<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدل سازي عددي جريان چگالي با استفاده از نرم افزار FLUENT 6.3
2
مدل سازي عددي جريان خنك كننده با بررسي جابجايي اجباري روي قطعات الكترونيكي با نرم افزار FLUENET 6.3.26
3
مدل سازي عددي جريان در پيچ
4
مدل سازي عددي جريان سر ريز پلكاني در شبكه جمع آوري روان آب شهري
5
مدل سازي عددي جريان عبوري از روي سرريز لبه تيز
6
مدل سازي عددي جريان گذراي سيال در يك درزه منفرد
7
مدل سازي عددي جريان ناشي از امواج در مجاورت موج شكن‌ها به روش اولري و لاگرانژي
8
مدل سازي عددي جريان هاي ناشي از امواج در اطراف مبدل انرژي صفحه اي با استفاده از روش بدون شبكه لاگرانژي
9
مدل سازي عددي جوش ليزري رسانشي سيليكون
10
مدل سازي عددي جوشش حلقوي جرياني مبرد در لوله قائم
11
مدل سازي عددي حركت اجسام در سيال با استفاده از شبكه بولتزمن و برهمكنش سيال و سازه
12
مدل سازي عددي حركت دو شناور زيرسطحي در نزديكي يكديگر
13
مدل سازي عددي حركت سلول در بستر برون تني
14
مدل سازي عددي ديواره هدايت پل
15
مدل سازي عددي رانش پمپ جت براي يك شناور زيرسطحي سرعت بالا
16
مدل سازي عددي رفتار ديوار هاي مهاربندي شده (مطالعه موردي)
17
مدل سازي عددي رفتار شالوده ي واقع بر خاك دانه اي مسلح به ژئو گريد تحت اثر بار گذاري تناوبي با استفاده از PFC3D و مقايسه ي آن با نتايج حاصل از مدل فيزيكي
18
مدل سازي عددي رهاسازي نفت به منظور تهيه ي نقشه ي خطرپذيري حاصل در روي سطح خليج فارس با استفاده از نرم افزار مايك 3
19
مدل سازي عددي روانگرايي خاك ناشي از انفجار
20
مدل سازي عددي روش شيار زني (EBROG) جهت اتصال ورق هاي كامپوزيتي FRP به تيرهاي بتني
21
مدل سازي عددي ريزش گردابه ها حول يك ستون قائم با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
22
مدل سازي عددي سازه هاي آجري در مقياس مزو
23
مدل سازي عددي سختي ديناميكي شمع تحت اثر آب شستگي موضعي
24
مدل سازي عددي سطح آزاد در اثر حركت شناور در آب هاي محدود
25
مدل سازي عددي سيستم راديه-شمع با ابعاد مختلف روي خاك هاي رس نرم بهسازي/جايگزين شده
26
مدل سازي عددي سيستم هاي سلولي ژئوسينتتيكي به روش المان محدود
27
مدل سازي عددي شعله هاي نفوذي آشفته به روش تابع چگالي احتمال و شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
28
مدل سازي عددي شكست سدبا روش اجزا محدود
29
مدل سازي عددي شناور هاي پروازي با مقاطع عرضي ، مقعر ، محدب و منشوري و مقايسه آنها
30
مدل سازي عددي عوامل موثردرفرآيند نورد داغ جهت كنترل كيفيت سطح كارتمام شده وضخامت ورق
31
مدل سازي عددي فرآيند آشام خود به خودي از مخازن شكافدار در حضور نانو ذرات
32
مدل سازي عددي فرآيند رانش گاز محلول در مخازن نفت سنگين
33
مدل سازي عددي فرآيند نفوذ ابزار نفوذ در سنگ
34
مدل سازي عددي فرايند سدكردن پيوسته فولادها به منظور پيش بيني ريز ساختار و خواص مكانيكي
35
مدل سازي عددي قوس و حوضچه ي جوش در فرآيند جوشكاري تركيبي Laser-GTAW
36
مدل سازي عددي كندانسور مورد استفاده در خودرو با استفاده از سيال عامل CO2
37
مدل سازي عددي گردابه هاي ايجاد شده در پشت خط لوله
38
مدل سازي عددي گردش و مشخصه هاي فيزيكي آب در خليج فارس
39
مدل سازي عددي گسترش ترك در مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده بر اساس تئوري ويسكوالاستيسيته
40
مدل سازي عددي گودبرداري با استفاده از پي بندي زير ساختمان مجاور
41
مدل سازي عددي لوله حرارتي براي كاربرد در خنك‌كاري پيل سوختي غشاء پليمري
42
مدل سازي عددي موج با استفاده از دستگاه معادلات دوبعدي بوسينسك مدسن-سورنسن
43
مدل سازي عددي ميدان جريان در اطراف سرريزهاي مدور قائم با ورودي از نوع كليد پيانويي
44
مدل سازي عددي ميدان جريان در محدوده سر ريزهاي كناري منقاري با استفاده از گروه صفحات هادي
45
مدل سازي عددي نشست سطح زمين در اثر حفر تونل هاي دو قلوي شهري (مطالعه ي موردي: خط ۲ مترو شيراز)
46
مدل سازي عددي نفوذعميق اسپادكن در كنار فوت‌پرينت هاي موجود درخاك چند لايه در خليج فارس
47
مدل سازي عددي هيدروليك جريان روي سرريز تاج مدور در حالت دو بعدي
48
مدل سازي عددي و آزمايشگاهي جريان در چاهك آدم رو با شيب شكن در شبكه هاي جمع آوري رواناب سطحي
49
مدل سازي عددي و ارايه راهكار بهينه جهت جلوگيري از ترك خوردگي شير سريع بند توربين نيروگاهي
50
مدل سازي عددي و بررسي پارامتر بدنه بر دماي فضاي اتاقك پلتفرم ملي
51
مدل سازي عددي و محاسبه تنش‌هاي پسماند حرارتي و مكانيكي ايجاد شده در فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي لب به لب
52
مدل سازي عددي يك آرايه از مبدل انرژي امواج
53
مدل سازي عددي يك ايرفويل مجهز به گارني فلپ در زير و روي بال
54
مدل سازي عددي يك سيستم انتقال پودر بند آونده خونريزي در جراحي با حداقل تهاجم
55
مدل سازي عدم قطعيت وانتشاراعتماد در سيستم هاي مديريت اعتماد
56
مدل سازي عملكرد MT و FC با باس مشترك در سيستم توزيع با در نظر گيري عملكرد هماهنگ آنها
57
مدل سازي عملكرد آلات دقيق يك هواپيما در پرواز
58
مدل سازي عملكرد پيل سوختي با روش هاي يادگيري ماشين
59
مدل سازي عملكرد خودرو
60
مدل سازي عملكرد سلول عصبي تحت تابش ميدان الكترومغناطيسي
61
مدل سازي عملكرد سيستم پمپ حرارتي گازسوز با سيكل تبريد تراكمي
62
مدل سازي عملكرد فيلترهاي الكترواستاتيك استوانه اي ولتاژ متغير
63
مدل سازي عملگر پيزوالكتريك و كنترل و پياده سازي يك سيستم تثبيت دقيق موقعيت
64
مدل سازي عمليات بارگيري و حمل در معادن روباز با استفاده از رويكرد بهينه سازي استوار (مطالعه موردي: معدن سنگ آهن گل گهر)
65
مدل سازي عوامل مؤثر بر مشاركت مشتري در راستاي توسعه محصول جديد (موردمطالعه : صنعت كاشي منتخب يزد)
66
مدل سازي عوامل مؤثر بر هويت بخشي و تعلق خاطر ساكنين به شهرك هاي نوساز ﴿نمونه موردي: شهرك نوساز سپاهان شهر اصفهان﴾
67
مدل سازي عوامل موثر بر پندارهاي زيست محيطي شاغلين استفاده كننده از موتورسيكلت در شهر تهران
68
مدل سازي عوامل موثر بر پياده مداري معابر شعري
69
مدل سازي عوامل موثر بر مدت زمان پياده روي در سفرهاي شهري
70
مدل سازي عوامل موثر برپياده سازي نظام مديريت دانش درفدراسيون هاي ورزشي ايران
71
مدل سازي عيار و محاسبه ذخيره كانسار آهن پلاسري سنگان به روش هاي زمين‌آمار و كلاسيك
72
مدل سازي عيار، مطالعات زمين آماري و ارزيابي ذخيره آنومالي آهن شماره A12، ايران مركزي
73
مدل سازي غير تعادلي برج احيا آمين مجتمع گاز پارس جنوبي و امكان سنجي استفاده از انرژي حرارتي خورشيدي در آن
74
مدل سازي غير خطي ساختمانهاي بلند با ديوار برشي در چهار چوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
75
مدل سازي غير محلي رفتار ترمو - مكانيكي آلياژهاي حافظه دار به روش گراديان ضمني
76
مدل سازي غيرآدياباتيك احتراق غيرپيش آميخته ابر ذرات
77
مدل سازي غيرآدياباتيك چند ناحيه اي احتراق ابر ذرات
78
مدل سازي غيرخطي ديناميك حركتي شبيه ساز Cessna 172
79
مدل سازي غيرخطي سازههاي بلند بتني در چهارچوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
80
مدل سازي غيرخطي ماشين سنكرون با استفاده از پارامترهاي هفرون - فيليپس و اندازه گيري لحظه اي
81
مدل سازي فاز اول منيپوليشن سه بعدي نانو / ميكرو ذرات زيستي وسكوالاستيك زبر با هندسه ي استوانه اي
82
مدل سازي فازي سيستم ها
83
مدل سازي فرآيند پاششي پلاسمايي اتمسفري ﴿APS﴾ با ستفاده از روش تاگاشي ﴿Taguchi﴾ و شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ANNS)
84
مدل سازي فرآيند پرس در كانال هاي هم مقطع زاويه دار ECAP
85
مدل سازي فرآيند تبديل گاز طبيعي به متانول و فرمالدئيد توسط راكتور ميكرو كانال
86
مدل سازي فرآيند تبديل متانول به الفين ) gniledom ssecorrPOTM (
87
مدل سازي فرآيند تشكيل افشانه ها و قطرات ريز
88
مدل سازي فرآيند تغذيه آبخوان در مناطق نيمه خشك ( تلفيق معادله بيلان آب و معادله يك بعدي ريچاردز)
89
مدل سازي فرآيند تقطير غشايي با روش مدلسازي شبكهي حفرات
90
مدل سازي فرآيند توليد تركيبات آلي با استفاده از سيستم پيل سوختي ميكروبي معكوس
91
مدل سازي فرآيند توليد كامپوزيت آلومينايد تيتانيم / آلومينا از طريق حرارت دهي مخلوط TIO2/AI به روش مايكروويو
92
مدل سازي فرآيند جداسازي الفين-پارافين ها به روش جذب سطحي
93
مدل سازي فرآيند جداسازي تركيبات نيترات موجود در آب حاصل از پساب صنعتي در يك بيوراكتور غشايي توسط ديناميك سيالات محاسباتي
94
مدل سازي فرآيند جذب 2OC توسط آمين از گاز طبيعي
95
مدل سازي فرآيند جذب سطحي كربن دي اكسيد در سامانه هاي دوتايي
96
مدل سازي فرآيند جذب و دفع فلزات سنگين با استفاده از جاذب هاي كربني
97
مدل سازي فرآيند حمله با قابليت توصيف عوامل مؤثر بر تصميم هاي مهاجم
98
مدل سازي فرآيند دسترسي به طيف و بهينه سازي مدت زمان ارسال داده در شبكه‌هاي راديو شناختگر
99
مدل سازي فرآيند رفرمينگ اتانول با بخار آب در يك راكتور غشايي پالاديوم - نقره متراكم در حضور كاتاليست كبالت - آلومينا براي توليد هيدروژن خالص
100
مدل سازي فرآيند ساخت پالتروژن
101
مدل سازي فرآيند شكل دهي حرارتي پليمر HIPS
102
مدل سازي فرآيند فروشويي زيستي فلزات سنگين از گونه هاي قارچي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
103
مدل سازي فرآيند كوئنچينگ به روش اجزاء محدود
104
مدل سازي فرآيند نصب شمع هاي مكشي در محيطهاي فراساحل
105
مدل سازي فرآيند نم زدايي از گاز طبيعي توسط عربال
106
مدل سازي فرآيند نم زدايي از گاز طبيعي توسط عربان مولكولي
107
مدل سازي فرآيندهاي Tatoray و PX-Plus و مقايسه آن ها در توليد زايلن ها از تولوئن
108
مدل سازي فرآيندهاي جداسازي غشايي
109
مدل سازي فرازآوري مصنوعي بوسيله ي گاز طبيعي با لحاظ نمودن تشكيل رسوب آسفالتين و تعيين ناحيه ايمن عملياتي
110
مدل سازي فرايند احيا و ذوب گندله هاي كانه آهن - كربن در كوره كوپلا
111
مدل سازي فرايند تبديل كاتاليستي نفتا به همراه غشا در حالت احياي پيوسته كاتاليست
112
مدل سازي فرايند توليد آنتي ژن سطحي هپاتيت ب با استفاده از شبكه عصبي
113
مدل سازي فرايند جداسازي الفين-پارافين هاي سبك با غشا مايع
114
مدل سازي فرايند جدايش ثقلي كاني هاي كوارتز و مگنتيت به روش گاتفريد
115
مدل سازي فرايند جذب سطحي مركاپتان هاي سبك از گاز طبيعي با اساتفاده از مدل شبكه-حفره
116
مدل سازي فرايند جوشكاري زيرپودري
117
مدل سازي فرايند حذف زيستي فلز سنگين سرب با استفاده از ميكروارگانيسم باسيلوس سرئوس از مخازن لجن نفت و گاز پالايشگاه شهر ريبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
118
مدل سازي فرايند گياه پالايي آب هاي آلوده، به روش شبكه عصبي هوشمند و مقايسه با مدل هاي موجود
119
مدل سازي فراينداسمزمعكوس بااستفاده از
120
مدل سازي فرسايش آبي در حوضه رودخانه كبوتر لانه كنگاور
121
مدل سازي فرسايش خندقي و پهنه بندي خطر آن در حوضه آبريز ديره ﴿رودخانه الوند﴾
122
مدل سازي فرسايش ياتاقانها به كمك روش انتشار فرا آوايي در ماشين آلات دوار
123
مدل سازي فرمال، پياده سازي بهينه و آناليز انسجام خطمشي هاي امنيتي فايروال هاي توزيع شده
124
مدل سازي فروريزش مواد دانه اي بر ديواره صلب با روش نقطه مادي (MPM)
125
مدل سازي فريب در امنيت شبكه با استفاده از نظريه بازي ها
126
مدل سازي فشار در يك ژورنال بيرنگ
127
مدل سازي فعاليت الكتريكي مغز انسان در بيهوشي عمومي
128
مدل سازي فلاكس عمودي ذرات گردوغبار در مناطق بياباني ناشي از تاثيرات هيدروديناميكي و بررسي عوامل مؤثر بر آن
129
مدل سازي فيبريلاسيون بطني
130
مدل سازي فيزيك سنگ با استفاده از داده هاي زمين شناسي و پتروفيزيكي در يكي ازمخزن هاي ماسه سنگي در ايران
131
مدل سازي فيزيكي انحلال فرو آلياژ ها در مذاب فولاد
132
مدل سازي فيزيكي سيمانكاري چاه به منظور طراحي سيمانهاي سنگين در چاههاي اكتشافي
133
مدل سازي فيزيكي- عددي رفتار لرزه اي شمع هاي مسلح كننده ي شيب ماسه اي با ميز لرزه
134
مدل سازي فيزيكي و عددي جريان و انتقال رسوب در سدهاي انحرافي
135
مدل سازي قابليت اطمينان در سيستم سيگنالينگ با تاكيد بر تعيين زمان بندي بهينه نت پيشگيرانه(مطالعه موردي؛راه آهن جمهوري اسلامي ايران)
136
مدل سازي قابليت اطمينان كوتاه مدت در سيستم هاي فدرت مركب شامل نيروگاه هاي بادي بر مبناي برنامه هاي پاسخ گويي بار
137
مدل سازي قابليت اطمينان نرخ توليد در معادن روباز
138
مدل سازي قابليت اعتماد بر اساس توزيع آميخته وايبل
139
مدل سازي قابليت اعتماد سيستم سري - موازي با تخصيص اجزا مازاد با در نظر گرفتن شوك هاي تصادفي و فرآيند فرسايش
140
مدل سازي قابليت اعتماد شبكه ها
141
مدل سازي قابليت پراكنده شدن رس با استفاده از روش هاي زمين آمار،شبكه ي عصبي مصنوعي وANFIS
142
مدل سازي قلم واقعي براي نقاشي تعاملي ديجيتال بر روي نمايشگر
143
مدل سازي قواي محركه خودرو Honda Insight با استفاده از روشهاي شناسايي سيستم ها
144
مدل سازي قوس بر روي مقره هاي AC در شرايط آلوده و يخ زده
145
مدل سازي قيمت قرارداد آتي ها با استفاده از الگوي مقادير بازگشت ﴿مطالعه اي در بازار آتي هاي نفت خام﴾
146
مدل سازي كارايي هان حافظة ن G در PU
147
مدل سازي كارت ژاكارد فرش
148
مدل سازي كامپيوتري اثرات حاصل از امواج الكترومغناطيسي تلفن همراه در مغز
149
مدل سازي كامپيوتري انتشار امواج در محيط هاي شهري
150
مدل سازي كامپيوتري توربو آلترناتورهاي سه فاز با دو مسير موازي در هر فاز
151
مدل سازي كامپيوتري جامع و سه فازه سيستم هاي قدرت در مطالعات پايداري گذرا
152
مدل سازي كامپيوتري دو بعدي كانسارهاي لايه اي
153
مدل سازي كامپيوتري سيكل ترموديناميكي چيلر جذبي دواثره خورشيدي با جمع كننده سهموي خطي و بهينه سازي ضريب عملكرد چيلر با استفاده از الگوريتم ژنتيك
154
مدل سازي كامپيوتري عملكرد، مطالعات آزمايشگاهي و ساخت آشكارساز صفحه عايق
155
مدل سازي كامپيوتري فرايند انجماد آلياژ A319 آلومينيوم
156
مدل سازي كامپيوتري موتورهاي آسنكرون سه فاز در حالات گذرا
157
مدل سازي كامپيوتري و تحليل سازه يك فروند شناور آلو مينيومي
158
مدل سازي كامپيوتري وضعيت زيست محيطي رودخانه
159
مدل سازي كامل توربين بادي VESTAS V47 با هدف ماكزيمم كردن تشابه با اطلاعات واقعي جهت استفاده در مطالعات انرژي باد
160
مدل سازي كانال مخابرات نوري بي سيم زيرآب
161
مدل سازي كانال هاي راديويي تغيير پذير با زمان
162
مدل سازي كسب و كار برمبناي معماري سازماني و رويكرد خدمت گرايي
163
مدل سازي كسري و طراحي يك كنترل كننده براي دسته اي از سيستم هاي كم عملگر
164
مدل سازي كشش سطحي سيستم آب شور، نفت خام و سورفكتانت به كمك الگوريتم GMDH
165
مدل سازي كلاچ و ترمز با نرم افزار simulation x [سيموليشن ايكس]
166
مدل سازي كميت و كيفيت منابع آب در مقياس حوضه آبريز با استفاده از مدل SWAT و تخصيص بار آلودگي با رويكرد تئوري بازي‌ها
167
مدل سازي كنترل حركت هواپيماي مسافربري روي زمين با كمك نيروي رانش و چرخ دماغه
168
مدل سازي كنترل ديجيتال كاردينگ الياف كوتاه
169
مدل سازي كوره قوس الكتريكي و بررسي كاهش هارمونيكي حاصل از ادغام آن در يك ميكرو گريد
170
مدل سازي كوره قوس الكتريكي و جبران فليكر ولتاژ ناشي از آن با استفاده از جبران ساز استاتيكي توان راكتيو
171
مدل سازي كوره هاي واكنش و پيش بيني علل تخريب لوله هاي داخلي با استفاده از تكنيك ديناميك سيالات محاسباتي
172
مدل سازي كويل كوره تبديل EDC ﴿اتيلن دي كلرايد﴾ به VCM ﴿وينيل كلرايد مونومر﴾
173
مدل سازي كيفي آب در نرم افزار EPANET [ايپانت]
174
مدل سازي كيفي جامع و اعمال بهترين راهكارهاي مديريتي در راستاي كنترل كيفيت آب حوضه ي آبريز دز با استفاده از مدلSWAT[اسوات]
175
مدل سازي كينزي جديد دورهاي تجاري در چارچوب معادلات تفاضلي (كشورهاي منا،رويكرد رگرسيون كوانتايل )
176
مدل سازي گراديانهاي شديد موضعي توسط روش المان محدود توسعه يافته
177
مدل سازي گردابه هاي ايجاد شده در پشت خط لوله
178
مدل سازي گرمايش وارده بر يك ماهواره در مد پرتاب تحت فشار آيروديناميكي ماهواره بر
179
مدل سازي گرمايي و مكانيكي دو مقياسي كامپوزيت سيليكون كاربيد- كربن براي بيشينه سازي ضريب هدايت گرمايي در جهت محوري
180
مدل سازي گروهي از اتصالاتك لينچ به روش اجزاء محدود به منظور استفاده در ساخت بدنه خودرو
181
مدل سازي گسترش ترك در ستون هاي لاغر بتن مسلح تقويت شده توسط FRP تحت اثر توام نيروهاي محوري، برشي و لنگر
182
مدل سازي گسل هاي پهنه تكتونيكي زاگرس چين خورده و فروافتادگي دزفول با استفاده از داده هاي مغناطيس سنجي ، دورسنجي و داده هاي لرزه اي
183
مدل سازي لخته گيرها در صنايع گازي
184
مدل سازي لوله تحت فشار مانيفلد داراي شير تنظيم جريان و بررسي هيدروليكي آن
185
مدل سازي ماشين هاي القائي تغذيه دوگانه بدون جاروبك به روش تابع سيم پيچ و تشخيص عيب اتصالي حلقه در سيم پيچ هاي استاتور
186
مدل سازي مالي براي ارزيابي زيرساخت هاي حمل و نقل با استفاده از شبيه سازي شبكه ديناميك
187
مدل سازي ماندگي مايع در خطوط انتقال جريانهاي دو فازي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهي
188
مدل سازي ماهيچه انسان سالم و بيمار فلج مغزي
189
مدل سازي مايكروگريد جزيره اي مبتني بر مبدل هاي استاتيك و بررسي رفتار ديناميكي آن
190
مدل سازي مبتني بر شبكه هاي پتري مسير انتقال سيگنال TGF- Bدر سلول
191
مدل سازي مبتني بر شبكه ي پتري مسير زيستي كم اكسيژني ﴿هيپوكسي﴾
192
مدل سازي مبتني بر عامل براي رفتار خريد مشتري بر اساس فرهنگ و شخصيت
193
مدل سازي مبتني بر عامل خرده فروش با در نظر گرفتن پاسخگويي بارهاي حساس به قيمت
194
مدل سازي مبتني بر عامل رفتار جمعي در سيستم هاي پيچيده
195
مدل سازي مبتني بر نظريه در علوم اجتماعي با تاكيد بر استنتاج فازي
196
مدل سازي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله و تحليل آن با Cf d
197
مدل سازي مجدد زمين شناسي معدن سنگ آهن چغارت بر اساس اطلاعات حفاري هاي استخراجي به روش زمين آمار
198
مدل سازي مجموعه گاورنر و توربين يك واحد گازي نيروگاه قم در مطالعات ديناميكي سيستم قدرت
199
مدل سازي محاسباتي اندركنش جامد و سيال: پايداري نانو لوله كربني در اثر شارش سيال و عمر باتري ليتيم يوني
200
مدل سازي محاسباتي بر پايه ي تصوير و توصيف كمي هموديناميك آنوريسم هاي مغزي و شريان هاي كاروتيد
201
مدل سازي محاسبه ظرفيت گرمايي برخي از الكل ها و الدئيدها با استفاده از اصول QSPR
202
مدل سازي محفظه احتراق توربين گاز با استفادهاز روش شبكه
203
مدل سازي مخزن كامپوزيتي به روش پيچش الياف توسط نرم افزارالمان محدود
204
مدل سازي مدتوفان براي درياي عمان در محيط GIS
205
مدل سازي مديريت منابع آب و خاك و تعيين الگوي بهره برداري بهينه در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان (جلگه براآن) با استفاده از رويگرد چند معياره برنامه ريزي آرماني
206
مدل سازي مراحل نمو گلرنگ با استفاده از دما و طول روز و تعيين مناطق بهينه اقليمي كشت آن در استان اصفهان
207
مدل سازي مرتبه دو جريان و انتقال حرارت آشفته در روش هاي خنك كاري
208
مدل سازي مسئله برش دوبعدي با اَشكال نامنظم
209
مدل سازي مسئله پوياي مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه با محدوديت بودجه در شرايط عدم قطعيت
210
مدل سازي مسئله تخصيص گيت‌هاي فرودگاه
211
مدل سازي مسئله ي لجستيك امدادرساني با توجه به معيار عدالت در توزيع كالا
212
مدل سازي مساله تعيين سبد بهينه پروژه ها با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند هدفه
213
مدل سازي مسيريابي در رانندگي با استفاده از هدايت پيش بين و يافته هاي بيولوژيكي
214
مدل سازي مصرف بارهاي خانگي جهت استفاده در طراحي سيستم انرژي خورشيدي و مطالعه فني و اقتصادي مربوط به آن
215
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه جمعيت هاي زمستان گذران و جوجه آور هوبره آسيايي﴿Chlamydotis macqueenii﴾ در ايران
216
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه زمستان گذراني هوبره آسيايي ﴿chlamydotis macqueenii ﴾ در مقياس سيماي سرزمين
217
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه سنجاب ايراني به كمك روش تحليل عاملي اشيام بوم شناختي در منطقه حفاظت شده دنا
218
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه و برآورد تراكم جمعيت گورخر ايراني﴿hemionus onager Equus ﴾در منطقه حفاظت شده توران
219
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه و برآورد فراوني گور ايراني ﴿Equus hermionus onager﴾ در پارك ملي قطرويه
220
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه يوزآسيايي (Acinonyx jubatus venaticus) با استفاده از شبكه هاي باور بيزين
221
مدل سازي معكوس فشرده دو بعدي داده هاي مغناطيس سنجي با ارائه چند مثال موردي
222
مدل سازي مغناطيس زدائي در موتور آهنرباي دائم از نوع شارمحوري سيم پيچ طوقه اي
223
مدل سازي مقاومت به شكست و انرژ‍ي ضربه در فولاد مرتبه اي
224
مدل سازي مقاومت به ضربه و چقرمگي قطعه سرند فولادي آسياب گلوله اي، بر اساس رفتار سايشي آن
225
مدل سازي مقياس حفره جريان و انتقال حرارت در محيط متخلخل به روش شبكه بولتزمن
226
مدل سازي مكاترونيكي ميراگرهاي هوشمند وبكارگيري آن ها در كنترل نيمه فعال ارتعاشات ماشين ابزار
227
مدل سازي مكانيزم آزاد سازي دارو توسط ليپوزوم در خون با حل معادله هدايت حرارت ها يپربوليك
228
مدل سازي مكانيزم اتلاف در اتصالات سطح به سطح
229
مدل سازي مكانيك شكست سنگ هاي ترد با رهيافت المان محدود توسعه يافته
230
مدل سازي منابع زيرزميني ( سنگ آهن ، مس ، نفت و طلا)
231
مدل سازي منحني هاي سيلان در دماي بالا
232
مدل سازي مهار رشد تومور پستان
233
مدل سازي مهره ستون فقرات و آناليز المان محدود شكست آن و مقايسه با نتايج حاصل از آزمايش
234
مدل سازي موازي عملكرد و يادگيري سلول هاي عصبي بر روي پردازنده هاي گرافيكي
235
مدل سازي موتور تركشن DC با هدف كنترل لغزش چرخ و ريل در شرايط راه اندازي و شرايط ترمزي
236
مدل سازي موتور توربوفن جريان مختلط با دايمولا با رويكرد استفاده در HIL
237
مدل سازي موتور توربوفن در محيط ساليدوركس(Solidworks)
238
مدل سازي موتورهاي احتراق داخلي SI و CI
239
مدل سازي موتورهاي القايي CAGE SIGNALE ,CAGE DOUBLE با يك موتور واحد
240
مدل سازي موتورهاي هيسترزيس و بررسي راه حل كاهش پديده هانتينگ
241
مدل سازي موج شكن هاي شناور چندگانه در امواج منظم
242
مدل سازي مولد بخارVVER-1000 با استفاده از مدل شار رانشي
243
مدل سازي ميانگين و آناليز سيگنال كوچك در يك مبدل دو طرفه براي بهبود عملكرد ديناميك
244
مدل سازي ميدان و جريان صوت به همراه كاويتاسيون در راكتور شاخه دار
245
مدل سازي ميزان خودپالايي رودخانه زاينده‌رود با استفاده از حل عددي معادله انتقال- انتشار املاح و مدل HEC-RAS و ارزيابي اثر سازه هاي كنترل بر آن
246
مدل سازي ميكرو مكانيكي كامپوزيت پليمر/ذره با تاكيد بر خواص سطح مشترك
247
مدل سازي ميكروپمپ با ديافراگم متحرك
248
مدل سازي ميكرومكانيكي رفتار مواد مركب حاوي فايبرهاي پيزوالكتريك
249
مدل سازي ميكرومكانيكي رفتارهاي تغيير جهت گيري و غير دوقلويي در آليازهاي حافظه دار
250
مدل سازي ناپايداري گردش طبيعي تك فاز در يك حلقه بسته
251
مدل سازي نحوه ي قيمت گذاري انرژي در شبكه هاي توزيع هوشمند
252
مدل سازي نرخ بازگشت سرمايه در نظام آموزش عالي از دور
253
مدل سازي نرخ خوردگي عمومي عرشه كشتي هاي اقيانوس پيماي ايران و بررسي تاثير آن بر قابليت اطمينان سازه كشتي
254
مدل سازي نرخ محدود گازسازي سوخت هاي سنگين در يك راكتور جريان حامل
255
مدل سازي نشست سطح زمين ناشي از حفر فضاهاي زيرزميني كم عمق با استفاده از روش المان مرزي غير مستقيم
256
مدل سازي نشست سطح زمين، ناشي از استخراج به روش تخريب طبقات فرعي آنومالي 12 معدن سه چاهون
257
مدل سازي نشست سطح زمين، ناشي از استخراج به روش تخريب طبقات فرعي آنومالي 12 معدن سه چاهون
258
مدل سازي نظام اطلاعات سلامت شهرستان
259
مدل سازي نفوذ اكسيژن در غشاء پليمري سنسورهاي اپتيكي اندازگيري اكسيژن
260
مدل سازي نفوذ گلوله در زره كامپوزيتي - سراميكي
261
مدل سازي نفوذپذيري يون كلرايد در بتن هاي مختلف تحت شرايط خاص منطقه خليج فارس
262
مدل سازي نقشه هاي شناختي فازي با قابليت يادگيري جهت پيش بيني نوسان پذيري نرخ ارز
263
مدل سازي نوروفوتونيكي براي پردازش كوانتومي در گذر گاه هاي بينايي مغز
264
مدل سازي نوسانات بورس اوراق بهادار تهران ناشي از سياست‌هاي پولي (رهيافت مدل خانواده ARCH)
265
مدل سازي نوسانات سطح آزاد آب در حوضچه آرامش پشت موج شكن
266
مدل سازي نوسانات كسر مخلوط در شعله هاي ديفيوژن مغشوش
267
مدل سازي نوسانات و بازده سهام طي بحران هاي مالي با روش ارزش در معرض خطر
268
مدل سازي نوساني چندناحيه اي احتراق ابر ذرات
269
مدل سازي نويز زيرلايه در مدارهاي مختلط و شبيه سازي آن براي يك VCO خاص
270
مدل سازي نيروگاه بادي جهت بررسي رفتار متقابل شبكه و نيروگاه بادي از ديدگاه كيفيت توان بادي
271
مدل سازي نيروهاي بين تيغه برشي و قطعه كار در پروسه هاي ماشين كاري
272
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن چنگالي در فرايند سوزن زني مخمل با استفاده از روش المان محدود
273
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن نمدي با استفاده از روش المان محدود
274
مدل سازي نيمه صنعتي يك ماهواره
275
مدل سازي هارمونيك سوم ژنراتور قطب برجسته
276
مدل سازي هدايت الكتريكي بافت در هنگام الكتروپوريشن
277
مدل سازي هزينه و تلاش كلان سيستم ها
278
مدل سازي هماهنگي زنجيره تامين با رويكرد تئوري بازي هاي همكارانه بوسيله قراردادها
279
مدل سازي همدماهاي جذب و دفع رطوبت پسته واريته اوحدي و بهينه سازي شرايط خشك كردن آن
280
مدل سازي همكاري مزارع بادي در بازار برق
281
مدل سازي هموديناميك شريان كرونري چپ تحت تاثير حركت ديواره بطن
282
مدل سازي هندسي - ژئوتكنيكي توده سنگ هاي درزه دار به روش زمين آماري، ﴿مورد مطالعاتي بلوك تكتونيكي1معدن چغارت﴾
283
مدل سازي هندسي احتمالاتي زمين آماري - منطقه معدن سه چاهون آنومالي 12
284
مدل سازي هندسي- زمين شناسي كانسار سنگ آهن چغارت به منظور مشخص نمودن كنتاكت ها
285
مدل سازي هندسي-ژئوتكنيكي معدن سنگ آهن چاه گز، به روش ديسكهاي تصادفي با استفاده از پردازش تصوير ديجيتال
286
مدل سازي هيبريدي (پيوسته- گسسته) تومور با شبيه سازي پيوسته رشد سلول هاي تومور
287
مدل سازي هيدرات هاي گازي و بررسي معادلات وشرايط ترموديناميك حاكم برآنها
288
مدل سازي هيدروالاستيك برخورد مورب گوه ي نامتقارن به آب
289
مدل سازي هيدروديناميكي پديده ي شكست سد در پيچان رودها ﴿مطالعه موردي ، سد و رودخانه ي زاينده رود﴾
290
مدل سازي هيدروديناميكي مجراي ادرار و بررسي اثر بيماريهاي پروستات بر آن
291
مدل سازي هيدروديناميكي و سينتيكي سونوراكتور جهت سبك سازي نفت خام
292
مدل سازي هيدروسيكلون و بررسي پارامترهاي عملياتي بر عملكرد آن
293
مدل سازي هيدرولوژيكي SWAT-پايه حوضه زرينه رود با احتساب نقش تغييرات كاربري اراضي
294
مدل سازي هيدرولوژيكي اثرات تغييرات كاربري اراضي و اقليم بر مولفه هاي منابع آب حوزه آبخيز جوانمردي با استفاده از مدل SWAT
295
مدل سازي هيدروليك و كيفيت آبهاي زيرزميني با روش نقاط محدود
296
مدل سازي و آناليز ارتعاشي ورق مركب لايه به لايه پيزوالكتريك/ويسكو الاستيك﴿ACLD﴾ به روش المان محدود طيفي
297
مدل سازي و آناليز تحليلي و عددي سامانه هاي رهش دارو از استنت هاي دارويي بدون پليمر
298
مدل سازي و آناليز ترانس هاي جريان و بهبود عملكرد آن ها تحت تداخلات الكترومغناطيسي به روش اجزاء محدود
299
مدل سازي و آناليز تنش ميل لنگ و دسته شاتون پيكان به كمك نرم افزارهاي Solid Works & MSC. visual Nastran
300
مدل سازي و آناليز عددي شالوده مركب پيش ساخته بتني با توجه ويژه به طرح اتصال ستون ب شالوده پيش ساخته
301
مدل سازي و آناليز مدال به كمك MSC/PATRAN=NASTRAN
302
مدل سازي و ارائه الگوريتم براي مسئله زمان بندي در سيستم هاي توري با استراتژي هاي پويا
303
مدل سازي و ارائه الگوريتم كنترلي جهت تنظيم دماي يك بار حرارتي به وسيله ي يك صفحه رساناي حرارتي
304
مدل سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي انتخابي باز وسيله نقليه با درنظرگرفتن قيمت گذاري
305
مدل سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسيله نقليه وابسته به زمان با محدوديت هاي بارگيري دوبعدي
306
مدل سازي و ارائه روش حل جهت مسئله مسيريابي موجودي سبز وابسته به زمان براي محصولات فسادپذير
307
مدل سازي و ارزيابي اثر VPEC همراه با كنترولر فازي بر روي بهبود عملكرد شبكه هاي صنعتي تغذيه شده از راه دور
308
مدل سازي و ارزيابي استحكام نهايي شناورهاي كامپوزيتي به روش اجزاي محدود
309
مدل سازي و ارزيابي حمله Sybil در بلاك چين هاي مبتني بر شارد
310
مدل سازي و ارزيابي ذخيره با استفاده از روش فركتالي عيار-حجم در كانسار مس - طلا پورفيري دالي در استان مركزي
311
مدل سازي و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن سه چاهون ﴿آنومالي 11﴾ به روش زمين آمار
312
مدل سازي و ارزيابي سيستم هاي كامپيوتري
313
مدل سازي و ارزيابي صوري سامانه كنترل پرواز هواپيما با استفاده از زبان AADL
314
مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان ديناميك و پايداري جرثقيل هاي موبايل(خودروئي)
315
مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي اتوماسيون پست
316
مدل سازي و استراتژي تفكيك براي برنامه ريزي عملياتي زنجيره تامين نفت
317
مدل سازي و استنتاج شبكه هاي تنظيم ژني با استفاده از داده هاي بيان ژن ميكروآرايه
318
مدل سازي و انتخاب بهينه توربوشارژر براي يك موتور هوايي
319
مدل سازي و انتخاب بهينه توربوشارژر موتور ديزل
320
مدل سازي و انتخاب بهينه محرك اوليه براي سيستم توليد همزمان قدرت CHP با معيار سود واقعي سالانه AAB
321
مدل سازي و اندازه گيري اثر سرخ كردن بر كيفيت خلال سيب زميني
322
مدل سازي و برآورد شاخص كيفيت هواي شهري با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي، درخت تصميم و رگرسيون مؤلفه هاي اصلي (مطالعه موردي : شهر تهران)
323
مدل سازي و بررسي اثرات تغيير اقليم بر عملكرد كلزا (مطالعه موردي دشت شهركرد)
324
مدل سازي و بررسي تجربي عملكرد سلول هاي خورشيدي تحت تمركز نور خورشيد
325
مدل سازي و بررسي تجربي فيلترهاي بسته فشرده
326
مدل سازي و بررسي تجربي نيروي اصطكاك در فرآيندهاي شكل دهي توام با ارتعاشات آلتراسونيك
327
مدل سازي و بررسي خطاها در مبدل پل گرتس
328
مدل سازي و بررسي خواص الكتريكي لايه هاي نيمه رسانا در سلول هاي خورشيدي كلكوژن و كستريت
329
مدل سازي و بررسي خواص مكانيكي استنت بافته شده حلقوي - پودي جهت استفاده در مري
330
مدل سازي و بررسي شير كانتربالانس و ترمزي در يك مدار كنترل هيدروليكي
331
مدل سازي و بررسي عوامل موثر بر خمش نخ پود در پارچه تافته
332
مدل سازي و بكارگيري ادوات نوين FACTS در كنترل پخش توان سيستم هاي قدرت
333
مدل سازي و بهبود روش هاي ابطال گواهي كليد عمومي در شبكه سيار موردي
334
مدل سازي و بهبود عملكرد ديناميكي ريزشبكه هايDC مبتني بر ژنراتور سوئيچ رلكتانس
335
مدل سازي و بهبود هيدروديناميكي توليد ريز قطرات با استفاده از روش هاي ميكروسيالاتي
336
مدل سازي و بهينه سازي آزمايش هاي پروفايل پاسخ با استفاده از مدل هاي خطي تعميم يافته
337
مدل سازي و بهينه سازي پليمريزاسيون پلي بوتيلن سوكسينات ( PBS )در فاز مذاب
338
مدل سازي و بهينه سازي تحريك الكتريكي چند الكترودي در سيستم كاشت حلزوني شنوايي
339
مدل سازي و بهينه سازي توربوشفت
340
مدل سازي و بهينه سازي توربين بادي كوچك
341
مدل سازي و بهينه سازي توليد پلي اتيلن ترفتاتلات [PET] در فاز مذاب
342
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه سيستم مبتني بر گازسازي از زباله شهري با هدف تامين انرژي مورد نياز گلخانه صنعتي
343
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه كاربرد نانو ذرات مختلف در بهبود عملكرد رادياتور ماشين
344
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه مبادله كن گرمايي صفحه اي واشر دار با بكارگيري نانو ذرات
345
مدل سازي و بهينه سازي خواص راحتي حرارتي پارچه هاي حلقوي پودي پوشش يافته با نانو الياف سلولزي
346
مدل سازي و بهينه سازي راكتور لوله اي توليد پلي اتيلن سبك در پتروشيمي كردستان با تاكيد بر كاهش رسوب و افزايش توليد
347
مدل سازي و بهينه سازي راكتورهاي دوغابي سنتز فيشر تروپش
348
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تصفيه فاضلاب شهري
349
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تهويه با مبرد هوا براي سيستم حمل ونقل ريلي
350
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع كابين هواپيما
351
مدل سازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان قدرت و حرارت براي توليد آب شيرين
352
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي آب شيرين كن به كمك اجكتور مايع-گاز
353
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي بازيافت حرارت در سيستم هاي تهويه
354
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي ذخيره سازيانرژي TES)
355
مدل سازي و بهينه سازي سيكل توليد همزمان برق و حرارت مبتني بر سيكل ارگانيك رانكين خورشيدي
356
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند جدا سازي اكسيژن از هوا با ستون آكنده از زئوليت متخلخل
357
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند جوشكاري GMAW با استفاده از نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد
358
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند فرازآوري پيوسته با گاز
359
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند نمك زدايي نفت خام واقع در جزيره خارك
360
مدل سازي و بهينه سازي فرايند جوشكاري به روش قوس الكتريكي با گاز محافظ با استفاده از نانو ذرات اكسيد كرم
361
مدل سازي و بهينه سازي فرايند جوشكاري زيرپودري با استفاده از نانو ذرات
362
مدل سازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيستم هاي توليد همزمان برودت، حرارت و توان (CCHP)
363
مدل سازي و بهينه سازي كوره زباله سوز
364
مدل سازي و بهينه سازي لوله مكش مربوط به توربينهاي آبي كوچك
365
مدل سازي و بهينه سازي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه هاي اصفهان، تبريز و كرمانشاه با استفاده از الگوريتم ژنتييك و بررسي سرعت غير فعال شدن كاتاليست هاي آن
366
مدل سازي و بهينه سازي يك سيستم واقعه گسسته توسط شبكه هاي پتري رنگي - زماني
367
مدل سازي و پياده سازي روش امپدانس الكترومكانيكي بر روي تير كامپوزيتي جهت تشخيص عيب
368
مدل سازي و پياده سازي سيكلو كانورتر
369
مدل سازي و پياده سازي سيلكو كانورتر سي و شش تريستوري
370
مدل سازي و پيش بيني بار در شبكه فشار ضعيف بر مبناي تحليل داده هاي اندازه گيري
371
مدل سازي و پيش بيني شار تراوه غشا به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
372
مدل سازي و پيش بيني گسيختگي در روسازي هاي صلب فرودگاهي با كمك شبكه عصبي مصنوعي
373
مدل سازي و پيش بيني ميزان مصرف گاز طبيعي﴿خانگي-تجاري﴾ در ايران با استفاده از روش هيبريدي
374
مدل سازي و پيش بيني نرخ مرگ و مير با استفاده از آمار فضايي و بوت استرپ
375
مدل سازي و پيش بيني نوسانات قيمت نفت خام ايران با استفاده از مدل هاي GARCH
376
مدل سازي و تجزيه و تحليل اثر سوء تغذيه بر شيوع وبا
377
مدل سازي و تحليل اتصالات چندلايه هاي كامپوزيتي به روش مدل ناحيه چسبنده
378
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود آسيب غير محلي به روش ميكرو-صفحه
379
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود توليد مس با ساختار نانو توسط فرآيند ECAP
380
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود ديسك بين مهره اي
381
مدل سازي و تحليل ارتعاشات اجزاي الكترونيك در سازه هاي هوافضايي
382
مدل سازي و تحليل ارتعاشات رايزرهاي دريايي
383
مدل سازي و تحليل ارتعاشات رشته حفاري الاستيك با در نظر گرفتن اثرات دوراني
384
مدل سازي و تحليل ارتعاشات سيستم روتور ياتاقان نا هم محور و ناميزان
385
مدل سازي و تحليل ارتعاشي مكانيكي مجهز به مستهلك كننده مگنتورئولوژيك
386
مدل سازي و تحليل ارتعاشي ميكرو كانتيلور پيزوالكتريك AFM در محيط هوا
387
مدل سازي و تحليل استاتيكي سكوهاي فراساحلي شابلوني به روش اجزاء محدود
388
مدل سازي و تحليل اگزرژي-اقتصادي نيروگاههاي حرارتي
389
مدل سازي و تحليل المان محدود سازه كامپوزيتي هاوركرافت تفريحي در نرم افزار ABAQUS
390
مدل سازي و تحليل انتشار و كنترل شايعه در شبكه هاي اجتماعي به كمك نظريه بازي‌هاي تكاملي
391
مدل سازي و تحليل ايستاي ترانزيستور نانو سيم بدون پيوند
392
مدل سازي و تحليل پارامترهاي عملكردي در يك موتور ديزل مشخص
393
مدل سازي و تحليل پاسخ ديناميكي غير خطي ورق مركب دو پايداره ﴿داراي دو حالت پايدار﴾
394
مدل سازي و تحليل پايداري سيستم تله اپراتوري دوجانبه ي گسسته با تاخير زماني
395
مدل سازي و تحليل تاثيرپذيري تقويت كننده شيلد شده باند L در برابر تداخلات هدايتي پالسي توان بالا
396
مدل سازي و تحليل تاثيرپذيري مدارات چاپي داخل محفظه شيلد در برابر امواج تابشي بيروني
397
مدل سازي و تحليل ترموديناميكي انحلال حالت جامد در آلياژهاي نانوساختار Cu-Fe توليد شده از طريق آلياژسازي مكانيكي
398
مدل سازي و تحليل ترموديناميكي نيروگاه سيكل تركيبي يزد ﴿ با استفاده از نرم افزار EES ﴾
399
مدل سازي و تحليل تست اتصال كوتاه كليدهاي فشار قوي توسط MATLAB
400
مدل سازي و تحليل تطبيقي روش هاي سنجش سطح توسعه يافتگي﴿ مطالعه موردي: شهرستان هاي ايران﴾
401
مدل سازي و تحليل تكنيك گرمايش خطي در فرآيند شكل دهي ورق ها با استفاده از روش عددي
402
مدل سازي و تحليل تنش پيستون و شاتون خودرو پرايد
403
مدل سازي و تحليل تنش در نشيمنگاه در وضعيت نشسته و بهسازي توزيع تنش با تغيير سطح تماس
404
مدل سازي و تحليل تنش ورق فولادي و كامپوزيتي تحت بارهاي ناشي از موج شوك زيرآب
405
مدل سازي و تحليل توامان ترمو -مكانيكي در بدنه سد سيمره با استفاده از نرم افزار FLAC 3D
406
مدل سازي و تحليل توربين حلزوني گارلاو جهت بهره برداري از انر‍ژي جزر و مدي با توان پيكو
407
مدل سازي و تحليل جابجاييهاي بستر لغزش معدن انگوران
408
مدل سازي و تحليل جريان در بخش جابجايي بويلر نيروگاه حرارتي
409
مدل سازي و تحليل چند نمونه سپر خودرو در اثر برخورد به روش اجزاء محدود
410
مدل سازي و تحليل حساسيت موتورهاي هيسترزيس سيلندري
411
مدل سازي و تحليل حوزه زمان براي شناسايي اتصالات داخلي قطعات الكترونيكي
412
مدل سازي و تحليل خواص گراف هاي بزرگ
413
مدل سازي و تحليل در حوزه زمان سيگنال و نويز ديود شاتكي در رژيم غيرخطي در باند موج ميليمتري و تراهرتز
414
مدل سازي و تحليل دستگاه شبيه ساز پاروزدن قايق موجود در پارك ها و فضاي باز
415
مدل سازي و تحليل دستگاه ورزشي زير بغل كشي(Lat pulldown dooble unit) به وسيله نرم افزارهاي catia و visual nastran
416
مدل سازي و تحليل دفاع هدف‐متحرك در بستر رايانش ابري
417
مدل سازي و تحليل ديناميكي ربات دو پاي غيرفعال بدون زانو با جرم گسترده
418
مدل سازي و تحليل ديناميكي ميكانيزم دو پاياي انعطاف پذير
419
مدل سازي و تحليل رفتار ديناميكي عملگر دولايه عرضي پيزوالكتريك
420
مدل سازي و تحليل ستون هاي خودروي پژو 206
421
مدل سازي و تحليل سختي غير خطي بلبرينگ اسپيندل ماشين فرز
422
مدل سازي و تحليل سيستم زمين در يك آرايه خورشيدي به منظور حفاظت تجهيزات الكترونيكي در مقابل جريان صاعقه
423
مدل سازي و تحليل سيستمهاي كوپله Air - Structure با استفاده از روش اجزاء محدود
424
مدل سازي و تحليل سيگنال و نويز حوزه زمان در رژيم خطي ترانزيستور HEMT در باند موج ميليمتري و تراهرتز
425
مدل سازي و تحليل شكل دهي چندلايه هاي پارچه اي تقويت كننده ي كامپوزيت ها
426
مدل سازي و تحليل طول موج تمام نوري FWM. DFB در سيستم هاي مخابرات نوري WDM
427
مدل سازي و تحليل عملكرد غيرخطي ديود ليزري در سيستم OFDM نوري همدوس و كاهش اثرات آن
428
مدل سازي و تحليل عملكرد موتور رلوكتانسي سنكرون با ساختار روتور ويژه به كمك FEM
429
مدل سازي و تحليل عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني در صنعت نفت با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم تا افق 1404
430
مدل سازي و تحليل غير خطي نويز فاز نوسان ساز در حوزه زمان
431
مدل سازي و تحليل غيرخطي تقويت كننده گسترده در حضور عناصر غيرفاستري
432
مدل سازي و تحليل فشار بين لباس چسبان و بدن انسان
433
مدل سازي و تحليل كوره هاي قوس الكتريكي و جبران كننده استاتيكي توان راديو اكتيو ﴿SVC﴾ مجتمع فولاد مباركه جهت بهبود كيفيت توان در شبكه قدرت
434
مدل سازي و تحليل لوله هاي كامپوزيتي رشته پيچي شده تحت بارگذاري مركب به روش اجزاء محدود
435
مدل سازي و تحليل محدودكننده جريان خطاي حالت جامد در سيستم هاي قدرت در حضور منابع توليد پراكنده
436
مدل سازي و تحليل مراكز پراكندگي پاشنده فركانسي يك بعدي به كمك روش هاي با قدرت تفكيك مكاني زياد
437
مدل سازي و تحليل مساله برنامه ريزي رياضي مديريت درآمد هتل با در نظر گرفتن گروه هاي مشتري
438
مدل سازي و تحليل مساله هم شنوايي خط انتقال MMIC با بار غير خطي و تحريك شده با سيگنال مدوله شده مخابراتي در باند مو.ج ميلي متري؛ كاربرد در نسل پنجم مخابرات سيار
439
مدل سازي و تحليل موتور شار محوري آهنرباي دائم به روش اجزا محدود
440
مدل سازي و تحليل ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر مستطيل دهانه باز بر ترك باشكل دلخواه در سطح يك فلز
441
مدل سازي و تحليل ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر ميكرواستريپي در مجاورت ترك سطحي بر روي فلزات
442
مدل سازي و تحليل ميدانهاي مغناطيسي ناشي از القاگر سيمي حاصل جريان متناوب با شكل دلخواه در اطراف يك شكاف سطحي با شكل دلخواه در هادي مسطح و حل مسئله معكوس به منظور تخمين شكل شكاف
443
مدل سازي و تحليل ميداني ترانزيستور گرافني در باند امواج ميلي متري و تراهرتز
444
مدل سازي و تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون
445
مدل سازي و تخمين ذخيره معدن چغارت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
446
مدل سازي و تخمين زمان برخورد با مانع متحرك، توسط انسان
447
مدل سازي و تخمين عمر استنت هاي پليمري زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد با رهيافت مكانيك آسيب
448
مدل سازي و تشخيص بروز شكستگي در ميله هاي روتور موتورهاي القايي قفسه سنجابي
449
مدل سازي و جبران نشت بار در تخمين موقعيت به كمك خودحسگري براي عملگرهاي پيزوالكتريك
450
مدل سازي و جداسازي اجزاء يك مخلوط آلي بوسيله غشاء پليمري تحت تاثير فرآيند تراوش تبخيري با بكار گيري روش UNIFAC
451
مدل سازي و حل مسئله جانمايي تسهيلات ظرفيت دار با تقاضاي غيرقطعي
452
مدل سازي و حل مسأله زمان بندي مترو تهران
453
مدل سازي و حل مسئله مكان يابي– مسيريابي با بازه هاي زماني مطلوب در حالت تقاضا و زمان هاي حمل فازي به كمك تئوري باور پذيري
454
مدل سازي و حل مسئله ي زمان بندي پروژه با منابع محدود در شرايط كاربردي با مطالعه موردي در پروژه هاي حمل و نقل
455
مدل سازي و حل مسئله يكپارچه ي مسيريابي و موجودي كالاي فاسد شدني
456
مدل سازي و حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل ريلي با استفاده از مساله زمانبندي كار كارگاهي
457
مدل سازي و حل مساله برنامه ريزي دروس دانشگاهي با رويكرد برنامه ريزي بر اساس محدوديت ها
458
مدل سازي و حل مساله برنامه ريزي و تخصيص منابع و ظرفيتهاي توليدي در حالت چند پروژه اي
459
مدل سازي و حل مساله زمان بندي پروژه با منابع محدود چند حالته با شبكه انعطاف پذيرMRCPSP-FS
460
مدل سازي و حل مساله زمان بندي چند پروژه اي با منابع محدود و در نظر گرفتن برخي محدوديت هاي زماني و شرايط تقويم كاري
461
مدل سازي و حل مساله زمانبندي در محيط تكنولو‍‍ژي گروهي و جريان كارگاهي تركيبي چند هدفه با زمان هاي پردازش و موعدهاي تحويل تصادفي
462
مدل سازي و حل مساله سودوكو و استفاده از آنها در حل مسئله زمان بندي دروس دانشگاه
463
مدل سازي و حل مساله مكان يابي پوشش دوگانه ايستگاه هاي آمبولانس با در نظر گرفتن زمان هاي سفر به صورت فازي
464
مدل سازي و حل مساله مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه ظرفيت دار با تقاضاي احتمالي مشتريان
465
مدل سازي و حل معادلات جريان براي لايه هاي اختلاطي غير موازي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
466
مدل سازي و حل يك سيستم فروش چند كاناله با قابليت فروش اينترنتي جهت ايجاد هماهنگي و كاهش تضاد‌هاي موجود
467
مدل سازي و حل يكپارچه مسأله كنترل موجودي چند دوره اي و مسيريابي خودروها با در نظر گرفتن موعد تحويل
468
مدل سازي و دسته بندي بافت هاي پويا بر اساس تركيب ويژگي ها با استفاده از شبكه هاي بيزين پويا
469
مدل سازي و ساخت D-STATCOM چند سطحي براي بهبود كيفيت توان شبكه با بكارگيري الگوريتم (Harmony Search (HS در تعيين زواياي كليد زني
470
مدل سازي و ساخت پرينتر سه بعدي
471
مدل سازي و ساخت ربات متحرك داراي بازوي مكانيكي
472
مدل سازي و سبيه سازي واحد مركاپتان زدايي گاز با روش غربال مولكولي
473
مدل سازي و شبيه سازي 2 بعدي بالن مربوط به دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي
474
مدل سازي و شبيه سازي IPC جهت بررسي مزاياي كاربرد آن در اتصال شبكه هاي AC
475
مدل سازي و شبيه سازي SVC در حالت عملكرد عادي شبكه هاي HVDC
476
مدل سازي و شبيه سازي VSC-IPCو مقايسه عملكرد آن با VSC-HVDC در اتصال نيروگاه بادي به شبكه
477
مدل سازي و شبيه سازي آب شيرين كن خورشيدي-دودكشي
478
مدل سازي و شبيه سازي اثر لرزش پالس ساعت بر عملكرد مبدل آنالوگ به ديجيتال دلتا سيگماي زمان-پيوسته در سمعك ها
479
مدل سازي و شبيه سازي ارتعاشات chatter در فرآيند فرزكاري
480
مدل سازي و شبيه سازي ارتعاشات بال در يك پرنده ي بال زن
481
مدل سازي و شبيه سازي اضافه ولتاژهاي ناشي از جريان هجومي ترانسفورماتورهاي مبدلهاي DC/AC در طرف AC
482
مدل سازي و شبيه سازي انتقال حرارت نانوسيالات در محيط هاي متخلخل
483
مدل سازي و شبيه سازي انرژي هدر رفت واحد نيروگاه استفاده از بخار توليدي جهت شيرين سازي آب دريا
484
مدل سازي و شبيه سازي بالگرد بدون سرنشين(RPM)
485
مدل سازي و شبيه سازي برج تقطير واكنشي توليد متيل استات
486
مدل سازي و شبيه سازي پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن با روش هاي زمين آماري و بررسي ارتباط آن با تغييرات ليتولوژي در يكي از ميدان هاي نفتي جنوب غرب ايران
487
مدل سازي و شبيه سازي پديده ي مهاجرت اتم ها در نيمه رساناهاي گروه سه-پنج رشد يافته به روش رونشستي پرتو مولكولي
488
مدل سازي و شبيه سازي پيشرفت سرطان بر اساس تئوري بازي ها و سيستم هاي چند عامله
489
مدل سازي و شبيه سازي پيل سوختي ميكروبي
490
مدل سازي و شبيه سازي ترموديناميك و سينتيك احياي مستقيم اهن در كوره تونلي
491
مدل سازي و شبيه سازي تعادل انسان و راه رفتن در محيط اپن سيم
492
مدل سازي و شبيه سازي تغذيه الكتريكي قطار پرسرعت جبران سازي شده با RPC
493
مدل سازي و شبيه سازي ته نشين ساز الكتروستاتيكي و بررسي تاثير مشخصه هاي عملياتي بر روي عملكرد آن
494
مدل سازي و شبيه سازي توزيع پتانسيل در سلول هاي الكتروشيميايي
495
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز اتيلن در يك راكتور بستر ثابت به شيوه زوج شدن اكسايشي متان (OCM)
496
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز سنتز در راكتورهاي مونوليتي جريان معكوس
497
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز سنتز در فرايند ريفرمينگ خشك
498
مدل سازي و شبيه سازي حركت دست انسان در صفحه افق به كمك سيگنال الكترو مايو گرام
499
مدل سازي و شبيه سازي حلقه شيميايي ريفرمينگ براي توليد هيدروژن
500
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن دوار شكر
501
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن دوار نيتروسلولز با هدف كنترل
502
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن هاي استوانه اي Drum dryers
503
مدل سازي و شبيه سازي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ اين
504
مدل سازي و شبيه سازي ديزل ژنراتور در محيط Simulink نرم افزارMATLAB
505
مدل سازي و شبيه سازي ديناميك ريز پرنده چهار پره‏اي
506
مدل سازي و شبيه سازي ديناميك سيال ﴿CFD﴾ يك مبدل حرارتي تحت تاثير الكتروهيدروديناميك در جهت تقويت انتقال گرما
507
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي برج هاي آكنده جذب
508
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي حركت نانو ذرات در محيط هاي مختلف با استفاده از نانو ربات AFM
509
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي راكتور سنتز متانول لورگي
510
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي ستون استخراج ضربه اي سيني دار
511
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي موتور زلوكتانسي سوييچ شونده براي استفاده در يك خودروي هيبريد نمونه
512
مدل سازي و شبيه سازي ذخيره زير زميني گاز در سراجه قم
513
مدل سازي و شبيه سازي راكتور توليد هيدروژن جديد پالايشگاه تهران و تهيه مدل شبكه عصبي
514
مدل سازي و شبيه سازي راكتور غشائي در حالت غير آدياباتيك، غيرهمدما و ناپايا براي واكنش ريفرمينگ متانول و مقايسه با داده هاي تجربي
515
مدل سازي و شبيه سازي راكتور فرايند توليد دو اتيل هگزانول
516
مدل سازي و شبيه سازي ربات راه دهنده
517
مدل سازي و شبيه سازي ربات سيار الاستيك با مفاصل دوراني كشويي بدون غلاف به روش لاگرانژ بازگشتي
518
مدل سازي و شبيه سازي رفتار باطري نيكل كادميوم در حين فرآيند شارژ و دشارژ
519
مدل سازي و شبيه سازي رفتار بيوفيلتر در تصفيه آلاينده هاي آروماتيك
520
مدل سازي و شبيه سازي رفتار شعله با استفاده از مدل هاي احتراقي فليملت پايا و گذرا
521
مدل سازي و شبيه سازي سامانه ي بازيابي گازهاي فلر پالايشگاهي با تراكم اجكتوري و ارائه بهترين پيكربندي مجتمع اجكتوري از منظر فني-اقتصادي
522
مدل سازي و شبيه سازي سيستم تحريك بدون جاروبك در ماشين هاي سنكرون
523
مدل سازي و شبيه سازي سيستم خدمات فوريت هاي پزشكي و بهينه سازي آن به وسيله ArcGIS
524
مدل سازي و شبيه سازي سيستم فتوولتائيك براي تامين انرژي الكتريكي هواپيما دو نفره با موتور 60 كيلووات
525
مدل سازي و شبيه سازي سيستم مديريت كيفيت سرويس مبتني بر ابر محاسباتي با تاكيد بر VoD
526
مدل سازي و شبيه سازي سيگنيچر فرومغناطيسي كشتي به روش FEM
527
مدل سازي و شبيه سازي سينماتيكي و ديناميكي يك ربات 3R سه بعدي
528
مدل سازي و شبيه سازي شارژ و دشارژ باتري هاي ليتيوم يون در خودروي اتصال الكتريكي هيبريدي
529
مدل سازي و شبيه سازي شبكه جانبي ترانسفورماتور جهت استخراج تابع تبديل از اندازه گيري هاي حوزه زمان
530
مدل سازي و شبيه سازي عددي نانوسيال هاي اكسيدفلزي در لوله هاي تخت شده
531
مدل سازي و شبيه سازي عضلات اسكلتي در بخش كمري ستون فقرات و بررسي نقش آنها در ثبات ستون فقرات
532
مدل سازي و شبيه سازي عملكرد رله ديستانس در ديگسايلنت
533
مدل سازي و شبيه سازي عملكرد موتورهاي سوئيچ رلوكتانسي و كنترل آنها با در نظر گرفتن اثرات غير خطي
534
مدل سازي و شبيه سازي غير خطي پديده چتر در عمليات ماشين كاري دوراني
535
مدل سازي و شبيه سازي غيرخطي پديده لرزه در عمليات فرزكاري
536
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند پليمريزاسيون تعليقي وينيل كلرايد تحت مسيرهاي دمايي از پيش تعريف شده
537
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند تركيبي تقطير- تراوش تبخيري به منظور جداسازي مخلوط هاي آب و الكل
538
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند توليد پي وي سي تحت تزريق پيوسته آغازگر
539
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب واكنش دار:جذب آمونياك و دي اكسيد كربن
540
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند غشايي جداسازي گاز با استفاده از مدل هاي شبكه سيال براي جداسازي نيتروژن و دي اكسيد كربن از متان
541
مدل سازي و شبيه سازي فرآيندي راكتورهاي خودگرمايشي در توليد گاز سنتز
542
مدل سازي و شبيه سازي كارتريج هندپيس روتاري دور بالا
543
مدل سازي و شبيه سازي كامپيوتري و بهينه سازي پارامترهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل آينده مبتني بر IMS
544
مدل سازي و شبيه سازي كانال هاي موبايل ماهواره اي براي محيط هاي انتشار شهري
545
مدل سازي و شبيه سازي كوپلينگ حرارتي راكتور واحد توليد مونومر استايرن با فرايند CLC
546
مدل سازي و شبيه سازي كوره 202 پالايشگاه تهران
547
مدل سازي و شبيه سازي ليزرهاي نيمه هادي چند قسمتي مدل قفل شده پسيو
548
مدل سازي و شبيه سازي مخازن نفتي با استفاده از توابع تصادفي گاوسي
549
مدل سازي و شبيه سازي مسير جريان هارمونيكي در سيستم هاي توليد پراكنده
550
مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن سه بعدي ميكرو/نانو ذرات زيستي زير بر روي سطوح ناهموار با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي
551
مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن ميكرو/نانوذرات استوانه‌اي در محيط هاي مختلف بيولوژيكي بر پايه AFM
552
مدل سازي و شبيه سازي ميكرو ژنراتور آرايه اي با استفاده از پيزوالكتريك پليمري
553
مدل سازي و شبيه سازي ميكروسنسور اندازه گيري جريان سيال با استفاده از پيزوالكتريك پليمري
554
مدل سازي و شبيه سازي ميكروسنسورهاي قند خون با استفاده از پيزورزيستيو
555
مدل سازي و شبيه سازي ميكروكانتيلور چند لايه پيزوالكتريك براساس تئوري هاي تنش كوپله اصلاح شده، گراديان كرنشي و غير محلي در محيط هوا
556
مدل سازي و شبيه سازي و استخراج معادلات سينماتيك و استاتيك ربات توانبخش كابلي
557
مدل سازي و شبيه سازي واحد نم زدايي گاز طبيعي با استفاده از غربال هاي مولكولي
558
مدل سازي و شبيه سازي واكنش كاتاليستي تبديل متانول به دي متيل اتر
559
مدل سازي و شبيه سازي يك راكتور كاتاليستي جهت حذف مركاپتان ها از مايعات نفتي
560
مدل سازي و شبيه سازي يك كانتر فعال با محرك از جنس عملگر پليمري رسانا
561
مدل سازي و شناسايي رفتار آكوستيكي ميدان نزديك سامانه هاي دريايي در آب هاي عميق
562
مدل سازي و شناسايي متغيرهاي پديده لغزش و جدايش همزمان در اتصالات با سطح تماس گسترده
563
مدل سازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره سه محوره با جهت گيري چند جهته
564
مدل سازي و طراحي كنترل كننده براي يك انگشت داراي آلياژهاي حافظه دار
565
مدل سازي و طراحي كنترلر تطبيقي فازي-PI براي ربات شيردوشي
566
مدل سازي و طراحي كوره هاي واحد الفين
567
مدل سازي و طراحي موتور خطي لوله اي مغناطيس دائم شار عرضي
568
مدل سازي و طراحي يك سيستم سرمايش خورشيدي بهينه براي استفاده در شهر اصفهان
569
مدل سازي و كنترل AUV مبتني بر روش هاي هوشمند و الگوريتم هاي وفقي
570
مدل سازي و كنترل آونگ معكوس دو ميله اي
571
مدل سازي و كنترل ارتعاشات توربين بادي
572
مدل سازي و كنترل پيش بين سيستم هاي غير خطي با استفاده از مدل وينر - لاگر
573
مدل سازي و كنترل تركيبي سيستم هاي چندوسيله اي با رويكرد چكيده سازي
574
مدل سازي و كنترل تشديد گرهاي ميكر و و نانو الكترومكانيكي در حوزه كاركرد غيرخطي
575
مدل سازي و كنترل تهويه مطبوع يك واحد ساختماني
576
مدل سازي و كنترل تهيه رزين وينيل استر در راكتور ناپيوسته
577
مدل سازي و كنترل چهار كوادروتور همكار براي حمل بار آويزان
578
مدل سازي و كنترل حركت ربات كروي
579
مدل سازي و كنترل درايو جرثقيل هاي سقفي با هدف حل مشكل فرسايش چرخ و ريل
580
مدل سازي و كنترل دريچه گاز با هدف بهينه سازي عملكرد سيستم كنترل سرعت قابل تطبيق
581
مدل سازي و كنترل دو مبدل DC-DCسري
582
مدل سازي و كنترل ديناميك سيال در نانوكانال هايي با ساختار شبكه لانه زنبوري
583
مدل سازي و كنترل راكتور واحد هيدرو كراكينگ
584
مدل سازي و كنترل سيستم TRMS با استفاده از منطق فازي و ANFIS
585
مدل سازي و كنترل سيستم تبديل انرژي خورشيدي مبتني بر اينورتر منبع ـ امپدانس
586
مدل سازي و كنترل سيستم تعليق الكترومغناطيسي با استفاده از منطق فازي
587
مدل سازي و كنترل سيستم هاي توليدي از نوع كارگاهي با استفاده از جبر مكس-پلاس
588
مدل سازي و كنترل لرزش هاي ناخواسته دست با استفاده از تحريك الكتريكي سطحي
589
مدل سازي و كنترل لغزش طولي تاير به منظور استفاده در سيستم هاي ترمز ضد قفل
590
مدل سازي و كنترل موره القايي جهت يكسان سازي توزيع حرارت در محتويات كوره
591
مدل سازي و كنترل ميله هاي ضد غلتش فعال الكتريكي براي خودروهاي ريلي مسافربري با سرعت بالا در مسيرهاي منحني شكل
592
مدل سازي و كنترل نوسانات نيروي تماسي پانتوگراف و سيستم بالاسري قطارهاي سريع سير
593
مدل سازي و كنترل نوسانات نيروي تماسي پانتوگراف و سيستم بالاسري قطارهاي سريع سير
594
مدل سازي و كنترل هواپيما در مانور فلر
595
مدل سازي و كنترل واسطه هاي الكترونيكي براي نيروگاه هاي فتوولتايي با قابليت تبادل توان راكتيو
596
مدل سازي و كنترل يك بازوي متحرك جديد براي چرخ خودروي بدون راننده هوشمند
597
مدل سازي و كنترل يك شير سروو الكتروهيدروليك دو مرحله اي تحت تأثير شتاب
598
مدل سازي و محاسبه افت فشار و دبي صافي هاي سبدي
599
مدل سازي و مطالعه رئولوژي و ريخت شناسي آلياژهاي PA6/ABS و اثر نانورس بر خواص حرارتي آن
600
مدل سازي و مطالعه رئولوژيكي و ريز ساختاري فيلم هاي پليمري بر پايه آلياژ سه تايي پلي اتيلن/پلي آميد/ نانورس
601
مدل سازي و مطالعه سيستم تغذيه قطار هاي برقي بين شهري
602
مدل سازي و مكان يابي بهينه ايستگاه هاي راه آهن با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي ايستگاه راه آهن سريع السير شهر اصفهان)
603
مدل سازي و مكان يابي بهينه برقگير در مزرعه بادي با در نظر گرفتن سيستم زمين توربين بادي
604
مدل سازي و منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات در محيط هاي مختلف زيستي با استفاده از انواع مختلف تيرك ها
605
مدل سازي و نحوه عملكرد بازوهاي ربات پوما ۵۶۰ در نرم افزار ساليدورك
606
مدل سازي و نحوه ي عملكرد بازوهاي ربات پوما ۵۶۰ در نرم افزار ساليدورك
607
مدل سازي و نقشه برداري شوري و رطوبت خاك با استفاده از سنجش از دور طيفي و راداري
608
مدل سازي و همانندسازي تراوش گازها از ميان غشا ماتريس آميخته با نرم افزار كامسول
609
مدل سازي واحد اصلاح كاتاليستي پالايشگاه نفت
610
مدل سازي وارزيابي ترانزيستورلايه نازك آلي بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
611
مدل سازي وارزيابي مصالحه توان وافزونگي درلايه ترانزيستور وگيت
612
مدل سازي واكنشهاي پخت رزين پلي استر غيراشباع حاوي نانوذره استادان
613
مدل سازي وتحليل عددي جريان داخل اجكتوردر سيستم سرمايش تبخيري
614
مدل سازي وتحليل نرم افزاري برف پاكن
615
مدل سازي وتوسعه الگوريتم حل مناسب براي مسأله مسيريابي توسعه‌يافته احتمالي
616
مدل سازي وحل مساله زمان بندي دوره اي اتاق عمل با درنظرگرفتن بازه زمان عمل جراحي
617
مدل سازي وحل مساله زمان بندي متروتهران
618
مدل سازي ورود آب زيرزميني به معادن سطحي در محيط‌هاي شكسته و تأثير آن بر آلاينده هاي ژئوشيميايي
619
مدل سازي وشبيه سازي راكتورسيني دار اكسيداسيون ايزوپروپيل الكل جهت توليد هيدروژن پراكسيد
620
مدل سازي وشبيه سازي فرآيند پخت سيمان با استفاده از شبكه عصبي - فازي مطالعه موردي
621
مدل سازي وشبيه سازي فرايند تبديل مستقيم گاز سنتز به دي متيل اتر
622
مدل سازي وصحه گذاري رفتار ديناميكي يك ربات دوپاي غيرفعال با جرم گسترده
623
مدل سازي وصول مطالبات معوق بانكي با حداقل هزينه مطالعه موردي: بانك مسكن در استان يزد
624
مدل سازي وطراحي به كمك Mechanial Desktop &power pack
625
مدل سازي وكنترل دست مجازي شامل بازو وساعد وشبيه سازي در دنياي واقعيت مجازي
626
مدل سازي وكنترل نظارتي يك سيستم خط بسته ريلي با استفاده از شبكه پتري
627
مدل سازي ويسكوزيته ي گازها با استفاده از بانك داده اي وسيع
628
مدل سازي يادگيري در توليد گفتار در سطح حركتي
629
مدل سازي يادگيري در محيط هاي آميخته به خصومت با استفاده از بازي هاي پويا
630
مدل سازي يك بعدي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان خيام
631
مدل سازي يك پيل سوختي PEM با نرم افزار فلوئنت و انجام آزمايش بر روي آن
632
مدل سازي يك تصفيه خانه فاضلاب صنعتي به منظور ارتقاء و بهبود شرايط فرايندي آن
633
مدل سازي يك توربين گاز زميني به روش تجميع مراحل
634
مدل سازي يك سكوي ثابت با در نظر گرفتن اندر كنش موج ،سازه و خاك
635
مدل سازي يك سيستم توزيع چند هدفه و حل آن با استفاده از يك الگوريتم ژنتيك ابداعي
636
مدل سازي يك مكانيزم چند تعادلي به منظور بهبود برداشت انرژي از واگنهاي باري
637
مدل سازي يكپارچه مسئله توليد-توزيع سه مرحله اي با ظرفيت موجودي محدود و كمبود مجاز
638
مدل سازي يكپارچه نگهداري و تعميرات و كنترل فرايند آماري در فرايندهاي دو مرحله اي
639
مدل سازي يكپارچه ي سيستم هاي مكاترونيكي با استفاده از روش گراف خطي
640
مدل سازي يون زدايي ظرفيتي براي فرآيند نمك زدايي ناپيوسته
641
مدل سازي، بهينه سازي فني و اقتصادي و تعيين پارامترهاي عملكردي سامانه تبريد تراكمي اجكتوري هيبريد خورشيدي
642
مدل سازي، تحليل خطا و بهبود عملكرد سيستم اندازه گيري جابه جايي هاي نانو متري مبتني بر تداخل سنج ليزري سه مودي
643
مدل سازي، تحليل ديناميكي و بهينه سازي مخزن سوخت لكوموتيو ER24
644
مدل سازي، تحليل و بهبود پارامتر( تي ال) اگزوز خودروي سواري
645
مدل سازي، تحليل و كنترل ماشين هاي القايي تغذيه دوگانه آبشاري
646
مدل سازي، شبيه سازي ديناميك سيال محاسباتي (CFD ) و بهينه سازي فرآيند خشك كردن تحت تاثير الكتروهيدروديناميك
647
مدل سازي، شبيه سازي و ارزيابي اقتصادي پمپ هاي حرارتي مكانيكي
648
مدل سازي، شبيه سازي و بهبود مشخصات ديناميكي ترانزيستور اثر ميداني با استفاده از خازن منفي فروالكتريك
649
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي پارامترهاي سيستم ترمز و بررسي عملكرد آن در ديناميك خودرو كلاس B
650
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد اتيلن توسط فرآيند اكسيداسيون تركيبي متان (OCM)
651
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد فرمالدهيد از متانول
652
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي فرايند توليد آمونياك
653
مدل سازي، شبيه سازي و پياده سازي سيستم كنترل محركه قطارهاي الكتريكي با پيش بيني لغزش چرخ بر روي ريل
654
مدل سازي، شبيه سازي و تحليل خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با منسوج حلقوي پودي دو محوري به كمك روش چند مقياسي در اجزاي محدود
655
مدل سازي، شبيه سازي و خوشه‌‌بندي زمين‌‌لرزه‌‌هاي نزديك-گسل با استفاده از تحليل‌‌هاي زمان-فركانس
656
مدل سازي، شبيه سازي و كنترل منابع انرژي تجديد پذير تركيبي با هدف بهبود كيفيت توان
657
مدل سازي، شبيه سازي و كنترل هوشمند قواي محركه خودرو هيبريدي
658
مدل سازي، شناسايي و آزمايش يك ميكروعملگر IPMC
659
مدل سازي، طراحي و تحليل پيچيدگي فلومتر گاز بر مبناي تكنولوژي MEMS
660
مدل سازي، طراحي و تحليل ميداني يك تقويت كننده تراهرتز
661
مدل سازي، طراحي و ساخت پروب اندازه گيري ثابت ديالكتريك
662
مدل سازي، طراحي و ساخت دسته موتور شبه فعال و فعال به كمك سيال مگنتورئولوژيكال
663
مدل سازي، طراحي و مونتاژ اجزاي قالب هاي برش
664
مدل سازي، كنترل و ساخت روبات سيار چرخدار با مدل پاندول معكوس
665
مدل سازي، نحليل پايداري و طراحي كنترل كننده براي شبكه هاي حسگري عملگري بي سيم مبتني بر استاندارد IEEE802.15.4
666
مدل سازي،طراحي و پياده سازي سيستم كنترل بويلر توسط فيلد باس
667
مدل سازيFDTD مسائل شامل محيط هاي پيچيده
668
مدل سازيمديريت ريسك در ارزش كسب شده( بررسي موردي: پروژه ايستگاه تزريق فشار گاز)
669
مدل سلسله مراتبي بيزي ناپارامتريك بصورت كاربردي
670
مدل سلولي بيماري هانتيگون با كلون كردن رديفهاي تكراري CAG در ژن GFP و بيان زياد ژن فوق در سلولهاي مدل انساني
671
مدل سه بعدي اجزا محدود بخشي از خط لوله 56 اينچ مدفون انتقال گاز تحت فشارتست هيدرواستاتيك
672
مدل سه بعدي المان محدود براي ترك هاي انعكاسي در روسازي مركب
673
مدل سه بعدي انتقال حرارت در جريان گاز‎-‏جامد در لوله هاي مايل و افقي و بررسي آن در شرايط مرزي مختلف
674
مدل سيستماتيك جهت انتخاب بازار بين الملل( غربالگري)
675
مدل سيستماتيك خبره فازي براي پيش بيني ديركرد در پلانت توليد تابلوي برق
676
مدل سينتيك هاي ارائه شده جهت جذب SO2 با آهك
677
مدل سينتيكي رشد و هسته زايي كريستالهاي پركلرات آمونيم در محلول حاوي كلريد سديم در كريستاليزور بچ سرمايشي
678
مدل سينتيكي ريفرمينگ خشك متان با كاتاليست Ni-Co
679
مدل سينتيكي فراگير براي سنتز فيشر ـ تروپش بر روي كاتاليست آهن در فاز دوغابي
680
مدل شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني روزانه غلظت آلاينده هاي هوا در مناطق شهري مطالعه موردي، شهر تهران
681
مدل شبكه عصبي مصنوعي براي تعيين هيدروگراف سيلاب
682
مدل شبيه سازي - بهينه سازي در تخصيص فازي بار آلاينده
683
مدل شبيه سازي تلفيقي كمي -كيفي ابهاي سطحي و زيرزميني
684
مدل شدت جراحت مصدومين حوادث ترافيكي بر اساس طول دوره درمان
685
مدل شدني براي بازار مشترك در سازمان كنفرانس اسلامي
686
مدل شناسايي ريسك ايمني در مرحله طراحي جهت كاربرد در مدلسازي اطلاعات ساختمان
687
مدل شناسايي ويژگي هاي رانندگان در تصادفات عبور از چراغ قرمز
688
مدل صف M*/G/1 با مرخصي هاي چندگانه
689
مدل صف انتظار كشتيها در بنادر تجاري ايران
690
مدل صف بندي 00/.M/M با پارامترهاي فازي در حالت هاي گذرا و پايا
691
مدل طراحي سيستمهاي جمع آوري رواناب سطحي شهري در محيط صفحه گسترده
692
مدل طراحي شبكه با در نظرگرفتن تعادل شهري (انتخاب محل سكونت، اشتغال و قيمت زمين)
693
مدل طراحي شبكه زنجيره تأمين تبديل زيست‌توده به انرژي با استفاده از فرآيند هضم بي‌هوازي تحت شرايط عدم قطعيت، مطالعه موردي:استان گلستان
694
مدل طراحي شبكه مترو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
695
مدل طراحي شبكه‌ي فيدر بر مبناي تقاضاي احتمالاتي
696
مدل طراحي مبتني بر عاملان هوشمند
697
مدل طراحي محور تنش -كرنش بتن محصور شده با FRP در مقاطع مستطيلي تحت بار مونوتونيك
698
مدل عامل محور براي سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك در شرايط پيچيدگي
699
مدل عدد صحيح براي مسئله زمانبندي كلاس هاي دانشگاهي
700
مدل عددي براي شبيه‌سازي آويزش پارچه حلقوي پودي در تغيير شكل‌هاي بزرگ
701
مدل عددي پديده حمل رسوب با استفاده از مدلهاي متوسط گيري شده در عمق
702
مدل عددي تراوش ورقه اي از زير سدهاي بتني
703
مدل عددي جريان در سرزيرها
704
مدل عفونت HIV - 1 درون ميزبان بر اساس سن با انتقالات سلول به سلول و ويروس به سلول
705
مدل علي ابعاد چشم انداز زمان و رضايت زناشويي با توجه به اثرات ميانجي بهزيستي روانشناختي، شادكامي و گذشت
706
مدل علي ابعاد چشم انداز زمان ورضايت زناشويي با توجه به اثرات ميانجي بهزيستي روانشناختي،شادكامي و گذشت
707
مدل علي روابط رهبري خدمتگزار، توانمندسازي روانشناختي و كارآفريني سازماني در ميان كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
708
مدل عوامل موثر بر سهم خريد مشتري در بازاريابي شركتي
709
مدل غير خطي بانك ترانسفورماتور سه فاز در حضور پديده GIC
710
مدل فازي توزيع بهينه بار در سيستم قدرت
711
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
712
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
713
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
714
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
715
مدل فراگير سينتيكي براي سنتز فيشر- تروپش بر پايه كاتاليست كبالت
716
مدل فرايندي اكتشاف دانش ازپايگاه داده ها مبتني بر عاملهاي هوشمند
717
مدل فريدمان
718
مدل فيزيكي سازه هاي دريايي
719
مدل فيزيكي كانالهاي كشتيراني جهت تعيين برزگترين كشتي عبوري از آن
720
مدل قيمت گذاري در بازار رقابتي با درنظرگرفتن هزينه هاي موجودي و مسير يابي در يك سيستم رنجيره تامين
721
مدل قيمت گذاري گاز بر اساس هزنيه نهايي براي شركت هاي توزيع گاز
722
مدل كابل الكتروديفيوژن براي محيط شبيه ساز نورون
723
مدل كاربردي ارزيابي دروني در سطح كسب و كار بر اساس زنجيره ارزش پور جهت تدوين استراتژي هاي رقابتي كسب و كار
724
مدل كاربردي ارزيابي دروني در سطح كسب و كار بر اساس زنجيره ارزش پورتر جهت تدوين استراتژي هاي رقابتي كسب و كار
725
مدل كاربردي مسائل ژئوتكنيكي با استفاده از مسائل مكانيك خاك حالت بحراني
726
مدل كامپيوتري آناليز امواج در حالت دو بعدي
727
مدل كامپيوتري بهينه سازي مخازن موج گير ديفرانسيل
728
مدل كامپيوتري سيستم هشدار سيل رودخانه كارون
729
مدل كامپيوتري طراحي نوار نقاله
730
مدل كاهش‌مرتبه‌يافتۀ ريزشبكه جهت مطالعات پايداري سيگنال كوچك
731
مدل كردن اتصالات فولادي با استفاده از شبكه عصبي
732
مدل كردن اصطكاك به روش چند مقياسه
733
مدل كردن پيروليز چوب
734
مدل كردن تابع تضعيف ساختمان در ارتباطات سيار با استفاده از روش UTD
735
مدل كردن ترك نامعين بر پايه مكانيك شكست و اعمال آن براي ارزيابي خرابي سنگها ي تحت آزمايش خمش سه نقطه اي
736
مدل كردن تزريق سيال ردياب در محيط مخزن و بررسي كارايي آن با روش خطوط جريان در پيش بيني اشباع سيالات و ارتباط بين چاه
737
مدل كردن توابع چند متغيره (Multivariate)، ارائه اولين نرم افزار فارسي در زمينه توابع چند متغيره همراه با مثال علمي
738
مدل كردن جريان خون در مدار ويليس مغز
739
مدل كردن رفتار تابع زمان براي ساختگاه اطراف تونل به روش تحليلي و عددي
740
مدل كردن رفتار سنگ دوزها در توده هاي سنگي اطراف تونل با تكيه بر توزيع تنش در بدنه سنگ دوز
741
مدل كردن رفتار سنگ دوزهاي تزريقي در حالت فعال و غيرفعال
742
مدل كردن رگرسيون ناپارامتري از طريق منظم‌سازي لسو
743
مدل كردن سطح لغزش شيرواني‌ها با استفاده از روش اتومات سلولي (مورد خاص: شيرواني كيلومتر 23 بزرگراه جم-طاهري)
744
مدل كردن سه فاز كوره قوس الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي فازي
745
مدل كردن شاسي ماشين وانت پيكان با نرم افزار Solid Works و Ansys
746
مدل كردن شيوه هاي تجربي انحلال همزمان آب و نمك به كمك نرم افزار فلوئنت
747
مدل كردن عملكرد بهينه با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري
748
مدل كردن عملكرد بهينه ميدان با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتر ي Modeling Roundabout performance using A Vailable Computer Softwares
749
مدل كردن عيب چرخ دنده
750
مدل كردن فيزيكي و كنترل هوشمند بازوي ربات انعطاف پذير
751
مدل كردن كاربر مبتني برهستان شناسي براي بازيابي اطلاعات
752
مدل كردن كشش سطحي و تلاطم در جريان هاي با سطح مشترك
753
مدل كردن مسير حركت مشتري در مديريت فضاي قفسه با رويكرد فازي
754
مدل كردن نواي گفتار فارسي با استفاده از روشهاي داده گرا و قانون گرا
755
مدل كردن و شبيه سازي ترافيك در شبكه هاي مخابراتي سرعت بالا(ATM) با استفاده از تابع توزيع احتمال MMMMPP
756
مدل كردن و شبيه سازي ترانزيستورماسفت نانو كربني با استفاده از شبكه عصبي
757
مدل كردن وشبيه سازي ترانزيستورفت نانووايرسيليكوني بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
758
مدل كسب و كار نوآورانه در زمينه تأمين مالي
759
مدل كنترل موجودي چند محصولي در حالت غير قطعي با در نظر گرفتن تاثير محدوديت هاي ظرفيت حمل و نقل روي مقدار سفارش
760
مدل كنترلي نوسازي و انطباق استخوان ترابيكولار
761
مدل كواركي و بر همكنش هاي نوكلئون ـ نوكلئون در چارچوب RGM
762
مدل كوراموتو با نيروي وابسته به زمان
763
مدل كيفيت سرويس سيستم هاي بزرگ مقياس در محيط ابري
764
مدل كيفيت سيستم هاي توصيه گر مبتني بر بازي نمايي
765
مدل كين- مل هايزنبرگ روي شبكه لانه زنبوري
766
مدل گاز حلقه‌اي تلاطم ابرشاره
767
مدل گرمايش ورق در كوره آنيل پيوسته
768
مدل لاگرانژي ارتعاشات اپتومكانيكي مشدد نوري ميكرو كره اي
769
مدل لجستيك معكوس چندهدفه براي مكانيابي تسهيلات نيمه ناخوشايند با رويكرد تحليل پوششي داده ها
770
مدل ماركوفي بارش ايران بر اساس پايگاه داده ي اسفزاري
771
مدل ماكزيمم محصول توليد شده
772
مدل ماكزيمم محصول توليد شده در كارخانه اورانوس
773
مدل مبتني بر ارزيابي ريسك جهت انتخاب سيستم پياده سازي پروژه در پروژه هاي راهسازي
774
مدل مبتني بر فازور ديناميك ژنراتور بادي نوع يك براي عمليات نامتعادل
775
مدل محاسبات و طراحي تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و گازكشي شهري
776
مدل محاسباتي پديده Wind up
777
مدل مختلط فشرده سازي تصوير مبتني بر SubbanD CodinG و edge- preserving regularistation
778
مدل مديريت ادعاي پروژه هاي عمراني در چرخه حيات پروژه (مطالعه موردي: صنعت ساختمان)
779
مدل مديريت ادعاي پروژه هاي عمراني در چرخه حيات پروژه(مطالعه موردي: صنعت ساختمان
780
مدل مديريت به روز كنترل سيلاب
781
مدل مديريت درآمد خطوط هوايي براي شركت هاي ايراني
782
مدل مديريت ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي كسب و كار نوپاي دانش بنيان فناوري نانو در ايران
783
مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا در پايگاه داده هاي رابطه اي
784
مدل مسئله مكانيابي-مسيريابي هاب براي حمل و نقل مواد مضر
785
مدل مسيريابي-تخصيص جهت تخليه مجروحين در زمان بحران
786
مدل مطلوب طرح‌هاي توسعه‌ي شهري با تأكيد بر مخاطرات سيلاب (بررسي موردي شهر گنبد كاووس)
787
مدل معادلات ساختاري براي داده هاي طبقه بندي مرتب
788
مدل معادله ساختاري كيفيت رابطه زناشويي بر اساس ويژگي هاي روان شناختي همسران
789
مدل مفهومي «محله سنتي ايراني» و كاربست آن در ارزيابي «مجتمع‌هاي مسكوني معاصر» اصفهان
790
مدل مفهومي GIS شبكه هاي توزيع آب
791
مدل مفهومي تاثير نوآوري برعملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با نقش تعديل كننده تعهد خانوادگي
792
مدل مفهومي تاثير نوآوري برعملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با نقش تعديل كننده تعهد خانوادگي
793
مدل مفهومي تبيين مديريت هنجارهاي اجتماعي با تاكيد بر سنت اميرالمومنين عليه‌السّلام
794
مدل مفهومي خسارت مخازن سدها در در محيط GIS
795
مدل مفهومي طرح جامع مديريت سيلاب
796
مدل مكان يابي تسهيلات تحت شبكه با درنظرگرفتن عدم قطعيت در زمان هاي حمل ‌و نقل و كمان هاي شبكه
797
مدل مكان يابي جايگاه سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) با ارائه مطالعه موردي
798
مدل مكان يابي چند دوره اي چند هدفه براي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته لجستيك معكوس احتمالي
799
مدل مكان‌يابي و طراحي رقابتي در شرايط عدم قطعيت تعداد تسهيلات جديد رقيب
800
مدل مكانيابي – مسيريابي - موجودي براي زنجيره‌ي امداد با ملاحظات دقيق لرزه‌اي
801
مدل مكانيابي رقابتي پيشرو- پيرو در حالت نامعلوم بودن تعداد تسهيلات جديد پيرو
802
مدل مكانيابي نقاط انتقال در زنجيره تامين امداد با در نظر گرفتن اختلال منابع
803
مدل مناسب جايگزيني تجهيزات در سيستم نت يكي از سازمانهاي دفاعي كشور
804
مدل موجك فازي - ماشين يادگيري حداكثر
805
مدل موجودي دوسطحي براي اقلام زوال‌‌پذيرتدريجي با لحاظ عدم قطعيت تقاضا
806
مدل موجودي كالاي فاسد شدني با حجم زياد با تعويق نسبي و تقاضاي نوساني همراه با تورم
807
مدل مولفه هاي طراحي مركز محله مشاركت محور با رويكرد ادراكي (نمونه موردي: مركز محله چيذر)
808
مدل ميكروسينيتيكي واكنش فيشر-تراپش
809
مدل نرخ شكست متناسب براي زمان هاي متوالي بر پايه ي سانسور آگاهي بخش
810
مدل نظري طراحي و ساخت تغيير دهنده فاز در باند X با استفاده از مزيت باريم ناهمسانگرد
811
مدل نفوذ و كسب بازار سوخت گيري هواپيما هاي باربري ترانزيت در فرودگاه امام خميني (ره)
812
مدل نمودن تاثير ظرافت الياف بر رفتار منسوجات سوزني طرح دار در يك سيكل فشار
813
مدل نمودن واريانس سينتيليشن در لينكهاي ماهواره اي در باند Ka
814
مدل نمون كلاتر حاصل از پوشش گياهي در رادار باي استاتيك براي باند فركانسي UHF
815
مدل هابارد بررسي حل دقيق در يك بعد
816
مدل هارمونيكي كنتورهاي فعال القايي و تجزيه و تحليل خطاي آنها در حضور هارمونيكهاي ولتاژ و جريان
817
مدل هارمونيكي كنتورهاي فعال القايي و تجزيه و تحليل خطاي آنها در حضور هارمونيكهاي ولتاژ و جريان
818
مدل هاي ARCH و GARCH و كاربردهاي آنها در تحليل داده هاي اقتصادي
819
مدل هاي DEA با وروديها و خروجي هاي نامطلوب
820
مدل هاي GARCH حافظه طولاني تعميم يافته
821
مدل هاي آرفيما تطبيقي با كاربردهايي در تورم
822
مدل هاي آميخته خطي براي تحليل داده هاي طولي
823
مدل هاي آميخته فرايندهاي ARCH با ضرايب متغير نسبت به زمان
824
مدل هاي آميخته ي چندكي خطي
825
مدل هاي اپيدمي عفونت سني با آميخته هاي ناهمگون
826
مدل هاي اتورگرسيو فضايي، تخصيص و برآورد
827
مدل هاي اتورگرسيو مرتبه اول با ضرايب متناوب
828
مدل هاي انتقالي براي تحليل داده هاي طولي ترتيبي
829
مدل هاي برنامه ريزي در FMS (تكنولوژي گروهي )
830
مدل هاي بست و بند در بررسي اجزاي مرزي ديواره هاي برشي بتن آرمه داراي بازشو
831
مدل هاي بيزي با اثرات آميخته با توزيع هاي دم- سنگين
832
مدل هاي تبيين كننده دخالت الهي در جهان فيزيكي با توجه به نظريات علمي
833
مدل هاي تجارت الكترونيك
834
مدل هاي تحليل پوششي داده ها در حضور خروجي هاي نامطلوب و محدوديت هاي وزني
835
مدل هاي تحليلي جريان دو فازي آب -هوا در سر ريز هاي شوت و پلكاني
836
مدل هاي تحليلي ساده براي مسائل لوله گذاري به روش J-LAY
837
مدل هاي ترموديناميكي براي مخلوطهاي غير ايده آل
838
مدل هاي تلاطم تصادفي كسري و كاربرد آن در قيمت گذاري
839
مدل هاي جديدي براي پروتكل تكرارگر كوانتومي
840
مدل هاي چندسطحي و مقايسه كاكس تك سطحي و چندسطحي
841
مدل هاي چينه شناسي كرتاسه مياني در شرق شيراز
842
مدل هاي خطي آميخته با توزيع نرمال چوله و مباحث مرتبط
843
مدل هاي خطي تعميم يافته براي داده هاي سري زماني
844
مدل هاي خطي تعميم يافته سلسله مراتبي براي برآوردهاي ناحيه كوچك
845
مدل هاي خود بازگشتي با توزيع هاي حاشيه اي نمايي و گوسين معكوس
846
مدل هاي ديناميكي براي ناباروري در زوجين و بررسي هندسي جواب هاي آن
847
مدل هاي رگرسيون تصادفي-فازي براساس فاصله هاي اطمينان
848
مدل هاي رگرسيوني غير خطي تحت خطاهاي چوله نرمال آميخته مقياس
849
مدل هاي رمبش تابع موج وآزمايش هاي تجربي
850
مدل هاي رياضي براي اندازه گيري پخش اتمسفري مواد راديواكتيو از نيروگاههاي هسته اي
851
مدل هاي ريسك بر اساس فرايند مقدار صحيح (1)MA با نوآورهاي توزيع شده از پواسون و پواسون مركب
852
مدل هاي سري زماني اقتصادي با واريانس هاي متغير
853
مدل هاي شوكي در قابليت اعتماد
854
مدل هاي صفر - آماسيده فضايي
855
مدل هاي عاملي در مالي : تخمين و پيش بيني
856
مدل هاي عاملي مفصل مبنا و كاربردهاي آن
857
مدل هاي عمومي استراتژيك
858
مدل هاي قابل حل برنامه ريزي خطي براي مسائل واگذاري چند عامله
859
مدل هاي كيفيت
860
مدل هاي كيهان شناسي نا همگن
861
مدل هاي گارچ چندمتغيره و كاربردهاي آن
862
مدل هاي لگاريتم خطي خود برگشتي پواسون براي سري هاي زماني شمارشي
863
مدل هاي ماركف پنهان ونيمه ماركف پنهان وكاربردهاي آن
864
مدل هاي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي و الگوريتم هاي توزيع شده ي چند جمعيتي براي تخصيص كانال ايستا و پويا در شبكه هاي مش بي سيم
865
مدل هاي مختلف كيهانشناسي تورّمي
866
مدل هاي مسيريابي چندمدي در گسترش شبكه هاي حمل ونقل شهري
867
مدل هاي معادلات ساختاري
868
مدل هاي نظريه مجموعه ها با اردينال هاي تعريف پذير
869
مدل هاي‌ پيش‌بيني تقاضا در صنايع نساجي مبتني بر هوش مصنوعي
870
مدل هايزنبرگ بر روي شبكه ي لانه زنبوري
871
مدل هايي با اثرات آميخته دو خطي براي داده هاي جفتي در شبكه هاي اجتماعي
872
مدل هزينه - منفعت زيست محيطي پروژه هاي شركت گاز ﴿مطالعه موردي : استان يزد﴾
873
مدل هشدار-تاخيرمفصلي براي نگهداري ازسيستم هاقابل تعمير
874
مدل هماهنگ برنامه ريزي تامين ، توليد و توزيع براي زنجيره تامين ماهي
875
مدل هماهنگي اختيارات واقعي در مديريت ريسك قرارداد تامين در يك زنجيره تامين
876
مدل هماهنگي يك زنجيره‌تامين با استفاده از قرارداد بازخريد با در نظر گرفتن كيفيت كالا و تبليغات در صنايع لوازم خانگي
877
مدل همزمان طراحي شبكه پيوسته و قيمتگذاري با استفاده از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه سازي شده
878
مدل همفزون مالكيت وسيله نقليه شخصي در ايران با استفاده از معادلات ساختاري
879
مدل هندسه حلقه بافت حلقوي پودي براي نخ چند فيلامنتي
880
‎مدل هندسه لامبدا براي داده هاي نادقيق در هندسه محاسباتي
881
مدل هوشمند فرآيند انتقال حرارت و رطوبت در منسوجات نيافته سبك
882
مدل هيبريدي جريان مغشوش براي بهبود پيش بيني كميت هاي ميدان جريان
883
مدل هيدروديناميكي براي شبيه سازي حركات كشتي مهار شده درآب كم عمق
884
مدل و الگوريتم براي مسأله مسيريابي مبتني بر كمان با شاخص فشردگي اشتراك
885
مدل و الگوي اكتشاف كانسار آهن خسروآباد سنقر
886
مدل و برنامه الگويابي روابط و الگوريتم هاي مربوط به قيمت سهام
887
مدل وتحليل تنش ميل لنگ با Mechanical desktop & Ansys
888
مدل ولون در كروموديناميك
889
مدل يابي QSAR فعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5 كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) -4- (4- متوكسي فنوكسي) پيريدازين-2- هيدرو- اون و فنيل استاميد
890
مدل يابي QSARفعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) - 4 - (4 - متوكسي فنوكسي) پيريدازين - 2 - هيدرو - اون و فنيل استاميد
891
مدل يابي ادراك محيط كالبدي مبتلايان به دمانس سالمندي از نوع آلزهايمر مبتني بر عصب روان شناختي
892
مدل يابي پيش بيني حيطه هاي استعداد براساس متغيرهاي ابعادهوش، خلاقيت، رغبت و تيپ شخصيتي در دانش آموزان تيز هوش دوره ابتدايي
893
مدل يابي تأثير متغيرهاي تاب آوري، اميد، خودكارآمدي، خوش بيني بر حس انسجام آتش نشانهاي شهر بندرعباس با نقش واسطه اي سن
894
مدل يابي تأثير متغيرهاي كالبدي پنجره جهت دستيابي به الگوي پنجره مطلوب كلاس از ديدگاه دانش آموزان
895
مدل يابي رابطه دلبستگي به خدا، شفقت به خود، اضطراب مرگ، صبر و ادراك بيماري با افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان
896
مدل يابي روابط بين اهداف پيشرفت و تعلل ورزي تحصيلي با عملكرد رياضي دانش آموزان دختر اول دبيرستان يزد
897
مدل يابي روابط بين باورهاي معرفت شناختي، خودكارآمدي تحصيلي و اهمال-كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان يزد
898
مدل يابي روابط بين سرمايه هاي روانشناختي، انتظارات و تعهد زناشويي با كيفيت زندگي زناشويي در زوجين استان يزد
899
مدل يابي روابط بين نشخوار ذهني ، اجتناب فعال و نقص در كاركردهاي اجرايي با حل مسئله ناكارآمد در بيماران افسرده اساسي: نقش واسطه اي حافظه سرگذشتي بيش كلي گرا
900
مدل يابي عوامل خانوادگي )ساختار خانواده، بهم پيوستگي خانواده، تعامل حمايتي والد- كودك، محيط بر انگيزاننده، حمايت اجتماعي، تاثيرات منشا خانواده و درآمد كافي( موثر بر تاب آوري خانواده زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
901
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
902
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
903
مدل يابي فعاليت برخي مشتقات تري آزول با به كارگيري شاخص هاي مولكولي
904
مدل يابي معادلات ساختاري باكاربرد نرم افزارليزرل
905
مدل يابي معادلات ساختاري بين تمايل به ازدواج ، عملكرد اجتماعي ، بهزيستي روانشناختي و مسئوليت پذيري
906
مدل يادگيري بصري بازي‌وار براي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اوتيسم
907
مدل يكپارچه استراتژيك براي دسترسي به توليد در كلاس جهاني
908
مدل يكپارچه تخصيص آب با در نظر گرفتن اهداف كمي و كيفي
909
مدل يكپارچه تخصيص موعد تحويل ، تخصيص منابع و زمانبندي توليد و توزيع در زنجيره تامين
910
مدل يكپارچه تشكيل سلول و تخصيص منابع انساني با فرض قابليت اطمينان ماشين آلات در سيستم توليد سلولي
911
مدل يكپارچه تغييرات كاربري اراضي كشاورزي در سطح ملي: مطالعه موردي در ايران
912
مدل يكپارچه توليد سلولي مجازي پويا با در نظر گرفتن برون سپاري و الزامات نيروي انساني
913
مدل يكپارچه سازي حمل‌و‌نقل عمومي جهت بهينه سازي زمان سفر و ارزيابي آن با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان بهبود‌يافته
914
مدل يكپارچه طراحي زنجيره تأمين-قيمت‌گذاري با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزيدوسطحي: مطالعه موردي زنجيره تأمين توليد سوخت سبز از ريز جلبك‌ها
915
مدل يكپارچه قيمت گذاري - سفارش اقتصادي براي كالا با عمر محدود و در نظر گرفتن تاخير در پرداخت
916
مدل يكپارچه مسئله زمانبندي چندپروژه اي و مكانيابي هاب در زنجيره تأمين پروژه تحت شرايط محدوديت منابع
917
مدل يكپارچه مكانيابي- مسيريابي با تسهيلات غير قابل اطمينان
918
مدل يكپارچه هيدرولوژي-اجتماعي-اقتصادي براي بازيابي تراز آب درياچه اروميه با بكار گيري استراتژي انتقال حقابه در حوضه زرينه‌رود
919
مدل يكپارچه ي محاسبه و انتشار اعتماد گروه مبنا
920
مدل‌ سازي اثر سياست‌ هاي مديريت تقاضاي حمل‌ و نقل (TDM) بر ميزان پياده‌ روي استفاده‌ كنندگان از سواري شخصي
921
مدل‌ سازي اكولوژيكي پراكنش گونه در معرض خطر انقراض آنغوزه (مطالعه موردي : منطقه طبس)
922
مدل‌ سازي رياضي انتشار و انتقال هيدروكربن ‌هاي پلي آروماتيك حلقوي در خاك و پيش بيني آلودگي آب‌ هاي زير‌زميني
923
مدل‌ سازي عددي پديده خستگي در ‌سنگ‌، مطالعه موردي : معدن چغارت
924
مدل‌ سازي و تحليل ارتعاشات مته دندان پزشكي
925
مدل‌ هاي بتا رگرسيون متورم در صفر- يك براي داده‌ هاي نسبت فضايي
926
مدل‌ هاي رگرسيون متورم در صفر حاشيه‌ اي داده‌ هاي شمارشي
927
مدل‌‌‌‌‌‌سازي و حل مساله زمان‌‌‌‌‌‌بندي دوره‌‌‌‌‌‌اي قطارھاي مسافربري با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت ايستگاه
928
مدل‌‌سازي CFD پايه‌ي عملكرد يك راكتور حبابي مورد استفاده در جذب واكنشي اكسيد هاي نيتروژن همراه با فرآيند اكسيداسيون پيشرفته
929
مدل‌‌سازي اثر اندازه يوني بر روي پتانسيل جرياني در نانوكانال‌‌هاي نرم
930
مدل‌‌سازي تحليلي و آزمايشگاهي نوسانات فشار و افت فشار جريان دوفازي آب و هوا در خم قائم تخليه‌‌كننده‌‌هاي تحتاني
931
مدل‌‌سازي عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي كنترل شده در بالادست آب پايه
932
مدل‌‌سازي و شبيه‌‌سازي ستون استخراج ضربه‌‌‌‌اي افقي از نوع سيني‌‌دار با استفاده از مدل اختلاط پيشرو
933
مدل‌بندي همزمان پارامترهاي مكان و مقياس توزيع تي-استيودنت
934
مدل‌بندي و حل مسأله چيدمان تسهيلات پوياي تصادفي
935
مدل‌سازي ‌‌‌منيپوليشن ‌‌‌انواع ‌‌‌اشكال ‌‌‌هندسي ‌‌‌ذره ‌‌‌بوسيله ‌‌‌AFM ‌‌‌به ‌‌‌روش ‌‌‌ديناميك ‌‌‌مولكولي
936
مدل‌سازي آثار غيرخطي ADC و DPWM در مبدل‌هاي مد جرياني تمام ديجيتال
937
مدل‌سازي آسيب پيش‌رونده در مخازن تحت فشار كامپوزيتي نوع IV
938
مدل‌سازي آسيب خستگي پيش‌رونده با استفاده از مدل ناحيه چسبناك در اتصالات چسبي
939
مدل‌سازي آسيب‌پذيري ناشي از بيماري ليشمانيوز جلدي (سالك)
940
مدل‌سازي آشيان اكولوژيك اقليمي گونه گياهي (.Scariola orientalis l) با استفاده از دو مدل حداكثر آنتروپي و رگرسيون لجستيك در استان اصفهان
941
مدل‌سازي آكوستيكي و تحليل كارايي فوم‌هاي متخلخل دركاهش نويز واگن‌هاي مسافري
942
مدل‌سازي آماري بازاريابي هرمي
943
مدل‌سازي اثر پندارهاي مرتبط با ايمني بر رفتار استفاده از موتورسيكلت در مركز شهر تهران
944
مدل‌سازي اثر تغيير اقليم بر پراكنش و ارتباطات زيستگاهي سم‌داران آسيب‌پذير در ايران مركزي
945
مدل‌سازي اثر جدايش يوني در الكتروفورز ذرات نرم
946
مدل‌سازي اثر ضربه سرعت پايين در جدايش لايه‌ها در سازه‌هاي متشكل از مواد مركب چندلايه
947
مدل‌سازي اجزاي محدود رفتار بيومكانيكي بافت كره چشم با استفاده از فشار داخلي چشم
948
مدل‌سازي احتراق غير پيش‌ آميخته ابر ذرات فلزي
949
مدل‌سازي احتمالاتي رفتار بيومكانيكي بافت قرنيه به‌منظور مطالعه فشار داخلي چشم
950
مدل‌سازي احتمــالاتي ريزش‌هاي واژگــوني در شيـب سنـگهاي درزه‌دار (مورد مطالعاتي: بلـوك شمالي معـدن سنگ آهن چغـارت)
951
مدل‌سازي ادراك درد در مغز با استفاده از نرم‌افزار SNNAP
952
مدل‌سازي ارتعاشي ميكرو كانتيلور AFM با در نظر گرفتن بار محوري در محيط¬هاي كاري هوا و مايع
953
مدل‌سازي استاتيكي و ديناميكي ژيروتور هيدروليكي
954
مدل‌سازي استراتژي معاملات زوجي با رويكرد تركيبي يادگيري ماشين و فرايندهاي تصادفي
955
مدل‌سازي اعتماد در شبكه هاي اجتماعي براي حذف برچسب هاي هرز
956
مدل‌سازي اكسايش الكتروشيميايي فنل براي تصفيه پساب
957
مدل‌سازي اكوستيكي كمپرسور توربوشارژر خودرو سواري به منظور كاهش صدا و مصرف سوخت
958
مدل‌سازي الاستيسيته مرزدانه‌ها در فلزات نانوكريستالي
959
مدل‌سازي الگوهاي فصلي تقاضاي الكتريسيته با بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي نرم
960
مدل‌سازي الگوي شليك عصبي با هدف كنترل تحريك مغزي در درمان ميگرن
961
مدل‌سازي انتخاب سهام بر اساس شبكه‌هاي مالي با داده‌هاي پيش‌بيني شده
962
مدل‌سازي انتخاب وسيله حمل تركيبي و بررسي ناهمگوني ترجيحات و دسته‌بندي بازار حمل‌ونقل كانتينري
963
مدل‎‌‏سازي انتشار تهديدها مبتني بر ارتباط دارايي‎‌‏ها و آسيب‎‌‏پذيري‎‌‏ها براي تحليل مخاطرات امنيتي
964
مدل‌سازي انتشار صوت در سازه‌هاي دريايي و تشخيص خرابي توسط آن
965
مدل‌سازي انتشار فايل آلوده در شبكه‌هاي نظيربه نظير
966
مدل‌سازي انتشار كرم‌هاي نظير به نظير با در نظر گرفتن پارامترهاي زماني
967
مدل‌سازي انتشار و نشست ذرات در ساختمان‌هاي سنتي با تهويه طبيعي
968
مدل‌سازي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيالات در ميكروكانال‌ها با استفاده از ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
969
مدل‌سازي انحراف تصميم‌گيري در انتخاب گسسته با استفاده از آماره هاي ناپارامتري: مطالعه موردي انتخاب مُد ريلي
970
مدل‌سازي ايمپلنت‌هاي دنداني و تحليل بارهاي خستگي با استفاده از روش المان محدود
971
مدل‌سازي با بررسي عملكرد اقتصادي و زيست محيطي‌ سيستم‌هاي توليد همزمان CHP شامل موتورهاي درون‌سوز، پيل‌هاي سوختي و PV/T بر اساس نرخ‌هاي فعلي‌ برق و گاز
972
مدل‌سازي بار تركيبي در سيستم قدرت شامل مبدل‌هاي استاتيك
973
مدل‌سازي بار در سطح ولتاژ فشار قوي براي مطالعات پايداري ولتاژ كوتاه‌مدت
974
مدل‌سازي بازيابي غشايي مواد خوش‌بو از جريان‌هاي دربرگيرنده آن‌ها
975
مدل‌سازي برج تقطير و مثال‌هاي آن
976
مدل‌سازي به منظور بهينه سازي تاب‌آوري خطوط سيستم آب‌رساني شهري با رويكرد كاهش خسارات فيزيكي ناشي از زلزله (مطالعه موردي: منطقه دو شهر تهران)
977
مدل‌سازي بيلان آب حوضه زاينده‌رود با استفاده از مدل هيدرولوژيك SWAT
978
مدل‌سازي پارامترهاي امواج در مجاورت موج‌شكن‌هاي شناور مهارشده
979
مدل‌سازي پارامترهاي به هم وابسته و مؤثر بر ضريب اصطكاك در جداگرهاي تطبيق‌پذير آونگي
980
مدل‌سازي پارامتري و شبيه‌سازي استنت كرونري به روش اجزاي محدود
981
مدل‌سازي پايدار كالكتور خورشيدي و استفاده از حرارت آن در ژنراتور چيلر جذبي
982
مدل‌سازي پتانسيل توليد پوشش گياهي برخي از مكان‌هاي مرتعي در استان اصفهان
983
مدل‌سازي پديده گردش طبيعي سيال دريكPWRبادرنظرگرفتن جفت‌شدگي معادلات ترموهيدروليك ونوترونيك
984
مدل‌سازي پديده‌ي نوظهور ثانويه در شبيه‌سازي اجتماعي مبتني بر سيستم‌هاي چندعاملي
985
مدل‌سازي پراكنش گونه‌اي و اثر تغيير اقليم بر رويشگاه‌هاي درمنه دشتي (Artemisia seiberi Besser.) و درمنه كوهي (Artemisia aucheri Boiss) در منطقه حفاظت شده كركس
986
مدل‌سازي پراكنش گونه‌هاي شور پسند منطقه‌ي حوض سلطان استان قم با استفاده از مدل CART
987
مدل‌سازي پراكنش مكاني گونه آنغوزه (Ferula gabrielli) با استفاده از مدل‌هاي ماشين‌هاي بردار پشتيبان (SVM) وشبكه‌هاي باور بيزين ((BBN )در شهرستان خور و بيابانك
988
مدل‌سازي پردازشهاي اوليه در سيستم بينايي انسان
989
مدل‌سازي پيش اعوجاج ديجيتال وفقي براي خطي سازي تقويت كننده توان در كاربردهاي Long Term Evolution (LTE)
990
مدل‌سازي تأثير تحريك الكتريكي فراجمجمه‌اي مخچه بر لرزش دست بيماران پاركينسوني
991
مدل‌سازي تأثير زبري سطح فيلم‌هاي نازك بر آزمون نانو فرورفتگي با استفاده از روش يادگيري ماشيني
992
مدل‌سازي تأثير فاصله بين تحريك هدف و اغتشاش بر عملكرد سيستم توجه بر اساس مفاهيم سيستم‌هاي تشخيصي حساس به فاز
993
مدل‌سازي تاثير نانوذرات مختلف در تغييرات دوز جذبي تومور براي ميدانهاي تابشي فوتوني و‌ پروتوني
994
مدل‌سازي تبخير قطرات سوخت چند‌جزئي
995
مدل‌سازي تبخير قطره سوخت سنگين
996
مدل‌سازي تجربي و عددي يك شناور تريماران در موج منظم براي اندازه‌گيري بارهاي وارد بر عرشه عرضي
997
مدل‌سازي تحليلي ماشين شارمحوري آهنرباي دائم
998
مدل‌سازي تخصيص بهينه كشتي‌‌ها به اسكله‌هاي كانتينري در بنادر
999
مدل‌سازي تداخل در شبكه‌ ي ناهمگن دولايه‌ با استفاده از توزيع گاما
1000
مدل‌سازي ترافيك VOIP به منظور بهبود امنيت IMS
بازگشت