<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كنترل فركانس ريز شبكه‌هاي قدرت با در نظر گرفتن وجود سيستم ذخيره كننده انرژي براي حالت اتصال و غير اتصال به شبكه
2
كنترل فركانس ريزشبكه از طريق كنترل هماهنگ توربين بادي و خودروهاي هيبريدي با روش كنترل پيش‌بين
3
كنترل فركانس ژنراتور سنكرون
4
كنترل فركانس سيستمهاي چند ناحيه اي بوسيله منطق فازي
5
كنترل فركانس شبكه هاي هوشمند با استفاده از برنامه هاي پاسخ بار
6
كنترل فركانس نيروگاه بادي مجزا از شبكه با استفاده از ادوات FACTS
7
كنترل فرمان از طريق شبكه توزيع برق
8
كنترل فشار و وضعيت ربات توسط حركت دست انسان
9
كنترل فعال آكوستيك سازه اي پوسته استوانه اي با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك
10
كنترل فعال ارتعاشات اجباري شاسي واگن قطار با استفاده از مواد پيزوالكتريك
11
كنترل فعال ارتعاشات تير انعطاف پذير با استفاده از كنترل موقعيت مثبت با عملگر پيزوالكتريك
12
كنترل فعال ارتعاشات تير انعطاف¬پذير با استفاده از كنترل موقعيت مثبت با عملگر پيزوالكتريك
13
كنترل فعال ارتعاشات تير اويلر با تكيه گاه هاي ساده تحت بار متحرك چهار درجه آزادي توسط جاذب ارتعاشي
14
كنترل فعال ارتعاشات تير لايه اي با هسته ويسكوالاستيك
15
كنترل فعال ارتعاشات تير هوشمند با تكيه‌گاه‌هاي الاستيك غيرخطي
16
كنترل فعال ارتعاشات چوب اسكي توسط مواد هوشمند
17
كنترل فعال ارتعاشات درپنل ماهواره مدل شده با تئوري ورق مرتبه بالا با استفاده از عملگر پيزوالكتريك
18
كنترل فعال ارتعاشات سازه هاي مجاور خطوط سريع السير
19
كنترل فعال ارتعاشات سازه‌هاي انعطاف‌پذير با استفاده از پسخوراند رزونانسي تاخيريافته
20
كنترل فعال ارتعاشات صفحات متشكل از مواد مركب توسط لايه هاي پيزوالكتريك
21
كنترل فعال ارتعاشات ناشي از جريان اطراف استوانه الاستيك مستغرق در سيال غيرنيوتني مدل تواني
22
كنترل فعال ارتعاشات ورق با استفاده از لايه هاي ناپيوسته پيزوالكتريك
23
كنترل فعال ارتعاشات ورق دايره اي سوراخ دار ساخته شده از مواد با عملكرد درجه بندي شده با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك
24
كنترل فعال ارتعاشات ورقهاي مستطيلي ميندلين با استفاده از كامپوزيت تقويت شده با فيبر پيزوالكتريك
25
كنترل فعال ارتعاشات يك پنل استوانه اي پيزوالاستيك ضخيم
26
كنترل فعال ارتعاشات يك تير با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
27
كنترل فعال ارتعاشات يك ورق مستطيلي FGM
28
كنترل فعال ارتعاشات يك ورقه مستطيلي به روش QFT
29
كنترل فعال انتقال صوت در ورق‌هاي مستطيل شكل ضخيم پيزوالكتريك لايه‌اي
30
كنترل فعال پارامترهاي اصلي هندسي خودرو به منظور افزايش قابليت هاي ديناميكي آن
31
كنترل فعال پاسخ الاستوآكوستيك يك پنل‌ ساندويچي هوشمند الكترورئولوژيكال كوپل شده با محفظه‌ي مكعب مستطيلي
32
كنترل فعال پاسخ ديناميكي پوسته استوانه اي ضخيم FGPM پر شده ازسيال تراكم پذير
33
كنترل فعال پراكنش صوتي از يك پوسته كروي ساندويچي با لايه مغزي الكترورئولوژيكال
34
كنترل فعال پل هاي كابلي با استفاده از روش كنترل تاندون
35
كنترل فعال تركيبي زاويه كمبر چرخ ها و سيستم كنترل ديناميكي خودرو به منظور پايدارسازي و پيشگيري از واژگوني خودرو شاسي بلند
36
كنترل فعال تشعشع صوتي از ورقهاي ضخيم پيزولايه اي
37
كنترل فعال جريان و انتقال حرارت از يك سيلندر مربعي با استفاده از شبيه‌سازي ادي‌هاي بزرگ
38
كنترل فعال سازه ها با روش تخصيص قطب وروش انرژي
39
كنترل فعال سازه ها با سختي متغير
40
كنترل فعال سازه هاي مجهز به ميراگر ستون مايع تنظيم شده گازي
41
كنترل فعال سازه هاي نامتقارن تحت اثر زلزله با استفاده از جرمهاي متحرك يبيبيبيبيب
42
كنترل فعال سرج در كمپرسور جريان محوري
43
كنترل فعال سرج و واماندگي گردان
44
كنترل فعال كانال آكوستيكي
45
كنترل فعال مقاوم ارتعاشات تير و ورق پيزوالكتريك لايه اي ضخيم
46
كنترل فعال مقاوم در برابر عيب براي توربين هاي گازي صنعتي بر اساس روش عيب يابي مبتني بر منطق فازي
47
كنترل فعال مود لغزشي مرتبه كسري ماهواره ‌انعطاف‌پذير با در نظر گرفتن محدوديت عملگرها
48
كنترل فعال نويز
49
كنترل فعال نويز (ANC)
50
كنترل فعال نويز بر مبناي شاخص‌هاي ادراكي شنوايي (سايكوآكوستيك)
51
كنترل فعال نويز در فضاي باز بيروني
52
كنترل فعال و نيمه فعال سازه هاي جداسازي شده غيرخطي در برابر زمين لرزه هاي ميدان نزديك
53
كنترل فعال-غيرفعال نويز در داخل محفظه سه بعدي توسط فوم هوشمند
54
كنترل فعاليت ارتعاشات يك ورق مستطيلي
55
كنترل فلاتر و سيكل حدي يك با ايروالاستيك ذوزنقه‌اي با تحريك‌كننده پيزوالكتريك
56
كنترل فن به كمك ميكرو كنترلرها
57
كنترل فوران چاه هاي نفت و گاز
58
كنترل فيدبك كمي درسيستمهاي چند متغيره به كمك دو حلقه فيدبك
59
كنترل فيزيكي و شيميائي قارچهاي آسپرژيلوس نيجر و جنس پني سيليوم تخريب كننده پليمر پلي يورتان
60
كنترل فيزيكي و شيميايي قارچهاي آسپرژيلوس نيجر و جنس پني سيليوم تخريب كننده پليمرپلي پورتان
61
كنترل فيلتر فعال قدرت به روش PI-VPI و كنترل كننده مقاوم لينك DC
62
كنترل فيلتر فعال موازي براي جب
63
كنترل فيلتر قدرت فعال تركيبي به روش PI و تنظيم پارامترها با الگوريتم هاي فازي و عصبي
64
كنترل فيلترهاي فعال ﴿اكتيو﴾ به منظور كاربردهاي چندگانه
65
كنترل قطر خمينه تحت شار ريچي
66
كنترل كامپيوتري دماي كوره
67
كنترل كاهش آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از شكاف در گروه پايه هاي استوانه اي شكل
68
كنترل كشش نخ در حين بويين پيچي با استفاده از كنترل هوشمند
69
كنترل كشش نخ درحين بوبين پيچي بااستفاده از روشهاي كنترل صنعتي
70
كنترل كمانش حرارتي در تير پيزو اف جي ام
71
كنترل كنتراست و سيستم فلاشينگ
72
كنترل كننده PID ديجيتال
73
كنترل كننده TIME REAL با استفاده از پروسسور TMS320C31
74
كنترل كننده برق سه فاز؛ كنترل فركانس ، تعداد فازها و كنترل و تصحيح توالي فازها
75
كنترل كننده پاس GPIB
76
كنترل كننده تاخير زماني براي درايور تك طبقه دو منظوره آفلاين ديودهاي نوراني قدرت با اصلاح ضريب توان
77
كنترل كننده تلفني
78
كنترل كننده توان اكتيو و راكتيو براي سيستمهاي فتوولتائيك متصل به شبكه تك فاز
79
كنترل كننده چند متغيره مقاوم متغيرهاي سرعت خطي و سرعت زاويه اي ويلچر برقي
80
كنترل كننده خود تنظيم فازي - PID دو درجه آزادي براي سيستم آزمايشگاهي (زير تحريك) آونگ وارون با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي مدل
81
كنترل كننده خودآموز براي مديريت انعطاف در معماري ابري پويا
82
كنترل كننده ديجيتالي ﴿مبتني بر F P G A )براي يك سو سازي هاي تكفاز ضريب توان بالا با ديناميك خروجي سريع
83
كنترل كننده شبكه عصبي براي دست سيبرنتيك
84
كنترل كننده صنعتي وشبيه سازي الكتريكي ومكانيكي
85
كنترل كننده مدلغزشي فازي موتور DC بدون جاروبك
86
كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي Controller Logic Programmable
87
كنترل كننده نوار و لامپ اشعه كاتدي
88
كنترل كننده ها، تعقيب كنايي و سيستم هاي زمان حاضر
89
كنترل كننده هاي PIDفازي
90
كنترل كننده هاي PIDفازي ومعمولي
91
كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي PLC
92
كنترل كننده هاي هوشمند توليد خودكار
93
كنترل كنه واروآ (Varroa jacobsoni)در كلني هاي زنبور عسل اروپائي (Apis mellifera) توسط برخي از تركيبات گياهي
94
كنترل كوادروتور از طريق تغيير زاويه تراست به منظور افزايش مانورپذيري
95
كنترل كوادروتور با روش كنترل تطبيقي مدل مرجع
96
كنترل كوادروتور بدون سرنشين به كمك روش فرمان پذيري بصري به منظور بهبود پايداري و عملكرد آن
97
كنترل كوانتومي در نانو ساختارها
98
كنترل كوره لعاب كاشي با استفاده از پردازش تصوير دوربين اسكنر
99
كنترل كيفي ( شركت بلال )
100
كنترل كيفي آب ميوه سنتي و صنعتي و تاثير اجزاء ميوه انار بر رشد پروبيوتيك ها
101
كنترل كيفي در پرتو درماني در ايران
102
كنترل كيفي در پزشكي هسته اي در ايران
103
كنترل كيفي در راديوگرافي دندان در ايران
104
كنترل كيفي فرآيندهاي پرتوزا به منظور كاهش ميزان پرتوگيري بيماران راديولوژي و افزايش دقت انجام كار
105
كنترل كيفي فرايند ماموگرافي به منظور كاهش ميزان پرتوگيري بيمار و افزايش دقت انجام كار
106
كنترل كيفيت
107
كنترل كيفيت
108
كنترل كيفيت
109
كنترل كيفيت آماري
110
كنترل كيفيت آماري
111
كنترل كيفيت آماري
112
كنترل كيفيت آماري
113
كنترل كيفيت آماري
114
كنترل كيفيت آماري
115
كنترل كيفيت آماري Statistical Quality Control
116
كنترل كيفيت آماري چند متغيره در محيط فازي
117
كنترل كيفيت آماري در شركت /BM
118
كنترل كيفيت آماري در شركت پلار
119
كنترل كيفيت آماري در شركت توليدي لوله هاي آبياري وآبرساني(IEM)
120
كنترل كيفيت آماري در كارخانه آرد والسي شهرستان قاين
121
كنترل كيفيت آماري در كارخانه چيني مهدي يزد
122
كنترل كيفيت آماري در نورد ذوب آهن
123
كنترل كيفيت آماري دركارخانه شبنم كلاله
124
كنترل كيفيت آماري سنگ چيني لايبيد
125
كنترل كيفيت آماري شركت روغن نباتي شكوفه بابل
126
كنترل كيفيت آماري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ساري
127
كنترل كيفيت آماري و بهبود كيفيت شاسي هاي 21 رنگي تلويزيونهاي پارس -گرونديگ
128
كنترل كيفيت آماري و كاربرد آن در كارخانه كاشي تكسرام (اولين كارخانه كاشي گرانيتي در ايران)
129
كنترل كيفيت آماري وكنترل آماري فرايند در كارخانهرنگينه فيلم گرگان
130
كنترل كيفيت از روش شش سيگماي ناب در سيستم¬هاي مراقبت بهداشتي به صورت نااريب
131
كنترل كيفيت اماري وسري هاي زماني با استفاده از نرم افزار اس -پلاس به زبان ساده
132
كنترل كيفيت بر خريد و انبار گرداني در شركت سيمان مازندران
133
كنترل كيفيت تاپس هاي وارداتي و نخهاي توليدي از آنها
134
كنترل كيفيت جامع امور پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير
135
كنترل كيفيت جامع و كاربرد آن در صنعت نساجي
136
كنترل كيفيت جوش و استانداردهاي مربوط به آن
137
كنترل كيفيت چارت هاي چند متغيره
138
كنترل كيفيت چندمتغيره
139
كنترل كيفيت خط ريسندگي فاستوني
140
كنترل كيفيت در خط تكميل پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي
141
كنترل كيفيت در شركت توليدي شن وماسه
142
كنترل كيفيت در شركت زمان فنر
143
كنترل كيفيت در شركت شاسي سازي ايران
144
كنترل كيفيت در عكاسي سياه و سفيد مادون قرمز
145
كنترل كيفيت دركاشي و سراميك فرزاد
146
كنترل كيفيت عمليات پستي
147
كنترل كيفيت كارخانه جلوبندي ايران -قم
148
كنترل كيفيت كاغذ در مجتمع صنايع چوب و كاغذ مازندران
149
كنترل كيفيت كليشه در چاپ فلكسو
150
كنترل كيفيت ليزري سطوح صيقلي اجسام فاصله سنجي و عمق يابي ليزري
151
كنترل كيفيت نخ نايلون پارسيلون
152
كنترل كيفيت ومديريت اجرا
153
كنترل گام برداشتن در حالت تحمل وزن با استفاده از تحريك ميكروني نخاع
154
كنترل گام به عقب تطبيقي تحمل‌پذير عيب براي سيستم‌هاي غيرخطي در حضور اشباع عملگر
155
كنترل گام به گام به عقب مقاوم درايو القايي بدون نمونه بردار مكانيكي سرعت با بكارگيري شبكه هاي عصبي
156
كنترل گر تطبيقي انرژي مبنا براي بازوي رباتيك قابل انعطاف با دو لينك تحت
157
كنترل گسترده نيرگاه آبي مسجد سليمان
158
كنترل گشتاور موتور آهنرباي دائم با استفاده از روش كنترل مستقيم )DTC بوسيله اينورتر چند سطحي و طراحي و ساخت ايترفيس سرو براي سيستم رادار
159
كنترل گشتاور موتور القايي با دو استاتور به منظور كاهش تلفات و ضربان گشتاور
160
كنترل گشتاور موتور القايي به روش كنترل ساختار متغير هوشمند وساخت نمونه آزمايشگاهي آن
161
كنترل گشتاور موتور سنكرون رلوكتانسي بر اساس مدل نموّي ماشين
162
كنترل گير بكس پيوسته با هدف كاهش مصرف سوخت
163
كنترل لحظه اي تكميل مقدماتي پارچه هاي پنبه اي بطور همزمان در يك حمام
164
كنترل لحظه اي سازه هاي آسيب ديده و نامنظم به روش تخصيص قطب ها
165
كنترل لرزش سيستم تعليق فعال قطار با استفاده از سيستم كنترل شبكه عصبي مقاوم
166
كنترل لغزش يك خودروي شش چرخ
167
كنترل لغزشي - فازي - تطبيقي براي سيستم هاي چند ورودي - خروجي
168
كنترل لغزشي چرخهاي خودرو با تغييرات سريع و مكرر پارامترهاي جاده
169
كنترل لغزشي سرعت و گشتاور ركابزني در افراد دچار ضايعه نخاعي به كمك تحريك الكتريكي عملكردي
170
كنترل ماشين درايو القايي روتورسيم پيچي شده از نوع توان لغزشي فاصله هوايي بر اساس روش هاي كنترل غير خطي تطبيقي
171
كنترل ماشين كارد الياف كوتاه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
172
كنترل ماشين هاي بافندگي به وسيله كامپيوتر
173
كنترل ماشين هاي شار سوئيچ شونده
174
كنترل مانور يك ماهواره انعطاف پذير و پياده سازي سيستم OBC
175
كنترل ماهواره انعطاف پذير زمين سنكرون مخابراتي شامل پنل هاي خورشيدي بازشونده و آنتن هاي انعطاف پذير
176
كنترل مبتني بر بينايي ربات پرنده كوادروتور
177
كنترل مبتني بر رويداد با رويكرد فازي در سيستم هاي چند عاملي
178
كنترل مبتني بر رويداد تحت شبكه بي سيم
179
كنترل مبتني بر رويداد در سيستم هاي عمليات از راه دور در حضور عدم قطعيت شبكه ي ارتباطي
180
كنترل مبتني بر رويداد مقاوم براي سيستم هاي چند عاملي ناهمگن
181
كنترل مبتني بر مدل تطبيقي پيش بين براي سيستم قند _ انسولين در بيماران ديابتي نوع 1
182
كنترل مبتني بر منطق زماني ربات متحرك در محيط داراي نايقيني
183
كنترل مبتني بر ناظر حالت توسعه يافته ي مرتبه كاهشي براي مبدل باك DC-DC
184
كنترل مبدل سيستم تركيبي توربين بادي و انرژي خورشيدي براي ريزشبكه مستقل بدون اينرسي به همراه سيستم ذخيره‌كننده‌ي انرژي
185
كنترل مبدل ماتريسي براي رسيدن سريع توربين بادي به نقطه ماكزيمم توان
186
كنترل مبدل هاي DC/DC دوطرفه با كاربرد در خودروهاي الكتريكي مختلط
187
كنترل مبدل هاي چندسطحي واسط DG به شبكه با هدف جبران هارمونيك بارهاي غيرخطي در شبكه
188
كنترل مبدل‌هاي الكترونيك قدرت در ريزشبكه‌هاي جزيره‌اي AC بر مبناي نگرش سيستم‌هاي چند عاملي
189
كنترل مبدل‌هاي واسط منابع توليد پراكنده و ذخيره‌ساز انرژي در ريز‌شبكه در حضور بارهاي غيرخطي و نامتعادل
190
كنترل مبدلهاي قدرت سه فاز متصل به شبكه جهت پشتيباني ولتاژ در شرايط بروز خطاهاي متقارن و نامتقارن
191
كنترل متحمل عيب با رويكرد تخمين عيب عملگرها در حضور اشباع و ورودي نامعلوم
192
كنترل متن تابلو با استفاده از ماژول GSM
193
كنترل مجموعه اي خودرو
194
كنترل مجموعه اي خودرو (ترمز ضدقفل ، تعليق فعال ، چهارچرخ فرمان ) به روش كنترل ساختار متغير (مد لغزان )
195
كنترل مجموعه اي خودرو (تعليق فعال و چهارچرخ فرمان ) به روش كنترل تطبيقي مدل مرجع ساختار متغير
196
كنترل مجموعه اي سيستم چهار چرخ فرمان و سيستم ضد قفل ترمز بروش منطق فازي
197
كنترل مد لغزشي تطبيقي انتگرالي براي سيستم هاي غير خطي همراه با عيب
198
كنترل مد لغزشي فازي نوع -2 مبدل ماتريسي با استفاده از مدولاسيون غيرمستقيم
199
كنترل مد لغزشي مقاوم موتور سنكرون مغناطيس دائم پنج فاز با استفاده و بدون استفاده از نمونه بردار مكانيكي
200
كنترل مدار بسته تخليه مثانه با استفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
201
كنترل مدار بسته حركت برخاستن در افراد معلول بااستفاده از تحريك الكتريكي عملكردي
202
كنترل مداربسته ربات هاي شناوربا ملاحظه نامعيني هاي سيستم و محيط
203
كنترل مداربسته‌‌ي حركت گام برداشتن با استفاده از تحريك الكتريكي زير جلدي
204
كنترل مدارهاي الكترونيك قدرت توسط كامپيوتر
205
كنترل مدل پيش بين براي دسته اي از سيستم هاي غير خطي چند وجهي مرتبه كسري
206
كنترل مدل پيش بين توزيع شده براي آرايش بندي ربات هاي سيار
207
كنترل مدل پيش بين ربات چهارپاي آزمايشگاهي برمبناي شبكه عصبي بازگشتي تصوير
208
كنترل مدل پيش بين شبكه ي وسايل نقليه ي خودران
209
كنترل مدل پيش‌بين صريح در حضور اغتشاش و نامعيني
210
كنترل مدل پيشبين مبتني بر بينايي براي ربات متحرك چرخدار
211
كنترل مدل جديد ضريب افزايشتوزيع به روش مدل جاذبه
212
كنترل مدل لغزشي فازي نوع-2 مبدل ماتريسي با استفاده از مدولاسيون غيرمستقيم
213
كنترل مدلغزش ديناميكي سيستمهاي غير كمينه فاز با حداقل متغيرهاي قابل اندازه گيري و كاربرد آن در كنترل سطح آب مولدهاي بخار هسته اي
214
كنترل مدهاي نوسانات آشوبي در ترانسفورماتورهاي قدرت
215
كنترل مدول كششي پليمر تزريقي با كمك شبكه عصبي
216
كنترل مديريتي سهامداران بلوكي بيروني و تامين مالي از طريق بدهي
217
كنترل مركز 8 شماره اي كوچك
218
كنترل مستقل نيروهاي افقي و قائم در موتورهاي القائي خطي به روش كنترل برداري
219
كنترل مستقيم بار به روش برنامه ريزي ديناميكي و كاربرد منطق فازي در آن
220
كنترل مستقيم توان در مبدل هاي چند سطحي كلمپ ديودي
221
كنترل مستقيم توان يكسو ساز فعال با استفاده از الگوريتم پيش بين و روش كليد زني SVM
222
كنترل مستقيم توان يكسو كننده PWM با مدولاسيون بردار فضايي فازي و تخمين گر شار عصبي
223
كنترل مستقيم گشتاور
224
كنترل مستقيم گشتاور در محركه ي مهارخازني ولتاژ متوسط با كاهش ولتاژ حالت مشترك
225
كنترل مستقيم گشتاور ماشين القايي دو سو تغذيه با استفاده از مبدل ماتريسي غير مستقيم يبيبيبيب
226
كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي دو تغذيه به روش كنترل پيش بين
227
كنترل مستقيم گشتاور و شار در درايو موتور سنكرون رلوكتانسي سه فاز
228
كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور سنگروم
229
كنترل مستقيم گشتاور و كنترل سرعت بدون سنسور در موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم و جبران اثر تغيير مقاومت استاتور با استفاده از شبكه هاي عصبي
230
كنترل مستقيم و مستقل توان اكتيو ماشين القايي دوسو تغذيه بدون استفاده از حسگر موقعيت روتور
231
كنترل مسير پرواز چهارپره اي هوشمند اندرويدي
232
كنترل مسير حركت خودرو در حضور فرامين راننده
233
كنترل مسير خودكار ربات پرنده چهار ملخي در محيط ديناميكي
234
كنترل مشاركتي سامانه هاي چند كارگزاره با پويش چرخه اي
235
كنترل مشاركتي سامانههاي چند كارگزاره با پويش چرخهاي
236
كنترل مشاركتي سيستم هاي چندعاملي با استفاده از نظريه بازي ها
237
كنترل مشاركتي سيستم هاي عمود برخاست ناكمينه فاز با پارامتر نامعين
238
كنترل مشاركتي ميكروربات هاي فلاجلا(ربات هاي تاژكي)
239
كنترل مطمئن سيستم هاي خطي نامعين با روش H
240
كنترل مقاوم ∞H سيستم هاي خطي تاخيردار ورودي بر اساس روش پيشگوي متوالي
241
كنترل مقاوم H ∞/U سيستم هاي با ورودي كرانه دار
242
كنترل مقاوم H_∞ سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از روش مبتني بر پيش بيني
243
كنترل مقاوم H_∞سيستم تعليق فعال مدل يك چهارم خودرو با پارامترهاي غير خطي
244
كنترل مقاوم H∞ وضعيت سيستم هدايت دوار در فرآيند حفاري انحرافي
245
كنترل مقاوم آرايش بندي ربات هاي متحرك رهبر- پيرو
246
كنترل مقاوم ارتعاشات غير خطي ورق fgm همراه با عملگرهاي پيزو ترموالكتريك تحت نيروهاي مكانيكي و گراديان حرارتي
247
كنترل مقاوم ارتعاشات موتور بادسته موتور فعال
248
كنترل مقاوم بار فركانس سيستم هاي چند ناحيه اي قدرت با استفاده از تكنيك H بينهايت و سنتز (ميو)
249
كنترل مقاوم بالگرد چهار روتوره شش درجه آزادي
250
كنترل مقاوم براي تعقيب مسير در يك ربات سيار چرخدار با قيد غيرهولونوم
251
كنترل مقاوم براي كاهش اثر خرابي بر پاسخ سازه
252
كنترل مقاوم برج تقطير با خلوص بالا به عنوان يك سيستم با شرايط نامناسب (ill-conditioned)
253
كنترل مقاوم پهپاد عمودپرواز
254
كنترل مقاوم ترافيك شبكه هاي كامپيوتري داده
255
كنترل مقاوم تطبيقي سيستمهاي ديناميكي با انعطاف پذيري سازه اي
256
كنترل مقاوم تطبيقي لغزشي خودرو
257
كنترل مقاوم تطبيقي مبتني بر رويت گر براي كلاس خاصي از سيستم هاي غيرخطي با عدم قطعيت
258
كنترل مقاوم توان اكتيو/راكتيو در يك ريزشبكه در حالت جزيرهاي با در نظر گرفتن تاخيرهاي زماني
259
كنترل مقاوم توزيع شده براي شبكه هاي توزيع فعال با درنظر گرفتن عدم قطعيت و عامل خودروي الكتريكي
260
كنترل مقاوم جايروسكوپ DT و پياده سازي آن با روش شبيه سازي سخت افزار در حلقه
261
كنترل مقاوم چند منظوره با استفاده از روشهاي بهينه سازي هوشمند
262
كنترل مقاوم خودروهاي هدايت شونده براساس تكنيك ساختار متغير
263
كنترل مقاوم درايوموتور القايي خطي با اثر لبه در سرعت زياد با استفاده از روش هاي كنترل غير خطي و شبكه هاي عصبي
264
كنترل مقاوم دسته ايي از سيستم هاي غيرخطي مرتبه كسري با استفاده از روش T-S فازي تطبيقي
265
كنترل مقاوم ربات‌هاي موازي براي كاهش اثر عدم قطعيت‌هاي ناشي از ساخت و حركات سريع
266
كنترل مقاوم ربات‌هاي موازي كابلي در فضاي كابلي با قيد كششي بودن كابل‌ها
267
كنترل مقاوم ساختار مجازي در آرايش پروازي ماهواره ها
268
كنترل مقاوم سرعت و نيرو در درايوموتور سنكرون مغناطيس دائم خطي بر اساس روش تركيبي گام به گام به عقب و مود لغزشي
269
كنترل مقاوم سيستم تعليق قطارهاي پرسرعت
270
كنترل مقاوم سيستم روتور انعطاف پذير با ياتاقان هاي مگنتورئولوژيك
271
كنترل مقاوم سيستم عمليات از راه دور چند پايه/چند پيرو
272
كنترل مقاوم غيرمتمركز سيستم‏هاي ابعاد وسيع بر اساس محدوديت‏هاي كارايي با استفاده از LMI
273
كنترل مقاوم گام برداشتن در افراد دچارضايعه نخاعي به وسيله‌ي تحريك الكتريكي عملكردي
274
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمز ABS همراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
275
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمز ABSهمراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
276
كنترل مقاوم لغزش طولي چرخ در ترمزABSهمراه با تخمين همزمان اصطكاك تاير و جاده
277
كنترل مقاوم ماهواره‎‌‏بر با استفاده از روش گام به عقب
278
كنترل مقاوم موتور سنكرون مغناطيسي دائم با در نظر گرفتن بهينه سازي راندمان
279
كنترل مقاوم نيرو در يك سيستم هيدروليكي به كمك شير اطمينان دومرحلهاي تناسبي
280
كنترل مقاوم و غيرمتمركز ريزشبكه جزيره¬اي با كنترل كننده سنتز µ
281
كنترل مقاوم يك سيستم ربات جراح قلب تپنده
282
كنترل مقاوم يك ميكرو روبات كپسولي
283
كنترل مقاوم يك نمونه سيستم ابعاد وسيع كاهش مرتبه يافته بللالال
284
كنترل مقدار گشتاور كمكي يك دوچرخه برقي پدال كمكي در سيكل رانندگي مشخص با در نظر گرفتن مصرف كالري راننده
285
كنترل ملاقات مداري ماهواره ها با استفاده از روش كنترلي PID مرتبه كسري
286
كنترل منابع آلاينده غير نقطه اي بر مبناي توسعه كم اثر در مديريت رواناب شهري
287
كنترل منابع توليد پراكنده به منظور بهبود شرايط ديناميكي و حذف هارمونيك ها
288
كنترل منابع توليد پراكنده در ريزشبكه هابا استفاده از الگوريتمPSO
289
كنترل منابع ولتاژمرجع مبتني بر سيستم هاي ميكرو الكترومكانيكي
290
كنترل مهار سيستم هاي چندعاملي نامعين با رهبرهاي پويا و تأخير زماني
291
كنترل موتور DC با كنترلر PID
292
كنترل موتور DC، بررسي و مقايسه دو روش كنترل فازي ﴿Phasecontrol﴾ و برش DC CHOPPING﴿ DC﴾ و شبيه سازي با MATLAB
293
كنترل موتور القايي با استفاده از اينورتر چندسطحي در حالت خطا
294
كنترل موتور القايي با استفاده از نرم افزار لب ويو و بانك اطلاعات
295
كنترل موتور القايي بر مبناي ولتاژ و فركانس
296
كنترل موتور باد و درجه آزادي
297
كنترل موتور پله اي بوسيله خط مودم
298
كنترل موتور پلهاي در نرم افزار matlab با كاربرد تست ورزش
299
كنترل موتور جريان مستقيم
300
كنترل موتور جريان مستقيم بدون جاروبك، با استفاده از يك روش بدون‌حسگر موقعيت
301
كنترل موتور دي سي به صورت بي سيم به وسيله ي ماژول nRF24l01
302
كنترل موتور سنكرون آهنرباي دائم به روش كنترل هايبريد و پياده سازي آن
303
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم بااستفاده از روشهاي كنترل غيرخطي تطبيفي
304
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم به روش كنترل مستقيم گشتاور با كنترل كننده فازي
305
كنترل موتور سنكرون مغناطيس دائم داخلي در رنج وسيع سرعت با استفاده از كنترل كننده هاي هوشمند و كلاسيك
306
كنترل موتور هاي توان بالاي شار محوري
307
كنترل موتورهاي DC كوچك مورد استفاده در دست سيبرنتيكي تهران
308
كنترل موتورهاي القايي با اينورترها و شبيه سازي در برنامه MATLAB (مطلب)
309
كنترل موتورهاي پله اي به كمك كامپيوتر
310
كنترل موتورهاي پله اي بوسيله سيگنالهاي صوتي
311
كنترل موتورهاي پيزوالكتريك شبه استاتيك پله اي از نوع واكينگ
312
كنترل موج با استفاده از فراسطوح غيرخطي در فركانس‌هاي مايكروويو
313
كنترل موجودي
314
كنترل موجودي
315
كنترل موجودي توسط فروشنده
316
كنترل موجودي در كارخانه DMT
317
كنترل موجودي كالاهاي فسادپذير در زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن تقاضاي تصادفي و سطح خدمت دهي
318
كنترل موجودي مواد تحليل رونده در صنعت نساجي
319
كنترل مود لغزشي - فازي يك روبات داراي نامعيني هاي پارامتري
320
كنترل مود لغزشي بهينه براي حركت آرايشي فضاپيماها
321
كنترل مود لغزشي سيستم تعليق فعال غيرخطي
322
كنترل مورفولوژي كامپوزيت پلي آنيلين/ گرافن و ارزيابي تاثير آن بر خواص الكتروشيميايي
323
كنترل مورفولوژي و اندازه ذرات هيدروكسي آپاتيت در مقياس نانو متري
324
كنترل موقعيت - نيروي واسط لمسي با دو درجه آزادي در تماس با سطح در حضور عدم قطعيت
325
كنترل موقعيت از طريق هارمونيك درايو
326
كنترل موقعيت چاپگر زيستي در صفحه‌ي افق
327
كنترل موقعيت سوزن يك اشاره گر در صفحه ... توسط كامپيوتر
328
كنترل موقعيت عملگر پيزوالكتريك عرضي در فركانس هاي پايين با روش خودحسگري
329
كنترل موقعيت عملگر در يك سيستم الكتروهيدروليك گسسته
330
كنترل موقعيت عملگر هيدروليكي با هدف افزايش راندمان سيستم از طريق بازخورد نيرو
331
كنترل موقعيت ماهيچه نيوماتيكي به كمك منبع تامين هوا
332
كنترل موقعيت موتور (Magnet Permmanent) توسط ميكروكنترولر 8031
333
كنترل موقعيت موتور تحت شبكه LAN
334
كنترل موقعيت نگهدارنده دوربين آندوسكوپ در اعمال جراحي فك و صورت بر پايه پردازش تصوير
335
كنترل موقعيت و سرعت موتورلو كتانس سوئيچ شونده بر اساس روش كنترل غير خطي گام به عقب وفقي
336
كنترل موقعيت و نوسان بار در جرثقيل‌هاي سقفي
337
كنترل موقعيت و نيرو در يك سيستم سروو هيدروليك به كمك شير كنترل جهت سروو و شير اطمينان تناسبي
338
كنترل موقعيت و نيروي سيستم هاي رباتيك مبتني بر تخمين سرعت مفاصل ، نامعيني هاي پارامتري و جريان موتورها
339
كنترل موقعيت و وضعيت رباتGough-Stewart
340
كنترل موقعيت يك آرايش ماهوارهاي بر اساس روش ساختار مجازي
341
كنترل موقعيت يك ربات تك لينكي با استفاده از يك كنترل كننده ي هوشمند فازي عصبي بر مبناي يادگيري عاطفي
342
كنترل موقعيت يك روبات پرنده
343
كنترل موقعيت-نيروي ربات هاي بازوي همكار افزونه در جابه¬جايي اجسام صلب به روش فازي-لغزشي
344
كنترل مولتي روتور براي تحمل عيب در يك روتور، در حركت قائم
345
كنترل مولد بخار PWR به وسيله كنترل كننده فازي خودتنظيم
346
كنترل ميدان الكتريكي در ميدان‌نزديك و شكل‌دهي الگوي تشعشعي ميدان‌دور با استفاده از متاسرفيس‌هاي تنظيم‌پذير در باند فركانسي تراهرتز
347
كنترل ميزان اكسيژن و نيتروژن حل شده در ابرآلياژ پايه نيكل IN713LC برگشتي به روش ذوب در كوره ي VIM
348
كنترل ميكرو كنترلر 89C51 از طريق پورت سريال
349
كنترل ميكروپروسسوري دو آسانسور مجاور بطور همزمان
350
كنترل ميكروپروسسوري ماشين لباسشويي
351
كنترل ميكروپروسسوري مورتورهاي دي سي
352
كنترل ميكروربات تحت تأثير اصطكاك با مولد مركزي الگو
353
كنترل ميكروكنترلر C51 89 از طريق پورت سريال
354
كنترل ميله پاد غلت فعال خودروهاي برون جاده‏اي به منظور بهبود پايداري غلتشي
355
كنترل ناحيه تجمع نانوالياف در فرايند الكتروريسي با يك و چند نازل وبررسي ساختار آن
356
كنترل نانومنيپوليشن دوبعدي نانوذرات متخلخل بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي و بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي آن
357
كنترل نرخ براده برداري در سيستم ماشين‌كاري الكتروشيميايي به كمك الگوريتم‌هاي هوشمند
358
كنترل نرخ در شبكه‌هاي مخابرات مولكولي با تأكيد بر سيستم‌هاي تحويل داروي هدفمند
359
كنترل نسبت پيچش در بوبين پيچ دقيق مرحله اي
360
كنترل نسبت توان ماكزيمم به توان متوسط در مدولاسيون OFDM با استفاده از مدولاسيون هاي پوش ثابت در سيستم هاي MIMO
361
كنترل نسبت سوخت به هوا در ديگ دي مولد بخار
362
كنترل نظارتي در سيستم هاي هوشمند حمل و نقل بر مبناي مدل پتري نت
363
كنترل نظارتي ريزشبكه با استفاده از پتري نت جهت مديريت انرژي
364
كنترل نظارتي مبدل انرژي بادي با استفاده از پتري نت هايبريد
365
كنترل نظارتي نامتمركز سيستم ‌هاي رخداد گسسته با استفاده از پتري نت
366
كنترل نقطه انتهايي بازو با پايه‌ي متحرك در يك مسير مشخص
367
كنترل نقطه انتهايي بازوي مكانيكي فضايي با پايه متحرك غير هولونوميك در حضور مانع
368
كنترل نور محيط توسط يك سيستم كنترل حلقه بسته متكي بر پردازش ديجيتال و منطق فازي
369
كنترل نوسانات آونگ ساده با استفاده از كنترلر فازي
370
كنترل نوسانات يك ربات افزونه انعطاف پذير با استفاده از رفع افزونگي
371
كنترل نويز خطا در روش هاي تكراري بلوكي
372
كنترل نيرو در ربات تعاملي با انسان در حركت راه رفتن
373
كنترل نيرو در يك مدار الكتروهيدروليكي با استفاده از شير اطمينان تناسبي و شير كنترل جهت تناسبي
374
كنترل نيرو گاه هاي بادي به منظور بهبود پايداري گذرا
375
كنترل نيرو و موقعيت در يك عملگر پيزوالكتريك به روش خود حسگري
376
كنترل نيرو و موقعيت نقطه انتهايي بازوي هيدروليكي زيرسطحي صفحه اي با پايه ثابت با به كارگيري مشاهده گر سرعت
377
كنترل نيروي تعاملي در جراحي رباتيكي آندوسكوپي
378
كنترل نيروي سيلندر نيوماتيك با جبران اصطكاك سيلندر
379
كنترل نيروي يك سيستم الكتروهيدروليكي با استفاده از پمپ دبي متغير با هدف افزايش بازده سيستم
380
كنترل نيمه خودكار ضوابط ايمني با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان
381
كنترل نيمه خودكار ضوابط ايمني در برابر حريق در بستر مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
382
كنترل نيمه فعال ارتعاشات ساختمان در اثر زلزله با روش Hoo
383
كنترل نيمه فعال ارتعاشات سيستم هوشمند روتور ياتاقان
384
كنترل نيمه فعال با تغيير ماتريسي سختي سازه
385
كنترل نيمه فعال پل ها با ابزارهايي با مشخصات متغير
386
ﻛﻨﺘﺮﻝ نيمه فعال پل ها ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﺐ
387
كنترل نيمه فعال سازه ها با در نظر گرفتن اثر تاخير زماني
388
كنترل نيمه فعال سازه هاي آسيب ديده مجهز به جدايشگر لرزه اي
389
كنترل نيمه فعال سكوي فراساحل سيري تحت بارگذاري محيطي خليج فارس با تحليل تاريخچه زماني
390
كنترل نيمه فعال هوشمند ارتعاشات ساختمان هاي غير خطي تحت تحريك زلزله
391
كنترل هاي مرزي كالاها ار منظر حقوق بين الملل
392
كنترل هايبريد بر پايه لياپانوف موتور خودرو
393
كنترل هدايت خودرو
394
كنترل هزينه با بكارگيري روشهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي ساخت و ساز
395
كنترل هم زمان نيرو و موقعيت در سيستم هاي هيدروليك
396
كنترل هماهنگ توربين بادي و چرخ گردان (Flywheel) به منظور بهبود كاركرد توربين بادي در دو حالت عادي و خطا در شبكه
397
كنترل هماهنگ جبران كننده هاي توان راكتيواستاتيكي با سطح كنترل ولتاژ ثانويه
398
كنترل هماهنگ خطوط HVDC در سيستم هاي انتقال انرژي از مزارع بادي
399
كنترل هماهنگ زيرسيستمها براي افزايش پايداري خودرو
400
كنترل هماهنگ سازه هاي طبقاتي تحت بارگذاري لرزه اي
401
كنترل هماهنگ عملكرد ريزشبكه تركيبي AC-DC متصل به يك شبكه مشترك
402
كنترل هماهنگ مبدلهاي منابع انرژي پراكنده در شبكه هوشمند براي كنترل فركانس
403
كنترل هماهنگ منابع توليد پراكنده و تجهيزات كنترل ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع هوشمند
404
كنترل هماهنگ و مديريت بهينه بار ـ فركانس در ريزشبكه ها
405
كنترل هماهنگ و يكپارچه ولتاژ / توان راكتيو در شبكه هاي توزيع هوشمند
406
كنترل هماهنگي ربات هاي متحرك همكار براي دنبال كردن چند هدف در يك محيط ديناميكي
407
كنترل همبندي در شبكه هاي بي سيم ad hoc با در نظر گرفتن تحرك و انرژي باقيمانده گرهها
408
كنترل همروندي در سيستم هاي توزيع شده
409
كنترل همزمان تناسبي مايوالكتريك جهت كنترل دست مصنوعي
410
كنترل همزمان سيستم هاي خطي
411
كنترل همزمان فركانس و عدم تعادل در يك ريزشبكه با استفاده از فلايويل
412
كنترل همزمان موقعيت و جهت يك روبات سيار غيرهولونوميك مبتني بر مدل چندگانه
413
كنترل همزمان نيرو و جابجايي در سيستم ربات‏هاي جراحي از راه دور
414
كنترل همزمان ولتاژ و فركانس در ريزشبكه جزيره‏اي
415
كنترل همكاري انسان و ربات در برخورد آگاهانه
416
كنترل هندسي كنترل دستگاههاي غيرهولونومي
417
كنترل هواپيماي بدون سرنشين در فرود آمدن با استفاده از كنترل تصادفي
418
كنترل هوشمند ارتعاشات ناشي از جريان عدد رينولدز پايين بر روي يك استوانه الاستيك با قابليت برداشت انرژي
419
كنترل هوشمند از راه دور ربات افزونه جراحي با تأخير در كانال ارتباطي
420
كنترل هوشمند الكترودها در كوره قوس الكتريكي و مدلسازي سه فاز موقعيت الكترودها با استفاده از نرم افزار SIMULINK
421
كنترل هوشمند پاركينگ طبقاتي
422
كنترل هوشمند پهپاد با استفاده از هوش محاسباتي
423
كنترل هوشمند توپ ضدهوايي متحرك
424
كنترل هوشمند چند لايه سيستم تعليق نيمه فعال باMR جهت بهبود رفتار سواري و چسبندگي به جاده
425
كنترل هوشمند خودروهاي نيمه خودران به روش تجميع داده با قابليت اتصال به شهر هوشمند
426
كنترل هوشمند ربات متحرك چرخ دار برمبناي توابع لياپانوف براي پرهيز از موانع
427
كنترل هوشمند سازه هاي آسيب ديده با روش سلامت سازه اي
428
كنترل هوشمند سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان
429
كنترل هوشمند سيستم مشعل
430
كنترل هوشمند شبكه گاز طبيعي ساختار متغير
431
كنترل هوشمند شرايط جريان در سيكل اول راكتور هسته اي
432
كنترل هوشمند ضخامت ورق و اندازه ي شكاف بين غلتك ها در حضور نامعيني و تغيير پارامتر ها در نورد سرد
433
كنترل هوشمند فركانس در يك ريزشبكه جريان متناوب
434
كنترل هوشمند فشار در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از هوش مصنوعي،‌ مطالعه موردي: شهرك مهديه قم
435
كنترل هوشمند فشار در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از هوش مصنوعي،‌ مطالعه موردي: شهرك مهديه قم
436
كنترل هوشمند فشار متوسط شرياني و برون ده قلب در بيماران CHF
437
كنترل هوشمند قايق بادباني با استفاده از كنترل فازي
438
كنترل هوشمند مبتني بر بينايي چهارپره براي رديابي هدف متحرك
439
كنترل هوشمند موتورخانه توسط سنسور بي سيم براي واحد هاي ساختماني
440
كنترل هوشمند ميزان روشنايي محيط
441
كنترل هوشمند ورود و خروج
442
كنترل هوشمند يك ربات جابه جاگر توسط يك روش زيست الهام
443
كنترل هيبريد ارتعاشي صوتي يك پوسته استوانه اي با استفاده از ميراكننده هاي پيزوالكتريك و سيال الكترورئولوژيكال
444
كنترل هيبريد انتشار امواج از يك پوسته چندلايه دوانحنايي با پيزوالكتريك كامپوزيت‌ها
445
كنترل هيبريد رباتهاي انعطاف پذير
446
كنترل هيبريدي اتعاشات تيرساندويچي با هسته ي ويسكوالاستيك ورويه هاي پيزوالكتريك وتحليل خمش آن
447
كنترل و استراق سمع مكالمات تلفني و ارزش قضايي آن در نظام حقوقي ايران
448
كنترل و بررسي اثرات ديناميكي شبكه هاي HVDC
449
كنترل و بهبود خواص اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد پوشيده شده با روي سولفايد
450
كنترل و بهبود ويژگي اپتيكي نانو ذرات سلنيد روي با رشد پوسته سولفيد روي و بررسي ويژگي فوتو كاتاليستي آن ها
451
كنترل و بهبود ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات كادميم سلنايد با رشد پوسته كادميم سولفايد
452
كنترل و بهبود يكسو ساز سه فاز بوست با بكارگيري روشي مبتني بر مدولاسيون بردار فضايي
453
كنترل و بهينه سازي بلادرنگ سيستمهاي ديناميكي با محركهاي اضافي
454
كنترل و بهينه سازي ريز شبكه تجديد پذير خورشيدي در شبكه راه آهن پرسرعت DC
455
كنترل و بهينه سازي مصرف سوخت در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
456
كنترل و بهينه سازي مكانيزم انتقال قدرت دو سويه به منظور بهبود عملكرد خودروهاي هيبريدي
457
كنترل و پايش يكپارچه هزينه-زمان با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان﴿BIM)
458
كنترل و پياده‌سازي گريپر نرم با عملگرهاي نيوماتيكي در حضور عدم قطعيت ديناميكي جسم
459
كنترل و تجزيه وتحليل ارتعاش
460
كنترل و تشخيص همزمان خطا در سيستمهاي سروهيدروليك
461
كنترل و تطبيق حركت دوپايي با استفاده از مولدهاي الگوي مركزي
462
كنترل و تعيين پارامترهاي اصلي مربوط به پلاسماي توكامك در حال سوختن در فضاي صفر و يك بعدي براي سوخت هاي بدون نوترون و با نوترون
463
كنترل و توليد مسير براي يك ربات شناگر چند عضوي
464
كنترل و جريان براده و براده شكن
465
كنترل و حفاظت آبشستگي پايه پل با استفاده از ميله هاي چسبيده به پشت پايه و آب پايه
466
كنترل و شبيه سازي استاتكام جهت بهبود سطح ولتاژ
467
كنترل و شبيه سازي پرنده بدون سرنشين (كوادروتور) براي يك مانور خاص
468
كنترل و شبيه سازي حركت ربات با شش درجه آزادي
469
كنترل و طراحي سيستم سنسوري مورد نياز يك خانه هوشمند بر مبناي PLC [پي. ال. سي]
470
كنترل و طراحي مسير حداقل زمان براي ربات‌هاي موازي كابلي
471
كنترل و طراحي مسير همزمان ربات دونده دوپا كنترل و طراحي مسير همزمان ربات دونده دوپا و اصلاح مسير توسط منطق فازي
472
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي پايه پل با استفاده ازشكاف درگروه پايه هاي مستطيلي نوك گرد
473
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي تك پايه با استفاده از روش هاي حفاظتي تركيبي كابل، شيار، طوق و شبكه تزريق حباب هوا
474
كنترل و كاهش آب شستگي موضعي در پايه هاي پل از استفاده از شكاف
475
كنترل و كاهش آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از جت
476
كنترل و مانيتورينگ مادون قرمز 10 كاناله
477
كنترل و مديريت پرواز بالگرد بدون سرنشين با قابليت اجتناب از برخورد با موانع
478
كنترل و مديريت ترافيك با ابزار هزينه
479
كنترل و مديريت تزريق آب با استفاده از شير هاي كنترل بازه اي درون چاهي
480
كنترل و مديريت خزه زدگي شناورها
481
كنترل و مديريت ريسك در توليد درهم آميخته از يك مخزن چندلايه با استفاده از فناوري شيرهاي كنترل درون چاهي
482
كنترل و مسيريابي مبتني بر منطق زماني براي تيمي از ربات هاي متحرك
483
كنترل و مونيتورينگ درجه حرارت و رطوبت در مراكز تلفني
484
كنترل و نظارت از ديدگاه حضرت علي(ع)
485
كنترل و همانند سازي پايداري انحراف سمتي و گردشي خودرو با استفاده از متلب سيمولينك
486
كنترل و همزمان سازي آشوب در سيستم هاي زيستي
487
كنترل و همزمان‌سازي سيستم‌هاي آشوبناك مرتبه كسري با استفاده از مشاهده‌گر مود لغزشي مرتبه بالا
488
كنترل ورود و خروج افراد با ميكروكنترولر كامپيوتر
489
كنترل وسايل بوسيله فرامين صوتي
490
كنترل وسايل جانبي منزل با پورت پرينتر كامپيوتر
491
كنترل وسايل خانگي از راه دور با ارسال پيامك
492
كنترل وسايل خانگي از طريق خط برق
493
كنترل وسايل منزل از طريق اينترنت
494
كنترل وشبيه سازي يك ميكروگريد مد جزيره اي بر اساس كنترل كننده هاي مرتبه كسري
495
كنترل وضعيت سه محوره براي يك جسم پرنده بازگشتي به جو با نسبت L/D پايين
496
كنترل وضعيت سه محوره ماهواره كوچك با استفاده از گشتاوردهنده مغناطيسي
497
كنترل وضعيت ماهواره انعطاف‌پذير با درنظر گرفتن اثرات گشتاور اغتشاشي آيروديناميكي
498
كنترل وضعيت هماهنگ مجموعه ماهواره‌هاي همكار در حضور گشتاور ناشي از نيروي آيروديناميكي درگ
499
كنترل وضعيت يك ماهواره انعطاف پذير مبتني بر روش اغتشاش تكين
500
كنترل وفقي بازوي ربات در حضور نامعيني ها و اختلال نيروي خارجي نامشخص
501
كنترل وفقي دسته اي از سيستمهاي غير خطي نامعين با پارامترهاي متغير با زمان در حضور سيگنالهاي اختلال
502
كنترل وفقي مبتني بر مدل معكوس
503
كنترل وفقي مقاوم براي سيستم تعليق خودرو
504
كنترل وفقي مقاوم سيستمهاي خطي و غيرخطي
505
كنترل وفقي مقاوم∞ Hسيستم هاي خطي نامعين داراي تاخير در ورودي و حالت
506
كنترل وفقي و مقاوم سيستمهاي غيرخطي با بكارگيري شبكه هاي عصبي
507
كنترل وقفي فازي بازوي ربات جهت حذف اثر نيروي اختلال خارجي با مدل محيطي نامعين
508
كنترل ولتاژ بارهاي چند فيدر بطور همزمان بر اساس بهينه سازي فازي
509
كنترل ولتاژ خازن لينك DC در DSTATCOM با ساختار چند سطحي مبدل معكوس كننده ولتاژ
510
كنترل ولتاژ در شبكه هاي توزيع با هماهنگي تپ‌چنجر و بانك خازن
511
كنترل ولتاژ در شبكه هاي هوشمند داراي خودروي برقي
512
كنترل ولتاژ ريزشبكه AC در حالت عملكرد جزيره اي با رويكرد كارايي مقاوم
513
كنترل ولتاژ ريزشبكه DC در شبكه هوشمند با منابع انرژي و ذخيره‌ساز
514
كنترل ولتاژ ژنراتور القايي خود متحرك مستقل با استفاده از مبدل DC/ ACنوع جريان PWM
515
كنترل ولتاژ ژنراتور القايي دو سو تغذيه در حالت جدا از شبكه براي تغذيه‎ي بار DC
516
كنترل ولتاژ شبكه هاي توزيع با سطح ولتاژ پائين در حضور منابع توليد پراكنده
517
كنترل ولتاژ و توان راكتيو در پست فوق توزيع به روش تركيبي برنامه ريزي ديناميكي فازي - عصبي
518
كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي قدرت با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي
519
كنترل ولتاژ و حداقل سازي تلفات در شبكه هاي هوشمند با استفاده از گروه حمايت راكتيو
520
كنترل ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هاي مستقل از شبكه به وسيله ذخيره سازهاي انرژي و جبران‌كننده‌هاي توان راكتيو
521
كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه جزيره¬اي با استفاده از امپدانس مجازي تطبيقي
522
كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه در حالت جدا از شبكه
523
كنترل ولتاژ و فركانس ژنراتور القايي دو سو تغذيه در حالت جدا از شبكه
524
كنترل ولتاژ و كاهش تلفات در شبكه‌هاي توزيع هوشمند با استفاده از منابع انرژي پراكنده و تجديد‌پذير‌
525
كنترل ونظارت از ديدگاه حضرت علي (ع)
526
كنترل ياتاقان هاي مغناطيسي فعال با استفاده از پارادايم كنترل حذف اغتشاش فعال ADRC
527
كنترل ياتاقان هاي مغناطيسي فعال با استفاده از پارادايم كنترل حذف اغتشاش فعال ADRC
528
كنترل يك بازوي روبات دولينگ از طريق شبكه عصبي
529
كنترل يك پاندول وارون انعطاف پذير به روش لاگرانژين كنترل شده
530
كنترل يك خودرو هوشمند در بستر IIOT
531
كنترل يك دستگاه آزمايشگاهي با استفاده از شبكه هاي عصبي
532
كنترل يك دوربين از طريق شبكه اينترنت
533
كنترل يك ربات متحرك با هدف مسيريابي در محيط ناشناخته
534
كنترل يك ريزشبكه توسط سيستم توزيع شده شي‌گراي هوشمند با محدوديت دسترسي به اطلاعات
535
كنترل يك سيستم هپتيكي با استفاده از تئوري پسيويتي
536
كنترل يك فرآيند كريتاليزاسيون ناپيوسته با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي فرآيند
537
كنترل يك فضاپيماي معيوب توسط يك فضاپيماي عملگر و بدون تماس فيزيكي
538
كنترل يك ماهواره سنجش از دور رزولوشن بالا انعطاف‏پذير مبتني بر مفهوم ديناميك غيرمينيمم‏فاز
539
كنترل يك ميكروروبات در مسير غير مستقيم
540
كنترل يك وسيله پرنده مافوق صوت غيرخطي ناكمينه فاز با استفاده از تئوري منيفولد مركز
541
كنترل يكپارچه ديناميك خودرو با استفاده از توزيع بهينه نيروهاي تايري جهت بهبود پايداري
542
كنترل يكپارچه شاسي - رويكرد بهينه تطبيقي توزيع نيروهاي تايري
543
كنترل يكپارچه مسير غيرخطي در حركت عرضي يك پرنده بدون سرنشين
544
كنترل‌ بيولوژيكي Fusarium graminearum گندم‌ بوسيله خاصيت ‌آنتاگونيستي باكتري ‌استرپتومايس درسطح ‌Invitro
545
كنترل‌ بيولوژيكي Fusarium graminearum گندم‌ بوسيله خاصيت ‌آنتاگونيستي باكتري ‌استرپتومايس درسطح ‌Invitro
546
كنترل‌كننده PI خودتنظيم با استفاده از الگوريتم PSO براي كنترل توان اكتيو و راكتيو VSC ها در ريز شبكه‌ها
547
كنترل‌كننده مبتني بر رويتگر براي سيستم‌هاي غيرخطي ليپشيتز داراي اغتشاش
548
كنترل، تجزيه و تحليل تلرانس هاي ابعادي يك مجموعه مونتاژي
549
كنترلر 55 SIMATIC
550
كنترلر اترنت 9008 DM
551
كنترلر حرارتي رايانه اي
552
كنترلر سي ان سي
553
كنترلر ميكروكامپيوتري با استفاده از ميكروپروسسورهاي 87/8088 و زبان C
554
كنترلر هاي قابل برنامه نويسي (PLC) [پي. ال. سي ]
555
كنترلر هواپيما مدل
556
كنترلرهاي PID درسيستم هاي آنالوگ و ديجيتال
557
كنترلهاي HVDC براي بهبود رفتار ديناميكي سيستم
558
كنترلو هدايت يكپارچه هواپيماي بدون سرنشين براساس كنترل مد لغزشي و منحني‌هاي مقيد
559
كنتور 3 فاز ديجيتالي
560
كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ
561
كند نمودن اثر شعله بر روي كالاي پنبه اي
562
كند نمودن اثر شعله برروي كالاي پنبه اي
563
كنداسور سيكل تركيبي يزد
564
كندانسورهاي پاششي تماس مستقيم
565
كندانسورهاي مفتولي و صفحه اي مورد استفاده در صنايع مبرد خانگي
566
كندسوز كردن پارچه پلي استر با استفاده از هيدروژل طبيعي جهت پوشاك محافظ
567
كندگي ليزري پليمر PMMA جهت ايجاد ميكروكانال‌هاي سه ‌بُعدي
568
كندو كاوي در تاريخ اجتماعي دوره تيموريان با استناد به نگاره ها
569
كندوكاو بر تاثير و تاثر روستاهاي پيراشهري در فرآيند توسعه شهري نمونه موردي: پيراموني شهر يزد
570
كندوكاوي پيرامون صنعت ايران با نگرش به صنعت خودروسازي
571
كندوكاوي در مفاهيم مراكز محله ي قديمي جهت هويت بخشي به مراكز محله اي شهرهاي جديد مطالعه موردي، محله عليقلي آقاي اصفهان و محله هاي پنج و شش شهر جديد بهارستان
572
كندوكاوي در مفهوم علم براي عموم؛ با نگاه وي‍ژه به مجله دانشمند
573
كنستراكتيويسم در هنر
574
كنسرتو براي اركستر
575
كنسرتو براي ترمبون به همراهي پيانو اثر : ريمسكي كرساكف
576
كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر فرناندو كارولي
577
كنسرتو پيانوي شماره 2 - راخمانينف
578
كنسرتينو براي اركستر
579
كنسول و قاب آينه با تكنيك منبت و معرق چوب
580
كنش ارتباطي يورگن هابرماس و كاربرد آن در ايجاد وفاق ميان دو گفتمان اصول گرايي و اصلاح طلبي در ايران
581
كنش جمعي در مديريت منابع طبيعي: مطالعه اصول استروم در شركت آبياري مجن و تعاوني آب بران مهيار اصفهان
582
كنش كاوي با استفاده از ساختارهاي علي
583
كنش نمايشي در ديالوگ با بررسي تطبيقي در آثار بهرام بيضايي و عليرضا نادري
584
كنش نمايشي در ديالوگ با بررسي تطبيقي در آثار بهرام بيضايي و عليرضا نادري
585
كنش هاي ديراك-بورن-اينفلد و چرنسيمونز: تعميم ها و D - غشاء هاي متناظر
586
كنشهاي اجرايي در كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه -فزون كنشي
587
كنكاش درباره خسرو شيرين نظامي گنجوي و فرهاد و شيرين وحشي بافقي
588
كنكاشي به ارج نهادن ورزش در مدارس دخترانه مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
589
كنكاشي در تاريخچه و فلسفه خالكوبي
590
كنكاشي در فضاهاي سنتي يزد در جهت كشف عناصر خلاق
591
كنكاشي در مصادر قاعدۀ تسليط و لاضرر و تعارض بين آن ها
592
كنكاشي در مصادر قاعدۀ تسليط و لاضرر و تعارض بين آن ها
593
كنوانسيون هاي جهاني و سياستگذاري انر‍ژي در ايران
594
﴿كه﴾ در جمله واره هاي قيدي
595
كهكشان ، طراحي در چاپ ديوار كوبهاي پارچه اي
596
كهن الگوهاي زنان در آثار گلي ترقي و زويا پيرزاد
597
كهن الگوي پير دانا در بخش اساطيري شاهنامه
598
كهنترين آثار زبان ايرانيان
599
كو پليمريزاسيون انتقال اتمي متا كريلات ها و بررسي امكان برقراري ارتباط با نانو زيركونيوم
600
كواترنيون ها و كاربردهاي آن در رياضي و فيزيك
601
كواترنيونهاو كاربردشان در فيزيك
602
كواد كوپتر
603
كوالتي اف سرويس ...
604
كوانتش بار الكتريكي و نمايشهاي كمينه به كمك حذف ناهنجاريها
605
كوانتش ريسمان بوزوني جرمدار در ميدان زمينه B و بررسي اثر كازيمير وابسته به آن
606
كوانتش زاويه، زمان و ديگر توابع نامتعارف به روش حالت هاي همدوس
607
كوانتش ميدان الكترومغناطيسي در حضور اجسام متحرك...
608
كوانتش ميدان الكترومغناطيسي در حضور جمله‌ي چرن – سيمونز و كاربرد آن در فرامواد
609
كوانتش ميدان هاي الكترومغناطيس در حضور اجسام مغناطودي‌الكتريك متحرك
610
كوانتش ميدان هاي الكترومغناطيسي در حضور يك نقطه ي كوانتومي نيمرسانا
611
كوانتش ميدانهاي كلين گوردن، ديراك و الكترومغناطيس با استفاده از روش بررسي سازگاري قيود
612
كوانتش نظريه ميدان اسكالر، فرميوني و الكترومغناطيس در مختصات مخروط نوري با استفاده از رهيافت هم تافته
613
كوانتيزاسيون برداري منابع اطلاعات
614
كوبريك و تحليلي بر فيلم اديسه فضائي 2001
615
كوبيسم در تئاتر
616
كوبيسم و تئاتر
617
كوپل تئوريهاي خرابي مقياس مايكرو مزو در تحليل خرابي صفحات كامپوزيتي چندلايه در چارچوب مكانيك خرابي محيطهاي پيوسته
618
كوپل تنش و جريان سيال سنگ هاي حساس به تنش در مخازن نفت درزه دار طبيعي
619
كوپلي استر هاي خطي حلقوي زيست تخريب پذير
620
كوپليمر شدن 4 - سيكلوهگزيل و4 - فنيل يورازيل با دي ايزوسياناتها
621
كوپليمريزاسيون استيرن - اكريلونيتريل به روش پليمريزاسيون تعليقي
622
كوپليمريزاسيون امولسيوني منومرهاي اكريليكي مورد مصرف در بايندرهاي چرم و بررسي كينيتكي آن
623
كوپليمريزاسيون پيوندي راديكالي استايرن بر روي ABS بوسيله TEMPO
624
كوپليمريزاسيون درجاي استايرن اكريلات در حضور مونتموريلونيت به روش امولسيوني و بررسي خواص تراوايي
625
كوپليمريزاسيون شاخه اي منومرمتيل اكريلات بر روي بدنه پلي وينيل الكل
626
كوپليمريزاسيون شاخه اي منومرمتيل متاكريلات بر روي بدنه پلي وينيل الكل
627
كوپلينگ ديناميكي دو تير تحت اتصال جازني به روش FRF_COPLING
628
كوپلينگ مودال سيستم هاي سازه اي
629
كوپه شدن عمودي و افقي يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از خصوصيات ژئوشيميايي و مخزني با هدف ازدياد برداشت
630
كوتاه شدگي ستون ها تحت تاثير بارگذاري تدريجي
631
كوتاه‌ترين خم‌ها براي متريك‌هاي زيرريماني روي توزيع‌هاي از مرتبه دو
632
كوتاهترين فاصله اطمينان
633
كوتاهترين فاصله اطمينان و فاصله اطمينان نا اريب براي واريانس جامعه
634
كوتاهترين مسير در شبكه هاي متغير با زمان
635
كوچ در وادي خانه
636
كوچ نشيني در كوههاي دنا (ايل دره شوري)
637
كوچ نشيني در لرستان
638
كوچ و مسكن كوچ
639
كوچك سازي ابعاد پستهاي فشار قوي
640
كوچك كردن اندازه دانه فولاد 1040 توسط سيكل عمليات حرارتي
641
كوچك مقياس كردن نتايج حاصل از مدل هاي اقليم جهاني با استفاده از روش طيفي و كاربرد آن در تعيين عملكرد گندم ديم
642
كوچك‌ترين دايره دربرگيرنده نقاط متحرك در صفحه
643
كوچك‌سازي آنتن ميكرواستريپ با استفاده از رولايه‌ي مبتني بر اَبرسطح الكترومغناطيسي با حفظ عملكرد آنتن
644
كوچكترين مثلث پوشاي رنگي با زواياي ثابت داده شده
645
كوچكترين مرتبه ي نيم ابر از نوع راست u
646
كوخمولوژي موضعي و زير رسته هاي سر
647
كود آبياري تحت تاثير زئوليتهاي طبيعي و اصلاح شده با سورفكتانت
648
كودك
649
كودك ، درخت و خورشيد، بررسي نقوش درخت و خورشيد در نقاشي كودكان ، ع .ع : استفاده از نقوش درخت و خورشيد در دكوراسيون داخلي منازل
650
كودك آزاري از بعد نابرابري سلامت
651
كودك بي سرپرست با خانواده پذيرا با رويكرد تطبيقي
652
كودك درون و انيميشن
653
كودك درون و انيميشن
654
كودك و بازي
655
كودك و تصاوير بدون متن
656
كودك وآموزش ، رساله تحقيقاتي در زمينه دبستان
657
كودك، تصوير، آموزش ﴿پيش از دبستان﴾
658
كودك، رويا، فضاي عكاسانه
659
كودكان ، پناهندگي وحق بر آموزش در نظام بين المللي حقوق بشر
660
كودكان ،اسباب بازي،بازيهاي ورزشي
661
كودكان استثنايي﴿عقب افتاده ذهني﴾
662
كودكان بي سرپرست
663
كودكان دير اموز عقب مانده ذهني خفيف
664
كودكان كار در آثار هوشنگ مرادي كرماني
665
كودكان كار در آثار هوشنگ مرادي كرماني
666
كودكان و اشتغال علل اشتغال كودكان زير 15 سال در شهر اصفهان
667
كودكان ورزشكار
668
كودكانه هاي (افسانه، لالايي، چيستان، ضرب المثل كودكانه، ترانه بازي) روستاي آذرباد دلگان
669
كودكانه هاي روستاي سورك ندوشن
670
كودكستان
671
كودكستان
672
كورتيكو تراپي در اطفال
673
كوره القايي، تغذيه شده با اينورتر منبع جريان
674
كوره پخت گچ به ظرفيت 250 تن در روز
675
كوره ها: بررسي چگونگي پخت سفال و سراميك در ايران عصر حاضر
676
كوره هاي دوار و محاسبه نرخ انتقال حرارت از آنها با نرم افزار ANSYS و راه هاي استفاده از اين حرارت اتلافي
677
كوره‌هاي القايي راندمان بالا بدون يكسوسازي
678
كوروساوا و سينماي پر تحرك او
679
كوريواپيتليوم
680
كوفه پس از عاشوراي سال 61تا آغاز خلافت عباسيان (باتكيه براوضاع اجتماعي و فرهنگي )
681
كولر هاي آبي و كارايي پدهاي سلولزي
682
كونز-ميانگين پذيري دوگان دوم جبرها و جبرهاي نيم گروهي وزن دار
683
كوهرانس از طريق نظريه گره ها
684
كوهرانس براي بيكاتگوريها و كاتگوريهاي اندكسه و فيبراسيون
685
كوهمولوژي پيوسته و كراندار نيمگروههاي توپولوژيك
686
كوهمولوژي دوري و سادگي( I (N
687
كوهمولوژي ساده ي جبرهاي نيم گروهي نواره اي
688
كوهمولوژي مدول هاي با محمل كمتر يا مساوي d و مجموعه منفرد 〖 S〗_k^* (M,N)
689
كوهمولوژي مدول هاي متناهياً توليد شده روي حلقه هاي گرنشتاين كوتاه
690
كوهمولوژي موضعي روي ايده الهاي تكجمله اي
691
كوهمولوژي موضعي و ريختارهاي خالص
692
كوهمولوژي موضعي و زير رسته هاي سر
693
كوهمولوژي موضعي و زير رسته هاي سر
694
كوهمولوژي هاخشيلد ايده آل افزايشي يك گروه موضعا فشرده
695
كوهمولوژي هوخشيلد جبرهاي ماتريسي مربعي
696
كوهمولوژيسنجي جبرهاي باناخ
697
كوهومولوژي مرتبه اول جبرهاي نيم گروهي باناخ
698
كوير زائي و كوير زدائي در استان يزد و اصفهان
699
كوير، زن و زمان
700
كويل هليكس دوبل
701
كويورهاي داراي پتانسيل و نمايش‌هاي آن‌ها
702
كيف پول الكترونيكي
703
كيف چند منظوره مختص دانشجويان رشته هنر با الهام از سينماي علمي - تخيلي
704
كيف هاي چرمي
705
كيفرهاي جرم زا
706
كيفيات مخففه و مشدده در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و مقايسه آن با قانون مجازات اسلامي
707
كيفيت ارتباط انسان با خدا در سايه علت و معلول از نظر ابن سينا و سهروردي
708
كيفيت بخشي به آموزش هنر در دوره آمادگي (پرورش ديد خلاق )
709
كيفيت پارچه هاي توليدي كارخانجات بافندگي ايرانبرگ
710
كيفيت تاب آوري در والدين داراي كودك مبتلا به سرطان
711
كيفيت تعامل اولياء و مربيان
712
كيفيت جامع آموزشي TQE
713
كيفيت جرم زائي اعتياد و عوامل موثز بر آن
714
كيفيت حسابرسي و تجديد ارائه ي صورت هاي مالي مطالعه موردي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
715
كيفيت حسابرسي وتجديد ارائه ي صورتهاي مالي، مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
716
كيفيت خدمات بانك گردشگري و ارتباطات دهان به دهان مشتري
717
كيفيت خدمات در اينترنت
718
كيفيت خدمات و رابطه آن با رضايتمندي مراجعان مراكز بهداشتي و درماني تابع مركز بهداشت شرق تهران -1387
719
كيفيت رابطه اي و كيفيت معاملاتي در وفاداري مصرف كننده آيلاين
720
كيفيت زندگي كاري
721
كيفيت سرويس در سيستم هاي راديوشناختگر
722
كيفيت سرويس در شبكه حسگر بيسيم بدن
723
كيفيت سرويس در شبكه هاي كامپيوتري
724
كيفيت سرويس عملكرد چندپخشي در شبكه IPV6
725
كيفيت سرويس مسيريابي در شبكه هاي Ad Hoc
726
كيفيت سنجي برنامه هاي درسي تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان
727
كيفيت سنجي تصاوير ديجيتال با استفاده از روش NR و نهان سازي ديتا
728
كيفيت سود در عرضه عمومي اوليه سهام
729
كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
730
كيفيت عملكرد بيمه هاي عمر در ايران
731
كيفيت فعل خدا در دنيا از منظر علامه طباطبائي و آلوين پلانتينگا
732
كيفيت مراقبت هاي بعد از بيهوشي در بيمارستان بعثت سنندج و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي
733
كيفيتسنجي تصاوير ديجيتال با استفاده از روش NRو نهان سازي ديتا
734
كيلي گرافهاي نرمال يال نرمال انتقالي متناهي
735
كيميا
736
كيمياگري در ادبيات و معماري
737
كيمياي طبيعت حضور طبيعت در معماري سنتي
738
كينه توزي بين برادران در ادبيات ايران و اشاره اي به ادبيات قديم جهان (مدهبي و غيرمدهبي )
739
كيهان شناسي شامه اي برانس - ديكي
740
كيهان شناسي و ثابتهاي بنيادي متغير با زمان
741
كيهان‌شناسي در نظريه ابرريسمان
742
كيهانشناسي تورمي
743
كيوسك خورشيدي شارژ موبايل
بازگشت