش، مطالعه موردي شركت هاي توليدي خودرو شامل بهمن خودرو، زامياد، پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو
971
سنجش ميزان اثر بخشي طرح كارورزي در توانمند سازي بخش كشاورزي در خراسان جنوبي
972
سنجش ميزان اثر بخشي طرح كارورزي در توانمند سازي بخش كشاورزي در خراسان جنوبي
973
سنجش ميزان اثربخشي به اشتراك گذاري اطلاعات در بهبود فرآيند زنجيره تأمين صنايع پتروشيمي كشور (مورد مطالعه: بخش تأمين خوراك محصولات ثانويه صنعت پتروشيمي)
974
سنجش ميزان اثربخشي خدمات واگذار شده بهزيستي به بخش خصوصي در قالب اصل 44 قانون اساسي
975
سنجش ميزان اثرگذاري نظام استانداردسازي ملي در ارزش افزايي زنجيره تأمين
976
سنجش ميزان اضطراب اجتماعي بين دانشجويان مذكر ومونث دانشگاه آزاد قم
977
سنجش ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان.
978
سنجش ميزان اعتماد اجتماعي نسبت به روحانيت و عوامل موثر بر آن ﴿مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان﴾
979
سنجش ميزان اعتماد بيماران به پزشك و عوامل موثر برآن﴿مطالعه موردي بيمارستان قلب جوادالائمه مشهد﴾
980
سنجش ميزان اعتماد مردم تهران نسبت به اجراي طرح مسكن مهر
981
سنجش ميزان افسردگي افراد ديابتيك در مقايسه با افراد عادي استان قم
982
سنجش ميزان انطباق داده هاي كمي بازار بورس تهران بر برخي قوانين فيزيك اقتصاد
983
سنجش ميزان انگيزش مديران پروژه در طول اجراي پروژه و ايجاد توازن و تعادل ميان انگيزش مديران و ريسك در پروژه
984
سنجش ميزان ايمني و امنيت فضاهاي بازي كودكان در جهت ارتقا فضاهاي شهري (مطالعه موردي: بوستان كودك شهر اصفهان)
985
سنجش ميزان باقي مانده ي آفت كش هاي آبامكتين و دي كلرووس در خيار گلخانه اي
986
سنجش ميزان باقيمانده‌ي آفت‌كش‌هاي آميتراز و كلرپيريفوس در مغز پسته
987
سنجش ميزان برخورداري گروه هاي ايثارگري از حقوق شهروندي﴿با تاكيد برمناسب محيط شهري﴾و تاثير بر مشاركت اجتماعي ﴿مورد مطالعه:شهر مشهد﴾
988
سنجش ميزان برخي از اسيدهاي پرب امگا 3 و امگا 6 در انواعي از ارده با روش كروماتوگرافي گازي
989
سنجش ميزان بهره مندي ازشاخص هاي سلامت اجتماعي جوانان18تا30ساله شهرستان قاين وعوامل مؤثر برآن
990
سنجش ميزان بهره وري پس از بكارگيري فناوري اطلاعات در شركت برق شهرستان قاين
991
سنجش ميزان بهره وري واحدهاي فضاي سبز شهرداري هاي استان گيلان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها
992
سنجش ميزان بي تفاوتي كاركنان و تاثير آن بر اثربخشي سازماني(مديريت توزيع برق كاشان)
993
سنجش ميزان بي رنگ شدن كروسين استخراج شده از زعفران ايراني براي ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيدان
994
سنجش ميزان بيگانگي دانشجويان رشته علوم اجتماعي
995
سنجش ميزان بيگانگي دانشجويان مرد رشته معماري دانشگاه آزاد اسلامي مركز بهشهر
996
سنجش ميزان پايداري نظام بهرهبرداري خانوادگي وتعيين عوامل بازدارنده وپيش برنده آن در روستاي خانم آباد شهرستان كرمانشاه
997
سنجش ميزان تأثير گذاري فرهنگ يادگيري سازماني ادراك شده بر معنويت در محيط كار از طريق رفتارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: كاركنان ادارات امور مالياتي استان گيلان)
998
سنجش ميزان تاثير آموزش عالي بر ايجاد قصد كارآفريني (مطالعه موردي: دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه علم و صنعت)
999
سنجش ميزان تاثير اعتماد و ريسك افراد در پذيرش راي گيري مبتني بر تلفن همراه با استفاده از سيستم فازي (مورد كاوي: نظرسنجي برنامه هاي تلويزيوني ).
1000
سنجش ميزان تاثير فرسودگي شغلي كاركنان باتوجه به نقش متغير تعديلگر خودمختاري بر مشتري مداري (مطالعه موردي: شعب بانك ملت شهرستان مشهد)
بازگشت