<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي شناور مسافربري كاتاماران
2
طراحي شناور نظامي فري گيت
3
طراحي شناور يدك كش 800 اسب بخار
4
طراحي شناورها به كمك كامپيوتر با استفاده از مجموعه نرم افزاري Autoship
5
طراحي شناورهاي آلومينيومي و مقطع مياني شناور كانتينربر 10000 تني
6
طراحي شهر كتاب
7
طراحي شهر كتاب
8
طراحي شهر كتاب
9
طراحي شهر كتاب در شيراز، با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي
10
طراحي شهرداري حميديا يزد
11
طراحي شهرداري منطقه 5 مشهد
12
طراحي شهرداري ناحيه 8 شهر مشهد
13
طراحي شهرداري و تالار شهر با نگرش سامان دهي و طراحي ميدان توپخانه تهران
14
طراحي شهرك دانشگاهي تهران « اراضي چيتگر »
15
طراحي شهرك مسكوني
16
طراحي شهرك مسكوني
17
طراحي شهرك مسكوني با رويكرد ايجاد حس امنيت
18
طراحي شهرك مسكوني با نگرشي نو به فضاي سبز
19
طراحي شهركتاب در بوستان نهج البلاغه
20
طراحي شهري ITمحور ﴿طراحي مركز رسانه و فن آوري شهر تهران ﴾
21
طراحي شهري ادراكي؛ بررسي تأثير الگوهاي بلوك بندي بر كيفيت هاي تصوري در مقياس شهري و محلي مورد پژوهي: منطقه اصفهان
22
طراحي شهري انسان مدار با رويكرد پياده محوري
23
طراحي شهري با تاكيد بر ارتقاي خوانايي مركز شهر، نمونه موردي : شهر قم
24
طراحي شهري با تاكيد بر ارتقاي كيفي فضاهاي عمومي با رويكرد شهر شاد (نمونه مطالعاتي: شهر جديد بهارستان)
25
طراحي شهري با تاكيد بر نقش منظر صوتي در ادراك فضاهاي شهري (نمونه موردي: ميدان نقش جهان اصفهان)
26
طراحي شهري با رويكرد پايداري اجتماعي در محله هاي همجوار مسير اتوبوس هاي تندرو ﴿نمونه موردي محله دنارت اصفهان﴾
27
طراحي شهري با رويكرد پايداري محيطي در محله هاي همجوار با راه آهن ﴿نمونه موردي: محله سروينه باغ ساري﴾
28
طراحي شهري با رويكرد ساخت فضاي شهري اجتماع پذير ﴿نمونه موردي: محله ارمنستان اردبيل﴾
29
طراحي شهري با رويكرد سلامت كل نگر(فيزيكي، رواني و اجتماعي) با تاكيد بر لايه هاي فرم شهر، يكي از مناطق مركزي اصفهان
30
طراحي شهري با رويكرد كل نگر در مقياس محله
31
طراحي شهري با هدف ارتقاي حيات شبانه در محورهاي مجهز محلي با رويكرد منظر حسي (مطالعه موردي: محور تاريخي عليقلي آقا در اصفهان)
32
طراحي شهري بافت تاريخي با رويكرد گردشگري نمونه موردي محله لب خندق يزد
33
طراحي شهري بافت هاي فرسوده در اقليم هاي سرد با رويكرد اكولوژيك؛ نمونه موردي: بافت قديم شهركرد
34
طراحي شهري بر اساس اصول كدهاي فرم محور، نگرشي نو در طراحي شهري زمينه‌گرا (نمونه مورد مطالعه: منطقه پنج شهر اصفهان)
35
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر دوستدار سالمند، مطالعه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان
36
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر هوشمند؛ مورد مطالعه منطقه سه اصفهان
37
طراحي شهري بر اساس معيارهاي محله مداري (نمونه موردي:محله در دشت اصفهان)
38
طراحي شهري برخي از محورهاي محله باغ فردوس
39
طراحي شهري به منظور ايجاد محيط شهري دوستدار كودك، نمونه موردي طراحي در سپاهان شهر اصفهان
40
طراحي شهري بوم گرا معطوف به نمايانگرهاي زيست محيطي و اجتماعي (خيابان ايرانمنش /كرمان)
41
طراحي شهري بوم‌گرا در اقليم گرم و خشك ايران نمونه‌ي موردي يزد
42
طراحي شهري پايدار با رويكرد توسعه ميان افزا كارخانه روغن نباتي نرگس شيراز
43
طراحي شهري پايدار در اراضي متروكه و صنعتي مجاور بزرگراه بعثت
44
طراحي شهري پيرامون مجموعه ي گودال مصلي با هدف ارتقاء حضورپذيري با تأكيد بر الگوي رفتاري شهروندان
45
طراحي شهري جامعه‌گرا با رويكرد معاصرسازي و تأكيد بر هنجار اجتماع‌پذيري (مورد پژوهي كوي هزاردستگاه شهرِ زيبا)
46
طراحي شهري جهت كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله (محله پامنار )
47
طراحي شهري حساس به آب، رويكرد گذار به سوي شهري پايدار نمونه موردي شهر بابل
48
طراحي شهري حساس به آب؛ ارزيابي پيامدهاي خشك شدن فصلي زاينده رود بر كيفيات تجربي - زيبايي شناختي فضاي شهري، (نمونه موردي: محدوده اطراف پل خواجو تا پل چوبي)
49
طراحي شهري خودي با محوريت جامعه محلي؛ نمونه موردي: محله سنگتراش ها و تبريزي هاي اصفهان
50
طراحي شهري خيابان با تاكيد بر ريخت و منظر (نمونه موردكاوي : خيابان امام خميني شهر گرگان)
51
طراحي شهري در بافت قديم شهر بابل
52
طراحي شهري در بافت هاي تاريخي با رويكردي بر نيازهاي انساني در شكل دهي به فضاي شهري، نمونه موردي محله پشت گنبد اصفهان
53
طراحي شهري در شهرهاي كوچك ايران با تكيه براسناد هدايت طراحي شهري نمونه موردي: شهر تايباد
54
طراحي شهري در محدوه محله عليقي آقا
55
طراحي شهري در يك منظر فرهنگي نمونه موردي مسير عزاداري اردبيل
56
طراحي شهري ره باغ شمال غربي حرم امام رضا در طرح ثامن شهر مشهد
57
طراحي شهري فضاي كودك مدار با تأكيد بر تأثير رنگ و گرافيك محيطي (نمونه مورد مطالعه: حاشيه سبز رودخانه زاينده رود، حد فاصل پل فردوسي و پل فلزي)
58
طراحي شهري قسمتي از محور طالقاني با تاكيد بر ويژگي هاي كالبدي
59
طراحي شهري مبتني بر رويكرد مكان سازي
60
طراحي شهري محدوده بلافاصل ميدان حق شناس - حدفاصل خيابان بريانك تا پل راه آهن - ﴿ فاز 3و 4 محور نواب ﴾
61
طراحي شهري محله ايران ، با تاكيد بر باز آفريني ساختار اصلي محله
62
طراحي شهري محله ده ونك تهران با رويكرد بازآفريني شهري
63
طراحي شهري محله مبنا با رويكرد طب سوزني شهري در قالب پروژه هاي محرك توسعۀ محله اي (نمونۀ موردي: محلۀ قلعه آبكوه مشهد)
64
طراحي شهري محور ورودي شهر شهركرد با تأكيد بر سازمان فضايي_كالبدي_فعاليتي (از سمت اصفهان)
65
طراحي شهري مخاطب محور با رويكرد تعامل فعال انسان و محيط (محدوده مورد مطالعه : ميدان هروي شهر تهران)
66
طراحي شهري مركز محله شهر اكولوژيك با محوريت آموزش هاي محيط زيستي و كاربست آن در محلات شهر جديد پرديس
67
طراحي شهري ﴿مسيرهاي سبز فراموش شده﴾ راهي به سوي ايجاد محيط زيست شهري پايدارتر نمونه موردي طراحي نياصرم در منطقه 1 شهر اصفهان
68
طراحي شهري مشاركت گرا در بافت هاي فرسوده ي با پيشينه روستايي نمونه موردي، عاشق آباد اصفهان
69
طراحي شهري ميدان امام حسين (ع)
70
طراحي شهري ميدان جمهوري
71
طراحي شهري ميدان سنبلستان در راستاي ارتقاي قابليت اجتماع پذيري
72
طراحي شهري ميدان فاطمي تهران با تاكيد بر ارتقاي عرصه عمومي
73
طراحي شهري و ساماندهي محله ميدان قلعه كرمان با تاكيد بر باز آفريني نقش بازار ميدان قلعه
74
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
75
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
76
طراحي شوفاژ ديواري گازسوز براي يك واحد مسكوني
77
طراحي شوفاژ و آبگرمكن گازي
78
طراحي شومينه گاز سوز براي نشيمن اپارتمان هاي زير صد و پنجاه متر
79
طراحي شي گرا مدل پروازي شبيه ساز پرواز هواپيماي تك موتوره
80
طراحي شيب پايدار جهت خاكچال برمشور شيراز
81
طراحي شيپوره با نرخ ثابت انبساط و بررسي تغييرات قطره قطره در آن
82
طراحي شير آب با تمركز بر كاهش مصرف آب و بهبود تجربه‌ي كاربري
83
طراحي شير تراستر تكپيشرانه ماهواره
84
طراحي شيمينگ مگنت سيكلوترون 10مگاالكترون ولت اميركبير
85
طراحي شيوه اي براي تدريس مقدماتي آواز در موسيقي كلاسيك ايراني ( با تاكيد بر مقوله صداسازي )
86
طراحي صافي بازسازي كننده در استاندارد فشرده سازي ويدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پيكره بندي
87
طراحي صافي هاي نفتي از مواد كامپوزيت
88
طراحي صحنه در انيميشن عروسكي
89
طراحي صحنه مدرن
90
طراحي صحنه و ساخت دكور براي نمايشنامه "هملت " اثر ويليام شكسپير
91
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي تراژدي مكبث اثر ويليام شكسپير
92
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي نمايشنامه ليرشاه اثر ويليام شكسپير
93
طراحي صحنه وساخت دكور براي نمايشنامه "عروسي خون " اثر: فدريكو گراسيا لوركا: گزارش كار عملي
94
طراحي صحنه ي نمايشنامه مرغ درياي اثر آنتوان چخوف
95
طراحي صدا خفه كن در لوله شوك
96
طراحي صفحات انتهايي با قابليت سرهم بندي سريع براي پيل سوختي غشاء پليمري
97
طراحي صفحات وب
98
طراحي صفحات وب
99
طراحي صفحات وب
100
طراحي صفحات وب
101
طراحي صفحات وب ﴿ صفحات خانه وب سايتهاي كاشي و سراميك ﴾
102
طراحي صفحات وب FRONTŸPAGE
103
طراحي صفحات وب با FRONTŸPAGE 2002
104
طراحي صفحات وب با HTML
105
طراحي صفحات وب با استفاده از HTML
106
طراحي صفحات وب باASP.NET
107
طراحي صفحات وب پويا به زبان PHP
108
طراحي صفحات وب1
109
طراحي صفحات وب3
110
طراحي صفحه بتن پليمري تقويت شده با الياف
111
طراحي صفحه شطرنج هوشمند
112
طراحي صفحه كيبورد تاچ اسكرين و انتقال اطلاعات به صورت بي سيم
113
طراحي صفخات وب به زبان PHP﴿فروشگاه اينترنتي﴾
114
طراحي صندلي - تخت با ديدگاه مينيمال
115
طراحي صندلي آمفي تئاتر
116
طراحي صندلي ارايشگر
117
طراحي صندلي با قطعات مدولار براي كودكان دبستاني با هدف پ‍ژوهش در خلاقيت انهاپ
118
طراحي صندلي جراح براي عمل هاي بالاي دو ساعت با رويكرد طراحي ارگونوميك
119
طراحي صندلي چرخ دار با قابليت ايستادن
120
طراحي صندلي چرخدار آزمايشگاهي با قابليت تغييرات ابعاد هندسي
121
طراحي صندلي چرخدار خانگي براي بزرگسالان مبتلا به ناتواني جسمي-حركتي در اندام تحتاني با رويكرد احساسگرا
122
طراحي صندلي چرخدار معلولين
123
طراحي صندلي خلبان هواپيماي ملخي چهار نفره فجر3
124
طراحي صندلي خودرو
125
طراحي صندلي خودرو (پژو 405)
126
طراحي صندلي سالن كنفرانس هاي علمي فرهنگي متناسب با گروه استفاده گر
127
طراحي صندلي سرنشين اتوبوس بين شهري
128
طراحي صندلي غذاخوري براي كودك ايراني ﴿6 ماه تا 3 سال﴾
129
طراحي صندلي مخصوص دندانپزشك
130
طراحي صندلي نمادين تماشاچي نمايش﴿براي سالن هاي جعبه سياه﴾
131
طراحي صندلي نمونه گيري خون
132
طراحي صندلي ها و كنسول وسط هواپيماي آموزشي دونفره اوا202
133
طراحي صندوق حمل پيتزا توسط موتور سيكلت
134
طراحي صندوق نيكوكاري براي دانشگاه صنعتي اميركبير
135
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
136
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
137
طراحي صنعتي و جلوه هاي ويژه در فيلم
138
طراحي صنعتي يك واحد بازيافت مواد پلاستيكي
139
طراحي ضخامت پاريسون در شبيه سازي قالبگيري بطري PET
140
طراحي ضخامت پوسته و كله گي مخازن حمل گاز مايع با دو تكيه گاه زيني با استفاده از كامپيوتر
141
طراحي ضرب كنند ه ي درخت جزئي 64 بيتي تخميني با قابليت محدودكنندگي خطا
142
طراحي ضرب كننده 32 بيتي آسنكرون جديد
143
طراحي ضرب كننده پيمانه اي با استفاده از تكنولوژيCNTFET
144
طراحي ضرب كننده سه ارزشي مبتني بر نانولولههاي كربني به منظور افزايش كارايي
145
طراحي ضربه گيرهاي لوله اي استوانه اي از دو جنس متفاوت
146
طراحي طرح كنترل تركيبي Ewma-Shewhart با استفاده از يك مدل تصميم گيري چند معياره
147
طراحي طلا و جواهر با هويت فرهنگي در قالب ادبيات ايراني
148
طراحي ظاهري، تحليل آيرودينامي و ساخت ماكت در مقياس حدود يك به پنج خودرو سواري
149
طراحي ظرف بلورين شركت تويو - سازاكي ويژه پذيرايي در مجالس ايراني
150
طراحي ظرف سرو غذاي رژيمي براي كاهش وزن
151
طراحي ظرف سفيد كننده جهت مصارف خانگي
152
طراحي ظرف غذا براي كودكان سرطاني
153
طراحي ظروف بلورين با الهام از نقوش گلهاي ايراني
154
طراحي ظروف پذيرايي با رويكرد طراحي تجربه براي ارتقاء روابط اجتماعي - انساني
155
طراحي ظروف سراميكي باالهام از مهره هاي بين النهرين
156
طراحي ظروف غذا خوري براي خانواده هاي ايراني
157
طراحي ظروف غذا خوري مهد كودك
158
طراحي ظروف غذاخوري (Box Luneh) جهت سفرهاي يك روزه
159
طراحي ظروف غذاخوري با رويكرد احساس گرا متاثر از فرهنگ ايراني
160
طراحي عامل تجارتگر با استفاده از تكنيك مذاكره ي تئوري بازي همراه با يادگيري تقويتي
161
طراحي عايق بندي و سيستم انتقال حرارت ماشين هاي الكتريكي
162
طراحي عددي و ارزيابي فرم بدنه شناور هاي swath
163
طراحي عدسي شكل آزاد با استفاده از حل عددي معادله ديفرانسيل مانژ-آمپر
164
طراحي عرصه عمومي بافت فرسوده شهري با بهره گيري از الگوي تركيبي مشاركتي (نمونه موردي: محله سنگلج شهر تهران)
165
طراحي عروسك هوشمند تعاملي مبتني بر اينترنتاشياء براساس زبان فارسي
166
طراحي عملكرد براساس كارآيي ومحاسبه بهره وري با استفاده از مدل تحليلي پوشش داده ها
167
طراحي عملكرد چيلرهاي جذبي يك مرحله اي ليتيم برمايد-آب
168
طراحي عملگر حرارتي از جنس آلياژ حافظه دار براي كنترل دماي جاذب هاي انرژي خورشيدي
169
طراحي عملي قطعه آهنگري
170
طراحي عمليات بارگيري و انتقال سكوهاي ثابت
171
طراحي عمليات سه بعدي لرزه نگاري براي ميادين نفتي سروستان و سعادت آباد
172
طراحي عملياتي كارخانه توليد نخ تكسچره
173
طراحي عمومي پره هاي كامپوزيتي توربين بادي ﴿از ديدگاه نيروهاي آيروديناميك وارد بر آن﴾
174
طراحي عمومي ماشينهاي پرس
175
طراحي عمومي محفظه احتراق موتور جت
176
طراحي عناصر شهري با رويكرد هويتي و تاريخي
177
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
178
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
179
طراحي عناصر مبلمان جنگلي چوبي براي پارك هاي جنگلي تهران
180
طراحي عناصر مبلمان شهري ﴿نيمكت، سطل زباله و پايه چراغ﴾ براي پياده راه صفوي تهران
181
طراحي عنصر تزييني - كاربردي منزل با هدف بازشناسي فرمي و آوايي سازهاي ايراني
182
طراحي عنصر نورپردازي اتاق كودك با كاربرد اسباب بازي ﴿ براي كودكان 4 تا 8 سال ﴾
183
طراحي عنوان مقدس بسم الله
184
طراحي عوامل مرتبط با طول مدت ماندگاري در بخش مراقبت ويژه در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت 1397-1396
185
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان، با رويكرد فرم يابي ديجيتال
186
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپوي 2105 ميلان
187
طراحي غرفه نمايشگاه براي بانك سامان با مطالعاه برندينگ بانك سامان
188
طراحي غرفه نمايشگاهي پوشاك براي برند هاكوپيان
189
طراحي غرفه نمايشگاهي متحرك با بهره گيري از الگوي طراحي بازار، و تاكيد بر فرم سازه هاي سنتي ايراني
190
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
191
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
192
طراحي غلتك ارتعاشي ﴿براي انجام كارهاي سبك ﴾
193
طراحي غلتكهاي شكل دهي پروفيل غيرگرد در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد بكمك كامپيوتر
194
طراحي غلطك ارتعاشي
195
طراحي غير خطي سيستم ترمز ضد قفل
196
طراحي فازهاي استخراجي معادن روباز با درنظر گرفتن عدم قطعيت قيمت ماده معدني
197
طراحي فاصله ياب ليزري به روش پالسي جهت تعيين ارتفاع هواپيماي R.P.V
198
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
199
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
200
طراحي فانتوم ديجيتال براي بررسي دزيمتريك ناحيه قفسه سينه به وسيله روش شبيه سازي مونت كارلو (با كدMCNP) و مقايسه آن با روش MIRD
201
طراحي فايروال مبتني بر دسته بندي بسته ها وپياده سازي آن بروي آرايه هاي گيت قابل برنامه ريزي (FPGA)
202
طراحي فتوبيوكاتاليست شامل ريزجلبك-نانوذره و كاربرد آن در تصفيه‌ي آب‌هاي آلوده به مواد نفتي
203
طراحي فرآيند اسپينينگ به كمك المان محدود
204
طراحي فرآيند استحصال ليتيم از ذخاير شورابه اي
205
طراحي فرآيند الگوي مديت مذاكره
206
طراحي فرآيند الگوي مديريت مذاكره
207
طراحي فرآيند انتخاب مواد براي محصولات در توليد پايدار
208
طراحي فرآيند بازيافت مس و فلزات گران‌بها از مدارهاي چاپي
209
طراحي فرآيند تلفيقي گوگردزدايي هيدروژني و اكسايشي
210
طراحي فرآيند توليد آب انگور با ظرفيت 300 كيلوگرم در روز
211
طراحي فرآيند توليد رادياتور خودرو
212
طراحي فرآيند توليد قطعات 5.2 بعدي به صورت اتوماتيك
213
طراحي فرآيند توليد قطعات تراش - فرز به كمك كامپيوتر
214
طراحي فرآيند توليد گلوله توپ به منظور انفصال
215
طراحي فرآيند توليد نشاسته به ميزان 305 تن در ساعت
216
طراحي فرآيند توليد و جداسازي 133Xe از محصولات شكافت اورانيوم طبيعي
217
طراحي فرآيند دوخت و بالانس خط توليد پوشاك ﴿مطالعه موردي: پيراهن مردانه﴾
218
طراحي فرآيند ريخته گري نيمه جامد چدن هاي آلياژي پر كروم به روش شبيه سازي و تجربي
219
طراحي فرآيند ساخت فنر لول پرايد و تخمين قيمت تمام شده آن
220
طراحي فرآيند ساخت كيسه ي اندوبگ
221
طراحي فرآيند ساخت مكانيزم جفت شدن (Mating) عرشه متحرك شناور به يك سكوي نفت مخصوص شرايط كار در عمق كم
222
طراحي فرآيند ساخت و توليد بدنه كامپوزيتي خودرو ، ساخت يك نمونه و نصب بروي شاسي پيش ساخته و بررسي تست غير مخرب ترك يابي بروي نمونه
223
طراحي فرآيند سوراخ كاري به كمك كامپيوتر
224
طراحي فرآيند كندانسور كولر خودرو
225
طراحي فرآيند ماشين‌كاري CNCچوب در توليد محصولات دكوراتيو
226
طراحي فرآيند ماشينكاري بدنه گيربكس دو جهته
227
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در چارچوب سيستم تحويل به موقع
228
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در صنعت بيمه ايران
229
طراحي فرآيندتوليد نرمال پارافين بي بو همراه با تحليل انرژي و اكسرژي آن
230
طراحي فرآيندهاي اطلاعاتي مركز ارتباطات پروژه
231
طراحي فرآيندي سيستماتيك جهت پياد هسازي مديريت ريسك در پروژ ههاي ساخت و توسعه شبكه را هآهن
232
طراحي فراتحليلي الگوي پي‌آمدهاي عملكردي مزيت رقابتي و پيش‌آيندهاي آن: جايگاه عملكرد مالي
233
طراحي فرازآوري با گاز با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره برداري
234
طراحي فرازآوري مصنوعي با پمپ شناور الكتريكي با استفاده از شبيه سازي يكپارچه سيستم بهره برداري براي چاه هاي توليدي يك مخزن
235
طراحي فرازآوري مصنوعي با تزريق گاز براي چاه‌هاي توليدي يك مخزن با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره‌برداري
236
طراحي فرازآوري مصنوعي با گاز و بهينه سازي ميزان تخصيص گاز در يكي از مخازن نفتي ايران با در نظر گرفتن عملكرد مخزن
237
طراحي فراگير استند خريد بليت هواپيما
238
طراحي فراگير سرويس بهداشتي عمومي صنعتي براي تهران
239
طراحي فراگير نيمكت شهري براي تهران
240
طراحي فراماده‌هاي پلاسمونيكي ناهمسانگرد استوانه‌اي و بررسي شرط نامرئي شدن در آن‌ها
241
طراحي فرانماي ريزداده‌اي نسخه‌هاي خطي بافت اطلاعاتي ايراني-اسلامي و بررسي واكنش موتورهاي كاوش وب به پيشينه‌هاي مبتني بر آن
242
طراحي فرايند توليد براي صندلي خودرو
243
طراحي فرايند توليد جهت تعيين Setup و مقدار بيلت اوليه در قطعات دوار به كمك كامپيوتر
244
طراحي فرايند توليد نايلون 66
245
طراحي فرايند توليد نايلون66
246
طراحي فرايند توليد نايلون66
247
طراحي فرايند توليد و جداسازي موليبدن - 99 از محصولات شكافت اوراينوم طبيعي
248
طراحي فرايند جداسازي يد راديواكتيو حاصل از پرتودهي اورانيوم طبيعي
249
طراحي فرايند ساخت كفشك بيل مكانيكي هپكو
250
طراحي فرايند كشش عميق قطعات متقارن و نيمه متقارن محوري به كمك كامپيوتر
251
طراحي فرايند لايه شكافي هيدروليكي و تجهيزات مربوط به آن در يكي از مخازن نفتي/ گازي ايران
252
طراحي فرايند مهندسي معكوس پيچ هاي سرمته
253
طراحي فرايند و ارزيابي فني و اقتصادي بازيابي سرب از باتري¬هاي سرب-اسيد فرسوده با روش¬هاي هيدرومتالورژيكي
254
طراحي فرايند و زمانبندي عمليات همزمان
255
طراحي فرستنده و گيرنده OFDM با SDR
256
طراحي فرستنده و گيرنده TOM-PCM براي 4 كانال صوتي بصورت غير خطي بر مبناي قانون A
257
طراحي فرستنده و گيرنده با مدولاسيون FSK براي استفاده در تله متري بيمارستان
258
طراحي فرستنده-گيرنده مادون قرمز با قابليت تشخيص پروتكل از ريموت كنترل هاي متداول
259
طراحي فرش
260
طراحي فرش
261
طراحي فرش
262
طراحي فرش
263
طراحي فرش
264
طراحي فرش
265
طراحي فرش
266
طراحي فرش
267
طراحي فرش
268
طراحي فرش با استفاده از نقوش دوره صفوي و قاجار باغ فين كاشان
269
طراحي فرش با الهام از نقوش خانه پيرنياي نايين با تاكيد بر نقوش حيواني و گياهي
270
طراحي فرش با الهام از نقوش درب مدرسه ي چهارباغ اصفهان
271
طراحي فرش با الهام از نقوش كاشيكاري هاي سردر مسجد امام اصفهان
272
طراحي فرش با تلفيق نقوش محرابهاي ايلخاني و سقف گنبد تاج الملك در مسجد جامع اصفهان
273
طراحي فرش با موتيف رنگي آب و هواي مغان
274
طراحي فرش تبريز
275
طراحي فرش در قالب نقشه هاي اسليمي به سبك اصفهان
276
طراحي فرش كودك
277
طراحي فرش هاي امروزي با استفاده از نقوش واگيره اي
278
طراحي فرش هاي نوين با استفاده از نقوش سنتي فرش
279
طراحي فرشهاي تزئيني (فانتزي)
280
طراحي فرغون ارگونوميك با رويكرد بهبود كيفيت زندگي كارگران ساختماني در شهر تهران
281
طراحي فركانس متر ديجيتال با ميكرو كنترلر AVR
282
طراحي فركانس و بررسي تداخل در باند مايكروويو
283
طراحي فرم بدنه دوچرخه شهري﴿براي مردان جوان﴾
284
طراحي فرم توصيه نامه براي دانشگاه علم و صنعت ايران
285
طراحي فرم نماي محفظه سخت افزار رايانه
286
طراحي فرم و بافت محله شهري با تاكيد بر ارتقاي تاب آوري كالبدي نمونه موردي : محله سنگلج تهران
287
طراحي فرمان هيدروليك پرايد
288
طراحي فرمهاي حيواني و گياهي با به كارگيري نقوش سنتي
289
طراحي فرمولاسيون و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي سوسپانسيون خوراكي با پايه آلژينات جهت درمان ريفلاكس
290
طراحي فرمولاسيون و شرايط فرآيند توليد نانو كامپوزيت گونه تزريق پلي پروپيلن از طريق اختلاط مذاب با مونت مورولونيت اصلاح شده
291
طراحي فرمي درب باتري خودروي پژو 206
292
طراحي فرمي شير ظرفشويي آشپزخانه
293
طراحي فرهنگ سرا2
294
طراحي فرهنگسرا
295
طراحي فرهنگسرا
296
طراحي فرهنگسرا
297
طراحي فرهنگسرا با رويكرد واكاوي اصول زيبايي شناسي سازه در معماري، نمونه موردي:مشهد
298
طراحي فرهنگسرا در همدان
299
طراحي فرهنگسراي اميركبير در خميني شهر
300
طراحي فرهنگسراي بانوان در شهر دزفول با رويكرد معماري بومي
301
طراحي فرهنگسراي جنوب غربي اصفهان
302
طراحي فرهنگسراي جنوب غربي اصفهان
303
طراحي فرهنگسراي خاك ﴿ گز ﴾
304
طراحي فرهنگسراي كردستان در تهران با رويكرد كاربست معماري سنتي در معماري تكنولوژيك
305
طراحي فرهنگسراي كرمان با تأكيد بر مفهوم اجتماع پذيري
306
طراحي فرهنگسراي مشاهير
307
طراحي فرهنگسراي موسيقي ايران-اصفهان
308
طراحي فرهنگسراي موسيقي ايران-اصفهان
309
طراحي فرهنگسراي موسيقي در تهران با تاكيد بر مفهوم روح مكان
310
طراحي فرهنگسراي موسيقي در تهران با تاكيد بر مفهوم روح مكان
311
طراحي فرهنگسراي نصف جهان در اصفهان با رويكرد استفاده از معماري گذشته در طراحي معاصر
312
طراحي فرهنگسراي هنر رشت بر پايه مفاهيم عرفان ايراني با هدف تبيين رابطه عرفان و معماري
313
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
314
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
315
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
316
طراحي فرودگاه بين المللي اهواز با رويكرد بهره وري انرژي
317
طراحي فرودگاه بين المللي اهوازبا رويكرد معماري بيونيك
318
طراحي فرودگاه بين المللي بوشهر
319
طراحي فرودگاه شهرستان سبزوار
320
طراحي فرودگاه گنبد كاووس
321
طراحي فروشگاه آنلاين
322
طراحي فروشگاه آنلاين كارت شارژ
323
طراحي فروشگاه الكترونيكي
324
طراحي فروشگاه الكترونيكي با استفاده از تكنولوژي MVC در زبان برنامه نويسي #C
325
طراحي فروشگاه اينترنتي با زبان برنامه نويسي PHP
326
طراحي فروشگاه پوشاك با استفاده از نقوش عشايري
327
طراحي فروشگاهي با در گاه خريد
328
طراحي فريم دستگاه تست خستگي
329
طراحي فريم شاسي خودرو و خدمات شهري بر پايه بهينه سازي توپولوژي و طرح
330
طراحي فضاهاي از دست رفته ي تقاطع بزرگراه با خيابان شهري
331
طراحي فضاهاي داخلي هتل باباطاهر تهران
332
طراحي فضاهاي سري زيرزميني با رويكرد پدافند غيرعامل
333
طراحي فضاهاي شهري با توجه به ادراكات‌محيطي شهروندان طراحي پياده‌راه نوغان؛ پهنه ماندگار، مشهد مقدس
334
طراحي فضاهاي شهري بر مبناي ويژگي هاي مكان و نامكان
335
طراحي فضاهاي شهري به منظور ارتقاء كيفيت امنيت (نمونه موردي:محله همت آباد اصفهان)
336
طراحي فضاهاي شهري پياده مدار مبتني بر نيازهاي اجتماعي شهروندان نمونه موردي خيابان پاسداران شهر ايلام
337
طراحي فضاهاي شهري پياده مدار مبتني بر نيازهاي اجتماعي شهروندان نمونه موردي خيابان پاسداران شهر ايلام
338
طراحي فضاهاي شهري تاب آور با تاكيد بر جنبه هاي كالبدي - عملكردي مطالعه موردي: محله دردشت
339
طراحي فضاهاي شهري ساختار گرا با تاكيد بر اصل انسجام
340
طراحي فضاهاي شهري مادي هاي اصفهان با رويكرد شهر آرام؛ مورد مطالعه: فضاي سبز خطي مادي فرشادي اصفهان (حد فاصل خيابان استانداري و خيابان نشاط)
341
طراحي فضاهاي گردشگري به منظور برجسته سازي عناصر تاريخي محور سي تير
342
طراحي فضاهاي گمشده پيرامون ميدان نقش‌جهان اصفهان بر اساس شاخص‌هاي فضاهاي همگاني موفق
343
طراحي فضاهاي واسط و آستانه ها ﴿ نمونه موردي مصلي تهران ﴾
344
طراحي فضاي آرامش درماني با رويكرد به الگوي باغ در باغ
345
طراحي فضاي آموزش موسيقي به كودكان بر پايه متد آموزشي ارف
346
طراحي فضاي آموزشي ابتدايي در انطباق با نظام آموزشي منعطف
347
طراحي فضاي آموزشي براي مقطع تحصيلي راهنمايي در شهرستان يزد ﴿﴿ با رويكرد ايجاد احساس امنيت در فضا ﴾﴾
348
طراحي فضاي آموزشي ﴿دبستان﴾ با تاكيد بر فضاي مشق
349
طراحي فضاي آموزشي دبستان پسرانه
350
طراحي فضاي آموزشي﴿دبستان﴾
351
طراحي فضاي اجتماع پذير از طريق گونه شناسي مكان هاي سوم (نمونه مورد مطالعه: محله جلفا اصفهان)
352
طراحي فضاي اجتماع پذير در خيابان تيمور شاهي كابل براي افزايش همساختي ميان كالبد و رفتار
353
طراحي فضاي اداري و خدماتي يك مجموعه كارگاهي
354
طراحي فضاي بازي براي كودكان ساكن آپارتمان
355
طراحي فضاي بازي كودكان كوي اساتيد
356
طراحي فضاي تطبيق پذير در محوطه پرديس باغ ملي دانشگاه هنر
357
طراحي فضاي تعامل و خلوت در مسكن امروز با نگاهي به خانه هاي سنتي شهر شيراز
358
طراحي فضاي جمعي با تاكيد بر ارتقاء حس تعلق به مكان در محيط هاي چند فرهنگي (مجموعه سينمايي كرج)
359
طراحي فضاي جمعي در شهر با رويكرد پايداري اجتماعي مجموعه چند عملكردي محله يوسف آباد
360
طراحي فضاي چند منظوره استراحت و مطالعه براي جوانان در واحدهاي مسكوني
361
طراحي فضاي چهار بعدي ﴿خانه موسيقي در اصفهان ﴾با رويكرد بداهه پردازي در فضاي معماري
362
طراحي فضاي خلاق براي كودكان شهر آران و بيدگل با بهره گيري از سلولهاي فتوولتائيك
363
طراحي فضاي داخلي دندان پزشكي كودكان با رويكرد كاهش اضطراب و استرس در كودكان
364
طراحي فضاي داخلي سالن انتظار سينما عصر جديد و المان تبليغاتي ان
365
طراحي فضاي داخلي كوپه قطارهاي مسافري متناسب با كاربران صندلي چرخدار
366
طراحي فضاي داخلي مسكوني
367
طراحي فضاي داخلي و چيدمان كمپ هاي مسكوني قابل حمل و نقل براي خانوار هاي 3تا5 نفر هنگام وقوع زلزله
368
طراحي فضاي رويداد در مركز شهر تهران چهارراه وليعصر
369
طراحي فضاي رويداد در ميدان مشق
370
طراحي فضاي زيستي براي كودكان 12-7 ساله ساكن واحدهاي شبه خانواده ﴿بهزيستي﴾
371
طراحي فضاي سبز داخلي براي مجتمع هاي مسكوني با الهام از باغ‌هاي ايراني
372
طراحي فضاي شبانه با تآكيد بر امنيت محيطي - نمونه موردي : حد فاصل هتل فردوسي تا موزه ارتباطات ﴿ پست و مخابرات ﴾ واقع در منطقه 12 شهرداري تهران
373
طراحي فضاي شهري با تأكيد بر حركت عابر پياده ﴿نمونه موردي: محور مشترك محلات آران و بيدگل﴾
374
طراحي فضاي شهري با تاكيد بر حركت عابر پياده
375
طراحي فضاي شهري با تاكيد بر معيارهاي منظرشهري پايدار نمونه مورد مطالعه: اراضي پادگان لشكر 77 ثامن الائمه مشهد
376
طراحي فضاي شهري با رويكرد بوم آشكارسازي، مورد پژوهي: قنات زارچ در محدوده محله شاه ابوالقاسم
377
طراحي فضاي شهري به منظور ارتقاي كيفيت غناي حسي بصري (مطالعه موردي: شهرك پرديس شاهين شهر)
378
طراحي فضاي شهري بوم محور جهت گذران اوقات فراغت ﴿حوزه طراحي : تقاطع بلوارهاي امام جعفر صادق و پيرنيا، شهر يزد﴾
379
طراحي فضاي شهري پاسخده با توجه به الگوهاي رفتاري (نمونه موردي: خيابان شيخ صدوق جنوبي شهر اصفهان)
380
طراحي فضاي شهري پايدار با رويكرد توسعه اكولوژيك (نمونه موردي رودكنار كارون)
381
طراحي فضاي شهري جوباره اصفهان؛ بر اساس درك معناي محيط در دو طيف مسلمان و يهودي
382
طراحي فضاي شهري در شهر جديد هشتگرد بارئيكرد سرزندگي
383
طراحي فضاي شهري در كنار ميدان ونك
384
طراحي فضاي شهري ساختارگرا با رويكرد ايجاد كليت منسجم (نمونه موردي : طراحي فاز سوم بزرگراه يادگار امام)
385
طراحي فضاي شهري شبانه ﴿ نمونه موردي سبزه بازار زنجان﴾
386
طراحي فضاي شهري عمومي با هدف ارتقاء كيفيت محيط شهري ( ميدان مردم )
387
طراحي فضاي شهري كناره رود با محوريت حضور پذيري در شب نمونه موردي : كناره بابلرود در شهر امير كلا
388
طراحي فضاي شهري، مداخله اي در سيستم پيچيده شهر با تاكيد بر بعد هندسي فراكتال در منظر شهري
389
طراحي فضاي عمومي محله با رويكرد پرورش ذهن خلاق براي كودكان نمونه موردي : گذر امام زاده يحيي در منطقه 12 شهر تهران
390
طراحي فضاي عمومي محله شهري با تاكيد بر روابط اجتماعي منفعل نمونه موردي : فضاهاي عمومي گذر يوزداران محله فهادان
391
طراحي فضاي عمومي واسط و پيونددهنده ميان مجموعه حرم مطهر رضوي و بافت پيراموني
392
طراحي فضاي كار اشتراكي در بستر ميراث معماري صنعتي معاصر اصفهان (كارخانه ريسباف)
393
طراحي فضاي گفتگو در شهر ﴿ تجربه اي در شهر اصفهان
394
طراحي فضاي معماري مبدل جوابگوي نيازهاي شرق ميدان نقش جهان
395
طراحي فضاي معماري مبدل جوابگوي نيازهاي شرق ميدان نقش چهان
396
طراحي فضاي معماري و شهري پشت گنبد مسجد امام اصفهان
397
طراحي فضاي مكث شهري با رويكرد طراحي تجريه
398
طراحي فضاي موقت براي برگزاري رويدادهاي آموزشي در سكونت گاههاي غير رسمي شهر قدس
399
طراحي فضاي همه شمول شهري با رويكرد ايجاد تعاملات اجتماعي نمونه موردي محله عليقلي آقاي اصفهان
400
طراحي فضايي براي گفتگو در شهر ﴿ فضا سازي موقت براي مكث در محدوده تئاتر شهر ﴾
401
طراحي فلايويل جهت تعديل شوك هاي وارده بر كوبلينگ مجموعه انتقال قدرت ديسك فيلتر كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر
402
طراحي فلرهاي گازي
403
طراحي فلش اوپراتور (دستگاه توليد آب مقطر)
404
طراحي فلوشيت آزمايشگاهي فرآوري نمونه معدن سنگ آهن سيريز
405
طراحي فلوشيت آزمايشگاهي فراوري سنگ آهن چاه گز
406
طراحي فن
407
طراحي فن با نسبت فشار 1.002 و بهينه ترين دبي جرمي ممكن
408
طراحي فن تونل باد
409
طراحي فن تونل باد
410
طراحي فن تونل باد زير صوت
411
طراحي فن جريان محوري و رسم منحني مشخصه
412
طراحي فن خلاف هم گرد
413
طراحي فن دو طبقه جريان محوري
414
طراحي فن صنعتي فشارپائين
415
طراحي فن گريز از مركز براي گازهاي اگزوز يك نيروگاه
416
طراحي فن هاي جريان محوري به همراه كد كامپيوتري
417
طراحي فن هاي محوري
418
طراحي فنر پارابوليك و محاسبه قيمت آن به كمك كامپيوتر
419
طراحي فنرهاي تخت پيكان از مواد كامپوزيتي
420
طراحي فنرهاي مارپيچ به كمك كامپيوتر
421
طراحي فنهاي گريز از مركز به كمك كامپيوتر
422
طراحي فني و اقتصادي سردخانه يك بيمارستان 200 تخت خوابي
423
طراحي فني و برآورد هزينه ي به دام اندازي CO2 از نيروگاه سيكل تركيبي گاز طبيعي و تزريق آن در مخازن جهت ازدياد برداشت به صورت سيستم يكپارچه
424
طراحي فني و بررسي اقتصادي ((خط لوله نفت فرآورده )) (بندرعباس - كرمان )
425
طراحي فني-اقتصادي يك مزرعه پرورش ميگو در منطقه ميناب
426
طراحي فونت به كمك كامپيوتر
427
طراحي فونت توسط نرم افزار فونت كريتوز
428
طراحي فونت توسط نرم افزار فونت كريتوز
429
طراحي فونداسيون بر اساس سطح عملكرد و كارايي سيستم
430
طراحي فونداسيون پرس هاي آهنگري
431
طراحي فيدر
432
طراحي فيكسچر اتوماتيك جوشكاري كپسول هوا
433
طراحي فيكسچر اندازه گيري موقعيت گايد در سرسيلندر پرايد
434
طراحي فيكسچر با كمك كامپيوتر تحت شرايط پيچيده ماشينكاري
435
طراحي فيكسچر تست خمش
436
طراحي فيكسچر كنترلي سرسيلندر OHVG
437
طراحي فيكسچر‌هاي مدولار به كمك كامپيوتر براي قطعات فرز‌كاري
438
طراحي فيكسچرهاي آزمايش ارتعاشي
439
طراحي فيكسچرهاي كنترل ابعادي و كنترل استحكام به منظور كنترل كيفيت پيچ و مهره ها و واشرهاي تخت و بررسي گشتاور پيچشي در آنها بر مبناي استاندارد ISO 898
440
طراحي فيلتر HYCOM با ساختار فيلتر شانه اي
441
طراحي فيلتر آنالوگ پايين گذر پيوسته در زمان در پروسه CMOS براي كاربردهاي فركانس بالا
442
طراحي فيلتر اكتيو جبرانساز هارمونيكي با كاربرد در سيستمهاي فتوولتاييك متصل به شبكه تكفاز
443
طراحي فيلتر پايين گذر Butterworth با استفاده از ترارسانا و خازن با بكارگيري تكنولوژيCOMS
444
طراحي فيلتر پايين گذر با عرض باند قطع وسيع به كمك روزناتور سنجاق سرس بهينه شده
445
طراحي فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ
446
طراحي فيلتر تطبيفي و شبيه سازي آن با مطلب matlab
447
طراحي فيلتر تطبيقي جهت حذف نويز در سيگنال اتواكوستيك اميشن
448
طراحي فيلتر تطبيقي فازي جهت تعقيب اهداف
449
طراحي فيلتر ثابت و متحرك در شبكه الكتريكي راه آهن
450
طراحي فيلتر چندلايه ي فعال ماكروويو
451
طراحي فيلتر حركت براي شبيه ساز پرواز سه درجه آزادي
452
طراحي فيلتر دورگه جريان ﴿فيلتر فعال و غير فعال متغير﴾ و تحليل عملكرد فني و اقتصادي آن
453
طراحي فيلتر ديجيتال FIR فاز خطي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
454
طراحي فيلتر ذره‌اي ابتكاري براي مقابله با ربات‌قاپي در مكان‌يابي ربات متحرك محيط داخلي
455
طراحي فيلتر ريزنوار ميان نگذر با ارايه روشي براي تنظيم فركانس كاري
456
طراحي فيلتر سمت شبكه و حلقه كنترل متناظر براي يكسوسازهاي PWM سه‌فاز
457
طراحي فيلتر فعال با كنترل كننده تكراري براي كاهش هارمونيك هاي ولتاژ در يك ريزشبكه جزيره اي
458
طراحي فيلتر كالمن براي سيستم‌هاي سينگولار مرتبۀ كسري خطي
459
طراحي فيلتر كالمن خنثي براي تخمين وضعيت نسبي آرايش پروازي ماهواره¬ها با استفاده از حسگر¬هاي VISNAV و FFRF
460
طراحي فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با اندازه ي كوچك به همراه باند وسيع و تيزي در فركانس قطع
461
طراحي فيلتر مايكرواستريپ پايين گذربا تيزي وپهناي باند مناسب
462
طراحي فيلتر ميان گذر با رزوناتورهاي مثلثي مايكرو استريپي
463
طراحي فيلتر ميان گذر دو باند با ساختار ساده و قابليت تنظيم پذيري فركانسي توسط رزوناتور حلقه باز مستطيلي
464
طراحي فيلتر ميان گذر مايكروويو قابل تنظيم جهت كاربرد در شبكه هاي بي سيم
465
طراحي فيلتر ميان گذر ميكرواستريپ براي استفاده در شبكه GSM (سيستم جهاني ارتباطات تلفن همراه )
466
طراحي فيلتر ميانگذر چهار باند فشرده با ساختار ساده و قابليت تنظيم پذيري فركانسي توسط رزوناتور حلقه اي مستطيلي
467
طراحي فيلتر ميانگذر مايكرواستريپ
468
طراحي فيلتر ميانگذر ميكرواستريپ خيلي فشرده تا انتخاب پذيري بالا براي كاربردهاي باند X و Ku
469
طراحي فيلتر هاي فشرده با استفاده از super compact pc و ساخت يك فيلتر الپتيك
470
طراحي فيلتر وفقي جلوي آشكار ساز با احتمال ماكسيمم روي كانالهاي با فركانس منتخبه HF
471
طراحي فيلترهاي FMI
472
طراحي فيلترهاي استريپ لاين
473
طراحي فيلترهاي اكيتو
474
طراحي فيلترهاي بهينه براي ثبت اطلاعات رنگي از رنگ هاي طبيعي زير منابع نوري طبيعي
475
طراحي فيلترهاي تطبيقي جهت پياده سازي بر روي EPGA
476
طراحي فيلترهاي ديجيتال
477
طراحي فيلترهاي ديجيتال FIR تُنك با معيار كمترين مربعات وزن دهي شده ( WLS)با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي
478
طراحي فيلترهاي ماكروويو ( موجبري - استريپ لاين - كامب لاين - اينترديجيتال )
479
طراحي فيلترهاي موجبري دو مودي فشرده با استفاده از مودهاي غير تشديدي
480
طراحي فيلترهاي هارمونيكي با در نظر گرفتن شبكه
481
طراحي فيلد باس براي يك واحد صنعتي
482
طراحي فيلد باس در چند راهه بارگيري خاك
483
طراحي فيوز عكس العملي الكتريكي
484
طراحي فيوم كاپبرد شركت فرپژوه
485
طراحي قاب هاي فولادي مطابق آيين نامه هاي مبحث دهم و 2800 و اعمال ضوابط پذيرش با استفاده از روش هاي تحليل خطي استاتيكي و غير خطي استاتيكي دستورالعمل 360 و مقايسه آنها
486
طراحي قاب‌هاي خمشي فولادي بر اساس طيف خطر يكنواخت وطيف ميانگين شرطي و تاثير آن بر ريسك لرزه‌اي
487
طراحي قابل باز پيكربندي الگوريتم رمز بلوكي معمارگر
488
طراحي قابل ساخت يك ماژول براي توليد راديوداروهاي FDG و NaF به منظور استفاده در تصويربرداري PET
489
طراحي قابهاي پرسكاري باسنبه بالا و پائين متعدد
490
طراحي قالب ، ساخت و بررسي خواص مكانيكي قطعه آلومينايي به روش ريخته گري دوغابي به منظور استفاده در مهندسي بافت سخت استخوان
491
طراحي قالب آب پخش كن كولر
492
طراحي قالب آهنگري
493
طراحي قالب آهنگري داغ با دو روش تجربي و تئوري و مقايسه اين دو روش
494
طراحي قالب آهنگري داغ به كمك نرم افزار AVIFORGE
495
طراحي قالب اتصالات منعطف
496
طراحي قالب اكستروژن براي لوله هاي پره دار اسپيرال داخلي
497
طراحي قالب برش رينگ خودرو
498
طراحي قالب برش سيتكا
499
طراحي قالب برش قطعه زني به كمك كامپيوتر
500
طراحي قالب بست نگهدارنده شيلنگ كولر آبي
501
طراحي قالب بلوكر فورج به روش تغيير شكل معكوس
502
طراحي قالب پارچ شيشه اي
503
طراحي قالب پروانه كولر
504
طراحي قالب پروانه كولر و دستگاه مونتاژ آن
505
طراحي قالب پروگرسيو دوازده ايستگاهه براي ساخت خار فنري مورد استفاده در صنايع اتومبيل سازي
506
طراحي قالب پلاستيك
507
طراحي قالب پلاستيك به روش المان محدود
508
طراحي قالب پلاستيكي توليد باك بنزين پيكان
509
طراحي قالب پيستون بهينه شده پيكان دولوكس
510
طراحي قالب پيش فرم آهنگري در قطعات H شكل با استفاده از روش معكوس واجزاء محدود غير خطي از طريق ميان يابي
511
طراحي قالب تايز بروش سگمنتال
512
طراحي قالب تزريق پلاستيك
513
طراحي قالب تزريق پلاستيك آب چكان كولر 3500
514
طراحي قالب تزريق پلاستيك چراغ خطر پرشيا به كمك نرم افزار CATlA
515
طراحي قالب تزريق پلاستيك چراغ عقب خودرو سمند
516
طراحي قالب تزريق پلاستيك در پوش فشنگي آب
517
طراحي قالب تزريق پلاستيك درب تيوب پماد
518
طراحي قالب تزريق پلاستيك دستگيره يخچال
519
طراحي قالب تزريق پلاستيك قاب پلاستيكي سي دي
520
طراحي قالب تزريق پلاستيك قاب چراغ خطر عقب پرايد
521
طراحي قالب تزريق پلاستيك نقش سيلندري شكل سرنگ
522
طراحي قالب تزريق پلاستيك هاب سرنگ
523
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك قطعه جدار نازك نامتقارن به كمك نرم افزار CATIA
524
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك نمونه سرنگ قابل استفاده در دامپزشكي
525
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك نمونه ماساژور دستي
526
طراحي قالب تزريق چراغ عقب پژو 405 با نرم افزار Catia
527
طراحي قالب تزريقي و شبيه سازي المان عدد و فرايند تزريق پلاستيك
528
طراحي قالب دايكاست براي ساخت هزار خار برف پاك كن مورد استفاده در صنايع اتومبيل سازي
529
طراحي قالب دايكاست غولي 89 ميلي متر كولر آبي
530
طراحي قالب درب پلاستيكي مخازن چهارليتري
531
طراحي قالب دست پلاستيكي موتور سيكلت (هندا)
532
طراحي قالب دستگاه برش قرص
533
طراحي قالب ريخته گري ثقلي براي پيستون
534
طراحي قالب سپر ماشين خاور و تعيين عمر خستگي قالب كشش با استفاده از نرم افزار NISA
535
طراحي قالب شاتون پرايد بوسيله نرم افزار CATIA تهيه G-CoDE و ساخت يك نمونه با دستگاه CNC
536
طراحي قالب شكل‌دهي ظروف يكبار مصرف به كمك كامپيوتر
537
طراحي قالب فرآيند اكستروژن سرد به كمك روش اجزاء محدود
538
طراحي قالب فلزي خارگيربكس پيكان شش دنده
539
طراحي قالب فلزي كفش ايمني
540
طراحي قالب فورج سيبك خودرو
541
طراحي قالب فورجينگ دقيق براي قطعات متقارن محوري طول (پايه مسي ) به كمك كامپيوتر
542
طراحي قالب قاب آينه پژو 206 به كمك نرم افزار CATIA
543
طراحي قالب قطعات سوپاپ كنترل گاز
544
طراحي قالب كشش استوانه اي و مخروطي به كمك كامپيوتر
545
طراحي قالب كشش سيني جلوي اتومبيل پرايد
546
طراحي قالب كشش عميق با كامپيوتر
547
طراحي قالب كشش و كاربرد سيستمهاي CAD/CAM براي در عقب اتومبيل پرايد
548
طراحي قالب كنش مخزن زيرين رادياتور
549
طراحي قالب كيس كامپيوتر
550
طراحي قالب لغزنده تونلهاي بتني راه آهن
551
طراحي قالب مرحله اي برشكاري و دوربري براي چيدمان دورديفه به كمك كامپيوتر
552
طراحي قالب هاي Box تلفن عمومي
553
طراحي قالب هاي آهنگري يك قطعه صنعتي
554
طراحي قالب هاي اكستروژن مقاطع توخالي (قوطي و لوله ) آلومينيومي به كمك كامپيوتر
555
طراحي قالب هاي برش مرحله اي به كمك كامپيوتر
556
طراحي قالب هاي برش وتحليل به كمك نرم افزار ANSYS
557
طراحي قالب هاي بطري نوشابه 1/5 ليتري
558
طراحي قالب هاي پيش فرم آهنگري باروش تغيير شكل معكوس
559
طراحي قالب هاي پيش فرم آهنگري توسط روش هاي كلاسيك و مدرن
560
طراحي قالب هاي تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر
561
طراحي قالب هاي تكيه گاه باك بنزين پژو 405
562
طراحي قالب هاي فورج به كمك كامپيوتر
563
طراحي قالب هاي كشش عميق قطعات غير دوار جعبه اي شكل به كمك كامپيوتر
564
طراحي قالب هاي كفي عقب جيپ چابك
565
طراحي قالب و توليد آجر سبك كامپوزيتي
566
طراحي قالب ورق مشبك جلوي بخاري در دو اندازه
567
طراحي قالبهاي اكستروژن آلومينيوم و مدل سازي به كمك نرم افزاز ANSYS
568
طراحي قالبهاي اكستروژن به كمك كامپيوتر
569
طراحي قالبهاي برش (ارائه يك نمونه)
570
طراحي قالبهاي برش مرحله اي به كمك كامپيوتر
571
طراحي قالبهاي پيش فرم و نهايي براي عمليات كله زني قطعات متقارن محوري بكمك كامپيوتر
572
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك
573
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك
574
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك اسپليتي
575
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك با استفاده از استانداردهاي نوين
576
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك به كمك نرم افزار CATIA
577
طراحي قالبهاي تزريقي پلاستيك
578
طراحي قالبهاي چراغ عقب خودروي پرايد
579
طراحي قالبهاي خم كن صندلي(تيلت)
580
طراحي قالبهاي ريخته گري تحت فشار (دايكاست) طراحي قالب بلوكه سيلندر موتور سيكلت HONDaCG 125
581
طراحي قالبهاي قطعات پوكلي كمك فنر
582
طراحي قالبهاي كشش عميق قطعات غير دوار جعبه اي شكل به كمك كامپيوتر
583
طراحي قالبهاي مرحله اي خم، برش و برجسته كاري به كمك كامپيوتر
584
طراحي قالي
585
طراحي قالي با استفاده از موتيف هاي قالي جوشقان
586
طراحي قالي به كمك كامپيوتر
587
طراحي قالي هاي امروزي با مطالعه ي ﴿قالي هاي﴾ نقاشي هاي دوره تيموري
588
طراحي قانون هدايت غيرخطي براي پرتابه با محدوديت در شتاب جانبي
589
طراحي قانون هدايت فازي -تطبيقي براي يك موشك زمين به هوا
590
طراحي قانون هدايت مقاوم سامانه هاي چندعاملي با در نظر گرفتن اشباع ورودي و اغتشاش
591
طراحي قايق پرنده
592
طراحي قرارداد بمنظور هماهنگ سازي زنجيره تامين توليد كننده - تامين كننده يا در نظر گرفتن تقاضاي تصادفي براي محصولات مازاد توليد كننده
593
طراحي قرارداد در زنجيره ي تامين در شرايط عدم تقارن اطلاعات
594
طراحي قرارداد و قيمت گذاري بازيافت در يك شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته دو كاناله
595
طراحي قرقره هاي حمل كابل با استفاده از نرم افزارANSYS
596
طراحي قسمت پس دستگاه و صفحه نظام ماشين تراش (600CM-2500)
597
طراحي قسمت پس دستگاه و هشت نظام ماشين تراش cm (2500-600)
598
طراحي قسمتهاي مختلف بويلر و مقايسه روش هاي موجود در اين زمينه
599
طراحي قسمتهاي مكانيكي يك ربات شش لينكي سه درجه آزادي با مكانيزم بسته
600
طراحي قسمتي از بافت مسكوني مجاور پروژه نواب
601
طراحي قسمتي از مدارهاي پي سي ام سي كاناله
602
طراحي قطب فراغتي - مذهبي جنوب شرق ايران (كرمان، جوپار) با رويكرد افزايش ضريب كارايي فضاهاي عمومي
603
طراحي قطعات انتقال قدرت به كمك كامپيوتر
604
طراحي قطعات تحت بارهاي نوساني نامنظم
605
طراحي قطعات توربين بادي مهاجر و ايجاد شرايط بهينه براي راندمان آن
606
طراحي قطعات داغ در مقابل آسيب هاي سطحي تحت بارهاي استاتيكي و نوساني
607
طراحي قطعات در مقابل واماندگي حرارتي - مكانيكي نوساني و كاربرد در قطعات خودرو
608
طراحي قطعات مواد مركب و روشهاي جديد توليد
609
طراحي قطعات ناجدار با تمركز تنش هاي متفاوت تحت بارهاي سيكلي
610
طراحي قطعات و تحليل استاتيكي ارابه فرود هواپيماي سسنا 337
611
طراحي قطعه و قالب آهنگري براي محورهاي دوار به كمك كامپيوتر
612
طراحي قفسه نگهداري و نمايش لباس‌هاي تاريخي و سلطنتي موزه پوشاك سعدآباد
613
طراحي قفسه هاي عرضه ميوه جات در ميوه فروش ها
614
طراحي قفسه هاي مرتفع كتاب براي كتابفروشي با رويكرد كاربر محور
615
طراحي قفل رمزدار
616
طراحي قفل فرمان اتومبيل
617
طراحي قفل فرمان خودرو
618
طراحي قلم فارسي براي عنوان
619
طراحي قلمروهاي مجموعه مسكوني به منظور تنظيم تعاملات اجتماعي
620
طراحي قوطي كنسرو لوبياچيتي (در وزن 330گرم ) همراه با وسيله قابل صرف آن
621
طراحي قيچي هيدروليكي
622
طراحي قيد و بندهاي حدولار به كمك كامپيوتر
623
طراحي قيمت پويا براي برنامه هاي پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند
624
طراحي كابين قطار هوايي تندرو
625
طراحي كابين كامپيوزيتي براي هليكوپتر كبرا
626
طراحي كات بيمارستاني براي نوزادان
627
طراحي كاتاليست هيدروكراكينگ برش هاي سنگين نفتي
628
طراحي كاتاماران مسافربري فايبرگلاس
629
طراحي كاتاماران مسافري فايبرگلاس
630
طراحي كارآزمايي هاي باليني در دوره شيمي درماني سرطان با در نظر گرفتن بقاي بيمار و هزينه هاي شيمي درماني
631
طراحي كارا جهت انتقال ويدئو بر روي شبكه هاي موردي
632
طراحي كاراكتر ﴿شخصيت پردازي﴾ براي ساخت فيلم انيميشن
633
طراحي كاربر محور فضاي موقت نمايشگاهي براي مسير بين دو ساختمان دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران با رويكرد تكتونيك
634
طراحي كاربردهاي نوظهور همكارانه در مخابره دستگاه به دستگاه بر اساس نظريه بازي ها
635
طراحي كاربردي يك كلاس آموزشي مخصوص كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم ﴿ASD﴾ براي مركز آموزشي و پژوهشي اوتيسم مهرآفرين واقع در اصفهان
636
طراحي كاربرمحور بسته‌بندي زعفران
637
طراحي كارت امتيازي متوازن پايدار به منظور تناسب بين استراتژي هاي سازمان و اهدف توسعه پايدار- مطالعه موردي صنعت برق
638
طراحي كارتهاي M&E LOOP-DC طرف مركز LOOP-DC طرف مشترك codirectional-Data contradirectional-Data از پي سي ام سي كاناله اسليم راك
639
طراحي كارخانه آرد ماهي سيار
640
طراحي كارخانه توليد آب شيرين كنهاي خورشيدي در قزوين
641
طراحي كارخانه داروسازي در پارك فناوري پرديس
642
طراحي كارخانه ساخت قفل كليدي
643
طراحي كارخانه سيمان شاهرود
644
طراحي كارخانه صنايع غذايي توليد روغن كنجد( با رويكرد افزايش بهره وري با استفاده ازمعماري در صنعت﴾
645
طراحي كارخانه عرقيات گياهي
646
طراحي كارخانه كشتي سازي
647
طراحي كارخانه كشتي سازي
648
طراحي كارخانه كشتي سازي بندر لنگه
649
طراحي كارخانه كشتي سازي در سواحل جنوبي درياي خزر
650
طراحي كارخانه كشتي سازي و تعميرات كشتي و سازماندهي كار در كارخانجات كشتي سازي
651
طراحي كارخانه كنتور تك فزي 15 آمپر شركت كنتورسازي ايران
652
طراحي كارخانه گچ تحرير
653
طراحي كارخانه يخ سازي به ظرفيت 40 تن در روز
654
طراحي كاردريل كامپوزيتي
655
طراحي كارگاه و فروشگاه قلمكار در اصفهان
656
طراحي كارگاه و نمايشگاه صنعت دارايي بافي يزد
657
طراحي كارگاه وفروشگاه سفال(ميبد)
658
طراحي كاروان قابل تطبيق با رويكرد مفاهيم توسعه پايدار
659
طراحي كاشت محوطه ي تربيت بدني دانشگاه صنعتي اصفهان بر پايه ي اصول منظرسازي كم نياز به آب و فضا سبز شفابخش دانشگاهي
660
طراحي كاشي با استفاده از معماري سنتي ايران
661
طراحي كاشي براي فضاهاي داخلي با استفاده از گره چيني هاي بناهاي ايراني
662
طراحي كاغذ ديواري با تزئينات نخ و الياف و دستگاه توليد آن
663
طراحي كافه سلامت براي سالمندان با هدف كاهش افسردگي
664
طراحي كافه قنادي ايراني
665
طراحي كالبد محلات شهري به منظور ارتقاي تاب آوري اجتماعي (مورد پژوهي محله خزانه بخارايي)
666
طراحي كالبد ميدان شهري در راستاي ارتقاي سلامت رواني استفاده‌كنندگان از فضا (تدوين اصول و احكام راهنماي طراحي كالبد، به‌منظور كاهش استرس) : نمونه مورد پژوهش : ميدان امام رضا ﴿ع﴾ مشهد، ايران
667
طراحي كالبدي هسته اوليه بندر چابهار ﴿محله سرخ ريگ﴾
668
طراحي كالسكه كودك براي معابر ايران (گروه سني 2ماه تا 3 سال)
669
طراحي كاليبر در نورد و بررسي نوع و شكل كاليبر و مراحل كاليبركاري به شكل پذيري قطعات فولادي
670
طراحي كاليبرهاي نورد مقطع بااستفاده از روش اجزاءمحدود
671
طراحي كامپايلر يك بلوك دياگرام سيمولينك مطلب براي تراشه هاي FPGA
672
طراحي كامپوزيت سيماني مهندسي شده و بررسي پارامترهاي دوام آن
673
طراحي كامپيوتر پارچه در سيستم بافندگي حلقوي تاري
674
طراحي كامپيوتر پايه
675
طراحي كامپيوتري با الهام از طبيعت (گل و بوته ) جهت پوشاك داخلي ساختمان
676
طراحي كامپيوتري پست هاي فشارقوي با تكيه بر محاسبات سيستم زمين و فواصل اطمينان
677
طراحي كامپيوتري چرخ دنده هاي ساده و مارپيچ
678
طراحي كامپيوتري ريبويلرها براي برش هاي نفتي
679
طراحي كامپيوتري شبكه هاي فاضلاب خانگي و آب هاي سطحي
680
طراحي كامپيوتري كفتدلر پنوماتيك يك مبدل حرارتي
681
طراحي كامپيوتري معدن زيرزميني شماره 3 بوكسيت جاجرم
682
طراحي كامپيوتري مكانيزهاي چهار ميله اي مولد ميسر
683
طراحي كامپيوتري و ساخت سيستم هاي خنك كاري قالب تزريق پلاستيك
684
طراحي كامپيوتري و ساخت موتور القايي خطي Linear Induction Motor (LIM
685
طراحي كامل توربين بادي براي شار‍ژ باتري سرب اسيد 12 ولتي
686
طراحي كامل دستگاه آزمون افت فشار هواي ورودي به خودرو
687
طراحي كامل سيستم كنترل حركت عمودي يك وسيله غوطه ور
688
طراحي كانال ورودي و تحليل جريان آن جهت بهينه سازي كانال ورودي
689
طراحي كانتينر حمل زباله مجهز به سيستم تراكم و تخليه
690
طراحي كانسار ذغال سنگ
691
طراحي كانسپت براي استايل خودروي سه چرخ موتوري با قابليت استفاده معلولين
692
طراحي كانوايي حمل وزنه سنگين
693
طراحي كانون آرامش طبيعت با رويكرد توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي خبر
694
طراحي كانون آموزشي زبان هاي خارجي كودكان
695
طراحي كانون اجتماعي محله با رويكرد احترام به سالمند در كرمان
696
طراحي كانون ارزيابي ارتقايي مديران و بررسي ويژگي هاي روان سنجي و فرايندهاي آن
697
طراحي كانون پرورش استعدادهاي ذهني سالمندان
698
طراحي كانون پرورش فكري كودك و نوجوان
699
طراحي كانون پرورش فكري كودكان پيش دبستاني ، خانه كودك
700
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
701
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
702
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
703
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
704
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با تاكيد بر استفاده از روانشناسي محيط براي كودكان بيش فعال در اصفهان
705
طراحي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
706
طراحي كانون پرورش كودكان و نوجوانان مبتني بر آموزشهاي زيست محيطي
707
طراحي كانون حمايت و بازپروري كودكان بد سرپرست در شهر تهران
708
طراحي كانون ذهن ورزي شهر يزد
709
طراحي كانون زندگي اجتماعي شهروندان ﴿با رويكرد امنيت زنان﴾
710
طراحي كانون فارغ التحصيلان تيزهوش غرب تهران﴿زير نظر سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ﴿سمپاد﴾﴾
711
طراحي كانون فرهنگ و هنر تبريز در راستاي ارتقاي كيفيت سلامت رواني انسان
712
طراحي كانون فكري آموزشي كودكان و نوجوانان دوست دار محيط زيست با بهره گيري از اصول معماري پايدار
713
طراحي كانون- مدرسه با رويكرد انعطاف پذيري در اصفهان
714
طراحي كانون مطالعه اصفهان﴿محله عباس آباد﴾
715
طراحي كانون معماران معاصر ايران
716
طراحي كاواك تشديد هم محور براي لامپ جابروترون GHz 170
717
طراحي كاووش 2m وبهينگي آنها
718
طراحي كباب پز سريع
719
طراحي كتاب
720
طراحي كتاب كار﴿لاگ بوك﴾بخش هاي منتخب كار آموزي در عرصه 2 رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني
721
طراحي كتابخانة عمومي شهر تهران با رويكرد بازتعريف مفهوم كتابخانه به عنوان نهاد اجتماعي
722
طراحي كتابخانه
723
طراحي كتابخانه
724
طراحي كتابخانه الكترونيكي
725
طراحي كتابخانه اي از سلولهاي استاندارد CMOS
726
طراحي كتابخانه اي مدارهاي ديجيتال باتوجه به سلولهاي پايه ازنظراعتمادپذيري درمقابل خطاي گذرا
727
طراحي كتابخانه با رويكرد بايوفيليك
728
طراحي كتابخانه با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه نور روز
729
طراحي كتابخانه بيش كامل درنمايش تنگ به منظور حذف نويز از تصاوير
730
طراحي كتابخانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
731
طراحي كتابخانه دانشگاه يزد با بهره گيري از راهكارهاي غيرفعال انرژي خورشيدي
732
طراحي كتابخانه در شهر جديد بهارستان
733
طراحي كتابخانه ديجيتالي
734
طراحي كتابخانه رقمي دانشگاه اميركبير مبتني بر عامل ها
735
طراحي كتابخانه عمومي
736
طراحي كتابخانه عمومي بابلسر
737
طراحي كتابخانه عمومي بندر عباس
738
طراحي كتابخانه عمومي در خوانسار
739
طراحي كتابخانه عمومي در شيراز براي افزايش علاقه مندي به مطالعه مبتني بر نظريه قرارگاه رفتاري
740
طراحي كتابخانه عمومي در ميبد
741
طراحي كتابخانه عمومي دريزد براساس نقش طبيعت در ساماندهي فضا
742
طراحي كتابخانه عمومي شهرستان اليگودرز
743
طراحي كتابخانه عمومي شهرستان ممسني
744
طراحي كتابخانه عمومي مشتاق
745
طراحي كتابخانه كودك در اصفهان
746
طراحي كتابخانه كودكان با نگاهي به داستان پينوكيو
747
طراحي كتابخانه مجازي
748
طراحي كتابخانه محله اي در باغ روس (باغ كتاب گرگان)
749
طراحي كتابخانه محلي
750
طراحي كتابخانه محلي
751
طراحي كتابخانه محلي
752
طراحي كتابخانه محلي
753
طراحي كتابخانه محلي
754
طراحي كتابخانه محلي
755
طراحي كتابخانه محلي
756
طراحي كتابخانه محلي
757
طراحي كتابخانه محلي
758
طراحي كتابخانه محلي ﴿ كتابخانه جواديه ﴾
759
طراحي كتابخانه محلي در تهران
760
طراحي كتابخانه مدولار براي اتاق نشيمن با نگاهي به رنگ
761
طراحي كتابخانه مركزي اردكان
762
طراحي كتابخانه مركزي دانشگاه يزد
763
طراحي كتابخانه منطقه اي استان يزد
764
طراحي كتابخانه و مركز چند رسانه اي ايلام با رويكرد طراحي در بحران
765
طراحي كتابخانه ي كودك ونوجوان
766
طراحي كتابخانه ي محلي
767
طراحي كتابخانه ي محلي جماران ﴿ شميران ﴾
768
طراحي كتابخانه ي محلي هروي
769
طراحي كتابخانه‌ي عمومي به كمك بهره‌گيري از نتايج روش‌هاي ارزيابي پس از ساخت (P.O.E)
770
طراحي كتابفروشي در راستاي بهبود سيستم اطلاع رساني و معرفي كتاب
771
طراحي كتيبه براي مراسم سوگواري حسيني
772
طراحي كد شبكه خطي براي شبكه هاي دوري
773
طراحي كد فرستنده و فيلتر گيرنده رادار در حضور كلاتر و داپلر نامشخص
774
طراحي كد كننده غير خطي﴿NLFSR) ) جهت به كارگيري در سيستم هاي رمز نگاري داده
775
طراحي كدشبكه هاي كارآمد براي شبكه هاي دوري
776
طراحي كدگشا به منظور دسته بندي سيگنال هاي مغزي براي كاربرد هاي واسط مغز-ماشين مبتني بر پتانسيل هاي وابسته به رخداد
777
طراحي كدهاي با ماتريس بررسي توازن خلوت به وسيله انواعي از ساختارهاي تركيباتي
778
طراحي كدينگ رنگي نور ساختار يافته و حل مساله تطابق براي بازسازي سه بعدي
779
طراحي كراس آرم كامپوزيتي خطوط انتقال قدرت فشار متوسط
780
طراحي كريدورهاي مهاجرتي با استفاده از تئوري مدار الكتريكي و آناليز حداقل هزينه بين پناهگاه هاي حيات وحش موته و قميشلو
781
طراحي كسب و كار و بوم استراتژي توليد گياهان دارويي مطالعه موردي: اسانس گل محمدي
782
طراحي كشتارگاه اتوماتيك مرغ
783
طراحي كشتي با استفاده از معادلات كاربردي
784
طراحي كشتي باربري بيست هزار تني
785
طراحي كشتي چندمنظوره
786
طراحي كشتي كاتاماران
787
طراحي كشتي كانتينربر
788
طراحي كشتي كانتينربر 11530 تني با سرعت 7/17 گره دريايي
789
طراحي كشتي ماهيگيري 24 متري (ترالر) هيدرواستاتيك مستقيم
790
طراحي كشويي طولي ماشين تراش 25000 - 6000 ميلي متر
791
طراحي كفش اسباب بازي
792
طراحي كفش براي افراد ديابتي با هدف كاهش عوارض جانبي ديابت بر روي پا
793
طراحي كفش براي سالمندان به منظور افزايش تعادل پوسچرال
794
طراحي كفش زنانه مبتني بر اصول ارگونومي و عملكرد تنوع پذيري
795
طراحي كفش كودك و بستر اشتراك‌گذاري آن با رويكرد مقابله با پديده طرد محصول
796
طراحي كفش كودكان
797
طراحي كفش ورزش همگاني زنانه با رويكرد بيونيك
798
طراحي كفش ورزشي به منظور ارتقاي مهارتهاي حركتي پايه در دختران 14 تا 18 سال
799
طراحي كلاج، جعبه دنده خوري ويلچربر
800
طراحي كلاچ كاميون
801
طراحي كلاچ هيدروليكي
802
طراحي كلاچ و ميل گاردان براي يك تراكتور زنجيري نمونه
803
طراحي كلاژ براي آباژور، بااستفاده از نقوش سنتي ايران
804
طراحي كلاه ايمني كامپوزيتي براي موتور سيكلت
805
طراحي كلاه ايمني موتور سواران شهري
806
طراحي كلاه ايمني موتورسيكلت براي بانوان
807
طراحي كلاه خود ضد گلوله كامپوزيتي
808
طراحي كلاه گوشي تابستانه سرنشين تانگ
809
طراحي كلتور خورشيدي
810
طراحي كلكتور خورشيدي بمنظور استفاده در خشك كن پسته
811
طراحي كلكتورهاي تحت خورشيدي
812
طراحي كلكتورهاي خورشيدي و كاربرد هاي آن
813
طراحي كله گي داخل تراش و پيشاني تراش
814
طراحي كلي و مستندسازي سيستم كيفيت با توجه به نيازمنديهاي استانداردهاي ISO 9000 در سيستم هاي سفارشي
815
طراحي كليات نظام ملي اطلاعات كالا
816
طراحي كليد رمز با استفاده از توابع تكثير ناپذير فيزيكي و شبكه عصبي
817
طراحي كليد و پريز براي منازل مسكوني
818
طراحي كليد و پريز براي منازل مسكوني و ادارات
819
طراحي كليدزني تمام نوري ساليتوني در مزدوج هاي موازي غير خطي چند هسته اي
820
طراحي كلينيك تخصصي چشم
821
طراحي كلينيك تخصصي زنان و زايمان
822
طراحي كلينيك تخصصي كودكان باتاكيد برنقش مولفه هاي طراحي موثر بر افزايش رضايتمندي بيماران
823
طراحي كلينيك توانبخشي بيماران رواني با رويكرد شفابخشي
824
طراحي كلينيك دندان پزشكي كودكان
825
طراحي كلينيك فوق تخصصي كودكان قيطريه
826
طراحي كليه تاسيسات الكتريكي تابلوهاي تغذيه ، ترانسفورماتور، ديزل ژنراتورها، تجهيزات حفاظتي
827
طراحي كم مصرف اتصالات دروني تراشه هاي كم مصرف
828
طراحي كمپ تخصصي فوتبال
829
طراحي كمپ مسكوني براي خانوارهاي 3تا5نفر هنگام وقوع زلزله
830
طراحي كمپرسور اسكرو براي شرايط مشخص
831
طراحي كمپرسور باد دو مرحله اي سري و موازي مخصوص تراكتور
832
طراحي كمپرسور جريان محوري به روش گردابه آزاد و تحليل تنش و مودال آن با نرم‌افزار انسيس
833
طراحي كمپرسور در صنايع نفت و گاز
834
طراحي كمپرسور دو مرحله اي تك سيلندر هوا با خنك كن مياني
835
طراحي كمپرسور دو مرحله اي تك سيلندر هوا با خنك كن مياني
836
طراحي كمپرسور مارپيچي
837
طراحي كمپرسور محوري 10 طبقه
838
طراحي كمپرسور محوري 10 طبقه
839
طراحي كمپرسور مضاعف براي يك موتور جهت دو قرقره اي
840
طراحي كمپرسور ميكرو توربين گاز بر اساس يك متد تلفيقي
841
طراحي كمپرسور هوا رفت و برگشتي چند مرحله اي بدون روغنكاري (30 اتمسنفر 2 متر مكعب بر دقيقه )
842
طراحي كمپرسور هواي 2 مرحله اي V شكل
843
طراحي كمپرسورهاي سانتريفوژ (راديال)
844
طراحي كمپين تبليغاتي حفاظت از محيط زيست شمال ايران﴿با تاكيد بر تبليغات سازمان WWF)
845
طراحي كمربند ايمني
846
طراحي كمك پردازنده DXT
847
طراحي كمك فنر با دمپر متغير و قابل تنظيم
848
طراحي كمك فنر بادمپر متغير و قابل تنظيم
849
طراحي كمك فنر بادمپر متغير و قابل تنظيم
850
طراحي كمك فنر روزنه متغير براي خانواده محصولات پلتفرم ملي
851
طراحي كمك فنر موتورسيكلت
852
طراحي كنترل انعطاف پذبر فعال در برابر عيب توربين بادي
853
طراحي كنترل براي يك عملگر سرو هيدروليكي و بررسي اثر تاخير زماني و ناحيه مرده در شير كنترلي
854
طراحي كنترل برخاست و نشست با استفاده از اطلاعات GPS
855
طراحي كنترل بهينه تحمل پذير عيب براي سيستم هاي چندعامله افاين
856
طراحي كنترل پيش بين غيرخطي براي كنترل سطح فلوتاسيون هاي ستوني در پروسه هاي فرآوري مواد معدني
857
طراحي كنترل پيش بين مبتني بر مدل مقاوم بر اساس تيوب
858
طراحي كنترل پيش بين مدل چند متغيره براي موتور توربوفن
859
طراحي كنترل پيش بين مقاوم با نواحي جذب چندوجهي
860
طراحي كنترل پيش‌بين بر اساس الگوي حركتي انسان براي ربات‌هاي انسان‌نما
861
طراحي كنترل تحمل پذير خطا براي سيستم چهار تانك آزمايشگاهي
862
طراحي كنترل تحمل پذير فعال در برابر عيب براي يك ربات زيرآبي
863
طراحي كنترل تصحيحي بر مبناي تعيين ناحيه ضعيف كنترل ولتاژ جهت پايداري ولتاژ سيستم هاي قدرت
864
طراحي كنترل تطبيقي براي تنظيم پارامترهاي الكوريتم AQM براي بهبود كنترل ترافيك
865
طراحي كنترل تطبيقي مد لغزشي توان راكتورهاي هسته‌اي در مسأله تعقيب بار
866
طراحي كنترل تلويزيون براي سالمندان با رويكرد طراحي تعاملي
867
طراحي كنترل توربين هاي بادي محور افقي با پره هاي هوشمند و مقايسه استحصال انرژي با ساير پره ها
868
طراحي كنترل در Net و فراهم كردن پشتيباني زمان طراحي
869
طراحي كنترل سمت براي يك سفينه پس از جدايش كپسول و قبل از بازورود به جو
870
طراحي كنترل سوئيچينگ ميان هدايت‏ها و پياده‏سازي آن بر‏روي موشك‏هاي پدافندي
871
طراحي كنترل سيستم پيوسته H در سطح درام يك بويلر نيروگاهي
872
طراحي كنترل فازي تطبيقي براي هواپيماي بدون سرنشين
873
طراحي كنترل فازي سرعت جهت بهبود عملكرد موتور سنكرون مغناطيس دائم
874
طراحي كنترل فركانس- بار با استفاده از روش هوشمند BF-NM
875
طراحي كنترل فرود خودكار و ساخت سيستم پايدارساز وضعيت كوادرتور
876
طراحي كنترل فعال سامانه تعليق براي بهبود عملكرد كج شوندگي در قوس
877
طراحي كنترل فيدبك تحريك عمقي مغز براي توان بخشي بيماران پار كينسوني
878
طراحي كنترل فيدبك خروجي براي سيستم هاي ديناميكي خطي با معادلات ديفرانسيل فازي و عدم قطعيت فازي
879
طراحي كنترل كنندة پيش بين مقاوم براي دسته اي از سيستم هاي تاخيري غيرخطي
880
طراحي كنترل كننده CNCو سيستم CADمرتبط با آن
881
طراحي كنترل كننده H بر روي مدل فازي سيستم هاي غير خطي نامعين
882
طراحي كنترل كننده H2 براي سيستم هاي نمونه داده غير يكنواخت
883
طراحي كنترل كننده L1, L بر اساس نامساوي هاي ماتريسي خطي
884
طراحي كنترل كننده LPV مرتبه ثابت براي توربين بادي سرعت متغيير و با قابليت كنترل زاويه پره ها
885
طراحي كنترل كننده PID براي سيستم وضعيت ماهواره با عملگرهاي مغناطيسي
886
طراحي كنترل كننده pid خود تنظيم بر اساس سري لاگر براي فرايندهاي تاخير دار
887
طراحي كنترل كننده PID در فضاي ضرايب كنترل كننده
888
طراحي كنترل كننده PID فازي بهينه بر پايه الگوريتم ژنتيك براي كنترل سيستم هاي
889
طراحي كنترل كننده PID فازي و پياده سازي آن توسط PLC
890
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري به منظور پايدار سازي دسته خاص از پروسه هاي ناپايدار مرتبه اول تاخيري
891
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري به منظور پايدارسازي دسته خاص از پروسه هاي ناپايدار مرتبه اول تاخيري
892
طراحي كنترل كننده PID و بهينه براي سيستم كنترل پرواز يك هواپيماي بدون سرنشين
893
طراحي كنترل كننده PIDخودتنظيم براساس سري لاگر براي فرايندهاي تاخيردار
894
طراحي كنترل كننده PSO- Pumping-Damping
895
طراحي كنترل كننده QFT غير خطي و پياده سازي آن بر روي سيستم آونگ معكوس
896
طراحي كنترل كننده TCSC براي بهبود ميرايي نوسانات فركانس پايين در سيستمهاي قدرت چند ماشينه
897
طراحي كنترل كننده TCSCبا استفاده از روش تجزيه و تحليل حساسيت تابعي به منظور ميرا كردن نوسانات بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت
898
طراحي كنترل كننده از راه دور از طريق پيام كوتاه ﴿SMS﴾
899
طراحي كنترل كننده با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي نوع-2
900
طراحي كنترل كننده با قابليت تحمل عيب به روش فعال براي سيستم هاي غير خطي
901
طراحي كنترل كننده براي SVC به منظور جبران توان راكتيو و نامتعادلي بار در شبكه راه آهن برقي
902
طراحي كنترل كننده براي آنتن ردگير يك ماهواره LEO و پياده سازي در بستر سخت افزار در حلقه
903
طراحي كنترل كننده براي بهبود رفتار موتورهاي الكتريكي و پروفيل ولتاژ، جهت جبران كننده هاي استاتيكي توان راكتيو، براساس شبكه هاي عصبي ، فازي و سيستم هاي عصبي فازي
904
طراحي كنترل كننده براي جلوگيري از برخورد با محيط در دستكاري سلولها
905
طراحي كنترل كننده براي حركت گروهي عامل هاي مرتبه اول جهت عدم برخورد به مانع
906
طراحي كنترل كننده براي سيستم دور زدن خودكار خودرو
907
طراحي كنترل كننده براي سيستم ردياب و پياده سازي آن بر روي نمونه آزمايشگاهي
908
طراحي كنترل كننده براي سيستم هاي خطي با فيدبك پاره اي- كوانتيزه
909
طراحي كنترل كننده براي سيستم‌هاي كليدزني غيرخطي نامعين به روش زمان اقامت ميانگين
910
طراحي كنترل كننده براي سيستمهاي هپتيكي براي تامين عملكرد مطلوب با پايداري تضمين شده
911
طراحي كنترل كننده براي كوادروتور djif450 براي پرواز آن در ارتفاع ثابت در صفحه xوy
912
طراحي كنترل كننده براي كوادروتور djif450 براي پرواز آن در ارتفاع ثابت در صفحه xوy
913
طراحي كنترل كننده براي موتور سنكرون مغناطيس دائم به روش برنامه ريزي بهره با استفاده از نامساوي هاي ماتريس خطي
914
طراحي كنترل كننده براي يك ربات انعطاف پذير تحت اثر فيدهاي مصنوعي
915
طراحي كنترل كننده به منظور تنظيم فركانس
916
طراحي كنترل كننده بهينه براي انتقال ماهواره ازمدارارتفاع پايين به مدار ارتفاع بالا
917
طراحي كنترل كننده بهينه براي پايداري فركانس در ريزشبكه ها با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
918
طراحي كنترل كننده بهينه براي سيستمهاي تهويه مطبوع ساختمان
919
طراحي كنترل كننده پيش بين براي سيستم همودياليز با استفاده از Biofeedback فشار خون بيمار دياليزي
920
طراحي كنترل كننده پيش بين براي هدايت ربات هاي متحرك
921
طراحي كنترل كننده پيش بين توزيع شده براي كنترل آرايش پرواز فضا پيماها
922
طراحي كنترل كننده پيش بين سيستم
923
طراحي كنترل كننده پيش بين مبتني بر شبكه هاي عصبي براي كنترل دماي تختال در ميز خروجي خنك كاري در نورد گرم
924
طراحي كنترل كننده پيش بين مدل بر اساس كنترل زاويه به منظور كنترل موتور القايي مبتني بر DTC
925
طراحي كنترل كننده پيش بين مقاوم براي سيستم كروز كنترل قطار پرسرعت
926
طراحي كنترل كننده پيش بين مقاوم براي سيستم كروز كنترل قطار پرسرعت
927
طراحي كنترل كننده پيش بين مقاوم براي يك پرنده بدون سرنشين
928
طراحي كنترل كننده پيشبين براي رديابي جسم متحرك توسط بازوي شش درجه آزادي با فيدبك بينايي استريو
929
طراحي كنترل كننده پيشبين مقاوم تحت شبكه براي پايدارسازي سيستم ها در شبكه هاي داراي تاخير و ساخت واسط سخت افزاري مناسب جهت بهره مندي از آن در كنترل سرعت سروو موتور
930
طراحي كنترل كننده پيشگوي مقاوم براي تعقيب بار توسط يك راكتور هسته اي
931
طراحي كنترل كننده تحمل پذير عيب بر روي سنسور براي يك كوآدروتور
932
طراحي كنترل كننده تحمل پذير عيب براي سيستم چندجمله اي غيرخطي
933
طراحي كنترل كننده تخت روان داخل آمبولانس
934
طراحي كنترل كننده تطبيقي براي كنترل توان راكتور
935
طراحي كنترل كننده تكميلي فازي براي شبيه ساز سخت افزاري توربين بادي با موتور القايي تغذيه دوبل
936
طراحي كنترل كننده جبران ساز استاتيكي سنكرون با استفاده از منطق فازي براي بهبود پايداري گذرا
937
طراحي كنترل كننده جريان براي جبرانسازهاي جامع كيفيت توان راه آهن برقي با رويكرد كاهش ظرفيت مبدل هاي جبرانساز
938
طراحي كنترل كننده جهت بهبود عملكرد در ربات دستيار جراح قلب
939
طراحي كنترل كننده جهت بهبود عملكرد در ربات لاپاروسكوپي دستيار جراحي
940
طراحي كنترل كننده جهت جبران هارمونيك هاي جريان بوسيله ي اينورتر فتوولتاييك
941
طراحي كنترل كننده جهت جلوگيري از رشد سرطان با استفاده از مدل سازي پتري نت
942
طراحي كنترل كننده چند متعيره براي يك موشك تاكتيكي STT به روش مقاوم H∞
943
طراحي كنترل كننده چند متغيره مقاوم براي يك موشك دريايي خاص به روش HOD
944
طراحي كنترل كننده چند متغيره موقعيت ربات به روش كنترل لغزشي همراه با كاهش نوسانات ناخواسته
945
طراحي كنترل كننده خطي مقاوم با توانايي تعقيب مناسب در حوزه فركانس
946
طراحي كنترل كننده ديجيتال و مدار ميكروالكترونيكي آن براي يك شتاب سنج MEMS
947
طراحي كنترل كننده سرعت موتور تراكشن AC بر اساس مدل واقعي ديناميك حركت قطار
948
طراحي كنترل كننده سه محوره وضعيت ماهواره با استفاده از چرخ عكس العملي و پياده سازي
949
طراحي كنترل كننده سيستم ترمز ضد قفل چرخ
950
طراحي كنترل كننده سيستمهاي عمليات از راه دور دوسويه در شرايط نامشخص
951
طراحي كنترل كننده شبكه عصبي سوپر وايزري روي سيستم گوي و ميله
952
طراحي كنترل كننده شبكه موجك فازي تطبيقي براي سيستمهاي غير خطي
953
طراحي كنترل كننده شبكه موجك فازي تطبيقي به روش غير مستقيم براي دسته اي از سيستم هاي غير خطي
954
طراحي كنترل كننده غير خطي مقاوم براي پايدارسازي ديناميكي خودروي برقي چهار چرخ محرك
955
طراحي كنترل كننده غير قطري به روش QFT براي فرايندهاي چند متغيرهي نامعين خطي
956
طراحي كنترل كننده غيرخطي زمان محدود مقاوم تطبيقي براي ربات هاي بازويي n درجه آزادي با وجود غيرخطي سازهاي ورودي و نامعيني ها
957
طراحي كنترل كننده فازي Tap Changer تحت بار ترانسفورماتور در شبكه هاي توزيع به منظور كنترل بهينه ولتاژ /توان راكتيو
958
طراحي كنترل كننده فازي بر روي ربات
959
طراحي كنترل كننده فازي بر مبناي الگوريتم ژنتيك براي ربات موازي شبيه سازهاي حركتي با محرك هاي دوراني
960
طراحي كنترل كننده فازي براي تنظيم سرعت يك ربات با چرخهاي تفاضلي (differential wheels) و پياده سازي آن
961
طراحي كنترل كننده فازي براي ربات متحرك داراي بازوي انعطاف پذير
962
طراحي كنترل كننده فازي براي فرايند غيرخطي خنثي سازي PH
963
طراحي كنترل كننده فازي براي يك مدل ديناميكي از موتور بنزيني ، به منظور كاهش آلودگي
964
طراحي كنترل كننده فازي ترافيك شبكه هاي ATM
965
طراحي كنترل كننده فازي تركيبي براي ادوات FACTS جهت ميراسازي مدهاي محلي و بين ناحيه اي سيستم قدرت
966
طراحي كنترل كننده فازي تطبيقي براي سيستم ترمز ضد قفل (ABS)
967
طراحي كنترل كننده فازي جهت بهبود عملكرد اينورتر متصل به شبكه براي فتوولتائيك
968
طراحي كنترل كننده فازي عصبي وفقي براي سيستمهاي غيرخطي
969
طراحي كنترل كننده فازي و عصبي براي كنترل قدرت و باز خوردهاي حرارتي در راكتورهاي هسته اي با استفاده از نتايج يك كنترل كننده تطبيقي مقاوم بهينه
970
طراحي كنترل كننده فازي يك دست روبات FUZZY CONTROLLER DESIGN FOR A ROBOT ARM.
971
طراحي كنترل كننده فعال مقاوم در برابر خطاهاي عملگرها در سازه هاي عمراني تحت تحريك لرزه اي
972
طراحي كنترل كننده فيدبك حالت (SFAC) براي بهبود مشخصه ها و بهينه سازي يك راكتور هسته اي
973
طراحي كنترل كننده كشش با استفاده از مدل كنترل پيش بين صريح و سيستم هاي هايبريد
974
طراحي كنترل كننده لغزشي تطبيقي سيستم تعليق قطار پرسرعت
975
طراحي كنترل كننده مبتني بر رويتگر اغتشاش، براي سيستم‌هاي خطي تاخير دار
976
طراحي كنترل كننده مبتني بر رويتگر حالت براي دسته¬اي از سيستم‌هاي غيرخطي با تأخير در خروجي
977
طراحي كنترل كننده مبتني بر منطق فازي براي افزايش دقت اشتراك گذاري جريان و بهبود تنظيم ولتاژ در يك ريز شبكه DC
978
طراحي كنترل كننده مد لغزشي بهبود يافته براي موتور سنكرون خطي مغناطيس دائم
979
طراحي كنترل كننده مد لغزشي تطبيقي براي كنترل آرايش پيشرو-پيرو متشكل از چند ماهواره در حضور اغتشاشات و نامعيني ها
980
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه اول و دوم با سطح لغزش مرتبه كسري
981
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي سيستم توربين آبي﴿هيدروليكي﴾ از طريق خطي سازي فيدبك حالت ورودي
982
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي يك كلاس از سيستم هاي چند عاملي داراي تعاملات غير خطي
983
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم تطبيقي براي يك سيستم مالي فوق آشوب جديد
984
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم تطبيقي فازي براي ربات زير دريايي
985
طراحي كنترل كننده مدلغزشي پيش بين اسميت مرتبه كسري براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي تأخيردار
986
طراحي كنترل كننده مرتبه كسري
987
طراحي كنترل كننده مقاوم (سنتز) براي سيستم وضعيت ماهواره و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
988
طراحي كنترل كننده مقاوم C-UPFC به منظور بهبود عملكرد شبكه انتقال قدرت
989
طراحي كنترل كننده مقاوم FID به منظور پايدار سازي سيستم با وابستگي چند جمله اي به پارامترهاي نا معين
990
طراحي كنترل كننده مقاوم QFT بر روي سيستمهاي فازي
991
طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از روشهاي غير خطي براي منابع تغذيه سوئيچينگ
992
طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از كنترل كننده جدول بهره و مدلLPV براي سيستم پره هاي توربين بادي
993
طراحي كنترل كننده مقاوم براي پرواز آرايش يافته ماهواره ها در حضور نامعيني پارامتري و اغتشاشات مداري با در نظر گرفتن اشباع و تأخير عملگر
994
طراحي كنترل كننده مقاوم براي ديناميك غيرخطي حباب در حضور ديواره الاستيك و بررسي كاربردهاي آن در صنعت و پزشكي
995
طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم قدرت جبران شده توسط SVC با استفاده از تكنيك هاي H بي نهايت و سنتز ميو
996
طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم هاي Hvdc در جهت ميراسازي نوسانات فركانسي پايين يك شبكه DC/AC
997
طراحي كنترل كننده مقاوم براي يك سيستم CNC
998
طراحي كنترل كننده مقاوم مد لغزشي مرتبه بالا براي دوچرخه خودكار
999
طراحي كنترل كننده مود لغزشي و مود لغزشي تطبيقي براي ربات موازي شبيه سازهاي حركتي با محرك هاي دوراني
1000
طراحي كنترل كننده ميراساز svc براي بهبود نوسانات سيستم چند ماشينه با الگوريتم
بازگشت