<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
سنجش ميزان كيفيت زندگي و راهكارهاي ارتقاي آن با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ﴿نمونه موردي : محله شيخداد يزد﴾
2
سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي و بررسي برخي از عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اروميه در سال تحصيلي 88-1387
3
سنجش ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي و بررسي عوامل اجتماعي موثر برآن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كازرون در سال تحصيلي 89-1388
4
سنجش ميزان مشاركت ذينفعان و ذي نفوذان در راهبرد توسعه شهري ﴿نمونه موردي: منطقه 22 شهرداري تهران﴾
5
سنجش ميزان مشاركت سياسي دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور واحد بهشهر در سال تحصيلي 87-86 و عوامل موثر بر آن
6
سنجش ميزان مشاركت مردمي در فاز يك پروژه نواب نمونه مورد مطالعه : محله سلسبيل شمالي
7
سنجش ميزان هويت فرهنگي نوجوانان (مطالعه موردي؛ دانش‌آموزان دختر پاية هشتم شهرستان پرديس)
8
سنجش نابرابري در توزيع منابع انساني و فيزيكي بخش سلامت و بررسي روند آن با استفاده از دو شاخص ضريب جيني و عدم تشابه در استان البرز ؛ 1392-1386
9
سنجش نابرابري در توزيع منابع انساني و فيزيكي بخش سلامت و بررسي روند آن با استفاده از دو شاخص ضريب جيني و عدم تشابه در استان البرز ؛ 1392-1386
10
سنجش نسبت گستره‌هاي رنگي كاشي‌هاي معرق مدرسه غياثيه خرگرد قوام الدين شيرازي
11
سنجش نسبت مباني فكري داعش و فِرق اهل سنّت با تمركز بر مسأله خشونت
12
سنجش نقش مطالبات سررسيد گذشته در سودآوري بانك ملت
13
سنجش نقش مطالبات سررسيد گذشته در سودآوري بانك ملت
14
سنجش نقش ميانجي اعتماد در رابطه بين كيفيت خدمات ادراك شده از دولت الكترونيك و تمايل به استفاده مستمر از خدمات دولت الكترونيك بين شهروندان رشت
15
سنجش نقش ميانجي اعتماد در رابطه بين كيفيت خدمات ادراك شده از دولت الكترونيك و تمايل به استفاده مستمر از خدمات دولت الكترونيك(بين شهروندان رشت)
16
سنجش نگرش اقتصادي مديران ﴿اعضاي شبكه تصميم گيري﴾بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد در طي سال 93
17
سنجش نگرش جامعه ميزبان ازاثرات وپيامدهاي زيست محيطي گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد )
18
سنجش نگرش جوانان به آموزش اخلاق و حقوق شهروندي با تاكيد بر تعامل آن با تحقق شاخص هاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي : شهر تالش )
19
سنجش نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
20
سنجش نگرش دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر بوشهر نسبت به تحصيلات دانشگاهي وعوامل اجتماعي موثر بر آن
21
سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرضا و سميرم نسبت به ارزش دوستي
22
سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه هاي فردوسي مشهد نسبت به تشكل هاي دانشجويي و نهاد هاي فرهنگي دانشگاه و عوامل موثر بر آن
23
سنجش نگرش دانشجويان رشته محيط زيست دانشگاه هاي ايران نسبت به تحصيل در رشته خود
24
سنجش نگرش دانشجويان سميرم و دهاقان نسبت به اجتماع
25
سنجش نگرش دبيران مقطع راهنمايي و متوسطه نسبت به خلاقيت و نوآوري آموزشي در سطح منطقه تبادكان مشهد سال تحصيلي 88-87 , a study of teacher s attitude toward creativity and innovation in TABADKAN state )college and high school. MASHHAD.7831-88(
26
سنجش نگرش روستائيان شهرستان كرمانشاه نسبت به خانه هاي بهداشت
27
سنجش نگرش روستاييان شهرستان كرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي و عوامل موثر بر اين نگرش
28
سنجش نگرش زنان بهشهر نسبت به برنامه هاي تنظيم خانواده و عوامل موثر بر آن
29
سنجش نگرش زنان دهاقان در مورد كنترل جمعيت و عوامل مؤثر بر آن
30
سنجش نگرش زنان يزد نسبت به آپارتمان نشيني
31
سنجش نگرش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي
32
سنجش نگرش گردشگران درباره عوامل م وثر بر ميزان جذب توريست (مطالعه موردي استان گلستان )
33
سنجش نگرش متأهلين(زن ومرد)شهرستان لنگرود نسبت به همسان گزيني(همسان همسري)
34
سنجش نگرش مصرف كنندگان در مقابل كالاهاي معيوب
35
سنجش نگرش نوجوانان به تاثير طبقه اجتماعي خانواده ها بربزهكاري نوجوانان خمين
36
سنجش نگرش ها وديد گاه هاي دانشجويان شاهد اصفهان در خصوص ارزش ها
37
سنجش نگرش هاي سازماني بر اساس الگوي جامع منابع انساني استاندارد 34000 به منظور بهينه سازي مدل شايستگي كاركنان فولاد مباركه اصفهان
38
سنجش نگرش وميزانرعايت مديريت زمان در پرسنل پرستاري بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتخب شهر يزد در سال 1390
39
سنجش نگرش وميزانرعايت مديريت زمان در پرسنل پرستاري بيمارستانهاي دولتي وخصوصي منتخب شهر يزد در سال 1390
40
سنجش نياز هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان ابتدايي شهرستان گرگان
41
سنجش نيازهاي آموزشي كارشناسان حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش شاغل در رسته فرعي امور تخصصي آموزشي و فرهنگي
42
سنجش هزينه هاي اقتصادي رفتارهاي مخرب محيط ريست با تاكيد بر آلودگي هوا
43
سنجش همزمان الكتروكاتاليستي نور آدرنالين و آسكوربيك اسيد در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانومواد و يك حد واسط انتقال الكترون مناسب
44
سنجش هوش عاطفي مديران پرستاري و بررسي رابطه آن با سبك رهبري ( مطالعه تطبيقي بيمارستانهاي خصوصي ودولتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي )
45
سنجش هوشمند(smart metering﴾:بررسي تكنولوژي ها و تجارب پياده سازي در كشورها
46
سنجش و ارزشيابي سلامت عمومي و ويژگي هاي شخصيتي و سخت رويي زنان در حال طلاق ، مطلقه متاهل شهر تهران
47
سنجش و ارزيابي پايداري اجتماعي ﴿نمونه موردي: محلات شهر مشهد﴾
48
سنجش و ارزيابي پايداري محله هاي شهري با تأكيد بر انگاشت كيفيت زندگي
49
سنجش و ارزيابي تاب‌آوري محله‌هاي شهري در برابر زلزله (مورد پژوهي شهر قائن)
50
سنجش و ارزيابي قابليت پياده مداري محله تختي تهران و تدوين الگوي بهينه پياده مدار محلي با كمك اصول برنامه ريزي باهمستان ها
51
سنجش و ارزيابي كيفيت شاخص هاي زندگي شهري در شهر اسلامشهر (مطالعه موردي شهرك قائميه)
52
سنجش و ارزيابي كيفيت طراحي كالبدي بافت فرسوده شهري بافت فرسوده ش
53
سنجش و ارزيابي كيفيت فضاهاي شهري در شهرهاي متوسط، نمونه موردي شهر مهاباد
54
سنجش و ارزيابي نظر جوانان در مورد وسيقي با تاكيد بر موسيقي سنتي
55
سنجش و ارزيابي نقش ارتباطات مجازي در نظام روابط بين شهري ايران
56
سنجش و ارزيابي وضعيت شاخص هاي شهر خلاق )مطالعه موردي: شهر بوشهر(
57
سنجش و اندازه گيري همزمان كاتيون هاي روي، كادميم ، سرب و مس به روش ولتامتري عاريسازي آندي)ASV( در گياه گزنه )nettle plant( iamium album L. , simultaneous determination of zn)II(, cd)II(, pb)II(uu cu)II( in the iamium album l.)nettle plant( by anodic stripping voltammetry )ASV( method
58
سنجش و بررسي مصرف آب در بخش‌هاي اقتصادي ايران و استان يزد
59
سنجش و تحليل بهره وري راه آهن جمهوري اسلامي ايران با رويكردAHP
60
سنجش و تحليل جذابيت صنعت لايرويي در ايران با رويكرد پنج نيروي رقابتي پورتر
61
سنجش و تحليل مولفه هاي تاب آوري در زنجيره تامين لوازم خانگي و تعيين استراتژي هاي تاب آوري (مطالعه موردي: شركت گلديران)
62
سنجش و تحليل ميزان زيست‎پذيري سكونتگاه هاي روستايي(مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان مريوان)
63
سنجش و تعيين موقعيت يابي استراتژيك شركت سحر همدان در صنعت مواد غذايي
64
سنجش و تعيين موقعيت يابي استراتژيك شركت سحرهمدان در صنعت مواد غذايي
65
سنجش و رتبه‌بندي سطح رقابت‌پذيري بخش گردشگري در كشورهاي منطقه سند چشم انداز
66
سنجش و طبقه¬بندي تامين¬كنندگان قطعات خودرو با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي:شركت ايران خودرو)
67
سنجش و مدلسازي توسعه پايدار حمل و نقل در سطح ملي
68
سنجش و مقايسه افسردگي در بين كودكان عادي مقطع ابتدايي و پرورشگاهي شهر گنبد
69
سنجش و مقايسه شاخص هاي سلامت سازماني :مورد مطالعه﴿دبيرستان هاي دولتي شهرستان هاي سرايان و فردوس﴾
70
سنجش و مقايسه كارايي فني بيمارستان هاي شهداي گمنام و امام سجاد ياسوج
71
سنجش و مقايسه ي شاخص هاي سلامت سازماني ﴿مورد مطالعه:دبيرستانهاي دولتي شهرستان هاي سرايان و فردوس﴾
72
سنجش وارزيابي رضايتمندي مشتريان بانك مهراقتصاد درمقايسه بابانك قوامين .
73
سنجش وارزيابي مطلوبيت شبكه كعابر شهري بافت فرسوده مطالعه موردي بافت فرسوده شهر اروميه
74
سنجش وارزيابي مطلوبيت شبكه معابر شهري بافت فرسوده بافت فرسوده شهر اروميه
75
سنجش وضعيت شاخص‌هاي سلامت شهري در سطح شهر تهران (نمونه موردي: محلات تجريش، بازار و اسماعيل‌آباد)
76
سنجش وفاداري مشتريان برند با استفاده از بازي كاري
77
سنجش ولتامتري سيستئين و هيدرازين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله اي كربني و 14 - ﴿4- هيدروكسي فنيل ﴾ -14 - H - دي بنزو ( a,j) -زانتن
78
سنجش ومقايسه كيفيت خدمات درشعب بانك ملت استان قم بااستفاده از مقياس سيستمي- مبادله اي كيفيت (SYSTRA-SQ) خدمات بانكي
79
سنجش ونگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهيجان نسبت به هويت ملي
80
سنجش ويژگيهاي محيطي- كالبدي مسيرهاي مترو در راستاي استفاده بهينه افراد توان خواه
81
سنجش ويس و رامين با تريستان و ايزوت
82
س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍ادگ‍ي‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ پ‍ذي‍رش‌ و پ‍ي‍اده‌ س‍ازي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ (ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ري‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ ECRM م‍ورد ك‍اوي‌ ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌)
83
سنخ شناسي خيال در رويكرد هاي فلسفه،عرفان وهنر جديد
84
سنخ شناسي رفتار سياسي مخالفان امام علي (ع ) در دوره خلافت ايشان
85
سنخ شناسي سازگاري با بحران سيل ؛ مطالعه‌ كيفي خانواده‌هاي سيل‌ زده پل‌دختر در سال 1398
86
سنخيت (جنسيت در مثنوي)
87
سند استراتژي توسعه شهري و ميزان انطباق آن با نظام برنامه ريزي شهري در ايران نمونه موردي شهر سنندج
88
سند و اسناد در حديث
89
سندرم پيش از قاعدگي PMS
90
سندرم داون Dawns Syndrome
91
سندروم استوكس آدامس و درمانهاي جديد آن
92
سندروم بود- شياري در اثر پولي سيتمي
93
سنسور
94
سنسور الكتروشيميايي ترپونين جهت تشخيص سكته حاد قلبي
95
سنسور دنده عقب آلتراسونيك با استفاده از AVR
96
سنسورهاي آلودگي هوا
97
سنسورهاي الكترومغناطيسي، ويژگيها و كاربردها
98
سنسورهاي اندازه گيري PH
99
سنسورهاي اولتراسونيك تشخيص جريان سيالات
100
سنسورهاي روبوت طراحي و ساخت مبدل فشار
101
سنسورهاي فاصله ياب فيبر نوري
102
سنسورهاي فيبر نوري
103
سنسورهاي فيبر نوري
104
سنسورهاي قطبشي
105
سنكرون سازي زماني و فركانسي سيگنال OFDM با استفاده از راديو نرم افزار
106
سنكرون سازي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه با شبكه قدرت با استفاده از روش كنترل مستقيم پيش بين
107
سنكرون سازي مبدل ها با شبكه
108
سنكرون سازي مقاوم در شبكه ديناميكي پيچيده به روش كنترل ايمپالسي
109
سنكرون كردن سيستم هاي آشوبي با كنترلر غيرخطي و كاربرد آن در مخابرات امن
110
سنكرون كردن كانال OFDM با استفاده از تكنيك HMM
111
سنكوبها و درمان آنها
112
سنگ
113
سنگ تخت: توصيف و تحليل معماري اواخر دوران فرتركه ها در فارس
114
سنگ چينه شناسي،زيست چينه شناسي وبازسازي محيط رسوبي سازند آسماري تاقديس كوه سياه شمال شرق دهدشت،برش بر آفتاب
115
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در تاقديس آغار( جنوب شرق شيراز)
116
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در دشت ارژن
117
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در ميدان نفتي آغاجاري ، چاه هاي شماره 57، 61 و 64
118
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس پشت چنگل شمال شهرستان معمولان لرستان
119
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند سور گادر شرق خرم آباد (زاگرس )
120
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند ميشان در ناحيه فيروزآباد فارس بر اساس ماكروفاسيل
121
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازندهاي گدوان و داريان در ميادين نفتي گچساران (چاه‌هاي شماره 55 و 83 ) و چلينگر( چاه شماره 4 )
122
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري لايه كليدي كرينوئيد دار كربونيفر در شرق ايران (طبس) و ايران مركزي (رامشه و دارچاله) بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل
123
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در شمال غرب اصفهان ﴿منطقه سه، برش هاي نچفت و نقله ﴾بر اساس درشت سنگواره و ريزسنگواره
124
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري نهفنه هاي دونين پسين در شمال كرمان ﴿منطقه حرجند، برش سزاشك﴾ بر اساس درشت سنگواره ﴿مرجان، براكيو پود و ماهي﴾ و ريز سنگواره ﴿كنودونت﴾
125
سنگ چينه نگاري وزيست چينه نگاري سازندميشان درمنطقه كازرون(كنارتخته) براساس ماكروفسيل وميكروفسيل
126
سنگ چينه نگاري وزيست چينه نگاري قاعده سازند خوش ييلاق براساس ميكروفسيل ها كونودونت
127
سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري و چينه نگاري شيميايي سازند داريان در شرق زاگرس مرتفع، شمال و شرق شيراز
128
سنگ چينه¬نگاري، زيست چينه نگاري و محيط رسوبي ديرينه ي سازند جهرم در تَنگِ نيم باشي، باختر اِستَهبان، استان فارس
129
سنگ زني كانتورهاي آزاد با استفاده از ژل ساينده مغناطيسي در قطعات فلزي و غير فلزي
130
سنگ شناسي مخزن و تخمين تخلخل و آب اشباع شدگي در ميدان نفتي پارسي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
131
سنگ گورهاي هزار جريب
132
سنگ مخزن و خصوصيات زيرلايه ها در سازند آسماري ميدان مارون
133
سنگ نگاره هاي باستاني ايران
134
سنگ و فلز در تابلوهاي تزئيني معاصر
135
سنگ‌زني شيشه‌ي اپتيكي به كمك ارتعاشات فراصوت
136
سنگ، رنگ، ماكروگرافي
137
سنگزني CNC خزش پره موتور توربيني
138
سنگزني خزشي سوپر آلياژ Incone 1738 LC به كمك ارتعاشات التراسونيك
139
سنگها سخن مي گويند " مطالعه تطبيقي نقاشي غارها و صخره هاي فرانسه ، اسپانيا و ايران "
140
سنگهاي صفراوي و عوارض جراحي آن بررسي آماري 1069 بيمار
141
سنن ربوبي در تقابل حق و باطل
142
سه برابركننده فركانس MHZ 1800 - 600
143
سه برگشت روي جبرهاي باناخ
144
سه بعدي سازي تصاوير پزشكي
145
سه بعدي سازي تصاوير ماموگرافي از دو تصوير دو بعدي
146
سه تار
147
سه تار
148
سه تار كتابي رسا
149
سه تار كتابي رسا ( شيوه آقاي طالب پور)
150
سه تار نامه
151
سه تايي مقدس در انديشه اسطوره اي ايران باستان و عرفان اسلامي
152
سه چرخه بازي كودكان 2-5 سال
153
سه راه براي تحليل داده هاي كيفي كه از جامعه هاي غير نرمال گرفته شده اند
154
سه شاه عباس كبير
155
سه شنبه صبح يك روز اواخر اسفند
156
سه فصل اول از كتاب علم النفس
157
سه فصل دوم از ك تاب علم النفس
158
سه فصل دوم از كتاب علم النفس
159
سه فصل سوم از كتاب علم النفس
160
سه قطعه دو نوازي براي تار
161
سه مسئله بهينه سازي در جريان هاي شبكه توليد پويا , Three optimization problem on dynamic generative network flows
162
سه وجهي كردن مديريت عملكرد
163
سه¬بعدي سازي روش گلوله-اسپاين براي تعيين پروفيل پره يك كمپرسور جريان محوري با توزيع فشار مشخص
164
سهراب شهيد ثالث به عنوان فيلمساز صاحب سبك
165
سهم احزاب درتوسعه اجتماعي كشور
166
سهم اصفهان در برنامه هاي عمراني كشور و صنايع در حال بنا
167
سهم اصفهان در نهضت مشروطيت ايران
168
سهم الارث زوجه
169
سهم بري عوامل توليد و رشد اقتصادي
170
سهم بورس در پويايي اقتصادها و مقايسه بورس ايران با كشورهاي توسعه يافته
171
سهم جلگه هاي ساحلي جنوب ايران در توليد ريزگردهاي اقليمي
172
سهم حمايت اجتماعي ، هوش هيجاني و خودكارآمدي در پيش بيني رضايت از زندگي كارمندان اداري شهرداري شهركرد
173
سهم سرمايه انساني از رشد اقتصادي در دوره سي ساله انقلاب اسلامي ايران (87-57)
174
سهم سرمايه انساني از رشد اقتصادي در دوره سي ساله انقلاب اسلامي ايران (87-57)
175
سهم غير مصدقي ملي شدن صنعت نفت
176
سهم فتوسنتزي گل آذين و برگ هاي فوقاني چهار رقم گلرنگ در عملكرد دانه و اجزاي آن در اصفهان
177
سهم فرار و وقفه‌هاي جمع آوري ماليات در ايجاد شكاف مالياتي
178
سهم من ازآسمان
179
سهم نفتي ايران وعوامل اين سهم در اوپك
180
سهم نيروگاه ها در آلودگي محيط زيست
181
سهم هنر معماري ايران در معماري مساجد ايراني درقرون اوليه هجري
182
سهم و نقش شاعران فارسي زبان بلوچستان در ادبيات انقلاب اسلامي
183
سو استفاده ازحق مالكيت در آپارتمان ها
184
سو پَرماتيسم اجباري در گب اّي فارس
185
سوء استفاده از اختيارات و مشاغل در حقوق تجارت
186
سوء استفاده از حق در حقوق خانواده
187
سوء استفاده از حق در روابط زناشويي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
188
سوء استفاده از حقوق مربوط به گواهي هاي ثبت اختراع از سوي دارندگان اين حقوق تحت قوانين ايران و موافقت نامه ي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي
189
سوء قصد در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با شروع به جرم
190
سوء قصد و توهين به جان مقامات سياسي و مذهبي داخلي و خارجي
191
سوءاستفاده از حق ولايت بر محجور در فقه اماميه و حقوق ايران
192
سوءاستفاده هاي مالي مديران و كارمندان دولتي در حقوق كيفري ايران
193
سوئچينگ ترانسفورماتورهاي 3 فاز و تك فاز و بررسي پديده اشباع و جريانهاي هجومي : سوئچينگ انسفورماتورها: اثر اشباع هسته
194
سوءنيت در جرايم عليه امنيت كشور
195
سوئيت
196
سوئيت براي اركستر
197
سوئيت بلوچي
198
سوئيت در دوموومان
199
سوئيت در دوموومان
200
سوئيت سمفوني ليلي ﴿ بر اساس قصه ليلي و مجنون ﴾
201
سوئيچ پلاسمايي
202
سوئيچ تيراترون
203
سوئيچ خودكار حفاظت در SDH
204
سوئيچ قابل برنامه ريزي 8*8
205
سوئيچ موبايل و كاركرد متقابل آن با ISDN
206
سوئيچينگ بدون صدمه
207
سوئيچينگ بر مبناي برچسب چند پروتكلي )MPLS( در شبكه هاي ATM و Frame Relay
208
سوئيچينگ تمام نوري با استفاده از ساختار SCISSOR دو كاناله در نيمه هادي و مواد چلكو جنايد
209
سوئيچينگ در سيستم GSM
210
سوئيچينگ در ليزرهاي نيمه رساناي دو پايدار پلاريزاسيون
211
سوئيچينگ دگولاتور
212
سواد بصري در فرش دستباف
213
سوال نويمن درباره يك شرط جابجايي روي گروه هاي متناهي
214
سوبژ كتيويسم در نقد قوهء حكم كانت
215
سوبژكتيويته هاي زنانه و نظام رؤيتپذير ي آن در جامعه مصرفي )مطالعه موردي زنان شهر ايلام(
216
سوپاپهاي مقسم جريان
217
سوپانسيون ها و انتقال حرارت با نانو سيالات
218
سوپر پلاستيك ها
219
سوپر رزولوشن دو بعدي با استفاده از بهينه سازي محدب
220
سوپر ماركت
221
سوپر منيفلدهاي پواسون
222
سوپرجبرهاي لي آفين توسيعي، آفين‌سازي و درجه‌بندي
223
سوپرسارژينگ در موتورهاي بنزيني وديزل
224
سوپرمنيفلدهاي خارج قسمتي
225
سوپروايزري سيستم هاي عمومي
226
سوتفاهمات: ديالوگ در ملودرام
227
سوخت هاي جايگزين براي استفاده در كشتي
228
سوخت هاي جايگزين براي استفاده در كشتي با تاكيد بر نانوامولسيون ها و كاربرد آن در صنايع دريايي
229
سوخت و ساز ماهي نازك (Chondrostoma regium) در شرايط متفاوت دمايي و PH
230
سوختهاي جايگزين شونده
231
سوختهاي صنعتي
232
سود قبل از كسر ماليات ، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و گردش وجوه نقدي عملياتي درارزش گذاري سهام
233
سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي پست بانك و نقش آن در ميزان مطالبات معرفه
234
سوداي مكالمه
235
سودمندي برنامه آموزش دانشگاهي و ضمن خدمت از ديد دانش آموختگان كارشناسي رشته علوم كتابداري و اطلاع‌رساني شاغل در كتابخانه هاي شهر اصفهان
236
سور
237
سورِئاليسم در داستان نويسي معاصر ايران
238
سورئاليسم در معارف بهاء ولد
239
سورآليسم آبشخور طنز سياه
240
سوراخ زني به عنوان روشي جاي گزين براي آماده سازي سطح در تيرهاي بتني تقويت شده با كامپوزيت هاي CFRP
241
سوراخ كاري به روش انفجاري
242
سوراخ نبودن مقعد
243
سوراخ‌كاري سنگ‌هاي معدني توأم با ارتعاشات آلتراسونيك
244
سوراخكاري انفجاري
245
سوراخكاري انفجاري
246
سورر ئاليستي در رمان هاي﴿سمفوني مردگان و پيكر فرهاد﴾عباس معروفي
247
سوررئاليسم جديد با نگاهي به آثار ديويد لينچ
248
سوررئاليسم جديد با نگاهي به آثار ديويد لينچ
249
سوررئاليسم و سالوادور دالي
250
سورفاكتانت آنيوني سديم دو دسيل سولفات براي تغليظ و اندازه گيري اسپكتروفتومتري جيوه براساس تشكيل كمپلكس با دي تيزون با روش استخراج نقطه اي ابري
251
سوره حجرات در پرتو مطالعات سوره شناسي
252
سوزن دوزيهاي بلوچستان و كاربرد آن در نقش پارچه
253
سوژه از ديدگاه لكان
254
سوژه، ميل و ايدئولوژي ﴿مطالعه ي موردي: پنج فيلم سينماي ايران در دهه هاي چهل و پنجاه ﴾
255
سوفسطائيان از منظر افلاطون با تأكيد بر رساله هاي پروتاگوراس وگرگياس
256
سوق ذره ناپايدار در عرض ميدان مغناطيسي به وسيله گراديانهاي ميدان الكتريكي مايل
257
سوكت پروگرامينگ با زبان سي شارپ
258
سوكت نويسي در ويژوال بيسيك 6
259
سوگواره هاي نمايشي در اقوام عرب خوزستان
260
سوگواره هاي نمايشي در اقوام عرب خوزستان
261
سوگواري و اعياد مذهبي در عصر صفويه
262
سولفور زدايي از سوخت هاي مايع به روش جذب سطحي
263
سولفور زدايي از فراورده هاي نفت با اعمال ميدان هاي خارجي و نانو كاتاليست
264
سولفور زدايي بيولوژيكي نفت خام
265
سولفورز دايي عميق برش هاي نفت خام بوسيله كاتاليزورهاي پلي اكسومتال با استفاده از پراكسيد هيدروژن به عنوان اكسيدانت
266
سولفورزدايي از بنزين توسط زئوليت نانو حفره 7 سنتز شده
267
سولفورزدايي از دي‌بنزوتيوفن در مدل نفت با استفاده از كنسرسيوم ميكروبي باكتري‌ها و قارچ‌ها
268
سولفورزدايي اكسيداسيوني گازوئيل با كاتاليست جامد و امواج مافوق صوت
269
سولفورزدايي عميق از سوخت ها با پلي اكسومتالات بعنوان كاتاليست و پراكسيد هيدروژن بعنوان اكسيد كننده
270
سولفورزدايي عميق برش هاي نفت خام بوسيله و...
271
سولفوكسيداسيون گروه هاي عاملي آلي توسط هيدروژن پروكسيد در حضور نانوفتوكاتاليزگرها
272
سولفوناسيون آروماتيك هاي استخراج شده در تصفيه روغن هاي روانكار وسنتز مواد فعال سطحي آنيوني
273
سولفوناسيون روغن كرچك جهت توليد نوعي نرم كننده الياف پشمي
274
سولفيداسيون فولاد در حمام نمك دما متوسط
275
سولفيدايزينگ فولاد در محلول هاي آبي
276
سوم شخص مفرد
277
سونات درون
278
سونات هاي باروك ﴿ با آناليز سوناتي از يوهان سباستين باخ ﴾
279
سونو‌سنتز و خصوصيت‌يابي نانو ذرات TiO2 و N/TiO2 بر روي پارچه پنبه‌اي توسط كلياب و آمونياك
280
سويت در دو موومان
281
سويت درسه موومان
282
سويت نداي عشق
283
سوييت پوئتيك ، تجزيه و تحليل ، ع .ع . پارتيتور تنظيم براي پيانو
284
سوييت جنگل
285
سي تي اسكن جمجمه
286
سي تي اسكن جمجمه
287
سي چهره مطبوعاتي (پرتره فتوژورناليستي )ازسران شركت كننده در كنفراس اسلامي تهران
288
سي دي روم
289
سي وسه جلوه ويژه براي سينما و تلويزيون / نويسنده برناردويلكي
290
سياست ، خانه خدا (نحوÞ رابطÞ فضيلت و رذيلت اخلاقي با مثل افلاطوني )
291
سياست افتراقي احكام زنان آزاده و مسلمان و غيرمسلمان در الزام به حجاب
292
سياست افتراقي احكام زنان ازاده و مسلمان و غير مسلمان در الزام به حجاب
293
سياست افتراقي حقوق كيفري در مواد مخدر در مقايسه با شرب خمر
294
سياست امويان نسبت به علويان در مثلث شام، عراق و حجاز: 20- 62ق
295
سياست بهينه سفارش‌دهي در سيستم موجودي دوسطحي با رويكرد زنجيره ماركف
296
سياست بهينه نگهداري و تعميرات در شبكه هاي بزرگ حمل و نقل با استفاده از روند تصميم گيري ماركوف
297
سياست پولي، محافظه كاري و اعتبارتجاري
298
سياست تصوير در عصر قاجار
299
سياست جمهوري اسلامي ايران درلبنان
300
سياست جنايي اجرايي در قلمرو جرايم اقتصادي
301
سياست جنايي افتراقي در خصوص جرايم ارتكابي نيروهاي مسلح در قوانين ايران
302
سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايم رايانه اي
303
سياست جنايي ايران در خصوص جلوگيري از سواستفاده مامورين دولت از مقام خود
304
سياست جنايي ايران در قبال برخورد با فعاليت هاي غير مجاز سمعي و بصري
305
سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه ميراث فرهنگي
306
سياست جنايي ايران در مبارزه با دخانيات با محوريت پيشگيري از استعمال دخانيات نوجوانان با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريكا
307
سياست جنايي ايران در مورد حبس و مجازات هاي جايگزين با نگرش به قانون مجازات اسلامي1392
308
سياست جنايي تحصيل مال از طريق نامشروع در حقوق ايران و كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مريدا
309
سياست جنايي تقنيني ايران در ارتباط با اصل فردي كردن مجازات ها با تاكيدي بر قانون مجازات اسلامي جديد
310
سياست جنايي تقنيني ايران در پيشگيري از كودك آزاري
311
سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه حمل و نگهداري سلاح سرد
312
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه ديدگي زنان .
313
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم ثبتي
314
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم ارتكابي در مكان هاي عمومي
315
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم ارتكابي در مكان‏هاي عمومي
316
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم بدون بزه ديده
317
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم زيست محيطي
318
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم سمعي و بصري
319
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي
320
سياست جنايي تقنيني ايران در مورد جرم سياسي
321
سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در خصوص بازداشت موقت
322
سياست جنايي تقنيني و اجرائي ناظر بر اهم قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي
323
سياست جنايي سازمان ملل متحد در قبال نسل كشي
324
سياست جنايي مشاركتي در قانون آيين دارسي كيفري
325
سياست جنايي_ قضايي دادگاه هاي ايران در خصوص خشونت خانگي (مطالعه موردي استان اصفهان)
326
سياست خارجي آلمان پس از جنگ سرد با تكيه بر نقش قدرت غير نظامي
327
سياست خارجي آمريكا در خاورميانه (1991-2001)
328
سياست خارجي اسرائيل در عراق پس از سقوط صدام حسين از 3002 تا كنون
329
سياست خارجي تركيه در قبال حكومت اقليم كردستان عراق (2016-2002)
330
سياست خارجي چين در آفريقا﴿از ايدئولوژي تا عمل گرايي﴾
331
سياست خارجي خاورميانه اي روسيه در دوره پوتين
332
سياست خارجي روسيه در آسياي مركزي (دوران پوتين)
333
سياست خارجي روسيه در قبال اتحاديه اروپا در دوران پوتين
334
سياست خارجي روسيه در قبال گسترش نانو به شرق
335
سياست خارجي منطقه اي ايران در خليج فارس در دهه دوم انقلاب اسلامي (تنش زدايي )
336
سياست خاورميانه اي روسيه در دوره پوتين
337
سياست در آثار ماريو بارگاس يوسا
338
سياست سفارش دهي تك دوره اي و قيمت گذاري چندگانه براي اقلام زوال پذير با تقاضاي وابسته به قيمت محصول و سطح موجودي لحظه اي
339
سياست شاهان صفوي در تقويت و نهادينه سازي باورهاي عاميانه مذهبي
340
سياست عشايري پهلوي اول دربارÞ ايلات كرد با تكيه بر ايلات كردستان و كرمانشاه
341
سياست فرهنگي آموزش وپرورش
342
سياست قيمت گذاري بر اساس آناليز احتمالي سر به سر و پياده سازي آن در كلاسهاي IELTS دانشگاه اصفهان
343
سياست كنترلي بهنگام براي شريانهاي فوق اشباع
344
سياست كيفري ايران در قلمرو حقوق با تاكيد بر اخلاق پزشكي
345
سياست كيفري ايران عليه جاعلين علائم تجاري، صنعتي و توليدكنندگان كالاهاي تقلبي
346
سياست كيفري كرامت مدار
347
سياست گذاري فناوري هاي مرتبط با انرژي هاي تجديد پذير در ايران
348
سياست گسترش نانو به شرق و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
349
سياست مذهبي تيموريان
350
سياست مذهبي شاه عباس اول
351
سياست معطوف به ميراث فرهنگي در عصر پهلوي اول
352
سياست نزد ابن سينا و ارسطو
353
سياست ها و راهبردهاي نظام هاي بهره برداري خرد روستايي (مطالعه موردي: بخش چنارود شهرستان چادگان)
354
سياست ها و راهكارهاي بهينه سازي و گسترش مشاغل خانگي توسط زنان
355
سياست هاي اقتصادي در اسلام
356
سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي مديريت يكپارچه منابع آبي در شهرها با رويكرد توسعه پايدار ﴿ مطالعه موردي تهران ﴾
357
سياست هاي پولي بهينه و راهكارهاي دست يابي به نرخ بهره اسمي صفر
358
سياست هاي تئاتر در ايران امروز:نمونه ،جشنواره و همكاري تئاتر شهرستان
359
سياست هاي تجاري جمهوري اسلامي ايران در شرايط تحريم مالي
360
سياست هاي تطبيقي علم و فناوري
361
سياست هاي تورم آور و تأثير آن بر اقتصاد
362
سياست هاي توسعه پايدار روستايي در جنوب شرق اسيا كشورهاي هند چين ومالزي
363
سياست هاي توسعه مسكن و ارائه ي راهبردهايي در جهت پايداري مسكن روستايي در استان لرستان
364
سياست هاي حمايت از انرژي هاي نو در كشورهاي مختلف جهان
365
سياست هاي دولت در زمينه فيلم و سينما
366
سياست هاي قبيلگي و اقتصادي ﴿ با توجه به فتح ايران ﴾ در دوران عمر و عثمان
367
سياست هاي مالي
368
سياست هاي مالي تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي
369
سياست هاي مالي و پولي در كوتاه مدت و روشهاي كلاسيك ، كينز جديد درمورد سياست مالي
370
سياست هاي مذهبي افشاريه و زنديه و پيامدهاي آن بر تشيع
371
سياست و اخلاق در نصيحت الملوك
372
سياست و توسعه در بنگلادش
373
سياست و حكومت بر اساس شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد
374
سياست‌گذاري در حوزه آموزش عالي كشور مبتني بر برنامه‌ريزي سناريو و با رويكرد حكمراني دانشگاه‌ها
375
سياست‌گذاري فرهنگي هويتي در جمهوري اسلامي ايران
376
سياست‌هاي بازگشت محصولات با در نظر گرفتن مصرف‌كنندگان فرصت طلب در فضاي رقابتي
377
سياست‌هاي راهبردي ايران در برابر تهديدها و بازداري از تهاجم احتمالي از مرزهاي مشترك با كشور عراق
378
سياستگذاري مدل اقتصاد كلان ايران با استفاده از تئوري كنترل بهينه
379
سياستگزاري كنترل كيفيت در قبال محصولات مقبول ، مردود و نيازمند به اصلاح به كمك نظريه بيزي
380
سياستهاي بهره برداري از كارگران داراي چند مهارت و ماشين آلات در ساخت
381
سياستهاي توسعه روستايي در جنوب شرق اسيا هند چين مالزي
382
سياق شناسي آيات متشابه (مورد مطالعه: سور حمد و بقره)
383
سياق و اثر آن در اختيار قراءات
384
سيالات حفاري
385
سيالات حفاري بازدار
386
سيالات فوق بحراني
387
سيالات هيدروليك مقاوم در برابر آتش
388
سياليت آلومينيوم و عوامل موثر بر روي آن
389
سيانيداسيون آمونياكي طلا از كانسنگ مس-طلا با استفاده از باكتري b. megaterium
390
سياه چاله ها در ابرگرانش و نظريه ريسمان
391
سياه چاله ها منشا ذرات پر انرژي كيهاني
392
سياه چاله ها و سياه حلقه هاي پنج بعدي
393
سياه چاله هاي متن و كاركرد آن در ايجاد تنوع در اجراهاي مختلف از يك متن واحد با تكيه بر ارا و نظرات بروك ،گروتوفسكي و استانيسلاوسكي
394
سياه رنگين در نقاشي
395
سياه رنگين در نقاشي
396
سياه زخم گوارشي: براي متون و معرفي 2 مورد نادر از آن همراه با يافته هاي اتوپسي
397
سياه غشا
398
سياه مشق
399
سياهان
400
سياهچاله
401
سياهچاله ها
402
سياهچاله ها
403
سياهچاله ها
404
سياهچاله هاي انيوني و انيون - واندروالس
405
سياهچاله هاي متن و كاركرد آن در ايجاد تنوع در اجراهاي مختلف از يك متن واحد با تكيه بر آرا و نظرات بروك ، گروتفسكي و استانيسلاوسكي
406
سياوچمانه
407
سياوش كاراكتر ديونيزوسي
408
سياوش كاراكتر ديونيزوسي
409
سيتم پرچ فلزات با شليك ميخ پرچ
410
سيتم مديريت كتابخانه
411
سيتم هاي مخابراتي طيف گسترده
412
سيتماتيك و پراكنش خانواده هاي Viperidae با تاكيد بر جنس Macrovipera Reuss 1927 در فلات ايران
413
سيتوتاكسونومي و مطالعه روابط بين گونه‌اي در جنس Jurinea Cass. با استفاده از داده‌هاي مولكولي در ايران
414
سيتولوژي تشخيص و بررسي نتايج آزمايشگاهي
415
سير اتوماسيون در فرايند توليد فرش دستباف
416
سير اتوماسيون در فرايند توليد فرش دستباف
417
سير اشتياق مسيرشغلي دانشجويان دختر و مقايسه تأثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه شناختي- اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر ميزان اشتياق مسيرشغلي دانشجويان
418
سير اشتياق مسيرشغلي دانشجويان دختر و مقايسه تأثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه شناختي- اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر ميزان اشتياق مسيرشغلي دانشجويان
419
سير املاي فارسي بر اساس بيست نسخه ي خطي
420
سير انفسي از منظر امام محمد غزالي (ره) و صدرالمتالهين شيرازي(ره)
421
سير بازنمايي تصوير فضاي داخلي در نقاشي معاصر ايران
422
سير پيدايش اولين نقوش در نقاشي كودكان
423
سير پيدايش و تكامل نسبي عكسبرداري ماهواره اي و تكنولوژي آن
424
سير تاثير گذاري ادبيات بر نگارگري ايران با تاكيد برگل ومرغ سازي
425
سير تاريخي اختراعات در ايران و جهان و تطبيق آنها با دوره زيست شاهان ايراني
426
سير تاريخي تشيع در شيراز از آل بويه تا پايان فرمانروايي آل مظفر﴿ شاه منصور795ه.ق﴾
427
سير تاريخي علوم طبيعي در ميان شيعيان از سده نخست تا ششم هجري , historical development of natural science among shiites from the first to the 6th century)ah(
428
سير تاريخي موسيقي رزمي و حماسي در ايران
429
سير تجسمي در خيال
430
سير تحول آرم و نشانه
431
سير تحول آموزش هنر نقاشي در ايران از دارالفنون تا دانشگاه تهران
432
سير تحول اجتهاد در يكصدسال اخير
433
سير تحول انديشه اجتماعي و تاثير آن در روند شكل گيري آثار چاپ سنگي دوران ناصري
434
سير تحول بالابرها و جكها در ايران
435
سير تحول بالابرها و جكها در ايران
436
سير تحول برهان صديقين در فلسفه اسلامي
437
سير تحول پوشاك ايران و جهان
438
سير تحول پوشش زنان بعد از انقلاب اسلامي
439
سير تحول پوشش زنان بعد از انقلاب اسلامي
440
سير تحول تئاتر روسيه در قرن نوزدهم واورنيف
441
سير تحول تذهيب در قرآن نگاري هاي مكتب شيراز
442
سير تحول تشيع در آذربايجان ( تا تأسيس صفويه )
443
سير تحول تصوير سازي در كتاب هاي فارسي دبستان از سال 1350 تا 1375
444
سير تحول تمبر در ايران
445
سير تحول تمبك نوازي از دوره قاجار تا دهه نود شمسي
446
سير تحول تنظيم خانواده (بررسي تنظيم خانواده در جهان، كشورهاي در حال توسعه، ايران در شهر اصفهان)
447
سير تحول توليد فرش كرمان در دوره ي معاصر
448
سير تحول جواهرات ايران قبل از اسلام
449
سير تحول چهره سازي در سده نوزدهم فرانسه
450
سير تحول چهره سازي در سده نوزدهم فرانسه
451
سير تحول چوب در ايران
452
سير تحول چوب در ايران (2 جلد)
453
سير تحول حيات شعري ايليا ابوماضي از آغاز تا پايان
454
سير تحول خانه هاي تهران در سال هاي 1330-1350 با رويكرد بررسي سطح كيفي زندگي
455
سير تحول خط در ايران و اثرات آن بر فرهنگ ما
456
سير تحول خط سفالينه هاي ايران قرن هاي يك تا شش بامحوريت كاشان ،ري ونيشابور
457
سير تحول در سينماي ايران
458
سير تحول در نظام آموزش و پرورش ايران از ابتدا تا كنون
459
سير تحول رسم الخط قرآن از آغاز تاكنون
460
سير تحول رنگها بسيط و كمپوزيسيون رنگي در مينياتور ايراني
461
سير تحول رنگهاي بسيط و كمپوزيسيون رنگي در مينيتاور ايراني
462
سير تحول رويكرد كانت به امر والا از دوره‌ي پيشانقدي تا دوره‌ي نقدي
463
سير تحول ژانر پساآخرالزماني از سينماي زنده تا انيميشن
464
سير تحول سازهاي زهي در خاورميانه
465
سير تحول شيوه ي عود نوازي معاصر در ايران ( از دهه ي سي هجري تا دهه ي نود هجري )
466
سير تحول صور خيال در غزل سبك عراقي
467
سير تحول طرح و نقش منسوجات ايران از آغاز دوره اسلامي تا قرن هفتم هجري
468
سير تحول عكاسي ورزشي در ايران ﴿1360 تا 1390﴾
469
سير تحول علم فيزيك در تمدن اسلامي( از ظهور عباسيان تا پايان قرن پنجم)
470
سير تحول عناصر فضايي در خانه هاي قاجاري اصفهان
471
سير تحول قدرت عرفي و قدرت قدسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
472
سير تحول كات اوت در انيميشن ايران
473
سير تحول كات اوت در انيميشن ايران
474
سير تحول كنده كاري فلز در ايران
475
سير تحول گچ‌بري مسجد جامع عتيق اصفهان تا پايان دوره ايلخاني
476
سير تحول گفتمان جمهوري خواهي در ايران پس از انقلاب اسلامي
477
سير تحول لباس و ابزار چوگان بازان ايران با استناد بر نسخ خطي و نگاره هااز دوره ساساني تا دوره معاصر
478
سير تحول مجسمه سازي و نقش آن در سيما و منظر شهري
479
سير تحول محتواي كتابهاي فارسي دوره پنج ساله ابتدايي در سده ي اخير
480
سير تحول مسجد جامع اصفهان از دوران سلجوقي تا پايان قاجار با تاكيد بر معماري
481
سير تحول معرق چوب در ايران
482
سير تحول معماري امنيت شبكه هاي بيسيم از 802.11 تا شبكه بندي هوشمند (IPN)
483
سير تحول مقرنس در ايران
484
سير تحول نشانه هاي مطبوعاتي در مجلات ايران
485
سير تحول نقاشي ايران در دوران اسلامي (صفويه )
486
سير تحول نقش گيس باف در هنر ايران پيش از اسلام با تاكيد بر سه حوزه مطالعاتي شوش، سيلك و جيرفت و ساخت آثار سفالي و شيشه اي با بهره گيري از آن
487
سير تحول نقش مايه بته جقه در ايران تا پايان دوره صفوي
488
سير تحول نقش مايه هاي كويري سرو و پرنده (يزد،در كوير)
489
سير تحول نقش مايه هاي كويري سرو وپرنده (يزد، دركوير)
490
سير تحول نقش هاي هندسي در هنر سلجوقي
491
سير تحول نقوش فرش كرمان ﴿ صفويه - معاصر ﴾
492
سير تحول نقوش و كتيبه هاي مسجد جامع فرومد ﴿دوره خوارزمشاهيان﴾
493
سير تحول نگاره انسان بر سفالينه هاي سلجوقي تا صفوي
494
سير تحول نماد پرنده در هنر ايران
495
سير تحول نوش نباتي انار و انگور بر روي هنرهاي سنتي ايران
496
سير تحول نيروهاي نظامي و انتظامي از صفويه تا قاجار ،بررسي اثرات استفاده
497
سير تحول نيروهاي نظامي و انتظامي از صفويه تا قاجار بررسي اثرات استفاده
498
سير تحول هاله ي مقدّس به شكل نور و آتش در نگارگري ايران
499
سير تحول هنر كنده كاري در ايران
500
سير تحول هنر نقاشيخط در دوره معاصر و ارائه چند نمونه عملي
501
سير تحول و پيدايش عكاسي معاصر ايران از 1340 تا 1380 ﴿عكاسي براي تبليغات ﴾
502
سير تحول و تطور نقاشي انقلاب اسلامي با تكيه بر آثار حسين خسروجردي
503
سير تحول واژگان نظامي در زبان فارسي
504
سير تحول وتطور نقش اسليمي در هنرهاي قبل وبعد از اسلام
505
سير تحول وتطور نقش طلسم برروي اشيا دوران قاجار
506
سير تحول وزن شعر فارسي از آغاز تا پايان قرن ششم
507
سير تحولات آموزشي در ايران
508
سير تحولات تشيع از قرن هفتم تا دهم در ايران
509
سير تحولات در مديريت دولتي وانواع پارادايم هاي مطرح در آن
510
سير تحولات صفحه آرايي در قرن بيستم ارپا، آمريكا و ايران
511
سير تحولات صفحه آرايي در قرن بيستم اروپا، آمريكا، و ايران
512
سير تحولات عكاسي مستند اجتماعي ايران :از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون﴿1382 - 1357 ﴾
513
سير تحولات معماري سيلك Iو II درشمال مركزي ايران
514
سير تحولات و آينده نگري جمعيتي شهر دزفول
515
سير تحولي حجاب از دوره پهلوي تا دوره معاصردر زنان فرهنگي دامغان
516
سير تخلص در غزل فارسي و رابطه ي آن با اوزان عروضي
517
سير تطور تاريخي اشتغال زنان از عهد ناصري تا پايان دوره قاجار
518
سير تطور عشقنامه‌هاي عرفاني تا قرن هفتم هجري قمري
519
سير تطور كاركرد سرنا و دهل در موسيقي كرمانشاه
520
سير تطور نقد ادبي درعصر عباسي ﴿مطالعه موردي ناقدان شاخص ﴾
521
سير تغيرات عناصر تصويري در نگارگري از منظر طراحي ﴿تيموري و صفوي﴾
522
سير تكامل بيهوشي از لحاظ داروشناسي
523
سير تكامل كوك در موسيقي غرب با تاكيد بر نظام هاي كوك مطروحه شاخص در قرون شانزدهم و هفدهم خصوصا در حوزه فرانسه و ايتاليا
524
سير تكاملي IS-59 به CDMA 0002
525
سير تكاملي- اجتماعي آموزش و پرورش ايران
526
سير تكاملي جلدسازي و تزيينات روي جلد از گذشته تاكنون در ايران
527
سير تكاملي سيستم هاي توليدي ﴿ توليد دستي - توليد انبوه - توليد ناب - توليد چابك ﴾
528
سير تكويني اشعار آئيني
529
سير جدالي و تعامل حقوق و عدالت
530
سير خوشنويسي در دوره تيموري ﴿تحقيق كلاسي ﴾
531
سير دادرسي در دعاوي مربوط به چك
532
سير داستان پردازي در سينماي ايران
533
سير ساده نويسي در آثار مهدي آذر يزدي
534
سير طبيعت پردازي﴿گياهان﴾در تصاوير شاهنامه بايسنقري ومنتخبي از تصاوير شاهنامه طهماسبي
535
سير فيلمهاي مستند تا داستاني در آثار خسرو سينايي
536
سير كوچ نشيني در تركمن صحرا
537
سير گرايش اكسپرسيون در نقاشي ايران (بعدازاسلام )
538
سير مجتمع مسكوني از ديروز تا امروز
539
سير مستندسازي در ايران
540
سير منظره پردازي در تاريخ نقاشي ايران
541
سير نحول مفهوم محله در تهران
542
سير نقاشي از فيگوراتيو به انتزاعي در غرب
543
سير نقاشي از فيگوراتيو به انتزاعي در غرب
544
سير نقاشي قهوه خانه اي در اصفهان
545
سير نقاشي قهوه خانه اي در اصفهان
546
سير نقوش ماهي درايران ازكهن ترين ايام تاپايان عهد صفوي
547
سير و تحول چهره پردازي در نگارگري از سده6 تا دوره قاجاريه
548
سير و سلوك و بررسي موانع آن در آثار منثور مولانو و مقايسه و تطبيق آن با كشف المحجوب هجويري
549
سير و عوامل موثر بر رشد مسير شغلي دانش آموزان سوم راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي
550
سير و نگرشي در نقوش آثار باستاني زيويه به منظور الهام گرفتن در طراحي لباس بانوان ايراني با تاكيد بر طراحي مانتو
551
سير و نگرشي در نقوش آثار باستاني زيويه به منظور الهام گرفتن در طراحي لباس بانوان ايراني(با تاكيد بر طراحي مانتو )
552
سير وتحول نقش ماهي در سفال ايران
553
سيرت اخلاق مبني عقل
554
سيرة عملي و نظري امام علي (ع) در تعامل با اهل كتاب
555
سيرت و صورت
556
سيرتاريخي استفاده از نمادگل در فرهنگ ايران : از ماقبل تاريخ تاعصر حاضر
557
سيرتحول كمدي در درام انگلستان
558
سيرتحول كمدي در درام انگلستان
559
سيرگرايش اكسپرسيون در نقاشي (بعداز اسلام )
560
سيرنگارگري روي سفال و فلز در دوره سلجوقي
561
سيره ائمه اطهار﴿ع﴾ در كتاب انساب الاشراف بلاذري و عقد الفريد ابن عبد ربه
562
سيره اخلاقي پيامبر اكرم ﴿ص﴾ در برخورد با مخالفان
563
سيره اقتصادي امام علي (ع ) در دوران حكومت , economic approach of emam ali)a.s( in his government
564
سيره امام علي﴿ع﴾ در جذب و دفع افراد با تأكيد بر نهج البلاغه
565
سيره امامان شيعه (عليهم السلام) در برخورد با اهل كتاب از امام حسن مجتبي(ع) تا امام حسن عسكري(ع)(260تا40ه.ق)
566
سيره تبليغي امام صادق ﴿ع﴾
567
سيره تربيتي بر اساس آموزهها و عملكردهاي علوي
568
سيره رسول اكرم (ص ) و تاثير آن در پيشرفت جامعه
569
سيره شناسي صادقين (ع) در برخورد با جريان هاي حديثي
570
سيره صادقين عليهما السلام درمواجهه باانديشه هاي عصرخود
571
سيره عملي پيامبر﴿ص﴾ و ائمه اطهار ﴿ع﴾ در برخورد با جوانان
572
سيره فرهنگي امام علي در نهج البلاغه
573
سيرو سلوك و مقامات عرفاني در ديوان اشعار فيض كاشاني
574
سيروتحول جايگاه اجتماعي زنان با تاكيد بر نظام حقوقي زن در اسلام
575
سيري بر تاريخچه هنر،فرهنگ و موزه ( موزه هنرهاي اسلامي )
576
سيري بر تحول تاريخي كاربرد و تاثير نور در آثار نقاشي
577
سيري بر زندگي عشاير كرد شمال خراسان (قوچان )
578
سيري برتاريخچه هنر، فرهنگ وموزه (موزه هنرهاي اسلامي )
579
سيري برتحول تاريخي كاربردوتاثيرنوردرآثارنقاشي
580
سيري تاريخي در قشربندي اجتماعي در ايران
581
سيري د ر رياضيات
582
سيري در آثار كريستف كيسلوفسكي
583
سيري در آثار و افكار اكابر صوفيه در باب ابليس با تاكيد بر: طواسين حلاج ، تمهيدات و نامه هاي عين القضات همداني ، رساله العشق احمد غزالي ، امهات آثار عطار و مثنوي مولوي
584
سيري در اعماق زمين ( عكاسي از غار كتله خور)
585
سيري در انديشه عرفاني امام خميني (ره ) در تفسيرقرآن كريم
586
سيري در تاريخ پيدايش مونتاژ
587
سيري در تطور تعليم و تربيت
588
سيري در جنبش اكسپرسيونسيم
589
سيري در جنبش اكسپرسيونيسم
590
سيري در چاپ سنگي ايران . 56 مجلس از دومين شاهنامه چاپ سنگي ايران
591
سيري در رساله هاي رشته گرافيك در ده سال اخير
592
سيري در زندگاني امير المومنين علي ﴿عليه السلام﴾ ﴿پژوهشي ار زمينه سيره اخلاقي - سياسي امام﴿عليه السلام﴾
593
سيري در سفالينه هاي ماقبل تاريخ شوش
594
سيري در سينماي جنگي
595
سيري در صنايع دستي استان مركزي
596
سيري در طبيعت
597
سيري در كتيبه هاي مسجد امام و مسجد شيخ لطف اله
598
سيري در كتيبه هايمسجد امام و مسجد شيخ لطف اله
599
سيري در مقاطع سه گانه
600
سيري در مكاتب مديريتي و ويژگيهاي رفتاري مدير آموزشي موفق
601
سيري در نحو زبان عربي
602
سيري در نقاشي هاي تزئيني تكيه معاون الملك
603
سيري در نقاشيهاي تزئيني تكيه معاون الملك
604
سيري در نقش مايه هاي گياهي و جانوري دوره صفوي، مطالعه موردي تالار طبقه سوم كاخ عالي قاپو
605
سيري در نقشمايه هاي سنتي عصر سلجوقي ايران بر اساس گزيده اي از آثار فلزي و سفالي اين دوره
606
سيري در نقوش بافته هاي دوره قاجار
607
سيري در نگاره هاي محمود فرشچيان
608
سيري در نگاره هاي محمود فرشچيان
609
سيري در هنر قلمزني دوران هخامنشي
610
سيري در هنرهاي ظريفه اصفهان با تكيه بر هنرهاي دستي بانوان
611
سيزده گفتگو با معتادان گمنام و نكاتي درباره NA
612
سيستان در گذرگاه تاريخ:.1 سيستان از دير باز تا معاهده پاريس (رجب 1273). .2 سيستان بعد از معاهده پاريس (رجب 1273) شامل: جغرافياي تاريخي- تاريخ جغرافيائي- پاره اي نكات تاريخي- پاره اي خصوصيات اخلاقي و اجتماعي مردم سيستان
613
سيستم 32020 TMS و طراحي فيلتر ديجيتال توسط آن
614
سيستم 8086 بهمراه چيپ هاي جانبي آن
615
سيستم Multiprocesseing شامل MP 68000 MC AND TMS3203 DSP
616
سيستم Pager با محدود و واسط تلفني
617
سيستم SDH, SONET
618
سيستم آب شيرين كن خورشيدي به روش رطوبت زني - رطوبت زدايي
619
سيستم آبياري هوشمند گياهان
620
سيستم آزمايشگاهي 8087/8086
621
سيستم آزمايشگاهي 8087-8086 و كاربردهاي آن
622
سيستم آزمون الكترونيكي تحت شبكه
623
سيستم آژانس هوايي
624
سيستم آشكارسازي فعاليت گفتاري در حضور نويزناايستا
625
سيستم آموزش الكترونيكي
626
سيستم آموزش هوشمند دانشگاه
627
سيستم آموزشگاه آزاد كامپيوتر
628
سيستم آموزشي شبكه پروفي باس
629
سيستم آموزشي مدرسه
630
سيستم آموزشي هوشمند(ITS)
631
سيستم آناليز اسناد چند زبانه
632
سيستم آنتن مركزي
633
سيستم آيفن همراه- سيستم مديريت آيفن منزل با استفاده از موبايل
634
سيستم اتوماسيون اداري
635
سيستم اتوماسيون خانگي با استفاده از پروتكل TCP/IP و ميكروكنترلر
636
سيستم اتوماسيون خانگي با استفاده از ماژول GSM
637
سيستم اتوماسيون دفاتر هوايي
638
سيستم اثبات دانايي صفر غير تعاملي براي كلاس NP با استفاده از مساله يادگيري با خطا
639
سيستم احتراق الكترونيكي
640
سيستم ارتباطي LINE-ON در تحليل شبكه هاي قدرت از طريق LAN
641
سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي بر اساس مدل بازخور 360 درجه
642
سيستم ارزشيابي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده بر روي بستر موبايل
643
سيستم ارزشيابي و انگيزش كاركنان در شركت مهستان اردكان
644
سيستم ارزيابي امنيتي خودكار براي پروتكل اس اس ال - تي ال اس
645
سيستم ارزيابي ايمني محيط كار بر اساس بازرسي و ارائه راهكارهاي ارتقاء آن در پروژه هاي ساختماني
646
سيستم ارزيابي برخط كيفيت تجربه براي كاربردهاي تعاملي در شبكه‌هاي كامپيوتري
647
سيستم ارسال تصاوير ويدئويي ديجيتال بر روي شبكه و ارسال آن توسط كامپيوتر شخصي
648
سيستم ارسال و دريافت اتوماتيك پيام كوتاه ﴿SMS﴾
649
سيستم استخراج اطلاعات از طريق تلفن
650
سيستم استنتاج عصبي فازي وفقي براي طبقه بندي سيگنال هاي ECG
651
سيستم اشتراك گذاري دانش به منظور بهبود مديريت بحران و پاكسازي
652
سيستم اطلاع رساني جلسات
653
سيستم اطلاع رساني مركز احياء ميراث اسلامي
654
سيستم اطلاعات اداره اموال مجتمع فني و مهندسي
655
سيستم اطلاعات بازاريابي
656
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS ﴾
657
سيستم اطلاعات حقوق بين الملل براي سرمايه گذاري مشترك و تامين مالي خارجي
658
سيستم اطلاعات مددكاري كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾
659
سيستم اطلاعات مديريت (MIS)؛ به همراه طرح جامع از بنياد مستضعفان و جانبازان
660
سيستم اطلاعات مديريت پروژه در پزوژه عمراني ساختماني ورداورد [كرج]
661
سيستم اطلاعات مديريت در پارك علم و فناوري يزد
662
سيستم اطلاعات مديريت در مجتمع فولاد مباركه، اصفهان
663
سيستم اطلاعات مديريت صنايع و معادن استان يزد
664
سيستم اطلاعات مديريت كنترل پروژه هاي جهادسازندگي (MIS)
665
سيستم اطلاعات مديريت كنترل موجودي در شركت وكيل يزد
666
سيستم اطلاعاتي امور شغلي شركتهاي توليدي و مديريت توليد محصولات
667
سيستم اطلاعاتي انبار در شركت آب و فاضلاب استان يزد
668
سيستم اطلاعاتي انبار در كارخانه فرش يزد
669
سيستم اطلاعاتي انبار و بررسي آن در كارخانجات ماشين آلات نساجي غدير
670
سيستم اطلاعاتي درمانگاه
671
سيستم اطلاعاتي عملياتي تشريفات برگزاري مناقصه داخلي و تعيين برنده
672
سيستم اطلاعاتي مديريت (MIS) در سازمان جهاد كشاورزي استان يزد
673
سيستم اطلاعاتي مديريت كادر هيئت علمي دانشگاه يزد
674
سيستم اطلاعاتي مراقبت پرواز فرودگاه يزد
675
سيستم اطلاعاتي نگهداري و تعميرات شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
676
سيستم اعداد مانده
677
سيستم اعلام اعتبار
678
سيستم اعلام حريق كابينت ها ( راكها) به روش آسپريشن
679
سيستم اعلام نمرات از طريق پيام كوتاه
680
سيستم اعلام نمرات دانشجويان از طريق تلفن گويا
681
سيستم اقتصاد كلان ايران (نگرش سيستمي )
682
سيستم اكتساب داده توزيع شده سخت افزار
683
سيستم اكتساب داده توزيع شده نرم افزار
684
سيستم اكستروژن الياف فيلامنت پلي آميد (نايلون )
685
سيستم الكتريكي خودرو
686
سيستم امنيت مديريت اطلاعات
687
سيستم امنيتي با استفاده از سنسور اثر انگشت350R
688
سيستم انبارداري
689
سيستم انبارداري
690
سيستم انبارداري در سازمان
691
سيستم انبارداري صنعتي﴿آهن آلات﴾
692
سيستم انتخاب پيمانكاران بر اساس منطق فازي
693
سيستم انتخاب واحد دانشگاه
694
سيستم انتخاب واحدوثبت نمرات دانشجويان
695
سيستم انتقال آب و جمع آوري و دفع فاضلاب
696
سيستم انتقال انرژي بيسيم با تزويج خازني براي شارژ ديناميك
697
سيستم انتقال انرژي نوراني خورشيدي به اماكن زيرزميني توسط منيبرنوري
698
سيستم انتقال دانش فني شناسايي با امواج راديويي
699
سيستم انتقال در ارتباطات سيار ( سيستم زيمنس )
700
سيستم انتقال دهنده قطعات در قالبهاي فرمينگ و كشش و طراحي يك سيستم دو بعدي
701
سيستم انتقال ديجيتال صوت از طريق درگاه USB
702
سيستم انتقال صوت بر مبناي PPM
703
سيستم انتقال قدرت بلدوزر D- 155A
704
سيستم انتقال قدرت ﴿گيربكس﴾
705
سيستم انتقال قدرت هيدرواستاتيكي
706
سيستم انتقال قدرت﴿گيربكس﴾
707
سيستم اندازه گيري انرژي برق هوشمند
708
سيستم اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي به كمك پردازش ديجيتال تصوير
709
سيستم اندازه گيري پنج كاره باكنترل اتوماتيك رنج اندازه گيري اندازه گيري فركانس پريود - نسبت دو فركانس TIMEINTERVALشمارش پارس
710
سيستم اندازه گيري دما ي محيط با پروتكل 1-wire
711
سيستم اندازه گيري ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه با انتخاب خودكاربره
712
سيستم اندازه گيري ميزان آلودگي هوا مبتني بر اينترنت اشيا
713
سيستم اندازه گيري و نظارت بر خطوط تلفني
714
سيستم انوماسيون اداري آموزشگاه به زيان#C و SQL
715
سيستم بازار الكترونيك
716
سيستم بازرسي برد مدار چاپي با استفاده از بينايي كامپيوتر
717
سيستم بازشناسي اتوماتيك هويت گوينده با الگوريتم HMM
718
سيستم بازشناسي واحدهاي كنشي جهت مانيتورينگ فرايند درمان بيماري ترس مرضي
719
سيستم بازي MgCl2-Et3N :يك كاتاليست جديد براي تهيهa -هيدروكسي فسفونات ها تحت شرايط ملايم
720
سيستم بايگاني دانشگاه
721
سيستم برآورد احتياجات و تامين نيروي انساني در سازمان
722
سيستم برق اضطراري (S.P.U)
723
سيستم برگزاري آزمون تستي پويا
724
سيستم برنامه ريز نهايي (Last Planner System) در پروژه هاي ساخت
725
سيستم برنامه ريزي آموزشي
726
سيستم برنامه ريزي ترمي اساتيد ودانشجويان
727
سيستم برنامه ريزي توليد و موجودي
728
سيستم برنامه ريزي حمل فرآورده ها با خط لوله در حالت پيوسته
729
سيستم برنامه ريزي حمل فرآورده هاي نفتي با خط لوله در حالت پيوسته با تاريخ تحويل
730
سيستم برنامه ريزي و كنترل يكپارچه پروژه ها
731
سيستم برنامه ريزي يكپارچه منابع سازماني
732
سيستم بهينگي لاگرانژ براي يك كلاس ازمسائل بهينه‌سازي محدب غيرهموار
733
سيستم بهينه گرمايش و سرمايش براي مسجد دانشگاه و ارزيابي بادگيرآن
734
سيستم بينائي تاييد هويت بر رديابي حركت قلم در حين امضاء
735
سيستم بينايي مصنوعي
736
سيستم پارك سوار
737
سيستم پارك سوار
738
سيستم پاسخگويي دانشجويان
739
سيستم پايانه راه دور بي سيم
740
سيستم پايش خواب آلودگي توسط تشخيص واحد هاي كنشي چهره
741
سيستم پايگاه داده اي RBM
742
سيستم پرچ فلزات با شليك ميخ پرچ
743
سيستم پردازش داده هاي ام دي اف
744
سيستم پردازش موازي با استفاده از كامپيوترهاي پنتيوم
745
سيستم پردازش و تشخيص فرمان صوتي با استفاده از منطق فازي
746
سيستم پردازشگر 68000 MC
747
سيستم پرسش و پاسخ به زبان طبيعي در حوزه زندگي نامه به زبان فارسي
748
سيستم پروسه
749
سيستم پشتيبان تصميم گيري مديريت برمبناي اطلاعات فروش
750
سيستم پشتيبان سرمايه گذاري خبره
751
سيستم پشتيباني تصميم به منظور اندازه گيري و ارتقاء بهره وري منابع انساني از منظر مديريت دانش
752
سيستم پشتيباني تصميم توسعه يافته با استفاده ار داده كاوي و تصميم گيري چند معياره
753
سيستم پشتيباني تصميم گير فازي )براي مدل كردن رفتار مدير) در مديريت بحران
754
سيستم پشتيباني در تصميم گيري بهره برداري از سدهاي چند منظوره برق آبي
755
سيستم پورتابل تقسيم كننده فضاي داخلي (اداري و مسكوني) با رويكرد پايداري
756
سيستم پوياي تشخيص بيماري با استفاده از جريان دادههاي واردشده توسط پزشكان
757
سيستم پيش برنده پروانه - نازل و محاسبات آن
758
سيستم پيش بيني فروش بر اساس شبكه هاي عصبي - فازي و الگوريتم ژنتيك
759
سيستم پيشنهاد دهنده اطلاعات با استفاده از روش تركيبي مدل غذايابي بهينه و رتبه بندي سه گانه روابط معنايي داده هاي متصل
760
سيستم پيشنهاددهنده مبتني بر اعتماد گروه محور
761
سيستم پيگيري وظايف
762
سيستم تاكسي تلفني
763
سيستم تاكسي تلفني
764
سيستم تبريد دسيكنت جامد خورشيدي
765
سيستم تجزيه و تحليل خطر نقطه كنترل بحراني شركت HACCP شركت بيسكويت آرمين
766
سيستم تجزيه و تحليل كننده سيكنال الكترو كارديوگرام
767
سيستم تجزيه و تحليل و كنترل نقاط بحراني Haccp شركت خوشه يزد (ماكاروني رشد)
768
سيستم تحليل صرع با استفاده از پردازش ابري
769
سيستم ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي با استفاده از روشهاي تركيب سيستمهاي ترجمه
770
سيستم تركيبي بينايي براي تفسير معنايي فعاليت هاي دست بر روي اشيا در محيط هاي خانگي
771
سيستم تركيبي ليدار جذبي تفاضلي كوپل شده با آشكار ساز فوزويچ به منظور رديابي و دور سنجي توده هاي آلاينده
772
سيستم ترمز
773
سيستم ترمز جرثقيل سقفي ۲۰تن
774
سيستم ترمز خودكار بر پايه ي هم جوشي سنسورهاي درون خودرو و ارتباطات بي سيم
775
سيستم ترمز ضد قفل چرخها
776
سيستم ترمو ديزل
777
سيستم تست IC هاي TTL و حافظه ها
778
سيستم تشخيص اثر انگشت با استفاده از مدل شبكه عصبي هاپفيلد
779
سيستم تشخيص الگوي عدم تعادل ايستايي- حركتي در انسان بر اساس فاكتورهاي فعاليت عضلاني
780
سيستم تشخيص برخط چند حالت هيجاني پايه با استفاده از تصاوير چهره
781
سيستم تشخيص بروز عارضه ريوي بعد از عمل جراحي قلب با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري جمعي
782
سيستم تشخيص پلاك خودرو
783
سيستم تشخيص پلاك خودرو با استفادع از برد Raspberry
784
سيستم تشخيص تقلب بانكي با استفاده از تراكنش هاي كارت هاي اعتباري
785
سيستم تشخيص جهت اشاره دست در تصاوير اتاق معمولي با كاربرد در خانه هاي هوشمند
786
سيستم تشخيص رويداد در شبكه‌ي اجتماعي توئيتر با استفاده از روش هاي پردازش گراف
787
سيستم تشخيص زاويه چرخ هاي خودرو
788
سيستم تشخيص شئ درسطح جاده‏هاي هموار براي خودروهاي بدون ‏سرنشين
789
سيستم تشخيص عيب و ارائه راه حل با رويكرد مبتني بر تحليل نحوي و استفاده از پايگاه دانش بدون استفاده از مدل
790
سيستم تشخيص فعاليت هاي فيزيكي انسان با استفاده از داده هاي گوشي هوشمند
791
سيستم تشخيص مانع در مسير درب آسانسور
792
سيستم تشخيص ناهنجاري هاي شبكه با استفاده از يادگيري بدون نظارت
793
سيستم تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتريبا استفاده از ماشين بردار پشتيبان براساس پايگاه داده ( KDD99(DARPA
794
سيستم تشخيص نفوذ توزيع شده مبتني بر عامل هاي متحرك
795
سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر ناهنجاري با استفاده از يادگيري عميق
796
سيستم تشخيص هويت بيومتريك
797
سيستم تشخيص و ايزولاسيون عيب مدار راه TI21-M با استفاده از شبكه‌هاي پتري
798
سيستم تشخيص، رديابي و موقعيت‌يابي سه‌بعدي شي‌ء به‌صورت بلادرنگ با چند دوربين ثابت
799
سيستم تصديق اصالت غيرمتمركز مبتني بر زنجيرهبلوك براي اينترنت اشياء
800
سيستم تصفيه آب
801
سيستم تصميم گير فازي تصويرمبنا براي تخريب‌هاي ناشي از زلزله
802
سيستم تصميم يار تخصيص بودجخ به زيرپرو‍ژه ها در مديريت روسازي
803
سيستم تصميم يار موبايل مبنا جهت پشتيباني از مديريت وقايع
804
سيستم تصويري نظارت بر حركت بيماران و سالخوردگان
805
سيستم تضمين كيفيت جهت اخذ .A Grade در شركت صنعتي پولادگر
806
سيستم تعليق خودرو
807
سيستم تعليق شامل فنر برگي
808
سيستم تعليق هوشمند
809
سيستم تعمير و نگهداري كامپيوترهاي تحت شبكه يك سازمان
810
سيستم تعميرات و نگهداري كارخانه سعادت نساجان بخش بافندگي و تكميل چاپ
811
سيستم تعيين وضعيت
812
سيستم تغذيه آب گرم و سرد يك مجموعه پرس هاي پخت تاير
813
سيستم تغذيه شبكه تك فاز در راه آهن برقي پرسرعت با حضور جبران ساز هيبريدي (HPQC)
814
سيستم تلفن ديجيتال 12
815
سيستم تلفيقي تراكمي - تبخيري
816
سيستم تلفيقي خبره فازي و شبيه سازي لاتين هايپركيوب براي ارزيابي و اولويت بندي ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفهاي در پروژه هاي ساخت
817
سيستم تهويه سالن هاي مربوط به قلعكاري و اسيد شوئي محصولات كارخانه
818
سيستم تهويه و تنظيم دماي كابين هواپيماي فوكر 100-F
819
سيستم توصيه گر موسيقي
820
سيستم توصيه‌گر اقلام فروشگاه‌هاي اينترنتي با استفاده از روش شبكه بيزي ساده
821
سيستم توصيه‌گر تركيبي با استفاده از روش‌هاي پالايش مشاركتي و خوشه‌بندي
822
سيستم توصيه¬گر گردشگري مبتني بر الگوريتم¬هاي داده¬كاوي براي برنامه¬ريزي سفر در اصفهان
823
سيستم توليد چابك و كاربرد آن در سازمانهاي توليدي
824
سيستم توليد همزمان CHP و طرح استفاده از ميكرو توربين در نيروگاه دماوند
825
سيستم توليدي انعطاف پذير و مراحل اجراي آن
826
سيستم ثبت درخواست آزمايش و ذخيره و ارزيابي نتايج
827
سيستم ثبت دروس و صدور كارنامه يك مركز آموزشي پودماني
828
سيستم ثبت نام آموزشگاه زبان
829
سيستم ثبت نام متقاضيان تدريس در دانشگاه
830
سيستم ثبت نام و دعوت از متقاضيان و آمار گيري دوره هاي كوتاه مدت
831
سيستم ثبت نام و مديريت آموزشگاه زبان
832
سيستم جامع اتوماسيون شهرسازي، نوسازي و GIS
833
سيستم جامع انبار داري شركت هاي توليدي
834
سيستم جامع مديريت آزمايشگاه تشخيص طبي
835
سيستم جامع مديريت ساخت و هزينه در كارخانجات كشتي سازي ايراني
836
سيستم جبرانساز براي شبكه راه‌آهن برقي شبه تك‌فاز با استفاده از مبدل هيبريد سري و مبدل اكتيو موازي
837
سيستم جستجو بر تالار هاي گفتگو
838
سيستم جستجوي پيشرفته فايل در محيط ويندوز
839
سيستم جستجوي عمومي در پايگاه داده
840
سيستم جلوگيري از نفوذ
841
سيستم جمع آوري آب باران و بررسي اقتصادي آن
842
سيستم چند عامله براي كنترل ترافيك هوايي و مديريت موقعيت هاي اضطراري هواپيما
843
سيستم چندعامله جهت استخراج دانش از چند داده‌ي جرياني
844
سيستم حسابداري طلا سازي
845
سيستم حسابداري مالي و فروش
846
سيستم حسابداري مراكز آموزشي
847
سيستم حسابداري و انبارداري شركت معاملاتي فرش
848
سيستم حسابداري و انبارداري كارخانه سنگبري
849
سيستم حضور و غياب كاركنان
850
سيستم حضورغياب خودكاربرپايه تكنيكهاي پردازش تصوير
851
سيستم حفاظت اموال
852
سيستم حفاظت و اعلام هشدار ميكروكنترلي
853
سيستم حق و دستمزد و انبارداري شركت خوش و نوش ساري
854
سيستم حقوق و دستمزد يك موسسه
855
سيستم حمل و نقل ريلي و راهكارهاي مناسب توسعه آن
856
سيستم حمل و نقل عمومي مكمل ﴿feeder )مترو -پايانه كرج
857
سيستم حمل و نقل هوشمند مبتني بر محاسبات توري و ابري
858
سيستم خانه هاي هوشمند
859
سيستم خانه هوشمند
860
سيستم خبره EX-CAST HOB جهت انتخاب ابزار توليد چرخدنده به روش Hobbing و تعيين پرامترهاي ماشينكاري
861
سيستم خبره انتخاب ابزار برش و شرايط ماشين كاري به كمك كامپيوتر جهت قطعات تراشكاري
862
سيستم خبره انتخاب ابزار در عمليات سوراخكاري
863
سيستم خبره انتخاب ابزار در عمليات فرزكاري
864
سيستم خبره براي ارزيابي خرابي دال هاي بتني در منطقه خليج فارس
865
سيستم خبره طراحي قالب هاي خم
866
سيستم خبره فازي- احتمالي تركيبي براي ارزيابي ريسك‌هاي مرتبط با ايمني شغلي در صنعت ساخت و ساز
867
سيستم خبره فازي براي ارزيابي بتن سيستم هاي فاضلاب
868
سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تعيين وضعيت سرطان پروستات
869
سيستم خبره مشاوره بر اساس تعامل كاربر با صفحات لمسي در محيط آموزش الكترونيك
870
سيستم خبره¬ي فازي پيش¬بيني آلودگي¬هوا در شرايط عدم¬قطعيت
871
سيستم خدمات پس از فروش
872
سيستم خصوصي خودكار تبادل داده ها
873
سيستم خودرو- اتوبان هوشمند
874
سيستم خودكار پيگيري پيشرفت پروژه در تعامل با مدل سازي اطلاعات ساختمان
875
سيستم خودكار تشخيص احساسات گفتار در زبان فارسي با استفاده از مجموعه ويژگي‌هاي آكوستيكي و الگوريتم‌ ماشين بردار پشتيبان
876
سيستم خودكار تشخيص افتادن انسان در تصاوير ويدئويي
877
سيستم خودكار قرار دهنده پنل خورشيدي در بهترين زاويه نسبت به منبع نور
878
سيستم داروخانه
879
سيستم داروخانه
880
سيستم داروخانه
881
سيستم داروخانه
882
سيستم داروخانه آنلاين
883
سيستم داروخانه به زبان ويژوال بيسيك 2008
884
سيستم دريافت و پرداخت آنلاين Paypal و پياده سازي يك نمونه از آن در e-shop
885
سيستم دسته بندي چندگانه براي تشخيص پوياي امضاهاي عربي و فارسي
886
سيستم دستيار راننده به منظور هشدار و جلوگيري از تصادفات جلو به عقب
887
سيستم دفاعي و تهاجمي ساسانيان
888
سيستم دوربين هاي حفاظتي مدار بسته شامل چند دوربين با يك مانيتور
889
سيستم ديجيتالي IDR در ارتباطات ماهواره اي
890
سيستم ديريت امنيت اطلاعات ISMS
891
سيستم ذخيره سازي انرژي
892
سيستم ذخيره‌سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فازدهنده
893
سيستم راديو ديجيتال كم ظرفيت sral
894
سيستم رانش الكترومغناطيسي MHD براي شناورهاي دريايي
895
سيستم رانش واترجت
896
سيستم راهگاهي قطعات فولادي بكمك كامپيوتر
897
سيستم راهنماي مسير مبتني بر تلفن همراه آگاه از محيط
898
سيستم راي گيري اينترنتي
899
سيستم ردياب خورشيدي در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي
900
سيستم رديابي پويايي سيگنالهاي مغزي
901
سيستم رزرواسيون واتوماسيون هتل
902
سيستم رستوران
903
سيستم رمزنگاري مك آليس با كدهايLDPC
904
سيستم روشنايي ماشين به روش ديجيتالي
905
سيستم ريز پردازنده اندازه گيري مشخصه هاي ورقه هاي مغناطيسي و رسم منحني B-H
906
سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي وجبرهاي لي ونظير آن
907
سيستم زمين و آثار هارموني ها و عدم تقارن بر آن
908
سيستم سرعت متغير براي مديريت تراكم ترافيك در بزرگراه‍‌‍ها
909
سيستم سرمايش افشانك خورشيدي
910
سيستم سنجش موقعيت بر پايه اينرسي
911
سيستم سوئيچينگ در ارتباطات سيار( زيمنس )
912
سيستم سوخت رساني مشعل مازوت سوز
913
سيستم سوخت رساني موتور ديزل
914
سيستم سوخت رساني هواپيماي فوكر - 100
915
سيستم شبيه ساز تغيير ارتفاع
916
سيستم شناسايي چهره با استفاده از تركيب دسته بندي كننده ها
917
سيستم شناسايي حالت چهره ي انسان
918
سيستم شناسايي كدپستي دستنويس و تايپي پاكت نامه
919
سيستم شناسايي و تأييد هويت افراد بر پايه ويژگيهاي تصويري عنبيه چشم
920
سيستم شناسايي و تشخيص علايم راهنمايي و رانندگي با تركيب روش‌هاي مختلف
921
سيستم شناسنامه سخت افزاري
922
سيستم شنود راداري ﴿كشف و شناسايي رادارها ﴾﴿طراحي سيستم و شبيه سازي واحد پردازش اطلاعات ﴾
923
سيستم صدور استعلام
924
سيستم طرح درمان كبالت در ماني بر مبناي محاسبات منحني هاي هم دز با استفاده از كد MCNP
925
سيستم عامل )OSN( S21
926
سيستم عامل 8031
927
سيستم عامل 8031
928
سيستم عامل اندرويد
929
سيستم عامل تحت وب web os
930
سيستم عامل شبكه هاي بيسيم
931
سيستم عامل لينوكس
932
سيستم عامل لينوكس
933
سيستم عامل لينوكس ( آشنايي با سيستم عامل لينوكس امنيت و شبكه ، برنامه نويسي در لينوكس )
934
سيستم عامل هاي بلا درنگ
935
سيستم عامل هاي موبايل
936
سيستم عامل هاي موبايل
937
سيستم عامل هاي موبايل و امنيت نرم افزارهاي موبايل
938
سيستم فايل امن مبتني بر پردازنده هاي گرافيكي
939
سيستم فرمان هيدرو استاتيك دستگاه لودرهپكو 90l
940
سيستم فرود خودكار هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از روش تصويري مبناي زمين
941
سيستم فروش
942
سيستم فروش قطعات دريك تعميرگاه رايانه
943
سيستم فروش كتاب آنلاين
944
سيستم فروش واموزش انلاين
945
سيستم فروش واموزش انلاين
946
سيستم فروش وبازاريابي شبكه اي بيمه عمر و سرمايه گذاري
947
سيستم فروشگاه الكترونيكي
948
سيستم قفل الكترونيكي كنترل از راه دور
949
سيستم قيمت گذاري بصورت زمان واقعي در محيط تجارت الكترونيك
950
سيستم كائولن - فلدسپات - كوارتز
951
سيستم كامپيوتري تحريك الكتريكي كاركردي براي ايستادن و گام برداشتن
952
سيستم كامپيوتري طرح ريزي فرآيند ساخت براي قطعات ريخته گري تحت فشار
953
سيستم كامپيوتري كتابخانه
954
سيستم كانبان و استقرار آن در شركت جهان الكترونيك
955
سيستم كتابخانه
956
سيستم كتابخانه
957
سيستم كتابخانه به زبان سي شارپ
958
سيستم كدينگ شركت آرپكو
959
سيستم كسب اطلاعاتي (DAS) كنترل متمركز ديسپاچينگ
960
سيستم كشش
961
سيستم كشف نفوذ IDS Intrusion Detection System
962
سيستم كشف و هشدار عدم هوشياري راننده با پردازش تصوير روي چهره
963
سيستم كمك آموزشي ومديريت اينترنت در مراكز آموزشي
964
سيستم كمك مترجم "ابزارهاي نرم افزاري"
965
سيستم كمك مترجم "ويرايشگر خاص مترجم "
966
سيستم كنترل آسانسور با PLC [پي ال سي]
967
سيستم كنترل از راه دور هشت كاناله
968
سيستم كنترل پرواز حلقه بسته براي كوادروتور و پياده سازي سخت افزاري
969
سيستم كنترل توليد در شركت جارو برقي سازه
970
سيستم كنترل درب بازكن از راه دور از طريق تلفن همراه
971
سيستم كنترل كيفيت بالا
972
سيستم كنترل هوشمند دما و رطوبت در گلخانه
973
سيستم كنترل هوشمند وضعيت كودك
974
سيستم كنترل و حفاظت نوسانات شبكه برق براي يك واحد مسكوني
975
سيستم كنترل و مانيتورينگ دماي سالنهاي يك مجتمع صنعتي
976
سيستم كنترل و نظارت در راديو و تلويزيون
977
سيستم كنترل و هدايت از راه دور
978
سيستم كنترل ورود و خروج به كمك اثر انگشت
979
سيستم كنترل‌كننده خودكار سوخت ¬پاش‌ها در كوره آجرپزي
980
سيستم گرمايش از كف و مقايسه آن با سيستم گرمايش متمركز
981
سيستم گرمايش كفي
982
سيستم گزارش دهي مديريتي ﴿MRS﴾
983
سيستم گزارشساز [ گزارش ساز ] پويا تحت وب
984
سيستم گفتگوي زنده مشتريان
985
سيستم لغزشي خالص براي ايزوله كردن پي ساختمانهاي كوچك آجري و روستايي مسلح شده
986
سيستم مانيتور دما از طريق خط تلفن
987
سيستم مانيتورينگ ارتعاشات مكانيكي
988
سيستم محاسبه استهلاك اثاثيه
989
سيستم محتواي فروشگاه اينترنتي آريو
990
سيستم مدرسه
991
سيستم مديري انرژي يك ريز شبكه خانگي با در نظر گرفتن قابليت شارژ و دشارژ خودروي الكتريكي با حضور سيستم فتوولتائيك و سيستم ذخيره باتري
992
سيستم مديريت ISP
993
سيستم مديريت آزمايشگاه
994
سيستم مديريت آموزش
995
سيستم مديريت آموزشي موسسه قرآني ولعصر عج كرمان
996
سيستم مديريت ارتباط با مشتري
997
سيستم مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM﴾
998
سيستم مديريت ارزش كسب شده و پياده سازي آن در يك پروژه خاص
999
سيستم مديريت اطلاعات ﴿ISMS )بر مبناي استانداردBS7799 در شركت بلبرينگ ايران
1000
سيستم مديريت اطلاعات طرح هاي پژوهشي مركز تحقيقات مهندسي دانشگاه يزد
بازگشت