<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي اصفهان (محله جماله )
2
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي اصفهان ﴿محله جلفا﴾
3
طراحي مجموعه مسكوني در بافت تاريخي دردشت
4
طراحي مجموعه مسكوني در بافت جوباره
5
طراحي مجموعه مسكوني در بافت فرسوده با رويكرد ارتقاء حس مشاركت ساكنين در جهت حفظ و توسعه پايدار اجتماعي نمونه موردي منطقه 12 تهران محله امامزاده يحيي
6
طراحي مجموعه مسكوني در بافت قديم شهر يزد با تأكيد بر نقد تجارب مشابه
7
طراحي مجموعه مسكوني در بافت نيمه متراكم تهران ﴿با تآكيد بر نقش فضاي باز در شكل گيري مجموعه مسكوني﴾
8
طراحي مجموعه مسكوني در بندرعباس با تاكيد بر بازخواني ارتباط ميان درون و بيرون
9
طراحي مجموعه مسكوني در حاشيه بافت تاريخي ميبد
10
طراحي مجموعه مسكوني در حاشيه زاينده رود با رويكرد بازآفريني مفهوم «زندگي در خانه ايراني» و به كارگيري اصول پايداري زيست محيطي
11
طراحي مجموعه مسكوني در حاشيه شهر يزد با رويكرد ارتقاء دلبستگي به مكان
12
طراحي مجموعه مسكوني در خيابان عباس آباد اصفهان
13
طراحي مجموعه مسكوني در دامنه ء شرقي آبيدر سنندج
14
طراحي مجموعه مسكوني در دامنه شرقي آبيدر سنندج
15
طراحي مجموعه مسكوني در دردشت اصفهان
16
طراحي مجموعه مسكوني در ساري، جهت ارتقاءتعاملات اجتماعي ساكنان
17
طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار
18
طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار
19
طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسايگي
20
طراحي مجموعه مسكوني در شهر اردبيل در مجاورت گذر فرهنگي-تاريخي با استفاده از الگوهاي كالبدي با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
21
طراحـي مجمـــوعه مسكونــي در شهر بابل با تاكيد بر معماري بومي و فرهنگ سكونت
22
طراحي مجموعه مسكوني در شهر تفت يزد با رويكرد استفاده از عناصر معماري بومي
23
طراحي مجموعه مسكوني در شهر رشت، با تاكيد بر حل مساله اشراف
24
طراحي مجموعه مسكوني در شهر سنندج
25
طراحي مجموعه مسكوني در شهر هرات ﴿ با نگاهي به بافت تاريخي و اقليم ﴾
26
طراحي مجموعه مسكوني در شهر همدان با رويكرد غير فعال خورشيدي
27
طراحي مجموعه مسكوني در شهر يزد با تاملي بر الگوي خانواده گسترده
28
طراحي مجموعه مسكوني در شهرستان ساوه با رويكرد طراحي اقليمي و معماري بومي
29
طراحي مجموعه مسكوني در كاشان بر پايه الگوگيري از مفاهيم و عوامل پايداري اجتماعي مسكن بومي
30
طراحي مجموعه مسكوني در مجاورت بازارچه محله ﴿ تلاقي بافت قديم و جديد محله خرمشاه - يزد﴾
31
طراحي مجموعه مسكوني در محله آتشگاه اصفهان با تاكيد بر مولفه معنايي مكان
32
طراحي مجموعه مسكوني در محله اوين تهران با تاكيد بر اصل سلسله¬مراتب در ابنيه سنتي ايران
33
طراحي مجموعه مسكوني در محله عودلاجان جهت ارتقاي سطح تعاملات اجتماعي، به كمك روش چيدمان فضا
34
طراحي مجموعه مسكوني در محله گركان اصفهان ﴿با نگاهي به مسكن مناسب براي اقشار كم درآمد﴾
35
طراحي مجموعه مسكوني در محله گرگان اصفهان ﴿بانگاهي به مسكن مناسب براي اقشار كم درآمد﴾
36
طراحي مجموعه مسكوني در منطقه دردشت اصفهان براساس الگوهاي بومي برگرفته از شيوه زندگي
37
طراحي مجموعه مسكوني در نجف آباد منطبق بر فرهنگ
38
طراحي مجموعه مسكوني در نورآباد لرستان بر اساس استخراج مولفه هاي هويت در معماري
39
طراحي مجموعه مسكوني در يزد
40
طراحي مجموعه مسكوني در يزد با رويكرد تنظيم آفتاب و سايه
41
طراحي مجموعه مسكوني در يزد با رويكرد حس تعلق
42
طراحي مجموعه مسكوني در يزد با رويكرد معيارهاي ليد
43
طراحي مجموعه مسكوني دراصفهان بر مبناي رابطه متقابل اثر نقاشي و اثر معماري (با نگاه آثار نگارگري دوره تيموري)
44
طراحي مجموعه مسكوني دوستدار سالمند با رويكرد افزايش مشاركت اجتماعي
45
طراحي مجموعه مسكوني روستاي لافت با رويكرد پايداري زيست محيطي و زمينه گرايي
46
طراحي مجموعه مسكوني زمينه گرا با استفاده از بازخواني الگوهاي بومي
47
طراحي مجموعه مسكوني سالمندان با رويكرد نو به پيوند نسل ها
48
طراحي مجموعه مسكوني سوهانك تهران
49
طراحي مجموعه مسكوني شهرك غرب با رويكرد پايداري اجتماعي
50
طراحي مجموعه مسكوني طلاب شهر قم با تاكيد بر ارزش هاي مسكن سنتي
51
طراحي مجموعه مسكوني عرب هاي بندر ماه‏شهر با تاكيد بر فرهنگ قومي
52
طراحي مجموعه مسكوني فاميلي با رويكرد حس تعلق به مكان در شهر كرمان (معاصرسازي خانوار گسترده ايراني با رويكرد حس تعلق به مكان در شهر كرمان)
53
طراحي مجموعه مسكوني فرهنگيان قم
54
طراحي مجموعه مسكوني فرهنگيان قم
55
طراحي مجموعه مسكوني قلعه آبكوه مشهد
56
طراحي مجموعه مسكوني قلعه آبكوه مشهد : همراه با پيشنهاداتي در زمينه بهسازي منطقه
57
طراحي مجموعه مسكوني كفترك شيراز
58
طراحي مجموعه مسكوني كفترك شيراز
59
طراحي مجموعه مسكوني كوتاه مرتبه اوين با رويكرد ارتقا خلاقيت كودكان 3 تا 7 سال
60
طراحي مجموعه مسكوني كوهستاني دره مراد بيك همدان
61
طراحي مجموعه مسكوني كوهستاني دره مرادبيگ همدان
62
طراحي مجموعه مسكوني كوير يزد با رويكرد تحليل رفتار هيدروديناميكي بادگير
63
طراحي مجموعه مسكوني متناسب با اقليم ( استفاده از انرژي هاي طبيعي ) در بافت گرگان
64
طراحي مجموعه مسكوني متناسب با اقليم (استفاده از انرژيهاي طبيعي ) دربافت گرگان
65
طراحي مجموعه مسكوني متناسب با اقليم ﴿استفاده از انرژي هاي طبيعي﴾ دربافت گرگان
66
طراحي مجموعه مسكوني مقرون به صرفه در محدوده سكونتگاه هاي غير رسمي از طريق فناوري هاي ساخت نواورانه نمونه موردي مجموعه مسكوني نوروزاباد
67
طراحي مجموعه مسكوني منطقه ناژوان اصفهان با رويكرد مسكن پاسخده
68
طراحي مجموعه مسكوني هشتگرد مبتني بر ويژگي‌هاي خرده فرهنگي (كرمانشاه)
69
طراحي مجموعه مسكوني و گذري بر معماري و موسيقي
70
طراحي مجموعه مسكوني و مركز محله كوله پارچه اصفهان
71
طراحي مجموعه مسكوني و مركز محله كوله پارچه اصفهان
72
طراحي مجموعه مسكوني و مركز واحد همسايگي با رويكرد اختلاط كاربري جهت بهبود تعاملات اجتماعي و رضايتمندي در محيط
73
طراحي مجموعه مسكوني يزد
74
طراحي مجموعه مقابله با حوادث غير مترقبه
75
طراحي مجموعه مهمانسراي درب قصر
76
طراحي مجموعه مهمانسراي درب قصر
77
طراحي مجموعه نمايشگاهي پژوهشي مصالح ساختماني يزد
78
طراحي مجموعه نمايشگاهي شهر قم
79
طراحي مجموعه هزاره ايران
80
طراحي مجموعه همراه كودك مبتني بر شي ء باوري در فرهنگ
81
طراحي مجموعه همسايگي در بافت تاريخي شهر يزد (رويكرد احيا روابط همسايگي)
82
طراحي مجموعه همسايگي عشاير اسكان يافته در روستاي آتشكده فارس با رويكرد احياء معيشت مولد
83
طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي شهر اصفهان با رويكرد ارتقا پيوند اجتماعي شهروندان
84
طراحي مجموعه هنري هفت بهشت در شهر اصفهان با رويكرد ايجاد ارتباط ميان هنرهاي هفتگانه
85
طراحي مجموعه واحد همسايگي در انارك
86
طراحي مجموعه ورزشي – تفريحي بانوان اليگودرز
87
طراحي مجموعه ورزشي بزرگ يزد
88
طراحي مجموعه ورزشي تفريحي زاينده رود با رويكرد پوسته هاي هوشمند
89
طراحي مجموعه ورزشي در اصفهان
90
طراحي مجموعه ورزشي در حاشيه بلوار ساحلي
91
طراحي مجموعه ورزشي شهرستان نجف آباد
92
طراحي مجموعه ورزشي طراحي مجموعه ورزشي با رويكرد پويايي سازه و تكنولوژي
93
طراحي مجموعه ورودي سيستماتيك بين فضاي داخلي و پيكره خارجي
94
طراحي مجموعه وسايل بازي براي نصب در فضاي باز شهري با الهاماز بازي هاي محلي ايران6 تا 9 سال
95
طراحي مجموعه ي اكوتوريسم شوين (دزفول)
96
طراحي مجموعه ي خانه ي پدري در مشهد با تكيه بر نقش كهن الگوها در خانه هاي ايراني
97
طراحي مجموعه ي زيستِ معيشتي عشاير اسكان يافته ي بختياري
98
طراحي مجموعه ي سينمايي
99
طراحي مجموعه ي عكسـخانه در شهر يــزد با رويكرد خوانايي فضايي به كمك نـورطبيعي
100
طراحي مجموعه ي فرهنگي تاريخي طوس با تأكيد بر - مولفه ي هويت مكان
101
طراحي مجموعه ي گردشگري با رويكرد سازگاري با طبيعت در هفت برم فارس
102
طراحي مجموعه ي مسكوني در بهشهر و ارايه الگوي نو با توجه به معماري بومي منطقه
103
طراحي مجموعه ي مسكوني درآمد تركيبي با رويكرد ارتقاي تعاملات اجتماعي
104
طراحي مجموعه ي وسايل سفر براي مسافرت هاي كوتاه مدت با توجه به لذت استفاده
105
طراحي مجموعه يادمان شيخ شهلب الدين سهروردي در زنجان
106
طراحي مجموعه يادماني شهداي غواص
107
طراحي مجموعه‌ي شكل‌دهنده‌ي طيف نوترون چشمه‌ي 252Cf براي BNCT
108
طراحي مجموعه‌ي ورزشي- تفريحي بازي‌هاي آبي در لافت، با رويكرد بومشناختي
109
طراحي مجموعه‏ي مسكوني در محله‏ي تاريخي اودلاجان با رويكرد حس مكان
110
طراحي محاسبات و ساخت مدل شناور SWATH(درياگير)
111
طراحي محاسباتي برخي از مشتقات پايپرين به عنوان مهاركننده‌هاي جديد سوروايوين
112
طراحي محاسبه تعمير نصب و راه اندازي سيستم تهويه مطبوع به منظور تامين سرمايش و گرمايش يك ساختمان مسكوني به مساحت تقريبي 400 مترمربع
113
طراحي محاسبه سيستم استروهيدروليك روبوتو براي وزن 100Kg
114
طراحي محاسبه مدار هيدروليك و سيستم كنترل پرس 20 تن
115
طراحي محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي با طراح ابتكاري
116
طراحي محاسبه و ساخت دستگاه يخ ساز به ظرفيت 500 كيلوگرم در روز با قالبهاي 12 كيلوئي
117
طراحي محاسبه و ساخت رادياتور اتومبيل با استفاده از لوله هاي گرمايي
118
طراحي محاسبه و ساخت مدلي از چرخ دنده مغناطيسي
119
طراحي محاسبه و ساخت وسيله اندازه گيري هواي مصرفي موتور
120
طراحي محاسبه و ساخت يكدستگاه كن چرخ
121
طراحي محتواي آموزش از دور تركيبي مبتني بر موبايل و مقايسه آن با آموزش از دور سنتي
122
طراحي محتواي دستوري زبان فارسي با محوريت زمان و نمود براي فارسي‌آموزان سطح متوسط بر اساس رويكرد تكليف محور
123
طراحي محدد دستگاه زري بافي ژاكارد
124
طراحي محدوده آبكنار بوشهر در جهت ارتقائ كيفيت محيطي
125
طراحي محدوده پنهاني معدن روباز يك كانسار فرضي با روش هاي دستي ، مخروط شناور ولرچ و گروسمان دو بعدي
126
طراحي محدوده نهايي بهينه معدن روباز با استفاده از تئوري گراف
127
طراحي محدوده نهايي بهينه و برنامه ريزي توليد بلند مدت معدن سنگ اهن پديده و تعيين حساسيت محدوده نهايي نسبت به قيمت سنگ آهن
128
طراحي محدوده نهايي يك معدن رو باز فرضي با روشهاي دستي ، مخروط شناور ولرچ گرولحان دو بعدي و مقايسه آنها
129
طراحي محدوده ي بهينه نهايي و برنامه ريزي توليد بلند مدت معدن سنگ آهن شواز 2 با در نظر گرفتن عدم قطعيت قيمت محصول نهايي
130
طراحي محصول با هدف آشنا سازي كودك با طراحي سه بُعدي
131
طراحي محصول بر اساس تحليل هزينه هدف با استفاده از مهندسي ارزش ﴿مثال كاربردي در صنعت خدمات مخابراتي﴾
132
طراحي محصول تعاملي براي كاهش ناهنجاري هاي رفتاري شركت كنندگان جشن چهارشنبه سوري
133
طراحي محصول جانبي براي نواختن ويولن
134
طراحي محصول جديد و بازنگري در هزينه هاي اطاق رنگ ( در شركت ايران كاوه )
135
طراحي محصول جهت بهبود تجربه حمام
136
طراحي محصول جهت توانبخشي-ارتباطات مالي نابينايان با هدف طراحي عليه جرم
137
طراحي محصول جهت كاهش استرس در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
138
طراحي محصول جهت كاهش اظطراب و استرس در زنان باردار
139
طراحي محصول روشنايي با بهره گيري از صنعت ال-اي-دي، براي نورپردازي فضاهاي بيروني (مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير)
140
طراحي محصول روشنايي ماندگار با الهام از طبيعت در جهت اصلاح رفتار كاربر
141
طراحي محصول شخصي تعاملي جهت مديريت زمان
142
طراحي محصول مرتبط با فضاي خانه و آشپزخانه جهت پاسخگويي به نيازي واقعي با تاكيد بر عملكرد و رويكرد طراحي مينيمال
143
طراحي محصول يادآور با ويژگي كاربر محوري براي كودكان
144
طراحي محصولي براي ايجاد تعامل بين انسان،گياه و نور در آپارتمانهاي مسكوني كوچك
145
طراحي محصولي براي نورپردازي بعد چهارم با استفاده از مفاهيم هنر معاصر
146
طراحي محصولي به منظور سپاسگزاري با نگاهي به مفهوم شكر
147
طراحي محصولي جهت افزايش كيقيت بهرهوري سالمندان در شيوه ي آبدرماني
148
طراحي محصولي جهت تسهيل ترسيم،كنترل و مدريت در فضاي سه بعدي براي انيماتور ها
149
طراحي محفظه احتراق : بهينه سازي و ارزيابي اقتصادي سيكل ترموديناميكي موتور توربوجت
150
طراحي محفظه احتراق توربين گاز صنعتي با توان توليد برق 150MW
151
طراحي محفظه احتراق دستگاه فرم دهي سريع
152
طراحي محفظه احتراق ميكروتوربين بر اساس تكنولوژي هاي نو
153
طراحي محفظه براي پيك موتوري تحويل غذا
154
طراحي محفظه پسماند شهري با راهكارهاي نوآوري اجتماعي با هدف افزايش مسئوليت پذيري
155
طراحي محفظه حمل سوخت هاي مصرف شده راكتور 1000 - WWER
156
طراحي محفظه دستگاههاي جوش مقاومتي پايي به كمك كامپيوتر
157
طراحي محفظه رانش سيستم پيش رانش نوعي ماهواره
158
طراحي محفظه صندوق عقب و شبيه سازي اجزاي محدود برخورد از عقب خودروي كلاس B
159
طراحي محفظه موتور و شبيه سازي اجزاي محدود برخورد از جلو خودروي كلاس B
160
طراحي محفظه نگه دارنده براي مجموعه ابزار به شكل يكپارچه و يا به صورت ست با كاربري خانگي ﴿اپارتمان 70-90متري با 4 نفر خانوار﴾
161
طراحي محفظه هاي حمل و نقل بسته هاي سوخت مصرف شده راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران -تهران
162
طراحي محل اتصال و لحيم كاري سخت كاربيد تنگستن به پايداركننده حفاري
163
طراحي محل جمع اوري ظروف برگشتي كثيف و بررسي طراحي داخلي سالن غذاخوري اساتيد
164
طراحي محل مناسب نشستن درپياده راه خيابان 15 خرداد با توجه به بافت وهويت فرهنگي منطقه
165
طراحي محل هاي دفن زباله
166
طراحي محلات پايدار در جهت كاهش مصرف انرژي با بهره گيري از رويكرد راهنماي مرجع در طراحي محيط و انرژي ( LEED - ND ) ، ( مطالعه موردي : شهر جديد پرديس )
167
طراحي محله
168
طراحي محله انرژي كارا با رويكرد لييد ان-دي - در شهر جديد بهارستان
169
طراحى محله با رويكرد شهر هوشمند، موردكاوى محله باغ درياچه اصفهان
170
طراحي محله بر اساس مفهوم واحد همسايگي در كوير نمونه موردي: محله شهيد چمران يزد
171
طراحي محله بوم گرا، نمونه مورد مطالعه: محله ازگل تهران
172
طراحي محله پايدار اروميه
173
طراحي محله پايدار با رويكرد پايداري فرهنگي – اجتماعي در بافت قديم لار
174
طراحي محله پايدار در شهر جديد هشتگرد با رويكرد شهر – منطقه
175
طراحي محله پايدار محله
176
طراحي محله تاب آور در برابر بحران زلزله در اصفهان نمونه موردي محله سنبلستان
177
طراحي محله خود امداد در برابر زمين لرزه نمونه موردي محله يوسف آباد تهران
178
طراحي محله دركه با رويكرد دهكده شهري
179
طراحي محله ديپلماتيك
180
طراحي محله شهروند گرا ﴿نمونه موردي محله راسته كوچه تبريز﴾
181
طراحي محله عمودي دزفولي ها با تمركز بر فضاهاي مشترك مياني، با توجه بر معماري بومي دزفول
182
طراحي محله فرهنگي فتح آباد ( اصفهان )
183
طراحي محله كودك مدار با تاكيد بر نظريه پهنه خانگي (نمونه موردي : محله جماله)
184
طراحي محله مسكوني
185
طراحي محله مسكوني
186
طراحي محله مسكوني اكولوژيكال در بابلسر با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
187
طراحي محله مسكوني با تكيه بر تعاملات انساني ﴿شهر كرج﴾
188
طراحي محله مسكوني با توجه به اصول پايداري در محله زال زر تهران
189
طراحي محله مسكوني با رويكرد به ارتقاء امنيت اجتماعي (در محله ده ونك تهران)
190
طراحي محله مسكوني با رويكرد توسعه پايدار در حاشيه شهر كرمان
191
طراحي محله مسكوني با رويكردآرمان گرايي
192
طراحي محله مسكوني در آران با استفاده از الگوي مسكن و تاكيد بر شيوه زندگي در گذر زمان
193
طراحي محله مسكوني در شهر جديد بهارستان
194
طراحي محله مسكوني دزفول
195
طراحي محله مسكوني دزفول
196
طراحي محله مسكوني عامري اهواز
197
طراحي محله مسكوني محيطي در ساري
198
طراحي محله وحدت سنندج با تأكيد بر الگوهاي ضمير ناخودآگاه جمعي شهروندان
199
طراحي محله ي پايدار با رويكرد توسعه اكولوژيكي در منطقه 22 تهران
200
طراحي محله ي مسكوني عامري اهواز
201
طراحي محلۀ دوستدار كودك – منطقۀ 22 تهران
202
طراحي محور 30 تير بر پايه ارتقاي هويت گردشگري محور
203
طراحي محور ابركوه همت شهرستان (استان يزد ) با تاكيد بر تباين فضايي
204
طراحي محور ارتباطي ميان تالار وحدت و تئاتر شهر به عنوان دو گره فرهنگي با هويت شهر تهران
205
طراحي محور بهار جهت ارتقاي كيفيت سرزندگي فضاي شهري با رويكرد پياده محوري
206
طراحي محور بهينه گردشگري پياده مدار در دولتخانه صفوي اصفهان
207
طراحي محور پياده جنت (مشهد)
208
طراحي محور پياده در جوار عناصر تاريخي اطراف ميدان توپخانه قديم شيراز
209
طراحي محور پياده درجوار عناصر تاريخي اطراف ميدان توپخانه قديم شيراز
210
طراحي محور پياده فعال در حوزه بلافصل ميدان فلسطين
211
طراحي محور پياده مدار نمونه موردي: محور تاريخي خاطره اي لاله زار
212
طراحي محور پياده مركزي شهر يزد ﴿نمونه موردي رودخانه ﴿مسيل﴾ خيابان ايرانشهر تا باغ دولت آباد﴾
213
طراحي محور پياده ي برلبه ي رودخانه ي جعفرآباد ﴿خيابان جلالوند﴾ براساس آشتي با طبيعت
214
طراحي محور تاريخي - فرهنگي با الگو پذيري از مؤلفه هاي شهر سنتي - ايراني
215
طراحي محور درب امام با تاكيد بر ايجاد فضاي شهري مردم گرا
216
طراحي محور دربند حدفاصل ميدان سربند تا ميدان دربند با تاكيد بر منظر شهري
217
طراحي محور سي تير با رويكرد ارتقاء كيفيت زندگي
218
طراحي محور شهري با تكيه بر تصويرذهني
219
طراحي محور فرهنگي تجاري در مركز قديم شهركرد با رويكرد پايداري اجتماعي
220
طراحي محور گردشگري با رويكرد تجربه محوري؛ طراحي خيابان انوشه ي اهواز
221
طراحي محور مجاور پارك ملت با الويت حركت پياده به منظور گذران اوقات فراغت
222
طراحي محور مركزي بافت تاريخي تبريز
223
طراحي محور مركزي بافت تاريخي تبريز ﴿ با تكيه بر اصول شهر پايدار﴾
224
طراحي محور مركزي بافت تاريخي تبريز ﴿با تكيه بر اصول شهر پايدار﴾
225
طراحي محورهاي تاريخي شهرها با تأكيد بر رويكرد گردشگري ﴿ نمونه موردي : طراحي محور مسجد جامع - بازار تاريخي شهر نائين ﴾
226
طراحي محورهاي گردشگري پياده مدار در بافت هاي تاريخي نمونه ي مورد مطالعه گذر يوزداران (حدفاصل خيابان امام تا زندان اسكندر)
227
طراحي محورهاي مكانيكي
228
طراحي محوطه مجتمع مسكوني با رويكرد ارتقاء كيفيت محيط هاي باز و اجتماعي
229
طراحي محيط آموزشي چند رسانه اي بر مبناي الگوي سازنده گرايي براي آموزش مداوم تخصصي اساتيد دانشگاه پيام نور
230
طراحي محيط آموزشي چند رسانه اي برمبناي الگوي سازنده گرايي براي آموزش مداوم تخصصي اساتيد دانشگاه پيام نور
231
طراحي محيط تغذيه در مجتمع مسكوني با رويكرد طراحي پايدار ﴿با توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي﴾
232
طراحي محيط توليد نرم افزار مبتني بر تحليل وظايف
233
طراحي محيط شفابخش با رويكرد به معماري درمانگر
234
طراحي محيط عملياتي فروشگاه لوله و اتصالات
235
طراحي محيط كارآمد شهري از طريق بهبود پاسخ هاي انساني به كالبد مكان «كاربرد نظريه قابليت محيطي در طراحي شهري خيابان عفيف آباد شيراز»
236
طراحي محيط يادگيري ويژه دانش آموزان نابينا و كم بينا در اصفهان با رويكرد هم افزايي آموزشي بر مبناي ادراكات حسي
237
طراحي محيطي با استفاده از نور و رنگ جهت تجربه اي جديد
238
طراحي محيطي با هدف ارتقاء فرهنگ شهري و رفتار شهروندي نمونه مورد مطالعه: خيابان (پياده راه) سپه سالار تهران
239
طراحي محيطي براي برنامه ريزي ادوات PAL
240
طراحي محيطي فضاهاي ياز شهري با توجه به نياز و الگوهاي رفتاري كودكان ، مورد مطاله :پارك اركيده و فضتهاي اطراف آن (محله شمس آباد تهران
241
طراحي مخازن استوانه اي برج بلند با در نظر گرفتن نيروي باد و زلزله
242
طراحي مخازن ايستاده
243
طراحي مخازن بتني نگهدار گندم (سيلو)
244
طراحي مخازن تاخير سيلاب
245
طراحي مخازن تحت خلاء
246
طراحي مخازن تحت فشار
247
طراحي مخازن تحت فشار
248
طراحي مخازن تحت فشار استوانه اي بر اساس استاندارد ASME
249
طراحي مخازن تحت فشار افقي
250
طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME [آ. اس. ام. اي.] و تحليل اجزاء محدود
251
طراحي مخازن تحت فشار در مقابل شكست
252
طراحي مخازن تحت فشار عمودي
253
طراحي مخازن تحت فشار و معرفي نرم افزار PVELite
254
طراحي مخازن حمل گاز مايع با دو تكيه گاه زميني ؛ با استفاده از برنامه SAP4
255
طراحي مخازن ذخيره سازي زائدات جامد شهري
256
طراحي مخازن سقف شناور
257
طراحي مخازن عمودي تحت فشار داخلي
258
طراحي مخازن فشار بالا با تركيب روش اتوفرتاژ و سيم پيچي
259
طراحي مخازن فلزي نگهداري گندم
260
طراحي مخازن كروي روي تكيه گاه استوانه اي براساس فشار داخلي
261
طراحي مخازن مايع بتن آرمه اي نيمه مدفون و غيرمدفون با توجه به اندركنش مايع،سازه و زمين با استفاده از برنامه ABAQUS
262
طراحي مخازن همزن دار
263
طراحي مخزن براي نگهداري سوخت هاي مصرف شده راكتور تحقيقاتي تهران
264
طراحي مخزن تحت فشار بر اساس روش ضرايب اطمينان جزيي ومقايسه با روش كلاسيك طراحي مخزن بر اساس استاندارد ASME
265
طراحي مخزن تخمير بيوگاز براي يك مجموعه 100 گاوه
266
طراحي مخزن دو جداره اتيلن و روش كنترل سلامت ضمن كار
267
طراحي مخزن ذخيره با سقف ثابت
268
طراحي مخزن ذخيره سوخت با ظرفيت 100 متر مكعب و طراحي آب بند بهينه براي سقف
269
طراحي مخزن سوخت نوعي ماهواره كوچك
270
طراحي مخزن نمك زداي افقي تحت فشار داخلي13 بار
271
طراحي مخزن هوايي باستونهاي بهينه
272
طراحي مخلوط كننده فركانسي يك فرستنده در باند ISM
273
طراحي مخلوط كننده هاي فركانسي يك فرستنده در باند ISM
274
طراحي مخلوط‌هاي بتن آسفالتي بهينه مقاوم در برابر شكست مود III خالص
275
طراحي مداخله آموزشي مبتني بر انگيزش محافظت به منظور ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماريهاي قلبي در فرزندان بيماران با سابقه سكته قلبي با رويكرد تركيبي
276
طراحي مدار CMOS تامين كننده انرژي سنسورهاي كم توان با استفاده از باتري‌هاي ذخيره ساز كم نشت
277
طراحي مدار اندازه گيري فاصله با استفاده از خاصيت خازني
278
طراحي مدار با نرم افزار STK
279
طراحي مدار براي RF6886
280
طراحي مدار پتانسيواستات بر روي تراشه با هدف بهبود توان
281
طراحي مدار تقسيم‌كننده توان پايين با استفاده از ساختار GDI
282
طراحي مدار توليد كننده عدد تصادفي واقعي بر مبناي عدم ثبات
283
طراحي مدار جذر با قابليت گسترش و آزمون
284
طراحي مدار جمع و تفريق كننده اعشاري بهينه بصورت خط لوله
285
طراحي مدار جهت حذف ولتاژ مد مشترك در مبدل هاي سه فاز كلمپ ديودي اكتيو سه سطحي (3L-ANPC)
286
طراحي مدار حالت جريان توليدكننده توابع مثلثاتي و عكس مثلثاتي با استفاده از تقريب چند‌جمله‌اي
287
طراحي مدار خردايش سنگ‌آهن هماتيتي چغارت
288
طراحي مدار خنك كننده صنعتي شامل برج هاي خنك كننده طبيعي و اجباري با استفاده از نرم افزار Aspen Plus 11.1 [اسپن پلاس]
289
طراحي مدار خودرس كامل مبدل رطوبت مطلق از طريق روش كدهاي مقياس پذير آشكار ساز خطا (SEDC)
290
طراحي مدار سيناپس DPI توان پايين اصلاح شده و كنترل پذير
291
طراحي مدار قرائت حسگر موج صوتي صفحه اي بي سيم با جبران ساز حرارت
292
طراحي مدار مجتمع CMOS بمنظور شكل دهي سيگنال حسگر فشار پيزورزيستيو
293
طراحي مدار مجتمع CMOS يك گيرنده بي سيم توان با يكسوكننده قابل تنظيم و تثبيت‌كننده خطي
294
طراحي مدار مجتمع جهت مدلسازي رفتار سيناپس سه جزئي در شبكه¬هاي عصبي اسپايكي
295
طراحي مدار مجتمع خروجي يك سيستم اتوماسيون صنعتي با استفاده از تكنولوژي CMOS
296
طراحي مدار مجتمع يك پيش تقويت كننده با كنترل خودكار بهرهبا تكنولوژي cmos
297
طراحي مدار مولد پالس فراپهن باند
298
طراحي مدار هيدروليك دانشگاه هيدروپالس تك محوره
299
طراحي مدار هيدروليك ماشين هونينگ
300
طراحي مدار هيدروليك و كنترلر plc دستگاه تزريق كشش بادي با استفاده از نرم افزار اتوميشن استوديو
301
طراحي مدار واسط انتقال داده و نرم افزار مناسب ثبت الكترومايوگرام مالتي الكترود توسط تراشه هاي FPGA
302
طراحي مدار واسط تطبيقي برداشت انرژي براي آرايه اي از مبدل هاي پيزوالكتريكي
303
طراحي مدار واسط كامپيوترو راه‌اندازي بخش الكترومكانيكي ربات چاپ‌گر زيستي
304
طراحي مدار يك منظومه ماهواره اي به روش واكر به منظور عكسبرداري زمان حقيقي
305
طراحي مدارات ديجيتالي ممريستوري براي محاسبات درون حافظهاي
306
طراحي مدارات فليپ-فلاپ كم توان با قابليت حفظ مقدار به فرم سلولهاي ديجيتال استاندارد
307
طراحي مدارات كنترل از راه دور به روشهاي مختلف
308
طراحي مدارات مجتمع CMOS زير ميكرون با استفاده از شبكه هاي عصبي
309
طراحي مدارات منطقي با استفاده از سلول هاي غير فرار مغناطيسي با در نظر گرفتن PDP و قابليت اطمينان
310
طراحي مدارات وبرنامه نويسي روبات مسيرياب ويژه
311
طراحي مدارس روستايي قابل توسعه براي مناطق گرم و مرطوب با رويكرد صنعتي سازي و انطباق با معيارهاي LEED
312
طراحي مدارس سبز روستايي معاصر با استفاده از اجزاي نخل خرما و مصالح بوم¬آورد
313
طراحي مدارك پرستاري مورد استفاده در پرونده الكترونيكي سلامت بوسيله شماي زبان نشانه گذاري تعميم پذير
314
طراحي مدارهاي DCO كم‌نويز فاز و كم‌توان در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS براي كاربرد در ADPLL
315
طراحي مدارهاي استحصال انرژي براي تراشه¬هاي قابل كاشت پزشكي
316
طراحي مدارهاي بازيابي موج حامل در مدولاسيونهاي PSK-DSR
317
طراحي مدارهاي جمع كننده و ضرب كننده 8 بيتي برگشت پذير
318
طراحي مدارهاي چاپي دو لايه با استفاده از ريزكامپيوتر
319
طراحي مدارهاي ديجيتال توان پائين با استفاده از خانواده هاي ديناميكي كنترل شونده با اطلاعات
320
طراحي مدارهاي مختلف كاربراتور با و نتوري متغير
321
طراحي مدارهاي هيدروليك
322
طراحي مداري VLSI نورومورفيك براي مدل نوروني رالكوف
323
طراحي مدرسه - مركز محله در بافت تاريخي شهرستان دزفول
324
طراحي مدرسه ابتدايي با تأكيد بر يادگيري مغزمحور
325
طراحي مدرسه ابتدايي با تاكيد بر ايجاد فضايي پويا براي ارتقا تعامالت كودكان
326
طراحي مدرسه ابتدايي بر اساس ويژگي هاي كالبدي موثر در ايجاد محيط هاي ييادگيرنده محور
327
طراحي مدرسه ابتدايي به منظور ارتقاءخلاقيت با تكيه بر اصول انعطاف پذيري
328
طراحي مدرسه ابتدايي در شيراز، با رويكرد معماري امكان جهت شكل‌ گيري تعاملات فردي و جمعي
329
طراحي مدرسه ابتدايي مبتني بر اثرات برنامه درسي پنهان
330
طراحي مدرسه اجتماعي در روستاي زيركن مشهد
331
طراحي مدرسه با رويكرد انعطاف پذيري در تهران
332
طراحي مدرسه با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در شهر اصفهان
333
طراحي مدرسه براي كودكان بيش فعال
334
طراحي مدرسه دوازده كلاسه ابتدايي پسرانه
335
طراحي مدرسه دوازده كلاسه ابتدايي پسرانه
336
طراحي مدرسه دوره دوم ابتدايي با رويكرد هماهنگي بين فضا و محتواي نظام آموزشي جديد در شهر اصفهان
337
طراحي مدرسه ديني در بافت قديم ساري
338
طراحي مدرسه راهنمايي با نگرش بهره گيري از سازه سبك و فناوري هاي نوين براي ارتقاي كيفيت ساخت (نمونه موردي : مدرسه راهنمايي پسرانه در روستاي زوارم شهرستان شيروان)
339
طراحي مدرسه راهنمايي پسرانه پيشرو
340
طراحي مدرسه راهنمايي پسرانه در تهران با تاكيد بر نقش فضاهاي باز بر افزايش خلاقيت و يادگيري
341
طراحي مدرسه راهنمايي تيز هوشان پولاد شهر
342
طراحي مدرسه راهنمايي تيزهوشان پولادشهر
343
طراحي مدرسه راهنمايي در مشهد
344
طراحي مدرسه راهنمايي(دخترانه)
345
طراحي مدرسه سبز در اقليم گرم و خشك، (نمونه موردي: مدرسه ابتدايي در اصفهان)
346
طراحي مدرسه شبانه روزي پسرانه هنر
347
طراحي مدرسه طبيعت با رويكرد معماري حساس به آب
348
طراحي مدرسه طبيعت بهبهان
349
طراحي مدرسه علمي و فن آوري يزد
350
طراحي مدرسه علوم ديني با رويكرد ارتقا حس تعلق و تأثير دفاع مقدس بر آن (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
351
طراحي مدرسه علوم ديني با رويكرد ارتقا حس تعلقو تأثير دفاع مقدس بر آن (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
352
طراحي مدرسه فردا با رويكرد ارتقاي خلاقيت(گروه سني 6 تا 12 سال)
353
طراحي مدرسه متوسطه 12 كلاسه با رويكرد نور روز در تهران
354
طراحي مدرسه متوسطه دوم دخترانه
355
طراحي مدرسه مجازي
356
طراحي مدرسه معماري
357
طراحي مدرسه معماري با رويكرد طراحي ميان افزا در بافت تاريخي عودلاجان
358
طراحي مدرسه موسيقي تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
359
طراحي مدرسه نوين ابتدائي در محله شهشهان اصفهان
360
طراحي مدرسه هنر و معماري
361
طراحي مدرسه ي ابتدايي با شيوه تدريس واقعيت افزوده با تأكيد بر رشد اجتماعي
362
طراحي مدرسه‌ي ابتدايي پايدار با رويكرد بررسي جانمايي بهينه آن بر ميزان تهويه طبيعي در حياط مدارس اقليم معتدل و مرطوب (نمونه موردي: شهر رشت)
363
طراحي مدرسه‏ي اجتماعي در محله ي ملاصدراي اصفهان
364
طراحي مدگرايانه لباس ويژه بانوان ايراني
365
طراحي مدل ‌اندازه گيري و تحليل سرمايه ارتباطي بانك با استفاده از روش تحليل عاملي مطالعه موردي؛ بانك انصار
366
طراحي مدل CRM و فرآيندهاي آن در شركت سايپا يدك
367
طراحي مدل آزمايشگاهي
368
طراحي مدل آزمايشگاهي (پايلوت) جداساز مايع-گاز
369
طراحي مدل آزمايشگاهي دستگاه شبيه ساز ارتعاشات جاده براي تست فنر
370
طراحي مدل آزمايشگاهي دستگاه شبيه ساز ارتعاشات جاده براي تست فنر
371
طراحي مدل آزمايشگاهي دستگاه شبيه سازي ارتعاشات جاده براي تست فنر
372
طراحي مدل آموزش كاركنان در مؤسسات آموزش عالي ( مورد مطالعه دانشگاه هاي يزد )
373
طراحي مدل اثر بخش ارزش آفريني در زنجيره تامين﴿مورد مطالعه صنعت فرش دستباف﴾
374
طراحي مدل اثر بخشي ارزش آفريني در زنجيره تامين ﴿مورد مطالعه صنعت فرش دستباف ايران﴾
375
طراحي مدل اثربخشي شكل و رنگ در تبليغات بر تصميم‌گيري مشتري با استفاده از رويكرد بازاريابي‌عصبي
376
طراحي مدل اجرائي مسكن تا مرحله سفت كاري
377
طراحي مدل احتمالي تشكيل توده ي سرطاني ناشي از آسيب سلولي در اثر واپاشي رادن و محصولا ت آن با استفاده از اتوماتاي سلولي در فضاي قندي
378
طراحي مدل ادغامي براي تعيين دوره عمردر سامانه‌هاي پيچيده‌ي مهندسي مبتني بر داده‌ها (مطالعه موردي ماشين‌هاي دوار)
379
طراحي مدل ارتباطي امن در شبكه هاي حسگر بدني
380
طراحي مدل ارتباطي بين خودكارآمدي شغلي، هوش سازماني و سرمايه اجتماعي وزارت ورزش و جوانان
381
طراحي مدل ارتباطي بين مهارتهاي ارتباطي، سرمايه اجتماعي و بهره وري وزارت ورزش و جوانان
382
طراحي مدل ارتباطي محيط قانوني، بلوغ سازماني و اثربخشي مديريت راهبردي در وزارت ورزش و جوانان
383
طراحي مدل ارتقاء بهره وري در صنايع خودرو سازي با استفاده از روش بنچ ماركينگ
384
طراحي مدل ارتقاء بهره وري و كيفيت در صنايع نساجي ايران بااستفاده از تكنيك مديريتي S5
385
طراحي مدل ارتقاء جايگاه برند گردشگري جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر نقش دولت
386
طراحي مدل ارتقاء عملكرد شركت با رويكرد اخلاق اسلامي كسب وكار ( مورد مطالعه: بنگاه هاي خدماتي)
387
طراحي مدل ارتقاء عملكرد مديريت ساخت بر اساس تغييرات پيوسته محيط پروژه هاي عمراني
388
طراحي مدل ارتقاي جايگاه برند حلال در بازارهاي جهاني
389
طراحي مدل ارتقاي جايگاه برند حلال در بازارهاي جهاني
390
طراحي مدل ارتقاي دوسوتواني زنجيره تأمين با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان يزد)
391
طراحي مدل ارزشيابي عملكرد كاركنان ستادي بانك مسكن تهران با استفاده از روش AHP
392
طراحي مدل ارزشيابي عملكرد كاركنان مبتني بر مدل هاي مديريت عملكرد سازماني
393
طراحي مدل ارزيابي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي بر جذب گردشگران خارجي: مورد مطالعه استان اصفهان
394
طراحي مدل ارزيابي توانمندي‌هاي فناورانه ارزش‌آفرين در بنگاه - مطالعه موردي صنايع نانو كشور
395
طراحي مدل ارزيابي عملكرد با استفاده از روش كارت امتياز متوازن و تحليل ديناميكي ، مطالعه موردي شركت حمل و نقل ريلي رجا
396
طراحي مدل ارزيابي عملكرد با رويكرد ارگونومي كلان
397
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بر اساس كارت امتيازي متوازن و روشهاي تصميم گيري چند معياره MADM در صنايع دارويي (مطالعه موردي: شركت شيمي دارويي داروپخش)
398
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بر اساس متدولوژي كارت امتيازي با رويكرد MADM ﴿ مطالعه موردي: گروه توليدي يزد بسپار﴾
399
طراحي مدل ارزيابي عملكرد خدمات نوين اينترنتي بانكي : (مطالعه موردي شعب منتخب بانك صادرات ايران)
400
طراحي مدل ارزيابي عملكرد دو سطحي با در نظرگرفتن ارزيابي واحد و سازمان به همراه مطالعه موردي يك شركت مهندسي پروژه محور
401
طراحي مدل ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي توليدي دولتي با تمركز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي با رويكرد ISM ، (مورد مطالعه: شركت كلار صنعت)
402
طراحي مدل ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 22 تهران)
403
طراحي مدل ارزيابي عملكرد و ارتقاء مديران
404
طراحي مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت‌هاي همكار موسسه استانداردكاربرد موردي شركت كاليبراسيون
405
طراحي مدل ارزيابي كارايي و اثر بخشي نسبي بانك ها با رويكرد تحليل پوششي داده ها و مدل كيفيت خدمات: بانك هاي دولتي و خصوصي در استان هاي منتخب
406
طراحي مدل ارزيابي و انتخاب نوع‌هاي اجتماعات كاري با رويكرد نوآوري (يك مطالعه موردي در سازمان‌هاي فناوري محور)
407
طراحي مدل استراتژيك دانايي محوري دربخش علم وفناوري درراستاي سند چشم انداز20ساله جمهوري اسلامي ايران
408
طراحي مدل اقتصادي بكارگيري سوخت گاز طبيعي به جاي سوخت فسيلي ﴿گازوئيل﴾ در ناوگان حمل و نقل زميني ﴿جاده اي﴾ كشور
409
طراحي مدل انتخاب استراتژي استوار در محيط رقابتي
410
طراحي مدل انتخاب مقصد توسط گردشگران پزشكي به منظور توسعه يك سيستم پيشنهاد دهنده براي كشور ايران
411
طراحي مدل انتقال تكنولوژي با در نظر گرفتن ريسك
412
طراحي مدل انتقال تكنولو‍ي در صنعت هلي كوپترسازي
413
طراحي مدل اندازه گيري بهره وري در سطح موسسات صنعتي و نرم افزار آن
414
طراحي مدل اندازه گيري كارايي نسبي دستگاه هاي اجرايي استان يزد با رويكرد تحليل پوششي داده ها
415
طراحي مدل اندازه گيري كيفيت خدمات بانك ها : مورد مطالعه: بانك هاي ملت شهرستان نيشابور
416
طراحي مدل اندازه گيري و ارزيابي سطح بهره وري در صنعت فرش دستباف ايران
417
طراحي مدل انگيزش كاري كاركنان ستادي شركت نفت فلات قاره ايران
418
طراحي مدل انگيزشي براي ارتقاء بهره وري نيروي انساني
419
طراحي مدل انگيزشي كاركنان بانك ملت
420
طراحي مدل ايجاد و توسعه خوشه كسب وكار محصولات باغي با تأكيد بر صنايع فراوري در استان كرمانشاه
421
طراحي مدل باز شناخت گفتار توسط شبكه هاي عصبي بر پايه پردازش وقايع گسسته سيگنال گفتار
422
طراحي مدل بازاحياي بنگاه هاي صنعتي راكد
423
طراحي مدل بازاريابي عصبي به منظور جلب توجه مشتري به بسته‌بندي محصولات لبني (مورد مطالعه: دوغ شتر)
424
طراحي مدل بازرسي دوره اي نگهداري و تعميرات مبتني بر ريسك مطالعه موردي: مجتمع نفتي سروش و نوروز (RBM)
425
طراحي مدل بازي‌پردازي در كسب و كارهاي كارآفرينانه مبتني بر وب در ايران
426
طراحي مدل برآورد هزينه نهايي و زمان اتمام پروژه هاي عمراني با رويكرد آماري
427
طراحي مدل براي ارزيابي تاثير نام تجاري بر وفاداري مشتريان شركتهاي هواپيمايي .
428
طراحي مدل براي تعيين پارامترهاي نمودار كنترلي CUSUM و معرفي مقادير مناسب براي پارامترهاي اين نمودار
429
طراحي مدل براي تعيين زمان انتظار مسافران در ايستگا ههاي مترو (مطالعه موردي متروي تهران)
430
طراحي مدل براي تعيين زمان انتظار مسافران درايستگاه هاي مترو(مطالعه موردي متروي تهران)
431
طراحي مدل براي رتبه بندي مدرسين در سامانه آموزشي سيستم گلستان دانشگاه آيت الله حائري ميبد
432
طراحي مدل بررسي رابطه بين سطوح رفتارهاي اخلاقي با كاهش آسيب هاي اجتماعي سوء مصرف مواد در شهر كرمان
433
طراحي مدل برنامه درسي با استفاده از نظريه سيستم‌ها مورد كاربردي : مديريت و مهندسي منابع مناطق بياباني
434
طراحي مدل برنامه ريزي آموزشي ( درس ـ دانشجوـ استادـ كلاس )
435
طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك : مورد مطالعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت
436
طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك بيمارستانهاي خصوصي با رويكرد BSC و ارائه نقشه استراتژي مورد مطالعه: بيمارستان خاتم الانبياء
437
طراحي مدل برنامه ريزي توليد براي محصولات پتروشيمي اراك (مطالعه مدل برنامه ريزي براي حداقل سه واحد توليدي)
438
طراحي مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه تخصيص
439
طراحي مدل برند كاركنان بر مبناي ارزشهاي فردي- سازماني در افزايش سهم بازار (مطالعه موردي بانك ملت)
440
طراحي مدل برند مقصد گردشگري با تاكيد بر نقاط تماس گردشگر (مطالعه موردي: جزيره كيش)
441
طراحي مدل برندسازي كارآفرينانه در شركت‌هاي كوچك و متوسط فرهنگي و هنري (هنرهاي تجسمي)
442
طراحي مدل بهبود درك فضاي كسب و كار در صنايع كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع كسب و كار كوچك و متوسط استان فارس)
443
طراحي مدل بهبود درك فضاي كسب و كار در صنايع كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع كسب و كار كوچك و متوسط استان فارس)
444
طراحي مدل بهره وري در صنايع توليدكننده انواع دستگاه هاي مولد سرما (زاگرس ) و افزايش آن از طرق گوناگون
445
طراحي مدل بهره وري در واحدهاي طراحي و مهندسي و طرق افزايش سطح آن با تاكيد خاص در واحد طراحي و مهندسي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده ها نفتي ايران
446
طراحي مدل بهينه بازاريابي در حوزه هاي مختلف كسب و كار
447
طراحي مدل بهينه براي افزايش بهره وري از طريق اعمال شيوه هاي مديريت كيفيت جامع در كارخانجات توليد سيمان و ارزيابي و آزمايش مدل ارائه شده در يكي از كارخانجات سيمان
448
طراحي مدل بهينه توسعه تعاوني هاي روستايي دامداران )مطالعه موردي: دهستان حسن آباد شهرستان اسلام آباد غرب(
449
طراحي مدل بهينه سازي چند هدفه در شبكه هاي تامين با رويكرد مسئوليت پذيري اجتماعي با استفاده از تكنيك ارزيابي چرخه عمر محصول LCA (مطالعه موردي: صنعت توليد آلومينيوم)
450
طراحي مدل بومي پويا از كانون تفكر نخبگاني مبتني بر تأثيرگذاري بر سياست‌هاي كلي كشور (مطالعه موردي: بنياد ملي نخبگان)
451
طراحي مدل بومي توسعه ديپلماسي علمي و فناوري در كشور
452
طراحي مدل بومي مدرسه كارآفرين
453
طراحي مدل پروازي مشابه ديناميكي هواپيما
454
طراحي مدل پشتيباني تصميم گيري جهت ارزيابي و انتخاب طرف قرارداد EPCF: مطالعه موردي
455
طراحي مدل پوياي آينده نگاري توسعه منطقه با محوريت ساختار توليد و مصرف انرژي با رويكرد پويايي سيستم (مورد مطالعه : استان يزد)
456
طراحي مدل پوياي آينده‌ نگاري توسعه منطقه‌ اي با محوريت خدمات با رويكرد پويايي سيستم (مطالعه موردي : استان يزد)
457
طراحي مدل پوياي آينده‌نگاري توسعه منطقه‌اي با محوريت علم و فناوري با رويكرد پويايي سيستم (مطالعه موردي: استان يزد)
458
طراحي مدل پوياي تحليل پوششي داده هاي فازي تصادفي‎‎‏ با مجموعه اوزان مشترك جهت پيش بيني كارايي ‏واحدهاي تصميم گيرنده(مطالعه موردي: شعب بانك تجارت استان قزوين) ‏
459
طراحي مدل پوياي سياست گذاري علم، فناوري و نوآوري (STIP) در قالب نظام نوآوري منطق هاي (RIS) (مورد مطالعه: منطقه ويژه علم و فناوري استان يزد)
460
طراحي مدل پوياي مقياس‌محور و داده‌مبناي اكتشافي با استفاده از الگوريتم‌هاي داده‌كاوي در منطقه طلا دهسلم
461
طراحي مدل پويايي آينده نگاري توسعه منطقه اي با محوريت حمل و نقل با رويكرد پويايي سيستم (مورد مطالعه: استان يزد)
462
طراحي مدل پويايي پايداري زنجيره تقاضا (موردمطالعه شركت خدمات حمايتي كشاورزي)
463
طراحي مدل پيش بيني بحران مالي با رهيافت اقتصادسنجي (مطالعه موردي صنايع منتخب ايران)
464
طراحي مدل پيش بيني بحران مالي با رهيافت اقتصادسنجي (مطالعه موردي صنايع منتخب ايران)
465
طراحي مدل پيش بيني تعداد تصادفات در تقاطعات بر اساس مدلهاي آماري و شبكه عصبي
466
طراحي مدل پيش بيني تغييرات اقليم در شهر اهواز
467
طراحي مدل پيش بيني و سياستگذاري كلان اقتصاد ايران
468
طراحي مدل پيشگيري اجتناب از برند در صنعت لوازم خانگي ايراني
469
طراحي مدل پيشنهاددهنده آگاه به زمينه در بستر تجارت سيار با رويكرد فيلترسازي مشاركتي در شبكه اجتماعي
470
طراحي مدل پيكره بندي منابع انساني با رويكرد تركيبي تحليل محتوا و مدلسازي معادلات ساختاري
471
طراحي مدل تأثيرگذاري محرك هاي صادراتي بر بهبود عملكرد صادرات از طريق قابليت هاي پويايي سازمان ﴿مورد مطالعه: صنايع كوچك و متوسط منطقه صنعتي خراسان رضوي﴾
472
طراحي مدل تاثير بازارگرايي در عملكرد كسب و كار شركت هاي ورزشي با توجه به فرهنگ نوآوري
473
طراحي مدل تجارت الكترونيك جهت صنايع خودرو
474
طراحي مدل تجاري سازي دستاورد هاي تحقيقاتي زيست فناورانه دانشگاه رازي
475
طراحي مدل تجاري سازي محصولات و خدمات گروه هاي مشاوره و روانشناسي دانشگاه رازي
476
طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي گروه مهندسي برق دانشكده فني و مهندسي دانشگاه رازي كرمانشاه
477
طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي گروه مهندسي شيمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي
478
طراحي مدل تجاريسازي يافتههاي پژوهشي گروههاي بيوشيمي دانشكده علوم دانشگاه رازي و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
479
طراحي مدل تحليل نقش نگرش مشتريان در تثبيت الزامات مشتري مداري در شركتها "مطالعه اي در نظام فروش خودرو"
480
طراحي مدل تخصيص اعتبارات متمركز وزارت فرهنگ و آموزش عالي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته
481
طراحي مدل تخصيص و مسيريابي براي لجستيك امداد با در نظر گرفتن جابه‌جايي وسايل نقليه و تغييرات ناگهاني سطح موجودي در مراكز توزيع در شرايط عدم قطعيت
482
طراحي مدل تخليه و بارگيري همزمان در شرايط بحران با در نظر گرفتن عدم قطعيت با استفاده از نظريه بازي ها (مطالعه موردي: جمعيت هلال احمر ايران)
483
طراحي مدل تخمين جريان ترافيك بر پايه به كارگيري منطق فازي
484
طراحي مدل تداوم خدمت رساني به بيماران قابل ترخيص مراكز درماني در زمان وقوع بلايا
485
طراحي مدل تدوين استراتژي تكنولوژي محصول در بنگاه هاي مادر
486
طراحي مدل تربيت‌مَنش محيط‌زيستي دانش‌آموزان متوسطه در شبكه‌هاي ‌اجتماعي
487
طراحي مدل تركيبي امتيازدهي اعتباري مشتريان بانك
488
طراحي مدل تركيبي هوشمند ماشين كميته مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري با هدف پيش بيني سرعت حفاري در ميدان گازي پارس جنوبي
489
طراحي مدل تسهيم دانش در خوشه هاي صنعتي با رويكرد كمي
490
طراحي مدل تشخيص بيماري ديابت با استفاده از الگوريتم‌هاي داده‌كاوي و توصيه‌هاي پزشكي بر اساس طب مدرن و اسلامي
491
طراحي مدل تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه در صنايع غذايي ايران با تاكيد بر نقش دانش بازار و تكنولوژي
492
طراحي مدل تشخيص و بهره برداري از فرصتهاي كارآفرينانه در صنايع غذايي ايرانبا تاكيد بر نقش دانش بازار و تكنولوژي.
493
طراحي مدل تشخيصي فيبروميالژي با منطق فازي و مقايسه آن با روش هاي تشخيصي مطرح در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي در سال 91
494
طراحي مدل تصميم گيري استراتژيك با رويكرد اسلامي
495
طراحي مدل تصميم گيري براي انتخاب رشته ي دانشگاهي
496
طراحي مدل تصميم گيري براي تسهيم دانش مبتني بر نظريه بازي (مورد كاوي :سازمان هاي ايراني)
497
طراحي مدل تصميم گيري براي كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و افزايش سطح رضايت مشتري در زنجيره تامين سازمان خدمات پس از فروش سايپا
498
طراحي مدل تصميم گيري جهت تعيين درجه اهميت پيگيري تراكنش هاي مشكوك كارت هاي پرداخت الكترونيك با رويكرد هوش تجاري
499
طراحي مدل تصميم يار انتخاب مكان بهينه كسب و كار
500
طراحي مدل تعالي نگهداري وتعميرات براي سازمانهاي ايراني با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه
501
طراحي مدل تعيين اقدامات جهت بازمهندسي جريانهاي كاري تجاري با رويكرد متا مدلينگ
502
طراحي مدل تعيين تعرفه براي تخليه ، بارگيري و انبارداري كانتينر در بنادر
503
طراحي مدل تعيين شاخص ايمني مبادي ورودي شهرها
504
طراحي مدل تعيين ميزان ارتباط بين رضايت شغلي كادر درماني و ارباب رجوع در سازمان هاي خدماتي با رويكرد QFD فازي : درمانگاه شبانه روزي
505
طراحي مدل تغييرات الگوي مصرف خانوار با رويكرد برنامه‌ريزي استراتژيك و پويايي‌شناسي سيستم(مطالعه موردي؛ مصرف گوشت قرمز)
506
طراحي مدل تقاضاي سفرهاي بين شهري مدهاي حمل و نقل مسافري درايران
507
طراحي مدل تلفيقي شش سيگما با برخي از ابزارهاي نوين مديريتي بهبود توليد مطالعه موردي كارخانجات برنجسازي يزد
508
طراحي مدل تمايل به تسهيم دانش با رويكرد عوامل انساني در شركت توزيع نيروي برق استان يزد
509
طراحي مدل تناسب استراتژيك در زنجيره تامين صنعت خودرو
510
طراحي مدل توسعه برند در صنعت فرش دستباف كهكيلويه وبوير احمد با رويكرد semوism
511
طراحي مدل توسعه برند در صنعت فرش دستباف كهكيلويه وبويراحمد با رويكرد ism-sem
512
طراحي مدل توسعه برند شهري تهران
513
طراحي مدل توسعه پژوهش با رويكرد بازاريابي اجتماعي در دانشگاه آزاد اسلامي(مطالعه‎ي واحدهاي استان تهران و البرز)
514
طراحي مدل توسعه تجارت از طريق تلفن همراه در ايران
515
طراحي مدل توسعه تجارت از طريق تلفن همراه در ايران
516
طراحي مدل توسعه درآمدزايي باشگاه صنعت مس كرمان با تأكيد بر عناصر آميخته بازاريابي
517
طراحي مدل توسعه كسب و كار سبز با رويكرد تركيبي مدل سازي ساختاري تفسيري و مدل سازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنايع غذايي شهرستان يزد)
518
طراحي مدل توسعه مديريت دانش در هنر صنعت فرش
519
طراحي مدل توسعه مديريت دانش در هنر وصنعت فرش دستباف ايران
520
طراحي مدل توسعه نوآوري باز در كارگاههاي كوچك و متوسط فرش دستباف (مورد مطالعه: استان هاي يزد،اصفهان و چهارمحال بختياري)
521
طراحي مدل توسعه نوآوري باز در كارگاههاي كوچك ومتوسط فرش دستباف(مورد مطالعه:استان هاي يزد ،اصفهان وچهارمحال بختياري)
522
طراحي مدل توسعه ي كارآفريني كشاورزي در استان كرمانشاه
523
طراحي مدل توليد توزيع در زنجيره تامين دو سطحي چند محصولي ، چند كارخانه اي ، چند ÷ريودي با تقاضاي غير قطعي مشتريان
524
طراحي مدل جامع ( ديناميكي ) برنامه ريزي نيروي انساني در سال 1380 كشور
525
طراحي مدل جامع بهره وري و رتبه بندي، برمبناي توسعه سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن BSC)و پياده سازي آن براي ادارات كل امورآب
526
طراحي مدل جامع تاثير بازارگرايي بر عملكرد واحدهاي تجاري) مطالعه موردي شركتهاي بورسي (
527
طراحي مدل جامع تاثير بازارگرايي بر عملكرد واحدهاي تجاري﴿مطالعه موردي شركتهاي بورسي﴾
528
طراحي مدل جامع تاثير بازارگرايي برعملكرد واحدهاي تجاري (مطالعه موردي شركتهاي بورسي )
529
طراحي مدل جامع تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي
530
طراحي مدل جامع تحقق دولت الكترونيك در جمهوري اسلامي ايران
531
طراحي مدل جامع توسعه فردي مديران : با رويكرد كانون توسعه
532
طراحي مدل جامع زنجيره تامين و سيستم¬هاي توليد سلولي در شرايط عدم قطعيت
533
طراحي مدل جامع فرار از دره‌ مرگ در فرآيند تجاري‌ سازي (مورد مطالعه : اقامتگاه‌ هاي‌ بوم‌ گردي گردشگري منتخب استان يزد)
534
طراحي مدل جانشي نپروري مديريتي در يك سازما ن پروژه محور مطالعه موردي: سازمان توسعه برق ايران
535
طراحي مدل جايابي هاب با در نظر گرفتن قابليت اطمينان پيشگيرانه پوششي
536
طراحي مدل جايگزين شاخص توسعه فاوا (IDI)
537
طراحي مدل جديد شبكه پوياي سلسله مراتبي هاب مسافري
538
طراحي مدل جهت پوشش ريسك صادركنندگان كالا در برابر نوسانات نرخ ارز
539
طراحي مدل جهت تعيين اثر زمان بندي سرويس اتوبوس بر زمان سفر مسافران
540
طراحي مدل جهت تعيين اثر زمان بني سرويس اتوبوس بر زمان سفر مسافران
541
طراحي مدل چابكي بازاريابي خدمات بانكي
542
طراحي مدل چند معياره فازي براي مساله تخصيص منابع محدود با استفاده از الگوريتم ژنتيك
543
طراحي مدل چند منظوره براي انتخاب سيستم هاي ويدئويي (دوربين هاي مدار بسته ) در مديريت شهر تهران با استفاده از تكنيك [AHP]
544
طراحي مدل چندهدفه براي مكانيابي توأمان محل استقرار اورژانس زميني(آمبولانس) و هوايي(بالگرد)
545
طراحي مدل حسابداري سرمايه انساني براساس رويكرد ارزش گذاري
546
طراحي مدل حمل و نقل امداد رساني با تقاضاي غير قطعي و اعمال جريمه كمبود و حل مدل با استفاده از الگوريتمهاي فراابتكاري
547
طراحي مدل داده كاوي و كشف دانش مطالعه موردي: سيستم فروش بليط اينترنتي قطار ﴿شركت قطارهاي مسافر بري رجاء﴾
548
طراحي مدل داده مفهومي براي مديريت پروفايل بازيگران در شبكه اجتماعي-تخصصي: مطالعه موردي شبكه توربين گاز ايران
549
طراحي مدل دسته‌بندي موضوعي متون سلامت الكترونيك مبتني بر روش‌هاي يادگيري ماشيني
550
طراحي مدل دو سطحي موجودي پايدار با در نظر گيري شرايط زوالپذيري: مطالعه موردي صنعت توليد سيمان
551
طراحي مدل ديمتل خاكستري تبيين عوامل اساسي موفقيت كيفيت خدمات بيمارستان بر پاية كارت امتيازي متوازن
552
طراحي مدل ديناميكي بهره وري استراتژيك فرآيندهاي شركت لوله سازي اهواز
553
طراحي مدل ديناميكي زنجيره تامين و تسهيلاتِ مالي در بانك وتأثير آن بر بازار مسكن (مطالعه موردي : بانك مسكن)
554
طراحي مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با رويكرد شبكه هاي عصبي
555
طراحي مدل رتبه بندي مديريت هزينه وامكان سنجي بكارگيري ABC و TDABC در شركتهاي داروسازي ايران
556
طراحي مدل رتبه بندي مديريت هزينه وامكان سنجي بكارگيريABC وTDABCدر شركتهاي داروسازي ايران
557
طراحي مدل رديابي خوشه بهمنظورهماهنگي عرضه و تقاضا بازار مسكن در شرايط مقاومتي (مطالعه موردي:شهرداري- شهر تهران)
558
طراحي مدل رضايت شغلي كاركنان و سنجش آن در سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
559
طراحي مدل رهبري و مديريت استعداد دانش‌آموزان در مدارس دوره اول متوسطه
560
طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد زيست محيطي زنجيره تأمين در صنعت فولاد استان يزد
561
طراحي مدل رياضي استوار انتخاب سبد بهينه سهام با رويكرد تركيبي برنامه ريزي ترجيحات فازي لگاريتمي و شبكه هاي عصبي
562
طراحي مدل رياضي براي برآورد تقاضاي سفر با قطار
563
طراحي مدل رياضي براي برآورد تقاضاي سفر با قطار
564
طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه بودجه با رويكرد تصميم گيري چند معياره در شركت توزيع برق استان يزد
565
طراحي مدل رياضي جهت بهينه سازي كانال توزيع اومني چند سطحي چند كالايي در زنجيره تامين
566
طراحي مدل رياضي جهت طبقه بندي پديده هاي پايه طبيعت با تمركز بر پوشش هاي گياهي، با استفاده از تصاوير ماهواره اي به كمك تكنيك هاي آماري
567
طراحي مدل رياضي چند هدفه بهينه با در نظر گرفتن ساختار محصول در مهندسي همزمان سه بعدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته
568
طراحي مدل رياضي حمل و نقل در شبكه‌ها با اقلام اولويت‌مند و حل آن
569
طراحي مدل رياضي زنجيره تأمين سوخت زيستي در شرايط عدم قطعيت
570
طراحي مدل رياضي فازي براي سيستم حمل و نقل درشركت هاي بزرگ
571
طراحي مدل رياضي مديريت ريسك: انتخاب استراتژي پاسخ ريسك پروژه (مورد مطالعه: ساختمان رستوران دانشگاه يزد)
572
طراحي مدل رياضي مديريت موجودي در زنچيره تامين مطالعه موردي نمايندگي 2415 ايران خودرو
573
طراحي مدل زمان بندي كاميون ها در بارانداز با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت در دسترسي به كاميون ها
574
طراحي مدل زنجيره تأمين پايدار با رويكرد پويايي سيستم در شركت فولاد يزد
575
طراحي مدل زنجيره تامين الكترونيك پايدار با رويكرد ساختاري تفسيري مطالعه موردي :مراكز خدمالت درماني استان كرمان
576
طراحي مدل زنجيره تامين با رويكرد فروش و كاربرد آن در يك شركت توليدي
577
طراحي مدل زنجيره تامين پايدار در شرايط عدم قطعيت احتمالي در صنايع رنگ و رزين (مطالعه موردي: گروه صنعتي مكرر)
578
طراحي مدل ساختار شناختي زير بنايي رفتار گردشگر سالمند
579
طراحي مدل ساختاري تفسيري پيروان مطرود در سازمان: مطالعه‌اي موردي در يك سازمان دولتي
580
طراحي مدل ساختاري تفسيري چابكي منابع انساني در معاونت توسعه و مديريت منابع دانشگاه ولي عصر ﴿عج﴾ رفسنجان
581
طراحي مدل ساختاري تفسيري سازمان زهرآگين:مطالعه اي موردي در سازمان هاي اجرايي شهر رفسنجان
582
طراحي مدل ساختاري عوامل فردي، سازماني و فراسازماني موثر بر فساد اداري در سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس با بهره گيري از رويكرد تركيبي AHP و TOPSIS
583
طراحي مدل ساختاري مديريت منابع انساني براي دستيابي به كاميابي در كار در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس
584
طراحي مدل ساختاري يادگيري الكترونيكي و ارزشيابي عوامل موثر در آن در دانشگاه هاي مجازي
585
طراحي مدل سازمان ارزش بنيان در شركت توانير
586
طراحي مدل سازمان ارزش بنيان در شركت توانير
587
طراحي مدل سازمان عدالت محور در سازمان تامين اجتماعي
588
طراحي مدل سازمان مشتري گرا در بازار سرمايه با تاكيد بر جذب سرمايه هاي كوچك: مطالعه موردي شركت هاي كارگزاري سازمان بورس اوراق بهادار تهران
589
طراحي مدل سازه براي مناسب‌سازي بالن‌هاي ميان‌فضايي جهت كاربري ماهواره
590
طراحي مدل سازي و تعيين روش تست مشعل هاي صنعتي گاز سوز
591
طراحي مدل سازي و تعيين روش نسبت عملكرد مشعلهاي صنعتي سوخت مايع
592
طراحي مدل سنجش بهره وري و برنامه ريزي آن در شركت مخابرات ايران
593
طراحي مدل سنجش دانش اعضاي هيئت علمي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ايران
594
طراحي مدل سنجش رضايت مشتري در دفاتر خدماتي (مطالعه موردي دفاتر پليس+10 شهر تهران)
595
طراحي مدل سنجش رقابت پذيري مقاصد گردشگري منتخب در ايران
596
طراحي مدل سنجش قابليت توسعه محصول جديد NPD در صنايع غذايي ايران
597
طراحي مدل سنجش كيفيت نظام آموزش دانشگاه از دور در ايران
598
طراحي مدل سنجش كيفيت نظام اموزش دانشگاه از دور در ايران .
599
طراحي مدل سنجش ميزان رضايت مشتركين بزرگ صنعتي در حوزه تحت پوشش اداره برق استان فارس
600
طراحي مدل سنجش ميزان نابي توليد در واحدهاي صنعتي و ارائه راهكارهايي در جهت بهبودآن ها ﴿مطالعه موردي: صنايع كاشي و سراميك منتخب يزد﴾
601
طراحي مدل سنجش ميزان نابي و چابكي خدمات ارائه شده در بخش عمومي ﴿ مطالعه موردي: شركتهاي منتخب استان يزد ﴾
602
طراحي مدل سياستهاي بازرسي بهينه براي سازه‌هاي تحت فرسايش با استفاده از مدل زمان تأخير
603
طراحي مدل سيستم پشتيبان تصميم در حوزهي آموزش با بهرهگيري از رويكرد دادهكاوي ( مطالعه موردي: حوزهي تحصيلات تكميلي دانشگاه علم و صنعت ايران)
604
طراحي مدل شاخص رضايت مشتريان (بيمه گذاران) صنعت بيمه كشور با تأكيد بر ويژگيهاي ايراني- اسلامي
605
طراحي مدل شايستگي عمومي مبتني بر آموزه هاي نهج البلاغه جهت برنامه ريزي نيروي انساني
606
طراحي مدل شايستگي مديران آموزش و پرورش شهر شيراز
607
طراحي مدل شايستگي مديران شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان فارس
608
طراحي مدل شايستگي مديران شعب بانك قرض الحسنه رسالت با رويكرد بانكداري اجتماعي
609
طراحي مدل شايستگي مديران موسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي
610
طراحي مدل شايستگي مديران و سرپرستان صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان
611
طراحي مدل شايستگي نيروي انساني رسانه ملي در امور رسانه ‬هاي نوين و فضاي مجازي
612
طراحي مدل شايستگي هاي مديران بيمارستان ها و ارتباط آن با عملكرد بيمارستان ها بر اساس الگوي اعتباربخشي ملي (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران)
613
طراحي مدل شايستگي هاي منابع انساني در سازمان هاي بازار محور
614
طراحي مدل شايستگي هاي منابع انساني مستعد شركت ايران تلنت
615
طراحي مدل شايستگي هايمديران شركت پارس خودرو
616
طراحي مدل شايستگي‌هاي مديريت ارشد ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) از طريق تحليل كاركردي شغل(FJA) در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
617
طراحي مدل شايستگي‏هاي استراتژيك پژوهشگران مراكز تحقيقاتي صنعت نفت ايران براي توسعه آينده مطالعه موردي: موسسه مطالعات بين‎‌المللي انرژي
618
طراحي مدل شناخت و ارزيابي فرايند جابجايي مشتري براي توسعه فرصتهاي پايدار بازار در صنعت بانكداري ايران.
619
طراحي مدل شهروند سپاري خدمات اجتماعي در شهر تهران با استفاده از تئوري بنيادين
620
طراحي مدل علّي پيشايندهاي تجارت الكترونيك پايدار با استفاده ازنقشه شناختي فازي
621
طراحي مدل عميق فازي مبتني بر تجريد داده هاي زماني براي مقاصد پيش آگهي پزشكي
622
طراحي مدل عوامل كليدي مؤثر بر توانمندسازي كاركنان مطالعه موردي: كاركنان بيمارستان بهمن
623
طراحي مدل عوامل موثر بر تفكر راهبردي فردي در بانك مسكن
624
طراحي مدل فازي كنترل پروژه در صنعت خودرو
625
طراحي مدل فرآيند منطبق با معيارهاي مدل آشوب بر پايه POSE
626
طراحي مدل فراموشي سازماني هدفمند در مركز ملي فرش ايران
627
طراحي مدل فراموشي سازماني هدفمنددر مركز ملي فرش ايران
628
طراحي مدل فرايندي نظام ارزيابي عملكرد بنگاه هاي اقتصادي در مدل مبنا
629
طراحي مدل فروش مدل مشتري مدار ناب براي كالاهاي ساخت سفارشي
630
طراحي مدل فروش مشتري مدار ناب براي كالاهاي ساخت سفارشي
631
طراحي مدل فيلتر و رتبه بندي كردن ريسك در توسعه فروشگاههاي زنجيره اي ﴿ مرتبط با تامين كننده گان﴾
632
طراحي مدل فيلتر و رتبه بندي كردن ريسك در توسعه فروشگاههاي زنجيره اي ﴿مرتبط با تامين كنندگان ﴾
633
طراحي مدل قيمت گذاري پويا براي كالاهاي فاسد شدني در شرايط وجود رقابت كامل و نرخ تقاضاي نامشخص
634
طراحي مدل كار آفريني فناورانه در هيات هاي ورزشي استان كرمان
635
طراحي مدل كارآفريني اجتماعي- فرهنگي باهدف توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
636
طراحي مدل كارت امتياز متوازن براي يك سازمان مجازي مطالعه موردي سيستم جامع دانشگاه پيام نور
637
طراحي مدل كاهش تغذيه خودپردازها از طريق توسعه شبكه پايانه‌هاي فروش
638
طراحي مدل كاهش رفتار رويگرداني مشتريان (مطالعه موردي بانك تجارت )
639
طراحي مدل كاهش رفتار رويگرداني مشتريان )مطالعه موردي بانك تجارت (
640
طراحي مدل كاهشي تبخير فرآينده هاي نفتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
641
طراحي مدل كردن ساخت و تحليل يك آشكارساز درجه دوم همراه با تقويت كننده ويدئويي براي گيرنده رادار
642
طراحي مدل كسب و كار بازي‏هاي ديجيتال با تاكيد بر مدل اجرا؛ مطالعه موردي بازي‏هاي آنلاين
643
طراحي مدل كسب و كار توليد پوشاك از طريق ايجاد يك سازمان مجازي با رويكرد توليد خانگي
644
طراحي مدل كسب و كار شبكه اجتماعي مكان محور در ايران
645
طراحي مدل كسب و كار شبكه هاي توزيع محتوا در ايران
646
طراحي مدل كسب و كار مناسب براي كسب و كارهاي فعال در حوزه هنرهاي تجسمي (عكاسي و گرافيك)
647
طراحي مدل كسب وكاربراي قالي دستباف كرمان بابهره گيري ازرويكرد استروالدر
648
طراحي مدل كسب‌وكار براي شبكه‌اي از سازمان‌هاي همكار با رويكرد اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي (شركت فناپ و شركت معنا)
649
طراحي مدل كسب‌وكار صنعت خودرو در زنجيره ارزش جهاني؛ مطالعه موردي شركت سيباموتور
650
طراحي مدل كنترل موجودي چند هدفه در زنجيره تامين براي اقلام آسيب پذير
651
طراحي مدل كيفيت جامع سبز در سيستمهاي بهداشتي (نظام دولتي ) مورد مطالعه : مركز بهداشت كرج
652
طراحي مدل كينماتيكي و كينتيكي ليفت يك ضرب وزنه برداري با استفاده از ويژگي هاي بيومكانيكي حسين رضازاده قرمان ايراني المپيك
653
طراحي مدل لجستيك معكوس پايدار در شرايط عدم قطعيت در صنعت توليد ظروف يكبار مصرف فلزي
654
طراحي مدل لجستيك معكوس در سيستم حلقه بسته با در نظر گرفتن گارانتي در پوشاك
655
طراحي مدل متشابه ديناميكي هواپيماي مسافربري و آناليز تطبيق خرابي اجزاي آن با هواپيماي اصلي
656
طراحي مدل متشابه ديناميكي هواپيماي مسافربري و آناليز سيستم خلبان خودكار آن با هواپيماي اصلي
657
طراحي مدل مدارس مبتني بر بازي پردازي (مورد مطالعه: مدارس شهر اصفهان)
658
طراحي مدل مديريت آموزش از دور براي نظام آموزش عالي ايران(مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور)
659
طراحي مدل مديريت بحـران (با رويكرد نظام مديريت منابع انساني ) براي مديريت بلاياي طبيعي در بيمارستان هاي شهر تهران با فنون FMADM
660
طراحي مدل مديريت بحران )با رويكرد نظام مديريت منابع انساني (براي مديريت بلاياي طبيعي در بيمارستان هاي شهر تهران با فنون MDAMF
661
طراحي مدل مديريت دانش به منظور ارتقاء بهره وري نيروي انساني درشرايط اقتصادمقاومتي (مطالعه موردي: شهرداري تهران)
662
طراحي مدل مديريت منابع انساني متناسب با ويژگي هاي كاركنان دانشي (مورد مطالعه: شركت هاي دانش بنيان)
663
طراحي مدل مديريت موجودي در سيستم‌ توزيع چند‌كاناله زنجيره تأمين به ‌وسيله تئوري بازي
664
طراحي مدل مرحله شناخت وضع موجود و تحليل داده ها در رابطه با تدوين استراتژي سازمان هاي دولتي مرتبط با جامعه
665
طراحي مدل مزيت رقابتي صنعت توريسم: با محوريت توسعه فرهنگي درايران
666
طراحي مدل مسئوليت اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي و بررسي چگونگي تاثير آن بر مشروعيت و هويت
667
طراحي مدل مسيريابي سيستمهاي ريلي شهري
668
طراحي مدل مشغوليت كاركنان (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان)
669
طراحي مدل مطلوب هزينه يابي براي آموزش عالي باز و از دور اثربخش در ايران
670
طراحي مدل مطلوب هزينه يابي براي آموزش عالي باز و از دور اثربخش در ايران .
671
طراحي مدل مفهومي آموزش الكترونيكي محيط زيست با استفاده از مدلهاي مديريت دانش
672
طراحي مدل مفهومي آموزش الكترونيكي محيط زيست بااستفاده ازمدلهاي مديريت دانش
673
طراحي مدل مفهومي براي پيش بيني رويگرداني مشتريان (مطالعه موردي: بيمه پارسيان)
674
طراحي مدل مفهومي تدارك اقلام در صنايع نظامي ويژه
675
طراحي مدل مفهومي تدوين استراتژي چند وجهي در سازمانهاي تحقيقاتي ماموريت گرا
676
طراحي مدل مفهومي رقابت پذيري براي صنعت بيمه كشور "مورد مطالعه : واحدصهاي ستادي شركت هاي بيمه مستقر در شهر تهران "
677
طراحي مدل مفهومي رقابت پذيري براي صنعت بيمه كشورمورد مطالعه :واحدهاي ستادي شركت هاي بيمه مستقر در شهر تهران
678
طراحي مدل مفهومي سفارشي‌سازي فراگير مسير پيشرفت شغلي
679
طراحي مدل مفهومي سيستم اطلاعات منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان
680
طراحي مدل مقياس دهي خودكار منابع رايانش ابري بر اساس ميزان تقاضاي سرويس هاي جريان كاري به منظور كاهش هزينه
681
طراحي مدل مكان يابي در لجستيك اضطراري
682
طراحي مدل مكان يابي لجستيك براي مسائل انساني
683
طراحي مدل مكان يابي هاب با هدف بيشينه سازي پوشش مورد انتظار تقاضا
684
طراحي مدل مكان‌يابي-موجودي با در نظرگرفتن زمان تدارك سفارش
685
طراحي مدل مناسب جهت تشخيص ماليات بر درآمد در شركت هاي فولاد و سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
686
طراحي مدل منتج از تاثير فن آوري اطلاعات بر مولفه هاي توانمند سازي اساتيد با ميانجي گري تاب آوري دردانشگاه پيام نور استان مازندران
687
طراحي مدل منزلت كاركنان با تأكيد بر محورهاي برنامه تحول نظام اداري (مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد)
688
طراحي مدل موانع بازاريابي ورزشي
689
طراحي مدل موانع بازاريابي ورزشي
690
طراحي مدل موجودي با رعايت وابستگي بين نرخهاي تقاضا و بازگشت محصول در لجستيك معكوس
691
طراحي مدل موقعيت برند سازي فرش بارويكرد معادلات ساختاري
692
طراحي مدل نظام بازمهندسي فرايندها با رويكرد چابكي از طريق شبيه سازي در سازمان بنادر و دريانوردي
693
طراحي مدل نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان تجديدنظر شده،مطالعه موردي:سيستم هاي فتوولتاييك
694
طراحي مدل نوآوري در صنعت بيمه كشور
695
طراحي مدل نوين روابط صنعتي بر مبناي نظام پوياي كار شايسته
696
طراحي مدل نيات رفتاري براي مشتريان فروشگاه¬ هايپر اصفهان مورد مطالعه: ‌سيتي¬سنتر اصفهان
697
طراحي مدل هاي اقتصادي براي برنامه هاي نمونه گيري رد يا قبول انباشته اي
698
طراحي مدل هاي پيشگو بر كنترل كننده فازي تطبيقي غير مستقيم بهينه براي سيستم هاي تعليق خودرو
699
طراحي مدل هاي تقاضاي حمل و نقل عمومي كالا بين شهري ايران (ريل و جاده)
700
طراحي مدل هاي حمل و نقل در كانال آنلاين در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
701
طراحي مدل هايي براي برنامه نمونه گيري زنجيره اي تحت شرايط تشكيل انباشته و كاربرد آن در يك واحد توليد دارو
702
طراحي مدل هوشمند تحليل مصرف انرژي در پالايشگاه آبادان
703
طراحي مدل هوشمند تركيبي كاهش خاموشي در شبكه برق
704
طراحي مدل هوشمند داده كاوي كشف دانش مشتريان در صنعت روزنامه
705
طراحي مدل هوشمندي كسب و كار با تاكيد بر عوامل مديريت دانش درصنعت بيمه كشور
706
طراحي مدل هوشمندي كسب و كار با تاكيد بر عوامل مديريت دانش درصنعت بيمه كشور
707
طراحي مدل هويت برند صنعت ورزش ايران (مورد مطالعه: ليگ تكواندو)
708
طراحي مدل هويت برند صنعت ورزش ايران (مورد مطالعه: ليگ تكواندو)
709
طراحي مدل هيبريد داده كاوي براي كشف دانش و تشخيص الگوي مصرف دارو: مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي
710
طراحي مدل و ارزيابي برنامه استراتژيك توليد و صادرات صنايع دباغي شركت سرمايه گذاري شاهد
711
طراحي مدل و ارزيابي برنامه استراتژيك دانشگاه صنعتي اميركبير
712
طراحي مدل و اندازه گيري سطح بهره وري در شركت ايران كاوه و طرق گوناگون آن
713
طراحي مدل و بررسي عوامل مؤثر بر چابكي زنجيره تأمين سبز با رويكرد تركيبي مدل سازي ساختاري تفسيري و مدل سازي معادلات ساختاري
714
طراحي مدل و حل مسئله گروه بندي خدمه هواپيما به صورت استوار براي شركتهاي هواپيمايي داخلي
715
طراحي مدل يادگير هستان شناسي : نمونه سازي در يك سيستم درك متن فارسي
716
طراحي مدل يكپارچه ﴾ تركيبي تقاضاي حمل و نقل و كاربري زمين شهري
717
طراحي مدل يكپارچه ﴿تركيبي﴾تقاضاي حمل و نقل و كاربري زمين شهري
718
طراحي مدل يكپارچه توسعه سطح نوآوري و تجاري سازي شركت هاي دانش بنيان ايران
719
طراحي مدل يكپارچه زنجيره تامين پروژه هاي تحقيقاتي و توسعه صنعتي با رويكرد چرخه حيات
720
طراحي مدل يكپارچه و داده محور پيش بيني بهره دهي چاهها و توسعه مدل اصلاح يافته بالا به پايين مخازن هيدروكربوري با استفاده از دانش داده كاوي
721
طراحي مدلسازي و ساخت اورتز ديناميك لولادار منفعل مچ پايي
722
طراحي مدلهاي مكانيابي پاركينگهاي شهري بر اساس تلفيق روش AHP با تحليل هاي CIS
723
طراحي مدلي از تاثيرگذاري هوش فرهنگي مديران بر اعتمادبين فردي كاركنان
724
طراحي مدلي بر مبناي منطق فازي جهت تسهيم مسئوليتهاي تاخير بين طرفهاي قراردادي
725
طراحي مدلي براي ارزش گذاري خدمات در شركت هاي مشاوره مهندسي و بررسي رابطه آن با كيفيت درك شده توسط مشتري
726
طراحي مدلي براي ارزيابي بهره‌وري واحدهاي تصميم‌گيري همگن با گسترش مدل DEA و كاربرد آن در صنعت توزيع برق ايران
727
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد آزمايشگاه هاي عضو در شبكه نانو فناوري
728
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان بر اساس كارت امتيازي متوازن و با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
729
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد كاركنان شعب بانك رفاه شهرستان بوشهر با رويكرد 360 درجه
730
طراحي مدلي براي ارزيابي عملكرد مراكز رشد فناوري استان تهران
731
طراحي مدلي براي انتخاب تكنولوژي محصول در شبكه زنجيره تامين يك بنگاه مادر (مطالعه موردي: گروه خودروسازي سايپا)
732
طراحي مدلي براي اندازه گيري ارزيابي و اندازه گيري بهره وري در صنايع دامپروري ﴿ حالت گاوداري ﴾
733
طراحي مدلي براي اندازه گيري ظرفيت جذب دانش مشتري در فروشگاه هاي اينترنتي ايراني
734
طراحي مدلي براي اندازه گيري كارايي بانك هاي خصوصي اصفهان بر مبناي رضايت و وفاداري مشتريان با استفاده از DEA
735
طراحي مدلي براي اندازه گيري و تحليل رضايت مشتريان در خدمات پس از فروش (مطالعه موردي شركت سايپا)
736
طراحي مدلي براي اندازه‌گيريپتانسيل انتقال‌پذيري تكنولوژي از سازمان‌هاي تحقيق و تكنولوژي مطالعه موردي
737
طراحي مدلي براي برآورد ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
738
طراحي مدلي براي بررسي اثر ديپلماسي تجاري بر محدوديت‌هاي تجارت بين‌الملل
739
طراحي مدلي براي برنامه هاي برخط آموزش مداوم جامعه پزشكي بر اساس اصول تعامل در يادگيري الكترونيكي .
740
طراحي مدلي براي پايش شبكه‌هاي اجتماعي مبتني بر مقادير ويژه ماتريس‌هاي ماژولاريتي
741
طراحي مدلي براي پياده سازي تله درماتولوژي در دانشگاه علوم پزشكي كرمان باهدف كاهش مسافرتهاي استاني
742
طراحي مدلي براي تبليغات مشاركتي در زنجيره تامين توليدكننده-خرده فروش بوسيله تئوري بازي
743
طراحي مدلي براي تحليل شبكه‌هاي اجتماعي مبتني بر نظريه پيچيدگي
744
طراحي مدلي براي تحليل عملكرد دولت و توليدكنندگان داخلي در حمايت از كار و سرمايه ايراني مبتني بر نظريه بازي ها
745
طراحي مدلي براي تعامل موثر در دانشگاههاي باز و از دور ايران بر مبناي ارزيابي نظريات هيوبرت دريفوس
746
طراحي مدلي براي چابك سازي توليد وتجارت فرش دستباف
747
طراحي مدلي براي چابك سازي توليد وتجارت فرش دستباف
748
طراحي مدلي براي خدمات بانكداري الكترونيك مبتني بر مشتري (موردمطالعه: بانك ملي ايران، شعب منتخب شهر اصفهان)
749
طراحي مدلي براي دسته‌بندي مشتريان الكترونيكي بر اساس يادگيري دسته‌جمعي
750
طراحي مدلي براي ساختار كلان اجراي طرحهاي توسعه صنعت و بررسي امكان پياده سازي آن در صنعت پتروشيمي
751
طراحي مدلي براي سنجش تجربه مشتري از خدمت بر مبناي نقاط تماس و پيامدهاي آن در صنعت بانكداري (مطالعه‌اي در شعب بانك تجارت شيراز)
752
طراحي مدلي براي سنجش رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده در مراكز تماس (كاربرد موردي: مركز تماس بانك سپه)
753
طراحي مدلي براي سنجش عملكرد نظام‎‌هاي نوآوري فناورانه در انرژي هاي تجديد پذير: مطالعه موردي فناوري پيل سوختي ايران
754
طراحي مدلي براي سنجش عوامل موثر بر ميزان رضايت يادگيرنده درسامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه هاي داراي نظام آموزش از دور
755
طراحي مدلي براي سنجش عوامل موثر برميزان رضايت يادگيرنده در سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه هاي داراي نظام آموزش از دور
756
طراحي مدلي براي شناسايي محدوديت‌ها و فرصت‌هاي شركت‌هاي خارجي در كشور ميزبان (مطالعه موردي: شركت‌هاي خارجي در ايران)
757
طراحي مدلي براي شهرت برند و عوامل تاثير گذار بر آن
758
طراحي مدلي براي قيمت گذاري پويا در شبكه چندنوعه حمل و نقل كالا
759
طراحي مدلي براي قيمت گذاري فناوري بيوگاز در ايران
760
طراحي مدلي براي قيمت گذاري و تبليغات مشاركتي در زنجيره تأمين توليدكننده-خرده‌فروش
761
طراحي مدلي براي قيمت گذاري و تبليغات مشاركتي در زنجيره تامين توليدكننده-خرده فروش
762
طراحي مدلي براي قيمتگذاري در يك شبكه حملونقل كالا با همكاري بين عاملها
763
طراحي مدلي براي مديريت زنجيره تأمين تاب آور با استفاده از نقشه شناختي فازي و مدل‌سازي معادلات ساختاري – مطالعه موردي شركت پشم‌بافي گلنثار
764
طراحي مدلي براي مكان يابي - تخصيص تسهيلات با در نظر گرفتن شرايط شكست تسهيلات (هاب)
765
طراحي مدلي براي مكان يابي رقابتي خرده فروشان در زنجيره هاي تامين
766
طراحي مدلي براي مكان يابي و تعيين ظرفيت بهينه كارخانجات شير و فراورده هاي لبني (دراستان كرمانشاه )
767
طراحي مدلي براي مكانيابي دستگاه‌هاي خريد خودكار پسماند خشك با در نظر گرفتن قابليت اطمينان كاركرد دستگاه
768
طراحي مدلي براي نگهداري و ارائه جهان بيني
769
طراحي مدلي برنامه هاي بر خط آموزش مداوم جامعه پزشكي براساس اصول تعامل در يادگيري الكترونيكي
770
طراحي مدلي به منظور ارزيابي عملكرد واحدهاي عملياتي پالايشگاه اصفهان با استفاده از تحليل پوششي داده ها و فرآيند تحليل سلسله مراتبي
771
طراحي مدلي پويا براي بررسي آثار اجتماعي و اقتصادي در فرايند توليد و انباشت سرماية اجتماعي (مطالعة موردي: معاونت امور مهندسي وزارت نفت)
772
طراحي مدلي تلفيقي بر مبناي گسترش كاركرد كيفيت﴿QFD) براي طراحي و توليد ناب بر مبناي كاركردهاي نمونه سازي سريع ﴿ RP) و خواسته هاي مشتري
773
طراحي مدلي جهت ارزيابي عملكرد و كارايي سازماني با تلفيق دو نظام اندازه گيري BSC و FEDA (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي )
774
طراحي مدلي جهت بخش‌بندي مشتريان شبكه تلفن همراه با استفاده از روش‌هاي داده كاوي به منظور ارائه كمپين هاي بازاريابي مناسب جهت هر بخش
775
طراحي مدلي جهت برنامه ريزي و زمانبندي خدمه در سيستمهاي ريلي
776
طراحي مدلي جهت سنجش مديران در بخش صنعت (مدل رفتاري با تاكيد بر عامل خستگي )
777
طراحي مدلي جهت كاربست يادگيري سيار(تلفن همراه )در آموزش كشاورزي
778
طراحي مدلي كارا براي بهينه سازي تركيب مواد اوليه توليد تخته خرده چوب با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره ﴿MCDM﴾
779
طراحي مدلي كلان جهت مديريت طراحي وتوسعه محصولات پيچيده با تاكيد بر يك نمونه عملي
780
طراحي مدلي كلي جهت پيش بيني واكنش پليمريزاسيون امولسيوني
781
طراحي مدلي مبتني بر نقشه‌راه توسعه براي تعيين اهداف و اولويت‌هاي منطقه آزاد اروند
782
طراحي مدلي مناسب جهت ارزيابي تاثير ابزارهاي شش سيگما در ارتقا قابليت اطمينان
783
طراحي مدلي نوآورانه
784
طراحي مدول براي حفاظ پنجره با الهام از نقوش معماري ايراني
785
طراحي مدولاتور تغذيه براي تقويت‌كننده¬هاي توان فركانس بالاي مورد استفاده در مخابرات سيار نسل چهارم
786
طراحي مدولاتور تغذيه تركيبي پهنباند براي استفاده در مخابرات بيسيم
787
طراحي مدولاتور سيگما دلتا مرتبه 2 و پياده سازي آن به صورت گسسته
788
طراحي مدولاتورهاي سيگما- دلتاي زمان گسسته با استفاده از سلول ناقل جريان
789
طراحي مدولار سازه هاي غرفههاي نمايشگاهي ﴿غرفه هاي نمايشگاهي جهت ارائه اطلاعات﴾
790
طراحي مدياتك
791
طراحي مديريت انرژي براي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان نمونه
792
طراحي مراحل شكل دهي ، تحليل كرانه فوقاني و شبيه سازي جريان فلز در فرايند فورجينگ سرد سيبك خودرو
793
طراحي مراقبت ويژه در بيمارستان تخصصي كودكان و نوزادان با رويكرد طراحي مبتني بر شواهد
794
طراحي مرحله اي يك سازمان مجازي (فروشگاه كتاب)
795
طراحي مرحله به مرحله كانسار سيليس دشت بيد
796
طراحي مرزبند شهري با رويكرد حس تعلق به مكان: با تاكيد بر طراحي شبكه زميني درختان، حفاظ درختان و جدول باغچه هاي شهري، مطالعه موردي خيابان وليعصر تهران
797
طراحي مركز 128 تخته ي سلامت روان تهران با رويكرد هم آوايي با بافتار طبيعي
798
طراحي مركز ITسنندج
799
طراحي مركز ITسنندج
800
طراحي مركز آفرينش فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان كرمان
801
طراحي مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري كودكان و نوجوانان در رشت
802
طراحي مركز آفرينش هاي معماري
803
طراحي مركز آفرينش هنرهاي بصري ( بارآفريني زبان بصري)
804
طراحي مركز آفرينش هنرهاي تجسمي يزد
805
طراحي مركز آموزش صنايع دستي
806
طراحي مركز آموزش فيزيك براي كودكان دبستاني ﴿ خانه شگفتي ها ﴾
807
طراحي مركز آموزش معماري
808
طراحي مركز آموزش و نمايش هنر نگارگري ايراني در شهر اصفهان
809
طراحي مركز آموزش يوگا در شهر تهران
810
طراحي مركز آموزشي - پژوهشي شركت معدني - صنعتي گلگهر سيرجان با استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
811
طراحي مركز آموزشي - پژوهشي معماري پايدار تهران
812
طراحي مركز آموزشي ﴿پيش دبستاني و ابتدايي﴾ كودكان استثنايي ﴿ناشنوايان﴾ استان يزد
813
طراحي مركز آموزشي علوم كودكان و نوجوانان ﴿مكاني براي آشتي كودك و طبيعت﴾
814
طراحي مركز آموزشي فرهنگي نابينايان و كم بينايان گرگان
815
طراحي مركز آموزشي كودكان با تأكيد بر عناصر زيبايي‌شناختي – روان‌شناختي نمونه موردي : كانون پرورش فكري كودك و نوجوان شهر اصفهان
816
طراحي مركز آموزشي و پرورشي در اصفهان(پارك رفتار) با رويكرد افزايش عزت نفس در كودكان¬كار
817
طراحي مركز آموزشي و تربيتي كودكان عقب مانده ذهني مشهد
818
طراحي مركز آموزشي و توانبخشي كودكان اوتيسم با رويكرد معماري بيوفيليك
819
طراحي مركز اجتماعي جوانان دركرمان براي افزايش تعاملات اجتماعي
820
طراحي مركز اجتماعي محله سرلت اصفهان با رويكرد ارتقا تعاملات اجتماعي
821
طراحي مركز ارتباطات اجتماعي با رويكرد طراحي كينتيك
822
طراحي مركز اسناد وكتابخانه ملي در بوشهر بارويكرد بوم گرايي
823
طراحي مركز اطلاعات توريست در گذر يوزدران يزد با رويكرد ديدهاي متوالي
824
طراحي مركز انفورماتيك اصفهان
825
طراحي مركز باز توانبخشي به جوانان بعد از جنگ
826
طراحي مركز بازآفريني خلاقيتهاي پرديس دانشگاه هنر تهران
827
طراحي مركز بازآفريني رفتاري كودكان كار(دختر) شيراز(ايران)
828
طراحي مركز بازپروري ﴿ TC ﴾ معتادان شيراز
829
طراحي مركز بازپروري معتادين
830
طراحي مركز بازتواني،كلينيك و دانشكده ي توانبخشي با تأكيد بر طبهاي جامع و مكمل
831
طراحي مركز بازديد براي شهر تاريخي بلقيس اسفراين
832
طراحي مركز بازيافت نخاله هاي ساختماني در يزد ( با تاكيد بر ساخت با مواد بازيافتي )
833
طراحي مركز برگزاري همايش هاي بين المللي پايتخت
834
طراحي مركز برنامه ريزي و پژوهش هاي زيست محيطي تالاب بوجاق كياشهر
835
طراحي مركز بيماران سرطاني با رويكرد روانشناسي محيطي
836
طراحي مركز بين المللي مطالعات صلح با رويكردارتقاء تعامل بين اقوام، مليت ها و اديان با بهره گيري ازگيري از كهن الگوهاي معماري ايراني
837
طراحي مركز پرورش فكري براي كودكان در سوريه
838
طراحي مركز پرورش محصولات غذايي ارگانيك تهرانبا بهره گيري از رويكرد كشاورزي شهري در راستاي تأمين امنيت غذايي
839
طراحي مركز پژوهشي و تحقيقاتي بهداشت و سلامت روان (با الحاق بخش درماني و بستري
840
طراحي مركز پيش دبستاني و دبستان با رويكرد مدرسه سالم
841
طراحي مركز تبليغ و هم انديشي اسلامي
842
طراحي مركز تجارت صنايع ايران
843
طراحي مركز تجاري _ رفاهي در شهر اصفهان با تاكيد بر تعامل با طبيعت در اثر معماري
844
طراحي مركز تجاري با رويكرد سرزندگي (نمونه موردي: شهر دزفول)
845
طراحي مركز تجاري- رفاهي با رويكرد
846
طراحي مركز تجاري- رفاهي با رويكرد معماري بيونيك
847
طراحي مركز تجاري و تفريحي در كرمان- تامين آسايش حرارتي با استفاده از المان‌هاي متحرك
848
طراحي مركز تجمع اقوام ايراني ﴿ايلياد﴾
849
طراحي مركز تجمع با محوريت ترويج كتاب خواني
850
طراحي مركز تحقيقات انرژي در ساختمان ﴿تهران﴾
851
طراحي مركز تحقيقات انرژي هاي تجديد پذير با رويكرد سرمايش غيرفعال در كيش
852
طراحي مركز تحقيقات انرژي هاي تجديدپذير با رويكرد انرژي خورشيدي
853
طراحي مركز تحقيقات پايداري در دانشگاه يزد با محوريت مساله آب
854
طراحي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان
855
طراحي مركز تحقيقات كشاورزي محصولات استراتژيك شوش
856
طراحي مركز تحقيقات نانو تكنولوژي (با تأملي بر تعامل ادراكي ميان انسان و مصالح)
857
طراحي مركز تحقيقات هوا - فضا
858
طراحي مركز تحقيقات هوا- فضا
859
طراحي مركز تحقيقات و توسعه مصالح و تكنولوژي هاي نوين ساختماني با بهره گيري از فناوري نانو
860
طراحي مركز تحقيقاتي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد
861
طراحي مركز تحقيقاتي سرطان بزرگسالان )با الحاق بخش درماني و بستري(با رويكرد هنر درماني
862
طراحي مركز تحقيقاتي و درماني بيماري هاي اعصاب با رويكرد طراحي معماري همساز با اقليم گرم و مرطوب
863
طراحي مركز تحقيقاتي، اقامتي فرهنگيان در مشهد ﴿خانه معلم﴾
864
طراحي مركز ترويج فرهنگ مواد غذايي ارگانيك با رويكرد كشتزار عمودي
865
طراحي مركز تشريفات وزارت دفاع
866
طراحي مركز تعاملات اجتماعي محله با رويكرد پايداري اجتماعي و تاكيد بر محله ي خلاق ﴿باهمستان ده ونك﴾
867
طراحي مركز تعاملات هنري با رويكرد توسعه ي ميان افزا
868
طراحي مركز تفريحي كودك با رويكرد ارتقاء خلاقيت در اصفهان
869
طراحي مركز تكنولوژي با رويكرد گسترش و الحاقات در بناهاي تاريخي
870
طراحي مركز تلفن كوچك
871
طراحي مركز توانبخشي براي معلولين جسمي- حركتي
872
طراحي مركز توانبخشي و آموزش كودكان معلول ذهني
873
طراحي مركز توانمندسازي كودكان كار با رويكرد پايداري اجتماعي با تاكيد بر حس تعلق به مكان
874
طراحي مركز جراحي محدود با رويكرد محيط مديريت پذير و قابل توسعه
875
طراحي مركز جشنواره شيراز با نگاهي به معماري سرزميني
876
طراحي مركز چند رسانه اي با معماري پارامتريك در فضاي شهري تهران با رويكرد ارتقاي تعاملات اجتماعي مورد مطالعه شهرك غرب
877
طراحي مركز خدمات توريستي در محله پشت مسجد امام
878
طراحي مركز خريد در كرمان
879
طراحي مركز خلاقيت كودك تهران
880
طراحي مركز خلاقيت كودكان ( بازه سني سه تا شش سال )
881
طراحي مركز داد و ستد ،تعامل اجتماعي
882
طراحي مركز داد و ستد، تعامل اجتماعي
883
طراحي مركز داده هاي بزرگ: مورد مطالعاتي سامانه پايش سلامت راه
884
طراحي مركز درمان و ترك اعتياد رستا
885
طراحي مركز درماني براي بيماران مبتلا به سرطان با تاكيد بر نقش درمانگر معماري
886
طراحي مركز درماني صد تختخوابي نابينايان و بيماري هاي چشمي تهران ﴿ استفاده از معماري عصبي در جهت رسيدن به فضايي چند حسي براي بهبود سريع تر بيماران ﴾
887
طراحي مركز راديولوژي و راديوتراپي بارويكرد كاهش آسيب به كاركنان
888
طراحي مركز رشد
889
طراحي مركز رشد انرژي هاي نو ﴿با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و پايدار﴾
890
طراحي مركز رشد فكري و خلاقيت كودكان اروميه
891
طراحي مركز رشد كشاورزي و علوم زيستي در يزد
892
طراحي مركز رشد هنرهاي كاربردي در شهر گلمكان
893
طراحي مركز روانشناسي
894
طراحي مركز روزانه ي سالمندان در مشهد با تاكيد بر نيازهاي محيطي سالمند
895
طراحي مركز زايمان با هدف جلب رضايتمندي مادران
896
طراحي مركز سرطان با نگرش طراحي مبتني بر شواهد
897
طراحي مركز سلامت – گردشگري يزد
898
طراحي مركز سلامت روان با رويكرد هنرِ درمانگر
899
طراحي مركز سلامت وبهداشت روان شناسي براي افزايش اميد به زندگي با توجه به ارزش هاي معماري سنتي سوريه در قالب تكنولوژي جديد معماري باتاكيد طراحي داخلي
900
طراحي مركز شهر بافق (گسترش امامزاده عبدالله )
901
طراحي مركز شهر مشهد اردهال
902
طراحي مركز شهري در جهانشهر كرج
903
طراحي مركز طبيعت با رويكرد بايوفيليك
904
طراحي مركز طلا و جواهرات دزفول
905
طراحي مركز فرهنگي - اجتماعي يزد با هدف ارتقاي حيات اجتماعي
906
طراحي مركز فرهنگي با رويكرد معماري جنبشي و با هدف ايجاد فضاي چند عملكردي و پويا
907
طراحي مركز فرهنگي دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان
908
طراحي مركز فرهنگي در محله مرداويج اصفهان
909
طراحي مركز فرهنگي شهر كابل، با تأكيد بر مشتركات تاريخي و فرهنگي كشورهاي فارسي ‌زبان
910
طراحي مركز فرهنگي هنري اصفهان
911
طراحي مركز فرهنگي، آموزشي در قزوين
912
طراحي مركز فرهنگي، هنري، آييني خاني‌آباد تهران
913
طراحي مركز فرهنگي-گردشگري در مجاورت بافت تاريخي زواره
914
طراحي مركز فروش وپرورش گل وگياه
915
طراحي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات تهران
916
طراحي مركز كودكان محله با بررسي نقش فضاهاي آموزشي در جايگاه اجتماعي كودك و تجربه مكاني وي
917
طراحي مركز كويرشناسي ايران
918
طراحي مركز گردشگري طبيعي بارويكرد اكولوژي گرمه،خور بيابانك
919
طراحي مركز گردهمايي معماران و شهرسازان كشور در شهر اصفهان با رويكرد زمينه گرايي
920
طراحي مركز گفت و گوي اديان و مذاهب ايران
921
طراحي مركز گفتمان تمدنهاي گنبد كاووس با رويكرد هويت بخشي به فرهنگ بومي و منطقه اي تركمن
922
طراحي مركز محله الهيه دراراك
923
طراحي مركز محله انعطاف پذير با تأكيد بر نقش بازار روز محلي(نمونه موردي: محله مهديه واقع در منطقه 9 اصفهان)
924
طراحي مركز محله اوين با رويكرد پايداري اجتماعي
925
طراحي مركز محله با رويكرد ارتقاء تعاملات اجتماعي (محله مجمر اصفهان)
926
طراحي مركز محله با رويكرد پايداري
927
طراحي مركز محله پويا در محله بريانك با تاكيد بر تقويت هويت محله
928
طراحي مركز محله تكيه سيچان و فضاهاي جمعي آن
929
طراحي مركز محله چيذر
930
طراحي مركز محله خودكفا در شهر شيراز با تاكيد بر مشاركت ساكنين در توليد مواد غذايي و مديريت منابع آبي
931
طراحي مركز محله دارآباد
932
طراحي مركز محله در بافت فرسوده با تاكيد بر الگوهاي رفتاري ساكنان مورد مطالعه : مركز محله نبادان شهر ابركوه
933
طراحي مركز محله زرگنده
934
طراحي مركز محله شهري با رويكرد پايداري اجتماعي (نمونه موردي: محله لنبان اصفهان)
935
طراحي مركز محله عودلاجان در سايت مجاور كنيسه عزرا يعقوب با رويكرد طراحي ميان افزا
936
طراحي مركز محله ميرمشهدبا رويكرد ايجاد سرزندگي اجتماعي
937
طراحي مركز محله هزار دستگاه تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
938
طراحي مركز مذهبي فرهنگي مجموعه پرديس اداري گلگهر سيرجان با رويكرد پوسته‌هاي پاسخگو يا اينتراكتيو
939
طراحي مركز مراقبت روزانه سالمند مجتمع تفريحي درماني
940
طراحي مركز مراقبتي 128 تختخوابي مادر و نوزاد با رويكرد بيمار- محور در شهر تهران
941
طراحي مركز مشاوره-حقوقي زنان با رويكرد سلامت جامعه
942
طراحي مركز مطالعاتي (تحقيقاتي)بيماريهاي رواني دراصفهان
943
طراحي مركز معماري
944
طراحي مركز معماري پژوهي با تاكيد بر نورپردازي ارگونوميك
945
طراحي مركز ملي اسناد با رويكرد حداكثر بهره‏ وري از نور روز
946
طراحي مركز ملي سواركاري و پرورش اسب
947
طراحي مركز موسيقي
948
طراحي مركز موسيقي آييني بوشهر
949
طراحي مركز موسيقي ايران در تهران
950
طراحي مركز موسيقي با استفاده از هارموني نت هاي دستگاه ماهور در كرج
951
طراحي مركز موسيقي براي نابينايان با تاكيد بر ارتقاء حس دريافت از حواس ديگر (سامعه و لامسه)
952
طراحي مركز موسيقي در محل سيلوي قديم شيراز با رويكرد ميان افزايي در بناهاي باارزش شهري
953
طراحي مركز موسيقي محله
954
طراحي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست 9 تا 7 ساله بر اساس بررسي تاثير فضا بر كودك
955
طراحي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست به مثابه خانه در شهر اصفهان
956
طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست
957
طراحي مركز نگهداري كودكان دختر بي سرپرست
958
طراحي مركز نمايشي - آموزشي چند منظوره با رويكرد ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي
959
طراحي مركز همايش هاي كشورهاي اسلامي - تهران
960
طراحي مركز همايش‌ هاي يزد با تأثيرپذيري از ساختارهاي طبيعي
961
طراحي مركز همايش‌هاي بين‌الملل مشهد بر پايه تأملي بر جايگاه هندسه فراكتالي در معماري ايراني
962
طراحي مركز همايشهاي آييني و سنتي
963
طراحي مركز هنر و تكنولوژي رسانه اي=Center of Art and Media
964
طراحي مركز هنرهاي اران در اصفهان ( خوشنويسي و مينياتور)
965
طراحي مركز هنرهاي چند رسانه اي با رويكرد اسكان پس از سوانح ( زلزله )
966
طراحي مركز هنرهاي ديجيتال، با تمركز بر روش‌هاي پيشرفته‌ي ساخت
967
طراحي مركز هنرهاي معاصر اصفهان
968
طراحي مركز هنرهاي نمايشي ﴿ تئاتر شهر اصفهان ﴾
969
طراحي مركز هنرهاي نمايشي اصفهان با تاكيد بر تاثير متقابل محيط و رفتار در جلب مشاركت كاربران
970
طراحي مركز هنرهاي نمايشي مدرن و آييني (بررسي ميزان تاثير مصالح نوين نانو در بهينه سازي مصرف انرژي در اقليم گرم و خشك شيراز)
971
طراحي مركزآموزش وخلاقيت كودكان
972
طراحي مركزفرهنگي تجاري
973
طراحي مسئله چيدمان تسهيلات در سيستم‌هاي توليد سلولي با توجه به قابليت اطمينان ماشين‌ها
974
طراحي مستقيم برمبناي جابه جايي براي پل هاي جداسازي شده با جداگرهاي لغزشي چند قوسي
975
طراحي مسجد
976
طراحي مسجد
977
طراحي مسجد
978
طراحي مسجد
979
طراحي مسجد امام حسن عسگري شهرستان دورود
980
طراحي مسجد دانشگاه
981
طراحي مسجد دانشگاه اصفهان ﴿با تاكيد بر نقش هندسه در شكل گيري فضاي مسجد﴾
982
طراحي مسجد دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
983
طراحي مسجد در خيابان مهر اصفهان
984
طراحي مسجد در شهر اهواز با محوريت نقش عبادت در شكل‌گيري فضا
985
طراحي مسجد شهرك شيخ روزبهان شيراز با تاكيد بر فهم وحدت
986
طراحي مسجد مبتني بر تغيير پذيري در گذر زمان
987
طراحي مسجد محله " ملك شهر" اصفهان ﴿ با تامل بر هندسه مساجد اصيل شهر اصفهان ﴾
988
طراحي مسجد محله در شهر قم
989
طراحي مسجد محله در نجف آباد
990
طراحي مسجد محله زريسف در شهر كرمان با تاكيد بر نقش جهت در سازماندهي فضا
991
طراحي مسجد محله منظريه شهركرد
992
طراحي مسجد و مجموعه فرهنگي دره گاهان
993
طراحي مسجد..
994
طراحي مسكات دانشگاهي نمونه موردي: مسكات دانشگاه هنر
995
طراحي مسكن ﴿ واحد همسايگي ﴾ بهينه
996
طراحي مسكن اجتماعي با قابليت گسترش
997
طراحي مسكن از منظر ادراك ساكنين به منظور ارتقاء رضايتمندي سكونتي ﴿طراحي در بافت محله شاه زيد واقع در منطقه 4 شهرداري اصفهان﴾
998
طراحي مسكن اعضاء هيئت علمي دانشگاه يزد ﴿ با رويكرد اقليمي ﴾
999
طراحي مسكن اقليمي با رويكرد پايداري انرژي در شهركرد
1000
طراحي مسكن امروز با رويكرد نقش طبيعت
بازگشت