<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طارحي مدل قيمت گذاري محصول سيمان كشور
2
طالعه تجزيه اي رهاسازي ايبو پروفن از روي هيدروژل سنتزي حساس به ph
3
طب در ادعيه مفاتيح الجنان
4
طباق و مقابله در علم بلاغت عربي پيدايش و سير تحول
5
طبع قلب از ديدگاه قرآن و روايات
6
طبقه اجتماعي خانواده و تاثير آن بر روابط زن و شوهر
7
طبقه بندي آزمايش ترك جوش در سازه هاي جوشي و كاربرد هر كدام در موارد مختلف
8
طبقه بندي اتوماتيك مدولاسيون سيگنال ناشناخته به دو كلاس اصلي مدولاسيون هاي فركانسي و غير فركانسي
9
طبقه بندي احساس با استفاده از سيگنال هاي مغزي و محيطي
10
طبقه بندي احساسات با استفاده از گفتار بر اساس استفاده از ويژگيهاي مفيد
11
طبقه بندي احساسات در مشاهده تصاوير از طريق رديابي چشم
12
طبقه بندي از طريق كاربرد قواعد وابستگي
13
طبقه بندي استانداردهاي فرش دستباف
14
طبقه بندي اسناد متني با استفاده از سيتم ايمني مصنوعي
15
طبقه بندي التصاق ها
16
طبقه بندي الگوهاي كينتيكي راه رفتن انسان به دو گروه سالم و بيمار با به كارگيري شبكه عصبي و كاهش فركانس نمونه برداري
17
طبقه بندي الياف به روش طيف سنجي
18
طبقه بندي بافت بر اساس اطلاعات آماري تصوير
19
طبقه بندي بال پولك داران: بال پولك داران منطقه اصفهان
20
طبقه بندي بر اساس آمارگان هاي پارامتري غيرمتغير
21
طبقه بندي بسته ها در جدول جريان سوئيچ هاي شبكه نرم افزار محور با استفاده از ساختار دادۀ درخت مستطيلي
22
طبقه بندي پاركها و مناطق حفاظت شده ايران از نظر گونه هاي شاخص گياهي و جانوري
23
طبقه بندي پروتئين‌‌هاي PRP انساني با استفاده از روش¬هاي بيوانفورماتيكي و بررسي خاصيت ضدميكروبي PRP
24
طبقه بندي پشم نيوزيلند و ساخت وسيله اندازه گيري بالك و تعيين بالك اين الياف
25
طبقه بندي پوشاك بر اساس زنجيره تأمين
26
طبقه بندي ترانه‌هاي عاميانه درمنطقه‌ي چهاردانگه ساري
27
طبقه بندي تصاوير رزونانس مغناطيسي عملكردي حالات مغز با استفاده از نمايش تنك
28
طبقه بندي تصاوير ماهواره اي بزرگ مقياس با استفاده از آناليز چند مقياسي در روش هاي شيء گرا
29
طبقه بندي تصاوير هوايي با استفاده از يادگيري عميق
30
طبقه بندي توده هاي سرطاني پستان بر اساس وخامت بيماري با استفاده از هندسه فركتال
31
طبقه بندي جبرهاي لي ساده ي شكافته شدني به طور موضعي متناهي
32
طبقه بندي خودكار تصاوير هيستوپاتولوژي سرطان سينه با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
33
طبقه بندي داده ها با استفاده از مدلهاي ترتيبي
34
طبقه بندي داده هاي كيفيت توان با استفاده از روش هاي هوشمند به منظور بهبود كيفيت توان
35
طبقه بندي رفتاري خاك هاي مسئله دار با استفاده از نتايج آزمايش ‍‍CPT و CPTu جهت كاربرد در بهسازي
36
طبقه بندي روش هاي جستجو در منابع نوآوري
37
طبقه بندي ژئومكانيكي توده سنگ با استفاده از سرعت موج (مورد مطالعاتي: معدن چغارت)
38
طبقه بندي ژئومكانيكي توده سنگ با استفاده از مقاومت ويژه الكتريكي (مورد مطالعاتي : معدن چغارت)
39
طبقه بندي ژئومكانيكي و بررسي پايداري ديواره چاه و تعيين پنجره ايمن گل حفاري در يكي از چاههاي جنوب غرب ايران
40
طبقه بندي ژئومورفولوژيك آبخوان هاي كارستي استان كرمانشاه براساس تجزيه و تحليلهاي هيدروژئوشيميايي
41
طبقه بندي سرطان با استفاده از دادگان ريز آرايه هاي ژني
42
طبقه بندي سهام هاي رشدي و ارزشي براي 30 شركت بزرگ در بازار بورس تهران
43
طبقه بندي سيگنال الكتروكارديوگرام در فضاي ويژگي مولفه هاي اساسي خطي و غيرخطي به منظور تشخيص بيماريهاي قلبي
44
طبقه بندي سيگنال الكترومايوگرام سطحي چندكاناله توسط روش هاي فازي ـ عصبي
45
طبقه بندي سيگنال هاي EEG با ويژگي هاي تبديل موجك ﴿Wavelet﴾ و طبقه بند ماشين بردار پشتيبان ﴿SVM﴾
46
طبقه بندي سيگنال هاي بيزين براي بيماري مغزي صرع
47
طبقه بندي سيگنال هاي حياتي جهت استخراج اطلاعات
48
طبقه بندي سيگنال هاي راداري با استفاده از روش هاي بازشناسي آماري الگو
49
طبقه بندي سيگنال هاي مغزي از طريق روش اي اي جي با استفاده از محرك هاي بصري
50
طبقه بندي سيگنالها بر اساس فيلترهاي منطبق و آمارگان مراتب بالا
51
طبقه بندي سيگنالهاي عصبي جهت استخراج اطلاعات احساسات
52
طبقه بندي صحنه هاي داخلي بر مبناي تشخيص اشيا و ارتباط بين آنها ‏
53
طبقه بندي عكاسي مد پس از 1960 با تاكيد بر شاخه هاي مطابق با موازين اسلامي
54
طبقه بندي عنبيه چشم انسان بر اساس بعد فركتال
55
طبقه بندي عيوب بافت پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از شبكه عصبي
56
طبقه بندي عيوب سطح ورق فولاد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
57
طبقه بندي فرم،ساختار وتزئينات پوشاك عصر تيموري با استناد به شواهد نگارگري
58
طبقه بندي فرم،ساختار وتزئينات پوشاك عصر تيموري با استناد به شواهد نگارگري
59
طبقه بندي فرمي وتكنيكي تزئينات معماري خانه حقيقي اصفهان با تاكيد بر روايت شناسي نقاشي
60
طبقه بندي فرمي وتكنيكي تزئينات معماري خانه حقيقي اصفهان ﴿با تاكيد بر روايت شناسي نقاشي ديواري﴾
61
طبقه بندي كاشي كاري شاخص دوره قاجار در شهر تهران براساس فنون ساخت، رنگ ونقش
62
طبقه بندي كلمات متن تايپي فارسي انگليسي بر حسب نوع قلم، در قالب نظرية بيزي، و با استفاده از ويژگي هاي فيلتر گابور
63
طبقه بندي كيفيت رمپ ها و ارزيابي اندركنش لاستيك-رمپ در معدن يك گلگهر
64
طبقه بندي گرافs هاي كمان انتقالي
65
طبقه بندي گروه هاي متناهي بر اساس زيرگروه هاي اشتراك بديهي
66
طبقه بندي گروه هاي متناهي براساس بيشترين تعداد زيرگروه ها در پوشش كاهش يافته
67
طبقه بندي گروههايي كه هر حاصل ضرب از چهار عنصر آنها جايگشت پذير است
68
طبقه بندي گونه هاي ريزوبيومي حبوبات در مناطق غربي ايران و شناسايي جذايه هاي توليد كننده ريزوپين
69
طبقه بندي گونه هاي مختلف علم در عرفان
70
طبقه بندي مبتني بر يادگيري ماشين در حوزه زمان و فركانس
71
طبقه بندي محتواي سيگنال هاي شنيداري به گفتاري و غيرگفتاري
72
طبقه بندي مدولاسيون سيگنالهاي مخابراتي
73
طبقه بندي مشخصات و خواص مواد اوليه مورد استفاده در توليد فرش دستباف و استانداردهاي مربوطه1
74
طبقه بندي مشخصات و خواص مواداوليه مورد استفاده در توليد فرش دستباف و استاندادهاي مربوطه
75
طبقه بندي مكانيزم هاي كشف سرويس در شبكه هاي گريد متحرك نامانا
76
طبقه بندي مناطق ساحلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك مكاني بالا ﴿مطالعه موردي: جزيره ي سيري﴾
77
طبقه بندي منيفلدهاي كامل فينسلري و كاربرد هندسه فينسلر
78
طبقه بندي موضوعي و تحليل آراء و انديشه هاي قيصر امين پور
79
طبقه بندي ندول هاي ريه با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشن و طراحي آزمايش ها
80
طبقه بندي نقش اسليمي در هنر هاي اسلامي دوره سلجوقي
81
طبقه بندي نقش مايه هاي صنايع دستي استان هرمزگان
82
طبقه بندي نگاشت هاي انفجار (نبضي﴾
83
طبقه بندي نمودي فعل هاي زبان فارسي بر اساس دستور نقش و ارجاع
84
طبقه بندي نوع خاك بر اساس پاسخ لرزه اي سازه ها تحت اثر شتاب نگاشت هاي مختلف
85
طبقه بندي نوع زمين ايستگاههاي ثبت زلزله بر اساس شكل طيف
86
طبقه بندي و آشكارسازي سيگنالهاي ديتا باند صحبت در محيطهاي غير ايده ال
87
طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل
88
طبقه بندي و بررسي انواع شيرهاي كنترل هيدروليكي و طراحي و محاسبه شير فشارشكن
89
طبقه بندي و بررسي تطبيقي ظروف و جام هاي سفالين مربوط به هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد
90
طبقه بندي و بررسي چگونگي بسط و گسترش جملات پاياني كرشمه هاي رديف ميرزا عبدالله
91
طبقه بندي و بررسي شخصيت هاي داستان هاي هزارو يك شب
92
طبقه بندي و بررسي عوامل موثر بر شدت تصادفات با استفاده از سيستم استنتاج عصبي - فازي تطبيقي
93
طبقه بندي و بررسي مطالعات انجام شده در نت پيشگيرانه
94
طبقه بندي و بررسي نقوش هنر فلزكاري دوره مملوك و كاربرد آن در طراحي زيورآلات امروز ايران
95
طبقه بندي و تجزيه عناصر پوشش در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي با تاكيد برنگاره هاي 130 تا258
96
طبقه بندي و تجزيه عناصر پوشش در نگاره‌هاي شاهنامه طهماسبي با تأكيد بر 129 نگاره ي اول
97
طبقه بندي و تجزيه و تحليل اشعار، آهنگ ها و چگونگي اجراي پيش پرده خواني در ايران
98
طبقه بندي و تجزيه و تحليل اشعار،آهنگها و چگونگي اجراي پيش پرده خواني در ايران
99
طبقه بندي و تجزيه و تحليل رياضي عوامل موثر بر بهره وري كار در پروژه هاي مهندسي
100
طبقه بندي و تحليل انجمن هاي ادبي گيلان
101
طبقه بندي و تحليل طنز در مثنوي هاي سنايي
102
طبقه بندي و تحليل كرامات اوليا در آثار عطار
103
طبقه بندي و تحليل محتواي احاديث قدسي
104
طبقه بندي و تحليل مضامين نگارگري ﴿نقاشي﴾ ايران از دوره صفويه تا اواخر دوره قاجاريه
105
طبقه بندي و تحليل موضوعات در آثار عزيز نسفي
106
طبقه بندي و تحليل موضوعي آراء و انديشه هاي شهريار
107
طبقه بندي و خوشه بندي دودويي ژن ها با استفاده از روش هاي بهترين جفت و تجزيه ي ماتريس دودويي
108
طبقه بندي و خوشه بندي سري زماني ، اقدامات شباهت سري زماني ، روش الاستيك و روش هاي هندسي
109
طبقه بندي و دسته بندي مراكز EWSD,SEL از نظر بردهاي مختلف
110
طبقه بندي و ريخت شناسي قصه هاي مردم كهگيلويه و بويراحمد
111
طبقه بندي و شبيه سازي روش هاي محاسباتي براي تشخيص و جهت يابي مكان صدا در آب
112
طبقه بندي و شناسايي پليمرها با استفاده از بيناب نمايي فروشكست القايي ليزري
113
طبقه بندي و شناسايي مواد منفجره با استفاده از بيناب نمايي فروشكست القايي ليزري
114
طبقه بندي و گونه شناسي سفال ساساني جنوب خليج فارس
115
طبقه بندي و مدل سازي ضايعات بافتي و سلولي با استفاده از نگاشت هاي شناختي فازي
116
طبقه بندي و مقايسه الگوريتم هاي داده كاوي در شبكه هاي حسگر بي سيم
117
طبقه بندي واژگان قرضي زبان فارسي به تفكيك زبان و حوزه
118
طبقه بندي وسايل نقليه در نقاط كور خودرو توسط دوربين هاي چند گانه
119
طبقه بنديوبررسي تطبيقي نقوش ظروف وجام هايسفالين مربوط به هنرايران <<درهزاره اول قبل ازميلاد>>
120
طبقه‌بندي آسيب‌هاي بافتي با استفاده از نگاشت‌هاي ادراكي فازي
121
طبقه‌بندي اهداف راهبردي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ولي‌عصر(عج)
122
طبقه‌بندي بيماري‌هاي دريچه‌اي قلب با استفاده از مكان‌يابي منابع صوتي قلبي
123
طبقه‌بندي بيماري‌هاي مغزي به كمك ماشين بردار پشتيباني بر مبناي پايگاه داده
124
طبقه‌بندي تصاوير فوندوس چشم افراد ديابتي و سالم با استفاده از روش يادگيري عميق
125
طبقه‌بندي جبرهاي لي نيمه‌سادهٔ مختلط و حقيقي
126
طبقه‌بندي حالات عاطفي در شبكه‌هاي اجتماعي
127
طبقه‌بندي خطوط توليد پوشاك جهت بالانس خط و بررسي روش‌هاي بالانس خط توليد در آنها
128
طبقه‌بندي خودكار اسكن‌هاي تموگرافي كامپيوتري سرطان كبد با الگوريتم يادگيري عميق
129
طبقه‌بندي داده‌هاي الكتروكارديوگرافي بر اساس روش آموزش ماشين محدود بولتزمان
130
طبقه‌بندي رفتار مشتريان از طريق متغير‌هاي RFM و ارزش طول عمر مشتري
131
طبقه‌بندي طيفي - مكاني داده‌هاي فراطيفي به كمك مدل‌هاي سه بعدي كانولوشن- بازگشتي
132
طبقه‌بندي مشتريان بانك از طريق داده كاوي (مورد مطالعه: شعب بانك ملت شهر شيراز)
133
طبقه‌بندي هوشمند حركات بدن از روي سيگنال الكترومايوگرام
134
طبقه‌بنديسيگنال‌هاي مربوط به تعامل مغز موجود زنده و ماشين
135
طبقهبندي بيوانفورماتيكي باكتريهاي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاكتوباسيلوس پلانتاروم بر اساس ويژگيهاي پروتئينهاي سطحي و بررسي تجربي اثربخشي اين دو پروبيوتيك بر روي سيستم ايمني و باكتريهاي بيماري‌زاي ماهي
136
طبقهبندي دادههاي نامتوازن به منظور تشخيص رفتار غيرمتعارف در ويدئو براساس مسير حركت اشيا
137
طبقهبندي دو گياه ريحان و مرزه براساس ميزان كود اوره استفاده شده به كمك سامانه ماشين بويايي
138
طبقهبندي صداهاي قلب با استفاده ازآناليز زمان فركانس سيگنالهاي - PCG
139
طبيت در ديوان صائب تبريزي
140
طبيعت
141
طبيعت ( فرم درطبيعت كردستان ) ترجمه دو متن انگليسي درباره عكاسي طبيعت وگزارشي از پروژه نهايي
142
طبيعت ،نور،طراوت
143
طبيعت آهني
144
طبيعت از جهان واقع به هنر
145
طبيعت از دريچه تجربه
146
طبيعت از دريچه ذهن من
147
طبيعت از ديدگاه نقاشان رئاليست و امپرسيونيست
148
طبيعت از ديدگاه نقاشان رئاليست و امپرسيونيست
149
طبيعت از منظر هنرمندان
150
طبيعت از نگاه من
151
طبيعت از نگاه من
152
طبيعت استان گيلان
153
طبيعت بويراحمد
154
طبيعت بي جان ﴿ سوزن بان ﴾
155
طبيعت بيجان
156
طبيعت در آفرينش معماري
157
طبيعت در ديوان صائب تبريزي
158
طبيعت در فضاي نقاشي ايراني
159
طبيعت در نقاشي شرق دور ( چين و ژاپن )
160
طبيعت در نگاه نقاشان ايراني، حسين كاظمي، منوجهر يكتايي، سهراب سپهري، ابوالقاسم سعيدي
161
طبيعت در هنر نقاشي
162
طبيعت شمال و باتيك
163
طبيعت شهري
164
طبيعت گرايي در ديوان هلالي جغتايي
165
طبيعت گرايي در شعر اندلس
166
طبيعت گرايي عرفاني در دفتر چهارم مثنوي معنوي
167
طبيعت گرايي عرفاني در دفتر سوم مثنوي معنوي , based on nature in third book
168
طبيعت گيلان ، پرچين ﴿ ساخت نقش برجسته هاي سفالين با استفاده از ارزشهاي تصويري پرچين ﴾
169
طبيعت و ارزشهاي تصويري آن
170
طبيعت و ذهن
171
طبيعت و نقش آن در خلق آثار موسيقي
172
طبيعت،آرايه هاي سراميكي
173
طذاحي مركز﴿ميدان﴾ اميركبير استان سمنان
174
طر احي نرم افزار مولتي مديا آموزشي TMN ( سيستم ) ZXONM E003
175
طرا حي و پياده سازي الگوريتمي براي تشخيص نوع و خامت ضايعات رنگدانه اي پوست از روي تصاوير در ماتوسكوپي
176
طرا حي يك پروتكل كنترل دسترسي به رسانه براي شبكه هاي حسگر بي سيم در ابعاد نانو در كاربردهاي پزشكي
177
طراجي آب شيرين كن خورشيدي
178
طراجي مركز فرهنگي مذهبي با هدف توسعه تعاملات اجتماعي شهر ساري
179
ﻃﺮاﺣﯽ الگوريتمي جهت مسير يابي در شبكه هاي اقتضايي به صورت چند مسيره به منظور افزايش قابليت تحمل پذيري خطا
180
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞگيري اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎزي در توليد حوزه صنعتي
181
طراح بال موشك ماهواره بر پگاسس
182
طراح تقسيم راز و رمز نگاري بصري
183
طراح خطوط انتقال و محاسبه قدرت قطع كليه هاي فشار قوي
184
طراح داخلي خانه سلامت مادر و كودك
185
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮﮐﺸﻦ ﺑﺮﭘﺎيه ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﮐﺎﻣﭙيوﺗﺮي
186
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ و راﮐﺘﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻮدﯾﺰل از ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ ﭘﺎراﮐﻠﺮﻻ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ
187
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ FRA in SCADA ﺩﺭ ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﺮﺍﮐﺸﻦ
188
طراح و ساخت دستگاه رسام
189
طراح و ساخت فيلترهاي هليكالي در باند فركانس VHF.UHF
190
طراح و ساخت گراديان هلمهولتز
191
طراح و ساخت ماشين حساب مهندسي با استفاده از FPGA
192
طراح و ساخت نيروسنج پيزوالكتريك
193
طراح و محاسبه تاسيسات حرارتي، برودتي و بهداشتي يك ساختمان مسكوني
194
ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺳيستم راه اﻧﺪاز آراﯾﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻣﺎدون قرمز (IRFPA ﴾ با قابليت تشخيص غير يكنواختي و تصحيح آن
195
طراحان صاحب سبك ايران وجهان
196
طراحس سر پناه ايستگاه اتوبوس شهري تهران براي 10سال آينده
197
طراحي
198
طراحي
199
طراحي
200
طراحي - تحليل و بررسي نرم افزار مديريت ويندوز
201
طراحي - تحليل و ساخت ربات آتش نشان
202
طراحي كنترلر زمان حقيقي هوشمند در خودروهاي هايبريد برقي
203
طراحي "مركز هم انديشي علوم" با تاكيد بر علوم روانشناختي
204
طراحي (اسباب ) بازي براي كودكان مبتلا به سرطان با تمركز بر دوره ي درمان كموتراپي بيمارستاني
205
طراحي (ساخت مدل رياضي)
206
طراحي , محاسبه و ساخت قايق پرنده
207
طراحي ، آناليز و بكارگيري يك سيستم حمل و نقل جهت توليد در سيستمهاي توليدي انعطاف پذير
208
طراحي ، آناليز و تعيين دقيق تلفات آهن ماشين هاي رلكتانس سوئيچ شونده
209
طراحي ، آناليز و ساخت آنتن مايكرواستريت دوپلاريزه
210
طراحي ، آناليز و ساخت آنتن ميكرواستريپ مارپيچي توسط روش قطعه بندي
211
طراحي ، آناليز و ساخت تغيير فاز دهنده پنج بيتي د رباند S
212
طراحي ، آناليز و ساخت تقويت كننده كم نويز (LNA) براي رادارهاي پالسي با عدد نويز كمتر از 2dB در باند S همراه با STC و IAGC با پهناي باند MHz 400
213
طراحي ، آناليز و ساخت حذف كننده MTI به روش ديجيتالي
214
طراحي ، اجرا و تعيين اثربخشي كتاب الكترونيك بر سطوح اساسي رشد زبان كودكان پيش دبستاني
215
طراحي ، ايجاد و ارزيابي يك مدل سنجش بهره وري براي صنايع توليد برق كشور و طرق گوناگون افزايش سطح آن
216
طراحي ، بهينه سازي ساخت و آزمايش كاوشگرهاي هسته اي براي سنجش چگالي ، تخلخل و سيال موجود در سازندها و بررسي عوامل موثر بر كار آنها به روش شبيه سازي مونت كارلو (با استفاده از كد 4A-MCNP)
217
طراحي ، بهينه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر با استفاده از رزوناتور هايP شكل مايكواستريپ
218
طراحي ، بهينه سازي و شبيه سازي موتورهاي مغناطيس دائم DC با جاروبك
219
طراحي ، بهينه سازي وساخت تقسيم كننده توان براي كاربرد درسه باند فركانسي
220
طراحي ، بهينه سازي وساخت تقسيم كننده توان مايكرواستريپ بااستفاده ازروناتور سنجاقي براي كاربرد درسيستم هاي مخابراتي
221
طراحي ، بهينه سازي وساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با استفاده از رزوناتور پروانه اي براي كاربرد در سيستم هاي مخابراتي
222
طراحي ، بهينه سازي وساخت فيلتر پايين گذر ميكرواستريپ با استفاده از شاخه هاي شعاعي براي فيلترينگ در فركانسهاي مايكروويو
223
طراحي ، بهينه سازي وساخت فيلتر پايين گذرمايكرواستريپ با استفاده از رزوناتور شاخه اي منتهي به نيم دايره برا استفاده در...
224
طراحي ، بهينه‌سازي و ساخت فيلترهاي مايكرواستريپ چندلايه با پاسخ فركانسي مطلوب و كاربرد آن در WLAN و UWB
225
طراحي ، پياده سازي و ارزيابي يك معماري توزيعي براي كاربردهاي مديريت شبكه مبتني بر CORBA و بررسي امنيت آن
226
طراحي ، تحليل ديناميكي و ساخت دستگاه مخلوط كن سه بعدي با استفاده از مكانيزم شاتز
227
طراحي ، تحليل و شبيه سازي آنتن فعال گيرنده چند بانده با استفاده از ساختارهاي فراماده براي كاربرد در فناوري LTE-A
228
طراحي ، تحليل و شبيه سازي تقويت كننده كلاس E در باند S
229
طراحي ، تحليل و شبيه سازي مدارات هيدروليك و كنترل جرثقيل تخليه غلات
230
طراحي ، تست و ساخت سلول HELE - SHAW جهت بررسي جريان در محيط متخلخل
231
طراحي ، ساخت ، كنترل سيستم آزمايشگاهي گوي معلق در لوله
232
طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي ايستگاه تست موتورهاي احتراق داخلي بنزيني
233
طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي سيستم جمعآوري و جذب آلودگي شديد گرد و خاك از سالن حلاجي كارخانه ايران كشمير
234
طراحي ، ساخت ، و نصب كنترل كننده دماي آب مصرفي آب گرمكن گازي خانگي توسط ميكروكنترلر 8051
235
طراحي ، ساخت شيشه بالابر برقي براي پيكان
236
طراحي ، ساخت و آزمايش بتن پليمري با ماسه سيليسي
237
طراحي ، ساخت و آزمايش كيفيت دستگاه كشش فشار هيدروليكي سه محوره
238
طراحي ، ساخت و آزمايش نازل تونل باد مافوق صوت با در نظر گرفتن اثر لايه مرزي
239
طراحي ، ساخت و اتوماسيون دستگاه اندازه گيري چسبندگي لايه هاي نرم بدن و مقايسه زيست چسبندگي پلي آكريليك اسيد و پلي 2ـ هيدروكسي اتيل متاكريلات بر روي سطح روده كوچك
240
طراحي ، ساخت و اجراي برق اضطراري آزمايشگاه
241
طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه پلت ساز مناسب واحد هاي كوچك توليد خوراك طيور
242
طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه دينامومتر اتصال سه نقطه اي
243
طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه نيمه اتوماتيك برداشت گل زعفران
244
طراحي ، ساخت و ارزيابي واحد جدا كننده علوفه از سيلو براي دستگاه تخليه علوفه سيلويي
245
طراحي ، ساخت و ارزيابي يك دستگاه خاك ورز عمق متغير
246
طراحي ، ساخت و ارزيابي يك سيستم ردياب حركات چشم با متد تصويري جهت برقراري ارتباط معلولين كوادريپلژيك با كامپيوتر
247
طراحي ، ساخت و بهينه سازي بتن پليمري جهت روسازي پلهاي فلزي
248
طراحي ، ساخت و بهينه سازي دستگاه گندله سازي براي تهيه گندله هاي سرد بدون نياز به پخت
249
طراحي ، ساخت و بهينه سازي سلول هاي فوتوولتاييك چند لايه اي نانوساختاري بر پايه مولكول هاي كوچك
250
طراحي ، ساخت و بهينه سازي نوسانگر-تقويت كننده ليزر ايگزومر XEF به منظور تعيين پارامترهاي شدت اشباع و بهره سيگنال ضعيف محيط تقويت
251
طراحي ، ساخت و تست تك سلول پيل سوختي اكسيد جامد
252
طراحي ، ساخت و تست سلول آزمايشگاهي جهت بررسي جريان در جت هاي برخوردي
253
طراحي ، ساخت و تست محفظه تخمير
254
طراحي ، ساخت و تست يك DVR آزمايشگاهي
255
طراحي ، ساخت و تست يك كانال جريان با الگوي شورون به منظور بررسي جريان سيال درآن
256
طراحي ، ساخت و تست يك موتور گلايدر بدون سرنشين
257
طراحي ، ساخت و حل معادلات سينماتيك براي ربوت استانفورد
258
طراحي ، ساخت و راه اندازي راكتور هاضم بي هوازي پسماند هاي فسادپذير شهري در مقياس آزمايشگاهي با هدف توليد كمپوست و انرژي
259
طراحي ، ساخت و راه اندازي روش دو فيلتري درايران جهت اندازه گيري رادن -222
260
طراحي ، ساخت و شبيه سازي غير خطي شش درجه آزادي هواپيماي بال خورشيدي
261
طراحي ، ساخت و شبيه سازي كنترلر 4 كاناله دما
262
طراحي ، ساخت و مدل سازي هيدروسيكلون
263
طراحي ، ساخت و مشخصه يابي نانو/ميكرو حامل هايي بر پايه وزيكول ها براي كاربرد در مهندسي بافت
264
طراحي ، ساخت و مطالعه تجربي انژكتور پيچشي ساده
265
طراحي ، ساخت و نصب سيستم كنترل براي مبدل حرارتي
266
طراحي ، ساخت وارزيابي دستگاه رقم بنداتوماتيك ماهي زنده
267
طراحي ، شبيه سازي و آناليز فرستنده و گيرنده با مدولاسيون چند حامل جهت كانال هاي با فيدينك بهمراه نويز رنگي جهت استفاده در مورد VDSL
268
طراحي ، شبيه سازي و بهينه سازي آنتن مسطح چهار عنصري MIMO با استفاده از روش PSO
269
طراحي ، شبيه سازي و پياده سازي VOIP
270
طراحي ، شبيه سازي و پياده سازي كنترلر براي هليكوپتر دو درجه آزادي
271
طراحي ، شبيه سازي و تحليل شتاب دهنده القايي خطي با روش اجزاء محدود(FEM)
272
طراحي ، شبيه سازي و راه اندازي دستگاه نوترون گرافي
273
طراحي ، شبيه سازي و ساخت آنتن مونوپل ورقه صفحه-اي باند وسيع (GHz 11-3) با دو باند حذف
274
طراحي ، شبيه سازي و ساخت بلور فوتوني و امكان سنجي استفاده در حسگر نوري
275
طراحي ، شبيه سازي و ساخت جبران كننده توان راكتيو سريع و كم هزينه براي ولتاژ و توانهاي پايين
276
طراحي ، شبيه سازي و ساخت دستگاه جوش هوشمند
277
طراحي ، شبيه سازي و ساخت سطح انتخابگر فركانسي براي پايداري زاويه اي روي پهناي باند وسيع در باند X با قطبش عمودي و موازي
278
طراحي ، شبيه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با ابعاد فشرده با استفاده از رزوناتور دايره اي اصلاح شده
279
طراحي ، شبيه سازي و ساخت مبدل DC/DC با كليدزني نرم و بازدهي بالا مناسب براي كاربرد در سيستم هاي توليد پراكنده (DG)
280
طراحي ، شبيه سازي وساخت سيستم خنك كاري جت پمپ جهت خودروي پرايد
281
طراحي ، شبيه سازي وساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با استفاده از رزوناتورهايي با اتصالات نيم دايره اي بهبود يافته
282
طراحي ، شبيه سازي وساخت كوپلرهاي مايكروويو براي كاربردهاي ارتباطات بيسيم WIFI
283
طراحي ، شبيه‌سازي و بررسي پوسته ورودي به ميكرو توربين اگنيو
284
طراحي ، شبيه‌سازي و ساخت يك آنتن دوقطبي مورب با كاربرد در شبكه‌هاي TDD-LTE
285
طراحي ، كنترل و پياده سازي يك سيستم رباتيك مستر-اسليو سه درجه آزادي با واسط لامسه اي Phantom Omni
286
طراحي ، محاسبه ، ساخت و آزمايش دستگاه اتوماتيك شستشوي جدول و كف خيابان
287
طراحي ، محاسبه ، ساخت و آزمايش كولر انژكتوري ( تزريقي )
288
طراحي ، محاسبه و انتخاب اجزاي سردخانه سه هزار تني دو مدارن
289
طراحي ، مدل سازي و كنترل ساختارهايي نوين ، جهت سيستم تغذيه كوره هاي قوس الكتريكي DC
290
طراحي ، مدلسازي ، شبيه سازي و تست ربات متحرك با بازوي مكانيكي
291
طراحي ، مدلسازي و تحليل جريان در جت پمپ
292
طراحي ، مدلسازي و شبيه سازي منبع تغذيه ماهواره هاي كوچك
293
طراحي ، نصب ، و آزمايش سيستم كنترل ديجيتال نسبت هوا به سوخت با استفاده از مجموعه تزريق سوخت
294
طراحي ، نصب و پياده سازي وب سايت جامع دانشگاهي
295
طراحي ،اجرا وارزشيابي مداخله رفتاري چند گانه بر اساس مدل فرا نظري در مديريت وزن دانش آموزان پسر داراي اضافه وزن وچاق دوره اول دبيرستان شهر يزد
296
طراحي ،بهينه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرو استريپ با استفاده از رزو ناتور رينگي شكل
297
طراحي ،بهينه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر چند طبقه
298
طراحي ،بهينه سازي وساخت فيلترپايين گذر مايكرواستريپ بااستفاده ازروش رزوناتورهاي مثلثي شكل
299
طراحي ،ساخت و ارزيابي حسگر اندازه گيري هدايت الكتريكي ظاهري خاك
300
طراحي ،ساخت و ارزيابي خشك كن هيبريدي براي گياهان دارويي
301
طراحي ،ساخت و پياده سازي كنترل مسير ربات چهار چرخ همه سو گرد
302
طراحي ،ساخت و تعيين مشخصات عملكردي و نتوري كاويتاسيوني با قطر گلوگاه متغير
303
طراحي ،ساخت و كنترل يك سيستم حركتي شش درجه آزادي(استوارت پلتفرم)
304
طراحي ،ساخت وبهينه سازيچرخه تبريد جذبي آمونياكي
305
طراحي ،ساخت وعملكرد مكانيزم بردارنده و انتقال دهنده ميوه هاي كروي
306
طراحي ،شبيه سازي ،ساخت فيلتر DR در باند S
307
طراحي ،شبيه سازي و ارزيابي مجازي سازه نوين ايمونوتوكسيني موثر بر بدخيمي هاي پانكراس
308
طراحي ،شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرو استريپي پايين گذر با پهناي باند قطع وسيع
309
طراحي ،شبيه سازي و ساخت كنترل كننده دور موتور سنكرون
310
طراحي ،شبيه سازي و ساخت مدار متراكم كننده پالس مغناطيسي
311
طراحي ،شبيه سازي و ساخت يك آنتن پهن باند با باند حذف
312
طراحي ،شبيه سازي و مقايسه يك مبدل AC به DC پرتوان با كيفيت بالا با استفاده از دو روش كنترلي SVM ,NN
313
طراحي ،شبيه سازي،بهينه سازي وساخت notch درفيلترهاي ميان گذرباپهناي باندخيلي زيادمايكرواستريپ بااستفاده ازرزوناتور چندمدبارشده بااستاپ
314
طراحي 20واحد مسكوني
315
طراحي 3 نوع از كوره هاي موجود در صنعت و تهيه نرم افزار جهت انجام محاسبات مربوطه
316
طراحي BMS در راستاي بهينه‌سازي كنترل و مصرف انرژي
317
طراحي Box Roof با تيراژ محدود قابل تبديل به قايق يك نفره
318
طراحي CASE كاربردي
319
طراحي cell Load با ظرفيت هاي مختلف (بر مبناي اندازه گيري تنش برشي )
320
طراحي CFD و بهينه‌سازي تفكيك‌گرهاي سه فازي با در نظر گرفتن فاز جامد
321
طراحي ECB TV براي كنترل سريع و دقيق دماي سيال خنك كن براي موتور هاي درون سوز
322
طراحي FPGA آسنكرون
323
طراحي magnet شتابدهنده سيكلوترون 10Mev توسط كد cst
324
طراحي MIS محاسبه بهره وري
325
طراحي MODENR چهار سرعته با آزمايش اتوماتيك كانال
326
طراحي Plant Pilot توليد N و N دياتيل متاتولومايد و اسيدمتاتولوئيك از متازايلن
327
طراحي Plant Pilot توليد ژل آلومينيم
328
طراحي Plc براي دستگاه دايكاست
329
طراحي PLLبراي شبه آزمايشگاه مجتمع
330
طراحي PLUG NOZZLE
331
طراحي RLC متر توسط ميكروي SVR
332
طراحي shirt-T آقايان بين 25- 30 با استفاده از نقاشي مدرن
333
طراحي Spectrum Analyzer مبتني بر FPGA
334
طراحي TailBoom هواپيماي مدل به روش بهينه سازي توپولوژي
335
طراحي Test Standوراكت سوخت جامد
336
طراحي TPM (سيستم نگهداري و تعمير بهره ور جامع) در شركت ايران كاوه
337
طراحي Video Codec مبتني بر استاندارد MPEG
338
طراحي آئروديناميكي توربوشارژر ديزل به كمك كامپيوتر
339
طراحي آئروديناميكي هواپيماي بدون سرنشين
340
طراحي آئين نامه اي يك شناور مسافربري آلومينيومي
341
طراحي آب بند فشار بالا
342
طراحي آب سردكن لحظه اي
343
طراحي آب شيركن خورشيدي
344
طراحي آب شيرين كن از نوع REHAT به ظرفيت 500 متر مكعب در روز
345
طراحي آب شيرين كن براي كشتي به روش MED
346
طراحي آب شيرين كن تبخيري با استفاده از خروجي توربين گاز
347
طراحي آب شيرين كن خورشيدي
348
طراحي آب شيرين كن خورشيدي به روش كلكتوري
349
طراحي آب شيرين كن خورشيدي شناور
350
طراحي آب شيرين كن ظرفيت پائين (خانگي )
351
طراحي آب شيرين كن كلتوري با ظرفيت كم
352
طراحي آب كنار ( مركز شهر آمل )
353
طراحي آبخوري شهري در فضاهاي باغي با الهام از مفاهيم نقوش اساطيري آب در ايران ( نمونه موردي: باغ گلها اصفهان)
354
طراحي آبسرد كن
355
طراحي آبگرمكن خورشيدي
356
طراحي آبگرمكن خورشيدي براي شهر يزد
357
طراحي آبگرمكن خورشيدي تخت
358
طراحي آبگرمكن گازي لحظه اي
359
طراحي آبنما براي ورودي مادي نياصرم
360
طراحي آپارتمان چندخانواري در اصفهان با تاكيد بر انعطاف پذيري
361
طراحي آپارتمان در اصفهان، با نگاهي به باز تعريف مرز درون و بيرون
362
طراحي آپارتمان مسكوني با رويكرد معماري سبز در اصفهان با تاكيد بر معيارهاي بهره‌وري آب و انرژي
363
طراحي آپارتمان مسكوني در اصفهان با رويكرد صرفه جويي انرژي
364
طراحي آپارتمان، با نگاهي به «نما» به‏ مثابه مرز ميان درون و بيرون
365
طراحي آپارتمان، با نگاهي به تطبيق پذيري فضاهاي داخلي
366
طراحي آپتاحسگر جهت تشخيص بيسفنول آ بر پايه تثبيت آپتامر بر روي الكترود طلاي اصلاح‌شده با نانومواد
367
طراحي آپتاسنسور بسيار حساس جهت رديابي آنتي بيوتيك كانامايسين
368
طراحي آتش نشاني
369
طراحي آرايش مناسب گمانه هاي زهكشي گاز متان در معدن زغال سنگ طبس با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics
370
طراحي آرايه انعكاسي مايكرو استريپ با استفاده از هوش محاسباتي
371
طراحي آرايه اي با قابليت باز پيكربندي پويا براي كاربردهاي داراي محاسبات سنگين وموازي
372
طراحي آرايه متعامد براي بهينه¬سازي پارامترهاي مختلف جهت اندازه¬گيري يون¬هاي آهن، روي، نيكل، كبالت، و مس به روش استخراج نقطه ابري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله
373
طراحي آرايه هاي لباس بر اساس نقوش معماري ايراني با استفاده از فناوري چاپ سه بعدي
374
طراحي آرايه‌هاي لباس با استفاده از نقوش قلايچي و زيويه
375
طراحي آرشيپلاگو - موزه تهران معاصر با رويكرد ايكوم 2016 (موزه ها و منظر فرهنگي)
376
طراحي آرم و جانبخش در تلويزيون
377
طراحي آزمايش (DOE) جهت بررسي عوامل موثر بر پارامتر CUPG شركت توليدي كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
378
طراحي آزمايش براي تحليل ابعادي مهندسي
379
طراحي آزمايش سايكوفيزيك به منظور بررسي تاثير موسيقي بر عملكرد توجه در انسان
380
طراحي آزمايش و بهينه سازي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با نانو پودر به روش فرآيند اصطكاكي-اختلاطي
381
طراحي آزمايش و ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي براي تركيبات دارويي نظير سلكو كسيب و كاتيون مس (II) به روش پليمرهاي قالب مولكولي و الكترود خميري كربن با استفاده از نانو لوله هاي كربني به عنوان تعديل كننده
382
طراحي آزمايشات و پياده سازي در واحد ريسندگي يزدباف
383
طراحي آزمايشگاه اتوماسيون با استفاده از PLC شركت KEYENCE
384
طراحي آزمايشگاه استاندارد عملكرد كندانسينگ يونيت ها
385
طراحي آزمايشگاه پردازش ديجيتال سيگنالهاي صوتي
386
طراحي آزمايشگاه تست عملكرد پيشرانه فضايي سوخت مايع
387
طراحي آزمايشگاه درس شبكه هاي بيسيم
388
طراحي آزمايشگاه واقعيت مجازي دانشكده هوافضا
389
طراحي آزمايشگاهي فرايند پيش‌فراوري ضايعات ليگنوسلولزي (كاه برنج) جهت توليد اتانول زيستي
390
طراحي آزمايشها (DOE) در كارخانه كاسه نمد طوس
391
طراحي آزمايشها در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
392
طراحي آزمايشهاي سيستم هاي اندازه گيري (آزمايشگاه PLC)
393
طراحي آزمون چسبندگي لايه سيليكون پارچه كيسه هوا
394
طراحي آزمون هاي استاندارد كف كاذب
395
طراحي آزمون‌هاي كنترل كيفي لوله‌هاي تقويت شده با الياف شيشه بر بستر رزين (G.R.P)
396
طراحي آزمون، ثبت دادگان و تحليل آماري چند كاناله سيگنال‎‌‏هاي مغزي
397
طراحي آزمونگر سنجش عملكرد تراستر شيميايي
398
طراحي آسانسور
399
طراحي آسانسور الكتريكي
400
طراحي آسانسور پنج نفر جهت ساختمان پنج طبقه
401
طراحي آسانسور چهار نفره براي يك ساختمان پنج طبقه
402
طراحي آسانسور عمودي
403
طراحي آسانسور هيدروليكي (2 جلد)
404
طراحي آسمان‌خراش چندعملكردي با رويكرد مهندسي معماري سازه
405
طراحي آسنكرون ريز پردازنده DLX با استفاده از روشي QDI
406
طراحي آسنكرون واحد كنترل پردازنده DLX : بررسي روش ها
407
طراحي آسياب چكش توليد آرد غله و حبوبات
408
طراحي آسياب سيمان با ظرفيت 22 تا 30 تن در ساخت
409
طراحي آسياب قهوه براي خرده فروشان
410
طراحي آسياب گلوله اي
411
طراحي آشپزخانه كوچك سيار براي استفاده در اماكن تجاري - تفريحي
412
طراحي آشكار ساز فوتوولتاي مادون قرمز مبتني بر ... براي كار در پنجره اتمسفري 8-12 ميكرومتر
413
طراحي آشكار ساز لگاريتمي توان در بازه فركانسي 2-18 گيگاهرتز
414
طراحي آشكارساز براي سيستم¬هاي NOMA در كانال¬هاي داراي محوشدگي و به¬دست آوردن كارايي آن
415
طراحي آكوستيك سالن اجتماعات دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
416
طراحي آلگوريتم هاي ابتكاري جديد براي حل مسئله كارگاه جرياني جايگشتي ﴿ بر اساس سنگين ترين مسير در ماتريس زمانها ﴾
417
طراحي آلمان پيست اسكي و دهكده المپيك زمستاني در بام تهران با رويكرد انرژي كارا
418
طراحي آلياژهاي بدون سرب مورد استفاده در صنايع بسته بندي الكترونيك از طريق مدلسازي چند مقياسي عددي
419
طراحي آماري - اقتصادي نمودار كنترل براي پايش پروفايل هاي چندمتغيره در فاز 2 با رويكرد تطبيقي
420
طراحي آماري اقتصادي نمودارهاي كنترل وصفي با طرح‌هاي نمونه‌گيري متغير
421
طراحي آماري نمودارهاي كنترل تعداد تجمعي اقلام منطبق بر اساس متوسط زمان هشدار
422
طراحي آمايش توليد و انتقال سيستم قدرت الكتريكي ايران در افق1414
423
طراحي آمفي تئاتر دانشگاه صنعتي جندي شاپور
424
طراحي آموزش مبتني بر يادگيري مشاركتي برخط و تاثير آن بر خلاقيت گروهي و رويكرد به يادگيري در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
425
طراحي آموزشي برنامه يادگيري الكترونيكي املاي فارسي سوم دبسنتان و اعتبار سنجي آن از ديدگاه متخصصان
426
طراحي آنالوگ
427
طراحي آنالوگ هاي آميدي و غيرآميدي از تمپورين 1Ceaو بررسي اثر ضد توموري آنالوگ هاي منتخب بر روي يك رده سلولي سرطان پروستات، LNCaP در شرايط برون تن
428
طراحي آناليز اسيلاتور با رژروناتور عايقي درفركانس GHZ 14
429
طراحي آناليز و ساخت آنتن مايكرواستريپ دو پلاريزه با استفاده از چند مايكرواستريپ و مدارهاي انطباق ورودي با ازدياد پهناي باند
430
طراحي آناليز و ساخت فيلتر ميان گذر مايكرو استريپ بروش استاب ...
431
طراحي آنتن 3 بعدي براي wsn در باند s
432
طراحي آنتن PIFA تلفن همراه روي يك فراسطح به منظور كاهش نرخ جذب ويژه
433
طراحي آنتن آرايه ايي مايكرواستريپ به همراه تغيير دهنده ي فاز مربوطه در باند X براي كاربرد در رادارهاي آرايه فازي فعال
434
طراحي آنتن آرايه شكافي موجبري در كاربرد رادار باند ايكس
435
طراحي آنتن ارايه اي تلفن هوشمند در باند فركانسي 28-33 گيگاهرتز در نسل پنجم ارتباط 5G
436
طراحي آنتن پچ با استفاده از نظريه مدهاي مشخصه و كنترل مشخصات آن با روش تشديد سري و موازي
437
طراحي آنتن فراپين باند با قابليت حذف موثر باندهاي تداخلي
438
طراحي آنتن فوق پهن باند تك قطبي مدار چاپي با كاربرد چند ورودي چند خروجي
439
طراحي آنتن مايكروستريپي دوبانده دريافت از ماهواره هاي سنجش از دور
440
طراحي آنتن متامتريال غيرخطي به منظور تغيير جهت پرتو
441
طراحي آنتن هاي بوقي كنگره دار و استفاده از آنها به عنوان فيد آنتن هاي ما هواره
442
طراحي آنتن هاي منعكس كننده سهموي با بيم پره اي (FAN BEAM)(براي كاربرد در رادار)
443
طراحي آنتن هاي همديسي با روش حداقل كردن مربعات خطا
444
طراحي آنتن هورن
445
طراحي آنتن و تحليل محيط انتشار درون بدن در حضور آنتن هاي كاشته شده در بدن
446
طراحي آون برقي شركت پارس خزر با هدف افزايش سهم بازار
447
طراحي آويز زينتي به عنوان سوغات با هدف ترغيب به سفر به ايران
448
طراحي آيات قرآني
449
طراحي آيرديناميك و تحليل سازه اي پره توربين بادي
450
طراحي آيرود يناميكي ملخ هواپيما با گام ثابت
451
طراحي آيروديناميكي بال هواپيماي مسافربري
452
طراحي آيروديناميكي پره هاي كمپرسور محوري به روش انحناي خطوط جريان
453
طراحي آيروديناميكي پره¬هاي هادي متحرك موتور توربوفن
454
طراحي آيروديناميكي پروانه كمپرسور سانتريفيوژ وبررسي اثرات وجود تقسيم كننده
455
طراحي آيروديناميكي توربوماشين هاي محوري
456
طراحي آيروديناميكي فن حدود صوت
457
طراحي آيروديناميكي فن زير صوت
458
طراحي آيروديناميكي كمپرسور جريان محوري چند طبقه با استفاده از نرم افزار MATLAB
459
طراحي آيروديناميكي كمپرسور چندطبقه جريان محوري خلافگرد
460
طراحي آيروديناميكي كمپرسورهاي گريز از مركز به روش انحناي خطوط جريان
461
طراحي آيروديناميكي ملخ هواپيما
462
طراحي آيروديناميكي يك طبقه كمپرسور گذرصوتي به همراه نرم افزار طراحي كمپرسور گذرصوتي (تراكام)
463
طراحي آيروديناميكي يك موتور ميكروجت
464
طراحي آيروديناميكي يك موتور ميكروجت
465
طراحي آيرويناميكي فن تك مرحله اي زيرصوت
466
طراحي آيكون هاي صفحات وب
467
طراحي آينه هاي چند لايه اي پليمري نانو ساختار به روش لايه نشاني چرخشي
468
طراحي آينه هاي نيم بازتابان و تمام بازتابان در طول موج 6/10 ميكرون با آستانه ي آسيب بالا و امكان سنجي ساخت آن ها
469
طراحي ابتكاري دستگاه ريخته گري فرسابي - چرخشي براي دستيابي به سرعت هاي انجماد بالاي آلومينيوم
470
طراحي ابزار آموزشي براي آموزش مفاهيم پايه معماري به كودكان هفت تا نه سال
471
طراحي ابزار پخش موسيقي به منظور پرورش تجربه پيوند عاطفي با محصول
472
طراحي ابزار راندني سامانه راندني دوار
473
طراحي ابزار سنجش رفتار جستجوي درمان براي ايران
474
طراحي ابزار سنجش مهارتهاي كلامي فارسي در تدريس
475
طراحي ابزار كمك آموزشي براي آموزش مهارت هاي چهارگانهء زبان انگليسي به كودكان ايراني 7 تا 9 ساله
476
طراحي ابزارهاي بازبيني و كنترل قطعات مكانيكي به كمك كامپيوتر
477
طراحي ابزارهاي جراحي و تجهيزات اتاق عمل
478
طراحي ابزارهاي مايكروويو توسط مايكرواستريپ لاين ( خطوط ريز نوار)
479
طراحي ابزاري براي بازسازي رخدادها در مورد فايل پنهان شده، مبتني بر رويكرد FSM
480
طراحي ابزاري براي جمع آوري آسان زباله هاي اماكن طبيعي
481
طراحي ابزاري جهت ترويج عادت هاي صبحانه
482
طراحي ابعاد بهينه اطاق و پايه در معادن زيرزميني غيرزغالي - مطالعه موردي معدن فسفات لار
483
طراحي ابعاد بهينه پايه در معدن زغالي اتاق و پايه پروده طبس
484
طراحي ابعاد پهنه هاي استخراج در معدن شماره 1 پروده زغال سنگ طبس به روش جبهه كار طولاني براساس اطلاعات ژئومكانيكي و اقتصادي
485
طراحي ابعادي ابزار ويپستاك در يك چاه كنارگذر و تعيين عرض پنجره ايجادشده
486
طراحي ابليموگير فروشگاهي
487
طراحي ابميوه گيري دستي براي شركت بيتا پلاستيك
488
طراحي ابنما براي ميادين شهرتهران با استفاده ازسه عنصر اب نور و حركت
489
طراحي اپتيكي چراغ جلو خودرو
490
طراحي اپتيكي دوربين پنكروماتيك ماهواره در ارتفاع مداري 700 كيلومتر با قدرت تفكيك زير 20 متر
491
طراحي اپتيكي دوربين فاصله ياب ليزري
492
طراحي اپتيكي سيستم تصوير برداري براي يك ميكرو ماهواره در ناحيه مرئي
493
طراحي اپتيكي سيستم تصويربرداري براي يك ميكروماهواره در ناحيه فرو سرخ
494
طراحي اپتيكي يك دوربين پانكروماتيك داراي قدرت تفكيك 50 سانتي‌متر با قدرت زومx3 در فاصله‌ي 15 كيلومتر
495
طراحي اپتيكي يك دوربين پانكروماتيك داراي قدرت تفكيك 50 سانتي¬متر در فاصله 10 كيلومتر
496
طراحي اپتيمم سازه هاي ساندويچي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
497
طراحي اپليكشن روانشاختي مبتني بر برنامه نويسي اندرويد با كمك شبكه عصبي
498
طراحي اپي‌توپ جهت ژن POMC ايجادكننده سرطان پوست (ملانوما) به روش ايمنوانفورماتيك
499
طراحي اپي‌توپ جهت ژن POMC ايجادكننده سرطان پوست (ملانوما) به روش ايمنوانفورماتيك
500
طراحي اتاق بار كاميون خاور 608 جهت حمل ميوه هاي جعبه اي
501
طراحي اتاق بحران يزد
502
طراحي اتاق تست آكوستيك ماهواره
503
طراحي اتاق تميز
504
طراحي اتاق تميز براي استفاده هاي توليد دارو و تجهيزات پزشكي
505
طراحي اتاق تميز كلاس 1000.100
506
طراحي اتاق خواب با استفاده از موجودات دريايي
507
طراحي اتاق مشاوره روانشناسي بر اساس الگوهاي طراحي شرقي- فنگ شويي
508
طراحي اتاق ملاقات (معاينه) مجازي براي پزشك عمومي
509
طراحي اتاق هتل در حاشيه كوير با استفاده از نماد ماه
510
طراحي اتاقك بدون پژواك
511
طراحي اتاقك تراكتور 1650م
512
طراحي اتاقك تراكتور 1650م
513
طراحي اتاقك ليفتراك سه تن ديزل
514
طراحي اتصالات به روش دستي و نرم افزاري و مقايسه ي دو روش
515
طراحي اتصالات جوشي براي سازه هاي مختلف
516
طراحي اتصالات جوشي در المان هاي مقطع مياني يك شناور
517
طراحي اتصالات جوشي در پايه هاي يك جك آپ حفاري و تهيه يك مدل براي تحليل اتصالات توسط نرم افزار
518
طراحي اتصالات سازي سرجنگي موشك با لستيك با در نظر گرفته اثرات حرارت
519
طراحي اتو كلاو مبله جهت مصارف دندانپزشكي
520
طراحي اتوبوس هيبريد فلايويلي براي تهران
521
طراحي اتوپايلوت موشك بالستيك براي كنترل سرعت در طول مسير Preset
522
طراحي اتوپايلوت موشكي تاكتيكي STT با روش كنترل تطبيقي مدل مربع
523
طراحي اتوتراتل (Autothrottle) هواپيماي B747
524
طراحي اتوكلاو جهت ساخت كامپوزيتي هاي پليمري
525
طراحي اتوماتيك انتخاب سوراخ راهنما در قالب‌هاي مرحله‌اي
526
طراحي اتوماتيك چيدمان سنبه هاي برش در قالب هاي مرحله اي
527
طراحي اتوماتيك ماشينهاي الكتريكي با استفاده از كامپيوتر
528
طراحي اتوماسيون مكانيزم فرز كاري شيميايي از نوع شيب دار در قطعات آلومينيومي با استفاده از محلول قليايي
529
طراحي اثرزداي تركيب هزينه هاي كيفيت متناسب با چرخه عمر محصول با تلفيق طراحي آزمايش هاي تاگوچي و الگوي هزينه هاي كيفيت PAF - مطالعه موردي گروه صنعتي انتخاب
530
طراحي اثرزدايي كيفيت خدمات با تلفيق طراحي آزمايش هاي تاگوچي و روش سروكوال- مورد آژانس مسافرتي ايران تراول
531
طراحي اجاق گاز سوز فردار خانگي
532
طراحي اجرا و بررسي پايگاه اطلاع رساني طراحي صنعتي از ديد تخصصي طراحي وب و تقابل انسان -رايانه
533
طراحي اجراي مدار كنترل (هيدروليك و برق ) دستگاه تست كشش و فشار
534
طراحي اجزاء انتقال سيال در سيستم هاي هيدروليك
535
طراحي اجزاء تونلهاي باد مداربسته با جريان تراكم پذير
536
طراحي اجزاء رانش و هدايت كشتي مسافربري 400 تني با سرعت 25 گره دريايي
537
طراحي اجزاء ماشين به كمك كامپيوتر
538
طراحي اجزاء منتخب مبلمان اتاق دختر 15 تا 19 سال شامل تخت، كمد، ميز آرايش و آينه
539
طراحي اجزاء موتور تك سيلندر تحقيقاتي
540
طراحي اجزاء موشك
541
طراحي اجزاي اصلي بالميل
542
طراحي اجزاي مكانيكي شبيه ساز فرآيند جوشكاري
543
طراحي اجزاي موتور سمند LX به همراه مدلسازي ارتعاشاتي اين خودرو
544
طراحي اجكتور مافوق صوت و بررسي مشخصه هاي عملكردي سيستم
545
طراحي احجام كاربردي ملهم از سفالينه¬هاي جانوري ايران پيش از اسلام با روش مهندسي كانسي
546
طراحي احجامي چندمنظوره براي بازي و آموزش كودكان (6-3) ساله در مهدكودكها
547
طراحي احراز هويت بيومتريك روي كارتهاي هوشمند
548
طراحي احساسگرايانه اسباب بازي براي مقابله با تهاجم فرهنگي
549
طراحي اداره بيمه سلامت ايرانيان استان كرمان با رويكرد خوانايي فضا متناسب با تكريم انسان
550
طراحي اداره پست
551
طراحي اداره پست فيض
552
طراحي ادوات الكترونيكي مبتني بر اتصالات نا متجانس نانو لوله هاي كربني با لايه هاي روي
553
طراحي ادوات ميدان نزديك با استفاده از سطوح انتخابگر فركانسي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
554
طراحي ارابه فرود اصلي كامپوزيتي براي يك هواپيما سبك با در نظر گرفتن ملاحظات جمع شوندگي
555
طراحي ارابه فرود هليكوپتربل 214 با استفاده از مواد كامپوزيت
556
طراحي ارابه فرود هليكوپتربل 214 با استفاده از مواد كامپوزيت
557
طراحي ارابه فرود هواپيما
558
طراحي ارتباطات براي معرفي گز با هدف خلق تجربه ي جديد براي توريست ها
559
طراحي ارتباطات بين شهري
560
طراحي ارتز آرگو براي كمك به بيماران قطع نخاعي در راه رفتن
561
طراحي ارتز اندام تحتاني با تحريك الكترو پنو ماتيكي در مفصل لگن
562
طراحي ارتز كمري مرتعش براي ميانسالان مبتلا به پاركينسون
563
طراحي ارتعاشات سيستم تعليق صندلي راننده اتوبوس همراه بادر نظر گرفتن پارامترهاي انساني
564
طراحي ارتقاء سيستم كنترل فرايند كارخانه شير پاستوريزه (جلد اول و دو)
565
طراحي اردوگاه پناهندگان ، بازنمايي اردوگاه پناهندگان به عنوان شهر زيست پذير
566
طراحي ارگونوميك حمل دستي سنگ ساختماني در مرحله ي بار گذاري بر روي خط توليد
567
طراحي ارگونوميكي لباس بيمارستان كودكان (مورد مطالعه:پرستاران بيماران وكاركنان بخش كودك
568
طراحي ازمايشات با استفاده از روش رويه پاسخ و تاگوچي
569
طراحي اسانسور الكنريكي
570
طراحي اسباب بازي با هدف آموزش موسيقي به كودكان 4تا6 ساله
571
طراحي اسباب بازي با هدف ارتقاء سطح مهارت هاي هوش هيجاني
572
طراحي اسباب بازي بازيافت براي كودكان
573
طراحي اسباب بازي براي آموزش تفكر ديزاين به كودكان
574
طراحي اسباب بازي براي رشد تحرك و خلاقيت ﴿پسران 5-12سال﴾پ
575
طراحي اسباب بازي براي كودكان اتيستيك با هدف بهبود تعاملات اجتماعي
576
طراحي اسباب بازي جهت پرورش خلاقيت كودكان 4- 3
577
طراحي اسباب بازي چندمنظوره براي كودكان 2تا6 سال
578
طراحي اسباب بازي درراستاي فرهنگ ياريگري براي كودكان
579
طراحي اسباب بازي سرگرمي اموززشي با الهام از قانون تعادل﴿بيونيك﴾
580
طراحي اسباب بازي فكري-آموزشي فطرت محور براي كودكان در بازه سني 2 تا 3 سال
581
طراحي اسباب بازي مشترك براي كودكان بينا و نابينا با رويكرد طراحي فراگير
582
طراحي اسباب بازي مطابق ، فرهنگ و باورهاي ايراني ( براي سنين 8تا11سال )
583
طراحي اسباب بازي هاي پارچه اي براي آموزش حروف الفباي فارسي به كودكان مقاطع پيش دبستاني و اول دبستان
584
طراحي اسباب بازي و وسايل بازي بر اساس اسباب بازي ها و بازي هاي سنتي ايران
585
طراحي اسباب‌بازي براي كودكان اتيستيك
586
طراحي اسپا
587
طراحي اسپا ﴿مركز سلامت ﴾
588
طراحي اسپيندال ، مرغك و تارت يك دستگاه تراش CNC آموزشي
589
طراحي استاتيكي فنر تخت دو مرحله اي براي سيستم تعليق عقب يك پيكاپ
590
طراحي استاتيكي ماهواره SAT - Z
591
طراحي استاتيكي محورهاي تحت خمش به كمك كامپيوتر
592
طراحي استاديوم اختصاصي سپاهان با نگاهي به تكتونيك سنتي
593
طراحي استاديوم فوتبال سرپوشيده در اصفهان
594
طراحي استايل بخاري گازي﴿طرح شومينه﴾
595
طراحي استايل بدنه دوچرخه شهري﴿با نگرش مواد كامپوزيتي﴾
596
طراحي استايل خودرو بر اساس هويت ايراني
597
طراحي استايل شومينه گازي ادنيس
598
طراحي استتيكي و كاركردي رادياتور گرمايشي منزل با رويكرد طراحي پايدار
599
طراحي استخر آبگرم خورشيدي
600
طراحي استخراج روباز بلوك هاي 1 تا 5 گل بيني معدن بوكسيت جاجرم
601
طراحي استراتژي ارتقاء بهره وري از طريق كاركردهاي وجدان كاري و انضباط سازماني مطالعه موردي : كارخانه توليدي آريا الكترونيك
602
طراحي استراتژي اطلاع رساني علمي دانشگاه پيام نور به هيات علمي و دانشجويان
603
طراحي استراتژي براي موسسات غير انتفاعي بر اساس مدل برايسون ، مطالعه موردي موسسه تحقيقات آموزش و پيشگيري سرطان
604
طراحي استراتژي توسعه ورزش همگاني استان آذربايجان شرقي
605
طراحي استراتژي توسعه ورزش همگاني استان آذربايجان شرقي
606
طراحي استراتژي سيستم كنترل ضد لغزش
607
طراحي استراتژي كنترلي سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزي در خودرو لولايي
608
طراحي استراتژي مديريت پسماند شهر رشت
609
طراحي استراتژي نوين كنترلي مبتني بر منطق فازي براي سيستم ترمز ضد لغزش
610
طراحي استراتژي هاي معاملاتي بر پايه استراتژي هاي مومنتوم و معكوس به منظور سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار ايران
611
طراحي استراتژيك زنجيره تامين
612
طراحي استراتژيك لجستيك جهاني در صنعت خودرو سازي ﴿ ايران خودرو ﴾
613
طراحي استراتژيهاي بازار محور براي صنايع وابسته به ساختمان در بازارهاي كشورهاي همسايه و حوزه خاورميانه (مطالع موردي صنعت يراق آلات ساختماني )
614
طراحي استراحتگاه براي رانندگان تاكسي خطي در پايانه‌هاي تاكسيراني شهر تهران
615
طراحي استراكچر دك اصلي و مياني و كف و كف داخلي يك كشتي جنرال كارگو
616
طراحي استرانژي كنترلي خودروهاي هيبريد با استفاده از سيستمهاي هوشمند
617
طراحي استنت با مواد حافظه داربه كمك روش اجزا محدود
618
طراحي استند تبليغات با خاصيت انيميشن سازي براي ايستگاه مترو
619
طراحي استند تبليغاتي پوسترهاي فيلم در فضاي داخلي سينما
620
طراحي استند تبليغاتي محصولات فابر- كاستل
621
طراحي استند غذاي خياباني (مورد مطالعاتي: خيابان سيتير تهران)
622
طراحي استند فروشگاهي با توجه به كاركردها و نيازهاي كاربران
623
طراحي استند فروشگاهي-نمايشگاهي جهت عرضه هاي تجهيزات رسانه اي
624
طراحي استند نمايشگاهي (نمايشگاه صوتي - تصويري)
625
طراحي استند يادگاربان در محوطه ي تئاتر شهر تهران
626
طراحي استوار زنجيره تامين يكپارچه در حالت پويا و عدم قطعيت تقاضا
627
طراحي استوار و تاب آور شبكه توزيع آب شهري، تحت شرايط عدم قطعيت
628
طراحي استوديو بازيسازي و استاديوم بازيهاي ديجيتال
629
طراحي استوري بورد فيلم هاي سينمايي در مرحله پيش توليد : با تاكيد بر بررسي سه گانه ارباب حلقه ها
630
طراحي اسفنج پلي يورتان و جذب صدا
631
طراحي اسكان موقت مدولار براي بازماندگان بلاياي طبيعي
632
طراحي اسكان موقت، سريع النصب و كاربردپذير با رويكرد طراحي سبز براي مناطق زلزله‌زده در مواقع بحراني (مطالعه موردي: شهرستان سرپل ذهاب)
633
طراحي اسكله با هدف اتصال بين زندگي شهري و رود كارون. " اتصال معماري درون و طبيعت بيرون "
634
طراحي اسكله و موج شكن در شرايط محيطي خليج فارس-عسلويه
635
طراحي اسكناس و مراحل توليد آن
636
طراحي اسكوتر براي كودكان ناتوان جسمي حركتي
637
طراحي اسلحه هاي يك بازي رايانه اي اول شخص
638
طراحي اسياب مخلوط كن پارس خزر بافرموعملكرد و ارزشهاي نوين
639
طراحي اسيدكاري ميدان نفتي فرزام چاه X-FZ با استفاده از شبيه سازي فيزيكي
640
طراحي اسيلاتور ديود IMPATT در فركانس 01 GHZ
641
طراحي اسيلاتور فركانس پايين و كم توان جهت استفاده در ساختارهاي مديريت توان شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
642
طراحي اشياء به وسيله اسپلاين‌ها
643
طراحي اصلاحي آيفون ورودي منازل
644
طراحي اصلاحي سمپاش پشتي استوانه اي ساده
645
طراحي اصلاحي غربيلك فرمان تاكسي سمند
646
طراحي اصلاحي كمپينگ گاز﴿اجاق پيكنيكي﴾
647
طراحي اصلاحي كن بر اساس ارزيابي الكتروميو گرافي
648
طراحي اصلاحي وضعيت كارخانه آب معدني شركت پاچاتاسرتنگ براساس پروانه بهره برداري و ارائه طرح توسعه براساس پروانه توسعه جديد
649
طراحي اعضاي خمشي به روش LRFD [ال. آر.اف. دي.] و مقايسه آن با روش ASD [اي. اس. دي.]
650
طراحي اقامتگاه بومگردي در بافت تاريخي بندر بوشهر با رويكرد پايداري اجتماعي
651
طراحي اقامتگاه بومگردي در بافت تاريخي بندر بوشهر با رويكرد پايداري اجتماعي
652
طراحي اقامتگاه بومگردي در شهر ورزنه
653
طراحي اقامتگاه دانشجويي دانشگاه شهيد چمران اهواز
654
طراحي اقامتگاه سنتي با استفاده از ظرفيت هاي گردشگري بافت تاريخي با رويكرد زمينه گرايي در شهر اصفهان
655
طراحي اقامتگاه كودكان بي سرپرست با رويكرد فضاي خانه و كاشانه در خرم آباد
656
طراحي اقامتگاه كويري در همسايگي روستاي مصر ﴿با نگرشي به مفهوم مركز در انديشه كريستوفر الكساندر﴾
657
طراحي اقامتگاه گردشگري كوير ورزنه با رويكرد توسعه بوم گردي
658
طراحي اقامتگاه موقت توريستي در سايت مسجد امام
659
طراحي اقتصادي- آماري نمودار جمع تجمعي چند متغيره به منظور پاَيش تغييرات بردار ميانگين دهم پراشي مشخصه هاي فرآيند
660
طراحي اقتصادي -آماري نمودار جمع تجمعي چند متغيره به منظور پايش تغييرات بردار ميانگين و هم پراشي مشخصه هاي فرايند
661
طراحي اقتصادي- آماري نمودار كنترل x با در نظر گرفتن تابع زيان تاگوچي
662
طراحي اقتصادي آماري نمودار كنترل X در حضور چندين انحراف با دليل با استفاده از الگوريتم pso
663
طراحي اقتصادي آماري نمودار كنترل ميانگين با فاصله نمونه‌گيري متغير و انحرافات چندگانه و حل توسط الگوريتم شبيه‌سازي تبريد
664
طراحي اقتصادي- آماري نمودارهاي كنترل 3 - EWMA براي پايش پروفايل هاي خطي ساده در فاز2
665
طراحي اقتصادي پروفايل هاي خطي ساده
666
طراحي اقتصادي زنجيره تامين حلقه بسته تحت شرايط عدم قطعيت
667
طراحي اقتصادي طرح هاي نمونه گيري پذيرش با در نظر گرفتن تابع زيان تاگوچي و روش حداقل زاويه
668
طراحي اقتصادي نمودار هاي كنترل با پارامترهاي متغير
669
طراحي اقتصادي نمودارهاي جمع تجمعي چند متغيره
670
طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل با پارامترهاي متغير
671
طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل با طرح نمونه گيري متغير
672
طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل بر مبناي معيار تصميم گيري مينيماكس و پارامترهاي فازي
673
طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل چند متغير تحت مدل لوگ لجستيك
674
طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل كيفيت براي متغيرها در بخش خدمات
675
طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترلي CCC-r بر پايه ميانگين اقلام بازرسي شده
676
طراحي اقتصادي نمونه گيري پذيرش متغيري با خطاي بازرسي
677
طراحي اقتصادي نمونه گيري جهت پذيرش با استفاده از مدل بيزي، استنتاج بازگشتي و برنامه ريزي پويا با درنظر گرفتن خطاهاي بازرسي
678
طراحي اقتصادي نمونه گيري جهت پذيرش بر اساس تكنيك نمونه گيري MNS
679
طراحي اقتصادي و آماري نمودار كنترل تعداد تجمعي اقلام منطبق براي فرايندهاي باكيفيت بالا
680
طراحي اقتصادي و اقتصادي-آماري مدلي تركيبي از نمودارهاي كنترلي EWMA و سياست هاي نگهداري و تعميرات
681
طراحي اقتصادي يك نيروگاه مختلط بادي-خورشيدي با در نظر گرفتن شاخص‌هاي قابليت اطمينان و با استفاده از الگوريتم هوشمند PSO
682
طراحي اقتصادي_ آماري نمودارهاي كنترلي چند متغيره با استفاده از تابع زيان كيفيت
683
طراحي اقتصادي، اقتصادي - آماري و انطباق پذير براي پروفايل‌هاي خطي
684
طراحي اقليمي خانه مسكوني با رويكرد سنتي
685
طراحي اقليمي مجتمع مسكوني با رويكرد صرفه جويي در مصرف انرژي ﴿تهويه طبيعي﴾
686
طراحي اقليمي مجموعه مسكوني شهر شيراز، مبتني بر مصرف حداقل انرژي
687
طراحي اقليمي مسكن روستايي در اقليم گرم و خشك
688
طراحي اكتيو فيلتر براي اصلاح هارمونيكي بارهاي غيرخطي موجود در آزمايشگاه ماشين الكتريكي دانشكده برق
689
طراحي اكسل تريلي دو شي كشاورزي
690
طراحي اكو كمپ توريستي/گردشگري و تفريحي جنگل چمخاله
691
طراحي اكو كمپ جزيره هرمزگان
692
طراحي اكو موزه ويگل با رويكرد رويكرد آركولوژي
693
طراحي اكوكمپ توريستي همساز با آب با رويكرد اكوتوريسم (جزيره هرمز )
694
طراحي اكولاتور هيدروليكي
695
طراحي اكومولاتور هيدروليكي براي سيستم خاص هيدروليكي
696
طراحي اكوهتل در جزيره هرمز با رويكرد سرمايش غير فعال
697
طراحي اكوهتل روستاي چوپانان
698
طراحي اگزواسكلت براي استفاده كارگران خط توليد با هدف كنترل و كاهش صدمات اسكلتي_عضلاني ناشي از كار
699
طراحي اگزواسكلتون اندام تحتاني با 6 درجه آزادي توسط نرم افزار Solidworks
700
طراحي اگزواسكلتون اندام تحتاني با رويكرد توانبخشي
701
طراحي اگزواسكلتون زانو براي مصارف توان بخشي
702
طراحي الك ريخته گري (2 جلد)
703
طراحي الكتريكي يك فرستنده - گيرنده طيف گسترده با دنباله مستقيم و پياده سازي قسمتهاي ديجيتال آن توسط سيستم FPGA
704
طراحي الكوي كارآفريني استراتژيك با رويكرد بازارگرايي و نقش آن در مزيت رقابتي پايدار)در صنايع غذايي استان تهران (
705
طراحي الگو براي بانوان ايراني(مستقيم روي پارچه)
706
طراحي الگو براي بانوان ايراني﴿مستقيم روي پارچه﴾
707
طراحي الگو بيمه ي درآمدي محصولات كشاورزي (مطالعه موردي پسته ي رفسنجان)
708
طراحي الگو جهت ارائه بازاريابي خدمات در سطح كلاس جهاني در فروشگاههاي
709
طراحي الگو جهت ارائه بازاريابي خدمات در سطح كلاس جهاني در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
710
طراحي الگو خدمات رقابتي به مشتري توسط خطوط هوايي بين المللي داخلي با تاكيد بر خدمات خطوط هوايي هما و ماهان
711
طراحي الگوريتم استخراج ويژگي هاي سيگنالهاي NDTحاصل از حسگرهاي MFL
712
طراحي الگوريتم استقرار وسايل جديد با توجه به پارامتر زمان
713
طراحي الگوريتم الگوكاوي ژنوم در داده هاي زيست فناوري
714
طراحي الگوريتم بر خط بيشينه ي جريان با درجه محدود بر روي راس ها و يال ها در شبكه هاي تعريف شده با نرم افزار
715
طراحي الگوريتم براي اتوماتاي سلولي
716
طراحي الگوريتم بهينه براي سيستم هاي HVAC
717
طراحي الگوريتم بهينه جهت تلفيق سلول هاي تصاوير CT به ورودي كد MCNP درطراحي درمان مونت كارلو
718
طراحي الگوريتم پيشرفته
719
طراحي الگوريتم پيشرفته
720
طراحي الگوريتم پيشنهاد كننده محيط آگاه براي سرويس هاي ابري در سامانه هاي سيار
721
طراحي الگوريتم تخصيص وظايف در عامل هاي حمل كننده اجسام
722
طراحي الگوريتم تشخيص لبه تصاوير رنگي بر پايه جبر كليفورد و شبيه سازي سخت افزاري آن
723
طراحي الگوريتم تعيين اندازه انباشته اصلاح قطعات معيوب در سيستم توليدي چند مرحله اي احتمالي
724
طراحي الگوريتم تعيين وضعيّت ماهواره به وسيله ردياب ستاره و پياده سازي بر روي برد پردازش گر
725
طراحي الگوريتم جديد زمان بندي براي كاربران بلادرنگ و غير بلادرنگ در شبكه هاي LTE
726
طراحي الگوريتم جديد مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس براي شبكه هاي MPLS با سرويس دهي چند گانه
727
طراحي الگوريتم جزيره اي ساختن كنترل شده هوشمند و تطبيقي در شبكه انتقال ايران جهت جلوگيري از وقوع خاموشي سراسري
728
طراحي الگوريتم جستجوي بهبود يافته براي توزيع اقتصادي بار
729
طراحي الگوريتم جستجوي پراكنده به منظور بهينه سازي همزمان چيدمان و زمانبندي ماشين آلات در محيط توليد كارگاهي
730
طراحي الگوريتم جهت سازماندهي گره ها در شبكه حسگر خوشه اي
731
طراحي الگوريتم حذف اكو صوتي شبيه سازي شده در MATLAB
732
طراحي الگوريتم حذف اكوآكوستيك بدون استفاده از فيلترهاي وفقي و پياده سازي آن با استفاده از برد C6713DSK
733
طراحي الگوريتم حذف اكوصوتي شبيه سازي شده در MATLAB
734
طراحي الگوريتم حل معادلات ديناميكي اجسام صلب
735
طراحي الگوريتم خلبان خودكار و اجرا بر روي شبيه ساز پرواز
736
طراحي الگوريتم درهم ساز چند منظوره تاتت
737
طراحي الگوريتم رمز با استفاده از نظريه آشوب
738
طراحي الگوريتم رمزنگاري تصوير مبتني بر نگاشت آشوب و جايگشت درون پيكسلي
739
طراحي الگوريتم ژنتيك براي يادگيري بازي اتللو
740
طراحي الگوريتم شناسايي محدوده جاده مبتني بر پردازش تصوير
741
طراحي الگوريتم غير فعال سازي سيلندر موتور احتراق داخلي چهار سيلندر با هدف كاهش مصرف سوخت خودرو و انتشارآلاينده ها
742
طراحي الگوريتم كارا براي حل مساله خرد كردن پول با استفاده از مدل چسبنده دي ان اي
743
طراحي الگوريتم كارا براي خدمات تعاملي ويدئوي مبتني بر تقاضا در شبكه هاي نظير-به-نظير
744
طراحي الگوريتم كاليبراسيون ابزارهاي نمودارگيري چگالي طيفي چاه‌پيمايي هست‌هاي و شبيه‌سازي با كدهاي هسته‌اي- طراحي و شبيه‌سازي وسايل كاليبراسيون كارگاهي
745
طراحي الگوريتم كنترل براي سيستم فرمان هيدروليك با توجه به پارامترهاي سرعت و گشتاور
746
طراحي الگوريتم كنترل فاصله در سيستم كنترل كروز تطبيقي
747
طراحي الگوريتم كنترل وضعيت سه محوره تطبيقي نظارتي براي يك ماهواره سنجش از دور LEO
748
طراحي الگوريتم كنترل وضعيت سيستم فروتحريك با استفاده از عملگرهاي تركيبي
749
طراحي الگوريتم كنترلي در بزرگراه هوشمند، هنگام كاهش عرض جاده
750
طراحي الگوريتم كنترلي و برنامه ريزي مأموريت كوادروتور تعقيب كننده
751
طراحي الگوريتم گروه‌بندي و جايابي وظايف سخت‌افزاري در سامانه‎‌هاي قابل‌بازپيكربندي
752
طراحي الگوريتم مُد لغزشي - تطبيقي بهينه براي سيستم كنترل سرعت تطبيقي خودرو با عملكرد توقف و حركت از طريق تخمين بلادرنگ نامعيني‌هاي پارامتري
753
طراحي الگوريتم مسيريابي بهينه جهت كاربرد در شبكه هاي سنسوري بيسيم تشخيص نفوذ با استفاده از پروتكل هاي لايه اي و درختي
754
طراحي الگوريتم مناسب براي بهبود شنوايي افراد با مشكلات نارسايي شنوايي
755
طراحي الگوريتم نرم سازي حركت دايره اي در كنترلر موقعيت PI
756
طراحي الگوريتم نشانه روي آنتن به همراه كنترل وضعيت ماهواره با در نظر گرفتن اغتشاشات
757
طراحي الگوريتم نقشه نگاري و مكان يابي هم زمان (SLAM)
758
طراحي الگوريتم هاي پردازش موازي تصوير در EDSP
759
طراحي الگوريتم هاي تخصيص نرخ بهينه بر مبناي تابع سودمندي در شبكه هاي داده
760
طراحي الگوريتم هاي تشخيص نرخ و توزيع ترافيك بهينه بر مبناي تابع سود مندي در شبكه هاي داده
761
طراحي الگوريتم هاي جديد مسير يابي مبتني بر كيفيت سرويس براي مهندسي ترافيك شبكه هاي MPLS
762
طراحي الگوريتم هاي كارا براي بيشينه سازي نفوذ در شبكه هاي اجتماعي علامت دار
763
طراحي الگوريتم هاي كارا جهت كشف اجتماعات در شبكه هاي اجتماعي چندلايه پويا
764
طراحي الگوريتم هاي كاراي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي حل تقريبي مسئله اشتراك كوله پشتي
765
طراحي الگوريتم هاي كاليبراسيون روي برد حسگرهاي تعيين وضعيت ماهواره با استفاده از روشهاي مبتني بر فيلتر كالمن
766
طراحي الگوريتم هدايت و كنترل كپسول بازگشتي
767
طراحي الگوريتم هدايت و كنترل كوادروتور
768
طراحي الگوريتم هوشمند همراستايي- كاليبراسيون در حين پرواز براي سيستم ناوبري اينرسي
769
طراحي الگوريتم و ايجاد نرم‌افزار محاسبات طراحي سيستم تراوش‌تبخيري
770
طراحي الگوريتم و تهيه نرم افزار تحليل نويز غير خطي در حلقه قفل فاز
771
طراحي الگوريتم و شبيه‎سازي زمان‎بندي گروهي پوياي كارها در سامانه‎هاي پردازشي توزيع‎شده
772
طراحي الگوريتم‌هاي جديد كلوني مورچه براي محيط‌هاي ايستا و پويا
773
طراحي الگوريتمهاي تكاملي مبتني بر اتوماتاي سلولي براي محيطهاي پويا
774
طراحي الگوريتمي براي كنترل وسيله‌ي نقليه مستقل زيرآب (AUV)
775
طراحي الگوريتمي براي مسيريابي AGV و يافتن محل ايستگاههاي P/D بطور همزمان در سيستم تك حلقه به كمك جستجوي ممنوع
776
طراحي الگوريتمي براي هدايت، ناوبري و كنترل بهينه پرواز براي جسم پرنده
777
طراحي الگوريتمي جهت آشكارسازي و پردازش امواج t در سيگنال ECG
778
طراحي الگوريتمي جهت آشكارسازي و پردازش امواجTدر سيگنالECG
779
طراحي الگوريتمي جهت تشخيص وجود هدف در تصاوير آلوده به نويز
780
طراحي الگوريتمي جهت يادگيري مجمع مجمع درخت تصميم از داده هاي جرياني
781
طراحي الگوريتمي كارآمد براي مسيريابي دادههاي جرياني چندرسانهاي در شبكه حسگر بيسيم
782
طراحي الگوريتمي كارآمد جهت پنهان شكني عام تصاوير ديجيتال با استفاده از تلفيق بردارهاي ويژگي
783
طراحي الگوريتمي‌ افزايشي به‌ منظور استخراج قوانين انجمني در يك مركز عمليات امنيتي
784
طراحي الگوريتميك فضاي تعامل جمعي در پرديس مركزي دانشگاه تهران با استفاده از پردازش داده هاي كاربران
785
طراحي الگوريتن، دياگرام بلوكي و شبيهسازي آشكارساز ستاره بههنظورتعيين سوتگيري زاويهاي هورد استفاده در حسگر ستاره
786
طراحي الگوهاي ارزيابي و غربال¬گري فرآوري منابع آلونيت و خواص-سنجي گزينه مطلوب جهت توليد آلونيت
787
طراحي الگوهاي روابط زماني - مكاني آهنگ دما ميان بهار و تابستان ايران
788
طراحي الگوهاي سازماندهي فضايي دبيرستان به روش مشاركتي نمونه موردي: دبيرستان دخترانه مجتبي جعفري
789
طراحي الگوهاي عوامل موثر بر قصد خريد محصولات منتخب با رويكرد فراتحليل
790
طراحي الگوهاي لجستيك قطعات در زنجيره تامين شركت سازه گستر سايپا
791
طراحي الگوي آتش باري تونل انتقال آب قمرود
792
طراحي الگوي آتشباري جهت كنترل ديواره نهايي معدن شماره يك گل گهر سيرجان
793
طراحي الگوي آتشبازي تونل انحراف آب سد سيمره براساس مشخصه هاي ژئومكانيكي سنگ
794
طراحي الگوي آج تاير به منظور كاهش نويز جاده با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند بهينه‌سازي
795
طراحي الگوي آسيبهاي روانشناختي كودكان بر پايه ايمني هيجاني در خانواده و سازگاري والدين
796
طراحي الگوي آموزش حقوق شهروندي براي دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران
797
طراحي الگوي آموزش زيست محيطي با شيوه هاي آموزش از دور براي دوره تحصيلي متوسطه نظري آموزش و پرورش ايران
798
طراحي الگوي اثرگذاري بر تصميمات مسئولين از طريق فعاليت ترويجي مبتني بر روش رويش نظريه
799
طراحي الگوي اخلاق حرفه اي نظام قضايي (مورد مطالعه: دادگستري هاي غرب ايران)
800
طراحي الگوي اخلاق حرفه‏اي معلمي براساس ويژگي-هاي معلمان الهام‏بخش ايرانِ معاصر
801
طراحي الگوي ارزيابي آمادگي الكترونيكي در سازمان هاي خدماتي ﴿مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح﴾
802
طراحي الگوي ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي معدني
803
طراحي الگوي ارزيابي اثرات زيست محيطي و مطالعه عوامل موثر بر انتخاب محل، اجرا و پايش دفن پسماند
804
طراحي الگوي ارزيابي پيمانكاران معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي فارس
805
طراحي الگوي ارزيابي شدت بحران در صنعت حمل و نقل ريلي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
806
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد با رويكرد بهبود بهره وري از طريق روش اي اف كيوام تطبيق يافته در شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
807
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با روش تاپسيس فازي
808
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد كاركنان براي پرداخت پاداش بهره‌وري (مطالعه موردي: شركت توزيع دارو)
809
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد كاركنان و نظام پاداش با رويكرد معماري منابع انساني در شهرداري اصفهان
810
طراحي الگوي ارزيابي مشتريان در تخصيص تسهيلات اعتباري (مطالعه موردي تسهيلات خريد مسكن يكي از شعب بانك پارسيان)
811
طراحي الگوي ارزيابي و پرورش حرفه اي مديران پروژه مبتني بر معيارهاي NQA
812
طراحي الگوي ارزيابي و پرورش حرفه اي مديران پروژه ييبب مبتني بر معيارهاي NQA
813
طراحي الگوي استاندارد جهت تاسيس بيمارستان در ايران براساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي
814
طراحي الگوي استراتژي توسعه ي ورزش قهرماني شهرستان قشم برمبناي ماتريس
815
طراحي الگوي استراتژي‌ رقابتي با تمركز بر قابليت‌هاي سازماني و ساختار صنعت و تاثير آن بر ديدگاه و موقعيت خريدار نسبت به برند تلويزيون (مطالعه تلويزيون برند اسنوا در شهرهاي منتخب ايران)
816
طراحي الگوي استراتژيك بهبود مصرف منابع درفاز اول شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
817
طراحي الگوي استفاده بهينه از شيشه و نماي دو پوسته جهت تامين انرژي در ساختمان هاي بلند ايران
818
طراحي الگوي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شهرداريهاي كشور با تاكيد بر روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت )ABC(
819
طراحي الگوي اشغال مسكن در تعامل با فضاي شهري (نمونه موردي : شهرك الهيه)
820
طراحي الگوي اندازه گيري بهره وري دانشگاه ها
821
طراحي الگوي انفجار كنترل شده در ديواره نهايي تونل راه آهن قزوين- رشت
822
طراحي الگوي ايجاد مزيت رقابتي پايدار مبتني بر هوش كسب و كار، قابليت هاي بازاريابي و مديريت دانش
823
طراحي الگوي بازاريابي كارآفرينانه در حوزه صنعت مد لباس زنان (مورد مطالعه: بخش سفارشي دوزي لباس زنان در شهر اصفهان)
824
طراحي الگوي بدبيني سازماني دانشگاه‌هاي دولتي،آزاد و پيام نورشهرستان كاشان
825
طراحي الگوي برش دوبعدي غير گيوتيني با استفاده از الگوريتم الكترومغناطيس نما و مقايسه با نتايج حاصل از الگوريتم ژنتيك
826
طراحي الگوي برنامه آموزش و پشتيباني مدرسان آموزش از راه دور ﴿ شيوه مجازي﴾
827
طراحي الگوي برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالي (مطالعه موردي: معاونت آموزشي دانشگاه پيام نور)
828
طراحي الگوي برنامه ريزي شده رفتارتمريني دانشجويان باتاكيدبر ورزش همگاني
829
طراحي الگوي برنامه ريزي فضايي توسعه خانه هاي دوم نواحي جنگلي شمال ايران (نمونه موردي روستاهاي نواحي جنگلي استان مازندران)
830
طراحي الگوي برنامه ريزي فضايي توسعه خانه هاي دوم نواحي جنگلي شمال ايران (نمونه موردي روستاهاي نواحي جنگلي استان مازندران)
831
طراحي الگوي برنامه ريزي نيروي انساني در بانك ملي و ارائه راهكارها
832
طراحي الگوي برنامه هاي پس از مدرسه درفضاي مجازي براي دانش آموزان سوم راهنمايي تحصيلي شهر تهران (مرحله اول دوره متوسطه )
833
طراحي الگوي برون سپاري عمليات نگهداري وتعميرات ناوگان ريلي در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
834
طراحي الگوي برون سپاري و انتخاب شركت هاي عامل سوم براي بازرسي تجهيزات وارداتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
835
طراحي الگوي بهبود عملكرد مديران مدارس متوسطه بر اساس نظريه داده بنياد
836
طراحي الگوي بهره برداري ازانرژي هاي تجديد پذير (مورد مطالعه : دهستان ديره ، شهرستان گيلان غرب )
837
طراحي الگوي بهينه برنامه ريزي آموزشي استان كردستان براساس تحليل آمايش سرزمين
838
طراحي الگوي بهينه حفاري و انفجار معدن سرب و روي عمارت اراك
839
طراحي الگوي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع از منظر مهندسي ارزش با رويكرد زيست محيطي (مطالعه موردي : كارخانه سيمان تهران)
840
طراحي الگوي بهينه و مناسب سيستم كنترل و نظارت بر ساخت و ساز واحدهاي مسكوني شهر تهران
841
طراحي الگوي بيمارستان هاي بحران با قابليت افزايش ظرفيت
842
طراحي الگوي بيمه محصولات ارگانيك با مقايسه تمايل به پرداخت و تمايل به دريافت (مطالعه موردي: گوجهفرنگي)
843
طراحي الگوي پتانسيل سنجي توسعه اشتغال در قالب طرح روستا تعاون )مطالعه موردي روستاي قلعه فرهاد خان در شهرستان سنقر و كليايي(
844
طراحي الگوي پذيرش تمايل به دوركاري توسط كاركنان با رويكرد تجارت الكترونيك....
845
طراحي الگوي پذيرش معامله الكترونيكي سهام توسط سرمايه گذاران حقيقي شهر اصفهان
846
طراحي الگوي پيش بيني بازده سهام با استفاده از الگوي تلفيقي تحليل تكنيكال و شبكه عصبي
847
طراحي الگوي پيش‌بيني تقاضاي سفرهاي كاري با احداث خطوط پرسرنشين عوارضي براساس رويكرد پويايي سيستم (مطالعه موردي: شهر تهران)
848
طراحي الگوي پيشايندهاي بي‌ملاحظگي كاركنان نسبت به مشتريان در شعب منتخب سازمان تأمين اجتماعي كشور
849
طراحي الگوي تاثير بازاريابي بر عملكرد كسب و كار با بكارگيري رويكرد فراتحليل
850
طراحي الگوي تاثير بازاريابي داخلي بر بهبود عملكرد سازماني از ديدگاه قابليت هاي متمايز سازماني در صنعت هتلداري شهرهاي منتخب ايران
851
طراحي الگوي تبيين عوامل موثر بر موفقيت بيمه الكترونيك در صنعت بيمه ايران با نگاه يكپارچه به پذيرش فناوري توسط بيمه گذر
852
طراحي الگوي تجاري سازي خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه
853
طراحي الگوي تجاري سازي دانش در نظام آموزش عالي از دور؛ مورد مطالعه دانشگاه پيام نور
854
طراحي الگوي ترويج آبزي پروري پايدار در استان گيلان
855
طراحي الگوي ترويج كارآفريني در بين دانشجويان نظام آموزش عالي كشاورزي ايران
856
طراحي الگوي تسلط كلامي در دانش آموزان دوره متوسطه شهر يزد : يك پژوهش نظريه مبنايي
857
طراحي الگوي تشخيص فرصتهاي كارآفريني در بين كارآفرينان بخش كشاورزي استان كرمانشاه
858
طراحي الگوي تضمين كيفيت آموزش تربيت بدني در نظام آموزش از راه دور
859
طراحي الگوي تضمين كيفيت آموزش تربيت بدني در نظام آموزش از راه دور
860
طراحي الگوي تعامل سياسي زمامدار و مردم با محوريت تكريم متقابل در نهج البلاغه
861
طراحي الگوي تعامل سياسي زمامدار و مردم با محوريت تكريم متقابل در نهج‌البلاغه
862
طراحي الگوي تعيين درجه‌ي مقاومت در نظام بانكي -مورد مطالعه: اقتصاد ايران
863
طراحي الگوي تلفيقي سيستم يكپارچه HSE براي ساخت و ساز ساختمانهاي متعارف در ايران
864
طراحي الگوي تلفيقي ماتريس هاي T-L از QFD و تحليل چهارگوش براي اولويت بندي روش هاي پايش وضعيت تجهيزات دوار بر اساس FMEA و نيازمندي هاي سيستم نگهداري و تعميرات- با مطالعه موردي در شركت پليمر آرياساسول
865
طراحي الگوي تمايلات رفتاري به تجارت اجتماعي بر اساس رويكردهاي تركيبي SOR، TAM و TPB
866
طراحي الگوي توسعه سازماني و تعيين پارامترهاي موثر بر آن ﴿با تاكيد بر منابع انساني﴾
867
طراحي الگوي توسعه سيستم هاي كدگذاري حوزه سلامت در ايران مبتني بر معناشناسي
868
طراحي الگوي توسعه فرآيند تفكر انتقادي در رشته آموزش پزشكي از دور
869
طراحي الگوي جامع اكوسيستم كارآفريني دانشگاهي با محوريت نوآوري باز و ميزان انطباق دانشگاه رازي با اين الگو
870
طراحي الگوي جامع تجاري سازي محصولات و خدمات دانشكده دامپزشكي دانشگاه رازي
871
طراحي الگوي جامع توسعه محصول جديد در صنعت لوازم خانگي ايران با استفاده از رويكرد معادلات ساختاري
872
طراحي الگوي چندوجهي رهبري متناسب با فرهنگ‌سازماني موجود (مورد مطالعه :شركت فولاد مباركه)
873
طراحي الگوي خانه كويري روزآمد در اشكذر با رويكرد پايداري محيطي
874
طراحي الگوي خواص سنجي سايت هاي آلوده نفتي و تعيين طرح بهسازي
875
طراحي الگوي دانشگاه كارآفرين با رويكرد فناورانه
876
طراحي الگوي راه‌اندازي كسب‌وكار كارآفرينانه براي دانشجويان مديريت در نظام آموزش عالي ايران
877
طراحي الگوي راهبردي توسعه صادرات بخش كشاورزي استان كرمانشاه
878
طراحي الگوي رصد افق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
879
طراحي الگوي رفتارجستجوي اطلاعات گردشگري خارجي با تاكيد بر مشاركت اعضاي خانواده (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان)
880
طراحي الگوي رهبري آموزشي درآموزش عالي ازدوربرپايه تجاري سازي دانش، نظام ارزش ها وادراك فرهنگ سازماني مطالعه موردي دانشگاه پيام نور
881
طراحي الگوي رهبري اخلاقي مديران دانشگاهي و تعيين تأثير آن برعملكرد آموزشي اعضاي هيأت‌علمي با نقش ميانجي اخلاق حرفه‌اي آنان، مورد مطالعه: واحدهاي جامع دانشگاه آزاد اسلامي
882
طراحي الگوي رهبري سازماني بر مبناي نظام ارزشي اسلام با استفاده از آموزه هاي نهج البلاغه) مورد مطالعه : گروه صنايع گيتي پسند(
883
طراحي الگوي روستاي پايداروسازگاربامحيط زيست
884
طراحي الگوي ساختار سازماني دانشگاه هاي باز و از دور (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور)
885
طراحي الگوي سازمان استراتژي محور در دانشگاه پيام نور
886
طراحي الگوي سازمان استراتژي محور در دانشگاه پيام نور
887
طراحي الگوي سازمان كارآفرينانه براي بخش دولتي ايران
888
طراحي الگوي سازه سالن هاي ورزشي بارويكرد سازه هاي فلزي پيش ساخته
889
طراحي الگوي سايش اجتماعي كاركنان در سازمان بهزيستي كشور
890
طراحي الگوي سبك زندگي سازماني بر مبناي مؤلفههاي سازمان‌هاي با عملكرد بالا (مورد مطالعه: شركت‌هاي دانش بنيان استان اصفهان)
891
طراحي الگوي سرآمدي استعداد ) مورد مطالعه شركت گاز استان اصفهان(
892
طراحي الگوي سرمايه اجتماعي در سازمانهاي خدماتي استان اصفهان﴿با رويكرد آموزه هاي مديريت در آثار سعدي﴾
893
طراحي الگوي سكونت در منطقه ي حاشيه نشين حصه
894
طراحي الگوي سلامت سازماني : بررسي تاثير شخصيت ، عدالت و رفتار شهروند سازماني بر روي سلامت سازماني ( مورد وطالعه : مركز آموزش مديريت دولتي ).
895
طراحي الگوي سنجش فرهنگ سازماني با رويكرد اسلامي با استفاده از روش رويش نظريه (مطالعه موردي شركت فولاد مباركه اصفهان )
896
طراحي الگوي سنجش ميزان رضايتمندي مراجعان راهنمايي و رانندگي استان فارس در راستاي اجراي استراتژي مشتري مداري
897
طراحي الگوي سنجش و ارتقاي فرهنگ سازماني با رويكرد اسلامي با استفاده از روش رويش نظريه (مطالعه موردي: بانك توسعه تعاون )
898
طراحي الگوي سه بعدي شبكه تصميم گيري (DMG) نگهداري و تعميرات بر اساس رويكرد تحليل حالات و آثار خطا (FMEA) : با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان
899
طراحي الگوي سياستگذاري جامع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران
900
طراحي الگوي سياستگذاري جامع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران
901
طراحي الگوي سيرت نيكوي مديران در نظام اداري كشور بر اساس ديدگاه سعدي (مورد مطالعه: سازمان نقشه برداري كشور)
902
طراحي الگوي شادي در مدارس با تأكيد بر اردوهاي علمي-تربيتي؛ مورد مطالعه اردوگاه شهداي مدافع حرم شهر مشهد
903
طراحي الگوي شايستگي مديران و معاونين نواحي و مناطق آموزش و پرورش مورد مطالعه: مديران آموزش و پرورش استان اصفهان
904
طراحي الگوي شايستگي هاي محوري براي انتصاب مديران عالي و مياني وزارت ورزش و جوانان
905
طراحي الگوي شكوفايي منابع انساني در كار براي اعضاي هيئت علمي
906
طراحي الگوي طرحريزي راهبردي نظام علم و فناوري كشور با تركيب روش شناسي هاي سيستمي
907
طراحي الگوي عملكرد برند مبتني بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتري در بازار خدمات بانكي ايران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانك‌هاي دولتي شهر تهران)
908
طراحي الگوي عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري-مالي با آسيب شناسي در سازمان هاي دولتي ﴿ مطالعه موردي: سازمان هاي دولتي شهرهاي اصفهان و زنجان﴾
909
طراحي الگوي عوامل مؤثر بر ارتقا موقعيت برند در لوازم خانگي و تأثير آن بر تصوير برند، ارزش ويژه برند، تجربه مشتري و برتري قيمتي برند (مورد مطالعه برند هاي منتخب يخچال)
910
طراحي الگوي عوامل موثر بر افشاگري سازماني (مورد مطالعه: بيمارستان الزهرا اصفهان)
911
طراحي الگوي عوامل موثر بر گرايش به كارآفريني در نظام بانكي كشور (مورد مطالعه بانك هاي خصوصي )
912
طراحي الگوي عوامل موثر بر گرايش به كارآفريني در نظام بانكي كشور)مورد مطالعه بانك هاي خصوصي (
913
طراحي الگوي فرايند ثبت و انتقال داده ها و پايگاه داده هاي مصدومين حوادث ترافيكي در شهر تهران براي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي
914
طراحي الگوي فرهنگ سازماني دانش محور در صنعت خودروي ايران
915
طراحي الگوي فرهنگ مديريت خطا و تأثير آن بر بهره وري منابع انساني با رويكرد سرمايه انساني استراتژيك (مورد مطالعه : شركت فولاد مباركه اصفهان)
916
طراحي الگوي فرهنگي توسعة كارآفريني سبز با تأكيد بر صنعت توريسم
917
طراحي الگوي فضاي باز براي مدارس ابتدايي شهر يزد
918
طراحي الگوي كارآفريني سازماني بر مبناي مدل 7S مكينزي در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران
919
طراحي الگوي محيط يادگيري الكترونيكي شخصي‌سازي شده بر مبناي عامل هوشمند
920
طراحي الگوي مدارس روستايي چندپايه ابتدايي استان يزد بر مبناي استانداردها و مقررات فضاهاي آموزشي
921
طراحي الگوي مديريت ارتباط با مشتري در بيمارستان و ارزيابي وضعيت بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد بر اساس آن در سال ۱۳۹۵
922
طراحي الگوي مديريت استعداد (مبتني بر نظام نگهداشت) در صنعت هوايي ايران
923
طراحي الگوي مديريت استعداد با رويكرد برندسازي كارفرما در گروه صنايع غذايي سوليكو
924
طراحي الگوي مديريت جانشين پروري در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان ماهشهر
925
طراحي الگوي مديريت جانشين پروري و تبيين تاثير آن بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركت ذوب آهن اصفهان)
926
طراحي الگوي مديريت دانش با تأكيد بر خلاقيت و بهسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي مجري آموزش از دور
927
طراحي الگوي مديريت دانش مشتري در جهت تسهيل گري اجتماعي بازار آب حوضه آبريز زاينده رود
928
طراحي الگوي مديريت داوطلبان نظامسلامت ايران در بلايا
929
طراحي الگوي مديريت منابع انساني با رويكرد مديريت استعداد در اداره كل امور مالياتي استان فارس
930
طراحي الگوي مديريت منابع انساني سبز ( مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان)
931
طراحي الگوي مديريت منابع انساني شايسته محور با رويكرد نظام جانشين پروري(مورد مطالعه: بانك صادرات ايران- سرپرستي اصفهان)
932
طراحي الگوي مديريت منابع انساني شايسته محور با رويكرد نظام جانشين پروري(مورد مطالعه: بانك صادرات ايران- سرپرستي اصفهان)
933
طراحي الگوي مديريتي بازسازي معابرشهري منطقه 16 تهران
934
طراحي الگوي مزيت رقابتي پايدار مبتني بر شايستگي نيروي انساني اداره كل ورزش و جوانان استان تهران
935
طراحي الگوي مسكن ايراني منطبق با فرهنگي ايراني(خانه گسترده)
936
طراحي الگوي مسكن با توجه به سبك زندگي امروزي ارامنه در محله سنگتراشهاي جلفاي اصفهان
937
طراحي الگوي مسكن جايگزين در بافت تاريخي منطقه 12 تهران
938
طراحي الگوي مسكن جايگزين محله ي خواجه خضر
939
طراحي الگوي مسكن در بافت تاريخي كاشان
940
طراحي الگوي مسكن در سكونتگاه هاي غيررسمي، با هدف ارتقاء كيفيت محيط كالبدي در حد واحد همسايگي
941
طراحي الگوي مسكن در محله سلطان ميراحمد كاشان
942
طراحي الگوي مسكن در محله سلطان ميراحمد كاشان
943
طراحي الگوي مسكن دربافت تاريخي كاشان
944
طراحي الگوي مسكن روستايي جنوب كرمان (روستاهاي حاشيه هليل رود جيرفت)
945
طراحي الگوي مسكن شهر سيرجان و پياده سازي آن در واحد همسايگي (مسكن فرهنگيان)
946
طراحي الگوي مسكن كنگ و طراحي و ارائه ضوابط طراحي بافت كنگ
947
طراحي الگوي مسكن معاصر اصفهان با رويكرد بازشناسي الگوهاي تاريخي معماري در اصفهان
948
طراحي الگوي مسكن معاصر روستاي توران‏پشت با ارائه پيشنهاداتي براي بازآفريني هويت
949
طراحي الگوي مسكن معاصر يزد ﴿بر اساس پتانسيل هاي معماري بومي يزد﴾
950
طراحي الگوي مشاركت كاركنان در فعاليتهاي داوطلبانه با حمايت كارفرما در سازمانهاي منتخب
951
طراحي الگوي مشاركت مردم با استفاده از فضاي سايبر در اعمال حاكميت از تدوين سياست تا اجرا و ارزيابي
952
طراحي الگوي مصرف كنندگان خودروهاي لوكس در شهر اصفهان
953
طراحي الگوي مطلوب كتاب درسي دانشگاهي باز و از دور و مقايسه كتاب هاي درسي دانشگاه پيام نور با آن
954
طراحي الگوي مطلوب كتاب درسي دانشگاهي باز و از دور و مقايسه كتاب هاي درسي دانشگاه پيام نور با آن
955
طراحي الگوي مفهومي جهت ارزشيابي ميزان تعامل در نظام آموزش عالي الكترونيكي ايران
956
طراحي الگوي مفهومي جهت ارزشيابي ميزان تعامل در نظام آموزش عالي الكترونيكي ايران
957
طراحي الگوي مفهومي جهت ارزشيابي ميزان تعامل در نظام آموزش عالي الكترونيكي ايران
958
طراحي الگوي مميزي مديريت استراتژيك منابع انساني و آزمون آن در صنايع نفت، پتروشيمي و فولاد ايران
959
طراحي الگوي مميزي نظام مديريت عملكرد در سازمان هاي دولتي
960
طراحي الگوي مناسب ارزشيابي كاركنان در صنايع الكرونيك شيراز
961
طراحي الگوي مناسب برنامه ريزي استراتژيك با مطالعه موردي شركت ذغالسنگ البرز شرقي با استفاده از روش SWOT
962
طراحي الگوي مناسب تدوين استراتژي شركت صنايع فروآلياژ ايران با به كار گيري مدل هاي ANP- SWOT
963
طراحي الگوي مناسب جدار سبز براساس كاهش مصرف انرژي تجديد ناپذير در معماري ايران
964
طراحي الگوي مناسب سيستم منابع انساني براي شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فزات
965
طراحي الگوي مناسب سيستم منابع انساني براي شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فزات
966
طراحي الگوي مناسب معماري براي احيا وبهسازي بافت تاريخي شهراصفهان
967
طراحي الگوي موفقيت مراكز خريد در ايران
968
طراحي الگوي نظري برنامه‌درسي هنر مبتني بر نظريه‌نمادها با رويكرد شناختي
969
طراحي الگوي نقش اقدامات منابع انساني در توانمندسازي سازماني در صنعت برق استان هرمزگان
970
طراحي الگوي نگرش نسبت به تبليغات در شبكه‌هاي اجتماعي (مورد مطالعه: سايت كلوب)
971
طراحي الگوي نيت سفر گردشگري مذهبي در شهر قم
972
طراحي الگوي هدايت تحصيلي براي انتخاب رشته دانش آموزان دوره ي متوسطه بر اساس نظريه ي داده بنيان
973
طراحي الگوي همسوسازي استراتژي هاي منابع انساني با استراتژي هاي رقابتي (مطالعه موردي : صنعت گردشگري سلامت در شهر اصفهان)
974
طراحي الگوي هويت سازماني درگروه صنعتي تراكتورسازي ايران
975
طراحي الگوي واحد همسايگي با تاكيد بر پايداري
976
طراحي الگوي وفاداري دانشجو به دانشگاه جامع دولتي براساس نقش ويژگيهاي فردي و بافتي (دانشگاه يزد)
977
طراحي الگوي يادگيري سيار در آموزش كشاورزي ارگانيك
978
طراحي الگوي يادگيري سيار در آموزش كشاورزي ارگانيك
979
طراحي الگويي براي ارائه خدمات بانكي سيار بانك ملت با رويكرد وفاداري مشتري
980
طراحي الگويي براي ارزيابي فناوري سامانه جامع آموزشي دانشگاه جامع علمي - كاربردي
981
طراحي الگويي براي ارزيابي و بخش بندي بازار خارجي به منظور شناسايي فرصت هاي ايران
982
طراحي الگويي براي بين المللي سازي دانشگاه هاي باز و از دور (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور)
983
طراحي الگويي براي پيش بيني روند رشد جمعيت دانشجويي در دانشگاه هاي باز و از دور ايران
984
طراحي الگويي براي پيش بيني روند رشد جمعيت دانشجويي در دانشگاه هاي باز و از دور ايران
985
طراحي الگويي براي ترويج سواد زيست محيطي زنان روستايي استان كرمانشاه
986
طراحي الگويي براي سازمان خلاق جهت ايجاد مزيت رقابتي و مطالعه موردي آن در شركت ساپكو
987
طراحي الگويي براي كاهش شكاف كيفيت خدمات با استفاده از فنون TPA و SFMEA -با مطالعه موردي در فرآيند جمع آوري اقلام بازيافتي توسط شهرداري اصفهان
988
طراحي الگويي براي كاهش هزينههاي مبادله كسب و كارهاي توليد و عرضه سيبزميني در شرق استان كردستان با استفاده از اقتصاد نهادي جديد و مبتني بر توسعه پايدار كشاورزي
989
طراحي الگويي براي مديريت ضايعات كشاورزي مطالعه شهرستان روانسر
990
طراحي الگويي جامع براي عوامل مديريت نوآوري و تحليل آن با تلفيق نمودارهاي P,X، فن QFD و تحليل چهار گوش مورد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
991
طراحي الگويي جهت انتخاب بازارهاي بين المللي و تدوين استراتژي بازار براي طبقات منتخب- مورد مطالعه مجتمع فولاد مباركه
992
طراحي الگويي جهت تدوين استراتژي منابع انساني، مبتني بر همسويي با پالت راهبرد (مطالعه موردي: شركت ياس ارغواني)
993
طراحي المان تبليغاتي شهرهاي با رويكرد پويا نمودن اقتصاد خرد
994
طراحي امضا ديجيتال گروهي با استفاده از تابع درهم يك‌طرفه
995
طراحي امكانات وابزار جهت انجام آزمايش هاي شرايط محيطي تحت شرايط عملكرد استاندارد بر پكيچ هاي چيلر كوچك مصرف خانگي (5 تن تبريد )
996
طراحي انباره هاي هيدروليكي
997
طراحي انتخاب و بهينه سازي گرمايش ساختمان با استفاده از هوا گرمكن خورشيدي و بررسي فن اقتصادي
998
طراحي انتقال بهينه براي يك ماهواره
999
طراحي انتقال دهنده فاز ميكرواستريپ باند عريض
1000
طراحي انتن مايكرواستريپ دو بانده براي تلويزيون ديجيتال
بازگشت