<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدلسازي زمان بهينه انتخاب خدمات وارانتي تمديد شده شامل توسعه و اصلاح در محصول نرم افزاري اتومايسون كازوين
2
مدلسازي زمانبندي ماشينآلات تعميرات و نگهداري راه آهن در شرايط عدم قطعيت
3
مدلسازي زماني بارهاي فشار ضعيف
4
مدلسازي زمين آماري پراكندگي مدول تغيير شكل پذيري در ساختگاه سد خرسان 2
5
مدلسازي زمين آماري كانسار سرب و روي كوشك
6
مدلسازي زنجيره رواداري‌هاي ابعادي و هندسي ساز و كار پرس مكانيكي سنگين جهت كاليبراسيون و دقت عملكرد
7
مدلسازي زيبايي و پياده سازي آن در توليد هوشمند نقوش فرش و تذهيب
8
مدلسازي ژئوشيميايي در كانسار طلاي اپي ترمال ساري گوناي، استان كردستان
9
مدلسازي ژئوشيميايي معدن تخت گنبد سيرجان با استفاده از روش هاي هوشمند
10
مدلسازي ژئومكانيكي براي شناسايي مشكلات يكپارچگي چاه
11
مدلسازي ژئومكانيكي و تحليل پايداري ديواره هاي معدن مس ميدوك به روش پيوستار
12
مدلسازي ساخت و مشخصه يابي ميكرو تيرهاي خازني با استفاده از تئوري تنش كوپل جهت اندازه گيري ميزان گازهاي آلاينده
13
مدلسازي ساختاري آلياژهاي حافظه دار فرومغناطيس
14
مدلسازي ساختاري آلياژهاي حافظه دار مشبك به روش ميكروصفحه
15
مدلسازي ساختاري ابعاد مختلف شكست كارآفرينان (مورد كاوي استارتاپ هاي ايراني)
16
مدلسازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر موفقيت شتابدهنده ها در ايران
17
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎﺭ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ
18
مدلسازي ساختماني گسل هاي ميدان چنگوله با استفاده از تركيب نشانگرهاي لرزه اي
19
مدلسازي ساده يك موج شكن شناور
20
مدلسازي سازه هاي ‍‍ژئوتكنيكي با استفاده از يك مدل حالت بحراني براي ماسه ها با منظور كردن اثر ناهمساني
21
مدلسازي سامانه ترمز بادي وسايل نقليه سنگين و تحليل حساسيت عملكرد ترمز نسبت به نشت از موضعهاي بحراني
22
مدلسازي سامانه سوخت رساني موتور ديزل سواري و مطالعه تجربى فواره سوخت در شرايط سرد
23
مدلسازي سامانه هاي يكپارچه تشخيص و پيشگيري از نفوذ در شبكه هاي ابري
24
مدلسازي سامانه هشدار زودهنگام خشكسالي در شهرستان كرمانشاه
25
مدلسازي سانتريفيوژي تاثير لايه شني در كاهش نشست سيستم راديه شمع منفصل
26
مدلسازي سانتريفيوژي شيبهاي AGS تحت شرايط تراوش
27
مدلسازي ساييدگي مته هاي حفاري چرخشي
28
مدلسازي سبك سازي نفت سنگين ايران با پديده كاويتاسيون
29
مدلسازي سرج و واماندگي در كمپرسورهاي جريان محوري
30
مدلسازي سرطان كولون با اتوماتاي سلولي ژنتيكي
31
مدلسازي سرعت حفاري در ميدان نفتي اهواز
32
مدلسازي سريهاي زماني مالي با استفاده از الگوهاي گارچ و نوسانات تصادفي
33
مدلسازي سطوح تركيبي spline-B و ايجاد برنامه cnc به كمك كامپيوتر
34
مدلسازي سطوح همسايه فلزات واسطه
35
مدلسازي سطوح و منحني هاي NURBS و ايجاد كدهاي ماشينكاري CNC به كمك كامپيوتر
36
مدلسازي سفتي نانوكامپوزيت نانولوله كربني/اپوكسي با استفاده از مكانيك محيط پيوسته غيركلاسيك
37
مدلسازي سلول عصبي با Memristor
38
مدلسازي سناريوي پرواز، طراحي و پياده سازي الگوريتم زمانبندي ماموريت به روش ابتكاري جستجوي ممنوع در ماهواره هاي ال اي او
39
مدلسازي سنتز و طراحي اندازه نانوذرات با فرآيند انبساط سريع محلول فوق بحراني
40
مدلسازي سنتز و طراحي اندازه نانوذرات با فرآيند ضد حلال فوق بحراني
41
مدلسازي سه 3 بعدي انتقال رسوبات چسبنده در كانال دسترسي بنادر
42
مدلسازي سه بعدي اجسام با استفاده از الگوي نور ساختار يافته
43
مدلسازي سه بعدي اختلاط در مخازن ذخيره نفت خام بوسيله روشهاي محاسبات ديناميكي سيال (CFD)
44
مدلسازي سه بعدي اصول زمانبندي در آماده سازي ورزشي با استفاده از سيستم هاي خبره
45
مدلسازي سه بعدي الكترومكانيكي معماري عضله
46
مدلسازي سه بعدي انتقال اكسيژن به سلولهاي ماهيچه قلبي
47
مدلسازي سه بعدي انتقال رسوب دانه اي در آبهاي ساحلي
48
مدلسازي سه بعدي باي پس آئورت- كرونر و مقايسه خواص الاستيك عروق مختلف پيوندي
49
مدلسازي سه بعدي برنامه تمرين غير خطي
50
مدلسازي سه بعدي پارامترهاي ژئوتكنيكي كانسار مس سرچشمه به روش هاي هوشمند
51
مدلسازي سه بعدي پيل سوختي از نوع پليمري بر مبناي روشهاي CFD و مطالعه پارامترهاي هندسي و عملكردي آن.
52
مدلسازي سه بعدي پيل سوختي پليمري دما بالا با غشاي پلي بنزيميدازول ‌دوپ شده (تغليظ شده) با اسيد فسفريك
53
مدلسازي سه بعدي توزيع آلودگي در خليج چابهار به روش عددي
54
مدلسازي سه بعدي جريان در يك سازة آبگير جانبي
55
مدلسازي سه بعدي جريان سيال در سنگهاي شكسته در مخازن نفتي ايران
56
مدلسازي سه بعدي داده هاي مقاومت ويژه الكتريكي و پلاريزاسيون القايي به روش المان محدود براي آرايش الكترودي مستطيل و صحت سنجي اين داده ها
57
مدلسازي سه بعدي رسوبزدايي از مخازن سدها- مطالعه موردي سد سليمانشاه
58
مدلسازي سه بعدي عددي بر حفر تونل با TBM در توده سنگهاي درزه دار
59
مدلسازي سه بعدي فازي عملكرد خلبان براي حفاظت از يك ناحيه با استفاده از جنگلهاي سگي
60
مدلسازي سهم مونومر و ديمر در فلورسانس القايي ليزري محلول هاي غليظ رودامين 6جي
61
مدلسازي سوراخكاري استخوان متراكم با استفاده از روش اجزا محدود
62
مدلسازي سي اف دي هيدروديناميك راكتور بستر سيال پليمريزاسيون پلي اتيلن سبك خطي
63
مدلسازي سيال با ذرات ميكروني در لوله هاي ريز
64
مدلسازي سيستم اجتناب از برخورد دو هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از سيستم نظارتي TCAS
65
مدلسازي سيستم بازياب حرارت با بكارگيري لوله گرمايي در مصارف تهويه مطبوع
66
مدلسازي سيستم تحريك بدون جاروبك در ژنراتور سنكرون
67
مدلسازي سيستم ترمز هيدروليك خودرو بوسيله روش باندگراف
68
مدلسازي سيستم تعليق الكترومغناطيسي خودرو و بررسي تأثير ناهمواري جاده بر عملكرد و بازيابي انرژي آن
69
مدلسازي سيستم تعليق خودرو هيبريد در نرم افزار ADAMS
70
مدلسازي سيستم تله اپراتوري با عملگر پيزو جهت موقعيت دهي در ابعاد ميكرون
71
مدلسازي سيستم تنفس و برخي بيماري هاي آن
72
مدلسازي سيستم تهويه تبريد خودرو
73
مدلسازي سيستم توليد گفتار انسان و بررسي عوامل بروز آشوب در آن
74
مدلسازي سيستم توموگرافي كامپيوتري به روش مونت كارلو: كاربرد در بررسي روش تصحيح تضعيف با استفاده از تصاوير CT در سيستم هاي PET/CT
75
مدلسازي سيستم جديد استهلاك انرژي امواج برخوردي دريا به يك پانتون
76
مدلسازي سيستم جذبي سطحي دو بستره سيليكاژل-آب
77
مدلسازي سيستم سيركولاسيون حياتي با استفاده از روش اجزاي محدود ﴿مدل غير نيوتني﴾
78
مدلسازي سيستم فازي نوع دوم براي تشخيص بيماري مالتيپل اسكلروزيس
79
مدلسازي سيستم فرمان الكتريكي توسط نرم افزار ADAMS
80
مدلسازي سيستم قدرت جهت بررسي فليكر ولتاژ و روشهاي كاهش آن
81
مدلسازي سيستم كنترل اتوماتيك توليد
82
مدلسازي سيستم كنترل بار فركانس
83
مدلسازي سيستم كنترل بار-فركانس در سامانه دو ناحيهاي متصل با خط HVDC مجهز به PMU
84
مدلسازي سيستم كنترل فرآيند ، طراحي حلقه هاي كنترلي،شبيه سازي و پياده سازي آزمايشگاهي
85
مدلسازي سيستم مديريت هوشمند انرژي در بهره برداري بهينه از ريزشبكه ها با درنظر گرفتن عدم قطعيت منابع توليد
86
مدلسازي سيستم منابع و مصارف حوضه آبريز سد اكباتان به منظور بررسي تامين آب شرب شهر همدان
87
مدلسازي سيستم ميكروتوربين ژنراتور با استفاده ازمدل مقدار ميانگين
88
مدلسازي سيستم هاي توليد همزمان به منظور بررسي عملكرد سيستم و بهره برداري بهينه از آنها
89
مدلسازي سيستم هاي حفاري مجهز به ادوات FACTS با هدف كاهش تاثيرات سوء
90
مدلسازي سيستم هاي فيزيكي - شيميايي - بيولوژيكي به كمك رايانه
91
مدلسازي سيستم هاي مبتني بر مولفه با زبان مدلسازي UML
92
مدلسازي سيستم هاي منابع آب بزرگ مقياس: مطالعه موردي گيلان
93
مدلسازي سيستم هاي هوشمند با استفاده از متدلوژي گايا با هدف تئسعه تست معماري
94
مدلسازي سيستم ولتاژ متغير AC,DC جريان زياد
95
مدلسازي سيستم ولتاژ متغير dc,ac جريان زياد
96
مدلسازي سيستمهاي اسخر معكوس در تهيه آب شيرين از آب دريا
97
مدلسازي سيستمهاي توليد همزمان به منظور بررسي عملكرد سيستم و بهرهبرداري بهينه با استفاده از روش PSO
98
مدلسازي سيستمهاي توليد همزمان به همراه سيستم توليد گاز بيوماس به منظور بررسي عملكرد سيستم و بهرهبرداري بهينه با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
99
مدلسازي سيستمهاي شهرت مبتني بر عقلانيت محدود در بازيها
100
مدلسازي سيستمي اختلالات خُلقي در افسردگي دوقطبي
101
مدلسازي سيكل تبريد تراكمي با جريان متغير مبرد در مصارف تهويه مطبوع
102
مدلسازي سيكل توربين گاز با پاشش بخار ...
103
مدلسازي سيكل توربين گاز همراه با خنك كاري هواي ورودي به روش ذخيره سازي سرمايش
104
مدلسازي سيگنال هاي هترواسكدستيك و غير گوسين و كاربرد آن در پردازش سيگنال هاي دوبعدي
105
مدلسازي سينتيك تجمع ذرات آسفالتين تحت اعمال نرخ برش سيال با استفاده از كوپل ميدان هيدروديناميكي و نيروهاي بين ذره اي
106
مدلسازي سينتيك تشكيل هيدرات گازي ﴿هسته زايي و رشد﴾
107
مدلسازي سينتيك جدايي فازي محلول هاي پليمري تحت اثرات سطوح جامد
108
مدلسازي سينتيك رشد نانو زئوليت X در حضور كاتيون هاي فلز نقره
109
مدلسازي سينتيك شيميايي به روش شبكه عصبي مصنوعي در جريان هاي واكنشي مغشوش بر اساس LES
110
مدلسازي سينتيك واكنشهاي احتراق درجا و بررسي مكانيسمهاي موثر در آن براي مخازن نفت سنگين
111
مدلسازي سينتيكي احياي NO با گاز متان توسط كاتاليست Mn/ZSM-5
112
مدلسازي سينتيكي پليمريزاسيون وينيل كلرايد
113
مدلسازي سينتيكي سيستم كاهش گرانروي باقيمانده خلا و نفت سنگين
114
مدلسازي سينتيكي سيستم هيدروكراكينگ
115
مدلسازي سينتيكي فلوتاسيون گالن با در نظر گرفتن تاثير اندازه ذرات و درجه آزادي
116
مدلسازي سينتيكي گازسازي زغالسنگ در راكتور جريان
117
مدلسازي سينماتيكي روبات مخصوص تستهاي استاتيكي بوژي در نرم افزار SolidWorks
118
مدلسازي سينماتيكي و ديناميكي دست يك ربات انسان نما داراي هفت درجه آزادي با استفاده از معادلات بازگشتي
119
مدلسازي سينماتيكي و ديناميكي عملگر نرم بادي
120
مدلسازي سينماتيكي و شبيه سازي حركت چرخها در روبات متحرك
121
مدلسازي شاخص هاي كليدي عملكرد در مديريت كيفيت نرم با استفاده از رويكرد آميخته
122
مدلسازي شار انتقال جرم بر اساس مدل فيلمي براي فرايندهاي جذب واكنش دار
123
مدلسازي شبكه توزيع چند كالايي مبتني بر انبارهاي عبوري
124
مدلسازي شبكه خانههاي سبز به منظور حداقلسازي ميزان خريد انرژي
125
مدلسازي شبكه زنجيره تأمين درشرايط عدم قطعيت بارويكردبهينه سازي استوار،مطالعه موردي: زنجيره تأمين قطعات خودرو
126
مدلسازي شبكه ژني از دادههاي كوتاه مدت سري زماني ميكروآرايه
127
مدلسازي شبكه سلول-سلول سرطان برروي سيستمهاي پردازش سريع
128
مدلسازي شبكه شينه بندي ايستگاههاي فشاري قوي به منظور ارسال داده هاي مرتبط با وضعيت خطوط ورودي و خروجي ايستگاه به صورت LINE ON
129
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي انتقال حرارت در يك مبدل پوسته- لوله مجهز به اينزرت از نوع نوار سينوسي
130
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني نسبت رطوبت درفرآيندخشك كردن ميوه به
131
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي جداسازي اسيدهاي كربوكسيليك از محلول آبي توسط فرآيند غشايي
132
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعييك سيستم غشايي به منظور تغليظ شربت قند
133
مدلسازي شبكه نوروني مغز انسان به وسيله دنياي كوچك و بررسي ويژگي هاي آن
134
مدلسازي شبكه هاي تنظيم ژني به منظور استفاده در مهندسي بافت
135
مدلسازي شبكه هاي تنظيم كننده ژني با استفاده از داده هاي سري زماني ميكروآرايه
136
مدلسازي شبكيه
137
مدلسازي شبه استاتيكي انتشار ترك هاي شعاعي اطراف يك چال ناشي از فشارگاز انفجار به روش ناپيوستگي جابجايي با مرتبه بالا
138
مدلسازي شبه‌ابعادي احتراق در موتور دوراني اشتعال جرقه اي در چرخة ترموديناميكي آتكينسون
139
مدلسازي شبيه سازي و اندازه گيري اثر تغييرات ولتاژ پايانه هاي موتور القايي سه فاز با بار ثابت بر توان مصرفي
140
مدلسازي شدت تصادفات وسايل نقليه سنگين در جاده هاي اصلي برون شهري براساس ساعات روز
141
مدلسازي شرايط تشكيل هيدرات گازي درحضور بازدارنده هاي ترموديناميكي وبهبوددهنده ها بااستفاده ازمعادله حالت PRSV2
142
مدلسازي شش درجه آزادي كوادروتور با رتورهاي داراي قاب كنترل شونده
143
مدلسازي شعله نفوذي آرام در نرم افزار فلوئنت به همراه صحت سنجي تجربي نتايج
144
مدلسازي شكاف هيدروليكي در چاه‌هاي نفتي غير متعارف به كمك طراحي نرم افزار
145
مدلسازي شكست سد وحدت سنندج با استفاده از نرم افزار HEC-RAS
146
مدلسازي شيوع يك بيماري تنفسي اپيدميك با استفاده از
147
مدلسازي صفحات FRP استفاده شده در پايه هاي سازه هاي دريايي
148
مدلسازي صفحه تخت متخلخل در شرايط گذر هواي مرطوب براي شرايط سطح سرد و مقايسه با نتايج تجربي
149
مدلسازي ضربه نانوكامپوزيت هاي تقويت شده توسط نانولوله هاي كربني
150
مدلسازي طرح ريزي مسير حركت در انسان با ديدگاه كنترل پيش بين مبتني بر مدل
151
مدل‎سازي عددي – تجربي تقويتكننده‏ي فيبرنوري تك مد Yb:silica و بررسي طيفي پارامترهاي بهره و اشباع
152
مدلسازي عددي آب شستگي اطراف خطوط لوله دريايي تحت اثر امواج
153
مدلسازي عددي آبشستگي پايه پل با بستر پوشيده شده با لايه سپر
154
مدلسازي عددي آبشستگي و جريان اطرافآبشكن در بستر صلب و تغيير شكل يافته
155
مدلسازي عددي آلودگي نفتي و ذرات بر روي آبهاي خليج فارس در عسلويه با در نظرگرفتن اثرات باد، جزر و مد و حلاليت در آب
156
مدلسازي عددي اتصالات تير فولادي كوپله در ديوارهاي برشي بتني
157
مدلسازي عددي اثر تزريق بخار داغ در طبقه آخر توربين هاي بخار به منظور ارتقاء‌ عملكرد
158
مدلسازي عددي اثر رفتار متقابل جامد-سيال بر جدايش و لايه‌بندي ذرات در بستر جيگ با روش DEM-CFD
159
مدلسازي عددي اثر ريتم تنفسي فرد بر جذب ريزگردها در دستگاه تنفسي انسان در شهر كرمانشاه
160
مدلسازي عددي اثر متقابل قاب خمشي و ديوار برشي فولادي
161
مدلسازي عددي اثر موج شكنهاي شناور بر روي هيدروديناميك سواحل
162
مدلسازي عددي اشتعال متان در موتورهاي اشتعال جرقه اي با استفاده از سينتيك كامل شيميايي
163
مدل‏سازي عددي اصلاح رس نرم به روش پيشبارگذاري همراه با زهكشهاي قائم
164
مدلسازي عددي امواج نامنظم در اطراف موج شكن هاي شناور
165
مدلسازي عددي انتشار امواج انفجار به روش [ SPH ]
166
مدلسازي عددي انتشار امواج در خاك هاي لايه اي
167
مدلسازي عددي انتشار امواج لرزه اي با استفاده از روش هاي تفاضل محدود و اجزاء محدود
168
مدلسازي عددي انتقال حرارت تركيبي در يك محفظه با مانع داخلي
169
مدلسازي عددي انتقال حرارت در فرايند جوشش در ميكرولوله
170
مدلسازي عددي انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي صفحه اي
171
مدلسازي عددي انتقال حرارت در نانوكانال به كمك مدلهاي با تاخير فاز و روش اتميستيك بولتزمن شبكه اي
172
مدلسازي عددي انتقال رسوب در خورها به روش لاگران‍ژي
173
مدلسازي عددي انتقال رسوب در ساحل جزيره هرمز
174
مدلسازي عددي انتقال رسوب عمود بر ساحل در اطراف سازه هاي ساحلي
175
مدلسازي عددي انتقال رسوبات تحت اثر موج و جريان
176
مدلسازي عددي انتقال كنده هاي حفاري به همراه مطالعه پارامتري عوامل موثر بر آن در يكي از چاه هاي ميادين نفتي جنوب ايران
177
مدلسازي عددي اندركنش امواج با سازه هاي ساحلي
178
مدلسازي عددي اندركنش امواج با مبدل انرژي با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
179
‎مدلسازي عددي اندركنش امواج موجشكن هاي حفره دار به روش تفاضل محدود
180
مدلسازي عددي اندركنش امواج و سازه هاي محافظ ساحلي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
181
مدلسازي عددي اندركنش باد وسازه بر روي سطح چليك
182
مدلسازي عددي اندركنش عرشه پل و كوله خاك مسلح شده با ‍ژئوگريد تحت نيروهاي لرزه اي
183
مدلسازي عددي اندركنش موج و جريان به روش هيدروديناميك ذرات هموار
184
مدلسازي عددي بدنه كشتي در محاسبات هيدروديناميكي عددي
185
مدلسازي عددي براي تعيين تنشهاي پسماند در يك اتصال جوشي butt welding و مقايسه آن با اندازه گيري به كمك روش التراسونيك
186
مدلسازي عددي بررسي اثر اسيدكاري بر روي نفوذپذيري درزه سنگها حين حركت برشي
187
مدلسازي عددي برهم كنش سكوي پايه كششي ستاره دريايي و موج منظم به روش المان مرزي
188
مدلسازي عددي بستن استرنوم در عمل هاي قلب باز و بررسي استفاده از چسبهاي استخواني بر آن
189
مدلسازي عددي بيرون كشش ژئوگريد مدفون در ماسه
190
مدلسازي عددي پارامترهاي موثر بر فرآيندهاي انتقال حرارت در آب شيرين كن هاي خورشيدي نوع رطوبت زني و رطوبت زدايي از هوا
191
مدلسازي عددي پديده انتشار آلودگي نفت و گاز از لوله حاملدر زير آب هاي عميق دريا
192
مدلسازي عددي پديده تنظيم خودكار در يك شريان مغزي
193
مدلسازي عددي پديده ضربه قوچ در خطوط لوله انتقال آب (مطالعه موردي خط انتقال آب شهر ازنا)
194
مدلسازي عددي پديده قوس زدگي در شيرواني مسلح شده با شمع تحت شرايط ديناميكي
195
مدلسازي عددي تحليل پايداري ديواره چاه مايل نفتي با روش المان مرزي غيرمستقيم
196
مدلسازي عددي تعديل عرض رودخانه هاي شني
197
مدلسازي عددي تغييرات فيزيكي آنوريسم مغزي در اثر فاكتورهاي جريان خون
198
مدلسازي عددي توزيع آلاينده هاي نفتي در محيطهاي دريايي
199
مدلسازي عددي جاذب هاي انرژي امواج براي اقليم هاي مختلف موج
200
مدل‏سازي عددي جذب حجمي تشعشعات خورشيدي
201
مدلسازي عددي جراحي تومور كبدي از طريق سرما با در نظرگرفتن شبكه عروقي هپاتيك و پورتال
202
مدلسازي عددي جريان آب و هوا در تونل هاي تخليه تحتاني
203
مدلسازي عددي جريان پيرامون پايه سكوهاي دريايي
204
مدلسازي عددي جريان توربولانت گاز- جامد در مختصات سه بعدي
205
مدلسازي عددي جريان خون داخل آئورت با دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي با باز و بسته شدن به صورت پريوديك در يك سيكل كامل قلبي با استفاده از روش تعامل سيال با جامد (FSI)
206
مدلسازي عددي جريان خون داخل آئورت با دستگاه كمك قلبي خارج آئورتي با باز و بسته شدن به صورت پريوديك در يك سيكل كامل قلبي با استفاده از روش تعامل سيال با جامد FSI
207
مدلسازي عددي جريان در اتصال رودخانه‌ها
208
مدلسازي عددي جريان در نزديك موج شكن هاي شناور
209
مدلسازي عددي جريان در يك ميكرو هيدرو توربين
210
مدلسازي عددي جريان سيال در اجكتور يك سيكل تبريد به منظور بهينه سازي و بررسي تأثير هندسه روي عملكرد سيكل
211
مدلسازي عددي جريان و انتقال رسوب در ورودي بنادر با وجود ديوارهاي جداكننده
212
مدلسازي عددي جريان و پديده هاي انتقال در كانالهاي جريان طرقهاي آند و كاند پيل سوختي پليمري
213
مدلسازي عددي جريانهاي تراكم ناپذير گردشي با استفاده از مدلهاي 4-K ,ASM
214
مدلسازي عددي جريانهاي دريايي با در نظر گرفتن اثر توام موج و جريان
215
مدلسازي عددي چندفازي نشت نفت و گاز از لوله هاي نصب شده روي بستر درياها
216
مدلسازي عددي حركت رسوب درمخزن سد درشرايط جريان شبه ماندگار
217
مدلسازي عددي حركت رسوبات غيرچسبنده ساحلي
218
مدلسازي عددي دريچه ميترال در بر هم كنش با بطن و دهليز چپ
219
مدلسازي عددي رسوبزدايي مخازن سدها
220
مدلسازي عددي رفتار ترانشه پايدارسازي شده به روش ميله‌كوبي- مطالعه موردي
221
مدلسازي عددي رفتار خاك ها در بارگذاري سه محوري در شرايط زهكشي شده با استفاده از روش المان هاي مجزا
222
مدلسازي عددي رفتار ديناميكي پي منفرد در ميزلرزه بر روي خاك ماسه اي اشباع و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي
223
مدلسازي عددي رفتار ديوار برشي فولادي سوراخدار با در نظر گرفتن نقص اوليه و رشد ترك
224
مدلسازي عددي روش بيش مغزه گيري و مقايسه با روش تحليلي
225
مدلسازي عددي ستون هاي سنگي براي مقابله با روانگرايي
226
مدلسازي عددي سطح آزاد جريان در سواحل با استفاده از روش Particle Level Set
227
مدلسازي عددي سه بعدي هيدروديناميكي تخمين نفوذ پذيري مخزن در سيستم شكستگي ها در محدوده زون پارس جنوبي
228
مدلسازي عددي سيستم راديه شمع روي خاك هاي رسي نرم بهسازي / جايگزين شده
229
مدلسازي عددي شالوده هاي مربعي مستقر بر توده سنگ هاي خرد شده و تعيين ظرفيت باربري
230
مدلسازي عددي شيب‌هاي مسلح شده با ژئوسنتتيك مهار شده تحت شرايط تراوش
231
مدلسازي عددي ضرايب هبدروديناميكي يك شناور زير سطحي در حركت شتابدار
232
مدلسازي عددي ظرفيت باربري و نشست ريز شمع ها
233
مدلسازي عددي عملكرد حرارتي هوا گرمكن خورشيدي در حالت گذرا
234
مدلسازي عددي عملكرد دستگاه جاذب انرژي ازامواج دريا
235
مدلسازي عددي غير خطي سيستم شمع - خاك تحت بار جانبي در رس نرم
236
مدلسازي عددي فرآيند ترموهيدروليك در لوله جاذب نيروگاه خورشيدي متمركز براي توليد همزمان آب شيرين و برق
237
مدلسازي عددي فرآيند خستگي در چند لايه هاي كامپوزيتي
238
مدلسازي عددي فرآيند شكافت هيدروليكي سنگ در محيط ناپيوسته بوسيله ي نرم افزار PFC
239
مدلسازي عددي فرآيند گسيختگي بتن پرمقاومت محصور شده
240
مدلسازي عددي فرآيند نصب شمع مكشي با استفاده از پارامترهاي تنش مؤثر خاك
241
مدلسازي عددي گود مهارشده با تركيبي از ميخ‌گذاري خاك و ريزشمع
242
مدلسازي عددي مراحل ساخت سيستمهاي ميخ كوبي شده
243
مدلسازي عددي مشعل تشعشعي كاتاليستي
244
مدلسازي عددي مشعل محيط متخلخل
245
مدلسازي عددي معيارهاي مختلف شروع حركت ذرات رسوب در رودخانه و دريا
246
مدلسازي عددي مكانيزم توليد ماسه در چاه هاي نفت و گاز
247
مدلسازي عددي مورفولوژي در حوضچه هاي جزر و مدي ﴿بنادر﴾
248
مدلسازي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت سه بعدي در جت برخوردي آشفته به كمك مدلv2 - f
249
مدلسازي عددي نحوه برداشت از مخازن نفتي به كمك شبكه ي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي پارامترهاي موثر
250
مدلسازي عددي نرخ نفوذ آب به درون تونل دسترسي در تونل بلند زاگرس با استفاده از روش DEN-DEM
251
مدلسازي عددي نيروهاي هيدروديناميكي وارد بر شناور پروازي پله دار
252
مدلسازي عددي و ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از موتورهاي احتراق داخلي كوچك در كاربري توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت براي مصارف خانگي و صنعتي
253
مدلسازي عددي و بررسي پارامتر يك عملكرد چرخ رطوبت زدا
254
مدلسازي عددي و تجربي انتقال حرارت در جريان دوفازي در تبخير كننده هاي صفحه اي "كاربرد در آب شيرين كن چند مرحله اي تبخيري
255
مدلسازي عددي و تجربي فرآيند پيروليز ريزجلبك و زيست توده در راكتور بستر سيال فوراني
256
مدلسازي عددي و تحليلي جريان گردابي القا شده در آزمون غير مخرب NDT يك نيم فضاي هادي غير فرومغناطيس
257
مدلسازي عددي و رياضي و بهبود قسمت Flute فرز مارپيچ
258
مدلسازي عددي وتجربي الگوي جريان ماده در عمليات فورج با پيش فرم هاي طراحي شده به روش ميانيابي المان هاي مرزي
259
مدلسازي عدم قطعيت
260
مدلسازي عدم قطعيت در يك محيط آگاه از زمينه مكانمند
261
مدلسازي عصبي - عضلاني سيستم توليد گفتار
262
مدلسازي عضله تحريك شده در شرايط غير ايزومتريك توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
263
مدلسازي عقده هاي قاعده اي به عنوان يك سيستم انتخابگر حافظه دار غيرخطي فشرده كننده اطلاعات
264
مدلسازي عملكرد ايستگاه تقويت فشار گاز در نقطه ي طرح و خارج از نقطه ي طرح
265
مدلسازي عملكرد پايا و گذرا و بررسي انطباق بين ماژول هاي اصلي يك موتور توربوفن سبك
266
مدلسازي عملكرد تفاضلي الگوريتمهاي رمز قطعه اي جهت يافتن مشخصه هاي تفاضلي با شبكه هاي عصبي و اجتماع مورچگان
267
مدلسازي عملكرد خودروهاي هيبريد الكتريكي
268
مدلسازي عملكرد درياماني شناور كانتينربر تحت شرايط امواج نامنظم دريا
269
مدلسازي عملكرد سيستم كنترل توجه در انسان و بررسي اختلال آن در كودكان داراي ADD
270
مدلسازي عملكرد عقده هاي قاعده اي در ايجاد لكنت زبان
271
مدلسازي عملكرد قطع كليد قدرت در حضور عناصر محدودساز جريان خطا
272
مدلسازي عملكرد كبد با استفاده از تكنيك باند گراف
273
مدلسازي عملكرد موتور توربوفن با در نظر گرفتن مشخصات عملكرد مرحله به مرحله كمپرسور
274
مدلسازي عملكردي رفتار حركتي راننده با استفاده از كنترل پيش بيني مبتني بر مدل
275
ﻣﺪﻟﺴﺎزي عمليات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ در ترمينالهاي كانتينري ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
276
مدلسازي عناصر كنترلي بمنظور بررسي اثر متقابل عناصر SVC,TCSC بر PSS
277
مدلسازي عوامل به هم ريختگي سازمان بر اساس سازمانهاي نظم آشوب و تئوري ساختارمندي و ارائه راهكاري جهت تعامل با آن
278
مدلسازي عوامل مؤثر بر كارايي پيل سوختي هيدروژني (غشاي تبادل پروتوني)
279
مدلسازي عوامل مهندسي تاب‌آوري با استفاده از نقشه شناختي فازي و تاپسيس فازي
280
مدلسازي عوامل موثر بر عدم رونق فرش دستباف سيستان وارايه راهكارهايي بهبود(مطالعه طرح ونقش فرش سيستان)
281
مدلسازي عوامل موثر بر موفقيت اپراتورهاي مجازي موبايل در بازار ايران
282
مدلسازي عوامل موثر بر وفاداري مشتري به برند اينترنتي در شركت ارتباطات مبين نت
283
مدلسازي عوامل موفقيت يك شبكه تلويزيوني در اثربخشي بر روي بينندگان و جلب رضايت و وفاداري آنان با استفاده از تكنيك پويايي سيستم
284
مدلسازي عيار حد با استفاده از هزينه فرصت از دست رفته
285
مدلسازي عيار حد سر¬به¬سري قابل اطمينان در معادن روباز مس
286
مدلسازي عيار حد سنگ آهن در معادن روباز با در نظر گرفتن مقاصد ارسال متفاوت
287
مدلسازي عيار كانسارهاي شاخص آهن زون ايران مركزي با استفاده از كريجينگ غير خطي منفصل
288
مدلسازي عيارهاي حد بهينه براي ذخاير تك فلزي در معادن روباز با در نظر گرفتن عدم قطعيت قيمت، هزينه‌ها و عيار
289
مدلسازي عيارهاي حد بهينه براي ذخاير چند فلزي با هدف بيشينه كردن ارزش خالص فعلي
290
مدلسازي غشاهاي زئوليتي مورد استفاده در جداسازي گاز
291
مدلسازي غشاهاي نانو كاتاليستي و هويت شناسي نانو كاتاليست نشانده شده روي غشا با كاربردهاي پيل سوختي
292
مدلسازي غير خطي Crippling
293
مدلسازي غير خطي اتصال تحت بار ضربه
294
مدلسازي غير خطي اتصالات و ياتاقانها در مجموعه اسپيندل-هولدر و ابزار در فرزكاري
295
مدلسازي غير همدماي فرآيند فيلم دمشي بكمك مدل ويسكو الاستيك extended pom-pom
296
مدلسازي غيرخطي كانال برگشت صاعقه در برخورد صاعقه با برج ‌هاي بلند، و تاثير زمين تلفاتي
297
مدلسازي فازي ارتباطات مؤثر مغز در حالت هاي مختلف هشياري و توجه بر اساس سيگنال EEG
298
مدلسازي فازي رشد سلولهاي سرطاني
299
مدلسازي فازي نوع دوم براي ارزيابي ريسك در بازار سهام
300
مدلسازي فازي نوع دوم براي گوگرد زدايي فرآيند هاي فولاد
301
مدلسازي فرآيند استخراج Rebaudioside - A و Stevioside از گياه Steviarebaudiana (Bertoni ) توسط شبكه عصبي مصنوعي
302
مدلسازي فرآيند استخراج نفت زيستي از PKS توسط دي اكسيد كربن فوق بحراني
303
مدلسازي فرآيند استخراج هسپريدين و اسيدهاي فنوليك از ضايعات مركبات توسط روش اولتراسوند
304
مدلسازي فرآيند اقتصادي توسط سري هاي زماني و پياده سازي آن توسط شبكه هاي عصبي
305
مدلسازي فرآيند انتقال جرم در غشاء مايع
306
مدلسازي فرآيند انجماد در ريخته گري مداوم تسمه هاي فولادي
307
مدلسازي فرآيند پالايش قطران زغال سنگ
308
مدلسازي فرآيند تبديل متان به مواد با ارزش بالاتر با استفاده از راكتور پلاسما
309
مدلسازي فرآيند تراوش تبخيري جهت خالص سازي ايزوبوتانول از محلول هاي آبي با استفاده از سيستم هاي هوشمند
310
مدلسازي فرآيند تراوش گاز در غشاهاي مركب
311
مدلسازي فرآيند ترميم شكست‌هاي دو رشته‌اي DNA در طي چرخه سلولي
312
مدلسازي فرآيند تصفيه پساب نفتي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
313
مدلسازي فرآيند تصفيه فاضلاب به روش بركه تثبيت توسط شبكه عصبي مصنوعي
314
مدلسازي فرآيند تطور مم هاي فرهنگ سازماني با رويكرد عامل مبنا
315
مدلسازي فرآيند تهيه آلياژهاي پليمري حاوي پلي كاپرولاكتام به روش پليمر شدن و سازگاري درجا با كمك شبكه عصبي مصنوعي
316
مدلسازي فرآيند توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي در يك برج تقطيركاتاليستي توسط شبكه عصبي مصنوعي
317
مدلسازي فرآيند جداسازي دي اكسيدكربن توسط چهارچوب هاي فلزي-آلي (MOFs)
318
مدلسازي فرآيند جداسازي گازي با غشاء ماتريس آميخته حاوي نانوذرات زئوليت با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
319
مدلسازي فرآيند جذب زيستي آلاينده هاي مس و منگنز به روش شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
320
مدلسازي فرآيند جذب زيستي يونهاي كروم از يك محلول آبي به صورت ناپيوسته و پيوسته
321
مدلسازي فرآيند جذب زيستي يونهاي كروم از يك محلول آبي به صورت ناپيوسته و پيوسته
322
مدلسازي فرآيند جوش قوس الكتريكي تنگستن با گاز محافظ (TIG)
323
مدلسازي فرآيند جوشكاري قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ(GMAW)
324
مدلسازي فرآيند حذف تركيبات آلي موجود در پساب هاي صنعتي به روش فتوكاتاليستي
325
مدلسازي فرآيند درد با روش هاي فازي
326
مدلسازي فرآيند ذخيره سازي گاز دي اكسيد كربن در مخازن زيرزميني و بررسي مكانيم هاي موثر در آن
327
مدلسازي فرآيند رشد تومور و رگزايي به روش هيبريدي
328
مدلسازي فرآيند رنگ زدايي پسآب نساجي با استفاده از باكتري پلوروتوس استراتوس توسط شبكه عصبي مصنوعي
329
مدلسازي فرآيند ساخت پايه هاي سنگريزه اي كوبيده شده و بررسي تاثير آن بر رفتار پايه ها
330
مدلسازي فرآيند غشائي ميكروفيلتراسيون جهت جداسازي با استفاده از روش محاسبات ديناميكي سيال (CFD)
331
مدلسازي فرآيند فرورفت شمعهاي كوبشي به روش عددي
332
مدلسازي فرآيند قالب گيري صفحه اي تحت فشار
333
مدلسازي فرآيند قالبگيري با انتقال رزين (RTM )
334
مدلسازي فرآيند كنترل توجه با در نظر گرفتن ميزان قابليت پيش‌بيني اغتشاش
335
مدلسازي فرآيند نفوذ و ارزيابي كمي معيارهاي امنيتي
336
مدلسازي فرآيند نوشتن در انسان با استفاده از كنترل پيش بين
337
مدلسازي فرآيند هيبريدي جداسازي دي اكسيد كربن از مخلوط هاي گازي نظير گازهاي مشعل
338
مدلسازي فرآيندهاي كريستاليزاسيون به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
339
مدلسازي فرايند GNIDLOM WOLB HCTERTS بطريهاي TEP
340
مدلسازي فرايند OCM با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند با الگوريتم ژنتيك
341
مدلسازي فرايند SAGD (ريزش ثقلي نفت به كمك تزريق بخار آب) جهت ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين و بررسي تغييرات ايجاد شده در نتيجه تغيير فشار و دما
342
مدلسازي فرايند بازآرايي كاتاليستي نفتا در راكتور كروي غشايي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
343
مدلسازي فرايند تبديل متانول به الفين در حضور كاتاليست ساپو-34 در راكتور بسترسيال
344
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺮاوش ﺗﺒﺨﻴﺮي
345
مدلسازي فرايند تراوش تبخيري براي جداسازي -مخلوط هاي آلي -آلي با استفاده از غشاء زئوليتي
346
مدلسازي فرايند تزريق بخار در يكي از مخازن كربناته شكافدار نفت سنگين
347
مدلسازي فرايند تهيه پليمر ترموپلاستيك اصلاح شده زيست تخريب پذير از نشاسته
348
مدلسازي فرايند توليد ايزوبوتن با بهره گيري از چرخه احتراق شيميايي
349
مدلسازي فرايند جدايي فازي در محلولهاي پليمري
350
مدلسازي فرايند خشك شدن ميوه تحت اتمسفر اصلاح شده و مقايسه نتايج مدل با داده هاي آزمايشگاهي
351
مدلسازي فرايند خوشه شدن در نازل همگرا - واگرا
352
مدلسازي فرايند رهايش دارو از استنت هاي قلبي - عروقي
353
مدلسازي فرايند مشبك كاري در چاه هاي نفت و گاز و بررسي كارايي آن
354
مدلسازي فرايند منيپوليشن ذرات زيستي به روش ديناميك مولكولي
355
مدلسازي فرايند ميكروفيلتراسيون با جريان متقاطع و بررسي روش¬هاي بهبود كارايي و كاهش گرفتگي با استفاده ازتكنيك ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)
356
مدلسازي فرايند نورد سرد محصولات تخت برنجي
357
مدلسازي فراينداسمزمعكوس بااستفاده ازشبكه عصبي وبهينه سازي آن توسط الگوريتم ژنتيك
358
مدلسازي فرايندهاي بيولوژيكي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي هولوني
359
مدلسازي فلاكس روغن هاي امولسيون شونده در غشاءهاي ميكروفيلتراسيون با جريان متقاطع
360
مدلسازي فن آوري HiTAC توسطCFD
361
مدلسازي فن لانه سنجابي در نقطه طرح و خارج نقطه طرح به روش كايند
362
مدلسازي فنر با دمپر ويسكوهايپرالاستيك
363
مدلسازي فني، اقتصادي و تعيين پارامترهاي عملكردي چيلر جذب سطحي دوبستره آب/سيليكاژل به همراه بازياب جرم و حرارت
364
مدلسازي فيزيكي آبشستگي موضعي اطراف لوله هاي فراساحل
365
مدلسازي فيزيكي پديده گيرش خاك بر اثر كوبش شمع در خاك‌هاي رسي نرم و اشباع
366
مدلسازي فيزيكي و تحليل عددي ظرفيت باربري شالودههاي مخروطي و هرمي
367
مدلسازي فيلتر فعال هيبريد جهت بررسي عملكرد در جبران سازي بارهاي غيرخطي ناعتقاون
368
مدلسازي قابهاي دو بعدي با بارگذاريهاي اختياري در تحليل خطي و غير خطي
369
مدلسازي قيمت گذاري انتقالي در زنجيره تأمين جهاني با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
370
مدلسازي كابل در فضاي فركانسي ﴿مدل مارتي﴾
371
مدلسازي كابل‌هاي زيرزميني MV درون داكت سيماني با در نظر گرفتن عدم قطعيت، قيدهاي اقتصادي و طول عمر كابل جهت دست‌يابي به چينش بهينه براي ظرفيت جرياني بيشينه
372
مدلسازي كاربر و تطبيق واسط كاربري در دستگاه هاي موبايل لمسي به وسيله ي ساختن گروه هاي قالبي
373
مدلسازي كاربري اراضي كنار راه
374
مدلسازي كامپوزيت‌هاي پليمري خودترميم حاوي ترك‌هاي ماتريسي
375
مدلسازي كامپيوتري آب شيرين كنهاي خورشيدي
376
مدلسازي كامپيوتري آب گرمكنهاي حوضچه اي خورشيدي كم عمق
377
مدلسازي كامپيوتري براي طراحي بهينه سيستم دوگانه توليد آب گرم مصرفي با استفاده از انرژي خورشيدي و انرژي كمكي
378
مدلسازي كامپيوتري چهار ربعي موتورهاي DCبا تكنيك كار همزمان مبدلهاو تكنيك FLYWHEELING
379
مدلسازي كامپيوتري سيكل كاري يك نمونه موتور اشتعال جرقه اي
380
مدلسازي كامپيوتري عملكرد يك الكتروفيلتر صنعتي از طريق دنبال كردن مسير حركت ذرات
381
مدلسازي كامل سلول فتوولتايك و باتري و لامپ LED در محيط labview
382
مدلسازي كانال بااستفاده از تكنيك هاي يادگيري آماري
383
مدلسازي كانال يوني با استفاده از مدل ماركوف
384
مدلسازي كانال‌هاي بازاريابي خرده‌فروشي و برخط در حضور رقابت برند براي كالاهاي بادوام با رويكرد بازي‌هاي ديفرانسيلي ﴿مطالعه ي موردي : شركت صنعتي پارس خزر﴾
385
مدلسازي كانون محور فرود بارشهاي غرب درياچه اروميه
386
مدلسازي كاهش عبور پذيري در محيط هاي متخلخل با كمك مدل CITSAHCOTS تولد و مرگ و بهينه سازي پارامتر هاي مدل از طريق الگوريتم ژنتيك
387
مدلسازي كلاتر و طراحي و ساخت حذف كننده برگشت پذير MTI
388
مدلسازي كلاه ايمني موتورسيكلت داراي تهويه داخلي جهت بهينه‌سازي مقاومت ضربه و جذب انرژي آن
389
مدلسازي كمترين فشار و غلظت امتزاج پذيري ﴿MMP, MMC﴾ در يكي از ميادين نفتي
390
مدلسازي كنترل حملات صرعي با استفاده از راس هاي كنترلگر در شبكه هاي پيچيده
391
مدلسازي كنترل ورود اطلاعات به حافظه كاري بر اساس تئوري فيلترهاي تطبيقي
392
مدلسازي كنتورگاز به روش باندگراف
393
مدلسازي كوره تبديل گاز H2S به SO2 در واحد كلاوس
394
مدلسازي كيفي عملكرد اپراتور (خلبان ) در هنگام نبرد هوايي : رويكرد فازي
395
مدلسازي كيفي و كمي الگوهاي حركتي دست نوشته در افراد سالم با لحاظ نمودن اثر يادگيري و پديده تكرارشوندگي
396
مدلسازي كينتيكي كوپليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات / 2ـ اتيل هگزيل اكريلات
397
مدلسازي گازسازي اسپري سوختهاي سنگين نفتي
398
مدلسازي گرماكافت احتراق ذرات ارگانيك
399
مدلسازي گرمايش نقطه اي به عنوان جايگزين گرمكن هاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز جهت جلوگيري از تشكيل هيدرات گاز
400
مدلسازي گسترش ترك ماتريسي و جدايي بين لايه اي القايي در چندلايه هاي كامپوزيتي متعامد تحت بارگذاري چندمحوره درون صفحه اي استاتيكي تحت چارچوب مكانيك خرابي چندمقياسي
401
مدلسازي گسترش كرم واره هاي P2P براي بررسي راه هاي مقابله
402
مدلسازي گشتاور عملگر دوراني نوع دنده اي در يك سيستم سروو هيدروليك حلقه باز
403
مدلسازي گونه هاي تلفظي كلمات در سيستم بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
404
مدلسازي گيربكس پرايد در نرم افزار كتيا و تعريف مدل آن در نرم افزار آباكوس
405
مدلسازي لايه هاي اختلاطي حرارتي آشفته با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
406
مدلسازي لرزه ايي رفتار جداگرهاي الاستومري با در نظر گرفتن همزمان تغيير شكل برشي و چرخش خمشي انتهايي
407
مدلسازي لكوموتيوER24PCو بهينه سازي آن براي سرعت 160كيلومتر بر ساعت
408
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن
409
مدلسازي ماژولار سيستم كنترل دما ماهواره
410
مدلسازي ماشين سنكرون در حوزه فازي با وارد كردن اثر اشباع
411
مدلسازي ماشين هاي dfig در نيروگاه هاي بادي
412
مدلسازي مايكرومكانيكي خرابي لايه مياني الياف و زمينه در‎ ‎مواد مركب ‏فلزي تحت بارگذاري خارج از محور
413
مدلسازي مبتني بر جمعيت با استفاده از تئوري سيستم هاي چند عامله
414
مدلسازي مبتني بر عامل بازار سهام بازار سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي و اتومتاي يادگير سلولي
415
مدلسازي مبدل DC/DC چند ورودي و يك خروجي با حضور منابع توليد پراكنده
416
مدلسازي مبدل پيزوالكترونيك با استفاده از روش شناسائي سيستم
417
مدلسازي مبدل لوله گرمايي به وسيله ديناميك سيالات محاسباتي
418
مدلسازي مبدل هاي حرارتي مدار چاپي زيگزاگي در راكتورهاي دما بالا
419
مدلسازي مترجم دو پروتكل SIP و 323 H و تاييدمدل با استفاده اززبان SDL
420
مدلسازي مجموعه ميكرو توربين و كانورتر رابط و بررسي عملكرد آن در شرايط عادي و بروز خطا در شبكه توزيع
421
مدلسازي محاسبات عملكرد پمپ حرارتي با نرم افزار Visual Basic
422
مدلسازي محاسباتي ادراك بينايي در انسان
423
مدلسازي محاسباتي نحوه¬ي تصميم¬گيري انسان در محيط ديناميكي (رانندگي) با رويكرد مبتني بر توجه
424
مدلسازي محاسباتي يادگيري احساسي در سيستم ليمبيك
425
مدلسازي محصولات صادراتي در بازار انحصاري چند جانبه با استفاده از نظريه بازي ها (مطالعه موردي)
426
مدلسازي محفظه احتراق توربين گاز به كمك شبكه عصبي مصنوعي
427
مدلسازي محفظه احتراق توربين گاز همراه با پاشش آب
428
مدلسازي محيط سابستريت بر اساس اطلاعات مولكولي و شبيه سازي ان در محيط جاوا
429
مدلسازي مخاطرات فرايندي به مظور كاهش اثرات و طبقه بندي مناطق خطرناك برپايه ريسك در صنايع نفت و گاز
430
مدلسازي مخزن شناورسازي پالايشگاه كرمانشاه با استفاده از منحني هاي توزيع زمان اقامت سيال
431
مدلسازي مدار گردش آب در يك بويلر نيروگاهي
432
مدلسازي مداري ساختار زمين ناقص براي استفاده در آرايه هاي آنتن مايكروستريپ
433
مدلسازي مداري شكاف صفحه زميندر تخت مايكرواستريپ
434
مدلسازي مديريت آب كشاورزي دشت عباس با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
435
مدلسازي مديريت ريسك سرمايه گذاري در اوراق بهادار (متشكل از سهام و اوراق مشاركت)
436
مدلسازي مراحل فنولوژيك سيب مطالعه ي موردي گلمكان خراسان
437
مدلسازي مرتبه ناصحيح و كنترل پيش بين جابجايي بافت نرم
438
مدلسازي مرطوب ساز غشايي براي پيل سوختي غشا پليمري
439
مدلسازي مسئله قيمت‌گذاري و تعيين ظرفيت مشتريان چندبخشي با استفاده از سيستمهاي صف
440
مدلسازي مسئله مسيريابي باز وسايل حمل و نقل در يك زنجيره تامين شامل انبارعبوري
441
مدلسازي مسأله مكان يابي هاب پوششي با در نظر گرفتن سيستم صف و هزينه هاي فازي
442
مدلسازي مسأله مكانيابي قابل اطمينان تسهيلات در شرايط وجود اختلالات نسبي
443
مدلسازي مساله برنامه ريزي توسعه بهينه شبكه هاي انتقال قدرت و حل آن از طريق يك رهيافت بر مبناي روش ابتكاري Simulated Annealing
444
مدلسازي مساله زمان بندي در يك سيستم انبار عبوري با در نظر گرفتن محدوديت منابع و فرض خرابي كاميون‌ها
445
مدلسازي مساله مكان يابي مسيريابي با وجود پنجره هاي زماني در افق برنامه ريزي بمنظور افزايش رضايت مشتري
446
مدلسازي مسير عبور خط انتقال نيرو در تعيين تعداد برخورد صاعقه به خطوط
447
مدلسازي مسير ماهواره و بررسي تاثيرات جاذبه كرات ديگر
448
مدلسازي مشخصه هاي توليد در هنگام تكسچره كردن نخ به روش تاب مجازي
449
مدلسازي مشروح UPFC در حوزه زمان با در نظرگيري تابعيت فركانسي شبكه
450
مدلسازي مصرف انرژي الكتريكي در ايران با استفاده از شاخص هاي اقتصادي و با تكيه بر تركيب روش هاي هوش محاسباتي
451
مدلسازي مطالعات زمين شناسي اقتصادي، زمين آماري و ارزيابي ذخيره معدن مس سرچشمه كرمان
452
مدلسازي مطلوبيت رويشگاه لاله واژگون ﴿.Fritillaria imperialis L﴾ با استفاده از مدل تحليل عاملي آشيان بوم شناختي ﴿ENFA﴾در استان اصفهان
453
مدلسازي مطلوبيت زيستگاه پلنگ ايراني ﴿Panthera Pardus saxicolor﴾ به روش ماكسيم آنتروپي ﴿Maxent﴾ در منطقه حفاظت شده كوه بافق، استان يزد
454
مدلسازي مغناطيس سنجي و عياري كانسار آهن رباط پشت بادام
455
مدلسازي مفهومي براي پايداري
456
مدلسازي مقاومت به ضربه سيالات غليظ شونده در برش داراي نانوذرات سيليكا / پلي اتيلن
457
مدلسازي مقدماتي مباني ديناميك حركت بازيكنان فوتبال با استفاده از نرم افزار اوپن سيم
458
مدلسازي مقياس پذير و مبتني بر داده وضع هوا براي پيش بيني كوتاه مدت
459
مدلسازي مكاني زماني بالون خارج آئورتي و شبيه سازي عملكرد دستگاه به منظور شبيه سازي پارامترهاي هموديناميكي
460
مدلسازي مكانيابي و مسيريابي ضايعات بيمارستاني به منظور كاهش ريسك تاثير عوامل مخرب آنها بر محيط
461
مدلسازي مكانيزم تخريب بنا به روش انفجاري
462
مدلسازي مكانيزم تنظيم سيستميك فشار خون بدن انسان (باروريفلكس)
463
مدلسازي مكانيستيك فرايند تراوش تبخيري
464
مدلسازي مكانيسم درد به منظور شناخت بهتر تئوري كنترل دريچه اي و سيستمهاي ضد درد
465
مدلسازي مكانيسم ريزش ثقلي و نفوذ مولكولي حين تزريق گاز در مخازن شكافدار
466
مدلسازي مكانيكي و تخمين عمر پوشش‌هاي حفاظت حرارتي پره‌هاي توربين گاز
467
مدلسازي مكانيكي-حرارتي بافت نرم در جراحي سرمايشي
468
مدلسازي مميزي انرژي يك واحد توربين گازي
469
مدلسازي منيپوليشن نانو ذرات به روش SLIP - STICK بر پايه ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM
470
مدلسازي منيفولد ورودي موتور EF7 جهت بررسي تاثير ناصافي هاي سطحي بر روي عملكرد موتور
471
مدلسازي مهارت كاربر از طريق ايجاد گروههاي داراي رفتار قالبي جهت انطباق واسط كاربر
472
مدلسازي مهره ستون فقرات با معيار نيرو برحسب زمان با روش المان تير
473
مدلسازي موتور التراسونيك با شبكه لاگر
474
مدلسازي موتور اولتراسونيك چرخان نوع موج سيار
475
مدلسازي موتور توربوفن دومحوره و شبيه سازي سيستم كنترل سوخت
476
مدلسازي موتورهاي القايي خطي
477
مدلسازي موتورهاي با احتراق مخلوط همگن
478
مدلسازي موتورهاي توربوفن با استفاده از نرم افزار GSP
479
مدلسازي موج شكن هاي شناور πشكل باله دار تحت اثر امواج منظم و نامنظم
480
مدلسازي مولكول هاي چسبندگي سلول در سيستم اعصاب مركزي به كمك ديناميك مولكولي
481
مدلسازي مولكولي حلاليت گازها در مايعات در سيستمهاي دو جزئي
482
مدلسازي مولكولي نفوذ و حلاليت داروها در سيستم¬هاي دارورساني
483
مدلسازي ميدان باد با استفاده از تلفيق مدلهاي ديناميك و سينماتيك در شهر تهران
484
مدلسازي ميدان جريان و دماي يك ديواره با تاكيد بر فرآيندهاي انتقال حرارت
485
مدلسازي ميدان فاز فرآيند تبديل فاز مارتنزيتي با در نظر گرفتن اثرات ناهمگني و ناهمسانگردي فازهاي آستنيت و ورينت هاي مختلف مارتنزيتي براي مسائل تنش صفحه اي
486
مدلسازي ميزان توليد در سريهاي زماني
487
مدلسازي ميكرو مكانيكي فلزات چند فازي با استفاده از مدل كريستال پلاستيسيته
488
مدلسازي ميكروسكوپ نيروي اتمي مورد ضربه اي مجهز به نانو لوله كربن در محيط مايع
489
مدلسازي ميكروسكوپ نيروي اتمي مورد ضربه اي مجهز به نانو لوله كربن در محيط مايع
490
مدلسازي ميكروصفحه آلياژهاي حافظه دار تحت بارگذاري هاي تناسبي و غيرتناسبي
491
مدلسازي ميكرومكانيكي متامتريال با ساختار ميورا اوري
492
مدلسازي ميكرونيزاسيون بتاكاروتن با ضدحلال فوق بحراني با استفاده از روش افزايش پراكندگي محلول
493
مدلسازي ناپايداري جريان در راكتورهاي آب جوشان بار ژيم جريان همرفت طبيعي
494
مدلسازي نانو اسپارژرها در كاربرد ستون‌هاي حبابي گاز به مايع
495
مدلسازي نانو كامپوزيت هاي پليمري و بررسي پارامترهاي ميكرو ساختاري در خواص مكانيكي
496
مدلسازي نانو منيپوليشن دو بعدي در محيط مايع توسط ميكروسكوپ نيروي اتمي ﴿AFM)
497
مدلسازي نحوه انتخاب مسير توسط انسان با استفاده از روش كنترل مبتني بر مدل
498
مدلسازي نحوه پخش و رسوبگذاري آلاينده ها در خور موسي ناشي از فعاليتهاي بندر امام خميني
499
مدلسازي نحوه پخش و روسوب گذاري آلاينده ها در خور موسي ناشي از فعاليتهاي بندر امام خميني مممبممب
500
مدلسازي نحوه تصميم گيري در انسان با استفاده از پيش بيني مبتني بر مدل و فرآيند تصميم گيري ماركوف
501
مدلسازي نحوه‌ي انتخاب عمل در مغز انسان
502
مدلسازي نربز و توليد شبكه بر روي سطوح نربز
503
مدلسازي نرخ ته نشيني ذرات جامد بر روي بستر جريان لايه مرزي مغشوش با استفاده از مدل دو سيالي
504
مدلسازي نرم افزاري اجراء محدود مته
505
مدلسازي نرم افزاري اجراء محدود مته و نگهدارنده آن
506
مدلسازي نرم افزاري انتقال حرارت هدايتي در ديواره هاي كامپوزيتي به روش مقاومت هاي الكتريكي
507
مدلسازي نشتي موتور وانكل 38 اسبي و بهينه سازي پارامترهاي اصلي
508
مدلسازي نشست زمين در اثر زهكشي و برداشت آبهاي زيرزميني با استفاده از روش المان مرزي ﴿مورد مطالعاتي : دشت يزد-اردكان﴾
509
مدلسازي نشست ناشي از حفر تونل هاي شهري ﴿مطالعه موردي - خط هفت متروي تهران قطعه شمالي - جنوبي﴾
510
مدلسازي نظر ي- تجربي انتقال حرارت ناشي از نفوذ سيال در محيط متخلضل در فرآيند توليد ما ده مركرب
511
مدلسازي نظري خواص الكتريكي بافت بر اساس مواد شكل و چينش سلولي
512
مدلسازي نظري و تجربي خشك كن پاششي
513
مدلسازي نظري و تجربي رسوب واكنش در رژيم هاي مختلف جرياني نفت خام ، در لوله هاي انتقال با توجه به سينتيك رشد ذرات واكسي و خواص رئولوژيكي سيال
514
مدلسازي نفوذ رطوبت در چسب هاي حساس به فشار
515
مدلسازي نفوذ سيال ميكروحبابي فعال سطحي چند لايه در محيط متخلخل
516
مدلسازي نقش سلول آستروگليا در يادگيري و شكل گيري حافظه مكاني
517
مدلسازي نگهداري و تعميرات بر اساس ريسك با استفاده از روش آناليز حالات شكست و پيامد هاي آن و تكنيك فازي
518
مدلسازي نهشته هاي مس پورفيري وارائه الگويي جهت تفكيك كانسارهاي عقيم از زايا با روشهاي هوشمند(با استفاده از داده هاي 5 معدن و 3نهشته عقيم)
519
مدلسازي نواي گفتار جهت بكارگيري در سنتز گفتار فارسي
520
مدلسازي نوشتار در بيماران پاركينسوني
521
مدلسازي نياز-مبناي هيدرولوژيكي- اقتصادي براي تعادل بخشي سفره هاي آب زيرزميني: رويكرد پويايي سيستم
522
مدلسازي نيروگاه برق آبي
523
مدلسازي نيروهاي اصطكاكي وارد بر اسپول در يك شير كنترل جهت تناسبي
524
مدلسازي نيروي ترموفورتيك در احتراق جريان متقابل ابر ذرات
525
مدلسازي نيمه تجربي سينتيك كريستاليزاسيون پلي ) اتيلن ترفنالات ( و بررسي رفتار چند گانه ذوب آهن
526
مدلسازي نيمه تحليلي و بررسي تجربي دو روش موج لمب و امپدانس الكترومكانيكي در ورق جهت مكان يابي عيب و جبران سازي اثر تغييرات دمائي
527
مدلسازي هار مونيكي كوره قوس الكترونيكي و TER در حوزه ي فركانس جهت طراحي فيلترهاي پسيو
528
مدلسازي هارمونيكي سيستم HVDC دوازده پالسي به روش سيگنال كوچك خطي شده حوزه فركانس
529
مدلسازي هايبريد به روش مدل منطقي تركيبي MLDو كنترل سيستم بويلر بخار
530
مدلسازي هايبريد به روش مدل منطقي صحيح تركيبيMLDو كنترل سيستم بويلر بخار
531
مدلسازي هبدروديناميكي راكتور بستر متحرك جهت سبك سازي نفت سنگين
532
مدلسازي همزمان سه بعدي موتور القايي قفس سلجابي در صورت بروز خطاهاي متداول در رتور
533
مدلسازي هندسه بدنه شناورها جهت يافتن يك فرم بدنه بهينه
534
مدلسازي هندسي اجسام سه بعدي هوايي ساده (تركيبات بال - بدنه )
535
مدلسازي هوشمند تحليل ديناميكي سدهاي شن و ماسه سيمانته شده (CSG) با در نظر گرفتن اندركنش آب و سازه
536
مدلسازي هيدرات با ساختار H به منظور بررسي انتقال گاز به فرم هيدرات
537
مدلسازي هيدروترموديناميك يك چاه ژئوترمال با در نظر گرفتن ته نشست رسوبات معدني
538
مدلسازي هيدروديناميك جريان و بررسي پروفايل غلظتي فاز پراكنده به روش اولرين در ميكروفيلتراسيون امولسيون آب-روغن
539
مدلسازي هيدروديناميك جريان و بررسي قطبي شدن غلظتي در ميكروفيلتراسيون امولسيون‌هاي آب - روغن
540
مدلسازي هيدروديناميكي راكتور جريان برخوردي
541
مدلسازي هيدروديناميكي ستون هاي پرشده با آكنه منظم
542
مدلسازي هيدروديناميكي شناورهاي پروازي در شرايط پايدار و نامتقارن
543
مدلسازي هيدروديناميكي شناورهاي پلنينگ و بررسي اثرات فرم بدنه
544
مدلسازي هيدروديناميكي و حرارتي سيالات ويسكوالاستيك در آنالوس
545
مدلسازي هيدروژئولوژيكي سازند سخت كارگاه استخراج روباز معدن سه‌ چاهون (آنوماليXI)
546
مدلسازي هيدروشيميايي آبخوانها به روش زمين آمار ﴿مطالعه موردي: آبخوان دشت ورامين﴾
547
مدلسازي هيدروليكي توده سنگ مسير باند دوم بزرگراه فرخشهر- شهركرد به منظور تعيين نشت آب داخل تونل
548
مدلسازي هيدرومكانيكي توده سنگ درزه دار با استفاده از شبكه عصبي
549
مدلسازي هيدرومكانيكي ديواره هاي معدن چاه گز به روش گروه هاي كليدي
550
مدلسازي و آزمايش ميزان آسيب پذيري سلول خروجي از يك نازل دستگاه چاپگر زيستي
551
مدلسازي و آناليز حركت پا با استفاده از تئوري هاي سينگولار و مقايسه آن با روش هاي موجود
552
مدلسازي و آناليز ديناميك جريان در قالب مساله ي ترافيك به وسيله سيستم هاي دو بعدي
553
مدلسازي و آناليز رفتار ديناميك ليزر DFB با ساختار موجبر بر امده ﴿Ridge)
554
مدلسازي و آناليز سيگنال و نويز اسيلاتور آزاد در باند KA سازگار با تكنولوژي MMIC (كاربرد در طراحي اسيلاتورهاي موج ميليمتري با حداقل طيف نويز خروجي )
555
مدلسازي و آناليز عددي گسترش جانبي ناشي از روانگرايي
556
مدلسازي و آناليز ليزر نيمرساناي DFB با موجبر Ridge
557
مدلسازي و آناليز يك ماشين رلوكتانس سنكرون تكفاز خودتحريك با درنظر گرفتن مشخصات غيرخطي
558
مدلسازي و آيروديناميك كاميون - تريلر
559
مدلسازي و ارائه الگوريتم تصوير برداري دو بعدي با استفاده از داده هاي GPR
560
مدلسازي و ارائه روش حل مسئله مكان¬يابي ميانه-مرتب محور با رويكرد فازي نوع اول و دوم
561
مدلسازي و ارزيابي اطمينان پذيري رينگ فولادي چرخ خودرو سواري بر اساس بازه تغييرات پارامترهاي طرح
562
مدلسازي و ارزيابي امنيت مبتني بر نظريه بازي با در نظر گرفتن تنوع رفتار مهاجمين
563
مدلسازي و ارزيابي تاثير الگوي تحرك خودروها بر ارتباطات و طرح ريزي زيرساختهاي شبكه هاي موردي بين خودرويي
564
مدلسازي و ارزيابي توانمندسازهاي پياده‌سازي زنجيره تامين پايدار با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) ، تئوري گراف و رويكرد ماتريسي(GTMA)
565
مدلسازي و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن جلال آباد با استفاده از روشهاي زمين آماري
566
مدلسازي و ارزيابي رفتار پروتكل هاي انتقال فايل جهت تشخيص و به دام انداختن بدافزارهاي شبكه اي
567
مدلسازي و اصلاح سطح بيوكامپوزيت HA +PTEE ) با ليزر CO2 براي كاربردهاي مهندسي بافت
568
مدلسازي و الگوريتم حل مسئله مسير يابي وسايل نقليه در شرايط وابستگي وسايل به نقاط تقاضا و محدوديت پنجره زماني نرم
569
مدلسازي و انتخاب بهينه محركهاي اوليه در سيستمهاي توليد همزمان قدرت و حرارت
570
مدلسازي و انجام تستهاي آزمايشگاهي برروي بازوي مكانيكي (MANlDU LAToR) حمل باك خودرو
571
مدلسازي و اندازه گيري كشش سطحي درمحلولهاي اتمسفري
572
مدلسازي و بازطراحي فرآيندها فرآيندهاي اداره كل صدور مجوز و امور رسانه‌هاي سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي بر اساس زبان مدلسازي BPMN2
573
مدلسازي و بررسي آزمايشگاهي واكنش جذب دي اكسيد كربن با آهك
574
مدلسازي و بررسي اثر جابجايي اجباري بر روي فين با نرم افزار 603026 FIUENT
575
مدلسازي و بررسي اثرات پديده فرورزنانس در شبكه هاي قدرت با در نظر گرفتن اثرات تلفات هسته ترانسفورماتور
576
مدلسازي و بررسي انبساط و انقباض هيدروژل هاي يوني در يك ميدان الكتريكي
577
مدلسازي و بررسي پارامترهاي عملياتي بر كارايي پيل سوختي متانولي
578
مدلسازي و بررسي پديده ي كمانش در پانل ساندويچي لانه زنبوري تحت بارگذاري فشاري عمود بر صفحات
579
مدلسازي و بررسي تاثير عوامل مختلف بر غير فعال شدن كاتاليستهاي زئوليتي در واكنش آلكيلاسيون ايزوبوتان با بوتنها
580
مدلسازي و بررسي تاثير هندسه محفظه احتراق در عملكرد يك موتور Modeling and studing the effect of combustion on an enging performance
581
مدلسازي و بررسي تجربي تشكيل برفك روي سطح سرد خميده
582
مدلسازي و بررسي تغيير مدار يك سفينه ي فضايي
583
مدلسازي و بررسي ديناميكي منابع پراكنده در سيستم هاي توزيع
584
مدلسازي و بررسي روابط هيدروليكي لوله هاي تحت فشار مانيفلد
585
مدلسازي و بررسي روشهاي كاهش ارتعاشات رو تور
586
مدلسازي و بررسي عملكرد متقارن كننده بار سه فاز در شبكه توزيع به كمك انتخاب فاز تغذيه مناسب براي بار تك فاز
587
مدلسازي و بررسي عوامل موثر بر كيس خوردگي درز SSa-1 در پارچه هاي تاري - پودي
588
مدلسازي و بررسي گسترش عدم قطعيت هاي پارامتريك در تحليل قابليت اعتماد سازه ها
589
مدلسازي و بررسي نقش اشباع ترانسفورماتور بر رفتار ديناميكي بارهاي موتوري مجهز به جبرانگرهاي استاتيكي
590
مدلسازي و بهبود پيزوالكتريك جهت بازيابي انرژي در تاير خودرو
591
مدلسازي و بهبود دستگاه تقطير فرآورده¬هاي نفتي در مقياس ميكرو جهت ارزيابي بنزين با كمك الگوريتم هاي مهندسي
592
مدلسازي و بهبود عملكرد فرآيندها سازمان با استفاده از مدل‌هاي احتمالي
593
مدلسازي و بهينه اسزي فني - اقتصادي سيستم هاي پمپ حرارتي گازسوز
594
مدلسازي و بهينه سازي اجكتور مايع-بخار در سيستم تبريد
595
مدلسازي و بهينه سازي ايستگاههاي تقويت فشار گاز طبيعي
596
مدلسازي و بهينه سازي ايستگاههاي كاهش فشار در خطوط لوله گاز طبيعي
597
مدلسازي و بهينه سازي پارامترهاي سپراتور هوايي در مدار خردايش كارخانه سيمان لامرد
598
مدلسازي و بهينه سازي ترموديناميكي سيكل جذبي سه اثره موازي آب ليتيوم برومايدصييي
599
مدلسازي و بهينه سازي ترموهيدروليكي اواپراتور چيلر تراكمي
600
مدلسازي و بهينه سازي تنشهاي پسماند جوش ذوبي به كمك روش المان محدود
601
مدلسازي و بهينه سازي حذف كدورت از آب با استفاده از گرافن اكسايد به عنوان ماده منعقدكننده
602
مدلسازي و بهينه سازي خطوط انتقال گاز طبيعي
603
مدلسازي و بهينه سازي خوشه بندي شبكه هاي پيچيده
604
مدلسازي و بهينه سازي دودكش خورشيدي شهر كرمان
605
مدلسازي و بهينه سازي ديناميك خطي برداشت انرژي به وسيله سنسور پيزوالكتريك
606
مدلسازي و بهينه سازي ديناميك غيرخطي برداشت انرژي به وسيله سنسور پيزوالكتريك
607
مدلسازي و بهينه سازي رسوب در مبدل هاي حرارتي به كمك CFD
608
مدلسازي و بهينه سازي رشد ميكروجلبك باهدف توليد بيوديزل با استفاده از ضايعات كشاورزي
609
مدلسازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان برق، حرارت و آب شيرين
610
مدلسازي و بهينه سازي سيستم هيبريد دسيكنت مايع و پمپ حرارتي جهت سرمايش
611
مدلسازي و بهينه سازي سيكل C3MR با تغيير تركيب درصد مبردها و نسبت تراكم با استفاده از نرم افزار هايسيس
612
مدلسازي و بهينه سازي سيكل تبريد تراكمي با بازيافت حرارتي
613
مدلسازي و بهينه سازي شبكه حمل و نقل پست كشور
614
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد سيستم توليد همزمان با ملاحظات فني، اقتصادي و زيست محيطي به روش رشد باكتري ها در مواجهه با بار مشخص
615
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد لوله حرارتي هنگام استفاده از نانو سيال
616
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي احياء نيروگاههاي بخار با استفاده از توربين هاي گاز
617
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي بويلرهاي بازيافت حرارت در سيستمهاي CHP
618
مدلسازي و بهينه سازي فني - اقتصادي سيكل توليد همزمان توربين گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق
619
مدلسازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيكل توربين گاز با پاشش بخار داخل منطقه احتراق
620
مدلسازي و بهينه سازي فني و اقتصادي پمپهاي حرارتي زميني
621
مدلسازي و بهينه سازي فني و اقتصادي سيستم سرمايش هيبريد - دسيكنت به كمك الگوريتم ژنتيك
622
مدلسازي و بهينه سازي فني و اقتصادي واحد هاي كوچك توليد LNG
623
مدلسازي و بهينه سازي فني-اقتصادي سيستم پمپ حرارتي گازسوز با مبدل حرارتي صفحه اي گاز به آب
624
مدلسازي و بهينه سازي مبادله كن هاي تبخيري مستقيم و غيرمستقيم
625
مدلسازي و بهينه سازي مصرف انرزي حسگر فشار خازني بر پايه فناوري MEMS جهت كاربرد هاي پزشكي
626
مدلسازي و بهينه‌سازي بازيافت حرارت از موتورهاي احتراق داخلي
627
مدلسازي و بهينه‌سازي پيش‌گرمايش گاز خروجي از مخازن گازي با انرژي زمين‌گرمايي مطالعه موردي: ايستگاه تقليل فشار گاز مشكين‌شهر اردبيل
628
مدلسازي و بهينه‌سازي راكتور توليد فتاليك انيدريد
629
مدلسازي و بهينه‌سازي يك جاذب انرژي موج نقطه اي
630
مدلسازي و بهينه‌سازيپمپ‌حرارتي زمين‌گرمايي هيبريد
631
مدل‏سازي و بهينه‏سازي توسعه پايدار در سيستم خدمات محصول از نگاه ‏مصرف‏كننده و توليدكننده (ارائه‏كننده خدمات)
632
مدلسازي و پهنه بندي نواحي مستعد پديده بهمن با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي حوزه آبريزرودخانه سيروان استان كردستان
633
مدلسازي و پياده سازي استراتژي كنترل پاشش سوخت و ساخت setup جهت كاليبراسيون آن
634
مدلسازي و پياده سازي روش هاي كاهش نوسانات توان خروجي سيستم هاي فتوولتائيك ظرفيت بالاي متصل به شبكه
635
مدلسازي و پياده سازي نرم افزاري يك ماهواره داراي كنترل سمت با در نظر گرفتن ديناميك عملگر
636
مدلسازي و پياده سازي يك سيستم سروو هيدروليك در دو حالت كنترل موقعيت و كنترل نيرو به كمك پمپ دبي متغير
637
مدلسازي و پيش بيني شرايط جوي فضا با استفاده از تئوري سينگولار
638
مدلسازي و پيش بيني نوسانات سطح آب درياچه خزر و ارائه روش ارزيابي خسارت پذيري سواحل جنوبي آن
639
مدلسازي و پيش‌بيني آينده‌ي لجستيك و ترانزيت بارهاي بين‌المللي در راه‌هاي ايران
640
مدلسازي و پيش‏بيني زلزله با استفاده از تئوري سينگولار
641
مدلسازي و پيش‏بيني هزينه‏ي مصرف گاز طبيعي با سري زماني و تبديل موجك
642
مدلسازي و تجزيه و تحليل سيستم انتقال قدرت هيدرواستاتيك
643
مدلسازي و تحقيقات تجربي محيط متخلخل مرطوب تحت شرايط عملكرد دمايي پايين
644
مدلسازي و تحليس تنش كامپوزيتهاي لايه اي زاويه دار
645
مدلسازي و تحليل آيروسروالاستيسيتة جسم پرندة چابك مافوق صوت در زواياي حملة بالا
646
مدلسازي و تحليل اثر ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از كانال صاعقه بر شبكه هاي پيچيده قدرت با استفاده از روش تفاضلات متناهي موازي
647
مدلسازي و تحليل ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو از نقطه نظر راحتي در اثر تحريكات جاده
648
مدلسازي و تحليل ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو از نقطه نظر راحتي در اثر تحريكات جاده
649
مدلسازي و تحليل ارتعاشات ورق كامپوزيتي ويسكوالاستيك با استفاده از اطلاعات تستهاي زمانمند
650
مدلسازي و تحليل ارتعاشي سازه پرتابگر الكترومغناطيس نمونه
651
مدلسازي و تحليل استاتيكي سازه پرتابگر الكترومغناطيسي نمونه
652
مدلسازي و تحليل المان هاي موجود در صندلي پرايد
653
مدلسازي و تحليل انتقال حرارت رسانشي و تبخيري در ساختارهاي متخلخل (Wick)
654
مدلسازي و تحليل اينورترهاي با مدلاسيون موجك در محركه هاي الكتريكي و مقايسه ي ويژگي هاي عملكردي آن با روش هاي مرسوم
655
مدلسازي و تحليل باردارشدن روغن ترانسفورمرها
656
مدلسازي و تحليل بوش هاي لاستيكي با در نظر گرفتن وابستگي به فركانس و دامنه جابه جايي
657
مدلسازي و تحليل پايداري پديده ارتعاشي جيغ ترمز
658
مدلسازي و تحليل پايداري دسته خاصي از سيستمهاي ابعاد وسيع عامل گرا
659
مدلسازي و تحليل پايداري سازه خط آهن با در نظر گرفتن پديده كمانش
660
مدلسازي و تحليل تاثير پذيري مدارات چاپي داخل محفظه شيلد فلزي روزنه دار با استفاده از روش هاي هايبريد ممان وتفاضلات محدود حوزه فركانس
661
مدلسازي و تحليل تاثير تغييرات دمايي در منحنيهاي پراكندگي امواج لمب در لوله
662
مدلسازي و تحليل تاثير نويز فاز در سيگنال OFDM هنگام عبور از مدارات غير خطي ديناميكي
663
مدلسازي و تحليل ترمز ABS با استفاده از نرم افزار ADAMS / CAR
664
مدلسازي و تحليل تست اتصال كوتاه ترانسفورماتورهاي قدرت
665
مدلسازي و تحليل تست برقگيرهاي Zno
666
مدلسازي و تحليل تصميم گيري چند معياره با گزينه هاي تركيبي
667
مدلسازي و تحليل تصميم گيري چندمعياره با گزينه هاي تركيبي
668
مدلسازي و تحليل تنش تماسي چرخدنده هاي ساده، مارپيچ و مخروطي به وسيله نرم افزار ANSYS
669
مدلسازي و تحليل جريان پساب صنعتي گل آلود به عنوان يك سيال غير نيوتني بينگهام پلاستيك در خط لوله
670
مدلسازي و تحليل چاههاي حوزه هاي نفتي به روش اجزاء محدود
671
مدلسازي و تحليل حالت گذراي شبكه‌هاي زمين با در نظر گرفتن بارهاي غيرخطي در حوزه‌ي فركانس به روش ممان
672
مدلسازي و تحليل حركتي يك ميكروربات شناگر جديد با كاربردهاي پزشكي
673
مدلسازي و تحليل حساسيت اندازه‌گيري‌هاي همبسته با استفاده از رهيافت‌هاي آماري و كاربردهاي آن در يادگيري ماشين
674
مدلسازي و تحليل حساسيت حذف ويروس طي ذخيره سازي و بهبود فاضلاب سطحي شهري در سفره آبهاي زيرزميني
675
مدلسازي و تحليل دستگاه ورزشي به وسيله نرم افزارهاي Catia و Abaqus
676
مدلسازي و تحليل دستگاه ورزشي بوسيله نرم افزارهاي Visual Nastran و catia
677
ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻤﺎﻧﺶ در خطوط CWR
678
مدلسازي و تحليل ديناميك هيبريد- غير خطي نانو رباتيك AFM در مد ضربه اي با در نظر گرفتن نيروي واندروالس ، تقابل مويينگي و دافعه
679
مدلسازي و تحليل ديناميكي اندركنش خط و قطار با مدل بالاست سه لايه اي
680
مدلسازي و تحليل ديناميكي برداشتگرهاي انرژي امواج دريا با ژنراتورهاي الكتريكي مجهز به چرخ طيار
681
مدلسازي و تحليل ديناميكي تأثير افزايش ضريب نفوذ نيروگاه‌هاي فتوولتايي بر پايداري زاويه اي سيگنال كوچك شبكه قدرت
682
مدلسازي و تحليل ديناميكي سيستم تعليق و موتور خودروي پرايد به كمك نرم افزار ADAMS/car
683
مدلسازي و تحليل ديناميكي قطار خود كشش با بوژي فرمان پذير فعال
684
مدلسازي و تحليل رفتار اسيلاتورهاي تزويج شده با كاربرد در عملكرد سيستم الكتريكي قلب
685
مدلسازي و تحليل رفتار كامپوزيت با فيبرهاي انحنادار تحت برخورد سرعت بالا
686
مدلسازي و تحليل رفتار كوره‌هاي قوس الكتريكي به منظور طراحي جبران‌كننده‌هاي تركيبي در راستاي بهبود پارامترهاي كيفيت توان
687
مدلسازي و تحليل زنجيره كيفيت-پايايي در سيستمهاي چند‌مرحله‌اي با استفاده از طراحي آزمايشها، متدلوژي سطح پاسخ و تكنيكهاي برنامهريزي تصادفي
688
مدلسازي و تحليل سرمايه گذاري در امنيت وابسته
689
مدلسازي و تحليل سياست هاي نگهداري و تعميرات در وارانتي تمديد شده
690
مدلسازي و تحليل سيستم كنترل مسير پروازي مشخص يك Air ship
691
مدلسازي و تحليل سيستم هاي HVAC در ساختمان هاي هوشمند به روش پتري نت
692
مدلسازي و تحليل صندلي و سرنشين خودرو تحت ارتعاشات جاده و بررسي تاثير آن روي راحتي سرنشين
693
مدلسازي و تحليل غيرخطي مدارهاي مايكروويو براي كاربرد سيستم هاي مكان يابي فراپهن باند
694
مدلسازي و تحليل فركانس طبيعي يك ماهواره نونه با نرم افزار ANSyS
695
مدلسازي و تحليل فلاتر ورق يكسرگيردار با وجود جرم خارجي
696
مدلسازي و تحليل فنرهاي لاستيكي شورون و به دست آوردن پارامترهاي موثردر طراحي اين نوع فنرها
697
مدلسازي و تحليل كارايي شيلد محفظه هاي فلزي ضخيم چند روزنه اي با استفاده از روش مُمان مُدي
698
مدلسازي و تحليل گسترده نويز در ترانزيستور موج ميليمتري بر پايه فناوري CMOS
699
مدلسازي و تحليل ليزرهاي ترانزيستوري با چند چاه كوانتومي
700
مدلسازي و تحليل ماشين هاي شار متقاطع با استفاده از روش مدار معادل مغناطيسي بهبود يافته
701
مدلسازي و تحليل محفظه احتراق موتورهاي سيكل استرلينگ با سوخت بيومس
702
مدلسازي و تحليل مقاومت غلتشي براي يك مدل 3 بعدي تاير در غلتش آزاد
703
مدلسازي و تحليل ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش آرايه موجبري دهانه باز بر شكاف مستطيلي در سطح يك فلز
704
مدلسازي و تحليل ميداني-غيرخطي و پياده سازي آنتن فعال مجتمع براي كاربردهاي سيستم MIMO موج ميليمتري
705
مدلسازي و تحليل ميل با دامك با بادامكهاي پيچ شده باكمك نرم افزار Ansys & Catia
706
مدلسازي و تحليل ميل سوپاپ پرايد به كمك نرم افزارABAQUS و SOLID WORKS
707
مدلسازي و تحليل هارمونيكي شبكه الكتريكي واحد قلع اندود صنايع فولاد سازي
708
مدلسازي و تحليل يك توربين بادي با درنظر گرفتن مدل جامع سيستم زمين به روش ممان در حضور جريان صاعقه
709
مدلسازي و تست عملكرد يك چيلر جذبي 5 تن تبريد آب - آمونياك تك اثره
710
مدلسازي و تشخيص جابجايي محوري و تغيير شكل شعاعي در سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت برق دار با استفاده از حالات گذراي شبكه
711
مدلسازي و تشخيص خطاي خروج از مركزيت ايستا در ژنراتور سنكرون با استفاده ار روش هاي مبتني بر جريان گردشي
712
مدلسازي و تصحيح اثر حركت سر در تصاوير PET
713
مدلسازي و تعيين پارامترهاي غير خطي اتصالات پيچي
714
مدلسازي و تعيين خواص مكانيكي وابسته به نرخ كرنش كامپوزيتهاي اليافي زمينه پليمري
715
مدلسازي و تعيين شاخص هاي كيفيت توان در حضور بانك هاي خازني و تعيين محل بانك هاي خازني سوئيچ شونده درسيستم هاي توزيع
716
مدلسازي و تعيين ظرفيت حمل بار سكوي حركتي 6 درجه آزادي بر مبناي ربات موازي Steward
717
مدلسازي و تهيه برنامه كامپيوتري جهت شبيه سازي برج هاي تقطير نفت خام
718
مدلسازي و توسعه روش حل براي مسئله مكان يابي و مسيريابي با چند مركزتوزيع با فرض جمع‌آوري كالا در مسير توزيع
719
مدلسازي و توليد پروتز داخل اندامي مجراي صفراوي مشترك با استفاده از نانو الياف پلي يورتان
720
مدلسازي و جايابي بهينه احتمالاتي برقگير در شبكه هاي قدرت
721
مدلسازي و جايابي بهينه برقگير ها در سيستم هاي قدرت
722
مدلسازي و جبران تركيب خطاهاي هندسي ماشين ابزار، قطعه كار و فيكسچر با اصلاح كدهاي ماشينكاري در ماشين ابزارهاي 5 محور
723
مدلسازي و جبران خطاهاي جابجايي و هندسي ناشي از دما، در ماشين فرز ‍‍CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
724
مدلسازي و جبران هيسترزيس عملگرهاي پيزوالكتريك در ميكروماشينكاري
725
مدلسازي و چوب
726
مدلسازي و حل مسئله تعيين توالي خودروها با در نظر گرفتن اختلالات ت‍أمين
727
مدلسازي و حل مسئله تعيين توالي خودروها با در نظر گرفتن اختلالات ت‍أمين
728
مدلسازي و حل مسئله زمانبندي چندپروژهاي با منابع محدود و در نظر گرفتن برخي محدوديتهاي زماني و شرايط تقويم كاري
729
مدلسازي و حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه در حالت وجود بارانداز و ارسال مستقيم
730
مدلسازي و حل مسئله يكپارچه توالي عمليات و توزيع در يك زنجيره تامين چند سطحي
731
مدلسازي و حل معادلات شتاب سنج ژيروسكوپي و بررسي خطاهاي آن
732
مدلسازي و زمانبندي توليد قطعات و مونتاژ محصولات در سيستم هاي توليد دو مرحله اي شامل جريان كارگاهي انعطاف پذير و مونتاژ
733
مدلسازي و زمانبندي توليد قطعات و مونتا‍ژ محصولات در سيستم هاي توليد دو مرحله اي شامل جريان كارگاهي انعطاف پذير و مونتاژ
734
مدلسازي و ساخت سنسور اثر هال
735
مدلسازي و ساخت غشاء آلياژي ا بي اس و نانو ذرات براي جداسازي دي اكسيد كربن و متان
736
مدلسازي و ساخت قطعه اسلايد دستگاه تراش به كمك روش CAS/CAM
737
مدلسازي و ساخت موتور استرلينگ خورشيدي نوع گاما و بررسي تاثير حجم جاروب شده توسط جابجاكننده بر كار خروجي آن
738
مدلسازي و ساخت نانوبيوسنسورهاي غيرتهاجمي بر پايه مدل سنسور گلوكز اكسيداز جهت كاربرد در تشخيص هاي پزشكي
739
مدلسازي و ساخت نانوكامپوزيت پليمر/خاك رس
740
مدلسازي و ساختار بهينه سيستم انرژي الكتريكي يك ماهواره كوچك LEO با استفاده از شبكه هاي عصبي و فازي و ساخت يك نكونه آزمايشگاهي زميني
741
مدلسازي و شبي هسازي موتور القايي خطي يكطرفه با استاتور بلند
742
مدلسازي و شبيه ‌سازي فرايند الكترودياليز
743
مدلسازي و شبيه ساز ي راكتور واكنش تبديل متانول به دي متيل اتر
744
مدلسازي و شبيه سازي UPFC با هدف ايجاد هماهنگي ميان كنترل كننده هاي PSS,AVR
745
مدلسازي و شبيه سازي آكوستيكي يك كارگاه
746
مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبكه با در نظر گرفتن اثر اشباع
747
مدلسازي و شبيه سازي اثرات كانال كوتاه در ماسفت هاي دوگيتي با هدف بهبود جريان زيرهدايت
748
مدلسازي و شبيه سازي المان محدود انتقال حرارت در پارچه هاي حلقوي تاري
749
مدلسازي و شبيه سازي برج تثبيت ميعانات گازي فاز4 پارس جنوبي در فصل گرم
750
مدلسازي و شبيه سازي برج مونومر زدايي واحد پي وي سي پتروشيمي بندر امام
751
مدلسازي و شبيه سازي برج هاي تقطير واحد اتيلن گليكول شركت فرسا شيمي
752
مدلسازي و شبيه سازي بهساز يكپارچه كيفيت توان (UPQC)
753
مدلسازي و شبيه سازي بهساز يكپارچه كيفيت توان مبتني بر كنترل رزونانسي در سيستم هاي سه فاز سه سيمه و چهارسيمه
754
مدلسازي و شبيه سازي پرواز هماهنگ ماهواره بوسيله مهار فضايي
755
مدلسازي و شبيه سازي پيل سوختي با غشاء پليمري با استفاده از مدل شبكه حفره‌اي
756
مدلسازي و شبيه سازي تأثير زمين دو لايه بر پارامترهاي كابلهاي انتقال و توزيع
757
مدلسازي و شبيه سازي تاثير تابش مايكروويو بر روي مواد با گذردهي وابسته به فركانس و حرارت به كمك روش FDTD
758
مدلسازي و شبيه سازي ترافيك Multicast به منظور بهينه كردن منابع در شبكه IP
759
مدلسازي و شبيه سازي ترمينالي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه با حلقه هيسترزيس پهن
760
مدلسازي و شبيه سازي تزريق آب كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت در مخازن نفتي.
761
مدلسازي و شبيه سازي توربين گاز SGT600
762
مدلسازي و شبيه سازي توليد hGM-CSF نو تركيب در بيور آكتور همزن دار پيوسته
763
مدلسازي و شبيه سازي جبرانساز ايستاي شبكه توزيع (Statcom-D)
764
مدلسازي و شبيه سازي جدا كننده ولتاژ ديناميك براي جبران افت يا افزايش ولتاژ در شبكه هاي توزيع توان
765
مدلسازي و شبيه سازي جريان توسعه يافته نانوسيال جاري درون لوله و بررسي اثر ته نشيني
766
مدلسازي و شبيه سازي حركت سفينه فضايي در بازگشت به زمين
767
مدلسازي و شبيه سازي خشك كن دوار با استفاده از تكنيك شبه مصنوعي
768
مدلسازي و شبيه سازي دو بعدي راكتور بستر ثابت باز آرايش متان به وسيله بخار آب
769
مدلسازي و شبيه سازي دو بعدي راكتورهاي كوپل گرمايي شده تبديل كاتاليستي نفتا
770
مدلسازي و شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)سيني با جريان همسو
771
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي سيستم محركه رانشي خودروي هايبريد جهت مطالعه مديريت انرژي
772
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي كانتيلور AFM
773
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله سه سياله
774
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي محركه هاي موتور dc بي جاروبك جهت بررسي كاهش نوسانات گشتاور
775
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي موتور القايي براي استفاده در يك خودروي دو رگه نمونه
776
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي ميكروسكوپ نيروي اتمي مود ضربه اي در محيط مايع
777
مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي و محاسبه ي ظرفيت بار ديناميكي n ربات همكار با پايه مستقل
778
مدلسازي و شبيه سازي راكتور بستر سيال توليد استا برن
779
مدلسازي و شبيه سازي راكتور بستر متحرك توليد تترافلوئوريد اروانيوم
780
مدلسازي و شبيه سازي راكتور پليمريزاسيون پلي استايرن انبساطي
781
مدلسازي و شبيه سازي راكتور توليد كتن شركت صنايع شيميايي اصفهان
782
مدلسازي و شبيه سازي راكتور هيدرودي سولفوريزاسيون
783
مدلسازي و شبيه سازي ربات با لينك الاستيك به روش گيبس - اپل
784
مدلسازي و شبيه سازي ربات در نرم افزار MATLAB
785
مدلسازي و شبيه سازي ربات صلب و انعطاف پذير
786
مدلسازي و شبيه سازي ربات كابلي فضايي
787
مدلسازي و شبيه سازي ربات متحرك همكار و تعيين ظرفيت حمل بار ديناميكي
788
مدلسازي و شبيه سازي ربات هاي لوله هم مركز
789
مدلسازي و شبيه سازي رشد تومور بدون عروق با استفاده از اتوماتاي سلولي دوبعدي تصادفي
790
مدلسازي و شبيه سازي رياضي مبدلهاي حرارتي صفحه اي (رفتار ديناميك )
791
مدلسازي و شبيه سازي ريفرمينگ بخار آب متان براي توليد هيدروژن در راكتور غشايي پالاديوم – نقره بستر سيال در مجاورت كاتاليست Rh
792
مدلسازي و شبيه سازي زنجيره ي رباتيكي همكار سيار الاستيك با مفاصل دوراني كشويي -
793
مدلسازي و شبيه سازي سازه و بدنه خودرو با نگرش ارزيابي مقاومت به ضربه در مواجه بامانع به منظور افزايش جذب انرژي
794
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS
795
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS و بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
796
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS وبررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
797
مدلسازي و شبيه سازي سي .اف .دي ) ديناميك سيالات محاسباتي ( حذف فنل از پساب صنعتي با استفاده از تماس دهنده هاي غشايي با الياف توخالي
798
مدلسازي و شبيه سازي سيستم كنترل الكتروهيدروليكي سوخت موتورتوربين گازهوايي با كنترلر الكتريكي
799
مدلسازي و شبيه سازي سيستم كنترل دبي سوخت در نرم افزار MSCVISUAL NASTARAN
800
مدلسازي و شبيه سازي سينماتيك و ديناميك رباتهاي هوائي با محرك كابلي
801
مدلسازي و شبيه سازي سينماتيك و ديناميك روبات متحرك با بازوي مكانيكي
802
مدلسازي و شبيه سازي شبكه هاي DC - AC براي بررسي پايداري گذرا
803
مدلسازي و شبيه سازي طيف داپلر كانال مخابراتي VANET در حالت SISO
804
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد بازياب پوياي ولتاژ (DVR)
805
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد سيستم ولتاژ نوري متصل به شبكه AC در حالت دائم
806
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد مخلوط آمينها در برج هاي جذب و دفع واحد شيرين سازي گاز پالايشگاه بيد بلند 2
807
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد واحد كنترل سوخت موتور توربوشفت
808
مدلسازي و شبيه سازي عمليات باربرداري مدول هاي سنگين سكوهاي نفتي با يك جرثقيل شناور
809
مدلسازي و شبيه سازي عمليات بارگيري فراورده هاي نفتي در انبارهاي نفت ﴿مورد انبار نفت شمال غرب تهران ﴾
810
مدلسازي و شبيه سازي غيرهمدماي مبدلهاي حرارتي مجهز به فوم
811
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند استارت موتور جت
812
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند اسمز مستقيم
813
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند تشكيل هيدرات با در نظر گرفتن مكانيزم هسته‌زايي
814
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند همزمان هيدروژن زدايي از پروپان به كمك حلقه شيميايي احتراق
815
مدلسازي و شبيه سازي فرآيندخشك كردن با استفاده از مدل شبكه حفره اي
816
مدلسازي و شبيه سازي فرايند اسمز معكوس
817
مدلسازي و شبيه سازي فرايند بازيابي گوگرد منطقه پارس جنوبي
818
مدلسازي و شبيه سازي فرايند تيگزوفورجينگ
819
مدلسازي و شبيه سازي فرايند لخته سازي در سيستم هاي زيستي
820
مدلسازي و شبيه سازي فرايندتيگزو اكستروژن معكوس و بررسي تاثير دما بر رفتار سيلان ماده در فاز خميري
821
مدلسازي و شبيه سازي كوره القايي در سيستم قدرت در محاسبات ماندگار و پايداري گذا
822
مدلسازي و شبيه سازي كوره هاي الفين
823
مدلسازي و شبيه سازي كينماتيك انگشتان به كمك سيگنالهاي EMG
824
مدلسازي و شبيه سازي گسترده ترانزيستور اثر ميدان از نظر سيگنال و نويز
825
مدلسازي و شبيه سازي لينك ماهواره اي در شبكه IP وISDN
826
مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي دو قفسه با استفاده از تابع سيم پيچ
827
مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي قفس سنجابي با فاصله هوايي به شكل دلخواه
828
مدلسازي و شبيه سازي مانع استاندارد آزمون تصادف از جانب خودرو
829
مدلسازي و شبيه سازي مانور تغيير صفحه مداري ماهواره به روش ضربه با در نظر گرفتن بهينه سازي مصرف سوخت
830
مدلسازي و شبيه سازي مبدل هاي حرارتي صفحه اي
831
مدلسازي و شبيه سازي مسير حركت در نانو منيپوليشن ذرات بيولوژيكي استوانه اي شكل
832
مدلسازي و شبيه سازي موتورهاي القايي هم محور مورد استفاده در سيستمهاي حفاري و تأثير عناصر FACTS بر رفتار ديناميكي آنها و طراحي كنترلر هوشمند براي اين عناصر
833
مدلسازي و شبيه سازي ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه ابر به زمين در مجاورت ساختارهاي فلزي مناطق شهري
834
مدلسازي و شبيه سازي ميكروپمپ پيزوالكتريك
835
مدلسازي و شبيه سازي ميكروموتور الكترواستاتيكي MEMS و بررسي تاخير ساختار هندسي روي مشخصه هاي آن
836
مدلسازي و شبيه سازي نتايج ارزيابي سينماتيكي در تدوين پروتكل فرآيند مهندسي سلامت فراگير در صنعت
837
مدلسازي و شبيه سازي و كنترل برج تقطير آب و متانول به روش تعيين هويت روي خط
838
مدلسازي و شبيه سازي و كنترل كوره دوار سيمان
839
مدلسازي و شبيه سازي واحد احياء آمين با روش انتقال جرم
840
مدلسازي و شبيه سازي واسطه كاربرـ شبكه ISDN (بين نقاط مرجع S,T)براساس زمان توصيف سخت افزار VHDL
841
مدلسازي و شبيه سازي واسطه كاربر-شبكه ISDN (تا نقطه مرجع S) بر اساس زبان توصيف سخت افزار VHDL
842
مدلسازي و شبيه سازي يك كوره صنعتي كراكينگ به روش
843
مدلسازي و شبيه سازي يك موشك خاص دريايي و طراحي كنترلر ديجيتالي مربوطه
844
مدلسازي و شبيه سازي يك نيروگاه بادي با استفاده از‍ ژنراتورهاي BLDC چندفازه و مقايسه عملكرد آن با‍ ژنراتورهاي متداول
845
مدلسازي و شبيه سازيفرآيند نانوفيلتراسيون
846
مدلسازي و شبيه‌سازي اينورترهاي چند سطحي پل سري با منبع DC و كنترل ولتاژ خازنهاي جايگزين
847
مدلسازي و شبيه‌سازي تحريك كننده آستروسيتي بر روي يك مدل نوروني با پلاستيسيته سيناپسي
848
مدلسازي و شبيه‌سازي توربين گاز دومحوره با در نظر گرفتن ديناميك سنسورها
849
مدلسازي و شبيه‌سازي ريفرمينگ كاتاليستي نفتا در راكتور غشايي
850
مدلسازي و شبيه‌سازي يك مبدل خورشيدي با روش‌هاي مختلف كنترلي براي رديابي حداكثر توان
851
مدلسازي و شبيه¬سازي تحريك الكتريكي فراجمجمه¬اي مغز با استفاده از روش اجزاي محدود
852
مدلسازي و شبيه¬سازي غير تعادلي برج شيرين¬سازي گاز با محلول آمين
853
مدلسازي و شبيه¬سازي يك سيستم ريلي و بهبود عملكرد آن در شرايط هارمونيكي با استفاده از خازن و فيلتر فعال
854
مدلسازي و شبيه‎سازي پايداري گذراي شبكه‎هاي به هم پيوسته AC-DC با استفاده از UDEM‌ برنامه پاشا
855
مدلسازي و شبيهسازي جبرانسازهاي تركيبي به منظور بهبود كيفيت توان درسيستمهاي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده
856
مدل‏سازي و شبيه‏سازي جذب واكنشي دي اكسيد كربن
857
مدلسازي و شبيهسازي راحتي سفر براي خودروي هيبريد پلاگين با استفاده از دادههاي تجربي جاده
858
مدلسازي و شبيه‎سازي سيستم انتقال باس در محيطهاي آلوده به اغتشاشات كيفيت برق
859
مدلسازي و شبيهسازي هستة ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه در شرايط تغذية هارمونيكي متعادل
860
مدلسازي و شناسايي اثر رفتار غيرخطي تكيه‌گاه بر ديناميك و فرآيند ترازمندي مجموعه‌ي دوّار
861
مدلسازي و شناسايي پارامترهاي نگهدارنده‌ي هيدروليكي موتور ملي
862
مدلسازي و شناسايي سيستم قدرت بصورت سينگولار غيرخطي ‏
863
مدلسازي و شناسايي عوامل غير خطي در سازه هاي مكانيكي به كمك مودهاي نرمال غير خطي
864
مدلسازي و شناسايي غير خطي سيستم اشتغال در اقتصاد كلدن ايران
865
مدلسازي و شناسايي فازي و كاربرد آن در توربين گازي
866
مدلسازي و صحت سنجي عملكرد شبكه ي هوشمند و سيستم پاسخ تقاضا براي يكپارچه سازي نيروگاه بادي
867
مدلسازي و طراحي بهينه ترانسفورمر پالسي ولتاژ با هسته نانو مواد به منظور استفاده در سيستم توان پالسي
868
مدلسازي و طراحي ساختاري سيستمهاي پردازش موازي كلاستربندي شده چند طبقه
869
مدلسازي و طراحي سيستم انتقال مداري و كنترل موقعيت يك ماهواره در مدار LEO
870
مدلسازي و طراحي سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره با جهت گيري دائم به سمت زمين و جهت گيري متناوب به سمت خورشيد
871
مدلسازي و طراحي سيستم كنترل موتور ميكروجت
872
مدلسازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت ماهواره تصويربرداري با درنظرگرفتن ديناميكهاي ساختاري
873
مدلسازي و طراحي سيستم هاي ذخيره سازي انرژي خورشيدي
874
مدلسازي و طراحي سيستم يكسو ساز 12 پالسه پر قدرت
875
مدلسازي و طراحي كامپيوتري كندانسورهاي پاششي
876
مدلسازي و طراحي كنترلر بهينه براي يك ميكرو روبات شناگر
877
مدلسازي و طراحي كنترلر سيستم تعليق خودرو 6 چرخ
878
مدلسازي و طراحي ماشين شار محوري براي سيستم محركه آسانسورهاي مدرن
879
مدلسازي و طراحي مبدلهاي پيزوالكتريك
880
مدلسازي و كاربرد راكتورهاي با جريان هاي برخوردكننده در واكنش هاي زيستي
881
مدلسازي و كاربرد و راكتورهاي سيكلوني با دو جريان بر خورد كننده در واكنش هاي مايع - جامد
882
مدلسازي و كنترل آسياب كارخانه سيمان
883
مدلسازي و كنترل ارتعاشات تيغه با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
884
مدلسازي و كنترل ارتعاشات ورق انعطاف پذير با استفاده از پسخوراند شتاب اصلاح شده
885
مدلسازي و كنترل ايجاد نانو سوراخ‌ها بر روي غشاي سلول داخل يك ميكروكانال بر اثر الكتروپوريشن
886
مدلسازي و كنترل بازتواني دست فلج بيماران قطع نخاعي سطوح C5/C6 به كمك تحريك الكتريكي عملكردي
887
مدلسازي و كنترل تجربي يك بازوي انعطاف پذير در حضور عدم قطعيت هاي موجود در مدل - بررسي مقايسه اي در روشهاي كنترل
888
مدلسازي و كنترل ترافيك خطوط مترو از طريق مدلسازي تعداد مسافران ورودي به ايستگاه و تعداد مسافران حاضر در قطار
889
مدلسازي و كنترل تقليل مدار يك سفينه در مانور ترمزگيري پيوسته
890
مدلسازي و كنترل توان اكتيو و راكتيو سيستم پيل سوختي بر مبناي هوش محاسباتي در شبكه متكي به خود
891
مدلسازي و كنترل دماي كوره عمليات حرارتي به صورت دنبال يابي منحني دما - زمان با استفاده از كامپيوتر
892
مدلسازي و كنترل رآكتور دو منظوره پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفتالات
893
مدلسازي و كنترل ربات كابلي سه درجه آزادي با ساختار جديد
894
مدلسازي و كنترل رباتيك مشاركتي انعطاف پذير با استفاده از تئوري سيستمهاي سينگولار
895
مدلسازي و كنترل ركابزني پاي فلج به كمك تحريك الكتريكي عملكردي
896
مدلسازي و كنترل ريزشبكه تركيبي AC/DC مجهز به منابع توليد پراكنده و ذخيره سازها
897
ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻴﺰو الكتريك با استفاده از مدل معكوس فازي
898
مدلسازي و كنترل سيستم تحريك الكتريكي عملكردي با هدف ايجاد حركت در دست فلج
899
مدلسازي و كنترل شبكه انتقال گاز براساس سيستم هاي رخداد گسسته و روش هاي هوشمند
900
مدلسازي و كنترل شبكه‌هاي عصبي نوساني به منظور درمان بيماري پاركينسون
901
مدلسازي و كنترل عصبي -تطبيقي سيستم هاي بادي مبتني بر توابع موجك
902
مدلسازي و كنترل فازي موقعيت الكترودها در كوره قوس الكتريكي سه فاز بر اساس الگوريتم ژنتيك
903
مدلسازي و كنترل فعال تهويه مطبوع قطار مسافري در حالت سرمايش
904
مدلسازي و كنترل كريستالايزر پيوسته نيترات پتاسيم
905
مدلسازي و كنترل كوادروتور براي تعقيب هدف متحرك با حفظ فاصله ثابت
906
مدلسازي و كنترل كوادروتور جهت عبور از موانع با استفاده از پردازش تصوير
907
مدلسازي و كنترل كوره سيمان
908
مدلسازي و كنترل كوره هاي قوس AC با استفاده از نظريه آشوب
909
مدلسازي و كنترل مشاركتي ترافيك ريلي بر اساس تئوري سيستم هاي چند عامله
910
مدلسازي و كنترل مشاركتي مزرعه بادي به منظور دستيابي به بيشترين انرژي
911
مدلسازي و كنترل مقاوم توربين بادي با ژنراتور القايي قفسه سنجابي ﴿VSCM﴾ با مبدل فركانس PWM
912
مدلسازي و كنترل نظارتي شبكه هوشمند مبتني بر پتري نت با هدف مقابله با حملات سايبري
913
مدلسازي و كنترل هوشمند ترافيك شهري
914
مدلسازي و كنترل واكنش پليمريزاسيون تراكمي كلروسيلان در راكتورهاي ناپيوسته و نيمه پيوسته
915
مدلسازي و كنترل واكنش پليمريزاسيون حلقه گشاي ال-لاكتيد در راكتورهاي ناپيوسته و نيمه پيوسته
916
مدلسازي و كنترل يك كوادروتور با تغييرات ناگهاني پارامترها جهت عبور از موانع ثابت
917
مدلسازي و كنترل يك موتور چهار زمانه ديزلي
918
مدلسازي و كنترل يك ميكروروبات همراه با آزمايش به صورت سخت افزار در حلقه
919
مدلسازي و محاسبات سيستم زمين، ولتاژ ريل و جريان هاي سرگردان براي شبكه هاي قطار شهري و ارائه روش هاي بهبود آنها
920
مدلسازي و محاسبات مربوط به مرز جدايي فازها د رسيستمهاي پليمر-حلال بر اساس ترموديناميك پيوسته
921
مدلسازي و محاسبه تلفات هسته موتور القايي سه فاز با در نظر گرفتن اثر شارهاي گردش و هارمونيكهاي تغذيه با كمك روش عناصر محدود
922
مدلسازي و محاسبه خنك كن تبخيري مديا [Media]، نصب شده در يك نيروگاه توربين گاز و مقايسه با نتايج تجربي
923
مدلسازي و مسيريابي مساله توزيع محصولات لبني شركت كاله دز سطح شهر يزد
924
مدلسازي و مشابه سازي كانال شبكه هاي بدون سيم سيار براي بكارگيري در نرم افزار جامع مشابه سازي شبكه هاي بدون سيم
925
مدلسازي و مشابه سازي كانال شبكه هاي دسترسي برون سيم ثابت براي به كارگيري در نرم افزار جامع مشابه سازي شبكه هاي برون سيم
926
مدلسازي و مطالعات تجربي توليد گاز سنتز با استفاده از حامل‌‌هاي اكسيژن پروسكايتي در يك ميكرو راكتور به كمك فرآيند چرخه شيميايي
927
مدلسازي و مطالعه پارامتري جذب آب از گاز با استفاده از غربال هاي مولكولي
928
مدلسازي و مطالعه مكانيك سلول تخمك جنين
929
مدلسازي وابستگي در ابعاد بالا با استفاده از copula و كاربرد آن در مالي
930
مدلسازي وابسته به متن در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
931
مدلسازي واحد اندازه گيري فازور
932
مدلسازي واحد تصفيه پساب صنعتي به كمك نرم افزار اسپن پلاس [Aspen Plus]
933
مدلسازي واحد توليد گريد هاي كوپليمر ضربه پذير پلي پروپيلن با استفاده از تكنولوژي اسفريپل
934
مدلسازي واكنش پليمريزاسيون محلولي وينيل استات به روش مونت كارلو و بهينه سازي سيستم واكنش و شرايط عملياتي با استفاده از روش ژنتيك الگوريتم
935
مدلسازي واكنش تغيير آب-گاز دما پايين در راكتور غشايي پالاديم-نقره
936
مدلسازي واكنش جذب گازهاي اسيدي در محلول آمين ها
937
مدلسازي واكنش سنتز متانول در رآكتور بستر سيال
938
مدلسازي واكنش گاز-مايع در راكتور فيلم ريزان (بررسي فرآيند سولفوناسيون )
939
مدلسازي واكنش هاي دو فازي مايع- مايع در راكتورهاي با جريان برخورد كننده
940
مدلسازي واكنشهاي شيميايي قلب راكتورهاي آب تحت فشار (R W P) در فاز ابتدايي حوادث سنگين
941
مدلسازي واكنشهاي گاز - جامد كاتاليستي در راكتورهاي با جريانهاي برخوردي
942
مدلسازي وبازسازي قلمروهاي هاي يخچالي كواترنر پاياني در ارتفاعات شمال وشمال غرب ايران
943
مدلسازي وبررسي استفاده از تبخيركننده هاي فيلمي به منظورتغليظ شربت قند در كارخانجات قند
944
مدلسازي وبهينه سازي فرايند انعقاد ولخته سازي جهت حذف مواد آلاينده ازپساب ها
945
مدلسازي وتحليل آرايه عبوري تخت فركانس گزين لانه زنبوري با استفاده از ساختار موجبر مجتمع شده در زير لايه
946
مدلسازي وتحليل تنش دسته شاتون و ميل لنگ با كمك نرم افزار catia
947
مدلسازي وتحليل سيستم گردش خون جهت بالن زدن در بيماري MI
948
مدلسازي وتكنيك هاي شبيه سازي اثركوپلينگ زيرلايه درمدارات مجتمع سيگنال مختلط
949
مدلسازي وشبيه سازي ترانزيستورهاي فركانس بالاي HBT SiGe:C باتكنولوژي IHP BiCMOS درمقياس O.13 UM بااستفاده ازشبكه هاي عصبي
950
مدلسازي وشبيه سازي عددي سرعت سوزش فرسابشي درسوخت هاي جامد مركب برپايه htpb
951
مدلسازي وشبيه سازي يك سيستم فتوولتائيك و ادغام آن در يك ميكرو گريد در قالب سيستم قدرت
952
مدلسازي وشبيه‌سازي نيرو و زمان بحراني در انتقال نانو ذرات استوانه‌اي در محيط مايع با استفاده از نانو ربات AFM
953
مدلسازي وكنترل ربات چهار پا براي حركت در محيط هاي ناهموار
954
مدلسازي وهمانندسازي شيرين سازي گاز طبيعي درتماس دهنده هاي غشايي با نرم افزاركامسول
955
مدلسازي يك استخر خورشيدي گراديان نمك به كمك نرم افزار comsol multiphysics
956
مدلسازي يك بعدي انتقال حرارت و جرم در نان نازك و طراحي اوليه فرپخت برخوردي
957
مدلسازي يك بعدي پيل سوختي pem
958
مدلسازي يك بعدي پيل سوختي با غشاء پليمري
959
مدلسازي يك بعدي داده هاي تشديد مغناطيس پروتون (PMR) به روش سيمپلكس پايين رو به منظور تعيين پتانسيل آب زيرزميني
960
مدلسازي يك بيماري ژنتيكي با بيش از يك عامل مانند اوتيسم
961
مدلسازي يك پنهان ساز اكوستيكي در زير آب
962
مدلسازي يك توربين بادي وبررسي عملكرد توربين هاي بادي با استفاده از منحني توان براي مناطق بادخيز ايران
963
مدلسازي يك روبات متحرك چرخدار با دوچرخ ثابت
964
مدلسازي يك سازه ساندويچي با هسته ترك دار و بررسي جدايي بين هسته و پوسته ناشي از ترك
965
مدلسازي يك سيستم CCHP مبتني بر محرك ميكروتوربين گازي و انتخاب بهينه محرك مورد نياز آن براي يك مجتمع مسكوني از منظر انرژي، اقتصادي و زيست محيطي در ايران
966
مدلسازي يك سيستم خبره غيرمستقيم براي انتخاب پرتفوي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيك
967
مدلسازي يك شناور پروازي با استفاده از نرم افزار CFX
968
مدلسازي يكپارچه ترموديناميكي، هيدروديناميكي و انتقال جرم رسوب مواد هيدروكربوري سنگين در لوله مغزي چاه‌هاي توليدي از ميادين نفتي
969
مدلسازي يكپارچه حمل و نقل و كاربري زمين با استفاده از روش هاي شبيه سازي (مطالعه موردي شهر قم)
970
مدلسازي يكپارچه ميدان نفتي تحت فرازآوري با گاز با در نظر گرفتن ناپايداري جريان
971
مدلسازي ييل سوختي پليمري با خوراك ريفرميت
972
مدلسازي، آشكارسازي و تخمين براي چسبندگي شيرهاي كنترلي
973
مدلسازي، بهينه سازي و طراحي سيستم تبريد هيبريد
974
مدلسازي، پياده سازي و آناليز شبكه هاي خطوط راه آهن برقي در يك نرم افزار آناليز سيستم هاي قدرت-پاشا
975
مدلسازي، پيش بيني و سناريوهاي مصرف سوخت بنزين وسائل نقليه در ايران تا سال 1414 با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
976
مدلسازي، تحليل غيرخطي و طراحي مولد هارمونيك قابل تنظيم با استفاده از ساختار خطوط CRLH
977
مدلسازي، تحليل و انتخاب ماده تغيير فاز دهنده مناسب و تحليل و مدلسازي آن جهت ذخيره انرژي در استخر خورشيدي
978
مدلسازي، تحليل و بهينه سازي عملكرد يك ژنراتور لوله اي مغناطيس دائم بدون جاروبك خطي به روش اجزاء محدود
979
مدلسازي، تحليل و پياده سازي يك سيستم هپتيكي براي تعامل ابزار با بافت نرم
980
مدلسازي، تحليل و ساخت آنتن دو قطبي تاشده پلاسمايي
981
مدلسازي، تحليل و شبيه سازي اثرات امواج الكترومغناطيس خارجي بر خطوط انتقال تزويج شده چند لايه متعامد با و و مقايسه نتايج DMS بدون
982
مدلسازي، تحليل وبهينه سازي ستون مياني خودرو ) B-pillar ( از جنس كامپوزبت جهت دستيابي به چيدمان مناسب لايه ها
983
مدلسازي، ساخت و تست توربين بادي شهري
984
مدلسازي، ساختار و كاربرد مولدهاي هموپلار
985
مدلسازي، شبيه سازي ديناميكي و بررسي پايداري حركتي ربات همكار انعطاف پذير
986
مدلسازي، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد ترافيك ‎IMS ‏به منظور بهبود ‎QoS ‏در يك شبكه همگراي مبتني بر ‎IP
987
مدلسازي، شبيه سازي و بهبود رفتار آكوستيكي يك سالن آمفي تئاتر
988
مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي حرارتي برج هاي تقطير مزدوج حرارتي
989
مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي كوپلينگ حرارتي فرايند تبديل كاتاليستي نفتا با چرخه احتراق شيميايي
990
مدلسازي، شبيه سازي و ساخت سيمولاتور پيل سوختي
991
مدلسازي، شبيه سازي و ساخت سيمولاتور نيروگاه بادي
992
مدلسازي، شبيه سازي و كنترل ارتعاشات چتر در ماشين ابزار
993
مدلسازي، شبيه‌سازي و طراحي فرايند جذب گاز طبيعي بر روي بستر ثابت
994
مدلسازي، شبيه‌سازي و كنترل ربات شش محوره در محيط ROS
995
مدل‎سازي، شبيه‎سازي و مقايسه دو روش كنترلي مبدل‏هاي واسط منابع توليدات پراكنده به‎منظور بهبود كيفيت توان
996
مدلسازي، طراحي و بررسي ساخت پچ‌هاي مخاط‌چسبنده دهاني براي درمان بيماري‌هاي پريودنتال
997
مدلسازي، طراحي و بررسي ساخت سوزنهاي ميكروني پليمري براي كاربردهاي درماني
998
مدلسازي، طراحي و تحليل آنتن گرافني براي كاربردهاي مخابراتي در باند تراهرتز
999
مدلسازي، طراحي و ساخت القاگر فركانس بالا بر روي برد مدار چاپي
1000
مدلسازي، طراحي و ساخت تقويت كننده كم نويز متوازن در باند X
بازگشت