<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي مسكن انسان مدار با رويكرد الهام از مكتب معماري اصفهان
2
طراحي مسكن انعطاف پذير
3
طراحي مسكن انعطاف پذير ( به كار گيري مفاهيم مركز و لبه در طراحي )
4
طراحي مسكن انعطاف پذير در شاهرود
5
طراحي مسكن انعطاف‌پذير با رويكرد ساماندهي فضاي چندعملكردي
6
طراحي مسكن ايمن در برابر جرايم
7
طراحي مسكن با تاكيد بر استفاده ي بهينه از نور روز در تامين سلامت روحي و جسمي ساكنين- نمونه موردي طراحي در اصفهان
8
طراحي مسكن با تاكيد بر كشاورزي شهري (موردپژوهي مجتمع مسكوني در تهران)
9
طراحي مسكن با توجه به اقليم
10
طراحي مسكن با توجه به الگوي انعطاف پذيري در خانه هاي زنجان
11
طراحي مسكن با رويكرد انعطاف پذير
12
طراحي مسكن با رويكرد تقويت فضاهاي جمعي
13
طراحي مسكن با رويكرد فرهنگي در شهر ياسوج
14
طراحي مسكن با رويكرد معماري مبتني بر علوم اعصاب: بررسي تاثيرات احساسي استفاده از سبزينگي در نما و فضاي داخلي
15
طراحي مسكن با رويكرد نماي تطبيق پذير به منظور كاهش مصرف انرژي و تنوع پذيري
16
طراحي مسكن با هويت با رويكرد پديدارشناسي
17
طراحي مسكن بر اساس الگوهاي سكونتي بخش بيرم لارستان
18
طراحي مسكن بر اساس تداوم فرهنگ سكونت لارستان (فارس)
19
طراحي مسكن بر اساس معيارهاي معماري هستي بخش از ديدگاه كريستين نوربرگ شولتز
20
طراحي مسكن براي اقشار كم درآمد در شهر جديد بهارستان
21
طراحي مسكن براي سه نسل در محلخ جلفا اصفهان
22
طراحي مسكن براي عشاير اسكان يافته
23
طراحي مسكن بلندمرتبه با رويكرد طبيعت گرايي در اصفهان
24
طراحي مسكن پايدار در اقليم سرد و كوهستاني شهركرد
25
طراحي مسكن توريست در محله پشت مسجد امام
26
طراحي مسكن توريست در محله پشت مسجد امام
27
طراحي مسكن جايگزين در بافت فرسوده با رويكرد ارتقاء حس تعلق ساكنين ﴿ نمونه موردي محله زرگنده تهران ﴾
28
طراحي مسكن حداقل
29
طراحي مسكن خانوادگي در شهر اصفهان بر مبناي آرامش بخشي به ساكنان
30
طراحي مسكن خودكفا در شيراز با تأكيد بر فرهنگ مشاركت در توليد
31
طراحي مسكن خويشاوندي واقع در مشهد
32
طراحي مسكن دانشجويي
33
طراحي مسكن دانشجويي با تاكيد بر ايجاد حريم خصوصي ( فضاي كالبدي و رضايت مندي )
34
طراحي مسكن در اصفهان با رويكرد اقليمي و صرفه اقتصادي
35
طراحي مسكن در اصفهان با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
36
طراحي مسكن در اصفهان براي دانشجويان
37
طراحي مسكن در بافت تاريخي عودلاجان تهران
38
طراحي مسكن در راستاي احياي بافتهاي فرسوده سايت مطالعاتي: ، منطقه 15 ،ناحيه امام علي (ع)، محله توكل
39
طراحي مسكن در زيربناي كم
40
طراحي مسكن در شهر تيران با رويكرد جاري ساختن زندگي در فضاي باز
41
طراحي مسكن در شهرستان بانه
42
طراحي مسكن در طرقبه ( توافق معماري با طبيعت )
43
طراحي مسكن در طرقبه (توافق معماري با طبيعت )
44
طراحي مسكن در لاهيجان ﴿آسايش محيطي، آرامش خانواده﴾
45
طراحي مسكن در مجموعه‌هاي بلندمرتبه و برج هاي چند منظوره شهري: با رويكرد طراحي طبق الگوي «هايبريد» و پيوستگي با عرصه‌ي عمومي شهر
46
طراحي مسكن در محله سرتپوله سنندج
47
طراحي مسكن در محله قلعه تبرك
48
طراحي مسكن در محله قلعه تبرك
49
طراحي مسكن در محله ي سرتپوله ي سنندج
50
طراحي مسكن در منطقه حاشيه نشين دارك اصفهان
51
طراحي مسكن دهلران
52
طراحي مسكن دهلران
53
طراحي مسكن رو به آينده
54
طراحي مسكن روستايي با رويكرد همساز با اقليم (روستاي مورد نظر خرانق)
55
طراحي مسكن روستايي پايدار با رويكرد معماري اقليمي (طرح يك مجموعه مسكوني در روستاي آق اِولَر، شهرستان تالش)
56
طراحي مسكن روستايي خودكفا با تاكيد بر بهره وري انرژي
57
طراحي مسكن سازگار با اقليم (اقليم گرم و خشك)
58
طراحي مسكن سه خانواري در اصفهان مبتني بر كاهش فشارهاي رواني ساكنان
59
طراحي مسكن طبيعت گرا در اصفهان با رويكرد پايداري زيست محيطي
60
طراحي مسكن طبيعت¬گرا با استفاده از الگوهاي بومي با رويكرد ارتباط فضايي درون و بيرون
61
طراحي مسكن فراگير ﴿ طراحي كوي مسكوني در شهرك قدس شهر تهران
62
طراحي مسكن فراگير با رويكرد انعطاف پذيري و عدالت اجتماعي در محله فيضيه تهران
63
طراحي مسكن مطلوب براي زوج جوان در زمين محدود در شهر دزفول
64
طراحي مسكن مناسب نجف آباد
65
طراحي مسكن موقت پس از سانحه در ناحيه ي گرم و خشك ايران
66
طراحي مسكن نمونه در محله تل يزد
67
طراحي مسكن و محله مسكوني مادام العمر ﴿كاربست طراحي همه شمول در خانه سازي براي جوامع رو به پيري﴾
68
طراحي مسكن ومطب پزشك/مسكن ودفتر كاروكيل
69
طراحي مسكوني با رويكرد فرهنگ
70
طراحي مسكوني در شهر جديد بهارستان
71
طراحي مسكوني نمونه در محله تل يزد
72
طراحي مسواك براي معلولان تتراپلژي (C5-C7)
73
طراحي مسواك مجهز به دهان شويه
74
طراحي مسير انتهاي عمر ماهواره با بكارگيري بادبان خورشيدي
75
طراحي مسير براي رباتهاي با درجات آزادي اضافي با توزيع متناسب نيرو بين عملگرها
76
طراحي مسير بهينه با هدف كاهش ارتعاشات در ربات هاي انعطاف پذير سري و همكار صفحه اي داراي درجات آزادي اضافه
77
طراحي مسير بهينه براي بازوهاي روبات در حضور موانع
78
طراحي مسير بهينه براي پهپادهاي چند وظيفه اي همكار در ماموريت جستجوي وسيع هدفي
79
طراحي مسير بهينه براي رباتهاي همكار داراي افزودگي درجات آزادي
80
طراحي مسير بهينه به منظور جلوگيري از برخورد فضاپيما با زباله فضايي
81
طراحي مسير بهينه حفاري با در نظر گرفتن محدوديت عدم تصادم چاه‌ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
82
طراحي مسير بهينه مقاوم انتقال مداري
83
طراحي مسير بهينه و كنترل ربات در حالت نقطه به نقطه با استفاده از نظريۀ بازي‏ها
84
طراحي مسير بهينه و كنترل فازي پس گام ربات چهارپا
85
طراحي مسير بهينه و كنترل فرآيند جابجايي يك جسم توسط دو بازوي همكار صفحه اي
86
طراحي مسير بهينه يك بازوي مكانيكي ماهر با پايه متحرك به منظور عدم برخورد با موانع
87
طراحي مسير پياده در بازار قديم اردبيل
88
طراحي مسير پياده و اصل عناصر فرهنگي (نمونه موردي :مجموعه موزه ها و باغ هاي نمايشگاهي محله باغ فردوس تهران)طراحي گذر هنر تهران
89
طراحي مسير تيم پهپادهاي تك وظيفه اي در ماموريت جستجوي وسيع اهداف
90
طراحي مسير حداقل زمان براي اجتناب از موانع در اجسام پرنده¬ي بدون سرنشين با حل مسئله¬ي براشيستوكرون
91
طراحي مسير حداقل زمان براي حركت ربات دوپا در حركت صفحه اي
92
طراحي مسير حركت بين‌سياره‌اي و تعيين الزامات نيروي رانش
93
طراحي مسير در هواپيماي بدون سرنشين
94
طراحي مسير ربات هاي دو پاي هفت عضوي در شرايط محيطي متفاوت با استفاده از روش فازي
95
طراحي مسير مفاصل با استفاده از يك مولد الگوي مركزي پايدار براي حركت ربات دوپا
96
طراحي مسير مونتاژ هيدروليكي
97
طراحي مسير نماي موقت براي كاردر جاده
98
طراحي مسير و تحليل حركت يك ربات بالارونده از نخل خرما
99
طراحي مسير و رديابي موقعيت ربات موازي به كمك شبكه عصبي بازگشتي و كنترل كننده مد لغزشي
100
طراحي مسير و كنترل ربات پيوسته كابلي سه عضوي با طول ثابت و متغير
101
طراحي مسير و كنترل مقاوم مانور پيكربندي مجدد آرايش پروازي ماهواره ها با لحاظ قيود اشباع عملگر و عدم برخورد
102
طراحي مسير و هدايت سوزن درون بافت نرم
103
طراحي مسير يك بازوي مكانيكي ماهر با پايه متحرك براي حركتي بدون برخورد
104
طراحي مسير يك ربات سري درمحيط ديناميكي و كنترل آن با استفاده از فيدبك تصويري
105
طراحي مسيرسبز (سبز راه) و منظر سازي با استفاده از گياهان بومي در مناطق خشك (منطقه دره‌گاهان تفت)
106
طراحي مسيرهاي بلند در شبكه اتوبوسراني شهر اصفهان
107
طراحي مسيرهاي پياده شهري با هدف افزايش حس تعلق ساكنين نمونه موردي خيابان فتحي شقاقي (محله يوسف آباد تهران)
108
طراحي مسيرهاي گردشگري با استفاده از ارزيابي چندگانه مركزيت( MCA)، نمونه موردي منطقه سه اصفهان
109
طراحي مسيرهاي لاستيكي
110
طراحي مسيرهاي مايكروويو با استفاده از پسيو
111
طراحي مسيرياب آسنكرون در شبكه بر روي تراشه با طراحي آسنكرون سراسري سنكرون محلي به منظور افزايش مقياس پذيري
112
طراحي مشاركتي و كاربرمحور پوشاك با هدف ترويج پايداري
113
طراحي مشاهد هگر متغير حالت در سيست مهاي غيرخطي براساس روش كليدزني
114
طراحي مشاهده گر سرعت و كنترل كننده مبتني بر استفاده از مشاهده گر براي سيستم هاي رباتيكي
115
طراحي مشاهده گر مقاوم براي شناسايي عيب در پروسه شيميايي چهار تانك
116
طراحي مشاهده گر مقاوم تطبيقي به همراه كنترل كننده مقاوم براي سازه نشانه غيرخطي
117
طراحي مشاهده گر مود لغزشي مرتبه بالا براي كنترل وضعيت ماهواره سه درجه آزادي
118
طراحي مشاهده گر و كنترل كننده براي يك روبات با بازوي نرم
119
طراحي مشاهده‌گر اغتشاش و كنترلر هوشمند بهينه براي زير سيستم كنترل وضعيت ماهواره
120
طراحي مشاهده‌گر مقاوم براي كنترل سيستم‌هاي افاين برمبناي مدل سوگنوي غيرخطي
121
طراحي مشاهدهگر مقاوم براي شناسايي عيب استاتور در موتور القايي
122
طراحي مشاهدهگر مقاوم براي شناسايي عيب استاتور درموتور القايي
123
طراحي مشاوره مسير شغلي برخط و مقايسه تأثير مشاوره برخط و حضوري با پارادايم‌هاي راهنمايي و طراحي زندگي بر رشد مسير شغلي و خودكارآمدي‏ تصميم‌ گيري مسير شغلي دانشجويان
124
طراحي مشعل جهت احتراق گازهاي زائد توليد شده در ميادين نفت و گاز
125
طراحي مشعل گازي به قدرت 700kw
126
طراحي مشعلهاي صنعتي گاز سوز
127
طراحي مصلي استان يزد
128
طراحي مصلي نماز جمعه دزفول
129
طراحي مطب پزشكي
130
طراحي معابر شهري با توجه به اقليم
131
طراحي معادن روباز تحت شرايط عدم‌قطعيت شيب
132
طراحي معاصر ايران
133
طراحي معاصر پوشاك زنان براساس ويژگي هاي لباس هاي موزه نياوران
134
طراحي معدن ذغالسنگ گليران
135
طراحي معدن روباز فرضي
136
طراحي معدن زغالسنگ با كانسار دولايه فرضي
137
طراحي معدن زغالسنگ فرضي
138
طراحي معكوس پره كمپرسور محوري با استفاده از روش پوسته الاستيك در رژيم هاي مادون صوت و گذر صوت به همراه جدايش
139
طراحي معكوس سازه پروفيلي اتوبوس C457قسمت دوم ﴿آناليز مودال﴾
140
طراحي معكوس سازه پروفيلي اتوبوسC457 قسمت اول تحليل استاتيكي و ارائه روند بهينه سازي
141
طراحي معكوس شبه سه بعدي ديفيوزر با خم 90 درجه يك كمپرسور گريز از مركز به منظور بهبود عملكرد آن
142
طراحي معكوس ماشين صفحه تراش كم كورس (مدل Butler)
143
طراحي معكوس و ساخت ماشين دوخت بادي
144
طراحي معماري آموزشگاه موسيقي در تهران
145
طراحي معماري اتصالات مسيريابي تحمل‏پذير اشكال براي FPGAهاي مبتني بر SRAM
146
طراحي معماري برج مسكوني هماهنگ با معماري سبز
147
طراحي معماري بناي مركز هنرهاي نمايشي شهر تهران
148
طراحي معماري پايگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردي: فرش دستباف نائين)
149
طراحي معماري داخلي بانك ملي ايران ، شعبه ي دانشگاه تهران ﴿ اثر يورن اوتزن ﴾
150
طراحي معماري داخلي مجموعه سلامت روان كودك با تآكيد طراحي بر ايجاد حس تعلق به مكان
151
طراحي معماري دبيرستان دوازده كلاسه
152
طراحي معماري در بازار مركزي شهر رشت با توجه به لزوم كاهش آسيب پذيري از خطر زلزله
153
طراحي معماري سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشك
154
طراحي معماري سيستم هاي حمل ونقل هوشمند در حوزه مديريت نگهداري و تعمير براي كشور ايران
155
طراحي معماري مجتمع تجاري در شهر اصفهان باهدف بهبود خوانايي و مسيريابي داخلي
156
طراحي معماري مصل حرم مطهر امام رضا(ع ) و بافت پيرامون آن
157
طراحي معماري مفصل ارتباطي حرم مطهر امام رضا ﴿ع﴾ و بافت پيرامون
158
طراحي معماري نرم افزار پيشنهادي براي اندازه گيري دانش سازماني
159
طراحي معماري نرم افزار مبتني بر معماري سازماني
160
طراحي معماري و پياده سازي پردازنده ام آي پي اس
161
طراحي معماري و معماري داخلي يادمان شاعر و نقاش معاصر ، سهراب سپهري
162
طراحي معماري يكپارچه سامانه هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل همگاني
163
طراحي معناگرايانه نظرگاه شهري مبتني بر نشانه سازي مكان مورد پژوهي: تپه پيرغريب در شهر سنندج
164
طراحي معيارهاي مبتني بر تعامل براي پيش‌بيني وقوع تغييرات كمي به كيفي (Bifurcation) در سامانه‌هاي زيستي
165
طراحي مغناطيس منحرف كننده ي باريكه الكترون براي شتاب دهنده رودوترون
166
طراحي مغناطيسي موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
167
طراحي مغناطيسي موتور سنكرون مغناطيس دائم سه فاز
168
طراحي مفصل مصنوعي زانو
169
طراحي مفصل مصنوعي و بهينه سازي مواد مركب به كمك روش المان محدود (FEM) و بهينه سازي عددي
170
طراحي مفهوم سيستم انتقال قدرت در يك وسيله نقليه انساني
171
طراحي مفهومي آيروديناميكي يك ميكروتوربين گاز 56 كيلووات
172
طراحي مفهومي اتوماسيون خط بسته‌بندي خرماي هامين
173
طراحي مفهومي اوليه يك موتور توربوفن نظامي
174
طراحي مفهومي ايروديناميكي يك كمپرسور جريان محوري سيزده طبقه با نسبت فشار 17/5
175
طراحي مفهومي بدنه خودرو سواري براي محاسبه سفتي پيچشي و خمشي
176
طراحي مفهومي به كمك شبيه سازي عددي يك جداساز سيكلوني جريان محوري جامد - مايع
177
طراحي مفهومي بهينه چند موضوعي پرنده بدون سرنشين بدون دم رزمي
178
طراحي مفهومي پالايشگاه تركيبي آب دريا با دورنماي تدوين نقشه¬ي راه براي توليد D2 و استحصال آب شيرين
179
طراحي مفهومي پايگاه ملي اطلاعات فعاليت¬هاي اقتصادي
180
طراحي مفهومي پايگاه ملي اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي
181
طراحي مفهومي پلتفرم پايه خودروي كلاس A به همراه طراحي و تحليل سامانه هاي تعليق و هدايت
182
طراحي مفهومي پلتفرم پايه خودروي كلاس A به همراه طراحي و تحليل عملكردي سامانه ي انتقال قدرت دو منظوره آن
183
طراحي مفهومي پيشرانه رزيستوجت براي ماهواره مكعبي در مدار پاييني زمين
184
طراحي مفهومي تست سل گذر صوت پره كسكيد توربين
185
طراحي مفهومي تست سل مافوق صوت پره كسكيد توربين
186
طراحي مفهومي تستر ترمز به همراه شبيه ساز خودرو و جاده
187
طراحي مفهومي تنظيم دستي مركز جرم ميز سه درجه آزادي تعيين و كنترل وضعيت ماهواره با كمك AHRS
188
طراحي مفهومي توربواكسپندرهاي گاز طبيعي
189
طراحي مفهومي توربوكمپرسور صنايع نفت و گازبا استفاده از هسته اصلي يك توربين گاز صنايع هوايي
190
طراحي مفهومي توربين آبي جريان متقاطع
191
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربوفن سه محوره
192
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربوفن هوايي Trent 900
193
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق شده از توربين گاز هوايي
194
طراحي مفهومي توربين گاز صنعتي مشتق‌شده از توربوفن‌هاي دو و سه محوره
195
طراحي مفهومي تونل باد مادون صوت
196
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري با دو حلزون و سطح مقطع دايروي
197
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري گاز-مايع با يك حلزوني ورودي و دو حلزوني خروجي
198
طراحي مفهومي جداساز سيكلوني جريان محوري مايع - مايع با سطح مقطع‏هاي دايروي و چهار گوش
199
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون
200
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون 3GeV ,
201
طراحي مفهومي حفاظ براي يك سينكروترون 3GeV , Conceptual design of shieldin of a 3 GeVsynchrotron
202
طراحي مفهومي خودروي هيبريدي چهار نفره
203
طراحي مفهومي دستگاه پايش تبديل اصطكاك مالشي به چسبنده به‌وسيله آكوستيك‌اميشن
204
طراحي مفهومي دستگاه شستشوي زير آب بدنه كشتي هاي بسيار بزرگ
205
طراحي مفهومي راكتور آزمايشي هيبريد گداخت شكافت هسته‌اي تا 5 مگاوات
206
طراحي مفهومي ساختار گداخت توسط بلور پايروالكتريك و محاسبه بهره ي نوترون هاي گسيلي از آن
207
طراحي مفهومي ساختمان تست محيطي پره توربين گازي
208
طراحي مفهومي سازه و بدنه يك خودروي خودران شش چرخ خارج جاده اي
209
طراحي مفهومي سنسور افق
210
طراحي مفهومي سيستم ديجيتال كنترل فشار كابين
211
طراحي مفهومي سيستم راديوگرافي نوترون ، شناسايي پارامترهاي موثر و بهينه سازي آنها براي كاربردهاي صنعتي , conceptual design of neutron radiography system, identification and optimization of effective parameters in image quality for industrial applications
212
طراحي مفهومي سيستم مقابله با يخ زدگي در هواپيما با استفاده از روش باشش مايع
213
طراحي مفهومي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در پژوهشكده الكترونيك و مخابرات شهيدبهشتي
214
طراحي مفهومي سيستم هيبريدي كلكتور فتوولتائيك-حرارتي خورشيدي و پمپ حرارتي زمين گرمايي براي تأمين برق، گرمايش و سرمايش يك ساختمان مسكوني با تمركز بر پارامترهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي
215
طراحي مفهومي سيكل جداسازي كربن دي اكسيد خروجي از دودكش نيروگاه هاي توليد قدرت
216
طراحي مفهومي سيكل هايبريد SOFC-GT و بررسي Part Load
217
طراحي مفهومي سينماتيك مكانيزم فلپ هواپيما مسافربري
218
طراحي مفهومي شبكه هاي توزيع محتوا براي ايران
219
طراحي مفهومي شتابدهنده پروتون تراپي و محاسبات و اندازه گيري دزيمتري و واكنش هاي ثانويه
220
طراحي مفهومي شناور تندرو پروازي تك بدنه با سرعت 70 گره دريايي
221
طراحي مفهومي شناور تندرو تك بدنه گشتي
222
طراحي مفهومي شناور تندرو رعد در منطقه عمومي خليج فارس
223
طراحي مفهومي شناورهاي جابجايي در سرعت بالا
224
طراحي مفهومي فضاپيماي سرنشين دار و بازگشت آن به زمين
225
طراحي مفهومي فن با كنارگذر بالا براي موتورتوربوفن دو محوره و سه محوره اتصال توربين كمپرسور
226
طراحي مفهومي فن جريان محوري توربوفن سه اسپول با نسبت كنارگذر 10 و نيروي رانشي 400 كيلو نيوتن
227
طراحي مفهومي فن جريان محوري موتور توربوفن با نسبت كنار گذر بالا
228
طراحي مفهومي فن جريان محوري موتور توربوفن دو و سه محوره (نسبت كنار گذر 10 و نيروي رانشي 450 كيلو نيوتني)
229
طراحي مفهومي فن جريان محوزي موتور توربوفن دو و سه محوره با نسبت كنار گذر بالا
230
طراحي مفهومي قلب يك راكتور تحقيقاتي، با قدرت 10MW مشابه راكتور تحقيقاتي تهران
231
طراحي مفهومي ماهواره مكعبي براي دريافت سيگنال ADS-B
232
طراحي مفهومي محفظه آزمايش كسكيد توربين گذر صوت
233
طراحي مفهومي ميكروتوربين گازي توليد همزمان برق و حرارت با هدف تامين مصارف مسكوني
234
طراحي مفهومي هواپيماي سبك
235
طراحي مفهومي هواپيماي فوق سبك 2 سرنشين ﴿هماي﴾جلد اول
236
طراحي مفهومي هواپيماي فوق سبك با سيستم پيشران الكتريكي
237
طراحي مفهومي و ارزيابي عملكرد يك توربين گاز به منظور توليد همزمان حرارت و كار
238
طراحي مفهومي و امكان سنجي ساخت سيستم راديوگرافي نوتروني واداشته با شتابدهنده الكترون
239
طراحي مفهومي و امكان سنجي ساخت نمونه ازمايشگاهي دستگاه NMR Well Logging
240
طراحي مفهومي و اوليه سامانه متحرك شش درجه آزادي
241
طراحي مفهومي و اوليه سيستم مكان ياب درون لوله ايي نشت آب در شبكه هاي توزيع و انتقال
242
طراحي مفهومي و اوليه موتور ميكرو جت SR-30
243
طراحي مفهومي و اوليه ي ربات عيب ياب پره ي توربين بادي
244
طراحي مفهومي و بررسي عملكرد تحليلگر ذرات خنثي
245
طراحي مفهومي و بررسي عملكرد ديناميكي خودرو ميني سه چرخ هيبريد الكتريك
246
طراحي مفهومي و پايه اي يك موتور آرك جت
247
طراحي مفهومي و تحليل ديناميكي ساز و كار ابتكاري باز و بسته شدن دريچه هاي موتورهاي پيستوني با تأمين زمانبندي متغيير
248
طراحي مفهومي و ساخت دستگاه دوست ياب براي كنترل لوازم خانگي
249
طراحي مفهومي و ساخت نمونه جداساز جريان محوري با هدف كاهش اثرات مخرب زيست محيطي در لايروبي رودخانه ها و مخازن پشت سدها
250
طراحي مفهومي و شبيه سازي باتري هسته اي مورد استفاده در ضربان سازهاي مصنوعي قلب
251
طراحي مفهومي و شبيه سازي سنسور قند خون ميكروالكترومكانيكي با عملگر پيزوالكتريك
252
طراحي مفهومي و شبيه سازي سيستم سرو و هيدروليك مجموعه آزمونگر ترمز
253
طراحي مفهومي و شبيه سازي شبكه سينكروترون براي شتاب بيم پروتون تا انرژيMeV 250
254
طراحي مفهومي و شبيه سازي كامپيوتري ماموگرافي نوري
255
طراحي مفهومي و شبيه سازي ماموگرافي نوري
256
طراحي مفهومي و شبيه سازي يك روبات چهار با مكانيزم قيد متغير
257
طراحي مفهومي و شبيه¬سازي يك موتور ميكروجت
258
طراحي مفهومي و مدلسازي ترموديناميكي يك ميكروتوربين گازي 100 كيلو واتي
259
طراحي مفهومي و مدلسازي ديناميكي ميكروپمپ با ديافراگم پليمري
260
طراحي مفهومي وپايه در معدن بوكسيت جاجرم با روند نماي حل خلاق مساله
261
طراحي مفهومي وسيله پرنده تك سرنشين مجهز به موتور ميكروجت
262
طراحي مفهومي يك تست‌سل كمپرسور-كسكيد با استفاده از موتور ديزل/بنزيني احتراق داخلي
263
طراحي مفهومي يك توربواكسپندر
264
طراحي مفهومي يك توربين گاز صنعتي با استفاده از هسته اوليه يك توربين گاز صنايع هوايي
265
طراحي مفهومي يك سامانه جامع تصوير برداري مبتني بر اشعه ايكس براي ايجاد مراكز تصوير برداري چند منظوره
266
طراحي مفهومي يك سيستم كاهش انتخابي كاتاليستي براي كاهش آلودگي هاي ناشي از احتراق
267
طراحي مفهومي يك سيستم مبتني بر كاربرد ميكروتوربين گازي به منظور تامين انرژي مورد نياز دانشگاه علم و صنعت ايران
268
طراحي مفهومي يك شناور نظامي سطحي
269
طراحي مفهومي يك شناور نفتكش 5000 تني با سرعت 12 گره
270
طراحي مفهومي يك كشتي هوايي كوچك با قابليت تصوير برداري
271
طراحي مفهومي يك ماهواره بر براي پرتاب به مدار زمين آهنگ
272
طراحي مفهومي يك ماهواره‌بر مشخص در جو و تحليل نيروهاي آيروديناميكي آن
273
طراحي مفهومي يك ميكروتوربين گاز دومنظوره براي توليد برق و پيشرانش هوايي
274
طراحي مفهومي يك نانوحسگرزيستي با بكارگيري شبيه‌سازي
275
طراحي مفهومي يك نمونه لوله امپدانسي جهت استخراج تابع افت انتقال آكوستيكي وابسته به فركانس
276
طراحي مفهومي يك واحد توليد همزمان آب و برق
277
طراحي مقاوم جاذب انرژي كامپوزيتي با در نظر گرفتن نامعيني هاي احتمالاتي
278
طراحي مقاوم جوش لبه‌روي‌هم اصطكاكي‌اغتشاشي با در نظر گرفتن نامعيني‌هاي احتمالاتي
279
طراحي مقاوم چند موضوعي بهينه وسيله زير سطحي
280
طراحي مقاوم و بر اساس قابليت اطمينان براي محور محرك نانوكامپوزيتي خودرو
281
طراحي مقاوم و بر اساس قابليت اطمينان محور محرك كامپوزيتي خودرو
282
طراحي مقايسه كننده جرياني توان پايين با سرعت و دقت بالا
283
طراحي مقبره امامزاده سيد ولي كمال الدين ﴿پيرگوشه﴾
284
طراحي مقدماتي پروسه شيرين سازي گازهاي طبيعي موجود در نفت
285
طراحي مقدماتي توربين بادي محور عمودي
286
طراحي مقدماتي توربين هاي گازوبخار به كمك كامپيوتر
287
طراحي مقدماتي تونل هاي باد مادون صوت (مدار باز مكشي )
288
طراحي مقدماتي راكت كاوش
289
طراحي مقدماتي سيستم تغذيه سوخت نوعي ماهواره
290
طراحي مقدماتي كمپرسورهاي جريان محوري فشار پايين
291
طراحي مقدماتي كمپرسورهاي محوري (ويژوال بيسيك)
292
طراحي مقدماتي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معدن روباز گل گهر (آنومالي II)
293
طراحي مقدماتي محفظه احتراق توربين گازي مدرن DLE
294
طراحي مقدماتي محفظه احتراق يك موتور ديزل
295
طراحي مقدماتي محفظه يك موتور احتراق داخلي HCCI
296
طراحي مقدماتي نيروگاه بخار آزمايشگاهي (به قدرت 180 كيلو وات )
297
طراحي مقدماتي و انتخاب ابعاد اوليه كشتي هاي مسافر/ماشين بر (ferries car/Passenger) به روش كامپيوتري
298
طراحي مقدماتي و تحليل عددي جريان درتوربين ضربه اي شعاعي مافوق صوت
299
طراحي مقدماتي يك توربين گاز جريان محوري
300
طراحي مقدماتي يك كشتي چندمنظوره 11100 تني با سرعت 2/18 گره دريايي
301
طراحي مقدماتي يك كشتي كالابر عمومي 15000 تني
302
طراحي مقدماتي يك مرحله توربين گاز محوري
303
طراحي مقطغ مياني يك كشتي كانتينربر با استفاده از نرم افزار پوزايدون
304
طراحي مكاترونيكي و پياده سازي مكانيزم ذخيره سازي انرژي در پروتز ساق پا جهت كمك به راه رفتن
305
طراحي مكان هاي چند حسي با رويكرد ياداشت برداري حسي و نمادگذاري براي حواس در فضاهاي شهري–نمونه موردي محله جلفا اصفهان
306
طراحي مكان هاي همگاني با رويكرد ارتقاء پايداري اجتماعي
307
طراحي مكاني براي احياي هنرهاي از ياد رفته معماري ايران ؛ با رويكرد معماري ديجيتال
308
طراحي مكاني براي بزرگداشت جشنهاي ملي و مذهبي در اصفهان
309
طراحي مكانيزم Retarder جهت جدايش
310
طراحي مكانيزم ارابه فرود هواپيما و برد سيستم هيدروليك آن
311
طراحي مكانيزم بازكننده بالك خورشيدي ماهواره نمونه
312
طراحي مكانيزم بازكننده پنل هاي خورشيدي ماهواره و تدوين فرايند ساخت و مونتاژ
313
طراحي مكانيزم بال زدن حشره ميكروالكترومكانيكي پرنده (MEMF)
314
طراحي مكانيزم بالابر براي اتوبوس درون شهري
315
طراحي مكانيزم بالكهاي كنترلي موشك
316
طراحي مكانيزم براي جلوگيري از تباني گره هاي خودخواه و بدخواه در مسيريابي و جلوراني در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از نظريه بازي ها
317
طراحي مكانيزم پيانوئي با فواصل موسيقي ايران
318
طراحي مكانيزم تست نيمكره فلزي بروش اديكارنت
319
طراحي مكانيزم جدايش در موشك دو مرحله اي
320
طراحي مكانيزم جدايش سامانه كاهش مدار يك سفينه
321
طراحي مكانيزم جدايش غير انفجاري فضاپيما
322
طراحي مكانيزم جراحي ستون فقرات با حداقل تهاجم
323
طراحي مكانيزم چيدمان و پرتاب محموله هاي نهال كاري هوايي
324
طراحي مكانيزم حركتي جديد در دستگاه سي ان سي ( ŸŸŸŸŸCNC )
325
طراحي مكانيزم درو و جمع اوري شالي و تامين نيروي محركه لازم براي هر دو سيستم
326
طراحي مكانيزم ذوب ريزي بوسيله ليفتراك
327
طراحي مكانيزم رهايش بوم حلقوي شونده ماهواره نمونه
328
طراحي مكانيزم زنجيره اي جهت انجام فعاليت با حركت گردن
329
طراحي مكانيزم ژنراتور الكتريكي بر پايه ي المان پيزوالكتريك به منظور استحصال انرژي از ارتعاشات محيطي
330
طراحي مكانيزم صورت حساب در برنامه مديريت خودگردان سمت تقاضا در شبكه توزيع هوشمند
331
طراحي مكانيزم كارساز لودر HL 115
332
طراحي مكانيزم كنترل سرعت دوراني توربين بادي
333
طراحي مكانيزم كنترلي بر روي برنامه ريزي توليد چند دوره اي چند محصولي با استفاده از مديريت ارزش كسب شده
334
طراحي مكانيزم گازساز يك جراثقال موتوري كوچك
335
طراحي مكانيزم گره زني فرش دستبافت به روش گره ترك
336
طراحي مكانيزم لولاي در متحرك
337
طراحي مكانيزم ماشين حمل و بارگيري مهمات هوايي
338
طراحي مكانيزم ماشين نمونه سازي سريع
339
طراحي مكانيزم موتور دو سيلندر باچرخ دنده خورشيدي
340
طراحي مكانيزم هاي افزايش توان در موتورهاي احتراق داخلي
341
طراحي مكانيزم هدايت جسم صلب به كمك كامپيوتر
342
طراحي مكانيزم هدايت جسم صلب به كمك كامپيوتر
343
طراحي مكانيزم هم سطح كردن مقطع بنديل محصولات مقاطع گرد فولادي ﴿شركت فولاد آلياژي ايران﴾
344
طراحي مكانيزم هيدروليكي حركت الكترودها
345
طراحي مكانيزم‌هاي تحليل داده‌هاي بزرگ: مورد مطالعاتي سامانه پالايش سلامت راه
346
طراحي مكانيزمها با چهار نقطه دقت به كمكه كامپيوتر
347
طراحي مكانيزمي ﴿ ATORMANIPUL ﴾ جهت حمل مواد و بدست آوردن ماكزيمم بار
348
طراحي مكانيزمي براي برگزاري مزايدات تركيبي و ارزيابي صادقانه بودن استراتژي بهينه شركت‌كنندگان
349
طراحي مكانيزمي براي برنامه ‌ريزي استرات‍ژيك صادرات با تمركز بر آمايش سرزمين
350
طراحي مكانيزه و كامپيوتري كردن برج خنك كن
351
طراحي مكانيسم پروتكل براي مسيريابي بي نام امن در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از رمزنگاري
352
طراحي مكانيكي آسانسور
353
طراحي مكانيكي انواع مبدلهاي حرارتي (تهيه نرم افزار)
354
طراحي مكانيكي توربين جزر و مدي
355
طراحي مكانيكي دستگاه حفاري تونل هاي افقي با قطر كم ﴿Microtunneling ﴾
356
طراحي مكانيكي سكوي تست كمپرسور تاندم
357
طراحي مكانيكي ماشين Ball Warqet
358
طراحي مكانيكي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله (برنامه نويسي)
359
طراحي مكانيكي مكانيزم سقف فلزي جمع شونده براي خودرو
360
طراحي مكانيكي و ساخت روبات مين ياب
361
طراحي مكانيكي و ساخت واحد مونتاژ سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
362
طراحي مكانيكي و شبيه سازي CFD هدف مايع با جريان بالا و انرژي پايين جهت توليد فلوئور-18
363
طراحي مكانيكي واحد جداسازي اوليه گاز طبيعي
364
طراحي مگنت سيستم هاي رزونانس مغناطيسي هسته اي براي كاربردهاي Logging
365
طراحي ملخ با كمترين صدا
366
طراحي ملخ دم هليكوپتربل 206 با استفاده از مواد مركب
367
طراحي ملخ كامپوزيتي هاي كوپتر كنترل از راه دور
368
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪPFL ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
369
طراحي مناسب روش‌هاي نمونه‌گيري پيوسته به منظوركاهش هزينه‌ي كل نمونه‌گيري، برنامه‌ريزي توليد و نگهداري و تعميرات در يك سيستم توليدي
370
طراحي مناسب موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي به منظور افزايش قابليت تضعيف شار و بهبود عملكرد در سرعت بالا
371
طراحي منبع تغذيه AC
372
طراحي منبع تغذيه براي توكامك ابررساناي در حال طراحي ايران
373
طراحي منبع تغذيه سوئيچينگ ايزوله شده بر اساس مبدل Flyback تك ورودي چند خروجي(SIMO) با ميكروكنترلرARM
374
طراحي منبع نور براي فضاهاي داخلي
375
طراحي منحني ايمپلر پمپ هاي اسلاري
376
طراحي منحني پخت بهينه براي بدنه هايي كه در حضور فاز مايع زينتر مي شوند
377
طراحي منحني هاي VFP توسط نرم افزار VFPI براي مخزن دريايي و تهيه برنامه جهت رسم منحني هاي گراديان سيال
378
طراحي منحني هاي پيشنهاد قيمت از سمت تقاضا در بازار رقابتي برق
379
طراحي مندرل حلزوني جهت اكسترود لوله هاي پلاستيك به كمك كامپيوتر
380
طراحي منزل مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري (خانه اي براي همه ي عمر)
381
طراحي منزلگاه سفر در كوير ﴿ اقامتگاه كويري در منطقه كلوت هاي شهداد كرمان ﴾
382
طراحي منسوجات اتاق خواب كودك با الهام از شخصيت هاي كارتوني
383
طراحي منسوجات اقامتگاه ورزشي با استفاده از حركات و لوازم ورزشي
384
طراحي منطقي سيستم اطلاعات نظارت بر هزينه ها با استفاده از روش ساخت يافته طراحي سيستم ها به منظور كاهش هزينه هاي انجام شده در شركت مديريت توليد برق ري
385
طراحي منطقي سيستم جامع (عملياتي و اطلاعاتي ) مالي و پشتيباني براي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان با استفاده از روش ساخت يافته طراحي سيستمها
386
طراحي منظر خيابان شهري با رويكرد پايداري (نمونه موردي خيابان شريعتي تهران )
387
طراحي منظر رنگي شهر در پيوند با تصويرذهني كاربران موردپژوهي: پياده راه سلامت شيراز
388
طراحي منظر سازماني در محيط پيچيده با استفاده از نظريه منظر برازنده و كنترل افق پيشرو
389
طراحي منظر شهري پايدار رودخانه فصلي ميمه ﴿حدفاصل خيابان مولوي و خيابان شريعتي﴾
390
طراحي منظر محور تفريحي- گردشگري با تأكيد بر گردشگري پايدار؛ نمونه مورد مطالعه: خيابان ناهارخوران، حدفاصل پل سيدمسعود و ميدان ناهارخوران
391
طراحي منظرشهري محور منوريل در محدوده تاريخي خيابان مدرس كرمانشاه با تأكيد بر احياي ارزش‏هاي فرهنگي – تاريخي شهر
392
طراحي منظرشهري محور منوريل در محدوده تاريخي خيابان مدرس كرمانشاه باتاكيد براحياي ارزش هاي فرهنگي-تاريخي شهر
393
طراحي منظومه ماهواره‌ مخابراتي و شبيه‌سازي و محاسبات بودجه لينك آن
394
طراحي مهارت‌هاي يادگيري كتاب مكاتب فلسفي و آراء تربيتي
395
طراحي مهد كودك
396
طراحي مهد كودك
397
طراحي مهد كودك
398
طراحي مهد كودك
399
طراحي مهد كودك با رويكرد پرورش خلاقيت
400
طراحي مهد كودك با رويكرد خلاقيت
401
طراحي مهد كودك با رويكرد كاهش مصرف انرژي با بهره گيري از ظرفيت ديوار هاي سبز
402
طراحي مهد كودك بر مبناي تصورات كودكان
403
طراحي مهد كودك در حيطه علوم رفتاري كودكان در محله سيمان شهر قاين
404
طراحي مهد كودك در شهر سنندج با رويكر ارتقاء مهارت هاي اجتماعي كودكان
405
طراحي مهد كودك در شهر سنندج با رويكرد ارتقاء مهارت هاي اجتماعي كودكان
406
طراحي مهد كودك در محله جهانشهر كرج
407
طراحي مهد كودك.
408
طراحي مهد كودك.
409
طراحي مهد كودك..
410
طراحي مهد كودك+
411
طراحي مهدكودك
412
طراحي مهدكودك
413
طراحي مهدكودك
414
طراحي مهدكودك درگرگان
415
طراحي مهمان سراي اساتيد
416
طراحي مهمانسرا
417
طراحي مهمانسرا
418
طراحي مهمانسرا با استفاده از عناصر بافت تاريخي
419
طراحي مهمانسرا در بافت قديم شهر اصفهان
420
طراحي مهمانسرا در بافت قديم شهراصفهان
421
طراحي مهمانسرا در خيابان آتشگاه
422
طراحي مهمانسرا در شهر سامان
423
طراحي مهمانسرا در مركز شهر اصفهان
424
طراحي مهمانسراي جهانگردي ﴿شرق اصفهان﴾
425
طراحي مهمانسراي كوهستاني صفه
426
طراحي مهمانسراي كوهستاني صفه
427
طراحي مهمانسراي مجتمع رفاهي تفريحي شهرداري يزد - با رويكرد معماري سبز
428
طراحي مهندسي توربين بادي توان پايين
429
طراحي مهندسي وب
430
طراحي مهندسي يك Vent Stack تخليه گاز طبيعي
431
طراحي مواد بخار
432
طراحي موتور آسنكرون
433
طراحي موتور احتراقي پيستوني چهار زمانه
434
طراحي موتور استرلينگ جهت تامين برق مصرفي يك ماهواره كوچك
435
طراحي موتور استرلينگ خورشيدي و استفاده از آن براي پمپاژ آب از چاه عميق
436
طراحي موتور القايي بكار رفته در آسياب سنگ شكن خود شكن
437
طراحي موتور القايي سه فاز معكوس گرد
438
طراحي موتور بخار جديد براي خودرو با آلودگي صفر
439
طراحي موتور بنزيني 4 سيلندر براي خودرو ملي رخش
440
طراحي موتور پيستون دوار وانكل براي موتور سيكلت
441
طراحي موتور پيستوني و موتور وانكل
442
طراحي موتور تك سيلندر دو زمانه خنك شونده با هوا
443
طراحي موتور توربوفن با نيروي جلوبرندگي 50 كيلو نيوتن
444
طراحي موتور توربين گاز ساده به قدرت 10 مگاوات
445
طراحي موتور توربين گازي براي خودروي سواري هيبريد ي
446
طراحي موتور جستجوي مبتني بر ربات
447
طراحي موتور چهار سوپاپه
448
طراحي موتور چهارسيلندر چهارزمانه
449
طراحي موتور دو زمانه هواپيما مدل
450
طراحي موتور ديزل سيلندر متقابل با سيستم خنك كنندگي هوا
451
طراحي موتور ديزل سيلندر متقابل با سيستم خنك كنندگي هوايي
452
طراحي موتور راكت سوخت جامد انتقال مداري نوعي ماهواره
453
طراحي موتور سنكرون رلوكتانسي با هدف بهينه كردن ريپل گشتاور
454
طراحي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي سيستمهاي كششي
455
طراحي موتور سيستم رانش و ذخيره انرژي AUV
456
طراحي موتور شار سوئيچ شونده با هسته كامپوزيت مغناطيس نرم
457
طراحي موتور شار محوري آهنرباي دائم با هدف افزايش گشتاور حجمي
458
طراحي موتور كششي سنكرون آهنرباي دايم براي كاربرد راه آهن برقي پرسرعت
459
طراحي موتور هوايي براي يك هواپيما با ظرفيت مشخص
460
طراحي موتور هيدروليكي قدم زدن
461
طراحي موتورجت سوپر سونيك
462
طراحي موتورهاي احتراق داخلي پيستوني
463
طراحي موتورهاي انتقالي كوچك سه فاز دور بالا
464
طراحي موتورهاي پيزو الكتريك
465
طراحي موتورهاي جت هواپيما نمونه ـ موتور JT8D
466
طراحي موتورهاي درونسوز
467
طراحي موتيف هاي طبيعي و استفاده از آن ها در قاب، تابلو و پاراوان با تكنيك معرق، منبت و مشبك
468
طراحي موج شكن در درياي خزر
469
طراحي موجبر بهينه با سطح مقطع دلخواه
470
طراحي مودم باند پايه با نرخهاي KBPS 128 و KBPS 256 براي كاربردهاي LANTOLAN
471
طراحي موزاييك با الهام از نقوش هنر اسلامي ايران
472
طراحي موزه (هنروتمدن ايران باستان)واقع در بافنازدر محدوده چهارباغ بالا
473
طراحي موزه آستان قدس رضوي با رويكرد ارائه راهكارهاي تكنولوژيك براي تلفيق بهينه سازه و انرژي و نور طبيعي در طراحي موزه ها
474
طراحي موزه اتومبيل ﴿ با رويكرد فرم هاي آزاد در معماري ﴾
475
طراحي موزه بافته هاي كرمان
476
طراحي موزه براي هنرهاي معاصر يزد
477
طراحي موزه تاريخ طبيعي و مطالعات محيطي اروميه با رويكرد پايداري زيست محيطي با تكيه بر طراحي اكولوژيكي
478
طراحي موزه جانورشناسي﴿آكوريوم و آكوآزوي شهر اصفهان﴾
479
طراحي موزه جندي شاپور
480
طراحي موزه جنگ (با بازشناسي مباني معماري صلح)
481
طراحي موزه در زمان جمهوري اسلامي ايران
482
طراحي موزه دفاع مقدس
483
طراحي موزه دفاع مقدس دو كوهه
484
طراحي موزه روايتگري جنگ در راستاي ايجاد قطب فرهنگي جنوب و ارتقا اقتصاد خودكفاي محلي با تكيه‌بر اصول توسعه ميان افزا در بافت آسيب‌ديده خرمشهر
485
طراحي موزه سفال
486
طراحي موزه سفال همدان با رويكرد زمينه گرايي
487
طراحي موزه سنگ با رويكرد معماري بر مبناي تكنيك هاي پيشرفته سنگ
488
طراحي موزه سينما
489
طراحي موزه صنايع دستي اردكان
490
طراحي موزه صنعت نفت مسجد سليمان
491
طراحي موزه عكس اصفهان
492
طراحي موزه علوم و فناوري ايران ﴿تهران﴾ با رويكرد تكنولوژيك
493
طراحي موزه فرش وگليم سيرجان
494
طراحي موزه كشاورزي در استان كرمان با تاكيد بر تقويت رابطه بين انسان و كشاورزي
495
طراحي موزه كودك
496
طراحي موزه مردم شناسي در يزد با تاكيد بر زمينه گرايي در بافت تاريخي
497
طراحي موزه مردم شناسي( آستانه ايران )
498
طراحي موزه مرگ
499
طراحي موزه معماري در بافت تاريخي پشت مسجد شيخ لطف الله اصفهان
500
طراحي موزه مولتي مدياي تاريخ اسلام
501
طراحي موزه نابينايان تهران برپايه كاربست علوم رفتاري در طراحي محيط
502
طراحي موزه نساجي اصفهان
503
طراحي موزه هنر معاصر شرق بانگاهي بر بعد معنايي فضاي تهي در معماري شرق
504
طراحي موزه هنرهاي مدرن با رويكرد افزايش درك عمومي هنر
505
طراحي موزه هنرهاي معاصر
506
طراحي موزه ي بين المللي آب با تاكيد بر فناوري بومي هيدروليكي در دزفول
507
طراحي موزه ي هنرهاي مردمي با تأثيرپذيري از معماري آركي تايپي در اصفهان
508
طراحي موزه ي هنرهاي ملي در شهر اصفهان
509
طراحي موزه‌ي ورزش در تعامل با ساختارهاي طبيعت ساخت
510
طراحي موسسه فرهنگي مذهبي محفل انديشه عقايد شيعي
511
طراحي موشك چندمرحله اي به كمك كامپيوتر
512
طراحي مولتي سنسور زيستي جهت تشخيص بيلي روبين و فنيل آلانين در نوزادان
513
طراحي مولد پلاسمايي سد تخليه دي الكتريك(DBD) جهت رفع آلودگي اورانيوم از سطوح
514
طراحي مولد كد به كمك ماشين حالت براي تنظيم طيف توان در سيستم هاي UWB
515
طراحي مولدهاي بخار بازياب گرما
516
طراحي مولكول ايمونوتوكسين ... كونژوگه به ... بيان و تلخيص ايمونوتوكسين در سلول اشريشيا كلي و بررسي عملكرد آن در تخريب ... يوكاريوتي
517
طراحي ميان افزا در بافت تاريخي (نمونه ي موردي: محله عودلاجان تهران محدوده امام زاده يحيي)
518
طراحي ميان افزا در حفاظت از بافت تاريخي با رويكرد ريخت شناسي نمونه موردي : طراحي سطح فوقاني زير گذر زند باريك شيراز ﴿ حد فاصل ارگ كريم خاني تا بازار وكيل ﴾
519
طراحي ميان افزار آگاه از كيفيت سرويس براي كاربردهاي جريان سازي ويدئويي
520
طراحي ميان وعده ميوه اي و بسته بندي عرضه با رويكرد تجربه گرا
521
طراحي ميدان امام خميني شهر كرج با هدف سرزنده سازي و الويت بخشي به حركت پياده
522
طراحي ميدان به عنوان مفصل انسجام دهنده بافت شهري؛ با مطالعه موردي ميدان وحدت اسلامي تهران
523
طراحي ميدان دركه
524
طراحي ميدان دركه با تاكيد بر پياده مداري
525
طراحي ميدان راه آهن تهران با رويكرد رفتاري
526
طراحي ميدان شهري با تاكيد بر پيوند ميان فضاهاي شهري ﴿نمونه موردي: ميدان شهيد مطهري شهر قم﴾
527
طراحي ميدان قطبي توكامك البرز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
528
طراحي ميدان ورودي جنوبي شهر اصفهان
529
طراحي ميراگر ارتعاشي غير فعال براي يك بسته الكترونيكي در محيط ارتعاشي فركانس بالا
530
طراحي ميراگر ارتعاشي غير فعال براي يك بسته الكترونيكي در محيط ارتعاشي فركانس بالا
531
طراحي ميز آتليه براي گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر تهران
532
طراحي ميز اپراتور جراحي با ليزر
533
طراحي ميز ارتعاشات
534
طراحي ميز با استفاده از تكنيك هاي معرق
535
طراحي ميز پرتابل لپ تاپ
536
طراحي ميز تحت زاويه TlLTlNGTABlE با سيستم هيدروليك
537
طراحي ميز تحرير دانش آموزدبستاني﴿بااستفاده ازلوله پي وي سي﴾
538
طراحي ميز تست سختي چرخشي
539
طراحي ميز چندمنظوره با استفاده از مفهوم فولدينگ
540
طراحي ميز دوار
541
طراحي ميز شبيه ساز زلزله با استفاده از كنترل مقاوم
542
طراحي ميز كار ويژه طراحان صنعتي جهت طراحي در منزل
543
طراحي ميز كامپيوتر براي استفاده در مطبوعات و انتشارات
544
طراحي ميز لپ تاپ با رويكرد كمينه گرايي، براي كاربر ايراني
545
طراحي ميز لپ تاپ قابل حمل با رويكرد UCD (مطالعه موردي دانشجويان خوابگاهي علم وصنعت)
546
طراحي ميز مدير مياني براي فضاي باز حداقل
547
طراحي ميز موقيت دهي خطي با دقت بالا
548
طراحي ميز هنرستان ها
549
طراحي ميز و بستر ماشين تراش CNC آموزشي
550
طراحي ميز و صندلي كلاسي براي دانش آموزان دبستان
551
طراحي ميز و نيمكت دانش اموزان ابتدايي شهر تهران با ديد ايميني و ارگونومي
552
طراحي ميزبان خانه مبتني بر افزايش تعاملات اجتماعي در شهر تهران
553
طراحي ميزتحرير براي خوشنويسان
554
طراحي ميزوصندلي دانش آموزي دونفره براي دانش آموزان مقاطع راهنمايي كشور
555
طراحي ميكرو پمپ پيزوالكتريكي
556
طراحي ميكرو سنسور بر اساس ارتعاشات ميكرو ورق ويسكالاستيك تشكيل شده از مواد تابعي بر روي يك بستر ويسكوپاسترناك
557
طراحي ميكرو- نانو جراحي بر پايه ميكرو جابجا كننده سه درجه آزادي
558
طراحي ميكروپرسسوري كنترل برداري موتور القايي به روش امتداديابي ميدان روتور جهت استفاده در خودروي برقي
559
طراحي ميكروپمپ تزريق سيال و تحليل دبي جريان بر مبناي كنترل جريان
560
طراحي ميكروپمپ تزريق سيال و تحليل دبي جريان بر مبناي كنترل مقدار قطره
561
طراحي ميكروسوزن ها جهت انتقال دارو
562
طراحي ميكروعملگر حرارتي بهينه
563
طراحي ميكروكنترلر خاص منظوره جهت سيستم AMI
564
طراحي ميل بادامك موتور با ياتا قان غلتشي
565
طراحي ميل بادامك موتور با ياتا قان غلتشي
566
طراحي ميل بادامك موتور با ياتاقان غلتشي
567
طراحي ميل گاردان كامپوزيتي يكپارچه پژو RD
568
طراحي مينيماليستي لباس اجتماع دختران ايراني با رويكرد ايراني اسلامي
569
طراحي ناحيه مركزي و ديناميك باريكه سيكلوترون 10 مگا الكترون ولت
570
طراحي نازل به روش مشخصه ها
571
طراحي نازل خروجي و بررسي عملكرد خارج از طراحي موتور توربوجت
572
طراحي نازل ما فوق صوت متقارن محوري براي جريان لزج
573
طراحي نازلهاي مافوق صوت از روش CTERISTICS CHARA
574
طراحي ناقل جريان نسل دوم ولتاژ پايين و كم مصرف با مقاومت ورودي كوچك
575
طراحي ناقل جريان ولتاژ-توان پايين بهبود يافته با تأكيد برمقاومت ورودي
576
طراحي نانو بيوسنسور الكتروشيميايي جهت شناسايي تركيبات حاوي حلقه بتالاكتام در محصوصلات غذايي
577
طراحي نانوالياف الكتروريسي شده بر پايه پلي¬كاپرولاكتون حاوي عصاره گياه شاه¬افسر زرد به منظور تهيه زخم¬پوش ديابتي
578
طراحي نانوزيست حسگر تشخيص هايپرمتيلاسيون DNA در سرطان روده بزرگ بر پايه نانوخوشه‌هاي نقره
579
طراحي نانوژنراتور پيزوالكتريك براي ميكرو سيستم هاي خودتامين
580
طراحي نانوكاتاليزگر مغناطيسي جديد بر پايه گرافن اكسيد عامل دار شده با كراتين و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات دي هيدروپيريديني متقارن
581
طراحي نانومولكول كايمري از آپتامر اختصاصي نوكلئولين وmiRNA let-7d و بررسي اثر آن برتكثيرسلولي در رده‌ي سلولي سرطان معده MKN-45
582
طراحي نتيجه هيدروليك دستي 1 اينج براي مصارف عمومي
583
طراحي نحوه به دست آوردن پوشش و بهينه سازي اختصاص كانال در شبكه راديويي تلفن سيار
584
طراحي نحوه و ساخت دستگاه جرثقيل حمل بيمار
585
طراحي ندامتگاه نيمه‌باز براي جرائم تعزيري با رويكرد توانبخشي اجتماعي
586
طراحي نردبان براي مصارف عمومي با رويكرد طراحي رفتار محور
587
طراحي نرم ابزار شبيه سازس عمليات حرارتي ﴿كوئيچ- تمپر﴾ انواع فولادهاي ميان كربن
588
طراحي نرم افزار MLCD -Multy Layer Cylinber Design
589
طراحي نرم افزار آزمايشگاه مجازي بررسي سيستم هاي قدرت با استفاده از تكنولوژي Java
590
طراحي نرم افزار اتوماسيون ويدئو كلوپ
591
طراحي نرم افزار ارسال SMS
592
طراحي نرم افزار استخراج پارامترهاي گفتار جهت كمك به گفتاردرمانگر براي تشخيص اختلالات گفتاري
593
طراحي نرم افزار انبار مخابرات
594
طراحي نرم افزار انتخاب توربين بادي بر اساس اطلاعات داده شده توسط كاربر
595
طراحي نرم افزار اندازه گيري عملكرد كاركنان
596
طراحي نرم افزار ايران خودرو
597
طراحي نرم افزار براي پردازش سيگنال اسپيروتري: طراحي و ساخت مبدل آنالوگ به ديجيتال براي انتقال داده هاي اسپيروتري به كامپيوتر
598
طراحي نرم افزار براي پوشش راديويي در شبكه سيار سلولي
599
طراحي نرم افزار براي تحليل آيروديناميكي ايرفويل درون غير لزج
600
طراحي نرم افزار براي توليدي فرش
601
طراحي نرم افزار براي كنترل اسناد ومدارك در ويرايش (ISO 9001) (2000)
602
طراحي نرم افزار برنامه ريزي و كنترل توليد بر مبناي مدل MRP براي خطوط توليد پارچه هاي توري
603
طراحي نرم افزار بسيج
604
طراحي نرم افزار به روز كردن تنظيمات رله هاي ديستانس
605
طراحي نرم افزار تحليلي گريتر
606
طراحي نرم افزار تخصصي گفتاردرماني با استفاده از ابزار پردازشي، مدلسازي و بازشناسي گفتار
607
طراحي نرم افزار تخمين قيمت تمام شده تور شن بار خودرو
608
طراحي نرم افزار تربيت فرزندان در اسلام
609
طراحي نرم افزار ترموديناميكي الينكهام - ريچاردسون
610
طراحي نرم افزار تشخيص آسيب پذيري هاي تزريق SQL در زبان هاي برنامه سازي
611
طراحي نرم افزار تشخيص بيماري نوزاد به وسيله استخراج،آناليز وكلاس بندي بر خي بيماريها در مركز آموزشي درماني طالقاني تبريز
612
طراحي نرم افزار تشخيص ناهنجاري حنجره به كمك پردازش سيگنال گفتار بيماران تحت وب
613
طراحي نرم افزار تصميم يار مديريت ريسك در تجهيزات پزشكي
614
طراحي نرم افزار تعيين خواص ترموديناميكي واكنشهاي مختلف با استفاده ار بانك اطلاعاتي اميركبير
615
طراحي نرم افزار ثبت اطلاعات شخصي
616
طراحي نرم افزار جامع دانشگاه
617
طراحي نرم افزار جهت محاسبات روشنايي محيطهاي باز و بسته
618
طراحي نرم افزار چند رسانه اي رباتيك
619
طراحي نرم افزار حسابداري شركت وكالت
620
طراحي نرم افزار خودآموز پانل ابزار دقيق هواپيماي E.110 نرم افزار FLIGHT ROOM
621
طراحي نرم افزار ذخيره سازي و بازخواني اطلاعات از "DNA"
622
طراحي نرم افزار زمانبندي دروس دانشگاه
623
طراحي نرم افزار سنجش شنوايي
624
طراحي نرم افزار سيستم انتخاب واحد دانشگاه با سي شارپ
625
طراحي نرم افزار سيستم مديريت كتابخانه با سي شارپ
626
طراحي نرم افزار سيستم هاي خورشيدي
627
طراحي نرم افزار سيستمهاي كنترل گسترده بر مبناي استاندارد
628
طراحي نرم افزار شبيه ساز حل مسائل سيمپلكس
629
طراحي نرم افزار شبيه ساز كنترل كننده ماهواره
630
طراحي نرم افزار شبيه‌سازي برج جذب آمين واحد شيرين‌سازي گازبا استفاده از روش مبتني بر سرعت
631
طراحي نرم افزار صبا
632
طراحي نرم افزار صبا
633
طراحي نرم افزار صبا
634
طراحي نرم افزار صبا
635
طراحي نرم افزار فروشگاه لوازم اداري و خانگي
636
طراحي نرم افزار كاربرپسند براي سيستم آزمايشگاه مجازي كنترل مبتني بر ابزار دقيق
637
طراحي نرم افزار كاربردي شبيه ساز يادگيري تقويتي در بازي فوتبال
638
طراحي نرم افزار كاربردي فروشگاه زنجيره اي
639
طراحي نرم افزار كتابخانه
640
طراحي نرم افزار كمك آموزش نقشه كشي صنعتي
641
طراحي نرم افزار كمك تشخيص پزشك براي تشخيص بيماري هاي متابوليك اطفال
642
طراحي نرم افزار كنترل PLC از طريق پروتكل TCP/IP
643
طراحي نرم افزار كنترل پروژه بر پايه سيستم عامل اندرويد
644
طراحي نرم افزار كنترل ربات چاپگر زيستي به كمك لب ويو
645
طراحي نرم افزار محاسبات خورشيدي
646
طراحي نرم افزار محاسبات سطوح حرارتي پيچيده
647
طراحي نرم افزار محاسبه بار برودتي و انتخاب تجهيزات سردخانه
648
طراحي نرم افزار محاسبه تهويه طبيعي معدن
649
طراحي نرم افزار مدل سازي و تحليل آيين نامه اي شناورهاي تندرو
650
طراحي نرم افزار مديريت آژانس
651
طراحي نرم افزار مديريت توليد در بافندگي
652
طراحي نرم افزار مديريت داروخانه
653
طراحي نرم افزار مديريت قرض الحسنه
654
طراحي نرم افزار مديريت كتابخانه به زبان ويژوال بيسيك 6
655
طراحي نرم افزار مديريت كلاس هاي محيط دانشگاهي
656
طراحي نرم افزار مديريت هتل به صورت تحت وب در محيط #C
657
طراحي نرم افزار مديريتي فرش ماشيني
658
طراحي نرم افزار نمايش سير بهبود گفتار
659
طراحي نرم افزار و ساخت كنترلر دستگاه مدلسازي سريع ﴿FDM﴾
660
طراحي نرم افزار و سخت افزار بخش گيرنده GPS
661
طراحي نرم افزار ورود اطلاعات پرسنلي خادمان مسجد جمكران
662
طراحي نرم افزار ي جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6سال
663
طراحي نرم افزارگفتاردرماني به كمك سيستم HMM توسط جفت كلمات
664
طراحي نرم افزارهاي محاسبات پستهاي فشار قوي
665
طراحي نرم افزاري براي بررسي الگوريتم هاي پخش شايعه وارزيابي سرعت پخش، در انواع شبكه هاي پيچيده
666
طراحي نرم افزاري براي تعيين پارامترهاي ماشينكاري با استفاده از خواص مكانيكي مواد
667
طراحي نرم افزاري بردهاي هوشمند براي كاربرد تبليغات سفارشي به كمك ارتباط حوزه نزديك(NFC)
668
طراحي نرم افزاري جهت آموزش انگليسي به كودكان 4تا6 سال
669
طراحي نرم افزاري جهت ارتباط دستگاه تصحيح اوراق تستي كامپيوتر
670
طراحي نرم افزاري جهت ارزيابي كمي آتروفي مغزي با استفاده از پردازش تصاوير MRI در بيماران مبتلا به MS
671
طراحي نرم افزاري جهت تامين برق يك واحد از يك مجتمع آبارتماني توسط سلول هاي خورشيدي
672
طراحي نرم افزاري جهت دريافت اطلاعات از دستگاه ثبات فشار
673
طراحي نرم افزاري خطوط خردايش و طبقه بندي مواد
674
طراحي نرم افزاري دستگاه نشان دهنده محل اتصالي در خطوط توزيع
675
طراحي نرم افزاري كاربردي به زبان سي شارپ با استفاده از Dev Components
676
طراحي نرم‌افزار شبيه‌ساز موقعيت و كنترل وضعيت ماهواره
677
طراحي نسل جديد زيست حسگر¬هاي ( نانوبيوسنسور) هوشمند بر پايه هيبريد اسيد آمينه و نانولوله¬هاي كربني عامل¬دار شده
678
طراحي نشان‌هاي هويتي (فرهنگي و هنري)در فضاي شهري با بكارگيري زيورآلات تركمن (مطالعه موردي:گنبدكاووس)
679
طراحي نشانه براي مراكز فرهنگي
680
طراحي نشانه هاي تصويري ( نشانه هاي ويژه مقالات در مجلات )
681
طراحي نشانه هاي نوشتاري عنوان نشريات
682
طراحي نشستگاه روستايي با استفاده از كاه و مواد دور ريز
683
طراحي نشيمن شهري براي بخشي از بوستان ولايت
684
طراحي نشيمن مخصوص مسيرهاي سلامتي در پارك بانوان شهرستان تيران و كرون
685
طراحي نشيمن و سطل زباله براي پاتوق محله منطقه 6 شهر تهران
686
طراحي نصب و راه اندازي آزمايش تحويل و نگهداري شبكه بين مراكز با فيبر نوري
687
طراحي نظام آراستگي محيط كار در كارخانه سيمان استهبان
688
طراحي نظام آموزش نيروهاي انساني در صنعت (بخش نيروي ماهر و نيمه ماهر) و بررسي ميزان موفقيت هنرستان هاي فني
689
طراحي نظام آموزشي براي توسعه آموزش همگاني محيط زيست با رويكرد آموزش از راه دور
690
طراحي نظام ارزيابي عملكرداستراتژيك بااستفاده ازروش كارت امتيازي متوازن )BSC(در كارخانه هپكو
691
طراحي نظام انگيزشي كاركنان شركت پارس گرما
692
طراحي نظام بودجهريزي استوار با پارامترهاي غيرقطعي تحت سناريوهاي مختلف مورد مطالعه : شركت توسعه زيست بوم فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان
693
طراحي نظام پرداخت با استفاده از ارزيابي عملكرد كاركنان به كمك روش تركيبي كارت هاي امتيازي متوازن BSC و تحليل پوشش داده DEA
694
طراحي نظام تحقيق و توسعه در شركت واگن پارس
695
طراحي نظام تضمين كيفيت بر اساس 9002 ISO در شركت توليدي ايران پيچ
696
طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان اوقاف و امور ﴾ خيريه استان فارس
697
طراحي نظام جامع ارزيابي و مديريت عملكرد در واحدهاي تحقيقاتي و پروژه محور با استفاده از رويكردهاي فازي: مطالعه موردي
698
طراحي نظام جامع اطلاعاتي مبتني بر هوشمندي كسب و كار ﴿مورد مطالعه: سازمان تأمين اجتماعي﴾
699
طراحي نظام جانشين پروري براي سطح مديريت مباني در معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
700
طراحي نظام جبران خدمات در شركت پويش پرداز
701
طراحي نظام مديريت توسعه پايدار حريم كلانشهر اصفهان
702
طراحي نظام مديريت عملكرد شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان با استفاده از روش ارزيابي متوازن
703
طراحي نظام مناسب براي انتقال تكنولوژي در ايران ؛ سيستم ايجاد و تجاري كردن تكنولوژي داخلي
704
طراحي نظام نگهداري وتعميرات برنامه ريزي شده دركاخانه زمزم
705
طراحي نظام نوآوري اجتماعي باز سازماني
706
طراحي نظامي جهت سنجش اثر بخشي نظام هاي اطلاعاتي طراحي شده در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ﴿ساپكو﴾
707
طراحي نظامي جهت سنجش اثربخشي نظام هاي اطلاعاتي طراحي شده در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو(ساپكو)
708
طراحي نظرگاه زاينده‎رود با تاكيد بر تعاملات فرهنگي
709
طراحي نقاط حفاري تكميلي در كانسار مس- طلاي شادان با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشافي
710
طراحي نقاله اتوماتيك
711
طراحي نقاله پنوماتيك كارخانه سيمان
712
طراحي نقاله زنجيري جهت حمل محور عقب پيكان در واحد مونتاژ
713
طراحي نقاله لوله (WALKlNG)
714
طراحي نقاله مرتعشي
715
طراحي نقش پارچه با نقوش هندسي و با استفاده از تكنيك اوريگامي
716
طراحي نقش پارچه براي پوشاك بانوان تهراني
717
طراحي نقش تن پوش به مثابه رسانهاي پويا با بررسي منشور حقوق شهروندي
718
طراحي نقش تي - شرت با استفاده از نقوش سنتي ايران
719
طراحي نقش ماهي در فرش
720
طراحي نقش مايه هاي پارچه براي آرايه هاي مجموعه نيكودل با بررسي ترمه هاي موزه مقدم
721
طراحي نقشه استراتژي با استفاده از روش كارت امتياز متوازن و تكنيك ديمتل در يك شركت حمل و نقل ريلي
722
طراحي نقشه استراتژي جهاد دانشگاهي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
723
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
724
طراحي نقشه استراتژيك براي واحد طرح هاي عمراني دانشگاه بجنورد
725
طراحي نقشه درمان راديوتراپي حين جراحي با رويكرد هم افزايي-تعاملي مبتني بر استفاده از ماشين بل (يادگيري عاطفي مغز) در جراحي سرطان پستان
726
طراحي نقشه راه تكنولوژي توليد اكسيد پروپيلن و صنايع پايين دست آن درصنعت پتروشيمي ايران مبتني بر نقشه هاي شناختي فازي
727
طراحي نقشه راه در دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان (مطالعه موردي: سازمان آموزش‌وپرورش)
728
طراحي نقشه ساخت اتاق اتوبوس توريستي TROLLEY BUS
729
طراحي نقشه سفر مشتري در صنعت خدمات پس از فروش خودرو و ارائه فرصت هاي بهبود بر اساس تحليل ارتباط ميان تجربه مشتري و خريد مجدد (مطالعه موردي خدمات گارانتي بدنه سايپا)
730
طراحي نقشه فرش بر اساس تزئينات ديواري عمارت خورشيد ﴿كلات نادري﴾
731
طراحي نقشه فرش بر اساس مقايسه ي تطبيقي
732
طراحي نقشه فرش بر اساس نقوش و تزيينات مسجد جامع قزوين
733
طراحي نقشه هاي كلي پستهاي فشارقوي و تعيين مشخصات فني تجهيزات مربوطه بروش خبره
734
طراحي نقوش براي بافت تريكو (بلوچ )
735
طراحي نقوش كاشي و سراميك
736
طراحي نگاره جنگ سيمرغ و اژدها با الهام از ادبيات فارسي و نگارگري ايران
737
طراحي نگهدارنده كودك در اتومبيل
738
طراحي نگهدارنده هيدروليكي براي موتور هيبريدي
739
طراحي نگهدارنده وسايل استحمام جهت قرارگيري در حمام هاي منازل مسكوني ايران
740
طراحي نگهداري چاههاي اصلي و كمكي معدن باب نيرو
741
طراحي نگهداري چوبي و فولادي در معادن به همراه برنامه كامپيوتري نگهداري
742
طراحي نگهداري در استخراج به روش تخريب طبقات فرعي (مطالعات موردي: معدن چهارگنبد)
743
طراحي نمادين ست زيورآلات منطبق با هويت و جايگاه اجتماعي كاربر خانم
744
طراحي نماي مسكوني 4 تا 7 طبقه در تهران با رويكرد انعكاس جوهره ي مسكوني
745
طراحي نمايشگاه اتومبيل BMW در اصفهان با تاكيد بر نقش سازه
746
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
747
طراحي نمايشگاه اكسپو 2015 ميلان
748
طراحي نمايشگاه بين المللي تهران ﴿ منطقه 22﴾
749
طراحي نمايشگاه بين المللي تهران﴿منطقه 22﴾
750
طراحي نمايشگاه بين المللي كرمان
751
طراحي نمايشگاه خودروهاي سبز در شهر تهران با رجوع به طبيعت
752
طراحي نمايشگاه صنايع دستي يزد
753
طراحي نمايشگاه صنعت ومعدن اردكان
754
طراحي نمايشگاه صنعت ومعدن اردكان
755
طراحي نمايشگاه فرآورده هاي نخل ﴿استفاده از تكنولو‍ژي و مصالح بومي﴾
756
طراحي نمايشگاه فرش با رويكرد معماري تعاملي در شهركرد
757
طراحي نمايشگاه گل و گياه
758
طراحي نمايشگاه لباس هاي سنتي اقوام مهاجر شهر شيراز (لر و ترك) با رويكرد تاريخي فرهنگي
759
طراحي نمايشگاه ملي استان اصفهان با رويكرد جهت يابي و خوانايي محيط
760
طراحي نمايشگاه موقت در اصفهان
761
طراحي نمايشگاه و موزة اتومبيل تهران ﴿طراحي نمايشگاه و موزة اتومبيل تهران﴾
762
طراحي نمايشگر فيبر نوري به كمك بافندگي حلقوي پودي
763
طراحي نمودار كنترل با در نظر گرفتن عدم قطعيت در داده ها
764
طراحي نمودار كنترل بر مبناي متغير هاي ورودي فازي
765
طراحي نمودار كنترل براي خدمات در شهرداري
766
طراحي نمودار كنترل براي شاخص هاي كيفيت خدمات بيمارستاني
767
طراحي نمودار كنترل چندمتغيره ميانگين موزون متحرك نمايي
768
طراحي نمودار كنترل علامت با فاصله نمونه گيري متغير يا نمودار كنترل علامت با اندازه نمونه گيري متغير
769
طراحي نمودار كنترل كيفيت خدمات براي يك سازمان خاص
770
طراحي نمودار كنترل مبتني بر ميانه جهت پايش فرآيند
771
طراحي نمودار كنترل مناسب براي پايش تغييرات شاخص بازار سهام
772
طراحي نمودار كنترلي فازي C در صنايع توليدي ﴿مطالعه موردي : در صنايع الكترو اپتيك صا ايران﴿صاپا-اصفهان﴾
773
طراحي نمودار منطقي جريان داده هاو مطالعه جايگزين هاي اجرايي تداركات خارج
774
طراحي نمودارهاي كنترل براي پايش پروفايل هاي خطي چندمتغيره با پارامترهاي تخمين زده شده
775
طراحي نمودارهاي كنترل فازي به كمك برش هاي آلفا
776
طراحي نمودارهاي كنترلي تطبيقي تحت شرايط خطاي اندازه گيري
777
طراحي نمونه اوليه ﴿Prototype﴾ نرم افزار و مدل سازي سه بعدي استاتيكي پارامترهاي پتروفيزيكي و ليتولوژيكي يكي از مخازن نفتي ماسه سنگي جنوب
778
طراحي نمونه تحقيقي
779
طراحي نمونه تحقيقي خانواده راهكار ها عملي
780
طراحي نمونه سايت روابط عمومي
781
طراحي نمونه نيمه صنعتي تستر تانسور اينرسي
782
طراحي نوار ساحلي بوشهر با تكيه بر اصول توسعه پايدار
783
طراحي نوار ساحلي چابهار با رويكرد توسعه پايدار
784
طراحي نوار نقاله 2003-22 مجتمع مس سرچشمه
785
طراحي نوار هاي نقاله براي مواد بالكي﴿فله اي﴾
786
طراحي نوترونيك قلب و حرارتي – مكانيكي سوخت يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
787
طراحي نور در گرافيك محيطي سايت هاي گردشگري تاريخي شهر اصصفهان (بررسي موردي ميدان نقش جهان)
788
طراحي نورد پيچ سازي، انواع و استانداردهاي پيچ و مهره
789
طراحي نوسان ساز باند وسيع كنترل شده با ولتاژ و نويز فاز كنترل شده با استفاده از مدارهاي فعال مايكروويو
790
طراحي نوسان ساز مايكروويو كنترل شده با ولتاژ قابل تنظيم با نويز فاز كم بر پايه تكنيك SIW
791
طراحي نوع جديدي از تعامل فضاي داخلي خودرو با سرنشينان آن در آينده
792
طراحي نوعي TEST STAND موتور رم جت
793
طراحي نوين در تابلوهاي مليله
794
طراحي نوين در جواهر سازي
795
طراحي نوين در جواهر سازي
796
طراحي نوين در نقشه فرش بر مبناي بن مايه هاي هنري مشترك كشورهاي اسلامي ﴿ ايران ، مصر ، تركيه ، مصر ﴾
797
طراحي نوين دو غاب هاي سيماني با خاصيت لاستيك جهت استفاده در لايه هاي نمكي
798
طراحي نوين شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
799
طراحي نوين مدل امدادرساني تحت فضاي عدم قطعيت مبتني بر شرايط واقعي (مطالعه موردي)
800
طراحي نيايشگاه مشترك اديان ابراهيمي
801
طراحي نيايشگاه مشترك اديان ابراهيمي
802
طراحي نيروگاه (برق و آب) نجد مغان
803
طراحي نيروگاه 400 مگاواتي
804
طراحي نيروگاه ابي كوچك دروازه
805
طراحي نيروگاه توليد برق 10 مگا واتي از زباله(Gasification plasma plant)
806
طراحي نيروگاه نيمه صنعتي خورشيدي
807
طراحي نيروهاي يك ژيروسكوپ و شبيه سازي عددي آن
808
طراحي نيمكت پارك براساس تفكر پيروي فرم از محتوي
809
طراحي نيمكت پارك به منظور تعامل بهينه ي شهروندان (شهر اروميه)
810
طراحي نيمكت مدسه براي دانش آموزان دوره اول ابتدايي (پايه اول تا سوم)
811
طراحي نيمه اتوماتيك پيكره بندي قيدوبندهاي مدولار: براي قيدوبندهاي اندازه برداري با CMM
812
طراحي هادي مغناطيسي مصنوعي جديد و . . .
813
طراحي هاور گرافت چهار نفره (دو جلد)
814
طراحي هايپر ماركت كهكشان تهران ﴿مجتمع تجاري چند منظوره﴾بارويكردارتقاي روابط اجتماعي وفرهنگي
815
طراحي هتل
816
طراحي هتل
817
طراحي هتل
818
طراحي هتل
819
طراحي هتل
820
طراحي هتل 3 ستاره يزد
821
طراحي هتل 4 ستاره در سيرجان
822
طراحي هتل 5 ستاره با رويكرد فرآيند طراحي
823
طراحي هتل با تأملي بر مفهوم اقامت در شهر شيراز
824
طراحي هتل با رويكرد نماي تطبيق پذير براي كنترل نور روز و كاهنده آلودگي
825
طراحي هتل با عملكرد انعطاف پذير (هتل بيمارستان)
826
طراحي هتل باغ ايراني
827
طراحي هتل باغ پاراديس
828
طراحي هتل بر اساس اصول معماري سبز
829
طراحي هتل بوتيك به منظور ارتقا نظام بوم گردشگري با تكيه بر اصول توسعه ميان افزا در بافت سنتي گرگان
830
طراحي هتل بيمارستان با رويكرد تقويت پتانسيل هاي محيطي براي تسريع روند بهبود بيماران
831
طراحي هتل بين المللي اصفهان ﴿با رويكرد زمينه گرايي مبتني بر مباني فراكتال و معماري پارامتريك
832
طراحي هتل تجاري 4 ستاره با رويكرد انرژي هاي تجديدپذير در بندرعباس
833
طراحي هتل تفرحي - درماني شبه جزيره اسلامي
834
طراحي هتل تفريحي - توريستي و آبدرماني جزيره اسلامي
835
طراحي هتل چهار ستاره خوردين
836
طراحي هتل چهار ستاره در شهر شيراز
837
طراحي هتل چهار ستاره در منطقه طالقان
838
طراحي هتل چهار ستاره گنبد كاووس
839
طراحي هتل در بافت تاريخي اصفهان
840
طراحي هتل در حميدياي يزد با رويكرد زمينه گرايي
841
طراحي هتل در شاهين شهر
842
طراحي هتل در مجتمع رفاهي تفريحي شهرداري يزد با رويكرد انرژي - پايدار
843
طراحي هتل سه ستاره در اردكان﴿يزد﴾
844
طراحي هتل گردشگري درياچه دلشت
845
طراحي هتل گردشگري دنا با رويكرد معماري بومي
846
طراحي هتل3
847
طراحي هتل3 ستاره يزد
848
طراحي هتل4ستاره درسيرجان
849
طراحي هداياي ديپلماتيك براي دوره¬ي بعد از انقلاب ( مطالعه موردي :خلعتيهاي دوره صفويه و قاجاريه )
850
طراحي هدايت و كنترل يكپارچه پايدارساز غيرخطي مقاوم در برابر آيروالاستيسيته
851
طراحي هدست نظامي براي شركت صا ايران
852
طراحي هدف (Target) مبدل الكترونهاي پرانرژي به پرتوهاي ايكس و روشهاي دزيمتري
853
طراحي هدف هوايي كششي
854
طراحي هدفون داراي كنترل فعال نويز
855
طراحي هسته يك پردازنده RISC به روش آسنكرون با مصرف توان پايين و پايداري بالا براي كارت هوشمند
856
طراحي هسته يك سيستم عامل بلادرنگ نهفته و توريع شده
857
طراحي هشدار دهنده حجم مثانه به صورت پرتابل براي بيماران الزايمري
858
طراحي هم زمان پارامترهاي پايدارساز سيستم قدرت و جبران ساز استاتيكي سنكرون با استفاده از روش هوشمند
859
طراحي هم زمان سيستم هاي مكاترونيكي به كمك تركيب ابزارهاي باند گراف و برنامه نويسي ژنتيك
860
طراحي هماهنگ PSS و كنترل كننده ي TCSC به هدف بهبود ميرايي نوسانات الكترومكانيكي در سيستم هاي قدرت
861
طراحي هماهنگ PSSبا TCSC,STAT
862
طراحي هماهنگ تحريك ژنراتور سنكرون و جبرانساز استاتيكي سنكرون در سيستم قدرت چند ماشينه با استفاده از ديناميك هاي صفر
863
طراحي همپيوند كانون هاي عبادي- زيارتي در سازمان فضايي شهر مبتني بر تقويت ساختار شهرهاي زيارتي نمونه مورد مطالعه: بافت قديم شهر لار
864
طراحي همزمان حلقه و ايستگاه‌هاي گذاشت و برداشت
865
طراحي همزمان سخت‌افزار نرم‌افزار با در نظر گرفتن قابليت بازپيكربندي و كاربرد آن در پياده‌سازي EFM
866
طراحي همزن حوض هوادهي با كليه نقشه ها و پتايل اجزائي با ظرفيت 5 مترمكعب در روز
867
طراحي همساز با اقليم گرم وخشك براي بهبود محلات مسكوني كرمان ( نمونه موردي محله زرتشتيان)
868
طراحي همسايگي نمونه در محله امامزاده اسماعيل
869
طراحي همسايگي نمونه در محله امامزاده اسماعيل
870
طراحي هندسه ي كانال هاي پايدار با استفاده از روش برنامه نويسي بيان ژن ( GEP ) و بهينه سازي الگوريتم ژنتيك ( GA ) با رويكرد تحليل عدم قطعيت ها
871
طراحي هندسي قوس هاي معكوس در محيط سه بعدي راه
872
طراحي هندسي كمپرسور محور چند طبقه
873
طراحي هندسي محدودهي نهايي معدن تاگويي 4 بوكسيت جاجرم با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
874
طراحي هنرستان
875
طراحي هنرستان 240 نفره معماري, نقاشي و گرافيك
876
طراحي هنرستان دخترانه با رويكرد به ارتقاء كيفيت حياط ﴿فضاي باز بيرون﴾
877
طراحي هنرستان دخترانه طرح حجاب تحت ديدگاه روانشناسي محيط
878
طراحي هنرستان دخترانه هنرهاي تجسمي دريزد با رويكرد حس تعلق به مكان
879
طراحي هنرستان فني پسرانه با رويكرد افزايش تعاملات دانش آموزي
880
طراحي هنرستان فني و حرفه اي
881
طراحي هنرستان معماري با رويكرد نوين آموزشي
882
طراحي هنرستان معماري در يزد ﴿مبتني بر عوامل خاطره انگيز﴾
883
طراحي هنرستان هنرهاي تجسمي عظيميه كرج
884
طراحي هنرستان هنرهاي زيبا
885
طراحي هنرستان هنرهاي زيبا در اصفهان
886
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
887
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي پسرانه
888
طراحي هنرستان هنرهاي زيباي كرج
889
طراحي هنرستان هوشمند خورشيدي با تاكيد بر زمينه گرايي و پايداري محيطي
890
طراحي هنرستان.
891
طراحي هواپيما 400 - 747 Boeing با نرم افزار Solid works و شبيه سازي و آناليز نيروهاي ليفت و درگ
892
طراحي هواپيماي بدون سرنشين عمود پرواز
893
طراحي هواپيماي دو نفره چند منظوره
894
طراحي هواپيماي مدل: طراحي قايق پرنده الكتريكي
895
طراحي هواساز به ظرفيت CFM 35000
896
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
897
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستم¬هاي توليد انعطاف پذير
898
طراحي هوشمند استقرار پوياي تسهيلات در محيط تصادفي سيستمهاي توليد انعطاف پذير
899
طراحي هوشمند باهمستان هاي پايدار موردپژوهي تنگه واشي(فيروزكوه)
900
طراحي هوشمند پارچه چروك از نخ هيبريدي بوسيله تجزيه و تحليل موجك سطح پارچه
901
طراحي هوشمند پژوهشگاه نجوم و ستاره شناسي با بهره برداري از فناوري متحرك سازي رصدخانه خورشيدي
902
طراحي هوشمند شبكه هاي توزيع در دو سطح ولتاژ
903
طراحي هويت بصري براي يك شركت سينمايي
904
طراحي هويت بصري گروه طراحي صنعتي دانشگاه هنر اصفهان با توجه به برند موجود
905
طراحي هويت سازماني براي هتل سنتي
906
طراحي هويت مشترك براي توليد و عرضه خرما
907
طراحي هيدرو استاتيكي ،هيدرو ديناميكي و سازه اي يك فروند آمبولانس دريايي
908
طراحي هيدروديناميكي پره و پروانه پمپ هاي سانتريفوژ
909
طراحي هيدروديناميكي فرم بدنه اصلي زير دريايي
910
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
911
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
912
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي
913
طراحي هيدروديناميكي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار ASPen HTFS
914
طراحي هيدروديناميكي مبدل هاي حرارتي
915
طراحي هيدروديناميكي مبدل هاي حرارتي
916
طراحي هيدروديناميكي و بررسي تجربي پديده كاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفوژ
917
طراحي هيدروديناميكي و حرارتي مبدل حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار Aspen HTFS [اسپن اچ تي اف اس]
918
طراحي هيدروديناميكي-حرارتي مبدل حرارتي پوسته-لوله
919
طراحي هيدروسيكلون از طريق DFC به منظور جداسازي نفت از آب هاي آلوده
920
طراحي هيدروسيكلونها براي جداسازي مايع - مايع
921
طراحي هيدروفويل
922
طراحي هيدروليك سيال حفاري با در نظر گرفتن افت فشار رشته حفاري و فضاي حلقوي
923
طراحي هيدروليكي- حرارتي مبدل حرارتي
924
طراحي هيدروليكي خط لوله انتقال آب در دشت هاركله به كمك epanet 2 [اپانت 2]
925
طراحي هيدروليكي سرريزهاي منقاري بر اساس مدلهاي فيزيكي
926
طراحي هيدروليكي و سازه اي حوضچه آرامش تيپ شش
927
طراحي هيدرومكانيكي و هيدروديناميكي پروانه
928
طراحي و آزمايش تشديدگر ليزر حلقوي
929
طراحي و آزمايش مدل چند منظوره جهت معرفي مناسب ترين واحد شناور صيادي در منطقه بلوچستان با استفاده از روش AHP
930
طراحي و آزمايش يك برنامه هوشمند جهت عيبيابي گيربكس 90 درجه بالگرد
931
طراحي و آفرينش هنري
932
طراحي و آفرينش هنري
933
طراحي و آموزن مدل بهنيه تاُمين مالي در شركت ايران خودرو
934
طراحي و آنالز ورودي تك-شوك
935
طراحي و آناليز CFAR در محيط دريايي به جهت تعيين آستانه تطبيقي
936
طراحي و آناليز آداپتور ماهواره‌هاي مكعبي براي يك پرتابگر مشخص
937
طراحي و آناليز پردازنده شبكه در محيط MPLS بر اساس ساختار چند پردازش
938
طراحي و آناليز خودروي كلاس ساب كامپكت
939
طراحي و آناليز سقف ها و نماهاي شيشه اي با سازه هاي كششي و تكيه گاه هاي نقطه اي
940
طراحي و آناليز سنسورهاي تصويري هوشمند تعقيب كننده هدف با استفاده از روش دمدولاسيون نوري
941
طراحي و آناليز سه بعدي يك توربين باد
942
طراحي و آناليز سيستم كنترل بردار تراست موشك سوخت جامد به روش تزريق ثانويه سيال (SITVC)
943
طراحي و آناليز سيستم كنترل بردار تراست موشك سوخت جامد به روش تزريق ثانويه سيال SITVC
944
طراحي و آناليز سيستم هاي با مدولاسيون وفقي OFDM-QAM و در شبكه هاي بدون سيم جهت دسترسي به حداكثر نرخ CAC مكانيزم ديتا
945
طراحي و آناليز شاسي تريلر چادري
946
طراحي و آناليز عملكردي موتور هليكوپتر
947
طراحي و آناليز فرستنده تبديل مستقيم Direct Conversion در باند Ka براي مخابرات ثابت بدون سيم LMDS
948
طراحي و آناليز فيلترها و داپلكسرهاي رزوناتور عايقي در محدوده موج ميليمتري
949
طراحي و آناليز كامپيوتري آرايه آنتن هاي ايزوتروپيك
950
طراحي و آناليز كامپيوتري پلهاي پيش تنيده مقطع متغير و انتخاب بهينه منحني تغييرات عمق مقطع
951
طراحي و آناليز كامپيوتري مايكرواستريپي مدارات تطبيق امپدانس باند باريك مايكروويو
952
طراحي و آناليز گيرنده تبديل مستقيم (Conversion Direct) براي مخابرات نسل سوم سلولي
953
طراحي و آناليز ليزر CO2 RD با توان 1000 وات با كاواك ناپايدار ﴿Unstalde nesonator﴾ به كمك نرم افزار Glad
954
طراحي و آناليز مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME در نرم افزار CATIA
955
طراحي و آناليز مخزن دستگاه آزمايش ورق تحت بارگذاري ديناميكي گذرا
956
طراحي و آناليز و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي Ka
957
طراحي و آناليز واحد كنترل در براي سيستم در‌هاي جداكننده سكو منطبق بر متروي تهران مبتني بر قابليت اطمينان
958
طراحي و آناليز يك سوييچ بسته اي موازي بدون نياز به سوييچهاي خروجي - بافردار و اتصالات دروني سريع
959
طراحي و آناليز يك سيستم تله‌اپراتوري دو راهبر- دو پيرو مشاركتي غيرخطي
960
طراحي و آناليز يك مكانيزم نوين براي ارزشيابي تحصيلي، بر مبناي نظريه بازي ها
961
طراحي و اتر پمپ مضاعف
962
طراحي و اثربخشي الگوي همراهي موفق در همسران بيماران قلبي بر كيفيت زندگي، صميميت زناشويي و استرس بيماران
963
طراحي و اجراي احجام سفالين كاربردي و فرهنگي بر اساس نقوش سنگ قبرهاي كوهدشت
964
طراحي و اجراي الگوريتم پردازش جستجو گر روزت
965
طراحي و اجراي الگوريتم مناسب به منظور تصحيح اثر تضعيف پرتوها در تصويرگيري پزشكي هسته اي از قلب و مقايسه نتايج با داده هاي تجربي
966
طراحي و اجراي پوسترهاي جشنواره بين المللي فيلم فجر
967
طراحي و اجراي حسه/ محرك پيزوالكتريك
968
طراحي و اجراي ديوار نگارهاي سراميكي بر مبناي فرم و نقش آجركاري هاي مسجد جامع اصفهان
969
طراحي و اجراي ديواركوب تزئيني با بررسي نقش انار در معماري ايران
970
طراحي و اجراي سايت اينترنتي تعاملي در طب سنتي
971
طراحي و اجراي سلول اتوماسيون مونتاژ جعبه دنده
972
طراحي و اجراي سيستم انبارداري در شركت مهندسي آلتون راي (ساتراب الكترونيك )
973
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري شار داخل قلب راكتور
974
طراحي و اجراي سيستم اندازه گيري قطر تار توسط ليزر
975
طراحي و اجراي سيستم انيارداري در شركت ملامين رخسار يزد
976
طراحي و اجراي سيستم شبيه ساز اتوماسيون صنعتي يك كارخانه صنعتي بر مبناي PLC [پي. ال. سي.] و ابزار دقيق
977
طراحي و اجراي سيستم شبيه سازي يك كارواش اتوماتيك بر مبناي PLC [پي. ال. سي]
978
طراحي و اجراي سيستم فرآيند يكپارچه و تعيين توالي عمليات
979
طراحي و اجراي سيستم مخابرات بدون سيم براي يك محيط هوشمند
980
طراحي و اجراي سيستم ميكرومتر (اندازه سنج ) ليزري
981
طراحي و اجراي شبكه اطلاع رساني كتابخانه مركزي
982
طراحي و اجراي صفحات افتتاحيه قرآن با الهام از نقوش تذهيب دوره قاجار
983
طراحي و اجراي صنعتي سيستم نرم افزاري CAPP
984
طراحي و اجراي ظروف سفالزير لعابي بر اساس نقش مايه بز كوهي در تمدن هاي ايران باستان
985
طراحي و اجراي فرآيند تست محيطي روي يك چيلر جذبي پنج تن تبريد آب - آمونياك هوا خنك
986
طراحي و اجراي قاب آينه شمعدان و كنسول به شيوه ي منبت و معرق
987
طراحي و اجراي محافظت تزئيني سيستم گرمايشي با الهام از نقوش الحاقات سنگي خانه هاي تارخي اصفهان
988
طراحي و اجراي محافظت تزئيني سيستم گرمايشي با الهام از نقوش الحاقات سنگي خانه هاي تاريخي اصفهان
989
طراحي و اجراي مسير ياب براي ربات زير سطحي خودكار بر اساس داده هاي حسگر سونار
990
طراحي و اجراي نظام ديده باني سلامت
991
طراحي و اجراي نقوش سنتي ﴿تذهب﴾ برروي اشياء كاربردي ﴿درب چوبي﴾
992
طراحي و اجراي يك الگوريتم هدف گذاري فعاليت هاي توسعه محصول در شركت هاي خود رو سازي
993
طراحي و اجراي يك روش تبادل داده بين ميكروكنترلرهاي موجود بر اساس سيگنال چند سطحي (MLS)
994
طراحي و اجراي يك سيستم پردازشگر خودكار ردپاي هسته اي نوين آشكارسازهاي پليمري خورش الكتروشيميايي شده
995
طراحي و اجراي يك واحد پلي اتيلني بيوگاز بمنظور تغيير الگوي مصرف انرژي جهت بهينه سازي مصرف سوخت در روستاي قزل با استفاده از روش اقدام پژوهي (شهرستان كرمانشاه )
996
طراحي و اجزاي دساگاه تست دوام بلبرينگ و غلتك هاي دور بالا
997
طراحي و احياي بافت مسكونس محله تل ﴿يزد﴾
998
طراحي و اختلاط بتن-ساخت قالب اسلامپ
999
طراحي و ارائه پروتكل ارتباطي امن براي تأمين امنيت در شبكه‌هاي RFID
1000
طراحي و ارائه راهكارهاي تعاملي بين طراح و كودك به منظور آموزش و يادگيري با تاكيد بر نقش ديزاين
بازگشت