<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : ك تا : كاربرد شبكه عصبي -ژنتيك براي كنترل تصحيح كننده هاي فعال وضع....
از : كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پايش پروفايل هاي خطي تعميم يافته تا : كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
از : كاركردهاي روش شناختي نظريه‌ي فطرت در انديشه‌ي استاد مطهري تا : كره سماوي
از : كروكي برداري و تهيه ي نقشه هاي صنعتي دستگاه سرند كارخانه ي .... تا : كنترل حلقه بسته با تخمين گر اغتشاش جهت مشاركت مزارع بادي مب....
از : كنترل حلقه بسته بستن پنجه دست با استفاده از تحريك الكتريكي .... تا : كوپل تنش و جريان سيال سنگ هاي حساس به تنش در مخازن نفت درزه....
از : كوپلي استر هاي خطي حلقوي زيست تخريب پذير تا : كيوسك فروش مطبوعات
بازگشت