<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
غاا بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه با استفاده از الگوريتم بيگ بنگ بيك كرانچ
2
غار كرفتو
3
غاز در شيشه
4
غايت‌گرايي اخلاقي از ديدگاه ارسطو و ابن‌رشد
5
غبار نهان در خط و رنگ
6
غبارگير هاي الكترواستاتيكي
7
غدير از ديدگاه تشيع و تسنن
8
غذا در فيلم
9
غذا در فيلم
10
غذاداروها در درمان سرطان
11
غذاها و نوشيدني هاي غني شده
12
غذاها و نوشيدني هاي غني شده
13
غرب زدگي ( امپرياليسم فرهنگي ) و تاثيرات آن بر جوانان
14
غرب و غرب شناسي در انديشه سياسي امام
15
غربال تعدادي عصاره و اسانس گياهي با هدف بهبود عملكرد و كيفيت توليد گاوهاي شيرده
16
غربال ژنوتيپ هاي گندم مقاوم به خشكي با استفاده از شاخص هاي زراعي ، فيزيولوژيكي و متابوليكي
17
غربال كردن ژرم پلاسم گندم نان (triticum aestivum L.) براي مقاومت به بيماري پاخوره
18
غربال گري مجازي مبتني بر ساختار روي بانك داده ZINC جهت انتخاب ليگاند )هاي( شيميايي براي مسدودكردن ناقل ( آمينواسيد كاتيوني 1 CAT-1
19
غربال گري مجازي مبتني بر ساختار روي بانك داده ZINC جهت انتخاب ليگاند(هاي)شيميايي برهم زننده كمپلكس فاكتور رونويسي FoxM1 با ترادف ژنومي هدف
20
غربال گري و سطح بندي ابتلا به هيرسوتيسم بر پايه ي آزمونهاي بيوشيميايي ؛ راهكارهاي نوين در جهت بهينه سازي تشخيص
21
غربال و شناسايي ژنوتيپهاي چغندرقند مقاوم به ريزومانيا بااستفاده نشانگر مولكولي اراپي دي
22
غربالگري ، استخراج واندازه گيري مقادير كلرامفنيكل آزاد وكلي درگوشت مرغ با استفاده از روش هاي پريمي تست ، استخراج فاز جامد وكروماتوگرافي مايع با استفاده از...
23
غربالگري آركه آ و باكتري هاي توليد كننده ردوپسين و بررسي آنها براي توليد حسگر نوري دركشت خالص و مخلوط
24
غربالگري از نظر وجود يا عدم وجود مواد تغييريافته ژنتيكي (GMO) محصولات غذايي در بازار مصرف ايران و شناسايي مواد غذايي تراريخته
25
غربالگري از نظر وجود يا عدم وجود مواد تغييريافته ژنتيكي (GMO) محصولات غذايي در بازار مصرف ايران و شناسايي مواد غذايي تراريخته
26
غربالگري باكتري ها و قارچ هاي توليدكننده فيتاز و تثبيت آنزيم
27
غربالگري باكتري هاي متحمل به علف كشي كليفوسيت از خاك برخي از باغات ايران به منظور جداسازي ژن 5- انول پيروويل شيكيمات-3- فسفات سنتاز
28
غربالگري باكتري‌هاي متيلوتروف و توسعه تكنيك‌هاي DNA بيوسنسور
29
غربالگري برخي از تيپ هاي فندق در برابر سرما در قزوين
30
غربالگري پروژسترون در نمونههاي بيولوژيكي و زيست محيطي با استفاده از نانو جاذب مغناطيسي پلي كاپرولاكتون و كروماتوگرافي گازي و استخراج انتخابي هورمون پروژسترون از نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي به كمك پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آن توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي
31
غربالگري پروژسترون درنمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي با استفاده از نانوجاذب مغناطيسي پلي كاپرولاكتون و كروماتوگرافي گازي و استخراج انتخابي هورمون پروژسترون از نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي به كمك پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آن توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي
32
غربالگري جهش هاي ژن بتاگلوبين در بيماران مبتلا به بتاتالاسمي ماژور در استان خوزستان
33
غربالگري روش هاي ازدياد برداشت، تعيين روش ازدياد برداشت مناسب براي يك مخزن مشخص با استفاده از منطق فازي
34
غربالگري ژرم پلاسم داخلي و خارجي گلرنگ براي تحمل به تنش خشكي
35
غربالگري سرطان پروستات در مردان تحت پوشش كميته امداد استان گيلان در مركز تحقيقات بيماري¬هاي گوارش و كبد گيلان و مركز تحقيقات اورولوژي در سال 1395
36
غربالگري عصاره هاي گياهان حاوي فيتواستروژن جهت درمان سوختگي ايجاد شده در موش صحرايي نژاد ويستار
37
غربالگري كلكسيون باكتري‌هاي اسيد لاكتيك محلي بر اساس توانايي جذب عناصر كادميوم (Cd(II و سرب (Pb(II در شرايط آزمايشگاهي
38
غربالگري مسافران هوايي مبتلا به بيماريهاي مسري در چارچوب حقوق بين الملل هوايي
39
غربالگري منابع ميكروبي قادر به بيوسنتز رنگ ها و كاربرد در نساجي
40
غربالگري و جداسازي پروتئاز باكتريايي گرمادوست بعنوان مكمل تغذيه دام و طيور
41
غربالگري وشناسايي SUMO,3-proteinدر مسموميت با ديازينون وتاثير كروسين برآن در قلب رت
42
غربالگري وشناسايي پروتئين هاي متصل به يوبيكوتين در مسموميت با ديازينون وتاثير كروسين بر آن در قلب رت
43
غربگرايي در ايران
44
غرشي ، وحيد
45
غرور ملي و عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آن ﴿ مطالعه ي موردي شهر اصفهان﴾
46
غزل در شعر شاب الظريف
47
غزل رنگ نگاهي نو به امپرسيونيسم
48
غزل نيايش در ديوان شمس ( بررسي شيوه هاي نيايش مولانا در غزليات)
49
غزليات صادقي كتابدار (مقدمه وتصحيح)
50
غشاء سلولي و ساختار آن
51
غشاءهاي داراي خاصيت خودپاك كنندگي
52
غشاهاي بازسازي استخوان با قابليت رهايش داروي ضد عفونت
53
غشاهاي پليمري و كاربرد آن درصنعت
54
غشاهاي نانو كامپوزيتي پليمري بر پايه نانو پودر fe2tio5 براي كاربرد در پيل هاي سوختي غشاي مبادله پروتون ﴿pemfcs﴾
55
غصب
56
غضب از منظر قرآن و روايات
57
غلات و تاثير آنان در افكار،عقائد و تاريخ شيعه
58
غلاف چند جمله اي عددي
59
غلاف عددي چند جمله اي براي عملگرها روي فضاهاي هيلبرت
60
غلاف عددي چند جمله اي ماتريس ها و برد عددي توام مرتبه بالاي ماتريس هاي پاولي
61
غلاف عددي رتبه بالا و بررسي حدس كروزيكس براي بلوك هاي جردن آشفته
62
غلطياب خودكار املاء در زبان فارسي
63
غلظت سنج نوري محلولهاي ﴿قند﴾
64
غلظت عنصر سلنيوم در دو گونه گياه﴿ يونجه و فستوكا﴾ در اثر كاربرد كود سلنيوم سلكات اولترا
65
غله بر ترس- تعريف درمان
66
غلو و تقصير از ديدگاه شيخ صدوق، شيخ مفيد و علامه مجلسي
67
غم غربت تجربه اي در فضاي خيال پردازانه با توجه به هنر فيگوراتيو
68
غنا در تصوف
69
غني سازي ارائه بومي پيام درشبكه نمايشگر براي انتقال پيام درمحيط فراگير
70
غني سازي باگاس نيشكر براي استفاده به عنوان كود
71
غني سازيِ پيكره ي آموزشي در مدل چندواژه اي زبان فارسي
72
غني سازي كودهاي آلي توسط تركيبات معدني آهن
73
غني سازي كيك اسفنجي با سديم فريك اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد و فروس سولفات و بررسي خواص حسي، فيزيكي و شيميايي آن
74
غني سازي نان با آهن ريز پوشاني شده
75
غني سازي نان با استفاده از بذر شنبليله و بررسي اثر آن بر بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
76
غني سازي نان بربري با فيبرهاي غير غلاتي و اثر آن بر خصوصيات رئولوژيكي خمير و بافت نان
77
غني سازي و تأثير ناپليوس آرتميا (Artemia franciscana) غني شده با مكمل هاي روي و مس بر رشد، بقاء و تجمع كلسيم و فسفر در لارو تيلاپياي نيل(Oreochromis niloticus)
78
غني‌سازي نان با ويتامين اي(E) ريزپوشاني شده
79
غنيسازي بردار لغات با استفاده از شبكهي معنايي تارواژه به منظور بهبود عملكرد پردازشهاي زبان طبيعي
80
غيبت و حضور
81
غير شناخت گرايي اخلاقي نزد ويتگنشتاين متاخر
82
غير عادي
83
غير فعال شدن كاناليست هاي زيست محيطي در اثر نشست ذرات زير ميكروني بر روي مكانهاي فعال آنها
84
غيرت از ديدگاه قرآن و روايات
85
غيرتهي و فشردگي جواب هاي بهينه در مسائل بهينه يابي توابع چند مقداره
86
غيردولتي شدن حقوق كيفري با نگاه ويژه به حقوق كيفري ايران
87
غيريت دريدا در كاريكاتورهاي ارديشير محصص
بازگشت