<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و ساخت واسطه ديجيتال
2
طراحي و ساخت واكرويلچر برقي
3
طراحي و ساخت وب سايت
4
طراحي و ساخت وب سايت آپلودسنتر
5
طراحي و ساخت وسائل روشنايي فلزي با كاربردي در معماري داخلي
6
طراحي و ساخت وسائل كاربردي چوبي بر اساس نقشمايه هاي كاخ هشت بهشت اصفهان
7
طراحي و ساخت وسايل چوبي بر اساس نقوش اسليمي و گره چيني طبقه سوم كاخ عالي قاپو اصفهان
8
طراحي و ساخت وسايل روشنايي با استفاده از تكنيك منبت و مشبك
9
طراحي و ساخت وسايل كاربردي با شيوه تلفيق چوب و ورشو به منظور احياء هنر ورشوسازي ايران
10
طراحي و ساخت وسايل ميكروفلوئيديك به كمك چاپگر سه بعدي و به كارگيري آن در سامانه هاي الكتروشيمي دوقطبي براي شناسايي چند شكلي هاي تك نوكلئوتيدي و اندازه گيري هيدروژن پراكسيد با استفاده از نانوذرات پلاتين پوشيده شده با لومينول
11
طراحي و ساخت وسيله سنجش پايداري ديناميكي
12
طراحي و ساخت وسيله ي كاليبراسيون اسپيرومتر در زمان استفاده ي باليني
13
طراحي و ساخت وسيله ي كمك آموزشي زانو
14
طراحي و ساخت وكتور پلاستيدي حاوي ژنstxB شيگلا ديسانتري تيپІ براي گياه كاهو
15
طراحي و ساخت وكتور كلونينگ حاوي ژن core ويروس هپاتيت c ژنوتيپ 1a
16
طراحي و ساخت ولت مترو فركانس متر با PIC
17
طراحي و ساخت ولتمتر ديجيتالي
18
طراحي و ساخت ولتمتر ديجيتالي ويژه اسپكتروم اناليز موجود در ازمايشگاه ديجيتال
19
طراحي و ساخت وي سي او و بافر در باند فركانسي 450 مگاهرتز
20
طراحي و ساخت ويديو افتالموسكوپ با توانايي اتصال به پرونده الكترونيك سلامت
21
طراحي و ساخت وينچ صفحه اي
22
طراحي و ساخت ي مبدل دوربعي دو طرفه باسوئيچينگ نرم جهت مدار واسط ابر خازن ها
23
طراحي و ساخت يدك شخم زن تيلر
24
طراحي و ساخت يراق آلات رخت دان با الهام از نظام آب و درخت سرو در باغ فين
25
طراحي و ساخت يك Conditioner Signal قابل برنامه ريزي
26
طراحي و ساخت يك LNA متعادل با NF كم به منظور افزايش محدوده ديناميكي براي رادار پسيو
27
طراحي و ساخت يك PLC با ميكركنترولر 80196
28
طراحي و ساخت يك PLC صنعتي
29
طراحي و ساخت يك PLC صنعتي
30
طراحي و ساخت يك آب سردكن
31
طراحي و ساخت يك آشكارساز تناسبي چندآندي، مناسب جهت تصويربرداري پزشكي
32
طراحي و ساخت يك آشكارساز گازي با صفحات مقاومتي باقابليت ثبت زمان پرواز
33
طراحي و ساخت يك آنتن راديويي براي ثبت اطلاعات از لايه هاي مختلف يون سپهري
34
طراحي و ساخت يك آنتن ويوالدي هم صفحه بهبود يافته
35
طراحي و ساخت يك ابزار انعطاف پذير در جراحي با حداقل تهاجم
36
طراحي و ساخت يك ابزار جراحي براي فيستولكتومي مسير اصلي فيستول هاي آنال.
37
طراحي و ساخت يك ابزار جراحي نوين قابل استفاده در جراحي هاي استخوان ركابي گوش
38
طراحي و ساخت يك ابزار نوين به منظور تعيين مكان و راستاي قرارگيري پيچ پديكل در جراحي ستون فقرات
39
طراحي و ساخت يك ابزار هوشمند براي جراحي سرطان مري (ازوفاژكتومي) با حداقل تهاجم
40
طراحي و ساخت يك ابزار هوشمند مجهز به حس لامسه مصنوعي در جراحي تعويض مفصل ران
41
طراحي و ساخت يك اپتد جديد بر اساس نشانش آنيلين بلو بر روي فيل PVC براي اندازه گيري PH
42
طراحي و ساخت يك اتاقك يونساز مناسب جهت دزيمتري باريكه هاي الكتروني در پرتودرماني
43
طراحي و ساخت يك اديومتر كامپيوتري
44
طراحي و ساخت يك الكترود خمير كربن جديد يون مس مبتني بر بيس ( 2 و 4 - دي هيدروكسي بنزيلايدن ) - 1 و 6 - دي آمينوهگزان
45
طراحي و ساخت يك ايزولاتور نوري
46
طراحي و ساخت يك اينورتر با قابليت سوئيچينگ نرم براي درايو موتور BLDC
47
طراحي و ساخت يك باتري شارژر خورشيدي و پياده‌سازي الگوريتم كنترل در ميكروكنترلرها
48
طراحي و ساخت يك برد تسريع كننده پردازش تصوير
49
طراحي و ساخت يك برد جهت شناسايي ماشين سنكرون بصورت لحظه اي (Line-On)
50
طراحي و ساخت يك بستر سيال به منظور مطالعه و مدل‌سازي پليمريزاسيون الفين‌ها
51
طراحي و ساخت يك پايگاه داده از آيين نامه هاي اداره كل آموزش
52
طراحي و ساخت يك پرتاب گر مغناطيسي
53
طراحي و ساخت يك پيكره آزمايشگاهيِ اندازه گيري افت فشار در لوله با نشت هاي متفاوت
54
طراحي و ساخت يك پيل سوختي ﴿PEM﴾ با قدرت حدود 2 وات
55
طراحي و ساخت يك پيل سوختي متانولي مستقيم بدون غشاء با واكنش گر مخلوط
56
طراحي و ساخت يك تقويت كننده قدرت در باند X و تحليل به روش سري ولترا
57
طراحي و ساخت يك تقويت كننده كلاس E براي انتقال بي سيم اطلاعات و توان به ريزسامانه هاي قابل كاشت در بدن
58
طراحي و ساخت يك تقويت كننده كم نويز در باند فركانسي L
59
طراحي و ساخت يك تقويت كننده ي توان كلاس E براي انتقال توان و اطلاعات به يك ريزسامانه ي قابل كاشت در بدن به همراه برقراري ارتباط كامپيوتري
60
طراحي و ساخت يك توربين بادي مگنوس اصلاح شده
61
طراحي و ساخت يك توربين محور عمودي ساونيوس و شبيه سازي اثر تعداد دريچه هاي بازشونده و نحوه بازشوندگي آن ها بر ضريب توان و گشتاور همراه با تحليل اقتصادي و زيست محيطي با نگرش سيستمي
62
طراحي و ساخت يك جاروبگر دوبعدي جهت اجراي تست هاي غيرمخرب
63
طراحي و ساخت يك جداساز الكتروستاتيكي و مطالعه پديده هاي الكتروستاتيكي در فيزيك سطح
64
طراحي و ساخت يك جفت اينتركام (آيفون ) از طريق برق شهر
65
طراحي و ساخت يك چسب زيستي براي كنترل عارضه "شل شدگي پيچ اباتمنت در ايمپلنت هاي دنداني"
66
طراحي و ساخت يك چشمه يوني براي سيستم اسپكترومتر جرمي
67
طراحي و ساخت يك حسگر جديد پتانسيومتري يون گزين روي بر پايه باز شيف N و N - بيس (2 هيدروكسي - 4 - متوكسي بنزآلدهيد) - 2 و 6- دي آمينو پيريدين
68
طراحي و ساخت يك حسگر ضريب شكست مبتني بر تشديدكنندهاي ميكروفيبري حلقوي
69
طراحي و ساخت يك حسگر لامسه مصنوعي قابل استفاده در جراحي هاي رباتيك
70
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد بر اساس نشانش ايندوفنول بر روي غشاتري استات سلولز براي اندازه گيري يون نيكل
71
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد بر اساس نشانش رزبنگال بر روي غشاء تري استات سلولز براي اندازه گيري يون نقره
72
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد براي اندازه گيري pH در محلول هاي آبي
73
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد براي اندازه گيري pH در محلول هاي آبي
74
طراحي و ساخت يك حسگر نوري جديد)optode( براي اندازه گيري PH در ناحيه قليايي
75
طراحي و ساخت يك حسگر نوري شيميائي با استفاده از يك غشاء...
76
طراحي و ساخت يك حسگر ولتامتري بر اساس پليمرهاي قالب مولكولي براي تشخيص گزينشي داروي املوديپين در سيال هاي بيولوژيك
77
طراحي و ساخت يك حسگر ولتامتري براساس پليمرهاي قالب مولكولي براي تشخيص گزينش داروي ديلتيازم در سيال هاي بيولوژيك
78
طراحي و ساخت يك داربست استخواني به كمك چاپگر سه بعدي
79
طراحي و ساخت يك داربست براي پديده رگ زايي
80
طراحي و ساخت يك درايو موتور جريان مستقيم بدون جاروبك بر مبناي يك كنترل كننده غير خطي
81
طراحي و ساخت يك درايو موتور سوئيچ رلكتانس4kw ،چهار فاز و بهبود كيفيت جريان ورودي آن با استفاده از يكسو كننده جرياني
82
طراحي و ساخت يك دستگاه آب شيرين كن تقطيري خورشيدي
83
طراحي و ساخت يك دستگاه آب شيرين كن تقطيري خورشيدي
84
طراحي و ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي براي بررسي تاثير حركت رگ در جريان خون جاري در آن ، مدلي براي بررسي تاثير حركت سر در جريان خون درون رگ
85
طراحي و ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي جهت محاسبه تجربي ضريب انتقال حرارت جابجايي بين گاز و ذرات جامد در يك بستر شناور
86
طراحي و ساخت يك دستگاه آزمايشگاهي جهت مطالعه حركت توپك در داخل لوله
87
طراحي و ساخت يك دستگاه اديومتري براي به دست آوردن نمودار آستانه شنوايي
88
طراحي و ساخت يك دستگاه اديومتري دو كاناله PC BASE
89
طراحي و ساخت يك دستگاه الكترو وينينگ پيوسته آزمايشگاهي
90
طراحي و ساخت يك دستگاه الكتروليچنيك آزمايشگاهي
91
طراحي و ساخت يك دستگاه پرينتر سه بعدي DLP
92
طراحي و ساخت يك دستگاه پرينتر سه بعدي اف اف اف با مكانيسم حركتي دلتا
93
طراحي و ساخت يك دستگاه سوئيپ ژنراتور سوتي و نشان دادن پاسخ فركانسي يك فيلتر يا تقويت كننده بر روي صفحه اسيلوسكوپ
94
طراحي و ساخت يك دستگاه قلب نگار مبتني بر امپدانس و راكتانس
95
طراحي و ساخت يك دستگاه كنترل و آزمون همزمان تعليق قطار شناور مغناطيسي و ارتعاشات قطار-خط
96
طراحي و ساخت يك دستگاه كولر آبي جديد
97
طراحي و ساخت يك دستگاه ليزر T.E.A-CO2 با آهنگ تكرار بالا
98
طراحي و ساخت يك دستگاه مخلوط كننده جهت انجام مطالعات آزمايشگاهي براي بهبود فرايند اختلاط در توليد روغن توربين بخار
99
طراحي و ساخت يك دستگاه منبع تعذيه آزمايشگاهي DIGITAL DISPLAY با مشخصات )0 03 V( )0 3 A(
100
طراحي و ساخت يك ديتالاگر به همراه نمايشگر گرافيكي
101
طراحي و ساخت يك ديسپنسر پنوماتيك به منظور استفاده در چاپگر زيستي
102
طراحي و ساخت يك رابط تبديل قرارداد ميان سيستمهاي ناهمگون
103
طراحي و ساخت يك راه رونده ي تناوبي پر بازده
104
طراحي و ساخت يك ربات با قابليت تشخيص موانع
105
طراحي و ساخت يك ربات بازرس براي خطوط سرد انتقال فشار قوي
106
طراحي و ساخت يك ربات پرنده شناور زميني
107
طراحي و ساخت يك ربات تك‌پاي جهنده
108
طراحي و ساخت يك ربات فرمانش لغزشي و مكان يابي آن با استفاده از حسگر هاي اينرسي
109
طراحي و ساخت يك رباط متحرك
110
طراحي و ساخت يك ردياب هوشمند نقطه توان بيشينه سلولهاي خورشيدي در كاربردهاي فضايي
111
طراحي و ساخت يك رسم كننده XY با استفاده از موتورهاي پله اي
112
طراحي و ساخت يك رمز كننده
113
طراحي و ساخت يك رمز كننده 64 كيلوبيت بر ثانيه با استفاده از الگوريتم پي در پي
114
طراحي و ساخت يك روبات دو مفصله در دستگاه پردازش كننده بافت و كنترل آن توسط كامپيوتر
115
طراحي و ساخت يك روبات مدولار مارشكل
116
طراحي و ساخت يك زبان الكترونيكي ساده (Electronic tongue) براي اندازه گيري همزمان كاتيون هاي پتاسيم، سديم و كادميم
117
طراحي و ساخت يك زيست حسگر DNA براي شناسايي ناهمجوري تك بازي در توالي نوكلئوتيدها و تشخيص الكتروشيميايي .....
118
طراحي و ساخت يك ژايروي كنترل ممان تك جيمبال (SGCMG)
119
طراحي و ساخت يك سامانه انتقال توان و داده به يك پروتز حلزون شنوايي با استفاده از روش FSK
120
طراحي و ساخت يك سامانه اندازه گيري دما
121
طراحي و ساخت يك سامانه اندازه‌گيري دما 64 كاناله
122
طراحي و ساخت يك سامانه بر خط به منظور اندازه گيري سفتي خرما مبتني بر روش غير مخرب ضربه
123
طراحي و ساخت يك سامانه براي اندازه گيري طول موج ليزر بر اساس مدولاتور فضايي دامنه اي نور
124
طراحي و ساخت يك سامانۀ انتقال توان القايي و انتقال داده به روش ASK به يك كاشتينۀ پزشكي با استفاده از جابه جايي نقطۀ كار يك تقويت كنندۀ كلاس E در ناحيۀ با بازدهي بيشينه
125
طراحي و ساخت يك سرعت سنج ليزري براي اندازه گيري توزيع فضايي سرعت سيالات گازي و مايع
126
طراحي و ساخت يك سلول D-flip flopبه كمك تكنولوژي I2L
127
طراحي و ساخت يك سنسور تماسي ديناميكي براي تشخيص ويژگي هاي مورفولوژيكي سطوح مختلف
128
طراحي و ساخت يك سيستم ... بطور گسترده
129
طراحي و ساخت يك سيستم اخفاي حريق هوشمند
130
طراحي و ساخت يك سيستم استخراجي حلالي مس و نيكل توسط D2EHPA با اصلاح كننده TBP
131
طراحي و ساخت يك سيستم اعلام خودكار ايستگاه قطار و اتوبوس با استفاده از ماژول GPS [جي. پي. اس.]
132
طراحي و ساخت يك سيستم امنيتي براي اتومبيل پرايد با ميكروكنترلر PIC
133
طراحي و ساخت يك سيستم اندازه گير سرعت موتور
134
طراحي و ساخت يك سيستم براي اندازه‌گيري نيروهاي وارده توسط سر ابزار جراحي انعطاف‌پذير بر روي بافت، حين جراحي
135
طراحي و ساخت يك سيستم براي موقعيت يابي ميلگردها در ستون بتني
136
طراحي و ساخت يك سيستم پخت القايي براي كاربردهاي خانگي
137
طراحي و ساخت يك سيستم پخش نوري اطلاعات
138
طراحي و ساخت يك سيستم تعليق الكترومغناطيسي جديد براي خودروها
139
طراحي و ساخت يك سيستم خبره جهت انتخاب منبع و ماخذ با تاكيد ويژه بر روي تكنيكهاي ساخت پايگاه دانش
140
طراحي و ساخت يك سيستم داپلر فراصوت پالسي جهت بررسي عروق مغزي
141
طراحي و ساخت يك سيستم دايورسيتي فضائي ...
142
طراحي و ساخت يك سيستم دريافت سيگنال سنسور فشار و پردازش و نمايش آن بر روي نمايشگر
143
طراحي و ساخت يك سيستم راه انداز و كنترل سرعت موتور DC با استفاده از مبدل هاي DC و DC
144
طراحي و ساخت يك سيستم سخت افزاري به كمك ميكروكنترلر PIC براي اجراي نت هاي موسقي كه اطلاعات نت ها توسط يك كامپيوتر و از طريق پورت سريال به سيستم ارسال مي گردد
145
طراحي و ساخت يك سيستم شكل دهي تدريجي ضربه اي و تست يك نمونه ساده
146
طراحي و ساخت يك سيستم شيمي لومينسانس و كاربرد آن در اندازه گيري برخي از تركيبات شيميايي
147
طراحي و ساخت يك سيستم فراخوان )... (
148
طراحي و ساخت يك سيستم قابل نصب بر روي درب بازكن هاي معمولي با استفاده از روش انتقال ديجيتال بصورت آسنكرون
149
طراحي و ساخت يك سيستم كامپيوتري ثبت و گزارش گيري ارتباطات تلفني در سمت گيرنده
150
طراحي و ساخت يك سيستم كمك به نابينايان در تشخيص موانع
151
طراحي و ساخت يك سيستم كنترل براي دستگاه كشش بافت نرم
152
طراحي و ساخت يك سيستم كنترل براي دو جسم متحرك
153
طراحي و ساخت يك سيستم كنترل جهت هدايت قطارهاي سنگين﴿ لكوترول﴾
154
طراحي و ساخت يك سيستم لامسه‌اي نوين به‌منظور تعيين محل قرارگيري فيبروئيدهاي داخل ديواره رحمي، در حين جراحي با حداقل تهاجم مايولايزيس
155
طراحي و ساخت يك سيستم مارك كننده ديتا مبتني بر موجك جهت اندازه گيري و ثبت ميدان هاي ناشي از صاعقه
156
طراحي و ساخت يك سيستم مخابراتي cvsd
157
طراحي و ساخت يك سيستم مخاط چسب دهاني براي درمان عفونتهاي مزمن دنداني
158
طراحي و ساخت يك سيستم مولد پلاسماي مينياتوري پالسي
159
طراحي و ساخت يك سيستم مولد ميدان مغناطيسي يكنواخت براي ارزيابي اثرات غير حرارتي بر موش صحرايي
160
طراحي و ساخت يك سيستم ميكروسيالاتي سانتريفيوژال براي جداسازي اجزاي خون و ارزيابي عوامل موثر در خلوص پلاسما
161
طراحي و ساخت يك سيستم ناوبري و هدايت براي بالگرد چهارموتوره به روش شار نوري
162
طراحي و ساخت يك سيستم نوسانگر پيزوالكتريك شامل كنترلر
163
طراحي و ساخت يك سيستم هپتيك به منظور توانبخشي عضلات دست
164
طراحي و ساخت يك سيستم هپتيك به منظور كاربرد در سيمولاتورهاي جراحي
165
طراحي و ساخت يك سيستم هوشمند براي دستگاه ردياب خورشيدي با دو درجه آزادي
166
طراحي و ساخت يك سيستم هوشمند لامسه اي جهت تشخيص توده هاي بافت سينه
167
طراحي و ساخت يك سيستم هوشمند مديريت آب خورشيدي
168
طراحي و ساخت يك سيكل تبريد
169
طراحي و ساخت يك شارژ كننده سريع باتري هاي نيكل - كادميوم با استفاده از ميكرو كنترلر
170
طراحي و ساخت يك شبكه سنسوري بي سيم نمونه با هدف ايجاد يك ساختمان هوشمند
171
طراحي و ساخت يك شبيه ساز ارتعاشات چند درجه آزادي
172
طراحي و ساخت يك شيب سنج الكتريكي و روان سنجي آن جهت اندازه گيري مفاصل بدن انسان
173
طراحي و ساخت يك شيفت دهنده فاز استاتيك (SPS)
174
طراحي و ساخت يك صحنه نمايش گردان ويژه
175
طراحي و ساخت يك طيف نگار نجومي با توان تفكيك بالا
176
طراحي و ساخت يك عملگر تركيبي براي استفاده در يك واسط هپتيكي كابلي يك درجه آزادي
177
طراحي و ساخت يك عملگر﴿actuator﴾ با استفاده از مواد پيزوالكتريك
178
طراحي و ساخت يك فاصله سنج ليزري بر اساس روش مثلث سازي
179
طراحي و ساخت يك فاصله ياب ليزري به منظور تشخيص اشياء با فاصله معين از سطح زمين در يك صحنه
180
طراحي و ساخت يك فانتوم تغييرشكل پذير براي بافت نرم اطراف رگ جهت استفاده در الاستوگرافي
181
طراحي و ساخت يك فرستنده كم قدرت در باند اف ام
182
طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده مخابراتي
183
طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده موبايل
184
طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده نوري WDM سه كاناله براي انتقال صدا
185
طراحي و ساخت يك فركانس متر ديجيتال با مولتي ويبراتورمونواستابل
186
طراحي و ساخت يك فيلتر اكتيو قدرت موازي براي جبران سازي بارهاي غير منطقي
187
طراحي و ساخت يك فيلتر ميان گذر باند Xبه روش SIW با ورودي و خروجي هاي مايكرواستريپي
188
طراحي و ساخت يك فيلم كوتاه جهت معرفي سينماي ايران در جشنواره هاي سينمايي
189
طراحي و ساخت يك قالب متالورژي پودر و بررسي اثر گرانيت بر خواص سيلان و تراكم پذيري پودر آهن
190
طراحي و ساخت يك قطعه پلاستيكي دقيق پزشكي با استفاده از فرآيند قالب گيري تزريقي به منظور كمينه كردن اعوجاج
191
طراحي و ساخت يك كامپوزيت لايه‏اي جاذب امواج رادار در محدوده باند X
192
طراحي و ساخت يك كانال ... دو طرفه با امكان شماره گيري ...
193
طراحي و ساخت يك كد قالبي خطي (4 و 8)
194
طراحي و ساخت يك كد قالبي خطي (4 و7)
195
طراحي و ساخت يك كد كننده و ديكدكننده كانال براي ارسال داده هايي با ميزان دو مگابيت بر ثانيه
196
طراحي و ساخت يك كلاستر كامپيوتري با 16 گره محاسباتي و مدل سازي تاخير گره - به - گره در آن
197
طراحي و ساخت يك كلاستر كامپيوتري با 16 گره محاسباتي و مدل سازي تاخير گره-به-گره درآن
198
طراحي و ساخت يك كلاستركامپيوتري با 16 گره محاسباتي و شبيه سازي تاخير گره-به-گره درآن
199
طراحي و ساخت يك كلاستركامپيوتري با 16 گره محاسباتيو شبيه سازي تاخير گره-به-گره درآن
200
طراحي و ساخت يك كنترل كننده ديجيتال براي كنترل آونگ واژگون به روش QFT
201
طراحي و ساخت يك كنترلر سرعت اتومبيل
202
طراحي و ساخت يك گره براي شبكه هاي سنسوري بيسيم
203
طراحي و ساخت يك گلايدر مدل بدون سرنشين
204
طراحي و ساخت يك گيرنده نوري
205
طراحي و ساخت يك لوله حرارتي و مطالعه عملكرد آن
206
طراحي و ساخت يك لينك PCM يكطرفه آزمايشگاهي
207
طراحي و ساخت يك لينك ليزري چهار كاناله صوتي اتمسفريك به كمك FPGA
208
طراحي و ساخت يك لينك نوري كوتاه برد در غير امتداد خط ديد
209
طراحي و ساخت يك ماسك دهني مونيتورينگ فردي گاز رادن
210
طراحي و ساخت يك ماشين سوييچ رلوكتانس دو استاتوره با بازآرايي ريز نيروها (ِDSSRM)
211
طراحي و ساخت يك ماشين سيار با قابليت يادگيري مسير
212
طراحي و ساخت يك مبدل ac به dc سيكل كامل بهبوديافته جهت كنترل سرعت موتور جريان مستقيم بر اساس كاهش هارمونيك ها و زيرهارمونيك ها
213
طراحي و ساخت يك مبدل DC-DC با راندمان بالا براي كاربردهاي فضايي
214
طراحي و ساخت يك مبدل DC-DC چند ورودي با بهره ولتاژ بالا براي كاربرد در ريزشبكه ها
215
طراحي و ساخت يك مبدل اينترليو DC-DC افزاينده با بهره ولتاژ بالا
216
طراحي و ساخت يك مبدل جديد براي موتور سوئيچ رلوكتانس با قابليت افزايش و كنترل ولتاژ مغناطيسي زدايي
217
طراحي و ساخت يك مبدل فوروارد گذار در ولتاژ صفر با مدار تحريك گيت ساده
218
طراحي و ساخت يك مبدل نشانگر عقربه اي به نمايشگر ديجيتال
219
طراحي و ساخت يك مجموعه آزمايشگاهي براي گيرنده هاي FM
220
طراحي و ساخت يك مجموعه باز خوراني دود (EGR) بر روي موتور پيكان 1600
221
طراحي و ساخت يك مجموعه پنج درجه آزادي شامل ميز شبيه‌ساز سه درجه آزادي و جستجوگر گيمبال دو درجه آزادي
222
طراحي و ساخت يك محيط واقعيت مجازي براي شبيه سازي روباتهاي متحرك
223
طراحي و ساخت يك مخزن خاك دوار به منظور ارزيابي سايشي تيغه هاي ابزار خاك ورز
224
طراحي و ساخت يك مدار كنترلي با صداي سوت (يا دست )
225
طراحي و ساخت يك مدل اوليه ديلاتومتر
226
طراحي و ساخت يك مدل ساده ميكروسكوپ تونلي روبشي STM
227
طراحي و ساخت يك مرطوب ساز براي كاربرد در پيل سوختي غشاء پليمري
228
طراحي و ساخت يك مقسم توان موج سطحي با استفاده از متاسرفيس
229
طراحي و ساخت يك مكانيزم براي ايجاد ميكروحفره روي سطح با استفاده از روش ميكرو شكل دهي
230
طراحي و ساخت يك مكانيزم براي جاذب خورشيدي
231
طراحي و ساخت يك مكانيزم نيوماتيك جهت باز و بسته نمودن سوپاپ هاي موتور احتراق داخلي طبق يك برنامه ريزي معين در ecu و حذف ميل سوپاپ
232
طراحي و ساخت يك منبع ولتاژ متغيرDC ، صفرالي 40 ولت 10 آمپر با استفاده از پل سه فاز تريستور
233
طراحي و ساخت يك موتور استرلينگ پيستون آزاد مولد برق
234
طراحي و ساخت يك مودم ويژه با استفاده از تكنيك طيف گسترده با نرخ 1200ـ600 بيت بر ثانيه بر عملكرد 5ـ10 >pe تحت شرايط 0<N/S
235
طراحي و ساخت يك ميكرو / نانو مكانيزم با خاصيت چسبندگي با استفاده از روش اچ الكترو شيميايي
236
طراحي و ساخت يك ميكرو وسيله جهت جداسازي گلبول قرمز از خون
237
طراحي و ساخت يك ميكروگريپر با محرك الكتروموتور جهت استفاده در كاربري هاي سلولي
238
طراحي و ساخت يك نرم افزار كاربردي واقعيت افزوده براي پشتيباني از يك كتاب درسي
239
طراحي و ساخت يك نمايشگر كانال مستقل قدرت خطي در راكتور تهران
240
طراحي و ساخت يك نمونه GFCI (interrupter circuit fault Ground)
241
طراحي و ساخت يك نمونه HPV و تحليل تنش بدنه و ركاب آن
242
طراحي و ساخت يك نمونه آنتن مايكرواستريپ در باند 9-11 گيگا هرتز و بهينه سازي sll با استفاده از الگوريتم pso
243
طراحي و ساخت يك نمونه اجاق خورشيدي قابل حمل
244
طراحي و ساخت يك نمونه بردار هم سرعت ذرات جامد
245
طراحي و ساخت يك نمونه پايلوت ربات بازرس خط مترو و راه‌آهن
246
طراحي و ساخت يك نمونه پروب خوردگي از نوع مقاومت الكتريكي و تست و كاليبراسيون آن
247
طراحي و ساخت يك نمونه خشك كن دارو
248
طراحي و ساخت يك نمونه دانسيتومتر
249
طراحي و ساخت يك نمونه ربات 5 درجه آزادي براي ساخت پروتزهاي دنداني
250
طراحي و ساخت يك نمونه ربات خود مختار زير آبي براي تشخيص و دنبال كردن اهداف مبتني بر تكنيك هاي بينايي كامپيوتر
251
طراحي و ساخت يك نمونه ساده دستگاه اسپيرومتر
252
طراحي و ساخت يك نمونه سلول خورشيدي رنگدانه اي
253
طراحي و ساخت يك نمونه سلول فوتوولتائيك CdS -Cu2S و بررسي خواص آن
254
طراحي و ساخت يك نمونه سلول فوتوولتائيك Cds-Cu2s و بررسي خواص آن
255
طراحي و ساخت يك نمونه سينتي سايزر فركانس در محدوده ي فركانسي 1400MHZ تا 1900MHZ
256
طراحي و ساخت يك نمونه شير كنترل الكترونيكي
257
طراحي و ساخت يك نمونه كنترل دستي اتومبيل براي رانندگي معلولين
258
طراحي و ساخت يك نمونه مشعل محيط متخلخل با نسبت كاهش زياد
259
طراحي و ساخت يك نمونه‌ي آزمايشگاهي موتور مونو پروپلنت بر پايه‌ي پراكسيد هيدروژن
260
طراحي و ساخت يك نوسان‌ساز توان كلاس E خودتنظيم‌شونده براي انتقال بي‌سيم اطلاعات و توان به يك ريزسامانه قابل كاشت پزشكي
261
طراحي و ساخت يك نوسانساز پايدار باند X
262
طراحي و ساخت يك نوع انتن broad band
263
طراحي و ساخت يك نوع پرتابه پايدار جرمي الكترومغناطيسي
264
طراحي و ساخت يك نوع سيستم سرمايش تبخيري خورشيدي جهت استفاده در شهر اصفهان
265
طراحي و ساخت يك نوع موتور سوخت جامد به روش مهندسي معكوس
266
طراحي و ساخت يك و اتمتر نوري با صفحه ديجيتال در حوزه 100 ميكرو وات تا 100 ميلي وات و در حدوده فركانسي نور قرمز
267
طراحي و ساخت يك واحد آزمايشگاهي هيپ ليچينگ مخزني
268
طراحي و ساخت يك واحد الكترو وينينگ آزمايشگاهي
269
طراحي و ساخت يك واحد الكترو وينينگ پيوسته آزمايشگاهي و تعيين راندمان احياي كاتدي براي فلز روي
270
طراحي و ساخت يك واحد الكترووينينگ منگز
271
طراحي و ساخت يك واحد پايلوت راكتور بستر سيال
272
طراحي و ساخت يك واحد كوچك الكتروليچينگ آزمايشگاهي
273
طراحي و ساخت يكدستگاه ثبت و پردازش اطلاعات چند كاناله
274
طراحي و ساخت يكسو ساز pwm با ضريب قدرت واحد و جريان ورودي سينوسي
275
طراحي و ساخت يكسوساز جهت وصل بارهاي DC به سيمولاتور قدرت مجتمع اصفهان و آناليز هارمونيك ها
276
طراحي و ساخت يكسوكننده سنكرون جريان بالا با كنترل كننده AC در ورودي
277
طراحي و ساخت يكسوكننده مدولاسيون پهناي پالس تكفاز با قابليت حذف توان نوساني ورودي
278
طراحي و ساخت يونيت شيشه بالابر برقي با Anti traP به همراه طراحي و ساخت دستگاه تست انتهاي خط توليد شيشه بالابر پژو 405 و سمند
279
طراحي و ساخت: كنترل كننده عمل تراز با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين
280
طراحي و ساختمان دستگاه الكترو انسفالوگراف هشت كاناله كامپيوتر
281
طراحي و ساختيك لينگ فرستنده وگيرنده پي سي ام
282
طراحي و ساماندهي بافت محله ي صوفيان شهرستان بروجرد
283
طراحي و ساماندهي بافت مركزي شهر لنگرود در حاشيه رود
284
طراحي و ساماندهي بخشي از محله يوسف آباد با محوريت ميدان سلماس
285
طراحي و ساماندهي بقعه سيد حمزه و گذر سرخاب به عنوان يك قطب مجهز توريستي، فرهنگي با رويكرد شهر موزه
286
طراحي و ساماندهي خيابان دانشكده كشاورزي كرج با رويكرد پياده مداري
287
طراحي و ساماندهي راسته تجاري و خدماتي در ورودي شرقي اصفهان
288
طراحي و ساماندهي فضاهاي عمومي بافت تاريخي علي قلي آقا
289
طراحي و ساماندهي قسمتي از بافت مسئله دار محله مجيديه تهران با استفاده از تئوريHome zone
290
طراحي و ساماندهي كالبدي ميدان ونك با رويكرد توسعه پايدار
291
طراحي و ساماندهي محلات و بافتهاي مسكوني با رويكرد پدافند غير عامل (نمونه موردي: بافت فرسوده محله اوين)
292
طراحي و ساماندهي محله سنگ سياه شيراز مرمت و احياء خانه سعادت
293
طراحي و ساماندهي محور ليان و حوزه نفوذ آن در بوشهر با رويكرد شهر شهروند محور
294
طراحي و ساماندهي محور ناهار خوران گرگان با رويكرد مردم محوري
295
طراحي و سخت افزار ديجيتالي يك شبكه عصبي پيشخور چند لايه
296
طراحي و سفارشي سازي سامانه ويدئوكنفرانس مبتني بر openmeetings براي كاربردهاي دانشگاهي
297
طراحي و سلامت ﴿بررسي بخش بستري كودكان در بيمارستان هاي تامين اجتماعي مازندران﴾
298
طراحي و سنتز برخي تركيبات ژل كننده¬ي آلي جديد پاسخگو به چند محرك و بررسي كاربرد آنها به عنوان حسگر شيميايي و يا ژل كننده حلال-هاي آلي مختلف
299
طراحي و سنتز پپتيدهاي كلردار شده و مطالعه خواص فيزيكي-شيميايي آن¬ها با قابليت حمل¬كننده داروها از سد خوني-مغزي
300
طراحي و سنتز پچ قلبي با خواص مكانيكي بهينه شده
301
طراحي و سنتز شبكه آلي فلزي متخلخل انعطاف پذير براي دارورساني
302
طراحي و سنتز كموسنسورهاي داراي حلقه ي هتروسيكل نيتروژن دار جديد و بررسي اسپكتروشيميايي كمپلكس هاي آنها با كاتيون هاي مختلف
303
طراحي و سنتز مشتقات جديد 4-آنيلينو كينازولين به عنوان مهاركننده هاي بالقوه آنزيم تيروزين كيناز رسپتورهاي فاكتور رشد اپي درمي (EGFR )
304
طراحي و سنتز مشتقات جديد N- ((2- كلروكينولين- 3- يل) متيلن)-4- متيل (منوكسي) بنزن آمين و بررسي اتصال آن ها به آنزيم ها و پروتئين ها (Docking) بااستفاده از نرم افزار GOLD 5..
305
طراحي و سنتز مشتقات جديد N4,N1- بيس ﴿2- كلروكينولين-3- يل﴾ متيلن﴾ بنزن-1، 4- دي ايمين و بررسي اتصال آنها به آنزيم ها و پروتئين ها ﴿Docking) با استفاده از نرم افزار GOLD5.2.2
306
طراحي و سنتز مشتقات جديد آريل سولفوناميدو تياديازوليل كومارين كربوكساميد به عنوان عوامل بالقوه ضد سرطان
307
طراحي و سنتز مشتقات جديد آمينوبنزوتيازول لينك شده بت بايفنيل استيك اسيد به عنوان مهاركننده استيل كولين استراز و بتا سكرتاز
308
طراحي و سنتز مشتقات جديد بنزوتيازوليل-2-هيدروكسي بنزيليدن آمين كومارين كربوكساميد و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيمهاي استيل كولين استراز، بوتيريل كولين استراز و اثر كليت كنندگي آهن جهت درمان بيماري الزايمر
309
طراحي و سنتز مشتقات جديد پيريميديني و بررسي اثر آنها در پايدار سازي توالي G-quadruplex و سميت سلولي در رده هاي سلولي پستان MCF-7، پروستات PC3 و ليمفوما
310
طراحي و سنتز مشتقات جديد شبه پپتيدي آمينوبنزوتيازول هيبريد شده فروليك اسيد به عنوان مهاركننده دوگانه آنزيم هاي كولين استراز
311
طراحي و سنتز مشتقات جديد فروليك اسيد به عنوان مهاركننده كولين استراز
312
طراحي و سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثر مهاري آنها روي آنزيم استيل كولين استراز و بوتريل كولين استراز در درمان بيماري آلزايمر
313
طراحي و سنتز مشتقات كومارين استيل آريل سولفونيل هيدرازيد و ارزيابي مهار آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتيريل كولين استراز و ليپواكسيژناز به عنوان عوامل
314
طراحي و سنتز مشتقات( 2 - (2 - كلرور كينولين - 3 - ايل) متيلن) - 1 و 1 - دي متيل هيدرازين توسط واكنشگر N و N دي متيل هيدرازين و بررسي اتصال آن ها به آنزيم ها و پروتئين ها
315
طراحي و سنتز نانوبيوكونژوگه كوانتوم دات - ارگانوفسفره هيدرولاز در تشخيص سموم ارگانوفسفره
316
طراحي و سنتز نانوذرات اكسيد آهن پوشش¬دار شده با پليمر زيست-سازگار براي اهداف تصويربرداري چندگانه در CT/MRI
317
طراحي و سنتز نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن به منظور درمان سرطان پروستات
318
طراحي و سنتز واحد واكشي يك پرازنده ابرعددي با قابليت مقياس پذيري
319
طراحي و سنجش اثر بخشي چندرسانه آموزش با نرم افزار captivate در حيطه حفاظت و احياي منابع طبيعي (مطالعه موردي:بخش گهواره، شهرستان دالاهو)
320
طراحي و سيستم كنترل ارتفاع و زاويه مسير با يك گيرنده GPS
321
طراحي و سيستم گسيل كاميون ﴿ديسچينگ﴾ معدن مس سونگون اهر و بررسي امكان استفاده از GPS
322
طراحي و شاخت دستگاهي براي ثبت سيگنال نبض به روش طب سنتي ايراني
323
طراحي و شبي هسازي مدار حلقه كنترل عرض پالس با بهبود محدوده فركانسي
324
طراحي و شبيه ‌سازي COA بهبود يافته و به ‌كارگيري آن در CMIA با مشخصات بهبود يافته
325
طراحي و شبيه حلقه فقل تاخير با فركانس GHz1
326
طراحي و شبيه سا زي مدار آشكار ساز خازن سنسورهاي خازني بصورت مجتمع با تكنولوژي ‍‍COMS
327
طراحي و شبيه ساري تقويت كننده كم نويز داراي سه باند فركانسي براي مخابرات بيسيم نسل 4
328
طراحي و شبيه سازي , ساخت يك مبدل رزونانسي با سويچينگ نرم و بازدهي بالا، مناسب براي كاربرد توليد پراكنده
329
طراحي و شبيه سازي ... با ...
330
طراحي و شبيه سازي ASIC ناهمگام سيستم رمزنگاري DES
331
طراحي و شبيه سازي BIST براي مبدل ديجيتال به آنالوگ با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
332
طراحي و شبيه سازي DFC بازيابي گاز هاي فلر با استفاده از اجكتور مايع
333
طراحي و شبيه سازي Dll با محدوده قفل نامحدود و عناصر تاخير خطي
334
طراحي و شبيه سازي FCL ابر رساناي نوع مقاومتي مبتني بر مسائل حفاظتي سيستم قدرت
335
طراحي و شبيه سازي LP-LV CMOS Op-Amp
336
طراحي و شبيه سازي LV/LP CCII با فابليت تنظيم الكترونيكي
337
طراحي و شبيه سازي PLL ديجيتال توسط رايانه
338
طراحي و شبيه سازي QSTBC در سيستم هاي MIMO بر مبناي آنتن هاي توزيعي
339
طراحي و شبيه سازي آبسردكنهاي فشاري
340
طراحي و شبيه سازي آرايه 2*2پچ مايكرواستريپ پاپيوني با پلاريزاسيون دايروي در باند ايكس
341
طراحي و شبيه سازي آرايه آنتن انعكاسي بزرگ در باند فركانسي S
342
طراحي و شبيه سازي آرايه اي از رزوناتورهاي مايكرواستريپ براي كاربردهاي تشديد مغناطيسي
343
طراحي و شبيه سازي آرايه هاي الكترونيكي اولتراسوند جهت توليد موج ضربه، Shock- Wave ، به منظور درمان سنگ كليه و بررسي اثرات غير خطي آن
344
طراحي و شبيه سازي آرايه هاي سيستوليك براي حل معادلات خطي
345
طراحي و شبيه سازي آرايه هاي فاز دار الكترونيكي اولتراسوند به منظور درمان تومارهاي سرطاني با روش گرما درماني
346
طراحي و شبيه سازي آرايه ي 2*2 اسلات مايكرواستريپ با پلاريزاسيون دايروي در باند x
347
طراحي و شبيه سازي آشكار ساز فروسرخ دماي اتاق بدون سامانه خنك كننده
348
طراحي و شبيه سازي آشكار سازهاي فرابنفش بر مبناي ZnO با بهينه سازي بازدهي كوانتومي و جريان تاريكي
349
طراحي و شبيه سازي آشكارسازهاي فرابنفش مبتني بر نانوساختارهاي ZnO
350
طراحي و شبيه سازي آموزش شبكه هاي عصبي مصنوعي بصورت مدارهاي VLSI آنالوگ به منظور پياده سازي توابع ديجيتال
351
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه انتقالي با پرتو ايزوفلاكس در باند فركانسي X
352
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي GPS با پترن فاز بهينه
353
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي بهينه براي تعيين موقعيت ماهواره
354
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي دايپل 4 تايي
355
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي فعال مايكرو استريپي
356
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي مايكرواستريپ با پلاريزاسيون دايره اي
357
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي موجبري اسلات با بهره بالا و باند وسيع براي كاربردهاي راداري
358
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه بازتابي دوپلاريزه
359
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي از نوع مايكروستريپ جهت رادار آرايه فازي فعال
360
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي استوانه اي جهت شكل دهي پترن مجذور كسكانت
361
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه فازي با عنصر دهانه باز موجبري در باند X
362
طراحي و شبيه سازي آنتن با الگوي تشعشعي غير متمركز و متغير با فركانس براي كاربردهاي تصوير برداري
363
طراحي و شبيه سازي آنتن با پلاريزاسيون دايروي در باند K_a براي كاربرد در تلفن همراه نسل پنجم
364
طراحي و شبيه سازي آنتن پوشيدني به منظور بهبود مشخصات تشعشعي آن
365
طراحي و شبيه سازي آنتن تراهرتز با قطبش دايروي
366
طراحي و شبيه سازي آنتن ريترودايركتيو پسيو با قابليت چرخش بيم جهت كاربرد هاي ماهواره اي
367
طراحي و شبيه سازي آنتن شيپوري پهن باند بر پايه تكنولوژي SIW
368
طراحي و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپ دو بانده به منظور افزايش پهناي باند
369
طراحي و شبيه سازي آنتن موج نشتي CRLHبر روي SIW با بهره بالا در باند فركانسي X
370
طراحي و شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي صفحه اي مايكرواستريپ بهينه شده با استفاده از ساختار هاي متناوب در باند هاي فركانسي C و X و كاهش اثرات نامطلوب امواج سطحي
371
طراحي و شبيه سازي آنتن هاي مايكرواستريپ با Matlab
372
طراحي و شبيه سازي آنتن و الگوريتم ردگيري مناسب براي ارتباطات ماهواره اي در محيط متحرك
373
طراحي و شبيه سازي آنتن وصله اي مينياتوري در فركانس 2/4 گيگا هرتز مبتني بر فرامواد
374
طراحي و شبيه سازي آينه جريان كم مصرف بهبود يافته با تأكيد بر مشخصات پهناي باند در جريان هاي بسيار پايين، مقاومت ورودي و خروجي و كمينه ولتاژهاي ورودي و خروجي
375
طراحي و شبيه سازي آينه جريان ولتاژ پايين و توان پايين با مشخصات بهبود يافته
376
طراحي و شبيه سازي اتاقهاي آنتن با استفاده از روش دنبال نمودن اشعه
377
طراحي و شبيه سازي اثر نانو
378
طراحي و شبيه سازي الكترومگنت شتاب دهنده ي سيكلوترون قطاع مجزاي 100MeV يون هيدروژن منفي با استفاده از نرم افزار توسكا
379
طراحي و شبيه سازي الكوريتمي جديد جهت افزايش عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
380
طراحي و شبيه سازي الگوريتم اولويت دهي وظايف در پردازنده ي قابل بازپيكربندي با استفاده از منطق فازي
381
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تحمل پذير نقص در عامل متحرك با بكارگيري روش لوله اي
382
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تحمل پذيري خطا در سيستمهاي خطي
383
طراحي و شبيه سازي الگوريتم ترتيب بندي جهت تضمين كيفيت سرويس در شبكه WiMAKS
384
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تعيين همزمان وضعيت و موقعيت ماهواره با استفاده از حسگرهاي وضعيت
385
طراحي و شبيه سازي الگوريتم تعيين وضعيت يك ماهواره LEO
386
طراحي و شبيه سازي الگوريتم توازن بار خوشه اي نامتمركز در محاسبات ابري
387
طراحي و شبيه سازي الگوريتم كنترل سازش پذير با خطا براي يك سيستم الكترو مكانيكي
388
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي آشكارسازي و جداسازي عيب براي چرخ هاي عكس العملي ماهواره با استفاده از روش هاي مبتني بر سيگنال
389
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي تشخيص نوع تهديدات ليزري، زاويه ي تهديدات و پارامترهاي دقت تشخيص در سيستم هشداردهنده ي ليزري
390
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي جمع و ضرب با ديدگاه حداكثر سرعت
391
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي كنترلي مودهاي عملكردي ماهواره سه محوره با استفاده از روش پايدار سازي گراديان جاذبه اي
392
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي مسير يابي تحمل پذير نقص در شبكه بر روي تراشه
393
طراحي و شبيه سازي الگوريتمي جهت طبقه بندي تصاوير بافت شناسي سرطان سينه
394
طراحي و شبيه سازي المان آرايه بازتابي مايكرواستريپ دوپلاريزه
395
طراحي و شبيه سازي انتقال ديتا از طريق خطوط برق و استفاده از اين سيستم در كنترل روشنايي معابر
396
طراحي و شبيه سازي انتقال مداري كم-تراست بهينه‌ي يك ماهواره‌ي مخابراتي از مدار كم ارتفاع به مدار زمين ايستا
397
طراحي و شبيه سازي اينورتر چندسطحي با كاهش تعداد عناصر
398
طراحي و شبيه سازي اينورتر منبع ولتاژ چند فازه براي تغذيه بارهاي چند فازه و مطالعه تاثيرات آن بر شبكه
399
طراحي و شبيه سازي باتري هسته اي بتا-راديولومينسانس با استفاده از چشمه هاي بتازا
400
طراحي و شبيه سازي باليس نوع غيرفعال در سيستم كنارخط ETCS
401
طراحي و شبيه سازي بخش Beam Forming آرايه فازي در باند x
402
طراحي و شبيه سازي بخش IF فرستنده ي ماهواره اي با قابليت اطمينان بالا بر روي بستر FPGA، براساس استاندارد CCSDS
403
طراحي و شبيه سازي بخش عدد صحيح پردازنده R3000 MIPS به صورت ناهمگام با روش مارتين
404
طراحي و شبيه سازي بخش مالتي پلكس و فريم بندي يك سيستم تله متري
405
طراحي و شبيه سازي برج تقطير ديوار مياني اتان پلاس
406
طراحي و شبيه سازي برچسب RFID بدون تراشه
407
طراحي و شبيه سازي برخي مدارات منطقي تمام نوري بر پايه ساختارهاي بلور فوتوني دو بعدي
408
طراحي و شبيه سازي برد واسط شبكه براي رمزنگاري و بوجود آوردن امنيت در مبادلات شبكه محلي اترنت
409
طراحي و شبيه سازي بلادرنگ سيستم كنترل تاب آور بر روي شبكه برق هوشمند
410
طراحي و شبيه سازي بلور فوتوني با گاف نوار فوتوني مناسب براي افزايش بازدهي سلولهاي خورشيدي لايه نازك
411
طراحي و شبيه سازي بلورهاي فوتوني دو بعدي سيليكوني آغشته به نانو ذرات فلزي
412
طراحي و شبيه سازي بلوك محاسباتي آنالوگ
413
طراحي و شبيه سازي بلوك‌هاي داخلي يك ريزسيستم ثبت سيگنال عصبي 8كاناله پردقت قابل كاشت
414
طراحي و شبيه سازي پاسخ آشكارساژ ژرمانيومي براي طيف نگاري در ناحيه كم انرژي
415
طراحي و شبيه سازي پالسر گاماي طبيعي
416
طراحي و شبيه سازي پالسر مثبت گاماي طبيعي
417
طراحي و شبيه سازي پايداري كوادكوپتر با كنترلر PID [پي. آي. دي.] در نرم افزار Matlab [مطلب]
418
طراحي و شبيه سازي پردازنده هاي فوتوني مجتمع
419
طراحي و شبيه سازي پروتكل دسترسي به رسانه براي شبكه هاي مش بيسيم چند كاناله مبتني بر آنتنهاي جهتدار
420
طراحي و شبيه سازي پروتكلي جهت اعمال سرويس هاي امنيتي به صورت انتها به انتها در SMS
421
طراحي و شبيه سازي پروتكلي جهت شارژ حسگرهاي شبكه ي WSN
422
طراحي و شبيه سازي پمپ اسلاري
423
طراحي و شبيه سازي پمپ سير كولاتور خطي
424
طراحي و شبيه سازي پوسته ورودي به توربين اگنيو
425
طراحي و شبيه سازي ترانزيستور يونيزاسيون برخوردي نانومتري
426
طراحي و شبيه سازي تغيير دهنده ي فاز ديودي PIN توان بالا در باند X
427
طراحي و شبيه سازي تغييردهنده فاز 6 بيتي با كمترين ابعاد
428
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده ابزار دقيق حالت جرياني بر مبناي ناقل جريان نسل دوم تمام تفاضلي
429
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده توان 50 وات در باند فركانسي 1GHZ-2/5GHZ
430
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده چاپري كم توان و كم نويز
431
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز CMOS تمام تفاضلي گيت مشترك براي كاربردهاي UWB
432
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز باند خيلي وسيع با بهره گيري از روش خطينگي تلفيقي اعوجاج پسخور و جمع آثار مشتق
433
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز پهن باند با اولويت دادن به پارامترهايي مانند توان مصرفي، بهره، نويزفيگر و تلفات بازگشتي
434
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز پهن باند براي كاربردهاي چندبانده
435
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز در فركانس 2/4 گيگا هرتز با تكنيك خطينگي فيدبك جهت كاربرد واي فاي
436
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده كم نويز متوازنSIW
437
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده هاي با آفست پايين براي كاربرد در حسگرهاي اثر هال
438
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده هاي كم نويز ﴿LNA﴾ باند وسيع براي راديوهاي شناختگر
439
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده ي توان كلاس جي پهن باند با استفاده از شبكه ي تطبيق وفقي به هدف بررسي بهبود بازدهي
440
طراحي و شبيه سازي تقويت كنندهي كم نويز در باند فراپهن با استفاده از تكنيك هاي استفاده دوباره از جريان و حذف نويز جديد براي كاربردهاي باند پهن
441
طراحي و شبيه سازي تنظيم كننده هاي ولتاژ خودكار با استفاده از كنترل كننده هوشمند
442
طراحي و شبيه سازي توربين جزر و مدي محور افقي
443
طراحي و شبيه سازي توربين جزر و مدي هانتر
444
طراحي و شبيه سازي توقف اتوماتيك قطار در يك سيستم مونوريل بر اساس استراتژي كنترل فازي
445
طراحي و شبيه سازي جبران كننده از نوع Deeision Feedbaek
446
طراحي و شبيه سازي جبران كننده بهينه با پلانت و تابع هدف دلخواه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
447
طراحي و شبيه سازي جستجو گر رتيكلي بر مبناي تئوري ICA
448
طراحي و شبيه سازي جفت كننده جهتدار و بازآواگرهاي ميكروحلقه
449
طراحي و شبيه سازي جفتگر فراپهن باند 10دسي بل با ساختار ساده
450
طراحي و شبيه سازي چهارقطبي مغناطيسي توسط كد CST
451
طراحي و شبيه سازي حسگر بار گيت شناور
452
طراحي و شبيه سازي حسگر تار نوري پلاريتون پلاسمون سطحي
453
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي چندگانه CMOS براي تجزيه و تحليل سلولي
454
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي نوري مبتني بر تشديد پلاسمون هاي سطحي
455
طراحي و شبيه سازي حفاظ متحرك سيكلوترون 10 مگاالكترونولتي
456
طراحي و شبيه سازي حملات جانبي زماني و تواني و كاربرد هاي آن در كارت هاي هنوشمند
457
طراحي و شبيه سازي حمله به1
458
طراحي و شبيه سازي خط پرس هيدروليك دو مرحله اي
459
طراحي و شبيه سازي خط تاخير مايكروويو فوتونيك
460
طراحي و شبيه سازي درايو موتور سنكرون آهنرباي دائم با سيم پيچ انتها باز
461
طراحي و شبيه سازي دستگاه كمك درماني براي عضلات اندام فوقاني بدن انسان: جهت كاربرد در توانبخشي
462
طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلكسر تمام نوري براي سيستم هاي dWdM بر اساس كريستالهاي فتوني
463
طراحي و شبيه سازي ديجيتال يك بناي تجاري - اداري مدلسازي بنا بر اساس شرايط واقعي و با استفاده از نرم افزارهاي Object- oriented
464
طراحي و شبيه سازي ديواره هاي با ضريب عايقي كوچكتر از يك با استفاده از صفحات FSS
465
طراحي و شبيه سازي رابط و خط لوله ي درون تراشه اي پرسرعت كشسان
466
طراحي و شبيه سازي راه انداز ولتاژ بالا در تكنولوژي ولتاژ پايين
467
طراحي و شبيه سازي رايانه اي مبدلهاي حرارتي هواخنك
468
طراحي و شبيه سازي ربات قابل كنترل با كامپيوتر براي اندازه گيري سفتي بازو
469
طراحي و شبيه سازي ربات لرزشگير دست جراح در جراحي هاي حساس
470
طراحي و شبيه سازي ردگير هفت دهانه اي براي ردگيري رادار در باند X
471
طراحي و شبيه سازي ردياب پرتو ليزري با استفاده از آشكارساز 4Q
472
طراحي و شبيه سازي ردياب ليزري با استفاده از آشكار سازهاي اثر جانبي
473
طراحي و شبيه سازي رشته آنتن هاي رادار با PRF مشخص و پترن چرخان
474
طراحي و شبيه سازي رگولاتورهاي ولتاژ ldo با توان مصرفي پايين براي كاربردهاي داخل تراشه
475
طراحي و شبيه سازي روشهاي كدينگ و رمز نگاري در سيستم راديو نرم افزار
476
طراحي و شبيه سازي زمانبندي گروهي وظايف به صورت تطبيقي در سامانه هاي پردازشي موازي
477
طراحي و شبيه سازي زير سيستم رنجينگ در ماهواره هاي مخابراتي
478
طراحي و شبيه سازي ساختار EBG جهت بهبود بازدهي تشعشعي آنتن هاي آرايه اي مايكرواستريپ در باند X
479
طراحي و شبيه سازي ساختار UC-EBG و زيرلايه بريده شده جهت كاهش تزويج متقابل آنتن آرايه اي
480
طراحي و شبيه سازي ساختار حافظه سلسله مراتب كم مصرف
481
طراحي و شبيه سازي ساختارهاي بهينه روكش هاي ضد بازتاب مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي مبتني بر عناصر و تركيبات گروه III-V
482
طراحي و شبيه سازي ساختارهاي فراسطح به منظور كاهش سطح مقطع راداري
483
طراحي و شبيه سازي ساختاري نوين به منظور بهينه سازي پارامترهاي الكتريكي و نوري در سلول هاي خورشيدي CZT(S,Se)
484
طراحي و شبيه سازي ساز و كار آشكارسازي شكست پرتو ايكس براي تصويربرداري با تباين بالا
485
طراحي و شبيه سازي سامانه هاي كنترل از طريق شبكه بي سيم
486
طراحي و شبيه سازي سامانهي شمارندهي تمام بدن براي تعيين آلودگي داخلي با كد محاسباتي MCVP
487
طراحي و شبيه سازي سلول ... با نرم افزار ...
488
طراحي و شبيه سازي سلول TEM
489
طراحي و شبيه سازي سلول اتوماسيون شعله گيري ركاب خودرو
490
طراحي و شبيه سازي سلول خورشيدي سيليكون بلورين مبتني بر نانوسيم هاي عمودي به منظور بهينه سازي مشخصات الكتريكي و نوري
491
طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي پروسكايت
492
طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي پلاسمونيك با استفاده از نانوذرات طلا و نقره
493
طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي مبتني بر نقاط كوانتومي
494
طراحي و شبيه سازي سلول¬هاي خورشيدي لايه ‌نازك چالكوجنايد با استفاده از ساختارهاي مختلف لايه هاي بافر به‌منظور افزايش بازدهي
495
طراحي و شبيه سازي سنتز كننده فركانس باند GSM
496
طراحي و شبيه سازي سنسور موج صوتي سطحي براي آشكار سازي گازها
497
طراحي و شبيه سازي سوييچ نوري بهينه مبتني بر ادوات كريستال فوتوني غير خطي
498
طراحي و شبيه سازي سي .اف .دي راكتور شكست حرارتي اي.دي.سي
499
طراحي و شبيه سازي سيركولاتور فعال مايكروويو
500
طراحي و شبيه سازي سيستم PACS براي بيمارستاني
501
طراحي و شبيه سازي سيستم ابر عددي و ابر خط لوله اي براي يك پردازنده كم دستور
502
طراحي و شبيه سازي سيستم اپتيكي آشكارساز و سيستم هاي الكترونيكي وابسته به آن در ماهواره نمونه
503
طراحي و شبيه سازي سيستم اتوماتيك ترمز قطار جهت توقف دقيق در ايستگاه هاي خط 2 قطار شهري مشهد
504
طراحي و شبيه سازي سيستم اتوماتيك جدا سازي رزين هاي پلاستيك از يكديگر داخل زباله هاي شهري
505
طراحي و شبيه سازي سيستم احساس نيروي كنترلي ﴿بارگذار كنترلي﴾ براي سيمولاتور
506
طراحي و شبيه سازي سيستم الكترونيكي شنوايي حلزوني با ولتاژ كم توان كم
507
طراحي و شبيه سازي سيستم انتقال CDMA و پياده سازي 256 كد در مسير Dowinlink براي سيستم UMTS
508
طراحي و شبيه سازي سيستم انتقال نور طبيعي در ساختمان ها با امكان كاربرد در PV و باتري
509
طراحي و شبيه سازي سيستم بازشناسي گفتار مقاوم در برابر نويز با استفاده از استخراج ويژگيهاي مقاوم
510
طراحي و شبيه سازي سيستم پنس اپتوالكترونيك براي دستكاري تك سلول
511
طراحي و شبيه سازي سيستم تحليل رفتار پرداخت و دسته بندي مشتريان يك بازي آنلاين با استفاده از مدل RFM
512
طراحي و شبيه سازي سيستم تركيبي جبرانساز ديناميكي ولتاژ و محدود كننده جريان خطا جهت تداوم اتصال مزارع بادي به شبكه توزيع
513
طراحي و شبيه سازي سيستم تست كننده مدارات آنالوگ با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
514
طراحي و شبيه سازي سيستم تست كننده مدارهاي mixed signal با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
515
طراحي و شبيه سازي سيستم تعليق ربات متحرك خود مختار
516
طراحي و شبيه سازي سيستم تغذيه انرژي خورشيدي براي مصارف خانگي
517
طراحي و شبيه سازي سيستم توليد بيوديزل در يك راكتور غشايي
518
طراحي و شبيه سازي سيستم چند ورودي-جند خروجي در ابعاد بزرگ در فراسو
519
طراحي و شبيه سازي سيستم حافظه نهان براي يك پردازنده كم دستور
520
طراحي و شبيه سازي سيستم خط تزريق باريكه از سيكلوترون 14MeV به سيكلوترون قطاع مجزاي 100MeV با استفاده از كد Trace-3D
521
طراحي و شبيه سازي سيستم ذخيره ساز انرژي سوپر خازن جهت كاربرد در سيستم هاي ريلي
522
طراحي و شبيه سازي سيستم ذخيره ساز هيبريدي خازن-باتري و پياده سازي آن جهت استاده در وسايل نقليه برقي و هيبريدي
523
طراحي و شبيه سازي سيستم ردياب توان بيشينه پنل هاي خورشيدي به‌منظور تأمين توان ماهواره زمين آهنگ(ژئو)
524
طراحي و شبيه سازي سيستم رديابي نقطه توان بيشينه در آرايه هاي فوتوولتائيك خورشيدي با استفاده از كنترل پيش بين مدل
525
طراحي و شبيه سازي سيستم روشنايي خيابان مبتني بر انرژي خورشيدي و با شدت روشنايي اتوماتيك
526
طراحي و شبيه سازي سيستم شناسايي و اصلاح اختلال در حسگرهاي سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره سه محوره
527
طراحي و شبيه سازي سيستم ضد جمينگ GPS
528
طراحي و شبيه سازي سيستم فرستنده گيرنده براي تشخيص بدون تماس علايم حياتي بدن
529
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل اصلاح ضريب توان به روش لغزشي
530
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل اصلاح ضريب توان به روش لغزشي
531
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل دستگاه توليد راديوداروهاي FDG و NaF با استفاده از ميكروكنترلر AVR
532
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل كروز انطباقي با قابليت كار در سرعت هاي مختلف با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
533
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل كننده وضعيت موتور DC با استفاده از كنترلر نرم افزاري PID توسط كامپيوتر
534
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل گشتاور در موتورهاي الكتريكي ناهمسان گرد
535
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل موتورهاي DCبدون جاروبك
536
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره سه محوره با استفاده از گشتاور دهنده هاي مغناطيسي و چرخ ممنتم
537
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترلي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند در ريز شبكه هاي مستقل از شبكه اصلي براي كنترل فركانس ريز شبكه
538
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترلي سامانه ترمز جريان گردابي
539
طراحي و شبيه سازي سيستم مخابرات نوري فضاي آزاد
540
طراحي و شبيه سازي سيستم مديريت حرارتي فعال براي مجموعه ي باتري مورداستفاده در خودروهاي الكتريكي
541
طراحي و شبيه سازي سيستم مولد بار موتور القايي با استفاده از روشكنترل مستقيم گشتاور
542
طراحي و شبيه سازي سيستم مولد بار موتور القايي بااستفاده از روش كنترل مستقيم گشتاور
543
طراحي و شبيه سازي سيستم هدايت نزديك بهينه موشك بالستيك زمين به زمين
544
طراحي و شبيه سازي سيستمي يك مودم ADSL و طراحي بخش Equalizer آن براي مدارات مجتمع
545
طراحي و شبيه سازي سيكلوترون هاي با انرژي زير 10MeV با استفاده از نرم افزار CST
546
طراحي و شبيه سازي سيگنال و نويز تقسيم كننده فركانس مايكروويو در باند C
547
طراحي و شبيه سازي سيمولاتور پالسي الكترومغناطيسي
548
طراحي و شبيه سازي شارژر خودروهاي الكتريكي جهت شارژ در زمان هاي كوتاه
549
طراحي و شبيه سازي شبكه توزيع
550
طراحي و شبيه سازي شبكه زمين با استفاده از روش المان محدود
551
طراحي و شبيه سازي شبكه عصبي كنترل كننده سيستم گوي و ميله با استفاده از نرم افزار MATLAB
552
طراحي و شبيه سازي شبكه عصبي مبتني بر ممريستور
553
طراحي و شبيه سازي شبكه مانيتورينگ رادار تكن با استفاده از نمونه برداري از سيگنال ستون ها در باند فركانسي 960-1230مگا هرتز
554
طراحي و شبيه سازي شبكه هاي عصبي سلولي براي شناسايي الگو
555
طراحي و شبيه سازي شبكه ي كنترل خودرو با درايو هيدرواستاتيك
556
طراحي و شبيه سازي شتاب دهنده سيكلوتروني
557
طراحي و شبيه سازي شكل دهنده پرتو براي آرايه وفقي فراصوت در فضاي k
558
طراحي و شبيه سازي شمارنده بالا/پايين شمار براساس QCA
559
طراحي و شبيه سازي ضد حمله در الگوريتم هاي رمزنگاري
560
طراحي و شبيه سازي عددي توربين آبي جريان متقاطع
561
طراحي و شبيه سازي عملكرد تقويت كننده هاي فيبرنوري با ناخالص ا ربيوم و كاربردهاي آن
562
طراحي و شبيه سازي فاصله ياب ليزري به روش FMCW
563
طراحي و شبيه سازي فاصله ياب ليزري به روش تداخل سنجي
564
طراحي و شبيه سازي فرآيند توليد پلي هيدروكسي بوتيرات
565
طراحي و شبيه سازي فرآيند توليد و بهره برداري از ميادين نفتي در حوضه آب هاي عميق (با مطالعه موردي درياي خزر)
566
طراحي و شبيه سازي فرآيند كشش عميق به كمك كامپيوتر
567
طراحي و شبيه سازي فراسطح بسيار پهن باند براي كاهش سطح مقطع راداري
568
طراحي و شبيه سازي فراماده سطحي با استفاده از گرافن
569
طراحي و شبيه سازي فرايند توليد قطعه Y- block
570
طراحي و شبيه سازي فرايند فراورش هيدروژني نفتا
571
طراحي و شبيه سازي فرستنده MHz 1800/900 GSM با استفاده از فناوري CMOS
572
طراحي و شبيه سازي فرستنده سيگنال ECGدر محيط سلولار
573
طراحي و شبيه سازي فرستنده ي UWB با مدولاسيون مناسب براي كاربردهاي WBAN
574
طراحي و شبيه سازي فركانس متر لحظه اي در باند فركانسي 1-GHz 8
575
طراحي و شبيه سازي فن محوري با دو روتور خلاف گرد
576
طراحي و شبيه سازي فيبر جبران ساز پاشيدگي كريستال نوري مبتني بر ساختار هاي با تلفات اتصال بهينه
577
طراحي و شبيه سازي فيلتر Gm-cميانگذر ولتاژ پايين با استفاده از FGMOS
578
طراحي و شبيه سازي فيلتر انتخاب كانال براي گيرنده فركانس راديويي چند استانداردي با باند فركانسي قابل تنظيم در تكنولو‍زي 90 نانومتر سي ماس
579
طراحي و شبيه سازي فيلتر خطوط شانه اي چبي شف
580
طراحي و شبيه سازي فيلتر مايكرو ويوي اكتيو قابل تنظيم براي نرم افزار
581
طراحي و شبيه سازي فيلتر مجتمع ترارسانا ـ خازن با توانايي برنامه ريزي
582
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميان حذف موجبري در باند X با ابعاد كوچك و گزينش فركانسي زياد
583
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميان گذر قابل تنظيم بر اساس فيلم نازك باريم استرانسيوم تيتانات
584
طراحي و شبيه سازي فيلتر ميانگذر دوباندي ميكرواستريپ با استفاده از ساختارهاي راستگرد / چپگرد تركيبي متامتريال
585
طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري مبتني بر كريستالهاي فوتوني
586
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي در هم پيچشي سريع بر اساس بانك فيلتر چندنرخي با قابليت تنظيم بالا براي استفاده در راديو نرم افزاري
587
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي فضائي نوري وندرلوگ
588
طراحي و شبيه سازي فيلترهاي وفقي ديجيتال براي حذف اعوجاجات خطي بر روي خطوط استيجاري
589
طراحي و شبيه سازي قسمت ابتدايي (RF FRONT END) گيرنده UWB در باند 3.1 تا 4.8 گيگا هرتز
590
طراحي و شبيه سازي قطعات تمام نوري پلاسموني
591
طراحي و شبيه سازي قطعات كريستال فتوني بر اساس مهندسي ويژگيهاي پاشندگي
592
طراحي و شبيه سازي قطعات مبتني بر كريستال فوتوني براي كاربردهاي مخابرات نوري
593
طراحي و شبيه سازي قواي محركه ي هيبريد فلايويلي براي يك ميني-خودرو
594
طراحي و شبيه سازي كارت نمونه بردار با FPGA
595
طراحي و شبيه سازي كامپيوتري برجهاي آكنده همراه با ساخت آزمايشگاهي آن
596
طراحي و شبيه سازي كاهش صداهاي ناهنجار در محيط
597
طراحي و شبيه سازي كاواك براي سيكلوترونن 10MeV توسط نرم افزار CST
598
طراحي و شبيه سازي كاواك سيكلوترون 18 مگا الكترون ولت
599
طراحي و شبيه سازي كاواك ليزر فمتوثانيه تيتانيوم سافاير به روش روزنه نرم
600
طراحي و شبيه سازي كليد (سوئيچ) تمام نوري بر پايه ي گرافن و بلور فوتوني
601
طراحي و شبيه سازي كليدهاي چند طول موج نوري
602
طراحي و شبيه سازي كنترل حركت كامل (تعليق، هدايت و پيشرانش) قطار مگلو EMS
603
طراحي و شبيه سازي كنترل دور موتور AC دو كاناله توسط ميكروكنترلر AvR
604
طراحي و شبيه سازي كنترل ديناميك سيستم شناوري قطار مغناطيسي به
605
طراحي و شبيه سازي كنترل ديناميك سيستم شناوري قطار مغناطيسي به منظور بهبود زمان تغييرات فاصله شكاف هوايي
606
طراحي و شبيه سازي كنترل سازش پذير با خطا براي يك زير سيستم صنايع پتروشيمي
607
طراحي و شبيه سازي كنترل سرعت تركيبي فازي - LQR بر روي سيستم سروالكتروهيدروليك
608
طراحي و شبيه سازي كنترل سرعت موتور رلوكتانسي سنكرون بدون بلبرينگ
609
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده بازوي انعطاف پذير مبتني بر شكل دهي ورودي
610
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين بهبود يافته براي يك اينورتر سه فاز چهار ساق
611
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين غير خطي چند متغيره مبتني بر مدل وينر
612
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده تحريك الكتريكي عملكردي براي برخاستن بيماران پاراپلژيك با استاده از كنترل پيش بين غير خطي
613
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده تطبيقي بهنگام براي يك راكتور تانك همزن پيوسته شيميايي CSTR
614
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده تعقيب مسير براي سيستمهاي روباتيك به منظور مقابله با تغييرات مسير
615
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده جريان اينورتر منبع ولتاژ ،جهت بكارگيري در دستگاه ميكروپروسسوري تزريق جريان kA 25
616
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده مقاوم براي كنترل آونگ واژگون با پارامترهاي نامعين به روش چند جمله ايها
617
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده هاي statcom .sssc.up fc با روش هاي كنترلي piانتگرالي تناسبي و Rbfn شبكه تابعي اساس شعاعي به منظور بهبود پايداري گذرا
618
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده هاي محلي و مركزي سيستم HVDC از روش هاي كلاسيك
619
طراحي و شبيه سازي كنترل هوشمند تصوير در پريسكوپ سه درجه آزادي و پياده سازي آن بر روي نمونه آزمايشگاهي
620
طراحي و شبيه سازي كنترل هوشمند سكوي ردياب الكترواپتيكي و پياده سازي آن برروي نمونه ميداني
621
طراحي و شبيه سازي كنترلر مناسب براي UPQC در سيستم هاي سه فاز چهارسيمه جهت بهبود كيفيت توان
622
طراحي و شبيه سازي كوپلر بت با استفاده از موجبر كنگره دار
623
طراحي و شبيه سازي كوپلر جهتي موجبري فشرده بر اساس ساختار موجبر مجتمع درون زير لايه
624
طراحي و شبيه سازي كوپلر مايكروويو با خطوط مايكرو استريپ تزويج شده
625
طراحي و شبيه سازي گيت كوانتومي نوري با استفاده از موجبرهاي ليتيوم نايوبيت و مبتني بر عوامل تفكيك و درهم تنيدگي مد، فركانس و پلاريزاسيون
626
طراحي و شبيه سازي گيت ها و مدارهاي منطقي تمام نوري مبتني بر بلورهاي فوتوني
627
طراحي و شبيه سازي گيت هاي منطقي تمام نوري
628
طراحي و شبيه سازي گيرنده تبديل مستقيم (DICON-RECEIVER) در سيستم راديو سلولار GSM
629
طراحي و شبيه سازي گيرنده نوري بصورت مدار مجتمع با فن آوري CMOS
630
طراحي و شبيه سازي لنز مسطح مايكرواستريپي با پلاريزاسيون دايروي در باند X
631
طراحي و شبيه سازي لينك آكوستيكي زير آبي پر سرعت، مقاوم در برابر چند مسيري
632
طراحي و شبيه سازي لينك بين ماهواره اي (ISL) براي ماهواره هاي LEO و GEO
633
طراحي و شبيه سازي مبدل DC-DC افزاينده با بهره ولتاژ بالا با استفاده از سلف كوپل شده
634
طراحي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال با معماري successive approximation register
635
طراحي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال بروش لوله اي
636
طراحي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال قابل برنامه ريزي با استفاده از نانو ممريستور
637
طراحي و شبيه سازي مبدل الكترواستاتيك انرژي باد و مقايسه آن با توربين بادي متعارف
638
طراحي و شبيه سازي مبدل تصحيح ضريب قدرت بوست با مدولاسيون سيگما-دلتا و كنترل ديجيتال جهت بهبود ديناميك مبدل
639
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي DC-DCدر خودرو هاي هايبريد
640
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال نوع Flash
641
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي چند پالسه با استفاده از ساختار هاي مختلف اتو ترانسفورماتور
642
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي چند سطحي چند سلولي متوالي با منابع نامتقارن و ساخت نمونه آزمايشگاهي
643
طراحي و شبيه سازي مبدلهاي حرارتي فشرده
644
طراحي و شبيه سازي متاسرفيس به منظور توليد بيم هاي گردابي تكانه زاويه اي مداري
645
طراحي و شبيه سازي متاسرفيس كدشده به منظور كنترل دقيق توزيع توان بيم هاي چندگانه بازگشتي
646
طراحي و شبيه سازي محدود كننده جريان خطا در شبكه راه آهن برقي AC
647
طراحي و شبيه سازي محركه الكتريكي يك بار كششي با در نظر گرفتن ديناميك بار
648
طراحي و شبيه سازي محركه بدون حسگر موتورالقايي تغذيه شونده با اينورتر منبع جريان ﴿CSI﴾ با هدف بهبود هارمونيك هاي جريان و تخمين دقيق تر شار
649
طراحي و شبيه سازي محفظه تك نفره هايپربار اكسيژن براي حيوانات كوچك
650
طراحي و شبيه سازي مخزن وكيوم 120 متر مكعبي براي خشك كردن ترانس هاي مجتمع فولاد مباركه
651
طراحي و شبيه سازي مخلوطكننده بالابرنده باند KA
652
طراحي و شبيه سازي مدار آشكارساز فاز توسط گيت هاي منطقي بهبود يافته مبتني بر طراحي مد جريان
653
طراحي و شبيه سازي مدار آنالوگ مدل كلسيم Li-Rinzel با استفاده ازتكنولوژي CMOS
654
طراحي و شبيه سازي مدار بازيافت پالس ساعت و اطلاعات نيم نرخ 5/2 گيگابيت در ثانيه
655
طراحي و شبيه سازي مدار تصحيح تداوم كلاك براي مدار حلقه قفل تاخير با فركانس 1GHz
656
طراحي و شبيه سازي مدار خوانش ژيروسكوپ ارتعاشي MEMS به همراه جبران سازي خطاي يك چهارم
657
طراحي و شبيه سازي مدار قشر بينايي مغز بعنوان واسط مغز و كامپيوتر با استفاده از مدل نوروني جمع و آتش
658
طراحي و شبيه سازي مدار مجتمع فشرده به‌منظور تقليد عملكرد سلول ممريستور
659
طراحي و شبيه سازي مدار يادگيري بر پايۀ اسپايك با استفاده از مدل نورون I&F تعميم يافته و مدار آستروسيت
660
طراحي و شبيه سازي مداررمزكننده RFدر سيستمهاي كنترل دسترسي
661
طراحي و شبيه سازي مداري براي جبران سازي جريان در ثانويه ترانسفور ماتورهاي جريان
662
طراحي و شبيه سازي مدل مداري ديناميكي براي سلول هاي QCA
663
طراحي و شبيه سازي مدلي انعطاف پذير براي زمانبندي در محيط گريد محاسباتي
664
طراحي و شبيه سازي مدني انعطاف پذير براي زمانبندي در محيط گريد محاسباتي
665
طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي سيگما- دلتاي تركيبي زمان گسسته و زمان پيوسته براي كاربردهاي باند وسيع در تكنولو‍‍ژي 90 نانومتر CMOS
666
طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي سيگما- دلتاي زمان- پيوسته باند وسيع با رويكرد افزايش سرعت و كاهش توان مصرفي
667
طراحي و شبيه سازي مدولاتورهاي سيگما-دلتا براي كاربردهاي باند وسيع در تكنولو‍ژي 90 نانومتر ‍‍CMOS
668
طراحي و شبيه سازي مرجع فركانسي روي تراشه
669
طراحي و شبيه سازي مسيريابي تحمل پذير نقص و آگاه از ازدحام در شبكه برتراشه
670
طراحي و شبيه سازي مگنت براي سيكلوترون 30MeV توسط كد CST و مقايسه با سيكلوترون كرج
671
طراحي و شبيه سازي مگنت سيكلوترون 18 مگاالكترون ولت با استفاده از كد هاي CST و TOSCA
672
طراحي و شبيه سازي مگنت سيكلوترونAVF توسط كد CST براي پروتون هاي با انرژي MeV10 و MeV30
673
طراحي و شبيه سازي مگنت شتابدهنده سيكلوترون 100 مگاالكترون ولتي قطاع مجزا
674
طراحي و شبيه سازي منبع تغذيه سوئيچينگ يك كيلو وات فلاي بك با استفاده از مدارات كمكي
675
طراحي و شبيه سازي موجبر دو سيم استوانه اي موازي بهينه شده براي حداكثر پهناي باند با استفاده از اگوريتم pso
676
طراحي و شبيه سازي موجبر هاي كريستال فتوني با سرعت گروه پايين با استفاده از روش PWE
677
طراحي و شبيه سازي موجبرهاي شياردار موازي و موجبر بلور فوتوني شياردار براي آشكارسازي
678
طراحي و شبيه سازي مولد ساعت مجتمع فركانس بالا بر مبناي DLL
679
طراحي و شبيه سازي نانوكانال بهينه جهت شيرين سازي آب
680
طراحي و شبيه سازي ناهمگام واحد عمليات رياضي يك ريزپردازنده RISC
681
طراحي و شبيه سازي نمونه اوليه اسكلت خارجي قفسه سينه
682
طراحي و شبيه سازي نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ كم‌توان
683
طراحي و شبيه سازي نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ مايكروويو در تكنولوژي CMOS
684
طراحي و شبيه سازي هسته پردازشگر رمزنگاري بر مبناي منحني بيضوي
685
طراحي و شبيه سازي هسته پردازنده صحبت در گوش بيونيكي
686
طراحي و شبيه سازي هسته مركزي پردازنده شبكه
687
طراحي و شبيه سازي هسته مركزييك پردازنده DSP
688
طراحي و شبيه سازي هيبريد o 180 فشرده پهن باند براي باند 2-8 GHz
689
طراحي و شبيه سازي هيدروليك و استاتيك برج تقطير سيني دار
690
طراحي و شبيه سازي و آناليز قابليت اطمينان برد كنترل كننده ماشين سوزن
691
طراحي و شبيه سازي و ارزيابي مدلي براي شبكه اخلي خودرو مبتني بر بلوتوث
692
طراحي و شبيه سازي و اندازه گيري پارامترهاي فيلترهاي غير فعال در طرف جريان مستقيم HVDC
693
طراحي و شبيه سازي و روش هاي ساخت مالتي پلكسرها با استفاده از Quantum-dot Cellular Automata
694
طراحي و شبيه سازي و ساخت آشكارساز پرتوي ايكس و ذرات باردار سنگين با قدرت تفكيك مكاني بالا مبتني بر نانوسيم هاي سوسوزن اكسيد روي
695
طراحي و شبيه سازي و ساخت فيلتر چاپي بدون انعكاس در باند فركانسي L
696
طراحي و شبيه سازي و ساخت مولتيمتر ديجيتال
697
طراحي و شبيه سازي و ساخت نويز ژنراتور باند VHF
698
طراحي و شبيه سازي و سنتز سخت افزاري الگوريتم رمز نگاري ...
699
طراحي و شبيه سازي و مقايسه توپولوژي هاي مختلف اينورترهاي Z-Source با تغذيه ولتاژ
700
طراحي و شبيه سازي واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
701
طراحي و شبيه سازي واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
702
طراحي و شبيه سازي واحد پايپلاين يك پردازنده PowerPC
703
طراحي و شبيه سازي واحد محاسباتي مميز شناور (FPU) با استفاده از زبان VHDL
704
طراحي و شبيه سازي واحد محاسبه و منطق تحمل پذير نقص با استفاده از قابليت بازپيكر بندي
705
طراحي و شبيه سازي واحد محاسبه و منطق خود آزمون
706
طراحي و شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي
707
طراحي و شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي
708
طراحي و شبيه سازي واحد ورودي سوئيچ ATM
709
طراحي و شبيه سازي يك IQ Mixer براي گيرنده راديويي WiMAX با ساختار Zero-IF
710
طراحي و شبيه سازي يك VCO با دو فاز متعامد براي گيرنده راديويي WiMAX
711
طراحي و شبيه سازي يك آرايه آنتن جهت ياب با بررسي اثر متقابل
712
طراحي و شبيه سازي يك آرايه ميكسر توان براي بهبود خطينگي و بازده توان
713
طراحي و شبيه سازي يك آنتن آرايه اي بازتابنده در باند X با الگوي تشعشعي مجذور كسكانت
714
طراحي و شبيه سازي يك آنتن آرايه¬اي بازتابنده با دو پلاريزاسيون خطي متعامد براي كاربردهاي ماهواره¬اي
715
طراحي و شبيه سازي يك آنتن جهت ياب با استفاده از آرايه ي از آنتن ها
716
طراحي و شبيه سازي يك آنتن كاشتني در بافت بدن
717
طراحي و شبيه سازي يك آنتن موج نشتي دو پرتويي بر مبناي هولوگرام
718
طراحي و شبيه سازي يك آنتن موج نشتي يكنواخت با SLL پايين بر پايه ي SIW در باند X
719
طراحي و شبيه سازي يك آنتن ميكرو استريپي پهن باند با باند قطع توسط رزوناتور
720
طراحي و شبيه سازي يك آنتن ميكرواستريپي با سطح مقطع راداري پايين باند وسيع
721
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم تطبيقي - نظارتي براي يك ماهواره چرخان
722
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم تعقيب وضعيت ماهواره
723
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم مسير يابي در يك شبكه بر تراشه با همبندي توري با مصرف انرژي بهينه
724
طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم مناسب براي شكل دهي به پترن آنتن با كمك پردازش آرايهاي براي سيگنالهاي باندپهن
725
طراحي و شبيه سازي يك اينورتر تك فاز متصل به شبكه با محدود كننده جريان به منظور گذر از خطاي شبكه
726
طراحي و شبيه سازي يك اينورتر چندسطحي فتوولتاييك با ساختار جديد
727
طراحي و شبيه سازي يك اينورتر نقطه ي خنثي مهارشده با جريان نشتي صفر براي كاربردهاي فتوولتايي
728
طراحي و شبيه سازي يك بار الكترونيكي DC با قابليت كار در نواحي اول و دوم منحني مشخصه ي (V-I)
729
طراحي و شبيه سازي يك برچسب هوشمند سازگار با حسگر MEMS
730
طراحي و شبيه سازي يك بلوك محاسباتي آنالوگ با كارآيي بالا براي آرايه آنالوگ قابل برنامه ريزي
731
طراحي و شبيه سازي يك پردازشگر فازي ﴿بلوك فازي ساز﴾
732
طراحي و شبيه سازي يك پردازنده آرايه سيستوليك جهت كاهش خطاي تخمين موقعيت هدف در رادار
733
طراحي و شبيه سازي يك پردازنده قطار بيت نوري
734
طراحي و شبيه سازي يك تابش اختلاف بسامد در رژيم تخليه كامل
735
طراحي و شبيه سازي يك تراشه به منظور فشرده سازي تصاوير با استفاده از پردازشهاي موازي
736
طراحي و شبيه سازي يك ترانزيستور تك مولكولي
737
طراحي و شبيه سازي يك تغيير دهنده فاز به كمك ساختار SIWبا زير لايه فريت LTCCبراي كاربرد آرايه فازي
738
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ابزار دقيق حالت جريان ولتاژ پايين توان پايين بر مبناي ناقل جريان تمام تفاضلي
739
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ابزاردقيق حالت جرياني برمبناي ناقل هاي جريان تمام تفاضلي نسل دوم
740
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده كم نويز (LNA) براي گيرنده راديويي UWB
741
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ي چاپري كم توان Design an​d simulation of a low power chopper amplifier
742
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ي كم نويز براي گيرنده ي راديويي WiMAX
743
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده ي كم نويز پهن باند با بهره ي انتقالي زياد و مسير پس خور
744
طراحي و شبيه سازي يك چرخه تبريد تراكم بخار براي يك ميكرو يخچال
745
طراحي و شبيه سازي يك چرخه تبريد تراكم بخار براي يك ميكرو يخچال
746
طراحي و شبيه سازي يك دستگاه مولتي متر با قابليت ارتباط با كامپيوتر و كاليبراسيون
747
طراحي و شبيه سازي يك دمدولاتور FSK با تكنولوژي CMOS و نرم افزار HSPICE
748
طراحي و شبيه سازي يك ژيروسكوپ ميكروالكترومكانيكي(MEMS) براي كاربرد در خودرو
749
طراحي و شبيه سازي يك سامانه اپتيكي براي اندازه گيري پاشندگي لايه هاي نازك اپتيكي در گستره 1000-500 نانومتر
750
طراحي و شبيه سازي يك سي پي يو به كمك نرم افزار ...
751
طراحي و شبيه سازي يك سيستم
752
طراحي و شبيه سازي يك سيستم تشخيص نفوذ براي حمله‌هاي اختلال در ترافيك شبكه
753
طراحي و شبيه سازي يك سيستم كنترل براي مركز كنترل كيفيت توان
754
طراحي و شبيه سازي يك سيستم هيدروليكي به وسيله ي نرم افزار متلب
755
طراحي و شبيه سازي يك شبكة عصبMLFتحت FPGA و اجراي يادگيري در شبكه به صورت On-chip
756
طراحي و شبيه سازي يك شبكه عصبي MLP تحت FPGA و اجراي يادگيري شبكه به صورت On - Chip
757
طراحي و شبيه سازي يك ضربكننده آنالوگCMOSبا خطساني بالا و ولتاژ پائين و توان پائين
758
طراحي و شبيه سازي يك فرستنده راديو ضربه فراپهن باند براي بهبود عملكرد توامان با سيستمهاي باند باريك
759
طراحي و شبيه سازي يك فيلتر پايين گذر با پهناي باند قابل تنظيم براي گيرنده هاي راديويي WiMAX و Wi - Fi
760
طراحي و شبيه سازي يك فيلتر كالمن توسعه يافته و اعمال آن بر روي سيستم تعيين وضعيت ماهواره
761
طراحي و شبيه سازي يك قطبي كن فيبري پلاسمونيكي
762
طراحي و شبيه سازي يك كاواك براي شتاب دهنده ي خطي الكترون با انرژي 10 Me V
763
طراحي و شبيه سازي يك كمك - پردازنده شبكه عصبي
764
طراحي و شبيه سازي يك كنترل كننده با استفاده از شبكه هاي عصبي براي كلاسي از سيستمهاي غيرخطي
765
طراحي و شبيه سازي يك كنترل كننده تطبيقي براي كنترل فاصله هوايي قطار مگلو EMS
766
طراحي و شبيه سازي يك كنترلر پيش بين تعميم يافته براي مبدل هاي سوئيچينگ در DG ها
767
طراحي و شبيه سازي يك كويل جهت انتقال توان به صورت بي سيم
768
طراحي و شبيه سازي يك گيرنده رادار مبتني بر نرم افزار شبه نويز تصادفي با تأكيد بر قابليت مقابله با اقدامات متقابل الكترونيك
769
طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال ---- در تكنولوژي CMOS
770
طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال Time-Interleaved با معماري Pipelined در تكنولو‍ژي 90 نانومتر CMOS
771
طراحي و شبيه سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال خط لوله اي با كاربردهاي مخابراتي
772
طراحي و شبيه سازي يك مبدل الكترونيك قدرت براي راه¬اندازي موتور و تثبيت فركانس برق يك هواپيماي مسافربري
773
طراحي و شبيه سازي يك متعادل كننده باتري براي ماهواره مدار ژئو با سرعت و بازدهي بالا
774
طراحي و شبيه سازي يك مخزن هيدريد فلز براي ذخيره‌سازي هيدروژن در يك خودرو پيل سوختي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
775
طراحي و شبيه سازي يك مخلوط‌كننده در باند GHz45 با بهبود خطينگي
776
طراحي و شبيه سازي يك مدار آنالوگ جهت بررسي عملكرد آستروسيت در ناهمزماني يك جمعيت نوروني
777
طراحي و شبيه سازي يك مدار مجتمع به عنوان مدار واسطه بين خروجي شتاب سنج و سيستم هاي الكترونيكي
778
طراحي و شبيه سازي يك مدار نورومورفيك آنالوگ با قابليت خودتعميري
779
طراحي و شبيه سازي يك مدل بهينه جهت تست مدارات مجتمع سيستم روي يك تراشه
780
طراحي و شبيه سازي يك مدولاتور پالسي MW4 براي شتاب دهنده خطي
781
طراحي و شبيه سازي يك مدولاتور دلتا سيگماي ولتاژ پايين و تمام ماسفتي در تكنولوژي استاندارد ديجيتال COMS
782
طراحي و شبيه سازي يك مقسم توان با استفاده از موجبر پلاسمونيكي
783
طراحي و شبيه سازي يك مودم HDSL/ADSLبا استفاده از روش مدولاسيون چند حاملي كد شده
784
طراحي و شبيه سازي يك ميكسر سي ماس تبديل پايين ولتاژ كم - خطينگي زياد
785
طراحي و شبيه سازي يك نمونه مدول T/R در باند فركانسي 9.3-9.8 گيگاهرتز
786
طراحي و شبيه سازي يك نوسان ساز كنترل شونده با ولتا‍ژ با قابليت محدوده تنظيم وسيع براي راديوهاي شناختگر
787
طراحي و شبيه سازي يك نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ با قابليت محدوده تنظيم وسيع در تكنولوژي 90 نانومتري CMOS
788
طراحي و شبيه سازي يكسو ساز DPC-PWMبه منظور بهبود عملكرد ميز تست ماشين هاي الكتريكي
789
طراحي و شبيه سازي يكسوساز سه فاز با ضريب توان بالا در ورودي
790
طراحي و شبيه‌ سازي آنتن حلزوني در محدوده فركانسي GHz 8- 2 براي استفاده در سيستم‌ هاي منوپالس
791
طراحي و شبيه‌سازي آنتن آرايه‌اي بازتابنده تاشده
792
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم تشخيص و تصحيح اشباع ترانسفورماتور جريان
793
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم تعيين مدار يك ماهواره LEO مبتني بر روش فاصله‌يابي‌دوگانه
794
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم تكاملي جهت نگاشت و زمان¬بندي در سيستم¬هاي قابل بازپيكربندي
795
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم حذف نويز تصاوير B-اسكن آزمون فراصوت
796
طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم نگاشت و زمان‌بندي بهينه وظايف در سيستم‌هاي چند پردازنده‌اي
797
طراحي و شبيه‌سازي اينورتر قدرت با كليدزني نرم
798
طراحي و شبيه‌سازي بلوك ناقل جريان نسل دوم با تأكيد بر كاهش ولتاژ تغذيه و توان مصرفي ، بهبود پهناي باند و حساسيت نسبت به متغيرهاي فرايندي ، ولتاژي و دمايي(PVT)
799
طراحي و شبيه‌سازي بلوك‌هاي داخلي شبكه‌ي عصبي سلولي با حافظه‌ي نسبت
800
طراحي و شبيه‌سازي بلوك‌هاي داخلي يك آرايه آنالوگ قابل پيكربندي پردقت
801
طراحي و شبيه‌سازي تجهيزات فرآيندي واحد شيرين‌سازي پالايشگاه گاز ايلام
802
طراحي و شبيه‌سازي تفنگ الكتروني جريان پالسي جهت استفاده در شتابدهنده‌هاي صنعتي
803
طراحي و شبيه‌سازي تقويت كننده‌هاي كم‌نويز (LNA) باند وسيع با دقت خطي بالا در تكنولوژي‌هاي نانومتر CMOS
804
طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده گسترده در كاربرد سنجش طيف سيستم راديوهاي شناختي
805
طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده‌ي توان كلاس E در فركانس راديويي با تلاش براي افزايش بازدهي
806
طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده‌ي فركانس زياد با كنترل بهره (خودكار)
807
طراحي و شبيه‌سازي جاذب خورشيدي مبتني بر فرامواد و كريستال‌هاي فوتوني
808
طراحي و شبيه‌سازي حلقه‌ي قفل فاز با قابليت فيلتر كردن هارمونيك دوم و پاسخ ديناميكي سريع براي اينورترهاي تك‌فاز متصل به شبكه
809
طراحي و شبيه‌سازي دسته‌موتور مجهز به ضربه‌گير و بهينه‌سازي آن براي پلتفرم ملي
810
طراحي و شبيه‌سازي دي‌مالتي‌پلكسر تمام ‌نوري براي سيستم‌هاي DWDM بر اساس كريستال‌هاي فتوني
811
طراحي و شبيه‌سازي ساختار پيزوالكتريك جهت استفاده در ميراگر مگنتورئولوژيك
812
طراحي و شبيه‌سازي سامانه رمزنگاري با امنيت بالا مبتني بر جداسازي كور منابع
813
طراحي و شبيه‌سازي سيستم ICCP
814
طراحي و شبيه‌سازي سيستم الكترونيكي قابل كاشت در چشم
815
طراحي و شبيه‌سازي سيستم تشخيصي ناهنجاري‌هاي دنداني با استفاده از پراب‌هاي التراسوند
816
طراحي و شبيه‌سازي سيستم جبران‌ساز ديناميكي شبكه‌هاي تراكشن
817
طراحي و شبيه‌سازي سيستم جبرانساز شبكه راه‌آهن برقي AC با در نظر گرفتن انرژي برگشتي قطار
818
طراحي و شبيه‌سازي سيستم ذخيره‌سازي انرژي تركيبي توسط باتري و ابر خازن
819
طراحي و شبيه‌سازي سيستم شبيه ساز بالانس گرانش وسايل كوچك فضايي
820
طراحي و شبيه‌سازي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره سه‌محوره، با جهت‌گيري دائم به سمت زمين و خورشيد
821
طراحي و شبيه‌سازي فتوديود تقويت‌شده با نانو ساختارهاي فلزي
822
طراحي و شبيه‌سازي فرامواد سه‌بعدي و نانولايه‌اي با ضريب شكست منفي در فركانس تراهرتز
823
طراحي و شبيه‌سازي فوتوراكتور جهت تبديل فوتوكاتاليستي دي اكسيد كربن به سوخت سنتز
824
طراحي و شبيه‌سازي فيلتر تركيبي قدرت موازي از نوع تزريقي با اعمال روش‌هاي مختلف كنترلي
825
طراحي و شبيه‌سازي كليد مغناطيسي و مدار باز نشاني مغناطيسي هسته
826
طراحي و شبيه‌سازي كنترل نظارتي در شبكه‌هاي تك خطه دو جهته با روش حفره‌هاي زماني
827
طراحي و شبيه‌سازي كنترل‌كننده پيش‌بين در مبدل DC-DC دو ورودي غيرايزوله براي كاربردهاي انرژي تجديدپذير
828
طراحي و شبيه‌سازي كنترل‌كننده‌ي پيش‌بين جريان خروجي اينورتر تك‌فاز متصل به شبكه براي كاربردهاي فتوولتائيك
829
طراحي و شبيه‌سازي گيت‌هاي منطقي و معماري FPGA با استفاده از ساختار ممريستور
830
طراحي و شبيه‌سازي مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا با سويچينگ نرم براي استفاده در خطوط HVDC Light
831
طراحي و شبيه‌سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال فلش MCML كم مصرف همه منظوره، با فركانس بالا و دقت بالا
832
طراحي و شبيه‌سازي مبدل تك مرحله‌اي تك‌فاز سيستم‌هاي فتوولتائيك با قابليت افزايش بهره و بهبود كنترل كليد‌ها
833
طراحي و شبيه‌سازي مبدل ولتاژ DC-DC سوئيچينگ داخل تراشه بدون سلف با استفاده از توپولوژي خازن سوييچ شونده سري
834
طراحي و شبيه‌سازي مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال توان پايين با معماري SAR
835
طراحي و شبيه‌سازي مبدلDC-DC تشديديLLC با استفاده از اينورتر شبه امپدانسي
836
طراحي و شبيه‌سازي مدار تبديل فوريه آنالوگ 8 نقطه‌اي با توان مصرفي پايين و سرعت بالا براي مقابله با اختلال در گيرنده‌ GPS
837
طراحي و شبيه‌سازي مدار مجتمع حسگر موقعيت زاويه‌اي مبتني بر اثر هال
838
طراحي و شبيه‌سازي مدارهاي واسط CMOS براي شتاب سنج هاي خازني MEMS با رزولوشن گرانشي ميكرو
839
طراحي و شبيه‌سازي مداري براي حالت گذراي كليد قدرت
840
طراحي و شبيه‌سازي مدولاتورهاي سيگما-دلتا براي استانداردهاي چندگانه مخابرات بي‌سيم در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS
841
طراحي و شبيه‌سازي مشاهده‌گر سرعت براي كنترل موتور القايي خطي
842
طراحي و شبيه‌سازي مقايسه كننده يك مبدل آنالوگ به ديجيتال لوله‌اي خطا كم - توان كم
843
طراحي و شبيه‌سازي مولد مركزي الگو مبتني بر ممريستور
844
طراحي و شبيه‌سازي و ساخت فيلتر CRLH SIW با هدف كوچك‌سازي
845
طراحي و شبيه‌سازي واحد مبادله اطلاعات باليس (BTM) بر مبناي سيستم اروپايي كنترل قطار
846
طراحي و شبيه‌سازي يك الگوريتم هوشمند پردازشي به منظور تشخيص عيوب در تصاوير آزمون فراصوت
847
طراحي و شبيه‌سازي يك اينورتر پنج سطحي تمام‌پل بهبوديافته‌ي متصل به شبكه با قابليت انتقال توان راكتيو و THD بسيار كم براي كاربردهاي فوتوولتائيك
848
طراحي و شبيه‌سازي يك اينورتر پنج سطحي نقطه‌ي خنثي مهارشده با تعداد كليدهاي كم و فركانس زياد براي كاربردهاي فوتوولتائيك
849
طراحي و شبيه‌سازي يك اينورتر متصل‌به‌شبكه با رويكرد پايدارسازي شبكه
850
طراحي و شبيه‌سازي يك بخش جلويي ثبت سيگنال عصبي كم‌نويز و كم‌توان با ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي
851
طراحي و شبيه‌سازي يك پروتكل كنترل همبندي در شبكه‌هاي اقتضايي و حسگري به منظور بهينه‌سازي مصرف توان
852
طراحي و شبيه‌سازي يك تقويت كننده كم نويز (LNA) با چندين باند دريافتي قابل تنظيم براي گيرنده راديويي WiMAX
853
طراحي و شبيه‌سازي يك ضرب‌كننده‌ي آنالوگ چهار ربعي حالت جريان
854
طراحي و شبيه‌سازي يك فيلتر FIR مقاوم در برابر خطا
855
طراحي و شبيه‌سازي يك ماسفت افقي با ساختار ACCFET روي زير لايه SiC
856
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل AC-DCغيرايزوله‌ي بدون‌پل مبتني بر ساختار بوست با سلف كوپل شده
857
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال با معماري SAR و توان بسيار پايين براي كاربردهاي مهندسي پزشكي
858
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال با معماري پايپ‌لاين و توان پايين در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS
859
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال توان پايين و دقت بالا با معماري Pipeline در تكنولوژي 90 نانومتر CMOS
860
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال فلش ولتاژ و توان پايين با مشخصات بهبود يافته براي كاربرد فراپهنباند(UWB) بويژه در تلفن همراه و كانالخوان راهانداز لوح فشرده (HDDRC
861
طراحي و شبيه‌سازي يك مبدل‌ DC-DC بهره‌‌زياد غيرايزوله با قابليت انتقال توان در دو جهت براي سيستم‌هاي فوتوولتائيك متصل به شبكه
862
طراحي و شبيه‌سازي يك متعادل‌ساز جديد براي بسته سلول‌هاي باتري‌ ليتيم-يون سري شده
863
طراحي و شبيه‌سازي يك مدار Barrel shifter جديد با استفاده از تكنولوژي QCA
864
طراحي و شبيه‌سازي يك مدارتثبيت كننده ي ولتاژ كم افت با جبران سازي پويا
865
طراحي و شبيه‌سازي يك ميكرواينورتر فتوولتاييك تك‌فاز متصل به شبكه با رويكرد كاهش ظرفيت خازن جداساز توان
866
طراحي و شبيه‌سازي يك نانوحسگر بر پايه تحريك پلاسمون پلاريتون¬هاي سطحي با باند وسيع در محدوده مادون قرمز نزديك
867
طراحي و شبيه‌سازي يك نوسان‌ساز I/Q با نويزفاز كم ودقت فاز بالا
868
طراحي و شبيه‌سازي يك هيبريد90 درجه پهن باند فشرده
869
طراحي و شبيه¬سازي استنت راديواكتيو با دانه¬هاي حاوي چشمه براكي¬تراپي يد-125 جهت درمان سرطان مجاري صفراوي
870
طراحي و شبيه¬سازي پروتكل جستجوي سبك وزنِ امن در يك سامانه¬ي RFIDو پياده‌سازي سخت‌افزاري آن
871
طراحي و شبيه¬سازي تراشه ژيروسكوپ تك محوره به كمك فرآيند ميكروماشينكاري
872
طراحي و شبيه¬سازي تقويت¬كننده كم¬نويز فراپهن¬باند با روش حذف نويز
873
طراحي و شبيه¬سازي مكانيزم مديريت اعتماد در شبكه¬هاي سيار اقتضايي به منظور بهبود مسيريابي
874
طراحي و شبيه¬سازي يك كنترل مقاوم براي شتاب¬سنج MEMS
875
طراحي و شبيه¬سازي يك ليزر Er:glass دمش از پهلوي ديودي با كليدزني Q
876
طراحي و شبيه‏سازي UPSهاي تك‏فاز موازي
877
طراحي و شبيهسازي اثر نانو ذرات نقره بر مختصات الكتريكي و نوري فيلم لايه نازك اكسيد تيتانيوم
878
طراحي و شبيه‎سازي ادوات مبتني بر متامتريال‎هاي با ضريب شكست نزديك به صفر
879
طراحي و شبيهسازي بافل حسگر ستاره و تعيين پارامترهاي آن
880
طراحي و شبيهسازي پرابهاي فراصوت بر اساس مدل پيشنهادي مخازن نفت براي استفاده در فرآيند افزايش برداشت
881
طراحي و شبيهسازي تقويتكننده كم - نويز CMOS تمام تفاضلي گيتمشترك براي كاربردهاي UWB
882
طراحي و شبيهسازي تقويتكننده كمنويز و سنتزكننده فركانسي توان پايين CMOS براي فرستنده–گيرنده شبكههاي حسگر بيسيم
883
طراحي و شبيهسازي سري كردن MOSFET هاي قدرت و پيادهسازي آن
884
طراحي و شبيهسازي فيلترهاي تمام نوري انتخابگر طولموج مبتني بر كريستالهاي فتوني
885
طراحي و شبيهسازي كدكننده و ديكدكننده صوت در موبايلهاي نسل سوم، مبتني بر استاندارد AMR
886
طراحي و شبيهسازي منظومههاي سيگنالي مبتني بر ميدانهاي عددي براي استفاده همزمان در كانالهاي AWGN و Rayleigh Fading
887
طراحي و شبيهسازي يك DLL تركيبي با جيتر پايين و بازة فركانسي وسيع
888
طراحي و شبيهسازييك شبكه بر تراشهي كارا با راهگزيني تركيبي
889
طراحي و ششبيه سازي مدل لوكوموتيو و پياده سازي برخي الگوريتم هاي tcs در محيط Blender
890
طراحي و شناخت ساختار درزها در سازه هاي بتني
891
طراحي و شناخت ساختار درزها در سازه هاي بتني
892
طراحي و شناخت ضربه گيرهاي مكانيكي
893
طراحي و صحنه آرائي در فيلمهاي نقاشي متحرك
894
طراحي و صنعتي سازي شير انتخاب كننده ميكروسيالاتي
895
طراحي و طرح ريزي پروژه مشتري محوري در شركت بين المللي پخش بهروز نيك (با رويكرد CRM)
896
طراحي و طرح ريزي پروژه مشتري محوري در شركت بين المللي پخش بهروزنيك (با رويكرد (CRM )
897
طراحي و عملكرد سيستم ترمز
898
طراحي و عملكرد مولد بخار نيرو گاهي
899
طراحي و فرايند ساخت گيربكس
900
طراحي و قالب برش ورقه هسته ترانس و ساخت ترانس جوشكاري
901
طراحي و كاربرد توربو شارژر در موتورهاي احتراق داخلي
902
طراحي و كاربرد جيگ و فيكسچر در صنايع هوايي
903
طراحي و كاربرد حسگر پتانسيو متري انتخابگر جديد با استفاده از ليگاندهاي باز شيف
904
طراحي و كاربرد حسگر پتانسيومتري انتخابگر جديد با استفاده از ليگاندهاي بار شيف
905
طراحي و كاربرد داربست رساناي اليگومرپيرول-كيتوسان براي مهندسي بافت غضروف
906
طراحي و كاربرد صدا خفه كن هاي مقاومتي در سيستم اگزوز خودرو
907
طراحي و كاربرد قطعات RNAi جهت كاهش بين ژن PEP
908
طراحي و كاربرد نظريه بازي ها در قيمت گذاري رقابتي پويا با يك رهبر و n پيرو غير مستقل
909
طراحي و كاربرد يك مدل اطلاعاتي به منظور هزينه يابي هوشمند فعاليت ها و محاسبه بهاي تمام شده خدمات بيمارستاني
910
طراحي و كاربست الگوي L3Y2T براي تحليل و اولويت بندي عوامل نوآوري و چابكي مورد گروه صنعتي قدس نجف آباد
911
طراحي و كاليبراسيون مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline بدون استفاده از تقويت‌كننده‌ عملياتي
912
طراحي و كنترل بازوي مكانيكي
913
طراحي و كنترل پيچه ي هلمهولتز سه محوره جهت انجام تست هاي الكترومغناطيسي ماهواره در حضور اغتشاشات محيطي
914
طراحي و كنترل تثبيت كننده مجازي در ربات هاي پزشكي براي محيط هايي با امپدانس متغيير
915
طراحي و كنترل تطبيقي مسير چند منظوره يك بازوي مكانيكي متحرك چرخ دار
916
طراحي و كنترل توربين -ژنراتورهاي محركه مستقيم مبتني بر ماشين هاي شار محور و مبدل هاي الكترونيك قدرت چند سطحي
917
طراحي و كنترل ربات پيشواي عمومي با قابليت بازگشت نيرو
918
طراحي و كنترل سيستم Place and Pick
919
طراحي و كنترل سيستم اگزواسكلت رباتيك اندام فوقاني: بازوي رباتيك
920
طراحي و كنترل سيستم غيرخطي توان‌بخشي‌ازدور مبتني بر درمان و آموزش
921
طراحي و كنترل سيستم مونتاژ محور عقب خودرو
922
طراحي و كنترل سيستم هيبريد باد و خورشيد (PV/Wind) به منظور كمك در تأمين برق مناطق دور افتاده و منازل مسكوني
923
طراحي و كنترل شبكه اي از خودروهاي نيمه خودكار با توانايي مقابله با حملات سايبري، بر پايه سيستمهاي يچند عاملي
924
طراحي و كنترل عملگر با واسطه ي انعطاف پذير در اسكلت خارجي براي مصارف توان افزايي
925
طراحي و كنترل فيلتر اكتيو سه فاز جهت بهبود كيفيت توان
926
طراحي و كنترل مبدل هاي تشديدي چندسطحي
927
طراحي و كنترل يك بازوي روبات داراي هوش مصنوعي با قدرت درك فرامين صوتي
928
طراحي و كنترل يك جبرانگر پوياي ولتاژ چندمنظوره
929
طراحي و كنترل يك سيستم ربات جراحي MIS از راه دور مبتني بر فيدبك هپتيك
930
طراحي و كنترل يك سيستم مستر-اسليو مشاركتي به منظور جابجايي تير با طولها و وزنهاي نامشخص
931
طراحي و كنترل يك شيپوره همگرا واگرا
932
طراحي و كنترل يك وسيله فعال توانبخش زانو با به كارگيري سيال مگنتورئولوژيك
933
طراحي و گسترش مدل برنامه ريزي پويا در ارزيابي و انتخاب گزينه هاي اقتصادي و ارائه نرم افزار آن
934
طراحي و گسترش يك سامانه ي واسط مغز - رايانه براي كنترل برخط حركت يك بازوي رباتي با پنج درجه‌ آزادي
935
طراحي و لي اوت پيشرفته ﴿ترجمه كتاب نوشته ي برايان ليمي﴾
936
طراحي و لي اوت پيشرفته ﴿ترجمه كتاب، نوشته برايان ليمي﴾
937
طراحي و ماكت نمايشنامه فاوست كتاب اول (صحنه شب والپورگيز)
938
طراحي و ماكت نمايشنامه مرگ در پائيز اثر: اكبررادي
939
طراحي و مبدل و دستگاه اندازه گيري قوس كمر و هشدار دهنده براي كودكان
940
طراحي و محاسب واگن
941
طراحي و محاسبات پست KV 132/11 كيلو ولت نيروگاه مارون تنظيمي
942
طراحي و محاسبات تاسيسات حرارتي و مرورتي و سيستمهاي آبياري سالن پرورش موز
943
طراحي و محاسبات تاسيسات مكانيكي يك استخر
944
طراحي و محاسبات تخليه دستگاههاي خط توليد الكل از ملاك چغندرقند به ظرفيت سه ميليون ليتر در سال
945
طراحي و محاسبات خطوط انتقال مايكروويو به كمك كامپيوتر
946
طراحي و محاسبات ساخت سيستمهاي هيدروليكي و كنترل ماشين آلات راهسازي
947
طراحي و محاسبات شارژكننده و پردازنده شمش از تجهيزات مجتمع فولاد مباركه
948
طراحي و محاسبات مربوط به چكش بادي
949
طراحي و محاسبات مربوط به سيستم تهويه دستگاه اسكنر سيار
950
طراحي و محاسبات مربوط به يك فروند شناور يدك كش 3000 اسب بخار
951
طراحي و محاسبات مربوط به يك فروند كشتي - يدك كش بقدرت 2400 اسب بخار
952
طراحي و محاسبات هيدرواستاتيكي به همراه ساخت مدل شناور sar
953
طراحي و محاسبات يك فروند شناور يدك كش با نيروي كشش حدود 15 تن
954
طراحي و محاسبات يك فروند شناور يدك كش به قدرت حدود 900 اسب بخار
955
طراحي و محاسبات يك فروند شناور يدكش با نيروي كشش حدود 15 تن
956
طراحي و محاسبع سردخانه سه هزار تني دو مداره
957
طراحي و محاسبه آب شيرين كن خورشيدي به كمك تكنيك خلاء غيرفعال
958
طراحي و محاسبه آسانسور با ظرفيت چهار نفر براي ساختمان پنج طبقه
959
طراحي و محاسبه اجزاء چيلر جذبي شعله مستقيم
960
طراحي و محاسبه اجزاء دستگاه تنظيم پمپ انژكتور
961
طراحي و محاسبه اجزاء مكانيكي ماشين كله زني
962
طراحي و محاسبه اجزاي دستگاه تنظيم پمپ انژكتور
963
طراحي و محاسبه اره اهن بر مداري عمودي
964
طراحي و محاسبه الكتروفيلتر جدا كننده غبار از گاز
965
طراحي و محاسبه انتقال تلسكوپي به ظرفيت SToN
966
طراحي و محاسبه ايركولر پالايشگاه نفت
967
طراحي و محاسبه ايستگاه تقويت فشار گاز طبيعي
968
طراحي و محاسبه بار حرارتي و تاسيسات يك استخر سرپوشيده سونا و جكوزي
969
طراحي و محاسبه بالابر 3 تني
970
طراحي و محاسبه به همراه نقشه هاي ساخت
971
طراحي و محاسبه بهينه برج خنك كن تر
972
طراحي و محاسبه بويلر در نيروگاه سيكل تركيبي
973
طراحي و محاسبه پخش صداي راديويي فركانس موج متوسط (MW) 1695KHZ-595
974
طراحي و محاسبه پرس 40 تن ضربه اي
975
طراحي و محاسبه پرس 40 تن ضربه اي
976
طراحي و محاسبه پرس خم هيدروليكي
977
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 4 تن
978
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 4 تن
979
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 40 تن
980
طراحي و محاسبه پرس ضربه اي 63 تن
981
طراحي و محاسبه پرس مكانيكي 16 تن
982
طراحي و محاسبه پرس هيدروليك 150 تن (قلامين)
983
طراحي و محاسبه پرس هيدروليك 150شن ﴿ملاميري﴾
984
طراحي و محاسبه پرس هيدروليكي
985
طراحي و محاسبه پل
986
طراحي و محاسبه پل همسان راه با شاهتيرهاي تير ورق
987
طراحي و محاسبه پمپ MHO جيوه براي توان يك كيلو وات در فشار 0/1 بار
988
طراحي و محاسبه پمپ پره اي ﴿تيغه اي ﴾
989
طراحي و محاسبه پمپ پره اي تيغه اي Sliding Vone Pomp
990
طراحي و محاسبه پمپ ديافراگن سنجشي با مكانيزم تنظيم لنگ متغير
991
طراحي و محاسبه پمپ روتاري Roots Rotry Pump
992
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع مجتمع دلكده واقع در نور
993
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع مركز آلاينده هاي خودرو
994
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع يك ساختمان 5 طبقه مسكوني
995
طراحي و محاسبه تاسيسات تهويه مطبوع يك مدرسه به همراه سالن ورزشي
996
طراحي و محاسبه تاسيسات حرارتي و برودتي و بهداشتي يك بيمارستان 96 تختخوابي
997
طراحي و محاسبه تاسيسات حرارتي و برودتي يك برج 23 طبقه
998
طراحي و محاسبه تاسيسات سيلندر پركني گاز مايع
999
طراحي و محاسبه تاسيسات مجتمع مسكوني به مساحت هزار متر مربع
1000
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي ترمينال مسافربري سنندج
بازگشت