<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدل سازي عيار و محاسبه ذخيره كانسار آهن پلاسري سنگان به روش هاي زمين‌آمار و كلاسيك
2
مدل سازي عيار، مطالعات زمين آماري و ارزيابي ذخيره آنومالي آهن شماره A12، ايران مركزي
3
مدل سازي غير تعادلي برج احيا آمين مجتمع گاز پارس جنوبي و امكان سنجي استفاده از انرژي حرارتي خورشيدي در آن
4
مدل سازي غير خطي ساختمانهاي بلند با ديوار برشي در چهار چوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
5
مدل سازي غير محلي رفتار ترمو - مكانيكي آلياژهاي حافظه دار به روش گراديان ضمني
6
مدل سازي غيرآدياباتيك احتراق غيرپيش آميخته ابر ذرات
7
مدل سازي غيرآدياباتيك چند ناحيه اي احتراق ابر ذرات
8
مدل سازي غيرخطي ديناميك حركتي شبيه ساز Cessna 172
9
مدل سازي غيرخطي سازههاي بلند بتني در چهارچوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
10
مدل سازي غيرخطي ماشين سنكرون با استفاده از پارامترهاي هفرون - فيليپس و اندازه گيري لحظه اي
11
مدل سازي فاز اول منيپوليشن سه بعدي نانو / ميكرو ذرات زيستي وسكوالاستيك زبر با هندسه ي استوانه اي
12
مدل سازي فازي سيستم ها
13
مدل سازي فرآيند پاششي پلاسمايي اتمسفري ﴿APS﴾ با ستفاده از روش تاگاشي ﴿Taguchi﴾ و شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ANNS)
14
مدل سازي فرآيند پرس در كانال هاي هم مقطع زاويه دار ECAP
15
مدل سازي فرآيند تبديل گاز طبيعي به متانول و فرمالدئيد توسط راكتور ميكرو كانال
16
مدل سازي فرآيند تبديل متانول به الفين ) gniledom ssecorrPOTM (
17
مدل سازي فرآيند تشكيل افشانه ها و قطرات ريز
18
مدل سازي فرآيند تغذيه آبخوان در مناطق نيمه خشك ( تلفيق معادله بيلان آب و معادله يك بعدي ريچاردز)
19
مدل سازي فرآيند تقطير غشايي با روش مدلسازي شبكهي حفرات
20
مدل سازي فرآيند توليد تركيبات آلي با استفاده از سيستم پيل سوختي ميكروبي معكوس
21
مدل سازي فرآيند توليد كامپوزيت آلومينايد تيتانيم / آلومينا از طريق حرارت دهي مخلوط TIO2/AI به روش مايكروويو
22
مدل سازي فرآيند جداسازي الفين-پارافين ها به روش جذب سطحي
23
مدل سازي فرآيند جداسازي تركيبات نيترات موجود در آب حاصل از پساب صنعتي در يك بيوراكتور غشايي توسط ديناميك سيالات محاسباتي
24
مدل سازي فرآيند جذب 2OC توسط آمين از گاز طبيعي
25
مدل سازي فرآيند جذب سطحي كربن دي اكسيد در سامانه هاي دوتايي
26
مدل سازي فرآيند جذب و دفع فلزات سنگين با استفاده از جاذب هاي كربني
27
مدل سازي فرآيند حمله با قابليت توصيف عوامل مؤثر بر تصميم هاي مهاجم
28
مدل سازي فرآيند دسترسي به طيف و بهينه سازي مدت زمان ارسال داده در شبكه‌هاي راديو شناختگر
29
مدل سازي فرآيند رفرمينگ اتانول با بخار آب در يك راكتور غشايي پالاديوم - نقره متراكم در حضور كاتاليست كبالت - آلومينا براي توليد هيدروژن خالص
30
مدل سازي فرآيند ساخت پالتروژن
31
مدل سازي فرآيند شكل دهي حرارتي پليمر HIPS
32
مدل سازي فرآيند فروشويي زيستي فلزات سنگين از گونه هاي قارچي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
33
مدل سازي فرآيند كوئنچينگ به روش اجزاء محدود
34
مدل سازي فرآيند نصب شمع هاي مكشي در محيطهاي فراساحل
35
مدل سازي فرآيند نم زدايي از گاز طبيعي توسط عربال
36
مدل سازي فرآيند نم زدايي از گاز طبيعي توسط عربان مولكولي
37
مدل سازي فرآيندهاي Tatoray و PX-Plus و مقايسه آن ها در توليد زايلن ها از تولوئن
38
مدل سازي فرآيندهاي جداسازي غشايي
39
مدل سازي فرازآوري مصنوعي بوسيله ي گاز طبيعي با لحاظ نمودن تشكيل رسوب آسفالتين و تعيين ناحيه ايمن عملياتي
40
مدل سازي فرايند احيا و ذوب گندله هاي كانه آهن - كربن در كوره كوپلا
41
مدل سازي فرايند تبديل كاتاليستي نفتا به همراه غشا در حالت احياي پيوسته كاتاليست
42
مدل سازي فرايند توليد آنتي ژن سطحي هپاتيت ب با استفاده از شبكه عصبي
43
مدل سازي فرايند جداسازي الفين-پارافين هاي سبك با غشا مايع
44
مدل سازي فرايند جدايش ثقلي كاني هاي كوارتز و مگنتيت به روش گاتفريد
45
مدل سازي فرايند جذب سطحي مركاپتان هاي سبك از گاز طبيعي با اساتفاده از مدل شبكه-حفره
46
مدل سازي فرايند جوشكاري زيرپودري
47
مدل سازي فرايند حذف زيستي فلز سنگين سرب با استفاده از ميكروارگانيسم باسيلوس سرئوس از مخازن لجن نفت و گاز پالايشگاه شهر ريبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
48
مدل سازي فرايند گياه پالايي آب هاي آلوده، به روش شبكه عصبي هوشمند و مقايسه با مدل هاي موجود
49
مدل سازي فراينداسمزمعكوس بااستفاده از
50
مدل سازي فرسايش آبي در حوضه رودخانه كبوتر لانه كنگاور
51
مدل سازي فرسايش خندقي و پهنه بندي خطر آن در حوضه آبريز ديره ﴿رودخانه الوند﴾
52
مدل سازي فرسايش ياتاقانها به كمك روش انتشار فرا آوايي در ماشين آلات دوار
53
مدل سازي فرمال، پياده سازي بهينه و آناليز انسجام خطمشي هاي امنيتي فايروال هاي توزيع شده
54
مدل سازي فروريزش مواد دانه اي بر ديواره صلب با روش نقطه مادي (MPM)
55
مدل سازي فريب در امنيت شبكه با استفاده از نظريه بازي ها
56
مدل سازي فشار در يك ژورنال بيرنگ
57
مدل سازي فعاليت الكتريكي مغز انسان در بيهوشي عمومي
58
مدل سازي فلاكس عمودي ذرات گردوغبار در مناطق بياباني ناشي از تاثيرات هيدروديناميكي و بررسي عوامل مؤثر بر آن
59
مدل سازي فيبريلاسيون بطني
60
مدل سازي فيزيك سنگ با استفاده از داده هاي زمين شناسي و پتروفيزيكي در يكي ازمخزن هاي ماسه سنگي در ايران
61
مدل سازي فيزيكي انحلال فرو آلياژ ها در مذاب فولاد
62
مدل سازي فيزيكي سيمانكاري چاه به منظور طراحي سيمانهاي سنگين در چاههاي اكتشافي
63
مدل سازي فيزيكي- عددي رفتار لرزه اي شمع هاي مسلح كننده ي شيب ماسه اي با ميز لرزه
64
مدل سازي فيزيكي و عددي جريان و انتقال رسوب در سدهاي انحرافي
65
مدل سازي قابليت اطمينان در سيستم سيگنالينگ با تاكيد بر تعيين زمان بندي بهينه نت پيشگيرانه(مطالعه موردي؛راه آهن جمهوري اسلامي ايران)
66
مدل سازي قابليت اطمينان كوتاه مدت در سيستم هاي فدرت مركب شامل نيروگاه هاي بادي بر مبناي برنامه هاي پاسخ گويي بار
67
مدل سازي قابليت اطمينان نرخ توليد در معادن روباز
68
مدل سازي قابليت اعتماد بر اساس توزيع آميخته وايبل
69
مدل سازي قابليت اعتماد سيستم سري - موازي با تخصيص اجزا مازاد با در نظر گرفتن شوك هاي تصادفي و فرآيند فرسايش
70
مدل سازي قابليت اعتماد شبكه ها
71
مدل سازي قابليت پراكنده شدن رس با استفاده از روش هاي زمين آمار،شبكه ي عصبي مصنوعي وANFIS
72
مدل سازي قلم واقعي براي نقاشي تعاملي ديجيتال بر روي نمايشگر
73
مدل سازي قواي محركه خودرو Honda Insight با استفاده از روشهاي شناسايي سيستم ها
74
مدل سازي قوس بر روي مقره هاي AC در شرايط آلوده و يخ زده
75
مدل سازي قيمت قرارداد آتي ها با استفاده از الگوي مقادير بازگشت ﴿مطالعه اي در بازار آتي هاي نفت خام﴾
76
مدل سازي كارايي هان حافظة ن G در PU
77
مدل سازي كارت ژاكارد فرش
78
مدل سازي كامپيوتري اثرات حاصل از امواج الكترومغناطيسي تلفن همراه در مغز
79
مدل سازي كامپيوتري انتشار امواج در محيط هاي شهري
80
مدل سازي كامپيوتري توربو آلترناتورهاي سه فاز با دو مسير موازي در هر فاز
81
مدل سازي كامپيوتري جامع و سه فازه سيستم هاي قدرت در مطالعات پايداري گذرا
82
مدل سازي كامپيوتري دو بعدي كانسارهاي لايه اي
83
مدل سازي كامپيوتري سيكل ترموديناميكي چيلر جذبي دواثره خورشيدي با جمع كننده سهموي خطي و بهينه سازي ضريب عملكرد چيلر با استفاده از الگوريتم ژنتيك
84
مدل سازي كامپيوتري عملكرد، مطالعات آزمايشگاهي و ساخت آشكارساز صفحه عايق
85
مدل سازي كامپيوتري فرايند انجماد آلياژ A319 آلومينيوم
86
مدل سازي كامپيوتري موتورهاي آسنكرون سه فاز در حالات گذرا
87
مدل سازي كامپيوتري و تحليل سازه يك فروند شناور آلو مينيومي
88
مدل سازي كامپيوتري وضعيت زيست محيطي رودخانه
89
مدل سازي كامل توربين بادي VESTAS V47 با هدف ماكزيمم كردن تشابه با اطلاعات واقعي جهت استفاده در مطالعات انرژي باد
90
مدل سازي كانال مخابرات نوري بي سيم زيرآب
91
مدل سازي كانال هاي راديويي تغيير پذير با زمان
92
مدل سازي كسب و كار برمبناي معماري سازماني و رويكرد خدمت گرايي
93
مدل سازي كسري و طراحي يك كنترل كننده براي دسته اي از سيستم هاي كم عملگر
94
مدل سازي كشش سطحي سيستم آب شور، نفت خام و سورفكتانت به كمك الگوريتم GMDH
95
مدل سازي كلاچ و ترمز با نرم افزار simulation x [سيموليشن ايكس]
96
مدل سازي كميت و كيفيت منابع آب در مقياس حوضه آبريز با استفاده از مدل SWAT و تخصيص بار آلودگي با رويكرد تئوري بازي‌ها
97
مدل سازي كنترل حركت هواپيماي مسافربري روي زمين با كمك نيروي رانش و چرخ دماغه
98
مدل سازي كنترل ديجيتال كاردينگ الياف كوتاه
99
مدل سازي كوره قوس الكتريكي و بررسي كاهش هارمونيكي حاصل از ادغام آن در يك ميكرو گريد
100
مدل سازي كوره قوس الكتريكي و جبران فليكر ولتاژ ناشي از آن با استفاده از جبران ساز استاتيكي توان راكتيو
101
مدل سازي كوره هاي واكنش و پيش بيني علل تخريب لوله هاي داخلي با استفاده از تكنيك ديناميك سيالات محاسباتي
102
مدل سازي كويل كوره تبديل EDC ﴿اتيلن دي كلرايد﴾ به VCM ﴿وينيل كلرايد مونومر﴾
103
مدل سازي كيفي آب در نرم افزار EPANET [ايپانت]
104
مدل سازي كيفي جامع و اعمال بهترين راهكارهاي مديريتي در راستاي كنترل كيفيت آب حوضه ي آبريز دز با استفاده از مدلSWAT[اسوات]
105
مدل سازي كينزي جديد دورهاي تجاري در چارچوب معادلات تفاضلي (كشورهاي منا،رويكرد رگرسيون كوانتايل )
106
مدل سازي گراديانهاي شديد موضعي توسط روش المان محدود توسعه يافته
107
مدل سازي گردابه هاي ايجاد شده در پشت خط لوله
108
مدل سازي گرمايي و مكانيكي دو مقياسي كامپوزيت سيليكون كاربيد- كربن براي بيشينه سازي ضريب هدايت گرمايي در جهت محوري
109
مدل سازي گروهي از اتصالاتك لينچ به روش اجزاء محدود به منظور استفاده در ساخت بدنه خودرو
110
مدل سازي گسترش ترك در ستون هاي لاغر بتن مسلح تقويت شده توسط FRP تحت اثر توام نيروهاي محوري، برشي و لنگر
111
مدل سازي گسل هاي پهنه تكتونيكي زاگرس چين خورده و فروافتادگي دزفول با استفاده از داده هاي مغناطيس سنجي ، دورسنجي و داده هاي لرزه اي
112
مدل سازي لخته گيرها در صنايع گازي
113
مدل سازي لوله تحت فشار مانيفلد داراي شير تنظيم جريان و بررسي هيدروليكي آن
114
مدل سازي ماشين هاي القائي تغذيه دوگانه بدون جاروبك به روش تابع سيم پيچ و تشخيص عيب اتصالي حلقه در سيم پيچ هاي استاتور
115
مدل سازي مالي براي ارزيابي زيرساخت هاي حمل و نقل با استفاده از شبيه سازي شبكه ديناميك
116
مدل سازي ماندگي مايع در خطوط انتقال جريانهاي دو فازي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهي
117
مدل سازي ماهيچه انسان سالم و بيمار فلج مغزي
118
مدل سازي مايكروگريد جزيره اي مبتني بر مبدل هاي استاتيك و بررسي رفتار ديناميكي آن
119
مدل سازي مبتني بر شبكه هاي پتري مسير انتقال سيگنال TGF- Bدر سلول
120
مدل سازي مبتني بر شبكه ي پتري مسير زيستي كم اكسيژني ﴿هيپوكسي﴾
121
مدل سازي مبتني بر عامل براي رفتار خريد مشتري بر اساس فرهنگ و شخصيت
122
مدل سازي مبتني بر عامل خرده فروش با در نظر گرفتن پاسخگويي بارهاي حساس به قيمت
123
مدل سازي مبتني بر عامل رفتار جمعي در سيستم هاي پيچيده
124
مدل سازي مبتني بر نظريه در علوم اجتماعي با تاكيد بر استنتاج فازي
125
مدل سازي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله و تحليل آن با Cf d
126
مدل سازي مجدد زمين شناسي معدن سنگ آهن چغارت بر اساس اطلاعات حفاري هاي استخراجي به روش زمين آمار
127
مدل سازي مجموعه گاورنر و توربين يك واحد گازي نيروگاه قم در مطالعات ديناميكي سيستم قدرت
128
مدل سازي محاسباتي اندركنش جامد و سيال: پايداري نانو لوله كربني در اثر شارش سيال و عمر باتري ليتيم يوني
129
مدل سازي محاسباتي بر پايه ي تصوير و توصيف كمي هموديناميك آنوريسم هاي مغزي و شريان هاي كاروتيد
130
مدل سازي محاسبه ظرفيت گرمايي برخي از الكل ها و الدئيدها با استفاده از اصول QSPR
131
مدل سازي محفظه احتراق توربين گاز با استفادهاز روش شبكه
132
مدل سازي مخزن كامپوزيتي به روش پيچش الياف توسط نرم افزارالمان محدود
133
مدل سازي مدتوفان براي درياي عمان در محيط GIS
134
مدل سازي مديريت منابع آب و خاك و تعيين الگوي بهره برداري بهينه در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان (جلگه براآن) با استفاده از رويگرد چند معياره برنامه ريزي آرماني
135
مدل سازي مراحل نمو گلرنگ با استفاده از دما و طول روز و تعيين مناطق بهينه اقليمي كشت آن در استان اصفهان
136
مدل سازي مرتبه دو جريان و انتقال حرارت آشفته در روش هاي خنك كاري
137
مدل سازي مسئله برش دوبعدي با اَشكال نامنظم
138
مدل سازي مسئله پوياي مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه با محدوديت بودجه در شرايط عدم قطعيت
139
مدل سازي مسئله تخصيص گيت‌هاي فرودگاه
140
مدل سازي مسئله ي لجستيك امدادرساني با توجه به معيار عدالت در توزيع كالا
141
مدل سازي مساله تعيين سبد بهينه پروژه ها با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند هدفه
142
مدل سازي مسيريابي در رانندگي با استفاده از هدايت پيش بين و يافته هاي بيولوژيكي
143
مدل سازي مصرف بارهاي خانگي جهت استفاده در طراحي سيستم انرژي خورشيدي و مطالعه فني و اقتصادي مربوط به آن
144
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه جمعيت هاي زمستان گذران و جوجه آور هوبره آسيايي﴿Chlamydotis macqueenii﴾ در ايران
145
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه زمستان گذراني هوبره آسيايي ﴿chlamydotis macqueenii ﴾ در مقياس سيماي سرزمين
146
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه سنجاب ايراني به كمك روش تحليل عاملي اشيام بوم شناختي در منطقه حفاظت شده دنا
147
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه و برآورد تراكم جمعيت گورخر ايراني﴿hemionus onager Equus ﴾در منطقه حفاظت شده توران
148
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه و برآورد فراوني گور ايراني ﴿Equus hermionus onager﴾ در پارك ملي قطرويه
149
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه يوزآسيايي (Acinonyx jubatus venaticus) با استفاده از شبكه هاي باور بيزين
150
مدل سازي معكوس فشرده دو بعدي داده هاي مغناطيس سنجي با ارائه چند مثال موردي
151
مدل سازي مغناطيس زدائي در موتور آهنرباي دائم از نوع شارمحوري سيم پيچ طوقه اي
152
مدل سازي مقاومت به شكست و انرژ‍ي ضربه در فولاد مرتبه اي
153
مدل سازي مقاومت به ضربه و چقرمگي قطعه سرند فولادي آسياب گلوله اي، بر اساس رفتار سايشي آن
154
مدل سازي مكاترونيكي ميراگرهاي هوشمند وبكارگيري آن ها در كنترل نيمه فعال ارتعاشات ماشين ابزار
155
مدل سازي مكانيزم آزاد سازي دارو توسط ليپوزوم در خون با حل معادله هدايت حرارت ها يپربوليك
156
مدل سازي مكانيزم اتلاف در اتصالات سطح به سطح
157
مدل سازي مكانيك شكست سنگ هاي ترد با رهيافت المان محدود توسعه يافته
158
مدل سازي منابع زيرزميني ( سنگ آهن ، مس ، نفت و طلا)
159
مدل سازي منحني هاي سيلان در دماي بالا
160
مدل سازي مهار رشد تومور پستان
161
مدل سازي مهره ستون فقرات و آناليز المان محدود شكست آن و مقايسه با نتايج حاصل از آزمايش
162
مدل سازي موازي عملكرد و يادگيري سلول هاي عصبي بر روي پردازنده هاي گرافيكي
163
مدل سازي موتور تركشن DC با هدف كنترل لغزش چرخ و ريل در شرايط راه اندازي و شرايط ترمزي
164
مدل سازي موتور توربوفن جريان مختلط با دايمولا با رويكرد استفاده در HIL
165
مدل سازي موتور توربوفن در محيط ساليدوركس(Solidworks)
166
مدل سازي موتورهاي احتراق داخلي SI و CI
167
مدل سازي موتورهاي القايي CAGE SIGNALE ,CAGE DOUBLE با يك موتور واحد
168
مدل سازي موتورهاي هيسترزيس و بررسي راه حل كاهش پديده هانتينگ
169
مدل سازي موج شكن هاي شناور چندگانه در امواج منظم
170
مدل سازي مولد بخارVVER-1000 با استفاده از مدل شار رانشي
171
مدل سازي ميانگين و آناليز سيگنال كوچك در يك مبدل دو طرفه براي بهبود عملكرد ديناميك
172
مدل سازي ميدان و جريان صوت به همراه كاويتاسيون در راكتور شاخه دار
173
مدل سازي ميكرو مكانيكي كامپوزيت پليمر/ذره با تاكيد بر خواص سطح مشترك
174
مدل سازي ميكروپمپ با ديافراگم متحرك
175
مدل سازي ميكرومكانيكي رفتار مواد مركب حاوي فايبرهاي پيزوالكتريك
176
مدل سازي ميكرومكانيكي رفتارهاي تغيير جهت گيري و غير دوقلويي در آليازهاي حافظه دار
177
مدل سازي ناپايداري گردش طبيعي تك فاز در يك حلقه بسته
178
مدل سازي نحوه ي قيمت گذاري انرژي در شبكه هاي توزيع هوشمند
179
مدل سازي نرخ بازگشت سرمايه در نظام آموزش عالي از دور
180
مدل سازي نرخ خوردگي عمومي عرشه كشتي هاي اقيانوس پيماي ايران و بررسي تاثير آن بر قابليت اطمينان سازه كشتي
181
مدل سازي نرخ محدود گازسازي سوخت هاي سنگين در يك راكتور جريان حامل
182
مدل سازي نشست سطح زمين ناشي از حفر فضاهاي زيرزميني كم عمق با استفاده از روش المان مرزي غير مستقيم
183
مدل سازي نشست سطح زمين، ناشي از استخراج به روش تخريب طبقات فرعي آنومالي 12 معدن سه چاهون
184
مدل سازي نشست سطح زمين، ناشي از استخراج به روش تخريب طبقات فرعي آنومالي 12 معدن سه چاهون
185
مدل سازي نظام اطلاعات سلامت شهرستان
186
مدل سازي نفوذ اكسيژن در غشاء پليمري سنسورهاي اپتيكي اندازگيري اكسيژن
187
مدل سازي نفوذ گلوله در زره كامپوزيتي - سراميكي
188
مدل سازي نفوذپذيري يون كلرايد در بتن هاي مختلف تحت شرايط خاص منطقه خليج فارس
189
مدل سازي نوروفوتونيكي براي پردازش كوانتومي در گذر گاه هاي بينايي مغز
190
مدل سازي نوسانات بورس اوراق بهادار تهران ناشي از سياست‌هاي پولي (رهيافت مدل خانواده ARCH)
191
مدل سازي نوسانات سطح آزاد آب در حوضچه آرامش پشت موج شكن
192
مدل سازي نوسانات كسر مخلوط در شعله هاي ديفيوژن مغشوش
193
مدل سازي نوسانات و بازده سهام طي بحران هاي مالي با روش ارزش در معرض خطر
194
مدل سازي نوساني چندناحيه اي احتراق ابر ذرات
195
مدل سازي نويز زيرلايه در مدارهاي مختلط و شبيه سازي آن براي يك VCO خاص
196
مدل سازي نيروگاه بادي جهت بررسي رفتار متقابل شبكه و نيروگاه بادي از ديدگاه كيفيت توان بادي
197
مدل سازي نيروهاي بين تيغه برشي و قطعه كار در پروسه هاي ماشين كاري
198
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن چنگالي در فرايند سوزن زني مخمل با استفاده از روش المان محدود
199
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن نمدي با استفاده از روش المان محدود
200
مدل سازي نيمه صنعتي يك ماهواره
201
مدل سازي هارمونيك سوم ژنراتور قطب برجسته
202
مدل سازي هدايت الكتريكي بافت در هنگام الكتروپوريشن
203
مدل سازي هزينه و تلاش كلان سيستم ها
204
مدل سازي هماهنگي زنجيره تامين با رويكرد تئوري بازي هاي همكارانه بوسيله قراردادها
205
مدل سازي همدماهاي جذب و دفع رطوبت پسته واريته اوحدي و بهينه سازي شرايط خشك كردن آن
206
مدل سازي همكاري مزارع بادي در بازار برق
207
مدل سازي هموديناميك شريان كرونري چپ تحت تاثير حركت ديواره بطن
208
مدل سازي هندسي - ژئوتكنيكي توده سنگ هاي درزه دار به روش زمين آماري، ﴿مورد مطالعاتي بلوك تكتونيكي1معدن چغارت﴾
209
مدل سازي هندسي احتمالاتي زمين آماري - منطقه معدن سه چاهون آنومالي 12
210
مدل سازي هندسي- زمين شناسي كانسار سنگ آهن چغارت به منظور مشخص نمودن كنتاكت ها
211
مدل سازي هندسي-ژئوتكنيكي معدن سنگ آهن چاه گز، به روش ديسكهاي تصادفي با استفاده از پردازش تصوير ديجيتال
212
مدل سازي هيبريدي (پيوسته- گسسته) تومور با شبيه سازي پيوسته رشد سلول هاي تومور
213
مدل سازي هيدرات هاي گازي و بررسي معادلات وشرايط ترموديناميك حاكم برآنها
214
مدل سازي هيدروالاستيك برخورد مورب گوه ي نامتقارن به آب
215
مدل سازي هيدروديناميكي پديده ي شكست سد در پيچان رودها ﴿مطالعه موردي ، سد و رودخانه ي زاينده رود﴾
216
مدل سازي هيدروديناميكي مجراي ادرار و بررسي اثر بيماريهاي پروستات بر آن
217
مدل سازي هيدروديناميكي و سينتيكي سونوراكتور جهت سبك سازي نفت خام
218
مدل سازي هيدروسيكلون و بررسي پارامترهاي عملياتي بر عملكرد آن
219
مدل سازي هيدرولوژيكي SWAT-پايه حوضه زرينه رود با احتساب نقش تغييرات كاربري اراضي
220
مدل سازي هيدرولوژيكي اثرات تغييرات كاربري اراضي و اقليم بر مولفه هاي منابع آب حوزه آبخيز جوانمردي با استفاده از مدل SWAT
221
مدل سازي هيدروليك و كيفيت آبهاي زيرزميني با روش نقاط محدود
222
مدل سازي و آناليز ارتعاشي ورق مركب لايه به لايه پيزوالكتريك/ويسكو الاستيك﴿ACLD﴾ به روش المان محدود طيفي
223
مدل سازي و آناليز ترانس هاي جريان و بهبود عملكرد آن ها تحت تداخلات الكترومغناطيسي به روش اجزاء محدود
224
مدل سازي و آناليز تنش ميل لنگ و دسته شاتون پيكان به كمك نرم افزارهاي Solid Works & MSC. visual Nastran
225
مدل سازي و آناليز عددي شالوده مركب پيش ساخته بتني با توجه ويژه به طرح اتصال ستون ب شالوده پيش ساخته
226
مدل سازي و آناليز مدال به كمك MSC/PATRAN=NASTRAN
227
مدل سازي و ارائه الگوريتم براي مسئله زمان بندي در سيستم هاي توري با استراتژي هاي پويا
228
مدل سازي و ارائه الگوريتم كنترلي جهت تنظيم دماي يك بار حرارتي به وسيله ي يك صفحه رساناي حرارتي
229
مدل سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي انتخابي باز وسيله نقليه با درنظرگرفتن قيمت گذاري
230
مدل سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسيله نقليه وابسته به زمان با محدوديت هاي بارگيري دوبعدي
231
مدل سازي و ارائه روش حل جهت مسئله مسيريابي موجودي سبز وابسته به زمان براي محصولات فسادپذير
232
مدل سازي و ارزيابي اثر VPEC همراه با كنترولر فازي بر روي بهبود عملكرد شبكه هاي صنعتي تغذيه شده از راه دور
233
مدل سازي و ارزيابي استحكام نهايي شناورهاي كامپوزيتي به روش اجزاي محدود
234
مدل سازي و ارزيابي حمله Sybil در بلاك چين هاي مبتني بر شارد
235
مدل سازي و ارزيابي ذخيره با استفاده از روش فركتالي عيار-حجم در كانسار مس - طلا پورفيري دالي در استان مركزي
236
مدل سازي و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن سه چاهون ﴿آنومالي 11﴾ به روش زمين آمار
237
مدل سازي و ارزيابي سيستم هاي كامپيوتري
238
مدل سازي و ارزيابي صوري سامانه كنترل پرواز هواپيما با استفاده از زبان AADL
239
مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان ديناميك و پايداري جرثقيل هاي موبايل(خودروئي)
240
مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي اتوماسيون پست
241
مدل سازي و استراتژي تفكيك براي برنامه ريزي عملياتي زنجيره تامين نفت
242
مدل سازي و استنتاج شبكه هاي تنظيم ژني با استفاده از داده هاي بيان ژن ميكروآرايه
243
مدل سازي و انتخاب بهينه توربوشارژر موتور ديزل
244
مدل سازي و انتخاب بهينه محرك اوليه براي سيستم توليد همزمان قدرت CHP با معيار سود واقعي سالانه AAB
245
مدل سازي و اندازه گيري اثر سرخ كردن بر كيفيت خلال سيب زميني
246
مدل سازي و برآورد شاخص كيفيت هواي شهري با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي، درخت تصميم و رگرسيون مؤلفه هاي اصلي (مطالعه موردي : شهر تهران)
247
مدل سازي و بررسي اثرات تغيير اقليم بر عملكرد كلزا (مطالعه موردي دشت شهركرد)
248
مدل سازي و بررسي تجربي عملكرد سلول هاي خورشيدي تحت تمركز نور خورشيد
249
مدل سازي و بررسي تجربي فيلترهاي بسته فشرده
250
مدل سازي و بررسي تجربي نيروي اصطكاك در فرآيندهاي شكل دهي توام با ارتعاشات آلتراسونيك
251
مدل سازي و بررسي خطاها در مبدل پل گرتس
252
مدل سازي و بررسي خواص الكتريكي لايه هاي نيمه رسانا در سلول هاي خورشيدي كلكوژن و كستريت
253
مدل سازي و بررسي خواص مكانيكي استنت بافته شده حلقوي - پودي جهت استفاده در مري
254
مدل سازي و بررسي شير كانتربالانس و ترمزي در يك مدار كنترل هيدروليكي
255
مدل سازي و بررسي عوامل موثر بر خمش نخ پود در پارچه تافته
256
مدل سازي و بكارگيري ادوات نوين FACTS در كنترل پخش توان سيستم هاي قدرت
257
مدل سازي و بهبود روش هاي ابطال گواهي كليد عمومي در شبكه سيار موردي
258
مدل سازي و بهبود عملكرد ديناميكي ريزشبكه هايDC مبتني بر ژنراتور سوئيچ رلكتانس
259
مدل سازي و بهبود هيدروديناميكي توليد ريز قطرات با استفاده از روش هاي ميكروسيالاتي
260
مدل سازي و بهينه سازي آزمايش هاي پروفايل پاسخ با استفاده از مدل هاي خطي تعميم يافته
261
مدل سازي و بهينه سازي تحريك الكتريكي چند الكترودي در سيستم كاشت حلزوني شنوايي
262
مدل سازي و بهينه سازي توربوشفت
263
مدل سازي و بهينه سازي توربين بادي كوچك
264
مدل سازي و بهينه سازي توليد پلي اتيلن ترفتاتلات [PET] در فاز مذاب
265
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه سيستم مبتني بر گازسازي از زباله شهري با هدف تامين انرژي مورد نياز گلخانه صنعتي
266
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه كاربرد نانو ذرات مختلف در بهبود عملكرد رادياتور ماشين
267
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه مبادله كن گرمايي صفحه اي واشر دار با بكارگيري نانو ذرات
268
مدل سازي و بهينه سازي خواص راحتي حرارتي پارچه هاي حلقوي پودي پوشش يافته با نانو الياف سلولزي
269
مدل سازي و بهينه سازي راكتور لوله اي توليد پلي اتيلن سبك در پتروشيمي كردستان با تاكيد بر كاهش رسوب و افزايش توليد
270
مدل سازي و بهينه سازي راكتورهاي دوغابي سنتز فيشر تروپش
271
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تصفيه فاضلاب شهري
272
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تهويه با مبرد هوا براي سيستم حمل ونقل ريلي
273
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع كابين هواپيما
274
مدل سازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان قدرت و حرارت براي توليد آب شيرين
275
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي آب شيرين كن به كمك اجكتور مايع-گاز
276
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي بازيافت حرارت در سيستم هاي تهويه
277
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي ذخيره سازيانرژي TES)
278
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند جدا سازي اكسيژن از هوا با ستون آكنده از زئوليت متخلخل
279
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند جوشكاري GMAW با استفاده از نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد
280
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند فرازآوري پيوسته با گاز
281
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند نمك زدايي نفت خام واقع در جزيره خارك
282
مدل سازي و بهينه سازي فرايند جوشكاري به روش قوس الكتريكي با گاز محافظ با استفاده از نانو ذرات اكسيد كرم
283
مدل سازي و بهينه سازي فرايند جوشكاري زيرپودري با استفاده از نانو ذرات
284
مدل سازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيستم هاي توليد همزمان برودت، حرارت و توان (CCHP)
285
مدل سازي و بهينه سازي كوره زباله سوز
286
مدل سازي و بهينه سازي لوله مكش مربوط به توربينهاي آبي كوچك
287
مدل سازي و بهينه سازي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه هاي اصفهان، تبريز و كرمانشاه با استفاده از الگوريتم ژنتييك و بررسي سرعت غير فعال شدن كاتاليست هاي آن
288
مدل سازي و بهينه سازي يك سيستم واقعه گسسته توسط شبكه هاي پتري رنگي - زماني
289
مدل سازي و پياده سازي روش امپدانس الكترومكانيكي بر روي تير كامپوزيتي جهت تشخيص عيب
290
مدل سازي و پياده سازي سيكلو كانورتر
291
مدل سازي و پياده سازي سيلكو كانورتر سي و شش تريستوري
292
مدل سازي و پيش بيني بار در شبكه فشار ضعيف بر مبناي تحليل داده هاي اندازه گيري
293
مدل سازي و پيش بيني شار تراوه غشا به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
294
مدل سازي و پيش بيني گسيختگي در روسازي هاي صلب فرودگاهي با كمك شبكه عصبي مصنوعي
295
مدل سازي و پيش بيني ميزان مصرف گاز طبيعي﴿خانگي-تجاري﴾ در ايران با استفاده از روش هيبريدي
296
مدل سازي و پيش بيني نرخ مرگ و مير با استفاده از آمار فضايي و بوت استرپ
297
مدل سازي و پيش بيني نوسانات قيمت نفت خام ايران با استفاده از مدل هاي GARCH
298
مدل سازي و تجزيه و تحليل اثر سوء تغذيه بر شيوع وبا
299
مدل سازي و تحليل اتصالات چندلايه هاي كامپوزيتي به روش مدل ناحيه چسبنده
300
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود آسيب غير محلي به روش ميكرو-صفحه
301
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود توليد مس با ساختار نانو توسط فرآيند ECAP
302
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود ديسك بين مهره اي
303
مدل سازي و تحليل ارتعاشات اجزاي الكترونيك در سازه هاي هوافضايي
304
مدل سازي و تحليل ارتعاشات رايزرهاي دريايي
305
مدل سازي و تحليل ارتعاشات سيستم روتور ياتاقان نا هم محور و ناميزان
306
مدل سازي و تحليل ارتعاشي مكانيكي مجهز به مستهلك كننده مگنتورئولوژيك
307
مدل سازي و تحليل ارتعاشي ميكرو كانتيلور پيزوالكتريك AFM در محيط هوا
308
مدل سازي و تحليل استاتيكي سكوهاي فراساحلي شابلوني به روش اجزاء محدود
309
مدل سازي و تحليل اگزرژي-اقتصادي نيروگاههاي حرارتي
310
مدل سازي و تحليل المان محدود سازه كامپوزيتي هاوركرافت تفريحي در نرم افزار ABAQUS
311
مدل سازي و تحليل انتشار و كنترل شايعه در شبكه هاي اجتماعي به كمك نظريه بازي‌هاي تكاملي
312
مدل سازي و تحليل ايستاي ترانزيستور نانو سيم بدون پيوند
313
مدل سازي و تحليل پاسخ ديناميكي غير خطي ورق مركب دو پايداره ﴿داراي دو حالت پايدار﴾
314
مدل سازي و تحليل پايداري سيستم تله اپراتوري دوجانبه ي گسسته با تاخير زماني
315
مدل سازي و تحليل تاثيرپذيري تقويت كننده شيلد شده باند L در برابر تداخلات هدايتي پالسي توان بالا
316
مدل سازي و تحليل تاثيرپذيري مدارات چاپي داخل محفظه شيلد در برابر امواج تابشي بيروني
317
مدل سازي و تحليل ترموديناميكي انحلال حالت جامد در آلياژهاي نانوساختار Cu-Fe توليد شده از طريق آلياژسازي مكانيكي
318
مدل سازي و تحليل ترموديناميكي نيروگاه سيكل تركيبي يزد ﴿ با استفاده از نرم افزار EES ﴾
319
مدل سازي و تحليل تست اتصال كوتاه كليدهاي فشار قوي توسط MATLAB
320
مدل سازي و تحليل تطبيقي روش هاي سنجش سطح توسعه يافتگي﴿ مطالعه موردي: شهرستان هاي ايران﴾
321
مدل سازي و تحليل تكنيك گرمايش خطي در فرآيند شكل دهي ورق ها با استفاده از روش عددي
322
مدل سازي و تحليل تنش در نشيمنگاه در وضعيت نشسته و بهسازي توزيع تنش با تغيير سطح تماس
323
مدل سازي و تحليل تنش ورق فولادي و كامپوزيتي تحت بارهاي ناشي از موج شوك زيرآب
324
مدل سازي و تحليل توامان ترمو -مكانيكي در بدنه سد سيمره با استفاده از نرم افزار FLAC 3D
325
مدل سازي و تحليل توربين حلزوني گارلاو جهت بهره برداري از انر‍ژي جزر و مدي با توان پيكو
326
مدل سازي و تحليل جابجاييهاي بستر لغزش معدن انگوران
327
مدل سازي و تحليل جريان در بخش جابجايي بويلر نيروگاه حرارتي
328
مدل سازي و تحليل چند نمونه سپر خودرو در اثر برخورد به روش اجزاء محدود
329
مدل سازي و تحليل حساسيت موتورهاي هيسترزيس سيلندري
330
مدل سازي و تحليل حوزه زمان براي شناسايي اتصالات داخلي قطعات الكترونيكي
331
مدل سازي و تحليل خواص گراف هاي بزرگ
332
مدل سازي و تحليل در حوزه زمان سيگنال و نويز ديود شاتكي در رژيم غيرخطي در باند موج ميليمتري و تراهرتز
333
مدل سازي و تحليل دستگاه شبيه ساز پاروزدن قايق موجود در پارك ها و فضاي باز
334
مدل سازي و تحليل دستگاه ورزشي زير بغل كشي(Lat pulldown dooble unit) به وسيله نرم افزارهاي catia و visual nastran
335
مدل سازي و تحليل دفاع هدف‐متحرك در بستر رايانش ابري
336
مدل سازي و تحليل ديناميكي ربات دو پاي غيرفعال بدون زانو با جرم گسترده
337
مدل سازي و تحليل ديناميكي ميكانيزم دو پاياي انعطاف پذير
338
مدل سازي و تحليل رفتار ديناميكي عملگر دولايه عرضي پيزوالكتريك
339
مدل سازي و تحليل ستون هاي خودروي پژو 206
340
مدل سازي و تحليل سختي غير خطي بلبرينگ اسپيندل ماشين فرز
341
مدل سازي و تحليل سيستم زمين در يك آرايه خورشيدي به منظور حفاظت تجهيزات الكترونيكي در مقابل جريان صاعقه
342
مدل سازي و تحليل سيستمهاي كوپله Air - Structure با استفاده از روش اجزاء محدود
343
مدل سازي و تحليل شكل دهي چندلايه هاي پارچه اي تقويت كننده ي كامپوزيت ها
344
مدل سازي و تحليل طول موج تمام نوري FWM. DFB در سيستم هاي مخابرات نوري WDM
345
مدل سازي و تحليل عملكرد غيرخطي ديود ليزري در سيستم OFDM نوري همدوس و كاهش اثرات آن
346
مدل سازي و تحليل عملكرد موتور رلوكتانسي سنكرون با ساختار روتور ويژه به كمك FEM
347
مدل سازي و تحليل عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني در صنعت نفت با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم تا افق 1404
348
مدل سازي و تحليل غير خطي نويز فاز نوسان ساز در حوزه زمان
349
مدل سازي و تحليل غيرخطي تقويت كننده گسترده در حضور عناصر غيرفاستري
350
مدل سازي و تحليل فشار بين لباس چسبان و بدن انسان
351
مدل سازي و تحليل كوره هاي قوس الكتريكي و جبران كننده استاتيكي توان راديو اكتيو ﴿SVC﴾ مجتمع فولاد مباركه جهت بهبود كيفيت توان در شبكه قدرت
352
مدل سازي و تحليل لوله هاي كامپوزيتي رشته پيچي شده تحت بارگذاري مركب به روش اجزاء محدود
353
مدل سازي و تحليل محدودكننده جريان خطاي حالت جامد در سيستم هاي قدرت در حضور منابع توليد پراكنده
354
مدل سازي و تحليل مراكز پراكندگي پاشنده فركانسي يك بعدي به كمك روش هاي با قدرت تفكيك مكاني زياد
355
مدل سازي و تحليل مساله برنامه ريزي رياضي مديريت درآمد هتل با در نظر گرفتن گروه هاي مشتري
356
مدل سازي و تحليل مساله هم شنوايي خط انتقال MMIC با بار غير خطي و تحريك شده با سيگنال مدوله شده مخابراتي در باند مو.ج ميلي متري؛ كاربرد در نسل پنجم مخابرات سيار
357
مدل سازي و تحليل موتور شار محوري آهنرباي دائم به روش اجزا محدود
358
مدل سازي و تحليل ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر مستطيل دهانه باز بر ترك باشكل دلخواه در سطح يك فلز
359
مدل سازي و تحليل ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر ميكرواستريپي در مجاورت ترك سطحي بر روي فلزات
360
مدل سازي و تحليل ميدانهاي مغناطيسي ناشي از القاگر سيمي حاصل جريان متناوب با شكل دلخواه در اطراف يك شكاف سطحي با شكل دلخواه در هادي مسطح و حل مسئله معكوس به منظور تخمين شكل شكاف
361
مدل سازي و تحليل ميداني ترانزيستور گرافني در باند امواج ميلي متري و تراهرتز
362
مدل سازي و تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون
363
مدل سازي و تخمين ذخيره معدن چغارت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
364
مدل سازي و تخمين زمان برخورد با مانع متحرك، توسط انسان
365
مدل سازي و تخمين عمر استنت هاي پليمري زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد با رهيافت مكانيك آسيب
366
مدل سازي و تشخيص بروز شكستگي در ميله هاي روتور موتورهاي القايي قفسه سنجابي
367
مدل سازي و جبران نشت بار در تخمين موقعيت به كمك خودحسگري براي عملگرهاي پيزوالكتريك
368
مدل سازي و جداسازي اجزاء يك مخلوط آلي بوسيله غشاء پليمري تحت تاثير فرآيند تراوش تبخيري با بكار گيري روش UNIFAC
369
مدل سازي و حل مسئله جانمايي تسهيلات ظرفيت دار با تقاضاي غيرقطعي
370
مدل سازي و حل مسأله زمان بندي مترو تهران
371
مدل سازي و حل مسئله مكان يابي– مسيريابي با بازه هاي زماني مطلوب در حالت تقاضا و زمان هاي حمل فازي به كمك تئوري باور پذيري
372
مدل سازي و حل مسئله ي زمان بندي پروژه با منابع محدود در شرايط كاربردي با مطالعه موردي در پروژه هاي حمل و نقل
373
مدل سازي و حل مسئله يكپارچه ي مسيريابي و موجودي كالاي فاسد شدني
374
مدل سازي و حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل ريلي با استفاده از مساله زمانبندي كار كارگاهي
375
مدل سازي و حل مساله برنامه ريزي دروس دانشگاهي با رويكرد برنامه ريزي بر اساس محدوديت ها
376
مدل سازي و حل مساله برنامه ريزي و تخصيص منابع و ظرفيتهاي توليدي در حالت چند پروژه اي
377
مدل سازي و حل مساله زمان بندي پروژه با منابع محدود چند حالته با شبكه انعطاف پذيرMRCPSP-FS
378
مدل سازي و حل مساله زمان بندي چند پروژه اي با منابع محدود و در نظر گرفتن برخي محدوديت هاي زماني و شرايط تقويم كاري
379
مدل سازي و حل مساله زمانبندي در محيط تكنولو‍‍ژي گروهي و جريان كارگاهي تركيبي چند هدفه با زمان هاي پردازش و موعدهاي تحويل تصادفي
380
مدل سازي و حل مساله سودوكو و استفاده از آنها در حل مسئله زمان بندي دروس دانشگاه
381
مدل سازي و حل مساله مكان يابي پوشش دوگانه ايستگاه هاي آمبولانس با در نظر گرفتن زمان هاي سفر به صورت فازي
382
مدل سازي و حل مساله مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه ظرفيت دار با تقاضاي احتمالي مشتريان
383
مدل سازي و حل معادلات جريان براي لايه هاي اختلاطي غير موازي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
384
مدل سازي و حل يك سيستم فروش چند كاناله با قابليت فروش اينترنتي جهت ايجاد هماهنگي و كاهش تضاد‌هاي موجود
385
مدل سازي و حل يكپارچه مسأله كنترل موجودي چند دوره اي و مسيريابي خودروها با در نظر گرفتن موعد تحويل
386
مدل سازي و دسته بندي بافت هاي پويا بر اساس تركيب ويژگي ها با استفاده از شبكه هاي بيزين پويا
387
مدل سازي و ساخت D-STATCOM چند سطحي براي بهبود كيفيت توان شبكه با بكارگيري الگوريتم (Harmony Search (HS در تعيين زواياي كليد زني
388
مدل سازي و ساخت پرينتر سه بعدي
389
مدل سازي و ساخت ربات متحرك داراي بازوي مكانيكي
390
مدل سازي و سبيه سازي واحد مركاپتان زدايي گاز با روش غربال مولكولي
391
مدل سازي و شبيه سازي 2 بعدي بالن مربوط به دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي
392
مدل سازي و شبيه سازي IPC جهت بررسي مزاياي كاربرد آن در اتصال شبكه هاي AC
393
مدل سازي و شبيه سازي SVC در حالت عملكرد عادي شبكه هاي HVDC
394
مدل سازي و شبيه سازي VSC-IPCو مقايسه عملكرد آن با VSC-HVDC در اتصال نيروگاه بادي به شبكه
395
مدل سازي و شبيه سازي آب شيرين كن خورشيدي-دودكشي
396
مدل سازي و شبيه سازي اثر لرزش پالس ساعت بر عملكرد مبدل آنالوگ به ديجيتال دلتا سيگماي زمان-پيوسته در سمعك ها
397
مدل سازي و شبيه سازي ارتعاشات chatter در فرآيند فرزكاري
398
مدل سازي و شبيه سازي ارتعاشات بال در يك پرنده ي بال زن
399
مدل سازي و شبيه سازي اضافه ولتاژهاي ناشي از جريان هجومي ترانسفورماتورهاي مبدلهاي DC/AC در طرف AC
400
مدل سازي و شبيه سازي انتقال حرارت نانوسيالات در محيط هاي متخلخل
401
مدل سازي و شبيه سازي انرژي هدر رفت واحد نيروگاه استفاده از بخار توليدي جهت شيرين سازي آب دريا
402
مدل سازي و شبيه سازي بالگرد بدون سرنشين(RPM)
403
مدل سازي و شبيه سازي برج تقطير واكنشي توليد متيل استات
404
مدل سازي و شبيه سازي پديده ي مهاجرت اتم ها در نيمه رساناهاي گروه سه-پنج رشد يافته به روش رونشستي پرتو مولكولي
405
مدل سازي و شبيه سازي پيشرفت سرطان بر اساس تئوري بازي ها و سيستم هاي چند عامله
406
مدل سازي و شبيه سازي پيل سوختي ميكروبي
407
مدل سازي و شبيه سازي ترموديناميك و سينتيك احياي مستقيم اهن در كوره تونلي
408
مدل سازي و شبيه سازي تعادل انسان و راه رفتن در محيط اپن سيم
409
مدل سازي و شبيه سازي تغذيه الكتريكي قطار پرسرعت جبران سازي شده با RPC
410
مدل سازي و شبيه سازي ته نشين ساز الكتروستاتيكي و بررسي تاثير مشخصه هاي عملياتي بر روي عملكرد آن
411
مدل سازي و شبيه سازي توزيع پتانسيل در سلول هاي الكتروشيميايي
412
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز اتيلن در يك راكتور بستر ثابت به شيوه زوج شدن اكسايشي متان (OCM)
413
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز سنتز در راكتورهاي مونوليتي جريان معكوس
414
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز سنتز در فرايند ريفرمينگ خشك
415
مدل سازي و شبيه سازي حركت دست انسان در صفحه افق به كمك سيگنال الكترو مايو گرام
416
مدل سازي و شبيه سازي حلقه شيميايي ريفرمينگ براي توليد هيدروژن
417
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن دوار شكر
418
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن دوار نيتروسلولز با هدف كنترل
419
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن هاي استوانه اي Drum dryers
420
مدل سازي و شبيه سازي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ اين
421
مدل سازي و شبيه سازي ديزل ژنراتور در محيط Simulink نرم افزارMATLAB
422
مدل سازي و شبيه سازي ديناميك ريز پرنده چهار پره‏اي
423
مدل سازي و شبيه سازي ديناميك سيال ﴿CFD﴾ يك مبدل حرارتي تحت تاثير الكتروهيدروديناميك در جهت تقويت انتقال گرما
424
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي برج هاي آكنده جذب
425
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي حركت نانو ذرات در محيط هاي مختلف با استفاده از نانو ربات AFM
426
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي راكتور سنتز متانول لورگي
427
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي ستون استخراج ضربه اي سيني دار
428
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي موتور زلوكتانسي سوييچ شونده براي استفاده در يك خودروي هيبريد نمونه
429
مدل سازي و شبيه سازي ذخيره زير زميني گاز در سراجه قم
430
مدل سازي و شبيه سازي راكتور توليد هيدروژن جديد پالايشگاه تهران و تهيه مدل شبكه عصبي
431
مدل سازي و شبيه سازي راكتور غشائي در حالت غير آدياباتيك، غيرهمدما و ناپايا براي واكنش ريفرمينگ متانول و مقايسه با داده هاي تجربي
432
مدل سازي و شبيه سازي راكتور فرايند توليد دو اتيل هگزانول
433
مدل سازي و شبيه سازي ربات راه دهنده
434
مدل سازي و شبيه سازي ربات سيار الاستيك با مفاصل دوراني كشويي بدون غلاف به روش لاگرانژ بازگشتي
435
مدل سازي و شبيه سازي رفتار باطري نيكل كادميوم در حين فرآيند شارژ و دشارژ
436
مدل سازي و شبيه سازي رفتار بيوفيلتر در تصفيه آلاينده هاي آروماتيك
437
مدل سازي و شبيه سازي رفتار شعله با استفاده از مدل هاي احتراقي فليملت پايا و گذرا
438
مدل سازي و شبيه سازي سامانه ي بازيابي گازهاي فلر پالايشگاهي با تراكم اجكتوري و ارائه بهترين پيكربندي مجتمع اجكتوري از منظر فني-اقتصادي
439
مدل سازي و شبيه سازي سيستم تحريك بدون جاروبك در ماشين هاي سنكرون
440
مدل سازي و شبيه سازي سيستم خدمات فوريت هاي پزشكي و بهينه سازي آن به وسيله ArcGIS
441
مدل سازي و شبيه سازي سيستم فتوولتائيك براي تامين انرژي الكتريكي هواپيما دو نفره با موتور 60 كيلووات
442
مدل سازي و شبيه سازي سيستم مديريت كيفيت سرويس مبتني بر ابر محاسباتي با تاكيد بر VoD
443
مدل سازي و شبيه سازي سيگنيچر فرومغناطيسي كشتي به روش FEM
444
مدل سازي و شبيه سازي سينماتيكي و ديناميكي يك ربات 3R سه بعدي
445
مدل سازي و شبيه سازي شارژ و دشارژ باتري هاي ليتيوم يون در خودروي اتصال الكتريكي هيبريدي
446
مدل سازي و شبيه سازي شبكه جانبي ترانسفورماتور جهت استخراج تابع تبديل از اندازه گيري هاي حوزه زمان
447
مدل سازي و شبيه سازي عددي نانوسيال هاي اكسيدفلزي در لوله هاي تخت شده
448
مدل سازي و شبيه سازي عضلات اسكلتي در بخش كمري ستون فقرات و بررسي نقش آنها در ثبات ستون فقرات
449
مدل سازي و شبيه سازي عملكرد موتورهاي سوئيچ رلوكتانسي و كنترل آنها با در نظر گرفتن اثرات غير خطي
450
مدل سازي و شبيه سازي غير خطي پديده چتر در عمليات ماشين كاري دوراني
451
مدل سازي و شبيه سازي غيرخطي پديده لرزه در عمليات فرزكاري
452
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند پليمريزاسيون تعليقي وينيل كلرايد تحت مسيرهاي دمايي از پيش تعريف شده
453
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند تركيبي تقطير- تراوش تبخيري به منظور جداسازي مخلوط هاي آب و الكل
454
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند توليد پي وي سي تحت تزريق پيوسته آغازگر
455
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب واكنش دار:جذب آمونياك و دي اكسيد كربن
456
مدل سازي و شبيه سازي فرآيندي راكتورهاي خودگرمايشي در توليد گاز سنتز
457
مدل سازي و شبيه سازي كارتريج هندپيس روتاري دور بالا
458
مدل سازي و شبيه سازي كامپيوتري و بهينه سازي پارامترهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل آينده مبتني بر IMS
459
مدل سازي و شبيه سازي كانال هاي موبايل ماهواره اي براي محيط هاي انتشار شهري
460
مدل سازي و شبيه سازي كوپلينگ حرارتي راكتور واحد توليد مونومر استايرن با فرايند CLC
461
مدل سازي و شبيه سازي كوره 202 پالايشگاه تهران
462
مدل سازي و شبيه سازي ليزرهاي نيمه هادي چند قسمتي مدل قفل شده پسيو
463
مدل سازي و شبيه سازي مخازن نفتي با استفاده از توابع تصادفي گاوسي
464
مدل سازي و شبيه سازي مسير جريان هارمونيكي در سيستم هاي توليد پراكنده
465
مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن سه بعدي ميكرو/نانو ذرات زيستي زير بر روي سطوح ناهموار با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي
466
مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن ميكرو/نانوذرات استوانه‌اي در محيط هاي مختلف بيولوژيكي بر پايه AFM
467
مدل سازي و شبيه سازي ميكرو ژنراتور آرايه اي با استفاده از پيزوالكتريك پليمري
468
مدل سازي و شبيه سازي ميكروسنسور اندازه گيري جريان سيال با استفاده از پيزوالكتريك پليمري
469
مدل سازي و شبيه سازي ميكروسنسورهاي قند خون با استفاده از پيزورزيستيو
470
مدل سازي و شبيه سازي ميكروكانتيلور چند لايه پيزوالكتريك براساس تئوري هاي تنش كوپله اصلاح شده، گراديان كرنشي و غير محلي در محيط هوا
471
مدل سازي و شبيه سازي و استخراج معادلات سينماتيك و استاتيك ربات توانبخش كابلي
472
مدل سازي و شبيه سازي واحد نم زدايي گاز طبيعي با استفاده از غربال هاي مولكولي
473
مدل سازي و شبيه سازي واكنش كاتاليستي تبديل متانول به دي متيل اتر
474
مدل سازي و شبيه سازي يك راكتور كاتاليستي جهت حذف مركاپتان ها از مايعات نفتي
475
مدل سازي و شبيه سازي يك كانتر فعال با محرك از جنس عملگر پليمري رسانا
476
مدل سازي و شناسايي رفتار آكوستيكي ميدان نزديك سامانه هاي دريايي در آب هاي عميق
477
مدل سازي و شناسايي متغيرهاي پديده لغزش و جدايش همزمان در اتصالات با سطح تماس گسترده
478
مدل سازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره سه محوره با جهت گيري چند جهته
479
مدل سازي و طراحي كنترل كننده براي يك انگشت داراي آلياژهاي حافظه دار
480
مدل سازي و طراحي كنترلر تطبيقي فازي-PI براي ربات شيردوشي
481
مدل سازي و طراحي كوره هاي واحد الفين
482
مدل سازي و طراحي موتور خطي لوله اي مغناطيس دائم شار عرضي
483
مدل سازي و طراحي يك سيستم سرمايش خورشيدي بهينه براي استفاده در شهر اصفهان
484
مدل سازي و كنترل AUV مبتني بر روش هاي هوشمند و الگوريتم هاي وفقي
485
مدل سازي و كنترل آونگ معكوس دو ميله اي
486
مدل سازي و كنترل ارتعاشات توربين بادي
487
مدل سازي و كنترل پيش بين سيستم هاي غير خطي با استفاده از مدل وينر - لاگر
488
مدل سازي و كنترل تركيبي سيستم هاي چندوسيله اي با رويكرد چكيده سازي
489
مدل سازي و كنترل تشديد گرهاي ميكر و و نانو الكترومكانيكي در حوزه كاركرد غيرخطي
490
مدل سازي و كنترل تهويه مطبوع يك واحد ساختماني
491
مدل سازي و كنترل تهيه رزين وينيل استر در راكتور ناپيوسته
492
مدل سازي و كنترل چهار كوادروتور همكار براي حمل بار آويزان
493
مدل سازي و كنترل حركت ربات كروي
494
مدل سازي و كنترل درايو جرثقيل هاي سقفي با هدف حل مشكل فرسايش چرخ و ريل
495
مدل سازي و كنترل دريچه گاز با هدف بهينه سازي عملكرد سيستم كنترل سرعت قابل تطبيق
496
مدل سازي و كنترل دو مبدل DC-DCسري
497
مدل سازي و كنترل ديناميك سيال در نانوكانال هايي با ساختار شبكه لانه زنبوري
498
مدل سازي و كنترل راكتور واحد هيدرو كراكينگ
499
مدل سازي و كنترل سيستم TRMS با استفاده از منطق فازي و ANFIS
500
مدل سازي و كنترل سيستم تبديل انرژي خورشيدي مبتني بر اينورتر منبع ـ امپدانس
501
مدل سازي و كنترل سيستم تعليق الكترومغناطيسي با استفاده از منطق فازي
502
مدل سازي و كنترل سيستم هاي توليدي از نوع كارگاهي با استفاده از جبر مكس-پلاس
503
مدل سازي و كنترل لرزش هاي ناخواسته دست با استفاده از تحريك الكتريكي سطحي
504
مدل سازي و كنترل لغزش طولي تاير به منظور استفاده در سيستم هاي ترمز ضد قفل
505
مدل سازي و كنترل موره القايي جهت يكسان سازي توزيع حرارت در محتويات كوره
506
مدل سازي و كنترل ميله هاي ضد غلتش فعال الكتريكي براي خودروهاي ريلي مسافربري با سرعت بالا در مسيرهاي منحني شكل
507
مدل سازي و كنترل نوسانات نيروي تماسي پانتوگراف و سيستم بالاسري قطارهاي سريع سير
508
مدل سازي و كنترل هواپيما در مانور فلر
509
مدل سازي و كنترل واسطه هاي الكترونيكي براي نيروگاه هاي فتوولتايي با قابليت تبادل توان راكتيو
510
مدل سازي و كنترل يك بازوي متحرك جديد براي چرخ خودروي بدون راننده هوشمند
511
مدل سازي و كنترل يك شير سروو الكتروهيدروليك دو مرحله اي تحت تأثير شتاب
512
مدل سازي و محاسبه افت فشار و دبي صافي هاي سبدي
513
مدل سازي و مطالعه رئولوژي و ريخت شناسي آلياژهاي PA6/ABS و اثر نانورس بر خواص حرارتي آن
514
مدل سازي و مطالعه رئولوژيكي و ريز ساختاري فيلم هاي پليمري بر پايه آلياژ سه تايي پلي اتيلن/پلي آميد/ نانورس
515
مدل سازي و مطالعه سيستم تغذيه قطار هاي برقي بين شهري
516
مدل سازي و مكان يابي بهينه ايستگاه هاي راه آهن با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي ايستگاه راه آهن سريع السير شهر اصفهان)
517
مدل سازي و مكان يابي بهينه برقگير در مزرعه بادي با در نظر گرفتن سيستم زمين توربين بادي
518
مدل سازي و منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات در محيط هاي مختلف زيستي با استفاده از انواع مختلف تيرك ها
519
مدل سازي و نحوه عملكرد بازوهاي ربات پوما ۵۶۰ در نرم افزار ساليدورك
520
مدل سازي و نحوه ي عملكرد بازوهاي ربات پوما ۵۶۰ در نرم افزار ساليدورك
521
مدل سازي و همانندسازي تراوش گازها از ميان غشا ماتريس آميخته با نرم افزار كامسول
522
مدل سازي واحد اصلاح كاتاليستي پالايشگاه نفت
523
مدل سازي وارزيابي ترانزيستورلايه نازك آلي بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
524
مدل سازي وارزيابي مصالحه توان وافزونگي درلايه ترانزيستور وگيت
525
مدل سازي واكنشهاي پخت رزين پلي استر غيراشباع حاوي نانوذره استادان
526
مدل سازي وتحليل عددي جريان داخل اجكتوردر سيستم سرمايش تبخيري
527
مدل سازي وتحليل نرم افزاري برف پاكن
528
مدل سازي وتوسعه الگوريتم حل مناسب براي مسأله مسيريابي توسعه‌يافته احتمالي
529
مدل سازي وحل مساله زمان بندي دوره اي اتاق عمل با درنظرگرفتن بازه زمان عمل جراحي
530
مدل سازي وحل مساله زمان بندي متروتهران
531
مدل سازي ورود آب زيرزميني به معادن سطحي در محيط‌هاي شكسته و تأثير آن بر آلاينده هاي ژئوشيميايي
532
مدل سازي وشبيه سازي راكتورسيني دار اكسيداسيون ايزوپروپيل الكل جهت توليد هيدروژن پراكسيد
533
مدل سازي وشبيه سازي فرآيند پخت سيمان با استفاده از شبكه عصبي - فازي مطالعه موردي
534
مدل سازي وشبيه سازي فرايند تبديل مستقيم گاز سنتز به دي متيل اتر
535
مدل سازي وصحه گذاري رفتار ديناميكي يك ربات دوپاي غيرفعال با جرم گسترده
536
مدل سازي وصول مطالبات معوق بانكي با حداقل هزينه مطالعه موردي: بانك مسكن در استان يزد
537
مدل سازي وطراحي به كمك Mechanial Desktop &power pack
538
مدل سازي وكنترل دست مجازي شامل بازو وساعد وشبيه سازي در دنياي واقعيت مجازي
539
مدل سازي وكنترل نظارتي يك سيستم خط بسته ريلي با استفاده از شبكه پتري
540
مدل سازي ويسكوزيته ي گازها با استفاده از بانك داده اي وسيع
541
مدل سازي يادگيري در توليد گفتار در سطح حركتي
542
مدل سازي يادگيري در محيط هاي آميخته به خصومت با استفاده از بازي هاي پويا
543
مدل سازي يك بعدي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان خيام
544
مدل سازي يك پيل سوختي PEM با نرم افزار فلوئنت و انجام آزمايش بر روي آن
545
مدل سازي يك تصفيه خانه فاضلاب صنعتي به منظور ارتقاء و بهبود شرايط فرايندي آن
546
مدل سازي يك توربين گاز زميني به روش تجميع مراحل
547
مدل سازي يك سكوي ثابت با در نظر گرفتن اندر كنش موج ،سازه و خاك
548
مدل سازي يك سيستم توزيع چند هدفه و حل آن با استفاده از يك الگوريتم ژنتيك ابداعي
549
مدل سازي يك مكانيزم چند تعادلي به منظور بهبود برداشت انرژي از واگنهاي باري
550
مدل سازي يكپارچه مسئله توليد-توزيع سه مرحله اي با ظرفيت موجودي محدود و كمبود مجاز
551
مدل سازي يكپارچه نگهداري و تعميرات و كنترل فرايند آماري در فرايندهاي دو مرحله اي
552
مدل سازي يكپارچه ي سيستم هاي مكاترونيكي با استفاده از روش گراف خطي
553
مدل سازي يون زدايي ظرفيتي براي فرآيند نمك زدايي ناپيوسته
554
مدل سازي، بهينه سازي فني و اقتصادي و تعيين پارامترهاي عملكردي سامانه تبريد تراكمي اجكتوري هيبريد خورشيدي
555
مدل سازي، تحليل خطا و بهبود عملكرد سيستم اندازه گيري جابه جايي هاي نانو متري مبتني بر تداخل سنج ليزري سه مودي
556
مدل سازي، تحليل ديناميكي و بهينه سازي مخزن سوخت لكوموتيو ER24
557
مدل سازي، تحليل و بهبود پارامتر( تي ال) اگزوز خودروي سواري
558
مدل سازي، تحليل و كنترل ماشين هاي القايي تغذيه دوگانه آبشاري
559
مدل سازي، شبيه سازي ديناميك سيال محاسباتي (CFD ) و بهينه سازي فرآيند خشك كردن تحت تاثير الكتروهيدروديناميك
560
مدل سازي، شبيه سازي و ارزيابي اقتصادي پمپ هاي حرارتي مكانيكي
561
مدل سازي، شبيه سازي و بهبود مشخصات ديناميكي ترانزيستور اثر ميداني با استفاده از خازن منفي فروالكتريك
562
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي پارامترهاي سيستم ترمز و بررسي عملكرد آن در ديناميك خودرو كلاس B
563
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد اتيلن توسط فرآيند اكسيداسيون تركيبي متان (OCM)
564
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد فرمالدهيد از متانول
565
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي فرايند توليد آمونياك
566
مدل سازي، شبيه سازي و پياده سازي سيستم كنترل محركه قطارهاي الكتريكي با پيش بيني لغزش چرخ بر روي ريل
567
مدل سازي، شبيه سازي و كنترل منابع انرژي تجديد پذير تركيبي با هدف بهبود كيفيت توان
568
مدل سازي، شبيه سازي و كنترل هوشمند قواي محركه خودرو هيبريدي
569
مدل سازي، شناسايي و آزمايش يك ميكروعملگر IPMC
570
مدل سازي، طراحي و تحليل پيچيدگي فلومتر گاز بر مبناي تكنولوژي MEMS
571
مدل سازي، طراحي و تحليل ميداني يك تقويت كننده تراهرتز
572
مدل سازي، طراحي و ساخت پروب اندازه گيري ثابت ديالكتريك
573
مدل سازي، طراحي و ساخت دسته موتور شبه فعال و فعال به كمك سيال مگنتورئولوژيكال
574
مدل سازي، طراحي و مونتاژ اجزاي قالب هاي برش
575
مدل سازي، كنترل و ساخت روبات سيار چرخدار با مدل پاندول معكوس
576
مدل سازي، نحليل پايداري و طراحي كنترل كننده براي شبكه هاي حسگري عملگري بي سيم مبتني بر استاندارد IEEE802.15.4
577
مدل سازي،طراحي و پياده سازي سيستم كنترل بويلر توسط فيلد باس
578
مدل سازيFDTD مسائل شامل محيط هاي پيچيده
579
مدل سازيمديريت ريسك در ارزش كسب شده( بررسي موردي: پروژه ايستگاه تزريق فشار گاز)
580
مدل سلسله مراتبي بيزي ناپارامتريك بصورت كاربردي
581
مدل سلولي بيماري هانتيگون با كلون كردن رديفهاي تكراري CAG در ژن GFP و بيان زياد ژن فوق در سلولهاي مدل انساني
582
مدل سه بعدي المان محدود براي ترك هاي انعكاسي در روسازي مركب
583
مدل سه بعدي انتقال حرارت در جريان گاز‎-‏جامد در لوله هاي مايل و افقي و بررسي آن در شرايط مرزي مختلف
584
مدل سيستماتيك جهت انتخاب بازار بين الملل( غربالگري)
585
مدل سيستماتيك خبره فازي براي پيش بيني ديركرد در پلانت توليد تابلوي برق
586
مدل سينتيك هاي ارائه شده جهت جذب SO2 با آهك
587
مدل سينتيكي رشد و هسته زايي كريستالهاي پركلرات آمونيم در محلول حاوي كلريد سديم در كريستاليزور بچ سرمايشي
588
مدل سينتيكي ريفرمينگ خشك متان با كاتاليست Ni-Co
589
مدل سينتيكي فراگير براي سنتز فيشر ـ تروپش بر روي كاتاليست آهن در فاز دوغابي
590
مدل شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني روزانه غلظت آلاينده هاي هوا در مناطق شهري مطالعه موردي، شهر تهران
591
مدل شبكه عصبي مصنوعي براي تعيين هيدروگراف سيلاب
592
مدل شبيه سازي - بهينه سازي در تخصيص فازي بار آلاينده
593
مدل شبيه سازي تلفيقي كمي -كيفي ابهاي سطحي و زيرزميني
594
مدل شناسايي ريسك ايمني در مرحله طراحي جهت كاربرد در مدلسازي اطلاعات ساختمان
595
مدل صف M*/G/1 با مرخصي هاي چندگانه
596
مدل صف انتظار كشتيها در بنادر تجاري ايران
597
مدل صف بندي 00/.M/M با پارامترهاي فازي در حالت هاي گذرا و پايا
598
مدل طراحي سيستمهاي جمع آوري رواناب سطحي شهري در محيط صفحه گسترده
599
مدل طراحي شبكه با در نظرگرفتن تعادل شهري (انتخاب محل سكونت، اشتغال و قيمت زمين)
600
مدل طراحي شبكه زنجيره تأمين تبديل زيست‌توده به انرژي با استفاده از فرآيند هضم بي‌هوازي تحت شرايط عدم قطعيت، مطالعه موردي:استان گلستان
601
مدل طراحي شبكه مترو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
602
مدل طراحي شبكه‌ي فيدر بر مبناي تقاضاي احتمالاتي
603
مدل طراحي مبتني بر عاملان هوشمند
604
مدل طراحي محور تنش -كرنش بتن محصور شده با FRP در مقاطع مستطيلي تحت بار مونوتونيك
605
مدل عامل محور براي سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك در شرايط پيچيدگي
606
مدل عدد صحيح براي مسئله زمانبندي كلاس هاي دانشگاهي
607
مدل عددي براي شبيه‌سازي آويزش پارچه حلقوي پودي در تغيير شكل‌هاي بزرگ
608
مدل عددي پديده حمل رسوب با استفاده از مدلهاي متوسط گيري شده در عمق
609
مدل عددي تراوش ورقه اي از زير سدهاي بتني
610
مدل عددي جريان در سرزيرها
611
مدل عفونت HIV - 1 درون ميزبان بر اساس سن با انتقالات سلول به سلول و ويروس به سلول
612
مدل علي ابعاد چشم انداز زمان و رضايت زناشويي با توجه به اثرات ميانجي بهزيستي روانشناختي، شادكامي و گذشت
613
مدل علي ابعاد چشم انداز زمان ورضايت زناشويي با توجه به اثرات ميانجي بهزيستي روانشناختي،شادكامي و گذشت
614
مدل علي روابط رهبري خدمتگزار، توانمندسازي روانشناختي و كارآفريني سازماني در ميان كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
615
مدل عوامل موثر بر سهم خريد مشتري در بازاريابي شركتي
616
مدل غير خطي بانك ترانسفورماتور سه فاز در حضور پديده GIC
617
مدل فازي توزيع بهينه بار در سيستم قدرت
618
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
619
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
620
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
621
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
622
مدل فراگير سينتيكي براي سنتز فيشر- تروپش بر پايه كاتاليست كبالت
623
مدل فرايندي اكتشاف دانش ازپايگاه داده ها مبتني بر عاملهاي هوشمند
624
مدل فريدمان
625
مدل فيزيكي سازه هاي دريايي
626
مدل فيزيكي كانالهاي كشتيراني جهت تعيين برزگترين كشتي عبوري از آن
627
مدل قيمت گذاري در بازار رقابتي با درنظرگرفتن هزينه هاي موجودي و مسير يابي در يك سيستم رنجيره تامين
628
مدل قيمت گذاري گاز بر اساس هزنيه نهايي براي شركت هاي توزيع گاز
629
مدل كابل الكتروديفيوژن براي محيط شبيه ساز نورون
630
مدل كاربردي ارزيابي دروني در سطح كسب و كار بر اساس زنجيره ارزش پور جهت تدوين استراتژي هاي رقابتي كسب و كار
631
مدل كاربردي ارزيابي دروني در سطح كسب و كار بر اساس زنجيره ارزش پورتر جهت تدوين استراتژي هاي رقابتي كسب و كار
632
مدل كاربردي مسائل ژئوتكنيكي با استفاده از مسائل مكانيك خاك حالت بحراني
633
مدل كامپيوتري آناليز امواج در حالت دو بعدي
634
مدل كامپيوتري بهينه سازي مخازن موج گير ديفرانسيل
635
مدل كامپيوتري سيستم هشدار سيل رودخانه كارون
636
مدل كامپيوتري طراحي نوار نقاله
637
مدل كاهش‌مرتبه‌يافتۀ ريزشبكه جهت مطالعات پايداري سيگنال كوچك
638
مدل كردن اتصالات فولادي با استفاده از شبكه عصبي
639
مدل كردن اصطكاك به روش چند مقياسه
640
مدل كردن پيروليز چوب
641
مدل كردن تابع تضعيف ساختمان در ارتباطات سيار با استفاده از روش UTD
642
مدل كردن ترك نامعين بر پايه مكانيك شكست و اعمال آن براي ارزيابي خرابي سنگها ي تحت آزمايش خمش سه نقطه اي
643
مدل كردن توابع چند متغيره (Multivariate)، ارائه اولين نرم افزار فارسي در زمينه توابع چند متغيره همراه با مثال علمي
644
مدل كردن جريان خون در مدار ويليس مغز
645
مدل كردن رفتار تابع زمان براي ساختگاه اطراف تونل به روش تحليلي و عددي
646
مدل كردن رفتار سنگ دوزها در توده هاي سنگي اطراف تونل با تكيه بر توزيع تنش در بدنه سنگ دوز
647
مدل كردن رفتار سنگ دوزهاي تزريقي در حالت فعال و غيرفعال
648
مدل كردن رگرسيون ناپارامتري از طريق منظم‌سازي لسو
649
مدل كردن سطح لغزش شيرواني‌ها با استفاده از روش اتومات سلولي (مورد خاص: شيرواني كيلومتر 23 بزرگراه جم-طاهري)
650
مدل كردن سه فاز كوره قوس الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي فازي
651
مدل كردن شاسي ماشين وانت پيكان با نرم افزار Solid Works و Ansys
652
مدل كردن شيوه هاي تجربي انحلال همزمان آب و نمك به كمك نرم افزار فلوئنت
653
مدل كردن عملكرد بهينه با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري
654
مدل كردن عملكرد بهينه ميدان با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتر ي Modeling Roundabout performance using A Vailable Computer Softwares
655
مدل كردن عيب چرخ دنده
656
مدل كردن فيزيكي و كنترل هوشمند بازوي ربات انعطاف پذير
657
مدل كردن كاربر مبتني برهستان شناسي براي بازيابي اطلاعات
658
مدل كردن كشش سطحي و تلاطم در جريان هاي با سطح مشترك
659
مدل كردن مسير حركت مشتري در مديريت فضاي قفسه با رويكرد فازي
660
مدل كردن نواي گفتار فارسي با استفاده از روشهاي داده گرا و قانون گرا
661
مدل كردن و شبيه سازي ترافيك در شبكه هاي مخابراتي سرعت بالا(ATM) با استفاده از تابع توزيع احتمال MMMMPP
662
مدل كردن و شبيه سازي ترانزيستورماسفت نانو كربني با استفاده از شبكه عصبي
663
مدل كردن وشبيه سازي ترانزيستورفت نانووايرسيليكوني بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
664
مدل كسب و كار نوآورانه در زمينه تأمين مالي
665
مدل كنترل موجودي چند محصولي در حالت غير قطعي با در نظر گرفتن تاثير محدوديت هاي ظرفيت حمل و نقل روي مقدار سفارش
666
مدل كنترلي نوسازي و انطباق استخوان ترابيكولار
667
مدل كواركي و بر همكنش هاي نوكلئون ـ نوكلئون در چارچوب RGM
668
مدل كوراموتو با نيروي وابسته به زمان
669
مدل كيفيت سرويس سيستم هاي بزرگ مقياس در محيط ابري
670
مدل كيفيت سيستم هاي توصيه گر مبتني بر بازي نمايي
671
مدل كين- مل هايزنبرگ روي شبكه لانه زنبوري
672
مدل گاز حلقه‌اي تلاطم ابرشاره
673
مدل گرمايش ورق در كوره آنيل پيوسته
674
مدل لاگرانژي ارتعاشات اپتومكانيكي مشدد نوري ميكرو كره اي
675
مدل لجستيك معكوس چندهدفه براي مكانيابي تسهيلات نيمه ناخوشايند با رويكرد تحليل پوششي داده ها
676
مدل ماركوفي بارش ايران بر اساس پايگاه داده ي اسفزاري
677
مدل ماكزيمم محصول توليد شده
678
مدل ماكزيمم محصول توليد شده در كارخانه اورانوس
679
مدل مبتني بر ارزيابي ريسك جهت انتخاب سيستم پياده سازي پروژه در پروژه هاي راهسازي
680
مدل مبتني بر فازور ديناميك ژنراتور بادي نوع يك براي عمليات نامتعادل
681
مدل محاسبات و طراحي تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و گازكشي شهري
682
مدل محاسباتي پديده Wind up
683
مدل مختلط فشرده سازي تصوير مبتني بر SubbanD CodinG و edge- preserving regularistation
684
مدل مديريت ادعاي پروژه هاي عمراني در چرخه حيات پروژه (مطالعه موردي: صنعت ساختمان)
685
مدل مديريت ادعاي پروژه هاي عمراني در چرخه حيات پروژه(مطالعه موردي: صنعت ساختمان
686
مدل مديريت به روز كنترل سيلاب
687
مدل مديريت درآمد خطوط هوايي براي شركت هاي ايراني
688
مدل مديريت ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي كسب و كار نوپاي دانش بنيان فناوري نانو در ايران
689
مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا در پايگاه داده هاي رابطه اي
690
مدل مسئله مكانيابي-مسيريابي هاب براي حمل و نقل مواد مضر
691
مدل مسيريابي-تخصيص جهت تخليه مجروحين در زمان بحران
692
مدل مطلوب طرح‌هاي توسعه‌ي شهري با تأكيد بر مخاطرات سيلاب (بررسي موردي شهر گنبد كاووس)
693
مدل معادلات ساختاري براي داده هاي طبقه بندي مرتب
694
مدل معادله ساختاري كيفيت رابطه زناشويي بر اساس ويژگي هاي روان شناختي همسران
695
مدل مفهومي «محله سنتي ايراني» و كاربست آن در ارزيابي «مجتمع‌هاي مسكوني معاصر» اصفهان
696
مدل مفهومي GIS شبكه هاي توزيع آب
697
مدل مفهومي تاثير نوآوري برعملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با نقش تعديل كننده تعهد خانوادگي
698
مدل مفهومي تاثير نوآوري برعملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با نقش تعديل كننده تعهد خانوادگي
699
مدل مفهومي تبيين مديريت هنجارهاي اجتماعي با تاكيد بر سنت اميرالمومنين عليه‌السّلام
700
مدل مفهومي خسارت مخازن سدها در در محيط GIS
701
مدل مفهومي طرح جامع مديريت سيلاب
702
مدل مكان يابي تسهيلات تحت شبكه با درنظرگرفتن عدم قطعيت در زمان هاي حمل ‌و نقل و كمان هاي شبكه
703
مدل مكان يابي جايگاه سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) با ارائه مطالعه موردي
704
مدل مكان يابي چند دوره اي چند هدفه براي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته لجستيك معكوس احتمالي
705
مدل مكان‌يابي و طراحي رقابتي در شرايط عدم قطعيت تعداد تسهيلات جديد رقيب
706
مدل مكانيابي – مسيريابي - موجودي براي زنجيره‌ي امداد با ملاحظات دقيق لرزه‌اي
707
مدل مكانيابي رقابتي پيشرو- پيرو در حالت نامعلوم بودن تعداد تسهيلات جديد پيرو
708
مدل مكانيابي نقاط انتقال در زنجيره تامين امداد با در نظر گرفتن اختلال منابع
709
مدل مناسب جايگزيني تجهيزات در سيستم نت يكي از سازمانهاي دفاعي كشور
710
مدل موجك فازي - ماشين يادگيري حداكثر
711
مدل موجودي دوسطحي براي اقلام زوال‌‌پذيرتدريجي با لحاظ عدم قطعيت تقاضا
712
مدل موجودي كالاي فاسد شدني با حجم زياد با تعويق نسبي و تقاضاي نوساني همراه با تورم
713
مدل مولفه هاي طراحي مركز محله مشاركت محور با رويكرد ادراكي (نمونه موردي: مركز محله چيذر)
714
مدل ميكروسينيتيكي واكنش فيشر-تراپش
715
مدل نرخ شكست متناسب براي زمان هاي متوالي بر پايه ي سانسور آگاهي بخش
716
مدل نظري طراحي و ساخت تغيير دهنده فاز در باند X با استفاده از مزيت باريم ناهمسانگرد
717
مدل نفوذ و كسب بازار سوخت گيري هواپيما هاي باربري ترانزيت در فرودگاه امام خميني (ره)
718
مدل نمودن تاثير ظرافت الياف بر رفتار منسوجات سوزني طرح دار در يك سيكل فشار
719
مدل نمودن واريانس سينتيليشن در لينكهاي ماهواره اي در باند Ka
720
مدل نمون كلاتر حاصل از پوشش گياهي در رادار باي استاتيك براي باند فركانسي UHF
721
مدل هابارد بررسي حل دقيق در يك بعد
722
مدل هارمونيكي كنتورهاي فعال القايي و تجزيه و تحليل خطاي آنها در حضور هارمونيكهاي ولتاژ و جريان
723
مدل هارمونيكي كنتورهاي فعال القايي و تجزيه و تحليل خطاي آنها در حضور هارمونيكهاي ولتاژ و جريان
724
مدل هاي ARCH و GARCH و كاربردهاي آنها در تحليل داده هاي اقتصادي
725
مدل هاي DEA با وروديها و خروجي هاي نامطلوب
726
مدل هاي GARCH حافظه طولاني تعميم يافته
727
مدل هاي آرفيما تطبيقي با كاربردهايي در تورم
728
مدل هاي آميخته خطي براي تحليل داده هاي طولي
729
مدل هاي آميخته فرايندهاي ARCH با ضرايب متغير نسبت به زمان
730
مدل هاي آميخته ي چندكي خطي
731
مدل هاي اپيدمي عفونت سني با آميخته هاي ناهمگون
732
مدل هاي اتورگرسيو فضايي، تخصيص و برآورد
733
مدل هاي اتورگرسيو مرتبه اول با ضرايب متناوب
734
مدل هاي انتقالي براي تحليل داده هاي طولي ترتيبي
735
مدل هاي برنامه ريزي در FMS (تكنولوژي گروهي )
736
مدل هاي بست و بند در بررسي اجزاي مرزي ديواره هاي برشي بتن آرمه داراي بازشو
737
مدل هاي بيزي با اثرات آميخته با توزيع هاي دم- سنگين
738
مدل هاي تبيين كننده دخالت الهي در جهان فيزيكي با توجه به نظريات علمي
739
مدل هاي تجارت الكترونيك
740
مدل هاي تحليل پوششي داده ها در حضور خروجي هاي نامطلوب و محدوديت هاي وزني
741
مدل هاي تحليلي جريان دو فازي آب -هوا در سر ريز هاي شوت و پلكاني
742
مدل هاي تحليلي ساده براي مسائل لوله گذاري به روش J-LAY
743
مدل هاي ترموديناميكي براي مخلوطهاي غير ايده آل
744
مدل هاي چندسطحي و مقايسه كاكس تك سطحي و چندسطحي
745
مدل هاي چينه شناسي كرتاسه مياني در شرق شيراز
746
مدل هاي خطي آميخته با توزيع نرمال چوله و مباحث مرتبط
747
مدل هاي خطي تعميم يافته براي داده هاي سري زماني
748
مدل هاي خطي تعميم يافته سلسله مراتبي براي برآوردهاي ناحيه كوچك
749
مدل هاي خود بازگشتي با توزيع هاي حاشيه اي نمايي و گوسين معكوس
750
مدل هاي ديناميكي براي ناباروري در زوجين و بررسي هندسي جواب هاي آن
751
مدل هاي رگرسيون تصادفي-فازي براساس فاصله هاي اطمينان
752
مدل هاي رگرسيوني غير خطي تحت خطاهاي چوله نرمال آميخته مقياس
753
مدل هاي رمبش تابع موج وآزمايش هاي تجربي
754
مدل هاي رياضي براي اندازه گيري پخش اتمسفري مواد راديواكتيو از نيروگاههاي هسته اي
755
مدل هاي ريسك بر اساس فرايند مقدار صحيح (1)MA با نوآورهاي توزيع شده از پواسون و پواسون مركب
756
مدل هاي سري زماني اقتصادي با واريانس هاي متغير
757
مدل هاي شوكي در قابليت اعتماد
758
مدل هاي صفر - آماسيده فضايي
759
مدل هاي عاملي در مالي : تخمين و پيش بيني
760
مدل هاي عاملي مفصل مبنا و كاربردهاي آن
761
مدل هاي عمومي استراتژيك
762
مدل هاي قابل حل برنامه ريزي خطي براي مسائل واگذاري چند عامله
763
مدل هاي كيفيت
764
مدل هاي كيهان شناسي نا همگن
765
مدل هاي گارچ چندمتغيره و كاربردهاي آن
766
مدل هاي لگاريتم خطي خود برگشتي پواسون براي سري هاي زماني شمارشي
767
مدل هاي ماركف پنهان ونيمه ماركف پنهان وكاربردهاي آن
768
مدل هاي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي و الگوريتم هاي توزيع شده ي چند جمعيتي براي تخصيص كانال ايستا و پويا در شبكه هاي مش بي سيم
769
مدل هاي مختلف كيهانشناسي تورّمي
770
مدل هاي مسيريابي چندمدي در گسترش شبكه هاي حمل ونقل شهري
771
مدل هاي معادلات ساختاري
772
مدل هاي نظريه مجموعه ها با اردينال هاي تعريف پذير
773
مدل هاي‌ پيش‌بيني تقاضا در صنايع نساجي مبتني بر هوش مصنوعي
774
مدل هايزنبرگ بر روي شبكه ي لانه زنبوري
775
مدل هايي با اثرات آميخته دو خطي براي داده هاي جفتي در شبكه هاي اجتماعي
776
مدل هزينه - منفعت زيست محيطي پروژه هاي شركت گاز ﴿مطالعه موردي : استان يزد﴾
777
مدل هشدار-تاخيرمفصلي براي نگهداري ازسيستم هاقابل تعمير
778
مدل هماهنگ برنامه ريزي تامين ، توليد و توزيع براي زنجيره تامين ماهي
779
مدل هماهنگي اختيارات واقعي در مديريت ريسك قرارداد تامين در يك زنجيره تامين
780
مدل هماهنگي يك زنجيره‌تامين با استفاده از قرارداد بازخريد با در نظر گرفتن كيفيت كالا و تبليغات در صنايع لوازم خانگي
781
مدل همزمان طراحي شبكه پيوسته و قيمتگذاري با استفاده از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه سازي شده
782
مدل همفزون مالكيت وسيله نقليه شخصي در ايران با استفاده از معادلات ساختاري
783
مدل هندسه حلقه بافت حلقوي پودي براي نخ چند فيلامنتي
784
‎مدل هندسه لامبدا براي داده هاي نادقيق در هندسه محاسباتي
785
مدل هوشمند فرآيند انتقال حرارت و رطوبت در منسوجات نيافته سبك
786
مدل هيبريدي جريان مغشوش براي بهبود پيش بيني كميت هاي ميدان جريان
787
مدل هيدروديناميكي براي شبيه سازي حركات كشتي مهار شده درآب كم عمق
788
مدل و الگوريتم براي مسأله مسيريابي مبتني بر كمان با شاخص فشردگي اشتراك
789
مدل و الگوي اكتشاف كانسار آهن خسروآباد سنقر
790
مدل و برنامه الگويابي روابط و الگوريتم هاي مربوط به قيمت سهام
791
مدل وتحليل تنش ميل لنگ با Mechanical desktop & Ansys
792
مدل ولون در كروموديناميك
793
مدل يابي QSAR فعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5 كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) -4- (4- متوكسي فنوكسي) پيريدازين-2- هيدرو- اون و فنيل استاميد
794
مدل يابي QSARفعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) - 4 - (4 - متوكسي فنوكسي) پيريدازين - 2 - هيدرو - اون و فنيل استاميد
795
مدل يابي ادراك محيط كالبدي مبتلايان به دمانس سالمندي از نوع آلزهايمر مبتني بر عصب روان شناختي
796
مدل يابي پيش بيني حيطه هاي استعداد براساس متغيرهاي ابعادهوش، خلاقيت، رغبت و تيپ شخصيتي در دانش آموزان تيز هوش دوره ابتدايي
797
مدل يابي تأثير متغيرهاي تاب آوري، اميد، خودكارآمدي، خوش بيني بر حس انسجام آتش نشانهاي شهر بندرعباس با نقش واسطه اي سن
798
مدل يابي تأثير متغيرهاي كالبدي پنجره جهت دستيابي به الگوي پنجره مطلوب كلاس از ديدگاه دانش آموزان
799
مدل يابي رابطه دلبستگي به خدا، شفقت به خود، اضطراب مرگ، صبر و ادراك بيماري با افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان
800
مدل يابي روابط بين اهداف پيشرفت و تعلل ورزي تحصيلي با عملكرد رياضي دانش آموزان دختر اول دبيرستان يزد
801
مدل يابي روابط بين باورهاي معرفت شناختي، خودكارآمدي تحصيلي و اهمال-كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان يزد
802
مدل يابي روابط بين نشخوار ذهني ، اجتناب فعال و نقص در كاركردهاي اجرايي با حل مسئله ناكارآمد در بيماران افسرده اساسي: نقش واسطه اي حافظه سرگذشتي بيش كلي گرا
803
مدل يابي عوامل خانوادگي )ساختار خانواده، بهم پيوستگي خانواده، تعامل حمايتي والد- كودك، محيط بر انگيزاننده، حمايت اجتماعي، تاثيرات منشا خانواده و درآمد كافي( موثر بر تاب آوري خانواده زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
804
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
805
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
806
مدل يابي فعاليت برخي مشتقات تري آزول با به كارگيري شاخص هاي مولكولي
807
مدل يابي معادلات ساختاري باكاربرد نرم افزارليزرل
808
مدل يادگيري بصري بازي‌وار براي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اوتيسم
809
مدل يكپارچه استراتژيك براي دسترسي به توليد در كلاس جهاني
810
مدل يكپارچه تخصيص آب با در نظر گرفتن اهداف كمي و كيفي
811
مدل يكپارچه تخصيص موعد تحويل ، تخصيص منابع و زمانبندي توليد و توزيع در زنجيره تامين
812
مدل يكپارچه تشكيل سلول و تخصيص منابع انساني با فرض قابليت اطمينان ماشين آلات در سيستم توليد سلولي
813
مدل يكپارچه تغييرات كاربري اراضي كشاورزي در سطح ملي: مطالعه موردي در ايران
814
مدل يكپارچه توليد سلولي مجازي پويا با در نظر گرفتن برون سپاري و الزامات نيروي انساني
815
مدل يكپارچه سازي حمل‌و‌نقل عمومي جهت بهينه سازي زمان سفر و ارزيابي آن با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان بهبود‌يافته
816
مدل يكپارچه طراحي زنجيره تأمين-قيمت‌گذاري با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزيدوسطحي: مطالعه موردي زنجيره تأمين توليد سوخت سبز از ريز جلبك‌ها
817
مدل يكپارچه قيمت گذاري - سفارش اقتصادي براي كالا با عمر محدود و در نظر گرفتن تاخير در پرداخت
818
مدل يكپارچه مسئله زمانبندي چندپروژه اي و مكانيابي هاب در زنجيره تأمين پروژه تحت شرايط محدوديت منابع
819
مدل يكپارچه مكانيابي- مسيريابي با تسهيلات غير قابل اطمينان
820
مدل يكپارچه هيدرولوژي-اجتماعي-اقتصادي براي بازيابي تراز آب درياچه اروميه با بكار گيري استراتژي انتقال حقابه در حوضه زرينه‌رود
821
مدل يكپارچه ي محاسبه و انتشار اعتماد گروه مبنا
822
مدل‌ سازي اكولوژيكي پراكنش گونه در معرض خطر انقراض آنغوزه (مطالعه موردي : منطقه طبس)
823
مدل‌ سازي رياضي انتشار و انتقال هيدروكربن ‌هاي پلي آروماتيك حلقوي در خاك و پيش بيني آلودگي آب‌ هاي زير‌زميني
824
مدل‌ سازي عددي پديده خستگي در ‌سنگ‌، مطالعه موردي : معدن چغارت
825
مدل‌ سازي و تحليل ارتعاشات مته دندان پزشكي
826
مدل‌ هاي بتا رگرسيون متورم در صفر- يك براي داده‌ هاي نسبت فضايي
827
مدل‌ هاي رگرسيون متورم در صفر حاشيه‌ اي داده‌ هاي شمارشي
828
مدل‌‌‌‌‌‌سازي و حل مساله زمان‌‌‌‌‌‌بندي دوره‌‌‌‌‌‌اي قطارھاي مسافربري با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت ايستگاه
829
مدل‌‌سازي CFD پايه‌ي عملكرد يك راكتور حبابي مورد استفاده در جذب واكنشي اكسيد هاي نيتروژن همراه با فرآيند اكسيداسيون پيشرفته
830
مدل‌‌سازي اثر اندازه يوني بر روي پتانسيل جرياني در نانوكانال‌‌هاي نرم
831
مدل‌‌سازي تحليلي و آزمايشگاهي نوسانات فشار و افت فشار جريان دوفازي آب و هوا در خم قائم تخليه‌‌كننده‌‌هاي تحتاني
832
مدل‌‌سازي عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي كنترل شده در بالادست آب پايه
833
مدل‌‌سازي و شبيه‌‌سازي ستون استخراج ضربه‌‌‌‌اي افقي از نوع سيني‌‌دار با استفاده از مدل اختلاط پيشرو
834
مدل‌بندي همزمان پارامترهاي مكان و مقياس توزيع تي-استيودنت
835
مدل‌بندي و حل مسأله چيدمان تسهيلات پوياي تصادفي
836
مدل‌سازي ‌‌‌منيپوليشن ‌‌‌انواع ‌‌‌اشكال ‌‌‌هندسي ‌‌‌ذره ‌‌‌بوسيله ‌‌‌AFM ‌‌‌به ‌‌‌روش ‌‌‌ديناميك ‌‌‌مولكولي
837
مدل‌سازي آثار غيرخطي ADC و DPWM در مبدل‌هاي مد جرياني تمام ديجيتال
838
مدل‌سازي آسيب پيش‌رونده در مخازن تحت فشار كامپوزيتي نوع IV
839
مدل‌سازي آسيب خستگي پيش‌رونده با استفاده از مدل ناحيه چسبناك در اتصالات چسبي
840
مدل‌سازي آسيب‌پذيري ناشي از بيماري ليشمانيوز جلدي (سالك)
841
مدل‌سازي آشيان اكولوژيك اقليمي گونه گياهي (.Scariola orientalis l) با استفاده از دو مدل حداكثر آنتروپي و رگرسيون لجستيك در استان اصفهان
842
مدل‌سازي آكوستيكي و تحليل كارايي فوم‌هاي متخلخل دركاهش نويز واگن‌هاي مسافري
843
مدل‌سازي آماري بازاريابي هرمي
844
مدل‌سازي اثر پندارهاي مرتبط با ايمني بر رفتار استفاده از موتورسيكلت در مركز شهر تهران
845
مدل‌سازي اثر تغيير اقليم بر پراكنش و ارتباطات زيستگاهي سم‌داران آسيب‌پذير در ايران مركزي
846
مدل‌سازي اثر جدايش يوني در الكتروفورز ذرات نرم
847
مدل‌سازي اثر سياست‌هاي مديريت تقاضاي حمل‌ونقل (TDM) بر ميزان پياده‌روي استفاده‌كنندگان از سواري شخصي
848
مدل‌سازي اثر ضربه سرعت پايين در جدايش لايه‌ها در سازه‌هاي متشكل از مواد مركب چندلايه
849
مدل‌سازي اجزاي محدود رفتار بيومكانيكي بافت كره چشم با استفاده از فشار داخلي چشم
850
مدل‌سازي احتراق غير پيش‌ آميخته ابر ذرات فلزي
851
مدل‌سازي احتمالاتي رفتار بيومكانيكي بافت قرنيه به‌منظور مطالعه فشار داخلي چشم
852
مدل‌سازي احتمــالاتي ريزش‌هاي واژگــوني در شيـب سنـگهاي درزه‌دار (مورد مطالعاتي: بلـوك شمالي معـدن سنگ آهن چغـارت)
853
مدل‌سازي ادراك درد در مغز با استفاده از نرم‌افزار SNNAP
854
مدل‌سازي ارتعاشي ميكرو كانتيلور AFM با در نظر گرفتن بار محوري در محيط¬هاي كاري هوا و مايع
855
مدل‌سازي استاتيكي و ديناميكي ژيروتور هيدروليكي
856
مدل‌سازي اعتماد در شبكه هاي اجتماعي براي حذف برچسب هاي هرز
857
مدل‌سازي اكسايش الكتروشيميايي فنل براي تصفيه پساب
858
مدل‌سازي الاستيسيته مرزدانه‌ها در فلزات نانوكريستالي
859
مدل‌سازي الگوهاي فصلي تقاضاي الكتريسيته با بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي نرم
860
مدل‌سازي الگوي شليك عصبي با هدف كنترل تحريك مغزي در درمان ميگرن
861
مدل‌سازي انتخاب سهام بر اساس شبكه‌هاي مالي با داده‌هاي پيش‌بيني شده
862
مدل‎‌‏سازي انتشار تهديدها مبتني بر ارتباط دارايي‎‌‏ها و آسيب‎‌‏پذيري‎‌‏ها براي تحليل مخاطرات امنيتي
863
مدل‌سازي انتشار صوت در سازه‌هاي دريايي و تشخيص خرابي توسط آن
864
مدل‌سازي انتشار فايل آلوده در شبكه‌هاي نظيربه نظير
865
مدل‌سازي انتشار كرم‌هاي نظير به نظير با در نظر گرفتن پارامترهاي زماني
866
مدل‌سازي انتشار و نشست ذرات در ساختمان‌هاي سنتي با تهويه طبيعي
867
مدل‌سازي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيالات در ميكروكانال‌ها با استفاده از ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
868
مدل‌سازي انحراف تصميم‌گيري در انتخاب گسسته با استفاده از آماره هاي ناپارامتري: مطالعه موردي انتخاب مُد ريلي
869
مدل‌سازي ايمپلنت‌هاي دنداني و تحليل بارهاي خستگي با استفاده از روش المان محدود
870
مدل‌سازي با بررسي عملكرد اقتصادي و زيست محيطي‌ سيستم‌هاي توليد همزمان CHP شامل موتورهاي درون‌سوز، پيل‌هاي سوختي و PV/T بر اساس نرخ‌هاي فعلي‌ برق و گاز
871
مدل‌سازي بار تركيبي در سيستم قدرت شامل مبدل‌هاي استاتيك
872
مدل‌سازي بار در سطح ولتاژ فشار قوي براي مطالعات پايداري ولتاژ كوتاه‌مدت
873
مدل‌سازي بازيابي غشايي مواد خوش‌بو از جريان‌هاي دربرگيرنده آن‌ها
874
مدل‌سازي برج تقطير و مثال‌هاي آن
875
مدل‌سازي به منظور بهينه سازي تاب‌آوري خطوط سيستم آب‌رساني شهري با رويكرد كاهش خسارات فيزيكي ناشي از زلزله (مطالعه موردي: منطقه دو شهر تهران)
876
مدل‌سازي بيلان آب حوضه زاينده‌رود با استفاده از مدل هيدرولوژيك SWAT
877
مدل‌سازي پارامترهاي امواج در مجاورت موج‌شكن‌هاي شناور مهارشده
878
مدل‌سازي پارامترهاي به هم وابسته و مؤثر بر ضريب اصطكاك در جداگرهاي تطبيق‌پذير آونگي
879
مدل‌سازي پارامتري و شبيه‌سازي استنت كرونري به روش اجزاي محدود
880
مدل‌سازي پايدار كالكتور خورشيدي و استفاده از حرارت آن در ژنراتور چيلر جذبي
881
مدل‌سازي پتانسيل توليد پوشش گياهي برخي از مكان‌هاي مرتعي در استان اصفهان
882
مدل‌سازي پديده گردش طبيعي سيال دريكPWRبادرنظرگرفتن جفت‌شدگي معادلات ترموهيدروليك ونوترونيك
883
مدل‌سازي پديده‌ي نوظهور ثانويه در شبيه‌سازي اجتماعي مبتني بر سيستم‌هاي چندعاملي
884
مدل‌سازي پراكنش گونه‌اي و اثر تغيير اقليم بر رويشگاه‌هاي درمنه دشتي (Artemisia seiberi Besser.) و درمنه كوهي (Artemisia aucheri Boiss) در منطقه حفاظت شده كركس
885
مدل‌سازي پراكنش گونه‌هاي شور پسند منطقه‌ي حوض سلطان استان قم با استفاده از مدل CART
886
مدل‌سازي پراكنش مكاني گونه آنغوزه (Ferula gabrielli) با استفاده از مدل‌هاي ماشين‌هاي بردار پشتيبان (SVM) وشبكه‌هاي باور بيزين ((BBN )در شهرستان خور و بيابانك
887
مدل‌سازي پردازشهاي اوليه در سيستم بينايي انسان
888
مدل‌سازي پيش اعوجاج ديجيتال وفقي براي خطي سازي تقويت كننده توان در كاربردهاي Long Term Evolution (LTE)
889
مدل‌سازي تأثير زبري سطح فيلم‌هاي نازك بر آزمون نانو فرورفتگي با استفاده از روش يادگيري ماشيني
890
مدل‌سازي تأثير فاصله بين تحريك هدف و اغتشاش بر عملكرد سيستم توجه بر اساس مفاهيم سيستم‌هاي تشخيصي حساس به فاز
891
مدل‌سازي تاثير نانوذرات مختلف در تغييرات دوز جذبي تومور براي ميدانهاي تابشي فوتوني و‌ پروتوني
892
مدل‌سازي تبخير قطرات سوخت چند‌جزئي
893
مدل‌سازي تبخير قطره سوخت سنگين
894
مدل‌سازي تجربي و عددي يك شناور تريماران در موج منظم براي اندازه‌گيري بارهاي وارد بر عرشه عرضي
895
مدل‌سازي تحليلي ماشين شارمحوري آهنرباي دائم
896
مدل‌سازي تخصيص بهينه كشتي‌‌ها به اسكله‌هاي كانتينري در بنادر
897
مدل‌سازي تداخل در شبكه‌ ي ناهمگن دولايه‌ با استفاده از توزيع گاما
898
مدل‌سازي ترافيك VOIP به منظور بهبود امنيت IMS
899
مدل‌سازي تراوايي غشاهاي زمينه مركب براي گاز خالص و مخلوط و بهينه‌سازي مشخصه‌هاي قابل تنظيم
900
مدل‌سازي تركيبي براساس پيش‌پردازشگرهاي تشخيص نويز سري- موازي فازي جهت پيش بيني قدرت باد
901
مدل‌سازي تركيبي تخصيص لكوموتيو به صورت برنامه‌ريزي رياضي چندهدفه
902
مدل‌سازي ترموديناميكي جذب دي اكسيدكربن در حلال هاي آمين توسط مدل‌هاي انرژي آزاد گيبس اضافي
903
مدل‌سازي ترموديناميكي حلاليت سيالات فوق بحراني در پليمرها با استفاده از معادلات حالت
904
مدل‌سازي ترموهيدروليكي، آناليز اقتصادي و بهينه‌سازي سيستم انتقال دي‌اكسيد كربن در خط لوله
905
مدل‌سازي تصميم‌گيري چندشاخصه فازي براي انتخاب مديران مدارس براساس معيارهاي شايستگي مديريتي در آموزش و پرورش اصفهان
906
مدل‌سازي تعامل بين ساختار و ديناميك در شبكه‌هاي مغزي
907
مدل‌سازي‎ تعامل تمايلات و پردازش‌هاي شناختي به كمك شبكه‌هاي عصبي و پويايي جاذب‌ها در يك محدوده خاص
908
مدل‌سازي تعميرات تجهيزات شبكه برق از نگاه قابليت اطمينان با در نظر گرفتن آناليز حساسيت
909
مدل‌سازي تغييرات در پروژه‌هاي ساخت با درنظرگيري اندركنش بين آنان
910
مدل‌سازي تلفات حرارتي در احتراق جريان متقابل نانو ذرات
911
مدل‌سازي تنش‌هاي پسماند حرارتي و مكانيكي ايجاد شده در فرآيند جوشكاري اصطكاكي
912
مدل‌سازي توأمان كارايي و مصرف توان در ماشين‌هاي مجازي با استفاده از شبكه‌هاي پتري رنگي
913
مدل‌سازي توان توليد و خلأ عملكرد سيب‌زميني در شرايط اقليمي كنوني و آينده ايران
914
مدل‌سازي توان‌افزايي توربين گاز با استفاده از چيلر جذب سطحي مبتني بر به‌كارگيري اتلاف حرارتي توربين
915
مدل‌سازي توزيع دما و جمع شدگي در نانوكامپوزيت epoxy/SNP/glass fiber در فرآيند قالب‌گيري فشاري
916
مدل‌سازي توزيع سرفاصله‌هاي زماني و مكاني در تونل‌هاي شهري
917
مدل‌سازي توزيع عيار كانسار طلاي زرشوران با استفاده از روش‌هاي هندسه فركتال
918
مدل‌سازي توسعه بلندمدت توليد انرژي الكتريكي در حضور منابع انرژي تجديدپذير و تجديدناپذير و برنامه‌هاي مديريت مصرف و تقاضا
919
مدل‌سازي توسعه تأمين‌كننده سبز با در نظر گرفتن عملكرد بلندمدت سبز
920
مدل‌سازي جريان ترافيك در راه‌هاي شرياني اشباع
921
مدل‌سازي جريان دوفازي در مخازن نفتي شكافدار با استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان
922
مدل‌سازي جريان سيال ناشي از حركت حباب‌هاي آزاد شده از سطح زيرين آند در سلول احيا آلومينيم
923
مدل‌سازي جريان متقابل ابرذرات پيش‌آميخته و نفوذي
924
مدل‌سازي جريان و بررسي چاهآزمايي در مخازن شكافدار مصنوعي
925
مدل‌سازي جريان واكنش پذير در شتاب‌دهنده
926
مدل‌سازي جهت پيش‌بيني تصادفات جاده‌هاي دوخطه برون‌شهري با استفاده از متغيرهاي طرح هندسي، ترافيكي و محيطي (مطالعه موردي: استان كرمان)
927
مدل‌سازي چند هدفه مساله زمانبندي و مسير‌يابي كاميون‌ها در يك انبارعبوري براي عرضه اقلام فسادپذير با پارامتر‌هاي غيرقطعي
928
مدل‌سازي حركت ايمن قطار براي سيستم سيگنالينگ بلاك متحرك با استفاده از اتوماتاي سلولي
929
مدل‌سازي حركت تناوبي دوپايي بر مبناي نظريه نقطه تعادل با استفاده از ديناميك سيستم‌هاي غيرخطي و مولدهاي الگوهاي مركزي
930
مدل‌سازي حركت ذرات تحت اثر ميدان‌هاي صوتي در ميكروكانال‌ها
931
مدل‌سازي خزش در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با لايه‌چيني زاويه‌دار
932
مدل‌سازي خشك كن بستر سيال با جريان متقاطع
933
مدل‌سازي خطاي چندمسيره در GPS با استفاده از تبديل موجك
934
مدل‌سازي خطر بروز ورشكستگي با استفاده از آناليز بقا در حضور متغيرهاي كمكي وابسته زماني
935
مدل‌سازي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت نانو لوله هاي كربني اپوكسي با استفاده از روش‌هاي عددي و تحليلي
936
مدل‌سازي دنباله‌حوادث براي حادثه MLOCA و محاسبه CDF در نيروگاه اتمي بوشهر
937
مدل‌سازي ديناميك حركت مواد در استوانه‌هاي دوار در شرايط گرفتگي
938
مدل‌سازي ديناميك مركز فشار كف پاي فرد ايستاده حين انجام دو وظيفه توأم حفظ وضعيت بدن و عمل ذهني
939
مدل‌سازي ديناميك مولكولي در محيط مايع براي فرآيند منيپوليشن بوسيله AFM
940
مدل‌سازي ديناميكي عملكرد موتور ميكروجت با استفاده از روش شناسايي سيستم
941
مدل‌سازي ديناميكي ممتد و پياده‌سازي كنترلر موقعيت عملگرهاي خمشي مبتني بر پيزوالكتريك
942
مدل‌سازي ديناميكي و كنترل منيپولاتور سيار با در نظر گرفتن لغزش چرخ‌ها به روش كنترل حلقه بسته
943
مدل‌سازي ديناميكيچندمقياسيدسته‌اي از نانوربات‌ها و اختلالات مكانيكيآن‌ها
944
مدل‌سازي ذخيره و بازيابي حافظه با استفاده از ريزمدارهاي هيپوكامپ
945
مدل‌سازي رابطه متغير هاي اقليمي با فراواني وقوع طوفان‌هاي گردوغبار در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
946
مدل‌سازي رابطه‌ي آب- انرژي به‌منظور طراحي شبكه زيست‌توده‌هاي نسل دوم و سوم
947
مدل‌سازي راكتورهاي لوله¬اي توليد پلي اتيلن
948
مدل‌سازي ردياب حداكثر توان در سيستم‌هاي فتوولتائيك متصل به شبكه با اينورتر كنترل شده با باند هيسترزيس تطبيقي
949
مدل‌سازي رشد تورق در تير يك‌سر گيردار دولبة كامپوزيتي تحت بارگذاري استاتيكي
950
مدل‏‏‌سازي رشد تورق در مود تركيبي I/II كامپوزيت‏‌هاي لايه‌اي پليمري با وجود نانوذرات
951
مدل‌سازي رشد تومور با استفاده از روش phase field و در نظر گرفتن مرحله‌ي رگ‌زايي و تأثيرات ميكرومحيط
952
مدل‌سازي رفتار آسيب الاستوويسكوپلاستيك در پليمرها
953
مدل‌سازي رفتار استحكام نخ‌هاي هيبريدي نانوليفي
954
مدل‌سازي رفتار راننده هنگام گذر از پيچ در يك ساختار شناختي و آموزش تقليدي اين رفتار
955
مدل‌سازي رفتار سوراخ‌شدگي لايه‌هاي بي‌بافت ژئوتكستايل با استفاده از روش المان محدود
956
مدل‌سازي رفتار فشارپذيري در چندين لايه پارچه‌هاي سه‌بعدي
957
مدل‌سازي رقابت در زنجيره‌هاي تأمين يكپارچه گرم و سرد، مطالعه موردي: صنعت مرغ گوشتي ايران
958
مدل‌سازي رياضي چگالش قطره‌اي بر روي سطوح ميكرو / نانوساختار آب‌گريز و ابرآب‌گريز
959
مدل‌سازي رياضي راكتور بستر پرشده‌ي غشايي در فرايند بازيافت هيدروژن به روش تجزيه‌ي كاتاليستي سولفيد هيدروژن
960
مدل‌سازي رياضي راكتور‌هاي انتقال آب-گاز دما بالا و دما پايين در واحد توليد هيدروژن پالايشگاهي
961
مدل‌سازي رياضي رفتار تبديل‌كننده خودگرمايي براي توليد گاز سنتز
962
مدل‌سازي رياضي غشاهاي ماتريس آميخته‌ي حاوي نانوذرات تراوا
963
مدل‌سازي رياضي غشاهاي نانوكامپوزيت پليمري حاوي نانوذرات ناتراوا
964
مدل‌سازي رياضي غني‌سازي هوا از اكسيژن با استفاده از جذب سطحي به روش نوسان سريع دما
965
مدل‌سازي رياضي فرآيند هيدروژن زدايي از پروپان كوپل شده با فرآيند چرخه احتراق شيميايي
966
مدل‌سازي رياضي و حل انتقال حرارت جابجايي اجباري در چاه حرارتي فوم فلزي متخلخل پره دار
967
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي راكتور چند بستره‌ي اكسيداسيون كاتاليستي دي‌اكسيد گوگرد
968
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي ضربان نبض و بررسي عوامل تاثيرگذار بر آن
969
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي فرايند بازآرايي گليسيرين با به‌كارگيري تكنولوژي چرخه احتراق شيميايي به منظور توليد هيدروژن و جذب دي اكسيد كربن
970
مدل‌سازي ريزساختار و سينتيك پليمريزاسيون پلي‌الفين‌هاي دو بلوكه در حالت پيوسته
971
مدل‌سازي زمان واقعي و تخمين نقطه‌ي حداكثر توان آرايه‌هاي خورشيدي با اعمال سه آشفتگي حول نقطه‌ي كار
972
مدل‌سازي زمين‌شناسي زيرسطحي براساس نگارهاي چاه‌نگاري و با استفاده از روش‌هاي خوشه‌بندي و زمين‌آمار، با ارائه مطالعه موردي: يكي از ميادين هيدروكربني جنوب‌غرب ايران
973
مدل‌سازي زنجيره‌تامين در فرآيندهاي ساخت سفارشي در شرايط عدم قطعيت
974
مدل‌سازي ژئومكانيكي سه‌بعدي مخزن و تحليل پايداري ديواره چاه با استفاده از روش عددي تفاضل محدود(FLAC3D) ( مطالعه موردي يكي از چاه‌هاي ميدان نفتي مارون،اهواز)
975
مدل‌سازي ژئومورفولوژيكي مخروطه‌افكنه‌هاي دشت جيرفت
976
مدل‌سازي ساختاري تفسيري عوامل مؤثر بر شكست كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط (Smes) در ايران (مطالعه موردي شركت‌هاي توليدي صنعت پلي‌اتيلن)
977
مدل‌سازي سازه نگهبان خرپايي با بررسي تأثير فشار جانبي تحت شرايط سكون و محرك
978
مدل‌سازي سايش در آلياژهاي حافظه‌دار
979
مدل‌سازي سفتي خمشي و پيچشي خودروي تندر 90 براساس سفتي پانل جانبي
980
مدل‌سازي سه بعدي سلول و بررسي حركت آن بر روي بسترهاي غير صلب
981
مدل‌سازي سه‌بعدي حفرات و تخلخل كلي فيلترهاي نانو ليفي بر اساس ساختار سطحي و ارزيابي كارايي آنها در فيلتراسيون
982
مدل‌سازي سه‌بعدي روند گسيختگي بتن تحت بارگذاري فشاري
983
مدل‌سازي سيال رفتار انتشاري سريع بدافزارها در شبكه‌هاي بي‌مقياس
984
مدل‌سازي سيستم نوآوري فني- بخشي و سياست‌گذاري آن باهدف تقويت موتورهاي پيشران فناوري در صنعت نفت و گاز
985
مدل‌سازي سيلان گرم فولاد ميكرو آلياژي به كمك الگوريتم ژنتيك
986
مدل‌سازي سينتيكي گازساز بستر سيال حبابي با سوخت زيست‌توده
987
مدل‌سازي شبكه توزيع چند كالايي مبتني بر چند انبار عبوري
988
مدل‌سازي شبكه زنجيره تأمين رقابتي چندسطحي تحت عدم قطعيت
989
مدل‌سازي شبكه متعامل سلولهاي بتا پانكراس با هدف ارائه روش درماني براي بيماري ديابت
990
مدل‌سازي شخصيت كاربر بر اساس داده هاي شبكه‌ي تلفن همراه
991
مدل‌سازي ضربه ‌ي امواج تصادفي بر سكوهاي شناور
992
مدل‌سازي عددي آبشستگي در مقابل دستگاه‌هاي تبديل انرژي موج سرجي
993
مدل‌سازي عددي آثار چاله‌هاي برداشت شن و ماسه بر روي بستر رودخانه (مطالعه موردي رودخانه بشار واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد)
994
مدل‌سازي عددي اثر پارامترهاي هندسي چرخ متحرك بر عملكرد پمپ گريزازمركز
995
مدل‌سازي عددي الكترولايزر غشا پليمري
996
مدل‌سازي عددي امواج ناشي از باد در منطقه خليج‌فارس با استفاده از منابع مختلف آمار باد
997
مدل‌سازي عددي انتشار امواج لرزه‌اي در محيط‌هاي كشسان دو بعدي داراي ميرايي
998
مدل‌سازي عددي انتقال حرارت جابجايي و تشعشعي دريك كوره درحضورگازها
999
مدل‌سازي عددي انتقال حرارت هدايتي، جابجايي و توأمان در نانوكانال
1000
مدل‌سازي عددي انفجار روي سكوهاي دريايي
بازگشت