<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
محاسبه توزيع دما درون پوسته موشك در طول پرواز
2
محاسبه توزيع دماي سيال چاه حين فرايند فرازآوري با گاز
3
محاسبه توزيع سرعت و دما در داخل يك حفره بر اساس الگوريتم SIMPLE و رسم خطوط جريان و دما با استفاده نرم افزار TECPLOT
4
محاسبه توزيع سرعت و فشار بر روي دماغه اجايو در جريان ابر صوتي
5
محاسبه توزيع سطح مقطع ديفرانسيلي كواركونيم با در نظر گرفتن حركت فرمي كواركهاي درون مزون
6
محاسبه توزيع فشار (Cp) و ضرايب آيروديناميكي Cl و Cd بر روي ايرفويل هاي مافوق صوت
7
محاسبه توزيع فشار بر روي پرتاب كننده هاي جمامي
8
محاسبه توزيع فشار و ضريب نيروي بازدارنده فشاري (DRAG PRESSURE)
9
محاسبه توزيع ميدان ناشي از يك قطعه حامل جريان متناوب در حضور يك قطعه فلز با ابعاد بينهايت
10
محاسبه توزيع ميدانهاي مغناطيسي ناشي از يك قطعه سيم حاصل جريان متناوب در حضور لايه هاي مختلف هادي
11
محاسبه ثابت پيوندي در برهم كنش هاي قوي
12
محاسبه ثابت پيوندي در برهم كنشهاي قوي
13
محاسبه ثابت پيوندي در برهم كنشهاي قوي
14
محاسبه ثابت تشكيل كمپلكس كاتيون هاي فلزي منيزيم ، كلسيم، رويII، كادميمII، نيكلII، مسII و كبالتIIبا ليگاندهاي دي ازن -1 و2- دي كربوكساميد و پيريدين -2 و 3- دي كربوكسيليك اسيد به روش مدل سخت
15
محاسبه ثابت تعادل در يك واكنش شيميائي فاز مايع از طريق روش ترموديناميك
16
محاسبه ثابت مادلونگ نانو‌ذرات بلور‌هاي يوني تك ظرفيتي و وابستگي آن به اندازه ذرات
17
محاسبه ثابتهاي زماني وگيتهاي توربين
18
محاسبه جابجايي شيميايي C-NMR مشتقات بنزن
19
محاسبه جرم و پهناي *ᴧ ‎‏در‎ واكنش ‎‎K‎-d ‎→ ‎‎‎Σπ ‎‎‏در‎‎ انرژي ‎‎‎‎GeV‎‏1‎‎‎‎براساس داده‌هاي‎‎ ‏آزمايش ‎‎‎‎E-31 ‎‏ شتابدهنده ‎‎‎‎J-PARC
20
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮيان اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه در ﺷﺒﮑﻪ هاي توزيع نامتقارن همراه با توليد پراكنده
21
محاسبه جريان القايي در بدن انسان ناشي از خطوط انتقال نيرو
22
محاسبه جريان خطوط انتقال برق فشارقوي با استفاده از ميدان مغناطيسي آن جهت عيب يابي خط
23
محاسبه جريان خطوط انتقال برق فشارقوي با استفاده از ميدان مغناطيسي آن جهت عيب يابي خط
24
محاسبه جريان رودخانه از روي داده هاي بارش فعاليت سكلونهاي ماوره ء مداري نيمكره شمالي براي چهار ماه ميان - فصلي
25
محاسبه جريان ماندگار و گذراي خطوط توزيع مبتني بر ميدان هاي الكترومغناطيسي محيطي
26
محاسبه جريان نشتي در تونل هاي مترو
27
محاسبه جعبه دنده خورشيدي هلكوپتر
28
محاسبه جعبه دنده خورشيدي هليكوپتر
29
محاسبه چشمه هاي پديده كشند قرمز در نواحي ساحلي ايران بوسيله مدل عددي سه بعدي ‍COHERENS
30
محاسبه چگالي حالتهاي الكترون رسانشي درنيمه رساناهاي فرومغناطيس با استفاده از مدل وانساوسكي و تابع همبستگي دواسپيني
31
محاسبه چگاليهاي گذارتك ذره اي براي( 20Ne(o به پنج حالت ( 2 ) با استفاده از كد رايانه اي OXBASH
32
محاسبه حاشيه بازاريابي محصول انگور در شهرستان ملاير و ارزيابي عوامل موثر بر آن
33
محاسبه حالت هاي بسيار مقيد هسته اي...
34
محاسبه حالت هاي مقيد اندريف در پيوندهاي SNS با استفاده از روش KPM و محاسبه ابر جريان جوزفسون در گرافين
35
محاسبه حالتهاي پايه اي در شبكه هاي متابوليكي با استفاده از روش دودويي
36
محاسبه حد كرنش كمانشي در شكل دهي غلتكي سرد به روش اجزاي محدود
37
محاسبه حد كشش در فرآيند كشش عميق گرم به روش مكانيك آسيب با استفاده از مدل ابتدايي لمتر
38
محاسبه حداكث ظرفيت انتقال قدرت در شبكه انتقال تحت پوشش برق منطقه اي فارس
39
محاسبه حساسيت فركانسي SIW به روش اجزا محدود
40
محاسبه حلاليت گاز در مايعات به روش شبيه سازي مولكولي
41
محاسبه خط هيدروليكي و تحقيق پديده ضربه قوچ در خطوط لوله انتقال سيال به روش اختلاف هاي محدود
42
محاسبه خطاي دز درمان ناشي از تضعيف پرتو در تخت به روش مونت كارلو
43
محاسبه خطوط انتقال لوله HP &LP FLARE فاز يك پارس جنوبي
44
محاسبه خواص الكتروني و اپتيكي دي برميد و دي كلكوژنايد فلزات واسطه در دو فاز انبوهه و تك لايه
45
محاسبه خواص انتقالي سيالات به كمك نرم افزار شبيه سازي LAMMPS
46
محاسبه خواص انتقالي گازهاي نادر با استفاده از يك پتانسيل بين اتمي مناسب
47
محاسبه خواص انتقالي مواد خالص به روش شبي هسازي ديناميك مولكولي
48
محاسبه خواص ترموديناميكي براي جذب سيالات بر جامدات با ارائه يك مدل جديد
49
محاسبه خواص ترموديناميكي سيالات با استفاده از يك معادله حالت جديد
50
محاسبه خواص ترموديناميكي و ترموفيزيكي سيالات چگال با استفاده از معادلات حالت جديد
51
محاسبه خواص ترموفيزيكي و ترموديناميكي معادلات حالت
52
محاسبه خواص حجمي سيالات چگال با استفاده از معادله حالتISM
53
محاسبه خواص ساختاري ،الكتروني و گراديان ميدان الكتريكي تركيبات
54
محاسبه خواص ساختاري و الكتروني تركيب puTe در فازهاي كلريد سديم و كلريد سزيم
55
محاسبه خواص ساختاري و مغناطيسي دبل لايه هاي برميد فلزات واسطه
56
محاسبه خواص ساختاري، الكتروني و نوري تركيبات با استفاده از روش امواج تخت بهبود يافته خطي با پتانسيل كامل
57
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاص ﺷﺪﺗﯽ در ﺳيستم هاي نانو با استفاده از ديناميك مولكولي
58
محاسبه خواص فونوني، مكانيكي و گرمايي بلور و نانوسيم MnAs
59
محاسبه خواص مكانيكي نانو كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري تقويت شده با صفحات كربني داراي عيوب شبكه اتمي به روش المان محدود
60
محاسبه خود ميدانها و تاثير آن ها در رابطه با پاشندگي و نرخ رشد در ليزر الكترون
61
محاسبه خود ميدانها و تاثير آنها در رابطه پاشندگي و نرخ رشد در ليزر الكترون آزاد با ويگلر تخت
62
محاسبه خيز تير با شرايط مختلف تكيه گاهي به روش اختلاف محدود
63
محاسبه دامنه پراكندگي با استفاده از فرمول بندي اسپينور هليسيته
64
محاسبه دامنه هاي اسپيني نوكلئون ـنوكلئون در برهم كنش الاستيك
65
محاسبه دانسيته درياچه اروميه از طريق معادلات پيتزر
66
محاسبه دانسيته و توابع اضافي مخلوط‌ هاي دوتايي با استفاده از معادله‌حالت اصلاح‌شده GMA
67
محاسبه در جذيي ناشي از توموگرافي محاسباتي ديورتيكول مكل با استفاده از تكنسيوم 99m در اعضاي شكم كودكان به روش مونت كارلو
68
محاسبه درجه انحصار و هزينه هاي اجتماعي آن در بازار خودروي سواري در ايران طي سالهاي 1393-1390
69
محاسبه درجه انحصار و هزينه¬هاي اجتماعي آن در بازار خودروي سواري در ايران طي سالهاي 1393-1390
70
محاسبه درجه حرارت ادياباتيك شعله براي سيستمهاي تعادل شيميايي
71
محاسبه درهم‌تنيدگي بين دو بيت كوانتومي در يك نانو نوار گرافني براي پراكندگي‌هاي متوالي
72
محاسبه دز اوليه و ثانويه در پروتون تراپي تومور مغز با روش مونت كارلو
73
محاسبه دز جذبي اندام هاي بدن در سينتي گرافي كليه با استفاده از فانتوم ornl
74
محاسبه دز در پروتون تراپي به كمك شبيه سازي موازي در كدGEANT4
75
محاسبه دز راديوايزوتوپ هاي رنيوم براي درمان سرطان هاي پوستي با استفاده از كد محاسباتي VARSKIN2 , dose calculated by rhenium radioisotopes to treat skin cancers using computational code VARSKIN2
76
محاسبه دز گاماي قلب راكتور تحقيقاتي تهران )TRR( و مقايسه آن با نتايج تجربي
77
محاسبه دز و طراحي درمان رايانه اي در براكي تراپي
78
محاسبه دزناشي از پرتوهاي گاما در اطراف قلب راكتور HWZPR با استفاده از كد محاسباتي MCNP و مقايسه با مقادير تجربي
79
محاسبه دقيق انرژي سالانه توربين بادي با مدل سازي توربين با استفاده از روش مونت كارلو
80
محاسبه دماي بدنه موشكها
81
محاسبه دماي سطح و نرخ گرمايش آيروديناميكي براي اجسام پرنده با سرعت بالا
82
محاسبه دماي همزمان اوليه و ضريب تابش گرمايي در يك مسئله هدايت گرمايي معكوس
83
محاسبه دوز موثر كل دريافتي اعضاي جامعه ناشي از رهاشدن مواد پرتوزا به جو در پي رويداد بدترين حادثه LOCA در راكتور هسته اي بوشهر
84
محاسبه ديناميكي حالت هاي اسپيني زير شبكه و داخلي الكترون در گرافين تك لايه
85
محاسبه ذخاير معدن به روش مقاطع
86
محاسبه ذخيره زغال سنگ (منطقه شرق كلات )
87
محاسبه ذخيره زغالسنگ منطقه پروده 3 و 4 لايه C1
88
محاسبه ذخيره كانسار مس در آلو
89
محاسبه ذخيره و مدل سازي زمين شناسي معدن مس ميدوك بر اساس اطلاعات حفاري اكتشافي و چال هاي استخراجي به روش زمين آمار
90
محاسبه راندمان اجزاء اصلي راندمان كلي نيروگاه بخار
91
محاسبه راندمان اجزاء اصلي و راندمان كلي نيروگاه بخار
92
محاسبه راندمان احتراق بويلر و بررسي عوامل موثر بر آن
93
محاسبه راندمان حرارتي ديگ
94
محاسبه راندمان سيستم هاي تهويه مطبوع VRF و مقايسه آن با سيستم تبريد جذبي
95
محاسبه راندمان نيروگاه بخار و بويلر و ارائه برنامه كامپيوتري پيرامون آنها
96
محاسبه رايانه اي و اندازه گيري ميزان لغزش نخهاي تار و پود پارچه
97
محاسبه رسانايي گرمايي در گرافين دو لايه
98
محاسبه رسانش الكتريكي اسپيني نانو نوار گرافين درحضور ناخالصي مغناطيسي به روش تابع گرين بازگشتي
99
محاسبه رسانش الكتريكي در نانولوله كربني زيگزاگ در حضور تهي جا به روش تابع گرين بازگشتي
100
محاسبه رسانش زنجيره هاي بنزن با استفاده از روش هاي تركيبي بستگي قوي و تابعي چگالي
101
محاسبه رسوب گذاري در مخازن سدها با استفاده از مدل عددي يك بعدي
102
محاسبه ريشه هلي تكراري يك چند جمله اي
103
محاسبه زاويه انتشار ترك در يك لايه تحت بار پادصفحه اي
104
محاسبه زمان آسايش ويسكوزيته برشي و توده اي براي سيالات كره نرم ولنارد جونز
105
محاسبه زمان و هزينه يك واحد انتقال تكنولوژي در صنعت توليد مس
106
محاسبه ساختار الكتروني نانو لوله هاي كربني تك جداره بااستفاده از اصول اوليه در حضور ناخالصي
107
محاسبه ساختار الكتروني و ايجاد گاف نواري در نانو لايه ي گرافن با نظريه ي تابعي چگالي
108
محاسبه ساختار الكتروني و برخي خواص مهم اپتوالكتروني الماس گونه ها به روش نظريه تابعي چگالي
109
محاسبه ساختار نواري موجبر بلور فوتوني دوبعدي با شبكه هاي مربعي و مستطيلي
110
محاسبه ساختار هندسي و نوار انرژي نانوسيم هاي الماسي اشباع شده با هيدروژن به روش نظريه تابعي چگالي
111
محاسبه سرعت اجسام صلب با ليزر
112
محاسبه سرعت بحراني قطارهاي پر سرعت از ديدگاه زيرسازي خط، به روش مدل‌سازي رياضي و المان محدود
113
محاسبه سرعت جذب واكنش دار گاز دي اكسيدكربن در آمين ها
114
محاسبه سرعت فلاتر سه درجه آزادي بال هواپيما بروش ريلي ريتز و كنترل آن بوسيله پيزوالكتريك
115
محاسبه سرمايش و گرمايش موثر بر ساختار سحابي هاي سياره نما
116
محاسبه سريع مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ي بعضي از ماتريس هاي هرميتي كوچك
117
محاسبه سطح LIMITING در رادار MTI
118
محاسبه سطح مقطع برهم كنش برخورد دو پروتون در انرژي 2/85GeV و تشكيل ساختار k-pp در چارچوب آزمايشگاه
119
محاسبه سطح مقطع پراكندگي اتم هاي ميوني درهمجوشي ازطريق كاتاليزورميوني
120
محاسبه سطح مقطع توليد كوارك‌هاي سنگين بويژه كوارك افسون با توجه به داده‌هاي جديد آزمايشگاهي در پراكندگي الكترون-پروتون و برخورد‌هاي‌هادروني
121
محاسبه سطح مقطع جزئي ربايش الكترون براي برخورد پروتون با اتم هيدروژن به عنوان يك مسئله برخورد سه حجمي
122
محاسبه سطح مقطع راداري اجسام با معادلات انتگرالي تزويج شده و مقايسه با تحليل مدهاي مشخصه
123
محاسبه سطح مقطع راداري اهداف پيچيده با پوشش دي الكتريك با استفاده از روش هاي مجانبي
124
محاسبه سطح مقطع راداري برگ درخت به كمك اصل هم ارزي و تئوري شبكه چندتايي
125
محاسبه سطح مقطع راداري به روش معادله سهموي
126
محاسبه سطح مقطع راداري يك جسم PEC با پوشش عايق داراي تقارن محوري
127
محاسبه سطح مقطع راداري يك مخروط فلزي ايده آل
128
محاسبه سطح مقطع همجوشي در واكنشهاي هسته اي يون سنگين
129
محاسبه سطح مقطع همجوشي يون هاي سنگين در نزديكي و زير سد كولني با استفاده از مدل كولني و مجاورت
130
محاسبه سطح مقطع واكنشانشقاقي پروتون - دوترون در انرژي 135 مگا الكترون ولت
131
محاسبه سطوح مقطع فرايندهاي واانگيختگي اتم هاي ميون دار در محيط ايزوتوپ هاي هيدروژن
132
محاسبه سيلوها براي شرايط بارگذاري و ارائه مناسب ترين شيوه تخليه در رابطه با نوع خاك
133
محاسبه سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم گره زن چله به منظور مهندسي معكوس
134
محاسبه شاخص بهره وري در سازمان امور مالياتي
135
محاسبه شاخص غير كلاسيكي ، مبتني بر آثار تداخلي ، براي حالت هاي كوانتمي ميدان تابشي .
136
محاسبه شاخص غيركلاسيكي، مبتني بر آثار تداخلي، براي حالت هاي كوانتومي ميدان تابشي
137
محاسبه شاخص مديريت دانش (KMI) در سازمانهاي استان كرمان و بررسي ارتباط آن با عملكرد سازماني(OP)
138
محاسبه شاخص هاي بهره وري در پست بانك در طي ساله هاي 87-1384
139
محاسبه شاخص هاي پايداري منابع آب با استفاده از مدل برنامه ريزي كسري (مطالعه موردي دشت قزوين)
140
محاسبه شاخص هاي توپولوژيك هندسي - حسابي گراف برخي نانو ساختارها
141
محاسبه شاخص هاي رشد بهره وري بر پايه تكنولوژي هاي توسعه يافته در تحليل پوششي داده ها
142
محاسبه شاخصهاي كارايي فرايند در توزيعهاي مركب به كمك شبيه سازي
143
محاسبه شار انتقال جرم دي اكسيدكربن در محلول پيپرزين
144
محاسبه شار جذب واكنش دار دي اكسيدكربن در آمين هاي تركيبي
145
محاسبه شار نسبي نوترون در رآكتور MNSR با استفاده از كد محاسباتي MCNPو مقايسه با نتايج تجربي
146
محاسبه شارنشستي نوترون از مجاري تهويه بناهگاههاي هسته اي
147
محاسبه شارنوترون ها در راكتور هاي همگن بحراني ( كروي و استوانه اي شكل ) با استفاده از كد محاسباتي MCNP و مقايسه با نتايج حاصل از حل معامله تك گروهي راكتور
148
محاسبه شباهت جملات جهت استفاده در پيكره هاي موازي دو زبانه
149
محاسبه شدت دبي و نسبت Fuel / Oxid صفحه انژكتور موتور موشك سوخت مايع قبل از احتراق به دو صورت تئوري و آزمايشگاهي
150
محاسبه شعاع كيسه مدل MIT براي پروتون بر اساس عاملهاي شكل الكتريكي و مغناطيسي
151
محاسبه شعاع كيسه مدل MIT نوترون براساس عامل هاي شكل الكتريكي و مغناطيسي
152
محاسبه شعاع هسته با استفاده از داده هاي تجربي ناشي از پراكندگي ذرات
153
محاسبه شكل بهينه بلانك اوليه در فرايند كشش عميق با استفاده از تركيب روش تغيير شكل معكوس و منطق فازي
154
محاسبه شكل مودي سازه بدنه واگن مقياس شده با روش اندازه گيري ميداني
155
محاسبه شيارشدگي سطح روسازي آسفالتي با استفاده از دوربين
156
محاسبه صاعقه هاي برخورد كننده به خط هوايي تغذيه قطار و قطار با استفاده از روش بار هاي فرضي
157
محاسبه ضرائب آئروديناميكي ايرفويل ها در جريان مادون صوت
158
محاسبه ضرائب آئروديناميكي موشك
159
محاسبه ضرائب آيروديناميكي در حضور اثر زمين و بدون تاثير اثر زمين
160
محاسبه ضرايب آئروديناميكي براي ايرفويل نوساني با استفاده از روش حل عددي
161
محاسبه ضرايب آيروديناميكي مود داچرول هواپيماي مدل
162
محاسبه ضرايب آيروديناميكي يك بال همراه باوينگلت
163
محاسبه ضرايب انباشت پرتودهي تابش هاي گاما تا انرژي 100MeVبراي چشمه نقطه اي در محيط هاي آب و سرب با استفاده از كد محاسباتي MCNP و برازش اين ضرايب برگر، تيلور و چند جمله اي
164
محاسبه ضرايب انباشت پرتوگيري تابش گاما براي چشمه صفحه اي و حفاظ هاي تيغه اي دو لايه با در نظر گرفتن تابش ترمزي با استفاده از كد محاسباتي MCNP
165
محاسبه ضرايب انباشت پرتوگيري تابش هاي گاما براي چشمه صفحه اي و حفاظ هاي تك لايه و دو لايه آب و سرب با استفاده از كد محاسباتي MCNP با در نظر گرفتن پراكندگي هاي همدوس
166
محاسبه ضرايب انباشت پرتوگيري تابشهاي گاما براي چشمه نقطه اي در آب و سرب با استفاده از كد محاسباتي
167
محاسبه ضرايب انباشت پرتوهاي گاما تا 100 در محيط سرب با استفاده از كد ام سي ان پي
168
محاسبه ضرايب انباشت تابشهاي گاما در آب با استفاده از روش مونت كارلو
169
محاسبه ضرايب ايروديناميكي گلوله
170
محاسبه ضرايب توزيع احتمال بار در سيلندرهاي مغروق
171
محاسبه ضرايب جرم افزوده يك AUV به روش عددي
172
محاسبه ضرايب درگ و ليف AUV در شرايط پروازي مختلف
173
محاسبه ضرايب دي الكتريك طولي و عرض گاز الكتروني در زمان واهلش معين و دماي غير صفر و بررسي خواص اپتيكي نانو ذرات كروي به كمك منحني سطح مقطع خاموشي
174
محاسبه ضرايب شدت تنش بطور مستقيم يا استفاده از روش المان محدود توسعه يافته در حالت بارگذاري حرارتي
175
محاسبه ضرايب شدت تنش ناچ هاي V شكل تيز به روش هاي فتو الاستيسيته و اجزاء محدود
176
محاسبه ضرايب فشار حول قطار سرعت بالا با روش حل عددي
177
محاسبه ضرايب فيدبك دمايي راكتيويته در قلب يك راكتور هسته اي VVER-1000 با مجتمع سوخت حلقوي با قابليت خنك شوندگي از داخل و خارج و بررسي اثر گام شبكه بر اين ضرايب
178
محاسبه ضرايب معادله FOKKER-PLANCK براي نگاشت هاي دوبعدي
179
محاسبه ضرايب نفوذ و ضريب دوم ويريال گازهاي نادر با استفاده از يك پتانسيل بين اتمي دقيق
180
محاسبه ضرايب هيدروديناميكي شناور پلنينگ به روش عددي
181
محاسبه ضرايب هيدروديناميكي غير دائم يك جسم متحرك در فضاي محدود با انتهاي باز
182
محاسبه ضربه آبي به روش تفاوت محدود
183
محاسبه ضريب ارزشيابي پيمانكاران به روش AHP
184
محاسبه ضريب انبساط گرمايي خطي هيدرات گازي sI و تعيين خواص ديناميكي و نا همسانگر دي طيف 13CNMR مولكول هاي مهمان خطي و غير خطي در قفس هاي اين هيدرات با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
185
محاسبه ضريب انتقال حرارت از طريق هدايت در مواد قالب گيري به روش حل معكوس و به كمك كامپيوتر
186
محاسبه ضريب انتقال حرارت از طريق هدايت در مواد قالب گيري به روش حل معكوس و به كمك كامپيوتر
187
محاسبه ضريب انتقال حرارت همرفت و تحليل تنش¬هاي حرارتي لنت و ديسك ترمز قطار در زمان ترمز
188
محاسبه ضريب انتقال گرماي جابجايي با در نظر گرفتن تاثير اسيد بوريك در خشك كننده
189
محاسبه ضريب برآ و توزيع فشار روي يك ايرفويل به روش پانل
190
محاسبه ضريب تقسيم (Division Factor) جريان اتصال كوتاه جهت طراحي بهينه شبكه هاي زمين
191
محاسبه ضريب تقويت در تقويت كننده هاي ليزرهاي پالسي حالت جامد با در نظرگرفتن توزيع فضايي بهره و انرژي ليزر
192
محاسبه ضريب خودنفوذي ومقايسه داده‌هاي بدست آمده با داده‌هاي تجربي
193
محاسبه ضريب دوم ويريال گاز F2 و بررسي اثر گونه سوم براي سيستم F2-F2 با استفاده از روش MP2/Aug-cc-pVTZ
194
محاسبه ضريب رسانش مؤثر ساختارهاي صفحه شطرنجي تصادفي تحت بارهاي حرارتي
195
محاسبه ضريب رفتار سيستم سازهاي دياگريد
196
محاسبه ضريب ژول - تامسون سيالات مختلف
197
محاسبه ضريب ژول -تامسون مبردها با استفاده از معادله حالت مناسب
198
محاسبه ضريب شدت تنش الاستيك در ديسك هاي دوار تحت سرعت زاويه اي ثابت
199
محاسبه ضريب شدت تنش هندسه هاي پيچيده حاوي ترك با استفاده از روش هاي عددي و نيمه تحليلي
200
محاسبه ضريب شكست (N) ، ضريب بزرگنمايي زمين (K) در نقاط مختلف ايران به انضمام بررسي پديده (duct) در حاشيه خليج فارس و درياي عمان
201
محاسبه ضريب عملكرد ترمز (BRAKE FACTOR) براي يك سيستم ترمز درام با بكارگيري روش المان محدود
202
محاسبه ضريب فشار حرارتي و بررسي قواعد آن با استفاده از معادلات حالت
203
محاسبه ضريب مشاركت سوپر استراكچر در استحكام طولي كشتي و تغيير شكل كشتي و سوپر استراكچر در خمش
204
محاسبه ضريب مشاركت سوپراستراكچر در استحكام طولي كشتي و تغيير شكل كشتي و سوپراستراكچر در خمش
205
محاسبه ضريب نفوذ عوامل سازماني بر سطوح و ابعاد يادگيري سازمان با استفاده از روشهاي MADM در شركت پتروشيمي شيراز
206
محاسبه ضريب نيروي بازدارنده فشار روي دماغه يك پرتابه مافوق صوت براي پروفيل هاي مختلف توسط برنامه كامپيوتري
207
محاسبه ضريب هدايتي پوكه صنعتي در حال خشك شدن
208
محاسبه ضريب همزماني در شبكه هاي شعاعي به روش مونت كارلو
209
محاسبه ضريب همسنگ سواري موتورسيكلت در تقاطعات چراغدار
210
محاسبه ضريب همسنگ سواري موتورسيكلت در تقاطعات چراغدار طييسيب
211
محاسبه طراحي دستگاه پالت تراك
212
محاسبه طراحي سيستم كنترل واحد پاستوريزه مواد غذايي به روشهاي كلاسيك / مدرن
213
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﯿﻒ گراف‌هاي ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺖ رأس
214
محاسبه طول آبگرفتگي و تعادل در حالت صدمه ديدگي
215
محاسبه طول عمر شبه ذرات هليوم سه عادي به روش ميكروسكوپيك
216
محاسبه طول عمر نوترون هاي آني در سيستمهاي شكاف پذير با بازتابنده ضخيم
217
محاسبه طول عمر نوترونهاي آتي و تاخيري در قلب راكتور با استفاده از كد MCNP
218
محاسبه طول مفصل پلاستيك و تاثير الياف پليمري در اتصالات سازه هاي بتن مسلح با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
219
محاسبه طول موج ماگزيمم جذب مشتقات 1. 4- نفتوكينون با استفاده از روشهاي كمومتريكس
220
محاسبه طول ناحيه ورودي در جريان سيال غير نيوتني بين دو صفحه موازي به روش سيمپل
221
محاسبه طول هاب در مخازن تحت فشار
222
محاسبه طيف انرژي باريكه الكترون دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از مشخصه هاي تابش ايكس سخت
223
محاسبه طيف باريون ها با پتانسيل محبوس كننده وابسته به انرژي , calculating baryon s spectrum with an energy-dependent confining potential
224
محاسبه طيف جرم ناورداي k-pp در برخورد دو پروتون در انرژي 2/85GeV و با برازش با داده هاي آزمايش DISTO
225
محاسبه طيف هاي جذبي و برش هاي برانگيختگي رامان ازولين در فازگازي و محلولهاي كربن دي سولفيد و متانل با استفاده از نظريه همبسته كننده زماني
226
محاسبه طيف هاي طراحي با احتساب اندر كنش خاك و سازه
227
محاسبه طيف هاي فوتوالكترون برخي از مولكول هاي مهم زيستي با استفاده از روش برهم كمش پيكر بندي خوشه هاي تقارن سازگار شده
228
محاسبه ظرفيت باربري جانبي شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
229
محاسبه ظرفيت پردازش درمراكز ديجيتالي
230
محاسبه ظرفيت حرارتي در حجم ثابت بوتان با استفاده از قاعده همدماي خطي با ضرايب توسعه يافته
231
محاسبه ظرفيت حمل بار ربات متحرك بازودار غير هولونوميك با روش چند مرحله ايي و تفكيك اجزا
232
محاسبه ظرفيت حمل بار ربات متحرك درحضور موانع متحرك با استفاده از توابع پتانسيل مجازي و به روش كنترل بهينه
233
محاسبه ظرفيت شبكه هاي بدون سيم اقتضائي
234
محاسبه ظرفيت گرمايي، آنتالپي و فعاليت شورابه اروميه در دماهاي مختلف با استفاده از معادلات پيتزر
235
محاسبه ظرفيت گرمايي، آنتالپي وفعاليت شورابه اروميه در دماهاي مختلف با استفاده از معادلات پيتزر
236
محاسبه عامل شكل پايون باردار با استفاده از سطح مقطع هاي پراكندگي آزمايشگاهي
237
محاسبه عامل‌هاي شكل واپاشي نيمه لپتوني Bs---K*0L+L- از طريق مدل قانون جمع مخروط نوري با به‌كارگيري دامنه‌هاي توزيع مزون Bs
238
‎محاسبه عدد رنگي‏، عدد رنگي يالي و عدد استقلال گراف‌هاي با حداكثر هفت رأس
239
محاسبه عدد ضرايب هيدروديناميكي شناور
240
محاسبه عددي افت فشار در مشعل خاموش يك كانال HRSG توسط نرم افزار فلوئنت ﴿فلوئنت﴾
241
محاسبه عددي تحليلي ميدان الكتريكي دو بعدي نانو ماسفت ها
242
محاسبه عددي چگالي و توابع توزيع پايدار
243
محاسبه عددي خواص نوري سيم مولكولي پلي استيلن , numberical calculation of optical property modecular wires polyacetylene
244
محاسبه عددي سري فوريه و تبديل فوريه با PC
245
محاسبه عددي ضرايب هيدروديناميكي شناورهاي در حال حركت با سرعت ثابت در امواج
246
محاسبه عددي ضريب دمپينگ حركت رول شناور به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
247
محاسبه عددي ضريب عبور موج موجشكن هاي مختلف
248
محاسبه عددي ظرفيت باربري پي هاي نواري ،واقع برخاكهاي دولايه اي ماسه اي
249
محاسبه عددي كاويتاسيون در هيدروفويل¬هاي سه‌بعدي
250
محاسبه عددي كميت‌هاي ديناميكي نيرو و گشتاور وارد بر مفاصل پا با استفاده از كميت‌هاي سينماتيكي در حين راه رفتن
251
محاسبه عددي ماتريس انتقال و ضرايب اتلاف در موجبرهاي نوري تخت خميده به روش عناصر مرزي
252
محاسبه عددي مانورينگ شناور با استفاده از روش هاي ديناميك سيالات محاسباتي
253
محاسبه عددي مقاومت شناورها با استفاده از معادلات ناوير استوكس
254
محاسبه عددي نيروي جانبي در اثر تغيير جهت مخازن حمل مايعات
255
محاسبه عمر خستگي يك محور با استفاده از روش هاي مبتني بر مكانيك شكست و تست غير مخرب التراسونيك
256
محاسبه عمق - دز در آب براي الكترونهاي 10Kev - 10Mev توسط كد رايانه اي MCNP
257
محاسبه عملكرد توربين هاي گازي با روش كمترين خطا
258
محاسبه عوامل مؤثر در اختلاط و حلاليت بر مبناي نظريه برهمكنش هاي مولكولي
259
محاسبه فاصله فرشه گسسته در زمان زير مربعي
260
محاسبه فاكتور ساختار پتانسيل جفت موثر فلزات قليائي با استفاده از يك مدل جديد براي تابع همبستگي مستقيم
261
محاسبه فاكتور ساختار فلزات قليايي مايع با استفاده از قاعده همدماي خطي( LIR)
262
محاسبه فاكتورهاي ايمني سيستم زمين در مجاورت ساختارهاي فلزي، ناشي از جريان صاعقه ابر به زمين
263
محاسبه فرا قطبش پذيري مرتبه دوم در سامانه هاي تناوبي نامتناهي با روش تئوري تابعي چگالي
264
محاسبه فركانس كانال انتقال آب با روش اجزاء محدود و تحليلي
265
محاسبه فركانسهاي طبيعي بال و ملخ هلي كوپتر
266
محاسبه فرم نرمال و كاربرد آن در آناليز ديناميك يك مدل درمان ايدز
267
محاسبه فرمول عمومي انديس وينر براي گراف هاي فولريني خاص
268
محاسبه فشار بخار مخلوط سيالات چگال دوتايي با استفاده از معادله حالت
269
محاسبه فشار دروني سيالات چگال با به كارگيري قانون هم دماي خطي
270
محاسبه فشار هواي دستگاههاي حفاري و بهينه سازي آن در معادن صفائيه و نثاري
271
محاسبه فشار يك سيال با استفاده از داده سرعت بدست آمده از تصاوير MRA
272
محاسبه فشارهاي منفذي در پي و بدنه سدهاي خاكي به روش اجزاء محدود
273
محاسبه فعاليت اجزاي محلول دوتايي با استفاده از معادله حالت
274
محاسبه فلش ولتاژ﴿sag voltage﴾ با روش مونت كارلو
275
محاسبه قابليت اطمينان براي يك ماهواره كوچك
276
محاسبه قابليت اطميناني با بارهاي مختلف
277
محاسبه قابليت اعتماد سازه اي موتورهاي سوخت مايع
278
محاسبه قدرت اسيدي - بازي تعدادي از مشتقات آنيلين
279
محاسبه قيمت تمام شده باريت معدن درين كاشان در مرحله استخراج
280
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
281
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستان شهيد صدوقي يزدسال تحصيلي 89-90
282
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستان شهيد صدوقي يزدسال تحصيلي 89-90
283
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستانهاي شهيد صدوقي سال تحصيلي 89-90
284
محاسبه قيمت تمام شده ﴿يك دانشجو در دانشگاه﴾
285
محاسبه كارايي شيلد محفظه هاي مستطيلي با يك روزنه توسط مدل خط انتقال با احتساب مدهاي بالاتر از مد غالب
286
محاسبه كارايي و صداي ملخ با استفاده از مشخصات هندسي آن
287
محاسبه كامپيوتر ته اخلات راديويي خطوط انتقال انرژي
288
محاسبه كامپيوتري اجراء موله ضربه اي
289
محاسبه كامپيوتري بخش بار در شبكه هاي قدرت
290
محاسبه كامپيوتري پارامترهاي خطوط انتقال انرژي با در نظر گرفتن اثر شكم هادي، اثر زمين ، اثر سيم كارد
291
محاسبه كامپيوتري ترانكهاي بين شهري
292
محاسبه كامپيوتري تنظيم و هماهنگي رله هاي حفاظتي در رينگ KV63 اصفهان
293
محاسبه كامپيوتري سطح مقطع كابلها - نوع كليه ها و فيوزهاي يك مجتمع صنعتي باتوجه به افت ولتاژ و حداكثر افت توان انتقالي مجاز
294
محاسبه كامپيوتري ضرائب برآ و پساي القائي بال بدون Sweep
295
محاسبه كامپيوتري طراحي مقدماتي كشتي كالابر عمومي 9000 تني
296
محاسبه كامپيوتري مشخصه هاي صفحات مركب (لايه لايه ) جهت آناليز سازه هاي كامپوزيت با برنامه هاي اجراء محدود
297
محاسبه كامپيوتري مقاومت و قدرت كشتي به دو روش گولرها و هولتروپ
298
محاسبه كامپيوتري ميل لنگ موتورهاي احتراق داخلي
299
محاسبه كامپيوتري ميل لنگ موتورهاي احتراق داخلي
300
محاسبه كران براي ناحيه ظرفيت كانال تداخلگر گوسي بر مبناي تبديل كانال به كانال غير گوسي
301
محاسبه كسر جذب انرژي فوتون در حالت هاي گوناگون با استفاده از كد محاسباتي MCNP
302
محاسبه كسر فاز مرتبط با انتقال گرما و جرم در شبيه سازي فرآيند انجماد آلياژ دوتايي
303
محاسبه كشش سطحي با استفاده از روش هاي مدل سازي مولكولي
304
محاسبه كليد مشترك بر اساس مشخصه كانال در شبكه هاي بيسيم
305
محاسبه كمانش ستون به روش تفاضل محدود
306
محاسبه كوانتوم مكانيكي آهنگ فرآيندهاي آبشاري ، در اتم هاي K4He
307
محاسبه كوانتومي خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ديناميكي نانو خوشه هاي...
308
محاسبه كوانتومي خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي، ارتعاشي و گرمايي نانو خوشه هاي خالص Agn و آلياژي Agn-mPdm ...
309
محاسبه كوانتومي فركانسهاي فونوني در بلور KCI
310
محاسبه كوچك ترين جفت ويژه 􀀁ي يك 􀀁 M− ماتريس كاهش ناپذير با استفاده از روش تكراري غير دقيق نودا
311
محاسبه گاف انرژي بلور Na3 As با استفاده ازنرم افزار وين دوهزار
312
محاسبه گراديان ميدان الكتريكي در بلور Zr3fe
313
محاسبه گراديانهاي ميدان الكتريكي در تركيبات RAL2 و( RAL3 ( R = Rare Earths )
314
محاسبه گرمايش ايروديناميكي اجسام سه بعدي با استفاده از نتايج حل جريان غيرلزج روي شبكه بي سازمان
315
محاسبه گرمايش ايروديناميكي براي يك موشك ساده در جريان فراصوتي (Hypersonic)
316
محاسبه گرهاي آنالوگ حالت جريان
317
محاسبه گشتاور مغناطيسي سطحي در بلورهاي حالت جامد y-Ce,a-Ce
318
محاسبه گشتاور وارد بر تيغه بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
319
محاسبه گشتاورچهارقطبي ايزوتوپهاي فرد عنصر تربيوم , quadrupole momentum calculation of terbium isotopes and comparison of them with nilson model
320
محاسبه لوله كشي گاز طبيعي ساختمان با هدف تعيين قطر مسير مصرف
321
محاسبه مؤلفه هاي حقيقي و موهومي رسانندگي نوري و عمق نفوذ ابر رسانايBa﴾Fe0.9Co0.1)2As2
322
محاسبه ماشين برگرداننده دوبل مجتمع فولاد مباركه
323
محاسبه ماكزيمم آنتروپي توابع چگالي و كاربردهاي آن
324
محاسبه ماكزيمم بار مجاز بازوي مكانيكي با مفاصل الاستيك به روش كنترل بهينه غيرخطي حلقه بسته
325
محاسبه محدوده پايداري مقاوم سيستم هاي كنترل خطي به كمك بهينه سازي چند جمله اي
326
محاسبه محدوده عملكرد مقاوم سيستم هاي كنترل خطي به كمك بهينه سازي توابع درجه دوم
327
محاسبه محدوده هاي مجاز تغييرات پارامترهاي ديناميكي يك سيستم پروازي براي حفظ پايداري
328
محاسبه مخازن استوانه اي با كلكي كروي، بيضوي و چنبره اي
329
محاسبه مدل هاي رياضي فيلترهاي ماسه اي سريع
330
محاسبه مدول خمشي پارچه با استفاده از سيستم تير الاستيك با دو تكيه گاه ساده
331
محاسبه مدول نانوكامپوزيت با نانو لوله كربن در حالت دو بعدي
332
محاسبه مدول يانگ معادل با استفاده از المان حجمي معرف كامپوزيت حاوي نانو لوله كربن موچدار
333
محاسبه مراكز فراگستري
334
محاسبه مرز ژارتو مسئله دوسطحي دوهدفه با استفاده از يك الگوريتم برنامه ريزي چندهدفه صحيح تركيبي
335
محاسبه مسير حركت باريكه پروتون و دوز جذب شده در بافت به روش مونت كارلو
336
محاسبه مسيرهاي نگهبان در چندضلعيهاي متعامد
337
محاسبه مشتقات پايداري انواع پرتابه به روش تئوري جسم لاغر
338
محاسبه مشتقات پايداري در جريان تراكم ناپذير به روش فركانس تقليل يافته غيرخطي
339
محاسبه مشتقات هيدروديناميكي مانور، با استفاده از نرم افزارهاي CFD
340
محاسبه معياري براي پيچيدگي تصاوير جهت استفاده در مدل سازي توجه بينايي
341
محاسبه مقادير pka تعدادي از مشتقات بنزوييك اسيد در محلول آبي به روش آغازين
342
محاسبه مقادير ويژه با استفاده از تبديلات تشابهي
343
محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه يك ماتريس متقارن حقيقي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
344
محاسبه مقاومت بارجهاي اقيانوس پيما و قدرت لازم براي يدك كش آن
345
محاسبه مقاومت بدنه زيردريايي با استفاده از نرم افزارهاي ديناميك سيالات محاسباتي
346
محاسبه مقاومت تور ماهيگيري
347
محاسبه مقاومت تونل زني در سدهاي شاتكي
348
محاسبه مقاومت شناورهاي پلا نينگ با استفاده از روش تركيبي المان مرزي و لايه مرزي
349
محاسبه مقاومت موثر بر يك بارج حمل سكوي نفتي و محاسبه قدرت لازم براي كشيدن بارج و طراحي يدك كش مورد نياز
350
محاسبه مقاومت نهايي ورق خورده شده در سازه هاي دريايي با روش عددي
351
محاسبه مقاومت يك كشتي با استفاده از روش آزمايش مدل و نرم افزار Ansys 12.1
352
محاسبه مقايسه اي فرسايش در حوضه آبريز شلمان رود ( رودخانه املش ) به روشهاي PASIC وSLEMSA
353
محاسبه مقدار اندوكتانس كابلهاي انعطاف پذير و بازوهاي الكترود در كوره قوس الكتريك به منظور بهبود عملكرد سيستم كنترل آن
354
محاسبه مقدار ويژه يك ماتريس به كمك الگوريتمهاي موازي
355
محاسبه ممان اينرسي جرمي
356
محاسبه ممان اينرسي جرمي
357
محاسبه ممان اينرسي سطحي
358
محاسبه ممان اينرسي سطحي
359
محاسبه ممان اينرسي و مركز ثقل وتخمين وزن اوليه هواپيما
360
محاسبه ممانهاي معادله غير خطي شرودينگر مرتبه پنجم همراه با اثر رامان
361
محاسبه منحني ذوب هليوم 3 بروش LOCV
362
محاسبه مولفه هاي عمودي و جانبي تنسور فشار و خواص ديناميكي سيال هاي محدود شده در نانو حفره صفحه اي با استفاده از قضيه ويريال و نظريه تابعي چگالي
363
محاسبه ميدان جريان در يك سيستم چرخان گازي
364
محاسبه ميدان حرارتي سوپاپ هاي مجهز به خنك كننده داخلي در موتورهاي احتراق داخلي
365
محاسبه ميدان فشار از روي ميدان سرعت براي جريان خون
366
محاسبه ميدان قائم در توكامك از نظر تئوري و عملي و زمان اعمال آن و تعيين بتاي قطبي توكامك
367
محاسبه ميدان مغناطيسي فوق ريز ناخالصي هاي آهن و قلع در بلوركروم
368
محاسبه ميدانهاي تنش و كرنش درنابجاييها
369
محاسبه ميزان اعتماد بين خوشه اي و طول عمر پايدار گره به منظور افزايش اطمينان در شبكههاي موردي
370
محاسبه ميزان انتقال حرارت از جداره داخلي
371
محاسبه ميزان دز جذب شده ي كليه ها در اسكن قلب نوزاد انسان با استفاده از روش مونت كارلو
372
محاسبه ميزان دما و توزيع تنش هاي پسماند در حين جوشكاري چند پاسه لوله ها به روش المان محدود
373
محاسبه ميزان شباهت ميان موجوديت هاي آنتولوژي ها
374
محاسبه ميزان عبور، جذب و انعكاس امواج الكترومغناطيس از يك سيستم N لايه اي و كاربرد آن در بافت هاي مختلف
375
محاسبه ناهمسانگردي (آنيزونتروپي) بوسيله نمودار DSI
376
محاسبه نرخ خرابي كليه قطعات الكترونيكي بر اساس هندبوك نظامي E-217
377
محاسبه نرخ رهايي انرژي كرنشي در مد اول تورق در نانو كامپوزيت هاي لايه اي به روش تحليلي
378
محاسبه نسبت انشعاب براي واپاشي -B→a1l‎+‎l در مدل دو هيگز دوتايي (2HDM)
379
محاسبه نسبت تمركز درصنعت داروسازي
380
محاسبه نظري آنتالپي تبخير الكها و آلدئيدهاي آليفاتيك و روماتيك با استفاده از تكنيك QSPR
381
محاسبه نظري اسيديته برخي از الكل ها و اسيدهاي كربو كسيليك در محلول آبي به توسط محاسبات مكانيك كوآنتومي initio ab
382
محاسبه نظري سديم خواهي پورين ها در شرايط محيطي مختلف و بررسي اثر بخارآب بر جابجايي پيك سديم در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
383
محاسبه نظري قدرت پيوند هيدروژني درون مولكولي در فرم انولي تركيب دي كربآلدهيدفسفين و بررسي اثر استخلاف ، جهت دستيابي به يك معادله خطي مناسب در سيستم RAHB تشكيل شده
384
محاسبه نفوذ آب به تونل انتقال آب نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد آزاد كردستان به روش تحليلي و مقايسه آن با نتايج واقعي
385
محاسبه نماد تشعشعي آنتن ميكرواستريپ واقع بر صفحه زمين با ابعاد محدود
386
محاسبه نمادين جواب هاي تقريبي تحليلي معادلات يفرانسيل غيرخطي با شرايط مرزي
387
محاسبه نماهاي بحراني مدل آبزينگ دو لايه اي با استفاده از نظريه گروه باز بهنجارش
388
محاسبه نوار ممنوعه ي فوتوني در بلورهاي فوتوني با استفاده از روش عناصر مرزي
389
محاسبه نوارهاي كاف فوتوني در كريستال هاي فوتوني يك و دو بعدي به روش بسط موج تخت
390
محاسبه نوارهاي گاف فوتوني در كريستال هاي فوتوني يك و دو بعدي به روش بسط موج تخت
391
محاسبه نوفه ضربه اي (shot noise) ناشي از حضور ناخالصي نقطه‌اي در نانو نوار گرافيني دسته مبلي
392
محاسبه نيرو و گشتاور در نورد نامتقارن ورق با فرض اصطكاك لغزنده در سطوح تماس و پيش بيني انحناء ايجاد شده در ورق
393
محاسبه نيروها و ضرايب هيدروديناميكي اجسام شناور و غوطه ور با استفاده از مدل جريان پتانسيل
394
محاسبه نيروها و گشتاورهاي وارد بر مفاصل پايين تنه در ضربه ي Abdollyo در ورزش تكواندو
395
محاسبه نيروهاي اتصال كوتاه بر اساس مدل مشروح سيم پيچ ترانسفور ماتور
396
محاسبه نيروهاي برآوسپاي موثر بر هواپيماهاي مادون و ما فوق صوت
397
محاسبه نيروهاي عضلات در حركت جلوبازو هالتر به كمك روش تعقيب مسير
398
محاسبه نيروهاي ماهيچه اي لازم براي انجام حركت پرش عمودي در انسان با استفاده از بهينه سازي استاتيك
399
محاسبه نيروهاي مغناطيسي بين سيم پيچهاي حامل جريان در دو صفحه مسطح
400
محاسبه نيروهاي ناشي از جريان هجومي و اتصال كوتاه نامتقارن در سيم پيچ هاي ترانسفورماتور توسط روش المان محدود سه بعدي
401
محاسبه نيروهاي وارد بر شينه ها و مقره ها و محاسبه سطح مقطع آنها
402
محاسبه نيروهاي وارد بريك شناور تندرو
403
محاسبه نيروي استقرار پوشاك حلقوي پودي كشسان بر روي مدل‌هاي استوانه‌اي
404
محاسبه نيروي الكترومغناطيس و شبيه سازي شكل دهي الكترومغناطيسي لوله به طرف داخل
405
محاسبه نيروي درك فشاري تحت زواياي حمله مختلف براي موشكهاي مافوق صوت
406
محاسبه نيروي رانش و تحليل ديناميكي كشتي
407
محاسبه نيروي فرمان الويتور براي يك هواپيما و بررسي اثر تركيبهاي مختلف بر آن
408
محاسبه نيروي ليفت بر بال هواپيما به روش شبكه گردابه (M L V)
409
محاسبه نيروي مقاومت كشتي با استفاده از نمودار هاي GULDHAMMER & HARVAL
410
محاسبه نيروي موج بر يك جسم ثابت در فلوم موج دو بعدي به صورت عددي
411
محاسبه نيروي وارد بر يك ورق افقي مغروق تحت امواج تنها با استفاده از روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار (SPH)
412
محاسبه نيمه عمر واپاشي آلفا و تابش پروتون با استفاده از مدل قطره مايع مؤثر
413
محاسبه هدايت گرمايي مخلوط هاي گازي در چگالي پايين و ارائه يك نرم افزار جديد جهت محاسبه هدايت گرمايي
414
محاسبه هزينه امنيت سيستم قدرت در بازارهاي رقابتي برق با استفاده از پخش بار بهينه توام با درون يابي
415
محاسبه هزينه دانشجويي
416
محاسبه هزينه قطع برق و نحوه تخصيص خاموشي به مشتركين
417
محاسبه همانستگي ابرجبرهاي لي
418
محاسبه همولو‍‍‍ژي مقاوم
419
محاسبه و ارزيابي ميزان هم شنوايي درآشكارسازهاي دستگاه هاي سي تي اسكن پزشكي به منظور ارائه ي روشي موثر جهت كاهش اثر هم شنوايي
420
محاسبه و ارزيابي نسبت تعادل مايع – بخار براي هيدروكربن‌ها در دما و فشار بالا
421
محاسبه و انتخاب سيستم تهويه مطبوع براي ايستگاه تونل مترو به همراه سيستم تخليه دفع دود در حالت نرمال طراحي ،
422
محاسبه و اندازه گيري پارامترهاي خط انتقال و مدلسازي خط انتقال تلفن
423
محاسبه و اندازه گيري تنشهاي پسماند جوشي در اتصالات غير همجنس
424
محاسبه و اندازه گيري نوترون هاي حرارتي خروجي از كليماتور ديفراكتومتر نوتروني
425
محاسبه و اندازهگيري تنش محيطي در فرايند اتوفرتاژ به روش التراسونيك در نمونه آلومينيومي 1050
426
محاسبه و برآورد الكتريسيته مورد نياز يك ساختمان و تامين آن بوسيله پانل هاي خورشيدي ﴿سيستم هاي فتوولتائيك﴾
427
محاسبه و بررسي اثر ضريب پرشدگي بين باندي بر مقاومت الكتريكي چاه كوانتم نانو ترانزيستور
428
محاسبه و بررسي بهاي تمام شده خدمات به كمك روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي، مطالعه موردي: شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه قم
429
محاسبه و بررسي بهره وري عوامل توليد در پست طي سال هاي 1379-1386
430
محاسبه و بررسي پديده زمان آسايش ويسكوزيته در سيالات چگال
431
محاسبه و بررسي تحليلي ظرفيت الكتريكي نانو ترانزيستورها با تحرك پذيري بالاي الكتروني AlgaN/gaN
432
محاسبه و بررسي تعميرات نسبت هوا به سوخت يك خودروي داخلي در نواحي مختلف ايران براساس اطلاعات جغرافيايي تهيه كامپيوتري
433
محاسبه و بررسي تغييرات درجه حرارت و فشار در داخل محفظه احتراق راكت سوخت جامد
434
محاسبه و بررسي تغييرات نسبت هوا به يك سوخت خودرو داخلي در نواحي مختلف كامپيوتري
435
محاسبه و بررسي تنش هاي پسماند در كامپوزيت هاي زمينه پليمري به كمك روش انطباق تصويري عددي
436
محاسبه و بررسي جريان الكتروني ترانزيستور هاي نانو تيوب كربني
437
محاسبه و بررسي فركانسهاي طبيعي صفحه دايره اي شكل در شرايط تكيه گاهي مختلف
438
محاسبه و بررسي كارايي لينگ راديو ديجيتال
439
محاسبه و بررسي مقاومت ويژه در نانو ترانزيستورهاي اثر ميدان نامتجانس
440
محاسبه و بررسي ميدان دما و شكل حوضچه مذاب در اثر گرمايش ليزري
441
محاسبه و بررسي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي حول خطوط انتقال نيرو در حالتهاي گذرا و شبه استاتيك
442
محاسبه و بررسي نفوذ گاز دي سولفيد كربن در زئوليت ITQ-7 به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
443
محاسبه و بررسي نفوذ گازهاي نيتروژن و مونوكسيدكربن در زئوليت ITQ-7 به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
444
محاسبه و بررسي نفوذ و جذب برخي گازها در زئوليت-بتا با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
445
محاسبه و بهينه سازي سيستم تهويه پژوهشكده خودرو
446
محاسبه و پيش بيني رفتار سدهاي خاكي در حالت استاتيك براي مراحل دراز مدت و تخليه سريع با استفاده از مدل خطي و روش اجزاء محدود
447
محاسبه و پيش بيني رفتار سدهاي خاكي در حالت استاتيك و با استفاده از روش اجزاء محدود و مدل خطي براي مراحل ساخت و اولين آبگيري
448
محاسبه و تحليل پارامترهاي ترموهيدروليك مرتبط با طراحي ميله سوخت قلب راكتورهاي WWER-1000 در حالت پايدار
449
محاسبه و تحليل نيرو و انرژي عضلات عمده بدن در راه رفتن انسان
450
محاسبه و ترسيم نمودارهاي استاندارد كارائي هواپيماي بدون سرنشين جت
451
محاسبه و تعيين ميزان سهم آلودگي هارمونيك ولتاژ و جريان ناشي از هر يك از فيدرهاي ورودي و خروجي در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع
452
محاسبه و تنظيم پارامترهاي كنترل كننده هاي منطقي فازي tunning and design of fuzzy logic controllers.
453
محاسبه و رسم منحني هاي تراست برحسب سرعت براي ملخ هاي گام ثابت
454
محاسبه و ساخت بازوي سه درجه آزادي ربات آموزشي
455
محاسبه و ساخت يك تيغه تصحيح ابيراهي هاي تلسكوپ آماتوري
456
محاسبه و شبيه سازي رهايش انرژي شكاف نوتروني اورانيوم در قرص سوخت راكتورهاي نوع VVER
457
محاسبه و شبيه سازي مسير راديويي با استفاده از تكرار كننده هاي غير فعال
458
محاسبه و شبيه سازي مسير راديويي با استفاده از تكرار كننده هاي غير فعال
459
محاسبه و شبيه سازي ميدان هاي الكترو مغناطيسي ناشي از تشعشع آنتن ديپل در مجاورت كره هادي به روش تفاضلات محدود در حوزه زمان (FDTD)
460
محاسبه و طراحي Ball Mill براي پودر كردن
461
محاسبه و طراحي اتاقك حفاظ براي سيستم راديوگرافي نوتروني راكتور 5 مگاواتي تهران به كمك كد MCNP
462
محاسبه و طراحي اتاقك حفاظ جهت سيستم پراش نوتروني مركز تحقيقات هسته اي با استفاده از كد MCNP
463
محاسبه و طراحي اسكوتر الكتريكي
464
محاسبه و طراحي بار گرمايشي و سرمايشي يك هتل 10 طبقه با استفاده از هواساز مركزي و سيستم مجرد
465
محاسبه و طراحي برج خنك كن هلرو بررسي پارامترهاي موثر بر جريان هواي درون برج بكمك نرم افزار Fluent
466
محاسبه و طراحي تاسيسات بيمارستان با نرم افزار Garrier
467
محاسبه و طراحي تاسيسات پشت توربين نيروگاههاي آبي
468
محاسبه و طراحي تاسيسات تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و فاضلاب يك بيمارستان كاملا مجهز
469
محاسبه و طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان 18 طبقه
470
محاسبه و طراحي تاسيسات مكانيكي يك ساختمان 1000 متر مربع
471
محاسبه و طراحي تصفيه خانه آب رودخانه جهت شهرك مسكوني
472
محاسبه و طراحي جعبه دنده دو مرحله اي
473
محاسبه و طراحي جعبه دنده دو مرحله اي
474
محاسبه و طراحي دستگاه سانتريفوژ قند
475
محاسبه و طراحي دستگاه سانتريفوژ قند
476
محاسبه و طراحي سرد خانه
477
محاسبه و طراحي سردخانه 5000 تني با سالن هاي مجزا
478
محاسبه و طراحي سيستم پاستوريزه يك كارخانه
479
محاسبه و طراحي سيستم تهويه مطبوع ساختمان به كمك نرم افزار Carrier
480
محاسبه و طراحي سيستم گرمايش از كف براي يك مجتمع آموزشي با حدود 4000 متر زير بنا
481
محاسبه و طراحي كامل يك واحد كامل فراير چيپس سيب زميني (سرخ كن) و بلنچر (آنزيم كش) مناسب براي خط چيپس
482
محاسبه و طراحي گيدبكس دو مرحله اي
483
محاسبه و طراحي گيربكس دو مرحله اي
484
محاسبه و طراحي مبدل گازآب موتور وارتسيلا واسا 22
485
محاسبه و طراحي محافظ الكترونيك ولتاژ
486
محاسبه و طراحي و تاسيسات تهويه صنعتي سالنهاي پرورش قارچ
487
محاسبه و طراحي و ساخت آبگرمكن خورشيدي
488
محاسبه و طراحي يك توربوشارژر
489
محاسبه و طراحي يك فروند شناور ماهيگيري
490
محاسبه و طراحي يك كشاورزي با قدرت 25 اسب بخار
491
محاسبه و طراحي يك واحد فرزتك كاره
492
محاسبه و طرح تهويه مطبوع خودروي RD
493
محاسبه و طرح توربو شارژر
494
محاسبه و مطاله ساختار نواري و چگالي حالتهاي كبالت با استفاده از نظريه تابعي چگالي , study the band structure and density state of co using density functional theory
495
محاسبه و مقايسه دو روش پيوند سه انشعابي و تي شكل براي عروق كرونري
496
محاسبه و مقايسه راندمان عملي و تئوري فن و بررسي تغييرات فشار استاتيكي برروي حلزوني فن
497
محاسبه و مقايسه زمان واهلش ترابردي و كوانتومي مكانيزم هاي پراكندگي در گاز الگتروني دو بعدي
498
محاسبه و ويسكوزيته ي سيالات چگال و مخلوط آنها با استفاده از نظريه اصطكاك و تنظيم پارمتر هاي پتانسيل
499
محاسبه و يسكوزيته ي سيالات با استفاده از نظريه انسكوگ با مدل كره سخت موثر و ارائه يك تابع رياضي براي ضريب انبساط پذيري گرمايي
500
محاسبه وآناليزدريا ماني شناورپروازي منشوري با فرض برخورد نامتقارن مقاطع
501
محاسبه وارون يك ماتريس عظيم با استفاده از شبكه اي از GPUها
502
محاسبه وبررسي تحرك الكتروني كل )درسدوچاه كوانتوم(نانوترانزيستورهاي ALGaN/ InGaN
503
محاسبه وبررسي تحرك الكتروني كل )درسدوچاه كوانتوم(نانوترانزيستورهاي ALGaN/ InGaN
504
محاسبه وبررسي جريان نشت گيت در سد شاتكي
505
محاسبه وبررسي رسانندگي متقابل الكتريكي نانو ترانزيستورهاي كربن نانو تيوب
506
محاسبه وزن و بالانس هواپيماي مدل
507
محاسبه ولتاژهاي گامي و تماس در پستهاي فشارقوي ناشي از بر خورد صاعقه
508
محاسبه ويژگي هاي فيزيكي تركيب اكسيد اينديم قلع با استفاده از مفاهيم اوليه
509
محاسبه ويژگي هاي فيزيكي تركيب اكسيد اينديم قلع بااستفاده از مفاهيم اوليه
510
محاسبه ويژگي هاي مغناطيسي پوسته استوانه اي ابررسانا در چارچوب مدل هاي حالت بحراني
511
محاسبه ويژه مقدارها و ويژه توابع حامل هاي انرژي در سيم هاي كوانتومي با سطح مقطع T شكل
512
محاسبه ويژه مقدارها و ويژه توابع حامل هاي انرژي در سيم هاي كوانتومي با سطح مقطع Tشكل
513
محاسبه ويسكوزيته سيالات در چگالي هاي بالا با استفاده از نظريه اصطكاك و پتانسيل جفت موثر
514
محاسبه ويسكوزيته گازها و مبردها در محدوده وسيعي از فشار و دما
515
محاسبه ويسكوزيته و ارايه يك بسته نرم افزاري جهت محاسبه ويسكوزيته مخلوط هاي گازي در چگالي هاي پايين
516
محاسبه ويسكوزيته و هدايت گرمايي گازها در چگاليهاي متوسط با استفاده از پارامترهاي پتانسيل جفت موثر
517
محاسبه ي k-امين چندضلعي رويت پذير اشيا
518
محاسبه ي OPF در شبكه ي قدرت بر اساس روش هاي فرا ابتكاري
519
محاسبه ي ابتدا به ساكن اثر نقص هاي نقطه اي غيرذاتي بر خواص ساختاري و الكتروني سولفيدِ استرانسيوم
520
محاسبه ي ابتدا به ساكن انحناي بري و رسانايي ذاتي غير عادي هال در مواد فرومغناطيس با استفاده از توابع وانير بيشينه جايگزيده
521
محاسبه ي ارتعاشات روتور هلي كوپتر با استفاده از تئوري آيروديناميكي ناپايا
522
محاسبه ي افت فشار و پيش بيني ميزان تجمع مايعات در خطوط لوله با استفاده از شبكه ي عصبي
523
محاسبه ي الگوهاي روند قيمت در بازار سهام با استفاده از روش نرمالسازي مجدد
524
محاسبه ي امپدانس مشخصه ي خطوط انتقال در مجاورت زمين تلفاتي
525
محاسبه ي انتالپي پروتون زدايي تركيبات دي فلوئوروبنزن
526
محاسبه ي انتقال حرارت حاصل از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي دو لوله ي مسي با استفاده از روش المان محدود نرم افزارANSYS
527
محاسبه ي انتقال حرارت حاصل از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي دو مكعب مسي با استفاده از روش المان محدود نرم افزار ANSYS
528
محاسبه ي انرژي بستگي هيپرهسته هاي لاندا با حل معادله ديراك
529
محاسبه ي انرژي بهينه و بهره ي درمان در پروتون - تراپي تومور مغز با استفاده از فانتوم اشنايدر در كد MCNPX
530
محاسبه ي انرژي و طول پيوند دو تايي آهن به دو روش مونت كارلوي كوانتومي و نظريه ي تابع چگالي
531
محاسبه ي بارهاي برودتي و حرارتي و نيز طراحي سيستم تهويه مطبوع و حرارت مركزي بيمارستاني
532
محاسبه ي بهره انرژي احتراق سريع با استفاده از باريكه هاي دوتروني براي واكنش هاي همجوشيDT و He3 D
533
محاسبه ي پارامترهاي الكتريكي سيستم تغذيه راه آهن برقيAC از طريق مدلسازي در حوزه خطوط انتقال چند هاديه
534
محاسبه ي پايه هاي گربنر روي حلقه ي عملگرهاي ديفرانسيلي
535
محاسبه ي پايه هاي گربنر فراگير
536
محاسبه ي تابع ساختار نوكلئوني در حالت يكتا شامل توابع توزيع كوارك هاي دريا و گلوئوني در نظريه ي اختلالي تحليلي با ابعاد غيرصحيح
537
محاسبه ي ترابرد الكتريكي مولكول هاي پايه ي DNA با استفاده از بسته ي نرم افزاري TRANSIESTA
538
محاسبه ي ترازهاي انرژي هسته هاي آينه 25-13 Al / 25-12 Mg با استفاده از كد اكسبش
539
محاسبه ي ترازهاي انرژي هسته هاي ايزوبار 22Ne ، 22Na ، 22Mg با استفاده از كد اكسبش
540
محاسبه ي تراوايي در مخازن شكافدار با استفاده از روش شبكه ي بولتزمن
541
محاسبه ي تغييرات گاف انرژي سلول هاي خورشيدي بر مبناي نقطه ي كوانتومي نيتريد بور
542
محاسبه ي توان تفكيك واكنش انشقاقي پروتون - دوترون
543
محاسبه ي ثابت هاي كشساني بلورهاي مايع همسانگرد، نماتيك در دو و سه بعد با بر همكنش هاي مختلف با استفاده از توابع همبسته مستقيم
544
محاسبه ي جرم و انرژي بستگي در سيستم سه نوكلئوني به روش فديف
545
محاسبه ي جرم و ثابت واپاشي مزون هاي تانسوري با استفاده از قانون جمع QCD دو نقطه
546
محاسبه ي حدود بالا و پايين بازي هاي توليد خطي
547
محاسبه ي خواص ترموديناميكي واكنش سنتز استامينوفن
548
محاسبه ي خواص ترموديناميكي واكنش سنتز استامينوفن
549
محاسبه ي خواص مغناطيسي وگراديان هاي ميدان الكتريكي در تركيبات پاد فرومغناطيس (Bi,Sb,As,X=p)UX2 با روش هاي LDA+U و تبادلي دقيق الكترون هاي همبسته﴿EECE)
550
محاسبه ي خيز تير به روش تقريبي تفاضل محدود
551
محاسبه ي درهم تنيدگي و ناهم خواني كوانتومي در يك سامانه ي پراكندگي با برهم كنش اسپيني
552
محاسبه ي دستگاه هاي گربنر و پايه هاي گربنر فراگير
553
محاسبه ي زاويه ها و زاويه هاي اصلي گراف هاي تا حداكثر شش رأس
554
محاسبه ي زمان واهلش شبه ذرات گردر ابر رساناي موج - d
555
محاسبه ي ساختار الكتروني و فشار گذار ژرمانيم در فازهاي الماسي، B_tin و شش گوشي ساده
556
محاسبه ي سختي بادبندهاي همگراي مايل در پلان
557
محاسبه ي سختي خمشي پارچه با استفاده از سيستم تير الاستيك با تكيه گاه هاي ساده- گيردار
558
محاسبه ي سطح مقطع پراكندگي غير انحصاري توليد چارمونيوم درنابودي الكترون - پوزيترون
559
محاسبه ي سياست ﴿r ، Q﴾ در سيستم هاي موجودي با مرور پيوسته و با در نظر گرفتن محدوديت منابع قابل اشتراك
560
محاسبه ي ضرايب انباشت پرتودهي اشعه گاما براي حفاظ هاي متوالي با استفاده از كد محاسباتي MCNP
561
محاسبه ي ضرايب ترموديناميكي وآيروديناميكي ايرفويل هاي چند كمان دايره اي
562
محاسبه ي ضريب چسبندگي ابر شاره ي گاز فرمي با تكانه زاويه اي مداري 1=1
563
محاسبه ي ضريب فشار حرارتي خنك كننده هاي R11، R13، R14، R22، R32، R41، R113 با استفاده از قانون هم دماهاي خطي
564
محاسبه ي ضريب فشار حرارتي گازهاي نجيب چگال (Kr Ar Ne He) با استفاده از ضريب هاي توسعه يافته ي قاعده ي هم دماهاي خطي (LIR)
565
محاسبه ي ظرفيت گرمايي لايه هاي گرافين وبورون نيترايد
566
محاسبه ي عامل ساختاري باري ايستا وظرفيت گرمايي شبكه دولايه اي گرافن درتقريب فاز تصادفي
567
محاسبه ي عامل‌هاي شكل گذار واپاشي D0→a1 l+ v با استفاده از قانون جمع مخروط نوري
568
محاسبه ي عددي ليفت و درگ شناور اثر سطحي هواناو و بهينه سازي بدنه در راستاي افزايش بازدهي آن
569
محاسبه ي فاز زاك يك مدل توپولوژيك يك بعدي
570
محاسبه ي فعاليت پرتوزايي خنك كننده راكتور آب تحت فشار تيپ شرقي (VVER1000-V446) نيروگاه اتمي بوشهر در حالت كاركرد عادي راكتور در حداكثر قدرت نامي
571
محاسبه ي كارآيي آشكارساز مبتني بر بيشترين درست نمايي در سيستم‌هاي NOMA تركيبي با كد گسترده كننده
572
محاسبه ي كسر چسبندگي درواكنش هاي همجوشي
573
محاسبه ي گراديان ميدان الكتريكي در مكان ناخالصي كادميوم در تركيبات UIn3, USn3
574
محاسبه ي گرماي رنگرزي، افينيته ي استاندارد و آنتروپي ماده رنگزاي ديسپرس آبي 56 بر روي پلي استر با استفاده از داده هاي انعكاسي
575
محاسبه ي لايه ي مرده و بازده ي قله ي تمام انرژي آشكار ساز HPGe با استفاده از روش شبيه يزي MCNP و نتايج تجربي
576
محاسبه ي مؤلفه هاي حقيقي و موهومي رسانندگي نوري و عمق نفوذ ابررساناي Ba〖(〖Fe〗_(0.9) Co(0.1)2As2
577
محاسبه ي ماتريس پراكندگي نقطه ي كوانتومي
578
محاسبه ي محدوده ي مجاز تغييرات پارامترهاي فيزيكي يك بوژي سرعت بالا براي حفظ پايداري سيستم تعليق فعال آن
579
محاسبه ي مسير ذرات باردار در بافت نرم
580
محاسبه ي مشخصه هاي جفت شدگي و ضريب اتلاف در ميكروديسك غير دايروي
581
محاسبه ي معادله ي موج گرانش در3R گراويتي
582
محاسبه ي ميدان الكتريكي القا شده در بافت سر انسان ناشي ازميدان الكتريكي ايجاد شده توسط خطوط انتقال تحليلي
583
محاسبه ي ميرايي ويسكوالاستيك در پانل هاي ساندويچي FRP-Nomex با استفاده از تركيب روش اجزاء محدود و روش بدون المان
584
محاسبه ي نرخ تغيير بارهاي آيروديناميكي نسبت به زاويه ي ايلرون با استفاده از روش توزيع گردابه روي يك بال
585
محاسبه ي نرخ رشد در ليزر الكترون آزاد با موجبر با مقطع مربعي
586
محاسبه ي نشر فلورسانس برخي از رنگ هاي آزوي مشتق شده از 2 و 4- دي هيدروكسي بنزوئيك اسيد و ساليسيليك اسيد
587
محاسبه ي نمايش هاي ايده آل هاي ديفرانسيلي
588
محاسبه ي نيروهاي كازيمير در حضور مواد مغناطودي الكتريك ناهمسانگرد
589
محاسبه ي نيروي استاتيك كازيمير در حضور مواد مغناطودي الكتريك
590
محاسبه ي نيروي درگ وارد بر ذرات غير كروي
591
محاسبه ي نيروي كازيمير براي هندسه هاي مختلف
592
محاسبه ي نيروي هيدروديناميكي حاصل از برخورد موج به موج شكن شمعي
593
محاسبه ي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب منيزيم (MgTe) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
594
محاسبه ي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب منيزيم تلوريد (MgTe) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
595
محاسبه ي وي‍‍ژگيهاي فيزيكي تركيب اكسيد اينديم قلع بااستفاده از مفاهيم اوليه
596
محاسبه‌ ضريب ژول- تامسون سيالات محدود شده در فولرن و نانو‌لوله‌ هاي كربني با استفاده از شبيه‌ سازي ديناميك مولكولي
597
محاسبه‌ي آنتروپي در‌هم‌تنيدگي در حضور سياه‌چاله‌ي ريسنر-نوردستروم در فضاي پاددوسيته (AdS-RN) در ابعاد دلخواه، به روش هولوگرافي
598
محاسبه‌ي بازده آشكارساز HPGe به دو روش تجربي و شبيه‌سازي براي چشمه‌ي حجيم خاكي
599
محاسبه‌ي تابع تركش كوارك سنگين به باريون سه طعم سنگين با استفاده از مدل كوارك - دي كوارك در مرتبه‌ي دوم اختلال
600
محاسبه‌ي تابع سختي ديناميكي پي نواري با استفاده از يك روش بدون شبكه‌ي محلّي
601
محاسبه‌ي چرخش‌هاي كر و فارادي در پراكندگي نور از يك نيم‌فلز وايل
602
محاسبه‌ي دز راديوداروي ساماريوم (كوادرامت) درارگان‌هاي داخلي بيماران سرطان سينه به هنگام متاستاز، به‌وسيله‌ي شبيه‌سازي
603
محاسبه‌ي شاخص خلق نقدينگي بانك‌ها در چارچوب مدل برگر و باومن براي اقتصاد ايران و اثرات آن بحران‌ و بي‌ثباتي بانكي
604
محاسبه‌ي ضريب بازتاب براي يك پلاسما‌ي ناپايدار تيغه‌اي
605
محاسبه‌ي طيف بار وارده بر يك هواپيماي شكاري در حين دوره‌ي سرويس‌دهي با در نظر گرفتن اثرات آيروالاستيك استاتيكي بال
606
محاسبه‌ي عوامل شكل در واپاشي Bs → φl‎+‎l به روش تناظر AdS/QCD
607
محاسبه‌ي عوامل شكل در واپاشي مزون B ( ) به كمك روش جمع مخروط نوري
608
محاسبه‌ي قطعي‌هاي ناشي از صاعقه براي خطوط انتقال HVDC با استفاده از مدل شاخه‌ي پيش‌رونده و روش بارهاي فرضي
609
محاسبه‌ي گشتاور ايجاد شده توسط دسته عضلات مخالف در مفاصل به كمك سيگنال‌هاي الكترومايوگرافي
610
محاسبه‌ي مسير حركت ميانه براي مجموعه‌اي از مسيرهاي حركت
611
محاسبه‌ي معادل تونن سيستم قدرت از ديدگاه يك شين با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي PMU و روش حداقل مربعات خطا
612
محاسبه، اندازگيري وتحليل نفوذ نيتروژن در فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي
613
محاسبه، طراحي و تحليل عددي سيستم گرمايش كابين خودرو
614
محاسبه، طراحي و تحليل عددي سيستم گرمايش كابين خودرو G4براساس استانداردهاي موجود
615
محاسبه¬ي رسانش اسپين قطبيده در برخي مولكول¬هاي برپايه-ي كربن(تتراسن و پنتاسن) با استفاده از روش تابع گرين تعادلي برپايه¬ي مدل بستگي قوي
616
محاسبه¬ي شيرينكيج كامپوزيت¬هاي دنداني هيبريدي به روش تحليل الكترو ميكروسكوپي
617
محاسبهي انرژي حاصله از پديده جزرومد با استفاده ازيك مدل هيدروديناميكي عددي
618
محاسبه‎ي ضرايب هايزنبرگ و درجه چهار اسپيني بلور NiO به روش LAPW و با استفاده از تصحيح هابارد
619
محاسبۀ شاخص هاي كاهش ولتاژ در يك شبكۀ توزيع نمونه
620
محاسن و معايب چاپ گراور در مقايسه با فلكسو
621
محافظ ها روي ماتريس هاي مختلط n.n
622
محافظت آلدئيدها به صورت آسيلال و اكسيداسيون سولفيدها به سولفوكسيدها درمجاورت N-پروپيل سولفاميك اسيد تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي MNps Fe3o4 به عنوان نانو كاتاليز گر
623
محافظت از بلوك هاي مالكيت معنوي نرم در تراشه هاي FPGA
624
محافظت از خوردگي سكوهاي دريايي و كاربرد نانو
625
محافظت از گروه كربونيل به صورت 1،1 - دي استات به روش بدون حلال با استفاده از نانو كاتاليزور MCM-41-SO3H
626
محافظت از محوطه ميراثي شيلات بندركياشهر با رويكرد اعطاي كاربري
627
محافظت از نرم افزار در برابر كپي غير مجاز
628
محافظت از يك كد در حال اجرا در برابر حملات امنيتي با استفاده از مدلسازي رفتاري
629
محافظت الكل‌ها به صورت تريتيل‌اتر تحت شرايط بدون حلال و محافظت‌زدايي آنها در مجاورت نانوكاتاليزور MCM-41-SO3H
630
محافظت داده و مسيريابي براي شبكه ي بي سيم اقتضايي
631
محافظت در مقابل حملات ترافيكي توزيع شده توسظ كنترل فازي شبكه هاي مبتني بر نرم افزار(SDN)
632
محافظت كاربر در مقابل حملات تزريق اسكريپت بر مبناي قانون
633
محافظت كردن گروههاي الكلي و فنلي با استفاده از نانو كاتاليزگر Fe3O4/ZrO2 سولفاته
634
محافظت گروه عاملي آميني از طريق سولفونيله كردن آن ها در محيط هاي آبي
635
محافظت گروه هاي عاملي به كمك موليبدوفسفريك اسيد محبوس در زئوليت Y
636
محافظت گروه هاي كربونيل از طريق تبديل آن ها به بيس آميد
637
محافظت هوشمند از شبكه هاي كامپيوتري بوسيله بررسي سلامت كلاينت قبل از ارائه سرويس
638
محافظت و استحكام بخشي ستون هاي چوبي تالار عالي قاپو با بازنگري مرمت هاي پيشين
639
محافظت و مرمت دو نمونه زيارتنامه با تكيه گاه چوبي متعلق به بقعه هفده تن گلپايگان
640
محافظت و مرمت نقاشي هاي روي چوب و مرمت يك درمتعلق به ساختمان داويد
641
محافظت و مرمت يك نمونه پي سوز سفالي موزه چهلستون و طرح روشهاي پنجگانه حفظ و مرمت سفالينه ها
642
محافظت و مرمت يك نمونه پي سوز سفالي موزه چهلستون و طرح روشهاي پنجگانه حفظ ومرمت سفالينه ها
643
محافظت و مرمت يك نمونه سفال خاكستري مكشوفه از محوطه مسجد كبود تبريز
644
محافظت و مرمت يك نمونه سفال خاكستري مكشوفه از محوطه مسجد كبود تبريز
645
محافظين سيار
646
محاكمه
647
محاكمه بين جلال الدين دواني و غياث الدين منصور دشتكي در شرح هياكل النور سهروردي
648
محاكمه غيابي در رسيدگي هاي كيفري بين المللي
649
محبت والدين به فرزند از ديدگاه آيات و روايات
650
محبوس كردن چندضلعي ها با استفاده از نقطه و خط
651
محبوس كردن هتروپلي آنيون كبالت دار در شبكه هاي فلز- آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها
652
محتوا در پوسترهاي فتوگرافيك
653
محتوا و مديا﴿ رسانه ﴾ در آثار كيث هرينگ
654
محتواي اطلاعات ارائه شده به بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي ( سي سي يو)
655
محتواي شعر شاعران زن در عصر انقلاب اسلامي ‍ با تكيه بر اشعار سيمين بهبهاني‍طاهره صفار زاده و سپيده كاشاني ‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌محتواي شعر شاعران زن در عصر انقلاب اسلامي ( با تكيه بر اشعار سيمين بهبهاني،طاهره صفار زاده و سپيده كاشاني )
656
محتواي فزاينده و نسبي اطلاعات نرخ بازده داخلي مبتني بر بازيافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارايي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
657
محدب پايايي و يكنواپايايي
658
محدود سازي جريان خطا در سيستم هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده
659
محدود كننده تلفن قابل برنامه ريزي
660
محدود كننده ي هوشمند خط تلفن
661
محدودسازي اثر isi و burst noise با استفاده از متعادل كننده ي wilcixon generalized radial basic function
662
محدودسازي جريان خطاي منابع توليد پراكنده مبتني بر اينورتر بر مبناي مطالعات با شبيه ساز بلادرنگ
663
محدوده آزادي فردي و اجتماعي در قرآن و عهد جديد
664
محدوده علم غيب پيامبر و امام از ديدگاه قرآن و روايات
665
محدوده نرمال بو يايي ساكنين شهرستان رشت با استفاده از يك تست جديد طراحي شده براي منطقه
666
محدوديت آلاينده هاي اگزوز در اروپا و امكان به كارگيري آن در كشور
667
محدوديت تغذيه و رشد جبراني در بره هاي لري بختياري
668
محدوديت غذايي زودرس در جوجه هاي گوشتي
669
محدوديت هاي ارادي مالكيت در فقه و قانون مدني
670
محدوديت هاي اعمال حق مالكيت در فقه و حقوق
671
محدوديت هاي پليس در ورود به حريم خصوصي افراد در سياست جنايي ايران
672
محدوديت هاي فيزيكي - كالبدي بافت قديم شهر سبزوار و برنامه ريزي لازم جهت بهسازي آن
673
محدوديت هاي فيزيكي ساختارهاي تشعشي و طراحي آنتن هاي بهينه
674
محدوديت هاي فيزيولوژيك فتو سنتز در گلرنگ تحت دو رژيم متفاوت رطوبتي
675
محدوديت هاي كنترل مراحل توليد چند مرحله اي با بازدهي دو جمله اي
676
محدوديت هاي گزينشي در پسوندافزايي اشتقاقي زبان فارسي
677
محراب
678
محرك ها و پيامدهاي عجين شدن با شغل در شركت داده پردازان دوران
679
محرك ها و موانع رفتار خريد ارگانيك (مطالعه موردي : فروشگاه هاي ارگانيك شهر كرج)
680
محرك ها و موانع رفتار خريد ارگانيك (مطالعه موردي : فروشگاه هاي ارگانيك شهر كرج)
681
محرك‌هاي افشاي اطلاعات كاركنان در گزارش سالانه شركت‌ها با رويكرد ذي‌نفعان
682
محرك‌هاي ايجاد و تداوم نظام ربوي و راهكارهايمالي اسلامي مقابله با آن:مطالعه موردي نظام بانكي ايران
683
محركهاي با سرعت متغير با كنترلرهاي ميكروپرسسوري
684
محرم در شاهرود
685
محرم در شاهرود
686
محرمات نكاح ارتباط آن با خانواده از نظر فقه وحقوق
687
محرميت در مجموعه فاميلي با تكيه بر ابعاد كالبدي ﴿نمونه موردي مجموعه فاميلي عرب ها﴾ا
688
محروميت از حقوق اجتماعي
689
محروميت از والدين در دوران كودكي ورابطه ان با بزهكاري در دوره نوجواني
690
محروميت و هنجارشكني در جوانان
691
محسبات ترابرد الكتريكي نانوسيم هاي كوانتومي با استفاده از توابع وانير
692
محصورسازي يون در دام چهار قطبي الكتريكي
693
محصولات تراريخته كشاورزي و چالشهاي پيش رو در پرتو نظام حقوق بين‌الملل بشر
694
محفاظت ناحيه گسترده و مكان يابي خطا در شبكه انتقال نيرو با استفاده از PMU
695
محك مجاورت گراف اول گروههاي ساده متناهي نا آبلي
696
محك هاي ابر دوري فوق دوري , Hypercyclicity and supercy clicity criterions
697
محك هاي دوري و انتقال هاي وزندار
698
محكي براي تشخيص ايده آل هاي اول در يك حلقه ي تعويض
699
محل اسقرار كالاها در انبارهاي اتوماتيك RS & AS
700
محل تمرين و استوديوي صدابرداري براي يك گروه موسيقي با محوريت سازهاي الكترونيك و كوبه اي
701
محل يابي بهينه سيستمهاي رادار پدافند هوايي با استفاده از الگوريتم سرد كننده تدريجي ﴿Simulated Annealing﴾
702
محل يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل موجك
703
محل يابي خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا بر اساس اندازه گيري فازوري
704
محل يابي خطادرشبكه انتقال بااستفاده ازتخمين حالت هاي مبتني براندازه گيري هاي واحداندازه گيري فازور(PMU)
705
محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع هوشمند انرژي الكتريكي
706
محل¬يابي خطا در شبكه¬ي توزيع شعاعي با استفاده از امواج سيار
707
محله پايدار ، راهي به سوي توسعه پايدار شهري
708
محله خود امداد و خود تأمين اكباتان تهران ﴿ طراحي فضاي جمعي چند منظوره خود تأمين براي مواجهه با بحران ﴾
709
محله دوستدار كودك؛ مناسب سازي محله سردوراه شهر يزد با مشاركت كودكان
710
محله مسكوني در صفائيه يزد
711
محله مسكوني نگين
712
محله ملل
713
محلي سازي تقويتي خطا بصورت پويا با استفاده ازگزاره هاي تصادفي
714
محليابيخطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا بر اساساندازهگيري فازوري
715
م‍ح‍م‍د زاده‌ ، وج‍ي‍ه‍ه‌
716
محمدپور ، زهرا
717
محمدرضا حقي
718
محمدمهدي الجواهري حياته اسلوبه الشعري و خلفيته الثقافيه
719
محموعه هاي تفاضلي
720
محو و اثبات از ديدگاه مفسران شيعي
721
محور تاريخي شاه نعمت الله ولي مركز فرهنگي ماهان
722
محور تاريخي شاه نعمت اله ولي مركزفرهنگي ماهان
723
محور تاريخي فرهنگي فين - كاشان ﴿ برنامه ريزي محور فين - كاشان و طراحي يك تفرجگاه در بافت خانه باغي بومي فين
724
محور شمالي و جنوبي امامزاده يحيي (طرح ساماندهي و احياي محور)
725
محور فرهنگي تاريخي فين – كاشان ﴿برنامه ريزي محور فين- كاشان و طراحي يك تفرجگاه در بافت خانه باغي بومي فين
726
محور فرهنگي تاريخي فين – كاشانريزي محور فين- كاشان و طراحي يك تفرجگاهدر بافت خانه باغي بومي فين(
727
محورهاي انديشكي در داستانهاي ايراني سالهاي 1320-1332
728
محورهاي فكري شعر نو از سال 23 تا 75
729
محوريابي بهينه روتور توربوماشينها پس از مونتاژ ديسك‌ها
730
محوطه سازي رود - دره فرحزاد با تاكيد بر منظر شهري
731
محيط رسوبي، خاستگاه ودياژنز سازند بايندور در برش نمونه، جنوب غرب زنجان
732
محيط زيست
733
محيط عملياتي آتليه عكاسي
734
محيط كودكستان و هدف آن با توجه به اصول روانشناسي
735
محيط و اثر مستقيم آن در انسان (از نظر تعليم و تربيت)
736
محيطهاي كوئنچ در عمليات حرارتي
737
مخابرات چند رسانه اي MULTIMEDIA COMMUNICATION
738
مخابرات داده چند نقطه اي با عناصر شبكه اي فعال
739
مخابرات سيار
740
مخابرات سيار انفرادي
741
مخابرات مبتني بر OFDM در يك سيستم راديو شناختي
742
مخابره همزمان صدا و اطلاعات باينري از كانال صوتي
743
مخارج دولت و رشد اقتصادي ايران
744
مخارج دولت و رشد اقتصادي طي سالهاي 1353تا 1358
745
مخارج دولت و منابع تامين مالي آن از منظر رشد حقيقي اقتصاد ايران در دوره زماني (1386-1338)
746
مخازن تحت فشار
747
مخازن تحت فشار VESSELS PRESSURE
748
مخازن ذخيره ي گاز مايع
749
مخازن سف شناور
750
مخازن شكافدار طبيعي و معمولي
751
مخازن كريوژنيك
752
مخاطب پژوهي بيلبوردهاي داراي پيام فرهنگي در شهر اصفهان (تحقيق جامعه شناختي با رويكرد كيفي)
753
مخاطب شناسي سينما(بررسي ديدگاه زيبايي شناسانه مخاطب فيلم )
754
مخاطب شناسي سينما(بررسي ديدگاه زيبايي شناسانه مخاطب فيلم )
755
مخاطب¬شناسي در غزليات حافظ شيرازي
756
مخاطرات
757
مخاطرات تونلزني مكانيزه تمام مقطع ﴿TBM﴾ تحت شرايط زمين شناسي دشوار - مطالعه موردي تونل انتقال آب قمرود
758
مخاطرات زمين شناسي مهندسي در تونل هاي سنگي و راهكارهاي مديريت آن ها،مطالعه موردي: تونل آزادراه تهران –شمال (تونل البرز)
759
مخاطرات لرزه اي كودهاي طراحي شده به شيوه تحليل استاتيكي
760
مخاطرات لرزه اي گودهاي طراحي شده به شيوه تحليل استاتيكي
761
مخاطرات محيط طبيعي نمونه موردي: منطقه دهدشت
762
مخاطرات و تمهيدات مرتبط با نشست در حفر تونل هاي شهري
763
مختصات نثر بينابين در قرن هاي پنجم و ششم بر اساس تاريخ بيهقي و تاريخ بلعمي
764
مختصرص از اوضاع اجتماعي، علمي و تاريخي و ادبي قرن سيزدهم و شرح حال ميرزا حبيب اله قا آني و قسمتي از بهترين اشعاران شاعر شهير و شعراي معاصر او
765
مختصري از اوضاع طبيعي فلات ايران و استان يزد؛ بررسي عمليات كويرزدايي ايستگاه چاه افضل؛ بررسي عمليات تثبيت شن ايستگاه اشكذر؛ بررسي كلي حوضه آبخيز قوام آباداز ديدگاه منابع طبيعي
766
مختصري از تاريخ اجتماعي انگلستان
767
مختصري از تركمن صحرا: نگاهي به ده يلمه عليا
768
مختصري از دستور زبان پهلوي مولف گ. نعلبنديان
769
مختصري از گذشته شوش و چغازنبيل
770
مختصري از وضع ادبي ايران در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم و شرح احوال و آثار و اشعار رودكي شاعر بزرگ اين قرن
771
مختصري بر تاريخچه پوستر
772
مختصري بر تاريخچه پوستر
773
مختصري در باب فرق اسلامي و مذاهب اشعري بطور كامل
774
مختصري در باره تئاتر روسيه
775
مختصري در تحول نظم و نثر فارسي از قديمترين ازمنه تا اواخر قرن سوم هجري با ذكر نمونه اي از آثار منشور و منظوم در هر دوره
776
مختصري درباره "آرتور ميلر" نويسنده آمريكائي
777
مخروط هسته اي و كاربردهاي آن در بهينه سازي
778
مخزن آب ضد گلوله - نفوذناپذيري شيميايي - ثابت نگاهدارنده دماي آب
779
مخفي سازي در تصوير با استفاده از روش سينك - كانولوشن
780
مخفي كردن اطلاعات در سيگنالهاي صوتي نهاننگاري گفتار
781
مخلوط كردن و ريسندگي نايلون
782
مخمل سنتي ايران
783
مخمل سنتي ايران
784
مد 311 در مراكز سوئيچ S21
785
مد در محيط هاي متعارف و نامتعارف
786
مد لسا زي مسير PLS با استفاده از R
787
مد لسازي استاتيكي و ديناميكي جابجاگ رفاز تركي بشده با و كنتر لكننده تركيبي UPFCتوان
788
مد لسازي راكتور ديسك دوراني SDRجهت پليمريزاسيون استايرن
789
مد لسازي سه بعدي و تحليل المان محدودي كشكك زانو با نر مافزارANSYS
790
مد لسازي شعله نوساني ابر ذرات
791
مد لسازي موتورهاي احتراق داخلي دوگان هسوز
792
مد لسازي هايبريد به روش مدل منطقي صحيح تركيبي MLD و كنترل سيستم بويلر بخار
793
مد لسازي هايبريد به روش مدل منطقي صحيح تركيبي و كنترل سيستم بويلر بخار MLD
794
مد لسازي و شبيه سازي ديناميكي ربات با مفاصل دوراني –كشويي و بازوهاي الاستيكبا استفاده از فرمولاسيون گيبس –اپل بازگشتي
795
مد ليابي تأثير متغيرهاي كالبدي پنجره جهت دستيابي به الگوي پنجره مطلوب كلاس از ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمائي تهران
796
مد و لباس از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
797
مد و لباس از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
798
مد و لباس دوره قاجاز و تاثير فرهنگ غرب بر آن
799
مد‌ل‌سازي و بهينه‌سازي ايستگاه افزايش فشار گاز طبيعي
800
مداخلات سياسي - نظامي آمريكا درمنطقه خاورميانه وتاثير آن برگسترش گروه هاي راديكال اسلام گرا
801
مداخله باليني دوسويه كور با گروه كنترل تصادفي شده بررسي اثر درماني تحريك الكتريكي مستقيم جمجمه و سر (tDCS) در برابر تحريك الكتريكي مستقيم جمجمه و سر (tDCS) به علاوه تحريك الكتريكي درماني جمجمه (CES) در درمان افسردگي اساسي
802
مداخله تمركز بر هيجان در كاهش درماندگي روابط زوج هايي كه فرزندي با بيماري مزمن دارند
803
مداخله سياستگذار پولي در بخش مسكن اقتصاد ايران: رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي
804
مداخله وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و اسناد بين المللي
805
مداخله ي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكردهاي اجرايي،سوگيري توجه و كاهش نشخوار فكري در زنان داراي خصيصه ي اضطراب در شهر اصفهان
806
مدار انترفيس كنترل بين مودم و خط تلفن
807
مدار حالت جريان بهبوديافته براي تحقق مشخصه هاي انتقالي مثلثاتي و عكس مثلثاتي
808
مدار كنترل و فرمان ماشين لباسشوئي
809
مدار مالتي پلكسر زماني صوت و جداسازي مجدد آن
810
مدار مراقبت از باتري اتومبيل
811
مدار معادل نويز براي ديود ليزر نيمه هادي
812
مدار همفرودي
813
مدارا با مخالفان و اهل كتاب در سيره امام علي(ع) در دوران خلافت
814
مدارات برانچينگ و آنتنهاي رفلكتور + فيد اين نوع آنتن ها+ كامپيوتري كردن اطلاعات
815
مدارات تشديد، نوسانسازها و بررسي روشهاي تركيب توان و همفازي اسيلاتورهاي مايكروويوي
816
مدارج تحول و تطور نثر فارسي از قديمترين ايام تا قرن هفتم
817
مدارس آينده با روكرد تاكيد بر مهارت هاي عملي
818
مدارس پيش ساخته
819
مدارك كشتي
820
مدارها و مدارهاي ضعيف بر فضاهاي باناخ
821
مدارهاي تزويج كننده مايكروويو با پهناي باند وسيع
822
مدارهاي تناوبي براي اختلالي از سيستم هاي قطعه اي خطي
823
مدارهاي داخلي گوشي هاي موبايل
824
مدارهاي شناسايي فركانس راديويي RFID
825
مدارهاي عملگرها , orbits of operator
826
مدارهاي مجتمع اپتيكي (OIC)
827
مدارهاي هاله اي و لياپانوف بادبان هاي خورشيدي در مساله سه جسم
828
مدارهاي هيدروليكي و اجزاء آن
829
مدارهاي واسط‌ CMOS باند پايه با توان بسيار پايين براي دريافت بدون سيم سيگنال‌هاي عصبي مغز انسان
830
مدال فيلدز در رياضي
831
مدايح نبوي عائشه الباعونيه و نمود باور هاي مذهبي در آن
832
مدبريت دانش
833
مدت در ازدواج موقت
834
مدح و ستايش در شعر فارسي از آغاز تا پايان قرن پنجم هجري ﴿سبك خراساني﴾
835
مدرسه
836
مدرسه
837
مدرسه
838
مدرسه - محله ي هنر و معماري ﴿ انگاره مقدماتي طرح راهبردي ﴾
839
مدرسه 14 كلاس در مقطع ابتدايي
840
مدرسه ابتدايي
841
مدرسه ابتدايي با عملكرد بالا و حداكثر بهره مندي از تكنولوژي هاي برتر
842
مدرسه ابتدايي جهت شرايط بحران با رويكرد پيش ساخته سازي
843
مدرسه ابتدايي دخترانه يزد
844
مدرسه ابراهيميه قزوين
845
مدرسه اجتماعي حاشيه نشينان
846
مدرسه اي براي هنر﴿وابسته به دانشگاه هنر اصفهان﴾
847
مدرسه ايراني
848
مدرسه بين المللي نگارگري اسلامي يزد
849
مدرسه تير و كمان آرش
850
مدرسه راهنمايي دخترانه كوشا
851
مدرسه راهنمايي شهيد رضائيان
852
مدرسه شبانه روزي در كشمير
853
مدرسه شبانه روزي هنر و معماري
854
مدرسه طبيعت در محدوده تالاب عينك شهر رشت
855
مدرسه طراحي و ساخت در جوار محله جلفا در شهر اصفهان
856
مدرسه عشايري
857
مدرسه علوم ويژه دبستاني ها
858
مدرسه فن و هنر معماري
859
مدرسه معماري
860
مدرسه معماري
861
مدرسه معماري
862
مدرسه معماري
863
مدرسه معماري
864
مدرسه معماري
865
مدرسه معماري تهران
866
مدرسه معماري شهرسازي دانشگاه هنر ميدان مشق، مجموعه قزاقخانه
867
مدرسه موسيقي
868
مدرسه نابينايان
869
مدرسه هنر
870
مدرسه هنر
871
مدرسه هنر
872
مدرسه هنر كرج
873
مدرسه هنر كرج
874
مدرسه هنر كرج
875
مدرسه هنر كرج
876
مدرسه هنر كرج
877
مدرسه هنر كرج
878
مدرسه هنر كرج
879
مدرسه هنر كرج
880
مدرسه هنر كرج
881
مدرسه هنر كرج
882
مدرسه هنر كودكان و نوجوانان اصفهان
883
مدرسه هنر هاي رزمي
884
مدرسه هنر و معماري
885
مدرسه هنر ومعماري
886
مدرسه هنر ومعماري..
887
مدرسه هنرهاي بومي
888
مدرسه هوشمند
889
مدرسه ي ابتدايي 21 كلاسه)با رويكرد صفر -انرژي
890
مدرسه ي معماري
891
مدرسه ي معماري
892
مدرسه ي معماري
893
مدرسه ي موسيقي با رويكرد زيبايي شناسي تطبيقي موسيقي و معماري
894
مدرسه ي هوشمند
895
مدرنيته ، مد و نقش زنان در جريانات مد لباس در ايران بر اساس نظريه هاي جورج زيمل
896
مدرنيته و بادي آرت
897
مدرنيته و پيامدهاي منفي فرهنگي آن در ايران ﴿دهه 70 و 80 شمسي﴾
898
مدرنيته و شعر فارسي در دو دهه سي و چهل خورشيدي
899
مدرنيته و كلانشهر در انديشه آلماني ارائه چهر چوبي بريا نظريه انتقادي طراحي شهري
900
مدرنيسم از نگاه رهبران مذهبي در ايران ( دوره قاجاريه )
901
مدريت كيفيت ﴿طراحي الگوي تلفيقي از جايزه كيفيت اروپايي وشش سيگماي سرامد
902
مدعيان مهدويت از قرن دوم هجرت نبوي ببعد
903
مدگرايي،علل و تبعات آن
904
مدل ‌سازي داده‌ هاي پلاريزاسيون القائي فركانسي با در نظر گرفتن اثر جفت ‌شدگي الكترومغناطيسي
905
مدل ‌سازي گسترش شكست هيدروليكي در مخازن نفتي با استفاده از روش عددي المان‌هاي مرزي
906
مدل ¬سازي و شبيه سازي كانال انتشار براي سيستم هاي نسل چهارم مخابرات سيار(LTE)
907
مدل CFD جريان خون در آئورت با در نظر گرفتن انتقال خون به ارگانهاي مختلف بر اساس مدل شبكه حفره اي
908
مدل E FQM
909
مدل EOQ فازي در شرايط وجو د و عدم وجود تخفيف در قيمت ها
910
مدل EOQفازيدر شرايط وجود و عدم وجود تخفيف در قيمتها
911
مدل Neural-Kalman Filtering براي برآورد حالات ترافيكي در ميادين
912
مدل OML با يون هاي دو بار مثبت
913
مدل Poset براي فضا ـ زمان گسسته (يك پيشنهاد براي جهان خيلي قديمي )
914
مدل آزمايشگاهي اندازه گيري فشارخون بر اساس اسفيگمومانو متري و بررسي طول مناسب كاف
915
مدل آزمايشگاهي پيش بيني كرنش پلاستيك تحت شرايط مختلف بارگذاري سيكلي در مخلوط هاي آسفالتي
916
مدل آشكار ساز نقطه اي مجازي و كاربرد آن در تعيين بازده آشكار سازهاي HPGe
917
مدل آشوبگونه كامپيوتري وابسته به فرد در رشد تومور سرطاني مبتني بر تاثير عوامل محيطي
918
مدل آماري باتابع چندك
919
مدل آميخته وايبل و كاربردهاي آن
920
مدل آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ توسط ميكروسسور ...
921
مدل آناليز محور تنش- كرنش بتن محصور شده با FRP در مقاطع مستطيلي تحت بارهاي مونوتونيك
922
مدل آناليز محور تنش-كرنش بتن محصور شده با FRP در مقاطع دايره اي تحت بار مونوتونيك
923
مدل آيزينگ در شبيه سازي شكل گيري و توسعه جوامع انساني
924
مدل ابررسانايي هولوگرافيك در مقياس بندي ليف شيتز و در حضور الكتروديناميك هاي غيرخطي
925
مدل اتصالات نيمه صلب با روش المان محمدود
926
مدل احتمالاتي ريسك لرزه اي با استفاده از هزينه ساخت سازه در چارچوب روش يكپارچه قابليت اطمينان
927
مدل ادغامي براي مسأله تخصيص پهلوگاه و تخصيص و زمانبندي جرثقيل هاي اسكله در پايانه هاي كانتينري با رويكرد كاهش آلودگي
928
مدل ادغامي براي مسأله تخصيص پهلوگاه و تخصيص و زمانبندي جرثقيل هاي اسكله در پايانه هاي كانتينري با رويكرد كاهش آلودگي
929
مدل ارتباط مديريت تجربه مشتري با اقتصاد مقاومتي و بازاريابي رابطه‎مند در باشگاههاي خصوصي استان كرمانشاه
930
مدل ارزيابي اثرات ترافيكي در تغيير طرح هندسي تقاطعات
931
مدل ارزيابي برنامه ريزي استراتژيك به روش BScو بهبود اجراي آن در سازمان با رويكرد مديريت تحول
932
مدل ارزيابي پروژه هاي پژوهشي شركت پالايش نفت اصفهان با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي ﴿ANP﴾
933
مدل ارزيابي سيستم توصيه‌گر: با تمركز بر رضايت كاربر
934
مدل ارزيابي طرح معماري نما با پوشش سنگ طبيعي به منظور پيش‌بيني عمر مفيد آن
935
مدل ارزيابي همكاري هاي بين سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي : سامانه هوشمند تاكسي اصفهان
936
مدل استراتژي ملّي مالكيت فكري براساس مطالعه چندموردي
937
مدل استقرار نظام مديريت پروژه شركت راكتور ساز با استفاده از استاندارد PMBOK
938
مدل استوار انتخاب سبد سرمايه تحت محدوديت هاي كارديناليتي، هزينه معاملاتي و حداقل مقدار خريد و حل مدل با الگوريتم اجتماع ذرات
939
مدل استوار تحليل پوششي داده‎هاي غيرقطعي براي ارزيابي، انتخاب و توسعه تأمين‎كننده در زنجيره تأمين دارو مطالعه موردي: شركت دارويي آترا
940
مدل استوار شبكه زنجيره تأمين پويا براي كاهش تلفات بعد از بحران در شرايط عدم قطعيت
941
مدل اعتماد در محيط هاي مبتني بر سرويس با استفاده از آتوماتاي يادگير
942
مدل اقتصاد كلان سنجي ايران : رويكرد جايگزيني يورو با دلار آمريكا در مبادلات بين المللي
943
مدل اقتصادي سفارش و انتخاب تامين كننده تحت ريسك‌ هاي اختلال : ريسك گريز در برابر ريسك خنثي
944
مدل المان محدود شروع خرابي در لايه مياني الياف و زمينه در مواد مركب فلزي تحت بار عمود بر الياف
945
مدل المان محدود شروع خرابي در لايه مياني فايبر و ماتريس در مواد مركب فلزي تحت بارگذاري مركب
946
مدل انتخاب ابزار و روش هاي بومي و مناسب كشف و مبارزه با پولشويي در بانكداري الكترونيكي ايران (مطالعه موردي: بانك ملت)
947
مدل انتخاب تأمين كننده در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد استوار
948
مدل انتخاب تامين كنندگان استراتژيك به كمك تحليل خوشه بندي با استفاده از يك الگوريتم متاهيوريستيك
949
مدل انتخاب تامين كننده پايدار با تلفيق روش هاي فرآيند تحليل شبكه اي و تئوري مجموعه ناهموار
950
مدل انتخاب سبد سهام با استفاده از برنامه نويسي شبكه ژنتيك و روشهاي يادگيري
951
مدل انتشار وبا بااستفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
952
مدل انتقال حرارت سردشدن ورق نورد گرم بين نورد نهايي تا كلاف پيچي براي انواع مختلف و چيدمان هاي متنوع نازل ها
953
مدل انتقال حرارت و رطوبت با حضور گراديان فشار
954
مدل انتقال گرما با تاخير فاز دوگانه در محيط متخلخل بافت زنده
955
مدل اويلري جذب ذرات در ريه در طي يك سيكل تنفسي
956
مدل بارچيني كانتينر در ترمينال هاي كانتينري
957
مدل بازنمايي تقريبات خطي الگوريتم هاي رمز با ساختار SPN و فاسيتل
958
مدل بازنمايي رودخانه به مثابه منظر شهري تصويرپذيرمورد مطالعه رودخانه خشك شيراز
959
مدل برآورد شاخص عملكرد شبكه با استفاده از داده هاي موبايل در شهرها
960
مدل برآورد مشخصات بتن حجيم و بهينه سازي طرح اختلاط آن در سدهاي بتني مبتني بر استفاده از شبكه هاي عصبي
961
مدل برنامه ريزي استراتژيك براي شركت هاي ايراني (بازرگاني و خدمات )
962
مدل برنامه ريزي توليد ادغامي چند محصولي، چند سطحي و چند دورهاي در زنجيره تأمين سبز با در نظر گرفتن سيستم جمع آوري و بازيافت
963
مدل برنامه ريزي خطي براي كاهش اوج بار سيستم قدرت
964
مدل برنامه ريزي دو سطحي براي طراحي شبكه مديريت پسماندهاي شهري تحت برگزاري مزايده. مطالعه ي موردي: كل مناطق شهر تهران
965
مدل برنامه ريزي لجستيك چندهدفه براي شرايط بحراني با تقاضا و ليدتايم احتمالي
966
مدل برنامه‌‌ريزي توليد هماهنگ ريخته‌‌گري پيوسته با اثرگذاري محدوديت‌‌هاي كليدي نوردگرم مطالعه موردي: مجتمع فولاد مباركه اصفهان
967
مدل برنامه‌ريزي اصلي استوار براي زنجيره تامين دارو در شرايط اختلال مطالعه موردي: شركت دارويي آترا
968
مدل برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي با استفاده از برنامه‌ريزي احتمالي تحت شرايط عدم قطعيت
969
مدل برنامه‌ريزي يكپارچه تحقيق و توسعه،توليد و توزيع داروهاي ژنريك و نوآورانه در زنجيره تامين دارو
970
مدل بسط يافته عوامل مؤثر بر تمايل استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) در بين دبيران شهرستان شيراز
971
مدل بلترامي- كلاين هندسه ي هذلولوي با كاربردهاي آن در نظريه ي نسبيت خاص اينشتين
972
مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان هاي تحقيقاتي پروژه محور
973
مدل بندي آلودگي HIV-1 در بدن زنده و شبيه سازي عددي آن
974
مدل بندي آماري با استفاده از الگوي نرمال چند متغيره آميخته .
975
مدل بندي آماري بااستفاده از الگوي نرمال چند متغيره آميخته
976
مدل بندي رگرسيون خطي بر اساس توابع پايه شعاعي
977
مدل بندي رگرسيون و كاربرد آن
978
مدل بندي رياضي ، بهينه سازي، و بررسي سيستمهاي تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده و زمينه هاي كاربردي آنها در ايران
979
مدل بندي رياضي و حل مسأله مسيريابي وسايل نقليه پاك دوسوخته با هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
980
مدل بندي سري هاي زماني خود بازگشتي مرتبه اول با برخي توزيع هاي حاشيه اي پيوسته
981
مدل بندي سري هاي زماني خود برگشت بت مشاهدات گمشده براساس تبديل چندجمله اي.
982
مدل بندي كوپلرهاي MMI فوق كوتاه قابل استفاده در حفره هاي ميكرو حلقه با بكارگيري تئوري مدهاي گاوسي ناحيه ي چند مدي
983
مدل بندي ميزان آلايش بر روي مشخصه هاي سلول خورشيدي آلي
984
مدل بندي و تحليل داده هاي طول عمر تحت سانسور فاصله اي پيش رونده ي نوع اول از توزيع لاگ - نرمال
985
مدل بندي وپيش بيني فرآيندهاي تركيبي خودبرگشت ميانگين متحرك وناهمواريانس شرطي خود برگشت كسري تلفيق يافته
986
مدل بنياد كيفيت اروپا
987
مدل بهبوديافته معادلات ناوير-استوكس ، نرنست-پلانك و بولتزمن جهت مدل كردن پديده هاي الكتروكينتيك درون نانوكانال
988
مدل بهره‌برداري بهينه زمان واقعي از سيستم مخازن سري در زمان سيلاب
989
مدل بهينه برنامه‌ريزي پرواز برمبناي مديريت اختلال و برنامه‌ريزي استوار در خطوط هوايي
990
مدل بهينه بهره برداري كمي ـ كيفي از مخازن آب شور (سدها)
991
مدل بهينه بودجه ريزي پروژه هاي ملي بر اساس اهداف استراتژيك با مطالعه موردي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
992
مدل بهينه سازي استوار براي بازطراحي شبكه توزيع آب با درنظرگرفتن ريسك هاي اختلال: مطالعه موردي شبكه توزيع آب شهر تهران
993
مدل بهينه سازي استوار براي مكانيابي مراكز امداد رساني در شرايط بحران : مطالعه موردي منطقه 1 تهران
994
مدل بهينه سازي استوار برنامه توليد ادغامي در زنجيره تأمين سبز تحت شرايط عدم قطعيت براي انتخاب تأمين كنندگان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان
995
مدل بهينه سازي استوار مسئله چند هدفه انتخاب سبد سهام با به كارگيري ارزش در معرض خطر مشروط با استفاده از رويكرد برتسيماس و سيم
996
مدل بهينه سازي براي زمانبندي زنجيره تامين درخط مونتاژ
997
مدل بهينه سازي چند دوره اي تخصيص -مسيريابي به منظور ارايه خدمات سلامت در منزل
998
مدل بهينه سازي چند هدفه جهت ارزيابي ريسك در زنجيره تامين حلقه بسته پايدار تحت شرايط عدم قطعيت در پارامترها: با استفاده از رويكرد ارزش در معرض ريسك شرطي(CVaR)
999
مدل بهينه سازي چند هدفه در زنجيره تامين با در نظر گرفتن اثرات گازهاي گلخانه اي
1000
مدل بهينه سازي ديناميكي بزرگراهي با استفاده از كنترل رمپ ها و سرعت مجاز متغير
بازگشت