<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شناسائي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي ايزو 20000
2
شناسائي و تعيين موثرترين عوامل اقتصادي و اجتماعي فقردر مناطق روستائي شهرستان همدان
3
شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان خودروهاي سواري شركت سايپا با استفاده از تحليل AHP و با نگاهي به تحليل ANP
4
شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر عملكرد سيستم تخليه و بارگيري كالا در بنادر(مورد كاوي بندر بوشهر)
5
شناسائي و ساخت برخي از محصولات پايه گچ مصرفي در دندانپزشكي (پلاستر-استون -اينوستمنت )
6
شناسائي و شبيه سازي توربوژنراتور واحد بخار نيروگاه بعثت
7
شناسائي و كنترل سيستمها بر مبناي توابع لاگر
8
شناسائي و مدل سازي يك سيستم عمل كننده با هواي ورودي
9
شناسائي و مدييت تنوع زيستي (پرندگان و فضاي سبز ) در ارتباط با توسعه پايدار شهر اصفهان
10
شناسائي و مطالعه فني آثار فلزي بدست آمده از حفاري منطقه بوكان
11
شناسائي واولويت بندي قابليت هاي كليدي سازمان با استفاده از روش رتبه بندي AHP/DEA مطالعه موردي : دانشگاه صنعتي اصفهان
12
شناسائي، فن شناسي و مرمت يك نمونه سفال خاكستري
13
شناساسئي حروف دستنويس فارسي به كمك شبكه هاي عصبي فازي
14
شناساي تغيرات فصلي و ارزيابي اثر سم حشره كشي روي آبدزدكGryllotalpa sppدر اصفهان
15
شناساي صول و مفاهيم شهرسازي اسلامي
16
شناسايي ، ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي از ديدگاه حسابداران رسمي وكارگروه كنترل كيفيت جامعه حسابداران رسمي ايران با تركيب روش هاي تحليل شبكه اي فازي وتاپسيس فازي
17
شناسايي ، بررسي و تحليل عيوب فرآيند نورد آلياژ آلومينيوم كارپذير با استفاده از روش هاي مخرب و غيرمخرب
18
شناسايي ، بررسي و ريشه يابي عوامل موثر بر كارآفريني سازماني در شركت خدمات ارتباطي رايتل
19
شناسايي ، دسته بندي و بررسي تاثيرعوامل كليدي پياده سازي تداركات الكترونيكي بر عملكرد سازمان ها :مطالعه موردي، 001شركت برتر ايراني .
20
شناسايي ، طبقه بندي و شمارش سلولهاي خون در تصاوير لام محيطي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
21
شناسايي ، طرح مرمت و ساماندهي بافت روستاي سر يزد
22
شناسايي ، كلون كردن و بيان ژن كيتيناز 33كيلو دالتوني از قارچ Trichoderma atroviride و بررسي اثر آنتاگونيستي سه ايزوله از قارچ Trichoderma عليه قارچ Sclerotinia sclerotiorum
23
شناسايي deRNA و بررسي نقش آن در تنوع ژنتيكي جمعيت هاي Rhizoctonia solani
24
شناسايي DNA سازماني بر اساس مدل هنالد (مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب روستايي اصفهان )
25
شناسايي QTL هاي مرتبط با شوري در مراجل اوليه جوانه زني دانه جو
26
شناسايي QTL هاي مرتبط با مقاومت به سفيدك پودري و ارزيابي تنوع ژنتيكي و تحمل به خشكي در بزرك
27
شناسايي QTLهاي مرتبط با شوري در مراحل اوليه جوانه‌زني دانه جو
28
شناسايي Sinorhizobium meliloti ازطريق PCR
29
شناسايي TLMV در تعدادي از اهدا كنندگان خون در اصفهان
30
شناسايي TTMV در نمونه هاي تومور گردن رحم و سرويسيت مزمن در اصفهان
31
شناسايي آتش در تصاوير هواپايه با استفاده از روش هاي هوشمند
32
شناسايي آثار تربيتي استفاده از رسانه هاي ارتباطي نوين (اينترنت،ماهواره و تلفن همراه) از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهار
33
شناسايي آثار زيست محيطي پديده گرد وغبار بر بخش كشاورزي وارائه راهكارهاي مديريتي ( مطالعه سرپل ذهاب )
34
شناسايي آثارتربيتي استفاده از رسانه هاي ارتباطي نوين(اينترنت،ماهواره وتلفن همراه)از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهار
35
شناسايي آرسنيك در آب هاي منطقه كوهسرخ و بررسي امكان پالايش آن با استفاده از گياهان منطقه
36
شناسايي آريتمي به وسيله شيوه هاي نوين پردازشي بر روي كارت هاي گرافيكي
37
شناسايي آسيب پذيري هاي منابع آب و روش هاي مديريت آن ها
38
شناسايي آسيب در سازه پل با استفاده از روش هاي شبيه سازي بهينه و قابليت اعتماد
39
شناسايي آسيب در سازه ها با استفاده از روش هاي عددي بروز رساني مدل اجزا محدود مبتني بر اطلاعات مودال (فركانس و شكل مودي)
40
شناسايي آسيب در سازه ها مبتني بر تركيب ماتريس نرمي و فركانس طبيعي سازه با استفاده از هيبريدهاي الگوريتم ازدحام ذرات
41
شناسايي آسيب در سازه هاي صفحه اي با كمك الگوريتم بهينه يابي توپولوژيكي
42
شناسايي آسيب درسازه با در نظر گرفتن المان اندركنش پل وسيله متحرك بر مبناي اثرارتعاش وسيله متحرك
43
شناسايي آسيب سازه اي بر اساس همبستگي بين ماتريس نرمي و ماتريس سختي با استفاده از الگوريتم هاي بهينه يابي فراكاووشي
44
شناسايي آسيب سازه‌اي بر اساس ماتريس نرمي تعميم‌يافته و با استفاده از الگوريتم بهينه‌يابي فراكاوشي
45
شناسايي آسيب هاي ساختارفضايي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از روش چيدمان فضا
46
شناسايي آسيب هاي فضاي مجازي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر يزد و ارائه راهكارهايي براي كاهش اثرات منفي ناشي از آن در سال تحصيلي 90 - 1389
47
شناسايي آفات زبان گنجشك وارزيابي چند روش براي كنترل مهم ترين آفت آن درشهر كرمانشاه
48
شناسايي آفلاين سازه ها بر اساس روش زيرسازه
49
شناسايي آلاينده هاي پالايش گاز بيد بلند خليج فارس و روش هاي كاهش و كنترل آنها
50
شناسايي آلاينده هاي صنايع فولاد اهواز و روش هاي كنترل و كاهش آن ها
51
شناسايي آلاينده هاي محيطي با استفاده از الكترود مداد گرافيتي اصلاح شده باDNA
52
شناسايي آلتراسيون ها و اكسيد آهن در رابطه با تراوش هاي موئين منطقه اطراف ميدان نفتي نفت شهر با استفاده از داده هاي ماهواره اي استر و ETM+
53
شناسايي آلودگي هاي آب و هوا و جذب آنها توسط جاذب هاي سنتزي
54
شناسايي آنالوگ هاي ژن مقاومت به بيماري‌ها (RGAs) در ژنوتيپ‌هاي انگور ايراني
55
شناسايي آنلاين سازه ها با استفاده از داده هاي محدود
56
شناسايي آنيونها توسط ماكروسيكلها
57
شناسايي ابزار و انتخاب مدل مناسب تحليل كيفي ريسك در پروژه‌هاي صنعت آب مطالعه موردي: پياده سازي بر يك پروژه در شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
58
شناسايي ابزارهاي كاوش فازي از غيرفازي و ارزيابي ساختاري و محتوايي آن ها
59
شناسايي ابعاد سيستم مديريت دانش در مراكز آموزش عالي و تحليل تاثير آن بر توسعه نوآوري ﴿مطالعه موردي : دانشگاه يزد﴾
60
شناسايي اتوماتيك پلاك خودرو با استفاده از موفولوژي فازي و شبكه‌هاي عصبي احتمالاتي
61
شناسايي اتوماتيك دياگرام هاي مدارهاي منطقي ترسيم شده بادست
62
شناسايي اتوماتيك سه بعدي اشياء پرنده
63
شناسايي اتوماتيك قطعات كشش عميق ورقي شكل به كمك كامپيوتر
64
شناسايي اتوماتيك ندول هاي ريوي با استفاده از پردازش ديجيتال تصاوير سي تي ريه
65
شناسايي اثر انگشت به كمك نرم افزار Matlab
66
شناسايي اثر هوشمندي رقابتي بر قصد و نيت كارآفرينانه در مديران باشگاههاي ورزشي(بدنسازي،ايروبيك و آمادگي جسماني ) شهر كرمانشاه
67
شناسايي اثرات اصطكاك به همراه ميكرو ضربه هاي ارتعاشي براي هندسه سطوح مختلف
68
شناسايي اثرات شوكهاي نفتي و تجزيه و تحليل مساله نفرين منابع در ايران وپيش بيني و آزمايش سناريوهاي اصلاح نفرين منابع
69
شناسايي اثرات متقابل در آزمايشاتي باتعداد عوامل زياد
70
شناسايي اجزا قطعات ورقي شكل از فايل استاندارد STEP به كمك كامپيوتر
71
شناسايي اجزاي تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي گياه (زولنگ يا بوقناق ) از منطقه شهركرد
72
شناسايي اجزاي سازنده اسانس و ارزيابي اثر آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره گياه , Essential olis composition and identification antioxidant and antimicrobial activitise of the echium italicum l
73
شناسايي اجزاي سازنده اسانس و ارزيابي اثر آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره گياه rhus coriaria l. , essential oils composition and identification antioxidant and antimicrobial activities of the rhus coriaria l
74
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس طارونه در ارقامكالتيوار هاي مختلف خرما(Phoenix dactylifera L.)
75
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه Johreniopsis scoparia (boiss.) m.pimen ومحاسبه برخي ضرايب بيوشيميايي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده
76
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه ﴿salvia indica﴾ با روش كلونجر ومحاسبه ضرايب بيوفيزيكوشيميايي اجزاي شناسايي شده
77
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه اسطو خودوس آنگوستيفولياو...
78
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه لاميوم گارگانيكوم بامقايسه روش هاي كلونجر با HS/SPME ومحاسبه برخي واكنش هاي پريسيكلي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده با استفاده ازروش مكانيك كوانتومي
79
شناسايي اجزاي شيميايي اسانس گياه نعناع فلفلي با مقايسه روش هاي كلونجر باHS/SPME ومحاسبه برخي واكنش هاي پريسيكلي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده ...
80
شناسايي اجزاي شيميايي گياه چاي كوهي با مقايسه روش هاي كلونجر با HS/SPME ومحاسبه برخي واكنش هاي پريسيكلي براي اجزاي شيميايي شناسايي شده با استفاده از روش محاسباتي ...
81
شناسايي احتمالاتي خرابي در سازه پل تحت اثر عبور بارهاي متحرك نامشخص
82
شناسايي احساسات از روي سيگنال گفتار مبتني بر روش هاي تجزيه به كرنل هاي مناسب
83
شناسايي ارقام برنج در لوكوس ژن عامل عطر و طعم (آروما) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
84
شناسايي ارقام مقاوم سيب زميني به ويروس Y با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SCAR
85
شناسايي ارقام مقاوم گوجه فرنگي نسبت به ... با روش هاي مولكولي
86
شناسايي ارقام نجير در استهبان
87
شناسايي ارقام و ژئوتيپ هاي بادام با استفاده از صفات مورفولوژيكي استان قزوين
88
شناسايي اسپكتروفلوريمتري چند شكلي تك نوكلئوتيدي بوسيله نقاط ‌كربني اصلاح شده با تك باز
89
شناسايي استراتژي هاي اولويت دار سازماني در راستاي تحقق مديريت دانش مبتني بر مدل نوناكا و تاكوچي
90
شناسايي استراتژيهاي منابع انساني براساس تئوري نقاط مرجع استراتژيك ( مطالعه موردي : شركت استام صنعت)
91
شناسايي اسكناس‌هاي ايراني با استفاده از دوربين گوشي موبايل
92
شناسايي اسمي بي سوادان و كم سوادان منطقه ي آزادشهر شهرستان يزد و بررسي راهكارهاي جذب آنها به برنامه هاي سواد آموزي
93
شناسايي اشكال هندسي قطعه ورقي خم دار
94
شناسايي اشياء با استفاده از روشهاي تكاملي
95
شناسايي اصلي ترين عيوب حادث شده در توربين هاي گازي زميني به منظور رفع نقايص و افزايش عملكرد
96
شناسايي اصول و معيارهاي شهر زيست پذير و سنجش زيست پذيري در منطقه 5 شهر تهران
97
شناسايي اعداد دست نويس با استفاده از خوشه بندي طيفي در مقياس بالا
98
شناسايي اعمال بازيكنان واليبال با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
99
شناسايي اغتشاشات كيفيت توان بر اساس تابع توزيع انرژي
100
شناسايي افراد با استفاده از الگوهاي حركتي و بهره گيري از دوربين كينكت
101
شناسايي افراد با استفاده از بيومتريك هاي چهره و گوش
102
شناسايي افراد در محيط خانه بر مبناي اطلاعات چهره و بدن با استفاده از سنسور كينكت
103
شناسايي افزونه هاي بدخواه در مرورگرهاي وب
104
شناسايي افق هاي سنگ مادر به كمك لاگ هاي پتروفيزيكي
105
شناسايي اقلام ارزشمند با استفاده از امواج راديويي
106
شناسايي اقلام در سيستم موجودي با استفاده از RFID
107
شناسايي الزامات وچالش هاي توسعه كشت محصولات ارگانيك در استان كرمانشاه
108
شناسايي الكتروشيميايي انواع ناجوري هاي تك بازي DNA توسط زيست حسگر هيبريديزاسيون DNA اصلاح شده به صورت كووالانسي با ردياب هاي متفاوت و نانوذرات و شناسايي .....
109
شناسايي الگو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
110
شناسايي الگوريتم ارتباط ميان داده هاي LDA و PIV در فصل مشترك انها
111
شناسايي الگوهاي امضاء با استفاده از منطق فازي و شبكه عصبي و طراحي سخت افزاري
112
شناسايي الگوهاي حاكم بر تصادفات ترافيكي با استفاده از مدل‌هاي داده كاوي
113
شناسايي الگوهاي ذهني كاركنان دانشگاه ولي عصر(عج)درباره خروج از مدار رهبري با استفاده از روش شناسي كيو
114
شناسايي الگوهاي ذهني مديران سازمان¬هاي دولتي درباره عوامل پيش برنده و بازدارنده فراموشي سازماني با روش كيو
115
شناسايي الگوهاي رفتار سياسي زنان دردانشگاه پيام نور محلات
116
شناسايي الگوهاي گردشي ايجادكننده سيلاب در حوضه مند
117
شناسايي الگوهاي مختلف مشتركين بدهكار در شركت ملي گاز ايران
118
شناسايي الگوهاي نمودار كنترل همزمان با استفاده از روش تركيبي تحليل مجموعه مقادير تكين و ماشين بردار پشتيبان
119
شناسايي الگوهاي نمودار كنترل همزمان با استفاده از روش ذتركيلي تحليل مجموعه مقاديرتكين و ماشين بردار پشتيبان
120
شناسايي الگوهاي همديدي آلودگي هواي اروميه با استفاده از روش تحليل عاملي و تحليل خوشه اي
121
شناسايي الگوي بومي مساكن روستايي و تاثير طرح مقاوم سازي مسكن در تغيير كالبدي ﴿فرم و شكل﴾ آن
122
شناسايي الگوي ذهني كاربران بر اساس مدل‌ گيميفيكيشن
123
شناسايي الگوي ذهني كاركنان داراي سابقه كارآفريني يا خويش¬فرمايي و كارفرمايان آن¬ها با استفاده از روش¬شناسي كيو-مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب
124
شناسايي الگوي رفتار ژئوشيمايي، جدايش آنومالي و پتانسيل اقتصادي عناصر نادر خاكي؛ بررسي موردي بخش مركزي معادن سنگ آهن سنگان
125
شناسايي الگوي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در كانسار چغارت با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي
126
شناسايي الگوي رفتار طيفي كانسارهاي مس پورفيري با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور فرا طيفي و روش‌هاي هوشمند
127
شناسايي الگوي عنبيه با استفاده از تبديل موجك گسسته و طبقه بندي كننده هاي به SVM همراه بررسي اثر نويز
128
شناسايي الگوي مصرف انرژي موتور الكتريكي با استفاده از ANN و استفاده از سيستم كنترلي plc جهت قطع تجهيز معيوب
129
شناسايي الگوي مصرف و پيش بيني تقاضاي انرژي در ساختمان وعيب يابي سيستم با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
130
شناسايي الياف پشم و اثر عوامل مختلف بر روي آن
131
شناسايي اماكن مقدس شهرستان شوشتر
132
شناسايي انجمن‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي با روش هاي تركيبي
133
شناسايي انسان از روي نحوه راه رفتن با كمك توصيف گر بافت پويا
134
شناسايي انسان با استفاده از بيومتريك شكل گوش
135
شناسايي انگلهاي احتمالي در پس آب و لجن تصفيه خانه اصفهان
136
شناسايي انگلهاي خارجي خفاشهاي غارزي و بررسي بارانگلي دو گونه خفاش ) Rhinolophus euryale و Myotis emarginatus ) و مقايسه ساختار ژنتيكي انگلهاي خارجي ) Spinturnix myoti, Spinturnix psi ( با خفاشهاي غارزي ) Myotis blythii, Miniopterus pallidus ( با استفاده از ماركرهاي مولكولي
137
شناسايي انواع باكتريوفاژهاي لايتيك موثر بر 5 سويه استاندارد سالمونلا (Reference collection) از سيستم تصفيه خانه شهرستان رشت در سال 1394
138
شناسايي انواع تصميمات مرتبط با يكپارچگي سيستمهاي لجستيكي و چگونگي ارتباط بين آنها
139
شناسايي انواع حملات امنيتي در لايه واسط شبكه و نحوه مقابله با آنها
140
شناسايي اهداف مدفون در زمين با روش هاي پردازش آماري
141
شناسايي اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كار الكترنيكي
142
شناسايي ايده هاي كسب و كار جديد با استفاده از مدل بوم كسب و كار و رتبه بندي آنها در حوزه گردشگري استان يزد
143
شناسايي ايزوله هاي بومي ريز جلبك دوناليلا بر اساس ژن هاي كلروپلاست 61S rDNA، rbcl، PsaB
144
شناسايي ايسكمي قلبي با استخراج ويژگي‌هاي شكل‌شناسي قطعه‌ي ST و موج T
145
شناسايي با استفاده از فركانس راديويي RFID
146
شناسايي بارگذاري ديناميكي ميله با استفاده از توابع پايه نمايي
147
شناسايي بارهاي غيرخطي با توجه به شاخص‌هاي هارمونيكي اندازه‌گيري شده جريان در نقطه اتصال
148
شناسايي بارهاي وارد بريك پرنده بال ثابت و تدوين اصول بارگذاري
149
شناسايي بافت هاي فرسوده ، تعيين اولويت و نوع مداخله مناسب در ناحيه دركه شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و فرايند تحليل شبكه اي
150
شناسايي بافتهاي مساله دار شهري - نمونه موردي تپه قيطريه
151
شناسايي باكتري هاي اپي فيت بلوط در استان كرمانشاه با تاكيد بر باكتري هاي بيماري زا
152
شناسايي باكتري هاي بيماري زا همراه با درختان ميوه هسته دار دانه دار و گردو در استان البرز
153
شناسايي باكتري هاي مرتبط با شانكر درختان ميوه هسته دار در استان كرمانشاه
154
شناسايي باكتري هاي مولد بيماري پوسيدگي نرم و ساق سياه سيب زميني در استان اردبيل
155
شناسايي باكتريهاي تجزيه كننده فنل از طريقPCR
156
شناسايي باكتريهاي تيوباسيلوس خاك مناطق مختلف كشور با استفاده از روشهاي مولكولي
157
شناسايي براي اعمال كنترل پي شبين يك فرايند
158
شناسايي براي اعمال كنترل پيش بين يك فرايند
159
شناسايي براي اعمال كنترل پيش بيني يك فرايند
160
شناسايي برخط عيب بر اساس روش‌هاي فرايندكاوي
161
شناسايي برخي از اجزاي ساختمان فيزيكي فرش دست‌باف با استفاده از پردازش تصاوير پرتونگاري
162
شناسايي برخي از ژن هاي دخيل در مسير سنتز B - Sitosterol در گياه انار﴿Punica granatum﴾
163
شناسايي برخي گروه هاي ساده با گراف اول همبند توسط گراف تاجابجايي
164
شناسايي برخي گروه هاي متناهي به وسيله جبر گروه هاي مختلطشان
165
شناسايي برخي گروههاي ساده متناهي بوسيله مرتبه و تعدادي از درجات سرشت ها
166
شناسايي برگ و تشخيص آفات برگ گياهان با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصاوير
167
شناسايي بسترهاي لازم براي توسعه تعاوني هاي كارآفرين از ديدگاه صاحب نظران
168
شناسايي بسته هاي رمز شده در انتقال بسته هاي IPبر روي شبكهDVB
169
شناسايي بصري رسته شيئ از زواياي مختلف براي روبات خانگي
170
شناسايي بلادرنگ تصاوير چهره بر مبناي روش نزديكترين همسايه تقريبي
171
شناسايي بهترين راهكارهاي مديريتي حفاظت آب و خاك با مدل كنترل بهينه تحت شرايط تغيير اقليم
172
شناسايي بيماري به كمك تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي در حالت استراحت
173
شناسايي بيوماركرهاي بيماري كارسينوهاي سلول هاي بازال انساني به روش پروتئوميكس
174
شناسايي پارامترها و ساختار سيستم‌هاي با مقياس بزرگ با روش‌هاي بهينه‌سازي هوشمند
175
شناسايي پارامترها و كاهش ارتعاشات روتور انعطاف پذير داراي ياتاقان هوشمند مگنتورئولوژيك كوتاه
176
شناسايي پارامترهاي اتصال در سيستم هاي غير خطي داراي رزونانس داخلي
177
شناسايي پارامترهاي اتصال مدل سازي شده به كمك لايه نازك مياني
178
شناسايي پارامترهاي بيومكانيكي موثر در سرويس تنيس به منظور افزايش كارآيي و كاهش آسيب
179
شناسايي پارامترهاي پروازي بالگرد بدون سرنشين به كمك توابع موجك
180
شناسايي پارامترهاي جرمي سازه به روش جرمي
181
شناسايي پارامترهاي خودروي جاده اي
182
شناسايي پارامترهاي ديناميك تماس با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
183
شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون نيروگاهيزد با ارائه يك الگوريتم جديد و با استفاده از آزمايش در حين كار
184
شناسايي پارامترهاي ديناميكي ميز شبيه ساز سه درجه آزادي و تنظيم آن براساس پارامترهاي ديناميكي ماهواره
185
شناسايي پارامترهاي ديناميكي و تعيين محل آسيب بر مبناي جانمايي بهينه سنسورهاي شتاب سنج در سازه
186
شناسايي پارامترهاي ديناميكي يك ماده ويسكوالاستيك
187
شناسايي پارامترهاي شاخص و دخيل در بحران هاي پرآبي و كم آب درياچه اروميه و پشنهاد آيتم هاي جديد به نقشه راه احياي درياچه اروميه
188
شناسايي پارامترهاي طراحي موثر در سطح عملكرد نهايي سازه
189
شناسايي پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از تست قطع بار روي محور مستقيم و متعامد
190
شناسايي پارامترهاي متشكله ماده الاستيك با اطلاعات ميدان تغيير شكل
191
شناسايي پارامترهاي موتور القايي با استفاده از رؤيتگر در سيستم كنترل برداري
192
شناسايي پارامترهاي موتور القايي با استفاده از روشهاي حداقل مربعات بازگشتي و فيلتر توسعه يافته كالمن
193
شناسايي پارامترهاي موتور القايي قفس سنجابي 3 فاز
194
شناسايي پارامترهاي موثر بر استقرار نظام مديريت سلامـت، ايمني و محيـط زيـست درصنايع نفت و گاز و ارائه راهكارهايي در جهت بهبود اثربخشي (مطالعه موردي شركت نفت و گاز پارس)
195
شناسايي پارامترهاي موثر بر پوشش دهي سطوح زير آب با استفاده از نرم افزار Dyna
196
شناسايي پارامترهاي موثر بر طراحي اجرا و بازرسي اتصلات شبكه توزيع گاز جهت كاهش يا بر طرف نمودن نشتي
197
شناسايي پارامترهاي موثر در تشـخيص نفوذ در شبكه هاي نظير به نظير
198
شناسايي پارامترهاي موثر در مدلسازي بارهاي غير خطي بر حسب ولتاژهاي هارمورنيكي
199
شناسايي پارامترهاي مودال سازه با استفاده از روش جداسازي كور منابع
200
شناسايي پارامترهاي يك اتصال استوانه اي در رفتار غيرخطي
201
شناسايي پارامترهاي يك بالگرد شش درجه آزادي با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي هاپفيلد
202
شناسايي پارامتري سيستم هاي خطي مرتبه كسري تاخير دار
203
شناسايي پارچه هاي تاري و پودي تجاري موجود و تعيين مشخصات فيزيكي و مكانيكي آنها
204
شناسايي پتانسيل هاي اصفهان به عنوان يك مقصد گردشگري خلاق با تأكيد بر صنايع دستي
205
شناسايي پخش دوده در نانوكامپوزيت هاي پليمري آن
206
شناسايي پديده‌هاي صوتي در محيط بسته با كاربرد نظارتي
207
شناسايي پذبري گروه هاي Aut(o10+-(2)) و Ÿu6(2) به وسيله مرتبه و دنباله درجات
208
شناسايي پذيرنده هاي تاثيرگذار براي بازاريابي ويروسي در شبكه‌هاي اجتماعي
209
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي خطي بر ميدان هاي با مشخصه 2
210
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي خطي تصويري به كمك تعداد عناصر هم مرتبه
211
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي ساده به وسيله مرتبه و برخي از عناصر طيف گروه
212
شناسايي پذيري گروه متقارن Sr، جايي كه r عددي اول است
213
شناسايي پذيري گروههاي متناهي توسط مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه
214
شناسايي پريفيتونهاي رودخانه جاجرود و مطالعه عوامل محيطي موثر بر تنوع آنها
215
شناسايي پلاك‌هاي آسيب پذير مبتني بر ويژگي‌هاي نوين هموديناميكي-تصويري چند شيوه اي IVUS-OCT
216
شناسايي پلي‌مورفيسم T-786C ژن نيتريك اكسيد سنتاز اندوتليالي (eNOS) در مردان نابارور ايراني مبتلا به واريكوسل
217
شناسايي پلي‌مورفيسم‌هاي تك نوكلئوتيدي در ژن‌هاي GDF9 و ALK5 در جمعيت زنان بارور و نابارور ايراني
218
شناسايي پليپ هاي روده ي بزرگ از روي تصاوير كولونوسكوپي بر مبناي شكل هندسي
219
شناسايي پهنه هاي مساعد براي ايجاد دهكده هاي گردشگري در دره ارداك
220
شناسايي پهنه‌هاي زمينه‌ساز توسعه خلاق در بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد گردشگري « نمونه موردي محله لشكرآباد در شهر اهواز»
221
شناسايي پوياي مسيرهاي امن در شبكه¬هاي موردي با استفاده از پروتكل مسيريابي AODV
222
شناسايي پيشران‌هاي كليدي مؤثر در جوهره برند روستاهاي هدف گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان سامان استان چهارمحال و بختياري)
223
شناسايي پيوند ميان گونه هواها‌ي شهر اصفهان ومرگ ومير
224
شناسايي تأثير برخي ريسك فاكتورهاي دروني و بروني بر ميزان شيوع آسيب ليگامنت متقاطع قدامي فوتباليست هاي حرفه اي دنيا
225
شناسايي تأثير فنّاوري اطلاعات بر آموزش عالي با رويكرد آينده¬پژوهي
226
شناسايي تأثير فنّاوري اطلاعات بر آموزش عالي با رويكرد آينده¬پژوهي
227
شناسايي تأثيربهبودمعيارهاي اطلاعاتي ازطريق چارچوب كوبيت برافزايش اعتمادمشتريان بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانك صادرات ايران-تهران)
228
شناسايي تابع عملكرد چيلرجذبي دو اثر از نوع جريان موازي به كمك شبكه عصبي و بهينه سازي ترموديناميكي
229
شناسايي تابع هدف در شبيه سازي اسكلتي-عضلاني بدن انسان
230
شناسايي تاثير الگوي رفتار مصرف كننده (CCDVTP) بر فروش محصولات غذايي شركت چيكا سپاهان اصفهان
231
شناسايي تاثير پيوند اجتماعي بر انطباق رفتاري كاركنان با خط مشي هاي امنيت اطلاعات (بانك سامان)
232
شناسايي تاثير متغيرهاي منتخب مالي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
233
شناسايي تاثير مديريت بازاريابي سبز بر قصد خريد محصولات سبزدر دانشجويان ارشد دانشگاه پيام نور كرج
234
شناسايي تاثير مديريت بازاريابي سبز بر قصد خريد محصولات سبزدر دانشجويان ارشد دانشگاه پيام نور كرج
235
شناسايي تاثير موانع توسعه سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي(GIS) و ارائه راهكارهاي اجرايي آن نمونه موردي مناطق 22 گانه شهرداري تهران
236
شناسايي تاثير وتحليل عوامل موثر شبكه هاي ماهواره اي وابسته به غرب بر پوشش دختران جوان (مورد مطالعه شهرستان فسا)
237
شناسايي تاثير وتحليل عوامل موثر شبكه هاي ماهواره اي وابسته به غرب بر پوشش دخترانجوان (مورد مطالعه شهرستان فسا)
238
شناسايي تاكتيك هاي مناسب بازاريابي اينترنتي در تامين مالي بانك ملت ازطريق بانكداري اينترنتي
239
شناسايي تاكسونوميك بي مهرگان بزرگ رودخانه ي گلپايگان
240
شناسايي تاكسونوميك لاروهاي خانواده كرونوميده (دوبالان) و بررسي برخي عوامل فيزيكي و شيميايي موثر بر فراواني و پراكنش آن ها در رودخانه ي گلپايگان
241
شناسايي تاير و تخمين متغيرهاي حالت و پارامترهاي مدل ديناميكي خودرو
242
شناسايي تجربي پارامترهاي اتصالات غيرخطي در يك سازه الاستيك پيوسته با استفاده از تابع پاسخ فركانسي خطي معادل بهينه
243
شناسايي تجربي و بهبود رفتار آكوستيكي فوم هوشمند
244
شناسايي تجربي و نظري الگوريتم سيستم كنترل پاشش سوخت موتورهاي بنزيني ( موترونيك 107 )
245
شناسايي تجمعات گازي مجاور زون هيدرات گازي با استفاده از ‏نشانگرهاي‎ ‎دامنه در مقابل دورافت بر اساس نشانگرهاي عرض از ‏مبدأ و گراديان
246
شناسايي تحريكات ديناميكي جريان سوپركاويتاسيون به روش SVD
247
شناسايي ترك به روش معكوس با استفاده از خصوصيات ارتعاشي تير كامپوزيت
248
شناسايي ترك در تير يك سر درگير با مقطع غير يكنواخت با استفاده از روش طراحي آزمايش و شبكه عصبي
249
شناسايي ترك در يك تير سراسري از طريق بررسي فركانسهاي طبيعي سيستم
250
شناسايي تركيبات اسانس اندام هاي رويشي و زايشي و بررسي فعاليت ضدميكروبي اسانس و عصاره ي گياه پونه ساي تنك (Nepta laxiflora benth)
251
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در اسانس اندام هاي هوايي گياه Grantia aucheri به روش GC/MS
252
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در اسانس اندامهاي هوايي برگ و ميوه گياه
253
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در گياه شيرين بيان و بررسي خواص آنتي اكسيداني آن در منطقه مازندران
254
شناسايي تركيبات شيميايي موجود درگال هاي زنبورهاي گال زاي بلوط وبررسي خواص حشره كشي آن ها
255
شناسايي تركيبات فازي و شيميايي و جدايش آن ها از لجن تصفيه الكتريكي كارخانه ذوب فجر
256
شناسايي تركيبات موجود در اسانس گياه Capparis spinosa L. جمع آوري شده از دو منطقه آلوده و پاك
257
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي برگ وميوه گياه ...توسط كروماتوگرافي گازي توام با طيف سنجي جرمي
258
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي برگ وميوه گياه...توسط كروماتوگرافي گازي توام با طيف سنجي جرمي
259
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي گياه زينجيبر آفيسينال و بررسي برخي از فعاليت هاي بيولوژيكي آن
260
شناسايي تركيبي سيستم‌هاي قدرت ابعاد بزرگ و جايابي بهينه كنترل‌كننده‌هاي نامتمركز غيرخطي مقاوم در سيستم‌هاي ابعاد بزرگ (كاربرد در سيستم‌هاي قدرت)
261
شناسايي تروآي سخت‌افزاري در تراشه‌هاي تجاري آماده
262
شناسايي تريپس هاي مزارع گندم و تغييرات جمعيت تريپس گندم، Haplothrips tritici در شهرستان ايوان، استان ايلام
263
شناسايي تسهيلات مورد استفاده در معادن روباز مس پورفيري بزرگ مقياس و متوسط و شناسايي معيارهاي موثر بر مكاني‏يابي آن‏ها
264
شناسايي تصاوير محيط داخلي
265
شناسايي تعاملات دارويي از روي متن با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
266
شناسايي تغييرات پارامترها در مدل‌هاي اتورگرسيو
267
شناسايي تغييرات پارامترها در مدل‌هاي اتورگرسيو
268
شناسايي تغييرات توزيع فراواني دماي رويه ي زمين در ايران (مطالعه موردي: حوضه درياچه نمك)
269
شناسايي تقاضاي حمل و نقل گردشگري و ارائه راهكارهاي مديريت آن مطالعه موردي شهر اصفهان
270
شناسايي تقاطع هاي جاده اي با استفاده از بينايي ماشين تك دوربينه رنگي
271
شناسايي تقلب بين زباني با استفاده از تخصيص پنهان ديريكله
272
شناسايي تكنولوژي هاي جداسازي بهينه نيتروژن از گاز طبيعي و مدل سازي سيستم غشايي مورد استفاده در اين كاربرد
273
شناسايي تكنيك هاي ايده پردازي و نوآوري مرتبط با خلق استراتژي و رتبه بندي آنها با استفاده از روش هاي MADM بر اساس رويكرد فازي
274
شناسايي تنوع وتعدد ناسازگاريهاي دانش آموزان ابتدايي دختر وپسر شهرستان شاهرود درسال تحصيلي 83-82 با نگاهي بر عوامل موثر بر آن
275
شناسايي تنوع وتعدد ناسازگاريهاي رفتاري دانش آموزان اابتدايي دختر وپسرشهرستان شاهرود درسال تحصيلي 82-83بانگاهي برعوامل موثر درآن
276
شناسايي توانمندي هاي گردشگري ورزشي استان مازندران
277
شناسايي توانمنديها و گلوگاههاوارائه راهكار حذف محدوديت توليد با رويكرد تئوري محدوديت ها (TOC) در شركت پويان صنعت نهاد
278
شناسايي توانمنديهاي گردشگري ورزشي استان گلستان
279
شناسايي توانمنديهاي گردشگري ورزشي استان گيلان
280
شناسايي توزيع شده وقوع دو رخداد همزمان با قابليت تحمل خرابي ر شبكه هاي سنسوري بي سيم
281
شناسايي توزيع ميكروحباب در جريان داخل لوله وارزيابي اثرات آن بر كاهش تلفات اصطكاكي
282
شناسايي توزيع‌شده‌ پارامتري سيستم‌هاي چندعاملي مبتني بر اجماع حداكثري
283
شناسايي تيپ هاي همديد ايستگاه سنندج طي دوره زماني 1383 - 1339
284
شناسايي تيپ هاي همديد منطقه اقليمي خزر
285
شناسايي تيپ هاي هوا (مطالعه موردي : ايستگاههاي همديد منطقه اقليمي كوهستاني ايران)
286
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي ايران مركزي
287
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي خليج فارس
288
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي عمان
289
شناسايي تيتانيوم و واناديوم كانسنگ چغارت از ديدگاه فرآوري
290
شناسايي ثوابت تكيه گاههاي ارتجاعي پيرامون ورق مستطيلي
291
شناسايي جاذب هاي طبيعي مورد استفاده جهت تصفيه آب و هوا و روش هاي آماده سازي و كاربرد آنها
292
شناسايي جامعه‌هاي هم‌پوشان در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم ژنتيكي مبتني بر كوانتوم
293
شناسايي جايروهاي فيبر نوري ﴿FOG﴾ و بررسي رفتاري آنها
294
شناسايي جايگاه و نقش فرنگيس،زن اسطوره اي در نگارگري ايراني
295
شناسايي جداسازي و تعيين مقدار ويتامين د در پماد ويتامين آ‎+‎د
296
شناسايي جداسازي و مقايسه فعاليت هاي بيوشيميايي آنزيم كلسترول اكسيدار باكتري هاي بومي خاك لرستان جهت استفاده بعنوان آفت كش بيولوژيكي پنبه
297
شناسايي جدايه هاي بتا 2 مثبت كلستريديوم پرفرنجنس در تيپهاي (آ-ب -س -د) به روش مولكلولي پي سي آر
298
شناسايي جدايه هاي ريزوبيومي حاوي ژن هاي موثر در رقابت و كارايي همزيستي با گياهان خانواده لگوم
299
شناسايي جدايه هاي زانتو موناس مرتبط با شانكر باكتريايي درختان صنوبر در برخي مناطق غرب و شمال غرب ايران
300
شناسايي جدايه‌هاي انتروتوكسين (E) مثبت كلستريديوم پرفرنجنس در تيپهاي A , B , C , D به روش مولكولي PCR
301
شناسايي جدايه¬هاي تريكودرما از خاك باغ¬هاي مركبات استان كرمان و بررسي فعاليت آنزيمي جدايه¬هاي موثر در كنترل بيماري گموز مركبات
302
شناسايي جريان هاي ادبي داستان كوتاه دفاع مقدس در سه دهه اخير همراه با بررسي سبك و ساختار آثار شاخص هر دوره
303
شناسايي جزاير حرارتي شهرتهران و روش هاي كاهش آن با رويكرد برنامه ريزي كاربري زمين
304
شناسايي جعل آدرس MAC در شبكه هاي Wi-Fi در حضور همزمان كاربر قانوني و حمله كننده
305
شناسايي جهش در ژن آنژيوتانسين بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
306
شناسايي جهش هاي tRNA مربوط به اسيد آمينه هاي تريبتوفان، آلانين و آسپارژين در ميتو كندري بيماران مبتلا به سندرم LQT ﴿آريتمي قلبي﴾
307
شناسايي جهش هاي tRNA ميتوكندري در آمينواسيدهاي ايزولوسين، گلوتامين و متيونين در بيماران مبتلا به آريتمي قلبي
308
شناسايي جهش هاي tRNA ميتوكندري در اسيد آمينه هاي ايزولوسين، گلوتامين و متيونين در بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
309
شناسايي جهش هاي tRNA هاي مربوط به اسيد آمينه هاي تريپتوفان، آلانين، آسپاراژين، سيستئين، تيروزين، آسپارتيك، اسيد درژنوم ميتوكندري بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
310
شناسايي جهش هاي اگزون 3 ژن KIND1 در بيماران ايراني مبتلا به سندرم كيندلر
311
شناسايي جهش هاي اگزون هاي 2 و 3 ژن TSHβ در بيماران مبتلا به كم كاري تيروئيد مادرزادي
312
شناسايي جهش هاي ژن tRNA ميتوكندريايي اسيد آمينه متيونين، ايزولوسين،گلوتامين و فنيل آلانين در بيماران ايراني مبتلا به ميوتوني غير ديستروفيك
313
شناسايي جهش هاي ژن سيتوكروم b ميتوكندري در بيماران ايراني مبتلا به سندرم بروگادا
314
شناسايي جهش‌هاي tRNA سيستئين و تيروزين ميتوكندريايي در جمعيت بيماران ايراني مبتلا به سقط مكرر ايديوپاتيك
315
شناسايي جوامع در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر محتوا
316
شناسايي جوامع مبتني بر اتوماتاي يادگير در شبكه هاي اجتماعي بر خط
317
شناسايي چالش ها و تنگناهاي موجود در فضاي اخلاق كار اسلامي سازمان جهاد كشاورزي در سال1394
318
شناسايي چالش هاي انكوباتورهاي هنري در حمايت از كسب و كارهاي هنري (مورد مطالعه: انكوباتور دانشگاه هنر اصفهان)
319
شناسايي چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي معلمان ابتدايي استان چهارمحال‌وبختياري در برنامه درسي كار و فناوري پايه ششم
320
شناسايي چاله هاي كارستي وبرآورد حجم نفوذنزولات جوي به كمك DEF
321
شناسايي چشمه ميدان هاي پتانسيلي با استفاده از تبديل موجك پيوسته : اعمال روي داده هاي مغناطيسي ، گراني وVLF
322
شناسايي چند رخداد در ويديو با استفاده از يادگيري تنك
323
شناسايي چهره انسان از زواياي ديد مختلف به كمك شبكه هاي عصبي
324
شناسايي چهره انسان با استفاده از ويژگيهاي آمار
325
شناسايي چهره انسان بر اساس گشتاورهاي شبكه زرنيكي
326
شناسايي چهره انسان به كمك تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي و ويولت
327
شناسايي چهره انسان به كمك روش هاي جبري
328
شناسايي چهره با استفاده از تركيب توصيف كننده هاي محلي
329
شناسايي چهره با استفاده از روشهاي مبتني بر ظاهر
330
شناسايي چهره با استفاده از شبكههاي كانولوشنال با ويژگيهاي
331
شناسايي چهره با استفاده از ويژگي هاي بافتي
332
شناسايي چهره بهنگام بر روي روباتهاي خانگي با استفاده از تركيب اطلاعات دوبعدي و سه يعدي
333
شناسايي چهره در حضور عوامل پوشاننده
334
شناسايي چهره در شرايط متنوع با استفاده از مدلسازي سه بعدي
335
شناسايي چهره در فاصله دور به كمك تصوير وضوح ممتاز حاصل از تصاوير وضوح پايين
336
شناسايي چهره ي انسان با استفاده از تطبيق سطوح سه بعدي
337
شناسايي حالات چهره مبتني بر آناليز اجزاي اصلي و حالات طبيعي صورت
338
شناسايي حالت چهره با استفاده از الگوهاي دودويي محلي و ويژگي‌هاي هندسي چهره
339
شناسايي حالت چهره با استفاده از توصيف بافت تصوير
340
شناسايي حالت چهره با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر ظاهر
341
شناسايي حالت چهره در تصاوير
342
شناسايي حالت چهره مستقل از شخص در تصاوير كنترل‌نشده
343
شناسايي حالت دست انسان و پياده سازي يك نمونه آن
344
شناسايي حروف بريل به روش نوري
345
شناسايي حروف بريل به روش نوري
346
شناسايي حروف تايپي فارسي با قلم هاي متفاوت بكمك شبكه عصبي فازي
347
شناسايي حروف تايپي مجزاي فارسي با روش شناسايي نوري الگو
348
شناسايي حروف چند خطي چاپي فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركوف و مدل زباني
349
شناسايي حشرات راسته بهاره ها به عنوان شاخص پاكيزگي آبهاي جاري
350
شناسايي حشرات مرتبط با مهمترين گونه هاي علف هرز در دانشكده ي كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
351
شناسايي حقابه بران و ميزان حقابه آنها در حوزه سد شيرين دره
352
شناسايي حملات ارسال مكرر و غير عادي اَبَرتماس به اَبَرپايشگر توسط ماشين مجازي ميهمان در محيط رايانش ابر
353
شناسايي حملات غير متعارف شبكه هاي كامپيوتري براساس الگوريتم هاي همكار درسيستم ايمني مصنوعي
354
شناسايي حمله سايبري به سيستم كنترل تحت شبكه بر اساس تركيب اطلاعات شبكه و سيستم
355
شناسايي حمله هاي تقليد سيگنال كاربران اوّليه در سيستم هاي راديوشناختي مبتني بر بازشناسي الگو
356
شناسايي حوادث كلي بر كشتي ها و راهنماي مسائل ايمني براي دريانوردان
357
شناسايي حوادث كلي بركشتي ها و راهنماي مسائل ايمني براي دريانوردان
358
شناسايي حوزه ها مورد نياز مهندسي صنايع بر مبناي روندهاي قابل دسترس
359
شناسايي خرابي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي در سازه
360
شناسايي خرابي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي در سازه
361
شناسايي خرابي در سازه پل با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي
362
شناسايي خرابي در سازه ها با استفاده از داده هاي مودال و تابع پاسخ فركانسي
363
شناسايي خرابي در سكوهاي دريايي با استفاده از تجزيه پاسخ به مولفه هاي اصلي
364
شناسايي خرابي در سكوهاي دريايي با استفاده از توابع حساسيت شكل مود
365
شناسايي خرابي درسازه ها به روش offline با استفاده از داده هاي ناقص مودال و پاسخ ديناميكي
366
شناسايي خرابي سازه ها با استفاده از روش هاي پردازش سيگنال بر پايه زمان - فركانس
367
شناسايي خرابي و بهنگام‌سازي در سازه‎هاي دريايي با استفاده از داده‎هاي مودال
368
شناسايي خرابي‌هاي داخلي پل‌هاي طاقي سنگي با استفاده از روش GPR
369
شناسايي خرد اقليم هاي شهر اصفهان و بررسي اثر آن ها بر دماي هوا، درصد رطوبت نسبي هوا و تبخير-تعرق گياه مرجع
370
شناسايي خسارت سازه اي براساس پردازش سيگنال به كمك الگوريتم ژنتيك و مطالعه موردي بر روي قاب هاي خمشي
371
شناسايي خصوصيات افراد معتادبا تاكيد بر عوامل فردي و اجتماعي موثر در بروز اعتياد
372
شناسايي خطا در سيستم ﴿قطار﴾ شناور مغناطيسي
373
شناسايي خطا در مبدل ماتريسي توسط سيگنال ترارسانايي
374
شناسايي خواص آنتي اكسيداني ايمپلنت هاي دنداني SLAو SLActive
375
شناسايي خواص ديناميكي غيرخطي سازه ها
376
شناسايي خواص غيرآكوستيكي و مكانيكي فوم هاي متخلخل به كمك منحني ضريب جذب آكوستيكي ماده
377
شناسايي خودكار آكُرد در موسيقي براي ساز گيتار
378
شناسايي خودكار انشعاب در تصاوير همدوس داخل رگي با استفاده از تكنيك نوين گراديان نقاط هم بند
379
شناسايي خودكار اهداف مياني در يادگيري تقويتي در محيط هاي گسسته
380
شناسايي خودكار زبان گفتاري با استفاده از روش هاي آماري
381
شناسايي خودكار سازه ها در راه آهن با هدف بهره برداري عملياتي
382
شناسايي خودكار گسل با استفاده از برازش فرآيند گوسي
383
شناسايي خودكار گفتار فارسي با استفاده از مدل هاي عميق
384
شناسايي خودكار مدل وسيله نقليه به كمك استخراج نواحي يا بخش هاي مشترك
385
شناسايي خودكار مرز ديواره رگ در تصاوير مقطع نگاري همدوس نوري درونرگي به روش نتروسافيك
386
شناسايي خوردگي در لبه اتصال بدنه هواپيما با روش تست غير مخرب نوري
387
شناسايي داده هاي پرت و برازش مدلهاي رگرسيوني استوار
388
شناسايي داده هاي دور افتاده بااستفاده از برآورد گر حداقل دترمينان كوواريانس
389
شناسايي داده هاي دور افتاده در ابعاد بالا
390
شناسايي داده هاي دورافتاده با استفاده از برآوردگر حداقل دترمينان كوواريانس
391
شناسايي داده هاي مشكوك به خطا در داده هاي تغييرات خط ساحلي، با استفاده از روش هاي محاسبات نرم
392
شناسايي داده‌هاي نا سازگار بر اساس زاويه در بعد بالا و امكان توسعه به داده¬ هاي فازي
393
شناسايي داده‌هاي ناسازگار در زيرفضاهاي موازي-محور از داده‌هاي با بعد بالا و امكان گسترش آن به داده‌هاي فازي
394
شناسايي داروي تيوپروپامين با استفاده از نانو صفحات BC3
395
شناسايي داروي تيوپروپامين با استفاده از نانو صفحات BC3
396
شناسايي درون خط اعداد فارسي با استفاده از روشهاي ساختاري
397
شناسايي درون خطي حروف دست نويس فارسي به كمك شبكه عصبي
398
شناسايي درون‌خط كلمات دست‌نوشته فارسي
399
شناسايي دزدي انرژي در سامانه اندازه گيري هوشمند
400
شناسايي دستاوردهاي يادگيري آموزش كارآفريني در مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف تهران
401
شناسايي دلايل تأخيرات درپروژه هاي تونل شهري واولويت بندي آنها با استفاده ازروش ويكور مطالعه موردي پروژه تونل شهري خط 7 متروتهران
402
شناسايي دلايل تأخيرات درپروژه هاي تونل شهري واولويت بندي آنها با استفاده ازروش ويكورمطالعه موردي پروژه تونل شهري خط 7 متروتهران
403
شناسايي ديناميك حركت يك شناور در حال مانور
404
شناسايي ديناميك يك وسيله زير آبي خود گردان در مود عمق و فرمان با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته
405
شناسايي ديناميك يك وسيله نقليه زير آبي در مود عمق
406
شناسايي ديناميكي سازه ها با استفاده از شبكه حسگرهاي بيسيم هوشمند فعال
407
شناسايي ديناميكي سيستمي براي يك ساختار ترافيك شهري
408
شناسايي ذرات آيروسل و تاثيرات آن بر محيط زيست
409
شناسايي رئوس و كمانهاي پراهميت در گرافها: مدلها و روشهاي حل
410
شناسايي رابطه بين بازارگرايي و عملكرد شركت كاشي و سراميك سينيا از طريق مزيت رقابتي و نو آوري بازاريابي
411
شناسايي رابطه علي بين سبك رهبري تحولي- تعاملي و رهبري خدمتگذار با حمايت سازماني ادراك شده كاركنان دانشگاه پيام نور
412
شناسايي رابطه متغيرهاي اقتصاد كلان با رشد حمل و نقل دريايي
413
شناسايي رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان در بخش محصولات لوازم خانگي
414
شناسايي رابطه هوش هيجاني با جو تيمي و اشتراك دانش كاركنان اداره راه و شهرسازي استان فارس
415
شناسايي راه هاي افزايش خلاقيت كاركنان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم
416
شناسايي راه هاي بهبود خدمات جنبي در كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان از ديدگاه كاربران بر مبناي رهنمودهاي ايفلا و يونسكو
417
شناسايي راهبرد هاي محيط زيست شهري با رويكرد توسعه پايدار
418
شناسايي راهبردهاي موثر در ترغيب مشتريان محتاط به خريد
419
شناسايي راهبرهاي جلب مشاركت بهره برداران در شبكه آبياري دشت سطر شهرستان سنقر
420
شناسايي راهكار‌‌هاي سياستي مؤثر بركاهش شدت مصرف انرژي و انتشار كربن دي‌اكسيد در صنايع نيروگاهي، مبتني بر روش LMDI
421
شناسايي راهكارهاي ارتقاي جايگاه دانشگاه در رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام (مورد كاربردي : دانشگاه صنعتي اميركبير)
422
شناسايي راهكارهاي توانمند سازي جوامع¬ محلي در راستاي توسعۀ اكوتوريسم: منطقۀ مورد مطالعه روستاي مارگون از توابع شهرستان سپيدان، استان فارس
423
شناسايي راهكارهاي توسعه توريسم روستايي در شهرستان كوهدشت
424
شناسايي راهكارهاي توسعه كارآفريني گردشگري بر پايه ميراث فرهنگي ناملموس در شهر اصفهان (مطالعه موردي جشن هاي ملي ايران)
425
شناسايي راهكارهاي توسعه گردشگري ورزشي در استان كردستان
426
شناسايي راهكارهاي توسعه هاستل در صنعت گردشگري ايران (مورد مطالعه : شهر يزد)
427
شناسايي راههاي اصلي ارتباطي كهگيلويه و بوير احمد با استانهاي همجوار از قرن پنجم ه.ق تاپايان دوره قاجار ﴿ بر اساس بررسي و مطالعه پل ها و كاروانسراها﴾
428
شناسايي ربات هاي چهارپا با استفاده از تكنيك هاي هوش محاسباتي
429
شناسايي رتبه كالا از نظرات با ارائه يك مدل جديد از نظر كاوي
430
شناسايي رتبه هاي مدل AARMA با استفاده از برخي الگوريتم هاي تكاملي
431
شناسايي رسته ي اشيا در تصاوير
432
شناسايي رفتار انسان در تصاوير ويدئويي محيط‌هاي سرپوشيده
433
شناسايي رفتار تعاملي انسان در دوربين هاي نظارتي
434
شناسايي رفتار زماني _مكاني نمايه‎ي EVI موديس تررا در ايران
435
شناسايي رفتار غير خط مبناي رانندگان در ايران
436
شناسايي رفتار و عملكرد مواد پيزوالكتريك
437
شناسايي رله ها و كنتاكتورها و ساخت نمونه ديجيتالي آن
438
شناسايي رنگ هاي مناسب براي همانندي طرح هاي استتاري نظامي ايران
439
شناسايي رنگدانه‌هاي مورد استفاده در چهار نقاشي سه پايه‌اي از آثار كمال الملك در موزه آستان قدس رضوي در مشهد
440
شناسايي روابط معنايي بين داروها و بيماري ها با استفاده از يادگيري ماشين
441
شناسايي روستاهاي زيست بوم پايدار استان كرمانشاه و طراحي الگويي بومي براي توسعه آنها
442
شناسايي روش مناسب بازاريابي براي فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي
443
شناسايي روش هاي مناسب مرمت كمبودها در آرايه هاي گچي با نگرشي وي‍‍‍ژه بر محراب هاي قرن هشتم هجري ايران
444
شناسايي روشهاي ابتكاري بكار گرفته شده توسط دبيران دوره راهنمايي شهر گاليكش به منظور تدريس درس رياضي
445
شناسايي روند تغييرات زماني مكاني عناصر دمايي استان خراسان رضوي
446
شناسايي روند توسعه موضوعي مقالات ايرانيان در رشته علم اطلاعات و دانش شناسي بر پايه مدل موضوعي (LDA)؛ مطالعه موردي: ايران
447
شناسايي روندها و موضوعات نوظهور حوزه سرطان در ايران با استفاده از روش‌هاي تحليل شبكه و تحليل واژگاني در پايگاه‌هاي اطلاعاتي اسكوپوس، وب آو ساينس و پابمد
448
شناسايي رويداد در يك ورزش تعاملي دو نفره
449
شناسايي رويدادها از طريق همكاري در شبكه هاي حسگر بي سيم
450
شناسايي رويدادهاي استرس زا عمده و رابطه آن ها با افسردگي و افت شناختي سالمندان در شهر يزد
451
شناسايي ريز ساختاري و مكانيسم خوردگي تعدادي از اشياء آهني به دست آمده از محوطه باستاني شادياخ نيشابور (دوران اسلامي)
452
شناسايي ريزساختار و تركيب شيميايي تعدادي از اشياء فلزي مكشوفه از محوطه چهارباغ عباسي
453
شناسايي ريزساختار و ماهيت آلياژهاي مس باستاني با استفاده از روشهاي ميكروسكوپي( SEM-EDS و متالوگرافي)
454
شناسايي ريزوبيوم هاي همزيست با گونه هاي اسپرس
455
شناسايي ريسك پروژه‌هاي فناوري اطلاعات براي شركت‌هاي مشاور مديريتي فناوري اطلاعات در ايران، موردكاوي در مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا)
456
شناسايي ريسك ها بر اساس مدل پستل و ارزيابي آن ها به روشANP در پروژه هاي راهسازي (مطالعه موردي : احداث تونل گردن چري )
457
شناسايي ريسك هاي استخدام و نگهداشت اعضاي هيأت علمي دانشگاه يزد
458
شناسايي ريسك هاي تجاري واحدهاي توليد پوشاك در روستا
459
شناسايي ريسك‌هاي منابع انساني در شركت هاي دانش بنيان و ارائه استراتژي‌هايي براي مديريت آن‌ها (مطالعه موردي : شركت تجهيزات پزشكي پويندگان راه سعادت)
460
شناسايي ريشه هاي طرحواره هاي ناكار امد در زنان مطلقه در مقايسه با زنان متاهل
461
شناسايي زمين لغزش هاي منطقه سميرم با استفاده از روش اينترفرومتري تصاوير رادار
462
شناسايي زمينه‌هاي انصاف ادراك شده زناشويي در زنان و مردان
463
شناسايي زنجيره ارزش دارندگان دستگاه هاي كارت خوان و ارزشهاي مورد انتظار آنها (مطالعه موردي: بانك تجارت شهرستان كرمان)
464
شناسايي زودرس اختلالات يادگيري كودكان 3تا6ساله مقطع مهدكودك وپيش دبستاني شهرستان چابكسر سال تحصيلي1394-1393.
465
شناسايي زون‌هاي دگرساني هيدروترمال و اكسيد آهن در برگه يك‌صد هزار بردسير با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي سنجنده OLI ماهواره‌ي لندست 8
466
شناسايي زونهاي دگرساني هيدروترمال و اكسيد آهن در برگه يك صد هزار دهج شهر بابك با استفاده از داده هاي ماهواره اي سنجنده OLI لندست 8
467
شناسايي زونهاي مستعد كاني سازي سرب و روي در محدوده برگه 100000 :اورچه با استفاده از روش شبكه عصبي فازي در محيط GIS
468
شناسايي زونهاي نفتي با استفاده از نگارهاي پتروفيزيكي و شبكه هاي عصبي هوشمند
469
شناسايي زيرساخت ها و پيش نيازهاي لازم براي تحقق و شكل-گيري و توسعه اقتصاد دانش بنيان و ارايه مدلي براي تضمين برون رفت از تنگناها (مطالعه موردي: سازمان¬هاي دانش بنيان تهران)
470
شناسايي زيرگونه هاي كنه هيالوما آناتوليكوم وبررسي مقايسه اي ساختار DNA درآنها
471
شناسايي ژلاتين و تعيين خواص فيلم آن
472
شناسايي ژن هاي مقاومت به زنگ سياه گندم در گندم هاي بومي گيلان موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
473
شناسايي ژن هاي مقاومت ره رنگ سياه گندم در گندم هاي بومي گيلان موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
474
شناسايي ژن هاي موثر در بروز بيماري با استفاده از داده كاوي ريز آرايه و آنتولوژي ژن
475
شناسايي ژن‌هاي القاء شده در اثر نانوذرات اكسيد روي در كشت سلولي پروانش به روش cDNA-AFLP
476
شناسايي ژن¬هاي القاء شده در اثر متيل¬جاسمونات در كشت سلولي پروانش به روش cDNA-AFLP
477
شناسايي ژنهاي كليدي و نشانگرهاي زيستي كانديدا در ورم پستان باليني گاو شيري
478
شناسايي ژنوتايپ ايزوله هاي ژياردياي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در سال 1395
479
شناسايي ساختارهاي زمين شناسي با استفاده از روش الكترومغناطيسي اسلينگرام
480
شناسايي ساختارهاي زيرسطحي با استفاده از نشانگرهاي لرزه‌اي
481
شناسايي ساختارهاي مخزني با استفاده از مدل سازي بهينه روشهاي برگردان لرزه اي
482
شناسايي ساختاري، نحوه ساخت ،آسيب شناسي و مرمت سنجاق‌هاي ميله‌اي آلياژ مسي به دست آمده از حفاري هاي منطقه چيا سبز غربي استان لرستان
483
شناسايي ساز كلارينت
484
شناسايي ساز و كارهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در شركت سايپا و ارائه راهكارهاي بهبود آن
485
شناسايي سازند و نوع ليتولوژي حين حفاري با توجه به دادههاي زمان حقيقي به كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
486
شناسايي سازندگان داخلي و استانداردهاي تسمه هاي 7 شكل و طراحي آن به كمك كامپيوتر
487
شناسايي سازه با استفاده از شبكه عصبي موجك بهبود يافته فازي
488
شناسايي سامانه و طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري براي كنترل دماي كوره
489
شناسايي سايت مناسب براي دمپهاي باطله ، مقايسه روشهاي دمپ باطله هانحوه دمپ و آماده سازي دمپهاي باطله براي استفاده مجدد در معادن رو باز
490
شناسايي سايش چرخ در خطوط ريل ايران
491
شناسايي سبك پوششي زنان وتاثير آن بر امنيت اجتماعي (مطالعهد موردي شهرستان اردبيل)
492
شناسايي سبك پوششي زنان وتاثير آن بر امنيت اجتماعي(مطالعه مورد ي شهرستان اردكان)
493
شناسايي سبك موسيقي
494
شناسايي سبك نقاشي هنرمندان با استفاده از تكنيكهاي پردازش تصوير
495
شناسايي سبك هاي ارتباطي در ميان سه گروه از شهروندان ايران مطالعه موردي: شهر تربت حيدريه، روستا- شهر رشتخوار، روستاي براكوه
496
شناسايي سبك هاي تصميم گيري مديران كتابخانه هاي دانشگاهي اصفهان بر اساس نظريه تصميم گيري رووميسون
497
شناسايي سبك هاي رهبري مديران و ارتباط شغلي آن بارضايت شغلي در مقطع متوسطه آموزش وپرورش
498
شناسايي سبك هاي مختلف طرح و نقش فرش قم
499
شناسايي ستاره با اندازه گيري هاي متوالي
500
شناسايي سري‌هاي زماني با استفاده از تئوري سيستم‌هاي دوبعدي با كاربرد براي تشخيص سرطان سينه
501
شناسايي سطح تراكم بر پايه اطلاعات دريافت شده از خودروها
502
شناسايي سطوح برنامه درسي تجربه شده در دانشجويان دوره ي كارشناسي رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه يزد
503
شناسايي سلول سرطان خون با استفاده از تصوير هالوگرافيك و بر اساس گشتاورهاي زرنيك
504
شناسايي سلولهاي سرطان خون با استفاده از تصاوير هالوگرافيك و بر اساس تبديل فرنلت
505
شناسايي سليقه مشتريان اروپايي در زمينه طرح ، رنگ و ابعاد فرش دستباف ايران
506
شناسايي سنتز جاذب يونهاي موجود در دي اكتيل فتالات و بررسي جيگزيني آن با زئوليت ها و شناسايي ...
507
شناسايي سه بعدي چهره مقاوم نسبت به چرخش زاويه دوربين
508
شناسايي سوسك هاي شكارگر جنس(Cybocephalus(Col.:Cybocephalidae روي سپرداران جنس Hom.:Diaspididae) Ledidosaphes و مطالعه بيولوژي گونه فعال آن روي سپردار واوي پسته در اصفهان
509
شناسايي سياست هاي بهبود نرخ پاسخ به تقاضا در كسب و كار الكترونيكي با رويكرد پويايي شناسي سيستم - مورد مطالعه شركت مامانپز
510
شناسايي سياست‌هاي موثر بر نوسانات موجودي در زنجيره تأمين نقدينگي بانك با رويكرد پويايي‌شناسي سيستم ـ مورد مطالعه: بانك رفاه
511
شناسايي سير تحول، موانع درك شده و عوامل موثر بر آرزوهاي شغلي كودكان و نوجوانان شهر اصفهان
512
شناسايي سيستم MDoF با سينكرونايز كردن، همگام سازي (روش كنترل تطبيقي ساده و بازگشتي)
513
شناسايي سيستم sdof با سينكرونايز كردن ، همگام سازي ( روش هاي كنترل تطبيقي ساده و بازگشتي )
514
شناسايي سيستم موبايل و تجزيه و تحليل اثرات تداخل Crosstalk,Moltipth و رفع آن
515
شناسايي سيستم هاي اشوب با استفاده از منطق فازي
516
شناسايي سيستم هاي خطي كسري تأخيري با استفاده از يك روش تركيبي
517
شناسايي سيستم هاي دوبعدي غيرخطي با استفاده از روش هاي بازگشتي
518
شناسايي سيستم هاي ديناميكي غير خطي توسط شبكه هاي عصبي - فازي
519
شناسايي سيستم هاي سازه اي چندورودي با جداسازي سيگنال هاي خروجي
520
شناسايي سيستم هاي سينگولار غير خطي با استفاده از سيستمهاي فازي سينگولار
521
شناسايي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از توابع متعامد و كاربرد آن در شناسايي يك توربين گازي
522
شناسايي سيستم هاي هايبريد مدل MLD
523
شناسايي سيستم هاي همرشتين-وينر با رويكرد كاربردي بودن در شناسايي سيستم هاي صنعتي
524
شناسايي سيستم و طراحي كنترل كننده ميكرو پرينتر سه بعدي الكتروهيدرويناميكي با استفاده از شبكه عصبي
525
شناسايي سيستم‌هاي ابعاد بزرگ غيرخطي با استفاده از تبديل موجك و پياده‌سازي آن روي يك شبكه قدرت
526
شناسايي سيستم‌هاي غيرخطي به كمك تبديل هيلبرت
527
شناسايي سيستم‌هاي هايبريد خطي سوييچ شونده در فضاي حالت
528
شناسايي سيستمهاي دوبعدي با ويولت دوبعدي و كاربرد آن در پروسه توليد كاغذ
529
شناسايي سيستمهاي ديناميكي غيرخطي در حضور اغتشاش خارجي با استفاده از مدل همرشتاين عصبي-مرتبه‌كسري
530
شناسايي سيستمهاي شكستگي در مخازن كربناته با كمك نمودارهاي تصوير گر
531
شناسايي سيستمي و پارامتري يك بازوي مكانيكي دو ميله اي
532
شناسايي سيگنال هاي ژئوشيميائي مرتبط با كاني زائي پنهان سرب و روي در محدوده ايرانكوه
533
شناسايي شاخص ها و ارائه اصول طراحي شهري موثر بر ساماندهي محلات شهري به منظور كاهش استرس محيطي. نمونه موردي : محله چيذر شهر تهران
534
شناسايي شاخص هاي ارزيابي آمادگي پذيرش مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي وارزيابي آمادگي كتابخانه هاي پرديس علوم اجتماعي - رفتاري دانشگاه تهران براساس آن ها
535
شناسايي شاخص هاي فرزندپروري نوجوانان رشديافته شغلي شهر كرمانشاه
536
شناسايي شاخص هاي كليدي كارت امتياز متوازن با استفاده از مدل هاي تحقيق در عمليات
537
شناسايي شاخص هاي مدرسه كارآمد پس از زلزله؛ يك مطالعه دلفي از زلزله سال 69 شهرستان سرپل ذهاب
538
شناسايي شاخص هاي مديريت استراتژيك ارزش موثر بر تحقق اهداف استراتژيك سودآوري شركت سيمان سپاهان
539
شناسايي شاخص هاي مناسب انتخاب مديران متوسط استان مازندران از ديدگاه دبيران متوسط
540
شناسايي شاخص هايي جهت تدوين استراتژي تناسب شغلي بين دانش آموختگان دانشگاه ها و تقاضاي بازار كار
541
شناسايي شاخص‌هاي انتخاب كانديدهاي نمايندگي (مدل مفهومي شايستگي)
542
شناسايي شاخصه هاي مدرسه موفق در مقاطع اول و دوم متوسطه شهر كرمانشاه (مدرسه اي براي زندگي): يك مطالعه دلفي
543
شناسايي شاخصهاي ارزيابي عملكرد هيئتهاي ورزشي شهرستان بندر عباس در استعداد يابي در ورزش قهرماني و رتبه بندي آنها با استفاده از مدل
544
شناسايي شاعر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
545
شناسايي شبكه تنظيم ژني مركزي مسئول مرگ سلولي القا شده با استئوروسپورين در ردهي سلولي PC12
546
شناسايي شبكه هاي نظام تجارت الكترونيكي و تحليل آنها به كمك نظريه شبكه هاي پيچيده
547
شناسايي شپشك هاي خانواده Diaspididae در استان كرمان و بررسي تنوع ژنتيكي سپردار واوي پسته (Lepidosaphes pistaciae (Hem.: Diaspididae
548
شناسايي شپشك هاي خانواده Diaspididaeو تعيين پلي مورفيسم آنها روي درختان ميوه، در دهستان مياندربند، استان كرمانشاه
549
شناسايي شپشكهاي خانوادهي Asterolecaniidae و دشمنان طبيعي آنها و بررسي بيولوژي گونهي غالب در جنگلهاي بلوط اسلامآبادغرب، كرمانشاه
550
شناسايي شته هاي يونجه و دشمنان طبيعي آنها در منطقه اصفهان، بررسي تغييرات فصلي جمعيت گونه هاي غالب و تاثير برداشت نواري يونجه بر تراكم جمعيت آنها
551
شناسايي شدت اثر موانع پيش روي مديريت كارآفريني و يافتن راه‌حل آن‌ها با رويكرد اسلامي
552
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي كم بارش جنوبي
553
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي كم بارش شمالي
554
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي نيمه پربارش زاگرس شمالي
555
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در ناحيه ي نيمه پر بارش زاگرس جنوبي
556
شناسايي شكل هندسي ناخالصي و حفره درون يك جسم جامد به روش المان هاي مرزي و الگوريتم ژنتيك و استفاده از اندازه گيريهاي سطحي دما يا شار حرارتي
557
شناسايي شيوه هاي همسريابي دختران شهر تهران 15 تا 30 سال
558
شناسايي صحبت speech Recognition
559
شناسايي صحت امضاي فارسي
560
شناسايي صورت توسط خصوصيت YCBCR
561
شناسايي ضرائب پايداري سيستم كنترل سطوح فرامين هواپيماي آموزشي انتگرال و شبيه ساز آن
562
شناسايي طرح و نقش ارنك هاي ايل افشار شمال غرب
563
شناسايي طرح و نقش فرش هيبت لوي آباد
564
شناسايي طرح ونقش ارنك هاي ايل افشار شمال غرب ايران
565
شناسايي طيف رنگ هاي اصلي قالي ايران در قالب كاتالوگ رنگ
566
شناسايي ظرفيت ها و بررسي ميزان گرايش گردشگران داخلي به گردشگري ادبي (مورد پژوهي: استان كرمان)
567
شناسايي ظرفيت هاي خالي در شركت ايران كاوه و ارائه راه حل هاي فني و اقتصادي جهت استفاده از اين ظرفيت ها
568
شناسايي ظرفيت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي و راهكارهاي افزايش آن ( نمونه موردي بخش نصرآباد شهرستان تربت جام ) , the recognize of new job opportunities in rural areas and the methods for increasing of them ) case study: nasr abad district of torbate jam (
569
شناسايي ظرفيت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي وراهكارهاي افزايش آن
570
شناسايي ظرفيت هاي گردشگري در استان اصفهان با تاكيد بر سينما
571
شناسايي ظرفيت هاي گردشگري كشاورزي در استان فارس (شهرستان جهرم)
572
شناسايي ظرفيت هاي گردشگري كشاورزي در سكونت گاه هاي هوره وسوادجان شهرستان سامان
573
شناسايي ظرفيت‌هاي اثر گذاري مدل سازي اطلاعات ساختمان بر ايمني پروژه‌هاي ساختماني از جايگاه پيمانكاران
574
شناسايي عددي و تجربي پديده سرج در كمپرسور گريز از مركز
575
شناسايي عكاسخانه هاي رسمي در دوره قاجار و هلوي اول و مقايسه روند پيشرفت آنها
576
شناسايي علائم ترافيكي با استفاده از تطبيق ويژگي سيفت و طبقه بندي اس وي ام
577
شناسايي علفهاي هرز باغات زيتون رودبار به منظور امكان تعيين گياهان علوفه اي مناسب جهت كشت توام با زيتون
578
شناسايي علل تاخير در اجرا و تحويل پروژه هاي شهري و ارائه راهكارهاي اصلاحي ( مطالعه موردي : شهرداري شهر جديد هشتگرد)
579
شناسايي علل تاخير در اجرا و تحويل پروژه هاي شهري و ارائه راهكارهاي اصلاحي شهر جديد هشتگرد
580
شناسايي علل تخريب غيريكنواخت سفالينه هاي مكشوفه از منطقه ليارسنگ بن املش در راستاي ارائه طرح حفاظت و مرمت
581
شناسايي علل خودزني دختران نوجوان در بافت فرهنگي اجتماعي - شهركرمانشاه
582
شناسايي علل ريشه‌اي ايجاد تأخيرات در پروژه‌هاي بزرگ از طريق رسم روابط علي - معلولي با استفاده از تلفيق تكنيك‌هاي DEMATEL&ANP و ارائه راهكارهاي بهبود
583
شناسايي علل طولالاني شدن مدت اجراي پروژه هاي عمراني درون شهري (مطالعه موردي- پروژه تونل رسالت تهران)
584
شناسايي علل طولاني شدن زمان اجراي پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري و راهكارهاي اجرايي كاهش آن
585
شناسايي علل طولاني شدن زمان اجرايي پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري و راهكاري اجرايي كاهش آن
586
شناسايي علل كاهش مخاطبين رسانه هاي جمعي ورزشي
587
شناسايي علل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصيلي 88 - 1387 شهرستان گرگان
588
شناسايي علل وعوامل موثر در بيماري هاي شايع در بين نوجوانان دختر دوره راهنمايي شهرستان آزادشهر
589
شناسايي عمل انسان از تصاوير ايستا بر پايه يادگيري عميق
590
شناسايي عمل انسان بر مبناي تصوير ثابت و با استفاده از يادگيري عميق
591
شناسايي عملكرد جنسي زنان و بررسي رابطه عملكرد جنسي زنان با سازگاري زناشوئي آنان و همسرانشان
592
شناسايي عملكرد چسب هاي نشاسته برنج و متيل سلولز بازپروري و فعال سازي شده در آماده سازي تيشوهاي مورد استفاده در مرمت آثار كاغذي
593
شناسايي عملكرد صادراتي شركت ها
594
شناسايي عملكرد محفظه احتراق توربين گاز به روش تجربي
595
شناسايي عناصر اصلي تصوير ذهني مردم از نماهاي شهري ، مطالعه موردي: نماهاي شاخص محور وليعصر حد فاصل ميدان تجريش تا ميدان ونك
596
شناسايي عنبيه بر اساس تطبيق نقاط كليدي ويژگي
597
شناسايي عوامل اثر گذار در بهبود فرايند ارتباطي كاركنان و رابطه آن با ايجاد همدلي سازماني در بانك تجارت (مطالعه موردي ستاد مركزي بانك تجارت)
598
شناسايي عوامل اثرگذار بر نگرش مشتري به خرده‌فروشي و اثر آن بر قصد خريد
599
شناسايي عوامل اثرگذار تحقيق و توسعه در عملكرد دانشگاه كارآفرين
600
شناسايي عوامل اقتصادي مؤثر بر توسعه‌ي سينما در ايران
601
شناسايي عوامل اكتشافات دانش محور موثر در فرآيند نوآوري محصولات با فناوري بالا (مطالعه شركت¬هاي دانش بنيان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
602
شناسايي عوامل اكتشافات دانش محور موثر در فرآيند نوآوري محصولات با فناوري بالا (مطالعه شركتهاي دانش بنيان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
603
شناسايي عوامل انگيزشي و موانع توسعة نهضت داوطلبي در ورزش دانشگاهي و ارائه¬ي راهكار (مطالعة موردي دانشگاه تهران)
604
شناسايي عوامل ايجادكننده فشار عصبي
605
شناسايي عوامل بازدارنده فعاليت ورزشي در اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم استان قم
606
شناسايي عوامل باكتريايي پوسيدگي سوخ پياز دراستان اصفهان
607
شناسايي عوامل باكتريايي پوسيدگي نرم سيب زميني در استان كرمان
608
شناسايي عوامل بهبودرضايت شغلي مديران ومقايسه رضايت شغلي مديران مدارس متوسطه دولتي وغيرانتفاعي استان قم
609
شناسايي عوامل بيماريزاي خشكيدگي در درختان كاج و سرو در اصفهان
610
شناسايي عوامل پيش برنده توسعه كشت محصولات ارگانيك در روستاي گره بان شهرستان هرسين
611
شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده سازگاري كشاورزان با تغييرات اقليم از ديدگاه كارشناسان كشاورزي شهرستانهاي گرمسيري استان كرمانشاه
612
شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده ي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي شهر كرمانشاه)
613
شناسايي عوامل تÊثيرگذار در جهت انتقال هوش سازماني در شبكه دانش (مطالعه موردي: شهرداري تهران مناطق 7 و9)
614
شناسايي عوامل تاثير گذار بر بهره وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ ايران
615
شناسايي عوامل تاثير گذار برهوشمندي رقابتي در بنگاه هاي اقتصادي كشور - مطالعه موردي شركت مپنا
616
شناسايي عوامل تاثير گذار در طراحي وب سايت تبليغاتي شركتهاي فعال در زمينه صنايع غذايي
617
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط -مطالعه موردي :بنگاه هاي كوچك و متوسط استان مازندران
618
شناسايي عوامل تاثيرگذار در ساخت و بهره‌برداري سازه‌هاي بلندمرتبه با تمركز بر طراحي
619
شناسايي عوامل تجاري سازي سينماي ايران و ارائه راهكار مناسب
620
شناسايي عوامل تركيبي غير آبلي برخي گروههاي متناهي با استفاده از گراف اول
621
شناسايي عوامل تعيين كننده در مشاركت بانوان خانه‌دار منطقه 3 شهر تهران در ورزشهاي همگاني
622
شناسايي عوامل توسعه گردشگري ورزشي استان فارس با تأكيد بر جاذبه هاي طبيعي
623
شناسايي عوامل جامعه شناختي شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران و زنان متاهل
624
شناسايي عوامل جذب كننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال سفركننده به ايران
625
شناسايي عوامل حمايتي موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (S M Eها)
626
شناسايي عوامل حمايتي موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEها)
627
شناسايي عوامل خانوادگي و فردي موثر بر افكار خودكشي دختران جوان و تدوين مدل ساختاري بر اساس آن
628
شناسايي عوامل خطا در اندازه گيري تنش پسماند به روش التراسونيك
629
شناسايي عوامل خطا و بهبود دقت در فرآيند خم لوله آزاد
630
شناسايي عوامل خطر مرتبط با سبك زندگي و مشكلات روانشناختي بيماران مولتيپل اسكلروزيس و تدوين مداخله مبتني بر آن و تاثير آن بر خود مديريتي، سبك زندگي و سرمايه¬هاي روانشناختي اين بيماران
631
شناسايي عوامل دخيل در افزايش سهل انگاري در ميان ناجيان غريق
632
شناسايي عوامل رشد كسب و كارهاي مد پوشاك برگرفته از هنر ايراني
633
شناسايي عوامل رواني-اجتماعي مرتبط با بحران هويت در نوجوانان دختر شهر اصفهان و تدوين مدل مبتني بر آن
634
شناسايي عوامل زيست محيطي توسعه پايدار و اولويت بندي به كمك روش ديمتل
635
شناسايي عوامل سازماني موثر برتعيين ضريب بتا شركتهاي عضو صنعت پتروشيمي در بورس اوراق بهادار بر اساس تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
636
شناسايي عوامل شادي ساز و ارتباط آن با بهره وري كاركنان در صنايع توليدي
637
شناسايي عوامل شخصيتي مقاومت رفتاري در برابر تغيير:مطالعه اي پديدار شناختي
638
شناسايي عوامل عدم مشاركت دانشجويان دانشگاه پيام نور البرز در فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي
639
شناسايي عوامل فرار مالياتي در بخش مشاغل استان مازندران
640
شناسايي عوامل فشار زاي رواني دبيران و بررسي ارتباط اين عوامل با خشنودي شغلي آنان در دبيرستان هاي شهرستان گرگان در سال 85 - 1384
641
شناسايي عوامل فشارزاي رواني آموزگاران زن و ارتباط آن با خشنودي شغلي در مقطع ابتدايي ناحيه 3 اهواز
642
شناسايي عوامل قدرت هوشمند در فضاي سايبري ( مورد مطالعه : فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) )
643
شناسايي عوامل كليدي CRM با فنون MCDM و بررسي تاثير هر عامل بر اثربخشي CRM در اداره پست هرمزگان
644
شناسايي عوامل كليدي تغيير صنعت شكلات در ايران و اولويت بـندي آنها با استفاده از روش هاي چند معياره
645
شناسايي عوامل كليدي توليد دانش نو با رويكرد برنامه ريزي بر پايۀ سناريو (مطالعۀ موردي: شركت هاي مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران)
646
شناسايي عوامل كليدي توليد دانش نو با رويكرد برنامه ريزي بر پايۀ سناريو (مطالعۀ موردي: شركت هاي مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران)
647
شناسايي عوامل كليدي موثر بر استراتژِي بقائ و ماندگاري سازمان ها در شرايط رقابتي كنوني با استفاده از مدل BSC (مطالعه موردي شركت هاي تامين كننده در صنعت نساجي و كارخانجات نساجي)
648
شناسايي عوامل كليدي موثر بر استراتژي بقاءو مندگاري سازمانها در شرايط رقابتي با استفاده از مدل BSC (مطالعه موردي شركتهاي سازنده قطعات و مجموعه هاي منفصله خودرو)
649
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت دانش در اداره كل امور مالياتي استان قم
650
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در نظام مقابله با فساد
651
شناسايي عوامل كليدي موفقيت هنرمندان ميناكاري در عرصه ي كارآفريني فرهنگي
652
شناسايي عوامل كيفي وبررسي وارتقاء سطح كيفيت نرم افزار وارائه يك مدل رياضي جهت طراحي خواسته هاي مشتري در نرم افزار ﴿مورد نرم افزار كاربردي وصول هزينه برق مصرفي مشتركين﴾
653
شناسايي عوامل مËثر بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از مديريت دانش (مطالعه موردي :بيمارستان و مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان )
654
شناسايي عوامل مËثر برآمادگي كاركنان براي تحولات سازماني ، مورد مطالعاتي : كاركنان معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور
655
شناسايي عوامل مËثر در مزيت رقابتي صادرات خدمات فني و مهندسي شركت هاي ايراني .
656
شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي مهندسي ارزش و ارائه راهكارهايي براي بهبود پياده‌سازي آن (مطالعه موردي: مهندسي ارزش تقاطع غيرهمسطح بلوار آزادي شهرداري مشهد)
657
شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي مهندسي ارزشو ارائه راهكارهايي براي بهبود پياده‌سازي آن (مطالعه موردي: مهندسي ارزش تقاطع غيرهمسطح بلوار آزادي شهرداري مشهد)
658
شناسايي عوامل مؤثر بر امنيّت گردشگران در روستاهاي هدف گردشگري(مورد مطالعه: شهرستان بروجرد)
659
شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب فعاليت‌هاي ورزشي در گذران اوقات فراغت اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي سيستان
660
شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان ادارات خدماتي دولتي شهرستان فسا
661
شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان و تأثير آن بر عملكرد فردي و سازماني ، مطالعه موردي:شركت پليمر گلپايگان
662
شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه هاي رفتاري حسابداران جهت بكارگيري برنامه ريزي منابع سازمان
663
شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد فشارهاي عصبي و تأثير آن بر عملكرد كاركنان با استفاده از روش ديمتل خاكستري مورد مطالعه: سازمان امورمالياتي استان تهران
664
شناسايي عوامل مؤثر بر برون‌سپاري فناوري اطلاعات در شركت بهره‌برداري نفت و گاز
665
شناسايي عوامل مؤثر بر بصري سازي اطلاعات به منظور به كارگيري در هوش تجاري مطالعه موردي – فروشگاه هاي الكترونيكي
666
شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوريهاي سيار در فرايند ياددهي و يادگيري در دبيرستانهاي شهرستان بم
667
شناسايي عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي تحقيقات فرهنگي و هنري (موردمطالعه: دانشگاه هنر اصفهان)
668
شناسايي عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي دانش در دانشگاه‌هاي جامع دولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران به منظور ارائه اولويت هاي كاربردي: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان
669
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني گردشگري در مناطق روستايي مطالعه موردي: روستاهاي هدف گردشگري شهرستان سميرم
670
شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار بازاريابي سبز در بين كاركنان
671
شناسايي عوامل مؤثر بر سازگاري با نوبت¬كاري، تدوين الگويي از اين عوامل و تعيين اثربخشي مداخله¬ي مبتني بر آن در يك شركت صنعتي
672
شناسايي عوامل مؤثر بر صادرات محصول كلاف گرم (مطالعه موردي شركت فولاد مباركه)
673
شناسايي عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني در كاركنان شهرداري شهرستان سراب
674
شناسايي عوامل مؤثر چابكي سازماني در ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به مشتريان(مطالعه موردي: شركت راسن درمان)
675
شناسايي عوامل مؤثر در انتخاب قطار حومه‌اي توسط مسافران و سنجش رضايتمندي از خدمات
676
شناسايي عوامل مؤثر در بازيابي مس با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي (مطالعه موردي : مس ميدوك شهربابك)
677
شناسايي عوامل مؤثربر كسب فناوري رايانش ابري در سازمان‌ها
678
شناسايي عوامل مؤثرچابكي سازماني در ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به مشتريان(مطالعه موردي: شركت راسن درمان)
679
شناسايي عوامل مرتبط با مشروطي تحصيلي در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
680
شناسايي عوامل مقاومت دربه كارگيري بانكداري تلفن همراه از سوي مشتريان شعب مستقل ممتاز بانك سپه
681
شناسايي عوامل موثر ايجاد وفاداري مشتريان در شركت سهامي بيمه ايران استان هرمزگان
682
شناسايي عوامل موثر بر آموزش اثربخش كارآفريني و ارائه مدل بهينه
683
شناسايي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند رستوران زنجيره اي بوف
684
شناسايي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند رستوران زنجيره اي بوف
685
شناسايي عوامل موثر بر افزايش سهم بازار دستگاههاي پايانه فروش بانك مسكن در شهر گرگان
686
شناسايي عوامل موثر بر افزايش ضريب نفوذ بيمه خسارات ﴿مسئوليت و اموال﴾ و ارئه راهكارهاي افزايش ضريب نفوذ
687
شناسايي عوامل موثر بر انتخاب شيوه حمل‌و‌نقل (مطالعه موردي مسير تهران - يزد)
688
شناسايي عوامل موثر بر انتقال فناوري انرژي هاي نو و انتخاب مناسب ترين روش انتقال با استفاده از ام سي دي ام
689
شناسايي عوامل موثر بر انگيزش انتقال آموزش هاي ضمن خدمت مجازي و ارتباط آن با شيوه هاي فعال تدريس معلمان ابتدايي شهر قوچان
690
شناسايي عوامل موثر بر انگيزش شغلي مديران ابتدايي شهرستان فاسان
691
شناسايي عوامل موثر بر اهمال كاري در سازمان آموزش وپرورش شهر اصفهان و تدوين و ارزيابي الگوي علت شناختي اهمال كاري بر اساس اين عوامل
692
شناسايي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد در مشتريان فروشگاههاي اينترنتي (مطالعه موردي ؛شهر ساري)
693
شناسايي عوامل موثر بر ايجاد رضايت و وفاداري مشتريان شركت لبنيات پگاه شهر اهواز
694
شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي برند براي ايجاد ارزش ويژه برند براساس مدل تركيبي DEMATEL-ANP و VIKOR
695
شناسايي عوامل موثر بر برنامه ريزي توريسم پايدار شهري مطالعه موردي:شهر اردبيل
696
شناسايي عوامل موثر بر بهبود فرآيند خصوصي سازي شركت هاي پالايش گاز ايران با رويكرد فرآيند تحليل شبكه اي: مورد كاوي شركت پالايش گاز پارسيان
697
شناسايي عوامل موثر بر بهبود كيفيت مديريت مدارس متوسطه از ديدگاه مديران و معاونان شهرستان فلاورجان 86-85
698
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري در سازمان هاي توليدي و نقش CRM در آن (مطالعه موردي:كارخانجات توليد لوازم خانگي بهمن(فيلور))
699
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري در صندوق هاي غير دولتي S.F.I.D.A
700
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني بر اساس مدل آچيو
701
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات موبايل بانك از سوي مشتريان بانك پارسيان درشهر تهران
702
شناسايي عوامل موثر بر تبديل دانش پنهان به دانش آشكار در سازمانهاي تحقيقاتي ايران
703
شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي پژوهش هاي علوم رفتاري
704
شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي محصولات مبتني بر فناوري هاي نوظهور نانو كامپوزيت ها
705
شناسايي عوامل موثر بر تجاري‌سازي بسته‌هاي دانش به مشتريان در شهرك‌هاي علم و فناوري – مورد كاوي پارك‌هاي علم و فناوري استان تهران
706
شناسايي عوامل موثر بر تخلفات انضباطي كاركنان (مطالعه موردي كاركنان فرماندهي انتظامي استان سمنان)
707
شناسايي عوامل موثر بر تدوين استراتژي بازاريابي خلاق و اجراي اثربخش آن در گونه هاي مختلف استراتژيك سازمان
708
شناسايي عوامل موثر بر ترك شغل كاركنان جديد الاستخدام در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
709
شناسايي عوامل موثر بر تصميم به بين المللي سازي شركت هاي كوچك و متوسط صنعتي در استان اصفهان
710
شناسايي عوامل موثر بر تقاضاي مد لباس ايراني؛ مورد مطالعه: زنان متقاضي مد در شهر اصفهان
711
شناسايي عوامل موثر بر تقويت باور هاي ديني دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نجف آباد از ديدگاه دبيران ديني و مشاوران
712
شناسايي عوامل موثر بر تقويت ظرفيت جذب فناوري در بانك مهر اقتصاد
713
شناسايي عوامل موثر بر تمايل مشتري به خريد اينترنتي در شركت قطار مسافري رجا
714
شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان شهريار
715
شناسايي عوامل موثر بر توسعه بازار بين المللي محصولات منتخب پتروشيمي ايران (مطالعه موردي: شركت هاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
716
شناسايي عوامل موثر بر توسعه سفالينه هاي ميبد
717
شناسايي عوامل موثر بر توسعه سفالينه هاي ميبد
718
شناسايي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني گردشگري (مورد مطالعه: جزيره كيش)
719
شناسايي عوامل موثر بر توسعه و بهبود مديريت نوين شهري
720
شناسايي عوامل موثر بر توسعه ي فناوري انرژي هاي تجديدپذير ايران: مورد فناوري پيل سوختي
721
شناسايي عوامل موثر بر جامعه مجازي مسافرتي و ارائه راهكار جهت توسعه آن در ايران
722
شناسايي عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي خرد در بازار بورس اوراق بهادار بندر عباس
723
شناسايي عوامل موثر بر جذب و نگهداشت منابع انساني متخصص در استانهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم
724
شناسايي عوامل موثر بر حساسيت برند صنعتي توليدكنندگان تريلر در ايران
725
شناسايي عوامل موثر بر خروج كاركنان با متغيرهاي دلبستگي شغلي، رفتار شهروندي سازماني، فرسودگي و بيگانگي شغلي
726
شناسايي عوامل موثر بر دستيابي سريع به فناوري با رويكرد برنامه ريزي برپايه سناريو در صنعت نرم افزار ايران
727
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط در صنعت چاپ تهران
728
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنعت چاپ تهران
729
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي
730
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان شركت گاز استان چهارمحال و بختياري با استفاده از مدل‏يابي معادلات ساختاري
731
شناسايي عوامل موثر بر رضايت گردشگران در پارك سيسنگان نوشهر
732
شناسايي عوامل موثر بر رضايت گردشگران در پارك سيسنگان نوشهر
733
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري نزد مشتريان بانك سپه قم بر مبناي مدل سه شاخگي
734
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري نزد مشتريان بانك سپه قم بر مبناي مدل سه شاخگي .
735
شناسايي عوامل موثر بر رفتار استفاده از موتورسيكلت در سفرهاي روزانه شهري
736
شناسايي عوامل موثر بر رويگرداني مشتري در فروشگاه اينترنتي كانگورو با استفاده از رويكرد تركيبي
737
شناسايي عوامل موثر بر ساماندهي تور‌هاي معماري(مورد پژوهي: شهر اصفهان)
738
شناسايي عوامل موثر بر سبك زندگي ورزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
739
شناسايي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خارجي در شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي با اولويت بندي تاپسيس فازي
740
شناسايي عوامل موثر بر سرمايه¬گذاري خارجي در شهرك¬هاي صنعتي استان آذربايجان¬شرقي با اولويت¬بندي تاپسيس فازي
741
شناسايي عوامل موثر بر شركت دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران در فعاليت هاي ورزشي خارج از مدرسه
742
شناسايي عوامل موثر بر عدم استفاده جوانان از خدمات كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي شهرستان سبزوار
743
شناسايي عوامل موثر بر علاقه دانش آموزان به فعاليت‌هاي پژوهشي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود فعاليت‌هاي پژوهشي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان زرين شهر
744
شناسايي عوامل موثر بر عملكرد اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در ارتباط با انجام امور محوله
745
شناسايي عوامل موثر بر عملكرد سيستم يكپارچه مديريت ارتباطات و اطلاعات پروژه – مطالعه موردي شركت نفت فلات قاره ايران
746
شناسايي عوامل موثر بر فرسودگي شغلي كاركنان و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه(مطالعه موردي شركت پتروشيمي پرديس)
747
شناسايي عوامل موثر بر فروش خدمات بيمه اي توسط نمايندگان بيمه شركت هاي نمايندگي بيمه آسيا
748
شناسايي عوامل موثر بر فروش خدمات بيمه اي توسط نمايندگان بيمه شركتهاي نمايندگي بيمه آسيا
749
شناسايي عوامل موثر بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلي رياضي براي پيش بيني تغييرات آن
750
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات الكترونيكي در خريد انلاينB2C
751
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات بانكي بانك صادرات كرج
752
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات بانكي در بانك ملي استان مازندران
753
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي شعب تامين اجتماعي استان البرز
754
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت كاشي و ارائه يك مدل آماري به منظور بهينه كردن فرايند توليد
755
شناسايي عوامل موثر بر گردشگري و ارائه استراتژي هاي مناسب در راستاي بهبود وضعيت اين صنعت با استفاده از مدل ANp ( مطالعه موردي: شهر نيشابور﴾
756
شناسايي عوامل موثر بر مديريت ارتباط با مشتري و تعيين نقش هر يك از اين عوامل بر اثربخشي استقرار مديريت ارتباط با مشتري در ادارات پست شهرستان شيراز
757
شناسايي عوامل موثر بر مصرف توام با مسئوليت اجتماعي (مطالعه موردي: مصرف كنندگان كرج)
758
شناسايي عوامل موثر بر مصرف توام با مسئوليت اجتماعي (مطالعه موردي: مصرف كنندگان كرج)
759
شناسايي عوامل موثر بر مهارتهاي رهبري مديران مدارس
760
شناسايي عوامل موثر بر مو فقيت كارخانجات فرآوري سنگ
761
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت فرآيند توسعه خدمات جديد همراه اول
762
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك از طريق برندسازي و مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه :منتخب كسب و كارهاي كوچك شهر اصفهان)
763
شناسايي عوامل موثر بر ميزان اعتماد شهروندان به عملكرد شهرداري ساري
764
شناسايي عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي شغلي كاركنان آموزش و پرورش گنبد كاووس
765
شناسايي عوامل موثر بر ميزان و خطر تكرار جرائم رانندگي
766
شناسايي عوامل موثر بر نوآوري در سطح بنگاه هاي كوچك و متوسط - مطالعه موردي : صنعت قطعه سازي
767
شناسايي عوامل موثر بر نوآوري و ايجاد ارزش مشتريان در هتلهاي كوچك و متوسط استان مازندران
768
شناسايي عوامل موثر برميزان رضايتمندي كاركنان آمزش وپرورش گنبدكاووس
769
شناسايي عوامل موثر پياده سازي تجارت الكترونيك در مدل سازمان با سازمان و تأثير آن بر عملكرد حسابداري الكترونيكي (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو)
770
شناسايي عوامل موثر در برقراري ارتباط اثر بخش بين مدير و معلم در مدارس متوسطه استان خراسان جنوبي
771
شناسايي عوامل موثر در پذيرش فناوري سلامت همراه (مورد مطالعه: برنامه‌ كاربردي مادران باردار)
772
شناسايي عوامل موثر در پياده سازي موفق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) در سازمان هاي ايراني و رتبه بندي اهميت و اولويت آنها
773
شناسايي عوامل موثر در پياده سازي موفق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ERP) در سازمان هاي ايراني و رتبه بندي اهميت و اولويت آنها
774
شناسايي عوامل موثر در تقويت و گسترش فرهنگ اتحاد ملي در كتابهاي درسي
775
شناسايي عوامل موثر در تلفات انرژي شبكه هاي توزيع، استان همدان و ارائه مدل هايي براي كاهش آن
776
شناسايي عوامل موثر در حفظ و نگهداري منابع انساني از ديد كاركنان در سازمان طراحي و مهندسي نورهان صنايع
777
شناسايي عوامل موثر در خريد فرش دستباف و بررسي الگوهاي متفاوت مصرف آن
778
شناسايي عوامل موثر در شكاف بين تفكر و درك مديران از نيازهاي ذي نفعان و برنامه ريزي راهبردي تدوين شده
779
شناسايي عوامل موثر در قيمت‌گذاري حمل‌ونقل كالا با استفاده از اقتصاد سنجي؛ مطالعه موردي مسير تهران - بندرعباس
780
شناسايي عوامل موثر در كارايي مديران مدارس متوسطه شهر اردل
781
شناسايي عوامل موثر در كاهش درصد مس در باطله تغليظ مس سرچشمه و بازيابي اين عنصر از باطله
782
شناسايي عوامل موثر در كاهش ريسك مالي صادرات سيمان به كشور عراق
783
شناسايي عوامل موثر در وصول تسهيلات پرداخت شده بانك كشاورزي در استان تهران شهرستان ورامين در سال 1394
784
شناسايي عوامل موثر درتشخيص نفوذ درشبكه هاي بي سيم واي فاي
785
شناسايي عوامل موثر مديريت بازاريابي در افزايش سوددهي شركتهاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
786
شناسايي عوامل موثر و ارائه مدل مفهومي توسعه صادرات پسته ايران تا سال 1410
787
شناسايي عوامل موثر و تعيين كننده در ايجاد نام ونشان تجاري(صنايع غذايي شهر تهران )
788
شناسايي عوامل موثر و سطوح بهكارگيري اينترنت و تجارت الكترونيك در بنگاههاي كوچك و متوسط صادركننده فرش دستباف شهرستان اصفهان
789
شناسايي عوامل موثربر سرمايه فكري وارائه الگويي مديريتي به اهداف دستگاههاي دولتي در سازمان بنادر
790
شناسايي عوامل موثربرقصدخريدمشتري به خريداينترنتي درشركت قطارمسافري رجا
791
شناسايي عوامل موثردركارايي مديران مدارس متوسطه
792
شناسايي عوامل موفقيت مديريت زنان در سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز
793
شناسايي عوامل موفقيت و شكست مديريت استراتژيك در ايران و ارائه يك راهكار به منظور افزايش اثربخشي آن
794
شناسايي عوامل موقعيتي مقاومت رفتاري در برابر تغيير :مطالعه اي پديدار شناختي
795
شناسايي عوامل و فاكتورهاي موثر بر توسعه مديريت دانش سازماني مبتني بر وب2، در سازمان¬هاي ايراني
796
شناسايي عوامل و مدل مفهومي مديريت راهبردي– مطالعه موردي(رويكردامام علي(ع) درنهج البلاغه)
797
شناسايي عوامل وشاخص هاي الويت دار جهت دستيابي به سازمانهاي كار آفرين در كشور
798
شناسايي عيني بازده به مقياس
799
شناسايي غير خطي توربوژنراتور سنكرون به كمك شبكه هاي عصبي
800
شناسايي غير متمركز آسيب سازه هاي قابي
801
شناسايي غير مخرب شكل هندسي حفره هاي درون مواد جامد با استفاده از اندازه گيري سطحي دما و روش معكوس و المان هاي مرزي
802
شناسايي غيرخطي سيستم با استفاده از انتقال هيلبرت براي مدل سازي غيرپارامتري اجسام پرنده
803
شناسايي غيرخطي كلاسيك و غير كلاسيك توربين و گاورنر در يك نيروگاه سيكل تركيبي
804
شناسايي فاژهاي باكتري هاي گرم منفي آلوده كننده زخم با فراواني بالا و بررسي امكان استفاده از آنها براي درمان (فاژتراپي) زخم
805
شناسايي فاكتورهاي بحراني موفقيت در اجراي ايزو 22000
806
شناسايي فاكتورهاي تأثيرگذار بر افزايش تعداد قراردادهاي منعقد شده در بيمه عمر با بهره‌گيري از رگرسيون . فازي
807
شناسايي فرآيند هاي تبديل دانش در شركتهاي ملي پخش فرآورد هاي نفتي ايران استان تهران
808
شناسايي فراكسيون هاي توكسيك سم عقرب آپيستوبوتوسي سوسني , identification of toxic fractions in venom of scorpion)apistobuthus sosane(
809
شناسايي فرايندهاي اصلي و اولويت بندي بهبود آنها باروش تاسيس براي پياده سازي مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار در شركت بيمه البرز
810
شناسايي فرصت هاي خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي عمومي با رويكرد ﴿4P).......
811
شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت الكترونيك و فناوري اطلاعات
812
شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه براي رونق گردشگري راه ابريشم (مورد پژوهشي: استان اردبيل و استان آذربايجان شرقي)
813
شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه در صنعت گردشگري روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كاشان)
814
شناسايي فرصت هاي كارآفريني اجتماعي با هدف افزايش نشاط اجتماعي (مطالعه موردي: سالمندان ساكن خانه هاي سالمندان در شهر اصفهان)
815
شناسايي فرصت هاي كارآفريني در گردشگري ماجراجويانه
816
شناسايي فرصت هاي كسب و كار در حوزه مديريت شهري
817
شناسايي فرصت هاي گردشگري حلال در بهبود فضاي كسب و كار در ايران
818
شناسايي فرصت‏ها و موانع تجاري‏سازي يك محصول نانو، مطالعه‏ي موردي: مچ‏بند
819
شناسايي فركانس تحريك براي واسط‌هاي مغز و كامپيوتر مبتني بر پتانسيل برانگيخته ي بينايي حالت دائم
820
شناسايي فصول طبيعي سواحل شمال درياي عمان با روش تحليل خوشه اي
821
شناسايي فصول طبيعي سواحل شمال درياي عمان با روش تحليل خوشه اي
822
شناسايي فعالي ت هاي انسان با استفاده از حسگر هاي حركتي با بهره گيري از يادگيري عميق توزيع شده بر بستر كلان داده
823
شناسايي فعاليت انسان مبتني بر يادگيري عميق
824
شناسايي فعاليت مستقل از زاويه ديد دوربين
825
شناسايي فعاليت هاي اداري با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي
826
شناسايي فعّال براي شناسايي سيستم‌هاي غيرخطي چند‌متغيره و كاربرد آن در شناسايي ژنراتور سنكرون
827
شناسايي فلور و اجتماعات گياهي منطقه ونك سميرم ( استان اصفهان )
828
شناسايي فناوريهاي يك كارخانه نساجي با رويكرد مديرِيت تكنولوژي
829
شناسايي فني و آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشي هاي صخره اي ميرملاس
830
شناسايي قابليت ها و ميزان اثر بخشي بازي هاي رايانه اي در آموزش دروس كارگاهي شهرسازي با تأكيد بر نرم افزار سيم سيتي
831
شناسايي قابليت هاي استراتژيك منابع انساني بر اساس تئوري مبتني بر منابع (مدل - VRIO اداره كل تÊمين اجتماعي تهران بزرگ )
832
شناسايي قابليت هاي بازي هاي ديجيتال در آموزش كارآفريني
833
شناسايي قارچ اندوفايت موجود در گياهان علفي براساس خصوصيات مورفولوژيك و نشانگرهاي مولكولي
834
شناسايي قارچ هاي آگاريك در منطقه قلاجه استان كرمانشاه
835
شناسايي قارچ هاي ميكوريز آربسكولار همزيست با ريشه پسته در شهرستان رفسنجان
836
شناسايي قارچ هاي ميكوريزآربوسكولار بادام وپسته و بهينه سازي القاي ريشه مويين هويج در راستاي كشت درون شيشه اي آن ها
837
شناسايي قارچ‌هاي ميكوريز آربسكولار همزيست ريشه بادام در شهرستان بافت و بررسي نقش
838
شناسايي قارچهاي اندوفيت مقاوم به فلزات سنگين از ريشه گندم و جو
839
شناسايي قارچهاي اندوميكوريزا ﴿VAM﴾ زيتون و بررسي بر همكنش آنها با عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در دو رقم مهم زيتون
840
شناسايي قالي تركمن يموت ﴿ طايفه هاي جعفر باي و آتاباي ﴾ و مفهوم نقش هاي رايج و مهم آن
841
شناسايي قواصان به روش هولوگرام
842
شناسايي كارايي الگوريتم¬هاي عددي براي مدل¬سازي عددي كوپل دوسويه براي جريان¬هاي دوفازي با رويكرد اويلري-لاگرانژي
843
شناسايي كاربردهاي نوين مسئله ي كوله پشتي در سيستم هاي مخابراتي و ارائه‌ي روشي ساده در حل آن ها
844
شناسايي كاركردهاي ارتباطي عكاسي وگرافيك در دودهه پس ازانقلاب
845
شناسايي كاستي‌هاي پژوهش با به‌كارگيري تكنيك‌هاي متن‌كاوي و تحليل رفتار جويشگري كاربران (موردمطالعه: محيط‌زيست ايران)ت
846
شناسايي كامل ماژول مشتركين سوئيچ گسترده SEL
847
شناسايي كانال‌هاي مدفون با استفاده از تلفيق نشانگرهاي لرزه‌اي توسط شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
848
شناسايي كانون هاي گرد و غبار جنوب استان كرمان با استفاده از توليدات ماهواره اي
849
شناسايي كانون‌هاي گرد و غبار استان اصفهان با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي و زميني
850
شناسايي كانيهاي فري مغناطيسي موجود در خاكهاي كرمانشاه بر اساس رفتار وابستگي بسامدي پذيرفتاري مغناطيسي
851
شناسايي كدهاي رهگيري كاربر براي حفظ حريم شخصي در هنگام پويش صفحات وب
852
شناسايي كدون هاي حساس به اسكراپي در سه نژاد گوسفند ايراني
853
شناسايي كريدور‌هاي مهاجرتي قوچ و ميش وحشي(Ovis orientalis isphahanica) بين پناهگاه حيات وحش موته و منطقه حفاظت‌شده هفتادقله
854
شناسايي كسره اضافه در متون فارسي براي استفاده در سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار
855
شناسايي كلمات دست نويس فارسي (به كمك مدل ماركف مخفي و هوشي محاسباتي )
856
شناسايي كلمات دستنويسي فارسي با استفاده از مدل پنهان ماركف با طول حالات متغير و چگالي مشاهدات پيوسته
857
شناسايي كلمات كليدي در گفتار پيوسته زبان فارسي
858
شناسايي كلمات كليدي در گفتار توسط سيستم تلفيقي مدل مخفي ماركوف و شبكه هاي عصبي عميق
859
شناسايي كليه كانيها و تحليل كمي كانيهاي رسي با استفاده از XRDو روش نسبت شيب ها در برخي از خاكهاي مناطق پسته كاري اصفهان
860
شناسايي كمان هاي مهم در ارتباط با وقوع حوادث تصادفي در شبكه هاي حمل و نقل شهري ﴿مطالعه موردي: شبكه حمل و نقل شهر اصفهان﴾
861
شناسايي كنش در دنباله هاي ويدئويي نظارتي بر مبناي ويژگي هاي مكاني زماني
862
شناسايي كنه هاي پارازيت ، شكارگر وفورتيك مرتبط با آفات مكنده ، پوستخوار وچوبخوار درختان ميوه شهرستان همدان
863
شناسايي كودكان دچار اختلال عاطفي به وسيله آزمون بينايي - حركتي بندر گشتالت
864
شناسايي كور از كدهاي دوري دودويي
865
شناسايي كور كدهاي ldpc
866
شناسايي كورسيستمهاي چند ورودي چند خروجي
867
شناسايي كيفي آهارها
868
شناسايي كيو تي ال هاي مرتبط با ذخيره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي به دانه جو در شرايط تنش كم آبي
869
شناسايي گام زني در حين راه رفتن
870
شناسايي گرافهاي با دومين مقدار وي‍‍ژه بزرگ 1-تكنيك مكمل ستاره اي
871
شناسايي گره هاي تاثيرگذار و چگونگي تغييرات آن ها با گذشت زمان در شبكه هاي اجتماعي پويا
872
شناسايي گره هاي حياتي در شبكه هاي حمل و نقل شهري
873
شناسايي گره هاي موثر در انتشار اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي با بهره گيري از روش خوشه بندي مبتني بر منطق فازي و روش سلسله مراتبي
874
شناسايي گره‌هاي بدرفتار با استفاده از اعتماد در شبكه‌هاي موردي
875
شناسايي گره‌هاي تأثيرگذارتر در انتشار قيمت‌گذاري در شبكه‌ي زنجيره‌هاي تأمين الكترونيكي
876
شناسايي گروه هاي ساده متناهي به وسيله طيف و مرتبه
877
شناسايي گروه هاي مرجع بين نوجوانان شهر بندرگز (دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه )
878
شناسايي گستره سه بعدي زون هاي پرعيار مس در كانسارهاي مس دره زرشك و علي آباد با استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي و روش هاي طبقه بندي آماري-رياضي
879
شناسايي گسل تلخاب در فرونشست ميقان اراك با استفاده از روش ژئوالكتريك
880
شناسايي گسل هاي يكي از ميادين نفتي ايران در منطقه تنگه هرمز با استفاده از تركيب نشانگرهاي لرزه اي در شبكه عصبي مصنوعي
881
شناسايي گونه هاوبرآورد باردهي جامعه پريفيتوني درنهركاوات
882
شناسايي گونه هاوبرآورد جوامع پريفيتوني در درياچه ي زريبار با هدف تعيين كيفيت آب
883
شناسايي گونه هاي Rhynchosporium و تعيين ساختار ژنتيكي جمعيت هاي قارچ عامل اسكالد جو در ايران
884
شناسايي گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از جيره غذايي پرندگان
885
شناسايي گونه هاي تريكودرما جدا شده از باغ هاي گردوي استان آذربايجان شرقي..
886
شناسايي گونه هاي تريكودرماي خاك برد باغ هاي پسته ي استان كرمان بر اساس ويژگي هاي مورفولوژيك و مولكولي
887
شناسايي گونه هاي جنس پني سيليوم در استان اصفهان با روش پكتيك زايموگرام
888
شناسايي گونه هاي شبه جنس فوزاريوم مرتبط با برخي گونه هاي ميزبان از تيره گندميان وريخت شناسي دانه گرده گونه هاي وحشي تيره گندميان
889
شناسايي گونه هاي قارچهاي خانواده Erysiphaceae و ميزبانهاي گياهي آنها در مشهد و حومه
890
شناسايي گونه هاي كرم خاكي شهرستان ساري (87-1386)
891
شناسايي گونه هاي لاكتوباسيلوس در پنير ليقوان بر اساس خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشيميايي ومولكولي
892
شناسايي گونه هواهاي بندر لنگه
893
شناسايي گونه هواهاي جزيره ابوموسي
894
شناسايي گونه هواهاي منطقه ي كركس
895
شناسايي گونه‌هاي تريكودرماي خاك‎برد باغات گردوي استان كرمان بر اساس كارهاي مورفولوژيك و مولكولي
896
شناسايي گوينده اتوماتيك
897
شناسايي گوينده بصورت ناوابسته به متن با استفاده از مدل گوسي
898
شناسايي گياهان دارويي شهرستان اردستان وزواره
899
شناسايي لارروهاي خانواده كرونوميده :( Diptera Chironomidae ) رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل فيزيكي موثر بر پراكنش آنها
900
شناسايي لاين هاي نگهدارنده نر عقيمي در پياز با استفاده از روش هاي مبتني بر PCR
901
شناسايي لپتوسپيروز به روش مولكولي PCR در تب خونريزي دهنده دامي دلتاي رود حله كره بند روش مولكولي بندر بوشهر در سال 1382
902
شناسايي لعاب آجر سفالهاي هخامنشي در تخت جمشيد
903
شناسايي لكه هاي نفتي تصاوير رادار SAR با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشني
904
شناسايي لكه هاي نفتي در درياي خزر با استفاده از تصاوير سنجنده هاي راداري و نوري
905
شناسايي مؤلفه هاي آرامش بخشي برنامه هاي تلويزيوني از نظر مخاطبان
906
شناسايي مؤلفه هاي اضطراب (استرس)مدرسه و مقايسه آنها در دو سيستم ارزشيابي سنتي و توصيفي
907
شناسايي مؤلفه هاي تفكر فلسفي ليپمن در منتخب داستان هاي طنز ادب فارسي و تدوين راهنماي داستان ها
908
شناسايي مؤلفه هاي گردشگري عشايري در ارتقاء تجربه ادراك شده توسط گردشگر (مطالعه موردي: عشايرقشقايي)
909
شناسايي مؤلفه هاي مؤثر بر رفتار كاريابي در افراد داراي آسيب نخاعي در شهر يزد
910
شناسايي مؤلفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر فعاليت زنان عشاير (مطالعه موردي: ايل قشقايي ـ شهرستان سميرم)
911
شناسايي مؤلفه‌هاي زيرساخت اشتراك دانش در مدل عملياتي و بررسي ميزان پياده‌سازي آن در صنعت بيمه، موردمطالعه: شركت‌هاي منتخب در صنعت بيمه ايران
912
شناسايي مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني هلدينگ سازمان صنعتي و شركت هاي وابسته، مقايسه وضعيت فرهنگ موجود و مطلوب
913
شناسايي مؤلفه‌هاي فلسفه براي كودكان در انديشه‌ها و سيره‌ي عملي امام علي (عليه السلام) به منظور تدوين محتوا و مقايسه‌ي تأثير محتواي تدوين شده با محتواي ليپمن بر هوش هيجاني دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبستان شهر اصفهان
914
شناسايي مؤلفه‌هاي فلسفه براي كودكان در انديشه‌ها و سيره‌ي عملي امام علي (عليه السلام) به منظور تدوين محتوا و مقايسه‌ي تأثير محتواي تدوين شده با محتواي ليپمن بر هوش هيجاني دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبستان شهر اصفهان
915
شناسايي مؤلفه‌هاي كليدي گردشگري خلاق هنرمحور براي كودكان (موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنايع دستي)
916
شناسايي مؤلفه‌هاي كيفيت زندگي كاري به¬منظور تدوين مقياس مربوطه و بررسي تأثير مداخله ي مبتني بر آن بر كيفيت زندگي كاري و سلامت كاركنان مجتمع توليدي-صنعتي نهان گل
917
شناسايي ماتريس هاي جرم و سختي المان تير با درجات آزادي تنها جابجايي به روش معكوس
918
شناسايي ماشين سنكرون
919
شناسايي ماشيني حروف متنوع چاپي فارسي
920
شناسايي مبتني بر ميزبان كرم واره ها در شبكه هاي Peer to Peer
921
شناسايي متغير هاي اثرگذار در بروز تخلفات رانندگان حمل و نقل همگاني
922
شناسايي متغيرهاي مرتبط با توانمندسازي روانشناختي كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم
923
شناسايي متغيرهاي موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقيقي بانك سامان ( شعب شمال كشور )
924
شناسايي ﴿متمركز و غيرمتمركز﴾ سيستم هاي دوبعدي
925
شناسايي متون تقريبا يكسان با استفاده از اطلاعات ساختاري متن و معناي متن
926
شناسايي متون چاپي عربي توسط شبكه عصبي و مدل مخفي ماركف در پنجره متحرك
927
شناسايي متون چاپي فارسي
928
شناسايي متون چاپي فارسي در قلم‌هاي رايج توسط شبكه‌هاي عصبي كانولوشني عميق
929
شناسايي متيل بنزوات
930
شناسايي محدوده‌هاي رسوبات هيدرات گازي در درياي عمان و بررسي لرزه‌اي آنها
931
شناسايي محصولات كشاورزي تراريخته با استفاده از روشهاي مبتني بر PCR
932
شناسايي محل برخورد جسم خارجي به صفحه كامپوزيتي و ارزيابي ميزان انرژي برخورد
933
شناسايي محل پلاك خودرو در تصوير با استفاده از ابزارهاي مورفولوژيك
934
شناسايي محل منابع هارمونيك در سيستم قدرت با استفاده از روش تخمين حالت هارمونيكي
935
شناسايي محل و راستاي شكستگي ها با آرايه مربعي در اكتشافات ژئوالكتريك
936
شناسايي محل و شدت آسيب در پل‌هاي كابلي با اطلاعات مودال ناقص
937
شناسايي محل و شدت آسيب در سازه‌ها به كمك روش‌هاي ارتعاشي با در نظر داشتن خطاهاي مدل‌سازي
938
شناسايي محلول جامد كاربيدي به روش پراش اشعه ايكس
939
شناسايي مخمرهاي جداسازي شده از نمونه هاي غذايي و طبيعي در استان كرمانشاه
940
شناسايي مدارك حرفه اي مرتبط با حوزه هاي مهندسي صنايع
941
شناسايي مدل انتشار پتانسيل عمل در رشتهي عصب سياتيك قورباغه
942
شناسايي مدل حركتي هاوركرافت
943
شناسايي مدل خودرو با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
944
شناسايي مدل ديناميكي ارتعاشات تير آلومينيومي همراه با تحريك پيزوالكتريك
945
شناسايي مدل ديناميكي يك وسيله زير آبي خودگردان به كمك فيلتر كالمن توسعه يافته
946
شناسايي مدل روبات جرثقيل = The Gantry Robot System Identification
947
شناسايي مدل غير خطي پيشگوي رفتار ديناميكي يك اتصال با در نظر گرفتن لغزش و ضربه در سطح تماس اتصال
948
شناسايي مدل فضاي حالت غيرخطي ماشين سنكرون
949
شناسايي مدل و كنترل توربين ژنراتورهاي بادي مبتني بر ساختارهاي ديناميكي مرتبه كسري
950
شناسايي مدلهاي اتو رگرسيو - ميانگين متحرك دوره اي و كاربرد آن براي مدل جريان رودخانه
951
شناسايي مدهاي خرابي در كامپوزيتها با استفاده از تجزيه و تحليل سيگنالهاي آكوستيك اميشن
952
شناسايي مدولاسيونهاي خانواده QAM از روي منظومه آن
953
شناسايي مراحل رنگ آميز ي خودرو وبر رسي ايرادات رنگ در شركت ايران خودرو
954
شناسايي مراكز تجاري شهري بر اساس ساختار كالبدي كلان شهر ( نمونه مورد:پهنه مركزي شهر تهران)
955
شناسايي مرجع جوانان در انتخاب نوع پوشش وآرايش
956
شناسايي مرز كانالها‌ در داده‌هاي لرزه‌اي سهبعدي با استفاده از تبديل شيرلت دراكتشاف منابع هيدروكربوري
957
شناسايي مرز نامنظم بين چند ماده و توصيف ساختار دروني ماده ميانجي
958
شناسايي مرفولوژيكي و مولكولي گونه هاي Phytophthora عامل پوسيدگي طوقه و ريشه درختان بادام و واكنش برخي ارقام بادام و پايه GF677 در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
959
شناسايي مزايا و معايب پياده سازي گمرك الكترونيك
960
شناسايي مزيت رقابتي محصولات لبني كاله از ديدگاه مصرف كننده نهايي
961
شناسايي مزيت هاي نسبي استان قزوين با تاكيد بر بخش صنعت و معدن
962
شناسايي مسائل ارتباطي بين والدين ونوجوانان
963
شناسايي مسائل تعامل‌پذيري با رويكرد هستي‌شناسي در تيم‌هاي تخصصي مجازي براي تسهيم دانش بين سازماني در نظام سلامت (مطالعه موردي شبكه تشخيص آزمايشگاهيان تهران)
964
شناسايي مسائل و مشكلات سيستم توليد GIT و ارائه راهكارهاي پيشنهادي مناسب براي حل آنها
965
شناسايي مسيرها با اعتماد پايدار در شبكه موردي متحرك
966
شناسايي مسيرهاي تنوع بخشي به سبد صادراتي ايران با استفاده از روش فضاي توليد
967
شناسايي مشخّصات مودهاي نوساني سيستم قدرت به كمك واحدهاي اندازه گيري فازوري
968
شناسايي مشخصات ديناميكي پي هاي عميق﴿ شمع ها﴾ با استفاده از آزمايش ارتعاش محيطي
969
شناسايي مشخصات فيزيكي افراد بر اساس نحوه راه رفتن با استفاده از محاسبات ابري
970
شناسايي مشخصات هندسي ترك با استفاده از المان جنريك توسط آناليز مودال
971
شناسايي مشخصه هاي مهارتي بازيكنان فوتبال در حركت چابكي با استفاده از تحليل خطي و غيرخطي تغييرات سينماتيكي حركت
972
شناسايي مشخصه هاي هندسي شناورهاي زيرسطحي در نزديكي سطح آزاد به كمك الگوي امواج هيدروديناميكي
973
شناسايي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان بلوچ
974
شناسايي مشكلات توسعه تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط صادراتي و ارائه راهكار شهر تهران
975
شناسايي مشكلات روان شناختي كودكان طلاق 7 تا 11 ساله، تدوين بسته درماني مادران مبتني بر آن و مقايسه تأثير بسته درماني تدوين شده با درمان شناختي- رفتاري بر مشكلات روان شناختي كودكان
976
شناسايي معايب در فرايند شكل دهي قطعه بدنه خودرو دنا با استفاده از شبيه سازي عددي
977
شناسايي معيار هاي ارزيابي كيفيت آموزش مجازي از منظر دانشجويان ورتبه بندي مراكز آموزش مجازي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره
978
شناسايي معيار هاي مهم در انتخاب ساخت سازه فروشويي هيپ سرچشمه
979
شناسايي معيارهاي اعتباردهي به متقاضيان حقوقي دريافت تسهيلات بانكي و دسته بندي آنها با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿مطالعه موردي: شعب منتخب بانك صادرات﴾
980
شناسايي معيارهاي سرمايه¬گذاران براي مشاركت مالي در يك شبكه¬ي اجتماعي تأمين مالي جمعي
981
شناسايي معيارهاي محيطي موثر بر افزايش زيست پذيري فضاهاي شهري محله ( گروه سني 11 - 16 سال) در محله بسيج شهر مشهد
982
شناسايي معيارهاي مناسب در الگوهاي مختلف همسر گزني
983
شناسايي معيارهاي مناسب سازي پاركهاي محلي شهري مبتني بر الگوي گذران اوقات فراغت دختران جوان ( مطالعه موردي : پارك محله شهرك گلها و دانشگاه ، تهران )
984
شناسايي معيارهاي همسر گزيني در بين دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان سال 85
985
شناسايي مفاهيم وكاركردهاي بصري رنگ طلا در برسي منتخبي از نگاره هاي هفت اورنگ جامي ابراهيم ميرزا مكتب مشهد دوره صفوي
986
شناسايي مقاوم تيغه مرتعش با ميرايي كم بر اساس روش هاي غير آماري با استفاده از توابع پايه متعامد
987
شناسايي مقاوم چهره با استفاده از ارائه رتبه پايين و زيرفضاي مشترك
988
شناسايي مقاوم سيستم هاي دوبعدي متناوب
989
شناسايي مقاوم نوع مدولاسيون و پارامترهاي آن به صورت خودكار با استفاده از اَبَربُردارها
990
شناسايي مكانيزم توليد آكوستيك اميشن در فرآيندهاي اصطكاكي
991
شناسايي منابع ايجاد ارتعاشات در جعبه دنده به روش تحليل مرتبه فركانسي دوران
992
شناسايي منابع ريسك داخلي در پروژه هاي نوسازي و بهسازي شهر تهران
993
شناسايي منابع زمين گرمايي با استفاده از داده هاي حرارتي +ETM در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي : استان خراسان جنوبي، فردوس﴾
994
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه ابهر با استفاده از تلفيق لايه‌هاي اكتشافي در محيط GIS
995
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه اردستان با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي اكتشافي
996
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه معلمان (دامغان) با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي اكتشافي
997
شناسايي مناطق بدون جاده براي اولويت‌بندي مكاني حفاظت در شبكه مناطق تحت حفاظت در غرب استان اصفهان
998
شناسايي مناطق بهينه اقليمي كشت كلزا در ايران
999
شناسايي مناطق شور و گياهان شورروي منطقه قم
1000
شناسايي مناطق شور و گياهان شورروي منطقه قم (ضميمه )؟ نتايج بررسيهاي پوشش گياهي ، نتايج آزمايشات خاك ، نتايج آزمايشات آب
بازگشت