<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : طارحي مدل قيمت گذاري محصول سيمان كشور تا : طراحي بهينه موتور سنكرون آهنرباي دائم داخلي براي استفاده در....
از : طراحي بهينه موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم تا : طراحي رويتگر مد لغزشي براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي نا....
از : طراحي رويتگر مقاوم براي سيستم‌هاي خطي توصيفي نامعين تا : طراحي فرهنگسراي موسيقي در تهران با تاكيد بر مفهوم روح مكان
از : طراحي فرهنگسراي نصف جهان در اصفهان با رويكرد استفاده از معم.... تا : طراحي مجموعه مسكوني در كرمان بر اساس اصل فقهي لاضرر
از : طراحي مجموعه مسكوني در مجاورت بازارچه محله ﴿ تلاقي بافت قدي.... تا : طراحي ميان افزا در بافت تاريخي (نمونه ي موردي: محله عودلاجا....
از : طراحي ميان افزا در حفاظت از بافت تاريخي با رويكرد ريخت شناس.... تا : طراحي و تبيين مدل ارتقا سرمايه روان شناختي منابع انساني در ....
از : طراحي و تبيين مدل ارتقاء سرمايه روان شناختي منابع انساني در.... تا : طراحي و ساخت ريتم ساز
از : طراحي و ساخت زانوي پروتزي هوشمند تا : طراحي و شبيه سازي الگوريتم اولويت دهي وظايف در پردازنده ي ق....
از : طراحي و شبيه سازي الگوريتم تحمل پذير نقص در عامل متحرك با ب.... تا : طراحي يك سيستم موثر تعيين نياز آموزشي ،اجرا و سنجش تبعات آم....
از : طراحي يك سيستم نانو الايزاجهت تشخيص سريع وحساس آنفلوانزاي م.... تا : طرح مرمت و احياي حمام نخست و سامان دهي مركز محله ويجويه (را....
از : طرح مرمت و احياي حمام و ساماندهي مجموعه حاج غفار شهر مراغه تا : طيف و طيف برودر عملگر ماتريسي بالامثلثي
بازگشت