<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي كنترل كننده هايبريد براي يك سيستم غيرخطي با تقريب چند مدله
2
طراحي كنترل كننده هوشمند براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
3
طراحي كنترل كننده هوشمند براي عناصر موازي FACTS جهت بهبود رفتار ديناميكي بارهاي صنعتي
4
طراحي كنترل كننده هوشمند جهت بهبود عملكرد مولد برق از توربين انبساطي
5
طراحي كنترل كننده هوشمند جهت كنترل سرعت موتور سنگرون مغناطيس دائم داخلي(IPMSM) در محدوده بالاتر از سرعت نامي
6
طراحي كنترل كننده هوشمند دوري از موانع براي ربات هاي متحرك
7
طراحي كنترل كننده هوشمند يار فركانس مبتني بر كنترل مقاوم در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده
8
طراحي كنترل كننده هيبريد تطبيقي توربين بادي جهت تنظيم مناسب و گرفتن ماكزيمم توان خروجي در حضور اغتشاش
9
طراحي كنترل كننده وضعيت براي ماهواره ي زيرتحريك با استفاده از دو چرخ عكس العملي
10
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير طي مانورهاي سريع وضعيت مبتني بر شكل دهي ورودي
11
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير مبتني بر مد تصويربرداري غيرهمزمان
12
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره مخابراتي زمين ايستاي انعطاف پذير و پياده سازي آن در بستر سخت افزار در حلقه
13
طراحي كنترل كننده ي بلادرنگ با استفاده از شبكه هاي حسگر-عملگر بيسيم
14
طراحي كنترل كننده ي بهينه ي فازي تناسبي-انتگرالي-مشتقي براي سيستم پاندول معكوس با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
15
طراحي كنترل كننده ي پيش بين جهت كنترل دماي ساختمان
16
طراحي كنترل كننده ي پيش بين مبتني بر مدل براي سيستم هاي كنترل تحت شبكه هاي اتوماسيون صنعتي
17
طراحي كنترل كننده ي پيش بين مدل اقتصادي براي شبكه ي هوشمند
18
طراحي كنترل كننده ي توان در يك ذخيره ساز انرژي تركيبي مبتني بر باتري-ابرخازن در سيستم هاي فتوولتائيك
19
طراحي كنترل كننده ي درجه كسري براي سيستم چند ورودي - چند خروجي به كمك الگوريتم هوشمند
20
طراحي كنترل كننده ي مد لغزشي براي سيستم پارك موازي خودرو
21
طراحي كنترل كننده ي مقاوم عصبي براي كنترل تركيبي نيرو و موقعيت يك بازوي مكانيكي
22
طراحي كنترل كننده‌هاي انشعابات موضعي براي برخي سيستم‌‌هاي منفرد دو و سه بعدي
23
طراحي كنترل كنندۀ مقاوم براي جبرانگر استاتيكي توزيع با قابليت كنترل توان اكتيو
24
طراحي كنترل گر فازي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات براي ربات تعادلي دو چرخ
25
طراحي كنترل گر مبتني بر قضيه ي گاوس-لوكاس
26
طراحي كنترل مد لغزشي براي سيستم هاي زمان گسسته با از دست دادن تصادفي اطلاعات
27
طراحي كنترل مقاوم براي سيستم الكتروهيدروليك
28
طراحي كنترل مقاوم غيرخطي براي زيرديايي خودگردان غيرخطي با شش درجه آزادي به منظور رديابي مسير
29
طراحي كنترل نظارتي به روش GMEC و پياده سازي آن در اينترلاكينگ يك سامانه آزمايشگاهي ريلي
30
طراحي كنترل نيوماتيك در پل بيست و چهار محوره
31
طراحي كنترل‌ كننده‌ هاي غير‌ خطي مقاوم زمان محدود براي توربين بادي در حضور اغتشاش و نامعيني‌ هاي كراندار
32
طراحي كنترل‌كننده ‌ي مناسب براي تعقيب مسير حركت يك ربات موازي صفحه‌اي
33
طراحي كنترل‌كننده MIMO براي مبدل‌هاي چند ورودي مورد استفاده در سيستم‌هاي انرژي تركيبي
34
طراحي كنترل‌كننده PID براي كنترل فركانس- بار ريزشبكه جزيره‌اي با خاصيت ضد انباشتگي در مواجهه با اشباع ورودي
35
طراحي كنترل‌كننده براي گرفتن اجسام محدب به وسيله ربات‌هاي بازوي كامل همكار
36
طراحي كنترل‌كننده بهينه هيبريد توربين بادي جهت دفع اثر اغتشاش و نويز اندازه‌گيري
37
طراحي كنترل‌كننده تركيبي زمان/رويداد پايه سيستم‌هاي كليدزن در بستر اينترنت اشياء
38
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي براي كنترل آرايش گروهي از ربات‌هاي متحرك چرخ‌دار بر اساس رويكرد پيشرو-پيرو
39
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي مقاوم حركت موشك تحت فرمان خط – ديد با وجود عدم قطعيت هاي مدل
40
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي مقاوم غيرخطي براي سيستم تسطيح سرد ورق فولاد
41
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي هوشمند براي دسته‌اي از سيستم هاي غيرخطي نامعين مقيد
42
طراحي كنترل‌كننده جبران‌ساز حركت قلب براي يك ربات دستيار جراح توسط رويتگر اغتشاشي
43
طراحي كنترل‌كننده چندلايه در بستر اينترنت اشياء
44
طراحي كنترل‌كننده فازي تطبيقي براي سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه با رويكرد جبران تأخير
45
طراحي كنترل‌كننده مود لغزشي بهينه بر مبناي معادله ريكاتي وابسته به حالت براي كنترل و تعيين ظرفيت حمل بار بازوهاي مكانيكي
46
طراحي كنترل‌كننده مود لغزشي در زمان محدود براي بازوهاي مكانيكي متحرك
47
طراحي كنترل‌كننده‌ي ردياب تطبيقي براي سيستم‌هاي غيرخطي سوئيچ‌شونده‌ با وجود عدم قطعيت
48
طراحي كنترل‌كننده‌ي سيستم تعليق بادي جهت بهبود زاويه‌ي غلت و حفظ پايداري واژگوني كاميونت 3-محوره
49
طراحي كنترل‌كننده‌ي مبتني بر رؤيتگر اغتشاش براي سيستم شناور زيرسطحي خودگردان
50
طراحي كنترل‌كننده‌ي مكعب خود تعادل در سه بعد با عملگر چرخ اينرسي
51
طراحي كنترل‌كنندهي ربات خود متعادل‌كننده دوچرخ با استفاده از روش بهينه سازي مجموع‌مربعات
52
طراحي كنترل‌كنندهي ربات خود متعادل‌كننده دوچرخ با استفاده از روش بهينه سازي مجموع‌مربعات
53
طراحي كنترل¬كننده با استفاده از داده¬كاوي جهت تنظيم فلوي دوغاب خروجي و نرخ تزريق فلوكولانت در تيكنرهاي باطله كارخانه تغليظ ميدوك
54
طراحي كنترلر Droop جهت كاهش نوسانات توان خروجي اينورترهايموازي در ريزشبكه هاي مستقل
55
طراحي كنترلر PID ديجيتال توسط ميكروكنترلر PIC16F877A جهت كنترل دور و وضعيت موتور AC و DC
56
طراحي كنترلر PID مرتبه كسري براي سيستم هاي مرتبه اول و دوم
57
طراحي كنترلر SAS براي يك هواپيماي مدل
58
طراحي كنترلر انعطاف پذير در برابر عيب براي سيستم پيشرانه الكتريكي خودروي هيبريد الكتريكي
59
طراحي كنترلر اينورتر با استفاده از ميكروكنترلر
60
طراحي كنترلر اينورتر سه فاز
61
طراحي كنترلر با اعمال روش QFT براي موشك بالستيك
62
طراحي كنترلر براساس مؤلفه ي نيروي تراست
63
طراحي كنترلر براي باله هاي پايدار كننده غلتش عرضي
64
طراحي كنترلر براي پس زني وروديهاي مزاحم در سيستمهاي منغير با زمان و غيرخطي
65
طراحي كنترلر براي تعقيب ورودي و پس زدن اغتشاش بطور همزمان در سيستمهاي نامعين و متغير با زمان
66
طراحي كنترلر براي دسته اي از سيستم هاي كم عملگر با بكارگيري رويتگر حالت توسعه يافته (ESO)
67
طراحي كنترلر براي ربات دوپا در فضاي سه بعدي
68
طراحي كنترلر براي ريزپرنده داكتدفن به روش وارون ديناميك در حركت عرضي
69
طراحي كنترلر براي ريزپهپاد عمودپرواز با فن داخل محفظه
70
طراحي كنترلر براي قطار مگلو تعليق هايبريد
71
طراحي كنترلر براي كشتي DP تحت تاثيرمتقابل شناورهاي مجاور در شرايط محيطي متفاوت
72
طراحي كنترلر براي كنترل فشار محفظه احتراق موتور يك موشك خاص
73
طراحي كنترلر براي كوادروتور با استفاده از روش وارون ديناميك
74
طراحي كنترلر براي كوادروتور به منظور انجام مانور برخاست، حركت عرضي در صفحه قائم و فرود
75
طراحي كنترلر براي ميكروربات معلق در محيط سيال با كاربرد در بازرسي لوله‌هاي انتقال
76
طراحي كنترلر به روش خطي سازي پسخورد براي پلاتفرم متحرك سه درجه آزادي
77
طراحي كنترلر بهينه براي سيستم غيرخطي با ديناميك نامعلوم با استفاده از شبكه ي عصبي
78
طراحي كنترلر بهينه و پياده سازي براي عمود پرواز بدون سرنشين (داكت فن)
79
طراحي كنترلر تطبيقي براي دريچه گاز برقي
80
طراحي كنترلر جهت Throttlingموتور توبوجت
81
طراحي كنترلر طولي و عرضي هواپيماي چهار موتوره با استفاده ازدسته‌گاز
82
طراحي كنترلر عرضي براي يك هواپيماي جت
83
طراحي كنترلر عرضي هواپيما بر اساس اطلاعات يك GPS تنها
84
طراحي كنترلر غيرخطي براي يك هواپيماي جنگنده
85
طراحي كنترلر فازي براي كيربكس 6 دنده داراي كلاچ دو گانه
86
طراحي كنترلر فازي براي يك دستگاه داده پردازي چند كاناله ورودي- خروجي يونيورسال
87
طراحي كنترلر فازي بهينه براي تنظيم سوخت موتور جت بر اساس مفهوم كنترلر Min-Max
88
طراحي كنترلر فازي چند وظيفه اي براي ربات هاي شناور با تراسترهاي دو وضعيتي
89
طراحي كنترلر كامپيوتري دستگاه آناليز حرارتي و بررسي صحت عملكرد آن در سه محيط متفاوت
90
طراحي كنترلر مربي توانبخشي خودكار براي بيماران سكته قلبي بر مبناي اصول يادگيري ماشين
91
طراحي كنترلر مقاوم (بينهايت )H براي سيستم وضيعت ماهواره
92
طراحي كنترلر مقاوم براي گلايدر زيرآبي خودگردان
93
طراحي كنترلر مقاوم براي ميكرو-ماكرو ر باتها براساس روش قيود مصنوعي حركت
94
طراحي كنترلر مقاوم هواپيماي بدون سرنشين بدون دم
95
طراحي كنترلر هوشمند يكپارچه فرمان چرخ‌هاي جلو و گشتاور چرخشي ناشي از موتورهاي الكتريكي كمكي
96
طراحي كنترلر و رويتگر به همراه تعيين ظرفيت حمل بار براي ربات الاستيك
97
طراحي كنترلر و ساخت آشكارساز گازي حساس به موقعيت براي كاربرد تصويربرداري پزشكي
98
طراحي كنترلر يكپارچه WS+DYCبا هدف حفظ مسير خودرو
99
طراحي كنترلر يكپارچه براي سيستم كنترل پايداري الكترونيكي (ESC) كنترل فعال زاويه فرمان (AFS) و سيستم تعليق فعال
100
طراحي كنترلر-مدلسازي و تهيه نرم افزار براي كنترل دماي مبدل حرارتي
101
طراحي كنترل‎كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي سنسور ژيروسكوپ MEMS
102
طراحي كنترلكننده ميرايي ادواتIPFC و GCSCاستفاده از روش بهينهسازي اجتماع ذرات
103
طراحي كنترل‏كننده وضعيت يك ماهواره‏ انعطاف‏پذير
104
طراحي كنترل‎گر‎ اينورتر منبع ولتاژ با كارايي بالا
105
طراحي كنترلگر براي فرآيند فرود خودكار هواپيما به روش fuzzy model based
106
طراحي كنترلگر مود لغزشي با رويتگر اغتشاش براي ربات‌هاي چهارچرخ مكانوم
107
طراحي كنترلگر و پياده‌سازي آن روي موتورهاي حركتي ربات توانبخشي به وسيله‌ي ريزپردازنده ARM
108
طراحي كنترلي فرمان هيدروليك
109
طراحي كنترولر H2/LQG براي ثبت بي سيم پاسخ سازه ها در سيستم هاي كنترلي
110
طراحي كنتور گازي براي مصارف شهري
111
طراحي كند كننده ي بهينه براي نمونه ي مورد بررسي در تحليل گاماي آني حاصل از فعالسازي نوتروني ﴿PGNAA﴾ با استفاده از كد MCNPX و نتايج تجربي
112
طراحي كندانسور پوسته و لوله به روش كامپيوتري
113
طراحي كندانسورهاي هوائي با جريان اجباري
114
طراحي كنسرت هال پارك موسيقي پرديسان با رويكرد به فرهنگ سازي اجتماعي با توجه به پارامترهاي آكوستيك
115
طراحي كنسرت هال كيش با رويكرد فناورانه معماري پارامتريك
116
طراحي كنسول بالاي تخت بيمارستاني براي بخش كودكان
117
طراحي كنسول تعاملي جهت آموزش زبان انگليسي در موسسات آموزش زبان
118
طراحي كنسولگري ايران در شهر بصره عراق
119
طراحي كوادكوپتر خورشيدي با قابليت حمل آسان
120
طراحي كوانتايزر غير خطي اپتيمم
121
طراحي كوپلر مايكروويو باند وسيع با استفاده از موجبرهاي مجتمع زير لايه اي
122
طراحي كوپلينگ ارتعاش پيچشي دينامومتر موتور
123
طراحي كوپلينگ انتقال قدرت كارخانه نشاسته كهكيلويه (دكانتر B)
124
طراحي كوچه باغ با رويكرد تعامل اجتماعي در منطقه مرغ اصفهان
125
طراحي كودكستان بر اساس احكام علوم رفتاري
126
طراحي كودكستان در يزد با تاكيد بر عوامل خاطره ساز
127
طراحي كودكسرا با رويكرد پرورش هوش هيجاني در كودكان
128
طراحي كوره القايي با فركانس KHZ50 و توان KW63 جهت عمليات حرارتي سطحي
129
طراحي كوره پخت چيني
130
طراحي كوره تنشگيري مخازن استوانه اي تحت فشار بهمراه نرم افزار محاسبه حرارتي كوره
131
طراحي كوره دوار توليد سيمان
132
طراحي كوره دوار ذوب چدن به ظرفيت 300 كيلوگرم
133
طراحي كوره صنعتي
134
طراحي كوره عمليات حرارتي استوانه اي به ارتفاع 800 ميليمتر و قطر مقطع 800 ميليمتر با استفاده از مقاومت هاي حرارتي
135
طراحي كوره عمليات حرارتي استوانه اي به ارتفاع 800 ميليمتر و قطر مقطع 800 ميليمتر با استفاده از مقاومت هاي حرارتي كانتال
136
طراحي كوره عمليات حرارتي براي پخت مواد كامپوزيت
137
طراحي كوره عمليات حرارتي شيشه
138
طراحي كوره كوپل گازسوز
139
طراحي كوره هاي دوار سيمان
140
طراحي كوره هاي عمليات حرارتي بروش ناحيه اي هاتل (Method Zone)
141
طراحي كوره هواي گرم جهت خشك كردن مقوا به ظرفيت سه تن در روز
142
طراحي كوره و فك نگهدارنده دستگاه كشش درجه حرارت بالا
143
طراحي كوره¬ي الكتريكي 1200 درجه¬ي سانتي¬گراد براي آنيلكاري ورقه¬هاي فولادي
144
طراحي كولر آبي پرتابل بدنه كامپوزيت
145
طراحي كولر آبي خودرو
146
طراحي كولر آبي دو مرحله اي در جهت افزايش راندمان انرژي و كاهش رطوبت نسبي
147
طراحي كولر تبخيري غير مستقيم با استفاده از سيكل مايسوسنكو
148
طراحي كولر خورشيدي از نوع تبريد جذبي دبرمورليتيسم و آب
149
طراحي كولر خورشيدي براي واحدهاي مسكوني كوچك
150
طراحي كوله پشتي ارگونوميك مدرسه براي دانش آموزان 7 تا 9 ساله با رويكرد طراحي كاربرمحور
151
طراحي كوله پشتي ارگونوميك مدرسه براي دانش اموزان 7 تا9 ساله با رويكرد كاربر محور
152
طراحي كوله پشتي امداد و نجات خانواده در هنگام زلزله
153
طراحي كوله پشتي براي حما تجهيزات احياء اورژانس
154
طراحي كوله پشتي تفكيك پذير براي دانشجويان با رويكرد احساسگرا
155
طراحي كوي دانشگاه مفيد قم
156
طراحي كوي دانشگاه مفيد قم
157
طراحي كوي مسكوني با رويكرد تقويت ساختار عرصه و قلمرو در مسكن و محيط مسكوني در شهرك واوان
158
طراحي كيت آي.وي كنولا براي كودكان دو تا هفت سال با رويكرد طراحي احساسگرا. نمونه موردي: بيمارستان محك
159
طراحي كيت احياي نوزاد براي انكوباتور پرتابل
160
طراحي كيت ايمنو كروماتوگرافي براي اندازه گيري ميزان ديگوكسين در سرم با استفاده از نانو ذرات طلا
161
طراحي كيت تختخواب تكنفره
162
طراحي كيت تشخيصي ويروس هپاتيت B بر پايه‌ي غشاء ميكروفلوئيدي پلي‌پروپيلن، با استفاده از آنتي‌ژن سطحي اين ويروس و آنتي‌بادي‌هاي اختصاصي آن
163
طراحي كيت سنجش PSA به كمك نانو ذره طلا
164
طراحي كيت سنجش آنتي ژن P42 ويروس HIV با استفاده از آنتي بادي منو كلونال انساني
165
طراحي كيت كمك هاي اوليه براي صنايع كوچك﴿كيت بهگر﴾
166
طراحي كيف اداري - تحصيلي با استفاده از ورق پلي پروپلين
167
طراحي كيف با توجه به نيازهاي بانوي ايراني
168
طراحي كيف بانوان با رويكرد طراحي ضد جرم
169
طراحي كيف براساس اصول طرح اشياء در هنر ايراني
170
طراحي كيف دستي بانوان بر اساس گروه اداراكي انسانها ( بصري ، سمعي ، لمسي ، جنبشي )
171
طراحي كيف دستي براي دختران نوجوان قشر متوسط شهر تهران
172
طراحي كيف دستي دو منظوره براي مادران و نوزادان
173
طراحي كيف زنانه با رويكرد طراحي ضدجرم براي كاهش احتمال سرقت در مكانهاي عمومي
174
طراحي كيف زنانه به منظظور كاهش جرم كيف زني در وسايل نقليه عمومي تهران
175
طراحي كيف و كفش با استفاده از تكنيك كارت بافي با تكيه بر نقوش بختياري
176
طراحي كيفيت خدمات در هتلهاي چهارستاره بر مبناي ديدگاه ميهمانان ورودي
177
طراحي كيوسك اتاق پروو مجازي ﴿به سفارش گروه تجاري سيب نقره اي﴾
178
طراحي كيوسك تلفن عمومي
179
طراحي كيوسك تلفن عمومي شهري
180
طراحي كيوسك خدمات الكترونيك مسافرين شهر مشهد
181
طراحي كيوسك روزنامه فروشي و روزنامه خواني شهري
182
طراحي گاردريل كامپوزيتي
183
طراحي گاردريل كامپوزيتي و تحليل آن با روش المان محدود
184
طراحي گاز ساز براي توليد سوخت يك سيكل تركيبي از زغال سنگ طبس
185
طراحي گازساز زيست توده
186
طراحي گام پايدار و كنترل حركت ربات دو پاي فاقد مچ پا
187
طراحي گاورنر
188
طراحي گاورنر نيروگاه آبي
189
طراحي گبه بر اساس نقوش گليم قشقايي به منظور افزايش خلاقيت كودك پيش دبستاني
190
طراحي گذر فرهنگي در گره چهارراه وليعصر با رويكرد گذران اوقات فراغت
191
طراحي گذر هنر (مجتمع فرهنگي، هنري)
192
طراحي گرافيك
193
طراحي گرافيك براي كودكان ناشنوا (قبل از دبستان )
194
طراحي گرافيك براي كودكان ناشنوا(قبل از دبستان )
195
طراحي گرافيك توليدات انيميشن
196
طراحي گرافيك محيطي دانشگاه هنر اصفهان ﴿دانشكده فرانسوي ها﴾
197
طراحي گرافيك محيطي مراكز آموزشي با رويكرد تايپوگرافي
198
طراحي گرافيك و تلويزيون (طراحي خط و كپشنهاي تلويزيوني برنامه كودك )
199
طراحي گرافيك و هويت در هنر رسانه هاي جديد
200
طراحي گرافيكك توليدت انيميشن
201
طراحي گردشگاه طبيعي درون شهري با معيارهاي ادراك محيط ( نمونه موردي : دره فرحزاد)
202
طراحي گرم كننده ﴿توستر﴾نان ايراني
203
طراحي گرما ساز با گاز شهري
204
طراحي گرمايش كفي چمن ورزشگاه آزادي با استفاده از نرم افزار لوپ‌كد
205
طراحي گرمايش يك ساختمان با استفاده از ذخيره سازي انرژي خورشيدي
206
طراحي گرمكن غير مستقيم گاز طبيعي
207
طراحي گره ي تفريحي - گردشگري باغ فردوس
208
طراحي گريپ هيدروليكي
209
طراحي گشتاورسنج و دستگاه آزمايش پيچش با ظرفيت M.N 4000
210
طراحي گلخانه پرورش صيفي جات
211
طراحي گلخانه خورشيدي
212
طراحي گلخانه صنعتي
213
طراحي گلخانه فعال خورشيدي در شرايط آب و هوايي شهر يزد
214
طراحي گلخانه هاي خورشيدي متناسب با اقليم استان يزد
215
طراحي گلخانه هوشمند براي پرورش گياهان دارويي در دماوند
216
طراحي گليم با تلفيق نقوش و رنگبندي گليم قشقايي و شاهسون
217
طراحي گليم براساس نقوش گليم هاي فارس
218
طراحي گليم براساس نقوش مفرغ هاي لرستان
219
طراحي گليم بعنوان زمين بازي كودكان
220
طراحي گليم هاي نو براساس گليم هاي كردي
221
طراحي گنبد كامپوزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني-اسلامي
222
طراحي گنجينه آب نايين با تأملي برديدگاه كاربران
223
طراحي گوشواره با قابليت نورپردازي چهره
224
طراحي گوشي بيسيم نطامي
225
طراحي گيت هاي منطقي تمام نوري با استفاده از تقويت كننده هاي نيمه هادي نوري (soas)
226
طراحي گيت‌‌هاي مقاوم در برابر نقص و نويز
227
طراحي گيج كنترل ابعادي پره توربين Bcc Type 9
228
طراحي گيربكس
229
طراحي گيربكس AMT براي موتورسيكلت
230
طراحي گيربكس اتوماتيك AMT براي خودروي سمند به روش كنترل فازي
231
طراحي گيربكس ﴿با دو چرخ دنده ساده﴾، طراحي فرآيند ساخت و تحليل تنش و شبيه سازي گيربكس
232
طراحي گيربكس با نسب تبديل نامحدود بدون نيياز به پدال كلاچ ودسته دنده
233
طراحي گيربكس پنج دنده اتومبيل و نصب اور درايو، بسته نرم افزاري - روشهاي ساخت انتخاب نسبت دنده طراحي اجزائ محصول
234
طراحي گيربكس پنج دنده اتومبيل و نصب اوردرايو، بسته نرم افزايي - روشهاي ساخت) انتخاب نسبت دنده
235
طراحي گيربكس خورشيدي براي ميكسر مواد شيميايي
236
طراحي گيربكس دور كند آسياب گلوله اي
237
طراحي گيربكس قطار پر سرعت بر اساس استانداردها و محدوديت‌هاي اين نوع از قطارها
238
طراحي گيربكس قطار پر سرعت بر اساس استانداردها و محدوديت‌هاي اين نوع از قطارها
239
طراحي گيربكس قطار مترو بر اساس استانداردها و محدوديت هاي اين نوع از قطارها
240
طراحي گيربكس كاهنده تايرها با چرخدنده هاي غيراستاندارد
241
طراحي گيربكس ماشين تراش
242
طراحي گيربكس ماشين فرز
243
طراحي گيربكس هاي كاهنده سرعت حلزوني
244
طراحي گيربكس واصلاحات چرخدنده ها هنگام توليد
245
طراحي گيربكس يك خودرو و بررسي سيستم انتقال قدرت خودروها
246
طراحي گيرنده آرايه فازي با توان مصرفي پايين و قابليت تنظيم ديجيتال در باند فركانسي 60 گيگاهرتز
247
طراحي گيرنده اپتيكي شكستي لينك مخابرات نوري فضاي آزاد
248
طراحي گيرنده بهينه MLبر اساس شبكه عصبي تصادفي
249
طراحي گيره دو طبقه براي ماشين تزريقي بادي
250
طراحي گيوتين ورق
251
طراحي گيوتين ورق
252
طراحي لاستيك دو لايه
253
طراحي لايتينگ ديواري متناسب با محيط كاروانسراي مادر شاه اصفهان
254
طراحي لايه اپليكيشن يك سيستم استريمينگ و پخش محتوا براي موبايل
255
طراحي لايه شكافي هيدروليكي در يكي از ميادين ايران با در نظر گرفتن اثر نشتي
256
طراحي لباس اجتماع دختران نوجوان بر اساس ادراك حسي
257
طراحي لباس ارگونوميك براي زنان سالمند ايراني داراي محدوديت حركتي ناشي از مشكلات اسكلتي-عضلاني
258
طراحي لباس با استفاده ار بافت
259
طراحي لباس با استفاده از الگو و نقوش كيمونو
260
طراحي لباس با استفاده از چرم و پارچه و با الهام از معماري اسلامي
261
طراحي لباس با استفاده از فرم لباس كردي و نقوش دستبافته هاي گروس
262
طراحي لباس با استفاده از موتيف هاي سكه هاي دوران ساساني
263
طراحي لباس با استفاده از نقش مايه هاي پيش از اسلام
264
طراحي لباس با استفاده از نقوش دوره اسلامي
265
طراحي لباس با استفاده بناهاي معماري متاثر از عناصر چهارگانه
266
طراحي لباس با الهام از طرح و نقش پوشاك بومي زنان جنوب ايران﴿استان هرمزگان﴾
267
طراحي لباس با الهام از عجايب، هفتگانه جهان
268
طراحي لباس با تاثير از پوشاك قوم تركمن
269
طراحي لباس با نگاهي نو به دهه 60 ميلادي
270
طراحي لباس براي جشن هاي باستاني ايراني
271
طراحي لباس براي شخصيت هاي اصلي يك داستان بداهه
272
طراحي لباس براي كودكان با رويكرد تعاملي (سنين سه تا هفت سال)
273
طراحي لباس براي كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم در جهت بهبود يكپارچگي حسي
274
طراحي لباس دختران نوجوان با تأكيد بر نياز هاي سني و هويتي
275
طراحي لباس راحت بانوان براي اقليم گرم وخشك
276
طراحي لباس راحت بانوان براي اقليم گرم وخشك
277
طراحي لباس زمستاني كودك با رويكرد پايداري
278
طراحي لباس زنانه با تاثير از فرم، نقش و رنگ بدن ماهي ها
279
طراحي لباس زنانه با هدف استفاده در سامانه اشتراك گذاري پوشاك پايدار
280
طراحي لباس فوتبال اسلامي
281
طراحي لباس كودك با استفاده از كاغذهاي بهداشتي با دوام
282
طراحي لباس نوازندگان موسيقي سنتي ايران
283
طراحي لباس و تصويرسازي نمايشنامه در انتظار گودو
284
طراحي لباس و چاپ پارچه با الهام از لباسهاي دوره قاجار
285
طراحي لباس و كاربرد نقوش سفالينه هاي نيشابور درآن
286
طراحي لبه رودخانه ﴿در بخش مركزي شهر خمين﴾
287
طراحي لبه ساحلي با تاكيد بر پيوند عناصر طبيعي و مصنوع در راستاي تقويت نقش گردشگري ﴿ نمونه موردي : ساحل رود كارون اهواز ﴾
288
طراحي لبه ي جنوبي بافت قديم شهر شيراز به منظور برقراري پيوند بين بافت قديم و محدوده ي پيرامون، با تاكيد بر ساختار و الگوهاي منتج از آن
289
طراحي لرزه اي اتصال تير به ستون در سازه هاي بتن آرمه
290
طراحي لرزه اي ساختمان هاي بلند براساس عملكرد - با مطالعه موردي برج اتوبانك ملت (برج جام)
291
طراحي لرزه اي ساختمان هاي مسكوني فلزي با قاب خمشي بر اساس هزينه چرخه عمر
292
طراحي لرزه اي سازه هاي فلزي براساس شكل پذيري
293
طراحي لرزه اي مبتني بر عملكرد براي قاب هاي كامپوزيت فولادي بتني با سيستم دوگانه خمشي و مهاربندي كمانش ناپذير با رويكرد تعيين آرايش بهينه مهاربندها استاد
294
طراحي لرزه اي مستقيم سيستم هاي مهاربندي همگرا بر پايه عملكرد با استفاده از طيف فركانس تسليمي
295
طراحي لرزه اي بهينه قابهايكامپوزيت فولادي-بتني مهاربندي شده توسط المان هاي كمانش ناپذير بر اساس فلسفه عملكردي با استفاده از الگوريتم اصلاح شده برخورد اجسام(MCBO)
296
طراحي لرزه‌اي براساس عملكرد پيشرفته قاب‌هاي خمشي بتني تحت خوردگي با رويكرد FEMA P-58
297
طراحي لرزه‌اي بهينه سازه‌هاي اسكلتي پرمتغير
298
طراحي لرزه‌اي جداگر اصطكاكي پاندولي سه‌گانه تحت زلزله‌ي حوزه‌ي نزديك
299
طراحي لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي با به‌كارگيري ميراگر‌ها بر‌ اساس عملكرد
300
طراحي لرزهاي بهينه قابهاي خمشي كامپوزيت فولادي-بتني بر اساس فلسفه عملكردي با استفاده از الگوريتم اصلاح شده برخورد اجسام ) MCBO )
301
طراحي لندينگ كرافت 1200 با سرعت ماكزيمم ده گره و شعاع عملياتي 400 مايل دريائي
302
طراحي لنز ميدان نزديك آرايه انتقالي با كاربرد پزشكي در درمان تومور عميق
303
طراحي لوح الكترونيكي با كاربرد آموزشي براي كودكان 7 تا 12 سال50
304
طراحي لوح تقدير و تنديس افتخار براي جشنواره هاي فرهنگي ، هنري
305
طراحي لوله اسلحه با خان متغير
306
طراحي لوله حرارتي جهت نصب بر روي ترانسفورماتور
307
طراحي لوله گداز
308
طراحي لوله هاي تحت انبساط حرارتي
309
طراحي لوله هاي مدور تحت فشار بالا و ساخت آن به روش خمش سه غلتكي
310
طراحي ليات خط و تجهيزات كارگاه توليد بدنه خودرو
311
طراحي ليزر تراپ سرد پورتابل ﴿ليزر كم توان﴾ با نگاهي به رويكرد كاربر محور
312
طراحي ليزر حالت جامد پيكو ثانيه اي با استفاده از آينه هاي نيمرساناي جاذب اشباع پذير
313
طراحي ليزر ديود با ساختار نامتقارن بهينه شده با هدف بهبود كيفيت پرتو
314
طراحي ليزر گازي CO2 پيوسته تا توان 30 وات
315
طراحي ليزر هيدروژني رامان
316
طراحي ليزرموجبر CO2 با برانگيزش عرضي RFو مدلسازي تخليه در فشارهاي مياني
317
طراحي ليزرهاي حالت جامد با پمپ ديودي (Nd:YAG)
318
طراحي ليزرهاي حالت جامد با پمپ ديودي(Nd:YAG )
319
طراحي ليفتراك الكترومكانيكي كارگاهي به ظرفيت يك تن
320
طراحي لينك hf انتشار امواج راديويي hf به كمك كامپيوتر
321
طراحي لينك ngdlc در شبكه هاي مخابراتي
322
طراحي لينك راديوئي بين دانشكده واحد اصفهان و مركز آموزش تهران
323
طراحي لينك راديويي از طريق ماهواره براي ايستگاههاي كنترل هواپيما
324
طراحي ماتريس فشرده ساز با استفاده از كدهاي هندسه جبري
325
طراحي ماژول پتري نت براي MATlAB
326
طراحي ماژول قابل ‌اعتماد براي دستگاه هاي اينترنت اشياء با رويكرد هم طراحي سخت افزار-نرم افزار
327
طراحي ماسا‍‍ژور گردن به منظور جلوگيري از سكته قلبي و مغزي
328
طراحي ماسوره ﴿فيوز﴾ بر اساس معيار قابليت اطمينان
329
طراحي ماشين SPlNlNG طراحي ماشين براي ساخت 6 نوع كلگي مشعل
330
طراحي ماشين اتوماتيك دوخت و كيوم بك
331
طراحي ماشين اره شاتوني با جكهاي هيدروليك
332
طراحي ماشين اره لنگ
333
طراحي ماشين اره لنگ
334
طراحي ماشين اكستروژن غلتكي جهت گرانول سازي
335
طراحي ماشين الكترودر لاستيك و ساخت قالب
336
طراحي ماشين براي ساخت 6 نوع كلگي مشعل
337
طراحي ماشين برداشت و خردكردن ساقه پنير
338
طراحي ماشين برگ جمع كن
339
طراحي ماشين بليستر قرص
340
طراحي ماشين پر سرعت قالبگيري مواد ترموپلاست ﴿براي توليد قطعات كوچك پلاستيكي﴾
341
طراحي ماشين پركن مايعات دارويي با ظرفيت 6000 بطري 10 ميلي‌ليتري در ساعت
342
طراحي ماشين پليتر قرص
343
طراحي ماشين تراش مخصوص اتوماتيك
344
طراحي ماشين تزريق پلاستيك 300 گرمي
345
طراحي ماشين توليد كار براتور (بدنه كاربراتور)
346
طراحي ماشين جمع آوري كارناليت CARNALLiTe LtARVESTER
347
طراحي ماشين جوش اتوماتيك طولي
348
طراحي ماشين جوش اتوماتيك طولي
349
طراحي ماشين چرخ دنده تراش Hob
350
طراحي ماشين حفار تونل مترو (2جلد)
351
طراحي ماشين حفاري ضربه اي
352
طراحي ماشين خشت زني دوار
353
طراحي ماشين خشك كن پيوسته مواد غذايي به روش تبخير در خلاء
354
طراحي ماشين دايكست ويژه با محفظه داغ جهت توليد شبكه صفحات باتري
355
طراحي ماشين دريل عمودي گيربكس
356
طراحي ماشين رينگ رولينگ و محاسبات مهندسي آن
357
طراحي ماشين ژاكارد و راه اندازه ماشين حوله بافي كرمپتون
358
طراحي ماشين سنكرون مغناطيس دائم داخلي براي استفاده در تركيب استارتر-آلترناتور
359
طراحي ماشين سنگ زني غلطك
360
طراحي ماشين شناخت الگوي EMG در دست سيبرنتيكي تهران
361
طراحي ماشين صحه گذاري برخط امضا بر مبناي مدلسازي فرآيند كنترل- حركت الگوهاي نوشتاري
362
طراحي ماشين ظرفشويي
363
طراحي ماشين ظرفشويي صنعتي
364
طراحي ماشين علف چين
365
طراحي ماشين قالب گيري خلائي دوراني براي مواد از جنس پالپ
366
طراحي ماشين قرص پركني
367
طراحي ماشين قرص پركني (دوجلد)
368
طراحي ماشين كره تراش
369
طراحي ماشين مته روميزي
370
طراحي ماشين مته روميزي راديال
371
طراحي ماشين يخ زن دوراني
372
طراحي ماشين يونيت
373
طراحي ماشينهاي اكسترودر لاستيك
374
طراحي مالتي افكت ا ماتوري براي گيتار الكتريك
375
طراحي مالتي افكت اماتوري براي گيتار الكتريك
376
طراحي مانتو اجتماع براساس راهبردهاي پيش‌بيني مد (مطالعه موردي بانوان 25-35 ساله شهر همدان)
377
طراحي مانتوي دخترانه با الهام از معماري بازار بزرگ تهران
378
طراحي مانور فضاپيماي سرنشين دار جهت خروج از مدار و بازگشت به جو
379
طراحي ماوس كامپيوتر
380
طراحي مبادله كن گرمايي پوسته اي و لوله اي
381
طراحي مبتني بر تجربه مشاركت خلاق براي بهبود تعاملات در فرآيند خدمات
382
طراحي مبد ل هاي حرارتي صحفه ايي
383
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال Pipeline با تكنيك كاليبراسيون تمام ديجيتالي و Background
384
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال خط لوله حالت جريان
385
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال خط لوله¬اي براي مصارف چند رسانه
386
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال سيگما - دلتا و Pipeline تركيب شده مرتبه سوم
387
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال عبور از سطح بسيار كم‌ مصرف، بدون پالس ساعت، براي كاربردهاي پزشكي و اينترنت اشياء
388
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال مد جرياني از نوع درون ياب
389
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال ولتاژ پايين پايپ لاين 10بيتي در تكنولوژي 90نانومتري
390
طراحي مبدل حرارتي
391
طراحي مبدل حرارتي
392
طراحي مبدل حرارتي
393
طراحي مبدل حرارتي Compact (بخار پيكان)
394
طراحي مبدل حرارتي براي موتور دريائي
395
طراحي مبدل حرارتي پوسته - لوله
396
طراحي مبدل حرارتي پوسته- لوله
397
طراحي مبدل حرارتي پوسته- لوله
398
طراحي مبدل حرارتي پوسته- لوله
399
طراحي مبدل حرارتي پوسته و لوله
400
طراحي مبدل حرارتي تونل باد سوپر سونيك
401
طراحي مبدل حرارتي جهت استفاده در يك توربين گاز
402
طراحي مبدل حرارتي لوله اي فشرده به كمك فلوئنت
403
طراحي مبدل حرارتي لوله پوسته
404
طراحي مبدل حرارتي لوله- پوسته
405
طراحي مبدل حرارتي لوله- پوسته
406
طراحي مبدل حرارتي لوله- پوسته
407
طراحي مبدل حرارتي هوايي تك فاز
408
طراحي مبدل خازن شناور با قابليت تشخيص خطا
409
طراحي مبدل خنك كننده هوايي Air Cooled Exchanger
410
طراحي مبدل خنك كننده هوايي ATR COOLEd EXCHANGER
411
طراحي مبدل خونگرم كن خشك
412
طراحي مبدل دو سويه RS-485 to USB 2.0
413
طراحي مبدل دو لوله Double Plpe
414
طراحي مبدل ديجيتال به آنالوگ ولتاژ و توان پايين براي كابردي هاي ويديويي
415
طراحي مبدل كاتاليزوري
416
طراحي مبدل گرمايي كمپكت
417
طراحي مبدل گرمايي كمپكت
418
طراحي مبدل لوله- پوسته ياتاقان هاي سد دز
419
طراحي مبدل لوله حلزوني
420
طراحي مبدل هاي حرارتي
421
طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته- لوله
422
طراحي مبدل هاي صفحه واشردار
423
طراحي مبدل هاي ورقه اي توسط كامپيوتر
424
طراحي مبدل هم محور جهت استخراج حرارت از زمين
425
طراحي مبدلهاي الكترومغناطيس
426
طراحي مبدلهاي پوسته و لوله به صورت تقلي يا انبساط مستقيم
427
طراحي مبدلهاي حرارتي
428
طراحي مبدلهاي حرارتي لوله - پوسته اي و تحليل ارتعاشي آن به كمك كامپيوتر
429
طراحي مبدلهاي حرارتي نوع پوسته و لوله (الگوريتم و برنامه نويسي)
430
طراحي مبدلهاي خنك كننده مواد در پالايشگاه
431
طراحي مبدلهاي رزونانسي موازي با رگولاتورهاي پسين
432
طراحي مبل خانگي با الهام از هنر خوشنويسي ايراني
433
طراحي مبل مبتني برمفاهيم هنر ايران باستان
434
طراحي مبلمان اتاق كودكان بيش فعال ﴿5 تا 12 ساله﴾
435
طراحي مبلمان بخش تحقيق و ايده پردازي آزمايشگاه ديزاين براي دانشگاه هنر اصفهان با رويكرد افزايش تعاملات فردي (درون و برون سازماني)
436
طراحي مبلمان براي محوطه تاريخي طاق بستان كرمانشاه﴿چراغ روشنايي/نيمكت/ سطل زبال﴾
437
طراحي مبلمان پايدار با رويكرد بهينه سازي فضاي داخلي منازل
438
طراحي مبلمان خانگي براساس عناصر زيبايي شناسي خط نستعليق
439
طراحي مبلمان خلاقه براي كودكان (گروه سني 4 تا 9 سال)
440
طراحي مبلمان خياطي خانگي﴿ميز خياطي واتو كشي﴾
441
طراحي مبلمان داخلي اقامتگاه گردشگري در شيراز
442
طراحي مبلمان داخلي ﴿نيمكت﴾ مدرسه نابينايان مقطع دبستان
443
طراحي مبلمان داخلي و صندلي در رسنوران هايدا
444
طراحي مبلمان راحتي براي منازل مسكوني
445
طراحي مبلمان روايتگر براي رستوران با هدف ايجاد تجربه اي متفاوت
446
طراحي مبلمان شبستان مسجد امام خميني(ره) با تأكيد بر معنويت فضا (طراحي موردي: منبر مسجد و صندلي نماز)
447
طراحي مبلمان شهري براي ضاي باز دانشكده هنر ﴿با بنا قرار دادن رشته هاي تحصيلي دانشكده
448
طراحي مبلمان شهري براي نجف¬آباد با الهام از بافت تاريخي مطالعه موردي: طراحي سرپناه ايستگاه اتوبوس براي خيابان شريعتي
449
طراحي مبلمان شهري بلوار بسيج يزد
450
طراحي مبلمان شهري پياده راه سپهسالار ﴿با رئيكرد به هويت تاريخي اين محور﴾
451
طراحي مبلمان شهري پياده رو حرم حضرت عبدالعظيم
452
طراحي مبلمان شهري جهت مطلوب سازي محيط براي بانوان
453
طراحي مبلمان شهري ﴿كيوسك گلفروشي﴾ براساس فرهنگ و نشانه هاي ايراني
454
طراحي مبلمان شهري ﴿كيوسك مطبوعات﴾ براساس فرهنگ و نشانه هاي ايراني
455
طراحي مبلمان عمومي با هدف ايجاد هويت مكان براي بام تهران (ايستگاه يك تله كابين توچال)
456
طراحي مبلمان فضاي استراحتگاه بوستان شهري به منظور افزايش شادابي اجتماعي
457
طراحي مبلمان فضاي عمومي براي مناطق جنگي
458
طراحي مبلمان فضاي مسكوني براي زوج هاي جوان با بكارگيري روش شناسي مهندسي كانسي
459
طراحي مبلمان كتابخانه عمومي آفتابگردان براي كودكان زير 7 سال
460
طراحي مبلمان كتابخانه عمومي كودكان
461
طراحي مبلمان كلاس در دانشگاه ها
462
طراحي مبلمان مدولار براي منازل مسكوني كوچك
463
طراحي مبلمان ويژه مسكن حداقل
464
طراحي مبلمان يك پارچه ﴿نيمكت-گلجاي-سطل زباله-﴾جهت كارگزاري پارك جنگلي قائم
465
طراحي متاسرفيس هاي كنترل‌پذير گرافني پيكسلي در باند تراهرتز به روش بهينه‌سازي
466
طراحي متدلوژي CRM مبتني بر برنامه وفاداري و اكتساب مشتري در حوزه فروش قطعات يدكي شركت ساپكو
467
طراحي متدولوژي جهت شناسايي و استخراج شايستگي هاي محوري در خوشه هاي صنعتي
468
طراحي متر با پروفيل چهار گوش تراش
469
طراحي متل ييلاقي- تفريحي در ساري
470
طراحي مجتمع آپارتماني در يزد با تاكيدي بر مفهوم آرامش
471
طراحي مجتمع آموزشي با رويكرد پايداري انرژي در شيراز
472
طراحي مجتمع آموزشي براي كودكان ﴿بين 3 تا 11 سالگي﴾
473
طراحي مجتمع آموزشي در شهر قم، از منظر اسلامي
474
طراحي مجتمع آموزشي فني و حرفه اي اصفهان متناسب با شرايط بين المللي
475
طراحي مجتمع آموزشي همساز با اقليم شهر اصفهان
476
طراحي مجتمع آموزشي﴿دبستان و راهنمايي دختران﴾
477
طراحي مجتمع ابدرماني و فيزيوتراپي
478
طراحي مجتمع اداري - تجاري با رويكرد بهره گيري از نور روز
479
طراحي مجتمع اداري، خدماتي و رفاهي شركت مخابرات استان اصفهان
480
طراحي مجتمع اقامتي ،تفريحي آستارا
481
طراحي مجتمع اقامتي اساتيد دانشگاه يزد با تاكيد بر الگوي خانه باغ
482
طراحي مجتمع اقامتي ورزشكاران در شهر اصفهان
483
طراحي مجتمع اقامتي-تفريحي در حاشيه كوه آتشگاه
484
طراحي مجتمع ايستگاهي مترو صادقيه تهران با استفاده از فناوري نوين سقف هاي حبابي
485
طراحي مجتمع ايستگاهي مترو هفت تيرتهران با رويكرد شهر متصل
486
طراحي مجتمع بين راهي
487
طراحي مجتمع تجارت جهاني (با رويكرد بهينه سازي سازه به روش الگوريتم هاي ژنتيكي)
488
طراحي مجتمع تجاري
489
طراحي مجتمع تجاري
490
طراحي مجتمع تجاري
491
طراحي مجتمع تجاري
492
طراحي مجتمع تجاري
493
طراحي مجتمع تجاري
494
طراحي مجتمع تجاري
495
طراحي مجتمع تجاري
496
طراحي مجتمع تجاري - فرهنگي با رويكرد استفاده از فناوري هاي نوين ساختماني
497
طراحي مجتمع تجاري- اداري درياچه چيتگر تهران مبتني بر اصول معماري پايدار
498
طراحي مجتمع تجاري اداري وحدت
499
طراحي مجتمع تجاري اداري ونك
500
طراحي مجتمع تجاري با رويكرد تعاملات اجتماعي
501
طراحي مجتمع تجاري با نگاهي به بازارهاي ديروز
502
طراحي مجتمع تجاري پرديس شيراز بر اساس الگوي رفتاري مخاطبان مراكز خريد
503
طراحي مجتمع تجاري تفريحي
504
طراحي مجتمع تجاري در شهر يزد با تأكيد بر تكنولوژي منطقه‌اي
505
طراحي مجتمع تجاري شهر قزوين با رويكرد تاثير كالبد بنا بر پايداري اجتماعي
506
طراحي مجتمع تجاري شهر قزوين با رويكرد تاثير كالبد بنا بر پايداري اجتماعي
507
طراحي مجتمع تجاري منطقه اي در شهر كرمانشاه
508
طراحي مجتمع تجاري و تفريحي
509
طراحي مجتمع تجاري وتفريحي
510
طراحي مجتمع تجاري، اداري، خدماتي با رويكرد (فني و اقتصادي)
511
طراحي مجتمع تجاري،اداري،فرهنگي كاشان
512
طراحي مجتمع تجاري-اداري
513
طراحي مجتمع تجاري-فرهنگي در لواسان با رويكرد نماي فناورانه
514
طراحي مجتمع تعاملات اجتماعي در شهر بندري صنعتي ماهشهر با رويكرد همسازي با اقليم
515
طراحي مجتمع تفريحي - تجاري نگين انشان
516
طراحي مجتمع تفريحي اقامتي واقع در غرب شيراز
517
طراحي مجتمع تفريحي توريستي ساحلي بندر عباس
518
طراحي مجتمع تفريحي و ورزش هاي آبي تبريز
519
طراحي مجتمع تفريحي، فرهنگي در مازندران با تاكيد بر استفاده از انرژي¬هاي تجديدپذير با هدف كاهش مصرف انرژي
520
طراحي مجتمع توريستي تفريحي قلعه دره سي با نگاهي بهينه سازي عملكرد ساختمان ها از نظر انرژي
521
طراحي مجتمع چند عملكردي تجاري- اداري- اقامتي با رويكرد فعال سازي فضاي جمعي
522
طراحي مجتمع چند منظوره تنيس در رشت با سقف باز و بسته شونده با رويكرد بايوميمتيك
523
طراحي مجتمع خانه اقوام بويين‌مياندشت با رويكرد تعامل اجتماعي
524
طراحي مجتمع خدماتي -رفاهي بين راهي (واقع در محور اصفهان-داران-اليگودرز)
525
طراحي مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي خرم آباد - انديمشك
526
طراحي مجتمع خدماتي، رفاهي، اقامتي بين راهي
527
طراحي مجتمع درماني- تفريحي آبگرم گرمه رود رامسر با رويكرد سازه ارگانيك
528
طراحي مجتمع زيستي در اسلام آباد تهران
529
طراحي مجتمع سردخانه اي، محاسبات بار برودتي، انتخاب تجهيزات و بررسي نتايج به كمك نرم افزار Elite Refrig 3 [اليت رفرينگ]
530
طراحي مجتمع سكونتي- خوابگاهي براي دانشجويان ﴿ با تاكيد بر حس دلبستگي به مكان )
531
طراحي مجتمع سينمايي در يزد با رويكرد هويت مكاني
532
طراحي مجتمع فرهنگي - آموزشي امام زاده شهيدان ابركوه با رويكرد معماري بومي
533
طراحي مجتمع فرهنگي - تفريحي با رويكرد معماري بيوفيليك با تاثير پذيري از عناصر و اصول معماري بومي شيراز
534
طراحي مجتمع فرهنگي - هنري سقز
535
طراحي مجتمع فرهنگي - هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
536
طراحي مجتمع فرهنگي اصفهان"حاشيه زاينده رود"
537
طراحي مجتمع فرهنگي چيتگر با رويكرد بام سبز
538
طراحي مجتمع فرهنگي و تفريحي بهار صدرا
539
طراحي مجتمع فني مهندسي دانشگاه تربيت معلم سبزوار
540
طراحي مجتمع فني-حرفه اي پسران يزد
541
طراحي مجتمع گردشگري كوهستاني شهر سپيدان با رويكرد گردشگري پايدار
542
طراحي مجتمع مديريت مردمي در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه ي زاينده رود
543
طراحي مجتمع مسكوني
544
طراحي مجتمع مسكوني
545
طراحي مجتمع مسكوني
546
طراحي مجتمع مسكوني
547
طراحي مجتمع مسكوني
548
طراحي مجتمع مسكوني
549
طراحي مجتمع مسكوني
550
طراحي مجتمع مسكوني
551
طراحي مجتمع مسكوني (با رويكرد تعامل انسان و طبيعت)
552
طراحي مجتمع مسكوني 033 واحدي با رويكرد آسايش در بازماندگان جنگي موصل
553
طراحي مجتمع مسكوني 100واحدي
554
طراحي مجتمع مسكوني 70 واحي در بافت فرسوده آزادشهر
555
طراحي مجتمع مسكوني ارزانقيمت براي اقشار آسيب پذير
556
طراحي مجتمع مسكوني اساتيد دانشكده معماري
557
طراحي مجتمع مسكوني اصفهان بر اساس معاصر سازي الگوهاي معماري بومي
558
طراحي مجتمع مسكوني اقشار كم درآمد با رويكرد پايداري اجتماعي
559
طراحي مجتمع مسكوني اكوتك در جزيره ي كيش (معماري پايدار جايگزيني براي نما رومي؟)
560
طراحي مجتمع مسكوني انعطاف پذير با رويكرد پايداري اجتماعي
561
طراحي مجتمع مسكوني انعطاف پذير با هدف افزايش آمادگي، جهت اسكان پس از زلزله، مطالعه موردي: منطقه 3 شهر تهران
562
طراحي مجتمع مسكوني انعطاف پذير در غرب تهران
563
طراحي مجتمع مسكوني ايوانيه شهر ياسوج
564
طراحي مجتمع مسكوني با استاندارد LEED در تهران
565
طراحي مجتمع مسكوني با استفاده از كشاورزي شهري با رويكرد ارتقاء پايداري در منطقه ي 17 تهران
566
طراحي مجتمع مسكوني با بازنگري نقش فضاي باز ﴿طراحي نمونه در شيراز﴾
567
طراحي مجتمع مسكوني با بهره گيري از پوسته خورشيدي
568
طراحي مجتمع مسكوني با بهره گيري از عوامل طبيعي( نور وفضاي سبز) دراصفهان
569
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر افزايش تعاملات اجتماعي
570
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر انعطاف‌پذيري فضاي باز و نيمه‌باز
571
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر حداكثر استفاده از روشنايي طبيعي در تهران
572
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر فضاي باز عمومي
573
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر فضاي باز مياني
574
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر فضاي بينابيني با استفاده از روش هاي رايانش در طراحي
575
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر نقش مولفه اجتماع پذيري بر امنيت
576
طراحي مجتمع مسكوني با حداقل مصرف انرژي با رعايت اصول معماري بومي ايران
577
طراحي مجتمع مسكوني با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غيرعامل ( نمونه موردي استان سيستان و بلچستان - شهرستان ايرانشهر )
578
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد استفاده تركيبي از لوله هاي زيرزميني و بادگير جهت سرمايش و گرمايش در اقليم گرم و خشك كاشان
579
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد افزايش امنيت اجتماعي
580
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي: مطالعه موردي طراحي سايت واقع در محله مسكوني در بافت مركزي شهر ايلام
581
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري فضاهاي جمعي
582
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بازخواني جايگاه نور(تأثير نور طبيعي بر رضايت‌مندي ساكنان)
583
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بام سبز
584
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در اقليم سرد ﴿شهر كرد﴾
585
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بهينه سازي نماي آن به منظور افزايش بهره وري مطلوب از نورروز
586
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد پايداري اجتماعي در بافت تاريخي محله سيروس تهران
587
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد پايداري اجتماعي در شهر تهران
588
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد تاثير نور طبيعي بر ساكنين اهواز
589
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد تعاملات اجتماعي
590
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد تقويت همگرايي در فضاهاي جمعي
591
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد زمينه‌گرايي در بافت تاريخي كاشان
592
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد زمينه‌گرايي در محله سنگتراش‌هاي اصفهان
593
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد سبز ( اقليمي ) در مشهد
594
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد سبز در شهرستان گرگان
595
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد كشاورزي شهري در اصفهان
596
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد معماري اسلامي ايراني
597
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد معماري پايدار اجتماعي
598
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد مناسب سازي حركتي براي افراد داراي معلوليت جسمي-حركتي
599
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد نانو معماري در يزد
600
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد نقش آفريني نور روز در ادراك فضا در شيراز
601
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد همبستگي اجتماعي
602
طراحي مجتمع مسكوني با طرح واره گودال باغچه در يزد
603
طراحي مجتمع مسكوني با قيمت مناسب و كيفيت مطلوب فضايي براي قشر متوسط درآمد
604
طراحي مجتمع مسكوني با گرايش پايداري
605
طراحي مجتمع مسكوني با هدف ارتقاي تعاملات اجتماعي
606
طراحي مجتمع مسكوني با هدف بهره گيري بيشتر از نور خورشيد با تاكيد بر استفاده از پوسته ي خورشيدي
607
طراحي مجتمع مسكوني بارويكرد روان شناسي محيط
608
طراحي مجتمع مسكوني بارويكردطبيعت گرا
609
طراحي مجتمع مسكوني بر پايه پايداري اجتماعي در روابط همسايگي
610
طراحي مجتمع مسكوني بر مبناي بهينه سازي انرژي در تهران
611
طراحي مجتمع مسكوني براي زرتشتيان كرمان با رويكرد پايداري اجتماعي
612
طراحي مجتمع مسكوني براي زوج هاي جوان با رويكرد رعايت كيفيت فضايي با طراحي كمينه
613
طراحي مجتمع مسكوني براي قشر كم درآمد با رويكرد پايداري اجتماعي
614
طراحي مجتمع مسكوني بريانك با هدف برقراري ارتباط مناسب با بافت قديمي
615
طراحي مجتمع مسكوني بلند مرتبه با رويكرد ارتقاء كيفيت فضاهاي باز و اجتماعي
616
طراحي مجتمع مسكوني بلند مرتبه پايدار ( بر اساس نظام ارزشگذاري LEED) منطقه 22 تهران
617
طراحي مجتمع مسكوني بلندمرتبه با تاكيد بر اختلاط كاربري ها جهت افزايش سطح تعاملات اجتماعي در مجتمع
618
طراحي مجتمع مسكوني به صورت باغ آپارتمان در شيراز با تأكيد بر فضاي باز و نيمه باز
619
طراحي مجتمع مسكوني بهينه به شيوه ساخت صنعتي در بوشهر با تاكيد بر ساخت وساز پايدار
620
طراحي مجتمع مسكوني پايدار
621
طراحي مجتمع مسكوني پايدار
622
طراحي مجتمع مسكوني پايدار ( در جستجوي الگوي طراحي مسكن پايدار در تهران )
623
طراحي مجتمع مسكوني پايدار با رويكرد بر سرمايش ايستا در شهرستان اردستان
624
طراحي مجتمع مسكوني پايدار با رويكرد كاهش مصرف انرژي
625
طراحي مجتمع مسكوني پايدار خورشيدي در شاهرود
626
طراحي مجتمع مسكوني پايدار در اردبيل با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
627
طراحي مجتمع مسكوني پايدار در استان گيلان
628
طراحي مجتمع مسكوني پايدار(اقليمي )
629
طراحي مجتمع مسكوني پزشكان با روي كرد معماري مشاركتي براي ارتقاء رضايتمندي
630
طراحي مجتمع مسكوني- تجاري با بهره گيري از بام سبز در شيراز
631
طراحي مجتمع مسكوني تجاري در منطقه 6 اصفهان
632
طراحي مجتمع مسكوني خانوادگي منطبق بر اقليم با رويكرد معماري پايدار در شهر اهواز
633
طراحي مجتمع مسكوني خزرلاهيجان
634
طراحي مجتمع مسكوني خويشاوندي در بندرعباس بر اساس قابليت هاي معماري بومي منطقه
635
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان
636
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان با تامل بر پردازش فضاي داخلي
637
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان با خوانشي از رابطه درون و بيرون خانه هاي سنتي اين شهر
638
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان با رويكرد تغيير پذيري و تطبيق پذيري مسكن
639
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان مبتني بر كاربست نظريه حق به شهر هانري لوفور در معماري
640
طراحي مجتمع مسكوني در اقليم گرم و خشك سمنان با استفاده از پوسته ها با تاخير حرارتي بالا
641
طراحي مجتمع مسكوني در انارك
642
طراحي مجتمع مسكوني در بافت تاريخي شهر يزد
643
طراحي مجتمع مسكوني در بافت كم تراكم منطقه 22 تهران با رويكرد ارائه راهكارهاي تامين فضاي باز خصوصي براي واحدهاي مسكوني
644
طراحي مجتمع مسكوني در بافت محله دردشت
645
طراحي مجتمع مسكوني در تطابق با شرايط كوهپايه هاي شمال تهران
646
طراحي مجتمع مسكوني در تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
647
طراحي مجتمع مسكوني در جوار نهر فدن
648
طراحي مجتمع مسكوني در حاشيه زاينده رود اصفهان با رويكرد انعطاف پذيري
649
طراحي مجتمع مسكوني در راستاي انطباق با تغييرات اقليمي با تاكيد بر كاهش جزاير حرارتي (منطقه 22 شهر تهران)
650
طراحي مجتمع مسكوني در رشت با بهره گيري از الگوهاي معماري بومي گيلان
651
طراحي مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
652
طراحي مجتمع مسكوني در شهر بوكان با رويكرد پايداري
653
طراحي مجتمع مسكوني در شهر پاوه بر مبناي معماري بومي منطقه اورامان
654
طراحي مجتمع مسكوني در شهر جديد پرديس با رويكردي اقتصادي
655
طراحي مجتمع مسكوني در شهر كرمان با رويكرد دلبستگي به مكان
656
طراحي مجتمع مسكوني در شهر ياسوج با تاكيد بر تاثير ارتقاي اجتماعي بين ساكنين بر امنيت مجتمع
657
طراحي مجتمع مسكوني در شهر يزد ( برمبناي ارتباط بين نسل ها )
658
طراحي مجتمع مسكوني در شهر يزد با تمركز روي سالمندان
659
طراحي مجتمع مسكوني در شهر يزد( مبتني بر مطالعه تحليلي تطبيقي تعاملات اجتماعي در واحد همسايگي مسكن قديم و جديد)
660
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز
661
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز با تاكيد بر جايگاه فضاي باز خصوصي در مجموعه هاي زيستي
662
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز با رويكرد معماري پايدار
663
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز با رويكردي بر تأمين متناسب فضاي "خلوت و حضور"
664
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز ﴿بر مبناي جستاري در حس تعلق﴾
665
طراحي مجتمع مسكوني در كرمان با تاكيد بر مفهوم انعطاف پذيري عملكردي در عرصه هاي ميان كالبدي
666
طراحي مجتمع مسكوني در كرمان با رويكرد فضاهاي قابل دفاع
667
طراحي مجتمع مسكوني در كوي ابوذر اصفهان
668
طراحي مجتمع مسكوني در لاهيجان با جستاري در عوامل احساس آرام و فرار در محيط هاي مسكوني
669
طراحي مجتمع مسكوني در محله پونك تهران با هدف ارتقاء تعاملات اجتماعي به مثابه عاملي براي پايداري اجتماعي
670
طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 تهران
671
طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 تهران
672
طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 تهران با رويكرد توسعه پايدار
673
طراحي مجتمع مسكوني در يزد با تأكيد بر مفهوم انعطاف پذيري در كالبد حياط
674
طراحي مجتمع مسكوني درتطابق باشرايط كوهپايه اي شمال تهران
675
طراحي مجتمع مسكوني دولت آباد يزد
676
طراحي مجتمع مسكوني زمينه گرا بارويكرد فرهنگي - اجتماعي (تقويت كيفيت فضاهاي جمعي)
677
طراحي مجتمع مسكوني سبز با رويكرد انرژي هاي نو - تجديد پذير
678
طراحي مجتمع مسكوني سوهانك تهران (كندوكاوي در مسكن پرتراكم )
679
طراحي مجتمع مسكوني شهر اردكان
680
طراحي مجتمع مسكوني شيطان كوه لاهيجان
681
طراحي مجتمع مسكوني صفر انرژي در تهران
682
طراحي مجتمع مسكوني طبيعت محور با تآكيد بر فضاي باز در مجتمع هاي مسكوني
683
طراحي مجتمع مسكوني طبيعت محور در شهر اهواز
684
طراحي مجتمع مسكوني طبيعتگرا ﴿ بازگشت به طبيعت ﴾
685
طراحي مجتمع مسكوني غدير ﴿خيابان آبشار دوم-پل غدير﴾
686
طراحي مجتمع مسكوني مشتاق با تأكيد بر عرصه هاي بينابيني
687
طراحي مجتمع مسكوني مطابق با رويكرد معماري بومي با به كارگيري مصالح بومي در شهر كرمان
688
طراحي مجتمع مسكوني منطبق با تنوع خرده فرهنگ ها در شهر جديد بهارستان اصفهان
689
طراحي مجتمع مسكوني منير
690
طراحي مجتمع مسكوني نخل اهواز
691
طراحي مجتمع مسكوني نخل اهواز
692
طراحي مجتمع مسكوني نياوران
693
طراحي مجتمع مسكوني واقع در محله جلفاي اصفهان با رويكرد امنيت محيطي و اجتماعي
694
طراحي مجتمع مسكوني يافت آباد تهران با الگو برداري از باغ ايراني
695
طراحي مجتمع مسكوني(با رويكرد به معماري سنتي)
696
طراحي مجتمع مسكوني﴿ايوانيه﴾شهر ياسوج
697
طراحي مجتمع مسگوني 70 واحدي در بافت فرسوده آزادشهر
698
طراحي مجتمع ميان مرتبه مسكوني در شيرازبا رويكرد بازخواني الگو، ساختار و جزئيات نماي سنتي ايراني-اسلامي و بهره گيري از فناوري هاي نوين
699
طراحي مجتمع نمايندگي ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در قاهره
700
طراحي مجتمع هنر و معماري دانشگاه يزد ﴿بر اساس اصول معماري پايدار﴾
701
طراحي مجدد ابزار پرداخت فرش در جهت دستيابي ساده به ارتفاع پرز مورد نظز
702
طراحي مجدد اجاق گاز تك شعله خانگي با بهبود ارگونومي حمل از طريق روش طراحي كاربر محور
703
طراحي مجدد بر اساس معيارهاي خودي در مقياس محله ﴿نمونه موردي: شهر جديد بهارستان﴾
704
طراحي مجدد ترموديناميكي عملكرد و آلايندگي موتور EF7 براي استفاده بهينه از هيدروژن و گاز طبيعي
705
طراحي مجدد توان موتور نوار نقاله ي 30-2009 طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
706
طراحي مجدد توان موتور نوار نقاله ي 30-2009 طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
707
طراحي مجدد دوچرخه ثابت توانبخشي براي مبتلايان به ضايعه نخاعي
708
طراحي مجدد سيستم حفاظت كاتدي نيروگاه سهند بناب
709
طراحي مجدد سيستم نگهداري تونل باربري معدن زغالسنگ پرورده 1 طبس با تاكيد بر پديده آماس كف
710
طراحي مجدد فرآيندهاي كاري شركت سهامي زراعي اسلام آباد با رويكرد مهندسي مجدد
711
طراحي مجدد قالي خشتي بختياري بر اساس بررسي مباني رنگ بندي نقشه هاي خشتي بختياري
712
طراحي مجدد قبضه و قنداق اسلحه شكاري برنو
713
طراحي مجدد كاربردها براي بهره گيري از امكانات سيستم هاي چند هسته اي و افزايش سرعت
714
طراحي مجدد مدار فلوتاسيون كارخانه فراوري موليبدنيت سرچشمه
715
طراحي مجدد نازل پمپ بنزين با رويكرد بازيافت بخارات بنزين
716
طراحي مجدد نقشه قالي كرمان براساس بررسي ويژگي هاي نقشه هاي مشهور به سرام
717
طراحي مجدد، ساخت و ارزيابي مزرعه اي دستگاه كنترل خودكار درجه تراكم بسته هاي مكعبي علوفه
718
طراحي مجدد﴿چراغ ها،دريچه ها رادياتور،درب صندوق عقب،و سپر هاي جلو و عقب ﴾اتومبيل پيكان 1600با توجه به مسئله استتيك-عملكردي-اقتصادي
719
طراحي مجموعة مسكوني پايدار با رويكرد انعطاف‌پذيري در شيراز
720
طراحي مجموعه آتليه هاي معماري دانشگاه علم و صنعت ايران بر اساس فواصل بين فردي دانشجويان
721
طراحي مجموعه آموزش كودكان معلول بينايي 6 تا 8 سال براي افزايش مهارت شناسايي محيط
722
طراحي مجموعه آموزشي با رويكرد ارتقاء ارتباطات و مشاركت اجتماعي
723
طراحي مجموعه آموزشي با رويكرد معماري پايدار(نور روز در معماري)
724
طراحي مجموعه آموزشي پيش دبستاني (باغ كودكان مشهد)
725
طراحي مجموعه آموزشي پيش دبستاني (باغ كودكان مشهد)
726
طراحي مجموعه آموزشي چند منظوره در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
727
طراحي مجموعه آموزشي- فرهنگي براي كودكان بي سرپرست با محوريت ارتقا سطح اعتماد به نفس
728
طراحي مجموعه آموزشي فرهنگي هنرهاي سنتي و صنايع دستي كاشان با رويكرد توسعه فرهنگي
729
طراحي مجموعه آموزشي ناشنوايان در شيراز با تأكيد بر نقش كالبدي در بهبود يادگيري
730
طراحي مجموعه آييني فرهنگي شهر قم رويكردي زمينه گرا به كاربرد فناوري هاي نوين در توسعه هاي ميان افزا
731
طراحي مجموعه ابزار دستي آشپزخانه با رويكرد كاربرمحور
732
طراحي مجموعه اپتيكي سنسور افق زمين براي ماهواره در مدار كم ارتفاع زمين
733
طراحي مجموعه اتوماسيون حمل و نقل بدنه خودروي سواري و فيكسچركردن در يك سلول انعطاف پذير جوشكاري
734
طراحي مجموعه اداري پايدار صنعت نفت در اصفهان با رويكرد به كارگيري آتريوم در فضاهاي اداري
735
طراحي مجموعه اداري مسكوني معماران
736
طراحي مجموعه اقامتگاه بين راهي
737
طراحي مجموعه اقامتگاه بين راهي
738
طراحي مجموعه اقامتي - تجاري در شهر مشهد مقدس
739
طراحي مجموعه اقامتي - تفريحي بين راهي
740
طراحي مجموعه اقامتي - تفريحي چيتگر
741
طراحي مجموعه اقامتي - توريستي خرم آباد
742
طراحي مجموعه اقامتي - فرهنگي (هتل در سايت صفه)
743
طراحي مجموعه اقامتي - فرهنگي روستاي چم بر مبناي ويژگي هاي منظر
744
طراحي مجموعه اقامتي بين راهي
745
طراحي مجموعه اقامتي پايدار در منطقه 22 تهران با رويكرد دريافت طبيعت در محيط مصنوع
746
طراحي مجموعه اقامتي- تفريحي
747
طراحي مجموعه اقامتي- تفريحي ﴿باغ بهادران﴾
748
طراحي مجموعه اقامتي تفريحي در روستاي اسفيدان با رويكرد معماري بومگرا
749
طراحي مجموعه اقامتي -تفريحي درسايت صفه
750
طراحي مجموعه اقامتي تفريحي ققنوس (زيارت )
751
طراحي مجموعه اقامتي تفريحي مبتني بر رويكرد زمينه گرايي در شهر باغبهادران
752
طراحي مجموعه اقامتي توريستي
753
طراحي مجموعه اقامتي در بافت تاريخي شهشهان
754
طراحي مجموعه اقامتي در جوار بازار كرمان
755
طراحي مجموعه اقامتي در روستاي ده بالا، يزد ﴿ با تاملي بر بنا و ارتباط درون آن با بيرون ﴾
756
طراحي مجموعه اقامتي رفاهي با رويكرد طبيعت مكمل معماري در مشهد
757
طراحي مجموعه اقامتي رفاهي سالمندان تهران با رويكرد معماري سبز
758
طراحي مجموعه اقامتي كوهسنگي
759
طراحي مجموعه اقامتي گردشگري در شهر شيراز با رويكرد زمينه گرايي
760
طراحي مجموعه اقامتي گردشگري در مركز بافت تاريخي اصفهان
761
طراحي مجموعه اقامتي مسافران در اصفهان باتاكيد بر طراحي فضاهاي باز
762
طراحي مجموعه اقامتي مسافران شهر قم بارويكرد بهيافت مواد و مصالح (كانتينر و ...)
763
طراحي مجموعه اقامتي(متل در صفه)
764
طراحي مجموعه اقامتي_تفريحي وقت آزاد دستك با رويكرد تعاملات اجتماعي
765
طراحي مجموعه اي از جواهرات براي تعدادي از شخصيت هاي برجسته ي اجتماعي، براساس شاخصه هاي Slow Design
766
طراحي مجموعه اي از وسايل غير الكتريكي آشپزخانه براي گروه هدف اسنوا
767
طراحي مجموعه اي براي ارتقاء جايگاه سالمندان در جامعه از طريق تعامل با جوانان
768
طراحي مجموعه اي به منظور حمايت از كودكان بدسرپرست در تهران (خانه دوست داشتني من)
769
طراحي مجموعه بازار كهنه اسفراين
770
طراحي مجموعه بازار كهنه اسفراين
771
طراحي مجموعه باغ فرش ايراني در يزد
772
طراحي مجموعه بهداشت و سلامت در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
773
طراحي مجموعه پارك آبي گنبد كاووس
774
طراحي مجموعه پرورش گياه براي كودكان (مطالعه موردي مدرسه طبيعت كندوكاو استان اصفهان)
775
طراحي مجموعه پژوهشي - تجربي حمايت از استعدادها و خلاقيت هادر جوار ميدان نقش جهان اصفهان
776
طراحي مجموعه پژوهشي - تجربي حمايت از استعدادهاو خلاقيت ها در جوارميدان نقش جهان اصفهان
777
طراحي مجموعه تئاتر در مقياس محله
778
طراحي مجموعه تئاتر كودك
779
طراحي مجموعه تالار تئاتر شهر مشهد
780
طراحي مجموعه تالار تئاتر شهرمشهد
781
طراحي مجموعه تامين حريم خانوادگي در گردش هاي دسته جمعي با رويكرد فرهنگ محور
782
طراحي مجموعه تجاري - فرهنگي با رويكرد ارتباط حركت و معماري برمبناي دريافت كاربر از فضا
783
طراحي مجموعه تجاري - فرهنگي شهر كتاب
784
طراحي مجموعه تجاري اصفهان
785
طراحي مجموعه تجاري با رويكرد معماري سبز
786
طراحي مجموعه تجاري -تفريحي در خيابان توحيد اصفهان
787
طراحي مجموعه تجاري در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
788
طراحي مجموعه تجاري در شهر اصفهان ﴿از رويداد تا الگوي فضايي در طراحي معماري﴾
789
طراحي مجموعه تجاري- مذهبي
790
طراحي مجموعه تحقيقاتي در پارك علم و فناوري خليج فارس در بوشهر با رويكرد معماري بومي
791
طراحي مجموعه تفريحي - توريستي اقامتي
792
طراحي مجموعه تفريحي - مسكوني شقايق شيراز
793
طراحي مجموعه تفريحي - مسكوني شقايق شيراز
794
طراحي مجموعه تفريحي توريستي
795
طراحي مجموعه تفريحي توريستي جوان با رويكرد اكوتوريسم روستاي شياده بابل
796
طراحي مجموعه تفريحي توريستي خوانسار
797
طراحي مجموعه تفريحي درياچه كيو (تماشاگه آب)
798
طراحي مجموعه تفريحي و فرهنگي بانوان رقص آواز ساز
799
طراحي مجموعه تفريحي- ورزشي زمستاني با استفاده از فناوري هاي نوين
800
طراحي مجموعه تفريحي، توريستي گيلان، فومن، قلعه رودخان
801
طراحي مجموعه تفريحي-فرهنگي و خدماتي جنب شهرك صنعتي رنگسازان شهرضا (اصفهان) با رويكرد ارتقاء فضاهاي صنعتي
802
طراحي مجموعه توربين و سيستم پمپاژ آب
803
طراحي مجموعه توريستي - تفريحي
804
طراحي مجموعه توريستي افرا در منطقه گردشگري النگدره گرگان با رويكرد پايداري محيطي
805
طراحي مجموعه توريستي با رويكرد اكوتوريسم پايدار
806
طراحي مجموعه توريستي تفريحي قلعه دره سي با نگاهي به روش هاي بهينه سازي عملكرد ساختمانها از نظر انرژي
807
طراحي مجموعه توريستي در مجاورت كوير
808
طراحي مجموعه توريستي صفه اصفهان
809
طراحي مجموعه توريستي- فرهنگي بازارچه منصوريه شيراز
810
طراحي مجموعه توريستي كاريز كيش
811
طراحي مجموعه توريستي-تفريحي(برزك)
812
طراحي مجموعه جعبه هاي جواهر براي شركت دكورا
813
طراحي مجموعه چند عملكردي﴿كتابخانه تخصصي معماري وشهرسازي ومركز هم انديشي وبانك ايده پردازي شهري﴾
814
طراحي مجموعه چند منظوره نمايشگاهي با رويكرد طراحي الگوريتميك
815
طراحي مجموعه خانه سينما
816
طراحي مجموعه خانه سينما
817
طراحي مجموعه خدمات و محصول جهت تسهيل زيارت حرم حضرت رضا عليه السلام
818
طراحي مجموعه خدماتي خانه سالمندان اصفهان
819
طراحي مجموعه درماني و بيمارستاني در بخشي از بافت تاريخي اصفهان
820
طراحي مجموعه درماني و بيمارستاني در بخشي از بافت تاريخي اصفهان
821
طراحي مجموعه درماني و ساختمان پزشكان پولادشهر
822
طراحي مجموعه درماني و ساختمان پزشكان پولادشهر
823
طراحي مجموعه رفاهي – اقامتي در مجتمع فولاد ابركوه (با استفاده از استراتژي انرژي خورشيدي غير فعال)
824
طراحي مجموعه رودري هاي داخلي جيپ چابك ساخت شركت پارس خودرو
825
طراحي مجموعه روشنايي هاي سراميكي براي فضاي داخلي
826
طراحي مجموعه روميزي اداري براي مديران مياني با تاكيد بر شركت هاي پخش خصوصي
827
طراحي مجموعه زير انداز و سايبان براي سفر هاي كوتاه خارج از شهر
828
طراحي مجموعه زيستي در بافت جوباره
829
طراحي مجموعه زيورآلات با الهام از خطوط و نقوش ايراني
830
طراحي مجموعه سراي هنر در پارك لاله تهران
831
طراحي مجموعه سواركاري آريايي سپاهان با تأكيد بر جاذبه گردشگري
832
طراحي مجموعه سينما-نمايش آييني برپايه الگوهاي طراحي فضاهاي نمايشي معماري ايران تماشاخانه تهران
833
طراحي مجموعه شعر و ادب در محله سعدي برپايه بازآفريني مفهوم دروازه و تاكيد بر ايجاد تعاملات اجتماعي
834
طراحي مجموعه شهرداري ميبد
835
طراحي مجموعه شهرداري ميبد (شهرداري، كتابخانه و تالار مركزي شهر)
836
طراحي مجموعه شهرداري و سالن اجتماعات مرودشت
837
طراحي مجموعه شهري 25 هكتاري
838
طراحي مجموعه شهري گذر آفرينش
839
طراحي مجموعه شهري گذر آفرينش
840
طراحي مجموعه شوراي شهر با هدف تقويت روابط اجتماعي
841
طراحي مجموعه عناصر مبلمان روستاي ابيانه
842
طراحي مجموعه فرهنگي
843
طراحي مجموعه فرهنگي - تفرجي
844
طراحي مجموعه فرهنگي - تفريحي - توريستي تون
845
طراحي مجموعه فرهنگي - تفريحي - توريستي تون
846
طراحي مجموعه فرهنگي - توريستي پايدار در بندر چابهار
847
طراحي مجموعه فرهنگي - رفاهي در ورودي غربي شهر رفسنجان با تاكيد بر كاركرد نشانه
848
طراحي مجموعه فرهنگي ، تفريحي بيجارگروس " باغ فرهنگي گروس "
849
طراحي مجموعه فرهنگي ، تفريحي و توريستي
850
طراحي مجموعه فرهنگي ، تفريحي و توريستي
851
طراحي مجموعه فرهنگي ، توريستي قدمگاه
852
طراحي مجموعه فرهنگي- تجاري ياسپرين جهت ارتقاء حيات اجتماعي در بافت تاريخي يزد
853
طراحي مجموعه فرهنگي تفرچه
854
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي
855
طراحي مجموعه فرهنگي- تفريحي با رويكرد بهيافت اراضي قهوه‌اي( كارخانه نساجي شهر اهواز)
856
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي باغ جوان با رويكرد بهبود تعاملات اجتماعي بر اساس معماري سبز-بيونيك
857
طراحي مجموعه فرهنگي -تفريحي بيجار گروس ((باغ فرهنگي گروس ))
858
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي جوان اصفهان
859
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي در بوشهر (با تكيه بر عنصر نور طبيعي)
860
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي دژ رشكان ري. بررسي رويكرد طراحي نوين در محوطه هاي تاريخي
861
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي واقع در شيراز با رويكرد حس تعلق به مكان
862
طراحي مجموعه فرهنگي تقرچه
863
طراحي مجموعه فرهنگي حافظ شيراز
864
طراحي مجموعه فرهنگي حافظ شيراز
865
طراحي مجموعه فرهنگي دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان با نظر به ارتباط با فضاي باز در باغ ايراني
866
طراحي مجموعه فرهنگي دانيال نبي (ع )
867
طراحي مجموعه فرهنگي دانيال نبي (ع)
868
طراحي مجموعه فرهنگي در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
869
طراحي مجموعه فرهنگي در سايت تقي آباد سيلو شهر يزد
870
طراحي مجموعه فرهنگي روستاي لافت با رويكرد پايداري زيست محيطي و اقتصادي
871
طراحي مجموعه فرهنگي گرگانبا رويكرد سازه هاي متحرك
872
طراحي مجموعه فرهنگي مهر
873
طراحي مجموعه فرهنگي نقش جهان
874
طراحي مجموعه فرهنگي و مذهبي شهر اهواز
875
طراحي مجموعه فرهنگي وتفريحي با تأكيد بر طبيعت وار بودن و برپايه هندسه فركتال (معماري ومنظر)
876
طراحي مجموعه فرهنگي وتفريحي تهران پارس
877
طراحي مجموعه فرهنگي ورزشگاه سنتي جنب ميدان امام
878
طراحي مجموعه فرهنگي، تفريحي در نوشهر بهارستان
879
طراحي مجموعه فرهنگي،تفريحي در نوشهر بهارستان
880
طراحي مجموعه فرهنگي،توريستي قدمگاه
881
طراحي مجموعه فرهنگيهنري با رويكرد بازآفريني فضاي شهري در مجاورت تكيه معاونالملك كرمانشاه
882
طراحي مجموعه فن و مستقيم كننده تونل باد زير صوت
883
طراحي مجموعه كار-استراحت خوابگاههاي دانشويي دختران
884
طراحي مجموعه كتابخانه صائب
885
طراحي مجموعه كتابخانه و مركز اطلاع رساني كاوه اصفهان
886
طراحي مجموعه كتابخانه و مركزاطلاع رساني كاوه اصفهان
887
طراحي مجموعه كشت هيدروپونيك خانگي
888
طراحي مجموعه كمك آموزشي كتاب كار و فناوري پايه هشتم
889
طراحي مجموعه كيف‌دستي با رويكرد طبيعت‌گرايي براي دختران جوان ايراني
890
طراحي مجموعه گردشگري با رويكرد پايداري زيست محيطي
891
طراحي مجموعه گردشگري با رويكرد سازه هاي پيش ساخته قابل حمل در جزيره كيش
892
طراحي مجموعه گردشگري پايدار با توجه به تحقيقات كشاورزي در دشت ارژن فارس
893
طراحي مجموعه گردشگري پايدار با رويكرد توسعه تعاملات بين فرهنگي ايران و تركيه در شهرستان خوي در راستاي تقويت و اتحياء صنعت گردشگري روابط تجاري و فرهنگي
894
طراحي مجموعه گردشگري در جزيره هرمز با تاملي بر مفهوم نمادپردازي
895
طراحي مجموعه گردشگري طبيعي جزيره آشوراده
896
طراحي مجموعه گردشگري و اكوتوريسم با رويكرد استفاده از زمين پناهي (ناحيه اسماعيل آباد طبس)
897
طراحي مجموعه مبلمان اتاق دانشجوي هنر
898
طراحي مجموعه مبلمان اداري با هدف كاهش استرس فضاي كار اداري و افزايش بازده كارمندان
899
طراحي مجموعه مبلمان چند منظوره براي جوانان ايراني ساكن مسكن هايي با متراژ پايين با رويكرد احساسي و رواني
900
طراحي مجموعه مبلمان شهري براي بافت تاريخي ميدان مشق تهران
901
طراحي مجموعه مبلمان محيطي پرديس باغ دانشگاه هنر:رمز گشايي كحتوايي معماري و پرديس به مبلمان
902
طراحي مجموعه مخصوص وسايل رنگ و روغن ﴿جخت استفاده كاراموز رنگ و روغن
903
طراحي مجموعه مدولار كاشت و پرورش گياه ويژه بام ساختمانها
904
طراحي مجموعه مركز شهري سرزنده با كاربردهاي مختلط
905
طراحي مجموعه مركزي شهر كازرون (ميدان ،مسجد،مجتمع فرهنگي ،ساماندهي بازار در ميدان )
906
طراحي مجموعه مركزي شهر كازرون: ميدان، مسجد، مجتمع فرهنگي، ساماندهي بازار در ميدان
907
طراحي مجموعه مركزي شهرستان مباركه ( شامل ميدان ، بازار، كتابخانه ، ساختمان شوراي شهر و تالار شهر)
908
طراحي مجموعه مركزي شهرستان مباركه (ميدان ، بازار،كتابخانه ...)
909
طراحي مجموعه مركزي شوراي اسلامي شهر اصفهان
910
طراحي مجموعه مركزي شوراي اسلامي شهر اصفهان
911
طراحي مجموعه مسكن سازماني كاركنان شيلات بندر تركمن
912
طراحي مجموعه مسكوني
913
طراحي مجموعه مسكوني
914
طراحي مجموعه مسكوني - اقامتي بارويكرد انعطاف پذيري در روستاي آبگرم لاريجان
915
طراحي مجموعه مسكوني ﴿ با تاكيد بر معماري پايدار و خودكفايي در تامين انرژي ﴾
916
طراحي مجموعه مسكوني - دو گنبدان
917
طراحي مجموعه مسكوني - دوگنبدان
918
طراحي مجموعه مسكوني ( محله دنارت - اصفهان )
919
طراحي مجموعه مسكوني (با استفاده از الگو هاي معماري سنتي ايراني در تقويت هويت بخشيدن به الگوهاي نو...)
920
طراحي مجموعه مسكوني (با تاكيد بر تعامل انسان و طبيعت)
921
طراحي مجموعه مسكوني (با رويكرد به معماري سنتي)
922
طراحي مجموعه مسكوني (با رويكرد پيوند سكونت و طبيعت)
923
طراحي مجموعه مسكوني (با رويكرد مسكن هنرمند)
924
طراحي مجموعه مسكوني (محله دنارت - اصفهان )
925
طراحي مجموعه مسكوني اقليمي با تاكيد بر استفاده از انرژي غير فعال خورشيدي در اصفهان
926
طراحي مجموعه مسكوني امروز با رويكرد ساده گرايي ايراني – اسلامي (مينيماليسم)
927
طراحي مجموعه مسكوني ايشار
928
طراحي مجموعه مسكوني با تاكيد بر معماري پايدار در شهرك قدس تهران
929
طراحـي مجمـــوعه مسكونــي با توجه به معماري بومي و فرهنگ سكونت در شهر ساري
930
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد احترام به طبيعت (اكولوژيك)
931
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد ارتباط درون و بيرون درنما
932
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد ارتقاء سطح ارتباط جمعي
933
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد ارتقاء كيفيت بصري (با تأكيد بر اكولوژي معماري)
934
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري براساس الگوهاي مسكن سنتي ايران در بافت قديم نايين
935
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد بهينه سازي روابط پلان با استفاده از بهينه سازي اجتماع ذرات
936
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد پايداري اجتماعي در منطقه 22 تهران
937
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد زمينه گرا در محله عودلاجان تهران
938
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد مسكن اجتماعي در بافت قديم شهر يزد
939
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد معماري پايدار
940
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد معماري زمينه گرا
941
طراحي مجموعه مسكوني با معيارهاي خانه ايراني
942
طراحي مجموعه مسكوني با نگاه به آينده (با رويكرد سيستم هاي غير فعال خورشيدي)
943
طراحي مجموعه مسكوني با هدف افزايش تعاملات اجتماعي
944
طراحي مجموعه مسكوني باغ ويلاهادرحاشيه زاينده رود
945
طراحي مجموعه مسكوني بر اساس مفاهيم پايه در معماري سنتي شهر لاهيجان
946
طراحي مجموعه مسكوني براي سالمندان مبتني بر معيارهاي شهر دوستدار سالمند
947
طراحي مجموعه مسكوني براي قشر كم درآمد در قم
948
طراحي مجموعه مسكوني بهينه انرژي در منطقه گرم و خشك اصفهان با رويكرد استفاده از معماري بايونيك
949
طراحي مجموعه مسكوني پايدار براساس موزه‌هاي معماري بومي جهرم
950
طراحي مجموعه مسكوني پايدار در تهران با رويكرد ارتقاي آسايش صوتي
951
طراحي مجموعه مسكوني پايدار دراقليم معتدل و مرطوب شهر بابلسر-بهره گيري از سرمايش غير فعال
952
طراحي مجموعه مسكوني پزشكان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
953
طراحي مجموعه مسكوني پياده مدار در بافت قديم شهر سمنان
954
طراحي مجموعه مسكوني پيش‌ساخته با رويكرد انعطاف‌پذيري در گميشان
955
طراحي مجموعه مسكوني پيش‌ساخته با رويكرد انعطاف‌پذيري در گميشان
956
طراحي مجموعه مسكوني- تجاري فرهنگيان شوشتر
957
طراحي مجموعه مسكوني چغاي بروجرد
958
طراحي مجموعه مسكوني چغاي بروجرد
959
طراحي مجموعه مسكوني خانوادگي
960
طراحي مجموعه مسكوني خميني شهر اصفهان با تاكيد بر نحوه ارتباط درون و بيرون براي دستيابي به حريم
961
طراحي مجموعه مسكوني خودكفا
962
طراحي مجموعه مسكوني در اوين با تأكيد بر فضاهاي جمعي همسايگي جهت ارتقاء پايداري اجتماعي
963
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي اصفهان (محله جلفا)
964
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي اصفهان (محله جماله )
965
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي اصفهان (محله جماله )
966
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي اصفهان ﴿محله جلفا﴾
967
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي دردشت
968
طراحي مجموعه مسكوني در بافت جوباره
969
طراحي مجموعه مسكوني در بافت فرسوده با رويكرد ارتقاء حس مشاركت ساكنين در جهت حفظ و توسعه پايدار اجتماعي نمونه موردي منطقه 12 تهران محله امامزاده يحيي
970
طراحي مجموعه مسكوني در بافت قديم شهر يزد با تأكيد بر نقد تجارب مشابه
971
طراحي مجموعه مسكوني در بافت نيمه متراكم تهران ﴿با تآكيد بر نقش فضاي باز در شكل گيري مجموعه مسكوني﴾
972
طراحي مجموعه مسكوني در بندرعباس با تاكيد بر بازخواني ارتباط ميان درون و بيرون
973
طراحي مجموعه مسكوني در حاشيه بافت تاريخي ميبد
974
طراحي مجموعه مسكوني در حاشيه زاينده رود با رويكرد بازآفريني مفهوم «زندگي در خانه ايراني» و به كارگيري اصول پايداري زيست محيطي
975
طراحي مجموعه مسكوني در حاشيه شهر يزد با رويكرد ارتقاء دلبستگي به مكان
976
طراحي مجموعه مسكوني در خيابان عباس آباد اصفهان
977
طراحي مجموعه مسكوني در دامنه ء شرقي آبيدر سنندج
978
طراحي مجموعه مسكوني در دامنه شرقي آبيدر سنندج
979
طراحي مجموعه مسكوني در دردشت اصفهان
980
طراحي مجموعه مسكوني در ساري، جهت ارتقاءتعاملات اجتماعي ساكنان
981
طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار
982
طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار
983
طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسايگي
984
طراحي مجموعه مسكوني در شهر اردبيل در مجاورت گذر فرهنگي-تاريخي با استفاده از الگوهاي كالبدي با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
985
طراحـي مجمـــوعه مسكونــي در شهر بابل با تاكيد بر معماري بومي و فرهنگ سكونت
986
طراحي مجموعه مسكوني در شهر تفت يزد با رويكرد استفاده از عناصر معماري بومي
987
طراحي مجموعه مسكوني در شهر رشت، با تاكيد بر حل مساله اشراف
988
طراحي مجموعه مسكوني در شهر سنندج
989
طراحي مجموعه مسكوني در شهر هرات ﴿ با نگاهي به بافت تاريخي و اقليم ﴾
990
طراحي مجموعه مسكوني در شهر همدان با رويكرد غير فعال خورشيدي
991
طراحي مجموعه مسكوني در شهر يزد با تاملي بر الگوي خانواده گسترده
992
طراحي مجموعه مسكوني در شهرستان ساوه با رويكرد طراحي اقليمي و معماري بومي
993
طراحي مجموعه مسكوني در كاشان بر پايه الگوگيري از مفاهيم و عوامل پايداري اجتماعي مسكن بومي
994
طراحي مجموعه مسكوني در مجاورت بازارچه محله ﴿ تلاقي بافت قديم و جديد محله خرمشاه - يزد﴾
995
طراحي مجموعه مسكوني در محله آتشگاه اصفهان با تاكيد بر مولفه معنايي مكان
996
طراحي مجموعه مسكوني در محله اوين تهران با تاكيد بر اصل سلسله¬مراتب در ابنيه سنتي ايران
997
طراحي مجموعه مسكوني در محله عودلاجان جهت ارتقاي سطح تعاملات اجتماعي، به كمك روش چيدمان فضا
998
طراحي مجموعه مسكوني در محله گركان اصفهان ﴿با نگاهي به مسكن مناسب براي اقشار كم درآمد﴾
999
طراحي مجموعه مسكوني در محله گرگان اصفهان ﴿بانگاهي به مسكن مناسب براي اقشار كم درآمد﴾
1000
طراحي مجموعه مسكوني در منطقه دردشت اصفهان براساس الگوهاي بومي برگرفته از شيوه زندگي
بازگشت