<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : شاخص بهره وري مالمكوئيست با توابع فاصله ناپارامتري و رويكرد.... تا : شبيه سازي جريان نقدينگي در پروژه هاي فراساحل نفت و گاز
از : شبيه سازي جريان هاي آشفته همراه با سطح مشترك توسط روش شبيه .... تا : شبيه سازي فرايند تزريق هيدروژل در محيط متخلخل و بهينه سازي ....
از : شبيه سازي فرايند توليد آمونياك در پتروشيمي لردگان تا : شخصي سازي كالاي خواب كودك
از : شخصي سازي مدل هاي رياضي رشد تومور مغزي گليوبلاستوما به وسيل.... تا : شناسايي اعمال بازيكنان واليبال با استفاده از شبكه هاي عصبي ....
از : شناسايي اغتشاشات كيفيت توان بر اساس تابع توزيع انرژي تا : شناسايي هويت گوينده با استفاده از شبكه عصبي عميق
از : شناسايي و آزمايش رنگينه هاي ديسپرس مناسب برروي الياف پروپلين تا : شيوهي نوين انبار داري فرش ها در موزه ﴿موزه ي آستان قدس رضوي ،موزه ي فرش تهران﴾
بازگشت