<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند هيبريدي به منظور جداسازي موثر دي اكسيدكربن از گاز احتراق
2
مدلسازي و شبيه سازي فرآيندخشك كردن با استفاده از مدل شبكه حفره اي
3
مدلسازي و شبيه سازي فرايند اسمز معكوس
4
مدلسازي و شبيه سازي فرايند بازيابي گوگرد منطقه پارس جنوبي
5
مدلسازي و شبيه سازي فرايند تيگزوفورجينگ
6
مدلسازي و شبيه سازي فرايند لخته سازي در سيستم هاي زيستي
7
مدلسازي و شبيه سازي فرايندتيگزو اكستروژن معكوس و بررسي تاثير دما بر رفتار سيلان ماده در فاز خميري
8
مدلسازي و شبيه سازي كوره القايي در سيستم قدرت در محاسبات ماندگار و پايداري گذا
9
مدلسازي و شبيه سازي كوره هاي الفين
10
مدلسازي و شبيه سازي كينماتيك انگشتان به كمك سيگنالهاي EMG
11
مدلسازي و شبيه سازي گسترده ترانزيستور اثر ميدان از نظر سيگنال و نويز
12
مدلسازي و شبيه سازي لينك ماهواره اي در شبكه IP وISDN
13
مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي دو قفسه با استفاده از تابع سيم پيچ
14
مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي قفس سنجابي با فاصله هوايي به شكل دلخواه
15
مدلسازي و شبيه سازي مانع استاندارد آزمون تصادف از جانب خودرو
16
مدلسازي و شبيه سازي مانور تغيير صفحه مداري ماهواره به روش ضربه با در نظر گرفتن بهينه سازي مصرف سوخت
17
مدلسازي و شبيه سازي مبدل هاي حرارتي صفحه اي
18
مدلسازي و شبيه سازي مسير حركت در نانو منيپوليشن ذرات بيولوژيكي استوانه اي شكل
19
مدلسازي و شبيه سازي موتورهاي القايي هم محور مورد استفاده در سيستمهاي حفاري و تأثير عناصر FACTS بر رفتار ديناميكي آنها و طراحي كنترلر هوشمند براي اين عناصر
20
مدلسازي و شبيه سازي ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه ابر به زمين در مجاورت ساختارهاي فلزي مناطق شهري
21
مدلسازي و شبيه سازي ميكروپمپ پيزوالكتريك
22
مدلسازي و شبيه سازي ميكروموتور الكترواستاتيكي MEMS و بررسي تاخير ساختار هندسي روي مشخصه هاي آن
23
مدلسازي و شبيه سازي نتايج ارزيابي سينماتيكي در تدوين پروتكل فرآيند مهندسي سلامت فراگير در صنعت
24
مدلسازي و شبيه سازي هزينه راه اندازي شبكه بدون سيم ناهمگن
25
مدلسازي و شبيه سازي و كنترل برج تقطير آب و متانول به روش تعيين هويت روي خط
26
مدلسازي و شبيه سازي و كنترل كوره دوار سيمان
27
مدلسازي و شبيه سازي واحد احياء آمين با روش انتقال جرم
28
مدلسازي و شبيه سازي واسطه كاربرـ شبكه ISDN (بين نقاط مرجع S,T)براساس زمان توصيف سخت افزار VHDL
29
مدلسازي و شبيه سازي واسطه كاربر-شبكه ISDN (تا نقطه مرجع S) بر اساس زبان توصيف سخت افزار VHDL
30
مدلسازي و شبيه سازي يك كوره صنعتي كراكينگ به روش
31
مدلسازي و شبيه سازي يك موشك خاص دريايي و طراحي كنترلر ديجيتالي مربوطه
32
مدلسازي و شبيه سازي يك نيروگاه بادي با استفاده از‍ ژنراتورهاي BLDC چندفازه و مقايسه عملكرد آن با‍ ژنراتورهاي متداول
33
مدلسازي و شبيه سازيفرآيند نانوفيلتراسيون
34
مدلسازي و شبيه‌سازي اينورترهاي چند سطحي پل سري با منبع DC و كنترل ولتاژ خازنهاي جايگزين
35
مدلسازي و شبيه‌سازي تحريك كننده آستروسيتي بر روي يك مدل نوروني با پلاستيسيته سيناپسي
36
مدلسازي و شبيه‌سازي توربين گاز دومحوره با در نظر گرفتن ديناميك سنسورها
37
مدلسازي و شبيه‌سازي ريفرمينگ كاتاليستي نفتا در راكتور غشايي
38
مدلسازي و شبيه‌سازي يك مبدل خورشيدي با روش‌هاي مختلف كنترلي براي رديابي حداكثر توان
39
مدلسازي و شبيه¬سازي تحريك الكتريكي فراجمجمه¬اي مغز با استفاده از روش اجزاي محدود
40
مدلسازي و شبيه¬سازي غير تعادلي برج شيرين¬سازي گاز با محلول آمين
41
مدلسازي و شبيه¬سازي يك سيستم ريلي و بهبود عملكرد آن در شرايط هارمونيكي با استفاده از خازن و فيلتر فعال
42
مدلسازي و شبيه‎سازي پايداري گذراي شبكه‎هاي به هم پيوسته AC-DC با استفاده از UDEM‌ برنامه پاشا
43
مدلسازي و شبيهسازي جبرانسازهاي تركيبي به منظور بهبود كيفيت توان درسيستمهاي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده
44
مدل‏سازي و شبيه‏سازي جذب واكنشي دي اكسيد كربن
45
مدلسازي و شبيهسازي راحتي سفر براي خودروي هيبريد پلاگين با استفاده از دادههاي تجربي جاده
46
مدلسازي و شبيه‎سازي سيستم انتقال باس در محيطهاي آلوده به اغتشاشات كيفيت برق
47
مدلسازي و شبيهسازي هستة ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه در شرايط تغذية هارمونيكي متعادل
48
مدلسازي و شناسايي اثر رفتار غيرخطي تكيه‌گاه بر ديناميك و فرآيند ترازمندي مجموعه‌ي دوّار
49
مدلسازي و شناسايي پارامترهاي نگهدارنده‌ي هيدروليكي موتور ملي
50
مدلسازي و شناسايي سيستم قدرت بصورت سينگولار غيرخطي ‏
51
مدلسازي و شناسايي عوامل غير خطي در سازه هاي مكانيكي به كمك مودهاي نرمال غير خطي
52
مدلسازي و شناسايي غير خطي سيستم اشتغال در اقتصاد كلدن ايران
53
مدلسازي و شناسايي فازي و كاربرد آن در توربين گازي
54
مدلسازي و صحت سنجي عملكرد شبكه ي هوشمند و سيستم پاسخ تقاضا براي يكپارچه سازي نيروگاه بادي
55
مدلسازي و طراحي بهينه ترانسفورمر پالسي ولتاژ با هسته نانو مواد به منظور استفاده در سيستم توان پالسي
56
مدلسازي و طراحي ساختاري سيستمهاي پردازش موازي كلاستربندي شده چند طبقه
57
مدلسازي و طراحي سيستم انتقال مداري و كنترل موقعيت يك ماهواره در مدار LEO
58
مدلسازي و طراحي سيستم تعيين و كنترل وضعيت يك ماهواره با جهت گيري دائم به سمت زمين و جهت گيري متناوب به سمت خورشيد
59
مدلسازي و طراحي سيستم كنترل موتور ميكروجت
60
مدلسازي و طراحي سيستم كنترل وضعيت ماهواره تصويربرداري با درنظرگرفتن ديناميكهاي ساختاري
61
مدلسازي و طراحي سيستم هاي ذخيره سازي انرژي خورشيدي
62
مدلسازي و طراحي سيستم يكسو ساز 12 پالسه پر قدرت
63
مدلسازي و طراحي كامپيوتري كندانسورهاي پاششي
64
مدلسازي و طراحي كنترلر بهينه براي يك ميكرو روبات شناگر
65
مدلسازي و طراحي كنترلر سيستم تعليق خودرو 6 چرخ
66
مدلسازي و طراحي ماشين شار محوري براي سيستم محركه آسانسورهاي مدرن
67
مدلسازي و طراحي مبدلهاي پيزوالكتريك
68
مدلسازي و طراحي و پياده سازي نظارت شفاف حساس به مقدار در زمان اجرا براي خط مشي هاي جريان اطلاعات
69
مدلسازي و كاربرد راكتورهاي با جريان هاي برخوردكننده در واكنش هاي زيستي
70
مدلسازي و كاربرد و راكتورهاي سيكلوني با دو جريان بر خورد كننده در واكنش هاي مايع - جامد
71
مدلسازي و كنترل آسياب كارخانه سيمان
72
مدلسازي و كنترل ارتعاشات تيغه با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
73
مدلسازي و كنترل ارتعاشات ورق انعطاف پذير با استفاده از پسخوراند شتاب اصلاح شده
74
مدلسازي و كنترل ايجاد نانو سوراخ‌ها بر روي غشاي سلول داخل يك ميكروكانال بر اثر الكتروپوريشن
75
مدلسازي و كنترل بازتواني دست فلج بيماران قطع نخاعي سطوح C5/C6 به كمك تحريك الكتريكي عملكردي
76
مدلسازي و كنترل تجربي يك بازوي انعطاف پذير در حضور عدم قطعيت هاي موجود در مدل - بررسي مقايسه اي در روشهاي كنترل
77
مدلسازي و كنترل ترافيك خطوط مترو از طريق مدلسازي تعداد مسافران ورودي به ايستگاه و تعداد مسافران حاضر در قطار
78
مدلسازي و كنترل تقليل مدار يك سفينه در مانور ترمزگيري پيوسته
79
مدلسازي و كنترل توان اكتيو و راكتيو سيستم پيل سوختي بر مبناي هوش محاسباتي در شبكه متكي به خود
80
مدلسازي و كنترل دماي كوره عمليات حرارتي به صورت دنبال يابي منحني دما - زمان با استفاده از كامپيوتر
81
مدلسازي و كنترل رآكتور دو منظوره پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفتالات
82
مدلسازي و كنترل ربات كابلي سه درجه آزادي با ساختار جديد
83
مدلسازي و كنترل رباتيك مشاركتي انعطاف پذير با استفاده از تئوري سيستمهاي سينگولار
84
مدلسازي و كنترل ركابزني پاي فلج به كمك تحريك الكتريكي عملكردي
85
مدلسازي و كنترل ريزشبكه تركيبي AC/DC مجهز به منابع توليد پراكنده و ذخيره سازها
86
ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻴﺰو الكتريك با استفاده از مدل معكوس فازي
87
مدلسازي و كنترل سيستم تحريك الكتريكي عملكردي با هدف ايجاد حركت در دست فلج
88
مدلسازي و كنترل شبكه انتقال گاز براساس سيستم هاي رخداد گسسته و روش هاي هوشمند
89
مدلسازي و كنترل شبكه‌هاي عصبي نوساني به منظور درمان بيماري پاركينسون
90
مدلسازي و كنترل عصبي -تطبيقي سيستم هاي بادي مبتني بر توابع موجك
91
مدلسازي و كنترل فازي موقعيت الكترودها در كوره قوس الكتريكي سه فاز بر اساس الگوريتم ژنتيك
92
مدلسازي و كنترل فعال تهويه مطبوع قطار مسافري در حالت سرمايش
93
مدلسازي و كنترل كريستالايزر پيوسته نيترات پتاسيم
94
مدلسازي و كنترل كوادروتور براي تعقيب هدف متحرك با حفظ فاصله ثابت
95
مدلسازي و كنترل كوادروتور جهت عبور از موانع با استفاده از پردازش تصوير
96
مدلسازي و كنترل كوره سيمان
97
مدلسازي و كنترل كوره هاي قوس AC با استفاده از نظريه آشوب
98
مدلسازي و كنترل مشاركتي ترافيك ريلي بر اساس تئوري سيستم هاي چند عامله
99
مدلسازي و كنترل مشاركتي مزرعه بادي به منظور دستيابي به بيشترين انرژي
100
مدلسازي و كنترل مقاوم توربين بادي با ژنراتور القايي قفسه سنجابي ﴿VSCM﴾ با مبدل فركانس PWM
101
مدلسازي و كنترل نظارتي شبكه هوشمند مبتني بر پتري نت با هدف مقابله با حملات سايبري
102
مدلسازي و كنترل هوشمند ترافيك شهري
103
مدلسازي و كنترل واكنش پليمريزاسيون تراكمي كلروسيلان در راكتورهاي ناپيوسته و نيمه پيوسته
104
مدلسازي و كنترل واكنش پليمريزاسيون حلقه گشاي ال-لاكتيد در راكتورهاي ناپيوسته و نيمه پيوسته
105
مدلسازي و كنترل يك كوادروتور با تغييرات ناگهاني پارامترها جهت عبور از موانع ثابت
106
مدلسازي و كنترل يك موتور چهار زمانه ديزلي
107
مدلسازي و كنترل يك ميكروروبات همراه با آزمايش به صورت سخت افزار در حلقه
108
مدلسازي و محاسبات سيستم زمين، ولتاژ ريل و جريان هاي سرگردان براي شبكه هاي قطار شهري و ارائه روش هاي بهبود آنها
109
مدلسازي و محاسبات مربوط به مرز جدايي فازها د رسيستمهاي پليمر-حلال بر اساس ترموديناميك پيوسته
110
مدلسازي و محاسبه تلفات هسته موتور القايي سه فاز با در نظر گرفتن اثر شارهاي گردش و هارمونيكهاي تغذيه با كمك روش عناصر محدود
111
مدلسازي و محاسبه خنك كن تبخيري مديا [Media]، نصب شده در يك نيروگاه توربين گاز و مقايسه با نتايج تجربي
112
مدلسازي و مسيريابي مساله توزيع محصولات لبني شركت كاله دز سطح شهر يزد
113
مدلسازي و مشابه سازي كانال شبكه هاي بدون سيم سيار براي بكارگيري در نرم افزار جامع مشابه سازي شبكه هاي بدون سيم
114
مدلسازي و مشابه سازي كانال شبكه هاي دسترسي برون سيم ثابت براي به كارگيري در نرم افزار جامع مشابه سازي شبكه هاي برون سيم
115
مدلسازي و مطالعات تجربي توليد گاز سنتز با استفاده از حامل‌‌هاي اكسيژن پروسكايتي در يك ميكرو راكتور به كمك فرآيند چرخه شيميايي
116
مدلسازي و مطالعه پارامتري جذب آب از گاز با استفاده از غربال هاي مولكولي
117
مدلسازي و مطالعه مكانيك سلول تخمك جنين
118
مدلسازي و مقايسه جاذب‌هاي انرژي جهت بهبود تصادم‌پذيري واگن هاي با بدنه آلومينيومي در قطار پرسرعت
119
مدلسازي وابستگي در ابعاد بالا با استفاده از copula و كاربرد آن در مالي
120
مدلسازي وابسته به متن در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
121
مدلسازي واحد اندازه گيري فازور
122
مدلسازي واحد تصفيه پساب صنعتي به كمك نرم افزار اسپن پلاس [Aspen Plus]
123
مدلسازي واحد توليد گريد هاي كوپليمر ضربه پذير پلي پروپيلن با استفاده از تكنولوژي اسفريپل
124
مدلسازي واكنش پليمريزاسيون محلولي وينيل استات به روش مونت كارلو و بهينه سازي سيستم واكنش و شرايط عملياتي با استفاده از روش ژنتيك الگوريتم
125
مدلسازي واكنش تغيير آب-گاز دما پايين در راكتور غشايي پالاديم-نقره
126
مدلسازي واكنش جذب گازهاي اسيدي در محلول آمين ها
127
مدلسازي واكنش سنتز متانول در رآكتور بستر سيال
128
مدلسازي واكنش گاز-مايع در راكتور فيلم ريزان (بررسي فرآيند سولفوناسيون )
129
مدلسازي واكنش هاي دو فازي مايع- مايع در راكتورهاي با جريان برخورد كننده
130
مدلسازي واكنشهاي شيميايي قلب راكتورهاي آب تحت فشار (R W P) در فاز ابتدايي حوادث سنگين
131
مدلسازي واكنشهاي گاز - جامد كاتاليستي در راكتورهاي با جريانهاي برخوردي
132
مدلسازي وبازسازي قلمروهاي هاي يخچالي كواترنر پاياني در ارتفاعات شمال وشمال غرب ايران
133
مدلسازي وبررسي استفاده از تبخيركننده هاي فيلمي به منظورتغليظ شربت قند در كارخانجات قند
134
مدلسازي وبهينه سازي فرايند انعقاد ولخته سازي جهت حذف مواد آلاينده ازپساب ها
135
مدلسازي وتحليل آرايه عبوري تخت فركانس گزين لانه زنبوري با استفاده از ساختار موجبر مجتمع شده در زير لايه
136
مدلسازي وتحليل تنش دسته شاتون و ميل لنگ با كمك نرم افزار catia
137
مدلسازي وتحليل سيستم گردش خون جهت بالن زدن در بيماري MI
138
مدلسازي وتكنيك هاي شبيه سازي اثركوپلينگ زيرلايه درمدارات مجتمع سيگنال مختلط
139
مدلسازي وشبيه سازي ترانزيستورهاي فركانس بالاي HBT SiGe:C باتكنولوژي IHP BiCMOS درمقياس O.13 UM بااستفاده ازشبكه هاي عصبي
140
مدلسازي وشبيه سازي عددي سرعت سوزش فرسابشي درسوخت هاي جامد مركب برپايه htpb
141
مدلسازي وشبيه سازي يك سيستم فتوولتائيك و ادغام آن در يك ميكرو گريد در قالب سيستم قدرت
142
مدلسازي وشبيه‌سازي نيرو و زمان بحراني در انتقال نانو ذرات استوانه‌اي در محيط مايع با استفاده از نانو ربات AFM
143
مدلسازي وكنترل ربات چهار پا براي حركت در محيط هاي ناهموار
144
مدلسازي وهمانندسازي شيرين سازي گاز طبيعي درتماس دهنده هاي غشايي با نرم افزاركامسول
145
مدلسازي يك استخر خورشيدي گراديان نمك به كمك نرم افزار comsol multiphysics
146
مدلسازي يك بعدي انتقال حرارت و جرم در نان نازك و طراحي اوليه فرپخت برخوردي
147
مدلسازي يك بعدي پيل سوختي pem
148
مدلسازي يك بعدي پيل سوختي با غشاء پليمري
149
مدلسازي يك بعدي داده هاي تشديد مغناطيس پروتون (PMR) به روش سيمپلكس پايين رو به منظور تعيين پتانسيل آب زيرزميني
150
مدلسازي يك بيماري ژنتيكي با بيش از يك عامل مانند اوتيسم
151
مدلسازي يك پنهان ساز اكوستيكي در زير آب
152
مدلسازي يك توربين بادي وبررسي عملكرد توربين هاي بادي با استفاده از منحني توان براي مناطق بادخيز ايران
153
مدلسازي يك روبات متحرك چرخدار با دوچرخ ثابت
154
مدلسازي يك سازه ساندويچي با هسته ترك دار و بررسي جدايي بين هسته و پوسته ناشي از ترك
155
مدلسازي يك سيستم CCHP مبتني بر محرك ميكروتوربين گازي و انتخاب بهينه محرك مورد نياز آن براي يك مجتمع مسكوني از منظر انرژي، اقتصادي و زيست محيطي در ايران
156
مدلسازي يك سيستم خبره غيرمستقيم براي انتخاب پرتفوي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيك
157
مدلسازي يك شناور پروازي با استفاده از نرم افزار CFX
158
مدلسازي يكپارچه ترموديناميكي، هيدروديناميكي و انتقال جرم رسوب مواد هيدروكربوري سنگين در لوله مغزي چاه‌هاي توليدي از ميادين نفتي
159
مدلسازي يكپارچه حمل و نقل و كاربري زمين با استفاده از روش هاي شبيه سازي (مطالعه موردي شهر قم)
160
مدلسازي يكپارچه ميدان نفتي تحت فرازآوري با گاز با در نظر گرفتن ناپايداري جريان
161
مدلسازي ييل سوختي پليمري با خوراك ريفرميت
162
مدلسازي، آشكارسازي و تخمين براي چسبندگي شيرهاي كنترلي
163
مدلسازي، بهينه سازي و طراحي سيستم تبريد هيبريد
164
مدلسازي، پياده سازي و آناليز شبكه هاي خطوط راه آهن برقي در يك نرم افزار آناليز سيستم هاي قدرت-پاشا
165
مدلسازي، پيش بيني و سناريوهاي مصرف سوخت بنزين وسائل نقليه در ايران تا سال 1414 با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
166
مدلسازي، تحليل غيرخطي و طراحي مولد هارمونيك قابل تنظيم با استفاده از ساختار خطوط CRLH
167
مدلسازي، تحليل و انتخاب ماده تغيير فاز دهنده مناسب و تحليل و مدلسازي آن جهت ذخيره انرژي در استخر خورشيدي
168
مدلسازي، تحليل و بهينه سازي عملكرد يك ژنراتور لوله اي مغناطيس دائم بدون جاروبك خطي به روش اجزاء محدود
169
مدلسازي، تحليل و پياده سازي يك سيستم هپتيكي براي تعامل ابزار با بافت نرم
170
مدلسازي، تحليل و ساخت آنتن دو قطبي تاشده پلاسمايي
171
مدلسازي، تحليل و شبيه سازي اثرات امواج الكترومغناطيس خارجي بر خطوط انتقال تزويج شده چند لايه متعامد با و و مقايسه نتايج DMS بدون
172
مدلسازي، تحليل وبهينه سازي ستون مياني خودرو ) B-pillar ( از جنس كامپوزبت جهت دستيابي به چيدمان مناسب لايه ها
173
مدلسازي، ساخت و تست توربين بادي شهري
174
مدلسازي، ساختار و كاربرد مولدهاي هموپلار
175
مدلسازي، شبيه سازي ديناميكي و بررسي پايداري حركتي ربات همكار انعطاف پذير
176
مدلسازي، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد ترافيك ‎IMS ‏به منظور بهبود ‎QoS ‏در يك شبكه همگراي مبتني بر ‎IP
177
مدلسازي، شبيه سازي و بهبود رفتار آكوستيكي يك سالن آمفي تئاتر
178
مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي حرارتي برج هاي تقطير مزدوج حرارتي
179
مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي كوپلينگ حرارتي فرايند تبديل كاتاليستي نفتا با چرخه احتراق شيميايي
180
مدلسازي، شبيه سازي و ساخت سيمولاتور پيل سوختي
181
مدلسازي، شبيه سازي و ساخت سيمولاتور نيروگاه بادي
182
مدلسازي، شبيه سازي و كنترل ارتعاشات چتر در ماشين ابزار
183
مدلسازي، شبيه‌سازي و طراحي فرايند جذب گاز طبيعي بر روي بستر ثابت
184
مدلسازي، شبيه‌سازي و كنترل ربات شش محوره در محيط ROS
185
مدل‎سازي، شبيه‎سازي و مقايسه دو روش كنترلي مبدل‏هاي واسط منابع توليدات پراكنده به‎منظور بهبود كيفيت توان
186
مدلسازي، طراحي و بررسي ساخت پچ‌هاي مخاط‌چسبنده دهاني براي درمان بيماري‌هاي پريودنتال
187
مدلسازي، طراحي و بررسي ساخت سوزنهاي ميكروني پليمري براي كاربردهاي درماني
188
مدلسازي، طراحي و تحليل آنتن گرافني براي كاربردهاي مخابراتي در باند تراهرتز
189
مدلسازي، طراحي و ساخت القاگر فركانس بالا بر روي برد مدار چاپي
190
مدلسازي، طراحي و ساخت تقويت كننده كم نويز متوازن در باند X
191
مدلسازي، طراحي و ساخت حسگرهاي نوسانگر پيزوالكتريك براي اندازه گيري چگالي سيال: اثر تغييرات دما و دبي سيال در رفتار حسگري
192
مدلسازي، طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي يك ريزپرنده بالزن به همراه پياده سازي كنترلر كلاسيك
193
مدلسازي، طراحي و شبيه سازي ردياب ستاره جهت تعيين وضعيت ماهواره
194
مدلسازي، طراحي و فن آوري ساخت ياتاقانهاي بزرگ
195
مدلسازي، مطالعات زمين آماري و ارزيابي ذخيره مس سونگون اهر
196
مدلسازي، مطالعات زمين شناسي اقتصادي، زمين آماري و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن چغارت
197
مدلسازي، مقايسه و بهينه سازي تئوري سيكل دو مبرد R134a و CO2 در سيستم تهويه خودرو
198
مدلسازي، هدايت و كنترل يك سفينه در مانور كاهش مدار
199
مدلسازي،بررسي پايداري و كنترل يك شير تناسبي هيدروليكي با فيدبك الكتريكي
200
مدلسازي،تحليل غيرخطي و طراحي تقويت كننده چهار بانده (QB) با استفاده از ساختار E-CRLH
201
مدلسازي،تحليل وبهبود پارامترTLدراگزوزخودروي سواري
202
مدلسازي،زمانبندي توزيعي و شبيه سازي مسأله آسانسورهاي گروهي تحت شرايط درون سازماني
203
ﻣﺪﻟﺴﺎزي،ﺷﺒيهﺳﺎزي و ﺑﻬينهﺳﺎزي ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ زوج ﺣﺮارﺗﯽ
204
مدلسازي،شناسايي سيستم و كنترل تطبيقي كوادروتور
205
مدلسازيCFD و مطالعه آزمايشگاهي عملكرد يك خشك كن پاششي
206
مدلسازيCFD وساخت قطعه تعبيه شده دريك مبدل دولوله اي به منظورافزايش انتقال حرارت
207
مدلهاي DEA ( تحليل پوششي داده ها) جهت تخصيص دوباره منابع و برآورد ورودي / خروجي توليد.
208
مدلهاي اتورگرسيو تعميم يافته حافظه طولاني دوري مشروط به ناهمگني واريانس
209
مدلهاي ارزيابي سيستم هاي سنتي و مدرن توليدي
210
مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت
211
مدلهاي بيزي چند سطحي در داده هاي طولي و زمان تا رخداد پيشامد
212
مدلهاي بيواستراتيگرافي ژوراسيك مياني شمال زرند بر اساس بي مهرگان بويژه بازوپايان
213
مدلهاي پيش بيني (باكس -جنكينز)
214
مدلهاي تبادلي ماركف وابسته دوره اي خود برگشت برداري و كاربرد آن
215
مدلهاي تحليل براي مسائل تقاطع پوسته ها
216
مدلهاي تحليل پ وششي داده ها براي داده هاي كسري بادر نظرگرفتن تحدب
217
مدلهاي تحليلي ساده براي مسائل لوله گذاري به روش J-lay
218
مدلهاي تروني از عضله تحريك شده الكتريكي در شرايط ايزومتريك
219
مدلهاي جديد مبتني بر اتوماتاي سلولي فازي و كاربردهاي آنها در خوشه‌بندي و دسته‌بندي داده‌ها در وب
220
مدلهاي چينه شناسي (بيو و ليتواستراتيگرافي) مرز مزوزوئيك- سنوزوئيك در جنوب شيراز (زنجيران)
221
مدلهاي رياضي جريان نشت در محيطهاي سنگي درزه دار با نگرش خاص به معدن مس سرچشمه
222
مدلهاي رياضي و بهينه سازي كسب و كاربيمه
223
مدلهاي سريهاي زماني ناهمواريانس شرطي
224
مدلهاي سريهاي زماني ناهمواريانسي شرطي
225
مدلهاي سفارش هم زمان براي كالاهاي فسادپذير با در نظرگرفتن سياست حراج استثنايي و افزايش قيمت كالا از يك زمان مشخص
226
مدلهاي شبه تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي كارايي واحدهاي خاص وابسته بهم
227
مدلهاي غير خطي خاك هاي غير اشباع
228
مدلهاي كامل كراندار از فضاهاي توپولوژيك
229
مدلهاي كريپكي براي زيرنظريه هاي CZF
230
مدلهاي مبتني بر هوش مصنوعي براي پيش بيني كم خوني فقر آهن و ميزان آهن خون بر اساس داده هاي آزمايشگاهي در دسترس
231
مدلهايي براي پاسخهاي ترتيبي با اثرات آميخته
232
مدلهايي تركيبي براي بهينه سازي بر پايه اتوماتاي يادگير سلولي و محاسبات تكاملي و كاربردهاي آنها
233
مدلي باز براي دسترسي به منابع واقعي مديريت پذير شبكه هاي كامپيوتري
234
مدلي براي آناليز اجزاء محدود ورقهاي سخت شده خارج از مركز
235
مدلي براي ارتباط استراتژي هاي مديريت دانش، عوامل كليدي موفقيت، اقدامات مديريت دانش و عملكرد دانشگاه ها
236
مدلي براي ارتقا بهره وري نيروي انساني در سازمان دارويي منتخب
237
مدلي براي ارتقاي سطح ناب، چابك، تاب‌آور و سبز (لارج) بودن زنجيره تأمين با رويكرد تركيبي مدلسازي معادلات ساختاري، مدلسازي ساختاري تفسيري (مورد مطالعه : زنجيره تأمين صنعت كاشي و سراميك استان يزد)
238
مدلي براي ارزيابي سطح اعتماد كاربران در محاسبات ابري
239
مدلي براي ارزيابي سه بعدي تامين كنندگان مدل خودروئي
240
مدلي براي ارزيابي موفقيت و شكست اجراي سيستم هاي ERP در كشورهاي در حال توسعه
241
مدلي براي استخراج و بازسازي خصوصيات ادراكي با لحاظ كردن تعاملات بين آنها و الهام از عملكرد مغز
242
مدلي براي استدلال توزيع شده غير خطي در آنتولوژي ها
243
مدلي براي اعتماد گروه محور
244
مدلي براي اعتماد گروهي پويا در شبكه هاي اقتضايي خودرويي
245
مدلي براي انتخاب بهينه منابع توليد پراكنده در ساختمان ها با توجه به عدم قطعيت
246
مدلي براي اندازه گيري بهره وري در شركتهاي اقماري (بهمراه مباني تئوريك و تجزيه و تحليل سازمانهاي در حال تجزيه
247
مدلي براي برنامه‌ريزي تاكتيكي استوار شبكه زنجيره تامين در شرايط اختلال تحريم؛ مطالعه موردي: زنجيره تامين دارو
248
مدلي براي پيش بيني آغاز انتشار آسيب در چند لايه كامپوزيتي متعاهد تحت بار گذاري محوري
249
مدلي براي پيش بيني رفتار اجتماعات از طريق شناسايي اجتماعات در راستاي بهبود جريان اطلاعات در شبكه هاي همكاري برخط و ناهمگن با ملاحظه همپوشاني و پويايي: مورد مطالعه شبكه همكاري رانندگان خودمالك
250
مدلي براي پيش‌بيني بازار بورس با تحليل رسانه‌هاي اجتماعي
251
مدلي براي تأثير دانش مشتري بر عملكرد سازمان از طريق توسعه محصول جديد با رويكرد پويايي‌شناسي سيستم (مطالعه موردي صنعت فناوري اطلاعات)
252
مدلي براي تحليل حمله‌هاي چندلايه‌اي
253
مدلي براي تحليل و توليد متن وبلاگ فارسي
254
مدلي براي تعيين شاخص هاي بهينه توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات با در نظر گيري اثرات بر توسعه اقتصادي-اجتماعي
255
مدلي براي توسعه بهينه ظرفيت نيروگاهها
256
مدلي براي چابكي در بازاريابي خدمات و تاثير آن بر عملكرد سازمان
257
مدلي براي زنجيره تأمين پس‌رو با مديريت همكارانه موجودي‌ها
258
مدلي براي طراحي شبكه توليد-توزيع واكسن با درنظرگرفتن عدم قطعيت محيطي
259
مدلي براي طراحي مؤلفه‌هاي نرم‌افزاري مديريت اعتماد مبتني بر نظريه عدم قطعيت
260
مدلي براي طراحي محصول با ملاحظات مديريت پايان عمر مبتني بر رويكرد توسعه پايدار
261
مدلي براي طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در يك زنجيره تامين
262
مدلي براي فرآيندهاي حافظه طولاني با پراكندگي متغيير شرطي
263
مدلي براي قيمت گذاري و كنترل موجودي يكپارچه كالا هاي فاسد شدني در زنجيره تامين دوسطحي
264
مدلي براي كنترل كيفيت داده در داده هاي بزرگ
265
مدلي براي كيفيت كاركرد مقررات ساختماني در طراحي معماري از منظر طراحي پژوهي
266
مدلي براي مديريت درآمد در صنعت هتل داري ﴿مطالعه موردي : هتل هاي زنجيره اي مهر﴾
267
مدلي براي مكانيابي تسهيلات مديريت پسماند در زنجيره تأمين سلامت
268
مدلي بهينه‌سازي براي زمان‌بندي رقابت‌هاي ليگ فوتبال با درنظر گرفتن روز و ساعت مسابقه
269
مدلي جديد براي پي شبيني بالاروي امواج ازپايه هاي استوانه اي قائم
270
مدلي جديد براي پيش‌بيني بالاروي امواج از پايه‌هاي استوانه‌اي قائم
271
مدلي جديد براي تسهيم به موقع دانش و بهبود اين فرايند با استفاده از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
272
مدلي جهت ارتباط مديريت دانش و نوآوري باز درصنعت پرداخت
273
مدلي جهت ارزيابي رضايت مندي تامين كنندگان درروابط خريدار و تامين كننده
274
مدلي جهت اولويت بندي و بهينه سازي سرمايه گذاري در پروژه ها
275
مدلي جهت زمانبندي نگهداري و تعميرات ماشينهاي سري با در نظر گرفتن انبار مياني
276
مدلي جهت سيستم بهينه‌سازي همزمان نگهداشت و موجودي قطعات‌يدكي با درجات مختلف تعمير
277
مدلي جهت محاسبۀ تشابه رفتار سهامداران در بازار سرمايه
278
مدلي دوسطحي براي مكان‌يابي تسهيلات امدادي اضطراري
279
مدلي راهبردي جهت ارتقاء حمايت گري رواني اجتماعي بخش هاي بستري بيمارستان
280
مدلي رياضي تصادفي براي بهينه سازي فراورده هاي خوني در بيمارستان با در نظر گرفتن ارتباط ميان مصرف كنندگان
281
مدلي مبتني بر نگاشت بيتي و تابع دستورجهت كنترل دسترسي در بانك اطلاعاتذاتاXML
282
مدلي يكپارچه براي ردگيري و شناسايي هويت انسان از روي نحوه راه رفتن
283
مدليابي رابطه ساختاري تعارض كار-خانواده و فرسودگي شغلي با واسطه گري سرمايه روان شناختي در پرستاران
284
مدليابي رابطه سرسختي روانشناختي، سلامت معنوي، معناداري زندگي و اختلالات خلقي با اميدواري نوجوانان مبتلا به سرطان شهراصفهان با نقش واسطهاي حمايت اجتماعي
285
مدليابي و تفسير عوامل تعيين كننده در عملكرد ضعيف رياضي دانش اموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان خرمشهر
286
مدلينگ توربين بادي
287
مدلينگ جريان آب زيرزميني در محيطهاي آبرفتي دشت اصفهان در متروي اصفهان
288
مدلينگ و آناليز آنتن در حوزه زمان با روش ...
289
مدنيت و بدويت از ديدگاه قرآن و سنت
290
مدول كسرهاي تعميم يافته
291
مدول ميانگين پذيري تقريبي جبرهاي باناخ
292
مدول ها با شرط زنجير روي زير مدول هاي غير اساسي
293
مدول ها با شرط زنجيرروي زير مدول هاي غير اساسي و بررسي مدول هاي جمع شدني و اساسا جمع شدني
294
مدول ها با همريختي هاي بسيار
295
مدول ها با همريختي هاي متعدد
296
مدول ها و حلقه هاي فيتينگ تعميم يافته
297
مدول ها و حلقه هاي قويا ديوو
298
مدول ها و حلقه هاي نيمساده ي مجازي
299
مدول ها و هم- مدول هاي هم- اول
300
مدول ها وزيرمدول هاي اول
301
مدول هاو حلقه هاي كاهش يافته
302
مدول هاي .p.c .و كاربرد هايشان
303
مدول هاي AL ساده و Al نيم ساده
304
مدول هاي FI- تزريقي و FI - يكدست
305
مدول هاي M- تزريقي و M- ايدال هاي اول
306
مدول هاي ﴿n،m﴾- تزريقي محض و حلقه هاي كوته
307
مدول هاي O- تزريقي
308
مدول هاي -w انژكتيو و حلقه هاي -w نيمه موروثي
309
مدول هاي آرتيني روي حلقه هاي جابجايي
310
مدول هاي اتمي
311
مدول هاي از درجه دوري و هم دوري متناهي، بعد گلدي و دوگان آن
312
مدول هاي انژكتيو روي حلقه هاي نوتري
313
مدول هاي بئر و شبه بئر
314
مدول هاي بالابرهم-متناهي و مدول هاي بالا بر ضعيف هم- متناهي
315
مدول هاي برگشت پذير با كاربرد در نظريه حلقه ها
316
مدول هاي بطور هم متناهي نيمه كامل تعميم يافته
317
مدول هاي به طور قوي تصويري، تزريقي و يكدست گرنشتاين
318
مدول هاي پايدار و قضيه اي از كاميلو و يو
319
مدول هاي پيش-تزريقي روي حلقه هاي نيم ساده ي محض
320
مدول هاي پيوسته و تميز
321
مدول هاي تحت خودريختي پايا
322
مدول هاي تخت روي حلقه هاي ارزياب , Flat module over valuationring
323
مدول هاي تزريقي ضعيف روي دامنه هاي صحيح
324
مدول هاي تزريقي -مي نيمم و تخت -مي نيمم و حلقه هاي منسجم-مي نيمم
325
مدول هاي تصويري ،انزكتيو ويكدست گرنشتاين n-قوي
326
مدول هاي تصويري ،انژكتيو و يكدست گرنشتاين قوي
327
مدول هاي تصويري دوري موضعي و مدول هاي ضربي صادق
328
مدول هاي تصويري گرنشتاين﴿m,n﴾-قوي
329
مدول هاي تصويري وزير مدول هاي اول
330
مدول هاي تقريبا تزريقي
331
مدول هاي تقريبا كوهن مكولي و ويژگي ها
332
مدول هاي توكشنده
333
مدول هاي خود توان و هم خود توان كامل
334
مدول هاي دد كيند، زير مدول هاي چگال و وارون پذير از مدول هاي ضربي
335
مدول هاي ددكيند
336
مدول هاي ددكيند
337
مدول هاي دوگان ريكارت ضعيف و دوگان بئر
338
مدول هاي دوم روي حلقه هاي تعويض ناپذير
339
مدول هاي ريكارت
340
مدول هاي ساده با غلاف هاي تصويري
341
مدول هاي شبه -PQانژكتيو
342
مدول هاي شبه اصلي انژكتيو و تعميم انها
343
مدول هاي شبه انژكتيو ساده
344
مدول هاي شبه كوهاپفي و زير مدول هاي t- اساسي همراه با كاربردهايي در نظريه ي حلقه ها
345
مدول هاي شبه نيم پروزكتيو
346
مدول هاي شبه نيم پروژكتيو
347
مدول هاي صادق در شرط زنجير صعودي روي زير مدول هاي با تعداد كراندار مولد , Modules satisfying the ascenbing chain condition on submodules with a bounded number of generators
348
مدول هاي صادق در شرط زنجيرهاي صعودي روي زير مدول هايي با تعداد كران دار مولد
349
مدول هاي صادق در فرمول نيمه راديكال
350
مدول هاي ضربي ضعيف و زير مدولهاي مدول هاي اول و وابسته ي آن
351
مدول هاي ضربي كاهش يافته
352
مدول هاي ضربي كه هر زير مدول اول آنها تنها در يك زير مدول ماكسيمال قرار دارد
353
مدول هاي ضربي و زيرمدول هاي نيم اوّل ضعيف
354
مدول هاي ضربي وزير مدول هاي خالص مدول ضربي , Pure submodules of multiplication modules
355
مدول هاي كاملاً خودتوان و كاملاً هم- خودتوان
356
مدول هاي كاملاً خودتوان و كاملاً هم- خودتوان
357
مدول هاي كاملا گسترش يافته
358
مدول هاي كوهمولوژي موضعي تاپ
359
مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي مدول هاي بازتابي , Local cohomology modules of matlis reflexive
360
مدول هاي كوهمولوژي موضعي نسبت به دو ايده آل: ايده آل هاي اول متصل و حالت مدرج
361
مدول هاي متقارن بر روي حلقه درون ريختي آنها
362
مدول هاي متقاطع برگشتي از جبرواره ها
363
مدول هاي متقاطع توانا
364
مدول هاي متقاطع و شبه متقاطع كامل
365
مدول هاي متمم شده ي تعميم يافته
366
مدول هاي نوتري نسبي و برخي شرايط زنجيري صعودي نسبي
367
مدول هاي نيم درون ساده و مدول هاي تماما كش
368
مدول هاي نيمه منظم
369
مدول هاي هاپفين ، كوهاپفين ، كوهپفين بطور ضعيف
370
مدول هاي هم ضرب روي حلقه هاي تعويض پذير
371
مدول هاي هيلبرت برروي -C* جبرهاي متناهي البعد , hilbert c*-moduls over finite dimensional c*-algebra
372
مدول هاي يكدست گرنشتاين قوي و بعد آنها
373
مدول هاي يكنواخت تقريباً تزريقي نسبي
374
مدول هاي-متناهي نشانده شده
375
مدول هايي كه با مدول خارج قسمتي خود يكريختند
376
مدول هايي كه حلقه ي درون ريختي شان منظم فون نيومان است
377
مدول هايي كه در فرمول راديكال صدق مي كنند
378
مدول هايي كه طيف اول هاي آن ها داراي نگاشت طبيعي پوشاست
379
مدول هايي كه هر زير مدول آن به طور اساسي در يك جمعوند مستقيم مي نشيند
380
مدول‌هاي اريب خوب و پيوند رسته‌هاي مشتق‌شده از مدول‌ها
381
مدول‌هاي اريب و بعد تسلطي
382
مدول‌هاي اريب و بعدهاي نمايش
383
مدول‌هاي با بعد متناهي براي ابرجبرهاي چندگانه‌ي حلقوي از نوع ﴿A (m, n و ﴿C(m
384
مدول‌هاي تحويل‌ناپذير براي مشتقات چنبره كوانتومي گويا
385
مدول‌هاي كوهمولوژي همبافت‌هاي كوزين
386
مدول‌هايي كه زيرمدول‌هاي خاص آن ها اول است
387
مدول‌هايي كه زيرمدول‌هاي خاص آن ها اول است
388
مدول¬هاي –FPانژكتيو گرنشتاين قوي
389
مدولاتور VSB انتقال صدا و تصوير روي كانال هاي تلويزيوني
390
مدولاتورهاي سيگما- دلتا با كوانتيزاسيون تقريب متوالي
391
مدولار نمايشگاهي
392
مدولار نمايشگاهي
393
مدولاسيون FM و طراحي يك نمونه عملي
394
مدولاسيون امواج الكترومغناطيسي در پلاسما با دماي فرا نسبيتي
395
مدولاسيون چند حاملي و طيف گسترده چربي بر مبناي تبديل فوريه كسري
396
مدولاسيون فركانس (FM)
397
مدولاسيون فضايي در سيستم هاي مخابرات مولكولي چند آنتني مبتني بر پراكنش
398
مدولاسيون و ارسال خروجي دوربين فيلمبرداري
399
مدولاسيون وفقي در سيستم هاي MIMO در شبكه هاي بدون سيم packet-based وIP
400
مدوله سازي طول موجي ليزرهاي نيم رسانا به روش گرما- نوري به منظور اندازه گيري ناهمواري سطح در مقياس نانوته
401
مدولها
402
مدولها با حلقه درون ريختي اول
403
مدولها با شرايط پوچساز
404
مدولها و حلقه هاي كاهشي
405
مدولهاي - RD پروژكتيو و - RD انژكتيو
406
مدولهاي آرتيني كو- كهن- مكولي روي حلقه هاي جابجايي
407
مدولهاي القايي براي جبرهاي يكنواخت
408
مدولهاي انژكتيو و ايده آلهاي اول
409
مدولهاي اول ضعيف شده
410
مدولهاي اوليه روي حلقه هاي جابجايي
411
مدولهاي با طيف كراندار
412
مدولهاي بطور ضعيف نيم ساده و قضيه چگالي
413
مدولهاي تصويري ﴿m , n ) -قويا گرنشتاين
414
مدولهاي تقريبا تزريقي نسبي
415
مدولهاي سريهاي تواني تعميم يافته
416
مدولهاي شبه - تصويري
417
مدولهاي ضربي
418
مدولهاي ضربي و نتايجي مربوط به آن
419
مدولهاي قوياً عالي
420
مدولهاي كسرهاي تعميم يافته مدرج و مدولهاي كوهمولوژي موضعي عمومي مدرج
421
مدولهاي كسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولها مدرج
422
مدولهاي متناهيا پوچ شده
423
مدولهاي محتوايي
424
مدولهاي مدرج از كسرهاي تعميم يافته و كاربرد آنها
425
مدولهاي ناوردا و تبديل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غير خطي به دستگاههاي ديناميكي
426
مدولهاي ها پفي تعميم يافته ، چندين مشخصه سازي حلقه هاي آرتيني
427
مدولهاي هم كج و تزريقي محض
428
مدولهاي هموار روي حلقه هاي ارزه
429
مدولهايي كه هرزير مدول آ ن داراي يك هم بستار يگانه است - ucc ( مدول )
430
مديا تك گرگان
431
مديا سنتر
432
مديا سنتر
433
مديا سنتر
434
مدياتك ﴿ مركز فن آوري رسانه و اطلاعات ﴾
435
مدياتك تهران
436
مدياتك كرج طراحي مركز چند رسانه اي اطلاع رساني با تكيه بر فناوري اطلاعات
437
مدياتك معماري
438
مدياسنتر
439
مدير خوب مدرسه
440
مديران تحصيل كرده در رشته مديريت آموزشي نسبت به ساير مديران از عملكرد بهتري بر خوردارند.
441
مديران تحصيل كرده در رشته مديريت اموزشي نسبت به ساير مديران از عملكرد بهتري برخوردارند
442
مديران دبيرستانهاي پسرانه دولتي منطقه 13 آموزش و پرورش تهران بر اساس كداميك از سبكهاي مديريتي (رابطه - مدار يا وظيفه - مدار) عمل مي كنند
443
مديريت ، آموزش و سازماندهي ملي در مطبوعات ايران
444
مديريت ، آموزش و ساماندهي ملي در مطبوعات ايران
445
مديريت ، آناليز بها؟ ساعتي ماشين آلات و روشهاي كاهش هزينه
446
مديريت ، بهينه سازي و شبيه سازي توزيع مناسب آب در سيستم چند مخزنه حوضه كلامرز ميانه
447
مديريت SPM در سطح سيستم عامل هاي تعبيه شده
448
مديريت آب هاي همراه نفت با تمركز بر آماده سازي آن جهت استفاده در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز
449
مديريت آب و بهره وري بيشتر از منابع آبي در امر كشاورزي با استفاده از سيستم هاي هوشمند مديريت آبرساني و كاربرد آن در منطقه وردآورد
450
مديريت آب و پساب پالايشگاه نفت كرمانشاه در راستاي دستيابي به هدف توسعه پايدار از طريق بازچرخاني پساب هاي تصفيه شده
451
مديريت آبخوان تحت شرايط بهره برداري متغيير: رويكرد بهينه سازي چند هدفه
452
مديريت آبخيزداري حوضه آبريز براي كاهش ريسك با استفاده از GIS
453
مديريت آبياري در خاك هاي ترك دار شاليزاري
454
مديريت آبياري گندم تحت تاثير شوري با استفاده از مدل CERES- Wheat در شرق اصفهان
455
مديريت آموزش مجازي
456
مديريت آموزشي
457
مديريت آموزشي
458
مديريت آموزشي
459
مديريت آموزشي
460
مديريت آموزشي
461
مديريت آموزشي در نهجالبلاغه
462
مديريت آموزشي و سطح تحصيلات
463
مديريت اثربخش مقصد گردشگري شهري با تأكيد بر مزيت رقابتي (نمونه موردي: شهر اصفهان)
464
مديريت اجرايي زير ساختهاي شهري ﴿در تهران﴾
465
مديريت احراز هويت و كنترل دسترسي در اينترنت اشيا با استفاده از كنترل دسترسي ABAC و رويكرد يادگيري ماشين
466
مديريت اخلال در حمل‌ونقل دريايي با استفاده توأمان استراتژي‌هاي افزايش سرعت، حذف بندر و جابجايي ترتيب بازديد
467
مديريت اداري و مقايسه كار اين مديريت علمي با مديريت سنتي در اداره
468
مديريت ارتباط استراتژيك و رابطه آن با وفاداري نسبت به برندهاي خدماتي ﴿مطالعه موردي: شركتهاي بيمه﴾
469
مديريت ارتباط با مشتري
470
مديريت ارتباط با مشتري
471
مديريت ارتباط با مشتري
472
مديريت ارتباط با مشتري
473
مديريت ارتباط با مشتري
474
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
475
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
476
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
477
مديريت ارتباط با مشتري )CRM(
478
مديريت ارتباط با مشتري /
479
مديريت ارتباط با مشتري CRM
480
مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM﴾
481
مديريت ارتباط با مشتري ŸŸŸcrm
482
مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM) با رويكرد مقايسه وفاداري و نگهداشت مشتريان در بانك هاي صادرات ايران و ملي ايران شهر اهواز
483
مديريت ارتباط با مشتري در عصر فناوري اطلاعات
484
مديريت ارتباط با مشتري و ارائه چهارچوبي كارآمد براي بانك سپه منطقه گيلان
485
مديريت ارتباط با مشتري و نوآوري و بررسي مقايسه اي آن در سه بانك ايراني با رويكرد مدل سوئيفت
486
مديريت ارتباط بامشتري باتكيه برابزارهاي مبتني بروب وعاملهاي هوشمند
487
مديريت ارتباط بامشتريان CRM
488
مديريت ارتباطات
489
مديريت ارتباطات پروژه براساس استاندارد PMBOK با تمركز روي يك پروژه عمراني خاص
490
مديريت ارتباطات مشتري مبتني بر رايانش ابري
491
مديريت ارزش
492
مديريت ارزش كسب شده با رويكرد فازي نوع دوم بازه‌اي براي كنترل هزينه و زمان پروژه
493
مديريت ارزش مشتري و هدف گذاري هزينه
494
مديريت ارزيابي پروژه هاي راهسازي وخط آهن به لحاظ بررسي فني،زيست محيطي، اقتصادي واجتماعي
495
مديريت از ديدگاه قرآن و سنت و رضامندي شغلي در مديريت اسلامي
496
مديريت از ديدگاه گلستان و بوستان سعدي
497
مديريت استراتژيك
498
مديريت استراتژيك
499
مديريت استراتژيك
500
مديريت استراتژيك
501
مديريت استراتژيك /
502
مديريت استراتژيك بازار فروش خودروهاي هيوندا - مطالعه موردي: شركت آسان‌موتور
503
مديريت استراتژيك برند ﴿شركت ظريف مصور﴾
504
مديريت استراتژيك در انديشه مهدويت و نقش آن در چشم انداز سازمان
505
مديريت استراتژيك در بازاريابي
506
مديريت استراتژيك در تئوري و عمل
507
مديريت استراتژيك در حوزه ي معدنكاري
508
مديريت استراتژيك در مدل كسب و كار
509
مديريت استراتژيك كنترل پروژه هاي شهري
510
مديريت استراتژيك نام تجاري
511
مديريت استرات‍يك در واحدهاي صنعتي
512
مديريت استعداد با رويكرد شناسايي ويژگي هاي كاركنان كليدي در جهت پياده سازي مديريت استعداد منابع انساني
513
مديريت استعداد در سازمان هاي اداري با استفاده از رويكرد استنتاج فازي (مورد مطالعه : سازمان آموزش و پرورش خرم بيد)
514
مديريت استعدادهاي ورزشي با تاكيد بر جذب و سازماندهي ورزشكاران رشته ورزشي ژيمناستيك
515
مديريت استعدادهاي ورزشي با تاكيد بر جذب و سازماندهي ورزشكاران رشته ورزشي ژيمناستيك
516
مديريت اسلامي
517
مديريت اسلامي
518
مديريت اسلامي
519
مديريت اسلامي
520
مديريت اسلامي
521
مديريت اسلامي
522
مديريت اسلامي
523
مديريت اسلامي
524
مديريت اسلامي
525
مديريت اسلامي
526
مديريت اسلامي از ديدگاه امير عدالت (ع )
527
مديريت اسلامي در اسلام
528
مديريت اسلامي والگوهاي آن
529
مديريت اسلامي والگوهاي آن
530
مديريت اشياء در اينترنت اشياء مبتني بر پروتكل IoTivity
531
مديريت اعتماد براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي شناختي بي سيم
532
مديريت اعتماد براي شنود مشاركتي چندگامي طيف در شبكه ي راديوي شناختگر
533
مديريت اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از نظريه بازي
534
مديريت اعتماد در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از نظريه ي بازي ها
535
مديريت اكوسيستم و مديريت زمان
536
مديريت الگوريتم هاي مسير يابي روتر هاي سيسكو مبتني
537
مديريت امكان سنجي اسكان موقت پس از زلزله براي منطقه اي از تهران
538
مديريت امنيت اطلاعات مخابراتي
539
مديريت انبار داري
540
مديريت انبارداري در ايران فرصت ها و تهديد
541
مديريت انتخاب حس گرها جهت افزايش كارايي شبكه هاي حس گر بي سيم در كارد رهگيري هدف
542
مديريت انتخاب حسگرها جهت افزايش كارآيي شبكه هاي حسگر بي سيم دركاربرد رهگيري هدفژژ
543
مديريت انتخاب و دسته بندي منسوجات رنگي در صنايع پوشاك
544
مديريت انتخابي يا انتصابي در آموزش و پرورش از ديدگاه دبيران مقطع راهنمايي و ابتدايي شهرستان بجنورد
545
مديريت انتقال اطلاعات در اجراي پروژه هاي انبوه سازي مسكن با بكارگيري ﴿﴿سيستم اطلاعات مديريت﴾﴾
546
مديريت انتقال تكنولوژي در ايران
547
مديريت انتقال گاز با انتخاب فناوري مناسب براي تأمين تقاضاي فصلي(مطالعه ي موردي استان اصفهان)
548
مديريت انرزي در صنعت سيمان ايران
549
مديريت انرژي
550
مديريت انرژي با استفاده از ارزيابي چرخه عمر انرژي، مطالعه مورديك صتعت سيمان
551
مديريت انرژي بر روي لوازم خانگي
552
مديريت انرژي بهينه توزيع شده در ريزشبكه ها
553
مديريت انرژي بهينه در خانه‌هاي هوشمند با در نظر گرفتن انرژي باد، خورشيد، سيستم ذخيره‌ساز انرژي و خودروهاي برقي
554
مديريت انرژي بهينه در يك سامانه تركيبي شامل پنل فتوولتائيك، پيل‌سوختي و باتري
555
مديريت انرژي تصادفي مبتني بر ضريب بار با قابليت انتخاب نقطه تعادل در چارچوب تئوري بازي
556
مديريت انرژي خرده فروش برق، مبتني بر تعيين قيمت فروش در شبكه هاي هوشمند
557
مديريت انرژي خودروهاي الكتريكي در پاركينگ‌هاي هوشمند
558
مديريت انرژي خوشه اي بارهاي متصل به هم پاسخگو به قيمت با رويكرد كارايي و برابري
559
مديريت انرژي در ريزشبكه هاي تركيبي با درنظر گرفتن پاسخگويي بار
560
مديريت انرژي در ريزشبكه هاي چندگانه
561
مديريت انرژي در ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
562
مديريت انرژي در ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
563
مديريت انرژي در ساختمانهاي بلند مرتبه
564
مديريت انرژي در ساختمانهاي متداول مسكوني ﴿يكي از مناطق شهر تهران﴾
565
مديريت انرژي در سيستم هاي با چندين ريزشبكه با در نظر گرفتن پاسخگويي بار و عدم قطعيت ها
566
مديريت انرژي در صنايع كاغذسازي كاوه
567
مديريت انرژي در يك ريزشبكه شامل پنل‌هاي فتولتائيك و توربين‌هاي بادي به‌همراه ذخيره‌ساز انرژي
568
مديريت انرژي راه آهن هوشمند در حضور منابع انرژي تجديد پذير و ترمز بازياب
569
مديريت انرژي ريزشبكه با در نظرگيري عدم قطعيت ها و اجراي پاسخگويي بار
570
مديريت انرژي ساختمان هاي اداري با حضور خودرو هاي الكتريكي و در نظر گرفتن منافع دارندگان خودرو با استفاه از روش‌هاي پيش‌بيني تصادفي
571
مديريت انرژي سيستم تركيبي توليد پراكنده باد/خورشيد و باتري با در نظر گرفتن اثر حافظه و پيشبيني خطي باد و خورشيد
572
مديريت انرژي منابع Micro-CHP و ذخيره سازهاي انرژي در ريزشبكه ها با وجود بارهاي پاسخگو
573
مديريت انرژي ناحيه شهري با استفاده از روش CHP به همراه مخازن ذخيره انرژي حرارتي
574
مديريت انرژي يك ريزشبكه با نفوذ بالاي خودروهاي الكتريكي
575
مديريت انگيزش در سازمانها واهميت آن درجهت ارتقا‍ بهره وري ‌ ○ ‌ ■ ‌مديريت انگيزش در سازمانها واهميت آن درجهت ارتقاء بهره وري
576
مديريت ايمني حاشيه راه هاي دو خطه مبتني بر فرآيند شاخص خطر حاشيه راه
577
مديريت ايمني حاشيه راه هاي دو خطه مبتني بر فرآيند شاخص خطر حاشيه راه
578
مديريت ايمني در اماكن ورزشي
579
مديريت با تكيه بر معنويت
580
مديريت بار خانگي با استفاده ازسيستم تركيبي فتوولتاييك و توربين بادي
581
مديريت بار و انرژي الكتريكي شبكه هاي برق در يك برنامه شبيه ساز زمان واقعي
582
مديريت بازار يابي جهاني
583
مديريت بازار يابي و روابط عمومي در ايران وجهان
584
مديريت بازاريابي
585
مديريت بازاريابي با ديدگاه بسته بندي مواد غذايي
586
مديريت بازاريابي سبز
587
مديريت بازاريابي وتبليغات (بررسي تبليغات محصولات شركت كيش چيپس )
588
مديريت بازاريابي وروشهاي ان
589
مديريت بازسازي مناطق زلزله زده
590
مديريت بحران
591
مديريت بحران
592
مديريت بحران
593
مديريت بحران
594
مديريت بحران آب و نقش آن در توسعه پايدار (نمونه موردي شهرستان خرم آباد)
595
مديريت بحران آتش سوزي مخازن نفتي پس از زلزله
596
مديريت بحران آسيب‌هاي ترافيكي با رويكرد فرهنگ ترافيك (مطالعه موردي: بخش مركزي شهر اصفهان)
597
مديريت بحران آمريكا و چين درمنطقه خاورميانه بعد از جنگ سرد (2008- 2018) مطالعه موردي (پرونده هسته‌اي ايران و بحران سوريه)
598
مديريت بحران پس از شكست سد با استفاده از GIS
599
مديريت بحران در بافت‌هاي فرسوده شهري با تأكيد بر زلزله (مطالعة موردي: بافت فرسودة قديمي شهر سنندج)
600
مديريت بحران در رفتارشناسي علوي
601
مديريت بحران در شبكه هاي فاضلاب و راههاي سرويس دهي
602
مديريت بحران در شرايط انسداد معابر منتهي به مراكز خدمات درماني
603
مديريت بحران در شهرهاي بندري نمونه موردي(شهر بندرعباس)
604
مديريت بحران زلزله و تحليل فضايي آسيب پذيري تأسيسات خدمات رسان شهري (مطالعة موردي: شهر شيراز)
605
مديريت بحران سكونت گاه هاي غيررسمي در كلانشهر اهواز (مطالعه موردي : كوي ملاشيه – كوي منبع آب )
606
مديريت بحران شهري وتخليه اضطراري جمعيت (مطالعه موردي شهر بابل)
607
مديريت بحران محيطي در شهرها (مطالعه موردي سيل بهشهر )
608
مديريت بحران موزه در دنيا و ارايه راهكار براي موره در ايران ﴿با تاكيد بر زلزله﴾
609
مديريت بحران و بررسي آن در اداره راه آهن استان يزد
610
مديريت بحران و پدافند غيرعامل در محور فرهنگي- تاريخي بازار ﴿مطالعه موردي: بازار شهر اصفهان﴾
611
مديريت بحران و تخليه اضطراري جمعيت در كاربري هاي فرهنگي مطالعه موردي شهر اصفهان
612
مديريت بحران و تخليه اضطراري جمعيت در كاربري هاي فرهنگي مطالعه موردي شهر اصفهان
613
مديريت بحران و سوانح طبيعي ( سيل و گرد و غبار) با استفاده از GIS
614
مديريت بحران و مكان يابي مناسبترين مراكز سكونت گاهي دهستان بخش مركزي شهرستان ورزقان
615
مديريت بخش انفورماتيك شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي
616
مديريت بدن در زنان ديندار شهرمشهد
617
مديريت بر راهكارهاي زيست محيطي و ترافيكي اماكن ورزشي
618
مديريت براي توسعه پايدار
619
مديريت برخورد در تطبيق آنتولوژي
620
مديريت بررسي بازسازي 72 پروژه صنعتي بزرگ در مناطق جنگزده و آينده صنعت در مناطق جنگزده استان خوزستان شامل شهرهاي آبادان و خرمشهر
621
مديريت برشكاري و كنترل ورقهاي باقيمانده از برش
622
مديريت برنامه ريزي كنترل ، تعمير، تقويت و بازسازي سازه ها با استفاده از نرم افزار
623
مديريت به هم پيوسته منابع راديويي در شبكه هاي بي سيم ناهمگون قابل بازپيكربندي
624
مديريت بهره برداري بهينه و پايدار از سفره‌هاي آب زيرزميني در كشاورزي: رويكرد برنامه‌ريزي پوياي تصادفي مثبت
625
مديريت بهره برداري و نگهداري طرحهاي آبياري و مديريت منابع آب و آلودگي آب
626
مديريت بهره وري
627
مديريت بهره وري در پست و راهكارهاي ارتقاء آن در اداره كل پست استان خراسان
628
مديريت بهره وري در پست وراهكارهاي ارتقاء آن در ادارات كل پست استان تهران
629
مديريت بهره وري فراگير
630
مديريت بهره وري فراگير
631
مديريت بهره وري فراگير
632
مديريت بهره وري فراگير
633
مديريت بهروري فراگير
634
مديريت بهروري و گسترش كار آفريني
635
مديريت بهينه انرژي در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از برنامه پاسخ بار
636
مديريت بهينه بهره برداري از منابع آب زيرزميني در شرايط خشكسالي با استفاده از مدل ﴿MODFLOW﴾ ﴿مطالعه موردي : دشت الشتر، استان لرستان﴾
637
مديريت بهينه پر تفوي ارزي بانك توسعه صادرات ايران (88-1384)
638
مديريت بهينه پسماند قابل بازيافت شهري
639
مديريت بهينه تامين منابع آب مجتمع هاي صنعتي Tabu Search) به روش بهينه سازي جستجو ممنوعه مطالعه موردي چرخه آبي يك مجتمع توليد مس
640
مديريت بهينه سازي مصرف انرژي در يك خانه هوشمند
641
مديريت بهينه سوخت درنيروگاه ها
642
مديريت بهينه سيلاب در سيستم جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
643
مديريت بهينه شيم آبياري براي آبياري قطره ي پايدار با كاربرد پساب
644
مديريت بهينه طيف با استفاده از نظريه بازي ها
645
مديريت بهينه كميت و كيفيت منابع آبي با ديدگاه توام بهره¬برداري از مخزن و تخصيص بار چند آلاينده در سيستم بزرگ¬ مقياس منابع آبي؛ رويكرد شبيه¬سازي_بهينه¬سازي
646
مديريت بهينه مصرف آب در بخش كشاورزي با استفاده از مدل MODFLOW و روش تصميم‌گيري چندمعياره در دشت كوهدشت
647
مديريت بهينه منابع راديويي و انرژي براي ارتباط وسيله به وسيله با الگوريتم¬هاي يادگيري ماشين
648
مديريت بهينه هزينه در صنعت خودروسازي - مطالعه موردي ﴿پرايد﴾
649
مديريت بهينهي انرژي در ريزشبكهها مبتني بر برنامهريزي تصادفي
650
مديريت پايدارمنابع آب درشبكه آبياري اراضي سمت راست سد انحرافي نكوآباد باتاكيد براقليم
651
مديريت پايه مخزن براي يك مخزن نفتي تحت تزريق گاز امتزاجي
652
مديريت پدافند غير عامل در صنعت خودروسازي
653
مديريت پر شدگي خطوط انتقال در سيستم هاي تجديد ساختار شده توسط FACTS
654
مديريت پر شدگي خطوط انتقال در سيستم هاي تجديد ساختار شده توسط عناصر FACTS
655
مديريت پرتفوي با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط و در نظر گرفتن هزينه‌هاي معاملاتي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
656
مديريت پروژه به روش بحراني
657
مديريت پروژه پويا با استفاده از تركيب پويايي سيستم و شبيه سازي رويداد گسسته(مورد مطالعه: پروژه منتخب)
658
مديريت پرو‍ژه در قراردادهاي بيع متقابل جهت عمليات اكتشاف، توليد و توسعه در يكي از مناطق نفتي ايران
659
مديريت پروژه در مخازن نفتي
660
مديريت پروژه دريك ساختمان بارويكرداستاندارد pmbok باتاكيدبرمديريت كيفيت
661
مديريت پروژه طراحي خانه كتاب با رويكرد معماري ايراني
662
مديريت پروژه طراحي هواپيماي مسافريري 100نفره با تاكيد بر ساختار شكت كار﴿WBS﴾
663
مديريت پروژه هاي حفاري توسط دكل هاي سايبري در عصر ديجيتال
664
مديريت پروژه هاي نرم افزاري
665
مديريت پرو‍ژه هاي نرم افزاري مبتني بر متدولوژي آريوپي با استفاده از نرم افزار پراسس ميكر
666
مديريت پروژه و برنامه ريزي آموزش هاي آزاد دانشكده مهندسي صنايع با استفاده از استاندارد پرينس 2
667
مديريت پساب صنعت نساجي و ارائه راهكارهاي نوين در جهت كاهش مصرف و هزينه هاي آن
668
مديريت پسماند حفاري در چاه هاي برداشت نفت و گاز
669
مديريت پسماند حفاري در چاه هاي برداشت نفت و گاز و اثرات زيست محيطي
670
مديريت پسماند فرايندهاي پتروشيمي
671
مديريت پسماند و ارائه راهكارهاي بهينه سازي آن ﴿ نمونه موردي شهر خرم آباد﴾
672
مديريت پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي با رويكرد اقتصادي در شهر تهران
673
مديريت پسماندهاي شهري با رويكرد توسعه ي پايدار نمونه موردي: شهرايلام
674
مديريت پنجره هاي لغزان در سيستم هاي پردازش جريان داده
675
مديريت پهناي باند سرويس ها در شبكه هاي بي سيم ناهمگون با استفاده از نظريه هاي اقتصاد خرد با هدف افزايش رفاه عمومي
676
مديريت پهناي باند شبكه هاي بي سيم مش به كمك عامل هاي سيار
677
مديريت پوياي بافر در سيستم هاي صف بندي بر اساس ميزان خود شبيهي ترافيك شبكه
678
مديريت پوياي تكرار داده مبتني بر زمان پاسخ در محيط ذخيره سازي ابري
679
مديريت پوياي جريان ها بر اساس DiffServ در شبكه هاي SDN
680
مديريت پوياي منابع براي زيرساخت بصورت سرويس در محيط ابري
681
مديريت پوياي منابع در لايه زيرساخت خدمات محاسبات ابري با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري تطبيق پذير
682
مديريت پيامدهاي ناشي از حملات بيولوژيكي و شيميايي به شبكه هاي توزيع آب شهري
683
مديريت پيامدهاي ناشي از حملات بيولوژيكي و شيميايي به شبكه هاي مديريت آب شهري
684
مديريت پيچيدگي در پروژه هاي عمراني با رويكرد پويايي سيستم ها
685
مديريت پيش بيني و پهنه بندي سيلاب با GIS ﴿مطالعه موردي﴾
686
مديريت تامين منابع در محيط رايانش ابري
687
مديريت تامين و مصرف با PHEV
688
مديريت تبليغات با كنترل احساسات به كمك هوش مصنوعي
689
مديريت تحرك در شبكه هاي سيلر سلولي با هدف كاهشي و بهينه سازي هزينه هاي بهنگام آوري موقعيت و فراخواني
690
مديريت تحليل بر تفوليوي پروژه
691
مديريت تحول
692
مديريت تحول در بخش دولتي ايران مبتني بر تحول اداري
693
مديريت تخت هاي بيمارستاني با در نظرگيري بلوكه شدن تخت و پذيرش بيماران انتخابي
694
مديريت تخصيص آب با استفاده از برنامه ريزي شي گرا
695
مديريت تخصيص آب به چاه هاي تزريقي با استفاده از تاريخچه توليد
696
مديريت تخصيص منابع راديويي بر اساس كاهش تداخل هم‌كانالي در شبكه‌هاي چندسلولي چندحاملي
697
مديريت تخصيص و زمانبندي وظايف در شبكه هاي حسگر كنشگر بي¬سيم با معماري تركيبي با آگاهي از قابليت اطمينان
698
مديريت تخليه بحران در شبكه ترافيك با استفاده از سامانه پيشرفته اطلاعات مسافر
699
‎مديريت تداخل در آشكارسازي چندكاربره در سيستم هاي cdma ﴿ كاربرد در شبكه هاي موبايل﴾
700
مديريت تداخل عمدي در سيستم هاي مايمو انبوه
701
مديريت تداخل ميان سلولي در شبكه هاي فمتوسل با استفاده مجدد فركانسي
702
مديريت ترافيك در شبكه هاي IP/MPLS به منظور تامين كيفيت خدمات
703
مديريت ترافيك در شبكه هاي نسل بعدي مبتني بر IP به منظور تامين كيفيت سرويس
704
مديريت ترافيك در شبكه‌هاي نرم‌افزارمحور مبتني بر توازن بار
705
مديريت ترافيك محله هاي شهري (نقش، اهميت و روشها)
706
مديريت ترافيك و كارائي بين شبكه ايي براي شبكه هاي نسل آينده
707
مديريت تراكم انتقال منتني بر ظرفيت ديناميكي خطوط انتقال
708
مديريت تراكم با استفاده از بازار بار قابل قطع در سيستم هاي تجديد ساختار يافته با كمك الگوريتم ژنتيك
709
مديريت تراكم خطوط با استفاده از روش رديابي توان
710
مديريت تراكم در شبكه هاي توزيع از طريق قيمت حاشيه اي محلي توزيع با استفاده از برنامه ريزي درجه دوم
711
مديريت تراكم در محيط تجديد ساختار يافته بر اساس مفهوم قيمت حاشيه اي توان عبوري از خطوط
712
مديريت تراكم شبكه انتقال با مدل بارهاي وابسته به ولتاژ با در نظر گرفتن حداكثر مدت زمان مجاز رفع تراكم و قابليت تحليل جزيره‌اي
713
مديريت تراكنش در XML پايگا هداد ههاي ذاتاً
714
مديريت تربيتي در نهج البلاغه
715
مديريت تطبيق پذير زنجيره تامين خدمات الكترونيكي مبتني بر تغيير نقش اجزاي زنجيره
716
مديريت تطبيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با در نظرگرفتن عدم قطعيت هاي منابع و مصارف آب
717
مديريت تعارض
718
مديريت تعارض
719
مديريت تعارض در قرآن و سنت
720
مديريت تعميرات و نگهداري معادن سيمان تهران
721
مديريت تغيير
722
مديريت تغيير
723
مديريت تغيير در پرو‍‍‍‍‍‍‍ژه هاي ساخت با رويكرد پويايي سيستمها
724
مديريت تغييردرسازمانها
725
مديريت تقاضا در حمل و نقل شهري(مطالعه موردي :همپيمايي شخصي)
726
مديريت تقاضاي بار توزيع شده(پراكنده) همراه با ذخيره سازي انرژي در شبكه هاي هوشمند
727
مديريت تقاضاي منابع آب، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
728
مديريت تكنولوژي و فن آوري
729
مديريت تلفيقي شته جاليز Apnisgossypii با استفاده از بالتوري سبز Chrysoperla carnea و شبه تنظيم كننده هاي رشد حشرات ﴿پاپيروكسي فن و بوپروفزين﴾ در گلخانه
730
مديريت تلفيقي منابع آب دشت مهيار شمالي در استان اصفهان
731
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زير زميني با استفاده از منطق فازي
732
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زير زميني در شرايط كم آبي
733
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از الگوريتم جفت گيري زنبور عسل
734
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني به روش الگوريتم هارمونيك مطالعه موردي: زير حوضه نجف آباد
735
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني به روش شبيه سازي - بهينه سازي
736
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني در هيدروسيستم هاي پيچيده
737
مديريت توان PHEV جهت كاهش تلفات در ريزشبكه
738
مديريت توان خودرو الكتريكي تركيبي با قابليت اتصال به شبكه در بازارهاي محلي انرژي با درنظرگرفتن حمله سايبري
739
مديريت توان در ريز شبكه ها با استفاده از مشخصه هاي افتي تطبيقي
740
مديريت توان در شرايط بروز خطا در شبكه با استفاده از منابع ذخيره ساز كمكي
741
مديريت توان در ميكروگريدهاي جزيره اي با نفوذ بالاي منابع تجديدپذير و مجهز به سيستم هاي ذخيره ساز انرژي
742
مديريت توان راكتيو در شبكه هاي قدرت الكتريكي در حضور منابع توليد پراكنده
743
مديريت توان راكتيو منابع توليد اينورتري به منظور مقابله با پديده هاي كمبود و بيشبود ولتاژ
744
مديريت توان راكتيو نيروگاههاي بادي با استفاده از ادوات FACTS
745
مديريت توان ريزشبكه شامل ‏EV‏ ها جهت حداكثر سازي استحصال توان از ‏DER‏ ها و افزايش طول عمر ‏ESS‏ ها.‏
746
مديريت توان و ارسال داده در كانال رله با گره هاي برداشت انرژي
747
مديريت توان و تخصيص منابع بر روي شبكه اي از گره هاي سيار هوشمند
748
مديريت توان يك ريز شبكه مبتني بر اينورتر در حالت خودگردان
749
‎مديريت توپولوژي تطبيقي در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد مبتني بر اتوماتاي يادگير
750
مديريت توزيع آب زاينده رود بر اساس برآورد راندمان انتقال در كانالهاي زير دست سد
751
مديريت توزيع شبكه آب و نشت آبي در محيط GIS
752
مديريت توسعه روستائي
753
مديريت توليد
754
مديريت توليد بدون كارخانه ؛ با تكيه بر صنايع دفاع
755
مديريت توليد در چاپ ﴿افست ورقي﴾
756
مديريت توليد در مجتمع متالوژي پودر ايران
757
مديريت جامع آب شهري مطالعه موردي شهر تهران
758
مديريت جامع كيفيت
759
مديريت جامع مقابله با آفات در موزه ها ﴿ مطالعه موردي : ارائه پلان مديريت مقابله با آفات براي موسسه ي كتابخانه و موزه ملي ملك ﴾
760
مديريت جامع منابع آب حوضه آبريز زاينده رود
761
مديريت جامعه از ديدگاه اسلام و نهج البلاغه
762
مديريت جريان داده هاي احتمالاتي با قابليت كاهش بار
763
مديريت جمع آوري مواد زائد جامد شهري در خدمات شهري شهرداري يزد
764
مديريت جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري در مناطق زلزله خيز
765
مديريت جهانگردي ومعرفي جاذبه هاي گردشگري ايران وجهان
766
مديريت جهانگردي﴿توريست وتاثير آن بر امنيت ملي﴾
767
مديريت چالش‌هاي امنيتي در طراحي رابط‌هاي برنامه‌نويسي كاربردي كاربرمحور
768
مديريت حجم آب تزريقي به يك مخزن با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره برداري
769
مديريت حجم گاز تزريقي در پروژه هاي سيلاب زني گاز
770
مديريت حرارتي پيل سوختي غشاء پليمري با استفاده از نانوسيال
771
مديريت حركت با استفاده از الگوريتم مسيريابي حالت پيوند بهينه شده براي موبايل هاي نسل چهارم
772
مديريت حفاظت از بازارهاي تاريخي نمونه موردي: تبيين راهبردهاي حفاظتي براي بازار تاريخي يزد
773
مديريت حفظ و مرمت در كاوش هاي باستان شناسي با نگرشي ويژه به كاوش محوطه باستاني مسجد كبوتر تبريز
774
مديريت حقوق دستمزد در ايران
775
مديريت حقوقي ريسك در قراردادهاي نفتي و تطابق آن با حقوق خصوصي ايران
776
مديريت حمل و نقل ناوگان كانتينري
777
مديريت حوضه با تكيه بر نقش ذخيره آب و توسعه كشاورزي
778
مديريت خانه هاي سازماني تحت وب
779
مديريت خانواده و پيشگيري از بزهكاري فرزندان كودك و نوجوان
780
مديريت خرابي در شبكه هاي MPLS و تاثير آن در بهبود كارايي
781
مديريت خرابي در لايه ATM
782
مديريت خريد انبار داري و تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي
783
مديريت خريد و تداركات در سازمان
784
مديريت خلاق ونوآوري
785
مديريت خودكار مصرف انرژي مبتني بر عدالت در شبكه هوشمند برق
786
مديريت خودگردان سمت تقاضا در شبكه هوشمند با استفاده از بازي پتانسيل
787
مديريت داده‌هاي كليدي سازمان با استفاده از معماريسرويس‌گرا(نمونه مطالعاتي: دانشگاه تهران)
788
مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك ها با بكارگيري روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه....
789
مديريت دارايي و بدهي با استفاده از برنامه‌ريزي تصادفي دومرحله‌اي چند دوره‌اي(مطالعه موردي بانك خصوصي)
790
مديريت دانش
791
مديريت دانش
792
مديريت دانش
793
مديريت دانش
794
مديريت دانش
795
مديريت دانش
796
مديريت دانش
797
مديريت دانش
798
مديريت دانش در پروژه هاي ساخت و تاثير آن در قراردادها
799
مديريت دانش در تشخيص خطاهاي دارويي با استفاده از ايجاد سيستم FMEA
800
مديريت دانش در سازمانها
801
مديريت دانش شخصي در سيستمهاي آموزشي مطالعه موردي دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
802
مديريت دانش و رويكردهاي نوين آن
803
مديريت دانش و مدل هاي پياده سازي
804
مديريت دانش و نقش آن در آموزش عالي
805
مديريت دانش و نقش آن در توسعه سازماني
806
مديريت دانش ورويكردهاي نوين آن
807
مديريت دانش، مقدمات، ضروريات، پيش نيازها در شركت يكتا معرق
808
مديريت در برنامه ريزي
809
مديريت در سازمان آموزش و پرورش
810
مديريت در سازمان آموزش و پرورش مديريت كار عملي در سازمان
811
مديريت درآمد در موسسات خدماتي-مالي
812
مديريت درآمد هاي نفتي
813
مديريت درآمدهاي نفتي
814
مديريت درس آموخته ها
815
مديريت درياچه سد زاينده رود و تاثيرات زيست محيطي آن
816
مديريت دست به دست شدن IPv6 سيار در شبكه‌هاي راديوي شناختي سلولي با قابليت چندخانگي
817
مديريت دسترسي توده‌اي زمانبندي شده در ارتباطات ماشين به ماشين مبتني بر شبكه‌هاي سلولي با در نظر گرفتن بهره‌وري انرژي و كيفيت سرويس
818
مديريت دگرسپاري با كمك كلان سلول در شبكه هاي دولايه اي كلان سلول و خردسلول
819
مديريت دگرسپاري در شبكه هاي مخابرات سلولي نامتجانس
820
مديريت ديناميك پيامدهاي ناشي از تزريق مواد آلاينده در شبكه‌هاي توزيع آب شهري
821
مديريت ديناميكي ترافيك و كاربردهاي آن
822
مديريت رابطه مشتريان
823
مديريت راهبردي ايجاد شبكه دوگانه آب آشاميدني و غيرآشاميدني در محدوده شهر يزد با استفاده از تحليل SWOT
824
مديريت رايانه اي هوشمند باشگاه بيليارد
825
مديريت رايانه اي هوشمند باشگاه ورزشي
826
مديريت رسانه هاي جمعي و اجتماعي
827
مديريت رستوران
828
مديريت رسوب در رودخانه هاي فصلي با استفاده از صفحات مستغرق
829
مديريت رشد شهري در منطقه گرايي جديد: مورد مطالعه، كلانشهر تهران
830
مديريت رفتار سازماني
831
مديريت رفتار سازماني در يك واحد توليدي نساجي
832
مديريت رنگ در عكاسي ديجيتال
833
مديريت روابط انساني از ديدگاه اسلام و با تاكيد بر روابط انساني در مدرسه
834
مديريت روابط انساني از ديدگاه اسلام و بررسي نظرات مديران منطقه 4 آموزش و پرورش
835
مديريت روابط انساني و بررسي آن در دو اداره ي گمرك و استاندارد خراسان شمالي
836
مديريت روسازي فرودگاه با بكارگيري برنامه كاربردي تلفن همراه هوشمند
837
مديريت ريز شبكه ها و استقلال آنها از شبكه بالا دستي با استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و ذخيره سازها
838
مديريت ريسك
839
مديريت ريسك
840
مديريت ريسك اعتباري پورتفوي براي تعيين حد كفايت سرمايه بانك و استفاده از آن براي تعيين پورتفوي بهينه تسهيلات
841
مديريت ريسك امنيتي در برنامه هاي كاربردي وب
842
مديريت ريسك امنيتي در برنامه هاي كاربردي وب
843
مديريت ريسك با استفاده از متدولوژي ارزش در معرض ريسك (VaR) در بازار سهام
844
مديريت ريسك با تركيب فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) – مطالعه موردي خطوط انتقال
845
مديريت ريسك بازار
846
مديريت ريسك بر اساس استاندارد ECSS با تمركز روي يك بروژه فضايي
847
مديريت ريسك براساس استاندارد PMBOK با تمركز بر يك پروژه‌ي ساختماني
848
مديريت ريسك پروژه
849
مديريت ريسك پروژه بر اساس استاندارد PMBOK با تمركز بر روي يك پروژه ساخت مترو
850
مديريت ريسك پروژه بر اساس استاندارد pmbok با تمركز بر روي يك پروژه عمراني
851
مديريت ريسك پروژه براساس استاندارد Pmbok با تمركز بر روي يك پروژه خاص
852
مديريت ريسك پروژه مترو شهري
853
مديريت ريسك پروژه هاي توسعه محصول
854
مديريت ريسك پروژه هاي ساختماني با قرارداد متعارف
855
مديريت ريسك پروژه هاي طراحي و پياده سازي سيستم انبار ايساكو
856
مديريت ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات ﴿ Risk management o information tecnology project)
857
مديريت ريسك پروژههاي لرزهنگاري اكتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز كشور
858
مديريت ريسك خشكسالي هيدرولوژي در دشت مرودشت
859
مديريت ريسك در پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
860
مديريت ريسك در پروژه هاي راه سازي بين ايستگاههاي تقليل فشار گاز با استفاده از تلفيق روش هاي FMEA، AHP و منطق فازي
861
مديريت ريسك در پرو‍‍ژه هاي فناوري طلاعات
862
مديريت ريسك در پروژه‌هاي عمراني _ مطالعه موردي بيمارستان رازي بيرجند
863
مديريت ريسك در پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري نيروگاهي B.O.O
864
مديريت ريسك در زنجيره تامين گاز طبيعي
865
مديريت ريسك در شركت هاي كوچك و متوسط ساختماني
866
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT (مطالعه موردي احداث درياچه مصنوعي در منطقه گردشگري سرچشمه نطنز)
867
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT (مطالعه موردي احداث درياچه مصنوعي در منطقه گردشگري سرچشمه نطنز)
868
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT [بي. ا. تي.] و كاربرد و آسيب شناسي آن در قراردادهاي زيربنايي ايران ﴿مطالعه موردي نيروگاه گازي جنوب اصفهان﴾
869
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT در ايران و نحوه تسهيم ريسك بين طرفين قرارداد
870
مديريت ريسك در كنترل پروژه
871
مديريت ريسك در مهندسي يكپارچگي سازمان و روش شناسي به منظور كنترل ريسك هاي سازماني
872
مديريت ريسك در نوآوري خدمات : مورد كاوي شركت همراه اول
873
مديريت ريسك زيست‌ محيطي شهرك صنعتي با روش شبيه سازي مونت كارلو - نرم افزار Pertmaster (مطالعه موردي شهرك صنعتي شهيد سليمي)
874
مديريت ريسك زيست‌محيطي در پروژه‌هاي برقابي
875
مديريت ريسك سيلاب شهري با استفاده از رويكردهاي مدرن با تكيه بر الگوريتم فراكاوشي براي جانمايي مخازن
876
مديريت ريسك شبكه هاي هوشمند انرژي الكتريكي در شرايط عدم قطعيت پارامترهاي سيستم
877
مديريت ريسك مخاطرات زيست محيطي و برآورد هزينه هاي كنترلي در مجتمع فولاد كوير با استفاده ازروشWilliam Fine،PHA
878
مديريت ريسك مسيريابي وسايل نقليه و توزيع امن در شبكه هاي حمل و نقل
879
مديريت ريسك نقض تعهدات سرويس در محاسبات ابر با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
880
مديريت ريسك و پياده‌سازي آن در يك مورد خاص (منطقه 3 عمليات انتقال گاز ايران)
881
مديريت ريسك و زنجيره تامين
882
مديريت ريسك يك پروژه عمراني بر اساس استاندارد PMBOK
883
مديريت ريسكهاي ژئوتكنيكي در تونلسازي
884
مديريت زمان
885
مديريت زمان
886
مديريت زمان در خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
887
مديريت زمان مطالعه موردي : سازمان جهاد كشاورزي يزد
888
مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران
889
مديريت زنجير تامين هوشمند
890
مديريت زنجيره ارزش در شركت هاي پوشاك
891
مديريت زنجيره تأمين
892
مديريت زنجيره تأمين با رويكرد قراردادها
893
مديريت زنجيره تامين
894
مديريت زنجيره تامين
895
مديريت زنجيره تامين
896
مديريت زنجيره تامين
897
مديريت زنجيره تامين
898
مديريت زنجيره تامين
899
مديريت زنجيره تامين (Supply Chain Management (SCM و بررسي موانع پياده سازي و جايگاه SCM در صنايع استان خراسان
900
مديريت زنجيره تامين ابري شركت هاي كوچك و متوسط با تمركز بر مدل نرم افزار به عنوان خدمت
901
مديريت زنجيره تامين با رويكرد توالي عمليات
902
مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت با رويكرد واكنش سريع
903
مديريت زنجيره تامين در كارخانه نساجي كاشمر مدرس با تاكيد بر برنامه ربزي توليد
904
مديريت زنجيره تامين سبز
905
مديريت زنجيره تامين سبز پروژه‌هاي ساخت با در نظر گرفتن زمانبندي پروژه
906
مديريت زنجيره تامين سبز در كسب مزيت رقابتي سازمان
907
مديريت زنجيره تامين ناب
908
مديريت زنجيره تامين و اهميت ان در ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف شركت و كسب رضايت مشتري
909
مديريت زنجيره تامين و كاربردهاي مديريت ريسك در زنجيره تامين
910
مديريت ژاپني و راههاي عملي اجراي آن در ايران
911
مديريت سازمان
912
مديريت ساماندهي جرم از منظر سياست جنايي اسلام
913
مديريت سامانه منابع و مصارف حوضه آبريز با تئوري حل اختلاف نش در سناريوهاي اقليمي
914
مديريت سامانه هاي تحت وب در لينوكس
915
مديريت سبد پروژه با تمركز بر يك مورد خاص : تترا
916
مديريت سبد پروژه ها
917
مديريت سبد پروژه ها در موسسات انتشاراتي با استفاده از نرم افزار MSP2010
918
مديريت سبد پروژهها با در نظرگيري راهبرد پايداري
919
مديريت سبد سرمايه‌گذاري زمان-سازگار
920
مديريت سخت افزار از راه دور (IPMI: Intelligent Platform Management Interface)
921
مديريت سرمايه در گردش جريان نقدي عملياتي وعملكرد شركت
922
مديريت سرمايه هاي فكري
923
مديريت سرويس و نگهداري نوين ماشين آلات عمراني
924
مديريت سمت تقاضا با استفاده از ذخيره سازها براي برنامه ريزي انرژي خانه هاي هوشمند
925
مديريت سمت تقاضا با درنظر گرفتن نيروگاه هاي فسيلي و نيروگاه هاي تجديدپذير در شبكه هاي هوشمند بر اساس نظريه بازي
926
مديريت سمت تقاضا در شبكه هاي هوشمند انر‍‍ژي
927
مديريت سمت تقاضا در شبكه ههاي هوشمند
928
مديريت سمت تقاضا و بهينه سازي الگوهاي مصرف در شبكه ي برق قدرت
929
مديريت سوخت راكتور بوشهر (1000 - WWWER)
930
مديريت سود واقعي حاكميت شركتي و نگهداشت وجه نقد
931
مديريت سيستم I/0 درGSM/DX-002
932
مديريت سيستم اطلاعات اتحاديه سيمان
933
مديريت سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در ذوب آهن اصفهان
934
مديريت سيستم هاي توزيع مبتني بر تخمين حالت حاصل از اندازه گيري هاي كاذب
935
مديريت سيلاب بر مبناي ريسك
936
مديريت سيلابدشت بر اساس بهينه سازي تحت ريسك
937
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي براي جبران سازي عدم تعادل در شبكه توزيع ثانويه با در نظرگرفتن آلودگي هاي هارمونيكي
938
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي در ريزشبكه با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
939
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي هيبريدي با هدف بهبود قابليت اطمينان
940
مديريت شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي
941
مديريت شبكه اي
942
مديريت شبكه توزيع شده توسط عامل هاي متحرك Distributed Network Management by Mobil Agent
943
مديريت شبكه حسگر دوربين براي پوشش حداكثر ميدان ديد
944
مديريت شبكه در سطح لايه كاربرد
945
مديريت شبكه هاي بلادرنگ
946
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
947
مديريت شبكه وامنيت فضاي تبادل داده
948
مديريت شركت هواپيمايي با نگاهي ويژه به شركت هاي كم هزينه
949
مديريت شناختي توان در شبكه هاي حسگر بيسيم
950
مديريت صف هايي با سرويس دهنده هاي ناهمگن
951
مديريت صنايع مالي دانشگاه يزد
952
مديريت طراحي و تاثيرات آن در صنايع دستي
953
مديريت طيف شبكه هاي خردسلول در شبكه هاي سيستم هاي موبايل LTE با تقسيم فركانسي جزئي
954
مديريت عدم قطعيت در مسائل تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسلول
955
مديريت عملكرد
956
مديريت عملكرد ريز شبكه هاي اينورتري در طي و پس از وقوع خطاهاي اتصال كوتاه و اضافه بار
957
مديريت عملكرد سيستم انرژي تجديدپذير هايبريد بر اساس بهينه‌سازي كنترلر منطق فازي با استفاده از الگوريتم جهش قورباغه
958
مديريت عملكرد متوازن بر مبناي تلفيق مدل هاي كارت امتيازي متوازن و هوشين كانري ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد مباركه اصفهان﴾
959
مديريت فرآيند كسب و كار bpm
960
مديريت فرايند در شركت شاسي ساز ايران
961
مديريت فرايند كسب و كاربا رويكرد معماري سرويس گرا
962
مديريت فرايند كسب وكار با رويكرد معماري سرويس گرا
963
مديريت فرايندهاي نگهداري و تعميرات با رويكرد تركيبي چارچوب طبقه بندي فرايندها و داده كاوي
964
مديريت فرصت‌هاي كدگذاري در شبكه‌هاي بي‌سيم مبتني بر نرم‌افزار
965
مديريت فرهنگي حجاب
966
مديريت فرهنگي ﴿حجاب وعفاف﴾
967
مديريت فرهنگي﴿حجاب وعفاف﴾
968
مديريت فرهنگي﴿حجاب وعفاف﴾
969
مديريت فروش و بازاريابي
970
مديريت فشار براي كاهش نشت در شبكه‌هاي توزيع آب
971
مديريت فشار در شبكه‌هاي توزيع آب شهري با استفاده از روش‌هاي بهينه سازي چند هدفه
972
مديريت فشار در هنگام اوج مصرف گاز در شهر كرمانشاه با استفاده از منطق فازي
973
مديريت فناوري اطلاعات
974
مديريت فناوري اطلاعات
975
مديريت فني موتور هواپيماهاي بازرگاني
976
مديريت قراردادهاي پروژه هاي EPC با رويكرد مديريت ريسك در شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
977
مديريت قفل هاي نرم افزاري
978
مديريت كار عملي در آموزشگاه
979
مديريت كار عملي در آموزشگاه
980
مديريت كار عملي در آموزشگاه
981
مديريت كار عملي در آموزشگاه در رشته مديريت برنامه ريزي
982
مديريت كار عملي در اموزشگاه
983
مديريت كار عملي در اموزشگاه
984
مديريت كار عملي در اموزشگاه
985
مديريت كار عملي در اموزشگاهها
986
مديريت كار عملي در سازمان
987
مديريت كار عملي در سازمان
988
مديريت كار عملي در سازمان
989
مديريت كار عملي در سازمان
990
مديريت كار عملي در سازمان آموزش و پرورش
991
مديريت كار عملي در سازمان ها
992
مديريت كار عملي در سازمانها
993
مديريت كار عملي در سازمانها
994
مديريت كار عملي در سازمانها
995
مديريت كار عملي در سازمانها
996
مديريت كار عملي در سازمانها
997
مديريت كار عملي درسازمانها (اداره آموزش وپرورش شهرستان شوش دانيال)
998
مديريت كارآمد شهري در جهت كاهش آلودگي شهرها ( مطالعه موردي كلانشهر تبريز )
999
مديريت كارعملي در اموزشگاه
1000
مديريت كارعملي در سازمان
بازگشت