<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي،ساخت و كاليبراسيون پراب CMM نوع TP20
2
طراحي،ساخت و كنترل سيستم رديابي خورشيدي دو درجه آزادي
3
طراحي،ساخت وبومي سازي روش كلريمتري براي اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد در مايعات بيولوژيكي ونمونه هاي بافتي از طريق سنجش متابوليت هاي پايدار
4
طراحي،ساخت،مشخصه يابي و مدل سازي تيتانات باريم متخلخل با پوشش هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار
5
طراحي،شبيه سازي ساخت تقويت كننده باند وسيع رهگير پوش
6
طراحي،شبيه سازي و بهينه سازي آنتن آرايه اي ضد جمينگ جي پي اس با روش كليد زني
7
طراحي،شبيه سازي و ساخت فيلتر ميان گذر فوق پهن باند با استفاده از تزويج غير هم صفحه MS و CBCPW
8
طراحي،شبيه سازي و ساخت يك مبدل DC به DC تشديدي
9
طراحي،شبيه سازي وكلونينگ سازه نوين ايمونوتوكسيني مؤثر بر سرطان پستان
10
طراحي،شبيه سازي،بهينه سازي و ساخت ابزار چاه پيمايي گاما-گاما
11
طراحي،شبيهسازي و ساخت فيلترهاي Dual Band با استفاده از رزوناتورهاي CSRR
12
طراحي،شناسايي و كاربرد ايزاتين--Nسولفونيك اسيد و فتاليميد-N-سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزورهايي جديد وكارآمد براي سنتز بدون حلال 2-آميدوآلكيل¬فنل¬ها
13
طراحي،شناسايي و كاربردفتاليميد سولفونيك اسيد به عنوان يك كاتاليزورجديد براي ساخت پلي هيدروكينولين ها
14
طراحي،مدلسازي و كنترل پلتفرم استوارت(هگزاپاد)
15
طراحيآرايههاي حسگري با استفاده ازروشحسگري فشرده براي جهتيابيمنابع
16
طراحيشهري خيابان مىوچهري تهران با تأكيد برمعيار هويت
17
طراحيك الگوريتم براي سازماندهي و اولويت بندي مراحل كدينگ انبار
18
طراحيمجتمع مسكوني بارويكرد پايداري اجتماعي ﴿مطالعه موردي:شهرستان ايلام﴾
19
طراحيمدلتركيبيهوشمندماشينكميتهمبتنيبرالگوريتمرقابتاستعماريباهدفپيشبينيسرعتحفاريدرميدانگازيپارسجنوبي
20
طراحيو ساخت فيوز الكترونيكي با قابليت برنامه ريزي
21
طراحيو ساختآنتن دوبانده قابل كاشتدر بدن انسان
22
طراحيورشد سلول خورشيدي تندم از جنس لايه‌هاي نامتجانس AlGaAs/GaAs/InGaAs بر روي ويفر GaAs
23
طراحيوساخت نمونه مهندسي يك حسگر مغناطيسي ديجيتال سه محوره از نوع فلاكس¬گيت
24
طراحيوسيله كمك اموزشي براي كودكان :طراحي وسيله برايبالا بردن سرعت عكس العمل و دقت در كودكان كم توان ذهني
25
طراخي سيستم اطلاعاتي بازنگري جزء به جزء ﴿D.T.S.)و سيستم نگهداري و تعميرات پويا (D.M )با ديدگاه سيستم "نت" بهره ور جامع ﴿T.P.M )
26
طراي راهبردي براي محله الهيه در حوزه شمالي شهر تهران
27
طراي شهري بدنه هاي تجاري اداري و تدوين ضوابط مربوط با هدف ايجاد پيوستگي محدوده مورد مطالعه : حدفاصل چهارراه وليعصر تا چهارراه طالقاني
28
طراي و ساخت سطوح انتخابگر فركانس
29
طرح (دي )- بهينه بيزي براي مدل (اي ماكس)
30
طرح ، ساخت و آناليز يك آشكارساز نوري HPT (فتوترانزسيتور با پيوند ناهمگون ) در محدوده Mm 3/1
31
طرح -d بهينه براي مدل رگرسيوني بتا با اثر تصادفي
32
طرح -D بهينه جهت مدل رگرسيوني بتا - نرمال
33
طرح -D بهينه موضعي براي مدل رگرسيون لجستيك با سه متغير
34
طرح D بهينه بيزي براي مدل رگرسيون گامپرتز با پارامترهاي تصادفي
35
طرح D- بهينه بيزي براي مدل رگرسيون لجستيك با دو متغير مستقل
36
طرح -D بهينه بيزي براي مدل رگرسيوني بتا
37
طرح آبرساني به معدن درين كاشان
38
طرح آبرساني شهر دماوند
39
طرح آبرساني شهر دماوند
40
طرح آبرساني و شبكه توزيع آب شهرفيروزكوه جلد 2
41
طرح آبرساني و شبكه توزيع شهر فيروزكوه
42
طرح آزمايش
43
طرح آزمايش ها
44
طرح آزمايش ها براي مدل هاي خطي تعميم يافته
45
طرح آزمايش ها در علوم كشاورزي
46
طرح آزمايشات آماري
47
طرح آزمايشهاي عاملي تو درتو جهت بررسي كيفيت بهزيستي شخصي كودكان پيش دبستاني قم
48
طرح آماده سازي اراضي 200 هكتاري محدوده چهارباغ "منطقه 22 شهر تهران"
49
طرح آماده سازي اراضي 30 هكتاري واقع در منطقه 22
50
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
51
طرح آماده سازي اراضي 50 هكتاري ناحيه 5 منطقه 22 تهران
52
طرح آماده سازي اراضي 70 هكتاري در شهر جديد هشتگرد
53
طرح آماده سازي ارضي 35 هكتاري شمال منطقه 22 تهران
54
طرح آماري نمودارهاي كنترلي توام Xو S با دو بار نمونه گيري
55
طرح آمايش سرزمين سيستم حمل و نقل ايران در افق 1414
56
طرح اتوماسيون كوره هاي عمليات حرارتي به كمك كامپيوتر
57
طرح احيا برج كبوتر هزار جريب مبتني بر ساختارهاي قابل انتقال
58
طرح احيا و تغيير كاربري عمارت فرسوده باغ ملي براي تبديل به دانشكده ي معماري و شهرسازي
59
طرح احيا و مرمت خانه قلمبر 2
60
طرح احيا وتغيير كاربري تالار تيموري اصفهان با تأكيد بر حفظ ارزشهاي معمارانه
61
طرح احياء قنات قنبرآباد بم در راستاي حفاظت پايدار قنوات به عنوان عنصر برجسته منظر فرهنگي بم
62
طرح احياء كاروانسراي عقدا ﴿به منظور توسعه صنعت گردشگري﴾
63
طرح احياء گذر تاريخي آقا بزرگ كاشان با تمركز بر ارتقاء روابط اجتماعي
64
طرح احياء و باززنده سازي محله شنبدي در بافت قديم بوشهر و طرح مرمت مسجد ملك
65
طرح احياء و سازماندهي بافت تاريخي ـ طبيعي شهر تفت با رويكرد پديدارشناسي محيط بببب
66
طرح احياء و ساماندهي امامزاده ابراهيم اصفهان
67
طرح احياء و ساماندهي عملكردي مجموعه تاريخي وكيل- كرمان بر مبناي برنامه‌ريزيبرنامه‌ريزي راهبردي
68
طرح احياء و ساماندهي گذر تاريخي صاحب جمع كرمانشاه
69
طرح احياء و ساماندهي ميدان ارگ كرمان به مثابه يك فضاي شهري
70
طرح احياء و مرمت بناها و مجموعه هاي تاريخي با توجه به نقش آنها در توسعه جاذبه توريست (نمونه موردي عمارت سرهنگ‌آباد زواره)
71
طرح احياي آسياب ريگاره با رويكرد باززنده‌سازي آسياب‌هاي زيرزميني
72
طرح احياي خانه‌ي بخردي به مهمانسرا بر مبناي مطالعه‌ي تغييركاربري هاي صورت گرفته دربناهاي مشابه در شهر اصفهان
73
طرح احياي مجموعه تاريخي قزاقخانه تهران بر مبناي چشم انداز آموزشي دانشگاه هنر
74
طرح احياي ميدان درب خانه¬ي ديواني رشت مبتني بر ريخت‌شناسي كالبدي و كاركردي
75
طرح استحكام بخشي قسمت هاي باقيمانده پايه غربي پل كلهر لرستان
76
طرح استحكام بخشي و مرمت تكميلي رباط عشق
77
طرح اشيا در تمدن اسلامي
78
طرح اشياء در تمدن اسلامي ﴿تحيق كلاسي﴾
79
طرح افزايش تاب آوري محله نمونه موردي: محله گودال مصلي يزد
80
طرح اكتشافي مقدماتي سنگ تزئيني (مرمريت )منطقه خرقان روستاي عباس آباد
81
طرح الگويي بازاريابي صادرات فرش دست بافت
82
طرح امكان سنجي استفاده از الگوي برنامه ريزي مشاركتي در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله امامزاده عباس ساري
83
طرح امكان سنجي خوشه گبه در استان فارس ﴿ فيروز آباد ﴾
84
طرح انتقال آلارم ايستگاههاي كم ظرفيت مايكروويو
85
طرح انتقال ذخيره و توزيع آب سلطان آباد
86
طرح اندازه هاي تكراري
87
طرح انسان وا نسان در طرح (درايران قبل از اسلام )
88
طرح اوليه موتور الكتريكي با كمك فنر متغير
89
طرح ايجاد موزه سفال در شهر لالجين
90
طرح ايمن سازي و بررسي تصادفات در محور آوج - همدان
91
طرح باز زنده سازي بافت تاريخي محله ميارميار تبريز - بلوك شهري پاساژ
92
طرح باز زنده سازي فضاي داخلي ايستگاه راه آهن مشهد
93
طرح باز زنده سازي محور پياده راه زنديه شيراز ﴿از خيابان طالقاني تا كاروانسراي روغني﴾
94
طرح باز زنده سازي ميدان قيصريه لار
95
طرح بازآفريني پايدار كوي‌هاي مسكوني كوتاه‌مرتبه (نمونه مطالعاتي: مجموعه مسكوني خيام مشهد)
96
طرح بازآفريني منابع انساني : عاملي بنيادي در ايجاد ظرفيت و انرژي درجهت اثر بخشي سازماني
97
طرح بازخواني براي احياي كارخانه ريسباف به عنوان مركز هنرهاي نمايشي
98
طرح باززنده سازي بازار و مركز محله قلعه محمود كرمان با تاثيرپذيري از مشاركت مردمي
99
طرح باززنده سازي باغ تاريخي بهلگرد بيرجند با تكيه بر مفهوم اصالت
100
طرح باززنده سازي بافت مركزي شهر تاريخي خوانسار با تأكيد بر معماري ميان افزا
101
طرح باززنده سازي كارخانه چيت سازي بهشهر و ايجاد كاربري جديد دانشكده معماري
102
طرح باززنده سازي كارخانه ريسباف اصفهان به صورت مجموعه اي فرهنگي با رويكرد پايداري و محوريت بهره گيري از نور روز
103
طرح باززنده‌سازي دولتخانه ي صفوي قزوين
104
طرح بازسازي و گسترش مجموعه سواركاري گنبد كاووس با رويكرد جذب گردشگر و رونق اقتصادي
105
طرح بازيابي مواد و انرژي از زباله
106
طرح بدنه‏ سازي ضلع شمالي خيابان سپه اصفهان
107
طرح بررسي ايجاد كارخانه توليد محصولات و فآورده هاي سيب
108
طرح بررسي تغذيه كودكان زير 2 سال استان يزد
109
طرح بررسي تغذيه كودكان زير 2 سال استان يزد
110
طرح بررسي ميزان شيوع حاملگي هاي نا بجا در مراجعين به بيمارستان افشار يزد به مدت 4 سال ﴿69-65﴾ و مقايسه آن با نرخهاي جهاني و معرفي 3 مورد نادر حاملگي نابجا
111
طرح بررسي ميزان شيوع حاملگي هاي نابجا در مراجعين بيمارستان افشار يزد بمدت4 سال (69-65) و مقايسه آن با نرخهاي جهاني و معرفي 3 مورد نادر حاملگي نابجا
112
طرح بررسي و رنگ گليم شيركي پيچ كرمان
113
طرح بررسي يكساله تروماهاي مغز و نخاع در استان يزد
114
طرح بررسي يكساله تروماهاي مغز و نخاع در يزد
115
طرح برق رساني به كارخانه نساجي
116
طرح بلوكي بهينه براي مقايسه ي تيمارها با يك كنترل وقتي خطاها همبسته اند
117
طرح بناهاي ميان افزا در مرمت و احياء بازار نهاوند
118
طرح بهسازي و بازپيرايي بازار دردشت اصفهان
119
طرح بهسازي و بازپيرايي بازار دردشت اصفهان
120
طرح بهسازي و توان بخشي و مرمت محله بالاي ميبد
121
طرح بهسازي و ساماندهي فرحزاد
122
طرح بهسازي و ساماندهي كوچه دوازده متري مسجد جامع تبريز
123
طرح بهسازي و نوسازي با نگاهي به تكنولوژي هاي جديد ساخت (نمونه موردي:يك بناي مسكوني در شهر اصفهان)
124
طرح بهسازي وبازپيرايي بازار در دشت اصفهان ،2جلد
125
طرح بهينه براي مدلهاي رگرسيوني با دادههاي نادقيق و مشاهدات فاصلهاي
126
طرح بهينه برجهاي انتقال نيرو
127
طرح بهينه پلاستيك سازه ها
128
طرح بهينه در مطالعه هاي فارماكوكينتيك/فارماكوديناميك
129
طرح بهينه سازي مصرف سوخت (سي ان جي )
130
طرح بهينه سامانه هاي فولادي مشخص شده (تاثير محل باد بند بر وزن كل ساختمان )
131
طرح بهينه سدهاي قوسي
132
طرح بهينه سرريز هاي شسته شونده ﴿فيوزپلاك﴾
133
طرح بهينه سيستم انتقال در مقابل ضربه قوچ
134
طرح بهينه شكل سد بتني وزني تحت بار زلزله با استفاده از روش هاي فراكاوشي
135
طرح بهينه شكل سد هاي بتني دو قوسي با استفاده از الگوريتم هاي ازدحام ذرات و ژنتيك
136
طرح بهينه قابهاي فولادي شيبدار و مسطح با مقطع متغير
137
طرح بهينه مربوط به مقايسه هاي زوج شده براي مدلي با حداقل دوعامل وبا اثرات متقابل با استفاده ازمعيار بهينگي پايا
138
طرح بهينه مقطع سد هاي وزني با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري نوين
139
طرح بهينه واحدهاي اسكان موقت با سازه هاي فضايي تاشو
140
طرح بهينه ي ميراگرهاي اصطكاكي با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي سازه ها
141
طرح بونكر آرد
142
طرح پارچه براي آپارتماني در ديزين
143
طرح پارچه براي مهد كودك مركز رفاه خانواده در چالوس
144
طرح پايدارسازي و رفتارنگاري شيرواني سنگي در سد كارون 3
145
طرح پايش سلامت سازه هاي پل و بررسي طول عمر آن ها
146
طرح پژوهشي
147
طرح پژوهشي (گرانت ) تصحيح و تحقيق اخلاق جلالي
148
طرح پژوهشي (گرانت ):بررسي نيازهاي اطلاعاتي (رفتار اطلاع يابي )اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران
149
طرح پژوهشي : تهيه تركيبات جديد بينول :تهيه تركيبات اوره و تيواوره ازاماكروسيكي دي نفتوسولفيدي و بررسي انها با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيكي
150
طرح پژوهشي در قالب گرانت
151
طرح پژوهشي در قالب گرانت . بخش 1- كاربرد1- متيل -2- متيل ايميدازوليوم برميد ، ليتيوم برميد تريتيل كلريد و نانو ذرات سيليكاژل در سنتز آلي . بخش 3- استفاده از3-متيل -1-سولفونيك اسيد ايميدازوليوم كاريد به عنوان كاتاليزوري جديد در واكنشهاي عالي
152
طرح پژوهشي در قالب گرانت .بخش آ)سنتز مشتقات -N آلكيل وn,N دي آلكيل سولفوناميدها بخش ب )سنتز كينوكسالينها....
153
طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي
154
طرح پژوهشي سنخيت (جنسيت در مثنوي)
155
طرح پمپ سانتريفوژ
156
طرح پمپ سانتريفيوژ
157
طرح پي جويي سراسري بروي اكتشافات مقدماتي ذخاير بردر ايران
158
طرح پياده راه سازي خيابان پاسداران(حصار) اراك با رويكردي بر مرمت، احياء و طراحي جداره هاي تاريخي ؛ نمونه موردي : جداره تاريخي خانه معطري
159
طرح پيش توزيع كليد HIMMO
160
طرح پيشنهادي براي تشكيل "خانه فيلم دانش آموز"
161
طرح پيشنهادي براي تشكيل "خانه فيلم دانش آموز"
162
طرح پيشنهادي فضاي سبز
163
طرح پيشنهادي موزه باستان شناسي دشت مغان﴿گرمي﴾
164
طرح پيشنهادي موزه تاريخ پزشكي فارس
165
طرح تاسسيات ، دستگاه ها و تجهيزات تهويه و حرارت مركزي كارخانه ريسندگي با ظرفيت 25000 دوك (ريسندگي پنبه )
166
طرح تبديل دستگاههاي بافندگي ماكوئي كم عرض به دستگاههاي بافندگي ايرجت
167
طرح تبديل كاروانسراي معين التجار اهواز به موزه صنايع دستي استان خوزستان
168
طرح تثبيت و مرمت ايوان خسرو در تخت سليمان
169
طرح تحقيق ، بهسازي تاسيسات و شبكه توزيع با هدف كاهش پرت آب شرب شهر قم
170
طرح تحقيق در مورد بيماران بيمارستان شماره 1 ذوب آهن در سال 1353
171
طرح تحقيق و بررسي وضعيت و روش كار در هر مرحله از فرايند ريسندگي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي
172
طرح تحقيق و بررسي وضعيت و روش كار در هر مرحله از فرايند ريسندگي كلفت ريسي
173
طرح تحقيقاتي به منظور تعيين روش عملي تعمير لوله هاي معيوب گاز ناشي از خوردگي بدون تعويض لوله ها
174
طرح تحقيقاتي تعيين شيوع اوتيت سروز گوش مياني و عوامل همراه آن در مدارس ابتدايي شهرستان يزد
175
طرح تحقيقاتي تعيين شيوع اوتيت سروز گوش مياني و عوامل همراه آن در مدارس ابتدايي شهرستان يزد
176
طرح تحقيقاتي تعيين شيوع اوتيت سروز گوش مياني و عوامل همراه آن در مدارس ابتدايي شهرستان يزد سال تحصيلي 75-1374
177
طرح تدوين و عنوان شرح درس عكاسي مطبوعاتي (عكاسي خبري)
178
طرح ترانسفورماتورهاي توزيع
179
طرح ترمينال فرودگاه جديد مهر آباد
180
طرح ترمينال فرودگاه جديد مهرآباد
181
طرح ترمينال فرودگاه داخلي و بين المللي شهركرد
182
طرح تسهيم چند راز آستانه اي
183
طرح تسهيم چند راز تصديق پذير بر مبناي دنباله هاي LFSR
184
طرح تسهيم چند راز چندبار مصرف بر اساس دوگان كدهاي خطي مينيمال
185
طرح تسهيم چند-رازه تصديق پذير و كاربردها
186
طرح تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه فيبر بابلسر
187
طرح تعيين شاخص DMFT در كودكان 6 ساله مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 1377
188
طرح تعيين شاخص DMFT در كودكان 6 ساله مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 77
189
طرح تغذيه كننده پرس
190
طرح تفصيلي بافت باغ شاطر تهران
191
طرح تفصيلي روستاي حصارك
192
طرح تفصيلي محدوده باغ فيض واقع در منطقه 5 تهران با مقياس 1:2000
193
طرح تفصيلي محله محموديه ، منطقه يك شهرداري تهران
194
طرح تفصيلي محله محموديه تهران
195
طرح تفصيلي ناحيه جواديه
196
طرح تفضيلي محله اوين، منطقه يك شهرداري تهران
197
طرح تفضيلي محله فهادان با نگرشي نو و كاربرد GIS
198
طرح تفضيلي محله كوچه بيوك يزد
199
طرح تفويض اختيار در بانك صادرات استان خوزستان
200
طرح تك نگاري مهدي شهر﴿سنگسر﴾
201
طرح تكميلي و محوطه سازي دانشگاه پيام نور اردكان
202
طرح تهيه آب شيرين دهكده هاي صيادي بريس پسا بندر در بلوچستان
203
طرح تهيه شناسنامه معابر درون شهري
204
طرح تهيه فيلم هاي مستند روستائي
205
طرح توجيه اقتصادي پروتزهاي ارتوپدي
206
طرح توجيه اقتصادي كارخانه ي توليد پوشاك نوزاد
207
طرح توجيه جهت ايجاد واحد صنعتي «پرورش الاغ براي توليد شير»
208
طرح توجيهي - اقتصادي ،گلخانه گوجه فرنگي باغيك
209
طرح توجيهي احداث كارخانه نان فانتزي
210
طرح توجيهي احداث يك واحد توليدي شترمرغ گوشتي
211
طرح توجيهي احداث يك واحد توليدي كرم ابريشم
212
طرح توجيهي ارزش تفريحي مجتمع ايران مال به روش ارزش گذاري مشروط
213
طرح توجيهي اقتصادي گلخانه خيارواقع درشهردستجرد
214
طرح توجيهي پياده سازي سيستم پوشش مدارس استثنايي شهر تهران
215
طرح توجيهي توليد زغال فعال از پسماند خشك حاصل از استحصال شكر از نيشكر
216
طرح توجيهي فرودگاه بين المللي وشهر فرودگاهي قم
217
طرح توجيهي فني احداث كارخانه لوله پلي اتيلن
218
طرح توجيهي فني و اقتصادي توليد شمش منيزيم با استفاده از سنگ معدن دولوميت به روش حرارتي پيژن (PidgeOn)
219
طرح توجيهي فني و اقتصادي توليد ميل لنگ و ميل بادامك پژو 405 و مدلهاي مشابه به همراه برنامه كامپيوتري
220
طرح توجيهي فني واقتصادي گلخانه كشت هيدروپونيك گل رز
221
طرح توجيهي گلخانه توت فرنگي به روش كشت بدون خاك
222
طرح توجيهي گلخانه خيار
223
طرح توريسم در حوزه ده بالا: تجزيه و تحليل و جمع بندي و ارزيابي توان اكولوژيك ﴿ جهت كاربري حفاظت و توريسم ﴾
224
طرح توريسم در حوزه ده بالا: شناسايي اكولوژيك پايدار جهت كاربري حفاظت و توريسم
225
طرح توريسم در حوزه ده بالا: شناسايي اكولوژيك ناپايدار جهت كاربري حفاظت و توريسم
226
طرح توريسم در حوزه ده بالا: عكسها و نقشه ها ﴿ جهت كاربري حفاظت و توريسم ﴾
227
طرح توزيع هواي فشرده براي جبهه كار پيشروي خط شش مترو
228
طرح توسعه استاديوم فوتبال (نمونه موردي: استاديوم پانزده هزار نفري كرمانشاه)
229
طرح توسعه انرژي الكتريكي تحت شرايط عدم قطعيت
230
طرح توسعه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس و بهبود شرايط عملكردي فضاهاي درماني با رويكرد كنترل عفونت
231
طرح توسعه بيمارستان هاجر به روش ميان افزا
232
طرح توسعه پايانه فرودگاه اشرفي اصفهاني كرمانشاه با رويكرد استفاده حداكثري از نور روز
233
طرح توسعه توليد ليفت تراك تناژ بالا با انتخاب و انتقال تكنولوژي جديد (بررسي و انتخاب تكنولوژي)
234
طرح توسعه حرم مطهرحضرت معصومه ﴿س﴾
235
طرح توسعه دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان با رويكرد افزايش مشاركت اجتماعي
236
طرح توسعه دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد با نگاه پايداري اقتصادي
237
طرح توسعه دانشگاه پيام نور علي آباد
238
طرح توسعه فرودكاه رامسر
239
طرح توسعه كاربري مختلط شهري ﴿سينما - مركزشهر﴾
240
طرح توسعه كارخانه كشتي سازي كوهين دريا
241
طرح توسعه كالبدي شهر بندر ريگ ﴿ براساس پتانسيلهاي اقتصادي شهر و منطقه ﴾
242
طرح توسعه كتابخانه مركزي استان كرمان
243
طرح توسعه گردشگري بينالود﴿با تاكيد بر اكوتوريسم رود - دره ها﴾
244
طرح توسعه گردشگري منطقه بينالود با تاكيد بر اكرتورپسم رود - دره ها
245
طرح توسعه معماري هتل پارسيان كوثر
246
طرح توسعه موزه ايران باستان با هدف تسهيل فرايند مسيريابي و ارتقاي كيفيت اجتماع پذيري با روش نحو فضا
247
طرح توسعه و احياي مجموعه بين راهي رباط زين الدين
248
طرح توسعه و الحاق بخش سوختگي به بيمارستان شهيد زاده بهبهان
249
طرح توسعه و عمران شهر رامشير
250
طرح توسعه واحياء مجموعه بين راهي رباط زين الدين
251
طرح توسعه‌ي كالبدي دانشكده‌ي هنر و معماري يزد با تمركز بر ابعاد اجتماعي- اقتصادي
252
طرح توليد اسيد بوريك
253
طرح توليد چتر باراني : ارزيابي اقتصادي-مالي
254
طرح توليد سيمان پوزولاني هگمتان
255
طرح جامع امامزاده عليرضا قم
256
طرح جامع امامزاده عليرضا قم
257
طرح جامع زمين شناسي حوزه پير ناركي - مهريز
258
طرح جامع سيستمهاي اطلاعاتي انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالا
259
طرح جامع فناوري اطلاعات
260
طرح جامع گردشگري با رويكرد تاريخي فرهنگي نمونه موردي محله جلفاي اصفهان
261
طرح جامع مديريت مناطق خشك حوضه آبخيز مرور ميبد
262
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي و شيوه هاي مديريت و كنترل آن
263
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: پوشش گياهي، مرتعداري، جنگل
264
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: خاكشناسي و ارزيابي خاك ها و اراضي
265
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: مطالعات جامع فرسايش و رسوب
266
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد - همت آّباد: مطالعات فيزيوگرافي
267
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد: مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي
268
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه خضرآباد: مطالعات هيدرولوژي و منابع آب
269
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز
270
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: بخش مطالعات هوا و اقليم شناسي
271
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي و دامداري
272
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات پوشش گياهي
273
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات خاكشناسي
274
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي
275
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: مطالعات فرسايش و رسوب
276
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت ابراهيم آباد - مهريز: هيدرولوژي و منابع آب
277
طرح جامع مديريت و احياء بيابان حوزه دشت خضرآباد - همت آّباد: بخش تلفيق و برنامه ريزي
278
طرح جامع مديريت و احياء بيابان محدوده خضرآباد - همت آّباد: اقتصادي، اجتماعي، دامداري، كشاورزي
279
طرح جامع مديريت و احياء بيابان محدوده خضرآباد - همت آّباد: هوا و اقليم شناسي
280
طرح جامع مديريت و احياء بيابان مطالعات جامع هوا و اقليم شناسي حوزه دولاب - ابراهيم آباد
281
طرح جامع مديريت و احياء بيابان مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز دولاب - ابراهيم آباد: بخش خاكشناسي و ارزيابي اراضي
282
طرح جامع مرتع و آّبخيزداري حوزه طزرجان: فيزيوگرافي - هيدرولوژي - هوا و اقليم
283
طرح جامع مرتع و آّبخيزداري: ارزيابي اراضي و خاكها
284
طرح جامع مرتع و آبخيزداري بخش تلفيق و برنامه ريزي ﴿ حوضه آبخيز طزرجان ﴾
285
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ﴿ خاك شناسي و قابليت اراضي و فرسايش و رسوب ﴾
286
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ﴿ درند ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
287
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
288
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ خاكشناسي و ارزيابي اراضي ﴾
289
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ زمين شناسي ﴾
290
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ ژئومرفولوژي ﴾
291
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ فيزيوگرافي ﴾
292
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
293
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ مطالعات پوشش گياهي و جنگلداري ﴾
294
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ هوا و اقليم ﴾
295
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز ﴿ درين ﴾ ﴿ هيدرولوژي ﴾
296
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
297
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: پوشش گياهي - مرتعداري - جنگل شناسي
298
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: خاكشناسي، قابليت و منابع اراضي، فرسايش و رسوب
299
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز بيدآخويد: زمين شناسي، ژئومورفولوژي
300
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز دره كت ﴿ سانيج ﴾: پوشش گياهي
301
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز طزرجان بخشش پوشش گياهي و مرتعداري
302
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه آبخيز نصرآباد ﴿ زير حوزه همت آباد ﴾: فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي
303
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه اشتيجه ﴿ عقدا ﴾ ﴿زمين شناسي - ژئومرفولوژي ﴾
304
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه اشتيجه ﴿ عقدا ﴾ ﴿مطالعات اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي ﴾
305
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت پوشش و جنگل و جنگلكاري
306
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: تلفيق و برنامه ريزي
307
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: خاك شناسي و ارزيابي اراضي و خاكها
308
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: زمين شناسي و ژئومورفولوژي
309
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: فرسايش و رسوب
310
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: فيزيوگرافي و هوا و قليم
311
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: كشاورزي و اقتصاد اجتماعي
312
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: مرتع و مرتعداري
313
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه بنادك السادت: هيدرولوژي
314
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار : فرسايش و رسوب، اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي
315
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: پوشش گياهي و مرتعداري
316
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: تلفيق و ارزيابي
317
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: خاكشناسي و ارزيابي خاكها و اراضي
318
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
319
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: ژئومورفولوژي
320
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: فرسايش و رسوب
321
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي
322
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ چنار: هوا و اقليم
323
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: پوشش گياهي - مرتعداري
324
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: خاكشناسي، ارزيابي خاكها و اراضي، فرسايش و رسوب
325
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: زمين شناسي و ژئومرفولوژي
326
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: فرسايش و رسوب
327
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه تنگ لاي بيد: هوا و اقليم شناسي
328
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ اقتصادي - اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي ﴾
329
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي - فرسايش رسوب ﴾
330
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ زمين شناسي- ژئومرفولو‍ژي ﴾
331
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيرولو‍ژي﴾
332
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چاه خوني ﴿ مرتعداري و پوشش گياهي ﴾
333
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
334
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي ﴾
335
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ زمين شناسي ﴾
336
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
337
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ مرتعداري و گياهشناسي ﴾
338
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ مطالعات اقتصادي اجتماعي ﴾
339
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ هوا و اقليم ﴾
340
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه چك چكو ﴿ هيدرولوژي ﴾
341
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري - يزد ﴿ نصرآباد﴾ : فيزيوگرافي - هوا و اقليم شناسي - هيدرولوژي
342
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: پوشش گياهي
343
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: خاكشناسي - ارزيابي و قابليت خاكها و اراضي - فرسايش و رسوب
344
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: زمين شناسي - ژئومرفولوژي
345
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه حسين آباد سالاري: مطالعات اقتصادي و اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
346
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: تلفيق و برنامه ريزي
347
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: خاكشناسي - ارزيابي خاكها و اراضي
348
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: كارتوگرافي
349
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه خضرآباد - صدرآباد: هوا و اقليم، هيدرولوژي، آبخيزداري
350
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
351
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ خاكشناسي و ارزيابي اراضي ﴾
352
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ زمين شناسي ﴾
353
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ ژئومرفولوژي ﴾
354
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
355
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ فيزيوگرافي ﴾
356
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ مطالعات مرتعداري پوشش گياهي و جنگكاري ﴾
357
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ هوا و اقليم شناسي ﴾
358
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه درند ﴿ هيدرولوژي ﴾
359
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره سير ﴿ سانيج آباد - يزد ﴾: اقتصاي، اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
360
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره سير ﴿سانيج آباد﴾- يزد: زمين شناسي، ژئومرفولوژي
361
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره سير ﴿سانيج آباد﴾- يزد: فيزيگرافي، هواو اقليم، هيدرولوژي
362
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره شير: اقتصاي، اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
363
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره شير: فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيدرولوژي
364
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره كت ﴿ سانيج ﴾: اقتصادي - اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
365
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دره كت ﴿ سانيج ﴾: زمين شناسي و ژئومورفولوژي
366
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دشتك ﴿ سانيج آباد يزد ﴾: زمين شناسي و ژئومورفولوژي
367
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دشتك ﴿ سانيج آباد يزد ﴾: مطالعات اقتصادي - اجتماعي، تلفيق و برنامه ريزي
368
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه دشتك: فيزيوگرافي، هيدرولوژي، هوا و اقليم شناسي
369
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ده بالا: اقتصادي، اجتماعي - پوشش گياهي - جنگلكاري
370
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه ده بالا: خاكشناسي، ارزيابي خاكها و اراضي، فرسايش و رسوب
371
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرجوع ﴿ زمين شناسي - ژئومورفولوژي ﴾
372
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرجوع ﴿فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي ﴾
373
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرجوع ﴿مطالعات اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي ﴾
374
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
375
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي ﴾
376
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ زمين شناسي ﴾
377
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ ژئومرفولوژي ﴾
378
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
379
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ فيزيوگرافي ﴾
380
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ مطالعات اقتصادي-اجتماعي ﴾
381
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك ﴿ هيدرولو‍ژي ﴾
382
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زرك (پوشش گياهي و جنگل كاري)
383
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: پوشش گياهي و مرتعداري - جنگلكاري، مطالعات اقتصادي، اجتماعي
384
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: تلفيق و برنامه ريزي
385
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: زمين شناسي و ژئومرفولوژي
386
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زوجي سانيج: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي
387
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه زير حوزه نصرآباد ماهورك: پوشش گياهي، مرتعداري، جنگل شناسي
388
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه سخويد - يزد: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي
389
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه سخويد: مطالعات پوشش گياهي
390
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
391
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: كشاورزي - اقتصاد - دامداري
392
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: مطالعات پوشش گياهي
393
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه صدرآباد - خضرآباد: مطالعات جامع فرسايش و رسوب
394
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه طزرجان گروه آبخيزداري
395
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه فخرآباد ﴿ عقدا ﴾ ﴿ اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي ﴾
396
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه فخرآباد ﴿ عقدا ﴾ ﴿زمين شناسي - ژئومرفولوژي ﴾
397
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه فخرآباد ﴿ عقدا ﴾ ﴿فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي ﴾
398
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه كوه سنگدون: مطالعات پوشش گياهي
399
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه كوه سنگدون: مطالعات جنگل، كشاورزي
400
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾ ﴿ زمين شناسي و ژئومرفولوژي ﴾
401
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾ ﴿ فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي و هيدرولوژي ﴾
402
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾ ﴿ مطالعات اقتصادي - اجتماعي و تلفيق و برنامه ريزي ﴾
403
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه لاي زه لي ﴿ اشنيز - ميبد ﴾﴿ خاكشناسي و قابليت اراضي - فرسايش و رسوب ﴾
404
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ اقتصادي - اجتماعي و تلفيق و برنامه ريزي ﴾
405
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
406
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ زمين شناسي و ژئومرفولوژي ﴾
407
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه مرور ﴿ فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي ﴾
408
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد يزد: قسمت خاكشناسي و ارزيابي منابع و قابليت اراضي
409
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
410
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد: فيزيوگرافي - هيدرولوژي، هوا و اقليم شناسي
411
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه معين آباد: مطالعات پوشش گياهي
412
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: اقتصادي - اجتماعي - كشاورزي
413
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: تلفيق و برنامه ريزي
414
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: فيزيوگرافي - هوا وا قليم شناسي
415
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: مرتعداري - پوشش گياهي
416
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه منشاد: هيدرولوژي
417
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: اقتصادي و اجتماعي و تلفيق برنامه ريزي
418
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: پوشش گياهي - مرتعداري - جنگلكاري
419
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: خاكشناسي - منابع و قابليت اراضي - فرسايش و رسوب
420
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد - زير حوزه همت آباد: زمين شناسي و ژئومرفولوژي
421
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: اقتصادي - اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
422
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: خاك شناسي - ارزيابي خاكها و اراضي - فرسايش و رسوب
423
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: زمين شناسي - ژئومورفولوژي
424
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه نصرآباد زير حوزه ماهورك: زمين شناسي - فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي هيدرولوژي
425
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه همت آباد - يزد: فيزوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيدرولوژي
426
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه همت آباد - يزد: فيزيوگرافي، هوا و اقليم شناسي، هيدرولوژي
427
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوزه همت آباد: اقتصادي، اجتماعي - تلفيق و برنامه ريزي
428
طرح جامع مرتع و آبخيزداري حوضه كوه سنگدون: مطالعات خاكشناسي ارزيابي قابليت اراضي و تلفيق و برنامه ريزي
429
طرح جامع مرتع و آبخيزداري در حوزه كوه سنگدون: زمين شناسي
430
طرح جامع مرتع و آبخيزداري مطالعات پوشش گياهي و مرتعداري در حوزه همت آباد
431
طرح جامع مرتع و آبخيزداري مطالعات زمين شناسي در حوضه آبخيز همت آباد
432
طرح جامع مطالعات تلفيق و برنامه ريزي حوزه پير ناركي - مهريز
433
طرح جامع مطالعات زمين شناسي ﴿ حوزه آبخيز طزرجان ﴾
434
طرح جامع مطالعات فرسايش و رسوب ﴿ حوزه آبخيز طزرجان ﴾
435
طرح جايگزيني آزبست در صنايع آزبست سيماني
436
طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار به جاي نوشابه هاي غيرالكلي گازدار
437
طرح جديد حفاظت ديستانس خطوط اچ وي دي سي
438
طرح جديدي براي رمزنگاري شناسه گراي كارا
439
طرح حركت در عمل برخاستن از صندلي بر اساس تقسيم حركت به زيركارهاي آن
440
طرح حفاظت (مرمت و احيا) مجموعه‌ي بازار سيرجان
441
طرح حفاظت ، ساماندهي و باز زنده سازي گذر بازار تاريخي فيض آباد شهر كرمانشاه
442
طرح حفاظت آثار مكشوف از كاوشهاي باستان شناسي محوطه شرقي بلافصل گنبد سلطانيه
443
طرح حفاظت آرامگاه قطب الدين حيدر
444
طرح حفاظت از جبهه شمالي خانه بانو امين
445
طرح حفاظت از جبهه شمالي خانه تاريخي شهشهان
446
طرح حفاظت از مجموعه «كاخ مرواريد» در مهرشهر كرج، به منظور احياء و ساماندهي آن در پيوند با محيط شهري
447
طرح حفاظت بخشي غربي مسجد جامع شهر حريره
448
طرح حفاظت پيشگيرانه نقاشي هاي اكريليك روي پارچه اي فاقد لايه تداركاتي
449
طرح حفاظت خانه ي تاريخي ميرزا سليمان خان پيرنيا ( نائين )
450
طرح حفاظت ديوارنگاره منسوب به دوره ايلخاني مسجد آزادان
451
طرح حفاظت و امكان سنجي احياي فضاي ورودي مجموعه تاريخي سرهنگ آباد
452
طرح حفاظت و تدوين پلان مديريتي براي چهار تاغي خرمدشت كاشان
453
طرح حفاظت و سامان دهي محله روداب شهر نياسر
454
طرح حفاظت و ساماندهي بافت بلافصل بازارچه شتربان تبريز
455
طرح حفاظت و ساماندهي كوشك هاي منطقه زريسف كرمان
456
طرح حفاظت و ساماندهي مجموعه سقانفارهاي شياده بابل
457
طرح حفاظت و ساماندهي محله امامزاده شورا ي دردشت ( با تاكيد بر احيا ي صحه جنيان )
458
طرح حفاظت و ساماندهي محله قوام السلطنه
459
طرح حفاظت و ساماندهي مركز محله سرپلك يزد
460
طرح حفاظت و مديريت گردشگري نارين قلعه ميبد
461
طرح حفاظت و مرمت آسياب حاج رضا قلي شهر سجزي
462
طرح حفاظت و مرمت بادگيرهاي كوشك باغ مير محمد آباد جرقويه
463
طرح حفاظت و مرمت بافت محله قلعه دزفول و مدرسه علميه آيت ا...معزي
464
طرح حفاظت و مرمت بافت محله قلعه دزفول و مدرسه علميه آيت الله معزي
465
طرح حفاظت و مرمت بقعه ي شهشهان با تمركز بر جبهه ي جنوب غربي
466
طرح حفاظت و مرمت تزيينات كاشيكاري نماي جنوبي سردر باغ ملي تهران
467
طرح حفاظت و مرمت توپ جنگي صفوي در قلعه ي پرتغالي-هاي جزيره ي قشم
468
طرح حفاظت و مرمت جبهه شمالي بناي مسجد رين العابدين گورت
469
طرح حفاظت و مرمت جبهه ي غربي خانه ي تاريخي هريتاش
470
طرح حفاظت و مرمت خانه امام جمعه تهران
471
طرح حفاظت و مرمت خيابان اصلي جرجان با رويكرد ساماندهي محوطه باستاني
472
طرح حفاظت و مرمت سر در باغ خيمه گاه ﴿ خرگاه ﴾ چهار باغ عباسي
473
طرح حفاظت و مرمت سر در ورودي قلعه روستاي امامزاده قاسم شهرستان ازنا
474
طرح حفاظت و مرمت سراي لنج
475
طرح حفاظت و مرمت كاروانسراي خان زنيان
476
طرح حفاظت و مرمت گنبد خانه مسجد سلجوقي سين
477
طرح حفاظت و مرمت مسجد تاريخانه و توانمندسازي بافت پيرامون آن با نگرش به مسائل گردشگري، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي
478
طرح حفاظت و مرمت مقبره مرشد ماهان
479
طرح حفاظت و مرمت ميدان تكيه ارگ بم
480
طرح حفاظت و نجات بخشي عمارت چهل ستون سرهنگ آباد - زواره
481
طرح حفاظت واحدهاي مسكوني آبادي دربنه واقع در منظر فرهنگي ميمند
482
طرح حفاظت ومرمت بافت محله قلعه دزفول ومدرسه علميه آيت ا..معزي(2جلد)
483
طرح حفاظت ومرمت بناي ساساني - ايلخاني بيستون ﴿ متكي بر بازشناسي﴾
484
طرح حفاظت، توانبخشي و بازآفريني مجموعه شهري صاحب‌الامر تبريز
485
طرح حفاظتي براي آسياب‌هاي بشرويه با رويكرد حفاظت از منظر فرهنگي
486
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشي رنگ روغن بر روي تكيه گاه پارچه اي با ساختاري ظريف ﴿ مطالعه موردي آثار محمد باقر سميرمي ، موجود در موزه چهلستون ﴾
487
طرح حفظ و مرمت از يك نمونه پارچه ابريشمي نقاشي شده ﴿ قسمتي از پاروان كاخ - موزه گلستان ﴾
488
طرح حفظ و مرمت ايكن هاي مجموعه فرهنگي و تاريخي نياوران
489
طرح حفظ و مرمت چوبينه هاي روستاي تاريخي ابيانه
490
طرح حيات بخشي به گورستان تاريخي ظهيرالدوله به عنوان منظر فرهنگي
491
طرح خانه خورشيدي حرارت مركزي و تهويه مطبوع ساختمان با استفاده از انرژي خورشيد
492
طرح خدمات شهري - شهرداري يزد
493
طرح خشتي در فرش ايران
494
طرح خط انتقال 230 كيلوولت تهرانپارس - رودهن و ايستگاه 63/230
495
طرح خط و ايستگاه هاي لازم جهت تامين انرژي مطمئن تا 15 سال آينده براي شهر قزوين
496
طرح خطوط انتقال و طراحي شبكه توزيع آب شهر راور
497
طرح دانشكده هنر و معماري واحد دانشگاه آزاد اسلامي بابل
498
طرح درمان بقعه امام زاده جعفر اصفهان
499
طرح درمان حمام قاجاري خان شهركرد
500
طرح رمزنگاري آنالوگ سيگنال صحبت بر اساس تبديل Wavelet
501
طرح روستاي انباج
502
طرح ريزي پارك تحقيقاتي استان يزد
503
طرح ريزي حركت و كنترل تطبيقي دو بازوي متحرك همكار
504
طرح ريزي حفاظت با توجه به تعارضات زيست محيطي در استان زنجان
505
طرح ريزي در محيط چند عامله رباتيك بر اساس مدل بازنمايي ماتريس حالت
506
طرح ريزي سيستم بهينه مديريت مواد زائد جامد شهرسازي
507
طرح ريزي سيستماتيك مناطق حفاظت شده ساحلي- دريايي در منطقه ي مكران با استفاده از ابزار پشتيبان تصميم گيري(Marxan)
508
طرح ريزي قطعات پرايددر شركت توليدي وصنعتي قطعه سازان ميثاق
509
طرح ريزي كارخانه ايران دومو
510
طرح ريزي كارخانه توليد كنتاكت كليدهاي برق فشار
511
طرح ريزي كسب و كار در زمينه راه اندازي و بهره برداري يك مركز كوچك هوانوردي
512
طرح ريزي كيفيت
513
طرح ريزي مدل استقرار يكپارچه استاندارد هاي مديريتي و سنجش ارتباطات داخلي مدل بر اساس روش وراتركيب و ديمتل فازي
514
طرح ريزي مدل استقرار يكپارچه استانداردهاي مديريتي و سنجش ارتباطات داخلي مدل بر اساس روش وراتركيب و ديمتل فازي ( مطالعه موردي شركت هاي گروه بين المللي بهين انديشان)
515
طرح ريزي مسير ديناميكي ربات دو لينكي تحريك ناقص
516
طرح ريزي و بررسي اثر بخشي استقرار نظام مديريت اثر استراتژي متوازن مطالعه موردي شركت ايفاي خراسان رضوي
517
طرح ريزي و بررسي اثر بخشي استقرار نظام مديريت استراتژي متوازن ﴾ مطالعه موردي شركت آبقاي خراسان رضوي ﴿
518
طرح ريزي و پياده سازي سيستم مديريت هزينه در پروژه سدهاي خاكي سد مخزني زاگرس
519
طرح ريزي و طراحي ايجاد واحد توليد نخ و گوني پلي پروپيلن
520
طرح ريزي و كنترل جا به جاكردن اجسام توسط ربات تمام بازوي همكار
521
طرح ريزي و كنترل مسير نشست اضطراري هواپيماي آسيب ديده
522
طرح ريزي واحد مونتاژ خودرو برقي
523
طرح ريزي واحدهاي صنعتي شركت تكران مبرد
524
طرح ريزي واحدهاي صنعتي شركت شهب گازسوز قم
525
طرح ريزي واحدهاي صنعتي شركت فريدولين توليد كننده لوازم خانگي
526
طرح ريزي واحدهاي صنعتي يخچال فريزر ايستكول تكران
527
طرح ريزي وتعمير و نگهداري
528
طرح زائرسراي ارزان قيمت مناسب براي اقشار كم درآمد
529
طرح زائرسراي ارزان قيمت مناسب براي اقشار كم دراآمد
530
طرح ساختاري - راهبردي ده ونك
531
طرح ساختاري - راهبردي ناحيه 4 منطقه 22 تهران بر اساس اصول نو - شهرسازي
532
طرح ساختمان مركز راديو تلويزيون آبادان
533
طرح ساختمان مركز راديو وتلويزيون آبادان : پيشنهادات ، مطالعات و تحقيقات
534
طرح سازمان دهي كالبدي - فضايي محله
535
طرح سازماندهي فضايي كالبدي محله عباس آباد
536
طرح سامان بخشي عناصر كالبدي-تاريخي مجموعه دولت خانه‌ي صفوي قزوين بر مبناي اسناد، مدارك و شواهد موجود
537
طرح سامان بخشي محوطه باستاني صفه سرمسجد مسجدسليمان با رويكرد حفاظت محور
538
طرح سامان دهي محور مادي شايج در محدوده محله جلفا(محدوده گذر سنگتراش ها)
539
طرح سامان‌دهي بيمارستان گلستان و فضاهاي جنبي با رويكرد كاهش آسيب‌پذيري غيرسازه‌اي (پوسته ساختمان) در برابر امواج انفجار
540
طرح ساماندهي اراضي مبدا ورودي كرج ( اراضي واقع در حدفاصل ميدان حافظ و ميدان امام )
541
طرح ساماندهي اقدامات مرمت تزئينات بدنه هاي داخلي گنبد سلطانيه
542
طرح ساماندهي بافت امامزاده قاسم تهران
543
طرح ساماندهي بافت پيرامون مسجد جامع قزوين با كاربردي فرهنگي - اجتماعي
544
طرح ساماندهي بافت شهري با رويكرد رشد هوشمند ﴿نمونه موردي : محله نعيم آباد شهر يزد﴾
545
طرح ساماندهي بافت فرسوده پيرامون خيابان ولعيصر ﴿ حد فاصل راه آهن تاميدان منيريه ﴾ با رويكرد مشاركتي
546
طرح ساماندهي بدنه غربي خيايان مدرس
547
طرح ساماندهي پيرامون مجموعه شاه نعمت الله ولي با رويكرد اكوتوريسم
548
طرح ساماندهي قطعه اي از منطقه گيشا ﴿حدفاصل خ نصر و پيروزي﴾ ، با توجه به معيارهاي محله مطلوب شهري
549
طرح ساماندهي كاربري‌هاي بدنه‌ي غربي محور تاريخي چهارباغ عباسي (حدفاصل مادي فرشادي تا خيابان عباس آباد) با تأثيرپذيري از اقتصاد فرهنگي
550
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محدوده خيابان جابر انصاري
551
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محله جلفا
552
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محله چهارباغ
553
طرح ساماندهي كالبدي - فضايي محله سنگتراشها
554
طرح ساماندهي كالبدي-فضاي محله بيد آباد
555
طرح ساماندهي گذر حاجي مراد در بافت تاريخي محله‌ي فيض آباد كرمانشاه با رويكرد امنيت اجتماعي و رضايت مندي
556
طرح ساماندهي گذر زغاليها
557
طرح ساماندهي گذر فرهنگ و هنر پارك لاله (با رويكرد موقت)
558
طرح ساماندهي گذر معير ﴿ واقع در محله تاريخي سنگلج ﴾
559
طرح ساماندهي مجتمع خدمات بهزيستي رفيده
560
طرح ساماندهي مجموعه وزير سنندج..
561
طرح ساماندهي محله آكبرآباد يزد
562
طرح ساماندهي محله اميرآباد و گلها با تاكيد بر مشاركت مردمي
563
طرح ساماندهي محله حاج سليمان ، جويباره اصفهان
564
طرح ساماندهي محله خاقاني
565
طرح ساماندهي محور امام زاده حمزه- مسجد جامع قم
566
طرح ساماندهي محور تاريخي بازارچه حسن آباد اصفهان ( حدفاصل كاروانسراي مقصود بيك تا امامزاده احمد)
567
طرح ساماندهي محور تاريخي شاه نعمت الله ولي- شتر گلو
568
طرح ساماندهي محور تاريخي فرهنگي محله ميدان لاهيجان
569
طرح ساماندهي محور تاريخي هارونيه اصفهان با رويكرد ارتقاء ارزش‌هاي هويتي
570
طرح ساماندهي محور جنوبي شمالي محوطه تاريخي بيستون(از ورودي جنوبي تا سراب)
571
طرح ساماندهي محور مسجد جامع تا امام زاده حمزه قم
572
طرح ساماندهي محورشمالي - جنوبي مسجد جامع روستاي بيدسكان (شهرستان فردوس، استان خراسان جنوبي)
573
طرح ساماندهي محوطه عباس آباد بهشهر ﴿اشرف﴾ و طراحي عناصر معماري موردنياز خدمات جهانگردي
574
طرح ساماندهي محوطه عباس آباد بهشهر و طراحي عناصر مورد نياز خدمات جهانگردي
575
طرح ساماندهي مراكز اموزش دريائي ايران بر اساس نياز هاي آتي
576
طرح ساماندهي معابر محلات مجاور پوسته ي غربي بزرگراه نواب
577
طرح ساماندهي منطقه رودبار - رستم آباد
578
طرح ساماندهي موزه باغستان ( كشاورزي) شهر قزوين ( عمارت سپهدار)
579
طرح ساماندهي ميادين شهري با تاكيد بر ارتقاء كيفيت هاي كالبدي بافت شهر ﴿نمونه موردي : ميدان امير چخماق شهر يزد﴾
580
طرح ساماندهي ميدان عباسعلي با تكيه بر مرمت و احياء كاروانسراي عباسعلي-گرگان
581
طرح ساماندهي ميدان مركزي بافت قديم ميبد ﴿ميبد مركزي﴾
582
طرح ساماندهي و آماده سازي اراضي چهارصد دستگاه كرج
583
طرح ساماندهي و احياء بافت پيرامون نارين‌قلعهشهر تاريخي نائين
584
طرح ساماندهي و احياي محور شمالي امامزاده يحيي
585
طرح ساماندهي و باز پيرايي باغ علي تقي خان شهر تفت / استان يزد
586
طرح ساماندهي و پلان مديريت امامزاده اميرحيدر و اميراحمد اميربنده روستاي بي‌بالان كلاچاي گيلان با رويكرد احياي معماري و آيين‌هاي بومي
587
طرح ساماندهي و گسترش دانشگاه هنر ( پرديس باغ ملي )
588
طرح ساماندهي و مرمت منتهي اليه شرقي بازار زنجان
589
طرح ساماندهي ورودي شرقي كرج ﴿ محدوده پل شاه عباس ﴾
590
طرح ساماندهي، مرمت و پلان مديريت ارسن شيخ احمد جام
591
طرح سايت پايانه مرزي مهران
592
طرح سبزي خرد كن برقي
593
طرح سراي كودكان بي سرپرست
594
طرح سردخانه روي لنج
595
طرح سنتي اشياء
596
طرح سنتي اشياء ﴿تحقيق كلاسي﴾
597
طرح سيستم جامع استاندارد براي آموزش الكترونيك
598
طرح سيستم كنترل كيفيت در گروه صنعتي كارخانجات نساجي غدير
599
طرح سيستم كنترل موجودي يك وسيله نظامي و نظارت به اجراي آن
600
طرح سيستم كنترل موجودي يك وسيله نظامي و نظارت به اجراي آن
601
طرح سيستمهاي تهويه مطبوع و بهداشتي و تاسيسات مجتمع ساختمان
602
طرح سيكل ترمو ديناميكي ميكروتوربينهاي گازي
603
طرح شاخص هاي تعيين كيفيت بسته بندي سايز بزرگ
604
طرح شارژينگ ( هزينه تلفني )
605
طرح شبكه خطوط هوايي و كارير بوسيله P.C
606
طرح شماره گذاري شبكه جامع الخدمات ديجيتال ايران
607
طرح صنعتي دستگاه آب رسان
608
طرح ضخامت لايه آسفالت در مناطق گرمسير بر اساس مقاومت مخلوط آسفالتي در برابر تغيير شكل دائم
609
طرح عارضه يابي شركت پلاستي لعل
610
طرح فعال سازي بنتونيت براي رنگبري
611
طرح كارخانه ريسندگي فاستوني
612
طرح كارخانه ساخت نفربر
613
طرح كارگرداني اتللو اثر شكسپير
614
طرح كارگرداني روي كاغذ دشمن مردم ايبسن
615
طرح كارگرداني شيخ شهيد
616
طرح كارگرداني نمايشنامه اديپ شهريار
617
طرح كارگرداني نمايشنامه اديپوس در كلنوس
618
طرح كارگرداني نمايشنامه بيوگرافي يك بازي اثر ماكس فريش
619
طرح كارگرداني نمايشنامه دون كارلوس
620
طرح كارگرداني نمايشنامه سي زوئه بانسي مرده است
621
طرح كارگرداني نمايشنامه فصلي در كنگو
622
طرح كارگرداني نمايشنامه ليرشاه
623
طرح كارگرداني نمايشنامه مرگ فروشنده
624
طرح كارگرداني نمايشنامه مكبث اثر ويليام شكسپير
625
طرح كارورزي سيري بر فعاليت هاي مقاطع سه گانه تحصيلي در مدارس شهرستان فريمان
626
طرح كاشي با استفاده از فوتوگرام ، بررسي كاشي و معايب آن
627
طرح كسب و كار توليد محصول ورزشي تردميل هوشمند
628
طرح كلي ساختار و سازمان بودجه اي ايران
629
طرح كلي ساختار و سازمان بودجه اي ايران
630
طرح كيفيت و بهبود كيفيت
631
طرح گسترش امامزاده بي بي فاطمه ﴿س﴾
632
طرح گسترش دبيرستان البرز با رويكرد افزايش كيفيت فضاي باز و ميان افزا
633
طرح گسترش و نوسازي بيمارستان بهارلو تهران با رويكرد استفاده از الگوريتم هاي هوشمند در طراحي
634
طرح گسترش و نوسازي مسجد حوري
635
طرح لرزه اي بر اساس عملكرد قابهاي مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم با استفاده از تغيير مكان نسبي هدف و مكانيزم تسليم
636
طرح مجتمع رستوران فشم
637
طرح مجتمع رستوران فشم
638
طرح مجتمع فرهنگي تفريحي
639
طرح مجموعه فرهنگي بزرگ يزد
640
طرح مجموعه فرهنگي و هنري با رويكرد رسانه
641
طرح مجموعه مسكوني با رويكرد اجتماعي
642
طرح مجموعه مسكوني حاشيه رود تجن ساري
643
طرح مجموعه مسكوني حاشيه رود تجن ساري
644
طرح محاسبات و ساخت قالب چرخ دنده هاي ساخت ديواري
645
طرح محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي با كلكتور و مخزن مشترك
646
طرح محاسبه و ساخت يك هوا گرمكن خورشيدي
647
طرح مخلوط آسفالتي بر اساس تنشهاي فشاري و كششي تك محوري
648
طرح مخلوط رويه هاي بتني فرودگاهي با بتن ريزي در قالب ثابت و شبيه سازي شده قالب لغزنده
649
طرح مدل جهت تعيين ارتباط بين ميزان تصادفات و احتمال برخورد ترافيكي در شبكه خيابان هاي شهري
650
طرح مدل جهت تعيين ارتباط بين ميزان تصادفات و احتمال برخورد ترافيكي در شبكه خيابانهاي شهري
651
طرح مديريت اضطراري (با رويكرد فرآيندي)
652
طرح مرمت ، حفاظت و ساماندهي مجموعه كاخهاي برزن جنوبي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
653
طرح مرمت ، ساماندهي و احياء محله سر ميدان در بافت تاريخي دزفول
654
طرح مرمت ،حفاظت و احياء خانه رشيدي با نگاه ساماندهي دو باغ مجاور
655
طرح مرمت آب انبار سراي نو نائين ، بر اساس مطالعات آسيب شناسي موجود و لرزه اي آن
656
طرح مرمت آتشكده رحمت آباد كرمان
657
طرح مرمت آرامگاه امامزاده علي
658
طرح مرمت آرامگاه شيخ رضي الدين علي لالا با بهره گيري از تكنيك FRP
659
طرح مرمت آرامگاه يعقوب ليث صفاري دزفول (با تاكيد به كالبد بنا)
660
طرح مرمت آسياب ناژوان اصفهان
661
طرح مرمت اتاق و راهروي جنوبي جبهه ي جنوب غربي زير زمين بخش اندروني خانه آيت الله بروجردي
662
طرح مرمت احياء خانه دكتر انتخابي
663
طرح مرمت اضطراري پل گل قشلاق شهرستان بيجار استان كردستان
664
طرح مرمت امام زاده لادان
665
طرح مرمت امام‌زاده شاه‌ميرحمزه(ع) و بررسي امكان احياي بافت هم‌جوار آن در شهرستان بوانات
666
طرح مرمت ايوان شرقي مسجد جامع عتيق اصفهان با تاكيد بر دوره‌هاي تاريخي
667
طرح مرمت بخش شمال غربي خانه نجف خان بهبهان
668
طرح مرمت بخش مركزي قلعه قمشلوي تيران
669
طرح مرمت برج و باروي ارگ قورتان
670
طرح مرمت بقعه شهشهان
671
طرح مرمت بقعه منسوب به الراشد بالله اصفهان و ساماندهي محيط پيرامون آن
672
طرح مرمت بناهاي خدماتي جبهه شمالي حياط مركزي مجموعه سرهنگ آباد
673
طرح مرمت بناي كهن دژ كوه خواجه سيستان، بر پايه بازيابي ساختار شكلي آن
674
طرح مرمت بناي مجاور مسجد لنبان اصفهان
675
طرح مرمت بناي معروف به آتشكده آذرخش ﴿ دارابگرد﴾
676
طرح مرمت بنيه حمام حسن خان كرمانشاه
677
طرح مرمت پل كشكان ﴿ لرستان ﴾
678
طرح مرمت پل مشير بوشهر بر پاية ارزيابي خطرپذيري پل در مقابله با سيلاب‌هاي محتمل
679
طرح مرمت تالار پنج دري خانه غفوري
680
طرح مرمت تزئينات ايوان غربي مسجد جامع ساوه
681
طرح مرمت جبهه جنوب شرقي تيمچه سراي كتاب فروش هاي بازار اراك
682
طرح مرمت جبهه جنوبي تالار تيموري
683
طرح مرمت جبهه جنوبي كاروانسراي جلو گير ﴿ مادر شاه گزدنه در﴾
684
طرح مرمت جبهه شرقي خانه تاريخي مالكي پور
685
طرح مرمت جبهه شمالي خانه تاريخي قادريان اصفهان
686
طرح مرمت جبهه شمالي خانه روغن فروش
687
طرح مرمت جبهه شمالي خانه سرهنگ بهروز ( شير محمدي )
688
طرح مرمت جبهه شمالي خانه محمود سرتيپي
689
طرح مرمت جبهه شمالي خانه مدرس زاده
690
طرح مرمت جبهه غربي خانه مرتضوي دهكرد
691
طرح مرمت جبهه غربي خانه مغني
692
طرح مرمت جبهه ي شمالي خانه ي حسيني خوراسگان
693
طرح مرمت جبهه ي غربي ، جداره هاي بيروني و نماهاي آسيب ديده در بناي مدرسه چهارباغ
694
طرح مرمت جبهه ي غربي خانه تاريخي مالكي پور
695
طرح مرمت جبهه ي غربي خانه روغن فروش
696
طرح مرمت حرم دانيال (ع) با تاكيد بر ساماندهي صحن
697
طرح مرمت حمام آخوند واقع در بازار اروميه
698
طرح مرمت حمام تاريخي ايزدخواست
699
طرح مرمت حمام تاريخي مجموعه خانه - باغ اتحادبه تهران
700
طرح مرمت حمام ضرغام السلطنه
701
طرح مرمت حياط شرقي مجموعه تاريخي درب امام اصفهان
702
طرح مرمت خانه امين زاده شوشتر
703
طرح مرمت خانه بديع الصنايع
704
طرح مرمت خانه جوكار دزفول
705
طرح مرمت خانه چيني ساز دزفول
706
طرح مرمت خانه داويد با تاكيد بر جبهه شمالي
707
طرح مرمت خانه زرياب
708
طرح مرمت خانه سعادت
709
طرح مرمت خانه شايگان دزفول
710
طرح مرمت خانه شفيعي شيراز
711
طرح مرمت خانه شله هايي ( شمال شرق مسجد شيخ لطف الله )
712
طرح مرمت خانه كلبادي 2
713
طرح مرمت خانه مجير 2
714
طرح مرمت خانه محسني
715
طرح مرمت خانه مسعودي دزفول
716
طرح مرمت خانه مصورالملكي
717
طرح مرمت خانه ملكي واقع در شهر ماسوله
718
طرح مرمت خانه مير پنج واقع در قلعه ي محمد آباد
719
طرح مرمت خانه ميراثي و تاريخي موصوف به آمنه و مهدي چكامه حقيقي
720
طرح مرمت خانه ميرشهيدي گرگان با رويكرد احياء
721
طرح مرمت خانه نيلساز دزفول
722
طرح مرمت خانه ي مير گتي ساري
723
طرح مرمت دروازه محمديه
724
طرح مرمت دروازه محمديه
725
طرح مرمت ساماندهي و بازپيرايي باغ بقعه شيخ كلخوران
726
طرح مرمت شبستان غربي مسجد حاج رجبعلي واقع در محله تاريخي تهران - سنگلج
727
طرح مرمت شهري چمن حاجي بر اساس ضوابط و معيارهاي طراحي شهري قديم
728
طرح مرمت شهري محله پيربرج يزد از طريق ساماندهي فضاهاي گم‌شده
729
طرح مرمت شهري و ساماندهي محله موسوي شهر مراغه با تاكيد بر محور اصلي وميدان تاريخي حمام خان
730
طرح مرمت ضلع شرقي خانه تيمور خان قناتغستان
731
طرح مرمت ضلع شرقي خانه علي نقي
732
طرح مرمت ضلع شمالي خانه تاريخي لباف
733
طرح مرمت ضلع شمالي كاروانسراي امير آباد شاهين شهر
734
طرح مرمت ضلع غربي سراي تالار بازار اصفهان
735
طرح مرمت عصارخانه خميني شهر
736
طرح مرمت عمارت شاه‌نشين باغ بيرم‎آباد كرمان با رويكرد ساماندهي باغ
737
طرح مرمت قلعه امير بهمن خان صمصام
738
طرح مرمت قلعه ضرغام السلطنه فرادنبه
739
طرح مرمت كاروانسراي شين‌شاه (شهنشاه)
740
طرح مرمت كاروانسراي گز ﴿ جبهه هاي شمالي و شرقي ﴾
741
طرح مرمت كبوتر خانه ي دختر در روستاي چهاربرج
742
طرح مرمت كبوترخانه خانه ميرزا احمد و طراحي محوطه گردشگري، گورت ﴿اصفهان﴾
743
طرح مرمت كوره ذوب سرب نخلك
744
طرح مرمت كوشك عبدل آباد ساوه با نگاهي به احياء مجموعه اربابي آن
745
طرح مرمت كوشك ناژوان اصفهان
746
طرح مرمت گنبد خانه مسجد حاج عبدالحميد شهرضا
747
طرح مرمت گنبد خانه مسجد-مدرسه حاج رجبعلي تهران
748
طرح مرمت گنبد دوپوسته مسجد جامع عباسي اصفهان
749
طرح مرمت مجموعه آرامگاه ملك المتكلمين ( تهرات )
750
طرح مرمت مجموعه حمام تاريخي حسن آباد
751
طرح مرمت مدرسه معزي دزفول
752
طرح مرمت مسجد جامع گلپايگان
753
طرح مرمت مسجد ساروتقي
754
طرح مرمت مسجد ساروتقي
755
طرح مرمت مسجد شيخ علي اكبر شاهرود و بررسي و ساماندهي نيازهاي هم جوار
756
طرح مرمت مسجد عتيق شيراز
757
طرح مرمت مسجد وكيل شيراز ﴿ ضلع جنوب شرقي ﴾
758
طرح مرمت مقبره باباقاسم
759
طرح مرمت مقبره شيخ جنيد
760
طرح مرمت منار گار اصفهان با رويكرد شناخت مناره هاي سلجوقي اصفهان
761
طرح مرمت مناره ساربان
762
طرح مرمت نماي ضلع جنوب شرقي كاروانسراي شاه اصفهان
763
طرح مرمت هسته مركزي ارگ شهر ابركوه ، يزد
764
طرح مرمت و اجيا آسياب آبي يوسف آباد
765
طرح مرمت و احيا ء كاروانسراي كنارگرد حسن آباد .
766
طرح مرمت و احيا آرامگاه يعقوب ليث صفار (دزفول)
767
طرح مرمت و احيا بازارچه امامزاده اسماعيل
768
طرح مرمت و احيا حمام شيخ بهائي با رويكرد استفاده از انرژي گرمايشي پايدار
769
طرح مرمت و احيا خانه تاريخي ظهيرالاسلام
770
طرح مرمت و احيا خانه رضايي قزوين
771
طرح مرمت و احيا خانه ي تاريخي محمدي با استناد به الگوي ساختاري، معماري و تزئينات خانه هاي دوره قاجار مشهد
772
طرح مرمت و احيا قلمبر (1) دزفول
773
طرح مرمت و احيا كاخ آتاباي در ارسن باغ رامسر
774
طرح مرمت و احيا كاروانسراي ارغواني
775
طرح مرمت و احيا كاروانسراي سنگي زنجان
776
طرح مرمت و احيا كاروانسراي ميرزا سيدرضا
777
طرح مرمت و احيا مركز محله مسجد ملك كرمان
778
طرح مرمت و احيا: كاروانسراي كنارگرد حسن آباد
779
طرح مرمت و احياء : مركز محله "ميدان برزك جلفا"
780
طرح مرمت و احياء آرامگاه امامزاده رودبند (دزفول)
781
طرح مرمت و احياء آسيابهاي آبي دزفول
782
طرح مرمت و احياء بازار كهنه قم
783
طرح مرمت و احياء باغ دولت آباد يزد با تأكيد بر عناصر منظري باغ ايراني
784
طرح مرمت و احياء بقعه پير بكران و محوطه پيرامون آن با رويكرد تاريخي- معماري
785
طرح مرمت و احياء بناي شتر گلوي ماهان
786
طرح مرمت و احياء بناي قلعه فتح آباد اختيار آباد كرمان
787
طرح مرمت و احياء حمام تاريخي حصاري گازراني با توجه به بافت پيرامون آن
788
طرح مرمت و احياء حمام حاجي رشت و بافت تاريخي پيرامون آن
789
طرح مرمت و احياء خا نه ملك الشعراي بهار با محوريت معماري نوگرايي در ايران
790
طرح مرمت و احياء خانه بني كاظمي كاشان
791
طرح مرمت و احياء خانه دكتر ماحوزي
792
طرح مرمت و احياء خانه دو صفه ﴿ امامي ﴾ و ساماندهي محور ارتباطي آن
793
طرح مرمت و احياء خانه سهرابي دزفول
794
طرح مرمت و احياء خانه صدر جهرمي - شيراز
795
طرح مرمت و احياء خانه ضيايي دزفول با تأكيد بر تزيينات خوون چيني
796
طرح مرمت و احياء خانه قاسمي ها در راستاي توانبخشي گذر محله بالاي شهر نراق با رويكرد احياء اجتماعي
797
طرح مرمت و احياء خانه قريشي ﴿ آمل ، مازندران ﴾
798
طرح مرمت و احياء خانه يزدي ﴿ كرمانشاه﴾
799
طرح مرمت و احياء خيابان اكباتان همدان
800
طرح مرمت و احياء ساختمان سه گوش اهواز
801
طرح مرمت و احياء سراي معين التجار اهواز
802
طرح مرمت و احياء عصارخانه كهك
803
طرح مرمت و احياء قلعة پور اشرف (دره‌شهر)
804
طرح مرمت و احياء قلعه نصوري سيراف
805
طرح مرمت و احياء كاخ مظفري اوشان
806
طرح مرمت و احياء كاروانسراي حاج مهدي نراق
807
طرح مرمت و احياء كاروانسراي زعفرانيه
808
طرح مرمت و احياء كاروانسراي سنگي انوشيرواني آهوان سمنان
809
طرح مرمت و احياء كاروانسراي كدوك
810
طرح مرمت و احياء كاروانسراي گمرك از مجموعه بازار كاشان
811
طرح مرمت و احياء مجموعه خانه هاي بديع الصنايع، حبيب آبادي و قادريان با تاكيد بر احياءيكي از خانه ها (اصفهان)
812
طرح مرمت و احياء مجموعه مسكوني مريم خانم ابركوه با تاكيد بر نقش بستر سنگي
813
طرح مرمت و احياء محله رحيم خان اصفهان
814
طرح مرمت و احياء مدرسه عماديه گرگان
815
طرح مرمت و احياء مركز محله ﴿ميدان بزرگ جلفا ﴾
816
طرح مرمت و احياء مركزمحله مسجد ملك كرمان ﴿ بعنوان يكي از عناصر ساختاري محله
817
طرح مرمت و احياء مسجد حاج رجبعلي
818
طرح مرمت و احياء مسجد لب خندق دزفول
819
طرح مرمت و احياء مسجد و مدرسه حيدريه قزوين
820
طرح مرمت و احياي آس باد روستاي نشتيفان خواف ، خراسان رضوي
821
طرح مرمت و احياي ارسن خانه ي آقاي صادقي
822
طرح مرمت و احياي بازار كاشان با رويكرد ساماندهي گذر پانخل
823
طرح مرمت و احياي بازارچه امامزاده اسماعيل
824
طرح مرمت و احياي باغ علي آباد ﴿بجنورد﴾
825
طرح مرمت و احياي بافت تاريخي شهر سلامي با رويكرد توسعه گردشگري
826
طرح مرمت و احياي حمام حاج محمد جعفر روستاي شيدان فارس
827
طرح مرمت و احياي حمام مياندوره
828
طرح مرمت و احياي حمام نخست و سامان دهي مركز محله ويجويه (راسته كوچه) تبريز
829
طرح مرمت و احياي حمام و ساماندهي مجموعه حاج غفار شهر مراغه
830
طرح مرمت و احياي حمام و عمارت تاريخي فرهنگي نواب (چهارراه سيد علي)
831
طرح مرمت و احياي خانه اسدي قزوين
832
طرح مرمت و احياي خانه بديع الصنايع
833
طرح مرمت و احياي خانه بديع الصنايع
834
طرح مرمت و احياي خانه بهشتيان اصفهان
835
طرح مرمت و احياي خانه تاريخي امير كبير و بافت پيرامون (هزاوه)
836
طرح مرمت و احياي خانه تاريخي داروغه با تاكيد بر بافت پيراموني آن
837
طرح مرمت و احياي خانه تاريخي رضا قلي نژاد محله سرچشمه گرگان
838
طرح مرمت و احياي خانه تاريخي سرهنگ ايرج
839
طرح مرمت و احياي خانه تاريخي شريف بندر عباس
840
طرح مرمت و احياي خانه تقي زاده اسكويي
841
طرح مرمت و احياي خانه حبيب آبادي
842
طرح مرمت و احياي خانه داودي اصفهان
843
طرح مرمت و احياي خانه طلوعي
844
طرح مرمت و احياي خانه فيروز كوهي تهران
845
طرح مرمت و احياي خانه ميرزا مهدي فراشباشي تبريز
846
طرح مرمت و احياي ساختمان مسكوني اخوان با محوريت حفاظت از آثار معماري مدرن درايران
847
طرح مرمت و احياي سراي افشاريان
848
طرح مرمت و احياي سراي امير تومان بيجار
849
طرح مرمت و احياي سراي حاج آقا علي كرمان
850
طرح مرمت و احياي سراي لنچ در بازار بزرگ اصفهان
851
طرح مرمت و احياي قلعه شامبر اكان استان كهگيلويه و بوير احمد
852
طرح مرمت و احياي كارخانه آرد صادق ماشينچيان
853
طرح مرمت و احياي كاروانسراي شاه سليماني آهوان
854
طرح مرمت و احياي كاروانسراي قوام‌آباد فارس (پاسارگاد)
855
طرح مرمت و احياي محور فرهنگي – تاريخي آقابزرگ كاشان (گذر پانخل)
856
طرح مرمت و احياي مدرسه ي مسجد حكيم اصفهان
857
طرح مرمت و احياي مسجد حاج رجبعلي تهرات
858
طرح مرمت و احياي مسجد حاج رجبعلي تهران
859
طرح مرمت و احيايي كاروانسراي بازار قديم دزفول
860
طرح مرمت و استحكام بخشي سد تاريخي كريت
861
طرح مرمت و استحكام بخشي ضلع جنوب شرقي خانه سمسار يزد
862
طرح مرمت و استحكام بخشي قنات قصبه گناباد با رويكرد احيا گردشگرمحور
863
طرح مرمت و استحكام بخشي گودال باغچه خانه دانشمندي يزد
864
طرح مرمت و امكان سنجي احياي حمام تاريخي روستاي لكان با رويكرد طراحي منطقه گردشگري كمره
865
طرح مرمت و امكان سنجي احياي حمام تاريخي گلشن يزد با رويكرد استفاده از انرژي گرمايشي پايدار
866
طرح مرمت و باز زنده سازي دژكرشاهي ابوزيدآباد
867
طرح مرمت و بازپيرايي سراي خواجه ملكم مراغه و امكان سنجي احياء آن
868
طرح مرمت و باززنده سازي سراي توكل كرمانشاه با تاكيد بر بناهاي ارزشمند پيراموني آن به عنوان يك مجموعه گردشگري
869
طرح مرمت و باززنده سازي مركز محله ي كديور سمنان و عناصر ارزشمند پيرامون آن با رويكرد اجتماعي
870
طرح مرمت و بازسازي تاريخ مسجد گار
871
طرح مرمت و بازسازي تاريخي مسجد گار..
872
طرح مرمت و بهسازي گذر مجدي دزفول با رويكرد امكان سنجي احياء
873
طرح مرمت و تحليل سازه ها و استحكام بخشي در برابر زلزله كاروانسراي قصر جميلان اصفهان
874
طرح مرمت و حفاظت آرامگاه شاهزادگان صفوي
875
طرح مرمت و حفاظت از بقاياي يخچال سنتي مهاباد ( اردستان )
876
طرح مرمت و حفاظت بقعه سيدون گلسرخي ابركوه يزد
877
طرح مرمت و حفاظت خانه اربابي خورهه
878
طرح مرمت و حفاظت كاروانسراي مورچه‌خورت
879
طرح مرمت و حفاظت گنبد سبز و امكان سنجي بازيابي باغ تاريخي آن
880
طرح مرمت و ساماندهي آرامگاه چلپي اوغلو
881
طرح مرمت و ساماندهي بازارچه حاج زينل و بافت تاريخي پيرامون آن ( گذر حاج زينل)، واقع در محله سنگ سياه شيراز
882
طرح مرمت و ساماندهي بافت تاريخي موجود بين دو حرم شاهچراغ و آستانه و محور تخريب شده شيراز
883
طرح مرمت و ساماندهي بخش جنوبي بازار اراك
884
طرح مرمت و ساماندهي بخشي از محور تاريخي - فرهنگي شهر بافق
885
طرح مرمت و ساماندهي تيمچه مظفريه تبريز
886
طرح مرمت و ساماندهي خيابان تجلي به عنوان جلو خان بازار و مجموعه گنجعليخان كرمان
887
طرح مرمت و ساماندهي راسته بالا بازار كاشان
888
طرح مرمت و ساماندهي روستاي نصرت آباد تخت سليمان
889
طرح مرمت و ساماندهي سردر مدرسه مظفري مسجد جامع اصفهان
890
طرح مرمت و ساماندهي كالبدي خانه داعي دزفولي
891
طرح مرمت و ساماندهي كالبدي مسجد حاج شيخ سليمان عاملي (نبوي)
892
طرح مرمت و ساماندهي كالبدي مسجد دروازه دزفول
893
طرح مرمت و ساماندهي كالبدي مسجد زارعان دزفول
894
طرح مرمت و ساماندهي كالبدي مسجد شاه ركن الدين دزفول
895
طرح مرمت و ساماندهي كالبدي مسجد مفيد (بازار)
896
طرح مرمت و ساماندهي كالبدي مسجد ملاحاجي دزفول
897
طرح مرمت و ساماندهي كوشك ناژوان با رويكرد احياي باغ آن
898
طرح مرمت و ساماندهي ماسوله به عنوان يك بافت موزه
899
طرح مرمت و ساماندهي محله‌ي واقع در جنوب بازار زنجان (با تاكيد بر مرمت و ساماندهي مركز محله)
900
طرح مرمت واحياء كاروانسراي كناركردحسن آباد
901
طرح مرمت واحياء مركز محله <<ميدان بزرگ جلفا>>
902
طرح مرمت واحياء منزل ميرفتاحي اردبيل
903
طرح مرمت واحياءخانه سهرابي دزفول
904
طرح مرمت واحياي خانه ناصرالدين ميرزا
905
طرح مرمت واحياي سراي سپيد
906
طرح مرمت واحياي مسجدحاج رجبعلي تهران
907
طرح مرمت يكي از خانه هاي روستاي اشين
908
طرح مرمت، حفاظت و باززنده سازي كاخ مظفري دارآباد و محوطه باغ آن
909
طرح مرمت، ساماندهي و احياء حمام قلعه تاريخي ايزدخواست
910
طرح مسيريابي در 20 سال آينده
911
طرح مطالعه، شناخت و مرمت مسجد كجبافان (قزبافان / علوي)
912
طرح معماري داخلي فضاهاي آموزشي فني وحرفهاي وهنري
913
طرح معماري داخلي فضاهاي آموزشي هنري ،فني ،حرفه اي
914
طرح مقايسه استحكام عرضي نمونه هاي ترميم شده با آكريل خودپخت و گرماپخت آكروپارس
915
طرح مقدماتي رپرتوار ساز پيانو
916
طرح مقدماتي مرتع و آبخيزداري حوضه آبخيز شرب العين
917
طرح مقدماتي مطالعه تطبيقي چگونگي مديريت و بهره برداري اب و فاضلاب بوسيله:شهرداري و شركت اب و فاضلاب منطقه لنجان
918
طرح مميزي آيمو و آثار آن بر دولت‌هاي عضو با تاكيد بر ايران
919
طرح موزه انيميشن ايران
920
طرح موزه تعزيه در شهر اصفهان
921
طرح موزه چرم
922
طرح موزه صنايع دستي اصفهان با رويكرد مردم شناسانه
923
طرح موزه و مركز پژوهشهاي فرش در كاشان
924
طرح موضعي ساماندهي اراضي دره فرحزاد در محدوده شمال بزرگراه نيايش
925
طرح ميدان ميوه و تره بار
926
طرح نظريه سبك زندگي بر اساس ديدگاه اسلام و ساخت آزمون سبك زندگي اسلامي و بررسي ويژگي هاي روانسنجي آن
927
طرح نگارش گرافيكي و مقايسه سه گوشه از آواز اصفهان در چهار روايت
928
طرح نمونه گيري پذيرشي گروهي در يك مقطع زماني
929
طرح نهان نگاري ناپيداي تصوير رنگي بر مبناي تجزيه QR
930
طرح نهايي
931
طرح نهايي
932
طرح نهايي با موضوع:پارك زمستاني
933
طرح نهايي بيمارستان تخصصي كودكان
934
طرح نهايي هتل
935
طرح نهايي هتل
936
طرح نهايي(طراحي هتل)
937
طرح نوسازي بيمارستان شهيد دكتر بهشتي سبزوار با رويكرد طراحي به روش BIM جهت بهينه سازي زمان ساخت
938
طرح نوسازي بيمارستان هدايت در تهران
939
طرح نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: گروه آبخيزداري
940
طرح نيمه تفصيلي مرتع و آبخيزداري حوزه كوه سنگدون: هيدرولوژي
941
طرح هادي روستاي امره و طراحي فضاهاي فرهنگي پيش بيني شده
942
طرح هادي روستاي امره و طراحي فضاهاي فرهنگي پيش بيني شده
943
طرح هادي روستاي بيگان (شهرستان شيروان)
944
طرح هادي روستاي تازه قلعه
945
طرح هادي روستاي خراشا
946
طرح هادي روستاي خسرويه
947
طرح هادي روستاي دشتي وارزيابي طرحهاي هادي بخش مركزي شهرستان اصفهان
948
طرح هادي روستاي كتلي
949
طرح هادي روستاي كيكانلو از توابع مانه و سملقان
950
طرح هادي روستاي محمودي شهرستان اسفراين
951
طرح هادي روستاي محموديه شهرستان اسفراين
952
طرح هادي روستاي نجف از توابع شهرستان مانه و سملقان
953
طرح هاي آماري در پژوهش هاي كشاورزي
954
طرح هاي آماري در كشاورزي
955
طرح هاي اسليمي
956
طرح هاي بلوكي D- بهينه براي پاسخ هاي همبسته غير نرمال
957
طرح هاي بلوكي بهينه با g متغير كمكي
958
طرح هاي بلوكي بهينه تحت بعضي از ساختارهاي همبستگي
959
طرح هاي بلوكي بهينه در مدل هاي با متغير كمكي
960
طرح هاي بلوكي كامل گسترش يافته بهينه براي مشاهدات همبسته
961
طرح هاي بلوكي ناقص به طور جزئي متعادل با دو كلاس وابستگي
962
طرح هاي بهينه براي آزمايش هاي با اندازه نمونه كوچك در برخي حالت هاي خاص از مدل هاي خطي تعميم يافته
963
طرح هاي بهينه براي برازش مدل هاي خطي با توجه به فرين مقدارها
964
طرح هاي بهينه براي تشخيص مدل و برآورد پارامترها
965
طرح هاي بهينه براي چند مدل خاص از مدل هاي خطي تعميم يافته با اثرات گروهي
966
طرح هاي بهينه براي رگرسيون ستيغي(ريج) پواسون
967
طرح هاي بهينه براي مدل رگرسيوني پواسن آميخته بر اساس دو روش درستنمايي وشبه درستنمايي
968
طرح هاي بهينه براي مطالعات طولي با گروه هاي آزمايشي مختلف
969
طرح هاي بهينه بيزي براي مدل هاي رگرسيون نسبتي
970
طرح هاي بهينه بيزي براي نقاط تغيير در مدل هاي رگرسيوني
971
طرح هاي بهينه بيزي در مدل هاي خطي تعميم يافته
972
طرح هاي بهينه بيزي ناپارامتري
973
طرح هاي بهينه تحت مدل تداخلي
974
طرح هاي بهينه در ساختار طرح هاي بلوكي ناقص متعادل نامنظم
975
طرح هاي پارامتري استوار بيزي
976
طرح هاي تجزيه پذير بهينه با مينيمم انحراف واريانس زوجي
977
ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ راز دﯾﺪاري ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
978
طرح هاي تسهيم راز
979
طرح هاي تسهيم راز با خاصيت تصديق پذيري عمومي
980
طرح هاي تسهيم راز كوانتومي با استفاده از حالات درهم تنيده
981
طرح هاي تفاضلات متناهي بدون نوسان وزن دار براي حل تقريبي معادلات قوانين بقا
982
طرح هاي توسعه ي شهري فرانسه
983
طرح هاي عاملي كارا براي داده هاي همبسته
984
طرح هاي كاوش اثر اصلي به اضافه يك
985
طرح هاي ماليات تورمي و پرداخت هاي انتقالي (ايران)
986
طرح هاي متقاطع بهين
987
طرح هاي مربع لاتين ناقص متعادل
988
طرح هاي نمونه گيري براي رد و قبول انباشته در طي فرآيند براي مشخصه هاي وصفي
989
طرح هاي نمونه گيري پذيرشي بهينه بر اساس شاخص كارايي فرآيند
990
طرح هاي نمونه گيري كارا جهت موقعيت يابي نقاط كانوني
991
طرح هاي همسايه - متعادل مدور
992
طرح هاي همسايه - متعادل مدور بهينه و كارا براي مشاهدات همبسته
993
طرح هاي-D بهينه براي مدل رگرسيون پواسن چند گانه با ضرايب تصادفي
994
طرح هدفمندي يارانه ها
995
طرح همزماني مراكز ديجيتالي
996
طرح و اجرا و ارزيابي برنامه ريزي نيروي انساني در تعميرات اساسي صنايع نفت و گاز
997
طرح و اجراي كنترل موقعيت موتور DC به روش ساختار متغير با استفاده از ميكروكنترل 8031 - Motor DC of Gnotrol Position .C.S.V
998
طرح و انتخاب اسكله مناسب براي بندر موزا
999
طرح و بررسي آب شيرين كن و پمپ خورشيدي بظرفيت 500 ليتر در روز
1000
طرح و بررسي آب شيرين كن و پمپاژ خورشيدي به ظرفيت 50 ليتر در روز
بازگشت