<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شبيه سازي فرآيندهاي دي متيل اتر از متانول به وسيله نرم افزار Aspen Plus [اسپن پلاس]
2
شبيه سازي فرآيندهاي يك پروسه صنعتي بلادرنگ با استفاده از اجراي اكترونيكي سيستم عامل QNX
3
شبيه سازي فرايند آهنگري شعاعي داغ با استفاده از روش اجزاي محدود سه بعدي و شناسايي مقدار بهينه نيروي آهنگري
4
شبيه سازي فرايند اكستروژن گرم كامپوزيت دوفلزي آلومينيوم - منيزيم پنج لايه به روش اجزا محدود
5
شبيه سازي فرايند انجماد آلياژهاي هيپويوتكتيك آلومينيم - سيليسيم ﴿بررسي شرايط مرزي ﴾
6
شبيه سازي فرايند انجماد آلياژهاي هيپويوتكتيك آلومينيم -سيليسيم ﴿بررسي فوق گداز ﴾
7
شبيه سازي فرايند برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي پمپ
8
شبيه سازي فرايند تبديل مس توسط نرم افزار FactSage
9
شبيه سازي فرايند تخليه الكتروشيميايي براي يك جرقه
10
شبيه سازي فرايند تزريق هيدروژل در محيط متخلخل و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن به منظور كاربرد در فرايندهاي ازدياد برداشت
11
شبيه سازي فرايند توليد آمونياك در پتروشيمي لردگان
12
شبيه سازي فرايند توليد استايرن
13
شبيه سازي فرايند جذب سطحي در عبور جريان هوا از يك بستر زئوليت با استفاده از روش شبكه بولتزمن
14
شبيه سازي فرايند حلقه شيميايي ريفرمينگ براي توليد هيدروژن
15
شبيه سازي فرايند درد در بدن و ادراك ان با تكيه بر نگرش dualism
16
شبيه سازي فرايند درزجوش مقاومتي در ورق هاي فولادي و تحليل شكست آن
17
شبيه سازي فرايند ساخت ترانزيستور VDMOS وبهينه سازي آن به منظور افزايش جريان نقطه كار
18
شبيه سازي فرايند سنتز احتراقي نيكل آلومينايد﴿NiAL﴾و بررسي رعوامل موثر بر آن
19
شبيه سازي فرايند سينترينگ با در نظرگرفتن مكانيزم هاي شيميايي مبسوط
20
شبيه سازي فرايند فراورش نفتا با هيدروژن به روش مدل سازي مولكولي
21
شبيه سازي فرايند كشش عميق هيدروفرمينگ با روش المان محدود
22
شبيه سازي فرايند كشش عميق و بررسي پارامترهاي مؤثر بر فرايند با به كارگيري تحليل آماري ANOVA
23
شبيه سازي فرايند كندوسوز ليزريدر توليد نانوذرات طلا
24
شبيه سازي فرايند كوئنچينگ اجسام استوانه اي به منظور محاسبه ي تنش پسماند به كمك روش اجزاي محدود
25
شبيه سازي فرايند گازي سازي مواد زيستي توسط بخار در راكتور بستر سيال حبابي
26
شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ لوله تحت اثر ارتعاشات التراسونيك به روش اجزاي محدود
27
شبيه سازي فرايندجوشكاري مقاومتي نقطه اي
28
شبيه سازي فرايندهاي تقطير، PSA و غشا براي جداسازي پروپان و پروپيلن
29
شبيه سازي فرايندهاي جوشكاري و به كارگيري آن در اتصالات جوش شاسي خودرو
30
شبيه سازي فرايندهاي فشردن رينگ و ديسك به روش بدون المان RKPM
31
شبيه سازي فرستنده در لينك فراسوي مخابرات نسل چهارم
32
شبيه سازي فرستنده و گيرنده DFDM
33
شبيه سازي فرستنده و گيرنده مودم V34
34
شبيه سازي فرگشت ايروسل ها: تدوين كد عددي فرآيندهاي لختگي و زدايش به روش DSMC
35
شبيه سازي فرماندهي هدايت بازي جنگ
36
شبيه سازي فرود با چتر مريخ نورد بر روي سطح مريخ
37
شبيه سازي فشار شريان كاروتيد
38
شبيه سازي فشار وارد بر سوزن در زمان دوخت با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود
39
شبيه سازي فشردن كرنش صفحه اي با روش بدون المان كالوكيشن
40
شبيه سازي فشرده ساز تصوير به روش تبديل موجك با استفاده از MATLAB
41
شبيه سازي فني و آناليز مدل اقتصادي
42
شبيه سازي فوتوترمال تراپي با استفاده از نانوذرات جاذب تابش
43
شبيه سازي فورج شعاعي فولاد AISI 4140 به روش اجزاي محدود
44
شبيه سازي فيزيكي اختلاط توسط دمش گاز در فرآيند AOD
45
شبيه سازي فيزيكي رفتار آلياژهاي NiTi حين تغيير شكل گرم
46
شبيه سازي فيزيكي فرايند شكل دهي نيمه جامد آلياژ آلومينيوم گروه 7075AA
47
شبيه سازي فيلتر انطباقي بر روي مدار منطقي برنامه پذير
48
شبيه سازي فيلتر ميان گذر كريستال فوتوني
49
شبيه سازي فيلترهاي فعال موازي براي جبرانسازي هارمونيك جريان ايجاد شده در شبكه قدرت
50
شبيه سازي فيلم تمام نگار به وسيله كامپيوتر
51
شبيه سازي فيوز به وسيله نرم افزار MATLAB
52
شبيه سازي قالب يال طوبي شاسي پرايد
53
شبيه سازي قالبگيري انتقالي رزين (RTM) براي طراحي فرآيندهاي با نرخ توليد بالا
54
شبيه سازي قسمت كنترل ماشين تراش بورينگر بر روي كامپيوترهاي شخصي
55
شبيه سازي قسمت هاي ريل صندلي خودرو سواري و بهبود طراحي آن
56
شبيه سازي قسمتي از خط توليد (از پرس تا درجه بندي بعد از كوره )
57
شبيه سازي قطره سيال در ميدان گريز از مركز در ابعاد نانويه به روش DPD
58
شبيه سازي قفسه هاي نورد سرد به منظور بررسي پديده Chatter
59
شبيه سازي قوس الكتريك در مححفظه قطع كليدهاي فشار قوي
60
شبيه سازي قيمت سهام در واحدهاي پذيرفته شده در صنعت خودروسازي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك مونت كارلو
61
شبيه سازي كار مراكز تلفني در مورد مكالمات محلي براي 1000 مشترك LOCAL CALL HANDLING SIMLATION
62
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القاي روتور سيم بندي شده
63
شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در روش بازيافت انرژي لغزش در كنترل دور موتور القايي روتور سيم بندي شده
64
شبيه سازي كاربرد مواد ذخيره ساز انرژي در سيستم گرمايش خورشيدي
65
شبيه سازي كاربردي هايفو و اثرات درماني آن در كنترل خونريزي در تروما
66
شبيه سازي كارخانه 800 گاز و گاز مايع مناطق نفت خيز جنوب بوسيله Aspen Plus 11.1
67
شبيه سازي كاركاههاي ديزاماتيك و CO2 ريخته گري (SIMU18) "كارخانه ماشين سازي تبريز"
68
شبيه سازي كاركرد جاذب در محفظه شيلد شده
69
شبيه سازي كامپيوتر
70
شبيه سازي كامپيوتر خشك كن افشان كربنات كلسيم
71
شبيه سازي كامپيوتر عملكرد كوره Q.S.L....تحليل كامپيوترهاي دياگرامهاي EH - PH
72
شبيه سازي كامپيوتر موريس مانو به كمك زبان توصيف سخت افزار
73
شبيه سازي كامپيوتري ، ساخت و تست عملي كيت كاهنده ي مصرف سوخت و آلودگي موتور پيكان
74
شبيه سازي كامپيوتري انتشار امواج در محيط هاي شهري تحت مدل ﴿تيغه ها جذب﴾ و ﴿هاتا﴾
75
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور ار مذاب
76
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در رشد تك بلور از مذاب
77
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در فرايند دمش گاز خنثي در پاتيل فولاد مذاب
78
شبيه سازي كامپيوتري انتقال حرارت و جريان سيال در محدوده قوس الكتريكي كوره ذوب فروسيليسيم
79
شبيه سازي كامپيوتري برجهاي تقطيرهمراه باواكنش شيميايي
80
شبيه سازي كامپيوتري بهينه سازي مسير در موبايل IP
81
شبيه سازي كامپيوتري پروسه هاي انتقال در قلب يك راكتور هسته اي
82
شبيه سازي كامپيوتري تاثير همزدن الكترو مغناطيسي بر الگوي جريان مذاب و انحلال فرو آلياژ فولاد مذاب
83
شبيه سازي كامپيوتري ترانزيستور (فابريك )
84
شبيه سازي كامپيوتري توزيع سرعت در لوله با فل دار
85
شبيه سازي كامپيوتري توموگرافي
86
شبيه سازي كامپيوتري تيتراسيون رسوبي برخي از كانيونها توسط الكترود غشاي شيشه اي PH , simulation of precipitation titration for some cations using PH glass electrode
87
شبيه سازي كامپيوتري خشك كردن انشان آلومينا
88
شبيه سازي كامپيوتري در طراحي بويلرهاي فايرتيوب و واترتيوب
89
شبيه سازي كامپيوتري ديوار ترمب براي گرمايش يك ساختمان مسكوني
90
شبيه سازي كامپيوتري ساختار حاصل از انجماد الياژ يوتكتيك آلومينيوم - سيليسيم astm413
91
شبيه سازي كامپيوتري سلول هاي پوركنژي مخچه براي بررسي اثر داروي ريلوزول در درمان بيماري آتاكسي
92
شبيه سازي كامپيوتري سه بعدي،به روش ديناميك مولكولي سيال نئون و محاسبه انرژي پتانسيل ،انرژي كل ،تراكم پذيري و پارامترهاي لنارد-ج.نز و بررسي اثر دما ،فشار و تعداد مولكول شبيه سازي شده بر روي پارامترهاي فوق
93
شبيه سازي كامپيوتري سيستم D.S.I
94
شبيه سازي كامپيوتري سيستم اي . اس . دي
95
شبيه سازي كامپيوتري سيستم تبادل جريانات كليوي با استفاده از نرم افزارهاي ‍‍‍‍C++ و MATLAB
96
شبيه سازي كامپيوتري سيكل نيروگاههاي حرارتي (تركيبي و ساده )
97
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد موتورهاي توربوجت
98
شبيه سازي كامپيوتري عملكرد يك سل sofc
99
شبيه سازي كامپيوتري عمليات تراشكاري CNC
100
شبيه سازي كامپيوتري قوس در آزمايشگاه فشار قوي
101
شبيه سازي كامپيوتري مخازن نفتي شكافدار با مكانسيم ريزش ثقلي
102
شبيه سازي كامپيوتري مدهاي ارتعاش زنجير تك اتمي
103
شبيه سازي كامپيوتري نمودار فازي سيستمTi-O براساس مباني ترموديناميكي حاكم بر آن
104
شبيه سازي كامپيوتري نورد تخت
105
شبيه سازي كامپيوتري هيدروديناميك برج هاي سيني دار
106
شبيه سازي كامپيوتري و مدل سازي روبات با مدل SLIP
107
شبيه سازي كامپيوتري يك سيستم VQ با استفاده از شبكه هاي عصبي
108
شبيه سازي كامپيوتري يك كارگاه بافندگي محصولات مدي با سفارش كوچك و ارائه يك برنامه توليد در زمان واقعي
109
شبيه سازي كامپيوتري، و بررسي بازيافت انرژي در كوره هاي ذوب شيشه
110
شبيه سازي كانال بي سيم نوري با در نظر گرفتن رله تمام نوري
111
شبيه سازي كاهش كاتاليزوري انتخابي (Selective Catalytic Reduction)
112
شبيه سازي كدهاي خطوط انتقال ديجيتال
113
شبيه سازي كدهاي گردشي بوسيله پي سي
114
شبيه سازي كدهاي والش )WALSH FUNCTION(
115
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در توليد نانوساختارها در آلياژ منيزيم AZ31 از طريق فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
116
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061
117
شبيه سازي كرنش و نرخ كرنش در فرايند FSW بر نانو كامپوزيت AA5052SiC
118
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
119
شبيه سازي كروناي خورشيدي با استفاده از نظريه بحرانيت خود سامانده
120
شبيه سازي كريستال هاي فوتوني دو بعدي و بررسي آثار غير خطي در آن ها
121
شبيه سازي كريستاليزورهاي شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
122
شبيه سازي كشش وارد بر نخ تار در ماشين حلقوي تاري بر اساس معادلات ديناميكي و سينماتيكي
123
شبيه سازي كششعميق چند مرحله اي
124
شبيه سازي كفشك ترمز قطار در نرم افزار ANSYS و انتخاب طراحي بهينه
125
شبيه سازي كليد زني فوق سريع تمام نوري در فيبرهاي غيرخطي شكست مضاعف
126
شبيه سازي كمپرسور با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
127
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني آلوده به نيترات و تحليل سناريوهاي مديريتي احياي كيفي آن، مطالعه موردي: آبخوان دامنه- داران
128
شبيه سازي كمي و كيفي آب هاي زيرزميني با استفاده از مدل مفهومي و رياضي GMS6.5
129
شبيه سازي كمي‐كيفي و بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده مطالعه موردي: آبخان دشتتهران‐شهريار
130
شبيه سازي كمي‐كيفيو بهينه سازي بهره برداري از آبخان باهدف تعديل تراكم آلاينده
131
شبيه سازي كنتر ل مستقيم گشتاور موتور القايي اعمالي به مبدل ماتريسي غير مستقيم
132
شبيه سازي كنترل برداري موتور القايي سه فاز با نرم افزار متلب ﴿Matlab﴾
133
شبيه سازي كنترل برداري موتور سنكرون آهنرباي دائم با استفاده از تئوري ويونت
134
شبيه سازي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از مبدل ماتريسي غير مستقيم
135
شبيه سازي كنترل ژنراتور القايي دو تغذيه جهت سنكرون سازي و اتصال به شبكه
136
شبيه سازي كنترل سرعت موتور DC تحريك جداگانه با استفاده از انواع مبدل هاي AC به DC تكفاز و مقايسه مشخصه هاي ديناميكي آنها
137
شبيه سازي كنترل سرعت موتور سنكرون خطي آهنربا دائم﴿pmlsm) به روش v/f ثابت
138
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات موتور خودرو
139
شبيه سازي كنترل فعال ارتعاشات ورق با بكارگيري تكنيك المان محدود
140
شبيه سازي كنترل فعال صداي داخلي خودرو با بكارگيري روش المان محدود
141
شبيه سازي كنترل كننده غير خطي جبران ساز استاتيكي براي كاهش فليكر
142
شبيه سازي كنترل كننده موتور سنكرون مغناطيس دائم با تخمين پارامترهاي آن
143
شبيه سازي كنترل كننده مود لغزشي منيپيوليشن نانوذره توسط كنتيلور V-شكل و خنجري شكل ميكروسكوپ نيروي اتمي در مود تماسي
144
شبيه سازي كنترل گشتاور و دور موتور سنكرون مغناطيس دائم سه فاز بدون استفاده از سنسور سرعت
145
شبيه سازي كنترل مدار اينورتر DC [دي. سي] به AC [اي. سي] با منطق فازي در Matlab [مطلب]
146
شبيه سازي كنترل مستقيم گشتاور موتور القائي با استفاده از يك مبدل ولتاژ چند سطحي و روش كليد زني مودولاسيون بردار فضايي
147
شبيه سازي كنترل موتور القائي سه فاز به طريقه Sensorless
148
شبيه سازي كنترل وضعيت يك ماهواره با استفاده از مگنتوركر
149
شبيه سازي كوانتمي پوشش هاي مغناطيسي بر پايه كبالت روي نيمه رساناي دو بعدي دي سولفيد تنگستن
150
شبيه سازي كوانتومي در بلور KCI
151
شبيه سازي كوپل شكلدهي الكتريكي - مغناطيسي لوله به طرف داخل
152
شبيه سازي كوره پخت سيمان
153
شبيه سازي كوليماتور مولد نوترون سرد (باشار s/cm2/10n) با كد CNP M و كاربرد آن در راديوگرافي نوتروني اجسام بزرگ صنعتي
154
شبيه سازي كيفي منابع آب در هيدروسيستم هاي پيچيده، مطالعه موردي : آبخوان كوهپايه - سگزي اصفهان
155
شبيه سازي گاردريل فلزي و كامپوزيتي به روش اجزاء محدود
156
شبيه سازي گاز سازي سوخت هاي سنگين نفتي در راكتور جريان حامل
157
شبيه سازي گذارها آبشاري و محاسبه بهره پرتوهاي X در اتم هاي K4He
158
شبيه سازي گرافيكي برنامه هاي عددي فرزكاري يك قطعه به كمك كامپيوتر
159
شبيه سازي گرافيكي حركات يك ربات در محيط FMS
160
شبيه سازي گرافيكي دريل 24 محوره توسط كامپيوتر
161
شبيه سازي گسترش شهر تهران براساس تصاوير ماهواره اي
162
شبيه سازي گوشي تلفن همراه از ميكروفن تا آنتن در سيستم GSM با كمك نرم افزار MTLB
163
شبيه سازي گيرنده در لينك فراسوي مخابرات نسل چهارم
164
شبيه سازي گيره استخوان از جنس نايتينول در بدن انسان
165
شبيه سازي لاگرانژي مسائل سطح آزاد با استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته مختلط
166
شبيه سازي لايه DLC از استاندارد DECT, و ايجاد بستر مناسب
167
شبيه سازي لايه سوم دروازه شبكه هاي IP/TCP و 25.X در محيط UNIX SCO
168
شبيه سازي لايه شكافي با اسيد براي لايه سروك يكي از ميادين ايران با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي موثر
169
شبيه سازي لايه فيزيكي بلوتوث كم انرژي به عنوان يك لينك در وسايل مانيتورينگ پزشكي
170
شبيه سازي لايه هاي نازك نانومتري با ضخامت هاي متغير و بهينه سازي آن ها به روش محاسباتي مونت كارلو
171
شبيه سازي لايه ي فراسوي LTE
172
شبيه سازي لوله گردابي (ورتكس تيوب) توسط نرم افزار Gatia [گاتيا]
173
شبيه سازي ليزر الكترون آزاد با ويگلر هم محور
174
شبيه سازي ليزر كاواك عمودي انتشار سطحي Vcsel Simulation
175
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي Quantum Dot Lasers :
176
شبيه سازي ليزرهاي خال كوانتومي مد قفل شده غير فعال
177
شبيه سازي ليزرهاي نيمه هادي دوقسمتي PASSIVE Q-SWITCHING
178
شبيه سازي لينك مخابراتي HVDC, jو تعيين كدينگ و پروتكل بهينه روي خط HVDC
179
شبيه سازي ماژول PV با استفاده از MATLAB
180
شبيه سازي ماسفت دوگيته با استفاده از هوش محاسباتي كاربرد در شبيه سازي مدارات مقياس نانو
181
شبيه سازي ماشين چرخه هواي هواپيماي مسافربري
182
شبيه سازي ماشين حساب علمي
183
شبيه سازي ماشين هاي DC بدون جاروبك
184
شبيه سازي مانيتور مجازي با استفاده از تشعشع اطلاعات تصوير رايانه
185
شبيه سازي مبدل DC/DC رزونانسي توان پايين جهت اخذ مشخصه راندمان - توان خروجي
186
شبيه سازي مبدل H سري در سيمولاتور بلادرنگ
187
شبيه سازي مبدل تك فاز به سه فاز پسيو
188
شبيه سازي مبدل حرارتي پوسته و لوله توسط نرم افزار كامسول
189
شبيه سازي مبدل هاي PWM DC-DC و طراحي و ساخت مبدل بهينه براي منبع تغذيه سوئيچينگ
190
شبيه سازي مبدل هاي الكترونيك قدرت واسط بين ژنراتور سنكرون PM و شبكه در نيروگاه بادي
191
شبيه سازي مبدل هاي باك براي بدست آوردن نمودارهاي بازدهي بر حسب توان خروجي
192
شبيه سازي مبدل و محاسبه و طراحي فيلترهاي شبكه هاي HVDC
193
شبيه سازي مبدلهاي پل DC - DC [دي. سي.- دي. سي.]
194
شبيه سازي مبدلهاي كاتاليستي موتورهاي بنزيني در حالت گذرا
195
شبيه سازي متغير با زمان ميكسر اختلاط آب با نرم افزار Ansys Fluent
196
شبيه سازي متغير هاي تصادفي پواسون وابسته با استفاده از تابع مفصل
197
شبيه سازي محاسبه فازوري سيگنال ولتاژ و جريان
198
شبيه سازي محفظه احتراق موتور ديزل بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
199
شبيه سازي محفظه احتراق موتورهاي هيدروري اكتيو
200
شبيه سازي محوشدگي چند مسيري در مكانهاي مختلف
201
شبيه سازي محوشدگي در حوزه زمان و فركانس
202
شبيه سازي مخابرات ليزري زير آب
203
شبيه سازي مخازن ذخيره جذبي گاز طبيعي در سيستم هاي حمل و نقل
204
شبيه سازي مخزن ميعانات گازي
205
شبيه سازي مدار راه انداز نرم ﴿soft starter﴾ [سافت استارتر] براي موتورهاي القايي سه فاز
206
شبيه سازي مدار طبقه بندي خشك در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
207
شبيه سازي مدارات باند پايه مخابرات طيف گسترده
208
شبيه سازي مدارات كوانتومي بر روي FPGA
209
شبيه سازي مدارات ولتاژ ضربه
210
شبيه سازي مدارت الكترونيك صنعتي با استفاده از نرم افزار MATLAB
211
شبيه سازي مدارها و سيستم هاي ديجيتال و توليد الگوهاي آزمايش
212
شبيه سازي مدارهاي مغناطيسي خطي در محيط LABVIEW
213
شبيه سازي مدل آزمايشگاهي خاك شور هيدرومرف و ترموديناميك املاح تبخيري جهت بررسي خصوصيات فرسايش پذيري بادي واصلاح آن
214
شبيه سازي مدل تخلخل دوگانه در مخازن شكافدار و تاثير فشار مويينگي شكاف در توليد
215
شبيه سازي مدل حرارتي پوست
216
شبيه سازي مدل دو بعدي و بررسي ناپايداريها در پلاسما
217
شبيه سازي مدل ساده شده اي از هيدرو كوپلينگ با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي نرم افزار Ansys -Cfx
218
شبيه سازي مدل شرينگتون-كركپتريك شيشه هاي اسپيني با استفاده از نرم افزار NetLogo
219
شبيه سازي مدل مقدار ميانگين سيستم ماشين سنگرون متصل به كانورتر براي حالتهاي ماندگار و گذرا
220
ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻫﺎرﻣﻮﻧيكي ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎيي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎثير وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬيه اﻋﻮﺟﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدآن
221
شبيه سازي مدهاي تشديددر ميكروحلقه با استفاده از روش عددي مرزي
222
شبيه سازي مدول هاي غشايي الياف توخالي براي جداسازي مخلوطهاي گازي
223
شبيه سازي مدولاتور و دمدولاتور PSK
224
شبيه سازي مدولاتورودمدولاتور فاز پيوسته
225
شبيه سازي مدولار تاسيسات ذخيره سازي آبگرم خورشيدي
226
شبيه سازي مدولاسيون MPSK
227
شبيه سازي مدولاسيون زاويه ودامنه با كامپيوتر
228
شبيه سازي مدولاسيون و كدينگ تطبيقي به منظور افزايش بهره وري طيفي در سيستم هاي مخابراتي نسل چهار
229
شبيه سازي مديريت انرژي در خودروي الكتريكي تركيبي با پيل سوختي
230
شبيه سازي مراحل ساخت، انتخاب و تعويض ابزار در ماشين هاي CNC
231
شبيه سازي مراحل طراحي مراكز تلفني و شبكه مخابراتي
232
شبيه سازي مرحله به مرحله اي جريان هاي ناپايدار در يك كمپرسور محوري هوايي
233
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربوفن
234
شبيه سازي مرحله به مرحله اي موتور توربين گازي
235
شبيه سازي مرحله تشكيل فوم در فرايند توليد فومهاي فلزي سلول بسته
236
شبيه سازي مركز تلفن دو شماره اي
237
شبيه سازي مرولاتورهاي الكترواپيتكي
238
شبيه سازي مساله اعزام وحمل ونقل هوشمند اورژانس با پوشش دهي يكپارچه دركل منطقه
239
شبيه سازي مسير حركت باريكه يون كربن در بافت به روش مونت كارلو
240
شبيه سازي مشخصات عملكردي موتور AL31_F
241
شبيه سازي مشعلهاي LOW NOX
242
شبيه سازي مصرف انرژي الكتريكي متاثر از برخي پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي در شبكه برق ايران
243
شبيه سازي مصرف سوخت اتوبوس هاي شهر تهران با استفاده از سيكل حركتي آنها
244
شبيه سازي معادله پواسون يك بعدي با استفاده از نرم افزار FEMLAB [فملب]
245
شبيه سازي مقاطع متقارن به هنگام آهنگري شعاعي فولاد AISI 414
246
شبيه سازي مقاومت غلتشي تاير خودرو سواري
247
شبيه سازي مكانيزم انتشار ترك در فرآيند شكست هيدروليكي در مخازن نفتي
248
شبيه سازي مكانيزم هاي مختلف خرابي در سازه هاي فولادي با استفاده از ارزيابي بر اساس قابليت اطمينان
249
شبيه سازي مكانيزم هاي نساجي توسط كامپيوتر و كاربرد آن در فيلم آموزشي
250
شبيه سازي مكانيسم شكست سنگ در زير ديسك هاي برش TBM
251
شبيه سازي مكانيكي و حرارتي كامپوزيت آلومينيوم گرافن جهت بهبود عملكرد سامانه هاي فضايي
252
شبيه سازي منابع تغذيه پالسي جهت مصارف خاص
253
شبيه سازي مناطق مستعدخندق زدايي درحوضه ي رودخانه هاي رازآورومرگ
254
شبيه سازي منبع توليد پراكنده مبتني بر اينورتر در حالت متصل به شبكه و بررسي رفتار آن در شرايط خطاي اتصال كوتاه و محدود سازي جريان خطا
255
شبيه سازي منحني تنش-كرنش ورق هاي مستطيل شكل ممتد واقع در معرض تركيب تنشهاي فشاري درون صفحه اي دومحوري و فشار جانبي
256
شبيه سازي منحني كشيدگي يك قفسه نورد گرم و بررسي پارامترهاي مربوطه
257
شبيه سازي منيپوليشن نانو ذرات استوانه اي در محيط گرافيكي حقيقت مجازي برنامه متلب
258
شبيه سازي موازي جريان سه بعدي تراكم پذير با استفاده از روش شبكه بولتزمن
259
شبيه سازي موازي ساز نوتروني براي راديوگرافي با استفاده از چشمه و توليد كننده ي نوتروني
260
شبيه سازي موتور PM تكفاز
261
شبيه سازي موتور آسنكرون تغذيه شده توسط اينورتور منبع جريان
262
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي توسط كنترل PID
263
شبيه سازي موتور احتراق جرقه اي و كنترل آلايندگي حاصل ازاحتراق توسط پي آي كنترلر
264
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك
265
شبيه سازي موتور القايي به روش مدارات تزويج چندگانه و تشخيص خطاي شكستگي ميله رتور به روش بردار پارك زززر
266
شبيه سازي موتور القايي و تخمين پارامترهاي ماشين آسنكرون
267
شبيه سازي موتور توربو پراپ
268
شبيه سازي موتور ديزل بر مبناي سيكل سوخت و هوا
269
شبيه سازي موتور ديزل درحالت تركيب سوخت گازوئيل با دي متيل اتر و بررسي عملكرد آن
270
شبيه سازي موتورخانه شوفاژ با استفاده از ميكروكنترلرهاي 51-Mcs (8051)
271
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
272
شبيه سازي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي جنگنده از نسل هاي مختلف به منظور بررسي روند تغييرات پارامترهاي موتور
273
شبيه سازي موتورهاي ديزل به منظور كنترل و بهينه سازي
274
شبيه سازي موج در تانكر آب توسط نرم افزار Ansys Fluent
275
شبيه سازي موج در تانكر اب با استفاده از فلونت
276
شبيه سازي موجبر نوري با نرم افزار كامسول
277
شبيه سازي مودلاتور و دمودلاتور 16QAM مبتني بر FPGA
278
شبيه سازي مودم باند صوتي
279
شبيه سازي موشك هاي چند مرحله اي در خلاء و بررسي پايداري آنها در نقطه جدايش
280
شبيه سازي موشكهاي تاكتيكي
281
شبيه سازي مولتي روتور مسابقه اي هوشمند در شبيه ساز ROS-Gazebo
282
شبيه سازي مولد نوترون براساس واكنتش هاي فوتونوترون
283
شبيه سازي مولكولي بررسي پايداري نانوذرات كلوئيدي باردار
284
شبيه سازي مولكولي بمباران يون فسفر روي صفحه ي فسفرين و بررسي خواص كششي آن
285
شبيه سازي مولكولي تأثير نوع آمينواسيد در اتصال به گروه هاي انتهايي دندريمر پلي آميدوآمين
286
شبيه سازي مولكولي جذب دي اكسيد كربن موجود در گازهاي احتراق توسط غشاء نانو كامپوزيتي
287
شبيه سازي مولكولي جذب گاز هيدروژن در نانو لوله هاي SiCدر حضور ميدان الكتريكي
288
شبيه سازي مولكولي جذب مونوكسيد كربن بر روي نانو كلاستر نيتريد بوران
289
شبيه سازي مولكولي جذب و جداسازي آلاينده هاي هوا توسط جامدات متخلخل نانو حفره اي
290
شبيه سازي مولكولي خواص فيزيكي و شيميايي سيالات
291
شبيه سازي مولكولي خواص كاتاليستي گرافن اكسيد در پليمريزاسيون
292
شبيه سازي مولكولي در مقياس نانو با استفاده از روش ديناميك مولكولي در دارورساني
293
شبيه سازي مولكولي رفتارسطح بين فازي؛ بررسي تأثير ساختار مولكولي ماده سطح فعال
294
شبيه سازي مولكولي سيال درون نانو لوله هاي كربني
295
شبيه سازي مونت كارلو
296
شبيه سازي مونت كارلو براي سيستمهاي كوانتومي يك بعدي
297
شبيه سازي مونت كارلو برهم كنش فوتون با ماده به كمك نرم افزار متلب
298
شبيه سازي مونت كارلو در فرآيند تشكيل خوشه هاي آسفالتيني
299
شبيه سازي مونت كارلو سيستم پروتون تراپي با استفاده از گيت به منظور ارزيابي و بهينه سازي دز بيمار
300
شبيه سازي مونت كارلو كند سازي نوترون هاي 41MeV و بررسي صدمات ناشي از نوترونها در مواد اولين ديواره راكتورها و ماده هدف ژنراتورهاي نوترون گداختي , Monte carlo simulation of 41 MeV neutrons slowing down and study about neutron erosion in first wall of reactor materials and target of fusion neutron generator
301
شبيه سازي مونت كارلو: طراحي و ساخت سيستم چگالي سنجي استخوان در كاربردهاي پزشكي به روش رخنه و پراكندگي فوتوني
302
شبيه سازي مونت كارلوي طيف اشعه ايكس با استفاده از كد MCNP-4C
303
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
304
شبيه سازي مونت كارلوي هيدرات مخلوط گازي متان و دي اكسيدكربن
305
شبيه سازي ميدان جريان و تحليل تنش توربين توربوشارژر به منظور بررسي عوامل مكانيكي تغيير شكل و شكست پره
306
شبيه سازي ميدان جريان، دما و خشك شدن ذره در جت هاي روبروي هم نوساني
307
شبيه سازي ميدان فراصوتي ناشي از مبدلهاي آرايه اي دو بعدي با تحريك پالسي در محيط يكنواخت
308
شبيه سازي ميدان مغناطيسي ناشي از خوردگي(CRM) با مدل نمودن كشتي
309
شبيه سازي ميرايي مواد ويسكو الاستيك به منظور كنترل غير فعال
310
شبيه سازي ميزان جريان و حرارت مركز محاسبات در دانشكده مكانيك
311
شبيه سازي ميزان دز دريافتي كاركنان در راكتور تحقيقاتي ﴿5MW) با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
312
شبيه سازي ميكروكنترلر 8051 در يك محيط ويژوال
313
شبيه سازي ميكروكنترولرهاي خانواده 49 درمدار
314
شبيه سازي ميكرومكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم
315
شبيه سازي ناپايدار پرتو-پلاسما با استفاده از مدل ذره اي
316
شبيه سازي ناپايداري دو جرياني با استفاده از مدل ذره اي
317
شبيه سازي ناحيه ي پيش گرمكن كوره هاي پخت كاشي و سراميك
318
شبيه سازي نامرئي سازي صوتي به روش همگن سازي
319
شبيه سازي نانو سوسوزن اكسيد روي با استفاده از نرم افزارهاي comsol و mcnp
320
شبيه سازي نانو فروروندگي تيتانيوم به روش ديناميك مولكولي
321
شبيه سازي نانو فروروندگي و خراش سطحي در مواد نانو ساختار با استفاده از ديناميك مولكولي و مقايسه با نتايج تجربي
322
شبيه سازي نانوفروروندگي مس به روش ديناميك ملكولي
323
شبيه سازي نانولوله هاي مغناطيسي به روش مونت كارلو
324
شبيه سازي نحوه سنكرون سازي در گيرنده OFDM
325
شبيه سازي نحوه عملكرد MRI در MATLAB
326
شبيه سازي نحوۀ فيلتراسيون در هنگام حفاري از طريق ساخت پايلوت آزمايشگاهي
327
شبيه سازي نرم افزار مركز 64/32 شماره اي
328
شبيه سازي نرم افزاري سيستم مخابراتي DRM
329
شبيه سازي نرم افزاري و طراحي سخت افزار دست سيبرنتيكي تهران
330
شبيه سازي نظري انتشار امواج باند UHF/ميكروويو در محيط هاي شهري
331
شبيه سازي نظري و تجربي اثر شرايط محيط برچرخه نيروگاه بخار مجهز به برج خنك كن خشك
332
شبيه سازي نظريه ي اختلال خوشه اي: مطالعه ي خواص الكتروني سيستم هاي همبسته ي قوي
333
شبيه سازي نفوذ ابزار برش فراصوتي و معمولي در استخوان كورتيكال
334
شبيه سازي نفوذپذيري جريان خون بين آرايه هاي مختلفي از الياف توخالي در اكسي‍‍ژناتور غشايي
335
شبيه سازي نقش تحقيق و توسعه در فرايند توسعه
336
شبيه سازي نقطه هاي كوانتومي و سلولهاي محاسباتي ساخته شده بوسيله آن (QCA)و تحقيق در مورد انرژي و استحكام مدارهاي (QCA)
337
شبيه سازي نمونه آزمايشگاهي توربين جزر ومدي هانتر
338
شبيه سازي نوتروني راكتور PBMR 400 مگاواتي با كدهاي محاسباتي MCNP و NJOY
339
شبيه سازي نورد سرد پره هاي كمپرسور
340
شبيه سازي نورد گرم
341
شبيه سازي نورد گرم مقاطع ناوداني
342
شبيه سازي نوسان ساز كنترل شده با سيگنال ديجيتالي
343
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني دشت دهگلان با استفاده ازمدل رياضي
344
شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزيرزميني دشت دهگلان با استفاده از مدل رياضي
345
شبيه سازي نوع جديد از آشكارسازهاي سه بعدي سيليكوني نانو
346
شبيه سازي نيروگاه 12 مگاواتي در نرم افزار DIGSILENT
347
شبيه سازي نيروگاه بادي با نرم افزار متلب
348
شبيه سازي نيروگاه بخار با استفاده از شبكه هاي عصبي
349
شبيه سازي نيروگاه بخاري خورشيدي
350
شبيه سازي نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه
351
شبيه سازي نيروگاه هاي بادي و خورشيدي با استفاده از نرم افزاز ‎MATLAB
352
شبيه سازي نيروي تماسي پانتوگراف-شبكه بالاسري، بهسازي براي سير در خطوط ريلي پر سرعت توسط كنترل فعال پانتوگراف و پياده سازي بر روي لكوموتيو ER24PC
353
شبيه سازي نيش پشه و كاربرد آن در رهايش دارو
354
شبيه سازي نيمه كلاسيك انتقال الكترون در نيمه هادي با استفاده از تكنيك مونت كارلو
355
شبيه سازي نيمه هادي MOSFET
356
شبيه سازي هارمونيكهاي موتورهاي DC تزريق به شبكه AC با نرم افزار MATLAB
357
شبيه سازي هبوب منطقه تهران: مقايسه نتايج مدل WRF با داده هاي مشاهداتي
358
شبيه سازي هزينه پروژه با آناليز مونت كارلو
359
شبيه سازي همبستگي اسپيني بين لايه اي در (Bi3Mn4O12(NO3 به دو روش مونت كارلوي ساده و مبادله ي پيكربندي ها
360
شبيه سازي همزمان سيستمهاي تعليق و نيرو محركه خودروي هيبريدي الكتريكي با استفاده از روش شبيه سازي مجازي
361
شبيه سازي همزمان مصرف سوخت و راحتي سفر در خودروهاي هيبريد
362
شبيه سازي همزمان هيدروديناميك و انتقال جرم در بسترهاي پرشده با ذرات كروي
363
شبيه سازي همزن دوغاب كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر با هدف تعيين نيروهاي سيال برآن به كمك نرم افزار فلوئنت
364
شبيه سازي همسان ساز وقفي به منظور كاهش ... ناشي از انتشار چند مسيره
365
شبيه سازي همگرايي صوت، ديتا و ويديو در شبكه هاي IP و NGN
366
شبيه سازي هموديناميك و گردابه هاي جريان خون در بطن راست
367
شبيه سازي هوشمند جريان عبوري از سرريزهاي كليدپيانويي
368
شبيه سازي هوشمند ساختار ورتكس در لوله¬هاي آبگير
369
شبيه سازي هيدروديناميك جريان سيال دو فازي حاوي كلر - آلكالي در سل هاي غشائي
370
شبيه سازي هيدروديناميك و پراكنش در مصب رودخانه ها
371
شبيه سازي هيدروديناميكي برخورد قطره در مقياس مزو با سطح جامد به روش DPD
372
شبيه سازي هيدروديناميكي جريان هوا و رديابي ذرات در حبابچه هاي ريه انسان
373
شبيه سازي هيدروديناميكي فرازآوري مصنوعي نفت سنگين با گاز
374
شبيه سازي هيدروديناميكي و ترموديناميكي ذخيره سازي و برداشت گاز طبيعي در مغارهاي نمكي ، با هندسه مشخص
375
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع– جامد با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
376
شبيه سازي هيدروديناميكي يك بستر سيالي مايع –جامد با سيال غير نيوتني با استفاده از روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
377
شبيه سازي هيدروسيكلون به منظورجداسازي ميكروارگانيسم با كمكCFD
378
شبيه سازي هيدرولوژيكي با استفاده از تركيب معادلات بيلان آب و بيلان انرژي
379
شبيه سازي هيدروليك جريان اطراف تك پايه حفاظت شده با طوق با استفاده از نرم افزار FLOW3D
380
شبيه سازي هيدروليكي سيني غربالي همراه آكنه با تكنيك SFD
381
شبيه سازي و آناليز ارتعاشي شاسي خودرو
382
شبيه سازي و آناليز انرژي فرآيند گندله سازي در كوره زنجير متحرك
383
شبيه سازي و آناليز پيامد حوادث در صنايع نفت
384
شبيه سازي و آناليز سيستم تهويه محلي و بهبود آن بر اساس تكنولوژي متمركز در ايستگاه هاي مترو
385
شبيه سازي و آناليز عوامل ايجاد افت ولتاژ كوتاه مدت
386
شبيه سازي و آناليز فرايند تزريق پلاستيك آناليز طراحي تجربي و شبيه سازي قالب تزريق پلاستيك
387
شبيه سازي و آناليز هارمونيكي شبكه تغذيه راه آهن برقي AC
388
شبيه سازي و ارائه روش جديد زمانبندي چراغ هاي هوشمند ترافيكي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي از طريق اتوماتاي يادگير
389
شبيه سازي و ارائه طرح پيكربندي مناسب ربات در فرآيند ماشينكاري
390
شبيه سازي و ارزيابي اثرات خشكسالي بر روي كيفيت منابع آب سطحي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
391
شبيه سازي و ارزيابي استاندارد IEEE 802.11و ارائه يك طرح جديد براي بهبود عملكرد لايه MAC
392
شبيه سازي و ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي سيار تحمل پذير تاخير در محيط نرم افزار one
393
شبيه سازي و ارزيابي پايداري گذرا و ديناميك نيروگاه تازه تاسيس 320*2 مگاوات بيستون
394
شبيه سازي و ارزيابي پروتكل هاي يكپارچه سازي حافظه نهان براي يك سيستم چندپردازنده كم دستور
395
شبيه سازي و ارزيابي تاكتيك هاي جمينگ مؤثر بر يك سيستم رادار فرضي
396
شبيه سازي و ارزيابي ذخيره توده مركزي كانسار آهن آنومالي شمالي بافق
397
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيع
398
شبيه سازي و ارزيابي رله جهتي در اتصال منبع توليد پراكنده بادي به شبكه توزيعژژ
399
شبيه سازي و ارزيابي شبكه محلي دانشكده برق اميركبير
400
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي VPN
401
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي يك شبكه انتقال اطلاعات مبتني از IP به منظور ارائه VoIP
402
شبيه سازي و ارزيابي كارايي الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر اجتماع در شبكه هاي فرصت طلب در محيط نرم افزار ONE
403
شبيه سازي و ارزيابي كارايي شيكه سلولار با قابليت سويئچينگ WiFi
404
شبيه سازي و استخراج دقيق تئوري هاي تماسي نانو ذرات استوانه اي دي ان اي
405
شبيه سازي و استنباط مدل هاي تلاطم تصادفي به دست آمده از فرآيند هاي لوي
406
شبيه سازي و اصلاح ارتعاشي پلتفورم كمباين برداشت غلات با استفاده از آناليز مودال عملياتي ﴿OMA﴾
407
شبيه سازي و اصلاح عملكرد موتور القائي تكفاز با نرم افزار MATLAB
408
شبيه سازي و اصول رادارهاي پالس داپلر
409
شبيه سازي و اطمينان سازي سيگنال برگشتي ليدار
410
شبيه سازي و امكان بررسي امكان بهينه سازي سيستم جداسازي واحد استايرن پتروشيمي تبريز
411
شبيه سازي و اندازه گيري فوتونوترون هاي توكامك دماوند
412
شبيه سازي و برپايي حسگرهاي آكوستيكي تار نوري و بررسي روش هاي افزايش حساسيت زيرسطحي
413
شبيه سازي و بررسي آشكار ساز نوري ساخته شده از مواد آلي
414
شبيه سازي و بررسي اثر تركيب فنرهاي نو و كاركرده در سيستم تعليق بوژي ها
415
شبيه سازي و بررسي اثر تزريق آب در نيروگاههاي گازي
416
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
417
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
418
شبيه سازي و بررسي اقتصادي فرآيند تبديل ضايعات كشاورزي به بايوچار
419
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد آنيدريد استيك با استفاده از نرم افزار هايسيس
420
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد استون از ايزوپروپيل الكل با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys
421
شبيه سازي و بررسي اقتصادي واحد توليد استيك انيدريد با استفاده از نرم افزار هايسيس
422
شبيه سازي و بررسي انتقال حرارت پيستون
423
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر كارايي فيلتر CFDگاز ورودي پالايشگاه گاز پارسيان
424
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد تنش پسماند در سنگ زني خزشي
425
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در تابع پاسخ آشكارساز سوسوزن
426
شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر درتابع پاسخ سوسوزن BC501A به نوترون هاي سريع با استفاده از كد GEANT4
427
شبيه سازي و بررسي پديده برگشت فنري در فرايندشكل دهي خزشي ورقهاي تيتانيوم
428
شبيه سازي و بررسي پديده فرسايش در زانويي 09 درجه با مقاطع بيضوي
429
شبيه سازي و بررسي تأثير پارامترهاي عملياتي در فرآيند Metathesis [متاتيس]
430
شبيه سازي و بررسي تاثير اندازه حفرات و تخلخل غشا در ميزان جذب دي اكسيد كربن در تماس دهنده هاي غشايي
431
شبيه سازي و بررسي تاثير پي تي اف اي و چسب بر روي انتقال قطره آب از لايه نفوذ گازي پيل سوختي پليمري
432
شبيه سازي و بررسي تجربي فرآيند اكستروژن رشته پليمري ABS در فرآيند ساخت افزودني FDM
433
شبيه سازي و بررسي تغييرات دما و فشار در كاهنده هاي جريان براي جريان دوفازي نفت و گاز و پيش بيني دبي خروجي براي جريان بحراني
434
شبيه سازي و بررسي خصوصيات مكانيكي و سطحي مري مصنوعي ساخته شده از منسوج حلقوي با پوشش نانو الياف
435
شبيه سازي و بررسي دقت سيستم ناوبري اينرسي تلفيقي زير دريا
436
شبيه سازي و بررسي رفتار آكوستيكي پنلهاي ساندويچي ويسكوالاستيك با استفاده از روش المان محدود
437
شبيه سازي و بررسي رفتار راكتور پليمريزاسيون توليد پلي اتيلن سبك خطي در مجتمع پتروشيمي اراك
438
شبيه سازي و بررسي سه بعدي اثر زبري سطح روي پديده هاي سرج و استال بر روي يك مرحله كمپرسور محوري
439
شبيه سازي و بررسي عملكرد انواع محدودساز جريان خطا و مقايسه آن ها
440
شبيه سازي و بررسي عملكرد و امكان سنجي اجراي پمپ حرارتي زمين گرمايي كمك خورشيدي با استفاده از نرم افزار trnsys
441
شبيه سازي و بررسي عملي اتصال مستقيم فلز به پليمر و توليد قطعات هيبريدي باربر
442
شبيه سازي و بررسي فرآيند تزريق آب در يك مخزن نفتي با استفاده از شبكه هاي مصنوعي عصبي
443
شبيه سازي و بهبود اثر Caching و Pre-Fetching در كارآيي لينك ماهواره
444
شبيه سازي و بهبود الگوريتم‌هاي رديابي هدف با استفاده از شبكه سنسور بي‌سيم
445
شبيه سازي و بهبود پارامتر هاي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكترونيك مجتمع با هدف افزايش پهناي باند
446
شبيه سازي و بهبود پارامترهاي فيزيكي يك ترانزيستور HBT بمنظور طراحي يك ميكسر اپتوالكتريك مجتمع با هدف بهبود ضريب تقويت
447
شبيه سازي و بهبود روش محلي جهت تشخيص جزيره اي شدن ريز شبكه
448
شبيه سازي و بهبود عملكرد رادار در برابر تكنيك ربايش پنجره
449
شبيه سازي و بهبود عملكرد فرايند توليد دي آمونيم فسفات
450
شبيه سازي و بهبود گين آنتن اسلات نواري
451
شبيه سازي و بهبود مشخصات اپتوالكترونيك ترانزيستور ليزري با چاه كوانتومي در طول موجهاي فرابنفش (UV)
452
شبيه سازي و بهبود يك سيستم اندازه گيري عناصر سنگين در بدن به روش XRF با كمك كد MCNP
453
شبيه سازي ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻳﻠﻮﺭﻭﻧﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ توسط باكتري Streptococcus zooepidemicus
454
شبيه سازي و بهينه سازي آنتن پلاسماي مارپيچ
455
شبيه سازي و بهينه سازي استراتژي كنترل مستقيم بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
456
شبيه سازي و بهينه سازي استفاده از فناوري غشا در شيرين سازي گاز طبيعي، برآورد اقتصادي و مقايسه آن با روش هاي جذب آميني
457
شبيه سازي و بهينه سازي انتقال حرارت در قلب راكتور PBMR
458
شبيه سازي و بهينه سازي اورژانس يك بيمارستان با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد با نرم افزار آرنا
459
شبيه سازي و بهينه سازي برج BID واحدEBTM
460
شبيه سازي و بهينه سازي برنامه زمان بندي اتاق عمل
461
شبيه سازي و بهينه سازي بهره برداري از سد هرسين تحت RCP سناريوهاي اقليمي
462
شبيه سازي و بهينه سازي تخصيص آب از سد قشلاق در حالت قطعي و مقايسه آن با رويكرد برنامه ريزي خطي با قيود احتمالاتي
463
شبيه سازي و بهينه سازي ترانزيستورهاي اثر ميداني فلز اكسيد نيمه - - هادي ( MOSFETs ) و تونليِ ( TFETs ) نانولولهكربني با ماهيت انتقال كوآنتومي
464
شبيه سازي و بهينه سازي توزيع هوا و انتقال حرارت در سرورهاي مستقر در قفسه يك مركز داده
465
شبيه سازي و بهينه سازي چشمه هاي فوتونوتروني D2O+24Na , Be+124Sb و سيستم اندازه گيري با استفاده از كد MCNP
466
شبيه سازي و بهينه سازي چگالنده پوسته ـ لوله اي
467
شبيه سازي و بهينه سازي دسته سيم اتوبوس (G457)
468
شبيه سازي و بهينه سازي راكتور هيدروژن ناسيون استيلن درواحدVCM
469
شبيه سازي و بهينه سازي روش هاي هوادهي پمپاژ-تصفيه در احياء محلي آبهاي زيرزميني
470
شبيه سازي و بهينه سازي سلول خورشيدي دو پيوندي با پوشش ضد‌انعكاسي InGaP/GaAs با يك لايه ذاتي بين پيوند pn سلول پاييني به كمك نرم افزار سيلواكو/اطلس
471
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم تبريد اجكتوري جهت استفاده در خودرو
472
شبيه سازي و بهينه سازي سيستم مديريت حرارتي يكپارچه يك خودروي برقي
473
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل تركيبي نيروگاه " كاربرد مفهوم انرژي "
474
شبيه سازي و بهينه سازي سيكل جداسازي هوا
475
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند تزريق رزين جهت ساخت پروانه كامپوزيتي به روش VARTM
476
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند جداسازي غشايي آب-روغن با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي/ الگوريتم ژنتيك و الگوريتم توسعه استعماري
477
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند شكل دهي ورق با استفاده از كامپيوتر و ارائه نتايج در مثال درب گلوئي باك پژو
478
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند ريزش ثقلي به كمك بخار با يك چاه افقي
479
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند مته كاري توسط نرم افزار DEFORM
480
شبيه سازي و بهينه سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
481
شبيه سازي و بهينه سازي لايه هاي نازك فلزي نانومتري با ضخامت هاي متغير و كاربرد آنها در سلول خورشيدي توسط روش مونت كارلو
482
شبيه سازي و بهينه سازي ماتريس رله در سيستم هاي رله تقويت و ارسال "MIMO-OFDM"
483
شبيه سازي و بهينه سازي مدار آسياهاي گلوله اي كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر
484
شبيه سازي و بهينه سازي موتور سوئيچ رلوكتانسي با هسته E شكل براي كاربرد در خودرو الكتريكي و دو رگه(هيبريد)
485
شبيه سازي و بهينه سازي ميزان جذب CO2 با حلال هاي آمين توسط HYSYS و RSM
486
شبيه سازي و بهينه سازي ميكرواينورتر فلاي‌بك متصل به شبكه براي سيستم‌هاي فتوولتاييك
487
شبيه سازي و بهينه سازي و ساخت آنتن ياگي - يودا مسطح با روش TWO
488
شبيه سازي و بهينه سازي واحد تركيبي توربين گاز با استفاده از تزريق بخار
489
شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد MTBE با نرم افزار HYSYS
490
شبيه سازي و پياده سازي اتوماسيون خط توليد كارخانه مواد پليمري توسط station work / PLC
491
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم رمز نگاري در شبكه هاي مخابراتي Wimax
492
شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم هاي خطايابي مورد استفاده در قطارهاي پرسرعت در FPGA
493
شبيه سازي و پياده سازي تجربي كنترل فعال نويز فازي-شبكه عصبي در يك محفظه بسته سه بعدي با يك صفحه انعطا فپذير
494
شبيه سازي و پياده سازي جوشكاري الكترود دستي بوسيله واقيعت مجازي
495
شبيه سازي و پياده سازي روش پيش بين كنترل گشتاور براي موتور القايي و بدون استفاده از حسگر سرعت
496
شبيه سازي و پياده سازي سامانه هاي هوشمند منازل بر مبناي فمتوسل توسط مودم موبايل هاي نسل جديد
497
شبيه سازي و پياده سازي سرويس چند بخشي IP در شبكه دانشگاه صنعتي اصفهان و بهبود امنيت ساختار كنترل دسترسي چند بخشي IGMP-AC
498
شبيه سازي و پياده سازي سيستم حذف فعال نويز آكوستيكي
499
شبيه سازي و پياده سازي سيستم هپتيكي در تعامل با جسم مدلسازي شده با ابر نقاط
500
شبيه سازي و پياده سازي سيكلو كانورتر با استفاده از مبدل هاي AC/DC
501
شبيه سازي و پياده سازي فرستنده راديويي LTE با بكارگيري راديونرم افزار
502
شبيه سازي و پياده سازي كدينگ و ديكدينگ Reed-Solomon بر مبناي FPGA
503
شبيه سازي و پياده سازي كنترل بهينه موتور سنكرون مغناطيس دائم سه و چندفازه با رويكرد حداقل سازي تلفات
504
شبيه سازي و پياده سازي كنترل مدل پيش بين راكتو پليمريزاسيون و كنترل آزمايشگاهي راكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات
505
شبيه سازي و پياده سازي مدولاسيون PAM چهار سطحي بر روي بر FPGA
506
شبيه سازي و پياده سازي ولت متر AutoRange [اتورنج] ديجيتال با قابليت نمايش ساعت و دما
507
شبيه سازي و پياده سازي يك لينك مخابراتي براساس استاندارد DVB-S2 با استفاده از راديونرم افزار
508
شبيه سازي و تاثير اتصال سيستم هاي توليد پراكنده بر هماهنگي سيستم هاي حفاظتي شبكه هاي توزيع
509
شبيه سازي و تجزيه تحليل ولتاژهاي بازگشتي گذرا (TRV) در خطاهاي محدود به ترانسفورماتور (TLF)
510
شبيه سازي و تجزيه و تحليل آثار غير خطي در مبدل هاي طول موج تمام نوري
511
شبيه سازي و تحليل
512
شبيه سازي و تحليل آنتن با لنز متامتريال جهت بهبود سمت گرايي
513
شبيه سازي و تحليل اجزاء محدود لايه نشاني و بارگذاري حرارتي پوشش هاي سدّ حرارتي با ترك عمودي
514
شبيه سازي و تحليل استاتيكي صندلي آموزشي با استفاده از نرم افزار
515
شبيه سازي و تحليل اكستروژن شمس هاي آلومينيوم به كمك نرم افزار ABAQUS
516
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي سه بعدي تفنگ ريلي
517
شبيه سازي و تحليل الكترومغناطيسي و آماري سولنوييد شيرهاي كنترل جهت تناسبي
518
شبيه سازي و تحليل انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال غير نيوتوني در محفظه مربعي نيمه متخلخل با استوانه دوار
519
شبيه سازي و تحليل انرژي و اگزرژي توربين انبساطي جهت كاهش مصرف انرژي ايستگاه هاي كاهش فشار گاز نيروگاه ها
520
شبيه سازي و تحليل برهمكنش سيال - جامد (FSI) جريان خون در سرخرگ كاروتيد
521
شبيه سازي و تحليل پارامترهاي كيفيت توان در ريزشبكه ها با بكارگيري سيستم هاي ذخيره ساز انرژي
522
شبيه سازي و تحليل پديده آمبولي شريان مغزي بيمار
523
شبيه سازي و تحليل جابجايي طبيعي نانو سيال غير نيوتني در محفظه دايروي متخلخل با استفاده از مدل دو فازي مخلوط
524
شبيه سازي و تحليل جريان هواي ورودي به يك اتاق با وجود مانع با استفاده از نرم افزار ANSYS
525
شبيه سازي و تحليل جوشكاري اتصالات از جنس آلومينيوم
526
شبيه سازي و تحليل حالت گذراي محدودكننده هسته اشباع شده و تأثير آن بر فرونشاني پديده فرورزونانس
527
شبيه سازي و تحليل حملات و پروتكلهاي امن مسيريابي در شبكه هاي حسگر در محيط شبيه سازي توسيم
528
شبيه سازي و تحليل حمله آزادسازي منابع به ماشين‌هاي مجازي
529
شبيه سازي و تحليل دزيمتري تابش هاي پلاسماي كانوني اميركبير با استفاده ازFLUKA
530
شبيه سازي و تحليل ديناميكي ربات سه درجه آزادي با مفاصل الاستيك
531
شبيه سازي و تحليل ديناميكي سيستم لجستيك
532
شبيه سازي و تحليل رخداد همزمان پديده هاي پراكندگي القائي بريلوئن و پراكندگي القائي رامان با استفاده از معادلات ماكسول - ولاسوف
533
شبيه سازي و تحليل رفتاري پنوماتيكي موتور خودرو
534
شبيه سازي و تحليل رفتاري نگهدارنده پنوماتيكي موتور خودرو
535
شبيه سازي و تحليل روشي جديد براي افزايش گذردهي در شبكه بي¬سيم رله مبتني بر همسونهي تداخل
536
شبيه سازي و تحليل سيستم Dual Head SPECT ﴿در حالت همزماني﴾ به منظور تصوير برداري PET، با استفاده از روش مونت كارلو
537
شبيه سازي و تحليل سينماتيكي و ديناميكي ربات موازي 6 محور
538
شبيه سازي و تحليل ضربه سرعت پايين در كامپوزيت هاي تقويت شده با نانولوله كربني
539
شبيه سازي و تحليل عملكرد توربوجت J85
540
شبيه سازي و تحليل عملكرد مدارشكن هاي HVDC تركيبي در شبكه هاي چندپايانه HVDC مبتني بر VSC
541
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور EF7مجهز شده به يك سيستم تزريق مستقيم
542
شبيه سازي و تحليل عملكرد موتور M13GS و بهينه سازي پارامترهاي عملكردي آن با استفاده از روش تعيين پارامتر
543
شبيه سازي و تحليل عملكرد واحدهاي ذخيره انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM) با ذرات مقياس نانو و فوم فلزي متخلخل
544
شبيه سازي و تحليل عملكرد يك سيستم PV + باتري جهت تغذيه يك بار محلي در نرم افزار MATLAB/SIMULINK
545
شبيه سازي و تحليل غيرخطي پديده گالوپينگ روي خطوط انتقال انرژي الكتريكي
546
شبيه سازي و تحليل فشرده سازي پالس در سيگنال رادار LPI
547
شبيه سازي و تحليل كنترل كننده جريان اينور تر منبع ولتاژ، جهت به كارگيري در دستگاه ريز پردازنده اي تزريق جريان 25KA به روش فازي و عصبي
548
شبيه سازي و تحليل محدود كننده‌ي القايي هسته شيلد شده به كمك روش المان محدود و ارزيابي عملكرد آن در شبكه قدرت
549
شبيه سازي و تحليل مسائل توربين گاز و موتور جت با استفاده از نرم افزار EES
550
شبيه سازي و تحليل منابع تغذيه فركانس بالا
551
شبيه سازي و تحليل نحوة افراز متعادل ساز كانال بين فرستنده و گيرنده
552
شبيه سازي و تحليل يك بعدي مسير خنك كاري يك موتور احتراق داخلي به منظور رسيدن به توزيع سرعت بهينه سيال خنك كاري
553
شبيه سازي و تخمين كانال مبتني بر مدل بسط پايه اي
554
شبيه سازي و تخمين كانال محوشونده توسط الگوريتم LMS
555
شبيه سازي و تدوين سيستم اطلاعات مديريت كيفي رودخانه
556
شبيه سازي و تست پديده هاي كيفيت توان با استفاده از نرم افزار PSCAD
557
شبيه سازي و تسوير بخشي سيكل نيروگاه بخار
558
شبيه سازي و تشخيص تخليه جزئي در سيم‌پيچ ترانس به كمك شبكه‌هاي عصبي
559
شبيه سازي و تعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد جاذب گازي روغني در ارابه فرود هواپيما
560
شبيه سازي و تعيين ضريب بازيافت نهايي يكي از مخازن درياي شمال با استفاده از فرآيند ازدياد برداشت تزريق متناوب غير امتزاجي آب و گاز
561
شبيه سازي و تقليد هوشمندان از حركات سر با استفاده از تله ربوتيك
562
شبيه سازي و تنظيم رله هاي وصل مجدد در نرم افزار پاشا
563
شبيه سازي و تهيه نرم افزار مربوطه براي راكتورهاي سه فازي جهت انجام واكنشهاي تصفيه هيدروژني
564
شبيه سازي و توسعه روشهاي پردازش ديجيتال پالس در طيف نگاري هسته اي براي بهبود قدرت تفكيك و كاهش زمان مرده
565
شبيه سازي و توليد سيگنال ماهواره هاي تعيين موقعيت گلوناس و مقايسه آن با جي پي اس
566
شبيه سازي و جبران برگشت فنري به روش تنظيم جابجايي در فرآيند شكل دهي - ماشينكاري تركيبي در حالت خمش
567
شبيه سازي و حفاظت سيستم توليد انرژي الكتريكي توسط ژنراتورهاي سنكرون مغناطيس دائم در مزارع بادي و انتقال آن به شبكه¬ي جريان متناوب
568
شبيه سازي و حل عددي رفتارهاي پايدار و گذرا در ليزرهاي چهار لايه اي نئوديميم ياگ
569
شبيه سازي و خطايابي بويلر نيروگاه بخاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
570
شبيه سازي و رديابي نقطه ماكزيمم توان در سيستم هاي فتوولتائيك با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
571
شبيه سازي و رمز نگاري تصاوير ويدئويي
572
شبيه سازي و ساخت آشكارساز ميكرواستريپ گازي
573
شبيه سازي و ساخت اينورتر پنچ و هفت سطحي متوالي
574
شبيه سازي و ساخت ترانسفورماتور الكترونيك قدرت جهت كاربرد در صنعت تراكشن
575
شبيه سازي و ساخت حفاظ چشم در الكترون تراپي پلك
576
شبيه سازي و ساخت دسته موتور هيدروليكي با دو فركانس فاق
577
شبيه سازي و ساخت ربات خودبالانس دوچرخ
578
شبيه سازي و ساخت ‍ژنراتور 191Os/191mIr
579
شبيه سازي و ساخت سلول هاي خورشيدي پليمري ناهمگون حجمي با ساختار متوالي
580
شبيه سازي و ساخت قطب نماي ديجيتال
581
شبيه سازي و ساخت مدل آزمايشگاهي كنترل برداري موتور القايي با استفاده از شبكه هاي عصبي و كنترل فازي جهت خودروهاي هيبريد
582
شبيه سازي و ساخت مقاومت هاي دقيق لايه اي با استفاده از روش اصلاح ليزري
583
شبيه سازي و ساخت نانو سيم هاي فلزي مبدل ايكس به الكترون، براي كاربردهاي تصوير برداري پرتو X
584
شبيه سازي و ساخت نمونه ربات مار شكل زير آبي
585
شبيه سازي و ساخت يك فوتوكاتد نانو UV و ايكس براي كاربردهاي تصويربرداري
586
شبيه سازي و شمايل نگاري از نظر اسلام
587
شبيه سازي و شناسايي مسير حركت ربات دستيار جراح
588
شبيه سازي و صحه گذاري افشانه تزريق مستقيم سوخت موتور ديزل با استفاده از آزمون قطعه اي افشانه
589
شبيه سازي و طراحي اقتصادي فرآيند توليد بايو ديزل
590
شبيه سازي و طراحي ترانسفورماتور پالس جهت راه اندازي مگنترون 2MW
591
شبيه سازي و طراحي خودروهيبريد سري
592
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد
593
شبيه سازي و طراحي درب موتور كامپوزيتي خودرو جهت برآورده شدن استاندارد برخورد با عابر پياده
594
شبيه سازي و طراحي رايانه اي خشك كنهاي پاششي
595
شبيه سازي و طراحي شبكه عصبي بر پايه ممريستور
596
شبيه سازي و طراحي كنترلر سرعت موتورهاي DC-BRUSHLESS
597
شبيه سازي و طراحي ليزر Nd:YAG براساس كاواك مشدد و شكل پرتو
598
شبيه سازي و طراحي ليزر تنظيم پذير TEA-CO2
599
شبيه سازي و طراحي منابع پالسي خازني
600
شبيه سازي و طراحي مولدهاي القابي خازن تحريكي تكفازه و سه فازه
601
شبيه سازي و طراحي و ساخت سنتز كننده فركانس به روش مستقيم ديجيتال در باند UHFبا گامهاي كوچك
602
شبيه سازي و طراحي واحد الفين با نرم افزار اسپن هايسيس
603
شبيه سازي و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آب اكسيژنه
604
شبيه سازي و طراحي يك جداساز مغناطيسي سلول سرطاني از نمونه ي بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات آهن
605
شبيه سازي و طراحي يك سيستم كنترل منطبق با منطق شئي گرايي و نرم افزار مادليكا
606
شبيه سازي و طراحي يك سيستم ميكرو سيال براي انتخاب و پالايش اسپرم پويا
607
شبيه سازي و عيب يابي نيروگاه گازي با استفاده از شبكه هاي عصبي
608
شبيه سازي و كنترل اينورتر چهار ساق به منظور بهبود كيفيت توان
609
شبيه سازي و كنترل پره راهنماي ورودي در توربين گاز تك محوره
610
شبيه سازي و كنترل دور موتور آسنكرون
611
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي بروش برگشت قدرت
612
شبيه سازي و كنترل دور موتور القايي سه فاز
613
شبيه سازي و كنترل ديناميكي تقويت كننده نوري نيمه هادي
614
شبيه سازي و كنترل راكتورهاي ﴿كو﴾ پليمريزاسيون امولسيوني
615
شبيه سازي و كنترل ربات دو بازويي به روش كنترل گشتاور محاسباتي
616
شبيه سازي و كنترل سامانه ترمز ضد قفل ترن تندرو به وسيله روش كنترلي مدلغزشي - فازي - تطبيقي
617
شبيه سازي و كنترل سامانه ي ركاب زني FES با استفاده از آشكارسازي خستگي به كمك سيگنال الكترومايوگرام
618
شبيه سازي و كنترل سرعت ميكروتوربين گازي با استفاده از منطق فازي
619
شبيه سازي و كنترل سيستم تعليق خودرو با نرم افزار MATLAB & Simulink [مطلب اند سيمولينگ]
620
شبيه سازي و كنترل كيفي ژنراتور 191Os/191mIr و بررسي امكان پذيري نشاندارسازي 191mIr جهت تشخيص غدد سرطاني
621
شبيه سازي و كنترل مبدل ‍DC-DC سوئيچ نرم تمام پل ورودي سري خروجي موازي
622
شبيه سازي و كنترل مدل ‍DC-DCسوئيچ نرم تمام پل ورودي موازي خروجي سري
623
شبيه سازي و كنترل يك سيستم تعليق با هندسه متغير
624
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت از طريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
625
شبيه سازي و كنترل يك سيستم فرمان هدايت ازطريق سيگنال الكتريكي با قابليت كنترل مستقل زاويه فرمان چرخهاي جلو
626
شبيه سازي و كنترل يك فرآيند شيميايي با استفاده از نرم افزار HYSYS
627
شبيه سازي و محاسبه ضرايب انتقال جرم و حرارت در فوم هاي كاتاليستي مونوليتيك با استفاده از CFD
628
شبيه سازي و محاسبه ي منحني پهن شدگي و تابش هاي ثانويه در فرآيند پروتون تراپي سرطان پستان با استفاده از خط باريكه ي CATANA ايتاليا
629
شبيه سازي و مدل سازي پرداش هاي غشايي مغز با حجم بالا
630
شبيه سازي و مدل سازي توليد اكسيزن از هوا در فرآيند جذب با تناوب فشار بدون شير
631
شبيه سازي و مدل سازي رسوب آسفالتن در مخازن سطح الارضي يكي از ميادين نفتي ايران
632
شبيه سازي و مدل سازي سيستم معكوس‌كننده تراست موتور توربوفن
633
شبيه سازي و مدل سازي مبدل رزونانسي با كنترل كننده عصبي جهت تغذيه ترانسد يوسر التراسونيك از جنس پيزوالكتريك
634
شبيه سازي و مدل سازي واحدهاي رطوبت زدايي در مجتمع پارس جنوبي
635
شبيه سازي و مدل سازي يك واحد LNG و بهينه سازي آن
636
شبيه سازي و مدلسازي رادارهاي تجسس و رهگير
637
شبيه سازي و مدلسازي يك سيستم سوئيچينگ داخلي در مغز براي حركات ساكاديك و تعقيبي
638
شبيه سازي و مديريت آبخوان دشت خانميرزا با استفاده از مدل مادلفو
639
شبيه سازي و مشخصه يابي آنتن پلاسمايي
640
شبيه سازي و مطالعه رفتار نيرو جابجايي تيرهاي بتن آرمه تحت خوردگي
641
شبيه سازي و مطالعه رفتاري شبكه هاي HVDC به كمك نرم افزار EMTP
642
شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هاي مديريت HANDOFF SOFT براساس پارامترهاي ترافيكي شبكه در استاندارد VMTS
643
شبيه سازي و مقايسه اي انواع شكل دهي فورج ، نورد ، كشش عميق ، خم وي شكل آلياژهاي آلومينيومي 6061 و 7075 به كمك نرم افزار آباكوس
644
شبيه سازي و مقايسه چند روش بهسازي گفتار
645
شبيه سازي و مقايسه ساختارهاي مختلف موتور هيسترزيس با تابع هدف چگالي گشتاور
646
شبيه سازي و مقايسه عملكرد هيدروكراكينگ راكتورهاي دوغابي و بستر آكنده
647
شبيه سازي و مقايسه فرآيند تزريق پلاستيك چند ماده اي با فرآيند تزريق پلاستيك معمولي قطعه مسواك
648
شبيه سازي و مقايسه كارآيي الگوريتم هاي كنترل پذيرش مكالمات در شبكه CDMA
649
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي ريست محيطي
650
شبيه سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي زيست محيطي
651
شبيه سازي و مقايسه مدلهاي الكتريكي برق گير اكسيد روي جهت انتخاب مدل برتر
652
شبيه سازي و مقايسه ميكروتوربين هاي با و بدون بازياب حرارتي با استفاده از نرم افزار ASPEN - HYSYS
653
شبيه سازي و مقايسه ي دو سيستم با پردازنده ي تك هسته اي و چهار هسته اي مبتني بر معماري arm بر بستر اندرويد توسط شبيه ساز gem5
654
شبيه سازي و مقايسه ي روش هاي كنترل انعطاف پذير هارمونيك و حلقه بسته ي توان در منابع توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
655
شبيه سازي و نحوه ذخيره سازي حالات كوانتمي در محيط حالت جامد
656
شبيه سازي واانگيختگي اتم هاي ميوني در مخلوط D-T به روش مونت كارلو
657
شبيه سازي واحد C9/C10 splitter section پتروشيمي بوعلي سينا با نرم افزار HYSYS
658
شبيه سازي واحد آروماتيك پتروشيمي بندر امام با نرم افزار Aspen plus [اسپن پلاس]
659
شبيه سازي واحد الفين پتروشيمي اراك ﴿AOPS )
660
شبيه سازي واحد انبارداري شركت پگاه تهران
661
شبيه سازي واحد بازيافت گازهاي فلر شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
662
شبيه سازي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه
663
شبيه سازي واحد تفكيك مايعات گازي مجتمع پتروشيمي بندر امام
664
شبيه سازي واحد تقطير متانول خارگ و جهت بررسي راههاي كاهش ناخالصي در محصول خروجي
665
شبيه سازي واحد توليد LPG با استفاده از نرم افزار هايسيس
666
شبيه سازي واحد توليد آمونياك قسمت دي اكسيد كربن
667
شبيه سازي واحد توليد اكريليك اسيد و ارزيابي اقتصادي يك واحد نمونه
668
شبيه سازي واحد توليد دي متيل اتر از متانول با استفاده از نرم افزار sulp nepsA
669
شبيه سازي واحد توليد سيكلوهگزان با نرم افزار هايسيس
670
شبيه سازي واحد توليد گاز سنتز در نرم افزار هايسيس
671
شبيه سازي واحد جداسازي MCV از خروجي راكتور CVP توسط غشا
672
شبيه سازي واحد جداسازي آروماتيك ها و بهبود عملكرد بازيابي اورتوزايلن و پارازايلن
673
شبيه سازي واحد ريفرمينگ كاتاليستي پالايشگاه تبريز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
674
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز ترش فاز 4 و 5 عسلويه با نرم افزار HYSYS [هايسيس]
675
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي به كمك نرم افزار Aspen Hysys [اسپن هايسيس]
676
شبيه سازي واحد فرآيند شيرين سازي گاز با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys
677
شبيه سازي واحد كاتاليستي پالايشگاه كرمانشاه در حالت Cyclic Regeneration وبرآورد اقتصادي آن
678
شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي ﴿ چاه رگ سفيد در منطقه آغاجاري﴾
679
شبيه سازي واحد نم زدايي و شيرين سازي با استفاده از نرم افزار Aspen Plus
680
شبيه سازي واحد هيدروژن زدايي ايزو بوتان
681
شبيه سازي واحدريفرمينگ كاتاليزوري نفتا توسط نرم افزار Hysys-Refinery
682
شبيه سازي واقعيت مجازي تعامل ابزار با بافت جهت مطالعهي روند يادگيري اعمال نيروي دلخواه
683
شبيه سازي واكنش كوپليمريزاسيون امولسيوني استايرن / بوتاداي ان واحد RSDB مجتمع پتروشيمي بندر امام توسط sulP nepsA
684
شبيه سازي واكنش هاي نفوذ - كنترل آنزيم ليگاند با اتوماسيون سلولي
685
شبيه سازي وب سايت هتل
686
شبيه سازي وبرآوردپارامترهاي مدلهاي ديناميك خطي به كمك روشهاي مونت كارلوي زنجير ماركفي
687
شبيه سازي وبهينه سازي عملكرد روان كاري رينگ پيستون با سطح فرم دهي شده براي كاهش تلفات اصطكاك در موتور احتراق داخلي
688
شبيه سازي وتحليل حس گرهاي فشاري پيزومقاومتي بر مبناي ساختارهاي ميكروالكترومكانيك
689
شبيه سازي وتحليل عددي علل ترك خوردگي و تنش هاي وارد بر بدنه شير سريع بند توربين نيروگاهي
690
شبيه سازي ورق در صنايع بسته بندي شيلاني
691
شبيه سازي وي‍‍ژگي هاي نانو سيم ها به وسيله شبكه عصبي
692
شبيه سازي يخچال هاي الكترو كالريك و بررسي اثر سطح مقطع بر روي كارايي آن ها
693
شبيه سازي يك آنتن پچ مايكرواستريپ در نرم افزار Comsol
694
شبيه سازي يك آنتن پچ مايكرواسكريپ با نرم افزار كامسول
695
شبيه‏ سازي يك آنتن پلاسماي ديپل (فركانس 400 مگاهرتز)
696
شبيه سازي يك آنتن گوشي تلفن همراه
697
شبيه سازي يك اسكنر PET حيواني كوچك با قابليت تعيين عمق برهمكنش با استفاده از كد GATE
698
شبيه سازي يك باتري با قابليت دريافت حداكثر توان از آرايه ي خورشيدي
699
شبيه سازي يك برد آموزشي بر مبناي خانواده ي ميكرو كنترولرهاي AVR
700
شبيه سازي يك بعدي بالستيك داخلي راكت موتور سوخت جامد
701
شبيه سازي يك بعدي تخليه با مانع دي الكتريك در گاز آرگون
702
شبيه سازي يك جبران كننده توان راكتيو با ساختار FC/TCR براي بهبود كيفيت توان كوره هاي قوس الكتريكي
703
شبيه سازي يك حادثه خاص در شبكه برق ايران و ارائه راهكار براي خروج از نوسان
704
شبيه سازي يك دمدولاتور تمام ديجيتالي
705
شبيه سازي يك رادار GPR داراي Waveform Diversity
706
شبيه سازي يك روبات شش پاي شبيه سوسك به همراه تحليل پارامترهاي موثر بر حركت
707
شبيه سازي يك سرد ساز ضرباني و بررسي پارامترهاي موثر برعملكرد آن
708
شبيه سازي يك سيستم تاييد امضاي برخط براي تشخيص اتوماتيك امضاي جعلي
709
شبيه سازي يك سيستم ذخيره سازي و بازيابي اتوماتيك (As/Rs)
710
شبيه سازي يك سيستم ساده ميكروكانال با استفاده از روش المان محدود
711
شبيه سازي يك سيستم مديريت حرارتي هيبريد شامل سيستم هواخنك و سيستم مبتني بر ماده تغيير فاز دهنده براي مجموعه باتري يك خودروي الكتريكي
712
شبيه سازي يك فرايند صنعتي و كنترل آن با PLC
713
شبيه سازي يك مركز تلفن با 16 مشترك و چهارخط
714
شبيه سازي يك ميكرو سيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA(Neural Stimulation Microsystem
715
شبيه سازي يك ميكروسيستم نمونه جهت تحريك عصبي با استفاده از FPGA (Neural Stimulation Microsystem
716
شبيه سازي، آناليز و توليد سيگنال هاي مولدها رمونيك در شبكه قدرت
717
شبيه سازي، بهينه سازي برج تقطير متانول در واحد توليد اورانيوم اكسيد با گريد سراميكي
718
شبيه سازي، بهينه سازي و ساخت آنتن آرايه اي موجبر شكافي با ديواره هاي غير يكنواخت براي كاهش گلبرگ كناري در باند X
719
شبيه سازي، تحليل و بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع خطا و قطع بار در شبكه هاي قدرت
720
شبيه سازي، تحليل و بهينه سازي فرايند پرداخت نانو متري سطوح لنزهاي اپتيكي
721
شبيه سازي، تحليل و ساخت آنتن PATCH مستطيلي باند L با ساختار هادي توري در المان تشعشعي و صفحه زمين و زير لايه شيشه
722
شبيه سازي، تحليل و ساخت پنچه ربات كارتزين
723
شبيه سازي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش نرخ متغير
724
شبيه سازي، ساخت و بهينه سازي نانو مبدل هاي ايكس سخت به الكترون براي بهبود بازده آشكارسازهاي هسته اي
725
شبيه سازي، ساخت و تست يك نمونه دسته موتور سيالاتي
726
شبيه سازي، ساخت و كنترل سيستم خودكار Pick&Place-Painting در فرآيند پوشش دهي مبتني بر طراحي مكاترونيكي با حداقل اتلاف انرژي سيال
727
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد اكسيد پروپيلن
728
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
729
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
730
شبيه سازي، طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد پروپيلن اكسيد
731
شبيه سازي، طراحي و بهبود تصميم گيري و اجراي تعويض كانال در مخابرات سيار سلولي
732
شبيه سازي، طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكتريكي خودرو برقي پيكان و بررسي عملكرد آن در شرايط مختلف حركتي
733
شبيه سازي، طراحي و ترتيب مدار دستگاه هاي فرآوري در سيستم كانه آرائي
734
شبيه سازي، طراحي و ساخت استخراج كننده هاي بهينه دستگاه هليكون اميركبير
735
شبيه سازي، طراحي و ساخت ردياب ويديوئي بي درنگ بر اساس پردازنده TMS320C30
736
شبيه سازي، طراحي و ساخت يك پردازشگر مركب نوري براي پردازش تصاوير
737
شبيه سازي، طراحي و كنترل قواي محركه خودروي هيبريد هيدروليكي
738
شبيه سازي، طراحي، آناليز فني و اقتصادي و انتگراسيون حرارتي فرآيند توليد استون، بوتانول و اتانول از سوبستراي گياه سورگوم شيرين با روش بيولوژيكي
739
شبيه سازي، محاسبات، روش هاي تجربي خشك كن و تحليل خشك كن بستر شناور
740
شبيه سازي، مشخصه يابي و بهينه سازي سلول هاي خورشيدي آلي و غيرآلي با در نظر گرفتن پارامترهاي ساختاري مختلف لايه انتقال دهنده حفره- الكترون
741
شبيه سازي، مطالعه نظري و امكان سنجي ساخت كليد(سوييچ) تمام نوري بر پايه نانوصفحات گرافن
742
شبيه سازي،اندازه گيري و محاسبات ناشي از برهم كنش نوترونهاي چشمه 255Cf يا 241Am-Be با آشكارساز CR-39
743
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
744
شبيه سازي،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكسيد پروپيلن
745
شبيه سازيAM-tACS محاسباتي برهم كنش با غشاي سلول‏هاي ‏عصبي
746
شبيه سازيCFD پخش مواد بوزا در شبكه توزيع گاز و راهكارهاي عملياتي جهت نگهداشت مقدار مواد در حد قابل قبول
747
شبيه سازيCFDجداكننده هاي سيكلوني كم حجم سه فازي نفت، آب، گاز
748
شبيه ساي خطاهاي ترانسفورماتور قدرت به وسيله المان محدود و تحليل آن به وسيله هوش مصنوعي
749
شبيه‌ سازي جريان سيال درون نانو كانال ها با استفاده از روش ديناميك مولكولي
750
شبيه‌ سازي دستگاه سينترينگ پلاسماي جرقه اي : تأثير كوپل پتانسيل الكتريكي، دما و تنش
751
شبيه‌ سازي سيستم آشكارساز بينا با استفاده از MCNP
752
شبيه‌ سازي عددي حوضچه هاي رسوب‌ گذاز در حضور بافل به روش گردابه هاي بزرگ و VOF
753
شبيه‌ سازي عملكرد جدا كننده سه محصولي واسطه سنگين به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
754
شبيه‌ سازي عملكرد موتور وانكل
755
شبيه‌ سازي لوله گردابه‌اي رانك-هيلش به كمك نرم ‌افزار اُپن‌ فوم
756
شبيه‌ سازي مولكولي پديده تشكيل و تجزيه هيدرات ‌هاي گازي
757
شبيه‌ سازي مونت‌ كارلو براى بررسى اثرات غيرخطى در پاسخ آشكارساز سوسوزن معدنى يدورسديم
758
ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ اث‍ر ان‍دازه‌ ب‍ر روي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍داي‍ت‌ ح‍رارت‍ي‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ زي‍گ‍زاگ‍ي‌ ن‍ان‍و روب‍ان‌ گ‍راف‍ن‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍اي‌ ل‍م‍پ‍س‌ و گ‍وس‌ وي‍و
759
شبيه‌‌سازي اثر ليزر كردن رگ‌هاي نامطلوب ايجادشده در شبكيه
760
شبيه‌‌سازي سخت‌افزار و طراحي مدار واسط در حلقه سيستم‌ قدرت
761
شبيه‌سازي ،طراحي و ارزيابي اقتصادي واحد توليد اكريليك اسيد
762
شبيه‌سازي CFD انتقال حرارت جريان دوفازي واكنش دار راكتور بستر قطره اي (TBR) سولفورزدايي
763
شبيه‌سازي CFD جريان آب-نفت-گاز در ونتوري‌متر
764
شبيه‌سازي CFD جريان چندفازي در دبي‌سنج توربيني
765
شبيه‌سازي CFD حمل‌كنده‌هاي حفاري در چاه‌هاي شيبدار و افقي
766
شبيه‌سازي CFD راكتور بوزدايي تركيبات مركاپتاني به روش اكسيداسيون با ازن
767
شبيه‌سازي CFD راكتور حبابي دوغابي همزن دار اكسيداسيون توليد ترفتاليك اسيد
768
شبيه‌سازي CFD راكتور دوّار پيروليز تاير فرسوده
769
شبيه‌سازي CFD سيني‌هاي كلاهكي
770
شبيه‌سازي CFD فرآيند الكتروريسي نانوالياف
771
شبيه‌سازي CFD فرايند استخراج مايع - مايع در تماس‌دهنده غشايي
772
شبيه‌سازي CFD ماژول غشايي اسمز مستقيم
773
شبيه‌سازي CFD و مطالعه آزمايشگاهي الگويجريان در يك ستون حبابيبا استفاده از توموگرافي فراصوت
774
شبيه‌سازي CFD-DEM سيال مگنتورئولوژيكال به منظور پيش‌بيني خواص رئولوژيكي آن
775
شبيه‌سازي آزمايشگاهي پراكندگي قائم نفت تحت اثر موج
776
شبيه‌سازي آزمايشگاهي و نرم‌افزاري حمل خرده‌هاي حفاري براي جريان‌هاي سه‌فازي در حفاري جهت‌دار
777
شبيه‌سازي اثر پرتوهاي الكترون و پروتون و بررسي شكست‌هاي كروموزومي
778
شبيه‌سازي اثر حوزه تنشي مختلف بر يك استوانه مشبك توخالي
779
شبيه‌سازي اثر متقابل سيال و جامد بر روي تيغه پروانه ترك‌دار
780
شبيه‌سازي اثرات الگو سازي، مونتاژ و دوخت عايق‌هاي حرارتي چند لايه فضايي
781
شبيه‌سازي اثرات حرارتي-هيدرومكانيكي تزريق گاز بر يكپارچگي پوش‌سنگ مخازن هيدروكربوري كربناته
782
شبيه‌سازي اثرات گرمايي نوترون‌هاي تابشي بر روي سيم‌پيچ‌هاي ابر‌رساناي جريان در توكامك ايتر با استفاده از كد GEANT4
783
شبيه‌سازي اجزاء محدود اندركنش دندان و همترازساز شفاف به‌منظور به دست آوردن محدوديت‌هاي نيرو و تنش در ساخت همترازساز
784
شبيه‌سازي احتراق در محفظه‌ي احتراق ميكرو با تيغه و مانع
785
شبيه‌سازي اختلاط دوفازي مايع-مايع در مخزن Mixer-Pump به روش ديناميك سيالات محاسباتي
786
شبيه‌سازي المان محدود برخورد آب به سازه‌هاي كامپوزيتي با در نظر گرفتن برهم‌كنش سازه و سيال
787
شبيه‌سازي المان محدودي فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي با استفاده از نرم‌افزار آباكوس
788
شبيه‌سازي امواج فراصوت توليد شده توسط ليزر براي تعيين مشخصات ساختارهاي پليمري
789
شبيه‌سازي انتقال حرارت جابجايي مختلط نانو سيال داخل كانال قائم مستطيلي تحت شرايط مرزي گرمايي نامتقارن
790
شبيه‌سازي انتقال حرارت و سيلان ماده در اتصال غيرمشابه كامپوزيت Al-Mg2Si و آلياژ آلومينيم 6061AA به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
791
شبيه‌سازي انتقال حرارت، ذوب و انجماد در جوشكاري ليزري
792
شبيه‌سازي ايجاد يك بينائي مصنوعي با استفاده از تحريك قشر بينائي مغز توسط ايمپلنت‌هاي درون قشري
793
شبيه‌سازي برج تقطير پالايشگاه شازند با استفاده از نرم‌افزار Hysys
794
شبيه‌سازي برخورد دو قطره امتزاج‌ناپذير به كمك روش شبكه بولتزمن سه‌مولفه‌اي
795
شبيه‌سازي به روش ديناميك مولكولي پديده‌‌ي رسوب سختي در آلياژ Ag-Cu
796
شبيه‌سازي پاسخ آشكارساز سوسوزن آلي در ميدان آميخته نوترون-گاما
797
شبيه‌سازي پاسخ فركانسي و ارتعاشي سلول كندروسايت با روش المان محدود
798
شبيه‌سازي پخش آلودگي در اطراف ساختمان‌ها با استفاده از نرم افزار فلوئنت
799
شبيه‌سازي پخش آلودگي هوا در تهران با توجه به كوهساري منطقه
800
شبيه‌سازي پخش جوي آلاينده‌هاي هسته‌اي نيروگاه بوشهر در يك حادثۀ فرضي
801
شبيه‌سازي پراكندگي تامسون براي اندازه‌گيري دما و چگالي پلاسما در توكامك‌ها
802
شبيه‌سازي تأثير بيوچار بر پياز رطوبتي تحت آبياري قطره‌اي سطحي با استفاده از مدل HYDRUS-3D
803
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
804
شبيه‌سازي تاثير عمق آج تاير و بافت سطح جاده بر ضريب اصطكاك
805
شبيه‌سازي تاثير موجي‌موجي شدن ريل‌ها برروي صداي غلتشي چرخ‌هاي قطار مترو با استفاده از تئوري رمينگتون
806
شبيه‌سازي تبادل گاز در موتور تزريق مستقيم پرخوران سه استوانه با تغيير شرايط مرزي و استفاده از سوخت با عدد اكتان ضعيف
807
شبيه‌سازي تجميع الكتريكي قطرات آب در نفت
808
شبيه‌سازي ترمز جريان‌گردابي (فوكو) به روش اجزاء محدود در نرم‌افزار Ansys Maxwell
809
شبيه‌سازي تغيير مسير رشد تورق در تير يك سر گيردار دولبه كامپوزيتي
810
شبيه‌سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در بخشي از خط انتقال آب اصفهان
811
شبيه‌سازي توليد و برخورد قطره تو خالي به سطح در فرايند اسپري حرارتي با روش كسرحجمي سيال تراكم‌پذير
812
شبيه‌سازي جابجايي سيالات غير نيوتني به‌وسيله ي سيالات نيوتني با استفاده از مدل چند جزئي شبكه ي بولتزمن (هي - چن)
813
شبيه‌سازي جبران‌ساز كيفيت توان تركيبي بهبود‌يافته در سيستم تغذيه كششي هم‌فاز
814
شبيه‌سازي جريان ‌ در محيط متخلخل درشت‌دانه با استفاده از مدل لوله‌ي معادل
815
شبيه‌سازي جريان آب زيرزميني با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
816
شبيه‌سازي جريان در داخل تانديش ريخته‌گري پيوسته به منظور تحليل اثر موانع داخل بر الگوي جريان
817
شبيه‌سازي جريان سيال غير‌ نيوتني‌‌ با ويسكوزيته تابع دما در داخل كانال با مانع دايروي به روش شبكه بولتزمن
818
شبيه‌سازي جريان سيال و انجماد و پيش‌بيني حفره انقباضي در ريخته‌گري تكبار شمش‌هاي توپر و توخالي فولاد كم آلياژ
819
شبيه‌سازي جريان گاز در اتمايزر نازل محصور
820
شبيه‌سازي جريان هوا در شكاف هوايي ميان روتور و استاتور موتورهاي القايي TEFC و بررسي تاثيرات آن بر خنك كاري اين موتورها
821
شبيه‌سازي جريان واكنشي در يك محفظه احتراق الگو در توربين گاز هوايي
822
شبيه‌سازي جريان‌هاي روبروي هم نوساني به روش LES و استخراج ساختارهاي منسجم آن به كمك تكنيك SVD
823
شبيه‌سازي جريان‌هاي ميكرو و نانو به كمك روش‌هاي تلفيقي DSMCو CFD
824
شبيه‌سازي چرخش فارادي به عنوان يك ابزار تشخيصي براي اندازه‌گيري ميدان مغناطيسي در پلاسماي توكامك‌هاي بزرگ
825
شبيه‌سازي چند مقياسي انتقال حرارت تابشي در محيط متخلخل فيبري به‌منظور استخراج ضرايب مؤثر حاكم
826
شبيه‌سازي حركات نامتوازن سرندهاي ارتعاشي مورد استفاده در صنايع فرآوري شن و ماسه
827
شبيه‌سازي حركت گذراي ذرات آخال در جريان آشفته مذاب طي فرآيند ريخته‌گري مداوم تختال فولاد
828
شبيه‌سازي خالص‌سازي هيدروژن توسط جذب سطحي با نوسان فشار براي كاربردهاي پيل سوختي با نرم‌افزار Aspen Adsim
829
شبيه‌سازي دستگاه واكافت درجا از روي نقاله براي سيمان و بهبود عملكرد دستگاه با تعويض چشمه كاليفورنيوم با امرسيوم- بريليوم
830
شبيه‌سازي دوبعدي تقطير يك حباب در يك كانال عمودي به روش رديابي جبهه
831
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي براي ذخيره‌سازي گاز H2 بر روي لايه‌هاي گرافيني (گرافترين)
832
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي بمباران كردن يوني صفحه ي فسفرين
833
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي پوشش‌دهي پليمري نانوذرات و بررسي تاثير آن بر ضريب هدايت حرارتي و پايداري نانوسيال
834
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي خواص ديناميكي، ساختاري و سطحي مايعات يوني سه‌كاتيوني خطي و مطالعه‌ي اثر افزايش طول زنجيره‌ي هيدروكربني و دما بر اين خواص
835
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي فرآيند رهايش دارو در مقياس نانو
836
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي هدايت پروتون در شبكه PCMOF2-β
837
شبيه‌سازي ديناميك مولكولي، سنتز و مشخصه يابي پليمرهاي قطعه‌اي پلي‌يورتان
838
شبيه‌سازي ديناميكي دانه‌درشت (Coarse-grained) رفتار جدايي فازي آميخته PVDF و PMMA
839
شبيه‌سازي ديناميكي واگن با بوژي‌هاي مختلف در گذر از محل سوزن ريل
840
شبيه‌سازي ديناميكي يك جرثقيل متحرك حمل شناور با در نظر گرفتن تغييرشكل‌هاي سازه
841
شبيه‌سازي راكتور بستر ثابت فيشر - تروپش با كاتاليست غيريكنواخت با در نظر گرفتن غيرفعال شدن كاتاليست
842
شبيه‌سازي راكتور تبديل كاتاليستي نفتا (سي سي آر) و بهينه‌سازي عملكرد آن
843
شبيه‌سازي راكتور سنتز متانول
844
شبيه‌سازي راكتور غشايي ريفرمينگ كاتاليستي نفتا
845
شبيه‌سازي رسوب مواد زيستي در ديواره شريان تحث اثر جريان پالسي در حضور كلسترول اضافي
846
شبيه‌سازي رشد ترك خزشي به كمك المان‌هاي چسبنده و مقايسه آن با نتايج تجربي
847
شبيه‌سازي رفتار عامل‌هاي موثر بر مديريت منابع آب زيرزميني تحت اجراي سياست‌هاي طرح احيا و تعادل بخشي با استفاده از مدل‌سازي عامل بنيان، مطالعه موردي :محدوده لنجانات
848
شبيه‌سازي روش‌هاي ازدياد برداشت تزريق آب و تزريق پليمر در يك مخزن نفتي جهت افزايش راندمان جابه‌جايي
849
شبيه‌سازي ريزناپاياري مد الكترون به‌دام‌اُفتاده با استفاده از كد جنبشي-چرخشي GENE
850
شبيه‌سازي زمان‌واقعي شبكه‌هاي قدرت بزرگ‌مقياس با استفاده از قابليت آناليز جامع (GNS)
851
شبيه‌سازي سامانه تصفيه آب مبتني بر صفحات چندلايه گرافني با استفاده از روش ديناميك مولكولي
852
شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان سيال درون لوله‌هاي مشبك شده
853
شبيه‌سازي سوئيچينگ تمام نوري و امكان‌سنجي برپايي آزمايشگاهي آن
854
شبيه‌سازي سيستم تشخيص مواد منفجره به روش نوتروني توسط كد MCNP
855
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran
856
شبيه‌سازي سيگنال و گيرنده‌ي سيستم موقعيت ياب eLoran و ارائه‌ي سيگنالي به منظور بهبود عملكرد سيستم به لحاظ توان مصرفي
857
شبيه‌سازي شبه پايا يخچال فريزر خانگي با در نظر گرفتن تغييرات گذراي مؤثر بر عملكرد يخچال فريزر و صحت سنجي مدل با داده هاي آزمايشگاهي
858
شبيه‌سازي شكاف متغيرهاي كلان اقتصادي ايران در يك الگوي رشد درون‌زاي تصادفي – رويكرد پويايي سيستم
859
شبيه‌سازي عددي اثر افزودن هيدروژن بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل سنگين در اختراق اشتعال تراكمي و كنترل واكنش‌پذيري
860
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه اي همزن دار به كمك نرم افزار فلوئنت
861
شبيه‌سازي عددي اختلاط جامد-مايع در مخزن استوانه‌اي‌ هم‌زن‌دار مجهز به بافل به كمك نرم‌افزار Fluent
862
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت در ساختار متخلخل شبهپَر
863
شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت و تنش پسماند در جوشكاري پرتو الكتروني(EBW) اينكونل 718 به فولاد زنگ‌نزن 316
864
شبيه‌سازي عددي انتقال گرما و پيش بيني بازدهي گرمايي در فرآيند احياي اكسيد آهن در كوره تونلي
865
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش پروتئين‌ها و نانوغشاءهاي بيولوژيكي به روش ديناميك مولكولي
866
شبيه‌سازي عددي برهم‌كنش جامد-سيال برخورد يك وسيله نقليه هوايي به سطح آب
867
شبيه‌سازي عددي تست تصادف و بهبود تصادم پذيري خودروي C2500 ( سواري دوج نئون)
868
شبيه‌سازي عددي تلاطم سيال در مخزن مستطيلي با بهره‌گيري از معادلات فشار و استفاده از روش اجزاي محدود
869
شبيه‌سازي عددي تونل‌هاي دوگانه‌ي سر‌ريز سد رودبار لرستان تحت بارهاي ديناميكي
870
شبيه‌سازي عددي جداسازي مجموعه ذرات در ميكروكانال مركب متشكل از ناحيه مارپيچ و ناحيه صوتي
871
شبيه‌سازي عددي جريان بتن خودمتراكم به روش بدون شبكه
872
شبيه‌سازي عددي جريان جت آب برخوردي به سطح استخوان به‌منظور سوراخ كردن آن
873
شبيه‌سازي عددي جريان چسبنده در لوله‌ي مارپيچي مخروطي
874
شبيه‌سازي عددي جريان در اتصال بال و ديوار براي رژيم آرام، گذار و مغشوش
875
شبيه‌سازي عددي جريان در كمپرسور جريان محوري مادون صوت با كاربرد جداره‌هاي بهبوددهنده‌ي پره‌هاي به عقب كشيده شده
876
شبيه‌سازي عددي جريان سطح آزاد در محل اتصال كانال‌ها
877
شبيه‌سازي عددي جريان مذاب و حذف آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
878
شبيه‌سازي عددي جريان نانوسيال غيرنيوتني در يك كانال
879
شبيه‌سازي عددي جريان يك‌بعدي دوفازي درون موتورهاي سوخت جامد
880
شبيه‌سازي عددي جوشش لايه‌اي در شرايط دو بعدي به روش پيشروي جبهه
881
شبيه‌سازي عددي رفتار اتصال ستون درختي با استفاده از ورق‌هاي كناري
882
شبيه‌سازي عددي رفتار تك ‌حباب در يك محيط بي‌كران
883
شبيه‌سازي عددي سايش درحركت گردش تاير
884
شبيه‌سازي عددي سه‌بعدي گسترش موج سونامي در نزديكي ساحل
885
شبيه‌سازي عددي سيستم ذخير‌ه‌سازي انرژي حرارتي با مواد تغيير فاز دهنده در نيروگاه‌هاي خورشيدي
886
شبيه‌سازي عددي سيستم زمين‌ گرمايي سبلان با اعمال پارامترهاي زمين‌شناسي و ژئوفيزيكي
887
شبيه‌سازي عددي عمق آب‌شستگي براي لوله‌هاي دريايي با Spoiler تحت اثر توأم موج و جريان
888
شبيه‌سازي عددي فرآيند آسيب سازند ناشي از نفوذ ذرات جامد گل حفاري
889
شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي وابسته ترموهيدرومكانيكي با تكيه بر نتايج آزمايش‌هاي برجا
890
شبيه‌سازي عددي ميدان جريان اطراف و داخل موتور رم‌جت
891
شبيه‌سازي عددي و ارزيابي تجربي فرايند جذب سطحي دي‌اكسيد كربن از جريان گازهاي احتراقي در بسترهاي سيال چرخشي (CFB)
892
شبيه‌سازي عددي و بررسي پارامتري سرمازدگي انگشتان دست با استفاده از مدل‌سازي آناتومي
893
شبيه‌سازي عددي ياتاقان‌هاي ژورنال غير دايروي و بررسي اثر پارامترهاي مختلف كاري بر عملكرد ترموهيدروديناميكي آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
894
شبيه‌سازي عمر و موقعيت جوانه‌زني ترك تحت بارگذاري خستگي سايشي در يك آلياژ تيتانيوم
895
شبيه‌سازي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري توسط يك مدل سه‌بعدي دوفازي غير هم‌دما
896
شبيه‌سازي عملكرد موتورهاي القايي سه‌فاز تحت شرايط مختلف نامتعادلي ولتاژ
897
شبيه‌سازي عملكرد ياتاقان‌هاي ساچمه‌اي به روش المان گسسته
898
شبيه‌سازي غيرخطي پديده لرزه در فرايند ميكرو فرزكاري
899
شبيه‌سازي فرآيند آزمون نانو ايندنتيشن بر روي مواد نرم الاستيك
900
شبيه‌سازي فرآيند جذب بستر متخلخل SiO2 آرايش شده با نانوذرات فتوكاتاليستي TiO2
901
شبيه‌سازي فرآيند ساخت لوله‌هاي بدون‌ درز به‌ روش مانسمان با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
902
شبيه‌سازي فرآيند شكست سنگ‌ها با در نظر گرفتن ناهمگني ذاتي آن
903
شبيه‌سازي فرآيند همينگ و بهبود آن از ديدگاه مكانيك آسيب
904
شبيه‌سازي فراگرمايي نانوسيال مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي متناوب براي درمان تومور موجود در كبد انسان
905
شبيه‌سازي فرايند اكستروژن لوله در كانال زاويه‌دار موازي
906
شبيه‌سازي فرايند كلرآلكالي با به‌كارگيري سيستم‌هاي‌ انرژي هيبريدي
907
شبيه‌سازي فرايند مذاب‌ريسي (meltspinning) و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
908
شبيه‌سازي فضاي زيرزميني براساس مدل رفتاري CWFS با لحاظ اتساع متغير
909
شبيه‌سازي فيزيكي و عددي سنتز احتراقي سرمت‌هاي Cu-TiB2
910
شبيه‌سازي كامپيوتري آسياهاي نيمه ‌خودشكن
911
شبيه‌سازي كاهش درگ در خطوط لوله نفت خام با استفاده از تزريق پليمر
912
شبيه‌سازي كپسول‌هاي حامل داروي سرطاني با بهره‌گيري از فناوري نانوسيالات قطره‌اي
913
شبيه‌سازي كلاسيكي برخوردهاي چند جسمي يون-اتم
914
شبيه‌سازي كنترل ماشين القايي به روش پيش‌بينِ گشتاوربا استفاده از مبدل ماتريسي با كنترل توان راكتيو در ورودي
915
شبيه‌سازي گردش طبيعي سيال در يك راكتور تحقيقاتي توان پايين
916
شبيه‌سازي گيت منطقي o‎r در سلول مثلثي بلور فوتوني دوبعدي
917
شبيه‌سازي لايه فيزيكي مودم VLC مبتني بر استاندارد 802.15.7
918
شبيه‌سازي لايه كاتاليست پيل سوختي غشاء الكتروليت پليمري به روش توده‌اي
919
شبيه‌سازي مبدل حرارتي بستر سيال پالسي
920
شبيه‌سازي محفظه احتراق كوره 151 واحد تقطير پالايشگاه اصفهان با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
921
شبيه‌سازي مستقيم عددي دوبعدي جوشش هسته اي به روش رديابي جبهه
922
شبيه‌سازي معادله پخش يك گروهي نوترون با استفاده از كامپيوتر آنالوگ
923
شبيه‌سازي معماري حافظه‌‌ نهان غيريكنواخت چندپردازنده‌اي سنتزپذير با VHDL
924
شبيه‌سازي مكانيزم حركت صفحه‌اي و محاسبه ي ضرايب هيدروديناميكي يك مدل زيرسطحي استاندارد
925
شبيه‌سازي مكانيزم‌هاي اتلاف انرژي در استخراج نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني بين‌لايه‌اي در فصل مشترك متعامد چندلايه‌هاي كامپوزيتي
926
شبيه‌سازي ميدان جريان و آب‌شستگي در اطراف گروه‌شمع با استفاده از مدل عددي SSIIM
927
شبيه‌سازي نانو مواد كاتدي، بررسي مكانيزم عملكرد آن‌ها و بهبود خواص باتري‌هاي ليتيوم-يون
928
شبيه‌سازي نانولوله‌هاي كربني به عنوان نانوحامل براي كاربرد در سيستم‌هاي دارورساني
929
شبيه‌سازي نرم‌افزاري ميكروكانتيلورهاي پيزوالكتريك در مد دامنه در محيط هاي كاري مختلف
930
شبيه‌سازي نفوذپذيري هوا در منسوجات حلقوي تاري
931
شبيه‌سازي هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت‌ها بر پايه بلوك كوپليمرها و نانوذرات كربني
932
شبيه‌سازي هيدروديناميكي حركت سيال بر اساس مكانيزم اينرسي در پلتفرم‌هاي ميكرو سيالات دوراني
933
شبيه‌سازي و اجراي كاليبراسيون دستگاه تداخل‌سنج به روش رندوم بال
934
شبيه‌سازي و ارزيابي اضافه ولتاژ صاعقه در مزارع بادي با در نظر گرفتن اثر سيستم زمين با استفاده از نرم‌افزارEMTP
935
شبيه‌سازي و ارزيابي تجربي فوتونوترون در درمان هاي راديوتراپي توسط شتاب‌دهنده خطي
936
شبيه‌سازي و بررسي طرح جداسازي سلول‌هاي سرطاني به كمك امواج آكوستيك در سامانه ميكرو فلويديك و بهينه‌سازي آن
937
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتم‌هاي مكان يابي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
938
شبيه‌سازي و بهبود الگوريتمهاي زمان‌بندي و مديريت صف در لينكهاي ماهواره
939
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي جريان انرژي در خودروي دورگه
940
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي فرآيند ضرب‌داغ برايشكل‌دهي اجزاي خودرو
941
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي يك آب‌شيرين‌كن خورشيدي
942
شبيه‌سازي و پيش بيني پاسخ مغز انسان به مصرف مواد محرك و ارتباط آن با شخصيت فرد
943
شبيه‌سازي و تحليل پارامترهاي سيستم تعليق خودروي تندر-90
944
شبيه‌سازي و تحليل تنش ديسك ترمز خودروهاي سواري
945
شبيه‌سازي و تحليل ديناميكي خودروي شني‌دار هنگام عبور از يك مانع
946
شبيه‌سازي و تحليل عملكرد سامانه توليد و ذخيره‌سازي هيدروژن در يك ايستگاه سوخت‌رساني خورشيدي
947
شبيه‌سازي و حل معادلات ماده‌ي مذاب در اثر حادثه ذوب قلب
948
شبيه‌سازي و ساخت درايو كنترل پيش بين شار و گشتاورماشين‌هاي مغناطيس دائم
949
شبيه‌سازي و ساخت مبدل حرارتي نيروگاهي به همراه سامانه توپك‌راني و بررسي عملكرد حرارتي و اثرات زيست محيطي بكارگيري توپك¬ها
950
شبيه‌سازي و شناسايي ميرايي در اتصالات انطباق تداخلي روتورها
951
شبيه‌سازي و طراحي دستگاه عيارسنجي طلا به روش XRF
952
شبيه‌سازي و مدل‌سازي CFD فرآيند الكتروفيلتراسيون امولسيون نفت در آب به‌صورت ماكروسكوپيك
953
شبيه‌سازي وساخت تشديدگرهاي‌كايرال صفحه‌اي براي كوچك‌سازي ادوات مايكروويو
954
شبيه‌سازي يك بعدي سامانۀ خنك كاري هوشمند با تلمبۀ برقي آب در موتورEF7
955
شبيه‌سازي يك محيط سه‌بعدي براي پلتفورم موبايل با استفاده از موتورهاي بازي‌سازي
956
شبيه‌سازي‌ زمين‌آماري چندنقطه‌اي بر پايه همبستگي متقابل
957
شبيه‌سازي، تحليل عملكرد و بهينه‌سازي يك موتور احتراق داخلي تبديل شده از چهار استوانه به سه‌استوانه‌اي
958
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي آنتن پاپيوني سيمي براي كاربرد در رادارهاي نفوذ‌كننده در زمين
959
شبيه‌سازي، تحليل و طراحي بهينه محدودساز جريان خطا تزويج شار در شبكه قدرت HVDC مبتني بر فيزيك چندگانه
960
شبيه‌سازي، طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي سنسور توري فيبر با دامنه بلند (LPFG) براي اندازه گيري دما
961
شبيه‌سازيCFD راكتور پيروليز ضايعات پليمري
962
شبيه¬سازي آسيب در نمونه¬هاي چندلايه فلز-كامپوزيت (آلومينيوم-الياف شيشه/اپوكسي(
963
شبيه¬سازي استحكام اتصال چسبي پليمر به فلز بكاررفته در خودرو بر پايه مكانيك آسيب
964
شبيه¬سازي انتشار آلاينده¬هاي صنعتي در هواي شهر اراك(مطالعه¬ي موردي:كارخانه آلومينيوم ايران)
965
شبيه¬سازي جريان گذراي يك پمپ گريز از مركز در بازه زماني راه-اندازي و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد پمپ
966
شبيه¬سازي جريان نشت آب زيرزميني به پيت معدن مس ميدوك و ارائه راهكارهاي عملي به منظور زهكشي آن
967
شبيه¬سازي ديناميك¬ مولكولي جداسازي آب و نمك به كمك فيلترهاي كربني
968
شبيه¬سازي روش كنترل تكرارشونده در بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) براي بهبود مشكلات كيفيت توان
969
شبيه¬سازي سيستم الكترووينينگ پيوسته روي با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
970
شبيه¬سازي عددي جريان آشفته نانوسيال در يك لوله افقي با مدل¬هاي توربولانس مختلف
971
شبيه¬سازي عددي جريان تراكم¬پذير مادون¬صوت آشفته در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از مدل‌هاي آشفتگي مختلف
972
شبيه¬سازي عددي دو حباب متوالي تيلور در بستر يك سيال غيرنيوتني در يك لوله عمودي
973
شبيه¬سازي عددي فرآيند دارورساني ريوي و افزايش جذب دارو
974
شبيه¬سازي عوامل تاخير در پروژه¬هاي فاضلاب با رويكرد پويايي سيستم
975
شبيه¬سازي فرآيند احتراق محفظه احتراق توربين گازي در رژيم نيمه پيش-آميخته
976
شبيه¬سازي كرنش در توليد ساختار نانو از طريق فرآيند تغيير¬شكل در كانال¬هاي مشابه زاويه¬دار(ECAP)
977
شبيه¬سازي مولكولي غشاهاي الكتروليت پليمري داراي كاربرد در پيل سوختي متانولي مستقيم
978
شبيه¬سازي و بررسي تأثير تغييرات گاف انرژي لايه جاذب بر بازده سلول خورشيدي فيلم نازك كادميم تلورايد
979
شبيه¬سازي و بهبود عملكرد ديناميكي بوژي جديد ZK1 چيني
980
شبيه¬سازي و بهينه¬سازي فرآيند پالايش و تبديل ميعانات گازي به هيدروكربن¬هاي با ارزش افزوده بالا
981
شبيه¬سازي و بهينه¬يابي الگوريتم كنترلي سوخت موتور توربوفن با درنظرگرفتن Bleed
982
شبيه¬سازي يك جداساز سلولي بر اساس پديده¬ي داي¬الكتروفورسيز
983
شبيه¬سازي، بهينه ¬سازي و ساخت يك آنتن با پلاريزاسيون دايروي و قابليت كاشت در بدن
984
شبيه¬سازي، تحليل و بهبود مشخصات يك ترانزيستور اثرميداني سيليكان-ژرمانيم
985
شبيهسازي برهمكنش باريكهاي از نانوخوشههاي سيليسيم با سطح ژرمانيم
986
شبيه‎سازي ترومبوس بطني براساس پارامترهاي هموديناميكي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
987
شبيهسازي تصادفات به كمك مدل‌هاي مختلط گوسي پيش‌بيني تصادفات توسط فيلترهاي تطبيقي
988
شبيهسازي توليد ساليتونهاي يون-صوت از يك اختلال جايگزيده
989
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺟﺒﺮﺍﻧﺴﺎﺯ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ (UPQC)ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﮐﺎﺭادوات اندازه گيري و كنترل پيشرفته
990
شبيهسازي جداسازي منابع مجازي
991
شبيه‏سازي رشد نانولوله‏هاي كربني در پلاسما روي نانو ساختار آهني با روش ديناميك مولكولي (بررسي پارامترهاي دما، انرژي يون‏ها و نسبت غلظت راديكال‏ها به يون‏ها)
992
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺑﺮﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺗﺰﺭﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪه هاي جريان خطا
993
شبيهسازي سلول فتوولتايي پليمري آليفلزي
994
شبيهسازي صفربعدي جت پلاسماي آرگون در فشار اتمسفري
995
شبيهسازي عددي امواج در درياي خزر با استفاده از مدل نسل سوم موج: كاليبره كردن و اعتبارسنجي فرمول‌بندي جديد
996
شبيه‏سازي عددي پخش امواج صوتي در خاك‏هاي خشك و اشباع و بررسي تاثير ساختار سازه‏هاي زيرزميني بر بازتاب امواج صوتي
997
شبيه‎سازي عددي ترك هيدروژني در جوش فولاد X70
998
شبيهسازي عددي جريان تراكمپذير مادونصوت آشفته در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از مدلهاي آشفتگي مختلف
999
شبيهسازي عددي فرآيند فرمدهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك
1000
شبيهسازي عملكرد آسياب غلطكيدر صنايع سيمان به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
بازگشت