<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي و هماهنگي حلقه هاي كنترلي ميراكننده نوسانات محلي و بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت در حضور
2
طراحي و هماهنگي كنترل كننده هاي مبدل هاي واسط سيستم هاي توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان در ريزشبكه ها
3
طراحي و هماهنگي كنترل كننده هاي نوسانات بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت تحت استرس
4
طراحي و همسانه سازي كاوشگر superRLuc8-scFv ضد CD4 انساني
5
طراحي و همسانه سازي كاوشگر لوسيفرازي متصل‌شونده به گانگليوزيدGM1
6
طراحي و همسانه سازي نانوكاوشگر نورافشان متصل شونده به پروتئين A استافيلوكوكوس اورئوس
7
طراحي و همسانه سازي نانوكاوشگرEGFP متصل شونده به HER2
8
طراحي و همسانه‌سازي كاوشگر لوسيفرازي متصل‌شونده به HER2
9
طراحي و همسانه‌سازي مولكولي سازه‌ي انتقال دهنده‌ي DNA يا ژن به يك دودمان از سلول‌هاي سرطان پروستات
10
طراحي و هنجارسازي رابطه ها از روي نمودار ER
11
طراحي و واكاوي پانل هاي چندلايه برپايه ي جداسازي صوتي
12
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ بلاك بندي خطوط ريلي با استفاده از الگوريتم هوشمند
13
طراحي و يكپارچه‌سازي مدل‌هاي بهينه‌يابي سبد مصرف انرژي و مشخصات ساخت با هدف ارائه الگوي خانه ايراني انرژي محور (مطالعه موردي: بخش مسكوني شهرشيراز)
14
طراحي و يلچر (سيستم ترمز)
15
طراحي و يلچر و سيستم تعليق و فرمان
16
طراحي و. تحليل عملكرد روش ارسال معكوس زماني در سيستم هاي باند فوق وسيع
17
طراحي وآزمون الگويي از پيشايند ها و پيامد هاي رضايت زناشويي در زنان شهر اصفهان
18
طراحي وآناليز تقويت كننده توزيع شده كم نويز كم توان درباند Ku
19
طراحي واجرا وارزشيابي برنامه مداخله ي آموزشي براساس الگوي بزنف بر روي رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري سالك و( ليشمانيوز)در والدين خانوارهاي ساكن در شهرستان رامهرمز در سال 1394
20
طراحي واحد Plant-Pilot تهيه آب سنگين (D2O) به ظرفيت پنجاه تن در سال به روش SH2
21
طراحي واحد آمونياك با نرم افزار HYSYS ASPEN [هايسيس اسپن]
22
طراحي واحد استخراج گياهان دارويي
23
طراحي واحد بازيابي بخار در انبار هاي بنزين
24
طراحي واحد بازيابي بخار در انبار هاي بنزين
25
طراحي واحد بلندينگ كاندنسيت و نفت كوره
26
طراحي واحد بلندينگ ميعانات گازي و نفت كوره
27
طراحي واحد پايلوت براي تهيه رزينهاي الكيد كوتاه روغن
28
طراحي واحد تبخيركننده ناپيوسته پارافرمالدئيد
29
طراحي واحد تصفيه پسابهاي آْمونياكي مجتمع هاي پتروشيمي ايران
30
طراحي واحد تصفيه فيزيكي آب و گندزدايي با ظرفيت مشخص
31
طراحي واحد تصفيه مس از پساب هاي صنعتي
32
طراحي واحد تصفيه مس از پساب هاي صنعتي
33
طراحي واحد تصفيه ي مس از پساب صنعتي
34
طراحي واحد تصفيه ي مس از پساب صنعتي
35
طراحي واحد توربين توربو پمپ موتور موشك سوخت مايع، مدار باز
36
طراحي واحد توليد اكريليك اسيد
37
طراحي واحد توليد فشار دستگاه برش با آب
38
طراحي واحد توليد يخ بظرفيت 12 تن
39
طراحي واحد توليد يخ بظرفيت 12 تن
40
طراحي واحد توليدي فرآورده هاي نسوز
41
طراحي واحد چوب خشك كني اتوماتيك
42
طراحي واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
43
طراحي واحد فاميلي باتوجه به كيفيت مسكن سنتي در يزد
44
طراحي واحد كنترل پردازنده ي پايه بر روي FPGA [اف. پي. جي. اي.]
45
طراحي واحد كنترل كننده ديجيتال براي پيل سوختي بر روي اف پي جي اي
46
طراحي واحد كنترل هيدروليكي وينچ جهت حركت عمودي بار
47
طراحي واحد گوگردزدايي به روش اكسيداسيوني با استفاده از هيدروكربن هاي مايع
48
طراحي واحد گوگردزدايي هيدروكربن هاي مايع به روش اكسيداسيون (ODS)
49
طراحي واحد گوگردزدايي هيدروكربن هاي مايع به روش اكسيداسيون (ODS)
50
طراحي واحد محاسباتي ALU سنكرون
51
ﻃﺮاﺣﻲ واﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي در ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﺳﻜﺎﻟﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي
52
طراحي واحد مسكوني
53
طراحي واحد مسكوني با مصرف انرژي صفر
54
طراحي واحد مسكوني/تفرجي پيش‌ساخته‌ي پايدار با قابليت نصب سريع و پذيرش مبلمان منعطف
55
طراحي واحد نيمه صنعتي پخت كلينگر
56
طراحي واحد نيمه صنعتي توليد اكسيد بريليم مورد استفاده در راكتورهاي هسته اي
57
طراحي واحد نيمه صنعتي جهت جداسازي اتيل بنزن و تولوئن از تركيبات +C مربوط به جريان خروجي از پتروشيمي تبريز
58
طراحي واحد هاي پيش ساخته مسكوني در چمستان، با استفاده از راهبردهاي مدل سازي اطلاعات ساختمان به منظور بررسي تاثيرات زيست محيطي
59
طراحي واحد همسايگي با بهره گيري از پتانسيل هاي طبيعي محيط در اقليم گرم وخشك ايران- يزد
60
طراحي واحد همسايگي با تاكيد بر برقراري روابط اجتماعي همسايگي
61
طراحي واحد همسايگي با تاكيد بر زندگي ايراني-اسلامي﴿درآمدي بر طراحي الگوهاي فضايي در واحد همسايگي برپايه زندگي ايراني-اسلامي﴾
62
طراحي واحد همسايگي ﴿با رويكردي روانشناختي به فضاي سكونت﴾
63
طراحي واحد همسايگي با شيوه طراحي پارامتريك و با الگوگيري از بافت ارگانيك و سنتي در شهرستان كاشان
64
طراحي واحد همسايگي در اصفهان ﴿با رويكرد خلوت﴾
65
طراحي واحد همسايگي در بافت ﴿ محله قصرمنشي ﴾
66
طراحي واحد همسايگي در روستاي شواز بر ميناي معاصر سازي الگوهاي بومي
67
طراحي واحد همسايگي در كرمان با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
68
طراحي واحد همسايگي در يزد ﴿با هدف افزايش قابليت در مسكن امروز﴾
69
طراحي واحد همسايگي نمونه در محله دردشت اصفهان
70
طراحي واحد همسايگي نمونه در محله دردشت اصفهان
71
طراحي واحد همسايگي همساز با اقليم جيرفت
72
طراحي واحد ورودي سوئيچ ATM
73
طراحي واحدهاي مسكوني پيش ساخته (اسكان موقت) با قابليت گسترش جهت اسكان دائمي پس از حادثه
74
طراحي واحدهاي مسكوني كم هزينه در محله‌ي 24 متري اصفهان
75
طراحي واحدهاي مسكوني متناسب سالمند در رشت
76
طراحي واحدهاي همسايگي با رويكرد معاصر سازي آرايه هاي سنتي اصفهان
77
طراحي واحدهاي همسايگي با هدف ارتقا مشاركت ساكنين
78
طراحي واحدهاي همسايگي در مشهد
79
طراحي واحدهاي همسايگي مسكوني پلكس با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
80
طراحي واختلاط بتن
81
طراحي واختلاط بتن﴿ ساخت قالب اسلامپ﴾
82
طراحي وارائه راهكارهاي توسعه مديريت روستايي
83
طراحي وارزشيابي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر الگوي ارتقاء سلامت بر وضعيت رفتار جستجوي مراقبت بهداشتي در زنان سنين باروري شهر قم
84
طراحي وارزشيابي تاثير مداخله آموزشي بر رفتار هاي پرخطرجهت پيشگيري از سرطان معده بر اساس تئوري انگيزش محافظت(PMT) در شهر بابل
85
طراحي وارزيابي برنامه مداخله اي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر ميزان انصراف از دادخواست طلاق مراجعه كنندگان به مركز مشاوره شهر يزد با رويكرد تركيبي
86
طراحي وارزيابي سيستم تهويه مكنده موضعي خطوط انتقال مواد كاشي در يكي از كار خانه هاي كاشي يزد
87
طراحي وارزيابي مكانيزم تشخيص خطاوبازيابي سيستم روي يك پردازنده تحمل پذيرخطاي مبتني برIp-Gore
88
طراحي وارزيابي يك روش مسير يابي چند بخشي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي سيار موردي
89
طراحي واسط براي پورت Ethernet [اترنت] موجود روي FPGA Spartan 3A/AN [اف. پي. جي. آ. اسپارتان]
90
طراحي واسط قابل حمل براي جابجايي اطلاعات فلش كارت ها
91
طراحي واسط كاربري گرافيكي براي انطباق مدل سه بعدي ابزار جراحي لاپاراسكوپي بر روي تصاوير دوبعدي
92
طراحي واسط مغز - رايانه هيبريدي مبتني بر SSVEP و الگوهاي حركت چشم با قابليت بالا
93
طراحي واسط‌هاي كاربر بر اساس محتواي تعامل انسان و ماشين
94
طراحي واسطي براي تعامل بين انسان و كامپيوتر با رعايت عامل احساس
95
طراحي واعتبار بخشي دستورالعمل مراقبت باليني پرستاري با رويكرد مبتني برشواهد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي
96
طراحي واكر براي سالمندان
97
طراحي وان حمام با تاكيد بر مفهوم مسكن حداقل و نگرش هاي مطرح در طراحي
98
طراحي وب
99
طراحي وب
100
طراحي وب
101
طراحي وب به زبان PHP
102
طراحي وب در محيط هاي متن باز
103
طراحي وب سايت
104
طراحي وب سايت
105
طراحي وب سايت
106
طراحي وب سايت
107
طراحي وب سايت
108
طراحي وب سايت
109
طراحي وب سايت
110
طراحي وب سايت
111
طراحي وب سايت
112
طراحي وب سايت
113
طراحي وب سايت
114
طراحي وب سايت
115
طراحي وب سايت ﴿ASP.net﴾
116
طراحي وب سايت Pcshop
117
طراحي وب سايت Tickroom.com
118
طراحي وب سايت آژانس مسافرتي رهاگشت
119
طراحي وب سايت آژانس هواپيمايي در محيط اي اس پي دات نت به زبان ويژال بيسيك دات نت
120
طراحي وب سايت آموزش مجازي
121
طراحي وب سايت آموزشگاه زبان
122
طراحي وب سايت آموزشي مالتي مديا
123
طراحي وب سايت انجمن علمي دانشگاه پيام نور
124
طراحي وب سايت با ASP.NET
125
طراحي وب سايت با PHP
126
طراحي وب سايت با زبان HTML
127
طراحي وب سايت با سيستم مديريت محتواي PHP-Nuke
128
طراحي وب سايت با سيستم مديريت محتواي جوملا
129
طراحي وب سايت با كاركرد خريد و فروش كتاب
130
طراحي وب سايت با ورد پرس
131
طراحي وب سايت با وردپرس
132
طراحي وب سايت باPHP
133
طراحي وب سايت بانرم افزار
134
طراحي وب سايت بانك سپه
135
طراحي وب سايت براي بيمارستان توسط ASP تحت NT WIN
136
طراحي وب سايت براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
137
طراحي وب سايت بيمه معلم
138
طراحي وب سايت پرونده الكترونيكي بيمار
139
طراحي وب سايت تاكسيراني
140
طراحي وب سايت تبليغات سه طرفه
141
طراحي وب سايت تبليغاتي بازار
142
طراحي وب سايت تجارت الكترونيك
143
طراحي وب سايت تحت ASP.NET موضوع:دفتر مشاور املاك
144
طراحي وب سايت ثبت سوابق بيماري
145
طراحي وب سايت خبري
146
طراحي وب سايت خبري
147
طراحي وب سايت خبري
148
طراحي وب سايت خبري
149
طراحي وب سايت خبري
150
طراحي وب سايت خبري
151
طراحي وب سايت خبري
152
طراحي وب سايت خبري
153
طراحي وب سايت خبري
154
طراحي وب سايت خبري
155
طراحي وب سايت خبري - آموزشي
156
طراحي وب سايت خبري-آموزشي با ASP.NET
157
طراحي وب سايت دانشگاه
158
طراحي وب سايت دانشگاه پيام نور
159
طراحي وب سايت دانشگاه طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي
160
طراحي وب سايت دانشگاه مجاري vitual univercity
161
طراحي وب سايت دايناميك
162
طراحي وب سايت در FrontPage و طراحي وبلاگ
163
طراحي وب سايت درجوملا
164
طراحي وب سايت درمانگاه هوشمند به زبان ASP.net
165
طراحي وب سايت راه آهن حنوب شرق
166
طراحي وب سايت رزرواسيون هتل هاي بين المللي ايران
167
طراحي وب سايت روانشناسي
168
طراحي وب سايت روانشناسي دانشگاه
169
طراحي وب سايت سفارشي ﴿پايگاه حفظ و نشر آثار آيه الله العظمي ابوالفضل نجفي خوانساري﴾
170
طراحي وب سايت سيستم حسابداري با پايگاه داده نو اس كيوال
171
طراحي وب سايت شبكه هاي اجتماعي مجازي
172
طراحي وب سايت فرشگاه اينترنتي لوازم يدكي خودرو
173
طراحي وب سايت فروش قطعات صنعتي
174
طراحي وب سايت فروش گوشي تلفن همراه
175
طراحي وب سايت فروش گوشي تلفن همراه
176
طراحي وب سايت فروشگاه آنلاين
177
طراحي وب سايت فروشگاه الكترونيكي موبايل با استفاده از نرم افزار Microsoft Visual Studio 5002
178
طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي
179
طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي با pHp
180
طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي شال وروسري
181
طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي لباس
182
طراحي وب سايت فروشگاه دكوراسيون داخلي
183
طراحي وب سايت فروشگاه مصالح ساختماني
184
طراحي وب سايت فروشگاه نرم افزار اينترنتي (به زبان VB NET و پايگاه داده 2005 SQL SERVER)
185
طراحي وب سايت فعاليت هاي روزانه
186
طراحي وب سايت كتابخانه
187
طراحي وب سايت كتابخانه با زبانASP.net
188
طراحي وب سايت كتابخانه مجازي عقيق
189
طراحي وب سايت گروه مباحثه (Discussion Group)
190
طراحي وب سايت مدرسه
191
طراحي وب سايت مديريت ساختمان
192
طراحي وب سايت مطب
193
طراحي وب سايت مطب الكترونيكي
194
طراحي وب سايت مطب الكترونيكي
195
طراحي وب سايت معرفي تجهيزات و المانهاي نوري
196
طراحي وب سايت معرفي ماشين آلات كشاورزي
197
طراحي وب سايت مهد كودك سارا و دارا
198
طراحي وب سايت مهدكودك الكترونيك
199
طراحي وب سايت نظام پزشكي رفسنجان
200
طراحي وب سايت نظر سنجي
201
طراحي وب سايت نماز جمعه سپاهان شهر
202
طراحي وب سايت نمايشگاه كابينت
203
طراحي وب سايت نمايشگاه لپ تاپ
204
طراحي وب سايت نوبت دهي بر خط ساختمان پزشكان
205
طراحي وب سايت نوبت دهي درمانگاه ساوه
206
طراحي وب سايت هيئت كشتي استان يزد
207
طراحي وب سايت و اپليكيشن هاي اندرويد سرويس شهرينو
208
طراحي وب سايت،مديريت سامانه ترجمه متون
209
طراحي وب سايت2
210
طراحي وب فروشگاه اينترنتي لب تاپ
211
طراحي وب يك رستوران بوسيله زبان ASP
212
طراحي وبافت پارچه
213
طراحي وبررسي آنتن هاي ميكرو استريپ
214
طراحي وبررسي خصوصيات حسگر نوري يون انتخابي بر اساس نشانش زوج يون براي اندازه‌گيري برخي از عناصر واسطه فلزي سنگين،
215
طراحي وبررسي مجتمع
216
طراحي وبسايت تجاري بر اساس وب 2 ﴿ecommerce 2.0﴾
217
طراحي وبسايت سازمان شيلات
218
طراحي وبلاگ
219
طراحي وبهينه سازي تخت كلينكي
220
طراحي وبهينه سازي جايگاه پليس راهنمايي و رانندگي چهار راه ها و معابر شهري و بين شهري
221
طراحي وبهينه سازي ساخت نمونه آزمايشگاهي باتري جرياني سرب اسيدي با الكترودهاي بر پايه نانو ساختارهاي پلي آنيليني
222
طراحي وبهينه سازي شبكهي حمل ونقل وسايل نقليه درلجستيك داخلي صنعت خودروسازي با احتساب cross-docking
223
طراحي وبهينه سازي مدارات ميكسر بااستفاده از الگوريتم شبكه عصبي كوانتومي
224
طراحي وبهينه يابي بالابر بازويي
225
طراحي وبهينه يابي بالابر بازويي GIB CRANE
226
طراحي وپباده سازي ربات اخطار آتش
227
طراحي وپياده سازي الگوريتم مكاشفه اي تشخيص و شكست تصاويراستتاري
228
طراحي وپياده سازي الگوريتم هم تراز سازي سريع دنباله ها با استفاده ازبلوم فيلتر ماتريسي مقياس پذير
229
طراحي وپياده سازي برنامه سيستم آموزش مجازي دانشگاه صنعتي اميركبير براي دستگاه هاي تحت سيستم عامل اندرويد
230
طراحي وپياده سازي برنامه كاربردي موبايل براي برنامه ريزي ارسال كالاي خريداري شده مبتني برسيستم عامل اندرويد
231
طراحي وپياده سازي تقويت كننده ي توان دوهرتي با بهبود عملكرد آن
232
طراحي وپياده سازي تقويت كننده ي كم نويز سورس مشترك بااستفاده از شبكه هاي عصبي كوانتومي
233
طراحي وپياده سازي چند الگوريتم پيش پردازش سيگنال گفتار با استفاده از نرم افزار MATLAB
234
طراحي وپياده سازي روبات آدم نماي ساده
235
طراحي وپياده سازي سامانه اي براي تسهيل در انجام آزمون اجزاء وزيرسيستم هاي يك ماهواره
236
طراحي وپياده سازي سامانه سوپرماركت
237
طراحي وپياده سازي سامانه مديريت اموزشگاه كامپيوتر
238
طراحي وپياده سازي سامانه مديريت فروشگاه مواد غذايي
239
طراحي وپياده سازي سخت افزاريك تلفن اينترنتي براساس پروتكل SIP وبررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده بوسيله آن
240
طراحي وپياده سازي سرور مديريت شبكه براساس پروتكلSNMP باواسط وب
241
طراحي وپياده سازي سيستم انبارداري سنگ فروشي
242
طراحي وپياده سازي سيستم تله متري تصويري توسط لينك راديويي
243
طراحي وپياده سازي سيستم رديابي خودروها ومديريت ناوگان با استفاده از GPS
244
طراحي وپياده سازي سيستم شبيه سازي پلاك بندي خطوط ريلي بااستفاده از الگوريتم هوشمند
245
طراحي وپياده سازي سيستم شناسائي اثر انگشت توسط الگوريتم هاي مبتني بر تطبيق نقاط مينوشيا
246
طراحي وپياده سازي سيستم مديريت با تنت مبتني بر مرورگر به منظور مقابله با حملات مبتني بر باتنت
247
طراحي وپياده سازي سيستم مديريت داروخانه
248
طراحي وپياده سازي سيستم مديريت فروشگاه
249
طراحي وپياده سازي سيستم مكانيزه كتابخانه وكتابداري
250
طراحي وپياده سازي شبكه اجتماعي با خوشه بندي افراد به طورناشناس ونمايش پست ها براساس علاقه افراد
251
طراحي وپياده سازي كنترل كننده فازي - وفقي براي مكانيزم ربات سه درجه آزادي تري گلايد
252
طراحي وپياده سازي مدل تركيبي كانتور فعال و ويژگي هاي ساختاري تصوير پزشكي
253
طراحي وپياده سازي مديريت يك كتابخانه ديجيتالي
254
طراحي وپياده سازي موتور جستجو بابه كارگيري توازي پردازنده هاي گرافيكي ﴿GPUs﴾
255
طراحي وپياده سازي نرم افزار تبديل گفتار به انيميشن
256
طراحي وپياده سازي نرم افزار فروشگاه مكانيزه ي موبايل
257
طراحي وپياده سازي نرم افزار مكانيزه مديريت كلاسي وبرنامه ريزي درسي در واحدهاي دانشگاهي
258
طراحي وپياده سازي نرم افزارمديريت وارزيابي سلامت شاغلين درمحيط كار
259
طراحي وپياده سازي و آزمون افزونه مبتني بروب كشف تقلب در تمرين هاي برنامه نويسي جاوا
260
طراحي وپياده سازي وب سايت بررسي صحت فايل هاي سيستمي
261
طراحي وپياده سازي يك ALU ديجيتال 23 بيتي باسرعت 1GHZ درپروسه 0.18mm CMOS
262
طراحي وپياده سازي يك الگوريتم فراابتكاري حريصانه وتك پارامتري باخاصيت توقف خودكار
263
طراحي وپياده سازي يك تجزيه گر براي جملات محدود زبان فارسي
264
طراحي وپياده سازي يك دادگان چند كاناله سيگنال گفتار و كاربرد آن براي حذف نويز
265
طراحي وپياده سازي يك سيستم برنامه ريزي براي يك بنگاه اقتصادي در زمينه توليد قطعات ريخته گري ونورد
266
طراحي وپياده سازي يك سيستم پرداخت الكترونيكي امن
267
طراحي وپياده سازي يك سيستم چك الكترونيكي در ايران
268
طراحي وپياده سازي يك كنترلر تكه اي خطي جهت كنترل روبات لگوي ان. اكس. تي.
269
طراحي وپياده سازي يك مالتي افكتور ديجيتال سيگنالهاي صوتي
270
طراحي وپياده سازي يك مدل مذاكره الكترونيكي چندوجهي وچندضابطه اي دو جانبه بين عاملهاي خود مختار خريدار و فروشنده
271
طراحي وپياده سازي يك مدل يكپارچه سازي سيستمهاي نرم افزاري ناهمگون مبتني برمعماري سرويس گرا
272
طراحي وپياده سازي يك مكانيزم زمانبند چند پردازنده اي مبتني بر الگوريتم ژنتيكي موازي چند هدفي
273
طراحي وپياده‌سازي يك سازوكار زمان‌بندي پوياي ماشين‌هاي مجازي در پشتيباني از ويژگي كشساني محيط‌هاي محاسبات ابري
274
طراحي وتبيين مدل اخلاق كار اسلامي با رفتار شهروندي سازماني و واسطه گري دلبستگي و ارزش هاي شغلي ( مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان )
275
طراحي وتبيين مدل تركيبي مزيت رقابتي مبتني بر نظريه سرمايه بورديو و هوشمندي رقابتي با استفاده از روش ISM-Gray DEMATEL
276
طراحي وتبيين مدل سازمان خادم در كميته امداد امام خميني(ره)
277
طراحي وتبيين مدل سازمان دانش بنيان در رسانه ملي (سازمان صدا وسيما)
278
طراحي وتحليل آيروديناميك خودرو و فرمول يك
279
طراحي وتحليل اتصالات چسبي
280
طراحي وتحليل پايگاه اينترنتي خريد وفروش نرم افزار موبايل برمبناي روشRUP وپياده سازي نمونه اي آن
281
طراحي وتحليل جرثقيل نوع ستوني - بازويي ﴿Jib c.anc)
282
طراحي وتحليل سيستم برانكارد براي حمل بيمار در شرايط بحراني در آمبولانس هاي دريايي
283
طراحي وتحليل شاسي كشنده هاي يخچال دار به كمك نرم افزار CATIA
284
طراحي وتحليل فرآيند ساخت فالب تزريق يك قطعه خودرويي به روش فالب سازي سريع
285
طراحي وتحليل كلاچ DFC
286
طراحي وتحليل مخزن استوانه اي جدار نازك تحت فشار داخلي با نرم افزار ANSYS
287
طراحي وتحليل مد آميخته با رويكرد تحليل تركيبي سيستم هاي فركانس بالا وسيستم هاي ديجيتال بر پايه مدل سازي VHDL-AMS
288
طراحي وتحليل مكانيزم POWELL ENGINE
289
طراحي وتحليل مكانيزمهاي انعطاف پذيربا استفاده از روش صلب
290
طراحي وتحليل موتوردوراني x
291
طراحي وتدوين استراتژي توسعه ورزش قهرماني ايران
292
طراحي وتدوين استراتژي توسعه ورزش قهرماني وهمگاني استان ايلام
293
طراحي وتدوين تكنولوژي ساخت دستگاه سنگزني تيغه اره هاي ديسكي
294
طراحي وتدوين مدل تحكيم خانواده مبتني بر الگوي مك مسترو بررسي اثر بخشي آن بر زوجين شهر يزد
295
طراحي وتوسعه عاملهاي تربيتي برمبناي قابليتهاي عاملهاي عاطفي
296
طراحي وتوسعه لباس آتش نشاني
297
طراحي وتوليد سيستمي براي دسته بندي متون با استفاده از كدينگ فشرده
298
طراحي ورزشگاه اختصاصي فوتبال با استفاده از پروسه مدل‏سازي اطلاعات ساختمان
299
طراحي ورق كامپوزيت لايه اي براي حداقل وزن و ضخامت با رعايت محدوديت فركانس طبيعي ارتعاش
300
طراحي ورودي چند شوكي مافوق صوت
301
طراحي ورودي شهر سبزوار با تاكيد بر طراحي منظر از ديد جاده
302
طراحي ورودي شهر لار
303
طراحي ورودي شهر يزد بر مبناي تصوير ذهني شهروندان و گردشگران ﴿نمونه مطالعه : بلوار فقيه خراساني، مبدا ورودي تهران﴾
304
طراحي ورودي موتور توربو فن براي كاركرد روي زمين و بررسي جت خروجي آن
305
طراحي ورودي هواي موتور جت پهپادهاي رزمي UGAC با رعايت اصول رادار گريزي stealthy
306
طراحي وساخت ... به روش ...
307
طراحي وساخت آب پاش زراعي مكانيكي با مكانيزم ضربه اي براي آبياري سطوح چند ضلعي
308
طراحي وساخت آبگرمكن خورشيدي باتاثير نانو وارزيابي عملكردآن براي شهر كرمانشاه
309
طراحي وساخت آزمايشي يك طيف سنج توري
310
طراحي وساخت آنتن هليكال در باند ايكس
311
طراحي وساخت اسيلاتور اولتراسونيك 20-40 KHZ با قدرت 1KWجهت ساخت نمونه آزمايشگاهي Ultrnsonic Drilling
312
طراحي وساخت الكترود يون گزين حساس تيامين به پروتئين ومطالعه رفتار الكتروشيميايي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با 4- هيدروكسي فنيل استيك اسيد 98 درصد
313
طراحي وساخت بازوي روبات با چهار درجه آزادي
314
طراحي وساخت بخش Coho رادار MTI
315
طراحي وساخت برد سريال پورت شش تائي SIX SERIAL PORT
316
طراحي وساخت پالايه چند لايه اي تداخلي فلز دي الكتريك در گستره مرئي به روش تراكسيل القايي
317
طراحي وساخت پي ال سي با استفاده از ميكروكنترلر...
318
طراحي وساخت پيام گوياي تلفن كارتي
319
طراحي وساخت پيچه روگوفسكي بهينه جهت كاهش نويز سيگنال جريان تخليه در دستگاه هاي گداخت هسته اي
320
طراحي وساخت تستر قطعات الكترونيكي ...
321
طراحي وساخت ثبت كننده شماره تلفن هنگاه گرفتن شماره
322
طراحي وساخت داربست هاي كيتوساني به دو روش برق ريسي و قالب گيري حلال و كشت سلولي براي در پوشش هاي كابرد زخم هاي ديابتي
323
طراحي وساخت دستگاه آزمايش چرخ دنده و مطالعه عيوب لقي و ناهم راستايي برروي رفتار ارتعاشي
324
طراحي وساخت دستگاه آزماينده دستگاه تلفن به روش شنيداري و ديداري
325
طراحي وساخت دستگاه تنظيم موقعيت انتنهاي ماهواره اي با است فاده از ميكروكنترلر
326
طراحي وساخت دستگاه حلاجي پارچه و لباس
327
طراحي وساخت دستگاه دستيار سخنگو
328
طراحي وساخت دستگاه سنجش گفتار
329
طراحي وساخت دستگاه فرز CNC
330
طراحي وساخت دستگاه مغزكن برقي
331
طراحي وساخت دستگاهي براي تهيه كره ، دوغ و روغن
332
طراحي وساخت ديمدولاتور ...
333
طراحي وساخت ربات بالبت پياده سازي كنترلر غيرخطي براي افزايش پايداري ربات در برابر ضربات
334
طراحي وساخت ربات پرنده ي زميني و شناور
335
طراحي وساخت ربات تراشكاربا سه درجه ي آزادي
336
طراحي وساخت ربات تعقيب خط
337
طراحي وساخت زيور آلات تكميلي لباس مجلسي بانوان بر اساس ويژگيهاي تزئينات فيروزه اي (مطالعه موردي موزه استان قدس رضوي وشاه عباسي نيشابور
338
طراحي وساخت سازه به منظور بيش بياني ژن كنترل كننده كولين مونو اكسيژناز (CMO) درگياه آرابيدوپسيس
339
طراحي وساخت سازه به منظور بيش بياني ژن كند كننده آنزيم بتائين آلدهيددهيدروژناز درگياه آرابيدوپسيس
340
طراحي وساخت ساعت شرعي با استفاده از ريز پردازنده زد - 80
341
طراحي وساخت سنسور سرعت با استفاده از ماده پيزوالكتريك
342
طراحي وساخت سوئيپ ژنراتور راديويي
343
طراحي وساخت سوند اسپكترال گاما
344
طراحي وساخت سيستم اندازه گيري نيرو در سطح افق جهت تخمين نيروي مچ دست با استفاده از سيگنال EMG
345
طراحي وساخت سيستم اندازه گيري و كنترل جريان DC ديجيتال
346
طراحي وساخت سيستم دو درجه آزادي آونگ معكوس
347
طراحي وساخت سيستم رمز كننده بلادرنگ اطلاعات تصوير در فاكسيمايل
348
طراحي وساخت سيستم كنترل تحت شبكه Wifi
349
طراحي وساخت سيستم نمايش دهنده ي رگ هاي بدن روي پوست
350
طراحي وساخت طيف سنج يون تامسون
351
طراحي وساخت غشاهاي با پوشش نانو ذرات قالب مولكولي جهت جداسازي وتعيين مقدار ملامين در نمونه هاي شير خشك
352
طراحي وساخت فانكشن ژنراتور
353
طراحي وساخت فيلتر پايين گذرمايكرواستريپ بااستفاده از رزوناتور ستاره اي
354
طراحي وساخت فيلتر مايكرواستريپ ميان گذر دوباندي
355
طراحي وساخت فيلترپايين گذر مايكرواستريپ با پهناي باند وسيع وپاسخ فركانسي تيز با استفاده از رزوناتور Diamond شكل
356
طراحي وساخت فيلترپايين گذرمايكرواستريپ با استفاده ازرزوناتورهاي لوزي شكل وشعاعي اصلاح شده براي استفاده درسيستم هاي مخابراتي
357
طراحي وساخت فيلترريزنوارميان گذرتنظيم پذير
358
طراحي وساخت قالبهاي دايكاست
359
طراحي وساخت كارت آزمايشگاهي مالتي پلكسر و دي مالتي پلكسر
360
طراحي وساخت كارت پردازنده اطلاعات
361
طراحي وساخت كانال نوين سه بعدي از نانو الياف پلي كاپرولاكتون براي مهندسي بافت عصب
362
طراحي وساخت كنترلر دما
363
طراحي وساخت كنتور هارمونيكي
364
طراحي وساخت كيفهاي دست دوزچرمي
365
طراحي وساخت گاردان جديد فنهاي برج خنك كن نيروگاه زرند
366
طراحي وساخت لايه هاي نازك اپتيكي با نمايه ضخامت متغير براي ساخت آينه هايي بابازتابندگي متغيربه منظورتوليد مد سوپر گوسي ليزر
367
طراحي وساخت ليزر تار نوري فمتو ثانيه در طول موج 1550 نانومتر
368
طراحي وساخت مالتي پلكسر تقسيم زماني TDM
369
طراحي وساخت ماهيچه ي مار
370
طراحي وساخت مبدل 30 كاناله صوتي به PCM با نرم افزار تشخيص سكوت
371
طراحي وساخت مدار اندازه گيري تغييرات پتانسيل نرنست در غشاي دياليز در طول دياليز
372
طراحي وساخت مدل شناور با قابليت تبديل به مل هاي ديگر
373
طراحي وساخت موتور دوراني X
374
طراحي وساخت ميكرو الكترودهاي تشخيص آنزيمي
375
طراحي وساخت نانو چشمه گاما شكل پذير
376
طراحي وساخت نانو فيلتر جهت جداسازي بنزين و ميتل ترشيو بوتيل اتر از هواي شركت نفت آبادان
377
طراحي وساخت نانوكامپوزيت برپايه پلي يورتان وبررسي عملكردآن دركفپوش هاي ورزشي چندمنظوره
378
طراحي وساخت نرم افزار نظر سنجي دانشگاه پيام نور بهشهر
379
طراحي وساخت هاف نقشه خوان هوشمند وبررسي ميزان تاثير آن در كيفيت وسرعت بافت فرش دستباف
380
طراحي وساخت واحدآزمايشگاهي توليد اوره باپوشش گوگردي بااستفاده ازبسترسيال
381
طراحي وساخت وسايل روشنايي فلزي باكاربردي در معماري داخلي
382
طراحي وساخت وسايل كاربردي چوبي به صورت كادر هاي غير همسطح با الهام از نقش مايه هاي اسليمي كاشيكاري مسجد جامع عباسي
383
طراحي وساخت وكتوربياني جديد در مخمر ...داراي پروموتر القايي وتوالي
384
طراحي وساخت وكتورپلاستيدي حاوي ژن ...شيگلا ديسانتري تيپ براي گياه كاهو
385
طراحي وساخت يراق "در" متاثر از بازتاب انديشه هاي حكيم عمر خيام
386
طراحي وساخت يك Caller ID با SM8223A
387
طراحي وساخت يك Spark Gap چرخشي پر تكرار و مقايسه آن با كليدهاي سريع مورد استفاده در ليزرها
388
طراحي وساخت يك آداپتور تلفن آنالوگ (ATA) بومي جهت برقراري ارتباط از طريق VOIP
389
طراحي وساخت يك بازوي روبات بردار- گذار برنامه پذير با دو درجه آزادي و انگشت قابل كنترل
390
طراحي وساخت يك پردازشگر موازي سريع به كمك EDSP
391
طراحي وساخت يك پروانه سري B-WAGENINGENيك پره توسط CNC
392
طراحي وساخت يك حسگر نوري مبتني بر غشاي پليمر براي تعيين مقداريون نيكل
393
طراحي وساخت يك حسگرالكتروشيميايي برپايه خمير كربن ومبتني بر ليگند 1-﴿E) (نيتروبنزيل ﴾2-﴿E)-(هيدروكسي نفتالن-1-يل﴾﴿متيل انامينو﴾اتيل ﴿آمينو اتيل آمينو متيل﴾نفتالن براي اندازه گيري آنيون يديد درمحلولهاي آبي
394
طراحي وساخت يك ربات پيوسته وكنترل موقعيت سرپنجه آن وصحت سنجي با استفاده از ماشين بينايي
395
طراحي وساخت يك فيلتر ميانگذرميكرواستريپ سه قسمتي با فركانس مركزي GHz2با استفاده از رزوناتورهاي SIR
396
طراحي وساخت يك فيلترپايين گذر بااستفاده ازرزوناتور پاره خطي فشرده مايكرواستريپ
397
طراحي وساخت يك مدار راه انداز براي لامپ آشكار ساز نوري فتو مولتي پلاير
398
طراحي وساخت يك مدل تنسگريتي از زانوي انسان
399
طراحي وساخت يك موتور استرلينگ
400
طراحي وسامان دهي بافت مركزي شهر لنگرود در حاشيه رود
401
طراحي وسايت دماسنج ديجيتالي
402
طراحي وسايل آشپزخانه جهت ارتقاي مصرف مواد غذايي سالم با استفاده از فرآيند طراحي انسان محور
403
طراحي وسايل بازي آموزشي براي فضاي بازي كودك
404
طراحي وسايل بازي با استفاده از حروف الفبا براي گروه سني ب
405
طراحي وسايل بازي در فضاهاي عمومي براي بزرگسالان با رويكرد نوستالژيك
406
طراحي وسايل بازي در محوطه بازي
407
طراحي وسايل بازي كودكان براي پارك آبي (نمونه مورد مطالعه پارك آبي ناژوان )
408
طراحي وسايل تزييني منازل باالهام ازاكواريوم
409
طراحي وسايل چند منظوره براي زمين بازي كودكان 5 تا 12 ساله ﴿ با هدف آموزش و سرگرمي ﴾
410
طراحي وسايل خلاقه سرگرمي براي كودكان كار با هدف كاهش خشم و پرخاشگري
411
طراحي وسسيله بازي جهت فضاي عمومي با رويكرد طراحي فراگير
412
طراحي وسليه آشكارساز رگ بيماران با رويكرد كاربر محور
413
طراحي وسليه بازي پاركي شهر اصفهان با رويركد ايمني وارگونومي
414
طراحي وسنتز داربستهاي ميكرو/نانو الياف كلاژني و بررسي عملكرد آن در ترميم ضايعات عصبي
415
طراحي وسيله آموزش فرهنگ صرفه جويي در آب براي كودكان 7-12 سال
416
طراحي وسيله امدادي براي كمك به ناجيان غريق در استخرها بر اساس فرم هاي خلاقه در طبيعت
417
طراحي وسيله اي براي آموزش نماز به كودكان (4 تا 7 سال) با رويكرد فرهنگي مذهبي
418
طراحي وسيله اي براي ابياري و سمپاشي باغات ﴿اذر بايجان شرقي
419
طراحي وسيله اي براي بهبود ارتباط اجتماعي براي سنين 12-15 سال با گونه شناسي موبايل
420
طراحي وسيله اي براي پالايش هواي داخل منزل در شهر تهران
421
طراحي وسيله اي براي ترغيب كودكان سه تا شش سال به مصرف شير با محوريت يادگيري بازي محور
422
طراحي وسيله اي براي تزريق سوخت به خودرو
423
طراحي وسيله اي براي جابجايي بيمار از روي تخت
424
طراحي وسيله اي براي جمع آوري ﴿تفكيك و ذخيره سازي﴾ زباله هاي بيمارستاني
425
طراحي وسيله اي براي جمع آوري زباله ها در مناطق ساحلي
426
طراحي وسيله اي براي حمل ونقل مصدومين دركوهستان از خط الراس نظامي
427
طراحي وسيله اي براي راحت تر شدن سنباده كاري توسط نقاشان ساختماني
428
طراحي وسيله اي براي ريز كردن پياز جهت طبخ غذاهاي ايراني
429
طراحي وسيله اي براي سرگرمي سالمندان (60 تا 75 سال)
430
طراحي وسيله اي براي شستن جواب و لباس زير
431
طراحي وسيله اي براي كمك به برانامه ريزي دانش اموزان مقطع راهنمايي
432
طراحي وسيله اي براي كمك به تغيير حالت، هيجان و خلق كاربران از طريق دريافت هاي حسي
433
طراحي وسيله اي براي كمك به فرايند سرم تراپي كودكان 1 تا 3 سال در محيط بيمارستان به روش طراحي كاربر محور
434
طراحي وسيله اي براي نشستن با رويكردهاي - تك براي جوانان
435
طراحي وسيله اي براي نظم بخشي به لوازم روزمره بانوان
436
طراحي وسيله اي به منظور رشد فكري كودكان 9-7 سال مبتني برارتقاي خلاقيت بصري
437
طراحي وسيله اي به منظور كاهش خستگي و درد ناشي از شستشو هنگام استفاده از سينك آشپزخانه
438
طراحي وسيله اي جهت اداي فريضه نماز براي سالمندان با رويكرد هويت فرهنگي
439
طراحي وسيله اي جهت اندازه گيري طول با رويكرد بهبود كاركردهاي حسي و حركتي
440
طراحي وسيله اي جهت پالايش هواي منزل با تاكيد برطراحي سيستماتيك ساختار محصول
441
طراحي وسيله اي جهت پرورش قارچ صدفي خانگي
442
طراحي وسيله اي جهت تزريق انسولين در بيماران ديابتي
443
طراحي وسيله اي جهت تهيه فرآورده هاي لبني﴿دوغ،كره،ماست،پنير﴾جهت مصارف خانگي
444
طراحي وسيله اي جهت سهولت نظافت و استحمام افراد با عدم توانايي قواي حركت پايين تنه
445
طراحي وسيله اي سيار براي انتقال برق در مصارف خانگي و اداري باتوجه به توانايي توليد داخلي
446
طراحي وسيله اي هوشمند براي آگاهي از وضعيت نامناسب بالاتنه
447
طراحي وسيله اي ورزشي جهت تقويت عضلات شكم (با رويكرد فراگير)
448
طراحي وسيله بازي براي افزايش تعامل بين كودكان و سالمندان
449
طراحي وسيله بازي براي تخليه هيجان و انرژي كودكان 6 تا 8 سال در محيط آپارتمان
450
طراحي وسيله بازي براي خردسالان به منظور توسعه فرهنگ فعاليت هاي گروهي
451
طراحي وسيله بازي براي زمين بازي سرباز با هدف سرگرم كردن كودكان و بزرگسالان همراه آن ها
452
طراحي وسيله بازي پاركي براي معلولان جسمي ، مبتني بر رويكرد طراحي فراگير
453
طراحي وسيله بازي جمعي براي فضاي داخلي مهد كودك
454
طراحي وسيله بازي دسته جمعي براي افزايش تحرك كودكان در مجتمع هاي مسكوني
455
طراحي وسيله بازي گروهي براي كودكان 4تا12 سال
456
طراحي وسيله بدن سازي فراگير در پارك هاي شهر تهران،جهت استفاده همسان معلولين جسمي ويلچرسوار و افراد سالم
457
طراحي وسيله پخت نان خانگي
458
طراحي وسيله تفريحي -گروهي براي محيط هاي باز دانشگاهاي مادر تهران با هدف تسكين فيزيكي و رواني استفاده كننده
459
طراحي وسيله توانبخشي بازيگونه براي كودكان با مشكلات تنفسي
460
طراحي وسيله جهت استحمام امن نوزادان از بدو تولد تا چهار ماهگي با رويكرد طراحي احساسگرا
461
طراحي وسيله چند منظوره ﴿ گرمايشي و پخت و پز ﴾ هيزم سوز براي مناطق زلزله زده با روي كرد طراحي كمينه
462
طراحي وسيله حمل سرم براي كودكان مبتلا به سرطان
463
طراحي وسيله حمل و نقل درونشهري همگاني با ديدگاه طراحي كاربر محور
464
طراحي وسيله حمل و نقل درونشهري همگاني با ديدگاه طراحي كاربر محور
465
طراحي وسيله دفاع شخصي براي بانوان
466
طراحي وسيله سرسربازي روي برف براي كودكان 6 تا 12 ساله دختر و پسر
467
طراحي وسيله سرگرمي براي كودكان 3 تا 6 سال برمبناي هنر ايراني
468
طراحي وسيله شستشوي ظروف براي خانوارهاي كم جمعيت با رويكرد طراحي پايدار
469
طراحي وسيله قلب مصنوعي ﴿vad﴾ برگرفته از مدل آزمايشگاهي دانشگاه پن استيت
470
طراحي وسيله كمك آموزشي براي پرورش خلاقيت كودكان پيش دبستاني با بهره گيري از مدل هاي پرورش خلاقيت
471
طراحي وسيله كمك آموزشي براي كودكان 5-7 سال كودكستاني با رويكرد كاربر محور
472
طراحي وسيله كمك آموزشي جهت يادگيري مكانيزمهاي مكانيكي براي هنرستانها و دانشگاه ها
473
طراحي وسيله كمك اموزشي براي پرورش خلاقيت كودكان روستايي پيش دبستاني 5تا 6 سال با استفاده از مصالح بومي
474
طراحي وسيله كمك اموزشي براي تفهيم برخي دروس هندسه دوره متوسطه اول
475
طراحي وسيله كمك اموزشي براي كودكان سندرام داون
476
طراحي وسيله كمك اموزشي براي مباحث جمع و تفريق رياضي پايه اول دبيرستان
477
طراحي وسيله كمك اموزشي-تفريحي براي نوجوانان دوره راهنمايي مراكز اموزشي سمپاد درس فيزيك
478
طراحي وسيله كمك حركتي براي كودكان نوپا
479
طراحي وسيله كمك درماني جهت خوراندن داروهاي مايع به كودكان زير يك سال
480
طراحي وسيله كمك كننده به ايستادن بيماران و سالمندان
481
طراحي وسيله نجات شناگران آبهاي آزاد با رويكرد طراحي كاربر محور
482
طراحي وسيله نقليه الكتريكي با توجه به اقليم استان كرمان و جاذبه هاي گردشگري كلوت شهداد
483
طراحي وسيله نقليه پدالي براي افراد 18-25 سال جهت استفاده در پيست پارك چيتگر
484
طراحي وسيله نقليه تك¬نفره درون¬شهري با عامل محرك دوگانه نيروي ماهيچه¬اي انسان و موتور الكتريكي براي ايران
485
طراحي وسيله ورزشي جهت افزايش مهارتهاي تعادلي سالمندان
486
طراحي وسيله ي بازي با رويكرد تجربه گرا براي تشويق كودكان به استفاده ازانرژي هاي پاك
487
طراحي وسيله ي بازي براي آموزش استفاده ي دوباره و بازيافت به كودكان 9-7 سال
488
طراحي وسيله ي بازي براي كودكان نابيناي 5 تا 7 سال جهت كسب مهارت هاي حركتي
489
طراحي وسيله ي بازي تعاملي براي كودكان 4 تا 6 سال بستري در بيمارستان جهت كاهش اثرات منفي بستري بر آنها
490
طراحي وسيله ي حمل و نقل عمومي شهري
491
طراحي وسيله ي سرگرمي براي كودكان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ي قلب بيمارستان
492
طراحي وسيله ي كمك آموزشي به منظور تقويت درك از بافت﴿براي كودكان پيش دبستاني﴾
493
طراحي وسيله ي كمك آموزشي درس فارسي براي كودكان كم توان ذهني و بررسي ميزان اثربخشي آن در يادگيري و يادداري
494
طراحي وسيله ي كمك آموزشي و پرورشي براي كودكان
495
طراحي وسيله ي نقليه ي تك نفره ي درون شهري با رويكرد طراحي فراگير براي كلان شهرهاي ايران
496
طراحي وسيله ي ورزشي براي تناسب اندام خانگي با قابليت تغيير كاربري
497
طراحي وسيله‌اي براي كمك به افراد معلول يا ناتوان از ناحيه يك دست جهت ساماندهي البسه
498
طراحي وسيله‌اي در راستاي ارتقاي روند ارائه‌ي‌ پيش‌طرح‌ها با استفاده از طراحي محصولات ماژولار (موردمطالعه: قلم‌ طراحي مربوط به دانشجويان طراح)
499
طراحي وسيله‎ي كمكي براي راه رفتن افراد با محدوديت حركتي يك‎طرفه اندام تحتاني (با تاكيد بر ارتقاء عملكرد محصول)
500
طراحي وسيلۀ بازي كودكان (7 تا 12 ساله) با هدف بهبود روابط انساني
501
طراحي وشبيه سازي آنتن تشديدكننده دي الكتريكي تغذيه با موجبر FSIW
502
طراحي وشبيه سازي آينه هاي ايكس بافناوري نانوساختار
503
طراحي وشبيه سازي ترانسدوير هاي فراصوت براي دريافت اطلاعات رفتاري عروق عمقي بافت ها﴿كروناري﴾
504
طراحي وشبيه سازي تقويت كننده كم نويز فراپهن باند باخطينگي بالا
505
طراحي وشبيه سازي سخت افزاري براي استخراج مشخصات اثر انگشت
506
طراحي وشبيه سازي سيستم هاي چند-ورودي چند-خروجي در ابعاد بزرگ در فروسو
507
طراحي وشبيه سازي سيستم هاي مكانيكي به كمك نرم افزار ADAMS
508
طراحي وشبيه سازي سيستمي رادار پسيو مبتني بر سيگنال راديو FM براي كاربرد كنترل ترافيك هوايي
509
طراحي وشبيه سازي فيلتر gm-c پايين گذر مرتبه پنج فقط ماسفت در فناوري ساخت نود نانومتر
510
طراحي وشبيه سازي كنترل وضعيت كواد روتور با استفاده از فيلتر كالمن – بوكي
511
طراحي وشبيه سازي ماتريس باتلر4 در 4 با استفاده از استريپ‌لاين در باند فركانسي X
512
طراحي وشبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال بااستفاده ازساختارسيگمادلتاباسرعت بالا وتوان پايين
513
طراحي وشبيه سازي مبدل تقريب متوالي ماسفت با فرآيند ساخت ديجيتال
514
طراحي وشبيه سازي مبدل ديجيتال به آنالوگ نوع جرياني بهينه شده ازنظر توان
515
طراحي وشبيه سازي مدار كسب انرژي از امواج راديويي براي تغذيه سنسور ها در شبكه سنسور هاي بي سيم
516
طراحي وشبيه سازي مدارهاي هيدروليك بانرم افزار AUTOMATIONŸSTUDIO
517
طراحي وشبيه سازي منبع يون PIG براي شتاب دهنده سيكلوترون با استفاده از نرم افزار CST
518
طراحي وشبيه سازي نوسان ساز مايكزوويو ترانزيستوري با ثبات وتوان مناسب درفركانس 2.4GHZ
519
طراحي وشبيه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با استفاده از ساختار فركتال براي كاربرد در سيستمهاي مخابراتي
520
طراحي وشبيه سازي يك تقويت كننده كم نويز باند وسيع و بهينه سازي با الگوريتم PSO
521
طراحي وشبيه سازي يك مبدل ديسي- ديسي بهره زياد با قابليت انتقال توان در دوجهت براي كاربرد انرژي هاي نو
522
طراحي وشبيه سازي يك مدل بهينه جهت تست مدارات مجتمع ﴿﴿ سيستم روي يك تراشه (SOC)
523
طراحي وشبيه‌سازي جداسازهاي سه فازي مورد استفاده در صنعت نفت به كمك نرم‌افزارهاي مهندسي
524
طراحي وشبيه‏سازي شارژ كنترلر باتري براي سامانه‏هاي فتوولتاييك جدا از شبكه
525
طراحي وصفحه آرائي كاتالوگ وبروشور توسط سيستمهاي رايانه اي
526
طراحي وكاديناسيون پمپ سانتريفوژ
527
طراحي وكاديناسيون پمپ سانتريفوژ
528
طراحي وكاربرد حسگر پتانسيو متري انتخابگر جديد يا استفاده از ليگاندهاي باز شيف
529
طراحي وكاربرد مبدل هاي حرارتي صفحه اي
530
طراحي وكنترل كيفيت اتصالات جوش
531
طراحي ومبدل دو سويه USB2.0 to RS-485
532
طراحي ومحاسبات قالب هاي پلاستيكي
533
طراحي ومحاسبات هيدروديناميكي وساخت شناور SAR
534
طراحي ومحاسبه ضريب شكست مخازن CNG
535
طراحي ومدل سازي استريپ هاي يكبار مصرف قندخون
536
طراحي ومدل سازي تقويت كننده كم نويزولتاژپايين بااستفاده ازشبكه عصبي براي كاربرد بلوتوث
537
طراحي ومدل سازي روتور توربين به كمك نرم افزار Catia v5
538
طراحي ومكان يابي فضاهاي سبزوبوستان هاي روستايي (مطالعه موردي:روستاهاي شهرستان خوانسار)
539
طراحي ومكانيزه كردن سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد ﴿ در سيسيتمهاي توليد رسته اي
540
طراحي ويبراتور يا فرستنده اولتراسونيك براي بهبود عملكرد فيلتر دستگاه دياليز
541
طراحي ويلا
542
طراحي ويلا با رويكرد تلفيق سكونت با طبيعت
543
طراحي ويلا براي سه خانواده ناشنوا
544
طراحي ويلا تفريحي در زمين محدود
545
طراحي ويلاي اقليمي
546
طراحي ويلاي اقليمي در اورازان
547
طراحي ويلاي تابستانه با رويكرد پايدار
548
طراحي ويلاي ساحلي براي زوجي جوان با رويكرد خلوت و جايگاه آن در معماري داخلي مسكن ايراني
549
طراحي ويلاي مسكوني با رويكرد ساده گرايي (مينيماليسم)
550
طراحي ويلاي مسكوني با رويكرد كاهش مصرف انرژي
551
طراحي ويلاي مسكوني با رويكرد متناسب با اقليم
552
طراحي ويلچر مسافرتي قطار
553
طراحي وينچ معدن
554
طراحي ياتاقان ژورنال TILTING - PAd براي يك توربين گازي
555
طراحي ياتاقان مغناطيسي فعال براي كار در دورهاي بالا
556
طراحي ياتاقان هيدرو ديناميكي به كمك كامپيوتر
557
طراحي ياتاقان و سيستم روغنكاري غلتكهاي نورد سرد مجتمع فولاد مباركه
558
طراحي ياتاقانهاي ژورنال
559
طراحي يادمان زنده ياد حسين پناهي
560
طراحي يادمان منطقه عملياتي والفجر هشت
561
طراحي يخچال 12 فوت خانگي با 134a-R و مقايسه آن با يخچال مشابه با 12-R
562
طراحي يخچال 12 فوت خانگي با و A 401-R مقايسه آن با يخچال مشابه يا 12-R
563
طراحي يخچال 12 فوتي با مبردهاي جديد و مقايسه آنها ﴿ R 134 a , a 404 , 507, a 410 , c 407 )
564
طراحي يخچال پرتابل
565
طراحي يخچال گازي تجاري
566
طراحي يخساز، بهينه سازي و توجيه اقتصادي آن
567
طراحي يك ... آنالوگ با تكنولوژي ... و شبيه سازي آن با نرم افزار ...
568
طراحي يك 2000 tones landing craft به كمك ائين نامه DNV
569
طراحي يك A/D دلتا-سيگماي زمان پيوسته توان كم با محدوده پويايي وسيع
570
طراحي يك PSS عصبي جهت بهبود رفتار ديناميكي ژنراتور سنكرون متصل به شبكه بينهايت توسط خازن سري
571
طراحي يك STATCOM هوشمند با ويژگي¬ها و عملكرد بهبود يافته
572
طراحي يك آب گرمكن خورشيدي براساس استاندارد تدوين روش تست استاندارد
573
طراحي يك آشيانه تعميراتي هواپيما براساس فاكتورهاي انساني و بهروري
574
طراحي يك آنتن تكرار كننده با استفاده از متامتريال غيرخطي
575
طراحي يك آنتن شكل‏پذير در باند L با قابليت تغيير پترن و پلاريزاسيون به منظور استفاده در ترمينال‏هاي زميني ماهواره‏هاي LEO
576
طراحي يك اپتد بر اساس نشانش كمپلكس شيف باز[4 - متيل N - وN بيس ( ساليسليدن )- 1 و 2 فنيلن دي آمين ] تري بوتيل فسفين كبالت )IIII( پر كلرات مونوهيدرات بر روي غشا تري استيل سلولز براي اندازه گيري آمونياك
577
طراحي يك اپتدبراساس تثبيت دايتيزون برروي غشاي تري استيل سلولز جهت اندازه گيري كادميم در نمونه هاي آب و خاك آلوده
578
طراحي يك اتو كلاو خورشيدي سبك براي ضد عفوني كردن لوازم پزشكي
579
طراحي يك ارتز خارجي جهت بالانس گرانشي پاي انسان
580
طراحي يك ارتز لگني غير فعال نوين جهت توانبخشي راه رفتن با بهره گيري از مدل ديناميكي سه بعدي
581
طراحي يك استك سه سل بيل سوختي غشاء بليمري جهت توليد قوه الكتريكي
582
طراحي يك استنت از جنس آلياژ حافظه دار و تحليل آن به روش آناليز المان محدود
583
طراحي يك اقامتگاه نوين ميان راهي با رويكرد معماري همساز با اقليم
584
طراحي يك الگو براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان حقيقي بانك سرمايه
585
طراحي يك الگوريتم ابتكاري براي حل مساله مسيريابي وسيله نقليه سايز بزرگ و تصادفي
586
طراحي يك الگوريتم بازيابي تصوير بر اساس محتوا مبتني بر بافت
587
طراحي يك الگوريتم براي طبقه بندي هدف
588
طراحي يك الگوريتم بهينه براي تنظيم امپدانس در حين حركت
589
طراحي يك الگوريتم تجميعي مبتني بر درخت تصميم جهت دسته بندي اعتباري مشتريان بانك ها
590
طراحي يك الگوريتم جديد بازيابي تصوير بر اساس محتوا مبتني بر شكل
591
طراحي يك الگوريتم رتبه بندي كاربر محور براي موتور هاي جستجو در وب فارسي
592
طراحي يك الگوريتم رمزگذاري و رمز گشايي و پياده سازي آن بر روي فايلهاي متني MS- Word
593
طراحي يك الگوريتم زمان بندي به منظور ارائه كيفيت سرويس تضمين شده در شبكه MPLS
594
طراحي يك الگوريتم مسيريابي براي شبكه هاي تركيبي سلولي و موردي
595
طراحي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر انرژي در شبكه هاي مش بيسيم خورشيدي با استفاده از اطلاعات فيدبك
596
طراحي يك الگوريتم مكان يابي مبتني بر تخمين حالت توزيع شده براي شبكه هاي حسگري بي سيم
597
طراحي يك الگوي برنامه درسي استدلال باليني و بررسي تأثير آن بر مهارت استدلال باليني دانشجويان دوره كارآموزي داخلي اطفال
598
طراحي يك الگوي برنامه ريزي نيروي انساني براي شركت هاي چند پروژه اي با در نظر داشتن مديريت پرتفولوي شركت (مطالعه موردي: شركت ژئوفيزيك دانا)
599
طراحي يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي براي اقتصاد ايران در شرايط اشتغال ناقص
600
طراحي يك الگوي توسعه منابع انساني جهت بكارگيري اثر بخش فناوري اطلاعات در سازمان
601
طراحي يك الگوي كنترل پذيرش براي شبكه هاي راديوشناختي سلولي Underlay
602
طراحي يك الگوي معماري براي ايجاد قطعات خود مختار با قابليت باز پيكربندي پويا
603
طراحي يك اينورتر چندسطحي با رويكرد كاهش THD مبتني بر روش هاي كنترل جريان براي كاربردهاي فوتوولتائيك
604
طراحي يك اينورتر فوتوولتايي متصل به شبكه با جرياننشتي كم
605
طراحي يك بارج تانكر 2000 تني با آيين نامه لويدز انگلستان
606
طراحي يك بارج تانكر 2500 تني با آيين نامه لويدز انگليس
607
طراحي يك بازي با استفاده از CUDA و GPU
608
طراحي يك بازي جدي مبتني بر گفتار و صوت جهت پيشگيري از نقصان حافظه
609
طراحي يك بال با كنترل اتوماتيك جهت استحصال انرژي باد در ارتفاعات بالا (انرژي كايت)
610
طراحي يك برد با قابليت پيكربندي مجدد براي كامپيوتر شخصي
611
طراحي يك برنامه يادگيري تركيبي مبتني برتفكر انتقادي و مقايسه تاثيرات روانشناختي آن با آموزش سنتي
612
طراحي يك بسته نرم افزاري اطلاعاتي جامع با متدلوژي شي گرا با استفاده از Access در شركت زمزم ايران
613
طراحي يك بسته ي نرم افزاري جهت بكارگيري ابرنقاط براي توليد هندسه هاي دوبعدي
614
طراحي يك بعدي كمپرسور گريز از مركز به همراه طراحي معكوس مجراي خم 90 درجه بين ديفيوزر شعاعي و ديفيوزر محوري
615
طراحي يك بعدي كمپرسور محوري در خط مياني و تهيه نقشه عملكرد
616
طراحي يك بلوك محاسباتي قابل پيكربندي آنالوگ حالت جريان در ناحيه زير آستانه
617
طراحي يك پايدارساز غيرخطي براي شناورهاي كم تحرك
618
طراحي يك پردازش گر رادار MTI
619
طراحي يك پردازشگر ساده زبان فارسي
620
طراحي يك پردازشگر مركب نوري-ديجيتال به منظور تشخيص چهره ي انسان به روش فيلتر كردن نوري
621
طراحي يك پردازنده آرايه اي جهت استخراج و تطبيق ويژگي هاي تصاوير بيومتريك شبكيه
622
طراحي يك پردازنده ي نمونه با استفاده از تكنولوژي QCA
623
طراحي يك پردانده خاص منظوره جهت پياده سازه الگوريتم رمز معماگر بر روي FPGA
624
طراحي يك پروتكل امن و كارآمد پرداخت الكترونيكي سيار
625
طراحي يك پروتكل چند طرفه امن براي اعمال مدل l-diversity با حفظ حريم خصوصي و بدون حضور شخص ثالث مورد اعتماد
626
طراحي يك پروتكل كارا براي لاية پيوند داده در معماري بين لايه اي در شبكه هاي حسگر صوتي زيرآبي
627
طراحي يك پروتكل كنترل ازدحام مبتني بر نرخ با استفاده از كنتر لگر فازي در شبكه هاي سيار پيشا
628
طراحي يك پروتكل مسيريابي امن در مقابل حملات DoS در VANET
629
طراحي يك پروگرامر براي ميكروكنترلرهاي AVR با استفاده از يك برنامه سطح بالا LABVIEW از طريق پورت سريال
630
طراحي يك پلتفرم ديسك چرخان جهت اختلاط كنترل شده در فرآيندهاي زيست پزشكي
631
طراحي يك پلتفرم مبتني بر رايانش ابري براي زنجيره تأمين دارو
632
طراحي يك پمپ دنده اي با
633
طراحي يك پمپ گريز از مركز
634
طراحي يك پيش گرمكن هوا جهت يك نيروگاه بخار بقدرت 15 مگاوات
635
طراحي يك تابع درهم‌ساز امن مبتني بر شبكه‌ عصبي مصنوعي
636
طراحي يك تحريك كننده ارتعاشي از نوع الكترو-اپتيك براي سازه منعطف
637
طراحي يك تحليل گر تفكيكي براي سيستم تطبيقي پردازش و انتقال تصاوير به منظور كنترل يك خودرو از راه دور
638
طراحي يك تراشه شبكه عصبي Controller-Neuro با قدرت يادگيري روي تراشه line on
639
طراحي يك تقسيم كننده مميزشناور سريع با استفاده از الگوريتم گُلدِشميت
640
طراحي يك تقسيم‌كننده وظايف آگاه از مصرف انرژي در خوشه‌هاي كامپيوتري پردازنده مركزي و گرافيكي
641
طراحي يك تقويت كننده باند وسيع مجتمع
642
طراحي يك تقويت كننده صوتي با پاسخ فركانسي قابل تنظيم، كنترل اتوماتيك بهره و ولتاژ و توان مصرفي پايين قابل استفاده در وسايل كمك شنوايي
643
طراحي يك تقويت كننده كم نويز فرا پهن باند با استفاده از تكنيك حذف نويز و فيدبك مقاومتي
644
طراحي يك تقويت كننده كم نويز فرا پهن باند با توان مصرفي پايين
645
طراحي يك تقويت كننده كم نويز فراپهن باند با خطينگي مطلوب
646
طراحي يك تقويت‌كننده كم‌نويز دو فركانسه همزمان با بهره بالا در گيرنده تلفيقي GPS و GLONASS
647
طراحي يك تقويتكنندهي كمنويز فراپهنباند
648
طراحي يك توربو كمپرسور گريز از مركز
649
طراحي يك توربوكمپرسور گريز از مركز
650
طراحي يك توربين آبي
651
طراحي يك توزيع كننده جريان با نسبت انبساط 3 به 10 با قابليت كاربرد در پيل سوختي
652
طراحي يك جمع كننده كامل 8 بيتي با استفاده از تكنيك هاي مختلف به منظور بهينه سازي توان مصرفي و افزايش سرعت
653
طراحي يك چاپگر زيستي سه بعدي و تحليل ديناميكي ساختار حركتي آن
654
طراحي يك چارچوب مديريت بحران مبتني بر مديريت دانش (دربحران زلزله )
655
طراحي يك چهارچوب جهت هدايت پروژه هاي مديريت دانش سازماني
656
طراحي يك چيدمان از دبي سنج هاي سرچاهي دوفازي متناسب با رژيم جريان براي ميادين نفتي
657
طراحي يك حامل دارويي جديد بر پايه نانو لوله هاي كربني عامل دار براي استفاده در سيستم هاي انتقال دارو جهت درمان سرطان سينه
658
طراحي يك حسگر تصويربرداري CMOS نانومتري باقابليت ذخيره‌سازي انرژي
659
طراحي يك حسگر رنگ سنجي - فلوئورساني جديد با گزينش پذيري بالا براي يون هيدروژن سولفات بر پايه 1 و 5 - دي فنيل كاربازون در محيط استونيتريل - آب
660
طراحي يك حسگر رنگ سنجي - فلورساني جديد با گزينش پذيري بالا براي يون فلوريد بر پايه اينديگو كارمين در حلال دي متيل سولفوكسايد
661
طراحي يك حسگر رنگ سنجي جديد براي تشخيص و اندازه گيري پي در پي نيكل(II) و هيستيدين و كاربردهاي بيولوژيكي آن بر پايه موراكسايد
662
طراحي يك حسگر زيستي نوري بر پايه DNA با بستفاده از نانو ذرات طلا و ميكروپليت هاي پوشش دارشده با كايتوسان جهت تشخيص هليكوباكتر پايلوري , designing an optical DAN-based using gold nanoparticle and coating microplate with chitosan for detection of helicobacter pylori
663
طراحي يك حسگر شيميايي جديد براي تعيين لايزين برپايه‏ي پاسخ‏دهي رنگ‏سنجي در محيط آب و دي متيل سولفوكسيد
664
طراحي يك حسگر شيميايي جديد براي تعيين و تشخيص حساس و گزينشي آرژنين بر پايه پاسخ دهي رنگ سنجي و فلورساني در محيط آبي
665
طراحي يك حسگر شيميايي رنگ سنجي جديد براي تشخيص و تعيين گزينشي گلوتامين برپايه مخلوط ليگاندهاي آلي در محيط آبي
666
طراحي يك حسگر شيميايي رنگ سنجي جديد براي تعيين و تشخيص گزينشي يون كربنات بر پايه كمپلكس كلسيم -هيدروكسي نفتول بلو در محيط آبي
667
طراحي يك حسگر نوري براي اندازه گيري يون مس(II) بر پايه قرارگرفتن پيروكتكول وايولت بر روي غشا تري استيل سلولز
668
طراحي يك حسگر نوري نيتريت براساس نشانش متيل-2- {[1-متيل-2- (4- متوكسي- فنولات) متيليدين نيتريلو] اتيل} آمينو-1 - سيكلوپنتن دي تيو كربوكسيلات مس (II) (شيف باز) بر روي غشا تري استيل سلولز
669
طراحي يك حسگرگازي بااستفاده‌ازنانو ساختارهاي گرافيني به روش تابعي چگالي
670
طراحي يك حمله عمومي به تصاوير پنهان نگاري شده در فرمت JPGبا استفاده از همبستگي هاي ذاتي تصوير
671
طراحي يك خانه اقليمي در كرج
672
طراحي يك خانه در شهر ايلام براي بازآفريني كيفياتي گمشده از خانه ايراني
673
طراحي يك خط انتقال فشرده براي انتقال انرژي در فواصل طولاني
674
طراحي يك خط توليد پيراهن مردانه
675
طراحي يك خودروي سه چرخ با قابليت فرمانگيري تمامي
676
طراحي يك خودروي سه چرخ با قابليت فرمانگيري تمامي چرخ ها
677
طراحي يك داشبورد مديريت زنجيره تامين
678
طراحي يك دستگاه PGNAA براي تشخيص عناصر كادميوم و جيوه در خاك توسط كد MCNP
679
طراحي يك دستگاه اكستروژن هيدرواستاتيكي
680
طراحي يك دستگاه اكستروژن هيدرواستاتيكي
681
طراحي يك دستگاه بدنسازي چند منظوره براي مصرف خانگي
682
طراحي يك دستگاه برش دهنده ﴿كاتر﴾
683
طراحي يك دستگاه برش دهنده ها كاتر
684
طراحي يك دستگاه پراكندگي تامسون همخوان با توكامك البرز
685
طراحي يك دستگاه پكيج جهت گرمايش و سرمايش غير مستقيم يك واحد آپارتمان به مساحت 15000
686
طراحي يك دستگاه پكيج حرارتي براي يك واحد آپارتمان 200 مترمربعي
687
طراحي يك دستگاه پكيج حرارتي برودتي براي واحد مسكوني چهار طبقه (هر طبقه به مساحت 12 متر مربع)
688
طراحي يك دستگاه پكيچ جهت سرمايش و گرمايش غيرمستقيم آپارتماني به ساخت 150 مترمربع
689
طراحي يك دستگاه پله برقي جهت انتقال افراد در اماكن عمومي با عرضي 1/2m و ارتفاع 4m
690
طراحي يك دستگاه چسب زن دو روي ورقهاي نئوپان فيبر و غيره
691
طراحي يك دستگاه خانه مسكوني﴿ويلايي﴾
692
طراحي يك دستگاه خشك كن محصولات باغي با استفاده از تريز
693
طراحي يك دستگاه زنت جهت تهويه گرم و سرد آپارتماني به مساحت حداكثر 150 متر مربع
694
طراحي يك دستگاه ماشين ماسوره پيچي
695
طراحي يك دستگاه هوا خنك كن صنعتي
696
طراحي يك دستگاه يخچال 12 فوتي با مبردهاي طبيعي
697
طراحي يك دستگاه يخچال ويتريني با مبردهاي جديد و مقايسه آن‌ها
698
طراحي يك دسته بند بر اساس مفاهيم سيستم هاي ايمني
699
طراحي يك دسته بندي كننده فازي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان با كرنل تطبيق پذير
700
طراحي يك دستورالعمل راهنما براي ايجاد كسب و كار روستايي
701
طراحي يك دفتر طراحي
702
طراحي يك دنبال‌كننده نقطه بيشينه توان (MPPT) هوشمند براي آرايه‌هاي خورشيدي يك ماهواره مدار پايين (LEO)
703
طراحي يك رادياتور با سيستم لوله هاي گرمايي براي گرمايش يك سالن اتاق عمل
704
طراحي يك راه حل تركيبي پيشگيري - تشخيص براي مسيريابي امن در شبكه هاي اقتضايي سيار
705
طراحي يك راهكار جهت كاهش آب مصرفي برج تر نيروگاه اصفهان با استفاده از برج هاي خشك
706
طراحي يك ربات چهارژا با الهام از طبيعت توسط عملگر SMA در ابعاد سانتيمتري
707
طراحي يك ربات سه درجه آزادي
708
طراحي يك ردياب فازي - عصبي نقطه توان بيشينه براي سلول هاي خورشيدي
709
طراحي يك روزنامه اينترنتي
710
طراحي يك روش انتقال مطمئن در شبكه هاي حسگر بي سيم
711
طراحي يك روش بهبود يافته جهت دنبال كردن توان بيشينه در سيستم هاي فتوولتائيك
712
طراحي يك روش بهنگام براي تخمين عمر باقيمانده عايق بندي موتورهاي القايي
713
طراحي يك روش بهينه براي بازيابي تصاوير تار مبتني بر تخمين تابع توزيع نقطه‌اي
714
طراحي يك روش دنبال كننده نقطه حداكثر توان مبتني بر منطق فازي براي سيستم هاي فتوولتائيك تحت شرايط سايه جزئي
715
طراحي يك روش كنترلي براي توربين گاز در حضور عدم قطعيت مدل
716
طراحي يك روش مسيريابي سازگار با محيط زيست در شبكه‌هاي بين خودرويي
717
طراحي يك روش مسيريابي مبتني بر زيرساخت شبكه هاي مش بي سيم سازگار با استاندارد IEEE802.11 با هدف افزايش طول عمر شبكه
718
طراحي يك روش هوشمند به‌منظور تعيين مشخصات نقص در آزمون جريان گردابي
719
طراحي يك روش يادگيري تقليدي به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي جهت تعليم رفتارهاي پيچيده به ربات انساننما
720
طراحي يك ريزتراشه جهت جداسازي يونهاي خون
721
طراحي يك زبان براي برنامه نويسي موازي كامپيوترهاي مشبك
722
طراحي يك زبان پرسش فارسي در سطح دانش و توليد مفسر آن در محيط محدود تعريف شده
723
طراحي يك زبان پرسشي سطح بالا جهت داده كاوي بر روي بانكهاي اطلاعاتي چند گانه
724
طراحي يك زبان مدلسازي گردش كار مبتني بر شبكه‌هاي فعاليت تصادفي و ارائه روشهاي تحليل آن
725
طراحي يك زمان بند وظيفه جديد توسط الگوريتم هاي هوش مصنوعي براي سيستم هاي محاسباتي در شبكه هاي توري
726
طراحي يك زنجيره تامين با تعيين تصميمات قيمت و كيفيت
727
طراحي يك زندان با نظر اگزيستانسياليسم
728
طراحي يك زيست حسگر الكتروشيميايي مبتني بر آپتامر جهت تشخيص پروتئين ترومبين
729
طراحي يك ساختار كنترل دسترسي براي محيط¬هاي محاسبه فراگير
730
طراحي يك ساختار كنترلر-رويتگر در سيستمهاي تله اپراتوري غيرخطي دو طرفه
731
طراحي يك ساختار كنترلي براي اينورتر توليد پراكنده به منظور گذار يكپارچه ميان حالتهاي عملكردي متصل به شبكه و جزيره اي
732
طراحي يك ساختمان تحت عنوان ZEB (يا انرژي صفر) به كمك نرم افزار carrier
733
طراحي يك سازمان (سيستم ) انكوباتور منطبق با شرايط ايران با استفاده از روش مقايسه تطبيقي بين سازمانهاي مشابه در جهان
734
طراحي يك سازه پايدار نجومي با رعايت شرايط رصدي
735
طراحي يك سامانة ابتكاري براي توليد خودكارفارسي LTAGفارسي
736
طراحي يك سامانه حفاظت از عابر پياده با در نظر گرفتن شتاب ترمزگيري و تاب خودرو
737
طراحي يك سامانه كامپوزيت هيدرو‍ل شبكه اي شونده و قابل تزريق بر پايه پلي اكرين آميد جزئي هيدروليز شونده و هيدروكسي آپاتيت، مورد مصرف در بازسازي آسيب هاي غضروفي: مطالعه ارتباط مكانيك هيدرو‍ل با سازگاري سلول هاي بنيادي مزانشيمال غضروف ساز
738
طراحي يك سامانه محصول خدمات براي ساماندهي فرايند حمل و جابجايي بار در بازار بزرگ تهران
739
طراحي يك سامانه محصول خدمت براي بهينه سازي تجربه مشتريان در فرايندهاي پيش از پرواز
740
طراحي يك سامانه مراقبت از راه دور براي بيماران فنيل كتونوري
741
طراحي يك سامانه ميكروپمپ انسولين داراي ميكروبازياب انر‍ژي
742
طراحي يك سامانه‌ي خبره به منظور غربال‌گري روش‌هاي ازدياد برداشت
743
طراحي يك سخت افزار تسريع كننده براي عمليات پردازش هرمي تصاوير
744
طراحي يك سردخانه 5000 تني
745
طراحي يك سردخانه براي شهر تهران براي جمعيت 100000 نفر براي 30 سال آينده با سه مبرد R404A، R22 و R717
746
طراحي يك سرويس براي بهبود برند پدر خوب
747
طراحي يك سرويس وب اتكاء پذبر مبتني بر فنون تك نگارشي و نمونه سازي و ارزيابي آن
748
طراحي يك سلول انعطاف پذير براي جوشكاري نقطه اي بدنه خودروي سواري
749
طراحي يك سلول تمام جمع‌كننده با استفاده از فناوري ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله‌هاي كربني و استفاده از آن درمدار جمع‌كننده‌هاي چهاربيتي
750
طراحي يك سلول حافظه ي سه ارزشي قابل آدرس دهي با محتوا با استفاده از ممريستور
751
طراحي يك سلول خورشيدي براي توليد انرژي پاك
752
طراحي يك سنسور با گزينش پذيري بالا براي شناسايي داروي زايلوتن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
753
طراحي يك سوئيچ آربيتر سريع
754
طراحي يك سويچ - روتر PPS با قابليت حمايت از سرويسهاي متمايز
755
طراحي يك سيستم Air Conditioning براي يك فضاي تحت كنترل
756
طراحي يك سيستم BCI بر اساس فعاليت هاي ذهني در سيگنال هاي EEG با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
757
طراحي يك سيستم EBD پيشرفته بر مبناي بهينه سازي لغزش چرخ ها
758
طراحي يك سيستم GPS براي حفاظت و مديريت پست هاي توزيع برق
759
طراحي يك سيستم ارزيابي عملكرد بر پايه كارت امتيازي متوازن، پويايي هاي سيستمي و تئوري بازيها، مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 تهران
760
طراحي يك سيستم اطلاعات مديريت (MIS) براي صنايع مخابراتي
761
طراحي يك سيستم اطلاعات مديريت در مركز تحقيقات مخابرات ايران
762
طراحي يك سيستم اطلاعاتي براي مديريت پروژه
763
طراحي يك سيستم اطلاعاتي شي گرا با Queryهاي فازي براي يك شركت خدماتي
764
طراحي يك سيستم افزاينده پايداري براي جنگنده F104A
765
طراحي يك سيستم الكترونيكي XRF قابل حمل براي شناسائي و اندازه گيري V وth معادن ايران
766
طراحي يك سيستم اندازه گيري و تشخيص جيوه در كليه به روش مونتي كارلو
767
طراحي يك سيستم باند پايه ديجيتال
768
طراحي يك سيستم براي مقايسه و ارزيابي برخي معماريهاي نرم افزار براي سيستمهاي اطلاعاتي
769
طراحي يك سيستم برخط واسط مغز - كامپيوتر مبتني بر سيگنال هاي برانگيخته بينايي جهت كنترل بازو
770
طراحي يك سيستم برخط واسط مغز-كامپيوتر P مبتني بر سيگنال 300
771
طراحي يك سيستم بويي و نوري
772
طراحي يك سيستم بي درنگ واسط مغز-كامپيوتر براي كنترل حركت دست: رسيدن، بستن و بازكردن پنجه دست
773
طراحي يك سيستم بي درنگ واسط مغز-كامپيوتربراي كنترل حركت دست: رسيدن، بستن و بازكردن پنجه دست
774
طراحي يك سيستم پاسخ به نفوذ وفق پذير و حساس به هزينه براي تضمين پيوستگي سرويس‌هاي شبكهها
775
طراحي يك سيستم پردازش آلارم هوشمند براي پست فشار قوي
776
طراحي يك سيستم پسورد صوتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مدولار با مدول هاي وابسته به نوع اوا
777
طراحي يك سيستم پشتيبان تشخيص براي بهبود تشخيص سرطان سينه
778
طراحي يك سيستم پشتيباني تصميم براي استخراج دانش بر اساس نظريه ساختار ذهني افراد
779
طراحي يك سيستم پشتيباني تصميم براي سرمايه گذاري
780
طراحي يك سيستم تبريد كاسكيد براي مايع كردن پرويان در فشاراتمسفر
781
طراحي يك سيستم تحمل پذير عيب براي زير سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره پايدار شونده سه محوره
782
طراحي يك سيستم تحويل داروي هدفمند با استفاده از توكسين منفذ ساز نوتركيب،ليستريولايزين o،اختصاصي شده براي گيرنده LHRH در رده سلولي MDA-MB-231
783
طراحي يك سيستم تركيبي براي توليد برق با استفاده از انرژي باد و خورشيد
784
طراحي يك سيستم تركيبي پيشنهاد دهنده برچسب بر اساس استخراج كلمات كليدي و تصفيه همكارانه
785
طراحي يك سيستم تركيبي مبتني بر انرژي هاي تجديد پذير و شبيه سازي آن با نرم افزار HOMERجهت تامين انرژي الكتريكي مورد نياز در يك شبكه مستقل
786
طراحي يك سيستم تركيبي مبتني بر انرژيهاي تجديدپذير و شبيه سازي آن با نرم افزارHOMERجهت تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز در يكشبكه مستقل
787
طراحي يك سيستم ترمرز A.B.S براي يك خودرو سبك
788
طراحي يك سيستم تشخيص آنتي ساكاد بر اساس تصاوير ويدئويي ثبت‌شده با وب كم
789
طراحي يك سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر توصيف براي پايگاه داده ها در سطوح تراكنش و وظيفه كاربر
790
طراحي يك سيستم تصويربرداري آني در نوترون راديوگرافي
791
طراحي يك سيستم تعميم يافته توليد سلولي در محيط پويا و فازي با استفاده از يك رويكرد عصبي
792
طراحي يك سيستم تعيين موقعيت مستقل مبتني بر ناوبري سماوي اپتيكي
793
طراحي يك سيستم تقسيم توان و نحوه نصب آن بر روي خودروي هيبريد
794
طراحي يك سيستم تله اپراتوري با استفاده از رويكردهاي كنترل پيش بين
795
طراحي يك سيستم تله اپراتوري در محيط ناشناخته با در نظر گرفتن گذر بين حركت هاي آزاد و مقيد
796
طراحي يك سيستم تله اپراتوري ماكرو- ميكرو با عملگر پيزو در محـيطهاي نرم
797
طراحي يك سيستم توزيع محتواي نظير به نظير مبتني بر تخمين مشاركت نظيرها و كدگذاري شبكه تطابقي
798
طراحي يك سيستم توزيع‌شده معنايي جهت اجراي الگوريتم‌هاي فيوژن اطلاعات و مديريت منابع
799
طراحي يك سيستم توصيه گر منطق براي بهينه سازي مدارهاي مجتمع ديجيتال بر مبناي الگوريتم هاي هوش مصنوعي
800
طراحي يك سيستم توليد مداوم هوش براي سازمانهاي اموزشي
801
طراحي يك سيستم جامع كنترل موجودي در صنايع نساجي و كاربرد آن در كارخانجات صنايع پوشش ايران
802
طراحي يك سيستم جبران خدمت كارا بر پايه استراتژي هاي سازماني در شهرداري اصفهان
803
طراحي يك سيستم جديد PEM با روش مونت كارلو
804
طراحي يك سيستم جديد برش نگاري پوزيتروني ويژه مغز با روش مونت كارلو
805
طراحي يك سيستم جمع آوري اطلاعات آنالوگ به صورت مجتمع با تكنولوژي CMOS
806
طراحي يك سيستم چند عاملي هوشمند فازي مبتني بر يادگيري تقويتي براي قيمت دهي بهينه در بازار برق
807
طراحي يك سيستم حافظه نهان با مصرف انرژي بهينه با استفاده از تكنيك هاي ويژه سخت افزاري و نرم افزاري
808
طراحي يك سيستم حس كننده لامسه اي جهت تشخيص وجود جسم خارجي در درون بافت بيولوژيكي مشابه سازي شده
809
طراحي يك سيستم حمل و نقل جامع(ميلك ران) با در نظر گرفتن عدم قطعيت در موجودي انبار و رويكرد نظريه امكان
810
طراحي يك سيستم خانكشي افقي
811
طراحي يك سيستم خبره براي مشاوره دانشجويي
812
طراحي يك سيستم خبره براي مشكلات كنترل توليد يك واحد صنعتي
813
طراحي يك سيستم خبره به منظور انتخاب مناسب ترين روش تصميم گيري چند معياره با توجه به مسئله ي تصميم گيري
814
طراحي يك سيستم خبره جهت عيب يابي و تشخيص خطا در عملكرد رله هاي حفاظتي ايستگاههاي فشار قوي
815
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوجهت تشخيص بيماري هاي تيروئيد
816
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم براي پيش بيني بازگشت سرطان سينه
817
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم به كمك مجموعه سخت براي تشخيص بيماري نارسايي كليه
818
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص بيماري آسم
819
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص سرطان خون لوسمي
820
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص عفونت استخوان در بيماران زخم پاي ديابتي
821
طراحي يك سيستم خبره‌ي فازي براي تشخيص سرطان ريه مبتني بر الگوريتم‌هاي تكاملي
822
طراحي يك سيستم خود امولسيون شونده بر پايه نمكهاي صفراوي به منظور دارورساني خوراكي تاموكسيفن سيترات
823
طراحي يك سيستم خود امولسيون شونده به منظور دارورساني خوراكي نلفيناوير مسيلات
824
طراحي يك سيستم خورشيدي جهت گرمايش استخر دانشگاه يزد
825
طراحي يك سيستم دستكاري سلول (Cell manipulation)
826
طراحي يك سيستم دسته بندي تصاوير و پياده سازي آن با استفاده از يك برد مجهز به تراشه Virtex II-Pro
827
طراحي يك سيستم ديده باني تابش هاي گاماي حاصل از آلودگيهاي ساختماني در مراكز تحقيقاتي تابش هاي هسته اي به روش مونت كارلو
828
طراحي يك سيستم رمزنگاري تصوير
829
طراحي يك سيستم رمزنگاري جايگزين جهت استاندارد GSM
830
طراحي يك سيستم رمزنگاري كليد همگاني مبتني بر كدها كنترل خطا
831
طراحي يك سيستم سرمايش آپارتماني با ظرفيت 3 تن تبريد
832
طراحي يك سيستم سنجش آمادگي شهرها براي مقابله با زلزله. مطالعه موردي: كلان‌شهر تهران
833
طراحي يك سيستم شناسايي عيوب كريستال با استفاده از پردازش تصوير
834
طراحي يك سيستم فازي تشخيص التهاب ريه براساس پردازش تصاوير پزشكي
835
طراحي يك سيستم فازي نوع دوم بازه اي با استفاده از تئوري هاي امكان و اعتبار و توسعه آن در صنعت نفت
836
طراحي يك سيستم فعال براي پايدارسازي ايستادن افراد داراي ضايعه نخاعي در صفحه ي طولي بر مبناي استراتژي حركت بالاتنه
837
طراحي يك سيستم قاعده-محور جهت شناسايي ساختار تصميم مشتري
838
طراحي يك سيستم كروز كنترل مقاوم براي قطارهاي پرسرعت
839
طراحي يك سيستم كسب و كار با استفاده از منابع محلي از جمله كسب و كارهاي خرد محلي در شيراز و حومه
840
طراحي يك سيستم كنترل انعطاف‌‌‌‌پذير براي بازيابي عملكرد سيستم معيوب
841
طراحي يك سيستم كنترل براي اينورتر هاي متصل به شبكه جهت بهبود پارامترهاي كيفيت توان الكتريكي
842
طراحي يك سيستم كنترل به منظور كاربرد در چاپگر زيستي
843
طراحي يك سيستم كنترل بهينه جهت شارژ باتري ليتيم يون با در نظرگرفتن قيود عملي
844
طراحي يك سيستم كنترل جهت جلوگيري از رسيدن شار حرارتي بحراني
845
طراحي يك سيستم كنترل دو لايه براي كنترل خودكار
846
طراحي يك سيستم كنترل دو لايه براي كنترل خودكار مسير يك خودروي دوار در سرعت هاي پايين
847
طراحي يك سيستم كنترل ديناميك موتورسيكلت الكتريكي بر مبناي كنترل خطي با ضرايب بهره متغير
848
طراحي يك سيستم كنترل كاهش حركات شناورهاي دو بدنه تندرو
849
طراحي يك سيستم كنترل مود لغزشي به منظور تثبيت موقعيت ديناميكي شناورهاي سطحي در حضور نامعيني ها
850
طراحي يك سيستم كنترل يكپارچه براي سيستم كنترل ديناميك خودرو DYC و كنترل فعال زاوايه فرمان AFS
851
طراحي يك سيستم كنترلي تك ورودي - تك خروجي نامعين با تاخير زماني به روش QFT
852
طراحي يك سيستم گرافيكي ممانعت از برخورد با موانع
853
طراحي يك سيستم ليزر تار نوري براي شناسايي مواد چاه نفت به كمك طيف‎سنجي فروشكست القايي ليزري و طيف‎سنجي فلورسانس القايي ليزري
854
طراحي يك سيستم مبتني بر FPGA به منظور يافتن محل صورت در تصاوير رنگي
855
طراحي يك سيستم مبتني بر عامل‌هاي هوشمند فازي براي مسائل زمان بندي كار كارگاهي پويا
856
طراحي يك سيستم مدون كنترل فرايند خط توليد كوئيل روغني در شركت طوبي الكتريك
857
طراحي يك سيستم مديريت اطلاعات در پروژه هاي سد سازي مطالعه موردي سد و نيروگاه بختياري
858
طراحي يك سيستم مديريت انرژي براي ريزشبكه‌هاي صنعتي
859
طراحي يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعاتي بر روي ميكرو كامپيوتر PC-DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM
860
طراحي يك سيستم مديريت مدل براي حل مسائل برنامه ريزي خطي
861
طراحي يك سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات براي ناوگان هواپيمايي " هما "
862
طراحي يك سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات در ناوگان هما
863
طراحي يك سيستم موثر تعيين نياز آموزشي ،اجرا و سنجش تبعات آموزش هاي عرضه شده دررسيدن به اهداف به كمك مدل هاي تصميم گيري
864
طراحي يك سيستم نانو الايزاجهت تشخيص سريع وحساس آنفلوانزاي مرغي
865
طراحي يك سيستم نانوالايزا جهت تشخيص سريع و حساس آنفلوانزاي مرغي
866
طراحي يك سيستم نمونه سازي سريع براي ساخت داربستهاي استخوان از جنس كلسيم فسفات
867
طراحي يك سيستم هشدار انحراف از جاده و پياده سازي آن بر روي تبلت با سيستم عامل اندرويد
868
طراحي يك سيستم هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي در تعيين نوع فولاد از چدن
869
طراحي يك سيستم هوشمند تحت وب مولد دوره هاي آموزشي زبان انگليسي با استفاده از داده كاوي
870
طراحي يك سيستم هوشمند جديد جهت معاملات در بازار سهام با رويكرد داده كاوي
871
طراحي يك سيستم هوشمند عامل محور فازي نوع دوم جهت زمان بندي عمليات در صنعت فولاد
872
طراحي يك سيستم هوشمندم موضوع بندي و تعيين ارتباطات معنايي در متن هاي متراكم فارسي
873
طراحي يك سيستم واسط مغز - كامپيوتر مبتني بر پتانسيل P300
874
طراحي يك سيستم واسط مغز و رايانه براي تشخيص و طبقه بندي صرع بر اساس سيگنال هاي EEG
875
طراحي يك سيستم يكپارچه براي كنترل خودكار مسير خودرو
876
طراحي يك سيستم يكپارچه خبره فازي هوشمند جهت بررسي و تحليل عوامل ارگونوميكي( ميكرو- ماكرو) در يك واحد پتروشيمي
877
طراحي يك سيستمEBDهوشمند بر مبنايبهين هسازي لغزش چرخها
878
طراحي يك سيستمم ديناميكي به منظور تجزيه وتحليل بازار عرضه و تقاضاي مسكن
879
طراحي يك سيگنال اخلال گر مناسب جهت سيستمهاي مخابراتي پرش فركانسي
880
طراحي يك شبكه DCS مبتني بر Ethernet
881
طراحي يك شبكه ارتباط متحرك براي تهران
882
طراحي يك شبكه پرسپترون چند لايه براي مدلسازي بيماران اوتيسم به روش پس انتشار خطا
883
طراحي يك شبكه رفت و برگشتي با در نظر گرفتن ريسك، زمان تحويل و موجودي اطمينان
884
طراحي يك شبكه كلي:بررسي همزمان مكانيابي تركيبي ومسئله طراحي شبكه
885
طراحي يك شبيه ساز مستقل از معماري براي سيستم هاي چند پردازنده اي
886
طراحي يك شناور صيادي Trawler Bottom and Stern
887
طراحي يك شناور نفت كش به ظرفيت DWT 5000ton
888
طراحي يك شير نيوماتيكي با استفاده از نرم افزارهاي MATLAB و FLUENT
889
طراحي يك شيفت دهنده ي بشكه اي بر پايه ي ترانزيستورهاي نانولوله كربني
890
طراحي يك صندلي فعال به منظور بهبود رفتار ديناميكي موتور سيكلت
891
طراحي يك ضرب كننده چهار بيتي سريع براساس الگوريتم كاراتسوبا وافمن مبتني برفن‌آوري ترانزيستورهاي اثر ميدانينانولوله‌هاي‌كربني
892
طراحي يك ضرب‌كننده ترتيبي با قابليت تحمل‌پذيري خطا
893
طراحي يك طبقه توربين محوري بر اساس روش گذر جرمي ثابت
894
طراحي يك طبقه فن محوري گذر صوت به همراه شبيه سازي عددي سه بعدي آن در نقاط طراحي و خارج طراحي
895
طراحي يك عامل هوشمند براي محيطهاي چند عاملي بر اساس تئوري بازيها
896
طراحي يك فاصله سنج ليزري با مدولاسيون فاز براي فواصل چند صد متر
897
طراحي يك فرآيند بهينه براي بازيابي سيستم قدرت
898
طراحي يك فروند بارج 1000 تني فله بر
899
طراحي يك فروند تانكر بارج با وزن مرده 3000 تن مطابق با آئين نامه S-B-A
900
طراحي يك فروند حوض شناور با ظرفيت بالابري 3500 تن
901
طراحي يك فروند شناور باري (Cargo General) به طول تقريبي 160 متر ظرفيت تقريبي 20000 تن با سه يا چهار انبار و سرعت درحدود 16 گره دريايي
902
طراحي يك فروند شناور تانكر به ظرفيت 3000 تن
903
طراحي يك فروند شناور جنرال كارگو به ظرفيت 4000 تن و سرعت 13 نات
904
طراحي يك فروند شناور صيادي به طول 21 متر و سرعت 10 گره دريايي
905
طراحي يك فروند شناور صيادي به طول 60 متر
906
طراحي يك فروند شناور كانتينربر به ظريت 25000 تن
907
طراحي يك فروند شناور كشتي سريعالسير 18 متري
908
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري 16 متري
909
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري 28 متري
910
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري تراول كش با طول حدود 5/23 متر
911
طراحي يك فروند شناور ناوشكن موشك انداز كلاس سبك با سرعت 30 گره دريايي و به وزن حدود 1500 تن
912
طراحي يك فروند كشتي باربري عمومي به ظرفيت 14000 تن و سرعت 16 گره دريايي
913
طراحي يك فروند كشتي باربري عمومي به ظرفيت 8000 تن و سرعت 16 گره دريايي
914
طراحي يك فروند كشتي باري چندمنظوره (محاسبات هيدروديناميك و دانش )
915
طراحي يك فروند كشتي جنرال كارگو با ظرفيت 11000 تن
916
طراحي يك فروند كشتي جنرال كارگوي با ظرفيت باربري 1200 تن و سرعت 17 گره
917
طراحي يك فروند كشتي چندمنظوره به ظرفيت 22000 تن
918
طراحي يك فروند كشتي فله بر به ظرفيت 30000 تن WT.D
919
طراحي يك فروند كشتي كانتينربر با ظرفيت 10000 تن و با سرعت 10 گره دريايي
920
طراحي يك فروند كشتي ماهيگيري به ظرفيت انبار ماهي 115 مترمكعب
921
طراحي يك فروند كشتي نفتكش با ظرفيت 20000 تن W.D
922
طراحي يك فروند كشتي نفتكش با ظرفيت 20000 تن W.D
923
طراحي يك فروند لندينگ كرافت با ظرفيت 1200 تن
924
طراحي يك فروند ناوچه ضربتي تهاجمي 18 متري با سرعت 20 گره
925
طراحي يك فروند ناوچه گشتي تندرو به طول 20 متر و سرعت 28 گره
926
طراحي يك فروند نفتكش با ظرفيت 15000 تن W.D و شعاع عملياتي 10000 مايل
927
طراحي يك فروند نفتكش دوجداره 30000 تني بر اساس كنوانسيون مارپول 78/73
928
طراحي يك فروند نفربر لجستيكي به طول 56 متر و سرعت 12 گره دريايي
929
طراحي يك فروند واحد تندرو گشتي به طول 30 متر و سرعت 32 گره
930
طراحي يك فروند يدك كش 2400 اسب بخار
931
طراحي يك فروند يدك كش 2400 اسب بخار
932
طراحي يك فروند يدك كش با قدرت 900 اسب بخار
933
طراحي يك فضاي فرهنگي با هدف باز آفريني يك فضاي شهري
934
طراحي يك فيلتر FIR بازپيكربندي شونده پويا، قابل پياده سازي بر روي FPGA
935
طراحي يك فيلتر FIR هوشمند به‌ منظور حذف سيگنال تداخلي GPS در حمله فريب تأخيري
936
طراحي يك فيلتر GM_C با قابليت انتخاب كانال تحت استانداردهاي GSM,W-CDMA,IEEE 802.11b/g,WiMAX
937
طراحي يك فيلتر آنالوگ ولتاژ پايين با استفاده از تكنيك خازن سوئيچ شده با قابليت عمل در سه مد پايين گذر، بالا گذر، ميان گذر
938
طراحي يك فيلتر ميان گذر ولتاژ پايين با فركانس مركزي متغير
939
طراحي يك قرارداد بيمه اي بين دو سطح تامين كنندگان و كارفرما با بكارگيري مباحث سبز از طرف تامين كنندگان (مطالعه موردي: شركت ملي گاز ايران)
940
طراحي يك كابراتور ساده
941
طراحي يك كارخانه كشتي سازي براي ساخت سه فروند كشتي تا ظرفيت 20 هزارتن و تعمير پنچ فروند كشتي
942
طراحي يك كارخانه يخ آمونياك باسيكل تراكمي تبخيري به ظرفيت 34 تن در روز
943
طراحي يك كارگزار پهناي باند مقياس پذير براي تضمين كيفيت سرويس انتها به انتها با استفاده از منطق فازي
944
طراحي يك كتابخانه براي مدل محاسبات كوانتومي يك‌طرفه
945
طراحي يك كد كننده غير خطي جهت افزايش امنيت در سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده و بررسي همزمان آن
946
طراحي يك كدينگ كانال امن با بكارگيري كدينگ فضا-زمان توسط يك كليد ايمن
947
طراحي يك كشتي چندمنظوره با ظرفيت 8000 تن و سرعت 16 گره دريايي
948
طراحي يك كلكتور سهموي باز با ظرفيت كم براي توليد بخار به روش مستقيم
949
طراحي يك كمپرسور ديناميكي براي نيروگاه گازي
950
طراحي يك كمك پردازنده براي محاسبه توابع مثلثاتي اعداد مميز شناور
951
طراحي يك كنترل كننده اترنت و پياده سازي آن بر روي FPGA
952
طراحي يك كنترل كننده غير خطي مقاوم براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
953
طراحي يك كنترل كننده منطق فازي با تكنولوژي CMOS
954
طراحي يك كنترل كننده ي PID فازي خودتنظيم براي حفظ وضعيت بالگرد با وجود بار آويزان به آن
955
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو . مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
956
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو و مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
957
طراحي يك كنترل گر مناسب براي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي استفاده در خودرو برقي
958
طراحي يك كنترل‌گر تطبيقي دستگاه چاقوي سايبر براي تراپي اندام‌هاي با حركات غير ارادي
959
طراحي يك كنترلر باس PCI و پياده سازي آن بر روي FPGA
960
طراحي يك كنترلر جديد تركيبي مقاوم فازي براي سيستم غير خطي آونگ معكوس بهينه شده توسط الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
961
طراحي يك كنترلر گذرگاه PCI از نوع مقصد و شبيه سازي آن
962
طراحي يك كنترلر يكپارچه سيستم شاسي براي يك خودروي مفصلي
963
طراحي يك كنترلر يكپارچه هوشمند براي بهبود وضعيت ديناميكي موتورسيكلت
964
طراحي يك كنترلگر تطبيقي براي پرتودرماني رشد سرطان پستان
965
طراحي يك كوپلر مايكرواستريپ كوچك شده دو بانده جهت استفاده در حوزه هايRF
966
طراحي يك گريپر شبيه دست انسان، با يك محرك براي گرفتن و جابجايي اجسام استوانه اي و تحليل نيرويي آن
967
طراحي يك گيرنده بي سيم تحت استاندارد IEEE802.11n براي شبكه هاي بي سيم محلي
968
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير بر پايه مخلوط ليگاند ها براي تعيين و تشخيص چشمي آمينو اسيد آرژنين در محيط آبي
969
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آمينواسيدهاي لايزين و آرژنين در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت بر پايه مخلوط ليگاندها
970
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آنيون كربنات در محيط آبي بر پايه مخلوط ليگاندها
971
طراحي يك لايه ماناساز جنبه گرا با پشتيباني از پرس وجوي شي گرا
972
طراحي يك لزجت سنج ساچمه اي جهت سنجش لزجت خون
973
طراحي يك لينك فيبر نوري همراه با نحوه انتخاب كابل فيبر نوري
974
طراحي يك ماشين مته عمودي
975
طراحي يك ماشين نورد رينگ شعاعي - محوري
976
طراحي يك مانتو براي دختران جوان بر اساس مد پاييز
977
طراحي يك مبدل DC/DC افزاينده با قابليت بالا جهت كاربردهاي فتوولتانيك
978
طراحي يك مبدل براي موتور سوئيچ رلكتانس به منظور كاهش ريپل گشتاور و بهبود ضريب توان در روش كنترل مستقيم گشتاور
979
طراحي يك مبدل سه فاز براي اتصال به شبكه
980
طراحي يك مبدل مدار چاپي
981
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
982
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
983
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر مشهد
984
طراحي يك مجتمع مسكوني درشهر مشهد
985
طراحي يك مجموعه اقامتي- تفريحي در منطقه طالقان
986
طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) براي رآكتور مينياتوري اصفهان (MNSR ) جهت استفاده در درمان به وسيله گير اندازي نوترون توسط بور ﴿BNCT﴾
987
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
988
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
989
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر اصفهان
990
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر فردوس
991
طراحي يك محصول براي يك برند داراي هفت صفن هويتي مشخص شده
992
طراحي يك محصول دكوراتيو با كاركرد روشنايي بر اساس صندلي واسيلي ساخته مارسل بروئر
993
طراحي يك محله مسكوني در سنندج
994
طراحي يك محيط گرافيكي رابط كاربر (GUI) براي شبيه سازي الگوريتم هاي كنترل آرايش در ديناميك هاي غيرهولونوميك
995
طراحي يك مخزن ذخيره پالايشگاهي تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي
996
طراحي يك مد.ول مولد نيرو به كمك سلول هاي خورشيدي
997
طراحي يك مدار تمام جمع‌كننده/تفريق‌كننده‌ي برگشت‌پذير با قابليت تشخيص خطا بر اساس تكنولوژي كوانتومي
998
طراحي يك مدل آزمايشگاهي قابل سنتز از يك پردازنده 16 بيتي بر پايه زبان VHDL
999
طراحي يك مدل ارزيابي عملكرد يكپارچه ديناميك براي مراكز تحقيقاتي
1000
طراحي يك مدل ارزيابي و رتبه بندي عملكرد مديران بيمارستان هاي شهر اصفهان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
بازگشت