<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
محاسبه توابع ترموديناميكي و پارامترهاي ساختاري نانوزنجيره‌هاي پلي ايني با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
2
محاسبه توابع توزيع پارتوني نوكلئون ها بر مبناي رهيافت آماري و ديدگاه هاي كوانتومي
3
محاسبه توابع ساختار قطبيده مزوني و نوكلئوني با استفاده از رهيافت لاگرانژي موثر
4
محاسبه توابع متعامد كسري روي يك بازه
5
محاسبه توابع موج در مبدا براي مزون هاي سنگين و استفاده از نتايج آن در تحليل برخي از خواص توليد آنها
6
محاسبه توان توليدي پانل هاي خورشيدي يك ماهواره به كمك نرم افزار stk
7
محاسبه توزيع دز ايجاد شده در فانتم پلي اتيلن در سيستم شتابدهنده مركز پرتو فرآيند يزد با استفاده از كد EGS4
8
محاسبه توزيع دز گاما و توزيع شارنوترون در كانال خشك رآكتور MNSR با استفاده از كد محاسباتي MCNP و مقايسه با نتايج تجربي
9
محاسبه توزيع دما در مشددهاي ليزري مستطيلي با چشمه دمش نا متقارن به كمك تابع گرين
10
محاسبه توزيع دما درون پوسته موشك در طول پرواز
11
محاسبه توزيع دماي سيال چاه حين فرايند فرازآوري با گاز
12
محاسبه توزيع سرعت و دما در داخل يك حفره بر اساس الگوريتم SIMPLE و رسم خطوط جريان و دما با استفاده نرم افزار TECPLOT
13
محاسبه توزيع سرعت و فشار بر روي دماغه اجايو در جريان ابر صوتي
14
محاسبه توزيع سطح مقطع ديفرانسيلي كواركونيم با در نظر گرفتن حركت فرمي كواركهاي درون مزون
15
محاسبه توزيع فشار (Cp) و ضرايب آيروديناميكي Cl و Cd بر روي ايرفويل هاي مافوق صوت
16
محاسبه توزيع فشار بر روي پرتاب كننده هاي جمامي
17
محاسبه توزيع فشار و ضريب نيروي بازدارنده فشاري (DRAG PRESSURE)
18
محاسبه توزيع ميدان ناشي از يك قطعه حامل جريان متناوب در حضور يك قطعه فلز با ابعاد بينهايت
19
محاسبه توزيع ميدانهاي مغناطيسي ناشي از يك قطعه سيم حاصل جريان متناوب در حضور لايه هاي مختلف هادي
20
محاسبه ثابت پيوندي در برهم كنش هاي قوي
21
محاسبه ثابت پيوندي در برهم كنشهاي قوي
22
محاسبه ثابت پيوندي در برهم كنشهاي قوي
23
محاسبه ثابت تشكيل كمپلكس كاتيون هاي فلزي منيزيم ، كلسيم، رويII، كادميمII، نيكلII، مسII و كبالتIIبا ليگاندهاي دي ازن -1 و2- دي كربوكساميد و پيريدين -2 و 3- دي كربوكسيليك اسيد به روش مدل سخت
24
محاسبه ثابت تعادل در يك واكنش شيميائي فاز مايع از طريق روش ترموديناميك
25
محاسبه ثابت مادلونگ نانو‌ذرات بلور‌هاي يوني تك ظرفيتي و وابستگي آن به اندازه ذرات
26
محاسبه ثابتهاي زماني وگيتهاي توربين
27
محاسبه جابجايي شيميايي C-NMR مشتقات بنزن
28
محاسبه جرم و پهناي *ᴧ ‎‏در‎ واكنش ‎‎K‎-d ‎→ ‎‎‎Σπ ‎‎‏در‎‎ انرژي ‎‎‎‎GeV‎‏1‎‎‎‎براساس داده‌هاي‎‎ ‏آزمايش ‎‎‎‎E-31 ‎‏ شتابدهنده ‎‎‎‎J-PARC
29
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮيان اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه در ﺷﺒﮑﻪ هاي توزيع نامتقارن همراه با توليد پراكنده
30
محاسبه جريان القايي در بدن انسان ناشي از خطوط انتقال نيرو
31
محاسبه جريان خطوط انتقال برق فشارقوي با استفاده از ميدان مغناطيسي آن جهت عيب يابي خط
32
محاسبه جريان خطوط انتقال برق فشارقوي با استفاده از ميدان مغناطيسي آن جهت عيب يابي خط
33
محاسبه جريان رودخانه از روي داده هاي بارش فعاليت سكلونهاي ماوره ء مداري نيمكره شمالي براي چهار ماه ميان - فصلي
34
محاسبه جريان ماندگار و گذراي خطوط توزيع مبتني بر ميدان هاي الكترومغناطيسي محيطي
35
محاسبه جريان نشتي در تونل هاي مترو
36
محاسبه جعبه دنده خورشيدي هلكوپتر
37
محاسبه جعبه دنده خورشيدي هليكوپتر
38
محاسبه چشمه هاي پديده كشند قرمز در نواحي ساحلي ايران بوسيله مدل عددي سه بعدي ‍COHERENS
39
محاسبه چگالي حالتهاي الكترون رسانشي درنيمه رساناهاي فرومغناطيس با استفاده از مدل وانساوسكي و تابع همبستگي دواسپيني
40
محاسبه چگاليهاي گذارتك ذره اي براي( 20Ne(o به پنج حالت ( 2 ) با استفاده از كد رايانه اي OXBASH
41
محاسبه حاشيه بازاريابي محصول انگور در شهرستان ملاير و ارزيابي عوامل موثر بر آن
42
محاسبه حالت هاي بسيار مقيد هسته اي...
43
محاسبه حالت هاي مقيد اندريف در پيوندهاي SNS با استفاده از روش KPM و محاسبه ابر جريان جوزفسون در گرافين
44
محاسبه حالتهاي پايه اي در شبكه هاي متابوليكي با استفاده از روش دودويي
45
محاسبه حد كرنش كمانشي در شكل دهي غلتكي سرد به روش اجزاي محدود
46
محاسبه حد كشش در فرآيند كشش عميق گرم به روش مكانيك آسيب با استفاده از مدل ابتدايي لمتر
47
محاسبه حداكث ظرفيت انتقال قدرت در شبكه انتقال تحت پوشش برق منطقه اي فارس
48
محاسبه حساسيت فركانسي SIW به روش اجزا محدود
49
محاسبه حلاليت گاز در مايعات به روش شبيه سازي مولكولي
50
محاسبه خط هيدروليكي و تحقيق پديده ضربه قوچ در خطوط لوله انتقال سيال به روش اختلاف هاي محدود
51
محاسبه خطاي دز درمان ناشي از تضعيف پرتو در تخت به روش مونت كارلو
52
محاسبه خطوط انتقال لوله HP &LP FLARE فاز يك پارس جنوبي
53
محاسبه خواص الكتروني و اپتيكي دي برميد و دي كلكوژنايد فلزات واسطه در دو فاز انبوهه و تك لايه
54
محاسبه خواص انتقالي سيالات به كمك نرم افزار شبيه سازي LAMMPS
55
محاسبه خواص انتقالي گازهاي نادر با استفاده از يك پتانسيل بين اتمي مناسب
56
محاسبه خواص انتقالي مواد خالص به روش شبي هسازي ديناميك مولكولي
57
محاسبه خواص ترموديناميكي براي جذب سيالات بر جامدات با ارائه يك مدل جديد
58
محاسبه خواص ترموديناميكي سيالات با استفاده از يك معادله حالت جديد
59
محاسبه خواص ترموديناميكي و ترموفيزيكي سيالات چگال با استفاده از معادلات حالت جديد
60
محاسبه خواص ترموفيزيكي و ترموديناميكي معادلات حالت
61
محاسبه خواص حجمي سيالات چگال با استفاده از معادله حالتISM
62
محاسبه خواص ساختاري ،الكتروني و گراديان ميدان الكتريكي تركيبات
63
محاسبه خواص ساختاري و الكتروني تركيب puTe در فازهاي كلريد سديم و كلريد سزيم
64
محاسبه خواص ساختاري و مغناطيسي دبل لايه هاي برميد فلزات واسطه
65
محاسبه خواص ساختاري، الكتروني و نوري تركيبات با استفاده از روش امواج تخت بهبود يافته خطي با پتانسيل كامل
66
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاص ﺷﺪﺗﯽ در ﺳيستم هاي نانو با استفاده از ديناميك مولكولي
67
محاسبه خواص فونوني، مكانيكي و گرمايي بلور و نانوسيم MnAs
68
محاسبه خواص مكانيكي نانو كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري تقويت شده با صفحات كربني داراي عيوب شبكه اتمي به روش المان محدود
69
محاسبه خود ميدانها و تاثير آن ها در رابطه با پاشندگي و نرخ رشد در ليزر الكترون
70
محاسبه خود ميدانها و تاثير آنها در رابطه پاشندگي و نرخ رشد در ليزر الكترون آزاد با ويگلر تخت
71
محاسبه خيز تير با شرايط مختلف تكيه گاهي به روش اختلاف محدود
72
محاسبه دامنه پراكندگي با استفاده از فرمول بندي اسپينور هليسيته
73
محاسبه دامنه هاي اسپيني نوكلئون ـنوكلئون در برهم كنش الاستيك
74
محاسبه دانسيته درياچه اروميه از طريق معادلات پيتزر
75
محاسبه دانسيته و توابع اضافي مخلوط‌ هاي دوتايي با استفاده از معادله‌حالت اصلاح‌شده GMA
76
محاسبه در جذيي ناشي از توموگرافي محاسباتي ديورتيكول مكل با استفاده از تكنسيوم 99m در اعضاي شكم كودكان به روش مونت كارلو
77
محاسبه درجه انحصار و هزينه هاي اجتماعي آن در بازار خودروي سواري در ايران طي سالهاي 1393-1390
78
محاسبه درجه انحصار و هزينه¬هاي اجتماعي آن در بازار خودروي سواري در ايران طي سالهاي 1393-1390
79
محاسبه درجه حرارت ادياباتيك شعله براي سيستمهاي تعادل شيميايي
80
محاسبه درهم‌تنيدگي بين دو بيت كوانتومي در يك نانو نوار گرافني براي پراكندگي‌هاي متوالي
81
محاسبه دز اوليه و ثانويه در پروتون تراپي تومور مغز با روش مونت كارلو
82
محاسبه دز جذبي اندام هاي بدن در سينتي گرافي كليه با استفاده از فانتوم ornl
83
محاسبه دز در پروتون تراپي به كمك شبيه سازي موازي در كدGEANT4
84
محاسبه دز راديوايزوتوپ هاي رنيوم براي درمان سرطان هاي پوستي با استفاده از كد محاسباتي VARSKIN2 , dose calculated by rhenium radioisotopes to treat skin cancers using computational code VARSKIN2
85
محاسبه دز گاماي قلب راكتور تحقيقاتي تهران )TRR( و مقايسه آن با نتايج تجربي
86
محاسبه دز و طراحي درمان رايانه اي در براكي تراپي
87
محاسبه دزناشي از پرتوهاي گاما در اطراف قلب راكتور HWZPR با استفاده از كد محاسباتي MCNP و مقايسه با مقادير تجربي
88
محاسبه دقيق انرژي سالانه توربين بادي با مدل سازي توربين با استفاده از روش مونت كارلو
89
محاسبه دماي بدنه موشكها
90
محاسبه دماي سطح و نرخ گرمايش آيروديناميكي براي اجسام پرنده با سرعت بالا
91
محاسبه دماي همزمان اوليه و ضريب تابش گرمايي در يك مسئله هدايت گرمايي معكوس
92
محاسبه دوز موثر كل دريافتي اعضاي جامعه ناشي از رهاشدن مواد پرتوزا به جو در پي رويداد بدترين حادثه LOCA در راكتور هسته اي بوشهر
93
محاسبه ديناميكي حالت هاي اسپيني زير شبكه و داخلي الكترون در گرافين تك لايه
94
محاسبه ذخاير معدن به روش مقاطع
95
محاسبه ذخيره زغال سنگ (منطقه شرق كلات )
96
محاسبه ذخيره زغالسنگ منطقه پروده 3 و 4 لايه C1
97
محاسبه ذخيره كانسار مس در آلو
98
محاسبه ذخيره و مدل سازي زمين شناسي معدن مس ميدوك بر اساس اطلاعات حفاري اكتشافي و چال هاي استخراجي به روش زمين آمار
99
محاسبه راندمان اجزاء اصلي راندمان كلي نيروگاه بخار
100
محاسبه راندمان اجزاء اصلي و راندمان كلي نيروگاه بخار
101
محاسبه راندمان احتراق بويلر و بررسي عوامل موثر بر آن
102
محاسبه راندمان حرارتي ديگ
103
محاسبه راندمان سيستم هاي تهويه مطبوع VRF و مقايسه آن با سيستم تبريد جذبي
104
محاسبه راندمان نيروگاه بخار و بويلر و ارائه برنامه كامپيوتري پيرامون آنها
105
محاسبه رايانه اي و اندازه گيري ميزان لغزش نخهاي تار و پود پارچه
106
محاسبه رسانايي گرمايي در گرافين دو لايه
107
محاسبه رسانش الكتريكي اسپيني نانو نوار گرافين درحضور ناخالصي مغناطيسي به روش تابع گرين بازگشتي
108
محاسبه رسانش الكتريكي در نانولوله كربني زيگزاگ در حضور تهي جا به روش تابع گرين بازگشتي
109
محاسبه رسانش زنجيره هاي بنزن با استفاده از روش هاي تركيبي بستگي قوي و تابعي چگالي
110
محاسبه رسوب گذاري در مخازن سدها با استفاده از مدل عددي يك بعدي
111
محاسبه ريشه هلي تكراري يك چند جمله اي
112
محاسبه زاويه انتشار ترك در يك لايه تحت بار پادصفحه اي
113
محاسبه زمان آسايش ويسكوزيته برشي و توده اي براي سيالات كره نرم ولنارد جونز
114
محاسبه زمان و هزينه يك واحد انتقال تكنولوژي در صنعت توليد مس
115
محاسبه ساختار الكتروني نانو لوله هاي كربني تك جداره بااستفاده از اصول اوليه در حضور ناخالصي
116
محاسبه ساختار الكتروني و ايجاد گاف نواري در نانو لايه ي گرافن با نظريه ي تابعي چگالي
117
محاسبه ساختار الكتروني و برخي خواص مهم اپتوالكتروني الماس گونه ها به روش نظريه تابعي چگالي
118
محاسبه ساختار نواري موجبر بلور فوتوني دوبعدي با شبكه هاي مربعي و مستطيلي
119
محاسبه ساختار هندسي و نوار انرژي نانوسيم هاي الماسي اشباع شده با هيدروژن به روش نظريه تابعي چگالي
120
محاسبه سرعت اجسام صلب با ليزر
121
محاسبه سرعت بحراني قطارهاي پر سرعت از ديدگاه زيرسازي خط، به روش مدل‌سازي رياضي و المان محدود
122
محاسبه سرعت جذب واكنش دار گاز دي اكسيدكربن در آمين ها
123
محاسبه سرعت فلاتر سه درجه آزادي بال هواپيما بروش ريلي ريتز و كنترل آن بوسيله پيزوالكتريك
124
محاسبه سرمايش و گرمايش موثر بر ساختار سحابي هاي سياره نما
125
محاسبه سريع مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ي بعضي از ماتريس هاي هرميتي كوچك
126
محاسبه سطح LIMITING در رادار MTI
127
محاسبه سطح مقطع برهم كنش برخورد دو پروتون در انرژي 2/85GeV و تشكيل ساختار k-pp در چارچوب آزمايشگاه
128
محاسبه سطح مقطع پراكندگي اتم هاي ميوني درهمجوشي ازطريق كاتاليزورميوني
129
محاسبه سطح مقطع توليد كوارك‌هاي سنگين بويژه كوارك افسون با توجه به داده‌هاي جديد آزمايشگاهي در پراكندگي الكترون-پروتون و برخورد‌هاي‌هادروني
130
محاسبه سطح مقطع جزئي ربايش الكترون براي برخورد پروتون با اتم هيدروژن به عنوان يك مسئله برخورد سه حجمي
131
محاسبه سطح مقطع راداري اجسام با معادلات انتگرالي تزويج شده و مقايسه با تحليل مدهاي مشخصه
132
محاسبه سطح مقطع راداري اهداف پيچيده با پوشش دي الكتريك با استفاده از روش هاي مجانبي
133
محاسبه سطح مقطع راداري برگ درخت به كمك اصل هم ارزي و تئوري شبكه چندتايي
134
محاسبه سطح مقطع راداري به روش معادله سهموي
135
محاسبه سطح مقطع راداري يك جسم PEC با پوشش عايق داراي تقارن محوري
136
محاسبه سطح مقطع راداري يك مخروط فلزي ايده آل
137
محاسبه سطح مقطع همجوشي در واكنشهاي هسته اي يون سنگين
138
محاسبه سطح مقطع همجوشي يون هاي سنگين در نزديكي و زير سد كولني با استفاده از مدل كولني و مجاورت
139
محاسبه سطح مقطع واكنشانشقاقي پروتون - دوترون در انرژي 135 مگا الكترون ولت
140
محاسبه سطوح مقطع فرايندهاي واانگيختگي اتم هاي ميون دار در محيط ايزوتوپ هاي هيدروژن
141
محاسبه سيلوها براي شرايط بارگذاري و ارائه مناسب ترين شيوه تخليه در رابطه با نوع خاك
142
محاسبه سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم گره زن چله به منظور مهندسي معكوس
143
محاسبه شاخص بهره وري در سازمان امور مالياتي
144
محاسبه شاخص غير كلاسيكي ، مبتني بر آثار تداخلي ، براي حالت هاي كوانتمي ميدان تابشي .
145
محاسبه شاخص غيركلاسيكي، مبتني بر آثار تداخلي، براي حالت هاي كوانتومي ميدان تابشي
146
محاسبه شاخص مديريت دانش (KMI) در سازمانهاي استان كرمان و بررسي ارتباط آن با عملكرد سازماني(OP)
147
محاسبه شاخص هاي بهره وري در پست بانك در طي ساله هاي 87-1384
148
محاسبه شاخص هاي پايداري منابع آب با استفاده از مدل برنامه ريزي كسري (مطالعه موردي دشت قزوين)
149
محاسبه شاخص هاي توپولوژيك هندسي - حسابي گراف برخي نانو ساختارها
150
محاسبه شاخص هاي رشد بهره وري بر پايه تكنولوژي هاي توسعه يافته در تحليل پوششي داده ها
151
محاسبه شاخصهاي كارايي فرايند در توزيعهاي مركب به كمك شبيه سازي
152
محاسبه شار انتقال جرم دي اكسيدكربن در محلول پيپرزين
153
محاسبه شار جذب واكنش دار دي اكسيدكربن در آمين هاي تركيبي
154
محاسبه شار نسبي نوترون در رآكتور MNSR با استفاده از كد محاسباتي MCNPو مقايسه با نتايج تجربي
155
محاسبه شارنشستي نوترون از مجاري تهويه بناهگاههاي هسته اي
156
محاسبه شارنوترون ها در راكتور هاي همگن بحراني ( كروي و استوانه اي شكل ) با استفاده از كد محاسباتي MCNP و مقايسه با نتايج حاصل از حل معامله تك گروهي راكتور
157
محاسبه شباهت جملات جهت استفاده در پيكره هاي موازي دو زبانه
158
محاسبه شدت دبي و نسبت Fuel / Oxid صفحه انژكتور موتور موشك سوخت مايع قبل از احتراق به دو صورت تئوري و آزمايشگاهي
159
محاسبه شعاع كيسه مدل MIT براي پروتون بر اساس عاملهاي شكل الكتريكي و مغناطيسي
160
محاسبه شعاع كيسه مدل MIT نوترون براساس عامل هاي شكل الكتريكي و مغناطيسي
161
محاسبه شعاع هسته با استفاده از داده هاي تجربي ناشي از پراكندگي ذرات
162
محاسبه شكل بهينه بلانك اوليه در فرايند كشش عميق با استفاده از تركيب روش تغيير شكل معكوس و منطق فازي
163
محاسبه شكل مودي سازه بدنه واگن مقياس شده با روش اندازه گيري ميداني
164
محاسبه شيارشدگي سطح روسازي آسفالتي با استفاده از دوربين
165
محاسبه صاعقه هاي برخورد كننده به خط هوايي تغذيه قطار و قطار با استفاده از روش بار هاي فرضي
166
محاسبه ضرائب آئروديناميكي ايرفويل ها در جريان مادون صوت
167
محاسبه ضرائب آئروديناميكي موشك
168
محاسبه ضرائب آيروديناميكي در حضور اثر زمين و بدون تاثير اثر زمين
169
محاسبه ضرايب آئروديناميكي براي ايرفويل نوساني با استفاده از روش حل عددي
170
محاسبه ضرايب آيروديناميكي مود داچرول هواپيماي مدل
171
محاسبه ضرايب آيروديناميكي يك بال همراه باوينگلت
172
محاسبه ضرايب انباشت پرتودهي تابش هاي گاما تا انرژي 100MeVبراي چشمه نقطه اي در محيط هاي آب و سرب با استفاده از كد محاسباتي MCNP و برازش اين ضرايب برگر، تيلور و چند جمله اي
173
محاسبه ضرايب انباشت پرتوگيري تابش گاما براي چشمه صفحه اي و حفاظ هاي تيغه اي دو لايه با در نظر گرفتن تابش ترمزي با استفاده از كد محاسباتي MCNP
174
محاسبه ضرايب انباشت پرتوگيري تابش هاي گاما براي چشمه صفحه اي و حفاظ هاي تك لايه و دو لايه آب و سرب با استفاده از كد محاسباتي MCNP با در نظر گرفتن پراكندگي هاي همدوس
175
محاسبه ضرايب انباشت پرتوگيري تابشهاي گاما براي چشمه نقطه اي در آب و سرب با استفاده از كد محاسباتي
176
محاسبه ضرايب انباشت پرتوهاي گاما تا 100 در محيط سرب با استفاده از كد ام سي ان پي
177
محاسبه ضرايب انباشت تابشهاي گاما در آب با استفاده از روش مونت كارلو
178
محاسبه ضرايب ايروديناميكي گلوله
179
محاسبه ضرايب توزيع احتمال بار در سيلندرهاي مغروق
180
محاسبه ضرايب جرم افزوده يك AUV به روش عددي
181
محاسبه ضرايب درگ و ليف AUV در شرايط پروازي مختلف
182
محاسبه ضرايب دي الكتريك طولي و عرض گاز الكتروني در زمان واهلش معين و دماي غير صفر و بررسي خواص اپتيكي نانو ذرات كروي به كمك منحني سطح مقطع خاموشي
183
محاسبه ضرايب شدت تنش بطور مستقيم يا استفاده از روش المان محدود توسعه يافته در حالت بارگذاري حرارتي
184
محاسبه ضرايب شدت تنش ناچ هاي V شكل تيز به روش هاي فتو الاستيسيته و اجزاء محدود
185
محاسبه ضرايب فشار حول قطار سرعت بالا با روش حل عددي
186
محاسبه ضرايب فيدبك دمايي راكتيويته در قلب يك راكتور هسته اي VVER-1000 با مجتمع سوخت حلقوي با قابليت خنك شوندگي از داخل و خارج و بررسي اثر گام شبكه بر اين ضرايب
187
محاسبه ضرايب معادله FOKKER-PLANCK براي نگاشت هاي دوبعدي
188
محاسبه ضرايب نفوذ و ضريب دوم ويريال گازهاي نادر با استفاده از يك پتانسيل بين اتمي دقيق
189
محاسبه ضرايب هيدروديناميكي شناور پلنينگ به روش عددي
190
محاسبه ضرايب هيدروديناميكي غير دائم يك جسم متحرك در فضاي محدود با انتهاي باز
191
محاسبه ضربه آبي به روش تفاوت محدود
192
محاسبه ضريب ارزشيابي پيمانكاران به روش AHP
193
محاسبه ضريب انبساط گرمايي خطي هيدرات گازي sI و تعيين خواص ديناميكي و نا همسانگر دي طيف 13CNMR مولكول هاي مهمان خطي و غير خطي در قفس هاي اين هيدرات با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
194
محاسبه ضريب انتقال حرارت از طريق هدايت در مواد قالب گيري به روش حل معكوس و به كمك كامپيوتر
195
محاسبه ضريب انتقال حرارت از طريق هدايت در مواد قالب گيري به روش حل معكوس و به كمك كامپيوتر
196
محاسبه ضريب انتقال حرارت همرفت و تحليل تنش¬هاي حرارتي لنت و ديسك ترمز قطار در زمان ترمز
197
محاسبه ضريب انتقال گرماي جابجايي با در نظر گرفتن تاثير اسيد بوريك در خشك كننده
198
محاسبه ضريب برآ و توزيع فشار روي يك ايرفويل به روش پانل
199
محاسبه ضريب تقسيم (Division Factor) جريان اتصال كوتاه جهت طراحي بهينه شبكه هاي زمين
200
محاسبه ضريب تقويت در تقويت كننده هاي ليزرهاي پالسي حالت جامد با در نظرگرفتن توزيع فضايي بهره و انرژي ليزر
201
محاسبه ضريب خودنفوذي ومقايسه داده‌هاي بدست آمده با داده‌هاي تجربي
202
محاسبه ضريب دوم ويريال گاز F2 و بررسي اثر گونه سوم براي سيستم F2-F2 با استفاده از روش MP2/Aug-cc-pVTZ
203
محاسبه ضريب رسانش مؤثر ساختارهاي صفحه شطرنجي تصادفي تحت بارهاي حرارتي
204
محاسبه ضريب رفتار سيستم سازهاي دياگريد
205
محاسبه ضريب ژول - تامسون سيالات مختلف
206
محاسبه ضريب ژول -تامسون مبردها با استفاده از معادله حالت مناسب
207
محاسبه ضريب شدت تنش الاستيك در ديسك هاي دوار تحت سرعت زاويه اي ثابت
208
محاسبه ضريب شدت تنش هندسه هاي پيچيده حاوي ترك با استفاده از روش هاي عددي و نيمه تحليلي
209
محاسبه ضريب شكست (N) ، ضريب بزرگنمايي زمين (K) در نقاط مختلف ايران به انضمام بررسي پديده (duct) در حاشيه خليج فارس و درياي عمان
210
محاسبه ضريب عملكرد ترمز (BRAKE FACTOR) براي يك سيستم ترمز درام با بكارگيري روش المان محدود
211
محاسبه ضريب فشار حرارتي و بررسي قواعد آن با استفاده از معادلات حالت
212
محاسبه ضريب مشاركت سوپر استراكچر در استحكام طولي كشتي و تغيير شكل كشتي و سوپر استراكچر در خمش
213
محاسبه ضريب مشاركت سوپراستراكچر در استحكام طولي كشتي و تغيير شكل كشتي و سوپراستراكچر در خمش
214
محاسبه ضريب نفوذ عوامل سازماني بر سطوح و ابعاد يادگيري سازمان با استفاده از روشهاي MADM در شركت پتروشيمي شيراز
215
محاسبه ضريب نيروي بازدارنده فشار روي دماغه يك پرتابه مافوق صوت براي پروفيل هاي مختلف توسط برنامه كامپيوتري
216
محاسبه ضريب هدايتي پوكه صنعتي در حال خشك شدن
217
محاسبه ضريب همزماني در شبكه هاي شعاعي به روش مونت كارلو
218
محاسبه ضريب همسنگ سواري موتورسيكلت در تقاطعات چراغدار
219
محاسبه ضريب همسنگ سواري موتورسيكلت در تقاطعات چراغدار طييسيب
220
محاسبه طراحي دستگاه پالت تراك
221
محاسبه طراحي سيستم كنترل واحد پاستوريزه مواد غذايي به روشهاي كلاسيك / مدرن
222
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﯿﻒ گراف‌هاي ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺖ رأس
223
محاسبه طول آبگرفتگي و تعادل در حالت صدمه ديدگي
224
محاسبه طول عمر شبه ذرات هليوم سه عادي به روش ميكروسكوپيك
225
محاسبه طول عمر نوترون هاي آني در سيستمهاي شكاف پذير با بازتابنده ضخيم
226
محاسبه طول عمر نوترونهاي آتي و تاخيري در قلب راكتور با استفاده از كد MCNP
227
محاسبه طول مفصل پلاستيك و تاثير الياف پليمري در اتصالات سازه هاي بتن مسلح با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
228
محاسبه طول موج ماگزيمم جذب مشتقات 1. 4- نفتوكينون با استفاده از روشهاي كمومتريكس
229
محاسبه طول ناحيه ورودي در جريان سيال غير نيوتني بين دو صفحه موازي به روش سيمپل
230
محاسبه طول هاب در مخازن تحت فشار
231
محاسبه طيف انرژي باريكه الكترون دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از مشخصه هاي تابش ايكس سخت
232
محاسبه طيف باريون ها با پتانسيل محبوس كننده وابسته به انرژي , calculating baryon s spectrum with an energy-dependent confining potential
233
محاسبه طيف جرم ناورداي k-pp در برخورد دو پروتون در انرژي 2/85GeV و با برازش با داده هاي آزمايش DISTO
234
محاسبه طيف هاي جذبي و برش هاي برانگيختگي رامان ازولين در فازگازي و محلولهاي كربن دي سولفيد و متانل با استفاده از نظريه همبسته كننده زماني
235
محاسبه طيف هاي طراحي با احتساب اندر كنش خاك و سازه
236
محاسبه طيف هاي فوتوالكترون برخي از مولكول هاي مهم زيستي با استفاده از روش برهم كمش پيكر بندي خوشه هاي تقارن سازگار شده
237
محاسبه ظرفيت باربري جانبي شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
238
محاسبه ظرفيت پردازش درمراكز ديجيتالي
239
محاسبه ظرفيت حرارتي در حجم ثابت بوتان با استفاده از قاعده همدماي خطي با ضرايب توسعه يافته
240
محاسبه ظرفيت حمل بار ربات متحرك بازودار غير هولونوميك با روش چند مرحله ايي و تفكيك اجزا
241
محاسبه ظرفيت حمل بار ربات متحرك درحضور موانع متحرك با استفاده از توابع پتانسيل مجازي و به روش كنترل بهينه
242
محاسبه ظرفيت شبكه هاي بدون سيم اقتضائي
243
محاسبه ظرفيت گرمايي، آنتالپي و فعاليت شورابه اروميه در دماهاي مختلف با استفاده از معادلات پيتزر
244
محاسبه ظرفيت گرمايي، آنتالپي وفعاليت شورابه اروميه در دماهاي مختلف با استفاده از معادلات پيتزر
245
محاسبه عامل شكل پايون باردار با استفاده از سطح مقطع هاي پراكندگي آزمايشگاهي
246
محاسبه عامل‌هاي شكل واپاشي نيمه لپتوني Bs---K*0L+L- از طريق مدل قانون جمع مخروط نوري با به‌كارگيري دامنه‌هاي توزيع مزون Bs
247
‎محاسبه عدد رنگي‏، عدد رنگي يالي و عدد استقلال گراف‌هاي با حداكثر هفت رأس
248
محاسبه عدد ضرايب هيدروديناميكي شناور
249
محاسبه عددي افت فشار در مشعل خاموش يك كانال HRSG توسط نرم افزار فلوئنت ﴿فلوئنت﴾
250
محاسبه عددي تحليلي ميدان الكتريكي دو بعدي نانو ماسفت ها
251
محاسبه عددي چگالي و توابع توزيع پايدار
252
محاسبه عددي خواص نوري سيم مولكولي پلي استيلن , numberical calculation of optical property modecular wires polyacetylene
253
محاسبه عددي سري فوريه و تبديل فوريه با PC
254
محاسبه عددي ضرايب هيدروديناميكي شناورهاي در حال حركت با سرعت ثابت در امواج
255
محاسبه عددي ضريب دمپينگ حركت رول شناور به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
256
محاسبه عددي ضريب عبور موج موجشكن هاي مختلف
257
محاسبه عددي ظرفيت باربري پي هاي نواري ،واقع برخاكهاي دولايه اي ماسه اي
258
محاسبه عددي كاويتاسيون در هيدروفويل¬هاي سه‌بعدي
259
محاسبه عددي كميت‌هاي ديناميكي نيرو و گشتاور وارد بر مفاصل پا با استفاده از كميت‌هاي سينماتيكي در حين راه رفتن
260
محاسبه عددي ماتريس انتقال و ضرايب اتلاف در موجبرهاي نوري تخت خميده به روش عناصر مرزي
261
محاسبه عددي مانورينگ شناور با استفاده از روش هاي ديناميك سيالات محاسباتي
262
محاسبه عددي مقاومت شناورها با استفاده از معادلات ناوير استوكس
263
محاسبه عددي نيروي جانبي در اثر تغيير جهت مخازن حمل مايعات
264
محاسبه عمر خستگي يك محور با استفاده از روش هاي مبتني بر مكانيك شكست و تست غير مخرب التراسونيك
265
محاسبه عمق - دز در آب براي الكترونهاي 10Kev - 10Mev توسط كد رايانه اي MCNP
266
محاسبه عملكرد توربين هاي گازي با روش كمترين خطا
267
محاسبه عوامل مؤثر در اختلاط و حلاليت بر مبناي نظريه برهمكنش هاي مولكولي
268
محاسبه فاصله فرشه گسسته در زمان زير مربعي
269
محاسبه فاكتور ساختار پتانسيل جفت موثر فلزات قليائي با استفاده از يك مدل جديد براي تابع همبستگي مستقيم
270
محاسبه فاكتور ساختار فلزات قليايي مايع با استفاده از قاعده همدماي خطي( LIR)
271
محاسبه فاكتورهاي ايمني سيستم زمين در مجاورت ساختارهاي فلزي، ناشي از جريان صاعقه ابر به زمين
272
محاسبه فرا قطبش پذيري مرتبه دوم در سامانه هاي تناوبي نامتناهي با روش تئوري تابعي چگالي
273
محاسبه فركانس كانال انتقال آب با روش اجزاء محدود و تحليلي
274
محاسبه فركانسهاي طبيعي بال و ملخ هلي كوپتر
275
محاسبه فرم نرمال و كاربرد آن در آناليز ديناميك يك مدل درمان ايدز
276
محاسبه فرمول عمومي انديس وينر براي گراف هاي فولريني خاص
277
محاسبه فشار بخار مخلوط سيالات چگال دوتايي با استفاده از معادله حالت
278
محاسبه فشار دروني سيالات چگال با به كارگيري قانون هم دماي خطي
279
محاسبه فشار هواي دستگاههاي حفاري و بهينه سازي آن در معادن صفائيه و نثاري
280
محاسبه فشار يك سيال با استفاده از داده سرعت بدست آمده از تصاوير MRA
281
محاسبه فشارهاي منفذي در پي و بدنه سدهاي خاكي به روش اجزاء محدود
282
محاسبه فعاليت اجزاي محلول دوتايي با استفاده از معادله حالت
283
محاسبه فلش ولتاژ﴿sag voltage﴾ با روش مونت كارلو
284
محاسبه قابليت اطمينان براي يك ماهواره كوچك
285
محاسبه قابليت اطمينان و بررسي و تحليل سطح آماده بكاري لكوموتيوهاي GM سري پايين
286
محاسبه قابليت اطميناني با بارهاي مختلف
287
محاسبه قابليت اعتماد سازه اي موتورهاي سوخت مايع
288
محاسبه قدرت اسيدي - بازي تعدادي از مشتقات آنيلين
289
محاسبه قيمت تمام شده باريت معدن درين كاشان در مرحله استخراج
290
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
291
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستان شهيد صدوقي يزدسال تحصيلي 89-90
292
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستان شهيد صدوقي يزدسال تحصيلي 89-90
293
محاسبه قيمت تمام شده دياليز در بيمارستانهاي شهيد صدوقي سال تحصيلي 89-90
294
محاسبه قيمت تمام شده ﴿يك دانشجو در دانشگاه﴾
295
محاسبه كارايي شيلد محفظه هاي مستطيلي با يك روزنه توسط مدل خط انتقال با احتساب مدهاي بالاتر از مد غالب
296
محاسبه كارايي و صداي ملخ با استفاده از مشخصات هندسي آن
297
محاسبه كامپيوتر ته اخلات راديويي خطوط انتقال انرژي
298
محاسبه كامپيوتري اجراء موله ضربه اي
299
محاسبه كامپيوتري بخش بار در شبكه هاي قدرت
300
محاسبه كامپيوتري پارامترهاي خطوط انتقال انرژي با در نظر گرفتن اثر شكم هادي، اثر زمين ، اثر سيم كارد
301
محاسبه كامپيوتري ترانكهاي بين شهري
302
محاسبه كامپيوتري تنظيم و هماهنگي رله هاي حفاظتي در رينگ KV63 اصفهان
303
محاسبه كامپيوتري سطح مقطع كابلها - نوع كليه ها و فيوزهاي يك مجتمع صنعتي باتوجه به افت ولتاژ و حداكثر افت توان انتقالي مجاز
304
محاسبه كامپيوتري ضرائب برآ و پساي القائي بال بدون Sweep
305
محاسبه كامپيوتري طراحي مقدماتي كشتي كالابر عمومي 9000 تني
306
محاسبه كامپيوتري مشخصه هاي صفحات مركب (لايه لايه ) جهت آناليز سازه هاي كامپوزيت با برنامه هاي اجراء محدود
307
محاسبه كامپيوتري مقاومت و قدرت كشتي به دو روش گولرها و هولتروپ
308
محاسبه كامپيوتري ميل لنگ موتورهاي احتراق داخلي
309
محاسبه كامپيوتري ميل لنگ موتورهاي احتراق داخلي
310
محاسبه كران براي ناحيه ظرفيت كانال تداخلگر گوسي بر مبناي تبديل كانال به كانال غير گوسي
311
محاسبه كسر جذب انرژي فوتون در حالت هاي گوناگون با استفاده از كد محاسباتي MCNP
312
محاسبه كسر فاز مرتبط با انتقال گرما و جرم در شبيه سازي فرآيند انجماد آلياژ دوتايي
313
محاسبه كشش سطحي با استفاده از روش هاي مدل سازي مولكولي
314
محاسبه كليد مشترك بر اساس مشخصه كانال در شبكه هاي بيسيم
315
محاسبه كمانش ستون به روش تفاضل محدود
316
محاسبه كوانتوم مكانيكي آهنگ فرآيندهاي آبشاري ، در اتم هاي K4He
317
محاسبه كوانتومي خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ديناميكي نانو خوشه هاي...
318
محاسبه كوانتومي خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي، ارتعاشي و گرمايي نانو خوشه هاي خالص Agn و آلياژي Agn-mPdm ...
319
محاسبه كوانتومي فركانسهاي فونوني در بلور KCI
320
محاسبه كوچك ترين جفت ويژه 􀀁ي يك 􀀁 M− ماتريس كاهش ناپذير با استفاده از روش تكراري غير دقيق نودا
321
محاسبه گاف انرژي بلور Na3 As با استفاده ازنرم افزار وين دوهزار
322
محاسبه گراديان ميدان الكتريكي در بلور Zr3fe
323
محاسبه گراديانهاي ميدان الكتريكي در تركيبات RAL2 و( RAL3 ( R = Rare Earths )
324
محاسبه گرمايش ايروديناميكي اجسام سه بعدي با استفاده از نتايج حل جريان غيرلزج روي شبكه بي سازمان
325
محاسبه گرمايش ايروديناميكي براي يك موشك ساده در جريان فراصوتي (Hypersonic)
326
محاسبه گرهاي آنالوگ حالت جريان
327
محاسبه گشتاور مغناطيسي سطحي در بلورهاي حالت جامد y-Ce,a-Ce
328
محاسبه گشتاور وارد بر تيغه بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
329
محاسبه گشتاورچهارقطبي ايزوتوپهاي فرد عنصر تربيوم , quadrupole momentum calculation of terbium isotopes and comparison of them with nilson model
330
محاسبه لوله كشي گاز طبيعي ساختمان با هدف تعيين قطر مسير مصرف
331
محاسبه مؤلفه هاي حقيقي و موهومي رسانندگي نوري و عمق نفوذ ابر رسانايBa﴾Fe0.9Co0.1)2As2
332
محاسبه ماشين برگرداننده دوبل مجتمع فولاد مباركه
333
محاسبه ماكزيمم آنتروپي توابع چگالي و كاربردهاي آن
334
محاسبه ماكزيمم بار مجاز بازوي مكانيكي با مفاصل الاستيك به روش كنترل بهينه غيرخطي حلقه بسته
335
محاسبه محدوده پايداري مقاوم سيستم هاي كنترل خطي به كمك بهينه سازي چند جمله اي
336
محاسبه محدوده عملكرد مقاوم سيستم هاي كنترل خطي به كمك بهينه سازي توابع درجه دوم
337
محاسبه محدوده هاي مجاز تغييرات پارامترهاي ديناميكي يك سيستم پروازي براي حفظ پايداري
338
محاسبه مخازن استوانه اي با كلكي كروي، بيضوي و چنبره اي
339
محاسبه مدل هاي رياضي فيلترهاي ماسه اي سريع
340
محاسبه مدول خمشي پارچه با استفاده از سيستم تير الاستيك با دو تكيه گاه ساده
341
محاسبه مدول نانوكامپوزيت با نانو لوله كربن در حالت دو بعدي
342
محاسبه مدول يانگ معادل با استفاده از المان حجمي معرف كامپوزيت حاوي نانو لوله كربن موچدار
343
محاسبه مراكز فراگستري
344
محاسبه مرز ژارتو مسئله دوسطحي دوهدفه با استفاده از يك الگوريتم برنامه ريزي چندهدفه صحيح تركيبي
345
محاسبه مسير حركت باريكه پروتون و دوز جذب شده در بافت به روش مونت كارلو
346
محاسبه مسيرهاي نگهبان در چندضلعيهاي متعامد
347
محاسبه مشتقات پايداري انواع پرتابه به روش تئوري جسم لاغر
348
محاسبه مشتقات پايداري در جريان تراكم ناپذير به روش فركانس تقليل يافته غيرخطي
349
محاسبه مشتقات هيدروديناميكي مانور، با استفاده از نرم افزارهاي CFD
350
محاسبه معياري براي پيچيدگي تصاوير جهت استفاده در مدل سازي توجه بينايي
351
محاسبه مقادير pka تعدادي از مشتقات بنزوييك اسيد در محلول آبي به روش آغازين
352
محاسبه مقادير ويژه با استفاده از تبديلات تشابهي
353
محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه يك ماتريس متقارن حقيقي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
354
محاسبه مقاومت بارجهاي اقيانوس پيما و قدرت لازم براي يدك كش آن
355
محاسبه مقاومت بدنه زيردريايي با استفاده از نرم افزارهاي ديناميك سيالات محاسباتي
356
محاسبه مقاومت تور ماهيگيري
357
محاسبه مقاومت تونل زني در سدهاي شاتكي
358
محاسبه مقاومت شناورهاي پلا نينگ با استفاده از روش تركيبي المان مرزي و لايه مرزي
359
محاسبه مقاومت موثر بر يك بارج حمل سكوي نفتي و محاسبه قدرت لازم براي كشيدن بارج و طراحي يدك كش مورد نياز
360
محاسبه مقاومت نهايي ورق خورده شده در سازه هاي دريايي با روش عددي
361
محاسبه مقاومت يك كشتي با استفاده از روش آزمايش مدل و نرم افزار Ansys 12.1
362
محاسبه مقايسه اي فرسايش در حوضه آبريز شلمان رود ( رودخانه املش ) به روشهاي PASIC وSLEMSA
363
محاسبه مقدار اندوكتانس كابلهاي انعطاف پذير و بازوهاي الكترود در كوره قوس الكتريك به منظور بهبود عملكرد سيستم كنترل آن
364
محاسبه مقدار ويژه يك ماتريس به كمك الگوريتمهاي موازي
365
محاسبه ممان اينرسي جرمي
366
محاسبه ممان اينرسي جرمي
367
محاسبه ممان اينرسي سطحي
368
محاسبه ممان اينرسي سطحي
369
محاسبه ممان اينرسي و مركز ثقل وتخمين وزن اوليه هواپيما
370
محاسبه ممانهاي معادله غير خطي شرودينگر مرتبه پنجم همراه با اثر رامان
371
محاسبه منحني ذوب هليوم 3 بروش LOCV
372
محاسبه مولفه هاي عمودي و جانبي تنسور فشار و خواص ديناميكي سيال هاي محدود شده در نانو حفره صفحه اي با استفاده از قضيه ويريال و نظريه تابعي چگالي
373
محاسبه ميدان جريان در يك سيستم چرخان گازي
374
محاسبه ميدان حرارتي سوپاپ هاي مجهز به خنك كننده داخلي در موتورهاي احتراق داخلي
375
محاسبه ميدان فشار از روي ميدان سرعت براي جريان خون
376
محاسبه ميدان قائم در توكامك از نظر تئوري و عملي و زمان اعمال آن و تعيين بتاي قطبي توكامك
377
محاسبه ميدان مغناطيسي فوق ريز ناخالصي هاي آهن و قلع در بلوركروم
378
محاسبه ميدانهاي تنش و كرنش درنابجاييها
379
محاسبه ميزان اعتماد بين خوشه اي و طول عمر پايدار گره به منظور افزايش اطمينان در شبكههاي موردي
380
محاسبه ميزان انتقال حرارت از جداره داخلي
381
محاسبه ميزان دز جذب شده ي كليه ها در اسكن قلب نوزاد انسان با استفاده از روش مونت كارلو
382
محاسبه ميزان دما و توزيع تنش هاي پسماند در حين جوشكاري چند پاسه لوله ها به روش المان محدود
383
محاسبه ميزان شباهت ميان موجوديت هاي آنتولوژي ها
384
محاسبه ميزان عبور، جذب و انعكاس امواج الكترومغناطيس از يك سيستم N لايه اي و كاربرد آن در بافت هاي مختلف
385
محاسبه ناهمسانگردي (آنيزونتروپي) بوسيله نمودار DSI
386
محاسبه نرخ خرابي كليه قطعات الكترونيكي بر اساس هندبوك نظامي E-217
387
محاسبه نرخ رهايي انرژي كرنشي در مد اول تورق در نانو كامپوزيت هاي لايه اي به روش تحليلي
388
محاسبه نسبت انشعاب براي واپاشي -B→a1l‎+‎l در مدل دو هيگز دوتايي (2HDM)
389
محاسبه نسبت تمركز درصنعت داروسازي
390
محاسبه نظري آنتالپي تبخير الكها و آلدئيدهاي آليفاتيك و روماتيك با استفاده از تكنيك QSPR
391
محاسبه نظري اسيديته برخي از الكل ها و اسيدهاي كربو كسيليك در محلول آبي به توسط محاسبات مكانيك كوآنتومي initio ab
392
محاسبه نظري سديم خواهي پورين ها در شرايط محيطي مختلف و بررسي اثر بخارآب بر جابجايي پيك سديم در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
393
محاسبه نظري قدرت پيوند هيدروژني درون مولكولي در فرم انولي تركيب دي كربآلدهيدفسفين و بررسي اثر استخلاف ، جهت دستيابي به يك معادله خطي مناسب در سيستم RAHB تشكيل شده
394
محاسبه نفوذ آب به تونل انتقال آب نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد آزاد كردستان به روش تحليلي و مقايسه آن با نتايج واقعي
395
محاسبه نماد تشعشعي آنتن ميكرواستريپ واقع بر صفحه زمين با ابعاد محدود
396
محاسبه نمادين جواب هاي تقريبي تحليلي معادلات يفرانسيل غيرخطي با شرايط مرزي
397
محاسبه نماهاي بحراني مدل آبزينگ دو لايه اي با استفاده از نظريه گروه باز بهنجارش
398
محاسبه نوار ممنوعه ي فوتوني در بلورهاي فوتوني با استفاده از روش عناصر مرزي
399
محاسبه نوارهاي كاف فوتوني در كريستال هاي فوتوني يك و دو بعدي به روش بسط موج تخت
400
محاسبه نوارهاي گاف فوتوني در كريستال هاي فوتوني يك و دو بعدي به روش بسط موج تخت
401
محاسبه نوفه ضربه اي (shot noise) ناشي از حضور ناخالصي نقطه‌اي در نانو نوار گرافيني دسته مبلي
402
محاسبه نيرو و گشتاور در نورد نامتقارن ورق با فرض اصطكاك لغزنده در سطوح تماس و پيش بيني انحناء ايجاد شده در ورق
403
محاسبه نيروها و ضرايب هيدروديناميكي اجسام شناور و غوطه ور با استفاده از مدل جريان پتانسيل
404
محاسبه نيروها و گشتاورهاي وارد بر مفاصل پايين تنه در ضربه ي Abdollyo در ورزش تكواندو
405
محاسبه نيروهاي اتصال كوتاه بر اساس مدل مشروح سيم پيچ ترانسفور ماتور
406
محاسبه نيروهاي برآوسپاي موثر بر هواپيماهاي مادون و ما فوق صوت
407
محاسبه نيروهاي عضلات در حركت جلوبازو هالتر به كمك روش تعقيب مسير
408
محاسبه نيروهاي ماهيچه اي لازم براي انجام حركت پرش عمودي در انسان با استفاده از بهينه سازي استاتيك
409
محاسبه نيروهاي مغناطيسي بين سيم پيچهاي حامل جريان در دو صفحه مسطح
410
محاسبه نيروهاي ناشي از جريان هجومي و اتصال كوتاه نامتقارن در سيم پيچ هاي ترانسفورماتور توسط روش المان محدود سه بعدي
411
محاسبه نيروهاي وارد بر شينه ها و مقره ها و محاسبه سطح مقطع آنها
412
محاسبه نيروهاي وارد بريك شناور تندرو
413
محاسبه نيروي استقرار پوشاك حلقوي پودي كشسان بر روي مدل‌هاي استوانه‌اي
414
محاسبه نيروي الكترومغناطيس و شبيه سازي شكل دهي الكترومغناطيسي لوله به طرف داخل
415
محاسبه نيروي درك فشاري تحت زواياي حمله مختلف براي موشكهاي مافوق صوت
416
محاسبه نيروي رانش و تحليل ديناميكي كشتي
417
محاسبه نيروي فرمان الويتور براي يك هواپيما و بررسي اثر تركيبهاي مختلف بر آن
418
محاسبه نيروي ليفت بر بال هواپيما به روش شبكه گردابه (M L V)
419
محاسبه نيروي مقاومت كشتي با استفاده از نمودار هاي GULDHAMMER & HARVAL
420
محاسبه نيروي موج بر يك جسم ثابت در فلوم موج دو بعدي به صورت عددي
421
محاسبه نيروي وارد بر يك ورق افقي مغروق تحت امواج تنها با استفاده از روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار (SPH)
422
محاسبه نيمه عمر واپاشي آلفا و تابش پروتون با استفاده از مدل قطره مايع مؤثر
423
محاسبه هدايت گرمايي مخلوط هاي گازي در چگالي پايين و ارائه يك نرم افزار جديد جهت محاسبه هدايت گرمايي
424
محاسبه هزينه امنيت سيستم قدرت در بازارهاي رقابتي برق با استفاده از پخش بار بهينه توام با درون يابي
425
محاسبه هزينه دانشجويي
426
محاسبه هزينه قطع برق و نحوه تخصيص خاموشي به مشتركين
427
محاسبه همانستگي ابرجبرهاي لي
428
محاسبه همولو‍‍‍ژي مقاوم
429
محاسبه و ارزيابي ميزان هم شنوايي درآشكارسازهاي دستگاه هاي سي تي اسكن پزشكي به منظور ارائه ي روشي موثر جهت كاهش اثر هم شنوايي
430
محاسبه و ارزيابي نسبت تعادل مايع – بخار براي هيدروكربن‌ها در دما و فشار بالا
431
محاسبه و انتخاب سيستم تهويه مطبوع براي ايستگاه تونل مترو به همراه سيستم تخليه دفع دود در حالت نرمال طراحي ،
432
محاسبه و اندازه گيري پارامترهاي خط انتقال و مدلسازي خط انتقال تلفن
433
محاسبه و اندازه گيري تنشهاي پسماند جوشي در اتصالات غير همجنس
434
محاسبه و اندازه گيري نوترون هاي حرارتي خروجي از كليماتور ديفراكتومتر نوتروني
435
محاسبه و اندازهگيري تنش محيطي در فرايند اتوفرتاژ به روش التراسونيك در نمونه آلومينيومي 1050
436
محاسبه و برآورد الكتريسيته مورد نياز يك ساختمان و تامين آن بوسيله پانل هاي خورشيدي ﴿سيستم هاي فتوولتائيك﴾
437
محاسبه و بررسي اثر ضريب پرشدگي بين باندي بر مقاومت الكتريكي چاه كوانتم نانو ترانزيستور
438
محاسبه و بررسي بهاي تمام شده خدمات به كمك روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي، مطالعه موردي: شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه قم
439
محاسبه و بررسي بهره وري عوامل توليد در پست طي سال هاي 1379-1386
440
محاسبه و بررسي پديده زمان آسايش ويسكوزيته در سيالات چگال
441
محاسبه و بررسي تحليلي ظرفيت الكتريكي نانو ترانزيستورها با تحرك پذيري بالاي الكتروني AlgaN/gaN
442
محاسبه و بررسي تعميرات نسبت هوا به سوخت يك خودروي داخلي در نواحي مختلف ايران براساس اطلاعات جغرافيايي تهيه كامپيوتري
443
محاسبه و بررسي تغييرات درجه حرارت و فشار در داخل محفظه احتراق راكت سوخت جامد
444
محاسبه و بررسي تغييرات نسبت هوا به يك سوخت خودرو داخلي در نواحي مختلف كامپيوتري
445
محاسبه و بررسي تنش هاي پسماند در كامپوزيت هاي زمينه پليمري به كمك روش انطباق تصويري عددي
446
محاسبه و بررسي جريان الكتروني ترانزيستور هاي نانو تيوب كربني
447
محاسبه و بررسي فركانسهاي طبيعي صفحه دايره اي شكل در شرايط تكيه گاهي مختلف
448
محاسبه و بررسي كارايي لينگ راديو ديجيتال
449
محاسبه و بررسي مقاومت ويژه در نانو ترانزيستورهاي اثر ميدان نامتجانس
450
محاسبه و بررسي ميدان دما و شكل حوضچه مذاب در اثر گرمايش ليزري
451
محاسبه و بررسي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي حول خطوط انتقال نيرو در حالتهاي گذرا و شبه استاتيك
452
محاسبه و بررسي نفوذ گاز دي سولفيد كربن در زئوليت ITQ-7 به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
453
محاسبه و بررسي نفوذ گازهاي نيتروژن و مونوكسيدكربن در زئوليت ITQ-7 به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
454
محاسبه و بررسي نفوذ و جذب برخي گازها در زئوليت-بتا با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
455
محاسبه و بهينه سازي باردهي كوره القايي ذوب آلياژ با درنظر گرفتن هدررفت عناصر
456
محاسبه و بهينه سازي سيستم تهويه پژوهشكده خودرو
457
محاسبه و پيش بيني رفتار سدهاي خاكي در حالت استاتيك براي مراحل دراز مدت و تخليه سريع با استفاده از مدل خطي و روش اجزاء محدود
458
محاسبه و پيش بيني رفتار سدهاي خاكي در حالت استاتيك و با استفاده از روش اجزاء محدود و مدل خطي براي مراحل ساخت و اولين آبگيري
459
محاسبه و تحليل پارامترهاي ترموهيدروليك مرتبط با طراحي ميله سوخت قلب راكتورهاي WWER-1000 در حالت پايدار
460
محاسبه و تحليل نيرو و انرژي عضلات عمده بدن در راه رفتن انسان
461
محاسبه و ترسيم نمودارهاي استاندارد كارائي هواپيماي بدون سرنشين جت
462
محاسبه و تعيين ميزان سهم آلودگي هارمونيك ولتاژ و جريان ناشي از هر يك از فيدرهاي ورودي و خروجي در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع
463
محاسبه و تنظيم پارامترهاي كنترل كننده هاي منطقي فازي tunning and design of fuzzy logic controllers.
464
محاسبه و رسم منحني هاي تراست برحسب سرعت براي ملخ هاي گام ثابت
465
محاسبه و ساخت بازوي سه درجه آزادي ربات آموزشي
466
محاسبه و ساخت يك تيغه تصحيح ابيراهي هاي تلسكوپ آماتوري
467
محاسبه و شبيه سازي رهايش انرژي شكاف نوتروني اورانيوم در قرص سوخت راكتورهاي نوع VVER
468
محاسبه و شبيه سازي مسير راديويي با استفاده از تكرار كننده هاي غير فعال
469
محاسبه و شبيه سازي مسير راديويي با استفاده از تكرار كننده هاي غير فعال
470
محاسبه و شبيه سازي ميدان هاي الكترو مغناطيسي ناشي از تشعشع آنتن ديپل در مجاورت كره هادي به روش تفاضلات محدود در حوزه زمان (FDTD)
471
محاسبه و طراحي Ball Mill براي پودر كردن
472
محاسبه و طراحي اتاقك حفاظ براي سيستم راديوگرافي نوتروني راكتور 5 مگاواتي تهران به كمك كد MCNP
473
محاسبه و طراحي اتاقك حفاظ جهت سيستم پراش نوتروني مركز تحقيقات هسته اي با استفاده از كد MCNP
474
محاسبه و طراحي اسكوتر الكتريكي
475
محاسبه و طراحي بار گرمايشي و سرمايشي يك هتل 10 طبقه با استفاده از هواساز مركزي و سيستم مجرد
476
محاسبه و طراحي برج خنك كن هلرو بررسي پارامترهاي موثر بر جريان هواي درون برج بكمك نرم افزار Fluent
477
محاسبه و طراحي تاسيسات بيمارستان با نرم افزار Garrier
478
محاسبه و طراحي تاسيسات پشت توربين نيروگاههاي آبي
479
محاسبه و طراحي تاسيسات تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و فاضلاب يك بيمارستان كاملا مجهز
480
محاسبه و طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان 18 طبقه
481
محاسبه و طراحي تاسيسات مكانيكي يك ساختمان 1000 متر مربع
482
محاسبه و طراحي تصفيه خانه آب رودخانه جهت شهرك مسكوني
483
محاسبه و طراحي جعبه دنده دو مرحله اي
484
محاسبه و طراحي جعبه دنده دو مرحله اي
485
محاسبه و طراحي دستگاه سانتريفوژ قند
486
محاسبه و طراحي دستگاه سانتريفوژ قند
487
محاسبه و طراحي سرد خانه
488
محاسبه و طراحي سردخانه 5000 تني با سالن هاي مجزا
489
محاسبه و طراحي سيستم پاستوريزه يك كارخانه
490
محاسبه و طراحي سيستم تهويه مطبوع ساختمان به كمك نرم افزار Carrier
491
محاسبه و طراحي سيستم گرمايش از كف براي يك مجتمع آموزشي با حدود 4000 متر زير بنا
492
محاسبه و طراحي كامل يك واحد كامل فراير چيپس سيب زميني (سرخ كن) و بلنچر (آنزيم كش) مناسب براي خط چيپس
493
محاسبه و طراحي گيدبكس دو مرحله اي
494
محاسبه و طراحي گيربكس دو مرحله اي
495
محاسبه و طراحي مبدل گازآب موتور وارتسيلا واسا 22
496
محاسبه و طراحي محافظ الكترونيك ولتاژ
497
محاسبه و طراحي و تاسيسات تهويه صنعتي سالنهاي پرورش قارچ
498
محاسبه و طراحي و ساخت آبگرمكن خورشيدي
499
محاسبه و طراحي يك توربوشارژر
500
محاسبه و طراحي يك فروند شناور ماهيگيري
501
محاسبه و طراحي يك كشاورزي با قدرت 25 اسب بخار
502
محاسبه و طراحي يك واحد فرزتك كاره
503
محاسبه و طرح تهويه مطبوع خودروي RD
504
محاسبه و طرح توربو شارژر
505
محاسبه و مطاله ساختار نواري و چگالي حالتهاي كبالت با استفاده از نظريه تابعي چگالي , study the band structure and density state of co using density functional theory
506
محاسبه و مقايسه دو روش پيوند سه انشعابي و تي شكل براي عروق كرونري
507
محاسبه و مقايسه راندمان عملي و تئوري فن و بررسي تغييرات فشار استاتيكي برروي حلزوني فن
508
محاسبه و مقايسه زمان واهلش ترابردي و كوانتومي مكانيزم هاي پراكندگي در گاز الگتروني دو بعدي
509
محاسبه و ويسكوزيته ي سيالات چگال و مخلوط آنها با استفاده از نظريه اصطكاك و تنظيم پارمتر هاي پتانسيل
510
محاسبه و يسكوزيته ي سيالات با استفاده از نظريه انسكوگ با مدل كره سخت موثر و ارائه يك تابع رياضي براي ضريب انبساط پذيري گرمايي
511
محاسبه وآناليزدريا ماني شناورپروازي منشوري با فرض برخورد نامتقارن مقاطع
512
محاسبه وارون يك ماتريس عظيم با استفاده از شبكه اي از GPUها
513
محاسبه وبررسي تحرك الكتروني كل )درسدوچاه كوانتوم(نانوترانزيستورهاي ALGaN/ InGaN
514
محاسبه وبررسي تحرك الكتروني كل )درسدوچاه كوانتوم(نانوترانزيستورهاي ALGaN/ InGaN
515
محاسبه وبررسي جريان نشت گيت در سد شاتكي
516
محاسبه وبررسي رسانندگي متقابل الكتريكي نانو ترانزيستورهاي كربن نانو تيوب
517
محاسبه وزن و بالانس هواپيماي مدل
518
محاسبه ولتاژهاي گامي و تماس در پستهاي فشارقوي ناشي از بر خورد صاعقه
519
محاسبه ويژگي هاي فيزيكي تركيب اكسيد اينديم قلع با استفاده از مفاهيم اوليه
520
محاسبه ويژگي هاي فيزيكي تركيب اكسيد اينديم قلع بااستفاده از مفاهيم اوليه
521
محاسبه ويژگي هاي مغناطيسي پوسته استوانه اي ابررسانا در چارچوب مدل هاي حالت بحراني
522
محاسبه ويژه مقدارها و ويژه توابع حامل هاي انرژي در سيم هاي كوانتومي با سطح مقطع T شكل
523
محاسبه ويژه مقدارها و ويژه توابع حامل هاي انرژي در سيم هاي كوانتومي با سطح مقطع Tشكل
524
محاسبه ويسكوزيته سيالات در چگالي هاي بالا با استفاده از نظريه اصطكاك و پتانسيل جفت موثر
525
محاسبه ويسكوزيته گازها و مبردها در محدوده وسيعي از فشار و دما
526
محاسبه ويسكوزيته و ارايه يك بسته نرم افزاري جهت محاسبه ويسكوزيته مخلوط هاي گازي در چگالي هاي پايين
527
محاسبه ويسكوزيته و هدايت گرمايي گازها در چگاليهاي متوسط با استفاده از پارامترهاي پتانسيل جفت موثر
528
محاسبه ي k-امين چندضلعي رويت پذير اشيا
529
محاسبه ي OPF در شبكه ي قدرت بر اساس روش هاي فرا ابتكاري
530
محاسبه ي ابتدا به ساكن اثر نقص هاي نقطه اي غيرذاتي بر خواص ساختاري و الكتروني سولفيدِ استرانسيوم
531
محاسبه ي ابتدا به ساكن انحناي بري و رسانايي ذاتي غير عادي هال در مواد فرومغناطيس با استفاده از توابع وانير بيشينه جايگزيده
532
محاسبه ي ارتعاشات روتور هلي كوپتر با استفاده از تئوري آيروديناميكي ناپايا
533
محاسبه ي افت فشار و پيش بيني ميزان تجمع مايعات در خطوط لوله با استفاده از شبكه ي عصبي
534
محاسبه ي الگوهاي روند قيمت در بازار سهام با استفاده از روش نرمالسازي مجدد
535
محاسبه ي امپدانس مشخصه ي خطوط انتقال در مجاورت زمين تلفاتي
536
محاسبه ي انتالپي پروتون زدايي تركيبات دي فلوئوروبنزن
537
محاسبه ي انتقال حرارت حاصل از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي دو لوله ي مسي با استفاده از روش المان محدود نرم افزارANSYS
538
محاسبه ي انتقال حرارت حاصل از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي دو مكعب مسي با استفاده از روش المان محدود نرم افزار ANSYS
539
محاسبه ي انرژي بستگي هيپرهسته هاي لاندا با حل معادله ديراك
540
محاسبه ي انرژي بهينه و بهره ي درمان در پروتون - تراپي تومور مغز با استفاده از فانتوم اشنايدر در كد MCNPX
541
محاسبه ي انرژي و طول پيوند دو تايي آهن به دو روش مونت كارلوي كوانتومي و نظريه ي تابع چگالي
542
محاسبه ي بارهاي برودتي و حرارتي و نيز طراحي سيستم تهويه مطبوع و حرارت مركزي بيمارستاني
543
محاسبه ي بهره انرژي احتراق سريع با استفاده از باريكه هاي دوتروني براي واكنش هاي همجوشيDT و He3 D
544
محاسبه ي پارامترهاي الكتريكي سيستم تغذيه راه آهن برقيAC از طريق مدلسازي در حوزه خطوط انتقال چند هاديه
545
محاسبه ي پايه هاي گربنر روي حلقه ي عملگرهاي ديفرانسيلي
546
محاسبه ي پايه هاي گربنر فراگير
547
محاسبه ي تابع ساختار نوكلئوني در حالت يكتا شامل توابع توزيع كوارك هاي دريا و گلوئوني در نظريه ي اختلالي تحليلي با ابعاد غيرصحيح
548
محاسبه ي ترابرد الكتريكي مولكول هاي پايه ي DNA با استفاده از بسته ي نرم افزاري TRANSIESTA
549
محاسبه ي ترازهاي انرژي هسته هاي آينه 25-13 Al / 25-12 Mg با استفاده از كد اكسبش
550
محاسبه ي ترازهاي انرژي هسته هاي ايزوبار 22Ne ، 22Na ، 22Mg با استفاده از كد اكسبش
551
محاسبه ي تراوايي در مخازن شكافدار با استفاده از روش شبكه ي بولتزمن
552
محاسبه ي تغييرات گاف انرژي سلول هاي خورشيدي بر مبناي نقطه ي كوانتومي نيتريد بور
553
محاسبه ي توان تفكيك واكنش انشقاقي پروتون - دوترون
554
محاسبه ي ثابت هاي كشساني بلورهاي مايع همسانگرد، نماتيك در دو و سه بعد با بر همكنش هاي مختلف با استفاده از توابع همبسته مستقيم
555
محاسبه ي جرم و انرژي بستگي در سيستم سه نوكلئوني به روش فديف
556
محاسبه ي جرم و ثابت واپاشي مزون هاي تانسوري با استفاده از قانون جمع QCD دو نقطه
557
محاسبه ي حدود بالا و پايين بازي هاي توليد خطي
558
محاسبه ي خواص ترموديناميكي واكنش سنتز استامينوفن
559
محاسبه ي خواص ترموديناميكي واكنش سنتز استامينوفن
560
محاسبه ي خواص مغناطيسي وگراديان هاي ميدان الكتريكي در تركيبات پاد فرومغناطيس (Bi,Sb,As,X=p)UX2 با روش هاي LDA+U و تبادلي دقيق الكترون هاي همبسته﴿EECE)
561
محاسبه ي خيز تير به روش تقريبي تفاضل محدود
562
محاسبه ي درهم تنيدگي و ناهم خواني كوانتومي در يك سامانه ي پراكندگي با برهم كنش اسپيني
563
محاسبه ي دستگاه هاي گربنر و پايه هاي گربنر فراگير
564
محاسبه ي زاويه ها و زاويه هاي اصلي گراف هاي تا حداكثر شش رأس
565
محاسبه ي زمان واهلش شبه ذرات گردر ابر رساناي موج - d
566
محاسبه ي ساختار الكتروني و فشار گذار ژرمانيم در فازهاي الماسي، B_tin و شش گوشي ساده
567
محاسبه ي سختي بادبندهاي همگراي مايل در پلان
568
محاسبه ي سختي خمشي پارچه با استفاده از سيستم تير الاستيك با تكيه گاه هاي ساده- گيردار
569
محاسبه ي سطح مقطع پراكندگي غير انحصاري توليد چارمونيوم درنابودي الكترون - پوزيترون
570
محاسبه ي سياست ﴿r ، Q﴾ در سيستم هاي موجودي با مرور پيوسته و با در نظر گرفتن محدوديت منابع قابل اشتراك
571
محاسبه ي ضرايب انباشت پرتودهي اشعه گاما براي حفاظ هاي متوالي با استفاده از كد محاسباتي MCNP
572
محاسبه ي ضرايب ترموديناميكي وآيروديناميكي ايرفويل هاي چند كمان دايره اي
573
محاسبه ي ضريب چسبندگي ابر شاره ي گاز فرمي با تكانه زاويه اي مداري 1=1
574
محاسبه ي ضريب فشار حرارتي خنك كننده هاي R11، R13، R14، R22، R32، R41، R113 با استفاده از قانون هم دماهاي خطي
575
محاسبه ي ضريب فشار حرارتي گازهاي نجيب چگال (Kr Ar Ne He) با استفاده از ضريب هاي توسعه يافته ي قاعده ي هم دماهاي خطي (LIR)
576
محاسبه ي ظرفيت گرمايي لايه هاي گرافين وبورون نيترايد
577
محاسبه ي عامل ساختاري باري ايستا وظرفيت گرمايي شبكه دولايه اي گرافن درتقريب فاز تصادفي
578
محاسبه ي عامل‌هاي شكل گذار واپاشي D0→a1 l+ v با استفاده از قانون جمع مخروط نوري
579
محاسبه ي عددي ليفت و درگ شناور اثر سطحي هواناو و بهينه سازي بدنه در راستاي افزايش بازدهي آن
580
محاسبه ي فاز زاك يك مدل توپولوژيك يك بعدي
581
محاسبه ي فعاليت پرتوزايي خنك كننده راكتور آب تحت فشار تيپ شرقي (VVER1000-V446) نيروگاه اتمي بوشهر در حالت كاركرد عادي راكتور در حداكثر قدرت نامي
582
محاسبه ي كارآيي آشكارساز مبتني بر بيشترين درست نمايي در سيستم‌هاي NOMA تركيبي با كد گسترده كننده
583
محاسبه ي كسر چسبندگي درواكنش هاي همجوشي
584
محاسبه ي گراديان ميدان الكتريكي در مكان ناخالصي كادميوم در تركيبات UIn3, USn3
585
محاسبه ي گرماي رنگرزي، افينيته ي استاندارد و آنتروپي ماده رنگزاي ديسپرس آبي 56 بر روي پلي استر با استفاده از داده هاي انعكاسي
586
محاسبه ي لايه ي مرده و بازده ي قله ي تمام انرژي آشكار ساز HPGe با استفاده از روش شبيه يزي MCNP و نتايج تجربي
587
محاسبه ي مؤلفه هاي حقيقي و موهومي رسانندگي نوري و عمق نفوذ ابررساناي Ba〖(〖Fe〗_(0.9) Co(0.1)2As2
588
محاسبه ي ماتريس پراكندگي نقطه ي كوانتومي
589
محاسبه ي محدوده ي مجاز تغييرات پارامترهاي فيزيكي يك بوژي سرعت بالا براي حفظ پايداري سيستم تعليق فعال آن
590
محاسبه ي مسير ذرات باردار در بافت نرم
591
محاسبه ي مشخصه هاي جفت شدگي و ضريب اتلاف در ميكروديسك غير دايروي
592
محاسبه ي معادله ي موج گرانش در3R گراويتي
593
محاسبه ي ميدان الكتريكي القا شده در بافت سر انسان ناشي ازميدان الكتريكي ايجاد شده توسط خطوط انتقال تحليلي
594
محاسبه ي ميرايي ويسكوالاستيك در پانل هاي ساندويچي FRP-Nomex با استفاده از تركيب روش اجزاء محدود و روش بدون المان
595
محاسبه ي نرخ تغيير بارهاي آيروديناميكي نسبت به زاويه ي ايلرون با استفاده از روش توزيع گردابه روي يك بال
596
محاسبه ي نرخ رشد در ليزر الكترون آزاد با موجبر با مقطع مربعي
597
محاسبه ي نشر فلورسانس برخي از رنگ هاي آزوي مشتق شده از 2 و 4- دي هيدروكسي بنزوئيك اسيد و ساليسيليك اسيد
598
محاسبه ي نمايش هاي ايده آل هاي ديفرانسيلي
599
محاسبه ي نيروهاي كازيمير در حضور مواد مغناطودي الكتريك ناهمسانگرد
600
محاسبه ي نيروي استاتيك كازيمير در حضور مواد مغناطودي الكتريك
601
محاسبه ي نيروي درگ وارد بر ذرات غير كروي
602
محاسبه ي نيروي كازيمير براي هندسه هاي مختلف
603
محاسبه ي نيروي هيدروديناميكي حاصل از برخورد موج به موج شكن شمعي
604
محاسبه ي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب منيزيم (MgTe) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
605
محاسبه ي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب منيزيم تلوريد (MgTe) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
606
محاسبه ي وي‍‍ژگيهاي فيزيكي تركيب اكسيد اينديم قلع بااستفاده از مفاهيم اوليه
607
محاسبه‌ ضريب ژول- تامسون سيالات محدود شده در فولرن و نانو‌لوله‌ هاي كربني با استفاده از شبيه‌ سازي ديناميك مولكولي
608
محاسبه‌ي آنتروپي در‌هم‌تنيدگي در حضور سياه‌چاله‌ي ريسنر-نوردستروم در فضاي پاددوسيته (AdS-RN) در ابعاد دلخواه، به روش هولوگرافي
609
محاسبه‌ي بازده آشكارساز HPGe به دو روش تجربي و شبيه‌سازي براي چشمه‌ي حجيم خاكي
610
محاسبه‌ي تابع تركش كوارك سنگين به باريون سه طعم سنگين با استفاده از مدل كوارك - دي كوارك در مرتبه‌ي دوم اختلال
611
محاسبه‌ي تابع سختي ديناميكي پي نواري با استفاده از يك روش بدون شبكه‌ي محلّي
612
محاسبه‌ي چرخش‌هاي كر و فارادي در پراكندگي نور از يك نيم‌فلز وايل
613
محاسبه‌ي دز راديوداروي ساماريوم (كوادرامت) درارگان‌هاي داخلي بيماران سرطان سينه به هنگام متاستاز، به‌وسيله‌ي شبيه‌سازي
614
محاسبه‌ي شاخص خلق نقدينگي بانك‌ها در چارچوب مدل برگر و باومن براي اقتصاد ايران و اثرات آن بحران‌ و بي‌ثباتي بانكي
615
محاسبه‌ي ضريب بازتاب براي يك پلاسما‌ي ناپايدار تيغه‌اي
616
محاسبه‌ي طيف بار وارده بر يك هواپيماي شكاري در حين دوره‌ي سرويس‌دهي با در نظر گرفتن اثرات آيروالاستيك استاتيكي بال
617
محاسبه‌ي عوامل شكل در واپاشي Bs → φl‎+‎l به روش تناظر AdS/QCD
618
محاسبه‌ي عوامل شكل در واپاشي مزون B ( ) به كمك روش جمع مخروط نوري
619
محاسبه‌ي قطعي‌هاي ناشي از صاعقه براي خطوط انتقال HVDC با استفاده از مدل شاخه‌ي پيش‌رونده و روش بارهاي فرضي
620
محاسبه‌ي گشتاور ايجاد شده توسط دسته عضلات مخالف در مفاصل به كمك سيگنال‌هاي الكترومايوگرافي
621
محاسبه‌ي مسير حركت ميانه براي مجموعه‌اي از مسيرهاي حركت
622
محاسبه‌ي معادل تونن سيستم قدرت از ديدگاه يك شين با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي PMU و روش حداقل مربعات خطا
623
محاسبه، اندازگيري وتحليل نفوذ نيتروژن در فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي
624
محاسبه، طراحي و تحليل عددي سيستم گرمايش كابين خودرو
625
محاسبه، طراحي و تحليل عددي سيستم گرمايش كابين خودرو G4براساس استانداردهاي موجود
626
محاسبه¬ي رسانش اسپين قطبيده در برخي مولكول¬هاي برپايه-ي كربن(تتراسن و پنتاسن) با استفاده از روش تابع گرين تعادلي برپايه¬ي مدل بستگي قوي
627
محاسبه¬ي شيرينكيج كامپوزيت¬هاي دنداني هيبريدي به روش تحليل الكترو ميكروسكوپي
628
محاسبهي انرژي حاصله از پديده جزرومد با استفاده ازيك مدل هيدروديناميكي عددي
629
محاسبه‎ي ضرايب هايزنبرگ و درجه چهار اسپيني بلور NiO به روش LAPW و با استفاده از تصحيح هابارد
630
محاسبۀ شاخص هاي كاهش ولتاژ در يك شبكۀ توزيع نمونه
631
محاسن و معايب چاپ گراور در مقايسه با فلكسو
632
محافظ ها روي ماتريس هاي مختلط n.n
633
محافظت آلدئيدها به صورت آسيلال و اكسيداسيون سولفيدها به سولفوكسيدها درمجاورت N-پروپيل سولفاميك اسيد تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي MNps Fe3o4 به عنوان نانو كاتاليز گر
634
محافظت از بلوك هاي مالكيت معنوي نرم در تراشه هاي FPGA
635
محافظت از خوردگي سكوهاي دريايي و كاربرد نانو
636
محافظت از گروه كربونيل به صورت 1،1 - دي استات به روش بدون حلال با استفاده از نانو كاتاليزور MCM-41-SO3H
637
محافظت از محوطه ميراثي شيلات بندركياشهر با رويكرد اعطاي كاربري
638
محافظت از نرم افزار در برابر كپي غير مجاز
639
محافظت از يك كد در حال اجرا در برابر حملات امنيتي با استفاده از مدلسازي رفتاري
640
محافظت الكل‌ها به صورت تريتيل‌اتر تحت شرايط بدون حلال و محافظت‌زدايي آنها در مجاورت نانوكاتاليزور MCM-41-SO3H
641
محافظت داده و مسيريابي براي شبكه ي بي سيم اقتضايي
642
محافظت در مقابل حملات ترافيكي توزيع شده توسظ كنترل فازي شبكه هاي مبتني بر نرم افزار(SDN)
643
محافظت كاربر در مقابل حملات تزريق اسكريپت بر مبناي قانون
644
محافظت كردن گروههاي الكلي و فنلي با استفاده از نانو كاتاليزگر Fe3O4/ZrO2 سولفاته
645
محافظت گروه عاملي آميني از طريق سولفونيله كردن آن ها در محيط هاي آبي
646
محافظت گروه هاي عاملي به كمك موليبدوفسفريك اسيد محبوس در زئوليت Y
647
محافظت گروه هاي كربونيل از طريق تبديل آن ها به بيس آميد
648
محافظت هوشمند از شبكه هاي كامپيوتري بوسيله بررسي سلامت كلاينت قبل از ارائه سرويس
649
محافظت و استحكام بخشي ستون هاي چوبي تالار عالي قاپو با بازنگري مرمت هاي پيشين
650
محافظت و مرمت دو نمونه زيارتنامه با تكيه گاه چوبي متعلق به بقعه هفده تن گلپايگان
651
محافظت و مرمت نقاشي هاي روي چوب و مرمت يك درمتعلق به ساختمان داويد
652
محافظت و مرمت يك نمونه پي سوز سفالي موزه چهلستون و طرح روشهاي پنجگانه حفظ و مرمت سفالينه ها
653
محافظت و مرمت يك نمونه پي سوز سفالي موزه چهلستون و طرح روشهاي پنجگانه حفظ ومرمت سفالينه ها
654
محافظت و مرمت يك نمونه سفال خاكستري مكشوفه از محوطه مسجد كبود تبريز
655
محافظت و مرمت يك نمونه سفال خاكستري مكشوفه از محوطه مسجد كبود تبريز
656
محافظين سيار
657
محاكمه
658
محاكمه بين جلال الدين دواني و غياث الدين منصور دشتكي در شرح هياكل النور سهروردي
659
محاكمه غيابي در رسيدگي هاي كيفري بين المللي
660
محبت والدين به فرزند از ديدگاه آيات و روايات
661
محبوس كردن چندضلعي ها با استفاده از نقطه و خط
662
محبوس كردن هتروپلي آنيون كبالت دار در شبكه هاي فلز- آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها
663
محتوا در پوسترهاي فتوگرافيك
664
محتوا و مديا﴿ رسانه ﴾ در آثار كيث هرينگ
665
محتواي اطلاعات ارائه شده به بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي ( سي سي يو)
666
محتواي شعر شاعران زن در عصر انقلاب اسلامي ‍ با تكيه بر اشعار سيمين بهبهاني‍طاهره صفار زاده و سپيده كاشاني ‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌محتواي شعر شاعران زن در عصر انقلاب اسلامي ( با تكيه بر اشعار سيمين بهبهاني،طاهره صفار زاده و سپيده كاشاني )
667
محتواي فزاينده و نسبي اطلاعات نرخ بازده داخلي مبتني بر بازيافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارايي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
668
محدب پايايي و يكنواپايايي
669
محدود سازي جريان خطا در سيستم هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده
670
محدود كننده تلفن قابل برنامه ريزي
671
محدود كننده ي هوشمند خط تلفن
672
محدودسازي اثر isi و burst noise با استفاده از متعادل كننده ي wilcixon generalized radial basic function
673
محدودسازي جريان خطاي منابع توليد پراكنده مبتني بر اينورتر بر مبناي مطالعات با شبيه ساز بلادرنگ
674
محدوده آزادي فردي و اجتماعي در قرآن و عهد جديد
675
محدوده علم غيب پيامبر و امام از ديدگاه قرآن و روايات
676
محدوده نرمال بو يايي ساكنين شهرستان رشت با استفاده از يك تست جديد طراحي شده براي منطقه
677
محدوديت آلاينده هاي اگزوز در اروپا و امكان به كارگيري آن در كشور
678
محدوديت تغذيه و رشد جبراني در بره هاي لري بختياري
679
محدوديت غذايي زودرس در جوجه هاي گوشتي
680
محدوديت هاي ارادي مالكيت در فقه و قانون مدني
681
محدوديت هاي اعمال حق مالكيت در فقه و حقوق
682
محدوديت هاي پليس در ورود به حريم خصوصي افراد در سياست جنايي ايران
683
محدوديت هاي فيزيكي - كالبدي بافت قديم شهر سبزوار و برنامه ريزي لازم جهت بهسازي آن
684
محدوديت هاي فيزيكي ساختارهاي تشعشي و طراحي آنتن هاي بهينه
685
محدوديت هاي فيزيولوژيك فتو سنتز در گلرنگ تحت دو رژيم متفاوت رطوبتي
686
محدوديت هاي كنترل مراحل توليد چند مرحله اي با بازدهي دو جمله اي
687
محدوديت هاي گزينشي در پسوندافزايي اشتقاقي زبان فارسي
688
محراب
689
محرك مغناطيسي قادر به حركت روي سطح
690
محرك ها و پيامدهاي عجين شدن با شغل در شركت داده پردازان دوران
691
محرك ها و موانع رفتار خريد ارگانيك (مطالعه موردي : فروشگاه هاي ارگانيك شهر كرج)
692
محرك ها و موانع رفتار خريد ارگانيك (مطالعه موردي : فروشگاه هاي ارگانيك شهر كرج)
693
محرك‌هاي افشاي اطلاعات كاركنان در گزارش سالانه شركت‌ها با رويكرد ذي‌نفعان
694
محرك‌هاي ايجاد و تداوم نظام ربوي و راهكارهايمالي اسلامي مقابله با آن:مطالعه موردي نظام بانكي ايران
695
محركهاي با سرعت متغير با كنترلرهاي ميكروپرسسوري
696
محرم در شاهرود
697
محرم در شاهرود
698
محرمات نكاح ارتباط آن با خانواده از نظر فقه وحقوق
699
محرميت در مجموعه فاميلي با تكيه بر ابعاد كالبدي ﴿نمونه موردي مجموعه فاميلي عرب ها﴾ا
700
محروميت از حقوق اجتماعي
701
محروميت از والدين در دوران كودكي ورابطه ان با بزهكاري در دوره نوجواني
702
محروميت و هنجارشكني در جوانان
703
محسبات ترابرد الكتريكي نانوسيم هاي كوانتومي با استفاده از توابع وانير
704
محصورسازي يون در دام چهار قطبي الكتريكي
705
محصولات تراريخته كشاورزي و چالشهاي پيش رو در پرتو نظام حقوق بين‌الملل بشر
706
محفاظت ناحيه گسترده و مكان يابي خطا در شبكه انتقال نيرو با استفاده از PMU
707
محك مجاورت گراف اول گروههاي ساده متناهي نا آبلي
708
محك هاي ابر دوري فوق دوري , Hypercyclicity and supercy clicity criterions
709
محك هاي دوري و انتقال هاي وزندار
710
محكي براي تشخيص ايده آل هاي اول در يك حلقه ي تعويض
711
محل اسقرار كالاها در انبارهاي اتوماتيك RS & AS
712
محل تمرين و استوديوي صدابرداري براي يك گروه موسيقي با محوريت سازهاي الكترونيك و كوبه اي
713
محل يابي بهينه سيستمهاي رادار پدافند هوايي با استفاده از الگوريتم سرد كننده تدريجي ﴿Simulated Annealing﴾
714
محل يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل موجك
715
محل يابي خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا بر اساس اندازه گيري فازوري
716
محل يابي خطادرشبكه انتقال بااستفاده ازتخمين حالت هاي مبتني براندازه گيري هاي واحداندازه گيري فازور(PMU)
717
محل‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع هوشمند انرژي الكتريكي
718
محل¬يابي خطا در شبكه¬ي توزيع شعاعي با استفاده از امواج سيار
719
محله پايدار ، راهي به سوي توسعه پايدار شهري
720
محله خود امداد و خود تأمين اكباتان تهران ﴿ طراحي فضاي جمعي چند منظوره خود تأمين براي مواجهه با بحران ﴾
721
محله دوستدار كودك؛ مناسب سازي محله سردوراه شهر يزد با مشاركت كودكان
722
محله مسكوني در صفائيه يزد
723
محله مسكوني نگين
724
محله ملل
725
محلي سازي تقويتي خطا بصورت پويا با استفاده ازگزاره هاي تصادفي
726
محليابيخطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا بر اساساندازهگيري فازوري
727
م‍ح‍م‍د زاده‌ ، وج‍ي‍ه‍ه‌
728
محمدپور ، زهرا
729
محمدرضا حقي
730
محمدمهدي الجواهري حياته اسلوبه الشعري و خلفيته الثقافيه
731
محموعه هاي تفاضلي
732
محو و اثبات از ديدگاه مفسران شيعي
733
محور تاريخي شاه نعمت الله ولي مركز فرهنگي ماهان
734
محور تاريخي شاه نعمت اله ولي مركزفرهنگي ماهان
735
محور تاريخي فرهنگي فين - كاشان ﴿ برنامه ريزي محور فين - كاشان و طراحي يك تفرجگاه در بافت خانه باغي بومي فين
736
محور شمالي و جنوبي امامزاده يحيي (طرح ساماندهي و احياي محور)
737
محور فرهنگي تاريخي فين – كاشان ﴿برنامه ريزي محور فين- كاشان و طراحي يك تفرجگاه در بافت خانه باغي بومي فين
738
محور فرهنگي تاريخي فين – كاشانريزي محور فين- كاشان و طراحي يك تفرجگاهدر بافت خانه باغي بومي فين(
739
محورهاي انديشكي در داستانهاي ايراني سالهاي 1320-1332
740
محورهاي فكري شعر نو از سال 23 تا 75
741
محوريابي بهينه روتور توربوماشينها پس از مونتاژ ديسك‌ها
742
محوطه سازي رود - دره فرحزاد با تاكيد بر منظر شهري
743
محيط رسوبي، خاستگاه ودياژنز سازند بايندور در برش نمونه، جنوب غرب زنجان
744
محيط زيست
745
محيط عملياتي آتليه عكاسي
746
محيط كودكستان و هدف آن با توجه به اصول روانشناسي
747
محيط و اثر مستقيم آن در انسان (از نظر تعليم و تربيت)
748
محيطهاي كوئنچ در عمليات حرارتي
749
مخابرات چند رسانه اي MULTIMEDIA COMMUNICATION
750
مخابرات داده چند نقطه اي با عناصر شبكه اي فعال
751
مخابرات سيار
752
مخابرات سيار انفرادي
753
مخابرات مبتني بر OFDM در يك سيستم راديو شناختي
754
مخابره همزمان صدا و اطلاعات باينري از كانال صوتي
755
مخارج دولت و رشد اقتصادي ايران
756
مخارج دولت و رشد اقتصادي طي سالهاي 1353تا 1358
757
مخارج دولت و منابع تامين مالي آن از منظر رشد حقيقي اقتصاد ايران در دوره زماني (1386-1338)
758
مخازن تحت فشار
759
مخازن تحت فشار VESSELS PRESSURE
760
مخازن ذخيره ي گاز مايع
761
مخازن سف شناور
762
مخازن شكافدار طبيعي و معمولي
763
مخازن كريوژنيك
764
مخاطب پژوهي بيلبوردهاي داراي پيام فرهنگي در شهر اصفهان (تحقيق جامعه شناختي با رويكرد كيفي)
765
مخاطب شناسي سينما(بررسي ديدگاه زيبايي شناسانه مخاطب فيلم )
766
مخاطب شناسي سينما(بررسي ديدگاه زيبايي شناسانه مخاطب فيلم )
767
مخاطب¬شناسي در غزليات حافظ شيرازي
768
مخاطرات
769
مخاطرات تونلزني مكانيزه تمام مقطع ﴿TBM﴾ تحت شرايط زمين شناسي دشوار - مطالعه موردي تونل انتقال آب قمرود
770
مخاطرات زمين شناسي مهندسي در تونل هاي سنگي و راهكارهاي مديريت آن ها،مطالعه موردي: تونل آزادراه تهران –شمال (تونل البرز)
771
مخاطرات لرزه اي كودهاي طراحي شده به شيوه تحليل استاتيكي
772
مخاطرات لرزه اي گودهاي طراحي شده به شيوه تحليل استاتيكي
773
مخاطرات محيط طبيعي نمونه موردي: منطقه دهدشت
774
مخاطرات و تمهيدات مرتبط با نشست در حفر تونل هاي شهري
775
مختصات نثر بينابين در قرن هاي پنجم و ششم بر اساس تاريخ بيهقي و تاريخ بلعمي
776
مختصرص از اوضاع اجتماعي، علمي و تاريخي و ادبي قرن سيزدهم و شرح حال ميرزا حبيب اله قا آني و قسمتي از بهترين اشعاران شاعر شهير و شعراي معاصر او
777
مختصري از اوضاع طبيعي فلات ايران و استان يزد؛ بررسي عمليات كويرزدايي ايستگاه چاه افضل؛ بررسي عمليات تثبيت شن ايستگاه اشكذر؛ بررسي كلي حوضه آبخيز قوام آباداز ديدگاه منابع طبيعي
778
مختصري از تاريخ اجتماعي انگلستان
779
مختصري از تركمن صحرا: نگاهي به ده يلمه عليا
780
مختصري از دستور زبان پهلوي مولف گ. نعلبنديان
781
مختصري از گذشته شوش و چغازنبيل
782
مختصري از وضع ادبي ايران در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم و شرح احوال و آثار و اشعار رودكي شاعر بزرگ اين قرن
783
مختصري بر تاريخچه پوستر
784
مختصري بر تاريخچه پوستر
785
مختصري در باب فرق اسلامي و مذاهب اشعري بطور كامل
786
مختصري در باره تئاتر روسيه
787
مختصري در تحول نظم و نثر فارسي از قديمترين ازمنه تا اواخر قرن سوم هجري با ذكر نمونه اي از آثار منشور و منظوم در هر دوره
788
مختصري درباره "آرتور ميلر" نويسنده آمريكائي
789
مخروط هسته اي و كاربردهاي آن در بهينه سازي
790
مخزن آب ضد گلوله - نفوذناپذيري شيميايي - ثابت نگاهدارنده دماي آب
791
مخفي سازي در تصوير با استفاده از روش سينك - كانولوشن
792
مخفي كردن اطلاعات در سيگنالهاي صوتي نهاننگاري گفتار
793
مخلوط كردن و ريسندگي نايلون
794
مخمل سنتي ايران
795
مخمل سنتي ايران
796
مد 311 در مراكز سوئيچ S21
797
مد در محيط هاي متعارف و نامتعارف
798
مد لسا زي مسير PLS با استفاده از R
799
مد لسازي استاتيكي و ديناميكي جابجاگ رفاز تركي بشده با و كنتر لكننده تركيبي UPFCتوان
800
مد لسازي راكتور ديسك دوراني SDRجهت پليمريزاسيون استايرن
801
مد لسازي سه بعدي و تحليل المان محدودي كشكك زانو با نر مافزارANSYS
802
مد لسازي شعله نوساني ابر ذرات
803
مد لسازي موتورهاي احتراق داخلي دوگان هسوز
804
مد لسازي هايبريد به روش مدل منطقي صحيح تركيبي MLD و كنترل سيستم بويلر بخار
805
مد لسازي هايبريد به روش مدل منطقي صحيح تركيبي و كنترل سيستم بويلر بخار MLD
806
مد لسازي و شبيه سازي ديناميكي ربات با مفاصل دوراني –كشويي و بازوهاي الاستيكبا استفاده از فرمولاسيون گيبس –اپل بازگشتي
807
مد ليابي تأثير متغيرهاي كالبدي پنجره جهت دستيابي به الگوي پنجره مطلوب كلاس از ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمائي تهران
808
مد و لباس از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
809
مد و لباس از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
810
مد و لباس دوره قاجاز و تاثير فرهنگ غرب بر آن
811
مد‌ل‌سازي و بهينه‌سازي ايستگاه افزايش فشار گاز طبيعي
812
مداخلات سياسي - نظامي آمريكا درمنطقه خاورميانه وتاثير آن برگسترش گروه هاي راديكال اسلام گرا
813
مداخله باليني دوسويه كور با گروه كنترل تصادفي شده بررسي اثر درماني تحريك الكتريكي مستقيم جمجمه و سر (tDCS) در برابر تحريك الكتريكي مستقيم جمجمه و سر (tDCS) به علاوه تحريك الكتريكي درماني جمجمه (CES) در درمان افسردگي اساسي
814
مداخله تمركز بر هيجان در كاهش درماندگي روابط زوج هايي كه فرزندي با بيماري مزمن دارند
815
مداخله سياستگذار پولي در بخش مسكن اقتصاد ايران: رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي
816
مداخله وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و اسناد بين المللي
817
مداخله ي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكردهاي اجرايي،سوگيري توجه و كاهش نشخوار فكري در زنان داراي خصيصه ي اضطراب در شهر اصفهان
818
مدار انترفيس كنترل بين مودم و خط تلفن
819
مدار حالت جريان بهبوديافته براي تحقق مشخصه هاي انتقالي مثلثاتي و عكس مثلثاتي
820
مدار كنترل و فرمان ماشين لباسشوئي
821
مدار مالتي پلكسر زماني صوت و جداسازي مجدد آن
822
مدار مراقبت از باتري اتومبيل
823
مدار معادل نويز براي ديود ليزر نيمه هادي
824
مدار همفرودي
825
مدارا با مخالفان و اهل كتاب در سيره امام علي(ع) در دوران خلافت
826
مدارات برانچينگ و آنتنهاي رفلكتور + فيد اين نوع آنتن ها+ كامپيوتري كردن اطلاعات
827
مدارات تشديد، نوسانسازها و بررسي روشهاي تركيب توان و همفازي اسيلاتورهاي مايكروويوي
828
مدارج تحول و تطور نثر فارسي از قديمترين ايام تا قرن هفتم
829
مدارس آينده با روكرد تاكيد بر مهارت هاي عملي
830
مدارس پيش ساخته
831
مدارك كشتي
832
مدارها و مدارهاي ضعيف بر فضاهاي باناخ
833
مدارهاي تزويج كننده مايكروويو با پهناي باند وسيع
834
مدارهاي تناوبي براي اختلالي از سيستم هاي قطعه اي خطي
835
مدارهاي داخلي گوشي هاي موبايل
836
مدارهاي شناسايي فركانس راديويي RFID
837
مدارهاي عملگرها , orbits of operator
838
مدارهاي مجتمع اپتيكي (OIC)
839
مدارهاي هاله اي و لياپانوف بادبان هاي خورشيدي در مساله سه جسم
840
مدارهاي هيدروليكي و اجزاء آن
841
مدارهاي واسط‌ CMOS باند پايه با توان بسيار پايين براي دريافت بدون سيم سيگنال‌هاي عصبي مغز انسان
842
مدال فيلدز در رياضي
843
مدايح نبوي عائشه الباعونيه و نمود باور هاي مذهبي در آن
844
مدبريت دانش
845
مدت در ازدواج موقت
846
مدح و ستايش در شعر فارسي از آغاز تا پايان قرن پنجم هجري ﴿سبك خراساني﴾
847
مدرسه
848
مدرسه
849
مدرسه
850
مدرسه - محله ي هنر و معماري ﴿ انگاره مقدماتي طرح راهبردي ﴾
851
مدرسه 14 كلاس در مقطع ابتدايي
852
مدرسه ابتدايي
853
مدرسه ابتدايي با عملكرد بالا و حداكثر بهره مندي از تكنولوژي هاي برتر
854
مدرسه ابتدايي جهت شرايط بحران با رويكرد پيش ساخته سازي
855
مدرسه ابتدايي دخترانه يزد
856
مدرسه ابراهيميه قزوين
857
مدرسه اجتماعي حاشيه نشينان
858
مدرسه اي براي هنر﴿وابسته به دانشگاه هنر اصفهان﴾
859
مدرسه ايراني
860
مدرسه بين المللي نگارگري اسلامي يزد
861
مدرسه تير و كمان آرش
862
مدرسه راهنمايي دخترانه كوشا
863
مدرسه راهنمايي شهيد رضائيان
864
مدرسه شبانه روزي در كشمير
865
مدرسه شبانه روزي هنر و معماري
866
مدرسه طبيعت در محدوده تالاب عينك شهر رشت
867
مدرسه طراحي و ساخت در جوار محله جلفا در شهر اصفهان
868
مدرسه عشايري
869
مدرسه علوم ويژه دبستاني ها
870
مدرسه فن و هنر معماري
871
مدرسه معماري
872
مدرسه معماري
873
مدرسه معماري
874
مدرسه معماري
875
مدرسه معماري
876
مدرسه معماري
877
مدرسه معماري تهران
878
مدرسه معماري شهرسازي دانشگاه هنر ميدان مشق، مجموعه قزاقخانه
879
مدرسه موسيقي
880
مدرسه نابينايان
881
مدرسه هنر
882
مدرسه هنر
883
مدرسه هنر
884
مدرسه هنر كرج
885
مدرسه هنر كرج
886
مدرسه هنر كرج
887
مدرسه هنر كرج
888
مدرسه هنر كرج
889
مدرسه هنر كرج
890
مدرسه هنر كرج
891
مدرسه هنر كرج
892
مدرسه هنر كرج
893
مدرسه هنر كرج
894
مدرسه هنر كودكان و نوجوانان اصفهان
895
مدرسه هنر هاي رزمي
896
مدرسه هنر و معماري
897
مدرسه هنر ومعماري
898
مدرسه هنر ومعماري..
899
مدرسه هنرهاي بومي
900
مدرسه هوشمند
901
مدرسه ي ابتدايي 21 كلاسه)با رويكرد صفر -انرژي
902
مدرسه ي معماري
903
مدرسه ي معماري
904
مدرسه ي معماري
905
مدرسه ي موسيقي با رويكرد زيبايي شناسي تطبيقي موسيقي و معماري
906
مدرسه ي هوشمند
907
مدرنيته ، مد و نقش زنان در جريانات مد لباس در ايران بر اساس نظريه هاي جورج زيمل
908
مدرنيته و بادي آرت
909
مدرنيته و پيامدهاي منفي فرهنگي آن در ايران ﴿دهه 70 و 80 شمسي﴾
910
مدرنيته و شعر فارسي در دو دهه سي و چهل خورشيدي
911
مدرنيته و كلانشهر در انديشه آلماني ارائه چهر چوبي بريا نظريه انتقادي طراحي شهري
912
مدرنيسم از نگاه رهبران مذهبي در ايران ( دوره قاجاريه )
913
مدريت كيفيت ﴿طراحي الگوي تلفيقي از جايزه كيفيت اروپايي وشش سيگماي سرامد
914
مدعيان مهدويت از قرن دوم هجرت نبوي ببعد
915
مدگرايي،علل و تبعات آن
916
مدل ‌سازي المان محدود غير خطي ديوارهاي بنايي خشتي تحت بار جانبي
917
مدل ‌سازي داده‌ هاي پلاريزاسيون القائي فركانسي با در نظر گرفتن اثر جفت ‌شدگي الكترومغناطيسي
918
مدل ‌سازي گسترش شكست هيدروليكي در مخازن نفتي با استفاده از روش عددي المان‌هاي مرزي
919
مدل ¬سازي و شبيه سازي كانال انتشار براي سيستم هاي نسل چهارم مخابرات سيار(LTE)
920
مدل CFD جريان خون در آئورت با در نظر گرفتن انتقال خون به ارگانهاي مختلف بر اساس مدل شبكه حفره اي
921
مدل E FQM
922
مدل EOQ فازي در شرايط وجو د و عدم وجود تخفيف در قيمت ها
923
مدل EOQفازيدر شرايط وجود و عدم وجود تخفيف در قيمتها
924
مدل Neural-Kalman Filtering براي برآورد حالات ترافيكي در ميادين
925
مدل OML با يون هاي دو بار مثبت
926
مدل Poset براي فضا ـ زمان گسسته (يك پيشنهاد براي جهان خيلي قديمي )
927
مدل آزمايشگاهي اندازه گيري فشارخون بر اساس اسفيگمومانو متري و بررسي طول مناسب كاف
928
مدل آزمايشگاهي پيش بيني كرنش پلاستيك تحت شرايط مختلف بارگذاري سيكلي در مخلوط هاي آسفالتي
929
مدل آشكار ساز نقطه اي مجازي و كاربرد آن در تعيين بازده آشكار سازهاي HPGe
930
مدل آشوبگونه كامپيوتري وابسته به فرد در رشد تومور سرطاني مبتني بر تاثير عوامل محيطي
931
مدل آماري باتابع چندك
932
مدل آميخته وايبل و كاربردهاي آن
933
مدل آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ توسط ميكروسسور ...
934
مدل آناليز محور تنش- كرنش بتن محصور شده با FRP در مقاطع مستطيلي تحت بارهاي مونوتونيك
935
مدل آناليز محور تنش-كرنش بتن محصور شده با FRP در مقاطع دايره اي تحت بار مونوتونيك
936
مدل آيزينگ در شبيه سازي شكل گيري و توسعه جوامع انساني
937
مدل ابررسانايي هولوگرافيك در مقياس بندي ليف شيتز و در حضور الكتروديناميك هاي غيرخطي
938
مدل اتصالات نيمه صلب با روش المان محمدود
939
مدل احتمالاتي ريسك لرزه اي با استفاده از هزينه ساخت سازه در چارچوب روش يكپارچه قابليت اطمينان
940
مدل ادغامي براي مسأله تخصيص پهلوگاه و تخصيص و زمانبندي جرثقيل هاي اسكله در پايانه هاي كانتينري با رويكرد كاهش آلودگي
941
مدل ادغامي براي مسأله تخصيص پهلوگاه و تخصيص و زمانبندي جرثقيل هاي اسكله در پايانه هاي كانتينري با رويكرد كاهش آلودگي
942
مدل ارتباط مديريت تجربه مشتري با اقتصاد مقاومتي و بازاريابي رابطه‎مند در باشگاههاي خصوصي استان كرمانشاه
943
مدل ارزيابي اثرات ترافيكي در تغيير طرح هندسي تقاطعات
944
مدل ارزيابي برنامه ريزي استراتژيك به روش BScو بهبود اجراي آن در سازمان با رويكرد مديريت تحول
945
مدل ارزيابي پروژه هاي پژوهشي شركت پالايش نفت اصفهان با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي ﴿ANP﴾
946
مدل ارزيابي ريسك در سازه هاي فولادي بر اساس معيارهاي ايمني
947
مدل ارزيابي سيستم توصيه‌گر: با تمركز بر رضايت كاربر
948
مدل ارزيابي طرح معماري نما با پوشش سنگ طبيعي به منظور پيش‌بيني عمر مفيد آن
949
مدل ارزيابي همكاري هاي بين سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي : سامانه هوشمند تاكسي اصفهان
950
مدل استراتژي ملّي مالكيت فكري براساس مطالعه چندموردي
951
مدل استقرار نظام مديريت پروژه شركت راكتور ساز با استفاده از استاندارد PMBOK
952
مدل استوار انتخاب سبد سرمايه تحت محدوديت هاي كارديناليتي، هزينه معاملاتي و حداقل مقدار خريد و حل مدل با الگوريتم اجتماع ذرات
953
مدل استوار تحليل پوششي داده‎هاي غيرقطعي براي ارزيابي، انتخاب و توسعه تأمين‎كننده در زنجيره تأمين دارو مطالعه موردي: شركت دارويي آترا
954
مدل استوار شبكه زنجيره تأمين پويا براي كاهش تلفات بعد از بحران در شرايط عدم قطعيت
955
مدل اعتماد در محيط هاي مبتني بر سرويس با استفاده از آتوماتاي يادگير
956
مدل اقتصاد كلان سنجي ايران : رويكرد جايگزيني يورو با دلار آمريكا در مبادلات بين المللي
957
مدل اقتصادي سفارش و انتخاب تامين كننده تحت ريسك‌ هاي اختلال : ريسك گريز در برابر ريسك خنثي
958
مدل المان محدود شروع خرابي در لايه مياني الياف و زمينه در مواد مركب فلزي تحت بار عمود بر الياف
959
مدل المان محدود شروع خرابي در لايه مياني فايبر و ماتريس در مواد مركب فلزي تحت بارگذاري مركب
960
مدل انتخاب ابزار و روش هاي بومي و مناسب كشف و مبارزه با پولشويي در بانكداري الكترونيكي ايران (مطالعه موردي: بانك ملت)
961
مدل انتخاب تأمين كننده در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد استوار
962
مدل انتخاب تامين كنندگان استراتژيك به كمك تحليل خوشه بندي با استفاده از يك الگوريتم متاهيوريستيك
963
مدل انتخاب تامين كننده پايدار با تلفيق روش هاي فرآيند تحليل شبكه اي و تئوري مجموعه ناهموار
964
مدل انتخاب سبد سهام با استفاده از برنامه نويسي شبكه ژنتيك و روشهاي يادگيري
965
مدل انتشار وبا بااستفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
966
مدل انتقال حرارت سردشدن ورق نورد گرم بين نورد نهايي تا كلاف پيچي براي انواع مختلف و چيدمان هاي متنوع نازل ها
967
مدل انتقال حرارت و رطوبت با حضور گراديان فشار
968
مدل انتقال گرما با تاخير فاز دوگانه در محيط متخلخل بافت زنده
969
مدل اويلري جذب ذرات در ريه در طي يك سيكل تنفسي
970
مدل بارچيني كانتينر در ترمينال هاي كانتينري
971
مدل بازنمايي تقريبات خطي الگوريتم هاي رمز با ساختار SPN و فاسيتل
972
مدل بازنمايي رودخانه به مثابه منظر شهري تصويرپذيرمورد مطالعه رودخانه خشك شيراز
973
مدل برآورد شاخص عملكرد شبكه با استفاده از داده هاي موبايل در شهرها
974
مدل برآورد مشخصات بتن حجيم و بهينه سازي طرح اختلاط آن در سدهاي بتني مبتني بر استفاده از شبكه هاي عصبي
975
مدل برنامه ريزي استراتژيك براي شركت هاي ايراني (بازرگاني و خدمات )
976
مدل برنامه ريزي توليد ادغامي چند محصولي، چند سطحي و چند دورهاي در زنجيره تأمين سبز با در نظر گرفتن سيستم جمع آوري و بازيافت
977
مدل برنامه ريزي خطي براي كاهش اوج بار سيستم قدرت
978
مدل برنامه ريزي دو سطحي براي طراحي شبكه مديريت پسماندهاي شهري تحت برگزاري مزايده. مطالعه ي موردي: كل مناطق شهر تهران
979
مدل برنامه ريزي لجستيك چندهدفه براي شرايط بحراني با تقاضا و ليدتايم احتمالي
980
مدل برنامه‌‌ريزي توليد هماهنگ ريخته‌‌گري پيوسته با اثرگذاري محدوديت‌‌هاي كليدي نوردگرم مطالعه موردي: مجتمع فولاد مباركه اصفهان
981
مدل برنامه‌ريزي اصلي استوار براي زنجيره تامين دارو در شرايط اختلال مطالعه موردي: شركت دارويي آترا
982
مدل برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي با استفاده از برنامه‌ريزي احتمالي تحت شرايط عدم قطعيت
983
مدل برنامه‌ريزي يكپارچه تحقيق و توسعه،توليد و توزيع داروهاي ژنريك و نوآورانه در زنجيره تامين دارو
984
مدل بسط يافته عوامل مؤثر بر تمايل استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) در بين دبيران شهرستان شيراز
985
مدل بلترامي- كلاين هندسه ي هذلولوي با كاربردهاي آن در نظريه ي نسبيت خاص اينشتين
986
مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان هاي تحقيقاتي پروژه محور
987
مدل بندي آلودگي HIV-1 در بدن زنده و شبيه سازي عددي آن
988
مدل بندي آماري با استفاده از الگوي نرمال چند متغيره آميخته .
989
مدل بندي آماري بااستفاده از الگوي نرمال چند متغيره آميخته
990
مدل بندي رگرسيون خطي بر اساس توابع پايه شعاعي
991
مدل بندي رگرسيون و كاربرد آن
992
مدل بندي رياضي ، بهينه سازي، و بررسي سيستمهاي تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده و زمينه هاي كاربردي آنها در ايران
993
مدل بندي رياضي و حل مسأله مسيريابي وسايل نقليه پاك دوسوخته با هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
994
مدل بندي سري هاي زماني خود بازگشتي مرتبه اول با برخي توزيع هاي حاشيه اي پيوسته
995
مدل بندي سري هاي زماني خود برگشت بت مشاهدات گمشده براساس تبديل چندجمله اي.
996
مدل بندي كوپلرهاي MMI فوق كوتاه قابل استفاده در حفره هاي ميكرو حلقه با بكارگيري تئوري مدهاي گاوسي ناحيه ي چند مدي
997
مدل بندي ميزان آلايش بر روي مشخصه هاي سلول خورشيدي آلي
998
مدل بندي و تحليل داده هاي طول عمر تحت سانسور فاصله اي پيش رونده ي نوع اول از توزيع لاگ - نرمال
999
مدل بندي وپيش بيني فرآيندهاي تركيبي خودبرگشت ميانگين متحرك وناهمواريانس شرطي خود برگشت كسري تلفيق يافته
1000
مدل بنياد كيفيت اروپا
بازگشت