<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شناسايي پارچه هاي تاري و پودي تجاري موجود و تعيين مشخصات فيزيكي و مكانيكي آنها
2
شناسايي پتانسيل كانسارهاي كروميت با استفاده از تكنيك‌هاي سنجش‌ازدور ( مطالعه موردي : كمربند فلززائي اسفندقه - فارياب استان كرمان)
3
شناسايي پخش دوده در نانوكامپوزيت هاي پليمري آن
4
شناسايي پديده‌هاي صوتي در محيط بسته با كاربرد نظارتي
5
شناسايي پذبري گروه هاي Aut(o10+-(2)) و Ÿu6(2) به وسيله مرتبه و دنباله درجات
6
شناسايي پذيرنده هاي تاثيرگذار براي بازاريابي ويروسي در شبكه‌هاي اجتماعي
7
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي خطي بر ميدان هاي با مشخصه 2
8
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي خطي تصويري به كمك تعداد عناصر هم مرتبه
9
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي ساده به وسيله مرتبه و برخي از عناصر طيف گروه
10
شناسايي پذيري گروه متقارن Sr، جايي كه r عددي اول است
11
شناسايي پذيري گروههاي متناهي توسط مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه
12
شناسايي پريفيتونهاي رودخانه جاجرود و مطالعه عوامل محيطي موثر بر تنوع آنها
13
شناسايي پلي‌مورفيسم T-786C ژن نيتريك اكسيد سنتاز اندوتليالي (eNOS) در مردان نابارور ايراني مبتلا به واريكوسل
14
شناسايي پلي‌مورفيسم‌هاي تك نوكلئوتيدي در ژن‌هاي GDF9 و ALK5 در جمعيت زنان بارور و نابارور ايراني
15
شناسايي پليپ هاي روده ي بزرگ از روي تصاوير كولونوسكوپي بر مبناي شكل هندسي
16
شناسايي پهنه هاي مساعد براي ايجاد دهكده هاي گردشگري در دره ارداك
17
شناسايي پهنه هاي مساعد براي ايجاد دهكده هاي گردشگري در دره ارداك
18
شناسايي پهنه‌هاي زمينه‌ساز توسعه خلاق در بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد گردشگري « نمونه موردي محله لشكرآباد در شهر اهواز»
19
شناسايي پيشران¬هاي كليدي آينده نگاري گردشگري ورزشي در ايران به روش ميك مك
20
شناسايي پيوند ميان گونه هواها‌ي شهر اصفهان ومرگ ومير
21
شناسايي تأثير برخي ريسك فاكتورهاي دروني و بروني بر ميزان شيوع آسيب ليگامنت متقاطع قدامي فوتباليست هاي حرفه اي دنيا
22
شناسايي تأثير فنّاوري اطلاعات بر آموزش عالي با رويكرد آينده¬پژوهي
23
شناسايي تأثير فنّاوري اطلاعات بر آموزش عالي با رويكرد آينده¬پژوهي
24
شناسايي تأثيربهبودمعيارهاي اطلاعاتي ازطريق چارچوب كوبيت برافزايش اعتمادمشتريان بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانك صادرات ايران-تهران)
25
شناسايي تابع هدف در شبيه سازي اسكلتي-عضلاني بدن انسان
26
شناسايي تاثير الگوي رفتار مصرف كننده (CCDVTP) بر فروش محصولات غذايي شركت چيكا سپاهان اصفهان
27
شناسايي تاثير پيوند اجتماعي بر انطباق رفتاري كاركنان با خط مشي هاي امنيت اطلاعات (بانك سامان)
28
شناسايي تاثير تعامل در شبكه اجتماعي اينستاگرام بر تصوير برند ورزشكاراران حرفه اي با ميانجي گري متغيرهاي كيفيت رابطه،اصالت برندو وابستگي به ورزشكار
29
شناسايي تاثير متغيرهاي منتخب مالي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
30
شناسايي تاثير مديريت بازاريابي سبز بر قصد خريد محصولات سبزدر دانشجويان ارشد دانشگاه پيام نور كرج
31
شناسايي تاثير مديريت بازاريابي سبز بر قصد خريد محصولات سبزدر دانشجويان ارشد دانشگاه پيام نور كرج
32
شناسايي تاثير موانع توسعه سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي(GIS) و ارائه راهكارهاي اجرايي آن نمونه موردي مناطق 22 گانه شهرداري تهران
33
شناسايي تاكتيك هاي مناسب بازاريابي اينترنتي در تامين مالي بانك ملت ازطريق بانكداري اينترنتي
34
شناسايي تاكسونوميك بي مهرگان بزرگ رودخانه ي گلپايگان
35
شناسايي تاكسونوميك لاروهاي خانواده كرونوميده (دوبالان) و بررسي برخي عوامل فيزيكي و شيميايي موثر بر فراواني و پراكنش آن ها در رودخانه ي گلپايگان
36
شناسايي تجربي پارامترهاي اتصالات غيرخطي در يك سازه الاستيك پيوسته با استفاده از تابع پاسخ فركانسي خطي معادل بهينه
37
شناسايي تجربي و بهبود رفتار آكوستيكي فوم هوشمند
38
شناسايي تجمعات گازي مجاور زون هيدرات گازي با استفاده از ‏نشانگرهاي‎ ‎دامنه در مقابل دورافت بر اساس نشانگرهاي عرض از ‏مبدأ و گراديان
39
شناسايي ترك به روش معكوس با استفاده از خصوصيات ارتعاشي تير كامپوزيت
40
شناسايي ترك در تير يك سر درگير با مقطع غير يكنواخت با استفاده از روش طراحي آزمايش و شبكه عصبي
41
شناسايي ترك در يك تير سراسري از طريق بررسي فركانسهاي طبيعي سيستم
42
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در اسانس اندام هاي هوايي گياه Grantia aucheri به روش GC/MS
43
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در اسانس اندامهاي هوايي برگ و ميوه گياه
44
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در گياه شيرين بيان و بررسي خواص آنتي اكسيداني آن در منطقه مازندران
45
شناسايي تركيبات فازي و شيميايي و جدايش آن ها از لجن تصفيه الكتريكي كارخانه ذوب فجر
46
شناسايي تركيبات موجود در اسانس گياه Capparis spinosa L. جمع آوري شده از دو منطقه آلوده و پاك
47
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي برگ وميوه گياه ...توسط كروماتوگرافي گازي توام با طيف سنجي جرمي
48
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي برگ وميوه گياه...توسط كروماتوگرافي گازي توام با طيف سنجي جرمي
49
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي گياه زينجيبر آفيسينال و بررسي برخي از فعاليت هاي بيولوژيكي آن
50
شناسايي تركيبي سيستم‌هاي قدرت ابعاد بزرگ و جايابي بهينه كنترل‌كننده‌هاي نامتمركز غيرخطي مقاوم در سيستم‌هاي ابعاد بزرگ (كاربرد در سيستم‌هاي قدرت)
51
شناسايي تروآي سخت‌افزاري در تراشه‌هاي تجاري آماده
52
شناسايي تسهيلات مورد استفاده در معادن روباز مس پورفيري بزرگ مقياس و متوسط و شناسايي معيارهاي موثر بر مكاني‏يابي آن‏ها
53
شناسايي تصاوير محيط داخلي
54
شناسايي تعاملات دارويي از روي متن با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
55
شناسايي تغييرات پارامترها در مدل‌هاي اتورگرسيو
56
شناسايي تغييرات پارامترها در مدل‌هاي اتورگرسيو
57
شناسايي تغييرات توزيع فراواني دماي رويه ي زمين در ايران (مطالعه موردي: حوضه درياچه نمك)
58
شناسايي تقاضاي حمل و نقل گردشگري و ارائه راهكارهاي مديريت آن مطالعه موردي شهر اصفهان
59
شناسايي تقاطع هاي جاده اي با استفاده از بينايي ماشين تك دوربينه رنگي
60
شناسايي تقلب بين زباني با استفاده از تخصيص پنهان ديريكله
61
شناسايي تكنولوژي هاي جداسازي بهينه نيتروژن از گاز طبيعي و مدل سازي سيستم غشايي مورد استفاده در اين كاربرد
62
شناسايي تكنيك هاي ايده پردازي و نوآوري مرتبط با خلق استراتژي و رتبه بندي آنها با استفاده از روش هاي MADM بر اساس رويكرد فازي
63
شناسايي تنوع وتعدد ناسازگاريهاي دانش آموزان ابتدايي دختر وپسر شهرستان شاهرود درسال تحصيلي 83-82 با نگاهي بر عوامل موثر بر آن
64
شناسايي تنوع وتعدد ناسازگاريهاي رفتاري دانش آموزان اابتدايي دختر وپسرشهرستان شاهرود درسال تحصيلي 82-83بانگاهي برعوامل موثر درآن
65
شناسايي توانمندي هاي گردشگري ورزشي استان مازندران
66
شناسايي توانمنديهاي گردشگري ورزشي استان گلستان
67
شناسايي توانمنديهاي گردشگري ورزشي استان گيلان
68
شناسايي توزيع شده وقوع دو رخداد همزمان با قابليت تحمل خرابي ر شبكه هاي سنسوري بي سيم
69
شناسايي توزيع‌شده‌ پارامتري سيستم‌هاي چندعاملي مبتني بر اجماع حداكثري
70
شناسايي تيپ هاي همديد ايستگاه سنندج طي دوره زماني 1383 - 1339
71
شناسايي تيپ هاي همديد منطقه اقليمي خزر
72
شناسايي تيپ هاي هوا (مطالعه موردي : ايستگاههاي همديد منطقه اقليمي كوهستاني ايران)
73
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي ايران مركزي
74
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي خليج فارس
75
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي عمان
76
شناسايي تيتانيوم و واناديوم كانسنگ چغارت از ديدگاه فرآوري
77
شناسايي جايروهاي فيبر نوري ﴿FOG﴾ و بررسي رفتاري آنها
78
شناسايي جايگاه و نقش فرنگيس،زن اسطوره اي در نگارگري ايراني
79
شناسايي جداسازي و تعيين مقدار ويتامين د در پماد ويتامين آ‎+‎د
80
شناسايي جداسازي و مقايسه فعاليت هاي بيوشيميايي آنزيم كلسترول اكسيدار باكتري هاي بومي خاك لرستان جهت استفاده بعنوان آفت كش بيولوژيكي پنبه
81
شناسايي جدايه هاي بتا 2 مثبت كلستريديوم پرفرنجنس در تيپهاي (آ-ب -س -د) به روش مولكلولي پي سي آر
82
شناسايي جدايه هاي ريزوبيومي حاوي ژن هاي موثر در رقابت و كارايي همزيستي با گياهان خانواده لگوم
83
شناسايي جدايه‌هاي انتروتوكسين (E) مثبت كلستريديوم پرفرنجنس در تيپهاي A , B , C , D به روش مولكولي PCR
84
شناسايي جدايه¬هاي تريكودرما از خاك باغ¬هاي مركبات استان كرمان و بررسي فعاليت آنزيمي جدايه¬هاي موثر در كنترل بيماري گموز مركبات
85
شناسايي جريان هاي ادبي داستان كوتاه دفاع مقدس در سه دهه اخير همراه با بررسي سبك و ساختار آثار شاخص هر دوره
86
شناسايي جهش در ژن آنژيوتانسين بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
87
شناسايي جهش هاي tRNA مربوط به اسيد آمينه هاي تريبتوفان، آلانين و آسپارژين در ميتو كندري بيماران مبتلا به سندرم LQT ﴿آريتمي قلبي﴾
88
شناسايي جهش هاي tRNA مربوط به اسيد آمينه هاي تريپتوفان، آلانين و آسپارژين در ميتوكندري بيماراني با نقايص مادرزادي قلبي
89
شناسايي جهش هاي tRNA ميتوكندري در آمينواسيدهاي ايزولوسين، گلوتامين و متيونين در بيماران مبتلا به آريتمي قلبي
90
شناسايي جهش هاي tRNA ميتوكندري در اسيد آمينه هاي ايزولوسين، گلوتامين و متيونين در بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
91
شناسايي جهش هاي tRNA هاي مربوط به اسيد آمينه هاي تريپتوفان، آلانين، آسپاراژين، سيستئين، تيروزين، آسپارتيك، اسيد درژنوم ميتوكندري بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
92
شناسايي جهش هاي اگزون 3 ژن KIND1 در بيماران ايراني مبتلا به سندرم كيندلر
93
شناسايي جهش هاي اگزون 3 ژن NKX2-1 در بيماران مبتلا به كم كاري تيروئيد مادرزادي
94
شناسايي جهش هاي اگزون هاي 2 و 3 ژن TSHβ در بيماران مبتلا به كم كاري تيروئيد مادرزادي
95
شناسايي جهش هاي ژن tRNA ميتوكندريايي اسيد آمينه متيونين، ايزولوسين،گلوتامين و فنيل آلانين در بيماران ايراني مبتلا به ميوتوني غير ديستروفيك
96
شناسايي جهش هاي ژن سيتوكروم b ميتوكندري در بيماران ايراني مبتلا به سندرم بروگادا
97
شناسايي جهش‌هاي tRNA سيستئين و تيروزين ميتوكندريايي در جمعيت بيماران ايراني مبتلا به سقط مكرر ايديوپاتيك
98
شناسايي جوامع در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر محتوا
99
شناسايي جوامع مبتني بر اتوماتاي يادگير در شبكه هاي اجتماعي بر خط
100
شناسايي چالش ها و تنگناهاي موجود در فضاي اخلاق كار اسلامي سازمان جهاد كشاورزي در سال1394
101
شناسايي چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي معلمان ابتدايي استان چهارمحال‌وبختياري در برنامه درسي كار و فناوري پايه ششم
102
شناسايي چند رخداد در ويديو با استفاده از يادگيري تنك
103
شناسايي چهره انسان از زواياي ديد مختلف به كمك شبكه هاي عصبي
104
شناسايي چهره انسان با استفاده از ويژگيهاي آمار
105
شناسايي چهره انسان بر اساس گشتاورهاي شبكه زرنيكي
106
شناسايي چهره انسان به كمك روش هاي جبري
107
شناسايي چهره با استفاده از تركيب توصيف كننده هاي محلي
108
شناسايي چهره با استفاده از روشهاي مبتني بر ظاهر
109
شناسايي چهره بهنگام بر روي روباتهاي خانگي با استفاده از تركيب اطلاعات دوبعدي و سه يعدي
110
شناسايي چهره در حضور عوامل پوشاننده
111
شناسايي چهره در شرايط متنوع با استفاده از مدلسازي سه بعدي
112
شناسايي چهره در فاصله دور به كمك تصوير وضوح ممتاز حاصل از تصاوير وضوح پايين
113
شناسايي چهره ي انسان با استفاده از تطبيق سطوح سه بعدي
114
شناسايي حالات احساسي چهره مبتني بر يادگيري عميق و تبديل موجك
115
شناسايي حالات چهره مبتني بر آناليز اجزاي اصلي و حالات طبيعي صورت
116
شناسايي حالت چهره با استفاده از توصيف بافت تصوير
117
شناسايي حالت چهره با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر ظاهر
118
شناسايي حالت چهره در تصاوير
119
شناسايي حالت چهره مستقل از شخص در تصاوير كنترل‌نشده
120
شناسايي حالت دست انسان و پياده سازي يك نمونه آن
121
شناسايي حروف بريل به روش نوري
122
شناسايي حروف بريل به روش نوري
123
شناسايي حروف تايپي فارسي با قلم هاي متفاوت بكمك شبكه عصبي فازي
124
شناسايي حروف تايپي مجزاي فارسي با روش شناسايي نوري الگو
125
شناسايي حروف چند خطي چاپي فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركوف و مدل زباني
126
شناسايي حشرات راسته بهاره ها به عنوان شاخص پاكيزگي آبهاي جاري
127
شناسايي حقابه بران و ميزان حقابه آنها در حوزه سد شيرين دره
128
شناسايي حمله سايبري به سيستم كنترل تحت شبكه بر اساس تركيب اطلاعات شبكه و سيستم
129
شناسايي حمله هاي تقليد سيگنال كاربران اوّليه در سيستم هاي راديوشناختي مبتني بر بازشناسي الگو
130
شناسايي حوادث كلي بر كشتي ها و راهنماي مسائل ايمني براي دريانوردان
131
شناسايي حوادث كلي بركشتي ها و راهنماي مسائل ايمني براي دريانوردان
132
شناسايي حوزه ها مورد نياز مهندسي صنايع بر مبناي روندهاي قابل دسترس
133
شناسايي خرابي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي در سازه
134
شناسايي خرابي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي در سازه
135
شناسايي خرابي در سازه ها با استفاده از داده هاي مودال و تابع پاسخ فركانسي
136
شناسايي خرابي در سكوهاي دريايي با استفاده از تجزيه پاسخ به مولفه هاي اصلي
137
شناسايي خرابي در سكوهاي دريايي با استفاده از توابع حساسيت شكل مود
138
شناسايي خرابي و بهنگام‌سازي در سازه‎هاي دريايي با استفاده از داده‎هاي مودال
139
شناسايي خرد اقليم هاي شهر اصفهان و بررسي اثر آن ها بر دماي هوا، درصد رطوبت نسبي هوا و تبخير-تعرق گياه مرجع
140
شناسايي خصوصيات افراد معتادبا تاكيد بر عوامل فردي و اجتماعي موثر در بروز اعتياد
141
شناسايي خطا در سيستم ﴿قطار﴾ شناور مغناطيسي
142
شناسايي خطا در مبدل ماتريسي توسط سيگنال ترارسانايي
143
شناسايي خواص آنتي اكسيداني ايمپلنت هاي دنداني SLAو SLActive
144
شناسايي خواص ديناميكي غيرخطي سازه ها
145
شناسايي خواص غيرآكوستيكي و مكانيكي فوم هاي متخلخل به كمك منحني ضريب جذب آكوستيكي ماده
146
شناسايي خودكار آكُرد در موسيقي براي ساز گيتار
147
شناسايي خودكار اهداف مياني در يادگيري تقويتي در محيط هاي گسسته
148
شناسايي خودكار گسل با استفاده از برازش فرآيند گوسي
149
شناسايي خودكار گفتار فارسي با استفاده از مدل هاي عميق
150
شناسايي خودكار مدل وسيله نقليه به كمك استخراج نواحي يا بخش هاي مشترك
151
شناسايي خودکار زبان گفتاري با استفاده از روش هاي آماري
152
شناسايي داده هاي پرت و برازش مدلهاي رگرسيوني استوار
153
شناسايي داده هاي دور افتاده بااستفاده از برآورد گر حداقل دترمينان كوواريانس
154
شناسايي داده هاي دور افتاده در ابعاد بالا
155
شناسايي داده هاي دورافتاده با استفاده از برآوردگر حداقل دترمينان كوواريانس
156
شناسايي داده هاي مشكوك به خطا در داده هاي تغييرات خط ساحلي، با استفاده از روش هاي محاسبات نرم
157
شناسايي داده‌هاي نا سازگار بر اساس زاويه در بعد بالا و امكان توسعه به داده¬ هاي فازي
158
شناسايي داده‌هاي ناسازگار در زيرفضاهاي موازي-محور از داده‌هاي با بعد بالا و امكان گسترش آن به داده‌هاي فازي
159
شناسايي داروي تيوپروپامين با استفاده از نانو صفحات BC3
160
شناسايي داروي تيوپروپامين با استفاده از نانو صفحات BC3
161
شناسايي درون خط اعداد فارسي با استفاده از روشهاي ساختاري
162
شناسايي درون خطي حروف دست نويس فارسي به كمك شبكه عصبي
163
شناسايي درون‌خط كلمات دست‌نوشته فارسي
164
شناسايي دزدي انرژي در سامانه اندازه گيري هوشمند
165
شناسايي دلايل تأخيرات درپروژه هاي تونل شهري واولويت بندي آنها با استفاده ازروش ويكور مطالعه موردي پروژه تونل شهري خط 7 متروتهران
166
شناسايي دلايل تأخيرات درپروژه هاي تونل شهري واولويت بندي آنها با استفاده ازروش ويكورمطالعه موردي پروژه تونل شهري خط 7 متروتهران
167
شناسايي ديناميك حركت يك شناور در حال مانور
168
شناسايي ديناميك يك وسيله زير آبي خود گردان در مود عمق و فرمان با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته
169
شناسايي ديناميك يك وسيله نقليه زير آبي در مود عمق
170
شناسايي ديناميكي سيستمي براي يك ساختار ترافيك شهري
171
شناسايي ذرات آيروسل و تاثيرات آن بر محيط زيست
172
شناسايي رئوس و كمانهاي پراهميت در گرافها: مدلها و روشهاي حل
173
شناسايي رابطه بين بازارگرايي و عملكرد شركت كاشي و سراميك سينيا از طريق مزيت رقابتي و نو آوري بازاريابي
174
شناسايي رابطه رهبري هوشمند و جو اخلاقي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي تصميم گيري اخلاقي مديران
175
شناسايي رابطه رهبري هوشمند و جو اخلاقي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي تصميم‌گيري اخلاقي مديران
176
شناسايي رابطه علي بين سبك رهبري تحولي- تعاملي و رهبري خدمتگذار با حمايت سازماني ادراك شده كاركنان دانشگاه پيام نور
177
شناسايي رابطه متغيرهاي اقتصاد كلان با رشد حمل و نقل دريايي
178
شناسايي رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان در بخش محصولات لوازم خانگي
179
شناسايي رابطه هوش هيجاني با جو تيمي و اشتراك دانش كاركنان اداره راه و شهرسازي استان فارس
180
شناسايي راننده بر اساس الگوهاي رانندگي به كمك تلفن همراه هوشمند
181
شناسايي راه هاي افزايش خلاقيت كاركنان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم
182
شناسايي راه هاي بهبود خدمات جنبي در كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان از ديدگاه كاربران بر مبناي رهنمودهاي ايفلا و يونسكو
183
شناسايي راهبرد هاي توسعه و نگه داري منابع انساني در اداره آموزش پرورش منطقه 4 شهرتهران
184
شناسايي راهبرد هاي محيط زيست شهري با رويكرد توسعه پايدار
185
شناسايي راهبردهاي موثر در ترغيب مشتريان محتاط به خريد
186
شناسايي راهكارهاي ارتقاي جايگاه دانشگاه در رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام (مورد كاربردي : دانشگاه صنعتي اميركبير)
187
شناسايي راهكارهاي توسعه گردشگري ورزشي در استان كردستان
188
شناسايي راهكارهاي توسعه منابع انساني با رويكرد نقش حرفه اي در دانشگاه مالك اشتر
189
شناسايي راهكارهاي توسعه هاستل در صنعت گردشگري ايران (مورد مطالعه : شهر يزد)
190
شناسايي راهكاري پيشگيري از گرايش به سوء مصرف مواد در بين دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان كميجان)
191
شناسايي ربات هاي چهارپا با استفاده از تكنيك هاي هوش محاسباتي
192
شناسايي رتبه كالا از نظرات با ارائه يك مدل جديد از نظر كاوي
193
شناسايي رتبه هاي مدل AARMA با استفاده از برخي الگوريتم هاي تكاملي
194
شناسايي رخداد در تصاوير ويدئويي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
195
شناسايي رسته ي اشيا در تصاوير
196
شناسايي رفتار زماني _مكاني نمايه‎ي EVI موديس تررا در ايران
197
شناسايي رفتار و عملكرد مواد پيزوالكتريك
198
شناسايي رله ها و كنتاكتورها و ساخت نمونه ديجيتالي آن
199
شناسايي رنگ هاي مناسب براي همانندي طرح هاي استتاري نظامي ايران
200
شناسايي روابط معنايي بين داروها و بيماري ها با استفاده از يادگيري ماشين
201
شناسايي روش مناسب بازاريابي براي فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي
202
شناسايي روشهاي ابتكاري بكار گرفته شده توسط دبيران دوره راهنمايي شهر گاليكش به منظور تدريس درس رياضي
203
شناسايي روند تغييرات زماني مكاني عناصر دمايي استان خراسان رضوي
204
شناسايي روند تغييرات زماني- مكاني عناصر دمايي حوضه درياچه نمك
205
شناسايي روند توسعه موضوعي مقالات ايرانيان در رشته علم اطلاعات و دانش شناسي بر پايه مدل موضوعي (LDA)؛ مطالعه موردي: ايران
206
شناسايي روندها و موضوعات نوظهور حوزه سرطان در ايران با استفاده از روش‌هاي تحليل شبكه و تحليل واژگاني در پايگاه‌هاي اطلاعاتي اسكوپوس، وب آو ساينس و پابمد
207
شناسايي رويدادها از طريق همكاري در شبكه هاي حسگر بي سيم
208
شناسايي رويدادهاي استرس زا عمده و رابطه آن ها با افسردگي و افت شناختي سالمندان در شهر يزد
209
شناسايي ريزوبيوم هاي همزيست با گونه هاي اسپرس
210
شناسايي ريسك ها بر اساس مدل پستل و ارزيابي آن ها به روشANP در پروژه هاي راهسازي (مطالعه موردي : احداث تونل گردن چري )
211
شناسايي ريسك هاي استخدام و نگهداشت اعضاي هيأت علمي دانشگاه يزد
212
شناسايي ريسك هاي تجاري واحدهاي توليد پوشاك در روستا
213
شناسايي ريشه هاي طرحواره هاي ناكار امد در زنان مطلقه در مقايسه با زنان متاهل
214
شناسايي زمين لغزش هاي منطقه سميرم با استفاده از روش اينترفرومتري تصاوير رادار
215
شناسايي زمينه‌هاي انصاف ادراك شده زناشويي در زنان و مردان
216
شناسايي زنجرك پسته Idiocerus stali (Hem.: Cicadellidae) با استفاده از پردازش تصوير و شبكه هاي عصبي مصنوعي
217
شناسايي زنجيره ارزش دارندگان دستگاه هاي كارت خوان و ارزشهاي مورد انتظار آنها (مطالعه موردي: بانك تجارت شهرستان كرمان)
218
شناسايي زودرس اختلالات يادگيري كودكان 3تا6ساله مقطع مهدكودك وپيش دبستاني شهرستان چابكسر سال تحصيلي1394-1393.
219
شناسايي زون‌هاي دگرساني هيدروترمال و اكسيد آهن در برگه يك‌صد هزار بردسير با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي سنجنده OLI ماهواره‌ي لندست 8
220
شناسايي زونهاي دگرساني هيدروترمال و اكسيد آهن در برگه يك صد هزار دهج شهر بابك با استفاده از داده هاي ماهواره اي سنجنده OLI لندست 8
221
شناسايي زونهاي مستعد كاني سازي سرب و روي در محدوده برگه 100000 :اورچه با استفاده از روش شبكه عصبي فازي در محيط GIS
222
شناسايي زونهاي نفتي با استفاده از نگارهاي پتروفيزيكي و شبكه هاي عصبي هوشمند
223
شناسايي زيرگونه هاي كنه هيالوما آناتوليكوم وبررسي مقايسه اي ساختار DNA درآنها
224
شناسايي ژلاتين و تعيين خواص فيلم آن
225
شناسايي ژن هاي مقاومت به زنگ سياه گندم در گندم هاي بومي گيلان موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
226
شناسايي ژن هاي مقاومت ره رنگ سياه گندم در گندم هاي بومي گيلان موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
227
شناسايي ژن هاي موثر در بروز بيماري با استفاده از داده كاوي ريز آرايه و آنتولوژي ژن
228
شناسايي ژن‌هاي القاء شده در اثر نانوذرات اكسيد روي در كشت سلولي پروانش به روش cDNA-AFLP
229
شناسايي ژن¬هاي القاء شده در اثر متيل¬جاسمونات در كشت سلولي پروانش به روش cDNA-AFLP
230
شناسايي ژنهاي كليدي و نشانگرهاي زيستي كانديدا در ورم پستان باليني گاو شيري
231
شناسايي ژنوتايپ ايزوله هاي ژياردياي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در سال 1395
232
شناسايي ساختارهاي زيرسطحي با استفاده از نشانگرهاي لرزه‌اي
233
شناسايي ساختارهاي مخزني با استفاده از مدل سازي بهينه روشهاي برگردان لرزه اي
234
شناسايي ساز كلارينت
235
شناسايي ساز و كارهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در شركت سايپا و ارائه راهكارهاي بهبود آن
236
شناسايي سازند و نوع ليتولوژي حين حفاري با توجه به دادههاي زمان حقيقي به كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
237
شناسايي سازندگان داخلي و استانداردهاي تسمه هاي 7 شكل و طراحي آن به كمك كامپيوتر
238
شناسايي سازه با استفاده از شبكه عصبي موجك بهبود يافته فازي
239
شناسايي سامانه و طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري براي كنترل دماي كوره
240
شناسايي سايت مناسب براي دمپهاي باطله ، مقايسه روشهاي دمپ باطله هانحوه دمپ و آماده سازي دمپهاي باطله براي استفاده مجدد در معادن رو باز
241
شناسايي سبك هاي ارتباطي در ميان سه گروه از شهروندان ايران مطالعه موردي: شهر تربت حيدريه، روستا- شهر رشتخوار، روستاي براكوه
242
شناسايي سبك هاي تصميم گيري مديران كتابخانه هاي دانشگاهي اصفهان بر اساس نظريه تصميم گيري رووميسون
243
شناسايي سبك هاي رهبري مديران و ارتباط شغلي آن بارضايت شغلي در مقطع متوسطه آموزش وپرورش
244
شناسايي سبك هاي يادگيري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان رامسر در درس رياضي در سال تحصيلي 94/95.
245
شناسايي ستاره با اندازه گيري هاي متوالي
246
شناسايي سري‌هاي زماني با استفاده از تئوري سيستم‌هاي دوبعدي با كاربرد براي تشخيص سرطان سينه
247
شناسايي سطح تراكم بر پايه اطلاعات دريافت شده از خودروها
248
شناسايي سطوح برنامه درسي تجربه شده در دانشجويان دوره ي كارشناسي رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه يزد
249
شناسايي سلول سرطان خون با استفاده از تصوير هالوگرافيك و بر اساس گشتاورهاي زرنيك
250
شناسايي سنتز جاذب يونهاي موجود در دي اكتيل فتالات و بررسي جيگزيني آن با زئوليت ها و شناسايي ...
251
شناسايي سه بعدي چهره مقاوم نسبت به چرخش زاويه دوربين
252
شناسايي سوسك هاي شكارگر جنس(Cybocephalus(Col.:Cybocephalidae روي سپرداران جنس Hom.:Diaspididae) Ledidosaphes و مطالعه بيولوژي گونه فعال آن روي سپردار واوي پسته در اصفهان
253
شناسايي سياست هاي بهبود نرخ پاسخ به تقاضا در كسب و كار الكترونيكي با رويكرد پويايي شناسي سيستم - مورد مطالعه شركت مامانپز
254
شناسايي سياست‌هاي موثر بر نوسانات موجودي در زنجيره تأمين نقدينگي بانك با رويكرد پويايي‌شناسي سيستم ـ مورد مطالعه: بانك رفاه
255
شناسايي سير تحول، موانع درك شده و عوامل موثر بر آرزوهاي شغلي كودكان و نوجوانان شهر اصفهان
256
شناسايي سيستم سازه اي با استفاده از روش هاي احتمالاتي به روزرساني مدل المان محدود غيرخطي
257
شناسايي سيستم موبايل و تجزيه و تحليل اثرات تداخل Crosstalk,Moltipth و رفع آن
258
شناسايي سيستم هاي اشوب با استفاده از منطق فازي
259
شناسايي سيستم هاي خطي كسري تأخيري با استفاده از يك روش تركيبي
260
شناسايي سيستم هاي دوبعدي غيرخطي با استفاده از روش هاي بازگشتي
261
شناسايي سيستم هاي سازه اي چندورودي با جداسازي سيگنال هاي خروجي
262
شناسايي سيستم هاي سينگولار غير خطي با استفاده از سيستمهاي فازي سينگولار
263
شناسايي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از توابع متعامد و كاربرد آن در شناسايي يك توربين گازي
264
شناسايي سيستم هاي هايبريد مدل MLD
265
شناسايي سيستم هاي همرشتين-وينر با رويكرد كاربردي بودن در شناسايي سيستم هاي صنعتي
266
شناسايي سيستم‌هاي ابعاد بزرگ غيرخطي با استفاده از تبديل موجك و پياده‌سازي آن روي يك شبكه قدرت
267
شناسايي سيستم‌هاي هايبريد خطي سوييچ شونده در فضاي حالت
268
شناسايي سيستمهاي دوبعدي با ويولت دوبعدي و كاربرد آن در پروسه توليد كاغذ
269
شناسايي سيستمهاي شكستگي در مخازن كربناته با كمك نمودارهاي تصوير گر
270
شناسايي سيستمي و پارامتري يك بازوي مكانيكي دو ميله اي
271
شناسايي سيگنال هاي ژئوشيميائي مرتبط با كاني زائي پنهان سرب و روي در محدوده ايرانكوه
272
شناسايي شاخص ها و ارائه اصول طراحي شهري موثر بر ساماندهي محلات شهري به منظور كاهش استرس محيطي. نمونه موردي : محله چيذر شهر تهران
273
شناسايي شاخص هاي ارزيابي آمادگي پذيرش مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي وارزيابي آمادگي كتابخانه هاي پرديس علوم اجتماعي - رفتاري دانشگاه تهران براساس آن ها
274
شناسايي شاخص هاي كليدي كارت امتياز متوازن با استفاده از مدل هاي تحقيق در عمليات
275
شناسايي شاخص هاي مديريت استراتژيك ارزش موثر بر تحقق اهداف استراتژيك سودآوري شركت سيمان سپاهان
276
شناسايي شاخص هاي مناسب انتخاب مديران متوسط استان مازندران از ديدگاه دبيران متوسط
277
شناسايي شاخص هايي جهت تدوين استراتژي تناسب شغلي بين دانش آموختگان دانشگاه ها و تقاضاي بازار كار
278
شناسايي شاخصهاي ارزيابي عملكرد هيئتهاي ورزشي شهرستان بندر عباس در استعداد يابي در ورزش قهرماني و رتبه بندي آنها با استفاده از مدل
279
شناسايي شاعر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
280
شناسايي شايعه در شبكه اجتماعي توئيتر با استفاده از يادگيري عميق
281
شناسايي شبكه هاي نظام تجارت الكترونيكي و تحليل آنها به كمك نظريه شبكه هاي پيچيده
282
شناسايي شته هاي يونجه و دشمنان طبيعي آنها در منطقه اصفهان، بررسي تغييرات فصلي جمعيت گونه هاي غالب و تاثير برداشت نواري يونجه بر تراكم جمعيت آنها
283
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي كم بارش جنوبي
284
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي كم بارش شمالي
285
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي نيمه پربارش زاگرس شمالي
286
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در ناحيه ي نيمه پر بارش زاگرس جنوبي
287
شناسايي شكل هندسي ناخالصي و حفره درون يك جسم جامد به روش المان هاي مرزي و الگوريتم ژنتيك و استفاده از اندازه گيريهاي سطحي دما يا شار حرارتي
288
شناسايي شيوه هاي همسريابي دختران شهر تهران 15 تا 30 سال
289
شناسايي صحبت speech Recognition
290
شناسايي صحت امضاي فارسي
291
شناسايي ضرائب پايداري سيستم كنترل سطوح فرامين هواپيماي آموزشي انتگرال و شبيه ساز آن
292
شناسايي ظرفيت هاي خالي در شركت ايران كاوه و ارائه راه حل هاي فني و اقتصادي جهت استفاده از اين ظرفيت ها
293
شناسايي ظرفيت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي و راهكارهاي افزايش آن ( نمونه موردي بخش نصرآباد شهرستان تربت جام ) , the recognize of new job opportunities in rural areas and the methods for increasing of them ) case study: nasr abad district of torbate jam (
294
شناسايي ظرفيت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي وراهكارهاي افزايش آن
295
شناسايي ظرفيت‌هاي اثر گذاري مدل سازي اطلاعات ساختمان بر ايمني پروژه‌هاي ساختماني از جايگاه پيمانكاران
296
شناسايي عكاسخانه هاي رسمي در دوره قاجار و هلوي اول و مقايسه روند پيشرفت آنها
297
شناسايي علفهاي هرز باغات زيتون رودبار به منظور امكان تعيين گياهان علوفه اي مناسب جهت كشت توام با زيتون
298
شناسايي علل تاخير در اجرا و تحويل پروژه هاي شهري و ارائه راهكارهاي اصلاحي ( مطالعه موردي : شهرداري شهر جديد هشتگرد)
299
شناسايي علل تاخير در اجرا و تحويل پروژه هاي شهري و ارائه راهكارهاي اصلاحي شهر جديد هشتگرد
300
شناسايي علل كاهش مخاطبين رسانه هاي جمعي ورزشي
301
شناسايي علل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصيلي 88 - 1387 شهرستان گرگان
302
شناسايي علل وعوامل موثر در بيماري هاي شايع در بين نوجوانان دختر دوره راهنمايي شهرستان آزادشهر
303
شناسايي عمل انسان از تصاوير ايستا بر پايه يادگيري عميق
304
شناسايي عملكرد جنسي زنان و بررسي رابطه عملكرد جنسي زنان با سازگاري زناشوئي آنان و همسرانشان
305
شناسايي عملكرد صادراتي شركت ها
306
شناسايي عملكرد محفظه احتراق توربين گاز به روش تجربي
307
شناسايي عناصر آسيب پذير شهر گچساران با رويكرد به ملاحظات پدافند غيرعامل و ارائه راهبرد مناسب
308
شناسايي عناصر اصلي تصوير ذهني مردم از نماهاي شهري ، مطالعه موردي: نماهاي شاخص محور وليعصر حد فاصل ميدان تجريش تا ميدان ونك
309
شناسايي عوامل اثر گذار در بهبود فرايند ارتباطي كاركنان و رابطه آن با ايجاد همدلي سازماني در بانك تجارت (مطالعه موردي ستاد مركزي بانك تجارت)
310
شناسايي عوامل اثرگذار بر نگرش مشتري به خرده‌فروشي و اثر آن بر قصد خريد
311
شناسايي عوامل اثرگذار تحقيق و توسعه در عملكرد دانشگاه كارآفرين
312
شناسايي عوامل اكتشافات دانش محور موثر در فرآيند نوآوري محصولات با فناوري بالا (مطالعه شركت¬هاي دانش بنيان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
313
شناسايي عوامل اكتشافات دانش محور موثر در فرآيند نوآوري محصولات با فناوري بالا (مطالعه شركتهاي دانش بنيان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
314
شناسايي عوامل انگيزشي و موانع توسعة نهضت داوطلبي در ورزش دانشگاهي و ارائه¬ي راهكار (مطالعة موردي دانشگاه تهران)
315
شناسايي عوامل ايجادكننده فشار عصبي
316
شناسايي عوامل بازدارنده فعاليت ورزشي در اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم استان قم
317
شناسايي عوامل باكتريايي پوسيدگي سوخ پياز دراستان اصفهان
318
شناسايي عوامل باكتريايي پوسيدگي نرم سيب زميني در استان كرمان
319
شناسايي عوامل بهبودرضايت شغلي مديران ومقايسه رضايت شغلي مديران مدارس متوسطه دولتي وغيرانتفاعي استان قم
320
شناسايي عوامل بيماريزاي خشكيدگي در درختان كاج و سرو در اصفهان
321
شناسايي عوامل تÊثيرگذار در جهت انتقال هوش سازماني در شبكه دانش (مطالعه موردي: شهرداري تهران مناطق 7 و9)
322
شناسايي عوامل تاثير گذار بر بهره وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ ايران
323
شناسايي عوامل تاثير گذار در طراحي وب سايت تبليغاتي شركتهاي فعال در زمينه صنايع غذايي
324
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط -مطالعه موردي :بنگاه هاي كوچك و متوسط استان مازندران
325
شناسايي عوامل تاثيرگذار در ساخت و بهره‌برداري سازه‌هاي بلندمرتبه با تمركز بر طراحي
326
شناسايي عوامل تجاري سازي سينماي ايران و ارائه راهكار مناسب
327
شناسايي عوامل تركيبي غير آبلي برخي گروههاي متناهي با استفاده از گراف اول
328
شناسايي عوامل تعيين كننده در مشاركت بانوان خانه‌دار منطقه 3 شهر تهران در ورزشهاي همگاني
329
شناسايي عوامل توسعه گردشگري ورزشي استان فارس با تأكيد بر جاذبه هاي طبيعي
330
شناسايي عوامل جامعه شناختي شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران و زنان متاهل
331
شناسايي عوامل جذب كننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال سفركننده به ايران
332
شناسايي عوامل حمايتي موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (S M Eها)
333
شناسايي عوامل حمايتي موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEها)
334
شناسايي عوامل خانوادگي و فردي موثر بر افكار خودكشي دختران جوان و تدوين مدل ساختاري بر اساس آن
335
شناسايي عوامل خطا در اندازه گيري تنش پسماند به روش التراسونيك
336
شناسايي عوامل خطا و بهبود دقت در فرآيند خم لوله آزاد
337
شناسايي عوامل خطر مرتبط با سبك زندگي و مشكلات روانشناختي بيماران مولتيپل اسكلروزيس و تدوين مداخله مبتني بر آن و تاثير آن بر خود مديريتي، سبك زندگي و سرمايه¬هاي روانشناختي اين بيماران
338
شناسايي عوامل رواني-اجتماعي مرتبط با بحران هويت در نوجوانان دختر شهر اصفهان و تدوين مدل مبتني بر آن
339
شناسايي عوامل سازماني موثر برتعيين ضريب بتا شركتهاي عضو صنعت پتروشيمي در بورس اوراق بهادار بر اساس تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
340
شناسايي عوامل شخصيتي مقاومت رفتاري در برابر تغيير:مطالعه اي پديدار شناختي
341
شناسايي عوامل عدم مشاركت دانشجويان دانشگاه پيام نور البرز در فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي
342
شناسايي عوامل فرار مالياتي در بخش مشاغل استان مازندران
343
شناسايي عوامل فرسايشي مكانيسمهاي نورد
344
شناسايي عوامل فشار زاي رواني دبيران و بررسي ارتباط اين عوامل با خشنودي شغلي آنان در دبيرستان هاي شهرستان گرگان در سال 85 - 1384
345
شناسايي عوامل قدرت هوشمند در فضاي سايبري ( مورد مطالعه : فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) )
346
شناسايي عوامل كليدي CRM با فنون MCDM و بررسي تاثير هر عامل بر اثربخشي CRM در اداره پست هرمزگان
347
شناسايي عوامل كليدي بهرهوري كاركنان به منظور طراحي الگوي رابطه توسعه كارراهه و بهرهوري كاركنان ستادي با نقش ميانجي خود تنظيمي در دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسلامي قم
348
شناسايي عوامل كليدي تغيير صنعت شكلات در ايران و اولويت بـندي آنها با استفاده از روش هاي چند معياره
349
شناسايي عوامل كليدي توليد دانش نو با رويكرد برنامه ريزي بر پايۀ سناريو (مطالعۀ موردي: شركت هاي مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران)
350
شناسايي عوامل كليدي توليد دانش نو با رويكرد برنامه ريزي بر پايۀ سناريو (مطالعۀ موردي: شركت هاي مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران)
351
شناسايي عوامل كليدي موثر بر استراتژِي بقائ و ماندگاري سازمان ها در شرايط رقابتي كنوني با استفاده از مدل BSC (مطالعه موردي شركت هاي تامين كننده در صنعت نساجي و كارخانجات نساجي)
352
شناسايي عوامل كليدي موثر بر استراتژي بقاءو مندگاري سازمانها در شرايط رقابتي با استفاده از مدل BSC (مطالعه موردي شركتهاي سازنده قطعات و مجموعه هاي منفصله خودرو)
353
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت دانش در اداره كل امور مالياتي استان قم
354
شناسايي عوامل مËثر بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از مديريت دانش (مطالعه موردي :بيمارستان و مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان )
355
شناسايي عوامل مËثر برآمادگي كاركنان براي تحولات سازماني ، مورد مطالعاتي : كاركنان معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور
356
شناسايي عوامل مËثر در مزيت رقابتي صادرات خدمات فني و مهندسي شركت هاي ايراني .
357
شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي مهندسي ارزش و ارائه راهكارهايي براي بهبود پياده‌سازي آن (مطالعه موردي: مهندسي ارزش تقاطع غيرهمسطح بلوار آزادي شهرداري مشهد)
358
شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي مهندسي ارزشو ارائه راهكارهايي براي بهبود پياده‌سازي آن (مطالعه موردي: مهندسي ارزش تقاطع غيرهمسطح بلوار آزادي شهرداري مشهد)
359
شناسايي عوامل مؤثر بر اختلال ميل/برانگيختگي جنسي در زنان و تدوين سناريوهاي درمان تعديل‌كننده سوگيري شناختي و مقايسه آن با ذهن آگاهي بر ادراك انتقاد زنان مبتلا به اختلال ميل/برانگيختگي جنسي
360
شناسايي عوامل مؤثر بر امنيّت گردشگران در روستاهاي هدف گردشگري(مورد مطالعه: شهرستان بروجرد)
361
شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب فعاليت‌هاي ورزشي در گذران اوقات فراغت اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي سيستان
362
شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان ادارات خدماتي دولتي شهرستان فسا
363
شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد فشارهاي عصبي و تأثير آن بر عملكرد كاركنان با استفاده از روش ديمتل خاكستري مورد مطالعه: سازمان امورمالياتي استان تهران
364
شناسايي عوامل مؤثر بر برون‌سپاري فناوري اطلاعات در شركت بهره‌برداري نفت و گاز
365
شناسايي عوامل مؤثر بر بهبود فضاي كسب وكار استان كردستان با تأكيد بر حوزه كشاورزي
366
شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوريهاي سيار در فرايند ياددهي و يادگيري در دبيرستانهاي شهرستان بم
367
شناسايي عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي دانش در دانشگاه‌هاي جامع دولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران به منظور ارائه اولويت هاي كاربردي: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان
368
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه ارزش ويژه برند داوران فوتبال ايران و ارائه الگو
369
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني گردشگري در مناطق روستايي مطالعه موردي: روستاهاي هدف گردشگري شهرستان سميرم
370
شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار بازاريابي سبز در بين كاركنان
371
شناسايي عوامل مؤثر بر سازگاري با نوبت¬كاري، تدوين الگويي از اين عوامل و تعيين اثربخشي مداخله¬ي مبتني بر آن در يك شركت صنعتي
372
شناسايي عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني در كاركنان شهرداري شهرستان سراب
373
شناسايي عوامل مؤثر چابكي سازماني در ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به مشتريان(مطالعه موردي: شركت راسن درمان)
374
شناسايي عوامل مؤثر در بازيابي مس با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي (مطالعه موردي : مس ميدوك شهربابك)
375
شناسايي عوامل مؤثرچابكي سازماني در ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به مشتريان(مطالعه موردي: شركت راسن درمان)
376
شناسايي عوامل مرتبط با مشروطي تحصيلي در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
377
شناسايي عوامل مرتبط با مشكلات رفتاري هيجاني دختران فاقد پدر تحت پوشش كميته امداد و تدوين بسته درماني مبتني بر اين عوامل و مقايسه اثربخشي آن با درمان شناختي رفتاري با در نظرگرفتن نقش اشتغال والد
378
شناسايي عوامل مقاومت دربه كارگيري بانكداري تلفن همراه از سوي مشتريان شعب مستقل ممتاز بانك سپه
379
شناسايي عوامل موثر ايجاد وفاداري مشتريان در شركت سهامي بيمه ايران استان هرمزگان
380
شناسايي عوامل موثر بر اخلاق ورزشي در باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان
381
شناسايي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند رستوران زنجيره اي بوف
382
شناسايي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند رستوران زنجيره اي بوف
383
شناسايي عوامل موثر بر افزايش سهم بازار دستگاههاي پايانه فروش بانك مسكن در شهر گرگان
384
شناسايي عوامل موثر بر افزايش ضريب نفوذ بيمه خسارات ﴿مسئوليت و اموال﴾ و ارئه راهكارهاي افزايش ضريب نفوذ
385
شناسايي عوامل موثر بر انگيزش انتقال آموزش هاي ضمن خدمت مجازي و ارتباط آن با شيوه هاي فعال تدريس معلمان ابتدايي شهر قوچان
386
شناسايي عوامل موثر بر انگيزش انتقال آموزش هاي ضمن خدمت مجازي و ارتباط آن با شيوه هاي فعال تدريس معلمان ابتدايي شهر قوچان
387
شناسايي عوامل موثر بر انگيزش شغلي مديران ابتدايي شهرستان فاسان
388
شناسايي عوامل موثر بر اهمال كاري در سازمان آموزش وپرورش شهر اصفهان و تدوين و ارزيابي الگوي علت شناختي اهمال كاري بر اساس اين عوامل
389
شناسايي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد در مشتريان فروشگاههاي اينترنتي (مطالعه موردي ؛شهر ساري)
390
شناسايي عوامل موثر بر ايجاد رضايت و وفاداري مشتريان شركت لبنيات پگاه شهر اهواز
391
شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي برند براي ايجاد ارزش ويژه برند براساس مدل تركيبي DEMATEL-ANP و VIKOR
392
شناسايي عوامل موثر بر برنامه ريزي توريسم پايدار شهري مطالعه موردي:شهر اردبيل
393
شناسايي عوامل موثر بر بهبود كيفيت مديريت مدارس متوسطه از ديدگاه مديران و معاونان شهرستان فلاورجان 86-85
394
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري در صندوق هاي غير دولتي S.F.I.D.A
395
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني بر اساس مدل آچيو
396
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات موبايل بانك از سوي مشتريان بانك پارسيان درشهر تهران
397
شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي پژوهش هاي علوم رفتاري
398
شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي محصولات مبتني بر فناوري هاي نوظهور نانو كامپوزيت ها
399
شناسايي عوامل موثر بر تجاري‌سازي بسته‌هاي دانش به مشتريان در شهرك‌هاي علم و فناوري – مورد كاوي پارك‌هاي علم و فناوري استان تهران
400
شناسايي عوامل موثر بر تخلفات انضباطي كاركنان (مطالعه موردي كاركنان فرماندهي انتظامي استان سمنان)
401
شناسايي عوامل موثر بر تدوين استراتژي بازاريابي خلاق و اجراي اثربخش آن در گونه هاي مختلف استراتژيك سازمان
402
شناسايي عوامل موثر بر ترك شغل كاركنان جديد الاستخدام در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
403
شناسايي عوامل موثر بر تصميم به بين المللي سازي شركت هاي كوچك و متوسط صنعتي در استان اصفهان
404
شناسايي عوامل موثر بر تقويت باور هاي ديني دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نجف آباد از ديدگاه دبيران ديني و مشاوران
405
شناسايي عوامل موثر بر تمايل مشتري به خريد اينترنتي در شركت قطار مسافري رجا
406
شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان شهريار
407
شناسايي عوامل موثر بر توسعه و بهبود مديريت نوين شهري
408
شناسايي عوامل موثر بر توسعه ي فناوري انرژي هاي تجديدپذير ايران: مورد فناوري پيل سوختي
409
شناسايي عوامل موثر بر جامعه مجازي مسافرتي و ارائه راهكار جهت توسعه آن در ايران
410
شناسايي عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي خرد در بازار بورس اوراق بهادار بندر عباس
411
شناسايي عوامل موثر بر جذب و نگهداشت منابع انساني متخصص در استانهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم
412
شناسايي عوامل موثر بر حساسيت برند صنعتي توليدكنندگان تريلر در ايران
413
شناسايي عوامل موثر بر خروج كاركنان با متغيرهاي دلبستگي شغلي، رفتار شهروندي سازماني، فرسودگي و بيگانگي شغلي
414
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط در صنعت چاپ تهران
415
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنعت چاپ تهران
416
شناسايي عوامل موثر بر رضايت گردشگران در پارك سيسنگان نوشهر
417
شناسايي عوامل موثر بر رضايت گردشگران در پارك سيسنگان نوشهر
418
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي شغل معلمي از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان رامسر.
419
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري نزد مشتريان بانك سپه قم بر مبناي مدل سه شاخگي
420
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري نزد مشتريان بانك سپه قم بر مبناي مدل سه شاخگي .
421
شناسايي عوامل موثر بر رفتار استفاده از موتورسيكلت در سفرهاي روزانه شهري
422
شناسايي عوامل موثر بر رويگرداني مشتري در فروشگاه اينترنتي كانگورو با استفاده از رويكرد تركيبي
423
شناسايي عوامل موثر بر سبك زندگي ورزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
424
شناسايي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خارجي در شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي با اولويت بندي تاپسيس فازي
425
شناسايي عوامل موثر بر سرمايه¬گذاري خارجي در شهرك¬هاي صنعتي استان آذربايجان¬شرقي با اولويت¬بندي تاپسيس فازي
426
شناسايي عوامل موثر بر شركت دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران در فعاليت هاي ورزشي خارج از مدرسه
427
شناسايي عوامل موثر بر عدم استفاده جوانان از خدمات كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي شهرستان سبزوار
428
شناسايي عوامل موثر بر علاقه دانش آموزان به فعاليت‌هاي پژوهشي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود فعاليت‌هاي پژوهشي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان زرين شهر
429
شناسايي عوامل موثر بر عملكرد اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در ارتباط با انجام امور محوله
430
شناسايي عوامل موثر بر فرسودگي شغلي كاركنان و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه(مطالعه موردي شركت پتروشيمي پرديس)
431
شناسايي عوامل موثر بر فروش خدمات بيمه اي توسط نمايندگان بيمه شركت هاي نمايندگي بيمه آسيا
432
شناسايي عوامل موثر بر فروش خدمات بيمه اي توسط نمايندگان بيمه شركتهاي نمايندگي بيمه آسيا
433
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات الكترونيكي در خريد انلاينB2C
434
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات بانكي بانك صادرات كرج
435
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات بانكي در بانك ملي استان مازندران
436
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي شعب تامين اجتماعي استان البرز
437
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت كاشي و ارائه يك مدل آماري به منظور بهينه كردن فرايند توليد
438
شناسايي عوامل موثر بر گردشگري و ارائه استراتژي هاي مناسب در راستاي بهبود وضعيت اين صنعت با استفاده از مدل ANp ( مطالعه موردي: شهر نيشابور﴾
439
شناسايي عوامل موثر بر مديريت ارتباط با مشتري و تعيين نقش هر يك از اين عوامل بر اثربخشي استقرار مديريت ارتباط با مشتري در ادارات پست شهرستان شيراز
440
شناسايي عوامل موثر بر مديريت سرمايه در گردش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تكنيك انتخاب متغير استوار
441
شناسايي عوامل موثر بر مصرف توام با مسئوليت اجتماعي (مطالعه موردي: مصرف كنندگان كرج)
442
شناسايي عوامل موثر بر مصرف توام با مسئوليت اجتماعي (مطالعه موردي: مصرف كنندگان كرج)
443
شناسايي عوامل موثر بر مهارت هاي اجرايي مربيان زن كاراته سبك كنترلي شهر تهران
444
شناسايي عوامل موثر بر مهارتهاي رهبري مديران مدارس
445
شناسايي عوامل موثر بر مو فقيت كارخانجات فرآوري سنگ
446
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت فرآيند توسعه خدمات جديد همراه اول
447
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك از طريق برندسازي و مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه :منتخب كسب و كارهاي كوچك شهر اصفهان)
448
شناسايي عوامل موثر بر ميزان اعتماد شهروندان به عملكرد شهرداري ساري
449
شناسايي عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي سالمندان ازارائه خدمات سراي سالمندان شهرستان شهريار
450
شناسايي عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي شغلي كاركنان آموزش و پرورش گنبد كاووس
451
شناسايي عوامل موثر بر ميزان و خطر تكرار جرائم رانندگي
452
شناسايي عوامل موثر بر نوآوري در سطح بنگاه هاي كوچك و متوسط - مطالعه موردي : صنعت قطعه سازي
453
شناسايي عوامل موثر بر نوآوري و ايجاد ارزش مشتريان در هتلهاي كوچك و متوسط استان مازندران
454
شناسايي عوامل موثر برميزان رضايتمندي كاركنان آمزش وپرورش گنبدكاووس
455
شناسايي عوامل موثر پياده سازي تجارت الكترونيك در مدل سازمان با سازمان و تأثير آن بر عملكرد حسابداري الكترونيكي (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو)
456
شناسايي عوامل موثر در برقراري ارتباط اثر بخش بين مدير و معلم در مدارس متوسطه استان خراسان جنوبي
457
شناسايي عوامل موثر در پذيرش فناوري سلامت همراه (مورد مطالعه: برنامه‌ كاربردي مادران باردار)
458
شناسايي عوامل موثر در تقويت و گسترش فرهنگ اتحاد ملي در كتابهاي درسي
459
شناسايي عوامل موثر در تلفات انرژي شبكه هاي توزيع، استان همدان و ارائه مدل هايي براي كاهش آن
460
شناسايي عوامل موثر در حفظ و نگهداري منابع انساني از ديد كاركنان در سازمان طراحي و مهندسي نورهان صنايع
461
شناسايي عوامل موثر در خريد فرش دستباف و بررسي الگوهاي متفاوت مصرف آن
462
شناسايي عوامل موثر در شكاف بين تفكر و درك مديران از نيازهاي ذي نفعان و برنامه ريزي راهبردي تدوين شده
463
شناسايي عوامل موثر در كارايي مديران مدارس متوسطه شهر اردل
464
شناسايي عوامل موثر در كاهش ريسك مالي صادرات سيمان به كشور عراق
465
شناسايي عوامل موثر در وصول تسهيلات پرداخت شده بانك كشاورزي در استان تهران شهرستان ورامين در سال ۱۳۹۴
466
شناسايي عوامل موثر مديريت بازاريابي در افزايش سوددهي شركتهاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
467
شناسايي عوامل موثر و ارائه مدل مفهومي توسعه صادرات پسته ايران تا سال 1410
468
شناسايي عوامل موثر و تعيين كننده در ايجاد نام ونشان تجاري(صنايع غذايي شهر تهران )
469
شناسايي عوامل موثربر سرمايه فكري وارائه الگويي مديريتي به اهداف دستگاههاي دولتي در سازمان بنادر
470
شناسايي عوامل موثربرقصدخريدمشتري به خريداينترنتي درشركت قطارمسافري رجا
471
شناسايي عوامل موثردركارايي مديران مدارس متوسطه
472
شناسايي عوامل موفقيت مديريت زنان در سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز
473
شناسايي عوامل موفقيت و شكست مديريت استراتژيك در ايران و ارائه يك راهكار به منظور افزايش اثربخشي آن
474
شناسايي عوامل موقعيتي مقاومت رفتاري در برابر تغيير :مطالعه اي پديدار شناختي
475
شناسايي عوامل نگهدارنده ازدواج در بحران زلزله سال 69 در شهرستان ثلاث باباجاني)كرمانشاه
476
شناسايي عوامل و فاكتورهاي موثر بر توسعه مديريت دانش سازماني مبتني بر وب2، در سازمان¬هاي ايراني
477
شناسايي غير خطي توربوژنراتور سنكرون به كمك شبكه هاي عصبي
478
شناسايي غير متمركز آسيب سازه هاي قابي
479
شناسايي غير مخرب شكل هندسي حفره هاي درون مواد جامد با استفاده از اندازه گيري سطحي دما و روش معكوس و المان هاي مرزي
480
شناسايي غيرخطي سيستم با استفاده از انتقال هيلبرت براي مدل سازي غيرپارامتري اجسام پرنده
481
شناسايي غيرخطي كلاسيك و غير كلاسيك توربين و گاورنر در يك نيروگاه سيكل تركيبي
482
شناسايي فاژهاي باكتري هاي گرم منفي آلوده كننده زخم با فراواني بالا و بررسي امكان استفاده از آنها براي درمان (فاژتراپي) زخم
483
شناسايي فرآيند هاي تبديل دانش در شركتهاي ملي پخش فرآورد هاي نفتي ايران استان تهران
484
شناسايي فرآيندهاي كسب و كار با استفاده از رويكرد تركيبي و بهبود فرايندها با روش خوشه بندي
485
شناسايي فراكسيون هاي توكسيك سم عقرب آپيستوبوتوسي سوسني , identification of toxic fractions in venom of scorpion)apistobuthus sosane(
486
شناسايي فرايندهاي اصلي و اولويت بندي بهبود آنها باروش تاسيس براي پياده سازي مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار در شركت بيمه البرز
487
شناسايي فرصت هاي خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي عمومي با رويكرد ﴿4P).......
488
شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت الكترونيك و فناوري اطلاعات
489
شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه در صنعت گردشگري روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كاشان)
490
شناسايي فرصت هاي كارآفريني در گردشگري ماجراجويانه
491
شناسايي فرصت هاي كسب و كار در حوزه مديريت شهري
492
شناسايي فرصت هاي گردشگري حلال در بهبود فضاي كسب و كار در ايران
493
شناسايي فرصت‏ها و موانع تجاري‏سازي يك محصول نانو، مطالعه‏ي موردي: مچ‏بند
494
شناسايي فركانس تحريك براي واسط‌هاي مغز و كامپيوتر مبتني بر پتانسيل برانگيخته ي بينايي حالت دائم
495
شناسايي فصول طبيعي سواحل شمال درياي عمان با روش تحليل خوشه اي
496
شناسايي فعالي ت هاي انسان با استفاده از حسگر هاي حركتي با بهره گيري از يادگيري عميق توزيع شده بر بستر كلان داده
497
شناسايي فعاليت مستقل از زاويه ديد دوربين
498
شناسايي فعاليت هاي اداري با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي
499
شناسايي فعّال براي شناسايي سيستم‌هاي غيرخطي چند‌متغيره و كاربرد آن در شناسايي ژنراتور سنكرون
500
شناسايي فلور و اجتماعات گياهي منطقه ونك سميرم ( استان اصفهان )
501
شناسايي فني و آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشي هاي صخره اي ميرملاس
502
شناسايي قابليت ها و ميزان اثر بخشي بازي هاي رايانه اي در آموزش دروس كارگاهي شهرسازي با تأكيد بر نرم افزار سيم سيتي
503
شناسايي قابليت هاي استراتژيك منابع انساني بر اساس تئوري مبتني بر منابع (مدل - VRIO اداره كل تÊمين اجتماعي تهران بزرگ )
504
شناسايي قارچ اندوفايت موجود در گياهان علفي براساس خصوصيات مورفولوژيك و نشانگرهاي مولكولي
505
شناسايي قارچ هاي ميكوريز آربسكولار همزيست با ريشه پسته در شهرستان رفسنجان
506
شناسايي قارچ هاي ميكوريزآربوسكولار بادام وپسته و بهينه سازي القاي ريشه مويين هويج در راستاي كشت درون شيشه اي آن ها
507
شناسايي قارچ‌هاي ميكوريز آربسكولار همزيست ريشه بادام در شهرستان بافت و بررسي نقش
508
شناسايي قارچهاي اندوميكوريزا ﴿VAM﴾ زيتون و بررسي بر همكنش آنها با عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در دو رقم مهم زيتون
509
شناسايي قواصان به روش هولوگرام
510
شناسايي قوت ها وضعف هاي استفاده از تخمه هاي هوشمند در آموزش ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان رامسر.
511
شناسايي كارايي الگوريتم¬هاي عددي براي مدل¬سازي عددي كوپل دوسويه براي جريان¬هاي دوفازي با رويكرد اويلري-لاگرانژي
512
شناسايي كاربردهاي نوين مسئله ي كوله پشتي در سيستم هاي مخابراتي و ارائه‌ي روشي ساده در حل آن ها
513
شناسايي كاركردهاي ارتباطي عكاسي وگرافيك در دودهه پس ازانقلاب
514
شناسايي كامل ماژول مشتركين سوئيچ گسترده SEL
515
شناسايي كانال‌هاي مدفون با استفاده از تلفيق نشانگرهاي لرزه‌اي توسط شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
516
شناسايي كانون هاي گرد و غبار جنوب استان كرمان با استفاده از توليدات ماهواره اي
517
شناسايي كانون‌هاي گرد و غبار استان اصفهان با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي و زميني
518
شناسايي كدون هاي حساس به اسكراپي در سه نژاد گوسفند ايراني
519
شناسايي كريدور‌هاي مهاجرتي قوچ و ميش وحشي(Ovis orientalis isphahanica) بين پناهگاه حيات وحش موته و منطقه حفاظت‌شده هفتادقله
520
شناسايي كلمات دست نويس فارسي (به كمك مدل ماركف مخفي و هوشي محاسباتي )
521
شناسايي كلمات دستنويسي فارسي با استفاده از مدل پنهان ماركف با طول حالات متغير و چگالي مشاهدات پيوسته
522
شناسايي كلمات كليدي در گفتار پيوسته زبان فارسي
523
شناسايي كلمات كليدي در گفتار توسط سيستم تلفيقي مدل مخفي ماركوف و شبكه هاي عصبي عميق
524
شناسايي كليه كانيها و تحليل كمي كانيهاي رسي با استفاده از XRDو روش نسبت شيب ها در برخي از خاكهاي مناطق پسته كاري اصفهان
525
شناسايي كمان هاي مهم در ارتباط با وقوع حوادث تصادفي در شبكه هاي حمل و نقل شهري ﴿مطالعه موردي: شبكه حمل و نقل شهر اصفهان﴾
526
شناسايي كنش در دنباله هاي ويدئويي نظارتي بر مبناي ويژگي هاي مكاني زماني
527
شناسايي كودكان دچار اختلال عاطفي به وسيله آزمون بينايي - حركتي بندر گشتالت
528
شناسايي كور از كدهاي دوري دودويي
529
شناسايي كور كدهاي ldpc
530
شناسايي كورسيستمهاي چند ورودي چند خروجي
531
شناسايي كيفي آهارها
532
شناسايي كيو تي ال هاي مرتبط با ذخيره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي به دانه جو در شرايط تنش كم آبي
533
شناسايي گام زني در حين راه رفتن
534
شناسايي گرافهاي با دومين مقدار وي‍‍ژه بزرگ 1-تكنيك مكمل ستاره اي
535
شناسايي گرايش هاي نظري موجود در ادبيات كودكان با استفاده از تحليل محتوا
536
شناسايي گره هاي حياتي در شبكه هاي حمل و نقل شهري
537
شناسايي گره‌هاي تأثيرگذارتر در انتشار قيمت‌گذاري در شبكه‌ي زنجيره‌هاي تأمين الكترونيكي
538
شناسايي گروه هاي ساده متناهي به وسيله طيف و مرتبه
539
شناسايي گروه هاي مرجع بين نوجوانان شهر بندرگز (دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه )
540
شناسايي گستره سه بعدي زون هاي پرعيار مس در كانسارهاي مس دره زرشك و علي آباد با استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي و روش هاي طبقه بندي آماري-رياضي
541
شناسايي گسل تلخاب در فرونشست ميقان اراك با استفاده از روش ژئوالكتريك
542
شناسايي گسل هاي يكي از ميادين نفتي ايران در منطقه تنگه هرمز با استفاده از تركيب نشانگرهاي لرزه اي در شبكه عصبي مصنوعي
543
شناسايي گونه هاي Rhynchosporium و تعيين ساختار ژنتيكي جمعيت هاي قارچ عامل اسكالد جو در ايران
544
شناسايي گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از جيره غذايي پرندگان
545
شناسايي گونه هاي تريكودرما جدا شده از باغ هاي گردوي استان آذربايجان شرقي..
546
شناسايي گونه هاي تريكودرماي خاك برد باغ هاي پسته ي استان كرمان بر اساس ويژگي هاي مورفولوژيك و مولكولي
547
شناسايي گونه هاي جنس پني سيليوم در استان اصفهان با روش پكتيك زايموگرام
548
شناسايي گونه هاي قارچهاي خانواده Erysiphaceae و ميزبانهاي گياهي آنها در مشهد و حومه
549
شناسايي گونه هاي كرم خاكي شهرستان ساري (87-1386)
550
شناسايي گونه هاي لاكتوباسيلوس در پنير ليقوان بر اساس خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشيميايي ومولكولي
551
شناسايي گونه هواهاي بندر لنگه
552
شناسايي گونه هواهاي جزيره ابوموسي
553
شناسايي گونه هواهاي منطقه ي كركس
554
شناسايي گونه‌هاي تريكودرماي خاك‎برد باغات گردوي استان كرمان بر اساس كارهاي مورفولوژيك و مولكولي
555
شناسايي گوينده اتوماتيك
556
شناسايي گوينده بصورت ناوابسته به متن با استفاده از مدل گوسي
557
شناسايي گياهان دارويي شهرستان اردستان وزواره
558
شناسايي لارروهاي خانواده كرونوميده :( Diptera Chironomidae ) رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل فيزيكي موثر بر پراكنش آنها
559
شناسايي لاين هاي نگهدارنده نر عقيمي در پياز با استفاده از روش هاي مبتني بر PCR
560
شناسايي لپتوسپيروز به روش مولكولي PCR در تب خونريزي دهنده دامي دلتاي رود حله كره بند روش مولكولي بندر بوشهر در سال 1382
561
شناسايي مؤلفه هاي آرامش بخشي برنامه هاي تلويزيوني از نظر مخاطبان
562
شناسايي مؤلفه هاي اضطراب (استرس)مدرسه و مقايسه آنها در دو سيستم ارزشيابي سنتي و توصيفي
563
شناسايي مؤلفه هاي تفكر فلسفي ليپمن در منتخب داستان هاي طنز ادب فارسي و تدوين راهنماي داستان ها
564
شناسايي مؤلفه هاي مؤثر بر رفتار كاريابي در افراد داراي آسيب نخاعي در شهر يزد
565
شناسايي مؤلفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر فعاليت زنان عشاير (مطالعه موردي: ايل قشقايي ـ شهرستان سميرم)
566
شناسايي مؤلفه‌هاي فلسفه براي كودكان در انديشه‌ها و سيره‌ي عملي امام علي (عليه السلام) به منظور تدوين محتوا و مقايسه‌ي تأثير محتواي تدوين شده با محتواي ليپمن بر هوش هيجاني دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبستان شهر اصفهان
567
شناسايي مؤلفه‌هاي كيفيت زندگي كاري به¬منظور تدوين مقياس مربوطه و بررسي تأثير مداخله ي مبتني بر آن بر كيفيت زندگي كاري و سلامت كاركنان مجتمع توليدي-صنعتي نهان گل
568
شناسايي ماشين سنكرون
569
شناسايي ماشيني حروف متنوع چاپي فارسي
570
شناسايي مبتني بر ميزبان كرم واره ها در شبكه هاي Peer to Peer
571
شناسايي متغيرهاي مرتبط با توانمندسازي روانشناختي كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم
572
شناسايي متغيرهاي موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقيقي بانك سامان ( شعب شمال كشور )
573
شناسايي ﴿متمركز و غيرمتمركز﴾ سيستم هاي دوبعدي
574
شناسايي متون چاپي فارسي
575
شناسايي متون چاپي فارسي در قلم‌هاي رايج توسط شبكه‌هاي عصبي كانولوشني عميق
576
شناسايي متون چاپی عربی توسط شبکه عصبی و مدل مخفي مارکف در پنجره متحرک
577
شناسايي متيل بنزوات
578
شناسايي محدوده‌هاي رسوبات هيدرات گازي در درياي عمان و بررسي لرزه‌اي آنها
579
شناسايي محصولات كشاورزي تراريخته با استفاده از روشهاي مبتني بر PCR
580
شناسايي محل برخورد جسم خارجي به صفحه كامپوزيتي و ارزيابي ميزان انرژي برخورد
581
شناسايي محل پلاك خودرو در تصوير با استفاده از ابزارهاي مورفولوژيك
582
شناسايي مدارك حرفه اي مرتبط با حوزه هاي مهندسي صنايع
583
شناسايي مدل ديناميكي يك وسيله زير آبي خودگردان به كمك فيلتر كالمن توسعه يافته
584
شناسايي مدل روبات جرثقيل = The Gantry Robot System Identification
585
شناسايي مدل و سازنده وسايل نقليه سنگين در تصاوير
586
شناسايي مدل و كنترل توربين ژنراتورهاي بادي مبتني بر ساختارهاي ديناميكي مرتبه كسري
587
شناسايي مدلهاي اتو رگرسيو - ميانگين متحرك دوره اي و كاربرد آن براي مدل جريان رودخانه
588
شناسايي مدهاي خرابي در كامپوزيتها با استفاده از تجزيه و تحليل سيگنالهاي آكوستيك اميشن
589
شناسايي مراحل رنگ آميز ي خودرو وبر رسي ايرادات رنگ در شركت ايران خودرو
590
شناسايي مرجع جوانان در انتخاب نوع پوشش وآرايش
591
شناسايي مرز كانالها‌ در داده‌هاي لرزه‌اي سهبعدي با استفاده از تبديل شيرلت دراكتشاف منابع هيدروكربوري
592
شناسايي مرز نامنظم بين چند ماده و توصيف ساختار دروني ماده ميانجي
593
شناسايي مرفولوژيكي و مولكولي گونه هاي Phytophthora عامل پوسيدگي طوقه و ريشه درختان بادام و واكنش برخي ارقام بادام و پايه GF677 در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
594
شناسايي مزايا و معايب پياده سازي گمرك الكترونيك
595
شناسايي مزيت رقابتي محصولات لبني كاله از ديدگاه مصرف كننده نهايي
596
شناسايي مزيت هاي نسبي استان قزوين با تاكيد بر بخش صنعت و معدن
597
شناسايي مسائل ارتباطي بين والدين ونوجوانان
598
شناسايي مسائل و مشكلات سيستم توليد GIT و ارائه راهكارهاي پيشنهادي مناسب براي حل آنها
599
شناسايي مشخصات فيزيكي افراد بر اساس نحوه راه رفتن با استفاده از محاسبات ابري
600
شناسايي مشخصه هاي مهارتي بازيكنان فوتبال در حركت چابكي با استفاده از تحليل خطي و غيرخطي تغييرات سينماتيكي حركت
601
شناسايي مشخصه هاي هندسي شناورهاي زيرسطحي در نزديكي سطح آزاد به كمك الگوي امواج هيدروديناميكي
602
شناسايي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان بلوچ
603
شناسايي مشكلات توسعه تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط صادراتي و ارائه راهكار شهر تهران
604
شناسايي مشكلات روان شناختي كودكان طلاق 7 تا 11 ساله، تدوين بسته درماني مادران مبتني بر آن و مقايسه تأثير بسته درماني تدوين شده با درمان شناختي- رفتاري بر مشكلات روان شناختي كودكان
605
شناسايي مشكلات فردي، خانوادگي و اجتماعي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
606
شناسايي معاملات جعلي در كارت هاي اعتباري
607
شناسايي معيار هاي ارزيابي كيفيت آموزش مجازي از منظر دانشجويان ورتبه بندي مراكز آموزش مجازي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره
608
شناسايي معيارهاي اعتباردهي به متقاضيان حقوقي دريافت تسهيلات بانكي و دسته بندي آنها با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿مطالعه موردي: شعب منتخب بانك صادرات﴾
609
شناسايي معيارهاي محيطي موثر بر افزايش زيست پذيري فضاهاي شهري محله ( گروه سني 11 - 16 سال) در محله بسيج شهر مشهد
610
شناسايي معيارهاي مناسب در الگوهاي مختلف همسر گزني
611
شناسايي معيارهاي مناسب سازي پاركهاي محلي شهري مبتني بر الگوي گذران اوقات فراغت دختران جوان ( مطالعه موردي : پارك محله شهرك گلها و دانشگاه ، تهران )
612
شناسايي معيارهاي همسر گزيني در بين دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان سال 85
613
شناسايي مفاهيم وكاركردهاي بصري رنگ طلا در برسي منتخبي از نگاره هاي هفت اورنگ جامي ابراهيم ميرزا مكتب مشهد دوره صفوي
614
شناسايي مقاوم چهره با استفاده از ارائه رتبه پايين و زيرفضاي مشترك
615
شناسايي مقاوم سيستم هاي دوبعدي متناوب
616
شناسايي مقاوم نوع مدولاسيون و پارامترهاي آن به صورت خودكار با استفاده از اَبَربُردارها
617
شناسايي مكانيزم توليد آكوستيك اميشن در فرآيندهاي اصطكاكي
618
شناسايي ممان لولائي يك هواپيما از نتايج تست پرواز و تأييد مدل شبيه سازي
619
شناسايي منابع ايجاد ارتعاشات در جعبه دنده به روش تحليل مرتبه فركانسي دوران
620
شناسايي منابع رسوبات بادي و مدل سازي حجم تپه هاي ماسه‌اي (مطالعه موردي : دشت قطرم - بافق)
621
شناسايي منابع زمين گرمايي با استفاده از داده هاي حرارتي +ETM در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي : استان خراسان جنوبي، فردوس﴾
622
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه ابهر با استفاده از تلفيق لايه‌هاي اكتشافي در محيط GIS
623
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه اردستان با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي اكتشافي
624
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه معلمان (دامغان) با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي اكتشافي
625
شناسايي مناطق بدون جاده براي اولويت‌بندي مكاني حفاظت در شبكه مناطق تحت حفاظت در غرب استان اصفهان
626
شناسايي مناطق بهينه اقليمي كشت كلزا در ايران
627
شناسايي مناطق داراي فرونشست با استفاده از تداخل سنجي راداري (مطالعه موردي ؛ دشت دامنه)
628
شناسايي مناطق شور و گياهان شورروي منطقه قم
629
شناسايي مناطق شور و گياهان شورروي منطقه قم (ضميمه )؟ نتايج بررسيهاي پوشش گياهي ، نتايج آزمايشات خاك ، نتايج آزمايشات آب
630
شناسايي مناطق همگن بادناكي با استفاده از روش تجزيه مؤلفه هاي اصلي و تحليل خوشه اي در حوزه ايران مركزي
631
شناسايي منبع سيگنال فركانس بالا با استفاده از يادگيري عميق
632
شناسايي منشاء انتشار كرم واره و بازسازي مسير آن به شيوه احتمالي
633
شناسايي مهارت هاي مورد نياز تدريس كتاب كارو فناوري در معلمان پايه ششم استان همدان
634
شناسايي مهارتهاي مورد نياز فارغ التحصيلان مهندسي صنايع جهت ورود به عرصه كسب و كار.
635
شناسايي مواد منفجره با استفاده از طيف سنج تحرك يوني در پلاستيك مثبت و در حضور هوا
636
شناسايي موانع آموزشي شكوفايي خلاقيت دانش آموزان پايه ابتدايي از ديدگاه معلمان منطقه آموزش و پرورش ايوان كي و گرمسار(استان سمنان)
637
شناسايي موانع اجراي روشهاي نوين (فعال ) تدريس درس تربيت بدني از ديدگاه دبيران تربيت بدني آموزشگاههاي دولتي آموزش و پرورش استان ايلام
638
شناسايي موانع اجراي طرح مكانيزاسيون كشاورزي در بخش چهاردانگه شهرستان ساري
639
شناسايي موانع اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده شهري (مطالعه موردي :بافت قديم شهر ساري)
640
شناسايي موانع استانداردسازي فرآيندهاي سازماني با استفاده از تكنيك دلفي (مورد مطالعه: شعب بانك كشاورزي در استان گيلان)
641
شناسايي موانع الكترونيكي شدن خدمات در شركت هاي دولتي (مطالعه موردي:شركت گاز استان مازندران)
642
شناسايي موانع ايجاد مجمع صنفي اعضاي هيات ‌علمي دانشگاه كابل
643
شناسايي موانع ايجاد همخواني موضوعات پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي با نيازهاي جامعه از ديد دانشجويان و اعضاي هيئت‌علمي
644
شناسايي موانع بازاريابي پيشروي صادرات نرم افزار به كشور عراق
645
شناسايي موانع بازاريابي پيشروي صادرات نرم‌افزار به كشور عراق
646
شناسايي موانع به كارگيري مهارت هاي ارتباطي كتابداران در تعامل با مراجعان از ديدگاه كتابداران دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
647
شناسايي موانع پياده سازي مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط فعال در شهرك هاي صنعتي استان همدان
648
شناسايي موانع تحقق مديريت اسلامي در سطح كلان سازمان هاي دولتي - صنعتي
649
شناسايي موانع تحقق مديريت اسلامي در سطح كلان سازمان هاي دولتي- صنعتي
650
شناسايي موانع تسهيم دانش از ديدگاه كاركنان اداره كل سازما ن آموزش و پرورش شهرستان هرسي ن
651
شناسايي موانع تسهيم دانش در شركت پالايش نفت اصفهان ﴿مطالعه كيفي﴾
652
شناسايي موانع توسعه در ورزش موتورسواري در ايران
653
شناسايي موانع توسعه ورزش تيراندازي با كمان در ايران
654
شناسايي موانع ساختاري، رفتاري و محيطي كارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان
655
شناسايي موانع سازماني موثر بر بازارگرايي در شركت زمزم ايران با استفاده از مدل سه شاخگي
656
شناسايي موانع صادرات در شرايط تحريم و ارائه راهكار براي رفع آن و ارتقاء بهره وري صادرات
657
شناسايي موانع گرايش مشاركت در ورزش همگاني زنان سالمند شهر اراك
658
شناسايي موانع مشاركت جانبازان و معلولين استان البرز در ورزش
659
شناسايي موانع مشاركت دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهرستان كاشان در فعاليت هاي ورزشي
660
شناسايي موانع مشاركت دانش آموزان در اردوها و مسابقات ورزشي آموزش و پرورش استان همدان
661
شناسايي موانع ميزباني رويدادهاي ورزشي دراستان البر
662
شناسايي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب براي اجراي TQM در صنعت پوشاك ايران ﴿مطالعه موردي: كارخانه پوشاك زانتوس﴾
663
شناسايي موانع و مشكلات اجراي احكام خارجي از منظر قانون و رويه محاكم در دادگاه خانواده .
664
شناسايي موانع و مشكلات پژوهش در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي دولتي كشور از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي
665
شناسايي موانع و مشكلات توليد انگور شهرستان زرنديه در چند سال اخير
666
شناسايي موثر بر عدم مصرف واقعي تسهيلات اعطايي بانك ها موردي بانك رفاه
667
شناسايي موجوديت هاي همانند در وب داده
668
شناسايي موجوديتهاي اسمي فارسي و ترجمه آن به انگليسي به منظور بهبود سيستمهاي ترجمه ماشيني
669
شناسايي مودهاي نرمال با استفاده از مودهاي complex
670
شناسايي مورفولوژيك و مولكولي و بررسي تنوع ژنتيكي سوسك هاي پوست خوار درختان سوزني برگ اصفهان
671
شناسايي مورفولوژيكي و بيوشيميايي ميكروارگانيسم هاي لاكتيكي قابل كشت (CLAB) فاسد كننده ي فراورده هاي گوشتي بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
672
شناسايي موضوعات نوظهور و هسته در حوزه بازيابي اطلاعات و دانش و ترسيم ساختار دانشي آن با استفاده از روش هاي تحليل خوشه اي و تحليل هم-واژگاني
673
شناسايي مولفه هاي اصلي نماي شهري با توجه به تصوير ذهني شهروندان، به منظور بهره گيري در راهنماي طراحي. نمونه موردي : خيابان فاطمي ( حدفاصل خيابان وليعصر تا خيابان كارگر )
674
شناسايي مولفه هاي كيفيتي بام سبز در تهران و تاثير آن بر ساختمان هاي بلند مرتبه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
675
شناسايي مولفه هاي مديريت استعداد و تأثير آن بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي منتخب دولتي شهر اصفهان با نقش ميانجي عدالت، اعتماد و حمايت سازماني ادراك شده
676
شناسايي مولفه هاي موثر در فروش آنلاين و تاثير آن بر عملكرد بازاريابي در صنعت فولاد ايران: مطالعه موردي محصولات فولادي ساختماني و صنعتي در شركت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان
677
شناسايي مولفه هاي موثربر سازماندهي انعطاف پذير فضاهاي مجموعه هاي مسكوني آپارتماني در شهر همدان
678
شناسايي مولفه هاي نشاط در محيط كارو سنجش وضعيت اين مولفه ها
679
شناسايي مولكولي ارقام مقاوم گلزا به بيماري پوسيدگي سفيد ساقه
680
شناسايي مولكولي گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از خوراك دام بوسيله واكنش زنجيره اي پليمراز
681
شناسايي مولكولي گونه هاي مختلف فوزاريوم عامل بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم وواكنش ارقام تجاري گندم نان نسبت به بيماري در شمال ايران
682
شناسايي مولكولي و تعيين پراكنش ويروس هاي آبله آلو و لكه حلقوي گوجه فرنگي در درختان ميوه هسته دار استان اصفهان
683
شناسايي مولكولي و گروه بندي جدايه هاي دو ويروس Apple stem grooving virus و Apple stem pitting virus در استان اصفهان
684
شناسايي مولكولي و مورفولوژيكي گونه هاي آسپرژيلوس در مناطق موكاري استان آذربايجان شرقي
685
شناسايي ميزان آشنايي مديران دوره متوسطه شهرستان ساوه از اصول مديريت آموزشي و تاثير آن بر كارايي مدير
686
شناسايي ميزان آشنايي مديران دوره متوسطه شهرستان ساوه از اصول مديريت آموزشي و تاثيرآن بر كارايي مدير
687
شناسايي ميزان آمادگي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي پياده سازي اينترنت اشيا در سازمان
688
شناسايي ميزان تاثير هويت بافت هاي قديمي محلات بر رضايت از محيط زندگي به منظور ارائه اصول طراحي ﴿ نمونه موردي : محله علي قلي آقا و محله وليعصر در شهر اصفهان ﴾
689
شناسايي ميزان وفاداري مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه بر اساس مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع FRO
690
شناسايي نرم افزارهاي ورزشي و توليد پايگاه داده هاي مربوط به آن
691
شناسايي نرم‌افزارهاي جاسوسي موبايل از طريق تحليل آماري مجوزها و پايگاه داده امضاء
692
شناسايي نرم‌افزارهاي جاسوسي موبايل از طريق تحليل آماري مجوزها و پايگاه داده امضاء
693
شناسايي نشانگرهاي مطلوب عناصر برنامه درسي در كلاس هاي چندپايه و مقايسه با نشانگرهاي موجود در كلاس هاي چندپايه استان هاي اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد
694
شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته باژنهاي تحمل به تنش سرما در كلون هاي موتانت زرد آلو بااستفاده از تكنيك مولكولي
695
شناسايي نشانگرهاي مولكولي ريز ماهواره مرتبط با صفات تحمل به خشكي در گندم دوروم
696
شناسايي نشانگرهاي...پيوسته با ژن مسئول تحمل به تنش خشكي در لاين هاي موتانت برنج
697
شناسايي نقاط بحراني توليد شكر سفيد از نظر ميزان خاكستر، رنگ و ميكروارگانيسمها در كارخانه قند اصفهان
698
شناسايي نقاط پرت در ابعاد بزرگ
699
شناسايي نقاط حادثه خيز شهر تهران، ارزيابي علل تصادفات و ارائه راهكارهاي بهبود دهنده (مطالعه موردي منطقه 11 و 12)
700
شناسايي نقاط حادثه خيز شهر شاهين شهر، تحليل فضايي علل تصادف و ارايه راهكارهاي بهبود دهنده
701
شناسايي نقاط دورافتاده در سري هاي زماني چند متغيره با استفاده از الگوريتم ژنتيك و كاش اثرات آنها با استفاده از روش استوار مبتني بر شبيه سازي
702
شناسايي نقاط قوت و ضعف بكارگيري تخته هاي هوشمند دانش آموزان ابتدايي شهرستان رامسر.
703
شناسايي نقاط قوت وضعف استفاده ازتخته هاي هوشمند در آموزش ابتدايي ازديدگاه معلمان شهرستان رامسر درسال تحصيلي 95-94.
704
شناسايي نقش باورهاي انگبزشي در رابطه با خوش بيني علمي و تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز همدان
705
شناسايي نقش باورهاي انگيزشي در رابطه با خوش بيني علمي و تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز همدان
706
شناسايي نقش دولت الكترونيك در توانمندسازي كاركنان سازمان ثبت احوال
707
شناسايي نقش رهبري آموزشي و تأثير آن بر سرمايه فكري معلمان شهر ساوه
708
شناسايي نقش سواد رسانه اي در رابطه با ميزان استفاده از اينستاگرام و تصويربدني در دختران نوجوان
709
شناسايي نقش گروه هاي مرجع (ورزشكاران نخبه) در رفتار خريد سبز مصرف كننده
710
شناسايي نقش گونه هاي مرتعي در كنترل فرسايش بر سازندهاي مارني (مطالعه موردي منطقه بياباني اردكان)
711
شناسايي نقش مسجد در هويت دهي به محلات بافت قديم شهر يزد
712
شناسايي نقطه تغيير در دنباله هاي مسقل و وابسته با رويكرد بيزي
713
شناسايي نقطه تغيير در ميانگين نرمال چند متغيره
714
شناسايي نگرانيهاي تربيتي والدين در خصوص استفاده فرزند نوجوان آنها از بازيهاي رايانه اي ﴿مطالعه موردي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان نهاوند
715
شناسايي نمودهاي رفتار انحرافي كاري و پيش بيني آن بر اساس عدالت سازماني و توسعه كاركنان در دانشگاه هاي منتخب شهر تهران
716
شناسايي نمونه منگنز چراگاه به منظور بررسي قابليت فرآوري
717
شناسايي نهال هاي نوسلار و بذري پرتقال با استفاده از تكنيك مولكولي SSR
718
شناسايي نوع چندشكلي هاي تك نوكلئوتيدي بر پايه نورتابي الكتروشيميايي تقويت شده به كمك نانوذرات پلاتين
719
شناسايي نوع فعاليت انسان در دنباله اي از تصاوير ويدئويي با استفاده از توصيفگر بافت پويا
720
شناسايي نوع و مدل وسايل نقليه پرتردد در تصاوير دوربين‌هاي كنترل ترافيك
721
شناسايي نيازهاي آموزشي مربيان مهدهاي كودك و پيش دبستاني شهرستان رامسر.
722
شناسايي نيازهاي سطوح بلوغ سازماني كاركنان سازمان هاي ورزشي شهر اصفهان بر اساس مدل بلوغ قابليت هاي انساني( PCMM)
723
شناسايي نيازهاي مشتري با استفاده از روش CKM در صنعت پوشاك ﴿مطالعه موردي : شركت طراحان دوخت﴾
724
شناسايي نيازهاي مشتريان براساس مدل كانو به منظور طراحي خدمات اينترنتي با استفاده از رويكرد گسترش عملكرد كيفيت (QFD)
725
شناسايي هم زمان توالي مشخصي از ژنوم ويروس HIV-1 و HIV-2 با استفاده از زيست حسگر هيبريداسيون DNA، از طريق روش هاي الكتروشيميايي و نورتابي الكتروشيميايي دوقطبي
726
شناسايي همايه ها در شبكه هاي پيچيده
727
شناسايي همايه هاي باهم پوشاني در شبكه هاي پيچيده با استفاده از روش NMF
728
شناسايي هوشمند خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي اپوكسي روي زير آيند فولاد اصلاح شده با پوشش تبديلي بر پايه تيتانيوم
729
شناسايي هوشمند سرطان سينه با داده‌كاوي
730
شناسايي هوشمند مقدار و موقعيت جريان پلاسما
731
شناسايي هويت با استفاده از تصوير سه بعدی صورت
732
شناسايي هويت به كمك اثر انگشت با استفاده از شبكه هاي عصبي
733
شناسايي هويت گوينده با استفاده از شبكه عصبي عميق
734
شناسايي و آزمايش رنگينه هاي ديسپرس مناسب برروي الياف پروپلين
735
شناسايي و آناليز عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان در شركت سامسونگ
736
شناسايي و آناليز موتاسيون هاي ژرم لاين ژنAPC در افراد ايراني واجد FAP با كمك روش تعيين توالي
737
شناسايي و اجراي حكم در احوال شخصيه از محاكم خارجي
738
شناسايي و ارائه بهترين شيوه استخراج مواد رنگزاي موجود در گياه روناس و بهينه سازي و رنگرزي آن برپشم
739
شناسايي و ارائه راهكارهاي اصلاحي مناسب در نقاط گلوگاهي و حادثه خيز منطقه 4 شهرداري تهران
740
شناسايي و ارائه روش شناسي رفع مشكلات دوره هاي جواني سازمان هاي كوچك و متوسط بر اساس روش اديزس مطالعه موردي سازمان گروه مجلات همشهري و زيرمجموعه هاي اين سازمان
741
شناسايي و ارائه مدل تخصيص (تسهيم) ريسك در قالب قراردادهاي EPC
742
شناسايي و ارائه مدل عوامل مؤثر بر ميزان استفاده كاربران از "پيشنهادهاي پرسش" و تحليل رفتار آنان در استفاده از "پيشنهادهاي پرسش" موتور جستجوي گوگل
743
شناسايي و ارائه مدلي از عوامل ريسك پروزه هاي توسعه نرم افزار در ايران
744
شناسايي و ارتقاء سطح مزيت رقابتي مراكز آموزش عالي
745
شناسايي و ارتقاء سطح مزيت رقابتي مراكزآموزش عالي كشورمبتني بررقابت هاي ديجيتالي
746
شناسايي و ارزيابي اثر برخي گياهان دارويي بر انعقاد خون به روش كموانفورماتيك
747
شناسايي و ارزيابي اثربخشي خدمات وب 20 مناسب پياده سازي در وب سايت كتابخانه دانشگاه هاي ايران ( مطالعه موردي كتابخانه دانشگاه بوعلي سينا همدان ).
748
شناسايي و ارزيابي امكانات سامانه هاي مديريت محتواي همايش هاي داخلي و خارجي
749
شناسايي و ارزيابي پروتئينهاي ايمني زاي آماستيگوت و پروماستيگوت ليشمانيا ماژور با استفاده از ايمونو گلوبولين هاي وابسته به پاسخ هاي Th1 و Th2 در مدل حيواني
750
شناسايي و ارزيابي چالش‌ هاي اجراي برنامه استراتژيك در شركت گاز استان يزد و ارائه راهكارهاي بهبود
751
شناسايي و ارزيابي خسارت در سازه ها با استفاده از روش هاي بهينه سازي چند هدفه
752
شناسايي و ارزيابي خصوصيات گونه هاي لاكتوباسيلوس جدا شده از شير خام گاوميش
753
شناسايي و ارزيابي خصوصيات گونه هاي لاكتوباسيلوس جدا شده از شير خام گاوميش
754
شناسايي و ارزيابي راهكارهاي رفع آسيب‌هاي اجتماعي شهر جديد پرديس با رويكرد نظام نوآوري‌اجتماعي
755
شناسايي و ارزيابي روش هاي بهبود بهره وري انرژي در پالايشگاه گازسرخون و اولويت بندي آنها با استفاده از تكنيكAHP
756
شناسايي و ارزيابي ريسك در پروژه‌هاي ساخت آزادراه
757
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي ايمني تاسيسات شركت گاز استان زنجان با استفاده از تكنيك FMEA
758
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و ارائه راهكار بهبود در شركت مخابرات استان فارس
759
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي پياده سازي سيستم ERP با استفاده از تكنيك ديمتل فازي (مطالعه موردي : شركت رينگ سازي مشهد)
760
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين در صنايع توليدي
761
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي آمادگي الكتريكي در دانشگاه ها
762
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي رضايت مشتري در تاكسي
763
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي موثر بر رضايت مسافران در خط ۳ متروي تهران
764
شناسايي و ارزيابي صنايع پايين دستي فولادآلياژي
765
شناسايي و ارزيابي عوامل بحراني موفقيت بر اجراي دوركاري در سازمان هاي ايراني (مورد مطالعه : حوزه ستادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت نيرو)
766
شناسايي و ارزيابي عوامل بر تصميم گيري كشاورزان استان اصفهان در مديريت مبارزه با آفات برنج
767
شناسايي و ارزيابي عوامل تعيين كننده مصرف آب خانگي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان اصفهان
768
شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش به محيط كار در ميان منابع انساني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي غرب كشور به منظور تدوين يك الگوي كاربردي
769
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني مبتني بر الگوهاي شايستگي در پروژه هاي عمراني
770
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر تغيير كاربري اراضي زراعي و جنگلي شهرستان آمل
771
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر تمايل به رفتار سبز گردشگران (مورد مطالعه گردشگران شهر شيراز)
772
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر وصول مطالبات شركت توزيع نيروي برق مركز استان گلستان
773
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر در انتخاب اثربخش اعضاي تيم ها در پروژه هاي عمراني
774
شناسايي و ارزيابي كيفي ريسكهاي پيمان سرجمع (مطالعه موردي:احداث ساختمانهاي عمومي با كاربري اداري شهر تهران)
775
شناسايي و ارزيابي كيفي ريسكهاي پيمان سرجمع (مطالعه موردي:احداث ساختمانهاي عمومي با كاربري اداري شهر تهران)
776
شناسايي و ارزيابي مؤلفه هاي مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري مطالعه موردي شهرستان فردوس
777
شناسايي و ارزيابي متغييرهاي غير كاركردي حريم خصوصي در اينترنت اشياء (مورد مطالعه ساختمانهاي هوشمند)
778
شناسايي و ارزيابي محرك‌هاي انگيزشي در صنعت توريسم با استفاده از مدل كانو و سروكوال (مطالعه موردي: اراضي اطراف درياچه سد آويدر)
779
شناسايي و ارزيابي معيارهاي انتخاب پيمانكاران با رويكرد مديريت ريسك
780
شناسايي و استخراج سيگنال¬هاي چندحامله و همسان¬سازي آنها
781
شناسايي و استخراج ويژگي هاي فيزيكي و هندسي موجود در تصاوير مقاطع GPR با استفاده از روش هاي موثر تشخيص الگوي آماري
782
شناسايي و اصلاح پارامترهاي نادرست كنترلرها در محاسبات پايداري گذرا
783
شناسايي و اصلاح سيستماتيك پارامترهاي نادرست مدل شبيه سازي سيستم قدرت بر مبناي مقادير اندازه گيري
784
شناسايي و اعتبار سنجي QTL هاي كنترل كننده صفات مرتبط با تحمل به شوري در برنج
785
شناسايي و اعتبار سنجي شاخص هاي ارزيابي كيفيت نمايه هاي تخصصي درحوزه هاي موضوعي علوم پايه ، مهندسي ، كشاورزي ، علوم انساني ، علوم پزشكي و هنر , FINDING AND ACCREDITATION OF EVALUATION INDICATORS OF SPECIALTY INDEXES QUALITY IN BASIC SCIENCES,ENGINEERING,AGRICULTURE, HUMANITIES SCIENCES,MEDICAL SCIENCE AND ART SUBJECT AREAS
786
شناسايي و اعتبار يابي عوامل مؤثر بر كاميابي در كار معلمان زن مدارس متوسطه دوم شهر اصفهان به منظور تدوين الگو و سنجش تأثير مداخله حاصل از آن
787
شناسايي و اكتشاف مواد مناسب براي توليد سيمان پوزولاني در كارخانجات سيمان
788
شناسايي و الويت بندي علل افزايش تقاضاي پيش از موعد بازنشستگي در صندوق تامين اجتماعي
789
شناسايي و الويت بندي عوامل ارگونوميك موثر بر اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع :مطالعه موردي كارخانجات واگن سازي شهرستان زرند
790
شناسايي و الويت بندي عوامل اساسي جذب مشتري در كسب و كار الكترونيكي با تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره فازي
791
شناسايي و الويت بندي عوامل عدم موفقيت پروژه قطار شهري(مترو)اصفهان از ديدگاه مديريت استراتژيك
792
شناسايي و الويت بندي مولفه هاي موثر بر سطح رضايت گردشگران خارجي در شيراز با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه و گسترش كيفيت عملكرد
793
شناسايي و انتخاب روش بهينه توزيع كالاهاي مصرفي تجهيزات پزشكي
794
شناسايي و انتخاب مواد اجزاي دستگاه ويژه بيضي تراش
795
شناسايي و اندازه گيري سرمايه فكري در بازار سرمايه ايران
796
شناسايي و اندازه گيري منابع رشد بخش كشاورزي در اقتصاد ايران
797
شناسايي و اهميت سنجي عوامل تاثير گذار در خريد مشتريان در نانوايي هاي آزادپز شهر مشهد مقدس
798
شناسايي و اولويت بندي آسيب هاي تنوع فرهنگي در مديريت منابع انساني (مورد مطالعه: شعب بانك ملت شهر اردبيل)
799
شناسايي و اولويت بندي ابزارهاي ترفيع موثر بر بهبود فروش محصولات شركت چينه
800
شناسايي و اولويت بندي ابزارهاي ترفيع موثر بر بهبود فروش محصولات شركت چينه
801
شناسايي و اولويت بندي ابعاد پيچيدگي سازمان (مورد مطالعه: مديريت درمان تامين اجتماعي استان گيلان)
802
شناسايي و اولويت بندي بافت هاي كهن شهري در راستاي بهسازي و نوسازي با بكارگيري از روش هاي MCDM ,GIS (مطالعه موردي:محله قليچ بافت كهن شهر ساري)
803
شناسايي و اولويت بندي برند مقاصد گردشگري ادبي كشور با استفاده از تكنيك هاي SWARA و WASPAS (مطالعه موردي: گردشگران خراسان رضوي)
804
شناسايي و اولويت بندي پارامترهاي موثر در اثر بخشي تبليغات اينترنتي
805
شناسايي و اولويت بندي پروژه هاي بهبود كيفيت با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره ( مورد مطالعه : شركت سنگاميك)
806
شناسايي و اولويت بندي تاثير نظام هاي مديريت منابع انساني بر بهرهوري نيروي انساني....
807
شناسايي و اولويت بندي تهديدات اينترنت اشياء در حوزه بانكداري (بانك حكمت ايرانيان)
808
شناسايي و اولويت بندي چالش هاي انرژي خورشيدي (مطالعه موردي : استان البرز)
809
شناسايي و اولويت بندي چالش هاي پيش روي طراحي ديجيتال فرآيندهاي سازماني (مورد مطالعه: شعب بانك ملت شهرستان آستارا)
810
شناسايي و اولويت بندي چالش‌ها و تنگناهاي پيش رو در جاري‌سازي ارزش‌هاي سازماني (‌مورد مطالعه= بيمارستان نمازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
811
شناسايي و اولويت بندي دلايل عدم تحقق برنامه توليد در شركت سايپا AHP بر اساس روش
812
شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي زنجيره تامين در سطح وظيفه اي با رويكرد تحليل شبكه اي مطالعه موردي صنايع شير ايران (شركت بازار گستر پگاه منطقه يك )
813
شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي مؤثر در دستيابي به مزيت رقابتي قيمت تمام شده شير (مطالعه موردي: شركت¬هاي وابسته به هلدينگ كشاورزي و دامپروري فردوس پارس)
814
شناسايي و اولويت بندي راهكار هاي بهبود عملكرد صنعت روي ﴿مورد مطالعه شركت ذوب روي بافق﴾
815
شناسايي و اولويت بندي راهكارهاي توسعه اخلاق در سيستم نوآوري در شهر جديد پرديس
816
شناسايي و اولويت بندي روشهاي چابك سازي و تاثير آن بر عملكرد شركتها در صنعت هوايي ايران ( مورد مطالعه : هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما))
817
شناسايي و اولويت بندي ريسك هاي تامين الياف پنبه در صنعت ريسندگي براي انتخاب بهترين تامين كنندگان با توجه به معيارهاي پايداري
818
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تاثير گذار بر انتخاب استراتژي توليد با در نظر گرفتن شاخص هاي ناب- چابك در يك زنجيره تامين سبز با استفاده از تكنيك هاي dematel ، anp وvikor فازي
819
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تاثير گذار بر انتخاب استراتژي توليد با در نظر گرفتن شاخص هاي ناب-چابك در يك زنجيره تامين سبز با استفاده از تكنيك هاي dematel ، anp وvikor فازي
820
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي عملكردي شركت فولاد آلياژي با رويكرد تلفيقي MADM-BSC
821
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي موفقيت در بازاريابي كتاب هاي دانشگاهي با رويكرد تصميم گيري
822
شناسايي و اولويت بندي شاخصهاي كمي اقدامات بازاريابي در بخش بانكي با روش شناسي كيو (حوزه مطالعاتي بانك صادرات)
823
شناسايي و اولويت بندي علل تاخير پروژه هاي نرم افزاري در شهرداري تهران
824
شناسايي و اولويت بندي عوامل اثربخش بازاريابي رابطه مند بر افزايش سطح رضايتمندي مشتريان در بخش خدمات
825
شناسايي و اولويت بندي عوامل اثرگذار بر انگيزش كاركنان دانشگاه پيام نور استان مازندران
826
شناسايي و اولويت بندي عوامل ارگونوميك موثر بر اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع
827
شناسايي و اولويت بندي عوامل استقرار سيستم هوش تجاري براي پيش بيني فروش از ديدگاه مديران شركتهاي نفتي
828
شناسايي و اولويت بندي عوامل افزايش زمان، هزينه و كيفيت پروژه¬هاي ساختماني به منظور كاهش اختلافات بين طرفين پيمان (كارفرما و پيمانكار) در قرارداد پيمان (مطالعه موردي: شركت‌هاي پيمانكاري گريد 3 تهران)
829
شناسايي و اولويت بندي عوامل بانكي- خدماتي موثر بر ميزان وفاداري مشتري در بانك پارسيان با استفاده از تحليل شبكه اي فازي
830
شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار بر اشتباهات داوران فوتبال ليگ دسته يك و دسته دوم ايران
831
شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار بر اشتباهات داوران ليگ يك و ليگ برتر فوتبال ايران
832
شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار هوش فرهنگي بر عملكرد سرمايه انساني( پلي مت)
833
شناسايي و اولويت بندي عوامل تعيين كننده پايداري نظام پيشنهاد ها در دانشگاه يزد
834
شناسايي و اولويت بندي عوامل جذب حاميان مالي مرتبط با محيط داخلي در باشگاه هاي فوتبال ليگ برتر استان تهران
835
شناسايي و اولويت بندي عوامل خطرزا در حوادث ورزشي استخرهاي شناي استان اصفهان از ديدگاه منجيان غريق و مديران استخرها و كارشناسان رسمي دادگستري
836
شناسايي و اولويت بندي عوامل درون سازماني تاثير گذار بر يادگيري تكنولوژيك – مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه
837
شناسايي و اولويت بندي عوامل زمينه ساز و تأثيرگذار بر پياده سازي مديريت استعداد در پالايشگاه گاز پارسيان
838
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي مطرح در بهره وري منابع انساني موثر بر ارتقاي كيفيت محصول مبتني بر رويكرد TQM با استفاده از روش هاي Q F D وA N P (در : كارخانه كاشي سمنان)
839
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي مطرح در بهره وري منابع انساني موثربرارتقاي كيفيت محصول مبتني بر رويكرد TQM با استفاده از روش هايQFD وANP
840
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت هوش رقابتي در صنعت الكترونيك با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: شركت جهان الكترونيك يزد)
841
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر استفاده از اجاق هاي خورشيدي دراستان خراسان رضوي با استفاده از روش تحليل عاملي و مدلسازي معادالت ساختاري
842
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر افزايش خلاقيت رياضي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قم
843
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر امنيت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه
844
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر ساخت و اجراي سيستم هاي خشك‌كن خورشيدي درشهر يزد با استفاده از روش تحليل عاملي
845
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر شكل گيري شركت هاي دانش بنيان در استان كرمانشاه
846
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنانبا رويكرد تحول اداري ) موردمطالعه در شركت گاز استان تهران)
847
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر نابسازي و انعطاف زنجيرهي تأمين سبز (مطالعھ موردي: زنجيره تأمين قطعات در صنايع خودروسازي
848
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي : برنامه هاي خريد تلفن همراه)
849
شناسايي و اولويت بندي عوامل محيطي موثر بر برنامه ريزي استراتژيك فرهنگي كشور
850
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات استان البرز با استفاده ازمدل MCDM
851
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر افزايش بهره وري خط توليد كارخانه كاشي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
852
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر انگيزش و رضايتمندي كاركنان با استفاده از الگوي HoQ و بر مبناي نظريه هاي انگيزش با مطالعه موردي بر روي كاركنان حوزه مركزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
853
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت خدمات بانكي با استفاده از تكنيكهاي MCDM فازي
854
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك AHP ﴿مطالعه موردي : شعب بانك تجارت استان گيلان﴾
855
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در استانداري گيلان با استفاده از تكنيك AHP
856
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تجاري سازي رويدادهاي فرهنگي گردشگري (كارآفريني گردشگري)
857
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تعادل بين كار و زندگي كاركنان بانك تجارت استان همدان با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي AHP
858
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تعهد و مسئوليت پذيري كاركنان بانك قوامين شيراز
859
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تعيين نوع قرارداد برونسپاري پروژه هاي ساختماني (مطالعه موردي : پروژه مجتمع تجاري- اداري اطلس پلازا)
860
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه سهم بازار صنعت تابلوهاي برق
861
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي بر اساس مفاهيم قرآن كريم از ديدگاه خبرگان دانشگاه قرآن و حديث قم
862
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي بر اساس مفاهيم قرآن كريم از ديدگاه خبرگان دانشگاه قرآن و حديث قم
863
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر مزيت هاي نسبي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با رويكرد ANP
864
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت در پياده سازي سيستم يكپارچه اطلاعات مديريت در شركت برق استان همدان با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي
865
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر هزينه هاي كيفيت
866
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر براعتماد درتجارت الكترونيك با رويكرد تصميمگيري چند معياره فازي
867
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در انتخاب روغن موتور در شهر اصفهان با استفاده از تكنيك AHP
868
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت در رهبري خلاق با استفاده ازسيستمAHP
869
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت شركت هاي كوچك و متوسط براي ورود به بازارهاي بين المللي با رويكرد تاپسيس فازي (مطالعه موردي شركت هاي شهرك صنعتي بوعلي همدان)
870
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي :شركت مپنا).
871
شناسايي و اولويت بندي فاكتورهاي موثر در ايجاد سلامت سازماني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و ارائه راهكارهاي بهينه. مورد مطالعه : شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
872
شناسايي و اولويت بندي مزيتهاي رقابتي مبل استيل بر اساس مدل الماس رقابت ملي پورتر( مطالعه موردي شهر تهران )
873
شناسايي و اولويت بندي مشكلات مرتبط با تاخير در مديريت تداركات پروژه هاي شركت ملي گاز ايران
874
شناسايي و اولويت بندي معيارها براي تعيين مسير بهينه خطوط لوله هاي نفتي با رويكرد توسعه پايدار
875
شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحقيق و توسعه با استفاده از رويكرد تحليل اهميت - عملكرد و تاپسيس فازي
876
شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي استراتژيهاي پيشگيري و كنترل ايدز در سطح استان مازندران
877
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه صادرات شركت هاي كوچك و متوسط تهران
878
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه ي فروش اينترنتي از ديدگاه مديران فروشگاه اينترنتي
879
شناسايي و اولويت بندي موانع رشد اقتصادي با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي
880
شناسايي و اولويت بندي موانع موجود در صادرات كالاهاي غيرنفتي بندر امام خميني با استفاده از تكنيك MCDM
881
شناسايي و اولويت بندي نگهداري و تعمير خطوط راه آهن با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس فازي
882
شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي پيمانكاران فضاي سبز شهرداري تهران در حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست ) HSE
883
شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي دانشجويان علوم پزشكي البرز در پاسخ به حوادث و بلاياي طبيعي
884
شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي كاركنان مراكز بهداشت شهر خدابنده درراستاي دستيابي به مديريت سبز
885
شناسايي و اولويت بندي نيازهاي كيفي وارائه راهكار بر بهبود خدمات ارائه شده به نخبگان (مطلعه موردي برگزيدگان آزمون‌ سراسري ورود به دانشگاه‌ها كه تحت حمايت بنياد نخبگان استان يزد قرار دارند)
886
شناسايي و اولويت‌ بندي منابع تجديدپذير در توليد برق با رويكرد طراحي آزمايش‌ها (مورد مطالعه : استان چهار محال و بختياري)
887
شناسايي و اولويت‌بندي روش‌هاي بهينه مديريت دفع پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستان‌هاي شهر رشت در سال 96-97
888
شناسايي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي زنجيره تأمين، با استفاده از تكنيك دلفي در شركت ساپكو
889
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد كانال‌هاي توزيع صنعت لوازم‌آرايشي و بهداشتي با استفاده از تكنيك AHP
890
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تعادل بين كار وزندگي كاركنان بانك تجارت استان همدان با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي AHP
891
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر عملكرد سازمان‌ها و نهاد هاي فرهنگي-تبليغي با روش madm(مطالعه موردي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)
892
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر موفقيت جهت پياده‌سازي هوش ‌تجاري با استفاده مدل MCDM فازي در شركت‌هاي خدمات مهندسي )مطالعــه موردي شركت مهندسي مشاورطرح و انديشه شيــوا اطلس(
893
شناسايي و اولويت‌بندي موانع اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي استان گيلان
894
شناسايي و اولويت‌بندي موانع اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي استان گيلان
895
شناسايي و اولويت‌بندي موانع حمايت مالي از ورزش مدارس استان اردبيل
896
شناسايي و اولويت‌بندي موانع كليدي پياده سازي مديريت استعداد در شركت قاسم ايران
897
شناسايي و اولويت‌بندي مولفه‌هاي موثر بر كاهش هزينه و زمان در اجراي پروژه‌هاي خطوط انتقال آب با استفاده از متدولوژي تركيبي ANP فازي
898
شناسايي و اولويت¬بندي عوامل مؤثر بر p7 بازاريابي با روش MCDM و بررسي تأثير آنها بر فروش در مجموعه رستوراني هفت‌خوان شيراز
899
شناسايي و اولويت¬بندي عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات استان البرز با استفاده ازمدل MCDM
900
شناسايي و اولويتبندي نيازهاي آموزشي كاركنان دانشگاه پيام نور براي دستيابي به مديريت سبز )مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور استان تهران(
901
شناسايي و اوليت بندي رويكردها و سياستهاي توسعه صنايع مرتبط به بخش كشاورزي با تاكيد بر شهرك هاي كشاورزي و صنايع تبديلي
902
شناسايي و بازشناسي علائم راهنمائي و رانندگي با پردازش تصوير بر روي برد Raspberry PI
903
شناسايي و بررسي آسيب در سازه مناره با استفاده از روش تبديل موجك
904
شناسايي و بررسي امكانات و قابليتهاي سامانه هاي مديريت محتواي پايگاه نشريات ملي و بين المللي
905
شناسايي و بررسي بيولوژي بيدHum bissellella Tianeola مطالعه آسيب شناسي آن در فرشهاي ايراني
906
شناسايي و بررسي پراكنش قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار همزيست ريشه سيب زميني در شمال استان آذربايجان غربي
907
شناسايي و بررسي پروفايل بياني ميكرو RNA ها در بروز مقاومت دارويي چند گانه در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
908
شناسايي و بررسي تاثير بازاريابي عصبي بر بازاريابي و فروش كالا (مطالعه موردي صنايع شوينده موجود در بورس تهران)
909
شناسايي و بررسي تاثير بازاريابي عصبي بر بازاريابي و فروش كالا (مطالعه موردي صنايع شوينده موجود در بورس تهران)
910
شناسايي و بررسي تطبيقي شاخص هاي ارزشيابي درس در دانشگاه ها و ميزان كاربست آن در دانشگاه هاي دولتي ايران
911
شناسايي و بررسي جمعيتي گاماريده هاي (Amphipoda: Gammaridae) خليج ميانكاله
912
شناسايي و بررسي خصوصيات ضد آفلاتوكسيني و كاهش كلسترول برخي سويه هاي بومي باكتري هاي اسيد لاكتيك جدا سازي شده از سيستم گورش مرغ هاي بومي
913
شناسايي و بررسي خصوصيات ضدآفلاتوكسيني و كاهش كلسترول برخي سويه هاي بومي باكتريهاي اسيد لاكتيك جداسازي شده از سيستم گوارش مرغهاي بومي
914
شناسايي و بررسي خواص نوري، نانوالياف الكتروريسي شده مخلوط پلي وينيل بوتيرال و كوپليمر متناوب حاوي گروه هاي نيتروبنزيلوكسي و بررسي كاربرد آن در سل هاي خورشيدي پليمري
915
شناسايي و بررسي خواص و كاربردهاي الياف گل ني
916
شناسايي و بررسي ديوار نگاره هاي پيش از اسلام درايران
917
شناسايي و بررسي رابطه متغيرهاي اثر گذار بر ارزش ادراك شده مصرف‌كننده، رضايتمندي و تمايل رفتاري آينده مشتري و ارائه الگويي كاربردي در شعب فروشگاه‌هاي شهروند
918
شناسايي و بررسي روند تغييرات مكاني محل هاي دفع پسماندهاي كارخانجات سنگبري در منطقه اصفهان با استفاده از RS
919
شناسايي و بررسي شبكه هاي تلويزيوني جهاني و منطقه اي درآسيا وايران
920
شناسايي و بررسي شبكه هاي تلويزيوني جهاني و منطقه اي درآسيا وايران
921
شناسايي و بررسي عملكرد كاتاليستي نانوكاتاليست‌هاي جديد بر پايه گاما آلومينا در فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا
922
شناسايي و بررسي عوامل اثر گذار بر بهزيستي خريد مشتريان، وفاداري به مركز خريد وتبليغ دهان به دهان مثبت به منظور ارائه الگويي كاربردي
923
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر استراتژي بهبود كيفيت خدمات در سازمان فروش شركت ايران خودرو
924
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان اداره برق شهرستان گنبد كاووس
925
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر تقاضاي واردات محصولات زراعي ايران
926
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي : روستاي زرآباد بخش الموتشرقي قزوين
927
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر جذب مشتريان بزرگ در بانك صنعت و معدن
928
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر چسبندگي سطحي و خواص مكانيكي مواد پايه سيماني با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
929
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان از تسهيلات بانكي، بانك تجارت استان مازندران
930
شناسايي و بررسي عوامل موثر در پياده‌سازي موفق سيستم مديريت زيست محيطي در صنعت كاشي و سراميك استان يزد : مقايسه‌ دو روش مدل‌سازي معادله ساختاري و سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي
931
شناسايي و بررسي فرسودگي شغلي كاركنان بانك ملي
932
شناسايي و بررسي قلمروهاي يخچالي زاگرس مياني در كواترنر پاياني
933
شناسايي و بررسي كامپوزيت نانو و ميكروذرات سيليسيم كاربيد با زمينه سراميكي پيوندهاي سيماني
934
شناسايي و بررسي گاز SF6 با استفاده از طيف سنج تحرك يوني (IMS)
935
شناسايي و بررسي گليم حصيري و لادي
936
شناسايي و بررسي ماركرهاي STR در ناحيه ژنHLA - DRB1
937
شناسايي و بررسي مواد بكار رفته در سازه هواپيماهاي مسافر بري (حداقل 4 مورد) و مقايسه آنها از لحاظ مقدار مصرفي
938
شناسايي و بررسي ميزان وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شيروان
939
شناسايي و بررسي ويژگي هاي ويروس واي سيب زميني از مزارع شلغم استان خوزستان
940
شناسايي و بررسيهاي سرولوژيكي عامل بيماري پوسيدگي سياه كلم در اصفهان
941
شناسايي و برنامه ريزي جاذبه هاي اكوتوريستي شهرستان تفت
942
شناسايي و برنامه ريزي محورهاي مطلوب پياده مداري به منظور ارتقاي گردشگري شهري ( مورد پژوهي : بافت مركزي و تاريخي شهر سقز )
943
شناسايي و بهبود سيستم كنترل كيفيت در مجتمع صنعتي غدير
944
شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر حركت خون در الياف كاغذ براي بهبودكيت تشخيص گروه خوني
945
شناسايي و بهينه‌سازي توليد ايزومرهاي رنگ اينديگو در گياه وسمه
946
شناسايي و پالئواكولوژي جلبك ها و اسفنج هاي آهكي پرمين ( سازند جمال ) در ناحيه طبس ( حوض دوراه، باغ ونك و ده محمد)
947
شناسايي و پخت رزين هاي اپوكسي نوالاك
948
شناسايي و پيش بيني عوامل تاثير گذار بر عملكرد رياضي دانش اموزان پايه نهم منطقه سعد اباد استان بوشهر
949
شناسايي و پيش بيني و راههاي كاهش سرعت بايوفولينگ در واحد تصفيه آب پتروشيمي فجر
950
شناسايي و تامين نياز مشتري در مراكز تحقيق و توسعه ﴿مورد مطالعه پژوهشكده زير سطحي﴾
951
شناسايي و تاييد هويت براساس ويژگيهاي عنبيه با استفاده از تبديل ويولت
952
شناسايي و تبيين روش هاي تربيتي در تمثيل هاي قرآني
953
شناسايي و تبيين فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان و تاثير آن بر تعهد شغلي كاركنان
954
شناسايي و تبيين مدل مشتري مداري در حوزه بانكداري الكترونيك براي بانك سپه
955
شناسايي و تبيين ويژگي‌هاي مديران تراز جامعه مهدوي با رويكرد كيفي پايه
956
شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار در عدم موفقيت كارآفريني سازماني
957
شناسايي و تحليل اثرات اجراي طرح هادي بر كيفيت زندگي سكونتگاه هاي روستايي (دهستان ده پير شمالي شهرستان خرم آباد)
958
شناسايي و تحليل جزيره حرارتي در شهر شيراز با استفاده از فن آوري سنجش از دور
959
شناسايي و تحليل زمينه هاي شكل دهنده رفتار زيست محيطي شهروندان شهر قزوين
960
شناسايي و تحليل ساختارهاي توربولانسي با استفاده از ميانگين گيري شرطي بر اساس داده هاي SPIV جريان خروجي روتور در توربوماشين خروج از مركز
961
شناسايي و تحليل عوامل اصلي مديريت منابع انساني از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي تهران
962
شناسايي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر توانمند سازي كاركنان
963
شناسايي و تحليل عوامل رضايتمندي مشتري و تاثير آن بر قصد خريد مجدد در شركت هاي پخش مطالعه موردي: مشتريان شركت بهپخش در شهر اصفهان
964
شناسايي و تحليل عوامل كليدي موفقيت در پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري
965
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر ارتقاي فرهنگ برنامه ريزي درسي در آموزش عالي ايران )(موردمطالعه: دانشگاههاي استان چهارمحال و بختياري)
966
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر تاب آوري اقليمي در شهر اصفهان
967
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر تاب‌آوري (انعطاف‌پذيري) زنجيره‌ي تأمين با استفاده از رويكرد نقشه‌هاي شناختي فازي در صنعت كاشي و سراميك يزد
968
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه پايدار مسكن در نواحي روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان نجف‌آباد)
969
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان صنعتي، مورد مطالعه: مشتريان فعال در زمينه توليد لوازم خانگي شركت فولاد مباركه اصفهان
970
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر عملكرد پايدار زنجيره تأمين با رويكرد تركيبي نگاشت شناختي و شبكه هاي عصبي فازي (مورد مطالعه: صنايع فولاد استان يزد)
971
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر افزايش عملكرد و كارايي شركت هاي هواپيمايي داخلي از پروازهاي بين اللملي خروجي ( مطالعه موردي فرودگاه امام خميني (ره) )
972
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر تمايل مشتركان تلفن همراه به دريافت و ارائه اطلاعات در تبليغات پيامكي و ارائه الگويي براي آن. مطالعه موردي مشتركان تلفن همراه شهر شيراز
973
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار مسكن در نواحي روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان كرج﴾
974
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر موفقيت درس كارورزي در توانمندسازي دانشجو - معلمان
975
شناسايي و تحليل عوامل موفقيت پياده سازي كارت ارزيابي متوازن در سازمان هاي ايراني (موردكاوي: گروه صنعتي مهدتابان )
976
شناسايي و تحليل فازي ريسك پروژه هاي EPC (مطالعه موردي: پروژه احداث برج خنك سازي نيروگاه شهيد مفتح همدان)
977
شناسايي و تحليل فازي ريسك پروژه هاي EPC (مطالعه موردي:پروژه احداث برج خنك سازي نيروگاه شهيد مفتح همدان)
978
شناسايي و تحليل فضايي كانون هاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان آمل
979
شناسايي و تحليل فضايي مناطق مستعد اكوتوريسم (مطالعه موردي: شهرستان فريدون شهر)
980
شناسايي و تحليل كيفي ريسك در پروژه هاي پل سازي با روش FMEA فازي(مطالعه موردي: تقاطع غير همسطح حصارك كرج)
981
شناسايي و تحليل كيفي ريسك در پروژه هاي پل سازي با روش FMEA فازي(مطالعه موردي: تقاطع غير همسطح حصارك كرج)
982
شناسايي و تحليل كيفي ريسك‌هاي ساخت مدارس شهرستان بويراحمد با روش ديمتل
983
شناسايي و تحليل مباني فلسفي موك(دوره‌هاي آموزش باز و برخط انبوه)
984
شناسايي و تحليل محدوديت‌هاي آب آشاميدني با رويكرد تئوري محدوديت
985
شناسايي و تحليل مظاهر تصويري تشيع صوفيانه در نگاره‌هاي شاهنامه طهماسبي
986
شناسايي و تحليل موانع كليدي ايجاد و تداوم اتحادهاي راهبردي در زنجيره تامين، با استفاده از نقشه شناختي فازي- مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان
987
شناسايي و تحليل موانع و مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي در دستگاههاي اجرايي﴿ مطالعه موردي دستگاههاي اجرايي مستقر در استان يزد﴾
988
شناسايي و تخمين برخط پارامترهاي ژنراتور سنكرون و سيستم تحريك آن با استفاده از اطلاعات اندازه گيري در شبكه هاي هوشمند
989
شناسايي و تخمين پارامتر تأخير زماني با استفاده از روش هاي بهينه سازي
990
شناسايي و تخمين پارامترهاي ژنراتورسنكرون توسط الگوريتم ژنتيك و مقايسه آن باروش تلفيقي حداقل مربعات جدايي پذير
991
شناسايي و تخمين حالت سيستمهاي غير خطي ديناميکي با استفاده از شبکه هاي عصبي ديفرانسيلي
992
شناسايي و تخمين مقاوم ضرايب هيدروديناميكي يك وسيله خودگردان زيرآبي با استفاده از فيلترينگ بهينه
993
شناسايي و تشخيص باكتريوفاژهاي باكتري هاي لاكتوكوكسي در شير خام به وسيله تكنيك PCR
994
شناسايي و تشخيص تصوير
995
شناسايي و تشخيص دستكاري در تصاوير با استفاده از روش‌هاي آماري
996
شناسايي و تشخيص علف هرز از گياه زراعي به كمك پردازش تصوير
997
شناسايي و تشخيص عيب در پرواز مشاركتي هواپيماي بدون سرنشين
998
شناسايي و تشخيص مواد نفتي با استفاده از تكنيك six-port
999
شناسايي و تشخيص نشتي با كاربرد در خطوط لوله و مخازن نفت با استفاده از شبكه سنسوري و پياده سازي آزمايشگاهي
1000
شناسايي و تصحيح خودكار مصنوعات حركتي سيگنال fNIRS مبتني بر فيلتر گاوسين
بازگشت