<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ارزيابي مقاومت نهايي شاه تيرهاي فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجابي و خوردگي
2
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد ذرات معلق ناشي از صنايع ﴿مطالعه موردي : كارخانه سيمان شيراز﴾
3
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پروفايل رهايش سيستم هاي كنترل رهايش دارو
4
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني نشتي لوله هاي پلي اتيلن گاز
5
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در سازه هاي فضا كار
6
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در شبيه سازي فرايند بارش - رواناب
7
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در كنترل كيفيت: مطالعه موردي در صنايع توليد خودرو
8
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مديريت رنگ
9
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و سنجش از دور در بررسي جزاير حرارتي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
10
كاربرد شبكه هاي عصبي ﴿هوش مصنوعي﴾ در مدل سازي و شبيه سازي برج هاي تقطير واكنشي
11
كاربرد شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تعيين طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا
12
كاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي در تخمين ضريب نفوذپذيري انواع خاك‌ها
13
كاربرد شبه زئوليتهاي بهبود يافتهي سنتزي در جداسازي انتخابي گازهاي دياكسيد كربن و نيتروژن از متان
14
كاربرد شبيه سازي در بالانس خط مونتاژ با زمانهاي تصادفي
15
كاربرد شبيه سازي در ريخته گري
16
كاربرد شبيه سازي سخت افزار در حلقه جهت تست واحد كنترل الكترونيكي توربين گاز مولد قدرت
17
كاربرد شبيه سازي مولكولي در جداسازي تركيبات آلي با طراحي جاذب مناسب
18
كاربرد شبيه سازي مونت كارلو در سيستمهاي همبسته قوي
19
كاربرد شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين كارخانه زامياد
20
كاربرد شعاع چرخش در تعيين آشوب
21
كاربرد شكل متعارف پايدار در حل دستگاه هاي چند جمله اي
22
كاربرد شناسايي با فركانس راديويي در امنيت سيستم هاي تجاري بي سيم
23
كاربرد شناسايي سيستم در حذف فعال نويز در محفظه
24
كاربرد شوينده‌هاي طبيعي و سنتي(اشنان، چوبك، باقلا) در چرك‌زدايي از منسوجات پنبه‌اي تاريخي با روش طرح مركب مركزي
25
كاربرد شيشه هاي دست ساز در معماري
26
كاربرد شيطانك در نساجي
27
كاربرد شيوه سوخت چوب بر اساس نقوش سنتي بر روي وسايل روشنايي چوبي
28
كاربرد صتايع دستي در ساخت روشنائي ها
29
كاربرد صدا در انتقالات بصري
30
كاربرد صنايع دستي در ساخت روشنايي ها
31
كاربرد صنعتي شبيه سازي مولكولي بر رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي
32
كاربرد ضايعات حاصل از ريسندگي پنبه اي
33
كاربرد ضايعات معدني به عنوان جاذب سرب از محلول هاي آبي
34
كاربرد ضايعات معدني دولوميت به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي
35
كاربرد طراحي بر اساس عملكرد در خصوص ساختمان‌هاي متداول فلزي و مقايسه آن با ضوابط استاندارد 2800 ايران
36
كاربرد طراحي پارچه در معماري داخلي فضاي مدرن با استفاده از نقشهاي اصيل قاجاري ﴿با استفاده از ابزار كامپيوتر﴾
37
كاربرد طراحي حيوانات (چهارپايان ) در نگارگري معاصر
38
كاربرد طراحي مستقيم بر اساس تغيير مكان و نيرو در قاب هاي فولادي كوتاه و ميان مرتبه دوگانه با سيستم باربر قاب
39
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
40
كاربرد طراحي و تصويرسازي در موزه تاريخ طبيعي
41
كاربرد طراحي ونقاشي كودكان درساخت آرايه
42
كاربرد طرح مركب مركزي ﴿CCD﴾در مدل سازي راندمان رنگي پارچه هاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي مستقيم
43
كاربرد طرح هاينو در هنر قلم زني
44
كاربرد طرحهاي نگارگري در توليد كاغذ ديواري
45
كاربرد طنز در طراحي مسكات ﴿بسته بندي و تبليغات تجاري براي محصولات غذايي﴾
46
كاربرد طنز و گونه هاي آن در اشعار علي بابا چاهي
47
كاربرد طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا براي اندازه‌گيري متامفتامين استخراج شده از نمونه هاي ادرار و پلاسما با روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي
48
كاربرد طيف سنجي پلاسمايي LIBS براي مطالعه تركيبات سنگ هاي كليوي هنگام كندگي
49
كاربرد عدد موج محلي در تعيين مكان افقي ، انديس ساختاري و عمق بي هنجاري هاي مغناطيسي
50
كاربرد عصاره اسيدشويي لجن سنگبري براي تامين آهن گياه ذرت
51
كاربرد عكاسي در طراحي پارچه
52
كاربرد عكاسي در طراحي پوستر
53
كاربرد عكاسي در هنر گرافيك
54
كاربرد عكس در ايجاد تحول و اصلاحات اجتماعي
55
كاربرد عكس در پوستر
56
كاربرد عكس در طرح جلد مجلات ايران
57
كاربرد علف كش هاي گندم بر روي علف هرز مهاجم ارشته خطايي
58
كاربرد علم رياضي در درمان برخي بيماري ها
59
كاربرد عملي طراحي براساس عملكرد به روش طيف ظرفيت در كنترل طراحي يك ساختمان بتني
60
كاربرد عملي و استفاده واقعي از تكنيك هاي مصور سازي اطلاعات در شركت پست جمهوري اسلامي ايران.
61
كاربرد عناصر بصري در بيان تاثرات دروني
62
كاربرد عناصر تزييني ايراني اسلامي در طراحي مبلمان شهري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان﴾
63
كاربرد عناصر مذهبي دوره قاجار در پوشش بانوان
64
كاربرد عناصربصري در بيان تاثرات دروني
65
كاربرد عنصر غير فعال خورشيدي در مسكن روستايي اقليم خيلي سرد استان زنجان
66
كاربرد غبار كوره در صنعت سيمان
67
كاربرد غربال مولكولي در صنعت ، محاسبات و طراحي
68
كاربرد غزل در فرهنگ موسيقي معاصر ايران
69
كاربرد غشا در فرايندهاي پزشكي
70
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريز دانه بمنظور استفاده از آنها در روسازي راهها
71
كاربرد غشاء قيري در آب بندي مصالح ريزدانه به منظور استفاده از آنها در روسازي راهها
72
كاربرد غشاهاي نانو ليفي جهت تصفيه پساب هاي حاوي فلزات سنگين
73
كاربرد غشاهاي نانو ليفي فتوكاتاليزي حاوي نانو ذرات TiO2 جهت تصفيه پساب هاي آلي
74
كاربرد غلتك SOLO در سيستم SIRO
75
كاربرد غير فعال انرژيهاي محيطي در طراحي يك پارك اداري
76
كاربرد غيرفعال انرژي هاي محيطي درطراحي يك پارك اداري
77
كاربرد فرآيند تركيبي الكتروشيميايي-بيولوژيكي با استفاده از سيستم انعقاد الكتريكي و راكتورناپيوسته با جريان متوالي جهت تصفيه فاضلاب صنعت دباغي
78
كاربرد فرآيند تركيبي غشاهاي(UF/ROدر تصفيه پساب هاي پالايشگاهي به منظور تامين آبمصرفي بويلرها
79
كاربرد فرآيند خوشه بندي سلسله مراتبي در بازارهاي مالي (مطالعه اي در بازار بورس اوراق بهادار تهران)
80
كاربرد فرآيندهاي بيولوژيك در اكسيداسيون تركيبات گوگردي و بررسي عوامل مؤثر
81
كاربرد فرآيندهاي نقطه اي فضايي در تحليل الگوهاي نقطه اي مكان درختان
82
كاربرد فرايند تركيبي فتواكسيداسيون و الكتروليز اصلاح شده در حذف آنتي بيوتيك آموكسي سيلين از فاضلاب سنتتيك صنايع داروسازي
83
كاربرد فرايندهاي تصادفي در رياضيات مالي و ژنتيك
84
كاربرد فرترن 90در فيزيك
85
كاربرد فرش زربفت با طرح اصفهان در مبلمان
86
كاربرد فرم هاي سياه مشق نستعليق با تكيه بر دوره ناصري در طراحي پارچه و لباس
87
كاربرد فرهنگي لنج مينياتوري در جزيره قشم
88
كاربرد فروفلوئيد ها در پزشكي
89
كاربرد فضاهاي هندسي در ابرساختارهاي جبري
90
كاربرد فضاي سبز شهري در هويت بخشي به محلات شهري نمونه موردي ناحيه 5 شهرداري منطقه هفت تهران
91
كاربرد فعل ،صفت ،قيد در دستور زبان فارسي گويش شوشتري
92
كاربرد فلز در پاپيه ماشه
93
كاربرد فن آوري اطلاعات در كشاورزي
94
كاربرد فن آوري هاي جديد در تهيه سوخت ها ﴿بيوديزل﴾
95
كاربرد فن‌آوري واقعيت‌افزوده در بسته‌بندي مواد غذايي
96
كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي
97
كاربرد فناوري اطلاعات در ترافيك شهري
98
كاربرد فناوري اطلاعات در شركت ها ،سيستم ها و كشاورزي
99
كاربرد فناوري اطلاعات در فرايند توسعه محصول جديد ، با بررسي صنايع لوازم خانگي ايران
100
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري ( نمونه موردي : شهر اصفهان)
101
كاربرد فناوري تجارت الكترونيك در شركت بورس اوراق بهادار تهران
102
كاربرد فناوري در توسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
103
كاربرد فناوري درتوسعه آموزش در محيط آموزش و پرورش
104
كاربرد فناوري نانو در پزشكي
105
كاربرد فناوري نانو در صنعت بسته بندي مواد غذايي
106
كاربرد فناوري نانو در صنعت نفت وگاز
107
كاربرد فناوري نانو در محيط زيست
108
كاربرد فناوري نانو درصنعت نفت و گاز و پتروشيمي
109
كاربرد فيبر نوري در دستگاههاي اندازه گيري
110
كاربرد فيبر نوري در قدرت
111
كاربرد فيزيك در بررسي شبكه هاي پيچيده اجتماعي
112
كاربرد فيزيك در پزشكي
113
كاربرد فيلتر FIR در كنترل موقعيت موتور DC
114
كاربرد فيلتر فاز محلي تعميم يافته دربرآورد مرز بي هنجاري هاي ميدان هاي پتانسيلي
115
كاربرد فيلتر‌هاي بيولوژيكي در تصفيه گازها(بيوفيلتراسيون)
116
كاربرد فيلترهاي دورسنجي در پردازش تصاوير داده هاي ميدان پتانسيل و فيلترهاي ژئوفيزيكي در پردازش تصاوير ماهواره اي
117
كاربرد فيلترهاي مبتني بر آمارگان مرتب شده(OS) در پردازش تصوير
118
كاربرد فيلم هاي نانوكامپوزيت كيتوزان و كربوكسي متيل سلولز حاوي تركيبات نگهدارنده طبيعي در گوشت چرخ كرده شتر
119
كاربرد قاب ها در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل يك معادله عملگري
120
كاربرد قاعده صحت در حوزه فقه و حقوق موضوعه ايران
121
كاربرد قالب گيري _ ريخته گري
122
كاربرد قراردادهاي مشتقات در پوشش ريسك موسسات مالي
123
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردهاي آن
124
كاربرد قضيه نقطه ثابت در معادلات انتگرال غير خطي و بررسي جواب برخي از مدلهاي كاربردي آن
125
كاربرد قطعات بلورهاي فوتوني غيرخطي در شكل‌دهنده‌هاي باريكه نوري
126
كاربرد قواعد انجمني در تحليل عوامل تعيين كننده ارزش دارايي هاي نامشهود (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
127
كاربرد قواعد فقهي درء، توبه ، لوث و قسامه و لايبطل در حقوق جزا
128
كاربرد قيود توابع خود توان اكيدا غير انبساطي در بازسازي تصوير
129
كاربرد كاتاليزگرهايي از جمله منيزيوم هيدروژن سولفات، نانو تيتانيوم دي اكسيد، بورتري فلوريد نشانده شده بر روي نانوسيليكاژل در پيشبرد واكنش هاي آلي
130
كاربرد كاتاليزور پالاديم كولين كلرايد در سنتز، و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، هك و آمين دار كردن
131
كاربرد كاتاليزور پلي اكسومتالات حاوي هترواتم سريم در واكنش محافظت زدايي تري متيل سايليل و تتراهيدروپيرانيل اترها
132
كاربرد كاتاليزور دي بنزيل نيكوتينيوم پالاديم كلريد در سنتز و شناسايي محصولات واكنش هاي سوزوكي، تهيه كتون هاي آروماتيك ، آمين دار كردن سولفيد دار كردن
133
كاربرد كاتاليزوربيس ﴿1-بنزيل-4-آزا-1-آزانيابي سيكلو [2،2،2] اكتان﴾ تتراكلرو-µ - دي كلرودي پالاديت ﴿II ﴾ در سنتز محصولات واكنش هاي استايل، هياما، سونوگاشيرا و جفت شدن يكسان
134
كاربرد كاتاليزورهاي فلزي در سنتز پروپيلن ايمين، پلي ايميدها و پلي ﴿استر-ايميد﴾ ها به روش كليك و محصول واكنش هاي جفت شدن متقاطع و يكسان
135
كاربرد كاتاليزورهاي نانو كره سيليكاي عامل دار شده و N - هالو سولفوناميد در تبديلات گروههاي عاملي
136
كاربرد كاتاليزوري WCL6 درسنتز :1﴾14-آريل-14H-داي بنزو ﴿a,j) زانتن 2﴾بنزايميدازول
137
كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات هاي نوع ولز-داوسون استخلاف شده با منگنز در اكسايش سولفيدها و آمين هاي آروماتيك
138
كاربرد كاتاليست مس ﴿I﴾ كلريد- كولين كلريد در واكنش هاي جفت شدن كربن - هترواتم و در واكنش سنتز فوتوكاتاليستي ايندازول ها از تركيبات 2- ﴿2- نيتروفنيل﴾-1،2،3،4-تتراهيدروكينولين
139
كاربرد كاتاليست هاي بر پايه مشتقات كربني براي اكسايش سيكلوهگزان، اتيل بنزن و تخريب آلاينده هاي آلي
140
كاربرد كاتاليستهاي شبه زئوليتي (ساپو- ٣٤ ) در واكنش تبديل متانول به الفينها
141
كاربرد كاتاليستي پلي اكسو متالات نوع ولز-داوسون استخلاف شده با برخي فلزات واسطه در واكنش هاي حلقه گشايي اپو كسيدها با آمين ها، سديم آزيد و استيك اسيد
142
كاربرد كاتاليستي پلي اكسومتالات ها ي موليبدن يا تنگستن قرار گرفته روي نگهدارنده ها و بررسي اثر امواج فراصوت و ريزموج روي فعاليت كاتاليستي آنها
143
كاربرد كاتاليستي كمپلكس اورتوپالاديت 2-فنيل آنيلين در واكنش هاي جفت شده هك و سوزوكي تهيته نانو ذرات پالاديوم ﴿0﴾ تثبيت شده بر بستر پلي اتيلن گليكول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هك
144
كاربرد كاشي معرق در تزئين اشياء
145
كاربرد كاشي معرق در تزيين اشياء
146
كاربرد كاغذ در بسته بندي
147
كاربرد كالاي نساجي در ساختار هواپيماهاي سبك و مطالعه امكان ساخت در داخل كشور
148
كاربرد كاليبر ايون مرتبه دوم در اندازه گيري كمي رنگ مصنوعي رودامين B در زعفران هاي تقلبي با استفاده از وابستگي طيف هاي مرئي به تغيير تدريجي غلظت مايسل , Aplication of second - order calibration for determination of rohdamine b artifical dye in adulterated saffron using micellar concentration dependence of the visible spectra
149
كاربرد كامپوزيت پلي پيرول / الومينا براي حذف كروم و سرب از محلولهاي ابي
150
كاربرد كامپوزيتها در خودرو جذب انرژي و تحليل رفتار كامپوزيتها تحت بارگذاري
151
كاربرد كامپيوتر در تحقيق و بررسي مشخصه هاي حالت دائمي و گذراي ماشينهاي الكتريكي در آزمايشگاه ماشين
152
كاربرد كامپيوتر در تغذيه گذاري
153
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
154
كاربرد كامپيوتر در چاپ و نشر
155
كاربرد كامپيوتر در روان شناسي و آموزش
156
كاربرد كامپيوتر در صنعت نساجي (انتخاب مدل آماري براي كميت هاي فيزيكي در صنعت نساجي )
157
كاربرد كامپيوتر در طراحي صنعتي
158
كاربرد كامپيوتر در فيزيك
159
كاربرد كامپيوتر در نساجي و برنامه هاي كامپيوتري كنترل كيفيت و هيستوگرام
160
كاربرد كامپيوتر در واحد مهندسي صنعتي كارخانجات نساجي
161
كاربرد كامپيوتر درفيزيك
162
كاربرد كامپيوتردرصنعت وشيوه ساخت PLC
163
كاربرد كانالهاي غيرمدور در مبدلهاي حرارتي فشرده
164
كاربرد كپسولاسيون در صنايع دارويي
165
كاربرد كپشن در سينما
166
كاربرد كدMCNP راي محاسبه تابش در آ]مايشگاه نوتروني و پيرامون آن , Radiation calculation in and around neutron source lab using MCNP code
167
كاربرد كدهاي مشبك بر روي كانال هاي رله گوسي دو طرفه
168
كاربرد كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2- (2-كلرو بنزيليدين آمينو) بنزن تيول به عنوان فاز جامد براي استخراج در فاز جامد يون‌هاي مس و روي
169
كاربرد كربن فعال در جذب آلاينده هاي آلي
170
كاربرد كربن فعال ميوه گياه زيتون تلخ جهت حذف يونهاي سرب و روي از محلولهاي ابي
171
كاربرد كربن نيتريد گرافيتي به عنوان حسگر الكتروشيميايي جديد براي اندازه گيري رنگ تارترازين و بررسي خواص فوتو كاتا ليزوري و ضد خوردگي آن
172
كاربرد كربن‌‌هاي مزومتخلخل در ساخت حسگرها و زيست‌حسگرها
173
كاربرد كريستال مايع كلستريك در چاپ امنيتي
174
كاربرد كشتي هاي لايروب در بندر شهيد رجايي
175
كاربرد كلكتورهاي خورشيدي در سيستم چيلر جذبي
176
كاربرد كلوئيد ها در سامانه هاي هوشمند پليمري و دارويي
177
كاربرد كلينوپتيلوليت در صنايع مختلف
178
كاربرد كمپلكس آلي فلزي پالاديم با ساختارهاي ديمر و مونومر در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي سونوگاشيرا و سوزوكي
179
كاربرد كمپلكس دوفلزي [Co(en)3][Dy(EDTA)H2O[2 در اندازه گيري داروي دي-پنسيل آمين با روش ولتامتري پالس تفاضلي
180
كاربرد كمپلكس هاي اورتوپالاديت در سنتز و شناسايي محصول واكنش هاي هك، سوزوكي، سيانيددار كردن و هموكوپلينگ
181
كاربرد كمپلكس هاي پالاديم﴿II)باايليدهاي فسفردار به عنوان كاتاليزور در واكنش كوپلينگ هك
182
كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زيستي براي جذب فلزات سنگين و تصفيه شيرابه پسماندهاي شهري
183
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري اسميم و روتنيم به روش اسپكتروفتومتري و گونه هاي مس ،موليدن ،سرب و پالاديم به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
184
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري كاتيون هاي مس (II)، سرب(II)، كادميوم(II) و روي (II)به طور همزمان به روش ولتامتري عاري سازي جذبي و مطالعه انتقال پروتون
185
كاربرد كمومتريكس در اندازه گيري همزمان تركيبات دارويي به روش اسپكتروفتو متري
186
كاربرد كنترل بهينه در طراحي شيپوره مافوق صوت ليزر ديناميك گازي
187
كاربرد كنترل پيش بين با حالات محدود در فيلترهاي اكتيو هيبريد موازي
188
كاربرد كنترل تطبيقي در مدلسازي ديناميكي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي
189
كاربرد كنترل در خط توليد فرش ماشيني
190
كاربرد كنترل دروپي دركنترل توان حقيقي و فركانس ريزشبكه جزيره شده
191
كاربرد كنترل دو گانه در مقاوم سازي سازه در برابر زلزله
192
كاربرد كنترل كننده فازي در كنترل منابع تغذيه سويچينگ
193
كاربرد كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي ﴿PLC)در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
194
كاربرد كنترل كيفيت آماري در صنايع ريخته گري
195
كاربرد كنترل كيفيت آماري درشركت قطعه كاران
196
كاربرد كنترل كيفيت در خط توليد ريسندگي پنبه
197
كاربرد كنترل كيفيت در صنايع ريسندگي
198
كاربرد كنترلرهاي PID,PD,PI,Pدر صنعت ﴿برسي سيستم كنترلي گاورنر﴾
199
كاربرد كواترنيون ها در رمز نگاري سيستم هاي آشوبناك
200
كاربرد كوپلا در تحليل فراواني چند متغيره ي جريان هاي كم و ارزيابي رگرسيون كوپلايي به منظور استفاده در تحليل متغيرهاي غير مستقل
201
كاربرد كولاژ الياف و فلز در تزئينات داخلي
202
كاربرد كيتوسان و زئوليت اصلاح شده در تصفيه پساب كارخانه نشاسته سازي
203
كاربرد گچ در تزئينات وابسته به معماري دوره قاجار در شهر يزد ، مطالعه كاربردي : خانه شيخ الاسلام
204
كاربرد گچ ساختماني بعنوان قالب پيش ساخته جهت اجراي دال هاي سقف كامپوزيت
205
كاربرد گراف در كامپيوتر
206
كاربرد گرافن اكسايد عاملدار شده با سولفونيك اسيدهاي آلي (SGO) در فرايند جذب براي حذف رنگزاي آزوي كاتيوني
207
كاربرد گرافن به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد براي كادميم در آب معدني و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
208
كاربرد گرافن به عنوان كاتاليست
209
كاربرد گرافيك در آموزش به كودكان ناشنوا
210
كاربرد گرافيك در آموزش عبور و مرور صحيح
211
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنائي
212
كاربرد گرافيك در آموزش كودكان استثنايي
213
كاربرد گرافيك در اجتماع
214
كاربرد گرافيك در تبليغات تجارت ايران
215
كاربرد گرافيك در تروكاژهاي تلويزيوني
216
كاربرد گرافيك در تيتراژ فيلم
217
كاربرد گرافيك در جاذبه هاي سياحتي شيراز
218
كاربرد گرافيك در رشد و تكامل كشاورزي ايران
219
كاربرد گرافيك در كتابهاي كمك آموزشي دوره ابتدايي
220
كاربرد گرافيك در كنترل جمعيت
221
كاربرد گرافيك متحرك در آگاهي رساني عمومي در حوزه محيط زيست
222
كاربرد گره چيني چوب در معماري داخلي ايران
223
كاربرد گره چيني و مشبك در دكوراسيون داخلي
224
كاربرد گروه هاي لي در كاهش معادلات ديفرانسيل و بررسي كاهش هاي معادله زابولوتسكايا -خخلوف
225
كاربرد گروههاي لي در مطالعه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
226
كاربرد گسترش امواج هدايت‌شونده در تشخيص آسيب ترك زمينه در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با تكيه بر خواص ويسكوالاستيك
227
كاربرد گل و مرغ در طراحي پوشش ديواري، رومبلي و پرده
228
كاربرد گل و مرغ در هنرهاي صناعي ﴿نقاشي روي شيشه، كاشي، چوب، گچ، ميناكاري، معرق، و منبت﴾
229
كاربرد گونه هاي جمع در نثر معاصر با نگاه به آثر جمالزاده هدايت و آل احمد
230
كاربرد گياه گون زرد (Astragalus verus Olivier) در سنتز سبز نانوذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي و اهميت اقتصادي آن در رويشگاه‌هاي غرب استان اصفهان
231
كاربرد گياه لاله واژگون (Fritillaria imperialis) رويشگاه هاي غرب استان اصفهان به منظور سنتز سبز نانو ذرات نقره و مطالعه خواص ضدباكتريايي آن
232
كاربرد لاتكس SBR در پشت موكت
233
كاربرد لاگ تصويري FMI در تحليل شكستگي ها، تنش هاي برجا و مدل سازي عددي توزيع نفوذپذيري مخزن در اطراف چاه با مطالعه موردي در مخازن ميدان گازي پارس جنوبي
234
كاربرد لخته سازها در تصفيه ي آب
235
كاربرد لوله سفالي در كشت گياه يونجه و اسپرسي همداني (Hedysarum criniferum Boiss)&(Medicago sativa)
236
كاربرد لوله هاي فايبر گلاس در صنعت آب و فاضلاب
237
كاربرد ليپوسام در ميكروكپسوله سازي آنتي اكسيدانت استخراجي از خميره ي انجير سبز
238
كاربرد ليزر nd:YAg با طول موج 532nm براي ÷اكسازي لكه هاي موجود بر كاغذ هاي تاريخي
239
كاربرد ليزر پالسي فايبر در اصلاح سطحي ايمپلنت‌هاي دنداني پايه زيركونيم
240
كاربرد ليزر در اندازه گيري دما
241
كاربرد ليزر در جراحي فك وصورت
242
كاربرد ليزر در چشم پزشكي
243
كاربرد ليزر در درمان بيماريهاي پوستي
244
كاربرد ليزر در لكه زدايي آثار كاغذي
245
كاربرد ليزر در مهندسي
246
كاربرد ليزر و تاثير آن در برهم كنش بيومتريال - استخوان
247
كاربرد ليزرهاي پرتوان در توليد الكترون ها با پهناي انرژي باريك
248
ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ -دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﻠﻜﻮلﻫﺎ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
249
كاربرد ماسه در مقاوم سازي دال هاي بتن مسلح در برابر انفجار نزديك
250
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در پيش بيني جريان ورودي مخازن و عملكرد بهينه آن
251
كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان در مدلسازي منابع آب
252
كاربرد ماهواره اي اي سي او در مخابرات
253
كاربرد ماهواره هاي ايريديم در مخابرات
254
كاربرد مايع يوني اليگومري در واكنش حلقه زايي كربنات ها و تثبيت واناديوم فسفروس اكسيد در ماتريس تيتانيوم اكسيد به منظور رنگ زدايي و اكسايش بنزن
255
كاربرد مايعات يوني در تهيه بيوديزل
256
كاربرد مايكروويو در صنعت غذا
257
كاربرد مايكرويو در صنعت غذا
258
كاربرد مباني تحليل و طراحي سيستم در بهبود و طراحي سيستم كنترل موجودي در كارخانه صنايع مخابرات راه دور ايران
259
كاربرد مبدلهاي حرارتي بستر سيالي شده در صنايع غذايي
260
كاربرد مبدلهاي سوئيچينگ نرم در سيستم هاي ذخيره انرژي هيبريد
261
كاربرد متلب در كنترل
262
كاربرد متن كاوي در بررسي ادبيات مهندسي صنايع
263
كاربرد متن‌كاوي شبكه‌ اجتماعي توئيتر در برنامه‌ريزي حمل و نقل ‌بين‌شهري
264
كاربرد مجموعه ناهموار در تجزيه و تحليل داده هاي دورگه
265
كاربرد محاسبات ابري در تجارت الكترونيك
266
كاربرد محاسبات نرم در تعيين استراتژي هاي بهينه در برنامه ريزي استراتژيك و مطالعه موردي آن بر روي يك شركت فناور
267
كاربرد محصول جانبي سيليس ازشركت Zpp در حذف فلوئور و بازيابي اورانيوم از پساب شركت سوره
268
كاربرد محلي سازي در تخمين تراز سطح ايستايي آب زيرزميني با فيلتر كالمن دسته اي قطعي
269
كاربرد محيط متخلخل در موتورهاي احتراق داخلي
270
كاربرد مدل ﴿ism﴾جهت سطح بندي شاخص هاي انتخاب تامين كنندگان چابك و رتبه بندي تامين كنندگان
271
كاربرد مدل MUSIC براي مديريت سيلاب شهري (مطالعه موردي: سپاهان‌شهر)
272
كاربرد مدل WASP در شبيه سازي غلظت سرب و كادميم در رودخانه ي زاينده رود
273
كاربرد مدل اطلاعاتي- مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي مهيا گاز اصفهان
274
كاربرد مدل الاستوپلاستيك در تحليل محيطهاي خاك غيراشباع و استفاده در تحليل سدهاي خاكي در حين ساخت
275
كاربرد مدل بوك - ون در تحليل تاريخچه زماني جداسازهاي اليافي غير متصل
276
كاربرد مدل تخميني براي ارتقاء پايائي براي طراحي سيستم جمع شونده ارابه فرود هواپيماي فجر 3
277
كاربرد مدل تركيبي شبيه سازي و بهينه سازي در طراحي سيستم احياء آب هاي زير زميني با رويكرد پمپاژ - تصفيه
278
كاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنايع غذايي، شيميائي، كاني غير فلزي و نساجي) با استفاده از تئوري طراحي آزمايشات، طي دوره 75-71
279
كاربرد مدل تعالي EFQM در تحليل ابعاد فرهنگ سازماني در شهرداري هاي استان گيلان
280
كاربرد مدل تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان(RCM) در اجراي موثر نگهداري و تعميرات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با هدف تداوم كاركرد فيزيكي ماشين آلات موجود و مديريت خرابي‌ها و هزينه هاي
281
كاربرد مدل تلفيقي EFQM و DEA جهت انتخاب پروژه هاي شش سيگما﴿ مطالعه موردي: شركت آب منطقه اي يزد ﴾
282
كاربرد مدل دو فصلي در مخازن سدها
283
كاربرد مدل دوتايي محاسبات كلامي فازي تعديل شده با رويكرد DMAIC شش سيگما براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي : كارخانجات منتخب كاشي و سراميك يزد﴾
284
كاربرد مدل رياضي براي مسائل آب هاي زيرزميني با درجات اشباع متغيير
285
كاربرد مدل سازي تصميم گيري چند هدفه در سازمانهاي پروژه محور
286
كاربرد مدل سازي فيزيكي جريان سيال تزريق در سنگ هاي شكسته در مقياس آزمايشگاهي و اعتبار سنجي نرم افزار عددي...
287
كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني استحكام فولادهاي TWIP
288
كاربرد مدل كسر مخلوط چندگانه در مدل‌سازي احتراق شعله‌هاي ديفيوژن
289
كاربرد مدل كشش ثابت واريانس در شبيه سازي سري هاي زماني مالي (مطالعه اي در بورس و اوراق بهادار تهران)
290
كاربرد مدل كلاس پنهان بيز در تعيين ارزش تشخيصي SPECTو MRIمغز در تشخيص حس بويايي بعد از تروما بدون حضور استاندارد طلايي
291
كاربرد مدل گارين -لاوري با محدوديت ظرفيت در برآورد جمعيت و اشتغال شهر اصفهان
292
كاربرد مدل معادلات ساختاري بيزي پيشرفته در بررسي تاثير مداخله مبتني بر مدل فرا نظريه اي پروچسكا بر تغيير رفتارهاي تغذيه اي در افراد پيش ديابتي شهر يزد
293
كاربرد مدل موج جنبشي در طراحي و ارزيابي آبياري شياري
294
كاربرد مدل هاي Modflow و DRASTIC به منظور آلودگي نيترات و آسيب پذيري آب هاي زيرزميني در دشت بويين - داران اصفهان
295
كاربرد مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته در آمار بيمه
296
كاربرد مدل هاي خود برگشتي با واريانس شرطي ناپايدتر (GARCH) در امور مالي
297
كاربرد مدل هاي سطح پاسخ (RSM) در قابليت اطمينان
298
كاربرد مدل هاي شبكه اي در بررسي و مدلسازي واكنش هاي آنزيم تثبيت شده گلوكز ايزومراز
299
كاربرد مدل هاي شبكه عصبي و عصبي- فازي تطبيقي در تعيين ضريب تخليه جريان سر ريزهاي كناري Discharge Coefficient of Side WeirsT Using Neural- Net works and ANFIS Models
300
كاربرد مدل هاي عصبي-مصنوعي و خود رگرسيوني در پيش بيني قيمت صادراتي مواد معدني ايران: مطالعه موردي سنگ آهن و كروميت
301
كاربرد مدل هاي كريجينگ در قابليت اطمينان
302
كاربرد مدل هاي لجن فعال ﴿ ASMS ) در هضم هوازي لجن ثانويه
303
كاربرد مدل هاي معادلات ساختاري چند سطحي در بررسي روايي و پايايي پرسشنامه اهمييت وزن در كيفيت زندگي افراد بالاي 18 سال ساكن در شهر يزد
304
كاربرد مدل هاي مكان مند و تحليل شبكه در مديريت بحران شهري با استفاده از GIS ....
305
كاربرد مدل هاي مكانيك تماس در منيپوليشن سلول هاي بيولوژيك توسط AFM
306
كاربرد مدل هايپربوليك در شبيه سازي نتايج آزمايش برش مستقيم بر روي زباله شهري
307
كاربرد مدل وردشي در تصويربرداري پزشكي و كاربردهاي آن در عمل جراحي
308
كاربرد مدل‌هاي SWAT و SWAP در مديريت آبياري برنج براساس ويژگي‌هاي آب، خاك وزه‌آب در شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود
309
كاربرد مدل‌هاي انتشار در پشتيباني از معرفي كالا يا خدمات جديد
310
كاربرد مدل‌هاي سايبرنتيك در بازمهندسي فرآيندهاي كسب‌و‌كار
311
كاربرد مدلهاي استوكستيكي پخش آماري در تحليل سريهاي زماني بارش
312
كاربرد مدلهاي بهينه سازي و شبيه سازي براي تعيين ظرفيت بهينه مخزن سد
313
كاربرد مدلهاي بيز ناپارامتري در مشكلات پردازش زبان طبيعي
314
كاربرد مدلهاي حل اختلاف در مديريت منابع آب
315
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
316
كاربرد مدلهاي سري زماني براي پيش‌بيني دبي اوج سيلاب رودخانه در جهت تعيين معيارهاي طراحي سازه‌هاي هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه تالار قائمشهر)
317
كاربرد مديريت تخليه در توزيع بهينه ترافيك , Buffering in evacuation managment for optimal traffic demand distribution
318
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بازسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
319
كاربرد مديريت ناب در مديريت پروژه (مطالعه موردي ساخت مدارس طرح تخريب و بهسازي مدارس استان همدان از سال 1385 تا كنون)
320
كاربرد مديريت نوين صنعتي در نساجي ﴿ بافندگي ﴾
321
كاربرد مسئله نفوذ در پردازش تصاوير و روشهاي عددي براي بهينه كردن آن ها
322
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﻮذ درمدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
323
كاربرد مسائل معكوس براي تجزيه و تحليل مدل هاي رياضي سرطان در مجراها
324
كاربرد مسائل معكوس در پديده انتقال حرارت
325
كاربرد مسائل نفوذ در حل مسائل MRI
326
كاربرد مساله در پردازش تصاوير و روش هاي عددي براي بهينه كردن آن ها
327
كاربرد مساله نفوذ در مدلسازي پديده انفجار و حل عددي آن
328
كاربرد مسباره در صنعت سيمان
329
كاربرد مستقيم سلستين براي تهيه پودرهاي نانومتري فريت استرانسيوم و بررسي اثر اندازه ي ذرات بر ويژگي هاي مغناطيسي آنها
330
كاربرد مشاركت الكترونيك در مديريت و برنامه ريزي محله اي ، نمونه موردي محله انقلاب ، منطقه 11 تهران
331
كاربرد مشبكه ها در كانال هاي چند ورودي چند خروجي
332
كاربرد مشبكه‌‌هاي LDPC و ساختارهاي جبري در سامانه‌هاي مخابرات بي‌سيم
333
كاربرد مشتقات آمونيوم بوروهيدريد جهت احيا آلدئيدها و كتونها در محيط بدون حلال
334
كاربرد مشتقات ارتوهيدروكسي بنزن و نانولوله هاي كربني چند ديواره در سنجش الكتروكاتاليستي نوراپي نفرين و نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد
335
كاربرد مشخصات ملكولي در پيش بيني تعادلات ترموديناميكي
336
كاربرد معادلات حالت براي بررسي رفتار ترموديناميكي سيالات تجمعي و محلول هاي پليمري
337
كاربرد معادلات حالت تجمعي در بررسي رفتار فازي سيالات با پيوند هاي هيدروژني
338
كاربرد معادلات حالت در سيالات تجمعي
339
كاربرد معادلات ديفرانسيل و مشتقات جزئي در حل مسائل نفوذ
340
كاربرد معادلات موازنه مواد در مخازن گازميعاني
341
كاربرد معادله بولتزمن كوانتومي در فيزيك جديد
342
كاربرد معادله حالت ردليچ-كوانگ در پيش‌بيني تعادلات مايع - بخار
343
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
344
كاربرد معرق چوب در تجسم بخشيدن به آثار فرهنگي دفاع مقدس
345
كاربرد معيارهاي LOF و SLOF براي انتخاب كاربران موجه در سنجش طيف همكارانه با حضور كاربران بدخواه در شبكه هاي راديو شناختگر
346
كاربرد معيارهاي شكست كامپوزيت ها در طراحي مخازن تحت فشار كامپوزيتي CNG
347
كاربرد مغناطيس براي كنترل وضعيت غيرفعال ماهواره
348
كاربرد مفاهيم پايداري در معماري معاصر ايران
349
كاربرد مفهوم دهكده شهري در روستاي ميگون با استفاده از رويكرد گردشگري طبيعي
350
كاربرد مفهوم ردپاي آب جهت كاهش نسبت استفاده از آب آبي به آب سبز در زير حوضه زرينه رود به عنوان اصلي ترين زيرحوضه تامين كننده آب درياچه اروميه
351
كاربرد مقادير ويژه و توابع ويژه در معادلات با مشتقات جزئي
352
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاهها مالي
353
كاربرد مكانيك آماري در بررسي برخي دستگاههاي مالي
354
كاربرد مكانيك آماري در بيوفيزيك
355
كاربرد مكانيك آماري در قرآن كريم
356
كاربرد مكانيك سنگ در تحليل پريده ماسه دهي در چاههاي توليد نفت
357
كاربرد مكانيك سيالات (sfd) بر تحليل حركت مسير توپ در ورزش هاي مختلف
358
كاربرد مكانيك شكست در عمليات شكافت هيدروليكي به منظور افزايش استحصال چاههاي نفت و گاز
359
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد بعنوان كاتاليزور جديد و موثر براي واكنش تراكمي دايمدون با الدهيدهاي اروماتيك تحت شرايط ريزموج . فراصوت و گرمايي
360
كاربرد ملامين تري سولفونيك اسيد و N,N',N,N'-تترامتيل اتان-1-2-دي آمين پيوند شده با سولفونيك اسيد به عنوان كاتاليزگر براي واكنش تراكمي ديمدون با آريل آلدهيدها, B- كتواسترها و آمونيوم استات در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
361
كاربرد منابع انرژي تجديد پذير درتامين مصرف انرژي سايتهاي مخابرات سيار
362
كاربرد منحني بزيه در ذخيره سازي تصاوير و فونت ها در كامپيوتر
363
كاربرد منحني هاي بي اسپلاين در فشرده سازي تصوير و طراحي هندسي به وسيله كامپيوتر
364
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمز نگاري
365
كاربرد منحني هاي بيضوي در رمزنگاري
366
كاربرد منسوجات بي بافت در ايران
367
كاربرد منسوجات بي بافت در كشاورزي
368
كاربرد منطق فازي در ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري روش منافع به مخارج
369
كاربرد منطق فازي در ارزيابي ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست پالايشگاه اول ميدان گازي پارس جنوبي
370
كاربرد منطق فازي در باستان‌شناسي (مطالعه‌ي موردي؛ كورگان‌هاي جعفرآباد و طوعلي سفلي)
371
كاربرد منطق فازي در پايدارسازي ديناميكي سيستمهاي قدرت
372
كاربرد منطق فازي در پيش بيني رخساره هاي سنگي و خصوصيات پتروفيزيكي سازند آسماري در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
373
كاربرد منطق فازي در پيش بيني هزينه هاي دوره بهره برداري پستهاي فشار قوي
374
كاربرد منطق فازي در پيشگويي ميزان انعكاس پرتوي فرابنفش
375
كاربرد منطق فازي در سيستم تعليق فعال خودرو سواري
376
كاربرد منطق فازي در طراحي كنترلر ترمز ضد قفل
377
كاربرد منطق فازي در كنترل درايو القايي تغذيه شده با اينورتر منبع جريان (C.S.I)با مدولاسيون پهناي پالس از نوع ذوزنقه اي
378
كاربرد منطق فازي در كنترل سرعت و وضعيت موتور القائي
379
كاربرد منطق فازي در ماشين لباسشوئي
380
كاربرد منطق فازي در مسائل نگهداري و تعميرات
381
كاربرد منطق فازي در مهندسي كنترل
382
كاربرد منطق فازي و رگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادراستان مركزي درسال 89
383
كاربرد منطق فازي ورگرسيون لجستيك درتاثير عوامل خطر اپيدمي وبادر استان مركزي درسال89
384
كاربرد مهندسي ارزش در بهبود بهره وري در ساختمان
385
كاربرد مهندسي ارزش در تونلسازي
386
كاربرد مهندسي ارزش در ساخت سد
387
كاربرد مهندسي صنايع در كارخانجات ريسندگي (مهندسي صنعتي ريسندگي )
388
كاربرد مهندسي صنعتي در كارخانجات نساجي ﴿ واحد ريسندگي﴾
389
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
390
كاربرد مهندسي كانسي در طراحي قيچي خانگي
391
كاربرد مواد آنتي باكتريال با گريد غذايي با توجهي وي‍ژه به كيتوزان
392
كاربرد مواد بازيافتي در هنر معاصر
393
كاربرد مواد پليمري در ايمپلنت‌هاي دندانپزشكي
394
كاربرد مواد پيزوالكتريك در كاهش ارتعاشات سازه
395
كاربرد مواد جاذب طبيعي و مصنوعي براي بهبود كيفيت پساب در تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني
396
كاربرد مواد فعال سطحي طبيعي در سنتز نانوذرات مگنتيت و ازدياد برداشت نفت (EOR)
397
كاربرد مواد كامپوزيتي در صنايع دريايي
398
كاربرد مواد متغير تابعي در ديسك ترمز قطار به منظور جلوگيري از رشدترك
399
كاربرد مواد معدني در ساخت بتن و تاثير انواع سنگدانه ها
400
كاربرد مواد معدني در صنعت دام (معادن زئوليت سمنان و فسفات جيرود)
401
كاربرد موازنه جمعيت در كريستاليزاسيون شبيه سازي كريستاليزاسيون هيدرات آلومينيوم
402
كاربرد موازنه جمعيتي در پليمريزاسين امولسيوني وينيل كلرايد به منظور پيش بيني توزيع اندازه ذرات پليمري
403
كاربرد موازي سازي شبيه سازي به روشPIC در مساله ناپايداري دو جرياني
404
كاربرد موتورهاي پله اي براي ميكروجابجايي در ميكروسكوپ هاي الكتروني
405
كاربرد موتيف هاي آئين مهر در طراحي نقشه هاي معاصر فرش
406
كاربرد موج شكنهاي شناور در بنادر كوچك
407
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروانسفالوگرام
408
كاربرد موجك در تحليل امواج الكتروكارديوگرام
409
كاربرد موجك ها در هندسه معادلات ديفرانسيل
410
كاربرد موجك ها و قاب ها در جواب هاي سازگار معادلات عملگري
411
كاربرد موجكهاي متناوب در حل معادلات انتگرالي فردهلم نوع دوم
412
كاربرد مولفه هاي طنز درسريال ﴿﴿ شب هاي برره ﴾﴾ از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
413
كاربرد ميدان الكتريكي در تقويت پديده انتقال جرم براي جداسازي تركيب دي اكسيد گوگرد از جريان گازي
414
كاربرد ميراگرهاي ADAS در بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه
415
كاربرد ميراگرهاي مايع هماهنگ شده براي كنترل لرزه اي سازه ها در سطوح بالاي تحريك
416
كاربرد ميكرو استخراج فاز مايع براي اندازه گيري اسپكترو فتو متري داروي سيپروفلوكساسين بر اساس رزونانس پلاسمون سطحي نانو ذرات نقره و اندازه گيري يون تيوسيانات به كمك معرف رودامين B
417
كاربرد ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي تسهيل شده با سور فاكتانت و بهينه سازي پارامترها با روش طراحي آزمايش جهت تعيين مقادير كم يون كروم در نمونه هاي آبي
418
كاربرد ميكرو استخراج مايع-مايع پخشي جهت جداسازي يونهاي مس و اندازه گيري ان به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
419
كاربرد ميكرو استخراج هاي مايع تشكيل امولسيون با استفاده از امواج ماوراء صوت جهت استخراج ويتامين هاي محلول در چربي
420
كاربرد ميكروارگانسيم هاي گرمادوست اعتدالي در فروشويي زيستي مس
421
كاربرد ميكرواستخراج با امولسيون سازي به كمك امواج فراصوت براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار كم ديكلوفناك سديم با استفاده از معرف ردامينB
422
كاربرد ميكروامولسيون به عنوان سيستم رهايش دارو
423
كاربرد ميكروجلبك‌ها در پيل سوختي ميكروبي
424
كاربرد ميكروراكتورهاي كاتاليستي در سنتز فيشر تروپش
425
كاربرد ميكروسكوپ نيرو- اتمي (AFM) در اندازه گيري مدول الاستيته سطحي مواد فلزي و پليمري
426
كاربرد ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM) در فن شناسي و آسيب شناسي آثارفلزي تاريخي – فرهنگي
427
كاربرد نامساوي هاي خطي ماتريسي در كنترل مدل پيش بين
428
كاربرد نامساوي هاي ذوزنقه در حل معادله انتگرالي ولترا
429
كاربرد نانو TiO2 در حذف رنگ Reactive Black 8 ناشي از پساب كارخانجات نساجي
430
كاربرد نانو اكسيدهاي فلزي روي اكسيد (ZnO) و دوپ شده ي مس (CuZnO) و آهن (FeZnO) بر آن به عنوان كاتاليزگر واكنش اكسايش برخي الكل هاي بنزيليك نوع اول و دوم و تجزيه فتوكاتاليستي برخي از رنگدانه هاي آلي مانند متيلن - بلو
431
كاربرد نانو الياف در پزشكي
432
كاربرد نانو بيو كامپوزيت fe3 o4/go/guo/chitosan به عنوان كاتاليزور در اكسايش مشتقات فنولي
433
كاربرد نانو تكنولو‍ژي در استفاده هاي پزشكي
434
كاربرد نانو تكنولوژي در افزودني هاي روغن موتور و بررسي اثرات نانو مواد در بهبود روان كنندگي روغن موتور و مكانيسم عملكرد نانو مواد در روان كنندگي
435
كاربرد نانو تكنولوژي در بررسي رهايش دارو
436
كاربرد نانو تكنولوژي در بسته بندي مواد غذايي
437
كاربرد نانو تكنولوژي در بهينه سازي خواص مكانيكي و ديناميكي تراورس بتني
438
كاربرد نانو تكنولوژي در جداسازي گاز به روش غشايي
439
كاربرد نانو تكنولوژي در دارو سازي
440
كاربرد نانو تكنولوژي در دارورساني
441
كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي
442
كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت
443
كاربرد نانو تكنولوژي در مبدل هاي كاتاليستي خودروها در مقايسه با مبدل هاي مرسوم
444
كاربرد نانو تكنولوژي(گذشته،حال،آينده)
445
كاربرد نانو جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده با آپتامر و آلبومين انساني براي جذب و پيش تغليظ آفلاتوكسين M1 و فلزات سنگين
446
كاربرد نانو جاذبهاي ارزان قيمت بنتونيت و بنتونيت فرآوري شده براي جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي و بهينه سازي شرايط جذب توسط طراحي فاكتوريال
447
كاربرد نانو حفره هاي سيكلود كسترين جهت افزايش نگهداري آب بر روي كالاي سلولزي طي عمليات تكميلي
448
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK - 3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون روي از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
449
كاربرد نانو حفره ي كربني OCMK-3 به عنوان جاذب در پيش تغليظ مقادير كم يون هاي مس و كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
450
كاربرد نانو خوشه هاي y-MnO2 براي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم يون هاي فلزي سنگين نظير +‎ Cd2‎+‎ , pb2‎+‎ ,Ag‎در نمونه هاي آبي ‎
451
كاربرد نانو در(پزشكي،مهندسي،صنعت)
452
كاربرد نانو در﴿پزشكي،مهندسي،صنعت﴾
453
كاربرد نانو ذرات اكسيد روي به عنوان انتقال دهنده الكترون در ساختار سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
454
كاربرد نانو ذرات ايتريم اكسيد دوپه شده با يوروپيم در سنجش فوليك اسيد ( ويتامين )B9 به روش طيف سنجي فلوئورساني .
455
كاربرد نانو ذرات حاصل از ريشه برخي گياهان براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
456
كاربرد نانو ذرات خاك اره به عنوان يك جاذب جامد ارزان و غير سمي براي حذف فلزات سنگين از آبهاي آلوده
457
كاربرد نانو ذرات درمخازن كربناته
458
كاربرد نانو ذرات دو فلزي به عنوان حسگرهاي رنگ سنجي در جهت اندازه گيري برخي آلاينده هاي زيست محيطي
459
كاربرد نانو ذرات روتنيم اكسيد درسنجش همزمان الكتروشيميايي اوريك اسيد و بعضي از گونه هاي بيولوژيكي مهم
460
كاربرد نانو ذرات زئوليتي به عنوان نانوكاتاليست هاي هتروژن و قابل بازيافت براي سنتز كومارين ها
461
كاربرد نانو ذرات سوپر مغناطيسي اكسيد آهن (SPION) در دارورساني
462
كاربرد نانو ذرات طلا در تشخيص اسيد آمينه هاي تريپتوفان و آرژنين
463
كاربرد نانو ذرات فلزي در اندازه گيري برخي از تركيبات زيستي كليدي به روش اسپكتروفتومتري سينيتيكي ومشخصه يابي نانو ذرات دوفلزي نقره وطلا
464
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آمونيوم پيروليدين دي تيو كاربامات به عنوان يك جاذب براي جداسازي و تغليظ مقادير كم يونهاي نيكل (2)، مس (2) و كبالت (2) قبل از اندازه گيري آنها به وسيله تكنيك طيف سنجي جذب اتمي
465
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده براي استخراج سرب از نمونه هاي محيطي ومحصولات آرايشي وبهداشتي
466
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن براي حذف رنگ با استفاده از طراحي آزمايش باكس – بنكن
467
كاربرد نانو ذرات مغناطيسي،1،3-دي سولفونيك اسيدايميدازوليوم هيدروژن سولفات و پيرازينيوم دي (هيدروژن سولفات) به عنوان كاتاليزوردرسنتز4،/4-(آرپل متيلن)-بيس (3-متيل-1- فنيلپيرازول-5-اول)ها،5-اكسو-1،4،5،6،7،8-هگزاهيدروكينولين ها و 9-آريل-1،8-دي اكسواكتاهيدروزانتن ها
468
كاربرد نانو ذرات نقره در اندازه گيري اسپكترو فتئمتري برخي از داروها
469
كاربرد نانو ذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
470
كاربرد نانو ذرات و پليمر قالب مولكولي به عنوان اصلاحگر جهت ساخت حسگر الكتروشيميايي به منظور اندازه گيري مقادير كم مرفين
471
كاربرد نانو ساختار شبكه فلز آلي 1-HKUST در حذف رنگ هاي قرمز كنگو و سبز متيلن
472
كاربرد نانو ساختارها و اصلاح گرهاي مختلف در ساخت سنسورهاي الكتروشيميايي جهت انداز گيري داروها، آلكالوئيدها و گونه هاي زيست محيطي
473
كاربرد نانو ساختارهاي SBA-15 اصلاح شده با زيركونيوم براي حذف همزمان رنگ هاي سبز مالاشيت و آبي متيلن
474
كاربرد نانو ساختارهاي اكسيد روي در حفاظت آثار هنري كاغذي
475
كاربرد نانو سيال ها در مجموعه هاي انتقال حرارت
476
كاربرد نانو صفحات گرافن براي حذف برخي رنگهاي آلي از محلولهاي آبي
477
كاربرد نانو فناوري در بهبود عملكرد سلولهاي خورشيدي
478
كاربرد نانو فوتو كاتاليست ها در تجزيه و ازبين بردن تركيبات فرار سمي و آلوده كننده هوا
479
كاربرد نانو كاتاليزور گرافن اكسيد/آهن اكسيد،به عنوان كاتاليزور در اكسايش باير-ويليگر كتون ها
480
كاربرد نانو كاتاليزور, ترتيتل كلريد, تري اتيل آمين پيوند يافته با سولفونيك اسيد و پيرازينيوم دي(هيدروژن سولفات) براي ساخت:1گرباماتو آلكليل/آميدوآلكليل-2-نفتول ها,4,4-(آريل متيلن)- بيس(3-متيل-1-فنيل پيرازول-5-اول)ها, زانتن ها,a',a- بيس – (آريليدين) سيكلوآلكانون ها, N-سولفونيل ايمين ها, ايميدازول ها و6- آمينو-3-متيل-4-آريل-2, 4-دي هيدروپيرانو پيرازول-5-كربونيتريل ها
481
كاربرد نانو كامپوزيت به عنوان كاتاليزور در واكنش سنتز مشتقات2-امينو تيازول
482
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي پلي اتيلن / ماگيت جهت حذف سرب از محلولهاي ابي
483
كاربرد نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافن براي پيش تغليظ واندازه گيري آلاينده هاي آلي بااستفاده از روش هاي طيف بيني در نمونه هاي آبي
484
كاربرد نانو كامپوزيت ها در مهندسي بافت
485
كاربرد نانو كامژوزيت گرافن اكسيد زيركونيم دربارگيري ورهايش كنترل
486
كاربرد نانو كاواك هاي بلور فوتونيك در ليزر
487
كاربرد نانو لوله هاي چند جداره كربني در ساخت الكترودهاي يون گزين خميري كربن بر پايه ليگاند 3 - N - بنزيل 1 - پارابروموبنزيل 3 - پروپانون -N استاميد براي تعيين عناصر واسطه در نمونه هاي حقيقي , Application of multi walled carbon nanotubes in construction of carbon paste ion selective electrode based on N-3-benzy 11-parabromo benzyl3propanon N-acetamid for determination of transistion metals in real sample
488
كاربرد نانو لوله هاي كربني چند جداره در استخراج و پيش تغليظ منگنز در نمونه هاي محيطي
489
كاربرد نانو مواد در رهايش كنترل شده داروي بيماري پاركينسون
490
كاربرد نانو ميله هاي طلا ( تهيه شده با استفاده از پايدار كننده ستيل تري متيل آمونيوم برمايد ctab ) در تشخيص نيترات و ساكارز
491
كاربرد نانوپوشش ها در بهبود عملكرد ناخن هاي شيررلودر معدن زغالسنگ طبس
492
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابور )BNCT( و نقش كد MCNP در آن
493
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان سرطان به روش گيراندازي نوترون بابورو نقش كد ام سي ان پي در آن
494
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزوم-كيتوسان در رهايش دارو به مغز از مسير بيني
495
كاربرد نانوحامل هاي ليپوزومي در درمان سرطان
496
كاربرد نانوذرات پالاديوم تثبيت شده بر سطح بستر نانولوله‌هاي‌كربني چندديواره عامل‌دار شده با DNA و بررسي عملكرد آن در واكنش‌هاي جفت شدن سوزوكي و سونوگاشيرا
497
كاربرد نانوذرات سيليكاي مزوپور مغناطيسي براي استخراج فاز جامد يارابن ها به عنوان آلاينده هاي زيست محيطي
498
كاربرد نانوذرات لومينسانس ايتريم اكسيد اصلاح شده با داروي گاپتوپريل جهت تعيين مقدار پيريدوكسين ﴾ويتامين ب 6 به روش طيف سنجي
499
كاربرد نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با سلولز سوپرآبگريز به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد ويتامين هاي محلول در چربي
500
كاربرد نانوذرات نيكل اكسيد در حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
501
كاربرد نانوذرات و پليمرهاي رسانا، در طراحي و ساخت حسگرهاي بر پايه ي DNA، آپتامرها، هورمون ها و سلول ها جهت تشخيص جهش هاي ژنتيكي، نشانگرهاي سرطاني و ديازينون
502
كاربرد نانوسيال در خنك كاري موتور
503
كاربرد نانوسيالات در افزايش سرعت حفاري و كاهش اتلاف انرژي
504
كاربرد نانوفيبرهاي الكترواسپين شده
505
كاربرد نانوكاتاليست پالاديوم تثبيت شده بر روي كيتوسان در واكنش هاي جفت شدن هك و سوزوكي، كربونيل دار كردن آريل هاليدها و تهيه بنزايميدازول ها
506
كاربرد نانوكامپوزيت MnO2/CeO2 /بنتونيت/ سلولوز بعنوان كاتاليزور در اكسايش انتخابي آمين ها
507
كاربرد نانوكامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي عاملدار شده با دي اتيلن تري آمين پنتا استيك اسيد براي حذف يون هاي جيوه از محلولهاي آبي
508
كاربرد نانوكامپوزيت ها در صنايع
509
كاربرد نانولوله هاي چند لايه اصلاح شده بعنوان جاذب براي سرب و كادميم و اندازه گيري آنها به روش جذب اتمي
510
كاربرد نانولوله هاي كربن در فرايندهاي جداسازي
511
كاربرد نانولوله هاي كربني به عنوان قالب در ساخت نانوكاتاليست ساپو-34 با استفاده از روش تبديل ژل خشك
512
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح شده با گلوتاريد - دي هيدرازيد به عنوان جاذب استخراج فاز جامد براي پيش تغليظ و اندازه گيري مس )II( ،آهن )III(، نيكل )II(و روي )II( به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
513
كاربرد نانولوله هاي كربني چند ديواره درتهيه الكترودهاي اصلاح شده جهت اندازه گيري بوپرنورفين به روش هاي ولتامتري و پتانسيومتري
514
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر حساس به ERBB2
515
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر زيست ماركرهاي سرطاني
516
كاربرد نخ جت هوا در بافندگي حلقوي پودي
517
كاربرد نخ سايرو در بافندگي حلقوي پودي و مقايسه نخ و پارچه توليدي با محصولات مشابه در سيستم رينگ
518
كاربرد نخ سيستم ريسندگي اصطكاكي (2 OREF) در بافندگي حلقوي پودي
519
كاربرد نرم افراز SAS در تجزيه وتحليل داده هاي آماري
520
كاربرد نرم افزار ANSYS در استاتيك مقاومت وطراحي
521
كاربرد نرم افزار ANSYS در تولد ومرگ يك المان
522
كاربرد نرم افزار comf ar در تهيه گزارش توجيهي طرح ها
523
كاربرد نرم افزار MATERIAL STUDIO درپيش بيني پارامترحلاليت قند سوربيتول
524
كاربرد نرم افزار Matlab در مكانيك سيالات ﴿مدلسازي جريان سيال ايده آل﴾
525
كاربرد نرم افزار SAS در طرح تجزيه آزمايش ها و رگرسيون
526
كاربرد نرم افزار آماري SAS در رگرسيون چند گانه
527
كاربرد نرم افزار آماري sas در مبحث طرح و آزمايشهاي 1
528
كاربرد نرم افزار مطلب در معادلات ديفرانسيل
529
كاربرد نرم افزار مطلب و وب سايت در تحقيق در عمليات
530
كاربرد نرم افزار هاي R و SAS در مبحث داده هاي رسته اي مبتني بر كتاب مقدمه اي بر تحليل داده هاي رسته هاي تاليف آلن اكرستي
531
كاربرد نرم افزارهاي MINITASB و EXCEL در كنترل كيفيت آماري
532
كاربرد نرم افزارهاي آماري دركنترل كيفيت
533
كاربرد نرم‌افزار MS Office Picture Manager در فشردگي داده‌هاي طيفي دوبعدي
534
كاربرد نرمافزار مطلب درجبر1
535
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
536
كاربرد نساجي سنتي در وسايل چوبي اتاق خواب
537
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره در شناسايي كلكسيون هاي پايه وآناليزهاي فضايي وغيرفضايي انار
538
كاربرد نشانگرهاي ريز ماهواره و SRAP در بررسي چند شكلي ژنتيكي درختان سيب محلي ايران
539
كاربرد نشانگرهاي ريزماهواره و برخي از صفات مورفولوژيك در شناسايي كلكسيون هاي پايه بادام Prunusdulcis Mill
540
كاربرد نشانه شناسي در تحليل آثار ارتباط تصويري
541
كاربرد نظرية قراردادها در تحليل بخش سوم اقتصاد
542
كاربرد نظريه k.pدر بررسي حالات الكترونيكي نانوساختارهاي
543
كاربرد نظريه اختلال درحل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
544
كاربرد نظريه ارزش فرين در بررسي رونق و ركود شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
545
كاربرد نظريه اعداد در رمزنگاري پي درپي
546
كاربرد نظريه اندازه در مساله كنترل بهينه سيستم هاي تكه اي آفين
547
كاربرد نظريه بازي ها در كنترل ترافيك
548
كاربرد نظريه درونيابي ماتريسي در كنترل سيستم هاي چند متغيره
549
كاربرد نظريه زمان هارالد واينريش در بررسي زمان فعل فارسي : مطالعه موردي بوف كور و سووشون
550
كاربرد نظريه شبه پايداري در فيلتر شكاف دار وفقي
551
كاربرد نظريه كنترل در پيشگيري از بيماري عفوني سل , Application of control throry in preventing of infectious disease tuberculosis
552
كاربرد نظريه گراف در تحقيق در عمليات
553
كاربرد نظريه گراف در تحليل شبكه هاي پيچيده ي زيستي
554
كاربرد نظريه گراف در حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي
555
كاربرد نظريه گراف در مسئله فازبندي چراغ هاي راهنمايي
556
كاربرد نظريه گراف و نظريه سيستمها در تقويت همبستگي گره هاي شهري: مطالعه موردي: محله فهادان-محدوده اطراف مسجد جامع يزد
557
كاربرد نظريه گروههاي لي درهندسه منيفلدهاي واكري
558
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
559
كاربرد نظريه نقطه ثابت در نظريه بازي و هم ارزي هاي آنها
560
كاربرد نظريه هاي استراتژي در بررسي موانع كار آفريني جمعي كسي و كار نارنگي در سياهو
561
كاربرد نظريه هاي تئاتر پداگوژيك در طرح مسائل زيست محيطي براي تئاتر كودك و نوجوان
562
كاربرد نظريه ي فركتال براي تعيين زبري ناپيوستگي هاي توده سنگ هاي درزه دار ﴿مورد مطالعاتي : ديواره ي شمالي معدن چغارت﴾
563
كاربرد نظريه ي گروههاي لي در هندسه ي منيفلدهاي واكري
564
كاربرد نظريه يادگيري اجتماعي در پرورش فضايل اخلاقي
565
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تأكيد بر جرائم خشن (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
566
كاربرد نظريۀ آنومي نهادي در ايران با تكيه بر جرائم خشونت‌آميز (مطالعة سطح كلان اجتماعي بر اساس داده‌هاي استانها)
567
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
568
كاربرد نقش برجسته سفالي در تزئينات معماري
569
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
570
كاربرد نقش برجسته هاي سفالي در تزئينات معماري
571
كاربرد نقش مايه هاي اساطيري در آگهي هاي تجاري چاپي
572
كاربرد نقش مايه هاي صنايع دستي در آثار گرافيكي
573
كاربرد نقش مايه هاي فرش هاي خشتي بختياري در ساخت پويانمايي
574
كاربرد نقشمايه هاي بر گرفته از نگارگري ايراني در نقش برجسته هاي سفالين ديواري
575
كاربرد نقشمايه هاي فرش تركمن در طراحي پارچه
576
كاربرد نقشمايه هاي فرش جوشقان قالي و قابليت آن در تزئين پوشاك زنان
577
كاربرد نقوش ايراني در معماري داخلي
578
كاربرد نقوش بته جقه
579
كاربرد نقوش بته جقه
580
كاربرد نقوش حيواني ايران باستان در اجراي نقش برجسته
581
كاربرد نقوش حيواني در ساخت نقش برجسته هاي سفالي
582
كاربرد نقوش سنتي در صندل هاي چرم وچوب
583
كاربرد نقوش سنتي و تاريخي جهت اجراي منبت و معرق در تزئينات داخلي
584
كاربرد نقوش سنتي وتاريخي جهت اجراي منبت ومعرق درتزئينات داخلي
585
كاربرد نقوش فرش در ارتباط تصويري قرن اخير
586
كاربرد نقوش فلزكاري ساساني در جواهرسازي معاصر
587
كاربرد نقوش كاشي در گرافيك امروز
588
كاربرد نقوش گياهي پارچه هاي دوره صفويه به منظور طراحي در فرش
589
كاربرد نقوش هندسي و گره در ساخت لوازم مربوط به دكوراسيون داخلي چوبي
590
كاربرد نگارگري ايران (دوره تيموري) در آرايه هاي داخلي منازل (مطالعه موردي در طراحي كاغذ ديواري)
591
كاربرد نگارگري در نقاشي ديواري هتل عباسي
592
كاربرد نگاره‌هاي اطلاع‌رسان در آموزش زبان انگليسي به گروه سني 7 تا 18 سال
593
كاربرد نگهداري پيشگيرانه درفرايند درمان بناهاي تاريخي (نمونه مطالعاتي بناهاي تاريخي داويد، سوكياس (2و 1))
594
كاربرد نمايش تنك در بهبود نويززدايي از تصاوير
595
كاربرد نمك هاي آمونيوم كلروكرومات و دي كرومات براي اكسايش الكل ها، تيول ها، سولفيدها و محافظت زدايي از تيواستال ها در شرايط محلول و در حالت جامد
596
كاربرد نمودار كنترل كيفي X و R در كنترل سلامت با تأكيد بر مشخصه عفونت در يكي از بيمارستان هاي تهران
597
كاربرد نمودارهاي چاه پيمايي براي برآورد پارامتري و تحليل هاي ژئومكانيكي سنگ مخزن
598
كاربرد نمودارهاي رگرسيوني دريافتن مدل خطي بهينه پارامتري
599
كاربرد نمودارهاي كنترل هندسيدر حوزه بهداشت و درمان
600
كاربرد نواربافي درطراحي بافت پارچه واستفاده آن درمعماري داخلي منازل
601
كاربرد نيروي ورقگيري متغير در ساخت پانل هاي بدنه خودرو
602
كاربرد نيكل و كبالت در صنعت و منابع نيكل و كبالت در ايران
603
كاربرد هاي اسپلاين
604
كاربرد هاي اوزن در تصفيه پساب هاي صنعتي
605
كاربرد هاي كامپيوتر در انيميشن
606
كاربرد هدايت الكتريكي و پردازش تصوير دربررسي خواص جداشدگي بتن خود تراكم
607
كاربرد همزمان الياف و مواد افزودني به آسترهاي رسي جهت بهبود عملكرد آن
608
كاربرد همزمان تكنولوژي پينج و تحليل اگزرژي در بررسي شبكه مبدل هاي حرارتي
609
كاربرد هندسه جبري در مطالعه حركت روباتها
610
كاربرد هندسه فركتال در جداسازي آنوماليهاي ژئوشيميايي از زمينه مطالعه موردي در برگه هاي 100000/1 كهنوج و قلعه منوجان
611
كاربرد هندسه هيدروليكي در تعيين مقاطع پايدار و ناپايدار در رودخانه ها
612
كاربرد هنر عمومي(آب،نور وصوت) در فضاي شهري با تاكيد بر غناي حسي (نمونه موردي خيابان درختي تهران)
613
كاربرد هنر گرافيك در انتشارات
614
كاربرد هنر گرافيك در تابلو
615
كاربرد هنر نقاشي در ترمينال ها مكانهاي عمومي
616
كاربرد هنر نقاشي در ترمينالها و مكانهاي عمومي
617
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
618
كاربرد هنرهاي تجسمي در نمايش چهره پردازي و صورتك در ژاپن
619
كاربرد هنري فلز، سنگ و چوب در ساخت قاب
620
كاربرد هنري ودستوري جمله در غزليات وحشي بافقي
621
كاربرد هوش مصنوعي در بانكداري
622
كاربرد هوش مصنوعي در تشخيص بيماري فشار خون ريوي بالا
623
كاربرد هوش مصنوعي در تنظيم كنترل كننده ها
624
كاربرد هوش مصنوعي در طراحي قالب برش كامپيوتر
625
كاربرد هوش مصنوعي و شبكه عصبي مصنوعي در مهندسي شيمي
626
كاربرد هيدروژل سوپر جاذب و ميكرو كپسول كندرهش بر بهبود كارايي مصرف آب و كود
627
كاربرد هيدروژل ها در كشاورزي
628
كاربرد هيدروژن به عنوان سوخت برتر و كاربرد آن در نيروگاهها
629
كاربرد و احياي نقوش سفالهاي پيش از تاريخ ايران در طراحي و ساخت زيور آلات
630
كاربرد و تاثير سه جلبك موجود در آبهاي اصفهان بر روي BOD 5 و COD فاضلاب
631
كاربرد و تاثير فناوري هاي جديد درآموزش زبان فارسي
632
كاربرد و تاثير فناوريهاي جديد در آموزش زبان فارسي در مقطع راهنمايي شهرستان بوكان
633
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين اوره فرم آلديئد در پارچه مخلوط (پنبه + پلي استر)
634
كاربرد و تعيين خواص فيزيكي رزين هاي ضد چروك
635
كاربرد و تعيين فعاليت نانوذرات كبالت سنتز شده بر پايه زئوليت ZSM-5 به عنوان كاتاليست فيشر- تروپش
636
كاربرد و تفسير تمثيل در «خسرو وشيرين» و «هفت پيكر» نظامي
637
كاربرد و توسعه مدلLIMP براي برنامه ريزي آبياري فضاي سبز شهري(مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
638
كاربرد و ساخت بيوچيپ ها به عنوان زيست حسگرها
639
كاربرد و عملكر نقاشي در بيماران رواني (بيماران اسكيزوفرن )
640
كاربرد و عملكرد سيستم هاي هيدروليك در بخش انتقال توان ماشين هاي سنگين
641
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردكننده در واكنشهاي آنزيمي
642
كاربرد و مدلسازي راكتورهاي با جريان برخوردي در اجراي واكنش هاي سه فازي
643
كاربرد و مزاياي منابع توليد پراكنده و جايابي منابع توليد پراكنده
644
كاربرد و مصارف صنعتي تالك
645
كاربرد و مقايسه تكنيك هاي سنجش توسعه منطقه اي در تحليل وضعيت توسعه يافتگي شهرستان هاي استان اردبيل
646
كاربرد و مقايسه تكنيك‌هاي سنجش توسعه منطقه‌اي در تحليل وضعيت توسعه‌يافتگي شهرستان‌هاي استان اردبيل
647
كاربرد و مقايسه مدل سري زماني تجمعي و مدل شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني ﴿مطالعه موردي : دشت مروست﴾
648
كاربرد واتر شيد و الگوريتم آن و پردازش و قطعه بندي تصوير با استفاده از معادلات با مشتقات جزيي
649
كاربرد واحدهاي ذخيره‌ساز انرژي الكتريكي ابررسانايي در بهبود عملكرد ديناميكي ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه در زمان تغييرات ولتاژ
650
كاربرد واژه در تصوير مفهومي ﴿و مروري بر عكس هاي لورنا سيمپسون﴾
651
كاربرد وتجزيه تحليل شاخص هاي توليد سبز در صنعت نساجي (مطالعه موردي:توليد منسوجات پنبه/پلي استر)
652
كاربرد وسازگاري رشد درونزا در اقتصاد ايران مدل (كينگ ، ريبلو)
653
كاربرد وسايل نوين كنترل ترافيك در بهره برداري بهتر از سيستم بزرگراههاي شهري
654
كاربرد وسيع دولوميت به عنوان سنگ نسوز و منابع كانسارهاي دولوميت ايران
655
كاربرد ويتامين B1 (تيامين) جهت اصلاح سطح نانوذرات سيليكا؛ سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي پلي(وينيل‌كلريد)/سيليكا و پلي(وينيل‌الكل)/سيليكا
656
كاربرد ويولت در حل مسائل نفوذ
657
كاربرد يادگيري ماشين در شبكه عصبي
658
كاربرد يادگيري ماشين در مدل‌سازي و جداسازي سري‌هاي زماني
659
كاربرد يك الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات مغناطيسي هسته - پوسته براي تعيين نوراپي نفرين . استامينوفن و تريپتوفان
660
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه شبكه هاي يك لايه
661
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته در دانشگاه علم و صنعت براي طراحي بهينه ي ديوار حائل بتن مسلح
662
كاربرد يك الگوريتم فراكاوشي جديد گسترش يافته دردانشگاه علم و صنعت ايران براي طراحي بهينه دال هاي بتني د ندانه دار
663
كاربرد يك بيوراكتور هيبريدي در زيست سالم سازي آب هاي آلوده
664
كاربرد يك روش بهينه سازي همگاني براي بازسازي توزيع ضريب گذردهي مختلط در تصويربرداري ماكروويو
665
كاربرد يك مجاور كننده جريان هاي برخوردي در حذف آلاينده هاي آلي از نوع نيتروفنل به كمك كربن فعال
666
كاربرد يك مدل حالت بحراني براي بررسي روانگرايي ماسه هاي اشباع تحت بارگذاري تناوبي
667
كاربرد يك مدل حالت بحراني ماسه ها براي آناليز گسترش جانبي در اثر زلزله
668
كاربرد يك معادله حالت درجه سوم جديد در بررسي تعادلات فازي
669
كاربرد‌‌‌‌‌هاي روش كمترين مربعات كامل وزن‌دار در تحليل خطاي برازش توابع گويا در تصاوير قدرت تفكيك بالا
670
كاربرد, N,N- دي اتيل- N-سولفواتان آمينيوم هيدروزن سولفات, فتاليميد,-N-سولفونيك اسيد و سزيم كربنات به عنوان كاتاليزورهاي جديد براي سنتز مشتقات كرومن در شرايط گرمايي, ريزموج و فراصوت
671
كاربرد+ NO به عنوان يون واكنشگر در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
672
كاربردANN﴿شبكه هاي عصبي مصنوعي﴾ در بهينه سازي شبكه هاي آب
673
كاربردANNشبكه هاي عصبي مصنوعي) در بهينه سازي شبكه هاي آب
674
كاربردGIS در ارزيابي ژئوتكنيكي ساختگاه سدهاي زيرزميني و مكانيابي﴿مطالعه موردي منطقه ي ماست بندي واقع در شمال شرق اصفهان﴾
675
كاربردMgBr وMgBr2.6H2O به عنوان كاتاليزور در سنتز B - استاميد و كتون ها
676
كاربـردآمـوزش محيـط زيســت در اســــتفاده ازفناوري نانو و دستيابي به توسعه پايدار از ديـدگاه مـديران صنعت خــودرو
677
كاربردآنزيم اكتينيدين ميوه ي كيوي در جداسازي درم ازاپيدرم وجداسازي سلولهاي اپيدرمي بويژه ملانوسيت هاوكشت اوليه ي آنها
678
كاربردار گونومي در طراحي بهينه ايستگاه توليد پوشاك سبك و سنگين
679
كاربردالگوريتم ژنتيك درتركيب پيش بيني هاي نرخ ارز
680
كاربردالمان محدوددرتحليل لرزه اي اندركش آب - سد
681
كاربردپذيري كارت هاي گرافيكي در سيستم هاي تشخيص نفوذ پرسرعت
682
كاربردپلي﴿N,N-دي برمو -N-اتيل-نفتالن -2و7-دي سولفو ناميد)به عنوان يك كاتاليست N-برموجديددر فرميله كردن تركيبات هيدروكسي دار تحت شرايط ملايم و.........
683
كاربردپليمرهاي حكاكي شده مولكولي﴿MIP﴾وپيوندزدن آن ها برروي نانوموادجهت ساخت حسگرهادراندازه گيري برخي تركيبات دارويي
684
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
685
كاربردتحقيق براي بازسازي واقعيت در فيلم
686
كاربردتصاوير شاعرانه درشعر داراب افسربختياري معنا ومضمون چندغزل به گويش بختياري
687
كاربردتكنولوژي PINCH جهت بهره وري انرژي درصنايع آب
688
كاربردچارت هاي كنترلي دركنترل كيفيت و مثالهايي ازآن
689
كاربردروش درونيابي مشتق تعميم يافته )GDQ(براي تحليل ورق هاي كامپوزيت با شرايط مرزي مختلط و چندناحيه
690
كاربردسري هاي زماني در تجزيه و تحليل داده هاي بارندگي شهرستان گرگان
691
كاربردسيستم هاي هوشمند
692
كاربردشبكه هاي عصبي درپيش بيني پارامترهاي نويزترانزيستورفركانس بالا HBT (SiGe) مدل (NESg2O3OMO4)
693
كاربردفناوري تجارت الكترونيك درشركت بورس اوراق بهادارتهران
694
كاربردقاب هادر محاسبات سازگار
695
كاربردقاب هاي زيرفضايي در روش هاي چبيشف وگراديان مزدوج براي حل معادلات عملگري
696
كاربردكنترل فرآيندآماري درتوليدات كوتاه مدت (توليدمحصولات پيچيده )
697
كاربردگروه هاي متناهي درشمارش
698
كاربردمختصات وابسته به ناظردركيهان شناسي
699
كاربردمديريت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهي منابع چاپي والكترونيك ي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي ايران درسال 1390 , the function of knowledge management in improving print and electronic resources organizatoin based on chief librarians views of central libraries of governmental universities in 1102
700
كاربردمكمل هاي غذايي ايمني زا(پروبيوتيك ها وپري بيوتيك ها)در ابزي پروري
701
كاربردموجك ها دراپتيك كوانتومي
702
كاربردنرم افزارSAS درمباحث روش هاي متغيرپيوسته
703
كاربردنقاشي بجاي دكور در سينما و تلويزيون
704
كاربردها آناليتيكي داروي پيروكسيكام
705
كاربردها و كاركردهاي دف در خانقاه هاي كردستان و موكريان
706
كاربردها و موارد استعمال سلستين و تركيبات استرانسيوم در صنعت
707
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
708
كاربردها و ويژگي هايي از دترمينان هاي هنكل
709
كاربردهاي آماري ماتريس هاي تصادفي
710
كاربردهاي آناليتيكي داروي مفناميك اسيد
711
كاربردهاي ادبي اصطلاحات نجومي در ديوان صباحي بيدگلي
712
كاربردهاي از مكانيك آماري در تحليل برخي سيستمهاي پيچيده
713
كاربردهاي اسپلاين
714
كاربردهاي استعاري بدن واژه ها در زبان انگليسي
715
كاربردهاي اسيد هيالرونيك در حوزه هاي مختلف بيومتريال و خلاصه اي از مدل سازي آن
716
كاربردهاي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي اسپرينگات و زميجوسكي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
717
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
718
كاربردهاي بالقوه مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي دولتي
719
كاربردهاي بهينه سازي در صنايع معدني و كانه آرائي
720
كاربردهاي پلاستيك در صنعت خودرو تحليل و بررسي توليد مخزن سوخت پلاستيكي
721
كاربردهاي پلي يورتان در پزشكي
722
كاربردهاي تجزيه گراف كامل يال - رنگ آميزي شده
723
كاربردهاي تعميم هاي توابع غير هموار محدب پايا در بهينه سازي برداري
724
كاربردهاي تمام نگاري در پزشكي
725
كاربردهاي جاذب هاي زئوليتي در صنعت
726
كاربردهاي جديد آريلوكسي تترازول ها و مطالعات طيف سنجي و ساختار X-rayآنها و سنتز، مطالعات P-NMR، H-NMR، X-rayآلكيل 2-(2- هيدروكسي بي نفتيل ) هيدروژن فسفونات و واكنش هاي آلكيل -(2،,2- بي نفتلين ) فسفيت ها
727
كاربردهاي جديد بيسموت تري كلريد در واكنشهاي آلي و روشهاي جديد براي محافظت زدايي 1 ، 1 - دي استاتها
728
كاربردهاي جديد تترازولها در سنتز نا متقارن، مطالعات NMR پويا و مكانيك كوانتومي آنها
729
كاربردهاي جديدي از توابع متعامد در مسائل رياضي -فيزيك
730
كاربردهاي خط شكافي در سيستم هاي انتقال
731
كاربردهاي خم هاي بيضوي در رمزنگاري كليد عمومي
732
كاربردهاي داده كاوي در صنعت آب و برق
733
كاربردهاي ديوارنگاري در محيط‌هاي تجاري (مورد پژوهش مجتمع تجاري سيتي سنتر اصفهان)
734
كاربردهاي رنگآميزي گراف در حل مسئله ي زمانبندي
735
كاربردهاي روش آناليز هموتوپي در بدست آوردن سري جواب هاي معادلات تابعي غير خطي
736
كاربردهاي رياضي در زندگي
737
كاربردهاي شبكه تعيين موقعيت كينماتيك آني براي ايجاد سامانه تعيين موقعيت مطلق دقيق آني
738
كاربردهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي در يافتن مسيرهاي بهينه براي حركت روباتها با حضور موانع
739
كاربردهاي شبكه هاي ماهواره هاي LEO
740
كاربردهاي صنعتي آنزيم ليپاز
741
كاربردهاي ضرب‌ گراف‌ها و ابرگراف‌ها در مكانيك سازه‌ها
742
كاربردهاي عكاسي در صنعت
743
كاربردهاي عكاسي در صنعت
744
كاربردهاي عكاسي واقعيت مجازي در آموزش هنر
745
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
746
كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
747
كاربردهاي فافيان در نظريه سوليتون
748
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
749
كاربردهاي فرم هاي ديفرانسيلي در مكانيك كلاسيك
750
كاربردهاي فضاهاي عملگري در آناليزها رمونيك مجرد
751
كاربردهاي فضاي مجازي
752
كاربردهاي فناوري نانو در صنعت دريايي
753
كاربردهاي فناوري نانوفيلتراسيون در تصفيه پساب هاي صنعتي
754
كاربردهاي فيزيك در پزشكي (تصويربرداري با استفاده از اشعه X )
755
كاربردهاي فيلم خطي
756
كاربردهاي فيلم خطي
757
كاربردهاي قاب و قاب هاي زيرفضايي در روش هاي تكراري براي حل معادلات عملگري
758
كاربردهاي قضاياي نقطه ثابت در نظريه زير فضاهاي پايا
759
كاربردهاي قضيه نقطه ثابت تناوبي در معادلات تابعي , Applications of the alternative fixed point theorem in functinal equatiions
760
كاربردهاي كامپيوتر در انيميشن (مجموعه فيلم انيميشن كامپيوتري)
761
كاربردهاي كامپيوتر در تحقيقات اجتماعي
762
كاربردهاي كلان داده‌ها در تحقيق درعمليات و علوم مديريت
763
كاربردهاي ليزر در برخي اندازه گيري ها
764
كاربردهاي ليزر در صنعت
765
كاربردهاي مثال نقض در فهم مسايل آماري
766
كاربردهاي مختلف رشته مهندسي مكانيك در صنعت حفاري
767
كاربردهاي مهندسي شبيه سازي در طراحي مكانيزمها و سينماتيك رباتها
768
كاربردهاي موجك در برآورد و داده كاوي
769
كاربردهاي نانو تكنولوژي
770
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
771
كاربردهاي نانو تكنولوژي براي جلوگيري از خوردگي فلزات
772
كاربردهاي نانو تكنولوژي در تشخيص ودرمان بيماريها
773
كاربردهاي نانو درمهندسي شيمي
774
كاربردهاي نانولوله هاي كربني در مهندسي پزشكي
775
كاربردهاي نظريه مجموعه هاي ناهموار در سيستم هاي اطلاعاتي
776
كاربردهاي هندسه فركتاني در آشكار سازي رادار
777
كاربردهاي هوش مصنوعي
778
كاربردهاي ويسكوزيته و بررسي خواص ترموديناميكي مخلوط
779
كاربردهايي از ابر گروه هاي تبديلات
780
كاربردهايي از ترتيب هاي تصادفي و وابستگي در بيمه
781
كاربردهايي از روش هموتوپي در تئوري نقطه ثابت
782
كاربردهايي از رويكرد نيم پارامتري فرآيند ديريكله در خوشه بندي واحدهاي آزمايشي با مشاهدات طولي
783
كاربردهايي از مدل آميخته نرمال
784
كاربردهايي از نظريه طيفي
785
كاربردهايي از هندسه ريماني در رابط مغز و رايانه
786
كاربردي از تبديل موجك هاربراي حل معادلات ديفرانسيل و انتگرالي
787
كاربردي از درونياب بيركوف براي حل مسائل مقدار مرزي
788
كاربردي از دنباله هاي فوق آشوب اصلاح ده در رمزنگاري تصوير
789
كاربردي از رمزنگاري خمهاي بيضوي در يك شهر هوشمند
790
كاربردي از روش‌هاي بوت‌استرپ در مدل‌هايGARCH
791
كاربردي از فراگيري منيفلدي براي ثبت تصاوير پزشكي
792
كاربردي از قضيه نقطه ثابت مشترك براي بهترين تقريب در فضاي موضعا محدب هاسدروف
793
كاربردي از معادله انتگرال بدوضع در ارتباط بابازسازي تصاوير از پرتونگاري
794
كاربردي از نظريه كنلي در مساله انفجار
795
كاربردي بستر روان در قالبگيري با ماسه هاي بدون چسب
796
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
797
كاربردي كردن سوزن دوزي تركمن روي البسه روز
798
كاربردي كردن نقوش ارسي در جواهر سازي معاصر
799
كاربري اب در نواحي نيمه خشك : مطالعه موردي شهرستان هاي تربت جام و فريمان
800
كاربري اليژيستهاي نفيس آباد يزد و پرعيارسازي آن
801
كاربرى شبكه اينترنت در بازار الكترونيك
802
كاربري طراحي پارچه در دكواراسيون داخلي
803
كاربست ابعاد كالبدي رويكرد نوشهرگرايي در تدوين برنامه راهبردي محله نمونه موردي: محله سنگلج واقع در منطقه 12 شهرداري تهران
804
كاربست اصول طراحي اقليمي در فضاي همگاني شهرها با تاكيد بر آسايش حرارتي به منظور طراحي يك واحد همسايگي در شهرك امام خميني لار
805
كاربست الگوريتم در خت تصميم در طبقه بندي خطا در خطوط انتقال دو مداره
806
كاربست ايده دهكده شهري به منظور توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي حومه شهرها با تاكيد بر استفاده توان هاي گردشگري
807
كاربست برنامه‌ريزي تعاملي در ارتقا كاركرد فضاهاي شهري مورد كاوي: محدوده پياده راه 17 شهريور تهران
808
كاربست بيناب نمايي فروشكست القاي ليزري و رامان در مايعات
809
كاربست پتينه شيميايي در دست سازه هاي فلزي با تزيينات خوشنويسي
810
كاربست چالش هاي فن آوري اطلاعات وارتباطات در فرآيند ياد دهي ويادگيري در ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد
811
كاربست رهيافت CPTEd در برنامه ريزي شهري؛ مطالعه موردي محدوده مركزي شهر كرمانشاه
812
كاربست رهيافتهاي گوناگون در تدوين يك نظرية فلسفي (مطالعه موردي: نظرية حركت جوهري)
813
كاربست رويكرد "انعطاف‌پذيري" در طراحي پوسته‌هاي ساختماني نمونه موردي طراحي مركز همايش‌هاي دانشگاه علم وصنعت ايران، تهران، ايران
814
كاربست رويكرد «انعطاف‌پذيري» و «گسترش‌پذيري» در طراحي معمارانۀ كالبد مناسب با عملكرد فضاي آموزشي ايراني اسلامي
815
كاربست رويكرد بازآفريني شهري درمحلات تاريخي با هدف افزايش تعاملات اجتماعي، موردپژوهي محله ي سرچشمه گرگان
816
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
817
كاربست رويكرد شهر خلاق در تدوين راهنماي منظر عيني؛ موردپژوهي محور شمالي_جنوبي شهر شيراز
818
كاربست رويكرد مرمت سبكي- تاريخي در احياي فضاي ميدان مجموعه تاريخي فرح آباد ساري
819
كاربست شگردهاي فازهندسي در اثر كوانتمي كسري هال
820
كاربست كدهاي فرم مبنا در طرح هاي آماده سازي زمين
821
كاربست كيفيت طراحي شهري در تهيه نرم افزار املاك و مستغلات
822
كاربست مطالعات رفتار-محيط در طراحي محيط هاي مسكوني نمونه موري: تهران، محله اوين
823
كاربست نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش
824
كاربست نظريه نقش¬گراي هليدي و متيسن(2014) مطالعه موردي سوره مزّمّل
825
كاربست نقوش دوره ساساني در طراحي و ساخت زيورآلات
826
كاربست نقوش فرش فارس در ساخت گردن آويز
827
كاربست يك الگوريتم پيونددهي موجوديت‌ براي مسئله‌ي ابهام‌زدايي معني واژگان در زبان فارسي
828
كاربن ها
829
كارت آزمايشگاهي مدارهاي واسط
830
كارت اعتباري تلفن مدارات اضافي
831
كارت امتيازي متوازن
832
كارت بليط ﴿بررسي تكنولوژي جاوا كارت﴾
833
كارت خوان كارت RFID هوشمند
834
كارت سيگنال در شبكه ديجيتال
835
كارت صوتي با قابليت اتصال به پورت موازي
836
كارت گرافيك
837
كارت گرافيك رنگي با درجه تفكيك 1024 در 512
838
كارت گرافيكي درايو سيگنالهاي VGA به كمك FPGA
839
كارت هاي هوشمند
840
كارت هاي هوشمند
841
كارت هوشمند
842
كارتهاي اعتباري
843
كارتهاي هوشمند...
844
كارخانجات ذوب آهن
845
كارخانه آلومينا جاجرم
846
كارخانه بافندگي ماهباف
847
كارخانه توليدي دارو
848
كارخانه توليدي داروهاي دامي (گزارش )
849
كارخانه سيمان
850
كارخانه سيمان
851
كارخانه سيمان بجنورد
852
كارخانه سيمان بجنورد
853
كارخانه سيمان سفيد نيريز
854
كارخانه شير نوش استهبان
855
كارخانه كاشي
856
كارخانه كك سازي ذوب آهن اصفهان
857
كارخانه كود آلي (كمپوست ) يزد- ارزيابي اقتصادي روشهاي توليد ماشين آلات
858
كارخانه لوله گستر اسفراين
859
كارخانه ماكاراني اوريناك
860
كارخانه نرم افزار برنامه وب الگوها و روش هاي آزمون شده
861
كارخانه هاي قند ايران و ارزش اقتصادي آنها
862
كاردينگ
863
كارسنجي و زمان سنجي
864
كارسنجي و زمان سنجي در صنعت
865
كارسنجي وزمان سنجي
866
كارسينوم سلولهاي بازال و پراكندگي ضايعه
867
كارعملي در آموزشگاه
868
كارعملي در اموزشگاهها
869
كارعملي درآموزشگاه
870
كارعملي درآموزشگاه
871
كاركرد اجتماعي - فرهنگي و مذهبي وقف در كاشان دوره قاجار
872
كاركرد اجتماعي و فرهنگي نهاد وقف در شهر بوشهر در دوره قاجار
873
كاركرد اصل احتياط در حقوق موضوعه ايران
874
كاركرد اطلاعات حسابداري در قيمن گذاري عرضه اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
875
كاركرد الگوريتم M5 در پيش بيني عمق آبشستگي در پايين دست سر ريز ها
876
كاركرد بلاغي اسلوب حال در قرآن كريم و بررسي آن در سه ترجمه ادبي (فولادوند، خرمشاهي، حداد عادل)
877
كاركرد بينامتنيت در انيميشن براساس نظريه ژرار ژنت با مطالعه موردي بر انيميشن سريالي ريك و مورتي
878
كاركرد تصاوير حيوانات در مثنوي مولانا
879
كاركرد تنبيه و تشويق در متون عرفاني
880
كاركرد توجه در فرضيه خروجي سازي زباني در دو محيط مو و ايميل ميان زبان آموزان مقطع متوسطه ايراني
881
كاركرد دروس علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار كردن كنش اجتماعي
882
كاركرد رنگ در كمانچه نوازي باقرخان رامشگر
883
كاركرد روابط عاطفي در سينماي داستاني واقع گرا ايران 72 - 1362
884
كاركرد روانشناسي خاطره در روايت فيلم
885
كاركرد سياسي اجتماعي دولت اميني و آثار آن بر اصلاحات ارضي (1341 - 1340)
886
كاركرد سياسي اجتماعي مساجد از آغاز عصر ايلخانان تا ظهور تيمور لنگ (651-771 ه. ق)
887
كاركرد سياسي حج در دوره ي عباسيان از ابتدا تا سال 260 هجري
888
كاركرد سياسي، اجتماعي اقتصادي كمپاني هاي اروپايي بوشهر عصر قاجار
889
كاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي هنرهاي نوين (عكاسي و سينما) در عصر مشروطه (1285تا 1305 ش)
890
كاركرد سياسي، اجتماعي و فرهنگي عزاداري در دوره ي پهلوي اول
891
كاركرد شخصيّت هاي اسطوره اي در شعر مشروطه و شعر دفاع مقدّس (با تكيه بر شاعران برجسته)
892
كاركرد طنز در آثار زنان فيلمساز انيميشن بعنوان ابزاري براي انتقال مفاهيم و مسائل زنانه با تاكيد بر آثار ميخائلا پاولاتوا
893
كاركرد عناصر جهان متن در داستان "شازده احتجاب " اثر هوشنگ گلشيريÝ براساس رويكرد شعرشناسي شناختي
894
كاركرد فتومونتاژ در جلوه هاي بصري هنرهاي مستظرفه در جهت دستيابي به معنا
895
كاركرد فرهنگي تلميح در اشعار اخوان و نيما
896
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
897
كاركرد فلاش بك در سينماي پست كلاسيك﴿ از 1960 تا به امروز ﴾
898
كاركرد متقابل شبكه ISDN با شبكه تلفني موجود PSTN( ، شبكه PSPDN و شبكه )CSPDN
899
كاركرد معنايي و تصويري اَعلام در غزليات سنايي، عطّار و مولوي
900
كاركرد معنايي و زيباشناختي تكرار درغزل حافظ وهوشنگ ابتهاج
901
كاركرد مونتاژ در فيلم هاي رومن پولانسكي جايي بين گريفيث و آيزنشتاين
902
كاركرد نشانه شناسانهء كمپوزيسون تصوير در سينما
903
كاركرد نشانه شناسانهء كمپوزيسون تصوير در سينما
904
كاركرد نشانه كيهاني خورشيد در ايجاد تداعي ها و دلالت هاي ضمني در شعر سهراب سپهري
905
كاركرد نشانه هاي موسيقايي در آوازهاي مرگ كودكان اثر گوستاو مالر
906
كاركرد نماد، اسطوره و تمثيل در شعر كودك و نوجوان
907
كاركرد هنر و مهارتهاي صنايع دستي در هنر جديد
908
كاركرد هويت در پرتره به منزله ي تصوير تبليغاتي پس از دهه ي 1960 در اروپا و آمريكا
909
كاركرد هيات هاي مذهبي مسيحي در ايران عصر قاجاريه ﴿ دوره آقا محمد خان فتحعلي شاه و محمد شاه ﴾
910
كاركرد و جايگاه ادبيات داستاني در اصلاحات عصر قاجار با تكيه بر سه كتاب : سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، سياحتنامه ابراهيم بيگ و مسالك المحسنين
911
كاركرد وعملكرد مديران آموزشي دربرابرتهاجم فرهنگي غرب در دبيرستانهاي استان قم
912
كاركرد وقايع نگارانه عكاسي مستند نگاري در ثبت وانعكاس بلاياي طبيعي ﴿باتاكيد بر نمونه هاي عكاسي مستند از زلزله بم﴾
913
كاركرد‌هاي هنري و معنايي «رنگ» در غزل بيدل دهلوي
914
كاركردشيوه ي بيان مينيمال در آثار ارتباط تصويري
915
كاركردها و تاثير بازي در سرگرمي بر پيشرفت تحصيلي كودكان (كودكستان ،پيش ازدبستان -دبستان )
916
كاركردهاي اخلاقي دفاع مقدس بر رزمندگان
917
كاركردهاي اخلاقي گونه هاي مختلف ادعيه ماثوره
918
كاركردهاي تمثيل درروايات
919
كاركردهاي ديداري و شنيداري موزه به مثابه يك رسانه
920
كاركردهاي دين از ديدگاه علامه طباطبايي ( ره ) و شهيد مطهري(ره)
921
كاركردهاي ديني وفلسفي نظريه ي عالم مثال سهروردي
922
كاركردهاي روايي رنگ در سينماي داستاني بررسي موردي 12 فيلم رنگي شاخص در تاريخ سينماي تاريخي جهان
923
كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
924
كاركردهاي روايي منظره در انيميشن هاي ديزني
925
كاركردهاي روش شناختي نظريه‌ي فطرت در انديشه‌ي استاد مطهري
926
كاركردهاي زباني و هنري در هفت پيكر (بهرام نامه ) نظامي
927
كاركردهاي زباني و هنري غزليات عطار (100 غزل )
928
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
929
كاركردهاي سبكي و روايتي موسيقي در آثار جيم جارموش
930
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
931
كاركردهاي سياسي - اجتماعي مسجد در دوره قاجار
932
كاركردهاي عقل در نزد لاك و هيوم و مقايسه آن با ابن سينا
933
كاركردهاي فرهنگي عكاسي در ايران بين سالهاي 1380 تا 1395
934
كاركردهاي فرهنگي عمراني سلسلة خوانين در يزد
935
كاركردهاي فروع دين در اخلاق اجتماعي(با تاكيدبر نماز و تولي و تبري و امر به معرف و نهي از منكر)
936
كاركردهاي فروع ديندررشداخلاق اجتماعي (با تأكيدبر خمس، زكات،روزهو جهاد)
937
كاركردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
938
كاركردهاي كنسولگري روسيه در سه شهر رشت، استرآباد و تبريز طي سال هاي 1340-1318 ق/ 1921-1900 م
939
كاركردهاي گرافيك در بازنمايي هويّت بصري ايراني (با تأكيد بر نشانه، بسته‌بندي و صفحات اينترنتي)
940
كاركردهاي مديريت و مديريت مطلوب و كارآمد
941
كارگاه سازه هواپيما
942
كارگاه هاي نيل سازي دزفول
943
كارگاه و نمايشگاه مجسمه سازي با چوب
944
كارگران كوره پز خانه
945
كارگران منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني
946
كارگردان هنري در سينما
947
كارگردان هنري در سينما
948
كارگردان و متن
949
كارگردان و مراحل توليد فيلم (انتخاب و رهبري بازيگر)
950
كارگردان وفراگرد ارتباط با تماشاگر
951
كارگردان وفراگرد ارتباط با تماشاگر
952
كارگرداني انيميشن عروسكي
953
كارگرداني طراحي و ساخت در نمايش درگرديسي
954
كارگرداني هنري در سينما
955
كارگرداني و زيبايي شناسي آنونس در سينماي ايران
956
كارمند يابي
957
كارمند يابي و انتخاب (استخدام ) نيروي انساني در شركت مخابرات بوشهر
958
كارنامه اجتماعي- فرهنگي ارباب كيخسرو شاهرخ
959
كارنامه اقتصادي و فرهنگي محمد تقي آقا نجفي در اصفهان
960
كارنامه شعري سيد حسن حسيني
961
كارنامه شعري منوچهر نيستاني
962
كارنامه علمي و فرهنگي دولت هاي شيعه در ايران تا پايان دوره ي صفويه و تاثيرات آني و آتي آن در تاريخ اسلام , scientific & cultural log of shieesm's governments in iran till final of safavieh period & their present & futher effects on the history of islam
963
كارنامه ي داستان نويسي ادبيات پايداري استان فارس از 1358 تا 1388
964
كارنامه ي سياسي و فرهنگي سيد محمد رضا مساوات
965
كارنامه يك نمايشنامه نويس : « بهرام بيضايي»
966
كارنامه يك نمايشنامه نويس « بهرام بيضايي»
967
كارو معلول : مركز آموزش حرفه اي معلولين
968
كاروانسراي دردشت
969
كاروانسراي طاقي كوچك ﴿استان گيلان﴾
970
كاروانسراي وزير قزوين
971
كارورزي (1)
972
كارورزي 1
973
كارورزي 1
974
كارورزي 2
975
كارورزي 2
976
كارورزي در (سازمان جنگلها و مراتع و ابخيز داري كشور دفتر فني مرتع )
977
كارورزي در (شهرداري منطقه 5 ناحيه 7 پارك ساحل
978
كارورزي در منطقه 18 بوستان قائم
979
كارورزي در منطقه 18 پارك قائم
980
كارورزي كارعملي درآموزشگاه
981
كارورزي1
982
كارورزي1: واحد گزارش (بايگاني حسابداري و چغندر كاري كارخانه قند شيروان )
983
كارورزي2 شركت :زمان صنعت
984
كاريابي الكترونيكي
985
كاريرد رآكتور بستر سيال در توليد الفين هاي سبك
986
كاريردDNA در رمزنگاري تصويرونهان نگاري
987
كاريكاتور و مفاهيم بصري
988
كاريوتايپ كروموزوم در G-Banding به روش پردازش تصوير
989
كاسپارنهر
990
كاسكه كودك در كيف دستي مادر اصلاح مكانيسم كالسكه عصايي در جهت كم جا شدن
991
كاشان - باغ فين
992
كاشان در سفرنامه ها (از صفوي تا پهلوي اول)
993
كاشت و برداشت پسته در ايران منطقه نمونه مورد مطالعه رفسنجان
994
كاشي سازي در ايران
995
كاشي سازي در ايران
996
كاشي معرق مسجد جامع اصفهان ( مطالعه، بررسي، ساخت و نحوه كار )
997
كاشي معرق مسجد جامع اصفهان ﴿مطالعه ، بررسي، ساخت و نحوه كار﴾ حفاظت و مرمت لچكي هاي كاشي معرق در مسجد جامع اصفهان ﴿لچكي جبهه شمال شرق حياط مسجد﴾
998
كاشي و سراميك ضد اسيدي
999
كاشي و كاشي كاري در ايران
1000
كاغذهاي اشباع روغني و مرمت يك نمونه كاغذ اشباع شده با روغن
بازگشت