<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ارزيابي اقتصادي سردخانه 900 تني ميگو همراه يك پيش سردكن به ظرفيت 30 تن و يك تونل انجماد وزشي با ظرفيت انجماد 5 تن ميگو در 8 ساعت
2
طراحي و ارزيابي الگوريتم مسيريابي كارا براساس تحقق نيازهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي سريع
3
طراحي و ارزيابي الگوي خودمديريتي درد مزمن ستون فقرات مبتني بر عوامل رواني- اجتماعي، معنوي، اقتصادي- اجتماعي و خصوصيات درد: نقش ميانجي نظام باورهاي بيمار
4
طراحي و ارزيابي برنامه ريزي استراتژيك در موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
5
طراحي و ارزيابي پارامتر هاي عملكردي شانت مغزي
6
طراحي و ارزيابي ترموديناميكي چيلر جذبي تك اثره ظرفيت پايين
7
طراحي و ارزيابي حسگر نوري جيوه بر اساس ثابت سازي 1- ( 2- پيريدل آزو) -2- نفتول بر روي غشاء تري استيل سلولز و اندازه گيري آن در نمونه هاي مختلف
8
طراحي و ارزيابي دستورالعمل هاي اجرايي بر خطاهاي انساني در كاركنان اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد
9
طراحي و ارزيابي رفتار مكانيزم اندازه گيري نيروي رانشگر ميكرو ماهواره
10
طراحي و ارزيابي سيستم زمين با هدف بهبود كيفيت توان-كاهش نويز و تداخلات الكترومغناطيسي
11
طراحي و ارزيابي سيستم هاي رمزنگاري پي درپي با استفاده از تئوري پيچيدگي
12
طراحي و ارزيابي شبكه هاي دوربيني هوشمند توزيع شده چند دروبيني براي ردگيري اشياء و افراد
13
طراحي و ارزيابي عملكرد سنسورهاي الكتروآكوستيكي زيرآبي
14
طراحي و ارزيابي قابهاي بتون آرمه بر اساس سطح عملكرد با استفاده از مفاهيم انرژي و شاخصهاي خرابي
15
طراحي و ارزيابي كدهاي بهينه و شبه بهينه بي وند
16
طراحي و ارزيابي لرزه اي سازه ها به روش تحريك بحراني
17
طراحي و ارزيابي مدارهاي حسابي و منطقي پربازده مبتني بر دروازه ي اكثريت پنج ورودي در آتوماتاي سلولي كوانتومي
18
طراحي و ارزيابي مدل تأثير استراتژي بر ساختار سرمايه : مورد مطالعه شركت‌هاي پذيرفته‌ شده بورس اوراق بهادار تهران
19
طراحي و ارزيابي مكانيزم هاي تحمل پذير خطا در تراشه شبكه اي
20
طراحي و ارزيابي مكانيزم هاي تحمل پذير خطا درتراشه شبكه اي
21
طراحي و ارزيابي مهاركننده جديد آنزيم MEK1/2
22
طراحي و ارزيابي نانوذرات جامد ليپيدي حاوي آدفووير و بررسي ميزان نفوذ سلولي آن در شرايط برون تن
23
طراحي و ارزيابي نانوذرات حاوي ملوكسيكام در ماتريكس هيدروژلي قابل تزريق به منظور ترميم بافت غضروف
24
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي امن سبك وزن در شبكه هاي موردي
25
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي چندپخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
26
طراحي و ارزيابي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر متعادل سازي بار در شبكه هاي حسگري به منظور افزايش عمر شبكه
27
طراحي و ارزيابي يك تثبيت كننده جديد براي تصاوير ويديويي ديجيتالي
28
طراحي و ارزيابي يك چارچوب جديد يادگيري براي موجودات مصنوعي در زندگي مصنوعي
29
طراحي و ارزيابي يك چهارچوب جديد يادگيريبراي موجودات مصنوعي در زندگ يمصنوعي
30
طراحي و ارزيابي يك روش تحمل پذير اشكال در شبكه روي تراشه و بررسي تاثير آن بر كارايي و توان
31
طراحي و ارزيابي يك روش كپي سازي پويا در فهرست هاي UDDI
32
طراحي و ارزيابي يك روش مبتني بر ساختار FPGA به منظور افزايش تحمل پذيري اشكال در FPGAهاي مبتني بر SRAM
33
طراحي و ارزيابي يك روش مسير يابي چندبخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
34
طراحي و ارزيابي يك روش مسيريابي تطبيقي براي مهيا كردن كيفيت سرويس در شبكه‌هاي اقتضايي سيار
35
طراحي و ارزيابي يك روش مقياس پذير براي پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس با استفاده از راهبردهاي مديريت موقعيت در شبكه هاي سيار موردي
36
طراحي و ارزيابي يك روش مقياس پذير براي پروتكل هايمسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس با استفاده از راهبرد هايمديريت موقعيت در شبكه هاي سيار موردي
37
طراحي و ارزيابي يك معماري توزيع شده ايمن براي توسعه كاربرد هاي شبكه هاي مديريت مخابرات بر اساس corba
38
طراحي و ارزيابي يك معيار كمي براي تعيين كيفيت ويدئو
39
طراحي و ارزيابي يك واحد پردازشي بوسيله سيستم هاي برگشت پذير
40
طراحي و استاندارد سازي آزمايشگاه آناليز حركت
41
طراحي و استخراج حالتهاي چهره با الهام از آثار رضا عباسي
42
طراحي و استخوان بندي شهري از منظر ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر كرج
43
طراحي و استقرار بازي وار سازي (Gamification ) به منظور بهبود عملكرد كاركنان مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه : واحد مديريت ارتباط با مشتريان شركت فناپ)
44
طراحي و استقرار سيستم اطلاعاتي واحد توليد در شركت كاشي كوير يزد
45
طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني در پروژه هاي ساختماني در ايران
46
طراحي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه (Ims) در شركت كاشي ارچين
47
طراحي و استقرار سيستم هزينه يابي كيفيت در شركت فولاد آلياژي ايران
48
طراحي و استقرار يك سيستم خبره فازي جهت بكارگيري در كنترل فرايند ﴿مطالعه موردي كاشي مرجان﴾
49
طراحي و اسكله و موج شكن در شرايط محيطي خليج فارس - عسلويه
50
طراحي و اصلاح ساختار گيره هاي نگه دارنده ميله جهت افزايش كارآيي و كشيدن نقشه اجزاء دستگاه
51
طراحي و اعتبار بخشي دستورالعمل مراقبت باليني پرستاري با رويكرد مبتني بر شواهد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي
52
طراحي و اعتبار سنجي سيستم ارزيابي عملكرد شركت هاي آب و فاضلاب شهري تابعه شركت آب و فاضلاب استان ايلام، مبتني بر روشهاي تصميم گيري
53
طراحي و اعتبار يابي ابزارسنجش عوامل زمينه ساز قضاوت باليني در دانشجويان پرستاري: يك مطالعه تركيبي اكتشافي متوالي
54
طراحي و اعتبار يابي مدل تربيتي آموزش از دور بر پايه مكتب فلسفي سازنده گرايي و الگوي كلاين
55
طراحي و اعتبار يابي مقدماتي پرسشنامه وابستگي خاص زناشويي
56
طراحي و اعتباربخشي آموزش الكترونيكي زبان فارسي
57
طراحي و اعتباربخشي الگوي آموزش مداوم اساتيد در دانشگاه پيام نور
58
طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه ي درسي كارورزي مبتني بر خودشرح حال نويسي مشاركتي در دانشگاه فرهنگيان
59
طراحي و اعتباربخشي الگوي مفهومي يادگيري از دور اثربخش در آموزش عالي
60
طراحي و اعتباريابي آموزش مديريت زندگي براي كاركنان اقماري و خانواده هاي آنان به روش آموزش از دور
61
طراحي و اعتباريابي الگوي آزمون هاي دانشگاه باز و از دور
62
طراحي و اعتباريابي الگوي آزمون هاي دانشگاه باز و از دور
63
طراحي و اعتباريابي الگوي ارزشيابي عملكرد وظيفه گراي مديران گروه ها و روساي دانشكده ها
64
طراحي و اعتباريابي الگوي افزايش بهره‌وري مديران دانشگاه‌هاي باز و از دور بر مبناي الگوي معادلات ساختاري
65
طراحي و اعتباريابي الگوي مهارت‌ها و نگرش‌هاي مربي‌گري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان
66
طراحي و اعتباريابي چارچوبي براي برنامه‌ريزي فرهنگي دانشگاه‌ها‌ي باز و از دور
67
طراحي و اعتباريابي مدل آموزش از دور بر مبناي الگوي گانيه و بريگز براي يادگيرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي (ADHD)
68
طراحي و اعتباريابي مدل انتقال دانش موسسات و مراكز تحقيقات كشاورزي از طريق آموزش از دور به بهره برداران (مطالعه موردي شمال كشور)
69
طراحي و اعتباريابي مدل توانمندسازي شناختي اعضاي هيات علمي در محيط‌ هاي يادگيري تلفيقي
70
طراحي و اعتباريابي مدلي براي ارزيابي آموزش از دور اثربخش مبتني بر فاوا در نظام آموزش عالي ايران
71
طراحي و اعتباريابيالگوي اقدامات آموزشي مديريت بحران در مناطق¬زلزله خيز با تاكيد بر زلزله كرمانشاه
72
طراحي و امكان سنجي استفاده از سيستم مختلط باد/خورشيد/باتري هاي رداكس جهت تامين قسمتي از برق مصرفي جزيره هرمز
73
طراحي و امكان سنجي اقتصادي توربين هاي بادي با پره هاي هوشمند و مقايسه ي انرژي حاصله از آن با ساير پره ها
74
طراحي و امكان سنجي بخش بدنه و مكانيزم حركتي دستگاه برش و حكاكي ليزر
75
طراحي و امكان سنجي پيل سديم
76
طراحي و امكان سنجي ساخت بدنه ي دستگاه پرس گرم تحت خلاء
77
طراحي و امكان سنجي ساخت دستگاه شكل دهي الكترومغناطيسي
78
طراحي و امكان سنجي ساخت زيرسيستم‌هاي بخش ليزر دستگاه برش و حكاكي ليزر
79
طراحي و امكان سنجي ساخت سيستم تامين فشار و خلأ دستگاه پرس گرم تحت خلأ
80
طراحي و امكان سنجي ساخت قالب اكستروژن ساپورت پيل سوختي
81
طراحي و امكان سنجي ساخت كشنده ( PULLER ) براي دستگاه اكسترودر پلاستيك
82
طراحي و امكان سنجي ساخت محفظه خلاء قابل نصب بر روي دستگاه پرس 30 تن
83
طراحي و امكان سنجي ساخت مدولاتور موجبري الكترواپتيك و بررسي تجربي خواص الكترو اپتيك بلور KDP,Linbo3
84
طراحي و امكان سنجي ساخت يك مغناطيس انتخابگر مسير
85
طراحي و امكان سنجي ساخت يك ميكرو ديوايس براي جدا سازي ذرات با نيروي مغناطيسي
86
طراحي و امكان سنجي ساختتجهيزات مربوط به ايجاد
87
طراحي و امكان سنجي ساختتجهيزات مربوط به ايجاد محدوده اي از نرخ كرنشبر روي يكنمونه آزمايشگاهي
88
طراحي و امكان سنجي سنسورهاي گازي بااستفاده از نانوتين اكسايد.
89
طراحي و امكان سنجي نصب و به كارگيري كسوسك هاي شار‍ژ خورشيدي دوچرخه هاي موجود در بازار ايران
90
طراحي و امكان‏سنجي ساخت ژنراتور الكتروشيميايي تنگستن-188/ رنيوم- 188 جهت مقاصد پزشكي هسته‏اي
91
طراحي و امكانسنجي ساخت محفظه ي گرم دستگاه پرسگرم تحت خلاء
92
طراحي و امكانسنجي مقدماتي جهت تصفيه گازهاي خروجي از دودكش CO-Boiler در واحد RFCC پالايشگاه اراك
93
طراحي و انباشت مخلوط نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده و پليمر قالب مولكولي در ميني ستون كروماتوگرافي به منظور جداسازي و تعيين مقدار ملامين در نمونه هاي شير خشك تقلبي
94
طراحي و انتخاب اجزاء اصلي قالب هاي تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر
95
طراحي و انتخاب اجزاء قالب هاي مرحله اي خم و مونتاژ آن به كمك كامپيوتر
96
طراحي و انتخاب بهينه بويلرهاي نيروگاهي
97
طراحي و انتخاب تجهيزات ميني چيلر 10 [ده] تن
98
طراحي و انتخاب چيدمان بهينه برج‌هاي تقطير در فرآيند NF
99
طراحي و انتخاب چيدمان بهينه برج‌هاي تقطير در فرآيند الفين
100
طراحي و انتخاب سيستم تهويه مطبوع يك مجموعه ورزشي شامل استخر و سالن بدنسازي
101
طراحي و انتخاب مدار فضايي مناسب جهت برقراري ارتباط با چندين ايستگاه زميني با استفاده از الگوريتم هاي بهينه‌سازي چند هدفه
102
طراحي و انتخاب نوار نقاله ها
103
طراحي و انتخاب ياتاقان ها ي ژورنال براي روتورهاي توربين گاز SG 600 جهت نصب بر روي دستگاه بالانس و تعيين مشخصات ديناميكي آنها
104
طراحي و انتقال سازه ي ژني نوتركيب IFNβ-scFv ضد كلاژن تيپII انساني به رده سلولي HEK293
105
طراحي و ايجاد ابزار اندازه‌گيري هندسه‌ي زخم با استفاده از روش‌هاي پردازش تصوير و پياده‌سازي جهت چاپ زيستي
106
طراحي و ايجاد اتوماسيون كتابخانه با استفاده از كارتهاي Mifare
107
طراحي و ايجاد بازار كالا و خدمات براي سازمان هاي دولتي با استفاده از ابزار مديريت محتواي Magento
108
طراحي و ايجاد پيوند دي سولفيد با استفاده از جهش زايي هدفمند در آنزيم رنيلا لوسيفراز
109
طراحي و ايجاد ساختمانهاي سراميكي
110
طراحي و ايجاد شبكه‌هاي دانش مبتني بر نظريه سيستمي در سازمان هاي پروژه محور متمركز
111
طراحي و ايجاد شبيه ساز جريان گل حفاري
112
طراحي و ايجاد كارخانه فرش ماشيني
113
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي براي سرورهاي نت فيلتر و اسكوئيد در لينوكس
114
طراحي و ايجاد محيط گرافيكي مناسب براي محاسبه قابليت اطمينان سيستمها با استفاده از نرم افزار SHARPE
115
طراحي و ايجاد نرم افزار انتخاب پمپ به عنوان توربين
116
طراحي و ايجاد نرم افزار كمك آموزشي تحليل غير خطي داده هاي ديناميكي ورزشي
117
طراحي و ايجاد نرم‌افزار ثبت و نمايش اطلاعات خروجي سيستم اندازه‌گيري نقطه‌اي فشار پا
118
طراحي و ايجاد يك پايگاه داده گفتاري براي بازشناسي گفتار
119
طراحي و ايحاد ساختمانهاي سراميكي
120
طراحي و ايمن سازي پرس هيدروليكي به ظرفيت يكصد تن
121
طراحي و بار گذاري محور هاي ميل لنگ براي بررسي رفتار تنشي و مقايسه اي با روش IABG با نرم افزارهاي Catia و ANSYS
122
طراحي و بازسازي مدارات كنترل ماشين درزجوش نيمه اتوماتيك
123
طراحي و بازطراحي شبكه يكپارچه و انعطاف پذير زنجيره تامين گندم و فرآورده هاي آن تحت عدم قطعيت: مطالعه موردي شبكه زنجيره تامين گندم ايران
124
طراحي و بافت پارچه
125
طراحي و بافت پارچه حلقوي پودي با ضريب پواسون منفي
126
طراحي و بافت پرده جهت استفاده در اماكن مذهبي
127
طراحي و بافت تاپستري با استفاده از نقاشي هاي دورهء قاجار
128
طراحي و بافت زيرانداز با برداشتي از نقشمايه هندسي پرنده در فرهنگ و هنر ايلات و عشاير ايران
129
طراحي و بافندگي در روي ماشين بافندگي رابي
130
طراحي و برآورد اقتصادي واحد توليدي صابون مايع
131
طراحي و برآورد قيمت آسانسور هيدروليكي
132
طراحي و برپائي ليزر نئوديوم-ياگ و توليد پرتوي بسل
133
طراحي و برپايي اندازه گيري خواص الكتريكي بافت هاي زيستي
134
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي انبرك نوري جهت به دام اندازي نانو ذرات زيستي
135
طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي ليزر حالت جامد دمش جانبي Nd:YAG كليدزني Q شده
136
طراحي و برپايي چيدمان اندازه گيري پاشندگي تاخير گروه آينه هاي پاشنده
137
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG دمش از پهلو و مطالعه ي اثرات گرمايي آن
138
طراحي و برپايي ليزر Nd:YAG سردمشي با ليزر نيمرسانا و انتخاب مد عرضي ليزر برپاشده
139
طراحي و برپايي ليزر YAG: Nd كليدزني شده ي -Q دوشاخه اي و امكان سنجي برپايي OPO در طول موج nm 1570
140
طراحي و برپايي يك آينه هميوغ فازي بر اساس پراكندگي بريلوئن القايي
141
طراحي و بررسي اتاقبار و جك كمپرسي
142
طراحي و بررسي اثربخشي يك بازي-ورزش براي بهبود مهارت هماهنگي چشم و دست در كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم: يك مطالعه مقدماتي
143
طراحي و بررسي ارتعاشات موتور 4 سيلندر خطي
144
طراحي و بررسي اصول تبديل انرژي در آبگرمكن
145
طراحي و بررسي اقتصادي استفاده از برق خورشيدي در پاركهاي شهر تهران
146
طراحي و بررسي اقتصادي طرح صنعتي - ميز چهار كشو
147
طراحي و بررسي اقتصادي مبدل هاي حرارتي زميني پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي
148
طراحي و بررسي امكان استخراج معدن برقره گل زنجان
149
طراحي و بررسي امكان پذيري ساخت ميكرودريل اولتراسونيك براي سوراخ‌كاري سنگ‌هاي قيمتي
150
طراحي و بررسي امكان ساخت دستگاهي براي رنگرزي موضعي فرش هاي مرمتي
151
طراحي و بررسي امكان ساخت دستگاهي براي رنگرزي موضعي فرش هاي مرمتي
152
طراحي و بررسي امكان سنجي ساخت يك سيزر نيم رسانا
153
طراحي و بررسي انفجار در اطراف سازه هاي خاص
154
طراحي و بررسي پارامتري سيستم اجكتورخلأ تونل باد فراصوت با هدف افزايش زمان عملكرد
155
طراحي و بررسي پارامتريك موتور توربوفن
156
طراحي و بررسي پمپ انژكتورها و كنترل آنها توسط EDC (Control Diesel Electrical)
157
طراحي و بررسي تجربي فرآيند ساخت ميكرو محرك شانه‌اي
158
طراحي و بررسي خصوصيات حسگر نوري يون انتخابي بر اساس نشانش زوج يون براي اندازه گيري برخي از عناصر واسطه فلزي سنگين، استفاده از طراحي آزمايش براي بهينه سازي چند متغيره جهت اندازه گيري گونه هاي مختلف به روش استخراج نقطه ابري
159
طراحي و بررسي خواص نوري كمپلكس جيوه با مخلوط ليگاندها به عنوان حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تشخيص و تعيين لايزين در محيط آبي
160
طراحي و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترومكانيكي فعال‌كننده‌هاي نرم (ماهيچه هاي مصنوعي) نفيوني بر پايه‌ي الكترودهاي نانوساختار كربن/پليمر هادي
161
طراحي و بررسي ساخت توربين بادي پر پره براي پمپ كردن آب
162
طراحي و بررسي عملكرد ديناميكي موتورهاي پله اي
163
طراحي و بررسي عملكرد كولر تبخيري غير مستقيم در شرايط آب و هوايي كشور
164
طراحي و بررسي عملكرد موتور دوراني زبانه اي
165
طراحي و بررسي عملكرد موتورهاي توربين گازي به كمك نرم افزار GSP
166
طراحي و بررسي فني و اقتصادي روش استخراج اورانيوم معدن طالمسي ، افق 30 تا 55 متري
167
طراحي و بررسي كارايي نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با تركيب هاي زيست ايمن سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾، در توليد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات N، N-(پيرومليتوئيل﴾ - بيس-L- لوسين
168
طراحي و بررسي كلكتور خورشيدي
169
طراحي و بررسي مباني بنيادي ليزر و كاربرد ان در مخابرات و ادوات اندازه گيري ان
170
طراحي و بررسي مبدل حرارتي پوسته ـلوله اي براي چگالش بخار از مخلوط بخارـگاز
171
طراحي و بررسي مبدل صفحه اي
172
طراحي و بررسي موتور وي شكل
173
طراحي و بررسي يك نمونه دستگاه تبديل زيست‌توده به زيست كربن
174
طراحي و برنامه ريزي ايجاد نيروگاه برق شهيد رجائي با استفاده از اصول محاسباتي شبكه هاي PERT and CPM
175
طراحي و برنامه ريزي براي طرح توسعه اتي دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
176
طراحي و برنامه ريزي شبكه پايدار توزيع لجستيك شهري با رويكرد نظريه صف (مطالعه موردي: شبكه توزيع ميوه در شهر تهران)
177
طراحي و برنامه ريزي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته سبز با در نظرگرفتن سيستم گردآوري كالا و ضايعات به صورت شبكه اي
178
طراحي و برنامه ريزي شبكه زنجيره تامين سبز زيست توده در يك محيط غير قطعي
179
طراحي و برنامه ريزي محصول (كاربرد مدل .P.L در طراحي و برنامه ريزي محصولات ريسندگي )
180
طراحي و برنامه ريزي مدل نرم افزاري تشخيص بيماري هاي قلبي از راه دور ( از طريق انتقال تصاوير و داده ها)
181
طراحي و برنامه سازي جعبه ابزار پردازش تصوير
182
طراحي و برنامه نويسي نرم افزار پايگاه داده هاي بيماريهاي داخلي
183
طراحي و برنامه نويسي يك بسته نرم افزار لغات انگليسي به فارسي
184
طراحي و برنامه‌ريزي سطوح ميان دستي و پايين‌دستي زنجيره تأمين نفت با در نظر گرفتن ملاحظات توسعه پايدار (مطالعه موردي : پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران)
185
طراحي و برنامه‏ريزي زنجيره حلقه بسته تامين سرب و توليد باتري
186
طراحي و بزرگنمايي ميكسرستلر در ابعاد نيمه صنعتي
187
طراحي و بسته بندي خاويار ايران براي بازار داخلي كشور
188
طراحي و بكارگيري ابزار نرم افزاري براي استقرار نظام مديريت الكترونيكي پروژه ها
189
طراحي و بكارگيري سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي در دانشگاه علوم پزشكي تهران
190
طراحي و بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي در شركت توليدي پروفيل يزد
191
طراحي و بهبود سيستم كشف نفوذ درشبكه هاي اقتضايي
192
طراحي و بهبود سيستم كنترل اتوماتيك قطار بدون راننده با استفاده از هوش محاسباتي
193
طراحي و بهبود سيستم كنترل توليد با هدف ظرفيت سنجي ماشين آلات در شركت رينگسازي مشهد (رينگهاي سواري)
194
طراحي و بهبود سيستم مديريت حمل و توزيع كالا با استفاده از مدل هاي مسيريابي مورد كاوي سايپايدك
195
طراحي و بهبود عملكرد مصرف سوخت ديگهاي بخار در تاسيسات ساختمان
196
طراحي و بهبود فرايند توليد ماده كاتدي (LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NMC مورداستفاده در باتري ليتيم يون به روش آسياكاري پرانرژي
197
طراحي و بهبود مدارهاي باند پايه براي سيستم هاي ثبت عصبي قابل كاشت
198
طراحي و بهبود مشخصات سنتزكنندهي فركانسي ديجيتالي مستقيم بدون حافظه خواندني
199
طراحي و بهبود مكانيزم آنتن چتري ميله لولايي (Hinged-Rib Antenna)
200
طراحي و بهره برداري از سيستمهاي ذخيره سيكلي رويكرد الگوريتم ژنتيك تركيبي ﴿GA_LP)
201
طراحي و بهره برداري بهينه از ايستگاه هاي پمپاژ به روش جداسازي و اوتوماتاي سلولي
202
طراحي و بهره برداري بهينه از ايستگاههاي پمپاژ با استفاده از الگوريتم Particle Swarm Optimization
203
طراحي و بهره برداري بهينه از مخازن سدهاي برقابي پياپي
204
طراحي و بهره برداري بهينه هيدروسيستمها با الگوريتم جامعه مورچه ها ،يك رهيافت فراكاوشي جديد
205
طراحي و بهره برداري همزمان سيستم مخازن برقابي با استفاده از الگوريتم اتوماتاي سلولي
206
طراحي و بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي ذخيره سيكلي- رويكرد توده‌اي
207
طراحي و بهره‌برداري بهينه‌ از مخزن سد بر مبناي اعتمادپذيري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
208
طراحي و بهره‌برداري چندمنظوره از سيستم‌هاي ذخيره سيكليك با استفاده از الگوريتم چندهدفه كاوش سيستم ذرات باردار (MOCSS)
209
طراحي و بهسازي سيكل رنكين دوگانه براي بازيابي حرارت اتلافي از موتور احتراق داخلي در خودرو
210
طراحي و بهنه سازي تجهيزات كابنيت و زير پايي كنارتخت بيمار براي بيمارستان تخصصي زنان وزايمان رويين تن ارش
211
طراحي و بهينه ‌سازي شبكه حفاري اكتشافات تكميلي در كانسار سنگ آهن زاغيا
212
طراحي و بهينه سازي Heat Sink فن CPU كامپيوتر
213
طراحي و بهينه سازي آبگرمكن ديواري
214
طراحي و بهينه سازي آرايه هاي فازي با پهناي باند زياد با استفاده از استراتژي تكاملي اقتباس ماتريس كوواريانس
215
طراحي و بهينه سازي آزمايش هاي پايه اي تحليلي در شكل دهي ورق فلزي
216
طراحي و بهينه سازي آيروديناميكي پره‌هاي توربين محوري توربين‌هاي گازي
217
طراحي و بهينه سازي اقتصادي خطوط انتقال گاز
218
طراحي و بهينه سازي انفجار معدن سنگ توف كمرد
219
طراحي و بهينه سازي باريكه نوتروني راكتور ir-40 جهت استفاده در روش نوترون تراپي با بور
220
طراحي و بهينه سازي بافت نانوليفي پوسته-مغزي با پوسته PVP/PCL ومغزي PVP حاوي داروي AmB براي كنترل رشد قارچ كانديدا آلبيكنس در درمان ضايعه قارچي آن
221
طراحي و بهينه سازي بخاري گاز سوز زميني
222
طراحي و بهينه سازي بخاري گازي
223
طراحي و بهينه سازي برجهان خنك كن مرطوب جريان مخالف
224
طراحي و بهينه سازي پره هاي داخلي طولي در جريان آرام داخل لوله توسط تئوري ساختاري
225
طراحي و بهينه سازي پس خنك كن براي موتورهاي احتراق داخلي ديزل
226
طراحي و بهينه سازي پيوننده ترانس دايركشنال با ضريب تزويج قابل تعيين و تطبيق امپدانس
227
طراحي و بهينه سازي تابش توليد هماهنگ دوم با بازآواگر بيروني
228
طراحي و بهينه سازي تونلي باد مافوق صوت
229
طراحي و بهينه سازي چيلرهاي تراكمي
230
طراحي و بهينه سازي حسگر پلاسمونيكي مبتني بر موجبر (فلز- دي الكتريك- فلز)
231
طراحي و بهينه سازي حسگر فلورسانس جديد براي اندازه گيري برخي داروها مانند: كتوتيفن و آمينواسيدها، بر اساس نقاط كربني سنتز شده از مواد طبيعي
232
طراحي و بهينه سازي دريچه كولر آبي
233
طراحي و بهينه سازي دستگاه پانچ كولر
234
طراحي و بهينه سازي رادياتور
235
طراحي و بهينه سازي روش كنترلي مورد لغزشي براي كنترل منبع تغذيه ي بدون وقفه ي تك فاز
236
طراحي و بهينه سازي ساپورت هاي مخزن ذخيره درمقابل زلزله
237
طراحي و بهينه سازي ساختار مجراهاي خنك كن در قطعات الكترونيكي با استفاده از تئوري ساختاري
238
طراحي و بهينه سازي ساختارهاي درختي هدايتي در ابعاد ميكرو و نانو براي خنك كاري قطعات الكترونيكي
239
طراحي و بهينه سازي سطح و توان مصرفيفيلتر Gm-cمرتبه چهار با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
240
طراحي و بهينه سازي سكوهاي پايه كششي در درياي خزر
241
طراحي و بهينه سازي سلول هاي خورشيديِ سيليكوني و امكان سنجي تامين روشنايي معابر استان گيلان با سيستم هاي فتوولتائيك
242
طراحي و بهينه سازي سيستم بيمارستان ضيايي اردكان
243
طراحي و بهينه سازي سيستم تحليگر مواد معدني به روش PGNAA
244
طراحي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع يك آپارتمان مسكوني
245
طراحي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري غير مستقيم بروش اگزرژي
246
طراحي و بهينه سازي سيستم منبع تغذيه ولتاژ بالا براي لامپ مگنترون
247
طراحي و بهينه سازي سيستم ها و كنترل كننده هاي فازي با پلانت و تابع هدف دلخواه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
248
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي خنك كننده نيروگاهي شامل كندانسور بخار و برج خنك كن مرطوب
249
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي فن كويل
250
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي ميكروعدسي تصويرساز با توان تفكيك زياد
251
طراحي و بهينه سازي سيكل كالينا
252
طراحي و بهينه سازي شبكه آب آشاميدني پالايشگاه تهران بوسيله نرم افزار كامپيوتري
253
طراحي و بهينه سازي شبكه آب فضاي عمومي (سبز) پالايشگاه تهران بوسيله نرم افزار كامپيوتري
254
طراحي و بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
255
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب
256
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي داده در محيط ارتباط ماهواره اي (VSAT)
257
طراحي و بهينه سازي شبكه هاي زمين در پست هاي فشار قوي
258
طراحي و بهينه سازي صدا خفه كن موتور A9 و تعيين موقعيت مكاني آن نسبت به مافلر در سيستم اگزوز
259
طراحي و بهينه سازي صدا خفه كن هاي مقاومت
260
طراحي و بهينه سازي فرايند واحد تصفيه پساب گاوداري
261
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون آب‌بندهاي پوششي بر پايه پلي‌تيواتر جهت استفاده در سازه‌هاي كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي / الياف كربن
262
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون چسب هاي بر پايه رزين اپوكسي/ فنوليك، جهت اتصال قطعات فلز به كامپوزيت
263
طراحي و بهينه سازي فرمولاسيون در آميزه هاي الاستومري بر پايه NR/SBRتقويت شده با سيليكا
264
طراحي و بهينه سازي فني و اقتصادي فن كويل ها
265
طراحي و بهينه سازي فيبرهاي نوري Multi clad ﴿افزايش پهناي باند و كاهش پاشندگي﴾
266
طراحي و بهينه سازي فيلتر نوري موجبري بر پايه توري به منظور به كارگيري در ادغامگر در حوزه طول موج (Wavelength division multiplexer)
267
طراحي و بهينه سازي كابين لكوموتيوران در كشنده هاي ER24PC با رويكرد كاربرمحور براي لكوموتيوران ايراني
268
طراحي و بهينه سازي كامپيوتري ترانسفورماتور تك فاز و ساخت تنظيم كننده ولتاژ اتوماتيك
269
طراحي و بهينه سازي كمپرسورهاي جريان محوري
270
طراحي و بهينه سازي كنترل تك سيكلي در جبرانساز STATCOM به منظور بهبود كيفيت توان در سيستم هاي توزيع
271
طراحي و بهينه سازي كوپلر با استفاده از ساختار خم
272
طراحي و بهينه سازي كولر ابي 4000 جهت استفاده مساجد و اماكن سرپوشيده بزرگ
273
طراحي و بهينه سازي گمانه هاي اكتشافي در مراحل مختلف اكتشاف يك كانسار
274
طراحي و بهينه سازي لوله‌هاي سوخت پرفشار موتور ديزل سواري
275
طراحي و بهينه سازي ليزر Nd:YAG بر اساس انتشار و شكل پالس نوع دمش
276
طراحي و بهينه سازي ماشين رلوكتانس سنكرون تقويت شده با آهنرباي دائم (PMA-SynRM) براي كاربرد ذخيره ساز انرژي فلايويل و ساخت نمونة آزمايشگاهي
277
طراحي و بهينه سازي ماشين سنكرون رلوكتانسي با كاربرد سرعت متغير
278
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ مباﺩﻝ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﻲ ﻻﻳﻪ ريزشي
279
طراحي و بهينه سازي مبد ل هاي حرارتي با تمركز بر مبدل پوسته و لوله با لوله هاي پيچشي
280
طراحي و بهينه سازي مبدل DC/DC در تركيب شبكه تغذيه خودروي الكتريكي و راه آهن برقي DC
281
طراحي و بهينه سازي مدل كششي در محيط زنجيره تامين با استفاده از روش حل هيبريد رياضي و شبيه سازي
282
طراحي و بهينه سازي مدلهاي حرارتي پوسته لوله اي
283
طراحي و بهينه سازي موتور القايي استفاده شده در پمپ الكتريكي چاه نفت (ESP)
284
طراحي و بهينه سازي موتور القايي خطي با در نظر گرفتن اثر انتهايي
285
طراحي و بهينه سازي موتور پرايد1300 سي سي براي افزايش بيش از15% توان و گشتاور در دور نامي3000 دور بر دقيقه
286
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون رلوكتانسي با مغناطيس هاي دائم كمكي
287
طراحي و بهينه سازي موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي با هدف كاهش گشتاور اثر دندانه
288
طراحي و بهينه سازي ميزكار آژانس هاي مسافرتي (هوايي و غيره )
289
طراحي و بهينه سازي ميكروسكوپ تمام نگاري ديجيتالي و تعيين مشخصات فيبر نوري تك مد
290
طراحي و بهينه سازي نانو الياف پوسته مغزي كيتوسان / پلي كاپرولاكتون حاوي ذرات مغناطيسي Fe3O4 براي رهايش داروي 5FU
291
طراحي و بهينه سازي نرم افزار تشخيص قله و تجزيه و تحليل طيف گاما با قدرت تفكيك پايين توسط موجك
292
طراحي و بهينه سازي نرم افزار تشخيص قله و تجزيه و تحليل طيف گاما با قدرت تفكيك پايين توسط موجك
293
طراحي و بهينه سازي هندسه بالك راكت هاي ماوراء صوت
294
طراحي و بهينه سازي هندسي و سازه اي مفصل مصنوعي هيپ به روش المان محدود
295
طراحي و بهينه سازي و ساخت شيفت دهنده فاز تفاضلي باند
296
طراحي و بهينه سازي و ساخت صفحات دو قطبي Bipolar مربوط به بيل سوختي PEM
297
طراحي و بهينه سازي و ساخت يك آنتن پهن باند جهتي
298
طراحي و بهينه سازي واحد الكتروليز، تصفيه و كلرزدايي صنايع كلر پارس براي توليد پتاس
299
طراحي و بهينه سازي يك fpsoبراي بلوك 6.2 درياي خزر
300
طراحي و بهينه سازي يك افزاره برداشت انرژي در ابعاد ميكرو به روش الكترواستاتيك
301
طراحي و بهينه سازي يك تقويت كننده ي كم نويز ( LNA) با ولتاژ و توان مصرفي پايين بااستفاده از تكنيك هاي خطي سازي
302
طراحي و بهينه سازي يك جعبه دنده كاهنده سرعت با Visual Nastran
303
طراحي و بهينه سازي يك سلول جذبي چند عبوري حلقوي
304
طراحي و بهينه سازي يك طبقه كمپرسور حدود صوت با پره هاي مايل
305
طراحي و بهينه سازي يك موتور رلوكتانسي سنكرون و تحليل آن بر اساس روش المان محدود
306
طراحي و بهينه سازي يك موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي دور پايين با آهنرباي سراميكي
307
طراحي و بهينه يابي الگوريتم ژنتيك فازي براي كنترل سوخت موتور توربوفن
308
طراحي و بهينه يابي بالابر كابل ثابت
309
طراحي و بهينه‌سازي ابعاد و شكل كيسه هواي عابر پياده باهدف كاهش آسيب سر
310
طراحي و بهينه‌سازي توربين شعاعي براي سيكل CHP
311
طراحي و بهينه‌سازي سيستم جدا كننده توسط ديناميك سيالات محاسباتي
312
طراحي و بهينه‌سازي شتاب‌سنج خازني MEMS تك‌محوره
313
طراحي و بهينه‌سازي فرآيند مجتمع‌سازي با فناوري‌هايبريد براي يك سيستم دريافت توان و داده كاشته‌شده در بدن
314
طراحي و بهينه‌سازي لوله اگزوز و كاتاليست در پلتفرم ملي
315
طراحي و بهينه‌سازي موتور الكتريكي پمپ چاه با هدف بهبود راندمان و كارآيي
316
طراحي و بهينه‌سازي موتور سنكرون مغناطيس دائم خطي براي كاربرد در سيستم هدايت الكتريكي خودرو و بررسي كارايي آن در مقايسه با موتور سنكرون مغناطيس دائم دوار
317
طراحي و بهينه‌سازي هوش‌مند تقويت‌كننده كم‌نويز فراپهن‌باند
318
طراحي و بهينه‌سازي يك رادياتور بر مبناي لوله‌ي‌حرارتي و امكان‌سنجي فني براي استفاده در خودرو
319
طراحي و بهينه¬سازي آنتن‌ با تغذيه موج رونده غيريكنواخت با SLL -30dB و بهره 20dB
320
طراحي و بهينه¬سازي يك موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم و سد كننده¬هاي شار هذلولي شكل
321
طراحي و بهينه‎سازي سيستم تشديدگر-تقويت‎كننده‎ تارنوري دوغلافي Yb:Silica و تعيين پارامترهاي بهره سيگنال كوچك و توان اشباع
322
طراحي و بهينهسازي گرافيك رابط‌كاربري وب‌سايت موزه‌ي ايران باستان
323
طراحي و بهيه سازي دكلهاي مهاري انتقال نيرو 500kv-AC
324
طراحي و ‎بياده سازي سامانه رديابي شي
325
طراحي و پاuده‌سازي يك مكانيزم راه‌اندازي و كنترل راه دور پردازه‌ها در سيستم‌هاي خوشه‌اي با توان محاسباتي بالا
326
طراحي و پارچه به الهام از نقوش گليم قشقايي
327
طراحي و پالده‌سازي يك سازوكار توزيعي براي تعيين توالي هاي كوتاه از ژنوم ها با دقت بالا
328
طراحي و پامده‌سازي يك ميان‌افزار مبتني بر انتقال پيام جهت پشتيباني از مقياس‌پذيري در محيط‌هاي محاسباتي موبايل
329
طراحي و پايدارسازي حس پذيري خودكار در عملگرهاي پيزوالكتريك
330
طراحي و پياد هسازي محيطي جهت مكا نيابي خطاهاي نرم افزاري با استفاده از رو شهاي كاوش در گراف رفتار برنامه
331
طراحي و پياد هسازي يك راهكار توزيع شده براي افزايش كيفيت باز يهاي رايان هاي برخط پركاربر ه
332
طراحي و پياد هسازي يك مكانيزم كشف پوياي منابع در سيستمهاي همتا به همتاي بدون ساختارمبتني براشتراك فايل
333
طراحي و پياد‌ه‌سازي يك مبدل قدرت با مديريت انرژي براي سيستم‌هاي پيل سوختي
334
طراحي و پياده سازي ..كنترل تهويه و سيستم گرمايش و سرمايش در يك مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
335
طراحي و پياده سازي CPOE
336
طراحي و پياده سازي Electronic Stability Control
337
طراحي و پياده سازي GIS جهت سيستم مديريت اطلاعات بيماريها درشبكه بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني
338
طراحي و پياده سازي Object Controller در سيستم اينترلاكينگ
339
طراحي و پياده سازي Plug-in رمز نگاري براي مجموعه Microsoft Office
340
طراحي و پياده سازي RAM ديناميكي 64 كيلو بيت با باس داده 16 بيتي
341
طراحي و پياده سازي Web Site يك شركت توليدي قطعات خودرو
342
طراحي و پياده سازي آبشار گرافيكي
343
طراحي و پياده سازي آرايه بهبود كيفيت تصويربرداري فلوئورسانس القايي ليزري بر مبناي آناليز جابه‌جايي طيفي
344
طراحي و پياده سازي آزمايشگاهي سيستم كنترل لغزش
345
طراحي و پياده سازي آزمايشگاهي كنترل همراه با شبكه عصبي يك ميكروفنر SMA
346
طراحي و پياده سازي آژانس املاك
347
طراحي و پياده سازي ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متد لوژي OOSE
348
طراحي و پياده سازي ابزار اندازه گيري احساس PrEmo
349
طراحي و پياده سازي ابزار پيشنهاد دهنده جهت رفع خطاهاي اجرايي وب سرويس ها
350
طراحي و پياده سازي ابزار خودكار توليد فرم براي كاربردهاي مبتني بر وب
351
طراحي و پياده سازي ابزار مديريت فايروال توزيع شده در قالب توسعه اي بر IPTABLES لينوكس
352
طراحي و پياده سازي ابزار يافتن خطا در نرم افزارهاي مبتني بر ويندوز با داشتن حداقل دانش
353
طراحي و پياده سازي ابزاري براي ارزيابي ميزان امنيت سرويسهاي وب
354
طراحي و پياده سازي ابزاري براي اعمال تكنيك گريز از آنتي ويروس ها با استفاده از كد استالينگ ها و رمزكردن قسمت مخرب كد
355
طراحي و پياده سازي ابزاري به منظور افزايش دقت تشخيص آسيب پذيري XSS در برنامه هاي تحت وب با تركيب روش هاي ايستا و پويا
356
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تاييد و اعتبار سنجي دانش در سيستم هاي هوشمند
357
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت تشخيص و جلوگيري از حملات تزريق كورSQL
358
طراحي و پياده سازي ابزاري جهت شناخت حملات XSS در صفحات وب
359
طراحي و پياده سازي استخراج كننده ي اطلاعات از داده هاي آنلاين مربوط به شركت هاي ثبت شده در روزنامه رسمي ايران
360
طراحي و پياده سازي استراتژي كنترلي بهينه با گذار نرم براي نسل جديد UPS هاي سري-موازي
361
طراحي و پياده سازي اسيلوسكوپ ديجيتال با استفاده از درگاه USB
362
طراحي و پياده سازي افزونه نرم افزاري مديريت گروه هاي كاري در شبكه اجتماعي
363
طراحي و پياده سازي افزونه همگام سازي اطلاعات براي محيط وردپرس با منطق دلخواه
364
طراحي و پياده سازي الگوريتم استخراج اطلاعات از سيگنال هاي آزمون غير مخرب
365
طراحي و پياده سازي الگوريتم بهينه فشرده سازي اثر انگشت با استفاده از فيلترهاي سبك FIR
366
طراحي و پياده سازي الگوريتم پردازش سيگنال كوبش با استفاده ازميكروكنترلر power pc
367
طراحي و پياده سازي الگوريتم تست online براي بر مبتني بر DSP مورد استفاده در يك VoIP gateway
368
طراحي و پياده سازي الگوريتم تصوير تجمعي بر روس حسگر تصوير CMOS
369
طراحي و پياده سازي الگوريتم جداسازي نوترون و گاما بر روي HTMCA
370
طراحي و پياده سازي الگوريتم شناسايي و جبرانسازي عيب حسگرها در تعيين وضعيت ماهواره
371
طراحي و پياده سازي الگوريتم لرزشگيري در دوربين چشم مصنوعي
372
طراحي و پياده سازي الگوريتم مبدل هاي MPPT ژانل هاي خورشيدي براي كاربردهاي عمومي
373
طراحي و پياده سازي الگوريتم مسيريابي انرژي آگاه در شبكه‌هاي حسگر بيسيم
374
طراحي و پياده سازي الگوريتم مناسب جهت آشكار نمودن ناهنجاري ها در تصاوير ماموگرافي
375
طراحي و پياده سازي الگوريتم نگاشت با استفاده از نظريه ي تركيب اطلاعات سنسوري در ربات هاي متحرك همكار مجهز به سونار
376
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تست عملكردي پيس ميكر خارجي قلب
377
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي تشخيص دهنده ي گفتار / سكوت
378
طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي حسگر ستاره
379
طراحي و پياده سازي الگوريتم هدايت و كنترل يك كوادروتور براي فرود روي يك صفحه متحرك
380
طراحي و پياده سازي الگوريتمي با ساختار پويا جهت تركيب بهينه ي سرويس ها
381
طراحي و پياده سازي انبارداري توسط ASP.Net و C#
382
طراحي و پياده سازي باركدخوان يك بعدي
383
طراحي و پياده سازي بازار الكترونيكي دانشجويي در سطح دانشكده با استفاده از فروشگاه ساز مجنتو
384
طراحي و پياده سازي بازاريابي الكترونيكي شخصي سازي شده مبتني بر 4P
385
طراحي و پياده سازي بازي آموزش برنامه نويسي كامپيوتر براي كودكان
386
طراحي و پياده سازي بازي شطرنج
387
طراحي و پياده سازي بازي فوتبال مرحله اي دونفره مبتني بر موبايل و كامپيوتر
388
طراحي و پياده سازي بازي كامپيوتري دوزبازي
389
طراحي و پياده سازي بانك اطلاعات جامع گفتار درماني با كاربرد آموزشي و پژوهشي
390
طراحي و پياده سازي بانكاطلاعات شهداي استان يزد
391
طراحي و پياده سازي بخش كنترل كننده ديجيتال يك سيستم تحريك الكتريكي 16 كاناله تمام مجتمع براي يك ايمپلنت مغزي
392
طراحي و پياده سازي برنامه آناليزگر و مدل سازي حريف در بازي ربات هاي فوتباليست سايز كوچك
393
طراحي و پياده سازي برنامه جمع آوري دادههاي مربوط به سامانه خريد آنلاين از سوپر ماركت ها مبتني برسيستم عامل اندرويد
394
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي راهنماي مسافران تحت سيستم عامل اندرويد
395
طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي مديريت مخارج جمعي
396
طراحي و پياده سازي برنامه نمايش اطلاعيه‌ها و پنل تحت وب با امكان دسترسي كاربران
397
طراحي و پياده سازي برنامه ي دسته بندي كننده ي صفحات وب با استفاده از شبكه ي معاني لغات
398
طراحي و پياده سازي برنامه ي كاربردي بهبود سطح كيفيت براي كاربردهاي چندرسانه اي بي درنگ در شبكه هاي نرم افزار محور
399
طراحي و پياده سازي بستر بدون سرور اينترنت اشياء
400
طراحي و پياده سازي بستر توسعه كاربردهاي مديريت شبكه توزيعي در شبكه هاي فعال
401
طراحي و پياده سازي بستري براي اينترنت اشيا
402
طراحي و پياده سازي بستري مناسب براي توسعه سيستم هاي بانك اطلاعات تصويري
403
طراحي و پياده سازي بستري مناسب براي توسعه سيستم هاي بانك اطلاعات جغرافيايي
404
طراحي و پياده سازي بعد اخلاق در سيستمهاي چند عاملي
405
طراحي و پياده سازي بلادرنگ روشهاي كلاسيك و هوشمند كنترل پيش بين مدل پايه در پروسه هاي فرايندي مبتني بر فيلد باس
406
طراحي و پياده سازي بلادرنگ يك كدكننده صوتي فول دوپلكس (BPS 4800 - 2400) با قابليت تبادل اطلاعات متني و فايلي دوطرفه
407
طراحي و پياده سازي بهينه كدينگ كانال فرستنده DVB_Tبر روي FPGA
408
طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات دانشگاه (تحت وب )
409
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحت وب جهت ذخيره و بازيابي پايان نامه ها، پروژه ها و مقالات دانشجويان
410
طراحي و پياده سازي پايگاه داده تحليلي در رايانش ابري
411
طراحي و پياده سازي پايگاه داده سينمايي تحت وب
412
طراحي و پياده سازي پايگاه داده نرم افزار نمايش مد
413
طراحي و پياده سازي پايلوت كنترل دما مبتني بر اينترنت اشياء
414
طراحي و پياده سازي پايلوت كنترل فشار مبتني بر IOT
415
طراحي و پياده سازي پرتال آموزشي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه يزد
416
طراحي و پياده سازي پرتال تجاري با استفاده از وب سرويس
417
طراحي و پياده سازي پردازشگر اطلاعات رادار بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
418
طراحي و پياده سازي پردازنده ابر مقياسي عام منظوره و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختارهاي قابل پيكربندي
419
طراحي و پياده سازي پردازنده كارت آنالوگ، در سيستم جمع آوري داده نيروگاه با استفاده FPGA
420
طراحي و پياده سازي پروتكل هاي ميان افزار سيستم هاي توزيع شده اطلاع رساني ﴿آموزش الكترونيكي - كتابخانه رقمي﴾
421
طراحي و پياده سازي پروتكلي براي انتقال امن ويديو
422
طراحي و پياده سازي پست الكترونيكي انتقال پرونده و ورود از دور امن
423
طراحي و پياده سازي پلاگين هوشمند تشخيص فيشينگبراي مرورگر فايرفاكس
424
طراحي و پياده سازي پنهان نگاري داده در VOIPبا استفاده از تركيب الگوريتم هاي LACK و LSB
425
طراحي و پياده سازي پوسته استوديو فشرده سازي
426
طراحي و پياده سازي پوسته رمزنگاري
427
طراحي و پياده سازي پويشگر يافتن تزريق اس.كيو.ال از طريق خزش
428
طراحي و پياده سازي تئوري بازي براي پيشنهاد قيمت بهينه در بازار برق
429
طراحي و پياده سازي تابع نمايي با استفاده از الگوريتم CORDIC و مدار FPGA
430
طراحي و پياده سازي تجربي كنترل فعال صدا براي يك فن خنك كننده
431
طراحي و پياده سازي تخمينگر مقاوم به منظور تخمين سرعت طولي قطار و آشكار سازي لغزش
432
طراحي و پياده سازي تراشه تعقيب كننده هدف
433
طراحي و پياده سازي تركيب‌كننده/تقسيم‌كننده توان بالا در باند فركانسي S/C
434
طراحي و پياده سازي تشخيصگر بيمارهاي كليوي با استفاده از شبكه عصبي
435
طراحي و پياده سازي تقويت كننده ي توان كلاس F با بهبود عملكرد
436
طراحي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون بخش DAC در مبدل آنالوگ به ديجيتال دو مرحله اي
437
طراحي و پياده سازي تكنيكهاي مناسب براي كلاس بندي و تشخيص آريتمي هاي قلبي در الكتروكارديوگرافي
438
طراحي و پياده سازي توابع تكثير ناپذير فيزيكي بر روي FPGA
439
طراحي و پياده سازي توابع تكثير ناپذير فيزيكي تركيبي بر روي FPGA
440
طراحي و پياده سازي توابع تكثيرناپذير فيزيكي براي ارتباط امن در اينترنت اشيا
441
طراحي و پياده سازي توابع تكثيرناپذير فيزيكي براي ارتباط امن در اينترنت اشيا
442
طراحي و پياده سازي توليد كننده مورد ازمون جهت بهبود آزمون فازينگ مرورگرها
443
طراحي و پياده سازي جبرانساز‌ خرابي عملگر تطبيقي بر روي شبيه ساز ماهواره
444
طراحي و پياده سازي جستجوگر متني انگليسي براي كامپيوترهاي شخصي با استفاده از روش شباهت كسينوسي
445
طراحي و پياده سازي جعبه سياه خودرو با قابليت تحليل وضعيت راننده
446
طراحي و پياده سازي چارچوبي براي توليد نرم افزار بر اساس مولفه هاي آزمون گراي مستقل از سكو
447
طراحي و پياده سازي چارچوبي براي توليد نرم افزار بر اساس مولفه هاي آزمون گراي مستقل از سكوبلبل
448
طراحي و پياده سازي چند الگوريتم رمزنگاري بسيار سبك براي برچسب هاي RFID
449
طراحي و پياده سازي چند برنامه براي اهداف MULTITASKING
450
طراحي و پياده سازي چهارچوب Front-end تحت وب
451
طراحي و پياده سازي چيدمان تمام نگاري ديجيتال و دست يابي به اطلاعات فازي تصاوير تمام نگاشتي
452
طراحي و پياده سازي حافظه انجمني با استفاده از شبكه عصبي آشوبگونه
453
طراحي و پياده سازي حافظه مشترك توزيع شده ي شفاف با قابليت حمل در سطح ناظر ماشين مجازي
454
طراحي و پياده سازي حسگر تصوير ديجيتال CMOS با تمركز بر افزايش حساسيت، رزولوشن و گستره ديناميكي حسگر
455
طراحي و پياده سازي خدمت الكترونيكي جهت نوبت دهي به بيماران در مطب
456
طراحي و پياده سازي خريدوفروش گل دربستر اينترنت
457
طراحي و پياده سازي خزشگر مبتني بر زبان فارسي
458
طراحي و پياده سازي داپلكسر فعال ترانسيور مايكروويو با بكارگيري ساختارهاي CRLH كاربرد در سيستمهاي نسل چهارم مخابرات سيار
459
طراحي و پياده سازي دادگان گفتاري مناسب به منظور جدا سازي تك ميكروفونه گويندگان
460
طراحي و پياده سازي داده گيري از چهار كانال و نمايش آن در يك محيط گرافيكي كاربر
461
طراحي و پياده سازي دانشگاه مجازي Virtual University
462
طراحي و پياده سازي درايو الكتريكي بدون حسگر موقعيت موتور BLDC با اينورتركاهش ساختار يافته
463
طراحي و پياده سازي درايو موتور (رلوكتانس سويچ شونده )
464
طراحي و پياده سازي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم بدون استفاده از سنسور
465
طراحي و پياده سازي دستگاه ترسيم خودكار منحني پلاتوي آشكارساز تناسبي به همراه بررسي و بهينه سازي شرايط كار اين نوع آشكارسازها
466
طراحي و پياده سازي دسته بندي كننده اخبار فارسي با استفاده از الگوريتم بيزين با قابليت توسعه پذيري
467
طراحي و پياده سازي دفترچه تلفن دانشجويان در محيط اكسس
468
طراحي و پياده سازي دو روش جديد براي بهبود كارايي الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات در برخورد با مسائل بهينه سازي كلي
469
طراحي و پياده سازي ديباگر32 بيتي حفاظت شده متكي به خود براساس پردازنده 386
470
طراحي و پياده سازي ديواره آتش با گذر دهي بالا جهت افزايش كارايي
471
طراحي و پياده سازي رابط رايانه دستگاه سنتزكننده با مايكروويو
472
طراحي و پياده سازي رابط مغز-كامپيوتر (Brain-Computer Interface)
473
طراحي و پياده سازي ربات ترابري با استفاده از روشهاي بينايي ماشين
474
طراحي و پياده سازي ربات تشخيص رمز
475
طراحي و پياده سازي ربات تعقيب خط﴿ربات مسيرياب﴾
476
طراحي و پياده سازي ربات سرآشپز با استفاده از يادگيري تقليدي
477
طراحي و پياده سازي ربات نور ياب
478
طراحي و پياده سازي رجيستر با توان مصرفي كم در تكنولو‍ژي CMOS
479
طراحي و پياده سازي رمزنگاري و مكانيسمهاي امنيتي در شبكه هاي كامپيوتري
480
طراحي و پياده سازي روش كنترل اسكالر و برداري بر روي درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم
481
طراحي و پياده سازي روش هاي كدينگ صوتي بر مبناي كدينگ سينوسي با نرخ بيت 2400 - 4800 بيت بر ثانيه
482
طراحي و پياده سازي روند خودكارسازي مديريت يك سيستم محاسبات ابري با بررسي روندهاي كاري مورد نياز
483
طراحي و پياده سازي رويتگر حالت براي كنترل سرعت و مكان موتور DC [دي سي]
484
طراحي و پياده سازي زبان اصلاح اطلاعات براساس مدل رابطه اي نرمال نشده
485
طراحي و پياده سازي زبان بازيابي اطلاعات زماني <آونگ >
486
طراحي و پياده سازي زير سيستم نظارت بر بيمار در يك بيمارستان مدرن
487
طراحي و پياده سازي زيرسيستم مديريت دوره هاي مجازي با استفاده از رويكرد FDD از مدل فرآيند چابك
488
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي بر روي يك سيستم TELEROBOTIC در حضور نرمي بازوي ربات رهرو و تغييرات امپدانس محيط و اپراتور
489
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي براي سيستمهاي چند راهبر/تك رهرو در حضور تاخير اينترنتي
490
طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي ير روي يك سيستم TELEROBOTIC تاخير دار در حضور نرمي بازوي ربات رهرو
491
طراحي و پياده سازي ساختار مقاوم در مقابل خطاي تطبيق پذير در سيستم هاي بلادرنگ توزيع شده
492
طراحي و پياده سازي ساختارهاي مناسب براي جستجوي سريع در كتابهاي كد با بعد زياد
493
طراحي و پياده سازي سازوكاري جهت تحمل پذيري خطا در سيستم هاي محاسباتي مقياس اگزا
494
طراحي و پياده سازي ساعت با استفاده از ميكروكنترلر AVR
495
طراحي و پياده سازي ساعت شطرنج با استفاده از ميكروكنترلر
496
طراحي و پياده سازي سامانه آموزش الكترونيكي تحت وب با رويكرد تست كارايي
497
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي با قابليت تعيين معيارهاي ارزيابي
498
طراحي و پياده سازي سامانه ارزيابي سازكار هاي درهمسازي در جست و جوي تصاوير
499
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات شهري با قابليت شبكه اجتماعي
500
طراحي و پياده سازي سامانه اطلاعات كالا در فروشگاه و انبارها
501
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي تدريس‌يار ياب
502
طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي فروش دارو بر بستر مجنتو
503
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت تشخيص ارقام دست نويس
504
طراحي و پياده سازي سامانه اي جهت جستجوي سوالات مشابه از طريق خزش سايت هاي پرسش و پاسخ فارسي
505
طراحي و پياده سازي سامانه ايجاد كننده و تحليلگر شبكه اجتماعي حاصل از تبادل محتوا در پيام رسان تلگرام
506
طراحي و پياده سازي سامانه بازار الكترونيكي تهران
507
طراحي و پياده سازي سامانه بازيابي سواﻻت بين زباني
508
طراحي و پياده سازي سامانه برنامه ريزي سرويس حمل و نقل مدارس با استفاده از الگوريتم هاي مسيريابي
509
طراحي و پياده سازي سامانه پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
510
طراحي و پياده سازي سامانه تخصصي پرسش و پاسخ برنامه نويسي اندرويد
511
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص حملات جعل آدرس فيزيكي در شبكه هاي 802.11
512
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص خودكار مفاهيم كليدي و ارتباط معنايي آنها در منابع آموزشي
513
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص كاربران موثر در تبليغات شبكه هاي اجتماعي
514
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص گياه مناسب جهت كاشت در هر منطقه با استفاده از داده كاوي
515
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص هويت با استفاده از ويژگيهاي عروق دست
516
طراحي و پياده سازي سامانه تصديق هويت بر اساس شناسايي چهره مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
517
طراحي و پياده سازي سامانه توصيه گري براي معرفي خبرگان به اعضا انجمن هاي برخط
518
طراحي و پياده سازي سامانه جامع مديريت مشاورين املاك
519
طراحي و پياده سازي سامانه جلوگيري از نشت اطلاعات برروي دروازه پست الكترونيكي
520
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش فرستنده﴾
521
طراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق ﴿بخش گيرنده﴾
522
طراحي و پياده سازي سامانه حمل بار
523
طراحي و پياده سازي سامانه خبر رساني و پيشنهاد اخبار مبتني بر سيستم عامل اندرويد
524
طراحي و پياده سازي سامانه خلاصه سازي و جستجو در ويدئوهاي نظارتي
525
طراحي و پياده سازي سامانه دسته بندي محتواي فارسي شبكه ي اجتماعي تلگرام با بهره گيري از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان، بيز ساده و تكنيك هاي داده كاوي
526
طراحي و پياده سازي سامانه ذخيره سازي و جستجو تصاوير مشابه
527
طراحي و پياده سازي سامانه رديابي ميتني بر اينترنت اشيا
528
طراحي و پياده سازي سامانه رصد و ارزيابي آسيب پذيري امنيتي
529
طراحي و پياده سازي سامانه شاخص گذاري و جستجوي تصاوير ماهواره اي ويژه پديده هاي پايه طبيعت
530
طراحي و پياده سازي سامانه شناسايي انجمن ها مبتني بر ساختار شبكه و رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي پويا
531
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيك كامپيوترهاي شخصي مبتني بر اختصاصي سازي پيكره بندي رايانه با بكارگيري مجنتو
532
طراحي و پياده سازي سامانه فروش الكترونيكي محتواي آموزشي
533
طراحي و پياده سازي سامانه كنترل كننده روشنايي مبتني بر اينترنت اشياء
534
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت اقتصادي نگهداري و تعمير خطوط ريلي ايران
535
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت گروه آموزشي در دانشكده
536
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت محتوا براساس وابستگي محتوا مبتني بر وب
537
طراحي و پياده سازي سامانه مديريت يادگيري با قابليت شبكه اجتماعي
538
طراحي و پياده سازي سامانه نرم افزاري ارزيابي روش هاي خلاصه سازي ويدئو
539
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند روشنايي
540
طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند ناوبري
541
طراحي و پياده سازي سامانه ي الكترونيكي مديريت خريد در دستگاه هاي دولتي
542
طراحي و پياده سازي سامانه ي برخط اتوماسيون اداري شركت بيمه
543
طراحي و پياده سازي سامانه ي تبليغاتي ويديوئي محاوره اي با استفاده از مكانيزم فرا ويدئويي مبتني بر گراف
544
طراحي و پياده سازي سامانه ي توصيه گر متن مبتني بر مدل هاي احتمالاتي
545
طراحي و پياده سازي سامانه ي مربي عاطفي با قابليت تشخيص حالت روحي كاربر در تعامل با صفحات لمسي
546
طراحي و پياده سازي سامانه ي همسفرياب
547
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديد كنندگان صفحات اينترنتي
548
طراحي و پياده سازي سايت آمارگيري از بازديدكنندگان صفحات اينترنتي
549
طراحي و پياده سازي سايت انتخاب واحد دانشكده
550
طراحي و پياده سازي سايت اينترنت و اينترنت با صفحات ثابت و دسترسي بانكهاي اطلاعاتي
551
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبان PHP
552
طراحي و پياده سازي سايت با استفاده از زبانPHP
553
طراحي و پياده سازي سايت تجارت الكترونيكي براي فروش آنلاين كتاب
554
طراحي و پياده سازي سايت تصفيه آب با فريم وورك LARAVEL
555
طراحي و پياده سازي سايت خبري Online
556
طراحي و پياده سازي سايت خريد كتاب
557
طراحي و پياده سازي سايت دفتر كار مجازي استاد دانشگاه
558
طراحي و پياده سازي سايت كارت پستال
559
طراحي و پياده سازي سايت مديريت آگهي هاي تبليغاتي
560
طراحي و پياده سازي سايت معرفي و خريد كتاب
561
طراحي و پياده سازي سايت مقايسه خودكار قيمت ها
562
طراحي و پياده سازي سايت هنرستان با استفاده از زبان ﴿PHP﴾
563
طراحي و پياده سازي سايت وب پيمانكاران لرستان
564
طراحي و پياده سازي سخت افزار منبع تغذيه سيستم مالتي پلكسر STM-61 نوري
565
طراحي و پياده سازي سخت افزار و شبكه ي خانه هوشمند با قابليت دسترسي از اينترنت
566
طراحي و پياده سازي سخت افزار و نرم افزار واحد كنترل براي كاهش نوسانات بار در جرثقيل
567
طراحي و پياده سازي سخت افزار يك سيستم نمايش كامپيوتري براي نمايش اطلاعات رادار
568
طراحي و پياده سازي سخت افزاري IC Tester با استفاده از ميكرو كنترلر
569
طراحي و پياده سازي سخت افزاري اجزاء اصلي سيستم هاي رمز نگاري خم هاي بيضوي
570
طراحي و پياده سازي سخت افزاري پنهان نگاري در تصوير بر روي FPGA
571
طراحي و پياده سازي سخت افزاري تبديل Contourlet
572
طراحي و پياده سازي سخت افزاري دمدولاتور سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم
573
طراحي و پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز RSA با استفاده از زبان VHDL
574
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك پيش اعوجاج دهنده ديجيتال براي خطي سازي تقويت كننده هاي توان RF با اثر حافظه
575
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم بازشناسي گفتار فارسي براي تشخيص اعداد
576
طراحي و پياده سازي سخت افزاري يك سيستم تشخيص صورت در تصوير
577
طراحي و پياده سازي سخت¬افزاري الگوريتم¬هاي فيلترينگ در سيستم¬هاي هدايت ناوبري و كنترل با استفاده از رويتگر مد لغزشي غيرخطي
578
طراحي و پياده سازي سرور و كلاينت pacs
579
طراحي و پياده سازي سرويس تشخيص هويت در ابر
580
طراحي و پياده سازي سرويس ديكشنري براي سيستم عامل اندرويد
581
طراحي و پياده سازي سرويس كنفرانس ويدئويي بر روي نرم افزار متن باز IMS client
582
طراحي و پياده سازي سكوي گره هاي يك شبكه حسگر بي سيم
583
طراحي و پياده سازي سنتز كننده CSP به SLP
584
طراحي و پياده سازي سنسورهاي حرارتي
585
طراحي و پياده سازي سه بعدي داده هاي چند بعدي
586
طراحي و پياده سازي سيستم آموزش يك موسسه آموزشي
587
طراحي و پياده سازي سيستم آموزشيار هوشمند به منظور شخصي سازي محيط يادگيري بر اساس IRT
588
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پرونده هاي بيمارستاني تحت سيستم عامل اندرويد
589
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون جامع كلينيك فوق تخصصي خون و سرطان ﴿تحت وب و شبكه اي﴾
590
طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون هوشمند جابجايي كانتينر در بنادر
591
طراحي و پياده سازي سيستم ارزشيابي دانشجو با استفاده از منطق فازي
592
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد در دانشكده مهندسي صنايع به روش BSC
593
طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي و اصلاح اتوماتيك طراحي معماري نرم افزار
594
طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعاتي تاكسي بي سيم
595
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي براي مسيريابي اتوبوس هاي تندرو و مترو توسط مسافر در هر مكان شهري
596
طراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي مبتني بر پيامك براي سفارش تاكسي توسط مسافر در هر مكان شهري‎
597
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه برق
598
طراحي و پياده سازي سيستم انبارداري آزمايشگاه دانشكده برق تحت وب
599
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب استاد راهنماي دانشگاه
600
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب مديران با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي
601
طراحي و پياده سازي سيستم انتخاب واحد مقدماتي و بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت وب
602
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري بهره وري در شركت صنايع كاغذ و چاپ خوزستان
603
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ارزيابي پارامترهاي سينماتيكي حركت توپ ورزشي به كمك پردازش تصوير
604
طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري و ذخيره تحت وب اطلاعات روشنايي جهت استفاده در نرم افزارهاي روشنايي
605
طراحي و پياده سازي سيستم باربري
606
طراحي و پياده سازي سيستم بازاريابي از طريق اينترنت
607
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي صحبت 100 كلمه اي زبان فارسي از استفاده از نمايش فازي
608
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات بر روي گفتار دريافتي فارسي از راه دور توسط حسگر كينكت
609
طراحي و پياده سازي سيستم بازشناسي كلمات مجزا
610
طراحي و پياده سازي سيستم برگزاري امتحان از طريق اينترنت
611
طراحي و پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها در شركت بافت محبوب يزد
612
طراحي و پياده سازي سيستم پاركينگ هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت اشيا
613
طراحي و پياده سازي سيستم پاكسازي و آماده سازي داده ها با استفاده از پايگاه شناخت
614
طراحي و پياده سازي سيستم پايش دما و رطوبت يك واحد مسكوني توسط سنسورهاي بي سيم
615
طراحي و پياده سازي سيستم پايگاه داده ترمينالهاي مسافربري
616
طراحي و پياده سازي سيستم پخش مويرگي خرماي هامين
617
طراحي و پياده سازي سيستم پرسش و پاسخ سوالات چندگزينه اي فارسي
618
طراحي و پياده سازي سيستم پشتيباني مشتريان بر اساس بهترين تجارب ITIL
619
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني آلودگي هوا
620
طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني محبوبيت موضوع با توجه به سابقه موضوعات و پيدا كردن شباهت ها در روند رشد يا نزول محبوبيت به كمك داده‌هاي سايت هاي ميزبان مقالات و ژورنال‌ها
621
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده املاك با استفاده از الگوريتم پالايش محتوامحور
622
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده مبتني بر محتوا براي فروشگاه اينترنتي
623
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادات براي دانشكده مهندسي كامپيوتر
624
طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهادگر تبليغات براساس رفتار كاربر
625
طراحي و پياده سازي سيستم تاكسي بي سيم تحت شبكه
626
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد امضاء فارسي، با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
627
طراحي و پياده سازي سيستم تاييد هويت گوينده وابسته به متن با استفاده از كامپيوتر
628
طراحي و پياده سازي سيستم تبليغات هوشمند مبتني بر مكان يابي درون ساختمان
629
طراحي و پياده سازي سيستم تحت وب كتابخانه دانشجو
630
طراحي و پياده سازي سيستم تخمين قيمت خودرو كاركرده
631
طراحي و پياده سازي سيستم تردد پاركينگ و كاركنان سازمان ها از طريق جي پي اس
632
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص اثرانگشت به وسيله تبديل كرولت در FPGA
633
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نت هاي نظير به نظير بر اساس بازه جريان
634
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص بات نرم افزاري به روش جستجوي فعال در شبكه
635
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي سينه
636
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص جهت نگاه انسان
637
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص چهره در تصاوير با رزولوشن كم جهت نظارت بر عبور و مرور افراد
638
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص خطا بر پايه مدل در عملگرهاي هيدروليكي
639
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص دهنده ي هويت سخنگو
640
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص فرامين صوتي
641
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ انطباق پذير و بهنگام با استفاده از شبكه هاي عصبي همگشتي
642
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ در شبكه صنعتي مبتني بر پروفي باس
643
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص، جداسازي واصلاح عيب در زيرسيستم كنترل وضعيت ماهواره
644
طراحي و پياده سازي سيستم تصميم يار انتخاب رشته تحصيلي
645
طراحي و پياده سازي سيستم تعقيب انسان بوسيله عامل هوشمند پرنده
646
طراحي و پياده سازي سيستم تعمير و نگهداري رايانه هاي يك سازمان
647
طراحي و پياده سازي سيستم تعيين ملاقات استاد با استفاده از پيامك
648
طراحي و پياده سازي سيستم توزيع جديد قطعات شركت ايساكو با هدف افزايش سودآوري و تامين رضايت مشتريان
649
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر افراد در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر تصوير اعضا
650
طراحي و پياده سازي سيستم توصيه گر بر روي مجموعه داده موسيقي بر اساس فيلترينگ مشاركتي
651
طراحي و پياده سازي سيستم توليد خودكار نقشه بازي رايانه اي
652
طراحي و پياده سازي سيستم توليد عنوان براي متون خبري فارسي
653
طراحي و پياده سازي سيستم توليد گفتار فارسي با تاكيد بر بهبود هر چه بيشتر كيفيت گفتار توليد شده
654
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت اسناد و گزارش گيري براي شركت هاي حمل و نقل دريايي
655
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت نام انتخاب واحد و صدور كارنامه
656
طراحي و پياده سازي سيستم ثبت و پيش بيني بودجه دانشگاه يزد
657
طراحي و پياده سازي سيستم جامع فروشگاهي
658
طراحي و پياده سازي سيستم جامع كاراموزي دانشگاه يزد
659
طراحي و پياده سازي سيستم جريان سازي ويديو براي ارائه كلاس هاي مجازي
660
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
661
طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري مالي براي سيستم هاي مكانيزه مالي
662
طراحي و پياده سازي سيستم حضور و غياب هوشمند كلاسي مبتني بر رمز يكبار مصرف
663
طراحي و پياده سازي سيستم حقوق و دستمزد دانشگاه يزد تحت وب
664
طراحي و پياده سازي سيستم خبره اي براي تحليل نوار قلب
665
طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي مبتي بر الگوريتم هاي تكاملي براي تشخيص ميزان شدت بيماري هپاتيت سي
666
طراحي و پياده سازي سيستم خريد مجتمع فني و مهندسي
667
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار ثبت تصويري پلاك اتومبيل
668
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار حضور و غياب بر پايه فناوري بازشناسي با امواج راديويي
669
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
670
طراحي و پياده سازي سيستم داروخانه
671
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت تصوير با قابليت آشكارسازي چهره، به منظور استفاده در دستگاههاي خودپرداز
672
طراحي و پياده سازي سيستم دريافت و مصرف مواد آزمايشگاهي
673
طراحي و پياده سازي سيستم دستبند سلامتي براي افراد مسن
674
طراحي و پياده سازي سيستم دوزمتر مبتني بر ميكروكنترلر براي اندازه گيري ميزان تشعشعات
675
طراحي و پياده سازي سيستم ديمر چند كاناله قابل كنترل از طريق اينترنت
676
طراحي و پياده سازي سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات ارزشيابي واحدهاي يك مركز رشد ﴿تحت وب﴾
677
طراحي و پياده سازي سيستم رمزنگاري ويدئو در تراشه گيت هاي برنامه پذير
678
طراحي و پياده سازي سيستم زمانبندي كلاس‌هاي درس (مورد مطالعه دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه صنعتي امير كبير)
679
طراحي و پياده سازي سيستم سخت افزاري حضور و غياب مبتني بر كد پاسخ سريع
680
طراحي و پياده سازي سيستم سفارش كالا در اينترنت
681
طراحي و پياده سازي سيستم سنجش اعتبار مالي به كمك شبكه هاي عصبي
682
طراحي و پياده سازي سيستم سوئيچ بين چند دستگاه تلفن
683
طراحي و پياده سازي سيستم شخصي سازي مسير يادگيري در محيط آموزش الكترونيكي
684
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي اسناد و مقالات مشابه بر روي رايانه شخصي
685
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي خودكار محيط از طريق صوت
686
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي دسته هاي اشياء با استفاده از شكل مرز شئ
687
طراحي و پياده سازي سيستم شنود بسته براي شبكه هاي پرسرعت
688
طراحي و پياده سازي سيستم صندوق توسط نرم افزار دلفي
689
طراحي و پياده سازي سيستم طبقه بندي خودكار مبتني بر روش هاي تكاملي
690
طراحي و پياده سازي سيستم فدرت هوشمند ساختمان
691
طراحي و پياده سازي سيستم فروش آنلاين تحت وب
692
طراحي و پياده سازي سيستم فروش اينترنتي بليط هواپيما
693
طراحي و پياده سازي سيستم فروش خودرو
694
طراحي و پياده سازي سيستم فروشگاه الكترونيكي با تكنولوژي ASP.NET MVC5
695
طراحي و پياده سازي سيستم كمك به معلولين با استفاده از امواج مغزي
696
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل پروژه فارسي تحت وب
697
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل فعال حذف نويزهاي آكوستيكي
698
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل كننده‌ي ويلچر با استفاده از حركت بدن
699
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل موقعيت براي عملگر هيدروليكي با هدف افزايش بازده به كمك كنترل فشار منبع
700
طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ يك واحد مسكوني
701
طراحي و پياده سازي سيستم محل يابي منطقه عصب گيري عضلات ساعد با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي چند كاناله
702
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت آموزشگاه زبان خارجه
703
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
704
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 1999 :18001 OHSAS در نيروگاه سيكل تركيبي
705
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت پيكربندي پروژه
706
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت حقوق ديجيتال محتوا ويدئويي
707
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت دارو به صورت غير متمركز
708
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت فروشگاه
709
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي ايرانشناسي
710
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي سايت شخصي اساتيد
711
طراحي و پياده سازي سيستم مسيريابي در نقشه هاي شهري
712
طراحي و پياده سازي سيستم معاونت غذا و دارو - نظارت بر مواد اعتياد آور
713
طراحي و پياده سازي سيستم معرفي سريع ترين سيستم به پاسخ رسيدن يك سوال جديد در وب سايت هاي پرسش و پاسخ
714
طراحي و پياده سازي سيستم مكان يابي مبتني بر خروجي هاي انكودر براي ربات PeopleBot
715
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت دفتر نظارت بر نشريات دانشگاه
716
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه اطلاعات جهت موسسات حمل و نقل و ترانزيت كالاها
717
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه
718
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه صندوق قرض الحسنه هيات علمي دانشگاه يزد
719
طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه مديريت بيمارستان (بخش مهندسي پزشكي ، داروخانه )
720
طراحي و پياده سازي سيستم موزه الكترونيكي دانشكده معدن
721
طراحي و پياده سازي سيستم مونيتورينگ الكترونيكي كيفيت آب آشاميدني
722
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزار مانيتورينگ با قدرت تشخيص بيماريهاي قلبي
723
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري تشخيص انسان از ميان اشياء متحرك صحنه
724
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري داروخانه دامپزشكي
725
طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري نگهداري و تعميرات در دانشگاه يزد
726
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و عيب يابي خودكار خط پخت گندله خام در صنعت فولاد
727
طراحي و پياده سازي سيستم نظارت و كنترل اتوماتيك بويلر آزمايشگاهي
728
طراحي و پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات انتقال نيروي برق
729
طراحي و پياده سازي سيستم هاي الكترونيكي، فيلتر، مشاهده گر حالت و نرم افزار براي ربات انعطاف پذير دوراني كشويي
730
طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيشنهاددهنده مبتني بر مدل تجزيه احتمالي ماتريس
731
طراحي و پياده سازي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
732
طراحي و پياده سازي سيستم هماهنگي اجرا، اگاه از برنامه، براي وب سرويس‌هاي مبتني بر معماري ريزسرويس
733
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند براي تعيين زمان در سينگ عمليات سنگ زني
734
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل باز شدن درب هاي خودكار
735
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل روشنايي از راه دور مبتني بر DTMF
736
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل سرعت ماشين با استفاده از تراشه ي ATMEGA128
737
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل و مانيتورينگ تجهيزات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع (HVAC) مبتني بر اينترنت اشياء
738
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند هشداردهنده برخورد با استفاده از بينايي ماشين
739
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمندسازي اشيا موجود در يك اتاق
740
طراحي و پياده سازي سيستمي براي توليد طرح هاي استتاري
741
طراحي و پياده سازي سيستمي فازي مكاشفه به منظور بهينه سازي بارچيني كشتي هاي كانتينري
742
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي به منظور يادگيري مشاركتي
743
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر سيستم عامل اندرويد با رويكرد محتواي ادبي
744
طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي مبتني بر موبايل
745
طراحي و پياده سازي شبكه جمع آوري اطلاعات از كنتور ها در سطح شهر
746
طراحي و پياده سازي شبكه سلولي راديوسيار طبق برآوردهاي منطقه اي و ترافيكي جهت بهينه سازي و توسعه سيستم GSM شهر تبريز
747
طراحي و پياده سازي شبكه شكل دهنده پرتو در ساختار SIW
748
طراحي و پياده سازي شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني سيگنال هاي قلب و مغز
749
طراحي و پياده سازي شبكه فريب با پيكربندي هوشمند و پويا
750
طراحي و پياده سازي شبكه كامل NG-SDH تا ظرفيت STM-16 با قابليت سيستم مديريت شبكه و سيستم سنكرون در شبكه هاي نسل آينده
751
طراحي و پياده سازي شبكه ي عصبي اسپايكي با مدل نورون IF براي تشخيص الگو
752
طراحي و پياده سازي شبيه ساز را داري همراه با ساخت سخت افزارهاي لازم
753
طراحي و پياده سازي شبيه ساز شي در سامانه اينترنت اشيا
754
طراحي و پياده سازي شبيه ساز قلب تپنده با امكان توليد نوار قلب
755
طراحي و پياده سازي صرافي آنلاين الكترونيكي
756
طراحي و پياده سازي صفحات وب با ساختار پويا
757
طراحي و پياده سازي صفحه نمايش LED تمام رنگي با رزولوشن HDTV با استفاده از FPGA
758
طراحي و پياده سازي صندوق تعاوني اعتباري اصحاب فرهنگ يزد به روش شي گرا
759
طراحي و پياده سازي صندوق قرض الحسنه تحت وب با متدولوژي شي گرا RUP و معماري J2EE
760
طراحي و پياده سازي ضرب كننده چهارعملوندي چهاربيتي با استفاده از تكنولوژي نانولوله هاي كربني
761
طراحي و پياده سازي عامل هاي متحرك خريدار و استفاده از آنها در تجارب الكترونيكي
762
طراحي و پياده سازي عاملهاي متحرك و هوشمند بازارياب در گستره بازارهاي الكترونيك مبتني بر عامل
763
طراحي و پياده سازي عملگرهاي محاسباتي به روش ناهمگام
764
طراحي و پياده سازي فازر با هدف تعيين آسيب پذيري هاي مرورگر وب
765
طراحي و پياده سازي فرستنده باند پايه سيستم مخابراتي طيف گسترده
766
طراحي و پياده سازي فرستنده ي فيبر نوري با نرخ بيت 4.25Gbps مطابق با بخش 1000BASE-SX از استاندارد گيگابيت اترنت
767
طراحي و پياده سازي فروشگاه آنلاين موبايل
768
طراحي و پياده سازي فروشگاه الكترونيكي
769
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
770
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي
771
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي خدمات تبليغات تلويزيوني
772
طراحي و پياده سازي فروشگاه اينترنتي داروياب به وسيله نرم افزار متن باز
773
طراحي و پياده سازي فروشگاه شيريني تحتWeb
774
طراحي و پياده سازي فيدبك زيستي مبتني بر امواج مغزي به منظور تغيير سطح هيپنوتيزم پذيري
775
طراحي و پياده سازي فيلتر ديجيتال حذف نويز از سيگنال
776
طراحي و پياده سازي فيلترهاي اينترنت
777
طراحي و پياده سازي فيلترهاي ديجيتال Decimation در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Oversampling
778
طراحي و پياده سازي كاتالوگ الكترونيكي محصولات غذائي با رويكردي از مديريت الكترونيكي ارتباط بامشتري
779
طراحي و پياده سازي كامپايلر زبانهاي برنامه سازي بصري
780
طراحي و پياده سازي كتابخانه
781
طراحي و پياده سازي كتابخانه اينترنتي
782
طراحي و پياده سازي كتابخانه ديجيتال تحت وب
783
طراحي و پياده سازي كتابخانه سلول هاي استاندارد كم مصرف و سرعت بالا در فناوري 90 نانومتر
784
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افراز Trial به شيوه هاي مختلف
785
طراحي و پياده سازي كتابخانه ي ايجاد نرم افزارهاي Trial به شيوه هاي مختلف
786
طراحي و پياده سازي كد كانولوشن بانرخ 2/1
787
طراحي و پياده سازي كدهاي تشخيص و تصحيح خطا براي شبكه هاي مخابرات داده با استفاده از الگوريتم مثلث XOR
788
طراحي و پياده سازي كنترل براي سيمولاتور ازمايشگاهي سيستم تعيين و كنترل سمت يك ماهواره
789
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي موتور توربوفن و مقايسه با الگوريتم min-max
790
طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين مدل براي يك موتور توربوفن
791
طراحي و پياده سازي كنترل تهويه و سيستم گرمايش و سرمايش در يك مدل گلخانه تجاري با استفاده از يك روش كنترل هوشمند
792
طراحي و پياده سازي كنترل غيرخطي فعال نويز مبتني بر شبكه
793
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي ربات هاي بازوي كامل
794
طراحي و پياده سازي كنترل كننده براي سيستم پاندول معكوس با استفاده از نرم اقزار متلب
795
طراحي و پياده سازي كنترل كننده به منظور كنترل پرواز يك كوادروتور براي تعقيب روبات زميني در حال حركت
796
طراحي و پياده سازي كنترل كننده دماي كوره عمليات حرارتي
797
طراحي و پياده سازي كنترل كننده سمت تطبيقي سه محوره در سيمولاتور آزمايشگاهي سه درجه آزادي فضاپيما
798
طراحي و پياده سازي كنترل كننده فازي سيستم روبات- دوربين
799
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مبتني بر مشاهده گر بهره بالا در ربات هاي انعطاف پذير
800
طراحي و پياده سازي كنترل كننده مد لغزشي به همراه مدولاسيون پهناي باند با هدف كنترل لغزش چرخ حين ترمزگيري
801
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي ديجيتال مقاوم به روش فيدبك كمي (QFT)
802
طراحي و پياده سازي كنترل كننده هاي فازي وفقي براي مكانيزم سه درجه آزادي
803
طراحي و پياده سازي كنترل كيفيت آماري در سازمان
804
طراحي و پياده سازي كنترل نويز فعال در هدست با استفاده از شبكه هاي عصبي- فازي
805
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند رطوبت ساختمان
806
طراحي و پياده سازي كنترل هوشمند موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحي
807
طراحي و پياده سازي كنترل‌كننده براي بهبود شفافيت سيستم‌هاي عمليات از راه دور در حضور از دست رفتن اطلاعات
808
طراحي و پياده سازي كنترلر PID براي بازوي ربات مين ياب
809
طراحي و پياده سازي كنترلر تصحيح غير هم مركز مسير حركت عملگر ربات جوشكاري نسبت به قطعه كار
810
طراحي و پياده سازي كنترلر حافظه DDR Sdram [دي. دي. آر. اس. دي. رام] به زبان سخت افزار VHDL [وي. اچ. دي. ال.]
811
طراحي و پياده سازي كنترلر غير خطيSMC براي ربات 6R
812
طراحي و پياده سازي كنترلر فازي براي ربات آكروبات چهار محوره
813
طراحي و پياده سازي كنترلر ميكرو پمپ هاي پريستالتيكي
814
طراحي و پياده سازي كنترلگر مقاوم تطبيقي چند مدلي براي سكوي پايدار شده ژيروسكوپي
815
طراحي و پياده سازي گريپر دو درجه آزادي هدايت شونده توسط اگزواسكلتون دو انگشتي
816
طراحي و پياده سازي گفتگوي اينترنتي
817
طراحي و پياده سازي گلخانه هوشمند
818
طراحي و پياده سازي گيرنده ي فيبر نوري در فركانس مدولاسيون 4.25 Gbps بر اساس استاندارد IEEE802.3Z شبكه هاي Gigabit Ethernet
819
طراحي و پياده سازي لايه پيوند داده HOME PNA در سطح
820
طراحي و پياده سازي لايه هاي بالايي پروفايل حالت اينترنت رابط Q3 در شبكه مديريت مخابرات TMN
821
طراحي و پياده سازي لايه هاي پاييني يروفال حالت اينترنت رابط Q3 و ايجاد محيط توسعه و آزمايش رابطه Q3 در TMN
822
طراحي و پياده سازي ليزر فيبري با پهناي طيف باريك
823
طراحي و پياده سازي ما‍‍ژول مانيتورينگ ترافيك شبكه بر روي لايه زيرساخت يك سيستم ميتني بر ابر با استفاده از openvSwitch
824
طراحي و پياده سازي ماشين الكتريكي چهار چرخ
825
طراحي و پياده سازي مبدل هاي سه فاز AC/DCوDC/ACبدون سنسور با استفاده از روش DPC-SVM
826
طراحي و پياده سازي مجتمع تجاري الكترونيك
827
طراحي و پياده سازي محدود مدل كاربر چند بعدي براي شخصي سازي در كتابخانه رقمي
828
طراحي و پياده سازي محكي براي ارزيابي كارائي كامپيوترهاي شخصي
829
طراحي و پياده سازي محيط آزمون نرم افزار كارت هوشمند
830
طراحي و پياده سازي محيط هوشمند مدلسازي اشيائ فازي
831
طراحي و پياده سازي محيطي براي آزمون آماري نرم افزار جهت مكان يابي خطا
832
طراحي و پياده سازي محيطي براي تبديل
833
طراحي و پياده سازي محيطي براي تبديل معماري نرم افزار به كد
834
طراحي و پياده سازي محيطي براي مهندسي معكوس دروب
835
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور اشكال زدايي نرم افزار با تحليل آماري اطلاعات اجرايي برنامه
836
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور كشف خطاهاي برنامه براساس امتيازبندي جملات حاصل از برش بندي برنامه در اجراهاي مختلف
837
طراحي و پياده سازي محيطي به منظور كشف خطاهاي برنامه براساس امتيازبندي جملات حاصل از برش در اجراهاي مختلف
838
طراحي و پياده سازي مختل كننده ي سيگنال هاي واي فاي به كمك راديو نرم افزار
839
طراحي و پياده سازي مدار تصحيح كننده خطاي بدون بازگشت به روش آسنكرون
840
طراحي و پياده سازي مدار داخلي صفحه كليد دستگاه خودپرداز
841
طراحي و پياده سازي مدار راه‌انداز اينورتر مبتني بر IGBT با استفاده از تراشه HCPL316J
842
طراحي و پياده سازي مدار فرمان اينورتر موتور AC
843
طراحي و پياده سازي مدارس مجازي هوشمند
844
طراحي و پياده سازي مدل برنامه ريزي راهبردي يك شبكه اجتماعي درون دانشگاهي
845
طراحي و پياده سازي مدل فرهنگ براي عامل هاي هوشمند
846
طراحي و پياده سازي مدل مكانيزه برنامه ريزي سفارشات صادراتي
847
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس در عامل هاي هوشمند
848
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس و شخصيت در يادگيري مجازي
849
طراحي و پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
850
طراحي و پياده سازي مديريت سلف دانشگاه
851
طراحي و پياده سازي مقلد رفتاري ممريستور
852
طراحي و پياده سازي مكانيزم استنتاج با استفاده از پايگاه داده رابطه اي بعنوان يك روش ارائه دانش
853
طراحي و پياده سازي مكانيزم كنترل همروندي در كلان تراكنش
854
طراحي و پياده سازي مكانيزمي جهت كنترل از راه دور ربات توانبخشي مچ دست به كمك واقعيت مجازي
855
طراحي و پياده سازي موازي Deap روي كامپيوترهاي موازي با حافظه توزيعشده
856
طراحي و پياده سازي موتور جستجو
857
طراحي و پياده سازي موتور هوش مصنوعي بازي
858
طراحي و پياده سازي موتوري براي تبديل مدلها بامعماري مبتني بر مدل
859
طراحي و پياده سازي مولد توان پالسي مبتني بر PFN با استفاده از خطوط انتقال
860
طراحي و پياده سازي ميز CNC دو محوره X-Y
861
طراحي و پياده سازي ميز نوري سيليكوني جهت كوپلينگ VCSEL و ديود نوري PIN به فيبر نوري چند مود
862
طراحي و پياده سازي ميكروكنترلر صنعتي روي FPGA خانواده VIRTEX-II
863
طراحي و پياده سازي ميكروكنترلري دنبال كننده حداكثر توان الكترومكانيكي براي سيستم هاي فتوولتائيك
864
طراحي و پياده سازي ميكروگريپر
865
طراحي و پياده سازي نرم افزار آستانه گذاري تصوير
866
طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزش مفاهيم عبارت هاي جبري و بردارهاي واحد مختصات
867
طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزش و تشخيص فرمان هاي صوتي در دستگاه هاي هوشمند تحت سيستم عامل اندرويد
868
طراحي و پياده سازي نرم افزار ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي اتوماسيون
869
طراحي و پياده سازي نرم افزار اعتبار سنجي هويت مخاطب در گفتگوي برخط
870
طراحي و پياده سازي نرم افزار الگوريتم جاگمادي قطب ها در محيط ++C براي استفاده در نرم افزار NS-2
871
طراحي و پياده سازي نرم افزار بازشناسي نت هاي موسيقي از روي تصوير
872
طراحي و پياده سازي نرم افزار بررسي كلمات عبور در ويندوز NT
873
طراحي و پياده سازي نرم افزار برگزاري انتخابات تشكلهاي دانشجويي
874
طراحي و پياده سازي نرم افزار پردازش ديجيتال با بهره گيري از DSP
875
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني توان در تامين بار بوسيله نيروگاههاي هايبريد
876
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني و خريد و فروش سهام خودكار
877
طراحي و پياده سازي نرم افزار پيشنهاد دهنده كالا
878
طراحي و پياده سازي نرم افزار تاكسيراني شهرداري گنبد كاووس
879
طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب براي پايانه مسافربري
880
طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب به اشتراك گذاري ويدئو بر پايه html5
881
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص اسامي در نوشتار فارسي
882
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص ژانر آهنگ با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
883
طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص هويت بر اساس پنهان نگاري در تصوير
884
طراحي و پياده سازي نرم افزار توليد محتواي درسي كمك ابزار آموزشي
885
طراحي و پياده سازي نرم افزار توليد ويدئوهاي تعاملي
886
طراحي و پياده سازي نرم افزار جامع IC Tester
887
طراحي و پياده سازي نرم افزار جداسازي و نمايش سه بعدي بافتهاي مغزي با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي
888
طراحي و پياده سازي نرم افزار حسابداري براي معماران تجربي
889
طراحي و پياده سازي نرم افزار حسابگر كاربران ويندوز
890
طراحي و پياده سازي نرم افزار حل مسئله بارگذاري پلت
891
طراحي و پياده سازي نرم افزار درخواست و تمديد بيمه نامه تحت وب
892
طراحي و پياده سازي نرم افزار دسترسي به اطلاعات گوشي هوشمند از طريق وب
893
طراحي و پياده سازي نرم افزار سلزماندهي كارهاي مديران تحت وب
894
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم اطلاعات مديريت سازمان آب ﴿بخش اموال كامپيوترهاي شخصي و دستگاه هاي جانبي آن﴾
895
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم اطلاعاتي استاندارهاي تجهيزات شبكه قدرت
896
طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم مديريت آموزش براي مدارس
897
طراحي و پياده سازي نرم افزار شبكه اجتماعي بر روي گوشي هاي موبايل (پلت فرم اندرويد)
898
طراحي و پياده سازي نرم افزار شناسايي الگو Recognition Pattern
899
طراحي و پياده سازي نرم افزار صادرات موفق
900
طراحي و پياده سازي نرم افزار طراحي و ويرايش شبكه تحت لينوكس
901
طراحي و پياده سازي نرم افزار فارسي Organizer Persian به عنوان PIM
902
طراحي و پياده سازي نرم افزار فارسي Persian Organizer به عنوان PIM
903
طراحي و پياده سازي نرم افزار فاز 2 نيروي انساني - طرح انتصاب مديران ﴿تحت وب﴾
904
طراحي و پياده سازي نرم افزار فروم يا بازار صادرات استان يزد
905
طراحي و پياده سازي نرم افزار فشوده سازي فايل هاي PE و loader فايل PE با مكانيزم anti-debugging
906
طراحي و پياده سازي نرم افزار قرآني تحت وب با هدف بررسي مديريت تغييرات نسخه هاي نرم افزار در ضمن پيشرفت پروژه
907
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي تبليغات به صورت واقعيت افزوده بر روي سيستم عامل اندرويد به زبان جاوا
908
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي تحت موبايل (تقويم شمسي 94)
909
طراحي و پياده سازي نرم افزار كاليبراسيون ابزارهاي چاه پيمايي الكترومغناطيسي
910
طراحي و پياده سازي نرم افزار كمك ارزياب كيفيت بازي هاي روميزي
911
طراحي و پياده سازي نرم افزار كنترل صفحه رادار
912
طراحي و پياده سازي نرم افزار كنترلر موتور سه فاز القايي توسط DSP
913
طراحي و پياده سازي نرم افزار مبتني بر وب ارائه دهنده كانديدهاي مناسب براساس تقاضاهاي موجود
914
طراحي و پياده سازي نرم افزار محيط پرسش و پاسخ در محيط دانشگاهي تحت سيستم عامل اندرويد
915
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت اماكن ورزشي شهر فرودگاهي قم
916
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت املاك
917
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت سسستم آموزشي
918
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت شركت خدماتي آذرنگ
919
طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت وتسهيل ترجمه متون
920
طراحي و پياده سازي نرم افزار مكان يابي در محيط بسته
921
طراحي و پياده سازي نرم افزار ملي بانك اطلاعات مراكز غير دولتي معلولان ذهني سازمان بهزيستي - (‌فاز اول)
922
طراحي و پياده سازي نرم افزار موبايلي براي آموزش به سوادآموزان
923
طراحي و پياده سازي نرم افزار نظارت مكاني شهري
924
طراحي و پياده سازي نرم افزار هوشمند آموزش گرامر زبان انگليسي با قابليت ارزيابي هوشمند
925
طراحي و پياده سازي نرم افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده به وسيله آن
926
طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي مولتي مديا
927
طراحي و پياده سازي نرم افزاري الگوريتم مدولاسيون و دمدولاسيون DATA به سينگال PCM سي كانال (E1)
928
طراحي و پياده سازي نرم افزاري براي تشخيص و شناسايي چهره هاي افراد سرشناس در تصاوير منتشر شده بر روي وب
929
طراحي و پياده سازي نرم افزاري گيرنده SDR مخابرات سلولي نسل چهارم
930
طراحي و پياده سازي نرم افزاري يك پروسسور ساده )CPU( با استفاده از زبان VHDL
931
طراحي و پياده سازي نرم‌افزار رفع ابهام از هم‌نويسه ها با استفاده از الگوريتم هاي طبقه بندي
932
طراحي و پياده سازي نرم¬افزار نهان¬نگاري پيام در تصوير براي سامانه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد به روش نهان نگاري در حوزه ي مكان
933
طراحي و پياده سازي نسل نويني از گيرنده هاي فركانسي لحظه اي در باند L
934
طراحي و پياده سازي نظام پيشنهادات در كارخانه اصفهان كفريز
935
طراحي و پياده سازي نقاط مورد علاقه روي سايت نقشه با قابليت دسترسي از طريق موبايل
936
طراحي و پياده سازي نمونه آزمايشگاهي يك موتور جستجوي متني وب با استفاده از منطق فازي
937
طراحي و پياده سازي نوار نقاله
938
طراحي و پياده سازي هسته اوليه
939
طراحي و پياده سازي هسته اوليه براي محيط هاي فراگير
940
طراحي و پياده سازي هوش اجتماعي در سيستم هاي چند عاملي با استفاده از احساسات
941
طراحي و پياده سازي و بسايت فروشگاهي
942
طراحي و پياده سازي واحد ارتباط خودرو به خودرو براي استفاده در سامانه كنترل هوشمند حمل و نقل عمومي
943
طراحي و پياده سازي واحد پردازش سيستم تحميل پذير خطاي ناوبري موشك
944
طراحي و پياده سازي واحد جمع آوري و انتقال داده در دستگاه هاي PMU
945
طراحي و پياده سازي واحد كد گذار ويدئو بر اساس ساختار استانداردهاي فشرده سازي
946
طراحي و پياده سازي واحد كنترل هواپيماي بدون سرنشين
947
طراحي و پياده سازي واحد محاسبات و منطق برداري با استفاده از استاندارد IEEE 754
948
طراحي و پياده سازي واسط پورت
949
طراحي ﻭ پياﺩﻩ ساﺯﻱ ﻭﺍسط ﻛاﺭبري گرﺍفيكي شبيه ساز شبكه هاي حس گر براي شبيه ساز JSim و توسعه بسته شبكه حس گر آن
950
طراحي‬‬ ‫و‬ ‫پياده‬ ‫سازي‬ ‫واسط ‬‫كاربري‬ ‫موبايل‬ ‫پلتفرم‬ ‫اينترنت‬ ‫اشيا‬
951
طراحي و پياده سازي واسط گرافيكي سيستم تاييد هويت گوينده به صورت LINE-ON با استفاده از روش GMM
952
طراحي و پياده سازي واسط هپتيك جراحي لاپاراسكوپي چند درجه آزادي با استفاده از دو ربات فالكون
953
طراحي و پياده سازي وب به منظور سفارش غذا
954
طراحي و پياده سازي وب سايت آپا
955
طراحي و پياده سازي وب سايت آرايشگاه
956
طراحي و پياده سازي وب سايت آزمايشگاه با به كارگيري قابليت هاي جديد وردپرس
957
طراحي و پياده سازي وب سايت آزمون آنلاين
958
طراحي و پياده سازي وب سايت آموزش لغات انگليسي براي فارسي زبانان
959
طراحي و پياده سازي وب سايت اطلاعاتي املاك با استفاده از Intra Web
960
طراحي و پياده سازي وب سايت با سيستم مديريت محتواي Word Press
961
طراحي و پياده سازي وب سايت تخصصي كامپيوتر
962
طراحي و پياده سازي وب سايت شركت سنگ
963
طراحي و پياده سازي وب سايت شركت گاز استان چهار محال و بختياري
964
طراحي و پياده سازي وب سايت فروش وسايل ديجيتال
965
طراحي و پياده سازي وب سايت فروشگاه اينترنتي
966
طراحي و پياده سازي وب سايت فروشگاه هوشمند مجازي سخت افزار
967
طراحي و پياده سازي وب سايت كتابخانه
968
طراحي و پياده سازي وب سايت كتابخانه
969
طراحي و پياده سازي وب سايت گروه تحقيقاتي شبكه هاي مخابراتي و رايانه اي
970
طراحي و پياده سازي وب سايت گلفروشي اينترنتي
971
طراحي و پياده سازي وب سايت موسسه شهيد كاظمي با استفاده از سيستم مديريت محتوا﴿CMS)وASP.NET
972
طراحي و پياده سازي وب سايت هتل
973
طراحي و پياده سازي وب سايت يك شركت كامپيوتري
974
طراحي و پياده سازي وب‌سايت فارغ التحصيلان
975
طراحي و پياده سازي وبسايت خدمات كامپيوتري
976
طراحي و پياده سازي وبلاگ
977
طراحي و پياده سازي يك bridge براي تراشه fp6a به زبان VHdL
978
طراحي و پياده سازي يك FPGA آسنكرون
979
طراحي و پياده سازي يك FPGA امن در مقابل حملات كانال جانبي
980
طراحي و پياده سازي يك ابزار براي ارزيابي طرحهاي شبكه با استفاده از شبيه سازي مبتني بر ترافيك خود همانند
981
طراحي و پياده سازي يك ابزار تحليل پوياي بدون مثبت كاذب براي آزمون آسيب پذيري تزريق SQL
982
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم برچسب زني دستوري كلمات فارسي و تشخيص ساختار گروههاي دستوري
983
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم جستجوي موازي و توزيع شده در وب به كمك عامل هاي متحرك
984
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم زمان بندي عادلانه با نرخ 1OGb/s
985
طراحي و پياده سازي يك الگوريتم مبتني بر مد لغزشي جهت رديابي نقطه بيشينه توان در سيستم هاي فتوولتائيك با وجود اختلالات خارجي
986
طراحي و پياده سازي يك امضاء ديجيتال بيضوي جديد مبتني بر تئوري آشوب
987
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي برچسب گذاري تصوير مبتني بر جمع سپاري با هدف استفاده در جستجو و بازيابي سريع تصوير
988
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي گرافيكي براي بررسي و مقايسه ي اثر پيش پردازش هاي تصوير در الگوريتم هاي شناسايي طرح چهره ﴿چهره هاي ترسيم شده﴾
989
طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي گرافيكي براي توليدِ انيميشنِ حركاتِ انسان با استفاده از مدل هاي مولد
990
طراحي و پياده سازي يك برنامه ي كاربردي تهيه آزمون و تعامل با دانشجو با توجه به مباحث تجربه كاربر (ux)
991
طراحي و پياده سازي يك بستر فعال جهت مديريت و مانيتوركردن جريانهاي شبكه
992
طراحي و پياده سازي يك پردازند رمز ريسك براي الگوريتم Rijndael
993
طراحي و پياده سازي يك تابع غير قابل همتا سازي به كمك شبكه عصبي سلولي
994
طراحي و پياده سازي يك تغييردهنده چندگانه سيگنال هاي صوتي خوانندگان و سازهاي زهي
995
طراحي و پياده سازي يك تور مجازي متحرك براي يك مكان تاريخي
996
طراحي و پياده سازي يك جستجوگر درون سايتي
997
طراحي و پياده سازي يك چارچوب توليد سيستم مبتي بر عامل
998
طراحي و پياده سازي يك چارچوب نرم افزاري براي بازسازي درون خطي ساختار پيمانه اي نرم افزارها
999
طراحي و پياده سازي يك چارچوب نرم افزاري براي بازسازي درون خطي ساختار پيمانه اي نرم افزارها
1000
طراحي و پياده سازي يك حافظه مشترك توزيعي شيئ گرا براي برنامه هاي جاوا
بازگشت