<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ض اساسي در اصول قراردادهاي اروپايي و اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي و مطالعه تطبيقي با حقوق اير
2
ضابطه و معيار قتل عمد از ديدگاه مذاهب اسلامي
3
ضايعات تروماتيك اعصاب محيطي
4
ضايعات تروماتيك اعصاب محيطي
5
ضايعات فيبروزه استخواني در كرانيوفاشيال
6
ضايعات مفصل تمپور و منديبولار
7
ضبط و بازيابي و نمايش سيگنالهاي آنالوگ روي مونيتور پي سي
8
ضبط وپخش ديجيتال با استفاده ازآي سي سري ISD0071
9
ضحاك در نماد پردازي و اساطير ايراني
10
ضخامت‌سنجي با پرتو ليزر بر اساس استفاده از روش مثلث‌بندي
11
ضد آب كردن كالاي پنبه اي
12
ضد آتش كردن پليمر اكريليك و ليف اكريليك
13
ضد آتش كردن كالاي پنبه/پلي استر با استفاده از مواد زيست تخريب پذير
14
ضد انقلابيگري درنظر وعمل
15
ضد باكتري كردن پارچه هاي پنبه اي با عصاره سدر
16
ضد شعله نمودن پارچه پنبه اي
17
ضد ميكروب نمودن الياف پلي ﴿لاكتيك اسيد﴾ از طريق كوپليمريزه شدن پيوندي مذاب
18
ضدميكروبي كردن كالاي پنبه اي و پشمي با مازو
19
ضراب خانه هاي ساساني و نقش آنان در فرآيند حضور فاتحان مسلمان تاپايان عصر اول عباسي( 241ه.ق)
20
ضرايب ساختار قيدي و تبديل پيمانه اي در فرمولبندي هاميلتوني و لاگرانژي
21
ضرايب شدت كنش در ديسك هاي دوار تك سوراخ ترك دار با سرعت زاويه اي ثابت
22
ضرايب كان-تاكر در مسائل بهينه سازي غيرخطي
23
ضرايب لاپلاسين در گراف ها
24
ضرايب نقص لورنتس در نظريه ي NCQED
25
ضرايب همبستگي
26
ضرايب همبستگي رتبه اي وزني و كاربرد آنها در آزمون هاي استقلال
27
ضرب آهنگ فرم
28
ضرب المثل ها و اصول مديريت
29
ضرب المثل هاي بختياري در شهرستان لردگان
30
ضرب المثلهاي تركمني ، بررسي موضوعي و تطبيقي آن با امثال و حكم دهخدا
31
ضرب پيچدار و هندسه طيفي
32
ضرب عمومي تانسورها و كاربردهاي آن
33
ضرب كننده ترتيبي 64 بيتي تخميني با دقت پيش رونده
34
ضرب گراف ها در مكانيك سازه ها
35
ضرب گرافها در مكانيك سازه ها
36
ضرب گرافها و بهينه يابي فراكاوشي در تحليل و طراحي سازه ها
37
ضرب گرشور
38
ضربان سنج سخنگو
39
ضربان سنج قلب جنين
40
ضربگرها روي جبرهاي باناخ بدون مرتبه و ضربگرها روي جبر توپولو‍ژيك مدولها
41
ضربگرها و ايده آلها در جبرهاي دوگان دوم مربوط به گروههاي موضعا فشرده
42
ضربگرها و جبرهاي عملگري دوگان
43
ضربگرها و مشتق ها روي جبرهاي سگال (برداري-مقدار)
44
ضربگرهاي با برد بسته روي جبرهاي باناخ
45
ضربگرهاي با برد بسته روي جبرهاي توپولوژيك
46
ضربگرهاي جبرهاي باناخ جابه جايي، كرانداري تواني و جبرهاي فوريه- استيلجس
47
ضربگرهاي فشرده روي جبرهاي گروهي
48
ضربگرهاي فشرده و فشرده ي ضعيف روي جبرهاي گروهي
49
ضربگرهاي فضاهاي باناخ توابع روي گروهها
50
ضربه الاستوپلاستيك روي ورقهاي ضخيم مستطيلي
51
ضربه قوچ﴿چكش آبي﴾Water Hammer
52
ضربه هاي مغزيHEAD INJURY
53
ضربه هاي وارد بشكم و علائم باليني آسيب هر يك از احشاء
54
ضربي ساز قاب ها
55
ضرر و زيان ناشي از عدم النفع در حقوق ايران
56
ضرر و زيانهاي ناشي از عدم آگاهيهاي مردم منطقه محروم دهدشت از قانون
57
ضرورت آگاهي دانش آموزان مقطع اول راهنمايي از بهداشت روان از ديدگاه مربيان بهداشت شهرستان مراوه تپه
58
ضرورت آمادگي جسماني در نوازندگي ويولن
59
ضرورت احياي قصه هاي عاميانه در سينماي ايران ﴿افسانه ي قصه﴾
60
ضرورت استفاده از تكنولوژي انرژي باد به منظور كاهش آلودگي
61
ضرورت اصلاح منشور سازمان ملل متحد
62
ضرورت ايجاد تشكلهاي غير دولتي زنان درتوسعه روستايي(بخش كتاب زابل)
63
ضرورت ايجاد تشكلهاي غيردولتي زنان در توسعه روستايي بخش گناب بابل
64
ضرورت ايجاد تغيير درسازمان هاعصراطلاعات وارتباطات
65
ضرورت ايجاد كارخانه مكانيزه رنگرزي خامه به صورت انبوه
66
ضرورت بررسي خلاقيت در سازمانها و شركتهاي دولتي
67
ضرورت بكارگيري نقاشي در پاركهاي كودك
68
ضرورت بكارگيري نقاشي در پاركهاي كودك
69
ضرورت بكاصرگيري داده صكاوي و ارائه الگوريتم جهت تعيين نواحي آسيب صپذير شبكه هاي گازصرساني استان گلستان ( موردكاوي بخش حفاظت كاتديك )
70
ضرورت تÊسيس دادگاه جهاني حقوق بشر
71
ضرورت تخصص در آموزش هنر (مقاطع راهنمايي به بالا)
72
ضرورت تخصص در آموزش هنر مقاطع راهنمايي به بالا
73
ضرورت تدوين استراتژيهاي توسعه ICT در شركتهاي خدماتي ايران براي انتقال كسب و كار به بازارهاي الكترونيكي ﴿﴿مورد كاوي شركت هما ﴾﴾
74
ضرورت تدوين مقررات متحدالشكل بين المللي جهت مقابله با جرايم در فضاي مجازي
75
ضرورت تشكيل خانواده از نظر جامعه شناسي و روانشناسي
76
ضرورت تغيراتسازماني درعصر جديد تاكيد بر فناوري
77
ضرورت تكليف شب و ارتباط آن با توانائيهاي دانش آموزان از ديدگاه اولياء مربيان و دانش آموزان كلاسهاي پنجم دبستانهاي ناحيه دو اهواز
78
ضرورت جرم انگاري توهين به اقوام ايراني
79
ضرورت جرم انگاري در حفاظت ازمحيط زيست دريايي از منظر حقوق بين الملل با نگاهي به حقوق ايران
80
ضرورت حمايت از حقوق اقشار آسيب پذير در پرتو حقوق بنيادين بشر.
81
ضرورت دانشگاههاي خصوصي در ايران
82
ضرورت درك تصوير معاصر در ايران (فهم نقاشي معاصر)
83
ضرورت درك تصوير معاصر در ايران (فهم نقاشي معاصر)
84
ضرورت دين از ديدگاه فلاسفه نو صدرايي ( علامه طباطبايي ، استاد مطهري ، استاد جواد آملي )
85
ضرورت رسيدن به تكنيك هاي نو در سينما
86
ضرورت مديريت آبخيزهاي شهري در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شمال تهران حوزه آبخيز كن )
87
ضرورت مشاوره شغلي قبل از انتخاب شغل و رابطه آن با رضايت شغلي معلمان زن مقطع راهنمايي
88
ضرورت مشاوره شغلي قبل از انتخاب شغل و رابطه ان با رضايت شغلي معلمان زن مقطع راهنمايي تحصيلي
89
ضرورت نظارت در مديريت اموزشي
90
ضرورت نظارت و ارزشيابي در مديريت
91
ضرورت ها و موانع به كارگيري فرآيند ميانجي گري در ورزش
92
ضرورت و احتمال در قوانين طبيعي و توصيفات علمي از نظر فلاسفه قرن 19 - 20
93
ضرورت و چگونگي معرفي آثار شاخص تجسمي ايران به كودكان و نوجوانان
94
ضرورت و متدولوژي طراحي دم هاي افقي قابل تنظيم براي هواپيماهاي جت تجاري
95
ضرورت واژه سازي و پيشينه آن در ادب فارسي با تكيه بر آثار منثور ناصر خسرو
96
ضرورت وجود مشاور از نظر معلمان در مدارس ابتدايي
97
ضرورت وجود مشاوره و راهنمايي در مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان مدارس راهنمايي بجنورد
98
ضرورتها ي شعري و بررسي آن در ديوان متنبي
99
ضريب Cp و كاربرد آن در رگرسيون
100
ضريب جيني و شاخص قطبي شدن
101
ضريب چسبندگي و مقاومت ويژه در ابررساناهاي گرم و لايه اي
102
ضريب رفتار سازه هاي با سيستم لوله اي
103
ضريب رفتار سازه‌هاي بتني با استفاده از سيستم دال تخت كوبياكس
104
ضريب رفتار قاب هاي خمشي بتن آرمه با مهاربندهاي كمانش ناپذير
105
ضريب رفتار قاب هاي نيمه صلب مهاربندي شده با مهاربندهاي هم محور
106
ضريب رفتار قابهاي مقاوم خمشي نامتقارن با اتصالات نيمه صلب
107
ضريب شدت تنش الاستيك در چرخدنده ها با در نظر گرفتن تنشهاي پسماند
108
ضريب شدت تنش الاستيك در ديسكهاي دوار چند سوراخي
109
ضريب شكست مضاعف الياف
110
ضريب طول موثر كمانش ارتجاعي اعضاء فشاري در سيستمهاي متشكل از اعضاء با مقطع متغير
111
ضريب عددي GLV چهار بعدي
112
ضريب كننده آنالوگ
113
ضريب لغزش در فن لانه سنجابي
114
ضريب ميرايي مناسب ميراگرهاي ويسكوز غيرخطي براي سطح فروريزش لرزه‌اي سازه ها
115
ضريب هدايت حرارت در پليمرها
116
ضريب همبستگي
117
ضريب همبستگي
118
ضريب همبستگي
119
ضريب همبستگي
120
ضريب همبستگي Coelation
121
ضريب همبستگي و اجراي آن با استفاده از نرم افزارهاي آماري
122
ضمان اعلي القيم در غصب بر اساس قاعده عدالت
123
ضمان درك مبيع
124
ضمان عاقله در فقه اسلامي و حقوق موضوعه
125
ضمان عاقله و مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگران
126
ضمان قهري
127
ضمان معاوضي
128
ضمان معاوضي در حقوق موضوعه ايران
129
ضمان ناشي از دارا شدن غير عادلانه در حقوق ايران و فقه اماميه
130
ضمان ناشي از نقض حقوق مالي
131
ضمانت اجراهاي حقوق مالكيت ادبي و هنري در حقوق ايران و موافقت نامه هاي بين المللي
132
ضمانت اجراهاي حقوقي در رابطه با سوءاستفاده از علائم تجاري ثبت شده در حقوق ايران و انگليس
133
ضمانت اجراهاي كيفري حقوق مالكيت صنعتي ايران و بررسي تطبيقي آن با مقررات تريپس
134
ضمانت اجراهاي ناظر بر بزهكاري اطفال در پرتو قانون مجازت اسلامي مصوب سال 1392
135
ضمانت اجراي تخلف ولي قهري از وظايف مربوط به اداره ي اموال مولي عليه از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران
136
ضمانت اجراي تعهدات مستاجر در اجاره املاك تجاري و مسكوني با توجه به قوانين راجعبه اجاره
137
ضمانت اجراي حقوق كودك در فقه و حقوق ايران
138
ضمانت اجراي شرط فعل از ديدگاه فقه و حقوق
139
ضمانت اجراي شروط ضمن عقد نكاح درفقه اماميه وحقوق ايران
140
ضمانت اجراي مبارزه با تامين مالي تروريسم بين الملل از نگاه بانك مركزي
141
ضمانت اسناد تجاري در حقوق ايران
142
ضمانت تضامني
143
ضمانت صيانت از حقوق پناهندگان در ادغام بومي
144
ضمانت هاي اجرايي نقض فرضي قرارداد در قوانين و مقرّرات تجاري داخلي و بين المللي (مطالعه ي تطبيقي در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ي ايران، نظام حقوق عرفي، اسناد حقوقي بين المللي و احكام صادره از مراجع قضاوتي)
145
ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه در مقررات متحدالشكل اتاق بازرگاني بين‌المللي و در حقوق ايران
146
ضمانت¬هاي اجرايي نقض فرضي قرارداد در قوانين و مقرّرات تجاري داخلي و بين¬المللي (مطالعه¬ي تطبيقي در حقوق اسلام، حقوق موضوعه¬ي ايران، نظام حقوق عرفي، اسناد حقوقي بين المللي و احكام صادره از مراجع قضاوتي)
147
ضمانتهاي اجرايي اخلاق اجتماعي در نهج البلاغه
148
ضمير انتزاعي PRO در فارسي بر اساس رهيافت حاكميت و مرجع گزيني
149
ضوابط حاكم بر دفاع متهم در دادسرا
150
ضوابط طراحي ساختمانهاي بتني در روش طراحي براساس عملكرد
151
ضوابط طراحي سيستم هاي دوگانه قاب خمشي فولادي با ديوار برشي بر اساس تغييرمكان
152
ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي
153
ضوابط طراحي لرزهاي قابهاي خمشي فولادي بر اساس تغيير مكان
154
ضوابط ويژه طراحي شبكه توزيع آب در مناطق با اختلاف ارتفاع زياد
بازگشت