<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدلسازي رفتار فضاهاي زيرزميني در اثر اعمال بارهاي ديناميكي - مطالعه موردي مغار نيروگاه كارون 3
2
مدلسازي رفتار گريتينگهاي كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري استاتيكي و ضربه
3
مدلسازي رفتار لوله نيمه مدفون و خاك با استفاده از روش اجزا محدود
4
مدلسازي رفتار ماسه فيروزكوه تحت مسيرهاي تنش مختلف با استفاده از يك مدل حالت بحراني
5
مدلسازي رفتار ماسه هاي سيمانته شده با استفاده از مكانيك خاك حالت بحراني
6
مدلسازي رفتار مصالح دانه اي اشباع تحت بارهاي تناوبي با استفاده از روش المان هاي مجزا
7
مدلسازي رفتار مكانيكي پيچ سنگهاي تمام تزريقي فولادي
8
مدلسازي رفتار هيدروليكي توده سنگ با استفاده از شبكه شكستگي هاي مجزا
9
مدلسازي رفتاري و تكنيكهاي بهينه سازي حلقه هاي قفل فاز
10
مدلسازي رقابت بين توليد كننده تجهيزات بامواد خام اصلي و توليد كننده محصول از اقلام برگشتي تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد نظريه بازي ها
11
مدلسازي روابط بين عوامل موثر بر قيمت سهام با استفاده از رويكرد تحليل داده هاي حجيم
12
مدلسازي روابط ميان ورودي ها و خروجي هاي يك سيستم بوسيله قواعد فازي و بهينه سازي آن
13
مدلسازي روش درمان بافت سرطاني به روش گرما افزايي با استفاده از نانو ذرات فلزي
14
مدلسازي روش مديريت ارزش حاصله تحت شرايط ريسك
15
مدلسازي روشهاي استفاده از جت برخوردي و پين جهت كاهش گرمايش آيروديناميكي در جريان مافوق صوت
16
مدلسازي روشهاي انحراف مسير گسيختگي گسل (گسلش) براي گسلهاي معكوس در زير پي هاي گسترده
17
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي Astragalus verus Olivier با استفاده از روش هاي DOMAIN و Logistic Regression Tree در منطقه فريدونشهر استان اصفهان
18
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گياهي﴿ Ferula ovina (Boiss با استفاده از روش هاي Artificial Neural Network و Multivariate Adaptive Regression Splines در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
19
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه نما ﴿.Ferula ovina (Boiss با استفاده از دو مدل شبكه هاي باوربيزين ﴿BBN﴾ و افزايشي تعميم يافته ﴿GAM﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
20
مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه ي گياهي گون زرد ﴿Astragalus verus Olivier﴾ با استفاده از دو روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك ﴿ENFA﴾ و رگرسيون لجستيك ﴿LR﴾ در منطقه فريدون شهر استان اصفهان
21
مدلسازي رويه هاي ضمني با استفاده از درونيابي به روش توابع پايه شعاعي
22
مدلسازي رياضي امواج دريا و حل معادلات حاكم
23
مﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲSPTT
24
مدلسازي رياضي انتقال حرارت و توزيع تنش در لاستيك چند لايه با طوقه هاي سيمي تحت فشار
25
مدلسازي رياضي انتقال حرارت و رطوبت در پوشاك حفاظتي آتش نشاني
26
مدلسازي رياضي انقباض فعال ميزناي در حركت دودي شكل با تمركز بر تعامل جامد سيال
27
مدلسازي رياضي براي پايداري
28
مدلسازي رياضي براي كاهش زمان چرخه توليدبراساس برنامه ريز ي ا رگونومي نيروي كار (مطالعه موردي شركت نازگل)
29
مدلسازي رياضي براي مسأله حداكثر تور پوششي در شرايط امداد رساني
30
مدل‏سازي رياضي براي مسئله مكان‏يابي هاب پويا با دز نظر گرفتن شيوه‏ي حمل‏ونقل و قابليت اطمينان
31
مدلسازي رياضي به منظور مكان يابي تخصيص كيفيت براي تسهيلات جديد پيشرو پسرو تحت شرايط عدم قطعيت
32
مدلسازي رياضي بيو فيلتر به همراه بررسي اثر دما و بار آلي بر روي كاركرد آن در حالت انتقالي
33
مدلسازي رياضي پارامترهاي اساسي براي نورد سرد تاندم فولاد مباركه
34
مدلسازي رياضي پديده آلودگي هوا در شهرهاي كوهپايه اي (نظير تهران ) با تاكيد روي هيدروديناميك جريان هوا
35
مدلسازي رياضي پليمريزاسيون حرارتي استايرن داخل اكسترودر
36
مدلسازي رياضي پليمريزاسيون وينيل استات به روش محلول با تاكيد روي شاخه اي شدن
37
مدلسازي رياضي پيل سوختي اسيد فسفريك
38
مدلسازي رياضي پيل سوختي الكتروليت پليمري داراي غشاء پلي‌اتراتركتن‌سولفونه
39
مدلسازي رياضي پيل سوختي كربنات مذاب و بررسي تغيير غلظت دي اكسيد كربن و اكسيژن در كاتد و هيدروژن در آند
40
مدلسازي رياضي پيل سوختي متانولي جهت بررسي اثر متانول عبوري از غشاء
41
مدلسازي رياضي تخمين افت عملكرد توربين گاز صنعتي
42
مدلسازي رياضي ترانزيت آب توليدي از چاه‌هاي نفت به چاه و مسايل توليد كيك و كم شدن قطر چاه‌ها
43
مدلسازي رياضي تعامل ديناميكي اسب و سوار در اسب درماني
44
مدلسازي رياضي جريان دو فازي لايه اي گاز -مايع غير نيوتني در لوله
45
مدلسازي رياضي جريان گاز-جامد آشفته در حضور پله
46
مدلسازي رياضي جهت جذب بيولوژيكي فلزات سنگين ازپسابهاي صنعتي توسط تفاله هاي ميوه
47
مدلسازي رياضي چند هدفه زنجيره تأمين سه سطحي با تأمين كنندگان،
48
مدلسازي رياضي چندهدفه براي مسأله چيدمان در سيستم هاي توليد سلولي با در نظرگرفتن قابليت اطمينان ماشين ها در مسيرهاي عملياتي چندگانه
49
مدلسازي رياضي چيلر جذبي آب و آمونياك كوچك
50
مدلسازي رياضي حركت رطوبت و حرارت درون چوب در خشك كردن مايكروويو
51
مدلسازي رياضي حلاليت گاز در نفت خام در اثر تزريق گاز در محيط متخلخل
52
مدلسازي رياضي خشك كن بستر سيال واحد پلي اتيلن سنگين مجتمع پتروشيمي اراك
53
مدلسازي رياضي خشك كن نوار نقاله اي
54
مدلسازي رياضي خشك كن هاي دوار
55
مدلسازي رياضي خشك كنهاي استوانه اي Mathematical Modelling of Drum Dryers
56
مدلسازي رياضي دارو رساني با استفاده از نانوذرات ليپوزوم
57
مدلسازي رياضي رشد سلول­هاي سرطان سينه از روي ديتاهاي حاصل از بيماران
58
مدلسازي رياضي رفتار تنش و كرنش فولادهاي آلياژي بور- منگنز در فرايند ترموديناميكي غير هم دما
59
مدلسازي رياضي سامانه اي سروهيدروليك
60
مدلسازي رياضي سامانه هاي موثر بر سرنوشت دارو در بدن با استفاده از تكنيك باندگراف
61
مدلسازي رياضي سه بعدي پديده فتوشيميايي آلودگي هوا و استفاده از موجك براي كاهش گره هاي شبكه (با تاكيد روي هواي تهران بزرگ )
62
مدلسازي رياضي سوپاپ هاي هيدروليكي
63
مدلسازي رياضي سيستم فارماكوديناميك با استفاده از تكنيك باندگراف
64
مدلسازي رياضي سيستم نورد و طراحي كنترل كننده جهت كنترل ضخامت خروجي ورق
65
مدلسازي رياضي غير فعال شدن ميكروارگانيسم ها در فرايند استرليزاسيون صنايع غذايي با استفاده از شرايط سيالات فوق بحراني فشار بالا
66
مدلسازي رياضي فرآيند احتراق درجا براي ازدياد برداشت نفت سنگين در يك مخزن كربناته
67
مدلسازي رياضي فرآيند احتراق درجا در يكي از مخازن نفت سنگين كربناته ايران
68
مدلسازي رياضي فرآيند تراوش تبخيري
69
مدلسازي رياضي فرآيند تزريق بخار در يكي از مخازن نفت سنگين ايران
70
مدلسازي رياضي فرآيند تزريق سورفكتانت در ازدياد برداشت نفت
71
مدلسازي رياضي فرايند آشام در مخازن شكافدار نفت سنگين
72
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯي رياضي فرايند خشك كن انجمادي
73
مدلسازي رياضي فرايند غشائي تراوش تبخيري جهت بازيابي تركيبات معطر فرار
74
مدلسازي رياضي فرايند‌هاي تصميم گيري يك زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن الزامات دولت و نوآوري سبز‌
75
مدلسازي رياضي فراينداستخراج اسانس گياه بابونه بااستفاده از دي اكسيدكربن فوق بحراني
76
مدلسازي رياضي كاركرد جداسازي غشا زئوليتي براي گازهاي N2،H2 ، CO2 و CH4
77
مدلسازي رياضي مانور ربات ماهي
78
مدلسازي رياضي مانور ربات ماهي با 4 المان
79
مدلسازي رياضي مانور شناورهاي پروازي در سه درجه ي آزاد
80
مدلسازي رياضي مبدلهاي حرارتي TUBE AND SHELL براي مواد نفتي ايران با تغيير فاز در نتيجه كندانسيون
81
مدلسازي رياضي مدول پيچشي
82
مدلسازي رياضي مسئوليت اجتماعي سازمان (مورد مطالعه : صنعت فولاد استان يزد)
83
مدلسازي رياضي موتور هوايي توربيني چند محوره
84
مدلسازي رياضي نانوسيّال ساكن به منظور بررسي اثرات براوني بر روي ضريب هدايت حرارتي آن
85
مدلسازي رياضي نفوذ رطوبت در منسوج
86
مدلسازي رياضي نفوذ رطوبت در نخ
87
مدل‎سازي رياضي نم‎زدايي از گاز طبيعي در يك بستر دولايه و بهبود فرايند با كاهش مصرف انرژي
88
مدلسازي رياضي و ارزيابي بهبود ديناميك طولي خودرو در به كارگيري انتقال قدرت كلاچ دوگانه
89
مدلسازي رياضي و بررسي تجربي فرآيند اختلاط در اكسترودرهاي نيدردار
90
مدلسازي رياضي و بهينه كردن توان مصرفي در چرخه تبريد تراكمي سردخانه هاي با ظرفيت بالا
91
مدلسازي رياضي و پيش‌بيني رفتار تومورهاي جامد با استفاده از تركيب روش‌هاي شيمي‌درماني و پرتودرماني
92
مدلسازي رياضي و تجربي در حالت گذرا سيكل تبريد و كاربرد آن در بهبود عملكرد يخچالها
93
مدلسازي رياضي و تجربي كوره هاي استوانه اي شكل بويلر لوله آتش
94
مدلسازي رياضي و تعيين جرم راه انداز سيستم توربوپمپ موشك سوخت مايع
95
مدلسازي رياضي و ساخت يك نمونه پالس اكسي متر انعكاسي با قابليت مشاهده بازخورد زمان واقعي اشباع اكسيژن بافت
96
مدلسازي رياضي و شبيه سازي CFD پديده جوشش استخري نانوسيالات
97
مدلسازي رياضي و شبيه سازي جذب گاز CO2 در راكتورهاي داراي جريان هاي برخوردي محوري
98
مدلسازي رياضي و شبيه سازي ريفرمر متان با بخارآب
99
مدلسازي رياضي و شبيه سازي كامپيوتري جداكننده هاي هوايي در كارخانه هاي سيمان
100
مدلسازي رياضي و شبيه سازي كامپيوتري سيستم قلب و عروق با استفاده از تكنيك باند گراف
101
مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي بازيافت دو مرحله اي انرژي از گازهاي گرم خروجي از دودكش ها در بستر ثابت
102
مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي حذف واكنشي گاز NOx در برج هاي پاششي و پرشده توسط محلول آمونياك
103
مدلسازي رياضي واحد ذخيره سازي انرژي جهت به كارگيري در يخچالهاي متحرك
104
مدلسازي رياضي، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل آميد (DMF) و اكريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك 1 شركت پلي اكريل ايران
105
مدلسازي رياضي، شبيه سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين ها در يك برج جذب آكنده
106
مدلسازي ريز ساختار و سينتيك پلي پروپيلين شاخه دار توليد شده در حضور دو كاتاليزور به روش ممان‌ها
107
مدلسازي ريز ساختار و سينتيك كوپليمريزاسيون اتيلن نوربورنن
108
مدلسازي ريزش تونل در زمينهاي سست شهري به روش عددي جريان ذرات
109
مدلسازي ريزمقياسي رفتار مكانيكي استخوان با بهره گيري از تصاوير سي تي اسكن
110
مدلسازي ريسك برخورد بين عابر پياده و وسايل نقليه در تقاطع مبتني بر تكنيك تداخل ترافيكي
111
مدلسازي ريسك تصادف رانندگان سامانه اتوبوس هاي تندرو، بر اساس پروفيل سرعت
112
مدلسازي ريسك تكنولوژي بر مبناي شبكه هاي بيزي با در نظر گرفتن چرخه عمر آن
113
مدلسازي ريسك نسبي تصادفات موتورسيكلت‌
114
مدلسازي ريفر مر كاناليستي مونوليتي خود گرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل هاي سوختي
115
مدلسازي ريفرمر پيل سوختي غشاء پليمري
116
مدلسازي زبان فارسي توسط شبكه عصبي
117
مدلسازي زمان بهينه انتخاب خدمات وارانتي تمديد شده شامل توسعه و اصلاح در محصول نرم افزاري اتومايسون كازوين
118
مدلسازي زمانبندي ماشينآلات تعميرات و نگهداري راه آهن در شرايط عدم قطعيت
119
مدلسازي زماني بارهاي فشار ضعيف
120
مدلسازي زمين آماري پراكندگي مدول تغيير شكل پذيري در ساختگاه سد خرسان 2
121
مدلسازي زمين آماري كانسار سرب و روي كوشك
122
مدلسازي زنجيره رواداري‌هاي ابعادي و هندسي ساز و كار پرس مكانيكي سنگين جهت كاليبراسيون و دقت عملكرد
123
مدلسازي زيبايي و پياده سازي آن در توليد هوشمند نقوش فرش و تذهيب
124
مدلسازي ژئوشيميايي در كانسار طلاي اپي ترمال ساري گوناي، استان كردستان
125
مدلسازي ژئوشيميايي معدن تخت گنبد سيرجان با استفاده از روش هاي هوشمند
126
مدلسازي ژئومكانيكي براي شناسايي مشكلات يكپارچگي چاه
127
مدلسازي ژئومكانيكي و تحليل پايداري ديواره هاي معدن مس ميدوك به روش پيوستار
128
مدلسازي ساخت و مشخصه يابي ميكرو تيرهاي خازني با استفاده از تئوري تنش كوپل جهت اندازه گيري ميزان گازهاي آلاينده
129
مدلسازي ساختاري آلياژهاي حافظه دار فرومغناطيس
130
مدلسازي ساختاري آلياژهاي حافظه دار مشبك به روش ميكروصفحه
131
مدلسازي ساختاري ابعاد مختلف شكست كارآفرينان (مورد كاوي استارتاپ هاي ايراني)
132
مدلسازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر استفاده از صندوق مكانيزه فروش
133
مدلسازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر موفقيت شتابدهنده ها در ايران
134
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎﺭ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ
135
مدلسازي ساختماني گسل هاي ميدان چنگوله با استفاده از تركيب نشانگرهاي لرزه اي
136
مدلسازي ساده يك موج شكن شناور
137
مدلسازي سازه هاي ‍‍ژئوتكنيكي با استفاده از يك مدل حالت بحراني براي ماسه ها با منظور كردن اثر ناهمساني
138
مدلسازي سامانه ترمز بادي وسايل نقليه سنگين و تحليل حساسيت عملكرد ترمز نسبت به نشت از موضعهاي بحراني
139
مدلسازي سامانه سوخت رساني موتور ديزل سواري و مطالعه تجربى فواره سوخت در شرايط سرد
140
مدلسازي سامانه هاي يكپارچه تشخيص و پيشگيري از نفوذ در شبكه هاي ابري
141
مدلسازي سامانه هشدار زودهنگام خشكسالي در شهرستان كرمانشاه
142
مدلسازي سانتريفيوژي تاثير لايه شني در كاهش نشست سيستم راديه شمع منفصل
143
مدلسازي سانتريفيوژي شيبهاي AGS تحت شرايط تراوش
144
مدلسازي ساييدگي مته هاي حفاري چرخشي
145
مدلسازي سبك سازي نفت سنگين ايران با پديده كاويتاسيون
146
مدلسازي سرج و واماندگي در كمپرسورهاي جريان محوري
147
مدلسازي سرطان كولون با اتوماتاي سلولي ژنتيكي
148
مدلسازي سرعت حفاري در ميدان نفتي اهواز
149
مدلسازي سريهاي زماني مالي با استفاده از الگوهاي گارچ و نوسانات تصادفي
150
مدلسازي سطوح تركيبي spline-B و ايجاد برنامه cnc به كمك كامپيوتر
151
مدلسازي سطوح همسايه فلزات واسطه
152
مدلسازي سطوح و منحني هاي NURBS و ايجاد كدهاي ماشينكاري CNC به كمك كامپيوتر
153
مدلسازي سفتي نانوكامپوزيت نانولوله كربني/اپوكسي با استفاده از مكانيك محيط پيوسته غيركلاسيك
154
مدلسازي سلول عصبي با Memristor
155
مدلسازي سناريوي پرواز، طراحي و پياده سازي الگوريتم زمانبندي ماموريت به روش ابتكاري جستجوي ممنوع در ماهواره هاي ال اي او
156
مدلسازي سنتز و طراحي اندازه نانوذرات با فرآيند انبساط سريع محلول فوق بحراني
157
مدلسازي سنتز و طراحي اندازه نانوذرات با فرآيند ضد حلال فوق بحراني
158
مدلسازي سه 3 بعدي انتقال رسوبات چسبنده در كانال دسترسي بنادر
159
مدلسازي سه بعدي اجسام با استفاده از الگوي نور ساختار يافته
160
مدلسازي سه بعدي اختلاط در مخازن ذخيره نفت خام بوسيله روشهاي محاسبات ديناميكي سيال (CFD)
161
مدلسازي سه بعدي اصول زمانبندي در آماده سازي ورزشي با استفاده از سيستم هاي خبره
162
مدلسازي سه بعدي الكترومكانيكي معماري عضله
163
مدلسازي سه بعدي انتقال اكسيژن به سلولهاي ماهيچه قلبي
164
مدلسازي سه بعدي انتقال رسوب دانه اي در آبهاي ساحلي
165
مدلسازي سه بعدي باي پس آئورت- كرونر و مقايسه خواص الاستيك عروق مختلف پيوندي
166
مدلسازي سه بعدي برنامه تمرين غير خطي
167
مدلسازي سه بعدي پارامترهاي ژئوتكنيكي كانسار مس سرچشمه به روش هاي هوشمند
168
مدلسازي سه بعدي پيل سوختي از نوع پليمري بر مبناي روشهاي CFD و مطالعه پارامترهاي هندسي و عملكردي آن.
169
مدلسازي سه بعدي پيل سوختي پليمري دما بالا با غشاي پلي بنزيميدازول ‌دوپ شده (تغليظ شده) با اسيد فسفريك
170
مدلسازي سه بعدي توزيع آلودگي در خليج چابهار به روش عددي
171
مدلسازي سه بعدي جريان در يك سازة آبگير جانبي
172
مدلسازي سه بعدي جريان سيال در سنگهاي شكسته در مخازن نفتي ايران
173
مدلسازي سه بعدي داده هاي مقاومت ويژه الكتريكي و پلاريزاسيون القايي به روش المان محدود براي آرايش الكترودي مستطيل و صحت سنجي اين داده ها
174
مدلسازي سه بعدي رسوبزدايي از مخازن سدها- مطالعه موردي سد سليمانشاه
175
مدلسازي سه بعدي عددي بر حفر تونل با TBM در توده سنگهاي درزه دار
176
مدلسازي سه بعدي فازي عملكرد خلبان براي حفاظت از يك ناحيه با استفاده از جنگلهاي سگي
177
مدلسازي سهم مونومر و ديمر در فلورسانس القايي ليزري محلول هاي غليظ رودامين 6جي
178
مدلسازي سوراخكاري استخوان متراكم با استفاده از روش اجزا محدود
179
مدلسازي سي اف دي هيدروديناميك راكتور بستر سيال پليمريزاسيون پلي اتيلن سبك خطي
180
مدلسازي سيال با ذرات ميكروني در لوله هاي ريز
181
مدلسازي سيستم اجتناب از برخورد دو هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از سيستم نظارتي TCAS
182
مدلسازي سيستم بازياب حرارت با بكارگيري لوله گرمايي در مصارف تهويه مطبوع
183
مدلسازي سيستم تحريك بدون جاروبك در ژنراتور سنكرون
184
مدلسازي سيستم ترمز هيدروليك خودرو بوسيله روش باندگراف
185
مدلسازي سيستم تعليق الكترومغناطيسي خودرو و بررسي تأثير ناهمواري جاده بر عملكرد و بازيابي انرژي آن
186
مدلسازي سيستم تعليق خودرو هيبريد در نرم افزار ADAMS
187
مدلسازي سيستم تله اپراتوري با عملگر پيزو جهت موقعيت دهي در ابعاد ميكرون
188
مدلسازي سيستم تنفس و برخي بيماري هاي آن
189
مدلسازي سيستم تهويه تبريد خودرو
190
مدلسازي سيستم توليد گفتار انسان و بررسي عوامل بروز آشوب در آن
191
مدلسازي سيستم توموگرافي كامپيوتري به روش مونت كارلو: كاربرد در بررسي روش تصحيح تضعيف با استفاده از تصاوير CT در سيستم هاي PET/CT
192
مدلسازي سيستم جديد استهلاك انرژي امواج برخوردي دريا به يك پانتون
193
مدلسازي سيستم جذبي سطحي دو بستره سيليكاژل-آب
194
مدلسازي سيستم سيركولاسيون حياتي با استفاده از روش اجزاي محدود ﴿مدل غير نيوتني﴾
195
مدلسازي سيستم فازي نوع دوم براي تشخيص بيماري مالتيپل اسكلروزيس
196
مدلسازي سيستم فرمان الكتريكي توسط نرم افزار ADAMS
197
مدلسازي سيستم قدرت جهت بررسي فليكر ولتاژ و روشهاي كاهش آن
198
مدلسازي سيستم كنترل اتوماتيك توليد
199
مدلسازي سيستم كنترل بار فركانس
200
مدلسازي سيستم كنترل بار-فركانس در سامانه دو ناحيهاي متصل با خط HVDC مجهز به PMU
201
مدلسازي سيستم كنترل فرآيند ، طراحي حلقه هاي كنترلي،شبيه سازي و پياده سازي آزمايشگاهي
202
مدلسازي سيستم مديريت هوشمند انرژي در بهره برداري بهينه از ريزشبكه ها با درنظر گرفتن عدم قطعيت منابع توليد
203
مدلسازي سيستم منابع و مصارف حوضه آبريز سد اكباتان به منظور بررسي تامين آب شرب شهر همدان
204
مدلسازي سيستم ميكروتوربين ژنراتور با استفاده ازمدل مقدار ميانگين
205
مدلسازي سيستم هاي توليد همزمان به منظور بررسي عملكرد سيستم و بهره برداري بهينه از آنها
206
مدلسازي سيستم هاي حفاري مجهز به ادوات FACTS با هدف كاهش تاثيرات سوء
207
مدلسازي سيستم هاي فيزيكي - شيميايي - بيولوژيكي به كمك رايانه
208
مدلسازي سيستم هاي مبتني بر مولفه با زبان مدلسازي UML
209
مدلسازي سيستم هاي منابع آب بزرگ مقياس: مطالعه موردي گيلان
210
مدلسازي سيستم هاي هوشمند با استفاده از متدلوژي گايا با هدف تئسعه تست معماري
211
مدلسازي سيستم ولتاژ متغير AC,DC جريان زياد
212
مدلسازي سيستم ولتاژ متغير dc,ac جريان زياد
213
مدلسازي سيستمهاي اسخر معكوس در تهيه آب شيرين از آب دريا
214
مدلسازي سيستمهاي توليد همزمان به منظور بررسي عملكرد سيستم و بهرهبرداري بهينه با استفاده از روش PSO
215
مدلسازي سيستمهاي توليد همزمان به همراه سيستم توليد گاز بيوماس به منظور بررسي عملكرد سيستم و بهرهبرداري بهينه با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
216
مدلسازي سيستمهاي شهرت مبتني بر عقلانيت محدود در بازيها
217
مدلسازي سيستمي اختلالات خُلقي در افسردگي دوقطبي
218
مدلسازي سيكل تبريد تراكمي با جريان متغير مبرد در مصارف تهويه مطبوع
219
مدلسازي سيكل توربين گاز با پاشش بخار ...
220
مدلسازي سيكل توربين گاز همراه با خنك كاري هواي ورودي به روش ذخيره سازي سرمايش
221
مدلسازي سيگنال هاي هترواسكدستيك و غير گوسين و كاربرد آن در پردازش سيگنال هاي دوبعدي
222
مدلسازي سينتيك تجمع ذرات آسفالتين تحت اعمال نرخ برش سيال با استفاده از كوپل ميدان هيدروديناميكي و نيروهاي بين ذره اي
223
مدلسازي سينتيك تشكيل هيدرات گازي ﴿هسته زايي و رشد﴾
224
مدلسازي سينتيك جدايي فازي محلول هاي پليمري تحت اثرات سطوح جامد
225
مدلسازي سينتيك رشد نانو زئوليت X در حضور كاتيون هاي فلز نقره
226
مدلسازي سينتيك شيميايي به روش شبكه عصبي مصنوعي در جريان هاي واكنشي مغشوش بر اساس LES
227
مدلسازي سينتيك واكنشهاي احتراق درجا و بررسي مكانيسمهاي موثر در آن براي مخازن نفت سنگين
228
مدلسازي سينتيكي احياي NO با گاز متان توسط كاتاليست Mn/ZSM-5
229
مدلسازي سينتيكي پليمريزاسيون وينيل كلرايد
230
مدلسازي سينتيكي سيستم كاهش گرانروي باقيمانده خلا و نفت سنگين
231
مدلسازي سينتيكي سيستم هيدروكراكينگ
232
مدلسازي سينتيكي فلوتاسيون گالن با در نظر گرفتن تاثير اندازه ذرات و درجه آزادي
233
مدلسازي سينتيكي گازسازي زغالسنگ در راكتور جريان
234
مدلسازي سينماتيكي روبات مخصوص تستهاي استاتيكي بوژي در نرم افزار SolidWorks
235
مدلسازي سينماتيكي و ديناميكي دست يك ربات انسان نما داراي هفت درجه آزادي با استفاده از معادلات بازگشتي
236
مدلسازي سينماتيكي و ديناميكي عملگر نرم بادي
237
مدلسازي سينماتيكي و شبيه سازي حركت چرخها در روبات متحرك
238
مدلسازي شاخص هاي كليدي عملكرد در مديريت كيفيت نرم با استفاده از رويكرد آميخته
239
مدلسازي شار انتقال جرم بر اساس مدل فيلمي براي فرايندهاي جذب واكنش دار
240
مدلسازي شبكه توزيع چند كالايي مبتني بر انبارهاي عبوري
241
مدلسازي شبكه خانههاي سبز به منظور حداقلسازي ميزان خريد انرژي
242
مدلسازي شبكه زنجيره تأمين درشرايط عدم قطعيت بارويكردبهينه سازي استوار،مطالعه موردي: زنجيره تأمين قطعات خودرو
243
مدلسازي شبكه ژني از دادههاي كوتاه مدت سري زماني ميكروآرايه
244
مدلسازي شبكه سلول-سلول سرطان برروي سيستمهاي پردازش سريع
245
مدلسازي شبكه شينه بندي ايستگاههاي فشاري قوي به منظور ارسال داده هاي مرتبط با وضعيت خطوط ورودي و خروجي ايستگاه به صورت LINE ON
246
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي انتقال حرارت در يك مبدل پوسته- لوله مجهز به اينزرت از نوع نوار سينوسي
247
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني نسبت رطوبت درفرآيندخشك كردن ميوه به
248
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي جداسازي اسيدهاي كربوكسيليك از محلول آبي توسط فرآيند غشايي
249
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعييك سيستم غشايي به منظور تغليظ شربت قند
250
مدلسازي شبكه نوروني مغز انسان به وسيله دنياي كوچك و بررسي ويژگي هاي آن
251
مدلسازي شبكه هاي تنظيم ژني به منظور استفاده در مهندسي بافت
252
مدلسازي شبكه هاي تنظيم كننده ژني با استفاده از داده هاي سري زماني ميكروآرايه
253
مدلسازي شبكيه
254
مدلسازي شبه استاتيكي انتشار ترك هاي شعاعي اطراف يك چال ناشي از فشارگاز انفجار به روش ناپيوستگي جابجايي با مرتبه بالا
255
مدلسازي شبه‌ابعادي احتراق در موتور دوراني اشتعال جرقه اي در چرخة ترموديناميكي آتكينسون
256
مدلسازي شبيه سازي و اندازه گيري اثر تغييرات ولتاژ پايانه هاي موتور القايي سه فاز با بار ثابت بر توان مصرفي
257
مدلسازي شدت تصادفات وسايل نقليه سنگين در جاده هاي اصلي برون شهري براساس ساعات روز
258
مدلسازي شرايط تشكيل هيدرات گازي درحضور بازدارنده هاي ترموديناميكي وبهبوددهنده ها بااستفاده ازمعادله حالت PRSV2
259
مدلسازي شش درجه آزادي كوادروتور با رتورهاي داراي قاب كنترل شونده
260
مدلسازي شعله نفوذي آرام در نرم افزار فلوئنت به همراه صحت سنجي تجربي نتايج
261
مدلسازي شكاف هيدروليكي در چاه‌هاي نفتي غير متعارف به كمك طراحي نرم افزار
262
مدلسازي شكست سد وحدت سنندج با استفاده از نرم افزار HEC-RAS
263
مدلسازي شيوع يك بيماري تنفسي اپيدميك با استفاده از
264
مدلسازي صفحات FRP استفاده شده در پايه هاي سازه هاي دريايي
265
مدلسازي صفحه تخت متخلخل در شرايط گذر هواي مرطوب براي شرايط سطح سرد و مقايسه با نتايج تجربي
266
مدلسازي ضربه نانوكامپوزيت هاي تقويت شده توسط نانولوله هاي كربني
267
مدلسازي طرح ريزي مسير حركت در انسان با ديدگاه كنترل پيش بين مبتني بر مدل
268
مدل‎سازي عددي – تجربي تقويتكننده‏ي فيبرنوري تك مد Yb:silica و بررسي طيفي پارامترهاي بهره و اشباع
269
مدلسازي عددي آب شستگي اطراف خطوط لوله دريايي تحت اثر امواج
270
مدلسازي عددي آبشستگي پايه پل با بستر پوشيده شده با لايه سپر
271
مدلسازي عددي آبشستگي و جريان اطرافآبشكن در بستر صلب و تغيير شكل يافته
272
مدلسازي عددي آلودگي نفتي و ذرات بر روي آبهاي خليج فارس در عسلويه با در نظرگرفتن اثرات باد، جزر و مد و حلاليت در آب
273
مدلسازي عددي اتصال عرشه فولادي به كوله در پل هاي يكپارچه
274
مدلسازي عددي اتصالات تير فولادي كوپله در ديوارهاي برشي بتني
275
مدلسازي عددي اثر تزريق بخار داغ در طبقه آخر توربين هاي بخار به منظور ارتقاء‌ عملكرد
276
مدلسازي عددي اثر رفتار متقابل جامد-سيال بر جدايش و لايه‌بندي ذرات در بستر جيگ با روش DEM-CFD
277
مدلسازي عددي اثر ريتم تنفسي فرد بر جذب ريزگردها در دستگاه تنفسي انسان در شهر كرمانشاه
278
مدلسازي عددي اثر متقابل قاب خمشي و ديوار برشي فولادي
279
مدلسازي عددي اثر موج شكنهاي شناور بر روي هيدروديناميك سواحل
280
مدلسازي عددي اشتعال متان در موتورهاي اشتعال جرقه اي با استفاده از سينتيك كامل شيميايي
281
مدل‏سازي عددي اصلاح رس نرم به روش پيشبارگذاري همراه با زهكشهاي قائم
282
مدلسازي عددي امواج نامنظم در اطراف موج شكن هاي شناور
283
مدلسازي عددي انتشار امواج انفجار به روش [ SPH ]
284
مدلسازي عددي انتشار امواج در خاك هاي لايه اي
285
مدلسازي عددي انتشار امواج لرزه اي با استفاده از روش هاي تفاضل محدود و اجزاء محدود
286
مدلسازي عددي انتقال حرارت تركيبي در يك محفظه با مانع داخلي
287
مدلسازي عددي انتقال حرارت در فرايند جوشش در ميكرولوله
288
مدلسازي عددي انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي صفحه اي
289
مدلسازي عددي انتقال حرارت در نانوكانال به كمك مدلهاي با تاخير فاز و روش اتميستيك بولتزمن شبكه اي
290
مدلسازي عددي انتقال رسوب در خورها به روش لاگران‍ژي
291
مدلسازي عددي انتقال رسوب در ساحل جزيره هرمز
292
مدلسازي عددي انتقال رسوب عمود بر ساحل در اطراف سازه هاي ساحلي
293
مدلسازي عددي انتقال رسوبات تحت اثر موج و جريان
294
مدلسازي عددي انتقال كنده هاي حفاري به همراه مطالعه پارامتري عوامل موثر بر آن در يكي از چاه هاي ميادين نفتي جنوب ايران
295
مدلسازي عددي اندركنش امواج با سازه هاي ساحلي
296
مدلسازي عددي اندركنش امواج با مبدل انرژي با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
297
‎مدلسازي عددي اندركنش امواج موجشكن هاي حفره دار به روش تفاضل محدود
298
مدلسازي عددي اندركنش امواج و سازه هاي محافظ ساحلي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
299
مدلسازي عددي اندركنش باد وسازه بر روي سطح چليك
300
مدلسازي عددي اندركنش عرشه پل و كوله خاك مسلح شده با ‍ژئوگريد تحت نيروهاي لرزه اي
301
مدلسازي عددي اندركنش موج و جريان به روش هيدروديناميك ذرات هموار
302
مدلسازي عددي بدنه كشتي در محاسبات هيدروديناميكي عددي
303
مدلسازي عددي براي تعيين تنشهاي پسماند در يك اتصال جوشي butt welding و مقايسه آن با اندازه گيري به كمك روش التراسونيك
304
مدلسازي عددي بررسي اثر اسيدكاري بر روي نفوذپذيري درزه سنگها حين حركت برشي
305
مدلسازي عددي برهم كنش سكوي پايه كششي ستاره دريايي و موج منظم به روش المان مرزي
306
مدلسازي عددي بستن استرنوم در عمل هاي قلب باز و بررسي استفاده از چسبهاي استخواني بر آن
307
مدلسازي عددي بيرون كشش ژئوگريد مدفون در ماسه
308
مدلسازي عددي پارامترهاي موثر بر فرآيندهاي انتقال حرارت در آب شيرين كن هاي خورشيدي نوع رطوبت زني و رطوبت زدايي از هوا
309
مدلسازي عددي پديده انتشار آلودگي نفت و گاز از لوله حاملدر زير آب هاي عميق دريا
310
مدلسازي عددي پديده تنظيم خودكار در يك شريان مغزي
311
مدلسازي عددي پديده ضربه قوچ در خطوط لوله انتقال آب (مطالعه موردي خط انتقال آب شهر ازنا)
312
مدلسازي عددي پديده قوس زدگي در شيرواني مسلح شده با شمع تحت شرايط ديناميكي
313
مدلسازي عددي تحليل پايداري ديواره چاه مايل نفتي با روش المان مرزي غيرمستقيم
314
مدلسازي عددي تعديل عرض رودخانه هاي شني
315
مدلسازي عددي تغييرات فيزيكي آنوريسم مغزي در اثر فاكتورهاي جريان خون
316
مدلسازي عددي توزيع آلاينده هاي نفتي در محيطهاي دريايي
317
مدلسازي عددي توزيع دما در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
318
مدلسازي عددي توسعه شكاف در سدهاي خاكي به دليل روگذري
319
مدلسازي عددي جاذب هاي انرژي امواج براي اقليم هاي مختلف موج
320
مدل‏سازي عددي جذب حجمي تشعشعات خورشيدي
321
مدلسازي عددي جراحي تومور كبدي از طريق سرما با در نظرگرفتن شبكه عروقي هپاتيك و پورتال
322
مدلسازي عددي جريان آب و هوا در تونل هاي تخليه تحتاني
323
مدلسازي عددي جريان پيرامون پايه سكوهاي دريايي
324
مدلسازي عددي جريان توربولانت گاز- جامد در مختصات سه بعدي
325
مدلسازي عددي جريان خون داخل آئورت با دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي با باز و بسته شدن به صورت پريوديك در يك سيكل كامل قلبي با استفاده از روش تعامل سيال با جامد (FSI)
326
مدلسازي عددي جريان خون داخل آئورت با دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي با باز و بسته شدن به صورت پريوديك در يك سيكل كامل قلبي با استفاده از روش تعامل سيال با جامد FSI
327
مدلسازي عددي جريان در اتصال رودخانه‌ها
328
مدلسازي عددي جريان در نزديك موج شكن هاي شناور
329
مدلسازي عددي جريان در يك ميكرو هيدرو توربين
330
مدلسازي عددي جريان سيال در اجكتور يك سيكل تبريد به منظور بهينه سازي و بررسي تأثير هندسه روي عملكرد سيكل
331
مدلسازي عددي جريان و انتقال رسوب در ورودي بنادر با وجود ديوارهاي جداكننده
332
مدلسازي عددي جريان و پديده هاي انتقال در كانالهاي جريان طرقهاي آند و كاند پيل سوختي پليمري
333
مدلسازي عددي جريانهاي تراكم ناپذير گردشي با استفاده از مدلهاي 4-K ,ASM
334
مدلسازي عددي جريانهاي دريايي با در نظر گرفتن اثر توام موج و جريان
335
مدلسازي عددي چندفازي نشت نفت و گاز از لوله هاي نصب شده روي بستر درياها
336
مدلسازي عددي حركت رسوب درمخزن سد درشرايط جريان شبه ماندگار
337
مدلسازي عددي حركت رسوبات غيرچسبنده ساحلي
338
مدلسازي عددي دريچه ميترال در بر هم كنش با بطن و دهليز چپ
339
مدلسازي عددي رسوبزدايي مخازن سدها
340
مدلسازي عددي رفتار ترانشه پايدارسازي شده به روش ميله‌كوبي- مطالعه موردي
341
مدلسازي عددي رفتار خاك ها در بارگذاري سه محوري در شرايط زهكشي شده با استفاده از روش المان هاي مجزا
342
مدلسازي عددي رفتار ديناميكي پي منفرد در ميزلرزه بر روي خاك ماسه اي اشباع و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي
343
مدلسازي عددي رفتار ديوار برشي فولادي سوراخدار با در نظر گرفتن نقص اوليه و رشد ترك
344
مدلسازي عددي روش بيش مغزه گيري و مقايسه با روش تحليلي
345
مدلسازي عددي ستون هاي سنگي براي مقابله با روانگرايي
346
مدلسازي عددي سطح آزاد جريان در سواحل با استفاده از روش Particle Level Set
347
مدلسازي عددي سه بعدي هيدروديناميكي تخمين نفوذ پذيري مخزن در سيستم شكستگي ها در محدوده زون پارس جنوبي
348
مدلسازي عددي سيستم راديه شمع روي خاك هاي رسي نرم بهسازي / جايگزين شده
349
مدلسازي عددي شالوده هاي مربعي مستقر بر توده سنگ هاي خرد شده و تعيين ظرفيت باربري
350
مدلسازي عددي شيب‌هاي مسلح شده با ژئوسنتتيك مهار شده تحت شرايط تراوش
351
مدلسازي عددي ضرايب هبدروديناميكي يك شناور زير سطحي در حركت شتابدار
352
مدلسازي عددي ظرفيت باربري و نشست ريز شمع ها
353
مدلسازي عددي عملكرد حرارتي هوا گرمكن خورشيدي در حالت گذرا
354
مدلسازي عددي عملكرد دستگاه جاذب انرژي ازامواج دريا
355
مدلسازي عددي غير خطي سيستم شمع - خاك تحت بار جانبي در رس نرم
356
مدلسازي عددي فرآيند ترموهيدروليك در لوله جاذب نيروگاه خورشيدي متمركز براي توليد همزمان آب شيرين و برق
357
مدلسازي عددي فرآيند خستگي در چند لايه هاي كامپوزيتي
358
مدلسازي عددي فرآيند شكافت هيدروليكي سنگ در محيط ناپيوسته بوسيله ي نرم افزار PFC
359
مدلسازي عددي فرآيند گسيختگي بتن پرمقاومت محصور شده
360
مدلسازي عددي فرآيند نصب شمع مكشي با استفاده از پارامترهاي تنش مؤثر خاك
361
مدلسازي عددي گود مهارشده با تركيبي از ميخ‌گذاري خاك و ريزشمع
362
مدلسازي عددي مراحل ساخت سيستمهاي ميخ كوبي شده
363
مدلسازي عددي مشعل تشعشعي كاتاليستي
364
مدلسازي عددي مشعل محيط متخلخل
365
مدلسازي عددي معيارهاي مختلف شروع حركت ذرات رسوب در رودخانه و دريا
366
مدلسازي عددي مكانيزم توليد ماسه در چاه هاي نفت و گاز
367
مدلسازي عددي مورفولوژي در حوضچه هاي جزر و مدي ﴿بنادر﴾
368
مدلسازي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت سه بعدي در جت برخوردي آشفته به كمك مدلv2 - f
369
مدلسازي عددي نحوه برداشت از مخازن نفتي به كمك شبكه ي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي پارامترهاي موثر
370
مدلسازي عددي نرخ نفوذ آب به درون تونل دسترسي در تونل بلند زاگرس با استفاده از روش DEN-DEM
371
مدلسازي عددي نيروهاي هيدروديناميكي وارد بر شناور پروازي پله دار
372
مدلسازي عددي و ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از موتورهاي احتراق داخلي كوچك در كاربري توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت براي مصارف خانگي و صنعتي
373
مدلسازي عددي و بررسي پارامتر يك عملكرد چرخ رطوبت زدا
374
مدلسازي عددي و تجربي انتقال حرارت در جريان دوفازي در تبخير كننده هاي صفحه اي "كاربرد در آب شيرين كن چند مرحله اي تبخيري
375
مدلسازي عددي و تجربي فرآيند پيروليز ريزجلبك و زيست توده در راكتور بستر سيال فوراني
376
مدلسازي عددي و تحليلي جريان گردابي القا شده در آزمون غير مخرب NDT يك نيم فضاي هادي غير فرومغناطيس
377
مدلسازي عددي و رياضي و بهبود قسمت Flute فرز مارپيچ
378
مدلسازي عددي وتجربي الگوي جريان ماده در عمليات فورج با پيش فرم هاي طراحي شده به روش ميانيابي المان هاي مرزي
379
مدلسازي عدم قطعيت
380
مدلسازي عدم قطعيت در يك محيط آگاه از زمينه مكانمند
381
مدلسازي عصبي - عضلاني سيستم توليد گفتار
382
مدلسازي عضله تحريك شده در شرايط غير ايزومتريك توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
383
مدلسازي عقده هاي قاعده اي به عنوان يك سيستم انتخابگر حافظه دار غيرخطي فشرده كننده اطلاعات
384
مدلسازي عملكرد ايستگاه تقويت فشار گاز در نقطه ي طرح و خارج از نقطه ي طرح
385
مدلسازي عملكرد پايا و گذرا و بررسي انطباق بين ماژول هاي اصلي يك موتور توربوفن سبك
386
مدلسازي عملكرد تفاضلي الگوريتمهاي رمز قطعه اي جهت يافتن مشخصه هاي تفاضلي با شبكه هاي عصبي و اجتماع مورچگان
387
مدلسازي عملكرد خودروهاي هيبريد الكتريكي
388
مدلسازي عملكرد درياماني شناور كانتينربر تحت شرايط امواج نامنظم دريا
389
مدلسازي عملكرد سيستم كنترل توجه در انسان و بررسي اختلال آن در كودكان داراي ADD
390
مدلسازي عملكرد عقده هاي قاعده اي در ايجاد لكنت زبان
391
مدلسازي عملكرد قطع كليد قدرت در حضور عناصر محدودساز جريان خطا
392
مدلسازي عملكرد كبد با استفاده از تكنيك باند گراف
393
مدلسازي عملكرد موتور توربوفن با در نظر گرفتن مشخصات عملكرد مرحله به مرحله كمپرسور
394
مدلسازي عملكردي رفتار حركتي راننده با استفاده از كنترل پيش بيني مبتني بر مدل
395
ﻣﺪﻟﺴﺎزي عمليات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ در ترمينالهاي كانتينري ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
396
مدلسازي عناصر كنترلي بمنظور بررسي اثر متقابل عناصر SVC,TCSC بر PSS
397
مدلسازي عوامل به هم ريختگي سازمان بر اساس سازمانهاي نظم آشوب و تئوري ساختارمندي و ارائه راهكاري جهت تعامل با آن
398
مدلسازي عوامل مؤثر بر كارايي پيل سوختي هيدروژني (غشاي تبادل پروتوني)
399
مدلسازي عوامل مهندسي تاب‌آوري با استفاده از نقشه شناختي فازي و تاپسيس فازي
400
مدلسازي عوامل موثر بر عدم رونق فرش دستباف سيستان وارايه راهكارهايي بهبود(مطالعه طرح ونقش فرش سيستان)
401
مدلسازي عوامل موثر بر موفقيت اپراتورهاي مجازي موبايل در بازار ايران
402
مدلسازي عوامل موثر بر وفاداري مشتري به برند اينترنتي در شركت ارتباطات مبين نت
403
مدلسازي عوامل موفقيت يك شبكه تلويزيوني در اثربخشي بر روي بينندگان و جلب رضايت و وفاداري آنان با استفاده از تكنيك پويايي سيستم
404
مدلسازي عيار حد با استفاده از هزينه فرصت از دست رفته
405
مدلسازي عيار حد سر¬به¬سري قابل اطمينان در معادن روباز مس
406
مدلسازي عيار حد سنگ آهن در معادن روباز با در نظر گرفتن مقاصد ارسال متفاوت
407
مدلسازي عيار كانسارهاي شاخص آهن زون ايران مركزي با استفاده از كريجينگ غير خطي منفصل
408
مدلسازي عيارهاي حد بهينه براي ذخاير تك فلزي در معادن روباز با در نظر گرفتن عدم قطعيت قيمت، هزينه‌ها و عيار
409
مدلسازي عيارهاي حد بهينه براي ذخاير چند فلزي با هدف بيشينه كردن ارزش خالص فعلي
410
مدلسازي غشاهاي زئوليتي مورد استفاده در جداسازي گاز
411
مدلسازي غشاهاي نانو كاتاليستي و هويت شناسي نانو كاتاليست نشانده شده روي غشا با كاربردهاي پيل سوختي
412
مدلسازي غير خطي Crippling
413
مدلسازي غير خطي اتصال تحت بار ضربه
414
مدلسازي غير خطي اتصالات و ياتاقانها در مجموعه اسپيندل-هولدر و ابزار در فرزكاري
415
مدلسازي غير همدماي فرآيند فيلم دمشي بكمك مدل ويسكو الاستيك extended pom-pom
416
مدلسازي غيرخطي كانال برگشت صاعقه در برخورد صاعقه با برج ‌هاي بلند، و تاثير زمين تلفاتي
417
مدلسازي غيرخطي ماكرو ديوارهاي كامپوزيت فولادي-بتني
418
مدلسازي فازي ارتباطات مؤثر مغز در حالت هاي مختلف هشياري و توجه بر اساس سيگنال EEG
419
مدلسازي فازي رشد سلولهاي سرطاني
420
مدلسازي فازي نوع دوم براي ارزيابي ريسك در بازار سهام
421
مدلسازي فازي نوع دوم براي گوگرد زدايي فرآيند هاي فولاد
422
مدلسازي فرآيند استخراج Rebaudioside - A و Stevioside از گياه Steviarebaudiana (Bertoni ) توسط شبكه عصبي مصنوعي
423
مدلسازي فرآيند استخراج نفت زيستي از PKS توسط دي اكسيد كربن فوق بحراني
424
مدلسازي فرآيند استخراج هسپريدين و اسيدهاي فنوليك از ضايعات مركبات توسط روش اولتراسوند
425
مدلسازي فرآيند اقتصادي توسط سري هاي زماني و پياده سازي آن توسط شبكه هاي عصبي
426
مدلسازي فرآيند انتقال جرم در غشاء مايع
427
مدلسازي فرآيند انجماد در ريخته گري مداوم تسمه هاي فولادي
428
مدلسازي فرآيند پالايش قطران زغال سنگ
429
مدلسازي فرآيند تبديل متان به مواد با ارزش بالاتر با استفاده از راكتور پلاسما
430
مدلسازي فرآيند تراوش تبخيري جهت خالص سازي ايزوبوتانول از محلول هاي آبي با استفاده از سيستم هاي هوشمند
431
مدلسازي فرآيند تراوش گاز در غشاهاي مركب
432
مدلسازي فرآيند ترميم شكست‌هاي دو رشته‌اي DNA در طي چرخه سلولي
433
مدلسازي فرآيند تصفيه پساب نفتي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
434
مدلسازي فرآيند تصفيه فاضلاب به روش بركه تثبيت توسط شبكه عصبي مصنوعي
435
مدلسازي فرآيند تطور مم هاي فرهنگ سازماني با رويكرد عامل مبنا
436
مدلسازي فرآيند تهيه آلياژهاي پليمري حاوي پلي كاپرولاكتام به روش پليمر شدن و سازگاري درجا با كمك شبكه عصبي مصنوعي
437
مدلسازي فرآيند توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي در يك برج تقطيركاتاليستي توسط شبكه عصبي مصنوعي
438
مدلسازي فرآيند جداسازي دي اكسيدكربن توسط چهارچوب هاي فلزي-آلي (MOFs)
439
مدلسازي فرآيند جداسازي گازي با غشاء ماتريس آميخته حاوي نانوذرات زئوليت با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
440
مدلسازي فرآيند جذب زيستي آلاينده هاي مس و منگنز به روش شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
441
مدلسازي فرآيند جذب زيستي يونهاي كروم از يك محلول آبي به صورت ناپيوسته و پيوسته
442
مدلسازي فرآيند جذب زيستي يونهاي كروم از يك محلول آبي به صورت ناپيوسته و پيوسته
443
مدلسازي فرآيند جوش قوس الكتريكي تنگستن با گاز محافظ (TIG)
444
مدلسازي فرآيند جوشكاري قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ(GMAW)
445
مدلسازي فرآيند حذف تركيبات آلي موجود در پساب هاي صنعتي به روش فتوكاتاليستي
446
مدلسازي فرآيند درد با روش هاي فازي
447
مدلسازي فرآيند ذخيره سازي گاز دي اكسيد كربن در مخازن زيرزميني و بررسي مكانيم هاي موثر در آن
448
مدلسازي فرآيند رشد تومور و رگزايي به روش هيبريدي
449
مدلسازي فرآيند رنگ زدايي پسآب نساجي با استفاده از باكتري پلوروتوس استراتوس توسط شبكه عصبي مصنوعي
450
مدلسازي فرآيند ساخت پايه هاي سنگريزه اي كوبيده شده و بررسي تاثير آن بر رفتار پايه ها
451
مدلسازي فرآيند غشائي ميكروفيلتراسيون جهت جداسازي با استفاده از روش محاسبات ديناميكي سيال (CFD)
452
مدلسازي فرآيند فرورفت شمعهاي كوبشي به روش عددي
453
مدلسازي فرآيند قالب گيري صفحه اي تحت فشار
454
مدلسازي فرآيند قالبگيري با انتقال رزين (RTM )
455
مدلسازي فرآيند كنترل توجه با در نظر گرفتن ميزان قابليت پيش‌بيني اغتشاش
456
مدلسازي فرآيند نفوذ و ارزيابي كمي معيارهاي امنيتي
457
مدلسازي فرآيند نوشتن در انسان با استفاده از كنترل پيش بين
458
مدلسازي فرآيند هيبريدي جداسازي دي اكسيد كربن از مخلوط هاي گازي نظير گازهاي مشعل
459
مدلسازي فرآيندهاي كريستاليزاسيون به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
460
مدلسازي فرايند GNIDLOM WOLB HCTERTS بطريهاي TEP
461
مدلسازي فرايند OCM با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند با الگوريتم ژنتيك
462
مدلسازي فرايند SAGD (ريزش ثقلي نفت به كمك تزريق بخار آب) جهت ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين و بررسي تغييرات ايجاد شده در نتيجه تغيير فشار و دما
463
مدلسازي فرايند بازآرايي كاتاليستي نفتا در راكتور كروي غشايي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
464
مدلسازي فرايند تبديل متانول به الفين در حضور كاتاليست ساپو-34 در راكتور بسترسيال
465
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺮاوش ﺗﺒﺨﻴﺮي
466
مدلسازي فرايند تراوش تبخيري براي جداسازي -مخلوط هاي آلي -آلي با استفاده از غشاء زئوليتي
467
مدلسازي فرايند تزريق بخار در يكي از مخازن كربناته شكافدار نفت سنگين
468
مدلسازي فرايند تهيه پليمر ترموپلاستيك اصلاح شده زيست تخريب پذير از نشاسته
469
مدلسازي فرايند توليد ايزوبوتن با بهره گيري از چرخه احتراق شيميايي
470
مدلسازي فرايند جدايي فازي در محلولهاي پليمري
471
مدلسازي فرايند خشك شدن ميوه تحت اتمسفر اصلاح شده و مقايسه نتايج مدل با داده هاي آزمايشگاهي
472
مدلسازي فرايند خوشه شدن در نازل همگرا - واگرا
473
مدلسازي فرايند رهايش دارو از استنت هاي قلبي - عروقي
474
مدلسازي فرايند مشبك كاري در چاه هاي نفت و گاز و بررسي كارايي آن
475
مدلسازي فرايند منيپوليشن ذرات زيستي به روش ديناميك مولكولي
476
مدلسازي فرايند ميكروفيلتراسيون با جريان متقاطع و بررسي روش¬هاي بهبود كارايي و كاهش گرفتگي با استفاده ازتكنيك ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)
477
مدلسازي فرايند نورد سرد محصولات تخت برنجي
478
مدلسازي فراينداسمزمعكوس بااستفاده ازشبكه عصبي وبهينه سازي آن توسط الگوريتم ژنتيك
479
مدلسازي فرايندهاي بيولوژيكي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي هولوني
480
مدلسازي فلاكس روغن هاي امولسيون شونده در غشاءهاي ميكروفيلتراسيون با جريان متقاطع
481
مدلسازي فن آوري HiTAC توسطCFD
482
مدلسازي فن لانه سنجابي در نقطه طرح و خارج نقطه طرح به روش كايند
483
مدلسازي فنر با دمپر ويسكوهايپرالاستيك
484
مدلسازي فني، اقتصادي و تعيين پارامترهاي عملكردي چيلر جذب سطحي دوبستره آب/سيليكاژل به همراه بازياب جرم و حرارت
485
مدلسازي فيزيكي آبشستگي موضعي اطراف لوله هاي فراساحل
486
مدلسازي فيزيكي پديده گيرش خاك بر اثر كوبش شمع در خاك‌هاي رسي نرم و اشباع
487
مدلسازي فيزيكي و تحليل عددي ظرفيت باربري شالودههاي مخروطي و هرمي
488
مدلسازي فيلتر فعال هيبريد جهت بررسي عملكرد در جبران سازي بارهاي غيرخطي ناعتقاون
489
مدلسازي قابهاي دو بعدي با بارگذاريهاي اختياري در تحليل خطي و غير خطي
490
مدلسازي قيمت گذاري انتقالي در زنجيره تأمين جهاني با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
491
مدلسازي كابل در فضاي فركانسي ﴿مدل مارتي﴾
492
مدلسازي كابل‌هاي زيرزميني MV درون داكت سيماني با در نظر گرفتن عدم قطعيت، قيدهاي اقتصادي و طول عمر كابل جهت دست‌يابي به چينش بهينه براي ظرفيت جرياني بيشينه
493
مدلسازي كاربر و تطبيق واسط كاربري در دستگاه هاي موبايل لمسي به وسيله ي ساختن گروه هاي قالبي
494
مدلسازي كاربري اراضي كنار راه
495
مدلسازي كامپوزيت‌هاي پليمري خودترميم حاوي ترك‌هاي ماتريسي
496
مدلسازي كامپيوتري آب شيرين كنهاي خورشيدي
497
مدلسازي كامپيوتري آب گرمكنهاي حوضچه اي خورشيدي كم عمق
498
مدلسازي كامپيوتري براي طراحي بهينه سيستم دوگانه توليد آب گرم مصرفي با استفاده از انرژي خورشيدي و انرژي كمكي
499
مدلسازي كامپيوتري چهار ربعي موتورهاي DCبا تكنيك كار همزمان مبدلهاو تكنيك FLYWHEELING
500
مدلسازي كامپيوتري سيكل كاري يك نمونه موتور اشتعال جرقه اي
501
مدلسازي كامپيوتري عملكرد يك الكتروفيلتر صنعتي از طريق دنبال كردن مسير حركت ذرات
502
مدلسازي كامل سلول فتوولتايك و باتري و لامپ LED در محيط labview
503
مدلسازي كانال بااستفاده از تكنيك هاي يادگيري آماري
504
مدلسازي كانال يوني با استفاده از مدل ماركوف
505
مدلسازي كانال‌هاي بازاريابي خرده‌فروشي و برخط در حضور رقابت برند براي كالاهاي بادوام با رويكرد بازي‌هاي ديفرانسيلي ﴿مطالعه ي موردي : شركت صنعتي پارس خزر﴾
506
مدلسازي كانون محور فرود بارشهاي غرب درياچه اروميه
507
مدلسازي كاهش عبور پذيري در محيط هاي متخلخل با كمك مدل CITSAHCOTS تولد و مرگ و بهينه سازي پارامتر هاي مدل از طريق الگوريتم ژنتيك
508
مدلسازي كلاتر و طراحي و ساخت حذف كننده برگشت پذير MTI
509
مدلسازي كلاه ايمني موتورسيكلت داراي تهويه داخلي جهت بهينه‌سازي مقاومت ضربه و جذب انرژي آن
510
مدلسازي كمترين فشار و غلظت امتزاج پذيري ﴿MMP, MMC﴾ در يكي از ميادين نفتي
511
مدلسازي كنترل حملات صرعي با استفاده از راس هاي كنترلگر در شبكه هاي پيچيده
512
مدلسازي كنترل ورود اطلاعات به حافظه كاري بر اساس تئوري فيلترهاي تطبيقي
513
مدلسازي كنتورگاز به روش باندگراف
514
مدلسازي كوره تبديل گاز H2S به SO2 در واحد كلاوس
515
مدلسازي كيفي عملكرد اپراتور (خلبان ) در هنگام نبرد هوايي : رويكرد فازي
516
مدلسازي كيفي و كمي الگوهاي حركتي دست نوشته در افراد سالم با لحاظ نمودن اثر يادگيري و پديده تكرارشوندگي
517
مدلسازي كينتيكي كوپليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات / 2ـ اتيل هگزيل اكريلات
518
مدلسازي گازسازي اسپري سوختهاي سنگين نفتي
519
مدلسازي گرماكافت احتراق ذرات ارگانيك
520
مدلسازي گرمايش نقطه اي به عنوان جايگزين گرمكن هاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز جهت جلوگيري از تشكيل هيدرات گاز
521
مدلسازي گسترش ترك ماتريسي و جدايي بين لايه اي القايي در چندلايه هاي كامپوزيتي متعامد تحت بارگذاري چندمحوره درون صفحه اي استاتيكي تحت چارچوب مكانيك خرابي چندمقياسي
522
مدلسازي گسترش كرم واره هاي P2P براي بررسي راه هاي مقابله
523
مدلسازي گشتاور عملگر دوراني نوع دنده اي در يك سيستم سروو هيدروليك حلقه باز
524
مدلسازي گونه هاي تلفظي كلمات در سيستم بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
525
مدلسازي گيربكس پرايد در نرم افزار كتيا و تعريف مدل آن در نرم افزار آباكوس
526
مدلسازي لايه هاي اختلاطي حرارتي آشفته با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
527
مدلسازي لرزه ايي رفتار جداگرهاي الاستومري با در نظر گرفتن همزمان تغيير شكل برشي و چرخش خمشي انتهايي
528
مدلسازي لكوموتيوER24PCو بهينه سازي آن براي سرعت 160كيلومتر بر ساعت
529
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن
530
مدلسازي ماژولار سيستم كنترل دما ماهواره
531
مدلسازي ماشين سنكرون در حوزه فازي با وارد كردن اثر اشباع
532
مدلسازي ماشين هاي dfig در نيروگاه هاي بادي
533
مدلسازي مايكرومكانيكي خرابي لايه مياني الياف و زمينه در‎ ‎مواد مركب ‏فلزي تحت بارگذاري خارج از محور
534
مدلسازي مبتني بر جمعيت با استفاده از تئوري سيستم هاي چند عامله
535
مدلسازي مبتني بر عامل بازار سهام بازار سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي و اتومتاي يادگير سلولي
536
مدلسازي مبدل DC/DC چند ورودي و يك خروجي با حضور منابع توليد پراكنده
537
مدلسازي مبدل پيزوالكترونيك با استفاده از روش شناسائي سيستم
538
مدلسازي مبدل لوله گرمايي به وسيله ديناميك سيالات محاسباتي
539
مدلسازي مبدل هاي حرارتي مدار چاپي زيگزاگي در راكتورهاي دما بالا
540
مدلسازي مترجم دو پروتكل SIP و 323 H و تاييدمدل با استفاده اززبان SDL
541
مدلسازي مجموعه ميكرو توربين و كانورتر رابط و بررسي عملكرد آن در شرايط عادي و بروز خطا در شبكه توزيع
542
مدلسازي محاسبات عملكرد پمپ حرارتي با نرم افزار Visual Basic
543
مدلسازي محاسباتي ادراك بينايي در انسان
544
مدلسازي محاسباتي نحوه¬ي تصميم¬گيري انسان در محيط ديناميكي (رانندگي) با رويكرد مبتني بر توجه
545
مدلسازي محاسباتي يادگيري احساسي در سيستم ليمبيك
546
مدلسازي محصولات صادراتي در بازار انحصاري چند جانبه با استفاده از نظريه بازي ها (مطالعه موردي)
547
مدلسازي محفظه احتراق توربين گاز به كمك شبكه عصبي مصنوعي
548
مدلسازي محفظه احتراق توربين گاز همراه با پاشش آب
549
مدلسازي محيط سابستريت بر اساس اطلاعات مولكولي و شبيه سازي ان در محيط جاوا
550
مدلسازي مخاطرات فرايندي به مظور كاهش اثرات و طبقه بندي مناطق خطرناك برپايه ريسك در صنايع نفت و گاز
551
مدلسازي مخزن شناورسازي پالايشگاه كرمانشاه با استفاده از منحني هاي توزيع زمان اقامت سيال
552
مدلسازي مدار گردش آب در يك بويلر نيروگاهي
553
مدلسازي مداري ساختار زمين ناقص براي استفاده در آرايه هاي آنتن مايكروستريپ
554
مدلسازي مداري شكاف صفحه زميندر تخت مايكرواستريپ
555
مدلسازي مديريت آب كشاورزي دشت عباس با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
556
مدلسازي مديريت ريسك سرمايه گذاري در اوراق بهادار (متشكل از سهام و اوراق مشاركت)
557
مدلسازي مراحل فنولوژيك سيب مطالعه ي موردي گلمكان خراسان
558
مدلسازي مرتبه ناصحيح و كنترل پيش بين جابجايي بافت نرم
559
مدلسازي مرطوب ساز غشايي براي پيل سوختي غشا پليمري
560
مدلسازي مسئله قيمت‌گذاري و تعيين ظرفيت مشتريان چندبخشي با استفاده از سيستمهاي صف
561
مدلسازي مسئله مسيريابي باز وسايل حمل و نقل در يك زنجيره تامين شامل انبارعبوري
562
مدلسازي مسأله مكان يابي هاب پوششي با در نظر گرفتن سيستم صف و هزينه هاي فازي
563
مدلسازي مسأله مكانيابي قابل اطمينان تسهيلات در شرايط وجود اختلالات نسبي
564
مدلسازي مساله برنامه ريزي توسعه بهينه شبكه هاي انتقال قدرت و حل آن از طريق يك رهيافت بر مبناي روش ابتكاري Simulated Annealing
565
مدلسازي مساله زمان بندي در يك سيستم انبار عبوري با در نظر گرفتن محدوديت منابع و فرض خرابي كاميون‌ها
566
مدلسازي مساله مكان يابي مسيريابي با وجود پنجره هاي زماني در افق برنامه ريزي بمنظور افزايش رضايت مشتري
567
مدلسازي مسير عبور خط انتقال نيرو در تعيين تعداد برخورد صاعقه به خطوط
568
مدلسازي مسير ماهواره و بررسي تاثيرات جاذبه كرات ديگر
569
مدلسازي مشخصه هاي توليد در هنگام تكسچره كردن نخ به روش تاب مجازي
570
مدلسازي مشروح UPFC در حوزه زمان با در نظرگيري تابعيت فركانسي شبكه
571
مدلسازي مصرف انرژي الكتريكي در ايران با استفاده از شاخص هاي اقتصادي و با تكيه بر تركيب روش هاي هوش محاسباتي
572
مدلسازي مطالعات زمين شناسي اقتصادي، زمين آماري و ارزيابي ذخيره معدن مس سرچشمه كرمان
573
مدلسازي مطلوبيت رويشگاه لاله واژگون ﴿.Fritillaria imperialis L﴾ با استفاده از مدل تحليل عاملي آشيان بوم شناختي ﴿ENFA﴾در استان اصفهان
574
مدلسازي مطلوبيت زيستگاه پلنگ ايراني ﴿Panthera Pardus saxicolor﴾ به روش ماكسيم آنتروپي ﴿Maxent﴾ در منطقه حفاظت شده كوه بافق، استان يزد
575
مدلسازي مغناطيس سنجي و عياري كانسار آهن رباط پشت بادام
576
مدلسازي مفهومي براي پايداري
577
مدلسازي مقاومت به ضربه سيالات غليظ شونده در برش داراي نانوذرات سيليكا / پلي اتيلن
578
مدلسازي مقدماتي مباني ديناميك حركت بازيكنان فوتبال با استفاده از نرم افزار اوپن سيم
579
مدلسازي مقياس پذير و مبتني بر داده وضع هوا براي پيش بيني كوتاه مدت
580
مدلسازي مكاني زماني بالون خارج آئورتي و شبيه سازي عملكرد دستگاه به منظور شبيه سازي پارامترهاي هموديناميكي
581
مدلسازي مكانيابي و مسيريابي ضايعات بيمارستاني به منظور كاهش ريسك تاثير عوامل مخرب آنها بر محيط
582
مدلسازي مكانيزم تخريب بنا به روش انفجاري
583
مدلسازي مكانيزم تنظيم سيستميك فشار خون بدن انسان (باروريفلكس)
584
مدلسازي مكانيستيك فرايند تراوش تبخيري
585
مدلسازي مكانيسم درد به منظور شناخت بهتر تئوري كنترل دريچه اي و سيستمهاي ضد درد
586
مدلسازي مكانيسم ريزش ثقلي و نفوذ مولكولي حين تزريق گاز در مخازن شكافدار
587
مدلسازي مكانيكي و تخمين عمر پوشش‌هاي حفاظت حرارتي پره‌هاي توربين گاز
588
مدلسازي مكانيكي-حرارتي بافت نرم در جراحي سرمايشي
589
مدلسازي مميزي انرژي يك واحد توربين گازي
590
مدلسازي منيپوليشن نانو ذرات به روش SLIP - STICK بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM
591
مدلسازي منيفولد ورودي موتور EF7 جهت بررسي تاثير ناصافي هاي سطحي بر روي عملكرد موتور
592
مدلسازي مهارت كاربر از طريق ايجاد گروههاي داراي رفتار قالبي جهت انطباق واسط كاربر
593
مدلسازي مهره ستون فقرات با معيار نيرو برحسب زمان با روش المان تير
594
مدلسازي موتور التراسونيك با شبكه لاگر
595
مدلسازي موتور اولتراسونيك چرخان نوع موج سيار
596
مدلسازي موتور توربوفن دومحوره و شبيه سازي سيستم كنترل سوخت
597
مدلسازي موتورهاي القايي خطي
598
مدلسازي موتورهاي با احتراق مخلوط همگن
599
مدلسازي موتورهاي توربوفن با استفاده از نرم افزار GSP
600
مدلسازي موج شكن هاي شناور πشكل باله دار تحت اثر امواج منظم و نامنظم
601
مدلسازي مولكول هاي چسبندگي سلول در سيستم اعصاب مركزي به كمك ديناميك مولكولي
602
مدلسازي مولكولي حلاليت گازها در مايعات در سيستمهاي دو جزئي
603
مدلسازي مولكولي نفوذ و حلاليت داروها در سيستم¬هاي دارورساني
604
مدلسازي ميدان باد با استفاده از تلفيق مدلهاي ديناميك و سينماتيك در شهر تهران
605
مدلسازي ميدان جريان و دماي يك ديواره با تاكيد بر فرآيندهاي انتقال حرارت
606
مدلسازي ميدان فاز فرآيند تبديل فاز مارتنزيتي با در نظر گرفتن اثرات ناهمگني و ناهمسانگردي فازهاي آستنيت و ورينت هاي مختلف مارتنزيتي براي مسائل تنش صفحه اي
607
مدلسازي ميزان توليد در سريهاي زماني
608
مدلسازي ميكرو مكانيكي فلزات چند فازي با استفاده از مدل كريستال پلاستيسيته
609
مدلسازي ميكروربات شناگر مارپيچ و بررسي تاثير پارامترهاي هندسي بر سرعت ميكروربات
610
مدلسازي ميكروسكوپ نيروي اتمي مورد ضربه اي مجهز به نانو لوله كربن در محيط مايع
611
مدلسازي ميكروسكوپ نيروي اتمي مورد ضربه اي مجهز به نانو لوله كربن در محيط مايع
612
مدلسازي ميكروصفحه آلياژهاي حافظه دار تحت بارگذاري هاي تناسبي و غيرتناسبي
613
مدلسازي ميكرومكانيكي متامتريال با ساختار ميورا اوري
614
مدلسازي ميكرونيزاسيون بتاكاروتن با ضدحلال فوق بحراني با استفاده از روش افزايش پراكندگي محلول
615
مدلسازي ناپايداري جريان در راكتورهاي آب جوشان بار ژيم جريان همرفت طبيعي
616
مدلسازي نانو اسپارژرها در كاربرد ستون‌هاي حبابي گاز به مايع
617
مدلسازي نانو كامپوزيت هاي پليمري و بررسي پارامترهاي ميكرو ساختاري در خواص مكانيكي
618
مدلسازي نانو منيپوليشن دو بعدي در محيط مايع توسط ميكروسكوپ نيروي اتمي ﴿AFM)
619
مدلسازي نحوه انتخاب مسير توسط انسان با استفاده از روش كنترل مبتني بر مدل
620
مدلسازي نحوه پخش و رسوبگذاري آلاينده ها در خور موسي ناشي از فعاليتهاي بندر امام خميني
621
مدلسازي نحوه پخش و روسوب گذاري آلاينده ها در خور موسي ناشي از فعاليتهاي بندر امام خميني مممبممب
622
مدلسازي نحوه تصميم گيري در انسان با استفاده از پيش بيني مبتني بر مدل و فرآيند تصميم گيري ماركوف
623
مدلسازي نحوه‌ي انتخاب عمل در مغز انسان
624
مدلسازي نربز و توليد شبكه بر روي سطوح نربز
625
مدلسازي نرخ ته نشيني ذرات جامد بر روي بستر جريان لايه مرزي مغشوش با استفاده از مدل دو سيالي
626
مدلسازي نرم افزاري اجراء محدود مته
627
مدلسازي نرم افزاري اجراء محدود مته و نگهدارنده آن
628
مدلسازي نرم افزاري انتقال حرارت هدايتي در ديواره هاي كامپوزيتي به روش مقاومت هاي الكتريكي
629
مدلسازي نشتي موتور وانكل 38 اسبي و بهينه سازي پارامترهاي اصلي
630
مدلسازي نشست زمين در اثر زهكشي و برداشت آبهاي زيرزميني با استفاده از روش المان مرزي ﴿مورد مطالعاتي : دشت يزد-اردكان﴾
631
مدلسازي نشست ناشي از حفر تونل هاي شهري ﴿مطالعه موردي - خط هفت متروي تهران قطعه شمالي - جنوبي﴾
632
مدلسازي نظر ي- تجربي انتقال حرارت ناشي از نفوذ سيال در محيط متخلضل در فرآيند توليد ما ده مركرب
633
مدلسازي نظري خواص الكتريكي بافت بر اساس مواد شكل و چينش سلولي
634
مدلسازي نظري و تجربي خشك كن پاششي
635
مدلسازي نظري و تجربي رسوب واكنش در رژيم هاي مختلف جرياني نفت خام ، در لوله هاي انتقال با توجه به سينتيك رشد ذرات واكسي و خواص رئولوژيكي سيال
636
مدلسازي نفوذ رطوبت در چسب هاي حساس به فشار
637
مدلسازي نفوذ سيال ميكروحبابي فعال سطحي چند لايه در محيط متخلخل
638
مدلسازي نفوذ مولكولي در فرآيند تزريق گاز سبك به وسيله شبكه حفرات ( در شرايط مخزن)
639
مدلسازي نقش سلول آستروگليا در يادگيري و شكل گيري حافظه مكاني
640
مدلسازي نگهداري و تعميرات بر اساس ريسك با استفاده از روش آناليز حالات شكست و پيامد هاي آن و تكنيك فازي
641
مدلسازي نهشته هاي مس پورفيري وارائه الگويي جهت تفكيك كانسارهاي عقيم از زايا با روشهاي هوشمند(با استفاده از داده هاي 5 معدن و 3نهشته عقيم)
642
مدلسازي نواي گفتار جهت بكارگيري در سنتز گفتار فارسي
643
مدلسازي نوشتار در بيماران پاركينسوني
644
مدلسازي نياز-مبناي هيدرولوژيكي- اقتصادي براي تعادل بخشي سفره هاي آب زيرزميني: رويكرد پويايي سيستم
645
مدلسازي نيروگاه برق آبي
646
مدلسازي نيروهاي اصطكاكي وارد بر اسپول در يك شير كنترل جهت تناسبي
647
مدلسازي نيروي ترموفورتيك در احتراق جريان متقابل ابر ذرات
648
مدلسازي نيمه تجربي سينتيك كريستاليزاسيون پلي ) اتيلن ترفنالات ( و بررسي رفتار چند گانه ذوب آهن
649
مدلسازي نيمه تحليلي و بررسي تجربي دو روش موج لمب و امپدانس الكترومكانيكي در ورق جهت مكان يابي عيب و جبران سازي اثر تغييرات دمائي
650
مدلسازي هار مونيكي كوره قوس الكترونيكي و TER در حوزه ي فركانس جهت طراحي فيلترهاي پسيو
651
مدلسازي هارمونيكي سيستم HVDC دوازده پالسي به روش سيگنال كوچك خطي شده حوزه فركانس
652
مدلسازي هايبريد به روش مدل منطقي تركيبي MLDو كنترل سيستم بويلر بخار
653
مدلسازي هايبريد به روش مدل منطقي صحيح تركيبيMLDو كنترل سيستم بويلر بخار
654
مدلسازي هبدروديناميكي راكتور بستر متحرك جهت سبك سازي نفت سنگين
655
مدلسازي همزمان سه بعدي موتور القايي قفس سلجابي در صورت بروز خطاهاي متداول در رتور
656
مدلسازي هندسه بدنه شناورها جهت يافتن يك فرم بدنه بهينه
657
مدلسازي هندسي اجسام سه بعدي هوايي ساده (تركيبات بال - بدنه )
658
مدلسازي هوشمند تحليل ديناميكي سدهاي شن و ماسه سيمانته شده (CSG) با در نظر گرفتن اندركنش آب و سازه
659
مدلسازي هيدرات با ساختار H به منظور بررسي انتقال گاز به فرم هيدرات
660
مدلسازي هيدروترموديناميك يك چاه ژئوترمال با در نظر گرفتن ته نشست رسوبات معدني
661
مدلسازي هيدروديناميك جريان و بررسي پروفايل غلظتي فاز پراكنده به روش اولرين در ميكروفيلتراسيون امولسيون آب-روغن
662
مدلسازي هيدروديناميك جريان و بررسي قطبي شدن غلظتي در ميكروفيلتراسيون امولسيون‌هاي آب - روغن
663
مدلسازي هيدروديناميكي راكتور جريان برخوردي
664
مدلسازي هيدروديناميكي ستون هاي پرشده با آكنه منظم
665
مدلسازي هيدروديناميكي شناورهاي پروازي در شرايط پايدار و نامتقارن
666
مدلسازي هيدروديناميكي شناورهاي پلنينگ و بررسي اثرات فرم بدنه
667
مدلسازي هيدروديناميكي و حرارتي سيالات ويسكوالاستيك در آنالوس
668
مدلسازي هيدروژئولوژيكي سازند سخت كارگاه استخراج روباز معدن سه‌ چاهون (آنوماليXI)
669
مدلسازي هيدروشيميايي آبخوانها به روش زمين آمار ﴿مطالعه موردي: آبخوان دشت ورامين﴾
670
مدلسازي هيدروليكي توده سنگ مسير باند دوم بزرگراه فرخشهر- شهركرد به منظور تعيين نشت آب داخل تونل
671
مدلسازي هيدرومكانيكي توده سنگ درزه دار با استفاده از شبكه عصبي
672
مدلسازي هيدرومكانيكي ديواره هاي معدن چاه گز به روش گروه هاي كليدي
673
مدلسازي و آزمايش ميزان آسيب پذيري سلول خروجي از يك نازل دستگاه چاپگر زيستي
674
مدل‏سازي و آناليز جريان در داي اسپيرال مخروطي
675
مدلسازي و آناليز حركت پا با استفاده از تئوري هاي سينگولار و مقايسه آن با روش هاي موجود
676
مدلسازي و آناليز ديناميك جريان در قالب مساله ي ترافيك به وسيله سيستم هاي دو بعدي
677
مدلسازي و آناليز رفتار ديناميك ليزر DFB با ساختار موجبر بر امده ﴿Ridge)
678
مدلسازي و آناليز سيگنال و نويز اسيلاتور آزاد در باند KA سازگار با تكنولوژي MMIC (كاربرد در طراحي اسيلاتورهاي موج ميليمتري با حداقل طيف نويز خروجي )
679
مدلسازي و آناليز عددي گسترش جانبي ناشي از روانگرايي
680
مدلسازي و آناليز ليزر نيمرساناي DFB با موجبر Ridge
681
مدلسازي و آناليز يك ماشين رلوكتانس سنكرون تكفاز خودتحريك با درنظر گرفتن مشخصات غيرخطي
682
مدلسازي و آيروديناميك كاميون - تريلر
683
مدلسازي و ارائه الگوريتم تصوير برداري دو بعدي با استفاده از داده هاي GPR
684
مدلسازي و ارائه روش حل مسئله مكان¬يابي ميانه-مرتب محور با رويكرد فازي نوع اول و دوم
685
مدلسازي و ارزيابي اطمينان پذيري رينگ فولادي چرخ خودرو سواري بر اساس بازه تغييرات پارامترهاي طرح
686
مدلسازي و ارزيابي امنيت مبتني بر نظريه بازي با در نظر گرفتن تنوع رفتار مهاجمين
687
مدلسازي و ارزيابي تاثير الگوي تحرك خودروها بر ارتباطات و طرح ريزي زيرساختهاي شبكه هاي موردي بين خودرويي
688
مدلسازي و ارزيابي توانمندسازهاي پياده‌سازي زنجيره تامين پايدار با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) ، تئوري گراف و رويكرد ماتريسي(GTMA)
689
مدلسازي و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن جلال آباد با استفاده از روشهاي زمين آماري
690
مدلسازي و ارزيابي رفتار پروتكل هاي انتقال فايل جهت تشخيص و به دام انداختن بدافزارهاي شبكه اي
691
مدلسازي و ارزيابي يكپارچه توان و كارايي در سيستم هاي رايانشي
692
مدلسازي و اصلاح سطح بيوكامپوزيت HA +PTEE ) با ليزر CO2 براي كاربردهاي مهندسي بافت
693
مدلسازي و الگوريتم حل مسئله مسير يابي وسايل نقليه در شرايط وابستگي وسايل به نقاط تقاضا و محدوديت پنجره زماني نرم
694
مدلسازي و انتخاب بهينه محركهاي اوليه در سيستمهاي توليد همزمان قدرت و حرارت
695
مدلسازي و انجام تستهاي آزمايشگاهي برروي بازوي مكانيكي (MANlDU LAToR) حمل باك خودرو
696
مدلسازي و اندازه گيري كشش سطحي درمحلولهاي اتمسفري
697
مدلسازي و بازطراحي فرآيندها فرآيندهاي اداره كل صدور مجوز و امور رسانه‌هاي سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي بر اساس زبان مدلسازي BPMN2
698
مدلسازي و بررسي آزمايشگاهي واكنش جذب دي اكسيد كربن با آهك
699
مدلسازي و بررسي اثر جابجايي اجباري بر روي فين با نرم افزار 603026 FIUENT
700
مدلسازي و بررسي اثرات پديده فرورزنانس در شبكه هاي قدرت با در نظر گرفتن اثرات تلفات هسته ترانسفورماتور
701
مدلسازي و بررسي انبساط و انقباض هيدروژل هاي يوني در يك ميدان الكتريكي
702
مدلسازي و بررسي پارامترهاي عملياتي بر كارايي پيل سوختي متانولي
703
مدلسازي و بررسي پديده ي كمانش در پانل ساندويچي لانه زنبوري تحت بارگذاري فشاري عمود بر صفحات
704
مدلسازي و بررسي تاثير عوامل مختلف بر غير فعال شدن كاتاليستهاي زئوليتي در واكنش آلكيلاسيون ايزوبوتان با بوتنها
705
مدلسازي و بررسي تاثير هندسه محفظه احتراق در عملكرد يك موتور Modeling and studing the effect of combustion on an enging performance
706
مدلسازي و بررسي تجربي تشكيل برفك روي سطح سرد خميده
707
مدلسازي و بررسي تغيير مدار يك سفينه ي فضايي
708
مدلسازي و بررسي ديناميكي منابع پراكنده در سيستم هاي توزيع
709
مدلسازي و بررسي روابط هيدروليكي لوله هاي تحت فشار مانيفلد
710
مدلسازي و بررسي روشهاي كاهش ارتعاشات رو تور
711
مدلسازي و بررسي عملكرد متقارن كننده بار سه فاز در شبكه توزيع به كمك انتخاب فاز تغذيه مناسب براي بار تك فاز
712
مدلسازي و بررسي عوامل موثر بر كيس خوردگي درز SSa-1 در پارچه هاي تاري - پودي
713
مدلسازي و بررسي گسترش عدم قطعيت هاي پارامتريك در تحليل قابليت اعتماد سازه ها
714
مدلسازي و بررسي نقش اشباع ترانسفورماتور بر رفتار ديناميكي بارهاي موتوري مجهز به جبرانگرهاي استاتيكي
715
مدلسازي و بهبود پيزوالكتريك جهت بازيابي انرژي در تاير خودرو
716
مدلسازي و بهبود دستگاه تقطير فرآورده¬هاي نفتي در مقياس ميكرو جهت ارزيابي بنزين با كمك الگوريتم هاي مهندسي
717
مدلسازي و بهبود عملكرد فرآيندها سازمان با استفاده از مدل‌هاي احتمالي
718
مدلسازي و بهينه اسزي فني - اقتصادي سيستم هاي پمپ حرارتي گازسوز
719
مدلسازي و بهينه سازي اجكتور مايع-بخار در سيستم تبريد
720
مدلسازي و بهينه سازي ايستگاههاي تقويت فشار گاز طبيعي
721
مدلسازي و بهينه سازي ايستگاههاي كاهش فشار در خطوط لوله گاز طبيعي
722
مدلسازي و بهينه سازي پارامترهاي سپراتور هوايي در مدار خردايش كارخانه سيمان لامرد
723
مدلسازي و بهينه سازي ترموديناميكي سيكل جذبي سه اثره موازي آب ليتيوم برومايدصييي
724
مدلسازي و بهينه سازي ترموهيدروليكي اواپراتور چيلر تراكمي
725
مدلسازي و بهينه سازي تنشهاي پسماند جوش ذوبي به كمك روش المان محدود
726
مدلسازي و بهينه سازي حذف كدورت از آب با استفاده از گرافن اكسايد به عنوان ماده منعقدكننده
727
مدلسازي و بهينه سازي خطوط انتقال گاز طبيعي
728
مدلسازي و بهينه سازي خوشه بندي شبكه هاي پيچيده
729
مدلسازي و بهينه سازي دودكش خورشيدي شهر كرمان
730
مدلسازي و بهينه سازي ديناميك خطي برداشت انرژي به وسيله سنسور پيزوالكتريك
731
مدلسازي و بهينه سازي ديناميك غيرخطي برداشت انرژي به وسيله سنسور پيزوالكتريك
732
مدلسازي و بهينه سازي رسوب در مبدل هاي حرارتي به كمك CFD
733
مدلسازي و بهينه سازي رشد ميكروجلبك باهدف توليد بيوديزل با استفاده از ضايعات كشاورزي
734
مدلسازي و بهينه سازي ساختار يك نيروگاه سيكل تركيبي بر اساس اصول نكسوس آب ، غذا و انرژي
735
مدلسازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان برق، حرارت و آب شيرين
736
مدلسازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان برق،سرمايش وگرمايش در شبكه‌هاي توزيع (موتور گازسوز - سيكل ارگانيك رانكين - سيكل تبريد اجكتوري -ترانسفورماتور قدرت)
737
مدلسازي و بهينه سازي سيستم هيبريد دسيكنت مايع و پمپ حرارتي جهت سرمايش
738
مدلسازي و بهينه سازي سيكل C3MR با تغيير تركيب درصد مبردها و نسبت تراكم با استفاده از نرم افزار هايسيس
739
مدلسازي و بهينه سازي سيكل تبريد تراكمي با بازيافت حرارتي
740
مدلسازي و بهينه سازي شبكه حمل و نقل پست كشور
741
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد سيستم توليد همزمان با ملاحظات فني، اقتصادي و زيست محيطي به روش رشد باكتري ها در مواجهه با بار مشخص
742
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد لوله حرارتي هنگام استفاده از نانو سيال
743
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي احياء نيروگاههاي بخار با استفاده از توربين هاي گاز
744
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي بويلرهاي بازيافت حرارت در سيستمهاي CHP
745
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي سيكل توليد همزمان توربين گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق
746
مدلسازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيستم هاي توليد همزمان سرمايش، حرارت، توان و آب شيرين
747
مدلسازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيكل توربين گاز با پاشش بخار داخل منطقه احتراق
748
مدلسازي و بهينه سازي فني و اقتصادي پمپهاي حرارتي زميني
749
مدلسازي و بهينه سازي فني و اقتصادي سيستم سرمايش هيبريد - دسيكنت به كمك الگوريتم ژنتيك
750
مدلسازي و بهينه سازي فني و اقتصادي واحد هاي كوچك توليد LNG
751
مدلسازي و بهينه سازي فني-اقتصادي سيستم پمپ حرارتي گازسوز با مبدل حرارتي صفحه اي گاز به آب
752
مدلسازي و بهينه سازي مبادله كن هاي تبخيري مستقيم و غيرمستقيم
753
مدلسازي و بهينه سازي مصرف انرزي حسگر فشار خازني بر پايه فناوري MEMS جهت كاربرد هاي پزشكي
754
مدلسازي و بهينه‌سازي بازيافت حرارت از موتورهاي احتراق داخلي
755
مدلسازي و بهينه‌سازي پيش‌گرمايش گاز خروجي از مخازن گازي با انرژي زمين‌گرمايي مطالعه موردي: ايستگاه تقليل فشار گاز مشكين‌شهر اردبيل
756
مدلسازي و بهينه‌سازي راكتور توليد فتاليك انيدريد
757
مدلسازي و بهينه‌سازي يك جاذب انرژي موج نقطه اي
758
مدلسازي و بهينه‌سازيپمپ‌حرارتي زمين‌گرمايي هيبريد
759
مدل‏سازي و بهينه‏سازي توسعه پايدار در سيستم خدمات محصول از نگاه ‏مصرف‏كننده و توليدكننده (ارائه‏كننده خدمات)
760
مدلسازي و پهنه بندي نواحي مستعد پديده بهمن با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي حوزه آبريزرودخانه سيروان استان كردستان
761
مدلسازي و پياده سازي استراتژي كنترل پاشش سوخت و ساخت setup جهت كاليبراسيون آن
762
مدلسازي و پياده سازي ديناميك و كنترلكننده ي يك ماهواره در بستر سخت افزار در حلقه: جستاري در كنترل مداري ماهواره هاي زمين ثابت
763
مدلسازي و پياده سازي روش هاي كاهش نوسانات توان خروجي سيستم هاي فتوولتائيك ظرفيت بالاي متصل به شبكه
764
مدلسازي و پياده سازي نرم افزاري يك ماهواره داراي كنترل سمت با در نظر گرفتن ديناميك عملگر
765
مدلسازي و پياده سازي يك سيستم سروو هيدروليك در دو حالت كنترل موقعيت و كنترل نيرو به كمك پمپ دبي متغير
766
مدلسازي و پيش بيني شرايط جوي فضا با استفاده از تئوري سينگولار
767
مدلسازي و پيش بيني نوسانات سطح آب درياچه خزر و ارائه روش ارزيابي خسارت پذيري سواحل جنوبي آن
768
مدلسازي و پيش‌بيني آينده‌ي لجستيك و ترانزيت بارهاي بين‌المللي در راه‌هاي ايران
769
مدلسازي و پيش‏بيني زلزله با استفاده از تئوري سينگولار
770
مدلسازي و پيش‏بيني هزينه‏ي مصرف گاز طبيعي با سري زماني و تبديل موجك
771
مدلسازي و تجزيه و تحليل سيستم انتقال قدرت هيدرواستاتيك
772
مدلسازي و تحقيقات تجربي محيط متخلخل مرطوب تحت شرايط عملكرد دمايي پايين
773
مدلسازي و تحليس تنش كامپوزيتهاي لايه اي زاويه دار
774
مدلسازي و تحليل آيروسروالاستيسيتة جسم پرندة چابك مافوق صوت در زواياي حملة بالا
775
مدلسازي و تحليل اثر ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از كانال صاعقه بر شبكه هاي پيچيده قدرت با استفاده از روش تفاضلات متناهي موازي
776
مدلسازي و تحليل ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو از نقطه نظر راحتي در اثر تحريكات جاده
777
مدلسازي و تحليل ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو از نقطه نظر راحتي در اثر تحريكات جاده
778
مدلسازي و تحليل ارتعاشات و نويز تاير خودرو
779
مدلسازي و تحليل ارتعاشات ورق كامپوزيتي ويسكوالاستيك با استفاده از اطلاعات تستهاي زمانمند
780
مدلسازي و تحليل ارتعاشي سازه پرتابگر الكترومغناطيس نمونه
781
مدلسازي و تحليل استاتيكي سازه پرتابگر الكترومغناطيسي نمونه
782
مدلسازي و تحليل المان هاي موجود در صندلي پرايد
783
مدلسازي و تحليل انتقال حرارت رسانشي و تبخيري در ساختارهاي متخلخل (Wick)
784
مدلسازي و تحليل اينورترهاي با مدلاسيون موجك در محركه هاي الكتريكي و مقايسه ي ويژگي هاي عملكردي آن با روش هاي مرسوم
785
مدلسازي و تحليل باردارشدن روغن ترانسفورمرها
786
مدلسازي و تحليل بوش هاي لاستيكي با در نظر گرفتن وابستگي به فركانس و دامنه جابه جايي
787
مدلسازي و تحليل پايداري پديده ارتعاشي جيغ ترمز
788
مدلسازي و تحليل پايداري دسته خاصي از سيستمهاي ابعاد وسيع عامل گرا
789
مدلسازي و تحليل پايداري سازه خط آهن با در نظر گرفتن پديده كمانش
790
مدلسازي و تحليل تاثير پذيري مدارات چاپي داخل محفظه شيلد فلزي روزنه دار با استفاده از روش هاي هايبريد ممان وتفاضلات محدود حوزه فركانس
791
مدلسازي و تحليل تاثير تغييرات دمايي در منحنيهاي پراكندگي امواج لمب در لوله
792
مدلسازي و تحليل تاثير نويز فاز در سيگنال OFDM هنگام عبور از مدارات غير خطي ديناميكي
793
مدلسازي و تحليل ترمز ABS با استفاده از نرم افزار ADAMS / CAR
794
مدلسازي و تحليل تست اتصال كوتاه ترانسفورماتورهاي قدرت
795
مدلسازي و تحليل تست برقگيرهاي Zno
796
مدلسازي و تحليل تصميم گيري چند معياره با گزينه هاي تركيبي
797
مدلسازي و تحليل تصميم گيري چندمعياره با گزينه هاي تركيبي
798
مدلسازي و تحليل تنش تماسي چرخدنده هاي ساده، مارپيچ و مخروطي به وسيله نرم افزار ANSYS
799
مدلسازي و تحليل جريان پساب صنعتي گل آلود به عنوان يك سيال غير نيوتني بينگهام پلاستيك در خط لوله
800
مدلسازي و تحليل چاههاي حوزه هاي نفتي به روش اجزاء محدود
801
مدلسازي و تحليل حالت گذراي شبكه‌هاي زمين با در نظر گرفتن بارهاي غيرخطي در حوزه‌ي فركانس به روش ممان
802
مدلسازي و تحليل حركتي يك ميكروربات شناگر جديد با كاربردهاي پزشكي
803
مدلسازي و تحليل حساسيت اندازه‌گيري‌هاي همبسته با استفاده از رهيافت‌هاي آماري و كاربردهاي آن در يادگيري ماشين
804
مدلسازي و تحليل حساسيت حذف ويروس طي ذخيره سازي و بهبود فاضلاب سطحي شهري در سفره آبهاي زيرزميني
805
مدلسازي و تحليل دستگاه ورزشي به وسيله نرم افزارهاي Catia و Abaqus
806
مدلسازي و تحليل دستگاه ورزشي بوسيله نرم افزارهاي Visual Nastran و catia
807
ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻤﺎﻧﺶ در خطوط CWR
808
مدلسازي و تحليل ديناميك هيبريد- غير خطي نانو رباتيك AFM در مد ضربه اي با در نظر گرفتن نيروي واندروالس ، تقابل مويينگي و دافعه
809
مدلسازي و تحليل ديناميكي اندركنش خط و قطار با مدل بالاست سه لايه اي
810
مدلسازي و تحليل ديناميكي برداشتگرهاي انرژي امواج دريا با ژنراتورهاي الكتريكي مجهز به چرخ طيار
811
مدلسازي و تحليل ديناميكي تأثير افزايش ضريب نفوذ نيروگاه‌هاي فتوولتايي بر پايداري زاويه اي سيگنال كوچك شبكه قدرت
812
مدلسازي و تحليل ديناميكي سيستم تعليق و موتور خودروي پرايد به كمك نرم افزار ADAMS/car
813
مدلسازي و تحليل ديناميكي قطار خود كشش با بوژي فرمان پذير فعال
814
مدلسازي و تحليل رفتار اسيلاتورهاي تزويج شده با كاربرد در عملكرد سيستم الكتريكي قلب
815
مدلسازي و تحليل رفتار كامپوزيت با فيبرهاي انحنادار تحت برخورد سرعت بالا
816
مدلسازي و تحليل رفتار كوره‌هاي قوس الكتريكي به منظور طراحي جبران‌كننده‌هاي تركيبي در راستاي بهبود پارامترهاي كيفيت توان
817
مدلسازي و تحليل زنجيره كيفيت-پايايي در سيستمهاي چند‌مرحله‌اي با استفاده از طراحي آزمايشها، متدلوژي سطح پاسخ و تكنيكهاي برنامهريزي تصادفي
818
مدلسازي و تحليل سرمايه گذاري در امنيت وابسته
819
مدلسازي و تحليل سياست هاي نگهداري و تعميرات در وارانتي تمديد شده
820
مدلسازي و تحليل سيستم كنترل مسير پروازي مشخص يك Air ship
821
مدلسازي و تحليل سيستم هاي HVAC در ساختمان هاي هوشمند به روش پتري نت
822
مدلسازي و تحليل صندلي و سرنشين خودرو تحت ارتعاشات جاده و بررسي تاثير آن روي راحتي سرنشين
823
مدلسازي و تحليل غيرخطي مدارهاي مايكروويو براي كاربرد سيستم هاي مكان يابي فراپهن باند
824
مدلسازي و تحليل فركانس طبيعي يك ماهواره نونه با نرم افزار ANSyS
825
مدلسازي و تحليل فلاتر ورق يكسرگيردار با وجود جرم خارجي
826
مدلسازي و تحليل فنرهاي لاستيكي شورون و به دست آوردن پارامترهاي موثردر طراحي اين نوع فنرها
827
مدلسازي و تحليل كارايي شيلد محفظه هاي فلزي ضخيم چند روزنه اي با استفاده از روش مُمان مُدي
828
مدلسازي و تحليل گسترده نويز در ترانزيستور موج ميليمتري بر پايه فناوري CMOS
829
مدلسازي و تحليل ليزرهاي ترانزيستوري با چند چاه كوانتومي
830
مدلسازي و تحليل ماشين هاي شار متقاطع با استفاده از روش مدار معادل مغناطيسي بهبود يافته
831
مدلسازي و تحليل محفظه احتراق موتورهاي سيكل استرلينگ با سوخت بيومس
832
مدلسازي و تحليل مقاومت غلتشي براي يك مدل 3 بعدي تاير در غلتش آزاد
833
مدلسازي و تحليل ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش آرايه موجبري دهانه باز بر شكاف مستطيلي در سطح يك فلز
834
مدلسازي و تحليل ميداني-غيرخطي و پياده سازي آنتن فعال مجتمع براي كاربردهاي سيستم MIMO موج ميليمتري
835
مدلسازي و تحليل ميل با دامك با بادامكهاي پيچ شده باكمك نرم افزار Ansys & Catia
836
مدلسازي و تحليل ميل سوپاپ پرايد به كمك نرم افزارABAQUS و SOLID WORKS
837
مدلسازي و تحليل هارمونيكي شبكه الكتريكي واحد قلع اندود صنايع فولاد سازي
838
مدلسازي و تحليل يك توربين بادي با درنظر گرفتن مدل جامع سيستم زمين به روش ممان در حضور جريان صاعقه
839
مدلسازي و تست عملكرد يك چيلر جذبي 5 تن تبريد آب - آمونياك تك اثره
840
مدلسازي و تشخيص جابجايي محوري و تغيير شكل شعاعي در سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت برق دار با استفاده از حالات گذراي شبكه
841
مدلسازي و تشخيص خطاي خروج از مركزيت ايستا در ژنراتور سنكرون با استفاده ار روش هاي مبتني بر جريان گردشي
842
مدلسازي و تصحيح اثر حركت سر در تصاوير PET
843
مدلسازي و تعيين پارامترهاي غير خطي اتصالات پيچي
844
مدلسازي و تعيين خواص مكانيكي وابسته به نرخ كرنش كامپوزيتهاي اليافي زمينه پليمري
845
مدلسازي و تعيين شاخص هاي كيفيت توان در حضور بانك هاي خازني و تعيين محل بانك هاي خازني سوئيچ شونده درسيستم هاي توزيع
846
مدلسازي و تعيين ظرفيت حمل بار سكوي حركتي 6 درجه آزادي بر مبناي ربات موازي Steward
847
مدلسازي و تهيه برنامه كامپيوتري جهت شبيه سازي برج هاي تقطير نفت خام
848
مدلسازي و توسعه روش حل براي مسئله مكان يابي و مسيريابي با چند مركزتوزيع با فرض جمع‌آوري كالا در مسير توزيع
849
مدلسازي و توليد پروتز داخل اندامي مجراي صفراوي مشترك با استفاده از نانو الياف پلي يورتان
850
مدلسازي و جايابي بهينه احتمالاتي برقگير در شبكه هاي قدرت
851
مدلسازي و جايابي بهينه برقگير ها در سيستم هاي قدرت
852
مدلسازي و جبران تركيب خطاهاي هندسي ماشين ابزار، قطعه كار و فيكسچر با اصلاح كدهاي ماشينكاري در ماشين ابزارهاي 5 محور
853
مدلسازي و جبران خطاهاي جابجايي و هندسي ناشي از دما، در ماشين فرز ‍‍CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
854
مدلسازي و جبران هيسترزيس عملگرهاي پيزوالكتريك در ميكروماشينكاري
855
مدلسازي و چوب
856
مدلسازي و حل مسئله تعيين توالي خودروها با در نظر گرفتن اختلالات ت‍أمين
857
مدلسازي و حل مسئله تعيين توالي خودروها با در نظر گرفتن اختلالات ت‍أمين
858
مدلسازي و حل مسئله زمانبندي چندپروژهاي با منابع محدود و در نظر گرفتن برخي محدوديتهاي زماني و شرايط تقويم كاري
859
مدلسازي و حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه در حالت وجود بارانداز و ارسال مستقيم
860
مدلسازي و حل مسئله يكپارچه توالي عمليات و توزيع در يك زنجيره تامين چند سطحي
861
مدلسازي و حل معادلات شتاب سنج ژيروسكوپي و بررسي خطاهاي آن
862
مدلسازي و زمانبندي توليد قطعات و مونتا‍ژ محصولات در سيستم هاي توليد دو مرحله اي شامل جريان كارگاهي انعطاف پذير و مونتاژ
863
مدلسازي و زمانبندي توليد قطعات و مونتاژ محصولات در سيستم هاي توليد دو مرحله اي شامل جريان كارگاهي انعطاف پذير و مونتاژ
864
مدلسازي و ساخت سنسور اثر هال
865
مدلسازي و ساخت غشاء آلياژي ا بي اس و نانو ذرات براي جداسازي دي اكسيد كربن و متان
866
مدلسازي و ساخت قطعه اسلايد دستگاه تراش به كمك روش CAS/CAM
867
مدلسازي و ساخت موتور استرلينگ خورشيدي نوع گاما و بررسي تاثير حجم جاروب شده توسط جابجاكننده بر كار خروجي آن
868
مدلسازي و ساخت نانوبيوسنسورهاي غيرتهاجمي بر پايه مدل سنسور گلوكز اكسيداز جهت كاربرد در تشخيص هاي پزشكي
869
مدلسازي و ساخت نانوكامپوزيت پليمر/خاك رس
870
مدلسازي و ساختار بهينه سيستم انرژي الكتريكي يك ماهواره كوچك LEO با استفاده از شبكه هاي عصبي و فازي و ساخت يك نكونه آزمايشگاهي زميني
871
مدلسازي و شبي هسازي موتور القايي خطي يكطرفه با استاتور بلند
872
مدلسازي و شبيه ‌سازي فرايند الكترودياليز
873
مدلسازي و شبيه ساز ي راكتور واكنش تبديل متانول به دي متيل اتر
874
مدلسازي و شبيه سازي UPFC با هدف ايجاد هماهنگي ميان كنترل كننده هاي PSS,AVR
875
مدلسازي و شبيه سازي آكوستيكي يك كارگاه
876
مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبكه با در نظر گرفتن اثر اشباع
877
مدلسازي و شبيه سازي اثرات كانال كوتاه در ماسفت هاي دوگيتي با هدف بهبود جريان زيرهدايت
878
مدلسازي و شبيه سازي المان محدود انتقال حرارت در پارچه هاي حلقوي تاري
879
مدلسازي و شبيه سازي برج تثبيت ميعانات گازي فاز4 پارس جنوبي در فصل گرم
880
مدلسازي و شبيه سازي برج مونومر زدايي واحد پي وي سي پتروشيمي بندر امام
881
مدلسازي و شبيه سازي برج هاي تقطير واحد اتيلن گليكول شركت فرسا شيمي
882
مدلسازي و شبيه سازي بهساز يكپارچه كيفيت توان (UPQC)
883
مدلسازي و شبيه سازي بهساز يكپارچه كيفيت توان مبتني بر كنترل رزونانسي در سيستم هاي سه فاز سه سيمه و چهارسيمه
884
مدلسازي و شبيه سازي پرواز هماهنگ ماهواره بوسيله مهار فضايي
885
مدلسازي و شبيه سازي پيل سوختي با غشاء پليمري با استفاده از مدل شبكه حفره‌اي
886
مدلسازي و شبيه سازي تأثير زمين دو لايه بر پارامترهاي كابلهاي انتقال و توزيع
887
مدلسازي و شبيه سازي تاثير تابش مايكروويو بر روي مواد با گذردهي وابسته به فركانس و حرارت به كمك روش FDTD
888
مدلسازي و شبيه سازي ترافيك Multicast به منظور بهينه كردن منابع در شبكه IP
889
مدلسازي و شبيه سازي ترمينالي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه با حلقه هيسترزيس پهن
890
مدلسازي و شبيه سازي تزريق آب كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت در مخازن نفتي.
891
مدلسازي و شبيه سازي توربين گاز SGT600
892
مدلسازي و شبيه سازي توليد hGM-CSF نو تركيب در بيور آكتور همزن دار پيوسته
893
مدلسازي و شبيه سازي جبرانساز ايستاي شبكه توزيع (Statcom-D)
894
مدلسازي و شبيه سازي جدا كننده ولتاژ ديناميك براي جبران افت يا افزايش ولتاژ در شبكه هاي توزيع توان
895
مدلسازي و شبيه سازي جريان توسعه يافته نانوسيال جاري درون لوله و بررسي اثر ته نشيني
896
مدلسازي و شبيه سازي حركت سفينه فضايي در بازگشت به زمين
897
مدلسازي و شبيه سازي خشك كن دوار با استفاده از تكنيك شبه مصنوعي
898
مدلسازي و شبيه سازي دو بعدي راكتور بستر ثابت باز آرايش متان به وسيله بخار آب
899
مدلسازي و شبيه سازي دو بعدي راكتورهاي كوپل گرمايي شده تبديل كاتاليستي نفتا
900
مدلسازي و شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)سيني با جريان همسو
901
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي سيستم محركه رانشي خودروي هايبريد جهت مطالعه مديريت انرژي
902
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي كانتيلور AFM
903
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله سه سياله
904
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي محركه هاي موتور dc بي جاروبك جهت بررسي كاهش نوسانات گشتاور
905
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي موتور القايي براي استفاده در يك خودروي دو رگه نمونه
906
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي ميكروسكوپ نيروي اتمي مود ضربه اي در محيط مايع
907
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي و محاسبه ي ظرفيت بار ديناميكي n ربات همكار با پايه مستقل
908
مدلسازي و شبيه سازي راكتور بستر سيال توليد استا برن
909
مدلسازي و شبيه سازي راكتور بستر متحرك توليد تترافلوئوريد اروانيوم
910
مدلسازي و شبيه سازي راكتور پليمريزاسيون پلي استايرن انبساطي
911
مدلسازي و شبيه سازي راكتور توليد كتن شركت صنايع شيميايي اصفهان
912
مدلسازي و شبيه سازي راكتور هيدرودي سولفوريزاسيون
913
مدلسازي و شبيه سازي ربات با لينك الاستيك به روش گيبس - اپل
914
مدلسازي و شبيه سازي ربات در نرم افزار MATLAB
915
مدلسازي و شبيه سازي ربات صلب و انعطاف پذير
916
مدلسازي و شبيه سازي ربات كابلي فضايي
917
مدلسازي و شبيه سازي ربات متحرك همكار و تعيين ظرفيت حمل بار ديناميكي
918
مدلسازي و شبيه سازي ربات هاي لوله هم مركز
919
مدلسازي و شبيه سازي رشد تومور بدون عروق با استفاده از اتوماتاي سلولي دوبعدي تصادفي
920
مدلسازي و شبيه سازي رياضي مبدلهاي حرارتي صفحه اي (رفتار ديناميك )
921
مدلسازي و شبيه سازي ريفرمينگ بخار آب متان براي توليد هيدروژن در راكتور غشايي پالاديوم – نقره بستر سيال در مجاورت كاتاليست Rh
922
مدلسازي و شبيه سازي زنجيره ي رباتيكي همكار سيار الاستيك با مفاصل دوراني كشويي -
923
مدلسازي و شبيه سازي سازه و بدنه خودرو با نگرش ارزيابي مقاومت به ضربه در مواجه بامانع به منظور افزايش جذب انرژي
924
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS
925
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS و بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
926
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS وبررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
927
مدلسازي و شبيه سازي سي .اف .دي ) ديناميك سيالات محاسباتي ( حذف فنل از پساب صنعتي با استفاده از تماس دهنده هاي غشايي با الياف توخالي
928
مدلسازي و شبيه سازي سيستم كنترل الكتروهيدروليكي سوخت موتورتوربين گازهوايي با كنترلر الكتريكي
929
مدلسازي و شبيه سازي سيستم كنترل دبي سوخت در نرم افزار MSCVISUAL NASTARAN
930
مدلسازي و شبيه سازي سينماتيك و ديناميك رباتهاي هوائي با محرك كابلي
931
مدلسازي و شبيه سازي سينماتيك و ديناميك روبات متحرك با بازوي مكانيكي
932
مدلسازي و شبيه سازي شبكه هاي DC - AC براي بررسي پايداري گذرا
933
مدلسازي و شبيه سازي طيف داپلر كانال مخابراتي VANET در حالت SISO
934
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد بازياب پوياي ولتاژ (DVR)
935
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد سيستم ولتاژ نوري متصل به شبكه AC در حالت دائم
936
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد مخلوط آمينها در برج هاي جذب و دفع واحد شيرين سازي گاز پالايشگاه بيد بلند 2
937
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد واحد كنترل سوخت موتور توربوشفت
938
مدلسازي و شبيه سازي عمليات باربرداري مدول هاي سنگين سكوهاي نفتي با يك جرثقيل شناور
939
مدلسازي و شبيه سازي عمليات بارگيري فراورده هاي نفتي در انبارهاي نفت ﴿مورد انبار نفت شمال غرب تهران ﴾
940
مدلسازي و شبيه سازي غيرهمدماي مبدلهاي حرارتي مجهز به فوم
941
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند استارت موتور جت
942
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند اسمز مستقيم
943
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند تشكيل هيدرات با در نظر گرفتن مكانيزم هسته‌زايي
944
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند همزمان هيدروژن زدايي از پروپان به كمك حلقه شيميايي احتراق
945
مدلسازي و شبيه سازي فرآيندخشك كردن با استفاده از مدل شبكه حفره اي
946
مدلسازي و شبيه سازي فرايند اسمز معكوس
947
مدلسازي و شبيه سازي فرايند بازيابي گوگرد منطقه پارس جنوبي
948
مدلسازي و شبيه سازي فرايند تيگزوفورجينگ
949
مدلسازي و شبيه سازي فرايند لخته سازي در سيستم هاي زيستي
950
مدلسازي و شبيه سازي فرايندتيگزو اكستروژن معكوس و بررسي تاثير دما بر رفتار سيلان ماده در فاز خميري
951
مدلسازي و شبيه سازي كوره القايي در سيستم قدرت در محاسبات ماندگار و پايداري گذا
952
مدلسازي و شبيه سازي كوره هاي الفين
953
مدلسازي و شبيه سازي كينماتيك انگشتان به كمك سيگنالهاي EMG
954
مدلسازي و شبيه سازي گسترده ترانزيستور اثر ميدان از نظر سيگنال و نويز
955
مدلسازي و شبيه سازي لينك ماهواره اي در شبكه IP وISDN
956
مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي دو قفسه با استفاده از تابع سيم پيچ
957
مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي قفس سنجابي با فاصله هوايي به شكل دلخواه
958
مدلسازي و شبيه سازي مانع استاندارد آزمون تصادف از جانب خودرو
959
مدلسازي و شبيه سازي مانور تغيير صفحه مداري ماهواره به روش ضربه با در نظر گرفتن بهينه سازي مصرف سوخت
960
مدلسازي و شبيه سازي مبدل هاي حرارتي صفحه اي
961
مدلسازي و شبيه سازي مسير حركت در نانو منيپوليشن ذرات بيولوژيكي استوانه اي شكل
962
مدلسازي و شبيه سازي موتورهاي القايي هم محور مورد استفاده در سيستمهاي حفاري و تأثير عناصر FACTS بر رفتار ديناميكي آنها و طراحي كنترلر هوشمند براي اين عناصر
963
مدلسازي و شبيه سازي ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه ابر به زمين در مجاورت ساختارهاي فلزي مناطق شهري
964
مدلسازي و شبيه سازي ميكروپمپ پيزوالكتريك
965
مدلسازي و شبيه سازي ميكروموتور الكترواستاتيكي MEMS و بررسي تاخير ساختار هندسي روي مشخصه هاي آن
966
مدلسازي و شبيه سازي نتايج ارزيابي سينماتيكي در تدوين پروتكل فرآيند مهندسي سلامت فراگير در صنعت
967
مدلسازي و شبيه سازي و كنترل برج تقطير آب و متانول به روش تعيين هويت روي خط
968
مدلسازي و شبيه سازي و كنترل كوره دوار سيمان
969
مدلسازي و شبيه سازي واحد احياء آمين با روش انتقال جرم
970
مدلسازي و شبيه سازي واسطه كاربرـ شبكه ISDN (بين نقاط مرجع S,T)براساس زمان توصيف سخت افزار VHDL
971
مدلسازي و شبيه سازي واسطه كاربر-شبكه ISDN (تا نقطه مرجع S) بر اساس زبان توصيف سخت افزار VHDL
972
مدلسازي و شبيه سازي يك كوره صنعتي كراكينگ به روش
973
مدلسازي و شبيه سازي يك موشك خاص دريايي و طراحي كنترلر ديجيتالي مربوطه
974
مدلسازي و شبيه سازي يك نيروگاه بادي با استفاده از‍ ژنراتورهاي BLDC چندفازه و مقايسه عملكرد آن با‍ ژنراتورهاي متداول
975
مدلسازي و شبيه سازيفرآيند نانوفيلتراسيون
976
مدلسازي و شبيه‌سازي اينورترهاي چند سطحي پل سري با منبع DC و كنترل ولتاژ خازنهاي جايگزين
977
مدلسازي و شبيه‌سازي تحريك كننده آستروسيتي بر روي يك مدل نوروني با پلاستيسيته سيناپسي
978
مدلسازي و شبيه‌سازي توربين گاز دومحوره با در نظر گرفتن ديناميك سنسورها
979
مدلسازي و شبيه‌سازي ريفرمينگ كاتاليستي نفتا در راكتور غشايي
980
مدلسازي و شبيه‌سازي يك مبدل خورشيدي با روش‌هاي مختلف كنترلي براي رديابي حداكثر توان
981
مدلسازي و شبيه¬سازي تحريك الكتريكي فراجمجمه¬اي مغز با استفاده از روش اجزاي محدود
982
مدلسازي و شبيه¬سازي غير تعادلي برج شيرين¬سازي گاز با محلول آمين
983
مدلسازي و شبيه¬سازي يك سيستم ريلي و بهبود عملكرد آن در شرايط هارمونيكي با استفاده از خازن و فيلتر فعال
984
مدلسازي و شبيه‎سازي پايداري گذراي شبكه‎هاي به هم پيوسته AC-DC با استفاده از UDEM‌ برنامه پاشا
985
مدلسازي و شبيهسازي جبرانسازهاي تركيبي به منظور بهبود كيفيت توان درسيستمهاي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده
986
مدل‏سازي و شبيه‏سازي جذب واكنشي دي اكسيد كربن
987
مدلسازي و شبيهسازي راحتي سفر براي خودروي هيبريد پلاگين با استفاده از دادههاي تجربي جاده
988
مدلسازي و شبيه‎سازي سيستم انتقال باس در محيطهاي آلوده به اغتشاشات كيفيت برق
989
مدلسازي و شبيهسازي هستة ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه در شرايط تغذية هارمونيكي متعادل
990
مدلسازي و شناسايي اثر رفتار غيرخطي تكيه‌گاه بر ديناميك و فرآيند ترازمندي مجموعه‌ي دوّار
991
مدلسازي و شناسايي پارامترهاي نگهدارنده‌ي هيدروليكي موتور ملي
992
مدلسازي و شناسايي سيستم قدرت بصورت سينگولار غيرخطي ‏
993
مدلسازي و شناسايي عوامل غير خطي در سازه هاي مكانيكي به كمك مودهاي نرمال غير خطي
994
مدلسازي و شناسايي غير خطي سيستم اشتغال در اقتصاد كلدن ايران
995
مدلسازي و شناسايي فازي و كاربرد آن در توربين گازي
996
مدلسازي و صحت سنجي عملكرد شبكه ي هوشمند و سيستم پاسخ تقاضا براي يكپارچه سازي نيروگاه بادي
997
مدلسازي و طراحي بهينه ترانسفورمر پالسي ولتاژ با هسته نانو مواد به منظور استفاده در سيستم توان پالسي
998
مدلسازي و طراحي ساختاري سيستمهاي پردازش موازي كلاستربندي شده چند طبقه
999
مدلسازي و طراحي سيستم انتقال مداري و كنترل موقعيت يك ماهواره در مدار LEO
1000
مدلسازي و طراحي سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره با جهت گيري دائم به سمت زمين و جهت گيري متناوب به سمت خورشيد
بازگشت