<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
گابورهاي k- ضربي،قاب ها و پايه هاي ريس چندگانه
2
گاز ايده آل چگاليده با آمار مياني به عنوان مدلي از ساختار كوانتومي فضا-زمان در نزديكي افق رويداد و بررسي مباحثي در ترموديناميك سياهچاله ها
3
گاز رساني به شهر حسن آباد فشافويه
4
گاز زدائي آلومينيم
5
گاز زدايي فولاد
6
گاز سوز كردن موتورسيكلت Suzuki Ds80
7
گاز كرانشي در ابعاد مختلف
8
گاز گرانشي در دو بعد
9
گاز و نقش آن در توسعه اقتصاد ايران
10
گازسوز نمودن و بهينه سازي مشعل هاي ريخته گري
11
گازسوزنمودن موتورهاي احتراق داخلي
12
گالري هنرهاي مدرن
13
گالوانيزاسيون گرم
14
گالوانيزه كردن آهن به روش سرد با استفاده از روي
15
گام برداشتن ربات انسان نما با استفاده از گراديان سياست در يادگيري تقويتي
16
گام شماري با استفاده از حسگر هاي گوشي هوشمند
17
گام هاي زماني مرتبه چهارم براي مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي سخت
18
گاماراديوگرافي با چشمه CO 60 و مقايسه آن با نوترون راديو گرافي
19
گامهاي موثر در مسير خلق و توسعه فرهنگ كارآفريني در سازمانها
20
گامهايي براي بومي نمودن تئاتر پداگوژيك با تاكيد بر دراماتورژي متون كهن فارسي نمونه موردي حكاياتي چند از كليله و دمنه
21
گامهايي براي بومي نمودن تئاتر پداگوژيك باتاكيد بردراماتورژي متون كهن فارسي نمونه موردي حكاياتي چند از كليله ودمنه
22
گامي به سوي توليد خودكار شبكۀ قالب‌بنياد فارسي: ساخت پيكرۀ نمونۀ برچسب‌هاي معنايي زبان فارسي
23
گامي به سوي سوادآموزي علمي
24
گامي به سوي مسكن ارزان قيمت با بهره گيري از خشت تثبيت شده نمونه پژوهي: مهمانشهر افاغنه اردكان (بام خشتي ماندگار بر فراز بوم گلين اردكان)
25
گامي در جهت كاربردي كردن هنر قلم زني
26
گاميرداري رباتهاي تمام فعال با استفاده از روشهاي ديناميك غيرفعال
27
گاه شمار تحولات نظام قضايي ايران در عصر پهلوي (1304 تا 1357)
28
گاهشماري تطبيقي الكترونيكي ايراني و ميلادي با ميكركنترلر PIC
29
گاهنگاري نسبي دوران پيش از تاريخ دشت نكا
30
گاهي به شهر قديمي هشتگرد و شهر جديد هشتگرد
31
گاو وجايگاه آن در فرهنگ و ادبيات فارسي تا پايان قرن پنجم با تكيه بر اساطير وپيش زمينه آن در ايران باستان
32
گبه و گليم قشقايي
33
گچ فوري
34
گچبري روي آينه در خانه نصيرالملك شيراز
35
گچمه هنر شاخص استان كهكيلويه وبوير احمد
36
گداخت D-3He با استفاده از D-T و ترابرد پروتونهاي ناشي از اين برهم كنشها در گداخت به روش لختي
37
گداخت هسته اي
38
گذار از تالار به تئاتر شهر طراحي و ساماندهي فضاهاي الحاقي به تالار فخرالدين اسعد گرگاني
39
گذار از كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن در روستاهاي شهرستان اليگودرز (مورد دهستان خمه)
40
گذار از كشاورزي سنتي به مدرن در شهرستان بوير احمد
41
گذار از مرز w=01 در كيهانشناخت شامه اي Dgp تابدار
42
گذار به طبيعت
43
گذار چالش برانگيز از سنت به مدرنيته : مطالعه تطبيقي فيلم نامه هاي انتخابي از اصغر فرهادي و رمان هاي اوليه كازئو ايشي گورو از منظر نشانه شناسي
44
گذار زبري در سطوح
45
گذار فاز فلز‐ عايق در زنجيرهاي اتمي و ابرشبكه هاي نيمرسانا
46
گذار فاز فلز-عايق در زنجيره هاي اتمي و ابر شبكه هاي نيم رسانا
47
گذار فردريكز در آميخته بلورهاي مايع نماتيك، كلوئيدها و ذرات نانو
48
گذارمات در دستگاه هاي همبسته ي قوي الكتروني دو بعدي با شبكه ي مربعي با استفاده از نظريه ي ميدان ميانگين
49
گذر
50
گذر
51
گذر از خلاقيت وهمي-تكنولوژيك به خلاقيت حكمي-صنعي
52
گذر از فضا به مكان؛ ارزيابي عرصه هاي عمومي شهري ﴿نمونه موردي: فضاهاي عمومي شهر شيراز﴾
53
گذر از مجاز به روايت در شعر نو فارسي
54
گذر از مجاز به روايت در شعر نو فارسي (با اتكاء بر شعر دهه‌ي هشتاد)
55
گذر از مربّع معنايي به مربّع تنشي در منظومه‌ي خسرو و شيرين نظامي
56
گذر در كرانه زمان
57
گذر فرهنگ
58
گذر فرهنگي ده ونك
59
گذر ملل - مجموعه بيت المللي شهر آفتاب
60
گذرا از روستاي طزرجان به دهكده گردشگري
61
گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني و عوامل موثر بر آن در شهرستان دشتستان در سال تحصيلي 89-88
62
گذراندن دوره مديريت آموزشي از شرايط موثر در ميزان كارايي و توفيق مديران آموزش و پرورش بخصوص مدارس
63
گذرگاه سرويس و آماده‌سازي سيستمهاي نرم افزاري براي محيط‌هاي سرويس گرا
64
گذري بر MPLS
65
گذري بر آبزيان افسانه اي، اسطوره اي وواقعي ( قابليت تجلي آن درسينماانيميشن ﴾
66
گذري بر آبزيان افسانه اي،اسطوره اي و واقعي (قابليت تجلي آن در سينماي انيميشن)
67
گذري بر پروتكل هاي مسيريابي Routers AdhoC
68
گذري بر پيكر سازي قرن بيستم
69
گذري بر نقوش برجسته و حجاريهاي استان كرمانشاهان
70
گذري در هنر تاريخ شيشه گري تا زمان سلجوقيان
71
گذري كوتاه بر تراش سنگ ﴿صدف﴾
72
گذشت شاكي خصوصي ،و آثار آن در دادرسي كيفري ايران و تطبيق آن با قانون آئين دادرسي كيفري كشور سوريه
73
گذشته ، حال و آينده مايكروويو ايران
74
گذشته حال
75
گذلر خيسش در گوشه ها و گوه ها
76
گراديان ميدان الكتريكي AmRh3 , electric field gradient in AmRh3
77
گراديان ميدان الكتريكي و رفتار الكترونهاي 4Fدر بلورهاي TmIn3,bIn3,LuIn3
78
گراف
79
گراف Zn و تعدادي از گراف هاي مرتبط با Zn
80
گراف اشتراك زير مدول هاي يك مدول
81
گراف اشتراك زير مدول هاي يك مدول
82
گراف اشتراكي زيرمدول هاي يك مدول
83
گراف اول گروه هاي ساده
84
گراف اول يك گروه ساده پراكنده
85
گراف پوچساز يك حلقه جابجايي
86
گراف تواني گروههاي متناهي
87
گراف جابه‌جايي روي كلاس‌هاي تزويجي گروه
88
گراف جابه‌جايي يك گروه حل‌پذير
89
گراف جيكوبسن حلقه هاي جابجايي
90
گراف چيست؟
91
گراف درجه سرشت گروه هاي متناهي
92
گراف درجه سرشت منتظم يك گروه متناهي
93
گراف سرشت هاي تحويل ناپذير گروه ها
94
گراف شمول زير فضا و گراف مولفه اي ناصفر روي يك فضاي برداري
95
گراف غير پوچ توان وابسته به يك گروه
96
گراف غيردوري وابسته به يك گروه
97
گراف فازي
98
گراف فازيM-قطبي و خواص آن
99
گراف كلي از يك حلقه جابجايي
100
گراف كيلي صحيح و شبه ستاره هايي كه توسط طيف ماتريس لاپلاسي تعيين مي شوند
101
گراف كيلي وارون پذير روي حلقه ها
102
گراف كيلي يكه روي حلقه
103
گراف متناظر رده هاي مزدوجي يك گروه متناهي
104
گراف مرتبط با زيرگروه هاي ماكسيمال يك گروه
105
گراف مقسوم عليه صفر براي مدولها روي حلقه هاي جابجايي
106
گراف مقسوم عليه صفر تحت عمل گروه در حلقه جابجايي
107
گراف مقسوم عليه صفر روي گروه ها و نيم گروه ها
108
گراف مقسوم عليه صفر كلاسهاي هم ارزي و ايده آلهاي دو جاذب
109
گراف مقسوم عليه صفر مدول هاروي حلقه جابجايي
110
گراف مقسوم عليه صفر مشخص شده توسط كلاسهاي هم ارزي
111
گراف مقسوم عليه صفر وحلقه هاي منظم فون-نيومن
112
گراف مقسوم عليه صفرحلقه وابسته به يك ايده آل
113
گراف مقسوم عليه هاي صفر حلقه C)X(
114
گراف مقسوم عليه هاي صفر حلقه هاي تقليل يافته وحلقه هاي متناهي
115
گراف مقسوم عليه هاي صفر روي حلقه هاي ناجابجايي
116
گراف مقوم عليه صفر در حلقه هاي جابجايي و ناجابجايي
117
گراف مولد برخي گروه هاي يكپارچه
118
گراف ناجابجايي گروه ها
119
گراف نادوري يك گروه
120
گراف نرمال و متقارن از گروههاي متناهي
121
گراف ها
122
گراف ها و ابرگروه واره هاي مسير
123
گراف ها و مشبكه هاي مقسوم عليه صفر حلقه هاي تعويض پذير متناهي
124
گراف هاي (S,T) - فازي شهودي با مقدار بازه اي
125
گراف هاي k-شبه درخت و برخي خواص آن ها
126
گراف هاي k-غالب و k -مستقل يك گراف
127
گراف هاي n- كيلي روي گروه هاي متناهي
128
گراف هاي احاطه گر
129
گراف هاي اشتراكي روي حلقه ها , Intersection graph on rings
130
گراف هاي ايده آل هم- ماكسيمال روي حلقه هاي جابجايي
131
گراف هاي با تعداد كم مقدار ويژه ي متمايز
132
گراف هاي بازه اي وبازه هاي كاوشگر
133
گراف هاي تمام نقره اي
134
گراف هاي توسيع گر و تصادف زدايي
135
گراف هاي جابجايي حلقه هاي نيم ساده
136
گراف هاي دوكيلي تك جورساز روي گروه هاي آبلي
137
گراف هاي راس - انتقالي غير - كيلي مكعبي
138
گراف هاي راس - انتقالي كه تجزيه همگن ندارد
139
گراف هاي رنگي
140
گراف هاي سيمپلكتيك به پيمانه ي pq و pn
141
گراف هاي سيمپلكتيك و گرا ف هاي قوياٌ منظم
142
گراف هاي شبه فاصله متوازن
143
گراف هاي غيرپوچ توان وغير جابجايي گروه هاي متناهي
144
گراف هاي فازي
145
گراف هاي فازي
146
گراف هاي فازي جزئي
147
گراف هاي فازي جزئي
148
گراف هاي فاصله متوازن
149
گراف هاي فاصله متوازن تعميم يافته
150
گراف هاي فاصله متوازن خوش رفتار
151
گراف هاي فاصله-منظم
152
گراف هاي فرا انرژي
153
گراف هاي قطبي و مجموعه هاي خودوارون نظير آنها، دورها و سيستم هاي سه تايي اشتاينر
154
گراف هاي قويأ منظم جهت دار بدست آمده از جبر منسجم
155
گراف هاي كيلي جمعي و برخي خواص آن ها
156
گراف هاي كيلي جمعي و كيلي جذبي
157
گراف هاي كيلي چرخشي
158
گراف هاي كيلي دوري كمان انتقالي از مرتبةتواني از عدد اول فرد
159
گراف هاي كيلي دوري كمان انتقالي از مرتبه تواني از عدد اول فرد
160
گراف هاي كيلي صحيح روي گروههاي آبلي
161
گراف هاي كيلي كمان - انتقالي
162
گراف هاي كيلي مكعبي غيرنرمال از مرتبه هاي 2p2 ٍ 4p2 و 8p
163
گراف هاي كيلي مكعبي قوس انتقالي روي گروه هاي ساده PSL(2,p)
164
گراف هاي كيلي نرمال و كمان انتقالي گروههاي آبلي با ظرفيت هاي كوچك
165
گراف هاي كيلي نرمال يال انتقالي
166
گراف هاي كيلي يكريخت با ضرب هاي دو گراف كيلي
167
گراف هاي متقارن غير اوليه
168
گراف هاي متقارن غير اوليه با بلوك دوري
169
گراف هاي متقارن مكعبي از مرتبه هاي خاص
170
گراف هاي مسطح ومسطح شده
171
گراف هاي مقسم صفر از حلقه هاي غير جابجايي
172
گراف هاي مقسوم عليه صفر ايده ال سازيها
173
گراف هاي مقسوم عليه صفر حلقه هاي جابجايي و غير جابحايي
174
گراف هاي مقسوم عليه صفر حلقه هاي ماتريسي بالا مثلثي
175
گراف هاي مقسوم عليه صفر مجموعه هاي مرتب جزئي
176
گراف هاي مقسوم عليه صفر و ايده ال پوچ كن حلقه هاي تعويض پذير
177
گراف هاي مكعبي متقارن از مرتبه 10p يا 10p به توان 2
178
گراف هاي مكعبي نبم متقارن
179
گراف هاي مكعبي نيم متقارن
180
گراف هاي مكعبي يال انتقالي از مرتبه هاي خاص
181
گراف هاي مكعبي يك-منظم
182
گراف هاي نشان دار و ويژگي هاي طيفي آنها
183
گراف هاي هم - ماكسيمال زير گروه هاي گروه ها
184
گراف هاي هم طيف غيريكريخت و مسائل مرتبط
185
گراف هاي هم مقسم صفر روي مدول ها
186
گراف هاي هم مقسم صفر روي مدول ها
187
گراف هاي هميلتوني
188
گراف هاي يال انتقالي از مرتبه هاي خاص
189
گراف هاي يال اوليه شبه اوليه گراف هاي يال اوليه و يال شبه اوليه
190
گراف هروي
191
گراف و چند جمله اي هاي رنگي
192
گراف و كاربردهاي آن در شبكه اجتماعي
193
گراف وفناوري نانو
194
گراف وكاربرد آن در فناوري نانو وبررسي شاخص ايوان پركاركر در نانو حلقه تركيبات c8 تا c4
195
گراف وكاربردهاي آن
196
گراف‌هاي با مقدار ويژه صفر
197
گراف‌هاي كيلي صحيح روي گروه‌هاي آبلي
198
گراف‌هاي متقارن از ظرفيت پنج و فاصله متوازن
199
گرافت كووالانسي آمينواسيد روي هالويزيت به منظور دارورساني
200
گرافن
201
گرافن اصلاح شده: سنتز، شناسايي و كاربردهاي آن در حسگرهاي الكتروشيميايي، پايه الكترو كاتاليست هاي پيل سوختي متانولي مستقيم و پايه الكتروكاتاليست هاي واكنش آزادسازي هيدروژن
202
گرافن هاي اصلاح شده با ماليميد، اتيلن دي آمين و كلروسولفونيك اسيد: سنتز، شناسايي و كاربرد آن ها به عنوان الكتروكاتاليست در واكنش هاي آزاد سازي هيدروژن، آزاد سازي اكسيژن و كاهش اكسيژن
203
گرافن و روش هاي توليد آن
204
گرافن و كاربرد هاي آن در مهندسي شيمي
205
گرافها با مقسوم عليه صفر
206
گرافها كيلي يك - منظم از ظرفيتهاي مشخص روي گروههاي دو وجهي
207
گرافهاوزير گرافهاوگرافهاي فازي
208
گرافهاي 1/2انتقالي از مرحله ضرب دو عدد اول مجزا
209
گرافهاي اشتراكي متناظر با ايده آل هاي حلقه
210
گرافهاي جابجايي انيولوشنها
211
گرافهاي صدف وار و گرافهاي دو بخشي سلسله وار كوهن-مكالي
212
گرافهاي علامتدار وتري
213
گرافهاي فازي دوقطبي با كاربردهايش
214
گرافهاي فازي شهودي قوي
215
گرافهاي كيلي گروه ها و نيم گروه ها
216
گرافهاي كيلي گروه ها و نيم گروه ها
217
گرافهاي كيلي نرمال از ظرفيت 4 و از مرتبه p3 و كاربردهاي آنها
218
گرافهاي كيلي نرمال از ظرفيت 4از مرتبه p4و كاربردهاي آنها
219
گرافهاي كيلي نرمال از گروههاي متناهي
220
گرافهاي كيلي نرمال و نرمال
221
گرافهاي كيلي نرمال و نرمال - يال - انتقالي
222
گرافهاي كيلي يك - منظم از ظرفيت هاي مشخص روي گروههاي دو وجهي
223
گرافهاي مقسم صفر نسبت به ايده آلهاي يك حلقه
224
گرافهاي مكعبي متقارن از مرتبه 2پي كيو
225
گرافهاي نيم متقارن مكعبي از مرتبه 6p2
226
گرافهاي يك - منظم از ظرفيت زوج
227
گرافيتي در حركت: بررسي انيميشن هاي ديواري و توانايي هاي بياني آثار گرافيتي
228
گرافيتي در حركت: بررسي انيميشن هاي ديواري و توانايي هاي بياني آثار گرافيتي
229
گرافيتي شدن در فولادها و عوامل مؤثر بر آن
230
گرافيك اطلاع رسان در ايران
231
گرافيك اطلاع رسان در ايران
232
گرافيك اطلاعاتي
233
گرافيك اطلاعاتي
234
گرافيك باستان
235
گرافيك تلويزيون
236
گرافيك تلويزيون
237
گرافيك در انيميشن
238
گرافيك در انيميشن
239
گرافيك در بعد سوم
240
گرافيك در بعد سوم
241
گرافيك در تبليغات ايران
242
گرافيك در خدمت ناشنوايان
243
گرافيك در مجلات ورزشي ايران
244
گرافيك در مجلات ورزشي ايران
245
گرافيك در مطبوعات "از آغاز تا مشروطيت"
246
گرافيك در نقوش سفالينه هاي پيش از تاريخ فلات مركزي ايران با تاكيد بر نقوش سفالينه هاي چشمه علي
247
گرافيك در ورزش
248
گرافيك در ورزش
249
گرافيك سبز ﴿نقش طراحان گرافيك در حفظ محيط زيست﴾
250
گرافيك سه بعدي
251
گرافيك سه بعدي
252
گرافيك سه بعدي براساس تكنيك هاي سه بعدي
253
گرافيك سه بعدي در تبليغات شهري
254
گرافيك سه بعدي در تبليغات شهري
255
گرافيك شهرك ، علائم راهنما
256
گرافيك شهري ﴿ تبليغات بر روي اتوبوس ﴾
257
گرافيك شهري و كاربرد آن در ساماندهي ميدان هشت گنبد
258
گرافيك فيلم
259
گرافيك كامپيوتر در بازي رزسياه
260
گرافيك كامپيوتر: مروري بر تكنيكهاي جاري و كاربردهاي آنها
261
گرافيك كامپيوتري
262
گرافيك متحرك در دنياي امروز
263
گرافيك متحرك در سينما ﴿تيتراژ فيلم﴾
264
گرافيك محض
265
گرافيك محيطي
266
گرافيك محيطي
267
گرافيك محيطي
268
گرافيك محيطي بيمارستان
269
گرافيك محيطي در فروشگاههاي بزرگ
270
گرافيك محيطي در فضاهاي بسته تجاري
271
گرافيك محيطي در فضاهاي بسته﴿آموزشي﴾
272
گرافيك محيطي در موزه ها
273
گرافيك محيطي در نورپردازي نماي خارجي بنا
274
گرافيك محيطي رستوران ها و فست فودها
275
گرافيك محيطي مركز توانبخشي
276
گرافيك محيطي و عناصر بيان بصري تشكيل دهنده آن
277
گرافيك محيطي و كاربرد آن در مهمانسراي عباسي
278
گرافيك مذهبي ايران ﴿پوسترهاي اسلامي﴾
279
گرافيك مطبوعاتي
280
گرافيك ميدانهاي الكترواستاتيك در اطراف الكترودهاي مختلف
281
گرافيك نقوش پارچه هاي ايراني از دوره صفوي تا پايان دوره قاجار
282
گرافيك و آموزش
283
گرافيك و اصول كاربردي پيام تصويري تمبر
284
گرافيك و جامعه شهري
285
گرافيك و نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
286
گرافيك و نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
287
گرافيك وبسته بندي در موسيقي
288
گرافيك وچاپ.
289
گرافيك﴿خانه،درخت،خورشيد﴾در نقاشي كودكان
290
گرامر انگليسي باستان قسمت فعل
291
گرامر انگليسي قديم (اسم- صفت- ضمير- قيد)
292
گران هاي عدد اتصال رنگين كمان گراف برحسب عدد غالب همبندي
293
گرانش پيمانه اي گروه دوسيته در فرمولبندي فضاي آمبيان
294
گرانش در مدل پيمانه اي گروه دوسيتر در فرمول بندي فضاي آمبيانت
295
گرانش در نظريه ميدانهاي نا جابجاي
296
گرانش در نظريه ميدانهاي ناجابجايي
297
گرانش دو بعدي
298
گرانش هاي f(R)
299
گرانش و الكترو مغناطيس
300
گرانش و ساختارهاي علي در رويه هاي ﴿1+2﴾- بعدي
301
گرانول‌سازي هوازي ميكروبي و مقايسه عملكرد آن با لجن فعال در حدف آلاينده نمونه
302
گرانولاسيون پودر تنگستن
303
گرايش افراد به تكدي گري
304
گرايش بهره برداري از سيستمهاي مخابراتي
305
گرايش تحليل و بهره وري سيستم ها و مديريت طراحي سيستم نگهداري و تعميرات پمپ هاي آبنماهاي شهر تهران
306
گرايش دانشجويان تركمن به هويت قوميشان و بررسي عوامل موثر بر آن (دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور گنبد كاووس بهار 85)
307
گرايش دانشجويان دانشگاههاي شهرستان رامسر به رسانه ها در سال تحصيلي88-87.
308
گرايش زبان آموزان به خواندن داستان ها با كمك نرم افزار اسكرين كست و تاثيرآن بر روي درك مطلب و واژگان زبان آموزان
309
گرايش ملي - انساني در شعر ابوشادي
310
گرايش هاي زيبايي شناختي در هنر معاصر ايران ﴿در سه دههء پس از انقلاب اسلامي﴾
311
گرايش هاي سياسي- اجتماعي، اخلاقي- عرفاني و مذهبي در ديوان غزليات و قصايد فارسي اديب پيشاوري
312
گرايش هاي شيعي وزراي عباسي از المقتدر بالله تا سقوط خلافت عباسي (295-656 ه .ق ) , shiaiendencies ofabbasi ministers from the time of ai-mughtadir billah"to fall of the abbasid)aliphato)592 to 656 a.h.(
313
گرايش هاي فكري بشرويه در سه سده اخير و تأثير آنها بر وقف و موقوفات
314
گرايش هاي نوين در تصويرسازي كتاب كودك در آينه مطبوعات ايران از دهه 60 تا به امروز
315
گرايش و نگرش بانوان كارمند نسبت به اشتغال خارج از خانه در شهرستان اراك
316
گرايش ونگرش به ارتباط قبل ازازدواج دانشجويان رشته حسابداري دانشگاه آزاداسلامي واحدپرندك درسال 1390
317
گرايشات پيشرو﴿آوانگارد﴾در هنر عكاسي رئاليسمجادويي-گرايش انساني
318
گرايشهاي مدرنيستي درشخصيت پردازي، بررسي چند نمونه ازادبيات نمايشي آلماني : نيمه اول قرن بيست
319
گرايشهاي مدرنيستي درشخصيت پردازي، بررسي چند نمونه ازادبيات نمايشي آلماني : نيمه اول قرن بيست
320
گرجي ها در دوره صفويه (از زمان شاه اسماعيل اول تا پايان عصر شاه عباس اول 907ه .ق - 1038ه .ق )
321
گرجيان در عصر شاه عباس اول (1038 _ 996 ه .ق /1629 _ 1588 م.)
322
گرد هم آيي هاي دانشگاهي
323
گردآوري ، رده بندي و تحليل روايي افسانه هاي محلي شهرستان سبزوار
324
گردآوري استانداردهاي تست كيفيتي اجزاي هيدروليكي
325
گردآوري دوبيتي هاي تالشي شهرستان ماسال و تحليل زباني و هنري آنها
326
گردآوري كتاب شناخت و اجراء ﴿ گام آرپژ و آكورد ﴾ براي پيانو
327
گردآوري گزارشات نخستين گزارشگران سني زندگاني ائمه ﴿شعبي و زهري﴾
328
گردآوري گوشه هاي آواز دشتي و بررسي روند ملديك آن ها
329
گردآوري و آوانگاري 30 ترانه تالشي
330
گردآوري و بررسي ادبيات شفاهي سيستان (روستاي خمك)
331
گردآوري و بررسي روي جلد مجلات ويژه كودكان در ايران
332
گردآوري و بررسي گويش فرهادگِرد(باذكرشاهده هاي تطبيقي از متون سبك خراساني)
333
گردآوري و بررسي و اجراي نقوش نمدهاي استان كرمانشاهان
334
گردآوري و بررسي واژه ها و اصطلاحات تخصصي پيشه هاي سنتي و صنايع دستي اصفهان
335
گردآوري و تحليل محتوايي ضرب المثل ها در گويش جبال بارز جيرفت
336
گردآوري و ترجمه مقررات جهاني ماهواره
337
گردابه هاي نيم-كوانتومي در ابر شاره Sr2RuO4 و3He
338
گرداوري ،بررسي وتحليل ادبي وفرهنگي سوگ سروده هاي عاميانه بختياري
339
گرداوري ترانه هاي عاميانه لري
340
گرداوري وبررسي دوبيتي هاي فريمان
341
گرداوري وبررسي زباني افسانه هاي دربند
342
گرداوري وبررسي گويش روستاي فديشه نيشابور
343
گرداوري وبررسي گويش فرهادگرد با ذكر مشاهده هاي تطبيقي از متون سبك خراساني
344
گرداوري وبررسي گويش هاي محلي كلاته قاضي ونقدعلي
345
گردش اتوماتيك مكاتبات اداري
346
گردش اقيانوسي با تأكيد بر گردش هاي شمال اقيانوس هند و تغييرات آن
347
گردش طبيعي نانوسيال در يك لوپ
348
گردش وگردشگري از ديدگاه قرآن
349
گردشاره ها در شاره هاي كلاسيك و هليوم -4
350
گردشگري
351
گردشگري پايدار در جهت بوم گرايي توسعه شهري بابلسر
352
گردشگري پايدار در ورزش با تاكيد بر مشاركت تماشاگران در حفظ محيط زيست
353
گردشگري روستايي
354
گردشگري زمستاني در استان چهارمحال و بختياري
355
گردشگري شهرستان شهركرد با تاكيد بر نقوش فرش چالشتر
356
گردشگري شهري راهبردي براي توسعه پايدار شهرها ﴿نمونه موردي: منطقه شهري و حوزه نفوذ لاهيجان﴾
357
گردشگري فرهنگي
358
گردشگري فرهنگي در ارتباط با بازاريابي
359
گردشگري فرهنگي گامي به سوي دستيابي به عدالت در سفين قديم كيش
360
گردشگري گردهمايي ها و بررسي جايگاه آن در توسعه شهري و منطقه اي ﴿مطالعه ي موردي: كلان منطقه شمال ايران﴾
361
گردشگري معنوي با تاكيد بر نقش آئين هاي مذهبي – فرهنگي بر ديدگاه گردشگران خارجي(مورد پژوهي: تورهاي سازمان يافته گردشگري معنوي در استان يزد)
362
گردشگري و اثرات اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي آن برمردم شهرستان سميرم
363
گردشگري و اثرات اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي آن بر مردم شهرستان سميرم
364
گردشگري و تخريب يا حفظ محيط زيست
365
گردشگري و راه هاي تقويت مشاركت مردمي در توسعه صنعت گردشگري
366
گردشگري و راهكارهاي توسعه آن
367
گردشگري و رويكرد آن در ايران
368
گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي
369
گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي
370
گردشگري وبررسي مشكلات آن درشهرستان دامغان ازديدگاه نخبگان اجتماعي ومسئولان
371
گردشگري ورزشي
372
گردشگري ونقش آن درتوسعه اقتصاد شهري مورد مطالعه شهربشرويه
373
گرف پوستي و رابطه آن با گروههاي خوني
374
گرفتن ايمن اجسام ظريف دو بعدي
375
گرفتن سيگنال يك دستگاه اسپكتروفومتري از طريق گذرگاه ISA و آناليز كامپيوتري سيگنال آن
376
گرم كردن پلاسما با امواج برنشتين الكترون و محاسبه ضريب واگرداني امواج RF در توكامك NSTX
377
گرما كافت ذرات لايكوپديم
378
گرمايش الكترون ها توسط امواج صوتي الكترومغناطيسي توليد شده در برهم كنش پالس ليزر و پلاسماي مغناطيده
379
گرمايش با استفاده از انرژي زمين گرمايي
380
گرمايش خط لوله با بخار
381
گرمايش خورشيدي
382
گرمايش زمين والنينو
383
گرمايش غير تعادلي بر همكنش پالسهاي ليزري كوتاه و فوق كوتاه با مواد رسانا
384
گرمايش غير تعادلي در همكنش پالسهاي ليزري كوتاه و فوق كوتاه با مواد رسانا
385
گرمايش يك ساختمان مسكوني با استفاده از انرژي خورشيدي
386
گرمكن هاي آب تغذيه در نيروگاه بخار و ارائه طرح بهينه
387
گرمكنهاي آب تغذيه نيروگاههاي مجاز دهليزها همراه با محاسبه گرمكنهاي نيروگاه طوس
388
گره تزئيني نوآوري استاد رسام عرب زاده در بافت قالي
389
گره چيني
390
گره چيني
391
گره چيني چوبي در بناهاي سنتي اصفهان
392
گره چيني شيشه دار دوره صفوي ﴿ اصفهان ﴾
393
گره چيني شيشه دار دوره صفوي﴿ اصفهان )
394
گره هاي خطي در تابع گاف ابررساناي بدون مركز تقارن CePt3Si
395
گره‌هايي بيروني بر گره‌هاي دروني،نمود هنر درماني در آفرينش دست بافته‌هاي تزييني
396
گروتسك در صورت و معناي نگاره‌هاي مكتب تبريز دوّم (با تأكيد بر چهار نگاره از شاهنامه‌ي شاه طهماسب با تصوير ديو)
397
گروتسك و مفاهيم جديد آن در هنرهاي تجسمي معاصر ﴿1960 تا كنون﴾
398
گرونيكا، جنايت مدرن در آيينه هنر مدرن
399
گروه بازبهنجارش در پديده هاي بحراني
400
گروه بندي دانشجويتن در يادگيري همكارانه بر اساس علاقه مندي هاي مشترك
401
گروه بندي زير ويژگيهاي وسايل نقليه همپوشان
402
گروه بندي زير ويژگيهاي وسايل نقليه همپوشان با استفاده از تكنيكهاي پردازشتصوير
403
گروه بندي زير ويژگيهاي وسايل نقليه همپوشان وووو
404
گروه بندي شيار در روش شيار زني و ارزيابي اثر آن بر رفتار اتصال ورق FRP بر بتن
405
گروه بندي كاربران براساس يادگيري ماشين در سيستم هاي mmwave-noma
406
گروه بندي و تعيين روند تغييرات زماني خشكسالي در ايران با استفاده از نمايه RDI
407
گروه تئاتري نان و عروسك
408
گروه تقارن از يك قاب متناهي
409
گروه خود ريختي هاي حاصلضرب پيچشي استاندارد
410
گروه خودريختي ها و گراف هاي يا انتقالي
411
گروه خودريختي هاي گراف مقسوم عليه صفر روي حلقه هاي خاص
412
گروه خودريختي هاي مركزي
413
گروه خودريختي هاي مركزي
414
گروه خودريختي هاي مركزي يكP- گروه به طور محض غير آبلي
415
گروه طولپايي هاي فضاهاي با انحناي نامثبت
416
گروه علمي فناوري اطلاعات وارتباطات دانشگاه علمي پيام نور دولت آباد
417
گروه علمي مهندسي معماري و شهر سازي دانشكده فني ومهندسي
418
گروه ها با تعداد كمي زير گروه هاي غير پوچ توان
419
گروه ها با تعدادي مشخص مركزساز
420
گروه هاي 2- انگل توانمند
421
گروه هاي 3- بازنويسي پذير
422
گروه هاي n- دوري ساز
423
گروه هاي ايده آلي چپ فشرده سازي نيم گروهي از گروه هاي موضعا فشرده
424
گروه هاي بازتابي آفين توسيعي
425
گروه هاي بنيادي فضاهاي يك- بعدي
426
گروه هاي پوچ توان و كلاسهاي تزويج
427
گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروه
428
گروه هاي پيكار خمينه هاي پواسن
429
گروه هاي تحليلي و مجزا كردن مجموعه هاي كوچك
430
گروه هاي جبري وزن دار بر روي گروه چند جمله اي هاي افزاينده
431
گروه هاي حل پذير متناهي كه p- زير گروه هاي دوري از مرتبه يكسان آن ها مزدوج هستند
432
گروه هاي حل پذير مشتق شده از ابر گروه ها و شمارش برخي از ابرگروه هاي خاص
433
گروه هاي خودريختي گراف هاي كيلي جهتدار همبند ظرفيت 2 روي p با - گروه هاي منظم
434
گروه هاي دوري به صورت گروه هاي خودجابجاگر , cyclic groups as autocommutator
435
گروه هاي غير حل پذيري كه گراف سرشت آن ها فاقد مثلث است
436
گروه هاي فازي
437
گروه هاي فازي و توابع پيوسته فازي
438
گروه هاي فرو بنيوس با برگردان هاي متعدد
439
گروه هاي كتيبه اي
440
گروه هاي كه گراف اول آن ها مثلث ندارد
441
گروه هاي لي به عنوان زير گروه هاي اسپيني
442
گروه هاي لي همتافته
443
گروه هاي لي و جبرهاي لي
444
گروه هاي متناهي با تعدادي حاصلضرب رده هاي تزويج
445
گروه هاي متناهي با خاصيت كيلي ناوردا
446
گروه هاي متناهي با رده هاي مزدوجي كوچك
447
گروه هاي متناهي با زير گروه فراتيني بديهي , finite groups with trivial frattini subgroup
448
گروه هاي متناهي با عنوان برخي زير گروه هاي ŸŸcap
449
گروه هاي متناهي با گروه خود ريختي
450
گروه هاي متناهي با گروه خود ريختي مركزي از مرتبه مينيمال
451
گروه هاي متناهي شبه ددكيند
452
گروه هاي متناهي كه تعداد كمي TI- زير گروه دارند
453
گروه هاي متناهي كه در عكس قضيه ي لاگرانژ صدق مي كنند
454
گروه هاي متناهي كه همه گروه هاي خارج قسمتي سره آنهاآبلي يا آبلي داخلي است
455
گروه هاي مناسب با تمام زير گروههاي سره صادق در قانون جابجاگر خارجي
456
گروه هاي منسوب به گراف به ضميمه تاريخچه مسئله چهار رنگ
457
گروه هاي نامتناهي با زنجيره هاي متعادل كوتاه زير گروه ها
458
گروه هاي نظامي اسلام گرا و حقوق بشردوستانه بين المللي با تاكيد بر قضيه فلسطين
459
گروه هاي همديس خاص و معادله ي غيرخطي پواسون
460
گروه هاي هموار
461
گروه هاي وايل آفين توسيعي از نوع A1
462
گروه هاي وايل سيستم هاي ريشه ي توسيع يافته توسط گروه هاي آبلي و آبلي سازي آن ها
463
گروه هايي با گراف غيرجابجايي يكسان
464
گروه هايي كه گراف اول آن ها روي اندازه رده هاي مزدوجي تعداد كمي راس كامل دارند
465
گروه هايي كه هر زير گروه نرمال آنها يا انتقالي اند يا نيم منظم
466
گروه همديس منيفلد هاي فينسلري
467
گروه واژه بست و گروه واجي در زبان فارسي و كردي: جنبه هايي از نظريه ي واج شناسي نوايي
468
گروه‌هاي متناهي با تعداد اندك زيرگروه ناآبلي
469
گروه‌هاي نرم‌دار احتمالاتي و متريك‌هاي احتمالاتي پاياي توزيعي
470
گروه‌هاي وايل نظير به سيستم‌هاي انعكاسي آفين نوع A 1
471
گروه‌هايي كه گراف اول آن‌ها منظم است
472
گروهبندي شهرستانهاي استان يزد بر مبناي تغييرات شاخصهاي جمعيتي طي سالهاي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
473
گروهها
474
گروهها با خود ريختي هاي تقريبا بديهي
475
گروههائي كه به صورت اجتماع زير گروههاي سره مي باشند
476
گروههاوگروه هاي تقارن از قاب ها و قاب هاي ها رمونيك
477
گروههاي 4-انگل دو مولدي
478
گروههاي آبلي ، همريختي ها و خود ريختي هاي مركزي گروههاي پوچتوان , Abelin groups,homomorphisms and central automorphisms of nilpotent groups
479
گروههاي ابلي .هم ريختي ها وخودريختي هاي مركزي گروههاي پوچتوان
480
گروههاي با خاصيت جايگشت پذيري حاصلضرب زير گروهها
481
گروههاي با كلاسهاي تزويج از اندازه هاي متمايز
482
گروههاي با يك پوشش كاهش يافته بيشين
483
گروههاي بنيادي توپولوژي و فضاهاي پوششي تعميم يافته شده
484
گروههاي پوچ توان و كلاسهاي تزويج
485
گروههاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروه پوچ توان
486
گروههاي تبديلات و كميت هاي غيرريماني در هندسه فينسلر
487
گروههاي جايگشتي انتقالي با حركت كراندار
488
گروههاي جايگشتي با حركت كراندار
489
گروههاي جايگشتي با حركت كراندار -
490
گروههاي جايگشتي با حركت كراندار و داراي حداكثر مدار
491
گروههاي جايگشتي متناهيبا بزرگترين گروه آبلي خارج قسمتي
492
گروههاي جايگشتي و گراف ﴿ گراف هاي راس - غير اوليه از مرتبه pqr
493
گروههاي حاوي زير مجموعه هاي متعدد جابجا شونده
494
گروههاي حل پذير دوره اي و گروههاي نقاط ثابت عملگرها
495
گروههاي حل پذير متناهي مولد با شرايط إنگل روي زير مجموعه هاي نامتناهي آن
496
گروههاي حل پذير متناهي مولد با شرايط انگل روي زير مجموعه هاي نامتناهي آن
497
گروههاي حلپذيري كه حداكثر چهار عامل اول متمايز در مرتبه عناصرشان وجود دارد .
498
گروههاي خطي اريب متناهي ساز اوليه موضعا حل پذير
499
گروههاي خودريختي گراف هاي كيلي جهتدار همبند ظرفيت 2 روي p با - گروههاي منظم
500
گروههاي دو مولدي
501
گروههاي دوري به صورت خودجابجاگر
502
گروههاي دومولدي
503
گروههاي شامل زير گروههاي جابجا شونده فراوان
504
گروههاي ظريف و گراف غيردوري وابسته به يك گروه
505
گروههاي فشرده موضعي ، ميانگين هاي پايا و مراكز فشرده سازيها , Locally compact groups, invariant means and the centers of compactifications
506
گروههاي كه گراف اول آنها يك درخت است
507
گروه‏هاي كوانتومي فشرده
508
گروههاي كوهمولوژي از مرتبه دوم براي بعضي از جبرهاي نيم گروهي
509
گروههاي متناهي با 30 عنصر از مرتبه‌ي ماكسيمال
510
گروههاي متناهي با پوشش هال
511
گروههاي متناهي با تعدادي حاصلضرب رده هاي تزويج
512
گروههاي متناهي با رده هاي مزدوجي كوچك
513
گروههاي متناهي با زيرگروه فراتيني بديهي
514
گروههاي متناهي با كوچكترين نمايش جايگشتي صادق
515
گروههاي مرتبه- انتقالي
516
گروههاي مرجع دانشجويان پيام نور رامسر.
517
گروههاي موضعئا فشرده ميانگين پذير داخلي
518
گروههاي نامتناهي و خاصيت نقطه ثابت
519
گروههاي نيم كامل
520
گروههاي هموتوپي گوياي فضاهاي متقارن تعميم يافته
521
گروههايي كه اجتماع تعداد متناهي زير گروه هستند
522
گروههايي كه در آنها هر عضو با تصوير هاي درونريختي خود جابجا مي شود
523
گروههايي كه هر زير گروه آبلي، خود مركزساز است
524
گريد : فلسفه، اصول و روشها
525
گريز و آويز يا ﴿ داستان صدر جهان﴾
526
گزارش 100 مورد از حوادث عروق مغزي در بالغين جوان بستري شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا
527
گزارش 15 مورد جراحي تومور جسم كاروتيد در بيمارستانهاي گلسار، پور سينا و توتون كاران در شهر رشت در طي يك دوره ي 10 ساله (1373 - 1384)
528
گزارش 200 مورد لاپاراتومي در بيماران با شكم حاد در مركز آموزشي - درماني الزهراء
529
گزارش 250 مورد هيپوسپاديازيس عمل شده و بررسي موفقيت روشهاي جراحي در آنها در مركز آموزشي - درماني بيمارستان رازي رشت از سال 1374 تا 1377
530
گزارش 30 مورد آتاكسي وعلل همراه آن دربيماران بستري شده در بيمارستان هفده شهريور رشت
531
گزارش 300 مورد بيمار مبتلا به "فتق كشاله ران " در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهرستان رشت (شهريور 73الي مرداد 76)
532
گزارش 37 مورد بازسازي ديواره قفسه سينه در بيماران مبتلا به ضايعات ديواره قفسه سينه
533
گزارش 38 مورد فلج شل بستري شده در بيمارستان 17 شهريور رشت از سال 1373 لغايت 1378
534
گزارش 40 مورد افوزيون پريكارد، علل ، روش تشخيص و درمان جراحي آن در بيمارستان رازي از سال 74 لغايت 76
535
گزارش 42 مورد بيمار مبتلا به مانياي حاد درمان شده با لي تيوم در مركز آموزشي درماني شفا در نيمه اول سال 75 و مقايسه آن با آخرين منابع روانپزشكي
536
گزارش 6 مورد عمل جراحي تيمكتومي در بيماران مبتلا به بيماري مياستني گراو در بيمارستان رازي رشت
537
گزارش 605 مورد تيروتوكسيكوز رشت ( 1364-1370 )
538
گزارش 62 مورد انجام عمل ميومكتومي در بيماران مبتلا به ميوم رحم ، مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهراء(س ) رشت - از ابتداي سال 72 تا انتهاي نيمه اول سال 76
539
گزارش 64 مورد بيمار مبتلا به chest Flail بتري در ICU بيمارستانهاي شهر رشت طي سالهاي 1382 ـ1376
540
گزارش ارزيابي دروني گروه آموزشي طراحي صنعتي
541
گزارش از عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان يزد
542
گزارش باليني والكترودياگنوستيك 10مورد آسيب عصب سياتيك پس از تزريق داخل سريني ديكلوفناك
543
گزارش بررسي بيست و هشت مورد سل شكمي تشخيص داده شده توسط لاپاروسكوپي در بيمارستان رازي شهر رشت از سال 1374 لغايت 1384
544
گزارش برونكوسكوپي در بيماران مبتلا به هموپتيزي در بيمارستان رازي رشت بمدت 2 سال
545
گزارش بيماران تحت عمل جراحي قرار گرفته به علت واريس عروق اندام تحتاني در طي سالهاي 1376-1370 در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت
546
گزارش پروژه خط انتقال بندرعباس
547
گزارش پروژه شبكه گاز رساني (منطقه "2" شمال تهران )
548
گزارش پروژه شماره گير اتوماتيك تلفن
549
گزارش پروژه مربوط به STIP SINGLE نمودن يك سيستم پروسسوري EMULATORS .CUP
550
گزارش پيامد اثرات درمانهاي داروئي و ليزر درماني در بيماران مبتلا به CSR كه از تاريخ 1/1/74 لغايت 1/1/77 بطور سرپايي به كلينيك چشم پزشكي در مر كز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان مراجعه كرده و درمان شده اند
551
گزارش پيامد شريان فمورال در سودوانوريسم شريان فمورال معتادان تزريقي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت 1374-1384
552
گزارش تحقيق رشته مديريت بازرگاني
553
گزارش تحليلي
554
گزارش تحليلي پايان نامة عملي
555
گزارش تحليلي پايان نامة عملي
556
گزارش تحليلي پايان نامه عملي
557
گزارش تحليلي پايان نامه عملي
558
گزارش تحليلي پايان نامه عملي
559
گزارش تحليلي پايان نامه عملي
560
گزارش تحليلي پايان نامه عملي
561
گزارش تحليلي پايان نامه عملي
562
گزارش تحليلي پايان نامه ي عملي
563
گزارش تحليلي پايان نامه ي عملي
564
گزارش تحليلي پايان نامه ي عملي : انگشتري ژنرال ماسياس اثر: ژوز فينانيگلي
565
گزارش تحليلي پروژه اي پايان نامه ي عملي : نمايش:چغوك ﴿ كارگرداني ﴾
566
گزارش تحليلي پروژه پايان نامه : نمايش دلير
567
گزارش تحليلي پروژه پايان نامه ي عملي : نمايش عروسكي"؟" گرايش: عروسكي
568
گزارش تحليلي پروژه ي پايان نامه ي عملي ، نمايش "بعد از يك نمايش "
569
گزارش تحليلي كار عملي طراحي صحنه آرايي كتاب مرجع دانشنامه هنر ايران
570
گزارش تصويري از كليساهاي ارامنه
571
گزارش توجيهي معماري داخلي هنر سراي زاهدان
572
گزارش رخداد RPE و نحوه برخورد و درمان آن در بيماران تحت درمان Reexpansion ريه در مراجعه به بيمارستان رازي شهر رشت از دي ماه سال 1372 لغايت اسفند ماه 1377
573
گزارش روند طراحي وسيله اي براي حمل نان سنتي ايراني از نانوايي تا مقصد
574
گزارش روند طراحي وسيله اي براي نظافت بهينه لوازم خانگي (صوتي ، تصويري)
575
گزارش ساخت بدنه هاي راكو
576
گزارش ساز RPG
577
گزارش عكاسي معماري مسجد جامع اصفهان
578
گزارش عمل درد پستان در زنان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي رشت از شهريور 1376 لغايت شهريور 1377
579
گزارش عملكرد تيروئيد در 3000 نوزاد متولد شده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س ) از اول آبان 1375 تا اول آبان 1376
580
گزارش عمليات صحرايي (مسير جاده هراز) امامزاده هاشم - پلور
581
گزارش عوارض اعمال جراحي تيروئيد در بيماران عمل شده مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت از (فروردين 1373 لغايت اسفند 1375)
582
گزارش عوارض اعمال جراحي تيروئيد در بيماران عمل شده مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت از ﴿فروردين 1373 لغايت اسفند 1375﴾
583
گزارش عوارض اعمال جراحي راديكال ماستكتومي تعديل شده كانسر پستان در بيمارستان رازي رشت از ارديبهشت 1373 لغايت ارديبهشت 1376
584
گزارش عوارض بيماري تب تيفوئيدي در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان 17 شهريور رشت در طي 5 سال (1377-1374)
585
گزارش عوامل همراه با ESRD در بيماران مبتلاي مراجعه كننده به مركز هموديالي استان گيلان از مهر 76 لغايت شهريور 77
586
گزارش فراواني نسبي يافته هاي كولانژيوگرافي حين عمل جراحي در بيماران كوله سيستكتومي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 74 لغايت 77
587
گزارش فراواني نسبيي عوارض كاتترگذاري ( شالدون ) در بيماران ESRD (مراحل انتهايي نارسائي كليه )پذيرفته شده در بيمارستانهاي گلسار و پورسينا، در شهر رشت از سال 1373 تا سال 1384
588
گزارش كار عملي طراحي پوستر مصرف بي رويه بنزين
589
گزارش كار و بررسي آفات و بيماري هاي گياهي چمني
590
گزارش كارآموزي
591
گزارش كارآموزي بحث در مورد شبكه
592
گزارش كارآموزي در تصفيه خانه آب شماره 2 تهران
593
گزارش كارآموزي كارخانه رب تك محلات
594
گزارش كارآموزي: كارخانجات ايران برك
595
گزارش كفايت واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران همودياليز مراكز همودياليز استان گيلان
596
گزارش كنترل پروژه ساختمان دو طبقه
597
گزارش كوتاه از: موقيعت طبيعي ، انساني ، اقتصادي "روستاي ليكك "
598
گزارش گيري از طرح هاي عمراني دانشگاه يزد
599
گزارش مختصري از طراحي و كنترولر ديجيتال
600
گزارش مطالعات زمين شناسي حوضه آبريز كردان (هشتگرد)
601
گزارش مطالعاتي ترمينال بين المللي فرودگاه هفت تير تهران
602
گزارش موارد "تاييد شده " و "مشكوك " ليپتوسپيروزيس بستري شده در مراكز آموزشي درماني پورسينا و رازي رشت
603
گزارش موارد آسيبهاي تناسلي خارجي مردان در مركز آموزشي درماني رازي رشت از سال 1380 لغايت 1384
604
گزارش موارد انجام عمل جراحي ختنه بدون بخيه در كودكان مراجعه كننده به مركـز آموزشي درماني رازي رشت از آبان 1386 لغايت فروردين 1387
605
گزارش موارد بيماري كاوازاكي بستري در بيمارستان هفده شهريور و گلسار رشت (1380-1373)
606
گزارش موارد پاتولوژي جراحي پركاري تيروئيد ازارديبهشت سال 1373 لغايت ارديبهشت ماه 1376در بيمارستان رازي رشت
607
گزارش موارد جراحي آناستوموز صفراوي - روده اي انجام شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت از شهريور 1376 لغايت شهريور1377
608
گزارش موارد جراحي بيماران مبتلا به سيالوره در بيمارستان توتونكاران رشت از سال 1373-1375
609
گزارش موارد جراحي در بيماران مبتلا به عدم نزول بيضه UDT در مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي رشت در بخش اورولوژي سالهاي 1376-1371
610
گزارش موارد جراحي شده بيماريهاي شرياني ناشي از آترواسكلروز وبيماري بور گر در بيمارستان پورسيناي رشت از فروردين ماه 1373 لغايت شهريور ماه 1377
611
گزارش موارد جراحي فاميليال آدنوماتوزيس پوليپوزيس در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت
612
گزارش موارد جراحي هاي انجام شده در بخش جراحي قلب مركز آموزشي درماني و تحقيقاتي حشمت رشت از بدو تاسيس تاكنون
613
گزارش موارد سپتي سمي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور بستري شده در بيمارستان 17 شهريور رشت طي سالهاي 76-1372
614
گزارش موارد سوختگي بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در طي سالهاي 76-75-74.
615
گزارش موارد شكستگي پنيس و عوارض بعد از عمل آن در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت و چند كلينيك خصوصي در فاصله سالهاي 1379 تا پايان 1384
616
گزارش موارد كلانژيت در بيمارانيكه باظن باليني كلانژيت تحت عمل جراحي قرار گرفته اند در بيمارستان رازي رشت در سالهاي (76-75-1374)
617
گزارش موارد كله سيستكتومي انجام شده به روش لاپاراسكوپي از تاريخ 1377 لغايت 1383 در بيمارستان رازي شهر رشت
618
گزارش موارد كيست كلوئيدي(بطن III) در بيماران بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1365 تا 1375
619
گزارش موارد گانگرن فورنيه در بيمارستانهاي رشت 80-1370
620
گزارش موردي تومورهاي اندوكرين دستگاه گوارش از بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت
621
گزارش ميانگين سطح سرمي ليپوپروتئين a(LPa) ,HDL2C ,HDL3C در بيماران مبتلا به گرفتگي عروق كرونر در مراجعات به بخش آنژيوگرافي بيمارستان حشمت شهر رشت از تاريخ 6/12/76 لغايت 6/12/77
622
گزارش نتايج آسپيراسيون مغز استخوان در بيمارستان 17شهريور رشت در سالها1377-1376
623
گزارش نتايج درمان جراحي بيماران مبتلا به كارسينوم آناپلاستيك تيروئيد در بيمارستان رازي شهر رشت از سالها 78 تا خرداد ماه 85
624
گزارش نتايج درمان جراحي در شكستگي شفت فمور اطفال 5 تا 14 ساله
625
گزارش نهايي طرح پژوهشي پايش فرهنگي فعاليت ها، نگرش ها و ارزش هاي دانشجويان دانشگاه هاي هنر
626
گزارش نهايي طرح پژوهشي خرد بهره گيري از فناوري هاي ساخت ديجيتال براي ايجاد اقامتگاه هاي موقت پس از بلاياي طبيعي
627
گزارش نهايي طرح پژوهشي فرايند آموزش پژوهش در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي معماري داخلي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر
628
گزارش نهايي طرح پژوهشي گردآوري اسناد شفاهي آموزش معماري داخلي در ايران.
629
گزارش نهايي طرح تحقيقاتي بررسي روند ارتباط تاريخي صنايع دستي و طراحي صنعتي در ايران
630
گزارش نهايي طرح تحقيقاتي مديريت بهره وري
631
گزارش نهايي طرح تحقيقاتي مطالعات حفاظت و مرمت در پايش ميراث جهاني گنبد سلطانيه در سال 1393
632
گزارش نيازسنجي آموزشس صنايع كوچك استان قم
633
گزارش يافته هاي پاتولوژيك حاصل از بيماراني كه به علت خونريز يهاي غير طبيعي رحم به مركز آموزشي و درماني الزهرا رشت مراجعه كردند و تحت عمل C&D قرار گرفتند (طي سال 1376)
634
گزارش يك خانواده گيلاني مبتلا بهMEN 1
635
گزارش يك مورد بيمار مبتلا به كيستهاي متعدد كاذب پانكراس متعاقب ضربه شكمي
636
گزارش يك مورد پانكراتو بلاستوما عمل شده در بيمارستان كودكان مفيد و مروري بر مقالات در اين مورد
637
گزارش يك مورد تظاهر بسيار نادر كيست هيداتيد ريوي بصورت تومور پانكوست
638
گزارش يك مورد ماكرو گلوبوليني والدنشتروم در استان گيلان
639
گزارش، تحليل و نقد كتاب تاريخ منطق اسلامي اثر نيكولاس رشر
640
گزارشي از 56 مورد شكستگي استخوان كلاويكل نوزادان متولد شده در مركز آموزشي و درماني الزهرا(س ) رشت از 1/7/76 لغايت 31/3/77
641
گزارشي از ساخت فيلم
642
گزارشي از عملكرد اقتصادي و منوگرافي اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان دولت در شهرستان يزد
643
گزارشي از عملكرد اقتصادي و مونوگرافي شركت تعاوني مصرف كارگري يزد باف در شهرستان يزد
644
گزارشي از عيوب متداول ژنراتور هنگام بالا رفتن دما
645
گزارشي از كليه موارد Benign Intracranial Hypertension در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان حضرت علي اصغر ﴿ع﴾ از سال 1364 الي بهمن ماه 1372
646
گزارشي از هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري 1380
647
گزيده از نظريات رواني فرويد
648
گزيده اي از دستور زبان فيلم
649
گزيده اي از زيباترين آثار ايراني و خارجي درباره مادر
650
گزيده اي از كتاب شناسي اسلامي
651
گزيده اي از مسائل جغرافيائي خراسان و اقدامات فرهنگي و عمراني آستان قدس رضوي
652
گزيدهاي از تحليل هاي آماري نرم افزار s-plus
653
گزينش ،گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 76 تا 93 مائده
654
گزينش آلل هاي خودناسازگاري و خو سازگاري ، ژنوتيپ ها و دو رگه هاي اميد بخش بادام با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
655
گزينش ارقام چغندر قند تحت تاثير سالسيليك اسيد در شرايط تنش خشكي
656
گزينش انگيزه دار در تشخيص سبكي آثار صادق چوبك
657
گزينش براي تحمل تنش خشكي وكيفيت دانه گندم دوروم
658
گزينش براي عملكرد دانه و تحمل به خشكي در نسل هاي حاصل از تلاقي هاي بين گونه اي گلرنگ
659
گزينش براي مقاومت به تنش كمبودآب درگندم نان
660
گزينش بهترين تركيب والدين پلي كراس و پيش بيني نمود نتاج و مطالعه ژنتيكي خصوصيات مختلف در Dactylis glomerata تحت شرايط عادي و تنش خشكي
661
گزينش راهبرد مناسب مديريت دانش با استفاده از فرآيند تحليل شبكه ‌اي (ANP) (مورد مطالعه : كارخانه گرانيت نازسرام ميبد)
662
گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي درگندم نان براساس شاخص هاي مقاومت به خشكي وصفات فيزيولوژي
663
گزينش فنوتيپي و ژنوتيپي ارقام برنج متحمل به شوري با استفاده از صفات فيزيولوژيك و نشانگرهاي مولكولي
664
گزينش واژه ها در رسانه هاي گروهي : تاثير عوامل غير زباني بر گزينش واژه ها در خبر
665
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 142 تا 165 سوره بقره
666
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات ٢18 تا ٢4٢ سوره‌ي بقره
667
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 1 تا 25 سوره ي آل عمران
668
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 101 – 120 سوره أعراف
669
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 106 تا 120 سوره ي انعام
670
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 126 تا 150 سوره ي آل عمران
671
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 19 تا 36 سوره انعام
672
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 26 تا 50 سوره ي آل عمران
673
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 33 تا 38سوره آل‌عمران و 110 تا 120 سوره مائده
674
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 51 تا 75 آل عمران
675
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 51 تا 75 سوره ي مائده
676
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 51 تا 75 سوره ي نساء
677
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 56 تا 73 سوره ي انعام
678
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 76 تا 100 سوره ي آل‌عمران
679
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 76 تا 100 سوره ي نساء
680
گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 85 – 102 سوره أعراف
681
گزينش، گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 121-137 سوره أعراف
682
گزينش، گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 163 – 180 سوره اعراف
683
گزينش، گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 91 تا 105 سوره انعام
684
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 108تا141سوره بقره
685
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 151تا 165 سوره انعام
686
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 177تا 203 سوره بقره
687
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 1تا 18 سوره انعام
688
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 243تا260سوره بقره
689
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 261 تا 286 سوره بقره
690
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 45تا 70 سوره بقره
691
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 74تا90 سوره انعام
692
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 83تا107سوره بقره
693
گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات1 تا32سوره بقره
694
گزينش،گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 11 تا 27 سوره اعراف
695
گزينش،گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 11 تا 27 سوره اعراف
696
گزينش،گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 46 تا 58 سوره اعراف
697
گزينه هاي مناسب كاربري نهايي زمين هاي معدنكاري شده با ايجاد يك سيستم طبقه بندي برازندگي زمين معدنكاري مطالعه شدهMLSC موردي در مجتمع طلاي موته
698
گس
699
گسترش الگوي مصرف برق مصرف كنندگان خانگي و رهكارهايي جهت بهبود آن
700
گسترش ايميل سرورهاي متن باز جهت افزايش امنيت آنها
701
گسترش پرس و جو در بازيابي اشياء تلگرام مبتني بر بازخورد شبه مرتبط
702
گسترش پرس و جو در موتور جستجوي فارسي
703
گسترش پرس و جوها با استفاده از بازخورد رابطه در بازيابي اطلاعات XML
704
گسترش پرس و جوي فارسي در موتور جستجوي پارسي جو
705
گسترش تئوري اغتشاش ترموديناميكي به فاز جامد
706
گسترش تئوري اغتشاش ترموديناميكي درجه دو (TPT2) با اعمال پتانسيل جاذبه لنارد-جونز به فاز جامد
707
گسترش ترك خستگي در سازه كشتي
708
گسترش ترك در قطعات داراي ترك زاويه دار
709
گسترش تشيع در طبرستان از ورود اسلام تا سلطه مغول بر ايران
710
گسترش توابع بئر-1 روي فضاهاي توپولوژي
711
گسترش چارچوب نظري و مفهومي تاب آوري و كاربست شاخص هاي آن با تاكيد بر سازمان فضايي شهر ، مورد پژوهي شهر تهران ( منطقه 10 )
712
گسترش چند متغيره برآورد تفاضل ريسك هاي كولبك - ليبلر برايK مدل رقابتي
713
گسترش حوزه فرهنگي سفال حلف در سوريه
714
گسترش دادن روش مش هاي متحرك براي ردگيري جبهه ي پيش رونده سيال تزريقي در فرايندهاي سيلاب زني
715
گسترش دامنه كاربردهاي ايران كد مبتني بر فناوري ديتا ماتريس (تحت عنوان چالشها و راهكارها)
716
گسترش روش MPA-Based IDA براي سيستم هاي خاك-سازه
717
گسترش روش حل عددي رهايي پويا و كاربرد آن در حل مسايل خطي و غير خطي ورق و پوسته
718
گسترش روش هاي انتگرال گيري وردشي و نقش آنها در مسائل ترموالاستيكي
719
گسترش روش هاي جديد جداسازي و پيش تغليظ براي اندازه گيري فلزات سنگين با اسپكتروسكوپي جذب اتمي
720
گسترش روش يادگيري عميق براي شناسايي فعاليت در ويديو
721
گسترش روشهاي استخراج ميكرو براي تعيين مقادير ناچيز يون هاي فلزي
722
گسترش رويكردهاي چندمقياسي و جهت دار سريع براي بخش بندي بافت در تصاوير
723
گسترش زبان UML به منظور طراحي پايگاه داده امن رابطه اي بر اساس كنترل دسترسي اجباري
724
گسترش سازمان پيمان آتلانتيك شمالي به خاورميانه به ويژه خليج فارس بعد از دوران پساجنگ سرد
725
گسترش سه بعدي آسيب در مواد شكل پذير
726
گسترش سيستم توليد امضاي خودكار آلودگي مبتني بر خط مشي امنيتي
727
گسترش فعاليتهاي كيفي ﴿QFD ) در محيط فازي
728
گسترش فعاليتهاي كيفي Quality function deployment
729
گسترش قضيه ليندشتروم به منطق هاي وجهي مرتبه اول و احتمال
730
گسترش كالبدي دانشكده پرديس ( توحيدخانه ) دز سايت پيرامون
731
گسترش كالبدي دانشكده پرديس (توحيدخانه ) درسايت پيرامون
732
گسترش كالبدي شهر بوكان و اثرات آن در دگرگوني كاربري اراضي پيرامون (در دوره 1385-1335)
733
گسترش كنترل كننده هاي فازي نوع2 و كاربرد آن در مسئله رديابي روباتهاي سيار
734
گسترش لم فيليپس در فضاهاي باناخ
735
گسترش متدلوژي شناسائي نقاط حادثه خيز راههاي برون شهري و ارائه راهكارهاي مناسب آن ﴿ مطالعه موردي محور نجف آباد - داران ﴾
736
گسترش متدولوژي ارزيابي عملكردسيستم هاي حمل و نقل عمومي در ايران
737
گسترش متدولوژي تصميم گيري در خصوص ساخت يا خريد واگنهاي مسافربري در ايران
738
گسترش متدولوژي طرح مناسب نرخ گذاري محدوديتهاي ترافيكي در تهران
739
گسترش متدولوژي طرح مناسي نرخ گذاري محدوديتهاي ترافيكي در تهران
740
گسترش متدولوژي عملكردي جهت طراحي محصولات با فناوري بالا در صنايع الكترونيك زعيم
741
گسترش متدولوژي، شناسائي نقاط حادثه خيز راههاي برون شهري و ارائه راهكارهاي مناسب آن ﴿مطالعه موردي محور نجف آباد - داران ﴾
742
گسترش مدل برنامه ريزي ديناميكي نگهداري و تعميرات در راستاي اجراي برنامه هاي T.P.M
743
گسترش مدل برنامه ريزي زمانبندي تخليه كشتي ها بر اساس نيازهاي اقتصادي - اجتماعي
744
گسترش مدل برنامه ريزي و زمانبندي تخليه كشتي ها بر اساس نيازهاي اقتصادي - اجتماعي
745
گسترش مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني ( OPM3 ( باتوجه به شركت هاي EPC نفت ، گاز وپتروشيمي درايران
746
گسترش مدل بهينه سازي تخصيص منابع برنامه هاي تعميرات ونگهداري پلها
747
گسترش مدل چندهدفه مديريت زنجيره تأمين در انتخاب تأمين كنندگان و مديريت موجودي زنجيره
748
گسترش مدل چندهدفه مديريت زنجيره تأمين درانتخاب تأمين كنندگان و مديريت موجودي زنجيره ييييييب
749
گسترش مدل ساختاري مناسب براي رفتار ويسكوالاستيك ديواره شريان آئورت شكمي انسان با استفاده از آزمون هاي تجربي
750
گسترش مدل شبيه سازي جهت افزايش مطلوب ظرفيت توليد يك محصول صنعتي
751
گسترش مدل مكان يابي و تعيين ظرفيت كارخانه زغالشويي اوليه در طرح تجهيز معادن زغالسنگ طبس
752
گسترش مدلسازي ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي از طريق اصلاح مدل جذب سطحي
753
گسترش مدلي براي برخورد مولكولي در روش شبيه سازي مونت كارلو در استوانه چرخان
754
گسترش معادله حالت چاه‌مربعي براي مايعات يوني
755
گسترش معناي پرس و جو
756
گسترش مفاهيم و كاربردهاي الگوريتم برخورد اجسام
757
گسترش مفهوم كارايي هزينه از قيمت هاي ثابت به قيمت هاي متغير درورودي هاي هر واحد تصميم گيري
758
گسترش هاي تك نقطه اي فضاهاي برداري
759
گسترش و ارزيابي نرم در سازه هاي تطبيقي
760
گسترش و بهبود كنترل مستقيم توان ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه متصل به توربينهاي بادي
761
گسترش و پراكندگي امواج الاستيك در ورقهاي نازك با سوراخ بيضوي
762
گسترش و توسعهي خودكار شبكههاي معنايي كلمات فارسي
763
گسترش و كاربرد نظريه گرافها براي تعيين مقادير و بردارهاي ويژه ماتريسها
764
گسترش وابسته به زمان زون تخريب پيرامون فضاهاي زيرزميني با استفاده از مدل¬هاي رفتاري ويسكوپلاستيك-خرابي
765
گسترش واژگاني و ساختاري زبان نوشتاري دانش آموزان مقطع ابتدايي بر اساس متغيير طبقه اجتماعي در چارچوب نظريه بازيل برنشتاين
766
گسترش واژگاني و ساختاري زبان نوشتاري دانش آموزان مقطع دبيرستان، بر اساس متغير طبقه ي اجتماعي
767
گسترش يك زبان بازبيني براي طراحي سيستم مطمئن
768
گسترش يك سامانه واسط مغز - رايانه براي كنترل برخط يك بازوي رباتي
769
گسترش يك سيستم تحريك كننده عصبي عضلاني حلقه بسته قابل حمل
770
گسترش يك سيستم تحليل برگشتي به منظور تعيين مدول دگرشكلي سنگ و تنش هاي بر جا با استفاده از روش المان محدود
771
گسترش يك مدل رياضي ديناميك شناور پروازي با رويكرد توزيع فشار نامتقارن
772
گسترشي در مفهوم آنتروپي، آزمون هاي نيكويي برازش: ويژگي ها و امتيازات
773
گستره ظلم و تاثير آن درخانواده
774
گستره كاربرد قابهاي چوبي در تزئينات داخلي
775
گستره نفقه نسبت به هزينه هاي نامتعارف درمان
776
گستره، ملاك و مبناي فقهي آزادي هاي زنان شوهردار
777
گسسته سازي به منظور كاهش مدل در حل مسايل معكوس آماري
778
گسسته سازي تطبيقي براي به دست آوردن مقدار بهينه پيوسته
779
گسسته سازي خصيصه هاي پيوسته در كلان داده وبستر اپاچي اسپارك
780
گسل ها و نقش آنها بر شكل گيري هردينگ سيستم هاي ﴿زمين بوم هاي اجتماعي﴾ ايران مركزي
781
گسيختگي تلاطم در لوله هاي زبر
782
گسيل انرژي ازايزومرهاي هسته اي منبع نور براي توليد انرژي
783
گسيل خودبه خودي نقاط كوانتومي
784
گسيل خودبه‌خود جمعي، مهندسي حالت‌هاي غير كلاسيك و گذار فاز كوانتومي در هنگردهاي اتمي مبتني بر الگوهاي ديك تعميم يافته
785
گسيل فوتون ناشي از بر هم كنش اتم-ميدان در حضور منابع اتلاف
786
گشتاور انتقالي اسپيني در اتصال‌هاي تونلي مغناطيسي و ترابرد الكتروني پل ملكولي بنزن
787
گشتاورها
788
گشتاورهاي حاصل ضربي در نرمال چندمتغيره
789
گشتي در گلستانه
790
گفتار امام صادق (ع)
791
گفتار در فيلم مستند
792
گفتار دروني
793
گفتار دروني به عنوان تمرين ذهني : مطالعه اي در مورد زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي
794
گفتار روي تصوير در فيلمنامه داستاني و بررسي كاركرد آن در فيلم TRAINSPOTTING﴿ترين اسپاتينگ﴾
795
گفتار روي تصوير و بررسي كاركردهاي آن در فيلم داستاني﴿مطالعه موردي فيلم هاي ونك كارواي ﴾
796
گفتار روي تصوير و بررسي كاركردهاي آن در فيلم داستاني﴿مطالعه موردي فيلم هاي ونك كارواي ﴾
797
گفتار و روايت در فيلم
798
گفتار و روايت در فيلم
799
گفتارساز زبان فارسي با استفاده از روش PSOLA-MBR
800
گفتارسازي فارسي به روش زماني HNM
801
گفتاري در باره تفسير نمايشنامه
802
گفتاري درباره تفسير نمايشنامه
803
گفتگو در تاريكي
804
گفتگو و چند صدايي در تذكره الاوليا ﴿ بر اساس نظريات ميخائيل باختين﴾
805
گفتگو و مناظره در شعر معاصر فارسي و عربي﴿احمد شوقي - احمد سامي النجفي - پروين اعقاي - ملك الشعرا بهار﴾
806
گفتگوي تمدنها ( ايران و مكزيك )
807
گفتگوي دراماتيك
808
گفتگوي صحبت گشايي و راهبردهاي بكار رفته در آن از منظر جنس ، سن و موقعيت اجتماعي
809
گفتگوي نهان
810
گفتمان آيات عصري قرآن
811
گفتمان اسلام سياسي مردم سالار و ليبرال دموكراسي در عراق )3002-0102(
812
گفتمان انديشۀ ايرانشهري در هنر دورۀ ايلخاني
813
گفتمان بازنمايي زنان در نگاره هاي هزار و يك شب با تأكيد بر جايگاه مهدعليا
814
گفتمان باغ ايراني و تاثير آن بر فرش دوره صفوي و قاجار
815
گفتمان بزرگان﴿ پهلوانان، وزرا، موبدان، دهقانان و حكمت هاي فردوسي﴾ در شاهنامه فردوسي
816
گفتمان پست مدرنيسم وانقلاب اسلامي ايران
817
گفتمان تربيتي آيات فقهي عبادات ﴿حج، نماز، روزه﴾ در قرآن كريم
818
گفتمان تربيتي امامت
819
گفتمان روشنفكري ديني ، مباني معرفت شناسانه و تاثير آن بر تحولات سياسي اجتماعي دهه دوم انقلاب اسلامي
820
گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي
821
گفتمان سياسي سيد حسه وصرالله بررسي تدايلي
822
گفتمان شناسي انتقادي كتاب دا با توجه به انگاره ي تحليلي فركلاف
823
گفتمان صلح در «شاهنامه»
824
گفتمان صلح در شاهنامه
825
گفتمان عرفاني ادعيه معصومين عليهم السلام
826
گفتمان غالب غرب در باره نقش اجتماعي زن در اسلام : با تاكيد بر تاثير متون كلاسيك اسلامي
827
گفتمان كاوي مطالعات كرمانشاه با رويكرد پسااستعماري
828
گفتمان كاوير دركليات سعدي
829
گفتمان كنفدراليسم دمكراتيك در شمال سوريه و عبور از دولت ملتسازي
830
گفتمان مدرنيته در انديشه روشنفكران ديني ايران پسا انقلابي Ý بررسي آراء عبدالكريم سروش ، محمد مجتهد شبستري، مصطفي ملكيان .
831
گفتمان مدرنيته در انديشه روشنفكران ديني ايران پسا انقلابي؛ بررسي آراء عبدالكريم سروش، محمد مجتهد شبستري، مصطفي ملكيان
832
گفتمان مناظره اي بررسي سازوكارها و ساختار گفتما ني مناظره (يك تحقيق كابردي )
833
گفتمان منظر و سيماي شهر قديم و جديد ( طراحي شهري خيابان حكيم حد فاصل خيابان عبدالزاق و خيابان سپه)
834
گفتمان مهاجرت: بررسي موردي بازنمايي مهاجران ايراني در مطبوعات ژاپن
835
گفتمان هاي آزادي سياسي در دولت هاي جمهوري اسلامي ايران : مطالعه تطبيقي دولت هاي هاشمي ، خاتمي ، احمدينژاد
836
گفتمان هاي سلامت در بين زنان (مطالعه موردي، زنان منطقه كسري و زنان منطقه جعفرآباد)
837
گفته پردازي و گفته در گفتمانهاي تبليغاتي
838
گفنار درماني توسط كامپيوتر
839
گل چيني
840
گل در نور طبيعي و مصنوعي
841
گل فروشي
842
گل ماهي - بند ماهي ﴿ يزد﴾
843
گل و مرغ معرق منبت
844
گل و مرغ نمادهاي باغ بهشت در هنر صفوي و قاجار
845
گلايكيشن ليزوزيم وارزيابي كاربرد آن در توليد بسترهاي زيستي جهت كشت سلول‌هاي يوكاريوت وتاثير كوئرستين برآن
846
گلپايگان (طبيعي- انساني)
847
گلدهي گياه رز مينياتور در شرايط IN VITRO
848
گلوكوم اوليه "زاويه " باز و بسته
849
گليكوليز پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي به وسيله مايعات يوني و سنتزپلي اورتان از مونومر حاصل
850
گليم در دكوراسيون داخلي و شيوه هاي بافت گليم
851
گليم لاري
852
گليم نقش برجسته استان ايلام
853
گليمچه متكازين
854
گلين
855
گمرك
856
گمرك ايران در دوره مظفرالدين شاه ( 1906 - 1896 م . / 1324 - 1313 ق )
857
گمرك و نقش آن بر صادرات
858
گمركات ايران در دوره ناصرالدين شاه 1264-1313ق/1896-1848 م
859
گمركات حاشيه شمالي خليج فارس در دوره پهلوي 1357-1304 ش/ 1979-1925 م
860
گمشدگان ﴿نمايشنامه﴾
861
گمشده در تاريكي ﴿ داستان نيمه بلند ﴾
862
گمشده من خودم هستم
863
گمگشته ي درون
864
گمنام سازي پروتكل هاي مسير يابي در شبكه هاي اقتضايي سيار به منظور مقابله با حملات تحليل ترافيك
865
گناه وبيماري هاي روحي ورواني
866
گناهان كبيره
867
گنبد هاي نمكي ايران
868
گنجانيدن مشخصات رله هاي حفاظتي و ارتباط نرم افزاري با دستگاه تست رله
869
گنجينه پامنار ﴿موزه مردم شناسي لرستان﴾
870
گندم ايران
871
گواركتاسيون آئورت
872
گواهي به مثابه ي منبع توليد معرفت مطالعه اي مقايسه اي در باب ديدگاه فردگرايان و جامعه گرايان
873
گوتيك و سينماي وحشت
874
گوتيك و سينماي وحشت
875
گودكان ،اسباب بازي ، بازيهاي ورزشي
876
گورستان ظهيرالدوله در دوره قاجار و پهلوي
877
گورستان لما
878
گوشه اي از مشكلات زنان در خانه و اجتماع
879
گوشه گيري وكمرويي در دانش اموزان دوره ابتدايي وروش هاي اصلاح ان
880
گوغرشناسي (فرهنگ، آداب و رسوم روستاي گوغر شهرستان بافت، استان كرمان)
881
گوگرد زدايي از برش هاي نفتي با استفاده از ميكرو اورگانيسم ها
882
گوگرد زدايي از مدل سوخت هاي مايع با استفاده از جاذب كربني و مغناطيسي تهيه شده از پوست سخت گردو
883
گوگرد زدايي اكسايشي سوخت مدل توسط پلي اكسومتالات تك حفره اي PMo11 تثبيت شده برروي KIT-6
884
گوگرد زدايي اكسايشي سوخت نفتي توسط ازن وامواج فراصوت
885
گوگرد زدايي اكسايشي مدل سوخت توسط واناديم فسفات تثبيت شده بر روي KIT-6
886
گوگرد زدايي اكسيداسيوني بنزين وگازوئيل درحضور كاتاليست هاي ناهمگن برخي فلزات واسطه ﴾تنگستن وموليبدن﴿ وهيدروژن پراكسيد
887
گوگرد زدايي فولادهاي كم آلياژ با بهره گيري از فرآيند تزريق
888
گوگرد زدايي هيدروژني از تركيبات گوگردي مقاوم در برشهاي نفتي به كمك يك كاتاليست مناسب
889
گوگردزايي بيولوژيكي از زغال سنگ طبس
890
گوگردزدائي تيوفن در راكتور آزمايشگاهي بستر سيال
891
گوگردزدايي از برش هاي نفتي
892
گوگردزدايي از خمير باتري سرب اسيد فرسوده
893
گوگردزدايي از زغال سنگ پر گوگرد پرورده ي طبس به روش بيوليچينگ
894
گوگردزدايي از سوخت مايع حاصل از پيروليز تاير فرسوده به روش ODS و بهينه سازي آن
895
گوگردزدايي از سيال‌هاي هيدروكربني با روش اكسيداسيون به كمك امواج مافوق صوت
896
گوگردزدايي از فراورده هاي نفتي ايران به روش ميكروبي (با استفاده از تركيب مدل DBT)
897
گوگردزدايي از گازوئيل به روش اكسيداسيوني
898
گوگردزدايي از گازوئيل به روش اكسيداسيوني
899
گوگردزدايي از ميعانات گازي
900
گوگردزدايي ازگازوئيل به روش اكسيداسيوني
901
گوگردزدايي ازنفت سفيدبه روش اكسيداسيون پيشرفته باازن واشعه ماوربنفش
902
گوگردزدايي استخراجي- كاتاليستي سوخت ديزل به كمك كاتاليست امولسيوني واناديمي و مايعات يوني
903
گوگردزدايي اكسايشي از سوخت ديزل با استفاده از كاتاليست واناديوم بر پايه‌ي نانولوله‌ها
904
گوگردزدايي اكسايشي با استفاده از كاتاليست پايه دار پلي اگزومتال با ساختاردووسون از برش نفتي گازوئيل
905
گوگردزدايي اكسايشي دي بنزوتيوفن بوسيله كاتاليزورهاي مزوپوري اصلاح شده با واناديوم
906
گوگردزدايي اكسايشي سوخت مدل با استفاده از آرايه هاي منظم از نانو لوله هاي TiO2 در شرايط گرمايي و نوري
907
گوگردزدايي اكسيداسيوني سوخت سنگين به كمك ايجاد كاويتاسيون صوتي در حضور منبع هيدروژني
908
گوگردزدايي الكتروشيميايي از سوخت هاي مدل
909
گوگردزدايي بيولوژيك ازتركيبات آلي گوگردي
910
گوگردزدايي بيولوژيكي از زغال سنگ
911
گوگردزدايي دي بنزوتيوفن با استفاده از كاتاليست مزوپور سيليس بهينه شده با زيركونيم/تنگستن
912
گوگردزدايي زيستي دي¬بنزوتيوفن در يك راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي توسط رالستونيا ايوتروفا
913
گوگردزدايي شيميائي زغال سنگ هاي پر گوگرد ايران
914
گوگردگيري از نفت خام
915
گوگرزدايي از مواد نفتي توسط گاز هيدروژن در حضور كاتاليست صنعتي در يك راكتور بستر سيال گاز - جامد
916
گوگل آناليز
917
گوگول و آثار و افكار او
918
گوناي - گراف هاي مقسوم عليه هاي صفر و ايده آل پوچ كن حلقه هاي تعويض پذير
919
گونگي تاثيرپذيري اعتماد و وفاداري مشتريان به برند از طريق شبكه هاي اجتماعي (مورد مطالعه: برند ال جي و سامسونگ درفروشگاه هاي موبايل بازار موبايل ايران در تهران)
920
گونه ‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 28 تا 45 سوره اعراف
921
گونه شناختي و مطالعه ي بعد لندسكيپي ساختار قبور كلان سنگي شمال غرب ايران
922
گونه شناس پژوهش هاي دانش آموزي مطالعه موردي دانش آموزان مقطع نهم دبيرستان (دوره اول )
923
گونه شناسي آهن )II(و آهن )III( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده به روش استخراج فاز جامد
924
گونه شناسي اسپكتروفوتومتري آهن با استفاده از نقاط كربني و معرفي يك روش تيتراسيون براي تعيين قدرت كاهندگي نقطه كربني
925
گونه شناسي اقليمي فضاي باز بومي محله اي پژوهش موردي: محله هاي همدان
926
گونه شناسي الگوي ذهني كاربران فناوري اطلاعات در دانشگاه ولي عصر رفسنجان از كاربرد فناوري اطلاعات
927
گونه شناسي ايوان در معماري مسجد و مدرسه در دوره ي سلجوقي با تاكيد بر شكل و روابط فضايي
928
گونه شناسي باغ هاي تاريخي بيرجند با رويكرد حفاظت محلي
929
گونه شناسي براهين وجود و صفات خداوند در روايات علي بن موسي الرضا عليه السلام
930
گونه شناسي تاريخي خانه هاي دوره مظفري دشت يزد - اردكان تاثر از سنت خانه سازي قبل از مغول تاثير بر خانه سازي دوره صفويه
931
گونه شناسي خانه هاي ارامنه ي جلفاي اصفهان در دوره ي صفويه
932
گونه شناسي خانه هاي سنتي در بافت تاريخي گرگان و برگرفت اصول و راهكارهاي راهبردي آنها
933
گونه شناسي روايات تفسيري پيامبر(ص) با تكيه بر تفاسير روايي اهل سنت
934
گونه شناسي روايات تفسيري پيامبر)ص( با تكيه بر تفاسير روايي اهل سنت
935
گونه شناسي ساخت كالبدي مجموعه هاي فاميلي در يزد محله ي فهادان و گودال مصلي
936
گونه شناسي سبك هاي زندگي در ميان دانشجويان: مطالعه موردي در دانشگاه تهران
937
گونه شناسي سردر ورودي بناهاي متصل به بازار كاشان
938
گونه شناسي سفال‌هاي عصر آهن كورگان‌هاي جعفرآباد و طوعلي سفلي (فصل دوم كاوش)
939
گونه شناسي سنگ در مخازن كربناته (مطالعه موردي)
940
گونه شناسي شهرهاي استان يزد
941
گونه شناسي فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه هاي استان كردستان مبتني بر متعيين هاي اجتماعي- فرهنگي
942
گونه شناسي فرهنگي جوانان شهر يزد
943
گونه شناسي قش مايه هاي ديوار نگاره هاي خانه اخوان حقيقي با تاكيد بر نقوش مهتابي به منظور استفاده در طراحي هاي معاصر
944
گونه شناسي كاروانسراهاي بازار اصفهان در دوره صفويه ﴿بر مبناي ساختار فضايي﴾
945
گونه شناسي كبوترخانه هاي استان اصفهان از نظر فرم و مطالعه تاثير آن بر پايداري سازه اي
946
گونه شناسي كروم )III(و )VI( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده به روش استخراج فاز جامد
947
گونه شناسي گردشگران خارجي بازديد كننده ايران
948
گونه شناسي گردشگران دخلي سفركرده به شهر اصفهان بر اساس انگيزه هاي سفر
949
گونه شناسي گردشگري
950
گونه شناسي مدال ها و زيورآلات نگاره دار زند و قاجار به منظور طراحي زيورآلات
951
گونه شناسي مساجد خراسان رضوي دوره تيموري
952
گونه شناسي مسجد هاي شيراز ، از دوره صفاريان تا قاجار
953
گونه شناسي مسكن اصيل روستايي نيمه جنوبي بلوچستان
954
گونه شناسي مسكن روستايي منطقه اورامان با توجه به شيوه ي زندگي در گذر زمان
955
گونه شناسي مسكن سنتي شيراز
956
گونه شناسي مسكن وطرح ساختمانهاي مسكوني در اقليم معتدل ومرطوب (سواحل درياي خزر)
957
گونه شناسي موسيقي بيضا
958
گونه شناسي نقوش و آرايه هاي كوشك هاي زنديه شيراز و بررسي عوامل موثر بر آن
959
گونه شناسي نمايش هيجاني :تبيين نقش نمايش هيجاني مردم مدارانه و كار مدارانه
960
گونه شناسي هويت دانشگاهي دانشجويان بر مبناي عملكرد منابع هويت يابي دروني و بيروني (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه اصفهان)
961
گونه شناسي هيات هاي مذهبي در يزد
962
گونه شناسي و بررسي رفتارسازه اي و فنآوري ساخت ديوارهاي هو با ارائه طرح مرمت ديوار هو مسجد شيخ لطف لله اصفهان
963
گونه شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران سال 1380 - 1379
964
گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 1 تا 25 سوره ي نساء
965
گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 152 تا 176 سوره نساء
966
گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 190 تا 206 سوره ي اعراف
967
گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 37 تا 55 سوره انعام
968
گونه شناسي و طبقه بندي كاشي هاي دوره ايلخاني تا حمله تيمور بر اساس فرم و لعاب
969
گونه شناسي و فن‌آوري ساخت مصنوعات سنگي حوزه سيمره در دوره پارينه‌سنگي
970
گونه شناسي و فهم معناي نمادها در داستان هاي تمثيلي سهروردي
971
گونه شناسي و مطالعه تطبيقي توپي هاي گچي ته آجري مسجد جامع و بقعه پير بكران اصفهان
972
گونه شناسي ومطالعه پراكنش مكاني و زماني قبور كلان سنگي استان كرمانشاه ( مطالعه موردي : شهرستان هاي گيلان غرب،سرپل ذهاب)
973
گونه ها و كار كرد هاي حكايات در اثار عطار نيشابوري
974
گونه هاي پسيل گز، پراكنش ، بيولوژي گونه غالب (Cyamophila dicora) و دشمنان طبيعي آنها در استان اصفهان
975
گونه هاي تشبيه در اشعار سنتي مهدي اخوان ثالث
976
گونه هاي نوآوري در شعر كودك
977
گونه‌شناسي سبك‌هاي شوخ‌طبعي و تبيين نقش آن در كاهش فشار رواني در سازمان
978
گونه‌شناسي قبور سده‌‌هاي نهم تا چهاردهم هجري قمري در دشت بيضاي فارس
979
گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 101 تا 125 سوره نساء
980
گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 126 تا 150 سوره نساء
981
گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 138 تا162 سوره اعراف
982
گونه‌شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 175 تا 200 سوره آل عمران
983
گونه‌شناسي و مطالعات باستان فلزگري بر روي يافته هاي فلزي عصرآهن تپه سفالين ، پيشوا، مركز فلات ايران
984
گوي درخشان
985
گويا بودن (سري پوانكاره ) براي حلقه هاي توريك ژنريك
986
گويش بوشهري از ديدگاه صرف و واج شناسي
987
گويش دزفولي- قصه ها- شعرهاي محلي- ضرب المثلها
988
گويش مشكنان
989
گويش‌سنجي رايانشيِ دامنۀ شمالي البرز مركزي بر پايه الگوريتم لِوِنشتِين: تدوين يك اطلس زبان‌شناختي
990
گويندگان اشعار فارسي كليله و دمنه
991
گياه استروفانتوس
992
گياه پالايي آب هاي شور با استفاده از گياهان مرغ (.Cynodon dactylon L)، خرفه﴿.Portulaca oleracea L﴾ و كوخيا﴿.Kochia scoparia L﴾
993
گياه پالايي آلاينده هاي نفتي در خاك با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند جداره
994
گياه پالايي خاك هاي آلوده به سيانيد منطقه معدن طلاي موته از طريق گياه وتيور
995
گياه پالايي خاك هاي آلوده به عناصر سرب و روي و استفاده از راديو ايزوتوپ روي جهت مطالعه رفتار روي در خاك و گياه
996
گياه پالايي عناصر سرب و كادميم توسط تعدادي از گياهان بومي مستقر بر باطله هاي زغال سنگ
997
گياه پالايي هيدروكربن هاي نفتي لجن تصفيه فاضلاب پالايشگاه اصفهان دردو خاك آهكي
998
گياه نيشكر و بررسي ماشين آلات مرتبط با آن در كشت و صنعت دعبل خزاعي
999
گياهان داروئي استان دهم (اصفهان)
1000
گياهان دارويي
بازگشت