<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي يك سامانه محصول خدمات براي ساماندهي فرايند حمل و جابجايي بار در بازار بزرگ تهران
2
طراحي يك سامانه محصول خدمت براي بهينه سازي تجربه مشتريان در فرايندهاي پيش از پرواز
3
طراحي يك سامانه محصول-خدمت براي ايجاد شبكه دوچرخه سواري دانشگاه هنر در شهر تهران
4
طراحي يك سامانه مراقبت از راه دور براي بيماران فنيل كتونوري
5
طراحي يك سامانه ميكروپمپ انسولين داراي ميكروبازياب انر‍ژي
6
طراحي يك سامانه‌ي خبره به منظور غربال‌گري روش‌هاي ازدياد برداشت
7
طراحي يك سخت افزار تسريع كننده براي عمليات پردازش هرمي تصاوير
8
طراحي يك سردخانه 5000 تني
9
طراحي يك سردخانه براي شهر تهران براي جمعيت 100000 نفر براي 30 سال آينده با سه مبرد R404A، R22 و R717
10
طراحي يك سرويس براي بهبود برند پدر خوب
11
طراحي يك سرويس وب اتكاء پذبر مبتني بر فنون تك نگارشي و نمونه سازي و ارزيابي آن
12
طراحي يك سلول انعطاف پذير براي جوشكاري نقطه اي بدنه خودروي سواري
13
طراحي يك سلول تمام جمع‌كننده با استفاده از فناوري ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله‌هاي كربني و استفاده از آن درمدار جمع‌كننده‌هاي چهاربيتي
14
طراحي يك سلول حافظه ي سه ارزشي قابل آدرس دهي با محتوا با استفاده از ممريستور
15
طراحي يك سلول خورشيدي براي توليد انرژي پاك
16
طراحي يك سنسور با گزينش پذيري بالا براي شناسايي داروي زايلوتن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
17
طراحي يك سوئيچ آربيتر سريع
18
طراحي يك سويچ - روتر PPS با قابليت حمايت از سرويسهاي متمايز
19
طراحي يك سيستم Air Conditioning براي يك فضاي تحت كنترل
20
طراحي يك سيستم BCI بر اساس فعاليت هاي ذهني در سيگنال هاي EEG با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
21
طراحي يك سيستم EBD پيشرفته بر مبناي بهينه سازي لغزش چرخ ها
22
طراحي يك سيستم GPS براي حفاظت و مديريت پست هاي توزيع برق
23
طراحي يك سيستم ارزيابي عملكرد بر پايه كارت امتيازي متوازن، پويايي هاي سيستمي و تئوري بازيها، مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 تهران
24
طراحي يك سيستم اطلاعات مديريت (MIS) براي صنايع مخابراتي
25
طراحي يك سيستم اطلاعات مديريت در مركز تحقيقات مخابرات ايران
26
طراحي يك سيستم اطلاعاتي براي مديريت پروژه
27
طراحي يك سيستم اطلاعاتي شي گرا با Queryهاي فازي براي يك شركت خدماتي
28
طراحي يك سيستم افزاينده پايداري براي جنگنده F104A
29
طراحي يك سيستم الكترونيكي XRF قابل حمل براي شناسائي و اندازه گيري V وth معادن ايران
30
طراحي يك سيستم اندازه گيري و تشخيص جيوه در كليه به روش مونتي كارلو
31
طراحي يك سيستم باند پايه ديجيتال
32
طراحي يك سيستم براي مقايسه و ارزيابي برخي معماريهاي نرم افزار براي سيستمهاي اطلاعاتي
33
طراحي يك سيستم برخط واسط مغز - كامپيوتر مبتني بر سيگنال هاي برانگيخته بينايي جهت كنترل بازو
34
طراحي يك سيستم برخط واسط مغز-كامپيوتر P مبتني بر سيگنال 300
35
طراحي يك سيستم بويي و نوري
36
طراحي يك سيستم بي درنگ واسط مغز-كامپيوتر براي كنترل حركت دست: رسيدن، بستن و بازكردن پنجه دست
37
طراحي يك سيستم بي درنگ واسط مغز-كامپيوتربراي كنترل حركت دست: رسيدن، بستن و بازكردن پنجه دست
38
طراحي يك سيستم پاسخ به نفوذ وفق پذير و حساس به هزينه براي تضمين پيوستگي سرويس‌هاي شبكهها
39
طراحي يك سيستم پردازش آلارم هوشمند براي پست فشار قوي
40
طراحي يك سيستم پسورد صوتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مدولار با مدول هاي وابسته به نوع اوا
41
طراحي يك سيستم پشتيبان تشخيص براي بهبود تشخيص سرطان سينه
42
طراحي يك سيستم پشتيباني تصميم براي استخراج دانش بر اساس نظريه ساختار ذهني افراد
43
طراحي يك سيستم پشتيباني تصميم براي سرمايه گذاري
44
طراحي يك سيستم تبريد كاسكيد براي مايع كردن پرويان در فشاراتمسفر
45
طراحي يك سيستم تحمل پذير عيب براي زير سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره پايدار شونده سه محوره
46
طراحي يك سيستم تحويل داروي هدفمند با استفاده از توكسين منفذ ساز نوتركيب،ليستريولايزين o،اختصاصي شده براي گيرنده LHRH در رده سلولي MDA-MB-231
47
طراحي يك سيستم تركيبي براي توليد برق با استفاده از انرژي باد و خورشيد
48
طراحي يك سيستم تركيبي پيشنهاد دهنده برچسب بر اساس استخراج كلمات كليدي و تصفيه همكارانه
49
طراحي يك سيستم تركيبي مبتني بر انرژي هاي تجديد پذير و شبيه سازي آن با نرم افزار HOMERجهت تامين انرژي الكتريكي مورد نياز در يك شبكه مستقل
50
طراحي يك سيستم تركيبي مبتني بر انرژيهاي تجديدپذير و شبيه سازي آن با نرم افزارHOMERجهت تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز در يكشبكه مستقل
51
طراحي يك سيستم ترمرز A.B.S براي يك خودرو سبك
52
طراحي يك سيستم تشخيص آنتي ساكاد بر اساس تصاوير ويدئويي ثبت‌شده با وب كم
53
طراحي يك سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر توصيف براي پايگاه داده ها در سطوح تراكنش و وظيفه كاربر
54
طراحي يك سيستم تصويربرداري آني در نوترون راديوگرافي
55
طراحي يك سيستم تعميم يافته توليد سلولي در محيط پويا و فازي با استفاده از يك رويكرد عصبي
56
طراحي يك سيستم تعيين موقعيت مستقل مبتني بر ناوبري سماوي اپتيكي
57
طراحي يك سيستم تقسيم توان و نحوه نصب آن بر روي خودروي هيبريد
58
طراحي يك سيستم تله اپراتوري با استفاده از رويكردهاي كنترل پيش بين
59
طراحي يك سيستم تله اپراتوري در محيط ناشناخته با در نظر گرفتن گذر بين حركت هاي آزاد و مقيد
60
طراحي يك سيستم تله اپراتوري ماكرو- ميكرو با عملگر پيزو در محـيطهاي نرم
61
طراحي يك سيستم توزيع محتواي نظير به نظير مبتني بر تخمين مشاركت نظيرها و كدگذاري شبكه تطابقي
62
طراحي يك سيستم توزيع‌شده معنايي جهت اجراي الگوريتم‌هاي فيوژن اطلاعات و مديريت منابع
63
طراحي يك سيستم توصيه گر منطق براي بهينه سازي مدارهاي مجتمع ديجيتال بر مبناي الگوريتم هاي هوش مصنوعي
64
طراحي يك سيستم توليد مداوم هوش براي سازمانهاي اموزشي
65
طراحي يك سيستم جامع كنترل موجودي در صنايع نساجي و كاربرد آن در كارخانجات صنايع پوشش ايران
66
طراحي يك سيستم جبران خدمت كارا بر پايه استراتژي هاي سازماني در شهرداري اصفهان
67
طراحي يك سيستم جديد PEM با روش مونت كارلو
68
طراحي يك سيستم جديد برش نگاري پوزيتروني ويژه مغز با روش مونت كارلو
69
طراحي يك سيستم جمع آوري اطلاعات آنالوگ به صورت مجتمع با تكنولوژي CMOS
70
طراحي يك سيستم چند عاملي هوشمند فازي مبتني بر يادگيري تقويتي براي قيمت دهي بهينه در بازار برق
71
طراحي يك سيستم حافظه نهان با مصرف انرژي بهينه با استفاده از تكنيك هاي ويژه سخت افزاري و نرم افزاري
72
طراحي يك سيستم حس كننده لامسه اي جهت تشخيص وجود جسم خارجي در درون بافت بيولوژيكي مشابه سازي شده
73
طراحي يك سيستم حمل و نقل جامع(ميلك ران) با در نظر گرفتن عدم قطعيت در موجودي انبار و رويكرد نظريه امكان
74
طراحي يك سيستم خانكشي افقي
75
طراحي يك سيستم خبره براي برون سپاري در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه : دانشگاه يزد)
76
طراحي يك سيستم خبره براي مشاوره دانشجويي
77
طراحي يك سيستم خبره براي مشكلات كنترل توليد يك واحد صنعتي
78
طراحي يك سيستم خبره به منظور انتخاب مناسب ترين روش تصميم گيري چند معياره با توجه به مسئله ي تصميم گيري
79
طراحي يك سيستم خبره جهت عيب يابي و تشخيص خطا در عملكرد رله هاي حفاظتي ايستگاههاي فشار قوي
80
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوجهت تشخيص بيماري هاي تيروئيد
81
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم براي پيش بيني بازگشت سرطان سينه
82
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم به كمك مجموعه سخت براي تشخيص بيماري نارسايي كليه
83
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص بيماري آسم
84
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص سرطان خون لوسمي
85
طراحي يك سيستم خبره فازي نوع دوم جهت تشخيص عفونت استخوان در بيماران زخم پاي ديابتي
86
طراحي يك سيستم خبره‌ي فازي براي تشخيص سرطان ريه مبتني بر الگوريتم‌هاي تكاملي
87
طراحي يك سيستم خود امولسيون شونده بر پايه نمكهاي صفراوي به منظور دارورساني خوراكي تاموكسيفن سيترات
88
طراحي يك سيستم خود امولسيون شونده به منظور دارورساني خوراكي نلفيناوير مسيلات
89
طراحي يك سيستم خورشيدي جهت گرمايش استخر دانشگاه يزد
90
طراحي يك سيستم دستكاري سلول (Cell manipulation)
91
طراحي يك سيستم دسته بندي تصاوير و پياده سازي آن با استفاده از يك برد مجهز به تراشه Virtex II-Pro
92
طراحي يك سيستم ديده باني تابش هاي گاماي حاصل از آلودگيهاي ساختماني در مراكز تحقيقاتي تابش هاي هسته اي به روش مونت كارلو
93
طراحي يك سيستم رمزنگاري تصوير
94
طراحي يك سيستم رمزنگاري جايگزين جهت استاندارد GSM
95
طراحي يك سيستم رمزنگاري كليد همگاني مبتني بر كدها كنترل خطا
96
طراحي يك سيستم سرمايش آپارتماني با ظرفيت 3 تن تبريد
97
طراحي يك سيستم سنجش آمادگي شهرها براي مقابله با زلزله. مطالعه موردي: كلان‌شهر تهران
98
طراحي يك سيستم شناسايي عيوب كريستال با استفاده از پردازش تصوير
99
طراحي يك سيستم فازي تشخيص التهاب ريه براساس پردازش تصاوير پزشكي
100
طراحي يك سيستم فازي نوع دوم بازه اي با استفاده از تئوري هاي امكان و اعتبار و توسعه آن در صنعت نفت
101
طراحي يك سيستم فعال براي پايدارسازي ايستادن افراد داراي ضايعه نخاعي در صفحه ي طولي بر مبناي استراتژي حركت بالاتنه
102
طراحي يك سيستم قاعده-محور جهت شناسايي ساختار تصميم مشتري
103
طراحي يك سيستم كروز كنترل مقاوم براي قطارهاي پرسرعت
104
طراحي يك سيستم كسب و كار با استفاده از منابع محلي از جمله كسب و كارهاي خرد محلي در شيراز و حومه
105
طراحي يك سيستم كنترل انعطاف‌‌‌‌پذير براي بازيابي عملكرد سيستم معيوب
106
طراحي يك سيستم كنترل براي اينورتر هاي متصل به شبكه جهت بهبود پارامترهاي كيفيت توان الكتريكي
107
طراحي يك سيستم كنترل به منظور كاربرد در چاپگر زيستي
108
طراحي يك سيستم كنترل بهينه جهت شارژ باتري ليتيم يون با در نظرگرفتن قيود عملي
109
طراحي يك سيستم كنترل جهت جلوگيري از رسيدن شار حرارتي بحراني
110
طراحي يك سيستم كنترل دو لايه براي كنترل خودكار
111
طراحي يك سيستم كنترل دو لايه براي كنترل خودكار مسير يك خودروي دوار در سرعت هاي پايين
112
طراحي يك سيستم كنترل ديناميك موتورسيكلت الكتريكي بر مبناي كنترل خطي با ضرايب بهره متغير
113
طراحي يك سيستم كنترل كاهش حركات شناورهاي دو بدنه تندرو
114
طراحي يك سيستم كنترل مود لغزشي به منظور تثبيت موقعيت ديناميكي شناورهاي سطحي در حضور نامعيني ها
115
طراحي يك سيستم كنترل يكپارچه براي سيستم كنترل ديناميك خودرو DYC و كنترل فعال زاوايه فرمان AFS
116
طراحي يك سيستم كنترلي تك ورودي - تك خروجي نامعين با تاخير زماني به روش QFT
117
طراحي يك سيستم گرافيكي ممانعت از برخورد با موانع
118
طراحي يك سيستم ليزر تار نوري براي شناسايي مواد چاه نفت به كمك طيف‎سنجي فروشكست القايي ليزري و طيف‎سنجي فلورسانس القايي ليزري
119
طراحي يك سيستم مبتني بر FPGA به منظور يافتن محل صورت در تصاوير رنگي
120
طراحي يك سيستم مبتني بر عامل‌هاي هوشمند فازي براي مسائل زمان بندي كار كارگاهي پويا
121
طراحي يك سيستم مدون كنترل فرايند خط توليد كوئيل روغني در شركت طوبي الكتريك
122
طراحي يك سيستم مديريت اطلاعات در پروژه هاي سد سازي مطالعه موردي سد و نيروگاه بختياري
123
طراحي يك سيستم مديريت انرژي براي ريزشبكه‌هاي صنعتي
124
طراحي يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعاتي بر روي ميكرو كامپيوتر PC-DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM
125
طراحي يك سيستم مديريت مدل براي حل مسائل برنامه ريزي خطي
126
طراحي يك سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات براي ناوگان هواپيمايي " هما "
127
طراحي يك سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات در ناوگان هما
128
طراحي يك سيستم موثر تعيين نياز آموزشي ،اجرا و سنجش تبعات آموزش هاي عرضه شده دررسيدن به اهداف به كمك مدل هاي تصميم گيري
129
طراحي يك سيستم نانو الايزاجهت تشخيص سريع وحساس آنفلوانزاي مرغي
130
طراحي يك سيستم نانوالايزا جهت تشخيص سريع و حساس آنفلوانزاي مرغي
131
طراحي يك سيستم نمونه سازي سريع براي ساخت داربستهاي استخوان از جنس كلسيم فسفات
132
طراحي يك سيستم نهفته تشخيص فعاليت با استفاده از يك دوربين نظارتي
133
طراحي يك سيستم هشدار انحراف از جاده و پياده سازي آن بر روي تبلت با سيستم عامل اندرويد
134
طراحي يك سيستم هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي در تعيين نوع فولاد از چدن
135
طراحي يك سيستم هوشمند تحت وب مولد دوره هاي آموزشي زبان انگليسي با استفاده از داده كاوي
136
طراحي يك سيستم هوشمند جديد جهت معاملات در بازار سهام با رويكرد داده كاوي
137
طراحي يك سيستم هوشمند عامل محور فازي نوع دوم جهت زمان بندي عمليات در صنعت فولاد
138
طراحي يك سيستم هوشمندم موضوع بندي و تعيين ارتباطات معنايي در متن هاي متراكم فارسي
139
طراحي يك سيستم واسط مغز - كامپيوتر مبتني بر پتانسيل P300
140
طراحي يك سيستم واسط مغز و رايانه براي تشخيص و طبقه بندي صرع بر اساس سيگنال هاي EEG
141
طراحي يك سيستم يكپارچه براي كنترل خودكار مسير خودرو
142
طراحي يك سيستم يكپارچه خبره فازي هوشمند جهت بررسي و تحليل عوامل ارگونوميكي( ميكرو- ماكرو) در يك واحد پتروشيمي
143
طراحي يك سيستمEBDهوشمند بر مبنايبهين هسازي لغزش چرخها
144
طراحي يك سيستمم ديناميكي به منظور تجزيه وتحليل بازار عرضه و تقاضاي مسكن
145
طراحي يك سيگنال اخلال گر مناسب جهت سيستمهاي مخابراتي پرش فركانسي
146
طراحي يك شبكه DCS مبتني بر Ethernet
147
طراحي يك شبكه ارتباط متحرك براي تهران
148
طراحي يك شبكه پرسپترون چند لايه براي مدلسازي بيماران اوتيسم به روش پس انتشار خطا
149
طراحي يك شبكه رفت و برگشتي با در نظر گرفتن ريسك، زمان تحويل و موجودي اطمينان
150
طراحي يك شبكه كلي:بررسي همزمان مكانيابي تركيبي ومسئله طراحي شبكه
151
طراحي يك شبيه ساز مستقل از معماري براي سيستم هاي چند پردازنده اي
152
طراحي يك شناور صيادي Trawler Bottom and Stern
153
طراحي يك شناور نفت كش به ظرفيت DWT 5000ton
154
طراحي يك شير نيوماتيكي با استفاده از نرم افزارهاي MATLAB و FLUENT
155
طراحي يك شيفت دهنده ي بشكه اي بر پايه ي ترانزيستورهاي نانولوله كربني
156
طراحي يك صندلي فعال به منظور بهبود رفتار ديناميكي موتور سيكلت
157
طراحي يك ضرب كننده چهار بيتي سريع براساس الگوريتم كاراتسوبا وافمن مبتني برفن‌آوري ترانزيستورهاي اثر ميدانينانولوله‌هاي‌كربني
158
طراحي يك ضرب‌كننده ترتيبي با قابليت تحمل‌پذيري خطا
159
طراحي يك طبقه توربين محوري بر اساس روش گذر جرمي ثابت
160
طراحي يك طبقه فن محوري گذر صوت به همراه شبيه سازي عددي سه بعدي آن در نقاط طراحي و خارج طراحي
161
طراحي يك عامل هوشمند براي محيطهاي چند عاملي بر اساس تئوري بازيها
162
طراحي يك فاصله سنج ليزري با مدولاسيون فاز براي فواصل چند صد متر
163
طراحي يك فرآيند بهينه براي بازيابي سيستم قدرت
164
طراحي يك فروند بارج 1000 تني فله بر
165
طراحي يك فروند تانكر بارج با وزن مرده 3000 تن مطابق با آئين نامه S-B-A
166
طراحي يك فروند حوض شناور با ظرفيت بالابري 3500 تن
167
طراحي يك فروند شناور باري (Cargo General) به طول تقريبي 160 متر ظرفيت تقريبي 20000 تن با سه يا چهار انبار و سرعت درحدود 16 گره دريايي
168
طراحي يك فروند شناور تانكر به ظرفيت 3000 تن
169
طراحي يك فروند شناور جنرال كارگو به ظرفيت 4000 تن و سرعت 13 نات
170
طراحي يك فروند شناور صيادي به طول 21 متر و سرعت 10 گره دريايي
171
طراحي يك فروند شناور صيادي به طول 60 متر
172
طراحي يك فروند شناور كانتينربر به ظريت 25000 تن
173
طراحي يك فروند شناور كشتي سريعالسير 18 متري
174
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري 16 متري
175
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري 28 متري
176
طراحي يك فروند شناور ماهيگيري تراول كش با طول حدود 5/23 متر
177
طراحي يك فروند شناور ناوشكن موشك انداز كلاس سبك با سرعت 30 گره دريايي و به وزن حدود 1500 تن
178
طراحي يك فروند كشتي باربري عمومي به ظرفيت 14000 تن و سرعت 16 گره دريايي
179
طراحي يك فروند كشتي باربري عمومي به ظرفيت 8000 تن و سرعت 16 گره دريايي
180
طراحي يك فروند كشتي باري چندمنظوره (محاسبات هيدروديناميك و دانش )
181
طراحي يك فروند كشتي جنرال كارگو با ظرفيت 11000 تن
182
طراحي يك فروند كشتي جنرال كارگوي با ظرفيت باربري 1200 تن و سرعت 17 گره
183
طراحي يك فروند كشتي چندمنظوره به ظرفيت 22000 تن
184
طراحي يك فروند كشتي فله بر به ظرفيت 30000 تن WT.D
185
طراحي يك فروند كشتي كانتينربر با ظرفيت 10000 تن و با سرعت 10 گره دريايي
186
طراحي يك فروند كشتي ماهيگيري به ظرفيت انبار ماهي 115 مترمكعب
187
طراحي يك فروند كشتي نفتكش با ظرفيت 20000 تن W.D
188
طراحي يك فروند كشتي نفتكش با ظرفيت 20000 تن W.D
189
طراحي يك فروند لندينگ كرافت با ظرفيت 1200 تن
190
طراحي يك فروند ناوچه ضربتي تهاجمي 18 متري با سرعت 20 گره
191
طراحي يك فروند ناوچه گشتي تندرو به طول 20 متر و سرعت 28 گره
192
طراحي يك فروند نفتكش با ظرفيت 15000 تن W.D و شعاع عملياتي 10000 مايل
193
طراحي يك فروند نفتكش دوجداره 30000 تني بر اساس كنوانسيون مارپول 78/73
194
طراحي يك فروند نفربر لجستيكي به طول 56 متر و سرعت 12 گره دريايي
195
طراحي يك فروند واحد تندرو گشتي به طول 30 متر و سرعت 32 گره
196
طراحي يك فروند يدك كش 2400 اسب بخار
197
طراحي يك فروند يدك كش 2400 اسب بخار
198
طراحي يك فروند يدك كش با قدرت 900 اسب بخار
199
طراحي يك فضاي فرهنگي با هدف باز آفريني يك فضاي شهري
200
طراحي يك فيلتر FIR بازپيكربندي شونده پويا، قابل پياده سازي بر روي FPGA
201
طراحي يك فيلتر FIR هوشمند به‌ منظور حذف سيگنال تداخلي GPS در حمله فريب تأخيري
202
طراحي يك فيلتر GM_C با قابليت انتخاب كانال تحت استانداردهاي GSM,W-CDMA,IEEE 802.11b/g,WiMAX
203
طراحي يك فيلتر آنالوگ ولتاژ پايين با استفاده از تكنيك خازن سوئيچ شده با قابليت عمل در سه مد پايين گذر، بالا گذر، ميان گذر
204
طراحي يك فيلتر ميان گذر ولتاژ پايين با فركانس مركزي متغير
205
طراحي يك قرارداد بيمه اي بين دو سطح تامين كنندگان و كارفرما با بكارگيري مباحث سبز از طرف تامين كنندگان (مطالعه موردي: شركت ملي گاز ايران)
206
طراحي يك كابراتور ساده
207
طراحي يك كارخانه كشتي سازي براي ساخت سه فروند كشتي تا ظرفيت 20 هزارتن و تعمير پنچ فروند كشتي
208
طراحي يك كارخانه يخ آمونياك باسيكل تراكمي تبخيري به ظرفيت 34 تن در روز
209
طراحي يك كارگزار پهناي باند مقياس پذير براي تضمين كيفيت سرويس انتها به انتها با استفاده از منطق فازي
210
طراحي يك كتابخانه براي مدل محاسبات كوانتومي يك‌طرفه
211
طراحي يك كد كننده غير خطي جهت افزايش امنيت در سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده و بررسي همزمان آن
212
طراحي يك كدينگ كانال امن با بكارگيري كدينگ فضا-زمان توسط يك كليد ايمن
213
طراحي يك كشتي چندمنظوره با ظرفيت 8000 تن و سرعت 16 گره دريايي
214
طراحي يك كلكتور سهموي باز با ظرفيت كم براي توليد بخار به روش مستقيم
215
طراحي يك كمپرسور ديناميكي براي نيروگاه گازي
216
طراحي يك كمك پردازنده براي محاسبه توابع مثلثاتي اعداد مميز شناور
217
طراحي يك كنترل كننده اترنت و پياده سازي آن بر روي FPGA
218
طراحي يك كنترل كننده غير خطي مقاوم براي سيستم ترمز ضد قفل خودرو
219
طراحي يك كنترل كننده فازي براي پايدار سازي سيستم هاي غيرخطي
220
طراحي يك كنترل كننده منطق فازي با تكنولوژي CMOS
221
طراحي يك كنترل كننده ي PID فازي خودتنظيم براي حفظ وضعيت بالگرد با وجود بار آويزان به آن
222
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو . مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
223
طراحي يك كنترل كننده يكپارچه براي كنترل همزمان ديناميك خودرو و مصرف انرژي در خودرو هيبريد الكتريكي
224
طراحي يك كنترل گر مناسب براي موتور سنكرون مغناطيس دائم براي استفاده در خودرو برقي
225
طراحي يك كنترل‌گر تطبيقي دستگاه چاقوي سايبر براي تراپي اندام‌هاي با حركات غير ارادي
226
طراحي يك كنترلر باس PCI و پياده سازي آن بر روي FPGA
227
طراحي يك كنترلر جديد تركيبي مقاوم فازي براي سيستم غير خطي آونگ معكوس بهينه شده توسط الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
228
طراحي يك كنترلر گذرگاه PCI از نوع مقصد و شبيه سازي آن
229
طراحي يك كنترلر يكپارچه سيستم شاسي براي يك خودروي مفصلي
230
طراحي يك كنترلر يكپارچه هوشمند براي بهبود وضعيت ديناميكي موتورسيكلت
231
طراحي يك كنترلگر تطبيقي براي پرتودرماني رشد سرطان پستان
232
طراحي يك كوپلر مايكرواستريپ كوچك شده دو بانده جهت استفاده در حوزه هايRF
233
طراحي يك گريپر شبيه دست انسان، با يك محرك براي گرفتن و جابجايي اجسام استوانه اي و تحليل نيرويي آن
234
طراحي يك گيرنده بي سيم تحت استاندارد IEEE802.11n براي شبكه هاي بي سيم محلي
235
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير بر پايه مخلوط ليگاند ها براي تعيين و تشخيص چشمي آمينو اسيد آرژنين در محيط آبي
236
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آمينواسيدهاي لايزين و آرژنين در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت بر پايه مخلوط ليگاندها
237
طراحي يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين و تشخيص چشمي آنيون كربنات در محيط آبي بر پايه مخلوط ليگاندها
238
طراحي يك لايه ماناساز جنبه گرا با پشتيباني از پرس وجوي شي گرا
239
طراحي يك لزجت سنج ساچمه اي جهت سنجش لزجت خون
240
طراحي يك لينك فيبر نوري همراه با نحوه انتخاب كابل فيبر نوري
241
طراحي يك ماشين مته عمودي
242
طراحي يك ماشين نورد رينگ شعاعي - محوري
243
طراحي يك مانتو براي دختران جوان بر اساس مد پاييز
244
طراحي يك مبدل DC/DC افزاينده با قابليت بالا جهت كاربردهاي فتوولتانيك
245
طراحي يك مبدل براي موتور سوئيچ رلكتانس به منظور كاهش ريپل گشتاور و بهبود ضريب توان در روش كنترل مستقيم گشتاور
246
طراحي يك مبدل سه فاز براي اتصال به شبكه
247
طراحي يك مبدل مدار چاپي
248
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
249
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر اصفهان
250
طراحي يك مجتمع مسكوني در شهر مشهد
251
طراحي يك مجتمع مسكوني درشهر مشهد
252
طراحي يك مجموعه اقامتي- تفريحي در منطقه طالقان
253
طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) براي رآكتور مينياتوري اصفهان (MNSR ) جهت استفاده در درمان به وسيله گير اندازي نوترون توسط بور ﴿BNCT﴾
254
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
255
طراحي يك مجموعه فرهنگي در شهر اراك
256
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر اصفهان
257
طراحي يك مجموعه مسكوني در شهر فردوس
258
طراحي يك محصول براي يك برند داراي هفت صفن هويتي مشخص شده
259
طراحي يك محصول دكوراتيو با كاركرد روشنايي بر اساس صندلي واسيلي ساخته مارسل بروئر
260
طراحي يك محله مسكوني در سنندج
261
طراحي يك محيط گرافيكي رابط كاربر (GUI) براي شبيه سازي الگوريتم هاي كنترل آرايش در ديناميك هاي غيرهولونوميك
262
طراحي يك مخزن ذخيره پالايشگاهي تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي
263
طراحي يك مد.ول مولد نيرو به كمك سلول هاي خورشيدي
264
طراحي يك مدار تمام جمع‌كننده/تفريق‌كننده‌ي برگشت‌پذير با قابليت تشخيص خطا بر اساس تكنولوژي كوانتومي
265
طراحي يك مدل آزمايشگاهي قابل سنتز از يك پردازنده 16 بيتي بر پايه زبان VHDL
266
طراحي يك مدل ارزيابي عملكرد يكپارچه ديناميك براي مراكز تحقيقاتي
267
طراحي يك مدل ارزيابي و رتبه بندي عملكرد مديران بيمارستان هاي شهر اصفهان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
268
طراحي يك مدل اندازه گيري بهره وري براي كارخانجات توليدي تهران و بكارگيري آن جهت افزايش كارآيي شركت
269
طراحي يك مدل براي ارزيابي ميزان تاثير تكنولوژي اطلاعات در تعالي سازمان
270
طراحي يك مدل براي ايجاد كسب و كار اسلامي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
271
طراحي يك مدل براي سيستم هاي پيشنهاد دهنده آگاه از زمينه در كتابخانه هاي ديجيتال
272
طراحي يك مدل براي مساله ي مكان يابي – مسيريابي باتحويل و دريافت انتخابي
273
طراحي يك مدل برنامه ريزي بامتغيرهاي چندگانه براي مقايسه روشهاي مختلف بسته بندي باتاكيد بر قطعات خودرو با استفاده از تكنيكهاي، TOPSIS , ELECTRE
274
طراحي يك مدل برنامه ريزي چند معياره در انتخاب تامين كنندگان با تاكيد بر تخفيف مقداري افزايشي
275
طراحي يك مدل بهينه سازي استوار براي يك شبكه توزيع در يك زنجيره تامين غير قطعي
276
طراحي يك مدل پزشكي ازراه دور مبتني بروب ، جهت بهبود فرايند تشخيص و درمان بيماري هاي مزمن درمناطق محروم ايران
277
طراحي يك مدل پيشنهادي جهت بهينه سازي درمان با پرتوهاي ميكروني ايكس و مقايسه با نتايج اندازه گيري
278
طراحي يك مدل تحليلي براي پيش بيني و تخمين گرم شدن كره زمين
279
طراحي يك مدل تركيبي به منظور رتبه‌بندي اعتباري گروه‌هاي صنعتي
280
طراحي يك مدل تصميم گيري استراتژيك جهت تجزيه و تحليل پورتفوي تجاري يك شركت
281
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره (MCDM) مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
282
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره براي اولويت بندي طرحهاي توسعه راه آهن
283
طراحي يك مدل تصميم گيري چند معياره جهت تخصيص بودجه در اداره كل نگهداري راه و ابنيه وزارت راه و ترابري
284
طراحي يك مدل تصميم گيري چندمتغيره - چندتصميم گيرنده براي كنترل موجودي در يك ساختار غيرسري زنجيره عرضه تقاضاي احتمالي
285
طراحي يك مدل تصميم گيري مبتني بر معيارهاي مهندسي ارزش به منظور الويت بندي و انتخاب پروژه هاي ريلي
286
طراحي يك مدل تصميم¬گيري در لايه¬هاي توليد، توزيع و فروش زنجيره تأمين مبتني بر مكانيزم پالايش گروهي در پيشنهاددهنده¬ها
287
طراحي يك مدل جايابي هاب با هدف تعيين مسير جايگزين بر اساس قيمت
288
طراحي يك مدل جهت به اشتراك گذاري اطلاعات در زنجيره تامين مواد فاسد شدني با آر.اف.آي.دي
289
طراحي يك مدل جهت شناسايي شركتهاي غير اقتصادي موسسه جهادنصر با استفاده از روش <<AHP>>
290
طراحي يك مدل چند معياره براي انتخاب تامين كنندگان با در نظر گرفتن هزينه نگهداري، هزنيه سفارش و هزنيه خريد در حالي كه N تامين كننده در دست باشد.
291
طراحي يك مدل چند معياره براي تخصيص منابع محدود با سطح متغيره در پروژه هاي عمراني ، با استفاده از الگوريتم ژنتيك
292
طراحي يك مدل چند منظوره براي انتخاب تامين كننده و تحليل حساسيت جوابها با تاكيد بر روش LP - AHP
293
طراحي يك مدل چند منظوره براي برنامه ريزي تبليغات در شركت گروه بهداشتي فيروز
294
طراحي يك مدل چندمنظوره براي انتخاب شركت برتر در پروژه هاي بيع متقابل در شركت نفت
295
طراحي يك مدل دو جداره به ظرفيت 800 ليتر از ديدگاه انتقال حرارت - ترموديناميكي و هيدروليكي
296
طراحي يك مدل ديفرانسيل اتومبيل
297
طراحي يك مدل ديناميكي از جبرانساز يكپارچه كيفيت توان (UPQC) و كنترل بهره برداري آن
298
طراحي يك مدل رياضي براي سيستم توزيع در لجستيك‌ شهري
299
طراحي يك مدل رياضي جهت تعيين بهينه مواد، ماشين و روش توليد در يك كارخانه نساجي حلقوي پودي: ارائه مدلي جهت تعيين ارتباط متغيرهاي تصميم گيري در طراحي يك واحد صنعت نساجي
300
طراحي يك مدل زنجيره تامين با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي
301
طراحي يك مدل زنجيره تامين سبز
302
طراحي يك مدل شبيه سازي و چارچوب بكارگيري آن در فرايند برنامه ريزي و بودجه ريزي شركت داده پردازي ايران
303
طراحي يك مدل گيتينگ﴿Gating﴾ براي كاهش اختلالات ناشي از حركات ارادي و كاهش پرتو گيري در سيستمهاي سينوگرامي گسسته
304
طراحي يك مدل مذاكره براي عامل تجارتگر مبتني بر تكنيك هاي تئوري بازي
305
طراحي يك مدل مفهومي براي پذيرش تجارت الكترونيك در موسسات كوچك و متوسط صنعتي اصفهان
306
طراحي يك مدل مفهومي شناسايي فرايند هاي كسب و كار در شركت هاي نرم افزاري مبتني بر ابزار QFD و ANP فازي: مطالعه موردي شركت پشتيباني نرم افزار
307
طراحي يك مدل موجودي بر پايه وابستگي بين نرخ هاي تقاضا و بازگشت محصول در لجستيك معكوس
308
طراحي يك مدل هوشمند براي كاهش آرتيفكت تنفسي در پروسه تصحيح تضعيف مبتني بر تصاوير CT در سيستم هاي PET/CT با استفاده از شبكه هاي عصبي
309
طراحي يك مدل هوشمند به منظور تخمين گشتاور سيستم اسكلتي با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي
310
طراحي يك مركزتصديق‌هويت، صدور مجوز و حسابداري (AAA) براي سيستم‌هاي راديوي شناختي
311
طراحي يك مزرعه بادي نمونه از نقطه نظر معيارهاي مكانيكي و الكتريكي
312
طراحي يك مزو ساختار متخلخل با الهام گرفتن از شبكه مرزدانه چند بلوري
313
طراحي يك مسير ياب شبكه هاي بر روي تراشه با قابليت تحمل پذيري اشكال با در نظر گرفتن پارامتر توان مصرفي
314
طراحي يك معماري براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا بر اساس تبديل موجك نسل دوم با استفاده از VHDL
315
طراحي يك معماري توزيع شده بر پايه چارچوب EBXML، براي ايجاد يك بازار تجارت الكترونيكي يكپارچه
316
طراحي يك معماري جديد براي جلوگيري از حملات منع خدمت توزيع‌شده
317
طراحي يك معماري چند هسته اي قابل بازپيكربندي براي كاربردهاي بي درنگ
318
طراحي يك معماري خط لوله براي جستجوي IP بر اساس طول پيشوندها و نگاشت آن روي FPGA
319
طراحي يك معماري قابل بازپيكربندي براي كاربردهاي حسابي
320
طراحي يك معماري كاهش سربارپيكربندي درسيستمهاي پيكربندي مجددبااستفاده ازالگوريتمهاي فشرده سازي
321
طراحي يك معماري مبتني بر عامل براي مديريت دانش در سازمان هاي حسابرسي
322
طراحي يك معماري مبتني برگريد براي يك بازار تجارت الكترونيك مجتمع
323
طراحي يك منظومه ماهواره‌اي در مدار لئو براي پوشش مخابراتي
324
طراحي يك منظومه ناوبري بومي
325
طراحي يك موتور احتراق داخلي حفلي بنزيني
326
طراحي يك موتور احتراق داخلي خطي بنزيني
327
طراحي يك موتور توربوفن و نازل خروجي آن
328
طراحي يك موتور جستجوي ساده مبتني بر ايجنت هوشمند
329
طراحي يك مولد فضاي حالت نمادين براي توصيف‌هاي سيستم‌هاي تصادفي گسسته-رخداد و پياده‌سازي آن در چارچوب PDETool
330
طراحي يك مولد هارمونيكي با استفاده از فراسطوح غيرخطي
331
طراحي يك ميان افزار براي سيستمهاي اطلاع رساني توزيع شده كتابخانه رقمي و آموزش الكترونيكي
332
طراحي يك ميز تست براي گيربكس هاي صنعتي
333
طراحي يك ميكرو كنترلرRISCخط لوله
334
طراحي يك ميكرو مكانيزم صفحه اي دولينكي با دو حالت پايدار و مطالعه لقي در يك مفصل
335
طراحي يك ميكروپمپ با استفاده از ميكرو dc موتور
336
طراحي يك ميكروديو ايس براي جداسازي پلاسماي خون با استفاد از نيروهاي اينرسي و دي و الكتروفورزيس
337
طراحي يك ميكروعملگر حرارتي به منظور تحريك سلول
338
طراحي يك نازل ميكروني با استفاده از محرك پيزوالكتريك به منظور استفاده در دستگاه چاپگر زيستي
339
طراحي يك نانو گيره در فرايند گيرش و جدايش نانو لوله هاي كربني تحت بارهاي محوري
340
طراحي يك نرم افزار ساده چاه آزمايي
341
طراحي يك نرم افزار فارسي جهت بكارگيري روش AHP
342
طراحي يك نرم افزار نمايشگر تصاوير DICOM
343
طراحي يك نفتكش 20000 تني
344
طراحي يك نقشه استراتژي پويا با تكيه بر شاخص هاي كليدي عملكرد در بانك ها با استفاده از پويايي هاي سيستمي و نقشه شناختي فازي
345
طراحي يك نمودار كنترل چند متغيره و استوار همراه با ريسك تعديل شده به منظور پايش فرآيند هاي درماني
346
طراحي يك نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي با بازه هاي نمونه گيري متغير براي كنترل تغييرات در ميانگين فرآيند
347
طراحي يك نمونه پيل سوختي غشاء پليمري با مسير جريان گاز نيم مانع و طراحي و تحليل اقتصادي سامانه هاي گرمايش خورشيدي
348
طراحي يك نمونه سيستم اپتيكي زوم براي دستگاههاي تصوير بردار حرارتي
349
طراحي يك نمونه فن سانتريفوژ جهت تهويه پناهگاه
350
طراحي يك نمونه مترجم انگليسي به فارسي بر پايه الگوريتم هاي يادگيري عميق
351
طراحي يك نمونه محفظه حمل و نقل ماهواره
352
طراحي يك نمونه واحد توليد الفين هاي سبك از متانول (MTO)
353
طراحي يك نوسان ساز با نويز فاز كم در گيرنده دو باند GPS و GLONASS
354
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿ با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
355
طراحي يك نوسان ساز كنترل شونده با جريان همراه با بهبود مشخصات ﴿با تاكيد بر كاهش نويز فاز﴾
356
طراحي يك نوع ماسوره دريايي و تئوريهاي مربوط به آن
357
طراحي يك نيروگاه آبي كوچك
358
طراحي يك نيروگاه به كمك سلولهاي سوختي و مولد MHD
359
طراحي يك نيروگاه هيبريدي بادي خورشيدي به كمك نرم افزارHOMER
360
طراحي يك هاور ابر گرافت
361
طراحي يك هلي كايت
362
طراحي يك همانساز وفقي كور با باز خور تصميم براي كانال هاي تغيير پذير بازمان
363
طراحي يك همبسته ساز آنالوگ كم توان جهت تشخيص سيگنال هاي تپش در سلول هاي مغزي
364
طراحي يك همزمان كننده مبتني بر مخابرات طيف گسترده براي كاربرد در سيستم هاي جهاني ناوبري ماهواره اي GNSS
365
طراحي يك واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
366
طراحي يك واحد توليد بخار 250MW
367
طراحي يك واحد توليد بخار با ظرفيت 20 تن در ساعت
368
طراحي يك واحد توليد پلي استايرن
369
طراحي يك واحد توليد نانو ذرات بر پايۀ نقره در مقياس نيمه صنعتي
370
طراحي يك واحد توليد نانوذرات بر پايه نقره در مقياس نيمه صنعتي
371
طراحي يك واحد توليد نانوذرات بر پايه نقره در مقياس نيمه صنعتي
372
طراحي يك واحد حرارتي گازسوز با ظرفيت بالائي 100000 كيلو ژول بر ساعت و راندمان بيش از 90%
373
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
374
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
375
طراحي يك واحد سردسازي جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
376
طراحي يك واحد شستشوي كپسولهاي دارويي
377
طراحي يك واحد شستشوي كپسولهاي دارويي
378
طراحي يك واحد صنعتي بازيافت مواد پلاستيكي
379
طراحي يك واحد مسكوني انعطاف پذير با رويكرد به كارگيري تكنولوژي هوشمند
380
طراحي يك واحد مسكوني بر اساس سيستم هاي صنعتي
381
طراحي يك واحد مسكوني در شهر يزد با توجه به چالش هاي مقررات ملي ساختمان در طراحي و ساخت وساز
382
طراحي يك واحد نيمه صنعتي براي توليد اكسيد كروم خالص
383
طراحي يك واحد نيمه صنعتي توليد اكسيد موليبدن خالص
384
طراحي يك واحد همسايگي ﴿با رويكرد اقليمي﴾ در شهر جديد شيب دراز
385
طراحي يك واحد همسايگي در شهر جديد صدرا
386
طراحي يك واحدصنعتي بازيافت مواد پلاستيكي
387
طراحي يك واسط نرم افزاري جهت استخراج تصاوير تانسور انتشار (DTI) از اطلاعات MRI عملكردي
388
طراحي يك وب سايت تطبيقي مبتني بر تكنيكهاي شناسايي الگو
389
طراحي يك وسيله محافظ شنوايي در برابر اصوات انفجاري
390
طراحي يك ويرايشگروقالب دهنده محاورهاي متون واشكال INTERATIVE TEXT And GRAFIC EDITOR And FORMATTER
391
طراحي يكپارچه برنامه پرواز و تخصيص ناوگان توسط الگوريتم مورچگان
392
طراحي يكپارچه بهينه كنترلي-پارامتري بازوي رباتيك
393
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چند محصولي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت در مراكز توزيع و مسير هاي ارتياطي
394
طراحي يكپارچه زنجيره تامين چهار سطحي چند محصولي با در نظرگرفتن سطوح ظرفيت در واحدهاي توليدي و مراكز توزيع
395
طراحي يكپارچه سيستم هدايت فاز مياني و فاز نهايي يك موشك زمين به هوا
396
طراحي يكپارچه شبكه زنجيره تأمين مستقيم و معكوس؛ با در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطي و قابليت اطمينان قطعات
397
طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس از ديدگاه عامل سوم با در نظر گرفتن انبارهاي تركيبي
398
طراحي يكپارچه مدل جايابي- موجودي با درنظرگيري ريسك هاي اختلال در زنجيره تامين
399
طراحي يكدستگاه اره كله زني
400
طراحي يكدستگاه اره كله زني
401
طراحي يكدستگاه پرس جهت در آوردن لاستيك گريدرو لودر
402
طراحي يكدستگاه جعبه دنده الكتروموتور آسانسور 9 نفره به انضمام مكانيزم ترمزي ان
403
طراحي يكدستگاه شيشه بالا بر برقي ساده جهت نصب بر روي پيكان
404
طراحي يكدستگاه فن كويل صنعتي
405
طراحي يكسيستم تعميم يافته توليد سلوليدر محيط پويا وفازي با استفاده از يكرويكرد عصبي
406
طراحي يكسيستم توليد گزارشمستقل از دامنه
407
طراحي يكي سيستم تركيبي برداشت انرژي بدن با استفاده از ريزفناوري
408
طراحي يونيت و قلم دستگاه جراحي الكتريكي فركانس بالا و تجهيز قلم ان به ساكشن
409
طراحي يونيفرم موزه‌داران تركمن بر اساس ارزش‌هاي فرهنگي قوم تركمن
410
طراحي‌ و پياده سازي سيستم كنترلي واحد مونتاژ سيستم توليد انعطاف پذير آزمايشگاهي
411
طراحي‌اقتصادي طرح‌هاي نمونه‌گيري جهت پذيرش بااستفاده از تابع زيان تاگوچي در حالت وجود دو بازار متفاوت
412
طراحي" خانه گاه معماري ايران" ﴿ تاملي بر تربيت فطري در طريق " صوفيسم و تائوليسم" ﴾
413
طراحي, شبيه‌سازي و ساخت آنتن آرايه بازتابي پهن‌باند در باند X
414
طراحي, كنترل و شبيه سازي ميز يك درجه آزادي با دقت جابه جايي ميكروني
415
طراحي˛ ساخت و بررسي عملكرد آندهاي پايدار ابعادي ﴿DSA ) مورد استفاده در صنايع كلرآلكالي
416
طراحي، آناليز و ساخت تشخيص دهنده فاز دو بيتي در باند C
417
طراحي، آناليز و شبيه سازي فرستگيرنده براي مدولاسيون ssk
418
طراحي، آناليز و شبيهسازي به روش المان محدود براي يك موتور سنكرون خطي آهنربا دائم به منظور كاربرد در سيستم الكترومغناطيسي پرتاب هواپيما
419
طراحي، آناليزوآزمايش يك سيستم تله اپراتوري ماكرو-ميكرو با استفاده از عملگرهاي پيزوالكتريك
420
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي در خصوص دود دست دوم سيگار در مردان سيگاري بر ميزان مواجهه همسران باردار آنها
421
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر مدل رشد مثبت نوجهان بر بهزيستي دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر يزد با استفاده از مدل سي دي سينرژي
422
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرايندهاي موازي توسعه يافته در زمينه رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان مري در بستگان درجه اول بيماران مبتلا به سرطان مري با رويكرد تركيبي
423
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ارتقاء رفتارهاي تغذيه اي سالم و ايمن در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر شيراز با استفاده از الگوي اقدام بهداشتي در سال 1397
424
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ي آموزش اورژانس هاي پزشكي به شيوه ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
425
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
426
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
427
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه آموزشي با استفاده از تلفيق مدل اعتقاد بهداشتي و تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر انجام ماموگرافي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد: يك مطالعه تركيبي
428
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه توانمندسازي مبتني بر مدل اطلاعات، انگيزه و مهارتهاي رفتاري (IMB) بر تبعيت از رژيم درماني در بيماران HIV مثبت مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري در كرمان
429
طراحي، اجرا و ارزشيابي تأثير برنامه مداخله اي كاهش خطر مواجه با پديده گردوغبار در افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي ساكن شهر اهواز بر اساس تئوري انگيزش محافظت: يك رويكرد تركيبي
430
طراحي، اجرا و ارزشيابي كانون ارزيابي توسعه شايستگي هاي رهبري و مقايسه اثربخشي آن با يك برنامه آموزشي ساختارمند
431
طراحي، اجرا و ارزشيابي ميزات تأثير مداخله مبتني بر الگوي تعاملي بر استرس و كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با همودياليز در مراكز منتخب شهر تهران: يك پژوهش تركيبي
432
طراحي، اجرا و تحليل اطلاعات برنامه جامع غربالگري بيماري هاي شايع غيرواگير كاركنان سازمان صدا و سيما شهر تهران در سال 1394
433
طراحي، اجرا و تحليل روش تسهيم بهاي انرژي حرارتي مصرفي در مجتمع هاي مسكوني
434
طراحي، اجرا و ساخت پايگاه داده آب تهران
435
طراحي، اجرا و مكانيزاسيون يك سيستم اطلاعاتي كنترل توليد و موجودي ﴿در يك نمونه عملي﴾
436
طراحي، اجرا وارزشيابي تاثير مداخله آموزشي بر بهبود رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر يزد با استفاده از مدل ارتقاء سامت پندر
437
طراحي، ارائه و تبيين مدل سيستم يكپارچه محاسبه درآمدهاي خدمات فرودگاهي درفرودگاه هاي كشور ايران
438
طراحي، اعتباريابي و اجراي الگوي برنامه درسي در آموزش مجازي علوم پزشكي
439
طراحي، انجام بهينه سازي توپولوژي و شكل بر روي شير كنترلي گلوب و ساخت آن
440
طراحي، بررسي آماري و پياده سازي سيستم هاي نقش آب زني چندرسانه اي مقاوم
441
طراحي، بررسي و پياده سازي تكنيك كاليبراسيون در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال
442
طراحي، بررسي و مقايسه دستگاه جوش پلاسما
443
طراحي، بهينه سازي و ساخت دستگاه جوش پلاستيك بلبلل
444
طراحي، بهينه سازي و تحليل ساختار چندلايه ي محافظت تشعشعي براي قطعات الكترونيكي ماهواره
445
طراحي، بهينه سازي و ساخت آشكارساز TGEMبا استفاده از سيستم هاي هوشمند جهت بالا بردن بهره
446
طراحي، بهينه سازي و ساخت پيوننده هاي حلقوي ميكرواستريپ
447
طراحي، بهينه سازي و ساخت تقويت كننده توان براي يك سيستم انتقال توان بيسيم به ادوات پزشكي قابل كاشت در بدن
448
طراحي، بهينه سازي و ساخت سازه استوانه اي دوار ناهمگن با خواص تابعي
449
طراحي، بهينه سازي و ساخت شارسنج گازي با استفاده از امواج فراصوت
450
طراحي، بهينه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر با استفاده از رزوناتور مخروطي مايكرواستريپ
451
طراحي، بهينه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با استفاده از رزوناتور پروانه ايي - حلقوي تزويج شده براي كاربرد در سيستمهاي مخابراتي
452
طراحي، بهينه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي فراپهن باند ...
453
طراحي، بهينه سازي و ساخت لينك القايي انتقال انرژي بدون تماس براي شارژ خودروهاي الكتريكي
454
طراحي، بهينه سازي و كنترل يك ساختار تعليق الكترومغناطيسي با قابليت عملكرد يكپارچه تعليق و هدايت و سيستم پيشران مكمل
455
طراحي، بهينه سازي و نمونه سازي ميكروپمپ با استفاده از سامانه هاي ميكروالكترومكانيك جهت كاربرد در سيستم هاي يكبار مصرف تزريق دارو
456
طراحي، بهينه سازي، ساخت و اندازه گيري فيلترهاي ميان گذر حذف هارمونيك با استفاده از تشديد كننده هاي با انتهاي مدار باز و اتصال كوتاه
457
طراحي، بهينه سازي، ساخت و بهبود مشخصات مقسم توان 6 دهانه اي ليم- ايوم (Lim-Eom) با نسبت توان خروجي متغير در باند فركانسي S
458
طراحي، بهينه سازي، شبيه سازي و ساخت فيلتر خط شانه اي ميانگذر مايكروستريپ در باند S
459
طراحي، بهينه‌سازي و ساخت محفظه‌ي تراكم كمپرسورهاي ديافراگمي
460
طراحي، پياده سازي و ساخت پمپ سرم و كنترل كننده ي آن
461
طراحي، پياده سازي و كنترل پايدار ربات دوزيست آبي-هوايي
462
طراحي، پياده سازي و كنترل هوانورد چهارموتوره و كنترل آن با دست
463
طراحي، پياده سازي و كنترل يك خانه هوشمند
464
طراحي، پياده‌سازي و ارزيابي شتاب‌دهنده سخت‌افزاري TSCH در فرستنده‌ گيرنده استاندارد IEEE 802.15.4
465
طراحي، پياده‌سازي و ارزيابي عملكرد شبكه‌هاي عصبي-فازي در سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه
466
طراحي، پياده‌سازي و ساخت رادوم مخروطي با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
467
طراحي، پياده‌سازي و كنترل ردياب حداكثر توان پنل خورشيدي با بكارگيري سيستم دو محوره چرخان - خطي مقاوم
468
طراحي، پياده‌سازي، ساخت و ارزيابي مزاياي راديوگرافي صنعتي دو-انرژي در آزمون‌هاي غيرمخرب با استفاده از روش مونت-كارلو
469
طراحي، تجزيه تحليل و شبيه سازي زير سيستم نشانه روي اكتساب و رهگيري در مخابرات نوري بي سيم
470
طراحي، تحت ايمن در برابر آوار ناشي زلزله با استفاده از بهينه سازي تركيبي
471
طراحي، تحليل ، بررسي عملكرد و بازدهي يك توربين باد محور افقي كوچك
472
طراحي، تحليل استاتيك و ارايه روش ساخت سازه اصلي واگنهاي مسافري با استفاده از كامپوزيت ها
473
طراحي، تحليل ترموديناميكي، اقتصادي، زيست محيطي و بهينه سازي سيكل هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد، توربوشفت و موتور استرلينگ
474
طراحي، تحليل ديناميكي و ساخت و كنترل سيستم تير و توپ(Ball and Beam)
475
طراحي، تحليل سازه اي پره روتور اصلي يك هليكوپتر بدون سرنشين
476
طراحي، تحليل سينماتيكي و ديناميكي و كنترل سامانه رباتيكي جهت انجام تزريقات چشمي
477
طراحي، تحليل غير‌خطي و شبيه‌سازي تقويت‌كننده‌هاي قدرت به همراه خطي‌ساز جهت كاربرد در مخابرات ماهواره‌اي در باند Ka
478
طراحي، تحليل غيرخطي و ساخت آنتن فعال در باند فركانسي S
479
طراحي، تحليل غيرخطي و ساخت تقويت كننده Doherty براي مدولاسيون OFDM در شبكه هاي WiMAX
480
طراحي، تحليل و بهينه سازي تركيب شكل يك موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با سدكننده شار دو لايه در روتور به صورت الگوي ماچائون با استفاده از روش تاگوچي
481
طراحي، تحليل و بهينه سازي جريان چندفازي در اجكتور پيل سوختي غشاپليمري
482
طراحي، تحليل و بهينه سازي ماشين AC بدون جاروبك با ميدان كمكي DC
483
طراحي، تحليل و بهينه سازي موتور مغناطيس دائم با سرعت پايين و توان بالا
484
طراحي، تحليل و پياده سازي كنترل فعال فرمان چرخ¬هاي جلو روي خودروي راديو كنترلي
485
طراحي، تحليل و ساخت آنتن پچ لبه دار U باند C
486
طراحي، تحليل و ساخت آنتن چند-پورتي باند وسيع براي استفاده در سيستم جهت يابي
487
طراحي، تحليل و ساخت آنتن فرا پهن باند داراي باند حذف در محدوده فركانسي WLAN بدون ايجاد اختلال در ساختار عنصر تشعشعي
488
طراحي، تحليل و ساخت آنتن ماهواره با پلاريزاسيون دايروي و پترن زين اسبي در باند فركانسي X
489
طراحي، تحليل و ساخت تقويت كننده توان كلاسEM با در نظر گرفتن خازن هاي پارازيتي غيرخطيMOSFET
490
طراحي، تحليل و ساخت جاذب هاي الكترومغناطيسي بر مبناي ساختار FSS در باند X
491
طراحي، تحليل و ساخت حسگر پيزوالكتريكي جهت پتانسيل سنجي جريان باد
492
طراحي، تحليل و ساخت ساختارهاي AMC به منظور كاهش سطح مقطع راداري
493
طراحي، تحليل و ساخت سلول خورشيدي رنگدانه اي مبتني بر بستر سيليكوني متخلخل
494
طراحي، تحليل و ساخت سيستم كنترل دقيق موقعيت با استفاده از موتور آهنرباي دائم سنكرون درايو مستقيم
495
طراحي، تحليل و ساخت فيدرهاي خطي و سطحي براي منعكس كننده كروي
496
طراحي، تحليل و ساخت كوره شار متقاطع چند ناحيه اي با ساختار و كنترل جديد به منظور بهبود شاخص هاي عملكردي براي عمليات حرارتي ورق هاي صنايع غذايي
497
طراحي، تحليل و ساخت مكانيزم كمكيار سالمندان جهت برخاستن
498
طراحي، تحليل و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ رزونانسي جريان ثابت براي تغذيه ديود ليزري
499
طراحي، تحليل و ساخت موتور آهن ربايي خط رله انداز با هدف بهبود گشتاور راه اندازي و قابليت سنكرو شدن
500
طراحي، تحليل و ساخت يك ريز سامانه الكترومكانيكي جهت مطالعه و كاربرد در مكانيك سلولي
501
طراحي، تحليل و ساخت يك ريز ميراگرا با استفاده از آلياژ حافظه دار
502
طراحي، تحليل و ساخت يك ژنراتور الكتريكي شار- متقاطع
503
طراحي، تحليل و ساخت يك نمونه موتور هيستريسس با ساختاري نو و بهينه
504
طراحي، تحليل و شبيه سازي تقويت كننده توان SSPA در باند Ku بر پايه GaN
505
طراحي، تحليل و شبيه سازي تقويت كننده متوازن با استفاده از موجبرهاي مجتمع در زيرلايه
506
طراحي، تحليل و شبيه سازي عملكرد تقويت كننده ي پلاسمونيك سطحي با استفاده از پيوند شاتكي
507
طراحي، تحليل و شبيه سازي عملكرد گيرنده هوشمند سيستم 5G در باند Ka موج ميليمتري
508
طراحي، تحليل و شبيه سازي كاواك و مولد موج راديويي يك شتاب‌دهنده صنعتي الكترون توان متوسط
509
طراحي، تحليل و شبيه سازي كدهاي CDMA به منظور كاهش تداخل بين كاربرها
510
طراحي، تحليل و شبيه سازي گيرنده شش دهانه اي دوبانده براي كاربردهاي موج مييمتري در باند فركانسي GHz 60
511
طراحي، تحليل و شبيه سازي مجموعه كمكي در اتوبوس هيبريدي به منظور كاهش مصرف سوخت و آلاينده ها
512
طراحي، تحليل و شبيه سازي يك نمونه تقويت كننده ي گسترده با استفاده از خطوط انتقال غيرخطي ابررسانا
513
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي آنتن موج نشتي جديد با قابليت اسكن زاويه‌اي تا 50 درجه و بهره‌ي 10 دسي‌بل
514
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي پديده‌ي تونلينگ انرژي الكترومغناطيسي در خط انتقال بارگذاري شده با فراماده ENZ
515
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي ساختار‌هاي تركيبي شكل‌دهي پرتو‌هاي آنتن در باند ku
516
طراحي، تحليل و شبيه‌سازي، تلفيق شبكه اقتضائي و شبكه سلولي
517
طراحي، تحليل و شبيه‏سازي كنترل‏كننده مقاوم H براي يك سيستم موقعيت‏دهي دقيق تك محوره
518
طراحي، تحليل و كنترل موقعيت عملگر نهايي بازوي رباتيكي چند درجه آزادي
519
طراحي، تحليل و مدلسازي هسته سوئيچينگ يك روتر پلاسمونيك
520
طراحي، تحليل و نمونه سازي يك ساختار جديد براي موتور القايي تكفاز قطب چاكدار
521
طراحي، تحليل، بهينه سازي و پردازش مدارات RF در رادار Tacan براي توليد پرتو چندلوبه
522
طراحي، تحليل، ساخت و اندازه گيري آنتن چهار رشته اي مارپيچ
523
طراحي، تحليل، شبيه سازي و ساخت آنتن PIFAدو بانده در محدوده فركانسي UHF با استفاده از روش ممان بر پايه معادلات انتگرالي حجمي
524
طراحي، تحليل، شبيه‌سازي، ساخت و آزمايش يك چينش آزمايشگاهي جهت بررسي اثر امواج مكانيكي بر تغيير مشخصات الكترومغناطيسي ماده با هدف كاربرد در آزمون غيرمخرب
525
طراحي، تدوين و انتخاب استراتژي هاي موثر در ارتقاي جايگاه رقابتي در صنايع لبني بر اساس رويكرد BSC با استفاده از تلفيق مدلهاي SPACE, SWOT, FUZZY AHP ﴿مورد مطالعه: شركت صنايع لبني هبه ورامين﴾
526
طراحي، تست و تحليل عددي جريان در اجكتور بخار
527
طراحي، تهيه و شناسايي كوپلي ايميدهاي نانو ساختار حاوي قطعه هاي آمينو اسيد و ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل پيروليدون و كوپلي ايميدها با استفاده از نانو ذره هاي اصلاح شده روي اكسيد، تيتانيم دي اكسيد و رس
528
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي عامل‌دار‌شده با ارتو-فنيلن‌دي‌آمين، كيتوسان و L-پرولين و بررسي عملكرد كاتاليزگري آنها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار
529
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي بر پايه هالوزيت و بررسي كاربردهاي كاتاليزگري آنها در واكنش هاي آلي تراكمي
530
طراحي، تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتي جديد بر پايه ي گرافن اكسايد و تركيبات پلي ساكاريدي و بررسي كاربرد آن به عنوان يك چارچوب زيست - سازگار جهت رشد سلولي
531
طراحي، تهيه و كاربرد پيل الكتروليزي ميكروبي تك محفظه ي در تخريب زيستي فنل
532
طراحي، توسعه و ارزيابي سامانه‌ي كمك هدايتگر تراكتور در كاشت با دستگاه كمبينات
533
طراحي، توسعه و ارزيابي قابليت نسل جديد ايمونوتوكسين هاي هوشمند، مؤثر بر ساركوما
534
طراحي، توسعه و بررسي مكانيسم حاكم بر فرآيند پيوسته استخراج حلال هوايار براي بازيابي مس از محلول‌هاي رقيق آبي
535
طراحي، توليد و مشخصه‌يابي نانوذرات كمپلكس كوركومين-سايكلودكسترين به عنوان يك نانوحامل جديد
536
طراحي، ساخت ، ارزيابي و شبيه سازي سامانه مرتب ساز قلعه ها در يك قلمه كار نيشكر
537
طراحي، ساخت مكانيزن بسته بندي كاه و كلش
538
طراحي، ساخت مكانيكي، تست و راه‌اندازي رابط گرافيكي ربات انعطاف‌پذير با مفاصل دوراني كشويي
539
طراحي، ساخت و آزمايش يك حساسه نيرو
540
طراحي، ساخت و آزمون يك دستگاه پيل سوختي غشاء پليمري شفاف با هدف مديريت آب
541
طراحي، ساخت و ارزيابي ارگونوميك ايستگاههاي كاري كاربافي در شهرستان ميبد
542
طراحي، ساخت و ارزيابي برون تني نانوحامل اكسيد گرافن اصلاح شده جهت كاربرد در ژن درماني
543
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر اندازه گير جريان جرمي دانه بر اساس گشتاور محور بالابر كمباين غلات
544
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر رطوبت‌سنج دي‌الكتريك قابل نصب روي فروسنج افقي چندنوكي
545
طراحي، ساخت و ارزيابي حسگرهاي اندازه گير مقاومت مكانيكي و رطوبت خاك به صورت بلادرنگ
546
طراحي، ساخت و ارزيابي خاك ورز نواري جهت كشت محصولات رديفي
547
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن پمپ حرارتي براي خشك كردن برنج استان اصفهان
548
طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن خورشيدي به همراه سيستم ذخيره ساز انرژي
549
طراحي، ساخت و ارزيابي خطي كار نرخ متغير
550
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه جمع آوري بقاياي يونجه تلف شده حين عمليات بسته بندي
551
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه چمن بر
552
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه خودكار مفتول گذار تونل هاي پلاستيكي كشت صيفي جات
553
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه درجه بندي كننده سيب درختي با استفاده از ماشين هاي بينايي
554
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن پلاستيكي ذرت علوفه اي
555
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه سيلوكن ذرت علوفه اي در كيسه هاي پلاستيكي
556
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه شاخه تكان و تعيين بهترين دامنه و بسامد بر ريزش بهار نارنج
557
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه قطعه ساز يونجه به منظور دست يابي به دانسيته بهينه در بسته بندي
558
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كنترل خودكار درجه تراكم بسته هاي مكعبي علوفه
559
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه كوبش دندانه لاستيكي براي برداشت آفتابگردان آجيلي با كمباين
560
طراحي، ساخت و ارزيابي راكتور پلاسماي جفت شده¬ي القايي و شبيه سازي فرايندهاي فيزيك پلاسما
561
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه پايش عملكرد به منظور تهيه نقشه تغيير پذيري گندم
562
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه توليد پيوسته بيوديزل با كمك ريزموج و ميدان مغناطيسي
563
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه كنترل خودكار عميق تيغه ماشين تسطيح ليزري
564
طراحي، ساخت و ارزيابي سرخ‌كن خلال سيب‌زميني تحت خلأ
565
طراحي، ساخت و ارزيابي سطح- خاك ورز تيغه مورب به منظور استفاده در خاك ورزي حفاظتي
566
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم رطوبت زدا با ماده جاذب جامد
567
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم ميكرواستريوليتوگرافي به روش تصوير كردن ماسك
568
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد خشك كن خورشيدي غيرفعال بهبود يافته
569
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد زيست حسگرهاي الكتروشيميايي بر پايه نانوالياف به‌منظور اندازه گيري تروپونين I
570
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد نانوبيوسنسور الكتروشيميايي سنجشگر microRNA 199a-5p به منظور كاربرد تشخيصي در سرطان سينه سه گانه منفي
571
طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد يك سامانه حذف آلاينده¬هاي جامد و ميكروبي موجود در هواي يك محيط بسته
572
طراحي، ساخت و ارزيابي فيلتر الكترواستاتيك به منظور جذب سيليس
573
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين برداشت هويج
574
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين بوجاري و درجه بندي غلات
575
طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين هرس فرم پرچين
576
طراحي، ساخت و ارزيابي مزرعه اي دستگاه كج ساق جفت - تيغه ارتعاشي
577
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بردارنده بوته لوبياي نيمه رونده
578
طراحي، ساخت و ارزيابي مكانيزم بسته بردار اتوماتيك بسته هاي يونجه و كاه
579
طراحي، ساخت و ارزيابي موزع ماشين كاشت قله نيشكر با الگوي كاشت هم پوش
580
طراحي، ساخت و ارزيابي ميكروسوزن براي كمك به رهايش دارو به منظور ترميم اسكارهاي جراحي قلب
581
طراحي، ساخت و ارزيابي هد برداشت كننده برگ و سر شاخه هاي نيشكر
582
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد تغذيه قلمه به موزع قلمه كار نيشكر
583
طراحي، ساخت و ارزيابي واحد رطوبت و حرارت دهي به منظور تهيه جو پرك براي تغذيه دام
584
طراحي، ساخت و ارزيابي يك آبپاش هوشمند دبي متغير بر مبناي سنسور در سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت
585
طراحي، ساخت و ارزيابي يك حسگر تركيبي صوتي- نيرويي به منظور اندازه گيري بلادرنگ مقاومت مكانيكي خاك
586
طراحي، ساخت و ارزيابي يك دستگاه پف زاي يونجه درو شده
587
طراحي، ساخت و ارزيابي يك سامانه هوشمند به منظور كنترل انفرادي تغذيه گاوهاي شيري
588
طراحي، ساخت و ارزيابي يك شير ديجيتال هيدروليك
589
طراحي، ساخت و ارزيابي يك قلمه كار نيشكر مجهز به موزع با الگوي كاشت هم پوش
590
طراحي، ساخت و ارزيابي يك نانوحسگر و يك زيست حسگر به منظور اندازه گيري اسيد فوليك در آرد گندم
591
طراحي، ساخت و بررسي اقتصادي لرزشگير دوربين
592
طراحي، ساخت و بررسي تجربي تاثير همزمان نانوسيال و لوله خلاء در كارايي كلكتور سهموي خطي
593
طراحي، ساخت و بررسي تجربي عملكرد كندانسور با مبرد CO2 جهت به كارگيري در اولين محصول مبتني بر پلتفرم ملي خودرو
594
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد بيو فيلتر براي حذف وينيل كلرايد از هوا
595
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد خشك كن بستر جهنده مجهز به مايكروويو در خشك كردن مواد غذايي﴿مطالعه موردي ذرت دانه اي﴾
596
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد دستگاه مستقر كنند خودچرخان
597
طراحي، ساخت و بررسي عملكرد يك آبگرمكن خورشيدي سهموي جديد
598
طراحي، ساخت و به كارگيري سامانه هاي ميكروفلويديك Lab-on-a-Disk در كاربردهاي تشخيص پزشكي
599
طراحي، ساخت و بهبود دريافت‌كننده براي جمع‌كننده فرنل خطي 16 كيلو‌واتي
600
طراحي، ساخت و بهبود شاخصهاي عملكردي اينورتر رزونانس موازي منبع جريان براي كاربرد در كوره هاي القايي
601
طراحي، ساخت و بهبود عملكرد حسگر فشار پيزومقاومتي
602
طراحي، ساخت و بهبود مبدل هاي دو جهته سوييچينگ نرم ايزوله
603
طراحي، ساخت و بهينه سازي آشكارسازي جديد براي كروماتوگرافي گازي بر مبناي تخليه كروناي منفي
604
طراحي، ساخت و بهينه سازي آنتن مايكرو استريپ دو با ند H شكل فشرده در باند GSM با تركيب روش ممان بر اساس توابع پايهRWG و الگوريتم ژنتيك
605
طراحي، ساخت و بهينه سازي عملكرد سامانه قابل حمل توليد توان و حرارت با بهره گيري از كلكتور متمركزكننده خورشيدي
606
طراحي، ساخت و بهينه سازي گيرنده متمركزكننده ديش سهموي خورشيدي
607
طراحي، ساخت و بهينه سازي منبع ذخيره انر‍ي خورشيدي با مواد تغييرفازدهنده
608
طراحي، ساخت و بهينه سازي يك مبدل با هدف كاهش رسوب گذاري با استفاده از حركت ذرات
609
طراحي، ساخت و بهينه‎سازي سامانه تعقيب‎كننده‌ي خورشيدي براي جمع‌كننده ي سهموي نقطه‎اي
610
طراحي، ساخت و بومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي و نمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
611
طراحي، ساخت و پياده سازي حسگر با ابعاد ميليمتري پيزوالكتريك: بهينه سازي ساختاري جهت بالا بردن حساسيت در حسگري
612
طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم پايش غيرمخرب مخازن به روش امپدانس با استفاده از مواد پيزو الكتريك
613
طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم پوششي-تشخيص مانع جركت نابينايان
614
طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزارهاي مكانيزه با رويكرد MIS
615
طراحي، ساخت و پياده سازي يك ميز چرخان
616
طراحي، ساخت و پيادهسازي بستر كنترل تحت شبكه براي ربات دوپا
617
طراحي، ساخت و تحليل دستگاه پيوند دهنده آهنربايي
618
طراحي، ساخت و تحليل عملكرد آب شيرين كن خورشيدي پلكاني بهبود يافته مجهز به پيش گرم كن متمركز كننده و تقطير كننده انتهايي
619
طراحي، ساخت و تحليل عملكرد سامانه ذخيره انرژي سرمايي با استفاده از كپسول هاي كروي
620
طراحي، ساخت و تحليل مولد شار محوري آهنريابي
621
طراحي، ساخت و تحليل نامعيني يك حسگر ميدان مغناطيسي سه محورة نوع Flux-Gate
622
طراحي، ساخت و تحليل يك مفصل زانوي پروتزي توليد كننده قدرت توسط ماهيچه مصنوعي
623
طراحي، ساخت و تزيين جعبه چوبي قرآن با بهره گيري از هنرهاي قرآني عصر تيموري (با تأكيد بر نمونه هاي موجود در مركز آستان قدس رضوي)
624
طراحي، ساخت و تست آنتن گيرنده ي GPS با الگوي تشعشعي فازي بهينه
625
طراحي، ساخت و تست آنتن هورن چهارشياره دو پلاريزه با استفاده از سطوح انتخابگر فركانسي امپدانس بالا جهت بهبود مشخصات تشعشعي در باند فركانسي 2-12 گيگاهرتز
626
طراحي، ساخت و تست شناور حامل استوانه هاي قائم دوار
627
طراحي، ساخت و تست كباب پز تابشي كاتاليستي
628
طراحي، ساخت و تست كباب پز تابشي كاتاليستي
629
طراحي، ساخت و تست هيتر تابشي كاتاليستي لوله اي
630
طراحي، ساخت و تست يك ابزار جراحي نوين مجهز به حس لامسه مصنوعي به منظور كلمپ شريان آئورت در جراحي قلب با حداقل تهاجم
631
طراحي، ساخت و تست يك ابزار رباتيك انعطاف پذير نوين به منظور كنترل خونريزي به كمك پودر هموستاتيك در جراحي هاي با حداقل تهاجم
632
طراحي، ساخت و تعيين ويژگي يك آنزيم تري گليسريد ليپاز باسيلوس ترموكاتنولاتوس جديد باكتريايي از طريق جهش زايي هدفمند
633
طراحي، ساخت و راه اندازي شبيه سازپرواز آموزشي آزمايشگاه واقعيت مجازي
634
طراحي، ساخت و سخت سازي پوشش نابازتابنده چندلايه بر بستره سولفيد روي در ناحيه طول موجي 8 تا 12 ميكرومتر
635
طراحي، ساخت و شبيه سازي خازن هاي فشار قوي مورد نياز در مولدهاي ضربه اي
636
طراحي، ساخت و شبيه سازي صفحات fss جهت بهبود عملكرد فيلتر ميان نگذر ژهن باند
637
طراحي، ساخت و شبيه سازي علمگر توربين گاز
638
طراحي، ساخت و شبيه سازي كنترل سرعت موتور القايي سه فاز به روش VVVF
639
طراحي، ساخت و شبيه سازي هوشمندانه سيستم كاليبراسيون گاز رادن
640
طراحي، ساخت و شبيه سازي يك ميكروميكسر بر مبناي سامانه ريزسيال
641
طراحي، ساخت و كاربست تزئينات روي قاب عينك با استفاده از مواد گوناگون
642
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه CST به منظور تعيين مقاومت فشاري تك محوره سنگ ها
643
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه اكستنسوگراف
644
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دستگاه تست ضربه پاندولي جهت تست مواد كامپوزيتي
645
طراحي، ساخت و كنترل پروتز فعال براي افراد قطع عضو بالاي زانو
646
طراحي، ساخت و كنترل ربات پاندولي (Pendubot)
647
طراحي، ساخت و كنترل سختي يك ربات كابلي و تحليل آن در حضور تغيير شكل استاتيكي كابلها
648
طراحي، ساخت و كنترل سكوي الكترواپتيكي دومحوره دريايي
649
طراحي، ساخت و كنترل سيستم گوي و ميله با استفاده از پردازش تصوير
650
طراحي، ساخت و كنترل سيستم نمايش لمسي با كاربرد ويژه در سيستم كنترل لودينگ شبيه ساز پرواز
651
طراحي، ساخت و كنترل فازي- تطبيقي بازوي ربات مين ياب ضد نفر
652
طراحي، ساخت و كنترل محفظه توليد پودرهاي سوپرآبگريز
653
طراحي، ساخت و كنترل نمونه آزمايشگاهي ربات برداشت گوجه فرنگي گلخانه اي
654
طراحي، ساخت و مدل سازي ربات يك درجه آزادي با بازوي انعطاف پذير
655
طراحي، ساخت و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب گرم كن خورشيدي
656
طراحي، ساخت و مدلسازي بازوي ربات شش درجه آزادي جابجا كننده ربات شستشوگر مقره
657
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست نانو كامپوزيتي ليفي پلي كاپرولاكتون- فورستريت براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
658
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي پليكاپرولاكتون - مترونيدازول حاوي نانو ذرات سيليكا متخلخل KIT-5 جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان و بررسي رهايش دارو از داربست ها
659
طراحي، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي كلسيم فسفاتي پوشش دار، تهيه شده به روش چاپ سه بعدي جهت كاربرد در مهندسي بافت
660
طراحي، ساخت و مشخصه يابي ديود نور گسيل نانو ساختاري آلي
661
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سامانه هاي چند لايه اي نانومتري رساناي شفاف
662
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول نانو ساختاري خورشيدي با استفاده از مواد آلي و پليمري
663
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي آلي دو لايه اي
664
طراحي، ساخت و مشخصه يابي سيستم آزمايشگاهي ساخت افزودني DMD بر مبناي پاشش پودر به كمك ليزر به منظور توليد قطعات سه بعدي فلزي
665
طراحي، ساخت و مشخصه يابي غشاي نانوليفي پلي يورتان جهت فيلتراسيون دود سيگار
666
طراحي، ساخت و مشخصه يابي قطعات با ابعاد ميكروني با استفاده از يك سيستم ساخت افزودني مبتني بر روش استريوليتوگرافي
667
طراحي، ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/شيشه زيست فعال جهت استفاده در شكستگي استخوان ظريف
668
طراحي، ساخت و مشخصه يابي مكانيكي جايگزين عروقي نانو ساختار بر پايه پلي يورتان - ژلاتين
669
طراحي، ساخت و مشخصه يابي نانو بيو كامپوزيت تزريقي دارورسان كيتوسان - بتا گليسروفسفات / هيدروكسي آپاتيت - سيليكا جهت بازسازي بافت استخوان
670
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي پلاسما جت هوا در فشار اتمسفري
671
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانوالياف الكتروريسي شده تركيب ژلاتين / سلولزاستات / الاستين براي كاربرد مهندسي بافت پوست
672
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي غشاي توليد شده از نانو الياف توخالي پلي‌اكريلونيتريل و كاربرد آن در جذب صوت
673
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك دستگاه آب شيرين‌كن خورشيدي
674
طراحي، ساخت و مطالعه آزمايشگاهي يك سامانه آب شيرين‌كن به روش رطوبت‌زني-تراكمي و بهينه‌سازي عملكرد آن بر مبناي مدلسازي رياضي
675
طراحي، ساخت و مطالعه تجربي سيستم ذخيره ساز گرماي نهان ابشاري براي يك كلكتور خورشيدي سهموي خطي
676
طراحي، ساخت و مطالعه خواص داربست نوين نانو ساختار پليمري مهندسي بافت عصب
677
طراحي، ساخت و مطالعه سيستم ردياب خورشيدي براي كلكتور سهموي نقطه‌اي خورشيدي 6.5 كيلووات
678
طراحي، ساخت و مطالعه ي آزمايشگاهي عملكرد دريافت كننده ‌ي حرارتي ويژه‌ ي تبادل حرارت در يك جمع كننده‌ ي خورشيدي
679
طراحي، ساخت و مطالعه‌ي آزمايشگاهي راكتور خورشيدي به منظور تصفيه فاضلاب داروئي آموكسي سيلين با روش فتوكاتاليست خورشيدي
680
طراحي، ساخت و نصب يك سيستم مانيتورينگ نشت پاره هاي شكافت از غلاف سوخت در راكتور تحقيقاتي تهران TRR
681
طراحي، ساخت و نصب يك كنترلر حلقه بسته با قابليت كنترل از مركز بر روي پمپهاي سانتريفوژ
682
طراحي، ساخت وارزيابي ماشين پوست گير يولاف
683
طراحي، ساخت، تست و برآورد عملكرد يك ابزار نوين جهت آناستوموز روده بزرگ در جراحي با حداقل تهاجم
684
طراحي، ساخت، مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
685
طراحي، ساخت، مطالعه ي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي يك دستگاه خشك كن خورشيدي
686
طراحي، ساخت، نصب و تست اجاق و آبگرمكن خورشيدي همزمان
687
طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دستگاه پلاسماي كانوني از نوع مدر و بهينه سازي اشعه ايكس سخت حاصله از اين دستگاه در فشارهاي مختلف گاز كاري
688
طراحي، ساخت، و ارزيابي پروبهاي درون رگي MRI
689
طراحي، ساخت،و تحقيق در قالبهاي يكبار مصرف و موقت ﴿گچي، گرافيتي، سراميكي،..﴾
690
طراحي، سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتريل كولين استراز جهت درمان بيماري آلزايمر
691
طراحي، سنتز مشتقات جديد كومارين و بررسي اثرات مهار همزمان آنزيم‌هاي استيل كولين استراز، بوتيريل كولين استرازجهت درمان بيماري آلزايمر
692
طراحي، سنتز و ارزيابي نانو ذرات بر پايه گرافن بعنوان يك جاذب موثر جهت استخراج آفلاتوكسينها از مواد غذايي و استخراج انتخابي برخي از سموم دفع آفات نباتي از مواد غذايي به كمك پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آنها توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
693
طراحي، سنتز و بررسي اثر مهاركنندگي آنزيم ليپواكسيژناز مشتقات پيرازوليني جديد ديكلوفناك
694
طراحي، سنتز و بررسي اثرات سايتوتوكسيك مشتقات جديد N-(5-(]1‘,1-بي فنيل[-4-ايل متيل)-1,3,4-اكساديازول-2-ايل)آريل سولفوناميد
695
طراحي، سنتز و بررسي اثرات مشتقات جديد پيرازولي فروليك اسيد بعنوان مهاركننده ليپواكسيژناز
696
طراحي، سنتز و بررسي خواص آنتي بيوتيكي رنگينه هايβ -تري متين جديد با استفاده از نمك هاي ويناميدينيوم (5،1- پنتاديازونيوم) و تركيبات هتروسيكل سفالسپورين-'3-ديازونيوم ديولات هاي دهنده نيتريك اكسيد
697
طراحي، سنتز و بررسي خواص فتوشيميايي و فتوولتاييك كوپليمر مزدوج جديد بر پايه ي مونومرهاي تيوفني، پيريديني و آميني و امكان سنجي كاربرد آن در نانولايه هاي مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي پليمري
698
طراحي، سنتز و بررسي عملكرد مزوپورهاي دندريمري سيليكاتي براي استفاده در مهندسي بافت استخوان و سيستم‌هاي نوين دارورساني براي تحويل هدفمند و كنترل‌شده دارو‌هاي ضد‌‌سرطان با استفاده از روش‌هاي سونوديناميك‌تراپي و فوتوترمال‌تراپي
699
طراحي، سنتز و شناسايي تركيباتي بر پايه ي S- تري آزين و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها
700
طراحي، سنتز و شناسايي نانو سامانه هاي كو پلي (اتر-يورتان) زيست تخريب پذير عامل دار جديد پايه آبي بر پايه سيكلوپپتيد ال-لوسين انيدريد و پلي (اتيلن گليكول) با پتانسيل رهايش هدفمند دارو
701
طراحي، شبيه سازي سخت افزار يك Codec صحبت براي VOIP
702
طراحي، شبيه سازي سوئيچ SPDT و بهبود پارامترهاي آن براي فرستنده و گيرنده باند مايكروويو
703
طراحي، شبيه سازي نويز فاز و ساخت سينتي سايزر فركانسي كسري با استفاده از تكنيك سيگما- دلتا در باند L
704
طراحي، شبيه سازي و آناليز حساسيت آنتن هاي آرايه شكافي بر روي موجبرهاي مجتمع در مدار چاپي
705
طراحي، شبيه سازي و آناليز فني-اقتصادي پالايش جلبك قهوه اي نيزيمودينيا زنرديني
706
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد brt مسير جنوب به شمال شهرستان خوي با استفاده از نرم افزار aimsun
707
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي مجازي سازه نوين ايمونوتوكسيني موثر بر بدخيمي‌هاي پانكراس
708
طراحي، شبيه سازي و ارزيابي يك پروتكل جديد جهت بهبود مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
709
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت اسكنر دو بعدي جهت هدايت تفنگ دستگاه پوشش دهي سطح به روش HVOF
710
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت سيستم انتقال انرژي به كمك امواج RF ، به منظور شارژ از راه دور دستگاه‌هاي الكترونيكي
711
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي ساخت كليدهاي فشار قوي SF6
712
طراحي، شبيه سازي و امكان سنجي موتور شار سوئيچ شونده آهنربايي براي كاربرد در سيستم فرمان الكتريكي مورد استفاده در خودرو
713
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد تبديل كربن دي‌اكسيد به مواد باارزش افزود
714
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد تبديل كربن دي‌اكسيد به مواد باارزش افزود
715
طراحي، شبيه سازي و برآورد اقتصادي واحد توليد بيولوژيكي اسيد لاكتيك
716
طراحي، شبيه سازي و بررسي امكان سنجي ساخت يك نوسان ساز براي شتابگر سينكر وتروني
717
طراحي، شبيه سازي و بررسي تجربي اثرات عوامل محيطي بر لينك مخابرات نوري فضاي آزاد
718
طراحي، شبيه سازي و بررسي ساخت ربات مارك زن بر روي تختال و كويل فولادي
719
طراحي، شبيه سازي و بررسي عملكرد اينورتر و موتورهاي القايي چندفازه
720
طراحي، شبيه سازي و بررسي قابليت اطمينان برد كنترل كننده‌ي چراغ سيگنال در مترو
721
طراحي، شبيه سازي و بهبود ماتريس زمان بندي جهت زمان بندي گروهي وظايف در سامانه هاي خوشه اي
722
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي آنتن GPS با كاهش موج سطحي (RSW) به وسيله ساختارهاي پريوديك
723
طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي ساختار و خواص سوئيچ فوتونيك كريستالي مبتني بر اثرات غيرخطي
724
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي امولاتور ژنراتور سنكرون با استفاده از مبدل الكترونيك قدرت
725
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كد كننده صحبت براي كانال نيم رخ GSM
726
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترل دور موتور القائي با استفاده از شبكه هاي عصبي
727
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترل كننده غيرخطي نيرو و موقعيت ربات دستيار جراح قلب
728
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي كنترلر يك ربات كارتزين براي عمليات تعقيب مسير مقيد با استفاده از روش هيبريدي
729
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار راه AC با قابليت خود تنظيم
730
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك شبكه حسگر بي سيم چند گره اي به روش مش براي اندازه گيري دماي يك محيط سه بعدي
731
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك مبدل الكترونيك قدرت به همراه كنترلر آن براي راه اندازي يك موتور خطي سنكرون مغناطيس دائم
732
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي يك مبدل الكترونيك قدرت به همراه كنترلر آن براي راه اندازي يك موتور خطي سنكرون مغناطيس دائم
733
طراحي، شبيه سازي و پيشنهاد ادوات غيرخطي منطقي كريستال فتوني جهت كاربرد پردازنده هاي تمام نوري
734
طراحي، شبيه سازي و تحليل صفحات شفاف و منعكس كننده مايكروويوي با استفاده از صفحات گزيننده فركانس
735
طراحي، شبيه سازي و تحليل عملكرد ژنراتور سنكرون بدون جاروبك با استفاده از روش اجزاء محدود
736
طراحي، شبيه سازي و تحليل مبدل AC/DC بر اساس روش DPC-SVM در شرايط نامتعادل شبكه و مقايسه روش هاي كنترلي PI و فازي
737
طراحي، شبيه سازي و تحليل مكانيزم حلقه (لوپ) در كاهش نويزفاز نوسان سازهاي كم نويز مايكروويو
738
طراحي، شبيه سازي و تحليل نرم افزاري فورج بدون پليسه قطعات برنجي مورد استفاده در صنايع توليد شير و اتصالات
739
طراحي، شبيه سازي و تحليل وركتور مايكروويو بر پايه فناوري MEMS
740
طراحي، شبيه سازي و تعيين پارامترهاي مكان تقاطع پرتو ليزر با سنگ براي حفاري چاه هاي نفت
741
طراحي، شبيه سازي و ساخت آرايه آنتن ميكرواستريپي در باندkuبراي رادار روزنه مصنوعي
742
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن بوقي چهار تيغه اي با اصلاح و بهينه سازي پارامترهاي ساختاري آنتن جهت بهبود عملكرد آنتن
743
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چاپي و بهبود عملكرد آن با استفاده از ساختار متناوب الكترومغناطيسي
744
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن چند باندي F معكوس مسطح (PIFA)
745
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن دوبانده قابل كاشت در بدن انسان
746
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن عدسي روتمن در باند KU با ساختار SIW
747
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن كوچك پهن باند UHF با استفاده از تئوري مدهاي مشخصه
748
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن لاگ پريوديك صفحه اي ارزان قيمت
749
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ فشرده چند ورودي-چند خروجي با سه باند محذوف براي كاربرد هاي UWB
750
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مجتمع فعال گيرنده موج ميليمتري براي سيستم هاي مخابرات نسل پنجم (5G)
751
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موج سطحي با استفاده از ساختارهاي متناوب روي سطوح منحني
752
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن موجبر يكطرفه روزنه¬اي موج متحرك با بهره بالا و در نظر گرفتن آفست شكافها در يك جهت و بهينه سازي مسير شكاف ها در باندx
753
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مونوپالس Cavity-Backed SIW دوموده با پلاريزاسيون دايروي در باند X
754
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن‌هاي مايكرواستريپ آرايش‌پذير فركانسي در سيستم‌هاي مخابراتي پهن‌باند و MIMO چندباندي
755
طراحي، شبيه سازي و ساخت ابرسطح الكترومغناطيسي براي كاهش سطح مقطع راداري در باندهاي مايكروويو و تراهرتز
756
طراحي، شبيه سازي و ساخت پمپ آب خورشيدي با استفاده از سيكل استرلينگ به منظور بررسي عوامل موثر بر عملكرد آن
757
طراحي، شبيه سازي و ساخت پيش تقويت كننده حساس به بار با سرعت بالا و نرخه پايين
758
طراحي، شبيه سازي و ساخت ترانسديوسرهاي بدون هسته ولتاژ و جريان
759
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از رزوناتور مثلثي اصلاح شده با ابعاد فشرده و تضعيف هارمونيك ها
760
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از فيلتر پايين گذر براي كاربرد در سيستم هاي مخابراتي
761
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده قدرت در فركانس 5/2 GHZ و نوسان ساز سينسوسي در فركانس 4/2 GHZ
762
طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده كم نويز متوازن در باندS
763
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر 2.4 GHz
764
طراحي، شبيه سازي و ساخت تيونر باند GSM
765
طراحي، شبيه سازي و ساخت حسگر شيميايي مبتني بر پلاسمون پلاريتون هاي سطحي جعلي در باند فركانسي مايكروويو
766
طراحي، شبيه سازي و ساخت دستگاه ميكروموتور جراحي مبتني بر IOT
767
طراحي، شبيه سازي و ساخت ربات دوچرخ تعادلي
768
طراحي، شبيه سازي و ساخت ربات دوچرخه خودمتعادل
769
طراحي، شبيه سازي و ساخت سامانه مايكروويو سينترينگ تركيبي براي توليد نانو كامپوزيت ها با رفتار مكانيكي بهينه
770
طراحي، شبيه سازي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس برپايه محفظه تشديد موجبر مجتمع شده زيرلايه
771
طراحي، شبيه سازي و ساخت سيستم MPPT سلول هاي فوتو ولتائيك (PV)
772
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر باند باريك و دو بانده متامتريالي براي كاربردهاي WLAN
773
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر پايين گذر مايكرواستريپ با ابعاد فشرده و پهناي باند قطع وسيع با استفاده از رزوناتورمستطيلي اصلاح شده و بارگذاري شده با استاب
774
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با استفاده از تضعيف گر استوانه اي و رزوناتورهاي دايره اي اصلاح شده
775
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با استفاده از رزوناتور ذوزنقه اي اصلاح شده
776
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپ پايين گذر با استفاده از رزوناتور مستطيلي و بارگذاري شده با استاب امپدانس بالا
777
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر باند عريض با سه حفره فركانسي( ناچ )با استفاده از ساختار امپدانس پله اي
778
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر دو بانده با استفاده از تشديدگر CRLHبا باند حذف پهن
779
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر هاي ميان گذر متامتريالي مايكرواستريپ با استفاده از تشديد كننده CELC
780
طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلترفعال با استفاده از تكنولوژي HEMT و پهناي باند 10%
781
طراحي، شبيه سازي و ساخت قالبهاي تزريق بكمك كامپيوتر
782
طراحي، شبيه سازي و ساخت كوپلر، فيلتر و هايبريد باند X از نوع مايكرواستريپ
783
طراحي، شبيه سازي و ساخت كوپلر، هايبريد و فيلتر باند X از نوع استريپ لاين
784
طراحي، شبيه سازي و ساخت گيت هاي كوانتومي نوري براساس زوج فوتون هاي درهم تنيده
785
طراحي، شبيه سازي و ساخت لنز ميكرواستريپ جهت چرخش 360 درجه اي پرتو
786
طراحي، شبيه سازي و ساخت ماژولهاي آنتن و فيلتر ميان گذر به منظور استفاده در ترانسيور باندي ﴿ GHZ 2/5﴾
787
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل DC/DC كاهنده با روش كنترل لغزشي و مقايسه با روش كنترل PWM
788
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل افزاينده بهره ولتاژ بالا براي استفاده در سيستم‌هاي فتوولتاييك متصل به شبكه سه فاز
789
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل باك شبه رزنانسي سوئيچينگ جريان صفر
790
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل پالس ژنراتور دو سويه دستگاه ديفيبريلاتور خارجي
791
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل تصحيح ضريب قدرت تك و دومرحله اي و مقايسه آنها از ديدگاه قابليت اطمينان
792
طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل نيم پل شبه رزنانسي، سوئيچينگ جريان صفر
793
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه كنترل سرعت بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از DSP
794
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه موتور تكفاز القايي با هدف بهينه سازي مصرف انرژي و داراي توجيه اقتصادي
795
طراحي، شبيه سازي و ساخت محركه‎ي كنترل سرعت بدون سنسور موتور دي‎سي بدون جاروبك دو استاتور
796
طراحي، شبيه سازي و ساخت موتور سوئيچ رلوكتانس مدولار جديد براي كاربرد در خودروهاي برقي
797
طراحي، شبيه سازي و ساخت ميكسر باند باريك بالا برنده فركانس در 215GHZ
798
طراحي، شبيه سازي و ساخت نماي متحرك ساختمان با هدف بهبود مقدار نور داخل ساختمان و كاهش انرژي الكتريكي مصرفي
799
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك آنتن شكافدار مايكرواستريپي براي حذف هارمونيك هاي فركانسي بالاتر و بهبود مشخصات تشعشعي و امپدانسي آنتن
800
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده توان سيستم WiMAX با راندمان بالا با به كار گيري تكنيك خطي سازي EER
801
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك نمونه تقويت كننده ي كلاس E
802
طراحي، شبيه سازي و ساخت يكسوساز الكترونيكي تك فاز
803
طراحي، شبيه سازي و سنتز يك فيلتر ديجيتال FIRبراي پياده سازي در FPGA
804
طراحي، شبيه سازي و سهخت واحد پردازنده پالس ديجيتال براي آشكارسازهاي تك فوتوني
805
طراحي، شبيه سازي و كاهش همشنوايي در موجبرهاي نوري تقاطعي كريستال فتوني
806
طراحي، شبيه سازي و كنترل خودروي هيبريد هيدروليكي
807
طراحي، شبيه سازي و كنترل فازي مديريت انرژي خودروي هيبريد پيل سوختي
808
طراحي، شبيه سازي و مانيتورينگ كارواش اتوماتيك بر مبناي Logo با قابليت كنترل راه دور توسط ماژول
809
طراحي، شبيه سازي و مشاركت در ساخت سيستم كنترل سيكلوترون 10MeV و سيستم اندازه گيري ميدان مغناطيسي مگنت
810
طراحي، شبيه سازي و مقايسه الگوريتم هايي جهت كاهش اثر نويز تناوبي از تصاوير ديجيتال
811
طراحي، شبيه سازي وساخت فيلتر ميان گذر تنظيم پذير درباندهاي فركانسي بي سيم
812
طراحي، شبيه سازي يك آنتن ميكرواستريپي پهن باند MIMO
813
طراحي، شبيه سازي، تحليل عملكرد و ساخت آنتن آرايه دوباره بازتاب دهنده دو بانده با بكارگيري ساختارهاي متامتريالي
814
طراحي، شبيه‌ سازي، ساخت و تست يك مبدل صوتي سونار پهن‌ باند
815
طراحي، شبيه‌سازي و بهبود عملكرد يك مدار CMOS Readout در سيستم‌هاي تصويري مادون قرمز
816
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه سازي يك حسگر تصويربرداري بر پايه CMOS به‌منظور بهبود نسبت سيگنال به نويز در سيستم‌هاي هشداردهنده ليزري
817
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي سوئيچ خازني ميكروالكترومكانيكي RF به‌منظور كاهش ولتاژ تحريك
818
طراحي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي قطعات نور كُند مبتني بر كريستال‌هاي فُتوني
819
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت FSS با عناصر فركتالي جديد در باند WLAN
820
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ شكافي فركانس متغير با استفاده از سوئيچ الكترونيكي
821
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت اينورتر تك طبقه‌اي با بهره ولتاژ و بازدهي بالا براي سيستم‌هاي فتوولتاييك متصل به شبكه
822
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت پروب بيوامپدانس براي آشكارسازي رگ دست با استفاده از خواص الكتريكي بافت توسط آرايه‌اي از الكترود‌ها
823
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت حسگر شيميايي ميكروفلوئيديك مبتني بر رينگ رزوناتور پلاسمون سطحي محلي كاذب يك چهارم مد براي تشخيص همزمان دو ماده شيميايي
824
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت فيلتر مايكرواستريپي طرح‌پذير با استفاده از تشديد كننده‌هاي دو مودي
825
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت مبدل DC/DC ايزوله 100 وات با فركانس و چگالي توان بالا
826
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت موتور خطي سنكرون بهبوديافته آهنربايي بدون جاروبك
827
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت موتور سنكرون آهن‌رباي دائم ‌اتصال مستقيم، جهت كنترل موقعيت دقيق
828
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت يك نمونه سلول خورشيدي بر پايه CdTe
829
طراحي، شبيه¬سازي و ساخت يك آرايه فوتوديودي جهت آشكارسازي تابش
830
طراحي، شبيه‏سازي، ساخت و بهينه‏سازي مشخصه‏هاي الكتريكي و اپتيكي آشكارسازهاي مدرن ماوراءبنفش مبتني بر نانوساختارهاي ZnO
831
طراحي، شناسايي و كاربرد N،N-دي اتيل-N-سولفواتان آمينيوم تري‌فلورواستات به عنوان كاتاليزوري كارآمد براي واكنش تراكمي β-نفتول با آلدهيدها و سنتز 14-آريل-H14-دي¬بنزو [a,j] زانتن¬ها و سنتز N-[(2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل) (آريل)متيل] تيواستاميدها در شرايط گرمايي، ريزموج و فراصوت
832
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي (بر پايه كاتيونهاي آمينيوم و ايميدازوليوم) و نانوكاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات -1آميدوآلكيل--2نفتول، بيس(پيرازوليل)متان، پيرازول--4كربونيتريل و -2آمينو--4Hكرومن
833
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي بر پايه كاتيون¬هاي آمينيوم، پيريدينيوم و ايميدازوليوم، و مايعات يوني تثبيت شده روي سيليكاژل براي سنتز مشتقات دي¬هيدروپيرانوپيرازول، دي¬هيدروپيريميدين-اون (و تيون)، تتراهيدروبنزوپيران، دكاهيدروآكريدين، تيوآميدوآلكيل نفتول¬ و بيس(پيرازوليل)متان
834
طراحي، شناسايي و كاربرد مايعات يوني مونو و دي كاتيوني اسيدي به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي سنتز مشتقات N-](2-هيدروكسي نفتالن-1-ايل)(آريل)متيل[تيواستاميد و 8،1-دي-اكسو-دكاهيدروآكريدين¬ها
835
طراحي، شىاسايي ي كاربرد -N،Nدياتيل--Nسًلفًاتانآميىيًم تريفلًرياستات به عىًان كاتاليسيري كارآمد براي ياكىش تراكمي -β وفتًل با آلدهيدها ي سىتس -41آريل--41Hديبىسي [ ]a,jزاوتهها ي سنتس -2([-Nهيدريكسيوفتاله--4ايل) (آريل)متيل] تيًاستاميدها در شرايط گرمايي،ريز موج و فراصوت
836
طراحي، شيبه سازي، ساخت و كنترل انگشت رباتيكي
837
طراحي، كنترل و پياده سازي گريپر بر پايه پيزوالكتريك
838
طراحي، كنترل و پياده سازي يك سيستم تله اپراتوري غير خطي با تخمين نيرو
839
طراحي، كنترل و شبيه سازي ربات ماشينكار حركت كننده
840
طراحي، كنترل و شبيه سازي سيستمهاي ذخيره كننده انرژي ...
841
طراحي، محاسبه و انتخاب اجزاي سردخانه پنج هزار تني دو منظوره و دو مداره بر اساس مبردهاي آمونياك و دي‏اكسيدكربن و مقايسه آن‌ها
842
طراحي، محاسبه و انتخاب سيستم لوله كشي تجهيزات برودتي
843
طراحي، محاسبه و اندازه گيري چرخ دنده ها
844
طراحي، محاسبه ي ترموديناميكي و بهينه سازي سامانه ي توليد همزمان برودت، حرارت و قدرت CCHP براي يك مجتمع تجاري با زيربناي تقريبي 10000 متر مربع
845
طراحي، مدل سازي و بهينه سازي سيستم تصويربرداري نفوذ پرتو فروسرخ براي كاربردهاي پزشكي
846
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتري
847
طراحي، مدل سازي و ساخت يك سيستم تبريد اجكتوري
848
طراحي، مدل سازي و شبيه سازي سيستم تعليق براي تخت آمبولانس
849
طراحي، مدل سازي، ساخت و ارزيابي ساختار سلولي فلزي براي توليد سازه‌هاي سبك به روش ذوب گزينشي به كمك ليزر
850
طراحي، مدل سازي، شبيه سازي، پياده سازي و بهبود زيرسيستم انر‍ي يك ماهواره در مدارهاي LEO و GEO از ديد توليد و تبديل انرژي
851
طراحي، مدل‌سازي و ساخت يك نمونه ربات كروي
852
طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي يك مبدل DC-DC با آرايش تمام‌پل و با قابليت انتقال توان دوطرفه بين منبع و بار
853
طراحي، مدل‌سازي، ساخت و ارزيابي ساختارهاي مشبك سلولي فلزي براي مقاومت به‌ضربه با ‌روش ذوب انتخابي به‌كمك ليزر
854
طراحي، مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تحليل مبدل‌ DC/DC چنددرگاهي دوطرفه جهت كاربرد در شبكه‌هاي تغذيه راه‌آهن DC
855
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDM خودترميم (تحم لپذير خطا)
856
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي شبك ههاي مش فيبرنوري DWDMخودترميم (تحم لپذير خطا) ززرزرزر
857
طراحي، مدلسازي و بهينه سازي موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم
858
طراحي، مدلسازي و ساخت بازوي عملگر ربات شستشوي مقره
859
طراحي، مدلسازي و ساخت حسگر بيوامپدانسي لايه سلولي جهت بررسي اثر داربست
860
طراحي، مدلسازي و ساخت مكانيزم مبتني بر عملگر پيزوالكتريك جهت جابجايي اسپول شير سروو هيدروليك
861
طراحي، مدلسازي و ساخت يك برج جذب حبابي مجهز به پخش كننده گاز و ميدان مغناطيسي جهت جداسازي Co2 توسط نانو سيال مغناطيسي
862
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي ابات سيلر و استاندارد سازي آن
863
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي جبرانساز توان لحظه اي بر اساس تئوري p-q-r
864
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي كامپيوتري چند پردازنده
865
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي مكانيزم خيز متغير سوپاپ جهت بهبود عملكرد يك موتور احتراق داخلي
866
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي يك آنتن آراي هاي خطي فشرده در فركانس 800 مگاهرتز به منظور افزايش وضوح فازي
867
طراحي، مدلسازي و كاربرد راكتور با جريان برخوردي در واكنش آنزيمي مايع - جامد تبديل گلوكز به فروكتوز
868
طراحي، مدلسازي و كنترل يك سيستم تله اپراتوري با عملگر هيدروليكي تناسبي
869
طراحي، مدلسازي وتحليل يك راكتور متغيرجهت محدود سازي جريان خطا
870
طراحي، مدلسازي، بهينه سازي و ساخت مولد دوراني ديسكي آهنربايي شارمتقاطع با ساختار جديد
871
طراحي، مدلسازي، ساخت و آزمايش يك حسگر لامسه اي نوين بر اساس تغيير شكل يك غشا الاستيك جهت تعيين سفتي بافت بيولوژيكي
872
طراحي، مدلسازي، شبيه سازي و تست ربات متحرك با بازوي مكانيكي
873
طراحي، مقايسه و بكارگيري انواع الگوهاي ساختار شكست كار ﴿WBS﴾ در پروژه هاي اكتشافي معدني
874
طراحي، مميزي و اصلاح سيستم تهويه مطبوع ساختمان شماره 2 مجتمع فني مهندسي
875
طراحي، نحليل غيرخطي و ساخت تقويت كننده توان نسل سوم مخابرات سيار و خطي سازي آن با روش فيدفوروارد
876
طراحي، واكاوي و ساخت يك مولد جديد شار معكوس
877
طراحي، يكپارچه يك زنجيره تامين سه سطحي با تقاضاي تصادفي
878
طراحي،آناليز و شبيه سازي به روش المان محدود براي يك موتور خطي سوئيچ رلوكتانس به منظور كاربرد در سيستم الكترو مغناطيسي پرتاب هواپيما
879
طراحي،اجرا و ارزشيابي مداخله آموزشي بر اساس مدل رشد مثبت جوانان بر كاهش گرايش به سوئ مصرف مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
880
طراحي،اجرا وارزشيابي برنامه آموزشي كاهش مصرف خود سرانه دارو سالمندان جوان شهر اهواز بر اساس تئوري انگيزش محافظت :يك رويكرد تركيبي
881
طراحي،اجرا وارزيابي استراتژي هاي مداخله اي مبتني برمدل جامع براي ارتقاء فعاليت بدني كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي
882
طراحي،اجراو ارزشيابي برنامه آموزشي جهت زوج هاي شركت كننده در كلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج در شهرستان بهمئي 94
883
طراحي،برنامه نويسي و ساخت چشم ربات
884
طراحي،تحليل و امكان سنجي پياده سازي سيستم‌هاي مخابرات كوانتومي
885
طراحي،تحليل و شبيه سازي تقويت كننده توان در كلاس Fوارون
886
طراحي،تحليل و شبيه سازي سلول گيلبرت جهت كاربرد در سيستمهاي مخابرات سيار
887
طراحي،تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت مغناطيسي و بررسي عملكرد آنها در جذب آلاينده هاي زيست محيطي
888
طراحي،ساخت و بررسي تجربي بستر ذرات در حضور جت هوا
889
طراحي،ساخت و كاليبراسيون پراب CMM نوع TP20
890
طراحي،ساخت و كنترل سيستم رديابي خورشيدي دو درجه آزادي
891
طراحي،ساخت وبومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي ونمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
892
طراحي،ساخت،مشخصه يابي و مدل سازي تيتانات باريم متخلخل با پوشش هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار
893
طراحي،شبيه سازي ساخت تقويت كننده باند وسيع رهگير پوش
894
طراحي،شبيه سازي و بهينه سازي آنتن آرايه اي ضد جمينگ جي پي اس با روش كليد زني
895
طراحي،شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر فوق پهن باند با استفاده از تزويج غير هم صفحه MS و CBCPW
896
طراحي،شبيه سازي و ساخت يك مبدل DC به DC تشديدي
897
طراحي،شبيه سازي وكلونينگ سازه نوين ايمونوتوكسيني مؤثر بر سرطان پستان
898
طراحي،شبيه سازي،بهينه سازي و ساخت ابزار چاه پيمايي گاما-گاما
899
طراحي،شبيهسازي و ساخت فيلترهاي Dual Band با استفاده از رزوناتورهاي CSRR
900
طراحي،شناسايي و كاربرد ايزاتين--Nسولفونيك اسيد و فتاليميد-N-سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزورهايي جديد وكارآمد براي سنتز بدون حلال 2-آميدوآلكيل¬فنل¬ها
901
طراحي،شناسايي و كاربردفتاليميد سولفونيك اسيد به عنوان يك كاتاليزورجديد براي ساخت پلي هيدروكينولين ها
902
طراحي،مدلسازي و كنترل پلتفرم استوارت(هگزاپاد)
903
طراحيآرايههاي حسگري با استفاده ازروشحسگري فشرده براي جهتيابيمنابع
904
طراحيشهري خيابان مىوچهري تهران با تأكيد برمعيار هويت
905
طراحيك الگوريتم براي سازماندهي و اولويت بندي مراحل كدينگ انبار
906
طراحيمجتمع مسكوني بارويكرد پايداري اجتماعي ﴿مطالعه موردي:شهرستان ايلام﴾
907
طراحيمدلتركيبيهوشمندماشينكميتهمبتنيبرالگوريتمرقابتاستعماريباهدفپيشبينيسرعتحفاريدرميدانگازيپارسجنوبي
908
طراحيو ساخت فيوز الكترونيكي با قابليت برنامه ريزي
909
طراحيو ساختآنتن دوبانده قابل كاشتدر بدن انسان
910
طراحيورشد سلول خورشيدي تندم از جنس لايه‌هاي نامتجانس AlGaAs/GaAs/InGaAs بر روي ويفر GaAs
911
طراحيوساخت نمونه مهندسي يك حسگر مغناطيسي ديجيتال سه محوره از نوع فلاكس¬گيت
912
طراحيوسيله كمك اموزشي براي كودكان :طراحي وسيله برايبالا بردن سرعت عكس العمل و دقت در كودكان كم توان ذهني
913
طراخي سيستم اطلاعاتي بازنگري جزء به جزء ﴿D.T.S.)و سيستم نگهداري و تعميرات پويا (D.M )با ديدگاه سيستم "نت" بهره ور جامع ﴿T.P.M )
914
طراي راهبردي براي محله الهيه در حوزه شمالي شهر تهران
915
طراي شهري بدنه هاي تجاري اداري و تدوين ضوابط مربوط با هدف ايجاد پيوستگي محدوده مورد مطالعه : حدفاصل چهارراه وليعصر تا چهارراه طالقاني
916
طراي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس
917
طرح (دي )- بهينه بيزي براي مدل (اي ماكس)
918
طرح ، ساخت و آناليز يك آشكارساز نوري HPT (فتوترانزسيتور با پيوند ناهمگون ) در محدوده Mm 3/1
919
طرح -d بهينه براي مدل رگرسيوني بتا با اثر تصادفي
920
طرح -D بهينه جهت مدل رگرسيوني بتا - نرمال
921
طرح -D بهينه موضعي براي مدل رگرسيون لجستيك با سه متغير
922
طرح D بهينه بيزي براي مدل رگرسيون گامپرتز با پارامترهاي تصادفي
923
طرح D- بهينه بيزي براي مدل رگرسيون لجستيك با دو متغير مستقل
924
طرح -D بهينه بيزي براي مدل رگرسيوني بتا
925
طرح آبرساني به معدن درين كاشان
926
طرح آبرساني شهر دماوند
927
طرح آبرساني شهر دماوند
928
طرح آبرساني و شبكه توزيع آب شهرفيروزكوه جلد 2
929
طرح آبرساني و شبكه توزيع شهر فيروزكوه
930
طرح آزمايش
931
طرح آزمايش ها
932
طرح آزمايش ها براي مدل هاي خطي تعميم يافته
933
طرح آزمايش ها در علوم كشاورزي
934
طرح آزمايشات آماري
935
طرح آزمايشهاي عاملي تو درتو جهت بررسي كيفيت بهزيستي شخصي كودكان پيش دبستاني قم
936
طرح آماده سازي اراضي 200 هكتاري محدوده چهارباغ "منطقه 22 شهر تهران"
937
طرح آماده سازي اراضي 30 هكتاري واقع در منطقه 22
938
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
939
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
940
طرح آماده سازي اراضي 70 هكتاري در شهر جديد هشتگرد
941
طرح آماده سازي ارضي 35 هكتاري شمال منطقه 22 تهران
942
طرح آماري نمودارهاي كنترلي توام Xو S با دو بار نمونه گيري
943
طرح آمايش سرزمين سيستم حمل و نقل ايران در افق 1414
944
طرح اتوماسيون كوره هاي عمليات حرارتي به كمك كامپيوتر
945
طرح احيا برج كبوتر هزار جريب مبتني بر ساختارهاي قابل انتقال
946
طرح احيا و تغيير كاربري عمارت فرسوده باغ ملي براي تبديل به دانشكده ي معماري و شهرسازي
947
طرح احيا و مرمت خانه قلمبر 2
948
طرح احيا وتغيير كاربري تالار تيموري اصفهان با تأكيد بر حفظ ارزشهاي معمارانه
949
طرح احياء قنات قنبرآباد بم در راستاي حفاظت پايدار قنوات به عنوان عنصر برجسته منظر فرهنگي بم
950
طرح احياء كاروانسراي عقدا ﴿به منظور توسعه صنعت گردشگري﴾
951
طرح احياء گذر تاريخي آقا بزرگ كاشان با تمركز بر ارتقاء روابط اجتماعي
952
طرح احياء و باززنده سازي محله شنبدي در بافت قديم بوشهر و طرح مرمت مسجد ملك
953
طرح احياء و سازماندهي بافت تاريخي ـ طبيعي شهر تفت با رويكرد پديدارشناسي محيط بببب
954
طرح احياء و ساماندهي امامزاده ابراهيم اصفهان
955
طرح احياء و ساماندهي عملكردي مجموعه تاريخي وكيل- كرمان بر مبناي برنامه‌ريزيبرنامه‌ريزي راهبردي
956
طرح احياء و ساماندهي گذر تاريخي صاحب جمع كرمانشاه
957
طرح احياء و ساماندهي ميدان ارگ كرمان به مثابه يك فضاي شهري
958
طرح احياء و مرمت بناها و مجموعه هاي تاريخي با توجه به نقش آنها در توسعه جاذبه توريست (نمونه موردي عمارت سرهنگ‌آباد زواره)
959
طرح احياي آسياب ريگاره با رويكرد باززنده‌سازي آسياب‌هاي زيرزميني
960
طرح احياي خانه‌ي بخردي به مهمانسرا بر مبناي مطالعه‌ي تغييركاربري هاي صورت گرفته دربناهاي مشابه در شهر اصفهان
961
طرح احياي مجموعه تاريخي قزاقخانه تهران بر مبناي چشم انداز آموزشي دانشگاه هنر
962
طرح احياي ميدان درب خانه¬ي ديواني رشت مبتني بر ريخت‌شناسي كالبدي و كاركردي
963
طرح استحكام بخشي قسمت هاي باقيمانده پايه غربي پل كلهر لرستان
964
طرح استحكام بخشي و مرمت تكميلي رباط عشق
965
طرح اشيا در تمدن اسلامي
966
طرح اشياء در تمدن اسلامي ﴿تحيق كلاسي﴾
967
طرح افزايش تاب آوري محله نمونه موردي: محله گودال مصلي يزد
968
طرح اكتشافي مقدماتي سنگ تزئيني (مرمريت )منطقه خرقان روستاي عباس آباد
969
طرح الگويي بازاريابي صادرات فرش دست بافت
970
طرح امكان سنجي استفاده از الگوي برنامه ريزي مشاركتي در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله امامزاده عباس ساري
971
طرح امكان سنجي خوشه گبه در استان فارس ﴿ فيروز آباد ﴾
972
طرح انتقال آلارم ايستگاههاي كم ظرفيت مايكروويو
973
طرح انتقال ذخيره و توزيع آب سلطان آباد
974
طرح اندازه هاي تكراري
975
طرح انسان وا نسان در طرح (درايران قبل از اسلام )
976
طرح اوليه موتور الكتريكي با كمك فنر متغير
977
طرح ايجاد موزه سفال در شهر لالجين
978
طرح ايمن سازي و بررسي تصادفات در محور آوج - همدان
979
طرح باز زنده سازي بافت تاريخي محله ميارميار تبريز - بلوك شهري پاساژ
980
طرح باز زنده سازي فضاي داخلي ايستگاه راه آهن مشهد
981
طرح باز زنده سازي محور پياده راه زنديه شيراز ﴿از خيابان طالقاني تا كاروانسراي روغني﴾
982
طرح باز زنده سازي ميدان قيصريه لار
983
طرح بازآفريني پايدار كوي‌هاي مسكوني كوتاه‌مرتبه (نمونه مطالعاتي: مجموعه مسكوني خيام مشهد)
984
طرح بازآفريني منابع انساني : عاملي بنيادي در ايجاد ظرفيت و انرژي درجهت اثر بخشي سازماني
985
طرح بازخواني براي احياي كارخانه ريسباف به عنوان مركز هنرهاي نمايشي
986
طرح باززنده سازي بازار و مركز محله قلعه محمود كرمان با تاثيرپذيري از مشاركت مردمي
987
طرح باززنده سازي باغ تاريخي بهلگرد بيرجند با تكيه بر مفهوم اصالت
988
طرح باززنده سازي بافت مركزي شهر تاريخي خوانسار با تأكيد بر معماري ميان افزا
989
طرح باززنده سازي كارخانه چيت سازي بهشهر و ايجاد كاربري جديد دانشكده معماري
990
طرح باززنده سازي كارخانه ريسباف اصفهان به صورت مجموعه اي فرهنگي با رويكرد پايداري و محوريت بهره گيري از نور روز
991
طرح باززنده‌سازي دولتخانه ي صفوي قزوين
992
طرح بازسازي و گسترش مجموعه سواركاري گنبد كاووس با رويكرد جذب گردشگر و رونق اقتصادي
993
طرح بازيابي مواد و انرژي از زباله
994
طرح بدنه‏ سازي ضلع شمالي خيابان سپه اصفهان
995
طرح بررسي ايجاد كارخانه توليد محصولات و فآورده هاي سيب
996
طرح بررسي تغذيه كودكان زير 2 سال استان يزد
997
طرح بررسي تغذيه كودكان زير 2 سال استان يزد
998
طرح بررسي ميزان شيوع حاملگي هاي نا بجا در مراجعين به بيمارستان افشار يزد به مدت 4 سال ﴿69-65﴾ و مقايسه آن با نرخهاي جهاني و معرفي 3 مورد نادر حاملگي نابجا
999
طرح بررسي ميزان شيوع حاملگي هاي نابجا در مراجعين بيمارستان افشار يزد بمدت4 سال (69-65) و مقايسه آن با نرخهاي جهاني و معرفي 3 مورد نادر حاملگي نابجا
1000
طرح بررسي و رنگ گليم شيركي پيچ كرمان
بازگشت