<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شبيه سازي فرآيند بارش - رواناب در حوضه آبريز قره سو بااستفاده از مدل WMS
2
شبيه سازي فرآيند بارش - رواناب در حوضه آبريز هلشي با استفاده از مدل HEC-GeoHMS
3
شبيه سازي فرآيند پرداخت بكمك ذرات ساينده مغناطيسي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
4
شبيه سازي فرآيند ترموهيدروليك در لوله ي جاذب يك نيروگاه خورشيدي متمركز براي توليد همزمان آب‏شيرين و برق
5
شبيه سازي فرآيند تزريق پلاستيك توري هواكش خودرو
6
شبيه سازي فرآيند تزريق رزين و طراحي بهينه قالب VARTM ، براي ساخت پوشش كامپوزيتي محافظ سونار شناور دريايي
7
شبيه سازي فرآيند تزريق سلول زنده
8
شبيه سازي فرآيند تقطير غشايي با استفاده از روش ديناميك محاسباتي سيالات
9
شبيه سازي فرآيند توليد استون با نرم افزار Aspen HYSYS
10
شبيه سازي فرآيند توليد پروپيلن از متانول
11
شبيه سازي فرآيند توليد پلي اتيلن ترفتالات ( از روش استريفيكاسيون مستقيم اسيد ترفتاليك،اتيلن گليكول)با استفاده از نرم افزار Aspen Polymer Plus
12
شبيه سازي فرآيند توليد گوگرد با نرم افزار Aspen plus [اسپن پلاس]
13
شبيه سازي فرآيند توليد هيدروژن از زيست توده به كمك نرم افزار Aspen Pius
14
شبيه سازي فرآيند جداسازي گاز در غشا پليمري
15
شبيه سازي فرآيند جذب سطحي با تناوب فشار ﴿PSA﴾ جهت خالص سازي هيدررو‍‍ژن
16
شبيه سازي فرآيند جذب نيكل با استفاده از كربن فعال توسط شبكه عصبي مصنوعي
17
شبيه سازي فرآيند جوشش فيلمي روي هندسه هاي پيچيده به روش پيشروي جبهه
18
شبيه سازي فرآيند جوشكاري آلومينيومي با كمك روش اجزاي محدود
19
شبيه سازي فرآيند جوشكاري اصطحكاكي به روش اجزاء محدود
20
شبيه سازي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير هم‌جنس سوپر آلياژ اينكولوي 825 و فولاد زنگ نزن 321
21
شبيه سازي فرآيند چرخه شيميايي ريفرمينگ جهت توليد گاز سنتز
22
شبيه سازي فرآيند حلقه شيميايي احتراقي در ميكروراكتور
23
شبيه سازي فرآيند خشك شدن شلتوك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
24
شبيه سازي فرآيند خم لوله با استفاده از نرم افزار ABAQUS و تحليل و طراحي دستگاه CNC Tube Bending
25
شبيه سازي فرآيند خودشكلدهي استخوان به كمك روش اجزاء محدود
26
شبيه سازي فرآيند دوبل بلانك تيوب هيدروفرمينگ
27
شبيه سازي فرآيند رفرمينگ حلقه شيميايي براي توليد گاز سنتز
28
شبيه سازي فرآيند ريخته گري مداوم افقي بيلت برنجي
29
شبيه سازي فرآيند شكل دهي الكترومغناطيسي و مقايسه آن با نتايج تجربي
30
شبيه سازي فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقطع كانالي
31
شبيه سازي فرآيند شكل دهي ورق
32
شبيه سازي فرآيند عمليات حرارتي ريلهاي فولادي پرليتي در فضاي دوبعدي به روش اجزاء محدود
33
شبيه سازي فرآيند غربال مواد دانه اي با استفاده از روش المان گسسته مطالعه موردي سرند كارخانه گند له سازي گل گهر سيرجان
34
شبيه سازي فرآيند فرازآوري پيوسته با گاز در چاههاي ميادين نفتي جنوب غرب ايران با استفاده از داده هاي تجربي با ديدگاه ازدياد برداشت از مخازن
35
شبيه سازي فرآيند فرسايش در زانويي و سه راهي پلي اتيلن ناشي از ذرات جامد معلق در خطوط انتقال گاز طبيعي شهري به كمك CFD
36
شبيه سازي فرآيند فورجينگ دو بعدي به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار SPH
37
شبيه سازي فرآيند قالب گيري انتقالي زرين فشاري (CRTMS)
38
شبيه سازي فرآيند قالبگيري بادي بطري پلي اتيلن ترفتالات ﴿PET﴾
39
شبيه سازي فرآيند كشش عميق به كمك نرم افزار Ansys و بررسي عيوب چروك و پارگي
40
شبيه سازي فرآيند ميكروفيلتراسيون
41
شبيه سازي فرآيند نورد سه غلتكي اصلاحي در توليد لوله بدون درز با رهيافت مكانيك آسيب
42
شبيه سازي فرآيند نورد لوله بدون درز و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
43
شبيه سازي فرآيند نورد نا متقارن جهت تعيين نيروي مورد نياز براي نورد سرد ورق
44
شبيه سازي فرآيند هيدروژن گيري از بوتانول نوع دوم و توليد متيل اتيل كتون
45
شبيه سازي فرآيند هيدروفرمينگ گرم لوله هاي آلومينيومي
46
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ و تاثير حركت سيال بر شكل نقطه جوش
47
شبيه سازي فرآيندجوشكاري مقاومتي نقطه ايوتأثير حركت سيال بر شكل نقطه جوش
48
شبيه سازي فرآيندهاي برخوردي اتمهاي پسونددار در محيط D/T /H/D/T بااستفاده از روش مونت كارلو
49
شبيه سازي فرآيندهاي برش يه روش مكانيك آسياب
50
شبيه سازي فرآيندهاي دي متيل اتر از متانول به وسيله نرم افزار Aspen Plus [اسپن پلاس]
51
شبيه سازي فرآيندهاي يك پروسه صنعتي بلادرنگ با استفاده از اجراي اكترونيكي سيستم عامل QNX
52
شبيه سازي فرايند آهنگري شعاعي داغ با استفاده از روش اجزاي محدود سه بعدي و شناسايي مقدار بهينه نيروي آهنگري
53
شبيه سازي فرايند اكستروژن گرم كامپوزيت دوفلزي آلومينيوم - منيزيم پنج لايه به روش اجزا محدود
54
شبيه سازي فرايند انجماد آلياژهاي هيپويوتكتيك آلومينيم - سيليسيم ﴿بررسي شرايط مرزي ﴾
55
شبيه سازي فرايند انجماد آلياژهاي هيپويوتكتيك آلومينيم -سيليسيم ﴿بررسي فوق گداز ﴾
56
شبيه سازي فرايند برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي پمپ
57
شبيه سازي فرايند تبديل مس توسط نرم افزار FactSage
58
شبيه سازي فرايند تخليه الكتروشيميايي براي يك جرقه
59
شبيه سازي فرايند تزريق هيدروژل در محيط متخلخل و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن به منظور كاربرد در فرايندهاي ازدياد برداشت
60
شبيه سازي فرايند توليد آمونياك در پتروشيمي لردگان
61
شبيه سازي فرايند توليد استايرن
62
شبيه سازي فرايند توليد متيل اتيل كتون از هيدروژن‌زدايي 2- بوتانول
63
شبيه سازي فرايند جذب سطحي در عبور جريان هوا از يك بستر زئوليت با استفاده از روش شبكه بولتزمن
64
شبيه سازي فرايند حذف آلاينده دارويي آموكسي سيلين از پساب به كمك فناوري ريزسيالش
65
شبيه سازي فرايند حلقه شيميايي ريفرمينگ براي توليد هيدروژن
66
شبيه سازي فرايند درد در بدن و ادراك ان با تكيه بر نگرش dualism
67
شبيه سازي فرايند درزجوش مقاومتي در ورق هاي فولادي و تحليل شكست آن
68
شبيه سازي فرايند ساخت ترانزيستور VDMOS وبهينه سازي آن به منظور افزايش جريان نقطه كار
69
شبيه سازي فرايند سنتز احتراقي نيكل آلومينايد﴿NiAL﴾و بررسي رعوامل موثر بر آن
70
شبيه سازي فرايند سينترينگ با در نظرگرفتن مكانيزم هاي شيميايي مبسوط
71
شبيه سازي فرايند شكل دهي سوپرپلاستيسيته ورق آلياژ Ti-6Al-4V به شكل نيم كره در نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS
72
شبيه سازي فرايند فراورش نفتا با هيدروژن به روش مدل سازي مولكولي
73
شبيه سازي فرايند كشش عميق هيدروفرمينگ با روش المان محدود
74
شبيه سازي فرايند كشش عميق و بررسي پارامترهاي مؤثر بر فرايند با به كارگيري تحليل آماري ANOVA
75
شبيه سازي فرايند كندوسوز ليزريدر توليد نانوذرات طلا
76
شبيه سازي فرايند كوئنچينگ اجسام استوانه اي به منظور محاسبه ي تنش پسماند به كمك روش اجزاي محدود
77
شبيه سازي فرايند گازي سازي مواد زيستي توسط بخار در راكتور بستر سيال حبابي
78
شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ لوله تحت اثر ارتعاشات التراسونيك به روش اجزاي محدود
79
شبيه سازي فرايندجوشكاري مقاومتي نقطه اي
80
شبيه سازي فرايندهاي تقطير، PSA و غشا براي جداسازي پروپان و پروپيلن
81
شبيه سازي فرايندهاي جوشكاري و به كارگيري آن در اتصالات جوش شاسي خودرو
82
شبيه سازي فرايندهاي فشردن رينگ و ديسك به روش بدون المان RKPM
83
شبيه سازي فرستنده در لينك فراسوي مخابرات نسل چهارم
84
شبيه سازي فرستنده و گيرنده DFDM
85
شبيه سازي فرستنده و گيرنده مودم V34
86
شبيه سازي فرگشت ايروسل ها: تدوين كد عددي فرآيندهاي لختگي و زدايش به روش DSMC
87
شبيه سازي فرماندهي هدايت بازي جنگ
88
شبيه سازي فرود با چتر مريخ نورد بر روي سطح مريخ
89
شبيه سازي فشار شريان كاروتيد
90
شبيه سازي فشار وارد بر سوزن در زمان دوخت با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود
91
شبيه سازي فشردن كرنش صفحه اي با روش بدون المان كالوكيشن
92
شبيه سازي فشرده ساز تصوير به روش تبديل موجك با استفاده از MATLAB
93
شبيه سازي فني و آناليز مدل اقتصادي
94
شبيه سازي فوتوترمال تراپي با استفاده از نانوذرات جاذب تابش
95
شبيه سازي فورج شعاعي فولاد AISI 4140 به روش اجزاي محدود
96
شبيه سازي فيزيكي اختلاط توسط دمش گاز در فرآيند AOD
97
شبيه سازي فيزيكي رفتار آلياژهاي NiTi حين تغيير شكل گرم
98
شبيه سازي فيزيكي فرايند شكل دهي نيمه جامد آلياژ آلومينيوم گروه 7075AA
99
شبيه سازي فيلتر انطباقي بر روي مدار منطقي برنامه پذير
100
شبيه سازي فيلتر ميان گذر كريستال فوتوني
101
شبيه سازي فيلتر نواري تحت خلا با تلفيقي از دو روش CFDوDEM
102
شبيه سازي فيلترهاي فعال موازي براي جبرانسازي هارمونيك جريان ايجاد شده در شبكه قدرت
103
شبيه سازي فيلم تمام نگار به وسيله كامپيوتر
104
شبيه سازي فيوز به وسيله نرم افزار MATLAB
105
شبيه سازي قالب يال طوبي شاسي پرايد
106
شبيه سازي قالبگيري انتقالي رزين (RTM) براي طراحي فرآيندهاي با نرخ توليد بالا
107
شبيه سازي قسمت كنترل ماشين تراش بورينگر بر روي كامپيوترهاي شخصي
108
شبيه سازي قسمت هاي ريل صندلي خودرو سواري و بهبود طراحي آن
109
شبيه سازي قسمتي از خط توليد (از پرس تا درجه بندي بعد از كوره )
110
شبيه سازي قطره سيال در ميدان گريز از مركز در ابعاد نانويه به روش DPD
111
شبيه سازي قفسه هاي نورد سرد به منظور بررسي پديده Chatter
112
شبيه سازي قوس الكتريك در مححفظه قطع كليدهاي فشار قوي
113
شبيه سازي قيمت سهام در واحدهاي پذيرفته شده در صنعت خودروسازي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك مونت كارلو
114
شبيه سازي كار مراكز تلفني در مورد مكالمات محلي براي 1000 مشترك LOCAL CALL HANDLING SIMLATION
115
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القاي روتور سيم بندي شده
116
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القايي روتور سيم بندي شده
117
شبيه سازي كاربرد مواد ذخيره ساز انرژي در سيستم گرمايش خورشيدي
118
شبيه سازي كاربردهايي ابتدايي از ACE (موتور كنترل كاربرد) سيسكو با استفاده از شبكه هاي نرم افزار محور SDN
119
شبيه سازي كاربردي هايفو و اثرات درماني آن در كنترل خونريزي در تروما
120
شبيه سازي كارخانه 800 گاز و گاز مايع مناطق نفت خيز جنوب بوسيله Aspen Plus 11.1
121
شبيه سازي كاركاههاي ديزاماتيك و CO2 ريخته گري (SIMU18) "كارخانه ماشين سازي تبريز"
122
شبيه سازي كاركرد جاذب در محفظه شيلد شده
123
شبيه سازي كامپيوتر
124
شبيه سازي كامپيوتر خشك كن افشان كربنات كلسيم
125
شبيه سازي كامپيوتر عملكرد كوره Q.S.L....تحليل كامپيوترهاي دياگرامهاي EH - PH
126
شبيه سازي كامپيوتر موريس مانو به كمك زبان توصيف سخت افزار
127
شبيه سازي كامپيوتري ، ساخت و تست عملي كيت كاهنده ي مصرف سوخت و آلودگي موتور پيكان
128
شبيه سازي كامپيوتري انتشار امواج در محيط هاي شهري تحت مدل ﴿تيغه ها جذب﴾ و ﴿هاتا﴾
129
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور ار مذاب
130
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور از مذاب
131
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در فرايند دمش گاز خنثي در پاتيل فولاد مذاب
132
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در محدوده قوس الكتريكي كوره ذوب فروسيليسيم
133
شبيه سازي كامپيوتري برجهاي تقطيرهمراه باواكنش شيميايي
134
شبيه سازي كامپيوتري بهينه سازي مسير در موبايل IP
135
شبيه سازي كامپيوتري پروسه هاي انتقال در قلب يك راكتور هسته اي
136
شبيه سازي كامپيوتري تاثير همزدن الكترو مغناطيسي بر الگوي جريان مذاب و انحلال فرو آلياژ فولاد مذاب
137
شبيه سازي كامپيوتري ترانزيستور (فابريك )
138
شبيه سازي كامپيوتري توزيع سرعت در لوله با فل دار
139
شبيه سازي كامپيوتري توموگرافي
140
شبيه سازي كامپيوتري تيتراسيون رسوبي برخي از كانيونها توسط الكترود غشاي شيشه اي PH , simulation of precipitation titration for some cations using PH glass electrode
141
شبيه سازي كامپيوتري خشك كردن انشان آلومينا
142
شبيه سازي كامپيوتري در طراحي بويلرهاي فايرتيوب و واترتيوب
143
شبيه سازي كامپيوتري ديوار ترمب براي گرمايش يك ساختمان مسكوني
144
شبيه سازي كامپيوتري ساختار حاصل از انجماد الياژ يوتكتيك آلومينيوم - سيليسيم astm413
145
شبيه سازي كامپيوتري سلول هاي پوركنژي مخچه براي بررسي اثر داروي ريلوزول در درمان بيماري آتاكسي
146
شبيه سازي كامپيوتري سه بعدي،به روش ديناميك مولكولي سيال نئون و محاسبه انرژي پتانسيل ،انرژي كل ،تراكم پذيري و پارامترهاي لنارد-ج.نز و بررسي اثر دما ،فشار و تعداد مولكول شبيه سازي شده بر روي پارامترهاي فوق
147
شبيه سازي كامپيوتري سيستم D.S.I
148
شبيه سازي كامپيوتري سيستم اي . اس . دي
149
شبيه سازي كامپيوتري سيستم تبادل جريانات كليوي با استفاده از نرم افزارهاي ‍‍‍‍C++ و MATLAB
150
شبيه سازي كامپيوتري سيكل نيروگاههاي حرارتي (تركيبي و ساده )
151
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد موتورهاي توربوجت
152
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد يك سل sofc
153
شبيه سازي كامپيوتري عمليات تراشكاري CNC
154
شبيه سازي كامپيوتري قوس در آزمايشگاه فشار قوي
155
شبيه سازي كامپيوتري مخازن نفتي شكافدار با مكانسيم ريزش ثقلي
156
شبيه سازي كامپيوتري مدهاي ارتعاش زنجير تك اتمي
157
شبيه سازي كامپيوتري نمودار فازي سيستمTi-O براساس مباني ترموديناميكي حاكم بر آن
158
شبيه سازي كامپيوتري نورد تخت
159
شبيه سازي كامپيوتري هيدروديناميك برج هاي سيني دار
160
شبيه سازي كامپيوتري و مدل سازي روبات با مدل SLIP
161
شبيه سازي كامپيوتري يك سيستم VQ با استفاده از شبكه هاي عصبي
162
شبيه سازي كامپيوتري يك كارگاه بافندگي محصولات مدي با سفارش كوچك و ارائه يك برنامه توليد در زمان واقعي
163
شبيه سازي كامپيوتري، و بررسي بازيافت انرژي در كوره هاي ذوب شيشه
164
شبيه سازي كانال بي سيم نوري با در نظر گرفتن رله تمام نوري
165
شبيه سازي كاهش كاتاليزوري انتخابي (Selective Catalytic Reduction)
166
شبيه سازي كدهاي خطوط انتقال ديجيتال
167
شبيه سازي كدهاي گردشي بوسيله پي سي
168
شبيه سازي كدهاي والش )WALSH FUNCTION(
169
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در توليد نانوساختارها در آلياژ منيزيم AZ31 از طريق فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
170
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061
171
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرايند FSW بر نانو كامپوزيت AA5052SiC
172
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
173
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
174
شبيه سازي كريستال هاي فوتوني دو بعدي و بررسي آثار غير خطي در آن ها
175
شبيه سازي كريستاليزورهاي شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
176
شبيه سازي كشش وارد بر نخ تار در ماشين حلقوي تاري بر اساس معادلات ديناميكي و سينماتيكي
177
شبيه سازي كششعميق چند مرحله اي
178
شبيه سازي كفشك ترمز قطار در نرم افزار ANSYS و انتخاب طراحي بهينه
179
شبيه سازي كليد زني فوق سريع تمام نوري در فيبرهاي غيرخطي شكست مضاعف
180
شبيه سازي كمپرسور با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
181
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني آلوده به نيترات و تحليل سناريوهاي مديريتي احياي كيفي آن، مطالعه موردي: آبخوان دامنه- داران
182
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني با استفاده از مدل مفهومي و رياضي GMS6.5
183
شبيه سازي كمي‐كيفي و بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده مطالعه موردي: آبخان دشتتهران‐شهريار
184
شبيه سازي كمي‐كيفيو بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده
185
شبيه سازي كنتر ل مستقيم گشتاور موتور القايي اعمالي به مبدل ماتريسي غير مستقيم
186
شبيه سازي كنترل برداري موتور القايي سه فاز با نرم افزار متلب ﴿Matlab﴾
187
شبيه سازي كنترل برداري موتور سنكرون آهنرباي دائم با استفاده از تئوري ويونت
188
شبيه سازي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از مبدل ماتريسي غير مستقيم
189
شبيه سازي كنترل ژنراتور القايي دو تغذيه جهت سنكرون سازي و اتصال به شبكه
190
شبيه سازي كنترل سرعت موتور DC تحريك جداگانه با استفاده از انواع مبدل هاي AC به DC تكفاز و مقايسه مشخصه هاي ديناميكي آنها
191
شبيه سازي كنترل سرعت موتور سنكرون خطي آهنربا دائم﴿pmlsm) به روش v/f ثابت
192
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات موتور خودرو
193
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات ورق با بكارگيري تكنيك المان محدود
194
شبيه سازي كنترل فعال صداي داخلي خودرو با بكارگيري روش المان محدود
195
شبيه سازي كنترل كننده غير خطي جبران ساز استاتيكي براي كاهش فليكر
196
شبيه سازي كنترل كننده موتور سنكرون مغناطيس دائم با تخمين پارامترهاي آن
197
شبيه سازي كنترل كننده مود لغزشي منيپيوليشن نانوذره توسط كنتيلور V-شكل و خنجري شكل ميكروسكوپ نيروي اتمي در مود تماسي
198
شبيه سازي كنترل گشتاور و دور موتور سنكرون مغناطيس دائم سه فاز بدون استفاده از سنسور سرعت
199
شبيه سازي كنترل مدار اينورتر DC [دي. سي] به AC [اي. سي] با منطق فازي در Matlab [مطلب]
200
شبيه سازي كنترل مستقيم گشتاور موتور القائي با استفاده از يك مبدل ولتاژ چند سطحي و روش كليد زني مودولاسيون بردار فضايي
201
شبيه سازي كنترل موتور القائي سه فاز به طريقه Sensorless
202
شبيه سازي كنترل وضعيت يك ماهواره با استفاده از مگنتوركر
203
شبيه سازي كوانتمي پوشش هاي مغناطيسي بر پايه كبالت روي نيمه رساناي دو بعدي دي سولفيد تنگستن
204
شبيه سازي كوانتومي در بلور KCI
205
شبيه سازي كوپل شكلدهي الكتريكي - مغناطيسي لوله به طرف داخل
206
شبيه سازي كوره پخت سيمان
207
شبيه سازي كوليماتور مولد نوترون سرد (باشار s/cm2/10n) با كد CNP M و كاربرد آن در راديوگرافي نوتروني اجسام بزرگ صنعتي
208
شبيه سازي كيفي منابع آب در هيدروسيستم هاي پيچيده، مطالعه موردي : آبخوان كوهپايه - سگزي اصفهان
209
شبيه سازي گاردريل فلزي و كامپوزيتي به روش اجزاء محدود
210
شبيه سازي گاز سازي سوخت هاي سنگين نفتي در راكتور جريان حامل
211
شبيه سازي گذارها آبشاري و محاسبه بهره پرتوهاي X در اتم هاي K4He
212
شبيه سازي گرافيكي برنامه هاي عددي فرزكاري يك قطعه به كمك كامپيوتر
213
شبيه سازي گرافيكي حركات يك ربات در محيط FMS
214
شبيه سازي گرافيكي دريل 24 محوره توسط كامپيوتر
215
شبيه سازي گسترش شهر تهران براساس تصاوير ماهواره اي
216
شبيه سازي گوشي تلفن همراه از ميكروفن تا آنتن در سيستم GSM با كمك نرم افزار MTLB
217
شبيه سازي گيرنده در لينك فراسوي مخابرات نسل چهارم
218
شبيه سازي گيره استخوان از جنس نايتينول در بدن انسان
219
شبيه سازي لاگرانژي مسائل سطح آزاد با استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته مختلط
220
شبيه سازي لايه DLC از استاندارد DECT, و ايجاد بستر مناسب
221
شبيه سازي لايه سوم دروازه شبكه هاي IP/TCP و 25.X در محيط UNIX SCO
222
شبيه سازي لايه شكافي با اسيد براي لايه سروك يكي از ميادين ايران با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي موثر
223
شبيه سازي لايه فيزيكي بلوتوث كم انرژي به عنوان يك لينك در وسايل مانيتورينگ پزشكي
224
شبيه سازي لايه هاي نازك نانومتري با ضخامت هاي متغير و بهينه سازي آن ها به روش محاسباتي مونت كارلو
225
شبيه سازي لايه ي فراسوي LTE
226
شبيه سازي لوله گردابي (ورتكس تيوب) توسط نرم افزار Gatia [گاتيا]
227
شبيه سازي ليزر الكترون آزاد با ويگلر هم محور
228
شبيه سازي ليزر كاواك عمودي انتشار سطحي Vcsel Simulation
229
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي Quantum Dot Lasers :
230
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي مد قفل شده غير فعال
231
شبيه سازي ليزرهاي نيمه هادي دوقسمتي PASSIVE Q-SWITCHING
232
شبيه سازي لينك مخابراتي HVDC, jو تعيين كدينگ و پروتكل بهينه روي خط HVDC
233
شبيه سازي ماژول PV با استفاده از MATLAB
234
شبيه سازي ماسفت دوگيته با استفاده از هوش محاسباتي كاربرد در شبيه سازي مدارات مقياس نانو
235
شبيه سازي ماشين چرخه هواي هواپيماي مسافربري
236
شبيه سازي ماشين حساب علمي
237
شبيه سازي ماشين هاي DC بدون جاروبك
238
شبيه سازي مانيتور مجازي با استفاده از تشعشع اطلاعات تصوير رايانه
239
شبيه سازي مبدل DC/DC رزونانسي توان پايين جهت اخذ مشخصه راندمان - توان خروجي
240
شبيه سازي مبدل H سري در سيمولاتور بلادرنگ
241
شبيه سازي مبدل تك فاز به سه فاز پسيو
242
شبيه سازي مبدل حرارتي پوسته و لوله توسط نرم افزار كامسول
243
شبيه سازي مبدل هاي PWM DC-DC و طراحي و ساخت مبدل بهينه براي منبع تغذيه سوئيچينگ
244
شبيه سازي مبدل هاي الكترونيك قدرت واسط بين ژنراتور سنكرون PM و شبكه در نيروگاه بادي
245
شبيه سازي مبدل هاي باك براي بدست آوردن نمودارهاي بازدهي بر حسب توان خروجي
246
شبيه سازي مبدل و محاسبه و طراحي فيلترهاي شبكه هاي HVDC
247
شبيه سازي مبدلهاي پل DC - DC [دي. سي.- دي. سي.]
248
شبيه سازي مبدلهاي كاتاليستي موتورهاي بنزيني در حالت گذرا
249
شبيه سازي متغير با زمان ميكسر اختلاط آب با نرم افزار Ansys Fluent
250
شبيه سازي متغير هاي تصادفي پواسون وابسته با استفاده از تابع مفصل
251
شبيه سازي محاسبه فازوري سيگنال ولتاژ و جريان
252
شبيه سازي محاسبه مسير پشتيبان در شبكه هاي نوري جهت حفاظت در برابر قطعي فيبر
253
شبيه سازي محفظه احتراق موتور ديزل بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
254
شبيه سازي محفظه احتراق موتورهاي هيدروري اكتيو
255
شبيه سازي محوشدگي چند مسيري در مكانهاي مختلف
256
شبيه سازي محوشدگي در حوزه زمان و فركانس
257
شبيه سازي مخابرات ليزري زير آب
258
شبيه سازي مخازن ذخيره جذبي گاز طبيعي در سيستم هاي حمل و نقل
259
شبيه سازي مخزن CNG تحت فشار
260
شبيه سازي مخزن ميعانات گازي
261
شبيه سازي مدار راه انداز نرم ﴿soft starter﴾ [سافت استارتر] براي موتورهاي القايي سه فاز
262
شبيه سازي مدار طبقه بندي خشك در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
263
شبيه سازي مدارات باند پايه مخابرات طيف گسترده
264
شبيه سازي مدارات كوانتومي بر روي FPGA
265
شبيه سازي مدارات ولتاژ ضربه
266
شبيه سازي مدارت الكترونيك صنعتي با استفاده از نرم افزار MATLAB
267
شبيه سازي مدارها و سيستم هاي ديجيتال و توليد الگوهاي آزمايش
268
شبيه سازي مدارهاي مغناطيسي خطي در محيط LABVIEW
269
شبيه سازي مدل آزمايشگاهي خاك شور هيدرومرف و ترموديناميك املاح تبخيري جهت بررسي خصوصيات فرسايش پذيري بادي واصلاح آن
270
شبيه سازي مدل تخلخل دوگانه در مخازن شكافدار و تاثير فشار مويينگي شكاف در توليد
271
شبيه سازي مدل حرارتي پوست
272
شبيه سازي مدل دو بعدي و بررسي ناپايداريها در پلاسما
273
شبيه سازي مدل ساده شده اي از هيدرو كوپلينگ با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي نرم افزار Ansys -Cfx
274
شبيه سازي مدل شرينگتون-كركپتريك شيشه هاي اسپيني با استفاده از نرم افزار NetLogo
275
شبيه سازي مدل مقدار ميانگين سيستم ماشين سنگرون متصل به كانورتر براي حالتهاي ماندگار و گذرا
276
ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻫﺎرﻣﻮﻧيكي ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎيي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎثير وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬيه اﻋﻮﺟﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدآن
277
شبيه سازي مدهاي تشديددر ميكروحلقه با استفاده از روش عددي مرزي
278
شبيه سازي مدول هاي غشايي الياف توخالي براي جداسازي مخلوطهاي گازي
279
شبيه سازي مدولاتور و دمدولاتور PSK
280
شبيه سازي مدولاتورودمدولاتور فاز پيوسته
281
شبيه سازي مدولار تاسيسات ذخيره سازي آبگرم خورشيدي
282
شبيه سازي مدولاسيون MPSK
283
شبيه سازي مدولاسيون زاويه ودامنه با كامپيوتر
284
شبيه سازي مدولاسيون و كدينگ تطبيقي به منظور افزايش بهره وري طيفي در سيستم هاي مخابراتي نسل چهار
285
شبيه سازي مديريت انرژي در خودروي الكتريكي تركيبي با پيل سوختي
286
شبيه سازي مراحل ساخت، انتخاب و تعويض ابزار در ماشين هاي CNC
287
شبيه سازي مراحل طراحي مراكز تلفني و شبكه مخابراتي
288
شبيه سازي مرحله به مرحله اي جريان هاي ناپايدار در يك كمپرسور محوري هوايي
289
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربوفن
290
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربين گازي
291
شبيه سازي مرحله تشكيل فوم در فرايند توليد فومهاي فلزي سلول بسته
292
شبيه سازي مركز تلفن دو شماره اي
293
شبيه سازي مرولاتورهاي الكترواپيتكي
294
شبيه سازي مساله اعزام وحمل ونقل هوشمند اورژانس با پوشش دهي يكپارچه دركل منطقه
295
شبيه سازي مسير حركت باريكه يون كربن در بافت به روش مونت كارلو
296
شبيه سازي مشخصات عملكردي موتور AL31_F
297
شبيه سازي مشعلهاي LOW NOX
298
شبيه سازي مصرف انرژي الكتريكي متاثر از برخي پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي در شبكه برق ايران
299
شبيه سازي مصرف سوخت اتوبوس هاي شهر تهران با استفاده از سيكل حركتي آنها
300
شبيه سازي معادله پواسون يك بعدي با استفاده از نرم افزار FEMLAB [فملب]
301
شبيه سازي مقاطع متقارن به هنگام آهنگري شعاعي فولاد AISI 414
302
شبيه سازي مقاومت غلتشي تاير خودرو سواري
303
شبيه سازي مكانيزم انتشار ترك در فرآيند شكست هيدروليكي در مخازن نفتي
304
شبيه سازي مكانيزم هاي مختلف خرابي در سازه هاي فولادي با استفاده از ارزيابي بر اساس قابليت اطمينان
305
شبيه سازي مكانيزم هاي نساجي توسط كامپيوتر و كاربرد آن در فيلم آموزشي
306
شبيه سازي مكانيسم شكست سنگ در زير ديسك هاي برش TBM
307
شبيه سازي مكانيكي و حرارتي كامپوزيت آلومينيوم گرافن جهت بهبود عملكرد سامانه هاي فضايي
308
شبيه سازي منابع تغذيه پالسي جهت مصارف خاص
309
شبيه سازي مناطق مستعدخندق زدايي درحوضه ي رودخانه هاي رازآورومرگ
310
شبيه سازي منبع توليد پراكنده مبتني بر اينورتر در حالت متصل به شبكه و بررسي رفتار آن در شرايط خطاي اتصال كوتاه و محدود سازي جريان خطا
311
شبيه سازي منحني تنش-كرنش ورق هاي مستطيل شكل ممتد واقع در معرض تركيب تنشهاي فشاري درون صفحه اي دومحوري و فشار جانبي
312
شبيه سازي منحني كشيدگي يك قفسه نورد گرم و بررسي پارامترهاي مربوطه
313
شبيه سازي منيپوليشن نانو ذرات استوانه اي در محيط گرافيكي حقيقت مجازي برنامه متلب
314
شبيه سازي موازي جريان سه بعدي تراكم پذير با استفاده از روش شبكه بولتزمن
315
شبيه سازي موازي ساز نوتروني براي راديوگرافي با استفاده از چشمه و توليد كننده ي نوتروني
316
شبيه سازي موتور PM تكفاز
317
شبيه سازي موتور آسنكرون تغذيه شده توسط اينورتور منبع جريان
318
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي توسط كنترل PID
319
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي حاصل ازاحتراق توسط پي آي كنترلر
320
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك
321
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك زززر
322
شبيه سازي موتور القايي و تخمين پارامترهاي ماشين آسنكرون
323
شبيه سازي موتور توربو پراپ
324
شبيه سازي موتور دوگانه برجسته شار متغير بهبود يافته با آهنرباي جايگذاري شده در استاتور
325
شبيه سازي موتور ديزل بر مبناي سيكل سوخت و هوا
326
شبيه سازي موتور ديزل درحالت تركيب سوخت گازوئيل با دي متيل اتر و بررسي عملكرد آن
327
شبيه سازي موتورخانه شوفاژ با استفاده از ميكروكنترلرهاي 51-Mcs (8051)
328
شبيه سازي موتورهاي القايي به منظور كمينه سازي تلفات و بهبود بازده با استفاده از روش كنترل پيش بين
329
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
330
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
331
شبيه سازي موتورهاي ديزل به منظور كنترل و بهينه سازي
332
شبيه سازي موج در تانكر آب توسط نرم افزار Ansys Fluent
333
شبيه سازي موج در تانكر اب با استفاده از فلونت
334
شبيه سازي موجبر نوري با نرم افزار كامسول
335
شبيه سازي مودلاتور و دمودلاتور 16QAM مبتني بر FPGA
336
شبيه سازي مودم باند صوتي
337
شبيه سازي موشك هاي چند مرحله اي در خلاء و بررسي پايداري آنها در نقطه جدايش
338
شبيه سازي موشكهاي تاكتيكي
339
شبيه سازي مولتي روتور مسابقه اي هوشمند در شبيه ساز ROS-Gazebo
340
شبيه سازي مولد نوترون براساس واكنتش هاي فوتونوترون
341
شبيه سازي مولكولي بررسي پايداري نانوذرات كلوئيدي باردار
342
شبيه سازي مولكولي بمباران يون فسفر روي صفحه ي فسفرين و بررسي خواص كششي آن
343
شبيه سازي مولكولي تأثير نوع آمينواسيد در اتصال به گروه هاي انتهايي دندريمر پلي آميدوآمين
344
شبيه سازي مولكولي جذب دي اكسيد كربن موجود در گازهاي احتراق توسط غشاء نانو كامپوزيتي
345
شبيه سازي مولكولي جذب گاز هيدروژن در نانو لوله هاي SiCدر حضور ميدان الكتريكي
346
شبيه سازي مولكولي جذب مونوكسيد كربن بر روي نانو كلاستر نيتريد بوران
347
شبيه سازي مولكولي جذب و جداسازي آلاينده هاي هوا توسط جامدات متخلخل نانو حفره اي
348
شبيه سازي مولكولي خواص فيزيكي و شيميايي سيالات
349
شبيه سازي مولكولي خواص كاتاليستي گرافن اكسيد در پليمريزاسيون
350
شبيه سازي مولكولي در مقياس نانو با استفاده از روش ديناميك مولكولي در دارورساني
351
شبيه سازي مولكولي رفتارسطح بين فازي؛ بررسي تأثير ساختار مولكولي ماده سطح فعال
352
شبيه سازي مولكولي سيال درون نانو لوله هاي كربني
353
شبيه سازي مونت كارلو
354
شبيه سازي مونت كارلو براي سيستمهاي كوانتومي يك بعدي
355
شبيه سازي مونت كارلو برهم كنش فوتون با ماده به كمك نرم افزار متلب
356
شبيه سازي مونت كارلو در فرآيند تشكيل خوشه هاي آسفالتيني
357
شبيه سازي مونت كارلو سيستم پروتون تراپي با استفاده از گيت به منظور ارزيابي و بهينه سازي دز بيمار
358
شبيه سازي مونت كارلو كند سازي نوترون هاي 41MeV و بررسي صدمات ناشي از نوترونها در مواد اولين ديواره راكتورها و ماده هدف ژنراتورهاي نوترون گداختي , Monte carlo simulation of 41 MeV neutrons slowing down and study about neutron erosion in first wall of reactor materials and target of fusion neutron generator
359
شبيه سازي مونت كارلو: طراحي و ساخت سيستم چگالي سنجي استخوان در كاربردهاي پزشكي به روش رخنه و پراكندگي فوتوني
360
شبيه سازي مونت كارلوي طيف اشعه ايكس با استفاده از كد MCNP-4C
361
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
362
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
363
شبيه سازي ميدان جريان و تحليل تنش توربين توربوشارژر به منظور بررسي عوامل مكانيكي تغيير شكل و شكست پره
364
شبيه سازي ميدان جريان، دما و خشك شدن ذره در جت هاي روبروي هم نوساني
365
شبيه سازي ميدان فراصوتي ناشي از مبدلهاي آرايه اي دو بعدي با تحريك پالسي در محيط يكنواخت
366
شبيه سازي ميدان مغناطيسي ناشي از خوردگي(CRM) با مدل نمودن كشتي
367
شبيه سازي ميرايي مواد ويسكو الاستيك به منظور كنترل غير فعال
368
شبيه سازي ميزان جريان و حرارت مركز محاسبات در دانشكده مكانيك
369
شبيه سازي ميزان دز دريافتي كاركنان در راكتور تحقيقاتي ﴿5MW) با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
370
شبيه سازي ميكروسكوپي پياده روي با انجام آزمايش هاي مناسب و تحليل نتايج آن
371
شبيه سازي ميكروكنترلر 8051 در يك محيط ويژوال
372
شبيه سازي ميكروكنترولرهاي خانواده 49 درمدار
373
شبيه سازي ميكرومكانيكي ترميم در بتن خودترميم شونده به روش اجزاي محدود
374
شبيه سازي ميكرومكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم
375
شبيه سازي ناپايدار پرتو-پلاسما با استفاده از مدل ذره اي
376
شبيه سازي ناپايداري دو جرياني با استفاده از مدل ذره اي
377
شبيه سازي ناحيه ي پيش گرمكن كوره هاي پخت كاشي و سراميك
378
شبيه سازي نامرئي سازي صوتي به روش همگن سازي
379
شبيه سازي نانو سوسوزن اكسيد روي با استفاده از نرم افزارهاي comsol و mcnp
380
شبيه سازي نانو فروروندگي تيتانيوم به روش ديناميك مولكولي
381
شبيه سازي نانو فروروندگي و خراش سطحي در مواد نانو ساختار با استفاده از ديناميك مولكولي و مقايسه با نتايج تجربي
382
شبيه سازي نانوفروروندگي مس به روش ديناميك ملكولي
383
شبيه سازي نانولوله هاي مغناطيسي به روش مونت كارلو
384
شبيه سازي نحوه سنكرون سازي در گيرنده OFDM
385
شبيه سازي نحوه عملكرد MRI در MATLAB
386
شبيه سازي نحوۀ فيلتراسيون در هنگام حفاري از طريق ساخت پايلوت آزمايشگاهي
387
شبيه سازي نرم افزار مركز 64/32 شماره اي
388
شبيه سازي نرم افزاري سيستم مخابراتي DRM
389
شبيه سازي نرم افزاري و آزمايشگاهي جداسازي ذرات نمك از آب دريا تحت ميدان الكتريكي و نيروي الكتروفورز يا ديالكتروفورز
390
شبيه سازي نرم افزاري و طراحي سخت افزار دست سيبرنتيكي تهران
391
شبيه سازي نظري انتشار امواج باند UHF/ميكروويو در محيط هاي شهري
392
شبيه سازي نظري و تجربي اثر شرايط محيط برچرخه نيروگاه بخار مجهز به برج خنك كن خشك
393
شبيه سازي نظريه ي اختلال خوشه اي: مطالعه ي خواص الكتروني سيستم هاي همبسته ي قوي
394
شبيه سازي نفوذ ابزار برش فراصوتي و معمولي در استخوان كورتيكال
395
شبيه سازي نفوذپذيري جريان خون بين آرايه هاي مختلفي از الياف توخالي در اكسي‍‍ژناتور غشايي
396
شبيه سازي نقش تحقيق و توسعه در فرايند توسعه
397
شبيه سازي نقش نانوساختارها در ساخت ابزارهاي نانويي
398
شبيه سازي نقطه هاي كوانتومي و سلولهاي محاسباتي ساخته شده بوسيله آن (QCA)و تحقيق در مورد انرژي و استحكام مدارهاي (QCA)
399
شبيه سازي نمونه آزمايشگاهي توربين جزر ومدي هانتر
400
شبيه سازي نوتروني راكتور PBMR 400 مگاواتي با كدهاي محاسباتي MCNP و NJOY
401
شبيه سازي نورد سرد پره هاي كمپرسور
402
شبيه سازي نورد گرم
403
شبيه سازي نورد گرم مقاطع ناوداني
404
شبيه سازي نوسان ساز كنترل شده با سيگنال ديجيتالي
405
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني دشت دهگلان با استفاده ازمدل رياضي
406
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزيرزميني دشت دهگلان با استفاده از مدل رياضي
407
شبيه سازي نوع جديد از آشكارسازهاي سه بعدي سيليكوني نانو
408
شبيه سازي نيروگاه 12 مگاواتي در نرم افزار DIGSILENT
409
شبيه سازي نيروگاه آّبي كوچك و كنترل فركانس آن
410
شبيه سازي نيروگاه بادي با نرم افزار متلب
411
شبيه سازي نيروگاه بخار با استفاده از شبكه هاي عصبي
412
شبيه سازي نيروگاه بخاري خورشيدي
413
شبيه سازي نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه
414
شبيه سازي نيروگاه هاي بادي و خورشيدي با استفاده از نرم افزاز ‎MATLAB
415
شبيه سازي نيروي تماسي پانتوگراف-شبكه بالاسري، بهسازي براي سير در خطوط ريلي پر سرعت توسط كنترل فعال پانتوگراف و پياده سازي بر روي لكوموتيو ER24PC
416
شبيه سازي نيروي درگ بر بدنه ي خودرو
417
شبيه سازي نيش پشه و كاربرد آن در رهايش دارو
418
شبيه سازي نيمه كلاسيك انتقال الكترون در نيمه هادي با استفاده از تكنيك مونت كارلو
419
شبيه سازي نيمه هادي MOSFET
420
شبيه سازي هارمونيكهاي موتورهاي DC تزريق به شبكه AC با نرم افزار MATLAB
421
شبيه سازي هبوب منطقه تهران: مقايسه نتايج مدل WRF با داده هاي مشاهداتي
422
شبيه سازي هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه هيبريد نانو لوله هاي كربني و گرافن
423
شبيه سازي هزينه پروژه با آناليز مونت كارلو
424
شبيه سازي همبستگي اسپيني بين لايه اي در (Bi3Mn4O12(NO3 به دو روش مونت كارلوي ساده و مبادله ي پيكربندي ها
425
شبيه سازي همزمان سيستمهاي تعليق و نيرو محركه خودروي هيبريدي الكتريكي با استفاده از روش شبيه سازي مجازي
426
شبيه سازي همزمان مصرف سوخت و راحتي سفر در خودروهاي هيبريد
427
شبيه سازي همزمان هيدروديناميك و انتقال جرم در بسترهاي پرشده با ذرات كروي
428
شبيه سازي همزن دوغاب كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر با هدف تعيين نيروهاي سيال برآن به كمك نرم افزار فلوئنت
429
شبيه سازي همسان ساز وقفي به منظور كاهش ... ناشي از انتشار چند مسيره
430
شبيه سازي همگرايي صوت، ديتا و ويديو در شبكه هاي IP و NGN
431
شبيه سازي هموديناميك و گردابه هاي جريان خون در بطن راست
432
شبيه سازي هوشمند جريان عبوري از سرريزهاي كليدپيانويي
433
شبيه سازي هوشمند ساختار ورتكس در لوله¬هاي آبگير
434
شبيه سازي هيبريد مجازي در ارزيابي پاسخ لرزه اي قاب هاي فولادي با خرپاي خمشي ويژه اصلاح شده
435
شبيه سازي هيدروديناميك جريان سيال دو فازي حاوي كلر - آلكالي در سل هاي غشائي
436
شبيه سازي هيدروديناميك و پراكنش در مصب رودخانه ها
437
شبيه سازي هيدروديناميكي برخورد قطره در مقياس مزو با سطح جامد به روش DPD
438
شبيه سازي هيدروديناميكي توليد يك نمونه نانوذره پليمري در ميكروكانال
439
شبيه سازي هيدروديناميكي جريان هوا و رديابي ذرات در حبابچه هاي ريه انسان
440
شبيه سازي هيدروديناميكي فرازآوري مصنوعي نفت سنگين با گاز
441
شبيه سازي هيدروديناميكي و ترموديناميكي ذخيره سازي و برداشت گاز طبيعي در مغارهاي نمكي ، با هندسه مشخص
442
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع– جامد با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
443
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع –جامد با سيال غير نيوتني با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
444
شبيه سازي هيدروسيكلون به منظورجداسازي ميكروارگانيسم با كمكCFD
445
شبيه سازي هيدرولوژيكي با استفاده از تركيب معادلات بيلان آب و بيلان انرژي
446
شبيه سازي هيدروليك جريان اطراف تك پايه حفاظت شده با طوق با استفاده از نرم افزار FLOW3D
447
شبيه سازي هيدروليكي سيني غربالي همراه آكنه با تكنيك SFD
448
شبيه سازي و آناليز ارتعاشي شاسي خودرو
449
شبيه سازي و آناليز انرژي فرآيند گندله سازي در كوره زنجير متحرك
450
شبيه سازي و آناليز پيامد حوادث در صنايع نفت
451
شبيه سازي و آناليز سيستم تهويه محلي و بهبود آن بر اساس تكنولوژي متمركز در ايستگاه هاي مترو
452
شبيه سازي و آناليز عوامل ايجاد افت ولتاژ كوتاه مدت
453
شبيه سازي و آناليز فرايند تزريق پلاستيك آناليز طراحي تجربي و شبيه سازي قالب تزريق پلاستيك
454
شبيه سازي و آناليز هارمونيكي شبكه تغذيه راه آهن برقي AC
455
شبيه سازي و ارائه روش جديد زمانبندي چراغ هاي هوشمند ترافيكي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي از طريق اتوماتاي يادگير
456
شبيه سازي و ارائه طرح پيكربندي مناسب ربات در فرآيند ماشينكاري
457
شبيه سازي و ارزيابي اثرات خشكسالي بر روي كيفيت منابع آب سطحي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
458
شبيه سازي و ارزيابي استاندارد IEEE 802.11و ارائه يك طرح جديد براي بهبود عملكرد لايه MAC
459
شبيه سازي و ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي سيار تحمل پذير تاخير در محيط نرم افزار one
460
شبيه سازي و ارزيابي پايداري گذرا و ديناميك نيروگاه تازه تاسيس 320*2 مگاوات بيستون
461
شبيه سازي و ارزيابي پروتكل هاي يكپارچه سازي حافظه نهان براي يك سيستم چندپردازنده كم دستور
462
شبيه سازي و ارزيابي تاكتيك هاي جمينگ مؤثر بر يك سيستم رادار فرضي
463
شبيه سازي و ارزيابي ذخيره توده مركزي كانسار آهن آنومالي شمالي بافق
464
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيع
465
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيعژژ
466
شبيه سازي و ارزيابي شبكه محلي دانشكده برق اميركبير
467
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي VPN
468
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي يك شبكه انتقال اطلاعات مبتني از IP به منظور ارائه VoIP
469
شبيه سازي و ارزيابي كارايي الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر اجتماع در شبكه هاي فرصت طلب در محيط نرم افزار ONE
470
شبيه سازي و ارزيابي كارايي شيكه سلولار با قابليت سويئچينگ WiFi
471
شبيه سازي و استخراج دقيق تئوري هاي تماسي نانو ذرات استوانه اي دي ان اي
472
شبيه سازي و استنباط مدل هاي تلاطم تصادفي به دست آمده از فرآيند هاي لوي
473
شبيه سازي و اصلاح ارتعاشي پلتفورم كمباين برداشت غلات با استفاده از آناليز مودال عملياتي ﴿OMA﴾
474
شبيه سازي و اصلاح عملكرد موتور القائي تكفاز با نرم افزار MATLAB
475
شبيه سازي و اصول رادارهاي پالس داپلر
476
شبيه سازي و اطمينان سازي سيگنال برگشتي ليدار
477
شبيه سازي و امكان بررسي امكان بهينه سازي سيستم جداسازي واحد استايرن پتروشيمي تبريز
478
شبيه سازي و اندازه گيري فوتونوترون هاي توكامك دماوند
479
شبيه سازي و برآورد اقتصادي فرآيند توليد ماده اوليه تينر
480
شبيه سازي و برپايي حسگرهاي آكوستيكي تار نوري و بررسي روش هاي افزايش حساسيت زيرسطحي
481
شبيه سازي و بررسي آشكار ساز نوري ساخته شده از مواد آلي
482
شبيه سازي و بررسي اثر تركيب فنرهاي نو و كاركرده در سيستم تعليق بوژي ها
483
شبيه سازي و بررسي اثر تزريق آب در نيروگاههاي گازي
484
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
485
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
486
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
487
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد آنيدريد استيك با استفاده از نرم افزار هايسيس
488
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد استون از ايزوپروپيل الكل با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys
489
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد استيك انيدريد با استفاده از نرم افزار هايسيس
490
شبيه سازي و بررسي انتقال حرارت پيستون
491
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر كارايي فيلتر CFDگاز ورودي پالايشگاه گاز پارسيان
492
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد تنش پسماند در سنگ زني خزشي
493
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در تابع پاسخ آشكارساز سوسوزن
494
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر درتابع پاسخ سوسوزن BC501A به نوترون هاي سريع با استفاده از كد GEANT4
495
شبيه سازي و بررسي پديده برگشت فنري در فرايندشكل دهي خزشي ورقهاي تيتانيوم
496
شبيه سازي و بررسي پديده فرسايش در زانويي 09 درجه با مقاطع بيضوي
497
شبيه سازي و بررسي تأثير پارامترهاي عملياتي در فرآيند Metathesis [متاتيس]
498
شبيه سازي و بررسي تاثير اندازه حفرات و تخلخل غشا در ميزان جذب دي اكسيد كربن در تماس دهنده هاي غشايي
499
شبيه سازي و بررسي تاثير پي تي اف اي و چسب بر روي انتقال قطره آب از لايه نفوذ گازي پيل سوختي پليمري
500
شبيه سازي و بررسي تجربي فرآيند PSA جهت جداسازي CO2
501
شبيه سازي و بررسي تجربي فرآيند اكستروژن رشته پليمري ABS در فرآيند ساخت افزودني FDM
502
شبيه سازي و بررسي تغييرات دما و فشار در كاهنده هاي جريان براي جريان دوفازي نفت و گاز و پيش بيني دبي خروجي براي جريان بحراني
503
شبيه سازي و بررسي خصوصيات مكانيكي و سطحي مري مصنوعي ساخته شده از منسوج حلقوي با پوشش نانو الياف
504
شبيه سازي و بررسي دقت سيستم ناوبري اينرسي تلفيقي زير دريا
505
شبيه سازي و بررسي رفتار آكوستيكي پنلهاي ساندويچي ويسكوالاستيك با استفاده از روش المان محدود
506
شبيه سازي و بررسي رفتار راكتور پليمريزاسيون توليد پلي اتيلن سبك خطي در مجتمع پتروشيمي اراك
507
شبيه سازي و بررسي سه بعدي اثر زبري سطح روي پديده هاي سرج و استال بر روي يك مرحله كمپرسور محوري
508
شبيه سازي و بررسي عملكرد انواع محدودساز جريان خطا و مقايسه آن ها
509
شبيه سازي و بررسي عملكرد و امكان سنجي اجراي پمپ حرارتي زمين گرمايي كمك خورشيدي با استفاده از نرم افزار trnsys
510
شبيه سازي و بررسي عملي اتصال مستقيم فلز به پليمر و توليد قطعات هيبريدي باربر
511
شبيه سازي و بررسي فرآيند تزريق آب در يك مخزن نفتي با استفاده از شبكه هاي مصنوعي عصبي
512
شبيه سازي و به دست آوردن شرايط بهينه رشد لايه ها به روش لايه نشاني ليزر پالسي
513
شبيه سازي و بهبود اثر Caching و Pre-Fetching در كارآيي لينك ماهواره
514
شبيه سازي و بهبود الگوريتم‌هاي رديابي هدف با استفاده از شبكه سنسور بي‌سيم
515
شبيه سازي و بهبود پارامتر هاي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكترونيك مجتمع با هدف افزايش پهناي باند
516
شبيه سازي و بهبود پارامترهاي فيزيكي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكتريك مجتمع با هدف بهبود ضريب تقويت
517
شبيه سازي و بهبود روش محلي جهت تشخيص جزيره اي شدن ريز شبكه
518
شبيه سازي و بهبود عملكرد رادار در برابر تكنيك ربايش پنجره
519
شبيه سازي و بهبود عملكرد فرايند توليد دي آمونيم فسفات
520
شبيه سازي و بهبود گين آنتن اسلات نواري
521
شبيه سازي و بهبود مشخصات اپتوالكترونيك ترانزيستور ليزري با چاه كوانتومي در طول موجهاي فرابنفش (UV)
522
شبيه سازي و بهبود يك سيستم اندازه گيري عناصر سنگين در بدن به روش XRF با كمك كد MCNP
523
شبيه سازي ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻳﻠﻮﺭﻭﻧﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ توسط باكتري Streptococcus zooepidemicus
524
شبيه سازي و بهينه سازي آنتن پلاسماي مارپيچ
525
شبيه سازي و بهينه سازي استراتژي كنترل مستقيم بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
526
شبيه سازي و بهينه سازي استفاده از فناوري غشا در شيرين سازي گاز طبيعي، برآورد اقتصادي و مقايسه آن با روش هاي جذب آميني
527
شبيه سازي و بهينه سازي انتقال حرارت در قلب راكتور PBMR
528
شبيه سازي و بهينه سازي اورژانس يك بيمارستان با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد با نرم افزار آرنا
529
شبيه سازي و بهينه سازي برج BID واحدEBTM
530
شبيه سازي و بهينه سازي برنامه زمان بندي اتاق عمل
531
شبيه سازي و بهينه سازي بهره برداري از سد هرسين تحت RCP سناريوهاي اقليمي
532
شبيه سازي و بهينه سازي تخصيص آب از سد قشلاق در حالت قطعي و مقايسه آن با رويكرد برنامه ريزي خطي با قيود احتمالاتي
533
شبيه سازي و بهينه سازي ترانزيستورهاي اثر ميداني فلز اكسيد نيمه - - هادي ( MOSFETs ) و تونليِ ( TFETs ) نانولولهكربني با ماهيت انتقال كوآنتومي
534
شبيه سازي و بهينه سازي توزيع هوا و انتقال حرارت در سرورهاي مستقر در قفسه يك مركز داده
535
شبيه سازي و بهينه سازي چشمه هاي فوتونوتروني D2O+24Na , Be+124Sb و سيستم اندازه گيري با استفاده از كد MCNP
536
شبيه سازي و بهينه سازي چگالنده پوسته ـ لوله اي
537
شبيه سازي و بهينه سازي چند هدفه واحد تبديل پيوسته كاتاليستي نفتا
538
شبيه سازي و بهينه سازي دسته سيم اتوبوس (G457)
539
شبيه سازي و بهينه سازي راكتور هيدروژن ناسيون استيلن درواحدVCM
540
شبيه سازي و بهينه سازي روش هاي هوادهي پمپاژ-تصفيه در احياء محلي آبهاي زيرزميني
541
شبيه سازي و بهينه سازي سلول خورشيدي دو پيوندي با پوشش ضد‌انعكاسي InGaP/GaAs با يك لايه ذاتي بين پيوند pn سلول پاييني به كمك نرم افزار سيلواكو/اطلس
542
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم تبريد اجكتوري جهت استفاده در خودرو
543
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم مديريت حرارتي يكپارچه يك خودروي برقي
544
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل تركيبي نيروگاه " كاربرد مفهوم انرژي "
545
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل جداسازي هوا
546
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند تزريق رزين جهت ساخت پروانه كامپوزيتي به روش VARTM
547
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند جداسازي غشايي آب-روغن با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي/ الگوريتم ژنتيك و الگوريتم توسعه استعماري
548
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند شكل دهي ورق با استفاده از كامپيوتر و ارائه نتايج در مثال درب گلوئي باك پژو
549
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند ريزش ثقلي به كمك بخار با يك چاه افقي
550
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند مايع سازي گاز طبيعي به شيوه خودسرمايش با قابليت جداسازي تركيبات سنگين
551
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند مته كاري توسط نرم افزار DEFORM
552
شبيه سازي و بهينه سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
553
شبيه سازي و بهينه سازي لايه هاي نازك فلزي نانومتري با ضخامت هاي متغير و كاربرد آنها در سلول خورشيدي توسط روش مونت كارلو
554
شبيه سازي و بهينه سازي ماتريس رله در سيستم هاي رله تقويت و ارسال "MIMO-OFDM"
555
شبيه سازي و بهينه سازي مدار آسياهاي گلوله اي كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
556
شبيه سازي و بهينه سازي موتور سوئيچ رلوكتانسي با هسته E شكل براي كاربرد در خودرو الكتريكي و دو رگه(هيبريد)
557
شبيه سازي و بهينه سازي ميزان جذب CO2 با حلال هاي آمين توسط HYSYS و RSM
558
شبيه سازي و بهينه سازي ميكرواينورتر فلاي‌بك متصل به شبكه براي سيستم‌هاي فتوولتاييك
559
شبيه سازي و بهينه سازي و ساخت آنتن ياگي - يودا مسطح با روش TWO
560
شبيه سازي و بهينه سازي واحد تركيبي توربين گاز با استفاده از تزريق بخار
561
شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد MTBE با نرم افزار HYSYS
562
شبيه سازي و پياده سازي اتوماسيون خط توليد كارخانه مواد پليمري توسط station work / PLC
563
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم رمز نگاري در شبكه هاي مخابراتي Wimax
564
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم هاي خطايابي مورد استفاده در قطارهاي پرسرعت در FPGA
565
شبيه سازي و پياده سازي تجربي كنترل فعال نويز فازي-شبكه عصبي در يك محفظه بسته سه بعدي با يك صفحه انعطا فپذير
566
شبيه سازي و پياده سازي جوشكاري الكترود دستي بوسيله واقيعت مجازي
567
شبيه سازي و پياده سازي روش پيش بين كنترل گشتاور براي موتور القايي و بدون استفاده از حسگر سرعت
568
شبيه سازي و پياده سازي سامانه هاي هوشمند منازل بر مبناي فمتوسل توسط مودم موبايل هاي نسل جديد
569
شبيه سازي و پياده سازي سرويس چند بخشي IP در شبكه دانشگاه صنعتي اصفهان و بهبود امنيت ساختار كنترل دسترسي چند بخشي IGMP-AC
570
شبيه سازي و پياده سازي سيستم حذف فعال نويز آكوستيكي
571
شبيه سازي و پياده سازي سيستم هپتيكي در تعامل با جسم مدلسازي شده با ابر نقاط
572
شبيه سازي و پياده سازي سيكلو كانورتر با استفاده از مبدل هاي AC/DC
573
شبيه سازي و پياده سازي فرستنده راديويي LTE با بكارگيري راديونرم افزار
574
شبيه سازي و پياده سازي كدينگ و ديكدينگ Reed-Solomon بر مبناي FPGA
575
شبيه سازي و پياده سازي كنترل بهينه موتور سنكرون مغناطيس دائم سه و چندفازه با رويكرد حداقل سازي تلفات
576
شبيه سازي و پياده سازي كنترل مدل پيش بين راكتو پليمريزاسيون و كنترل آزمايشگاهي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات
577
شبيه سازي و پياده سازي مدولاسيون PAM چهار سطحي بر روي بر FPGA
578
شبيه سازي و پياده سازي ولت متر AutoRange [اتورنج] ديجيتال با قابليت نمايش ساعت و دما
579
شبيه سازي و پياده سازي يك لينك مخابراتي براساس استاندارد DVB-S2 با استفاده از راديونرم افزار
580
شبيه سازي و تاثير اتصال سيستم هاي توليد پراكنده بر هماهنگي سيستم هاي حفاظتي شبكه هاي توزيع
581
شبيه سازي و تجزيه تحليل ولتاژهاي بازگشتي گذرا (TRV) در خطاهاي محدود به ترانسفورماتور (TLF)
582
شبيه سازي و تجزيه و تحليل آثار غير خطي در مبدل هاي طول موج تمام نوري
583
شبيه سازي و تحليل
584
شبيه سازي و تحليل آنتن با لنز متامتريال جهت بهبود سمت گرايي
585
شبيه سازي و تحليل اجزاء محدود لايه نشاني و بارگذاري حرارتي پوشش هاي سدّ حرارتي با ترك عمودي
586
شبيه سازي و تحليل استاتيكي صندلي آموزشي با استفاده از نرم افزار
587
شبيه سازي و تحليل اكستروژن شمس هاي آلومينيوم به كمك نرم افزار ABAQUS
588
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي سه بعدي تفنگ ريلي
589
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي و آماري سولنوييد شيرهاي كنترل جهت تناسبي
590
شبيه سازي و تحليل انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال غير نيوتوني در محفظه مربعي نيمه متخلخل با استوانه دوار
591
شبيه سازي و تحليل انرژي و اگزرژي توربين انبساطي جهت كاهش مصرف انرژي ايستگاه هاي كاهش فشار گاز نيروگاه ها
592
شبيه سازي و تحليل برهمكنش سيال - جامد (FSI) جريان خون در سرخرگ كاروتيد
593
شبيه سازي و تحليل پارامترهاي كيفيت توان در ريزشبكه ها با بكارگيري سيستم هاي ذخيره ساز انرژي
594
شبيه سازي و تحليل پديده آمبولي شريان مغزي بيمار
595
شبيه سازي و تحليل جابجايي طبيعي نانو سيال غير نيوتني در محفظه دايروي متخلخل با استفاده از مدل دو فازي مخلوط
596
شبيه سازي و تحليل جريان هواي ورودي به يك اتاق با وجود مانع با استفاده از نرم افزار ANSYS
597
شبيه سازي و تحليل جوشكاري اتصالات از جنس آلومينيوم
598
شبيه سازي و تحليل حالت گذراي محدودكننده هسته اشباع شده و تأثير آن بر فرونشاني پديده فرورزونانس
599
شبيه سازي و تحليل حملات و پروتكلهاي امن مسيريابي در شبكه هاي حسگر در محيط شبيه سازي توسيم
600
شبيه سازي و تحليل حمله آزادسازي منابع به ماشين‌هاي مجازي
601
شبيه سازي و تحليل دزيمتري تابش هاي پلاسماي كانوني اميركبير با استفاده ازFLUKA
602
شبيه سازي و تحليل ديناميكي ربات سه درجه آزادي با مفاصل الاستيك
603
شبيه سازي و تحليل ديناميكي سيستم لجستيك
604
شبيه سازي و تحليل رخداد همزمان پديده هاي پراكندگي القائي بريلوئن و پراكندگي القائي رامان با استفاده از معادلات ماكسول - ولاسوف
605
شبيه سازي و تحليل رفتاري پنوماتيكي موتور خودرو
606
شبيه سازي و تحليل رفتاري نگهدارنده پنوماتيكي موتور خودرو
607
شبيه سازي و تحليل روشي جديد براي افزايش گذردهي در شبكه بي¬سيم رله مبتني بر همسونهي تداخل
608
شبيه سازي و تحليل سيستم Dual Head SPECT ﴿در حالت همزماني﴾ به منظور تصوير برداري PET، با استفاده از روش مونت كارلو
609
شبيه سازي و تحليل سيستم مخابراتي مبتني بر OFDM و پياده سازي الگوريتم هاي سنكرون سازي
610
شبيه سازي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي ربات موازي 6 محور
611
شبيه سازي و تحليل ضربه سرعت پايين در كامپوزيت هاي تقويت شده با نانولوله كربني
612
شبيه سازي و تحليل عملكرد توربوجت J85
613
شبيه سازي و تحليل عملكرد مدارشكن هاي HVDC تركيبي در شبكه هاي چندپايانه HVDC مبتني بر VSC
614
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور EF7مجهز شده به يك سيستم تزريق مستقيم
615
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور M13GS و بهينه سازي پارامترهاي عملكردي آن با استفاده از روش تعيين پارامتر
616
شبيه سازي و تحليل عملكرد واحدهاي ذخيره انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM) با ذرات مقياس نانو و فوم فلزي متخلخل
617
شبيه سازي و تحليل عملكرد يك سيستم PV + باتري جهت تغذيه يك بار محلي در نرم افزار MATLAB/SIMULINK
618
شبيه سازي و تحليل غيرخطي پديده گالوپينگ روي خطوط انتقال انرژي الكتريكي
619
شبيه سازي و تحليل فشرده سازي پالس در سيگنال رادار LPI
620
شبيه سازي و تحليل كنترل كننده جريان اينور تر منبع ولتاژ، جهت به كارگيري در دستگاه ريز پردازنده اي تزريق جريان 25KA به روش فازي و عصبي
621
شبيه سازي و تحليل كنترلي دماي آب مخزن
622
شبيه سازي و تحليل لينك مخابراتي مبتني بر OFDM در شبيه¬ساز GNU Radio
623
شبيه سازي و تحليل محدود كننده‌ي القايي هسته شيلد شده به كمك روش المان محدود و ارزيابي عملكرد آن در شبكه قدرت
624
شبيه سازي و تحليل مسائل توربين گاز و موتور جت با استفاده از نرم افزار EES
625
شبيه سازي و تحليل منابع تغذيه فركانس بالا
626
شبيه سازي و تحليل نحوة افراز متعادل ساز كانال بين فرستنده و گيرنده
627
شبيه سازي و تحليل نيروي درگ ، ليفت و كنتور سرعت و فشار حول ايرفويل
628
شبيه سازي و تحليل يك بعدي مسير خنك كاري يك موتور احتراق داخلي به منظور رسيدن به توزيع سرعت بهينه سيال خنك كاري
629
شبيه سازي و تخمين كانال مبتني بر مدل بسط پايه اي
630
شبيه سازي و تخمين كانال محوشونده توسط الگوريتم LMS
631
شبيه سازي و تدوين سيستم اطلاعات مديريت كيفي رودخانه
632
شبيه سازي و تست پديده هاي كيفيت توان با استفاده از نرم افزار PSCAD
633
شبيه سازي و تسوير بخشي سيكل نيروگاه بخار
634
شبيه سازي و تشخيص تخليه جزئي در سيم‌پيچ ترانس به كمك شبكه‌هاي عصبي
635
شبيه سازي و تشخيص خطاي مدار باز در آرايه هاي خورشيدي
636
شبيه سازي و تعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد جاذب گازي روغني در ارابه فرود هواپيما
637
شبيه سازي و تعيين ضريب بازيافت نهايي يكي از مخازن درياي شمال با استفاده از فرآيند ازدياد برداشت تزريق متناوب غير امتزاجي آب و گاز
638
شبيه سازي و تقليد هوشمندان از حركات سر با استفاده از تله ربوتيك
639
شبيه سازي و تنظيم رله هاي وصل مجدد در نرم افزار پاشا
640
شبيه سازي و تهيه نرم افزار مربوطه براي راكتورهاي سه فازي جهت انجام واكنشهاي تصفيه هيدروژني
641
شبيه سازي و توسعه روشهاي پردازش ديجيتال پالس در طيف نگاري هسته اي براي بهبود قدرت تفكيك و كاهش زمان مرده
642
شبيه سازي و توليد سيگنال ماهواره هاي تعيين موقعيت گلوناس و مقايسه آن با جي پي اس
643
شبيه سازي و جبران برگشت فنري به روش تنظيم جابجايي در فرآيند شكل دهي - ماشينكاري تركيبي در حالت خمش
644
شبيه سازي و حفاظت سيستم توليد انرژي الكتريكي توسط ژنراتورهاي سنكرون مغناطيس دائم در مزارع بادي و انتقال آن به شبكه¬ي جريان متناوب
645
شبيه سازي و حل عددي رفتارهاي پايدار و گذرا در ليزرهاي چهار لايه اي نئوديميم ياگ
646
شبيه سازي و خطايابي بويلر نيروگاه بخاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
647
شبيه سازي و رديابي نقطه ماكزيمم توان در سيستم هاي فتوولتائيك با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
648
شبيه سازي و رمز نگاري تصاوير ويدئويي
649
شبيه سازي و ساخت آشكارساز ميكرواستريپ گازي
650
شبيه سازي و ساخت اينورتر پنچ و هفت سطحي متوالي
651
شبيه سازي و ساخت ترانسفورماتور الكترونيك قدرت جهت كاربرد در صنعت تراكشن
652
شبيه سازي و ساخت حفاظ چشم در الكترون تراپي پلك
653
شبيه سازي و ساخت دسته موتور هيدروليكي با دو فركانس فاق
654
شبيه سازي و ساخت ربات خودبالانس دوچرخ
655
شبيه سازي و ساخت ‍ژنراتور 191Os/191mIr
656
شبيه سازي و ساخت سلول هاي خورشيدي پليمري ناهمگون حجمي با ساختار متوالي
657
شبيه سازي و ساخت قطب نماي ديجيتال
658
شبيه سازي و ساخت مدل آزمايشگاهي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از شبكه هاي عصبي و كنترل فازي جهت خودروهاي هيبريد
659
شبيه سازي و ساخت مقاومت هاي دقيق لايه اي با استفاده از روش اصلاح ليزري
660
شبيه سازي و ساخت نانو سيم هاي فلزي مبدل ايكس به الكترون، براي كاربردهاي تصوير برداري پرتو X
661
شبيه سازي و ساخت نمونه ربات مار شكل زير آبي
662
شبيه سازي و ساخت واحد ترانسفورمر ركتيفاير حفاظت كاتدي به شيوه ي كليدزني و ثابت نگه داشتن تقريبي بازده در بازه ي گسترده اي از توان خروجي
663
شبيه سازي و ساخت يك فوتوكاتد نانو UV و ايكس براي كاربردهاي تصويربرداري
664
شبيه سازي و شمايل نگاري از نظر اسلام
665
شبيه سازي و شناسايي مسير حركت ربات دستيار جراح
666
شبيه سازي و صحه گذاري افشانه تزريق مستقيم سوخت موتور ديزل با استفاده از آزمون قطعه اي افشانه
667
شبيه سازي و طراحي اقتصادي فرآيند توليد بايو ديزل
668
شبيه سازي و طراحي ترانسفورماتور پالس جهت راه اندازي مگنترون 2MW
669
شبيه سازي و طراحي خودروهيبريد سري
670
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد
671
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد برخورد با عابر پياده
672
شبيه سازي و طراحي ديود نوري بر پايه بلور فوتوني و گرافن
673
شبيه سازي و طراحي رايانه اي خشك كنهاي پاششي
674
شبيه سازي و طراحي شبكه عصبي بر پايه ممريستور
675
شبيه سازي و طراحي كنترلر سرعت موتورهاي DC-BRUSHLESS
676
شبيه سازي و طراحي ليزر Nd:YAG براساس كاواك مشدد و شكل پرتو
677
شبيه سازي و طراحي ليزر تنظيم پذير TEA-CO2
678
شبيه سازي و طراحي منابع پالسي خازني
679
شبيه سازي و طراحي مولدهاي القابي خازن تحريكي تكفازه و سه فازه
680
شبيه سازي و طراحي و ساخت سنتز كننده فركانس به روش مستقيم ديجيتال در باند UHFبا گامهاي كوچك
681
شبيه سازي و طراحي واحد الفين با نرم افزار اسپن هايسيس
682
شبيه سازي و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آب اكسيژنه
683
شبيه سازي و طراحي يك جداساز مغناطيسي سلول سرطاني از نمونه ي بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات آهن
684
شبيه سازي و طراحي يك سيستم كنترل منطبق با منطق شئي گرايي و نرم افزار مادليكا
685
شبيه سازي و طراحي يك سيستم ميكرو سيال براي انتخاب و پالايش اسپرم پويا
686
شبيه سازي و عيب يابي مدار سنگ شكني خط 4 توليد كنسانتره مجتمع معدني و صنعتي گل گهر
687
شبيه سازي و عيب يابي نيروگاه گازي با استفاده از شبكه هاي عصبي
688
شبيه سازي و كنترل آرايه اي از ترنسديوسرهاي آلتراسوند
689
شبيه سازي و كنترل اينورتر چهار ساق به منظور بهبود كيفيت توان
690
شبيه سازي و كنترل پره راهنماي ورودي در توربين گاز تك محوره
691
شبيه سازي و كنترل دور موتور آسنكرون
692
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي بروش برگشت قدرت
693
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي سه فاز
694
شبيه سازي و كنترل ديناميكي تقويت كننده نوري نيمه هادي
695
شبيه سازي و كنترل راكتورهاي ﴿كو﴾ پليمريزاسيون امولسيوني
696
شبيه سازي و كنترل ربات دو بازويي به روش كنترل گشتاور محاسباتي
697
شبيه سازي و كنترل سامانه ترمز ضد قفل ترن تندرو به وسيله روش كنترلي مدلغزشي - فازي - تطبيقي
698
شبيه سازي و كنترل سامانه ي ركاب زني FES با استفاده از آشكارسازي خستگي به كمك سيگنال الكترومايوگرام
699
شبيه سازي و كنترل سرعت ميكروتوربين گازي با استفاده از منطق فازي
700
شبيه سازي و كنترل سيستم تعليق خودرو با نرم افزار MATLAB & Simulink [مطلب اند سيمولينگ]
701
شبيه سازي و كنترل كيفي ژنراتور 191Os/191mIr و بررسي امكان پذيري نشاندارسازي 191mIr جهت تشخيص غدد سرطاني
702
شبيه سازي و كنترل مبدل ‍DC-DC سوئيچ نرم تمام پل ورودي سري خروجي موازي
703
شبيه سازي و كنترل مدل ‍DC-DCسوئيچ نرم تمام پل ورودي موازي خروجي سري
704
شبيه سازي و كنترل يك سيستم تعليق با هندسه متغير
705
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت از طريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
706
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت ازطريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
707
شبيه سازي و كنترل يك فرآيند شيميايي با استفاده از نرم افزار HYSYS
708
شبيه سازي و محاسبه ضرايب انتقال جرم و حرارت در فوم هاي كاتاليستي مونوليتيك با استفاده از CFD
709
شبيه سازي و محاسبه ي منحني پهن شدگي و تابش هاي ثانويه در فرآيند پروتون تراپي سرطان پستان با استفاده از خط باريكه ي CATANA ايتاليا
710
شبيه سازي و مدل سازي پرداش هاي غشايي مغز با حجم بالا
711
شبيه سازي و مدل سازي توليد اكسيزن از هوا در فرآيند جذب با تناوب فشار بدون شير
712
شبيه سازي و مدل سازي رسوب آسفالتن در مخازن سطح الارضي يكي از ميادين نفتي ايران
713
شبيه سازي و مدل سازي سيستم معكوس‌كننده تراست موتور توربوفن
714
شبيه سازي و مدل سازي مبدل رزونانسي با كنترل كننده عصبي جهت تغذيه ترانسد يوسر التراسونيك از جنس پيزوالكتريك
715
شبيه سازي و مدل سازي واحدهاي رطوبت زدايي در مجتمع پارس جنوبي
716
شبيه سازي و مدل سازي يك واحد LNG و بهينه سازي آن
717
شبيه سازي و مدلسازي رادارهاي تجسس و رهگير
718
شبيه سازي و مدلسازي يك سيستم سوئيچينگ داخلي در مغز براي حركات ساكاديك و تعقيبي
719
شبيه سازي و مديريت آبخوان دشت خانميرزا با استفاده از مدل مادلفو
720
شبيه سازي و مشخصه يابي آنتن پلاسمايي
721
شبيه سازي و مطالعه رفتار نيرو جابجايي تيرهاي بتن آرمه تحت خوردگي
722
شبيه سازي و مطالعه رفتاري شبكه هاي HVDC به كمك نرم افزار EMTP
723
شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هاي مديريت HANDOFF SOFT براساس پارامترهاي ترافيكي شبكه در استاندارد VMTS
724
شبيه سازي و مقايسه اي انواع شكل دهي فورج ، نورد ، كشش عميق ، خم وي شكل آلياژهاي آلومينيومي 6061 و 7075 به كمك نرم افزار آباكوس
725
شبيه سازي و مقايسه چند روش بهسازي گفتار
726
شبيه سازي و مقايسه روش هاي مختلف رديابي نقطه حداكثر توان در يك سيستم فتوولتائيك
727
شبيه سازي و مقايسه ساختارهاي مختلف موتور هيسترزيس با تابع هدف چگالي گشتاور
728
شبيه سازي و مقايسه عملكرد هيدروكراكينگ راكتورهاي دوغابي و بستر آكنده
729
شبيه سازي و مقايسه فرآيند تزريق پلاستيك چند ماده اي با فرآيند تزريق پلاستيك معمولي قطعه مسواك
730
شبيه سازي و مقايسه كارآيي الگوريتم هاي كنترل پذيرش مكالمات در شبكه CDMA
731
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي ريست محيطي
732
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي زيست محيطي
733
شبيه سازي و مقايسه مدلهاي الكتريكي برق گير اكسيد روي جهت انتخاب مدل برتر
734
شبيه سازي و مقايسه ميكروتوربين هاي با و بدون بازياب حرارتي با استفاده از نرم افزار ASPEN - HYSYS
735
شبيه سازي و مقايسه ي دو سيستم با پردازنده ي تك هسته اي و چهار هسته اي مبتني بر معماري arm بر بستر اندرويد توسط شبيه ساز gem5
736
شبيه سازي و مقايسه ي روش هاي كنترل انعطاف پذير هارمونيك و حلقه بسته ي توان در منابع توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
737
شبيه سازي و نحوه ذخيره سازي حالات كوانتمي در محيط حالت جامد
738
شبيه سازي واانگيختگي اتم هاي ميوني در مخلوط D-T به روش مونت كارلو
739
شبيه سازي واحد C9/C10 splitter section پتروشيمي بوعلي سينا با نرم افزار HYSYS
740
شبيه سازي واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام با نرم افزار Aspen plus [اسپن پلاس]
741
شبيه سازي واحد الفين پتروشيمي اراك ﴿AOPS )
742
شبيه سازي واحد انبارداري شركت پگاه تهران
743
شبيه سازي واحد بازيافت گازهاي فلر شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
744
شبيه سازي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه
745
شبيه سازي واحد تفكيك مايعات گازي مجتمع پتروشيمي بندر امام
746
شبيه سازي واحد تقطير متانول خارگ و جهت بررسي راههاي كاهش ناخالصي در محصول خروجي
747
شبيه سازي واحد توليد LPG با استفاده از نرم افزار هايسيس
748
شبيه سازي واحد توليد آمونياك قسمت دي اكسيد كربن
749
شبيه سازي واحد توليد اكريليك اسيد و ارزيابي اقتصادي يك واحد نمونه
750
شبيه سازي واحد توليد دي متيل اتر از متانول با استفاده از نرم افزار sulp nepsA
751
شبيه سازي واحد توليد سيكلوهگزان با نرم افزار هايسيس
752
شبيه سازي واحد توليد گاز سنتز در نرم افزار هايسيس
753
شبيه سازي واحد جداسازي MCV از خروجي راكتور CVP توسط غشا
754
شبيه سازي واحد جداسازي آب و اتيل استات به كمك ايزو پروپيل الكل با نرم افزار Aspen Plus V.11
755
شبيه سازي واحد جداسازي آروماتيك ها و بهبود عملكرد بازيابي اورتوزايلن و پارازايلن
756
شبيه سازي واحد ريفرمينگ كاتاليستي پالايشگاه تبريز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
757
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز ترش فاز 4 و 5 عسلويه با نرم افزار HYSYS [هايسيس]
758
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي به كمك نرم افزار Aspen Hysys [اسپن هايسيس]
759
شبيه سازي واحد فرآيند شيرين سازي گاز با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys
760
شبيه سازي واحد كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه در حالت Cyclic Regeneration وبرآورد اقتصادي آن
761
شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي ﴿ چاه رگ سفيد در منطقه آغاجاري﴾
762
شبيه سازي واحد نم زدايي و شيرين سازي با استفاده از نرم افزار Aspen Plus
763
شبيه سازي واحد هيدروژن زدايي ايزو بوتان
764
شبيه سازي واحدريفرمينگ كاتاليزوري نفتا توسط نرم افزار Hysys-Refinery
765
شبيه سازي واقعيت مجازي تعامل ابزار با بافت جهت مطالعهي روند يادگيري اعمال نيروي دلخواه
766
شبيه سازي واكنش كوپليمريزاسيون امولسيوني استايرن / بوتاداي ان واحد RSDB مجتمع پتروشيمي بندر امام توسط sulP nepsA
767
شبيه سازي واكنش هاي نفوذ - كنترل آنزيم ليگاند با اتوماسيون سلولي
768
شبيه سازي وب سايت هتل
769
شبيه سازي وبرآوردپارامترهاي مدلهاي ديناميك خطي به كمك روشهاي مونت كارلوي زنجير ماركفي
770
شبيه سازي وبهينه سازي عملكرد روان كاري رينگ پيستون با سطح فرم دهي شده براي كاهش تلفات اصطكاك در موتور احتراق داخلي
771
شبيه سازي وتحليل حس گرهاي فشاري پيزومقاومتي بر مبناي ساختارهاي ميكروالكترومكانيك
772
شبيه سازي وتحليل عددي علل ترك خوردگي و تنش هاي وارد بر بدنه شير سريع بند توربين نيروگاهي
773
شبيه سازي ورق در صنايع بسته بندي شيلاني
774
شبيه سازي وي‍‍ژگي هاي نانو سيم ها به وسيله شبكه عصبي
775
شبيه سازي يخچال هاي الكترو كالريك و بررسي اثر سطح مقطع بر روي كارايي آن ها
776
شبيه سازي يك آنتن پچ مايكرواستريپ در نرم افزار Comsol
777
شبيه سازي يك آنتن پچ مايكرواسكريپ با نرم افزار كامسول
778
شبيه‏ سازي يك آنتن پلاسماي ديپل (فركانس 400 مگاهرتز)
779
شبيه سازي يك آنتن گوشي تلفن همراه
780
شبيه سازي يك اسكنر PET حيواني كوچك با قابليت تعيين عمق برهمكنش با استفاده از كد GATE
781
شبيه سازي يك باتري با قابليت دريافت حداكثر توان از آرايه ي خورشيدي
782
شبيه سازي يك برد آموزشي بر مبناي خانواده ي ميكرو كنترولرهاي AVR
783
شبيه سازي يك بعدي بالستيك داخلي راكت موتور سوخت جامد
784
شبيه سازي يك بعدي تخليه با مانع دي الكتريك در گاز آرگون
785
شبيه سازي يك جبران كننده توان راكتيو با ساختار FC/TCR براي بهبود كيفيت توان كوره هاي قوس الكتريكي
786
شبيه سازي يك جريان سينوسي كاملاً توسعه يافته متقارن محوري در يك لوله خميده
787
شبيه سازي يك حادثه خاص در شبكه برق ايران و ارائه راهكار براي خروج از نوسان
788
شبيه سازي يك دمدولاتور تمام ديجيتالي
789
شبيه سازي يك رادار GPR داراي Waveform Diversity
790
شبيه سازي يك روبات شش پاي شبيه سوسك به همراه تحليل پارامترهاي موثر بر حركت
791
شبيه سازي يك سرد ساز ضرباني و بررسي پارامترهاي موثر برعملكرد آن
792
شبيه سازي يك سيستم تاييد امضاي برخط براي تشخيص اتوماتيك امضاي جعلي
793
شبيه سازي يك سيستم ذخيره سازي و بازيابي اتوماتيك (As/Rs)
794
شبيه سازي يك سيستم ساده ميكروكانال با استفاده از روش المان محدود
795
شبيه سازي يك سيستم مديريت حرارتي هيبريد شامل سيستم هواخنك و سيستم مبتني بر ماده تغيير فاز دهنده براي مجموعه باتري يك خودروي الكتريكي
796
شبيه سازي يك فرايند صنعتي و كنترل آن با PLC
797
شبيه سازي يك مركز تلفن با 16 مشترك و چهارخط
798
شبيه سازي يك ميكرو سيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA(Neural Stimulation Microsystem
799
شبيه سازي يك ميكروسيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA (Neural Stimulation Microsystem
800
شبيه سازي، آناليز و توليد سيگنال هاي مولدها رمونيك در شبكه قدرت
801
شبيه سازي، بهينه سازي برج تقطير متانول در واحد توليد اورانيوم اكسيد با گريد سراميكي
802
شبيه سازي، بهينه سازي و ساخت آنتن آرايه اي موجبر شكافي با ديواره هاي غير يكنواخت براي كاهش گلبرگ كناري در باند X
803
شبيه سازي، تحليل و بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع خطا و قطع بار در شبكه هاي قدرت
804
شبيه سازي، تحليل و بهينه سازي فرايند پرداخت نانو متري سطوح لنزهاي اپتيكي
805
شبيه سازي، تحليل و ساخت آنتن PATCH مستطيلي باند L با ساختار هادي توري در المان تشعشعي و صفحه زمين و زير لايه شيشه
806
شبيه سازي، تحليل و ساخت پنچه ربات كارتزين
807
شبيه سازي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش نرخ متغير
808
شبيه سازي، ساخت و بهينه سازي نانو مبدل هاي ايكس سخت به الكترون براي بهبود بازده آشكارسازهاي هسته اي
809
شبيه سازي، ساخت و تست يك نمونه دسته موتور سيالاتي
810
شبيه سازي، ساخت و كنترل سيستم خودكار Pick&Place-Painting در فرآيند پوشش دهي مبتني بر طراحي مكاترونيكي با حداقل اتلاف انرژي سيال
811
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد اكسيد پروپيلن
812
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
813
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
814
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
815
شبيه سازي، طراحي و بهبود تصميم گيري و اجراي تعويض كانال در مخابرات سيار سلولي
816
شبيه سازي، طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكتريكي خودرو برقي پيكان و بررسي عملكرد آن در شرايط مختلف حركتي
817
شبيه سازي، طراحي و ترتيب مدار دستگاه هاي فرآوري در سيستم كانه آرائي
818
شبيه سازي، طراحي و ساخت استخراج كننده هاي بهينه دستگاه هليكون اميركبير
819
شبيه سازي، طراحي و ساخت ردياب ويديوئي بي درنگ بر اساس پردازنده TMS320C30
820
شبيه سازي، طراحي و ساخت يك پردازشگر مركب نوري براي پردازش تصاوير
821
شبيه سازي، طراحي و كنترل قواي محركه خودروي هيبريد هيدروليكي
822
شبيه سازي، طراحي، آناليز فني و اقتصادي و انتگراسيون حرارتي فرآيند توليد استون، بوتانول و اتانول از سوبستراي گياه سورگوم شيرين با روش بيولوژيكي
823
شبيه سازي، محاسبات، روش هاي تجربي خشك كن و تحليل خشك كن بستر شناور
824
شبيه سازي، مشخصه يابي و بهينه سازي سلول هاي خورشيدي آلي و غيرآلي با در نظر گرفتن پارامترهاي ساختاري مختلف لايه انتقال دهنده حفره- الكترون
825
شبيه سازي، مطالعه نظري و امكان سنجي ساخت كليد(سوييچ) تمام نوري بر پايه نانوصفحات گرافن
826
شبيه سازي،اندازه گيري و محاسبات ناشي از برهم كنش نوترونهاي چشمه 255Cf يا 241Am-Be با آشكارساز CR-39
827
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
828
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكسيد پروپيلن
829
شبيه سازيAM-tACS محاسباتي برهم كنش با غشاي سلول‏هاي ‏عصبي
830
شبيه سازيCFD پخش مواد بوزا در شبكه توزيع گاز و راهكارهاي عملياتي جهت نگهداشت مقدار مواد در حد قابل قبول
831
شبيه سازيCFDجداكننده هاي سيكلوني كم حجم سه فازي نفت، آب، گاز
832
شبيه ساي خطاهاي ترانسفورماتور قدرت به وسيله المان محدود و تحليل آن به وسيله هوش مصنوعي
833
شبيه‌ سازي جريان سيال درون نانو كانال ها با استفاده از روش ديناميك مولكولي
834
شبيه‌ سازي دستگاه سينترينگ پلاسماي جرقه اي : تأثير كوپل پتانسيل الكتريكي، دما و تنش
835
شبيه‌ سازي سيستم آشكارساز بينا با استفاده از MCNP
836
شبيه‌ سازي عددي انتقال حرارت رسانش، همرفت و تشعشع در محيط متخلخل سلول باز سازمان يافته
837
شبيه‌ سازي عددي حوضچه هاي رسوب‌ گذاز در حضور بافل به روش گردابه هاي بزرگ و VOF
838
شبيه‌ سازي عملكرد جدا كننده سه محصولي واسطه سنگين به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
839
شبيه‌ سازي عملكرد موتور وانكل
840
شبيه‌ سازي لوله گردابه‌اي رانك-هيلش به كمك نرم ‌افزار اُپن‌ فوم
841
شبيه‌ سازي مولكولي پديده تشكيل و تجزيه هيدرات ‌هاي گازي
842
شبيه‌ سازي مونت‌ كارلو براى بررسى اثرات غيرخطى در پاسخ آشكارساز سوسوزن معدنى يدورسديم
843
ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ اث‍ر ان‍دازه‌ ب‍ر روي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍داي‍ت‌ ح‍رارت‍ي‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ زي‍گ‍زاگ‍ي‌ ن‍ان‍و روب‍ان‌ گ‍راف‍ن‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍اي‌ ل‍م‍پ‍س‌ و گ‍وس‌ وي‍و
844
شبيه‌‌سازي اثر ليزر كردن رگ‌هاي نامطلوب ايجادشده در شبكيه
845
شبيه‌‌سازي سخت‌افزار و طراحي مدار واسط در حلقه سيستم‌ قدرت
846
شبيه‌سازي ،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
847
شبيه‌سازي CFD انتقال حرارت جريان دوفازي واكنش دار راكتور بستر قطره اي (TBR) سولفورزدايي
848
شبيه‌سازي CFD جريان آب-نفت-گاز در ونتوري‌متر
849
شبيه‌سازي CFD جريان چندفازي در دبي‌سنج توربيني
850
شبيه‌سازي CFD حمل‌كنده‌هاي حفاري در چاه‌هاي شيبدار و افقي
851
شبيه‌سازي CFD راكتور بستر ثابت نامنظم تحت تأثير ديواره با نسبت ابعادي بزرگ
852
شبيه‌سازي CFD راكتور بوزدايي تركيبات مركاپتاني به روش اكسيداسيون با ازن
853
شبيه‌سازي CFD راكتور حبابي دوغابي همزن دار اكسيداسيون توليد ترفتاليك اسيد
854
شبيه‌سازي CFD راكتور دوّار پيروليز تاير فرسوده
855
شبيه‌سازي CFD سيني‌هاي كلاهكي
856
شبيه‌سازي CFD فرآيند الكتروريسي نانوالياف
857
شبيه‌سازي CFD فرايند استخراج مايع - مايع در تماس‌دهنده غشايي
858
شبيه‌سازي CFD ماژول غشايي اسمز مستقيم
859
شبيه‌سازي CFD و مطالعه آزمايشگاهي الگويجريان در يك ستون حبابيبا استفاده از توموگرافي فراصوت
860
شبيه‌سازي CFD-DEM سيال مگنتورئولوژيكال به منظور پيش‌بيني خواص رئولوژيكي آن
861
شبيه‌سازي آزمايشگاهي پراكندگي قائم نفت تحت اثر موج
862
شبيه‌سازي آزمايشگاهي و نرم‌افزاري حمل خرده‌هاي حفاري براي جريان‌هاي سه‌فازي در حفاري جهت‌دار
863
شبيه‌سازي اثر پرتوهاي الكترون و پروتون و بررسي شكست‌هاي كروموزومي
864
شبيه‌سازي اثر حوزه تنشي مختلف بر يك استوانه مشبك توخالي
865
شبيه‌سازي اثر متقابل سيال و جامد بر روي تيغه پروانه ترك‌دار
866
شبيه‌سازي اثرات الگو سازي، مونتاژ و دوخت عايق‌هاي حرارتي چند لايه فضايي
867
شبيه‌سازي اثرات حرارتي-هيدرومكانيكي تزريق گاز بر يكپارچگي پوش‌سنگ مخازن هيدروكربوري كربناته
868
شبيه‌سازي اثرات گرمايي نوترون‌هاي تابشي بر روي سيم‌پيچ‌هاي ابر‌رساناي جريان در توكامك ايتر با استفاده از كد GEANT4
869
شبيه‌سازي اجزاء محدود اندركنش دندان و همترازساز شفاف به‌منظور به دست آوردن محدوديت‌هاي نيرو و تنش در ساخت همترازساز
870
شبيه‌سازي اجزاء محدود تأثير توالي جوشكاري بر اعوجاج در صفحه تقويت‌شده با تير مسطح
871
شبيه‌سازي احتراق در محفظه‌ي احتراق ميكرو با تيغه و مانع
872
شبيه‌سازي اختلاط دوفازي مايع-مايع در مخزن Mixer-Pump به روش ديناميك سيالات محاسباتي
873
شبيه‌سازي المان محدود برخورد آب به سازه‌هاي كامپوزيتي با در نظر گرفتن برهم‌كنش سازه و سيال
874
شبيه‌سازي المان محدودي فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي با استفاده از نرم‌افزار آباكوس
875
شبيه‌سازي امواج فراصوت توليد شده توسط ليزر براي تعيين مشخصات ساختارهاي پليمري
876
شبيه‌سازي انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال داخل كانال قائم مستطيلي تحت شرايط مرزي گرمايي نامتقارن
877
شبيه‌سازي انتقال حرارت و سيلان ماده در اتصال غيرمشابه كامپوزيت Al-Mg2Si و آلياژ آلومينيم 6061AA به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
878
شبيه‌سازي انتقال حرارت، ذوب و انجماد در جوشكاري ليزري
879
شبيه‌سازي ايجاد يك بينائي مصنوعي با استفاده از تحريك قشر بينائي مغز توسط ايمپلنت‌هاي درون قشري
880
شبيه‌سازي برج تقطير پالايشگاه شازند با استفاده از نرم‌افزار Hysys
881
شبيه‌سازي برخورد دو قطره امتزاج‌ناپذير به كمك روش شبكه بولتزمن سه‌مولفه‌اي
882
شبيه‌سازي به روش ديناميك مولكولي پديده‌‌ي رسوب سختي در آلياژ Ag-Cu
883
شبيه‌سازي پاسخ آشكارساز سوسوزن آلي در ميدان آميخته نوترون-گاما
884
شبيه‌سازي پاسخ فركانسي و ارتعاشي سلول كندروسايت با روش المان محدود
885
شبيه‌سازي پخش آلودگي در اطراف ساختمان‌ها با استفاده از نرم افزار فلوئنت
886
شبيه‌سازي پخش آلودگي هوا در تهران با توجه به كوهساري منطقه
887
شبيه‌سازي پخش جوي آلاينده‌هاي هسته‌اي نيروگاه بوشهر در يك حادثۀ فرضي
888
شبيه‌سازي پراكندگي تامسون براي اندازه‌گيري دما و چگالي پلاسما در توكامك‌ها
889
شبيه‌سازي پروفايل دمايي ناشي از هسته فرو مغناطيس آلياژ نيكل مس - تحت تاثير ميدان الكترومغناطيسي در فانتوم آب با استفاده از روش المان محدود FEA
890
شبيه‌سازي تأثير بيوچار بر پياز رطوبتي تحت آبياري قطره‌اي سطحي با استفاده از مدل HYDRUS-3D
891
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
892
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
893
شبيه‌سازي تاثير موجي‌موجي شدن ريل‌ها برروي صداي غلتشي چرخ‌هاي قطار مترو با استفاده از تئوري رمينگتون
894
شبيه‌سازي تبادل گاز در موتور تزريق مستقيم پرخوران سه استوانه با تغيير شرايط مرزي و استفاده از سوخت با عدد اكتان ضعيف
895
شبيه‌سازي تبخير لايه فيلم افتان مايع در سطوح صاف و شياردار
896
شبيه‌سازي تجميع الكتريكي قطرات آب در نفت
897
شبيه‌سازي ترمز جريان‌گردابي (فوكو) به روش اجزاء محدود در نرم‌افزار Ansys Maxwell
898
شبيه‌سازي تغيير مسير رشد تورق در تير يك سر گيردار دولبه كامپوزيتي
899
شبيه‌سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در بخشي از خط انتقال آب اصفهان
900
شبيه‌سازي توليد و برخورد قطره تو خالي به سطح در فرايند اسپري حرارتي با روش كسرحجمي سيال تراكم‌پذير
901
شبيه‌سازي جابجايي سيالات غير نيوتني به‌وسيله ي سيالات نيوتني با استفاده از مدل چند جزئي شبكه ي بولتزمن (هي - چن)
902
شبيه‌سازي جبران‌ساز كيفيت توان تركيبي بهبود‌يافته در سيستم تغذيه كششي هم‌فاز
903
شبيه‌سازي جريان ‌ در محيط متخلخل درشت‌دانه با استفاده از مدل لوله‌ي معادل
904
شبيه‌سازي جريان آب زيرزميني با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
905
شبيه‌سازي جريان در داخل تانديش ريخته‌گري پيوسته به منظور تحليل اثر موانع داخل بر الگوي جريان
906
شبيه‌سازي جريان سيال غير‌ نيوتني‌‌ با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بولتزمن
907
شبيه‌سازي جريان سيال و انجماد و پيش‌بيني حفره انقباضي در ريخته‌گري تكبار شمش‌هاي توپر و توخالي فولاد كم آلياژ
908
شبيه‌سازي جريان گاز در اتمايزر نازل محصور
909
شبيه‌سازي جريان هوا در شكاف هوايي ميان روتور و استاتور موتورهاي القايي TEFC و بررسي تاثيرات آن بر خنك كاري اين موتورها
910
شبيه‌سازي جريان واكنشي در يك محفظه احتراق الگو در توربين گاز هوايي
911
شبيه‌سازي جريان‌هاي روبروي هم نوساني به روش LES و استخراج ساختارهاي منسجم آن به كمك تكنيك SVD
912
شبيه‌سازي جريان‌هاي ميكرو و نانو به كمك روش‌هاي تلفيقي DSMCو CFD
913
شبيه‌سازي چرخش فارادي به عنوان يك ابزار تشخيصي براي اندازه‌گيري ميدان مغناطيسي در پلاسماي توكامك‌هاي بزرگ
914
شبيه‌سازي چند مقياسي انتقال حرارت تابشي در محيط متخلخل فيبري به‌منظور استخراج ضرايب مؤثر حاكم
915
شبيه‌سازي حركات نامتوازن سرندهاي ارتعاشي مورد استفاده در صنايع فرآوري شن و ماسه
916
شبيه‌سازي حركت گذراي ذرات آخال در جريان آشفته مذاب طي فرآيند ريخته‌گري مداوم تختال فولاد
917
شبيه‌سازي حركت مسافران اعزامي از ايستگاه راه‌آهن تهران و ارائه راهكار جهت كاهش ترافيك
918
شبيه‌سازي خالص‌سازي هيدروژن توسط جذب سطحي با نوسان فشار براي كاربردهاي پيل سوختي با نرم‌افزار Aspen Adsim
919
شبيه‌سازي دستگاه هيدروسيكلون جهت جداسازي آب ـ نفت
920
شبيه‌سازي دستگاه واكافت درجا از روي نقاله براي سيمان و بهبود عملكرد دستگاه با تعويض چشمه كاليفورنيوم با امرسيوم- بريليوم
921
شبيه‌سازي دوبعدي تقطير يك حباب در يك كانال عمودي به روش رديابي جبهه
922
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي براي ذخيره‌سازي گاز H2 بر روي لايه‌هاي گرافيني (گرافترين)
923
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي بمباران كردن يوني صفحه ي فسفرين
924
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي پوشش‌دهي پليمري نانوذرات و بررسي تاثير آن بر ضريب هدايت حرارتي و پايداري نانوسيال
925
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي خواص ديناميكي، ساختاري و سطحي مايعات يوني سه‌كاتيوني خطي و مطالعه‌ي اثر افزايش طول زنجيره‌ي هيدروكربني و دما بر اين خواص
926
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي فرآيند رهايش دارو در مقياس نانو
927
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي هدايت پروتون در شبكه PCMOF2-β
928
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي، سنتز و مشخصه يابي پليمرهاي قطعه‌اي پلي‌يورتان
929
شبيه‌سازي ديناميكي دانه‌درشت (Coarse-grained) رفتار جدايي فازي آميخته PVDF و PMMA
930
شبيه‌سازي ديناميكي ربات كابلي توانبخش و طراحي كنترلر مناسب جهت حفظ تعادل
931
شبيه‌سازي ديناميكي واگن با بوژي‌هاي مختلف در گذر از محل سوزن ريل
932
شبيه‌سازي ديناميكي يك جرثقيل متحرك حمل شناور با در نظر گرفتن تغييرشكل‌هاي سازه
933
شبيه‌سازي راكتور بستر ثابت فيشر - تروپش با كاتاليست غيريكنواخت با در نظر گرفتن غيرفعال شدن كاتاليست
934
شبيه‌سازي راكتور تبديل كاتاليستي نفتا (سي سي آر) و بهينه‌سازي عملكرد آن
935
شبيه‌سازي راكتور سنتز متانول
936
شبيه‌سازي راكتور غشايي ريفرمينگ كاتاليستي نفتا
937
شبيه‌سازي رسوب مواد زيستي در ديواره شريان تحث اثر جريان پالسي در حضور كلسترول اضافي
938
شبيه‌سازي رشد ترك خزشي به كمك المان‌هاي چسبنده و مقايسه آن با نتايج تجربي
939
شبيه‌سازي رفتار استاتيكي و ارتعاشي لوله‌هاي داراي ساختار آگزتيك با استفاده از روش اجزاء محدود
940
شبيه‌سازي رفتار عامل‌هاي موثر بر مديريت منابع آب زيرزميني تحت اجراي سياست‌هاي طرح احيا و تعادل بخشي با استفاده از مدل‌سازي عامل بنيان، مطالعه موردي :محدوده لنجانات
941
شبيه‌سازي روش‌هاي ازدياد برداشت تزريق آب و تزريق پليمر در يك مخزن نفتي جهت افزايش راندمان جابه‌جايي
942
شبيه‌سازي ريزناپاياري مد الكترون به‌دام‌اُفتاده با استفاده از كد جنبشي-چرخشي GENE
943
شبيه‌سازي زمان‌واقعي شبكه‌هاي قدرت بزرگ‌مقياس با استفاده از قابليت آناليز جامع (GNS)
944
شبيه‌سازي سامانه تصفيه آب مبتني بر صفحات چندلايه گرافني با استفاده از روش ديناميك مولكولي
945
شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان سيال درون لوله‌هاي مشبك شده
946
شبيه‌سازي سوئيچينگ تمام نوري و امكان‌سنجي برپايي آزمايشگاهي آن
947
شبيه‌سازي سيستم تشخيص مواد منفجره به روش نوتروني توسط كد MCNP
948
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran
949
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran و ارائه‌ي سيگنالي به منظور بهبود عملكرد سيستم به لحاظ توان مصرفي
950
شبيه‌سازي شبه پايا يخچال فريزر خانگي با در نظر گرفتن تغييرات گذراي مؤثر بر عملكرد يخچال فريزر و صحت سنجي مدل با داده هاي آزمايشگاهي
951
شبيه‌سازي شكاف متغيرهاي كلان اقتصادي ايران در يك الگوي رشد درون‌زاي تصادفي – رويكرد پويايي سيستم
952
شبيه‌سازي عددي اثر افزودن هيدروژن بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل سنگين در اختراق اشتعال تراكمي و كنترل واكنش‌پذيري
953
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه اي همزن دار به كمك نرم افزار فلوئنت
954
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه‌اي‌ هم‌زن‌دار مجهز به بافل به كمك نرم‌افزار Fluent
955
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت در ساختار متخلخل شبهپَر
956
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت و تنش پسماند در جوشكاري پرتو الكتروني(EBW) اينكونل 718 به فولاد زنگ‌نزن 316
957
شبيه‌سازي عددي انتقال گرما و پيش بيني بازدهي گرمايي در فرآيند احياي اكسيد آهن در كوره تونلي
958
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش پروتئين‌ها و نانوغشاءهاي بيولوژيكي به روش ديناميك مولكولي
959
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش جامد-سيال برخورد يك وسيله نقليه هوايي به سطح آب
960
شبيه‌سازي عددي تست تصادف و بهبود تصادم پذيري خودروي C2500 ( سواري دوج نئون)
961
شبيه‌سازي عددي تلاطم سيال در مخزن مستطيلي با بهره‌گيري از معادلات فشار و استفاده از روش اجزاي محدود
962
شبيه‌سازي عددي توليد هيدروژن از تجزيه‌ دما پايين آمونياك در يك كانال غشائي پوشش داده شده با كاتاليست ‌ Ru/Al2O3به روش ديناميك سيالات محاسباتي
963
شبيه‌سازي عددي تونل‌هاي دوگانه‌ي سر‌ريز سد رودبار لرستان تحت بارهاي ديناميكي
964
شبيه‌سازي عددي جداسازي مجموعه ذرات در ميكروكانال مركب متشكل از ناحيه مارپيچ و ناحيه صوتي
965
شبيه‌سازي عددي جريان با محركه الكتروهيدروديناميكي در يك ميكروكانال مستطيلي
966
شبيه‌سازي عددي جريان بتن خودمتراكم به روش بدون شبكه
967
شبيه‌سازي عددي جريان جت آب برخوردي به سطح استخوان به‌منظور سوراخ كردن آن
968
شبيه‌سازي عددي جريان چسبنده در لوله‌ي مارپيچي مخروطي
969
شبيه‌سازي عددي جريان در اتصال بال و ديوار براي رژيم آرام، گذار و مغشوش
970
شبيه‌سازي عددي جريان در كمپرسور جريان محوري مادون صوت با كاربرد جداره‌هاي بهبوددهنده‌ي پره‌هاي به عقب كشيده شده
971
شبيه‌سازي عددي جريان سطح آزاد در محل اتصال كانال‌ها
972
شبيه‌سازي عددي جريان مذاب و حذف آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
973
شبيه‌سازي عددي جريان نانوسيال غيرنيوتني در يك كانال
974
شبيه‌سازي عددي جريان يك‌بعدي دوفازي درون موتورهاي سوخت جامد
975
شبيه‌سازي عددي جوشش لايه‌اي در شرايط دو بعدي به روش پيشروي جبهه
976
شبيه‌سازي عددي رفتار اتصال ستون درختي با استفاده از ورق‌هاي كناري
977
شبيه‌سازي عددي رفتار تك ‌حباب در يك محيط بي‌كران
978
شبيه‌سازي عددي سايش درحركت گردش تاير
979
شبيه‌سازي عددي سه‌بعدي گسترش موج سونامي در نزديكي ساحل
980
شبيه‌سازي عددي سيستم ذخير‌ه‌سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فاز دهنده در نيروگاه‌هاي خورشيدي
981
شبيه‌سازي عددي سيستم زمين‌ گرمايي سبلان با اعمال پارامترهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي
982
شبيه‌سازي عددي شعله‌ي غيرپيش‌مخلوط بلاف‌بادي با استفاده از روش FPV
983
شبيه‌سازي عددي عمق آب‌شستگي براي لوله‌هاي دريايي با Spoiler تحت اثر توأم موج و جريان
984
شبيه‌سازي عددي فرآيند آسيب سازند ناشي از نفوذ ذرات جامد گل حفاري
985
شبيه‌سازي عددي فرآيند پمپاژ با نوسان پره‌ها در محدوده عدد رينولدز متوسط
986
شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي وابسته ترموهيدرومكانيكي با تكيه بر نتايج آزمايش‌هاي برجا
987
شبيه‌سازي عددي لوله حرارتي رسانايي متغير براي كاربردهاي فضايي
988
شبيه‌سازي عددي ميدان جريان اطراف و داخل موتور رم‌جت
989
شبيه‌سازي عددي و ارزيابي تجربي فرايند جذب سطحي دي‌اكسيد كربن از جريان گازهاي احتراقي در بسترهاي سيال چرخشي (CFB)
990
شبيه‌سازي عددي و بررسي پارامتري سرمازدگي انگشتان دست با استفاده از مدل‌سازي آناتومي
991
شبيه‌سازي عددي و بررسي تجربي رفتار تيوب جاذب انرژي سوراخ‌دار با در نظر گرفتن آسيب پارگي
992
شبيه‌سازي عددي ياتاقان‌هاي ژورنال غير دايروي و بررسي اثر پارامترهاي مختلف كاري بر عملكرد ترموهيدروديناميكي آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
993
شبيه‌سازي عمر و موقعيت جوانه‌زني ترك تحت بارگذاري خستگي سايشي در يك آلياژ تيتانيوم
994
شبيه‌سازي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري توسط يك مدل سه‌بعدي دوفازي غير هم‌دما
995
شبيه‌سازي عملكرد سنسور پيزوالكتريك و انتخاب شرايط بهينه‌ ساخت جهت استفاده در كنتور فراصوت گاز
996
شبيه‌سازي عملكرد موتورهاي القايي سه‌فاز تحت شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ
997
شبيه‌سازي عملكرد ياتاقان‌هاي ساچمه‌اي به روش المان گسسته
998
شبيه‌سازي غيرخطي پديده لرزه در فرايند ميكرو فرزكاري
999
شبيه‌سازي فرآيند آزمون نانو ايندنتيشن بر روي مواد نرم الاستيك
1000
شبيه‌سازي فرآيند توليد 2-بوتانول از رافينت-2
بازگشت