<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدل سازي عددي قوس و حوضچه ي جوش در فرآيند جوشكاري تركيبي Laser-GTAW
2
مدل سازي عددي كندانسور مورد استفاده در خودرو با استفاده از سيال عامل CO2
3
مدل سازي عددي گردابه هاي ايجاد شده در پشت خط لوله
4
مدل سازي عددي گردش و مشخصه هاي فيزيكي آب در خليج فارس
5
مدل سازي عددي گسترش ترك در مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده بر اساس تئوري ويسكوالاستيسيته
6
مدل سازي عددي گودبرداري با استفاده از پي بندي زير ساختمان مجاور
7
مدل سازي عددي لوله حرارتي براي كاربرد در خنك‌كاري پيل سوختي غشاء پليمري
8
مدل سازي عددي موج با استفاده از دستگاه معادلات دوبعدي بوسينسك مدسن-سورنسن
9
مدل سازي عددي ميدان جريان در اطراف سرريزهاي مدور قائم با ورودي از نوع كليد پيانويي
10
مدل سازي عددي ميدان جريان در محدوده سر ريزهاي كناري منقاري با استفاده از گروه صفحات هادي
11
مدل سازي عددي نشست سطح زمين در اثر حفر تونل هاي دو قلوي شهري (مطالعه ي موردي: خط ۲ مترو شيراز)
12
مدل سازي عددي نفوذعميق اسپادكن در كنار فوت‌پرينت هاي موجود درخاك چند لايه در خليج فارس
13
مدل سازي عددي هيدروليك جريان روي سرريز تاج مدور در حالت دو بعدي
14
مدل سازي عددي و آزمايشگاهي جريان در چاهك آدم رو با شيب شكن در شبكه هاي جمع آوري رواناب سطحي
15
مدل سازي عددي و ارايه راهكار بهينه جهت جلوگيري از ترك خوردگي شير سريع بند توربين نيروگاهي
16
مدل سازي عددي و بررسي پارامتر بدنه بر دماي فضاي اتاقك پلتفرم ملي
17
مدل سازي عددي و محاسبه تنش‌هاي پسماند حرارتي و مكانيكي ايجاد شده در فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي لب به لب
18
مدل سازي عددي يك آرايه از مبدل انرژي امواج
19
مدل سازي عددي يك ايرفويل مجهز به گارني فلپ در زير و روي بال
20
مدل سازي عددي يك سيستم انتقال پودر بند آونده خونريزي در جراحي با حداقل تهاجم
21
مدل سازي عدم قطعيت وانتشاراعتماد در سيستم هاي مديريت اعتماد
22
مدل سازي عملكرد MT و FC با باس مشترك در سيستم توزيع با در نظر گيري عملكرد هماهنگ آنها
23
مدل سازي عملكرد آلات دقيق يك هواپيما در پرواز
24
مدل سازي عملكرد پيل سوختي با روش هاي يادگيري ماشين
25
مدل سازي عملكرد خودرو
26
مدل سازي عملكرد سلول عصبي تحت تابش ميدان الكترومغناطيسي
27
مدل سازي عملكرد سيستم پمپ حرارتي گازسوز با سيكل تبريد تراكمي
28
مدل سازي عملكرد فيلترهاي الكترواستاتيك استوانه اي ولتاژ متغير
29
مدل سازي عملگر پيزوالكتريك و كنترل و پياده سازي يك سيستم تثبيت دقيق موقعيت
30
مدل سازي عمليات بارگيري و حمل در معادن روباز با استفاده از رويكرد بهينه سازي استوار (مطالعه موردي: معدن سنگ آهن گل گهر)
31
مدل سازي عوامل مؤثر بر مشاركت مشتري در راستاي توسعه محصول جديد (موردمطالعه : صنعت كاشي منتخب يزد)
32
مدل سازي عوامل مؤثر بر هويت بخشي و تعلق خاطر ساكنين به شهرك هاي نوساز ﴿نمونه موردي: شهرك نوساز سپاهان شهر اصفهان﴾
33
مدل سازي عوامل موثر بر پندارهاي زيست محيطي شاغلين استفاده كننده از موتورسيكلت در شهر تهران
34
مدل سازي عوامل موثر بر پياده مداري معابر شعري
35
مدل سازي عوامل موثر بر مدت زمان پياده روي در سفرهاي شهري
36
مدل سازي عوامل موثر برپياده سازي نظام مديريت دانش درفدراسيون هاي ورزشي ايران
37
مدل سازي عيار و محاسبه ذخيره كانسار آهن پلاسري سنگان به روش هاي زمين‌آمار و كلاسيك
38
مدل سازي عيار، مطالعات زمين آماري و ارزيابي ذخيره آنومالي آهن شماره A12، ايران مركزي
39
مدل سازي غير تعادلي برج احيا آمين مجتمع گاز پارس جنوبي و امكان سنجي استفاده از انرژي حرارتي خورشيدي در آن
40
مدل سازي غير خطي ساختمانهاي بلند با ديوار برشي در چهار چوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
41
مدل سازي غير محلي رفتار ترمو - مكانيكي آلياژهاي حافظه دار به روش گراديان ضمني
42
مدل سازي غيرآدياباتيك احتراق غيرپيش آميخته ابر ذرات
43
مدل سازي غيرآدياباتيك چند ناحيه اي احتراق ابر ذرات
44
مدل سازي غيرخطي ديناميك حركتي شبيه ساز Cessna 172
45
مدل سازي غيرخطي سازههاي بلند بتني در چهارچوب مهندسي زلزله بر اساس عملكرد
46
مدل سازي غيرخطي ماشين سنكرون با استفاده از پارامترهاي هفرون - فيليپس و اندازه گيري لحظه اي
47
مدل سازي فاز اول منيپوليشن سه بعدي نانو / ميكرو ذرات زيستي وسكوالاستيك زبر با هندسه ي استوانه اي
48
مدل سازي فازي سيستم ها
49
مدل سازي فرآيند پاششي پلاسمايي اتمسفري ﴿APS﴾ با ستفاده از روش تاگاشي ﴿Taguchi﴾ و شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ANNS)
50
مدل سازي فرآيند پرس در كانال هاي هم مقطع زاويه دار ECAP
51
مدل سازي فرآيند تبديل گاز طبيعي به متانول و فرمالدئيد توسط راكتور ميكرو كانال
52
مدل سازي فرآيند تبديل متانول به الفين ) gniledom ssecorrPOTM (
53
مدل سازي فرآيند تشكيل افشانه ها و قطرات ريز
54
مدل سازي فرآيند تغذيه آبخوان در مناطق نيمه خشك ( تلفيق معادله بيلان آب و معادله يك بعدي ريچاردز)
55
مدل سازي فرآيند تقطير غشايي با روش مدلسازي شبكهي حفرات
56
مدل سازي فرآيند توليد تركيبات آلي با استفاده از سيستم پيل سوختي ميكروبي معكوس
57
مدل سازي فرآيند توليد كامپوزيت آلومينايد تيتانيم / آلومينا از طريق حرارت دهي مخلوط TIO2/AI به روش مايكروويو
58
مدل سازي فرآيند جداسازي الفين-پارافين ها به روش جذب سطحي
59
مدل سازي فرآيند جداسازي تركيبات نيترات موجود در آب حاصل از پساب صنعتي در يك بيوراكتور غشايي توسط ديناميك سيالات محاسباتي
60
مدل سازي فرآيند جذب 2OC توسط آمين از گاز طبيعي
61
مدل سازي فرآيند جذب سطحي كربن دي اكسيد در سامانه هاي دوتايي
62
مدل سازي فرآيند جذب و دفع فلزات سنگين با استفاده از جاذب هاي كربني
63
مدل سازي فرآيند حمله با قابليت توصيف عوامل مؤثر بر تصميم هاي مهاجم
64
مدل سازي فرآيند دسترسي به طيف و بهينه سازي مدت زمان ارسال داده در شبكه‌هاي راديو شناختگر
65
مدل سازي فرآيند رفرمينگ اتانول با بخار آب در يك راكتور غشايي پالاديوم - نقره متراكم در حضور كاتاليست كبالت - آلومينا براي توليد هيدروژن خالص
66
مدل سازي فرآيند ساخت پالتروژن
67
مدل سازي فرآيند شكل دهي حرارتي پليمر HIPS
68
مدل سازي فرآيند فروشويي زيستي فلزات سنگين از گونه هاي قارچي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
69
مدل سازي فرآيند كوئنچينگ به روش اجزاء محدود
70
مدل سازي فرآيند نصب شمع هاي مكشي در محيطهاي فراساحل
71
مدل سازي فرآيند نم زدايي از گاز طبيعي توسط عربال
72
مدل سازي فرآيند نم زدايي از گاز طبيعي توسط عربان مولكولي
73
مدل سازي فرآيندهاي Tatoray و PX-Plus و مقايسه آن ها در توليد زايلن ها از تولوئن
74
مدل سازي فرآيندهاي جداسازي غشايي
75
مدل سازي فرازآوري مصنوعي بوسيله ي گاز طبيعي با لحاظ نمودن تشكيل رسوب آسفالتين و تعيين ناحيه ايمن عملياتي
76
مدل سازي فرايند احيا و ذوب گندله هاي كانه آهن - كربن در كوره كوپلا
77
مدل سازي فرايند تبديل كاتاليستي نفتا به همراه غشا در حالت احياي پيوسته كاتاليست
78
مدل سازي فرايند توليد آنتي ژن سطحي هپاتيت ب با استفاده از شبكه عصبي
79
مدل سازي فرايند جداسازي الفين-پارافين هاي سبك با غشا مايع
80
مدل سازي فرايند جدايش ثقلي كاني هاي كوارتز و مگنتيت به روش گاتفريد
81
مدل سازي فرايند جذب سطحي مركاپتان هاي سبك از گاز طبيعي با اساتفاده از مدل شبكه-حفره
82
مدل سازي فرايند جوشكاري زيرپودري
83
مدل سازي فرايند حذف زيستي فلز سنگين سرب با استفاده از ميكروارگانيسم باسيلوس سرئوس از مخازن لجن نفت و گاز پالايشگاه شهر ريبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
84
مدل سازي فرايند گياه پالايي آب هاي آلوده، به روش شبكه عصبي هوشمند و مقايسه با مدل هاي موجود
85
مدل سازي فراينداسمزمعكوس بااستفاده از
86
مدل سازي فرسايش آبي در حوضه رودخانه كبوتر لانه كنگاور
87
مدل سازي فرسايش خندقي و پهنه بندي خطر آن در حوضه آبريز ديره ﴿رودخانه الوند﴾
88
مدل سازي فرسايش ياتاقانها به كمك روش انتشار فرا آوايي در ماشين آلات دوار
89
مدل سازي فرمال، پياده سازي بهينه و آناليز انسجام خطمشي هاي امنيتي فايروال هاي توزيع شده
90
مدل سازي فروريزش مواد دانه اي بر ديواره صلب با روش نقطه مادي (MPM)
91
مدل سازي فريب در امنيت شبكه با استفاده از نظريه بازي ها
92
مدل سازي فشار در يك ژورنال بيرنگ
93
مدل سازي فعاليت الكتريكي مغز انسان در بيهوشي عمومي
94
مدل سازي فلاكس عمودي ذرات گردوغبار در مناطق بياباني ناشي از تاثيرات هيدروديناميكي و بررسي عوامل مؤثر بر آن
95
مدل سازي فيبريلاسيون بطني
96
مدل سازي فيزيك سنگ با استفاده از داده هاي زمين شناسي و پتروفيزيكي در يكي ازمخزن هاي ماسه سنگي در ايران
97
مدل سازي فيزيكي انحلال فرو آلياژ ها در مذاب فولاد
98
مدل سازي فيزيكي سيمانكاري چاه به منظور طراحي سيمانهاي سنگين در چاههاي اكتشافي
99
مدل سازي فيزيكي- عددي رفتار لرزه اي شمع هاي مسلح كننده ي شيب ماسه اي با ميز لرزه
100
مدل سازي فيزيكي و عددي جريان و انتقال رسوب در سدهاي انحرافي
101
مدل سازي قابليت اطمينان در سيستم سيگنالينگ با تاكيد بر تعيين زمان بندي بهينه نت پيشگيرانه(مطالعه موردي؛راه آهن جمهوري اسلامي ايران)
102
مدل سازي قابليت اطمينان كوتاه مدت در سيستم هاي فدرت مركب شامل نيروگاه هاي بادي بر مبناي برنامه هاي پاسخ گويي بار
103
مدل سازي قابليت اطمينان نرخ توليد در معادن روباز
104
مدل سازي قابليت اعتماد بر اساس توزيع آميخته وايبل
105
مدل سازي قابليت اعتماد سيستم سري - موازي با تخصيص اجزا مازاد با در نظر گرفتن شوك هاي تصادفي و فرآيند فرسايش
106
مدل سازي قابليت اعتماد شبكه ها
107
مدل سازي قابليت پراكنده شدن رس با استفاده از روش هاي زمين آمار،شبكه ي عصبي مصنوعي وANFIS
108
مدل سازي قلم واقعي براي نقاشي تعاملي ديجيتال بر روي نمايشگر
109
مدل سازي قواي محركه خودرو Honda Insight با استفاده از روشهاي شناسايي سيستم ها
110
مدل سازي قوس بر روي مقره هاي AC در شرايط آلوده و يخ زده
111
مدل سازي قيمت قرارداد آتي ها با استفاده از الگوي مقادير بازگشت ﴿مطالعه اي در بازار آتي هاي نفت خام﴾
112
مدل سازي كارايي هان حافظة ن G در PU
113
مدل سازي كارت ژاكارد فرش
114
مدل سازي كامپيوتري اثرات حاصل از امواج الكترومغناطيسي تلفن همراه در مغز
115
مدل سازي كامپيوتري انتشار امواج در محيط هاي شهري
116
مدل سازي كامپيوتري توربو آلترناتورهاي سه فاز با دو مسير موازي در هر فاز
117
مدل سازي كامپيوتري جامع و سه فازه سيستم هاي قدرت در مطالعات پايداري گذرا
118
مدل سازي كامپيوتري دو بعدي كانسارهاي لايه اي
119
مدل سازي كامپيوتري سيكل ترموديناميكي چيلر جذبي دواثره خورشيدي با جمع كننده سهموي خطي و بهينه سازي ضريب عملكرد چيلر با استفاده از الگوريتم ژنتيك
120
مدل سازي كامپيوتري عملكرد، مطالعات آزمايشگاهي و ساخت آشكارساز صفحه عايق
121
مدل سازي كامپيوتري فرايند انجماد آلياژ A319 آلومينيوم
122
مدل سازي كامپيوتري موتورهاي آسنكرون سه فاز در حالات گذرا
123
مدل سازي كامپيوتري و تحليل سازه يك فروند شناور آلو مينيومي
124
مدل سازي كامپيوتري وضعيت زيست محيطي رودخانه
125
مدل سازي كامل توربين بادي VESTAS V47 با هدف ماكزيمم كردن تشابه با اطلاعات واقعي جهت استفاده در مطالعات انرژي باد
126
مدل سازي كانال مخابرات نوري بي سيم زيرآب
127
مدل سازي كانال هاي راديويي تغيير پذير با زمان
128
مدل سازي كسب و كار برمبناي معماري سازماني و رويكرد خدمت گرايي
129
مدل سازي كسري و طراحي يك كنترل كننده براي دسته اي از سيستم هاي كم عملگر
130
مدل سازي كشش سطحي سيستم آب شور، نفت خام و سورفكتانت به كمك الگوريتم GMDH
131
مدل سازي كلاچ و ترمز با نرم افزار simulation x [سيموليشن ايكس]
132
مدل سازي كميت و كيفيت منابع آب در مقياس حوضه آبريز با استفاده از مدل SWAT و تخصيص بار آلودگي با رويكرد تئوري بازي‌ها
133
مدل سازي كنترل حركت هواپيماي مسافربري روي زمين با كمك نيروي رانش و چرخ دماغه
134
مدل سازي كنترل ديجيتال كاردينگ الياف كوتاه
135
مدل سازي كوره قوس الكتريكي و بررسي كاهش هارمونيكي حاصل از ادغام آن در يك ميكرو گريد
136
مدل سازي كوره قوس الكتريكي و جبران فليكر ولتاژ ناشي از آن با استفاده از جبران ساز استاتيكي توان راكتيو
137
مدل سازي كوره هاي واكنش و پيش بيني علل تخريب لوله هاي داخلي با استفاده از تكنيك ديناميك سيالات محاسباتي
138
مدل سازي كويل كوره تبديل EDC ﴿اتيلن دي كلرايد﴾ به VCM ﴿وينيل كلرايد مونومر﴾
139
مدل سازي كيفي آب در نرم افزار EPANET [ايپانت]
140
مدل سازي كيفي جامع و اعمال بهترين راهكارهاي مديريتي در راستاي كنترل كيفيت آب حوضه ي آبريز دز با استفاده از مدلSWAT[اسوات]
141
مدل سازي كينزي جديد دورهاي تجاري در چارچوب معادلات تفاضلي (كشورهاي منا،رويكرد رگرسيون كوانتايل )
142
مدل سازي گراديانهاي شديد موضعي توسط روش المان محدود توسعه يافته
143
مدل سازي گردابه هاي ايجاد شده در پشت خط لوله
144
مدل سازي گرمايي و مكانيكي دو مقياسي كامپوزيت سيليكون كاربيد- كربن براي بيشينه سازي ضريب هدايت گرمايي در جهت محوري
145
مدل سازي گروهي از اتصالاتك لينچ به روش اجزاء محدود به منظور استفاده در ساخت بدنه خودرو
146
مدل سازي گسترش ترك در ستون هاي لاغر بتن مسلح تقويت شده توسط FRP تحت اثر توام نيروهاي محوري، برشي و لنگر
147
مدل سازي گسل هاي پهنه تكتونيكي زاگرس چين خورده و فروافتادگي دزفول با استفاده از داده هاي مغناطيس سنجي ، دورسنجي و داده هاي لرزه اي
148
مدل سازي لخته گيرها در صنايع گازي
149
مدل سازي لوله تحت فشار مانيفلد داراي شير تنظيم جريان و بررسي هيدروليكي آن
150
مدل سازي ماشين هاي القائي تغذيه دوگانه بدون جاروبك به روش تابع سيم پيچ و تشخيص عيب اتصالي حلقه در سيم پيچ هاي استاتور
151
مدل سازي مالي براي ارزيابي زيرساخت هاي حمل و نقل با استفاده از شبيه سازي شبكه ديناميك
152
مدل سازي ماندگي مايع در خطوط انتقال جريانهاي دو فازي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهي
153
مدل سازي ماهيچه انسان سالم و بيمار فلج مغزي
154
مدل سازي مايكروگريد جزيره اي مبتني بر مبدل هاي استاتيك و بررسي رفتار ديناميكي آن
155
مدل سازي مبتني بر شبكه هاي پتري مسير انتقال سيگنال TGF- Bدر سلول
156
مدل سازي مبتني بر شبكه ي پتري مسير زيستي كم اكسيژني ﴿هيپوكسي﴾
157
مدل سازي مبتني بر عامل براي رفتار خريد مشتري بر اساس فرهنگ و شخصيت
158
مدل سازي مبتني بر عامل خرده فروش با در نظر گرفتن پاسخگويي بارهاي حساس به قيمت
159
مدل سازي مبتني بر عامل رفتار جمعي در سيستم هاي پيچيده
160
مدل سازي مبتني بر نظريه در علوم اجتماعي با تاكيد بر استنتاج فازي
161
مدل سازي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله و تحليل آن با Cf d
162
مدل سازي مجدد زمين شناسي معدن سنگ آهن چغارت بر اساس اطلاعات حفاري هاي استخراجي به روش زمين آمار
163
مدل سازي مجموعه گاورنر و توربين يك واحد گازي نيروگاه قم در مطالعات ديناميكي سيستم قدرت
164
مدل سازي محاسباتي اندركنش جامد و سيال: پايداري نانو لوله كربني در اثر شارش سيال و عمر باتري ليتيم يوني
165
مدل سازي محاسباتي بر پايه ي تصوير و توصيف كمي هموديناميك آنوريسم هاي مغزي و شريان هاي كاروتيد
166
مدل سازي محاسبه ظرفيت گرمايي برخي از الكل ها و الدئيدها با استفاده از اصول QSPR
167
مدل سازي محفظه احتراق توربين گاز با استفادهاز روش شبكه
168
مدل سازي مخزن كامپوزيتي به روش پيچش الياف توسط نرم افزارالمان محدود
169
مدل سازي مدتوفان براي درياي عمان در محيط GIS
170
مدل سازي مديريت منابع آب و خاك و تعيين الگوي بهره برداري بهينه در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان (جلگه براآن) با استفاده از رويگرد چند معياره برنامه ريزي آرماني
171
مدل سازي مراحل نمو گلرنگ با استفاده از دما و طول روز و تعيين مناطق بهينه اقليمي كشت آن در استان اصفهان
172
مدل سازي مرتبه دو جريان و انتقال حرارت آشفته در روش هاي خنك كاري
173
مدل سازي مسئله برش دوبعدي با اَشكال نامنظم
174
مدل سازي مسئله پوياي مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه با محدوديت بودجه در شرايط عدم قطعيت
175
مدل سازي مسئله تخصيص گيت‌هاي فرودگاه
176
مدل سازي مسئله ي لجستيك امدادرساني با توجه به معيار عدالت در توزيع كالا
177
مدل سازي مساله تعيين سبد بهينه پروژه ها با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند هدفه
178
مدل سازي مسيريابي در رانندگي با استفاده از هدايت پيش بين و يافته هاي بيولوژيكي
179
مدل سازي مصرف بارهاي خانگي جهت استفاده در طراحي سيستم انرژي خورشيدي و مطالعه فني و اقتصادي مربوط به آن
180
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه جمعيت هاي زمستان گذران و جوجه آور هوبره آسيايي﴿Chlamydotis macqueenii﴾ در ايران
181
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه زمستان گذراني هوبره آسيايي ﴿chlamydotis macqueenii ﴾ در مقياس سيماي سرزمين
182
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه سنجاب ايراني به كمك روش تحليل عاملي اشيام بوم شناختي در منطقه حفاظت شده دنا
183
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه و برآورد تراكم جمعيت گورخر ايراني﴿hemionus onager Equus ﴾در منطقه حفاظت شده توران
184
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه و برآورد فراوني گور ايراني ﴿Equus hermionus onager﴾ در پارك ملي قطرويه
185
مدل سازي مطلوبيت زيستگاه يوزآسيايي (Acinonyx jubatus venaticus) با استفاده از شبكه هاي باور بيزين
186
مدل سازي معكوس فشرده دو بعدي داده هاي مغناطيس سنجي با ارائه چند مثال موردي
187
مدل سازي مغناطيس زدائي در موتور آهنرباي دائم از نوع شارمحوري سيم پيچ طوقه اي
188
مدل سازي مقاومت به شكست و انرژ‍ي ضربه در فولاد مرتبه اي
189
مدل سازي مقاومت به ضربه و چقرمگي قطعه سرند فولادي آسياب گلوله اي، بر اساس رفتار سايشي آن
190
مدل سازي مكاترونيكي ميراگرهاي هوشمند وبكارگيري آن ها در كنترل نيمه فعال ارتعاشات ماشين ابزار
191
مدل سازي مكانيزم آزاد سازي دارو توسط ليپوزوم در خون با حل معادله هدايت حرارت ها يپربوليك
192
مدل سازي مكانيزم اتلاف در اتصالات سطح به سطح
193
مدل سازي مكانيك شكست سنگ هاي ترد با رهيافت المان محدود توسعه يافته
194
مدل سازي منابع زيرزميني ( سنگ آهن ، مس ، نفت و طلا)
195
مدل سازي منحني هاي سيلان در دماي بالا
196
مدل سازي مهار رشد تومور پستان
197
مدل سازي مهره ستون فقرات و آناليز المان محدود شكست آن و مقايسه با نتايج حاصل از آزمايش
198
مدل سازي موازي عملكرد و يادگيري سلول هاي عصبي بر روي پردازنده هاي گرافيكي
199
مدل سازي موتور تركشن DC با هدف كنترل لغزش چرخ و ريل در شرايط راه اندازي و شرايط ترمزي
200
مدل سازي موتور توربوفن جريان مختلط با دايمولا با رويكرد استفاده در HIL
201
مدل سازي موتور توربوفن در محيط ساليدوركس(Solidworks)
202
مدل سازي موتورهاي احتراق داخلي SI و CI
203
مدل سازي موتورهاي القايي CAGE SIGNALE ,CAGE DOUBLE با يك موتور واحد
204
مدل سازي موتورهاي هيسترزيس و بررسي راه حل كاهش پديده هانتينگ
205
مدل سازي موج شكن هاي شناور چندگانه در امواج منظم
206
مدل سازي مولد بخارVVER-1000 با استفاده از مدل شار رانشي
207
مدل سازي ميانگين و آناليز سيگنال كوچك در يك مبدل دو طرفه براي بهبود عملكرد ديناميك
208
مدل سازي ميدان و جريان صوت به همراه كاويتاسيون در راكتور شاخه دار
209
مدل سازي ميكرو مكانيكي كامپوزيت پليمر/ذره با تاكيد بر خواص سطح مشترك
210
مدل سازي ميكروپمپ با ديافراگم متحرك
211
مدل سازي ميكرومكانيكي رفتار مواد مركب حاوي فايبرهاي پيزوالكتريك
212
مدل سازي ميكرومكانيكي رفتارهاي تغيير جهت گيري و غير دوقلويي در آليازهاي حافظه دار
213
مدل سازي ناپايداري گردش طبيعي تك فاز در يك حلقه بسته
214
مدل سازي نحوه ي قيمت گذاري انرژي در شبكه هاي توزيع هوشمند
215
مدل سازي نرخ بازگشت سرمايه در نظام آموزش عالي از دور
216
مدل سازي نرخ خوردگي عمومي عرشه كشتي هاي اقيانوس پيماي ايران و بررسي تاثير آن بر قابليت اطمينان سازه كشتي
217
مدل سازي نرخ محدود گازسازي سوخت هاي سنگين در يك راكتور جريان حامل
218
مدل سازي نشست سطح زمين ناشي از حفر فضاهاي زيرزميني كم عمق با استفاده از روش المان مرزي غير مستقيم
219
مدل سازي نشست سطح زمين، ناشي از استخراج به روش تخريب طبقات فرعي آنومالي 12 معدن سه چاهون
220
مدل سازي نشست سطح زمين، ناشي از استخراج به روش تخريب طبقات فرعي آنومالي 12 معدن سه چاهون
221
مدل سازي نظام اطلاعات سلامت شهرستان
222
مدل سازي نفوذ اكسيژن در غشاء پليمري سنسورهاي اپتيكي اندازگيري اكسيژن
223
مدل سازي نفوذ گلوله در زره كامپوزيتي - سراميكي
224
مدل سازي نفوذپذيري يون كلرايد در بتن هاي مختلف تحت شرايط خاص منطقه خليج فارس
225
مدل سازي نوروفوتونيكي براي پردازش كوانتومي در گذر گاه هاي بينايي مغز
226
مدل سازي نوسانات بورس اوراق بهادار تهران ناشي از سياست‌هاي پولي (رهيافت مدل خانواده ARCH)
227
مدل سازي نوسانات سطح آزاد آب در حوضچه آرامش پشت موج شكن
228
مدل سازي نوسانات كسر مخلوط در شعله هاي ديفيوژن مغشوش
229
مدل سازي نوسانات و بازده سهام طي بحران هاي مالي با روش ارزش در معرض خطر
230
مدل سازي نوساني چندناحيه اي احتراق ابر ذرات
231
مدل سازي نويز زيرلايه در مدارهاي مختلط و شبيه سازي آن براي يك VCO خاص
232
مدل سازي نيروگاه بادي جهت بررسي رفتار متقابل شبكه و نيروگاه بادي از ديدگاه كيفيت توان بادي
233
مدل سازي نيروهاي بين تيغه برشي و قطعه كار در پروسه هاي ماشين كاري
234
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن چنگالي در فرايند سوزن زني مخمل با استفاده از روش المان محدود
235
مدل سازي نيروهاي وارده بر سوزن نمدي با استفاده از روش المان محدود
236
مدل سازي نيمه صنعتي يك ماهواره
237
مدل سازي هارمونيك سوم ژنراتور قطب برجسته
238
مدل سازي هدايت الكتريكي بافت در هنگام الكتروپوريشن
239
مدل سازي هزينه و تلاش كلان سيستم ها
240
مدل سازي هماهنگي زنجيره تامين با رويكرد تئوري بازي هاي همكارانه بوسيله قراردادها
241
مدل سازي همدماهاي جذب و دفع رطوبت پسته واريته اوحدي و بهينه سازي شرايط خشك كردن آن
242
مدل سازي همكاري مزارع بادي در بازار برق
243
مدل سازي هموديناميك شريان كرونري چپ تحت تاثير حركت ديواره بطن
244
مدل سازي هندسي - ژئوتكنيكي توده سنگ هاي درزه دار به روش زمين آماري، ﴿مورد مطالعاتي بلوك تكتونيكي1معدن چغارت﴾
245
مدل سازي هندسي احتمالاتي زمين آماري - منطقه معدن سه چاهون آنومالي 12
246
مدل سازي هندسي- زمين شناسي كانسار سنگ آهن چغارت به منظور مشخص نمودن كنتاكت ها
247
مدل سازي هندسي-ژئوتكنيكي معدن سنگ آهن چاه گز، به روش ديسكهاي تصادفي با استفاده از پردازش تصوير ديجيتال
248
مدل سازي هيبريدي (پيوسته- گسسته) تومور با شبيه سازي پيوسته رشد سلول هاي تومور
249
مدل سازي هيدرات هاي گازي و بررسي معادلات وشرايط ترموديناميك حاكم برآنها
250
مدل سازي هيدروالاستيك برخورد مورب گوه ي نامتقارن به آب
251
مدل سازي هيدروديناميكي پديده ي شكست سد در پيچان رودها ﴿مطالعه موردي ، سد و رودخانه ي زاينده رود﴾
252
مدل سازي هيدروديناميكي مجراي ادرار و بررسي اثر بيماريهاي پروستات بر آن
253
مدل سازي هيدروديناميكي و سينتيكي سونوراكتور جهت سبك سازي نفت خام
254
مدل سازي هيدروسيكلون و بررسي پارامترهاي عملياتي بر عملكرد آن
255
مدل سازي هيدرولوژيكي SWAT-پايه حوضه زرينه رود با احتساب نقش تغييرات كاربري اراضي
256
مدل سازي هيدرولوژيكي اثرات تغييرات كاربري اراضي و اقليم بر مولفه هاي منابع آب حوزه آبخيز جوانمردي با استفاده از مدل SWAT
257
مدل سازي هيدروليك و كيفيت آبهاي زيرزميني با روش نقاط محدود
258
مدل سازي و آناليز ارتعاشي ورق مركب لايه به لايه پيزوالكتريك/ويسكو الاستيك﴿ACLD﴾ به روش المان محدود طيفي
259
مدل سازي و آناليز تحليلي و عددي سامانه هاي رهش دارو از استنت هاي دارويي بدون پليمر
260
مدل سازي و آناليز ترانس هاي جريان و بهبود عملكرد آن ها تحت تداخلات الكترومغناطيسي به روش اجزاء محدود
261
مدل سازي و آناليز تنش ميل لنگ و دسته شاتون پيكان به كمك نرم افزارهاي Solid Works & MSC. visual Nastran
262
مدل سازي و آناليز عددي شالوده مركب پيش ساخته بتني با توجه ويژه به طرح اتصال ستون ب شالوده پيش ساخته
263
مدل سازي و آناليز مدال به كمك MSC/PATRAN=NASTRAN
264
مدل سازي و ارائه الگوريتم براي مسئله زمان بندي در سيستم هاي توري با استراتژي هاي پويا
265
مدل سازي و ارائه الگوريتم كنترلي جهت تنظيم دماي يك بار حرارتي به وسيله ي يك صفحه رساناي حرارتي
266
مدل سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي انتخابي باز وسيله نقليه با درنظرگرفتن قيمت گذاري
267
مدل سازي و ارائه روش حل براي مسئله مسيريابي وسيله نقليه وابسته به زمان با محدوديت هاي بارگيري دوبعدي
268
مدل سازي و ارائه روش حل جهت مسئله مسيريابي موجودي سبز وابسته به زمان براي محصولات فسادپذير
269
مدل سازي و ارزيابي اثر VPEC همراه با كنترولر فازي بر روي بهبود عملكرد شبكه هاي صنعتي تغذيه شده از راه دور
270
مدل سازي و ارزيابي استحكام نهايي شناورهاي كامپوزيتي به روش اجزاي محدود
271
مدل سازي و ارزيابي حمله Sybil در بلاك چين هاي مبتني بر شارد
272
مدل سازي و ارزيابي ذخيره با استفاده از روش فركتالي عيار-حجم در كانسار مس - طلا پورفيري دالي در استان مركزي
273
مدل سازي و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن سه چاهون ﴿آنومالي 11﴾ به روش زمين آمار
274
مدل سازي و ارزيابي سيستم هاي كامپيوتري
275
مدل سازي و ارزيابي صوري سامانه كنترل پرواز هواپيما با استفاده از زبان AADL
276
مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان ديناميك و پايداري جرثقيل هاي موبايل(خودروئي)
277
مدل سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي اتوماسيون پست
278
مدل سازي و استراتژي تفكيك براي برنامه ريزي عملياتي زنجيره تامين نفت
279
مدل سازي و استنتاج شبكه هاي تنظيم ژني با استفاده از داده هاي بيان ژن ميكروآرايه
280
مدل سازي و انتخاب بهينه توربوشارژر براي يك موتور هوايي
281
مدل سازي و انتخاب بهينه توربوشارژر موتور ديزل
282
مدل سازي و انتخاب بهينه محرك اوليه براي سيستم توليد همزمان قدرت CHP با معيار سود واقعي سالانه AAB
283
مدل سازي و اندازه گيري اثر سرخ كردن بر كيفيت خلال سيب زميني
284
مدل سازي و برآورد شاخص كيفيت هواي شهري با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي، درخت تصميم و رگرسيون مؤلفه هاي اصلي (مطالعه موردي : شهر تهران)
285
مدل سازي و بررسي اثرات تغيير اقليم بر عملكرد كلزا (مطالعه موردي دشت شهركرد)
286
مدل سازي و بررسي تجربي عملكرد سلول هاي خورشيدي تحت تمركز نور خورشيد
287
مدل سازي و بررسي تجربي فيلترهاي بسته فشرده
288
مدل سازي و بررسي تجربي نيروي اصطكاك در فرآيندهاي شكل دهي توام با ارتعاشات آلتراسونيك
289
مدل سازي و بررسي خطاها در مبدل پل گرتس
290
مدل سازي و بررسي خواص الكتريكي لايه هاي نيمه رسانا در سلول هاي خورشيدي كلكوژن و كستريت
291
مدل سازي و بررسي خواص مكانيكي استنت بافته شده حلقوي - پودي جهت استفاده در مري
292
مدل سازي و بررسي شير كانتربالانس و ترمزي در يك مدار كنترل هيدروليكي
293
مدل سازي و بررسي عوامل موثر بر خمش نخ پود در پارچه تافته
294
مدل سازي و بكارگيري ادوات نوين FACTS در كنترل پخش توان سيستم هاي قدرت
295
مدل سازي و بهبود روش هاي ابطال گواهي كليد عمومي در شبكه سيار موردي
296
مدل سازي و بهبود عملكرد ديناميكي ريزشبكه هايDC مبتني بر ژنراتور سوئيچ رلكتانس
297
مدل سازي و بهبود هيدروديناميكي توليد ريز قطرات با استفاده از روش هاي ميكروسيالاتي
298
مدل سازي و بهينه سازي آزمايش هاي پروفايل پاسخ با استفاده از مدل هاي خطي تعميم يافته
299
مدل سازي و بهينه سازي تحريك الكتريكي چند الكترودي در سيستم كاشت حلزوني شنوايي
300
مدل سازي و بهينه سازي توربوشفت
301
مدل سازي و بهينه سازي توربين بادي كوچك
302
مدل سازي و بهينه سازي توليد پلي اتيلن ترفتاتلات [PET] در فاز مذاب
303
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه سيستم مبتني بر گازسازي از زباله شهري با هدف تامين انرژي مورد نياز گلخانه صنعتي
304
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه كاربرد نانو ذرات مختلف در بهبود عملكرد رادياتور ماشين
305
مدل سازي و بهينه سازي چند هدفه مبادله كن گرمايي صفحه اي واشر دار با بكارگيري نانو ذرات
306
مدل سازي و بهينه سازي خواص راحتي حرارتي پارچه هاي حلقوي پودي پوشش يافته با نانو الياف سلولزي
307
مدل سازي و بهينه سازي راكتور لوله اي توليد پلي اتيلن سبك در پتروشيمي كردستان با تاكيد بر كاهش رسوب و افزايش توليد
308
مدل سازي و بهينه سازي راكتورهاي دوغابي سنتز فيشر تروپش
309
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تصفيه فاضلاب شهري
310
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تهويه با مبرد هوا براي سيستم حمل ونقل ريلي
311
مدل سازي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع كابين هواپيما
312
مدل سازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان قدرت و حرارت براي توليد آب شيرين
313
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي آب شيرين كن به كمك اجكتور مايع-گاز
314
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي بازيافت حرارت در سيستم هاي تهويه
315
مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي ذخيره سازيانرژي TES)
316
مدل سازي و بهينه سازي سيكل توليد همزمان برق و حرارت مبتني بر سيكل ارگانيك رانكين خورشيدي
317
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند جدا سازي اكسيژن از هوا با ستون آكنده از زئوليت متخلخل
318
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند جوشكاري GMAW با استفاده از نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد
319
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند فرازآوري پيوسته با گاز
320
مدل سازي و بهينه سازي فرآيند نمك زدايي نفت خام واقع در جزيره خارك
321
مدل سازي و بهينه سازي فرايند جوشكاري به روش قوس الكتريكي با گاز محافظ با استفاده از نانو ذرات اكسيد كرم
322
مدل سازي و بهينه سازي فرايند جوشكاري زيرپودري با استفاده از نانو ذرات
323
مدل سازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيستم هاي توليد همزمان برودت، حرارت و توان (CCHP)
324
مدل سازي و بهينه سازي كوره زباله سوز
325
مدل سازي و بهينه سازي لوله مكش مربوط به توربينهاي آبي كوچك
326
مدل سازي و بهينه سازي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه هاي اصفهان، تبريز و كرمانشاه با استفاده از الگوريتم ژنتييك و بررسي سرعت غير فعال شدن كاتاليست هاي آن
327
مدل سازي و بهينه سازي يك سيستم واقعه گسسته توسط شبكه هاي پتري رنگي - زماني
328
مدل سازي و پياده سازي روش امپدانس الكترومكانيكي بر روي تير كامپوزيتي جهت تشخيص عيب
329
مدل سازي و پياده سازي سيكلو كانورتر
330
مدل سازي و پياده سازي سيلكو كانورتر سي و شش تريستوري
331
مدل سازي و پيش بيني بار در شبكه فشار ضعيف بر مبناي تحليل داده هاي اندازه گيري
332
مدل سازي و پيش بيني شار تراوه غشا به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
333
مدل سازي و پيش بيني گسيختگي در روسازي هاي صلب فرودگاهي با كمك شبكه عصبي مصنوعي
334
مدل سازي و پيش بيني ميزان مصرف گاز طبيعي﴿خانگي-تجاري﴾ در ايران با استفاده از روش هيبريدي
335
مدل سازي و پيش بيني نرخ مرگ و مير با استفاده از آمار فضايي و بوت استرپ
336
مدل سازي و پيش بيني نوسانات قيمت نفت خام ايران با استفاده از مدل هاي GARCH
337
مدل سازي و تجزيه و تحليل اثر سوء تغذيه بر شيوع وبا
338
مدل سازي و تحليل اتصالات چندلايه هاي كامپوزيتي به روش مدل ناحيه چسبنده
339
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود آسيب غير محلي به روش ميكرو-صفحه
340
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود توليد مس با ساختار نانو توسط فرآيند ECAP
341
مدل سازي و تحليل اجزاي محدود ديسك بين مهره اي
342
مدل سازي و تحليل ارتعاشات اجزاي الكترونيك در سازه هاي هوافضايي
343
مدل سازي و تحليل ارتعاشات رايزرهاي دريايي
344
مدل سازي و تحليل ارتعاشات سيستم روتور ياتاقان نا هم محور و ناميزان
345
مدل سازي و تحليل ارتعاشي مكانيكي مجهز به مستهلك كننده مگنتورئولوژيك
346
مدل سازي و تحليل ارتعاشي ميكرو كانتيلور پيزوالكتريك AFM در محيط هوا
347
مدل سازي و تحليل استاتيكي سكوهاي فراساحلي شابلوني به روش اجزاء محدود
348
مدل سازي و تحليل اگزرژي-اقتصادي نيروگاههاي حرارتي
349
مدل سازي و تحليل المان محدود سازه كامپوزيتي هاوركرافت تفريحي در نرم افزار ABAQUS
350
مدل سازي و تحليل انتشار و كنترل شايعه در شبكه هاي اجتماعي به كمك نظريه بازي‌هاي تكاملي
351
مدل سازي و تحليل ايستاي ترانزيستور نانو سيم بدون پيوند
352
مدل سازي و تحليل پارامترهاي عملكردي در يك موتور ديزل مشخص
353
مدل سازي و تحليل پاسخ ديناميكي غير خطي ورق مركب دو پايداره ﴿داراي دو حالت پايدار﴾
354
مدل سازي و تحليل پايداري سيستم تله اپراتوري دوجانبه ي گسسته با تاخير زماني
355
مدل سازي و تحليل تاثيرپذيري تقويت كننده شيلد شده باند L در برابر تداخلات هدايتي پالسي توان بالا
356
مدل سازي و تحليل تاثيرپذيري مدارات چاپي داخل محفظه شيلد در برابر امواج تابشي بيروني
357
مدل سازي و تحليل ترموديناميكي انحلال حالت جامد در آلياژهاي نانوساختار Cu-Fe توليد شده از طريق آلياژسازي مكانيكي
358
مدل سازي و تحليل ترموديناميكي نيروگاه سيكل تركيبي يزد ﴿ با استفاده از نرم افزار EES ﴾
359
مدل سازي و تحليل تست اتصال كوتاه كليدهاي فشار قوي توسط MATLAB
360
مدل سازي و تحليل تطبيقي روش هاي سنجش سطح توسعه يافتگي﴿ مطالعه موردي: شهرستان هاي ايران﴾
361
مدل سازي و تحليل تكنيك گرمايش خطي در فرآيند شكل دهي ورق ها با استفاده از روش عددي
362
مدل سازي و تحليل تنش پيستون و شاتون خودرو پرايد
363
مدل سازي و تحليل تنش در نشيمنگاه در وضعيت نشسته و بهسازي توزيع تنش با تغيير سطح تماس
364
مدل سازي و تحليل تنش ورق فولادي و كامپوزيتي تحت بارهاي ناشي از موج شوك زيرآب
365
مدل سازي و تحليل توامان ترمو -مكانيكي در بدنه سد سيمره با استفاده از نرم افزار FLAC 3D
366
مدل سازي و تحليل توربين حلزوني گارلاو جهت بهره برداري از انر‍ژي جزر و مدي با توان پيكو
367
مدل سازي و تحليل جابجاييهاي بستر لغزش معدن انگوران
368
مدل سازي و تحليل جريان در بخش جابجايي بويلر نيروگاه حرارتي
369
مدل سازي و تحليل چند نمونه سپر خودرو در اثر برخورد به روش اجزاء محدود
370
مدل سازي و تحليل حساسيت موتورهاي هيسترزيس سيلندري
371
مدل سازي و تحليل حوزه زمان براي شناسايي اتصالات داخلي قطعات الكترونيكي
372
مدل سازي و تحليل خواص گراف هاي بزرگ
373
مدل سازي و تحليل در حوزه زمان سيگنال و نويز ديود شاتكي در رژيم غيرخطي در باند موج ميليمتري و تراهرتز
374
مدل سازي و تحليل دستگاه شبيه ساز پاروزدن قايق موجود در پارك ها و فضاي باز
375
مدل سازي و تحليل دستگاه ورزشي زير بغل كشي(Lat pulldown dooble unit) به وسيله نرم افزارهاي catia و visual nastran
376
مدل سازي و تحليل دفاع هدف‐متحرك در بستر رايانش ابري
377
مدل سازي و تحليل ديناميكي ربات دو پاي غيرفعال بدون زانو با جرم گسترده
378
مدل سازي و تحليل ديناميكي ميكانيزم دو پاياي انعطاف پذير
379
مدل سازي و تحليل رفتار ديناميكي عملگر دولايه عرضي پيزوالكتريك
380
مدل سازي و تحليل ستون هاي خودروي پژو 206
381
مدل سازي و تحليل سختي غير خطي بلبرينگ اسپيندل ماشين فرز
382
مدل سازي و تحليل سيستم زمين در يك آرايه خورشيدي به منظور حفاظت تجهيزات الكترونيكي در مقابل جريان صاعقه
383
مدل سازي و تحليل سيستمهاي كوپله Air - Structure با استفاده از روش اجزاء محدود
384
مدل سازي و تحليل سيگنال و نويز حوزه زمان در رژيم خطي ترانزيستور HEMT در باند موج ميليمتري و تراهرتز
385
مدل سازي و تحليل شكل دهي چندلايه هاي پارچه اي تقويت كننده ي كامپوزيت ها
386
مدل سازي و تحليل طول موج تمام نوري FWM. DFB در سيستم هاي مخابرات نوري WDM
387
مدل سازي و تحليل عملكرد غيرخطي ديود ليزري در سيستم OFDM نوري همدوس و كاهش اثرات آن
388
مدل سازي و تحليل عملكرد موتور رلوكتانسي سنكرون با ساختار روتور ويژه به كمك FEM
389
مدل سازي و تحليل عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني در صنعت نفت با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم تا افق 1404
390
مدل سازي و تحليل غير خطي نويز فاز نوسان ساز در حوزه زمان
391
مدل سازي و تحليل غيرخطي تقويت كننده گسترده در حضور عناصر غيرفاستري
392
مدل سازي و تحليل فشار بين لباس چسبان و بدن انسان
393
مدل سازي و تحليل كوره هاي قوس الكتريكي و جبران كننده استاتيكي توان راديو اكتيو ﴿SVC﴾ مجتمع فولاد مباركه جهت بهبود كيفيت توان در شبكه قدرت
394
مدل سازي و تحليل لوله هاي كامپوزيتي رشته پيچي شده تحت بارگذاري مركب به روش اجزاء محدود
395
مدل سازي و تحليل محدودكننده جريان خطاي حالت جامد در سيستم هاي قدرت در حضور منابع توليد پراكنده
396
مدل سازي و تحليل مراكز پراكندگي پاشنده فركانسي يك بعدي به كمك روش هاي با قدرت تفكيك مكاني زياد
397
مدل سازي و تحليل مساله برنامه ريزي رياضي مديريت درآمد هتل با در نظر گرفتن گروه هاي مشتري
398
مدل سازي و تحليل مساله هم شنوايي خط انتقال MMIC با بار غير خطي و تحريك شده با سيگنال مدوله شده مخابراتي در باند مو.ج ميلي متري؛ كاربرد در نسل پنجم مخابرات سيار
399
مدل سازي و تحليل موتور شار محوري آهنرباي دائم به روش اجزا محدود
400
مدل سازي و تحليل ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر مستطيل دهانه باز بر ترك باشكل دلخواه در سطح يك فلز
401
مدل سازي و تحليل ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر ميكرواستريپي در مجاورت ترك سطحي بر روي فلزات
402
مدل سازي و تحليل ميدانهاي مغناطيسي ناشي از القاگر سيمي حاصل جريان متناوب با شكل دلخواه در اطراف يك شكاف سطحي با شكل دلخواه در هادي مسطح و حل مسئله معكوس به منظور تخمين شكل شكاف
403
مدل سازي و تحليل ميداني ترانزيستور گرافني در باند امواج ميلي متري و تراهرتز
404
مدل سازي و تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون
405
مدل سازي و تخمين ذخيره معدن چغارت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
406
مدل سازي و تخمين زمان برخورد با مانع متحرك، توسط انسان
407
مدل سازي و تخمين عمر استنت هاي پليمري زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد با رهيافت مكانيك آسيب
408
مدل سازي و تشخيص بروز شكستگي در ميله هاي روتور موتورهاي القايي قفسه سنجابي
409
مدل سازي و جبران نشت بار در تخمين موقعيت به كمك خودحسگري براي عملگرهاي پيزوالكتريك
410
مدل سازي و جداسازي اجزاء يك مخلوط آلي بوسيله غشاء پليمري تحت تاثير فرآيند تراوش تبخيري با بكار گيري روش UNIFAC
411
مدل سازي و حل مسئله جانمايي تسهيلات ظرفيت دار با تقاضاي غيرقطعي
412
مدل سازي و حل مسأله زمان بندي مترو تهران
413
مدل سازي و حل مسئله مكان يابي– مسيريابي با بازه هاي زماني مطلوب در حالت تقاضا و زمان هاي حمل فازي به كمك تئوري باور پذيري
414
مدل سازي و حل مسئله ي زمان بندي پروژه با منابع محدود در شرايط كاربردي با مطالعه موردي در پروژه هاي حمل و نقل
415
مدل سازي و حل مسئله يكپارچه ي مسيريابي و موجودي كالاي فاسد شدني
416
مدل سازي و حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل ريلي با استفاده از مساله زمانبندي كار كارگاهي
417
مدل سازي و حل مساله برنامه ريزي دروس دانشگاهي با رويكرد برنامه ريزي بر اساس محدوديت ها
418
مدل سازي و حل مساله برنامه ريزي و تخصيص منابع و ظرفيتهاي توليدي در حالت چند پروژه اي
419
مدل سازي و حل مساله زمان بندي پروژه با منابع محدود چند حالته با شبكه انعطاف پذيرMRCPSP-FS
420
مدل سازي و حل مساله زمان بندي چند پروژه اي با منابع محدود و در نظر گرفتن برخي محدوديت هاي زماني و شرايط تقويم كاري
421
مدل سازي و حل مساله زمانبندي در محيط تكنولو‍‍ژي گروهي و جريان كارگاهي تركيبي چند هدفه با زمان هاي پردازش و موعدهاي تحويل تصادفي
422
مدل سازي و حل مساله سودوكو و استفاده از آنها در حل مسئله زمان بندي دروس دانشگاه
423
مدل سازي و حل مساله مكان يابي پوشش دوگانه ايستگاه هاي آمبولانس با در نظر گرفتن زمان هاي سفر به صورت فازي
424
مدل سازي و حل مساله مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه ظرفيت دار با تقاضاي احتمالي مشتريان
425
مدل سازي و حل معادلات جريان براي لايه هاي اختلاطي غير موازي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
426
مدل سازي و حل يك سيستم فروش چند كاناله با قابليت فروش اينترنتي جهت ايجاد هماهنگي و كاهش تضاد‌هاي موجود
427
مدل سازي و حل يكپارچه مسأله كنترل موجودي چند دوره اي و مسيريابي خودروها با در نظر گرفتن موعد تحويل
428
مدل سازي و دسته بندي بافت هاي پويا بر اساس تركيب ويژگي ها با استفاده از شبكه هاي بيزين پويا
429
مدل سازي و ساخت D-STATCOM چند سطحي براي بهبود كيفيت توان شبكه با بكارگيري الگوريتم (Harmony Search (HS در تعيين زواياي كليد زني
430
مدل سازي و ساخت پرينتر سه بعدي
431
مدل سازي و ساخت ربات متحرك داراي بازوي مكانيكي
432
مدل سازي و سبيه سازي واحد مركاپتان زدايي گاز با روش غربال مولكولي
433
مدل سازي و شبيه سازي 2 بعدي بالن مربوط به دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي
434
مدل سازي و شبيه سازي IPC جهت بررسي مزاياي كاربرد آن در اتصال شبكه هاي AC
435
مدل سازي و شبيه سازي SVC در حالت عملكرد عادي شبكه هاي HVDC
436
مدل سازي و شبيه سازي VSC-IPCو مقايسه عملكرد آن با VSC-HVDC در اتصال نيروگاه بادي به شبكه
437
مدل سازي و شبيه سازي آب شيرين كن خورشيدي-دودكشي
438
مدل سازي و شبيه سازي اثر لرزش پالس ساعت بر عملكرد مبدل آنالوگ به ديجيتال دلتا سيگماي زمان-پيوسته در سمعك ها
439
مدل سازي و شبيه سازي ارتعاشات chatter در فرآيند فرزكاري
440
مدل سازي و شبيه سازي ارتعاشات بال در يك پرنده ي بال زن
441
مدل سازي و شبيه سازي اضافه ولتاژهاي ناشي از جريان هجومي ترانسفورماتورهاي مبدلهاي DC/AC در طرف AC
442
مدل سازي و شبيه سازي انتقال حرارت نانوسيالات در محيط هاي متخلخل
443
مدل سازي و شبيه سازي انرژي هدر رفت واحد نيروگاه استفاده از بخار توليدي جهت شيرين سازي آب دريا
444
مدل سازي و شبيه سازي بالگرد بدون سرنشين(RPM)
445
مدل سازي و شبيه سازي برج تقطير واكنشي توليد متيل استات
446
مدل سازي و شبيه سازي پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن با روش هاي زمين آماري و بررسي ارتباط آن با تغييرات ليتولوژي در يكي از ميدان هاي نفتي جنوب غرب ايران
447
مدل سازي و شبيه سازي پديده ي مهاجرت اتم ها در نيمه رساناهاي گروه سه-پنج رشد يافته به روش رونشستي پرتو مولكولي
448
مدل سازي و شبيه سازي پيشرفت سرطان بر اساس تئوري بازي ها و سيستم هاي چند عامله
449
مدل سازي و شبيه سازي پيل سوختي ميكروبي
450
مدل سازي و شبيه سازي ترموديناميك و سينتيك احياي مستقيم اهن در كوره تونلي
451
مدل سازي و شبيه سازي تعادل انسان و راه رفتن در محيط اپن سيم
452
مدل سازي و شبيه سازي تغذيه الكتريكي قطار پرسرعت جبران سازي شده با RPC
453
مدل سازي و شبيه سازي ته نشين ساز الكتروستاتيكي و بررسي تاثير مشخصه هاي عملياتي بر روي عملكرد آن
454
مدل سازي و شبيه سازي توزيع پتانسيل در سلول هاي الكتروشيميايي
455
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز اتيلن در يك راكتور بستر ثابت به شيوه زوج شدن اكسايشي متان (OCM)
456
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز سنتز در راكتورهاي مونوليتي جريان معكوس
457
مدل سازي و شبيه سازي توليد گاز سنتز در فرايند ريفرمينگ خشك
458
مدل سازي و شبيه سازي حركت دست انسان در صفحه افق به كمك سيگنال الكترو مايو گرام
459
مدل سازي و شبيه سازي حلقه شيميايي ريفرمينگ براي توليد هيدروژن
460
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن دوار شكر
461
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن دوار نيتروسلولز با هدف كنترل
462
مدل سازي و شبيه سازي خشك كن هاي استوانه اي Drum dryers
463
مدل سازي و شبيه سازي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ اين
464
مدل سازي و شبيه سازي ديزل ژنراتور در محيط Simulink نرم افزارMATLAB
465
مدل سازي و شبيه سازي ديناميك ريز پرنده چهار پره‏اي
466
مدل سازي و شبيه سازي ديناميك سيال ﴿CFD﴾ يك مبدل حرارتي تحت تاثير الكتروهيدروديناميك در جهت تقويت انتقال گرما
467
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي برج هاي آكنده جذب
468
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي حركت نانو ذرات در محيط هاي مختلف با استفاده از نانو ربات AFM
469
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي راكتور سنتز متانول لورگي
470
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي ستون استخراج ضربه اي سيني دار
471
مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي موتور زلوكتانسي سوييچ شونده براي استفاده در يك خودروي هيبريد نمونه
472
مدل سازي و شبيه سازي ذخيره زير زميني گاز در سراجه قم
473
مدل سازي و شبيه سازي راكتور توليد هيدروژن جديد پالايشگاه تهران و تهيه مدل شبكه عصبي
474
مدل سازي و شبيه سازي راكتور غشائي در حالت غير آدياباتيك، غيرهمدما و ناپايا براي واكنش ريفرمينگ متانول و مقايسه با داده هاي تجربي
475
مدل سازي و شبيه سازي راكتور فرايند توليد دو اتيل هگزانول
476
مدل سازي و شبيه سازي ربات راه دهنده
477
مدل سازي و شبيه سازي ربات سيار الاستيك با مفاصل دوراني كشويي بدون غلاف به روش لاگرانژ بازگشتي
478
مدل سازي و شبيه سازي رفتار باطري نيكل كادميوم در حين فرآيند شارژ و دشارژ
479
مدل سازي و شبيه سازي رفتار بيوفيلتر در تصفيه آلاينده هاي آروماتيك
480
مدل سازي و شبيه سازي رفتار شعله با استفاده از مدل هاي احتراقي فليملت پايا و گذرا
481
مدل سازي و شبيه سازي سامانه ي بازيابي گازهاي فلر پالايشگاهي با تراكم اجكتوري و ارائه بهترين پيكربندي مجتمع اجكتوري از منظر فني-اقتصادي
482
مدل سازي و شبيه سازي سيستم تحريك بدون جاروبك در ماشين هاي سنكرون
483
مدل سازي و شبيه سازي سيستم خدمات فوريت هاي پزشكي و بهينه سازي آن به وسيله ArcGIS
484
مدل سازي و شبيه سازي سيستم فتوولتائيك براي تامين انرژي الكتريكي هواپيما دو نفره با موتور 60 كيلووات
485
مدل سازي و شبيه سازي سيستم مديريت كيفيت سرويس مبتني بر ابر محاسباتي با تاكيد بر VoD
486
مدل سازي و شبيه سازي سيگنيچر فرومغناطيسي كشتي به روش FEM
487
مدل سازي و شبيه سازي سينماتيكي و ديناميكي يك ربات 3R سه بعدي
488
مدل سازي و شبيه سازي شارژ و دشارژ باتري هاي ليتيوم يون در خودروي اتصال الكتريكي هيبريدي
489
مدل سازي و شبيه سازي شبكه جانبي ترانسفورماتور جهت استخراج تابع تبديل از اندازه گيري هاي حوزه زمان
490
مدل سازي و شبيه سازي عددي نانوسيال هاي اكسيدفلزي در لوله هاي تخت شده
491
مدل سازي و شبيه سازي عضلات اسكلتي در بخش كمري ستون فقرات و بررسي نقش آنها در ثبات ستون فقرات
492
مدل سازي و شبيه سازي عملكرد موتورهاي سوئيچ رلوكتانسي و كنترل آنها با در نظر گرفتن اثرات غير خطي
493
مدل سازي و شبيه سازي غير خطي پديده چتر در عمليات ماشين كاري دوراني
494
مدل سازي و شبيه سازي غيرخطي پديده لرزه در عمليات فرزكاري
495
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند پليمريزاسيون تعليقي وينيل كلرايد تحت مسيرهاي دمايي از پيش تعريف شده
496
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند تركيبي تقطير- تراوش تبخيري به منظور جداسازي مخلوط هاي آب و الكل
497
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند توليد پي وي سي تحت تزريق پيوسته آغازگر
498
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب واكنش دار:جذب آمونياك و دي اكسيد كربن
499
مدل سازي و شبيه سازي فرآيندي راكتورهاي خودگرمايشي در توليد گاز سنتز
500
مدل سازي و شبيه سازي كارتريج هندپيس روتاري دور بالا
501
مدل سازي و شبيه سازي كامپيوتري و بهينه سازي پارامترهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل آينده مبتني بر IMS
502
مدل سازي و شبيه سازي كانال هاي موبايل ماهواره اي براي محيط هاي انتشار شهري
503
مدل سازي و شبيه سازي كوپلينگ حرارتي راكتور واحد توليد مونومر استايرن با فرايند CLC
504
مدل سازي و شبيه سازي كوره 202 پالايشگاه تهران
505
مدل سازي و شبيه سازي ليزرهاي نيمه هادي چند قسمتي مدل قفل شده پسيو
506
مدل سازي و شبيه سازي مخازن نفتي با استفاده از توابع تصادفي گاوسي
507
مدل سازي و شبيه سازي مسير جريان هارمونيكي در سيستم هاي توليد پراكنده
508
مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن سه بعدي ميكرو/نانو ذرات زيستي زير بر روي سطوح ناهموار با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي
509
مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن ميكرو/نانوذرات استوانه‌اي در محيط هاي مختلف بيولوژيكي بر پايه AFM
510
مدل سازي و شبيه سازي ميكرو ژنراتور آرايه اي با استفاده از پيزوالكتريك پليمري
511
مدل سازي و شبيه سازي ميكروسنسور اندازه گيري جريان سيال با استفاده از پيزوالكتريك پليمري
512
مدل سازي و شبيه سازي ميكروسنسورهاي قند خون با استفاده از پيزورزيستيو
513
مدل سازي و شبيه سازي ميكروكانتيلور چند لايه پيزوالكتريك براساس تئوري هاي تنش كوپله اصلاح شده، گراديان كرنشي و غير محلي در محيط هوا
514
مدل سازي و شبيه سازي و استخراج معادلات سينماتيك و استاتيك ربات توانبخش كابلي
515
مدل سازي و شبيه سازي واحد نم زدايي گاز طبيعي با استفاده از غربال هاي مولكولي
516
مدل سازي و شبيه سازي واكنش كاتاليستي تبديل متانول به دي متيل اتر
517
مدل سازي و شبيه سازي يك راكتور كاتاليستي جهت حذف مركاپتان ها از مايعات نفتي
518
مدل سازي و شبيه سازي يك كانتر فعال با محرك از جنس عملگر پليمري رسانا
519
مدل سازي و شناسايي رفتار آكوستيكي ميدان نزديك سامانه هاي دريايي در آب هاي عميق
520
مدل سازي و شناسايي متغيرهاي پديده لغزش و جدايش همزمان در اتصالات با سطح تماس گسترده
521
مدل سازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهواره سه محوره با جهت گيري چند جهته
522
مدل سازي و طراحي كنترل كننده براي يك انگشت داراي آلياژهاي حافظه دار
523
مدل سازي و طراحي كنترلر تطبيقي فازي-PI براي ربات شيردوشي
524
مدل سازي و طراحي كوره هاي واحد الفين
525
مدل سازي و طراحي موتور خطي لوله اي مغناطيس دائم شار عرضي
526
مدل سازي و طراحي يك سيستم سرمايش خورشيدي بهينه براي استفاده در شهر اصفهان
527
مدل سازي و كنترل AUV مبتني بر روش هاي هوشمند و الگوريتم هاي وفقي
528
مدل سازي و كنترل آونگ معكوس دو ميله اي
529
مدل سازي و كنترل ارتعاشات توربين بادي
530
مدل سازي و كنترل پيش بين سيستم هاي غير خطي با استفاده از مدل وينر - لاگر
531
مدل سازي و كنترل تركيبي سيستم هاي چندوسيله اي با رويكرد چكيده سازي
532
مدل سازي و كنترل تشديد گرهاي ميكر و و نانو الكترومكانيكي در حوزه كاركرد غيرخطي
533
مدل سازي و كنترل تهويه مطبوع يك واحد ساختماني
534
مدل سازي و كنترل تهيه رزين وينيل استر در راكتور ناپيوسته
535
مدل سازي و كنترل چهار كوادروتور همكار براي حمل بار آويزان
536
مدل سازي و كنترل حركت ربات كروي
537
مدل سازي و كنترل درايو جرثقيل هاي سقفي با هدف حل مشكل فرسايش چرخ و ريل
538
مدل سازي و كنترل دريچه گاز با هدف بهينه سازي عملكرد سيستم كنترل سرعت قابل تطبيق
539
مدل سازي و كنترل دو مبدل DC-DCسري
540
مدل سازي و كنترل ديناميك سيال در نانوكانال هايي با ساختار شبكه لانه زنبوري
541
مدل سازي و كنترل راكتور واحد هيدرو كراكينگ
542
مدل سازي و كنترل سيستم TRMS با استفاده از منطق فازي و ANFIS
543
مدل سازي و كنترل سيستم تبديل انرژي خورشيدي مبتني بر اينورتر منبع ـ امپدانس
544
مدل سازي و كنترل سيستم تعليق الكترومغناطيسي با استفاده از منطق فازي
545
مدل سازي و كنترل سيستم هاي توليدي از نوع كارگاهي با استفاده از جبر مكس-پلاس
546
مدل سازي و كنترل لرزش هاي ناخواسته دست با استفاده از تحريك الكتريكي سطحي
547
مدل سازي و كنترل لغزش طولي تاير به منظور استفاده در سيستم هاي ترمز ضد قفل
548
مدل سازي و كنترل موره القايي جهت يكسان سازي توزيع حرارت در محتويات كوره
549
مدل سازي و كنترل ميله هاي ضد غلتش فعال الكتريكي براي خودروهاي ريلي مسافربري با سرعت بالا در مسيرهاي منحني شكل
550
مدل سازي و كنترل نوسانات نيروي تماسي پانتوگراف و سيستم بالاسري قطارهاي سريع سير
551
مدل سازي و كنترل هواپيما در مانور فلر
552
مدل سازي و كنترل واسطه هاي الكترونيكي براي نيروگاه هاي فتوولتايي با قابليت تبادل توان راكتيو
553
مدل سازي و كنترل يك بازوي متحرك جديد براي چرخ خودروي بدون راننده هوشمند
554
مدل سازي و كنترل يك شير سروو الكتروهيدروليك دو مرحله اي تحت تأثير شتاب
555
مدل سازي و محاسبه افت فشار و دبي صافي هاي سبدي
556
مدل سازي و مطالعه رئولوژي و ريخت شناسي آلياژهاي PA6/ABS و اثر نانورس بر خواص حرارتي آن
557
مدل سازي و مطالعه رئولوژيكي و ريز ساختاري فيلم هاي پليمري بر پايه آلياژ سه تايي پلي اتيلن/پلي آميد/ نانورس
558
مدل سازي و مطالعه سيستم تغذيه قطار هاي برقي بين شهري
559
مدل سازي و مكان يابي بهينه ايستگاه هاي راه آهن با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي ايستگاه راه آهن سريع السير شهر اصفهان)
560
مدل سازي و مكان يابي بهينه برقگير در مزرعه بادي با در نظر گرفتن سيستم زمين توربين بادي
561
مدل سازي و منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات در محيط هاي مختلف زيستي با استفاده از انواع مختلف تيرك ها
562
مدل سازي و نحوه عملكرد بازوهاي ربات پوما ۵۶۰ در نرم افزار ساليدورك
563
مدل سازي و نحوه ي عملكرد بازوهاي ربات پوما ۵۶۰ در نرم افزار ساليدورك
564
مدل سازي و همانندسازي تراوش گازها از ميان غشا ماتريس آميخته با نرم افزار كامسول
565
مدل سازي واحد اصلاح كاتاليستي پالايشگاه نفت
566
مدل سازي وارزيابي ترانزيستورلايه نازك آلي بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
567
مدل سازي وارزيابي مصالحه توان وافزونگي درلايه ترانزيستور وگيت
568
مدل سازي واكنشهاي پخت رزين پلي استر غيراشباع حاوي نانوذره استادان
569
مدل سازي وتحليل عددي جريان داخل اجكتوردر سيستم سرمايش تبخيري
570
مدل سازي وتحليل نرم افزاري برف پاكن
571
مدل سازي وتوسعه الگوريتم حل مناسب براي مسأله مسيريابي توسعه‌يافته احتمالي
572
مدل سازي وحل مساله زمان بندي دوره اي اتاق عمل با درنظرگرفتن بازه زمان عمل جراحي
573
مدل سازي وحل مساله زمان بندي متروتهران
574
مدل سازي ورود آب زيرزميني به معادن سطحي در محيط‌هاي شكسته و تأثير آن بر آلاينده هاي ژئوشيميايي
575
مدل سازي وشبيه سازي راكتورسيني دار اكسيداسيون ايزوپروپيل الكل جهت توليد هيدروژن پراكسيد
576
مدل سازي وشبيه سازي فرآيند پخت سيمان با استفاده از شبكه عصبي - فازي مطالعه موردي
577
مدل سازي وشبيه سازي فرايند تبديل مستقيم گاز سنتز به دي متيل اتر
578
مدل سازي وصحه گذاري رفتار ديناميكي يك ربات دوپاي غيرفعال با جرم گسترده
579
مدل سازي وصول مطالبات معوق بانكي با حداقل هزينه مطالعه موردي: بانك مسكن در استان يزد
580
مدل سازي وطراحي به كمك Mechanial Desktop &power pack
581
مدل سازي وكنترل دست مجازي شامل بازو وساعد وشبيه سازي در دنياي واقعيت مجازي
582
مدل سازي وكنترل نظارتي يك سيستم خط بسته ريلي با استفاده از شبكه پتري
583
مدل سازي ويسكوزيته ي گازها با استفاده از بانك داده اي وسيع
584
مدل سازي يادگيري در توليد گفتار در سطح حركتي
585
مدل سازي يادگيري در محيط هاي آميخته به خصومت با استفاده از بازي هاي پويا
586
مدل سازي يك بعدي تاريخچه تدفين و حرارتي ميدان خيام
587
مدل سازي يك پيل سوختي PEM با نرم افزار فلوئنت و انجام آزمايش بر روي آن
588
مدل سازي يك تصفيه خانه فاضلاب صنعتي به منظور ارتقاء و بهبود شرايط فرايندي آن
589
مدل سازي يك توربين گاز زميني به روش تجميع مراحل
590
مدل سازي يك سكوي ثابت با در نظر گرفتن اندر كنش موج ،سازه و خاك
591
مدل سازي يك سيستم توزيع چند هدفه و حل آن با استفاده از يك الگوريتم ژنتيك ابداعي
592
مدل سازي يك مكانيزم چند تعادلي به منظور بهبود برداشت انرژي از واگنهاي باري
593
مدل سازي يكپارچه مسئله توليد-توزيع سه مرحله اي با ظرفيت موجودي محدود و كمبود مجاز
594
مدل سازي يكپارچه نگهداري و تعميرات و كنترل فرايند آماري در فرايندهاي دو مرحله اي
595
مدل سازي يكپارچه ي سيستم هاي مكاترونيكي با استفاده از روش گراف خطي
596
مدل سازي يون زدايي ظرفيتي براي فرآيند نمك زدايي ناپيوسته
597
مدل سازي، بهينه سازي فني و اقتصادي و تعيين پارامترهاي عملكردي سامانه تبريد تراكمي اجكتوري هيبريد خورشيدي
598
مدل سازي، تحليل خطا و بهبود عملكرد سيستم اندازه گيري جابه جايي هاي نانو متري مبتني بر تداخل سنج ليزري سه مودي
599
مدل سازي، تحليل ديناميكي و بهينه سازي مخزن سوخت لكوموتيو ER24
600
مدل سازي، تحليل و بهبود پارامتر( تي ال) اگزوز خودروي سواري
601
مدل سازي، تحليل و كنترل ماشين هاي القايي تغذيه دوگانه آبشاري
602
مدل سازي، شبيه سازي ديناميك سيال محاسباتي (CFD ) و بهينه سازي فرآيند خشك كردن تحت تاثير الكتروهيدروديناميك
603
مدل سازي، شبيه سازي و ارزيابي اقتصادي پمپ هاي حرارتي مكانيكي
604
مدل سازي، شبيه سازي و بهبود مشخصات ديناميكي ترانزيستور اثر ميداني با استفاده از خازن منفي فروالكتريك
605
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي پارامترهاي سيستم ترمز و بررسي عملكرد آن در ديناميك خودرو كلاس B
606
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد اتيلن توسط فرآيند اكسيداسيون تركيبي متان (OCM)
607
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد فرمالدهيد از متانول
608
مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي فرايند توليد آمونياك
609
مدل سازي، شبيه سازي و پياده سازي سيستم كنترل محركه قطارهاي الكتريكي با پيش بيني لغزش چرخ بر روي ريل
610
مدل سازي، شبيه سازي و تحليل خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با منسوج حلقوي پودي دو محوري به كمك روش چند مقياسي در اجزاي محدود
611
مدل سازي، شبيه سازي و كنترل منابع انرژي تجديد پذير تركيبي با هدف بهبود كيفيت توان
612
مدل سازي، شبيه سازي و كنترل هوشمند قواي محركه خودرو هيبريدي
613
مدل سازي، شناسايي و آزمايش يك ميكروعملگر IPMC
614
مدل سازي، طراحي و تحليل پيچيدگي فلومتر گاز بر مبناي تكنولوژي MEMS
615
مدل سازي، طراحي و تحليل ميداني يك تقويت كننده تراهرتز
616
مدل سازي، طراحي و ساخت پروب اندازه گيري ثابت ديالكتريك
617
مدل سازي، طراحي و ساخت دسته موتور شبه فعال و فعال به كمك سيال مگنتورئولوژيكال
618
مدل سازي، طراحي و مونتاژ اجزاي قالب هاي برش
619
مدل سازي، كنترل و ساخت روبات سيار چرخدار با مدل پاندول معكوس
620
مدل سازي، نحليل پايداري و طراحي كنترل كننده براي شبكه هاي حسگري عملگري بي سيم مبتني بر استاندارد IEEE802.15.4
621
مدل سازي،طراحي و پياده سازي سيستم كنترل بويلر توسط فيلد باس
622
مدل سازيFDTD مسائل شامل محيط هاي پيچيده
623
مدل سازيمديريت ريسك در ارزش كسب شده( بررسي موردي: پروژه ايستگاه تزريق فشار گاز)
624
مدل سلسله مراتبي بيزي ناپارامتريك بصورت كاربردي
625
مدل سلولي بيماري هانتيگون با كلون كردن رديفهاي تكراري CAG در ژن GFP و بيان زياد ژن فوق در سلولهاي مدل انساني
626
مدل سه بعدي المان محدود براي ترك هاي انعكاسي در روسازي مركب
627
مدل سه بعدي انتقال حرارت در جريان گاز‎-‏جامد در لوله هاي مايل و افقي و بررسي آن در شرايط مرزي مختلف
628
مدل سيستماتيك جهت انتخاب بازار بين الملل( غربالگري)
629
مدل سيستماتيك خبره فازي براي پيش بيني ديركرد در پلانت توليد تابلوي برق
630
مدل سينتيك هاي ارائه شده جهت جذب SO2 با آهك
631
مدل سينتيكي رشد و هسته زايي كريستالهاي پركلرات آمونيم در محلول حاوي كلريد سديم در كريستاليزور بچ سرمايشي
632
مدل سينتيكي ريفرمينگ خشك متان با كاتاليست Ni-Co
633
مدل سينتيكي فراگير براي سنتز فيشر ـ تروپش بر روي كاتاليست آهن در فاز دوغابي
634
مدل شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني روزانه غلظت آلاينده هاي هوا در مناطق شهري مطالعه موردي، شهر تهران
635
مدل شبكه عصبي مصنوعي براي تعيين هيدروگراف سيلاب
636
مدل شبيه سازي - بهينه سازي در تخصيص فازي بار آلاينده
637
مدل شبيه سازي تلفيقي كمي -كيفي ابهاي سطحي و زيرزميني
638
مدل شدني براي بازار مشترك در سازمان كنفرانس اسلامي
639
مدل شناسايي ريسك ايمني در مرحله طراحي جهت كاربرد در مدلسازي اطلاعات ساختمان
640
مدل شناسايي ويژگي هاي رانندگان در تصادفات عبور از چراغ قرمز
641
مدل صف M*/G/1 با مرخصي هاي چندگانه
642
مدل صف انتظار كشتيها در بنادر تجاري ايران
643
مدل صف بندي 00/.M/M با پارامترهاي فازي در حالت هاي گذرا و پايا
644
مدل طراحي سيستمهاي جمع آوري رواناب سطحي شهري در محيط صفحه گسترده
645
مدل طراحي شبكه با در نظرگرفتن تعادل شهري (انتخاب محل سكونت، اشتغال و قيمت زمين)
646
مدل طراحي شبكه زنجيره تأمين تبديل زيست‌توده به انرژي با استفاده از فرآيند هضم بي‌هوازي تحت شرايط عدم قطعيت، مطالعه موردي:استان گلستان
647
مدل طراحي شبكه مترو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
648
مدل طراحي شبكه‌ي فيدر بر مبناي تقاضاي احتمالاتي
649
مدل طراحي مبتني بر عاملان هوشمند
650
مدل طراحي محور تنش -كرنش بتن محصور شده با FRP در مقاطع مستطيلي تحت بار مونوتونيك
651
مدل عامل محور براي سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك در شرايط پيچيدگي
652
مدل عدد صحيح براي مسئله زمانبندي كلاس هاي دانشگاهي
653
مدل عددي براي شبيه‌سازي آويزش پارچه حلقوي پودي در تغيير شكل‌هاي بزرگ
654
مدل عددي پديده حمل رسوب با استفاده از مدلهاي متوسط گيري شده در عمق
655
مدل عددي تراوش ورقه اي از زير سدهاي بتني
656
مدل عددي جريان در سرزيرها
657
مدل عفونت HIV - 1 درون ميزبان بر اساس سن با انتقالات سلول به سلول و ويروس به سلول
658
مدل علي ابعاد چشم انداز زمان و رضايت زناشويي با توجه به اثرات ميانجي بهزيستي روانشناختي، شادكامي و گذشت
659
مدل علي ابعاد چشم انداز زمان ورضايت زناشويي با توجه به اثرات ميانجي بهزيستي روانشناختي،شادكامي و گذشت
660
مدل علي روابط رهبري خدمتگزار، توانمندسازي روانشناختي و كارآفريني سازماني در ميان كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
661
مدل عوامل موثر بر سهم خريد مشتري در بازاريابي شركتي
662
مدل غير خطي بانك ترانسفورماتور سه فاز در حضور پديده GIC
663
مدل فازي توزيع بهينه بار در سيستم قدرت
664
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
665
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
666
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
667
مدل فازي حداكثر نمودن ارزش خالص فعلي و كاهش حداكثر تاخير در زمانبندي پروژه با سرمايه گذاري منابع
668
مدل فراگير سينتيكي براي سنتز فيشر- تروپش بر پايه كاتاليست كبالت
669
مدل فرايندي اكتشاف دانش ازپايگاه داده ها مبتني بر عاملهاي هوشمند
670
مدل فريدمان
671
مدل فيزيكي سازه هاي دريايي
672
مدل فيزيكي كانالهاي كشتيراني جهت تعيين برزگترين كشتي عبوري از آن
673
مدل قيمت گذاري در بازار رقابتي با درنظرگرفتن هزينه هاي موجودي و مسير يابي در يك سيستم رنجيره تامين
674
مدل قيمت گذاري گاز بر اساس هزنيه نهايي براي شركت هاي توزيع گاز
675
مدل كابل الكتروديفيوژن براي محيط شبيه ساز نورون
676
مدل كاربردي ارزيابي دروني در سطح كسب و كار بر اساس زنجيره ارزش پور جهت تدوين استراتژي هاي رقابتي كسب و كار
677
مدل كاربردي ارزيابي دروني در سطح كسب و كار بر اساس زنجيره ارزش پورتر جهت تدوين استراتژي هاي رقابتي كسب و كار
678
مدل كاربردي مسائل ژئوتكنيكي با استفاده از مسائل مكانيك خاك حالت بحراني
679
مدل كامپيوتري آناليز امواج در حالت دو بعدي
680
مدل كامپيوتري بهينه سازي مخازن موج گير ديفرانسيل
681
مدل كامپيوتري سيستم هشدار سيل رودخانه كارون
682
مدل كامپيوتري طراحي نوار نقاله
683
مدل كاهش‌مرتبه‌يافتۀ ريزشبكه جهت مطالعات پايداري سيگنال كوچك
684
مدل كردن اتصالات فولادي با استفاده از شبكه عصبي
685
مدل كردن اصطكاك به روش چند مقياسه
686
مدل كردن پيروليز چوب
687
مدل كردن تابع تضعيف ساختمان در ارتباطات سيار با استفاده از روش UTD
688
مدل كردن ترك نامعين بر پايه مكانيك شكست و اعمال آن براي ارزيابي خرابي سنگها ي تحت آزمايش خمش سه نقطه اي
689
مدل كردن تزريق سيال ردياب در محيط مخزن و بررسي كارايي آن با روش خطوط جريان در پيش بيني اشباع سيالات و ارتباط بين چاه
690
مدل كردن توابع چند متغيره (Multivariate)، ارائه اولين نرم افزار فارسي در زمينه توابع چند متغيره همراه با مثال علمي
691
مدل كردن جريان خون در مدار ويليس مغز
692
مدل كردن رفتار تابع زمان براي ساختگاه اطراف تونل به روش تحليلي و عددي
693
مدل كردن رفتار سنگ دوزها در توده هاي سنگي اطراف تونل با تكيه بر توزيع تنش در بدنه سنگ دوز
694
مدل كردن رفتار سنگ دوزهاي تزريقي در حالت فعال و غيرفعال
695
مدل كردن رگرسيون ناپارامتري از طريق منظم‌سازي لسو
696
مدل كردن سطح لغزش شيرواني‌ها با استفاده از روش اتومات سلولي (مورد خاص: شيرواني كيلومتر 23 بزرگراه جم-طاهري)
697
مدل كردن سه فاز كوره قوس الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي فازي
698
مدل كردن شاسي ماشين وانت پيكان با نرم افزار Solid Works و Ansys
699
مدل كردن شيوه هاي تجربي انحلال همزمان آب و نمك به كمك نرم افزار فلوئنت
700
مدل كردن عملكرد بهينه با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري
701
مدل كردن عملكرد بهينه ميدان با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتر ي Modeling Roundabout performance using A Vailable Computer Softwares
702
مدل كردن عيب چرخ دنده
703
مدل كردن فيزيكي و كنترل هوشمند بازوي ربات انعطاف پذير
704
مدل كردن كاربر مبتني برهستان شناسي براي بازيابي اطلاعات
705
مدل كردن كشش سطحي و تلاطم در جريان هاي با سطح مشترك
706
مدل كردن مسير حركت مشتري در مديريت فضاي قفسه با رويكرد فازي
707
مدل كردن نواي گفتار فارسي با استفاده از روشهاي داده گرا و قانون گرا
708
مدل كردن و شبيه سازي ترافيك در شبكه هاي مخابراتي سرعت بالا(ATM) با استفاده از تابع توزيع احتمال MMMMPP
709
مدل كردن و شبيه سازي ترانزيستورماسفت نانو كربني با استفاده از شبكه عصبي
710
مدل كردن وشبيه سازي ترانزيستورفت نانووايرسيليكوني بااستفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
711
مدل كسب و كار نوآورانه در زمينه تأمين مالي
712
مدل كنترل موجودي چند محصولي در حالت غير قطعي با در نظر گرفتن تاثير محدوديت هاي ظرفيت حمل و نقل روي مقدار سفارش
713
مدل كنترلي نوسازي و انطباق استخوان ترابيكولار
714
مدل كواركي و بر همكنش هاي نوكلئون ـ نوكلئون در چارچوب RGM
715
مدل كوراموتو با نيروي وابسته به زمان
716
مدل كيفيت سرويس سيستم هاي بزرگ مقياس در محيط ابري
717
مدل كيفيت سيستم هاي توصيه گر مبتني بر بازي نمايي
718
مدل كين- مل هايزنبرگ روي شبكه لانه زنبوري
719
مدل گاز حلقه‌اي تلاطم ابرشاره
720
مدل گرمايش ورق در كوره آنيل پيوسته
721
مدل لاگرانژي ارتعاشات اپتومكانيكي مشدد نوري ميكرو كره اي
722
مدل لجستيك معكوس چندهدفه براي مكانيابي تسهيلات نيمه ناخوشايند با رويكرد تحليل پوششي داده ها
723
مدل ماركوفي بارش ايران بر اساس پايگاه داده ي اسفزاري
724
مدل ماكزيمم محصول توليد شده
725
مدل ماكزيمم محصول توليد شده در كارخانه اورانوس
726
مدل مبتني بر ارزيابي ريسك جهت انتخاب سيستم پياده سازي پروژه در پروژه هاي راهسازي
727
مدل مبتني بر فازور ديناميك ژنراتور بادي نوع يك براي عمليات نامتعادل
728
مدل محاسبات و طراحي تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و گازكشي شهري
729
مدل محاسباتي پديده Wind up
730
مدل مختلط فشرده سازي تصوير مبتني بر SubbanD CodinG و edge- preserving regularistation
731
مدل مديريت ادعاي پروژه هاي عمراني در چرخه حيات پروژه (مطالعه موردي: صنعت ساختمان)
732
مدل مديريت ادعاي پروژه هاي عمراني در چرخه حيات پروژه(مطالعه موردي: صنعت ساختمان
733
مدل مديريت به روز كنترل سيلاب
734
مدل مديريت درآمد خطوط هوايي براي شركت هاي ايراني
735
مدل مديريت ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي كسب و كار نوپاي دانش بنيان فناوري نانو در ايران
736
مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا در پايگاه داده هاي رابطه اي
737
مدل مسئله مكانيابي-مسيريابي هاب براي حمل و نقل مواد مضر
738
مدل مسيريابي-تخصيص جهت تخليه مجروحين در زمان بحران
739
مدل مطلوب طرح‌هاي توسعه‌ي شهري با تأكيد بر مخاطرات سيلاب (بررسي موردي شهر گنبد كاووس)
740
مدل معادلات ساختاري براي داده هاي طبقه بندي مرتب
741
مدل معادله ساختاري كيفيت رابطه زناشويي بر اساس ويژگي هاي روان شناختي همسران
742
مدل مفهومي «محله سنتي ايراني» و كاربست آن در ارزيابي «مجتمع‌هاي مسكوني معاصر» اصفهان
743
مدل مفهومي GIS شبكه هاي توزيع آب
744
مدل مفهومي تاثير نوآوري برعملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با نقش تعديل كننده تعهد خانوادگي
745
مدل مفهومي تاثير نوآوري برعملكرد كسب و كارهاي خانوادگي با نقش تعديل كننده تعهد خانوادگي
746
مدل مفهومي تبيين مديريت هنجارهاي اجتماعي با تاكيد بر سنت اميرالمومنين عليه‌السّلام
747
مدل مفهومي خسارت مخازن سدها در در محيط GIS
748
مدل مفهومي طرح جامع مديريت سيلاب
749
مدل مكان يابي تسهيلات تحت شبكه با درنظرگرفتن عدم قطعيت در زمان هاي حمل ‌و نقل و كمان هاي شبكه
750
مدل مكان يابي جايگاه سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) با ارائه مطالعه موردي
751
مدل مكان يابي چند دوره اي چند هدفه براي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته لجستيك معكوس احتمالي
752
مدل مكان‌يابي و طراحي رقابتي در شرايط عدم قطعيت تعداد تسهيلات جديد رقيب
753
مدل مكانيابي – مسيريابي - موجودي براي زنجيره‌ي امداد با ملاحظات دقيق لرزه‌اي
754
مدل مكانيابي رقابتي پيشرو- پيرو در حالت نامعلوم بودن تعداد تسهيلات جديد پيرو
755
مدل مكانيابي نقاط انتقال در زنجيره تامين امداد با در نظر گرفتن اختلال منابع
756
مدل مناسب جايگزيني تجهيزات در سيستم نت يكي از سازمانهاي دفاعي كشور
757
مدل موجك فازي - ماشين يادگيري حداكثر
758
مدل موجودي دوسطحي براي اقلام زوال‌‌پذيرتدريجي با لحاظ عدم قطعيت تقاضا
759
مدل موجودي كالاي فاسد شدني با حجم زياد با تعويق نسبي و تقاضاي نوساني همراه با تورم
760
مدل مولفه هاي طراحي مركز محله مشاركت محور با رويكرد ادراكي (نمونه موردي: مركز محله چيذر)
761
مدل ميكروسينيتيكي واكنش فيشر-تراپش
762
مدل نرخ شكست متناسب براي زمان هاي متوالي بر پايه ي سانسور آگاهي بخش
763
مدل نظري طراحي و ساخت تغيير دهنده فاز در باند X با استفاده از مزيت باريم ناهمسانگرد
764
مدل نفوذ و كسب بازار سوخت گيري هواپيما هاي باربري ترانزيت در فرودگاه امام خميني (ره)
765
مدل نمودن تاثير ظرافت الياف بر رفتار منسوجات سوزني طرح دار در يك سيكل فشار
766
مدل نمودن واريانس سينتيليشن در لينكهاي ماهواره اي در باند Ka
767
مدل نمون كلاتر حاصل از پوشش گياهي در رادار باي استاتيك براي باند فركانسي UHF
768
مدل هابارد بررسي حل دقيق در يك بعد
769
مدل هارمونيكي كنتورهاي فعال القايي و تجزيه و تحليل خطاي آنها در حضور هارمونيكهاي ولتاژ و جريان
770
مدل هارمونيكي كنتورهاي فعال القايي و تجزيه و تحليل خطاي آنها در حضور هارمونيكهاي ولتاژ و جريان
771
مدل هاي ARCH و GARCH و كاربردهاي آنها در تحليل داده هاي اقتصادي
772
مدل هاي DEA با وروديها و خروجي هاي نامطلوب
773
مدل هاي GARCH حافظه طولاني تعميم يافته
774
مدل هاي آرفيما تطبيقي با كاربردهايي در تورم
775
مدل هاي آميخته خطي براي تحليل داده هاي طولي
776
مدل هاي آميخته فرايندهاي ARCH با ضرايب متغير نسبت به زمان
777
مدل هاي آميخته ي چندكي خطي
778
مدل هاي اپيدمي عفونت سني با آميخته هاي ناهمگون
779
مدل هاي اتورگرسيو فضايي، تخصيص و برآورد
780
مدل هاي اتورگرسيو مرتبه اول با ضرايب متناوب
781
مدل هاي انتقالي براي تحليل داده هاي طولي ترتيبي
782
مدل هاي برنامه ريزي در FMS (تكنولوژي گروهي )
783
مدل هاي بست و بند در بررسي اجزاي مرزي ديواره هاي برشي بتن آرمه داراي بازشو
784
مدل هاي بيزي با اثرات آميخته با توزيع هاي دم- سنگين
785
مدل هاي تبيين كننده دخالت الهي در جهان فيزيكي با توجه به نظريات علمي
786
مدل هاي تجارت الكترونيك
787
مدل هاي تحليل پوششي داده ها در حضور خروجي هاي نامطلوب و محدوديت هاي وزني
788
مدل هاي تحليلي جريان دو فازي آب -هوا در سر ريز هاي شوت و پلكاني
789
مدل هاي تحليلي ساده براي مسائل لوله گذاري به روش J-LAY
790
مدل هاي ترموديناميكي براي مخلوطهاي غير ايده آل
791
مدل هاي جديدي براي پروتكل تكرارگر كوانتومي
792
مدل هاي چندسطحي و مقايسه كاكس تك سطحي و چندسطحي
793
مدل هاي چينه شناسي كرتاسه مياني در شرق شيراز
794
مدل هاي خطي آميخته با توزيع نرمال چوله و مباحث مرتبط
795
مدل هاي خطي تعميم يافته براي داده هاي سري زماني
796
مدل هاي خطي تعميم يافته سلسله مراتبي براي برآوردهاي ناحيه كوچك
797
مدل هاي خود بازگشتي با توزيع هاي حاشيه اي نمايي و گوسين معكوس
798
مدل هاي ديناميكي براي ناباروري در زوجين و بررسي هندسي جواب هاي آن
799
مدل هاي رگرسيون تصادفي-فازي براساس فاصله هاي اطمينان
800
مدل هاي رگرسيوني غير خطي تحت خطاهاي چوله نرمال آميخته مقياس
801
مدل هاي رمبش تابع موج وآزمايش هاي تجربي
802
مدل هاي رياضي براي اندازه گيري پخش اتمسفري مواد راديواكتيو از نيروگاههاي هسته اي
803
مدل هاي ريسك بر اساس فرايند مقدار صحيح (1)MA با نوآورهاي توزيع شده از پواسون و پواسون مركب
804
مدل هاي سري زماني اقتصادي با واريانس هاي متغير
805
مدل هاي شوكي در قابليت اعتماد
806
مدل هاي صفر - آماسيده فضايي
807
مدل هاي عاملي در مالي : تخمين و پيش بيني
808
مدل هاي عاملي مفصل مبنا و كاربردهاي آن
809
مدل هاي عمومي استراتژيك
810
مدل هاي قابل حل برنامه ريزي خطي براي مسائل واگذاري چند عامله
811
مدل هاي كيفيت
812
مدل هاي كيهان شناسي نا همگن
813
مدل هاي گارچ چندمتغيره و كاربردهاي آن
814
مدل هاي لگاريتم خطي خود برگشتي پواسون براي سري هاي زماني شمارشي
815
مدل هاي ماركف پنهان ونيمه ماركف پنهان وكاربردهاي آن
816
مدل هاي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي و الگوريتم هاي توزيع شده ي چند جمعيتي براي تخصيص كانال ايستا و پويا در شبكه هاي مش بي سيم
817
مدل هاي مختلف كيهانشناسي تورّمي
818
مدل هاي مسيريابي چندمدي در گسترش شبكه هاي حمل ونقل شهري
819
مدل هاي معادلات ساختاري
820
مدل هاي نظريه مجموعه ها با اردينال هاي تعريف پذير
821
مدل هاي‌ پيش‌بيني تقاضا در صنايع نساجي مبتني بر هوش مصنوعي
822
مدل هايزنبرگ بر روي شبكه ي لانه زنبوري
823
مدل هايي با اثرات آميخته دو خطي براي داده هاي جفتي در شبكه هاي اجتماعي
824
مدل هزينه - منفعت زيست محيطي پروژه هاي شركت گاز ﴿مطالعه موردي : استان يزد﴾
825
مدل هشدار-تاخيرمفصلي براي نگهداري ازسيستم هاقابل تعمير
826
مدل هماهنگ برنامه ريزي تامين ، توليد و توزيع براي زنجيره تامين ماهي
827
مدل هماهنگي اختيارات واقعي در مديريت ريسك قرارداد تامين در يك زنجيره تامين
828
مدل هماهنگي يك زنجيره‌تامين با استفاده از قرارداد بازخريد با در نظر گرفتن كيفيت كالا و تبليغات در صنايع لوازم خانگي
829
مدل همزمان طراحي شبكه پيوسته و قيمتگذاري با استفاده از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه سازي شده
830
مدل همفزون مالكيت وسيله نقليه شخصي در ايران با استفاده از معادلات ساختاري
831
مدل هندسه حلقه بافت حلقوي پودي براي نخ چند فيلامنتي
832
‎مدل هندسه لامبدا براي داده هاي نادقيق در هندسه محاسباتي
833
مدل هوشمند فرآيند انتقال حرارت و رطوبت در منسوجات نيافته سبك
834
مدل هيبريدي جريان مغشوش براي بهبود پيش بيني كميت هاي ميدان جريان
835
مدل هيدروديناميكي براي شبيه سازي حركات كشتي مهار شده درآب كم عمق
836
مدل و الگوريتم براي مسأله مسيريابي مبتني بر كمان با شاخص فشردگي اشتراك
837
مدل و الگوي اكتشاف كانسار آهن خسروآباد سنقر
838
مدل و برنامه الگويابي روابط و الگوريتم هاي مربوط به قيمت سهام
839
مدل وتحليل تنش ميل لنگ با Mechanical desktop & Ansys
840
مدل ولون در كروموديناميك
841
مدل يابي QSAR فعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5 كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) -4- (4- متوكسي فنوكسي) پيريدازين-2- هيدرو- اون و فنيل استاميد
842
مدل يابي QSARفعاليت بيولوژيكي برخي مشتقات 5كلرو-2-(3 و 5 دي متيل فنيل) - 4 - (4 - متوكسي فنوكسي) پيريدازين - 2 - هيدرو - اون و فنيل استاميد
843
مدل يابي ادراك محيط كالبدي مبتلايان به دمانس سالمندي از نوع آلزهايمر مبتني بر عصب روان شناختي
844
مدل يابي پيش بيني حيطه هاي استعداد براساس متغيرهاي ابعادهوش، خلاقيت، رغبت و تيپ شخصيتي در دانش آموزان تيز هوش دوره ابتدايي
845
مدل يابي تأثير متغيرهاي تاب آوري، اميد، خودكارآمدي، خوش بيني بر حس انسجام آتش نشانهاي شهر بندرعباس با نقش واسطه اي سن
846
مدل يابي تأثير متغيرهاي كالبدي پنجره جهت دستيابي به الگوي پنجره مطلوب كلاس از ديدگاه دانش آموزان
847
مدل يابي رابطه دلبستگي به خدا، شفقت به خود، اضطراب مرگ، صبر و ادراك بيماري با افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان
848
مدل يابي روابط بين اهداف پيشرفت و تعلل ورزي تحصيلي با عملكرد رياضي دانش آموزان دختر اول دبيرستان يزد
849
مدل يابي روابط بين باورهاي معرفت شناختي، خودكارآمدي تحصيلي و اهمال-كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان يزد
850
مدل يابي روابط بين سرمايه هاي روانشناختي، انتظارات و تعهد زناشويي با كيفيت زندگي زناشويي در زوجين استان يزد
851
مدل يابي روابط بين نشخوار ذهني ، اجتناب فعال و نقص در كاركردهاي اجرايي با حل مسئله ناكارآمد در بيماران افسرده اساسي: نقش واسطه اي حافظه سرگذشتي بيش كلي گرا
852
مدل يابي عوامل خانوادگي )ساختار خانواده، بهم پيوستگي خانواده، تعامل حمايتي والد- كودك، محيط بر انگيزاننده، حمايت اجتماعي، تاثيرات منشا خانواده و درآمد كافي( موثر بر تاب آوري خانواده زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
853
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
854
مدل يابي عوامل مؤثر بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط استان مازندران)
855
مدل يابي فعاليت برخي مشتقات تري آزول با به كارگيري شاخص هاي مولكولي
856
مدل يابي معادلات ساختاري باكاربرد نرم افزارليزرل
857
مدل يابي معادلات ساختاري بين تمايل به ازدواج ، عملكرد اجتماعي ، بهزيستي روانشناختي و مسئوليت پذيري
858
مدل يادگيري بصري بازي‌وار براي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اوتيسم
859
مدل يكپارچه استراتژيك براي دسترسي به توليد در كلاس جهاني
860
مدل يكپارچه تخصيص آب با در نظر گرفتن اهداف كمي و كيفي
861
مدل يكپارچه تخصيص موعد تحويل ، تخصيص منابع و زمانبندي توليد و توزيع در زنجيره تامين
862
مدل يكپارچه تشكيل سلول و تخصيص منابع انساني با فرض قابليت اطمينان ماشين آلات در سيستم توليد سلولي
863
مدل يكپارچه تغييرات كاربري اراضي كشاورزي در سطح ملي: مطالعه موردي در ايران
864
مدل يكپارچه توليد سلولي مجازي پويا با در نظر گرفتن برون سپاري و الزامات نيروي انساني
865
مدل يكپارچه سازي حمل‌و‌نقل عمومي جهت بهينه سازي زمان سفر و ارزيابي آن با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان بهبود‌يافته
866
مدل يكپارچه طراحي زنجيره تأمين-قيمت‌گذاري با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزيدوسطحي: مطالعه موردي زنجيره تأمين توليد سوخت سبز از ريز جلبك‌ها
867
مدل يكپارچه قيمت گذاري - سفارش اقتصادي براي كالا با عمر محدود و در نظر گرفتن تاخير در پرداخت
868
مدل يكپارچه مسئله زمانبندي چندپروژه اي و مكانيابي هاب در زنجيره تأمين پروژه تحت شرايط محدوديت منابع
869
مدل يكپارچه مكانيابي- مسيريابي با تسهيلات غير قابل اطمينان
870
مدل يكپارچه هيدرولوژي-اجتماعي-اقتصادي براي بازيابي تراز آب درياچه اروميه با بكار گيري استراتژي انتقال حقابه در حوضه زرينه‌رود
871
مدل يكپارچه ي محاسبه و انتشار اعتماد گروه مبنا
872
مدل‌ سازي اكولوژيكي پراكنش گونه در معرض خطر انقراض آنغوزه (مطالعه موردي : منطقه طبس)
873
مدل‌ سازي رياضي انتشار و انتقال هيدروكربن ‌هاي پلي آروماتيك حلقوي در خاك و پيش بيني آلودگي آب‌ هاي زير‌زميني
874
مدل‌ سازي عددي پديده خستگي در ‌سنگ‌، مطالعه موردي : معدن چغارت
875
مدل‌ سازي و تحليل ارتعاشات مته دندان پزشكي
876
مدل‌ هاي بتا رگرسيون متورم در صفر- يك براي داده‌ هاي نسبت فضايي
877
مدل‌ هاي رگرسيون متورم در صفر حاشيه‌ اي داده‌ هاي شمارشي
878
مدل‌‌‌‌‌‌سازي و حل مساله زمان‌‌‌‌‌‌بندي دوره‌‌‌‌‌‌اي قطارھاي مسافربري با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت ايستگاه
879
مدل‌‌سازي CFD پايه‌ي عملكرد يك راكتور حبابي مورد استفاده در جذب واكنشي اكسيد هاي نيتروژن همراه با فرآيند اكسيداسيون پيشرفته
880
مدل‌‌سازي اثر اندازه يوني بر روي پتانسيل جرياني در نانوكانال‌‌هاي نرم
881
مدل‌‌سازي تحليلي و آزمايشگاهي نوسانات فشار و افت فشار جريان دوفازي آب و هوا در خم قائم تخليه‌‌كننده‌‌هاي تحتاني
882
مدل‌‌سازي عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي كنترل شده در بالادست آب پايه
883
مدل‌‌سازي و شبيه‌‌سازي ستون استخراج ضربه‌‌‌‌اي افقي از نوع سيني‌‌دار با استفاده از مدل اختلاط پيشرو
884
مدل‌بندي همزمان پارامترهاي مكان و مقياس توزيع تي-استيودنت
885
مدل‌بندي و حل مسأله چيدمان تسهيلات پوياي تصادفي
886
مدل‌سازي ‌‌‌منيپوليشن ‌‌‌انواع ‌‌‌اشكال ‌‌‌هندسي ‌‌‌ذره ‌‌‌بوسيله ‌‌‌AFM ‌‌‌به ‌‌‌روش ‌‌‌ديناميك ‌‌‌مولكولي
887
مدل‌سازي آثار غيرخطي ADC و DPWM در مبدل‌هاي مد جرياني تمام ديجيتال
888
مدل‌سازي آسيب پيش‌رونده در مخازن تحت فشار كامپوزيتي نوع IV
889
مدل‌سازي آسيب خستگي پيش‌رونده با استفاده از مدل ناحيه چسبناك در اتصالات چسبي
890
مدل‌سازي آسيب‌پذيري ناشي از بيماري ليشمانيوز جلدي (سالك)
891
مدل‌سازي آشيان اكولوژيك اقليمي گونه گياهي (.Scariola orientalis l) با استفاده از دو مدل حداكثر آنتروپي و رگرسيون لجستيك در استان اصفهان
892
مدل‌سازي آكوستيكي و تحليل كارايي فوم‌هاي متخلخل دركاهش نويز واگن‌هاي مسافري
893
مدل‌سازي آماري بازاريابي هرمي
894
مدل‌سازي اثر پندارهاي مرتبط با ايمني بر رفتار استفاده از موتورسيكلت در مركز شهر تهران
895
مدل‌سازي اثر تغيير اقليم بر پراكنش و ارتباطات زيستگاهي سم‌داران آسيب‌پذير در ايران مركزي
896
مدل‌سازي اثر جدايش يوني در الكتروفورز ذرات نرم
897
مدل‌سازي اثر سياست‌هاي مديريت تقاضاي حمل‌ونقل (TDM) بر ميزان پياده‌روي استفاده‌كنندگان از سواري شخصي
898
مدل‌سازي اثر ضربه سرعت پايين در جدايش لايه‌ها در سازه‌هاي متشكل از مواد مركب چندلايه
899
مدل‌سازي اجزاي محدود رفتار بيومكانيكي بافت كره چشم با استفاده از فشار داخلي چشم
900
مدل‌سازي احتراق غير پيش‌ آميخته ابر ذرات فلزي
901
مدل‌سازي احتمالاتي رفتار بيومكانيكي بافت قرنيه به‌منظور مطالعه فشار داخلي چشم
902
مدل‌سازي احتمــالاتي ريزش‌هاي واژگــوني در شيـب سنـگهاي درزه‌دار (مورد مطالعاتي: بلـوك شمالي معـدن سنگ آهن چغـارت)
903
مدل‌سازي ادراك درد در مغز با استفاده از نرم‌افزار SNNAP
904
مدل‌سازي ارتعاشي ميكرو كانتيلور AFM با در نظر گرفتن بار محوري در محيط¬هاي كاري هوا و مايع
905
مدل‌سازي استاتيكي و ديناميكي ژيروتور هيدروليكي
906
مدل‌سازي استراتژي معاملات زوجي با رويكرد تركيبي يادگيري ماشين و فرايندهاي تصادفي
907
مدل‌سازي اعتماد در شبكه هاي اجتماعي براي حذف برچسب هاي هرز
908
مدل‌سازي اكسايش الكتروشيميايي فنل براي تصفيه پساب
909
مدل‌سازي اكوستيكي كمپرسور توربوشارژر خودرو سواري به منظور كاهش صدا و مصرف سوخت
910
مدل‌سازي الاستيسيته مرزدانه‌ها در فلزات نانوكريستالي
911
مدل‌سازي الگوهاي فصلي تقاضاي الكتريسيته با بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي نرم
912
مدل‌سازي الگوي شليك عصبي با هدف كنترل تحريك مغزي در درمان ميگرن
913
مدل‌سازي انتخاب سهام بر اساس شبكه‌هاي مالي با داده‌هاي پيش‌بيني شده
914
مدل‎‌‏سازي انتشار تهديدها مبتني بر ارتباط دارايي‎‌‏ها و آسيب‎‌‏پذيري‎‌‏ها براي تحليل مخاطرات امنيتي
915
مدل‌سازي انتشار صوت در سازه‌هاي دريايي و تشخيص خرابي توسط آن
916
مدل‌سازي انتشار فايل آلوده در شبكه‌هاي نظيربه نظير
917
مدل‌سازي انتشار كرم‌هاي نظير به نظير با در نظر گرفتن پارامترهاي زماني
918
مدل‌سازي انتشار و نشست ذرات در ساختمان‌هاي سنتي با تهويه طبيعي
919
مدل‌سازي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيالات در ميكروكانال‌ها با استفاده از ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
920
مدل‌سازي انحراف تصميم‌گيري در انتخاب گسسته با استفاده از آماره هاي ناپارامتري: مطالعه موردي انتخاب مُد ريلي
921
مدل‌سازي ايمپلنت‌هاي دنداني و تحليل بارهاي خستگي با استفاده از روش المان محدود
922
مدل‌سازي با بررسي عملكرد اقتصادي و زيست محيطي‌ سيستم‌هاي توليد همزمان CHP شامل موتورهاي درون‌سوز، پيل‌هاي سوختي و PV/T بر اساس نرخ‌هاي فعلي‌ برق و گاز
923
مدل‌سازي بار تركيبي در سيستم قدرت شامل مبدل‌هاي استاتيك
924
مدل‌سازي بار در سطح ولتاژ فشار قوي براي مطالعات پايداري ولتاژ كوتاه‌مدت
925
مدل‌سازي بازيابي غشايي مواد خوش‌بو از جريان‌هاي دربرگيرنده آن‌ها
926
مدل‌سازي برج تقطير و مثال‌هاي آن
927
مدل‌سازي به منظور بهينه سازي تاب‌آوري خطوط سيستم آب‌رساني شهري با رويكرد كاهش خسارات فيزيكي ناشي از زلزله (مطالعه موردي: منطقه دو شهر تهران)
928
مدل‌سازي بيلان آب حوضه زاينده‌رود با استفاده از مدل هيدرولوژيك SWAT
929
مدل‌سازي پارامترهاي امواج در مجاورت موج‌شكن‌هاي شناور مهارشده
930
مدل‌سازي پارامترهاي به هم وابسته و مؤثر بر ضريب اصطكاك در جداگرهاي تطبيق‌پذير آونگي
931
مدل‌سازي پارامتري و شبيه‌سازي استنت كرونري به روش اجزاي محدود
932
مدل‌سازي پايدار كالكتور خورشيدي و استفاده از حرارت آن در ژنراتور چيلر جذبي
933
مدل‌سازي پتانسيل توليد پوشش گياهي برخي از مكان‌هاي مرتعي در استان اصفهان
934
مدل‌سازي پديده گردش طبيعي سيال دريكPWRبادرنظرگرفتن جفت‌شدگي معادلات ترموهيدروليك ونوترونيك
935
مدل‌سازي پديده‌ي نوظهور ثانويه در شبيه‌سازي اجتماعي مبتني بر سيستم‌هاي چندعاملي
936
مدل‌سازي پراكنش گونه‌اي و اثر تغيير اقليم بر رويشگاه‌هاي درمنه دشتي (Artemisia seiberi Besser.) و درمنه كوهي (Artemisia aucheri Boiss) در منطقه حفاظت شده كركس
937
مدل‌سازي پراكنش گونه‌هاي شور پسند منطقه‌ي حوض سلطان استان قم با استفاده از مدل CART
938
مدل‌سازي پراكنش مكاني گونه آنغوزه (Ferula gabrielli) با استفاده از مدل‌هاي ماشين‌هاي بردار پشتيبان (SVM) وشبكه‌هاي باور بيزين ((BBN )در شهرستان خور و بيابانك
939
مدل‌سازي پردازشهاي اوليه در سيستم بينايي انسان
940
مدل‌سازي پيش اعوجاج ديجيتال وفقي براي خطي سازي تقويت كننده توان در كاربردهاي Long Term Evolution (LTE)
941
مدل‌سازي تأثير زبري سطح فيلم‌هاي نازك بر آزمون نانو فرورفتگي با استفاده از روش يادگيري ماشيني
942
مدل‌سازي تأثير فاصله بين تحريك هدف و اغتشاش بر عملكرد سيستم توجه بر اساس مفاهيم سيستم‌هاي تشخيصي حساس به فاز
943
مدل‌سازي تاثير نانوذرات مختلف در تغييرات دوز جذبي تومور براي ميدانهاي تابشي فوتوني و‌ پروتوني
944
مدل‌سازي تبخير قطرات سوخت چند‌جزئي
945
مدل‌سازي تبخير قطره سوخت سنگين
946
مدل‌سازي تجربي و عددي يك شناور تريماران در موج منظم براي اندازه‌گيري بارهاي وارد بر عرشه عرضي
947
مدل‌سازي تحليلي ماشين شارمحوري آهنرباي دائم
948
مدل‌سازي تخصيص بهينه كشتي‌‌ها به اسكله‌هاي كانتينري در بنادر
949
مدل‌سازي تداخل در شبكه‌ ي ناهمگن دولايه‌ با استفاده از توزيع گاما
950
مدل‌سازي ترافيك VOIP به منظور بهبود امنيت IMS
951
مدل‌سازي تراوايي غشاهاي زمينه مركب براي گاز خالص و مخلوط و بهينه‌سازي مشخصه‌هاي قابل تنظيم
952
مدل‌سازي تركيبي براساس پيش‌پردازشگرهاي تشخيص نويز سري- موازي فازي جهت پيش بيني قدرت باد
953
مدل‌سازي تركيبي تخصيص لكوموتيو به صورت برنامه‌ريزي رياضي چندهدفه
954
مدل‌سازي ترموديناميكي جذب دي اكسيدكربن در حلال هاي آمين توسط مدل‌هاي انرژي آزاد گيبس اضافي
955
مدل‌سازي ترموديناميكي حلاليت سيالات فوق بحراني در پليمرها با استفاده از معادلات حالت
956
مدل‌سازي ترموهيدروليكي، آناليز اقتصادي و بهينه‌سازي سيستم انتقال دي‌اكسيد كربن در خط لوله
957
مدل‌سازي تصميم‌گيري چندشاخصه فازي براي انتخاب مديران مدارس براساس معيارهاي شايستگي مديريتي در آموزش و پرورش اصفهان
958
مدل‌سازي تعامل بين ساختار و ديناميك در شبكه‌هاي مغزي
959
مدل‌سازي‎ تعامل تمايلات و پردازش‌هاي شناختي به كمك شبكه‌هاي عصبي و پويايي جاذب‌ها در يك محدوده خاص
960
مدل‌سازي تعميرات تجهيزات شبكه برق از نگاه قابليت اطمينان با در نظر گرفتن آناليز حساسيت
961
مدل‌سازي تغييرات در پروژه‌هاي ساخت با درنظرگيري اندركنش بين آنان
962
مدل‌سازي تلفات حرارتي در احتراق جريان متقابل نانو ذرات
963
مدل‌سازي تنش‌هاي پسماند حرارتي و مكانيكي ايجاد شده در فرآيند جوشكاري اصطكاكي
964
مدل‌سازي توأمان كارايي و مصرف توان در ماشين‌هاي مجازي با استفاده از شبكه‌هاي پتري رنگي
965
مدل‌سازي توان توليد و خلأ عملكرد سيب‌زميني در شرايط اقليمي كنوني و آينده ايران
966
مدل‌سازي توان‌افزايي توربين گاز با استفاده از چيلر جذب سطحي مبتني بر به‌كارگيري اتلاف حرارتي توربين
967
مدل‌سازي توزيع دما و جمع شدگي در نانوكامپوزيت epoxy/SNP/glass fiber در فرآيند قالب‌گيري فشاري
968
مدل‌سازي توزيع سرفاصله‌هاي زماني و مكاني در تونل‌هاي شهري
969
مدل‌سازي توزيع عيار كانسار طلاي زرشوران با استفاده از روش‌هاي هندسه فركتال
970
مدل‌سازي توسعه بلندمدت توليد انرژي الكتريكي در حضور منابع انرژي تجديدپذير و تجديدناپذير و برنامه‌هاي مديريت مصرف و تقاضا
971
مدل‌سازي توسعه تأمين‌كننده سبز با در نظر گرفتن عملكرد بلندمدت سبز
972
مدل‌سازي جداسازي گاز دي‌اكسيد‌كربن با محلول آمونياك آبي در تماس دهنده‌ي غشا فيبر توخالي
973
مدل‌سازي جريان ترافيك در راه‌هاي شرياني اشباع
974
مدل‌سازي جريان دوفازي در مخازن نفتي شكافدار با استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان
975
مدل‌سازي جريان سيال ناشي از حركت حباب‌هاي آزاد شده از سطح زيرين آند در سلول احيا آلومينيم
976
مدل‌سازي جريان متقابل ابرذرات پيش‌آميخته و نفوذي
977
مدل‌سازي جريان و بررسي چاهآزمايي در مخازن شكافدار مصنوعي
978
مدل‌سازي جريان واكنش پذير در شتاب‌دهنده
979
مدل‌سازي جهت پيش‌بيني تصادفات جاده‌هاي دوخطه برون‌شهري با استفاده از متغيرهاي طرح هندسي، ترافيكي و محيطي (مطالعه موردي: استان كرمان)
980
مدل‌سازي چند هدفه مساله زمانبندي و مسير‌يابي كاميون‌ها در يك انبارعبوري براي عرضه اقلام فسادپذير با پارامتر‌هاي غيرقطعي
981
مدل‌سازي چند‌مقياسه فرايند گرانولاسيون در بستر سيال
982
مدل‌سازي حركت ايمن قطار براي سيستم سيگنالينگ بلاك متحرك با استفاده از اتوماتاي سلولي
983
مدل‌سازي حركت تناوبي دوپايي بر مبناي نظريه نقطه تعادل با استفاده از ديناميك سيستم‌هاي غيرخطي و مولدهاي الگوهاي مركزي
984
مدل‌سازي حركت ذرات تحت اثر ميدان‌هاي صوتي در ميكروكانال‌ها
985
مدل‌سازي خزش در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با لايه‌چيني زاويه‌دار
986
مدل‌سازي خشك كن بستر سيال با جريان متقاطع
987
مدل‌سازي خطاي چندمسيره در GPS با استفاده از تبديل موجك
988
مدل‌سازي خطر بروز ورشكستگي با استفاده از آناليز بقا در حضور متغيرهاي كمكي وابسته زماني
989
مدل‌سازي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت نانو لوله هاي كربني اپوكسي با استفاده از روش‌هاي عددي و تحليلي
990
مدل‌سازي دنباله‌حوادث براي حادثه MLOCA و محاسبه CDF در نيروگاه اتمي بوشهر
991
مدل‌سازي ديناميك حركت مواد در استوانه‌هاي دوار در شرايط گرفتگي
992
مدل‌سازي ديناميك مركز فشار كف پاي فرد ايستاده حين انجام دو وظيفه توأم حفظ وضعيت بدن و عمل ذهني
993
مدل‌سازي ديناميك مولكولي در محيط مايع براي فرآيند منيپوليشن بوسيله AFM
994
مدل‌سازي ديناميكي عملكرد موتور ميكروجت با استفاده از روش شناسايي سيستم
995
مدل‌سازي ديناميكي ممتد و پياده‌سازي كنترلر موقعيت عملگرهاي خمشي مبتني بر پيزوالكتريك
996
مدل‌سازي ديناميكي و كنترل منيپولاتور سيار با در نظر گرفتن لغزش چرخ‌ها به روش كنترل حلقه بسته
997
مدل‌سازي ديناميكيچندمقياسيدسته‌اي از نانوربات‌ها و اختلالات مكانيكيآن‌ها
998
مدل‌سازي ذخيره و بازيابي حافظه با استفاده از ريزمدارهاي هيپوكامپ
999
مدل‌سازي رابطه متغير هاي اقليمي با فراواني وقوع طوفان‌هاي گردوغبار در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
1000
مدل‌سازي رابطه‌ي آب- انرژي به‌منظور طراحي شبكه زيست‌توده‌هاي نسل دوم و سوم
بازگشت