<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : شاخص بهره وري مالمكوئيست با توابع فاصله ناپارامتري و رويكرد.... تا : شبيه سازي جريان مواد و انتقال حرارت در جوشكاري اصطكاكي اغتش....
از : شبيه سازي جريان مولكولي اطراف يك جسم در نانوكانالها تا : شبيه سازي فرايند انجماد آلياژهاي هيپويوتكتيك آلومينيم -سيلي....
از : شبيه سازي فرايند برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي پمپ تا : شتاب دهي ذرات باردار توسط برهم كنش ليزر پرتوان فمتو ثانيه ب....
از : شتاب دهي ذرات در برهمكنش ليزرهاي پرشدت فوق كوتاه با خوشه ها.... تا : شناسايي ارقام مقاوم سيب زميني به ويروس Y با استفاده از نشان....
از : شناسايي ارقام مقاوم گوجه فرنگي نسبت به ... با روش هاي مولكو.... تا : شناسايي نمودهاي رفتار انحرافي كاري و پيش بيني آن بر اساس عد....
از : شناسايي نمونه منگنز چراگاه به منظور بررسي قابليت فرآوري تا : شيوه هاي مواجهه قرآن در بيان اعتقادات با تكيه بر تفسير المي....
از : شيوه هاي موثرآموزش هنر در آموزش وپرورش نمونه مورد مطالعه:آم.... تا : شيوهي نوين انبار داري فرش ها در موزه ﴿موزه ي آستان قدس رضوي ،موزه ي فرش تهران﴾
بازگشت