<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي كنترل كننده فازي Tap Changer تحت بار ترانسفورماتور در شبكه هاي توزيع به منظور كنترل بهينه ولتاژ /توان راكتيو
2
طراحي كنترل كننده فازي بر روي ربات
3
طراحي كنترل كننده فازي بر مبناي الگوريتم ژنتيك براي ربات موازي شبيه سازهاي حركتي با محرك هاي دوراني
4
طراحي كنترل كننده فازي براي تنظيم سرعت يك ربات با چرخهاي تفاضلي (differential wheels) و پياده سازي آن
5
طراحي كنترل كننده فازي براي ربات متحرك داراي بازوي انعطاف پذير
6
طراحي كنترل كننده فازي براي فرايند غيرخطي خنثي سازي PH
7
طراحي كنترل كننده فازي براي يك مدل ديناميكي از موتور بنزيني ، به منظور كاهش آلودگي
8
طراحي كنترل كننده فازي ترافيك شبكه هاي ATM
9
طراحي كنترل كننده فازي تركيبي براي ادوات FACTS جهت ميراسازي مدهاي محلي و بين ناحيه اي سيستم قدرت
10
طراحي كنترل كننده فازي تطبيقي براي سيستم ترمز ضد قفل (ABS)
11
طراحي كنترل كننده فازي جهت بهبود عملكرد اينورتر متصل به شبكه براي فتوولتائيك
12
طراحي كنترل كننده فازي عصبي وفقي براي سيستمهاي غيرخطي
13
طراحي كنترل كننده فازي و عصبي براي كنترل قدرت و باز خوردهاي حرارتي در راكتورهاي هسته اي با استفاده از نتايج يك كنترل كننده تطبيقي مقاوم بهينه
14
طراحي كنترل كننده فازي يك دست روبات FUZZY CONTROLLER DESIGN FOR A ROBOT ARM.
15
طراحي كنترل كننده فعال مقاوم در برابر خطاهاي عملگرها در سازه هاي عمراني تحت تحريك لرزه اي
16
طراحي كنترل كننده فيدبك حالت (SFAC) براي بهبود مشخصه ها و بهينه سازي يك راكتور هسته اي
17
طراحي كنترل كننده كشش با استفاده از مدل كنترل پيش بين صريح و سيستم هاي هايبريد
18
طراحي كنترل كننده لغزشي تطبيقي سيستم تعليق قطار پرسرعت
19
طراحي كنترل كننده مبتني بر رويتگر اغتشاش، براي سيستم‌هاي خطي تاخير دار
20
طراحي كنترل كننده مبتني بر رويتگر حالت براي دسته¬اي از سيستم‌هاي غيرخطي با تأخير در خروجي
21
طراحي كنترل كننده مبتني بر منطق فازي براي افزايش دقت اشتراك گذاري جريان و بهبود تنظيم ولتاژ در يك ريز شبكه DC
22
طراحي كنترل كننده مد لغزشي بهبود يافته براي موتور سنكرون خطي مغناطيس دائم
23
طراحي كنترل كننده مد لغزشي تطبيقي براي كنترل آرايش پيشرو-پيرو متشكل از چند ماهواره در حضور اغتشاشات و نامعيني ها
24
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه اول و دوم با سطح لغزش مرتبه كسري
25
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي سيستم توربين آبي﴿هيدروليكي﴾ از طريق خطي سازي فيدبك حالت ورودي
26
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي يك كلاس از سيستم هاي چند عاملي داراي تعاملات غير خطي
27
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم تطبيقي براي يك سيستم مالي فوق آشوب جديد
28
طراحي كنترل كننده مد لغزشي مرتبه دوم تطبيقي فازي براي ربات زير دريايي
29
طراحي كنترل كننده مدلغزشي پيش بين اسميت مرتبه كسري براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي تأخيردار
30
طراحي كنترل كننده مرتبه كسري
31
طراحي كنترل كننده مقاوم (سنتز) براي سيستم وضعيت ماهواره و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
32
طراحي كنترل كننده مقاوم C-UPFC به منظور بهبود عملكرد شبكه انتقال قدرت
33
طراحي كنترل كننده مقاوم FID به منظور پايدار سازي سيستم با وابستگي چند جمله اي به پارامترهاي نا معين
34
طراحي كنترل كننده مقاوم QFT بر روي سيستمهاي فازي
35
طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از روشهاي غير خطي براي منابع تغذيه سوئيچينگ
36
طراحي كنترل كننده مقاوم با استفاده از كنترل كننده جدول بهره و مدلLPV براي سيستم پره هاي توربين بادي
37
طراحي كنترل كننده مقاوم براي پرواز آرايش يافته ماهواره ها در حضور نامعيني پارامتري و اغتشاشات مداري با در نظر گرفتن اشباع و تأخير عملگر
38
طراحي كنترل كننده مقاوم براي ديناميك غيرخطي حباب در حضور ديواره الاستيك و بررسي كاربردهاي آن در صنعت و پزشكي
39
طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم قدرت جبران شده توسط SVC با استفاده از تكنيك هاي H بي نهايت و سنتز ميو
40
طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم هاي Hvdc در جهت ميراسازي نوسانات فركانسي پايين يك شبكه DC/AC
41
طراحي كنترل كننده مقاوم براي يك سيستم CNC
42
طراحي كنترل كننده مقاوم مد لغزشي مرتبه بالا براي دوچرخه خودكار
43
طراحي كنترل كننده مود لغزشي و مود لغزشي تطبيقي براي ربات موازي شبيه سازهاي حركتي با محرك هاي دوراني
44
طراحي كنترل كننده ميراساز svc براي بهبود نوسانات سيستم چند ماشينه با الگوريتم
45
طراحي كنترل كننده نشانگر در سيستمهاي رايانه اي
46
طراحي كنترل كننده هاي تطبيقي براي سروموتورها با استفاده از شبكه هاي عصبي
47
طراحي كنترل كننده هاي فازي FUZZY CONTROLLER
48
طراحي كنترل كننده هاي فازي تطبيقي بروشهاي مستقيم وغيرمستقيم براساس مدل تاكاگي -سوگفو
49
طراحي كنترل كننده هاي فازي و پيش بيني عصبي براي سيستم هاي سرمايش
50
طراحي كنترل كننده هاي كلاسيك و فازي براي سيستمهاي ابعاد وسيع
51
طراحي كنترل كننده هاي مقازم در حوزه فركانس به روش QFT اصلاح شده
52
طراحي كنترل كننده هاي مقاوم هوشمند براي سيستمهاي كنترل غير خطي
53
طراحي كنترل كننده هاي منطق فازي براي افزايش پايداري سيستم قدرت
54
طراحي كنترل كننده هاي هوشمند هيبريد براي محركه موتور سنكرون مغناطيسي دائم دروني
55
طراحي كنترل كننده هايبريد براي يك سيستم غيرخطي با تقريب چند مدله
56
طراحي كنترل كننده هوشمند براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
57
طراحي كنترل كننده هوشمند براي عناصر موازي FACTS جهت بهبود رفتار ديناميكي بارهاي صنعتي
58
طراحي كنترل كننده هوشمند جهت بهبود عملكرد مولد برق از توربين انبساطي
59
طراحي كنترل كننده هوشمند جهت كنترل سرعت موتور سنگرون مغناطيس دائم داخلي(IPMSM) در محدوده بالاتر از سرعت نامي
60
طراحي كنترل كننده هوشمند دوري از موانع براي ربات هاي متحرك
61
طراحي كنترل كننده هوشمند يار فركانس مبتني بر كنترل مقاوم در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده
62
طراحي كنترل كننده هيبريد تطبيقي توربين بادي جهت تنظيم مناسب و گرفتن ماكزيمم توان خروجي در حضور اغتشاش
63
طراحي كنترل كننده وضعيت براي ماهواره ي زيرتحريك با استفاده از دو چرخ عكس العملي
64
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير طي مانورهاي سريع وضعيت مبتني بر شكل دهي ورودي
65
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير مبتني بر مد تصويربرداري غيرهمزمان
66
طراحي كنترل كننده وضعيت يك ماهواره مخابراتي زمين ايستاي انعطاف پذير و پياده سازي آن در بستر سخت افزار در حلقه
67
طراحي كنترل كننده ي بلادرنگ با استفاده از شبكه هاي حسگر-عملگر بيسيم
68
طراحي كنترل كننده ي بهينه ي فازي تناسبي-انتگرالي-مشتقي براي سيستم پاندول معكوس با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
69
طراحي كنترل كننده ي پيش بين جهت كنترل دماي ساختمان
70
طراحي كنترل كننده ي پيش بين مبتني بر مدل براي سيستم هاي كنترل تحت شبكه هاي اتوماسيون صنعتي
71
طراحي كنترل كننده ي پيش بين مدل اقتصادي براي شبكه ي هوشمند
72
طراحي كنترل كننده ي توان در يك ذخيره ساز انرژي تركيبي مبتني بر باتري-ابرخازن در سيستم هاي فتوولتائيك
73
طراحي كنترل كننده ي درجه كسري براي سيستم چند ورودي - چند خروجي به كمك الگوريتم هوشمند
74
طراحي كنترل كننده ي مد لغزشي براي سيستم پارك موازي خودرو
75
طراحي كنترل كننده ي مقاوم عصبي براي كنترل تركيبي نيرو و موقعيت يك بازوي مكانيكي
76
طراحي كنترل كننده‌هاي انشعابات موضعي براي برخي سيستم‌‌هاي منفرد دو و سه بعدي
77
طراحي كنترل كنندۀ مقاوم براي جبرانگر استاتيكي توزيع با قابليت كنترل توان اكتيو
78
طراحي كنترل گر فازي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات براي ربات تعادلي دو چرخ
79
طراحي كنترل گر مبتني بر قضيه ي گاوس-لوكاس
80
طراحي كنترل مد لغزشي براي سيستم هاي زمان گسسته با از دست دادن تصادفي اطلاعات
81
طراحي كنترل مقاوم براي سيستم الكتروهيدروليك
82
طراحي كنترل مقاوم غيرخطي براي زيرديايي خودگردان غيرخطي با شش درجه آزادي به منظور رديابي مسير
83
طراحي كنترل نظارتي به روش GMEC و پياده سازي آن در اينترلاكينگ يك سامانه آزمايشگاهي ريلي
84
طراحي كنترل نيوماتيك در پل بيست و چهار محوره
85
طراحي كنترل‌ كننده‌ هاي غير‌ خطي مقاوم زمان محدود براي توربين بادي در حضور اغتشاش و نامعيني‌ هاي كراندار
86
طراحي كنترل‌كننده ‌ي مناسب براي تعقيب مسير حركت يك ربات موازي صفحه‌اي
87
طراحي كنترل‌كننده MIMO براي مبدل‌هاي چند ورودي مورد استفاده در سيستم‌هاي انرژي تركيبي
88
طراحي كنترل‌كننده PID براي كنترل فركانس- بار ريزشبكه جزيره‌اي با خاصيت ضد انباشتگي در مواجهه با اشباع ورودي
89
طراحي كنترل‌كننده براي گرفتن اجسام محدب به وسيله ربات‌هاي بازوي كامل همكار
90
طراحي كنترل‌كننده بهينه هيبريد توربين بادي جهت دفع اثر اغتشاش و نويز اندازه‌گيري
91
طراحي كنترل‌كننده تركيبي زمان/رويداد پايه سيستم‌هاي كليدزن در بستر اينترنت اشياء
92
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي براي كنترل آرايش گروهي از ربات‌هاي متحرك چرخ‌دار بر اساس رويكرد پيشرو-پيرو
93
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي مقاوم حركت موشك تحت فرمان خط – ديد با وجود عدم قطعيت هاي مدل
94
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي مقاوم غيرخطي براي سيستم تسطيح سرد ورق فولاد
95
طراحي كنترل‌كننده تطبيقي هوشمند براي دسته‌اي از سيستم هاي غيرخطي نامعين مقيد
96
طراحي كنترل‌كننده جبران‌ساز حركت قلب براي يك ربات دستيار جراح توسط رويتگر اغتشاشي
97
طراحي كنترل‌كننده چندلايه در بستر اينترنت اشياء
98
طراحي كنترل‌كننده فازي تطبيقي براي سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه با رويكرد جبران تأخير
99
طراحي كنترل‌كننده مود لغزشي بهينه بر مبناي معادله ريكاتي وابسته به حالت براي كنترل و تعيين ظرفيت حمل بار بازوهاي مكانيكي
100
طراحي كنترل‌كننده مود لغزشي در زمان محدود براي بازوهاي مكانيكي متحرك
101
طراحي كنترل‌كننده‌ فازي - نظارتي فركانس - بار ريزشبكه‌ جزيره‌يي با در نظر گرفتن اشباع ورودي هاي كنترلي
102
طراحي كنترل‌كننده‌ي ردياب تطبيقي براي سيستم‌هاي غيرخطي سوئيچ‌شونده‌ با وجود عدم قطعيت
103
طراحي كنترل‌كننده‌ي سيستم تعليق بادي جهت بهبود زاويه‌ي غلت و حفظ پايداري واژگوني كاميونت 3-محوره
104
طراحي كنترل‌كننده‌ي مبتني بر رؤيتگر اغتشاش براي سيستم شناور زيرسطحي خودگردان
105
طراحي كنترل‌كننده‌ي مكعب خود تعادل در سه بعد با عملگر چرخ اينرسي
106
طراحي كنترل‌كنندهي ربات خود متعادل‌كننده دوچرخ با استفاده از روش بهينه سازي مجموع‌مربعات
107
طراحي كنترل‌كنندهي ربات خود متعادل‌كننده دوچرخ با استفاده از روش بهينه سازي مجموع‌مربعات
108
طراحي كنترل¬كننده با استفاده از داده¬كاوي جهت تنظيم فلوي دوغاب خروجي و نرخ تزريق فلوكولانت در تيكنرهاي باطله كارخانه تغليظ ميدوك
109
طراحي كنترلر Droop جهت كاهش نوسانات توان خروجي اينورترهايموازي در ريزشبكه هاي مستقل
110
طراحي كنترلر PID ديجيتال توسط ميكروكنترلر PIC16F877A جهت كنترل دور و وضعيت موتور AC و DC
111
طراحي كنترلر PID مرتبه كسري براي سيستم هاي مرتبه اول و دوم
112
طراحي كنترلر SAS براي يك هواپيماي مدل
113
طراحي كنترلر انعطاف پذير در برابر عيب براي سيستم پيشرانه الكتريكي خودروي هيبريد الكتريكي
114
طراحي كنترلر اينورتر با استفاده از ميكروكنترلر
115
طراحي كنترلر اينورتر سه فاز
116
طراحي كنترلر با اعمال روش QFT براي موشك بالستيك
117
طراحي كنترلر براساس مؤلفه ي نيروي تراست
118
طراحي كنترلر براي باله هاي پايدار كننده غلتش عرضي
119
طراحي كنترلر براي پس زني وروديهاي مزاحم در سيستمهاي منغير با زمان و غيرخطي
120
طراحي كنترلر براي تعقيب ورودي و پس زدن اغتشاش بطور همزمان در سيستمهاي نامعين و متغير با زمان
121
طراحي كنترلر براي دسته اي از سيستم هاي كم عملگر با بكارگيري رويتگر حالت توسعه يافته (ESO)
122
طراحي كنترلر براي ربات دوپا در فضاي سه بعدي
123
طراحي كنترلر براي ريزپرنده داكتدفن به روش وارون ديناميك در حركت عرضي
124
طراحي كنترلر براي ريزپهپاد عمودپرواز با فن داخل محفظه
125
طراحي كنترلر براي قطار مگلو تعليق هايبريد
126
طراحي كنترلر براي كشتي DP تحت تاثيرمتقابل شناورهاي مجاور در شرايط محيطي متفاوت
127
طراحي كنترلر براي كنترل فشار محفظه احتراق موتور يك موشك خاص
128
طراحي كنترلر براي كوادروتور با استفاده از روش وارون ديناميك
129
طراحي كنترلر براي كوادروتور به منظور انجام مانور برخاست، حركت عرضي در صفحه قائم و فرود
130
طراحي كنترلر براي ميكروربات معلق در محيط سيال با كاربرد در بازرسي لوله‌هاي انتقال
131
طراحي كنترلر به روش خطي سازي پسخورد براي پلاتفرم متحرك سه درجه آزادي
132
طراحي كنترلر بهينه براي سيستم غيرخطي با ديناميك نامعلوم با استفاده از شبكه ي عصبي
133
طراحي كنترلر بهينه و پياده سازي براي عمود پرواز بدون سرنشين (داكت فن)
134
طراحي كنترلر تطبيقي براي دريچه گاز برقي
135
طراحي كنترلر جهت Throttlingموتور توبوجت
136
طراحي كنترلر طولي و عرضي هواپيماي چهار موتوره با استفاده ازدسته‌گاز
137
طراحي كنترلر عرضي براي يك هواپيماي جت
138
طراحي كنترلر عرضي هواپيما بر اساس اطلاعات يك GPS تنها
139
طراحي كنترلر غيرخطي براي يك هواپيماي جنگنده
140
طراحي كنترلر فازي براي كيربكس 6 دنده داراي كلاچ دو گانه
141
طراحي كنترلر فازي براي يك دستگاه داده پردازي چند كاناله ورودي- خروجي يونيورسال
142
طراحي كنترلر فازي بهينه براي تنظيم سوخت موتور جت بر اساس مفهوم كنترلر Min-Max
143
طراحي كنترلر فازي چند وظيفه اي براي ربات هاي شناور با تراسترهاي دو وضعيتي
144
طراحي كنترلر كامپيوتري دستگاه آناليز حرارتي و بررسي صحت عملكرد آن در سه محيط متفاوت
145
طراحي كنترلر مربي توانبخشي خودكار براي بيماران سكته قلبي بر مبناي اصول يادگيري ماشين
146
طراحي كنترلر مسير چاه در حفاري جهتدار دوبعدي
147
طراحي كنترلر مقاوم (بينهايت )H براي سيستم وضيعت ماهواره
148
طراحي كنترلر مقاوم براي گلايدر زيرآبي خودگردان
149
طراحي كنترلر مقاوم براي ميكرو-ماكرو ر باتها براساس روش قيود مصنوعي حركت
150
طراحي كنترلر مقاوم هواپيماي بدون سرنشين بدون دم
151
طراحي كنترلر هوشمند يكپارچه فرمان چرخ‌هاي جلو و گشتاور چرخشي ناشي از موتورهاي الكتريكي كمكي
152
طراحي كنترلر و رويتگر به همراه تعيين ظرفيت حمل بار براي ربات الاستيك
153
طراحي كنترلر و ساخت آشكارساز گازي حساس به موقعيت براي كاربرد تصويربرداري پزشكي
154
طراحي كنترلر يكپارچه WS+DYCبا هدف حفظ مسير خودرو
155
طراحي كنترلر يكپارچه براي سيستم كنترل پايداري الكترونيكي (ESC) كنترل فعال زاويه فرمان (AFS) و سيستم تعليق فعال
156
طراحي كنترلر-مدلسازي و تهيه نرم افزار براي كنترل دماي مبدل حرارتي
157
طراحي كنترل‎كننده مد لغزشي مرتبه دوم براي سنسور ژيروسكوپ MEMS
158
طراحي كنترلكننده ميرايي ادواتIPFC و GCSCاستفاده از روش بهينهسازي اجتماع ذرات
159
طراحي كنترل‏كننده وضعيت يك ماهواره‏ انعطاف‏پذير
160
طراحي كنترل‎گر‎ اينورتر منبع ولتاژ با كارايي بالا
161
طراحي كنترلگر براي فرآيند فرود خودكار هواپيما به روش fuzzy model based
162
طراحي كنترلگر مود لغزشي با رويتگر اغتشاش براي ربات‌هاي چهارچرخ مكانوم
163
طراحي كنترلگر و پياده‌سازي آن روي موتورهاي حركتي ربات توانبخشي به وسيله‌ي ريزپردازنده ARM
164
طراحي كنترلي فرمان هيدروليك
165
طراحي كنترولر H2/LQG براي ثبت بي سيم پاسخ سازه ها در سيستم هاي كنترلي
166
طراحي كنتور گازي براي مصارف شهري
167
طراحي كند كننده ي بهينه براي نمونه ي مورد بررسي در تحليل گاماي آني حاصل از فعالسازي نوتروني ﴿PGNAA﴾ با استفاده از كد MCNPX و نتايج تجربي
168
طراحي كندانسور پوسته و لوله به روش كامپيوتري
169
طراحي كندانسورهاي هوائي با جريان اجباري
170
طراحي كنسرت هال پارك موسيقي پرديسان با رويكرد به فرهنگ سازي اجتماعي با توجه به پارامترهاي آكوستيك
171
طراحي كنسرت هال كيش با رويكرد فناورانه معماري پارامتريك
172
طراحي كنسول بالاي تخت بيمارستاني براي بخش كودكان
173
طراحي كنسول تعاملي جهت آموزش زبان انگليسي در موسسات آموزش زبان
174
طراحي كنسولگري ايران در شهر بصره عراق
175
طراحي كوادكوپتر خورشيدي با قابليت حمل آسان
176
طراحي كوانتايزر غير خطي اپتيمم
177
طراحي كوپلر مايكروويو باند وسيع با استفاده از موجبرهاي مجتمع زير لايه اي
178
طراحي كوپلينگ ارتعاش پيچشي دينامومتر موتور
179
طراحي كوپلينگ انتقال قدرت كارخانه نشاسته كهكيلويه (دكانتر B)
180
طراحي كوچه باغ با رويكرد تعامل اجتماعي در منطقه مرغ اصفهان
181
طراحي كودكستان بر اساس احكام علوم رفتاري
182
طراحي كودكستان در يزد با تاكيد بر عوامل خاطره ساز
183
طراحي كودكسرا با رويكرد پرورش هوش هيجاني در كودكان
184
طراحي كوره القايي با فركانس KHZ50 و توان KW63 جهت عمليات حرارتي سطحي
185
طراحي كوره پخت چيني
186
طراحي كوره تنشگيري مخازن استوانه اي تحت فشار بهمراه نرم افزار محاسبه حرارتي كوره
187
طراحي كوره دوار توليد سيمان
188
طراحي كوره دوار ذوب چدن به ظرفيت 300 كيلوگرم
189
طراحي كوره صنعتي
190
طراحي كوره عمليات حرارتي استوانه اي به ارتفاع 800 ميليمتر و قطر مقطع 800 ميليمتر با استفاده از مقاومت هاي حرارتي
191
طراحي كوره عمليات حرارتي استوانه اي به ارتفاع 800 ميليمتر و قطر مقطع 800 ميليمتر با استفاده از مقاومت هاي حرارتي كانتال
192
طراحي كوره عمليات حرارتي براي پخت مواد كامپوزيت
193
طراحي كوره عمليات حرارتي شيشه
194
طراحي كوره كوپل گازسوز
195
طراحي كوره هاي دوار سيمان
196
طراحي كوره هاي عمليات حرارتي بروش ناحيه اي هاتل (Method Zone)
197
طراحي كوره هواي گرم جهت خشك كردن مقوا به ظرفيت سه تن در روز
198
طراحي كوره و فك نگهدارنده دستگاه كشش درجه حرارت بالا
199
طراحي كوره¬ي الكتريكي 1200 درجه¬ي سانتي¬گراد براي آنيلكاري ورقه¬هاي فولادي
200
طراحي كولر آبي پرتابل بدنه كامپوزيت
201
طراحي كولر آبي خودرو
202
طراحي كولر آبي دو مرحله اي در جهت افزايش راندمان انرژي و كاهش رطوبت نسبي
203
طراحي كولر تبخيري غير مستقيم با استفاده از سيكل مايسوسنكو
204
طراحي كولر خورشيدي از نوع تبريد جذبي دبرمورليتيسم و آب
205
طراحي كولر خورشيدي براي واحدهاي مسكوني كوچك
206
طراحي كوله پشتي ارگونوميك مدرسه براي دانش آموزان 7 تا 9 ساله با رويكرد طراحي كاربرمحور
207
طراحي كوله پشتي ارگونوميك مدرسه براي دانش اموزان 7 تا9 ساله با رويكرد كاربر محور
208
طراحي كوله پشتي امداد و نجات خانواده در هنگام زلزله
209
طراحي كوله پشتي براي حما تجهيزات احياء اورژانس
210
طراحي كوله پشتي تفكيك پذير براي دانشجويان با رويكرد احساسگرا
211
طراحي كوي دانشگاه مفيد قم
212
طراحي كوي دانشگاه مفيد قم
213
طراحي كوي مسكوني با رويكرد تقويت ساختار عرصه و قلمرو در مسكن و محيط مسكوني در شهرك واوان
214
طراحي كيت آي.وي كنولا براي كودكان دو تا هفت سال با رويكرد طراحي احساسگرا. نمونه موردي: بيمارستان محك
215
طراحي كيت احياي نوزاد براي انكوباتور پرتابل
216
طراحي كيت ايمنو كروماتوگرافي براي اندازه گيري ميزان ديگوكسين در سرم با استفاده از نانو ذرات طلا
217
طراحي كيت تختخواب تكنفره
218
طراحي كيت تشخيصي براي رديابي مالاشيت گرين در گوشت ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss)
219
طراحي كيت تشخيصي ويروس هپاتيت B بر پايه‌ي غشاء ميكروفلوئيدي پلي‌پروپيلن، با استفاده از آنتي‌ژن سطحي اين ويروس و آنتي‌بادي‌هاي اختصاصي آن
220
طراحي كيت سنجش PSA به كمك نانو ذره طلا
221
طراحي كيت سنجش آنتي ژن P42 ويروس HIV با استفاده از آنتي بادي منو كلونال انساني
222
طراحي كيت كمك هاي اوليه براي صنايع كوچك﴿كيت بهگر﴾
223
طراحي كيف اداري - تحصيلي با استفاده از ورق پلي پروپلين
224
طراحي كيف با توجه به نيازهاي بانوي ايراني
225
طراحي كيف بانوان با رويكرد طراحي ضد جرم
226
طراحي كيف براساس اصول طرح اشياء در هنر ايراني
227
طراحي كيف دستي بانوان بر اساس گروه اداراكي انسانها ( بصري ، سمعي ، لمسي ، جنبشي )
228
طراحي كيف دستي براي دختران نوجوان قشر متوسط شهر تهران
229
طراحي كيف دستي دو منظوره براي مادران و نوزادان
230
طراحي كيف زنانه با رويكرد طراحي ضدجرم براي كاهش احتمال سرقت در مكانهاي عمومي
231
طراحي كيف زنانه به منظظور كاهش جرم كيف زني در وسايل نقليه عمومي تهران
232
طراحي كيف و كفش با استفاده از تكنيك كارت بافي با تكيه بر نقوش بختياري
233
طراحي كيفيت خدمات در هتلهاي چهارستاره بر مبناي ديدگاه ميهمانان ورودي
234
طراحي كيوسك اتاق پروو مجازي ﴿به سفارش گروه تجاري سيب نقره اي﴾
235
طراحي كيوسك تلفن عمومي
236
طراحي كيوسك تلفن عمومي شهري
237
طراحي كيوسك خدمات الكترونيك مسافرين شهر مشهد
238
طراحي كيوسك روزنامه فروشي و روزنامه خواني شهري
239
طراحي گاردريل كامپوزيتي
240
طراحي گاردريل كامپوزيتي و تحليل آن با روش المان محدود
241
طراحي گاز ساز براي توليد سوخت يك سيكل تركيبي از زغال سنگ طبس
242
طراحي گازساز زيست توده
243
طراحي گام پايدار و كنترل حركت ربات دو پاي فاقد مچ پا
244
طراحي گاورنر
245
طراحي گاورنر نيروگاه آبي
246
طراحي گبه بر اساس نقوش گليم قشقايي به منظور افزايش خلاقيت كودك پيش دبستاني
247
طراحي گذر فرهنگي در گره چهارراه وليعصر با رويكرد گذران اوقات فراغت
248
طراحي گذر هنر (مجتمع فرهنگي، هنري)
249
طراحي گرافيك
250
طراحي گرافيك براي كودكان ناشنوا (قبل از دبستان )
251
طراحي گرافيك براي كودكان ناشنوا(قبل از دبستان )
252
طراحي گرافيك توليدات انيميشن
253
طراحي گرافيك محيطي دانشگاه هنر اصفهان ﴿دانشكده فرانسوي ها﴾
254
طراحي گرافيك محيطي مراكز آموزشي با رويكرد تايپوگرافي
255
طراحي گرافيك و تلويزيون (طراحي خط و كپشنهاي تلويزيوني برنامه كودك )
256
طراحي گرافيك و هويت در هنر رسانه هاي جديد
257
طراحي گرافيكك توليدت انيميشن
258
طراحي گردشگاه طبيعي درون شهري با معيارهاي ادراك محيط ( نمونه موردي : دره فرحزاد)
259
طراحي گرم كننده ﴿توستر﴾نان ايراني
260
طراحي گرما ساز با گاز شهري
261
طراحي گرمايش كفي چمن ورزشگاه آزادي با استفاده از نرم افزار لوپ‌كد
262
طراحي گرمايش يك ساختمان با استفاده از ذخيره سازي انرژي خورشيدي
263
طراحي گرمكن غير مستقيم گاز طبيعي
264
طراحي گره ي تفريحي - گردشگري باغ فردوس
265
طراحي گريپ هيدروليكي
266
طراحي گشتاورسنج و دستگاه آزمايش پيچش با ظرفيت M.N 4000
267
طراحي گلخانه پرورش صيفي جات
268
طراحي گلخانه خورشيدي
269
طراحي گلخانه صنعتي
270
طراحي گلخانه فعال خورشيدي در شرايط آب و هوايي شهر يزد
271
طراحي گلخانه هاي خورشيدي متناسب با اقليم استان يزد
272
طراحي گلخانه هوشمند براي پرورش گياهان دارويي در دماوند
273
طراحي گليم با تلفيق نقوش و رنگبندي گليم قشقايي و شاهسون
274
طراحي گليم براساس نقوش گليم هاي فارس
275
طراحي گليم براساس نقوش مفرغ هاي لرستان
276
طراحي گليم بعنوان زمين بازي كودكان
277
طراحي گليم هاي نو براساس گليم هاي كردي
278
طراحي گنبد كامپوزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني-اسلامي
279
طراحي گنجينه آب نايين با تأملي برديدگاه كاربران
280
طراحي گوشواره با قابليت نورپردازي چهره
281
طراحي گوشي بيسيم نطامي
282
طراحي گيت هاي منطقي تمام نوري با استفاده از تقويت كننده هاي نيمه هادي نوري (soas)
283
طراحي گيت‌‌هاي مقاوم در برابر نقص و نويز
284
طراحي گيج كنترل ابعادي پره توربين Bcc Type 9
285
طراحي گيربكس
286
طراحي گيربكس AMT براي موتورسيكلت
287
طراحي گيربكس اتوماتيك AMT براي خودروي سمند به روش كنترل فازي
288
طراحي گيربكس ﴿با دو چرخ دنده ساده﴾، طراحي فرآيند ساخت و تحليل تنش و شبيه سازي گيربكس
289
طراحي گيربكس با نسب تبديل نامحدود بدون نيياز به پدال كلاچ ودسته دنده
290
طراحي گيربكس پنج دنده اتومبيل و نصب اور درايو، بسته نرم افزاري - روشهاي ساخت انتخاب نسبت دنده طراحي اجزائ محصول
291
طراحي گيربكس پنج دنده اتومبيل و نصب اوردرايو، بسته نرم افزايي - روشهاي ساخت) انتخاب نسبت دنده
292
طراحي گيربكس خورشيدي براي ميكسر مواد شيميايي
293
طراحي گيربكس دور كند آسياب گلوله اي
294
طراحي گيربكس قطار پر سرعت بر اساس استانداردها و محدوديت‌هاي اين نوع از قطارها
295
طراحي گيربكس قطار پر سرعت بر اساس استانداردها و محدوديت‌هاي اين نوع از قطارها
296
طراحي گيربكس قطار مترو بر اساس استانداردها و محدوديت هاي اين نوع از قطارها
297
طراحي گيربكس كاهنده تايرها با چرخدنده هاي غيراستاندارد
298
طراحي گيربكس ماشين تراش
299
طراحي گيربكس ماشين فرز
300
طراحي گيربكس هاي كاهنده سرعت حلزوني
301
طراحي گيربكس واصلاحات چرخدنده ها هنگام توليد
302
طراحي گيربكس يك خودرو و بررسي سيستم انتقال قدرت خودروها
303
طراحي گيرنده آرايه فازي با توان مصرفي پايين و قابليت تنظيم ديجيتال در باند فركانسي 60 گيگاهرتز
304
طراحي گيرنده اپتيكي شكستي لينك مخابرات نوري فضاي آزاد
305
طراحي گيرنده بهينه MLبر اساس شبكه عصبي تصادفي
306
طراحي گيره دو طبقه براي ماشين تزريقي بادي
307
طراحي گيوتين ورق
308
طراحي گيوتين ورق
309
طراحي لاستيك دو لايه
310
طراحي لايتينگ ديواري متناسب با محيط كاروانسراي مادر شاه اصفهان
311
طراحي لايه اپليكيشن يك سيستم استريمينگ و پخش محتوا براي موبايل
312
طراحي لايه توزيعي مديريت داده در اينترنت اشياء صنعتي
313
طراحي لايه شكافي هيدروليكي در يكي از ميادين ايران با در نظر گرفتن اثر نشتي
314
طراحي لباس اجتماع دختران نوجوان بر اساس ادراك حسي
315
طراحي لباس ارگونوميك براي زنان سالمند ايراني داراي محدوديت حركتي ناشي از مشكلات اسكلتي-عضلاني
316
طراحي لباس با استفاده ار بافت
317
طراحي لباس با استفاده از الگو و نقوش كيمونو
318
طراحي لباس با استفاده از چرم و پارچه و با الهام از معماري اسلامي
319
طراحي لباس با استفاده از فرم لباس كردي و نقوش دستبافته هاي گروس
320
طراحي لباس با استفاده از موتيف هاي سكه هاي دوران ساساني
321
طراحي لباس با استفاده از نقش مايه هاي پيش از اسلام
322
طراحي لباس با استفاده از نقوش دوره اسلامي
323
طراحي لباس با استفاده بناهاي معماري متاثر از عناصر چهارگانه
324
طراحي لباس با الهام از طرح و نقش پوشاك بومي زنان جنوب ايران﴿استان هرمزگان﴾
325
طراحي لباس با الهام از عجايب، هفتگانه جهان
326
طراحي لباس با تاثير از پوشاك قوم تركمن
327
طراحي لباس با نگاهي نو به دهه 60 ميلادي
328
طراحي لباس براي جشن هاي باستاني ايراني
329
طراحي لباس براي شخصيت هاي اصلي يك داستان بداهه
330
طراحي لباس براي كودكان با رويكرد تعاملي (سنين سه تا هفت سال)
331
طراحي لباس براي كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم در جهت بهبود يكپارچگي حسي
332
طراحي لباس دختران نوجوان با تأكيد بر نياز هاي سني و هويتي
333
طراحي لباس راحت بانوان براي اقليم گرم وخشك
334
طراحي لباس راحت بانوان براي اقليم گرم وخشك
335
طراحي لباس زمستاني كودك با رويكرد پايداري
336
طراحي لباس زنانه با تاثير از فرم، نقش و رنگ بدن ماهي ها
337
طراحي لباس زنانه با هدف استفاده در سامانه اشتراك گذاري پوشاك پايدار
338
طراحي لباس فوتبال اسلامي
339
طراحي لباس كودك با استفاده از كاغذهاي بهداشتي با دوام
340
طراحي لباس مشترك براي زنان و مردان (مطالعة موردي دختران و پسران 18 – 28 سالة تهراني)
341
طراحي لباس نوازندگان موسيقي سنتي ايران
342
طراحي لباس و تصويرسازي نمايشنامه در انتظار گودو
343
طراحي لباس و چاپ پارچه با الهام از لباسهاي دوره قاجار
344
طراحي لباس و كاربرد نقوش سفالينه هاي نيشابور درآن
345
طراحي لبه رودخانه ﴿در بخش مركزي شهر خمين﴾
346
طراحي لبه ساحلي با تاكيد بر پيوند عناصر طبيعي و مصنوع در راستاي تقويت نقش گردشگري ﴿ نمونه موردي : ساحل رود كارون اهواز ﴾
347
طراحي لبه ي جنوبي بافت قديم شهر شيراز به منظور برقراري پيوند بين بافت قديم و محدوده ي پيرامون، با تاكيد بر ساختار و الگوهاي منتج از آن
348
طراحي لرزه اي اتصال تير به ستون در سازه هاي بتن آرمه
349
طراحي لرزه اي بهينه سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي و تئوري آشوب
350
طراحي لرزه اي ساختمان هاي بلند براساس عملكرد - با مطالعه موردي برج اتوبانك ملت (برج جام)
351
طراحي لرزه اي ساختمان هاي مسكوني فلزي با قاب خمشي بر اساس هزينه چرخه عمر
352
طراحي لرزه اي سازه هاي فلزي براساس شكل پذيري
353
طراحي لرزه اي مبتني بر عملكرد براي قاب هاي كامپوزيت فولادي بتني با سيستم دوگانه خمشي و مهاربندي كمانش ناپذير با رويكرد تعيين آرايش بهينه مهاربندها استاد
354
طراحي لرزه اي مستقيم سيستم هاي مهاربندي همگرا بر پايه عملكرد با استفاده از طيف فركانس تسليمي
355
طراحي لرزه اي بهينه قابهايكامپوزيت فولادي-بتني مهاربندي شده توسط المان هاي كمانش ناپذير بر اساس فلسفه عملكردي با استفاده از الگوريتم اصلاح شده برخورد اجسام(MCBO)
356
طراحي لرزه‌اي براساس عملكرد پيشرفته قاب‌هاي خمشي بتني تحت خوردگي با رويكرد FEMA P-58
357
طراحي لرزه‌اي بهينه سازه‌هاي اسكلتي پرمتغير
358
طراحي لرزه‌اي جداگر اصطكاكي پاندولي سه‌گانه تحت زلزله‌ي حوزه‌ي نزديك
359
طراحي لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي با به‌كارگيري ميراگر‌ها بر‌ اساس عملكرد
360
طراحي لرزهاي بهينه قابهاي خمشي كامپوزيت فولادي-بتني بر اساس فلسفه عملكردي با استفاده از الگوريتم اصلاح شده برخورد اجسام ) MCBO )
361
طراحي لندينگ كرافت 1200 با سرعت ماكزيمم ده گره و شعاع عملياتي 400 مايل دريائي
362
طراحي لنز ميدان نزديك آرايه انتقالي با كاربرد پزشكي در درمان تومور عميق
363
طراحي لوح الكترونيكي با كاربرد آموزشي براي كودكان 7 تا 12 سال50
364
طراحي لوح تقدير و تنديس افتخار براي جشنواره هاي فرهنگي ، هنري
365
طراحي لوله اسلحه با خان متغير
366
طراحي لوله حرارتي جهت نصب بر روي ترانسفورماتور
367
طراحي لوله گداز
368
طراحي لوله هاي تحت انبساط حرارتي
369
طراحي لوله هاي مدور تحت فشار بالا و ساخت آن به روش خمش سه غلتكي
370
طراحي ليات خط و تجهيزات كارگاه توليد بدنه خودرو
371
طراحي ليزر تراپ سرد پورتابل ﴿ليزر كم توان﴾ با نگاهي به رويكرد كاربر محور
372
طراحي ليزر حالت جامد پيكو ثانيه اي با استفاده از آينه هاي نيمرساناي جاذب اشباع پذير
373
طراحي ليزر ديود با ساختار نامتقارن بهينه شده با هدف بهبود كيفيت پرتو
374
طراحي ليزر گازي CO2 پيوسته تا توان 30 وات
375
طراحي ليزر هيدروژني رامان
376
طراحي ليزرموجبر CO2 با برانگيزش عرضي RFو مدلسازي تخليه در فشارهاي مياني
377
طراحي ليزرهاي حالت جامد با پمپ ديودي (Nd:YAG)
378
طراحي ليزرهاي حالت جامد با پمپ ديودي(Nd:YAG )
379
طراحي ليفتراك الكترومكانيكي كارگاهي به ظرفيت يك تن
380
طراحي لينك hf انتشار امواج راديويي hf به كمك كامپيوتر
381
طراحي لينك ngdlc در شبكه هاي مخابراتي
382
طراحي لينك راديوئي بين دانشكده واحد اصفهان و مركز آموزش تهران
383
طراحي لينك راديويي از طريق ماهواره براي ايستگاههاي كنترل هواپيما
384
طراحي ماتريس فشرده ساز با استفاده از كدهاي هندسه جبري
385
طراحي ماركر و شبيه ‌‌سازي خط توليد چند مدله البسه ورزشي
386
طراحي ماژول پتري نت براي MATlAB
387
طراحي ماژول قابل ‌اعتماد براي دستگاه هاي اينترنت اشياء با رويكرد هم طراحي سخت افزار-نرم افزار
388
طراحي ماسا‍‍ژور گردن به منظور جلوگيري از سكته قلبي و مغزي
389
طراحي ماسوره ﴿فيوز﴾ بر اساس معيار قابليت اطمينان
390
طراحي ماشين SPlNlNG طراحي ماشين براي ساخت 6 نوع كلگي مشعل
391
طراحي ماشين اتوماتيك دوخت و كيوم بك
392
طراحي ماشين اره شاتوني با جكهاي هيدروليك
393
طراحي ماشين اره لنگ
394
طراحي ماشين اره لنگ
395
طراحي ماشين اكستروژن غلتكي جهت گرانول سازي
396
طراحي ماشين الكترودر لاستيك و ساخت قالب
397
طراحي ماشين براي ساخت 6 نوع كلگي مشعل
398
طراحي ماشين برداشت و خردكردن ساقه پنير
399
طراحي ماشين برگ جمع كن
400
طراحي ماشين بليستر قرص
401
طراحي ماشين پر سرعت قالبگيري مواد ترموپلاست ﴿براي توليد قطعات كوچك پلاستيكي﴾
402
طراحي ماشين پركن مايعات دارويي با ظرفيت 6000 بطري 10 ميلي‌ليتري در ساعت
403
طراحي ماشين پليتر قرص
404
طراحي ماشين تراش مخصوص اتوماتيك
405
طراحي ماشين تزريق پلاستيك 300 گرمي
406
طراحي ماشين توليد كار براتور (بدنه كاربراتور)
407
طراحي ماشين جمع آوري كارناليت CARNALLiTe LtARVESTER
408
طراحي ماشين جوش اتوماتيك طولي
409
طراحي ماشين جوش اتوماتيك طولي
410
طراحي ماشين چرخ دنده تراش Hob
411
طراحي ماشين حفار تونل مترو (2جلد)
412
طراحي ماشين حفاري ضربه اي
413
طراحي ماشين خشت زني دوار
414
طراحي ماشين خشك كن پيوسته مواد غذايي به روش تبخير در خلاء
415
طراحي ماشين دايكست ويژه با محفظه داغ جهت توليد شبكه صفحات باتري
416
طراحي ماشين دريل عمودي گيربكس
417
طراحي ماشين رينگ رولينگ و محاسبات مهندسي آن
418
طراحي ماشين ژاكارد و راه اندازه ماشين حوله بافي كرمپتون
419
طراحي ماشين سنكرون مغناطيس دائم داخلي براي استفاده در تركيب استارتر-آلترناتور
420
طراحي ماشين سنگ زني غلطك
421
طراحي ماشين شناخت الگوي EMG در دست سيبرنتيكي تهران
422
طراحي ماشين صحه گذاري برخط امضا بر مبناي مدلسازي فرآيند كنترل- حركت الگوهاي نوشتاري
423
طراحي ماشين ظرفشويي
424
طراحي ماشين ظرفشويي صنعتي
425
طراحي ماشين علف چين
426
طراحي ماشين قالب گيري خلائي دوراني براي مواد از جنس پالپ
427
طراحي ماشين قرص پركني
428
طراحي ماشين قرص پركني (دوجلد)
429
طراحي ماشين كره تراش
430
طراحي ماشين مته روميزي
431
طراحي ماشين مته روميزي راديال
432
طراحي ماشين يخ زن دوراني
433
طراحي ماشين يونيت
434
طراحي ماشينهاي اكسترودر لاستيك
435
طراحي مالتي افكت ا ماتوري براي گيتار الكتريك
436
طراحي مالتي افكت اماتوري براي گيتار الكتريك
437
طراحي مانتو اجتماع براساس راهبردهاي پيش‌بيني مد (مطالعه موردي بانوان 25-35 ساله شهر همدان)
438
طراحي مانتوي دخترانه با الهام از معماري بازار بزرگ تهران
439
طراحي مانور فضاپيماي سرنشين دار جهت خروج از مدار و بازگشت به جو
440
طراحي ماوس كامپيوتر
441
طراحي مبادله كن گرمايي پوسته اي و لوله اي
442
طراحي مبتني بر تجربه مشاركت خلاق براي بهبود تعاملات در فرآيند خدمات
443
طراحي مبد ل هاي حرارتي صحفه ايي
444
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال Pipeline با تكنيك كاليبراسيون تمام ديجيتالي و Background
445
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال خط لوله حالت جريان
446
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال خط لوله¬اي براي مصارف چند رسانه
447
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال سيگما - دلتا و Pipeline تركيب شده مرتبه سوم
448
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال عبور از سطح بسيار كم‌ مصرف، بدون پالس ساعت، براي كاربردهاي پزشكي و اينترنت اشياء
449
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال مد جرياني از نوع درون ياب
450
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال ولتاژ پايين پايپ لاين 10بيتي در تكنولوژي 90نانومتري
451
طراحي مبدل حرارتي
452
طراحي مبدل حرارتي
453
طراحي مبدل حرارتي
454
طراحي مبدل حرارتي Compact (بخار پيكان)
455
طراحي مبدل حرارتي براي موتور دريائي
456
طراحي مبدل حرارتي پوسته - لوله
457
طراحي مبدل حرارتي پوسته- لوله
458
طراحي مبدل حرارتي پوسته- لوله
459
طراحي مبدل حرارتي پوسته- لوله
460
طراحي مبدل حرارتي پوسته و لوله
461
طراحي مبدل حرارتي تونل باد سوپر سونيك
462
طراحي مبدل حرارتي جهت استفاده در يك توربين گاز
463
طراحي مبدل حرارتي لوله اي فشرده به كمك فلوئنت
464
طراحي مبدل حرارتي لوله پوسته
465
طراحي مبدل حرارتي لوله- پوسته
466
طراحي مبدل حرارتي لوله- پوسته
467
طراحي مبدل حرارتي لوله- پوسته
468
طراحي مبدل حرارتي هوايي تك فاز
469
طراحي مبدل خازن شناور با قابليت تشخيص خطا
470
طراحي مبدل خنك كننده هوايي Air Cooled Exchanger
471
طراحي مبدل خنك كننده هوايي ATR COOLEd EXCHANGER
472
طراحي مبدل خونگرم كن خشك
473
طراحي مبدل دو سويه RS-485 to USB 2.0
474
طراحي مبدل دو لوله Double Plpe
475
طراحي مبدل ديجيتال به آنالوگ ولتاژ و توان پايين براي كابردي هاي ويديويي
476
طراحي مبدل كاتاليزوري
477
طراحي مبدل گرمايي كمپكت
478
طراحي مبدل گرمايي كمپكت
479
طراحي مبدل لوله- پوسته ياتاقان هاي سد دز
480
طراحي مبدل لوله حلزوني
481
طراحي مبدل هاي حرارتي
482
طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته- لوله
483
طراحي مبدل هاي صفحه واشردار
484
طراحي مبدل هاي ورقه اي توسط كامپيوتر
485
طراحي مبدل هم محور جهت استخراج حرارت از زمين
486
طراحي مبدلهاي الكترومغناطيس
487
طراحي مبدلهاي پوسته و لوله به صورت تقلي يا انبساط مستقيم
488
طراحي مبدلهاي حرارتي
489
طراحي مبدلهاي حرارتي لوله - پوسته اي و تحليل ارتعاشي آن به كمك كامپيوتر
490
طراحي مبدلهاي حرارتي نوع پوسته و لوله (الگوريتم و برنامه نويسي)
491
طراحي مبدلهاي خنك كننده مواد در پالايشگاه
492
طراحي مبدلهاي رزونانسي موازي با رگولاتورهاي پسين
493
طراحي مبل خانگي با الهام از هنر خوشنويسي ايراني
494
طراحي مبل راحتي خانگي بر مبناي ايجاد پايداري حسي
495
طراحي مبل مبتني برمفاهيم هنر ايران باستان
496
طراحي مبلمان اتاق كودكان بيش فعال ﴿5 تا 12 ساله﴾
497
طراحي مبلمان بخش تحقيق و ايده پردازي آزمايشگاه ديزاين براي دانشگاه هنر اصفهان با رويكرد افزايش تعاملات فردي (درون و برون سازماني)
498
طراحي مبلمان براي محوطه تاريخي طاق بستان كرمانشاه﴿چراغ روشنايي/نيمكت/ سطل زبال﴾
499
طراحي مبلمان پايدار با رويكرد بهينه سازي فضاي داخلي منازل
500
طراحي مبلمان خانگي براساس عناصر زيبايي شناسي خط نستعليق
501
طراحي مبلمان خلاقه براي كودكان (گروه سني 4 تا 9 سال)
502
طراحي مبلمان خياطي خانگي﴿ميز خياطي واتو كشي﴾
503
طراحي مبلمان داخلي اقامتگاه گردشگري در شيراز
504
طراحي مبلمان داخلي ﴿نيمكت﴾ مدرسه نابينايان مقطع دبستان
505
طراحي مبلمان داخلي و صندلي در رسنوران هايدا
506
طراحي مبلمان راحتي براي منازل مسكوني
507
طراحي مبلمان روايتگر براي رستوران با هدف ايجاد تجربه اي متفاوت
508
طراحي مبلمان شبستان مسجد امام خميني(ره) با تأكيد بر معنويت فضا (طراحي موردي: منبر مسجد و صندلي نماز)
509
طراحي مبلمان شهري براي ضاي باز دانشكده هنر ﴿با بنا قرار دادن رشته هاي تحصيلي دانشكده
510
طراحي مبلمان شهري براي نجف¬آباد با الهام از بافت تاريخي مطالعه موردي: طراحي سرپناه ايستگاه اتوبوس براي خيابان شريعتي
511
طراحي مبلمان شهري بلوار بسيج يزد
512
طراحي مبلمان شهري پياده راه پانزده خرداد
513
طراحي مبلمان شهري پياده راه سپهسالار ﴿با رئيكرد به هويت تاريخي اين محور﴾
514
طراحي مبلمان شهري پياده رو حرم حضرت عبدالعظيم
515
طراحي مبلمان شهري جهت مطلوب سازي محيط براي بانوان
516
طراحي مبلمان شهري ﴿كيوسك گلفروشي﴾ براساس فرهنگ و نشانه هاي ايراني
517
طراحي مبلمان شهري ﴿كيوسك مطبوعات﴾ براساس فرهنگ و نشانه هاي ايراني
518
طراحي مبلمان عمومي با هدف ايجاد هويت مكان براي بام تهران (ايستگاه يك تله كابين توچال)
519
طراحي مبلمان فضاي استراحتگاه بوستان شهري به منظور افزايش شادابي اجتماعي
520
طراحي مبلمان فضاي عمومي براي مناطق جنگي
521
طراحي مبلمان فضاي مسكوني براي زوج هاي جوان با بكارگيري روش شناسي مهندسي كانسي
522
طراحي مبلمان كتابخانه عمومي آفتابگردان براي كودكان زير 7 سال
523
طراحي مبلمان كتابخانه عمومي كودكان
524
طراحي مبلمان كلاس در دانشگاه ها
525
طراحي مبلمان مدولار براي منازل مسكوني كوچك
526
طراحي مبلمان ويژه مسكن حداقل
527
طراحي مبلمان يك پارچه ﴿نيمكت-گلجاي-سطل زباله-﴾جهت كارگزاري پارك جنگلي قائم
528
طراحي متاسرفيس هاي كنترل‌پذير گرافني پيكسلي در باند تراهرتز به روش بهينه‌سازي
529
طراحي متدلوژي CRM مبتني بر برنامه وفاداري و اكتساب مشتري در حوزه فروش قطعات يدكي شركت ساپكو
530
طراحي متدولوژي جهت شناسايي و استخراج شايستگي هاي محوري در خوشه هاي صنعتي
531
طراحي متر با پروفيل چهار گوش تراش
532
طراحي متل ييلاقي- تفريحي در ساري
533
طراحي مجتمع آپارتماني در يزد با تاكيدي بر مفهوم آرامش
534
طراحي مجتمع آموزشي با رويكرد پايداري انرژي در شيراز
535
طراحي مجتمع آموزشي براي كودكان ﴿بين 3 تا 11 سالگي﴾
536
طراحي مجتمع آموزشي در شهر قم، از منظر اسلامي
537
طراحي مجتمع آموزشي فني و حرفه اي اصفهان متناسب با شرايط بين المللي
538
طراحي مجتمع آموزشي همساز با اقليم شهر اصفهان
539
طراحي مجتمع آموزشي﴿دبستان و راهنمايي دختران﴾
540
طراحي مجتمع ابدرماني و فيزيوتراپي
541
طراحي مجتمع اداري - تجاري با رويكرد بهره گيري از نور روز
542
طراحي مجتمع اداري، خدماتي و رفاهي شركت مخابرات استان اصفهان
543
طراحي مجتمع اقامتي ،تفريحي آستارا
544
طراحي مجتمع اقامتي اساتيد دانشگاه يزد با تاكيد بر الگوي خانه باغ
545
طراحي مجتمع اقامتي ورزشكاران در شهر اصفهان
546
طراحي مجتمع اقامتي-تفريحي در حاشيه كوه آتشگاه
547
طراحي مجتمع ايستگاهي مترو صادقيه تهران با استفاده از فناوري نوين سقف هاي حبابي
548
طراحي مجتمع ايستگاهي مترو هفت تيرتهران با رويكرد شهر متصل
549
طراحي مجتمع بين راهي
550
طراحي مجتمع تجارت جهاني (با رويكرد بهينه سازي سازه به روش الگوريتم هاي ژنتيكي)
551
طراحي مجتمع تجاري
552
طراحي مجتمع تجاري
553
طراحي مجتمع تجاري
554
طراحي مجتمع تجاري
555
طراحي مجتمع تجاري
556
طراحي مجتمع تجاري
557
طراحي مجتمع تجاري
558
طراحي مجتمع تجاري
559
طراحي مجتمع تجاري - فرهنگي با رويكرد استفاده از فناوري هاي نوين ساختماني
560
طراحي مجتمع تجاري- اداري درياچه چيتگر تهران مبتني بر اصول معماري پايدار
561
طراحي مجتمع تجاري اداري وحدت
562
طراحي مجتمع تجاري اداري ونك
563
طراحي مجتمع تجاري با رويكرد تعاملات اجتماعي
564
طراحي مجتمع تجاري با نگاهي به بازارهاي ديروز
565
طراحي مجتمع تجاري پرديس شيراز بر اساس الگوي رفتاري مخاطبان مراكز خريد
566
طراحي مجتمع تجاري تفريحي
567
طراحي مجتمع تجاري در شهر يزد با تأكيد بر تكنولوژي منطقه‌اي
568
طراحي مجتمع تجاري شهر قزوين با رويكرد تاثير كالبد بنا بر پايداري اجتماعي
569
طراحي مجتمع تجاري شهر قزوين با رويكرد تاثير كالبد بنا بر پايداري اجتماعي
570
طراحي مجتمع تجاري منطقه اي در شهر كرمانشاه
571
طراحي مجتمع تجاري و تفريحي
572
طراحي مجتمع تجاري وتفريحي
573
طراحي مجتمع تجاري، اداري، خدماتي با رويكرد (فني و اقتصادي)
574
طراحي مجتمع تجاري،اداري،فرهنگي كاشان
575
طراحي مجتمع تجاري-اداري
576
طراحي مجتمع تجاري-فرهنگي در لواسان با رويكرد نماي فناورانه
577
طراحي مجتمع تعاملات اجتماعي در شهر بندري صنعتي ماهشهر با رويكرد همسازي با اقليم
578
طراحي مجتمع تفريحي - تجاري نگين انشان
579
طراحي مجتمع تفريحي اقامتي واقع در غرب شيراز
580
طراحي مجتمع تفريحي توريستي ساحلي بندر عباس
581
طراحي مجتمع تفريحي و ورزش هاي آبي تبريز
582
طراحي مجتمع تفريحي، فرهنگي در مازندران با تاكيد بر استفاده از انرژي¬هاي تجديدپذير با هدف كاهش مصرف انرژي
583
طراحي مجتمع توريستي تفريحي قلعه دره سي با نگاهي بهينه سازي عملكرد ساختمان ها از نظر انرژي
584
طراحي مجتمع چند عملكردي تجاري- اداري- اقامتي با رويكرد فعال سازي فضاي جمعي
585
طراحي مجتمع چند منظوره تنيس در رشت با سقف باز و بسته شونده با رويكرد بايوميمتيك
586
طراحي مجتمع خانه اقوام بويين‌مياندشت با رويكرد تعامل اجتماعي
587
طراحي مجتمع خدماتي -رفاهي بين راهي (واقع در محور اصفهان-داران-اليگودرز)
588
طراحي مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي خرم آباد - انديمشك
589
طراحي مجتمع خدماتي، رفاهي، اقامتي بين راهي
590
طراحي مجتمع درماني- تفريحي آبگرم گرمه رود رامسر با رويكرد سازه ارگانيك
591
طراحي مجتمع زيستي در اسلام آباد تهران
592
طراحي مجتمع سردخانه اي، محاسبات بار برودتي، انتخاب تجهيزات و بررسي نتايج به كمك نرم افزار Elite Refrig 3 [اليت رفرينگ]
593
طراحي مجتمع سكونتي- خوابگاهي براي دانشجويان ﴿ با تاكيد بر حس دلبستگي به مكان )
594
طراحي مجتمع سينمايي در يزد با رويكرد هويت مكاني
595
طراحي مجتمع فرهنگي - آموزشي امام زاده شهيدان ابركوه با رويكرد معماري بومي
596
طراحي مجتمع فرهنگي - تفريحي با رويكرد معماري بيوفيليك با تاثير پذيري از عناصر و اصول معماري بومي شيراز
597
طراحي مجتمع فرهنگي - هنري سقز
598
طراحي مجتمع فرهنگي - هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
599
طراحي مجتمع فرهنگي اصفهان"حاشيه زاينده رود"
600
طراحي مجتمع فرهنگي چيتگر با رويكرد بام سبز
601
طراحي مجتمع فرهنگي و المان شهري اماداي همدان
602
طراحي مجتمع فرهنگي و تفريحي بهار صدرا
603
طراحي مجتمع فني مهندسي دانشگاه تربيت معلم سبزوار
604
طراحي مجتمع فني-حرفه اي پسران يزد
605
طراحي مجتمع گردشگري كوهستاني شهر سپيدان با رويكرد گردشگري پايدار
606
طراحي مجتمع مديريت مردمي در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه ي زاينده رود
607
طراحي مجتمع مسكوني
608
طراحي مجتمع مسكوني
609
طراحي مجتمع مسكوني
610
طراحي مجتمع مسكوني
611
طراحي مجتمع مسكوني
612
طراحي مجتمع مسكوني
613
طراحي مجتمع مسكوني
614
طراحي مجتمع مسكوني
615
طراحي مجتمع مسكوني (با رويكرد تعامل انسان و طبيعت)
616
طراحي مجتمع مسكوني 033 واحدي با رويكرد آسايش در بازماندگان جنگي موصل
617
طراحي مجتمع مسكوني 100واحدي
618
طراحي مجتمع مسكوني 70 واحي در بافت فرسوده آزادشهر
619
طراحي مجتمع مسكوني ارزانقيمت براي اقشار آسيب پذير
620
طراحي مجتمع مسكوني اساتيد دانشكده معماري
621
طراحي مجتمع مسكوني اصفهان بر اساس معاصر سازي الگوهاي معماري بومي
622
طراحي مجتمع مسكوني اقشار كم درآمد با رويكرد پايداري اجتماعي
623
طراحي مجتمع مسكوني اكوتك در جزيره ي كيش (معماري پايدار جايگزيني براي نما رومي؟)
624
طراحي مجتمع مسكوني انعطاف پذير با رويكرد پايداري اجتماعي
625
طراحي مجتمع مسكوني انعطاف پذير با هدف افزايش آمادگي، جهت اسكان پس از زلزله، مطالعه موردي: منطقه 3 شهر تهران
626
طراحي مجتمع مسكوني انعطاف پذير در غرب تهران
627
طراحي مجتمع مسكوني ايوانيه شهر ياسوج
628
طراحي مجتمع مسكوني با استاندارد LEED در تهران
629
طراحي مجتمع مسكوني با استفاده از كشاورزي شهري با رويكرد ارتقاء پايداري در منطقه ي 17 تهران
630
طراحي مجتمع مسكوني با بازنگري نقش فضاي باز ﴿طراحي نمونه در شيراز﴾
631
طراحي مجتمع مسكوني با بهره گيري از پوسته خورشيدي
632
طراحي مجتمع مسكوني با بهره گيري از عوامل طبيعي( نور وفضاي سبز) دراصفهان
633
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر ارتقا نقش سازه در نما
634
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر افزايش تعاملات اجتماعي
635
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر انعطاف‌پذيري فضاي باز و نيمه‌باز
636
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر حداكثر استفاده از روشنايي طبيعي در تهران
637
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر فضاي باز عمومي
638
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر فضاي باز مياني
639
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر فضاي بينابيني با استفاده از روش هاي رايانش در طراحي
640
طراحي مجتمع مسكوني با تاكيد بر نقش مولفه اجتماع پذيري بر امنيت
641
طراحي مجتمع مسكوني با حداقل مصرف انرژي با رعايت اصول معماري بومي ايران
642
طراحي مجتمع مسكوني با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غيرعامل ( نمونه موردي استان سيستان و بلچستان - شهرستان ايرانشهر )
643
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد ارتقاء تعاملات اجتماعي در بافت تاريخي محله شيخ جنيد شيراز
644
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد استفاده تركيبي از لوله هاي زيرزميني و بادگير جهت سرمايش و گرمايش در اقليم گرم و خشك كاشان
645
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد افزايش امنيت اجتماعي
646
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي: مطالعه موردي طراحي سايت واقع در محله مسكوني در بافت مركزي شهر ايلام
647
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري فضاهاي جمعي
648
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بازخواني جايگاه نور(تأثير نور طبيعي بر رضايت‌مندي ساكنان)
649
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بام سبز
650
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در اقليم سرد ﴿شهر كرد﴾
651
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد بهينه سازي نماي آن به منظور افزايش بهره وري مطلوب از نورروز
652
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد پايداري اجتماعي در بافت تاريخي محله سيروس تهران
653
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد پايداري اجتماعي در شهر تهران
654
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد تاثير نور طبيعي بر ساكنين اهواز
655
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد تعاملات اجتماعي
656
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد تقويت همگرايي در فضاهاي جمعي
657
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد زمينه گرايي(محله بيد آباد اصفهان)
658
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد زمينه‌گرايي در بافت تاريخي كاشان
659
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد زمينه‌گرايي در محله سنگتراش‌هاي اصفهان
660
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد سبز ( اقليمي ) در مشهد
661
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد سبز در شهرستان گرگان
662
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد كشاورزي شهري در اصفهان
663
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد مشاركتي
664
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد معماري اسلامي ايراني
665
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد معماري پايدار اجتماعي
666
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد مناسب سازي حركتي براي افراد داراي معلوليت جسمي-حركتي
667
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد نانو معماري در يزد
668
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد نقش آفريني نور روز در ادراك فضا در شيراز
669
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد همبستگي اجتماعي
670
طراحي مجتمع مسكوني با طرح واره گودال باغچه در يزد
671
طراحي مجتمع مسكوني با قيمت مناسب و كيفيت مطلوب فضايي براي قشر متوسط درآمد
672
طراحي مجتمع مسكوني با گرايش پايداري
673
طراحي مجتمع مسكوني با هدف ارتقاي تعاملات اجتماعي
674
طراحي مجتمع مسكوني با هدف بهره گيري بيشتر از نور خورشيد با تاكيد بر استفاده از پوسته ي خورشيدي
675
طراحي مجتمع مسكوني بارويكرد روان شناسي محيط
676
طراحي مجتمع مسكوني بارويكردطبيعت گرا
677
طراحي مجتمع مسكوني بر پايه پايداري اجتماعي در روابط همسايگي
678
طراحي مجتمع مسكوني بر مبناي بهينه سازي انرژي در تهران
679
طراحي مجتمع مسكوني براساس قابليت هاي معماري خانه هاي تاريخي يزد
680
طراحي مجتمع مسكوني براي زرتشتيان كرمان با رويكرد پايداري اجتماعي
681
طراحي مجتمع مسكوني براي زوج هاي جوان با رويكرد رعايت كيفيت فضايي با طراحي كمينه
682
طراحي مجتمع مسكوني براي قشر كم درآمد با رويكرد پايداري اجتماعي
683
طراحي مجتمع مسكوني بريانك با هدف برقراري ارتباط مناسب با بافت قديمي
684
طراحي مجتمع مسكوني بلند مرتبه با رويكرد ارتقاء كيفيت فضاهاي باز و اجتماعي
685
طراحي مجتمع مسكوني بلند مرتبه پايدار ( بر اساس نظام ارزشگذاري LEED) منطقه 22 تهران
686
طراحي مجتمع مسكوني بلندمرتبه با تاكيد بر اختلاط كاربري ها جهت افزايش سطح تعاملات اجتماعي در مجتمع
687
طراحي مجتمع مسكوني به صورت باغ آپارتمان در شيراز با تأكيد بر فضاي باز و نيمه باز
688
طراحي مجتمع مسكوني بهينه به شيوه ساخت صنعتي در بوشهر با تاكيد بر ساخت وساز پايدار
689
طراحي مجتمع مسكوني پايدار
690
طراحي مجتمع مسكوني پايدار
691
طراحي مجتمع مسكوني پايدار ( در جستجوي الگوي طراحي مسكن پايدار در تهران )
692
طراحي مجتمع مسكوني پايدار با رويكرد بر سرمايش ايستا در شهرستان اردستان
693
طراحي مجتمع مسكوني پايدار با رويكرد كاهش مصرف انرژي
694
طراحي مجتمع مسكوني پايدار خورشيدي در شاهرود
695
طراحي مجتمع مسكوني پايدار در اردبيل با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
696
طراحي مجتمع مسكوني پايدار در استان گيلان
697
طراحي مجتمع مسكوني پايدار(اقليمي )
698
طراحي مجتمع مسكوني پزشكان با روي كرد معماري مشاركتي براي ارتقاء رضايتمندي
699
طراحي مجتمع مسكوني- تجاري با بهره گيري از بام سبز در شيراز
700
طراحي مجتمع مسكوني تجاري در منطقه 6 اصفهان
701
طراحي مجتمع مسكوني خانوادگي منطبق بر اقليم با رويكرد معماري پايدار در شهر اهواز
702
طراحي مجتمع مسكوني خزرلاهيجان
703
طراحي مجتمع مسكوني خويشاوندي در بندرعباس بر اساس قابليت هاي معماري بومي منطقه
704
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان
705
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان با تامل بر پردازش فضاي داخلي
706
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان با خوانشي از رابطه درون و بيرون خانه هاي سنتي اين شهر
707
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان با رويكرد تغيير پذيري و تطبيق پذيري مسكن
708
طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان مبتني بر كاربست نظريه حق به شهر هانري لوفور در معماري
709
طراحي مجتمع مسكوني در اقليم گرم و خشك سمنان با استفاده از پوسته ها با تاخير حرارتي بالا
710
طراحي مجتمع مسكوني در انارك
711
طراحي مجتمع مسكوني در بافت تاريخي شهر يزد
712
طراحي مجتمع مسكوني در بافت كم تراكم منطقه 22 تهران با رويكرد ارائه راهكارهاي تامين فضاي باز خصوصي براي واحدهاي مسكوني
713
طراحي مجتمع مسكوني در بافت محله دردشت
714
طراحي مجتمع مسكوني در تطابق با شرايط كوهپايه هاي شمال تهران
715
طراحي مجتمع مسكوني در تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
716
طراحي مجتمع مسكوني در جوار نهر فدن
717
طراحي مجتمع مسكوني در حاشيه زاينده رود اصفهان با رويكرد انعطاف پذيري
718
طراحي مجتمع مسكوني در راستاي انطباق با تغييرات اقليمي با تاكيد بر كاهش جزاير حرارتي (منطقه 22 شهر تهران)
719
طراحي مجتمع مسكوني در رشت با بهره گيري از الگوهاي معماري بومي گيلان
720
طراحي مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
721
طراحي مجتمع مسكوني در شهر بوكان با رويكرد پايداري
722
طراحي مجتمع مسكوني در شهر پاوه بر مبناي معماري بومي منطقه اورامان
723
طراحي مجتمع مسكوني در شهر جديد پرديس با رويكردي اقتصادي
724
طراحي مجتمع مسكوني در شهر كرمان با رويكرد دلبستگي به مكان
725
طراحي مجتمع مسكوني در شهر ياسوج با تاكيد بر تاثير ارتقاي اجتماعي بين ساكنين بر امنيت مجتمع
726
طراحي مجتمع مسكوني در شهر يزد ( برمبناي ارتباط بين نسل ها )
727
طراحي مجتمع مسكوني در شهر يزد با تمركز روي سالمندان
728
طراحي مجتمع مسكوني در شهر يزد( مبتني بر مطالعه تحليلي تطبيقي تعاملات اجتماعي در واحد همسايگي مسكن قديم و جديد)
729
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز
730
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز با تاكيد بر جايگاه فضاي باز خصوصي در مجموعه هاي زيستي
731
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز با رويكرد معماري پايدار
732
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز با رويكردي بر تأمين متناسب فضاي "خلوت و حضور"
733
طراحي مجتمع مسكوني در شيراز ﴿بر مبناي جستاري در حس تعلق﴾
734
طراحي مجتمع مسكوني در كرمان با تاكيد بر مفهوم انعطاف پذيري عملكردي در عرصه هاي ميان كالبدي
735
طراحي مجتمع مسكوني در كرمان با رويكرد فضاهاي قابل دفاع
736
طراحي مجتمع مسكوني در كوي ابوذر اصفهان
737
طراحي مجتمع مسكوني در لاهيجان با جستاري در عوامل احساس آرام و فرار در محيط هاي مسكوني
738
طراحي مجتمع مسكوني در محله پونك تهران با هدف ارتقاء تعاملات اجتماعي به مثابه عاملي براي پايداري اجتماعي
739
طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 تهران
740
طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 تهران
741
طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 تهران با رويكرد توسعه پايدار
742
طراحي مجتمع مسكوني در يزد با تأكيد بر مفهوم انعطاف پذيري در كالبد حياط
743
طراحي مجتمع مسكوني درتطابق باشرايط كوهپايه اي شمال تهران
744
طراحي مجتمع مسكوني دولت آباد يزد
745
طراحي مجتمع مسكوني زمينه گرا بارويكرد فرهنگي - اجتماعي (تقويت كيفيت فضاهاي جمعي)
746
طراحي مجتمع مسكوني سبز با رويكرد انرژي هاي نو - تجديد پذير
747
طراحي مجتمع مسكوني سوهانك تهران (كندوكاوي در مسكن پرتراكم )
748
طراحي مجتمع مسكوني شهر اردكان
749
طراحي مجتمع مسكوني شيطان كوه لاهيجان
750
طراحي مجتمع مسكوني صفر انرژي در تهران
751
طراحي مجتمع مسكوني طبيعت محور با تآكيد بر فضاي باز در مجتمع هاي مسكوني
752
طراحي مجتمع مسكوني طبيعت محور در شهر اهواز
753
طراحي مجتمع مسكوني طبيعتگرا ﴿ بازگشت به طبيعت ﴾
754
طراحي مجتمع مسكوني غدير ﴿خيابان آبشار دوم-پل غدير﴾
755
طراحي مجتمع مسكوني مشتاق با تأكيد بر عرصه هاي بينابيني
756
طراحي مجتمع مسكوني مطابق با رويكرد معماري بومي با به كارگيري مصالح بومي در شهر كرمان
757
طراحي مجتمع مسكوني منطبق با تنوع خرده فرهنگ ها در شهر جديد بهارستان اصفهان
758
طراحي مجتمع مسكوني منير
759
طراحي مجتمع مسكوني نخل اهواز
760
طراحي مجتمع مسكوني نخل اهواز
761
طراحي مجتمع مسكوني نياوران
762
طراحي مجتمع مسكوني واقع در محله جلفاي اصفهان با رويكرد امنيت محيطي و اجتماعي
763
طراحي مجتمع مسكوني يافت آباد تهران با الگو برداري از باغ ايراني
764
طراحي مجتمع مسكوني(با رويكرد به معماري سنتي)
765
طراحي مجتمع مسكوني﴿ايوانيه﴾شهر ياسوج
766
طراحي مجتمع مسگوني 70 واحدي در بافت فرسوده آزادشهر
767
طراحي مجتمع ميان مرتبه مسكوني در شيرازبا رويكرد بازخواني الگو، ساختار و جزئيات نماي سنتي ايراني-اسلامي و بهره گيري از فناوري هاي نوين
768
طراحي مجتمع نمايندگي ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در قاهره
769
طراحي مجتمع هنر و معماري دانشگاه يزد ﴿بر اساس اصول معماري پايدار﴾
770
طراحي مجدد ابزار پرداخت فرش در جهت دستيابي ساده به ارتفاع پرز مورد نظز
771
طراحي مجدد اجاق گاز تك شعله خانگي با بهبود ارگونومي حمل از طريق روش طراحي كاربر محور
772
طراحي مجدد بر اساس معيارهاي خودي در مقياس محله ﴿نمونه موردي: شهر جديد بهارستان﴾
773
طراحي مجدد ترموديناميكي عملكرد و آلايندگي موتور EF7 براي استفاده بهينه از هيدروژن و گاز طبيعي
774
طراحي مجدد توان موتور نوار نقاله ي 30-2009 طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
775
طراحي مجدد توان موتور نوار نقاله ي 30-2009 طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
776
طراحي مجدد دوچرخه ثابت توانبخشي براي مبتلايان به ضايعه نخاعي
777
طراحي مجدد سيستم حفاظت كاتدي نيروگاه سهند بناب
778
طراحي مجدد سيستم نگهداري تونل باربري معدن زغالسنگ پرورده 1 طبس با تاكيد بر پديده آماس كف
779
طراحي مجدد فرآيندهاي كاري شركت سهامي زراعي اسلام آباد با رويكرد مهندسي مجدد
780
طراحي مجدد قالي خشتي بختياري بر اساس بررسي مباني رنگ بندي نقشه هاي خشتي بختياري
781
طراحي مجدد قبضه و قنداق اسلحه شكاري برنو
782
طراحي مجدد كاربردها براي بهره گيري از امكانات سيستم هاي چند هسته اي و افزايش سرعت
783
طراحي مجدد مدار فلوتاسيون كارخانه فراوري موليبدنيت سرچشمه
784
طراحي مجدد نازل پمپ بنزين با رويكرد بازيافت بخارات بنزين
785
طراحي مجدد نقشه قالي كرمان براساس بررسي ويژگي هاي نقشه هاي مشهور به سرام
786
طراحي مجدد، ساخت و ارزيابي مزرعه اي دستگاه كنترل خودكار درجه تراكم بسته هاي مكعبي علوفه
787
طراحي مجدد﴿چراغ ها،دريچه ها رادياتور،درب صندوق عقب،و سپر هاي جلو و عقب ﴾اتومبيل پيكان 1600با توجه به مسئله استتيك-عملكردي-اقتصادي
788
طراحي مجموعة مسكوني پايدار با رويكرد انعطاف‌پذيري در شيراز
789
طراحي مجموعه آتليه هاي معماري دانشگاه علم و صنعت ايران بر اساس فواصل بين فردي دانشجويان
790
طراحي مجموعه آموزش كودكان معلول بينايي 6 تا 8 سال براي افزايش مهارت شناسايي محيط
791
طراحي مجموعه آموزشي با رويكرد ارتقاء ارتباطات و مشاركت اجتماعي
792
طراحي مجموعه آموزشي با رويكرد معماري پايدار(نور روز در معماري)
793
طراحي مجموعه آموزشي پيش دبستاني (باغ كودكان مشهد)
794
طراحي مجموعه آموزشي پيش دبستاني (باغ كودكان مشهد)
795
طراحي مجموعه آموزشي چند منظوره در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
796
طراحي مجموعه آموزشي شالي ( مدرسه طبيعت )
797
طراحي مجموعه آموزشي- فرهنگي براي كودكان بي سرپرست با محوريت ارتقا سطح اعتماد به نفس
798
طراحي مجموعه آموزشي فرهنگي هنرهاي سنتي و صنايع دستي كاشان با رويكرد توسعه فرهنگي
799
طراحي مجموعه آموزشي ناشنوايان در شيراز با تأكيد بر نقش كالبدي در بهبود يادگيري
800
طراحي مجموعه آييني فرهنگي شهر قم رويكردي زمينه گرا به كاربرد فناوري هاي نوين در توسعه هاي ميان افزا
801
طراحي مجموعه ابزار دستي آشپزخانه با رويكرد كاربرمحور
802
طراحي مجموعه اپتيكي سنسور افق زمين براي ماهواره در مدار كم ارتفاع زمين
803
طراحي مجموعه اتوماسيون حمل و نقل بدنه خودروي سواري و فيكسچركردن در يك سلول انعطاف پذير جوشكاري
804
طراحي مجموعه اداري پايدار صنعت نفت در اصفهان با رويكرد به كارگيري آتريوم در فضاهاي اداري
805
طراحي مجموعه اداري مسكوني معماران
806
طراحي مجموعه اقامتگاه بين راهي
807
طراحي مجموعه اقامتگاه بين راهي
808
طراحي مجموعه اقامتي - تجاري در شهر مشهد مقدس
809
طراحي مجموعه اقامتي - تفريحي بين راهي
810
طراحي مجموعه اقامتي - تفريحي چيتگر
811
طراحي مجموعه اقامتي - توريستي خرم آباد
812
طراحي مجموعه اقامتي - فرهنگي (هتل در سايت صفه)
813
طراحي مجموعه اقامتي - فرهنگي روستاي چم بر مبناي ويژگي هاي منظر
814
طراحي مجموعه اقامتي بين راهي
815
طراحي مجموعه اقامتي پايدار در منطقه 22 تهران با رويكرد دريافت طبيعت در محيط مصنوع
816
طراحي مجموعه اقامتي- تفريحي
817
طراحي مجموعه اقامتي- تفريحي ﴿باغ بهادران﴾
818
طراحي مجموعه اقامتي تفريحي در روستاي اسفيدان با رويكرد معماري بومگرا
819
طراحي مجموعه اقامتي -تفريحي درسايت صفه
820
طراحي مجموعه اقامتي تفريحي ققنوس (زيارت )
821
طراحي مجموعه اقامتي تفريحي مبتني بر رويكرد زمينه گرايي در شهر باغبهادران
822
طراحي مجموعه اقامتي توريستي
823
طراحي مجموعه اقامتي در بافت تاريخي شهشهان
824
طراحي مجموعه اقامتي در جوار بازار كرمان
825
طراحي مجموعه اقامتي در روستاي ده بالا، يزد ﴿ با تاملي بر بنا و ارتباط درون آن با بيرون ﴾
826
طراحي مجموعه اقامتي رفاهي با رويكرد طبيعت مكمل معماري در مشهد
827
طراحي مجموعه اقامتي رفاهي سالمندان تهران با رويكرد معماري سبز
828
طراحي مجموعه اقامتي كوهسنگي
829
طراحي مجموعه اقامتي گردشگري در شهر شيراز با رويكرد زمينه گرايي
830
طراحي مجموعه اقامتي گردشگري در مركز بافت تاريخي اصفهان
831
طراحي مجموعه اقامتي مسافران در اصفهان باتاكيد بر طراحي فضاهاي باز
832
طراحي مجموعه اقامتي مسافران شهر قم بارويكرد بهيافت مواد و مصالح (كانتينر و ...)
833
طراحي مجموعه اقامتي(متل در صفه)
834
طراحي مجموعه اقامتي_تفريحي وقت آزاد دستك با رويكرد تعاملات اجتماعي
835
طراحي مجموعه اي از جواهرات براي تعدادي از شخصيت هاي برجسته ي اجتماعي، براساس شاخصه هاي Slow Design
836
طراحي مجموعه اي از وسايل غير الكتريكي آشپزخانه براي گروه هدف اسنوا
837
طراحي مجموعه اي براي ارتقاء جايگاه سالمندان در جامعه از طريق تعامل با جوانان
838
طراحي مجموعه اي به منظور حمايت از كودكان بدسرپرست در تهران (خانه دوست داشتني من)
839
طراحي مجموعه بازار كهنه اسفراين
840
طراحي مجموعه بازار كهنه اسفراين
841
طراحي مجموعه باغ فرش ايراني در يزد
842
طراحي مجموعه بهداشت و سلامت در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
843
طراحي مجموعه پارك آبي گنبد كاووس
844
طراحي مجموعه پرورش گياه براي كودكان (مطالعه موردي مدرسه طبيعت كندوكاو استان اصفهان)
845
طراحي مجموعه پژوهشي - تجربي حمايت از استعدادها و خلاقيت هادر جوار ميدان نقش جهان اصفهان
846
طراحي مجموعه پژوهشي - تجربي حمايت از استعدادهاو خلاقيت ها در جوارميدان نقش جهان اصفهان
847
طراحي مجموعه تئاتر در مقياس محله
848
طراحي مجموعه تئاتر كودك
849
طراحي مجموعه تالار تئاتر شهر مشهد
850
طراحي مجموعه تالار تئاتر شهرمشهد
851
طراحي مجموعه تامين حريم خانوادگي در گردش هاي دسته جمعي با رويكرد فرهنگ محور
852
طراحي مجموعه تجاري - فرهنگي با رويكرد ارتباط حركت و معماري برمبناي دريافت كاربر از فضا
853
طراحي مجموعه تجاري - فرهنگي شهر كتاب
854
طراحي مجموعه تجاري اصفهان
855
طراحي مجموعه تجاري با رويكرد معماري سبز
856
طراحي مجموعه تجاري -تفريحي در خيابان توحيد اصفهان
857
طراحي مجموعه تجاري در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
858
طراحي مجموعه تجاري در شهر اصفهان ﴿از رويداد تا الگوي فضايي در طراحي معماري﴾
859
طراحي مجموعه تجاري- مذهبي
860
طراحي مجموعه تحقيقاتي در پارك علم و فناوري خليج فارس در بوشهر با رويكرد معماري بومي
861
طراحي مجموعه تفريحي - توريستي اقامتي
862
طراحي مجموعه تفريحي - مسكوني شقايق شيراز
863
طراحي مجموعه تفريحي - مسكوني شقايق شيراز
864
طراحي مجموعه تفريحي توريستي
865
طراحي مجموعه تفريحي توريستي جوان با رويكرد اكوتوريسم روستاي شياده بابل
866
طراحي مجموعه تفريحي توريستي خوانسار
867
طراحي مجموعه تفريحي درياچه كيو (تماشاگه آب)
868
طراحي مجموعه تفريحي و فرهنگي بانوان رقص آواز ساز
869
طراحي مجموعه تفريحي- ورزشي زمستاني با استفاده از فناوري هاي نوين
870
طراحي مجموعه تفريحي، توريستي گيلان، فومن، قلعه رودخان
871
طراحي مجموعه تفريحي-فرهنگي و خدماتي جنب شهرك صنعتي رنگسازان شهرضا (اصفهان) با رويكرد ارتقاء فضاهاي صنعتي
872
طراحي مجموعه توربين و سيستم پمپاژ آب
873
طراحي مجموعه توريستي - تفريحي
874
طراحي مجموعه توريستي افرا در منطقه گردشگري النگدره گرگان با رويكرد پايداري محيطي
875
طراحي مجموعه توريستي با رويكرد اكوتوريسم پايدار
876
طراحي مجموعه توريستي تفريحي قلعه دره سي با نگاهي به روش هاي بهينه سازي عملكرد ساختمانها از نظر انرژي
877
طراحي مجموعه توريستي در مجاورت كوير
878
طراحي مجموعه توريستي صفه اصفهان
879
طراحي مجموعه توريستي- فرهنگي بازارچه منصوريه شيراز
880
طراحي مجموعه توريستي كاريز كيش
881
طراحي مجموعه توريستي-تفريحي(برزك)
882
طراحي مجموعه جعبه هاي جواهر براي شركت دكورا
883
طراحي مجموعه چند عملكردي﴿كتابخانه تخصصي معماري وشهرسازي ومركز هم انديشي وبانك ايده پردازي شهري﴾
884
طراحي مجموعه چند منظوره نمايشگاهي با رويكرد طراحي الگوريتميك
885
طراحي مجموعه خانه سينما
886
طراحي مجموعه خانه سينما
887
طراحي مجموعه خدمات و محصول جهت تسهيل زيارت حرم حضرت رضا عليه السلام
888
طراحي مجموعه خدماتي خانه سالمندان اصفهان
889
طراحي مجموعه خدماتي رفاهي محله در منطقه 11 با هدف تحقق مكان سوم در شهر
890
طراحي مجموعه درماني و بيمارستاني در بخشي از بافت تاريخي اصفهان
891
طراحي مجموعه درماني و بيمارستاني در بخشي از بافت تاريخي اصفهان
892
طراحي مجموعه درماني و ساختمان پزشكان پولادشهر
893
طراحي مجموعه درماني و ساختمان پزشكان پولادشهر
894
طراحي مجموعه رفاهي – اقامتي در مجتمع فولاد ابركوه (با استفاده از استراتژي انرژي خورشيدي غير فعال)
895
طراحي مجموعه رودري هاي داخلي جيپ چابك ساخت شركت پارس خودرو
896
طراحي مجموعه روشنايي هاي سراميكي براي فضاي داخلي
897
طراحي مجموعه روميزي اداري براي مديران مياني با تاكيد بر شركت هاي پخش خصوصي
898
طراحي مجموعه زير انداز و سايبان براي سفر هاي كوتاه خارج از شهر
899
طراحي مجموعه زيستي در بافت جوباره
900
طراحي مجموعه زيورآلات با الهام از خطوط و نقوش ايراني
901
طراحي مجموعه سراي هنر در پارك لاله تهران
902
طراحي مجموعه سواركاري آريايي سپاهان با تأكيد بر جاذبه گردشگري
903
طراحي مجموعه سينما-نمايش آييني برپايه الگوهاي طراحي فضاهاي نمايشي معماري ايران تماشاخانه تهران
904
طراحي مجموعه شعر و ادب در محله سعدي برپايه بازآفريني مفهوم دروازه و تاكيد بر ايجاد تعاملات اجتماعي
905
طراحي مجموعه شهرداري ميبد
906
طراحي مجموعه شهرداري ميبد (شهرداري، كتابخانه و تالار مركزي شهر)
907
طراحي مجموعه شهرداري و سالن اجتماعات مرودشت
908
طراحي مجموعه شهري 25 هكتاري
909
طراحي مجموعه شهري گذر آفرينش
910
طراحي مجموعه شهري گذر آفرينش
911
طراحي مجموعه شوراي شهر با هدف تقويت روابط اجتماعي
912
طراحي مجموعه عناصر مبلمان روستاي ابيانه
913
طراحي مجموعه فرهنگي
914
طراحي مجموعه فرهنگي - تفرجي
915
طراحي مجموعه فرهنگي - تفريحي - توريستي تون
916
طراحي مجموعه فرهنگي - تفريحي - توريستي تون
917
طراحي مجموعه فرهنگي - توريستي پايدار در بندر چابهار
918
طراحي مجموعه فرهنگي - رفاهي در ورودي غربي شهر رفسنجان با تاكيد بر كاركرد نشانه
919
طراحي مجموعه فرهنگي ، تفريحي بيجارگروس " باغ فرهنگي گروس "
920
طراحي مجموعه فرهنگي ، تفريحي و توريستي
921
طراحي مجموعه فرهنگي ، تفريحي و توريستي
922
طراحي مجموعه فرهنگي ، توريستي قدمگاه
923
طراحي مجموعه فرهنگي با رويكرد بهينه سازي فرم در جهت كاهش ورود ذرات گرد و غبار (مطالعه موردي: شهر زاهدان)
924
طراحي مجموعه فرهنگي- تجاري ياسپرين جهت ارتقاء حيات اجتماعي در بافت تاريخي يزد
925
طراحي مجموعه فرهنگي تفرچه
926
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي
927
طراحي مجموعه فرهنگي- تفريحي با رويكرد بهيافت اراضي قهوه‌اي( كارخانه نساجي شهر اهواز)
928
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي باغ جوان با رويكرد بهبود تعاملات اجتماعي بر اساس معماري سبز-بيونيك
929
طراحي مجموعه فرهنگي -تفريحي بيجار گروس ((باغ فرهنگي گروس ))
930
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي جوان اصفهان
931
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي در بوشهر (با تكيه بر عنصر نور طبيعي)
932
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي دژ رشكان ري. بررسي رويكرد طراحي نوين در محوطه هاي تاريخي
933
طراحي مجموعه فرهنگي تفريحي واقع در شيراز با رويكرد حس تعلق به مكان
934
طراحي مجموعه فرهنگي تقرچه
935
طراحي مجموعه فرهنگي حافظ شيراز
936
طراحي مجموعه فرهنگي حافظ شيراز
937
طراحي مجموعه فرهنگي دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان با نظر به ارتباط با فضاي باز در باغ ايراني
938
طراحي مجموعه فرهنگي دانيال نبي (ع )
939
طراحي مجموعه فرهنگي دانيال نبي (ع)
940
طراحي مجموعه فرهنگي در بستر مجتمع زيستي پايدار حاشيه زاينده رود
941
طراحي مجموعه فرهنگي در سايت تقي آباد سيلو شهر يزد
942
طراحي مجموعه فرهنگي روستاي لافت با رويكرد پايداري زيست محيطي و اقتصادي
943
طراحي مجموعه فرهنگي گرگانبا رويكرد سازه هاي متحرك
944
طراحي مجموعه فرهنگي مهر
945
طراحي مجموعه فرهنگي نقش جهان
946
طراحي مجموعه فرهنگي و مذهبي شهر اهواز
947
طراحي مجموعه فرهنگي وتفريحي با تأكيد بر طبيعت وار بودن و برپايه هندسه فركتال (معماري ومنظر)
948
طراحي مجموعه فرهنگي وتفريحي تهران پارس
949
طراحي مجموعه فرهنگي ورزشگاه سنتي جنب ميدان امام
950
طراحي مجموعه فرهنگي، تفريحي در نوشهر بهارستان
951
طراحي مجموعه فرهنگي،تفريحي در نوشهر بهارستان
952
طراحي مجموعه فرهنگي،توريستي قدمگاه
953
طراحي مجموعه فرهنگيهنري با رويكرد بازآفريني فضاي شهري در مجاورت تكيه معاونالملك كرمانشاه
954
طراحي مجموعه فن و مستقيم كننده تونل باد زير صوت
955
طراحي مجموعه كار-استراحت خوابگاههاي دانشويي دختران
956
طراحي مجموعه كتابخانه صائب
957
طراحي مجموعه كتابخانه و مركز اطلاع رساني كاوه اصفهان
958
طراحي مجموعه كتابخانه و مركزاطلاع رساني كاوه اصفهان
959
طراحي مجموعه كشت هيدروپونيك خانگي
960
طراحي مجموعه كمك آموزشي كتاب كار و فناوري پايه هشتم
961
طراحي مجموعه كيف‌دستي با رويكرد طبيعت‌گرايي براي دختران جوان ايراني
962
طراحي مجموعه گردشگري با رويكرد پايداري زيست محيطي
963
طراحي مجموعه گردشگري با رويكرد سازه هاي پيش ساخته قابل حمل در جزيره كيش
964
طراحي مجموعه گردشگري پايدار با توجه به تحقيقات كشاورزي در دشت ارژن فارس
965
طراحي مجموعه گردشگري پايدار با رويكرد توسعه تعاملات بين فرهنگي ايران و تركيه در شهرستان خوي در راستاي تقويت و اتحياء صنعت گردشگري روابط تجاري و فرهنگي
966
طراحي مجموعه گردشگري در جزيره هرمز با تاملي بر مفهوم نمادپردازي
967
طراحي مجموعه گردشگري طبيعي جزيره آشوراده
968
طراحي مجموعه گردشگري و اكوتوريسم با رويكرد استفاده از زمين پناهي (ناحيه اسماعيل آباد طبس)
969
طراحي مجموعه مبلمان اتاق دانشجوي هنر
970
طراحي مجموعه مبلمان اداري با هدف كاهش استرس فضاي كار اداري و افزايش بازده كارمندان
971
طراحي مجموعه مبلمان چند منظوره براي جوانان ايراني ساكن مسكن هايي با متراژ پايين با رويكرد احساسي و رواني
972
طراحي مجموعه مبلمان شهري براي بافت تاريخي ميدان مشق تهران
973
طراحي مجموعه مبلمان محيطي پرديس باغ دانشگاه هنر:رمز گشايي كحتوايي معماري و پرديس به مبلمان
974
طراحي مجموعه مخصوص وسايل رنگ و روغن ﴿جخت استفاده كاراموز رنگ و روغن
975
طراحي مجموعه مدولار كاشت و پرورش گياه ويژه بام ساختمانها
976
طراحي مجموعه مركز شهري سرزنده با كاربردهاي مختلط
977
طراحي مجموعه مركزي شهر كازرون (ميدان ،مسجد،مجتمع فرهنگي ،ساماندهي بازار در ميدان )
978
طراحي مجموعه مركزي شهر كازرون: ميدان، مسجد، مجتمع فرهنگي، ساماندهي بازار در ميدان
979
طراحي مجموعه مركزي شهرستان مباركه ( شامل ميدان ، بازار، كتابخانه ، ساختمان شوراي شهر و تالار شهر)
980
طراحي مجموعه مركزي شهرستان مباركه (ميدان ، بازار،كتابخانه ...)
981
طراحي مجموعه مركزي شوراي اسلامي شهر اصفهان
982
طراحي مجموعه مركزي شوراي اسلامي شهر اصفهان
983
طراحي مجموعه مسكن سازماني كاركنان شيلات بندر تركمن
984
طراحي مجموعه مسكوني
985
طراحي مجموعه مسكوني
986
طراحي مجموعه مسكوني - اقامتي بارويكرد انعطاف پذيري در روستاي آبگرم لاريجان
987
طراحي مجموعه مسكوني ﴿ با تاكيد بر معماري پايدار و خودكفايي در تامين انرژي ﴾
988
طراحي مجموعه مسكوني - دو گنبدان
989
طراحي مجموعه مسكوني - دوگنبدان
990
طراحي مجموعه مسكوني ( محله دنارت - اصفهان )
991
طراحي مجموعه مسكوني (با استفاده از الگو هاي معماري سنتي ايراني در تقويت هويت بخشيدن به الگوهاي نو...)
992
طراحي مجموعه مسكوني (با تاكيد بر تعامل انسان و طبيعت)
993
طراحي مجموعه مسكوني (با رويكرد به معماري سنتي)
994
طراحي مجموعه مسكوني (با رويكرد پيوند سكونت و طبيعت)
995
طراحي مجموعه مسكوني (با رويكرد مسكن هنرمند)
996
طراحي مجموعه مسكوني (محله دنارت - اصفهان )
997
طراحي مجموعه مسكوني اقليمي با تاكيد بر استفاده از انرژي غير فعال خورشيدي در اصفهان
998
طراحي مجموعه مسكوني امروز با رويكرد ساده گرايي ايراني – اسلامي (مينيماليسم)
999
طراحي مجموعه مسكوني ايشار
1000
طراحي مجموعه مسكوني با تاكيد بر معماري پايدار در شهرك قدس تهران
بازگشت