<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شبيه سازي قسمت هاي ريل صندلي خودرو سواري و بهبود طراحي آن
2
شبيه سازي قسمتي از خط توليد (از پرس تا درجه بندي بعد از كوره )
3
شبيه سازي قطره سيال در ميدان گريز از مركز در ابعاد نانويه به روش DPD
4
شبيه سازي قفسه هاي نورد سرد به منظور بررسي پديده Chatter
5
شبيه سازي قوس الكتريك در مححفظه قطع كليدهاي فشار قوي
6
شبيه سازي قيمت سهام در واحدهاي پذيرفته شده در صنعت خودروسازي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك مونت كارلو
7
شبيه سازي كار مراكز تلفني در مورد مكالمات محلي براي 1000 مشترك LOCAL CALL HANDLING SIMLATION
8
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القاي روتور سيم بندي شده
9
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القايي روتور سيم بندي شده
10
شبيه سازي كاربرد مواد ذخيره ساز انرژي در سيستم گرمايش خورشيدي
11
شبيه سازي كاربردي هايفو و اثرات درماني آن در كنترل خونريزي در تروما
12
شبيه سازي كارخانه 800 گاز و گاز مايع مناطق نفت خيز جنوب بوسيله Aspen Plus 11.1
13
شبيه سازي كاركاههاي ديزاماتيك و CO2 ريخته گري (SIMU18) "كارخانه ماشين سازي تبريز"
14
شبيه سازي كاركرد جاذب در محفظه شيلد شده
15
شبيه سازي كامپيوتر خشك كن افشان كربنات كلسيم
16
شبيه سازي كامپيوتر عملكرد كوره Q.S.L....تحليل كامپيوترهاي دياگرامهاي EH - PH
17
شبيه سازي كامپيوتر موريس مانو به كمك زبان توصيف سخت افزار
18
شبيه سازي كامپيوتري ، ساخت و تست عملي كيت كاهنده ي مصرف سوخت و آلودگي موتور پيكان
19
شبيه سازي كامپيوتري انتشار امواج در محيط هاي شهري تحت مدل ﴿تيغه ها جذب﴾ و ﴿هاتا﴾
20
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور ار مذاب
21
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور از مذاب
22
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در فرايند دمش گاز خنثي در پاتيل فولاد مذاب
23
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در محدوده قوس الكتريكي كوره ذوب فروسيليسيم
24
شبيه سازي كامپيوتري برجهاي تقطيرهمراه باواكنش شيميايي
25
شبيه سازي كامپيوتري بهينه سازي مسير در موبايل IP
26
شبيه سازي كامپيوتري پروسه هاي انتقال در قلب يك راكتور هسته اي
27
شبيه سازي كامپيوتري تاثير همزدن الكترو مغناطيسي بر الگوي جريان مذاب و انحلال فرو آلياژ فولاد مذاب
28
شبيه سازي كامپيوتري ترانزيستور (فابريك )
29
شبيه سازي كامپيوتري توزيع سرعت در لوله با فل دار
30
شبيه سازي كامپيوتري توموگرافي
31
شبيه سازي كامپيوتري تيتراسيون رسوبي برخي از كانيونها توسط الكترود غشاي شيشه اي PH , simulation of precipitation titration for some cations using PH glass electrode
32
شبيه سازي كامپيوتري خشك كردن انشان آلومينا
33
شبيه سازي كامپيوتري در طراحي بويلرهاي فايرتيوب و واترتيوب
34
شبيه سازي كامپيوتري ديوار ترمب براي گرمايش يك ساختمان مسكوني
35
شبيه سازي كامپيوتري ساختار حاصل از انجماد الياژ يوتكتيك آلومينيوم - سيليسيم astm413
36
شبيه سازي كامپيوتري سلول هاي پوركنژي مخچه براي بررسي اثر داروي ريلوزول در درمان بيماري آتاكسي
37
شبيه سازي كامپيوتري سه بعدي،به روش ديناميك مولكولي سيال نئون و محاسبه انرژي پتانسيل ،انرژي كل ،تراكم پذيري و پارامترهاي لنارد-ج.نز و بررسي اثر دما ،فشار و تعداد مولكول شبيه سازي شده بر روي پارامترهاي فوق
38
شبيه سازي كامپيوتري سيستم D.S.I
39
شبيه سازي كامپيوتري سيستم اي . اس . دي
40
شبيه سازي كامپيوتري سيستم تبادل جريانات كليوي با استفاده از نرم افزارهاي ‍‍‍‍C++ و MATLAB
41
شبيه سازي كامپيوتري سيكل نيروگاههاي حرارتي (تركيبي و ساده )
42
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد موتورهاي توربوجت
43
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد يك سل sofc
44
شبيه سازي كامپيوتري عمليات تراشكاري CNC
45
شبيه سازي كامپيوتري قوس در آزمايشگاه فشار قوي
46
شبيه سازي كامپيوتري مخازن نفتي شكافدار با مكانسيم ريزش ثقلي
47
شبيه سازي كامپيوتري مدهاي ارتعاش زنجير تك اتمي
48
شبيه سازي كامپيوتري نمودار فازي سيستمTi-O براساس مباني ترموديناميكي حاكم بر آن
49
شبيه سازي كامپيوتري نورد تخت
50
شبيه سازي كامپيوتري هيدروديناميك برج هاي سيني دار
51
شبيه سازي كامپيوتري و مدل سازي روبات با مدل SLIP
52
شبيه سازي كامپيوتري يك سيستم VQ با استفاده از شبكه هاي عصبي
53
شبيه سازي كامپيوتري يك كارگاه بافندگي محصولات مدي با سفارش كوچك و ارائه يك برنامه توليد در زمان واقعي
54
شبيه سازي كامپيوتري، و بررسي بازيافت انرژي در كوره هاي ذوب شيشه
55
شبيه سازي كانال بي سيم نوري با در نظر گرفتن رله تمام نوري
56
شبيه سازي كاهش كاتاليزوري انتخابي (Selective Catalytic Reduction)
57
شبيه سازي كدهاي خطوط انتقال ديجيتال
58
شبيه سازي كدهاي گردشي بوسيله پي سي
59
شبيه سازي كدهاي والش )WALSH FUNCTION(
60
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در توليد نانوساختارها در آلياژ منيزيم AZ31 از طريق فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
61
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061
62
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرايند FSW بر نانو كامپوزيت AA5052SiC
63
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
64
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
65
شبيه سازي كريستال هاي فوتوني دو بعدي و بررسي آثار غير خطي در آن ها
66
شبيه سازي كريستاليزورهاي شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
67
شبيه سازي كشش وارد بر نخ تار در ماشين حلقوي تاري بر اساس معادلات ديناميكي و سينماتيكي
68
شبيه سازي كششعميق چند مرحله اي
69
شبيه سازي كفشك ترمز قطار در نرم افزار ANSYS و انتخاب طراحي بهينه
70
شبيه سازي كليد زني فوق سريع تمام نوري در فيبرهاي غيرخطي شكست مضاعف
71
شبيه سازي كمپرسور با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
72
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني آلوده به نيترات و تحليل سناريوهاي مديريتي احياي كيفي آن، مطالعه موردي: آبخوان دامنه- داران
73
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني با استفاده از مدل مفهومي و رياضي GMS6.5
74
شبيه سازي كمي‐كيفي و بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده مطالعه موردي: آبخان دشتتهران‐شهريار
75
شبيه سازي كمي‐كيفيو بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده
76
شبيه سازي كنتر ل مستقيم گشتاور موتور القايي اعمالي به مبدل ماتريسي غير مستقيم
77
شبيه سازي كنترل برداري موتور سنكرون آهنرباي دائم با استفاده از تئوري ويونت
78
شبيه سازي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از مبدل ماتريسي غير مستقيم
79
شبيه سازي كنترل ژنراتور القايي دو تغذيه جهت سنكرون سازي و اتصال به شبكه
80
شبيه سازي كنترل سرعت موتور DC تحريك جداگانه با استفاده از انواع مبدل هاي AC به DC تكفاز و مقايسه مشخصه هاي ديناميكي آنها
81
شبيه سازي كنترل سرعت موتور سنكرون خطي آهنربا دائم﴿pmlsm) به روش v/f ثابت
82
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات موتور خودرو
83
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات ورق با بكارگيري تكنيك المان محدود
84
شبيه سازي كنترل فعال صداي داخلي خودرو با بكارگيري روش المان محدود
85
شبيه سازي كنترل كننده غير خطي جبران ساز استاتيكي براي كاهش فليكر
86
شبيه سازي كنترل كننده موتور سنكرون مغناطيس دائم با تخمين پارامترهاي آن
87
شبيه سازي كنترل كننده مود لغزشي منيپيوليشن نانوذره توسط كنتيلور V-شكل و خنجري شكل ميكروسكوپ نيروي اتمي در مود تماسي
88
شبيه سازي كنترل گشتاور و دور موتور سنكرون مغناطيس دائم سه فاز بدون استفاده از سنسور سرعت
89
شبيه سازي كنترل مدار اينورتر DC [دي. سي] به AC [اي. سي] با منطق فازي در Matlab [مطلب]
90
شبيه سازي كنترل مستقيم گشتاور موتور القائي با استفاده از يك مبدل ولتاژ چند سطحي و روش كليد زني مودولاسيون بردار فضايي
91
شبيه سازي كنترل موتور القائي سه فاز به طريقه Sensorless
92
شبيه سازي كوانتمي پوشش هاي مغناطيسي بر پايه كبالت روي نيمه رساناي دو بعدي دي سولفيد تنگستن
93
شبيه سازي كوانتومي در بلور KCI
94
شبيه سازي كوپل شكلدهي الكتريكي - مغناطيسي لوله به طرف داخل
95
شبيه سازي كوره پخت سيمان
96
شبيه سازي كوليماتور مولد نوترون سرد (باشار s/cm2/10n) با كد CNP M و كاربرد آن در راديوگرافي نوتروني اجسام بزرگ صنعتي
97
شبيه سازي كيفي منابع آب در هيدروسيستم هاي پيچيده، مطالعه موردي : آبخوان كوهپايه - سگزي اصفهان
98
شبيه سازي گاردريل فلزي و كامپوزيتي به روش اجزاء محدود
99
شبيه سازي گاز سازي سوخت هاي سنگين نفتي در راكتور جريان حامل
100
شبيه سازي گذارها آبشاري و محاسبه بهره پرتوهاي X در اتم هاي K4He
101
شبيه سازي گرافيكي برنامه هاي عددي فرزكاري يك قطعه به كمك كامپيوتر
102
شبيه سازي گرافيكي حركات يك ربات در محيط FMS
103
شبيه سازي گرافيكي دريل 24 محوره توسط كامپيوتر
104
شبيه سازي گسترش شهر تهران براساس تصاوير ماهواره اي
105
شبيه سازي گوشي تلفن همراه از ميكروفن تا آنتن در سيستم GSM با كمك نرم افزار MTLB
106
شبيه سازي گيرنده در لينك فراسوي مخابرات نسل چهارم
107
شبيه سازي گيره استخوان از جنس نايتينول در بدن انسان
108
شبيه سازي لاگرانژي مسائل سطح آزاد با استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته مختلط
109
شبيه سازي لايه DLC از استاندارد DECT, و ايجاد بستر مناسب
110
شبيه سازي لايه سوم دروازه شبكه هاي IP/TCP و 25.X در محيط UNIX SCO
111
شبيه سازي لايه شكافي با اسيد براي لايه سروك يكي از ميادين ايران با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي موثر
112
شبيه سازي لايه فيزيكي بلوتوث كم انرژي به عنوان يك لينك در وسايل مانيتورينگ پزشكي
113
شبيه سازي لايه هاي نازك نانومتري با ضخامت هاي متغير و بهينه سازي آن ها به روش محاسباتي مونت كارلو
114
شبيه سازي لايه ي فراسوي LTE
115
شبيه سازي لوله گردابي (ورتكس تيوب) توسط نرم افزار Gatia [گاتيا]
116
شبيه سازي ليزر الكترون آزاد با ويگلر هم محور
117
شبيه سازي ليزر كاواك عمودي انتشار سطحي Vcsel Simulation
118
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي Quantum Dot Lasers :
119
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي مد قفل شده غير فعال
120
شبيه سازي ليزرهاي نيمه هادي دوقسمتي PASSIVE Q-SWITCHING
121
شبيه سازي لينك مخابراتي HVDC, jو تعيين كدينگ و پروتكل بهينه روي خط HVDC
122
شبيه سازي ماژول PV با استفاده از MATLAB
123
شبيه سازي ماسفت دوگيته با استفاده از هوش محاسباتي كاربرد در شبيه سازي مدارات مقياس نانو
124
شبيه سازي ماشين چرخه هواي هواپيماي مسافربري
125
شبيه سازي ماشين حساب علمي
126
شبيه سازي ماشين هاي DC بدون جاروبك
127
شبيه سازي مانيتور مجازي با استفاده از تشعشع اطلاعات تصوير رايانه
128
شبيه سازي مبدل DC/DC رزونانسي توان پايين جهت اخذ مشخصه راندمان - توان خروجي
129
شبيه سازي مبدل H سري در سيمولاتور بلادرنگ
130
شبيه سازي مبدل تك فاز به سه فاز پسيو
131
شبيه سازي مبدل هاي PWM DC-DC و طراحي و ساخت مبدل بهينه براي منبع تغذيه سوئيچينگ
132
شبيه سازي مبدل هاي الكترونيك قدرت واسط بين ژنراتور سنكرون PM و شبكه در نيروگاه بادي
133
شبيه سازي مبدل هاي باك براي بدست آوردن نمودارهاي بازدهي بر حسب توان خروجي
134
شبيه سازي مبدل و محاسبه و طراحي فيلترهاي شبكه هاي HVDC
135
شبيه سازي مبدلهاي پل DC - DC [دي. سي.- دي. سي.]
136
شبيه سازي مبدلهاي كاتاليستي موتورهاي بنزيني در حالت گذرا
137
شبيه سازي متغير هاي تصادفي پواسون وابسته با استفاده از تابع مفصل
138
شبيه سازي محاسبه فازوري سيگنال ولتاژ و جريان
139
شبيه سازي محفظه احتراق موتور ديزل بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
140
شبيه سازي محفظه احتراق موتورهاي هيدروري اكتيو
141
شبيه سازي محوشدگي چند مسيري در مكانهاي مختلف
142
شبيه سازي محوشدگي در حوزه زمان و فركانس
143
شبيه سازي مخابرات ليزري زير آب
144
شبيه سازي مخازن ذخيره جذبي گاز طبيعي در سيستم هاي حمل و نقل
145
شبيه سازي مخزن ميعانات گازي
146
شبيه سازي مدار راه انداز نرم ﴿soft starter﴾ [سافت استارتر] براي موتورهاي القايي سه فاز
147
شبيه سازي مدار طبقه بندي خشك در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
148
شبيه سازي مدارات باند پايه مخابرات طيف گسترده
149
شبيه سازي مدارات كوانتومي بر روي FPGA
150
شبيه سازي مدارات ولتاژ ضربه
151
شبيه سازي مدارت الكترونيك صنعتي با استفاده از نرم افزار MATLAB
152
شبيه سازي مدارها و سيستم هاي ديجيتال و توليد الگوهاي آزمايش
153
شبيه سازي مدارهاي مغناطيسي خطي در محيط LABVIEW
154
شبيه سازي مدل آزمايشگاهي خاك شور هيدرومرف و ترموديناميك املاح تبخيري جهت بررسي خصوصيات فرسايش پذيري بادي واصلاح آن
155
شبيه سازي مدل تخلخل دوگانه در مخازن شكافدار و تاثير فشار مويينگي شكاف در توليد
156
شبيه سازي مدل حرارتي پوست
157
شبيه سازي مدل دو بعدي و بررسي ناپايداريها در پلاسما
158
شبيه سازي مدل ساده شده اي از هيدرو كوپلينگ با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي نرم افزار Ansys -Cfx
159
شبيه سازي مدل شرينگتون-كركپتريك شيشه هاي اسپيني با استفاده از نرم افزار NetLogo
160
شبيه سازي مدل مقدار ميانگين سيستم ماشين سنگرون متصل به كانورتر براي حالتهاي ماندگار و گذرا
161
ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻫﺎرﻣﻮﻧيكي ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎيي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎثير وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬيه اﻋﻮﺟﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدآن
162
شبيه سازي مدهاي تشديددر ميكروحلقه با استفاده از روش عددي مرزي
163
شبيه سازي مدول هاي غشايي الياف توخالي براي جداسازي مخلوطهاي گازي
164
شبيه سازي مدولاتور و دمدولاتور PSK
165
شبيه سازي مدولاتورودمدولاتور فاز پيوسته
166
شبيه سازي مدولار تاسيسات ذخيره سازي آبگرم خورشيدي
167
شبيه سازي مدولاسيون MPSK
168
شبيه سازي مدولاسيون زاويه ودامنه با كامپيوتر
169
شبيه سازي مدولاسيون و كدينگ تطبيقي به منظور افزايش بهره وري طيفي در سيستم هاي مخابراتي نسل چهار
170
شبيه سازي مديريت انرژي در خودروي الكتريكي تركيبي با پيل سوختي
171
شبيه سازي مراحل ساخت، انتخاب و تعويض ابزار در ماشين هاي CNC
172
شبيه سازي مراحل طراحي مراكز تلفني و شبكه مخابراتي
173
شبيه سازي مرحله به مرحله اي جريان هاي ناپايدار در يك كمپرسور محوري هوايي
174
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربوفن
175
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربين گازي
176
شبيه سازي مرحله تشكيل فوم در فرايند توليد فومهاي فلزي سلول بسته
177
شبيه سازي مركز تلفن دو شماره اي
178
شبيه سازي مرولاتورهاي الكترواپيتكي
179
شبيه سازي مساله اعزام وحمل ونقل هوشمند اورژانس با پوشش دهي يكپارچه دركل منطقه
180
شبيه سازي مسير حركت باريكه يون كربن در بافت به روش مونت كارلو
181
شبيه سازي مشخصات عملكردي موتور AL31_F
182
شبيه سازي مشعلهاي LOW NOX
183
شبيه سازي مصرف انرژي الكتريكي متاثر از برخي پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي در شبكه برق ايران
184
شبيه سازي مصرف سوخت اتوبوس هاي شهر تهران با استفاده از سيكل حركتي آنها
185
شبيه سازي معادله پواسون يك بعدي با استفاده از نرم افزار FEMLAB [فملب]
186
شبيه سازي مقاطع متقارن به هنگام آهنگري شعاعي فولاد AISI 414
187
شبيه سازي مقاومت غلتشي تاير خودرو سواري
188
شبيه سازي مكانيزم انتشار ترك در فرآيند شكست هيدروليكي در مخازن نفتي
189
شبيه سازي مكانيزم هاي مختلف خرابي در سازه هاي فولادي با استفاده از ارزيابي بر اساس قابليت اطمينان
190
شبيه سازي مكانيزم هاي نساجي توسط كامپيوتر و كاربرد آن در فيلم آموزشي
191
شبيه سازي مكانيسم شكست سنگ در زير ديسك هاي برش TBM
192
شبيه سازي مكانيكي و حرارتي كامپوزيت آلومينيوم گرافن جهت بهبود عملكرد سامانه هاي فضايي
193
شبيه سازي منابع تغذيه پالسي جهت مصارف خاص
194
شبيه سازي مناطق مستعدخندق زدايي درحوضه ي رودخانه هاي رازآورومرگ
195
شبيه سازي منبع توليد پراكنده مبتني بر اينورتر در حالت متصل به شبكه و بررسي رفتار آن در شرايط خطاي اتصال كوتاه و محدود سازي جريان خطا
196
شبيه سازي منحني تنش-كرنش ورق هاي مستطيل شكل ممتد واقع در معرض تركيب تنشهاي فشاري درون صفحه اي دومحوري و فشار جانبي
197
شبيه سازي منحني كشيدگي يك قفسه نورد گرم و بررسي پارامترهاي مربوطه
198
شبيه سازي منيپوليشن نانو ذرات استوانه اي در محيط گرافيكي حقيقت مجازي برنامه متلب
199
شبيه سازي موازي جريان سه بعدي تراكم پذير با استفاده از روش شبكه بولتزمن
200
شبيه سازي موازي ساز نوتروني براي راديوگرافي با استفاده از چشمه و توليد كننده ي نوتروني
201
شبيه سازي موتور PM تكفاز
202
شبيه سازي موتور آسنكرون تغذيه شده توسط اينورتور منبع جريان
203
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي توسط كنترل PID
204
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي حاصل ازاحتراق توسط پي آي كنترلر
205
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك
206
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك زززر
207
شبيه سازي موتور القايي و تخمين پارامترهاي ماشين آسنكرون
208
شبيه سازي موتور توربو پراپ
209
شبيه سازي موتور ديزل بر مبناي سيكل سوخت و هوا
210
شبيه سازي موتور ديزل درحالت تركيب سوخت گازوئيل با دي متيل اتر و بررسي عملكرد آن
211
شبيه سازي موتورخانه شوفاژ با استفاده از ميكروكنترلرهاي 51-Mcs (8051)
212
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
213
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
214
شبيه سازي موتورهاي ديزل به منظور كنترل و بهينه سازي
215
شبيه سازي موج در تانكر آب توسط نرم افزار Ansys Fluent
216
شبيه سازي مودلاتور و دمودلاتور 16QAM مبتني بر FPGA
217
شبيه سازي مودم باند صوتي
218
شبيه سازي موشك هاي چند مرحله اي در خلاء و بررسي پايداري آنها در نقطه جدايش
219
شبيه سازي موشكهاي تاكتيكي
220
شبيه سازي مولتي روتور مسابقه اي هوشمند در شبيه ساز ROS-Gazebo
221
شبيه سازي مولد نوترون براساس واكنتش هاي فوتونوترون
222
شبيه سازي مولكولي بررسي پايداري نانوذرات كلوئيدي باردار
223
شبيه سازي مولكولي بمباران يون فسفر روي صفحه ي فسفرين و بررسي خواص كششي آن
224
شبيه سازي مولكولي تأثير نوع آمينواسيد در اتصال به گروه هاي انتهايي دندريمر پلي آميدوآمين
225
شبيه سازي مولكولي جذب دي اكسيد كربن موجود در گازهاي احتراق توسط غشاء نانو كامپوزيتي
226
شبيه سازي مولكولي جذب گاز هيدروژن در نانو لوله هاي SiCدر حضور ميدان الكتريكي
227
شبيه سازي مولكولي جذب مونوكسيد كربن بر روي نانو كلاستر نيتريد بوران
228
شبيه سازي مولكولي جذب و جداسازي آلاينده هاي هوا توسط جامدات متخلخل نانو حفره اي
229
شبيه سازي مولكولي خواص فيزيكي و شيميايي سيالات
230
شبيه سازي مولكولي خواص كاتاليستي گرافن اكسيد در پليمريزاسيون
231
شبيه سازي مولكولي در مقياس نانو با استفاده از روش ديناميك مولكولي در دارورساني
232
شبيه سازي مولكولي رفتارسطح بين فازي؛ بررسي تأثير ساختار مولكولي ماده سطح فعال
233
شبيه سازي مولكولي سيال درون نانو لوله هاي كربني
234
شبيه سازي مونت كارلو
235
شبيه سازي مونت كارلو براي سيستمهاي كوانتومي يك بعدي
236
شبيه سازي مونت كارلو برهم كنش فوتون با ماده به كمك نرم افزار متلب
237
شبيه سازي مونت كارلو در فرآيند تشكيل خوشه هاي آسفالتيني
238
شبيه سازي مونت كارلو سيستم پروتون تراپي با استفاده از گيت به منظور ارزيابي و بهينه سازي دز بيمار
239
شبيه سازي مونت كارلو كند سازي نوترون هاي 41MeV و بررسي صدمات ناشي از نوترونها در مواد اولين ديواره راكتورها و ماده هدف ژنراتورهاي نوترون گداختي , Monte carlo simulation of 41 MeV neutrons slowing down and study about neutron erosion in first wall of reactor materials and target of fusion neutron generator
240
شبيه سازي مونت كارلو: طراحي و ساخت سيستم چگالي سنجي استخوان در كاربردهاي پزشكي به روش رخنه و پراكندگي فوتوني
241
شبيه سازي مونت كارلوي طيف اشعه ايكس با استفاده از كد MCNP-4C
242
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
243
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
244
شبيه سازي ميدان جريان و تحليل تنش توربين توربوشارژر به منظور بررسي عوامل مكانيكي تغيير شكل و شكست پره
245
شبيه سازي ميدان جريان، دما و خشك شدن ذره در جت هاي روبروي هم نوساني
246
شبيه سازي ميدان فراصوتي ناشي از مبدلهاي آرايه اي دو بعدي با تحريك پالسي در محيط يكنواخت
247
شبيه سازي ميدان مغناطيسي ناشي از خوردگي(CRM) با مدل نمودن كشتي
248
شبيه سازي ميرايي مواد ويسكو الاستيك به منظور كنترل غير فعال
249
شبيه سازي ميزان جريان و حرارت مركز محاسبات در دانشكده مكانيك
250
شبيه سازي ميزان دز دريافتي كاركنان در راكتور تحقيقاتي ﴿5MW) با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
251
شبيه سازي ميكروكنترلر 8051 در يك محيط ويژوال
252
شبيه سازي ميكروكنترولرهاي خانواده 49 درمدار
253
شبيه سازي ميكرومكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم
254
شبيه سازي ناپايدار پرتو-پلاسما با استفاده از مدل ذره اي
255
شبيه سازي ناپايداري دو جرياني با استفاده از مدل ذره اي
256
شبيه سازي ناحيه ي پيش گرمكن كوره هاي پخت كاشي و سراميك
257
شبيه سازي نامرئي سازي صوتي به روش همگن سازي
258
شبيه سازي نانو سوسوزن اكسيد روي با استفاده از نرم افزارهاي comsol و mcnp
259
شبيه سازي نانو فروروندگي تيتانيوم به روش ديناميك مولكولي
260
شبيه سازي نانو فروروندگي و خراش سطحي در مواد نانو ساختار با استفاده از ديناميك مولكولي و مقايسه با نتايج تجربي
261
شبيه سازي نانوفروروندگي مس به روش ديناميك ملكولي
262
شبيه سازي نانولوله هاي مغناطيسي به روش مونت كارلو
263
شبيه سازي نحوه سنكرون سازي در گيرنده OFDM
264
شبيه سازي نحوه عملكرد MRI در MATLAB
265
شبيه سازي نرم افزار مركز 64/32 شماره اي
266
شبيه سازي نرم افزاري سيستم مخابراتي DRM
267
شبيه سازي نرم افزاري و طراحي سخت افزار دست سيبرنتيكي تهران
268
شبيه سازي نظري انتشار امواج باند UHF/ميكروويو در محيط هاي شهري
269
شبيه سازي نظري و تجربي اثر شرايط محيط برچرخه نيروگاه بخار مجهز به برج خنك كن خشك
270
شبيه سازي نظريه ي اختلال خوشه اي: مطالعه ي خواص الكتروني سيستم هاي همبسته ي قوي
271
شبيه سازي نفوذ ابزار برش فراصوتي و معمولي در استخوان كورتيكال
272
شبيه سازي نفوذپذيري جريان خون بين آرايه هاي مختلفي از الياف توخالي در اكسي‍‍ژناتور غشايي
273
شبيه سازي نقش تحقيق و توسعه در فرايند توسعه
274
شبيه سازي نقطه هاي كوانتومي و سلولهاي محاسباتي ساخته شده بوسيله آن (QCA)و تحقيق در مورد انرژي و استحكام مدارهاي (QCA)
275
شبيه سازي نمونه آزمايشگاهي توربين جزر ومدي هانتر
276
شبيه سازي نوتروني راكتور PBMR 400 مگاواتي با كدهاي محاسباتي MCNP و NJOY
277
شبيه سازي نورد سرد پره هاي كمپرسور
278
شبيه سازي نورد گرم
279
شبيه سازي نورد گرم مقاطع ناوداني
280
شبيه سازي نوسان ساز كنترل شده با سيگنال ديجيتالي
281
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني دشت دهگلان با استفاده ازمدل رياضي
282
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزيرزميني دشت دهگلان با استفاده از مدل رياضي
283
شبيه سازي نوع جديد از آشكارسازهاي سه بعدي سيليكوني نانو
284
شبيه سازي نيروگاه 12 مگاواتي در نرم افزار DIGSILENT
285
شبيه سازي نيروگاه بادي با نرم افزار متلب
286
شبيه سازي نيروگاه بخار با استفاده از شبكه هاي عصبي
287
شبيه سازي نيروگاه بخاري خورشيدي
288
شبيه سازي نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه
289
شبيه سازي نيروگاه هاي بادي و خورشيدي با استفاده از نرم افزاز ‎MATLAB
290
شبيه سازي نيروي تماسي پانتوگراف-شبكه بالاسري، بهسازي براي سير در خطوط ريلي پر سرعت توسط كنترل فعال پانتوگراف و پياده سازي بر روي لكوموتيو ER24PC
291
شبيه سازي نيش پشه و كاربرد آن در رهايش دارو
292
شبيه سازي نيمه كلاسيك انتقال الكترون در نيمه هادي با استفاده از تكنيك مونت كارلو
293
شبيه سازي نيمه هادي MOSFET
294
شبيه سازي هارمونيكهاي موتورهاي DC تزريق به شبكه AC با نرم افزار MATLAB
295
شبيه سازي هبوب منطقه تهران: مقايسه نتايج مدل WRF با داده هاي مشاهداتي
296
شبيه سازي هزينه پروژه با آناليز مونت كارلو
297
شبيه سازي همبستگي اسپيني بين لايه اي در (Bi3Mn4O12(NO3 به دو روش مونت كارلوي ساده و مبادله ي پيكربندي ها
298
شبيه سازي همزمان سيستمهاي تعليق و نيرو محركه خودروي هيبريدي الكتريكي با استفاده از روش شبيه سازي مجازي
299
شبيه سازي همزمان مصرف سوخت و راحتي سفر در خودروهاي هيبريد
300
شبيه سازي همزمان هيدروديناميك و انتقال جرم در بسترهاي پرشده با ذرات كروي
301
شبيه سازي همزن دوغاب كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر با هدف تعيين نيروهاي سيال برآن به كمك نرم افزار فلوئنت
302
شبيه سازي همسان ساز وقفي به منظور كاهش ... ناشي از انتشار چند مسيره
303
شبيه سازي همگرايي صوت، ديتا و ويديو در شبكه هاي IP و NGN
304
شبيه سازي هموديناميك و گردابه هاي جريان خون در بطن راست
305
شبيه سازي هوشمند جريان عبوري از سرريزهاي كليدپيانويي
306
شبيه سازي هوشمند ساختار ورتكس در لوله¬هاي آبگير
307
شبيه سازي هيدروديناميك جريان سيال دو فازي حاوي كلر - آلكالي در سل هاي غشائي
308
شبيه سازي هيدروديناميك و پراكنش در مصب رودخانه ها
309
شبيه سازي هيدروديناميكي برخورد قطره در مقياس مزو با سطح جامد به روش DPD
310
شبيه سازي هيدروديناميكي جريان هوا و رديابي ذرات در حبابچه هاي ريه انسان
311
شبيه سازي هيدروديناميكي فرازآوري مصنوعي نفت سنگين با گاز
312
شبيه سازي هيدروديناميكي و ترموديناميكي ذخيره سازي و برداشت گاز طبيعي در مغارهاي نمكي ، با هندسه مشخص
313
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع– جامد با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
314
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع –جامد با سيال غير نيوتني با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
315
شبيه سازي هيدروسيكلون به منظورجداسازي ميكروارگانيسم با كمكCFD
316
شبيه سازي هيدرولوژيكي با استفاده از تركيب معادلات بيلان آب و بيلان انرژي
317
شبيه سازي هيدروليكي سيني غربالي همراه آكنه با تكنيك SFD
318
شبيه سازي و آناليز ارتعاشي شاسي خودرو
319
شبيه سازي و آناليز انرژي فرآيند گندله سازي در كوره زنجير متحرك
320
شبيه سازي و آناليز پيامد حوادث در صنايع نفت
321
شبيه سازي و آناليز سيستم تهويه محلي و بهبود آن بر اساس تكنولوژي متمركز در ايستگاه هاي مترو
322
شبيه سازي و آناليز عوامل ايجاد افت ولتاژ كوتاه مدت
323
شبيه سازي و آناليز فرايند تزريق پلاستيك آناليز طراحي تجربي و شبيه سازي قالب تزريق پلاستيك
324
شبيه سازي و آناليز هارمونيكي شبكه تغذيه راه آهن برقي AC
325
شبيه سازي و ارائه روش جديد زمانبندي چراغ هاي هوشمند ترافيكي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي از طريق اتوماتاي يادگير
326
شبيه سازي و ارائه طرح پيكربندي مناسب ربات در فرآيند ماشينكاري
327
شبيه سازي و ارزيابي اثرات خشكسالي بر روي كيفيت منابع آب سطحي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
328
شبيه سازي و ارزيابي استاندارد IEEE 802.11و ارائه يك طرح جديد براي بهبود عملكرد لايه MAC
329
شبيه سازي و ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي سيار تحمل پذير تاخير در محيط نرم افزار one
330
شبيه سازي و ارزيابي پايداري گذرا و ديناميك نيروگاه تازه تاسيس 320*2 مگاوات بيستون
331
شبيه سازي و ارزيابي پروتكل هاي يكپارچه سازي حافظه نهان براي يك سيستم چندپردازنده كم دستور
332
شبيه سازي و ارزيابي تاكتيك هاي جمينگ مؤثر بر يك سيستم رادار فرضي
333
شبيه سازي و ارزيابي ذخيره توده مركزي كانسار آهن آنومالي شمالي بافق
334
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيع
335
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيعژژ
336
شبيه سازي و ارزيابي شبكه محلي دانشكده برق اميركبير
337
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي VPN
338
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي يك شبكه انتقال اطلاعات مبتني از IP به منظور ارائه VoIP
339
شبيه سازي و ارزيابي كارايي الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر اجتماع در شبكه هاي فرصت طلب در محيط نرم افزار ONE
340
شبيه سازي و ارزيابي كارايي شيكه سلولار با قابليت سويئچينگ WiFi
341
شبيه سازي و استخراج دقيق تئوري هاي تماسي نانو ذرات استوانه اي دي ان اي
342
شبيه سازي و استنباط مدل هاي تلاطم تصادفي به دست آمده از فرآيند هاي لوي
343
شبيه سازي و اصلاح ارتعاشي پلتفورم كمباين برداشت غلات با استفاده از آناليز مودال عملياتي ﴿OMA﴾
344
شبيه سازي و اصلاح عملكرد موتور القائي تكفاز با نرم افزار MATLAB
345
شبيه سازي و اطمينان سازي سيگنال برگشتي ليدار
346
شبيه سازي و امكان بررسي امكان بهينه سازي سيستم جداسازي واحد استايرن پتروشيمي تبريز
347
شبيه سازي و اندازه گيري فوتونوترون هاي توكامك دماوند
348
شبيه سازي و برپايي حسگرهاي آكوستيكي تار نوري و بررسي روش هاي افزايش حساسيت زيرسطحي
349
شبيه سازي و بررسي آشكار ساز نوري ساخته شده از مواد آلي
350
شبيه سازي و بررسي اثر تركيب فنرهاي نو و كاركرده در سيستم تعليق بوژي ها
351
شبيه سازي و بررسي اثر تزريق آب در نيروگاههاي گازي
352
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
353
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
354
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
355
شبيه سازي و بررسي انتقال حرارت پيستون
356
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر كارايي فيلتر CFDگاز ورودي پالايشگاه گاز پارسيان
357
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد تنش پسماند در سنگ زني خزشي
358
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در تابع پاسخ آشكارساز سوسوزن
359
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر درتابع پاسخ سوسوزن BC501A به نوترون هاي سريع با استفاده از كد GEANT4
360
شبيه سازي و بررسي پديده برگشت فنري در فرايندشكل دهي خزشي ورقهاي تيتانيوم
361
شبيه سازي و بررسي پديده فرسايش در زانويي 09 درجه با مقاطع بيضوي
362
شبيه سازي و بررسي تأثير پارامترهاي عملياتي در فرآيند Metathesis [متاتيس]
363
شبيه سازي و بررسي تاثير اندازه حفرات و تخلخل غشا در ميزان جذب دي اكسيد كربن در تماس دهنده هاي غشايي
364
شبيه سازي و بررسي تاثير پي تي اف اي و چسب بر روي انتقال قطره آب از لايه نفوذ گازي پيل سوختي پليمري
365
شبيه سازي و بررسي تجربي فرآيند اكستروژن رشته پليمري ABS در فرآيند ساخت افزودني FDM
366
شبيه سازي و بررسي تغييرات دما و فشار در كاهنده هاي جريان براي جريان دوفازي نفت و گاز و پيش بيني دبي خروجي براي جريان بحراني
367
شبيه سازي و بررسي خصوصيات مكانيكي و سطحي مري مصنوعي ساخته شده از منسوج حلقوي با پوشش نانو الياف
368
شبيه سازي و بررسي دقت سيستم ناوبري اينرسي تلفيقي زير دريا
369
شبيه سازي و بررسي رفتار آكوستيكي پنلهاي ساندويچي ويسكوالاستيك با استفاده از روش المان محدود
370
شبيه سازي و بررسي رفتار راكتور پليمريزاسيون توليد پلي اتيلن سبك خطي در مجتمع پتروشيمي اراك
371
شبيه سازي و بررسي سه بعدي اثر زبري سطح روي پديده هاي سرج و استال بر روي يك مرحله كمپرسور محوري
372
شبيه سازي و بررسي عملكرد انواع محدودساز جريان خطا و مقايسه آن ها
373
شبيه سازي و بررسي عملكرد و امكان سنجي اجراي پمپ حرارتي زمين گرمايي كمك خورشيدي با استفاده از نرم افزار trnsys
374
شبيه سازي و بررسي عملي اتصال مستقيم فلز به پليمر و توليد قطعات هيبريدي باربر
375
شبيه سازي و بررسي فرآيند تزريق آب در يك مخزن نفتي با استفاده از شبكه هاي مصنوعي عصبي
376
شبيه سازي و بهبود اثر Caching و Pre-Fetching در كارآيي لينك ماهواره
377
شبيه سازي و بهبود الگوريتم‌هاي رديابي هدف با استفاده از شبكه سنسور بي‌سيم
378
شبيه سازي و بهبود پارامتر هاي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكترونيك مجتمع با هدف افزايش پهناي باند
379
شبيه سازي و بهبود پارامترهاي فيزيكي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكتريك مجتمع با هدف بهبود ضريب تقويت
380
شبيه سازي و بهبود روش محلي جهت تشخيص جزيره اي شدن ريز شبكه
381
شبيه سازي و بهبود عملكرد رادار در برابر تكنيك ربايش پنجره
382
شبيه سازي و بهبود عملكرد فرايند توليد دي آمونيم فسفات
383
شبيه سازي و بهبود گين آنتن اسلات نواري
384
شبيه سازي و بهبود مشخصات اپتوالكترونيك ترانزيستور ليزري با چاه كوانتومي در طول موجهاي فرابنفش (UV)
385
شبيه سازي و بهبود يك سيستم اندازه گيري عناصر سنگين در بدن به روش XRF با كمك كد MCNP
386
شبيه سازي ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻳﻠﻮﺭﻭﻧﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ توسط باكتري Streptococcus zooepidemicus
387
شبيه سازي و بهينه سازي آنتن پلاسماي مارپيچ
388
شبيه سازي و بهينه سازي استراتژي كنترل مستقيم بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
389
شبيه سازي و بهينه سازي استفاده از فناوري غشا در شيرين سازي گاز طبيعي، برآورد اقتصادي و مقايسه آن با روش هاي جذب آميني
390
شبيه سازي و بهينه سازي انتقال حرارت در قلب راكتور PBMR
391
شبيه سازي و بهينه سازي اورژانس يك بيمارستان با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد با نرم افزار آرنا
392
شبيه سازي و بهينه سازي برج BID واحدEBTM
393
شبيه سازي و بهينه سازي برنامه زمان بندي اتاق عمل
394
شبيه سازي و بهينه سازي ترانزيستورهاي اثر ميداني فلز اكسيد نيمه - - هادي ( MOSFETs ) و تونليِ ( TFETs ) نانولولهكربني با ماهيت انتقال كوآنتومي
395
شبيه سازي و بهينه سازي توزيع هوا و انتقال حرارت در سرورهاي مستقر در قفسه يك مركز داده
396
شبيه سازي و بهينه سازي چشمه هاي فوتونوتروني D2O+24Na , Be+124Sb و سيستم اندازه گيري با استفاده از كد MCNP
397
شبيه سازي و بهينه سازي چگالنده پوسته ـ لوله اي
398
شبيه سازي و بهينه سازي دسته سيم اتوبوس (G457)
399
شبيه سازي و بهينه سازي راكتور هيدروژن ناسيون استيلن درواحدVCM
400
شبيه سازي و بهينه سازي روش هاي هوادهي پمپاژ-تصفيه در احياء محلي آبهاي زيرزميني
401
شبيه سازي و بهينه سازي سلول خورشيدي دو پيوندي با پوشش ضد‌انعكاسي InGaP/GaAs با يك لايه ذاتي بين پيوند pn سلول پاييني به كمك نرم افزار سيلواكو/اطلس
402
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم تبريد اجكتوري جهت استفاده در خودرو
403
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم مديريت حرارتي يكپارچه يك خودروي برقي
404
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل تركيبي نيروگاه " كاربرد مفهوم انرژي "
405
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل جداسازي هوا
406
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند تزريق رزين جهت ساخت پروانه كامپوزيتي به روش VARTM
407
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند جداسازي غشايي آب-روغن با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي/ الگوريتم ژنتيك و الگوريتم توسعه استعماري
408
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند شكل دهي ورق با استفاده از كامپيوتر و ارائه نتايج در مثال درب گلوئي باك پژو
409
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند ريزش ثقلي به كمك بخار با يك چاه افقي
410
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند مته كاري توسط نرم افزار DEFORM
411
شبيه سازي و بهينه سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
412
شبيه سازي و بهينه سازي لايه هاي نازك فلزي نانومتري با ضخامت هاي متغير و كاربرد آنها در سلول خورشيدي توسط روش مونت كارلو
413
شبيه سازي و بهينه سازي مدار آسياهاي گلوله اي كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
414
شبيه سازي و بهينه سازي موتور سوئيچ رلوكتانسي با هسته E شكل براي كاربرد در خودرو الكتريكي و دو رگه(هيبريد)
415
شبيه سازي و بهينه سازي ميزان جذب CO2 با حلال هاي آمين توسط HYSYS و RSM
416
شبيه سازي و بهينه سازي ميكرواينورتر فلاي‌بك متصل به شبكه براي سيستم‌هاي فتوولتاييك
417
شبيه سازي و بهينه سازي و ساخت آنتن ياگي - يودا مسطح با روش TWO
418
شبيه سازي و بهينه سازي واحد تركيبي توربين گاز با استفاده از تزريق بخار
419
شبيه سازي و پياده سازي اتوماسيون خط توليد كارخانه مواد پليمري توسط station work / PLC
420
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم رمز نگاري در شبكه هاي مخابراتي Wimax
421
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم هاي خطايابي مورد استفاده در قطارهاي پرسرعت در FPGA
422
شبيه سازي و پياده سازي تجربي كنترل فعال نويز فازي-شبكه عصبي در يك محفظه بسته سه بعدي با يك صفحه انعطا فپذير
423
شبيه سازي و پياده سازي جوشكاري الكترود دستي بوسيله واقيعت مجازي
424
شبيه سازي و پياده سازي روش پيش بين كنترل گشتاور براي موتور القايي و بدون استفاده از حسگر سرعت
425
شبيه سازي و پياده سازي سامانه هاي هوشمند منازل بر مبناي فمتوسل توسط مودم موبايل هاي نسل جديد
426
شبيه سازي و پياده سازي سرويس چند بخشي IP در شبكه دانشگاه صنعتي اصفهان و بهبود امنيت ساختار كنترل دسترسي چند بخشي IGMP-AC
427
شبيه سازي و پياده سازي سيستم حذف فعال نويز آكوستيكي
428
شبيه سازي و پياده سازي سيستم هپتيكي در تعامل با جسم مدلسازي شده با ابر نقاط
429
شبيه سازي و پياده سازي سيكلو كانورتر با استفاده از مبدل هاي AC/DC
430
شبيه سازي و پياده سازي فرستنده راديويي LTE با بكارگيري راديونرم افزار
431
شبيه سازي و پياده سازي كدينگ و ديكدينگ Reed-Solomon بر مبناي FPGA
432
شبيه سازي و پياده سازي كنترل بهينه موتور سنكرون مغناطيس دائم سه و چندفازه با رويكرد حداقل سازي تلفات
433
شبيه سازي و پياده سازي كنترل مدل پيش بين راكتو پليمريزاسيون و كنترل آزمايشگاهي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات
434
شبيه سازي و پياده سازي ولت متر AutoRange [اتورنج] ديجيتال با قابليت نمايش ساعت و دما
435
شبيه سازي و پياده سازي يك لينك مخابراتي براساس استاندارد DVB-S2 با استفاده از راديونرم افزار
436
شبيه سازي و تاثير اتصال سيستم هاي توليد پراكنده بر هماهنگي سيستم هاي حفاظتي شبكه هاي توزيع
437
شبيه سازي و تجزيه تحليل ولتاژهاي بازگشتي گذرا (TRV) در خطاهاي محدود به ترانسفورماتور (TLF)
438
شبيه سازي و تجزيه و تحليل آثار غير خطي در مبدل هاي طول موج تمام نوري
439
شبيه سازي و تحليل
440
شبيه سازي و تحليل آنتن با لنز متامتريال جهت بهبود سمت گرايي
441
شبيه سازي و تحليل اجزاء محدود لايه نشاني و بارگذاري حرارتي پوشش هاي سدّ حرارتي با ترك عمودي
442
شبيه سازي و تحليل استاتيكي صندلي آموزشي با استفاده از نرم افزار
443
شبيه سازي و تحليل اكستروژن شمس هاي آلومينيوم به كمك نرم افزار ABAQUS
444
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي سه بعدي تفنگ ريلي
445
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي و آماري سولنوييد شيرهاي كنترل جهت تناسبي
446
شبيه سازي و تحليل انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال غير نيوتوني در محفظه مربعي نيمه متخلخل با استوانه دوار
447
شبيه سازي و تحليل انرژي و اگزرژي توربين انبساطي جهت كاهش مصرف انرژي ايستگاه هاي كاهش فشار گاز نيروگاه ها
448
شبيه سازي و تحليل پارامترهاي كيفيت توان در ريزشبكه ها با بكارگيري سيستم هاي ذخيره ساز انرژي
449
شبيه سازي و تحليل پديده آمبولي شريان مغزي بيمار
450
شبيه سازي و تحليل جابجايي طبيعي نانو سيال غير نيوتني در محفظه دايروي متخلخل با استفاده از مدل دو فازي مخلوط
451
شبيه سازي و تحليل جريان هواي ورودي به يك اتاق با وجود مانع با استفاده از نرم افزار ANSYS
452
شبيه سازي و تحليل جوشكاري اتصالات از جنس آلومينيوم
453
شبيه سازي و تحليل حالت گذراي محدودكننده هسته اشباع شده و تأثير آن بر فرونشاني پديده فرورزونانس
454
شبيه سازي و تحليل حملات و پروتكلهاي امن مسيريابي در شبكه هاي حسگر در محيط شبيه سازي توسيم
455
شبيه سازي و تحليل حمله آزادسازي منابع به ماشين‌هاي مجازي
456
شبيه سازي و تحليل دزيمتري تابش هاي پلاسماي كانوني اميركبير با استفاده ازFLUKA
457
شبيه سازي و تحليل ديناميكي ربات سه درجه آزادي با مفاصل الاستيك
458
شبيه سازي و تحليل ديناميكي سيستم لجستيك
459
شبيه سازي و تحليل رخداد همزمان پديده هاي پراكندگي القائي بريلوئن و پراكندگي القائي رامان با استفاده از معادلات ماكسول - ولاسوف
460
شبيه سازي و تحليل رفتاري پنوماتيكي موتور خودرو
461
شبيه سازي و تحليل رفتاري نگهدارنده پنوماتيكي موتور خودرو
462
شبيه سازي و تحليل روشي جديد براي افزايش گذردهي در شبكه بي¬سيم رله مبتني بر همسونهي تداخل
463
شبيه سازي و تحليل سيستم Dual Head SPECT ﴿در حالت همزماني﴾ به منظور تصوير برداري PET، با استفاده از روش مونت كارلو
464
شبيه سازي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي ربات موازي 6 محور
465
شبيه سازي و تحليل ضربه سرعت پايين در كامپوزيت هاي تقويت شده با نانولوله كربني
466
شبيه سازي و تحليل عملكرد توربوجت J85
467
شبيه سازي و تحليل عملكرد مدارشكن هاي HVDC تركيبي در شبكه هاي چندپايانه HVDC مبتني بر VSC
468
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور EF7مجهز شده به يك سيستم تزريق مستقيم
469
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور M13GS و بهينه سازي پارامترهاي عملكردي آن با استفاده از روش تعيين پارامتر
470
شبيه سازي و تحليل عملكرد واحدهاي ذخيره انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM) با ذرات مقياس نانو و فوم فلزي متخلخل
471
شبيه سازي و تحليل عملكرد يك سيستم PV + باتري جهت تغذيه يك بار محلي در نرم افزار MATLAB/SIMULINK
472
شبيه سازي و تحليل غيرخطي پديده گالوپينگ روي خطوط انتقال انرژي الكتريكي
473
شبيه سازي و تحليل فشرده سازي پالس در سيگنال رادار LPI
474
شبيه سازي و تحليل كنترل كننده جريان اينور تر منبع ولتاژ، جهت به كارگيري در دستگاه ريز پردازنده اي تزريق جريان 25KA به روش فازي و عصبي
475
شبيه سازي و تحليل محدود كننده‌ي القايي هسته شيلد شده به كمك روش المان محدود و ارزيابي عملكرد آن در شبكه قدرت
476
شبيه سازي و تحليل مسائل توربين گاز و موتور جت با استفاده از نرم افزار EES
477
شبيه سازي و تحليل منابع تغذيه فركانس بالا
478
شبيه سازي و تحليل نحوة افراز متعادل ساز كانال بين فرستنده و گيرنده
479
شبيه سازي و تخمين كانال مبتني بر مدل بسط پايه اي
480
شبيه سازي و تخمين كانال محوشونده توسط الگوريتم LMS
481
شبيه سازي و تدوين سيستم اطلاعات مديريت كيفي رودخانه
482
شبيه سازي و تست پديده هاي كيفيت توان با استفاده از نرم افزار PSCAD
483
شبيه سازي و تسوير بخشي سيكل نيروگاه بخار
484
شبيه سازي و تشخيص تخليه جزئي در سيم‌پيچ ترانس به كمك شبكه‌هاي عصبي
485
شبيه سازي و تعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد جاذب گازي روغني در ارابه فرود هواپيما
486
شبيه سازي و تعيين ضريب بازيافت نهايي يكي از مخازن درياي شمال با استفاده از فرآيند ازدياد برداشت تزريق متناوب غير امتزاجي آب و گاز
487
شبيه سازي و تقليد هوشمندان از حركات سر با استفاده از تله ربوتيك
488
شبيه سازي و تنظيم رله هاي وصل مجدد در نرم افزار پاشا
489
شبيه سازي و تهيه نرم افزار مربوطه براي راكتورهاي سه فازي جهت انجام واكنشهاي تصفيه هيدروژني
490
شبيه سازي و توسعه روشهاي پردازش ديجيتال پالس در طيف نگاري هسته اي براي بهبود قدرت تفكيك و كاهش زمان مرده
491
شبيه سازي و توليد سيگنال ماهواره هاي تعيين موقعيت گلوناس و مقايسه آن با جي پي اس
492
شبيه سازي و جبران برگشت فنري به روش تنظيم جابجايي در فرآيند شكل دهي - ماشينكاري تركيبي در حالت خمش
493
شبيه سازي و حفاظت سيستم توليد انرژي الكتريكي توسط ژنراتورهاي سنكرون مغناطيس دائم در مزارع بادي و انتقال آن به شبكه¬ي جريان متناوب
494
شبيه سازي و حل عددي رفتارهاي پايدار و گذرا در ليزرهاي چهار لايه اي نئوديميم ياگ
495
شبيه سازي و خطايابي بويلر نيروگاه بخاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
496
شبيه سازي و رديابي نقطه ماكزيمم توان در سيستم هاي فتوولتائيك با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
497
شبيه سازي و رمز نگاري تصاوير ويدئويي
498
شبيه سازي و ساخت آشكارساز ميكرواستريپ گازي
499
شبيه سازي و ساخت اينورتر پنچ و هفت سطحي متوالي
500
شبيه سازي و ساخت ترانسفورماتور الكترونيك قدرت جهت كاربرد در صنعت تراكشن
501
شبيه سازي و ساخت حفاظ چشم در الكترون تراپي پلك
502
شبيه سازي و ساخت دسته موتور هيدروليكي با دو فركانس فاق
503
شبيه سازي و ساخت ربات خودبالانس دوچرخ
504
شبيه سازي و ساخت ‍ژنراتور 191Os/191mIr
505
شبيه سازي و ساخت سلول هاي خورشيدي پليمري ناهمگون حجمي با ساختار متوالي
506
شبيه سازي و ساخت قطب نماي ديجيتال
507
شبيه سازي و ساخت مدل آزمايشگاهي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از شبكه هاي عصبي و كنترل فازي جهت خودروهاي هيبريد
508
شبيه سازي و ساخت مقاومت هاي دقيق لايه اي با استفاده از روش اصلاح ليزري
509
شبيه سازي و ساخت نانو سيم هاي فلزي مبدل ايكس به الكترون، براي كاربردهاي تصوير برداري پرتو X
510
شبيه سازي و ساخت نمونه ربات مار شكل زير آبي
511
شبيه سازي و ساخت يك فوتوكاتد نانو UV و ايكس براي كاربردهاي تصويربرداري
512
شبيه سازي و شمايل نگاري از نظر اسلام
513
شبيه سازي و شناسايي مسير حركت ربات دستيار جراح
514
شبيه سازي و صحه گذاري افشانه تزريق مستقيم سوخت موتور ديزل با استفاده از آزمون قطعه اي افشانه
515
شبيه سازي و طراحي اقتصادي فرآيند توليد بايو ديزل
516
شبيه سازي و طراحي ترانسفورماتور پالس جهت راه اندازي مگنترون 2MW
517
شبيه سازي و طراحي خودروهيبريد سري
518
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد
519
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد برخورد با عابر پياده
520
شبيه سازي و طراحي رايانه اي خشك كنهاي پاششي
521
شبيه سازي و طراحي شبكه عصبي بر پايه ممريستور
522
شبيه سازي و طراحي كنترلر سرعت موتورهاي DC-BRUSHLESS
523
شبيه سازي و طراحي ليزر Nd:YAG براساس كاواك مشدد و شكل پرتو
524
شبيه سازي و طراحي ليزر تنظيم پذير TEA-CO2
525
شبيه سازي و طراحي منابع پالسي خازني
526
شبيه سازي و طراحي مولدهاي القابي خازن تحريكي تكفازه و سه فازه
527
شبيه سازي و طراحي و ساخت سنتز كننده فركانس به روش مستقيم ديجيتال در باند UHFبا گامهاي كوچك
528
شبيه سازي و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آب اكسيژنه
529
شبيه سازي و طراحي يك جداساز مغناطيسي سلول سرطاني از نمونه ي بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات آهن
530
شبيه سازي و طراحي يك سيستم كنترل منطبق با منطق شئي گرايي و نرم افزار مادليكا
531
شبيه سازي و طراحي يك سيستم ميكرو سيال براي انتخاب و پالايش اسپرم پويا
532
شبيه سازي و عيب يابي نيروگاه گازي با استفاده از شبكه هاي عصبي
533
شبيه سازي و كنترل اينورتر چهار ساق به منظور بهبود كيفيت توان
534
شبيه سازي و كنترل پره راهنماي ورودي در توربين گاز تك محوره
535
شبيه سازي و كنترل دور موتور آسنكرون
536
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي بروش برگشت قدرت
537
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي سه فاز
538
شبيه سازي و كنترل ديناميكي تقويت كننده نوري نيمه هادي
539
شبيه سازي و كنترل راكتورهاي ﴿كو﴾ پليمريزاسيون امولسيوني
540
شبيه سازي و كنترل ربات دو بازويي به روش كنترل گشتاور محاسباتي
541
شبيه سازي و كنترل سامانه ترمز ضد قفل ترن تندرو به وسيله روش كنترلي مدلغزشي - فازي - تطبيقي
542
شبيه سازي و كنترل سامانه ي ركاب زني FES با استفاده از آشكارسازي خستگي به كمك سيگنال الكترومايوگرام
543
شبيه سازي و كنترل سرعت ميكروتوربين گازي با استفاده از منطق فازي
544
شبيه سازي و كنترل سيستم تعليق خودرو با نرم افزار MATLAB & Simulink [مطلب اند سيمولينگ]
545
شبيه سازي و كنترل كيفي ژنراتور 191Os/191mIr و بررسي امكان پذيري نشاندارسازي 191mIr جهت تشخيص غدد سرطاني
546
شبيه سازي و كنترل مبدل ‍DC-DC سوئيچ نرم تمام پل ورودي سري خروجي موازي
547
شبيه سازي و كنترل مدل ‍DC-DCسوئيچ نرم تمام پل ورودي موازي خروجي سري
548
شبيه سازي و كنترل يك سيستم تعليق با هندسه متغير
549
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت از طريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
550
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت ازطريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
551
شبيه سازي و كنترل يك فرآيند شيميايي با استفاده از نرم افزار HYSYS
552
شبيه سازي و محاسبه ضرايب انتقال جرم و حرارت در فوم هاي كاتاليستي مونوليتيك با استفاده از CFD
553
شبيه سازي و مدل سازي پرداش هاي غشايي مغز با حجم بالا
554
شبيه سازي و مدل سازي توليد اكسيزن از هوا در فرآيند جذب با تناوب فشار بدون شير
555
شبيه سازي و مدل سازي رسوب آسفالتن در مخازن سطح الارضي يكي از ميادين نفتي ايران
556
شبيه سازي و مدل سازي سيستم معكوس‌كننده تراست موتور توربوفن
557
شبيه سازي و مدل سازي مبدل رزونانسي با كنترل كننده عصبي جهت تغذيه ترانسد يوسر التراسونيك از جنس پيزوالكتريك
558
شبيه سازي و مدل سازي واحدهاي رطوبت زدايي در مجتمع پارس جنوبي
559
شبيه سازي و مدل سازي يك واحد LNG و بهينه سازي آن
560
شبيه سازي و مدلسازي رادارهاي تجسس و رهگير
561
شبيه سازي و مدلسازي يك سيستم سوئيچينگ داخلي در مغز براي حركات ساكاديك و تعقيبي
562
شبيه سازي و مديريت آبخوان دشت خانميرزا با استفاده از مدل مادلفو
563
شبيه سازي و مشخصه يابي آنتن پلاسمايي
564
شبيه سازي و مطالعه رفتار نيرو جابجايي تيرهاي بتن آرمه تحت خوردگي
565
شبيه سازي و مطالعه رفتاري شبكه هاي HVDC به كمك نرم افزار EMTP
566
شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هاي مديريت HANDOFF SOFT براساس پارامترهاي ترافيكي شبكه در استاندارد VMTS
567
شبيه سازي و مقايسه اي انواع شكل دهي فورج ، نورد ، كشش عميق ، خم وي شكل آلياژهاي آلومينيومي 6061 و 7075 به كمك نرم افزار آباكوس
568
شبيه سازي و مقايسه چند روش بهسازي گفتار
569
شبيه سازي و مقايسه ساختارهاي مختلف موتور هيسترزيس با تابع هدف چگالي گشتاور
570
شبيه سازي و مقايسه عملكرد هيدروكراكينگ راكتورهاي دوغابي و بستر آكنده
571
شبيه سازي و مقايسه فرآيند تزريق پلاستيك چند ماده اي با فرآيند تزريق پلاستيك معمولي قطعه مسواك
572
شبيه سازي و مقايسه كارآيي الگوريتم هاي كنترل پذيرش مكالمات در شبكه CDMA
573
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي ريست محيطي
574
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي زيست محيطي
575
شبيه سازي و مقايسه مدلهاي الكتريكي برق گير اكسيد روي جهت انتخاب مدل برتر
576
شبيه سازي و مقايسه ميكروتوربين هاي با و بدون بازياب حرارتي با استفاده از نرم افزار ASPEN - HYSYS
577
شبيه سازي و مقايسه ي دو سيستم با پردازنده ي تك هسته اي و چهار هسته اي مبتني بر معماري arm بر بستر اندرويد توسط شبيه ساز gem5
578
شبيه سازي و مقايسه ي روش هاي كنترل انعطاف پذير هارمونيك و حلقه بسته ي توان در منابع توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
579
شبيه سازي و نحوه ذخيره سازي حالات كوانتمي در محيط حالت جامد
580
شبيه سازي واانگيختگي اتم هاي ميوني در مخلوط D-T به روش مونت كارلو
581
شبيه سازي واحد C9/C10 splitter section پتروشيمي بوعلي سينا با نرم افزار HYSYS
582
شبيه سازي واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام با نرم افزار Aspen plus [اسپن پلاس]
583
شبيه سازي واحد الفين پتروشيمي اراك ﴿AOPS )
584
شبيه سازي واحد انبارداري شركت پگاه تهران
585
شبيه سازي واحد بازيافت گازهاي فلر شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
586
شبيه سازي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه
587
شبيه سازي واحد تفكيك مايعات گازي مجتمع پتروشيمي بندر امام
588
شبيه سازي واحد تقطير متانول خارگ و جهت بررسي راههاي كاهش ناخالصي در محصول خروجي
589
شبيه سازي واحد توليد LPG با استفاده از نرم افزار هايسيس
590
شبيه سازي واحد توليد آمونياك قسمت دي اكسيد كربن
591
شبيه سازي واحد توليد اكريليك اسيد و ارزيابي اقتصادي يك واحد نمونه
592
شبيه سازي واحد توليد دي متيل اتر از متانول با استفاده از نرم افزار sulp nepsA
593
شبيه سازي واحد توليد گاز سنتز در نرم افزار هايسيس
594
شبيه سازي واحد جداسازي MCV از خروجي راكتور CVP توسط غشا
595
شبيه سازي واحد جداسازي آروماتيك ها و بهبود عملكرد بازيابي اورتوزايلن و پارازايلن
596
شبيه سازي واحد ريفرمينگ كاتاليستي پالايشگاه تبريز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
597
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز ترش فاز 4 و 5 عسلويه با نرم افزار HYSYS [هايسيس]
598
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي به كمك نرم افزار Aspen Hysys [اسپن هايسيس]
599
شبيه سازي واحد فرآيند شيرين سازي گاز با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys
600
شبيه سازي واحد كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه در حالت Cyclic Regeneration وبرآورد اقتصادي آن
601
شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي ﴿ چاه رگ سفيد در منطقه آغاجاري﴾
602
شبيه سازي واحد نم زدايي و شيرين سازي با استفاده از نرم افزار Aspen Plus
603
شبيه سازي واحد هيدروژن زدايي ايزو بوتان
604
شبيه سازي واحدريفرمينگ كاتاليزوري نفتا توسط نرم افزار Hysys-Refinery
605
شبيه سازي واقعيت مجازي تعامل ابزار با بافت جهت مطالعهي روند يادگيري اعمال نيروي دلخواه
606
شبيه سازي واكنش كوپليمريزاسيون امولسيوني استايرن / بوتاداي ان واحد RSDB مجتمع پتروشيمي بندر امام توسط sulP nepsA
607
شبيه سازي واكنش هاي نفوذ - كنترل آنزيم ليگاند با اتوماسيون سلولي
608
شبيه سازي وب سايت هتل
609
شبيه سازي وبرآوردپارامترهاي مدلهاي ديناميك خطي به كمك روشهاي مونت كارلوي زنجير ماركفي
610
شبيه سازي وبهينه سازي عملكرد روان كاري رينگ پيستون با سطح فرم دهي شده براي كاهش تلفات اصطكاك در موتور احتراق داخلي
611
شبيه سازي وتحليل حس گرهاي فشاري پيزومقاومتي بر مبناي ساختارهاي ميكروالكترومكانيك
612
شبيه سازي وتحليل عددي علل ترك خوردگي و تنش هاي وارد بر بدنه شير سريع بند توربين نيروگاهي
613
شبيه سازي ورق در صنايع بسته بندي شيلاني
614
شبيه سازي وي‍‍ژگي هاي نانو سيم ها به وسيله شبكه عصبي
615
شبيه سازي يخچال هاي الكترو كالريك و بررسي اثر سطح مقطع بر روي كارايي آن ها
616
شبيه‏ سازي يك آنتن پلاسماي ديپل (فركانس 400 مگاهرتز)
617
شبيه سازي يك آنتن گوشي تلفن همراه
618
شبيه سازي يك اسكنر PET حيواني كوچك با قابليت تعيين عمق برهمكنش با استفاده از كد GATE
619
شبيه سازي يك باتري با قابليت دريافت حداكثر توان از آرايه ي خورشيدي
620
شبيه سازي يك برد آموزشي بر مبناي خانواده ي ميكرو كنترولرهاي AVR
621
شبيه سازي يك بعدي بالستيك داخلي راكت موتور سوخت جامد
622
شبيه سازي يك بعدي تخليه با مانع دي الكتريك در گاز آرگون
623
شبيه سازي يك جبران كننده توان راكتيو با ساختار FC/TCR براي بهبود كيفيت توان كوره هاي قوس الكتريكي
624
شبيه سازي يك حادثه خاص در شبكه برق ايران و ارائه راهكار براي خروج از نوسان
625
شبيه سازي يك دمدولاتور تمام ديجيتالي
626
شبيه سازي يك رادار GPR داراي Waveform Diversity
627
شبيه سازي يك روبات شش پاي شبيه سوسك به همراه تحليل پارامترهاي موثر بر حركت
628
شبيه سازي يك سرد ساز ضرباني و بررسي پارامترهاي موثر برعملكرد آن
629
شبيه سازي يك سيستم تاييد امضاي برخط براي تشخيص اتوماتيك امضاي جعلي
630
شبيه سازي يك سيستم ذخيره سازي و بازيابي اتوماتيك (As/Rs)
631
شبيه سازي يك سيستم ساده ميكروكانال با استفاده از روش المان محدود
632
شبيه سازي يك سيستم مديريت حرارتي هيبريد شامل سيستم هواخنك و سيستم مبتني بر ماده تغيير فاز دهنده براي مجموعه باتري يك خودروي الكتريكي
633
شبيه سازي يك فرايند صنعتي و كنترل آن با PLC
634
شبيه سازي يك مركز تلفن با 16 مشترك و چهارخط
635
شبيه سازي يك ميكرو سيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA(Neural Stimulation Microsystem
636
شبيه سازي يك ميكروسيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA (Neural Stimulation Microsystem
637
شبيه سازي، آناليز و توليد سيگنال هاي مولدها رمونيك در شبكه قدرت
638
شبيه سازي، بهينه سازي برج تقطير متانول در واحد توليد اورانيوم اكسيد با گريد سراميكي
639
شبيه سازي، بهينه سازي و ساخت آنتن آرايه اي موجبر شكافي با ديواره هاي غير يكنواخت براي كاهش گلبرگ كناري در باند X
640
شبيه سازي، تحليل و بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع خطا و قطع بار در شبكه هاي قدرت
641
شبيه سازي، تحليل و بهينه سازي فرايند پرداخت نانو متري سطوح لنزهاي اپتيكي
642
شبيه سازي، تحليل و ساخت آنتن PATCH مستطيلي باند L با ساختار هادي توري در المان تشعشعي و صفحه زمين و زير لايه شيشه
643
شبيه سازي، تحليل و ساخت پنچه ربات كارتزين
644
شبيه سازي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش نرخ متغير
645
شبيه سازي، ساخت و بهينه سازي نانو مبدل هاي ايكس سخت به الكترون براي بهبود بازده آشكارسازهاي هسته اي
646
شبيه سازي، ساخت و تست يك نمونه دسته موتور سيالاتي
647
شبيه سازي، ساخت و كنترل سيستم خودكار Pick&Place-Painting در فرآيند پوشش دهي مبتني بر طراحي مكاترونيكي با حداقل اتلاف انرژي سيال
648
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد اكسيد پروپيلن
649
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
650
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
651
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
652
شبيه سازي، طراحي و بهبود تصميم گيري و اجراي تعويض كانال در مخابرات سيار سلولي
653
شبيه سازي، طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكتريكي خودرو برقي پيكان و بررسي عملكرد آن در شرايط مختلف حركتي
654
شبيه سازي، طراحي و ترتيب مدار دستگاه هاي فرآوري در سيستم كانه آرائي
655
شبيه سازي، طراحي و ساخت استخراج كننده هاي بهينه دستگاه هليكون اميركبير
656
شبيه سازي، طراحي و ساخت ردياب ويديوئي بي درنگ بر اساس پردازنده TMS320C30
657
شبيه سازي، طراحي و ساخت يك پردازشگر مركب نوري براي پردازش تصاوير
658
شبيه سازي، طراحي و كنترل قواي محركه خودروي هيبريد هيدروليكي
659
شبيه سازي، طراحي، آناليز فني و اقتصادي و انتگراسيون حرارتي فرآيند توليد استون، بوتانول و اتانول از سوبستراي گياه سورگوم شيرين با روش بيولوژيكي
660
شبيه سازي، محاسبات، روش هاي تجربي خشك كن و تحليل خشك كن بستر شناور
661
شبيه سازي، مطالعه نظري و امكان سنجي ساخت كليد(سوييچ) تمام نوري بر پايه نانوصفحات گرافن
662
شبيه سازي،اندازه گيري و محاسبات ناشي از برهم كنش نوترونهاي چشمه 255Cf يا 241Am-Be با آشكارساز CR-39
663
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
664
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكسيد پروپيلن
665
شبيه سازيCFD پخش مواد بوزا در شبكه توزيع گاز و راهكارهاي عملياتي جهت نگهداشت مقدار مواد در حد قابل قبول
666
شبيه سازيCFDجداكننده هاي سيكلوني كم حجم سه فازي نفت، آب، گاز
667
شبيه ساي خطاهاي ترانسفورماتور قدرت به وسيله المان محدود و تحليل آن به وسيله هوش مصنوعي
668
شبيه‌ سازي جريان سيال درون نانو كانال ها با استفاده از روش ديناميك مولكولي
669
شبيه‌ سازي دستگاه سينترينگ پلاسماي جرقه اي : تأثير كوپل پتانسيل الكتريكي، دما و تنش
670
شبيه‌ سازي ديناميك مولكولي نفوذ يون ليتيوم در نانوماده كاتدي LiCoPO4
671
شبيه‌ سازي سيستم آشكارساز بينا با استفاده از MCNP
672
شبيه‌ سازي عددي حوضچه هاي رسوب‌ گذاز در حضور بافل به روش گردابه هاي بزرگ و VOF
673
شبيه‌ سازي عملكرد جدا كننده سه محصولي واسطه سنگين به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
674
شبيه‌ سازي عملكرد موتور وانكل
675
شبيه‌ سازي لوله گردابه‌اي رانك-هيلش به كمك نرم ‌افزار اُپن‌ فوم
676
شبيه‌ سازي مولكولي پديده تشكيل و تجزيه هيدرات ‌هاي گازي
677
شبيه‌ سازي مونت‌ كارلو براى بررسى اثرات غيرخطى در پاسخ آشكارساز سوسوزن معدنى يدورسديم
678
ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ اث‍ر ان‍دازه‌ ب‍ر روي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍داي‍ت‌ ح‍رارت‍ي‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ زي‍گ‍زاگ‍ي‌ ن‍ان‍و روب‍ان‌ گ‍راف‍ن‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍اي‌ ل‍م‍پ‍س‌ و گ‍وس‌ وي‍و
679
شبيه‌‌سازي اثر ليزر كردن رگ‌هاي نامطلوب ايجادشده در شبكيه
680
شبيه‌‌سازي سخت‌افزار و طراحي مدار واسط در حلقه سيستم‌ قدرت
681
شبيه‌سازي ،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
682
شبيه‌سازي CFD انتقال حرارت جريان دوفازي واكنش دار راكتور بستر قطره اي (TBR) سولفورزدايي
683
شبيه‌سازي CFD جريان آب-نفت-گاز در ونتوري‌متر
684
شبيه‌سازي CFD جريان چندفازي در دبي‌سنج توربيني
685
شبيه‌سازي CFD حمل‌كنده‌هاي حفاري در چاه‌هاي شيبدار و افقي
686
شبيه‌سازي CFD راكتور بوزدايي تركيبات مركاپتاني به روش اكسيداسيون با ازن
687
شبيه‌سازي CFD راكتور حبابي دوغابي همزن دار اكسيداسيون توليد ترفتاليك اسيد
688
شبيه‌سازي CFD راكتور دوّار پيروليز تاير فرسوده
689
شبيه‌سازي CFD سيني‌هاي كلاهكي
690
شبيه‌سازي CFD فرآيند الكتروريسي نانوالياف
691
شبيه‌سازي CFD فرايند استخراج مايع - مايع در تماس‌دهنده غشايي
692
شبيه‌سازي CFD ماژول غشايي اسمز مستقيم
693
شبيه‌سازي CFD و مطالعه آزمايشگاهي الگويجريان در يك ستون حبابيبا استفاده از توموگرافي فراصوت
694
شبيه‌سازي CFD-DEM سيال مگنتورئولوژيكال به منظور پيش‌بيني خواص رئولوژيكي آن
695
شبيه‌سازي آزمايشگاهي پراكندگي قائم نفت تحت اثر موج
696
شبيه‌سازي آزمايشگاهي و نرم‌افزاري حمل خرده‌هاي حفاري براي جريان‌هاي سه‌فازي در حفاري جهت‌دار
697
شبيه‌سازي اثر پرتوهاي الكترون و پروتون و بررسي شكست‌هاي كروموزومي
698
شبيه‌سازي اثر متقابل سيال و جامد بر روي تيغه پروانه ترك‌دار
699
شبيه‌سازي اثرات الگو سازي، مونتاژ و دوخت عايق‌هاي حرارتي چند لايه فضايي
700
شبيه‌سازي اثرات گرمايي نوترون‌هاي تابشي بر روي سيم‌پيچ‌هاي ابر‌رساناي جريان در توكامك ايتر با استفاده از كد GEANT4
701
شبيه‌سازي اجزاء محدود اندركنش دندان و همترازساز شفاف به‌منظور به دست آوردن محدوديت‌هاي نيرو و تنش در ساخت همترازساز
702
شبيه‌سازي احتراق در محفظه‌ي احتراق ميكرو با تيغه و مانع
703
شبيه‌سازي المان محدود برخورد آب به سازه‌هاي كامپوزيتي با در نظر گرفتن برهم‌كنش سازه و سيال
704
شبيه‌سازي المان محدودي فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي با استفاده از نرم‌افزار آباكوس
705
شبيه‌سازي امواج فراصوت توليد شده توسط ليزر براي تعيين مشخصات ساختارهاي پليمري
706
شبيه‌سازي انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال داخل كانال قائم مستطيلي تحت شرايط مرزي گرمايي نامتقارن
707
شبيه‌سازي انتقال حرارت و سيلان ماده در اتصال غيرمشابه كامپوزيت Al-Mg2Si و آلياژ آلومينيم 6061AA به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
708
شبيه‌سازي انتقال حرارت، ذوب و انجماد در جوشكاري ليزري
709
شبيه‌سازي ايجاد يك بينائي مصنوعي با استفاده از تحريك قشر بينائي مغز توسط ايمپلنت‌هاي درون قشري
710
شبيه‌سازي برج تقطير پالايشگاه شازند با استفاده از نرم‌افزار Hysys
711
شبيه‌سازي برخورد دو قطره امتزاج‌ناپذير به كمك روش شبكه بولتزمن سه‌مولفه‌اي
712
شبيه‌سازي به روش ديناميك مولكولي پديده‌‌ي رسوب سختي در آلياژ Ag-Cu
713
شبيه‌سازي پاسخ آشكارساز سوسوزن آلي در ميدان آميخته نوترون-گاما
714
شبيه‌سازي پاسخ فركانسي و ارتعاشي سلول كندروسايت با روش المان محدود
715
شبيه‌سازي پخش آلودگي در اطراف ساختمان‌ها با استفاده از نرم افزار فلوئنت
716
شبيه‌سازي پخش آلودگي هوا در تهران با توجه به كوهساري منطقه
717
شبيه‌سازي پخش جوي آلاينده‌هاي هسته‌اي نيروگاه بوشهر در يك حادثۀ فرضي
718
شبيه‌سازي پراكندگي تامسون براي اندازه‌گيري دما و چگالي پلاسما در توكامك‌ها
719
شبيه‌سازي تأثير بيوچار بر پياز رطوبتي تحت آبياري قطره‌اي سطحي با استفاده از مدل HYDRUS-3D
720
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
721
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
722
شبيه‌سازي تاثير موجي‌موجي شدن ريل‌ها برروي صداي غلتشي چرخ‌هاي قطار مترو با استفاده از تئوري رمينگتون
723
شبيه‌سازي تبادل گاز در موتور تزريق مستقيم پرخوران سه استوانه با تغيير شرايط مرزي و استفاده از سوخت با عدد اكتان ضعيف
724
شبيه‌سازي تجميع الكتريكي قطرات آب در نفت
725
شبيه‌سازي ترمز جريان‌گردابي (فوكو) به روش اجزاء محدود در نرم‌افزار Ansys Maxwell
726
شبيه‌سازي تغيير مسير رشد تورق در تير يك سر گيردار دولبه كامپوزيتي
727
شبيه‌سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در بخشي از خط انتقال آب اصفهان
728
شبيه‌سازي توليد و برخورد قطره تو خالي به سطح در فرايند اسپري حرارتي با روش كسرحجمي سيال تراكم‌پذير
729
شبيه‌سازي جابجايي سيالات غير نيوتني به‌وسيله ي سيالات نيوتني با استفاده از مدل چند جزئي شبكه ي بولتزمن (هي - چن)
730
شبيه‌سازي جبران‌ساز كيفيت توان تركيبي بهبود‌يافته در سيستم تغذيه كششي هم‌فاز
731
شبيه‌سازي جريان ‌ در محيط متخلخل درشت‌دانه با استفاده از مدل لوله‌ي معادل
732
شبيه‌سازي جريان آب زيرزميني با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
733
شبيه‌سازي جريان در داخل تانديش ريخته‌گري پيوسته به منظور تحليل اثر موانع داخل بر الگوي جريان
734
شبيه‌سازي جريان سيال غير‌ نيوتني‌‌ با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بولتزمن
735
شبيه‌سازي جريان سيال و انجماد و پيش‌بيني حفره انقباضي در ريخته‌گري تكبار شمش‌هاي توپر و توخالي فولاد كم آلياژ
736
شبيه‌سازي جريان گاز در اتمايزر نازل محصور
737
شبيه‌سازي جريان هوا در شكاف هوايي ميان روتور و استاتور موتورهاي القايي TEFC و بررسي تاثيرات آن بر خنك كاري اين موتورها
738
شبيه‌سازي جريان واكنشي در يك محفظه احتراق الگو در توربين گاز هوايي
739
شبيه‌سازي جريان‌هاي روبروي هم نوساني به روش LES و استخراج ساختارهاي منسجم آن به كمك تكنيك SVD
740
شبيه‌سازي جريان‌هاي ميكرو و نانو به كمك روش‌هاي تلفيقي DSMCو CFD
741
شبيه‌سازي چرخش فارادي به عنوان يك ابزار تشخيصي براي اندازه‌گيري ميدان مغناطيسي در پلاسماي توكامك‌هاي بزرگ
742
شبيه‌سازي چند مقياسي انتقال حرارت تابشي در محيط متخلخل فيبري به‌منظور استخراج ضرايب مؤثر حاكم
743
شبيه‌سازي حركات نامتوازن سرندهاي ارتعاشي مورد استفاده در صنايع فرآوري شن و ماسه
744
شبيه‌سازي حركت گذراي ذرات آخال در جريان آشفته مذاب طي فرآيند ريخته‌گري مداوم تختال فولاد
745
شبيه‌سازي خالص‌سازي هيدروژن توسط جذب سطحي با نوسان فشار براي كاربردهاي پيل سوختي با نرم‌افزار Aspen Adsim
746
شبيه‌سازي دستگاه واكافت درجا از روي نقاله براي سيمان و بهبود عملكرد دستگاه با تعويض چشمه كاليفورنيوم با امرسيوم- بريليوم
747
شبيه‌سازي دوبعدي تقطير يك حباب در يك كانال عمودي به روش رديابي جبهه
748
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي براي ذخيره‌سازي گاز H2 بر روي لايه‌هاي گرافيني (گرافترين)
749
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي بمباران كردن يوني صفحه ي فسفرين
750
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي پوشش‌دهي پليمري نانوذرات و بررسي تاثير آن بر ضريب هدايت حرارتي و پايداري نانوسيال
751
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي خواص ديناميكي، ساختاري و سطحي مايعات يوني سه‌كاتيوني خطي و مطالعه‌ي اثر افزايش طول زنجيره‌ي هيدروكربني و دما بر اين خواص
752
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي فرآيند رهايش دارو در مقياس نانو
753
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي هدايت پروتون در شبكه PCMOF2-β
754
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي، سنتز و مشخصه يابي پليمرهاي قطعه‌اي پلي‌يورتان
755
شبيه‌سازي ديناميكي دانه‌درشت (Coarse-grained) رفتار جدايي فازي آميخته PVDF و PMMA
756
شبيه‌سازي ديناميكي واگن با بوژي‌هاي مختلف در گذر از محل سوزن ريل
757
شبيه‌سازي ديناميكي يك جرثقيل متحرك حمل شناور با در نظر گرفتن تغييرشكل‌هاي سازه
758
شبيه‌سازي راكتور بستر ثابت فيشر - تروپش با كاتاليست غيريكنواخت با در نظر گرفتن غيرفعال شدن كاتاليست
759
شبيه‌سازي راكتور تبديل كاتاليستي نفتا (سي سي آر) و بهينه‌سازي عملكرد آن
760
شبيه‌سازي راكتور سنتز متانول
761
شبيه‌سازي راكتور غشايي ريفرمينگ كاتاليستي نفتا
762
شبيه‌سازي رسوب مواد زيستي در ديواره شريان تحث اثر جريان پالسي در حضور كلسترول اضافي
763
شبيه‌سازي رشد ترك خزشي به كمك المان‌هاي چسبنده و مقايسه آن با نتايج تجربي
764
شبيه‌سازي رفتار عامل‌هاي موثر بر مديريت منابع آب زيرزميني تحت اجراي سياست‌هاي طرح احيا و تعادل بخشي با استفاده از مدل‌سازي عامل بنيان، مطالعه موردي :محدوده لنجانات
765
شبيه‌سازي روش‌هاي ازدياد برداشت تزريق آب و تزريق پليمر در يك مخزن نفتي جهت افزايش راندمان جابه‌جايي
766
شبيه‌سازي ريزناپاياري مد الكترون به‌دام‌اُفتاده با استفاده از كد جنبشي-چرخشي GENE
767
شبيه‌سازي زمان‌واقعي شبكه‌هاي قدرت بزرگ‌مقياس با استفاده از قابليت آناليز جامع (GNS)
768
شبيه‌سازي سامانه تصفيه آب مبتني بر صفحات چندلايه گرافني با استفاده از روش ديناميك مولكولي
769
شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان سيال درون لوله‌هاي مشبك شده
770
شبيه‌سازي سوئيچينگ تمام نوري و امكان‌سنجي برپايي آزمايشگاهي آن
771
شبيه‌سازي سيستم تشخيص مواد منفجره به روش نوتروني توسط كد MCNP
772
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran
773
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran و ارائه‌ي سيگنالي به منظور بهبود عملكرد سيستم به لحاظ توان مصرفي
774
شبيه‌سازي شبه پايا يخچال فريزر خانگي با در نظر گرفتن تغييرات گذراي مؤثر بر عملكرد يخچال فريزر و صحت سنجي مدل با داده هاي آزمايشگاهي
775
شبيه‌سازي شكاف متغيرهاي كلان اقتصادي ايران در يك الگوي رشد درون‌زاي تصادفي – رويكرد پويايي سيستم
776
شبيه‌سازي عددي اثر افزودن هيدروژن بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل سنگين در اختراق اشتعال تراكمي و كنترل واكنش‌پذيري
777
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه اي همزن دار به كمك نرم افزار فلوئنت
778
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه‌اي‌ هم‌زن‌دار مجهز به بافل به كمك نرم‌افزار Fluent
779
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت در ساختار متخلخل شبهپَر
780
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت و تنش پسماند در جوشكاري پرتو الكتروني(EBW) اينكونل 718 به فولاد زنگ‌نزن 316
781
شبيه‌سازي عددي انتقال گرما و پيش بيني بازدهي گرمايي در فرآيند احياي اكسيد آهن در كوره تونلي
782
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش پروتئين‌ها و نانوغشاءهاي بيولوژيكي به روش ديناميك مولكولي
783
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش جامد-سيال برخورد يك وسيله نقليه هوايي به سطح آب
784
شبيه‌سازي عددي تست تصادف و بهبود تصادم پذيري خودروي C2500 ( سواري دوج نئون)
785
شبيه‌سازي عددي تلاطم سيال در مخزن مستطيلي با بهره‌گيري از معادلات فشار و استفاده از روش اجزاي محدود
786
شبيه‌سازي عددي تونل‌هاي دوگانه‌ي سر‌ريز سد رودبار لرستان تحت بارهاي ديناميكي
787
شبيه‌سازي عددي جداسازي مجموعه ذرات در ميكروكانال مركب متشكل از ناحيه مارپيچ و ناحيه صوتي
788
شبيه‌سازي عددي جريان بتن خودمتراكم به روش بدون شبكه
789
شبيه‌سازي عددي جريان جت آب برخوردي به سطح استخوان به‌منظور سوراخ كردن آن
790
شبيه‌سازي عددي جريان چسبنده در لوله‌ي مارپيچي مخروطي
791
شبيه‌سازي عددي جريان در اتصال بال و ديوار براي رژيم آرام، گذار و مغشوش
792
شبيه‌سازي عددي جريان در كمپرسور جريان محوري مادون صوت با كاربرد جداره‌هاي بهبوددهنده‌ي پره‌هاي به عقب كشيده شده
793
شبيه‌سازي عددي جريان سطح آزاد در محل اتصال كانال‌ها
794
شبيه‌سازي عددي جريان مذاب و حذف آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
795
شبيه‌سازي عددي جريان نانوسيال غيرنيوتني در يك كانال
796
شبيه‌سازي عددي جريان يك‌بعدي دوفازي درون موتورهاي سوخت جامد
797
شبيه‌سازي عددي جوشش لايه‌اي در شرايط دو بعدي به روش پيشروي جبهه
798
شبيه‌سازي عددي رفتار تك ‌حباب در يك محيط بي‌كران
799
شبيه‌سازي عددي سايش درحركت گردش تاير
800
شبيه‌سازي عددي سه‌بعدي گسترش موج سونامي در نزديكي ساحل
801
شبيه‌سازي عددي سيستم ذخير‌ه‌سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فاز دهنده در نيروگاه‌هاي خورشيدي
802
شبيه‌سازي عددي سيستم زمين‌ گرمايي سبلان با اعمال پارامترهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي
803
شبيه‌سازي عددي عمق آب‌شستگي براي لوله‌هاي دريايي با Spoiler تحت اثر توأم موج و جريان
804
شبيه‌سازي عددي فرآيند آسيب سازند ناشي از نفوذ ذرات جامد گل حفاري
805
شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي وابسته ترموهيدرومكانيكي با تكيه بر نتايج آزمايش‌هاي برجا
806
شبيه‌سازي عددي ميدان جريان اطراف و داخل موتور رم‌جت
807
شبيه‌سازي عددي و بررسي پارامتري سرمازدگي انگشتان دست با استفاده از مدل‌سازي آناتومي
808
شبيه‌سازي عددي ياتاقان‌هاي ژورنال غير دايروي و بررسي اثر پارامترهاي مختلف كاري بر عملكرد ترموهيدروديناميكي آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
809
شبيه‌سازي عمر و موقعيت جوانه‌زني ترك تحت بارگذاري خستگي سايشي در يك آلياژ تيتانيوم
810
شبيه‌سازي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري توسط يك مدل سه‌بعدي دوفازي غير هم‌دما
811
شبيه‌سازي عملكرد موتورهاي القايي سه‌فاز تحت شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ
812
شبيه‌سازي عملكرد ياتاقان‌هاي ساچمه‌اي به روش المان گسسته
813
شبيه‌سازي فرآيند آزمون نانو ايندنتيشن بر روي مواد نرم الاستيك
814
شبيه‌سازي فرآيند جذب بستر متخلخل SiO2 آرايش شده با نانوذرات فتوكاتاليستي TiO2
815
شبيه‌سازي فرآيند ساخت لوله‌هاي بدون‌ درز به‌ روش مانسمان با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
816
شبيه‌سازي فرآيند شكست سنگ‌ها با در نظر گرفتن ناهمگني ذاتي آن
817
شبيه‌سازي فرآيند همينگ و بهبود آن از ديدگاه مكانيك آسيب
818
شبيه‌سازي فرايند اكستروژن لوله در كانال زاويه‌دار موازي
819
شبيه‌سازي فرايند مذاب‌ريسي (meltspinning) و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
820
شبيه‌سازي فضاي زيرزميني براساس مدل رفتاري CWFS با لحاظ اتساع متغير
821
شبيه‌سازي فيزيكي و عددي سنتز احتراقي سرمت‌هاي Cu-TiB2
822
شبيه‌سازي كامپيوتري آسياهاي نيمه ‌خودشكن
823
شبيه‌سازي كاهش درگ در خطوط لوله نفت خام با استفاده از تزريق پليمر
824
شبيه‌سازي كپسول‌هاي حامل داروي سرطاني با بهره‌گيري از فناوري نانوسيالات قطره‌اي
825
شبيه‌سازي كلاسيكي برخوردهاي چند جسمي يون-اتم
826
شبيه‌سازي كنترل ماشين القايي به روش پيش‌بينِ گشتاوربا استفاده از مبدل ماتريسي با كنترل توان راكتيو در ورودي
827
شبيه‌سازي گردش طبيعي سيال در يك راكتور تحقيقاتي توان پايين
828
شبيه‌سازي گيت منطقي o‎r در سلول مثلثي بلور فوتوني دوبعدي
829
شبيه‌سازي لايه كاتاليست پيل سوختي غشاء الكتروليت پليمري به روش توده‌اي
830
شبيه‌سازي مبدل حرارتي بستر سيال پالسي
831
شبيه‌سازي محفظه احتراق كوره 151 واحد تقطير پالايشگاه اصفهان با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
832
شبيه‌سازي مستقيم عددي دوبعدي جوشش هسته اي به روش رديابي جبهه
833
شبيه‌سازي معادله پخش يك گروهي نوترون با استفاده از كامپيوتر آنالوگ
834
شبيه‌سازي معماري حافظه‌‌ نهان غيريكنواخت چندپردازنده‌اي سنتزپذير با VHDL
835
شبيه‌سازي مكانيزم حركت صفحه‌اي و محاسبه ي ضرايب هيدروديناميكي يك مدل زيرسطحي استاندارد
836
شبيه‌سازي مكانيزم‌هاي اتلاف انرژي در استخراج نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني بين‌لايه‌اي در فصل مشترك متعامد چندلايه‌هاي كامپوزيتي
837
شبيه‌سازي ميدان جريان و آب‌شستگي در اطراف گروه‌شمع با استفاده از مدل عددي SSIIM
838
شبيه‌سازي نانو مواد كاتدي، بررسي مكانيزم عملكرد آن‌ها و بهبود خواص باتري‌هاي ليتيوم-يون
839
شبيه‌سازي نانولوله‌هاي كربني به عنوان نانوحامل براي كاربرد در سيستم‌هاي دارورساني
840
شبيه‌سازي نرم‌افزاري ميكروكانتيلورهاي پيزوالكتريك در مد دامنه در محيط هاي كاري مختلف
841
شبيه‌سازي نفوذپذيري هوا در منسوجات حلقوي تاري
842
شبيه‌سازي هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت‌ها بر پايه بلوك كوپليمرها و نانوذرات كربني
843
شبيه‌سازي هيدروديناميكي حركت سيال بر اساس مكانيزم اينرسي در پلتفرم‌هاي ميكرو سيالات دوراني
844
شبيه‌سازي و اجراي كاليبراسيون دستگاه تداخل‌سنج به روش رندوم بال
845
شبيه‌سازي و ارزيابي اضافه ولتاژ صاعقه در مزارع بادي با در نظر گرفتن اثر سيستم زمين با استفاده از نرم‌افزارEMTP
846
شبيه‌سازي و ارزيابي تجربي فوتونوترون در درمان هاي راديوتراپي توسط شتاب‌دهنده خطي
847
شبيه‌سازي و بررسي طرح جداسازي سلول‌هاي سرطاني به كمك امواج آكوستيك در سامانه ميكرو فلويديك و بهينه‌سازي آن
848
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتم‌هاي مكان يابي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
849
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتمهاي زمان‌بندي و مديريت صف در لينكهاي ماهواره
850
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي جريان انرژي در خودروي دورگه
851
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي فرآيند ضرب‌داغ برايشكل‌دهي اجزاي خودرو
852
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي يك آب‌شيرين‌كن خورشيدي
853
شبيه‌سازي و پيش بيني پاسخ مغز انسان به مصرف مواد محرك و ارتباط آن با شخصيت فرد
854
شبيه‌سازي و تحليل پارامترهاي سيستم تعليق خودروي تندر-90
855
شبيه‌سازي و تحليل تنش ديسك ترمز خودروهاي سواري
856
شبيه‌سازي و تحليل ديناميكي خودروي شني‌دار هنگام عبور از يك مانع
857
شبيه‌سازي و تحليل عملكرد سامانه توليد و ذخيره‌سازي هيدروژن در يك ايستگاه سوخت‌رساني خورشيدي
858
شبيه‌سازي و حل معادلات ماده‌ي مذاب در اثر حادثه ذوب قلب
859
شبيه‌سازي و ساخت درايو كنترل پيش بين شار و گشتاورماشين‌هاي مغناطيس دائم
860
شبيه‌سازي و ساخت مبدل حرارتي نيروگاهي به همراه سامانه توپك‌راني و بررسي عملكرد حرارتي و اثرات زيست محيطي بكارگيري توپك¬ها
861
شبيه‌سازي و شناسايي ميرايي در اتصالات انطباق تداخلي روتورها
862
شبيه‌سازي و طراحي دستگاه عيارسنجي طلا به روش XRF
863
شبيه‌سازي و مدل‌سازي CFD فرآيند الكتروفيلتراسيون امولسيون نفت در آب به‌صورت ماكروسكوپيك
864
شبيه‌سازي وساخت تشديدگرهاي‌كايرال صفحه‌اي براي كوچك‌سازي ادوات مايكروويو
865
شبيه‌سازي يك بعدي سامانۀ خنك كاري هوشمند با تلمبۀ برقي آب در موتورEF7
866
شبيه‌سازي يك محيط سه‌بعدي براي پلتفورم موبايل با استفاده از موتورهاي بازي‌سازي
867
شبيه‌سازي‌ زمين‌آماري چندنقطه‌اي بر پايه همبستگي متقابل
868
شبيه‌سازي، تحليل عملكرد و بهينه‌سازي يك موتور احتراق داخلي تبديل شده از چهار استوانه به سه‌استوانه‌اي
869
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي آنتن پاپيوني سيمي براي كاربرد در رادارهاي نفوذ‌كننده در زمين
870
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي بهينه محدودساز جريان خطا تزويج شار در شبكه قدرت HVDC مبتني بر فيزيك چندگانه
871
شبيه‌سازي، طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سنسور توري فيبر با دامنه بلند (LPFG) براي اندازه گيري دما
872
شبيه‌سازيCFD راكتور پيروليز ضايعات پليمري
873
شبيه¬سازي آسيب در نمونه¬هاي چندلايه فلز-كامپوزيت (آلومينيوم-الياف شيشه/اپوكسي(
874
شبيه¬سازي استحكام اتصال چسبي پليمر به فلز بكاررفته در خودرو بر پايه مكانيك آسيب
875
شبيه¬سازي انتشار آلاينده¬هاي صنعتي در هواي شهر اراك(مطالعه¬ي موردي:كارخانه آلومينيوم ايران)
876
شبيه¬سازي جريان گذراي يك پمپ گريز از مركز در بازه زماني راه-اندازي و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد پمپ
877
شبيه¬سازي جريان نشت آب زيرزميني به پيت معدن مس ميدوك و ارائه راهكارهاي عملي به منظور زهكشي آن
878
شبيه¬سازي ديناميك¬ مولكولي جداسازي آب و نمك به كمك فيلترهاي كربني
879
شبيه¬سازي روش كنترل تكرارشونده در بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) براي بهبود مشكلات كيفيت توان
880
شبيه¬سازي سيستم الكترووينينگ پيوسته روي با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
881
شبيه¬سازي عددي دو حباب متوالي تيلور در بستر يك سيال غيرنيوتني در يك لوله عمودي
882
شبيه¬سازي عوامل تاخير در پروژه¬هاي فاضلاب با رويكرد پويايي سيستم
883
شبيه¬سازي فرآيند احتراق محفظه احتراق توربين گازي در رژيم نيمه پيش-آميخته
884
شبيه¬سازي كرنش در توليد ساختار نانو از طريق فرآيند تغيير¬شكل در كانال¬هاي مشابه زاويه¬دار(ECAP)
885
شبيه¬سازي مولكولي غشاهاي الكتروليت پليمري داراي كاربرد در پيل سوختي متانولي مستقيم
886
شبيه¬سازي و بررسي تأثير تغييرات گاف انرژي لايه جاذب بر بازده سلول خورشيدي فيلم نازك كادميم تلورايد
887
شبيه¬سازي و بهبود عملكرد ديناميكي بوژي جديد ZK1 چيني
888
شبيه¬سازي و بهينه¬سازي فرآيند پالايش و تبديل ميعانات گازي به هيدروكربن¬هاي با ارزش افزوده بالا
889
شبيه¬سازي و بهينه¬يابي الگوريتم كنترلي سوخت موتور توربوفن با درنظرگرفتن Bleed
890
شبيه¬سازي يك جداساز سلولي بر اساس پديده¬ي داي¬الكتروفورسيز
891
شبيه¬سازي، بهينه ¬سازي و ساخت يك آنتن با پلاريزاسيون دايروي و قابليت كاشت در بدن
892
شبيه¬سازي، تحليل و بهبود مشخصات يك ترانزيستور اثرميداني سيليكان-ژرمانيم
893
شبيهسازي برهمكنش باريكهاي از نانوخوشههاي سيليسيم با سطح ژرمانيم
894
شبيه‎سازي ترومبوس بطني براساس پارامترهاي هموديناميكي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
895
شبيهسازي تصادفات به كمك مدل‌هاي مختلط گوسي پيش‌بيني تصادفات توسط فيلترهاي تطبيقي
896
شبيهسازي توليد ساليتونهاي يون-صوت از يك اختلال جايگزيده
897
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺟﺒﺮﺍﻧﺴﺎﺯ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ (UPQC)ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﮐﺎﺭادوات اندازه گيري و كنترل پيشرفته
898
شبيهسازي جداسازي منابع مجازي
899
شبيه‏سازي رشد نانولوله‏هاي كربني در پلاسما روي نانو ساختار آهني با روش ديناميك مولكولي (بررسي پارامترهاي دما، انرژي يون‏ها و نسبت غلظت راديكال‏ها به يون‏ها)
900
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺑﺮﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺗﺰﺭﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪه هاي جريان خطا
901
شبيهسازي سلول فتوولتايي پليمري آليفلزي
902
شبيهسازي صفربعدي جت پلاسماي آرگون در فشار اتمسفري
903
شبيه‏سازي عددي پخش امواج صوتي در خاك‏هاي خشك و اشباع و بررسي تاثير ساختار سازه‏هاي زيرزميني بر بازتاب امواج صوتي
904
شبيه‎سازي عددي ترك هيدروژني در جوش فولاد X70
905
شبيهسازي عددي فرآيند فرمدهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك
906
شبيهسازي عملكرد آسياب غلطكيدر صنايع سيمان به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
907
شبيه‏سازي فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا در رآكتورهاي لوله‏اي پرشده‏ي غشايي با استفاده از ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
908
شبيهسازي فيلترهاي فعال موازي براي جبرانسازي هارمونيك جريان ايجاد شده در شبكه قدرت
909
شبيهسازي كوانتومي آلياژهاي تمام هاسلر Ag2MnZ (Z=Al,Ga,In,Si,Ge,Sn) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
910
شبيهسازي و بهينه سازي كنترل برداري موتورهاي سنكرون آهنرباي دائم دروني به منظور افزايش بازده
911
شبيهسازي و بهينه سازي كنترل برداري موتورهاي سنكرون آهنرباي دائم دروني به منظور افزايش بازدهژ
912
شبيه‏سازي و بهينه‏سازي چند‏هدفي فرايند فرم‏دهي سوپر‏پلاستيك پنل‏هاي بدنه خودرو
913
شبيه‏سازي و ساخت آشكارساز هيبريدي نانوسوسوزن – گازي براي تصويربرداري
914
شبيهسازي يك ميز امتحان MDF
915
شتاب دادن پروتون ها در فلز مس به وسيله ليزر پرتوان و بررسي ناپايداري رشته اي در پلاسما
916
شتاب دهي ذرات باردار توسط برهم كنش ليزر پرتوان فمتو ثانيه با هدف جامد داراي ضخامت نانومتر
917
شتاب دهي ذرات در برهمكنش ليزرهاي پرشدت فوق كوتاه با خوشه هاي اتمي گاز هاي نادر
918
شتابان، در گذر از، فانوس دريايي
919
شتابدهي الكترون توسط پالس ليزري
920
شتابدهي پروتون در برهمكنش ليزرهاي پرشدت و فوق كوتاه با پلاسما
921
شتابدهي مستقيم الكترون ها با پرتوهاي ليزري هرميت گاوسي
922
شخصي سازي بازيابي اطلاعات با توجه به پروفايل كاربران و شباهت منابع
923
شخصي سازي تطبيقي روش ترغيب مشتريان در فروشگاه هاي آنلاين بر اساس ويژگي هاي شخصيتي آن ها
924
شخصي سازي جستجو در وب بوسيله بازنمايي پروفايل كاربر و استفاده از آن در رده بندي مجدد نتايج رسيده از موتور جستجو
925
شخصي سازي فرآيند آموزشي به كمك سامانه اي توصيه گر مبتني بر مدل احساسي كاربر
926
شخصي سازي كالاي خواب كودك
927
شخصي سازي مدل هاي رياضي رشد تومور مغزي گليوبلاستوما به وسيله ي عكس هاي ام آرآي و سي تي اسكن
928
شخصي سازي موتورهاي جستجو: راهي براي بهبود كارايي آنها
929
شخصي شدن سياست و تاثير آن بر كاركرد احزاب سياسي طي سالهاي 1376-1384
930
شخصي‌سازي تسهيلات بانكي مشتريان در ايران با روش داده‌كاوي
931
شخصيت امام زين العابدين (ع) و شرح چند دعاء از آنحضرت
932
شخصيت امام سجاد (ع) و منشور سجادي (رساله الحقوق سجادي)
933
شخصيت پردازي با اجراء چهره (تقابل اجراء چهره )
934
شخصيت پردازي با استفاده از پرتره هاي خانوادگي
935
شخصيت پردازي در آثار داستاني مصطفي مستور
936
شخصيت پردازي در داستان كودك رده سني " ج "
937
شخصيت پردازي در رمان "سال هاي ابري" اثر علي درويشيان
938
شخصيت پردازي در رمان هاي فهيمه رحيمي ﴿با تكيه بر چهار رمان پنجره، ماندانا،زخم خوردگان، تقدير و هنگامه﴾
939
شخصيت پردازي در سينماي برادران كوئن
940
شخصيت پردازي در مثنوي هاي جامي با تكيه بر دو مثنوي يوسف و زليخا و سلسله الذهب
941
شخصيت پردازي در مثنوي هاي جامي با تكيه بر دو مثنوي يوسف و زليخا و سلسله الذهب
942
شخصيت پردازي در نمايش‌ نامه‌هاي غلامحسين ساعدي
943
شخصيت پردازي در يك رمان و دو مجموعه كوتاه منيرو رواني پور
944
شخصيت پردازي رمان نوجوان (انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال 1392)
945
شخصيت پردازي رمان نوجوان (انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال 1392)
946
شخصيت پردازي زن در آثار زنان داستان نويس معاصر
947
شخصيت پردازي زن در حديقه الحقيقه ، منطق الطير و مثنوي معنوي
948
شخصيت پردازي زن در رمان «اصل و فصل» سحر خليفه
949
شخصيت پردازي كودكان كار در آثار مرادي كرماني
950
شخصيت پردازي و داستان در آثار ديسني
951
شخصيت پردازي وداستان در والت ديسني به نام آغاز تا پايان من
952
شخصيت پيامبراكرم (ص ) برپايه روايات همسران وي همراه با نقدو بررسي , holy prophet's personality based on his wies view,with a cirtical review
953
شخصيت تفسيري عبداللّه بن عبّاس؛ مؤلّفه‌ها، پنداره‌ها
954
شخصيت تنها در فيلم هاي امير نادري
955
شخصيت جنسيت در مثنوي
956
شخصيت در نمايشنامه راديويي .
957
شخصيت در نمايشنامه راديويي .
958
شخصيت سازي در آثار استريندبرگ (پدر- طلبكارها- توده هيزم - به سوي دمشق )
959
شخصيت سياسي و حكومتي اميرالمومنين ﴿ع﴾ در نهج البلاغه
960
شخصيت شناسي خيابان هاي شهري در راستاي ايجاد حس هويت به كمك فرآيند ارزيابي شخصيت (نمونه مطالعاتي: خيابان احمدآباد مشهد)
961
شخصيت شناسي در ادبيات داستاني گروه نوجوان دهه ي (80-90)
962
شخصيت شناسي در ادبيات داستاني گروه نوجوان دهه ي (90-80)
963
شخصيت علمي حضرت علي ابن ابيطالب عليه السلام
964
شخصيت معنوي حافظ
965
شخصيت هاي ماندگار
966
شخصيت هاي ماندگار
967
شخصيت هاي مخلوق چخوف
968
شخصيت هاي منفي در انيميشن
969
شخصيت هاي منفي در انيميشن
970
شخصيت و اختلال آن
971
شخصيت و تعارض زناشويي
972
شخصيت و شخصيت پردازي در آثار جمال ميرصادقي با تاكيد بر رمان هاي (بادها خبر از تغيير فصل مي دهند، شب چراغ، دندان گرگ)
973
شخصيت و شخصيت پردازي در آثار زويا پيرزاد،سپيده شاملو، فريبا وفي
974
شخصيت و شخصيت پردازي در رمان "راه" (الظريق) نجيب محفوظ
975
شخصيت و شخصيت پردازي در رمان هاي "اللص و الكلاب" (دزد و سگ ها) و الشحاذ(گدا) نجيب محفوظ
976
شخصيت و شخصيت پردازيدر آثار سيمين دانشور ( سووشون ، آتش خاموش ) و احمد محمود ( درخت انجير معابد ، داستان يك شهر)
977
شخصيت و شخصيت‌پردازي در رمان‌هاي "تالار پذيرايي پايتخت" و "آتش سرد"محمد علي گوديني
978
شخصيت و موقعيت نمايش در آثار خانوادگي با نگاه به آثار ازو -سيرك - ميز و كوچي
979
شخصيت و موقعيت نمايش در آثار خانوادگي با نگاه به آثار ازو -سيرك - ميز و كوچي
980
شخصيت وتشخص
981
شخصيت وشخصيت پردازي در داستان ورقه و گلشاه عيوقي
982
ﺷﺨﺼﻲﺳﺎزي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ با استفاده از داده كاوي
983
شخصيّت امام موسي كاظم (ع )در شعر معاصر عربي و فارسي (زيبايي شناسي محتوايي و ساختاري)
984
شخصيّت و شخصيّت¬پردازي در رمان¬ «القاهره الجديده» نجيب محفوظ
985
شدت اندركنش دو ناخالصي مغناطيسي جايگزيده در شبكه نانو نوار برن نيتريد در حضور نظم معناطيسي بلند برد
986
شر در افلاطون
987
شرايط استعلايي براي داشتن زبان علم
988
شرايط انگل روي گروهها
989
شرايط بهينگي براي برنامه ريزي گوياي جند هدفه با توابع﴿p,a,F) -V﴾- محدب تعميم يافته و توابع غير محدب وابسته
990
شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- متناهي
991
شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل شمولي
992
شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه - مقدار
993
شرايط بهينگي بهبود يافته براي مسائل بهينه‌سازي چندهدفه
994
شرايط بهينگي در مسائل بهينه‌سازي غيرمحدب توسط مجموعه‌هاي زيرسطحي
995
شرايط بهينگي در مسائل نيمه نامتناهي غير هموار
996
شرايط بهينگي سرتاسري براي مسائل برنامه ريزي درجه دوم عدد صحيح
997
شرايط بهينگي سرتاسري در بهينه سازي غيرمحدب
998
شرايط بهينگي مرتبه دوم در مسائل بهينه‌سازي غيرخطي
999
شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غير خطي
1000
شرايط بهينه توليد بيوامولسيفاير توسط باكتري اسينتو باكتر كلكواستيكوس رگ -1
بازگشت