<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كشاورزي و زمينداري در غرب ايران از مشروطه تا پايان پهلوي
2
كشاورزي و زمينداري در غرب ايران از مشروطه تا پايان پهلوي
3
كشاورزي و مسائل روستائيان منطقه گرگان و دشت
4
كشاورزي و نظام زمين داري در دوره صفويه ( 1135 - 907 ق/ 1722 - 1502 م)
5
كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي (بخش مرحمت آباد شهرستان مياندوآب)
6
كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي (بخش مرحمت آباد شهرستان مياندوآب)
7
كشت انبوه جلبك Tetraselmis tetratheleبا استفاده از پساب كارخانه ملاس و دلستر به منظور ارزيابي رشد، زنده ماني و تركيب اسيدهاي چرب
8
كشت بافت و بررسي تاثير اليسيتورهاي مختلف زيستي بر محتواي تركيبي دارويي وينافرين A گياه WITHANIA
9
كشت بافت و توليد انبوه گياه آلوئه ورا به روش ريز ازديادي درون شيشه اي
10
كشت بافت و توليد انبوه گياه آلوئه ورا به روش ريز ازديادي درون شيشه اي
11
كشت بافت و توليد انبوه گياه آلوئه ورا به روش ريزازديادي درون شيشه اي
12
كشت بافت و ريز ازديادي گياه دارويي پنير باد خواب آور
13
كشت بساك ، كالوس زايي جنين بالغ و ارزيابي خصوصيات ظاهري در لاينهاي اينبرد و هيبريدهاي ذرت
14
كشت پيوسته ريزجلبك در زيست واكنشگاه نوري مارپيچ مجهز به سامانه نگهداشت سلولي
15
كشت خشخاش و
16
كشت درون شيشه اي سيب زميني رقم استامبولي (Solanum tuberosum Istanbuli) به منظور توليد گياهان عاري از ويروس به روش كشت مريستم توام با حرارت درماني و شيمي درماني
17
كشت درون شيشه بارهنگ (Plantago major L.) با استفاده از ريزنمونه ي جنين برش يافته
18
كشت درون شيشه بارهنگ (Plantago major L.) با استفاده از ريزنمونه ي جنين برش يافته
19
كشت مختلط ميكروجلبك به منظور توليد بيواتانول
20
كشت و صنعت جوين
21
كشت و صنعت چاي در ايران
22
كشتزار در آثار نقاشان
23
كشتزار در آثار نقاشان
24
كشتي هاي پيشرفته و قايق هاي تندرو
25
كشتي هاي كانتينر بر تاريخچه ونحوه تخليه بار اين كشتي
26
كشتي هوايي
27
كشش در ادبيات نمايشي
28
كشش در فيلمنامه و تصويرنامه
29
كشش عميق
30
كشش عميق در قالبهاي ساده و قالبهاي TRACTRIX
31
كشش قيمتي و درآمدي مواد غيرخوراكي در مناطق روستايي ايران
32
كشش مفتولهاي فلزي با مقاطع دايره اي
33
كشش نخ هاي رينگ و اپن ـ اند (END-OPEN) در مرحله مقدماتي بافندگي و اثر آن بر بعضي از خصوصيات پارچه
34
كشف آسيب هاي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت وسواسي-جبري و مقايسه تاثير مشاوره فردي و زوجي بر آسيب هاي بين فردي زوجي و كيفيت زناشويي آنان
35
كشف آسيب هاي تعاملي زوجي در مردان با علائم شخصيت خودشيفته و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بر اين آسيب ها و كيفيت زناشويي آنان
36
كشف آسيب هاي عملكرد زيرمنظومه هاي زوجي، والديني و همشيرها در خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي و تدوين مدل مشاوره مبتني بر اين آسيب ها و مقايسه تأثير آن با درمان رابطه والد –فرزند برآسيب هاي كشف شده، مشكلات رفتاري كودكان، توانمندي خانواده و استرس هاي والدگري
37
كشف آسيب‌هاي بين فرديِ زوجي مردان داراي علائم حسادت مرضي و مقايسه‌ي تأثير مشاوره‌ي فردي و زوجي برآسيب‌هاي بين فردي زوجي وكيفيت زندگي زناشويي آنان
38
كشف آسيب‌هاي خانواده‌هاي تركيبي و مقايسه اثربخشي مشاوره زوجي مبتني بر آن و مشاوره گام‌هاي هوشمند بر آسيب‌ها
39
كشف آسيب‌هاي مرتبط با قدرت‌طلبي در زوجين و مقايسه تاثير مشاوره زوجي بومي مبتني بر آسيب‌هاي كشف شده با مشاوره زوجي مبتني بر ارتباط درماني اجتماعي- هيجاني
40
كشف ابعاد مشكلات بين والدين و نوجوان پسر و تدوين بسته مشاوره خانواده با جهت‌گيري اسلامي و مقايسه تأثير آن با خانواده درماني كاركردي بر مشكلات، نگرش نوجوان پسر نسبت به والدين و كاركرد خانواده
41
كشف اتوماتيك ساختار و تجريد ديناميكي در يادگيري تقويتي سلسله مراتبي
42
كشف ارتباطات مقياس پذيراز طريق محتوا و تجزيه و تحليل پيوند در
43
كشف الابيات اسكندرنامه نظامي
44
كشف الابيات خسرو شيرين نظامي گنجوي
45
كشف الابيات دفتر اول ديوان شمس تبريز
46
كشف الابيات شاهنامه- چاپ بروخيم (جلد 5 و 6)
47
كشف الابيات شاهنامه فردوسي از روي شاهنامه چاپ بروخيم
48
كشف الابيات شاهنامه فردوسي- چاپ بروخيم
49
كشف الابيات شاهنامه فردوسي- چاپ بروخيم
50
كشف الابيات شاهنامه فردوسي- چاپ بروخيم
51
كشف الابيات گلستان و بوستان از روي كليات سعدي تصحيح محمدعلي فروغي
52
كشف الابيات مخزن الاسرار و ليلي و مجنون نظامي گنجوي از روي نسخه وحيد دستگردي
53
كشف الابيات هفت پيكر نظامي گنجوي
54
كشف الگوريتم ته‌نقش‌نگاري با استفاده از دسته‌بندي
55
كشف الگوهاي رفتاري مشتريان با استفاده از داده كاوي
56
كشف الگوي تحليل خدمات و هزينه‌هاي بيمه‌ايِ خدمات درماني با استفاده از داده‌كاوي
57
كشف الگوي تلفات و مصرف غير مجاز در صنعت گاز با استفاده از روش‌هاي داده كاوي
58
كشف الگوي فروش محصولات كفش ماشيني به روش داده كاوي (مطالعه موردي:شركت كفش ملي)
59
كشف انجمن‌هاي ماندگار در شبكه‌هاي اجتماعي پويا
60
كشف اهداف با رويكرد تئوري آشكارسازي و حذف تداخل در رادارهاي غير فعال و كاربرد آن در FM-PBR
61
كشف بات نت استخراج كننده بيت كوين با رويكرد مبتني بر ميزبان
62
كشف باورها و فرايند هاي اجتماعي پذيرش كودك آزاري توسط بزرگسالان در شهر يزد
63
كشف بلادرنگ سناريوهاي حمله از طريق همبسته سازي هشدارهاي سيستم تشخيص نفوذ
64
كشف پوياي وب سرويس ها بر اساس كيفيت سرويس
65
كشف پويايي هاي زوجي افراد با ازدواج بين فرهنگي و مقايسه تاثير مشاوره زوجي مبتني بر پويايي ها و رويكرد ذهن آگاهي و پذيرش بر سازگاري و تعارض زناشويي
66
كشف تجربه و تفسير مردان از روابط فرازناشويي همسر
67
كشف تروآي سخت‌افزاري با روش آزمون بر روي FPGA
68
كشف تصوير نهفته طراحي خانه عكاسان
69
كشف تصوير نهفته﴿طراحي خانه عكاسان﴾
70
كشف تعاملي كرم با استفاده از شبكه‌هاي نظير به نظير
71
كشف تقلب در صورت‏هاي مالي با استفاده از تكنيك‏هاي داده كاوي
72
كشف تقلب و راهكارهاي مقابله با آن در سازمانهاي بيمه اي با استفاده از داده كاوي در مورد سازمان تامين اجتماعي
73
كشف جرايم از طريق زيست سنجي
74
كشف جرم از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي
75
كشف جنين پرندگان (مرغ) درآزمايشگاه و تهيه لام هاي آزمايشگاهي از آن
76
كشف جوامع در كاربران شبكه تلفن با استفاده از سوابق جزئيات تماس
77
كشف حملات باز استفاده از كد در بازارهاي نرم افزار هاي كاربردي موبايل جهت افزايش سطح اعتماد كاربر
78
كشف خاصيت تيلور براي سريهاي زماني اتورگرسيو تعميم يافته در آستانه ناپايداري
79
كشف خطاهاي معنايي پنهان نرم‌افزار با استفاده از روش‌هاي آماري
80
كشف داده هاي پرت در رگرسيون خطي فازي با ورودي و خروجي معمولي
81
كشف داده‌هاي پرت محلي در كلان‌داده‌ها با استفاده از يك روش مبتني بر چگالي
82
كشف روابط پنهان بين اثرات جانبي داروها با استفاده از الگوريتم هاي گراف كاوي
83
كشف زمينه‌هاي همسرآزاري روانشناختي و مقايسه تاثير دو رويكرد مشاوره فردي و زوجي بر همسرآزاري روانشناختي، كيفيت زناشويي و سلامت روان زنان ومردان
84
كشف ساختار خانواده در قوم بختياري
85
كشف ساختارهاي شكل دهنده ي نگرش هاي مسيرشغلي بي مرز در كاركنان: يك مطالعه ي كمي و كيفي
86
كشف سايتهاي فارسي در كل دنيا به روش فرستادن پرس و جو به موتورهاي جستجو
87
كشف سبك هاي والديني مادران ناايمن و بررسي تاثير مشاوره كودك محور بر دلبستگي كودك، مادر محور بر دلبستگي مادر و عوامل رفتار مادرانه و زوج درماني هيجان مدار بر دلبستگي زوجين و شادماني زناشويي
88
كشف سرقت ادبي در متن
89
كشف سرقت علمي به صورت رونوشت و الصاق در زبان فارسي وكلان داده
90
كشف سيكل هاي حدي بيگانه در نزديكي يك سيكل 2- زيني هميلتوني
91
كشف علل خيانت زناشويي زنان و مقايسه تأثير مشاوره فردي(با مرد و زن) و مشاوره زوجي مبتني بر علل، بر ميل به خيانت، ميل به طلاق و كيفيت زناشويي زوجين درزنان خيانت كننده شهر اصفهان
92
كشف علمي قتل توسط پزشكي قانوني در حوزه ي قضايي استان هاي گلستان و مازندران
93
كشف عوامل بي‌ميلي فرزندآوري زوجين شهركرد
94
كشف عوامل زمينه‌ساز اعتماد زناشويي در مردان و زنان متأهل
95
كشف عوامل مؤثر بر زودانزالي مردان و تدوين بسته مشاوره زوجي يكپارچه بومي و مقايسه تأثير آن با مشاوره زوجي شناختي- رفتاري بر مشكلات زوجي و فردي و زودانزالي
96
كشف عوامل مؤثر بر سرخوردگي زناشويي و مقايسه تأثير مشاوره زوجي مبتني بر عوامل با مشاوره زوجي كايزر بر سرخوردگي و صميميت زناشويي
97
كشف عوامل مؤثر بركيفيت زناشويي زنان داراي وابستگي بين فردي و مقايسه تأثير مشاوره فردي و زوجي بر كيفيت زناشويي زنان داراي وابستگي بين فردي و همسرانشان
98
كشف عيوب در صفحات با استفاده از تبديل ويولت و بررسي يك شكاف ايجاد شده در يك صفحه با استفاده از تبديل ويولت
99
كشف عيوب در صفحات با استفاده از روش تبديل ويولت و بررسي كاهش نقاط نمونه برداري بوسيله درون يابي
100
كشف فرايندهاي تعاملي زوجي، زوجين داراي تيپ هاي شخصيتي متفاوت و تدوين بسته مشاوره اي مبتني بر آن و تاثير مشاوره فردي و زوجي بر تعارضات، سازگاري و صميميت زناشويي زوجين
101
كشف فرايندهاي نشخوار فكري در روابط زوجي و مقايسه ي تأثير مشاوره مبتني بر آن با شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي برافسردگي وتعارضات زناشويي زنان متأهل داراي نشخوار فكري
102
كشف قواعد باهم‌آيي مفاهيم آيات و خوشه‌بندي سوره‌هاي قرآن با تكنيك‌هاي داده‌كاوي
103
كشف قوانين انجمني در داده كاوي
104
كشف كنترل پذيري در شبكه هاي زيستي
105
كشف مدل پيش بيني مشتريان رويگردان وتبديل آنها به مشتريانوفادارمبتني بر داده كاوي در زمينه ارائه سرويسهاي اينترنتي
106
كشف مسائل استنتاج در وب معنايي امن به كمك سامانه هوشمند
107
كشف مشكلات ارتباطي در خانواده‌هاي كودكان داراي مشكلات رفتاري بروني‌سازي‌شده از ديدگاه مادران و مقايسة تأثير آموزش مبتني بر آن با آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر مشكلات رفتاري كودكان، كيفيت رابطة مادر-كودك و خودكارآمدي والديني مادران
108
كشف معيارها، فرايند و سبك انتخاب همسر با رويكرد اسلامي و مقايسه تأثير آموزش مبتني بر اين رويكرد با الگوي پي ريزي ازدواج موفق پيش از شروع بر انتظارات از ازدواج و باورهاي مرتبط با انتخاب همسر دختران
109
كشف منبع در گريد با استفاده از شبكه هاي نظير به نظير
110
كشف مهارت‌هاي فرزند پروري والدين و مقايسه تاثيرآموزش مهارت‌هاي فرزند پروري مبتني بر رويكردهاي مشاوره‌اي رفتاري- شناختي، سيستمي و راه حل مدار بر مهارت‌ها و سبك‌هاي فرزندپروري والدين و مشكلات رفتاري كودكان پيش دبستاني
111
كشف موسيقي پنهان خانه هاي ايراني؛ مقايسه تطبيقي خانه هاي قاجاري شهر يزد با موسيقي هفت دستگاه
112
كشف نفوذ در شبكه به روش منطق فازي
113
كشف نهان نگاري در متن قران
114
كشف همروند خطا درسيستم هاي تعبيه شده مبتني برپردازنده هاي ARM
115
كشف همزادسازي سيم كارت با استفاده از رويكرد رفتار غير نرمال در شبكه هاي مخابراتي
116
كشف و بهره برداري از مهارت هاي غير وابسته به وضعيت محيط در يادگيري تقويتي سلسله مراتبي
117
كشف و بهينه سازي مهاركننده هاي آنزيم يوبي كئينول -سيتوكروم c اكسيدوردوكتاز بااستفاده از روش هاي غربالگري مجازي و داكينگ
118
كشف و پيش بيني مدل هاي رفتاري تعاملي كاربران وب سايت ها با استفاده از فرآيندكاوي
119
كشف و تحليل الگوهاي اكولوژيكي (اقليمي )شهر يزد و به منظور ارئه اسناد هدايت طراحي شهري اكولوژيكي در مناطق گرم،خشك (محدوده طراحي محله تل)
120
كشف و ترميم خطاي عامل هاي متحرك همكار در زمان اجرا با بهبود پيچيدگي پيام
121
كشف و خنثي كردن حملات بر عليه مسيريابي شبكه حسگر بي سيم به كمك منطق فازي و شبكه هاي عصبي
122
كشف و شناسايي اشخاص پرمخاطره و مشكوك به تقلب‌هاي مالي در شبكه تعاملات مالي با استفاده از روش‌هاي خودكار مبتني بر گراف‌كاوي
123
كشف و شناسايي رفتارهاي پنهان بدافزار
124
كشف و مكان يابي خطا با استفاده از روش هاي بر خط اشكال زدايي آماري
125
كشف وب سرويس معنايي بر مبناي انطباق توانايي ها، ورودي ها و خروجي ها
126
كشف وفقي اختلال هاي ناشي از حسگرها در سيستم هاي تعبيه‏ شده
127
كشفت آفست هاي سري زماني مختصات ايستگاه هاي دائم GPS با استفاده از آناليز چندمتغيره
128
كشمكش انسان و رسانه
129
كشمكش انسان و رسانه
130
كشمكش در فيلمنامه نويسي
131
كف كفش پاك كن مخصوص بانكها
132
كفائت در قصاص نفس از منظر دين ،عدد و جنسيت
133
كفپوش ماشيني و روشي جديد براي تهيه فرش ماشيني بدون بافت و بدون لايه زمينه بافته شده
134
كفپوش هوشمند با قابليت اندازه گيري وزن
135
كك زدايي ازپساب پتروشيمي مارون با استفاده ازفرايندهاي غشايي
136
كك نفتي، استفاده از آن وساير سوخت هاي ضايعاتي به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان
137
كككك
138
ككككك
139
كلاچ DFC
140
كلاچ DFC
141
كلاژ و بررسي تطبيقي انديشه هاي مكتب آپ آرت و هنر اسلامي
142
كلاس آميخته هاي ميانگين-واريانس توزيع هاي نوع كاتز
143
كلاس بندي سرويس هاي پستي
144
كلاس بندي هوشمند ترافيك شبكه بر مبناي مشخصات محتوي جريان و اطلاعات آماري ترافيك
145
كلاس توزيع هاي ليندلي-سري تواني: مدل، ويژگي هاو كاربردها
146
كلاس جديدي از توزيع هاي كوشي چوله
147
كلاس جديدي از توزيع هاي متقارن تعميم يافته ي چوله شده
148
كلاس جديدي از روش هاي محاسبه ريسك مالي مبتني بر قابليت پيش بيني بازده سرمايه گذاري
149
كلاس جديدي از مفصل‌ها و كاربردهاي آن
150
كلاس هاي تزويج و p- گروه هاي متناهي
151
كلاس هاي جديدي از مدل ضربه نهايي
152
كلاس هاي دوري و يك قضيه ارگوديك در سيستم هاي ديناميكي فازي
153
كلاس هاي كاپلانسكي
154
كلاس هاي يكريختي خم هاي بيضوي
155
كلاس‌بندي صفحات وب با به‌كارگيري الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي بر روي متن
156
كلاسترينگ
157
كلاسترينگ داده هاي هيدروشيميايي معدن گل گهر سيرجان با استفاده از روش هاي گرافيكي و آمار كلاسيك
158
كلاسترينگ در شبكه هاي بين خودرويي VANET
159
كلاسه سازي دادگان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
160
كلاسهاي بئروبرل وقضيه باناخ استون
161
كلاسهاي تزويج و p- گروههاي متناهي
162
كلاسهاي تزويح و گروههاي متناهي
163
كلاسهاي مجازي ...
164
كلاسي از توزيع‌هاي دومتغيره آميخته F –هندسي و كاربردهاي آن
165
كلاسي جديد از معيارهاي سنجش ريسك و كاربرد آن
166
كلاسي يكتا از حلقه هاي (قويا) پاك
167
كلاسيفابر هوائي سيكلوني (توربوپلكس)
168
كلاف قابي مرتبه دوم تعميم يافته براي خمينه هاي فريچت
169
كلاف كروي مماس با شعاع ثابت كوچك يا بزرگ
170
كلاف هاي مماس گونه در مكانيك كلاسيك
171
كلاف هاي مماس مرتبه دوم خمينه هاي با بعد نا متناهي
172
كلام الهي از ديدگاه علامه طباطبايي و فخر رازي
173
كلام تصويري،تصويركلامي ، تصوير ناب
174
كلام خدا- هنر بشر
175
كلام فلسفي در نگاه خواجه نصير الدين طوسي
176
كلاه ايميني كارگران معادن زغال سنگ
177
كلاهبرداري
178
كلاهبرداري ثبتي
179
كلاهبرداري در بيمه خودرو
180
كلاهبرداري رايانه اي در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با كلاهبرداري سنتي
181
كلر زدايي از محلول سولفات روي
182
كلرداركردن كربانيون ها ومتوكسي متيل داركردن الكل ها به كمك 1،3-دي كلرو-5،5-دي متيل هيدانتوئين
183
كلرزدايي- آمين‌دار كردن كلروپيريميدين‌ها در محيط آبي
184
كلريناسيون و بررسي روش هاي ديگر ضد جمعشدگي پشم
185
كلكتورهاي خورشيدي
186
كلكتورهاي خورشيدي
187
كلكتورهاي خورشيدي مجهز به تانك ذخيره انرژي
188
كلكتورهاي خورشيدي و بررسي عملكرد حرارتي آن ها
189
كلمه و تصوير
190
كلوفان و كاربرد آن در نساجي
191
كلون ،بيان ،تخليص و بررسي آنتي ژنيسيته نواحي جديد داراي بالاترين خاصيت آنتي ژنيك زير واحد بتاي آنزيم اوره آز هليكوباكترپيلوري در نمونه هاي سرم انساني بيماران مبتلا به عفونت هليكوباكترپيلوري
192
كلون سازي cDNA رمزكننده آنزيم گالاكتوز- 1- فسفات يوريديل ترانسفراز
193
كلون سازي و بيان پروتئين Vit v 1 (آلرژن اصلي انگور) در مخمر پيكيا پاستوريس
194
كلون كردن cDNA ايزوفوم activated receptor gamma 1peroxisome proliferator) PPAR gamma 1) موش وساخت پلاسميد بيانيPPAR gamma 1 درحامل محتوي EGFP
195
كلون كردن cDNA ي پروتئين BDNF انساني در حامل بياني مناسب ، براي توليد اين پروتئين
196
كلون كردن cDNAيGDNF(Glial Cell line-drived Neurotrophic Factorدر حامل بياني با قابليت الحاق هدفمند در ژنوم سلول ميزبان
197
كلون كردن ترادف attB در پلاسميد pSVM dhfr و حذف هدف دار در منطقه ي UTR ARE از ژن IFNb در پلاسميد pMI7 به منظور افزايش پايداري mRNA و سطح ترجمه آن
198
كلون كردن ژن M2e ويروس آنفولانزا تيپ آ به همراه ژن HSP70 مايكوباكتريوم توبركلوزيس در وكتور يوكاريوتي
199
كلون كردن ژن Sef-A باكتري سالمونلاانترايتيديس و بررسي هاي مولكولي ويروس B.N.Y.V.V
200
كلون كردن ژن اينترفرون بتاي انساني با استفاده از وكتور pSVM dhfr و ايجاد جهش هاي هدفدار در آن به منظور بالابردن پايداري mRNA و سطح ترجمه
201
كلون نمودن ناحيه پروموتوري ژن فنيل آلانين هيدروكسيلاز انساني
202
كلون نمونه جهش يافته Rice-nsltp2 با هدف افزايش كارآمدي زيستي آن
203
كلون و بيان ترشحي آنزيم بوتيريل كولين استراز انساني در مخمر پيكيا پاستوريس به منظور تجزيه تركيبات از كانو فسفره
204
كلوني مورچه
205
كلونينگ . بيان ژن ... در انگل فاسيولا هپاتيكا
206
كلونينگ الرژن Cyn d 7 گياه پنجه مرغي ﴿cynodon dactylon) در وكتور pET21b+
207
كلونينگ توالي كامل ژنوم ويروس موزائك توتون
208
كلونينگ ژن claR در وكتور pMA::hyg
209
كلونينگ ژن اينترفرون گاماي انساني درون انگل ليشمانياي غير بيماريزا جهت بررسي ميزان بيان اين سيتوكين در سلول يوكاريوتي
210
كلونينگ ژن و بررسي فعاليت آنزيم ليكوپن بتا سيكلاز از باكتري استرپتومايسس گريزئوس در اشرشياكلي
211
كلونينگ ژن و بررسي فعاليت آنزيم ليكوپن بتا سيكلاز از باكتري استرپتومايسس گريزئوس در اشرشياكلي
212
كلونينگ ژن ويروس طاعون نشخوار كنندگان كوچك : مقدمه اي بر تكوين يك واكسن AND چند گانه بر عليه PPRV , cloning of fusion )F( gene of peste - des - petits - ruminants virus: apreliminary step towards developing a multivalent DNA vaccine against PPRV
213
كلونينگ قسمت ايمونوژنيك توكسين A/Bكلستريديوم ديفيسيل در باكتريهاي اسيد لاكتيك
214
كلونينگ و انتخاب ژن آنتي بادي شتري عليه گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي انساني 1)HER-1( -
215
كلونينگ و انتخاب ژن آنتي بادي شتري عليه گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي انساني 2)HER-2( -
216
كلونينگ و بيان آلرژن Che a 1 گرده گياه سلمه
217
كلونينگ و بيان آلژن che a 2 گرده گياه سلمه )chenopodium album ( , cloning & expression of che a 2 an allergen of)chenopodium album (
218
كلونينگ و بيان اينترفرون بتا انساني در سلول هاي HEK293 و بررسي امكان خالص سازي آن
219
كلونينگ و بيان دو سابيونيت اينترلوكين 27 انساني
220
كلونينگ و بيان ژن Omp 16 بروسلا ملي تنسيس همراه با ژن اينترلوكين 2 انساني در باكتري لاكتوكوكوس لاكتيس MG1363 و ارزيابي ايمني زايي تجويز خوراكي آن به موش BALB/c
221
كلونينگ و بيان ژن گلوكز اكسيداز در ميزبان E.Coli
222
كلونينگ و بيان نوع نوتركيب پروتئين NP آنفولانزا.
223
كلونينگ و تخليص اينترفرون بتا انساني وحشي و جهش يافته به كمك اينتئين و مقايسه عملكرد آن‌ها با استفاده از مولكولار مدلينگ
224
كلونينگ و تعيين توالي ژن نور آمينيداز ويروس آنفلونزا H9N2 جدايه اهواز
225
كلونينگ و تعيين خصوصيات ژن هاي كد كننده ي آنزيم هاي اسكوالن سنتاز و 3-هيدروكسي 3-متيل گلوتاريل كوآنزيم A ردوكتاز، دخيل در فرآيند بيوسنتز ميكوفنوليك اسيد در قارچ پني سيليوم بروي كامپكتوم
226
كلونينگ و توالي يابي ژن M2 از ويروس A آنفولانزا سويه H9N2 و انتقال آن به وكتور بياني PEGFP-N1
227
كلونينگ و توالي يابي و بررسي مولكولي ساختار ژن مرتبط با پاراميوسين جدا شده از اكينوكوكوس گرانولوسوس گوسفند در ايران و مقايسه ان با ساير توالي هاي موجود در بانك ژن
228
كلونينگ و ساخت مولكول Ag58B:hFcy1 با ريكامبينيشن مولكول Ag58B از باكتري مايكوباكتريوم توبركلوزيس با مولكول Fcy1 از 1gG انساني جهت طراحي واكسن و روش هاي نوين تشخيصي , cloning and construction of Ag58B:hFcy1 recombinant protein for designing vaccine and new diagnostic methods for tuberculosis
229
كلونينگ و سكانس نمودن ژن مربوط به پروتئين ESAT-6 از مايكرو باكتريوم توبركلوزيس در پلاسميد يوكاريوتيكPEGFP-N1
230
كلونينگ وبيان پروتئين ويروس در سيستم پرو كاريوتي
231
كلونينگ وبيان نوع نوتركيب پروتئين ان پي آنفولانزا
232
كلونينگژن هورمون رشد انساني به منظور بررسي بيان موقت آن در گياه شبدر
233
كليات ارتوپدي ADAMS CRAWFORD BY ORTHOPAEDICS OF OUTLINE
234
كليات جغرافيائي بندر تركمن
235
كليات جغرافيايي شهرستان لاهيجان
236
كليات جوشكاري و جوشكاري سازه كشتي
237
كليات گازسوزكردن خودروها
238
كلياتي بر محاسبات اسكلت ساختمان
239
كلياتي در موردا كارخانه ذوب آهن اصفهان و تشريح سفارشات و بايگاني ذوب آهن
240
كلياتي درباره آلومينيوم و مصنوعات آن در ايران
241
كليت پژوهش
242
كليد باز بست خودكار در شبكه هاي انتقال و توزيع
243
كليد زماني ديجيتالي
244
كليد عمومي سيستم رمزنگاري هم ارز با تجربه N با استفاده از خمهاي بيضوي
245
كليدر
246
كليدزني Q ليزر نئودميوم ياگ با استفاده از جاذب اشباع پذير
247
كليدزني بهينه انتقال با استفاده از مدل هاي تعادل در بازارهاي برق
248
كليدزني تمام نوري در توري هاي براگ بطور متناوب غيرخطي
249
كليدزني تمام نوري در توري هاي براگ بطور متناوب غيرخطي
250
كليدزني تمام نوري در مزدوج موازي غيرخطي نامتقارن سه هسته¬اي
251
كليدها و اتصالات نوري
252
كليسا ﴿طراحي كليسا اناهيد﴾
253
كليساي حكيم
254
كليله و دمنه و اسطوره هاي هندي
255
كليماتولوژي (Klimatologie)
256
كلينك تخصصي دندان
257
كلينك داندانپژشكي فيض
258
كلينيك
259
كلينيك
260
كلينيك
261
كلينيك
262
كلينيك تخصصي چشم و پوست
263
كلينيك تخصصي دندانپزشكي
264
كلينيك تخصصي دندانپزشكي
265
كلينيك تخصصي ديابت مهدي شهر
266
كلينيك تخصصي قلب
267
كلينيك تخصصي كودك
268
كلينيك حيوان هاي كوچك
269
كلينيك درماني بندر امام خميني
270
كلينيك دندانپزشكي
271
كلينيك دندانپزشكي11
272
كلينيك فوق تخصصي گوارش آرامش با هدف كاهش استرس و اضطراب در بيماران
273
كلينيك قلب گنبد كاووس
274
كليه بزرگ
275
كليه مراحل تهيه نخ از چيدن قوزه تارسيدگي
276
كم تواني ذهني در كودكان دبستاني
277
كمال از ديدگاه تفكر شرقي در عكاسي ( بر اساس انديشه هاي دكتر سيد حسن نصر )
278
كمال الدين بهزاد و آثار نگاركري او
279
كمال طلبي در قابوس‌نامه
280
كمال گرائي وراهبردهاي مقابله اي
281
كماليسم و رابطه آن با شكل گيري جنبشهاي مسلحانه كرد در تركيه ( 1990 - 1925 )
282
كمانش استوانه هاي جدار نازك كامپوزيتي چندلايه
283
كمانش استوانه‏هاي كامپوزيتي جدار نازك چند لايه بدون سوراخ و سوراخ كاري
284
كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي مستطيلي با ضخامت متغير و ناهمسانگردي صفحه اي
285
كمانش الاستيك و غير الاستيك ورق هاي ضخيم لايه اي با استفاده از روش لايه محدود
286
كمانش الاستيك و غيرالاستيك ورق هاي مورب داراي سوراخ بر روي بستر ارتجاعي با استفاده از روش نوار محدود
287
كمانش پلاستيك ورق هاي ضخيم تحت برش و خمش ميان صفحه اي
288
كمانش پنل هاي كامپوزيتي تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار
289
كمانش پوسته هاي استوانه اي آلومينيومي ترك خورده تعمير شده با وصله FRP
290
كمانش پوسته هاي چندلايه بيضوي تحت اثر نيروي محوري فشاري و فشار يكنواخت خارجي
291
كمانش پوسته هاي كروي مركب تحت فشار جانبي يكنواخت
292
كمانش پوسته هاي مخروطي ( تحت فشار هيدرواستاتيك ، بار محوري و بار حرارتي )
293
كمانش پيش رونده ديناميكي در لوله هاي مخروطي جدار نازك حاوي فوم تحت بار ضربه اي
294
كمانش تير تيموشنكو تحت اثر بار ضربه اي
295
كمانش تيرهاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار
296
كمانش جانبي ـپيچشي تيرهاي ساخته شده از مواد مركب
297
كمانش حرارتي پوسته استوانه اي FGM با اثر نقص اوليه
298
كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي
299
كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي تقويت شده
300
كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي هدفمند محاط در بستر الاستيك
301
كمانش حرارتي و مكانيكي پوسته مخروطي هدفمند با شرايط مرزي متنوع
302
كمانش حرارتي ورق هاي دايروي كامپوزيت ارتوتروپيك
303
كمانش خطوط لوله در بستر عميق دريا
304
كمانش در صفحه مستطيل شكل داراي تمركز تنش تحت تأثير بار گسترده فشاري غير خطي
305
كمانش ديناميكي پوسته استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارگذاري مكانيكي و شوك حرارتي
306
كمانش ديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي
307
كمانش ديناميكي پيش رونده در مقاطع چهارگوش جدار نازك تحت بارگذاري ضربه اي محوري
308
كمانش ديناميكي تير ساخته شده از مواد هدفمند در معرض بارگذاري حرارتي
309
كمانش ديناميكي صفحات كامپوزيتي داراي جدايش بين لايه اي بوسيله نرم افزارAnsys
310
كمانش سازه هاي شبكه اي
311
كمانش ستون هاي ويسكوالاستيك وتحليل آنها با كمك نرم افزار Ansys
312
كمانش صفحات كامپوزيت با لايه هاي پيزوالكتريك
313
كمانش صفحات كامپوزيتي داراي جدايش بين لايه اي حاوي پيزوالكتريك تحت بار الكتروترمومكانيكال
314
كمانش غير الاستيك برشي پانلها
315
كمانش مدل سازه زيردريايي ساخت مدل و تحليل كمانش الاستيك خطي آن تحت فشار هيدرواستاتيك
316
كمانش مكانيكي و حرارتي و ارتعاش آزاد ورق هاي ضخيم ناهمسان در ضخامت بر روي بستر ارتجاعي به كمك تئوري برشي اصلاح شده
317
كمانش موضعي ساق فشاري مقاطع T شکل با استفاده از روش نوارهاي محدود
318
كمانش موضعي غير الاستيك ورق هاي به كار رفته در ستونهاي قوطي شكل فولادي پرشده با بتن
319
كمانش موضعي واعوجاجي تيرهاي مركب با استفاده از روش عددي اجزاء محدود
320
كمانش موضعي ورق ها با اشكال مختلف با تكيه گاه هاي نقطه اي با استفاده از روش Hp-Cloud همراه با ضرايب لاگرانژ
321
كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت لايه اي ضخيم بر اساس تئوري زيگزاگ مرتبه بالا با استفاده از روش نوار محدود معمولي
322
كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت لايه اي نسبتا ضخيم به روش نوار محدود
323
كمانش نانو صفحات مدور با استفاده از روش تفاضل محدود
324
كمانش و ارتعاش ورق نسبتاً ضخيم مستطيلي مستقر روي بستر الاستيك
325
كمانش و ارتعاشات ورق ساندويچ با هسته ويسكو الاستيك و تحليل آن با نرم افزار ANSYS
326
كمانش و پس كمانش ورقهاي كامپوزيتي داراي تمركز تنش
327
كمانش و ظرفيت نهايي صفحات و پانل هاي تقويت شده در اثر فشار محوري
328
كمانش ورق ارتوتروپيك نانو مقياس تحت تغييرات خطي بار داخل صفحه با مكانيك محيط پيوسته غير موضعي
329
كمانش ورق ايزوتروپيك مستطيلي
330
كمانش ورق سوپر بيضوي ساخته شده از مواد مدرج هدفمند ﴿FGM﴾ تحت فشار يكنواخت صفحه اي
331
كمانش ورق مستطيل شكل FGM با نقص اوليه تحت انواع بارگذاري مكانيكي و حرارتي
332
كمانش ورق مستطيلي ويسكوالاستيك باد در نظر گرفتن تغيير شكل برشي
333
كمانش يك صفحه مستطيلي در اثر توزيع بارگذاري غير خطي هم صفحه
334
كمانش يك صفحه مستطيلي در اثر توزيع بارگذاري غيرخطي هم صفحه
335
كمانش يك طرفه صفحات مستطيلي FGM با تكيه گاه نقطه اي
336
كمانش يك طرفه صفحه دايره اي هدفمند با تكيه گاه نقطه اي
337
كمانش يكطرفه ورق فولادي پيچ شده به بتن
338
كمبود هتل هاي باكيفيت و نبود هتل هاي برند عاملي در جهت جذب گردشگر﴿مطالعه موردي شهر زاهدان﴾
339
كمپ اقامتي كويري
340
كمپ ترك اعتياد
341
كمپ ترك اعتياد اصفهان
342
كمپ كوه نوردي گردشگري
343
كمپ مسافران اصفهان
344
كمپ هاي اقامتي تفريحي زيارتي با رويكرد ارتقاي شاخص هاي معماري پايدار در شهرستان سلسله
345
كمپرسور تك سيلندر تك مرحله اي
346
كمپرسور تك سيلندر تك مرحله اي
347
كمپرسور تيغه اي
348
كمپرسور دو مرحله اي هوا
349
كمپرسور سيستم برودتي
350
كمپرسور سيستم برودتي
351
كمپرسور و رطوبت گير هوا
352
كمپرسور و طراحي كمپرسور پيستوني دو مرحله اي
353
كمپرسورها
354
كمپرسورها و طراحي كمپرسوريستوني دو مرحله اي
355
كمپرسورهاي پيچي ومقدمه اي برديناميك سيالات محاسباتي CFD
356
كمپلس هيوز تعميم يافته و مدولهاي كسرهاي تعميم يافته
357
كمپلكس Cis-[Ru(tmp)2(CH3CN)2](NO3)2.EtOH بررسي برهمكنش كمپلكس با FS-DNA و بررسي فعاليت الكترو كاتاليستي اين كمپلكس در كاهش CO2به CO
358
كمپلكس پالاديوم-بازشيف تثبيت شده درون نگهدارنده‌ي KIT-6 به‌عنوان يك كاتاليزور جديد و قابل بازيافت در اكسايش شبه حياتي سولفيدها تحت تابش امواج فراصوت
359
كمپلكس مس با ليگند پيكولين ايميدو آميد متصل شده به نانو ذرات هسته-پوسته Fe3O4@SiO2: به عنوان يك كاتاليست موثر براي واكنش كليك
360
كمپلكس هاي آلي فلزي و پلي پيريديلي(Pd(II),Ni(II),Ru(III),Ru(II و ﴿Pd(IV رفتارهاي ساختاري، اسپكتروسكوپي الكتروشيميايي، اسپكتروالكتروشيميايي و مغناطيسي: بررسي كاربرد هاي آن ها مانند برهمكنش با DNA و تشكيل پيوند C=X)C-X و N)
361
كمپلكس هاي پلي پيريدپلي روتنيم (II) و اثر تمپليت آن ها بر واكنش تراكمي اتيلن گليكول با ليگاند 1، 10- فنانترولين -5، 6- دي اون
362
كمپلكس هاي پلي پيريديلي روتنيوم ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾; بررسي برهمكنش آنها با FS-DNA و مطالعه اثر الكتروكاتاليتيكي trans[Ru(dmb)2 Cl(EtOH)PF6 در احياء Co2به Co
363
كمپلكس هاي پيروكسيكام با يون هاي مس ﴿II﴾، روي ﴿II﴾ و نيكل ﴿II﴾: برهم كنش كمپلكس[2(trans-[Cu(Pir)2(THF با DNA
364
كمپلكس هاي تك هسته اي روتنيم ﴿IIŸŸ﴾، روي ﴿II﴾،پالاديم ﴿II﴾، مس﴿II﴾ و نيكل ﴿II﴾ با داروهاي اكسيكام; سنتز، شناسايي، ساختار بلوري و مطالعه ي تجربي و تئوري بر همكنش با DNA و BSA، فعاليت نوكلئوآزي در حضور نور و بررسي اثر سميت آنها بر روي سلول هاي سرطان خون
365
كمپلكس هاي تك هسته اي كبالت ﴿II﴾ و روي ﴿II﴾ با ليگاند ملوكسيكام : سنتز، شناسايي، ساختار بلوري و بر همكنش با DNA استحصال سلنيوم از لجن آندي پالايشگاه مس سرچشمه و بهينه سازي فرآيند بدون تغيير ماهيت شيميايي فلزات طلا و نقره
366
كمپلكس هاي تك هسته اي مس ﴿II﴾ با ليگاندهاي پلي پيريديلي 2، 4، 6- تريس ﴿ 2- پيريديل﴾ - 1، 3، 5- تري آزين ﴿tpta ﴾ و بيس ﴿2- پيريديل كربونيل﴾ آميدو ﴿bpca ﴾؛ بررسي اثر كاتاليزوري مس ﴿II﴾ در هيدروليز ليگاند tptz
367
كمپلكس هاي تك هسته اي نيكل(II )كوئوردينه شده توسط ليگاند 2،4،6- تريس﴿2- پيريديل﴾-1،3،5- تري آزين ﴿tptz﴾ ; مطالعه تئوري و تجربي ليگاند پروتونه شدهtptzH2]2+,tptz
368
كمپلكس هاي تك هسته اي و دو هسته اي رنيم ﴿I﴾ و كاربرد آنها به عنوان فتوكاتاليست هاي ويژه براي كاهش Co2 به ‍Co
369
كمپلكس هاي تك هسته اي، دو هسته اي و پليمري مس ﴿ŸŸŸŸII﴾ با ليگاندهاي پلي پيريديلي: سنتز، شناسايي، ساختار بلوري، برهم كنش با DNA و BSA و فعاليت ضد سرطاني آنها در محيط in-vitro
370
كمپلكس هاي سيپروفلوكساسين مس﴿II﴾: بررسي برهمكنش كمپلكس [Cu(cip)2 (oH)2] با DNA
371
كمپلكس هاي نيكل (II) و پالاديوم (II) بر پايه ليگاندهاي باز شيف سه دندانه دي آمينو مالئونيتريل : سنتز، شناسايي، مطالعه¬ نظري و تجربي ساختارها و كاربردهاي كاتاليتيكي
372
كمپلكس‌هاي پالاديم (II) داراي ليگاندهاي آميني، ايميني و اكسيمي؛ سنتز، شناسايي، مطالعه تجربي و تئوري برهمكنش با مولكول‌هاي زيستي (DNA و BSA) و بررسي برون‌تني خاصيت ضد سرطاني
373
كمپلكس‌هاي درهم‌جاي دايدزئين و برخي تركيبات چندحلقهاي نيتروژندار با نانوحامل بتا-سيكلودكسترين: مشخصهيابي فيزيكوشيميايي
374
كمپلكي هاي روي ﴿II ﴾ با ليگاند هاي آمينواسيد: ساختار، خواص اسپكتروسكوپي و اثر بازدارندگي آنها بر رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوكسين B1
375
كمپوزيسيون در نقاشي و خوشنويسي
376
كمپوزيسيون طرح در گل و مرغ دوره ي قاجار
377
كمپوست كردن بقاياي درختان كاج، توت و نارون در شرايط كنترل شده راكتور آزمايشگاهي در مقايسه با روش سنتي جعبه
378
كمخوني در آبستني و نفاس
379
كمدي انگليسي و اسكاروايلد
380
كمديريت زنجيره تامين و كاربرد آن در صنعت خودروسازي
381
كمديهاي شكسپير از ديدگاه نورتروپ فراي
382
كمرنگ شدن احترام والدين در بين جوانان و نوجوانان
383
كمرويي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزبهشهر
384
كمك به فرار محبوسين و بازداشت شدگان
385
كمك به مسيريابي نابينايان با استفاده از روبات سيار
386
كمك فنر وطراحي آن
387
كمكهاي تنفسي در دوره بعد از عمل جراحي
388
كمّ و كِيف ورود به عرصه هاي مسجد ايراني (با بررسي مصاديق گذشته به منظور ارايه ي اصول، احكام و الگوهاي طراحي: محدوده ي استان هاي اصفهان و يزد)
389
كمّي سازي دقيق خوردگي در آزمونSalt-Spray با استفاده از پردازش تصوير
390
كمي سازي اثرات روند و نوسانات پارامترهاي اقليمي و فعاليت هاي انساني بر ميزان آبدهي حوزه سد درودزن
391
كمي سازي اختلال افسردگي با استفاده از سيگنال الكتروانسفالگرام
392
كمي سازي اختلال افسردگي با استفاده از سيگنال الكتروانسفالگرام بر اساس شاخص هاي فازي
393
كمي سازي رفتار قلب در تصاويراسترس كارديو گرافي جهت شناسايي ناهنجاري قلبي
394
كمي سازي روند بيماري ام اس
395
كمي سازي ضايعات MS مبتني بر تحليل فركتال
396
كمي سازي عدم قطعيت در پاسخ ديناميكي مدل غير پيوسته سازه هاي دريايي با مقايسه با چند جمله اي هاي آشوب
397
كمي سازي عدم قطعيت هاي موجود در پارامترهاي شبكه شكاف گسسته براي مدلسازي مخازن شكافدار
398
كمي سازي ميزان خوردگي پوشش هاي غني از روي با استفاده از عمليات پردازش تصوير
399
كمي سازي ميزان خوردگي پوشش هاي غني از روي با استفاده از عمليات پردازش تصويرژ
400
كمي سازي ناهمگني بافت در راديو تراپي
401
كمي سازي و اندازه گيري زبري سطح درز سنگي با استفاده از روش پردازش تصوير
402
كمي كردن الگوي سيماي سرزمين شهر اصفهان
403
كمي كردن توليد و توزيع ماده خشك در گلرنگ
404
كمي كردن توليد و زوال برگ گلرنگ در شرايط رفسنجان
405
كمي كردن ويژگي هاي ساختاري سيماي سرزمين به منظور برنامه ريزي پايدار سرزمين (مطالعه ي موردي: منطقه ي علي آباد، گرگان و كردكوي)
406
كمي‌سازي اثرات تغيير اقليم و فعاليت‌هاي انساني بر كاهش رواناب در مورد مطالعاتي بالادست سد زاينده‌رود
407
كمي¬سازي تعداد، سطح مقطع و زاويه برخورد ردپاهاي ذرات باردار سنگين در آشكارسازهاي خورشي حالت جامد با معرفي يك نرم¬افزار جديد
408
كميت‌ سنجي مقدار ناخالصي نمونه‌هاي زعفران با روش Real Time PCR و ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي نمونه‌هاي زعفران
409
كميته سازي
410
كميته سازي حداكثر زمان تكميل آخرين كار در مسائل زمانبندي كارگاه جرياني جايگشتي با استفاده از شبيه سازي
411
كميته كردن تعداد كارهاي دير كرد دار در مسئله ي تك ماشين يا فرض زوال خطي- تكه اي
412
كمينه سازي ارتفاع بستر خرده‌هاي حفاري در چاه‌هاي انحرافي با استفاده از نرم افزار ديناميك سيالات محاسباتي و روش آزمايشگاهي
413
كمينه سازي اعوجاج هارمونيكي كل ولتاژ خط در مبدل هاي سري چندسطحي بوسيله الگوريتم ژنتيك
414
كمينه سازي اعوجاجات طيف بهره درscissor تقويت كننده رامان پهن باند
415
كمينه سازي حداكثر زمان تكميل و مجموع وزني ديركرد در مسئله جريان كارگاهي انعطاف پذير چند مرحله اي
416
كمينه سازي دو پارامتر اختلاف زمانهاي اتمام و بزرگترين زمان اتمام كار در مساله زمانبندي jobshop
417
كمينه سازي زمان تكميل كارها در محيط فلوشاپ دو ماشينه در سيستم تحويل بسته اي
418
كمينه سازي ضايعات در صنعت نساجي ﴿مطالعه موردي كارخانه ايران مرينوس﴾
419
كمينه سازي ضخامت ورق فلزي بدنه ‏ي ماشين لباسشويي خانگي و اعمال اصلاحات لازم در فرآيندهاي ورق كاري آن
420
كمينه سازي مجموع بيشينه هاي زودكرد و ديركرد در مسائل كارگاه جريان دو ماشيني
421
كمينه سازي مجموع بيشينه هاي زودكردوديركرددرمسئله زمان بندي تك ماشين با درنظرگرفتن ورود غيرهمزمان
422
كمينه سازي هزينه توسط الگوريتم ژنتيك و بررسي مصرف انرژي در جداسازي مخلوط سه جزئي پروپان ،بوتان و پنتان
423
كمينه سازي هزينه هاي تحت ريسك در روش FMEA
424
كمينه سازي همه جايي درجه ي دوم با قيود دو ارزشي: شرط لازم و كافي بهينگي همه جايي
425
كمينه كردن تعداد افراد منتظر در صف اتاق عمل با توجه به هزينه هاي استفاده از اتاق عمل با استفاده از دو تابع هدف هزينه و افراد منتظر درصف
426
كمينه كردن تعداد جابجايي‌ها در انبار تختال با در نظر گرفتن برنامه‌ي نورد گرم
427
كمينه كردن تعداد كارهاي با ديركرد در يك ماشين توليد انباشته اي
428
كمينه كردن تعداد وزني كارهاي داراي ديركرد و هزينه هاي تحويل در جريان كارگاهي دو مرحله اي مونتاژ با ارسال بسته اي مطالعه موردي: يكي از شركت هاي توليدي مبلمان
429
كمينه كردن خطاي رديابي شاخص سهام با رويكرد پردازش سيگنال
430
كمينه كردن زمان انتظار سيستم‌هاي بارگيري و حمل نامتجانس در يك معدن روباز
431
كمينه كردن مجموع كل هزينه هاي تخصيص موعد تحويل، بيشينه ديركرد و ارسال در زنجيره تامين
432
كمينه كردن مجموع وزني تاخير كارها و هزينه ارسال براي مدل زمانبندي يكپارچه توليد و توزيع در زنجيره تامين
433
كمينه كردن مجموع وزني ديركرد و هزينه ارسال براي زمان بندي يكپارچه توليد و توزيع در زنجيره تامين
434
كمينه كردن مجموع وزني كارهاي تاخيري و هزينه هاي ارسال براي زمان بندي يكپارچه توليد و توزيع در زنجيره تامين با در نظرگرفتن مسيريابي
435
كمينه كردن هزينه هاي وارانتي توسعه يافته از منظر توليد كننده با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
436
كمينه كننده هاي پَرِتو نسبي براي مسائل چندهدفه
437
كمينه‌سازي اعوجاج ناشي از جوشكاري، به وسيله توالي كاري بهينه در فولاد.
438
كمينه‌سازي دامنه عمليات در مسئله زمان‌بندي وسائل نقليه تركيبي در انبارعبوري با سكوهاي تركيبي
439
كمينه‌كردن مجموع وزني ديركرد در محيط كارگاه جرياني انعطاف‌پذير با ماشين پردازشگر دسته‌اي
440
كن راسل بررسي دو فيلم مالرو تامي
441
كنار ساحل روي صحنه ﴿ نمايشنامه ﴾
442
كنايه در دفتر اول و دوم شاهنامه
443
كنايه نمايشي و جايگاه آن در ادب و نمايش فارسي
444
كنتاكتور الكترواستاتيكي
445
كنتراست (نور- فرم - رنگ ) در سينما
446
كنتراست در نقاشي
447
كنتراست در نقاشي
448
كنترانديكاسيونهاي كورتن و مشتقات آن و H T. C. A.
449
كنترپوان در تصوير صحنه
450
كنترپوان در تصوير صحنه
451
كنترل ... شانزده مودم از راه دور
452
كنترل 16 وسيله با يك جفت سيم
453
كنترل D- StatCom براي بهبود كيفيت توان در شبكه برق مترو
454
كنترل Fractionalراكتور پليمريزاسيون متيل متاكريلات
455
كنترل H غيرخطي براي چند دسته از سيستمهاي متغير با زمان
456
كنترل H و نگرشي به آن بر اساس LMI
457
كنترل Hمقاوم با قيود جابجايي ناحيه اي قطبها
458
كنترل LQG براي سيستم هاي سينگولار مرتبه كسري
459
كنترل PH طراحي و ارزيابي تئوري و عملي كنترل كننده هاي خطي ساز
460
كنترل آب شكستگي موضعي پايه استوانه اي پل با تسليح خاك اطراف پايه به كمك ژئوتكستايل
461
كنترل آرايش انعطاف‌پذير سيتم‌هاي چندعاملي خطي بر پايه لاپلاسين مختلط
462
كنترل آرايش بندي platoon در خودرو هاي نيمه خودرران با فرمان و پدال هپتيك
463
كنترل آرايش بندي با استفاده از روش تئوري بازي ها
464
كنترل آرايش بندي براساس اجماع سيستم هاي چند عاملي روي گروه هاي لي
465
كنترل آرايش بندي پرنده هاي داكتت فن با توپولوژي ارتباطي سوئيچينگ
466
كنترل آرايش بندي ربات‌هاي دوچرخ
467
كنترل آرايش بندي سه بعدي هوانوردي و ربات‌هاي زميني بدون سرنشين با در نظر گرفتن معادلات ديناميكي آن‌ها
468
كنترل آرايش بندي وسايل خودگردان زيرآب در حضور ارتباطات محدود
469
كنترل آرايش چندين ربات با استفاده از روش كنترل رخدادمحور
470
كنترل آرايش ربات هاي هوايي بدون سرنشين بر اساس مدل كنترلي پيش بين در حضور تاخيرات ارتباطي بزرگ
471
كنترل آرايش ماهواره اي به منظور تهيه مدل هاي سه بعدي از سطح زمين
472
كنترل آرايش مبتني بر گراف براي گروهي از ربات ها و كاربرد آن در عمليات كمك رساني بيمارستاني
473
كنترل آرايش‌بندي عامل‌هاي هولونوميك حول يك منبع نامعلوم
474
كنترل آزمايشگاهي زاوية مفصل آرنج با تحريك الكتريكي عملكردي عضله و ساخت حسگر زاوية مفصل مبتني بر شتاب سنج
475
كنترل آسيب هاي ناشي از حمله هاي سايبري به زير ساخت هاي حياتي
476
كنترل آَشوب بعد بالا مدل شده توسط شبكه اي از نگاشتهاي به هم پيوسته
477
كنترل آشوب در حركت روبات دو پاي غير فعال
478
كنترل آشوب در يك سيستم چرخدنده با در نظر گرفتن لقي
479
كنترل آشوب رده خاصي از سيستمهاي غيرخطي به صورت حلقه باز مبتني بر تحريك تناوبي سيستم
480
كنترل آشوب فضايي - زماني در شبكه نگاشتهاي يك بعدي و دو بعدي به هم پيوسته با ساختار ثابت و متغير
481
كنترل آشوب و جايگاه آن در مهندسي
482
كنترل آشوب و دوشاخگي در كلاس خاصي از سيستمهاي هيبريد
483
كنترل آشوب و هماهنگ سازي آن در مسائل فيزيكي خاص
484
كنترل آشوبگونه يك بازوي صلب دو اتصاله وارون با يك ساختار سلسله مراتبي
485
كنترل آلودگي صوتي شهري و صنعتي
486
كنترل آلودگي هوا در محدوده چاله سور فاز 3 پارس جنوبي بر اساس الگوريتم ژنتيك
487
كنترل آونگ وارون از روش Feed back linnearization و با استفاده از شبكه هاي عصبي
488
كنترل ابزار جراحي در حضور قيد RCM در نقطه ورود به بدن در جراحي‌هاي كم¬تهاجمي رباتيكي
489
كنترل اتاق قارچ با استفاده از ميكروكنترل AVR
490
كنترل اتوماتيك بار فركانس در سيستم هاي قدرت
491
كنترل اتوماتيك حرارت در يك فرآيند رنگرزي
492
كنترل اتوماتيك حركت يك تراكتوربهينه شده براي حركت روي شيبهاي تند عرضي
493
كنترل اتوماتيك دور موتور DC توسط مبدلهاي يكسو ساز قابل كنترل تويستوري
494
كنترل اتوماتيك سيالات طراحي و ساخت خط توليد اتوماتيك رنگ صنعتي
495
كنترل اتوماتيك فرمان يك خودرو
496
كنترل اثرات نويز ناشي از تماس چرخ و ريل با كاربرد در قطارهاي سريع السير
497
كنترل اجماع خروجي در سيستم‌هاي چندعامله‌ غيرخطي ناكمينه‌فاز
498
كنترل اجماع مبتني بر رويداد براي سيستم‌هاي چند عاملي
499
كنترل احتمالاتي تماميت در تماميت در سيستم هاي مديريت جريان داده
500
كنترل ارتعاش تير مگنتو الكترو الاستيك با خاصيت مدرج هدفمند
501
كنترل ارتعاشات اشوبناك سيستم تعليق نيمه فعال مجهز به ميراگر MR بر اساس تخمين مشخصات جاده
502
كنترل ارتعاشات با محرك بادامكي
503
كنترل ارتعاشات با ميراگرهاي ويسكوالاستيك
504
كنترل ارتعاشات بازوهاي انعطاف پذير با استفاده از روش‌هاي مبتني بر پسخوراند مثبت موقعيت توسط عملگرهاي پيزوالكتريك
505
كنترل ارتعاشات به روش غير فعال با استفاده از مواد هوشمند
506
كنترل ارتعاشات پوسته استوانه اي با بهينه يابي مكان وصله هاي پيزوالكتريك
507
كنترل ارتعاشات تير انعطاف پذير توسط سنسور و عملگر غيرهم مكان
508
كنترل ارتعاشات تير اويلر – برنولي پس از وقوع ترك
509
كنترل ارتعاشات تير اويلر برنولي با ميرايي خطي سازه اي تحت تحريك متحرك
510
كنترل ارتعاشات چتر در ماشين ابزار به كمك مواد هوشمند پيزوالكتريك
511
كنترل ارتعاشات در پوسته ها با مواد پيزوالكتريك
512
كنترل ارتعاشات سازه هاي انعطاف پذير با استفاده از پسخوراند شتاب و مقايسه عملكرد آن با كنترلر پسخوراند موقعيت
513
كنترل ارتعاشات سيستم روتور - ياتاقان بااستفاده از ياتاقانهاي هوشمند داراي سيالMagneto-Rheologic
514
كنترل ارتعاشات سيستم هاي ممتد يك و دو بعدي، به روش دقيق
515
كنترل ارتعاشات صندلي يك شناور تندرو در حال حركت در امواج
516
كنترل ارتعاشات غير خطي تير پيوسته دوار
517
كنترل ارتعاشات غير خطي ورق FGM همراه با عملگرهاي پيزو ترموالكتريك تحت نيروهاي مكانيكي و گراديان حرارتي
518
كنترل ارتعاشات غيرخطي ورق ساندويچ با هسته ي ويسكوالاستيك
519
كنترل ارتعاشات فلاتر يك ورق نازك ذوزنقه اي شكل و يك سر گيردار با استفاده از لايه پيزواكچوبتر
520
كنترل ارتعاشات مدل ساده ي پيوسته ي يك پل تحت بار متحرك چهار درجه ي آزادي
521
كنترل ارتعاشات موتور بر روي نگهدارنده هاي داراي سيال مگنتورئولوژيك و صحه گذاري رفتار نگهدارنده با استفاده از تكنيك "شبيه سازي با سخت افزار در حلقه"
522
كنترل ارتعاشات موتور ملي با استفاده از نگهدارنده هاي فعال
523
كنترل ارتعاشات ناشي از حرارت در تيرهاي كامپوزيتي پيزوالكتريك
524
كنترل ارتعاشات ناشي از حرارت در تيرهاي كامپيوزيت پيزوالكتريك
525
كنترل ارتعاشات نقطه ي انتهايي بازوي دو عضوي انعطاف پذير ربات متحرك به كمك عملگر پيزوالكتريك
526
كنترل ارتعاشات و حركت بازوي انعطاف پذير رباتها توسط تئوري فيدبك كمي
527
كنترل ارتعاشات يك ابزار برش
528
كنترل ارتعاشات يك تير دو سر فنر تحت تحريك پايه توسط عملگر هاي پيزوالكتريكي
529
كنترل ارتعاشات يك تيريك سر گيردار بوسيله صفحات پيزو الكتريك
530
كنترل ارتعاشات يك دهانه از پل با تكيه گاه خاص ناشي از حركت اتفاقي چند خودرو
531
كنترل ارتعاشات يك وسيله الكترواپتيكي
532
كنترل ارتعاشي آونگ معكوس انعطاف پذير
533
كنترل ارتعاشي مدل ساده شده يك پل تحت اثر حركت يك قطار با استفاده از دو عملگر فعال
534
كنترل از را دور چندسيستم به روش مادون قرمز
535
كنترل از راه دور اتومبيل توسط پيام كوتاه
536
كنترل از راه دور از طريق مودم تلفن همراه
537
كنترل از راه دور تجهيزات ايستگاههاي تلويزيوني به وسيله SMS
538
كنترل از راه دور توسط SMS [اس ام اس]
539
كنترل از راه دور راديوئي
540
كنترل از راه دور ربات توانبخشي در محيط فعال
541
كنترل از راه دور شانزده كاناله با برد 50 متر
542
كنترل از راه دور كولر آبي به وسيله پيامك و تماس صوتي
543
كنترل از راه دور مادون قرمز (16 كاناله )
544
كنترل از راه دور محركه هاي الكتريكي از طريق لينك فيبر نوري
545
كنترل از راه دور وسايل الكتريكي بوسيله خط تلفن
546
كنترل از راه دور؛ باك
547
كنترل ازدحام در شبكه هاي اطلاعات-محور با در نظر گرفتن تنوع مسير در تحويل داده
548
كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس تنظيم نرخ محلي و اولويت دهي جريان ها با استفاده از خوشه بندي
549
كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بيسيم چندرسانه اي براي كاربردهاي ويدئويي
550
كنترل ازدحام در شبكه هاي كامپيوتر ي به كمك مدل هاي رقابتي الهام گرفته از طبيعت
551
كنترل ازدحام در شبكه هاي كامپيوتري به كمك مدل هاي رقابتي الهام گرفته
552
كنترل ازدحام در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار به كمك پيش بيني ترافيك شبكه با روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
553
كنترل ازدحام و كاهش مصرف انرژي در مراكز داده با استفاده از شبكه¬هاي نرم افزار محور
554
كنترل استال ديناميكي در ايرفويل نوساني S1210 با استفاده از عملگر پلاسمايي
555
كنترل استحكام دندانه يك چرخدنده جوش خورده و بررسي اثر تنش پسماند و تغيير شكل هاي جوشي
556
كنترل استراتژيك آرايش بازيكنان فوتبال به عنوان يك سيستم چندعاملي
557
كنترل اسكالر و برداري موتور القائي تغذيه شده با اينورتورهاي ولتاژ مدولاسيون پهناي پالس
558
كنترل اشاره گرماوس با استفاده از گفتار
559
كنترل اصلاح شده توليدات پراكنده مبتني بر اينورتر به منظور محدود كردن جريان تزريقي در طي بروز خطا
560
كنترل اضطراري بهينه براي جلوگيري از ناپايداري ولتاژ سيستم هاي قدرت با بكارگيري تحليل حساسيت مسير حالت
561
كنترل اضطراري ناپايداري ولتاژ در شبكه‌هاي قدرت خودترميم با به‌كارگيري امكانات WAMCS
562
كنترل اضطراري و تصحيحي هماهنگ شده مبتني بر مدل ديناميكي سيستم براي جلوگيري از ناپايداري ولتاژ
563
كنترل اعوجاج در ورقهاي نازك فولاد كم كربن گريد دريايي با استفاده از ترتيب جوشكاري و قيد
564
كنترل اكسترمم‌ ياب زمان گسسته با نرخ بروز رساني كران‌دار
565
كنترل امپدانس ربات توانبخشي انگشتان دست
566
كنترل امپدانس ربات توانبخشي در صفحه افق
567
كنترل امپدانس ربات دو درجه آزادي جراح قلب تپنده
568
كنترل امواج الكترومغناطيسي و آكوستيكي به روش نگاشت مختصات
569
كنترل اندازه نانوذرات بورايد نيكل با استفاده از ميكروامولسيون
570
كنترل اولويت بندي شده نيرو/ موقعيت بازوهاي رباتيك افزونه در تعامل فيزيكي با انسان
571
كنترل اوليه و ثانويه فركانس در سيستم هاي قدرت با استفاده از خودروهاي الكتريكي با توجه به پاسخ بارهاي هوشمند
572
كنترل ايستادن به كمك واكر در افراد دچار ضايعه نخاعي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
573
كنترل اينورترها منبع ولتاژ چند سطحي سه فاز با استفاده از مدولاسيون بردار فضايي به كمك كلاسه بندي بردارها
574
كنترل بار - فركانس سيستم قدرت با استفاده از روش كنترل لغزشي فازي
575
كنترل بار در شبكه هاي SIP به كمك سيستم هاي چندعامله هولوني
576
كنترل بار فركانس با سيستم هاي تجديد ساختار يافته و بررسي آن در بازارهاي مختلف كنترل فركانس
577
كنترل بار- فركانس در سيستم قدرت دو ناحيه اي
578
كنترل بار فركانس در سيستم هاي تجديد ساختار يافته و بررسي آن در بازارهاي مختلف كنترل فركانس يبيبيب
579
كنترل بار مصرف كننده خانگي بر اساس قيمت واقعي بازار و كاهش هزينه هاي مصرف الكتريسيته
580
كنترل بار مولدهاي پيل سوختي در شبكه هاي مستقل
581
كنترل بار و سرعت سرمته حفاري با استفاده از سيستم هوشمند
582
كنترل باز وي قابل انعطاف با استفاده از شبه و ارون نر و فازي
583
كنترل بازتواني دست فلج براي حركت دست‌رساني با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
584
كنترل بازگشتي تطبيقي سازه‌ها به روش غيرمتمركز
585
كنترل بازوي انعطاف پذير و آونگ معكوس به روش فازي
586
كنترل بازوي دومحوره قابل انعطاف به روش نوروفازي
587
كنترل بازوي ربات 2 لينكي با استفاده از الگوريتم MPC
588
كنترل بازوي ربات براي دنبال كردن مسيرهاي از پيش تعريف نشده
589
كنترل بازوي ربات دو مفصله به كمك شبكه عصبي شعاعي ﴿RBF﴾ و بكارگيري روش لياپانوف
590
كنترل بازوي ربات نرم در محيط مقيد
591
كنترل بازوي صلب دو مفصلي ربات به كمك تئوري فازي
592
كنترل بازوي يك لينكه انعطاف پذير با استفاده از شبكه هاي عصبي با نرون هاي خود باز گشتي
593
كنترل بالگرد كوادروتور با كنترل كننده Fuzzy-PID
594
كنترل بدون افست سيستم هاي خطي داراي محدوديت: گاورنر ديناميك مرجع بر كنترل پيش بين و گسترش آن براي سيستم هاي توزيع شده
595
كنترل بدون حس گر موتور سنكرون آهنربايي توسط رويت-گرهاي فيلتر كالمن توسعه يافته، مد لغزشي و تطبيقي
596
كنترل بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي با راندمان بالا بر اساس كاهش تلفات مسي
597
كنترل بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم در سرعت هاي پايين و نزديك صفر
598
كنترل بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطيس دايم داخلي با استفاده از روش هاي فازي مد لغزشي وفقي
599
كنترل بدون سنسور موتور القايي در سرعت هاي پايين با روش هاي تطبيقي
600
كنترل بر مبناي WEB يك روبات
601
كنترل برخط بازوي رباتيكي با استفاده از سامانه ي واسط مغز-رايانه مبتني بر سيگنال الكتروانسفالوگرام
602
كنترل بردار تر است
603
كنترل برداري بدون حسگرسرعت موتور سنكرون نقهقتثقهختف مغناطيس دائم
604
كنترل برداري تطبيقي درايوهاي القايي در يك دستگاه مختصات مرجع امتداد يابي دلخواه با و بدون نمونه برداري از سرعت
605
كنترل برداري درايو القايي روتور سيم پيچي شده ازنوع بازيابي انرژي بر پايه كنترل مستقل توانهاي اكتيو و راكتيو و بااستفاده ازاينورترهاي ولتاژي پشت به پشت
606
كنترل برداري درايوهاي القائي بت بكارگيري يك كنترل كننده فازي - لغزشي بهينه
607
كنترل برداري درايوهاي سنكرون تغذيه شده با اينورتر جريان
608
كنترل برداري ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم به كار رفته در نيروگاههاي بادي به منظور جذب حداكثر توان از توربين بادي
609
كنترل برداري سرعت موتور سنكرون رلوكتانسي بر مبناي روش LOC در زير و بالاي سرعت پايه با استفاده از كنترل كننده فازي - لغزشي با تغيير ساختار كلي
610
كنترل برداري سرعت يك موتور القائي
611
كنترل برداري ماشين القايي با استفاده از شبكه عصبي، كنترل فازي-عصبي و نظريه آشوب
612
كنترل برداري ماشينهاي سنكرون رلوكتانسي با استفاده از منطق فازي و الگوريتم ژنتيك
613
كنترل برداري مستقيم موتورالقايي بدون سنسور سرعت همراه با تخمين مقاومت استاتور و روتور و مقاوم در برابر آفست dc
614
كنترل برداري موتور القائي قفسه سنجابي دوطبقه اي با متد جهت يابي در امتداد بردار دوار فلوي مغناطيسي در ناحيه فاصله هوايي
615
كنترل برداري موتور سنكرون قطب برجسته تغذيه شده با اينورتر منبع ولتاژ مدولاسيون پهناي پالس با استفاده فازي و الگوريتم ژنتيك
616
كنترل برداري- نوع فركانس لغزشي گشتاور در خودرو برقي
617
كنترل برمبناي كامپيوتر شخصي ربات 934 HRA
618
كنترل برهم كنشي آواتارهاي انيميت شده توسط داده هاي حركت انساني
619
كنترل بهبود دهنده فعال توان به منظور حذف هارمونيكهاي جريان با استفاده از تبديل در حوزه فركانس
620
كنترل بهره اتوماتيك ديجيتال (DAGC)
621
كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان با استفاده از روش توان ظاهري و كنترل كننده تكراري
622
كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان تك فاز سه ساقه بدون ترانسفورماتور مبتني بر مدولاسيون فضاي برداري
623
كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان تك فاز سه ساقه بدون ترانسفورماتور مبتني بر مدولاسيون فضاي برداري
624
كنترل بهين تمام جهت و زمان معين حالت ماهواره
625
كنترل بهينه آرايش سيستم هاي چند عاملي مرتبه دوم در حضور مانع
626
كنترل بهينه ارتعاشات آزاد و واداشته يك ورق با استفاده از مجموعه بهينه اي از المانهاي پيزوالكتريك
627
كنترل بهينه ارتعاشات سيستم‌هاي پيوسته يك و دو بعدي به روش دقيق
628
كنترل بهينه بار فركانس با الگوريتم ژنتيك
629
كنترل بهينه به روش SdRE و تعيين ظرفيت حمل بار بازوي مكانيكي
630
كنترل بهينه تثبيت سطح اب در كانالهاي رو باز
631
كنترل بهينه ترافيك شبكه با چندين گره گلوگاه
632
كنترل بهينه تصادفي و كاربرد آن در بحران هاي مالي
633
كنترل بهينه توان راكتيو با استفاده از برنامه ريزي خطي
634
كنترل بهينه توان راكتيو با جبران ساز براي حداقل كردن تلفات خطوطي و حفظ محدوده ولتاژ شينها
635
كنترل بهينه توان راكتيو توسط برنامه ريزي غير خطي
636
كنترل بهينه چراغ ها در شبكه هاي حمل و نقلي با اولويت مراكز متراكم شهري
637
كنترل بهينه چند دسته از مسائل معكوس معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده از روش هاي منظم سازي تكراري
638
كنترل بهينه حركت صندلي چرخدار با قابليت عبور از موانع
639
كنترل بهينه زمان -انرژي رباتها
640
كنترل بهينه زماني جابجا كننده هاي مكانيكي
641
كنترل بهينه زماني و پايدارسازي سيستم هاي متناوب گسسته زماني خطي
642
كنترل بهينه سازه ها براي زلزله سطح خطر يكنواخت بوسيله موجك
643
كنترل بهينه سياست پولي بر مبناي نظريه انتظارات عقلايي مورد مطالعه كشور ايران1387-1338
644
كنترل بهينه سيست مهاي خطي مقيد با استفاده از تركيب تئوري برنام هريزي چند پارامتري و كنترل پي شبين
645
كنترل بهينه سيستم هاي تاخيري خطي با استفاده از توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس
646
كنترل بهينه سيستم هاي تاخيري غيرخطي با استفاده از روش شبه طيفي
647
كنترل بهينه سيستم هاي خطي تاخيري قطعه اي ثابت با استفاده از توابع تركيبي لژاندار- بلاك پالس
648
كنترل بهينه سيستم هاي دوبعدي با استفاده از مدل F-M
649
كنترل بهينه سيستم هاي سينگولار با استفاده از توابع متعامد
650
كنترل بهينه سيستم هاي سينگولار مرتبه كسري
651
كنترل بهينه سيستم هاي غير خطي چند جمله اي با استفاده از توابع متعامد مثلثي
652
كنترل بهينه سيستم‌هاي هيبريد مدل شده به صورت مدل مختلط ديناميكي-منطقي (MLD)، با استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي هوشمند
653
كنترل بهينه سيستمهاي اقتصادي مبتني بر نفت با استفاده از الگوريتم هاي هوش محاسباتي
654
كنترل بهينه سيستمهاي داراي نامعيني با معيار Min-max
655
كنترل بهينه سيستمهاي همراه با ديركرد زماني
656
كنترل بهينه سيستمهاي وقايع گسسته براساس مدل شبكه پتري
657
كنترل بهينه عددي ياتاقان مغناطيسي فعال در خودروي الكتريكي هيبريد
658
كنترل بهينه ـعصبي حلقه بسته در تعقيب صفحه اي با قيد انتهايي در مقابل هدف مانورپذير
659
كنترل بهينه غير خطي مساله استفن
660
كنترل بهينه غيرخطي زمان محدود براي بازوي مكانيكي همكار سيار به روش معادله ريكاتي وابسته به حالت
661
كنترل بهينه فركانس بار در سيستم قدرت
662
كنترل بهينه گام به عقب فازي براي يك كوادروتور چهار درجه آزادي
663
كنترل بهينه گشتاور توربين بادي با استفاده از پيش بيني باد در شبكه عصبي
664
كنترل بهينه گشتاور- سوخت در نيروي كششي خودرو هيبريدي با استفاده از روشهاي هوشمند
665
كنترل بهينه مبدل حرارتي پوسته لوله اي در حوزه فركانسي با استفاده از الگوريتم ژنيتيك
666
كنترل بهينه مدل گمانه زني دوصفي
667
كنترل بهينه معادلات ميدان متوسط قابل پيش بيني و كاربرد آن در مالي
668
كنترل بهينه معكوس سيستم هاي چند ورودي مربعي مقيد با استفاده از تابع كنترل لياپانوف
669
كنترل بهينه مقاوم دماي بستر در سيستم هاي احتراق بستر سيال گردشي
670
كنترل بهينه و روش ماركر و سل (MAC) در معادله ناوير استوكس
671
كنترل بهينه و هوشمند بار واحدهاي صنعتي پيچيده (پالايشگاه نفت)
672
كنترل بهينه وسطح اب در كانالهاي روباز
673
كنترل بهينه وضعيت و موقعيت ماهواره توسط تراسترهاي دوحالته
674
كنترل بهينه ي آونگ دو گانه ي معكوس
675
كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي با محدوديت هاي نامساوي با استفاده از توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس
676
كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي تاخيري با استفاده از توابع تركيبي يكامتعامد تيلور - بلاك پالس
677
كنترل بهينه ي سيستم هاي غير خطي با تاخير چند گانه با استفاده از توابع تركيبي چبيشف - بلاك پالس
678
كنترل بهينه يك مدل شيمي درماني با استفاده از روش چند پرتابي
679
كنترل بويلر
680
كنترل بي اختياري و تخليه مثانه با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
681
كنترل بي درنگ زاويه مفصل زانو در هنگام ايستادن با استفاده از شبكه هاي عصبي
682
كنترل بي سيم پايه گردان براي پنج دوربين مدار بسته توسط كامپيوتر
683
كنترل بي سيم رله با استفاده از ماژول راديويي
684
كنترل بي سيم يك ربات خودگردان زميني
685
كنترل بيماريهاي پوسيدگي خشك سيب زميني با استفاده از قارچ كش هاي شيميايي و بيولوژيكي
686
كنترل بينامبناي بازوي ربات با بكارگيري روش‌هاي هوشمند در تقريب ماتريس ژاكوبين
687
كنترل بيولوژيك بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي توسط استرينهايBacillus spp
688
كنترل بيولوژيك بيماري فوزاريوم گوجه فرنگي رقم حساس گوجه فرنگي(دانفيلد) توسط باكتري هاي استرپتومايسس درسطح گلخانه اي در شرايط كنترل شده
689
كنترل بيولوژيك گل جاليز توسط ريزوباكترهاي جدا شده از فراريشه گوجه فرنگي
690
كنترل بيولوژيك گونههاي قارچي فوزاريوم مرتبط با پژمردگي و پوسيدگي نخود در استانهاي كرمانشاه و كردستان با استفاده از باكتريهاي محرك رشد گياه
691
كنترل بيولوژيكي بيماري پژمردگي نخود توسط تعدادي بيوكنترل
692
كنترل پارامترهاي موثر در كيفيت سيمان توسط سيستم كنترل هوشمند گسترده
693
كنترل پايداري رباتهاي راه روند دوپا بر اساس اندازه حركت كلي
694
كنترل پترن پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از ساختارهاي مسطح با استفاده از فراسطوح تنظيم پذير در باند تراهرتز
695
كنترل پخش توان راكتيو در ريزشبكه ها بر اساس كنترل دروپ
696
كنترل پدستال سمت/ارتفاع ايستگاه زميني ماهواره
697
كنترل پديده چتر با استفاده از روش هاي كلاسيك
698
كنترل پديده شبه همگرايي در روش هاي تكراري همزمان غير ايستا
699
كنترل پديده هاي سرج و واماندگي گردان در كمپرسورهاي محوري با تحليل معادلات ناپايداري جريان
700
كنترل پذيرش تماس به جهت تضمين كيفيت سرويس
701
كنترل پذيرش تماس به جهت تضمين كيفيت سرويس در شبكه خدمات متمايز
702
كنترل پذيرش و تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختي زير گستر
703
كنترل پذيري پيكربندي دستگاههاي مكانيكي ساده
704
كنترل پذيري شبكه مغزي از طريق تحريك گره هاي كنترل گر
705
كنترل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش سر ريز اوجي با استفاده از يك و دو ديواره برروي شيب صفر و يك ديواره بر روي شيب مثبت
706
كنترل پرش هيدروليكي نوع B با استفاده از يك و دو ديواره در حوضچه آرامش سرريز اوجي
707
كنترل پرواز ايستاي هليكوپتر بدون سرنشين، بكمك محاسبات فازي
708
كنترل پرواز ايستاي يك كشتي هوايي
709
كنترل پرواز گروهي ماهواره ها با استفاده از روش كنترلي PID غيرخطي
710
كنترل پروژه هاي نرم افزاري در شرايط فازي
711
كنترل پريوديك دماي محوظه
712
كنترل پل ها بر اساس روش انرژي
713
كنترل پلتون حمل و نقل خودروهاي سنگين بين شهري در بستر اينترت اشياء
714
كنترل پهپاد
715
كنترل پوشش انرژي آگاه درشبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
716
كنترل پوشش با استفاه از ربات هاي داراي محدوديت ديد
717
كنترل پوشش توزيع‌شده مبتني بر افق آينده توسط چند ربات سيار در محيط ناشناخته
718
كنترل پوشش در حضور موانع غيرمحدب
719
كنترل پوشش در شبكه هاي سنسوري در حضور موانع نامشخص
720
كنترل پوشش سيستم هاي چند عامله در حضور موانع نامشخص متحرك
721
كنترل پوشش شبكه‌اي از عاملهاي سيار داراي ديناميك غيرخطي
722
كنترل پوشش گروهي از عامل هاي خودگردان زيرآبي در حضور موانع نامشخص
723
كنترل پوشش يك محيط با ربات‌هاي متحرك غيرهولونوميك و ديناميك متفاوت
724
كنترل پوياي ازدحام در يك مركزداده با بهره‌گيري از مهاجرت شبكه‌هاي مجازي
725
كنترل پي صبين گطتاور در موتورهاي سنكرون رلوكتانسيتقوي تضده با آهنرباي دائم
726
كنترل پيش بتن يك فيلتر فعال براي جبران هارمونيكي كوره هاي قوس الكتريكي جريان متناوب
727
كنترل پيش بين انعطاف پذير در برابر عيب يك توربين بادي با استفاده از تخمين پارامتر
728
كنترل پيش بين با مجموعه تحريك پيوسته در ناحيه ي تضعيف شار براي موتورهاي مغناطيس دائم سنكرون سطحي
729
كنترل پيش بين بدون افست سيستمهاي خطي داراي محدوديت
730
كنترل پيش بين براي سيستم هاي غير خطي سريع با ورودي مقيد
731
كنترل پيش بين بهبود يافته جريان موتور القايي
732
كنترل پيش بين بويلر با استفاده از منطق فازي
733
كنترل پيش بين تطبيقي فرآيندهاي دسته اي
734
كنترل پيش بين توزيع شده جهت تنظيم دما در ساختمانهايي با منابع انر‍ژي تركيبي و بهينه سازي كل مصرف انرژي
735
كنترل پيش بين جريان موتور القايي تغذيه شده از طريق مبدل ماتريسي شبه امپدانسي غيرمستقيم
736
كنترل پيش بين در سيستم هاي سوئيچينگ MPL
737
كنترل پيش بين سيستم هاي غير خطي مبتني بر الگوريتم اجتماع پرندگان‎(on-line)
738
كنترل پيش بين سيستمهاي غير خطي بر اساس تئوري فيلتر كالمن توسعه يافته
739
كنترل پيش بين سيستمهاي غيرخطي براساس شبكه لاكور
740
كنترل پيش بين صريح براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي
741
كنترل پيش بين غير خطي زير سيستمهاي اصلي صنايع پتروشيمي
742
كنترل پيش بين مقاوم براي سيستم هاي مقياس وسيع با تاخير زماني
743
كنترل پيش بين موتور سنكرون آهنرباي دائم سطحي با ولتاژ القايي غيرسينوسي جهت كاهش ضربان گشتاور
744
كنترل پيش بين موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهن رباي دايم براي كاربرد در ذخيره ساز انرژي فلايويل
745
كنترل پيش بيني براي ربات زير آبي خودگردان با استفاده از رويتگر اختلال
746
كنترل پيش بيني غير خطي برپايه تخمين گر مقاوم H00
747
كنترل پيش بيني مدل فضاپيما جهت رسيدن به يك موقعيت خاص در فضا
748
كنترل پيش‌‌بين نامتمركز بر مبناي مدل غيرخطي براي سيستم‌هاي ابعاد وسيع و كاربرد آن در سيستم‌هاي قدرت
749
كنترل پيش‌بين توسعه‌يافته بر اساس مدل‌هاي چندگانه
750
كنترل پيش‌بين مبتني بر داده جهت كنترل جريان اينورتر سه‌فاز
751
كنترل پيش‌بين مدل‌ مبناي غيرخطي عصبي - تطبيقي با قابليت حذف خطاي حالت ماندگار
752
كنترل پيش‌بين مقاوم براي سيستم خطي متغير با پارامتر
753
كنترل پيش‌بين موتور سنكرون آهنرباي دائم تغذيه شده با مبدل ماتريسي
754
كنترل پيش‌بين يكسوساز چندسطحي براي سيستم توليد انرژي بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم
755
كنترل پيش¬بين ربات دوپا در بالا و پايين¬رفتن از پله برمبناي مدل هوشمند
756
كنترل پيشبين شار و گشتاور ماشينهاي مغناطيس دائم
757
كنترل پيشرفته موتورهاي الكتريكي بر مبناي كنترل برداري
758
كنترل پيشگوي توربين هاي بادي توان بالا (8 مگاوات و بالاتر) با تزريق گشتاور با استفاده از ذخيره ساز تلمبه ذخيره
759
كنترل پيشگوي توربين هاي بادي توان بالا با تزريق گشتاور با استفاده از ذخيره ساز هواي فشرده
760
كنترل پيل سوختي غشاء پليمري در شرايط كاركرد بهينه
761
كنترل تئان در ريزشبكه هاي جزيره اي درجهت تقسيم مناسب توان راديواكتيو و متوقف كردن جريان گردشي در آنها
762
كنترل تبلور در غشاي نامتقارن پلي آميد 6,6 با استفاده از حلال الكل/هاليد فلزي
763
كنترل تحت شبكه تحمل پذير در برابر خطاي عملگر به روش پيكربندي مجدد كنترل
764
كنترل تحت وب يك ماشين CNC سه محوره
765
كنترل تحمل پذير خطا در سيستم هاي چندعاملي در حضور خطاي عملگر
766
كنترل تحمل پذير در برابر خطا در سيستم‌هاي الكترو هيدروليك موقعيت‌دهي
767
كنترل تحمل پذير در برابر خطاي سنسوري در سيستم هاي ابعاد وسيع
768
كنترل تحمل پذير در برابر عيب در توربين باد
769
كنترل تحمل پذير سيستم هاي كنترل تحت شبكه در برابر عيب گره
770
كنترل تحمل پذير عيب در سيستم هاي عمليات از راه دور
771
كنترل تحمل پذير عيب در شبكه هاي هوشمند
772
كنترل تحمل پذير عيب سيستم هاي عمليات از راه دور ربات جراح قلب تپنده
773
كنترل تحمل پذير عيب سيگنال هاي كنترلي در اجماع سيستم چند عامله
774
كنترل تحمل پذير عيب مبتني بر رويداد در سيستم عمليات از راه دور
775
كنترل تحمل پذير عيب موتور هاي جريان مستقيم بدون جاروبك
776
كنترل تحمل پذيري خطا در بويلر بخار در حضور محدوديت سيگنال كنترل
777
كنترل تحمل‌پذير در برابر خطا در سيستم هاي الكتروهيدروليك سروو
778
كنترل تحمل‌پذير عيب براي كلاس خاصي از سيستم‌هاي غيرخطي با استفاده از روش پنهان‌سازي عيب
779
كنترل ترافيك تقاطع با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي
780
كنترل ترافيك خودروها در تقاطع هوشمند
781
كنترل ترافيك در اَبر خودروها
782
كنترل ترافيك در شبكه هاي IP به منظور افزايش كيفيت سرويس
783
كنترل ترافيك در شبكه هاي موردي بين خودرويي از طريق بهبود پيام رساني
784
كنترل ترافيك در شبكه‌هاي ATM طراحي شده براي شبكه‌هاي مجتمع (مشاركتي)
785
كنترل ترافيك كار براساس كنترل پارامترهاي TCP
786
كنترل ترافيك هوايي و سيستم هشداردهنده و جلوگيري از برخورد هواپيماها با يكديگر
787
كنترل ترافيك و تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي TCP/IP توسط سيستمهاي فازي با متغيرهاي زباني
788
كنترل تراكم پودي پارچه در ماشين بافندگي به صورت بر خط
789
كنترل تردد افراد با استفاده از زيست‌سنجي نرم در شبكه توزيع ‌شده دوربين‌هاي هوشمند
790
كنترل تردد با استفاده از كلمه عبور صوتي
791
كنترل تركيب شيميايي و ساختار ميكرسكوپي جوشهاي ميكرو آلياژي با كربن پايين
792
كنترل تركيبي بهينه بر پايه مد لغزشي مقاوم خطي سازي پسخورد تطبيقي
793
كنترل تركيبي واحدهاي توليد پراكنده مبتني بر اينورتر جهت تغيير وضعيت نرم بين مدهاي كاري جزيره اي و متصل به شبكه
794
كنترل تصادفي تشديد زير سنكرون (SSR) در سيستم هاي قدرت با خازن جبران كننده سري با روش هاي LQG و ساختار متغير و مقايسه آنها
795
كنترل تطبيقي - عصبي سيستم هاي غير خطي تاخيردار در حضور خرابي عملگر با استفاده از شبكه هاي موجك
796
كنترل تطبيقي - عصبي سيستم‌هاي غيرخطي به روش DSC در حضور اشباع عملگر و اغتشاش‌هاي خارجي
797
كنترل تطبيقي - مقاوم ربات هاي متحرك چرخ دار غير هولونوميكي در حضورنامعيني هاي پارامتري و غير پارامتري با ملاحضات عملي
798
كنترل تطبيقي آرايش بين دو ماهواره در حضور اغتشاشات و نامعيني ها
799
كنترل تطبيقي ارتعاشات خمشي- پيچشي تير دوار اويلر- برنولي با قطعات پيزوالكتريك
800
كنترل تطبيقي انحراف جانبي خودرو با سامانه فرمان-واير
801
كنترل تطبيقي پارامتر گسترده بازوي انعطاف پذير داراي اصطكاك
802
كنترل تطبيقي پرواز براي موشك
803
كنترل تطبيقي توربوژنراتور سنكرون به وسيله شبكه هاي عصبي
804
كنترل تطبيقي تير با تكيه گاه منعطف در برابر تحريك پايه
805
كنترل تطبيقي چند متغيره مقاوم و كاربرد آن در توربوژنراتورسنكرون
806
كنترل تطبيقي حركت ربات‌هاي زيرآبي خودگردان مبتني بر تحليل حساسيت
807
كنترل تطبيقي دسته خاصي از سيستم هاي هايبريد از نوع سوييچينگ
808
كنترل تطبيقي رانش چرخ هاي خودروي هيبريدي
809
كنترل تطبيقي ربات با بازوهاي ارتجاعي
810
كنترل تطبيقي ربات جراح قلب تپنده
811
كنترل تطبيقي ربات‌هاي كابلي مقيد كامل با كابل‌هاي منعطف: رويكرد رويه‌ي انتگرالي
812
كنترل تطبيقي روبات با در نظر گرفتن اصطكاك در اتصالات
813
كنترل تطبيقي ساده براي سازه هاي آسيب ديده
814
كنترل تطبيقي سازه ها بر اساس آناليز پوش اور
815
كنترل تطبيقي سازه هاي جدا شده در پايه در مقابل زلزله به وسيله ميراگرهاي تنظيم پذير مغناطيسي
816
كنترل تطبيقي سازه‌هاي نامتقارن با رويكرد رفتار غير خطي چرخشي
817
كنترل تطبيقي سختي در بازوهاي موازي افزونه درتحريك
818
كنترل تطبيقي سيستم تله‌اپراتوري با عملگر غيرخطي و تاخير متغير
819
كنترل تطبيقي سيستم هاي تاخيردار در حضور خرابي هاي عملگر
820
كنترل تطبيقي سيستم هاي غير خطي تغيير پذير با زمان داراي پارامترهاي متناوب با استفاده از شبكه هاي عصبي
821
كنترل تطبيقي سيستم‌هاي چندعاملي غير خطي نامشخص در حضور عيب‌هاي عملگر
822
كنترل تطبيقي سيستمهاي ابعاد وسيع نامتمركز غير خطي غيرافاين با زيرسيستمهاي از درجه نسبي كامل
823
كنترل تطبيقي غير متمركز آرايش سيستمهاي چند عامل
824
كنترل تطبيقي غير مستقيم شناورهاي زير سطحي خودگردان
825
كنترل تطبيقي غيرخطي براي سطح توان راكتورهاي هسته اي
826
كنترل تطبيقي غيرمتمركز ساده در ساختمان هاي بلند
827
كنترل تطبيقي كوادراتور با در نظر گرفتن تاخير در ورودي
828
كنترل تطبيقي مبتني بر روش گام به عقب براي حل مساله ي اجماع در سيستم هاي چند عاملي
829
كنترل تطبيقي مبتني بر شبكه عصبي براي هواپيما در زاويه حمله بالا
830
كنترل تطبيقي مدل- مرجع سيستم هاي پيوسته خطي با تآخير در حالت ها
831
كنترل تطبيقي مدل مرجع مقاوم با قوانين انطباق ساختار متغير (VS)، و مختلط (PA-VS) و بررسي كاربرد روش هاي كنترل تطبيقي مدل مرجع در كنترل ارتعاشات خودرو
832
كنترل تطبيقي مدلغزشي يك ميكروژيروسكوپ
833
كنترل تطبيقي مقاوم روباتهاي بازوي
834
كنترل تطبيقي مقاوم سيستم هاي خطي سوئيچ شونده در حضور اختلال خارجي
835
كنترل تطبيقي مقاوم سيستم هاي غير خطي با ورودي محدود
836
كنترل تطبيقي مقاوم سيستم هاي غيرافاين با استفاده از تئوري تلف كنندگي
837
كنترل تطبيقي مقاوم مبدل هايdc-dc چند فاز
838
كنترل تطبيقي مقاوم نامتمركز در سيستم هاي ابعاد بزرگ با استفاده از شناسايي اثرات تداخلي
839
كنترل تطبيقي مقاوم وضعيت ماهواره با ارائه يك روش مناسب
840
كنترل تطبيقي موقعيت يك عملگر پيزوالكتريك
841
كنترل تطبيقي نامتمركز سيستمهاي با ابعاد وسيع غيرخطي غيرافاين بر اساس رويتگر
842
كنترل تطبيقي نيروي بازوي ربات بدون سنسور نيرو بر اساس تخمين پارامترهاي محيط و ربات
843
كنترل تطبيقي وضعيت فضا پيما داراي پارامترهاي متغير با زمان
844
كنترل تطبيقي وضعيت موشك هاي جداشونده در خارج از جو
845
كنترل تطبيقي يك بازوي مكانيكي
846
كنترل تطبيقي يك پاي مصنوعي
847
كنترل تطبيقي يك ربات موازي سه درجه آزادي
848
كنترل تطبيقي يك موتور احتراق داخلي جرقه اي با استفاده از منطق فازي
849
كنترل تطبيقي يك ميكروروبات كپسولار مبتني بر شناسايي و صحه گذاري آزمايشگاهي عملگر ‎IPMC
850
كنترل تعامل بازوي ربات در حين انجام يك وظيفه هدايت بصري
851
كنترل تعقيب سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از مشاهده گر كنترل كننده لغزشي
852
كنترل تعقيب يك ربات خاص داراي محدوديت با استفاده از تئوري سيستمهاي سينگولار
853
كنترل تغيير مكان ناشي از بار حرارتي در تير piezo FGM
854
كنترل تلاطم سيال در مخازن با اجزاي انعطاف‌پذير هوشمند
855
كنترل تله ربات توانبخشي در حضور تاخير زماني
856
كنترل توام نيرو و موقعيت روباتهاي صفحه اي با درجات آزادي اضافي
857
كنترل توان اكتيو توليد شده در توربين بادي به منظور كاهش اثر نوسانات فركانس بالاي باد بر روي شبكه قدرت
858
كنترل توان اكتيو و فركانس
859
كنترل توان اينورترهاي موازي با استفاده از تكنيك Droop اصلاح شده
860
كنترل توان بارهاي تك فاز به كمك برشگرهاي ac/ac
861
كنترل توان براي سيستم هاي سلولي دسترسي چندگانه با تقسيم كد
862
كنترل توان بهينه در شبكه‌هاي راديو شناختي بر اساس علم هندسه
863
كنترل توان توزيعي سلول هاي كوچك متحرك در شبكه هاي ناهمگن
864
كنترل توان توليدشده در سيستم هاي تركيبي بادي/خورشيدي با در نظر گرفتن نرخ متغير فروش
865
كنترل توان در سيستم‌هاي انبوه آنتني مجهز به SWIPT به‌ منظور افزايش نرخ محرمانگي
866
كنترل توان در شبكه سلولي موبايل
867
كنترل توان دوسطحي در شبكه هاي بي سيم حسگربااستفاده از نظريه بازيها
868
كنترل توان دوسطحي در شبكه‌هاي بي سيم حسگر با استفاده از نظريه بازي‌ها
869
كنترل توان راكتور هسته اي با استفاده از طراحي كنترل مد لغزشي
870
كنترل توان راكتورهاي موج متحرك با روش مد لغزشي
871
كنترل توان راكتورهاي هسته‌اي PWR با استفاده از كنترل‌‌كننده PID بهينه‌سازي‌شده توسط الگوريتم‌هاي فراابتكاري بر اساس مدل سينتيك چند نقطه‌اي
872
كنترل توان راكتيو خودروهاي برقي به منظور بهبود ضريب توان
873
كنترل توان راكتيو در ريزشبكه هاي جزيره اي با وجود منابع بر پايه اينورتر
874
كنترل توان ركابزني در افراد ضايعه با استفاده از شيوه هاي كنترل مقاوم و تحريك الكتريكي عملكردي
875
كنترل توان ژنراتور القايي دو سو تغذيه مبتني بر رويتگر اغتشاش
876
كنترل توان فراسو در شبكه هاي سلولي با ارسال هماهنگ چند نقطه اي
877
كنترل توان مبدل هاي موازي رابط بين زيرسيستم هاي AC و DC در ريزشبكه هاي تركيبي AC/DC
878
كنترل توان مصرف كننده هاي صنعتي به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي
879
كنترل توان مصرفي و بدست آوردن مدل ديناميكي كوره هاي قوس الكتريك
880
كنترل توان منابع توليد پراكنده از نوع پيل هاي سوختي با استفاده از كنترلر مد لغزشي
881
كنترل توان و انتخاب حالت به صورت توأم در ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D)
882
كنترل توان و بهبود پايداري در ريزشبكه‌ها
883
كنترل توان و تخصيص زيركانال به صورت توام در شبكه هاي فمتوسل مبتني بر OFDMA
884
كنترل توان و تخصيص منابع براي ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي
885
كنترل توانبخشي از دور در حضور محيط مجازي با در نظر گرفتن تأخير زماني
886
كنترل توپولوژي با آگاهي از تداخل در شبكه هاي حسگر بيسيم براي افزايش طول عمر شبكه
887
كنترل توپولوژي جهت تامين پوشش و اتصال در شبكه هاي حسگر بي سيم
888
كنترل توپولوژي در شبكه هاي حسگر بي سيم جهت كاهش مصرف انرژي
889
كنترل توپولوژي در شبكه‌هاي توري بي‌سيم چندراديويي-چندكاناله
890
كنترل توربين بادي با استفاده از يادگيري تقويتي
891
كنترل توربين بادي در ناحيه stall
892
كنترل توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون با قطب دائم براي دريافت توان بيشينه از باد
893
كنترل توربين گاز در شرايط غير طراحي با استفاده از مدلسازي چند جزيي
894
كنترل توربين‌هاي بادي DFIG تحت شرايط كاهش ولتاژ شبكه با استفاده از روش كنترل مستقيم برداري
895
كنترل توزيع اندازه نانوذرات پلي‎‌‏استايرن حاصل از پليمريزاسيون ميني‎‌‏امولسيوني به منظور استفاده در پليمريزاسيون ‎Template ‏جهت ايجاد ساختارهاي مزوپور
896
كنترل توزيع شده آگاه به كيفيت لينك براي آرايش در سيستم هاي چند عاملي تحت شبكه
897
كنترل توزيع شده با قابليت تحمل عيب در آرايش سيستم هاي چند عاملي
898
كنترل توزيع شده تحت شبكه در حضور گم شدن بسته و تاخير زماني در شبكه ارتباطي
899
كنترل توزيع شده سوپروايزري در سيستم هاي ابعاد وسيع تحت شبكه
900
كنترل توزيع شده ي بار- فركانس تحت شبكه در سيستم قدرت چند ناحيه اي بهم پيوسته
901
كنترل توزيع شده ي ريزشبكه اي شامل منابع توليد پراكنده، ذخيره ساز و خودروي الكتريكي به منظور حفظ پايداري ولتاژ و فركانس با در نظر گرفتن محدوديت هاي موجود در لينك هاي ارتباطي
902
كنترل توليد آب با استفاده از زمان ميان شكن شدن آب در چاه هاي توليدي
903
كنترل توليد آب در چاه هاي توليدي با استفاده از تكنولوژي چاه هوشمند
904
كنترل توليد آب ناخواسته با استفاده از فناوري چاههاي هوشمند
905
كنترل توليد نفت تحت شرايط مخروطي شدن
906
كنترل توليد و موجوديها: كارخانه برازش صنعت
907
كنترل جابجايي عرضي قطار توسط كنترلر PID
908
كنترل جبران كننده استاتيكي توان راكتيو (SVC) با استفاده از منطق فازي جهت بهبود پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت
909
كنترل جبران كننده توان راكتيو استاتيك (SVC)به منظور ميرائي بهينه نوسانات ژنراتور سنكرون
910
كنترل جدايش جريان بوسيله اير فويل هوشمند با انحناي متغير
911
كنترل جدايش جريان روي پره¬هاي پله¬دار با بارگذاري بالا به همراه تزريق جريان به روش عددي
912
كنترل جريان آب درون نانولوله كربني
913
كنترل جريان اينورتر سه‌فاز سه‌سطحي ANPC با استفاده از روش پيش‌بين FCS-MPC
914
كنترل جريان با مكانيزم سينتتيك جت در توربين هاي بادي
915
كنترل جريان خطاي DFIG متصل به شبكه با استفاده از محدود كننده جريان خطا SFCL
916
كنترل جريان روي پره هاي توربين باد
917
كنترل جريان سيال و انتقال حرارت حول تك سيلندر مربعي و دو سيلندر مربعي در يك امتداد به وسيله مكش و دمش
918
كنترل جريان گذرصوتي حول ايرفويل توسط بهينه‌سازي پارامترهاي مكش و دمش
919
كنترل جريان و بهبود عملكرد درايو سوئيچ رلاكتانس با ضرايب تطبيقي و كنترل ولتاژ لينك DC
920
كنترل جريان وامانده ديناميكي روي بالواره NACA0012با بهره گيري از كنترل كننده مكشي
921
كنترل جمعيت
922
كنترل جمعيت
923
كنترل جمعيت از ديدگاه اسلام
924
كنترل جمعيت از ديدگاه فقهاي اماميه
925
كنترل جهش هيدرروليكي با پله هاي مثبت و منفي
926
كنترل چاه تجربي ﴿كاربردي﴾
927
كنترل چراغ راهنما بر اساس جريان ترافيك و حجم عابرين پياده تخمين زده شده با اطلاعات بينايي
928
كنترل چرخش آنتن از راه دور
929
كنترل چرخش ماهواره در مدار
930
كنترل چند اولويتي در سيستم هاي رباتيك افزونه; كاربردي در برهم كنش فيزيكي ميان انسان و ربات
931
كنترل چند گروه گيرنده به كمك يك فرستنده
932
كنترل چند متغيره آماري چند فرآيند
933
كنترل چند متغيره بال پرنده با در نظر گرفتن استراتژي حداقل تلاش
934
كنترل چيدمان گروهي ربات هاي پرنده، جهت تشكيل ساختارهاي هندسي
935
كنترل حرارت ورودي، درجه رقّت و تأثير آنها بر تركيب شيميايي روكش Inconel 625 روي فولاد كم آلياژ A516 Gr.70
936
كنترل حركت با استفاده از تحريك الكتريكي دور سخت¬شامه¬اي نخاع
937
كنترل حركت بازتواني دست رساني با استفاده از روش كنترل پيشبين مبتني بر مدل
938
كنترل حركت تسمه نقاله به كمك فرستنده - گيرنده Ultrasound براي دستيابي به دقت هاي ميليمتري
939
كنترل حركت جاروبك ليزري توسط حركت مردمك چشم
940
كنترل حركت خودرو خودران با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري تقويتي
941
كنترل حركت خودروي زميني خودگردان براي مسيرها و محيط هاي دشوار
942
كنترل حركت درايوهاي جرثقيل سقفي و بندري جهت حذف انحراف زاويه اي و عرضي پل
943
كنترل حركت ربات انسان نماي هفت درجه آزادي با تاثير نيروهاي محيطي
944
كنترل حركت ربات با استفاده از كامپيوتر
945
كنترل حركت ربات متحرك غير هولونوميك براي رديابي مسير بر اساس رويتگر اغتشاش
946
كنترل حركت رباتهاي سيار به كمك هوانورد، در حضور موانع كوچك و بزرگ
947
كنترل حركت عضو در حيوان با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي درون عضلاني
948
كنترل حركت گام برداشتن (دو پاي گربه) در حالت تحمل وزن بر روي تردميل با استفاده از تحريك ميكروني نخاع
949
كنترل حركت گام برداشتن با استفاده از تحريك الكتريكي ميكروني نخاع
950
كنترل حركت گام برداشتن با استفاده از تحريك زير جلدي با تحمل وزن
951
كنترل حركت ماهي با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي عمقي مغز
952
كنترل حركت مكان نما با استفاده از سيگنال هاي مغزي
953
كنترل حركت نانولوله هاي كربني آهن دار با استفاده از ميدان الكترومغناطيسي
954
كنترل حركت هاي انسان با استفاده از روش هاي مدل مبنا و كنترل امپدانس
955
كنترل حركت هواپيماي بدون سرنشين روي باند پرواز
956
كنترل حركت و هماهنگي ربات هاي متحرك به منظور تعقيب يك هدف متحرك در يك محيط ديناميكي
957
كنترل حركت و يلچر اتوماتيك به كمك روش كنترل تطبيقي MRAS ...
958
كنترل حركت وسايل نقليه هيبريدي خازني، بر پايه پيش بيني نحوه حركت و با هدف كاهش مصرف انرژي
959
كنترل حركت وسيله نقليه با استفاده از پتانسيل هاي مغزي برانگيخته بينايي
960
كنترل حركت يك بازو در صفحه و شبيه سازي مقدماتي حركتي سيستم دو بازويي
961
كنترل حركت يك بازوي رباتيك قابل انعطاف دو محوره به روش يادگيري تقويت شونده مدل پايه مركب
962
كنترل حركت يك ماه نورد شش چرخ در گذر و عبور از موانع با در نظر گرفتن مكانيك خاك
963
كنترل حريان با استفاده از گشتاور ديناميكي
964
كنترل حلقه بسته DVR مبتني براستراتژي حداقل انرژي به منظور جبران كمبود ولتاژ
965
كنترل حلقه بسته با تخمين گر اغتشاش جهت مشاركت مزارع بادي مبتني بر DFIG در كنترل فركانس سيستم قدرت
966
كنترل حلقه بسته بستن پنجه دست با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
967
كنترل حلقه بسته بي‌اختياري مثانه با استفاده از سيگنال ENG
968
كنترل حلقه بسته ربات متحرك با بازوي الاستيك به روش بازخورد خطي ساز
969
كنترل حلقه بسته ربات هاي فوتباليست سايز كوچك
970
كنترل حلقه بسته سيستم هاي پنيوماتيكي
971
كنترل حلقه بسته ي ربات دوراني-كشويي با استفاده از كنترلر مود لغزشي
972
كنترل خانه هوشمند توسط شبكهCAN
973
كنترل خرابي پابندهاي ساده خطوط راه آهن با استفاده از پردازش تصوير
974
كنترل خسارت زلزله با استفاده از اتصالات خمشي مجهز به ميراگرهاي ويسكوپلاستيك
975
كنترل خط استرند 1600 توسط PLC
976
كنترل خطي ريسندگي با PLC
977
كنترل خطي سازي فيدبك مقاوم در زمان محدود و پياده سازي تئوري و عملي روي ربات اسكات
978
كنترل خطي مرتبه ي دوم روي فرايندهاي جهش پخش و كاربرد مالي آن
979
كنترل خودرو هاي هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك
980
كنترل خودكار اتومبيل بر اساس رفتار راننده
981
كنترل خودكار مسير فرود پرنده بدون سرنشيندر يك محيط ناشناخته
982
كنترل خودكار وسايل نقليه هوشمند در بستر اينترنت اشيا
983
كنترل خودمختار ولتاژ در ريزشبكه جريان مستقيم
984
كنترل خودمختار ولتاژ در ريزشبكه جريان مستقيم
985
كنترل خوردگي در صنايع نفت با استفاده از بازدارنده هاي خوردگي
986
كنترل خوردگي فاضلابروهاي بتني در حال بهره برداري
987
كنترل خوردگي لوله هاي جداري و خطوط لوله انتقال نفت و گاز بوسيله آناليز نودال و مدل سازي جريان رو فازي
988
كنترل خوردگي و تكنولوژي CLAD و بررسي جوشكاري ورقها و لوله هاي CLAD بدون از بين رفتن مقاومت خوردگي لايه CRA
989
كنترل خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي پوسته-لوله با استفاده از بازدارنده‌هاي خوردگي
990
كنترل خوردگي و رسوبدهي در بويلرها
991
كنترل خونريزي با استفاده از سيستم هايفو در نمونه هاي حيواني و طراحي مبدل هايفو
992
كنترل در كارخانه ريسندگي
993
كنترل درايو توسط شبكه پروفي باس
994
كنترل دربرگيري توزيع شده در سيستم هاي چندعاملي خطي و مستقل از زمان با ديناميك هاي غيريكسان
995
كنترل درجه حرارت كوره توسط ميكروپورسسور با استفاده از PID نرم افزاري
996
كنترل دروپ چند بعدي براي منابع بادي در ريز شبكه هاي جريان مستقيم
997
كنترل دست سيبرنتيكي در فضاي سه بعدي با جرم متغير بارو حذ اغتشاشات مكانيكي
998
كنترل دسترسي به خط در شبكه هاي ATM با استفاده از اتوماتاي يادگير
999
كنترل دسترسي به كمك اثر انگشت
1000
كنترل دسترسي تشخيص در پايگاههاي داده شيئ گرا
بازگشت