<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شناسايي مولفه هاي اصلي نماي شهري با توجه به تصوير ذهني شهروندان، به منظور بهره گيري در راهنماي طراحي. نمونه موردي : خيابان فاطمي ( حدفاصل خيابان وليعصر تا خيابان كارگر )
2
شناسايي مولفه هاي قدرت نرم ورزش قهرماني
3
شناسايي مولفه هاي كيفيتي بام سبز در تهران و تاثير آن بر ساختمان هاي بلند مرتبه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
4
شناسايي مولفه هاي گرافيك محيطي در مراكز آموزشي كودكان با تاكيد بر خلاقيت (مطالعه موردي مراكز آموزشي كودكان شهر مشهد
5
شناسايي مولفه هاي مديريت استعداد و تأثير آن بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي منتخب دولتي شهر اصفهان با نقش ميانجي عدالت، اعتماد و حمايت سازماني ادراك شده
6
شناسايي مولفه هاي مديريت حرفه اي بومي با رويكرد جهادي (مطالعه موردي: تاسيس شبكه جهاني العالم – صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)
7
شناسايي مولفه هاي موثر در فروش آنلاين و تاثير آن بر عملكرد بازاريابي در صنعت فولاد ايران: مطالعه موردي محصولات فولادي ساختماني و صنعتي در شركت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان
8
شناسايي مولفه هاي نشاط در محيط كارو سنجش وضعيت اين مولفه ها
9
شناسايي مولفه هاي نوگرايي در تصويرگري كتاب هزار و يك شب صنيع الملك و خلق اثر مبتني بر يافته هاي اين پژوهش
10
شناسايي مولفه هاي هوش معنوي و تاثير آن در كسب و كار
11
شناسايي مولفه‌هاي گرافيك محيطي در مراكز آموزشي كودكان با تاكيد بر خلاقيت (مطالعه موردي مراكز آموزشي كودكان شهر مشهد)
12
شناسايي مولكولي ارقام مقاوم گلزا به بيماري پوسيدگي سفيد ساقه
13
شناسايي مولكولي قارچ هاي بيمارگر درختان كاج در شهر كرمانشاه
14
شناسايي مولكولي گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از خوراك دام بوسيله واكنش زنجيره اي پليمراز
15
شناسايي مولكولي گونه هاي مختلف فوزاريوم عامل بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم وواكنش ارقام تجاري گندم نان نسبت به بيماري در شمال ايران
16
شناسايي مولكولي و تعيين پراكنش ويروس هاي آبله آلو و لكه حلقوي گوجه فرنگي در درختان ميوه هسته دار استان اصفهان
17
شناسايي مولكولي و گروه بندي جدايه هاي دو ويروس Apple stem grooving virus و Apple stem pitting virus در استان اصفهان
18
شناسايي مولكولي و مورفولوژيكي گونه هاي آسپرژيلوس در مناطق موكاري استان آذربايجان شرقي
19
شناسايي ميزان آشنايي مديران دوره متوسطه شهرستان ساوه از اصول مديريت آموزشي و تاثير آن بر كارايي مدير
20
شناسايي ميزان آشنايي مديران دوره متوسطه شهرستان ساوه از اصول مديريت آموزشي و تاثيرآن بر كارايي مدير
21
شناسايي ميزان آمادگي منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي پياده سازي اينترنت اشيا در سازمان
22
شناسايي ميزان استقبال گردشگري خارجي از صنايع دستي شهر اصفهان
23
شناسايي ميزان تاثير هويت بافت هاي قديمي محلات بر رضايت از محيط زندگي به منظور ارائه اصول طراحي ﴿ نمونه موردي : محله علي قلي آقا و محله وليعصر در شهر اصفهان ﴾
24
شناسايي ميزان وفاداري مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه بر اساس مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع FRO
25
شناسايي نرم افزارهاي ورزشي و توليد پايگاه داده هاي مربوط به آن
26
شناسايي نرم‌افزارهاي جاسوسي موبايل از طريق تحليل آماري مجوزها و پايگاه داده امضاء
27
شناسايي نرم‌افزارهاي جاسوسي موبايل از طريق تحليل آماري مجوزها و پايگاه داده امضاء
28
شناسايي نشانگرهاي مطلوب عناصر برنامه درسي در كلاس هاي چندپايه و مقايسه با نشانگرهاي موجود در كلاس هاي چندپايه استان هاي اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد
29
شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته باژنهاي تحمل به تنش سرما در كلون هاي موتانت زرد آلو بااستفاده از تكنيك مولكولي
30
شناسايي نشانگرهاي مولكولي ريز ماهواره مرتبط با صفات تحمل به خشكي در گندم دوروم
31
شناسايي نشانگرهاي...پيوسته با ژن مسئول تحمل به تنش خشكي در لاين هاي موتانت برنج
32
شناسايي نقاط آسيب‌پذير شبكه‌هاي آبرساني شهري در برابر آسيب‌هاي عمدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
33
شناسايي نقاط بحراني توليد شكر سفيد از نظر ميزان خاكستر، رنگ و ميكروارگانيسمها در كارخانه قند اصفهان
34
شناسايي نقاط بحراني نشت در شبكه توزيع آب به منظور بهينه‌سازي مصرف مطالعه موردي شهر باغستان
35
شناسايي نقاط پرت در ابعاد بزرگ
36
شناسايي نقاط حادثه خيز جاده با مدلسازي Hot zone در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي :محور يزد -كرمان وكرمان يزد در حوزه استحفاظي استان يزد
37
شناسايي نقاط حادثه خيز شهر تهران، ارزيابي علل تصادفات و ارائه راهكارهاي بهبود دهنده (مطالعه موردي منطقه 11 و 12)
38
شناسايي نقاط حادثه خيز شهر شاهين شهر، تحليل فضايي علل تصادف و ارايه راهكارهاي بهبود دهنده
39
شناسايي نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها وتهديدهاي تشكيل وتوسعه تعاوني هاي دانشجويي كشاورزي
40
شناسايي نقش باورهاي انگبزشي در رابطه با خوش بيني علمي و تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز همدان
41
شناسايي نقش باورهاي انگيزشي در رابطه با خوش بيني علمي و تعلل ورزي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز همدان
42
شناسايي نقش دولت الكترونيك در توانمندسازي كاركنان سازمان ثبت احوال
43
شناسايي نقش سواد رسانه اي در رابطه با ميزان استفاده از اينستاگرام و تصويربدني در دختران نوجوان
44
شناسايي نقش گونه هاي مرتعي در كنترل فرسايش بر سازندهاي مارني (مطالعه موردي منطقه بياباني اردكان)
45
شناسايي نقش مسجد در هويت دهي به محلات بافت قديم شهر يزد
46
شناسايي نقشمايه هاي تزئيني و سنتي قرن 5تا8هجري قمري در يزد و تجلي اين نقوش در قالب اجراي طرح اصيل فرش كلاسيك شهري
47
شناسايي نقطه تغيير در پروفايل هاي هندسي مدور
48
شناسايي نقطه تغيير در دنباله هاي مسقل و وابسته با رويكرد بيزي
49
شناسايي نقطه تغيير در ميانگين نرمال چند متغيره
50
شناسايي نگاره هاي منسوب به امام رضا(ع)و كاربرد آن در فرش
51
شناسايي نگرانيهاي تربيتي والدين در خصوص استفاده فرزند نوجوان آنها از بازيهاي رايانه اي ﴿مطالعه موردي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان نهاوند
52
شناسايي نماتودهاي انگل گياهي درختان ميوه شهرستان سرپل ذهاب
53
شناسايي نمودهاي رفتار انحرافي كاري و پيش بيني آن بر اساس عدالت سازماني و توسعه كاركنان در دانشگاه هاي منتخب شهر تهران
54
شناسايي نمونه منگنز چراگاه به منظور بررسي قابليت فرآوري
55
شناسايي نهادهاي ايجادكننده ارزش در شركت ايمن تك پيشرو
56
شناسايي نهال هاي نوسلار و بذري پرتقال با استفاده از تكنيك مولكولي SSR
57
شناسايي نواحي كاركردي و تحليل عوامل مؤثر بر آن در منطقه سه شهر اصفهان
58
شناسايي نواحي كانديد توده در تصاوير سه‌بعدي اولتراسوند سينه
59
شناسايي نوع چندشكلي هاي تك نوكلئوتيدي بر پايه نورتابي الكتروشيميايي تقويت شده به كمك نانوذرات پلاتين
60
شناسايي نوع رنگ قرمز الياف پشمي قالي قديمي هونجان شهرضا و ارائه طرح مرمت آن
61
شناسايي نوع فعاليت انسان در دنباله اي از تصاوير ويدئويي با استفاده از توصيفگر بافت پويا
62
شناسايي نوع و عوامل موثر بر گرفتگي كربن در مدار سولفوره معدن طلاي موته و راهكارهاي كاهش آن
63
شناسايي نوع و مدل وسايل نقليه پرتردد در تصاوير دوربين‌هاي كنترل ترافيك
64
شناسايي نيازمنديهاي سيستمهاي اطلاعاتي براي پشتيباني كسب و كار رامان
65
شناسايي نيازهاي سطوح بلوغ سازماني كاركنان سازمان هاي ورزشي شهر اصفهان بر اساس مدل بلوغ قابليت هاي انساني( PCMM)
66
شناسايي نيازهاي مشتري با استفاده از روش CKM در صنعت پوشاك ﴿مطالعه موردي : شركت طراحان دوخت﴾
67
شناسايي نيازهاي مشتريان براساس مدل كانو به منظور طراحي خدمات اينترنتي با استفاده از رويكرد گسترش عملكرد كيفيت (QFD)
68
شناسايي هليكوپترهاي مرتبه بالا
69
شناسايي هم زمان توالي مشخصي از ژنوم ويروس HIV-1 و HIV-2 با استفاده از زيست حسگر هيبريداسيون DNA، از طريق روش هاي الكتروشيميايي و نورتابي الكتروشيميايي دوقطبي
70
شناسايي همايه ها در شبكه هاي پيچيده
71
شناسايي همايه هاي باهم پوشاني در شبكه هاي پيچيده با استفاده از روش NMF
72
شناسايي همزمان بار متحرك و آسيب در پل‌ها
73
شناسايي هوشمند خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي اپوكسي روي زير آيند فولاد اصلاح شده با پوشش تبديلي بر پايه تيتانيوم
74
شناسايي هوشمند سرطان سينه با داده‌كاوي
75
شناسايي هوشمند مقدار و موقعيت جريان پلاسما
76
شناسايي هويت از روي اثر انگشت به كمك الگورتيم ژنتيك
77
شناسايي هويت با استفاده از تصوير سه بعدي صورت
78
شناسايي هويت به كمك اثر انگشت با استفاده از شبكه هاي عصبي
79
شناسايي هويت گوينده با استفاده از شبكه عصبي عميق
80
شناسايي و آزمايش رنگينه هاي ديسپرس مناسب برروي الياف پروپلين
81
شناسايي و آناليز عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان در شركت سامسونگ
82
شناسايي و آناليز موتاسيون هاي ژرم لاين ژنAPC در افراد ايراني واجد FAP با كمك روش تعيين توالي
83
شناسايي و ارائه بهترين شيوه استخراج مواد رنگزاي موجود در گياه روناس و بهينه سازي و رنگرزي آن برپشم
84
شناسايي و ارائه راهكارهاي اصلاحي مناسب در نقاط گلوگاهي و حادثه خيز منطقه 4 شهرداري تهران
85
شناسايي و ارائه روش شناسي رفع مشكلات دوره هاي جواني سازمان هاي كوچك و متوسط بر اساس روش اديزس مطالعه موردي سازمان گروه مجلات همشهري و زيرمجموعه هاي اين سازمان
86
شناسايي و ارائه عوامل موثر در پياده سازي موفق سيستم كارت امتيازي متوازن (BSCدر سازمان و رتبه بندي اهميت آنها
87
شناسايي و ارائه مدل تخصيص (تسهيم) ريسك در قالب قراردادهاي EPC
88
شناسايي و ارائه مدلي از عوامل ريسك پروزه هاي توسعه نرم افزار در ايران
89
شناسايي و ارتقاء سطح مزيت رقابتي مراكز آموزش عالي
90
شناسايي و ارتقاء سطح مزيت رقابتي مراكزآموزش عالي كشورمبتني بررقابت هاي ديجيتالي
91
شناسايي و ارزشگذاري ترجيحات پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد جهت مشاركت در طرح پزشك خانواده با استفاده از تكنيك انتخاب گسسته(Discrete Choice Technique)
92
شناسايي و ارزيابي اثر برخي گياهان دارويي بر انعقاد خون به روش كموانفورماتيك
93
شناسايي و ارزيابي اثربخشي خدمات وب 20 مناسب پياده سازي در وب سايت كتابخانه دانشگاه هاي ايران ( مطالعه موردي كتابخانه دانشگاه بوعلي سينا همدان ).
94
شناسايي و ارزيابي امكانات سامانه هاي مديريت محتواي همايش هاي داخلي و خارجي
95
شناسايي و ارزيابي پروتئينهاي ايمني زاي آماستيگوت و پروماستيگوت ليشمانيا ماژور با استفاده از ايمونو گلوبولين هاي وابسته به پاسخ هاي Th1 و Th2 در مدل حيواني
96
شناسايي و ارزيابي چالش‌ هاي اجراي برنامه استراتژيك در شركت گاز استان يزد و ارائه راهكارهاي بهبود
97
شناسايي و ارزيابي خسارت در سازه ها با استفاده از روش هاي بهينه سازي چند هدفه
98
شناسايي و ارزيابي خصوصيات گونه هاي لاكتوباسيلوس جدا شده از شير خام گاوميش
99
شناسايي و ارزيابي خصوصيات گونه هاي لاكتوباسيلوس جدا شده از شير خام گاوميش
100
شناسايي و ارزيابي راهكارهاي رفع آسيب‌هاي اجتماعي شهر جديد پرديس با رويكرد نظام نوآوري‌اجتماعي
101
شناسايي و ارزيابي روش هاي بهبود بهره وري انرژي در پالايشگاه گازسرخون و اولويت بندي آنها با استفاده از تكنيكAHP
102
شناسايي و ارزيابي ريسك به اشتراك گذاري دانش در سازمان‌هاي دانش محور
103
شناسايي و ارزيابي ريسك در پروژه‌هاي ساخت آزادراه
104
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي ايمني تاسيسات شركت گاز استان زنجان با استفاده از تكنيك FMEA
105
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي پروژه ساخت UPSو شارژرهاي صنعتي (مورد مطالعه : مركز مهندسي مبدل ها و منابع تغذيه جهاد دانشگاهي علم و صنعت ايران )
106
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي پروژه هاي راه سازي روستايي
107
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و ارائه راهكار بهبود در شركت مخابرات استان فارس
108
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي پروژههاي ساختماني در محيط فازي: مطالعه موردي صنعت ساختماني در محيط فازي ايران
109
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي پياده سازي سيستم ERP با استفاده از تكنيك ديمتل فازي (مطالعه موردي : شركت رينگ سازي مشهد)
110
شناسايي و ارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين در صنايع توليدي
111
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي آمادگي الكتريكي در دانشگاه ها
112
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي پايداري اجتماعي در پروژه هاي ساخت
113
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي رضايت مشتري در تاكسي
114
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي موثر بر رضايت مسافران در خط 3 متروي تهران
115
شناسايي و ارزيابي شاخص‌هاي اثرگذار در مشاركت بخش دولتي و خصوصي در ساخت و بهره‌برداري بيمارستان‌ها
116
شناسايي و ارزيابي صنايع پايين دستي فولادآلياژي
117
شناسايي و ارزيابي عوامل بحراني موفقيت بر اجراي دوركاري در سازمان هاي ايراني (مورد مطالعه : حوزه ستادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت نيرو)
118
شناسايي و ارزيابي عوامل بر تصميم گيري كشاورزان استان اصفهان در مديريت مبارزه با آفات برنج
119
شناسايي و ارزيابي عوامل تعيين كننده مصرف آب خانگي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان اصفهان
120
شناسايي و ارزيابي عوامل كليدي موفقيت در سازمان هاي پروژه محور
121
شناسايي و ارزيابي عوامل كليدي موفقيت در سازمان هاي پروژه محور
122
شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش به محيط كار در ميان منابع انساني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي غرب كشور به منظور تدوين يك الگوي كاربردي
123
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني مبتني بر الگوهاي شايستگي در پروژه هاي عمراني
124
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر تغيير كاربري اراضي زراعي و جنگلي شهرستان آمل
125
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر تمايل به رفتار سبز گردشگران (مورد مطالعه گردشگران شهر شيراز)
126
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني در شركت مديريت توليد برق ري
127
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر وصول مطالبات شركت توزيع نيروي برق مركز استان گلستان
128
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر در انتخاب اثربخش اعضاي تيم ها در پروژه هاي عمراني
129
شناسايي و ارزيابي كيفي ريسكهاي پيمان سرجمع (مطالعه موردي:احداث ساختمانهاي عمومي با كاربري اداري شهر تهران)
130
شناسايي و ارزيابي كيفي و كمي ريسك هاي خطوط لوله انتقال نفت (مطالعه موردي شركت ملي مهندسي ساختمان و نفت ايران)
131
شناسايي و ارزيابي مؤلفه هاي مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري مطالعه موردي شهرستان فردوس
132
شناسايي و ارزيابي محرك‌هاي انگيزشي در صنعت توريسم با استفاده از مدل كانو و سروكوال (مطالعه موردي: اراضي اطراف درياچه سد آويدر)
133
شناسايي و ارزيابي معيارهاي انتخاب پيمانكاران با رويكرد مديريت ريسك
134
شناسايي و ارزيابي منابع يادگيري فناورانه در صنايع مختلف: يك رويكرد تحليل محتوا
135
شناسايي و استخراج اهداف مياني در يادگيري تقويتي
136
شناسايي و استخراج سيگنال¬هاي چندحامله و همسان¬سازي آنها
137
شناسايي و استخراج ويژگي هاي فيزيكي و هندسي موجود در تصاوير مقاطع GPR با استفاده از روش هاي موثر تشخيص الگوي آماري
138
شناسايي و اصلاح پارامترهاي نادرست كنترلرها در محاسبات پايداري گذرا
139
شناسايي و اصلاح سيستماتيك پارامترهاي نادرست مدل شبيه سازي سيستم قدرت بر مبناي مقادير اندازه گيري
140
شناسايي و اعتبار سنجي QTL هاي كنترل كننده صفات مرتبط با تحمل به شوري در برنج
141
شناسايي و اعتبار سنجي شاخص هاي ارزيابي كيفيت نمايه هاي تخصصي درحوزه هاي موضوعي علوم پايه ، مهندسي ، كشاورزي ، علوم انساني ، علوم پزشكي و هنر , FINDING AND ACCREDITATION OF EVALUATION INDICATORS OF SPECIALTY INDEXES QUALITY IN BASIC SCIENCES,ENGINEERING,AGRICULTURE, HUMANITIES SCIENCES,MEDICAL SCIENCE AND ART SUBJECT AREAS
142
شناسايي و اعتبار يابي عوامل مؤثر بر كاميابي در كار معلمان زن مدارس متوسطه دوم شهر اصفهان به منظور تدوين الگو و سنجش تأثير مداخله حاصل از آن
143
شناسايي و اكتشاف مواد مناسب براي توليد سيمان پوزولاني در كارخانجات سيمان
144
شناسايي و الويت بندي علل افزايش تقاضاي پيش از موعد بازنشستگي در صندوق تامين اجتماعي
145
شناسايي و الويت بندي عوامل ارگونوميك موثر بر اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع :مطالعه موردي كارخانجات واگن سازي شهرستان زرند
146
شناسايي و الويت بندي عوامل اساسي جذب مشتري در كسب و كار الكترونيكي با تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره فازي
147
شناسايي و الويت بندي عوامل عدم موفقيت پروژه قطار شهري(مترو)اصفهان از ديدگاه مديريت استراتژيك
148
شناسايي و الويت بندي مولفه هاي موثر بر سطح رضايت گردشگران خارجي در شيراز با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه و گسترش كيفيت عملكرد
149
شناسايي و الويت‌بندي توانمندي‌هاي پويا در سازمان‌هاي دولتي-خدماتي (مطالعه موردي: سازمان ثبت اسناد و املاك)
150
شناسايي و انتخاب استراتژي هاي مديريت دانش با رويكرد فازي در شركت مهندسي فولاد مباركه
151
شناسايي و انتخاب روش بهينه توزيع كالاهاي مصرفي تجهيزات پزشكي
152
شناسايي و انتخاب مدل‌ تجاري‌سازي فنّاوري اولويت‌دار در شركت توپازژن كاوش
153
شناسايي و اندازه گيري سرمايه فكري در بازار سرمايه ايران
154
شناسايي و اندازه گيري منابع رشد بخش كشاورزي در اقتصاد ايران
155
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻧﺎدر در سنگ معدنهاي كشور
156
شناسايي و اهميت سنجي عوامل تاثير گذار در خريد مشتريان در نانوايي هاي آزادپز شهر مشهد مقدس
157
شناسايي و اولويت بندي ابزارهاي اكتساب دانش از افراد خبره(مطالعه موردي: يك دانشگاه نظامي)
158
شناسايي و اولويت بندي ابزارهاي ترفيع موثر بر بهبود فروش محصولات شركت چينه
159
شناسايي و اولويت بندي ابزارهاي ترفيع موثر بر بهبود فروش محصولات شركت چينه
160
شناسايي و اولويت بندي ابعاد غرور ملي با تاكيد بر جايگاه ورزش از ديدگاه نخبگان علمي جامعه
161
شناسايي و اولويت بندي بافت هاي كهن شهري در راستاي بهسازي و نوسازي با بكارگيري از روش هاي MCDM ,GIS (مطالعه موردي:محله قليچ بافت كهن شهر ساري)
162
شناسايي و اولويت بندي برند مقاصد گردشگري ادبي كشور با استفاده از تكنيك هاي SWARA و WASPAS (مطالعه موردي: گردشگران خراسان رضوي)
163
شناسايي و اولويت بندي پارامترهاي موثر در اثر بخشي تبليغات اينترنتي
164
شناسايي و اولويت بندي تاثير نظام هاي مديريت منابع انساني بر بهرهوري نيروي انساني....
165
شناسايي و اولويت بندي تهديدات اينترنت اشياء در حوزه بانكداري (بانك حكمت ايرانيان)
166
شناسايي و اولويت بندي توانمندي‌هاي مؤثر بر موفقيت سرمايه گذاران خطرپذير در تأمين مالي پروژه‌هاي نوآوري
167
شناسايي و اولويت بندي چالش هاي انرژي خورشيدي (مطالعه موردي : استان البرز)
168
شناسايي و اولويت بندي چالش هاي رقابت پذيري صادرات صنعت مواد غذايي و ارائه راهكارهايي براي آن (مطالعه موردي: شركت توليدي مهرام)
169
شناسايي و اولويت بندي چالش‌ها و تنگناهاي پيش رو در جاري‌سازي ارزش‌هاي سازماني (‌مورد مطالعه= بيمارستان نمازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
170
شناسايي و اولويت بندي خدمات بانكداري اجتماعي براي پياده سازي در بانك هاي ايران
171
شناسايي و اولويت بندي دلايل عدم تحقق برنامه توليد در شركت سايپا AHP بر اساس روش
172
شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي زنجيره تامين در سطح وظيفه اي با رويكرد تحليل شبكه اي مطالعه موردي صنايع شير ايران (شركت بازار گستر پگاه منطقه يك )
173
شناسايي و اولويت بندي راهكار هاي بهبود عملكرد صنعت روي ﴿مورد مطالعه شركت ذوب روي بافق﴾
174
شناسايي و اولويت بندي راهكارهاي توسعه اخلاق در سيستم نوآوري در شهر جديد پرديس
175
شناسايي و اولويت بندي روشهاي چابك سازي و تاثير آن بر عملكرد شركتها در صنعت هوايي ايران ( مورد مطالعه : هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما))
176
شناسايي و اولويت بندي ريسك هاي تامين الياف پنبه در صنعت ريسندگي براي انتخاب بهترين تامين كنندگان با توجه به معيارهاي پايداري
177
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد فناوري هاي نرم دانش بنيان-صنعت موردي بازيهاي رايانه اي
178
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تاثير گذار بر انتخاب استراتژي توليد با در نظر گرفتن شاخص هاي ناب- چابك در يك زنجيره تامين سبز با استفاده از تكنيك هاي dematel ، anp وvikor فازي
179
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تاثير گذار بر انتخاب استراتژي توليد با در نظر گرفتن شاخص هاي ناب-چابك در يك زنجيره تامين سبز با استفاده از تكنيك هاي dematel ، anp وvikor فازي
180
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي عملكردي شركت فولاد آلياژي با رويكرد تلفيقي MADM-BSC
181
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي موفقيت در بازاريابي كتاب هاي دانشگاهي با رويكرد تصميم گيري
182
شناسايي و اولويت بندي شاخصهاي كمي اقدامات بازاريابي در بخش بانكي با روش شناسي كيو (حوزه مطالعاتي بانك صادرات)
183
شناسايي و اولويت بندي عوامل اثر گذار بر ايجاد اكوسيستم كارآفريني ورزشي در استان كرمانشاه
184
شناسايي و اولويت بندي عوامل اثربخش بازاريابي رابطه مند بر افزايش سطح رضايتمندي مشتريان در بخش خدمات
185
شناسايي و اولويت بندي عوامل اثرگذار بر انگيزش كاركنان دانشگاه پيام نور استان مازندران
186
شناسايي و اولويت بندي عوامل ارگونوميك موثر بر اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع
187
شناسايي و اولويت بندي عوامل استقرار سيستم هوش تجاري براي پيش بيني فروش از ديدگاه مديران شركتهاي نفتي
188
شناسايي و اولويت بندي عوامل افزايش زمان، هزينه و كيفيت پروژه¬هاي ساختماني به منظور كاهش اختلافات بين طرفين پيمان (كارفرما و پيمانكار) در قرارداد پيمان (مطالعه موردي: شركت‌هاي پيمانكاري گريد 3 تهران)
189
شناسايي و اولويت بندي عوامل بانكي- خدماتي موثر بر ميزان وفاداري مشتري در بانك پارسيان با استفاده از تحليل شبكه اي فازي
190
شناسايي و اولويت بندي عوامل پيش برنده شركت هاي دانش بنيان با رويكرد اقتصاد مقاومتي
191
شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار بر اشتباهات داوران ليگ يك و ليگ برتر فوتبال ايران
192
شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار هوش فرهنگي بر عملكرد سرمايه انساني( پلي مت)
193
شناسايي و اولويت بندي عوامل تعيين كننده پايداري نظام پيشنهاد ها در دانشگاه يزد
194
شناسايي و اولويت بندي عوامل تقويت حكمراني نوآوري در ايران، بر مبناي تجربيات منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
195
شناسايي و اولويت بندي عوامل جذب حاميان مالي مرتبط با محيط داخلي در باشگاه هاي فوتبال ليگ برتر استان تهران
196
شناسايي و اولويت بندي عوامل خطرزا در حوادث ورزشي استخرهاي شناي استان اصفهان از ديدگاه منجيان غريق و مديران استخرها و كارشناسان رسمي دادگستري
197
شناسايي و اولويت بندي عوامل درون سازماني تاثير گذار بر يادگيري تكنولوژيك – مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه
198
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي مطرح در بهره وري منابع انساني موثر بر ارتقاي كيفيت محصول مبتني بر رويكرد TQM با استفاده از روش هاي Q F D وA N P (در : كارخانه كاشي سمنان)
199
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي مطرح در بهره وري منابع انساني موثربرارتقاي كيفيت محصول مبتني بر رويكرد TQM با استفاده از روش هايQFD وANP
200
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت هوش رقابتي در صنعت الكترونيك با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: شركت جهان الكترونيك يزد)
201
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر اثربخشي انتقال فناوري (مطالعه موردي: صنايع حمل و نقل ريلي ايران)
202
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر استفاده از اجاق هاي خورشيدي دراستان خراسان رضوي با استفاده از روش تحليل عاملي و مدلسازي معادالت ساختاري
203
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر افزايش خلاقيت رياضي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قم
204
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر ساخت و اجراي سيستم هاي خشك‌كن خورشيدي درشهر يزد با استفاده از روش تحليل عاملي
205
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنانبا رويكرد تحول اداري ) موردمطالعه در شركت گاز استان تهران)
206
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر نابسازي و انعطاف زنجيرهي تأمين سبز (مطالعھ موردي: زنجيره تأمين قطعات در صنايع خودروسازي
207
شناسايي و اولويت بندي عوامل محيطي موثر بر برنامه ريزي استراتژيك فرهنگي كشور
208
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات استان البرز با استفاده ازمدل MCDM
209
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر افزايش بهره وري خط توليد كارخانه كاشي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
210
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر انگيزش و رضايتمندي كاركنان با استفاده از الگوي HoQ و بر مبناي نظريه هاي انگيزش با مطالعه موردي بر روي كاركنان حوزه مركزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
211
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت خدمات بانكي با استفاده از تكنيكهاي MCDM فازي
212
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك AHP ﴿مطالعه موردي : شعب بانك تجارت استان گيلان﴾
213
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در استانداري گيلان با استفاده از تكنيك AHP
214
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تجاري سازي رويدادهاي فرهنگي گردشگري (كارآفريني گردشگري)
215
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تعادل بين كار و زندگي كاركنان بانك تجارت استان همدان با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي AHP
216
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تعهد و مسئوليت پذيري كاركنان بانك قوامين شيراز
217
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تعيين نوع قرارداد برونسپاري پروژه هاي ساختماني (مطالعه موردي : پروژه مجتمع تجاري- اداري اطلس پلازا)
218
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه سهم بازار صنعت تابلوهاي برق
219
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي بر اساس مفاهيم قرآن كريم از ديدگاه خبرگان دانشگاه قرآن و حديث قم
220
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر مزيت هاي نسبي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با رويكرد ANP
221
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت تبليغات مورد مطالعه : شركت بيمه "ما"
222
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت تبليغات مورد مطالعه : شركت بيمه "ما"
223
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر نابرابري درآمدي در ايران با استفاده از رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري
224
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر هزينه هاي كيفيت
225
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر براثر بخشي بازاريابي شبكه اي و راهكارهاي بهبود اين نوع بازاريابي (مطالعه موردي: شركت هاي فعال در بازاريابي شبكه اي در ايران)
226
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر براعتماد درتجارت الكترونيك با رويكرد تصميمگيري چند معياره فازي
227
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در انتخاب روغن موتور در شهر اصفهان با استفاده از تكنيك AHP
228
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت در رهبري خلاق با استفاده ازسيستمAHP
229
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت شركت هاي كوچك و متوسط براي ورود به بازارهاي بين المللي با رويكرد تاپسيس فازي (مطالعه موردي شركت هاي شهرك صنعتي بوعلي همدان)
230
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي :شركت مپنا).
231
شناسايي و اولويت بندي فاكتورهاي موثر در ايجاد سلامت سازماني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و ارائه راهكارهاي بهينه. مورد مطالعه : شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
232
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارآفرينانه در گردشگري پزشكي( مورد مطالعه: بيمارستان هاي خصوصي و مركز ناباروري شهر يزد)
233
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كسب و كار در حوزه موسيقي (منطقه مورد مطالعه: شهر اصفهان)
234
شناسايي و اولويت بندي كاربرد هاي اينترنت اشيا در هوشمند سازي شهرها ( مطالعه موردي : شهر تهران )
235
شناسايي و اولويت بندي مزيتهاي رقابتي مبل استيل بر اساس مدل الماس رقابت ملي پورتر( مطالعه موردي شهر تهران )
236
شناسايي و اولويت بندي مشكلات مرتبط با تاخير در مديريت تداركات پروژه هاي شركت ملي گاز ايران
237
شناسايي و اولويت بندي معيارها براي تعيين مسير بهينه خطوط لوله هاي نفتي با رويكرد توسعه پايدار
238
شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحقيق و توسعه با استفاده از رويكرد تحليل اهميت - عملكرد و تاپسيس فازي
239
شناسايي و اولويت بندي مكانيزم هاي مبتني بر نوآوري باز در جهت توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير در ايران؛ مورد مطالعه: فناوري هاي فتوولتاييك در مصارف خانگي
240
شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي استراتژيهاي پيشگيري و كنترل ايدز در سطح استان مازندران
241
شناسايي و اولويت بندي موانع انتشار صكوك در تامين مالي بافت فرسوده شهري به روش تحليل سلسله مراتبي
242
شناسايي و اولويت بندي موانع تدوين و اجراي مديريت استراتژيك در ادارات كل ورزش و جوانان غرب ايران
243
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه صادرات شركت هاي كوچك و متوسط تهران
244
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه ي فروش اينترنتي از ديدگاه مديران فروشگاه اينترنتي
245
شناسايي و اولويت بندي موانع رشد اقتصادي با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي
246
شناسايي و اولويت بندي موانع موجود در صادرات كالاهاي غيرنفتي بندر امام خميني با استفاده از تكنيك MCDM
247
شناسايي و اولويت بندي موثر بر اثر بخشي مديريت واحدهاي R&D و ارزيابي عملكرد آنها در صنايع خودرو سازي با استفاده از مدلهاي MADM
248
شناسايي و اولويت بندي نگهداري و تعمير خطوط راه آهن با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس فازي
249
شناسايي و اولويت بندي نيازهاي كيفي وارائه راهكار بر بهبود خدمات ارائه شده به نخبگان (مطلعه موردي برگزيدگان آزمون‌ سراسري ورود به دانشگاه‌ها كه تحت حمايت بنياد نخبگان استان يزد قرار دارند)
250
شناسايي و اولويت بندي نيازهاي مشتريان صنعت هتلداري با استفاده ازQFD
251
شناسايي و اولويت بندي ويژگي هاي فروشگاه هاي الكترونيكي در تقويت بازاريابي رابطه اي برخط در تجارت اجتماعي
252
شناسايي و اولويت‌ بندي منابع تجديدپذير در توليد برق با رويكرد طراحي آزمايش‌ها (مورد مطالعه : استان چهار محال و بختياري)
253
شناسايي و اولويت‌بندي جاذبه‌هاي فرهنگي-تاريخي پركشش در شهر اصفهان از ديد گردشگران بين‌المللي( مورد مطالعه: گردشگران خارجي شهر اصفهان)
254
شناسايي و اولويت‌بندي خدمات قابل ارائه پارك‌هاي علم و فن‌آوري به شركت‌هاي فعال در عرصه فن‌آوري‌هاي نرم
255
شناسايي و اولويت‌بندي ذي‌نفعان در پروژه‌هاي راه‌سازي با استفاده از متدولوژي دايره ذي‌نفعان
256
شناسايي و اولويت‌بندي راهبردهاي دو منظوره سازي در صنايع دريايي
257
شناسايي و اولويت‌بندي راهكارهاي توليد محتوا مبتني بر ديدمان نوآوري باز و جمع‌سپاري؛ مطالعه موردي سيماي رسانه ملي
258
شناسايي و اولويت‌بندي روش‌هاي بهينه مديريت دفع پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستان‌هاي شهر رشت در سال 96-97
259
شناسايي و اولويت‌بندي ريسك پروژه‌هاي ساخت ‌و ساز مطالعه موردي: برج‌هاي دوقلوي تهران (شركت ثامن سازه عرش)
260
شناسايي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان بر مبناي FMEA و BSC (مطالعه موردي: شركت اسنوا)
261
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل كليدي موفقيت در استقرار سيستم‌هاي جمع سپاري (مطالعه موردي: صنعت خودرو)
262
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر آمادگي سازمان براي شروع برنامه‌ريزي استراتژيك در صنعت خودرو
263
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد كانال‌هاي توزيع صنعت لوازم‌آرايشي و بهداشتي با استفاده از تكنيك AHP
264
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تعادل بين كار وزندگي كاركنان بانك تجارت استان همدان با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي AHP
265
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر صادرات صنايع‌دستي (موردمطالعه: ميناكاري شهر اصفهان)
266
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر عملكرد سازمان‌ها و نهاد هاي فرهنگي-تبليغي با روش madm(مطالعه موردي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)
267
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در طراحي يك سيستم توصيه‌گر اجتماعي گردشگري روستايي و كشاورزي
268
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر موفقيت جهت پياده‌سازي هوش ‌تجاري با استفاده مدل MCDM فازي در شركت‌هاي خدمات مهندسي )مطالعــه موردي شركت مهندسي مشاورطرح و انديشه شيــوا اطلس(
269
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر ارتقاء نوآوري در شركتهاي بزرگ فناوري اطلاعات
270
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر پياده‌سازي موفق ديدمان نوآوري باز بابهره‌گيري از روش تحليل سلسله‌مراتبي فازي؛ مطالعه موردي شبكه شركت‌هايتوليدكننده قطعات پيش‌ساخته ساختماني ساندويچ پانل
271
شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر ريسك عملياتي در بانك كشاورزي شهر اصفهان
272
شناسايي و اولويت‌بندي موانع اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي استان گيلان
273
شناسايي و اولويت‌بندي موانع اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي استان گيلان
274
شناسايي و اولويت‌بندي موانع كليدي پياده سازي مديريت استعداد در شركت قاسم ايران
275
شناسايي و اولويت¬بندي عوامل مؤثر بر p7 بازاريابي با روش MCDM و بررسي تأثير آنها بر فروش در مجموعه رستوراني هفت‌خوان شيراز
276
شناسايي و اولويت¬بندي عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات استان البرز با استفاده ازمدل MCDM
277
شناسايي و اوليت بندي رويكردها و سياستهاي توسعه صنايع مرتبط به بخش كشاورزي با تاكيد بر شهرك هاي كشاورزي و صنايع تبديلي
278
شناسايي و اوليت بندي عوامل نهادي موثر بر تقويت نوآوري منطقه اي در ايران (مورد مطالعه خوشه نانوفناوري)
279
شناسايي و بازشناسي علائم راهنمائي و رانندگي با پردازش تصوير بر روي برد Raspberry PI
280
شناسايي و بررسي آسيب در سازه مناره با استفاده از روش تبديل موجك
281
شناسايي و بررسي امكانات و قابليتهاي سامانه هاي مديريت محتواي پايگاه نشريات ملي و بين المللي
282
شناسايي و بررسي بهينه سازي رنگرزي پشم با رنگزاي طبيعي
283
شناسايي و بررسي بيولوژي بيد و مطالعه آسيب شناسي آن در فرشهاي ايراني
284
شناسايي و بررسي بيولوژي بيدHum bissellella Tianeola مطالعه آسيب شناسي آن در فرشهاي ايراني
285
شناسايي و بررسي پراكنش قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار همزيست ريشه سيب زميني در شمال استان آذربايجان غربي
286
شناسايي و بررسي پروفايل بياني ميكرو RNA ها در بروز مقاومت دارويي چند گانه در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
287
شناسايي و بررسي تاثير بازاريابي عصبي بر بازاريابي و فروش كالا (مطالعه موردي صنايع شوينده موجود در بورس تهران)
288
شناسايي و بررسي تاثير بازاريابي عصبي بر بازاريابي و فروش كالا (مطالعه موردي صنايع شوينده موجود در بورس تهران)
289
شناسايي و بررسي جمعيتي گاماريده هاي (Amphipoda: Gammaridae) خليج ميانكاله
290
شناسايي و بررسي حياتي ترين مهارتهاي فني و شخصيتي براي مديريت پروژه هاي عمراني با استفاده از روش دلفي
291
شناسايي و بررسي خصوصيات ضد آفلاتوكسيني و كاهش كلسترول برخي سويه هاي بومي باكتري هاي اسيد لاكتيك جدا سازي شده از سيستم گورش مرغ هاي بومي
292
شناسايي و بررسي خصوصيات ضدآفلاتوكسيني و كاهش كلسترول برخي سويه هاي بومي باكتريهاي اسيد لاكتيك جداسازي شده از سيستم گوارش مرغهاي بومي
293
شناسايي و بررسي خواص و كاربردهاي الياف گل ني
294
شناسايي و بررسي دستبافته هاي استان خراسان﴿رضوي ،جنوبي،شمالي﴾
295
شناسايي و بررسي دستبافته هاي مناطقاسفندقه وساردوئيه
296
شناسايي و بررسي ديوار نگاره هاي پيش از اسلام درايران
297
شناسايي و بررسي رابطه متغيرهاي اثر گذار بر ارزش ادراك شده مصرف‌كننده، رضايتمندي و تمايل رفتاري آينده مشتري و ارائه الگويي كاربردي در شعب فروشگاه‌هاي شهروند
298
شناسايي و بررسي روند تغييرات مكاني محل هاي دفع پسماندهاي كارخانجات سنگبري در منطقه اصفهان با استفاده از RS
299
شناسايي و بررسي شبكه هاي تلويزيوني جهاني و منطقه اي درآسيا وايران
300
شناسايي و بررسي شبكه هاي تلويزيوني جهاني و منطقه اي درآسيا وايران
301
شناسايي و بررسي عدم قطعيت هاي پروژه و نحوه مديريت آن در سازمان هاي پروژه محور مطالعه موردي شركت توسعه 1 مپنا
302
شناسايي و بررسي عملكرد كاتاليستي نانوكاتاليست‌هاي جديد بر پايه گاما آلومينا در فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا
303
شناسايي و بررسي عوامل اثر گذار بر بهزيستي خريد مشتريان، وفاداري به مركز خريد وتبليغ دهان به دهان مثبت به منظور ارائه الگويي كاربردي
304
شناسايي و بررسي عوامل مؤثر در آمادگي پياده سازي مديريت فرآيند هاي كسب و كار
305
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر استراتژي بهبود كيفيت خدمات در سازمان فروش شركت ايران خودرو
306
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان اداره برق شهرستان گنبد كاووس
307
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر تقاضاي واردات محصولات زراعي ايران
308
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر جذب مشتريان بزرگ در بانك صنعت و معدن
309
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر چسبندگي سطحي و خواص مكانيكي مواد پايه سيماني با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
310
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان از تسهيلات بانكي، بانك تجارت استان مازندران
311
شناسايي و بررسي عوامل موثر در پياده‌سازي موفق سيستم مديريت زيست محيطي در صنعت كاشي و سراميك استان يزد : مقايسه‌ دو روش مدل‌سازي معادله ساختاري و سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي
312
شناسايي و بررسي فرسودگي شغلي كاركنان بانك ملي
313
شناسايي و بررسي قالي هاي تك پود﴿تخت﴾كردي منطقه سنندج﴿سنه﴾
314
شناسايي و بررسي قاليهاي استان
315
شناسايي و بررسي قلمروهاي يخچالي زاگرس مياني در كواترنر پاياني
316
شناسايي و بررسي كامپوزيت نانو و ميكروذرات سيليسيم كاربيد با زمينه سراميكي پيوندهاي سيماني
317
شناسايي و بررسي گاز SF6 با استفاده از طيف سنج تحرك يوني (IMS)
318
شناسايي و بررسي گليم حصيري و لادي
319
شناسايي و بررسي ماركرهاي STR در ناحيه ژنHLA - DRB1
320
شناسايي و بررسي مواد بكار رفته در سازه هواپيماهاي مسافر بري (حداقل 4 مورد) و مقايسه آنها از لحاظ مقدار مصرفي
321
شناسايي و بررسي ميزان وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شيروان
322
شناسايي و بررسي ويروس Y سيبزميني در مزارع سيبزميني كرمانشاه به كمك روش RT_PCR
323
شناسايي و بررسي ويژگي هاي ويروس واي سيب زميني از مزارع شلغم استان خوزستان
324
شناسايي و بررسيهاي سرولوژيكي عامل بيماري پوسيدگي سياه كلم در اصفهان
325
شناسايي و برنامه ريزي جاذبه هاي اكوتوريستي شهرستان تفت
326
شناسايي و برنامه ريزي محورهاي مطلوب پياده مداري به منظور ارتقاي گردشگري شهري ( مورد پژوهي : بافت مركزي و تاريخي شهر سقز )
327
شناسايي و بهبود سيستم كنترل كيفيت در مجتمع صنعتي غدير
328
شناسايي و بهبود عيوب دريل دستي با روش FMEA
329
شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر حركت خون در الياف كاغذ براي بهبودكيت تشخيص گروه خوني
330
شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در استارت پيل سوختي كربنات مذاب MCFC
331
شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در راندمان پيل سوختي كربنات مذاب MCFC
332
شناسايي و بهينه‌سازي توليد ايزومرهاي رنگ اينديگو در گياه وسمه
333
شناسايي و پالئواكولوژي جلبك ها و اسفنج هاي آهكي پرمين ( سازند جمال ) در ناحيه طبس ( حوض دوراه، باغ ونك و ده محمد)
334
شناسايي و پخت رزين هاي اپوكسي نوالاك
335
شناسايي و پيش بيني عوامل تاثير گذار بر عملكرد رياضي دانش اموزان پايه نهم منطقه سعد اباد استان بوشهر
336
شناسايي و پيش بيني و راههاي كاهش سرعت بايوفولينگ در واحد تصفيه آب پتروشيمي فجر
337
شناسايي و تامين نياز مشتري در مراكز تحقيق و توسعه ﴿مورد مطالعه پژوهشكده زير سطحي﴾
338
شناسايي و تاييد هويت براساس ويژگيهاي عنبيه با استفاده از تبديل ويولت
339
شناسايي و تبيين روش هاي تربيتي در تمثيل هاي قرآني
340
شناسايي و تبيين صكوك مناسب براي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان ﴿مطالعه موردي پروژه هاي شركت دانش بنيان مهندسي پزشكي كاوشگران طب خوارزمي﴾
341
شناسايي و تبيين فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان و تاثير آن بر تعهد شغلي كاركنان
342
شناسايي و تبيين مؤلفه‌هاي تقويت توانمندي نوآوري در صنعت موسيقي
343
شناسايي و تبيين مدل مشتري مداري در حوزه بانكداري الكترونيك براي بانك سپه
344
شناسايي و تبيين ويژگي‌هاي مديران تراز جامعه مهدوي با رويكرد كيفي پايه
345
شناسايي و تجزيه و تحليل شيوه رنگرزي سنتي شهر سنندج و مقايسه با روشهاي مشابه آكادميك از نظر ثبات شستشويي و نوري
346
شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار در عدم موفقيت كارآفريني سازماني
347
شناسايي و تحليل اثرات اجراي طرح هادي بر كيفيت زندگي سكونتگاه هاي روستايي (دهستان ده پير شمالي شهرستان خرم آباد)
348
شناسايي و تحليل اهداف كارفرمايان در فرآيند تخصيص ريسك در پروژه هاي چندعاملي
349
شناسايي و تحليل جزيره حرارتي در شهر شيراز با استفاده از فن آوري سنجش از دور
350
شناسايي و تحليل زمينه هاي شكل دهنده رفتار زيست محيطي شهروندان شهر قزوين
351
شناسايي و تحليل ساختارهاي توربولانسي با استفاده از ميانگين گيري شرطي بر اساس داده هاي SPIV جريان خروجي روتور در توربوماشين خروج از مركز
352
شناسايي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر توانمند سازي كاركنان
353
شناسايي و تحليل عوامل رضايتمندي مشتري و تاثير آن بر قصد خريد مجدد در شركت هاي پخش مطالعه موردي: مشتريان شركت بهپخش در شهر اصفهان
354
شناسايي و تحليل عوامل كالبدي- كاركردي موثر بر افزايش حضور زنان در فضاهاي فراغتي ﴿نمونه موردي: مجموعه گاوازنگ زنجان﴾
355
شناسايي و تحليل عوامل كليدي موفقيت در پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري
356
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر تاب آوري اقليمي در شهر اصفهان
357
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر تاب‌آوري (انعطاف‌پذيري) زنجيره‌ي تأمين با استفاده از رويكرد نقشه‌هاي شناختي فازي در صنعت كاشي و سراميك يزد
358
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه پايدار مسكن در نواحي روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان نجف‌آباد)
359
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان صنعتي، مورد مطالعه: مشتريان فعال در زمينه توليد لوازم خانگي شركت فولاد مباركه اصفهان
360
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر عملكرد پايدار زنجيره تأمين با رويكرد تركيبي نگاشت شناختي و شبكه هاي عصبي فازي (مورد مطالعه: صنايع فولاد استان يزد)
361
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر قيمت فرش دستباف
362
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر افزايش عملكرد و كارايي شركت هاي هواپيمايي داخلي از پروازهاي بين اللملي خروجي ( مطالعه موردي فرودگاه امام خميني (ره) )
363
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر تقاضاي خوشنويسي (نمونه موردي شهر شهركرد)
364
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر تمايل مشتركان تلفن همراه به دريافت و ارائه اطلاعات در تبليغات پيامكي و ارائه الگويي براي آن. مطالعه موردي مشتركان تلفن همراه شهر شيراز
365
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار مسكن در نواحي روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان كرج﴾
366
شناسايي و تحليل عوامل موثر بر رفتارهاي مرتبط با مصرف حامل هاي انرژي در بخش خانگي با استفاده از داده كاوي
367
شناسايي و تحليل عوامل موثر در كيفيت خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (كاربرد موردي: خدمات منتخب ايرانسل)
368
شناسايي و تحليل عوامل موفقيت پياده سازي كارت ارزيابي متوازن در سازمان هاي ايراني (موردكاوي: گروه صنعتي مهدتابان )
369
شناسايي و تحليل عوامل نهادي مؤثر بر هنر-صنعت فرش دستباف در دوره جمهوري اسلامي ايران
370
شناسايي و تحليل فازي ريسك پروژه هاي EPC (مطالعه موردي: پروژه احداث برج خنك سازي نيروگاه شهيد مفتح همدان)
371
شناسايي و تحليل فازي ريسك پروژه هاي EPC (مطالعه موردي:پروژه احداث برج خنك سازي نيروگاه شهيد مفتح همدان)
372
شناسايي و تحليل فضايي كانون هاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان آمل
373
شناسايي و تحليل فضايي مناطق مستعد اكوتوريسم (مطالعه موردي: شهرستان فريدون شهر)
374
شناسايي و تحليل كيفي ريسك در پروژه هاي پل سازي با روش FMEA فازي(مطالعه موردي: تقاطع غير همسطح حصارك كرج)
375
شناسايي و تحليل كيفي ريسك در پروژه هاي پل سازي با روش FMEA فازي(مطالعه موردي: تقاطع غير همسطح حصارك كرج)
376
شناسايي و تحليل كيفي ريسك‌هاي ساخت مدارس شهرستان بويراحمد با روش ديمتل
377
شناسايي و تحليل مباني فلسفي موك(دوره‌هاي آموزش باز و برخط انبوه)
378
شناسايي و تحليل محدوديت‌هاي آب آشاميدني با رويكرد تئوري محدوديت
379
شناسايي و تحليل مظاهر تصويري تشيع صوفيانه در نگاره‌هاي شاهنامه طهماسبي
380
شناسايي و تحليل مهارت‌ها و شاخص‌هاي اولويت‌دار انتصابات براي مشاغل مديريتي با رويكرد شايسته‌سالاري
381
شناسايي و تحليل موانع كليدي ايجاد و تداوم اتحادهاي راهبردي در زنجيره تامين، با استفاده از نقشه شناختي فازي- مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان
382
شناسايي و تحليل موانع و مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي در دستگاههاي اجرايي﴿ مطالعه موردي دستگاههاي اجرايي مستقر در استان يزد﴾
383
شناسايي و تخمين برخط پارامترهاي ژنراتور سنكرون و سيستم تحريك آن با استفاده از اطلاعات اندازه گيري در شبكه هاي هوشمند
384
شناسايي و تخمين پارامتر تأخير زماني با استفاده از روش هاي بهينه سازي
385
شناسايي و تخمين پارامترهاي ژنراتورسنكرون توسط الگوريتم ژنتيك و مقايسه آن باروش تلفيقي حداقل مربعات جدايي پذير
386
شناسايي و تخمين حالت سيستمهاي غير خطي ديناميكي با استفاده از شبكه هاي عصبي ديفرانسيلي
387
شناسايي و تخمين مقاوم ضرايب هيدروديناميكي يك وسيله خودگردان زيرآبي با استفاده از فيلترينگ بهينه
388
شناسايي و تشخيص باكتريوفاژهاي باكتري هاي لاكتوكوكسي در شير خام به وسيله تكنيك PCR
389
شناسايي و تشخيص تصوير
390
شناسايي و تشخيص خرابي در تصاوير C-Scan تست اولتراسونيك با استفاده از شبكه عصبي
391
شناسايي و تشخيص خرابي در تصاوير C-Scan تست اولتراسونيك با استفاده از شبكه عصبي
392
شناسايي و تشخيص دستكاري در تصاوير با استفاده از روش‌هاي آماري
393
شناسايي و تشخيص علف هرز از گياه زراعي به كمك پردازش تصوير
394
شناسايي و تشخيص عيب در پرواز مشاركتي هواپيماي بدون سرنشين
395
شناسايي و تشخيص عيوب مكانيكي هليكوپتر 206 بوسيله متد آناليز نمودن زمان - تواتر
396
شناسايي و تشخيص مواد نفتي با استفاده از تكنيك six-port
397
شناسايي و تشخيص نشتي با كاربرد در خطوط لوله و مخازن نفت با استفاده از شبكه سنسوري و پياده سازي آزمايشگاهي
398
شناسايي و تصحيح خودكار مصنوعات حركتي سيگنال fNIRS مبتني بر فيلتر گاوسين
399
شناسايي و تعيين برخي از مواد موثره گياه كما ﴿Ferula ovina Boiss﴾ و ارتباط آن با شرايط رويشگاه در منطقه غرب استان اصفهان
400
شناسايي و تعيين برخي از مواد موثره گياه لاله واژگون﴿ .Fritillaria imperialis L ﴾ و بررسي ارتباط آن با شرايط رويشگاه در منطقه غرب استان اصفهان
401
شناسايي و تعيين برخي خصوصيات مولكولي ويروييدهاي مو در استان هاي اصفهان، مركزي، چهارمحال بختياري و يزد
402
شناسايي و تعيين پراكندگي پوتي ويروسهاي عالب در مزارع آفتابگردان استان اصفهان
403
شناسايي و تعيين پراكندگي سرخرطومي هاي ( Coleoptera : Curculionidae )
404
شناسايي و تعيين پراكنش بيماريهاي ويروسي مهم يونجه در استان آذربايجان غربي
405
شناسايي و تعيين پراكنش پوتي¬ويروس¬هاي غالب مزارع نيشكر استان مازندران
406
شناسايي و تعيين پراكنندگي ويروس هاي عامل موزاييك در مزارع و گلخانه هاي گوجه فرنگي شهرستان يزد
407
شناسايي و تعيين پركنش ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني ﴿PLRV ﴾ در شمال استان خراسان
408
شناسايي و تعيين تراكم علفهاي هرز مزارع ذرت استان قزوين
409
شناسايي و تعيين سهم متغيرهاي موثر بر ايمني در سوانح جاده اي در محورهاي شرياني با استفاده از روش A.H.P
410
شناسايي و تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ايمني و انتخاب مناطق برتر شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه MADM
411
شناسايي و تعيين عوامل موثربربهره وري منابع انساني سازمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي
412
شناسايي و تعيين كمي گزينشي هيستيدين با تمايل فلزي با استفاده از كمپلكس سريم-ليگاند در محيط آبي60٪
413
شناسايي و تعيين محل PD در سيم پيچ ترانسفورماتور مبتني بر فناوري UWB و با استفاده از تحليل نرم‌افزار CST
414
شناسايي و تعيين محل نواحي تكرار شده در تصاوير جعلي با روش انطباق مبتني بر ويژگي هاي آماري بلوك هاي حلقه اي.
415
شناسايي و تعيين مقاومت به آنتي بيوتيك Erwinia amylovora عامل بيماري آتشك گلابي درختان ميوه دانه دار در استان اصفهان
416
شناسايي و تعيين مقدار آسيب سازه ها با استفاده از روش بروزرساني مدل مبتني بر انعطاف پذيري و انرژي كرنشي مودال
417
شناسايي و تعيين مقدار اينولين و كلروژنيك اسيد در عصاره هاي ريشه و برگ بابا آدم
418
شناسايي و تعيين مقدار پيوندهاي دي سولفيد، هيدروفوب و گروه هاي تيول و گلوتاتيون در آمارانت، كينوا و گندم سياه
419
شناسايي و تفكيك اجزاء يك جسم در تصوير
420
شناسايي و تفكيك عوامل مؤثردر ايجاد چرخه‌هاي تجاري در اقتصاد كلان ايران
421
شناسايي و تفكيك عيب و كنترل يك سيستم معيوب
422
شناسايي و تهيه ي چسب هاي ساختماني برپايه پلي يورتان
423
شناسايي و توالي يابي ژن هاي لينالول سينتاز و اوژنول سينتاز در رز (Rosa hybrida) و گل محمدي (R. damascena)
424
شناسايي و توليد آزمايشگاهي سيمان ژئوپليمري مقاوم در محيط اسيدي
425
شناسايي و جايابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از امواج الكترومغناطيسي به روش EMTR
426
شَناسايي و جبران سازي سنسور اختلاف فشارسنج خازني روش ماشين بردار پشتيبان مبتني بر بهينه سازي پارامترها
427
شناسايي و جبرانسازي رفتار هيستر زيس در عملگرهاي پيزوالكتريك با استفاده از مدل Precisach
428
شناسايي و جدا سازي ريز ماهواره هاي پسته براي ارزيابي ژنوتيپ هاي ايراني
429
شناسايي و جدا سازي ژن تنظيميclaR از استرپتومايسس كلاولي جروس
430
شناسايي و جداسازي جلبك هاي موثر در تصفيه ي فاضلاب خانگي در شمال تهران
431
شناسايي و جداسازي راه انداز القائي rd29A از گياه آرابيدوپسيس (Arabidopsis thaliana) ارزيابي عملكرد آن در گياه تراريخت اطلسي
432
شناسايي و جداسازي ريز ماهواره هاي پسته خنجوك (pistacia khinjuk stocks )
433
شناسايي و جداسازي ريزماهواره هاي انار به منظور ارزيابي ژنوتيب هاي ايراني
434
شناسايي و جداسازي نشانگرهاي ريز ماهواره اي به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گلرنگ
435
شناسايي و جمع بندي روش هاي عارضه يابي سازماني در مدل هاي موجود
436
شناسايي و چگونگي توزيع فضاي مراكز ورزشي شهرستان يزد و ارائه الگوي بهينه جهت استفاده از آنها
437
شناسايي و حذف اختلال هاي سينوسي ميرا با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته
438
شناسايي و حذف صفحات فريب به صورت شخصي‌شده
439
شناسايي و حذف عيوب مكانيكي در آسانسورهاي مسافربر بر اساس تحليل ريشه اي (Root Cause Analysis) با بكارگيري روش مهندسي Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)
440
شناسايي و حذف نويز سنسورهاي ممز با استفاده از فيلتر كالمن
441
شناسايي و دسته بندي ابزارها و تكنيك هاي شناسايي ريسك در حوزه مديريت پروژه و اجراي ابزارها در يك موردكاوي
442
شناسايي و دسته بندي افراد بر اساس نحوه راه رفتن بر روي خط راست
443
شناسايي و دسته بندي الگوهاي صرعي با استفاده از پردازش سيگنال هاي مغزي
444
شناسايي و دسته بندي چالش هاي نوآوري در صنعت داروسازي ايران و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن با الگوبرداري از يك كشور موفق در اين صنعت
445
شناسايي و دسته بندي ساز وكارهاي توزيع دانايي در سازمان هاي دانايي محور در چارچوب دوره عمر تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي
446
شناسايي و دسته بندي ضايعات در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان با استفاده از يادگيري عميق
447
شناسايي و دسته بندي عيوب﴿غيررنگي﴾ پارچه چاپ شده به كمك بينايي ماشيني
448
شناسايي و دسته بندي كاربردهاي مبتني بر رمزنگاري با استفاده از ويژگي هاي آماري آن ها
449
شناسايي و دسته بندي نشانه هاي شهري و ارائه ضوابط طراحي ﴿ محدوده طرح : خيابان وليعصر ﴿ عج ﴾ ، حد فاصل ميدان ونك تا ميدان تجريش ﴾
450
شناسايي و رتبه بندي ابزارهاي تأمين مالي پروژه هاي شهري با استفاده از تكنيك هاي سلسله‌ مراتبي فازي و مدل‌سازي ساختاري تفسيري (موردمطالعه: شهر اصفهان)
451
شناسايي و رتبه بندي بانك هاي خصوصي بر مبناي شاخص هاي عملكرد پايدار با استفاده از رويكرد MCDM هيبريدي
452
شناسايي و رتبه بندي برندهاي برتر صنعت كفش ايران استان تهران
453
شناسايي و رتبه بندي پيش بيني كننده هاي شناختي و ساختاري موثر بر اعتماد اوليه در مشتريان فروشگاه هاي اينترنتي فروشگاه اينترنتي انتشارات بازاريابي
454
شناسايي و رتبه بندي چالش هاي اقتصادي موجود در موفقيت SMEها پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها (مطالعه موردي SMEهاي استان همدان )
455
شناسايي و رتبه بندي چالش هاي بكارگيري فناوري اطلاعات در حسابداري
456
شناسايي و رتبه بندي چالش هاي حسابرسي و مميزي ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان يزد
457
شناسايي و رتبه بندي چالشها و محدوديت هاي فراروي دانشگاه مجازي در ايران و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آن
458
شناسايي و رتبه بندي راهكارهاي ارتباط با مشتريان سازمان در سطح خرده فروشي ﴿مطالعه موردي شركت گلستان﴾
459
شناسايي و رتبه بندي راهكارهاي مبارزه با پول‌شويي
460
شناسايي و رتبه بندي روش‌هاي تامين مالي پروژه هاي BOT با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره ويكور فازي(مطالعه موردي: پروژه هاي زيرساختي شهري شهرداري تهران)
461
شناسايي و رتبه بندي روش‌هاي تامين مالي پروژه هاي BOT با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره ويكور فازي(مطالعه موردي: پروژه هاي زيرساختي شهري شهرداري تهران)
462
شناسايي و رتبه بندي ريسك هاي موجود در اجراي پروژه هاي ساختماني بلند مرتبه سازي شهر مشهد با استفاده از مدل فرايند سلسله مراتبي
463
شناسايي و رتبه بندي شاخص ها و عوامل تفكراستراتژيك مؤثر بركيفيت محصولات شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان غربي با رويكرد AHP
464
شناسايي و رتبه بندي شاخص ها و عوامل تفكراستراتژيك مؤثر بركيفيت محصولات شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان غربي با رويكردAHP
465
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي عملكرد استراتژيك گروه هاي آماتوري علم نجوم با تاكيد بر مدل بي اس سي
466
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي كيفيت خدمات بانكداري به روشDEMATEL و ANPفازي (مطالعه موردي: بانك شهر اصفهان)
467
شناسايي و رتبه بندي علل عدم توسعه صادرات خدمات فنّي و مهندسي در كشور (مطالعه موردي: صنعت ساختمان)
468
شناسايي و رتبه بندي علل عدم توسعه صادرات خدمات فنّي و مهندسي در كشور (مطالعه موردي: صنعت ساختمان)
469
شناسايي و رتبه بندي عوامل اثربخش بر موفقيت نظام جانشين پروري با استفاده از تكنيك تصميم گيري سلسله مراتبي در شركت داروسازي فارابي
470
شناسايي و رتبه بندي عوامل بر تصميم گيري خريد سيستم هاي توزين (باسكول ) با رويكرد بازاريابي صنعتي
471
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر شكل گيري نظام نوآوري
472
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر فرايند انتقال تكنولوژي در صنايع لبني تهران
473
شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي مؤثر بر موفقيت در پياده‌سازي فناوري Electronic Flight Bag (EFB) بررسي موردي در شركت هواپيمايي زاگرس
474
شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت انواع قراردادهاي بي او تي با توجه به قواعد فقهي اسلام
475
شناسايي و رتبه بندي عوامل ريسك خريد خارجي در صنعت خودرو بر اساس تكنيك AHP فازي (مورد مطالعه: شركت پارس خودرو)
476
شناسايي و رتبه بندي عوامل سازماني مؤثر در پياده سازي مديريت دانش(مورد مطالعه: شركت سهامي آب منطقه اي فارس)
477
شناسايي و رتبه بندي عوامل شكست و ركود تجاري صنايع دستي ايران با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي و تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي صنايع دستي استان يزد)
478
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موثر در نگهداري و تعميير تاسيسات مكانيكي بيمارستان ها
479
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليـدي موفقيت بازاريابي در شركت هاي تبليغاتي با استفاده از مدل7s (مطالعه موردي:شركت صبا ويژن)
480
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليـدي موفقيت بازاريابي در شركت هاي تبليغاتي با استفاده از مدل7s(مطالعه موردي:شركت صبا ويژن)
481
شناسايي و رتبه بندي عوامل مËثر بر رفتار خريد مشتريان محصولات غذايي بسته بندي شده
482
شناسايي و رتبه بندي عوامل م‍ؤثر بر افزايش صادرات و توسعه بازار محصولات فولادي
483
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر موفقيت سيستم مديريت فرآيند كسب‌ و كار در شهرداري يزد با استفاده از رويكرد نقشه شناختي فازي
484
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز پروژه¬هاي EPC در صنايع نفت و گاز (مطالعه موردي شركت مهندسي همپا – پيمانكار EPC)
485
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد در فروشگاههاي اينترنتي و پيش بيني سطح اعتماد با رويكرد تلفيقي
486
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال دانش با تاكيد بر يادگيري سازماني مبتني بر پروژه در معاونت فني عمراني شهرداري تهران
487
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ايمني در پل سازي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي
488
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بدبيني سازماني در اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان
489
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بروز فساد در نظام مالياتي كشور مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي يزد
490
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بهبود سرمايه اجتماعي با استفاده از تكنيك TAPSIS در اداره كل ثبت احوال استان تهران
491
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش فناوري شناسه فركانس راديويي در سازمان ها و مËسسات آموزشي با رويكرد تاپسيس
492
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تحليل رفتگي شغلي كاركنان شعب سرپرستي منطقه مركزي تهران بانك سپه
493
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تصميم خريداران محصولات صنعت تلفن همراه با استفاده از رويكرد هاي ANP و TOPSIS فازي
494
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تصميم خريداران محصولات صنعت تلفن همراه با استفاده از رويكرد هاي ANP و TOPSIS فازي
495
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه قابليتهاي تكنولوژيكي و تجاري در صنايع با تكنيك AHP
496
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر چابكي سازماني در بيمارستان شهداي 15 خرداد
497
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رويگرداني مصرف كنندگان از خريد ماهي قزل آلاي بسته بندي شده (در شهر مشهد)
498
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ريسك مالي با استفاده از منطق فازي و ارائه مدل جامع ريسك مالي بانك ملي ايران
499
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ريسك مالي با استفاده از منطق فازي و ارائه مدل جامع ريسك مالي بانك ملي ايران
500
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر صادرات محصولات زراعي بر اساس الگوي آميخته بازاريابي
501
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر عملكرد بازاريابي صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان
502
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر عيوب كيفيتي محصولات صنعتي كاشي به كمك داده كاوي
503
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي در صنعت كاشي و سراميك استان يزد با استفاده از روش TOPSIS
504
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر گرايش خريد كالاي لوكس با استفاده از تكنيك هاي فنون تصميم گيري چند معياره فازي (مطالعه موردي صنعت مصالح نوين ساختماني)
505
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مديريت زنجيره تامين سبز با رويكرد تركيبي ISM و Fuzzy Topsis - AHP ﴿مورد مطالعه : شركت هاي قطعه ساز خودرو﴾
506
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مزيت رقابتي با استفاده از الگوي رقابتي پورتر در صنعت ساختمان
507
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مزيت رقابتي در مديريت بانك سپه خراسان رضوي
508
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
509
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از تكنيك سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي : شهرداري شهر ساري)
510
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت كار آفرينان در واحدهاي توليدي استان اصفهان
511
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ميزان امادگي سازمان جهت پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در سازمان هاي دولتي به روش تحليل سلسله مراتبي فازي
512
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر نوآوري در پژوهشگاه صنعت نفت
513
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر براستراتژي فروش خدمات تلفن همراه
514
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برافزايش كيفيت مديريت حمل و نقل شهري شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
515
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در توليد چابك مواد غذايي مطالعه موردي خط توليد فراورده هاي گوشتي سوسيس . كالباس
516
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در شكل گيري و توسعه رقابت پذيري خوشه صنعتي خرماي استان هرمزگان
517
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر مديريت دانش بر ارائه خدمات نوين بانكي ﴿مورد مطالعه:بانك پاسارگاد﴾
518
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر موفقيت بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بازارهاي بين الملل با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي صنايع غذايي)
519
شناسايي و رتبه بندي عوامل نواوري باز در صنعت خودرو سازي در راستاي ارتقاي فناوري بخش موتور و كاهش الايندگي هاي آن (نمونه مطالعاتي: خودروسازي سايپا)
520
شناسايي و رتبه بندي مËلفه هاي مËثر در انتخاب RFID در صنايع خدماتي براساس رويكرد تحليل سلسله مراتبي )AHP(
521
شناسايي و رتبه بندي مشكلات هنرمندان صنايع دستي چوبي با تاكيد بر بازار فروش (نمونه موردي معرق چوب)
522
شناسايي و رتبه بندي مناسب ترين روش انتقال تكنولوژي دستگاه خم¬كن پيوسته در شركت مپنا
523
شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي استراتژي هاي بازاريابي در شركت هاي صادر كننده استان مازندران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
524
شناسايي و رتبه بندي موانع انساني در استقرار و بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در سازمان هاي دولتي
525
شناسايي و رتبه بندي موانع برندسازي محصولات كشاورزي (مطالعه موردي: عسل شهرستان خوانسار)
526
شناسايي و رتبه بندي موانع بكارگيري استراتژي پايش وضعيت در مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات دوار با رويكرد تصميم گيري چند معياره مورد مطالعه: صنايع استان همدان
527
شناسايي و رتبه بندي موانع بكارگيري استراتژي پايش وضعيت در مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات دوار با رويكرد تصميم گيري چند معياره(مورد مطالعه :صنايع استان همدان)
528
شناسايي و رتبه بندي موانع به كارگيري تجارت الكترونيكي با استفاده از روش هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي.....
529
شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه صادرات برند‌هاي چرم ايراني در راستاي كسب مزيت رقابتي و تحقق سياست‌هاي صادراتي اقتصاد مقاومتي
530
شناسايي و رتبه بندي موانع وصول ماليات بر تجارت الكترونيكي
531
شناسايي و رتبه بندي نيازمنديهاي امنيتي اينترنت اشياء در محيط ديتاسنترها
532
شناسايي و رتبه‌ بندي عوامل مؤثر بر اثر بخشي تبليغات در صرفه جويي برق (مورد مطالعه: اداره برق استان يزد)
533
شناسايي و رتبه‌بندي استراتژي هاي موثر در مديريت صحيح انتقال تكنولوژي مكانيزاسيون واحد ماهيچه گيري (مورد مطالعه: شركت ماليبل سايپا)
534
شناسايي و رتبه‌بندي توانمندي‌هاي نوآوري فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري، تحت شرايط عدم قطعيت- مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت
535
شناسايي و رتبه‌بندي عناصر مؤثر بر برند پيراهن ورزشي
536
شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي پالايشگاه با استفاده از روش‌هاي چند معياره
537
شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر هوش فرهنگي در شهرداري شهرستان قروه
538
شناسايي و رتبه‌بندي فناوري‌هاي ديجيتال به منظور ترسيم دورنماي مفيد صنعت توريسم مطالعه موردي: عكس ها و فيلم هاي ديجيتال، حامل هاي فيزيكي، شبكه¬هاي اجتماعي، رسانه هاي برخط و فناوري عكس هاي پانوراما
539
شناسايي و رتبه‌بندي معيارهاي كيفيت گزارشگري مالي اينترنتي درشركت‌هاي پذيرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
540
شناسايي و رتبه‌بندي موانع اجراي استراتژي توسعه صادرات زعفران
541
شناسايي و رتبه‌بندي موانع استفاده از انرژي‌هاي خورشيدي در استان يزد با تكنيك ارسته
542
شناسايي و رتبه‌بندي نيازمندي‌هاي حكمراني تعاملي داده به‌منظور پشتيباني از خدمات هوشمند حمل‌ونقل مبتني بر اينترنت اشياء در بستر ابر
543
شناسايي و رتبه‌بنديچالش‌هاي امنيت تسهيم دانش در مؤسسه تحقيقاتي داده پردازي پيشرو
544
شناسايي و رده بندي خاكها و ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي منطقه تالاندشت استان كرمانشاه براي گندم ، جو و نخود ديم
545
شناسايي و رده بندي عوامل فايتو پلاسمايي سيب زميني در ايران با استفاده از روش هاي مولكولي
546
شناسايي و رده بندي مولكولي عوامل فايتوپلاسمايي گياهان علوفه اي ﴿يونجه،شبدر و اسپرس﴾ در منطقه مركزي ايران
547
شناسايي و رديابي اشيا و مكان‌هاي مشخص در تصاوير ويدئويي به كمك ويژگي‌هاي محلي
548
شناسايي و رديابي اشياء متحرك با استفاده از الگوريتم‌ هاي يادگيري چند هسته‌اي
549
شناسايي و ريخت شناسي شپشك هاي ريشه گياهان در شهرستان سنقر، استان كرمانشاه
550
شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعاء در حوزه هاي زمان و هزينه از ديدگاه كارفرمايان ، مشاوران و پيمان كاران
551
شناسايي و ريشه يابي قالي هاي منطقه ويس ﴿ويست﴾
552
شناسايي و ريشه يابي نقشمايه دستبافته هاي ايل قشقايي﴿كشكول﴾
553
شناسايي و سطح بندي عوامل موثر بر اكوسيستم كارآفريني در ايران با استفاده از روش مدل‌سازي ساختاري تفسيري
554
شناسايي و سطح بندي نشانه هاي شهري محور انقلاب
555
شناسايي و سنتز جاذب انتخابگر زئوليتي پارازايلن از مخلوط آروماتهاي C8 و كاتاليزور مبدل اتيل بنزن و افزاينده زايلن ها در مخلوط آروماتهاي C8
556
شناسايي و سنتز كوپليمر هاي 2 - اتيل هگزيل متا كريلات - متاكريلات جهت تهيه پوشش هاي پليمري در صنعت چاپ به روش پليميريزاسيون راديكالي
557
شناسايي و سنجش تأثير انگيزاننده هاي مؤثر بر تسريع روند پياده سازي مديريت دانش در شركت پالايش نفت اصفهان از ديدگاه كاركنان اين شركت
558
شناسايي و سنجش توانمند سازهاي مديريت دانش و بررسي تاثيرات آنها بر عملكرد فرايند مديريت دانش و سازمان ﴿مطالعه موردي : شركت هاي تعاوني منتخب استان يزد﴾
559
شناسايي و سنجش عوامل موثر در جلب رضايت دانشجويان با استفاده از همراستايي فناوري آموزش و تدريس آنلاين در آموزش متعلم محور بر اساس مدل MDA
560
شناسايي و سنجش مؤلفه هاي موثر در مديريت دانش موسسات خيريه مطالعه موردي: بنياد خيريه راهبري آلاء
561
شناسايي و شمارش گلبول هاي سفيد خون با استفاده از تبديل ويولت
562
شناسايي و شمارش گلبول هاي سفيد طيور با استفاده از پردازش تصوير
563
شناسايي و طبقه بندي ترافيك شبكه هاي نظير به نظير با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
564
شناسايي و طبقه بندي جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرم
565
شناسايي و طبقه بندي دورنماهاي فرهنگي استان كرمانشاه
566
شناسايي و طبقه بندي روشهاي سنجش تاثير سياستهاي علم و تكنولوژي در فرايند توسعه كشورها
567
شناسايي و طبقه بندي ريسك پروژه هاي EPC و تعامل ريسك ها باا هداف
568
شناسايي و طبقه بندي زيستگاههاي جنوب غرب كشور
569
شناسايي و طبقه بندي عناصر موسيقي رزمي و بزمي در نگارگري دوره صفوي
570
شناسايي و طبقه بندي عوامل هندسي موثر بر سايش ريل و چرخ در خطوط راه آهن (مطالعه موردي)
571
شناسايي و طبقه بندي كلي منسوجات فني و بررسي منسوجات مصرفي در خودرو
572
شناسايي و طبقه بندي معيارها و ارائه الگوريتمي جهت انتخاب تامينكننده براي برونسپاري فعاليتهاي بافندگي
573
شناسايي و طبقه بندي نرم افزاري انواع نويزهاي محيطي
574
شناسايي و طبقه¬بندي بيوانفورماتيكي خانواده¬ ژني عوامل رونويسي NAC و WRKY گياه جو
575
شناسايي و طراحي ساخت يك نوع كود شيميايي كندرها
576
شناسايي و طراحي مدل ساختاري تفسيري كاركردهاي تنظيمي، هنجاري و شناختي باشگاه‌هاي ورزشي در نهادينه كردن اخلاق در ورزشكاران
577
شناسايي و طراحي مسير پرتابه در نهال كاري هوايي با استفاده از روش تصويربرداري متعامد
578
شناسايي و كلون نمودن پروموتر ژن PEP موشي
579
شناسايي و كنترل ، سيستم گوي و ميله با استفاده از شبكه هاي عصبي
580
شناسايي و كنترل بويلر نيروگاهي با استفاده از كنترل پيش بين عصبي
581
شناسايي و كنترل پرواز ايسناي هليكوپترهاي بدون سرنشين به كمك شبكه هاي عصبي
582
شناسايي و كنترل تطبيقي سيستم هاي غيرخطي ديناميكي با استفاده از شبكه عصبي ديفرانسيلي مبتني بر موجك
583
شناسايي و كنترل رفتارآشوبناك ورق هاي به كار رفته در بدنه قطارهاي پرسرعت
584
شناسايي و كنترل سيستم هاي غير خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي موجك بازگشتي
585
شناسايي و كنترل سيگنال هاي سينوسي ميرا با استفاده از شناساننده تطبيقي
586
شناسايي و محاسبه نيروهاي وارد به سازه با استفاده از نتايج تست ارتعاشي
587
شناسايي و مدل سازي اطلاعات شبكه CAN در خودروهاي ايراني
588
شناسايي و مدل سازي رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استر/ خاك رس
589
شناسايي و مدل سازي عوامل مؤثر بر تصادفات تقاطعات شهر اصفهان
590
شناسايي و مدل سازي مطلوبيت زيستگاه بالقوه حيات وحش براساس داده هاي باستان جانورشناسي و اكولوژي حوضه تپه هاي باستاني ريوي در خراسان شمالي، ايران
591
شناسايي و مدلسازي عوامل بحراني موفقيت و شكست ترويج انرژي هاي تجديدپذير در ايران (مطالعه موردي : انرژي هاي خورشيدي)
592
شناسايي و مدلسازي عوامل موثر بر تصوير برند شركت و تأثير آن بر قصد خريدار با تمركز بر نقش هويت برند ﴿مطالعه شركت هاي هواپيمايي ايران در استان هاي متخب﴾
593
شناسايي و مديريت انواع ريسك زنجيره تامين در يك شركت بازرگاني الياف نساجي
594
شناسايي و مديريت تنش ها و ويژگيهاي شغلي آتش نشانان كشور با هدف طراحي محصول حفاظتي
595
شناسايي و مرمت اشياي سفالي مخروطي شكل متداخل كشف شده در حفاريات ميدان عتيق اصفهان
596
شناسايي و مسائل ومشكلات بلوغ درمدارس راهنمايي دخترانه اميريه
597
شناسايي و مشخصه يابي عملكرد سراميك هاي غني ساز آب
598
شناسايي و مطالعه بيواكولوژي شته هاي غالب روي درختان بادام در منطقه نجف آباد
599
شناسايي و مطالعه تمهيدات ايمني كاربر در طراحي ماشين آلات بافندگي
600
شناسايي و مطالعه تمهيدات ايمني كاربر در طراحي ماشين آلات خط ريسندگي پنبه اي
601
شناسايي و مطالعه فرامينيفر‌ها و اسفنج‌هاي سازند نايبند در ناحيه جنوب غربي يزد (نصرآباد)
602
شناسايي و مطالعه فرامينيفر‌ها و اسفنج‌هاي سازند نايبند در ناحيه جنوب غربي يزد (نصرآباد)
603
شناسايي و مطالعه فني آثار فلزي بدست آمده از حفاري منطقه بوكان
604
شناسايي و مطالعه‌ي miRNAهاي مداخله گر مقاومت دارويي چندگانه در لوسمي لنفوبلاستيك حاد كودكان
605
شناسايي و معرفي انواع رنگزاهاي منطقه هريس و تحليلي بر رنگ سبزآبي در قاليهاي هريس
606
شناسايي و معرفي پارازيت سوسك سرشاخه خوارروزاسه
607
شناسايي و معرفي روش هاي نشت يابي مخازن فلزي و غير فلزي زير زمين با استفاده از تست هاي غير مخرب
608
شناسايي و معرفي فرش هاي آشتيان و مرمت يك نمونه از آن
609
شناسايي و معرفي قالي تهران از دوره قاجار تا به امروز
610
شناسايي و معرفي قالي روستايي فارس ﴿ " حسن آباد" و روستاهاي همجوار﴾
611
شناسايي و مقابله با شبكه‏هاي بات‏نت‏ در حملات DDoS
612
شناسايي و مقايسه اثرات كاربري‌ها بر حمل‌ونقل پايدار (مطالعه موردي كاربري‌ بازارهاي روز شهر اصفهان)
613
شناسايي و مقايسه انواع روش‌هاي تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط و تحليل روش‌هاي مناسب براي مرحله‌هاي مختلف دوره عمر آنها
614
شناسايي و مقايسه عملكرد لاكتوباسيلوس بولگاريكوس موجود در ماست هاي محلي و صنعتي موجود در بازار ايران به منظور بررسي توانايي صنعتي شدن در آغازگرهاي بومي
615
شناسايي و مكان يابي تخليه جزيي در كابلهاي قدرت با استفاده از فيلترهاي وفقي و تبديل Wavelet
616
شناسايي و نحوه مواجهه با مسائل خانواده: مطالعه كيفي مراكز كاهش طلاق شهر يزد
617
شناسايي و نقش سوسري هاي ( Dictyoptera : Blattaria ) به عنوان ناقلين باكتري
618
شناسايي و همتراز سازي كور با استفاده از بسط و تبديلات موجك
619
شناسايي و واكاوي الگوهاي همديد بارش هاي حدي و فراگير در استان مركزي
620
شناسايي و وزن دهي شاخص هاي ايمني فردي و سازماني در شركت نفت فلات قاره ايران
621
شناسايي و وزندهي به ريسك هاي موجود در زنجيره تامين مجتمع فولاد مباركه اصفهان از طريق رويكرد ANP فازي
622
شناسايي وارزيابي خطاهاي انساني در اتاق كنترل نيروگاه سيكل تركيبي توسط متد SHERRA
623
شناسايي وارزيابي ريسكهاي خط انتقال آب زاينده رود به يزد با استفاده از تكنيك FMEA فازي
624
شناسايي وارزيابي عوامل موثر بر هماهنگي بين سازماني شهر اصفهان
625
شناسايي والويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
626
شناسايي واولويت بندي شايستگي هاي مديريتي براي مديران باشگاهاي ليگ بر تر فوتبال به روش Topsis fuzzy
627
شناسايي واولويت بندي عوامل كليدي موفقيت پروژه هاي انبوه سازي
628
شناسايي واولويت بندي عوامل مطلوب وبررسي شرايط موجوددرپياده سازي CRM درشركت بيمه كارآفرين
629
شناسايي واولويت بندي عوامل موثر بر گرايش معلمان به آموزش الكترونيكي
630
شناسايي واولويت بندي عوامل موثربر مزيتهاي نسبي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با رويكرد ANP
631
شناسايي واولويت بندي عوامل موفقيت در رهبري كاريزماتيك با استفاده از سيستمAHP(مطالعه موردي:شركت‌ايران خودرو
632
شناسايي واولويت بندي موانع توسعه كشتي آزاد وفرنگي استان ايلام
633
شناسايي واولويتبندي شاخصهاي موثربرسيستمهاي اطلاعاتي مديريت درهوشمندسازي و ارائه يك سيستم مطلوب درسازمانهاي دولتي
634
شناسايي واولويتبندي عوامل مؤثربرتغييرنگرش نسبت به بازاريابي سياردر بين مصرف كنندگان دانشگاه اصفهان
635
شناسايي وبرآورد پارامترهاي فرآيند ناهمواريانس شرطي خود برگشت كسري تلفيق يافته
636
شناسايي وبررسي توليدات فعلي كارگاههاي قاليبافي شهر اصفهان
637
شناسايي وبررسي توليدات فعلي كارگاههاي قاليبافي شهر اصفهان
638
شناسايي وبررسي دوخت شبكه دوزي اصفهان باهدف توسعه وترويج آن
639
شناسايي وبرنامه ريزي ظرفيت هاي گردشگري دره ارداك به منظور توسعه پايدار روستايي
640
شناسايي وبيواكولوژي پروانه بذرخوارقره قاج Cydia johanssoni Aarvik and Karsholt (lep: tortricidae) درجنگلهاي گيلانغرب
641
شناسايي وبيولوژي شپشك بلوط kermes sp. ودشمنان طبيعي آن درجنگل هاي بلوط چالابه، كرمانشاه
642
شناسايي وتبيين عوامل موثربر مشاركت اجتماعي زنان مالعه موردي : دانشجويان زن دانشگاه پيام نور بهشهر
643
شناسايي وتحليل اثرات الگوهاي تبليغي بينا متني در بازاريابي داخلي دستبافته هاي استان بوشهر
644
شناسايي وتحليل اثرات الگوهاي تبليغي بينامتني در بازاريابي داخلي دستبافته هاي استان بوشهر
645
شناسايي وتحليل تنوع فرم ورنگ پوشاك محلي بانوان گيلان به منظور باز نمود در طراحي مانتو بانوان جولن ايراني
646
شناسايي وتحليل جاذبه هاي توريستي شهرستان شهرضا درجهت برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم
647
شناسايي وتحليل سلسله مراتبي كاركردهاي كشاورزي از ديد گاه متخصصان
648
شناسايي وتحليل عوامل مؤثر برتوسعه وبه‌كارگيري استراتژي بازاريابي كارآفرينانه درصنايع فرهنگي (مطالعه موردي:پوشاك محلي كرمانشاه)
649
شناسايي وتحليل فرعي وتكنيكي صنايع چوبي دوران صفوي بر مبناي نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسبي
650
شناسايي وتحليل فرمي وتكنيكي صنايع چوبي دوران صفوي بر مبناي نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسبي
651
شناسايي وتدوين الگوهاي نوشتار در سردرهاي فروشگاه هاي بازار هاي سنتي يزد
652
شناسايي وتشخيص اصلي‌ترين عيوب حادث شده در پرس‌هاي ضربه‌اي به منظور رفع نقيصه‌هاي طراحي و افزايش عمر عملكرد
653
شناسايي وتشخيص تابلوهاي راهنمايي و رانندگي با استفاده از شبكه هاي يادگيري عميق كانولوشني
654
شناسايي وتمايزگونه هاي ليشمانيابه روش PCR دراصفهان
655
شناسايي وجداسازي جلبك هاي موثر درتصفيه ي فاضلاب خانگيدرشمال تهران
656
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر بهاي تمام شده توليد كنندگان فرش اصفهان
657
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر بهاي تمام شده توليد كنندگان فرش اصفهان
658
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر پرداخت سيار وبررسي ميزان پذيرش آن طبق مدل تي آ ام
659
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر تشريفات گمركي بر توسعه صادرات
660
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر در فروش فرش دستباف ،از ديدگاه خبرگان ومشتريان،به روش تحليل سلسه مراتبي (AHP)(مورد مطالعه :نمايشگاه فرش قم
661
شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرانگيزش كاركنان دانشي در فرآيند اشتراك دانش
662
شناسايي ورتبه بندي مشكلات بنگاه هاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي شهركرمان جهت تسريع شانس توسعه صنعتي
663
شناسايي ورتبه بندي مولفه هاي مديران اثربخش در مديريت بحران
664
شناسايي ورده بندي عوامل فايتوپلاسمايي درختان ميوه هسته دار با استفاده از روش هاي مولكولي
665
شناسايي وصل خط سيستم‌هاي ديناميكي غيرخطي چندورودي- چندخروجي با تأخير ثابت در ورودي در قالب وينر
666
شناسايي وضعيت اتصالات جوشي با استفاده از داده هاي ارتعاشي
667
شناسايي وطبقه بندي آلاينده هاي زيست محيطي پساب رنگرزي با رنگزاي طبيعي
668
شناسايي وطبقه بندي چندين ژنوتيژ گردو با استفاده از برخي شاخص هاي مورفولوژيكي ،فيزيولوژيكي و بيوشيميايي
669
شناسايي وطبقه بندي خواص مواد اوليه مصرفي موثر در فرش دستباف
670
شناسايي وطبقه بندي طرحاي قالي خراسان
671
شناسايي وقايع غير معمول در تصاوير ويديويي نظارتي در محيط هاي پرجمعيت
672
شناسايي وكلون كردن ژنهاpgip1وpgip2 ،خالص سازي وتعيين برخي خصوصيات پروتئين PGIPواريته هاي ناز ودرخشان گياه لوبيا(Phaseolus vulgaris)
673
شناسايي ولي محجور و بيمار بدحال و اختيارات وي در شقوق مختلف
674
شناسايي ومعرفي بسته‌هاي سفر گردشگري فرهنگي با تأكيد بر بازارهاي خاص گردشگري (مطالعه موردي شهر اصفهان)
675
شناسايي ومعرفي تحولات فرمي در حوزه هاي فرش بافي روستايي وعشايري دوران معاصر در استان چهار محال بختياري
676
شناسايي ومعرفي تحولات فرمي در حوزه هاي فرش بافي روستايي وعشايري دوران معاصر در استان چهار محال وبختياري
677
شناسايي ومعرفي جاذبه هاي اكوتوريسم در شهرستان سميرم
678
شناسايي ومعرفي روش هاي رايج در توليدات معرق چوب
679
شناسايي ومعرفي صنايع دستي استان هرمزگان
680
شناسايي ومقايسه ميزان عزت نفس بين زنان مجرد ومتاهل 35-30سال دامغان
681
شناسايي ومقايسه ميزان كارآمدي اساتيد علوم تربيتي ،روانشناسي ومشاوره دانشگاه پيام نور دامغان از ديدگاه دانشجويان
682
شناسايي ويروس پاپيلوماي انساني در تومور گردن رحم و سرويسيت به وسيله Nested-PCR
683
شناسايي ويروس هاي پاپيلوما (HPVs) در تومورهاي حنجره و گلو با روش (PCR)
684
شناسايي ويژگي هاي بارش و دما در سرزمين عراق
685
شناسايي ويژگي هاي بارشي و دمايي جمهوري آذربايجان
686
شناسايي ويژگي هاي بارشي و دمايي در سرزمين افغانستان
687
شناسايي ويژگي هاي فرهنگي يادگيرنده ايراني در نظام آموزش الكترونيكي و ارائه يك مدل مفهومي
688
شناسايي ويژگي هاي كالبدي بهينه ديوار خازن حرارت در ساختمان هاي مسكوني شهر تبريز
689
شناسايي ويژگي‌هاي فهرست‌هاي مبتني بر وب2 به منظور ارائه الگويي براي فهرست كتابخانه‌هاي ديجيتال دانشگاهي ايران
690
شناسايي ويژگيهاي گياهي مؤثر بر توان رقابتي ارقام گندم با علفهاي هرز در سطوح مختلف نيتروژن
691
شناسايي يك مدل مناسب براي تخمين نرخ جريان اشباع تقاطع هاي چراغدار ايران
692
شناسايي يونهاي گاليم و سيترات با حساسيت و انتخابگري بالا بوسيله حسگر رنگ سنجي ساده
693
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‍ي‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍زار ج‍ري‍ب‌ ده‍س‍ت‍ان‌ اس‍ت‍خ‍ر پ‍ش‍ت‌
694
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
695
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ ل‍ي‍ن‍ت‍ر پ‍اك‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
696
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌، اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ، م‍اه‍واره‌ و ب‍ازي‍ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍ر روي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌
697
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌، اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ، م‍اه‍واره‌ و ب‍ازي‍ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
698
شناسايي، ارزيابي و انتخاب پروژه‌هاي شش سيگماي ناب در دانشگاه‌ها با رويكرد تلفيقي تصميم‌گيري چند معياره و تابع زيان تاگوچي: مطالعه موردي دانشگاه اصفهان
699
شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي شاخص‌هاي مؤثر بر افزايش سطح كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه با استفاده از تحليل عاملي تأييدي.
700
شناسايي، ارزيابي و كاهش ريسك ايمني ايستگاه هاي تقليل فشار گاز درون شهري، در حالت وجود داده هاي ناكامل و متناقض (مطالعه ي موردي : ايستگاه هاي تقليل فشار گاز استان يزد)
701
شناسايي، ارزيابي و مديريت خاستگاههاي گرد و غبار در استانهاي كرمانشاه و ايلام
702
شناسايي، اندازه گيري و توسعه روش هاي تعيين رنگ هاي آزوي سولفونه مصنوعي در نوشيدني ها به زوش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا و بررسي جذب آن ها بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
703
شناسايي، اندازه گيري و توسعه روشهاي تعيين آنتي اكسيدان هاي فنولي سنتزي در روغه هاي خوراكي با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا و بررسي جذب آنها بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
704
شناسايي، اولويت بندي و اندازه گيري عوامل توانمندساز منابع انساني در ستاد مركزي شركت گاز استان فارس
705
شناسايي، اولويت‌بندي و بررسي انطباق‌پذيري مهارت‌هاي موردنياز دانش‌آموختگان مهندسي صنايع جهت ورود به بازار كار
706
شناسايي، بررسي و تحليل سيستم هاي بسته بندي، تخليه و بارگيري كالا در حمل و نقل هوايي در فرودگاه مهر آباد
707
شناسايي، بررسي و تحليل سيستم هاي بسته بندي، تخليه و بارگيري كالا در حمل و نقل هوايي در فرودگاه مهرآباد
708
شناسايي، به كارگيري و تعيين مدل رئولوژي يك افزايه جديد بومي زيست سازگار به منظور بهبود خصوصيات سيالات حفاري
709
شناسايي، پايش و سنجش خطرپذيري زمين لغزش مبتني بر تكنيك تصاوير ماهواره اي رادار ﴿مطالعه موردي: ارتفاعات دناي زاگرس﴾
710
شناسايي، پيش فرآوري و انحلال سيانيدي طلا از لجن آندي مس سرچشمه
711
شناسايي، تحليل و اولويت بندي ريسك هاي پروژه هاي ساختماني با استفاده از روش ويكور و مقايسه آن با نتايج روش پرومته(مطالعه موردي: پروژه هاي ساختمان سازي شهر كرج)
712
شناسايي، تحليل و پاسخ دهي به ريسك به روش ويكور در پروژه هاي بلند مرتبه سازي در منطقه 22 شهرداري تهران
713
شناسايي، تحليل و پاسخ دهي به ريسك به روش ويكور در پروژه هاي بلند مرتبه سازي در منطقه 22 شهرداري تهران
714
شناسايي، تعيين ساختمان و بررسي خواص تبادل يوني يك زئوليت طبيعي
715
شناسايي، تعيين گروه هاي آناستوموزي ريزوكتونياي عامل پوسيدگي ريشه و طوقه سيب زميني، لوبيا و پياز در منطقه فريدن اصفهان
716
شناسايي، توالي يابي و طراحي آغاز گرهاي ريز ماهواره اي انار
717
شناسايي، جداسازي و خالص سازي گونه هاي مختلف جلبك سبز تك سلولي Dunaliella از حوضچه هاي تبخير نمك در مرداب گاوخوني
718
شناسايي، دسته بندي و اولويت بندي عوامل موثر بر اجراي استراتژي
719
شناسايي، دسته بندي و بررسي تاثير عوامل كليدي پياده سازي تداركات الكترونيكي بر عملكرد سازمان ها: مطالعه موردي، 100 شركت برتر ايراني
720
شناسايي، رتبه بندي و مقايسه عوامل كليدي موفقيت درتوسعه محصول جديد در صنعت خودرو از ديدگاه فني و مشتري: مطالعه شركت سايپا
721
شناسايي، شبيه‌سازي و تحليل عوامل مؤثر بر استفاده حداكثري از سيستم حمل ونقل عمومي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم (مورد مطالعه : سازمان اتوبوسراني يزد)
722
شناسايي، فايلوژني و بيماريزايي گونه هاي Pythium جدا شده از كدوييان در استان كرمانشاه
723
شناسايي، مدل سازي و كنترل دماي كوره الكتريكي
724
شناسايي، مدلسازي و تنظيم كنترل كننده فشار بخار بويلر نيروگاه مشهد
725
شناسايي، مشخصه¬يابي و استانداردهاي موجود در البسه آتش¬نشانيشناسايي، مشخصه¬يابي و استانداردهاي موجود در البسه آتش¬نشاني
726
شناسايي،بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ماندگاري و وفاداري كاركنان در صنايع قطعه سازي
727
شناسايي،بررسي وطبقه بندي مولفه هاي بكار رفته در دستبافته هاي سنتي منطقه روئين خراسان جهت كاربرد در پوشاك امروزي بانوان
728
شناسايي،بررسي وطبقه بندي مولفه هاي بكار رفته در دستبافته هاي سنتي منطقه ي روئين خراسان وجهت كاربرد در پوشاك امروزي بانوان
729
شناسايي،تحليل وارزيابي فرصت هاي كاآفرينانه درصنعت گردشگري شهرشيراز
730
شناسايي،تحليل وطبقه بندي واژگان واصطلاحات مرتبط با پوشاك در شاهنامه فردوسي
731
شناسايي،تحليل وطبقه بندي واژگان واصطلاحات مرتبط با ژوشاك در شاهنامه فردوسي
732
شناسايي،طبقه بندي و تحليل طرح و نقش فرش در نگاره هاي شاهنامه ي شاه طهماسبي
733
شناساييofflineكاراكترهاي لاتين با رويكرد تركيبكلاسه كنندههايSVM
734
شناساييكاربر بر مبناي پويايي صفحهكليد به روش تركيبدستهبندهاي آماري
735
شناسنامه باتيك كارگاهي
736
شناسه هاي فرم – پايه در پروژه هاي شهرسازي ايرا ن تتادستتست
737
شناسي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي
738
شناسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر چابكي كاركنان مجتمع پژوهشي و آموزشي صنعت آب و برق خوزستان
739
شناسيايي مدل و بهينه سازي محل حسگرها و عملگرها جهت كنترل مقاوم ارتعاشات يك صفحه انعطاف پذير
740
شناور سازي انتخابگر به منظور پيش تغليظ و جداسازي مقادير بسيار ناچيز نقره در نمونه هاي آبي و تعيين آن بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله
741
شناور ماهيگيري 31 متري
742
شناورسازي و جداسازي آهن ، مس و سرب در نمونه هاي زيست محيطي و تعيين آنها به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي الكتروگرمايي
743
شناورها
744
شناورها
745
شنايي با جعبه فرمان هاي هيدروليك و جديد ترين تكنولوژِي مورد استفاده در ساخت جعبه فرمان ها و همچنين تحليل اجزاي جعبه فرمان در نرم افزارساليدورك
746
شنتز تك ظرفي دو جزئي مشتقات جديد 5 آريلوئيل - پيرانو- دي پيريميدين - تترااون
747
شنتز مشتق كربن - 14 تركيب N - (آريل - متيل) - 3 - فنيل - آكريل آميدين - [14C] بعنوان آنتاگونيست گيرنده NR2B
748
شنتز و شناسايي باز شيف جديد ساليسيليل 2 آمينوبنزآيميدازول و كمپلكس هاي مربوطه با فلزات آهن، نيكل، كبالت و ...
749
شنجش انتظارات كشاورزان از مهندسان ناظر گندم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه ( مطالعه موردي شهرستان اسلام آباد غرب )
750
شنود اولتراسونيك
751
شنود مؤثر در مديريت از نگاه قرآن و سنت
752
شنود و شناخت گفتار به كمك پردازنده هاي DSP
753
شنيدان صداي مشتري
754
شهادت در حقوق كيفري ايران
755
شهر - شهر من
756
شهر آشوب
757
شهر از منظر بصري
758
شهر الكترونيك
759
شهر الكترونيك و زمينه هاي كاربرد داده كاوي در آن
760
شهر الكترونيك وشهروند الكترونيك
761
شهر بابل
762
شهر بابل
763
شهر بازي
764
شهر پايدار ، شناسايي مكانيزم هاي برقرار كننده تعادل زيستي در ساختار كالبدي - فضاي شهر ايراني - اسلامي
765
شهر پايدار ، شناسايي مكانيزم هاي برقراركننده تعادل زيستي در ساختار كالبدي - فضايي شهر ايراني - اسلامي
766
شهر پايدار:بستر تعالي انسان ارائه برخي از اصول پايداري شهرها و الگويي از شهر پايدار
767
شهر تهران در عكس هاي من و كاربرد آن در طراحي پارچه
768
شهر توس
769
شهر دوستدار كودك ﴿نمونه موردي محله 8 شهرك صفائيه شهر مباركه﴾
770
شهر روشنايي
771
شهر زندگي: طراحي فضاي شهري سرزنده با محوريت طراحي براي قشر جوان ﴿نمونه موردي: خيابان نظر شرقي اصفهان﴾
772
شهر سلطانيه
773
شهر سنندج و روند توسعه فيزيكي آن
774
شهر قصه كودكان من
775
شهر كتاب
776
شهر كتاب
777
شهر كتاب
778
شهر كتاب
779
شهر كتاب
780
شهر كتاب با رويكرد بهره گيري از ساختار اكولوژيك گياهان ناحيه گرم و خشك
781
شهر كتاب سيرجان
782
شهر كتاب طرشت
783
شهر كتاب طرشت
784
شهر كتاب كرج
785
شهر كودك
786
شهر كودك
787
شهر كودك اهواز
788
شهر من بوشهر
789
شهر من، بررسي فرم و رنگ در شب
790
شهر- موزه تهران
791
شهر هوشمند و ساختارهاي حاكم بر آن در شهرهاي متوسط نمونه موردي، شهر مهاباد
792
شهر هوشمند///
793
شهر و ده در ايران مناطق مسكوني و اقتصاد جلگه كرمان از صفحه 1 تا 86
794
شهر و ده در ايران مناطق مسكوني و اقتصاد جلگه كرمان از صفحه 86 تا 154
795
شهر و روستا در شعر"احمد عبدالمعطي حجازي"
796
شهر و روستا، تعارض سنت و مدرنيسم درآثار داستاني غلامحسين ساعدي
797
شهر و شهروند الكترونيك ودادگستري الكترونيك
798
شهر و قصبه در ايران
799
شهر و مناظر شهري در نقاشي
800
شهر وشهروند الكترونيك
801
شهر، دوربين، رمزگان
802
شهرالكترونيك،شهروندالكترونيك،پارك الكترونيك وارائه راهكارهاي عملي پياده سازي آن در محلات
803
شهرداري گرگان
804
شهرداري مراوه مراوه تپه
805
شهرداري منطقه 4 دفتر فضاي سبز
806
شهرداري منطقه يك -ناحيه 5
807
شهرداري نجف اباد
808
شهرداري و شوراي شهر خرم آباد
809
شهرسازي در دوره دوم بني عباس
810
شهرسازي سلوكي
811
شهرسازي طراحي شهري
812
شهرسازي مشاركتي و جايگاه مردم در برنامه ريزي شهري ﴿نمونه موردي: شهر كرمانشاه﴾
813
شهرسازي مشاركتي و جايگاه مشاركت مردم در شهر ايراني واقعيات، اهداف، استراتژيها
814
شهرستان (جي)
815
شهرك سينمايي تهران
816
شهرك قره ملك
817
شهرك قره ملك
818
شهرك لويزان
819
شهرك مسكوني
820
شهرك مسكوني با نگرشي نو به فضاي سبز
821
شهرك مسكوني براي كارمندان سد لار
822
شهرك مسكوني براي كارمندان سدلار
823
شهرك مسكوني ساحلي
824
شهرك ويلايي انزلي
825
شهرك ويلايي نارنج
826
شهركتاب
827
شهركتاب
828
شهركها و خانه هاي سازماني در اصفهان
829
شهركهاي مسكوني
830
شهركهاي مسكوني ، بررسي در مسائل مسكن و شهرسازي
831
شهرنشيني و سير تحول آن
832
شهرهاي كوچك و ارزيابي نقش آنها در روستاهاي حوزه ي نفوذ موردي شهر قنوات-استان قم
833
شهروشهروند الكترونيك
834
شهروشهروند الكترونيك وپيامدهاي آن در ايران وجهان
835
شهروند الكترونيك
836
شهروند الكترونيك كيست وپيامدهاي آن در ايران
837
شهرياران كوهستان جنوب ايران و ايل قشقائي The Lords of the Mountains
838
شهود ذوات در پديدار شناسي
839
شهودگرايي اخلاقي از ديدگاه جورج ادوارد مور و نسبت آن با مباني اخلاقي خواجه نصير الدين الطوسي
840
شواهد چينه نگاري و پدوژنيك در تكوين لند فرم هاي شرق اصفهان
841
شواهد يخچالهاي كواترنر پاياني در حوضه تنگوئيه سيرجان
842
شواهد يخچالي كواترنري در كوه هاي چهل چشمه و سارال شهرستان ديواندره و ارتباط آن با توزيع جغرافيايي كانونهاي فعاليت انسان
843
شواهدي بر قضيه KAM
844
شوخي از پشت پنجره جنوبي
845
شورا و نقش شوراهاي اسلامي شهر در توسعه سياسي (مطالعه موردي شوراي شهر تهران)
846
شوراها و مشاركت سياسي در ايران ( 1386-1377)
847
شوراهاي حل اختلاف و مشكلات آنها
848
شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد توانير
849
شوراي حل اختلاف
850
شوري زدايي آب توسط جاذبهاي گرافني و زئوليتي
851
شوش درآينه ي تاريخ
852
شوشتر (گزارشي در گذر زمان )
853
شوفاژ ديواري (پكيج گازي)
854
شوقي و مطران دراسه موازنه
855
شوك هاي پولي ونابرابري درآمد
856
شومپتر و دموكراسي
857
شون اوكيسي
858
شوونيسم زباني در ياد گيري زبان ملي ( بررسي موردي آموزش زبان فارسي در شهر تبريز )
859
شيار زني به عنوان يك روش جاي گزين آماده سازي سطحي بتن جهت جلوگيري از جداشدگي سطحي ورق FRP
860
شيب سنج ديجيتال با ميكرو كنترلرAVR
861
شيب شكن قائم با تبديل همگرا و با جريان زير بحراني در بالا دست
862
شيبه سازي رله هاي جريان زياد بوسيله مدلهاي رياضي در EMTP و تهيه برنامه اينتراكتيو براي تامين وروديهاي نرم افزارEMTP
863
شيبه سازي يك شتاب سنج ميكروالكترومكانيك خازني وبهبود حساسيت درآن
864
شيخ شهاب الدين سهروردي
865
شيخ ناصيف يازجي
866
شير پنوماتيك ماليونكا
867
شير و كاركردهاي نمادين و رمزي ان در غزليات شمس
868
شيراز عصر مشروطه در روزنامه هاي آن شهر ( 1304- 1285 ش/1925 -1906 م)
869
شيرهاي كنترل و بررسي روش انتخاب آنها
870
شيرهاي هيدروليكي
871
شيرين سازي آب به روش تقطير
872
شيرين سازي آب به روش رطوبت زني و رطوبت زدايي خورشيدي
873
شيرين سازي آب دريا به روش رطوبت زني _ رطوبت زدايي فشار متغير تركيبي با پمپ حرارتي
874
شيرين سازي آب دريا بوسيله ي استخرهاي خورشيدي
875
شيرين سازي آب همراه با نفت به روش تشكيل هيدرات و مطالعه سينتيكي آن
876
شيرين سازي برشهاي نفتي توسط فرايند غشايي
877
شيرين سازي گاز با استفاده از تكنولوژي نانو
878
شيرين سازي گاز با حلال هاي آميني
879
شيرين سازي گاز ترش
880
شيرين سازي گاز توسط محلول هاي آميني
881
شيرين سازي گاز طبيعي با استفاده از آمين
882
شيرين سازي گاز طبيعي با استفاده از آمين
883
شيرين سازي گاز طبيعي با استفاده از تماسدهنده غشايي
884
شيرين سازي گاز طبيعي با دي اتانول آمين
885
شيرين سازي گاز و ميعانات هيدروكربوري
886
شيرين سازي گازترش با آمين ها وساير تركيبات
887
شيرين سازي گازترش و شبيه سازي با نرم افزار Aspen Plus
888
شيرين سازي گازها بوسيله ي غشا
889
شيرين سازي و نمك زدايي آب به روش هيدرات گازي
890
شيرين كردن آب با فرايند اسمز معكوس
891
شيرين كردن آب دريا توسط انرژي تلفاتي در راكتورهاي اتمي
892
شيشسي
893
شيشه اسفنجي foom close
894
شيشه در دكوراسيون داخلي (سقف كاذب ، پاراوان ، روشنايي ، ميز بته جقه و ميز و آينه كنسول )
895
شيشه سازي پسمانهاي هسته اي (Vitrification)
896
شيشه سراميك
897
شيشه سراميك سرباره اي
898
شيشه سراميك هاي حاصل از سرباره
899
شيشه سراميكهاي مغناطيسي
900
شيشه ها و كريستالها
901
شيشه ها و كريستالها
902
شيشه هاي اپال مقاوم در برابر شرك حرارني
903
شيشه هاي ياقوتي با اكسيد مس
904
شيشه هوشمند
905
شيشه و مرمت آن ( پارتي - ساساني )
906
شيشه و مرمت آن﴿پارتي - ساساني﴾
907
شيشه، نور، فضا ﴿به همراه ترجمه كتاب آموزش تكنيك استين﴾
908
شيعه در عصر اموي
909
شيعه واقعي از منظر روايات
910
شيفت دهنده فاز ريز‌بعد تنظيم‌پذير بر پايه خطوط انتقال متامتريال براي كاربرد در آنتن‌هاي آرايه فازي
911
شيكه
912
شيكه هاي حسگر بيسيم
913
شيلات شمال ايران
914
شيلد خورشيدي
915
شيمي دارويي تركيبات طبيعي موجود در عصاره گياه درمنه بومي ايران و تاثيرات ضدمالاريايي آن بر مدل درون تني
916
شيمي دارويي تركيبات طبيعي موجود در عصاره گياه درمنه بومي ايران وتاثيرات ضد مالاريايي آن بر مدل درون تني
917
شيمي درماني
918
شيمي دود
919
شيمي سوپر امولكولار
920
شيمي كاني و پتروژنز توده هاي نفوذي غرب سورك (استان يزد)
921
شيمي كاني و پتروژنز توده هاي نفوذي غرب سورك (استان يزد)
922
شيمي كاني و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني در غرب سورك (استان يزد)
923
شيمي گزيني بعضي بعضي از آنيون هاي دو دندانه با پركلرو و پرفلوئوروپيريدين ها
924
شيمي محاسباتي
925
شيميوتارپي سل بوسيله تيوسمي كار بازونها
926
شيميوتراپي سل با تركيبات ايزونيكوتين ايدرازين و استرپتوميسين متناوب
927
شيو ه هاي بازاريابي نوين : بازاريابي الكترونيك
928
شيو هاي فرزند پروري بر خلاقيت كودكان منطقه سه كرج
929
شيوايي پرسش هاي قرآني: ﴿ ترجمه و تحقيق بخش اول كتاب « التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم » اثر دكتر عبدالعظيم ابراهيم مطعني﴾ ، سوره بقره و آل عمران
930
شيوخ و اعلام شيعه شهرستان تربت حيدريه بعد از صفويه , Sheyukh and alame shiah in turbat-i-heydariya after safaviya so far
931
شيوع ،علل وپيامدهاي آسيبهاي جسماني در بين جوانان كشتي گير نخبه فرهنگي
932
شيوع PMS در دانشجويان دختر پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه گيلان و آگاهي آنان از ابتلاء به آن در سال 1385
933
شيوع Psychiatric Morbidity در آسايشگاه معلولين و سالمندان رشت
934
شيوع آسيب شناسي رواني دردانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت براساس آزمون SCL90R درسال 1380
935
شيوع آلودگي هاي انگلي در سبزيجات خام خوراكي در شهر كرمانشاه : بررسي تاثير فصل و فرايند شست وشو
936
شيوع آنتي بادي هاي سرمي هپاتيت E در اهداكنندگان خون بوشهر در سال 1392
937
شيوع آنمي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي پذيرش شده در بيمارستان رازي
938
شيوع احساس فشار رواني وناراحتي هاي بدني در نوجوانان وتاثير آن بر آموزش وپرورش
939
شيوع اختلالات تكاملي دنداني در بيمارن ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي شهر رشت در سال تحصيلي 85- 84
940
شيوع اختلالات تيروئيد پس از زايمان در زائوهاي زايشگاه رشت در سال 1372
941
شيوع اختلالات رواني بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان ساوه
942
شيوع افسردگي در دختران دبيرستاني
943
شيوع انگل هاي خارجي در سگ هاي ارجاعي به كلينيك هاي دامپزشكي شهرستان هاي كرمانشاه و شيراز
944
شيوع انگل هاي خارجي در سگ هاي ارجاعي به كلينيك هاي دامپزشكي شهرستان هاي كرمانشاه و شيراز
945
شيوع برگشت محتويات معده به مري در جمعيت شهري رشت در سال 1389
946
شيوع بيماري هاي انگلي در بيماران پمفيگوسي تحت درمان با ايمونوساپرسيو در بيمارستان رازي رشت - بخش پوست
947
شيوع تظاهرات پوستي در بيماران سالمند مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت در سال 1388
948
شيوع رنگ دانه هاي سياه رنگ(Black Stains) و پوسيدگي دندان در دانش آموزان 12- 6 ساله ي ساكن لاهيجان در سال 1388
949
شيوع سرطانهاي سر و گردن در استان گيلان از سال 1383 تا سال 1388
950
شيوع سنگ هاي پالپي در كليشه هاي راديوگرافي بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1390
951
شيوع شكاف لب و كام در متولدين سالهاي 1385-1382 استان يزد
952
شيوع شكاف لب و كام در متولدين سالهاي 1385-1382 استان يزد
953
شيوع ضايعات پيش سرطاني معده (آتروفي معده و متاپلازي روده اي) در شهر يزد و ارتباط آن با ژنوتيپ هاي مختلف هليكوباكتر پيلوري
954
شيوع عوارض جراحي دندانهاي عقل نهفته فك پايين در كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي
955
شيوع عوارض سه گانه در كاركنان زن ورزشكار و غير ورزشكار:اختلالات خوردن، آمنوريا، پوكي استخوان
956
شيوع كلسيفكاسيون هاي بافت نرم در راديوگرافي پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در طول يك سال
957
شيوع كمبود ويتامين D در كودكان 14- 6 ساله مبتلا به آسم مراجعه كننده به بيمارستان 17شهريور رشت در فاصله دي ماه 1388 تا خرداد ماه 1389
958
شيوع كيست در سينوس هاي پارانازال در 100 بيمار مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان توتونكاران رشت
959
شيوع گواتر در دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي شهر رشت پس از مصرف همگاني نمك يددار1379
960
شيوع مشكلات دنداني در گوسفندان كشتار شده در كشتارگاه كرمانشاه
961
شيوع مصرف اكستازي در دانشجويان دانشگاه گيلان در سال 85-1384
962
شيوع مصرف مواد نيروزا و آگاهي ورزشكاران رشته بدنسازي از عوارض جانبي آنها
963
شيوع ميكروالبومينور در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به واحد ديابت بيمارستان رازي رشت در سال 86-84
964
شيوع هايپوترمي در بيماران پس از اعمال جراحي الكتيو در اتاق ريكاوري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1397
965
شيوع همزيست‌هاي دروني Wolbachia و Cardinium در كنه‌ي قرمز اروپايي Panonychus ulmi و تاثير آن‌ها بر رشد جمعيت ميزبان
966
شيوع هيپركلسيوري ايديوپاتيك در كودكان دبستاني شهر رشت
967
شيوع و علل آسيب ديدگي دو و ميداني كاران مرد نخبه ايران
968
شيوع و علل آسيب هاي زانو در فوتباليست هاي مرد حرفه اي ايران
969
شيوع و علل احتمالي بروز آسيب‌ در كشتي‌گيران فرنگي حرفه‌اي و آماتور
970
شيوع و ماهيت ويروسهاي بيماريزاي كدوئيان در اصفهان
971
شيوع و ميزان نارضايتي از شكل و وزن بدني در ميان زنان ومردان دانشجو
972
شيوع واريكوسل در بستگان درجه اول بيماران مبتلا به واريكوسل پذيرش شده در بيمارستان رازي در سال 1385
973
شيوع وسواس فكري-عملي در زنان شاغل وخانه دار
974
شيوع وشدت پوسيدگيهاي اوايل كودكي‎(ECC)‎‏ وعوامل همراه دركودكان 3 تا 5ساله مهدكودكهاي شهر رشت درسال88-1387‏
975
شيوع، علل و مكانيسم آسيب هاي ورزشي كيك بوكسينگ كاران نخبه مرد غرب كشور
976
شيوه آرايش كتب چاپ سربي و سنگي
977
شيوه آموزش نت نوازي و تكنيك هاي تار و سه تار
978
شيوه اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مسائل اجتماعي بر كاهش كمرويي در دانش آموزان دختر پايه هفتم و هشتم
979
شيوه اجراي تكنيك معرق چوب روي سط منحني
980
شيوه اجراي روش تحقيق كيفي در تحقيقات اجتماعي
981
شيوه افزايش كارايي و بهره وري نيروي انساني در شركت مخابرات شرق استان مازندران
982
شيوه اي براي انتخاب متغير گروهي در مدل هاي رگرسيوني با ابعاد بالا
983
شيوه اي براي بررسي مدولهاي آرتيني
984
شيوه اي جديد در دارو رساني: سنتز نانو هيبريد كامپوزيت هايي با رهايش كنترل شده دارو از طريق يك پوشش معدني متخلخل
985
شيوه بهره گيري از نمره انضباط دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي در پيشرفت علمي و رفتاري آنان در شهرستان علي آباد
986
شيوه تربيت ديني كودك ﴿از دوران جنيني تا هفت سالگي﴾ از منظر قرآن و حديث
987
شيوه تفسير قرآن به قرآن در مكتب اهل بيت﴿عليهم السلام﴾
988
شيوه ساخت رنگ هاي جسمي طبق رساله گلزار صفا صيرفي 950 هجري شمسي
989
شيوه شناخت قالي معاصر اصفهان ،كاشان و نايين
990
شيوه قرآن در داستان پردازي با تاكيد بر داستان هاي حضرت موسي﴿ع﴾
991
شيوه قيمت گذاري در بازار مسكن
992
شيوه گزينش سبد سهام با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره
993
شيوه گلزار در خوشنويسي
994
شيوه مديريت ديني
995
شيوه مرمت و حفاظت نقاشي ديواري دوره قاجار در خانه قديمي اژه اي ها
996
شيوه مرمت و حفاظت نقاشي ديواري دوره قاجار در خانه قديمي اژه اي ها
997
شيوه مواجه با استرس در دانش آموزان مقطع راهنمايي سال تحصيلي 84 شهرستان بهشهر
998
شيوه مواجهه ي اهل بيت عليهم السلام با مظاهر فرهنگ و تمدن ايرلاني در منابع روايي شيعه و سني
999
شيوه نامه بازرسي اماكن عمومي وقانون ماده 13 مواد خوردني ،آشاميدني
1000
شيوه ها و فنون تصويرسازي معاصر كتاب كودك و نوجوان
بازگشت