<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شناسايي اصلي ترين عيوب حادث شده در توربين هاي گازي زميني به منظور رفع نقايص و افزايش عملكرد
2
شناسايي اصول و معيارهاي شهر زيست پذير و سنجش زيست پذيري در منطقه 5 شهر تهران
3
شناسايي اعداد دست نويس با استفاده از خوشه بندي طيفي در مقياس بالا
4
شناسايي اعمال بازيكنان واليبال با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
5
شناسايي اغتشاشات كيفيت توان بر اساس تابع توزيع انرژي
6
شناسايي افراد با استفاده از الگوهاي حركتي و بهره گيري از دوربين كينكت
7
شناسايي افراد با استفاده از بيومتريك هاي چهره و گوش
8
شناسايي افراد در محيط خانه بر مبناي اطلاعات چهره و بدن با استفاده از سنسور كينكت
9
شناسايي افزونه هاي بدخواه در مرورگرهاي وب
10
شناسايي افق هاي سنگ مادر به كمك لاگ هاي پتروفيزيكي
11
شناسايي اقلام ارزشمند با استفاده از امواج راديويي
12
شناسايي اقلام در سيستم موجودي با استفاده از RFID
13
شناسايي الزامات وچالش هاي توسعه كشت محصولات ارگانيك در استان كرمانشاه
14
شناسايي الكتروشيميايي انواع ناجوري هاي تك بازي DNA توسط زيست حسگر هيبريديزاسيون DNA اصلاح شده به صورت كووالانسي با ردياب هاي متفاوت و نانوذرات و شناسايي .....
15
شناسايي الگو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
16
شناسايي الگوريتم ارتباط ميان داده هاي LDA و PIV در فصل مشترك انها
17
شناسايي الگوهاي امضاء با استفاده از منطق فازي و شبكه عصبي و طراحي سخت افزاري
18
شناسايي الگوهاي حاكم بر تصادفات ترافيكي با استفاده از مدل‌هاي داده كاوي
19
شناسايي الگوهاي ذهني كاركنان دانشگاه ولي عصر(عج)درباره خروج از مدار رهبري با استفاده از روش شناسي كيو
20
شناسايي الگوهاي رفتار سياسي زنان دردانشگاه پيام نور محلات
21
شناسايي الگوهاي گردشي ايجادكننده سيلاب در حوضه مند
22
شناسايي الگوهاي مختلف مشتركين بدهكار در شركت ملي گاز ايران
23
شناسايي الگوهاي نمودار كنترل همزمان با استفاده از روش تركيبي تحليل مجموعه مقادير تكين و ماشين بردار پشتيبان
24
شناسايي الگوهاي نمودار كنترل همزمان با استفاده از روش ذتركيلي تحليل مجموعه مقاديرتكين و ماشين بردار پشتيبان
25
شناسايي الگوهاي همديدي آلودگي هواي اروميه با استفاده از روش تحليل عاملي و تحليل خوشه اي
26
شناسايي الگوي بومي مساكن روستايي و تاثير طرح مقاوم سازي مسكن در تغيير كالبدي ﴿فرم و شكل﴾ آن
27
شناسايي الگوي ذهني كاربران بر اساس مدل‌ گيميفيكيشن
28
شناسايي الگوي ذهني كاركنان داراي سابقه كارآفريني يا خويش¬فرمايي و كارفرمايان آن¬ها با استفاده از روش¬شناسي كيو-مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب
29
شناسايي الگوي رفتار ژئوشيمايي، جدايش آنومالي و پتانسيل اقتصادي عناصر نادر خاكي؛ بررسي موردي بخش مركزي معادن سنگ آهن سنگان
30
شناسايي الگوي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در كانسار چغارت با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي
31
شناسايي الگوي رفتار طيفي كانسارهاي مس پورفيري با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور فرا طيفي و روش‌هاي هوشمند
32
شناسايي الگوي عنبيه با استفاده از تبديل موجك گسسته و طبقه بندي كننده هاي به SVM همراه بررسي اثر نويز
33
شناسايي الگوي مصرف انرژي موتور الكتريكي با استفاده از ANN و استفاده از سيستم كنترلي plc جهت قطع تجهيز معيوب
34
شناسايي الگوي مصرف و پيش بيني تقاضاي انرژي در ساختمان وعيب يابي سيستم با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
35
شناسايي الياف پشم و اثر عوامل مختلف بر روي آن
36
شناسايي اماكن مقدس شهرستان شوشتر
37
شناسايي انجمن‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي با روش هاي تركيبي
38
شناسايي انسان از روي نحوه راه رفتن با كمك توصيف گر بافت پويا
39
شناسايي انسان با استفاده از بيومتريك شكل گوش
40
شناسايي انگلهاي احتمالي در پس آب و لجن تصفيه خانه اصفهان
41
شناسايي انواع باكتريوفاژهاي لايتيك موثر بر 5 سويه استاندارد سالمونلا (Reference collection) از سيستم تصفيه خانه شهرستان رشت در سال 1394
42
شناسايي انواع تصميمات مرتبط با يكپارچگي سيستمهاي لجستيكي و چگونگي ارتباط بين آنها
43
شناسايي انواع حملات امنيتي در لايه واسط شبكه و نحوه مقابله با آنها
44
شناسايي اهداف مدفون در زمين با روش هاي پردازش آماري
45
شناسايي اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كار الكترنيكي
46
شناسايي ايده هاي كسب و كار جديد با استفاده از مدل بوم كسب و كار و رتبه بندي آنها در حوزه گردشگري استان يزد
47
شناسايي ايزوله هاي بومي ريز جلبك دوناليلا بر اساس ژن هاي كلروپلاست 61S rDNA، rbcl، PsaB
48
شناسايي ايسكمي قلبي با استخراج ويژگي‌هاي شكل‌شناسي قطعه‌ي ST و موج T
49
شناسايي با استفاده از فركانس راديويي RFID
50
شناسايي بارگذاري ديناميكي ميله با استفاده از توابع پايه نمايي
51
شناسايي بارهاي غيرخطي با توجه به شاخص‌هاي هارمونيكي اندازه‌گيري شده جريان در نقطه اتصال
52
شناسايي بارهاي وارد بريك پرنده بال ثابت و تدوين اصول بارگذاري
53
شناسايي بافت هاي فرسوده ، تعيين اولويت و نوع مداخله مناسب در ناحيه دركه شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و فرايند تحليل شبكه اي
54
شناسايي بافتهاي مساله دار شهري - نمونه موردي تپه قيطريه
55
شناسايي باكتري هاي اپي فيت بلوط در استان كرمانشاه با تاكيد بر باكتري هاي بيماري زا
56
شناسايي باكتري هاي بيماري زا همراه با درختان ميوه هسته دار دانه دار و گردو در استان البرز
57
شناسايي باكتري هاي مرتبط با شانكر درختان ميوه هسته دار در استان كرمانشاه
58
شناسايي باكتري هاي مولد بيماري پوسيدگي نرم و ساق سياه سيب زميني در استان اردبيل
59
شناسايي باكتريهاي تجزيه كننده فنل از طريقPCR
60
شناسايي باكتريهاي تيوباسيلوس خاك مناطق مختلف كشور با استفاده از روشهاي مولكولي
61
شناسايي براي اعمال كنترل پي شبين يك فرايند
62
شناسايي براي اعمال كنترل پيش بين يك فرايند
63
شناسايي براي اعمال كنترل پيش بيني يك فرايند
64
شناسايي برخط عيب بر اساس روش‌هاي فرايندكاوي
65
شناسايي برخي از اجزاي ساختمان فيزيكي فرش دست‌باف با استفاده از پردازش تصاوير پرتونگاري
66
شناسايي برخي از ژن هاي دخيل در مسير سنتز B - Sitosterol در گياه انار﴿Punica granatum﴾
67
شناسايي برخي گروه هاي ساده با گراف اول همبند توسط گراف تاجابجايي
68
شناسايي برخي گروه هاي متناهي به وسيله جبر گروه هاي مختلطشان
69
شناسايي برخي گروههاي ساده متناهي بوسيله مرتبه و تعدادي از درجات سرشت ها
70
شناسايي برگ و تشخيص آفات برگ گياهان با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصاوير
71
شناسايي بسترهاي لازم براي توسعه تعاوني هاي كارآفرين از ديدگاه صاحب نظران
72
شناسايي بسته هاي رمز شده در انتقال بسته هاي IPبر روي شبكهDVB
73
شناسايي بصري رسته شيئ از زواياي مختلف براي روبات خانگي
74
شناسايي بلادرنگ تصاوير چهره بر مبناي روش نزديكترين همسايه تقريبي
75
شناسايي بهترين راهكارهاي مديريتي حفاظت آب و خاك با مدل كنترل بهينه تحت شرايط تغيير اقليم
76
شناسايي بيماري به كمك تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي در حالت استراحت
77
شناسايي بيوماركرهاي بيماري كارسينوهاي سلول هاي بازال انساني به روش پروتئوميكس
78
شناسايي پارامترها و ساختار سيستم‌هاي با مقياس بزرگ با روش‌هاي بهينه‌سازي هوشمند
79
شناسايي پارامترها و كاهش ارتعاشات روتور انعطاف پذير داراي ياتاقان هوشمند مگنتورئولوژيك كوتاه
80
شناسايي پارامترهاي اتصال در سيستم هاي غير خطي داراي رزونانس داخلي
81
شناسايي پارامترهاي اتصال مدل سازي شده به كمك لايه نازك مياني
82
شناسايي پارامترهاي بيومكانيكي موثر در سرويس تنيس به منظور افزايش كارآيي و كاهش آسيب
83
شناسايي پارامترهاي پروازي بالگرد بدون سرنشين به كمك توابع موجك
84
شناسايي پارامترهاي جرمي سازه به روش جرمي
85
شناسايي پارامترهاي خودروي جاده اي
86
شناسايي پارامترهاي ديناميك تماس با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
87
شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون نيروگاهيزد با ارائه يك الگوريتم جديد و با استفاده از آزمايش در حين كار
88
شناسايي پارامترهاي ديناميكي ميز شبيه ساز سه درجه آزادي و تنظيم آن براساس پارامترهاي ديناميكي ماهواره
89
شناسايي پارامترهاي ديناميكي و تعيين محل آسيب بر مبناي جانمايي بهينه سنسورهاي شتاب سنج در سازه
90
شناسايي پارامترهاي ديناميكي يك ماده ويسكوالاستيك
91
شناسايي پارامترهاي شاخص و دخيل در بحران هاي پرآبي و كم آب درياچه اروميه و پشنهاد آيتم هاي جديد به نقشه راه احياي درياچه اروميه
92
شناسايي پارامترهاي طراحي موثر در سطح عملكرد نهايي سازه
93
شناسايي پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از تست قطع بار روي محور مستقيم و متعامد
94
شناسايي پارامترهاي متشكله ماده الاستيك با اطلاعات ميدان تغيير شكل
95
شناسايي پارامترهاي موتور القايي با استفاده از رؤيتگر در سيستم كنترل برداري
96
شناسايي پارامترهاي موتور القايي با استفاده از روشهاي حداقل مربعات بازگشتي و فيلتر توسعه يافته كالمن
97
شناسايي پارامترهاي موتور القايي قفس سنجابي 3 فاز
98
شناسايي پارامترهاي موثر بر استقرار نظام مديريت سلامـت، ايمني و محيـط زيـست درصنايع نفت و گاز و ارائه راهكارهايي در جهت بهبود اثربخشي (مطالعه موردي شركت نفت و گاز پارس)
99
شناسايي پارامترهاي موثر بر پوشش دهي سطوح زير آب با استفاده از نرم افزار Dyna
100
شناسايي پارامترهاي موثر بر طراحي اجرا و بازرسي اتصلات شبكه توزيع گاز جهت كاهش يا بر طرف نمودن نشتي
101
شناسايي پارامترهاي موثر در تشـخيص نفوذ در شبكه هاي نظير به نظير
102
شناسايي پارامترهاي موثر در مدلسازي بارهاي غير خطي بر حسب ولتاژهاي هارمورنيكي
103
شناسايي پارامترهاي مودال سازه با استفاده از روش جداسازي كور منابع
104
شناسايي پارامترهاي يك اتصال استوانه اي در رفتار غيرخطي
105
شناسايي پارامترهاي يك بالگرد شش درجه آزادي با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي هاپفيلد
106
شناسايي پارامتري سيستم هاي خطي مرتبه كسري تاخير دار
107
شناسايي پارچه هاي تاري و پودي تجاري موجود و تعيين مشخصات فيزيكي و مكانيكي آنها
108
شناسايي پتانسيل هاي اصفهان به عنوان يك مقصد گردشگري خلاق با تأكيد بر صنايع دستي
109
شناسايي پخش دوده در نانوكامپوزيت هاي پليمري آن
110
شناسايي پديده‌هاي صوتي در محيط بسته با كاربرد نظارتي
111
شناسايي پذبري گروه هاي Aut(o10+-(2)) و Ÿu6(2) به وسيله مرتبه و دنباله درجات
112
شناسايي پذيرنده هاي تاثيرگذار براي بازاريابي ويروسي در شبكه‌هاي اجتماعي
113
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي خطي بر ميدان هاي با مشخصه 2
114
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي خطي تصويري به كمك تعداد عناصر هم مرتبه
115
شناسايي پذيري برخي از گروه هاي ساده به وسيله مرتبه و برخي از عناصر طيف گروه
116
شناسايي پذيري گروه متقارن Sr، جايي كه r عددي اول است
117
شناسايي پذيري گروههاي متناهي توسط مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه
118
شناسايي پريفيتونهاي رودخانه جاجرود و مطالعه عوامل محيطي موثر بر تنوع آنها
119
شناسايي پلاك‌هاي آسيب پذير مبتني بر ويژگي‌هاي نوين هموديناميكي-تصويري چند شيوه اي IVUS-OCT
120
شناسايي پلي‌مورفيسم T-786C ژن نيتريك اكسيد سنتاز اندوتليالي (eNOS) در مردان نابارور ايراني مبتلا به واريكوسل
121
شناسايي پلي‌مورفيسم‌هاي تك نوكلئوتيدي در ژن‌هاي GDF9 و ALK5 در جمعيت زنان بارور و نابارور ايراني
122
شناسايي پليپ هاي روده ي بزرگ از روي تصاوير كولونوسكوپي بر مبناي شكل هندسي
123
شناسايي پهنه هاي مساعد براي ايجاد دهكده هاي گردشگري در دره ارداك
124
شناسايي پهنه‌هاي زمينه‌ساز توسعه خلاق در بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد گردشگري « نمونه موردي محله لشكرآباد در شهر اهواز»
125
شناسايي پوياي مسيرهاي امن در شبكه¬هاي موردي با استفاده از پروتكل مسيريابي AODV
126
شناسايي پيشران‌هاي كليدي مؤثر در جوهره برند روستاهاي هدف گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان سامان استان چهارمحال و بختياري)
127
شناسايي پيوند ميان گونه هواها‌ي شهر اصفهان ومرگ ومير
128
شناسايي تأثير برخي ريسك فاكتورهاي دروني و بروني بر ميزان شيوع آسيب ليگامنت متقاطع قدامي فوتباليست هاي حرفه اي دنيا
129
شناسايي تأثير فنّاوري اطلاعات بر آموزش عالي با رويكرد آينده¬پژوهي
130
شناسايي تأثير فنّاوري اطلاعات بر آموزش عالي با رويكرد آينده¬پژوهي
131
شناسايي تأثيربهبودمعيارهاي اطلاعاتي ازطريق چارچوب كوبيت برافزايش اعتمادمشتريان بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانك صادرات ايران-تهران)
132
شناسايي تابع عملكرد چيلرجذبي دو اثر از نوع جريان موازي به كمك شبكه عصبي و بهينه سازي ترموديناميكي
133
شناسايي تابع هدف در شبيه سازي اسكلتي-عضلاني بدن انسان
134
شناسايي تاثير الگوي رفتار مصرف كننده (CCDVTP) بر فروش محصولات غذايي شركت چيكا سپاهان اصفهان
135
شناسايي تاثير پيوند اجتماعي بر انطباق رفتاري كاركنان با خط مشي هاي امنيت اطلاعات (بانك سامان)
136
شناسايي تاثير متغيرهاي منتخب مالي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
137
شناسايي تاثير مديريت بازاريابي سبز بر قصد خريد محصولات سبزدر دانشجويان ارشد دانشگاه پيام نور كرج
138
شناسايي تاثير مديريت بازاريابي سبز بر قصد خريد محصولات سبزدر دانشجويان ارشد دانشگاه پيام نور كرج
139
شناسايي تاثير موانع توسعه سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي(GIS) و ارائه راهكارهاي اجرايي آن نمونه موردي مناطق 22 گانه شهرداري تهران
140
شناسايي تاثير وتحليل عوامل موثر شبكه هاي ماهواره اي وابسته به غرب بر پوشش دختران جوان (مورد مطالعه شهرستان فسا)
141
شناسايي تاثير وتحليل عوامل موثر شبكه هاي ماهواره اي وابسته به غرب بر پوشش دخترانجوان (مورد مطالعه شهرستان فسا)
142
شناسايي تاكتيك هاي مناسب بازاريابي اينترنتي در تامين مالي بانك ملت ازطريق بانكداري اينترنتي
143
شناسايي تاكسونوميك بي مهرگان بزرگ رودخانه ي گلپايگان
144
شناسايي تاكسونوميك لاروهاي خانواده كرونوميده (دوبالان) و بررسي برخي عوامل فيزيكي و شيميايي موثر بر فراواني و پراكنش آن ها در رودخانه ي گلپايگان
145
شناسايي تاير و تخمين متغيرهاي حالت و پارامترهاي مدل ديناميكي خودرو
146
شناسايي تجربي پارامترهاي اتصالات غيرخطي در يك سازه الاستيك پيوسته با استفاده از تابع پاسخ فركانسي خطي معادل بهينه
147
شناسايي تجربي و بهبود رفتار آكوستيكي فوم هوشمند
148
شناسايي تجربي و نظري الگوريتم سيستم كنترل پاشش سوخت موتورهاي بنزيني ( موترونيك 107 )
149
شناسايي تجمعات گازي مجاور زون هيدرات گازي با استفاده از ‏نشانگرهاي‎ ‎دامنه در مقابل دورافت بر اساس نشانگرهاي عرض از ‏مبدأ و گراديان
150
شناسايي تحريكات ديناميكي جريان سوپركاويتاسيون به روش SVD
151
شناسايي ترك به روش معكوس با استفاده از خصوصيات ارتعاشي تير كامپوزيت
152
شناسايي ترك در تير يك سر درگير با مقطع غير يكنواخت با استفاده از روش طراحي آزمايش و شبكه عصبي
153
شناسايي ترك در يك تير سراسري از طريق بررسي فركانسهاي طبيعي سيستم
154
شناسايي تركيبات اسانس اندام هاي رويشي و زايشي و بررسي فعاليت ضدميكروبي اسانس و عصاره ي گياه پونه ساي تنك (Nepta laxiflora benth)
155
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در اسانس اندام هاي هوايي گياه Grantia aucheri به روش GC/MS
156
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در اسانس اندامهاي هوايي برگ و ميوه گياه
157
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در گياه شيرين بيان و بررسي خواص آنتي اكسيداني آن در منطقه مازندران
158
شناسايي تركيبات شيميايي موجود درگال هاي زنبورهاي گال زاي بلوط وبررسي خواص حشره كشي آن ها
159
شناسايي تركيبات فازي و شيميايي و جدايش آن ها از لجن تصفيه الكتريكي كارخانه ذوب فجر
160
شناسايي تركيبات موجود در اسانس گياه Capparis spinosa L. جمع آوري شده از دو منطقه آلوده و پاك
161
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي برگ وميوه گياه ...توسط كروماتوگرافي گازي توام با طيف سنجي جرمي
162
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي برگ وميوه گياه...توسط كروماتوگرافي گازي توام با طيف سنجي جرمي
163
شناسايي تركيبات موجود در روغن اسانسي گياه زينجيبر آفيسينال و بررسي برخي از فعاليت هاي بيولوژيكي آن
164
شناسايي تركيبي سيستم‌هاي قدرت ابعاد بزرگ و جايابي بهينه كنترل‌كننده‌هاي نامتمركز غيرخطي مقاوم در سيستم‌هاي ابعاد بزرگ (كاربرد در سيستم‌هاي قدرت)
165
شناسايي تروآي سخت‌افزاري در تراشه‌هاي تجاري آماده
166
شناسايي تريپس هاي مزارع گندم و تغييرات جمعيت تريپس گندم، Haplothrips tritici در شهرستان ايوان، استان ايلام
167
شناسايي تسهيلات مورد استفاده در معادن روباز مس پورفيري بزرگ مقياس و متوسط و شناسايي معيارهاي موثر بر مكاني‏يابي آن‏ها
168
شناسايي تصاوير محيط داخلي
169
شناسايي تعاملات دارويي از روي متن با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
170
شناسايي تغييرات پارامترها در مدل‌هاي اتورگرسيو
171
شناسايي تغييرات پارامترها در مدل‌هاي اتورگرسيو
172
شناسايي تغييرات توزيع فراواني دماي رويه ي زمين در ايران (مطالعه موردي: حوضه درياچه نمك)
173
شناسايي تقاضاي حمل و نقل گردشگري و ارائه راهكارهاي مديريت آن مطالعه موردي شهر اصفهان
174
شناسايي تقاطع هاي جاده اي با استفاده از بينايي ماشين تك دوربينه رنگي
175
شناسايي تقلب بين زباني با استفاده از تخصيص پنهان ديريكله
176
شناسايي تكنولوژي هاي جداسازي بهينه نيتروژن از گاز طبيعي و مدل سازي سيستم غشايي مورد استفاده در اين كاربرد
177
شناسايي تكنيك هاي ايده پردازي و نوآوري مرتبط با خلق استراتژي و رتبه بندي آنها با استفاده از روش هاي MADM بر اساس رويكرد فازي
178
شناسايي تنوع وتعدد ناسازگاريهاي دانش آموزان ابتدايي دختر وپسر شهرستان شاهرود درسال تحصيلي 83-82 با نگاهي بر عوامل موثر بر آن
179
شناسايي تنوع وتعدد ناسازگاريهاي رفتاري دانش آموزان اابتدايي دختر وپسرشهرستان شاهرود درسال تحصيلي 82-83بانگاهي برعوامل موثر درآن
180
شناسايي توانمندي هاي گردشگري ورزشي استان مازندران
181
شناسايي توانمنديها و گلوگاههاوارائه راهكار حذف محدوديت توليد با رويكرد تئوري محدوديت ها (TOC) در شركت پويان صنعت نهاد
182
شناسايي توانمنديهاي گردشگري ورزشي استان گلستان
183
شناسايي توانمنديهاي گردشگري ورزشي استان گيلان
184
شناسايي توزيع شده وقوع دو رخداد همزمان با قابليت تحمل خرابي ر شبكه هاي سنسوري بي سيم
185
شناسايي توزيع ميكروحباب در جريان داخل لوله وارزيابي اثرات آن بر كاهش تلفات اصطكاكي
186
شناسايي توزيع‌شده‌ پارامتري سيستم‌هاي چندعاملي مبتني بر اجماع حداكثري
187
شناسايي تيپ هاي همديد ايستگاه سنندج طي دوره زماني 1383 - 1339
188
شناسايي تيپ هاي همديد منطقه اقليمي خزر
189
شناسايي تيپ هاي هوا (مطالعه موردي : ايستگاههاي همديد منطقه اقليمي كوهستاني ايران)
190
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي ايران مركزي
191
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي خليج فارس
192
شناسايي تيپ هاي هواي منطقه اقليمي عمان
193
شناسايي تيتانيوم و واناديوم كانسنگ چغارت از ديدگاه فرآوري
194
شناسايي ثوابت تكيه گاههاي ارتجاعي پيرامون ورق مستطيلي
195
شناسايي جاذب هاي طبيعي مورد استفاده جهت تصفيه آب و هوا و روش هاي آماده سازي و كاربرد آنها
196
شناسايي جامعه‌هاي هم‌پوشان در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم ژنتيكي مبتني بر كوانتوم
197
شناسايي جايروهاي فيبر نوري ﴿FOG﴾ و بررسي رفتاري آنها
198
شناسايي جايگاه و نقش فرنگيس،زن اسطوره اي در نگارگري ايراني
199
شناسايي جداسازي و تعيين مقدار ويتامين د در پماد ويتامين آ‎+‎د
200
شناسايي جداسازي و مقايسه فعاليت هاي بيوشيميايي آنزيم كلسترول اكسيدار باكتري هاي بومي خاك لرستان جهت استفاده بعنوان آفت كش بيولوژيكي پنبه
201
شناسايي جدايه هاي بتا 2 مثبت كلستريديوم پرفرنجنس در تيپهاي (آ-ب -س -د) به روش مولكلولي پي سي آر
202
شناسايي جدايه هاي ريزوبيومي حاوي ژن هاي موثر در رقابت و كارايي همزيستي با گياهان خانواده لگوم
203
شناسايي جدايه هاي زانتو موناس مرتبط با شانكر باكتريايي درختان صنوبر در برخي مناطق غرب و شمال غرب ايران
204
شناسايي جدايه‌هاي انتروتوكسين (E) مثبت كلستريديوم پرفرنجنس در تيپهاي A , B , C , D به روش مولكولي PCR
205
شناسايي جدايه¬هاي تريكودرما از خاك باغ¬هاي مركبات استان كرمان و بررسي فعاليت آنزيمي جدايه¬هاي موثر در كنترل بيماري گموز مركبات
206
شناسايي جريان هاي ادبي داستان كوتاه دفاع مقدس در سه دهه اخير همراه با بررسي سبك و ساختار آثار شاخص هر دوره
207
شناسايي جزاير حرارتي شهرتهران و روش هاي كاهش آن با رويكرد برنامه ريزي كاربري زمين
208
شناسايي جعل آدرس MAC در شبكه هاي Wi-Fi در حضور همزمان كاربر قانوني و حمله كننده
209
شناسايي جهش در ژن آنژيوتانسين بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
210
شناسايي جهش هاي tRNA مربوط به اسيد آمينه هاي تريبتوفان، آلانين و آسپارژين در ميتو كندري بيماران مبتلا به سندرم LQT ﴿آريتمي قلبي﴾
211
شناسايي جهش هاي tRNA ميتوكندري در آمينواسيدهاي ايزولوسين، گلوتامين و متيونين در بيماران مبتلا به آريتمي قلبي
212
شناسايي جهش هاي tRNA ميتوكندري در اسيد آمينه هاي ايزولوسين، گلوتامين و متيونين در بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
213
شناسايي جهش هاي tRNA هاي مربوط به اسيد آمينه هاي تريپتوفان، آلانين، آسپاراژين، سيستئين، تيروزين، آسپارتيك، اسيد درژنوم ميتوكندري بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
214
شناسايي جهش هاي اگزون 3 ژن KIND1 در بيماران ايراني مبتلا به سندرم كيندلر
215
شناسايي جهش هاي اگزون هاي 2 و 3 ژن TSHβ در بيماران مبتلا به كم كاري تيروئيد مادرزادي
216
شناسايي جهش هاي ژن tRNA ميتوكندريايي اسيد آمينه متيونين، ايزولوسين،گلوتامين و فنيل آلانين در بيماران ايراني مبتلا به ميوتوني غير ديستروفيك
217
شناسايي جهش هاي ژن سيتوكروم b ميتوكندري در بيماران ايراني مبتلا به سندرم بروگادا
218
شناسايي جهش‌هاي tRNA سيستئين و تيروزين ميتوكندريايي در جمعيت بيماران ايراني مبتلا به سقط مكرر ايديوپاتيك
219
شناسايي جوامع در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر محتوا
220
شناسايي جوامع مبتني بر اتوماتاي يادگير در شبكه هاي اجتماعي بر خط
221
شناسايي چالش ها و تنگناهاي موجود در فضاي اخلاق كار اسلامي سازمان جهاد كشاورزي در سال1394
222
شناسايي چالش هاي انكوباتورهاي هنري در حمايت از كسب و كارهاي هنري (مورد مطالعه: انكوباتور دانشگاه هنر اصفهان)
223
شناسايي چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي معلمان ابتدايي استان چهارمحال‌وبختياري در برنامه درسي كار و فناوري پايه ششم
224
شناسايي چاله هاي كارستي وبرآورد حجم نفوذنزولات جوي به كمك DEF
225
شناسايي چشمه ميدان هاي پتانسيلي با استفاده از تبديل موجك پيوسته : اعمال روي داده هاي مغناطيسي ، گراني وVLF
226
شناسايي چند رخداد در ويديو با استفاده از يادگيري تنك
227
شناسايي چهره انسان از زواياي ديد مختلف به كمك شبكه هاي عصبي
228
شناسايي چهره انسان با استفاده از ويژگيهاي آمار
229
شناسايي چهره انسان بر اساس گشتاورهاي شبكه زرنيكي
230
شناسايي چهره انسان به كمك تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي و ويولت
231
شناسايي چهره انسان به كمك روش هاي جبري
232
شناسايي چهره با استفاده از تركيب توصيف كننده هاي محلي
233
شناسايي چهره با استفاده از روشهاي مبتني بر ظاهر
234
شناسايي چهره با استفاده از شبكههاي كانولوشنال با ويژگيهاي
235
شناسايي چهره با استفاده از ويژگي هاي بافتي
236
شناسايي چهره بهنگام بر روي روباتهاي خانگي با استفاده از تركيب اطلاعات دوبعدي و سه يعدي
237
شناسايي چهره در حضور عوامل پوشاننده
238
شناسايي چهره در شرايط متنوع با استفاده از مدلسازي سه بعدي
239
شناسايي چهره در فاصله دور به كمك تصوير وضوح ممتاز حاصل از تصاوير وضوح پايين
240
شناسايي چهره ي انسان با استفاده از تطبيق سطوح سه بعدي
241
شناسايي حالات چهره مبتني بر آناليز اجزاي اصلي و حالات طبيعي صورت
242
شناسايي حالت چهره با استفاده از الگوهاي دودويي محلي و ويژگي‌هاي هندسي چهره
243
شناسايي حالت چهره با استفاده از توصيف بافت تصوير
244
شناسايي حالت چهره با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر ظاهر
245
شناسايي حالت چهره در تصاوير
246
شناسايي حالت چهره مستقل از شخص در تصاوير كنترل‌نشده
247
شناسايي حالت دست انسان و پياده سازي يك نمونه آن
248
شناسايي حروف بريل به روش نوري
249
شناسايي حروف بريل به روش نوري
250
شناسايي حروف تايپي فارسي با قلم هاي متفاوت بكمك شبكه عصبي فازي
251
شناسايي حروف تايپي مجزاي فارسي با روش شناسايي نوري الگو
252
شناسايي حروف چند خطي چاپي فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركوف و مدل زباني
253
شناسايي حشرات راسته بهاره ها به عنوان شاخص پاكيزگي آبهاي جاري
254
شناسايي حشرات مرتبط با مهمترين گونه هاي علف هرز در دانشكده ي كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
255
شناسايي حقابه بران و ميزان حقابه آنها در حوزه سد شيرين دره
256
شناسايي حملات ارسال مكرر و غير عادي اَبَرتماس به اَبَرپايشگر توسط ماشين مجازي ميهمان در محيط رايانش ابر
257
شناسايي حملات غير متعارف شبكه هاي كامپيوتري براساس الگوريتم هاي همكار درسيستم ايمني مصنوعي
258
شناسايي حمله سايبري به سيستم كنترل تحت شبكه بر اساس تركيب اطلاعات شبكه و سيستم
259
شناسايي حمله هاي تقليد سيگنال كاربران اوّليه در سيستم هاي راديوشناختي مبتني بر بازشناسي الگو
260
شناسايي حوادث كلي بر كشتي ها و راهنماي مسائل ايمني براي دريانوردان
261
شناسايي حوادث كلي بركشتي ها و راهنماي مسائل ايمني براي دريانوردان
262
شناسايي حوزه ها مورد نياز مهندسي صنايع بر مبناي روندهاي قابل دسترس
263
شناسايي خرابي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي در سازه
264
شناسايي خرابي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي در سازه
265
شناسايي خرابي در سازه پل با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي
266
شناسايي خرابي در سازه ها با استفاده از داده هاي مودال و تابع پاسخ فركانسي
267
شناسايي خرابي در سكوهاي دريايي با استفاده از تجزيه پاسخ به مولفه هاي اصلي
268
شناسايي خرابي در سكوهاي دريايي با استفاده از توابع حساسيت شكل مود
269
شناسايي خرابي درسازه ها به روش offline با استفاده از داده هاي ناقص مودال و پاسخ ديناميكي
270
شناسايي خرابي سازه ها با استفاده از روش هاي پردازش سيگنال بر پايه زمان - فركانس
271
شناسايي خرابي و بهنگام‌سازي در سازه‎هاي دريايي با استفاده از داده‎هاي مودال
272
شناسايي خرابي‌هاي داخلي پل‌هاي طاقي سنگي با استفاده از روش GPR
273
شناسايي خرد اقليم هاي شهر اصفهان و بررسي اثر آن ها بر دماي هوا، درصد رطوبت نسبي هوا و تبخير-تعرق گياه مرجع
274
شناسايي خسارت سازه اي براساس پردازش سيگنال به كمك الگوريتم ژنتيك و مطالعه موردي بر روي قاب هاي خمشي
275
شناسايي خصوصيات افراد معتادبا تاكيد بر عوامل فردي و اجتماعي موثر در بروز اعتياد
276
شناسايي خطا در سيستم ﴿قطار﴾ شناور مغناطيسي
277
شناسايي خطا در مبدل ماتريسي توسط سيگنال ترارسانايي
278
شناسايي خواص آنتي اكسيداني ايمپلنت هاي دنداني SLAو SLActive
279
شناسايي خواص ديناميكي غيرخطي سازه ها
280
شناسايي خواص غيرآكوستيكي و مكانيكي فوم هاي متخلخل به كمك منحني ضريب جذب آكوستيكي ماده
281
شناسايي خودكار آكُرد در موسيقي براي ساز گيتار
282
شناسايي خودكار انشعاب در تصاوير همدوس داخل رگي با استفاده از تكنيك نوين گراديان نقاط هم بند
283
شناسايي خودكار اهداف مياني در يادگيري تقويتي در محيط هاي گسسته
284
شناسايي خودكار زبان گفتاري با استفاده از روش هاي آماري
285
شناسايي خودكار سازه ها در راه آهن با هدف بهره برداري عملياتي
286
شناسايي خودكار گسل با استفاده از برازش فرآيند گوسي
287
شناسايي خودكار گفتار فارسي با استفاده از مدل هاي عميق
288
شناسايي خودكار مدل وسيله نقليه به كمك استخراج نواحي يا بخش هاي مشترك
289
شناسايي خودكار مرز ديواره رگ در تصاوير مقطع نگاري همدوس نوري درونرگي به روش نتروسافيك
290
شناسايي خوردگي در لبه اتصال بدنه هواپيما با روش تست غير مخرب نوري
291
شناسايي داده هاي پرت و برازش مدلهاي رگرسيوني استوار
292
شناسايي داده هاي دور افتاده بااستفاده از برآورد گر حداقل دترمينان كوواريانس
293
شناسايي داده هاي دور افتاده در ابعاد بالا
294
شناسايي داده هاي دورافتاده با استفاده از برآوردگر حداقل دترمينان كوواريانس
295
شناسايي داده هاي مشكوك به خطا در داده هاي تغييرات خط ساحلي، با استفاده از روش هاي محاسبات نرم
296
شناسايي داده‌هاي نا سازگار بر اساس زاويه در بعد بالا و امكان توسعه به داده¬ هاي فازي
297
شناسايي داده‌هاي ناسازگار در زيرفضاهاي موازي-محور از داده‌هاي با بعد بالا و امكان گسترش آن به داده‌هاي فازي
298
شناسايي داروي تيوپروپامين با استفاده از نانو صفحات BC3
299
شناسايي داروي تيوپروپامين با استفاده از نانو صفحات BC3
300
شناسايي درون خط اعداد فارسي با استفاده از روشهاي ساختاري
301
شناسايي درون خطي حروف دست نويس فارسي به كمك شبكه عصبي
302
شناسايي درون‌خط كلمات دست‌نوشته فارسي
303
شناسايي دزدي انرژي در سامانه اندازه گيري هوشمند
304
شناسايي دستاوردهاي يادگيري آموزش كارآفريني در مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف تهران
305
شناسايي دلايل تأخيرات درپروژه هاي تونل شهري واولويت بندي آنها با استفاده ازروش ويكور مطالعه موردي پروژه تونل شهري خط 7 متروتهران
306
شناسايي دلايل تأخيرات درپروژه هاي تونل شهري واولويت بندي آنها با استفاده ازروش ويكورمطالعه موردي پروژه تونل شهري خط 7 متروتهران
307
شناسايي ديناميك حركت يك شناور در حال مانور
308
شناسايي ديناميك يك وسيله زير آبي خود گردان در مود عمق و فرمان با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته
309
شناسايي ديناميك يك وسيله نقليه زير آبي در مود عمق
310
شناسايي ديناميكي سازه ها با استفاده از شبكه حسگرهاي بيسيم هوشمند فعال
311
شناسايي ديناميكي سيستمي براي يك ساختار ترافيك شهري
312
شناسايي ذرات آيروسل و تاثيرات آن بر محيط زيست
313
شناسايي رئوس و كمانهاي پراهميت در گرافها: مدلها و روشهاي حل
314
شناسايي رابطه بين بازارگرايي و عملكرد شركت كاشي و سراميك سينيا از طريق مزيت رقابتي و نو آوري بازاريابي
315
شناسايي رابطه علي بين سبك رهبري تحولي- تعاملي و رهبري خدمتگذار با حمايت سازماني ادراك شده كاركنان دانشگاه پيام نور
316
شناسايي رابطه متغيرهاي اقتصاد كلان با رشد حمل و نقل دريايي
317
شناسايي رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان در بخش محصولات لوازم خانگي
318
شناسايي رابطه هوش هيجاني با جو تيمي و اشتراك دانش كاركنان اداره راه و شهرسازي استان فارس
319
شناسايي راه هاي افزايش خلاقيت كاركنان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم
320
شناسايي راه هاي بهبود خدمات جنبي در كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان از ديدگاه كاربران بر مبناي رهنمودهاي ايفلا و يونسكو
321
شناسايي راهبرد هاي محيط زيست شهري با رويكرد توسعه پايدار
322
شناسايي راهبردهاي موثر در ترغيب مشتريان محتاط به خريد
323
شناسايي راهبرهاي جلب مشاركت بهره برداران در شبكه آبياري دشت سطر شهرستان سنقر
324
شناسايي راهكارهاي ارتقاي جايگاه دانشگاه در رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام (مورد كاربردي : دانشگاه صنعتي اميركبير)
325
شناسايي راهكارهاي توانمند سازي جوامع¬ محلي در راستاي توسعۀ اكوتوريسم: منطقۀ مورد مطالعه روستاي مارگون از توابع شهرستان سپيدان، استان فارس
326
شناسايي راهكارهاي توسعه توريسم روستايي در شهرستان كوهدشت
327
شناسايي راهكارهاي توسعه كارآفريني گردشگري بر پايه ميراث فرهنگي ناملموس در شهر اصفهان (مطالعه موردي جشن هاي ملي ايران)
328
شناسايي راهكارهاي توسعه گردشگري ورزشي در استان كردستان
329
شناسايي راهكارهاي توسعه هاستل در صنعت گردشگري ايران (مورد مطالعه : شهر يزد)
330
شناسايي راههاي اصلي ارتباطي كهگيلويه و بوير احمد با استانهاي همجوار از قرن پنجم ه.ق تاپايان دوره قاجار ﴿ بر اساس بررسي و مطالعه پل ها و كاروانسراها﴾
331
شناسايي ربات هاي چهارپا با استفاده از تكنيك هاي هوش محاسباتي
332
شناسايي رتبه كالا از نظرات با ارائه يك مدل جديد از نظر كاوي
333
شناسايي رتبه هاي مدل AARMA با استفاده از برخي الگوريتم هاي تكاملي
334
شناسايي رسته ي اشيا در تصاوير
335
شناسايي رفتار انسان در تصاوير ويدئويي محيط‌هاي سرپوشيده
336
شناسايي رفتار تعاملي انسان در دوربين هاي نظارتي
337
شناسايي رفتار زماني _مكاني نمايه‎ي EVI موديس تررا در ايران
338
شناسايي رفتار غير خط مبناي رانندگان در ايران
339
شناسايي رفتار و عملكرد مواد پيزوالكتريك
340
شناسايي رله ها و كنتاكتورها و ساخت نمونه ديجيتالي آن
341
شناسايي رنگ هاي مناسب براي همانندي طرح هاي استتاري نظامي ايران
342
شناسايي روابط معنايي بين داروها و بيماري ها با استفاده از يادگيري ماشين
343
شناسايي روستاهاي زيست بوم پايدار استان كرمانشاه و طراحي الگويي بومي براي توسعه آنها
344
شناسايي روش مناسب بازاريابي براي فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي
345
شناسايي روش هاي مناسب مرمت كمبودها در آرايه هاي گچي با نگرشي وي‍‍‍ژه بر محراب هاي قرن هشتم هجري ايران
346
شناسايي روشهاي ابتكاري بكار گرفته شده توسط دبيران دوره راهنمايي شهر گاليكش به منظور تدريس درس رياضي
347
شناسايي روند تغييرات زماني مكاني عناصر دمايي استان خراسان رضوي
348
شناسايي روند توسعه موضوعي مقالات ايرانيان در رشته علم اطلاعات و دانش شناسي بر پايه مدل موضوعي (LDA)؛ مطالعه موردي: ايران
349
شناسايي روندها و موضوعات نوظهور حوزه سرطان در ايران با استفاده از روش‌هاي تحليل شبكه و تحليل واژگاني در پايگاه‌هاي اطلاعاتي اسكوپوس، وب آو ساينس و پابمد
350
شناسايي رويداد در يك ورزش تعاملي دو نفره
351
شناسايي رويدادها از طريق همكاري در شبكه هاي حسگر بي سيم
352
شناسايي رويدادهاي استرس زا عمده و رابطه آن ها با افسردگي و افت شناختي سالمندان در شهر يزد
353
شناسايي ريزساختار و تركيب شيميايي تعدادي از اشياء فلزي مكشوفه از محوطه چهارباغ عباسي
354
شناسايي ريزساختار و ماهيت آلياژهاي مس باستاني با استفاده از روشهاي ميكروسكوپي( SEM-EDS و متالوگرافي)
355
شناسايي ريزوبيوم هاي همزيست با گونه هاي اسپرس
356
شناسايي ريسك پروژه‌هاي فناوري اطلاعات براي شركت‌هاي مشاور مديريتي فناوري اطلاعات در ايران، موردكاوي در مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا)
357
شناسايي ريسك ها بر اساس مدل پستل و ارزيابي آن ها به روشANP در پروژه هاي راهسازي (مطالعه موردي : احداث تونل گردن چري )
358
شناسايي ريسك هاي استخدام و نگهداشت اعضاي هيأت علمي دانشگاه يزد
359
شناسايي ريسك هاي تجاري واحدهاي توليد پوشاك در روستا
360
شناسايي ريسك‌هاي منابع انساني در شركت هاي دانش بنيان و ارائه استراتژي‌هايي براي مديريت آن‌ها (مطالعه موردي : شركت تجهيزات پزشكي پويندگان راه سعادت)
361
شناسايي ريشه هاي طرحواره هاي ناكار امد در زنان مطلقه در مقايسه با زنان متاهل
362
شناسايي زمين لغزش هاي منطقه سميرم با استفاده از روش اينترفرومتري تصاوير رادار
363
شناسايي زمينه‌هاي انصاف ادراك شده زناشويي در زنان و مردان
364
شناسايي زنجيره ارزش دارندگان دستگاه هاي كارت خوان و ارزشهاي مورد انتظار آنها (مطالعه موردي: بانك تجارت شهرستان كرمان)
365
شناسايي زودرس اختلالات يادگيري كودكان 3تا6ساله مقطع مهدكودك وپيش دبستاني شهرستان چابكسر سال تحصيلي1394-1393.
366
شناسايي زون‌هاي دگرساني هيدروترمال و اكسيد آهن در برگه يك‌صد هزار بردسير با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي سنجنده OLI ماهواره‌ي لندست 8
367
شناسايي زونهاي دگرساني هيدروترمال و اكسيد آهن در برگه يك صد هزار دهج شهر بابك با استفاده از داده هاي ماهواره اي سنجنده OLI لندست 8
368
شناسايي زونهاي مستعد كاني سازي سرب و روي در محدوده برگه 100000 :اورچه با استفاده از روش شبكه عصبي فازي در محيط GIS
369
شناسايي زونهاي نفتي با استفاده از نگارهاي پتروفيزيكي و شبكه هاي عصبي هوشمند
370
شناسايي زيرساخت ها و پيش نيازهاي لازم براي تحقق و شكل-گيري و توسعه اقتصاد دانش بنيان و ارايه مدلي براي تضمين برون رفت از تنگناها (مطالعه موردي: سازمان¬هاي دانش بنيان تهران)
371
شناسايي زيرگونه هاي كنه هيالوما آناتوليكوم وبررسي مقايسه اي ساختار DNA درآنها
372
شناسايي ژلاتين و تعيين خواص فيلم آن
373
شناسايي ژن هاي مقاومت به زنگ سياه گندم در گندم هاي بومي گيلان موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
374
شناسايي ژن هاي مقاومت ره رنگ سياه گندم در گندم هاي بومي گيلان موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
375
شناسايي ژن هاي موثر در بروز بيماري با استفاده از داده كاوي ريز آرايه و آنتولوژي ژن
376
شناسايي ژن‌هاي القاء شده در اثر نانوذرات اكسيد روي در كشت سلولي پروانش به روش cDNA-AFLP
377
شناسايي ژن¬هاي القاء شده در اثر متيل¬جاسمونات در كشت سلولي پروانش به روش cDNA-AFLP
378
شناسايي ژنهاي كليدي و نشانگرهاي زيستي كانديدا در ورم پستان باليني گاو شيري
379
شناسايي ژنوتايپ ايزوله هاي ژياردياي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در سال 1395
380
شناسايي ساختارهاي زمين شناسي با استفاده از روش الكترومغناطيسي اسلينگرام
381
شناسايي ساختارهاي زيرسطحي با استفاده از نشانگرهاي لرزه‌اي
382
شناسايي ساختارهاي مخزني با استفاده از مدل سازي بهينه روشهاي برگردان لرزه اي
383
شناسايي ساختاري، نحوه ساخت ،آسيب شناسي و مرمت سنجاق‌هاي ميله‌اي آلياژ مسي به دست آمده از حفاري هاي منطقه چيا سبز غربي استان لرستان
384
شناسايي ساز كلارينت
385
شناسايي ساز و كارهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در شركت سايپا و ارائه راهكارهاي بهبود آن
386
شناسايي سازند و نوع ليتولوژي حين حفاري با توجه به دادههاي زمان حقيقي به كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
387
شناسايي سازندگان داخلي و استانداردهاي تسمه هاي 7 شكل و طراحي آن به كمك كامپيوتر
388
شناسايي سازه با استفاده از شبكه عصبي موجك بهبود يافته فازي
389
شناسايي سامانه و طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري براي كنترل دماي كوره
390
شناسايي سايت مناسب براي دمپهاي باطله ، مقايسه روشهاي دمپ باطله هانحوه دمپ و آماده سازي دمپهاي باطله براي استفاده مجدد در معادن رو باز
391
شناسايي سايش چرخ در خطوط ريل ايران
392
شناسايي سبك پوششي زنان وتاثير آن بر امنيت اجتماعي (مطالعهد موردي شهرستان اردبيل)
393
شناسايي سبك پوششي زنان وتاثير آن بر امنيت اجتماعي(مطالعه مورد ي شهرستان اردكان)
394
شناسايي سبك موسيقي
395
شناسايي سبك نقاشي هنرمندان با استفاده از تكنيكهاي پردازش تصوير
396
شناسايي سبك هاي ارتباطي در ميان سه گروه از شهروندان ايران مطالعه موردي: شهر تربت حيدريه، روستا- شهر رشتخوار، روستاي براكوه
397
شناسايي سبك هاي تصميم گيري مديران كتابخانه هاي دانشگاهي اصفهان بر اساس نظريه تصميم گيري رووميسون
398
شناسايي سبك هاي رهبري مديران و ارتباط شغلي آن بارضايت شغلي در مقطع متوسطه آموزش وپرورش
399
شناسايي سبك هاي مختلف طرح و نقش فرش قم
400
شناسايي ستاره با اندازه گيري هاي متوالي
401
شناسايي سري‌هاي زماني با استفاده از تئوري سيستم‌هاي دوبعدي با كاربرد براي تشخيص سرطان سينه
402
شناسايي سطح تراكم بر پايه اطلاعات دريافت شده از خودروها
403
شناسايي سطوح برنامه درسي تجربه شده در دانشجويان دوره ي كارشناسي رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه يزد
404
شناسايي سلول سرطان خون با استفاده از تصوير هالوگرافيك و بر اساس گشتاورهاي زرنيك
405
شناسايي سلولهاي سرطان خون با استفاده از تصاوير هالوگرافيك و بر اساس تبديل فرنلت
406
شناسايي سليقه مشتريان اروپايي در زمينه طرح ، رنگ و ابعاد فرش دستباف ايران
407
شناسايي سنتز جاذب يونهاي موجود در دي اكتيل فتالات و بررسي جيگزيني آن با زئوليت ها و شناسايي ...
408
شناسايي سه بعدي چهره مقاوم نسبت به چرخش زاويه دوربين
409
شناسايي سوسك هاي شكارگر جنس(Cybocephalus(Col.:Cybocephalidae روي سپرداران جنس Hom.:Diaspididae) Ledidosaphes و مطالعه بيولوژي گونه فعال آن روي سپردار واوي پسته در اصفهان
410
شناسايي سياست هاي بهبود نرخ پاسخ به تقاضا در كسب و كار الكترونيكي با رويكرد پويايي شناسي سيستم - مورد مطالعه شركت مامانپز
411
شناسايي سياست‌هاي موثر بر نوسانات موجودي در زنجيره تأمين نقدينگي بانك با رويكرد پويايي‌شناسي سيستم ـ مورد مطالعه: بانك رفاه
412
شناسايي سير تحول، موانع درك شده و عوامل موثر بر آرزوهاي شغلي كودكان و نوجوانان شهر اصفهان
413
شناسايي سيستم MDoF با سينكرونايز كردن، همگام سازي (روش كنترل تطبيقي ساده و بازگشتي)
414
شناسايي سيستم sdof با سينكرونايز كردن ، همگام سازي ( روش هاي كنترل تطبيقي ساده و بازگشتي )
415
شناسايي سيستم موبايل و تجزيه و تحليل اثرات تداخل Crosstalk,Moltipth و رفع آن
416
شناسايي سيستم هاي اشوب با استفاده از منطق فازي
417
شناسايي سيستم هاي خطي كسري تأخيري با استفاده از يك روش تركيبي
418
شناسايي سيستم هاي دوبعدي غيرخطي با استفاده از روش هاي بازگشتي
419
شناسايي سيستم هاي ديناميكي غير خطي توسط شبكه هاي عصبي - فازي
420
شناسايي سيستم هاي سازه اي چندورودي با جداسازي سيگنال هاي خروجي
421
شناسايي سيستم هاي سينگولار غير خطي با استفاده از سيستمهاي فازي سينگولار
422
شناسايي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از توابع متعامد و كاربرد آن در شناسايي يك توربين گازي
423
شناسايي سيستم هاي هايبريد مدل MLD
424
شناسايي سيستم هاي همرشتين-وينر با رويكرد كاربردي بودن در شناسايي سيستم هاي صنعتي
425
شناسايي سيستم و طراحي كنترل كننده ميكرو پرينتر سه بعدي الكتروهيدرويناميكي با استفاده از شبكه عصبي
426
شناسايي سيستم‌هاي ابعاد بزرگ غيرخطي با استفاده از تبديل موجك و پياده‌سازي آن روي يك شبكه قدرت
427
شناسايي سيستم‌هاي غيرخطي به كمك تبديل هيلبرت
428
شناسايي سيستم‌هاي هايبريد خطي سوييچ شونده در فضاي حالت
429
شناسايي سيستمهاي دوبعدي با ويولت دوبعدي و كاربرد آن در پروسه توليد كاغذ
430
شناسايي سيستمهاي ديناميكي غيرخطي در حضور اغتشاش خارجي با استفاده از مدل همرشتاين عصبي-مرتبه‌كسري
431
شناسايي سيستمهاي شكستگي در مخازن كربناته با كمك نمودارهاي تصوير گر
432
شناسايي سيستمي و پارامتري يك بازوي مكانيكي دو ميله اي
433
شناسايي سيگنال هاي ژئوشيميائي مرتبط با كاني زائي پنهان سرب و روي در محدوده ايرانكوه
434
شناسايي شاخص ها و ارائه اصول طراحي شهري موثر بر ساماندهي محلات شهري به منظور كاهش استرس محيطي. نمونه موردي : محله چيذر شهر تهران
435
شناسايي شاخص هاي ارزيابي آمادگي پذيرش مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي وارزيابي آمادگي كتابخانه هاي پرديس علوم اجتماعي - رفتاري دانشگاه تهران براساس آن ها
436
شناسايي شاخص هاي فرزندپروري نوجوانان رشديافته شغلي شهر كرمانشاه
437
شناسايي شاخص هاي كليدي كارت امتياز متوازن با استفاده از مدل هاي تحقيق در عمليات
438
شناسايي شاخص هاي مدرسه كارآمد پس از زلزله؛ يك مطالعه دلفي از زلزله سال 69 شهرستان سرپل ذهاب
439
شناسايي شاخص هاي مديريت استراتژيك ارزش موثر بر تحقق اهداف استراتژيك سودآوري شركت سيمان سپاهان
440
شناسايي شاخص هاي مناسب انتخاب مديران متوسط استان مازندران از ديدگاه دبيران متوسط
441
شناسايي شاخص هايي جهت تدوين استراتژي تناسب شغلي بين دانش آموختگان دانشگاه ها و تقاضاي بازار كار
442
شناسايي شاخص‌هاي انتخاب كانديدهاي نمايندگي (مدل مفهومي شايستگي)
443
شناسايي شاخصه هاي مدرسه موفق در مقاطع اول و دوم متوسطه شهر كرمانشاه (مدرسه اي براي زندگي): يك مطالعه دلفي
444
شناسايي شاخصهاي ارزيابي عملكرد هيئتهاي ورزشي شهرستان بندر عباس در استعداد يابي در ورزش قهرماني و رتبه بندي آنها با استفاده از مدل
445
شناسايي شاعر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
446
شناسايي شبكه تنظيم ژني مركزي مسئول مرگ سلولي القا شده با استئوروسپورين در ردهي سلولي PC12
447
شناسايي شبكه هاي نظام تجارت الكترونيكي و تحليل آنها به كمك نظريه شبكه هاي پيچيده
448
شناسايي شپشك هاي خانواده Diaspididae در استان كرمان و بررسي تنوع ژنتيكي سپردار واوي پسته (Lepidosaphes pistaciae (Hem.: Diaspididae
449
شناسايي شپشك هاي خانواده Diaspididaeو تعيين پلي مورفيسم آنها روي درختان ميوه، در دهستان مياندربند، استان كرمانشاه
450
شناسايي شپشكهاي خانوادهي Asterolecaniidae و دشمنان طبيعي آنها و بررسي بيولوژي گونهي غالب در جنگلهاي بلوط اسلامآبادغرب، كرمانشاه
451
شناسايي شته هاي يونجه و دشمنان طبيعي آنها در منطقه اصفهان، بررسي تغييرات فصلي جمعيت گونه هاي غالب و تاثير برداشت نواري يونجه بر تراكم جمعيت آنها
452
شناسايي شدت اثر موانع پيش روي مديريت كارآفريني و يافتن راه‌حل آن‌ها با رويكرد اسلامي
453
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي كم بارش جنوبي
454
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي كم بارش شمالي
455
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در پهنه ي نيمه پربارش زاگرس شمالي
456
شناسايي شرايط همديد همراه با بارش در ناحيه ي نيمه پر بارش زاگرس جنوبي
457
شناسايي شكل هندسي ناخالصي و حفره درون يك جسم جامد به روش المان هاي مرزي و الگوريتم ژنتيك و استفاده از اندازه گيريهاي سطحي دما يا شار حرارتي
458
شناسايي شيوه هاي همسريابي دختران شهر تهران 15 تا 30 سال
459
شناسايي صحبت speech Recognition
460
شناسايي صحت امضاي فارسي
461
شناسايي صورت توسط خصوصيت YCBCR
462
شناسايي ضرائب پايداري سيستم كنترل سطوح فرامين هواپيماي آموزشي انتگرال و شبيه ساز آن
463
شناسايي طرح و نقش ارنك هاي ايل افشار شمال غرب
464
شناسايي طرح و نقش فرش هيبت لوي آباد
465
شناسايي طرح ونقش ارنك هاي ايل افشار شمال غرب ايران
466
شناسايي طيف رنگ هاي اصلي قالي ايران در قالب كاتالوگ رنگ
467
شناسايي ظرفيت ها و بررسي ميزان گرايش گردشگران داخلي به گردشگري ادبي (مورد پژوهي: استان كرمان)
468
شناسايي ظرفيت هاي خالي در شركت ايران كاوه و ارائه راه حل هاي فني و اقتصادي جهت استفاده از اين ظرفيت ها
469
شناسايي ظرفيت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي و راهكارهاي افزايش آن ( نمونه موردي بخش نصرآباد شهرستان تربت جام ) , the recognize of new job opportunities in rural areas and the methods for increasing of them ) case study: nasr abad district of torbate jam (
470
شناسايي ظرفيت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي وراهكارهاي افزايش آن
471
شناسايي ظرفيت هاي گردشگري در استان اصفهان با تاكيد بر سينما
472
شناسايي ظرفيت هاي گردشگري كشاورزي در استان فارس (شهرستان جهرم)
473
شناسايي ظرفيت‌هاي اثر گذاري مدل سازي اطلاعات ساختمان بر ايمني پروژه‌هاي ساختماني از جايگاه پيمانكاران
474
شناسايي عددي و تجربي پديده سرج در كمپرسور گريز از مركز
475
شناسايي عكاسخانه هاي رسمي در دوره قاجار و هلوي اول و مقايسه روند پيشرفت آنها
476
شناسايي علائم ترافيكي با استفاده از تطبيق ويژگي سيفت و طبقه بندي اس وي ام
477
شناسايي علفهاي هرز باغات زيتون رودبار به منظور امكان تعيين گياهان علوفه اي مناسب جهت كشت توام با زيتون
478
شناسايي علل تاخير در اجرا و تحويل پروژه هاي شهري و ارائه راهكارهاي اصلاحي ( مطالعه موردي : شهرداري شهر جديد هشتگرد)
479
شناسايي علل تاخير در اجرا و تحويل پروژه هاي شهري و ارائه راهكارهاي اصلاحي شهر جديد هشتگرد
480
شناسايي علل تخريب غيريكنواخت سفالينه هاي مكشوفه از منطقه ليارسنگ بن املش در راستاي ارائه طرح حفاظت و مرمت
481
شناسايي علل خودزني دختران نوجوان در بافت فرهنگي اجتماعي - شهركرمانشاه
482
شناسايي علل ريشه‌اي ايجاد تأخيرات در پروژه‌هاي بزرگ از طريق رسم روابط علي - معلولي با استفاده از تلفيق تكنيك‌هاي DEMATEL&ANP و ارائه راهكارهاي بهبود
483
شناسايي علل طولالاني شدن مدت اجراي پروژه هاي عمراني درون شهري (مطالعه موردي- پروژه تونل رسالت تهران)
484
شناسايي علل طولاني شدن زمان اجراي پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري و راهكارهاي اجرايي كاهش آن
485
شناسايي علل طولاني شدن زمان اجرايي پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري و راهكاري اجرايي كاهش آن
486
شناسايي علل كاهش مخاطبين رسانه هاي جمعي ورزشي
487
شناسايي علل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصيلي 88 - 1387 شهرستان گرگان
488
شناسايي علل وعوامل موثر در بيماري هاي شايع در بين نوجوانان دختر دوره راهنمايي شهرستان آزادشهر
489
شناسايي عمل انسان بر مبناي تصوير ثابت و با استفاده از يادگيري عميق
490
شناسايي عملكرد جنسي زنان و بررسي رابطه عملكرد جنسي زنان با سازگاري زناشوئي آنان و همسرانشان
491
شناسايي عملكرد چسب هاي نشاسته برنج و متيل سلولز بازپروري و فعال سازي شده در آماده سازي تيشوهاي مورد استفاده در مرمت آثار كاغذي
492
شناسايي عملكرد صادراتي شركت ها
493
شناسايي عملكرد محفظه احتراق توربين گاز به روش تجربي
494
شناسايي عناصر اصلي تصوير ذهني مردم از نماهاي شهري ، مطالعه موردي: نماهاي شاخص محور وليعصر حد فاصل ميدان تجريش تا ميدان ونك
495
شناسايي عنبيه بر اساس تطبيق نقاط كليدي ويژگي
496
شناسايي عوامل اثر گذار در بهبود فرايند ارتباطي كاركنان و رابطه آن با ايجاد همدلي سازماني در بانك تجارت (مطالعه موردي ستاد مركزي بانك تجارت)
497
شناسايي عوامل اثرگذار بر نگرش مشتري به خرده‌فروشي و اثر آن بر قصد خريد
498
شناسايي عوامل اثرگذار تحقيق و توسعه در عملكرد دانشگاه كارآفرين
499
شناسايي عوامل اقتصادي مؤثر بر توسعه‌ي سينما در ايران
500
شناسايي عوامل اكتشافات دانش محور موثر در فرآيند نوآوري محصولات با فناوري بالا (مطالعه شركت¬هاي دانش بنيان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
501
شناسايي عوامل اكتشافات دانش محور موثر در فرآيند نوآوري محصولات با فناوري بالا (مطالعه شركتهاي دانش بنيان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
502
شناسايي عوامل انگيزشي و موانع توسعة نهضت داوطلبي در ورزش دانشگاهي و ارائه¬ي راهكار (مطالعة موردي دانشگاه تهران)
503
شناسايي عوامل ايجادكننده فشار عصبي
504
شناسايي عوامل بازدارنده فعاليت ورزشي در اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم استان قم
505
شناسايي عوامل باكتريايي پوسيدگي سوخ پياز دراستان اصفهان
506
شناسايي عوامل باكتريايي پوسيدگي نرم سيب زميني در استان كرمان
507
شناسايي عوامل بهبودرضايت شغلي مديران ومقايسه رضايت شغلي مديران مدارس متوسطه دولتي وغيرانتفاعي استان قم
508
شناسايي عوامل بيماريزاي خشكيدگي در درختان كاج و سرو در اصفهان
509
شناسايي عوامل پيش برنده توسعه كشت محصولات ارگانيك در روستاي گره بان شهرستان هرسين
510
شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده سازگاري كشاورزان با تغييرات اقليم از ديدگاه كارشناسان كشاورزي شهرستانهاي گرمسيري استان كرمانشاه
511
شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده ي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي شهر كرمانشاه)
512
شناسايي عوامل تÊثيرگذار در جهت انتقال هوش سازماني در شبكه دانش (مطالعه موردي: شهرداري تهران مناطق 7 و9)
513
شناسايي عوامل تاثير گذار بر بهره وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ ايران
514
شناسايي عوامل تاثير گذار برهوشمندي رقابتي در بنگاه هاي اقتصادي كشور - مطالعه موردي شركت مپنا
515
شناسايي عوامل تاثير گذار در طراحي وب سايت تبليغاتي شركتهاي فعال در زمينه صنايع غذايي
516
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط -مطالعه موردي :بنگاه هاي كوچك و متوسط استان مازندران
517
شناسايي عوامل تاثيرگذار در ساخت و بهره‌برداري سازه‌هاي بلندمرتبه با تمركز بر طراحي
518
شناسايي عوامل تجاري سازي سينماي ايران و ارائه راهكار مناسب
519
شناسايي عوامل تركيبي غير آبلي برخي گروههاي متناهي با استفاده از گراف اول
520
شناسايي عوامل تعيين كننده در مشاركت بانوان خانه‌دار منطقه 3 شهر تهران در ورزشهاي همگاني
521
شناسايي عوامل توسعه گردشگري ورزشي استان فارس با تأكيد بر جاذبه هاي طبيعي
522
شناسايي عوامل جامعه شناختي شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران و زنان متاهل
523
شناسايي عوامل جذب كننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال سفركننده به ايران
524
شناسايي عوامل حمايتي موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (S M Eها)
525
شناسايي عوامل حمايتي موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEها)
526
شناسايي عوامل خانوادگي و فردي موثر بر افكار خودكشي دختران جوان و تدوين مدل ساختاري بر اساس آن
527
شناسايي عوامل خطا در اندازه گيري تنش پسماند به روش التراسونيك
528
شناسايي عوامل خطا و بهبود دقت در فرآيند خم لوله آزاد
529
شناسايي عوامل خطر مرتبط با سبك زندگي و مشكلات روانشناختي بيماران مولتيپل اسكلروزيس و تدوين مداخله مبتني بر آن و تاثير آن بر خود مديريتي، سبك زندگي و سرمايه¬هاي روانشناختي اين بيماران
530
شناسايي عوامل دخيل در افزايش سهل انگاري در ميان ناجيان غريق
531
شناسايي عوامل رشد كسب و كارهاي مد پوشاك برگرفته از هنر ايراني
532
شناسايي عوامل رواني-اجتماعي مرتبط با بحران هويت در نوجوانان دختر شهر اصفهان و تدوين مدل مبتني بر آن
533
شناسايي عوامل زيست محيطي توسعه پايدار و اولويت بندي به كمك روش ديمتل
534
شناسايي عوامل سازماني موثر برتعيين ضريب بتا شركتهاي عضو صنعت پتروشيمي در بورس اوراق بهادار بر اساس تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
535
شناسايي عوامل شادي ساز و ارتباط آن با بهره وري كاركنان در صنايع توليدي
536
شناسايي عوامل شخصيتي مقاومت رفتاري در برابر تغيير:مطالعه اي پديدار شناختي
537
شناسايي عوامل عدم مشاركت دانشجويان دانشگاه پيام نور البرز در فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي
538
شناسايي عوامل فرار مالياتي در بخش مشاغل استان مازندران
539
شناسايي عوامل فشار زاي رواني دبيران و بررسي ارتباط اين عوامل با خشنودي شغلي آنان در دبيرستان هاي شهرستان گرگان در سال 85 - 1384
540
شناسايي عوامل فشارزاي رواني آموزگاران زن و ارتباط آن با خشنودي شغلي در مقطع ابتدايي ناحيه 3 اهواز
541
شناسايي عوامل قدرت هوشمند در فضاي سايبري ( مورد مطالعه : فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) )
542
شناسايي عوامل كليدي CRM با فنون MCDM و بررسي تاثير هر عامل بر اثربخشي CRM در اداره پست هرمزگان
543
شناسايي عوامل كليدي تغيير صنعت شكلات در ايران و اولويت بـندي آنها با استفاده از روش هاي چند معياره
544
شناسايي عوامل كليدي توليد دانش نو با رويكرد برنامه ريزي بر پايۀ سناريو (مطالعۀ موردي: شركت هاي مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران)
545
شناسايي عوامل كليدي توليد دانش نو با رويكرد برنامه ريزي بر پايۀ سناريو (مطالعۀ موردي: شركت هاي مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران)
546
شناسايي عوامل كليدي موثر بر استراتژِي بقائ و ماندگاري سازمان ها در شرايط رقابتي كنوني با استفاده از مدل BSC (مطالعه موردي شركت هاي تامين كننده در صنعت نساجي و كارخانجات نساجي)
547
شناسايي عوامل كليدي موثر بر استراتژي بقاءو مندگاري سازمانها در شرايط رقابتي با استفاده از مدل BSC (مطالعه موردي شركتهاي سازنده قطعات و مجموعه هاي منفصله خودرو)
548
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت دانش در اداره كل امور مالياتي استان قم
549
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در نظام مقابله با فساد
550
شناسايي عوامل كليدي موفقيت هنرمندان ميناكاري در عرصه ي كارآفريني فرهنگي
551
شناسايي عوامل كيفي وبررسي وارتقاء سطح كيفيت نرم افزار وارائه يك مدل رياضي جهت طراحي خواسته هاي مشتري در نرم افزار ﴿مورد نرم افزار كاربردي وصول هزينه برق مصرفي مشتركين﴾
552
شناسايي عوامل مËثر بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از مديريت دانش (مطالعه موردي :بيمارستان و مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان )
553
شناسايي عوامل مËثر برآمادگي كاركنان براي تحولات سازماني ، مورد مطالعاتي : كاركنان معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور
554
شناسايي عوامل مËثر در مزيت رقابتي صادرات خدمات فني و مهندسي شركت هاي ايراني .
555
شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي مهندسي ارزش و ارائه راهكارهايي براي بهبود پياده‌سازي آن (مطالعه موردي: مهندسي ارزش تقاطع غيرهمسطح بلوار آزادي شهرداري مشهد)
556
شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي مهندسي ارزشو ارائه راهكارهايي براي بهبود پياده‌سازي آن (مطالعه موردي: مهندسي ارزش تقاطع غيرهمسطح بلوار آزادي شهرداري مشهد)
557
شناسايي عوامل مؤثر بر امنيّت گردشگران در روستاهاي هدف گردشگري(مورد مطالعه: شهرستان بروجرد)
558
شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب فعاليت‌هاي ورزشي در گذران اوقات فراغت اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي سيستان
559
شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان ادارات خدماتي دولتي شهرستان فسا
560
شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان و تأثير آن بر عملكرد فردي و سازماني ، مطالعه موردي:شركت پليمر گلپايگان
561
شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه هاي رفتاري حسابداران جهت بكارگيري برنامه ريزي منابع سازمان
562
شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد فشارهاي عصبي و تأثير آن بر عملكرد كاركنان با استفاده از روش ديمتل خاكستري مورد مطالعه: سازمان امورمالياتي استان تهران
563
شناسايي عوامل مؤثر بر برون‌سپاري فناوري اطلاعات در شركت بهره‌برداري نفت و گاز
564
شناسايي عوامل مؤثر بر بصري سازي اطلاعات به منظور به كارگيري در هوش تجاري مطالعه موردي – فروشگاه هاي الكترونيكي
565
شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوريهاي سيار در فرايند ياددهي و يادگيري در دبيرستانهاي شهرستان بم
566
شناسايي عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي تحقيقات فرهنگي و هنري (موردمطالعه: دانشگاه هنر اصفهان)
567
شناسايي عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي دانش در دانشگاه‌هاي جامع دولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران به منظور ارائه اولويت هاي كاربردي: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان
568
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني گردشگري در مناطق روستايي مطالعه موردي: روستاهاي هدف گردشگري شهرستان سميرم
569
شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار بازاريابي سبز در بين كاركنان
570
شناسايي عوامل مؤثر بر سازگاري با نوبت¬كاري، تدوين الگويي از اين عوامل و تعيين اثربخشي مداخله¬ي مبتني بر آن در يك شركت صنعتي
571
شناسايي عوامل مؤثر بر صادرات محصول كلاف گرم (مطالعه موردي شركت فولاد مباركه)
572
شناسايي عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني در كاركنان شهرداري شهرستان سراب
573
شناسايي عوامل مؤثر چابكي سازماني در ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به مشتريان(مطالعه موردي: شركت راسن درمان)
574
شناسايي عوامل مؤثر در انتخاب قطار حومه‌اي توسط مسافران و سنجش رضايتمندي از خدمات
575
شناسايي عوامل مؤثر در بازيابي مس با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي (مطالعه موردي : مس ميدوك شهربابك)
576
شناسايي عوامل مؤثربر كسب فناوري رايانش ابري در سازمان‌ها
577
شناسايي عوامل مؤثرچابكي سازماني در ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به مشتريان(مطالعه موردي: شركت راسن درمان)
578
شناسايي عوامل مقاومت دربه كارگيري بانكداري تلفن همراه از سوي مشتريان شعب مستقل ممتاز بانك سپه
579
شناسايي عوامل موثر ايجاد وفاداري مشتريان در شركت سهامي بيمه ايران استان هرمزگان
580
شناسايي عوامل موثر بر آموزش اثربخش كارآفريني و ارائه مدل بهينه
581
شناسايي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند رستوران زنجيره اي بوف
582
شناسايي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند رستوران زنجيره اي بوف
583
شناسايي عوامل موثر بر افزايش سهم بازار دستگاههاي پايانه فروش بانك مسكن در شهر گرگان
584
شناسايي عوامل موثر بر افزايش ضريب نفوذ بيمه خسارات ﴿مسئوليت و اموال﴾ و ارئه راهكارهاي افزايش ضريب نفوذ
585
شناسايي عوامل موثر بر انتخاب شيوه حمل‌و‌نقل (مطالعه موردي مسير تهران - يزد)
586
شناسايي عوامل موثر بر انتقال فناوري انرژي هاي نو و انتخاب مناسب ترين روش انتقال با استفاده از ام سي دي ام
587
شناسايي عوامل موثر بر انگيزش انتقال آموزش هاي ضمن خدمت مجازي و ارتباط آن با شيوه هاي فعال تدريس معلمان ابتدايي شهر قوچان
588
شناسايي عوامل موثر بر انگيزش شغلي مديران ابتدايي شهرستان فاسان
589
شناسايي عوامل موثر بر اهمال كاري در سازمان آموزش وپرورش شهر اصفهان و تدوين و ارزيابي الگوي علت شناختي اهمال كاري بر اساس اين عوامل
590
شناسايي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد در مشتريان فروشگاههاي اينترنتي (مطالعه موردي ؛شهر ساري)
591
شناسايي عوامل موثر بر ايجاد رضايت و وفاداري مشتريان شركت لبنيات پگاه شهر اهواز
592
شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي برند براي ايجاد ارزش ويژه برند براساس مدل تركيبي DEMATEL-ANP و VIKOR
593
شناسايي عوامل موثر بر برنامه ريزي توريسم پايدار شهري مطالعه موردي:شهر اردبيل
594
شناسايي عوامل موثر بر بهبود فرآيند خصوصي سازي شركت هاي پالايش گاز ايران با رويكرد فرآيند تحليل شبكه اي: مورد كاوي شركت پالايش گاز پارسيان
595
شناسايي عوامل موثر بر بهبود كيفيت مديريت مدارس متوسطه از ديدگاه مديران و معاونان شهرستان فلاورجان 86-85
596
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري در سازمان هاي توليدي و نقش CRM در آن (مطالعه موردي:كارخانجات توليد لوازم خانگي بهمن(فيلور))
597
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري در صندوق هاي غير دولتي S.F.I.D.A
598
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني بر اساس مدل آچيو
599
شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات موبايل بانك از سوي مشتريان بانك پارسيان درشهر تهران
600
شناسايي عوامل موثر بر تبديل دانش پنهان به دانش آشكار در سازمانهاي تحقيقاتي ايران
601
شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي پژوهش هاي علوم رفتاري
602
شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي محصولات مبتني بر فناوري هاي نوظهور نانو كامپوزيت ها
603
شناسايي عوامل موثر بر تجاري‌سازي بسته‌هاي دانش به مشتريان در شهرك‌هاي علم و فناوري – مورد كاوي پارك‌هاي علم و فناوري استان تهران
604
شناسايي عوامل موثر بر تخلفات انضباطي كاركنان (مطالعه موردي كاركنان فرماندهي انتظامي استان سمنان)
605
شناسايي عوامل موثر بر تدوين استراتژي بازاريابي خلاق و اجراي اثربخش آن در گونه هاي مختلف استراتژيك سازمان
606
شناسايي عوامل موثر بر ترك شغل كاركنان جديد الاستخدام در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
607
شناسايي عوامل موثر بر تصميم به بين المللي سازي شركت هاي كوچك و متوسط صنعتي در استان اصفهان
608
شناسايي عوامل موثر بر تقاضاي مد لباس ايراني؛ مورد مطالعه: زنان متقاضي مد در شهر اصفهان
609
شناسايي عوامل موثر بر تقويت باور هاي ديني دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نجف آباد از ديدگاه دبيران ديني و مشاوران
610
شناسايي عوامل موثر بر تقويت ظرفيت جذب فناوري در بانك مهر اقتصاد
611
شناسايي عوامل موثر بر تمايل مشتري به خريد اينترنتي در شركت قطار مسافري رجا
612
شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان شهريار
613
شناسايي عوامل موثر بر توسعه بازار بين المللي محصولات منتخب پتروشيمي ايران (مطالعه موردي: شركت هاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
614
شناسايي عوامل موثر بر توسعه سفالينه هاي ميبد
615
شناسايي عوامل موثر بر توسعه سفالينه هاي ميبد
616
شناسايي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني گردشگري (مورد مطالعه: جزيره كيش)
617
شناسايي عوامل موثر بر توسعه و بهبود مديريت نوين شهري
618
شناسايي عوامل موثر بر توسعه ي فناوري انرژي هاي تجديدپذير ايران: مورد فناوري پيل سوختي
619
شناسايي عوامل موثر بر جامعه مجازي مسافرتي و ارائه راهكار جهت توسعه آن در ايران
620
شناسايي عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي خرد در بازار بورس اوراق بهادار بندر عباس
621
شناسايي عوامل موثر بر جذب و نگهداشت منابع انساني متخصص در استانهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم
622
شناسايي عوامل موثر بر حساسيت برند صنعتي توليدكنندگان تريلر در ايران
623
شناسايي عوامل موثر بر خروج كاركنان با متغيرهاي دلبستگي شغلي، رفتار شهروندي سازماني، فرسودگي و بيگانگي شغلي
624
شناسايي عوامل موثر بر دستيابي سريع به فناوري با رويكرد برنامه ريزي برپايه سناريو در صنعت نرم افزار ايران
625
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط در صنعت چاپ تهران
626
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنعت چاپ تهران
627
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي
628
شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان شركت گاز استان چهارمحال و بختياري با استفاده از مدل‏يابي معادلات ساختاري
629
شناسايي عوامل موثر بر رضايت گردشگران در پارك سيسنگان نوشهر
630
شناسايي عوامل موثر بر رضايت گردشگران در پارك سيسنگان نوشهر
631
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري نزد مشتريان بانك سپه قم بر مبناي مدل سه شاخگي
632
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري نزد مشتريان بانك سپه قم بر مبناي مدل سه شاخگي .
633
شناسايي عوامل موثر بر رفتار استفاده از موتورسيكلت در سفرهاي روزانه شهري
634
شناسايي عوامل موثر بر رويگرداني مشتري در فروشگاه اينترنتي كانگورو با استفاده از رويكرد تركيبي
635
شناسايي عوامل موثر بر ساماندهي تور‌هاي معماري(مورد پژوهي: شهر اصفهان)
636
شناسايي عوامل موثر بر سبك زندگي ورزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
637
شناسايي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خارجي در شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي با اولويت بندي تاپسيس فازي
638
شناسايي عوامل موثر بر سرمايه¬گذاري خارجي در شهرك¬هاي صنعتي استان آذربايجان¬شرقي با اولويت¬بندي تاپسيس فازي
639
شناسايي عوامل موثر بر شركت دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران در فعاليت هاي ورزشي خارج از مدرسه
640
شناسايي عوامل موثر بر عدم استفاده جوانان از خدمات كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي شهرستان سبزوار
641
شناسايي عوامل موثر بر علاقه دانش آموزان به فعاليت‌هاي پژوهشي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود فعاليت‌هاي پژوهشي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان زرين شهر
642
شناسايي عوامل موثر بر عملكرد اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در ارتباط با انجام امور محوله
643
شناسايي عوامل موثر بر عملكرد سيستم يكپارچه مديريت ارتباطات و اطلاعات پروژه – مطالعه موردي شركت نفت فلات قاره ايران
644
شناسايي عوامل موثر بر فرسودگي شغلي كاركنان و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه(مطالعه موردي شركت پتروشيمي پرديس)
645
شناسايي عوامل موثر بر فروش خدمات بيمه اي توسط نمايندگان بيمه شركت هاي نمايندگي بيمه آسيا
646
شناسايي عوامل موثر بر فروش خدمات بيمه اي توسط نمايندگان بيمه شركتهاي نمايندگي بيمه آسيا
647
شناسايي عوامل موثر بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلي رياضي براي پيش بيني تغييرات آن
648
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات الكترونيكي در خريد انلاينB2C
649
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات بانكي بانك صادرات كرج
650
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات بانكي در بانك ملي استان مازندران
651
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي شعب تامين اجتماعي استان البرز
652
شناسايي عوامل موثر بر كيفيت كاشي و ارائه يك مدل آماري به منظور بهينه كردن فرايند توليد
653
شناسايي عوامل موثر بر گردشگري و ارائه استراتژي هاي مناسب در راستاي بهبود وضعيت اين صنعت با استفاده از مدل ANp ( مطالعه موردي: شهر نيشابور﴾
654
شناسايي عوامل موثر بر مديريت ارتباط با مشتري و تعيين نقش هر يك از اين عوامل بر اثربخشي استقرار مديريت ارتباط با مشتري در ادارات پست شهرستان شيراز
655
شناسايي عوامل موثر بر مصرف توام با مسئوليت اجتماعي (مطالعه موردي: مصرف كنندگان كرج)
656
شناسايي عوامل موثر بر مصرف توام با مسئوليت اجتماعي (مطالعه موردي: مصرف كنندگان كرج)
657
شناسايي عوامل موثر بر مهارتهاي رهبري مديران مدارس
658
شناسايي عوامل موثر بر مو فقيت كارخانجات فرآوري سنگ
659
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت فرآيند توسعه خدمات جديد همراه اول
660
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك از طريق برندسازي و مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه :منتخب كسب و كارهاي كوچك شهر اصفهان)
661
شناسايي عوامل موثر بر ميزان اعتماد شهروندان به عملكرد شهرداري ساري
662
شناسايي عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي شغلي كاركنان آموزش و پرورش گنبد كاووس
663
شناسايي عوامل موثر بر ميزان و خطر تكرار جرائم رانندگي
664
شناسايي عوامل موثر بر نوآوري در سطح بنگاه هاي كوچك و متوسط - مطالعه موردي : صنعت قطعه سازي
665
شناسايي عوامل موثر بر نوآوري و ايجاد ارزش مشتريان در هتلهاي كوچك و متوسط استان مازندران
666
شناسايي عوامل موثر برميزان رضايتمندي كاركنان آمزش وپرورش گنبدكاووس
667
شناسايي عوامل موثر پياده سازي تجارت الكترونيك در مدل سازمان با سازمان و تأثير آن بر عملكرد حسابداري الكترونيكي (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو)
668
شناسايي عوامل موثر در برقراري ارتباط اثر بخش بين مدير و معلم در مدارس متوسطه استان خراسان جنوبي
669
شناسايي عوامل موثر در پذيرش فناوري سلامت همراه (مورد مطالعه: برنامه‌ كاربردي مادران باردار)
670
شناسايي عوامل موثر در پياده سازي موفق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) در سازمان هاي ايراني و رتبه بندي اهميت و اولويت آنها
671
شناسايي عوامل موثر در پياده سازي موفق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ERP) در سازمان هاي ايراني و رتبه بندي اهميت و اولويت آنها
672
شناسايي عوامل موثر در تقويت و گسترش فرهنگ اتحاد ملي در كتابهاي درسي
673
شناسايي عوامل موثر در تلفات انرژي شبكه هاي توزيع، استان همدان و ارائه مدل هايي براي كاهش آن
674
شناسايي عوامل موثر در حفظ و نگهداري منابع انساني از ديد كاركنان در سازمان طراحي و مهندسي نورهان صنايع
675
شناسايي عوامل موثر در خريد فرش دستباف و بررسي الگوهاي متفاوت مصرف آن
676
شناسايي عوامل موثر در شكاف بين تفكر و درك مديران از نيازهاي ذي نفعان و برنامه ريزي راهبردي تدوين شده
677
شناسايي عوامل موثر در قيمت‌گذاري حمل‌ونقل كالا با استفاده از اقتصاد سنجي؛ مطالعه موردي مسير تهران - بندرعباس
678
شناسايي عوامل موثر در كارايي مديران مدارس متوسطه شهر اردل
679
شناسايي عوامل موثر در كاهش درصد مس در باطله تغليظ مس سرچشمه و بازيابي اين عنصر از باطله
680
شناسايي عوامل موثر در كاهش ريسك مالي صادرات سيمان به كشور عراق
681
شناسايي عوامل موثر در وصول تسهيلات پرداخت شده بانك كشاورزي در استان تهران شهرستان ورامين در سال 1394
682
شناسايي عوامل موثر درتشخيص نفوذ درشبكه هاي بي سيم واي فاي
683
شناسايي عوامل موثر مديريت بازاريابي در افزايش سوددهي شركتهاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
684
شناسايي عوامل موثر و ارائه مدل مفهومي توسعه صادرات پسته ايران تا سال 1410
685
شناسايي عوامل موثر و تعيين كننده در ايجاد نام ونشان تجاري(صنايع غذايي شهر تهران )
686
شناسايي عوامل موثر و سطوح بهكارگيري اينترنت و تجارت الكترونيك در بنگاههاي كوچك و متوسط صادركننده فرش دستباف شهرستان اصفهان
687
شناسايي عوامل موثربر سرمايه فكري وارائه الگويي مديريتي به اهداف دستگاههاي دولتي در سازمان بنادر
688
شناسايي عوامل موثربرقصدخريدمشتري به خريداينترنتي درشركت قطارمسافري رجا
689
شناسايي عوامل موثردركارايي مديران مدارس متوسطه
690
شناسايي عوامل موفقيت مديريت زنان در سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز
691
شناسايي عوامل موفقيت و شكست مديريت استراتژيك در ايران و ارائه يك راهكار به منظور افزايش اثربخشي آن
692
شناسايي عوامل موقعيتي مقاومت رفتاري در برابر تغيير :مطالعه اي پديدار شناختي
693
شناسايي عوامل و فاكتورهاي موثر بر توسعه مديريت دانش سازماني مبتني بر وب2، در سازمان¬هاي ايراني
694
شناسايي عوامل و مدل مفهومي مديريت راهبردي– مطالعه موردي(رويكردامام علي(ع) درنهج البلاغه)
695
شناسايي عوامل وشاخص هاي الويت دار جهت دستيابي به سازمانهاي كار آفرين در كشور
696
شناسايي عيني بازده به مقياس
697
شناسايي غير خطي توربوژنراتور سنكرون به كمك شبكه هاي عصبي
698
شناسايي غير متمركز آسيب سازه هاي قابي
699
شناسايي غير مخرب شكل هندسي حفره هاي درون مواد جامد با استفاده از اندازه گيري سطحي دما و روش معكوس و المان هاي مرزي
700
شناسايي غيرخطي سيستم با استفاده از انتقال هيلبرت براي مدل سازي غيرپارامتري اجسام پرنده
701
شناسايي غيرخطي كلاسيك و غير كلاسيك توربين و گاورنر در يك نيروگاه سيكل تركيبي
702
شناسايي فاژهاي باكتري هاي گرم منفي آلوده كننده زخم با فراواني بالا و بررسي امكان استفاده از آنها براي درمان (فاژتراپي) زخم
703
شناسايي فاكتورهاي بحراني موفقيت در اجراي ايزو 22000
704
شناسايي فاكتورهاي تأثيرگذار بر افزايش تعداد قراردادهاي منعقد شده در بيمه عمر با بهره‌گيري از رگرسيون . فازي
705
شناسايي فرآيند هاي تبديل دانش در شركتهاي ملي پخش فرآورد هاي نفتي ايران استان تهران
706
شناسايي فراكسيون هاي توكسيك سم عقرب آپيستوبوتوسي سوسني , identification of toxic fractions in venom of scorpion)apistobuthus sosane(
707
شناسايي فرايندهاي اصلي و اولويت بندي بهبود آنها باروش تاسيس براي پياده سازي مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار در شركت بيمه البرز
708
شناسايي فرصت هاي خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي عمومي با رويكرد ﴿4P).......
709
شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت الكترونيك و فناوري اطلاعات
710
شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه براي رونق گردشگري راه ابريشم (مورد پژوهشي: استان اردبيل و استان آذربايجان شرقي)
711
شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه در صنعت گردشگري روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كاشان)
712
شناسايي فرصت هاي كارآفريني اجتماعي با هدف افزايش نشاط اجتماعي (مطالعه موردي: سالمندان ساكن خانه هاي سالمندان در شهر اصفهان)
713
شناسايي فرصت هاي كارآفريني در گردشگري ماجراجويانه
714
شناسايي فرصت هاي كسب و كار در حوزه مديريت شهري
715
شناسايي فرصت هاي گردشگري حلال در بهبود فضاي كسب و كار در ايران
716
شناسايي فرصت‏ها و موانع تجاري‏سازي يك محصول نانو، مطالعه‏ي موردي: مچ‏بند
717
شناسايي فركانس تحريك براي واسط‌هاي مغز و كامپيوتر مبتني بر پتانسيل برانگيخته ي بينايي حالت دائم
718
شناسايي فصول طبيعي سواحل شمال درياي عمان با روش تحليل خوشه اي
719
شناسايي فصول طبيعي سواحل شمال درياي عمان با روش تحليل خوشه اي
720
شناسايي فعالي ت هاي انسان با استفاده از حسگر هاي حركتي با بهره گيري از يادگيري عميق توزيع شده بر بستر كلان داده
721
شناسايي فعاليت انسان مبتني بر يادگيري عميق
722
شناسايي فعاليت مستقل از زاويه ديد دوربين
723
شناسايي فعاليت هاي اداري با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي
724
شناسايي فعّال براي شناسايي سيستم‌هاي غيرخطي چند‌متغيره و كاربرد آن در شناسايي ژنراتور سنكرون
725
شناسايي فلور و اجتماعات گياهي منطقه ونك سميرم ( استان اصفهان )
726
شناسايي فناوريهاي يك كارخانه نساجي با رويكرد مديرِيت تكنولوژي
727
شناسايي فني و آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشي هاي صخره اي ميرملاس
728
شناسايي قابليت ها و ميزان اثر بخشي بازي هاي رايانه اي در آموزش دروس كارگاهي شهرسازي با تأكيد بر نرم افزار سيم سيتي
729
شناسايي قابليت هاي استراتژيك منابع انساني بر اساس تئوري مبتني بر منابع (مدل - VRIO اداره كل تÊمين اجتماعي تهران بزرگ )
730
شناسايي قابليت هاي بازي هاي ديجيتال در آموزش كارآفريني
731
شناسايي قارچ اندوفايت موجود در گياهان علفي براساس خصوصيات مورفولوژيك و نشانگرهاي مولكولي
732
شناسايي قارچ هاي آگاريك در منطقه قلاجه استان كرمانشاه
733
شناسايي قارچ هاي ميكوريز آربسكولار همزيست با ريشه پسته در شهرستان رفسنجان
734
شناسايي قارچ هاي ميكوريزآربوسكولار بادام وپسته و بهينه سازي القاي ريشه مويين هويج در راستاي كشت درون شيشه اي آن ها
735
شناسايي قارچ‌هاي ميكوريز آربسكولار همزيست ريشه بادام در شهرستان بافت و بررسي نقش
736
شناسايي قارچهاي اندوفيت مقاوم به فلزات سنگين از ريشه گندم و جو
737
شناسايي قارچهاي اندوميكوريزا ﴿VAM﴾ زيتون و بررسي بر همكنش آنها با عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در دو رقم مهم زيتون
738
شناسايي قالي تركمن يموت ﴿ طايفه هاي جعفر باي و آتاباي ﴾ و مفهوم نقش هاي رايج و مهم آن
739
شناسايي قواصان به روش هولوگرام
740
شناسايي كارايي الگوريتم¬هاي عددي براي مدل¬سازي عددي كوپل دوسويه براي جريان¬هاي دوفازي با رويكرد اويلري-لاگرانژي
741
شناسايي كاربردهاي نوين مسئله ي كوله پشتي در سيستم هاي مخابراتي و ارائه‌ي روشي ساده در حل آن ها
742
شناسايي كاركردهاي ارتباطي عكاسي وگرافيك در دودهه پس ازانقلاب
743
شناسايي كاستي‌هاي پژوهش با به‌كارگيري تكنيك‌هاي متن‌كاوي و تحليل رفتار جويشگري كاربران (موردمطالعه: محيط‌زيست ايران)ت
744
شناسايي كامل ماژول مشتركين سوئيچ گسترده SEL
745
شناسايي كانال‌هاي مدفون با استفاده از تلفيق نشانگرهاي لرزه‌اي توسط شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
746
شناسايي كانون هاي گرد و غبار جنوب استان كرمان با استفاده از توليدات ماهواره اي
747
شناسايي كانون‌هاي گرد و غبار استان اصفهان با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي و زميني
748
شناسايي كانيهاي فري مغناطيسي موجود در خاكهاي كرمانشاه بر اساس رفتار وابستگي بسامدي پذيرفتاري مغناطيسي
749
شناسايي كدهاي رهگيري كاربر براي حفظ حريم شخصي در هنگام پويش صفحات وب
750
شناسايي كدون هاي حساس به اسكراپي در سه نژاد گوسفند ايراني
751
شناسايي كريدور‌هاي مهاجرتي قوچ و ميش وحشي(Ovis orientalis isphahanica) بين پناهگاه حيات وحش موته و منطقه حفاظت‌شده هفتادقله
752
شناسايي كسره اضافه در متون فارسي براي استفاده در سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار
753
شناسايي كلمات دست نويس فارسي (به كمك مدل ماركف مخفي و هوشي محاسباتي )
754
شناسايي كلمات دستنويسي فارسي با استفاده از مدل پنهان ماركف با طول حالات متغير و چگالي مشاهدات پيوسته
755
شناسايي كلمات كليدي در گفتار پيوسته زبان فارسي
756
شناسايي كلمات كليدي در گفتار توسط سيستم تلفيقي مدل مخفي ماركوف و شبكه هاي عصبي عميق
757
شناسايي كليه كانيها و تحليل كمي كانيهاي رسي با استفاده از XRDو روش نسبت شيب ها در برخي از خاكهاي مناطق پسته كاري اصفهان
758
شناسايي كمان هاي مهم در ارتباط با وقوع حوادث تصادفي در شبكه هاي حمل و نقل شهري ﴿مطالعه موردي: شبكه حمل و نقل شهر اصفهان﴾
759
شناسايي كنش در دنباله هاي ويدئويي نظارتي بر مبناي ويژگي هاي مكاني زماني
760
شناسايي كنه هاي پارازيت ، شكارگر وفورتيك مرتبط با آفات مكنده ، پوستخوار وچوبخوار درختان ميوه شهرستان همدان
761
شناسايي كودكان دچار اختلال عاطفي به وسيله آزمون بينايي - حركتي بندر گشتالت
762
شناسايي كور از كدهاي دوري دودويي
763
شناسايي كور كدهاي ldpc
764
شناسايي كورسيستمهاي چند ورودي چند خروجي
765
شناسايي كيفي آهارها
766
شناسايي كيو تي ال هاي مرتبط با ذخيره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي به دانه جو در شرايط تنش كم آبي
767
شناسايي گرافهاي با دومين مقدار وي‍‍ژه بزرگ 1-تكنيك مكمل ستاره اي
768
شناسايي گره هاي تاثيرگذار و چگونگي تغييرات آن ها با گذشت زمان در شبكه هاي اجتماعي پويا
769
شناسايي گره هاي حياتي در شبكه هاي حمل و نقل شهري
770
شناسايي گره هاي موثر در انتشار اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي با بهره گيري از روش خوشه بندي مبتني بر منطق فازي و روش سلسله مراتبي
771
شناسايي گره‌هاي بدرفتار با استفاده از اعتماد در شبكه‌هاي موردي
772
شناسايي گره‌هاي تأثيرگذارتر در انتشار قيمت‌گذاري در شبكه‌ي زنجيره‌هاي تأمين الكترونيكي
773
شناسايي گروه هاي ساده متناهي به وسيله طيف و مرتبه
774
شناسايي گروه هاي مرجع بين نوجوانان شهر بندرگز (دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه )
775
شناسايي گستره سه بعدي زون هاي پرعيار مس در كانسارهاي مس دره زرشك و علي آباد با استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي و روش هاي طبقه بندي آماري-رياضي
776
شناسايي گسل تلخاب در فرونشست ميقان اراك با استفاده از روش ژئوالكتريك
777
شناسايي گسل هاي يكي از ميادين نفتي ايران در منطقه تنگه هرمز با استفاده از تركيب نشانگرهاي لرزه اي در شبكه عصبي مصنوعي
778
شناسايي گونه هاوبرآورد باردهي جامعه پريفيتوني درنهركاوات
779
شناسايي گونه هاوبرآورد جوامع پريفيتوني در درياچه ي زريبار با هدف تعيين كيفيت آب
780
شناسايي گونه هاي Rhynchosporium و تعيين ساختار ژنتيكي جمعيت هاي قارچ عامل اسكالد جو در ايران
781
شناسايي گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از جيره غذايي پرندگان
782
شناسايي گونه هاي تريكودرما جدا شده از باغ هاي گردوي استان آذربايجان شرقي..
783
شناسايي گونه هاي تريكودرماي خاك برد باغ هاي پسته ي استان كرمان بر اساس ويژگي هاي مورفولوژيك و مولكولي
784
شناسايي گونه هاي جنس پني سيليوم در استان اصفهان با روش پكتيك زايموگرام
785
شناسايي گونه هاي شبه جنس فوزاريوم مرتبط با برخي گونه هاي ميزبان از تيره گندميان وريخت شناسي دانه گرده گونه هاي وحشي تيره گندميان
786
شناسايي گونه هاي قارچهاي خانواده Erysiphaceae و ميزبانهاي گياهي آنها در مشهد و حومه
787
شناسايي گونه هاي كرم خاكي شهرستان ساري (87-1386)
788
شناسايي گونه هاي لاكتوباسيلوس در پنير ليقوان بر اساس خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشيميايي ومولكولي
789
شناسايي گونه هواهاي بندر لنگه
790
شناسايي گونه هواهاي جزيره ابوموسي
791
شناسايي گونه هواهاي منطقه ي كركس
792
شناسايي گونه‌هاي تريكودرماي خاك‎برد باغات گردوي استان كرمان بر اساس كارهاي مورفولوژيك و مولكولي
793
شناسايي گوينده اتوماتيك
794
شناسايي گوينده بصورت ناوابسته به متن با استفاده از مدل گوسي
795
شناسايي گياهان دارويي شهرستان اردستان وزواره
796
شناسايي لارروهاي خانواده كرونوميده :( Diptera Chironomidae ) رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل فيزيكي موثر بر پراكنش آنها
797
شناسايي لاين هاي نگهدارنده نر عقيمي در پياز با استفاده از روش هاي مبتني بر PCR
798
شناسايي لپتوسپيروز به روش مولكولي PCR در تب خونريزي دهنده دامي دلتاي رود حله كره بند روش مولكولي بندر بوشهر در سال 1382
799
شناسايي لعاب آجر سفالهاي هخامنشي در تخت جمشيد
800
شناسايي لكه هاي نفتي تصاوير رادار SAR با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشني
801
شناسايي لكه هاي نفتي در درياي خزر با استفاده از تصاوير سنجنده هاي راداري و نوري
802
شناسايي مؤلفه هاي آرامش بخشي برنامه هاي تلويزيوني از نظر مخاطبان
803
شناسايي مؤلفه هاي اضطراب (استرس)مدرسه و مقايسه آنها در دو سيستم ارزشيابي سنتي و توصيفي
804
شناسايي مؤلفه هاي تفكر فلسفي ليپمن در منتخب داستان هاي طنز ادب فارسي و تدوين راهنماي داستان ها
805
شناسايي مؤلفه هاي گردشگري عشايري در ارتقاء تجربه ادراك شده توسط گردشگر (مطالعه موردي: عشايرقشقايي)
806
شناسايي مؤلفه هاي مؤثر بر رفتار كاريابي در افراد داراي آسيب نخاعي در شهر يزد
807
شناسايي مؤلفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر فعاليت زنان عشاير (مطالعه موردي: ايل قشقايي ـ شهرستان سميرم)
808
شناسايي مؤلفه‌هاي زيرساخت اشتراك دانش در مدل عملياتي و بررسي ميزان پياده‌سازي آن در صنعت بيمه، موردمطالعه: شركت‌هاي منتخب در صنعت بيمه ايران
809
شناسايي مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني هلدينگ سازمان صنعتي و شركت هاي وابسته، مقايسه وضعيت فرهنگ موجود و مطلوب
810
شناسايي مؤلفه‌هاي فلسفه براي كودكان در انديشه‌ها و سيره‌ي عملي امام علي (عليه السلام) به منظور تدوين محتوا و مقايسه‌ي تأثير محتواي تدوين شده با محتواي ليپمن بر هوش هيجاني دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبستان شهر اصفهان
811
شناسايي مؤلفه‌هاي فلسفه براي كودكان در انديشه‌ها و سيره‌ي عملي امام علي (عليه السلام) به منظور تدوين محتوا و مقايسه‌ي تأثير محتواي تدوين شده با محتواي ليپمن بر هوش هيجاني دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبستان شهر اصفهان
812
شناسايي مؤلفه‌هاي كليدي گردشگري خلاق هنرمحور براي كودكان (موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنايع دستي)
813
شناسايي مؤلفه‌هاي كيفيت زندگي كاري به¬منظور تدوين مقياس مربوطه و بررسي تأثير مداخله ي مبتني بر آن بر كيفيت زندگي كاري و سلامت كاركنان مجتمع توليدي-صنعتي نهان گل
814
شناسايي ماتريس هاي جرم و سختي المان تير با درجات آزادي تنها جابجايي به روش معكوس
815
شناسايي ماشين سنكرون
816
شناسايي ماشيني حروف متنوع چاپي فارسي
817
شناسايي مبتني بر ميزبان كرم واره ها در شبكه هاي Peer to Peer
818
شناسايي متغير هاي اثرگذار در بروز تخلفات رانندگان حمل و نقل همگاني
819
شناسايي متغيرهاي مرتبط با توانمندسازي روانشناختي كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم
820
شناسايي متغيرهاي موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقيقي بانك سامان ( شعب شمال كشور )
821
شناسايي ﴿متمركز و غيرمتمركز﴾ سيستم هاي دوبعدي
822
شناسايي متون تقريبا يكسان با استفاده از اطلاعات ساختاري متن و معناي متن
823
شناسايي متون چاپي عربي توسط شبكه عصبي و مدل مخفي ماركف در پنجره متحرك
824
شناسايي متون چاپي فارسي
825
شناسايي متون چاپي فارسي در قلم‌هاي رايج توسط شبكه‌هاي عصبي كانولوشني عميق
826
شناسايي متيل بنزوات
827
شناسايي محدوده‌هاي رسوبات هيدرات گازي در درياي عمان و بررسي لرزه‌اي آنها
828
شناسايي محصولات كشاورزي تراريخته با استفاده از روشهاي مبتني بر PCR
829
شناسايي محل برخورد جسم خارجي به صفحه كامپوزيتي و ارزيابي ميزان انرژي برخورد
830
شناسايي محل پلاك خودرو در تصوير با استفاده از ابزارهاي مورفولوژيك
831
شناسايي محل منابع هارمونيك در سيستم قدرت با استفاده از روش تخمين حالت هارمونيكي
832
شناسايي محل و راستاي شكستگي ها با آرايه مربعي در اكتشافات ژئوالكتريك
833
شناسايي محل و شدت آسيب در پل‌هاي كابلي با اطلاعات مودال ناقص
834
شناسايي محلول جامد كاربيدي به روش پراش اشعه ايكس
835
شناسايي مخمرهاي جداسازي شده از نمونه هاي غذايي و طبيعي در استان كرمانشاه
836
شناسايي مدارك حرفه اي مرتبط با حوزه هاي مهندسي صنايع
837
شناسايي مدل انتشار پتانسيل عمل در رشتهي عصب سياتيك قورباغه
838
شناسايي مدل حركتي هاوركرافت
839
شناسايي مدل خودرو با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
840
شناسايي مدل ديناميكي ارتعاشات تير آلومينيومي همراه با تحريك پيزوالكتريك
841
شناسايي مدل ديناميكي يك وسيله زير آبي خودگردان به كمك فيلتر كالمن توسعه يافته
842
شناسايي مدل روبات جرثقيل = The Gantry Robot System Identification
843
شناسايي مدل غير خطي پيشگوي رفتار ديناميكي يك اتصال با در نظر گرفتن لغزش و ضربه در سطح تماس اتصال
844
شناسايي مدل فضاي حالت غيرخطي ماشين سنكرون
845
شناسايي مدل و كنترل توربين ژنراتورهاي بادي مبتني بر ساختارهاي ديناميكي مرتبه كسري
846
شناسايي مدلهاي اتو رگرسيو - ميانگين متحرك دوره اي و كاربرد آن براي مدل جريان رودخانه
847
شناسايي مدهاي خرابي در كامپوزيتها با استفاده از تجزيه و تحليل سيگنالهاي آكوستيك اميشن
848
شناسايي مدولاسيونهاي خانواده QAM از روي منظومه آن
849
شناسايي مراحل رنگ آميز ي خودرو وبر رسي ايرادات رنگ در شركت ايران خودرو
850
شناسايي مراكز تجاري شهري بر اساس ساختار كالبدي كلان شهر ( نمونه مورد:پهنه مركزي شهر تهران)
851
شناسايي مرجع جوانان در انتخاب نوع پوشش وآرايش
852
شناسايي مرز كانالها‌ در داده‌هاي لرزه‌اي سهبعدي با استفاده از تبديل شيرلت دراكتشاف منابع هيدروكربوري
853
شناسايي مرز نامنظم بين چند ماده و توصيف ساختار دروني ماده ميانجي
854
شناسايي مرفولوژيكي و مولكولي گونه هاي Phytophthora عامل پوسيدگي طوقه و ريشه درختان بادام و واكنش برخي ارقام بادام و پايه GF677 در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
855
شناسايي مزايا و معايب پياده سازي گمرك الكترونيك
856
شناسايي مزيت رقابتي محصولات لبني كاله از ديدگاه مصرف كننده نهايي
857
شناسايي مزيت هاي نسبي استان قزوين با تاكيد بر بخش صنعت و معدن
858
شناسايي مسائل ارتباطي بين والدين ونوجوانان
859
شناسايي مسائل تعامل‌پذيري با رويكرد هستي‌شناسي در تيم‌هاي تخصصي مجازي براي تسهيم دانش بين سازماني در نظام سلامت (مطالعه موردي شبكه تشخيص آزمايشگاهيان تهران)
860
شناسايي مسائل و مشكلات سيستم توليد GIT و ارائه راهكارهاي پيشنهادي مناسب براي حل آنها
861
شناسايي مسيرها با اعتماد پايدار در شبكه موردي متحرك
862
شناسايي مسيرهاي تنوع بخشي به سبد صادراتي ايران با استفاده از روش فضاي توليد
863
شناسايي مشخصات ديناميكي پي هاي عميق﴿ شمع ها﴾ با استفاده از آزمايش ارتعاش محيطي
864
شناسايي مشخصات فيزيكي افراد بر اساس نحوه راه رفتن با استفاده از محاسبات ابري
865
شناسايي مشخصات هندسي ترك با استفاده از المان جنريك توسط آناليز مودال
866
شناسايي مشخصه هاي مهارتي بازيكنان فوتبال در حركت چابكي با استفاده از تحليل خطي و غيرخطي تغييرات سينماتيكي حركت
867
شناسايي مشخصه هاي هندسي شناورهاي زيرسطحي در نزديكي سطح آزاد به كمك الگوي امواج هيدروديناميكي
868
شناسايي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان بلوچ
869
شناسايي مشكلات توسعه تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط صادراتي و ارائه راهكار شهر تهران
870
شناسايي مشكلات روان شناختي كودكان طلاق 7 تا 11 ساله، تدوين بسته درماني مادران مبتني بر آن و مقايسه تأثير بسته درماني تدوين شده با درمان شناختي- رفتاري بر مشكلات روان شناختي كودكان
871
شناسايي معايب در فرايند شكل دهي قطعه بدنه خودرو دنا با استفاده از شبيه سازي عددي
872
شناسايي معيار هاي ارزيابي كيفيت آموزش مجازي از منظر دانشجويان ورتبه بندي مراكز آموزش مجازي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره
873
شناسايي معيار هاي مهم در انتخاب ساخت سازه فروشويي هيپ سرچشمه
874
شناسايي معيارهاي اعتباردهي به متقاضيان حقوقي دريافت تسهيلات بانكي و دسته بندي آنها با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿مطالعه موردي: شعب منتخب بانك صادرات﴾
875
شناسايي معيارهاي سرمايه¬گذاران براي مشاركت مالي در يك شبكه¬ي اجتماعي تأمين مالي جمعي
876
شناسايي معيارهاي محيطي موثر بر افزايش زيست پذيري فضاهاي شهري محله ( گروه سني 11 - 16 سال) در محله بسيج شهر مشهد
877
شناسايي معيارهاي مناسب در الگوهاي مختلف همسر گزني
878
شناسايي معيارهاي مناسب سازي پاركهاي محلي شهري مبتني بر الگوي گذران اوقات فراغت دختران جوان ( مطالعه موردي : پارك محله شهرك گلها و دانشگاه ، تهران )
879
شناسايي معيارهاي همسر گزيني در بين دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان سال 85
880
شناسايي مفاهيم وكاركردهاي بصري رنگ طلا در برسي منتخبي از نگاره هاي هفت اورنگ جامي ابراهيم ميرزا مكتب مشهد دوره صفوي
881
شناسايي مقاوم تيغه مرتعش با ميرايي كم بر اساس روش هاي غير آماري با استفاده از توابع پايه متعامد
882
شناسايي مقاوم سيستم هاي دوبعدي متناوب
883
شناسايي مقاوم نوع مدولاسيون و پارامترهاي آن به صورت خودكار با استفاده از اَبَربُردارها
884
شناسايي مكانيزم توليد آكوستيك اميشن در فرآيندهاي اصطكاكي
885
شناسايي منابع ايجاد ارتعاشات در جعبه دنده به روش تحليل مرتبه فركانسي دوران
886
شناسايي منابع ريسك داخلي در پروژه هاي نوسازي و بهسازي شهر تهران
887
شناسايي منابع زمين گرمايي با استفاده از داده هاي حرارتي +ETM در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي : استان خراسان جنوبي، فردوس﴾
888
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه ابهر با استفاده از تلفيق لايه‌هاي اكتشافي در محيط GIS
889
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه اردستان با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي اكتشافي
890
شناسايي مناطق اميدبخش معدني در ناحيه معلمان (دامغان) با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي اكتشافي
891
شناسايي مناطق بدون جاده براي اولويت‌بندي مكاني حفاظت در شبكه مناطق تحت حفاظت در غرب استان اصفهان
892
شناسايي مناطق بهينه اقليمي كشت كلزا در ايران
893
شناسايي مناطق شور و گياهان شورروي منطقه قم
894
شناسايي مناطق شور و گياهان شورروي منطقه قم (ضميمه )؟ نتايج بررسيهاي پوشش گياهي ، نتايج آزمايشات خاك ، نتايج آزمايشات آب
895
شناسايي مناطق همگن بادناكي با استفاده از روش تجزيه مؤلفه هاي اصلي و تحليل خوشه اي در حوزه ايران مركزي
896
شناسايي منبع سيگنال فركانس بالا با استفاده از يادگيري عميق
897
شناسايي مهارت هاي مورد نياز تدريس كتاب كارو فناوري در معلمان پايه ششم استان همدان
898
شناسايي مهارتهاي مورد نياز فارغ التحصيلان مهندسي صنايع جهت ورود به عرصه كسب و كار.
899
شناسايي مهم ترين موانع صادرات در صنعت قطعه سازي خودرو ايران
900
شناسايي مواد منفجره با استفاده از طيف سنج تحرك يوني در پلاستيك مثبت و در حضور هوا
901
شناسايي موانع آموزش كارآفريني در مدارس كرمانشاه از ديدگاه معلمان صاحبنظر
902
شناسايي موانع آموزشي شكوفايي خلاقيت دانش آموزان پايه ابتدايي از ديدگاه معلمان منطقه آموزش و پرورش ايوان كي و گرمسار(استان سمنان)
903
شناسايي موانع اجراي روشهاي نوين (فعال ) تدريس درس تربيت بدني از ديدگاه دبيران تربيت بدني آموزشگاههاي دولتي آموزش و پرورش استان ايلام
904
شناسايي موانع اجراي طرح مكانيزاسيون كشاورزي در بخش چهاردانگه شهرستان ساري
905
شناسايي موانع اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده شهري (مطالعه موردي :بافت قديم شهر ساري)
906
شناسايي موانع الكترونيكي شدن خدمات در شركت هاي دولتي (مطالعه موردي:شركت گاز استان مازندران)
907
شناسايي موانع ايجاد همخواني موضوعات پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي با نيازهاي جامعه از ديد دانشجويان و اعضاي هيئت‌علمي
908
شناسايي موانع بازاريابي پيشروي صادرات نرم افزار به كشور عراق
909
شناسايي موانع بازاريابي پيشروي صادرات نرم‌افزار به كشور عراق
910
شناسايي موانع به كارگيري مهارت هاي ارتباطي كتابداران در تعامل با مراجعان از ديدگاه كتابداران دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
911
شناسايي موانع پياده سازي مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط فعال در شهرك هاي صنعتي استان همدان
912
شناسايي موانع تحقق مديريت اسلامي در سطح كلان سازمان هاي دولتي - صنعتي
913
شناسايي موانع تحقق مديريت اسلامي در سطح كلان سازمان هاي دولتي- صنعتي
914
شناسايي موانع تسهيم دانش در شركت پالايش نفت اصفهان ﴿مطالعه كيفي﴾
915
شناسايي موانع ساختاري، رفتاري و محيطي كارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان
916
شناسايي موانع سازماني موثر بر بازارگرايي در شركت زمزم ايران با استفاده از مدل سه شاخگي
917
شناسايي موانع صادرات در شرايط تحريم و ارائه راهكار براي رفع آن و ارتقاء بهره وري صادرات
918
شناسايي موانع گرايش مشاركت در ورزش همگاني زنان سالمند شهر اراك
919
شناسايي موانع مشاركت جانبازان و معلولين استان البرز در ورزش
920
شناسايي موانع مشاركت دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهرستان كاشان در فعاليت هاي ورزشي
921
شناسايي موانع ميزباني رويدادهاي ورزشي دراستان البر
922
شناسايي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب براي اجراي TQM در صنعت پوشاك ايران ﴿مطالعه موردي: كارخانه پوشاك زانتوس﴾
923
شناسايي موانع و چالش ها ي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور و ارائه راهكارها مطالعه مورد دفتر طرح هاي عمراني دانشگاه علم و صنعت ايران
924
شناسايي موانع و چالش هاي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محو ر و ارائه راهكارها مطالعه موردي دفتر طرح هاي عمراني دانشگاه علم و صنعت ايران
925
شناسايي موانع و چالش هاي توسعه كارآفريني سبز در بخش كشاورزي و ارائه راهكارهاي مناسب
926
شناسايي موانع و مشكلات اجراي احكام خارجي از منظر قانون و رويه محاكم در دادگاه خانواده .
927
شناسايي موانع و مشكلات پژوهش در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي دولتي كشور از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي
928
شناسايي موانع و مشكلات توليد انگور شهرستان زرنديه در چند سال اخير
929
شناسايي موثر بر عدم مصرف واقعي تسهيلات اعطايي بانك ها موردي بانك رفاه
930
شناسايي موجوديت هاي همانند در وب داده
931
شناسايي موجوديتهاي اسمي فارسي و ترجمه آن به انگليسي به منظور بهبود سيستمهاي ترجمه ماشيني
932
شناسايي مودهاي نرمال با استفاده از مودهاي complex
933
شناسايي مورفولوژيك و مولكولي و بررسي تنوع ژنتيكي سوسك هاي پوست خوار درختان سوزني برگ اصفهان
934
شناسايي مورفولوژيكي و بيوشيميايي ميكروارگانيسم هاي لاكتيكي قابل كشت (CLAB) فاسد كننده ي فراورده هاي گوشتي بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
935
شناسايي مولفه هاي اصلي نماي شهري با توجه به تصوير ذهني شهروندان، به منظور بهره گيري در راهنماي طراحي. نمونه موردي : خيابان فاطمي ( حدفاصل خيابان وليعصر تا خيابان كارگر )
936
شناسايي مولفه هاي كيفيتي بام سبز در تهران و تاثير آن بر ساختمان هاي بلند مرتبه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
937
شناسايي مولفه هاي گرافيك محيطي در مراكز آموزشي كودكان با تاكيد بر خلاقيت (مطالعه موردي مراكز آموزشي كودكان شهر مشهد
938
شناسايي مولفه هاي مديريت استعداد و تأثير آن بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي منتخب دولتي شهر اصفهان با نقش ميانجي عدالت، اعتماد و حمايت سازماني ادراك شده
939
شناسايي مولفه هاي مديريت حرفه اي بومي با رويكرد جهادي (مطالعه موردي: تاسيس شبكه جهاني العالم – صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)
940
شناسايي مولفه هاي موثر در فروش آنلاين و تاثير آن بر عملكرد بازاريابي در صنعت فولاد ايران: مطالعه موردي محصولات فولادي ساختماني و صنعتي در شركت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان
941
شناسايي مولفه هاي نشاط در محيط كارو سنجش وضعيت اين مولفه ها
942
شناسايي مولفه هاي هوش معنوي و تاثير آن در كسب و كار
943
شناسايي مولفه‌هاي گرافيك محيطي در مراكز آموزشي كودكان با تاكيد بر خلاقيت (مطالعه موردي مراكز آموزشي كودكان شهر مشهد)
944
شناسايي مولكولي ارقام مقاوم گلزا به بيماري پوسيدگي سفيد ساقه
945
شناسايي مولكولي قارچ هاي بيمارگر درختان كاج در شهر كرمانشاه
946
شناسايي مولكولي گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از خوراك دام بوسيله واكنش زنجيره اي پليمراز
947
شناسايي مولكولي گونه هاي مختلف فوزاريوم عامل بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم وواكنش ارقام تجاري گندم نان نسبت به بيماري در شمال ايران
948
شناسايي مولكولي و تعيين پراكنش ويروس هاي آبله آلو و لكه حلقوي گوجه فرنگي در درختان ميوه هسته دار استان اصفهان
949
شناسايي مولكولي و گروه بندي جدايه هاي دو ويروس Apple stem grooving virus و Apple stem pitting virus در استان اصفهان
950
شناسايي مولكولي و مورفولوژيكي گونه هاي آسپرژيلوس در مناطق موكاري استان آذربايجان شرقي
951
شناسايي ميزان آشنايي مديران دوره متوسطه شهرستان ساوه از اصول مديريت آموزشي و تاثير آن بر كارايي مدير
952
شناسايي ميزان آشنايي مديران دوره متوسطه شهرستان ساوه از اصول مديريت آموزشي و تاثيرآن بر كارايي مدير
953
شناسايي ميزان آمادگي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي پياده سازي اينترنت اشيا در سازمان
954
شناسايي ميزان استقبال گردشگري خارجي از صنايع دستي شهر اصفهان
955
شناسايي ميزان تاثير هويت بافت هاي قديمي محلات بر رضايت از محيط زندگي به منظور ارائه اصول طراحي ﴿ نمونه موردي : محله علي قلي آقا و محله وليعصر در شهر اصفهان ﴾
956
شناسايي ميزان وفاداري مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه بر اساس مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع FRO
957
شناسايي نرم افزارهاي ورزشي و توليد پايگاه داده هاي مربوط به آن
958
شناسايي نرم‌افزارهاي جاسوسي موبايل از طريق تحليل آماري مجوزها و پايگاه داده امضاء
959
شناسايي نرم‌افزارهاي جاسوسي موبايل از طريق تحليل آماري مجوزها و پايگاه داده امضاء
960
شناسايي نشانگرهاي مطلوب عناصر برنامه درسي در كلاس هاي چندپايه و مقايسه با نشانگرهاي موجود در كلاس هاي چندپايه استان هاي اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد
961
شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته باژنهاي تحمل به تنش سرما در كلون هاي موتانت زرد آلو بااستفاده از تكنيك مولكولي
962
شناسايي نشانگرهاي مولكولي ريز ماهواره مرتبط با صفات تحمل به خشكي در گندم دوروم
963
شناسايي نشانگرهاي...پيوسته با ژن مسئول تحمل به تنش خشكي در لاين هاي موتانت برنج
964
شناسايي نقاط آسيب‌پذير شبكه‌هاي آبرساني شهري در برابر آسيب‌هاي عمدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
965
شناسايي نقاط بحراني توليد شكر سفيد از نظر ميزان خاكستر، رنگ و ميكروارگانيسمها در كارخانه قند اصفهان
966
شناسايي نقاط بحراني نشت در شبكه توزيع آب به منظور بهينه‌سازي مصرف مطالعه موردي شهر باغستان
967
شناسايي نقاط پرت در ابعاد بزرگ
968
شناسايي نقاط حادثه خيز جاده با مدلسازي Hot zone در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي :محور يزد -كرمان وكرمان يزد در حوزه استحفاظي استان يزد
969
شناسايي نقاط حادثه خيز شهر تهران، ارزيابي علل تصادفات و ارائه راهكارهاي بهبود دهنده (مطالعه موردي منطقه 11 و 12)
970
شناسايي نقاط حادثه خيز شهر شاهين شهر، تحليل فضايي علل تصادف و ارايه راهكارهاي بهبود دهنده
971
شناسايي نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها وتهديدهاي تشكيل وتوسعه تعاوني هاي دانشجويي كشاورزي
972
شناسايي نقش باورهاي انگبزشي در رابطه با خوش بيني علمي و تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز همدان
973
شناسايي نقش باورهاي انگيزشي در رابطه با خوش بيني علمي و تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز همدان
974
شناسايي نقش دولت الكترونيك در توانمندسازي كاركنان سازمان ثبت احوال
975
شناسايي نقش مسجد در هويت دهي به محلات بافت قديم شهر يزد
976
شناسايي نقشمايه هاي تزئيني و سنتي قرن 5تا8هجري قمري در يزد و تجلي اين نقوش در قالب اجراي طرح اصيل فرش كلاسيك شهري
977
شناسايي نقطه تغيير در پروفايل هاي هندسي مدور
978
شناسايي نقطه تغيير در دنباله هاي مسقل و وابسته با رويكرد بيزي
979
شناسايي نقطه تغيير در ميانگين نرمال چند متغيره
980
شناسايي نگاره هاي منسوب به امام رضا(ع)و كاربرد آن در فرش
981
شناسايي نگرانيهاي تربيتي والدين در خصوص استفاده فرزند نوجوان آنها از بازيهاي رايانه اي ﴿مطالعه موردي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان نهاوند
982
شناسايي نماتودهاي انگل گياهي درختان ميوه شهرستان سرپل ذهاب
983
شناسايي نمودهاي رفتار انحرافي كاري و پيش بيني آن بر اساس عدالت سازماني و توسعه كاركنان در دانشگاه هاي منتخب شهر تهران
984
شناسايي نمونه منگنز چراگاه به منظور بررسي قابليت فرآوري
985
شناسايي نهادهاي ايجادكننده ارزش در شركت ايمن تك پيشرو
986
شناسايي نهال هاي نوسلار و بذري پرتقال با استفاده از تكنيك مولكولي SSR
987
شناسايي نواحي كاركردي و تحليل عوامل مؤثر بر آن در منطقه سه شهر اصفهان
988
شناسايي نواحي كانديد توده در تصاوير سه‌بعدي اولتراسوند سينه
989
شناسايي نوع چندشكلي هاي تك نوكلئوتيدي بر پايه نورتابي الكتروشيميايي تقويت شده به كمك نانوذرات پلاتين
990
شناسايي نوع رنگ قرمز الياف پشمي قالي قديمي هونجان شهرضا و ارائه طرح مرمت آن
991
شناسايي نوع فعاليت انسان در دنباله اي از تصاوير ويدئويي با استفاده از توصيفگر بافت پويا
992
شناسايي نوع و عوامل موثر بر گرفتگي كربن در مدار سولفوره معدن طلاي موته و راهكارهاي كاهش آن
993
شناسايي نوع و مدل وسايل نقليه پرتردد در تصاوير دوربين‌هاي كنترل ترافيك
994
شناسايي نيازمنديهاي سيستمهاي اطلاعاتي براي پشتيباني كسب و كار رامان
995
شناسايي نيازهاي سطوح بلوغ سازماني كاركنان سازمان هاي ورزشي شهر اصفهان بر اساس مدل بلوغ قابليت هاي انساني( PCMM)
996
شناسايي نيازهاي مشتري با استفاده از روش CKM در صنعت پوشاك ﴿مطالعه موردي : شركت طراحان دوخت﴾
997
شناسايي نيازهاي مشتريان براساس مدل كانو به منظور طراحي خدمات اينترنتي با استفاده از رويكرد گسترش عملكرد كيفيت (QFD)
998
شناسايي هم زمان توالي مشخصي از ژنوم ويروس HIV-1 و HIV-2 با استفاده از زيست حسگر هيبريداسيون DNA، از طريق روش هاي الكتروشيميايي و نورتابي الكتروشيميايي دوقطبي
999
شناسايي همايه ها در شبكه هاي پيچيده
1000
شناسايي همايه هاي باهم پوشاني در شبكه هاي پيچيده با استفاده از روش NMF
بازگشت