<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي شبكه هاي عصبي بازگشتي در مقياس بزرگ با يادگيري تدريجي بر اساس الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات و يادگيري تقويتي
2
طراحي شبكه هاي عصبي بازگشتي و كاربرد آن در حل مسائل برنامه ريزي رياضي با محدوديت هاي متعادل
3
طراحي شبكه هاي عصبي پيمانه اي هم تكاملي
4
طراحي شبكه هاي عصبي موجك براي تعيين غلظت بحراني مايسل مواد فعال سطحي دوقلو به روش QSPR و پيش بيني ثابت هاي تفكيك اسيدي به روش مدل سازي سخت- نرم
5
طراحي شبكه هاي گازرساني
6
طراحي شبكه هاي مخابراتي
7
طراحي شبكه هاي مخابراتي با بسته COMNET II.5
8
طراحي شبكه هاي موجك فازي چند متغيره و ارائه الگوريتم آموزشي تركيبي بهبوديافته در شناسايي سيستم هاي غير خطي
9
طراحي شبكه هواي فشرده معدن باريت قزاآن وابسته به شركت درين كاشان K.D
10
طراحي شبكه هواي فشرده معدن سرب و روي مهدي آباد ـ يزد
11
طراحي شبكه هواي فشرده و نازل تونل باد مافوق صوت با ماخ متغير
12
طراحي شبكه و ارائه سيستم حمل و نقل هوشمند مواد خطرناك
13
طراحي شبكه وارانتي (تعمير و تعويض) قابل اطمينان با در نظر گرفتن عدم قطعيت مطالعه موردي: آورين الكتريك
14
طراحي شبكه ي تامين چندمحصولي به همراه سياست قيمت گذاري در شرايـط عدم قطعيت، در فضاي كالاهـاي مصرفي پرگردش و با در نظر گرفتن فرض تقاضاهاي همبسته
15
طراحي شبكه ي حمل و نقل شهري پايدار با استفاده از تحليل پوششي داده ها و نظريه ي بازي ها
16
طراحي شبكه ي يكپارچه زنجيره تامين غلات كشاورزي با در نظرگيري انتخاب تامين كنندگان و مكان يابي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت پارامترها: مورد مطالعاتي گندم و فرآورده هاي آن
17
طراحي شبكه يكپارچه زنجيره تامين روبه جلو / معكوس در صنعت روغن موتور با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري - مطالعه موردي: شركت روغن‌موتور پرديس
18
طراحي شبكه‌هاي منعطف نوري جهت انتقال ترافيك همه پخشي با لحاظ نمودن اثرات غير خطي فيبر نوري
19
طراحي شبكه‌هاي ميان ارتباطي چندمرحله‌اي با استفاده از فناوري اتوماتاي سلولي نقطه كوانتومي
20
طراحي شبكه‌ي حسگر بي‌سيم به منظور تشخيص نشت آب در خطوط انتقال شهري
21
طراحي شبيه ساز پردازنده ها در حالت ارباب-برده اتوماسيون صنعتي
22
طراحي شبيه ساز پنل خورشيدي سازگار با تغييرات محيطي و مشخصات پنل خورشيدي
23
طراحي شبيه ساز حركات اسب با رويكرد توانبخشي براي معلولين
24
طراحي شبيه ساز روبات اسكنر
25
طراحي شبيه ساز سخت افزار در حلقه ارتباط كنترلرهاي صنعتي به وسيله ي اترنت جهت آزمون فرايندهاي طراحي
26
طراحي شبيه ساز شبكه هاي فيلدباس
27
طراحي شبيه ساز عمليات برش بافت نرم با استفاده از واسط هپتيكي با بازخورد نيرو
28
طراحي شبيه ساز كنترلي ترتيبي الكترونيوماتيكي
29
طراحي شبيه ساز نرم افزاري تعيين موقعيت يك ماهواره در مدار بيضوي
30
طراحي شبيه ساز نرم‌افزاري حركت ماهواره‌ها در مدار لئو
31
طراحي شبيه سازي آنتن crlh siw lwi
32
طراحي شبيه سازي استاندارد ZigBee در شبكه برق هوشمند با در نظر گرفتن توان مصرفي، مسيريابي، مقياس پذيري و همبندي
33
طراحي شبيه سازي مكانيزم حركتي وتحليل المان محدود جك دوستون مدل KPS324C2
34
طراحي شبيه سازي و پياده سازي آشكار ساز و سنگرون ساز بيت B/QPSK تمام ديجيتال با تراشه FPGA
35
طراحي شبيه سازي و پياده سازي مغناطيس كننده هاي توان پالسي دشارژ خازني
36
طراحي شبيه سازي و پياده سازي واسطه ديجيتال MBPS 192.8 در واحد هزار شماره
37
طراحي شبيه سازي و ساخت تقويت كننده كم نويز در فركانس 2/5 GHZ و ميكسر پايين برنده فركانس
38
طراحي شبيه سازي و ساخت ژنراتور القايي قفس سنجابي
39
طراحي شبيه سازي و ساخت كنترل كننده فازي براي پايداري سيستم گوي و ميله ( BEAM & BALL )
40
طراحي -شبيه سازي و ساخت موتور آهنربايي خود راه انداز با روتور يكپارچه شياردار به منظور افزايش قابليت سنكرون شدن
41
طراحي شبيه سازي و ساخت يك جبران كننده توان راكتيو استاتيك svcاز نوع TCR براي شبكه هاي توزيع
42
طراحي شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده كلاسF
43
طراحي شبيه‌ساز حركات روبات زيرسطحي و طراحي كنترلر حركات آن
44
طراحي شتاب دهنده FPGAبراي دسته بندي ECG و پياده سازي بصورت سيستم روي تراشه
45
طراحي شتاب سنج پاندولي
46
طراحي شتاب‌سنج مبتني بر سنسور توري فيبر نوري براي تشخيص صافي چرخ قطار
47
طراحي شخصيت براي كارتون
48
طراحي شخصيت براي كارتون
49
طراحي شعبه بانك
50
طراحي شعبه سرپرستي بانك ملي ايران استان آذربايجان غربي
51
طراحي شعبه سرپرستي بانك ملي ايران استان آذربايجان غربي
52
طراحي شفت ها به كمك كامپيوتر
53
طراحي شكل اتاق آنتن با هدف كمينه سازي جاذب هاي مورد استفاده
54
طراحي شكل بهينه توسط نظريه كنترل بهينه
55
طراحي شكل پيش فرم بلوكر آهنگري با استفاده از خطوط هم پتانسيل ميدان الكتريكي
56
طراحي شكل دهندههاي پرتو جديد براي بهبود كيفيت تصاويراولتراسوندپزشكي
57
طراحي شكل دهندههاي پرتو جديد براي بهبودكيفيت تصاوير اواتر سونا پزشكي
58
طراحي شكل دهندههاي پرتو جديد براي بهبودكيفيت تصاويراولتراسوندپزشكي
59
طراحي شكل ظاهر بدنه خودرو بر اساس تئوري نشانه/معناشناسي با هدف افزايش خودرو در ايران﴿مطالعه موردي﴾
60
طراحي شكل موج بهينه در رادارهاي شناختي براي بهبود اثرات نامطلوب كانال
61
طراحي شكل موج در رادار با رويكرد كاهش گلبرگ هاي جانبي و بهبود كارايي آشكارسازي
62
طراحي شكل موج در سيستم هاي راداري به منظور بهبود كارايي آشكار سازي
63
طراحي شكل موج رادارهاي چند ورودي-چند خروجي با استفاده از نظريه آشوب
64
طراحي شكل هندسي صندلي با رويكرد بهينه‌سازي تنش تماسي
65
طراحي شمارنده گاما پرتابل جهت اندازه گيري پرتوزايي نمونه هاي سطح پايين در مراكز هسته اي
66
طراحي شماره گير اتوماتيك تلفن با استفاده از مينيمم سيستم زد 80
67
طراحي شناساگر تشخيص فساد شير
68
طراحي شناساگر فازي نوع-2 بازگشتي براي سيستم هاي ديناميكي غيرخطي
69
طراحي شناسايي كننده و كنترل كننده براي يك ربات با مفصل نرم با استفاده از روش هاي هوش محاسباتي
70
طراحي شناور باري (حمل كالاي عمومي ) 20000 تني (بخش مربوط به هيدروديناميك و رانش )
71
طراحي شناور تندرو 21 متري
72
طراحي شناور ثابت محل استقرار ناجي غريق بر روي آب با محدوده كاربرد و عملكرد تعريف شده
73
طراحي شناور جايگزين براي لنج هاي باري موجود
74
طراحي شناور حمل كالاي عمومي و مايعات 1200 تني
75
طراحي شناور زير سطحي با الهام از طبيعت
76
طراحي شناور ساز كامپوزيتي هليكوپتر BELL 206
77
طراحي شناور سريعالسير هيجده متري
78
طراحي شناور صيادي به طول 18 متر از نوع Purseiner
79
طراحي شناور كاتاماران مسافربري و انتخاب سيستم رانش مناسب
80
طراحي شناور لندينگ كرافت 1600 تن
81
طراحي شناور ماهيگيري 27 متر
82
طراحي شناور ماهيگيري به طول 22 متر
83
طراحي شناور مسافربري كاتاماران
84
طراحي شناور نظامي فري گيت
85
طراحي شناور يدك كش 800 اسب بخار
86
طراحي شناورها به كمك كامپيوتر با استفاده از مجموعه نرم افزاري Autoship
87
طراحي شناورهاي آلومينيومي و مقطع مياني شناور كانتينربر 10000 تني
88
طراحي شهر كتاب
89
طراحي شهر كتاب
90
طراحي شهر كتاب
91
طراحي شهر كتاب در شيراز، با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي
92
طراحي شهرداري حميديا يزد
93
طراحي شهرداري منطقه 5 مشهد
94
طراحي شهرداري ناحيه 8 شهر مشهد
95
طراحي شهرداري و تالار شهر با نگرش سامان دهي و طراحي ميدان توپخانه تهران
96
طراحي شهرك دانشگاهي تهران « اراضي چيتگر »
97
طراحي شهرك مسكوني
98
طراحي شهرك مسكوني
99
طراحي شهرك مسكوني با رويكرد ايجاد حس امنيت
100
طراحي شهرك مسكوني با نگرشي نو به فضاي سبز
101
طراحي شهركتاب در بوستان نهج البلاغه
102
طراحي شهري ITمحور ﴿طراحي مركز رسانه و فن آوري شهر تهران ﴾
103
طراحي شهري ادراكي؛ بررسي تأثير الگوهاي بلوك بندي بر كيفيت هاي تصوري در مقياس شهري و محلي مورد پژوهي: منطقه اصفهان
104
طراحي شهري انسان مدار با رويكرد پياده محوري
105
طراحي شهري با تاكيد بر ارتقاي خوانايي مركز شهر، نمونه موردي : شهر قم
106
طراحي شهري با تاكيد بر ارتقاي كيفي فضاهاي عمومي با رويكرد شهر شاد (نمونه مطالعاتي: شهر جديد بهارستان)
107
طراحي شهري با تاكيد بر نقش منظر صوتي در ادراك فضاهاي شهري (نمونه موردي: ميدان نقش جهان اصفهان)
108
طراحي شهري با رويكرد پايداري اجتماعي در محله هاي همجوار مسير اتوبوس هاي تندرو ﴿نمونه موردي محله دنارت اصفهان﴾
109
طراحي شهري با رويكرد پايداري محيطي در محله هاي همجوار با راه آهن ﴿نمونه موردي: محله سروينه باغ ساري﴾
110
طراحي شهري با رويكرد ساخت فضاي شهري اجتماع پذير ﴿نمونه موردي: محله ارمنستان اردبيل﴾
111
طراحي شهري با رويكرد سلامت كل نگر(فيزيكي، رواني و اجتماعي) با تاكيد بر لايه هاي فرم شهر، يكي از مناطق مركزي اصفهان
112
طراحي شهري با رويكرد كل نگر در مقياس محله
113
طراحي شهري با هدف ارتقاي حيات شبانه در محورهاي مجهز محلي با رويكرد منظر حسي (مطالعه موردي: محور تاريخي عليقلي آقا در اصفهان)
114
طراحي شهري بافت تاريخي با رويكرد گردشگري نمونه موردي محله لب خندق يزد
115
طراحي شهري بافت هاي فرسوده در اقليم هاي سرد با رويكرد اكولوژيك؛ نمونه موردي: بافت قديم شهركرد
116
طراحي شهري بر اساس اصول كدهاي فرم محور، نگرشي نو در طراحي شهري زمينه‌گرا (نمونه مورد مطالعه: منطقه پنج شهر اصفهان)
117
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر دوستدار سالمند، مطالعه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان
118
طراحي شهري بر اساس معيارهاي شهر هوشمند؛ مورد مطالعه منطقه سه اصفهان
119
طراحي شهري بر اساس معيارهاي محله مداري (نمونه موردي:محله در دشت اصفهان)
120
طراحي شهري برخي از محورهاي محله باغ فردوس
121
طراحي شهري به منظور ايجاد محيط شهري دوستدار كودك، نمونه موردي طراحي در سپاهان شهر اصفهان
122
طراحي شهري بوم گرا معطوف به نمايانگرهاي زيست محيطي و اجتماعي (خيابان ايرانمنش /كرمان)
123
طراحي شهري بوم‌گرا در اقليم گرم و خشك ايران نمونه‌ي موردي يزد
124
طراحي شهري پايدار با رويكرد توسعه ميان افزا كارخانه روغن نباتي نرگس شيراز
125
طراحي شهري پايدار در اراضي متروكه و صنعتي مجاور بزرگراه بعثت
126
طراحي شهري پيرامون مجموعه ي گودال مصلي با هدف ارتقاء حضورپذيري با تأكيد بر الگوي رفتاري شهروندان
127
طراحي شهري جامعه‌گرا با رويكرد معاصرسازي و تأكيد بر هنجار اجتماع‌پذيري (مورد پژوهي كوي هزاردستگاه شهرِ زيبا)
128
طراحي شهري جهت كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله (محله پامنار )
129
طراحي شهري حساس به آب، رويكرد گذار به سوي شهري پايدار نمونه موردي شهر بابل
130
طراحي شهري حساس به آب؛ ارزيابي پيامدهاي خشك شدن فصلي زاينده رود بر كيفيات تجربي - زيبايي شناختي فضاي شهري، (نمونه موردي: محدوده اطراف پل خواجو تا پل چوبي)
131
طراحي شهري خودي با محوريت جامعه محلي؛ نمونه موردي: محله سنگتراش ها و تبريزي هاي اصفهان
132
طراحي شهري خيابان با تاكيد بر ريخت و منظر (نمونه موردكاوي : خيابان امام خميني شهر گرگان)
133
طراحي شهري در بافت قديم شهر بابل
134
طراحي شهري در بافت هاي تاريخي با رويكردي بر نيازهاي انساني در شكل دهي به فضاي شهري، نمونه موردي محله پشت گنبد اصفهان
135
طراحي شهري در شهرهاي كوچك ايران با تكيه براسناد هدايت طراحي شهري نمونه موردي: شهر تايباد
136
طراحي شهري در محدوه محله عليقي آقا
137
طراحي شهري در يك منظر فرهنگي نمونه موردي مسير عزاداري اردبيل
138
طراحي شهري ره باغ شمال غربي حرم امام رضا در طرح ثامن شهر مشهد
139
طراحي شهري زمينه گرا با رويكرد ميان افزا مورد پژوهي: محدوده پاركينگ- انبار خيابان شهيد صابونيان، منطقه 16 تهران
140
طراحي شهري فضاي كودك مدار با تأكيد بر تأثير رنگ و گرافيك محيطي (نمونه مورد مطالعه: حاشيه سبز رودخانه زاينده رود، حد فاصل پل فردوسي و پل فلزي)
141
طراحي شهري قسمتي از محور طالقاني با تاكيد بر ويژگي هاي كالبدي
142
طراحي شهري مبتني بر رويكرد مكان سازي
143
طراحي شهري محدوده بلافاصل ميدان حق شناس - حدفاصل خيابان بريانك تا پل راه آهن - ﴿ فاز 3و 4 محور نواب ﴾
144
طراحي شهري محله ايران ، با تاكيد بر باز آفريني ساختار اصلي محله
145
طراحي شهري محله ده ونك تهران با رويكرد بازآفريني شهري
146
طراحي شهري محله مبنا با رويكرد طب سوزني شهري در قالب پروژه هاي محرك توسعۀ محله اي (نمونۀ موردي: محلۀ قلعه آبكوه مشهد)
147
طراحي شهري محور ورودي شهر شهركرد با تأكيد بر سازمان فضايي_كالبدي_فعاليتي (از سمت اصفهان)
148
طراحي شهري مخاطب محور با رويكرد تعامل فعال انسان و محيط (محدوده مورد مطالعه : ميدان هروي شهر تهران)
149
طراحي شهري مركز محله شهر اكولوژيك با محوريت آموزش هاي محيط زيستي و كاربست آن در محلات شهر جديد پرديس
150
طراحي شهري ﴿مسيرهاي سبز فراموش شده﴾ راهي به سوي ايجاد محيط زيست شهري پايدارتر نمونه موردي طراحي نياصرم در منطقه 1 شهر اصفهان
151
طراحي شهري مشاركت گرا در بافت هاي فرسوده ي با پيشينه روستايي نمونه موردي، عاشق آباد اصفهان
152
طراحي شهري ميدان امام حسين (ع)
153
طراحي شهري ميدان جمهوري
154
طراحي شهري ميدان سنبلستان در راستاي ارتقاي قابليت اجتماع پذيري
155
طراحي شهري ميدان فاطمي تهران با تاكيد بر ارتقاي عرصه عمومي
156
طراحي شهري و ساماندهي محله ميدان قلعه كرمان با تاكيد بر باز آفريني نقش بازار ميدان قلعه
157
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
158
طراحي شهري و كالبدي محله تل يزد
159
طراحي شوفاژ ديواري گازسوز براي يك واحد مسكوني
160
طراحي شوفاژ و آبگرمكن گازي
161
طراحي شومينه گاز سوز براي نشيمن اپارتمان هاي زير صد و پنجاه متر
162
طراحي شي گرا مدل پروازي شبيه ساز پرواز هواپيماي تك موتوره
163
طراحي شيب پايدار جهت خاكچال برمشور شيراز
164
طراحي شيپوره با نرخ ثابت انبساط و بررسي تغييرات قطره قطره در آن
165
طراحي شير آب با تمركز بر كاهش مصرف آب و بهبود تجربه‌ي كاربري
166
طراحي شير تراستر تكپيشرانه ماهواره
167
طراحي شيمينگ مگنت سيكلوترون 10مگاالكترون ولت اميركبير
168
طراحي شيوه اي براي تدريس مقدماتي آواز در موسيقي كلاسيك ايراني ( با تاكيد بر مقوله صداسازي )
169
طراحي صافي بازسازي كننده در استاندارد فشرده سازي ويدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پيكره بندي
170
طراحي صافي هاي نفتي از مواد كامپوزيت
171
طراحي صحنه در انيميشن عروسكي
172
طراحي صحنه مدرن
173
طراحي صحنه و ساخت دكور براي نمايشنامه "هملت " اثر ويليام شكسپير
174
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي تراژدي مكبث اثر ويليام شكسپير
175
طراحي صحنه و ساخت ماكت براي نمايشنامه ليرشاه اثر ويليام شكسپير
176
طراحي صحنه وساخت دكور براي نمايشنامه "عروسي خون " اثر: فدريكو گراسيا لوركا: گزارش كار عملي
177
طراحي صحنه ي نمايشنامه مرغ درياي اثر آنتوان چخوف
178
طراحي صدا خفه كن در لوله شوك
179
طراحي صفحات انتهايي با قابليت سرهم بندي سريع براي پيل سوختي غشاء پليمري
180
طراحي صفحات وب
181
طراحي صفحات وب
182
طراحي صفحات وب
183
طراحي صفحات وب
184
طراحي صفحات وب ﴿ صفحات خانه وب سايتهاي كاشي و سراميك ﴾
185
طراحي صفحات وب FRONTŸPAGE
186
طراحي صفحات وب با FRONTŸPAGE 2002
187
طراحي صفحات وب با HTML
188
طراحي صفحات وب با استفاده از HTML
189
طراحي صفحات وب باASP.NET
190
طراحي صفحات وب پويا به زبان PHP
191
طراحي صفحات وب1
192
طراحي صفحات وب3
193
طراحي صفحه بتن پليمري تقويت شده با الياف
194
طراحي صفحه شطرنج هوشمند
195
طراحي صفحه كيبورد تاچ اسكرين و انتقال اطلاعات به صورت بي سيم
196
طراحي صفخات وب به زبان PHP﴿فروشگاه اينترنتي﴾
197
طراحي صندلي - تخت با ديدگاه مينيمال
198
طراحي صندلي آمفي تئاتر
199
طراحي صندلي ارايشگر
200
طراحي صندلي با قطعات مدولار براي كودكان دبستاني با هدف پ‍ژوهش در خلاقيت انهاپ
201
طراحي صندلي جراح براي عمل هاي بالاي دو ساعت با رويكرد طراحي ارگونوميك
202
طراحي صندلي چرخ دار با قابليت ايستادن
203
طراحي صندلي چرخدار آزمايشگاهي با قابليت تغييرات ابعاد هندسي
204
طراحي صندلي چرخدار خانگي براي بزرگسالان مبتلا به ناتواني جسمي-حركتي در اندام تحتاني با رويكرد احساسگرا
205
طراحي صندلي چرخدار معلولين
206
طراحي صندلي خلبان هواپيماي ملخي چهار نفره فجر3
207
طراحي صندلي خودرو
208
طراحي صندلي خودرو (پژو 405)
209
طراحي صندلي سالن كنفرانس هاي علمي فرهنگي متناسب با گروه استفاده گر
210
طراحي صندلي سرنشين اتوبوس بين شهري
211
طراحي صندلي غذاخوري براي كودك ايراني ﴿6 ماه تا 3 سال﴾
212
طراحي صندلي مخصوص دندانپزشك
213
طراحي صندلي نمادين تماشاچي نمايش﴿براي سالن هاي جعبه سياه﴾
214
طراحي صندلي نمونه گيري خون
215
طراحي صندلي ها و كنسول وسط هواپيماي آموزشي دونفره اوا202
216
طراحي صندوق حمل پيتزا توسط موتور سيكلت
217
طراحي صندوق نيكوكاري براي دانشگاه صنعتي اميركبير
218
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
219
طراحي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
220
طراحي صنعتي و جلوه هاي ويژه در فيلم
221
طراحي صنعتي يك واحد بازيافت مواد پلاستيكي
222
طراحي ضخامت پاريسون در شبيه سازي قالبگيري بطري PET
223
طراحي ضخامت پوسته و كله گي مخازن حمل گاز مايع با دو تكيه گاه زيني با استفاده از كامپيوتر
224
طراحي ضرب كنند ه ي درخت جزئي 64 بيتي تخميني با قابليت محدودكنندگي خطا
225
طراحي ضرب كننده 32 بيتي آسنكرون جديد
226
طراحي ضرب كننده پيمانه اي با استفاده از تكنولوژيCNTFET
227
طراحي ضرب كننده سه ارزشي مبتني بر نانولولههاي كربني به منظور افزايش كارايي
228
طراحي ضربه گيرهاي لوله اي استوانه اي از دو جنس متفاوت
229
طراحي ضمانت اجرايي پذيرش فناوري با روش تامين مالي جمعي (مطالعه موردي)
230
طراحي طرح كنترل تركيبي Ewma-Shewhart با استفاده از يك مدل تصميم گيري چند معياره
231
طراحي طلا و جواهر با هويت فرهنگي در قالب ادبيات ايراني
232
طراحي ظاهري، تحليل آيرودينامي و ساخت ماكت در مقياس حدود يك به پنج خودرو سواري
233
طراحي ظرف بلورين شركت تويو - سازاكي ويژه پذيرايي در مجالس ايراني
234
طراحي ظرف سرو غذاي رژيمي براي كاهش وزن
235
طراحي ظرف سفيد كننده جهت مصارف خانگي
236
طراحي ظرف غذا براي كودكان سرطاني
237
طراحي ظروف بلورين با الهام از نقوش گلهاي ايراني
238
طراحي ظروف پذيرايي با رويكرد طراحي تجربه براي ارتقاء روابط اجتماعي - انساني
239
طراحي ظروف سراميكي باالهام از مهره هاي بين النهرين
240
طراحي ظروف غذا خوري براي خانواده هاي ايراني
241
طراحي ظروف غذا خوري مهد كودك
242
طراحي ظروف غذاخوري (Box Luneh) جهت سفرهاي يك روزه
243
طراحي ظروف غذاخوري با رويكرد احساس گرا متاثر از فرهنگ ايراني
244
طراحي عامل تجارتگر با استفاده از تكنيك مذاكره ي تئوري بازي همراه با يادگيري تقويتي
245
طراحي عايق بندي و سيستم انتقال حرارت ماشين هاي الكتريكي
246
طراحي عددي و ارزيابي فرم بدنه شناور هاي swath
247
طراحي عددي و تحليلي تير برق كامپوزيتي
248
طراحي عدسي شكل آزاد با استفاده از حل عددي معادله ديفرانسيل مانژ-آمپر
249
طراحي عرصه عمومي بافت فرسوده شهري با بهره گيري از الگوي تركيبي مشاركتي (نمونه موردي: محله سنگلج شهر تهران)
250
طراحي عروسك هوشمند تعاملي مبتني بر اينترنتاشياء براساس زبان فارسي
251
طراحي عملكرد براساس كارآيي ومحاسبه بهره وري با استفاده از مدل تحليلي پوشش داده ها
252
طراحي عملكرد چيلرهاي جذبي يك مرحله اي ليتيم برمايد-آب
253
طراحي عملگر حرارتي از جنس آلياژ حافظه دار براي كنترل دماي جاذب هاي انرژي خورشيدي
254
طراحي عملي قطعه آهنگري
255
طراحي عمليات بارگيري و انتقال سكوهاي ثابت
256
طراحي عمليات سه بعدي لرزه نگاري براي ميادين نفتي سروستان و سعادت آباد
257
طراحي عملياتي كارخانه توليد نخ تكسچره
258
طراحي عمومي پره هاي كامپوزيتي توربين بادي ﴿از ديدگاه نيروهاي آيروديناميك وارد بر آن﴾
259
طراحي عمومي ماشينهاي پرس
260
طراحي عمومي محفظه احتراق موتور جت
261
طراحي عناصر شهري با رويكرد هويتي و تاريخي
262
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
263
طراحي عناصر شهري مركز محله آب انبارنو ساري
264
طراحي عناصر مبلمان جنگلي چوبي براي پارك هاي جنگلي تهران
265
طراحي عناصر مبلمان شهري ﴿نيمكت، سطل زباله و پايه چراغ﴾ براي پياده راه صفوي تهران
266
طراحي عنصر تزييني - كاربردي منزل با هدف بازشناسي فرمي و آوايي سازهاي ايراني
267
طراحي عنصر نورپردازي اتاق كودك با كاربرد اسباب بازي ﴿ براي كودكان 4 تا 8 سال ﴾
268
طراحي عنوان مقدس بسم الله
269
طراحي عوامل مرتبط با طول مدت ماندگاري در بخش مراقبت ويژه در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت 1397-1396
270
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان، با رويكرد فرم يابي ديجيتال
271
طراحي غرفه ايران در نمايشگاه اكسپوي 2105 ميلان
272
طراحي غرفه نمايشگاه براي بانك سامان با مطالعاه برندينگ بانك سامان
273
طراحي غرفه نمايشگاهي پوشاك براي برند هاكوپيان
274
طراحي غرفه نمايشگاهي متحرك با بهره گيري از الگوي طراحي بازار، و تاكيد بر فرم سازه هاي سنتي ايراني
275
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
276
طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
277
طراحي غلتك ارتعاشي ﴿براي انجام كارهاي سبك ﴾
278
طراحي غلتكهاي شكل دهي پروفيل غيرگرد در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد بكمك كامپيوتر
279
طراحي غلطك ارتعاشي
280
طراحي غير خطي سيستم ترمز ضد قفل
281
طراحي فازهاي استخراجي معادن روباز با درنظر گرفتن عدم قطعيت قيمت ماده معدني
282
طراحي فاصله ياب ليزري به روش پالسي جهت تعيين ارتفاع هواپيماي R.P.V
283
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
284
طراحي فاصله ياب محل خطا براي خطوط انتقال نيرو
285
طراحي فانتوم ديجيتال براي بررسي دزيمتريك ناحيه قفسه سينه به وسيله روش شبيه سازي مونت كارلو (با كدMCNP) و مقايسه آن با روش MIRD
286
طراحي فايروال مبتني بر دسته بندي بسته ها وپياده سازي آن بروي آرايه هاي گيت قابل برنامه ريزي (FPGA)
287
طراحي فتوبيوكاتاليست شامل ريزجلبك-نانوذره و كاربرد آن در تصفيه‌ي آب‌هاي آلوده به مواد نفتي
288
طراحي فرآيند اسپينينگ به كمك المان محدود
289
طراحي فرآيند استحصال ليتيم از ذخاير شورابه اي
290
طراحي فرآيند الگوي مديت مذاكره
291
طراحي فرآيند الگوي مديريت مذاكره
292
طراحي فرآيند انتخاب مواد براي محصولات در توليد پايدار
293
طراحي فرآيند بازيافت مس و فلزات گران‌بها از مدارهاي چاپي
294
طراحي فرآيند تلفيقي گوگردزدايي هيدروژني و اكسايشي
295
طراحي فرآيند توليد آب انگور با ظرفيت 300 كيلوگرم در روز
296
طراحي فرآيند توليد رادياتور خودرو
297
طراحي فرآيند توليد قطعات 5.2 بعدي به صورت اتوماتيك
298
طراحي فرآيند توليد قطعات تراش - فرز به كمك كامپيوتر
299
طراحي فرآيند توليد گلوله توپ به منظور انفصال
300
طراحي فرآيند توليد نشاسته به ميزان 305 تن در ساعت
301
طراحي فرآيند توليد و جداسازي 133Xe از محصولات شكافت اورانيوم طبيعي
302
طراحي فرآيند جداسازي اكسيژن از هوا به روش جذب سطحي
303
طراحي فرآيند دوخت و بالانس خط توليد پوشاك ﴿مطالعه موردي: پيراهن مردانه﴾
304
طراحي فرآيند ريخته گري نيمه جامد چدن هاي آلياژي پر كروم به روش شبيه سازي و تجربي
305
طراحي فرآيند ساخت فنر لول پرايد و تخمين قيمت تمام شده آن
306
طراحي فرآيند ساخت كيسه ي اندوبگ
307
طراحي فرآيند ساخت مكانيزم جفت شدن (Mating) عرشه متحرك شناور به يك سكوي نفت مخصوص شرايط كار در عمق كم
308
طراحي فرآيند ساخت و توليد بدنه كامپوزيتي خودرو ، ساخت يك نمونه و نصب بروي شاسي پيش ساخته و بررسي تست غير مخرب ترك يابي بروي نمونه
309
طراحي فرآيند سوراخ كاري به كمك كامپيوتر
310
طراحي فرآيند كندانسور كولر خودرو
311
طراحي فرآيند ماشين‌كاري CNCچوب در توليد محصولات دكوراتيو
312
طراحي فرآيند ماشينكاري بدنه گيربكس دو جهته
313
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در چارچوب سيستم تحويل به موقع
314
طراحي فرآيند مديريت دانش مشتري در صنعت بيمه ايران
315
طراحي فرآيندتوليد نرمال پارافين بي بو همراه با تحليل انرژي و اكسرژي آن
316
طراحي فرآيندهاي اطلاعاتي مركز ارتباطات پروژه
317
طراحي فرآيندي سيستماتيك جهت پياد هسازي مديريت ريسك در پروژ ههاي ساخت و توسعه شبكه را هآهن
318
طراحي فراتحليلي الگوي پي‌آمدهاي عملكردي مزيت رقابتي و پيش‌آيندهاي آن: جايگاه عملكرد مالي
319
طراحي فرازآوري با گاز با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره برداري
320
طراحي فرازآوري مصنوعي با پمپ شناور الكتريكي با استفاده از شبيه سازي يكپارچه سيستم بهره برداري براي چاه هاي توليدي يك مخزن
321
طراحي فرازآوري مصنوعي با تزريق گاز براي چاه‌هاي توليدي يك مخزن با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره‌برداري
322
طراحي فرازآوري مصنوعي با گاز و بهينه سازي ميزان تخصيص گاز در يكي از مخازن نفتي ايران با در نظر گرفتن عملكرد مخزن
323
طراحي فراگير استند خريد بليت هواپيما
324
طراحي فراگير سرويس بهداشتي عمومي صنعتي براي تهران
325
طراحي فراگير نيمكت شهري براي تهران
326
طراحي فراماده‌هاي پلاسمونيكي ناهمسانگرد استوانه‌اي و بررسي شرط نامرئي شدن در آن‌ها
327
طراحي فرانماي ريزداده‌اي نسخه‌هاي خطي بافت اطلاعاتي ايراني-اسلامي و بررسي واكنش موتورهاي كاوش وب به پيشينه‌هاي مبتني بر آن
328
طراحي فرايند توليد براي صندلي خودرو
329
طراحي فرايند توليد جهت تعيين Setup و مقدار بيلت اوليه در قطعات دوار به كمك كامپيوتر
330
طراحي فرايند توليد نايلون 66
331
طراحي فرايند توليد نايلون66
332
طراحي فرايند توليد نايلون66
333
طراحي فرايند توليد و جداسازي موليبدن - 99 از محصولات شكافت اوراينوم طبيعي
334
طراحي فرايند جداسازي يد راديواكتيو حاصل از پرتودهي اورانيوم طبيعي
335
طراحي فرايند ساخت كفشك بيل مكانيكي هپكو
336
طراحي فرايند كشش عميق قطعات متقارن و نيمه متقارن محوري به كمك كامپيوتر
337
طراحي فرايند لايه شكافي هيدروليكي و تجهيزات مربوط به آن در يكي از مخازن نفتي/ گازي ايران
338
طراحي فرايند مهندسي معكوس پيچ هاي سرمته
339
طراحي فرايند و ارزيابي فني و اقتصادي بازيابي سرب از باتري¬هاي سرب-اسيد فرسوده با روش¬هاي هيدرومتالورژيكي
340
طراحي فرايند و زمانبندي عمليات همزمان
341
طراحي فرستنده و گيرنده OFDM با SDR
342
طراحي فرستنده و گيرنده TOM-PCM براي 4 كانال صوتي بصورت غير خطي بر مبناي قانون A
343
طراحي فرستنده و گيرنده با مدولاسيون FSK براي استفاده در تله متري بيمارستان
344
طراحي فرستنده-گيرنده مادون قرمز با قابليت تشخيص پروتكل از ريموت كنترل هاي متداول
345
طراحي فرش
346
طراحي فرش
347
طراحي فرش
348
طراحي فرش
349
طراحي فرش
350
طراحي فرش
351
طراحي فرش
352
طراحي فرش
353
طراحي فرش
354
طراحي فرش با استفاده از نقوش دوره صفوي و قاجار باغ فين كاشان
355
طراحي فرش با الهام از نقوش خانه پيرنياي نايين با تاكيد بر نقوش حيواني و گياهي
356
طراحي فرش با الهام از نقوش درب مدرسه ي چهارباغ اصفهان
357
طراحي فرش با الهام از نقوش كاشيكاري هاي سردر مسجد امام اصفهان
358
طراحي فرش با تلفيق نقوش محرابهاي ايلخاني و سقف گنبد تاج الملك در مسجد جامع اصفهان
359
طراحي فرش با موتيف رنگي آب و هواي مغان
360
طراحي فرش تبريز
361
طراحي فرش در قالب نقشه هاي اسليمي به سبك اصفهان
362
طراحي فرش كودك
363
طراحي فرش هاي امروزي با استفاده از نقوش واگيره اي
364
طراحي فرش هاي نوين با استفاده از نقوش سنتي فرش
365
طراحي فرشهاي تزئيني (فانتزي)
366
طراحي فرغون ارگونوميك با رويكرد بهبود كيفيت زندگي كارگران ساختماني در شهر تهران
367
طراحي فركانس متر ديجيتال با ميكرو كنترلر AVR
368
طراحي فركانس و بررسي تداخل در باند مايكروويو
369
طراحي فرم بدنه دوچرخه شهري﴿براي مردان جوان﴾
370
طراحي فرم توصيه نامه براي دانشگاه علم و صنعت ايران
371
طراحي فرم نماي محفظه سخت افزار رايانه
372
طراحي فرم و بافت محله شهري با تاكيد بر ارتقاي تاب آوري كالبدي نمونه موردي : محله سنگلج تهران
373
طراحي فرمان هيدروليك پرايد
374
طراحي فرمهاي حيواني و گياهي با به كارگيري نقوش سنتي
375
طراحي فرمولاسيون و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي سوسپانسيون خوراكي با پايه آلژينات جهت درمان ريفلاكس
376
طراحي فرمولاسيون و شرايط فرآيند توليد نانو كامپوزيت گونه تزريق پلي پروپيلن از طريق اختلاط مذاب با مونت مورولونيت اصلاح شده
377
طراحي فرمي درب باتري خودروي پژو 206
378
طراحي فرمي شير ظرفشويي آشپزخانه
379
طراحي فرهنگ سرا2
380
طراحي فرهنگسرا
381
طراحي فرهنگسرا
382
طراحي فرهنگسرا
383
طراحي فرهنگسرا با رويكرد واكاوي اصول زيبايي شناسي سازه در معماري، نمونه موردي:مشهد
384
طراحي فرهنگسرا در همدان
385
طراحي فرهنگسراي اميركبير در خميني شهر
386
طراحي فرهنگسراي بانوان در شهر دزفول با رويكرد معماري بومي
387
طراحي فرهنگسراي جنوب غربي اصفهان
388
طراحي فرهنگسراي جنوب غربي اصفهان
389
طراحي فرهنگسراي خاك ﴿ گز ﴾
390
طراحي فرهنگسراي كردستان در تهران با رويكرد كاربست معماري سنتي در معماري تكنولوژيك
391
طراحي فرهنگسراي كرمان با تأكيد بر مفهوم اجتماع پذيري
392
طراحي فرهنگسراي مشاهير
393
طراحي فرهنگسراي موسيقي ايران-اصفهان
394
طراحي فرهنگسراي موسيقي ايران-اصفهان
395
طراحي فرهنگسراي موسيقي در تهران با تاكيد بر مفهوم روح مكان
396
طراحي فرهنگسراي موسيقي در تهران با تاكيد بر مفهوم روح مكان
397
طراحي فرهنگسراي نصف جهان در اصفهان با رويكرد استفاده از معماري گذشته در طراحي معاصر
398
طراحي فرهنگسراي هنر رشت بر پايه مفاهيم عرفان ايراني با هدف تبيين رابطه عرفان و معماري
399
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
400
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
401
طراحي فرودگاه بين المللي اصفهان
402
طراحي فرودگاه بين المللي اهواز با رويكرد بهره وري انرژي
403
طراحي فرودگاه بين المللي اهوازبا رويكرد معماري بيونيك
404
طراحي فرودگاه بين المللي بوشهر
405
طراحي فرودگاه شهرستان سبزوار
406
طراحي فرودگاه گنبد كاووس
407
طراحي فروشگاه آنلاين
408
طراحي فروشگاه آنلاين كارت شارژ
409
طراحي فروشگاه الكترونيكي
410
طراحي فروشگاه الكترونيكي با استفاده از تكنولوژي MVC در زبان برنامه نويسي #C
411
طراحي فروشگاه اينترنتي با زبان برنامه نويسي PHP
412
طراحي فروشگاه پوشاك با استفاده از نقوش عشايري
413
طراحي فروشگاهي با در گاه خريد
414
طراحي فريم دستگاه تست خستگي
415
طراحي فريم شاسي خودرو و خدمات شهري بر پايه بهينه سازي توپولوژي و طرح
416
طراحي فضاهاي از دست رفته ي تقاطع بزرگراه با خيابان شهري
417
طراحي فضاهاي داخلي هتل باباطاهر تهران
418
طراحي فضاهاي سري زيرزميني با رويكرد پدافند غيرعامل
419
طراحي فضاهاي شهري با توجه به ادراكات‌محيطي شهروندان طراحي پياده‌راه نوغان؛ پهنه ماندگار، مشهد مقدس
420
طراحي فضاهاي شهري بر مبناي ويژگي هاي مكان و نامكان
421
طراحي فضاهاي شهري به منظور ارتقاء كيفيت امنيت (نمونه موردي:محله همت آباد اصفهان)
422
طراحي فضاهاي شهري پياده مدار مبتني بر نيازهاي اجتماعي شهروندان نمونه موردي خيابان پاسداران شهر ايلام
423
طراحي فضاهاي شهري پياده مدار مبتني بر نيازهاي اجتماعي شهروندان نمونه موردي خيابان پاسداران شهر ايلام
424
طراحي فضاهاي شهري تاب آور با تاكيد بر جنبه هاي كالبدي - عملكردي مطالعه موردي: محله دردشت
425
طراحي فضاهاي شهري ساختار گرا با تاكيد بر اصل انسجام
426
طراحي فضاهاي شهري مادي هاي اصفهان با رويكرد شهر آرام؛ مورد مطالعه: فضاي سبز خطي مادي فرشادي اصفهان (حد فاصل خيابان استانداري و خيابان نشاط)
427
طراحي فضاهاي گردشگري به منظور برجسته سازي عناصر تاريخي محور سي تير
428
طراحي فضاهاي گمشده پيرامون ميدان نقش‌جهان اصفهان بر اساس شاخص‌هاي فضاهاي همگاني موفق
429
طراحي فضاهاي واسط و آستانه ها ﴿ نمونه موردي مصلي تهران ﴾
430
طراحي فضاي آرامش درماني با رويكرد به الگوي باغ در باغ
431
طراحي فضاي آموزش موسيقي به كودكان بر پايه متد آموزشي ارف
432
طراحي فضاي آموزشي ابتدايي در انطباق با نظام آموزشي منعطف
433
طراحي فضاي آموزشي براي مقطع تحصيلي راهنمايي در شهرستان يزد ﴿﴿ با رويكرد ايجاد احساس امنيت در فضا ﴾﴾
434
طراحي فضاي آموزشي ﴿دبستان﴾ با تاكيد بر فضاي مشق
435
طراحي فضاي آموزشي دبستان پسرانه
436
طراحي فضاي آموزشي﴿دبستان﴾
437
طراحي فضاي اجتماع پذير از طريق گونه شناسي مكان هاي سوم (نمونه مورد مطالعه: محله جلفا اصفهان)
438
طراحي فضاي اجتماع پذير در خيابان تيمور شاهي كابل براي افزايش همساختي ميان كالبد و رفتار
439
طراحي فضاي اداري و خدماتي يك مجموعه كارگاهي
440
طراحي فضاي بازي براي كودكان ساكن آپارتمان
441
طراحي فضاي بازي كودكان كوي اساتيد
442
طراحي فضاي تطبيق پذير در محوطه پرديس باغ ملي دانشگاه هنر
443
طراحي فضاي تعامل و خلوت در مسكن امروز با نگاهي به خانه هاي سنتي شهر شيراز
444
طراحي فضاي جمعي با تاكيد بر ارتقاء حس تعلق به مكان در محيط هاي چند فرهنگي (مجموعه سينمايي كرج)
445
طراحي فضاي جمعي با محوريت هنرهاي هفتگانه و با رويكرد معماري تعاملي
446
طراحي فضاي جمعي در شهر با رويكرد پايداري اجتماعي مجموعه چند عملكردي محله يوسف آباد
447
طراحي فضاي چند منظوره استراحت و مطالعه براي جوانان در واحدهاي مسكوني
448
طراحي فضاي چهار بعدي ﴿خانه موسيقي در اصفهان ﴾با رويكرد بداهه پردازي در فضاي معماري
449
طراحي فضاي خلاق براي كودكان شهر آران و بيدگل با بهره گيري از سلولهاي فتوولتائيك
450
طراحي فضاي داخلي دندان پزشكي كودكان با رويكرد كاهش اضطراب و استرس در كودكان
451
طراحي فضاي داخلي سالن انتظار سينما عصر جديد و المان تبليغاتي ان
452
طراحي فضاي داخلي كوپه قطارهاي مسافري متناسب با كاربران صندلي چرخدار
453
طراحي فضاي داخلي مسكوني
454
طراحي فضاي داخلي و چيدمان كمپ هاي مسكوني قابل حمل و نقل براي خانوار هاي 3تا5 نفر هنگام وقوع زلزله
455
طراحي فضاي رويداد در مركز شهر تهران چهارراه وليعصر
456
طراحي فضاي رويداد در ميدان مشق
457
طراحي فضاي زيستي براي كودكان 12-7 ساله ساكن واحدهاي شبه خانواده ﴿بهزيستي﴾
458
طراحي فضاي سبز داخلي براي مجتمع هاي مسكوني با الهام از باغ‌هاي ايراني
459
طراحي فضاي شبانه با تآكيد بر امنيت محيطي - نمونه موردي : حد فاصل هتل فردوسي تا موزه ارتباطات ﴿ پست و مخابرات ﴾ واقع در منطقه 12 شهرداري تهران
460
طراحي فضاي شهري با تأكيد بر حركت عابر پياده ﴿نمونه موردي: محور مشترك محلات آران و بيدگل﴾
461
طراحي فضاي شهري با تاكيد بر حركت عابر پياده
462
طراحي فضاي شهري با تاكيد بر معيارهاي منظرشهري پايدار نمونه مورد مطالعه: اراضي پادگان لشكر 77 ثامن الائمه مشهد
463
طراحي فضاي شهري با رويكرد بوم آشكارسازي، مورد پژوهي: قنات زارچ در محدوده محله شاه ابوالقاسم
464
طراحي فضاي شهري به منظور ارتقاي كيفيت غناي حسي بصري (مطالعه موردي: شهرك پرديس شاهين شهر)
465
طراحي فضاي شهري بوم محور جهت گذران اوقات فراغت ﴿حوزه طراحي : تقاطع بلوارهاي امام جعفر صادق و پيرنيا، شهر يزد﴾
466
طراحي فضاي شهري پاسخده با توجه به الگوهاي رفتاري (نمونه موردي: خيابان شيخ صدوق جنوبي شهر اصفهان)
467
طراحي فضاي شهري پايدار با رويكرد توسعه اكولوژيك (نمونه موردي رودكنار كارون)
468
طراحي فضاي شهري جوباره اصفهان؛ بر اساس درك معناي محيط در دو طيف مسلمان و يهودي
469
طراحي فضاي شهري در شهر جديد هشتگرد بارئيكرد سرزندگي
470
طراحي فضاي شهري در كنار ميدان ونك
471
طراحي فضاي شهري ساختارگرا با رويكرد ايجاد كليت منسجم (نمونه موردي : طراحي فاز سوم بزرگراه يادگار امام)
472
طراحي فضاي شهري شبانه ﴿ نمونه موردي سبزه بازار زنجان﴾
473
طراحي فضاي شهري عمومي با هدف ارتقاء كيفيت محيط شهري ( ميدان مردم )
474
طراحي فضاي شهري كناره رود با محوريت حضور پذيري در شب نمونه موردي : كناره بابلرود در شهر امير كلا
475
طراحي فضاي شهري، مداخله اي در سيستم پيچيده شهر با تاكيد بر بعد هندسي فراكتال در منظر شهري
476
طراحي فضاي عمومي محله با رويكرد پرورش ذهن خلاق براي كودكان نمونه موردي : گذر امام زاده يحيي در منطقه 12 شهر تهران
477
طراحي فضاي عمومي محله شهري با تاكيد بر روابط اجتماعي منفعل نمونه موردي : فضاهاي عمومي گذر يوزداران محله فهادان
478
طراحي فضاي عمومي واسط و پيونددهنده ميان مجموعه حرم مطهر رضوي و بافت پيراموني
479
طراحي فضاي كار اشتراكي در بستر ميراث معماري صنعتي معاصر اصفهان (كارخانه ريسباف)
480
طراحي فضاي گفتگو در شهر ﴿ تجربه اي در شهر اصفهان
481
طراحي فضاي مسكوني با رويكرد برج باغ
482
طراحي فضاي معماري مبدل جوابگوي نيازهاي شرق ميدان نقش جهان
483
طراحي فضاي معماري مبدل جوابگوي نيازهاي شرق ميدان نقش چهان
484
طراحي فضاي معماري و شهري پشت گنبد مسجد امام اصفهان
485
طراحي فضاي مكث شهري با رويكرد طراحي تجريه
486
طراحي فضاي موقت براي برگزاري رويدادهاي آموزشي در سكونت گاههاي غير رسمي شهر قدس
487
طراحي فضاي همه شمول شهري با رويكرد ايجاد تعاملات اجتماعي نمونه موردي محله عليقلي آقاي اصفهان
488
طراحي فضايي براي گفتگو در شهر ﴿ فضا سازي موقت براي مكث در محدوده تئاتر شهر ﴾
489
طراحي فلايويل جهت تعديل شوك هاي وارده بر كوبلينگ مجموعه انتقال قدرت ديسك فيلتر كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر
490
طراحي فلرهاي گازي
491
طراحي فلش اوپراتور (دستگاه توليد آب مقطر)
492
طراحي فلوشيت آزمايشگاهي فرآوري نمونه معدن سنگ آهن سيريز
493
طراحي فلوشيت آزمايشگاهي فراوري سنگ آهن چاه گز
494
طراحي فن
495
طراحي فن با نسبت فشار 1.002 و بهينه ترين دبي جرمي ممكن
496
طراحي فن تونل باد
497
طراحي فن تونل باد
498
طراحي فن تونل باد زير صوت
499
طراحي فن جريان محوري و رسم منحني مشخصه
500
طراحي فن خلاف هم گرد
501
طراحي فن دو طبقه جريان محوري
502
طراحي فن صنعتي فشارپائين
503
طراحي فن گريز از مركز براي گازهاي اگزوز يك نيروگاه
504
طراحي فن هاي جريان محوري به همراه كد كامپيوتري
505
طراحي فن هاي محوري
506
طراحي فنر پارابوليك و محاسبه قيمت آن به كمك كامپيوتر
507
طراحي فنرهاي تخت پيكان از مواد كامپوزيتي
508
طراحي فنرهاي مارپيچ به كمك كامپيوتر
509
طراحي فنهاي گريز از مركز به كمك كامپيوتر
510
طراحي فني و اقتصادي سردخانه يك بيمارستان 200 تخت خوابي
511
طراحي فني و برآورد هزينه ي به دام اندازي CO2 از نيروگاه سيكل تركيبي گاز طبيعي و تزريق آن در مخازن جهت ازدياد برداشت به صورت سيستم يكپارچه
512
طراحي فني و برآورد هزينه ي به دام اندازي CO2 از نيروگاه سيكل تركيبي گاز طبيعي و تزريق آن در مخازن جهت ازدياد برداشت به صورت سيستم يكپارچه
513
طراحي فني و برآورد هزينه ي به دام اندازي CO2 از نيروگاه سيكل تركيبي گاز طبيعي و تزريق آن در مخازن جهت ازدياد برداشت به صورت سيستم يكپارچه
514
طراحي فني و بررسي اقتصادي ((خط لوله نفت فرآورده )) (بندرعباس - كرمان )
515
طراحي فني، اقتصادي و محيط زيستي ساختمان‌هاي پربازده با رويكرد بهينه‌سازي مصرف انرژي
516
طراحي فني-اقتصادي يك مزرعه پرورش ميگو در منطقه ميناب
517
طراحي فونت به كمك كامپيوتر
518
طراحي فونت توسط نرم افزار فونت كريتوز
519
طراحي فونت توسط نرم افزار فونت كريتوز
520
طراحي فونداسيون بر اساس سطح عملكرد و كارايي سيستم
521
طراحي فونداسيون پرس هاي آهنگري
522
طراحي فيدر
523
طراحي فيكسچر اتوماتيك جوشكاري كپسول هوا
524
طراحي فيكسچر اندازه گيري موقعيت گايد در سرسيلندر پرايد
525
طراحي فيكسچر با كمك كامپيوتر تحت شرايط پيچيده ماشينكاري
526
طراحي فيكسچر تست خمش
527
طراحي فيكسچر كنترلي سرسيلندر OHVG
528
طراحي فيكسچر‌هاي مدولار به كمك كامپيوتر براي قطعات فرز‌كاري
529
طراحي فيكسچرهاي آزمايش ارتعاشي
530
طراحي فيكسچرهاي كنترل ابعادي و كنترل استحكام به منظور كنترل كيفيت پيچ و مهره ها و واشرهاي تخت و بررسي گشتاور پيچشي در آنها بر مبناي استاندارد ISO 898
531
طراحي فيلتر HYCOM با ساختار فيلتر شانه اي
532
طراحي فيلتر آنالوگ پايين گذر پيوسته در زمان در پروسه CMOS براي كاربردهاي فركانس بالا
533
طراحي فيلتر اكتيو جبرانساز هارمونيكي با كاربرد در سيستمهاي فتوولتاييك متصل به شبكه تكفاز
534
طراحي فيلتر پايين گذر Butterworth با استفاده از ترارسانا و خازن با بكارگيري تكنولوژيCOMS
535
طراحي فيلتر پايين گذر با عرض باند قطع وسيع به كمك روزناتور سنجاق سرس بهينه شده
536
طراحي فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ
537
طراحي فيلتر تطبيفي و شبيه سازي آن با مطلب matlab
538
طراحي فيلتر تطبيقي جهت حذف نويز در سيگنال اتواكوستيك اميشن
539
طراحي فيلتر تطبيقي فازي جهت تعقيب اهداف
540
طراحي فيلتر ثابت و متحرك در شبكه الكتريكي راه آهن
541
طراحي فيلتر چندلايه ي فعال ماكروويو
542
طراحي فيلتر حركت براي شبيه ساز پرواز سه درجه آزادي
543
طراحي فيلتر دورگه جريان ﴿فيلتر فعال و غير فعال متغير﴾ و تحليل عملكرد فني و اقتصادي آن
544
طراحي فيلتر ديجيتال FIR فاز خطي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
545
طراحي فيلتر ذره‌اي ابتكاري براي مقابله با ربات‌قاپي در مكان‌يابي ربات متحرك محيط داخلي
546
طراحي فيلتر ريزنوار ميان نگذر با ارايه روشي براي تنظيم فركانس كاري
547
طراحي فيلتر سمت شبكه و حلقه كنترل متناظر براي يكسوسازهاي PWM سه‌فاز
548
طراحي فيلتر فعال با كنترل كننده تكراري براي كاهش هارمونيك هاي ولتاژ در يك ريزشبكه جزيره اي
549
طراحي فيلتر كالمن براي سيستم‌هاي سينگولار مرتبۀ كسري خطي
550
طراحي فيلتر كالمن خنثي براي تخمين وضعيت نسبي آرايش پروازي ماهواره¬ها با استفاده از حسگر¬هاي VISNAV و FFRF
551
طراحي فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با اندازه ي كوچك به همراه باند وسيع و تيزي در فركانس قطع
552
طراحي فيلتر مايكرواستريپ پايين گذربا تيزي وپهناي باند مناسب
553
طراحي فيلتر ميان گذر با رزوناتورهاي مثلثي مايكرو استريپي
554
طراحي فيلتر ميان گذر دو باند با ساختار ساده و قابليت تنظيم پذيري فركانسي توسط رزوناتور حلقه باز مستطيلي
555
طراحي فيلتر ميان گذر مايكروويو قابل تنظيم جهت كاربرد در شبكه هاي بي سيم
556
طراحي فيلتر ميان گذر ميكرواستريپ براي استفاده در شبكه GSM (سيستم جهاني ارتباطات تلفن همراه )
557
طراحي فيلتر ميانگذر چهار باند فشرده با ساختار ساده و قابليت تنظيم پذيري فركانسي توسط رزوناتور حلقه اي مستطيلي
558
طراحي فيلتر ميانگذر مايكرواستريپ
559
طراحي فيلتر ميانگذر ميكرواستريپ خيلي فشرده تا انتخاب پذيري بالا براي كاربردهاي باند X و Ku
560
طراحي فيلتر هاي فشرده با استفاده از super compact pc و ساخت يك فيلتر الپتيك
561
طراحي فيلتر وفقي جلوي آشكار ساز با احتمال ماكسيمم روي كانالهاي با فركانس منتخبه HF
562
طراحي فيلترهاي FMI
563
طراحي فيلترهاي استريپ لاين
564
طراحي فيلترهاي اكيتو
565
طراحي فيلترهاي بهينه براي ثبت اطلاعات رنگي از رنگ هاي طبيعي زير منابع نوري طبيعي
566
طراحي فيلترهاي تطبيقي جهت پياده سازي بر روي EPGA
567
طراحي فيلترهاي ديجيتال
568
طراحي فيلترهاي ديجيتال FIR تُنك با معيار كمترين مربعات وزن دهي شده ( WLS)با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي
569
طراحي فيلترهاي ماكروويو ( موجبري - استريپ لاين - كامب لاين - اينترديجيتال )
570
طراحي فيلترهاي موجبري دو مودي فشرده با استفاده از مودهاي غير تشديدي
571
طراحي فيلترهاي هارمونيكي با در نظر گرفتن شبكه
572
طراحي فيلد باس براي يك واحد صنعتي
573
طراحي فيلد باس در چند راهه بارگيري خاك
574
طراحي فيوز عكس العملي الكتريكي
575
طراحي فيوم كاپبرد شركت فرپژوه
576
طراحي قاب هاي فولادي مطابق آيين نامه هاي مبحث دهم و 2800 و اعمال ضوابط پذيرش با استفاده از روش هاي تحليل خطي استاتيكي و غير خطي استاتيكي دستورالعمل 360 و مقايسه آنها
577
طراحي قاب‌هاي خمشي فولادي بر اساس طيف خطر يكنواخت وطيف ميانگين شرطي و تاثير آن بر ريسك لرزه‌اي
578
طراحي قابل باز پيكربندي الگوريتم رمز بلوكي معمارگر
579
طراحي قابل ساخت يك ماژول براي توليد راديوداروهاي FDG و NaF به منظور استفاده در تصويربرداري PET
580
طراحي قابهاي پرسكاري باسنبه بالا و پائين متعدد
581
طراحي قالب ، ساخت و بررسي خواص مكانيكي قطعه آلومينايي به روش ريخته گري دوغابي به منظور استفاده در مهندسي بافت سخت استخوان
582
طراحي قالب آب پخش كن كولر
583
طراحي قالب آهنگري
584
طراحي قالب آهنگري داغ با دو روش تجربي و تئوري و مقايسه اين دو روش
585
طراحي قالب آهنگري داغ به كمك نرم افزار AVIFORGE
586
طراحي قالب اتصالات منعطف
587
طراحي قالب اكستروژن براي لوله هاي پره دار اسپيرال داخلي
588
طراحي قالب برش رينگ خودرو
589
طراحي قالب برش سيتكا
590
طراحي قالب برش قطعه زني به كمك كامپيوتر
591
طراحي قالب بست نگهدارنده شيلنگ كولر آبي
592
طراحي قالب بلوكر فورج به روش تغيير شكل معكوس
593
طراحي قالب پارچ شيشه اي
594
طراحي قالب پروانه كولر
595
طراحي قالب پروانه كولر و دستگاه مونتاژ آن
596
طراحي قالب پروگرسيو دوازده ايستگاهه براي ساخت خار فنري مورد استفاده در صنايع اتومبيل سازي
597
طراحي قالب پلاستيك
598
طراحي قالب پلاستيك به روش المان محدود
599
طراحي قالب پلاستيكي توليد باك بنزين پيكان
600
طراحي قالب پيستون بهينه شده پيكان دولوكس
601
طراحي قالب پيش فرم آهنگري در قطعات H شكل با استفاده از روش معكوس واجزاء محدود غير خطي از طريق ميان يابي
602
طراحي قالب تايز بروش سگمنتال
603
طراحي قالب تزريق پلاستيك
604
طراحي قالب تزريق پلاستيك آب چكان كولر 3500
605
طراحي قالب تزريق پلاستيك چراغ خطر پرشيا به كمك نرم افزار CATlA
606
طراحي قالب تزريق پلاستيك چراغ عقب خودرو سمند
607
طراحي قالب تزريق پلاستيك در پوش فشنگي آب
608
طراحي قالب تزريق پلاستيك درب تيوب پماد
609
طراحي قالب تزريق پلاستيك دستگيره يخچال
610
طراحي قالب تزريق پلاستيك قاب پلاستيكي سي دي
611
طراحي قالب تزريق پلاستيك قاب چراغ خطر عقب پرايد
612
طراحي قالب تزريق پلاستيك نقش سيلندري شكل سرنگ
613
طراحي قالب تزريق پلاستيك هاب سرنگ
614
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك قطعه جدار نازك نامتقارن به كمك نرم افزار CATIA
615
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك نمونه سرنگ قابل استفاده در دامپزشكي
616
طراحي قالب تزريق پلاستيك يك نمونه ماساژور دستي
617
طراحي قالب تزريق چراغ عقب پژو 405 با نرم افزار Catia
618
طراحي قالب تزريقي و شبيه سازي المان عدد و فرايند تزريق پلاستيك
619
طراحي قالب دايكاست براي ساخت هزار خار برف پاك كن مورد استفاده در صنايع اتومبيل سازي
620
طراحي قالب دايكاست غولي 89 ميلي متر كولر آبي
621
طراحي قالب درب پلاستيكي مخازن چهارليتري
622
طراحي قالب دست پلاستيكي موتور سيكلت (هندا)
623
طراحي قالب دستگاه برش قرص
624
طراحي قالب ريخته گري ثقلي براي پيستون
625
طراحي قالب سپر ماشين خاور و تعيين عمر خستگي قالب كشش با استفاده از نرم افزار NISA
626
طراحي قالب شاتون پرايد بوسيله نرم افزار CATIA تهيه G-CoDE و ساخت يك نمونه با دستگاه CNC
627
طراحي قالب شكل‌دهي ظروف يكبار مصرف به كمك كامپيوتر
628
طراحي قالب فرآيند اكستروژن سرد به كمك روش اجزاء محدود
629
طراحي قالب فلزي خارگيربكس پيكان شش دنده
630
طراحي قالب فلزي كفش ايمني
631
طراحي قالب فورج سيبك خودرو
632
طراحي قالب فورجينگ دقيق براي قطعات متقارن محوري طول (پايه مسي ) به كمك كامپيوتر
633
طراحي قالب قاب آينه پژو 206 به كمك نرم افزار CATIA
634
طراحي قالب قطعات سوپاپ كنترل گاز
635
طراحي قالب كشش استوانه اي و مخروطي به كمك كامپيوتر
636
طراحي قالب كشش سيني جلوي اتومبيل پرايد
637
طراحي قالب كشش عميق با كامپيوتر
638
طراحي قالب كشش و كاربرد سيستمهاي CAD/CAM براي در عقب اتومبيل پرايد
639
طراحي قالب كنش مخزن زيرين رادياتور
640
طراحي قالب كيس كامپيوتر
641
طراحي قالب لغزنده تونلهاي بتني راه آهن
642
طراحي قالب مرحله اي برشكاري و دوربري براي چيدمان دورديفه به كمك كامپيوتر
643
طراحي قالب هاي Box تلفن عمومي
644
طراحي قالب هاي آهنگري يك قطعه صنعتي
645
طراحي قالب هاي اكستروژن مقاطع توخالي (قوطي و لوله ) آلومينيومي به كمك كامپيوتر
646
طراحي قالب هاي برش مرحله اي به كمك كامپيوتر
647
طراحي قالب هاي برش وتحليل به كمك نرم افزار ANSYS
648
طراحي قالب هاي بطري نوشابه 1/5 ليتري
649
طراحي قالب هاي پيش فرم آهنگري باروش تغيير شكل معكوس
650
طراحي قالب هاي پيش فرم آهنگري توسط روش هاي كلاسيك و مدرن
651
طراحي قالب هاي تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر
652
طراحي قالب هاي تكيه گاه باك بنزين پژو 405
653
طراحي قالب هاي فورج به كمك كامپيوتر
654
طراحي قالب هاي كشش عميق قطعات غير دوار جعبه اي شكل به كمك كامپيوتر
655
طراحي قالب هاي كفي عقب جيپ چابك
656
طراحي قالب و توليد آجر سبك كامپوزيتي
657
طراحي قالب ورق مشبك جلوي بخاري در دو اندازه
658
طراحي قالبهاي اكستروژن آلومينيوم و مدل سازي به كمك نرم افزاز ANSYS
659
طراحي قالبهاي اكستروژن به كمك كامپيوتر
660
طراحي قالبهاي برش (ارائه يك نمونه)
661
طراحي قالبهاي برش مرحله اي به كمك كامپيوتر
662
طراحي قالبهاي پيش فرم و نهايي براي عمليات كله زني قطعات متقارن محوري بكمك كامپيوتر
663
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك
664
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك
665
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك اسپليتي
666
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك با استفاده از استانداردهاي نوين
667
طراحي قالبهاي تزريق پلاستيك به كمك نرم افزار CATIA
668
طراحي قالبهاي تزريقي پلاستيك
669
طراحي قالبهاي چراغ عقب خودروي پرايد
670
طراحي قالبهاي خم كن صندلي(تيلت)
671
طراحي قالبهاي ريخته گري تحت فشار (دايكاست) طراحي قالب بلوكه سيلندر موتور سيكلت HONDaCG 125
672
طراحي قالبهاي قطعات پوكلي كمك فنر
673
طراحي قالبهاي كشش عميق قطعات غير دوار جعبه اي شكل به كمك كامپيوتر
674
طراحي قالبهاي مرحله اي خم، برش و برجسته كاري به كمك كامپيوتر
675
طراحي قالي
676
طراحي قالي با استفاده از موتيف هاي قالي جوشقان
677
طراحي قالي به كمك كامپيوتر
678
طراحي قالي هاي امروزي با مطالعه ي ﴿قالي هاي﴾ نقاشي هاي دوره تيموري
679
طراحي قانون هدايت غيرخطي براي پرتابه با محدوديت در شتاب جانبي
680
طراحي قانون هدايت فازي -تطبيقي براي يك موشك زمين به هوا
681
طراحي قانون هدايت مقاوم سامانه هاي چندعاملي با در نظر گرفتن اشباع ورودي و اغتشاش
682
طراحي قايق پرنده
683
طراحي قرارداد بمنظور هماهنگ سازي زنجيره تامين توليد كننده - تامين كننده يا در نظر گرفتن تقاضاي تصادفي براي محصولات مازاد توليد كننده
684
طراحي قرارداد در زنجيره ي تامين در شرايط عدم تقارن اطلاعات
685
طراحي قرارداد و قيمت گذاري بازيافت در يك شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته دو كاناله
686
طراحي قرقره هاي حمل كابل با استفاده از نرم افزارANSYS
687
طراحي قسمت پس دستگاه و صفحه نظام ماشين تراش (600CM-2500)
688
طراحي قسمت پس دستگاه و هشت نظام ماشين تراش cm (2500-600)
689
طراحي قسمتهاي مختلف بويلر و مقايسه روش هاي موجود در اين زمينه
690
طراحي قسمتهاي مكانيكي يك ربات شش لينكي سه درجه آزادي با مكانيزم بسته
691
طراحي قسمتي از بافت مسكوني مجاور پروژه نواب
692
طراحي قسمتي از مدارهاي پي سي ام سي كاناله
693
طراحي قطب فراغتي - مذهبي جنوب شرق ايران (كرمان، جوپار) با رويكرد افزايش ضريب كارايي فضاهاي عمومي
694
طراحي قطعات انتقال قدرت به كمك كامپيوتر
695
طراحي قطعات تحت بارهاي نوساني نامنظم
696
طراحي قطعات توربين بادي مهاجر و ايجاد شرايط بهينه براي راندمان آن
697
طراحي قطعات داغ در مقابل آسيب هاي سطحي تحت بارهاي استاتيكي و نوساني
698
طراحي قطعات در مقابل واماندگي حرارتي - مكانيكي نوساني و كاربرد در قطعات خودرو
699
طراحي قطعات مواد مركب و روشهاي جديد توليد
700
طراحي قطعات ناجدار با تمركز تنش هاي متفاوت تحت بارهاي سيكلي
701
طراحي قطعات و تحليل استاتيكي ارابه فرود هواپيماي سسنا 337
702
طراحي قطعه و قالب آهنگري براي محورهاي دوار به كمك كامپيوتر
703
طراحي قفسه نگهداري و نمايش لباس‌هاي تاريخي و سلطنتي موزه پوشاك سعدآباد
704
طراحي قفسه هاي عرضه ميوه جات در ميوه فروش ها
705
طراحي قفسه هاي مرتفع كتاب براي كتابفروشي با رويكرد كاربر محور
706
طراحي قفل رمزدار
707
طراحي قفل فرمان اتومبيل
708
طراحي قفل فرمان خودرو
709
طراحي قلم فارسي براي عنوان
710
طراحي قلمروهاي مجموعه مسكوني به منظور تنظيم تعاملات اجتماعي
711
طراحي قوطي كنسرو لوبياچيتي (در وزن 330گرم ) همراه با وسيله قابل صرف آن
712
طراحي قيچي هيدروليكي
713
طراحي قيد و بندهاي حدولار به كمك كامپيوتر
714
طراحي قيمت پويا براي برنامه هاي پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند
715
طراحي كابين قطار هوايي تندرو
716
طراحي كابين كامپيوزيتي براي هليكوپتر كبرا
717
طراحي كات بيمارستاني براي نوزادان
718
طراحي كاتاليست هيدروكراكينگ برش هاي سنگين نفتي
719
طراحي كاتاماران مسافربري فايبرگلاس
720
طراحي كاتاماران مسافري فايبرگلاس
721
طراحي كارآزمايي هاي باليني در دوره شيمي درماني سرطان با در نظر گرفتن بقاي بيمار و هزينه هاي شيمي درماني
722
طراحي كارا جهت انتقال ويدئو بر روي شبكه هاي موردي
723
طراحي كاراكتر ﴿شخصيت پردازي﴾ براي ساخت فيلم انيميشن
724
طراحي كاربر محور فضاي موقت نمايشگاهي براي مسير بين دو ساختمان دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران با رويكرد تكتونيك
725
طراحي كاربردهاي نوظهور همكارانه در مخابره دستگاه به دستگاه بر اساس نظريه بازي ها
726
طراحي كاربردي يك كلاس آموزشي مخصوص كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم ﴿ASD﴾ براي مركز آموزشي و پژوهشي اوتيسم مهرآفرين واقع در اصفهان
727
طراحي كاربرمحور بسته‌بندي زعفران
728
طراحي كارت امتيازي متوازن پايدار به منظور تناسب بين استراتژي هاي سازمان و اهدف توسعه پايدار- مطالعه موردي صنعت برق
729
طراحي كارتهاي M&E LOOP-DC طرف مركز LOOP-DC طرف مشترك codirectional-Data contradirectional-Data از پي سي ام سي كاناله اسليم راك
730
طراحي كارخانه آرد ماهي سيار
731
طراحي كارخانه توليد آب شيرين كنهاي خورشيدي در قزوين
732
طراحي كارخانه داروسازي در پارك فناوري پرديس
733
طراحي كارخانه ساخت قفل كليدي
734
طراحي كارخانه سيمان شاهرود
735
طراحي كارخانه صنايع غذايي توليد روغن كنجد( با رويكرد افزايش بهره وري با استفاده ازمعماري در صنعت﴾
736
طراحي كارخانه عرقيات گياهي
737
طراحي كارخانه كشتي سازي
738
طراحي كارخانه كشتي سازي
739
طراحي كارخانه كشتي سازي بندر لنگه
740
طراحي كارخانه كشتي سازي در سواحل جنوبي درياي خزر
741
طراحي كارخانه كشتي سازي و تعميرات كشتي و سازماندهي كار در كارخانجات كشتي سازي
742
طراحي كارخانه كنتور تك فزي 15 آمپر شركت كنتورسازي ايران
743
طراحي كارخانه گچ تحرير
744
طراحي كارخانه يخ سازي به ظرفيت 40 تن در روز
745
طراحي كاردريل كامپوزيتي
746
طراحي كارگاه و فروشگاه قلمكار در اصفهان
747
طراحي كارگاه و نمايشگاه صنعت دارايي بافي يزد
748
طراحي كارگاه وفروشگاه سفال(ميبد)
749
طراحي كاروان قابل تطبيق با رويكرد مفاهيم توسعه پايدار
750
طراحي كاشت محوطه ي تربيت بدني دانشگاه صنعتي اصفهان بر پايه ي اصول منظرسازي كم نياز به آب و فضا سبز شفابخش دانشگاهي
751
طراحي كاشي با استفاده از معماري سنتي ايران
752
طراحي كاشي براي فضاهاي داخلي با استفاده از گره چيني هاي بناهاي ايراني
753
طراحي كاغذ ديواري با تزئينات نخ و الياف و دستگاه توليد آن
754
طراحي كافه سلامت براي سالمندان با هدف كاهش افسردگي
755
طراحي كافه قنادي ايراني
756
طراحي كالبد محلات شهري به منظور ارتقاي تاب آوري اجتماعي (مورد پژوهي محله خزانه بخارايي)
757
طراحي كالبد ميدان شهري در راستاي ارتقاي سلامت رواني استفاده‌كنندگان از فضا (تدوين اصول و احكام راهنماي طراحي كالبد، به‌منظور كاهش استرس) : نمونه مورد پژوهش : ميدان امام رضا ﴿ع﴾ مشهد، ايران
758
طراحي كالبدي هسته اوليه بندر چابهار ﴿محله سرخ ريگ﴾
759
طراحي كالسكه كودك براي معابر ايران (گروه سني 2ماه تا 3 سال)
760
طراحي كاليبر در نورد و بررسي نوع و شكل كاليبر و مراحل كاليبركاري به شكل پذيري قطعات فولادي
761
طراحي كاليبرهاي نورد مقطع بااستفاده از روش اجزاءمحدود
762
طراحي كامپايلر يك بلوك دياگرام سيمولينك مطلب براي تراشه هاي FPGA
763
طراحي كامپوزيت سيماني مهندسي شده و بررسي پارامترهاي دوام آن
764
طراحي كامپيوتر پارچه در سيستم بافندگي حلقوي تاري
765
طراحي كامپيوتر پايه
766
طراحي كامپيوتري با الهام از طبيعت (گل و بوته ) جهت پوشاك داخلي ساختمان
767
طراحي كامپيوتري پست هاي فشارقوي با تكيه بر محاسبات سيستم زمين و فواصل اطمينان
768
طراحي كامپيوتري چرخ دنده هاي ساده و مارپيچ
769
طراحي كامپيوتري ريبويلرها براي برش هاي نفتي
770
طراحي كامپيوتري شبكه هاي فاضلاب خانگي و آب هاي سطحي
771
طراحي كامپيوتري كفتدلر پنوماتيك يك مبدل حرارتي
772
طراحي كامپيوتري معدن زيرزميني شماره 3 بوكسيت جاجرم
773
طراحي كامپيوتري مكانيزهاي چهار ميله اي مولد ميسر
774
طراحي كامپيوتري و ساخت سيستم هاي خنك كاري قالب تزريق پلاستيك
775
طراحي كامپيوتري و ساخت موتور القايي خطي Linear Induction Motor (LIM
776
طراحي كامل توربين بادي براي شار‍ژ باتري سرب اسيد 12 ولتي
777
طراحي كامل دستگاه آزمون افت فشار هواي ورودي به خودرو
778
طراحي كامل سيستم كنترل حركت عمودي يك وسيله غوطه ور
779
طراحي كانال ورودي و تحليل جريان آن جهت بهينه سازي كانال ورودي
780
طراحي كانتينر حمل زباله مجهز به سيستم تراكم و تخليه
781
طراحي كانسار ذغال سنگ
782
طراحي كانسپت براي استايل خودروي سه چرخ موتوري با قابليت استفاده معلولين
783
طراحي كانسپتي براي حمل و نقل در آينده ي ايران
784
طراحي كانوايي حمل وزنه سنگين
785
طراحي كانون آرامش طبيعت با رويكرد توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي خبر
786
طراحي كانون آموزشي زبان هاي خارجي كودكان
787
طراحي كانون اجتماعي محله با رويكرد احترام به سالمند در كرمان
788
طراحي كانون ارزيابي ارتقايي مديران و بررسي ويژگي هاي روان سنجي و فرايندهاي آن
789
طراحي كانون پرورش استعدادهاي ذهني سالمندان
790
طراحي كانون پرورش فكري كودك و نوجوان
791
طراحي كانون پرورش فكري كودكان پيش دبستاني ، خانه كودك
792
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
793
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
794
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
795
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
796
طراحي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با تاكيد بر استفاده از روانشناسي محيط براي كودكان بيش فعال در اصفهان
797
طراحي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
798
طراحي كانون پرورش كودكان و نوجوانان مبتني بر آموزشهاي زيست محيطي
799
طراحي كانون حمايت و بازپروري كودكان بد سرپرست در شهر تهران
800
طراحي كانون ذهن ورزي شهر يزد
801
طراحي كانون زندگي اجتماعي شهروندان ﴿با رويكرد امنيت زنان﴾
802
طراحي كانون فارغ التحصيلان تيزهوش غرب تهران﴿زير نظر سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ﴿سمپاد﴾﴾
803
طراحي كانون فرهنگ و هنر تبريز در راستاي ارتقاي كيفيت سلامت رواني انسان
804
طراحي كانون فكري آموزشي كودكان و نوجوانان دوست دار محيط زيست با بهره گيري از اصول معماري پايدار
805
طراحي كانون- مدرسه با رويكرد انعطاف پذيري در اصفهان
806
طراحي كانون مطالعه اصفهان﴿محله عباس آباد﴾
807
طراحي كانون معماران معاصر ايران
808
طراحي كاواك تشديد هم محور براي لامپ جابروترون GHz 170
809
طراحي كاووش 2m وبهينگي آنها
810
طراحي كباب پز سريع
811
طراحي كتاب
812
طراحي كتاب كار﴿لاگ بوك﴾بخش هاي منتخب كار آموزي در عرصه 2 رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني
813
طراحي كتابخانة عمومي شهر تهران با رويكرد بازتعريف مفهوم كتابخانه به عنوان نهاد اجتماعي
814
طراحي كتابخانه
815
طراحي كتابخانه
816
طراحي كتابخانه الكترونيكي
817
طراحي كتابخانه اي از سلولهاي استاندارد CMOS
818
طراحي كتابخانه اي مدارهاي ديجيتال باتوجه به سلولهاي پايه ازنظراعتمادپذيري درمقابل خطاي گذرا
819
طراحي كتابخانه با رويكرد بايوفيليك
820
طراحي كتابخانه با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه نور روز
821
طراحي كتابخانه بيش كامل درنمايش تنگ به منظور حذف نويز از تصاوير
822
طراحي كتابخانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
823
طراحي كتابخانه دانشگاه يزد با بهره گيري از راهكارهاي غيرفعال انرژي خورشيدي
824
طراحي كتابخانه در شهر جديد بهارستان
825
طراحي كتابخانه ديجيتالي
826
طراحي كتابخانه رقمي دانشگاه اميركبير مبتني بر عامل ها
827
طراحي كتابخانه عمومي
828
طراحي كتابخانه عمومي بابلسر
829
طراحي كتابخانه عمومي بندر عباس
830
طراحي كتابخانه عمومي در خوانسار
831
طراحي كتابخانه عمومي در شيراز براي افزايش علاقه مندي به مطالعه مبتني بر نظريه قرارگاه رفتاري
832
طراحي كتابخانه عمومي در ميبد
833
طراحي كتابخانه عمومي دريزد براساس نقش طبيعت در ساماندهي فضا
834
طراحي كتابخانه عمومي شهرستان اليگودرز
835
طراحي كتابخانه عمومي شهرستان ممسني
836
طراحي كتابخانه عمومي مشتاق
837
طراحي كتابخانه كودك در اصفهان
838
طراحي كتابخانه كودكان با نگاهي به داستان پينوكيو
839
طراحي كتابخانه مجازي
840
طراحي كتابخانه محله اي در باغ روس (باغ كتاب گرگان)
841
طراحي كتابخانه محلي
842
طراحي كتابخانه محلي
843
طراحي كتابخانه محلي
844
طراحي كتابخانه محلي
845
طراحي كتابخانه محلي
846
طراحي كتابخانه محلي
847
طراحي كتابخانه محلي
848
طراحي كتابخانه محلي
849
طراحي كتابخانه محلي
850
طراحي كتابخانه محلي ﴿ كتابخانه جواديه ﴾
851
طراحي كتابخانه محلي در تهران
852
طراحي كتابخانه مدولار براي اتاق نشيمن با نگاهي به رنگ
853
طراحي كتابخانه مركزي اردكان
854
طراحي كتابخانه مركزي دانشگاه يزد
855
طراحي كتابخانه منطقه اي استان يزد
856
طراحي كتابخانه و مركز چند رسانه اي ايلام با رويكرد طراحي در بحران
857
طراحي كتابخانه ي كودك ونوجوان
858
طراحي كتابخانه ي محلي
859
طراحي كتابخانه ي محلي جماران ﴿ شميران ﴾
860
طراحي كتابخانه ي محلي هروي
861
طراحي كتابخانه‌ي عمومي به كمك بهره‌گيري از نتايج روش‌هاي ارزيابي پس از ساخت (P.O.E)
862
طراحي كتابفروشي در راستاي بهبود سيستم اطلاع رساني و معرفي كتاب
863
طراحي كتيبه براي مراسم سوگواري حسيني
864
طراحي كد شبكه خطي براي شبكه هاي دوري
865
طراحي كد فرستنده و فيلتر گيرنده رادار در حضور كلاتر و داپلر نامشخص
866
طراحي كد كننده غير خطي﴿NLFSR) ) جهت به كارگيري در سيستم هاي رمز نگاري داده
867
طراحي كدشبكه هاي كارآمد براي شبكه هاي دوري
868
طراحي كدگشا به منظور دسته بندي سيگنال هاي مغزي براي كاربرد هاي واسط مغز-ماشين مبتني بر پتانسيل هاي وابسته به رخداد
869
طراحي كدهاي با ماتريس بررسي توازن خلوت به وسيله انواعي از ساختارهاي تركيباتي
870
طراحي كدينگ رنگي نور ساختار يافته و حل مساله تطابق براي بازسازي سه بعدي
871
طراحي كراس آرم كامپوزيتي خطوط انتقال قدرت فشار متوسط
872
طراحي كريدورهاي مهاجرتي با استفاده از تئوري مدار الكتريكي و آناليز حداقل هزينه بين پناهگاه هاي حيات وحش موته و قميشلو
873
طراحي كسب و كار و بوم استراتژي توليد گياهان دارويي مطالعه موردي: اسانس گل محمدي
874
طراحي كشتارگاه اتوماتيك مرغ
875
طراحي كشتي با استفاده از معادلات كاربردي
876
طراحي كشتي باربري بيست هزار تني
877
طراحي كشتي چندمنظوره
878
طراحي كشتي كاتاماران
879
طراحي كشتي كانتينربر
880
طراحي كشتي كانتينربر 11530 تني با سرعت 7/17 گره دريايي
881
طراحي كشتي ماهيگيري 24 متري (ترالر) هيدرواستاتيك مستقيم
882
طراحي كشويي طولي ماشين تراش 25000 - 6000 ميلي متر
883
طراحي كفش اسباب بازي
884
طراحي كفش براي افراد ديابتي با هدف كاهش عوارض جانبي ديابت بر روي پا
885
طراحي كفش براي سالمندان به منظور افزايش تعادل پوسچرال
886
طراحي كفش زنانه مبتني بر اصول ارگونومي و عملكرد تنوع پذيري
887
طراحي كفش كودك و بستر اشتراك‌گذاري آن با رويكرد مقابله با پديده طرد محصول
888
طراحي كفش كودكان
889
طراحي كفش ورزش همگاني زنانه با رويكرد بيونيك
890
طراحي كفش ورزشي به منظور ارتقاي مهارتهاي حركتي پايه در دختران 14 تا 18 سال
891
طراحي كلاج، جعبه دنده خوري ويلچربر
892
طراحي كلاچ كاميون
893
طراحي كلاچ هيدروليكي
894
طراحي كلاچ و ميل گاردان براي يك تراكتور زنجيري نمونه
895
طراحي كلاژ براي آباژور، بااستفاده از نقوش سنتي ايران
896
طراحي كلاه ايمني كامپوزيتي براي موتور سيكلت
897
طراحي كلاه ايمني موتور سواران شهري
898
طراحي كلاه ايمني موتورسيكلت براي بانوان
899
طراحي كلاه خود ضد گلوله كامپوزيتي
900
طراحي كلاه گوشي تابستانه سرنشين تانگ
901
طراحي كلتور خورشيدي
902
طراحي كلكتور خورشيدي بمنظور استفاده در خشك كن پسته
903
طراحي كلكتورهاي تحت خورشيدي
904
طراحي كلكتورهاي خورشيدي و كاربرد هاي آن
905
طراحي كله گي داخل تراش و پيشاني تراش
906
طراحي كلي و مستندسازي سيستم كيفيت با توجه به نيازمنديهاي استانداردهاي ISO 9000 در سيستم هاي سفارشي
907
طراحي كليات نظام ملي اطلاعات كالا
908
طراحي كليد رمز با استفاده از توابع تكثير ناپذير فيزيكي و شبكه عصبي
909
طراحي كليد و پريز براي منازل مسكوني
910
طراحي كليد و پريز براي منازل مسكوني و ادارات
911
طراحي كليدزني تمام نوري ساليتوني در مزدوج هاي موازي غير خطي چند هسته اي
912
طراحي كلينيك تخصصي چشم
913
طراحي كلينيك تخصصي زنان و زايمان
914
طراحي كلينيك تخصصي كودكان باتاكيد برنقش مولفه هاي طراحي موثر بر افزايش رضايتمندي بيماران
915
طراحي كلينيك توانبخشي بيماران رواني با رويكرد شفابخشي
916
طراحي كلينيك دندان پزشكي كودكان
917
طراحي كلينيك فوق تخصصي كودكان قيطريه
918
طراحي كليه تاسيسات الكتريكي تابلوهاي تغذيه ، ترانسفورماتور، ديزل ژنراتورها، تجهيزات حفاظتي
919
طراحي كم مصرف اتصالات دروني تراشه هاي كم مصرف
920
طراحي كمپ تخصصي فوتبال
921
طراحي كمپ مسكوني براي خانوارهاي 3تا5نفر هنگام وقوع زلزله
922
طراحي كمپرسور اسكرو براي شرايط مشخص
923
طراحي كمپرسور باد دو مرحله اي سري و موازي مخصوص تراكتور
924
طراحي كمپرسور جريان محوري به روش گردابه آزاد و تحليل تنش و مودال آن با نرم‌افزار انسيس
925
طراحي كمپرسور در صنايع نفت و گاز
926
طراحي كمپرسور دو مرحله اي تك سيلندر هوا با خنك كن مياني
927
طراحي كمپرسور دو مرحله اي تك سيلندر هوا با خنك كن مياني
928
طراحي كمپرسور مارپيچي
929
طراحي كمپرسور محوري 10 طبقه
930
طراحي كمپرسور محوري 10 طبقه
931
طراحي كمپرسور مضاعف براي يك موتور جهت دو قرقره اي
932
طراحي كمپرسور ميكرو توربين گاز بر اساس يك متد تلفيقي
933
طراحي كمپرسور هوا رفت و برگشتي چند مرحله اي بدون روغنكاري (30 اتمسنفر 2 متر مكعب بر دقيقه )
934
طراحي كمپرسور هواي 2 مرحله اي V شكل
935
طراحي كمپرسورهاي سانتريفوژ (راديال)
936
طراحي كمپين تبليغاتي حفاظت از محيط زيست شمال ايران﴿با تاكيد بر تبليغات سازمان WWF)
937
طراحي كمربند ايمني
938
طراحي كمك پردازنده DXT
939
طراحي كمك فنر با دمپر متغير و قابل تنظيم
940
طراحي كمك فنر بادمپر متغير و قابل تنظيم
941
طراحي كمك فنر بادمپر متغير و قابل تنظيم
942
طراحي كمك فنر روزنه متغير براي خانواده محصولات پلتفرم ملي
943
طراحي كمك فنر موتورسيكلت
944
طراحي كنترل انعطاف پذبر فعال در برابر عيب توربين بادي
945
طراحي كنترل براي يك عملگر سرو هيدروليكي و بررسي اثر تاخير زماني و ناحيه مرده در شير كنترلي
946
طراحي كنترل برخاست و نشست با استفاده از اطلاعات GPS
947
طراحي كنترل بهينه تحمل پذير عيب براي سيستم هاي چندعامله افاين
948
طراحي كنترل پيش بين غيرخطي براي كنترل سطح فلوتاسيون هاي ستوني در پروسه هاي فرآوري مواد معدني
949
طراحي كنترل پيش بين مبتني بر مدل مقاوم بر اساس تيوب
950
طراحي كنترل پيش بين مدل چند متغيره براي موتور توربوفن
951
طراحي كنترل پيش بين مقاوم با نواحي جذب چندوجهي
952
طراحي كنترل پيش‌بين بر اساس الگوي حركتي انسان براي ربات‌هاي انسان‌نما
953
طراحي كنترل تاب¬آور براي ربات هاي پزشكي در عمليات از راه دور
954
طراحي كنترل تحمل پذير خطا براي سيستم چهار تانك آزمايشگاهي
955
طراحي كنترل تحمل پذير فعال در برابر عيب براي يك ربات زيرآبي
956
طراحي كنترل تصحيحي بر مبناي تعيين ناحيه ضعيف كنترل ولتاژ جهت پايداري ولتاژ سيستم هاي قدرت
957
طراحي كنترل تطبيقي براي تنظيم پارامترهاي الكوريتم AQM براي بهبود كنترل ترافيك
958
طراحي كنترل تطبيقي مد لغزشي توان راكتورهاي هسته‌اي در مسأله تعقيب بار
959
طراحي كنترل تلويزيون براي سالمندان با رويكرد طراحي تعاملي
960
طراحي كنترل توربين هاي بادي محور افقي با پره هاي هوشمند و مقايسه استحصال انرژي با ساير پره ها
961
طراحي كنترل در Net و فراهم كردن پشتيباني زمان طراحي
962
طراحي كنترل سمت براي يك سفينه پس از جدايش كپسول و قبل از بازورود به جو
963
طراحي كنترل سوئيچينگ ميان هدايت‏ها و پياده‏سازي آن بر‏روي موشك‏هاي پدافندي
964
طراحي كنترل سيستم پيوسته H در سطح درام يك بويلر نيروگاهي
965
طراحي كنترل فازي تطبيقي براي هواپيماي بدون سرنشين
966
طراحي كنترل فازي سرعت جهت بهبود عملكرد موتور سنكرون مغناطيس دائم
967
طراحي كنترل فركانس- بار با استفاده از روش هوشمند BF-NM
968
طراحي كنترل فرود خودكار و ساخت سيستم پايدارساز وضعيت كوادرتور
969
طراحي كنترل فعال سامانه تعليق براي بهبود عملكرد كج شوندگي در قوس
970
طراحي كنترل فيدبك تحريك عمقي مغز براي توان بخشي بيماران پار كينسوني
971
طراحي كنترل فيدبك خروجي براي سيستم هاي ديناميكي خطي با معادلات ديفرانسيل فازي و عدم قطعيت فازي
972
طراحي كنترل كنندة پيش بين مقاوم براي دسته اي از سيستم هاي تاخيري غيرخطي
973
طراحي كنترل كننده CNCو سيستم CADمرتبط با آن
974
طراحي كنترل كننده H بر روي مدل فازي سيستم هاي غير خطي نامعين
975
طراحي كنترل كننده H2 براي سيستم هاي نمونه داده غير يكنواخت
976
طراحي كنترل كننده L1, L بر اساس نامساوي هاي ماتريسي خطي
977
طراحي كنترل كننده LPV مرتبه ثابت براي توربين بادي سرعت متغيير و با قابليت كنترل زاويه پره ها
978
طراحي كنترل كننده PID براي سيستم وضعيت ماهواره با عملگرهاي مغناطيسي
979
طراحي كنترل كننده pid خود تنظيم بر اساس سري لاگر براي فرايندهاي تاخير دار
980
طراحي كنترل كننده PID در فضاي ضرايب كنترل كننده
981
طراحي كنترل كننده PID فازي بهينه بر پايه الگوريتم ژنتيك براي كنترل سيستم هاي
982
طراحي كنترل كننده PID فازي و پياده سازي آن توسط PLC
983
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري به منظور پايدار سازي دسته خاص از پروسه هاي ناپايدار مرتبه اول تاخيري
984
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري به منظور پايدارسازي دسته خاص از پروسه هاي ناپايدار مرتبه اول تاخيري
985
طراحي كنترل كننده PID و بهينه براي سيستم كنترل پرواز يك هواپيماي بدون سرنشين
986
طراحي كنترل كننده PIDخودتنظيم براساس سري لاگر براي فرايندهاي تاخيردار
987
طراحي كنترل كننده PSO- Pumping-Damping
988
طراحي كنترل كننده QFT غير خطي و پياده سازي آن بر روي سيستم آونگ معكوس
989
طراحي كنترل كننده TCSC براي بهبود ميرايي نوسانات فركانس پايين در سيستمهاي قدرت چند ماشينه
990
طراحي كنترل كننده TCSCبا استفاده از روش تجزيه و تحليل حساسيت تابعي به منظور ميرا كردن نوسانات بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت
991
طراحي كنترل كننده از راه دور از طريق پيام كوتاه ﴿SMS﴾
992
طراحي كنترل كننده با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي نوع-2
993
طراحي كنترل كننده با قابليت تحمل عيب به روش فعال براي سيستم هاي غير خطي
994
طراحي كنترل كننده براي SVC به منظور جبران توان راكتيو و نامتعادلي بار در شبكه راه آهن برقي
995
طراحي كنترل كننده براي آنتن ردگير يك ماهواره LEO و پياده سازي در بستر سخت افزار در حلقه
996
طراحي كنترل كننده براي بهبود رفتار موتورهاي الكتريكي و پروفيل ولتاژ، جهت جبران كننده هاي استاتيكي توان راكتيو، براساس شبكه هاي عصبي ، فازي و سيستم هاي عصبي فازي
997
طراحي كنترل كننده براي جلوگيري از برخورد با محيط در دستكاري سلولها
998
طراحي كنترل كننده براي حركت گروهي عامل هاي مرتبه اول جهت عدم برخورد به مانع
999
طراحي كنترل كننده براي ربات‌هاي پزشكي در عمليات از راه دور تحت شبكه 3G/4G
1000
طراحي كنترل كننده براي سيستم دور زدن خودكار خودرو
بازگشت