<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شبيه سازي جريان مذاب و توزيع آخال در كريستاليزاتور ريخته گري مداوم شمش برنج
2
شبيه سازي جريان مواد و انتقال حرارت در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6061
3
شبيه سازي جريان مولكولي اطراف يك جسم در نانوكانالها
4
شبيه سازي جريان نشتي از لوله مدفون در محيط متخلخل نيمه بي نهايت غير اشباع در حالت گذرا
5
شبيه سازي جريان نقدينگي در پروژه هاي فراساحل نفت و گاز
6
شبيه سازي جريان هاي آشفته همراه با سطح مشترك توسط روش شبيه سازي ادي هاي بزرگ
7
شبيه سازي جريان هاي احتراقي با استفاده از مدل جبري مغشوش شار اسكالر و تنش رينولدز
8
شبيه سازي جريان هاي احتراقي براي شعلۀ ديفيوژن با استفاده از مدل گردابه هاي بزرگ
9
شبيه سازي جريان هاي چند فازي با نسبت چگالي بالا به كمك روش شبكه ي بولتزمن
10
شبيه سازي جريان هاي مارپيچي در روي آبگيرهاي قائم با استفاده از روش SPH
11
شبيه سازي جريان هجومي با استفاده از EMTP و بررسي اثرات آن بر روي فلش ولتاژ و راهكارهاي كاهش آن
12
شبيه سازي جريان هسته‌اي/ حلقوي سيال ويسكوالاستيك/ ويسكوپلاستيك به روش المان طيفي
13
شبيه سازي جريان همراه با احتراق در لوله تشعشعي دو راهه يك طرف بسته
14
شبيه سازي جريان همراه با جوشش در لوله هاي مارپيچ
15
شبيه سازي جريان هوا در دو شاخه هاي ريه انسان به منظور تعيين پارامترهاي مدل فشرده معادل ريه
16
شبيه سازي جريان هواي ورودي و خروجي پريوديك به درون يك حجم استوانه اي به روش شبكه بولتزمن
17
شبيه سازي جريان و امواج و تاثير آن بر سيلندرهاي شناور در كانال ها با مقاطع عرضي متفاوت
18
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت آرام نانوسيال در ميكروچاه حرارتي با مقطع ذوزنقه‌اي به روش اويلري- اويلري
19
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت داخل قالبهاي ريخته گري باروش عددي SPH
20
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در جوشش لايه اي آرام روي صفحه قائم
21
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در مقياس ميكرو با استفاده از روش شبكه ي بولتزمن در رژيم گذار و يك حل تحليلي جديد براي رژيم لغزشي
22
شبيه سازي جريان و انتقال حرارت در يك اتاق آموزشي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي تهويه مطبوع
23
شبيه سازي جريان ورودي به استوانه در موتور اشتعال-جرقه اي دو سوخته
24
شبيه سازي جريان يك مخزن چند لايه تك فاز با لايه هاي غير مرتبط و بررسي نمورارهاي چاه آزمايي آن
25
شبيه سازي جريانهاي احتراقي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
26
شبيه سازي جعبه سياه و بهينه سازي اختلاط نفت خام
27
شبيه سازي جلاي پارچه
28
شبيه سازي جمع كننده تخت خورشيدي در شرايط آب و هوايي معتدل
29
شبيه سازي جنبشي پلاسما در تقريب مغناطواستاتيك
30
شبيه سازي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 به آلياژ آلومينيوم 5083
31
شبيه سازي جوشكاري قوس الكتريكي توسط المان محدود و بررسي اثر پارامترهاي هندسي و جوشكاري بر روي تنش هاي پسماند
32
شبيه سازي چرخه هاي نوين ترموديناميكي
33
شبيه سازي چروكيدگي در فرايند كشش عميق ورق فولادي St 14
34
شبيه سازي چگالي طيف توان سيگنال OFDM
35
شبيه سازي چند الگوريتم MPPT بر روي PV و مقايسه عملكرد و نتايج آنها به منظور بهينه
36
شبيه سازي چند روش تشخيص خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي 20كيلو ولت
37
شبيه سازي چند روش تطبيق امپدانس
38
شبيه سازي چند مقياسي-همزمان و نيمه همزمان- نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري خاك رسي
39
شبيه سازي چندمقياسي جريان در مخازن هيدروكربني با استفاده از آناليز موجك
40
شبيه سازي چيلر جذبي ليتيوم برومايد و آب يك و سه اثره
41
شبيه سازي حالت پايدار مدارهاي آسيا كردن در صفحه گسترده ها
42
شبيه سازي حالت پايدار وگذراي آشكارسازنيمه رساناي آمورف سيليكون با روش رياضي المان محدود
43
شبيه سازي حالت پايه‌يچگالش بوز انيشتن در يك و دو بُعد با استفاده از پتانسيل‌هايمختلفِ به‌دام‌اندازي
44
شبيه سازي حالت گذراي بريكرها و بررسي تاثير آن در اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ شبكه
45
شبيه سازي حالت گذراي رله ديفرانسيل
46
شبيه سازي حالت گذراي رله ديفرانسيل
47
شبيه سازي حالت گذراي موتور القائي قفسه سنجابي در حالت خطاي رتور به روش اجزاء محدود
48
شبيه سازي حالتهاي گذراي ماشينهاي سنكرون
49
شبيه سازي حذف دي اكسيد كربن از خوراك نيروگاه گازي توسط جذب امين با نرم افزار اسپن هايسيس
50
شبيه سازي حذف سولفيد هيدروژن از گاز ترش توسط روش الكتروشيميايي
51
شبيه سازي حذف نويز
52
شبيه سازي حرارتي - هيدروليكي قلب راكتور در فاز ابتدايي حوادث سنگين
53
شبيه سازي حرارتي پخت لعاب بر روي بدنه كاشي در كوره هاي رولري پيوسته
54
شبيه سازي حرارتي دريچه دود موتور XUM و نشيمنگاه آن جهت تخمين ضريب انتقال حرارت تماسي
55
شبيه سازي حرارتي فرآيند جوشكاري ورقهاي نازك فولادي به روش جوشكاري با پرتو ليزر
56
شبيه سازي حرارتي فرآيند ريخته گري گريز از مركز افقي براي توليد لوله هاي چدني
57
شبيه سازي حرارتي قرص آهنربا در جرثقيل الكتريكي براي تحليل شرايط مناسب كاري
58
شبيه سازي حرارتي موتور احتراق داخلي به منظور كنترل دماي نقاط مختلف موتور ﴿ مديريت حرارتي موتور احتراق داخلي ﴾
59
شبيه سازي حركات انفجاري در اجراي تالو در ورزش ووشو
60
شبيه سازي حركات سر با دقت بالا توسط كامپيوتر
61
شبيه سازي حركات هيو و پيچ شناور پروازي در آب آرام با استفاده از روش عددي
62
شبيه سازي حركت آب از پوشش ژئوسنتتيك رسي با استفاده از نرم افزار HYDRUS - 1D
63
شبيه سازي حركت الكتروفورتيك ميكروذره درون ميكروكانال تحت تاثير گراديان دمايي
64
شبيه سازي حركت الكترون در ميدان هاي هدايت كننده ليزر الكترون آزاد
65
شبيه سازي حركت برمايد در ستون هاي دست خورده خاك با استفاده از مدل HYDRUS-1D و بررسي جذب كاديم....
66
شبيه سازي حركت پرتابه هاي بدون كنترل با شش درجه آزادي
67
شبيه سازي حركت حباب تيلور در جريان لخته اي غيرنيوتني در لوله اي عمودي با انبساط ناگهاني يا تدريجي
68
شبيه سازي حركت روي، سرب و نيترات در خاك تحت شرايط مزرعه با استفاده از مدل HYDRUS-1D
69
شبيه سازي حركت سرب، كادميم، مس و روي تحت دو سيستم ريشه اي در يك خاك آهكي
70
شبيه سازي حركت سيال حفاري با استفاده از نرم افزار الگا
71
شبيه سازي حركت شش درجه آزادي اجسام غوطه ور
72
شبيه سازي حركت شيرابه از پوشش هاي ژئوسنتتيك رسي با استفاده از مدل آزمايشگاهي و نرم افزار HYDRUS-ID
73
شبيه سازي حركت قطارهاي مسافري جهت بهينه سازي پروفيل سرعت از منظر مصرف انرژي و زمان سفر
74
شبيه سازي حركت گله اي رباتها در محيط مجازي
75
شبيه سازي حركت مسافران در ايستگاه تبادلي راه آهن و مترو مطالعه موردي: ايستگاه راه‌آهن تهران
76
شبيه سازي حركت منحني ماشين CNCدر كتيا
77
شبيه سازي حركت و انتخاب ابزار در CNC
78
شبيه سازي حركت يك جسم دايروي در جريان سيال درون كانال دو بعدي به كمك روش شبكه بولتزمن
79
شبيه سازي حفره هاي انقباضي و گازي به كمك روش افت فشار در كانالهاي بين دندريتي
80
شبيه سازي حل مشكل رپينگ در سيستم هاي فازي
81
شبيه سازي حلقه قفل فاز تمام ديجيتال
82
شبيه سازي حمل و نقل معدن چغارت با ARENA
83
شبيه سازي حملات امنيتي رايانش ابري با استفاده از كلودسيم
84
شبيه سازي حملات امنيتي رايانش ابري با استفاده از كلودسيم
85
شبيه سازي حمله جعل آدرس فيزيكي و طراحي شبكه حفاظت شده در برابر آن
86
شبيه سازي حوضچه جوش A-TIG آلومينيم 1050
87
شبيه سازي حوضچه جوش A-TIG فولاد زنگ نزن 316L
88
شبيه سازي حوضچه جوش در فرايند gtaw براي آلومينيوم خالص
89
شبيه سازي خاموشي احتمالاتي بار در سيستمهاي قدرت
90
شبيه سازي خدمات كارواش در محل به منظور پيدا كردن تعداد بهينه خدمت دهندگان در راستاي كاهش هزينه هاي سيستم
91
شبيه سازي خشك شدن يك قطره شير در نرم افزارANSYS FLUENT
92
شبيه سازي خشك كردن پاششي پودر شوينده
93
شبيه سازي خشك كن بستر ثابت برنج مجهز به پمپ حرارتي پايا با كاربرد مدل غير تعادلي
94
شبيه سازي خشك كن پاششي از تكنيكهاي CFD
95
شبيه سازي خشك كنهاي بستر سيال پيوسته
96
شبيه سازي خشك كنهاي دوار مداوم
97
شبيه سازي خصوصيات نانو ساختارهاي Cu(In,Ga)(S,Se)2 در سلولهاي‌ خورشيدي هيبريدي با استفاده از نظريه تابعي چگالي ( DFT )
98
شبيه سازي خط توليد پوشاك به منظور افزايش بهره وري
99
شبيه سازي خط توليد كارگاه موتورهاي سه فاز صنعتي سنگين
100
شبيه سازي خط رنگ كاري كارخانه تلويزيون شهاب
101
شبيه سازي خط مونتاژ تلويزيون در شركت اسنوا
102
شبيه سازي خطا با مقدار مقاومت متغير و مكان متغير در PSCAD
103
شبيه سازي خطا در رتور موتور القائي به روش تابع سيم پيچ و مقايسه با نتايج روش اجزاء محدود و اندازه گيري
104
شبيه سازي خطوط انتقال برق فشارقوي جهت اندازه گيري ميدان مغناطيسي آن
105
شبيه سازي خطوط انتقال برق فشارقوي جهت اندازه گيري ميدان مغناطيسي آن
106
شبيه سازي خطوط ميدان ناشي از حركت بار در فضاي تهي و بررسي كاربردآن درتابش سينكروترون
107
شبيه سازي خطي ستون فقرات كمري و بررسي تاثير پيش بارگذاري بر گستره ي حركات آن
108
شبيه سازي خنك كاري مغز در يك مدل سه بعدي سر انسان با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
109
شبيه سازي خواص مكانيكي محلول الياف اكتين
110
شبيه سازي خواص مكانيكي و حرارتي پليمرهاي تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
111
شبيه سازي خواص هيدروديناميكي و حرارتي مجاري
112
شبيه سازي خودروي الكتريكي با LabVIEW وUser Interface
113
شبيه سازي خودسازگار معادلات تعادل و ترابرد پلاسماي توكامك در حوزه ي زمان و راستي آزمايي آن با توكامك IR-T1
114
شبيه سازي خون با روش شبكه بولتزمن در حالت 3D
115
شبيه سازي خيزآب توفان و پيش بيني سيلاب هاي ساحلي در منطقه خليج فارس
116
شبيه سازي درايو -موتور القايي و بررسي عملكرد آنها تحت شرايط كاهش ولتاژ تحت شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ
117
شبيه سازي درجه روزهاي رشد گياهان در ايران بر اساس مدل لارس
118
شبيه سازي درمان سرطان كبد بابكارگيري تابش آنتن مايكروويو بر نانوذرات مغناطيسي
119
شبيه سازي دزيمتري پرتوهاي الكترون وبتا در فانتوم آب به روش مونت كارلو
120
شبيه سازي دزيمتريك چشمه هاي براكي تراپي 90Y با استفاده از روش مونت كارلو براي استفاده در عروق كرونر
121
شبيه سازي دست انسان توسط نرم افزار Solid Works
122
شبيه سازي دستگاه API به روش ديناميك سيالات محاسباتي
123
شبيه سازي دستگاه چاقوي گاما
124
شبيه سازي دستگاه شكست سنج آبه
125
شبيه سازي دستگاه طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي
126
شبيه سازي دفع گازهاي اسيدي در ميدان گازي كيش
127
شبيه سازي دما در تختال فولاد در كوره تونلي پيوسته به روش مونت كارلو
128
شبيه سازي دمش گاز از طريق توپيهاي سراميكي
129
شبيه سازي دنياي مجازي شامل اشيا با سختي هاي مختلف با هدف تعامل و ادراك واقعي از محيط در سيستم هاي هپتيكي
130
شبيه سازي دو بعدي ادوات MOS
131
شبيه سازي دو بعدي ادواتMOSدر حالت گذرا با استفاده از روش المانهاي محدود
132
شبيه سازي دو بعدي الاستيك - پلاستيك در تغيير شكل هاي بزرگ
133
شبيه سازي دو بعدي الگوي توزيع رسوب ﴿مطالعه موردي : رودخانه جاجرود ﴾
134
شبيه سازي دو بعدي جوشكاري زير پودري يبه منظور بررسي تنش هاي پسماند با استفاده از روش اجزاء محدود
135
شبيه سازي دو بعدي فوتبال
136
شبيه سازي دو روش كنترلي UPFC به منظور ميرسازي نوسانات سيستم قدرت
137
شبيه سازي دو روش كنترلي UPFCبه منظور ميراسازي نوسانات سيستم قدرت
138
شبيه سازي دوبعدي پديده انفجارزيرآب به روش ALE
139
شبيه سازي دوبعدي تخليه با الكترود سهمي شكل در گاز آرگون
140
شبيه سازي دوبعدي جداسازي سلول هاي سرطاني گردشي به كمك امواج صوتي
141
شبيه سازي دوبعدي جريان و رسوب اطراف آبشكن چوگاني در قوس90درجه با مدلSRH-2D
142
شبيه سازي دياگرامهاي تعادلي دوتايي با استفاده از روابط ترموديناميكي
143
شبيه سازي ديفيوژن گاز در لوله هاي موئينه و جامدات متخلخل
144
شبيه سازي ديناميك براوني محلول رقيق پليمرهاي شاخه دار تحت جريان كششي
145
شبيه سازي ديناميك برج جداسازي سيني دار با در نظر گرفتن معادلات هيدروليك و مشخصه هاي هندسي سيني
146
شبيه سازي ديناميك برج جداسازي سيني دار با در نظر گرفتن معادلات هيدروليك و مشخصه هاي هندسي سيني.
147
شبيه سازي ديناميك پرواز هواپيماي مسافربري +150 نفره
148
شبيه سازي ديناميك چگاله پلاريتون اكسيتوني و گاز الكتروني در چاه كوانتومي GaAs
149
شبيه سازي ديناميك سيال و نشست ذرات در راههاي بالايي سيستم تنفسي انسان جهت افزايش بازدهي دارو رساني
150
شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي جذب دي اكسيد كربن در محلول آمونياك آبي با تماس دهنده ي غشايي الياف توخالي
151
شبيه سازي ديناميك سيستم هاي تحت تحريك با فركانس بالا با استفاده از روش سلول محدود
152
شبيه سازي ديناميك ملكولي جوشش در نانو كانال ها
153
شبيه سازي ديناميك ملكولي ذوب نانو خوشه ها
154
شبيه سازي ديناميك موتور آسنكرون سه فاز با نرم افزار (PSPICE)
155
شبيه سازي ديناميك موتورهاي القايي سه فاز با تاكيد بر مدلسازي دقيق محور و متعلقات مكانيكي متصل به آن
156
شبيه سازي ديناميك مولكولي ( ‏MDS‏ ) رشد ترك در مواد نانوساختار ‏
157
شبيه سازي ديناميك مولكولي CS2، CO2 و OCS در نانوحفره هاي Cu-BTC
158
شبيه سازي ديناميك مولكولي اثر افزودن گرافن و نانو لوله هاي كربني به تتراكوسان براي بهبود خواص ذخيره سازي انرژي حرارتي
159
شبيه سازي ديناميك مولكولي انتقال جرم در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم
160
شبيه سازي ديناميك مولكولي انواع زبري سطح در نانو كانال ها
161
شبيه سازي ديناميك مولكولي با استفاده از نرم افزار YASP [واي. اي. اس. پي]
162
شبيه سازي ديناميك مولكولي بتا- هيرپين
163
شبيه سازي ديناميك مولكولي براي بررسي برهمكنش هاي ليگاند رسپتور در سلول هاي سرطاني به منظور طراحي نانوسامانه هاي بهينه درماني
164
شبيه سازي ديناميك مولكولي برهمكنش نانوذره آهن با يون هاي فلزات سنگين به عنوان آلاينده هاي آب
165
شبيه سازي ديناميك مولكولي پديده الكتروكينتيك در جريان هاي الكترواسموتيك و الكتروفورتيك در نانو كانال ها
166
شبيه سازي ديناميك مولكولي تابع توزيع چگالي سيال لنارد - جونز محدود شده در نانو حفره ي صفحه باز
167
شبيه سازي ديناميك مولكولي تبلور القا شونده پلي ( اتيلن سوكسينات) توسط نانولوله هاي كربن و نانو صفحات گرافن
168
شبيه سازي ديناميك مولكولي تشكيل نانوخوشه هاي پلاتين به همراه بررسي پايداري سطحي و انعقاد نانوخوشه ها برروي زيرلايه گرافيت
169
شبيه سازي ديناميك مولكولي جذب گاز بر روي صفحه گرافين
170
شبيه سازي ديناميك مولكولي جوشكاري اصطكاكي مس و نيكل
171
شبيه سازي ديناميك مولكولي چسبندگي مواد آلي به نانو ساختارها در سلولهاي خورشيدي
172
شبيه سازي ديناميك مولكولي حالت خالص و مخلوط دوتايي سيالات محدود شده در نانو حفره ي صفحه اي گرافيتي: سامانه هاي آب و متانول
173
شبيه سازي ديناميك مولكولي خصوصيات مكانيكي نانوسيم ها
174
شبيه سازي ديناميك مولكولي خواص ترموديناميكي، ديناميكي و ساختاري مايعات يوني مغناطيسي برپايه ي كولين
175
شبيه سازي ديناميك مولكولي درشت دانه ي مايعات يوني دوقلوي دوكاتيوني بر پايه ي ايميدازوليوم
176
شبيه سازي ديناميك مولكولي رشد ترك در دوكريستالي آهن
177
شبيه سازي ديناميك مولكولي رفتار اتصال آنتي بادي Herceptin با آنتي ژن HER2 در بيماري سرطان پستان
178
شبيه سازي ديناميك مولكولي سامانه هاي آب و اتيلن گليكول و بررسي نفوذ و پيوند هيدروژني با استفاده از پارامتر اصلاح شده بر روي ميدان نيرويOPLS-AA
179
شبيه سازي ديناميك مولكولي سديم دي سيليكات و پتاسيم دي سيليكات و ارائه معادله حركت
180
شبيه سازي ديناميك مولكولي ضخامت لايه نانويي ايجاد شده در برخورد قطره آب با سطح جامد
181
شبيه سازي ديناميك مولكولي عبورپذيري و عبورپذيري گازها در اجسام متخلخل پليمري
182
شبيه سازي ديناميك مولكولي فرآيند اغتشاشي اصطكاكي جهت بررسي رشد و تشكيل نانو دانه ها در مس
183
شبيه سازي ديناميك مولكولي كوپليمر بلوكي با قابليت كاربرد در پوشينه كردن دارو
184
شبيه سازي ديناميك مولكولي ليتيم منگنز اكسيد به عنوان كاتد يك باتري يون ليتيم
185
شبيه سازي ديناميك مولكولي مايعات يوني بر پايه ايميدازوليم: تعيين خواص ديناميكي و انتقالي ، ساختار و نقطه ذوب
186
شبيه سازي ديناميك مولكولي مولكول هاي زيستي بر روي سطوح و درون غشاها: جذب و الگوي تشكيل بازهاي دي.ان.اي بر روي سطح ﴿111﴾ طلا و پپتيد آميلين در درون غشا دولايه اي دي اولوئيل فسفاتيديل كولين
187
شبيه سازي ديناميك مولكولي نفوذ مولكول هاي استيلن در MOF-508b و مولكول هاي هيدروژن درMOF-508a
188
شبيه سازي ديناميك مولكولي، پديده نفوذ گاز از ميان لايه ي نانو كامپوزيت پلي اتيلن-خاك رس
189
شبيه سازي ديناميكهاي اغتشاش و كنترل صندلي چرخدار
190
شبيه سازي ديناميكي اثر لوپر بر ضخامت ورق در فرآيند نورد گرم
191
شبيه سازي ديناميكي برج جذب واحدهاي شيرين سازي گاز ترش توسط آمينها
192
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮج دي اﺗﺎﻧﻞ آﻣﻴﻦ T-240) مجتمع پتروشيمي اراك
193
شبيه سازي ديناميكي برج هاي جذب پرشده
194
شبيه سازي ديناميكي برجهاي با آكنه واحد 1 -بوتن مجتمع پتروشيمي اراك
195
شبيه سازي ديناميكي برجهاي تقطير واكنشي
196
شبيه سازي ديناميكي برخورد گلوله به پارچه محافظ با استفاده از نرم افزار Abaous
197
شبيه سازي ديناميكي بستر مكشي توربين هاي بادي دريايي
198
شبيه سازي ديناميكي تست رهايش يك ارابه فرود فنر تخت آلومينيومي
199
شبيه سازي ديناميكي راكتور صنعتي اوره
200
شبيه سازي ديناميكي راكتور فاز گاز پلي پروپيلن
201
شبيه سازي ديناميكي راكتور ناپيوسته توليد پلي ﴿وينيل استات﴾
202
شبيه سازي ديناميكي راكتورهاي هسته اي آب سبك
203
شبيه سازي ديناميكي سيستم پارافويل و محموله
204
شبيه سازي ديناميكي سيكل نيروگاه بخار
205
شبيه سازي ديناميكي سيكل هاي قيمت مسكن
206
شبيه سازي ديناميكي عمليات شيرين سازي گاز به روش CFD براساس آناليز جداسازي در سيني هاي برج تماس
207
شبيه سازي ديناميكي فرآيند نورد ورق به منظور بررسي ارتعاشات ناپايدار ﴿ چتر ﴾ به كمك روش اجزا محدود صريح
208
شبيه سازي ديناميكي كانتيلورهاي مختلف در AFM با اثر نيروي وارد بر سوزن در شرايط محيطي مختلف با استفاده از نرم افزار COMSOL
209
شبيه سازي ديناميكي گاورنر PGR و طراحي كنترلر كلاسيك
210
شبيه سازي ديناميكي مدار فلوتاسيون (مورد مطالعه اي: كارخانه فلوتاسيون باما)
211
شبيه سازي ديناميكي مولكولي آسفالتين با استفاده از نرم افزار LAMMPS
212
شبيه سازي ديناميكي مولكولي﴿MdS)زينترينگ نانو ذرات
213
شبيه سازي ديناميكي نيروگاه هاي بخار
214
شبيه سازي ديناميكي و كنترل سيستم پارافويل و محموله آن
215
شبيه سازي ديناميكي واحد اكسيژن 1درمجتمع فولاد مباركه بر مبناي فناوري شركت HANG YANG
216
شبيه سازي ديناميكي وقوع قوس الكتريكي بر روي مقره هاي آلوده به منظور پيش بيني ولتاژ بحراني
217
شبيه سازي ديناميكي يك مخزن نفتي دريايي ايران جهت كسب نتايج بهينه از چاه هاي افقي
218
شبيه سازي ديود IMPATT
219
شبيه سازي ديود با روش عناصر محدود
220
شبيه سازي ديود شاتكي طراحي ميكسر مايكرواستريپ
221
شبيه سازي ديود نوري بر پايه گان با زير لايه ياقوت كبود كه به صورت نيمكره طرح دار مي باشد با استفاده از آناليز بردار پوينتينگ
222
شبيه سازي ذخيره سازهاي انرژي در نيروگاه بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم در شرايط عادي و خطا
223
شبيه سازي ذخيره سازي گاز طبيعي در مخزن گازي سراجه
224
شبيه سازي ذره اي مدل پلاسماي بي برخورد يك بعدي
225
شبيه سازي ذره در جعبه ساليتون يون صوت
226
شبيه سازي ذوب سيستمهاي دوبعدي
227
شبيه سازي رادار هاي روزنه مصنوعي
228
شبيه سازي رادياتور كولر پرايد توسط نرم افزار Aspen b-jac [اسپن بي.- جك]
229
شبيه سازي راكتور اكسيداسيون جزئي گاز طبيعي به گاز سنتز
230
شبيه سازي راكتور ايزومريزاسيون پالايشگاه جهت توليد ايزوبوتيلن از نرمال بوتيلن
231
شبيه سازي راكتور براي واكنش زوج شدن اكسيداسيوني متان
232
شبيه سازي راكتور بستر ثابت ريفرمينگ تركيبي متان با بخار آب و دي اكسيد كربن
233
شبيه سازي راكتور بستر سيال اكسايش متافول به فرمالدهيد روي كاتاليزور اكسيد آهن _ اكسيد موليبدن
234
شبيه سازي راكتور بستر متحرك تبديل به گاز ذغالسنگ
235
شبيه سازي راكتور تحقيقاتي تهران در شرايط عادي و حادثه ناشي از تزريق راكتيويته توسط شبكه عصبي مصنوعي
236
شبيه سازي راكتور حبابي-دوغابي﴿sbr﴾به منظور سبك سازي نفت خام
237
شبيه سازي راكتور ريفرمينگ متان با استفاده از CO2
238
شبيه سازي راكتور سنتز آمونياك
239
شبيه سازي راكتور سه فازي به صورت هتروژن براي تصفيه هيدروژني گازوئيل
240
شبيه سازي راكتور غشايي پالاديوم جهت ريفرمينگ متان
241
شبيه سازي راكتور گوگرد زدا (تصفيه هيدروژني نفتاي) پالايشگاه كرمانشاه
242
شبيه سازي راكتور هيدرو‍ژناسيون استيلن در واحد توليد اتيلن
243
شبيه سازي راكتور واحد EPDH پتروشيمي بندر امام خميني توسط نرم افزار sulP remyloP nepsA
244
شبيه سازي راكتور واكنش كاتاليستي هتروژني سنتز متانول
245
شبيه سازي راكتوردهيدروژناسيون واحد MTBE مجتمع پتروشيمي بندر امام
246
شبيه سازي راكتورهاي بستر سيالي كربو كلريناسيون تهيه تتراكلرايد زير كونيوم در توليد فلز زير كونيوم
247
شبيه سازي راكتورهاي واحد ريفرمينگ نفتا با استفاده از مكانيسم پاتماواتي - چادري و بررسي اثرات افت فشار و پارامترهاي عملياتي بر كيفيت محصول
248
شبيه سازي راه اندازي موتور سنكرون با در نظر گرفتن اشباع و اثر پوستي
249
شبيه سازي راه اندازي موتورهاي سنكرون (با انتخاب مدل مناسب ) در برنامه پاشا با تبديل پارامترها از سنكرون به آسنكرون
250
شبيه سازي رايانه اي پايا و پوياي برج تقطير
251
شبيه سازي رايانه اي حركت نانو ذرات خون با استفاده از روش ديناميك مولكولي
252
شبيه سازي رايانه اي و بررسي امكان بارگيري همزمان داروهاي آبدوست و آبگريز در نانوحاملهاي برپايه گرافن اكسايد
253
شبيه سازي ربات تعريف شده توسط كاربر
254
شبيه سازي ربات فرمانش لغزشي با نرم افزار Adams
255
شبيه سازي ربات مسيرياب و تشخيص دهنده اشياء
256
شبيه سازي رسانش داروهاي ضدسرطان آبگريز توسط بتاسيكلودكسترين
257
شبيه سازي رسوب گذاري در مخازن سدها با استفاده از مدلهاي يك بعدي و دو بعدي
258
شبيه سازي رشد بلوري
259
شبيه سازي رشد ترك در بتن با استفاده از المان محزا
260
شبيه سازي رشد دانه آلياژ منيزيم AZ61 پس از تغيير شكل گرم به روش مونت كارلو
261
شبيه سازي رشد دانه هاي فرعي در آلياژ آلومينيوم 7020 به روش مونت كارلو
262
شبيه سازي رشد لايه هاي نانو ساختار دي اكسيد تيتانيوم به روش مونت كارلو
263
شبيه سازي رشد و نمو و پيش بيني عملكرد جو در شهرستان اصفهان با استفاده از پيش بيني فصلي
264
شبيه سازي رفتار آنتن پلاسما به شيوه FDTD
265
شبيه سازي رفتار آويزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر و ارزيابي نتايج حاصل به كمك روش پردازش تصوير
266
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده هاي
267
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده هاي هيدروليكي غير خطي
268
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور بر روي نگهدارنده ي كنترل فعال با عملگر الكترو مغناطيسي
269
شبيه سازي رفتار ارتعاشي موتور خودرو بر روي نگهدارنده هاي لاستيكي
270
شبيه سازي رفتار الاستيك ، ارتعاشي و حرارتي نانو لوله هاي تك ديواره كربني
271
شبيه سازي رفتار بتن مسلح محصور شده با كامپوزيت‌هاي اليافي تحت بارگذاري فشاري يكنوا با استفاده از روش المان محدود
272
شبيه سازي رفتار تجمعي پپتيدهاي دوگانه دوست با هدف پيش بيني غلظت بحراني تجمع
273
شبيه سازي رفتار جريان در يك دودكش نيروگاه خورشيدي با نرم افزارFLUENT
274
شبيه سازي رفتار حركتي خون در شريانهاي با انسداد مشخص
275
شبيه سازي رفتار خستگي ريل راه آهن
276
شبيه سازي رفتار خستگي نانو تك كريستال آلومينيوم با استفاده از روش ديناميك مولكولي
277
شبيه سازي رفتار خستگي نانوساختارهابا استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
278
شبيه سازي رفتار ديناميكي برقگير تحت حالات گذرا
279
شبيه سازي رفتار ديناميكي پيل سوختي اكسيد جامد
280
شبيه سازي رفتار ديناميكي جابجايي رطوبت در سيستم كاغذ - روغن ترانسفورماتور قدرت در حين كار بر اساس داده هاي اندازه گيري شده دما و رطوبت روغن
281
شبيه سازي رفتار راه اندازي موتور القايي تك فاز بدون استفاده از خازن بوسيله كاربرد نيمه هاديهاي قدرت
282
شبيه سازي رفتار رشد ترك با درنظر گرفتن تنش هاي پسماند و پيت خوردگي در لوله هاي انتقال نفت
283
شبيه سازي رفتار رشد ترك در ميدان تنش پسماند جوشكاري
284
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابر رببببلفل گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
285
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابر گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
286
شبيه سازي رفتار رله ديستانس ديجيتالي در برابرگذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازني
287
شبيه سازي رفتار سلول هاي خون در گرفتگي شرياني با استفاده از روش عددي شبكه بولتزمن
288
شبيه سازي رفتار سنجش عملكرد سيستم تعليق خودرو بر روي جادههاي آزمون استاندارد
289
شبيه سازي رفتار سيال غير نيوتني در مبدلهاي ميكروكانالي توسط نرم افزار FLUENT
290
شبيه سازي رفتار سيستمهاي ديناميكي به كمك كامپيوتر
291
شبيه سازي رفتار غير دائم مبدلهاي حرارتي لوله - پره دار
292
شبيه سازي رفتار كششي پارچه هاي تاري- پودي با روش عددي (نرم افزارهاي مبتني بر روش المان محدود)
293
شبيه سازي رفتار كمانشي پوسته هاي تقويت شه استوانه اي با گشودگي به كمك نرم افزار ansYs
294
شبيه سازي رفتار كمانشي پوسته هاي تقويت شه استوانه اي با گشودگي به كمك نرم افزار ansYs
295
شبيه سازي رفتار گذراي يك بويلر بازيافت حرارتي مدل افقي
296
شبيه سازي رفتار مسافران در استفاده از تسهيلات ايستگاه راه آهن تهران
297
شبيه سازي رفتار مكانيكي نانوساختارهاي گرافني با استفاده از روش هاي مولكولي
298
شبيه سازي رفتار مكانيكي و حرارتي تك لايه هيبريد گرافن - نيتريد بور
299
شبيه سازي رفتار ميكرو ساختار فولاد دوفازي تحت كشش
300
شبيه سازي رفتار نيرو-جابه جايي پروتئين سالم و جهش يافته ي اي-كدهرين در سرطان پستان با استفاده از روش ديناميك مولكولي
301
شبيه سازي رفتار هاي نوري بدن آفتاب پرست
302
شبيه سازي رفتار ورق در فرآيند هم ترازسازي كششي - خمشي
303
شبيه سازي رفتار ياتاقانهاي الاستومر تقويت شده با استفاده از كل موجود اجزا؟ محدود (Ansys) و بررسي پارامترهاي طراحي آنها با استفاده از روش اجزا؟ محدود و داده هاي آزمايشگاهي
304
شبيه سازي رفتار يك ايرفويل تحت شرايط بارش باران به كمك كدهاي تجاري CFD
305
شبيه سازي رفتاربيومكانيكي قرنيه چشم همراه ايمپلنت جايگذاري شده درآن
306
شبيه سازي رفتارغيرخطي منحي مشخصه HEMT باتغييرات باياس مدار
307
شبيه سازي رفتارهاي انساني درعاملهاي خود مختار:احساسات و شخصيت _در راستاي برقراري ارتباط با كودكان اوتيسمي
308
شبيه سازي رفتاري كنترلرUSB با استفاده از زبان Verilog HDL
309
شبيه سازي رقابت گندم پاييزه ( .Triticu m Aestivum L) و علف هرز يولاف وحشي و ...
310
شبيه سازي رمزنگاري كوانتمي با توزيع كليد كوانتمي
311
شبيه سازي رواناب ، رسوب و فرسايش خاك با استفاده ازمدل EUROSEM درزيرحوزه تنگ رواق ازحوزه آبخيز كارون جنوبي ، استان كهگيلويه و بويراحمد
312
شبيه سازي رواناب سطحي در شهر بهارستان با استفاده از مدل كامپيوتري SWMM
313
شبيه سازي روش ازدياد برداشت DDP در يكي از مخازن نفت ايران
314
شبيه سازي روش ازدياد برداشت SAGD جهت توليد نفت سنگين
315
شبيه سازي روش ازدياد برداشت WASP جهت توليد نفت سنگين
316
شبيه سازي روش ازدياد برداشت تزريق آب در يك مخزن نفتي ايران توسط روش خطوط جريان و بهينه سازي آن توسط يك مدل تحليلي
317
شبيه سازي روش ازدياد برداشت تزريق پليمر در يك مخزن نفت سنگين ايران جهت افزايش بازيافت نفت سنگين
318
شبيه سازي روش ازدياد برداشت تزريق متان، حلال،دي اكسيد كربن دريك مخزن نفتي ايران جهت افزايش بازيافت نفت
319
شبيه سازي روش ازديادبراشت تزريق تناوبي آو گاز در يك مخزن نفتي با استفاده از نرم افزارEclipse
320
شبيه سازي روش تزريق آب در مخازن نفت و گاز
321
شبيه سازي روش تزريق بخار دوره اي در يكي از مخازن نفت سنگين جنوب ايران
322
شبيه سازي روش تشخيص آسيب براي سكوهاي ثابت دريايي با استفاده از تبديل ويولت
323
شبيه سازي روش چيدمان آهنرباهاي دائم در يك درام جداكننده مغناطيسي
324
شبيه سازي روش فشرده سازي پالس به همراه بسط دهنده آن در رادار منوپالس
325
شبيه سازي روش كنترل برداري موتور القايي مبني بر تزريق سيگنال در ولتاژ استاتور
326
شبيه سازي روش كنترل برداري موتور القايي مبني برتزريق سيگنال در ولتاژ استاتور
327
شبيه سازي روش ها بهينه انتخاب فيدبك و الگوريتم ژنتيك جهت ولتاژ / وار در شبكه هاي توزيع نا متعادل
328
شبيه سازي روش هاي Prodarv و Gilbert در نرم افزار PSCAD
329
شبيه سازي روش هاي آزمايشگاهي اندازه گيري خواص فيزيكي گازهاي ميعاني توسط معادلات حالت
330
شبيه سازي روش هاي اندازه گيري فركانس پهن باند
331
شبيه سازي روش هاي پنهان نگاري تصويردر حوزه فركانس بر مبناي بلوك بندي تصادفي
332
شبيه سازي روش هاي توزيع بار بين چند ميكروتوربين موازي
333
شبيه سازي روش هاي دسترسي ديناميكي به كانال )Dynamic channel Allocation(
334
شبيه سازي روش هاي رهگيري فاز مقاوم به نويز
335
شبيه سازي روشهاي ژيشرفته الزام واحد ديناميكي جهت بهره برداري بهينه نيروگاهها با محدوديت هاي امنيت و جريان خطوط انتقال
336
شبيه سازي روشهاي مدل پايه براي شناسايي خطا در يك سيستم شيميايي
337
شبيه سازي روشويبروآگوستوگرافي
338
شبيه سازي رياضي تخليه رسوب از سدهاي انحرافي
339
شبيه سازي رياضي تنورهاي متحرك پخت نان فانتزي
340
شبيه سازي رياضي حركت سيالات دوفازي (نفت و آب) در محيط متخلخل همراه با رسوب آسفالتين با روش توليد شبكه
341
شبيه سازي رياضي سيكل چيلرهاي تراكمي آبي و بهينه سازي مصرف انرژي
342
شبيه سازي رياضي و كامپيوتري جدايش ماكروسكوپي عنصر كربن در شمش فولاد ابزار سرد كار 100 K
343
شبيه سازي رياضي واحد Box Cold آرگون ( مجتمع پتروشيمي شيراز)
344
شبيه سازي رياضي يك مدل ساده بيومكانيكي براي محاسبه جلوبرندگي شناگر
345
شبيه سازي ريز ساختار توليد شده در پليمرهاي چند بلوكي پلي پروپيلن
346
شبيه سازي ريزساختار در فرآيند شكل دهي داغ با طراحي زيربرنامه براي نرم افزار ABAQUSو مقايسه با نتايج تجربي
347
شبيه سازي ريفرمر توليد گاز سنتز با بخار بهمراه ورود اكسيژن
348
شبيه سازي ريفرمر توليد گاز سنتز واحد متانل
349
شبيه سازي زلزله به وسيله دستگاه ميز لرزه- انواع و كاربردهاي آن
350
شبيه سازي زمان بارگذاري HTTP روي چند پروتكل لايه انتقال توسط شبيه ساز 2-NS
351
شبيه سازي زمان حضور و خشك شدن ذره در جت هاي روبروي هم نوساني
352
شبيه سازي زمان واقعي پايداري گذاري سيستم قدرت
353
شبيه سازي زمان واقعي ديناميك فركانس قدرت
354
شبيه سازي زماني براي اسپكتروسكوپي لايه k پلاسماي داغ با استفاده از رهيافت كد FLY
355
شبيه سازي زمين آماري پارمترهاي پتروفيزيكي و تخمين ذخيره نفت بر جاي يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
356
شبيه سازي زمين آماري و ارزيابي ذخيره كانسار مس سرگز جيرفت
357
شبيه سازي زنجيره ي DNA در سيال
358
شبيه سازي زهكشي خشك با استفاده از يك مدل سه بعدي آزمايشگاهي
359
شبيه سازي زوال غلظت كلردرسيستم هاي توزيع آب با استفاده از روش عددي ﴿تفاضل محدود﴾
360
شبيه سازي ژنراتور القايي تك فاز خود تحريك
361
شبيه سازي ژنراتور نوترون پرشدت﴿μCF-INS)
362
شبيه سازي ساختار انجمادي منطقه جوش به روش سلولي خودكار
363
شبيه سازي ساختار چند لايه اي تحت تنش به عنوان مبدل پيزوالكتريك در توليد ريز فرا صوت
364
شبيه سازي ساختار حسگرهاي اندازه گيريPH و روشهاي بهبودآن براي كاهش خطاهاي احتمالي
365
شبيه سازي ساختار نواري MoB2 وبررسي امكان ابررسانايي درآن
366
شبيه سازي ساختار هاي چپگرد در فر كانس هاي نوري با استفاده از روش خط انتقال معادل
367
شبيه سازي سازه لانه زنبوري با سازه كامپوزيتي
368
شبيه سازي سامانه سوخت رساني موتور تزريق مستقيم بنزيني
369
شبيه سازي ستون فقرات كمري (LUMBAR) با روش اجزاي محدود
370
شبيه سازي سخت افزار در حلقه
371
شبيه سازي سخت افزار در حلقه خودرو هيبريد الكتريكي
372
شبيه سازي سخت افزار در حلقه واحد كنترل الكترونيكي موتور توربوفن در شرايط پرواز
373
شبيه سازي سخت افزارهاي تكامل پذيرجهت شناسايي سيستم
374
شبيه سازي سخت افزاري اثرات نامناسب بودن ولتا‍‍ز شبكه روي پايداري توربين بادي و توسعه كنترل كننده مناسب
375
شبيه سازي سخت افزاري كانالهاي چند مسيري HFبراي تست مدمهاي ديجيتال
376
شبيه سازي سخت افزاري نيروگاه بادي با ژنراتور تغذيه دوبل و طراحي كنترل كننده براي آن
377
شبيه سازي سخت افزاري و نرم افزار قسمتي از محيط راداري (ISV و PLD)
378
شبيه سازي سخت افزاري يك نيروگاه بادي به وسيله دستگاه Scan drive
379
شبيه سازي سختافزارهاي تكامل پذيرجهت شناسايي سيستم
380
شبيه سازي سخن هاي Goniophotometric توسط كامپيوتر
381
شبيه سازي سردشدن كلافهاي ورق نوردگرم فولاد
382
شبيه سازي سرعت جريان عبوري از پره هاي توربين گازي
383
شبيه سازي سرويسهاي ويژه به وسيله زبان ...
384
شبيه سازي سطح (001)شبكه f.c.c.فلزات AUو PTبروش مونت كارلو
385
شبيه سازي سطح قانون توليد مدارهاي آسناكرون غيرحساسي به تاخير
386
شبيه سازي سقوط آزاد در فضاي واقعيت مجازي
387
شبيه سازي سلول خورشيدي نانو ساختاري پروسكايتي و بررسي اثرتغيير ضخامت لايه پروسكايت بر پارامترهاي سلول با نرم افزار كامسول
388
شبيه سازي سلول خورشيدي نانو ساختاري پروسكايتي و بررسي اثرتغيير ضخامت لايه پروسكايت بر پارامترهاي سلول با نرم افزار كامسول
389
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي با استفاده از شبكه هاي عصبي
390
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
391
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
392
شبيه سازي سلولهاي خورشيدي نانو ساختار پروفسكايت به روش مونته كارلو
393
شبيه سازي سنتز فيشر ‎- ‏تروپش در راكتور دوغابي با كاتاليست كبالت
394
شبيه سازي سنتز گرافن به روش رسوب دهي شيميايي بخار
395
شبيه سازي سنتز مستقيم دي متيل اتر در راكتورهاي دوغابي و بستر سيال
396
شبيه سازى سنتنز كننده فركانسى ديجتال براساس معادلات تفاضلى
397
شبيه سازي سنگ شكن مخروطي با استفاده از روش اجزاء گسسته به منظور پيش بيني توان مصرفي
398
شبيه سازي سه بعدي
399
شبيه سازي سه بعدي PET با روش مونت كارلو
400
شبيه سازي سه بعدي احتراق شارژ لايه اي در موتور EF7 (ملي) و مطالعه و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن
401
شبيه سازي سه بعدي الگوي فرسايش و رسوب گذاري در محل اتصال كانال هاي روباز مستطيلي
402
شبيه سازي سه بعدي انتقال مومنتوم در كانال هاي مركب مستطيلي با استفاده از مدل عددي
403
شبيه سازي سه بعدي انجماد قطعات ريختگي
404
شبيه سازي سه بعدي برخورد يك قطره با سطح جامد افقي و شيب دار در شرايط اعداد بي بعد متفاوت
405
شبيه سازي سه بعدي برش نگاري گسيلي پوزيتروني
406
شبيه سازي سه بعدي برهمكنش جريان خون با ديواره بطن چپ قلب انسان در فاز دياستول
407
شبيه سازي سه بعدي پارچه حلقوي تاري بر اساس مدل تطبيقي
408
شبيه سازي سه بعدي پرش هيدروليكي مستغرق
409
شبيه سازي سه بعدي تركبيي مخازن نفتي كربناته شكافدار از طريق جداسازي بلوكها با درنظر گرفتن اثرات متقابل بين بلوكي از طريق روشهاي هوشمند
410
شبيه سازي سه بعدي تغييرات شيميايي در مجموعه هاي سلولي
411
شبيه سازي سه بعدي تقريبي ناحيه كمري ستون مهره ها و تحليل المان محدود آن با در نظر گرفتن عمل ورتبروپلاستي
412
شبيه سازي سه بعدي توان الكترو مغناطيسي تلف شده در محيط غير همگن به روش تفاضل محدود
413
شبيه سازي سه بعدي توان الكترومغناطيسي تلف شده در محيط غير همگن به روش المانهاي محدود
414
شبيه سازي سه بعدي جريان اطراف بال و بدنه
415
شبيه سازي سه بعدي جريان حول بدنه خودروها
416
شبيه سازي سه بعدي جريان خون در شريان كرونر استنت گذاري شده
417
شبيه سازي سه بعدي جريان خون درپيوندباي پس شريان كرونر
418
شبيه سازي سه بعدي جريان در يك فن محوري با دو روتور خلاف گرد
419
شبيه سازي سه بعدي جريان مافوق صوت دائم با معادلات اويلر به روش عددي پيشرو در فضا
420
شبيه سازي سه بعدي رفتار گلايدر خودكار زير آبي
421
شبيه سازي سه بعدي ژئو فيزيكي كاني سازي در محدوده انديس اكتشافي مس مزده- نطنز به منظور طراحي نقاط بهينه حفاري
422
شبيه سازي سه بعدي سيستم خنك كاري روتور موتور ونكل
423
شبيه سازي سه بعدي شكل دهي انفجاري
424
شبيه سازي سه بعدي فرايند انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد
425
شبيه سازي سه بعدي كاروانسراي پنجه علي يزد
426
شبيه سازي سه بعدي ليزر الكترون آزاد با ويگلر تخت
427
شبيه سازي سه بعدي محفظه احتراق در موتورهاي احتراق داخلي اشتغال جرقه
428
شبيه سازي سه بعدي مدل انتقال حرارت در چشم انسان به روش المان محدود
429
شبيه سازي سه بعدي موتور Z24 و بهينه سازي زمانبندي سوپاپ ها و زمان جرقه زني
430
شبيه سازي سه بعدي موتورهاي خطي جريان مستقيم DCLM﴿ محيط غير همگن متغير با زمان﴾ با روش المانهاي محدود
431
شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي جريان در
432
شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي جريان در چند راهه ورودي موتور نيسان Z24
433
شبيه سازي سه بعدي و تحليل دماي ابزار تراشكاري هنگام براده برداري
434
شبيه سازي سه بعدي و همزمان هيدروديناميك، انتقال جرم و انتقال حرارت در آكنه هاي ساختار يافته
435
شبيه سازي سه بعدي يك راكتور فتوكاتاليستي آزمايشگاهي براي تصفيه پساب رنگي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
436
شبيه سازي سه درجه آزادي موشكهاي هدايت شونده
437
شبيه سازي سه يعدي اجزاي محدود و تحليل تجربي فرآيند ساخت افزودني FDM به منظور كنترل تنش پسماند و اعوجاج در قطعات ساخته شده
438
شبيه سازي سوئيچ كم ظرفيت با استفاده از نرم افزار MODSIM
439
شبيه سازي سوئيچ مركز تلفن ديجيتال
440
شبيه سازي سوئيچ هاي فوق سريع تمام نوري چندگانه
441
شبيه سازي سوئيچ هاي نوري با ساختار توري براگ جهت دار
442
شبيه سازي سوئيچينگ آرام به منظور بهبود كارآيي مبدلهاي چند سطحي
443
شبيه سازي سوپاپ فشارشكن دو مرحله اي
444
شبيه سازي سيالات با رسانايي الكتريكي ناچيز در فرآيند الكترواسپريينگ
445
شبيه سازي سيالات غير نيوتني به كمك روش شبكه بولتزمن
446
شبيه سازي سيستم DCME
447
شبيه سازي سيستم PGNAA و منحني كاليبراسيون براي آناليز مواد خام سيمان با كمك كد MCNPX
448
شبيه سازي سيستم آب شيرين كن اسمز معكوس با تامين انرژي از طريق توربين بادي
449
شبيه سازي سيستم احتراق شيميايي چرخشي
450
شبيه سازي سيستم انبارش و ترخيص در انبار محصولات فولادي ذوب آهن اصفهان
451
شبيه سازي سيستم انتقال قدرت با نرم افزار ADAMS
452
شبيه سازي سيستم انتقال قدرت توسط نرم افزار ADAMS
453
شبيه سازي سيستم انرژي هاي نو شامل باد و خورشيد با امكان ذخيره سازي به صورت هيدروژن
454
شبيه سازي سيستم پخش بار الكتريكي در يك وسيله پرنده
455
شبيه سازي سيستم تخليه و بارگيري واگن هاي حامل سنگ آهن
456
شبيه سازي سيستم ترمز بازياب انرژي در يك مدل خودرو با استفاده از روش باندگراف
457
شبيه سازي سيستم ترمز گيري نيوماتيكي ترنهاي سريع السير
458
شبيه سازي سيستم تشخيص و دسته بندي باندهاي بزرگراه با استفاده از حركت خودرو
459
شبيه سازي سيستم توزيع قطعات يدكي در نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خودرو
460
شبيه سازي سيستم حركتي چرخ بال مجهز به دو روتور اصلي
461
شبيه سازي سيستم حفاظت كاتدي پايه هاي سكوي دريايي
462
شبيه سازي سيستم حمل ونقل آهك در كارخانجات سيمان صوفيان
463
شبيه سازي سيستم دانشگاه
464
شبيه سازي سيستم رادار
465
شبيه سازي سيستم سوخت موتور توربوفن
466
شبيه سازي سيستم شناسايي چهره با استفاده از SVM، PCA و آناليز تفكيك پذير خطي (LDA)
467
شبيه سازي سيستم عمليات بندر (PORTSIM)
468
شبيه سازي سيستم فتوولتائيك (PV) متصل به شبكه با رهگيري نقطه توان بيشينه (MPPT)
469
شبيه سازي سيستم فتوولتاييك متصل به شبكه با در نظر گرفتن قواعد اتصال به شبكه
470
شبيه سازي سيستم فتوولتاييك و مقايسه انواع آن از نظر دنبال كنندگي خورشيد
471
شبيه سازي سيستم فتوولتاييك وصل به شبكه با باتري ذخيره ساز
472
شبيه سازي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
473
شبيه سازي سيستم كنترل سوزنهاي ماشين جوراب بافي براي توليد نقشه روي جوراب
474
شبيه سازي سيستم كنترلي ربات هاي پرنده
475
شبيه سازي سيستم گرمايش خورشيدي به كمك نرم افزار polysun
476
شبيه سازي سيستم محور شمار و آناليز و ارائه راهكارهاي افزايش قابليت تشخيص آن
477
شبيه سازي سيستم مخابراتي ديجيتال با كانال چند مسيره فيدينگ و بررسي بهبود عملكرد سيستم با مدولاسيون و كدينگ مناسب
478
شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي باتري مبتني بر مواد تغيير فاز دهنده در يك خودروي الكتريكي
479
شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي هيبريد مبتني بر مواد تغييرفاز دهنده و سيستم مايع-خنك براي سيستم باتري يك خودروي الكتريكي
480
ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﺳيستم ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﮐﺸﺶ ﻟﮑﻮﻣﻮﺗيو GT26CW-2
481
شبيه سازي سيستم نورد پوسته اي شركت فولاد مباركه به منظور كاهش اثرات ويبره در محصولات اين واحد
482
شبيه سازي سيستم هاي adpcm با سرعت بيت هاي مختلف
483
شبيه سازي سيستم هاي ارتعاشي توسط كامپيوتر آنالوگ
484
شبيه سازي سيستم هاي پليمريزاسيون راديكال آ زاد كنترل شده / زنده با روش مونت كارلو و مقايسه با نتايج تجربي
485
شبيه سازي سيستم هاي پنوماتيكي بوسيله كاميپوتر
486
شبيه سازي سيستم هاي تشخيص عنبيه استفاده كننده از مرزهاي فعال در مرحله قطعه بندي
487
شبيه سازي سيستم هاي توليدي
488
شبيه سازي سيستم هاي فتوولتاييك و باتري در نرم افزار پاشا
489
شبيه سازي سيستم هاي گسسته در C
490
شبيه سازي سيستم هاي نوساني مرتبه دوم توسط نرم افزار MATLAB
491
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﻗﻄﺎردر ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس استراتژي كنترلي فازي پيش بين
492
شبيه سازي سيستم هيبريدي خورشيدي و آب شيرين كن
493
شبيه سازي سيستمهاي كنترل آسانسور و ارائه بسته نرم افزاري
494
شبيه سازي سيستمهاي كنترلي موتور توربوجت و تاثير آن بر عملكرد موتور
495
شبيه سازي سيستمهاي محركة DC
496
شبيه سازي سيستمهاي نوساني مكانيك كلاسيك
497
شبيه سازي سيكل تبريد تراكم بخاري
498
شبيه سازي سيكل تركيبي
499
شبيه سازي سيكل تركيبي توليد سه گانه با نرم افزار Aspen Plus
500
شبيه سازي سيكل سرماسازي پروپان پالايشگاه گازي با نرم افزار HYSYS
501
شبيه سازي سيكل موتور توربوجت گذرا با در نظر گرفتن سيستم كنترل
502
شبيه سازي سيكل هاي قدرت بخار و تركيبي ارائه راهنماي طراحي ترموديناميكي انواع سيكل هاي بخار و تركيبي
503
شبيه سازي سيكلون واحدتكنيك هايCFD
504
شبيه سازي سيگنال TCDبه منظور تشخيص آمبولي
505
شبيه سازي سيگنالينگ شماره 7
506
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
507
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفور ما تور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
508
شبيه سازي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدل هاي فركانس بالا
509
شبيه سازي سيم پيچهاي ترانسفورماتور قدرت در حالت گذرا توسط مدلهاي فرگانس بالا
510
شبيه سازي سيم پيچي CHANGER TAP ترانس در حالت گذرا در مجاورت سيم پيچ HV و LV
511
شبيه سازي سينتيكي راكتور مرحله اول هيدروژناسيون بنزين پيروليز
512
شبيه سازي سينتيكي واحد اصلاح كاتاليستي (Naphtha Reforming)
513
شبيه سازي شئ گراي هواپيما cessna 172
514
شبيه سازي شاخص هاي عملكردي در نسل جديد موتورهاي توربوفن
515
شبيه سازي شارش و پخش آلودگي شهري با استفاده از مدل جفت شده WRF-CFD
516
شبيه سازي شبكه NS-2
517
شبيه سازي شبكه آب آتش نشاني پالايشگاه اصفهان و بررسي الزامات NFPA
518
شبيه سازي شبكه بيسيم-فيبر براي استفاده در اينترنت اشيا
519
شبيه سازي شبكه درشت يكي از ميادين گازي جنوبي ايران با استفاده از نرم افزار شبيه ساز نفت سياه IMEX
520
شبيه سازي شبكه عصبي با تكنولوژي FPGA
521
شبيه سازي شبكه هاي ترانك و ارتباطي و چگونگي مكانيزه نمودن آن
522
شبيه سازي شبكه هاي تنظيم ساز ژنتيكي
523
شبيه سازي شبكه هاي توكن رينگ با استفاده از پروتكل FOOI
524
شبيه سازي شبكه هاي حس گر بي سيم
525
شبيه سازي شبكه هاي كامپيوتري در GNS3
526
شبيه سازي شبكه هاي مخابراتي از نظر ترافيكي
527
شبيه سازي شبكه هاي نسل آينده )NGN(
528
شبيه سازي شبكه ي راديويي متمركز CRAN با استفاده از زيرساخت فيبر نوري NGPON
529
شبيه سازي شبكه ي يك دانشگاه با نرم افزار Cisco Packet Tracer
530
شبيه سازي شبه همگن راكتورفرايند GTL با توجه به غير فعال شدن كاتاليست
531
شبيه سازي شرايط ميكروكليمايي و آسايش حرارتي در معابر اصلي شهر كرمانشاه
532
شبيه سازي شش درجه آزادي
533
شبيه سازي شعله غير پيش مخلوط با استفاده از منيفولد توليد شده به روش فليملت غير آدياباتيك
534
شبيه سازي شعله ي نفوذي آرام به كمك نرم افزار فلوئنت
535
شبيه سازي شكافت هيدروليكي به كمك نرم افزار ANSYS
536
شبيه سازي شكست الكتريكي محيط هاي گازي و بررسي نقش پيش يونش در تخليه الكتريكي يكنواخت با استفاده از نظريه پركوليشن
537
شبيه سازي شكست خستگي در سازه شناور كامپوزيتي
538
شبيه سازي شكست ديناميكي خطوط لوله ي فولادي تحت فشار داخلي ثابت با ترك محوري اوليه
539
شبيه سازي شكست هيدروليكي در چاه هاي نفت به روش اجزاء محدود توسعه يافته
540
شبيه سازي شكل پذيري ورق هاي IF BH ST14، مورد استفاده در صنعت خودرو
541
شبيه سازي شكل دهنده پرتو در سونار
542
شبيه سازي شكل دهي الكترومغناطيس لوله به طرف داخل و تعيين پارامترها و حالت بهينه در اين فرآيند
543
شبيه سازي شكل دهي الكترومغناطيسي لوله به طرف داخل و بررسي اثرشكل دهنده ميدان
544
شبيه سازي شكل دهي الياف كامپوزيتي بافته شده به كمك اجزاء محدود
545
شبيه سازي شكل دهي انفجاري
546
شبيه سازي شكل دهي انفجاري استوانه اي جدار نازك
547
شبيه سازي شمارنده سيگنال هاي ورودي در دستگاه بازخورد عصبي
548
شبيه سازي شناسايي تروجان سختافزاري به روش شناسه تاخير زماني
549
شبيه سازي شناسايي چهره با استفاده از مدل ماركف مخفي و شبكه هاي عصبي
550
شبيه سازي شوك هاي خارجي در اقتصاد ايران با توجه به سياست مالي دولت
551
شبيه سازي صندلي اتوبوس و راننده در نرم افزار آياكوس
552
شبيه سازي ضربه قوچي آب در خط لوله پمپاژ و طراحي مخازن ضربه گير
553
شبيه سازي ضريب عبور و ضريب بازتاب از لايه هاي نازك غيرخطي
554
شبيه سازي ضمني گردابه هاي بزرگ براي جريان آشفته تراكم پذير
555
شبيه سازي طراحي بودجه لينك VSAT با توجه به روش هاي دسترسي مختلف
556
شبيه سازي طراحي و ساخت پيش تقويت كننده حساس به بار با سرعت بالا ونويز پائين
557
شبيه سازي طراحي و ساخت دستگاه آشكارساز تخليه جزئي
558
شبيه سازي طيف هاي فوتوالكترون انيون هاي 1- نيترو پروپان
559
شبيه سازي طيف هاي فوتوالكترون مولكول با در نظر گرفتن اثرات دوشينسكي
560
شبيه سازي طيف هاي فوتوالكترون مولكول هاي SeCl2 ,SeF2 ,SeBr2 و نانوسيم هايSeBr SeO2
561
شبيه سازي عددي آتش و دود در تونل با در نظرگرفتن اثرات تشعشع و جابه جايي آزاد
562
شبيه سازي عددي آتشهاي استخري با استفاده از روش تابع چگالي احتمال (PDF)
563
شبيه سازي عددي آثار آرايش ديوارهاي بادشكن خارجي در بهبود عملكرد برج خنك كن خشك
564
شبيه سازي عددي آكوستيكي يك نمونه زيردريايي
565
شبيه سازي عددي آمبولي در چرخه ي ويليس و پيش بيني سكته
566
شبيه سازي عددي اثر اينديوسر در افزايش فشار ورودي به پمپ و جلوگيري از كاويتاسيون
567
شبيه سازي عددي اثر توزيع غير يكنواخت مبرد بر عملكرد مبدل حرارتي جريان موازي
568
شبيه سازي عددي اثر سرعت الكترود بر توزيع تنش پسماند در جوشكاري لوله هاي فولادي
569
شبيه سازي عددي اثر سطح آزاد مذاب بر سرعت پر شدن قالب
570
شبيه سازي عددي اثر قطعات بر افزايش انتقال حرارت ناشي از برخورد جت متلاطم به يك صفحه گرم
571
شبيه سازي عددي اثر ملحقات بر افزايش انتقال حرارت و افت فشار در جريان سه بعدي آرام وآشفته در لوله با استفاده از مدل k-ω-v^2-f
572
شبيه سازي عددي اثر ميكرو توليدكننده هاي ورتكس بر ضرايب آيروديناميكي و واماندگي بال سه بعدي
573
شبيه سازي عددي اثرات دماي محيط و توزيع دبي آب بر عملكرد يك برج خنك كن خشك تحت اثر وزش باد
574
شبيه سازي عددي اثرات نيروي مغناطيسي بر روي جريان خون در رگ
575
شبيه سازي عددي اثرات وزش باد بر روي عملكرد يك برج خنك كن خشك نيرو گاهي
576
شبيه سازي عددي احتراق اسپري سوخت هاي مايع سنگين
577
شبيه سازي عددي احتراق در محفظه احتراق دستگاه پيرساز كاتاليست
578
شبيه سازي عددي احتراق در محيط هاي متخلخل به روش مينيمم كردن توليد انتروپي
579
شبيه سازي عددي احتراق در موتور ديزل واسا
580
شبيه سازي عددي احتراق در موتور موشك سوخت مايع
581
شبيه سازي عددي احتراق سوخت در موتور ديزل با استفاده از واكنش هاي كاهش يافته
582
شبيه سازي عددي احتراق مخلوط همگن اشتعال تراكمي سوخت هاي زيستي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
583
شبيه سازي عددي احتراق مغشوش در مشعل كانال به روش مدل فليملت آرام پايا و گذرا
584
شبيه سازي عددي اختلاط جريان و انتقال حرارت در كانال تحت ميدان مغناطيسي
585
شبيه سازي عددي ارتعاش يك استوانه در جريان با عدد رينولدز پايين با استفاده از روش بر هم نهادن شبكه ها
586
شبيه سازي عددي ارتعاشات يك سيلندرناشي ازگردابه ها
587
شبيه سازي عددي اسپري سوخت با استفاده از مدلهاي شكست قطره
588
شبيه سازي عددي الكترود سمت آند پيل سوختي غشاء پليمري
589
شبيه سازي عددي الكترود سمت كاتد پيل سوختي غشا پليمري
590
شبيه سازي عددي الگوي جريان بر روي سرريز پلكاني باپله هاي لبه دار
591
شبيه سازي عددي الگوي جريان پيرامون آبشكن T شكل مستقر در قوس به صورت سه بعدي
592
شبيه سازي عددي الگوي جريان حول گروه پايه پل ها
593
شبيه سازي عددي الگوي جريان در قوس 90 درجه با ديوار مياني در كانال هاي باز
594
شبيه سازي عددي الگوي جريان و توزيع دما در يك نمونه فضاي اداري مجهز به تجهيزات الكترونيكي دفتري
595
شبيه ‏سازي عددي امواج پاشنه يك شناور اثرسطحي در آب آرام و بررسي مقاومت بدنه آن
596
شبيه سازي عددي انتشار امواج صوتي از نقب و بررسي تاثير ساختار نقب بر آن
597
شبيه سازي عددي انتشار امواج لمب براي تشخيص ترك هاي زمينه در كامپوزيت هاي پايه پليمري
598
شبيه سازي عددي انتقال جرم در شريانهاي استنت گذاري شده با ديواره چند لايه
599
شبيه سازي عددي انتقال جرم ذرات LDL در شريان كاروتيد حاوي گرفتگي با ديواره چند لايه با استفاده از ضريب نفوذ متغير
600
شبيه سازي عددي انتقال جرم و جدايش عنصر محلول در انجماد آلياژ دوتايي آلومينيوم مس
601
شبيه سازي عددي انتقال حرارت تشعشي به روش ناحيه اي داخل كوره ها
602
شبيه سازي عددي انتقال حرارت تماسي با استفاده از روش اجزاي محدود
603
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي چشمه هاي حرارتي درون محفظه اي داراي تهويه در ميدان جريان مغشوش
604
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابه جايي آزاد، تركيبي و اجباري در ميكرو كانال ها تحت اثر ميدان مغناطيسي
605
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابه جايي تركيبي براي تهويه يك فضا به روش معكوس
606
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابه جايي نانوسيال غيرهمگن همراه با پديده هاي ترموفورسيس و حركت براوني
607
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جريان سيال نانو در لوله با در نظر گرفتن سرعت لغزش بين دو فاز جامد و مايع
608
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جريان سيال نانو درون لوله
609
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در پانل هاي آبگرد كوره هاي قوس الكتريك
610
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در سيستم هاي رادياتوري و گرمايش از كف
611
شبيه سازي عددي انتقال حرارت در فرآيند پوشش دهي ورق گالوانيزه
612
شبيه سازي عددي انتقال حرارت ناشي از عبور پالس ليزر در يك جسم نيمه شفاف
613
شبيه سازي عددي انتقال حرارت نانو سيالات در يك مبدل حرارتي لوله سينوسي جهت دستيابي به حالت بهينه
614
شبيه سازي عددي انتقال حرارت همرفت از بلوك سيلندر
615
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و بررسي جريان ثانويه ايجاد شده در خم نود درجه سه بعدي
616
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و توزيع تنش در جوش پرتو الكتروني(EBW) اينكونل 718
617
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جرم از يك جسم مستطيلي قرار گرفته در يك محفظه تهويه شده
618
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جريان در كانال هاي سينوسي مبدل حرارتي صفحه اي نوع چورون
619
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جريان سيال در محيط هاي متخلخل فلزي
620
شبيه سازي عددي انتقال گرما در ميكروكانال ها با در نظر گرفتن اثرات زبري سطح و تلفات ويسكوزيته
621
شبيه سازي عددي ايجاد سرمايش تبخيري خورشيدي
622
شبيه سازي عددي بار حرارتي، برودتي و توزيع هواي يك فضاي منتخب ساختماني با دو رويكرد CFD و روابط نيمه تجربي
623
شبيه سازي عددي بالا روي و روگذري موج از موجشكنهاي شيبدار
624
شبيه سازي عددي بالستيك داخلي موتور سوخت جامد در زمان آغاز بكار موتور
625
شبيه سازي عددي برج خنك كن تبخيري نيروگاه با جريان مخالف در شرايط متفاوت آب و هوايي
626
شبيه سازي عددي برج هاي خنك كن مرطوب و محاسبه ميزان تبخير آب در اين برجها
627
شبيه سازي عددي برهم كنش ويروس و سيستم ايمني با كمك مدل ماشين هاي سلولي
628
شبيه ‎سازي عددي پاسخ صوتي و ارتعاشي سازه‎هاي ساختماني زير اثر ميدان صدايي ضربه‎اي
629
شبيه سازي عددي پخش آلودگي در محيط خيابان
630
شبيه سازي عددي پخش و صعود دود خروجي از دودكش در مقياس اتمسفريك
631
شبيه سازي عددي پديده آبشستگي مجاور خطوط لوله به روش دو فاز اويلر - اويلر
632
شبيه سازي عددي پديده آسيب ديدگي سازند و گراول فشرده در مخازن نفتي
633
شبيه سازي عددي پديده انتقال ذرات ليپويروتئين هاي با دانسيته كم ﴿LDL﴾ در جريان خون و ارتباط آن با بيماري آتروسكلروسيس
634
شبيه سازي عددي پديده انگشتي شدن جريان در محيط متخلخل
635
شبيه سازي عددي پديده پلاستيسيته ناشي از استحاله ﴿TRIP﴾ در فولاد زنگ نزن 201 طي فرايندهاي كشش و نورد
636
شبيه سازي عددي پديده جدايي متناوب گردابه ها در جريان دو بعدي حول استوانه مربعي در يك كانال با استفاده از روش شبكه بولتزمن
637
شبيه سازي عددي پديده دمش گاز آرگون در پاتيل هاي فولادسازي
638
شبيه سازي عددي پديده شكست موج بر روي موج شكن مستغرق
639
شبيه سازي عددي پديده هاي ذوب و انجماد سريع
640
شبيه سازي عددي پديده ي اختلاط در ميكروميكسر فعال
641
شبيه سازي عددي پديده ي تلاطم سطحي سيال در مخازن مستطيلي تحت تحريك هارمونيك به روش بدون شبكه توابع پايه نمايي تعميم يافته
642
شبيه سازي عددي پرش هيدروليك تشكيل شده در امتداد سرريزهاي جانبي دركانال هاي روباز
643
شبيه سازي عددي پرش هيدروليكي در پايين دست باز شدگي ناگهاني با استفاده از نرم افزار FLOW_3D
644
شبيه سازي عددي پروفيل سطح آزاد ناشي از وجود موانع در جريان
645
شبيه سازي عددي پسروي سطح گرين هاي سه بعدي
646
شبيه سازي عددي پلوم گاز در آب ساكن
647
شبيه سازي عددي پيل سوختي اكسيد جامد با رويكرد بهبود عملكرد
648
شبيه سازي عددي تأثير پارامترهاي هندسي بر عملكرد هيدروديناميكي پروانه نيمه مغروق در شرايط آب آزاد
649
شبيه سازي عددي تاثير باد بر عملكرد برج خنك كن خشك طبيعي ﴿ برج هلر﴾ نيروگاه سيكل تركيبي يزد
650
شبيه سازي عددي تاثير پارامترهاي هندسي بر عملكرد جت مصنوعي
651
شبيه سازي عددي تاثير زمان بندي پاشش سوخت در موتور ديزل
652
شبيه سازي عددي تاثيرات توليد كننده گردابه بر افزايش انتقال حرارت در جريان سيالات غير نيوتني
653
شبيه سازي عددي تبخير و احتراق اسپري سوخت هاي مايع در كوره هاي صنعتي
654
شبيه سازي عددي تخليه پساب شور حاصل از كارخانه-هاي آب شيرين كن در مناطق دور از ساحل
655
شبيه سازي عددي تشكيل قطره در دستگاه هاي ريزسيالاتي به صورت دو بعدي
656
شبيه سازي عددي تغيير شكل و حركت قطره روي سطح
657
شبيه سازي عددي تكنيك تزريق گاز در چاه هاي نفتي
658
شبيه سازي عددي تكنيك خنك كاري لايه اي مبتني بر دو رديف سوراخ شكل داده شده تزريق و با زاويه مركب
659
شبيه سازي عددي تنش پسماند اعمال شده به وسيله فرايند پاشش سرد روي آلياژ منيزيم، AZ31B
660
شبيه سازي عددي تنش هاي پسماند حاصل از جوشكاري قوسي GTAW لوله هاي سوپر آلياژ اينكولوي 800
661
شبيه سازي عددي تهويه هوا و انتقال آلاينده ها با استفاده از سيستم توزيع هوا از كف و سقف
662
شبيه سازي عددي توربين بادي
663
شبيه سازي عددي توربين بادي در دودكش خورشيدي
664
شبيه سازي عددي توربين هاي بادي مگنوس با استوانه هاي دوار
665
شبيه سازي عددي توزيع درجه حرارت در بدنه چند لايه شيپور همگرا - واگرا
666
شبيه سازي عددي توزيع هندسي صفحات مداوم ناپيوستگي در توده سنگ براساس روش پردازش تصوير
667
شبيه سازي عددي توسعه زماني الگوي آب شستگي موضعي اطراف پايه ي استوانه اي شكل در شرايط آب زلال
668
شبيه سازي عددي توليد و انتشار اكسيد نيتروژن ﴿NO﴾ با استفاده از شبكه بدون سازمان
669
شبيه سازي عددي توليد و انتشار اكسيدهاي نيتروژن (NOx ) در محفظه هاي احتراق سه بعدي
670
شبيه سازي عددي جابجائي در يك محيط متخلخل محصور بين دو صفحه موازي جامد
671
شبيه سازي عددي جابجايي آزاد در حال توسعه در كانال حلقوي خارج مركز قائم با مرزهاي هم دما و عايق
672
شبيه سازي عددي جابجايي سيالات حفاري در مجاري حلقوي با كمك پمپاژ يك سيال ثانويه
673
شبيه سازي عددي جداسازي CTCها به روش هيدروديناميكي-داي الكتروفورسيس به صورت دو بعدي
674
شبيه سازي عددي جدايش لايه مرزي روي كره
675
شبيه سازي عددي جريان آب كم عمق با روش تجزيه شار
676
شبيه سازي عددي جريان آرام ﴿ دو بعدي و سه بعدي﴾ حول استوانه هاي ساكن و متحرك عبوري از كنار يكديگر
677
شبيه سازي عددي جريان آرام حول استوانه ها در آرايش مربعي هم خط
678
شبيه سازي عددي جريان آرام سيال غير نيوتني به وسيله شبكه بولتزمن﴿ مدلPower Low ﴾
679
شبيه سازي عددي جريان آشفته دانه اي گاز-ذره نزديك ديواره ها بر پايه مدل k-e (كاربرد در راهگاه شكست كاتاليستي سيال﴾
680
شبيه سازي عددي جريان آشفته مذاب و توزيع آخال در تانديش ريخته گري مداوم فولاد
681
شبيه سازي عددي جريان آشفته نانوسيال دريك لوله افقي با مدل هاي توربولانس مختلف
682
شبيه سازي عددي جريان آشوبناك و انتقال حرارت يك نانوسيال در كانال c شكل متناوب
683
شبيه سازي عددي جريان احتراقي شعله پخش كن اجاق گاز خانگي
684
شبيه سازي عددي جريان از نظر هيدروديناميكي و حرارتي در يك بادگير با استفاده از نرم افزار FLUENT
685
شبيه سازي عددي جريان اطراف روتوراصلي هليكوپتر
686
شبيه سازي عددي جريان بتن خود تراكم Numerical Modeling of Self-Consolidating Concrete (SCC) Flow
687
شبيه سازي عددي جريان براي يك جداكننده جامد-گاز با بافل ها
688
شبيه سازي عددي جريان برروي ايرفويلهاي نوسانگربااستفاده از شبكه تغييرشكل پذير
689
شبيه سازي عددي جريان تراكم پذير چسبنده حول اجسام متقارن محوري
690
شبيه سازي عددي جريان تراكم ناپذير چسبنده و انتقال حرارت در لوله هاي چرخان خميده
691
شبيه سازي عددي جريان تراكم ناپذير حول اجسام تقارن محوري
692
شبيه سازي عددي جريان جابجايي مخلوط در زير سقف هاي گنبدي
693
شبيه سازي عددي جريان چند جزئي به كمك روش شبكه بولتزمن
694
شبيه سازي عددي جريان حول استوانه در حال نوسان
695
شبيه سازي عددي جريان حول ايرفويلها و كسكيدها
696
شبيه سازي عددي جريان حول پره هاي توربين باد به كمك نرم افزار فلوئنت
697
شبيه سازي عددي جريان خون در پديده پرولاپس دريچه ميترال
698
شبيه سازي عددي جريان خون در رگهاي حاوي گرفتگي هاي شرياني با در نظر گرفتن اندر كنش سيال-جامد
699
شبيه سازي عددي جريان داخل كمپرسور يك توربوشارژر
700
شبيه سازي عددي جريان در استاتيك ميكسرهاي مورد استفاده در صنعت نفت
701
شبيه سازي عددي جريان در كمپرسور يك طبقه با جداره بهبود دهنده و مقايسه با نتايج تجربي
702
شبيه سازي عددي جريان در يك فرورفتگي (STREET CONYON)
703
شبيه سازي عددي جريان درحال توسعه ويسكوالاستيك داخل لوله هاي انحنادار
704
شبيه سازي عددي جريان درون كانال همراه با ذرات معلق با استفاده از روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
705
شبيه سازي عددي جريان دنباله ي دائم پشت يك پروانه دريائي با استفاده از مدل پنس در نرم افزار اوپن فوم
706
شبيه سازي عددي جريان دو فاز درون هيدروسيكلول
707
شبيه سازي عددي جريان دوبعدي تراكم پذير لزج با شبكه تطبيقي
708
شبيه سازي عددي جريان دوفازي در يك مجتمع سوخت هسته اي با استفاده از روش سه سيالي
709
شبيه سازي عددي جريان دوفازي گاز-سيال غيرنيوتني در لوله عمودي
710
شبيه سازي عددي جريان روي سرريز پلكاني
711
شبيه سازي عددي جريان سيال تراكم پذير در درون دستگاه گريز از مركز دور بالا
712
شبيه سازي عددي جريان سيال روي يك نانو ذره توسط روش شبكه بولتزمن
713
شبيه سازي عددي جريان سيال غير نيوتني با سطح آزاد
714
شبيه سازي عددي جريان سيال غير نيوتني درون كانال
715
شبيه سازي عددي جريان سيال و انتقال حرارت حول دو سيلندر با مقطع مربعي
716
شبيه سازي عددي جريان طبيعي آرام سيال غير نيوتني در محفظه مكعب مستطيلي
717
شبيه سازي عددي جريان عبوري از دريچه مصنوعي قلب
718
شبيه سازي عددي جريان عبوري از يك بالواره با استفاده از مدل متوسط گيري جزئي معادلات ناوير استوكس (پنس)
719
شبيه سازي عددي جريان غير نيوتني خون در يك آناستوموز انتها به كنار با درنظر گرفتن اندركنش سيال-جامد
720
شبيه سازي عددي جريان فلز تحت گراديان دمايي ثابت
721
شبيه سازي عددي جريان گرما و جبهه ي انجماد در ريخته گري پيوسته افقي تسمه ي Cu-Ni
722
شبيه سازي عددي جريان لزج تراكم ناپذير غير دائم حول پره نوسان كننده اجباري
723
شبيه سازي عددي جريان مافوق صوت اطراف يك موشك
724
شبيه سازي عددي جريان مافوق صوت تقارن محوري
725
شبيه سازي عددي جريان ماوراء صوت با اثرات گاز حقيقي
726
شبيه سازي عددي جريان ماوراء صوت با اثرات گاز حقيقي
727
شبيه سازي عددي جريان مذاب و توزيع ذرات اكسيدي در حوضچه جوش a-tig فولاد زنگ نزن 304l
728
شبيه سازي عددي جريان مغشوش دوفازي همراه با انتقال حرارت
729
شبيه سازي عددي جريان مغشوش غير نيوتني بين دو صفحه موازي جهت استفاده در ميكروكانال ها
730
شبيه سازي عددي جريان مغشوش موازي با مجموع لوله ها
731
شبيه سازي عددي جريان هاي آشفته به روش شبكه بولتزمن
732
شبيه سازي عددي جريان هوا بر روي يك توربين باد نصب شده داخل يك بادگير
733
شبيه سازي عددي جريان هواي مرطوب عبوري از بستر سلولزي و بررسي تاثير هندسه بستر بر انتقال حرارت و رطوبت هوا
734
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي مختلط از يك فضاي حلقوي عمودي بين دو استوانه
735
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت چند رديف جت در تكنيك خنككاري برخوردي زيببب
736
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت حول استوانه در حال نوسان
737
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت در هندسه هاي با ابعاد ميكرو با استفاده از روش شبكه بولتزمن
738
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت درون ميكرو نانو كانال در حالت سه بعدي به روش اتمستيك بولتزمن شبكه اي حرارتي
739
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت نانو سيال حول يك سيلندر مربعي در زواياي مختلف
740
شبيه سازي عددي جريان و حفره ي آب شستگي اطراف پايه ي پل با حضور صفحات مستغرق
741
شبيه سازي عددي جريان واكنش دهنده در مبدل كاتاليزوري موتور TU3
742
شبيه سازي عددي جريان واكنشي سوخت مايع با تاكيد بر انتقال حرارت به طريقه تششع
743
شبيه سازي عددي جريانهاي با سطح آزاد و انحناي زياد
744
شبيه سازي عددي جعبه تصادف پيزوالكتريكي
745
شبيه سازي عددي جلوبرندگي جريان سيال در حركت دست شناگر در شناي كرال
746
شبيه سازي عددي جوشش استخري فروسيال روي صفحه تخت افقي
747
شبيه سازي عددي حرارتي- ساختاري جوشكاري قوسي سوپر آلياژ Incoloy 800
748
شبيه سازي عددي حركت ذرات درمحيط سيال بادرنظرگرفتن جزئيات نيروهاي وارده
749
شبيه سازي عددي حركت ذرات ميكرو و نانو درمجاورت ديواره
750
شبيه سازي عددي حركت قطرات در جريان روي سطح شيب دار
751
شبيه سازي عددي حركت قطرات در جريان روي سطح شيب دار با در نظرگرفتن اثر نسبت چسبندگي
752
شبيه سازي عددي حفاري چاه هاي نفت در شرايط UBD با نرم افزار 3DEC
753
شبيه سازي عددي خنك كاري تركيبي ﴿خنك كاري لايه اي و خنك كاري برخوردي﴾ در پره هاي بخش توربين گاز
754
شبيه سازي عددي خنك كاري لايه اي محفظه رانش موتور سوخت مايع
755
شبيه سازي عددي خوردگي ناشي از نفوذ يون كلر بر سازه هاي بتن آرمه داراي ترك خوردگي
756
شبيه سازي عددي دارورساني مغناطيسي در درمان عارضه آنوريسم آئورت شكمي
757
شبيه سازي عددي دريچه آئورت قلب و تحليل اثر نيروهاي هموديناميكي وارد بر آن
758
شبيه سازي عددي دنباله سيستم رانش پمپ جت در جريان اوپن واتر و جريان ويك
759
شبيه سازي عددي دو بعدي توزيع ميدان هاي دما در فرآيند جوشكاري دو پاسه لوله هاي فولادي ضد رنگ
760
شبيه سازي عددي دو بعدي روند گسيختگي بتن تحت بارگذاري فشاري
761
شبيه سازي عددي دوبعدي قطرات معلق در جريان برشي ساده در اعداد رينولدز غير صفر
762
شبيه سازي عددي ديناميك قطره تحت اثر ميدان الكتريكي يكنواخت
763
شبيه سازي عددي ديناميك و برخورد قطرات
764
شبيه سازي عددي راه گزيني جريان الكترواسموتيك دريك سه راهي y شكل
765
شبيه سازي عددي رشد يخ بر روي ايرفويل NLF 0414
766
شبيه سازي عددي رفتار آلياژ مستحكم سبك فوق ريزدانه آلومينيوم 6000حين تغيير شكل پلاستيك شديدECAP به روش المان محدود
767
شبيه سازي عددي رفتار سنسورهاي FBG ساختار ويژه داراي پوشش نازك فلزي بر روي فيبر
768
شبيه سازي عددي رفتار محيط هاي پيوسته به كمك روش عددي لاگرانژي -اولري دلخواه
769
شبيه سازي عددي رفتار محيطهاي پيوسته به كمك روش عددي لاگرانژي - اولري دلخواه
770
شبيه سازي عددي رفتار مواد هايپرالاستيك غير خطي به روش اجزا محدود
771
شبيه سازي عددي روش حرارت‌دهي خطي در فرآيند شكل‌دهي ورق‌هاي آلومينيم
772
شبيه سازي عددي روش شكافت هيدروليكي
773
شبيه سازي عددي روش فروكشي حرارت در جوشكاري GTAWجهت كاهش تنش هاي پسماند ورق هاي آلياژ مونل 400
774
شبيه سازي عددي روش هاي مختلف استهلاك انرژي در پاييندست شيب شكن ها
775
شبيه سازي عددي روگذري امواج از ديوارهاي ساحلي شيبدار نفوذناپذير
776
شبيه سازي عددي زيست حس گرهاي مبتني بر ريز تشديد گرهاي فوتونيكي
777
شبيه سازي عددي ساختار جريان و ضريب درگ در اثر تزريق گاز در جريان اطراف يك صفحه
778
شبيه سازي عددي سايش در لنت ترمز
779
شبيه سازي عددي سقوط قطرات در كانال عمودي تحت شتاب ثقل در حالت سه بعدي
780
شبيه سازي عددي سه بعدي احتراق جت صفحه اي هيدروژن با استفاده از روش LES
781
شبيه سازي عددي سه بعدي امولسيون قطرات در يك كانال تحت تاثير ميدان الكتريكي
782
شبيه سازي عددي سه بعدي پاشش سوخت با فشار زياد
783
شبيه سازي عددي سه بعدي تونل باد دانشگاه يزد
784
شبيه سازي عددي سه بعدي جابجائي طبيعي بين دو استوانه با سطح مقطع بيضوي
785
شبيه سازي عددي سه بعدي جريان آب بر روي ربات مار شكل و ساخت آن
786
شبيه سازي عددي سه بعدي جريان دوفازي در داخل نازل پيچشي با ورودي مماسي
787
شبيه سازي عددي سه بعدي جريانهايساحلي در منطقه ساحلي
788
شبيه سازي عددي سه بعدي رفتار حرارتي مدل استخر خورشيدي گراديان نمك مربعي و دايره ايي شكل
789
شبيه سازي عددي سوسپانسيون غليظ تحت جريان برشي ساده در اعداد رينولدز محدود
790
شبيه سازي عددي سيستم پس سرمايش بتن حجيم
791
شبيه سازي عددي شعله مغشوش غير پيش مخلوط
792
شبيه سازي عددي شعله هاي پيش مخلوط مغشوش با نرخ واكنش شيميايي زياد
793
شبيه سازي عددي شعله هاي جزئي پيش مخلوط مغشوش
794
شبيه سازي عددي شعله هاي مغشوش پيش مخلوط
795
شبيه سازي عددي شكست موج و آشفتگي در ناحيه نزديك ساحل
796
شبيه سازي عددي شكل دهي لوله هاي حرارتي شياردار به‌كمك فرآيند اكستروژن و بررسي تاثير پارامترهاي هندسي و جنس در شكل دهي مناسب آنها
797
شبيه سازي عددي شمع و بررسي عملكرد آن روي احتراق موتور اشتعال جرقه‌اي
798
شبيه سازي عددي شناور نيمه مغروق﴿شناور بدون عرشه با قابليت غوص﴾
799
شبيه سازي عددي ضربه سر به داشبورد
800
شبيه سازي عددي طراحي بهينه انتخاب كننده تك بلور سوپرآلياژ پايه نيكل
801
شبيه سازي عددي طول عمر وابسته به زمان سازههاي بتني در مناطق مستعد سولفاته شدن
802
شبيه سازي عددي عملكرد اختلاط در ميكروميكسر E شكل
803
شبيه سازي عددي عملكرد اختلاط در ميكروميكسر L شكل
804
شبيه سازي عددي عملكرد اختلاط در ميكروميكسر L شكل دوگانه
805
شبيه سازي عددي عملكرد بيومكانيكي جوراب هاي فشاري و تماس آن با بدن
806
شبيه سازي عددي عملكرد پروانه نيمه مغروق
807
شبيه سازي عددي عملكرد توليد كننده هاي گردابه داخل مجرا در افزايش انتقال حرارت سيال غيرنيوتني
808
شبيه سازي عددي عملكرد جت برخوردي در خنك كاري تراشه هاي الكترونيكي
809
شبيه سازي عددي عملكرد حرارتي تركيب هواكش خورشيدي و ديوار ترومب جهت گرمايش يك اتاق در حالت سه بعدي
810
شبيه سازي عددي عملكرد زهكش ها درپايدارسازي شيرواني ها
811
شبيه سازي عددي عملكرد سه طراحي مختلف براي توربين ساونيوس
812
شبيه سازي عددي عملكرد كلكتور خورشيدي صفحه تخت با سيال عامل مبرد
813
شبيه سازي عددي عملكرد نازل آيروسپايك
814
شبيه سازي عددي عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي با كلكتور سهموي
815
شبيه سازي عددي عملكرد يك استخر خورشيدي گراديان نمك
816
شبيه سازي عددي عملكرد يك بادگير
817
شبيه سازي عددي غيرواكنشي تزريق همزمان سوخت و آب در موتور ديزل دريايي
818
شبيه سازي عددي فر گردان به روش تفاضل محدود و بهينه سازي آن
819
شبيه سازي عددي فرآيند احتراق CNG و بنزين در يك موتور احتراق داخلي و مقايسه عملكرد آنها
820
شبيه سازي عددي فرآيند احتراق ذغال سنگ در محفظه كالري متر با رويكرد بهبود طراحي بوته
821
شبيه سازي عددي فرآيند پخش قائم نفت ريزشي در اثر امواج
822
شبيه سازي عددي فرآيند ترموگرافي براي شناسايي عيوب زيرسطحي در كامپوزيت هاي شيشه/اپوكسي
823
شبيه سازي عددي فرآيند دارورساني به كمك ميدان مغناطيسي به روش اويلري-لاگرانژي
824
شبيه سازي عددي فرآيند هايپرترميا توسط نانو ذرات مغناطيسي با استفاده از مدل دو معادله اي
825
شبيه سازي عددي فرآيند هموژنايزر اولتراسونيك با رويكرد كاهش توان مصرفي
826
شبيه سازي عددي فرايند احتراق در موتور احتراق داخلي در رژيم احتراقي دما پايين
827
شبيه سازي عددي فرايند انتقال حرارت ماكروويو در صنايع غذايي
828
شبيه سازي عددي فرسايش و رسوبگذاري و انتشار امواج حاصله از زمين لغزش در مخزن سد و مقايسه انواع توده هاي زمين لغزش به وسيله يك روش هيدروديناميك ذرات هموار تراكمناپذير سه مرحله اي صريح
829
شبيه سازي عددي فروپاشي قطرات مايع با تكيه بر تاثير نيروي كشش سطحي
830
شبيه سازي عددي فن گريز از مركز دو خروجي تحت عملكرد نامتقارن با نرم افزار اُپن فوم
831
شبيه سازي عددي قسمت تبخيركننده آب دوفازي در متمركزكننده خورشيدي جهت استفاده در آب شيرين كن خورشيدي
832
شبيه سازي عددي قطرات در جريان برشي ساده
833
شبيه سازي عددي قطرات شناور در جريان برشي
834
شبيه سازي عددي قطرات شناور در جريان برشي تحت اثر نيروي گرانش
835
شبيه سازي عددي قطره در جريان پواسل تحت اثر نيروي شناوري
836
شبيه سازي عددي قوس و حوضچه جوش در فرآيند GTAW
837
شبيه سازي عددي قوس و حوضچه ي جوشGTAW با گاز محافظ Ar-O2 بر روي فولاد زنگ نزن304
838
شبيه سازي عددي كاويتاسيون در شيرهاي پروانه اي
839
شبيه سازي عددي كنترل جدايش جريان با استفاده از عملگر پلاسما
840
شبيه سازي عددي كنترل غير فعال جريان اطراف سيلندر
841
شبيه سازي عددي گرفتگي شرياني با درنظر گرفتن تعادل سيال - جامد FSI
842
شبيه سازي عددي گرمادرماني راديوفركانسي كلانژيوكارسينوما
843
شبيه سازي عددي لايه بندي حرارتي واكسيژن محلول درمخزن سد ايلام
844
شبيه سازي عددي لايه مرزي روي ديوار ه ها و پره هاي
845
شبيه سازي عددي لايه مرزي روي ديواره ها و پره هاي يك كمپرسور محوري
846
شبيه سازي عددي لايه مرزي روي ديواره ها و پره هاي يك كمپرسور محوري
847
شبيه سازي عددي لايه مرزي متلاطم دوبعدي و يا تقارن محوري در جريانهاي مادون صوت
848
شبيه سازي عددي لوله ضربه با استفاده از نرم افزار فلوئنت
849
شبيه سازي عددي محفظه احتراق توربين گاز
850
شبيه سازي عددي مدل مولد بخار نيروگاه اتمي و بررسي پارامترهاي ترموهيدروليكي آن
851
شبيه سازي عددي مديريت حرارتي باتري هاي الكتريكي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده بر مبناي روش هاي مربعسازي ديفرانسيلي
852
شبيه سازي عددي مسئله سه جسمي
853
شبيه سازي عددي مشخصات جريان و انتقال حرارت يك سيال رقيق، در مقياس نانو، در يك استوانه چرخان، به روش v-DSMC
854
شبيه سازي عددي مشخصه هاي موج تنها با استفاده از روش بدون شبكه
855
شبيه سازي عددي معادلات لايه مرزي با اثرات شوك بر روي اجسام تقارن محوري
856
شبيه سازي عددي مكانيكي- حرارتي نورد مقطع پروفيل ميلگرد فولادهاي ساختماني
857
شبيه سازي عددي ميدان پاشش يك انژكتور جريان پيچشي به روش قطرات مجزا
858
شبيه سازي عددي ميدان جريان آشفته در جت هاي برخوردي و مخالف به كمك مدل هاي توربولانس سازگار ترموديناميكي
859
شبيه سازي عددي ميدان جريان آشفته دركانال هاي مركب
860
شبيه سازي عددي ميدان جريان باز آشفته
861
شبيه سازي عددي ميدان جريان در شيب شكن قائم با تبديل همگرا
862
شبيه سازي عددي ميدان جريان درجام هاي پرتابي
863
شبيه سازي عددي ميدان جريان و سطح آزاد در كانال هايU شكل داراي سرريز جانبي
864
شبيه سازي عددي ميدان جريان وسطح آزاد در كانال هاي مركب همگرا
865
شبيه سازي عددي ميدان نزديك در مجاورت نانو كاوه هاي نوري سه بعدي با استفاده از روش عناصر مرزي
866
شبيه سازي عددي مين يابي به روش GPR و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف خاك بر عملكرد GPR
867
شبيه سازي عددي نفوذ گازهاي co2,ch4درون يك مخزن گازي مفروض
868
شبيه سازي عددي نيروهاي هيدروديناميكي موثر بر خطوط لوله موازي فراساحلي
869
شبيه سازي عددي نيروهاي هيدروديناميكي موثر بر لوله هاي نصب شده روي بستر دريا، به منظور تعيين حداكثر طول مجاز دهانه آزاد
870
شبيه سازي عددي هندسه حوضچه جوش در فرايند GTAW براي آلومينيوم خالص 1050 در حضور صرفا هدايت و مقايسه نتايج با نتايج تجربي
871
شبيه‏ سازي عددي هيدروديناميك ميدان امواج در مقابل سازه ي مبدل انرژي نوع owsc (در حالت بدون دوران)
872
شبيه سازي عددي و ارزيابي عملكرد حرارتي آب انبار
873
شبيه سازي عددي و ارزيابي كود آبياري و عملكرد هيدروليكي آبياري جويچه اي گردشي
874
شبيه سازي عددي و اندازه گيري تجربي توزيع زمان
875
شبيه سازي عددي و بررسي تجربي جريان دوفازي گاز- پودر فلز در فرايند پوشش دهي به وسيله ليزر
876
شبيه سازي عددي و بررسي تجربي خستگي سيم هاي آلياژ حافظه دار
877
شبيه سازي عددي و بررسي تجربي سخت كاري سطحي ليزري(LSHفولادX10CrNiMoV12-2-
878
شبيه سازي عددي و بهينه سازي نيروگاه دودكش خورشيدي براي شهر كرمان
879
شبيه سازي عددي و بهينه سازي هندسه فن موتور توربوفن
880
شبيه سازي عددي و تجربي احتراق پيش مخلوط با اكسيژن غني شده
881
شبيه سازي عددي و تجربي جريان توزيع هوا از كف و دماي مركز پردازش هاي فوق سريع اميركبير
882
شبيه سازي عددي و تجربي يك مدل جدا كننده ذرات جامد از پساب صنعتي
883
شبيه سازي عددي و تحليل ساختار دوجت موازي متلاطم مجاور هم در برخورد عمودي با ديوار با استفاده از داده هاي تجربي
884
شبيه سازي عددي و تحليل عملكرد توربين بادي محور عمودي، به منظور بهينه سازي نسبت سرعت نوك و دست يابي به توان بيشينه
885
شبيه سازي عددي و فيزيكي فرايند انجماد جهت‌دار به روش بريجمنبه ‌منظور رشد تك‌بلورسوپر آلياژ پايه نيكل
886
شبيه سازي عددي و مطالعات تجربي سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي سيستم Ti-Al
887
شبيه سازي عددي و مطالعه تجربي اتصال جوش انفجاري بدنه و سوپراستراكچر كشتي
888
شبيه سازي عددي و مطالعه ي آزمايشگاهي انتقال اكسيژن در سيستم هاي هوادهي ديفيوزري
889
شبيه سازي عددي ورود مقاطع گوه اي شكل تك و دو بدنه به روش كوپل حجم محدود در حجم سيال به آب آرام
890
شبيه سازي عددي يك تك سل پيل سوختي PEM
891
شبيه سازي عددي يك مبدل صوتي الكترومغناطيسي﴿EMAT﴾با روش DPSM
892
شبيه سازي عدسي انتقال حرارت و جريان سيال از يك محيط متخلخلمحصور بين دو صفحه موازي نفوذپذير
893
شبيه سازي عمل كرد ديناميكي پژو 405 و بررسي تاثير سيكل حركتي و پارامترهاي بدنه بر مصرف سوخت و توليد آلاينده ها
894
شبيه سازي عملكرد آنتن هاي آرايه فازي خطي
895
شبيه سازي عملكرد برشگر مستقيم KY و افزايش نسبت ولتاژ خروجي به ورودي
896
شبيه سازي عملكرد پيل سوختي اكسيد جامد
897
شبيه سازي عملكرد تشديدگر ليزرهاي حالت جامد با در نظر گرفتن توزيع فضايي فوتون ها و جمعيت ها
898
شبيه سازي عملكرد تغذيه در آلياژ B413 آلومينيوم
899
شبيه سازي عملكرد حالت گذراي رله هاي ديستانس و اضافه جريان
900
شبيه سازي عملكرد حرارتي پمپ حرارتي خورشيدي انبساط مستقيم دو مرحله اي با در نظر گرفتن
901
شبيه سازي عملكرد حرارتي يك خشك‌كن خورشيدي غير مستقيم به همراه ذخيره‌ي انرژي به كمك مواد تغيير فاز دهنده
902
شبيه سازي عملكرد دستگاه همجوشي الكتروستاتيكي لختي با استفاده از كدPIC به منظور محاسبه پارامتر هاي پلاسما
903
شبيه سازي عملكرد ديناميكي مصرف سوخت و آلاينده هاي خودرو پيكان 1600
904
شبيه سازي عملكرد ديناميكي و مصرف سوخت خودرو پرايد
905
شبيه سازي عملكرد راديو ديجيتال در گذر از فيدينگ چند سيره و تقويت كننده غير خطي
906
شبيه سازي عملكرد راكتور سيستم كراكينگ كاتاليستي بستر سيال
907
شبيه سازي عملكرد سنسور پيزوالكتريك در كنتور التراسونيك مايع
908
شبيه سازي عملكرد سيستم آلكيلاسيون با كاتاليست جامد جهت پالايشگاه ها
909
شبيه سازي عملكرد سيستمهاي كاربري انرژي خورشيدي به كمك نرم افزار ترانسيس
910
شبيه سازي عملكرد فعال كننده سيستم كراكينگ كاتاليستي بستر سيال
911
شبيه سازي عملكرد موتور ميني توربوجت جهت مطالعه ميزان تطا بق با نيازمنديهاي فني هواپيماي بدونسرنشين جت
912
شبيه سازي عملكرد ميكروسكوپ نوري روبشي ميدان نزديك ،با محاسبه ي ميدان پراكنده شده از كره ي دي الكترونيك نانومتري به روش عددي عناصر مرزي
913
شبيه سازي عملكرد ميكسرهاي در سايز ميكرو - و نانو توسط روش مونت كارلو
914
شبيه سازي عملكرد و بهينه سازي مصرف آب و نيتروژن براي سويا با استفاده از مدل AquaCrop
915
شبيه سازي عملكرد و مصرف سوخت موتور با تكنولوژي غيرفعال سازي سيلندر
916
شبيه سازي عملكرد يك كلكتور خورشيدي در حالت سه بعدي در شرايط آب و هوايي خشك و كويري
917
شبيه سازي عمليات تخليه و بارگيري
918
شبيه سازي عمليات تخليه و بارگيري
919
شبيه سازي عمليات حفاري دسته اي با روش مونت كارلو (مطالعه موردي: فاز 13 ميدان گازي پارس جنوبي)
920
شبيه سازي عمليات شكافت هيدروليكي با نرم افزار Abaqus در يكي از مخازن نفتي ايران
921
شبيه سازي عمليات شكست هيدروليكي در سازندهاي كربناته شكافدار
922
شبيه سازي عمليات شيرين سازي گاز به روش CFD و كاهش آلاينده ها بر روي يكي از سيني هاي برج تماس
923
شبيه سازي عمليات لايه شكافي با اسيد بر روي لايه فهليان يكي ازميادين ايران با انجام آناليزحساسيت برروي پارامترهاي موثر
924
شبيه سازي عمليات ماشينكاري در محيط مجازي
925
شبيه سازي عوامل موثر بر نفوذ ذرات جامد گل حفاري در سازند وبررسي ميزان آسيب ديدگي آن
926
شبيه سازي عيوب بلورهاي در گاليم نيترايد و بررسي آثار الكتريكي و اپتيكي آن
927
شبيه سازي عيوب هندسي در خمكاري سرد لوله هاي قطور
928
شبيه سازي غشاء بيولوژيكي در مقياس نانو
929
شبيه سازي غشاء پيل سوختي مبادله پروتوني تحت شرايط عملكردي متفاوت
930
شبيه سازي غشاء دو لايه اي سلول زنده و محاسبه ضريب ديفيوژن آب از غشاء به روش ديناميك استهلاكي ذره
931
شبيه سازي غلاف پلاسما اطراف پراب لانگموير با هندسه تخت و بررسي ديناميك آن
932
شبيه سازي غير امتزاجي با استفاده از روش خطوط جريان
933
شبيه سازي غيرخطي انتشار امواج اولتراسوند با استفاده از روش شبكه ي بولتزمان
934
شبيه سازي غيرخطي و محاسبات تحليلي بهبود راندمان در ليزر الكترون آزاد با ويگلر پيچشي و كانال يوني
935
شبيه سازي فاز نماتيك بلورهاي مايع با استفاده از اتوماتاي سلولي
936
شبيه سازي فرآيند آنيل كلافهاي نورد سرد فولادي
937
شبيه سازي فرآيند آهنگري پره توربين از جنس سوپر آلياژ پايه نيكل
938
شبيه سازي فرآيند آهنگري توسط نرم افزار Superforge و بررسي نتايج آن برروي قطع نمونه صنعتي
939
شبيه سازي فرآيند اتساع ورق هاي فلزي به روش اجزاء محدود
940
شبيه سازي فرآيند احتراق در محفظه احتراق توربين گازي در رژيم نيمه پيش آميخته
941
شبيه سازي فرآيند احتراقي جرخشي با نرم افزار ASPENŸPLUS
942
شبيه سازي فرآيند اسپينگ به روش المان محدود
943
شبيه سازي فرآيند استخراج حلالي نيكل به صورت جريان متقابل با استفاده از ليكس 984
944
شبيه سازي فرآيند استخراج روي در شرايط غير پيوسته
945
شبيه سازي فرآيند افزايش برداشت در مخازن نفت سنگين با استفاده از تزريق نانو ذرات در بخار آب با فلوئنت
946
شبيه سازي فرآيند اكستروژن به كمك ارتعاشات آلتراسونيك با استفاده از روش اجزاء محدود
947
شبيه سازي فرآيند اكسيد اسيون داخل كامپوزيت هاي فلزي پايه نقره و بررسي نتايج حاصل از شبيه سازي در كامپوزيت هاي نقره - قلع براي ساخت قطعات الكتريكي
948
شبيه سازي فرآيند انتقال حرارت توليد تسمه هاي آمورف به روش SPINNING - MELT
949
شبيه سازي فرآيند اولترافيلتراسيون
950
شبيه سازي فرآيند بارش - رواناب در حوضه آبريز قره سو بااستفاده از مدل WMS
951
شبيه سازي فرآيند بارش - رواناب در حوضه آبريز هلشي با استفاده از مدل HEC-GeoHMS
952
شبيه سازي فرآيند پرداخت بكمك ذرات ساينده مغناطيسي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
953
شبيه سازي فرآيند ترموهيدروليك در لوله ي جاذب يك نيروگاه خورشيدي متمركز براي توليد همزمان آب‏شيرين و برق
954
شبيه سازي فرآيند تزريق پلاستيك توري هواكش خودرو
955
شبيه سازي فرآيند تزريق رزين و طراحي بهينه قالب VARTM ، براي ساخت پوشش كامپوزيتي محافظ سونار شناور دريايي
956
شبيه سازي فرآيند تزريق سلول زنده
957
شبيه سازي فرآيند تقطير غشايي با استفاده از روش ديناميك محاسباتي سيالات
958
شبيه سازي فرآيند توليد استون با نرم افزار Aspen HYSYS
959
شبيه سازي فرآيند توليد پروپيلن از متانول
960
شبيه سازي فرآيند توليد پلي اتيلن ترفتالات ( از روش استريفيكاسيون مستقيم اسيد ترفتاليك،اتيلن گليكول)با استفاده از نرم افزار Aspen Polymer Plus
961
شبيه سازي فرآيند توليد گوگرد با نرم افزار Aspen plus [اسپن پلاس]
962
شبيه سازي فرآيند توليد هيدروژن از زيست توده به كمك نرم افزار Aspen Pius
963
شبيه سازي فرآيند جداسازي گاز در غشا پليمري
964
شبيه سازي فرآيند جذب سطحي با تناوب فشار ﴿PSA﴾ جهت خالص سازي هيدررو‍‍ژن
965
شبيه سازي فرآيند جذب نيكل با استفاده از كربن فعال توسط شبكه عصبي مصنوعي
966
شبيه سازي فرآيند جوشش فيلمي روي هندسه هاي پيچيده به روش پيشروي جبهه
967
شبيه سازي فرآيند جوشكاري آلومينيومي با كمك روش اجزاي محدود
968
شبيه سازي فرآيند جوشكاري اصطحكاكي به روش اجزاء محدود
969
شبيه سازي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير هم‌جنس سوپر آلياژ اينكولوي 825 و فولاد زنگ نزن 321
970
شبيه سازي فرآيند چرخه شيميايي ريفرمينگ جهت توليد گاز سنتز
971
شبيه سازي فرآيند حلقه شيميايي احتراقي در ميكروراكتور
972
شبيه سازي فرآيند خشك شدن شلتوك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
973
شبيه سازي فرآيند خم لوله با استفاده از نرم افزار ABAQUS و تحليل و طراحي دستگاه CNC Tube Bending
974
شبيه سازي فرآيند خودشكلدهي استخوان به كمك روش اجزاء محدود
975
شبيه سازي فرآيند دوبل بلانك تيوب هيدروفرمينگ
976
شبيه سازي فرآيند رفرمينگ حلقه شيميايي براي توليد گاز سنتز
977
شبيه سازي فرآيند ريخته گري مداوم افقي بيلت برنجي
978
شبيه سازي فرآيند شكل دهي الكترومغناطيسي و مقايسه آن با نتايج تجربي
979
شبيه سازي فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقطع كانالي
980
شبيه سازي فرآيند شكل دهي ورق
981
شبيه سازي فرآيند عمليات حرارتي ريلهاي فولادي پرليتي در فضاي دوبعدي به روش اجزاء محدود
982
شبيه سازي فرآيند غربال مواد دانه اي با استفاده از روش المان گسسته مطالعه موردي سرند كارخانه گند له سازي گل گهر سيرجان
983
شبيه سازي فرآيند فرازآوري پيوسته با گاز در چاههاي ميادين نفتي جنوب غرب ايران با استفاده از داده هاي تجربي با ديدگاه ازدياد برداشت از مخازن
984
شبيه سازي فرآيند فرسايش در زانويي و سه راهي پلي اتيلن ناشي از ذرات جامد معلق در خطوط انتقال گاز طبيعي شهري به كمك CFD
985
شبيه سازي فرآيند فورجينگ دو بعدي به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار SPH
986
شبيه سازي فرآيند قالب گيري انتقالي زرين فشاري (CRTMS)
987
شبيه سازي فرآيند قالبگيري بادي بطري پلي اتيلن ترفتالات ﴿PET﴾
988
شبيه سازي فرآيند كشش عميق به كمك نرم افزار Ansys و بررسي عيوب چروك و پارگي
989
شبيه سازي فرآيند ميكروفيلتراسيون
990
شبيه سازي فرآيند نورد سه غلتكي اصلاحي در توليد لوله بدون درز با رهيافت مكانيك آسيب
991
شبيه سازي فرآيند نورد لوله بدون درز و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
992
شبيه سازي فرآيند نورد نا متقارن جهت تعيين نيروي مورد نياز براي نورد سرد ورق
993
شبيه سازي فرآيند هيدروژن گيري از بوتانول نوع دوم و توليد متيل اتيل كتون
994
شبيه سازي فرآيند هيدروفرمينگ گرم لوله هاي آلومينيومي
995
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ و تاثير حركت سيال بر شكل نقطه جوش
996
شبيه سازي فرآيندجوشكاري مقاومتي نقطه ايوتأثير حركت سيال بر شكل نقطه جوش
997
شبيه سازي فرآيندهاي برخوردي اتمهاي پسونددار در محيط D/T /H/D/T بااستفاده از روش مونت كارلو
998
شبيه سازي فرآيندهاي برش يه روش مكانيك آسياب
999
شبيه سازي فرآيندهاي دي متيل اتر از متانول به وسيله نرم افزار Aspen Plus [اسپن پلاس]
1000
شبيه سازي فرآيندهاي يك پروسه صنعتي بلادرنگ با استفاده از اجراي اكترونيكي سيستم عامل QNX
بازگشت