<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدل بندي سري هاي زماني خود برگشت بت مشاهدات گمشده براساس تبديل چندجمله اي.
2
مدل بندي كوپلرهاي MMI فوق كوتاه قابل استفاده در حفره هاي ميكرو حلقه با بكارگيري تئوري مدهاي گاوسي ناحيه ي چند مدي
3
مدل بندي ميزان آلايش بر روي مشخصه هاي سلول خورشيدي آلي
4
مدل بندي و تحليل داده هاي طول عمر تحت سانسور فاصله اي پيش رونده ي نوع اول از توزيع لاگ - نرمال
5
مدل بندي وپيش بيني فرآيندهاي تركيبي خودبرگشت ميانگين متحرك وناهمواريانس شرطي خود برگشت كسري تلفيق يافته
6
مدل بنياد كيفيت اروپا
7
مدل بهبوديافته معادلات ناوير-استوكس ، نرنست-پلانك و بولتزمن جهت مدل كردن پديده هاي الكتروكينتيك درون نانوكانال
8
مدل بهره‌برداري بهينه زمان واقعي از سيستم مخازن سري در زمان سيلاب
9
مدل بهينه برنامه‌ريزي پرواز برمبناي مديريت اختلال و برنامه‌ريزي استوار در خطوط هوايي
10
مدل بهينه بهره برداري كمي ـ كيفي از مخازن آب شور (سدها)
11
مدل بهينه بودجه ريزي پروژه هاي ملي بر اساس اهداف استراتژيك با مطالعه موردي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
12
مدل بهينه سازي استوار براي بازطراحي شبكه توزيع آب با درنظرگرفتن ريسك هاي اختلال: مطالعه موردي شبكه توزيع آب شهر تهران
13
مدل بهينه سازي استوار براي مكانيابي مراكز امداد رساني در شرايط بحران : مطالعه موردي منطقه 1 تهران
14
مدل بهينه سازي استوار برنامه توليد ادغامي در زنجيره تأمين سبز تحت شرايط عدم قطعيت براي انتخاب تأمين كنندگان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان
15
مدل بهينه سازي استوار مسئله چند هدفه انتخاب سبد سهام با به كارگيري ارزش در معرض خطر مشروط با استفاده از رويكرد برتسيماس و سيم
16
مدل بهينه سازي براي زمانبندي زنجيره تامين درخط مونتاژ
17
مدل بهينه سازي چند دوره اي تخصيص -مسيريابي به منظور ارايه خدمات سلامت در منزل
18
مدل بهينه سازي چند هدفه جهت ارزيابي ريسك در زنجيره تامين حلقه بسته پايدار تحت شرايط عدم قطعيت در پارامترها: با استفاده از رويكرد ارزش در معرض ريسك شرطي(CVaR)
19
مدل بهينه سازي چند هدفه در زنجيره تامين با در نظر گرفتن اثرات گازهاي گلخانه اي
20
مدل بهينه سازي ديناميكي بزرگراهي با استفاده از كنترل رمپ ها و سرعت مجاز متغير
21
مدل بهينه مصرف انرژي در مجتمع صنعتي سيمان آبيك
22
مدل بهينه موجودي زنجيره تامين چند مرحله اي تحت فلسفه توليد بهنگام
23
مدل بهينه موجودي زنجيره تامين چند مرحله اي وووو تحت فلسفه توليد به هنگام
24
مدل بهينه‌سازي براي بازطراحي شبكه سبز آب و فاضلاب با در نظر گرفتن كيفيت متفاوت فاضلاب ورودي (مطالعه موردي: تصفيه‌خانه جنوب تهران)
25
مدل بهينه‌سازي چندهدفه جهت طراحي سفر شخصي گردشگر با چند روش جابه‌جايي همراه با حداقل كردن ميزان آلاينده‌ها
26
مدل بهينه‌سازي چندهدفه چنددوره‌اي براي زمان‌بندي هماهنگ خطوط راه‌آهن درون شهري (مطالعه موردي: مترو تهران)
27
مدل بهينه‌سازي مسيرهاي حركت ماشين‌آلات تسطيح اراضي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
28
مدل بهينه‌سازي مسيرهاي حركت ماشين‌آلات تسطيح اراضي با استفاده از الگوريتم ژنتيك ( مطالعه موردي : 500 هكتار اراضي طرح كوثر )
29
مدل بهينه‌سازي نگهداري و مراقبت مبتني بر شرايط براي غربالگري كبد چرب
30
مدل بهينه¬ سازي غير قطعي چند هدفه تخصيص بار چند آلاينده در سيستم رودخانه با رويكرد فازي
31
مدل بهيوه سازي ميزان و قيمت مجوز دي اكسيد كربن
32
مدل بوزوني - فرميوني بر همكنش دار
33
مدل بوزوني بر همكنشدار هسته
34
مدل بومي ارزيابي يادگيري سازماني دربيمارستان پارس تهران
35
مدل بيز سلسله مراتبي عدم پاسخ براي ناحيه كوچك يا عدم حتميت در مقابل چشم پوشي
36
مدل پارادايمي تجاري سازي مكان تاريخي و طبيعي بيستون بر اساس نظريه داده بنياد
37
مدل پارتون در حضور ضرايب نقض تقارن لورنتس
38
مدل پاسخهاي تصادفي
39
مدل پذيرش بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي: اينترنت بانك توسعه تعاون )
40
مدل پواسون همگن در داده‌هاي آمار فضايي
41
مدل پوياي رقابت‌پذيري خوشه‌‌هاي كسب‌وكار: با تاكيد بر خوشه‌هاي صنعتي قطعات خودروي سمنان و تبريز
42
مدل پيش بيني پتانسيل خطر جاده هاي دوخطه دوطرفه برون شهري، براساس شاخص فراواني شتاب منفي
43
مدل پيش بيني تضمين بر اساس داده هاي برگشتي تصادفي
44
مدل پيش بيني تعداد تصادفات در ميادين شهري به كمك شبكه عصبي(نمونه موردي شهر اردبيل)
45
مدل پيش بيني تقاضاي انرژي در ايران
46
مدل پيش بيني رواناب بر مبناي نظريه آشوب
47
مدل پيش بيني زمان سفر در شبكه جاده اي كشور با استفاده از شبكه عصبي
48
مدل پيش بيني زودرس بستن معادن روباز آهن و تاثير آن در شاخص هاي توسعه پايدار
49
مدل پيش بيني صداي ناشي از تاير وسيله نقليه تحت تاثير كيفيت روسازي راه
50
مدل پيش بيني عملكرد تحصيلي دانشجويان آموزش از دور (تركيبي) و سنتي و مقايسه آنها بر اساس متغيرهاي فردي باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي
51
مدل پيش بيني كارآفريني بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با نقش واسطه اي تاب آوري
52
مدل پيش بيني نرخ تصادفا ت و تعيين ارتباط آن با مدل تخصيص سفر در شهرهاي بزرگ ايران
53
مدل پيش بيني نرخ تصادفات و تعيين ارتباط آن با مدل تخصيص سفر در شهرهاي بزرگ ايران
54
مدل پيش بيني نفوذ يون هاي كلرايد در بتن هاي ترك خورده در مناطق خورنده جنوب كشور
55
مدل پيش‌بيني توان عملياتي بندر (مطالعه موردي بندر اميرآباد)
56
مدل پيش‌بيني زمان سفر در سطح شبكه بر مبناي تحليل‌هاي زماني-مكاني
57
مدل پيشنهاددهي براي سرويس ها با هزينه هاي متفاوت در IMS
58
مدل پيشنهادي ارتباط بين سرعت- چگالي ( مطالعه موردي: مبادي بزرگراهي شهر تهران)
59
مدل تأثير استفاده از ايستگاه‌هاي دوچرخه اشتراكي در پاركينگ عمومي بر رفتار انتخاب گونه سفر صاحبان خودرو (مطالعه موردي شهر قزوين)
60
مدل تئوري ساختارهاي همسايگي
61
مدل تئوري ميدان هاي ارزيابي بسته ي جبري
62
مدل تاثير پارامترهاي رفتاري بر روي انتخاب مد وسيله نقليه (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران)
63
مدل تاثير ظرفيت جذب بر دستيابي سريع به فناوري (مطالعه موردي نانو فناوري ايران)
64
مدل تجاري سازي نوآوري هاي كشاورزي در واحدهاي فناور مركز رشد پارك علم وفناوري استان كرمانشاه
65
مدل تجمعي انتشار داخلي امواج گرما هسته اي در سوخت دوتريم- تريتيم با چگالي حالت جامد طبق اثر تجمعي در گداخت توسط پلاسما بلوك
66
مدل تجمعي انتشار داخلي امواج گرما هسته اي در سوخت دوتريم-تريتيم با چگالي حالت جامد طبق اثر تجمعي در كداخت توسط پلاسما بلوك
67
مدل تحليل رضايت كاربران و برآورد ميزان تمايل به پرداخت كاربران براي بهبود خدمات در خطوط مترو شهر تهران
68
مدل تحليل ريسك براي مساله جايابي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت
69
ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ رﻳﺴﻚ در طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي
70
مدل تحليل كمي ريسك در طرحهاي سرمايه گذاري صنعتي
71
مدل تحليلي
72
مدل تحليلي آرايش اتفاقي فايبرها در مواد مركب تك جهته با روش SUM
73
مدل تحليلي افت انتقال صوت روي صفحه چندلايه‌ي كامپوزيتي با در نظر گرفتن تئوري RPT2
74
مدل تحليلي جهت محاسبه زاويه بحراني كمانه كردن گلوله هاي ميله اي بلند با لحاظ تاثير خميدگي سرگلوله
75
مدل تحليلي رفتار ارتعاشات اكوستيك پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي بالايه مياني متخلخل
76
مدل تحليلي عمق آبشستگي تحت‌فشار با استفاده از خصوصيات جت آشفته
77
مدل تخصيص بهينه منابع آب در سطح حوضه آبريز همراه با احتساب اولويتهاي تخصيص هيدرولوژيك- پايه
78
مدل تخصيص چوب به صنايع چوبي جهت بالا بردن ارزش افزوده
79
مدل تخصيص دوره اي اعضاي پيوندي به بيماران درشرايط عدم قطعيت مطالعه موردي : زنجيره تأمين پيوند اعضا ايران
80
مدل تخصيص هزينه بهينه براي پروژه با احتمال هاي تكميل وابسته
81
مدل تراوش گذار حسي تحت بيهوشي عمومي
82
مدل تركيب تخصيص ديناميكي و روش‌هاي كنترل ترافيك با رويكرد امكان بكارگيري داده‌هاي بهنگام ترافيكي در شهر تهران
83
مدل تركيبي اتوماتاي سلولي فازي و اتوماتاي سلولي يادگير و كاربرد آن در برخي عمليات پايه اي پردازش تصوير
84
مدل تركيبي براي تشخيص سطح خبرگي در شبكه هاي اجتماعي
85
مدل تركيبي پيش بيني نوسانات براي تعيين فرصت هاي آربيتراژ با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم هاي فراابتكاري
86
مدل تركيبي جهت پيش بيني پارامترهاي كيفي پساب ورودي و خروجي تصفيه خانه فاضلاب بر مبناي تركيبي از روش هاي تصادفي و هوش مصنوعي
87
مدل تركيبي سيستم استنباط فازي و الگوريتم ژنتيك(FIS-GA)در پيشبيني مشخصات امواج و مقايسه آن باANFIS روشهاي تجربي
88
مدل تركيبي هوشمند كاهش اتلاف غير فني در صنعت برق
89
مدل ترموديناميك آماري براي ويسكوزيته محلولهاي پليمري
90
مدل ترموديناميكي پيش بيني بازده بيومس
91
مدل ترموديناميكي سه فازي رسوب وكس
92
مدل تشابه خرپايي براي طراحي تقويت اتصالات خارجي تير به ستون آرمه با ورقه هاي FRP
93
مدل تصميم گيري ارتقاي TFP جهت افزايش قدرت رقابت در صنايع خوردروسازي ايران
94
مدل تصميم گيري بر اساس برنامه ريزي پويا براي انتخاب تامين كنندگان پايدار و تخصيص سفارش در شرايط عدم قطعيت
95
مدل تصميم گيري براي سبد سفارشات ورودي درمسئله زمانبندي كاركارگاهي
96
مدل تصميم گيري پويا براي چيدمان پايگاههاي امداد و نجات جادهاي در محيط GIS
97
مدل تصميم گيري چند شاخصه فازي (FMADM) براي انتخاب بهترين سربرنامه توليد(MPS)
98
مدل تصميم گيري سياست هاي كلان ملي آب
99
مدل تصميم گيري متني برQFDو FMEA براي پيشبرد استراتژي هاي سرمايه گذاري سازماني
100
مدل تصميم‌گيري چندمعياره فازي جهت رتبه‌بندي پنجاه سهام برتر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل فاندامنتال
101
مدل تعادلي EFQM درسازمان (شركت ايران خودرو)
102
مدل تعالي efqm
103
مدل تعالي سازماني
104
مدل تعالي سازمانيEFQW
105
مدل تعميم يافته [حوزه زمان] كانال ضربه برگشت صاعقه از نوع ابر به زمين به كمك تئوري پراكندگي
106
مدل تعميم يافته دو هدفه تحليل پوششي داده هاف يك تابع تصويري
107
مدل تعميم يافته شوئينگر در 1+1 بعد
108
مدل تغيير رژيم ماركوف HYGARCH
109
مدل تغييرات سطح و شوري آب درياچه اروميه
110
مدل تقاضاي سفر وسايل نقليه شخصي با احداث خطوط ويژه خودروهاي پرسرنشين در بزرگراههاي شهري بر مبناي روش ترجيحات بيان شده
111
مدل تك رشته معادل جهت محاسبه مدول نانوكامپوزيت نانولوله كربن/اپوكسي با استفاده از روش مايكرومكانيك
112
مدل تكنونيكي منطقه سفيد باغون (فارس شمالي ) در ارتباط با مخازن نفت و گاز
113
مدل تلاطم بر مبناي مقياس طولي براي جريانهاي تراكم پذير و تقارن محوري با سرعت زياد
114
مدل تلفيقي مهندسي ارزش وتوسعه كاركردهاي كيفي (مطالعه موردي سيستم تهويه واگن‏هاي مترو)
115
مدل توام داده هاي طولي وزمان رخداد
116
مدل توام قيمت گذاري و مسيريابي- موجودي در زنجيره تامين دو سطحي حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعيت
117
مدل توام قيمت گذاري و مسيريابي- موجودي در زنجيره تامين دو سطحي حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعيت
118
مدل توسعه ارزيابي ناب در انتخاب تأمين كننده ناب در زنجيره تأمين با استفاده از تحليل پوششي داده ها؛ مطالعه موردي شركت سايپا
119
مدل توسعه ظرفيت نيروگاههاي حرارتي : مطالعه موردي نيروگاههاي حرارتي اصفهان
120
مدل توصيه گر گروهي بر مبناي روابط اجتماعي كاربران
121
مدل توصيه‌گري بر اساس تحليل شبكه اعتماد و شبكه تجاري، براي سامانه‌هاي تجارت الكترونيك مشتري-مشتري
122
مدل توليد موجودي اقلام زوال پذير با در نظر گرفتن احتمال خرابي ماشين و مدت زمان تعمير تصادفي و كسري بصورت پس افت جزئي
123
مدل جامع برنامه ريزي رياضي موازنه هزينه -زمان بر مبناي برنامه ساخت
124
مدل جامع فرايندي مديريت دانش پروژه در سازمان هاي پروژه محور
125
مدل جامع قابليت اطمينان مزارع بادي در ابعاد بسيار بزرگ براي ارزيابي كفايت توليد در سيستم قدرت
126
مدل جامع مديريت و كنترل كيفيت آبهاي سطحي ﴿ سيستم رودخانه- مخزن ﴾
127
مدل جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن ، سولفيد هيدروژن ، و ساير مواد آلي موجود در آب هاي استحصالي از چاه هاي نفتي
128
مدل جديد احتمالي مكان يابي هاب با تخصيص سلسله مراتبي با تقاضاي محدود براي طراحي شبكه
129
مدل جديد براي پيش بيني پايان خودبخودي فيبريلاسيون دهليزي
130
مدل جديد مكان يابي بهينه تسهيلات شهري با در نظر گرفتن موانع جغرافيايي و هزينه متفاوت تÊسيس تسهيلات با استفاده از خوشه بندي مكان محور
131
مدل جريان دو فازي خون در رگ با ديواره صلب
132
مدل جريان مذاب در قالبهاي ريخته گري توپر
133
مدل جهبه سياه دست فلج، براي كاربرد كنترل حركت رسش دست، در افراد با ضايعه‌ي نخاعي بكمك FES
134
مدل چند دوره‌اي مكان‌يابي- تخصيص- موجودي در زنجيره تأمين چند سطحي در شرايط عدم قطعيت تقاضا و چند منبعي
135
مدل چند فازي حركت ذرات جامد در سيال به روش MPS
136
مدل چند مرحله اي و چند پريودي زنجيره تأمين كنترل شده با تقاضاي متاثر از قيمت
137
مدل چند هدفه مساله مكان يابي- حمل و نقل در واكنش به حوادث اضطراري با تقاضاهاي فازي
138
مدل چندمتغيره سرايت تلاطم در بازار سهام با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت
139
مدل چندمعياري انتخاب تأمين كننده برمبناي نوع قرارداد
140
مدل چندهدفه پايدار مكان‎يابي - تخصيص - مسيريابي در زنجيره ‌تأمين سوخت زيستي از جلبك در شرايط عدم‎ قطعيت
141
مدل حداكثر پوشش با تقاضاي پيوسته در حالت عدم قطعيت در شبكه بهداشت و درمان پيشگيرانه
142
مدل حراج منصفانه براي اختصاص منابع در محيط گريد
143
مدل حركت سيال درون قالب
144
مدل خطرات متناسب ومباحث مرتبط Proportional hazards model and related topics
145
مدل خطي درختي ﴿lolimot﴾و كاربرد آن در مهندسي خط
146
مدل خلق و سهيم سازي دانش
147
مدل خوشه اي براي سيالات چگال
148
مدل خوشه اي ساده براي مايعات
149
مدل داده شي گراي دو زماني
150
مدل داده كاوي جهت بهبود نتايج درمان ناباروري با روش IVF
151
مدل داده كاوي مشتري محور طراحي برنامه غذايي جديد - موردكاوي : دانشگاه هنر تهران
152
مدل درك و دريافت ارزش هاي زيبايي شناسي و هنري جهت حفاظت از ميراث هنري ﴿ بر اساس رهيافت هاي فلسفي ملاصدرا و هرمنوتيك فلسفي گادامر﴾
153
مدل دقيق براي حركت نسبي ماهواره‌‌ها در مدارهاي بيضوي اغتشاشي در حضور جسم سوم: هاورينگ و تخمين نسبي
154
مدل دو بعدي پاشش سوخت در محيط سرد و ساكن با استفاده از الگوريتم SIMPLE
155
مدل دو مرحله اي فازي تخصيص اعضاي پيوندي به بيماران: مطالعه موردي زنجيره تأمين پيوند عضو ايران
156
مدل دو هدفه مكان يابي نقاط انتقال با در نظر گرفتن تابع هدف حداكثر پوشش و كاهش هزينه هاي عملياتي
157
مدل دومرحله اي مصرف انرژي در صنعت ايران با استفاده از مدل لاجيت
158
مدل دوهدفه جديد مسئله مسيريابي موجودي سبز با ناوگان ناهمگن و استفاده از الگوريتم تكاملي كوانتوم جهت رويكرد حل
159
مدل ديناميك بار
160
مدل ديناميك شهر با تكيه بر سه عامل مسكن ، جمعيت و اشتغال
161
مدل ديناميكي براي تحليل پارامترهاي بيومكانيكي پرتاب آزاد بسكتبال
162
مدل ديناميكي خودرو و سرنشين در حركت مستقيم با هشت درجه آزادي
163
مدل ديناميكي سيستم قدرت
164
مدل ديناميكي قوس الكتريكي در كليدهاي گاز فشرده
165
مدل ديناميكي مبادله در تجارت الكترونيك
166
مدل ديناميكي مراتع ايران (بررسي روند تخريبي كنوني و پيشنهاد اصلاحي )
167
ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ آﺷﻮب و اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺮاي اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﻓﺖ
168
مدل رتبه ي سرمايه گذاري در فعاليت هاي صنعتي با استفاده از راهكارهاي ارتقاء يافته تصميم گيري چند معياره ؛ مطالعه موردي :استان قم
169
مدل رسوبي والگوي تنوع فرامينيفرهاي كف زي برش هاي سيلك پيچ آرك ﴿شمال غرب خوسف﴾وكبوده ﴿جنوب بيرجند﴾الزامي بر چينه شناسي پالئواكولوژي وپالئوژئوگرافي
170
مدل رفتار فازي نفت سياه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
171
مدل رفتاري و تحليل عددي ترك هاي مشخص نشده و رفتار نرم شوندگي سنگها
172
مدل رقابتي سيستم مالياتي براساس ميزان توليد شركت ها
173
مدل رگرسيون ارتباط بين خصوصيات الياف - مقاومت نخ و تعيين اجزاي مخلوط با استفاده از برنامه ريزي خطي
174
مدل رگرسيون خطي ساده با خطاهاي اندازه گيري همبسته
175
مدل رگرسيون ضريب تابعي براي سريهاي زماني غيرخطي
176
مدل رگرسيون نيمه پارامتري باپاسخ چند گانه
177
مدل رگرسيون و ايبول نمايي شده ي لگاريتمي براي داده هاي سانسور شده بازه اي
178
مدل رگرسيوني خطاي اندازه گيري با توزيع هاي آميخته-مقياس نرمال
179
مدل روان¬شناختي چاقي و اضافه وزن دختران نوجوان با توجه به پيش¬بيني¬كنندگي نشانه¬هاي اضطراب، افسردگي، دلبستگي و سبك فرزندپروري و ميانجي¬گري حرمت ¬خود، خوردن هيجاني و خودمهارگري
180
مدل رياضي آبياري نخلستان ها بوسيله اثرات جزر و مد رودخانه
181
مدل رياضي احتراق ذرات ريز جامد
182
مدل رياضي انتخاب تامين كنندگان دو لايه از زنجيره تامين سبز با رويكرد فازي
183
مدل رياضي براي تعيين عوارض كاربريهاي شهري
184
مدل رياضي براي حل مسائل پيكربندي سلول، طراحي چيدمان بين سلولي و درون سلولي و تخصيص كارگر در محيط پويا با در نظر گرفتن قابليت اطمينان ماشين
185
مدل رياضي براي شكل گيري مويرگي و توسعه ي رگ زايي تومور
186
مدل رياضي بهره برداري بهينه از ميدانهاي نفتي فلات قاره ايران
187
مدل رياضي تبديل روغن آسكارل (PCBs)به محصولات سازگار با محيط زيست تحت واكنش شيميايي با سيال فوق بحراني
188
مدل رياضي تخصيص كمّي- كيفي منابع آب در سطح حوضه آبريز
189
مدل رياضي تخصيص منابع فعاليتهاي نگهداري و تعميرات يا تخصيص منابع فعاليتهاي پريوديك
190
مدل رياضي تخصيص ناوگان اتوبوسراني با استفاده از اتوبوسهاي عادي و سريع السير، مورد كاوي: شهر سنندج
191
مدل رياضي تصميم‌گيري برون‌سپاري چندهدفه با رويكرد سبز
192
مدل رياضي تعيين درصد قير بهينه بر اساس دانه بندي مصالح سنگدانه اي بتن آسفالتي داغ
193
مدل رياضي تغيير شكل الاستيك اجزاء قفسه هاي نورد به منطقه كنترل تاج در فرآيند نورد داغ
194
مدل رياضي تغيير شكل ورقه براي كنترل تاج در فرآيند نورد داغ
195
مدل رياضي جايابي و جايابي مجدد تسهيلات در حالت پويا با ملاحظه تأثيرات نرخ كارايي در طول زمان
196
مدل رياضي جريان بر روي تندآب سرريز ها
197
مدل رياضي چند هدفه مكان‌يابي، تخصيص و مسيريابي براي شبكه لجستيك امداد در شرايط عدم قطعيت
198
مدل رياضي چند هدفه مكان‌يابي، توزيع و تخليه براي لجستيك امداد بلايا تحت شرايط عدم قطعيت
199
مدل رياضي حل دو بعدي انتقال حرارت و رطوبت درجه متخلخل
200
مدل رياضي حل شبكه هاي آبرساني
201
مدل رياضي دو بعدي آب هاي زيرزميني بروش تفاوت محدود در حالت كلي و كاربرد آن در دشت قزوين
202
مدل رياضي دوبعدي جريان در پلان
203
مدل رياضي راكتور اكسيداسيون فنول دو آب فوق بحراني
204
مدل رياضي رونديابي سيل در مخازن سدها
205
مدل رياضي زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن انتخاب تامين كننده و تاثير سطح كيفيت توليد بر روي نرخ بازگشتي در محيط عدم قطعيت، مورد مطالعاتي: زنجيره تامين لامپ كم مصرف
206
مدل رياضي شبيه سازي انتقال وپخش آلودگي در مجاري روباز
207
مدل رياضي شبيه سازي رايانه اي چاه هاي افقي
208
مدل رياضي شناسايي قطعات تصادف خيز
209
مدل رياضي كنترل كيفيت در رودخانه ها
210
مدل رياضي كوره بويلر نيروگاه حرارتي
211
مدل رياضي لوله هاي خطوط انتقال سيال در سيستم هاي هيدروليكي
212
مدل رياضي مسئله زمان¬بندي و اندازه انباشته يكپارچه با زمان¬هاي راه¬اندازي وابسته به توالي غير¬مثلثي در محيط¬هاي جريان كارگاهي ظرفيت¬دار
213
مدل رياضي مكان يابي -مسير يابي- موجودي در زنجيره تامين كالاهاي فساد پذير ناسازگار
214
مدل رياضي موتور پيستوني
215
مدل رياضي هپاتيت ب و كنترل بهينه آن تحت دو كنترل كننده واكسيناسيون و درمان
216
مدل رياضي هپاتيت ب و كنترل بهينه آن تحت دو كنترل كننده واكسيناسيون و درمان و پيشگيري
217
مدل رياضي هيدروديناميك بستر سيلان چرخشي در حضور پخش كننده ها
218
مدل رياضي و آناليز رايزرهاي انعطاف پذير فراساحل بروش عددي
219
مدل رياضي و كامپيوتري سيستم قلب و عروق انسان
220
مدل رياضي و مديريتي سفره آب زيرزميني دشت دامنه فريدن اصفهان با تاكيد بر تغذيه مصنوعي
221
مدل رياضي يكپارچه زنجيره تأمين گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع (LNG) در شرايط وجود عدم قطعيت در تقاضا
222
مدل رياضي يكپارچه غيرقطعي جهت فازهاي آمادگي و واكنش در مديريت زنجيره امداد (زلزله)
223
مدل ريسك تصادفات بر اساس ويژگيهاي شخصيتي رانندگان (مطالعه موردي: رانندگان تاكسي)
224
مدل ريسك نسبي تصادفات ناشي از سرعت
225
مدل ريسك نسبي شدت تصادفات وسايل نقليه مختلف در برخورد با اشيا ثابت
226
مدل زمان شكست با خطاي تصادفي نرمال -چوله استاندارد
227
مدل زمان‌بندي پروژه‌هاي حمل‌ونقل شهري با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه‌ها
228
مدل زمانبندي عادلانه جريان هاي داده در شبكه هاي چند گامي بي سيم اقتضائي
229
مدل زنجيره ارزش براي دستيابي به استراتژي مديريت سودخالص
230
مدل زنجيره اي مار كف بر مبناي مفصل و كاربرد آن در كنترل كيفيت مشاهدات وابسته
231
مدل ساختاري تعالي خانواده بر اساس جهت گيري مذهبي و شخصيت از طريق سبك زندگي، بهزيستي روانشناختي و عملكرد ازدواج در خانواده‌هاي شهر اصفهان
232
مدل ساختاري رفتار ويسكوالاستيك پليمر تقويت شده با لوله كربن ناتو
233
مدل ساختاري روابط بين اخلاق حرفه اي تعهد سازماني اشتياق شغليبا پاسخگويي سازماني در ميان كاركنان دانشگاه پيام نور اروميه
234
مدل ساده براي تحليل ديناميكي سازه هاي ايزوله شده با و بدون در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
235
مدل سازي - پاشش سوخت در موتورهاي GDI
236
مدل سازي CFD استفاده ازهمزن هاي ساكن درمخازن ذخيره بنزين
237
مدل سازي CFD سامانه مشعل هاي صنعتي جهت بهبود عملكرد
238
مدل سازي CFD گسترش آلودگي نفتي در نزديكي سواحل شيب‌دار
239
مدل سازي ‍‍‍‍CFD همگن سازي با ريزسيال ساز
240
مدل سازي cfd و بررسي آزمايشگاهي بهبود استخراج مايع - مايع در ميكروكانال با استفاده از نانوذرات مغناطيسي
241
مدل سازي CFD و مطالعه پارامتري پيل سوختي اكسيد جامد
242
مدل سازي CFD وساخت سونوراكتور لوله اي براي بررسي اثرات امواج التراسونيك بر اختلاط ميكرو
243
مدل سازي CVT - SVC در نرم افزار PGTRP و كاربرد آن در تست وله هاي حفاظتي
244
مدل سازي FEM ريل جهت اندازه گيري بار ديناميكي ناوگان توسط اندازه گيري شتاب در پاشنه ريل
245
مدل سازي آب شويي نيترات از خاك تحت كشت سيب زميني و آبياري قطره اي تيپ با استفاده از HYDRUS-2D و نكنيك هاي محاسبات نرم
246
مدل سازي آب شيرين كن خورشيدي
247
مدل سازي آتش و آلودگي هاي ناشي از آن در تونل پاتاوه دهدشت با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
248
مدل سازي آثار ضمني در قشر بينايي اوليه
249
مدل سازي آزمايش هاي فشاري مخازن شكافدار با توزيع چندگانه اندازه بلوك ها
250
مدل سازي آزمايشگاهي تاثير پل ها بر تله اندازي الوار ورودي به رودخانه وتشديد خطر سيلاب
251
مدل سازي آزمايشگاهي تاثير ساختار پل ها بر تله اندازي الوار ورودي به رودخانه وتشديد خطر سيلاب
252
مدل سازي آزمايشگاهي تاثيرپل ها بر تله اندازي الوار ورودي به رودخانه وتشديد خطر سيلاب
253
مدل سازي آزمايشگاهي ضريب انتشار بخار آب در مواد و مخلوط هاي آسفالتي
254
مدل سازي آزمايشگاهي موج شكن هاي شناور عريض و برآورد كارايي آن ها
255
مدل سازي آزمايشگاهي و عددي جريان مخلوط آب و خاك رس به روشSPH
256
مدل سازي آسيب پذيري بافت هاي شهري به منظور مديريت بحران در برابر زلزله (مطالعه ي موردي: منطقه ي يك شهرداري تهران)
257
مدل سازي آسيب مواد شبه ترد با استفاده از تئوري ميكرو- صفحه
258
مدل سازي آكوستيك از طريق معادلات هلمهولتز و رديابي از طريق فيلتر آلفا-بتا
259
مدل سازي آكوستيكي واگن مسافري با روش هيبريد اجزاي محدود- آماري انرژي و به روز رساني آن با روش بيزين
260
مدل سازي آگاهي با استفاده از تئوري فضاي كار سراسري توسط شبكه عصبي مصنوعي
261
مدل سازي آلاينده هاي هوا درمقاياس زمانيو مكاني با استفاده از روش هاي درونيابي زمين آمار و صحت سنجي آن با شرايط جوي شهر تهران
262
مدل سازي آلاينده هاي هواي ناشي از ايستگاه تقويت فشار گاز دوراهان و جاده هاي اطراف با استفاده از مدل AERMOD
263
مدل سازي آلودگي هواي تهران با استفاده از مدل رگرسيون كاربري اراضي ) LUR ( و شاخص هاي سنجش از دور
264
مدل سازي آماري بارش-رواناب با استفاده از عوامل ژئومورفولوژي مطالعه موردي حوضه رودخانه درودزن
265
مدل سازي آماري و تجزيه و تحليل مشخصه هاي امواج ناشي از باد در خليج فارس
266
مدل سازي آموزشي مزرعه بادي با استفاده از نرم افزار Lab View
267
مدل سازي آورد رودخانه زاينده رود با استفاده از مدل SWAT
268
مدل سازي آيروديناميكي و تحليل پايداري قطار تحت بادهاي عرضي
269
مدل سازي ابر خازن غير خطي با در نظر گرفتن وابستگي حرارتي با استفاده از سيستم هاي مرتبه كسري
270
مدل سازي اپيدمي براساس شبكه
271
مدل سازي اتوماتيك سيستمهاي ديناميكي و استخراج معادلات حالت آنها با استفاده از روش باندگراف
272
مدل سازي اثر افزودني ها بر انتشار شعله ابر ذرات جريان متقابل
273
مدل سازي اثر انباشتگي غير ايده آل در چاه آزمايي مخازن گازي
274
مدل سازي اثر بيومكانيكي اسكافولد بر رشد سلول در مهندسي بافت و بهينه سازي مشخصات آن
275
مدل ‏سازي اثر پندارها و ادراك هاي مرتبط با پياده‏ روي شاغلين شهر رشت بر رفتار انتخاب شيوۀ سفر در سفرهاي روزانۀ شغلي
276
مدل سازي اثر تغييرات زاويه كمبر بر فرمان پذيري يك خودروي سواري
277
مدل سازي اثر خزش در ساختمان هاي تاريخي بنايي
278
مدل سازي اثر سطح ويژه ي فوم فلزي سلول باز بر انتقال حرارت آن
279
مدل سازي اثر فعال شدن گسل بر لوله هاي مدفون با استفاده از روش هاي عددي
280
مدل سازي اثرات آشوبي جو بر انتشار پرتو
281
مدل سازي اثرات آشوبي جو بر انتشار پرتو ليزر
282
مدل سازي اثرات آشوبي جو بر انتشار پرتو ليزر و محاسبه ضريب كيفيت پرتو
283
مدل سازي اثرات تغيير اقليم بر مطلوبيت زيستگاه كل و بز (capra aegagrus) در ذخيره گاه زيستكره دنا
284
مدل سازي اثرات جفت شدگي جابجايي نرمال و برشي در اتصالات
285
مدل سازي اثرات چند ناحيه اي در احتراق جريان متقابل ابر ذرات
286
مدل سازي اثربخشي استراتژي‌هاي كارآفرينان جهت بازيابي از شكست
287
مدل سازي اجزا احساس رنگي در نگرش ابعادي احساس
288
مدل سازي اجزاء محدود تير با وصله هاي پيزوالكتريك با مدل غير خطي فون كارمن
289
مدل سازي اجزاي محدود وكنترل مقاوم μ يك تير لايه لاية هوشمند به منظور كاهش ارتعاشات
290
مدل سازي اجسام بوسيله جبر وجود
291
مدل سازي احتراق ابر ذرات در سيستم هاي پيشرانش
292
مدل سازي احتراق ابر ذرّات منيزيم
293
مدل سازي احتراق ذرات آهن
294
مدل سازي احتراق ذرات ريز جامد
295
مدل سازي احتراق غير پيش آميخته ابر ذرات ارگانيك
296
مدل سازي احتراق غير پيش آميخته ابر ذرات متخلخل
297
مدل سازي احتراق گسسته و تصادفي كروي ابر ذرات در سيستم هاي پيشرانش
298
مدل سازي احتراق لبه اي نانوذرات
299
مدل سازي احتراق لبه اي نوساني ابر ذرات
300
مدل سازي احتمال ريزش ديواره شمالي معدن چاه خاتون با نرم افزار Flac 3D
301
مدل سازي احتمالاتي موضوع در فضاي ويژگي پيوسته با استفاده از مخلوط گوسي ها
302
مدل سازي اختلال توجه در بيماران اوتيسمي
303
مدل سازي ادراك حس لامسه در انسان
304
مدل سازي ادوات FACTSبه منظور ارزيابي قابليت اطمينان
305
مدل سازي ادوات كنترل توان در سيستم هاي چند ترميناله HVDC در شرايط استاتيك
306
مدل سازي ادوات ميكروگريد﴿پيل سوختي و سلول خورشيدي﴾
307
مدل سازي ارائه خدمات منطبق با كلاس جهاني در صنعت بانكداري ( مطالعه موردي : بانك هاي سپه استان آذربايجان شرقي)
308
مدل سازي ارتباط كيفيت خدمات با رضايتمندي ، تعهد رواني وتبليغ شفاهي مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي بانوان شهر كرمانشاه
309
مدل سازي استاتيك خواص پتروفيزيكي با استفاده از داده‌هاي لاگ براي تعيين محل چاه بعدي در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران
310
مدل سازي استاتيكي بار در شبكه هاي فشار متوسط
311
مدل سازي استاتيكي و ديناميكي جابجاگر فازUPFC تركيب شده باكنتر لكننده تركيبي UPFC تركيب شده باتوان
312
مدل سازي استخر در طبقات ساختمانهاي اسكلت بتني و بررسي اثر جابجايي آن بر رفتار سازه ها
313
مدل سازي اسكلتي عضلاني براي تحليل ديناميكي پرش عمودي
314
مدل سازي اعتماد در اتحاديه هاي ابري با استفاده از نظريه بازي ها
315
مدل سازي افت انتشار امواج در باند Ka در سيستمهاي ماهواره اي مخابراتي و ارائه راهكار براي جبران اين افت ها
316
مدل سازي افت هاي مربوط به جريان هاي ثانويه در توربوماشين هاي جريان محوري
317
مدل سازي افتهاي مربوط به نشت جريان از لبه پره در توربينهاي گازي محوري
318
مدل سازي افزايش دقت مكان GPS با استفاده از فيلتر كالمن
319
مدل سازي اقتصاد خانوارها در طرح هدفمندسازي يارانه ها در گروه ها مالي و جمعيتي متفاوت
320
مدل سازي اكوژئومورفولوژي رفتار بيابان (مطالعه موردي: كوير حاج علي قلي)
321
مدل سازي اكولوژيكي پهنه بندي مراتع استان كردستان با تاكيد بر دما و بارش
322
مدل سازي اگزرژي سيستم آب گرمكن خورشيدي باكلكتورهاي صفحه تخت
323
مدل سازي الكتروفيزيولو‍ژي سيناپس الكتريكي در سلول هاي عضله قلب
324
مدل سازي الكترومغناطيسي اتصال خط كواكسيال به موجبر در باند فركانسي موج ميلي متري
325
مدل سازي الگوي به اشتراك گذاري اطلاعات در هماهنگي زنجيره تامين شركت ايران خودرو خراسان
326
مدل سازي الگوي پذيرش و انتشار فناوري در جامعه ي ايراني: مورد مطالعاتي فناوري نسل چهارم شبكه هاي تلفن همراه
327
مدل سازي الگوي جريان در يك برج خنك كننده توسط ديناميك سيالات محاسباتي
328
مدل سازي المان محدود پديده بيرون كشيدن الياف در مواد مركب
329
مدل سازي المان محدود تماس حرارتي سوپاپ و نشيمنگاه
330
مدل سازي المان محدود رفتار پسماند جداگرهاي الاستومري دو بعدي تحت بار رفت و برگشتي استاد
331
مدل سازي المان محدود عملگر نرم خمشي در حركت آزاد و تعامل با محيط خارجي
332
مدل سازي المان محدود غير خطي استحاله هاي فازي مارتنزيتي سطح و تنش القايي بر پايه تئوري كرنش بزرگ
333
مدل سازي المان محدود قطع عضو اندامهاي پائين
334
مدل سازي المان محدود ميكرو نانو كامپوزيت جهت تعيين ويژگي هاي الا ستيك آن
335
مدل سازي المان محدود ويسكوالاستيك ديسك بين مهره اي ناحيه لومبار ستون فقرات
336
مدل سازي امضاهاي متغير براي جداسازي طيفي
337
مدل سازي امواج انتشاري كانال سيستم هاي مخابراتي نسل پنجم با استفاده از تحليل هاي آماري
338
مدل سازي انتخاب روش عبور عابر پياده از تقاطعات معابر شرياني شهري با رويكرد متغير پنهان
339
مدل سازي انتخاب سبد دارايي ها با در نظر گرفتن سوگيري هاي رفتاري
340
مدل سازي انتشار آلاينده هاي خروجي از مشعل يكي از واحدهاي بهره برداري نفت و گاز شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ايران با استفاده از نرم افزار calpuff
341
مدل سازي انتشار ترك متقاطع در ناپيوستگي هاي ترتيبي
342
مدل سازي انتشار ترك هاي ثانويه با استفاده از روش هاي المان مرزي غير مستقيم بر پايه تئوري ترك هاي خميده ﴿ترك هاي كينك﴾ در سنگ هاي سخت
343
مدل سازي انتشار شعله كروي ابر ذرات مبتني بر روش تحليلي و شبكه هاي عصبي
344
مدل سازي انتشار گسلش در خاك هاي دانه اي با استفاده از روش المان مجزاي ذره اي
345
مدل سازي انتقال جرم در پيل هاي سوختي پليمري
346
مدل سازي انتقال جرم طي خشك كردن موز با استفاده از اتوماتاي سلولي
347
مدل سازي انتقال جرم و حرارت طي سرخ كردن خلال سيب زميني
348
مدل سازي انتقال جرمي رهايش دارو از يك بافت پليمري
349
مدل سازي انتقال حرارت در پنير سفيد تهيه شده به روش اولترافيلتراسيون
350
مدل سازي انتقال حرارت در سيلندر موتور احتراق داخلي با استفاده از روش يكپارچگي دما
351
مدل سازي انتقال حرارت در طي پاستوريزاسيون خاويار
352
مدل سازي انتقال حرارت در گرمكن غير مستقيم حمامي در ايستگاه تقليل فشار گاز با استفاده از روش يكپارچگي دما
353
مدل سازي انتقال حرارت طي انجماد نان سنگك نيم پخته
354
مدل سازي انتقال حرارت و رطوبت در يك صفحه متخلخل و مقايسه آن با معادلات لوئيكف
355
مدل سازي انتقال حرارت يك بعدي با استفاده از تئوري پريدايناميك به همراه حل عددي به روش گلركين
356
مدل سازي انتقال حرارتي ترموديناميكي پوست بدن
357
مدل سازي انحراف تصميم گيري در انتخاب گسسته با استفاده از آماره هاي ناپارامتري : مطالعه موردي انتخاب مدريلي
358
مدل سازي انحلال مصالح ژيپس و انيدريت تحت عوامل مختلف هيدروليكي
359
مدل سازي اندازه گيري و تحليل بهره وري در پالايشگاه قطران اصفهان با استفاده از مجموعه هاي فازي
360
مدل سازي اندر كنش شناور و سيال
361
مدل سازي اندركنش امواج دريا با موج شكن مستغرق انعطاف پذير
362
مدل سازي اندركنش سيال - سازه در سدهاي لاستيكي
363
مدل سازي انديس مس - طلاي دالي و كاربرد آن در پتانسيل يابي نواحي مجاور با استفاده از داده هاي ماهواره اي استرو سيستم GIS
364
مدل سازي اوليه محفظه احتراق موتور جت به كمك آناليز شبكه
365
مدل سازي ايروديناميكي كايت موتور دار در شرايط بحراني پرواز
366
مدل سازي ايستادن روي يك پا ‍و بررسي پايداري ربات انسان نما در اين حالت
367
مدل سازي ايمني و ارائه راهكار هاي كاهش تصادفات در راه هاي بين شهري ، مطالعه موردي استان كرمان
368
مدل سازي با سيستم هاي پتري اتفاقي عمومي
369
مدل سازي باتري نيكل متال هيدريد بر اساس پارامترهاي تاثير گذار جهت كاربرد در سيستم هاي هيبريد
370
مدل سازي بار با استفاده از اطلاعات PMU
371
مدل سازي بار زلزله در سازه هاي فضا كار مسطح
372
مدل سازي بارش- رواناب با استفاده از تركيب الگوريتم هوش مصنوعي و پردازش سيگنال
373
مدل سازي بارهاي فشار ضعيف
374
مدل سازي بازار برق در ريزشبكه هاي چندگانه
375
مدل سازي بازده ورشكستگي با رويكرد كنترل بهينه تصادفي ﴿مطالعه اي در شركت هاي بيمه﴾
376
مدل سازي براي تبيين وي‍ژگي هاي مطلوب گزارشگري دارايي هاي سرمايه اي در واحدهاي دولتي ايران
377
مدل سازي برج RDC استخراج مايع- مايع در فرآيند توليد روغن روان كننده با استفاده از حلال فورفورال
378
مدل سازي برخورد اسپري با جدار
379
مدل سازي برخورد ذرات درشت دانه بر روي لايه مرزي و اثرات ديناميكي آن بر روي سطوح شيب دار
380
مدل سازي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي توت فرنگي با روش هاي آماري و هوش مصنوعي
381
مدل سازي برخي خواص فيزيكي ومكانيكي پرتقال باروش هاي آماري وهوش مصنوعي
382
مدل سازي برنامه ريزي تمرينات بدن سازي در ورزش هاي تكواندو و تنيس
383
مدل سازي برنامه ريزي توليد ادغامي در كارخانه صنايع لاستيك يزد
384
مدل سازي بهينه پاسخگويي بار درشبكه هاي هوشمند الكتريكي بر مبناي حداقل نمودن هزينه هاي انرژي وافزايش قابليت اطمينان شبكه
385
مدل سازي بيزي داده هاي طولي تربيتي با كنترل مساله گمشدگي و بيش پراكنش
386
مدل سازي بيمار پاركينسون با استفاده از شبكه هاي عصبي
387
مدل سازي بيماري پاركينسون در اختلالات راه رفتن
388
مدل سازي بيماري عفوني با پارامترهاي متغير زماني و نرخ شيوع غير خطي
389
مدل سازي بيومكانيكي بدن انسان در معرض ارتعاشات قائم به منظور ارزيابي پارامترهاي راحتي
390
مدل سازي پارامترهاي تغيير اقليم با استفاده از مفهوم شبكه هاي پيچيده
391
مدل سازي پارامتريك يك سگمنت از ستون فقرات گردني C7-C6 در صفحه Sagittal و استخراج خصوصيات رفتاري مدل
392
مدل سازي پاسخ گرمايي عايق هاي فداشونده كامپوزيتي
393
مدل سازي پاشندگي مدپلاريزه در فيبر هاي نوري , Modeling of polarization mode dispersionin optical fibers
394
مدل سازي پالايش سبز خاك هاي آلوده به نيكل
395
مدل سازي پتانسيل نشت آلودگي از خاكستر كوره هاي احتراق نيروگاههاي حرارتي تثبيت شده با ماتريسهاي سيمان و مقايسه تستهاي نشت مختلف
396
مدل سازي پخش ذرات در جريان الكترو اسمزي در ميكرو كانال نرم
397
مدل سازي پخش ذرات معلق كارخانه سيمان سبزوار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
398
مدل سازي پخش قطرات در شوينده ها ي و نتوري
399
مدل سازي پديده آ شوب در جبر انساز توان و ترانسفورماتور با در نظر گرفتن اثر هيسترزيس
400
مدل سازي پديده تخليه جزئي در كابلهاي فشار قوي
401
مدل سازي پديده چرخش روغن در ياتاقان هاي ژورنال
402
مدل سازي پديده سايش بين روتور و استاتور
403
مدل سازي پديده صاعقه به كمك تئوري پراكندگي و سنجش ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از آن
404
مدل سازي پديده كاسه انداختن پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از روش اجزاي محدود
405
مدل سازي پديده گرفتگي در غشاهاي اولترافيلتراسيون
406
مدل سازي پديده گرفتگي درغشاهاي ميكروفيلتراسيون والترافيلتراسيون
407
مدل سازي پراكنش آلاينده هاي SO2 و NO2 نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
408
مدل سازي پراكنش آلاينده هاي SO2 وNOx در فازهاي 9و 10 منطقه نفتي پارس جنوبي
409
مدل سازي پراكنش آلاينده هاي گازي پتروشيمي اصفهان
410
مدل سازي پراكنش ذرات معلق كارخانه سيمان ساروج و اثرات آن بر تجمع فلزات سنگين در خاك و گياه
411
مدل سازي پراكنش و مطلوبيت زيستگاه پلنگ ايراني (Panthera pardus saxicolor) در شهرستان طالقان و اراضي پيراموني
412
مدل سازي پراكنش يوزپلنگ آسيايي ﴿Acinonyx jubatus venaticus﴾ در استان هاي اصفهان و يزد
413
مدل سازي پرتوشكافنده و فيلتر نوري با استفاده از نانو بلور فوتوني سه لايه فلزي
414
مدل سازي پرنده و تحليل برخورد آن با لبه دم عقب هواپيما
415
مدل سازي پسماند خشك شهري با استفاده از داده‌هاي اجتماعي - اقتصادي در شهر يزد
416
مدل سازي پليمريزاسيون تعليقي استايرن جهت پيش بيني خواص محصول نهايي
417
مدل سازي پليمريزاسيون كاتيوني تترا هيدروفوران
418
مدل سازي پمپ حرارتي گاز سوز
419
مدل سازي پمپ هاي سديمي_پتاسيمي و پمپ هاي كلسيمي در خارهاي دندريتي
420
مدل سازي پنل هاي فتوولتائيك با استفاده از شبكه هاي عصبي
421
مدل سازي پيامد هاي فرآيندي ناشي از حوادث در يك واحد منتخب
422
مدل سازي پيزو الكتريك در ANSYS
423
مدل سازي پيش بيني بارش حوضه آبريز زاب با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي
424
مدل سازي پيش بيني تصادفات جاده هاي دو خطه به منظور بررسي ايمني
425
مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيك
426
مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
427
مدل سازي پيشرو و معكوس داده هاي مگنتو تلوريك بر روي يك زمين
428
مدل سازي پيشرو و معكوس سازي مستقيم داده هاي الكترومغناطيس هوابرد به منظور محاسبه تراوايي مغناطيسي و رسانندگي الكتريكي زمين
429
مدل سازي پيل سوختي غشاء الكتروليت پليمري (هيدروژني)
430
مدل سازي تأثير توربالانس اتمسفر بر روي خصوصيات دسته فرمان هواپيما
431
مدل سازي تأثير مديريت تقاضاي سفر شهري بر كاربري زمين
432
مدل سازي تئوري، شبيه سازي المان محدود، طراحي و ساخت يك جمع آوري كننده ي انرژ‍ي با استفاده از ساختار مكانيكي پيزوالكتريك
433
مدل سازي تابش خورشيدي دريافتي سطح زمين بر اساس پارامترهاي اقليمي و محيطي در استان كرمانشاه
434
مدل سازي تاثير الگوي ساختاري بر كاني زايي در معدن سنگ آهن مركزي سنگان
435
مدل سازي تاثير بسته بندي عصبي در تبليغات برروي وفاداري مشتري و ارزش برند در فضاي كسب و كار ايران
436
مدل سازي تاثير پروانه چرخان بر حركت سقوطي مواد دانه اي وساخت نمونه آزمايشي كوچك
437
مدل سازي تاثير تراكم ترافيك شيبراهه هاي خروجي بر ظرفيت آزاد راه
438
مدل سازي تاثير توسعه سازي حمل ونقل جاده اي در رشد اقتصاذي كشور بوسيله روش سيستماتيك
439
مدل سازي تاثير رخساره هاي ژئومورفولوژي بر الگوهاي مكاني پوشش گياهي در مناطق خشك (مطالعه موردي: دشت يزد-اردكان)
440
مدل سازي تاثير سرعت گاز، اندازه Tubing و تكميل چاه در برداشت ميعانات گازي
441
مدل سازي تاثير سيستم هاي ITS و سوخت هاي تجديد پذير در كاهش CO2 در حمل و نقل جاده اي
442
مدل سازي تاثير سيستم هاي ITS و سوخت هاي تجديدپذير در كاهش CO2 در حمل و نقل جاده اي
443
مدل سازي تاثير طراحي تجارت اجتماعي برتصميم گيري خريد مصرف كننده
444
مدل سازي تاثير فعاليت‌هاي بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتري با رويكرد تركيبي PLS-ANN ( مورد مطالعه آژانس‌هاي مسافرتي )
445
مدل سازي تاثير گازهاي احيايي بر رسانايي الكتريكي نيمه هادي هاي اكسيدهاي فلزي
446
مدل سازي تاثير لوگو بر مشتري از منظر نوروني مغز
447
مدل سازي تاثير هوش معنوي بر عملكرد كاركنان سازمان با استفاده از مدل معادلات ساختاري با نرم افزار SmartPLS
448
مدل سازي تاج حرارتي در نورد سرد و گرم بوسيله نرم افزار Ansys
449
مدل سازي تارهاي نوري حفره دار به صورت كريستال فوتوني دو بعدي به روش بسط برحسب موج تخت PW()
450
مدل سازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميادين بخش شرقي خليج فارس
451
مدل سازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان عسلويه شرقي
452
مدل سازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان نفتي اهواز
453
مدل سازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان نفتي دورود
454
مدل سازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان نفتي رسالت
455
مدل سازي تبادل توان بين دو شبكه ناهمسان با خط رابط مجهز به IPC
456
مدل سازي تبديل سلول هاي خاموش به سلول هاي تكثير شونده در تومور هاي سرطاني با استفاده از نظريه بازي ها
457
مدل سازي تبديل كننده هاي استيلن در واحد هاي الفيني
458
مدل سازي تجريد حالت در يادگيري تقويتي
459
مدل سازي تحليل انتقال حرارت MSG/PATRAN-MSG/NASTRAN
460
مدل سازي تحليل و ارزيابي كارايي الگوريتم هاي مسير يابي تحمل پذير خطا در شبكه هاي ميان ارتباطي
461
مدل سازي تحليل، طراحي و ساخت موتور شاربرگردان
462
مدل سازي تحليلي بار ضربه اي بر تيرهاي ساندويچي با هسته ضخيم و رويه هاي فلزي
463
مدل سازي تحليلي بار ضربه اي سرعت پايين در كامپوزيت هاي تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار با در نظر گرفتن
464
مدل سازي تحليلي بار ضربه اي سرعت پايين روي صفحات ساندويچي مدور گلار فوم
465
مدل سازي تحليلي بار ضربه اي سرعت پايين نانو ذره روي نانو ورق انحناء دار
466
مدل سازي تحليلي پرش هيدروليكي نوع A روي پله ي مثبت Characteristics of A-type hydraulic jump at a positive step
467
مدل سازي تحليلي تيرهاي ساندويچي كامپوزيت - فوم تحت بار ضربه اي سرعت پايين
468
مدل سازي تحليلي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با نانو تيوب هاي كربني تحت بار ضربه اي سرعت پايين
469
مدل سازي تحليلي كارايي سيستم هاي چند كلاستر ناهمگن
470
مدل سازي تحليلي لمينيت هاي كامپوزيت -فلز تحت بار ضربه اي سرعت پايين
471
مدل سازي تحليلي و آزمايشي حلقه كنترل ولتاژ در يك واحد نيروگاهي
472
مدل سازي تحليلي و المان محدود جهت مقايسه رفتار و ويژگي هاي فنر هاي مارپيچ با هندسه مقطع مفتول مختلف
473
مدل سازي تحليلي و شبيه سازي عددي لمينيت هاي الياف- فلز تحت ضربه عمودي سرعت بالا
474
مدل سازي تحليلي و شناسايي سيستم AVR نيروگاه گازي شهيد رجايي
475
مدل سازي تحليلي و عددي اثر كيك گل بر تنش هاي اطراف ديواره چاه
476
مدل سازي تحليلي و عددي توزيع تنش برشي جداره در خم كانال هاي مركب
477
مدل سازي تحليلي و عددي توزيع تنش برشي جداره در خم كانال هاي مركب
478
مدل سازي تحليلي و عددي توزيع نيرو در اتصالات پيچي صفحات ساندويچي كامپوزيتي تحت بار درون صفحه اي
479
مدل سازي تحليلي، طراحي بهينه و ساخت يك نمونه ي جديد موتور خطي لوله اي آهن ربايي سنكرون شار عرضي
480
مدل سازي تحليلي، عددي و آزمايشگاهي تبديل جريان فوق¬بحراني به زير¬بحراني بدون پرش هيدروليكي با تغيير مقطع عرضي كانال
481
مدل سازي تخريب در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با پارچه هاي بافته شده
482
مدل سازي تخريب ساختمان به وسيله عمليات انفجار
483
مدل سازي تخصيص بهينه منابع در رايانش ابري با استفاه از كنترل بهينه سيستم‌ هاي صف بندي
484
مدل سازي تخلفات رانندگان ناوگان سنگين با استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگي
485
مدل سازي تداخلات توان مبتني بر شبكه csma/ca با استفاده از آنتن جهت دار
486
مدل سازي ترانزيستور siGe بااستفاده ازشبكه هاي عصبي
487
مدل سازي ترانزيستور ليزر با نانو ساختار بيس تدريجي
488
مدل سازي ترانزيستوردوقطبي نامتجانس SiGeبااستفاده ازشبكه هاي عصبي
489
مدل سازي ترانسفورماتورهاي قدرت فركانس بالا
490
مدل سازي تراوش گازها از ميان غشاهاي ماتريس آميخته
491
مدل سازي ترجيحات حريف در مذاكرات چندوجهي دوجانبه با اطلاعات ناقص
492
مدل سازي ترك هاي ثانويه با استفاده از تئوري انشعاب به روش المان مرزي
493
مدل سازي تركيبي ويسكوزيته نفت خام
494
مدل سازي ترمز هيدروليك خودرو
495
مدل سازي ترمو مكانيكي فرآيند FSW به روش المان محدود و مطالعه تاثير متغيرهاي فرآيند برشاخص جوش
496
مدل سازي ترموديناميكي پديده جذب و واجذب با استفاده ازسيال فوق بحراني
497
مدل سازي ترموديناميكي تشكيل هيدرات گاز طبيعي در حضور مايعات يوني با استفاده از معادله حالت CPA و تئوري دو مرحله اي تشكيل هيدرات چن-جو
498
مدل سازي ترموديناميكي تعادل فازي سيستم آب نمك/نفت/سورفكتانت در پديده ازدياد برداشت
499
مدل سازي ترموديناميكي تعادلات فازي در سيستمهاي حاوي آب + سورفكتانت +هيدروكربن
500
مدل سازي ترموديناميكي تعادلات فازي سيستم هاي چند جزئي
501
مدل سازي ترموديناميكي جذب سطحي گازهاي خالص و مخلوط هاي دوتايي و سه تايي گازي با استفاده از مدل دانسيته موضعي ساده شده
502
مدل سازي ترموديناميكي حلاليت دي اكسيد كربن در محلولهاي آبي از انواع مختلف آمين ها (MDEA,SULFOLANE) و مخلوط آنها با معادله حالت PRSV2
503
مدل سازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين با استفاده از مدل محلول جامد
504
مدل سازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين به كمك مدل چند جامدي
505
مدل سازي ترموديناميكي سيستم هاي حاوي پليمر و نمك با استفاده از معادلات حالت
506
مدل سازي ترموديناميكي فرايند جذب در غشاهاي پليمري
507
مدل سازي ترموديناميكي كاملا كوپله چند محوره آلياژهاي حافظه دار و پياده سازي عددي به روش اجزاي محدود
508
مدل سازي ترموديناميكي و بهينه سازي دو هدفه سيكل توربين گاز همراه با پيل سوختي اكسيد جامد
509
مدل سازي ترموسينتيكي واكنش فيشر- تروپش در حضور كاتاليزور كبالت
510
مدل سازي ترمومكانيكي آلياژهاي حافظه دار
511
مدل سازي ترمونوترونيك اثرات نويز در راكتورWWER-1000 با خنك كننده نانوسيال 〖Al〗_2 O_3
512
مدل سازي ترومديناميكي تشكيل هيدرات مبردهاي R22 و...در آب
513
مدل سازي تزريق بدون سوزن با جت به روش المان محدود
514
مدل سازي تزريق سلولي با فرض ماده هايپرالاستيك
515
مدل سازي تزريق و اثرات متقابل ميكروحباب و جريان در مجاورت ديواره
516
مدل سازي تشخيص احساسات انسان با استفاده از حالات چهره
517
مدل سازي تشخيص و تعقيب حركات چشم انسان در دنياله تصاوير
518
مدل سازي تشعشع و اثرات آن بر روي انتقال حرارت اجسام بازگشت به جو
519
مدل سازي تشكيل دوده در شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش
520
مدل سازي تشكيل رسوب در طي فرايند تزريق آب به مخزن با استفاده از نرم افزار scalesoft pitzer در يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
521
مدل سازي تشكيل هيدرات گازي در سيستم هاي شامل تركيب بهبود دهنده ساختمان هيدرات
522
مدل سازي تصادفي مكان يابي هاب با لحاظ سطح خدمت و هزينه هاي ثابت و حل مدل با استفاده از روش ابتكاري
523
مدل سازي تصفيه پساب ‌هاي خطرناك(شيرابه) به كمك پيل سوختي ميكروبي
524
مدل سازي تصفيه پساب صنايع پلي استايرن با استفاده از تماس دهنده‌هاي غشايي الياف توخالي
525
مدل سازي تصفيه پساب يك رآكتورSBR توسط شبكه عصبي مصنوعي
526
مدل سازي تصفيه ي زيستي پساب با استفاده از بيلان جمعيتي (توده سازي زيستي آب خاكستري)
527
مدل سازي تعامل سيال- سازه (FSI) آنوريزم مغزي: بررسي پارامترهاي مورفولوژيك و هموديناميك
528
مدل سازي تعاملات ياخته هاي عصبي بر اساس سيستم هاي چند عاملي
529
مدل سازي تعداد و شدت تصادفات در جاده هاي برون شهري﴿مصالعه موردي استان يزد﴾
530
مدل سازي تعدادي از آزمايشات سنتز
531
مدل سازي تعدادي از آزمايشات سنتز زئوليت ها توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
532
مدل سازي تعيين غلظت آلاينده‌هاي گازي خروجي از دودكش‌هاي پالايشگاه شازند اراك در شهر اراك
533
مدل سازي تغذيه طبيعي و مصنوعي دشت شهرضا و تاثير تغذيه مصنوعي بر كيفيت منابع آب زيرزميني
534
مدل سازي تغذيه مرحله اي براي نيترات زايي و نيترات زدايي زيستي همزمان در تصفيه فاضلاب
535
مدل سازي تغيير شكل سلول ويسكوالاستيك در ميدان آكوستيك
536
مدل سازي تغيير فرم سلول زنده با تكنيك AFM براي بدست آوردن مشخصات مكانيكي سلول
537
مدل سازي تغييرات خلق در افسردگي دوقطبي بر اساس تغيير در پارامترهاي روان شناختي
538
مدل سازي تغييرات دماي شمش در كوره پيشگرم شركت سهامي ذوب‌ آهن اصفهان با شبكه عصبي
539
مدل سازي تغييرات زماني- مكاني سطح آب زيرزميني در اندركنش با آب هاي سطحي با استفاده از تكنيك هاي شبكه عصبي مصنوعي و زمين آمار، مطالعه موردي : آبخوان نجف آباد
540
مدل سازي تقليل وزن پارچه پلي استر به صورت تابعي از پارامترهاي غلظت سود سوزآور، زمان عمليات و دماي حمام و محاسبه مينيمم هزينه
541
مدل سازي تلفيقي آب هاي سطحي و زيرزميني در هيدروسيستم هاي پيچيده
542
مدل سازي تلفيقي آبهاي سطحي و زيرزميني با تاكيد بر عدم قطعيت پارامترها و قابليت اعتماد سيستم
543
مدل سازي تماس پاي ربات دوپا با زمين و محاسبه نيروي عكس العمل زمين براي آن
544
مدل سازي تمايل به پياده روي شهروندان در سفرهاي روزانه
545
مدل سازي توازن جرمي عناصر روي و مس در زمين هاي كشاورزي استان كرمانشاه
546
مدل سازي توان اكولوژيك حوزه آبخيز رزين كرمانشاه با استفاده از رويكرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و سامانه اطلاعات جغرافيايي
547
مدل سازي توانمندي كاركنان استانداري چهار محال و بختياري و فرمانداري هاي تابعه در افق 1440
548
مدل سازي توربوشارژرها و انتخاب بهينه آن ها براي موتور هوايي
549
مدل سازي توربين چندمرحله اي بخار در يك نيروگاه با استفاده از اطلاعات واقعي و آزمايشي
550
مدل سازي توزيع اندازه ذرات به روش بيلان جمعيت در پليمريزاسيون امولسيوني استايرن با حضور مخلوط دوامولسيفاير
551
مدل سازي توزيع تنش در مت هاي بتني
552
مدل سازي توزيع وزن مولكولي در پليمريزاسيون امولسيوني با حضور مخلوط دو ماده فعال سطحي، دو آغازگر و عامل انتقال زنجير
553
مدل سازي توسعه پايدار با تاكيد بر جنبه اجتماعي
554
مدل سازي توليد امواج فراصوتي به وسيله ليزر و بررسي اثر پارامترهاي ليزر بر امواج توليد شده
555
مدل سازي توليد پلي اتيلن ترفنالات در فاز مذاب و به دست آوردن توزيع جرم مولكولي
556
مدل سازي تيرهاي پروالاستيك به كمك روش اجزا محدود
557
مدل سازي تيرهاي پروالاستيك به كمك روش اجزا محدود
558
مدل سازي جاذبه ، اتمسفر و بيضي گون زمين با استانداردهاي بين المللي
559
مدل سازي جت هاي مايع - گاز به منظور كاهش گاز هاي اسيدي ) 2OC و S2H ( بازيافت گاز هاي خروجي فلر از طريق DFC
560
مدل سازي جداسازي جيوه از پساب هاي واحد پتروشيمي توسط كربن فعال
561
مدل سازي جداشدگي بين بتن و ورق FRP در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده همراه با مطالعات موردي
562
مدل سازي جذب دي اكسيد كربن با جاذب آميني روي پايه متخلخل در بستر سيال
563
مدل سازي جرثقيل سقفي ﴿ بالا بر﴾ در محيط نرم افزار Solid Work [سلايد ورك]
564
مدل سازي جرم ملكولي و توزيع جرم مولكولي در پليمريزاسيون پروپيلن توسط كاتاليست هاي زيگلر ناتا
565
مدل سازي جريان آب در توده سنگ با روش احتمالاتي-مطالعه موردي پرو‍ژه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه
566
مدل سازي جريان آب زيرزميني در توده سنگ هاي درزه دار (مطالعه موردي: ساختگاه سد خرسان 3)
567
مدل سازي جريان آشفتگي در كوره كنورتور Teniente با كمك نرم افزار FLUENT
568
مدل سازي جريان آشفتگي دركوره كنورتور ب كمك نرم افزار Fluent
569
مدل سازي جريان آشفته دو فازي يك زانويي مخلوط كننده با استفاده از نرم افزار فلوئنت
570
مدل سازي جريان اطلاعات بين دانشكاران يك موسسه مالي براساس تئوري سيستم هاي تطبيقي پيچيده
571
مدل سازي جريان بيماران با رويكرد نظريه صف، به علاوه روش حلي براي مسأله زمان بندي پذيرش بيماران
572
مدل سازي جريان در اطراف جاذب هاي انرژي تحت اثر امواج شكنا
573
مدل سازي جريان در پايين دست سد گلپايگان تحت تأثير پديده شكست سد
574
مدل سازي جريان در فن لانه سنجابي با استفاده از نرم افزار
575
مدل سازي جريان در مجراي تخليه كننده تحتاني سد
576
مدل سازي جريان دو فازي ﴿ذرات معلق در هوا ﴾در طول يك لوله از يك مجمو عه غبار گير
577
مدل سازي جريان دوفازي آب/هوا در يك مدول غشايي مارپيچي نانومتخلخل
578
مدل سازي جريان دوفازي گاز-مايع در لوله هاي گاز طبيعي به منظور بررسي خوردگي در خطوط لوله انتقال
579
مدل سازي جريان سيال در اتاق
580
مدل سازي جريان سيال در شبكه شكستگي هاي سنگي اطراف حفريات زيرزميني با روش اتوماتاي سلولي
581
مدل سازي جريان سيال در شكاف هاي مخازن هيدروكربوري
582
مدل سازي جريان سيال در مته ي حفاري
583
مدل سازي جريان سيال غير نيوتني خون در يك كانال دو بعدي داراي انسداد با استفاده از روش شبكه بولتز من
584
مدل سازي جريان سيال غير نيوتني گل حفاري در فضاي حلقوي چاه هاي نفت
585
مدل سازي جريان سيال نيوتني در يك شكاف طبيعي بكمك روش اتومات سلولي
586
مدل سازي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكرو كانال مستطيلي
587
مدل سازي جريان سيال ويسكوالاستيك در هندسه با مقاطع‏‎ ‎مدوّربا استفاده از مدلXPP
588
مدل سازي جريان ضرباني در سرخرگ با استفاده از روش شبكه بولتزمن
589
مدل سازي جريان گاز-ميعانات گازي در خطوط لوله در شرايط پايا و ناپايا
590
مدل سازي جريان نقدينگي روش هاي اجراي صنعتي سازي پروژه هاي ساخت و ساز متعارف شهري با رويكرد مديريت ريسك
591
مدل سازي جريان هاي شكافنده در سواحل دريا
592
مدل سازي جريان هاي ماندگار با نرم افزار Hec- Ras و كاربرد آن در تخمين ضريب مانينگ براي بازه اي از رودخانه كارون
593
مدل سازي جريان هاي ماندگار با نرم افزار MIKE 11 و كاربرد آن در تخمين ضريب مانينگ براي بازه اي از رودخانه كارون
594
مدل سازي جريان هاي متلاطم با سطح مشترك
595
مدل سازي جريان هوا حول اير فول توربين بادي
596
مدل سازي جريان و بررسي افت فشار ايجاد شده در يك ميكرومخزن
597
مدل سازي جهت بهبود بهره وري شركت هاي آب و فاضلاب با استفاده از تكنيك الگوگيري
598
مدل سازي چاه ژئوترمال جهت پيش بيني تشكيل رسوبات معدني
599
مدل سازي چند مقياسي ديناميك مولكولي - ميدان فاز داربست هاي متخلخل PLA/HA جهت استخراج مدول الاستيك و استحكام شكست
600
مدل سازي چند ناحيه اي احتراق ابر نانو ذرات
601
مدل سازي چند ناحيه اي احتراق غيرپيش آميخته ابر ذرات
602
مدل سازي حداقل غناي گاز و بررسي فني اقتصادي تزريق امتزاجي در يك مخزن شكاف دار
603
مدل سازي حذف بيولوژيكي آلاينده هاي نفتي از خاك
604
مدل سازي حذف كروم از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات آهن
605
مدل سازي حذف كروم از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات آهن
606
مدل سازي حرارتي جريان گاز - جامد بر اساس الگوي آماري برخورد ذره - ذره و ذره - ديوار
607
مدل سازي حرارتي فرآيند ماشين كاري قطعات مدور با وايركات به كمك روش اجزاي محدود
608
مدل سازي حركت آبهاي زير زميني د ر توده هاي لغزشي و تعيين بهترين روش پايين انداختن سطح سفره به منظور تثبيت توده
609
مدل سازي حركت بار خرد كننده در آسياي خودشكن (مطالعه موردي: آسياي خودشكن چغارت)
610
مدل سازي حركت شش درجه آزادي و طراحي اتوپايلوت هوشمند براي روبات زير آبي
611
مدل سازي حركت فلورايد و بررسي عوامل موثر برحركت آن در خاك تحت شرايط مزرعه
612
مدل سازي حركت كادميوم وبرومايدو خصوصيات هيدروليكي خاك درشرايط مزرعه
613
مدل سازي حركت نيترات، آرسنيك و كادميم در خاك تيمارشده با لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن تحت كشت گياه ذرت
614
مدل سازي حساسيت اراضي به لغزش با استفاده از مدل هاي همبستگي شبكه هاي باوربيزين
615
مدل سازي حلاليت گوگرد عنصري در گاز ترش با استفاده از معادله حالت PHSC
616
مدل سازي حوضه آبريز در محيط HEC-HMS [اچ. اي. سي. - اچ. ام. اس.] ﴿مطالعه موردي حوضه آبريز انديمشك﴾
617
مدل سازي خاك - زمين نما و پيش بيني توليد گندم ديم به كمك مدل هاي مختلف در مناطقي از زاگرس مركزي
618
مدل سازي خاك - زمين نما و نقشه برداري رقومي خاك در منطقه زرند كرمان
619
مدل سازي خستگي روسازي هاي آسفالتي به روش المان محدود
620
مدل سازي خشك كردن افشان پارافرمالدئيد
621
مدل سازي خشك كن هاي پاششي همراه با واكنش
622
مدل سازي خصوصيات آكوستيك پارچه هاي پرده اي پلي استري با استفاده از هوش مصنوعي
623
مدل سازي خطاهاي ماشين فرز سه محوره CNC
624
مدل سازي خطر فرسايش بادي در بخشي از دشت رفسنجان با استفاده از شبكه هاي باور بيزين (BBNs)
625
مدل سازي خطر فرسايش خاك در حوزه آبخيز بازفت با استفاده از الگوريتم منطق فازي، مدل SWAT و الگوريتم ژنتيك-خوشه بندي فازي
626
مدل سازي خطوط انتقال
627
مدل سازي خطوط انتقال در مدارهاي هيدروليكي
628
مدل سازي خطي فرآيند اسيدكاري باتوجه به تاثيرات پراكندگي
629
مدل سازي خواص انسدادي نانو كامپوزيت هاي پليمر/ خاك رس
630
مدل سازي خواص حرارتي نانو سيالات
631
مدل سازي خواص سيالات هيدروكربوري با استفاده از معادله PC-SAFT، تئوري هاي اصطكاك و حجم آزاد
632
مدل سازي خواص كششي و قابليت نفوذ هواي لايه هاي بي بافت سوزن زني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
633
مدل سازي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت گرافن/اپوكسي با استفاده از روش عددي
634
مدل سازي داده محور جريان سيالات چندفازي از يك ميدان نفتي
635
مدل سازي داده هاي بارندگي شش ساعته براساس مكانيسم خوشه اي بارتلت-لوئيس )مطالعه موردي شهر ايلام(
636
مدل سازي داده هاي بقا با استفاده از مدل هاي رگرسيون كاكس
637
مدل سازي دانش افزايي مهندسي صنايع جهت پاسخ گويي به نيازهاي بازار كار با استفاده از مدل پويايي سيستم ها
638
مدل سازي دانش كاربران در انجمن هاي بر خط با رويكرد آناليز لينك به منظور تشخيص خبرگان
639
مدل سازي دانه كاتاليستي در فرآيند GTL
640
مدل سازي دانه و مرزدانه در نانو و ميكرو كريستال ها به روش المان محدود
641
مدل سازي درد در نخاع با استفاده از شبكه هاي عصبي ديناميك
642
مدل سازي درصد استخلاف كربوكسي متيل كيتوسان به كمك روش رويه پاسخ
643
مدل سازي دريافت و استفاده از تشعشع در سطوح مختلف كود نيتروژن در گلرنگ
644
مدل سازي دستگاه خشك كن ﴿Drier) توسط نرم افزار ﴿Fluent﴾
645
مدل سازي دقيق سيستم زمين جهت استفاده در نرم افزار EMTP
646
مدل سازي دماي اشتعال نانو ذرات فلزي
647
مدل سازي دماي ذوب نانوذرات فلزي
648
مدل سازي دو بعدي تحول نابجايي هاي لبه اي در تك كريستاله و دو كريستاله ها تحت كرنش هاي الاستيك و غير الاستيك با استفاده از روش ميدان فاز
649
مدل سازي دو بعدي جريان و انتقال آلودگي ﴿شوري﴾ در رودخانه هاي جزر و مدي
650
مدل سازي دو لايه ديواره شريان با فرض ماده هايپرالاستيك
651
مدل سازي دو هدف سبد سهام موازنه‌شده و حل آن از طريق الگوريتم تكاملي تركيبي پرندگان
652
مدل سازي دوبعدي رفتار هيدروليكي توده سنگ با استفاده از شبكه شكستگي مجزا و با تاكيد بر جريان سيال ورودي به داخل فضاهاي زيرزميني
653
مدل سازي دوچرخه الكتريكي با قابليت باز پس گيري انرژي از ترمز توسط نرم افزار LabVIEW
654
مدل سازي دوره هاي تجاري از نگاه كينزي هاي جديد با ساختار معادلات تفاضلي (رويكرد سنجي پنل پويا)
655
مدل سازي دوفاز پيل سوختي غشاء پليمري به كمك تابع كاربر تعريف شده در فضاي نرم افزار فلوئنت
656
مدل سازي دوفازه آبشستگي در پاي موج شكن هاي قائم و شيبدار
657
مدل سازي دومرحله اي با الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله برنامه ريزي دروس دانشگاهي (مورد مطالعه : دانشكده علوم انساني دانشگاه علم و هنر يزد)
658
مدل سازي ديناميك بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط كم آبي(مطالعه موردي: سد بالارود)
659
مدل سازي ديناميك جريان سيال در يك خط انتقال گاز
660
مدل سازي ديناميك حباب در راكتورهاي كاويتاسيون هيدروديناميكي
661
مدل سازي ديناميك فرآيند حذف آب از گاز طبيعي به روش جذب سطحي روي زئوليت 5A
662
مدل سازي ديناميك فضايي و كنترل حركت يك ربات كم عملگر متحرك با پايه كروي
663
مدل سازي ديناميك متابوليسم مركزي كربن در باكتري اشريشياكولي
664
مدل سازي ديناميك نانو پمپ يوني
665
مدل سازي ديناميكي توليد انرژي با استفاده از پمپ به عنوان توربين در ايستگاه هاي تقليل فشار آب
666
مدل سازي ديناميكي چند جسمي بدن سرنشين خودرو به منظور بررسي تاثيرات ناشي از حركت خودرو
667
مدل سازي ديناميكي چيلر ادزورپشنبا دو بستر به روش باند گراف
668
مدل سازي ديناميكي حركت ربات سيار چرخ دار راه رونده
669
مدل سازي ديناميكي راكتور بستر ثابت تبديل كاتاليستي (Fe(II به ﴿Fe(III درفاز آبي توسط كاتاليست زئوليتي
670
مدل سازي ديناميكي رفتار حرارتي و رطوبتي ساختمان در فضاي حالت
671
مدل سازي ديناميكي روتور هليكوپتر و اعتبار سنجي آن
672
مدل سازي ديناميكي ژنراتورهاي القايي تغذية دوگانهDFIGدر توربين هاي بادي
673
مدل سازي ديناميكي سازه هاي زيرزميني تحت بارهاي انفجاري سطحي ( مورد مطالعاتي : معدن سرب و روي كوشك)
674
مدل سازي ديناميكي سطوح تماس اتصال در ماشين هاي ابزار
675
مدل سازي ديناميكي سيستم ترمز ضد قفل و طراحي الگوريتم كنترل به روش پسخوراند خطي ساز
676
مدل سازي ديناميكي سيستم روتور يك ياتاقان مغناطيسي فعال، بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد و طراحي سيستم كنترل آن
677
مدل سازي ديناميكي سيستم محركه هيبريدي هيدروليكي و بررسي تاثير پارامترها بر كاهش مصرف انرژي
678
مدل سازي ديناميكي سيستمهاي قدرت
679
مدل سازي ديناميكي شكست سطحي در مقره هاي با لايه يخ
680
مدل سازي ديناميكي عملگر پيزوالكتريك بايمورف با استفاده از معادلات اساسي غيرخطي ناشي از رفتار ماده
681
مدل سازي ديناميكي فرايند HDS
682
مدل سازي ديناميكي نقاله ي تسمه اي جهت بررسي ارتعاشات آن و ريزش مواد دانه اي روان رو
683
مدل سازي ديناميكي و پيش بيني توان راكتيو كوره هاي قوس الكتريكي با هدف استفاده در آلگوريتم كنترل SVC
684
مدل سازي ديناميكي و كنترل ربات كابلي شش درجه آزادي فضايي نامقيد الاستيك با پايه متحرك
685
مدل سازي ديناميكي و كنترل رفتار حركتي ميكرو ذرات در حين نانومنيپوليشن دوبعدي بر روي سطوح زبر
686
مدل سازي ديناميكي يك خودروي 9 درجه آزادي
687
مدل سازي ديناميكي يك سيستم تبريد و بهينه سازي تقاضا و مصرف انرژي با استفاده از منطق فازي
688
مدل سازي ديناميكي يك وسيله پرنده شش درجه آزاد
689
مدل سازي ديناميكي يكي از مخازن نفتي ايران و بررسي مكانيسم هاي مختلف EOR
690
مدل سازي ذخيره و تثبيت حافظه در هيپوكامپ
691
مدل سازي ذرات جديد در محيط متامتريال براي بكارگيري در ديواره هاي الكترومغناطيسي
692
مدل سازي ذره متخلخل در احتراق ابر ذرات
693
مدل سازي رابطه بين سرعت و نرخ جريان ترافيك به روش سري زماني (مطالعه موردي: تونل رسالت تهران)
694
مدل سازي رابطه كادميم در گياه پسته با غلظت اين عنصر در خاك
695
مدل سازي رابطه مديريت دانش و مديريت استعداد با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري
696
مدل سازي رابطه هوش هيجاني و فرايند خلق دانش با رويكرد معادلات ساختاري
697
مدل سازي رابطه هوش هيجاني و مدل ساختمان دانش با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري
698
مدل سازي رابطه ي تيپ شناسي سازماني و تسهيم دانش با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري
699
مدل سازي رابطه ي حمل و نقل هوايي بين المللي با صنعت گردشگري
700
مدل سازي رابطه ي هوش معنوي و مدل ساختمان دانش مطالعه موردي گروه صنعتي گلرنگ
701
مدل سازي راكتور اتو كلاو واحد EPDL پتروشيمي بندر امام
702
مدل سازي راكتور توليد الكل هاي چرب از آلفااولفين به روش اكسو
703
مدل سازي راكتور سنتز متانول تحت ليسانس كمپاني igruL
704
مدل سازي راكتور غشايي فرايند كاتاليستي نفتاريفورمينگ همراه با كوپل حرارتي
705
مدل سازي راكتور هيدروژ ناسيون دي الفين هاي خطي پترو شيمي بيستون
706
مدل سازي راكتور واحد ايزومريزاسيون پالايشگاه امام خميني شازند اراك با استفاده از نرم افزار COMSOL
707
مدل سازي راكتورايرليفت اصلاح شده بااستفاده ازمنحني هاي توزيع زمان اقامت سيال
708
مدل سازي راكتورهاي حلقه شيميايي احتراقي (CLC) جهت توليد انرژي حرارتي و كاهش انتشار CO2
709
مدل سازي راكتورهاي ناپيوسته متوالي(SBR) براي نيترات¬زايي و نيترات¬زدايي زيستي در تصفيه فاضلاب
710
مدل سازي ربات 6 درجه آزادي STEWART با مفاصل الاستيك
711
مدل سازي ربات با سيستم سه چرخ omni و طراحي و پياده سازي كنترلر براي آن
712
مدل سازي ربات كروي و كنترل آن بر اساس كنترل فازي
713
مدل سازي ربات متحرك با استفاده از نرم افزار مدليكا
714
مدل سازي رخدادهاي بازگشتي درحضور رخدادهاي بدون بازگشت تحت مخاطره ي رقابتي به روش نيمه پارامتري
715
مدل سازي رسوب آسفالتين بوسيله ي معادله ي حالت آماري PC-SAFT با تمركز بر مشخصه سازي چندجزئي آسفالتين
716
مدل سازي رسوب آسفالتين در مخازن نفت
717
مدل سازي رشد ترك با استفاده از المان واسط در نرم افزار Abaqus
718
مدل سازي رشد ترك در شكست هيدروليكي به روش المان محدود در چاه هاي نفت و گاز
719
مدل سازي رشد تورق در مواد مركب لايه اي تحت بارگذاري خستگي
720
مدل سازي رشد تورق در مود II چند لايه هاي كامپوزيتي پليمري تك جهته و چند جهته
721
مدل سازي رشد تورق در مود II چندلايه هاي كامپوزيتي پليمري تك جهته و چندجهته
722
مدل سازي رشد شهري مهاباد در سال 1404 با تاكيد بر پايداري اكولوژيكي
723
مدل سازي رفتار اصطكاكي منسوج سرش تاير
724
مدل سازي رفتار الاستيك مواد در ابعاد مزو
725
مدل سازي رفتار الكتريكي غشاي سلول عصبي تحت تأثير كشش مكانيكي
726
مدل سازي رفتار انتخاب مد كاربران وسايل نقليه شخصي با اجراي سياست هاي اثرگذار مديريت تقاضاي شهري با استفاده از روش ترجيحات بيان شده
727
مدل سازي رفتار برشي سنگ هاي آهكي
728
مدل سازي رفتار بلندمدت كانال هاي فروش با در نظر گرفتن هزينه زمان تحويل تعهد شده و ارزش زماني پول تحت شرايط اختلال
729
مدل سازي رفتار خاك هاي مخلوط ماسه اي-رسي با استفاده از يك مدل حالت بحراني
730
مدل سازي رفتار خودخواهانه در شبكه هاي اقتضايي خودروها و ارائه راه كاري براي رفع آن
731
مدل سازي رفتار ديناميكي ديوار حائل خاكي مسلح شده با ژئوسينتتيك ها
732
مدل سازي رفتار رئولوژيكي چسب‌هاي حساس به فشار توسط ديناميك براوني و مقايسه با نتايج تجربي
733
مدل سازي رفتار رسوب در مبدلهاي پيش گرمكن نفت خام به روشفازي-عصبي
734
مدل سازي رفتار روبات سيار با استفاده از شبكه بيزين پويا
735
مدل سازي رفتار روبات سيار با استفاده از شبكه بيزين پويا-
736
مدل سازي رفتار ساير خودروها توسط خودروي بدون سرنشين
737
مدل سازي رفتار غير خطي هستة آهني ترانسفورماتورها و كاربرد در بررسي شبكه هاي قدرت
738
مدل سازي رفتار غيرخطي سيستم ديوار برشي فولادي با استفاده از اجزا محدود ميكرو با تاكيد بر پديده زوال چرخه اي
739
مدل سازي رفتار غيرخطي مصالح بنايي غير مسطح با استفاده از روش چند صفحه اي
740
مدل سازي رفتار غيرهمسان ماسه ها
741
مدل سازي رفتار فازي آلياژ هاي پليمري پيچيده
742
مدل سازي رفتار گرم فولاد زنگ نزن دو فازي
743
مدل سازي رفتار مؤديان مالياتي: تحليل تأثير اخلاق مالياتي بر تمكين مالياتي
744
مدل سازي رفتار ماده مركب حاوي سيم حافظه دار با در نظرگرفتن تنش تماسي
745
مدل سازي رفتار مقاومت برشي خاك هاي تقويت شده با الياف طبيعي با استفاده از شبكه هاي مصنوعي
746
مدل سازي رفتار مور فولوژيك رودخانه ها و پيش بيني تغييرات تراز بستر
747
مدل سازي رفتار و نحوه اسيب اتصال بتني پيش ساخته با المان رابط فولادي و تطبيق آن با مدل آزمايشگاهي
748
مدل سازي رفتارغيرخطي سازه بنايي غيرمسلح بااستفاده ازالگوي چندصفحه اي
749
مدل سازي رفتاري ادوات مايكروويو با استفاده از شبكه هاي عصبي
750
مدل سازي رفتاري خودروهاي الكتريكي در شبكه هوشمند برق با حضور تجميع كننده ها
751
مدل سازي رفتاري سري زماني شاخص هاي كلان اقتصادي ايران
752
مدل سازي رگرسيون لجستيك با استفاده از شبكه هاي عصبي تابع پايه شعاعي تكاملي
753
مدل سازي رله هاي ولتاژ سه فازه در يك برنامه شبيه سازي گذرا
754
مدل سازي رم جت دريايي توسط نرم افزار فلوئنت
755
مدل سازي رهايش دارو از يك سيستم پليمري دو فازي زيست تخريب پذير
756
مدل سازي رواناب- رسوب با استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژي ﴿مطالعه موردي: حوضه آبخيز درودزن﴾
757
مدل سازي روش sagd در يكي از مخازن نفت سنگين ايران
758
مدل سازي روش مدل ناحيه چسبنده براي شبيه سازي گسترش ترك بين لايه اي در مواد مركب
759
مدل سازي روند انباشت عناصر سنگين در خاك هاي سطحي استان همدان و تعيين خطر پذيري ناشي از آن براي سلامت انسان
760
مدل سازي روندتجمع عناصرسنگين در اكوسيستم هاي زراعي و ارزيابي عدم قطعيت آن در منطقه اصفهان
761
مدل سازي رويشگاه مطلوب كنگر صحرايي (.Gundelia tournefortii L) با تاكيد بر پارامترهاي محيطي در استان اصفهان
762
مدل سازي رياضي ازدياد برداشت از مخازن نفت به روش ميكروبي
763
مدل سازي رياضي انتشار امواج الاستيك و ويسكوالاستيك در محيطاي اشباع شده با مايع و گاز
764
مدل سازي رياضي انتقال رطوبت درمنسوجات متخلخل
765
مدل سازي رياضي انتقال رطوبت و حرارت در منسوجات متخلخل با استفاده از روش المان محدود
766
مدل سازي رياضي بيماري
767
مدل سازي رياضي بيماريهاي عفوني در نوسانات داخلي
768
مدل سازي رياضي بيوفيلتر ها در فضاي بايومس جهت آلاينده هاي خطي
769
مدل سازي رياضي پخت نان سنگك نيم پخت
770
مدل سازي رياضي پخش قطرات در يك شوينده ي ونتوري با در نظر گرفتن اثر انتقال جرم و حرارت
771
مدل سازي رياضي پليمريزاسيون بانك پلي پرو پيلن
772
مدل سازي رياضي پمپ پيستون محور
773
مدل سازي رياضي پيل سوختي اكسيد جامد با استفاده از نرم افزار Comsol [كامسول]
774
مدل سازي رياضي پيل سوختي اكسيد جامد صفحه اي
775
مدل سازي رياضي تجربي موتور بنزيني
776
مدل سازي رياضي تشكيل كك، ناشي از تخريب حرارتي سيالات نفتي، درون لوله هاي كوره هاي صنعتي
777
مدل سازي رياضي تهاجم سلول هاي سرطاني به بافت بدن توسط معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
778
مدل سازي رياضي توليد گاز سنتز در راكتورهاي مونوليتي بستر متوالي
779
مدل سازي رياضي توليد و گسترش زهاب اسيدي در باطله هاي فرآوري به كمك داده هاي ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي
780
مدل سازي رياضي جذب تركيبات گوگردي توسط جاذب كربني
781
مدل سازي رياضي چند هدفه براي مساله زمان بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير پويا
782
مدل سازي رياضي خشك شدن اوره فرمالدهيد در خشك كن پاششي
783
مدل سازي رياضي خطوط انتقال سيال در سامانه هاي انتقال توان هيدروليكي
784
مدل سازي رياضي در تعيين مجموعه ها و چند جمله اي هاي احاطه كننده، پوشش، استقلال، جورسازي و برچسب گذاري گراف ها
785
مدل سازي رياضي راكتور بستر ثابت توليد پروپيلن از دي متيل اتر در فرايند تبديل متانول به پرپيلن
786
مدل سازي رياضي راكتور دوغابي ستون حبابي براي توليد مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز با در نظر گرفتن توزيع اندازه حباب
787
مدل سازي رياضي رفتار الكتريكي كانال پروتئيني ولتاژي حساس به كشش مكانيكي
788
مدل سازي رياضي رفتار حركتي آخال در قالب ريخته گري مدام تختال نازك
789
مدل سازي رياضي سلول هاي سرطاني جامد در بدن
790
مدل سازي رياضي سوپاپه پاپتي
791
مدل سازي رياضي عملكرد بيوفيلترها براي حذف سولفيد هيدروژن از گاز
792
مدل سازي رياضي عمليات حذف آلاينده هاي گازي در شوينده هاي ونتوري
793
مدل سازي رياضي فرآيند برق ريسي براي توليد نانوالياف پليمري
794
مدل سازي رياضي فرآيند جذب واكنشي دي اكسيد كربن در ستون هاي پاششي و پر شده با استفاده از محللول مونواتانول آمين
795
مدل سازي رياضي فرآيندهاي MED
796
مدل سازي رياضي فرآيندهاي موجود در ازدياد برداشت ميكروبي
797
مدل سازي رياضي فرايند حرارتي كنسرو زيتون سبز
798
مدل سازي رياضي مكان‏يابي – تخصيص چند هدفه و طراحي مجدد در تسهيلات سلامت
799
مدل سازي رياضي مكانيسم جذب و عبور آنيون ها از درون غشاء نانو فيلتراسيون PVD در غياب برهمكنش هاي موثر الكتروستاتيكي
800
مدل سازي رياضي نظريه گشتالت و كاربرد ان در معماري
801
مدل سازي رياضي و بررسي آزمايشگاهي سينتيك احياء مخلوطهاي PbO-ZnO توسط متان
802
مدل سازي رياضي و بررسي تأثير غلظت پليمر بر رهايش داروهاي تزريقي
803
مدل سازي رياضي و ترموديناميكي پديده جذب سطحي
804
مدل سازي رياضي و حل عددي محدوده قوس الكتريكي در طي فرآيند PEO
805
مدل سازي رياضي و شبيه سازي انتقال حرارت در محيط متخلخل تحت شرايط عدم تعادل حرارتي
806
مدل سازي رياضي و شبيه سازي پراكنش آلاينده هاي گاز خروجي از پالايشگاه اصفهان
807
مدل سازي رياضي و شبيه سازي ديناميكي اكسترودر
808
مدل سازي رياضي و شبيه سازي رايانه اي برج هاي جذب با استفاده از مدل انتقام جرم
809
مدل سازي رياضي و شبيه سازي عمليات نم زدايي هوا توسط تري اتلين گلايكول (TEG) در يك برج آكنده
810
مدل سازي رياضي و شبيه سازي فرآيند كك زدايي كاتاليست در راكتورهاي واحد هيدرو كراكر پالايشگاه بندرعباس و تهيه نرم افزار كاربردي آن
811
مدل سازي رياضي و محاسباتي تعامل سيستم ايمني و سيستم عصبي از طريق محور HPA
812
مدل سازي رياضي، شبيه سازي و طراحي سيستم بليد در موتور توربوفن
813
مدل سازي رياضياتي كاربندي هاي ساده در معماري ايران
814
مدل سازي ريسك نقدينگي بانك اقتصاد نوين با استفاده از شبكه هاي عصبي
815
مدل سازي زانو براي تحليل پارامترهاي بيومكانيكي رباط متقاطع قدامي در شرايط متفاوت فرودايست-پرش
816
مدل سازي زباني با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
817
مدل سازي زبري پايه پل بر كنترل و كاهش آبشستگي موضعي در گروه پايه هاي دوتايي
818
مدل سازي زبري سطح و نيروهاي برشي در فرزكاري آلياژ آلومينيوم با استفاده از روش ANFIS
819
مدل سازي زمان بندي حركت قطارها در شبكه
820
مدل سازي زمان تغيير خط رانندگان ايراني
821
مدل سازي زمان و هزينه نصب انشعابات گاز و ارائه يك سيستم پشتيبان تصميم براي تعيين تعداد پيمانكار
822
مدل سازي زمين آماري استاتيكي مخزن با استفاده از داده هاي چاه و اطلاعات لرزه‌اي در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران
823
مدل سازي زمين آماري تغييرات دما و فشار در سازند هاي مخزني ميدان گازي خانگيران با استفاده از برداشت هاي درون گمانه اي و بررسي ارتباط آن با پارامترهاي مخزني
824
مدل سازي زمين آماري شبكه ناپيوستگي هاي منطقه معدن كهنگ با استفاده از پردازش تصوير مغزه هاي حفاري
825
مدل سازي زنجيره تامين
826
مدل سازي زنجيره عرضه با استفاده از سيستم هاي خبره فازي
827
مدل سازي زهكشي خشك تحت كاشت گياه جو به منظور بررسي حركت آب و املاح خاك
828
مدل سازي زوال خطوط راه آهن به كمك تئوري پويايي‌‌ سيستم
829
مدل سازي زيرسيستم مبدل حرارتي در سيستم تهويه هواي يك هواپيماي مسافربري
830
مدل سازي زيست تخريب پذيري فيلم هاي پليمري تهيه شده از آلياژ هاي نايلون 6 / نشاسته توسط شبكه عصبي مصنوعي
831
مدل سازي ژئوشيميايي آنومالي هاي ژئو شيميايي برگه 100000/1 نجف آباد و كلاسه بندي آنها
832
مدل سازي ژئوشيميايي داده هاي اكتشافي با استفاده از روش هاي شبيه سازي و الگوريتم هاي يادگيري ماشين: مورد كاوي معدن مس ميدوك
833
مدل سازي ژئوشيميايي كانسار مس پورفيري دره زار با استفاده از روش هاي چندمتغيره آماري
834
مدل سازي ژئومكانيكي پي هاي سنگي ﴿مطالعه موردي : منبع آب پارك علم و فناوري يزد و پي سد گتوند﴾
835
مدل سازي ژنراتور القايي و كنترل فركانس و ولتاژ آن در نيروگاه بادي در هنگام جدا شدن از شبكه
836
مدل سازي ساختاري حركت مرزدانه با استفاده از روش كريستال پلاستيسيته بر مبناي چگالي نابجايي و روش ميدان فاز
837
مدل سازي سامانه تالاموسي قشري درحملات صرع غيابي
838
مدل سازي سامانه هاي تعليق و هدايت به همراه تحليل ديناميكي مدل كامل براي خودروي وانت 151 كارا اصلاح شده
839
مدل سازي سايش در نانو كامپوزيت ها
840
مدل سازي سبك رانندگي با به كارگيري آناليز موجك روي داده هاي تلفن همراه هوشمند
841
مدل سازي ستون حباب مستطيلي با نرم افزلر Ansys Cfx
842
مدل سازي سرعت آزادسازي و ظرفيت بافري پتاسيم در باغ هاي پسته شهرستان رفسنجان
843
مدل سازي سرعت با بكارگيري داده هاي شكست مرزي در اكتشافات لرزه نگاري (با مطالعه موردي در جنوب غرب ايران)
844
مدل سازي سري هاي زماني با فرايند k عاملي گيگارچ
845
مدل سازي سري هاي زماني شمارشي با مدل INGARCH
846
مدل سازي سريع
847
مدل سازي سزعت تبلور پلي ﴿اتيلن ترفنالات﴾ آمورف جهت تهيه ماده اوليه فرآيند پليمريزاسيون حالت جامد
848
مدل سازي سطح پاسخ عوامل تاثير گذار بر اندازه نانو ذرات پلي اكريليونيتريل توليدشده به روش الكترواسپري
849
مدل سازي سطوح با استفاده از منحني هاي چند جمله اي تكه اي B-SPLINE
850
مدل سازي سفتي نانو كامپوزيت گرافن ابوكسي به روش عددي
851
مدل سازي سفره آب زيرزميني و پيامد هاي برداشت آب از آن
852
مدل سازي سقوط آزاد گوه در آب ساكن با كاربرد شبيه سازي slamming
853
مدل سازي سكوي نمونه و بر آورد اثر امواج گروهي بر آن
854
مدل سازي سلول خورشيدي سيليكوني با لايه نشاني اكسيد روي با استفاده از نرم افزار كامسول
855
مدل سازي سلول شناورسازي واحد تصفيه پساب پالايشگاه كرمانشاه با استفاده ازمنحني هاي زمان اقامت سيال
856
مدل سازي سناريوهاي كاهش انتشار آلودگي هواي ناشي از صنايع بزرگ (نيروگاه ها) با رويكرد تحقق اهداف توسعه پايدار (SDGs) و تعهدات ملّي در COP21 (مطالعه موردي: محدوده تهران)
857
مدل سازي سنتز ميكرو به روش افزايش پراكندگي محلول با سيال فوق بحراني
858
مدل سازي سنتيكي ريفرمينگ خود گرمازا(ATR)
859
مدل سازي سه بعدي آماري چهره بر اساس روش 2.5D AAM
860
مدل سازي سه بعدي برهم كنش بيومكانيكي بافت مغز و مايع مغزي نخاعي
861
مدل سازي سه بعدي پايداري گود فرمانيه
862
مدل سازي سه بعدي پره نازل توربين به روش مهندسي معكوس
863
مدل سازي سه بعدي توده آنومالي شمالي مس- طلاي دالي با استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي به منظور طراحي حفاري مقدماتي
864
مدل سازي سه بعدي جريان سيال در مخازن شكسته به روش زمين آمار
865
مدل سازي سه بعدي چهره به منظور شناسايي چهره با وجود تغييرات ژ‍ست
866
مدل سازي سه بعدي داده هاي حاصل از مطالعات سيالات درگير با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
867
مدل سازي سه بعدي دقيق و تقريبي سگمنت C6-C7 ستون فقرات گردني و تحليل المان محدود آن
868
مدل سازي سه بعدي زمين شناسي و ژئوشيميايي زون رومرمر معدن سرب و روي ايرانكوه (اصفهان) با روش هاي مختلف
869
مدل سازي سه بعدي و تخمين ذخيره توده آنومالي شرقي مس- موليبدن كهنگ با استفاده از داده هاي ژئو شيميايي ، ژئو فيزيكي و گمانه هاي حفاري
870
مدل سازي سه بعدي و طراحي روش ماشينكاري شاسي اكچوتيور و اجراي كليه عمليات ماشينكاري آن
871
مدل سازي سه بعدي و نقش آن در روند توليد
872
مدل سازي سه بعدي و نقش ان در روند توليد
873
مدل سازي سوابق و روابط براي عقيده كاوي
874
مدل سازي سيستم ايمني مبتني بر پيش بيني مراحل پردازش آنتي ژن با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين
875
مدل سازي سيستم تحريك در ژنراتور سنكرون
876
مدل سازي سيستم تسهيم فركانسي چندگانه متعامد با پوش طيفي -تاخير مسير
877
مدل سازي سيستم تعليق خودرو سمند
878
مدل سازي سيستم قدرت براي مطالعات ديناميكي
879
مدل سازي سيستم كنترل فرامين هواپيما با پس خورد هوشمند اكچويتور
880
مدل سازي سيستم گاورنر در ژنراتور سنكرون
881
مدل سازي سيستم گردش خون و بررسي برخي ناهنجاري هاي سيستم به روش محفظه اي
882
مدل سازي سيستم هاي الكترومكانيكي با استفاده از روش باندگراف
883
مدل سازي سيستم هاي ذخيره ساز جهت مطالعات قابليت اطمينان و تعيين ظرفيت بهبنه اجزاي سيستم هاي انرژي باد جدا از شبكه
884
مدل سازي سيستم هاي سرويس گرا با استفاده از روش هاي مدل رانده
885
مدل سازي سيستم هاي سيالي با استفاده از روش باندگراف
886
مدل سازي سيستم هاي قدرت acوdc
887
مدل سازي سيستم هاي كنترل از راه دور بر اساس اينترنت با استفاده از شبكه پتري
888
مدل سازي سيستم هاي گرمايش كفي و بهينه سازي آن
889
مدل سازي سيستم هاي مكانيكي با استفاده از روش باندگراف
890
مدل سازي سيستم هاي مكانيكي با يك درجه آزادي
891
مدل سازي سيستم هوشمند فازي نوع دو جهت تشخيص پارگي منيسك
892
مدل سازي سيستم هيبريدي مستقيم توربين گاز و پيل سوختي اكسيد جامد
893
مدل سازي سيستماتيك فازي به كمك خوشه سازي فازي و با استفاده از شبكه عصبي
894
مدل سازي سيستمهاي مختلف زمين در ATP و بررسي تاثير تاثير مدل در اضافه ولتاژهاي گذرا
895
مدل سازي سيگنال بزرگ ترانزيستورهاي GaN HEMTs براي طراحي تقويت كننده هاي قدرت مايكروويو
896
مدل سازي سيگنال كوچك ريزشبكه هاي تركيبي در حالت جزيره اي
897
مدل سازي سيم پيچ ترانسفورماتور جهت بررسي هاي حالات گذراي خيلي سريع
898
مدل سازي سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور قدرت در حالات گذراي سريع و خيلي سريع بكمك روش اجزاء محدود (FEM)
899
مدل سازي سينتيك رشد دو باكتري لاكتوباسيلوس بولگاريكوس و استرپتوكوكوس ترموفيلوس به صورت خالص و مخلوط
900
مدل سازي سينتيك و ساختار پليمرهاي شاخه بر شاخه به روش ممان
901
مدل سازي سينتيكي كراكينگ كاتاليستي بستر سيال
902
مدل سازي سينماتيك پروتئين ها و پيش بيني تغيير فرم آنها به منظور استفاده در بيونانورباتيك
903
مدل سازي سينماتيكي فرايند پخت رزين و شبيه سازي فرايند استريوليتوگرافي جهت محاسبه ميزان انقباض حجمي
904
مدل سازي شئ گراي سيستمهاي كنترل بلادرنگ توزيعي
905
مدل سازي شارهاي انتقال روي از خاك به برخي گياهان زراعي و تاثير ويژگي هاي خاك، گياه و عوامل مديريت زراعي بر آن در شرايط خشك
906
مدل سازي شبكه انتقال توزيع جريان گاز با هدف بهينه كردن توزيع جريان در نقاط مصرف در مواقع اوج مصرف
907
مدل سازي شبكه اي واكنش كاناليستي حذف تيوفن از هيدروكربنها و مدلسازي راكتور مربوطه
908
مدل سازي شبكه توزيع، نحوه و طراحي حفاظت اضافه جريان و هماهنگي آن با حضور منابع توليد پراكنده
909
مدل سازي شبكه خطوط لوله جريان هاي دو فازي از چاه هاي نفت به مراكز جمع آوري و مقايسه آن با مدل هاي موجود
910
مدل سازي شبكه شكاف ها در ساختارهاي هتروژن fGn
911
مدل سازي شبكه عصبي مصنوعي فرآيند توليد اتانول از سيب هاي ضايعاتي توسط باكتري زايموموناس موبيليس
912
مدل سازي شبكه عصبي موجك هاي فازي
913
مدل سازي شبكه لجستيك معكوس با استفاده از پارامترهاي فازي
914
مدل سازي شبكه هاي توزيع
915
مدل سازي شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن ريسك‌هاي اختلالي تصادفي
916
مدل سازي شبكه هاي توليد و توزيع انر‍‍‍‍‍‍ژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در توليد
917
مدل سازي شبه استاتيكي انتشار ترك در اطراف تونل هاي دايره اي با استفاده از روش المان مرزي غير مستقيم
918
مدل سازي شبيه سازي و بررسي عملكرد چيلر هاي جذبي خورشيدي
919
مدل سازي شرايط انجماد و تشكيل آخال در حين ريخته گري مداوم فولاد و مقايسه نتايج باداده هاي تجربي
920
مدل سازي شرايط تشكيل هيدرات هاي نيمه كلاتريت
921
مدل سازي شرايط عملياتي توليد آنزيم پكتيناز به روش تخمير حالت جامد
922
مدل سازي شرايط عملياتي كندانسور جداساز اورانيوم هگزا فلورايد
923
مدل سازي شروع و گسترش ترك هاي هيدروليكي از يك گمانه
924
مدل سازي شعله نوساني ابر ذرات ناهمگون
925
مدل سازي شكست در پوشش هاي محافظ حرارتي
926
مدل سازي شكست ديناميكي با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته
927
مدل سازي شكست هاي آبشاري اعتماد در شبكه هاي اعتماد پيچيده
928
مدل سازي شمع‌ هاي كاهنده نشست در خاك
929
مدل سازي شيوع سالك به روش فازي عصبي
930
مدل سازي صفربعدي كاهش زمان گرمايش (Warm-up) موتور احتراق داخلي XU7
931
مدل سازي صلب از ديدگاه نظريه دامنه
932
مدل سازي عارضه تغييرشكل قلب وبررسي تأثيراين پديده به تنش ديواره قلب وجريان خون
933
مدل سازي عددي آبشستگي پاي ديوارهاي ساحلي
934
مدل سازي عددي آزمايش بارگذاري محوري استاتيكي شمع و بررسي اثر سيستم تامين عكس العمل بر نتايج
935
مدل سازي عددي اثر امواج دريا بر ساحل ماسه اي
936
مدل سازي عددي اثر رفتار مكانيكي سنگ بر روي مكانيزم نفوذ مته PDC در حفاري چاه نفت
937
مدل سازي عددي اثر نشست بر ترك هاي سطحي ناشي از استخراج جبهه كار بلند زغال سنگ
938
مدل سازي عددي استهلاك انرژي موج به وسيله صفحه ي مشبك
939
مدل سازي عددي امواج شناورها در آب كم عمق
940
مدل سازي عددي امواج ناشي از باد در شمال خليج فارس ﴿عسلويه﴾ با استفاده از مدل سوان
941
مدل سازي عددي انتشار ترك در سنگ بر اثر پديده ي انفجار
942
مدل سازي عددي انتقال رسوب به روش MP-MPS
943
مدل سازي عددي اندازه گيري غيرتهاجمي فشار خون
944
مدل سازي عددي اندركنش امواج دريا با سازه هاي ساحلي از نوع غشاي بادشونده
945
مدل سازي عددي اندركنش امواج و سكوهاي فراساحلي به روش عددي
946
مدل سازي عددي اندركنش امواج و موانع مستغرق ثابت در سواحل به صورت دو بعدي
947
مدل سازي عددي اندركنش امواج و موج شكن ها به روش هيدروديناميك ذرات هموار
948
مدل سازي عددي اندركنش ديوارساحلي و موج با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
949
مدل سازي عددي اندركنش روتور - استاتور در توربوماشينها
950
مدل سازي عددي اندركنش گسل و تونل و بررسي روش هاي كاهش خطرات ناشي از آن
951
مدل سازي عددي انر‍ژي-شمع و بررسي بازدهي آن در شرايط آب و هوايي ايران
952
مدل سازي عددي انفجار در سرجنگي
953
مدل سازي عددي پديده گرداب در مخزن و حذف گرداب به كمك جت آب
954
مدل سازي عددي پديده ي بالاروي موج روي ساحل به كمك پديده ي شكست سد
955
مدل سازي عددي پروانه با استفاده از روش المان مرزي و با بكارگيري روش هاي بدون مش
956
مدل سازي عددي پيش گرمكن بازياب دوار هوا (ژانگستروم) در نيروگاه بخار با هدف بهينه سازي عملكرد حرارتي
957
مدل سازي عددي تبديل جريان فوق بحراني به زير بحراني بدون پرش هيدروليكي
958
مدل سازي عددي تثبيت موقعيت ديناميكي بارج شناور در امواج
959
مدل سازي عددي تحكيم شعاعي جهت بررسي تغييرات ناشي از كوبش شمع در خاك هاي رسي
960
مدل سازي عددي تحليل پايداري بلوكي پي سنگ سدها - مطالعه ي موردي سد رودبار لرستان
961
مدل سازي عددي تحولات ريز ساختاري در فرايند شكل دهي داغ
962
مدل سازي عددي تراكم بتن آسفالتي در محل با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
963
مدل سازي عددي تراورس هاي بتن پليمري تقويت شده
964
مدل سازي عددي ترك خوردگي دمايي در مخلوط هاي آسفالتي
965
مدل سازي عددي تعيين دگر شكل پذيري و مقاومت توده سنگ درزه دار به صورت سه بعدي
966
مدل سازي عددي تغيير فرم قطره در ميدان الكتريكي ساكن با در نظرگرفتن اثر حركت بارها بر روي سطح آزاد
967
مدل سازي عددي تنشهاي حرارتي سوپاپ خروج گاز
968
مدل سازي عددي توزيع روگذري امواج روي موج شكن هاي توده سنگي سكويي شكل ناپذير
969
مدل سازي عددي توفان هاي حاره اي و امواج ناشي از آن در آبهاي ساحلي درياي عمان
970
مدل سازي عددي تونل سازي مكانيزه در زون گسل خورده (مطالعه موردي: تونل انتقال آب صفارود كرمان)
971
مدل سازي عددي جداسازي ذرات FeS از محلول آمين توسط فيلترهاي مغناطيسي مشبك در فرايند شيرين سازي گاز
972
مدل سازي عددي جريان بتن تازه به صورت دوفازي با استفاده از روش عددي SPH
973
مدل سازي عددي جريان بخار تر در توربين بخار ومحاسبه اتلافات ترموديناميكي در آن
974
مدل سازي عددي جريان برروي شيب شكن هاي قائم مجهز به مستهلك كننده هاي شبكه اي با جريان فوق بحراني در بالادست
975
مدل سازي عددي جريان پيرامون پروانه كشتي
976
مدل سازي عددي جريان چگالي با استفاده از نرم افزار FLUENT 6.3
977
مدل سازي عددي جريان خنك كننده با بررسي جابجايي اجباري روي قطعات الكترونيكي با نرم افزار FLUENET 6.3.26
978
مدل سازي عددي جريان در پيچ
979
مدل سازي عددي جريان سر ريز پلكاني در شبكه جمع آوري روان آب شهري
980
مدل سازي عددي جريان عبوري از روي سرريز لبه تيز
981
مدل سازي عددي جريان گذراي سيال در يك درزه منفرد
982
مدل سازي عددي جريان ناشي از امواج در مجاورت موج شكن‌ها به روش اولري و لاگرانژي
983
مدل سازي عددي جريان هاي ناشي از امواج در اطراف مبدل انرژي صفحه اي با استفاده از روش بدون شبكه لاگرانژي
984
مدل سازي عددي جوش ليزري رسانشي سيليكون
985
مدل سازي عددي جوشش حلقوي جرياني مبرد در لوله قائم
986
مدل سازي عددي حركت اجسام در سيال با استفاده از شبكه بولتزمن و برهمكنش سيال و سازه
987
مدل سازي عددي حركت دو شناور زيرسطحي در نزديكي يكديگر
988
مدل سازي عددي حركت سلول در بستر برون تني
989
مدل سازي عددي ديواره هدايت پل
990
مدل سازي عددي رانش پمپ جت براي يك شناور زيرسطحي سرعت بالا
991
مدل سازي عددي رفتار ديوار هاي مهاربندي شده (مطالعه موردي)
992
مدل سازي عددي رفتار شالوده ي واقع بر خاك دانه اي مسلح به ژئو گريد تحت اثر بار گذاري تناوبي با استفاده از PFC3D و مقايسه ي آن با نتايج حاصل از مدل فيزيكي
993
مدل سازي عددي رهاسازي نفت به منظور تهيه ي نقشه ي خطرپذيري حاصل در روي سطح خليج فارس با استفاده از نرم افزار مايك 3
994
مدل سازي عددي روانگرايي خاك ناشي از انفجار
995
مدل سازي عددي روش شيار زني (EBROG) جهت اتصال ورق هاي كامپوزيتي FRP به تيرهاي بتني
996
مدل سازي عددي ريزش گردابه ها حول يك ستون قائم با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
997
مدل سازي عددي سازه هاي آجري در مقياس مزو
998
مدل سازي عددي سختي ديناميكي شمع تحت اثر آب شستگي موضعي
999
مدل سازي عددي سطح آزاد در اثر حركت شناور در آب هاي محدود
1000
مدل سازي عددي سيستم راديه-شمع با ابعاد مختلف روي خاك هاي رس نرم بهسازي/جايگزين شده
بازگشت