<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
لابراتوار فيلم (فرآيند نقره گيري در لابراتوار)
2
لاپلاسين روي تانسورهاي اپراتور مقدار و ميدان‌هاي برداري هارمونيك روي منيفلدهاي تقريبا سايا
3
لاكان - اسلاوي ژيژك: فلسفه، روان كاوي و سياست در سينما
4
لاكان - اسلاوي ژيژك: فلسفه، روان كاوي و سياست در سينما
5
لاگرانژين‌هاي سازگار با سابمرسيون‌ها و برگ‌بندي‌ها
6
لالايي در موسيقي نواحي ايران
7
لامپ هاي با مصرف انرژي كم، گذشته، حال و آينده
8
لايتينگ هاي آهني
9
لايحه قضازدايي و حذف برخي عنوان هاي مجرمانه از قانون
10
لايروبي حوضچه هاي آرامش و دهانه ي موج شكن ها
11
لايروبي و اصلاح هندسه موج‌شكن‌ها و نصب ديواره‌هاي انحراف جريان
12
لايه مياني گيت اكسيد دي الكتريك در نانو ترانزيستورهاي اثر ميداني , Thin film and interface gate oxide dielectric in nano transistors
13
لايه نشاني آلجينات روي كالاي پنبه اي به منظور تهيه كالاي بهداشتي- دارويي
14
لايه نشاني آلياژ AlSi11MgSr با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
15
لايه نشاني اكسيد روي با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني و بررسي خواص نوري وگرمالياني آن
16
لايه نشاني الكتروشيميايي پوشش كامپوزيت Ni-Si3N4/Graphene و بررسي خواص مقاومت به خوردگي، سايش و قابليت آن در كاربردهاي الكتروكاتاليستي
17
لايه نشاني فيلم نازك نانوكامپوزيتي Fe3O4@ZrO2/PA روي غشا اولترافيلتراسيون نانوكامپوزيتي ZrO2/PAN با هدف جداسازي داروي سفالكسين از پساب سنتزي
18
لايه نشاني لايه دوتايي نانوساختار اكسيد روي آلاييده با آلومينيوم و گاليم بر روي زير لايه ITO به روش سل-ژل و بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و اپتيكي جهت استفاده در سلول¬هاي خورشيدي رنگدانه¬اي
19
لايه نشاني مرتبه اي و لايه اي نانوذرات HA/TiO2 بر زيرلايه Ti-6Al-4V با ساختار ريزدانه و بررسي ويژگي هاي مكانيكي و خوردگي آن
20
لايه نشاني مس بر روي سراميك به روش كندوپاش مغناطيسي (sputtering Magnetron) و بررسي خواص لايه بدست آمده
21
لايه نشاني نانو ذرات فلز بر روي سطح زئوليت با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني و بررسي خواص اپتيكي آن
22
لايه نشاني نانو و ميكروي اكسيدهاي هادي شفاف بر بسترهاي پليمري انعطاف پذير و شفاف با دستگاه اسپري پيروليز و كندوپاش جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي
23
لايه نشاني نانوذرات نقره بر روي سطح فيلم پليمري با استفاده ازكرونا دراتمسفرهاي مختلف جهت ساخت فيلم بسته بندي با خاصيت ضدميكروبي
24
لايه نشاني نانوساختار كربنات سزيم بر روي زيرلايه ITO و بررسي خواص الكتريكي و ساختاري جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري وارونه
25
لايه نشاني و بررسي خواص نانو ساختاري، اپتيككي، الكترونيكي و ترمو الكتريكي لايه هاي نازك Snx Sy و zn: Snx Sy به روش اسپري پايروليزيز
26
لايه نشاني و مطالعه خواص ساختاري،الكتريكي و اپتيكي نانو ساختارهاي اكسيد واناديوم آلاييده با اينديوم
27
لايه هاي شبكه وارتباط آن با رايانش ابري
28
لايه هاي صابوني
29
لايه هاي ضد بازتاب در گستره مرئي تئوري، تكنولوژي و انجام چند نمونه
30
لايه‌‌نشاني الكتروشيميايي نانوساختارهاي نيكل‌‌اكسيد به عنوان لايه‌‌ي انتقال دهنده‌‌ي حفره در سلول‌‌هاي خورشيدي پليمري
31
لايه‌نشاني الكتروشيميايي نانوكاتاليست پالاديوم/كبالت بر سطح پارچه كربني به‌منظور كاربرد در آند پيل سوختي متانولي
32
لايه¬نشاني الكتروشيميايي مس و تبديل سطح آن به مسيديد به¬عنوان لايه انتخاب¬گر حفره در سلول¬هاي خورشيدي پروسكايت
33
لايه¬نشاني لايه دوتايي نانوساختارهاي اكسيدروي آلاييده با گاليوم و اينديوم بر روي زيرلايه ITO به روش سل- ژل و بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و اپتيكي جهت استفاده در سلول¬هاي خورشيدي رنگدانه¬اي
34
لایه های نازک پلیمری
35
لب خواني به كمك پردازش تصاوير به منظور كمك به معلولين حركتي - گفتاري
36
لباس به مثابه اثر هنري: مورد پژوهي مفهوم لباس در نمايشگاه هاي هنري ايران ﴿دهه ي 1380 تا كنون﴾
37
لباس به مثابه رسانه هنري : ارتباط فرهنگي لباس و تحولات هنرهاي تجسمي در دوران معاصر
38
لباس هاي رزمي وجنگ افزارهاي ايرانيان درشاهنامه فردوسي : دوره اساطيري و پهلواني
39
لباس هاي مجلي ايراني
40
لبنيات كانيار
41
لتدازه گيري ارتعاشات صفحه فلزي با استفاده از ميكروكنترلرAVR
42
لجستيك و زنجيره هاي تامين مديريت بحران
43
لحاظ كردن شخصيت برنامه نويس در پيش بيني نقص نرم افزار
44
لحظه آغاز در كيهان شناسي
45
لحظه اي با قرآن و معماري - برنامه ريزي دانشگاه قرآن و طراحي دانشكده علوم قرآني
46
لحظه قطعي در صحنه نمايش
47
لحظه قطعيت در عكاسي
48
لحظه هاي نشاط آور در تراژدي ( با تاكيد بر تراژديهاي شكسپير)
49
لحن بدن ﴿body language﴾ در دنياي انيميشن كودكان
50
لحن بدن ﴿body language﴾ در دنياي انيميشن كودكان
51
لحن گفتار پهلوانان شاهنامه (سام -زال -رستم -سهراب -اسفنديار)
52
لحن و تصاوير شاعرانه در آثار بيژن نجدي
53
لحن و تصاوير شاعرانه در آثار بيژن نجدي
54
لحيم كاري آلياژ 1100 آلومينيوم به روش شعله اي
55
لحيم‌كاري سخت فويل نقره‌ بر ورق برنجي و بررسي خواص الكتريكي
56
لحيم¬كاري سخت قطعات متالورژي پودر با درصد كربن و تخلخل متفاوت
57
لحیم کاری سخت آلیاژهای آلومینیوم سری 8000،5000،3000 و تاثیر متغیرهای دمای پیشگرم،طراحی و نوع اتصال بر استحکام کششی
58
لردگان شناسي
59
لررسي اثر نرخ تعرفه وارداتي بر صادرات فعاليت هاي صنعتي ايران طي سال هاي 1360 تا 1393 با استفاده از مدل VAR
60
لررسي مقايسه اي تاثير دو روش سخنراني و درمان شناختي - رفتاري با رويكرد مشاوره اي بر ميزان اضطرال زنان باردار پرخطر مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر سنندجدر سال 1397
61
لرزه خيزي القايي مرتبط با آبگيري مخازن سدها مطالعه موردي سد البرز
62
لرزه زمين ساخت ساختارهاي فعال شهر اصفهان ومناطق اطراف بر اساس مطالعات نوزمين ساخت
63
لرزه زمين ساخت ساختارهاي فعال شهر اهواز و مناطق اطراف بر اساس مطالعات نوزمين ساخت
64
لرزه زمين ساخت و برآورد خطر زمين لرزه در ساختگاه سد نازلو (اروميه )
65
لرزه زمين ساخت و لرزه خيزي شهر قم
66
لزوم اهميت به تفاوتهاي فردي دانش اموزان در مراحل اوليه تعليم وتربيت
67
لزوم توجه به تجارت الكترونيك در سطح شركت هاي كوچك ومتوسط
68
لزوم طراحي و كاربرد و ساخت fpos در صنعتي نفت و گاز دريايي
69
لزوم قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي بين المللي نفتي ناظر بر استخراج و انتقال مواد نفتي
70
لزوم معاصر سازي نمايش سنتي در جهت تشكيل تئاتر ملي
71
لزوم معاصر سازي نمايش سنتي در جهت تشكيل تئاتر ملي
72
لزوم وجود مدرسه پيش دبستاني در منطقه دو زبانه با مديريت عالي
73
لزوم يادگيري مفاهيم به كودكان از طريق شعر و نقد و بررسي آثارمنتشرشده در اين زمينه
74
لعاب پنبه اي در چيدمان سراميكي بابرداشتي از منطق الطير عطار
75
لعابكاري چدن
76
لعابهاي بلوري بر پايه اكسيد تيتانيم در دماي 1200 - 1000 درجه سانتيگراد
77
لغات متروك فارسي در شاهنامه فردوسي
78
لغات مهجور ديوان حكيم لامعي گرگاني (با شاهد مثال از همان ديوان)
79
لغات و اصطلاحات زبان اناركي و مختصري راجع بدستور و قواعد اين زبان
80
لغات و مفردات لهجه محلي و سابقه تاريخي خونسار
81
لغت نامه تخصصي آنلاين بر پايه ويكي
82
لغزش فازكوانتوم درنانوسيم هاي ابررسانا
83
لفظ زنديق
84
لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوق جزا (ايران )
85
لقاح مصنوعي از منظر حقوق بشر
86
لگوهاي مختلف فعاليت چشمه در سطح قشر مغزي كودكان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بيش‌فعالي با استفاده از روش المان محدود
87
لم هاي تقريبي فاركاس و قوانين توقف براي الگوريتم هاي تكراري نقطه ـ داخلي در برنامه ريزي خطي
88
لماذا تاخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ (چرا مسلمانان عقب افتاده اند و چرا ديگران پيشرفت كرده اند؟)
89
لنج هاي فعال در منطقه خليج فارس
90
لنز آبي
91
لنز زوم و بررسي تطبيقي حركت زوم و تراولينگ
92
لهجه بختياري
93
لهجه شوشتر
94
لهجه نائيني
95
لهجه وآداب ورسوم مردم وزوان
96
لوئيس بونوئل : دنياي ذهني و عيني
97
لوازم تربيتي رهيافت آيت اله عبدالله جوادي آملي به مسئله شر
98
لوازم تربيتي رهيافت آيت اله عبدالله جوادي آملي به مسئله شر
99
لوازم علم حضوري در فلسفة ملاصدرا )با تاكيد بر كتاب شواهد الربوبيه و مشاعر(
100
لوتي ها و زندگي موسيقايي آنها در لرستان
101
لودسل ها و بررسي كاليبراسيون آن ها
102
لوژنتيك وتكاملي پوتي‌ويروس جداشده از گياه شوكران در شهرستان بردسير استان كرمان، براساس توالي‌يابي كامل ژنوم
103
لوله كنترل بالن در بوبين پيچي و اثر آن بر برخي ويژگي هاي نخ
104
لوله گذاري در بستر دريا از نقطه نظر عمليات دريايي و لوله هاي پلي اتيلني
105
لوله هاي حرارتي
106
لوله هاي گرم
107
لوييچي پيراندللوو(نميدانيم چطور)
108
لي اوت در انيميشن
109
لي يكريختيها روي حلقه هاي اول با تابع بازگشت
110
ليتو بيواستراتي گرافي سري هاي رسوبي ائوسن منطقه دهن رود، خراسان جنوبي
111
ليتواستراتيگرافي و ايواستراتيگرافي سازند سماري در روستاي گردو
112
ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي سازند آسماري در ميدان گازي كيش (چاه A1)
113
ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي سازند سروك در ميدان نفتي آذر(چاه شماره: 06)
114
ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي نهشته هاي سازند قم در ناحيه ابركوه جنوب غرب يزد
115
ليتو-بايو استراتيگرافي سازند آسماري در منطقه پشت دربند اطراف همدان
116
ليتوپن ؛ توليد از منابع داخلي
117
ليتوستراتيگرافي و رخساره هاي رسوبي سازند مبارك در برش تيل آباد (البرز شرقي )
118
ليتوستراتيگرافي و ميكروبايوستراتيگرافي سازند¬هاي جهرم و پابده در ميدان گازي كيش
119
ليتولوژي و ژئوشيمي کانسار مس ماهرآباد (بيرجند)
120
ليچينگ توده اي كانسنگ اكسيده مس معدن ندوشن
121
ليچينگ شيميايي كانه سولفيدي معدن مس ميدوك به منظور تعيين شرايط بهينه عملياتي در فرآيند هيپ ليچينگ
122
ليچينگ قليايي باطله سيليكاتي معدن سرب و روي تاجكوه
123
ليچينگ كانسنگ اكسيده بخش شرقي معدن سرب و روي مهدي آباد يزد
124
ليچينگ كلريدي لجن تصفيه الكتريكي مس
125
ليدار
126
ليدار چشم ايمن براي كاربردهاي هوا شناسي
127
ليزر
128
ليزر
129
ليزر
130
ليزر
131
ليزر
132
ليزر الكترون آزاد با ويگلر انباشته ازپلاسما
133
ليزر الكترون آزاد با ويگلر دوهارمونيكي
134
ليزر الكترون آزاد با ويگلوالكتريكي محوري، داخل موجبر استوانه اي با الكترون هاي نسبيتي حلقوي
135
ليزر الكترون آزاد تك عبوري با تابش كننده هاي مجزا
136
ليزر الكترون آزاد در طول موج پرتوي ايكس
137
ليزر الكترون آزاد در كانل يوني و در حضور ميدان مغناطيسي محوري
138
ليزر الكترون آزاد در موج بر نيمه انباشته و اثرات نسبيتي بر تشديد مغناطيسي
139
ليزر الكترون آزاد در موجبر بيضوي
140
ليزر الكترون آزاد دو جرياني
141
ليزر الكترون از ادبا ويگلر الكترومغناطيسي
142
ليزر الكترون ازاد دو جرياني انباشته از پلاسما
143
ليزر فيبري اربيوم
144
ليزر نيتروژن با تخليه خازني C-To-C
145
ليزر و كاربرد آن در جوشكاري
146
ليزر و كاربردهاي آن
147
ليزر و كاربردهاي آن
148
ليزرها
149
ليزرهاي GaAs و كاربرد آنها در مخابرات
150
ليزرهاي GaAS وكاربرد آنها در مخابرات
151
ليزرهاي پرقدرت و طرح يك ليزر CO2
152
ليزرهاي حالت جامد
153
ليزرهاي حالت جامد تيغه اي با دمش طولي دو طرفه بررسي تحليلي اثرات ترمواپتيكي
154
ليزرهاي فيبري غير محوري : بررسي اثرات ترمواپتيكي با استفاده از تابع گرين
155
ليزرهاي فيبري غير محوري :بررسي اثرات ترمواپتيكي با استفاده از تابع گرين
156
ليزرو ليدار
157
ليزهاي رزينه اي
158
ليگنين زدايي زيستي تركيبات ليگنوسلولزي (باكاس )
159
ليگنين زدايي زيستي ضايعات جامد حاصل از استخراج روغن از ميوه زيتون
160
لينوكس
بازگشت