<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدل همفزون مالكيت وسيله نقليه شخصي در ايران با استفاده از معادلات ساختاري
2
مدل هندسه حلقه بافت حلقوي پودي براي نخ چند فيلامنتي
3
مدل هوشمند ارزيابي وضعيت احساس حرارتي با هدف ارتقاء آسايش حرارتي و عملكردهاي شناختي در ساختمان هاي اداري
4
مدل هوشمند فرآيند انتقال حرارت و رطوبت در منسوجات نيافته سبك
5
مدل هيبريدي جريان مغشوش براي بهبود پيش بيني كميت هاي ميدان جريان
6
مدل وتحليل تنش ميل لنگ با Mechanical desktop & Ansys
7
مدل يابي QSAR فعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5 كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) -4- (4- متوكسي فنوكسي) پيريدازين-2- هيدرو- اون و فنيل استاميد
8
مدل يابي QSARفعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) - 4 - (4 - متوكسي فنوكسي) پيريدازين - 2 - هيدرو - اون و فنيل استاميد
9
مدل يابي ادراك محيط كالبدي مبتلايان به دمانس سالمندي از نوع آلزهايمر مبتني بر عصب روان شناختي
10
مدل يابي پيش بيني حيطه هاي استعداد براساس متغيرهاي ابعادهوش، خلاقيت، رغبت و تيپ شخصيتي در دانش آموزان تيز هوش دوره ابتدايي
11
مدل يابي تأثير متغيرهاي تاب آوري، اميد، خودكارآمدي، خوش بيني بر حس انسجام آتش نشانهاي شهر بندرعباس با نقش واسطه اي سن
12
مدل يابي تأثير متغيرهاي كالبدي پنجره جهت دستيابي به الگوي پنجره مطلوب كلاس از ديدگاه دانش آموزان
13
مدل يابي رابطه حافظه سرگذشتي بيش كلي گرا و گسلش شناختي با حل مسئله در افراد داراي اختلال شخصيت مرزي:نقش واسطه اي آگاهي فراشناخت
14
مدل يابي رابطه دلبستگي به خدا، شفقت به خود، اضطراب مرگ، صبر و ادراك بيماري با افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان
15
مدل يابي رابطه ي سبك هاي تفكر با پذيرش تغيير در معلمان دوره ابتدايي شهرستان شهريار
16
مدل يابي روابط بين اهداف پيشرفت و تعلل ورزي تحصيلي با عملكرد رياضي دانش آموزان دختر اول دبيرستان يزد
17
مدل يابي روابط بين باورهاي معرفت شناختي، خودكارآمدي تحصيلي و اهمال-كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان يزد
18
مدل يابي روابط بين سرمايه هاي روانشناختي، انتظارات و تعهد زناشويي با كيفيت زندگي زناشويي در زوجين استان يزد
19
مدل يابي روابط بين نشخوار ذهني ، اجتناب فعال و نقص در كاركردهاي اجرايي با حل مسئله ناكارآمد در بيماران افسرده اساسي: نقش واسطه اي حافظه سرگذشتي بيش كلي گرا
20
مدل يابي روابط ساختاري بين معنويت در محيط كار و سلامت روان با نقش ميانجي احساس شادكامي معلمان(مورد مطالعه؛ مدارس متوسطه ناحيه 1 اروميه)
21
مدل يابي طراحي معماري فضاهاي دانشگاهي با هدف كاهش استرس
22
مدل يابي عوامل خانوادگي )ساختار خانواده، بهم پيوستگي خانواده، تعامل حمايتي والد- كودك، محيط بر انگيزاننده، حمايت اجتماعي، تاثيرات منشا خانواده و درآمد كافي( موثر بر تاب آوري خانواده زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
23
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
24
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
25
مدل يابي فعاليت برخي مشتقات تري آزول با به كارگيري شاخص هاي مولكولي
26
مدل يابي معادلات ساختاري باكاربرد نرم افزارليزرل
27
مدل يابي معادلات ساختاري بين تمايل به ازدواج ، عملكرد اجتماعي ، بهزيستي روانشناختي و مسئوليت پذيري
28
مدل يابي معادلات ساختاري سرزندگي تحصيلي بر اساس خودنظم بخشي با ميانجي گري درگيري تحصيلي
29
مدل يكپارچه استراتژيك براي دسترسي به توليد در كلاس جهاني
30
مدل يكپارچه براي تعيين بهينه پارامترهاي كيفيت، توليد و نگهداري و تعميرات با داده‌هاي خود همبسته
31
مدل يكپارچه تخصيص موعد تحويل ، تخصيص منابع و زمانبندي توليد و توزيع در زنجيره تامين
32
مدل يكپارچه تشكيل سلول و تخصيص منابع انساني با فرض قابليت اطمينان ماشين آلات در سيستم توليد سلولي
33
مدل يكپارچه تغييرات كاربري اراضي كشاورزي در سطح ملي: مطالعه موردي در ايران
34
مدل يكپارچه سازي حمل‌و‌نقل عمومي جهت بهينه سازي زمان سفر و ارزيابي آن با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان بهبود‌يافته
35
مدل يكپارچه طراحي زنجيره تأمين-قيمت‌گذاري با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزيدوسطحي: مطالعه موردي زنجيره تأمين توليد سوخت سبز از ريز جلبك‌ها
36
مدل يكپارچه طراحي زنجيره تامين با رويكرد ابرساختار: مطالعه موردي زنجيره تامين توليد سوخت از ريزجلبكها
37
مدل يكپارچه قيمت گذاري - سفارش اقتصادي براي كالا با عمر محدود و در نظر گرفتن تاخير در پرداخت
38
مدل يكپارچه مسئله زمانبندي چندپروژه اي و مكانيابي هاب در زنجيره تأمين پروژه تحت شرايط محدوديت منابع
39
مدل يكپارچه هيدرولوژي-اجتماعي-اقتصادي براي بازيابي تراز آب درياچه اروميه با بكار گيري استراتژي انتقال حقابه در حوضه زرينه‌رود
40
مدل يكپارچه ي محاسبه و انتشار اعتماد گروه مبنا
41
مدل‌ سازي اكولوژيكي پراكنش گونه در معرض خطر انقراض آنغوزه (مطالعه موردي : منطقه طبس)
42
مدل‌ سازي رياضي انتشار و انتقال هيدروكربن ‌هاي پلي آروماتيك حلقوي در خاك و پيش بيني آلودگي آب‌ هاي زير‌زميني
43
مدل‌ سازي عددي پديده خستگي در ‌سنگ‌، مطالعه موردي : معدن چغارت
44
مدل‌ سازي و تحليل ارتعاشات مته دندان پزشكي
45
مدل‌ هاي بتا رگرسيون متورم در صفر- يك براي داده‌ هاي نسبت فضايي
46
مدل‌ هاي رگرسيون متورم در صفر حاشيه‌ اي داده‌ هاي شمارشي
47
مدل‌‌سازي CFD پايه‌ي عملكرد يك راكتور حبابي مورد استفاده در جذب واكنشي اكسيد هاي نيتروژن همراه با فرآيند اكسيداسيون پيشرفته
48
مدل‌‌سازي اثر اندازه يوني بر روي پتانسيل جرياني در نانوكانال‌‌هاي نرم
49
مدل‌‌سازي تحليلي و آزمايشگاهي نوسانات فشار و افت فشار جريان دوفازي آب و هوا در خم قائم تخليه‌‌كننده‌‌هاي تحتاني
50
مدل‌‌سازي سه بعدي ژئومتالورژيكي اوليه در فرآيند معدنكاري بر اساس داده‌هاي حفاري اكتشافي با ارائه مطالعه موردي
51
مدل‌‌سازي عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي كنترل شده در بالادست آب پايه
52
مدل‌بندي همزمان پارامترهاي مكان و مقياس توزيع تي-استيودنت
53
مدل‌سازي آثار غيرخطي ADC و DPWM در مبدل‌هاي مد جرياني تمام ديجيتال
54
مدل‌سازي آسيب پيش‌رونده در مخازن تحت فشار كامپوزيتي نوع IV
55
مدل‌سازي آسيب خستگي پيش‌رونده با استفاده از مدل ناحيه چسبناك در اتصالات چسبي
56
مدل‌سازي آسيب‌پذيري ناشي از بيماري ليشمانيوز جلدي (سالك)
57
مدل‌سازي آشيان اكولوژيك اقليمي گونه گياهي (.Scariola orientalis l) با استفاده از دو مدل حداكثر آنتروپي و رگرسيون لجستيك در استان اصفهان
58
مدل‌سازي آكوستيكي و تحليل كارايي فوم‌هاي متخلخل دركاهش نويز واگن‌هاي مسافري
59
مدل‌سازي اثر تغيير اقليم بر پراكنش و ارتباطات زيستگاهي سم‌داران آسيب‌پذير در ايران مركزي
60
مدل‌سازي اثر جدايش يوني در الكتروفورز ذرات نرم
61
مدل‌سازي اثر خودسازمان‌دهي بر حركت عابران پياده با استفاده از متغيرهاي رفتاري هنگام عبور از تقاطعات چراغ‌دار، مطالعه موردي شهر تهران
62
مدل‌سازي اجزاي محدود رفتار بيومكانيكي بافت كره چشم با استفاده از فشار داخلي چشم
63
مدل‌سازي احتراق غير پيش‌ آميخته ابر ذرات فلزي
64
مدل‌سازي احتراق غير پيش‌آميخته ي ابر ذرات در هندسه‌ي جريان‌متقابل
65
مدل‌سازي احتمالاتي رفتار بيومكانيكي بافت قرنيه به‌منظور مطالعه فشار داخلي چشم
66
مدل‌سازي احتمــالاتي ريزش‌هاي واژگــوني در شيـب سنـگهاي درزه‌دار (مورد مطالعاتي: بلـوك شمالي معـدن سنگ آهن چغـارت)
67
مدل‌سازي ارتعاشي ميكرو كانتيلور AFM با در نظر گرفتن بار محوري در محيط¬هاي كاري هوا و مايع
68
مدل‌سازي اعتماد در شبكه هاي اجتماعي براي حذف برچسب هاي هرز
69
مدل‌سازي اكسايش الكتروشيميايي فنل براي تصفيه پساب
70
مدل‌سازي اكوستيكي كمپرسور توربوشارژر خودرو سواري به منظور كاهش صدا و مصرف سوخت
71
مدل‌سازي الاستيسيته مرزدانه‌ها در فلزات نانوكريستالي
72
مدل‌سازي الگوهاي فصلي تقاضاي الكتريسيته با بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي نرم
73
مدل‌سازي الگوي شليك عصبي با هدف كنترل تحريك مغزي در درمان ميگرن
74
مدل‌سازي انتشار شايعه در رسانه‌هاي اجتماعي با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي
75
مدل‌سازي انتشار شعله ابرِذرات در جريان متقابل
76
مدل‌سازي انتشار فايل آلوده در شبكه‌هاي نظيربه نظير
77
مدل‌سازي انتشار كرم‌هاي نظير به نظير با در نظر گرفتن پارامترهاي زماني
78
مدل‌سازي انحراف تصميم‌گيري در انتخاب گسسته با استفاده از آماره هاي ناپارامتري: مطالعه موردي انتخاب مُد ريلي
79
مدل‌سازي ايمپلنت‌هاي دنداني و تحليل بارهاي خستگي با استفاده از روش المان محدود
80
مدل‌سازي بار در سطح ولتاژ فشار قوي براي مطالعات پايداري ولتاژ كوتاه‌مدت
81
مدل‌سازي بازيابي غشايي مواد خوش‌بو از جريان‌هاي دربرگيرنده آن‌ها
82
مدل‌سازي برج تقطير و مثال‌هاي آن
83
مدل‌سازي بيلان آب حوضه زاينده‌رود با استفاده از مدل هيدرولوژيك SWAT
84
مدل‌سازي پايدار كالكتور خورشيدي و استفاده از حرارت آن در ژنراتور چيلر جذبي
85
مدل‌سازي پتانسيل توليد پوشش گياهي برخي از مكان‌هاي مرتعي در استان اصفهان
86
مدل‌سازي پديده‌ي نوظهور ثانويه در شبيه‌سازي اجتماعي مبتني بر سيستم‌هاي چندعاملي
87
مدل‌سازي پراكنش گونه‌اي و اثر تغيير اقليم بر رويشگاه‌هاي درمنه دشتي (Artemisia seiberi Besser.) و درمنه كوهي (Artemisia aucheri Boiss) در منطقه حفاظت شده كركس
88
مدل‌سازي پراكنش گونه‌هاي شور پسند منطقه‌ي حوض سلطان استان قم با استفاده از مدل CART
89
مدل‌سازي پراكنش مكاني گونه آنغوزه (Ferula gabrielli) با استفاده از مدل‌هاي ماشين‌هاي بردار پشتيبان (SVM) وشبكه‌هاي باور بيزين ((BBN )در شهرستان خور و بيابانك
90
مدل‌سازي تأثير زبري سطح فيلم‌هاي نازك بر آزمون نانو فرورفتگي با استفاده از روش يادگيري ماشيني
91
مدل‌سازي تاثير نانوذرات مختلف در تغييرات دوز جذبي تومور براي ميدانهاي تابشي فوتوني و‌ پروتوني
92
مدل‌سازي تبخير قطرات سوخت چند‌جزئي
93
مدل‌سازي تبخير قطره سوخت سنگين
94
مدل‌سازي تحليلي ماشين شارمحوري آهنرباي دائم
95
مدل‌سازي تخصيص بهينه كشتي‌‌ها به اسكله‌هاي كانتينري در بنادر
96
مدل‌سازي تداخل در شبكه‌ ي ناهمگن دولايه‌ با استفاده از توزيع گاما
97
مدل‌سازي ترافيك VOIP به منظور بهبود امنيت IMS
98
مدل‌سازي تراوايي غشاهاي زمينه مركب براي گاز خالص و مخلوط و بهينه‌سازي مشخصه‌هاي قابل تنظيم
99
مدل‌سازي تركيبي تخصيص لكوموتيو به صورت برنامه‌ريزي رياضي چندهدفه
100
مدل‌سازي ترموديناميكي جذب دي اكسيدكربن در حلال هاي آمين توسط مدل‌هاي انرژي آزاد گيبس اضافي
101
مدل‌سازي ترموديناميكي حلاليت سيالات فوق بحراني در پليمرها با استفاده از معادلات حالت
102
مدل‌سازي ترموهيدروليكي، آناليز اقتصادي و بهينه‌سازي سيستم انتقال دي‌اكسيد كربن در خط لوله
103
مدل‌سازي تصادفات مبادي ورودي شهرها با تحليل رگرسيون لاجستيك و آزمون‌هاي فريدمن و عاملي
104
مدل‌سازي تصميم‌گيري چندشاخصه فازي براي انتخاب مديران مدارس براساس معيارهاي شايستگي مديريتي در آموزش و پرورش اصفهان
105
مدل‌سازي تعميرات تجهيزات شبكه برق از نگاه قابليت اطمينان با در نظر گرفتن آناليز حساسيت
106
مدل‌سازي تغيير كاربري اراضي تحت آبياري با استفاده از اتوماتاي سلولي مبتني بر جذب داده‌ي ماهواره‌اي
107
مدل‌سازي تغييرات در پروژه‌هاي ساخت با درنظرگيري اندركنش بين آنان
108
مدل‌سازي تلفات حرارتي در احتراق جريان متقابل نانو ذرات
109
مدل‌سازي تنش‌هاي پسماند حرارتي و مكانيكي ايجاد شده در فرآيند جوشكاري اصطكاكي
110
مدل‌سازي توان توليد و خلأ عملكرد سيب‌زميني در شرايط اقليمي كنوني و آينده ايران
111
مدل‌سازي توان‌افزايي توربين گاز با استفاده از چيلر جذب سطحي مبتني بر به‌كارگيري اتلاف حرارتي توربين
112
مدل‌سازي توزيع سرفاصله‌هاي زماني و مكاني در تونل‌هاي شهري
113
مدل‌سازي جذب CO2 و H2Sدرمايعات يوني با استفاده از معادله حالتSAFT HR
114
مدل‌سازي جذب دي‌اكسيد كربن در حلال‌هاي هيبريدي (فيزيكي و شيميايي) به‌وسيله معادله حالت CPA
115
مدل‌سازي جريان ترافيك در راه‌هاي شرياني اشباع
116
مدل‌سازي جريان دوفازي در مخازن نفتي شكافدار با استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان
117
مدل‌سازي جريان سيال ناشي از حركت حباب‌هاي آزاد شده از سطح زيرين آند در سلول احيا آلومينيم
118
مدل‌سازي جريان متقابل ابرذرات پيش‌آميخته و نفوذي
119
مدل‌سازي جريان واكنش پذير در شتاب‌دهنده
120
مدل‌سازي جهت پيش‌بيني تصادفات جاده‌هاي دوخطه برون‌شهري با استفاده از متغيرهاي طرح هندسي، ترافيكي و محيطي (مطالعه موردي: استان كرمان)
121
مدل‌سازي چند‌مقياسه فرايند گرانولاسيون در بستر سيال
122
مدل‌سازي حركت ايمن قطار براي سيستم سيگنالينگ بلاك متحرك با استفاده از اتوماتاي سلولي
123
مدل‌سازي حركت ذرات تحت اثر ميدان‌هاي صوتي در ميكروكانال‌ها
124
مدل‌سازي خزش در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با لايه‌چيني زاويه‌دار
125
مدل‌سازي خشك كن بستر سيال با جريان متقاطع
126
مدل‌سازي خطاي چندمسيره در GPS با استفاده از تبديل موجك
127
مدل‌سازي خطر بروز ورشكستگي با استفاده از آناليز بقا در حضور متغيرهاي كمكي وابسته زماني
128
مدل‌سازي داده‌هاي سلامت و مقايسه روش‌هاي داده‌كاوي (مطالعه موردي: پيوند كبد)
129
مدل‌سازي دنباله‌حوادث براي حادثه MLOCA و محاسبه CDF در نيروگاه اتمي بوشهر
130
مدل‌سازي ديناميك حركت مواد در استوانه‌هاي دوار در شرايط گرفتگي
131
مدل‌سازي ديناميك مولكولي در محيط مايع براي فرآيند منيپوليشن بوسيله AFM
132
مدل‌سازي ديناميكي بيونانومنيپوليشن سه‌بعدي ومسيريابي بهينه ذرات زيستي ويسكوالاستيك
133
مدل‌سازي ديناميكي حركت منيپولاتور همكار با در نظر گرفتن تماس اصطكاكي و لغزش بين جسم و پنجه‌ها
134
مدل‌سازي ديناميكي عملكرد موتور ميكروجت با استفاده از روش شناسايي سيستم
135
مدل‌سازي ديناميكي و آناليز حساسيت منيپوليشن ميكرو / نانو ذرات زيستي به‌وسيله‌ي ميكروسكوپ نيروي اتمي
136
مدل‌سازي ديناميكي و كنترل منيپولاتور سيار با در نظر گرفتن لغزش چرخ‌ها به روش كنترل حلقه بسته
137
مدل‌سازي ديناميكيچندمقياسيدسته‌اي از نانوربات‌ها و اختلالات مكانيكيآن‌ها
138
مدل‌سازي رابطه متغير هاي اقليمي با فراواني وقوع طوفان‌هاي گردوغبار در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
139
مدل‌سازي رابطه‌ي آب- انرژي به‌منظور طراحي شبكه زيست‌توده‌هاي نسل دوم و سوم
140
مدل‌سازي راكتورهاي لوله¬اي توليد پلي اتيلن
141
مدل‌سازي ردياب حداكثر توان در سيستم‌هاي فتوولتائيك متصل به شبكه با اينورتر كنترل شده با باند هيسترزيس تطبيقي
142
مدل‌سازي رسوب گوگرد عنصري از گاز طبيعي به كمك معادله حالت PC-SAFT
143
مدل‌سازي رسوب گوگرد عنصري از گاز طبيعي به كمك معادله حالت PC-SAFT
144
مدل‌سازي رشد تورق در تير يك‌سر گيردار دولبة كامپوزيتي تحت بارگذاري استاتيكي
145
مدل‏‏‌سازي رشد تورق در مود تركيبي I/II كامپوزيت‏‌هاي لايه‌اي پليمري با وجود نانوذرات
146
مدل‌سازي رشد تومور با استفاده از روش phase field و در نظر گرفتن مرحله‌ي رگ‌زايي و تأثيرات ميكرومحيط
147
مدل‌سازي رفتار آسيب الاستوويسكوپلاستيك در پليمرها
148
مدل‌سازي رفتار مدارهاي غيرخطي با استفاده از شبكه عصبي حافظه طولاني كوتاه مدت
149
مدل‌سازي رقابت در زنجيره‌هاي تأمين يكپارچه گرم و سرد، مطالعه موردي: صنعت مرغ گوشتي ايران
150
مدل‌سازي رياضي توزيع دماي كفشك و چرخ قطار در زمان ترمزگيري
151
مدل‌سازي رياضي چگالش قطره‌اي بر روي سطوح ميكرو / نانوساختار آب‌گريز و ابرآب‌گريز
152
مدل‌سازي رياضي راكتور بستر پرشده‌ي غشايي در فرايند بازيافت هيدروژن به روش تجزيه‌ي كاتاليستي سولفيد هيدروژن
153
مدل‌سازي رياضي راكتور‌هاي انتقال آب-گاز دما بالا و دما پايين در واحد توليد هيدروژن پالايشگاهي
154
مدل‌سازي رياضي رفتار تبديل‌كننده خودگرمايي براي توليد گاز سنتز
155
مدل‌سازي رياضي غشاهاي ماتريس آميخته‌ي حاوي نانوذرات تراوا
156
مدل‌سازي رياضي غشاهاي نانوكامپوزيت پليمري حاوي نانوذرات ناتراوا
157
مدل‌سازي رياضي غني‌سازي هوا از اكسيژن با استفاده از جذب سطحي به روش نوسان سريع دما
158
مدل‌سازي رياضي و حل انتقال حرارت جابجايي اجباري در چاه حرارتي فوم فلزي متخلخل پره دار
159
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي راكتور چند بستره‌ي اكسيداسيون كاتاليستي دي‌اكسيد گوگرد
160
مدل‌سازي زمين‌شناسي زيرسطحي براساس نگارهاي چاه‌نگاري و با استفاده از روش‌هاي خوشه‌بندي و زمين‌آمار، با ارائه مطالعه موردي: يكي از ميادين هيدروكربني جنوب‌غرب ايران
161
مدل‌سازي زنجيره‌تامين در فرآيندهاي ساخت سفارشي در شرايط عدم قطعيت
162
مدل‌سازي ژئومكانيكي سه‌بعدي مخزن و تحليل پايداري ديواره چاه با استفاده از روش عددي تفاضل محدود(FLAC3D) ( مطالعه موردي يكي از چاه‌هاي ميدان نفتي مارون،اهواز)
163
مدل‌سازي ژئومورفولوژيكي مخروطه‌افكنه‌هاي دشت جيرفت
164
مدل‌سازي ساختاري تفسيري عوامل مؤثر بر شكست كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط (Smes) در ايران (مطالعه موردي شركت‌هاي توليدي صنعت پلي‌اتيلن)
165
مدل‌سازي سازه نگهبان خرپايي با بررسي تأثير فشار جانبي تحت شرايط سكون و محرك
166
مدل‌سازي سايش در آلياژهاي حافظه‌دار
167
مدل‌سازي سه بعدي سلول و بررسي حركت آن بر روي بسترهاي غير صلب
168
مدل‌سازي سه‌بعدي حفرات و تخلخل كلي فيلترهاي نانو ليفي بر اساس ساختار سطحي و ارزيابي كارايي آنها در فيلتراسيون
169
مدل‌سازي سه‌بعدي روند گسيختگي بتن تحت بارگذاري فشاري
170
مدل‌سازي سيال رفتار انتشاري سريع بدافزارها در شبكه‌هاي بي‌مقياس
171
مدل‌سازي سيستم حمل و جابجايي درون سازماني مواد اوليه با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم - مطالعه موردي: ذوب آهن اصفهان
172
مدل‌سازي سيلان گرم فولاد ميكرو آلياژي به كمك الگوريتم ژنتيك
173
مدل‌سازي سينتيكي گازساز بستر سيال حبابي با سوخت زيست‌توده
174
مدل‌سازي شبكه زنجيره تأمين رقابتي چندسطحي تحت عدم قطعيت
175
مدل‌سازي شخصيت كاربر بر اساس داده هاي شبكه‌ي تلفن همراه
176
مدل‌سازي ضربه ‌ي امواج تصادفي بر سكوهاي شناور
177
مدل‌سازي عددي آبشستگي در مقابل دستگاه‌هاي تبديل انرژي موج سرجي
178
مدل‌سازي عددي آثار چاله‌هاي برداشت شن و ماسه بر روي بستر رودخانه (مطالعه موردي رودخانه بشار واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد)
179
مدل‌سازي عددي اثر پارامترهاي هندسي چرخ متحرك بر عملكرد پمپ گريزازمركز
180
مدل‌سازي عددي الكترولايزر غشا پليمري
181
مدل‌سازي عددي امواج ناشي از باد در منطقه خليج‌فارس با استفاده از منابع مختلف آمار باد
182
مدل‌سازي عددي انتقال حرارت جابجايي و تشعشعي دريك كوره درحضورگازها
183
مدل‌سازي عددي تغيير‌شكل ‌پلاستيك شديد آلياژ 6061 آلومينيم با استفاده از فشردن در كانال‌هاي هم‌مقطع ‌زاويه‌دار (ECAP)
184
مدل‌سازي عددي جريان در موج‌شكن‌هاي سكويي شكل‌پذير و بررسي برخي ويژگي‌هاي جريان قبل و بعد از تغييرشكل سازه
185
مدل‌سازي عددي جريان سيال اجكتور دوفازي در يك سيكل تبريد تراكم
186
مدل‌سازي عددي رفتار بار - نشست پي‌هاي تقويت ‌شده به ‌وسيله ستون‌هاي جت گروتينگ
187
مدل‌سازي عددي رفتار شيب مسلح به روش ميخ‏كوبي و مقايسه آن با داده‌هاي آزمايش سانتريفيوژ
188
مدل‌سازي عددي عملكرد حوضچه‌هايآرامش تيپVI
189
مدل‌سازي عددي عمليات فلاشينگ سد دز با استفاده از مدل عددي GSTARS3
190
مدل‌سازي عددي مرطوب ساز غشايي با ميدان جريان همراه با مانع براي كاربرد پزشكي
191
مدل‌سازي عددي ميدان جريان در اطراف سرريزهاي مدور قائم با ورودي گلبرگي‌ شكل
192
مدل‌سازي عددي هيدروديناميكي شوري و حرارت آب‌هاي ساحلي ناشي از پساب آب‌شيرين‌كن (مطالعه‌ي موردي آب‌شيرين‌كن جزيره‌ي قشم)
193
مدل‌سازي عددي و آزمايشگاهي رفتار غيرخطي فنر تخت پارابوليك در سيستم تعليق واگن‌هاي باري با استفاده از روش باندگراف
194
مدل‌سازي عددي و بررسي مقايسه‌اي بين گودبرداري‌هاي مسلح‌‌شده با روش Nailing و روش تركيبي Nailing و Anchoring، دراعماق مختلف
195
مدل‌سازي عددي و تجربي مكانيزم خودترميمي در كامپوزيت‌هاي هيبريد با آلياژهاي حافظه‌دار
196
مدل‌سازي عددي و تحليل جريان حول يك توربين بادي در يك مزرعه‌ي بادي
197
مدل‌سازي عددي و مطالعه پارامتري رفتار گود پايدارسازي شده با سيستم انكراژ – مطالعه موردي
198
مدل‌سازي عددي يك لوله حرارتي شياردار با سيال عامل نانوسيال براي كاربردهاي فضائي
199
مدل‌سازي عددي، ترموديناميكي و بهينه‌سازي سيستم تغذيه كاتد پيل سوختي غشاء پليمري براي كاربرد در خودرو
200
مدل‌سازي عدم قطعيت در داده‌هاي ورودي فرايند ارزيابي عملكرد كاركنان مبتني بر تئوري شواهد
201
مدل‌سازي عملكرد ديناميكي توربين گاز صنعتي توسط رهيافت باندگراف
202
مدل‌سازي عملكرد سيستم خنك‌كن خشك غيرمستقيم نيروگاه حرارتي با استفاده ازمتدلوژي پويايي‌شناسي سيستم
203
مدل‌سازي عملكرد ونتوري باوجود غلظت‌هاي مختلف غبار و تأثير آن روي افت فشار
204
مدل‌سازي عوامل تصادفات منجر به فوت در جاده‌هاي برون‌شهري (مطالعه موردي راه‌هاي استان مركزي)
205
مدل‌سازي عوامل ريسك تصادفات رانندگان اتوبوس برون‌شهري
206
مدل‌سازي عوامل موفقيت در پروژه‌هاي ساخت با در نظرگيري اندركنش بين آنان
207
مدل‌سازي غلظت ذرات PM2.5 و PM10 با تلفيق روش بهينه‌سازي و هوش مصنوعي (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
208
مدل‌سازي فاكتور هاي بحراني در راستاي پاسخ‌گويي به‌موقع در زنجيره تامين خون
209
مدل‌سازي فرآيند حمل و نقل مواد اوليه در داخل كشور با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم (مطالعه موردي شركت ذوب آهن اصفهان )
210
مدل‌سازي فراواني تصادفات با استفاده از تداخل‌هاي ترافيكي در تقاطعات شهر تهران
211
مدل‌سازي فرايند گرفتگي در بيورآكتورهاي غشايي
212
مدل‌سازي فرسايش‌پذيري بادي خاك در برخي زمين‌هاي مستعد به فرسايش استان كرمان با استفاده از محاسبات نرم
213
مدل‌سازي فن‌آوري غشايي در نم‌زدايي گاز طبيعي به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات گازي
214
مدل‌سازي قرارداد وارانتي تمديدشده با استفاده از نظريه بازي‌ها در حالت تك‌محصولي با در نظر گرفتن نگهداري تعميرات پيشگيرانه
215
مدل‌سازي قراردادهاي هماهنگي در زنجيره تأمين دارو با توجه به شاخص‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي
216
مدل‌سازي قيمت اوراق حق تقدم تسهيلات مسكنِ بانك مسكن
217
مدل‌سازي قيمت گذاري بازارهاي معاوضه كالا بر اساس مطلوبيت رضايتمندي مشتري
218
مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen در مد HVM با استفاده از نظريهي شبكه صف
219
مدل‌سازي گازسازي قطره سوخت‌هاي سنگين نفتي
220
مدل‌سازي مؤلفه‌هاي دارايي‌هاي نامشهود با تمركز بر ارزش برند، سرمايه فكري، نقش ميانجي مزيت رقابتي و تأثير آن بر عملكرد شركت: مطالعه تطبيقي بورس اوراق بهادار تهران و مالزي
221
مدل‌سازي ماشين مجازي و بكارگيري آن در جا‌يابي ماشين مجازي
222
مدل‌سازي مبدل‌هاي حرارتي لوله‌هاي هم‌مركز و يوشكل در پمپ‌هاي حرارتي زمين‌گرمايي
223
مدل‌سازي متغيرهاي شخصيتي و رفتاري مؤثر بر ريسك رانندگان حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري
224
مدل‌سازي مدول برجهندگي بستر رسي تثبيت‌شده با آهك، خاكستر بادي و گردوغبار كوره سيمان با استفاده از رگرسيون فرايند گاوسي (GPR)
225
مدل‌سازي مطلوبيت زيستگاه قوچ و ميش با استفاده از مدل MaxEnt (مطالعه موردي: منطقه حفاظت‌شده تنگ صياد)
226
مدل‌سازي مغناطيس‌زدائي در موتورهاي آهنرباي دائم و ارائه يك طرح مقاوم
227
مدل‌سازي مفهومي بازي‌وار‌سازي با رويكرد بازاريابي ويروسي در فروش محصولات نرم افزاري
228
مدل‌سازي مفهومي بازي‌وار‌سازي با رويكرد بازاريابي ويروسي در فروش محصولات نرم افزاري مورد مطالعاتي: بازي‌هاي كامپيوتري و موبايلي
229
مدل‌سازي مكاني-زماني غلظت آلاينده‌ي 〖PM〗_(2.5) در محيط‌هاي شهري با استفاده از يادگيري عميق
230
مدل‌سازي ميدان فازي رشد تنش القايي دانه با فرض ناهمسانگردي خواص مرزدانه
231
مدل‌سازي ميزان بيان پروتئين دركشت مخمر PichiaPastoris ‌ به روش فرمانتاسيون Fed Batch
232
مدل‌سازي ميكروكانتيلور پيزوالكتريك AFM تك لايه با توجه به تئوري تيموشنكو در تقابل سطح نمونه با استفاده از روش‌هاي چند مقياسي در محيط‌هاي هوا و مايع در مود دامنه
233
مدل‌سازي نقش تحقيق و توسعه بر افزايش بهره‌ وري كل عوامل توليد در صنعت گاز با استفاده از رويكرد پويايي‌شناسي سيستم
234
مدل‌سازي نقطه اوتكتيك در تعادل جامد-مايع
235
مدل‌سازي نوسان نوترينوي جرمدار
236
مدل‌سازي نوسانات نوروني تحت تاثير تحريك نوري
237
مدل‌سازي هوشمندي مغز بر اساس اصل انرژي آزا با رويكرد محاسبات حالت مايعد
238
مدل‌سازي هيبريدي (پيوسته - گسسته ) تومور با شبيه‌سازي گسسته رشد سلول‌هاي تومور
239
مدل‌سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسائط نقليه دوسطحي با محدوديت‌هاي بارگيري دوبعدي
240
مدل‌سازي و ارزيابي تأثير متنوع‌سازي نرم‌افزار بر انتشار بدافزارها
241
مدل‌سازي و ارزيابي تجربي انباشتگي بار بر روي لايه‌ي عايق در نانوژنراتورهاي تريبوالكتريك
242
مدل‌سازي و ارزيابي ذخيره بلوك اكتشافي 2A معدن سورك به روش‌هاي زمين‌آمار و مقاطع قائم و مقايسه نتايج آن
243
مدل‌سازي و ارزيابي يكپارچه اتكاپذيري و مصرف توان در اينترنت اشياء
244
مدل‌سازي و اعمال خودكار سياست‌هاي كنترل دسترسي مبتني بر ويژگي در سرويس‌هاي وب
245
مدل‌سازي و بررسي تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم تك قطره نانو سيال در فرآيند استخراج مايع-مايع
246
مدل‌سازي و بهبود قابليت اطمينان بخش كم‌فشار سامانه‌ اضطراري و برنامهريزيشده خنك‌كنندگي مدار اوليه و خنكسازي استخر سوخت مصرفي (TH) نيروگاه اتمي بوشهر
247
مدل‌سازي و بهينه سازي شرايط عملياتي فرآيند مراكس در واحد مركاپتان زدائي از گاز طبيعي
248
مدل‌سازي و بهينه‌ سازي چند هدفه نرخ برداشت براده و زبري سطح، در فرآيند تراشكاري سوپر آلياژ پايه نيكل
249
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم توليد همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود در محرك اوليه
250
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم توليد همزمان قدرت، گرمايش و سرمايش با به‌كارگيري بويلر چگالشي
251
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيستم ذخيره انرژي در مصارف سرمايش
252
مدل‌سازي و بهينه‌سازي سيكل تبريد تركيبي اجكتوري-كمپرسوري
253
مدل‌سازي و بهينه‌سازي شاسي يك دوچرخه و مقايسه‌ي دو نمونه‌ي اوليه و بهينه‌سازي شده
254
مدل‌سازي و بهينه‌سازي شبكه آب و فاضلاب شهري با لحاظ استفاده مجدد از فاضلاب شهري
255
مدل‌سازي و بهينه‌سازي مبادله‌كن‌هاي هوا- هواي ثابت و دوار در ساختمان
256
مدل‌سازي و پهنه‌بندي عياري آهن و درجه اكسيد شوندگي در معدن سنگ آهن حوض ولي اردكان
257
مدل‌سازي و پيش بيني آمادگي مرتع با استفاده از فنولوژي و توليد خالص اوليه در مراتع استان اصفهان
258
مدل‌سازي و تجزيه و تحليل زنجيره تأمين پايدار داراي خرده‌فروشان انحصاري و مشترك و تقاضاي احتمالي
259
مدل‌سازي و تحليل آسيب‌هاي وارد بر راننده خودرو سنگين ناشي از ارتعاشات
260
مدل‌سازي و تحليل اثرات جمينگ بر روي سيستم CBTC و طراحي يك روش مناسب براي مقابله با آن
261
مدل‌سازي و تحليل ارتعاشات لباس‌شويي و اصلاح شكل بدنه به‌ منظور كاهش ارتعاشات
262
مدل‌سازي و تحليل افت توان در گيربكس اتوماتيك
263
مدل‌سازي و تحليل تأثير متقابل بين توان و كارايي در اينترنت اشياء با استفاده از شبكه‌هاي پتري تصادفي
264
مدل‌سازي و تحليل تنش اتصالات مكانيكي درب‌هاي كامپوزيتي ارابه فرود دماغه هواپيما (NOSE LANDING GEAR)
265
مدل‌سازي و تحليل تنش لوله‌هاي كامپوزيتي مورد استفاده در صنعت نفت و گاز با استفاده از روش اجزاي محدود
266
مدل‌سازي و تحليل روش اندازه‌گيري وتري براي ناهنجاري خط توسط ماشين اندازه گير
267
مدل‌سازي و تحليل سرمايه‌گذاري امنيتي در مقابل حملات سايبري استراتژيك
268
مدل‌سازي و تحليل سينماتيكي خودروي رباتيكي هيبريدي شش چرخ- پا
269
مدل‌سازي و تحليل مكاني-زماني قابليت‌هاي توسعه‌پذير منطقه ساحلي با رويكرد گردشگري پايدار(مطالعه موردي:شهر بوشهر)
270
مدل‌سازي و تشخيص حملات سايبري مبتني بر تهديدات پايدار پيشرفته (APT)
271
مدل‌سازي و تشخيص خطاي امپدانس بالا در سيستم توزيع با استفاده از پردازش ديجيتال
272
مدل‌سازي و تلفيق سه‌بعدي داده‌هاي اكتشافي در مقياس كانساري در محيط GIS
273
مدل‌سازي و حل مسئله انتخاب تأمين‌كننده چندهدفه احتمالي در زنجيره تأمين سبز با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري چندهدفه
274
مدل‌سازي و حل مسئله طراحي شبكه راه‌آهن در شرايط عدم‌قطعيت
275
مدل‌سازي و حل مسئله مكانيابي- مسيريابي (LRP) با در نظر گرفتن محدوديت عملياتي حركت وسايل نقليه
276
مدل‌سازي و سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان در يك سازمان دانش بنيان
277
مدل‌سازي و سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان دريك سازمان دانش بنيان
278
مدل‌سازي و شبيه سازي ديناميكي ستون استخراج كوهني
279
مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فلزات توسط جاذب‌هاي جامد (گرانول)
280
مدل‌سازي و شبيه‌سازي خطاي عدم تعادل در اندازه و فاز سيگنال‌هاي رزولور و تشخيص و جبران‌سازي آن‌ها در مبدل رزولور به ديجيتال
281
مدل‌سازي و شبيه‌سازي خودروي الكتريكي تركيبي پلاگ‌اين با استفاده از نرم‌افزار ادوايزر
282
مدل‌سازي و شبيه‌سازي دستگاه كمك‌قلبي خارج‌آئورتي در قسمت آئورت نزولي در بيماران با نارسايي قلبي
283
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ديناميكي فرايند جذب واكنش‌دار CO2 توسط محلول شيميايي NaOH+H2O+NH3
284
مدل‌سازي و شبيه‌سازي رهايش دارور از يك سامانه هيدروژلي
285
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ساختار جديد جبران‌ساز كيفيت توان در سيستم راه‌آهن برقي و بهبود روش كنترلي
286
مدل‌سازي و شبيه‌سازي ستون بسترثابت جذب واكنش‌دار كربن‌دي‌اكسيد
287
مدل‌سازي و شبيه‌سازي سيستم حرارت القايي با اينورتر منبع ولتاژ
288
مدل‌سازي و شبيه‌سازي شارژر خودروهاي الكتريكي جهت بهبود كيفيت توان در شبكه‌هاي الكتريكي
289
مدل‌سازي و شبيه‌سازي شبكه ريلي مبتني بر ديناميك رويداد محور
290
مدل‌سازي و شبيه‌سازي غيرخطي پديده لرزه در عمليات سنگ‌زني
291
مدل‌سازي و شبيه‌سازي كارتريج هندپيس روتاري دور بالا
292
مدل‌سازي و شبيه‌سازي منيپوليشن سه بعدي ميكرو/نانوذرات زيستي زبر بر روي سطوح ناهموار با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي
293
مدل‌سازي و شبيه‌سازي مودهاي حركتي در منيپوليشن سه‌بعدي ميكرو/ نانو ذرات زيستي ويسكوالاستيك به‌وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
294
مدل‌سازي و شبيه‌سازي نانو منيپوليشن 3 بعدي نانو ذرات استوانه‌اي با در نظر گرفتن هندسه‌هاي مختلف كانتيلور
295
مدل‌سازي و شبيه¬سازي موتورهاي القايي به منظور تشخيص خطاي اتصال كوتاه سيم¬پيچ استاتور
296
مدل‌سازي و طراحي آشكارساز گردان القايي براي سيستم تعيين موقعيت DTG
297
مدل‌سازي و طراحي بهينه تامين گرمايش يك ساختمان مسكوني با استفاده از تركيب پمپ حرارتي زمين‌گرمايي و كلكتور خورشيدي
298
مدل‌سازي و طراحي سيستم كنترل همزمان تعليق و هدايت قطارهاي مغناطيسي EMS
299
مدل‌سازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره به منظور عمليات تصويربرداري استريو
300
مدل‌سازي و طراحي كنترل كننده لوكوموتيو هيبريد بر اساس الگوريتم آينده‌نگر و با در نظر گرفتن شرايط مسير
301
مدل‌سازي و طراحي كنترل‌كننده مبتني بر واكسيناسيون براي بيماري واگيردار آنفولانزا
302
مدل‌سازي و طراحي موتور سنكرون خطي تركيبي براي استفاده در قطارهاي شناور مغناطيسي
303
مدل‌سازي و طراحي مولد پالس جبران‌سازي شده
304
مدل‌سازي و كنترل ترافيك در يك شبكه حمل‌ونقل ريلي با استفاده از سيستم‌هاي خطي بيشينه-جمع
305
مدل‌سازي و كنترل توان اكتيو و راكتيو ماشين دو سو تغذيه بدون جاروبك زنجيره‌اي
306
مدل‌سازي و كنترل ربات موازي كابلي نيمه مقيد ثامن با در نظر گرفتن خمش كابل‌ها
307
مدل‌سازي و كنترل رشد تومور در شيمي‌درماني سرطان
308
مدل‌سازي و كنترل عملكرد موتور توربوفن با در نظر گرفتن مشخصات مرحله‌به‌مرحله كمپرسور در شرايط پرواز
309
مدل‌سازي و كنترل ميكروكانتيليور پيزوالكتريك AFM با استفاده از تئوري تنش كوپله اصلاح شده در محيط هوا و مايع
310
مدل‌سازي واردات و تخليه‌ي بندري مواد اوليه‌ با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم (مطالعه موردي، شركت ذوب آهن اصفهان)
311
مدل‌سازي ويسكوالاستيك رفتار فشاري پارچه‌هاي اسپيسر حلقوي
312
مدل‌سازي‌ نانوكامپوزيت‌ پايه اپوكسي با تقويت‌كننده‌ي نانولوله‌كربني به روش چند مقياسي
313
مدل‌سازي، پيش‌بيني و كنترل صرع با بهره‌گيري از تئوري‌هاي ديناميك غير‌خطي و كنترل
314
مدل‌سازي، طراحي و ساخت افزاره‌هاي نوري آلي و پليمري
315
مدل‌سازيPK-PD داروهاي مهاركننده DPP-4مورداستفاده براي بيماران ديابتي نوع دوم
316
مدل‌سازيه وشمندي مغز بر اساس اصل انرژي آزاد با رويكرد محاسبات حالت مايع
317
مدل‌سازييك مسئله مسيريابي وسايلنقليهملكي و كرايه‌اي چندهدفه با پنجره زماني و اولويت مشتريان
318
مدل‌ها رگرسيوني بتا براي متغيرهاي پاسخ نسبتي
319
مدل‌هاي آميخته فضا-حالت براي پاسخ‌هاي دودوئي با پيوندهاي انعطاف‌پذير
320
مدل‌هاي رگرسيوني با خطاهاي ‎G‎-وايبل و كاربردهاي آن
321
مدل‌هاي كارايي ارزش در تحليل پوششي داده‌ها در حالت كاملاً فازي
322
مدل‌هاي نوسانات تصادفي و ارزش‌گذاري اختيار‌هاي VIX
323
مدل‌هاي هماهنگي مبتني بر سرويس در شبكه هاي مخابراتي
324
مدل‌يابي اثر افراد مشهور و تأثيرگذار، افشاي حمايت مالي، ارائه محصول و تعامل آن‌ها بر پاسخ‌هاي مصرف‌كنندگان
325
مدل¬سازي ارتباط بين پارامترهاي فرآيند و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت¬هاي ريختگي زمينه فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
326
مدل¬سازي ترموديناميكي تشكيل رسوب واكس
327
مدل¬سازي تنش برشي ديواره به كمك نيروي ناپايستار در لايه تماسي
328
مدل¬سازي دقيق منبع تغذيه در مدل ديناميكي فرآيند جوش قوس با پوشش گاز محافظ (GMAW)
329
مدل¬سازي فرايند گازسازي جهت توليد بهينه هيدروژن
330
مدل¬سازي گازسازي سوخت¬هاي سنگين نفتي در راكتورهاي جريان حامل
331
مدل¬سازي هوادهي به شيرابه و بازچرخش آن در زباله¬هاي جامد شهر شيراز در آزمايشگاه
332
مدل¬سازي و انتخاب توربوشارژر دومرحله¬اي براي ارتقاي توان موتور ديزل
333
مدل¬سازي و بهينه¬سازي چندهدفه شبكه مبادله‌كن¬هاي گرمايي چندلوله‌اي U شكل با در نظر گرفتن نانوذرات مختلف
334
مدل¬سازي و پيش¬بيني ويسكوزيته در سيستم¬هاي حاوي الكتروليت
335
مدل¬سازي و جبران سازي ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT) در شرايط هارمونيكي
336
مدل¬سازي و شبيه¬سازي هيدروديناميك سانتريفيوژ گازي
337
مدل¬هاي تحليل پوششي داده¬ها با حضور داده هاي نامطلوب
338
مدل¬يابي خودشكوفايي بر پايۀ ساختارهاي هوش معنوي،هوش اخلاقي و بهزيستي روان¬شناختي دانش¬آموزان تيزهوش
339
مدلسازي ﴿ تحليلي و عددي ﴾ و شبيه سازي آزمايشگاهي مكانيك سلول زنده به كمك تكنيك ميكرو تزريق و ميكرو مكش
340
مدلسازي ، ساخت و انجام تست هاي آزمايشگاهي بازوهاي مكانيكي
341
مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل برج تقطير واكنشي
342
مدلسازي آبخوان آبرفتي دشت شازند اراك بمنظور بررسي انتشار آلودگي هاي نفتي
343
مدلسازي آبي جريان مذاب در يك قطعۀ متشابه با پره توربين
344
مدلسازي آزاد شدن تنشهاي پسماند با عمليات حرارتي ثانويه
345
مدلسازي آزاد شدن تنشهاي پسماند با عمليات حرارتي ثانويه ااا
346
مدلسازي آزمايشگاهي بازچرخش شيرابه در زباله‌هاي جامد شهري و تأثير آن بر ويژگي‌هاي ژئوتكنيكي و محيط زيستي
347
مدل‏سازي آسيب پيش‏رونده براي تخريب بين‏لايه‏اي و درون‏لايه‏اي چندلايه‏هاي كامپوزيتي
348
مدلسازي آسيب در سازه‌هاي چندلايه فلزكامپوزيت تحت بارگذاري ضربه‌اي سرعت پايين
349
مدلسازي آسيب‌هاي بين لايه‌اي و درون لايه‌اي در چندلايه‌هاي كامپوزيتي
350
مدلسازي آشكار ساز توترون حرارتي سيلسيوم كاربيد
351
مدلسازي آلودگي خاك و تقريب عددي پارامترهاي مجهول
352
مدلسازي آلودگي خاك و تقريب عددي معادلات مجهول
353
مدلسازي آماري هندسه غشاي نانوليفي و بررسي تجربي و نظري رفتار سيال عبوري از آن با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
354
مدلسازي آيروديناميك دوچرخه با وضعيت هاي مختلف قرارگيري دوچرخه سوار
355
مدلسازي اتصالات پيچي در كامپوزيت¬هاي پليمري تحت بارهاي عمود برصفحه
356
مدلسازي اثر جريان القايي از پديده جزيره گرمايي بر پراكنش آلايندهها
357
مدلسازي اثر حضور نانوذرات بر جداسازي يونهاي فلزي در غشاء مايع تثبيت شده
358
مدلسازي اثر دما و فشار عملياتي بر ويژگي هاي جداسازي غشاهاي پليمري و زمينه مركب و شناسايي ماهيت فاز مياني تشكيل شده در آن ها
359
مدلسازي اثر عوامل كلان غيرترافيكي بر تلفات حوادث ترافيكي
360
مدلسازي اثر گراديان فشار بر توليد و رتيستي روي ديواره به كمك المان تماس
361
مدلسازي اثر متغيرهاي فرهنگي-اجتماعي سبك زندگي بر رفتار رانندگان سواري شخصي و موتورسيكلت
362
مدلسازي اثر مولفه هاي مالي و شهرت نيروي فروش بر وفاداري و قصد خريد مشتريان با تمركز بر كيفيت خدمات (مورد مطالعه: شركت نگين خودرو)
363
مدلسازي اثر نفوذ مولكولي و ريزش ثقلي بر بازيافت نفت در مخازن شكافدار طبيعي
364
مدلسازي اثرات جابه جايي برشي اتصال دو سطح در ارتعاشات عمودي
365
مدلسازي اثرات جمر برجستجوگرمادون قرمز رتيكلي
366
مدلسازي اثرات چند ناحيه‌اي در احتراق گسسته و تصادفي جريان متقابل ابر‌ذرات ارگانيك
367
مدلسازي اثرات سناريوهاي مختلف كاربري اراضي بر رواناب و رسوبزايي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز چهل چاي﴾
368
مدلسازي اثرات منفي و مثبت ترس از شكست ناشي از عوامل دروني و بيروني در استارت آپ هاي الكترونيكي ايران
369
مدلسازي اثرات يادگيري در بازيابي پس از شكست كسب و كار
370
مدلسازي اثرتخلخل دراحتراق جريان متقابلابرذرات
371
مدلسازي اجزا محدود آزمون دندانه گذاري نانو بر روي مواد كامپوزيت تقويت شده با ذرات
372
مدلسازي اجزاي محدود ماده تركيبي فولاد-CFRP در مقياس مزو
373
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل غير خطي ديوارهاي برشي سبك سرد نورد شده فولادي با پوشش ورقه هاي گچي تحت اثر بارهاي جانبي
374
مدلسازي اجزاي محدود و تحليل غير خطي ديوارهاي برشي سبك سرد نورد شده فولادي با پوشش ورقه هاي گچي تحت اثر بارهاي جانبي
375
مدلسازي احتراق تك ذره در جريان متقابل ابرذرات
376
مدلسازي احتراق ذرات غير فلزي
377
مدلسازي احتراق ذرات متخلخل با روش تحليلي و محاسبات نرم
378
مدلسازي احتراق غير آدياباتيك لبه اي ابر ذرات
379
مدلسازي احتراق غيرتعادلي جريان متقابل ابر ذرات
380
مدلسازي احتراق گسسته ابر ذرات
381
مدلسازي احتراق گسسته ابر ذرات
382
مدلسازي احتراق گسسته لبه‌اي ابر ذرات آهن
383
مدلسازي احتراق گسسته و تصادفي ابر ذرات غير ارگانيك
384
مدلسازي احتراق لبه اي ابر نانوذرات دوگانه
385
مدلسازي احتراق لبه اي چند مرحله اي ابر ذرات دوگانه
386
مدلسازي احتراق لبه اي چندمرحله اي ابر ذرات
387
مدلسازي احتراق لبه اي ذرات متخلخل
388
مدلسازي احتراق لبه اي نوساني ابرذرات دوگانه
389
مدلسازي احتراق لبه‌اي ابر ذرات دوگانه متخلخل
390
مدلسازي احتراق متان در كوره دوار وپيش بيني نرخ توليد آلاينده NOx حاصل از احتراق
391
مدلسازي احتراق نانو ذرات آلومينيوم
392
مدلسازي احتراق نانو ذرات فلزي
393
مدلسازي احتراق نانوذرات جريان متقابل
394
مدلسازي اختلاط بين ذوب هاي متوالي به هنگام تغيير نوع فولاد در فرايند ريخته گري مداوم تختال
395
مدلسازي ارتباط پارامترهاي تنظيمي روي خواص مكانيكي و ديناميكي فرش اكريليك ،پلي پروپيلن و پلي استر و مقايسه آنها
396
مدلسازي استاتيكي و ديناميكي مدار باز سيكل عملكردي يك ميكروتوربين
397
مدلسازي استاندارد 802.15.4 IEEE [آِي تري اي] در شبكه هاي حسگر بي سيم
398
مدلسازي استخراج چربيازميكروآلگاتوسط شبكه عصبي مصنوعي ومنطق فازي
399
مدلسازي استوار و حل مساله انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارشات در شرايط عدم قطعيت و وجود ريسك هاي اختلال در شركت
400
مدلسازي افزايش خواص غيرخطي شيشه سيليكا با استفاده از نانو ذرات فلزي هسته - پوسته
401
مدلسازي الگوهاي كاربري اراضي شهر پارس آباد
402
مدلسازي المان محدود پروالاستيك غيرخطي ديسك بين مهره اي در بارگذاري هاي سيكلي
403
مدلسازي المان محدود پورالاستيك ديسك مهره اي كمري تحت تحت بارگذاري هاي سيكلي
404
مدلسازي المان محدود ديسك بين مهره اي به عنوان يك بافت نرم هيدراته
405
مدلسازي المان محدود كردن (CO-C7) و بررسي نقش نيروهاي ماهيچه اي
406
مدلسازي المان محدود ميكروتوبولهاي آكسوني در كشش و پيچش
407
مدلسازي انتشار NOx در يك كوره الكتريكي توسط شبكه عصبي مصنوعي
408
مدلسازي انتشار و پراكنش آلايندههاي هوا به كمك نرم افزارهاي ترافيكي و محيطزيستي
409
مدلسازي انتقال آلاينده ها در درياچه سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه كرمان
410
مدلسازي انتقال جرم و حرارت دانه هاي انار بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
411
مدلسازي انتقال جرم و حرارت نان سنگك نيم پخته بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
412
مدلسازي انتقال جرم و حرارت و بهينه سازي فرايند پنير سفيد تهيه شده به روش فرا پالايش
413
مدلسازي انتقال حرارت محيط¬هاي متخلخل عايق حرارتي سراميكي
414
مدلسازي انتقال دارو از طريق سيستمهاي رهايش دارو همراه واكنش شيميائي و فرسايش پليمر در پوست
415
مدلسازي انجماد و تعيين رابطه رياضي پيشرفت انجماد آلياژ Al-%12 درون قالب فلزي
416
مدلسازي انجماد و تعيين رابطه رياضي پيشرفت انجماد چدن خاكستري يوتكنيكي درون قالب ماسه اي
417
مدلسازي بار رسوب رودخانه با استفاده از برنامه نويسي بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل
418
مدلسازي بارسرد و كاربرد آن در بازيابي شبكه توزيع
419
مدلسازي بارش و پيش بيني آن با استفاده از مدلهايsarima و پايش خشكسالي در كرمانشاه
420
مدلسازي بازشناسي عواطف در گفتار با استفاده از اطلاعات زباني و فرازباني فارسي
421
مدلسازي بتن مسلح در انسيس ﴿ANSYS)
422
مدلسازي برخورد گوي با سطح آب توسط نرم افزار ANSYC CFX
423
مدلسازي برداشت انرژي از ارتعاشات ريل ناشي از عبورومرور قطار به وسيله مبدلهاي پيزوالكتريك (PZT) تير شكل و استوانه‌اي شكل
424
مدلسازي بلوكي و تخمين زمين آماري به تفكيك زون هاي كاني سازي در منطقه ي مس سرچشمه
425
مدلسازي بلوكي و تخمين زمين آماري به تفكيك زون هاي كاني سازي در منطقه ي مس سرچشمه
426
مدلسازي بهره وري نيروي كار ساخت با رويكرد پويايي سيستم
427
مدلسازي بهينه يخچال، با منابع انرژي خورشيدي و انرژي خروجي از اگزوز خودرو، جهت نگهداري محصولات دارويي و واكسنها در خودروهاي امدادي
428
مدلسازي پا در ورزش دوچرخه سواري و تعيين نيرو و ممان در مفاصل و نيرو ماهيچه ها با استفاده از تكنيك بهينه سازي
429
مدلسازي پا و تحليل المان محدودي تنش هاي داخلي در پا
430
مدلسازي پارامتر يك سه بعدي هندسي و اجزاء محدود ناحيه كمري ستون فقرات با استفاده از تصاوير اشعه CT, X
431
مدلسازي پارامترهاي كيفي در فرايند پخت نان
432
مدلسازي پارامتري اشياء در محيط هاي دروني با استفاده از روش بهينه سازي ازدحام ذرات
433
مدلسازي پاشش﴿به منظور تعيين اندازه زاويه پاشش و توزيع اندازه و سرعت قطرات﴾
434
مدلسازي پاي ديابتي براي پيشبيني نواحي مستعد ايجاد زخم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
435
مدلسازي پايدار لجستيك امداد در شرايط وجود عدم قطعيت با استفاده از مدل امكاني محدوديت شانس و مطالعه موردي زلزله منطقه آذربايجان شرقي
436
مدل‎سازي پخش ذرات در جريان الكترواسمزي سيال ويسكوالاستيك در ميكروكانال دو صفحه موازي
437
مدلسازي پديده DADs در سلول عضله قلبي
438
مدلسازي پديده تخليه جزئي در كابلهاي فشار قوي
439
مدلسازي پديده تورق با استفاده از چيدمان معادل بين لايه هاي صفر درجه در مواد مركب لايه اي
440
مدلسازي پديده تورق ناشي از خستگي در چندلايه هاي كامپوزيتي
441
مدلسازي پديده گرفتگي در فرآيند اسمز معكوس
442
مدلسازي پديده ماندگي ﴿Entraintment)در برج هاي تقطير سيني دار
443
مدلسازي پديدههاي انتقال در فرآيند چگالندهي غشايي
444
مدلسازي پذيرش خودروي خودران براي كاربران ايراني
445
مدلسازي پراكنش آلودگي هواي كارخانه AERMOD سيمان شيراز با استفاده از
446
مدلسازي پراكنش آلودگي هواي كارخانه ذوب مس خاتون آباد
447
مدلسازي پويايي سيستم هادر طراحي و بهره برداري
448
مدلسازي پويايي سيستم هادر طراحي و بهره برداري سيستم ذخيره سيكلي
449
مدلسازي پيري حفره و تشخيص ميزان اضطرار شبكه كابلي ناشي از تخليه جزئي در آن
450
مدلسازي پيشرو و سه بعدي داده هاي مگنتوتلوريك ژئوترمال سبلان
451
مدلسازي پيل سوختي اكسيد جامد
452
مدلسازي پيوسته و كنترل مقاوم تيرِ يك سرگيردار ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM)
453
مدلسازي تاثير ارزش ذينفعان بر نظام نوآوري فراملي يا بخشي
454
مدلسازي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد نوآوري خدماتي سازمان با رويكرد DEMATEL ANP (مطالعه موردي؛ سازمان تامين اجتماعي
455
مدلسازي تاثير لباس هاي خنك كننده در تبادل گرمايي بدن
456
مدلسازي تاخير و طراحي يك سيستم ايمن كنترل حركت مستمر قطار بين دو شبكه ريلي
457
مدلسازي تاخيرات پروژه¬هاي ساخت و ساز مبتني بر شبكه عصبي جهت تعيين سهم عوامل موثر در بروز تاخيرات در پروژه¬هاي عمراني ابنيه در شهر تهران با يك روش
458
مدلسازي تبخير قطره در جريان هواي ورودي به توربين گاز
459
مدلسازي تحرك سلول با در نظر گرفتن خواص رئولوژيك
460
مدلسازي تحليلي تاخير شبكه روي تراشه
461
مدلسازي تحليلي سيستمهاي پردازش موازي با ساختار چند پردازنده به كمك خط انتظار
462
مدلسازي تحليلي ضربه سرعت پايين روي تيرهاي ساندويچي با رويه هاي گلار و پيش بيني آسيب
463
مدلسازي تحليلي و بهينه سازي موتور سنگرون آهنرباي دائم خطي يك طرفه
464
مدلسازي تحليلي و عددي سفتي نانوكامپوزيت‌هاي گرافن/اپوكسي با توزيع تصادفي
465
مدلسازي تخريب غشاهاي تبادل پروتون در پيل هاي سوختي الكتروليت پليمر جامد
466
مدلسازي تخريب مكانيكي غشاهاي هيدروكربني تبادل پروتون براي كاربرد در پيل‌هاي سوختي
467
مدلسازي تخصيص عمليات خاكي با استفاده از منطق فازي
468
مدلسازي ترافيك خود شبيه با استفاده از شبكه هاي عصبي
469
مدل‎سازي ترافيك شبكه با توجه به ويژگي‌هاي پويايي شبكه
470
مدلسازي تراوش ازسد‌هاي خاكي بااستفاده ازمدل‌هاي شبكه عصبي ونروفازي؛ مطالعه موردي سدكرخه
471
مدلسازي تراوش گاز از غشاهاي پليمري متراكم و پر شده بانانو ذرات
472
مدلسازي ترك خوردگي مخلوطهاي بتن آسفالتي با استفاده از روش ترك چسبنده
473
مدلسازي ترموديناميكي استخراج توسط دي اكسيد كربن فوق بحراني توسط روش پي اچ اس سي
474
مدلسازي ترموديناميكي پديده رسوب واكس
475
مدلسازي ترموديناميكي پيشبيني شرايط ميعان معكوس براي سيالات نفتي
476
مدلسازي ترموديناميكي تراكم مرطوب در داخل كمپرسور و تاثير آن در عملكرد توربين گاز
477
مدلسازي ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي در حضور نانوذرات
478
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯي ترموديناميكي ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در نمونه هاي نفت ايران
479
مدلسازي ترموديناميكي تعادل گازهاي حاصل از احتراق در نيروگاه و آب سازندي
480
مدلسازي ترموديناميكي تعادلات فازي مواد شركت كننده در واكنش فيشر - تروپش
481
مدلسازي ترموديناميكي حلاليت دي اكسيد كربن در برخي الكتروليت هاي قوي با استفاده از معادله حالت Electrolyte SAFT Huang & Radosz
482
مدلسازي ترموديناميكي خنك كاري پره هاي توربين گاز
483
مدلسازي ترموديناميكي سيستم‌هاي آب، اتانول و تركيبات همنوع آنها
484
مدلسازي ترموديناميكي سيستم¬هاي داراي تجمع حاوي الكتروليت
485
مدلسازي ترموديناميكي محلول هاي داراي پيوند هيدروژني
486
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت با معادلات حالت درجه سه
487
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي مخلوط حلال
488
مدلسازي ترموديناميكي محلولهاي هيدروترپ
489
مدلسازي ترموديناميكي معادلات حالت درجه سه به همراه عبارت تجمع منن
490
مدلسازي ترموديناميكي ميكروتوربينگازي-خورشيدي با تحليل انرژي و اگزرژي
491
مدلسازي ترموديناميكي و بررسي رفتار تجربي سيستم¬هاي حاوي آب، سورفكتانت، هيدروكربن و نمك
492
مدلسازي ترموديناميكي و بهينه سازي فني و اقتصادي نيروگاه سيكل تركيبي
493
مدلسازي ترموديناميكي و تحليل فني اقتصادي خنك كاري مياني مه گون و تراكم مرطوب در چرخه گازي
494
مدلسازي ترموديناميكي و ديناميكي ايستگاه تقويت فشار گاز
495
مدلسازي ترموديناميكي و طراحي سرمايش هليوم مايع
496
مدلسازي ترموديناميكي و عددي موتور دوارپيستوني
497
مدلسازي تزريق امتزاجي و غير امتزاجي دي اكسيد كربن در مخازن نفت سنگين شكاف دار
498
مدلسازي تشكيل لجن در روغن روانكاري ماشين هاي دوار
499
مدلسازي تشكيل هيدرات¬هاي گازي در حضور تقويت كننده¬ها
500
مدلسازي تصادفات عابر پياده در معابر درون شهري براساس كاربري زمين مطالعه موردي شهر كرمان
501
مدلسازي تصميم گيري برون سپاري با توجه به محدودليت ظرفيت و درجات مختلف قيمت و كيفيت تامين كنندگان
502
مدلسازي تعادل فاز مواد خاص پلي مورف با تاكيد بر خواص آب
503
مدلسازي تعامل اشياي ناهمگون در اينترنت اشيا بر مبناي نظريه ي بازي ها
504
مدلسازي تعيين اندازه ذرات و توزيع اندازه ذرات در پليمريزاسيون تعليقيپلي متيل متاكريلات(PMMA)
505
مدلسازي تغذيه گرايي با رويكرد پويايي سيستم
506
مدلسازي تقطير قطره‌اي در لوله شيب‌دار
507
مدلسازي تماس چرخ دنده ساده با هدف بررسي تاثير فيلم روغن بر نيروي تماس به روش عددي
508
مدلسازي تماس چرخ قطار به منظور جلوگيري از لغزش در هنگام ترمزگيري
509
مدلسازي تماس دهنده هاي غشايي براي جداسازي اتان از اتيلن
510
مدلسازي تنش هاي پسماند ناشي از فرآيند پخت كامپوزيتهاي پليمري
511
مدلسازي توالي زماني اجراي پروژه ها در مساله طراحي شبكه ريلي
512
مدلسازي توربين بادي DFIG [دي. اف. آي. جي]
513
مدلسازي توربين بادي فراساحلي DFIG و بكارگيري كنترل خطا
514
مدلسازي توربين گاز، و بويلر بازيافت حرارت درسيكل تركيبي
515
مدلسازي توسعه ساختار انجمادي و پيش بيني درشت جدايش در فرآيند ريخته گري تبريد مستقيم آلياژهاي آلومينيم
516
مدلسازي توليد بيوگاز از ضايعات كشاورزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
517
مدلسازي توليد و توزيع در زنجيره تامين سه سطحي بر اساس تفكر ناب و حل آن با استفاده از الگوريتم متاهيورستيك
518
مدلسازي تونل در مناطق گسله با روش هاي پيش‌ تحكيمي
519
مدلسازي تيم هاي كاري پروژه هاي سيستمي‌بر اساس سيستم هاي چند عاملي و تئوري انطباق
520
مدلسازي جابجايي طيفي فلورسانس القايي ليزري در محيط‌هاي بي‌نظم
521
مدلسازي جدا كننده مغناطيسي خشك كارخانه فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر
522
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎزﻫﺎي دو ﺟﺰﺋﯽ توسط غشاء نانو تيوب
523
مدلسازي جداسازي مخلوط گازها با استفاده از غشاء نانوكامپوزيت PDMS
524
مدلسازي جذب ذرات در لب هاي پنج گانه ريه با استفاده از روش Monte Carlo
525
مدلسازي جذب ذرات در لب هاي ريوي انسان با استفاده از روش تركيبي 3D-1D
526
مدلسازي جريان توربولانس آزاد با روش گردابه هاي تصادفي درجريان سيال تراكم ناپذير اطراف سيلندراستوانه اي
527
مدلسازي جريان چند جزئي چند فازي در محيط متخلخل
528
مدلسازي جريان خنك كاري پره توربين با هدف بهبود طراحي
529
مدلسازي جريان دو سيال در ميگرومخلوط كننده ها باروش SPH
530
مدلسازي جريان دو فازي ﴿ذرات معلق در هوا ﴾ در طول يك لوله از مجموعه غبار گير
531
مدلسازي جريان سه فازي
532
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني بين دو صفحه موازي با استفاده از روش هيدرو ديناميك ذرات هموار
533
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني حول استوانه با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
534
مدلسازي جريان سيال غير نيوتني گل حفاري در فضاي حلقوي چاههاي نفت
535
مدلسازي جريان نقدينگي در معرض ريسك در سازمان هاي پروژه محور
536
مدلسازي جريان هاي آشفته به روش حداقل مربعات گسسته هم مكان (CDLS)
537
مدلسازي جريان و انتقال حرارت دو فاز جت برخوردي بر روي صفحات درجه حرارت بالا
538
مدلسازي جوش الكتروفيوژن و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن
539
مدلسازي جوش مقاومتي نقطه اي(Spot Welding)
540
مدلسازي جوش وانواع اتصالات به كمك نرم افزار CATIA
541
مدلسازي چابكي زنجيره ارزش در صنعت نساجي كشور
542
مدلسازي چتر و تشخيص آن به كمك اندازه گيري صوتي
543
مدلسازي چرخ طيار دوجرمي با نرم افزارCATIAوتحليل بانرم افزار ANSYS
544
مدلسازي چند جسمي ستون فقرات انعطاف پذير بر روي بستر ويسكوالاستيك
545
مدلسازي چند ناحيه اي احتراق ابر ذرات
546
مدلسازي چند هدفه بهره برداري تلفيقي از آب هاي سطحي و زيرزميني با استفاده از روش برنامه ريزي ژنتيكي
547
مدلسازي چندهدفه تخصيص در پيوند كليه
548
مدلسازي حذف الكترومغناطيسي آخال از منيزيم مذاب
549
مدلسازي حذف بيولوژيكي فلزات سنگين توسط باكتري باسيلوس تورنجنسيس با روش رويه پاسخ سطح
550
مدلسازي حذف بيولوژيكي نيكل ازلجن مخازن نفت گاز توسط شبكه عصبي مصنوعي
551
مدلسازي حرارتي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از روش اجزائ محدود به منظور بهينه سازي طراحي آن
552
مدلسازي حرارتي كابين خودرو
553
مدلسازي حرارتي كوره دوار
554
مدلسازي حرارتي موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي
555
مدلسازي حرارتي و طراحي ديسك ترمز بهينه در قطارهاي تندرو در حالت واقعي عملكرد
556
مدلسازي حركت توپك ها در خطوط لوله گاز
557
مدلسازي حركت جريان آب زيرزميني در منطقه ملاير با استفاده از نرم افزار GMS
558
مدلسازي حركت نانو ذرات مغناطيسي در رگ و بررسي پارامترهاي موثر در درمان با استفاده از رهايش دارو
559
مدلسازي حركت و طراحي سيستم كنترل پيشرانش قطار مغناطيسي مگلو EMS
560
مدلسازي حمل و نقل با استفاده از نرم افزارهاي GNE ,QRS ﴿ مطالعه موردي ، مدلسازي حمل و نقل شهر سنندج ﴾
561
مدلسازي خاصيت تحريك پذيري در نورون‌ها
562
مدلسازي خاصيت جبران در سلول عضله قلبي
563
مدلسازي خاك مسلح شده با خرده لاستيك جهت استفاده در پشت ديوار حائل با نرم افزار پلكسيس
564
مدلسازي خستگي صفحات كامپوزيتي ذاراي تمركز تنش
565
مدلسازي خستگي كامپوزيت هاي زمينه پليمري با لايه چيني متعامد
566
مدلسازي خشك كن بستر سيال جريان متقاطع
567
مدلسازي خشك كن تشعشعي بانرم افزار ANSYS
568
مدلسازي خطاي زماني گيرنده¬هاي ارزان قيمت GPS با استفاده از خطاي سرعت
569
مدلسازي خطوط انتقال در نرم افزار EMTP [اي. ام. تي. پي.]
570
مدلسازي خنك كاري ديناميكي فرآيند تزريق پلاستيك
571
مدلسازي خواص مكانيكي با كي پيپر نانو كامپوزيت به روش ديناميك مولكولي قابل اجرا بر روي واحد پردازش گرافيكي
572
مدلسازي خوردگي ميكروبي حاصل از باكتري هاي كاهنده سولفات در برج هاي خنك كننده صنعت نفت
573
مدلسازي داده محور يك مخزن نفتي براي تعيين ارتباط ديناميكي بين چاه هاي توليدي
574
مدلسازي در Mechanical Desktop
575
مدلسازي در آمدهاي مالياتي كشور با استفاده از روش ماشين بردار تكيه گاه ﴿SVM﴾
576
مدلسازي درآمدهاي مالياتي كشور با استفاده از روش ماشين بردار تكيه گاه SVM
577
مدلسازي درز در پل هاي طاقي - سنگي راه آهن به كمك مدل ناحيه چسبناك
578
مدلسازي دقيق GPS GDOP و انتخاب سريع ماهوارهها با استفاده از سيستمهاي هوشمند طزطزطز
579
مدلسازي دقيق GPS GDOPو انتخاب سريع ماهوارهها با استفاده از سيستمهاي هوشمند
580
مدلسازي دقيق سه بعدي مهره دوم ستون فقرات گردني (اكسس )و تحليل المان محدود آن
581
مدلسازي دقيق سه بعدي مهره دوم ستون فقرات گردني ﴿اكسس﴾و تحليل المان محدود آن
582
مدلسازي دقيق و تحليل المان محدود مدل سه بعدي مهره اول ستون فقرات گردني (اطلس)
583
مدلسازي دقيق و تحليل المان محدود مدل سه بعدي مهره اول ستون فقرات گردني ﴿اطلس ﴾
584
مدلسازي دو بعدي انتقال آلودگي در محيط متخلخل دو لايه با استفاده از روش مناسب DQ
585
مدلسازي دو بعدي جريان دو فاز انتقال رسوب در منطقه سواش
586
مدلسازي دو بعدي جريان دو فازه انتقال رسوب در منطقه سواش
587
مدلسازي دو بعدي رآكتوربسترثابت درفرآيند GTL
588
مدلسازي دو بعدي و تحليل ديناميكي خط راه آهن تحت اثر بريدگي چرخ
589
مدلسازي دو فازي جوشش جرياني در راهگاه آب موتور احتراق داخلي
590
مدلسازي دوبعدي احتراق گسسته و تصادفي جريان متقابل ابر ذرات
591
مدلسازي دوبعدي تحليلي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم خوشه‌بندي شده به منظور مديريت انرژي
592
مدلسازي دوفازه آبشستگي پاي لوله هاي انتقال در اثر جريان با استفاده از مدل تركيبي روش هيدروديناميك ذرات هموار و روش المانهاي مجزا
593
مدلسازي دوفازه انتقال بار بستر به روش هيدروديناميك ذرات هموار (SPH)
594
مدلسازي ديش شلجي خورشيدي و مقايسه با داده هاي تجربي
595
مدلسازي ديناميك ابزار در ماشينكاري با استفاده از مدل اتصال پيوسته
596
مدلسازي ديناميك پذيرش و گسترش عقايد در شبكه هاي اجتماعي تحت شرايط رقابتي
597
مدلسازي ديناميك چپ شدن خودروهاي شاسي بلند در زمان حركت روي دو چرخ با هدف ارائه مدلي براي آستانه چپ شدن
598
مدلسازي ديناميك رويداد محور يك خط ريلي مترو و كنترل ترافيك با استفاده از كنترل كننده MPC رويداد محور
599
مدلسازي ديناميك غير خطي و كنترل نانو ميكروسكوپ نيروي اتمي در مد ضربه اي
600
مدلسازي ديناميك مجموعه ي الكترود - غشاي پيل سوختي با غشاي هيدروكربني
601
مدلسازي ديناميك مولكولي تخريب مكانيكي گرفتگي در رگ مصنوعي
602
مدلسازي ديناميكي ، طراحي مسير و كنترل يك ربات دوپاي هفت عضوي
603
مدلسازي ديناميكي ابزار در ماشينكاري با استفاده از مدل اتصال پيوسته
604
مدلسازي ديناميكي بار بروش موتور القائي
605
مدلسازي ديناميكي بويلر بازيافت حرارت در سيكل تركيبي
606
مدلسازي ديناميكي پديده لغزش در لكوموتيو چهار محوره و كنترل فعال آن
607
مدلسازي ديناميكي ترموكوپل‌هاي قابل نصب در توربينهاي MGT-75 به هدف استخراج توابع تاخير زماني
608
مدلسازي ديناميكي توربين گاز بر اساس بسط ضرايب توابع تاخير زماني
609
مدلسازي ديناميكي جابجايي نانوساختارها براساس روشهاي چندمقياسي
610
مدلسازي ديناميكي رآكتور ليچينگ با استفاده از مدل جريان گسسته
611
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
612
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
613
مدلسازي ديناميكي زباله شهري در ميز لرزه
614
مدلسازي ديناميكي سيستم قدرت AC و DC
615
مدلسازي ديناميكي سيستم ميكروتوربين بعنوان منبع توليد پراكنده
616
مدلسازي ديناميكي سيستمهاي ترموهيدروليكي با استفاده از روش باند گراف
617
مدلسازي ديناميكي شبكه توزيع گاز با استفاده از المانهاي الكتريكي
618
مدلسازي ديناميكي عملكرد توربين گاز STG-600
619
مدلسازي ديناميكي عوامل موثر بر فروش محصولات لوازم خانگي كوچك به منظور بهبود بازار اين محصولات مطالعه موردي شركت صنعتي پارس خزر
620
مدلسازي ديناميكي فازهاي حركتي نانومنيپوليشن سه بعدي نانوذره بيولوژيكي با اعمال مدل تماسي ويسكوالاستيك
621
مدلسازي ديناميكي قطره منفرد اسپري سوخت مايع
622
مدلسازي ديناميكي مجموعه ديزل ژنراتور سنكرون سه فاز
623
مدلسازي ديناميكي منيپوليشن نانو ذرات بر پايه ميكرو سكوپ نيروي اتمي با كانتيلور V شكل در شرايط محيطي مختلف
624
مدلسازي ديناميكي موتور و كاربراتورپيكان با استفاده از زبان Modelica
625
مدلسازي ديناميكي نانومانيپوليشن دو بعدي بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي
626
مدلسازي ديناميكي و بررسي آزمايشگاهي حذف آمونياك از هوا توسط بيوفيلتر
627
مدلسازي ديناميكي و بهينه سازي فني اقتصادي يك سردخانه با بكارگيري سيالات كاري مختلف
628
مدلسازي ديناميكي و طراحي بهينه موتورهاي خطي القائي لوله اي سريع (FTLIM)
629
مدلسازي ديناميكي و كنترل ربات كابلي پايه متحرك با در نظر گرفتن افتادگي در كابل
630
مدلسازي ديناميكي و كنترل سيستم پانتوگراف قطارهاي پرسرعت
631
مدلسازي ديناميكي وطراحي سيستم كنترل مسير براي شناور زيرسطحي بدون سرنشين
632
مدلسازي ديناميكي يكوسيلهي پرندهي ششدرجه آزادي
633
مدلسازي ديناميكي، توزيع بهينه بار و كنترل حلقه بسته ربات همكار انعطاف پذير با زنجيره سينماتيكي بسته
634
مدلسازي ذخيره و تعيين مرز دقيق ماده معدني در كانسار سنگ آهن شيطور بافق با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي
635
مدلسازي رابطه دسترسي به شبكه حمل و نقلي با رشد اقتصادي
636
ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ راﯾﺞ ﺟﺬب ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ
637
مدلسازي راكتور بستر سيال حبابي گاز-جامد با روش حباب هاي گسسته
638
مدلسازي راكتور ترانس آلكيلاسيون و مقدار زايلين خروجي پتروشيمي برزوبه با استفاده از هوش مصنوعي
639
مدلسازي راكتور سه فازيCFD (گاز-مايع-جامد) فرايندFCC
640
مدلسازي راكتور هيدروژناسيون استيلن
641
مدلسازي راكتورهاي غشايي بستر ثابت جهت توليد هيدروژن مناسب پيل سوختي
642
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي دو مرحله اي پارچه هاي پنبه اي با رنگينه راكتيو ( روش تثبيت تر ) به صورت تابعي از زمان ، دما و غلظت قليا
643
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي كالاي پلي استر رنگينه هاي ديسپرس با استفاده از رگرسيون فازي
644
مدلسازي راندمان رنگي در رنگرزي كالاي پنبه اي با 6 رنگينه انتخابي مستقيم با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
645
مدلسازي راندمان رنگي رنگينه هاي راكتيو در رنگرزي به روش دو مرحله اي پد - بخار و بهينه سازي تابع هزينه رنگرزي براساس مدل بدست آمده
646
مدلسازي رايانهاي و تحليل امواج صاعقه ناشي از خطاي گارد و جرقه بازگشتي در پستهاي فشار قوي به منظور حفاظت عايقي
647
مدلسازي رسوب آسفالتين در محيط متخلخل و بررسي اثر رسوب آسفالتين بر تغيير تراوايي و ترشوندگي
648
مدلسازي رسوب واكس از سيالات مخزني برپايه ي مشخصه سازي پارافيني - نفتني - آروماتيك بوسيله ي معادله حالت آماري PC-SAFT
649
مدلسازي رشد ترك برشي در ريزش هاي واژگوني - بلوكي ديواره شمالي معدن چغارت
650
مدلسازي رشد ترك در مواد نرم به روش المان محدود
651
مدلسازي رشد ترك در مود اول قطعه دولبه يكسر گيردار ساخته شده از كامپوزيت هاي لايه اي پليمري
652
مدلسازي رشد ترك در مورد اول قطعه دو لبه يكسر گيردار ساخته شده از كامپوزيت هاي لايه اي پليمري
653
مدلسازي رشد ترك كششي در ريزش هاي واژگوني - بلوكي دبواره شمالي معدن چغارت
654
مدلسازي رشد تورق در مود I چندلايه‌هاي كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف بافته شده
655
مدلسازي رشد جلبك بوتريوكوكوس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
656
مدلسازي رشد زيست توده حاصل از تخمير هيدروليز گندم توسط قارچ موكورهميليس و بررسي اثر بازدارندگي گلوكز و اتانول بر روي توليد اتانول
657
‎مدلسازي رشد سلول هاي سرطاني تومور مغزي GBM با استفاده از اتوماتاي سلولي
658
مدلسازي رشد و تجمع ذرات هيدرات گازي در حضور و عدم حضور ممانعت كننده‌هاي ضد تجمع با استفاده از مدل موازنه جمعيت در لوله هاي انتقال نفت و گاز
659
مدلسازي رشد و مورفولوژي ذره در پليمريزاسيون برخي از پلي الفين ها تحت تاثير كاتاليست هاي ناهمگن
660
مدلسازي رفتار اشخاص و بررسي عوامل تأثير گذار در سيستم تجارت آنلاين به كمك شبيه سازي عامل محور
661
مدلسازي رفتار ترافيك ناهمگن و داراي بي‌نظمي در خطوط عبور با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌سازي VISSIM
662
مدلسازي رفتار تغييرخط رانندگان در آزادراه‌هاي تهران
663
مدلسازي رفتار حافظه داري دو طرفه و فرآيند آموزش آلياژهاي حافظه دار در بارگذاري سيكلي
664
مدلسازي رفتار حرارتي يك تانك عمودي ذخيره انرژي خورشيدي با مبدل جداره اي
665
مدلسازي رفتار ديناميكي بي منفرد در خاك ماسه اي اشباع با استفاده دستگاه ميز لرزه
666
مدلسازي رفتار سلولهاي منفرد در جريان خون
667
مدلسازي رفتار سلولهاي منفرد در جريان خون با استفاده ازشبكه بولتزمن
668
مدلسازي رفتار سوپرالاستيسيتي و حافظه داري سازه هاي كامپوزيتي هيبريد با آلياژهاي حافظه دار
669
مدلسازي رفتار عابرين پياده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضي معابر شهري
670
مدلسازي رفتار غشاء كامپوزيتي PEBAX براي شيرين سازي گاز طبيعي
671
مدلسازي رفتار غير خطي هيستر زيس در اتصالات مكانيكي در سازه هاي مونتاژي
672
مدلسازي رفتار فرآيند رسوب گذاري نفت خام در مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله به روش شبكه عصبي
673
مدلسازي رفتار لوله نيمه مدفون و خاك با استفاده از روش اجزا محدود
674
مدلسازي رقابت بين توليد كننده تجهيزات بامواد خام اصلي و توليد كننده محصول از اقلام برگشتي تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد نظريه بازي ها
675
مدلسازي روابط ميان ورودي ها و خروجي هاي يك سيستم بوسيله قواعد فازي و بهينه سازي آن
676
مدلسازي روش مديريت ارزش حاصله تحت شرايط ريسك
677
مدلسازي روشهاي استفاده از جت برخوردي و پين جهت كاهش گرمايش آيروديناميكي در جريان مافوق صوت
678
مدلسازي روشهاي انحراف مسير گسيختگي گسل (گسلش) براي گسلهاي معكوس در زير پي هاي گسترده
679
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي Astragalus verus Olivier با استفاده از روش هاي DOMAIN و Logistic Regression Tree در منطقه فريدونشهر استان اصفهان
680
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي﴿ Ferula ovina (Boiss با استفاده از روش هاي Artificial Neural Network و Multivariate Adaptive Regression Splines در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
681
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه نما ﴿.Ferula ovina (Boiss با استفاده از دو مدل شبكه هاي باوربيزين ﴿BBN﴾ و افزايشي تعميم يافته ﴿GAM﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
682
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه ي گياهي گون زرد ﴿Astragalus verus Olivier﴾ با استفاده از دو روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك ﴿ENFA﴾ و رگرسيون لجستيك ﴿LR﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
683
مدلسازي رويه هاي ضمني با استفاده از درونيابي به روش توابع پايه شعاعي
684
مدلسازي رياضي امواج دريا و حل معادلات حاكم
685
مﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲSPTT
686
مدلسازي رياضي انتقال حرارت و رطوبت در پوشاك حفاظتي آتش نشاني
687
مدلسازي رياضي براي كاهش زمان چرخه توليدبراساس برنامه ريز ي ا رگونومي نيروي كار (مطالعه موردي شركت نازگل)
688
مدلسازي رياضي براي مسأله حداكثر تور پوششي در شرايط امداد رساني
689
مدل‏سازي رياضي براي مسئله مكان‏يابي هاب پويا با دز نظر گرفتن شيوه‏ي حمل‏ونقل و قابليت اطمينان
690
مدلسازي رياضي به منظور مكان يابي تخصيص كيفيت براي تسهيلات جديد پيشرو پسرو تحت شرايط عدم قطعيت
691
مدلسازي رياضي پارامترهاي اساسي براي نورد سرد تاندم فولاد مباركه
692
مدلسازي رياضي پيل سوختي الكتروليت پليمري داراي غشاء پلي‌اتراتركتن‌سولفونه
693
مدلسازي رياضي جريان دو فازي لايه اي گاز -مايع غير نيوتني در لوله
694
مدلسازي رياضي چند هدفه زنجيره تأمين سه سطحي با تأمين كنندگان،
695
مدلسازي رياضي چندهدفه براي مسأله چيدمان در سيستم هاي توليد سلولي با در نظرگرفتن قابليت اطمينان ماشين ها در مسيرهاي عملياتي چندگانه
696
مدلسازي رياضي چيلر جذبي آب و آمونياك كوچك
697
مدلسازي رياضي خشك كن نوار نقاله اي
698
مدلسازي رياضي خشك كنهاي استوانه اي Mathematical Modelling of Drum Dryers
699
مدلسازي رياضي دارو رساني با استفاده از نانوذرات ليپوزوم
700
مدلسازي رياضي سيستم نورد و طراحي كنترل كننده جهت كنترل ضخامت خروجي ورق
701
مدلسازي رياضي غير فعال شدن ميكروارگانيسم ها در فرايند استرليزاسيون صنايع غذايي با استفاده از شرايط سيالات فوق بحراني فشار بالا
702
مدلسازي رياضي فرآيند احتراق درجا براي ازدياد برداشت نفت سنگين در يك مخزن كربناته
703
مدلسازي رياضي فرآيند احتراق درجا در يكي از مخازن نفت سنگين كربناته ايران
704
مدلسازي رياضي فرآيند تراوش تبخيري
705
مدلسازي رياضي فرآيند تزريق بخار در يكي از مخازن نفت سنگين ايران
706
مدلسازي رياضي فرآيند تزريق سورفكتانت در ازدياد برداشت نفت
707
مدلسازي رياضي فرايند آشام در مخازن شكافدار نفت سنگين
708
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯي رياضي فرايند خشك كن انجمادي
709
مدلسازي رياضي فرايند‌هاي تصميم گيري يك زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن الزامات دولت و نوآوري سبز‌
710
مدلسازي رياضي كاركرد جداسازي غشا زئوليتي براي گازهاي N2،H2 ، CO2 و CH4
711
مدلسازي رياضي مسئوليت اجتماعي سازمان (مورد مطالعه : صنعت فولاد استان يزد)
712
مدلسازي رياضي موتور هوايي توربيني چند محوره
713
مدلسازي رياضي نفوذ رطوبت در منسوج
714
مدلسازي رياضي نفوذ رطوبت در نخ
715
مدل‎سازي رياضي نم‎زدايي از گاز طبيعي در يك بستر دولايه و بهبود فرايند با كاهش مصرف انرژي
716
مدلسازي رياضي و شبيه سازي CFD پديده جوشش استخري نانوسيالات
717
مدلسازي رياضي و شبيه سازي جذب گاز CO2 در راكتورهاي داراي جريان هاي برخوردي محوري
718
مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي بازيافت دو مرحله اي انرژي از گازهاي گرم خروجي از دودكش ها در بستر ثابت
719
مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي حذف واكنشي گاز NOx در برج هاي پاششي و پرشده توسط محلول آمونياك
720
مدلسازي رياضي و مطالعه تجربي استحصال آب شيرين از هواي مرطوب به روش جذب سطحي در يك سامانه صفحه موازي
721
مدلسازي رياضي، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل آميد (DMF) و اكريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك 1 شركت پلي اكريل ايران
722
مدلسازي رياضي، شبيه سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين ها در يك برج جذب آكنده
723
مدلسازي ريسك برخورد بين عابر پياده و وسايل نقليه در تقاطع مبتني بر تكنيك تداخل ترافيكي
724
مدلسازي ريسك تصادف رانندگان سامانه اتوبوس هاي تندرو، بر اساس پروفيل سرعت
725
مدلسازي ريسك نسبي تصادفات موتورسيكلت‌
726
مدلسازي ريفر مر كاناليستي مونوليتي خود گرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل هاي سوختي
727
مدلسازي زمان بهينه انتخاب خدمات وارانتي تمديد شده شامل توسعه و اصلاح در محصول نرم افزاري اتومايسون كازوين
728
مدلسازي زمانبندي ماشينآلات تعميرات و نگهداري راه آهن در شرايط عدم قطعيت
729
مدلسازي زماني بارهاي فشار ضعيف
730
مدلسازي زمين آماري كانسار سرب و روي كوشك
731
مدلسازي زيبايي و پياده سازي آن در توليد هوشمند نقوش فرش و تذهيب
732
مدلسازي ژئوشيميايي در كانسار طلاي اپي ترمال ساري گوناي، استان كردستان
733
مدلسازي ژئومكانيكي و تحليل پايداري ديواره هاي معدن مس ميدوك به روش پيوستار
734
مدلسازي ساخت و مشخصه يابي ميكرو تيرهاي خازني با استفاده از تئوري تنش كوپل جهت اندازه گيري ميزان گازهاي آلاينده
735
مدلسازي ساختاري آلياژهاي حافظه دار فرومغناطيس
736
مدلسازي ساختاري آلياژهاي حافظه دار مشبك به روش ميكروصفحه
737
مدلسازي ساختاري ابعاد مختلف شكست كارآفرينان (مورد كاوي استارتاپ هاي ايراني)
738
مدلسازي ساختاري اثرات شكست بر پيامدهاي رواني - احساسي كارآفرينان با تعديلگري تجربه، تحصيلات و شخصيت كارآفرين
739
مدلسازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر استفاده از صندوق مكانيزه فروش
740
مدلسازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر موفقيت شتابدهنده ها در ايران
741
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎﺭ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ
742
مدلسازي سامانه هاي يكپارچه تشخيص و پيشگيري از نفوذ در شبكه هاي ابري
743
مدلسازي سانتريفيوژي تاثير لايه شني در كاهش نشست سيستم راديه شمع منفصل
744
مدلسازي سانتريفيوژي شيبهاي AGS تحت شرايط تراوش
745
مدلسازي سرج و واماندگي در كمپرسورهاي جريان محوري
746
مدلسازي سرعت حفاري در ميدان نفتي اهواز
747
مدلسازي سفتي نانوكامپوزيت نانولوله كربني/اپوكسي با استفاده از مكانيك محيط پيوسته غيركلاسيك
748
مدلسازي سناريوي پرواز، طراحي و پياده سازي الگوريتم زمانبندي ماموريت به روش ابتكاري جستجوي ممنوع در ماهواره هاي ال اي او
749
مدلسازي سنتز و طراحي اندازه نانوذرات با فرآيند انبساط سريع محلول فوق بحراني
750
مدلسازي سنتز و طراحي اندازه نانوذرات با فرآيند ضد حلال فوق بحراني
751
مدلسازي سه بعدي اجسام با استفاده از الگوي نور ساختار يافته
752
مدلسازي سه بعدي باي پس آئورت- كرونر و مقايسه خواص الاستيك عروق مختلف پيوندي
753
مدلسازي سه بعدي پارامترهاي ژئوتكنيكي كانسار مس سرچشمه به روش هاي هوشمند
754
مدلسازي سه بعدي جريان سيال در سنگهاي شكسته در مخازن نفتي ايران
755
مدلسازي سه بعدي داده هاي مقاومت ويژه الكتريكي و پلاريزاسيون القايي به روش المان محدود براي آرايش الكترودي مستطيل و صحت سنجي اين داده ها
756
مدلسازي سوانح خروج از خط قطارباري با استفاده از منطق ماركف
757
مدلسازي سيستم بازياب حرارت با بكارگيري لوله گرمايي در مصارف تهويه مطبوع
758
مدلسازي سيستم تحريك بدون جاروبك در ژنراتور سنكرون
759
مدلسازي سيستم تعليق الكترومغناطيسي خودرو و بررسي تأثير ناهمواري جاده بر عملكرد و بازيابي انرژي آن
760
مدلسازي سيستم تهويه تبريد خودرو
761
مدلسازي سيستم كنترل اتوماتيك توليد
762
مدلسازي سيستم كنترل بار فركانس
763
مدلسازي سيستم مديريت هوشمند انرژي در بهره برداري بهينه از ريزشبكه ها با درنظر گرفتن عدم قطعيت منابع توليد
764
مدلسازي سيستم ميكروتوربين ژنراتور با استفاده ازمدل مقدار ميانگين
765
مدلسازي سيستم هاي پيچيده توسط شبكه عصبي مصنوعي
766
مدلسازي سيستم هاي فيزيكي - شيميايي - بيولوژيكي به كمك رايانه
767
مدلسازي سيستم ولتاژ متغير AC,DC جريان زياد
768
مدلسازي سيستم ولتاژ متغير dc,ac جريان زياد
769
مدلسازي سيكل تبريد تراكمي با جريان متغير مبرد در مصارف تهويه مطبوع
770
مدلسازي سيكل توربين گاز با پاشش بخار ...
771
مدلسازي سيكل توربين گاز همراه با خنك كاري هواي ورودي به روش ذخيره سازي سرمايش
772
مدلسازي سينتيك جدايي فازي محلول هاي پليمري تحت اثرات سطوح جامد
773
مدلسازي سينتيك واكنشهاي احتراق درجا و بررسي مكانيسمهاي موثر در آن براي مخازن نفت سنگين
774
مدلسازي سينتيكي احياي NO با گاز متان توسط كاتاليست Mn/ZSM-5
775
مدلسازي سينتيكي فلوتاسيون گالن با در نظر گرفتن تاثير اندازه ذرات و درجه آزادي
776
مدلسازي سينتيكي گازسازي زغالسنگ در راكتور جريان
777
مدلسازي شاخص هاي كليدي عملكرد در مديريت كيفيت نرم با استفاده از رويكرد آميخته
778
مدلسازي شار انتقال جرم بر اساس مدل فيلمي براي فرايندهاي جذب واكنش دار
779
مدلسازي شبكه توزيع چند كالايي مبتني بر انبارهاي عبوري
780
مدلسازي شبكه خانههاي سبز به منظور حداقلسازي ميزان خريد انرژي
781
مدلسازي شبكه زنجيره تأمين درشرايط عدم قطعيت بارويكردبهينه سازي استوار،مطالعه موردي: زنجيره تأمين قطعات خودرو
782
مدلسازي شبكه سلول-سلول سرطان برروي سيستمهاي پردازش سريع
783
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي انتقال حرارت در يك مبدل پوسته- لوله مجهز به اينزرت از نوع نوار سينوسي
784
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني نسبت رطوبت درفرآيندخشك كردن ميوه به
785
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي جداسازي اسيدهاي كربوكسيليك از محلول آبي توسط فرآيند غشايي
786
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعييك سيستم غشايي به منظور تغليظ شربت قند
787
مدلسازي شبه استاتيكي انتشار ترك هاي شعاعي اطراف يك چال ناشي از فشارگاز انفجار به روش ناپيوستگي جابجايي با مرتبه بالا
788
مدلسازي شبه‌ابعادي احتراق در موتور دوراني اشتعال جرقه اي در چرخة ترموديناميكي آتكينسون
789
مدلسازي شدت تصادفات وسايل نقليه سنگين در جاده هاي اصلي برون شهري براساس ساعات روز
790
مدلسازي عددي آبشستگي پايه پل با بستر پوشيده شده با لايه سپر
791
مدلسازي عددي آلودگي نفتي و ذرات بر روي آبهاي خليج فارس در عسلويه با در نظرگرفتن اثرات باد، جزر و مد و حلاليت در آب
792
مدلسازي عددي اتصال عرشه فولادي به كوله در پل هاي يكپارچه
793
مدلسازي عددي اتصالات تير فولادي كوپله در ديوارهاي برشي بتني
794
مدلسازي عددي اثر رفتار متقابل جامد-سيال بر جدايش و لايه‌بندي ذرات در بستر جيگ با روش DEM-CFD
795
مدلسازي عددي انتشار امواج انفجار به روش [ SPH ]
796
مدلسازي عددي انتشار امواج در خاك هاي لايه اي
797
مدلسازي عددي انتقال حرارت تركيبي در يك محفظه با مانع داخلي
798
مدلسازي عددي انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي صفحه اي
799
مدلسازي عددي بررسي اثر اسيدكاري بر روي نفوذپذيري درزه سنگها حين حركت برشي
800
مدلسازي عددي بستن استرنوم در عمل هاي قلب باز و بررسي استفاده از چسبهاي استخواني بر آن
801
مدلسازي عددي پديده آبشستگي در مجاورت پايه پلها با استفاده از نرم افزار FLOW-3D
802
مدلسازي عددي پديده ضربه قوچ در خطوط لوله انتقال آب (مطالعه موردي خط انتقال آب شهر ازنا)
803
مدلسازي عددي پديده قوس زدگي در شيرواني مسلح شده با شمع تحت شرايط ديناميكي
804
مدلسازي عددي تحليل پايداري ديواره چاه مايل نفتي با روش المان مرزي غيرمستقيم
805
مدلسازي عددي توزيع دما در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
806
مدلسازي عددي جريان خون داخل آئورت با دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي با باز و بسته شدن به صورت پريوديك در يك سيكل كامل قلبي با استفاده از روش تعامل سيال با جامد (FSI)
807
مدلسازي عددي جريان خون داخل آئورت با دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي با باز و بسته شدن به صورت پريوديك در يك سيكل كامل قلبي با استفاده از روش تعامل سيال با جامد FSI
808
مدلسازي عددي جريان در يك ميكرو هيدرو توربين
809
مدلسازي عددي جريان سيال در اجكتور يك سيكل تبريد به منظور بهينه سازي و بررسي تأثير هندسه روي عملكرد سيكل
810
مدلسازي عددي جريان و پديده هاي انتقال در كانالهاي جريان طرقهاي آند و كاند پيل سوختي پليمري
811
مدلسازي عددي رفتار ترانشه پايدارسازي شده به روش ميله‌كوبي- مطالعه موردي
812
مدلسازي عددي رفتار ديناميكي پي منفرد در ميزلرزه بر روي خاك ماسه اي اشباع و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي
813
مدلسازي عددي رفتار ديوار برشي فولادي سوراخدار با در نظر گرفتن نقص اوليه و رشد ترك
814
مدلسازي عددي سه بعدي هيدروديناميكي تخمين نفوذ پذيري مخزن در سيستم شكستگي ها در محدوده زون پارس جنوبي
815
مدلسازي عددي شيب‌هاي مسلح شده با ژئوسنتتيك مهار شده تحت شرايط تراوش
816
مدلسازي عددي ضرايب هبدروديناميكي يك شناور زير سطحي در حركت شتابدار
817
مدلسازي عددي فرآيند ترموهيدروليك در لوله جاذب نيروگاه خورشيدي متمركز براي توليد همزمان آب شيرين و برق
818
مدلسازي عددي فرآيند خستگي در چند لايه هاي كامپوزيتي
819
مدلسازي عددي فرآيند ذوب مجدد الكتريكي - سرباره¬اي(ESR)
820
مدلسازي عددي فرآيند شكافت هيدروليكي سنگ در محيط ناپيوسته بوسيله ي نرم افزار PFC
821
مدلسازي عددي فرآيند گسيختگي بتن پرمقاومت محصور شده
822
مدلسازي عددي گود مهارشده با تركيبي از ميخ‌گذاري خاك و ريزشمع
823
مدلسازي عددي مشعل تشعشعي كاتاليستي
824
مدلسازي عددي مشعل محيط متخلخل
825
مدلسازي عددي مكانيزم توليد ماسه در چاه هاي نفت و گاز
826
مدلسازي عددي مكانيزم شروع و انتشار ترك هاي شعاعي در اطراف چال هاي انفجاري با استفاده از روش المان مجزا
827
مدلسازي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت سه بعدي در جت برخوردي آشفته به كمك مدلv2 - f
828
مدلسازي عددي نحوه برداشت از مخازن نفتي به كمك شبكه ي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي پارامترهاي موثر
829
مدلسازي عددي نرخ نفوذ آب به درون تونل دسترسي در تونل بلند زاگرس با استفاده از روش DEN-DEM
830
مدلسازي عددي و بررسي پارامتر يك عملكرد چرخ رطوبت زدا
831
مدلسازي عددي و تحليلي جريان گردابي القا شده در آزمون غير مخرب NDT يك نيم فضاي هادي غير فرومغناطيس
832
مدلسازي عدم قطعيت
833
مدلسازي عدم قطعيت در يك محيط آگاه از زمينه مكانمند
834
مدلسازي عضله تحريك شده در شرايط غير ايزومتريك توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
835
مدلسازي عملكرد پايا و گذرا و بررسي انطباق بين ماژول هاي اصلي يك موتور توربوفن سبك
836
مدلسازي عملكرد خودروهاي هيبريد الكتريكي
837
مدلسازي عملكرد سيستم تهويه مطبوع واگن هاي مترو در حالت هاي مختلف كاركرد
838
مدلسازي عملكرد موتور توربوفن با در نظر گرفتن مشخصات عملكرد مرحله به مرحله كمپرسور
839
ﻣﺪﻟﺴﺎزي عمليات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ در ترمينالهاي كانتينري ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
840
مدلسازي عوامل مهندسي تاب‌آوري با استفاده از نقشه شناختي فازي و تاپسيس فازي
841
مدلسازي عوامل موثر بر پذيرش فناوري خودروهاي الكتريكي با رويكرد يادگيري ماشين
842
مدلسازي عوامل موثر بر شفافيت موسسات پولي در جمهوري اسلامي ايران
843
مدلسازي عوامل موثر بر موفقيت اپراتورهاي مجازي موبايل در بازار ايران
844
مدلسازي عوامل موثر بر وفاداري مشتري به برند اينترنتي در شركت ارتباطات مبين نت
845
مدلسازي عوامل موفقيت يك شبكه تلويزيوني در اثربخشي بر روي بينندگان و جلب رضايت و وفاداري آنان با استفاده از تكنيك پويايي سيستم
846
مدلسازي غشاهاي زئوليتي مورد استفاده در جداسازي گاز
847
مدلسازي غير خطي اتصال تحت بار ضربه
848
مدلسازي غير خطي اتصالات و ياتاقانها در مجموعه اسپيندل-هولدر و ابزار در فرزكاري
849
مدلسازي فرآيند استخراج Rebaudioside - A و Stevioside از گياه Steviarebaudiana (Bertoni ) توسط شبكه عصبي مصنوعي
850
مدلسازي فرآيند استخراج نفت زيستي از PKS توسط دي اكسيد كربن فوق بحراني
851
مدلسازي فرآيند استخراج هسپريدين و اسيدهاي فنوليك از ضايعات مركبات توسط روش اولتراسوند
852
مدلسازي فرآيند پالايش قطران زغال سنگ
853
مدلسازي فرآيند تراوش گاز در غشاهاي مركب
854
مدلسازي فرآيند تصفيه پساب نفتي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
855
مدلسازي فرآيند تصفيه فاضلاب به روش بركه تثبيت توسط شبكه عصبي مصنوعي
856
مدلسازي فرآيند تطور مم هاي فرهنگ سازماني با رويكرد عامل مبنا
857
مدلسازي فرآيند تهيه آلياژهاي پليمري حاوي پلي كاپرولاكتام به روش پليمر شدن و سازگاري درجا با كمك شبكه عصبي مصنوعي
858
مدلسازي فرآيند توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي در يك برج تقطيركاتاليستي توسط شبكه عصبي مصنوعي
859
مدلسازي فرآيند جذب زيستي آلاينده هاي مس و منگنز به روش شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
860
مدلسازي فرآيند جذب زيستي يونهاي كروم از يك محلول آبي به صورت ناپيوسته و پيوسته
861
مدلسازي فرآيند جذب زيستي يونهاي كروم از يك محلول آبي به صورت ناپيوسته و پيوسته
862
مدلسازي فرآيند ذخيره سازي گاز دي اكسيد كربن در مخازن زيرزميني و بررسي مكانيم هاي موثر در آن
863
مدلسازي فرآيند رشد تومور و رگزايي به روش هيبريدي
864
مدلسازي فرآيند رنگ زدايي پسآب نساجي با استفاده از باكتري پلوروتوس استراتوس توسط شبكه عصبي مصنوعي
865
مدلسازي فرآيند ساخت پايه هاي سنگريزه اي كوبيده شده و بررسي تاثير آن بر رفتار پايه ها
866
مدلسازي فرآيند فرورفت شمعهاي كوبشي به روش عددي
867
مدلسازي فرآيند قالب گيري صفحه اي تحت فشار
868
مدلسازي فرآيند قالبگيري با انتقال رزين (RTM )
869
مدلسازي فرآيند نفوذ و ارزيابي كمي معيارهاي امنيتي
870
مدلسازي فرايند OCM با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند با الگوريتم ژنتيك
871
مدلسازي فرايند SAGD (ريزش ثقلي نفت به كمك تزريق بخار آب) جهت ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين و بررسي تغييرات ايجاد شده در نتيجه تغيير فشار و دما
872
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺮاوش ﺗﺒﺨﻴﺮي
873
مدلسازي فرايند تراوش تبخيري براي جداسازي -مخلوط هاي آلي -آلي با استفاده از غشاء زئوليتي
874
مدلسازي فرايند تزريق بخار در يكي از مخازن كربناته شكافدار نفت سنگين
875
مدلسازي فرايند تهيه پليمر ترموپلاستيك اصلاح شده زيست تخريب پذير از نشاسته
876
مدلسازي فرايند جدايي فازي در محلولهاي پليمري
877
مدلسازي فرايند رهايش دارو از استنت هاي قلبي - عروقي
878
مدلسازي فرايند گوگردزدايي استخراجي از سوخت مدل با حلال يوني به كمك روش QSPR و مطالعه تجربي
879
مدلسازي فرايند مشبك كاري در چاه هاي نفت و گاز و بررسي كارايي آن
880
مدلسازي فرايند منيپوليشن ذرات زيستي به روش ديناميك مولكولي
881
مدلسازي فرايند نورد سرد محصولات تخت برنجي
882
مدلسازي فرايندهاي بيولوژيكي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي هولوني
883
مدلسازي فني، اقتصادي و تعيين پارامترهاي عملكردي چيلر جذب سطحي دوبستره آب/سيليكاژل به همراه بازياب جرم و حرارت
884
مدلسازي فيزيكي آبشستگي موضعي اطراف لوله هاي فراساحل
885
مدلسازي قابهاي دو بعدي با بارگذاريهاي اختياري در تحليل خطي و غير خطي
886
مدلسازي قيمت گذاري انتقالي در زنجيره تأمين جهاني با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
887
مدلسازي كاربري اراضي كنار راه
888
مدلسازي كامپوزيت‌هاي پليمري خودترميم حاوي ترك‌هاي ماتريسي
889
مدلسازي كامپيوتري چهار ربعي موتورهاي DCبا تكنيك كار همزمان مبدلهاو تكنيك FLYWHEELING
890
مدلسازي كامپيوتري عملكرد يك الكتروفيلتر صنعتي از طريق دنبال كردن مسير حركت ذرات
891
مدلسازي كانال يوني با استفاده از مدل ماركوف
892
مدلسازي كانال‌هاي بازاريابي خرده‌فروشي و برخط در حضور رقابت برند براي كالاهاي بادوام با رويكرد بازي‌هاي ديفرانسيلي ﴿مطالعه ي موردي : شركت صنعتي پارس خزر﴾
893
مدلسازي كانون محور فرود بارشهاي غرب درياچه اروميه
894
مدلسازي گازسازي اسپري سوختهاي سنگين نفتي
895
مدلسازي گرماكافت احتراق ذرات ارگانيك
896
مدلسازي گرمايش نقطه اي به عنوان جايگزين گرمكن هاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز جهت جلوگيري از تشكيل هيدرات گاز
897
مدلسازي گروه شمع در خاك رس اصلاح شده تحت بارگذاري جانبي لرزه اي و شبه استاتيكي توسط روش تير بر روي بستر غيرخطي وينكلر در نرم افزار اپن سيز
898
مدلسازي گسترش ترك ماتريسي و جدايي بين لايه اي القايي در چندلايه هاي كامپوزيتي متعامد تحت بارگذاري چندمحوره درون صفحه اي استاتيكي تحت چارچوب مكانيك خرابي چندمقياسي
899
مدلسازي گيربكس پرايد در نرم افزار كتيا و تعريف مدل آن در نرم افزار آباكوس
900
مدلسازي لايه بندي حرارت و شوري و اثر بر هم زدن لايه بندي با مدل يك بعديDYRESM مطالعه موردي :مخزن سد 15 خرداد
901
مدلسازي لكوموتيوER24PCو بهينه سازي آن براي سرعت 160كيلومتر بر ساعت
902
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن
903
مدلسازي مبدل پيزوالكترونيك با استفاده از روش شناسائي سيستم
904
مدلسازي مبدل هاي حرارتي مدار چاپي زيگزاگي در راكتورهاي دما بالا
905
مدلسازي مترجم دو پروتكل SIP و 323 H و تاييدمدل با استفاده اززبان SDL
906
مدلسازي محصولات صادراتي در بازار انحصاري چند جانبه با استفاده از نظريه بازي ها (مطالعه موردي)
907
مدلسازي مداري شكاف صفحه زميندر تخت مايكرواستريپ
908
مدلسازي مراحل فنولوژيك سيب مطالعه ي موردي گلمكان خراسان
909
مدلسازي مرطوب ساز غشايي براي پيل سوختي غشا پليمري
910
مدلسازي مسئله قيمت‌گذاري و تعيين ظرفيت مشتريان چندبخشي با استفاده از سيستمهاي صف
911
مدلسازي مسأله مكان يابي هاب پوششي با در نظر گرفتن سيستم صف و هزينه هاي فازي
912
مدلسازي مساله برنامه ريزي توسعه بهينه شبكه هاي انتقال قدرت و حل آن از طريق يك رهيافت بر مبناي روش ابتكاري Simulated Annealing
913
مدلسازي مساله مكان يابي مسيريابي با وجود پنجره هاي زماني در افق برنامه ريزي بمنظور افزايش رضايت مشتري
914
مدلسازي مصرف انرژي الكتريكي در ايران با استفاده از شاخص هاي اقتصادي و با تكيه بر تركيب روش هاي هوش محاسباتي
915
مدلسازي مطلوبيت رويشگاه لاله واژگون ﴿.Fritillaria imperialis L﴾ با استفاده از مدل تحليل عاملي آشيان بوم شناختي ﴿ENFA﴾در استان اصفهان
916
مدلسازي مطلوبيت زيستگاه پلنگ ايراني ﴿Panthera Pardus saxicolor﴾ به روش ماكسيم آنتروپي ﴿Maxent﴾ در منطقه حفاظت شده كوه بافق، استان يزد
917
مدلسازي مغناطيس سنجي و عياري كانسار آهن رباط پشت بادام
918
مدلسازي مقياس پذير و مبتني بر داده وضع هوا براي پيش بيني كوتاه مدت
919
مدلسازي مكاني آلودگي هواي شهر تهران بر اساس داده‌هاي محيطي و با استفاده از روش‌هاي هوش مصنوعي
920
مدلسازي مكاني زماني بالون خارج آئورتي و شبيه سازي عملكرد دستگاه به منظور شبيه سازي پارامترهاي هموديناميكي
921
مدلسازي مكانيستيك فرايند تراوش تبخيري
922
مدلسازي مكانيكي رفتار اجزاي بحراني (مانند غلطكها، guide rolls ...) با روش عددي (اجزا محدود) و مقايسه با رفتار تجربي
923
مدلسازي مكانيكي و تخمين عمر پوشش‌هاي حفاظت حرارتي پره‌هاي توربين گاز
924
مدلسازي مميزي انرژي يك واحد توربين گازي
925
مدلسازي منيفولد ورودي موتور EF7 جهت بررسي تاثير ناصافي هاي سطحي بر روي عملكرد موتور
926
مدلسازي موتور التراسونيك با شبكه لاگر
927
مدلسازي موتور اولتراسونيك چرخان نوع موج سيار
928
مدلسازي موتور توربوفن دومحوره و شبيه سازي سيستم كنترل سوخت
929
مدلسازي موتورهاي القايي خطي
930
مدلسازي موتورهاي با احتراق مخلوط همگن
931
مدلسازي ميدان فاز فرآيند تبديل فاز مارتنزيتي با در نظر گرفتن اثرات ناهمگني و ناهمسانگردي فازهاي آستنيت و ورينت هاي مختلف مارتنزيتي براي مسائل تنش صفحه اي
932
مدلسازي ميزان توليد در سريهاي زماني
933
مدلسازي ميكرو مكانيكي فلزات چند فازي با استفاده از مدل كريستال پلاستيسيته
934
مدلسازي ميكروصفحه آلياژهاي حافظه دار تحت بارگذاري هاي تناسبي و غيرتناسبي
935
مدلسازي ميكرونيزاسيون بتاكاروتن با ضدحلال فوق بحراني با استفاده از روش افزايش پراكندگي محلول
936
مدلسازي نانو اسپارژرها در كاربرد ستون‌هاي حبابي گاز به مايع
937
مدلسازي نانو منيپوليشن دو بعدي در محيط مايع توسط ميكروسكوپ نيروي اتمي ﴿AFM)
938
مدلسازي ناهمگن رويه‌هاي آسفالتي ترك‌خورده جهت تخمين پارامترهاي شكست
939
مدلسازي نحوه پخش و رسوبگذاري آلاينده ها در خور موسي ناشي از فعاليتهاي بندر امام خميني
940
مدلسازي نحوه پخش و روسوب گذاري آلاينده ها در خور موسي ناشي از فعاليتهاي بندر امام خميني مممبممب
941
مدلسازي نربز و توليد شبكه بر روي سطوح نربز
942
مدلسازي نشتي موتور وانكل 38 اسبي و بهينه سازي پارامترهاي اصلي
943
مدلسازي نشست زمين در اثر زهكشي و برداشت آبهاي زيرزميني با استفاده از روش المان مرزي ﴿مورد مطالعاتي : دشت يزد-اردكان﴾
944
مدلسازي نشست ناشي از حفر تونل هاي شهري ﴿مطالعه موردي - خط هفت متروي تهران قطعه شمالي - جنوبي﴾
945
مدلسازي نفوذ رطوبت در چسب هاي حساس به فشار
946
مدلسازي نگهداري و تعميرات بر اساس ريسك با استفاده از روش آناليز حالات شكست و پيامد هاي آن و تكنيك فازي
947
مدلسازي نياز-مبناي هيدرولوژيكي- اقتصادي براي تعادل بخشي سفره هاي آب زيرزميني: رويكرد پويايي سيستم
948
مدلسازي نيروي ترموفورتيك در احتراق جريان متقابل ابر ذرات
949
مدلسازي هار مونيكي كوره قوس الكترونيكي و TER در حوزه ي فركانس جهت طراحي فيلترهاي پسيو
950
مدلسازي هارمونيكي سيستم HVDC دوازده پالسي به روش سيگنال كوچك خطي شده حوزه فركانس
951
مدلسازي هايبريد به روش مدل منطقي تركيبي MLDو كنترل سيستم بويلر بخار
952
مدلسازي هايبريد به روش مدل منطقي صحيح تركيبيMLDو كنترل سيستم بويلر بخار
953
مدلسازي هوشمند تحليل ديناميكي سدهاي شن و ماسه سيمانته شده (CSG) با در نظر گرفتن اندركنش آب و سازه
954
مدلسازي هيدروديناميكي ستون هاي پرشده با آكنه منظم
955
مدلسازي هيدروژئولوژيكي سازند سخت كارگاه استخراج روباز معدن سه‌ چاهون (آنوماليXI)
956
مدلسازي هيدروليكي توده سنگ مسير باند دوم بزرگراه فرخشهر- شهركرد به منظور تعيين نشت آب داخل تونل
957
مدلسازي هيدروليكي شبكه توزيع آب با استفاده از EPANET
958
مدلسازي هيدرومكانيكي ديواره هاي معدن چاه گز به روش گروه هاي كليدي
959
مدلسازي و ارزيابي امنيت مبتني بر نظريه بازي با در نظر گرفتن تنوع رفتار مهاجمين
960
مدلسازي و ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد جداكننده واسطه سنگين تراي فلو (Tri Flo)
961
مدلسازي و ارزيابي تاثير الگوي تحرك خودروها بر ارتباطات و طرح ريزي زيرساختهاي شبكه هاي موردي بين خودرويي
962
مدلسازي و ارزيابي توانمندسازهاي پياده‌سازي زنجيره تامين پايدار با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) ، تئوري گراف و رويكرد ماتريسي(GTMA)
963
مدلسازي و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن جلال آباد با استفاده از روشهاي زمين آماري
964
مدلسازي و ارزيابي يكپارچه توان و كارايي در سيستم هاي رايانشي
965
مدلسازي و الگوريتم حل مسئله مسير يابي وسايل نقليه در شرايط وابستگي وسايل به نقاط تقاضا و محدوديت پنجره زماني نرم
966
مدلسازي و انتخاب بهينه محركهاي اوليه در سيستمهاي توليد همزمان قدرت و حرارت
967
مدلسازي و اندازه گيري كشش سطحي درمحلولهاي اتمسفري
968
مدلسازي و بررسي آزمايشگاهي پديدة تخريب در دذئئدتل هيدروكربني در پيل‌هاي سوختي
969
مدلسازي و بررسي اثر جابجايي اجباري بر روي فين با نرم افزار 603026 FIUENT
970
مدلسازي و بررسي تاثير هندسه محفظه احتراق در عملكرد يك موتور Modeling and studing the effect of combustion on an enging performance
971
مدلسازي و بررسي ديناميكي منابع پراكنده در سيستم هاي توزيع
972
مدلسازي و بررسي روابط هيدروليكي لوله هاي تحت فشار مانيفلد
973
مدلسازي و بررسي عوامل موثر بر كيس خوردگي درز SSa-1 در پارچه هاي تاري - پودي
974
مدلسازي و بررسي گسترش عدم قطعيت هاي پارامتريك در تحليل قابليت اعتماد سازه ها
975
مدلسازي و بهبود پيزوالكتريك جهت بازيابي انرژي در تاير خودرو
976
مدلسازي و بهبود عملكرد دستگاه سل¬كانتر (شمارنده سلول) در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
977
مدلسازي و بهينه اسزي فني - اقتصادي سيستم هاي پمپ حرارتي گازسوز
978
مدلسازي و بهينه سازي اجكتور مايع-بخار در سيستم تبريد
979
مدلسازي و بهينه سازي ايستگاههاي تقويت فشار گاز طبيعي
980
مدلسازي و بهينه سازي ايستگاههاي كاهش فشار در خطوط لوله گاز طبيعي
981
مدلسازي و بهينه سازي پارامترهاي سپراتور هوايي در مدار خردايش كارخانه سيمان لامرد
982
مدلسازي و بهينه سازي پارامترهاي م.ثر بر الگوي اسپري هيدروكربن هاي سنگين در نازل هاي اسپري
983
مدلسازي و بهينه سازي ترموديناميكي سيكل جذبي سه اثره موازي آب ليتيوم برومايدصييي
984
مدلسازي و بهينه سازي ترموهيدروليكي اواپراتور چيلر تراكمي
985
مدلسازي و بهينه سازي حذف كدورت از آب با استفاده از گرافن اكسايد به عنوان ماده منعقدكننده
986
مدلسازي و بهينه سازي خطوط انتقال گاز طبيعي
987
مدلسازي و بهينه سازي رسوب در مبدل هاي حرارتي به كمك CFD
988
مدلسازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان برق، حرارت و آب شيرين
989
مدلسازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان برق،سرمايش وگرمايش در شبكه‌هاي توزيع (موتور گازسوز - سيكل ارگانيك رانكين - سيكل تبريد اجكتوري -ترانسفورماتور قدرت)
990
مدلسازي و بهينه سازي سيستم هيبريد دسيكنت مايع و پمپ حرارتي جهت سرمايش
991
مدلسازي و بهينه سازي سيكل C3MR با تغيير تركيب درصد مبردها و نسبت تراكم با استفاده از نرم افزار هايسيس
992
مدلسازي و بهينه سازي سيكل تبريد تراكمي با بازيافت حرارتي
993
مدلسازي و بهينه سازي سيكل توليد انرژي در يك تصفيه خانه فاضلاب شهري
994
مدلسازي و بهينه سازي سيكل سرمايش جذب سطحي با دو بستر جاذب
995
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد ترانزيستور اثر ميداني خازن منفي
996
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد لوله حرارتي هنگام استفاده از نانو سيال
997
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي احياء نيروگاههاي بخار با استفاده از توربين هاي گاز
998
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي بويلرهاي بازيافت حرارت در سيستمهاي CHP
999
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي سيكل توليد همزمان توربين گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق
1000
مدلسازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيستم هاي توليد همزمان سرمايش، حرارت، توان و آب شيرين
بازگشت