<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدلسازي،تحليل غيرخطي و طراحي تقويت كننده چهار بانده (QB) با استفاده از ساختار E-CRLH
2
مدلسازي،تحليل وبهبود پارامترTLدراگزوزخودروي سواري
3
مدلسازي،زمانبندي توزيعي و شبيه سازي مسأله آسانسورهاي گروهي تحت شرايط درون سازماني
4
ﻣﺪﻟﺴﺎزي،ﺷﺒيهﺳﺎزي و ﺑﻬينهﺳﺎزي ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ زوج ﺣﺮارﺗﯽ
5
مدلسازي،شناسايي سيستم و كنترل تطبيقي كوادروتور
6
مدلسازيCFD و مطالعه آزمايشگاهي عملكرد يك خشك كن پاششي
7
مدلسازيCFD وساخت قطعه تعبيه شده دريك مبدل دولوله اي به منظورافزايش انتقال حرارت
8
مدلهاي DEA ( تحليل پوششي داده ها) جهت تخصيص دوباره منابع و برآورد ورودي / خروجي توليد.
9
مدلهاي اتورگرسيو تعميم يافته حافظه طولاني دوري مشروط به ناهمگني واريانس
10
مدلهاي ارزيابي سيستم هاي سنتي و مدرن توليدي
11
مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت
12
مدلهاي بيزي چند سطحي در داده هاي طولي و زمان تا رخداد پيشامد
13
مدلهاي بيواستراتيگرافي ژوراسيك مياني شمال زرند بر اساس بي مهرگان بويژه بازوپايان
14
مدلهاي پيش بيني (باكس -جنكينز)
15
مدلهاي تبادلي ماركف وابسته دوره اي خود برگشت برداري و كاربرد آن
16
مدلهاي تحليل براي مسائل تقاطع پوسته ها
17
مدلهاي تحليل پ وششي داده ها براي داده هاي كسري بادر نظرگرفتن تحدب
18
مدلهاي تحليلي ساده براي مسائل لوله گذاري به روش J-lay
19
مدلهاي تروني از عضله تحريك شده الكتريكي در شرايط ايزومتريك
20
مدلهاي جديد مبتني بر اتوماتاي سلولي فازي و كاربردهاي آنها در خوشه‌بندي و دسته‌بندي داده‌ها در وب
21
مدلهاي چينه شناسي (بيو و ليتواستراتيگرافي) مرز مزوزوئيك- سنوزوئيك در جنوب شيراز (زنجيران)
22
مدلهاي رياضي جريان نشت در محيطهاي سنگي درزه دار با نگرش خاص به معدن مس سرچشمه
23
مدلهاي رياضي و بهينه سازي كسب و كاربيمه
24
مدلهاي سريهاي زماني ناهمواريانس شرطي
25
مدلهاي سريهاي زماني ناهمواريانسي شرطي
26
مدلهاي سفارش هم زمان براي كالاهاي فسادپذير با در نظرگرفتن سياست حراج استثنايي و افزايش قيمت كالا از يك زمان مشخص
27
مدلهاي شبه تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي كارايي واحدهاي خاص وابسته بهم
28
مدلهاي غير خطي خاك هاي غير اشباع
29
مدلهاي كامل كراندار از فضاهاي توپولوژيك
30
مدلهاي كريپكي براي زيرنظريه هاي CZF
31
مدلهاي مبتني بر هوش مصنوعي براي پيش بيني كم خوني فقر آهن و ميزان آهن خون بر اساس داده هاي آزمايشگاهي در دسترس
32
مدلهايي براي پاسخهاي ترتيبي با اثرات آميخته
33
مدلهايي تركيبي براي بهينه سازي بر پايه اتوماتاي يادگير سلولي و محاسبات تكاملي و كاربردهاي آنها
34
مدلي باز براي دسترسي به منابع واقعي مديريت پذير شبكه هاي كامپيوتري
35
مدلي براي آناليز اجزاء محدود ورقهاي سخت شده خارج از مركز
36
مدلي براي ارتباط استراتژي هاي مديريت دانش، عوامل كليدي موفقيت، اقدامات مديريت دانش و عملكرد دانشگاه ها
37
مدلي براي ارتقا بهره وري نيروي انساني در سازمان دارويي منتخب
38
مدلي براي ارزيابي سطح اعتماد كاربران در محاسبات ابري
39
مدلي براي ارزيابي سه بعدي تامين كنندگان مدل خودروئي
40
مدلي براي ارزيابي موفقيت و شكست اجراي سيستم هاي ERP در كشورهاي در حال توسعه
41
مدلي براي استخراج و بازسازي خصوصيات ادراكي با لحاظ كردن تعاملات بين آنها و الهام از عملكرد مغز
42
مدلي براي استدلال توزيع شده غير خطي در آنتولوژي ها
43
مدلي براي اعتماد گروه محور
44
مدلي براي اعتماد گروهي پويا در شبكه هاي اقتضايي خودرويي
45
مدلي براي انتخاب بهينه منابع توليد پراكنده در ساختمان ها با توجه به عدم قطعيت
46
مدلي براي اندازه گيري بهره وري در شركتهاي اقماري (بهمراه مباني تئوريك و تجزيه و تحليل سازمانهاي در حال تجزيه
47
مدلي براي برنامه‌ريزي تاكتيكي استوار شبكه زنجيره تامين در شرايط اختلال تحريم؛ مطالعه موردي: زنجيره تامين دارو
48
مدلي براي پيش بيني آغاز انتشار آسيب در چند لايه كامپوزيتي متعاهد تحت بار گذاري محوري
49
مدلي براي پيش‌بيني بازار بورس با تحليل رسانه‌هاي اجتماعي
50
مدلي براي تحليل حمله‌هاي چندلايه‌اي
51
مدلي براي تحليل و توليد متن وبلاگ فارسي
52
مدلي براي تعيين شاخص هاي بهينه توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات با در نظر گيري اثرات بر توسعه اقتصادي-اجتماعي
53
مدلي براي توسعه بهينه ظرفيت نيروگاهها
54
مدلي براي چابكي در بازاريابي خدمات و تاثير آن بر عملكرد سازمان
55
مدلي براي زنجيره تأمين پس‌رو با مديريت همكارانه موجودي‌ها
56
مدلي براي طراحي شبكه توليد-توزيع واكسن با درنظرگرفتن عدم قطعيت محيطي
57
مدلي براي طراحي مؤلفه‌هاي نرم‌افزاري مديريت اعتماد مبتني بر نظريه عدم قطعيت
58
مدلي براي طراحي محصول با ملاحظات مديريت پايان عمر مبتني بر رويكرد توسعه پايدار
59
مدلي براي طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در يك زنجيره تامين
60
مدلي براي فرآيندهاي حافظه طولاني با پراكندگي متغيير شرطي
61
مدلي براي قيمت گذاري و كنترل موجودي يكپارچه كالا هاي فاسد شدني در زنجيره تامين دوسطحي
62
مدلي براي كنترل كيفيت داده در داده هاي بزرگ
63
مدلي براي كيفيت كاركرد مقررات ساختماني در طراحي معماري از منظر طراحي پژوهي
64
مدلي براي مديريت درآمد در صنعت هتل داري ﴿مطالعه موردي : هتل هاي زنجيره اي مهر﴾
65
مدلي براي مكانيابي تسهيلات مديريت پسماند در زنجيره تأمين سلامت
66
مدلي بهينه‌سازي براي زمان‌بندي رقابت‌هاي ليگ فوتبال با درنظر گرفتن روز و ساعت مسابقه
67
مدلي جديد براي پي شبيني بالاروي امواج ازپايه هاي استوانه اي قائم
68
مدلي جديد براي پيش‌بيني بالاروي امواج از پايه‌هاي استوانه‌اي قائم
69
مدلي جديد براي تسهيم به موقع دانش و بهبود اين فرايند با استفاده از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
70
مدلي جهت ارتباط مديريت دانش و نوآوري باز درصنعت پرداخت
71
مدلي جهت ارزيابي رضايت مندي تامين كنندگان درروابط خريدار و تامين كننده
72
مدلي جهت اولويت بندي و بهينه سازي سرمايه گذاري در پروژه ها
73
مدلي جهت زمانبندي نگهداري و تعميرات ماشينهاي سري با در نظر گرفتن انبار مياني
74
مدلي جهت سيستم بهينه‌سازي همزمان نگهداشت و موجودي قطعات‌يدكي با درجات مختلف تعمير
75
مدلي جهت محاسبۀ تشابه رفتار سهامداران در بازار سرمايه
76
مدلي دوسطحي براي مكان‌يابي تسهيلات امدادي اضطراري
77
مدلي راهبردي جهت ارتقاء حمايت گري رواني اجتماعي بخش هاي بستري بيمارستان
78
مدلي رياضي تصادفي براي بهينه سازي فراورده هاي خوني در بيمارستان با در نظر گرفتن ارتباط ميان مصرف كنندگان
79
مدلي مبتني بر نگاشت بيتي و تابع دستورجهت كنترل دسترسي در بانك اطلاعاتذاتاXML
80
مدلي يكپارچه براي ردگيري و شناسايي هويت انسان از روي نحوه راه رفتن
81
مدليابي رابطه ساختاري تعارض كار-خانواده و فرسودگي شغلي با واسطه گري سرمايه روان شناختي در پرستاران
82
مدليابي رابطه سرسختي روانشناختي، سلامت معنوي، معناداري زندگي و اختلالات خلقي با اميدواري نوجوانان مبتلا به سرطان شهراصفهان با نقش واسطهاي حمايت اجتماعي
83
مدلينگ توربين بادي
84
مدلينگ جريان آب زيرزميني در محيطهاي آبرفتي دشت اصفهان در متروي اصفهان
85
مدلينگ و آناليز آنتن در حوزه زمان با روش ...
86
مدنيت و بدويت از ديدگاه قرآن و سنت
87
مدول كسرهاي تعميم يافته
88
مدول ميانگين پذيري تقريبي جبرهاي باناخ
89
مدول ها با شرط زنجير روي زير مدول هاي غير اساسي
90
مدول ها با شرط زنجيرروي زير مدول هاي غير اساسي و بررسي مدول هاي جمع شدني و اساسا جمع شدني
91
مدول ها با همريختي هاي بسيار
92
مدول ها با همريختي هاي متعدد
93
مدول ها و حلقه هاي فيتينگ تعميم يافته
94
مدول ها و حلقه هاي قويا ديوو
95
مدول ها و حلقه هاي نيمساده ي مجازي
96
مدول ها و هم- مدول هاي هم- اول
97
مدول ها وزيرمدول هاي اول
98
مدول هاو حلقه هاي كاهش يافته
99
مدول هاي .p.c .و كاربرد هايشان
100
مدول هاي AL ساده و Al نيم ساده
101
مدول هاي FI- تزريقي و FI - يكدست
102
مدول هاي M- تزريقي و M- ايدال هاي اول
103
مدول هاي ﴿n،m﴾- تزريقي محض و حلقه هاي كوته
104
مدول هاي O- تزريقي
105
مدول هاي -w انژكتيو و حلقه هاي -w نيمه موروثي
106
مدول هاي آرتيني روي حلقه هاي جابجايي
107
مدول هاي از درجه دوري و هم دوري متناهي، بعد گلدي و دوگان آن
108
مدول هاي انژكتيو روي حلقه هاي نوتري
109
مدول هاي بئر و شبه بئر
110
مدول هاي بالابرهم-متناهي و مدول هاي بالا بر ضعيف هم- متناهي
111
مدول هاي برگشت پذير با كاربرد در نظريه حلقه ها
112
مدول هاي بطور هم متناهي نيمه كامل تعميم يافته
113
مدول هاي به طور قوي تصويري، تزريقي و يكدست گرنشتاين
114
مدول هاي پايدار و قضيه اي از كاميلو و يو
115
مدول هاي پيش-تزريقي روي حلقه هاي نيم ساده ي محض
116
مدول هاي پيوسته و تميز
117
مدول هاي تحت خودريختي پايا
118
مدول هاي تخت روي حلقه هاي ارزياب , Flat module over valuationring
119
مدول هاي تزريقي ضعيف روي دامنه هاي صحيح
120
مدول هاي تزريقي -مي نيمم و تخت -مي نيمم و حلقه هاي منسجم-مي نيمم
121
مدول هاي تصويري ،انزكتيو ويكدست گرنشتاين n-قوي
122
مدول هاي تصويري ،انژكتيو و يكدست گرنشتاين قوي
123
مدول هاي تصويري دوري موضعي و مدول هاي ضربي صادق
124
مدول هاي تصويري گرنشتاين﴿m,n﴾-قوي
125
مدول هاي تصويري وزير مدول هاي اول
126
مدول هاي تقريبا تزريقي
127
مدول هاي تقريبا كوهن مكولي و ويژگي ها
128
مدول هاي توكشنده
129
مدول هاي خود توان و هم خود توان كامل
130
مدول هاي دد كيند، زير مدول هاي چگال و وارون پذير از مدول هاي ضربي
131
مدول هاي ددكيند
132
مدول هاي ددكيند
133
مدول هاي دوگان ريكارت ضعيف و دوگان بئر
134
مدول هاي دوم روي حلقه هاي تعويض ناپذير
135
مدول هاي ريكارت
136
مدول هاي ساده با غلاف هاي تصويري
137
مدول هاي شبه -PQانژكتيو
138
مدول هاي شبه اصلي انژكتيو و تعميم انها
139
مدول هاي شبه انژكتيو ساده
140
مدول هاي شبه كوهاپفي و زير مدول هاي t- اساسي همراه با كاربردهايي در نظريه ي حلقه ها
141
مدول هاي شبه نيم پروزكتيو
142
مدول هاي شبه نيم پروژكتيو
143
مدول هاي صادق در شرط زنجير صعودي روي زير مدول هاي با تعداد كراندار مولد , Modules satisfying the ascenbing chain condition on submodules with a bounded number of generators
144
مدول هاي صادق در شرط زنجيرهاي صعودي روي زير مدول هايي با تعداد كران دار مولد
145
مدول هاي صادق در فرمول نيمه راديكال
146
مدول هاي ضربي ضعيف و زير مدولهاي مدول هاي اول و وابسته ي آن
147
مدول هاي ضربي كاهش يافته
148
مدول هاي ضربي كه هر زير مدول اول آنها تنها در يك زير مدول ماكسيمال قرار دارد
149
مدول هاي ضربي و زيرمدول هاي نيم اوّل ضعيف
150
مدول هاي ضربي وزير مدول هاي خالص مدول ضربي , Pure submodules of multiplication modules
151
مدول هاي كاملاً خودتوان و كاملاً هم- خودتوان
152
مدول هاي كاملاً خودتوان و كاملاً هم- خودتوان
153
مدول هاي كاملا گسترش يافته
154
مدول هاي كوهمولوژي موضعي تاپ
155
مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي مدول هاي بازتابي , Local cohomology modules of matlis reflexive
156
مدول هاي كوهمولوژي موضعي نسبت به دو ايده آل: ايده آل هاي اول متصل و حالت مدرج
157
مدول هاي متقارن بر روي حلقه درون ريختي آنها
158
مدول هاي متقاطع برگشتي از جبرواره ها
159
مدول هاي متقاطع توانا
160
مدول هاي متقاطع و شبه متقاطع كامل
161
مدول هاي متمم شده ي تعميم يافته
162
مدول هاي نوتري نسبي و برخي شرايط زنجيري صعودي نسبي
163
مدول هاي نيم درون ساده و مدول هاي تماما كش
164
مدول هاي نيمه منظم
165
مدول هاي هاپفين ، كوهاپفين ، كوهپفين بطور ضعيف
166
مدول هاي هم ضرب روي حلقه هاي تعويض پذير
167
مدول هاي هيلبرت برروي -C* جبرهاي متناهي البعد , hilbert c*-moduls over finite dimensional c*-algebra
168
مدول هاي يكدست گرنشتاين قوي و بعد آنها
169
مدول هاي يكنواخت تقريباً تزريقي نسبي
170
مدول هايي كه با مدول خارج قسمتي خود يكريختند
171
مدول هايي كه حلقه ي درون ريختي شان منظم فون نيومان است
172
مدول هايي كه در فرمول راديكال صدق مي كنند
173
مدول هايي كه طيف اول هاي آن ها داراي نگاشت طبيعي پوشاست
174
مدول هايي كه هر زير مدول آن به طور اساسي در يك جمعوند مستقيم مي نشيند
175
مدول‌هاي اريب خوب و پيوند رسته‌هاي مشتق‌شده از مدول‌ها
176
مدول‌هاي اريب و بعد تسلطي
177
مدول‌هاي اريب و بعدهاي نمايش
178
مدول‌هاي با بعد متناهي براي ابرجبرهاي چندگانه‌ي حلقوي از نوع ﴿A (m, n و ﴿C(m
179
مدول‌هاي تحويل‌ناپذير براي مشتقات چنبره كوانتومي گويا
180
مدول‌هاي كوهمولوژي همبافت‌هاي كوزين
181
مدول‌هايي كه زيرمدول‌هاي خاص آن ها اول است
182
مدول‌هايي كه زيرمدول‌هاي خاص آن ها اول است
183
مدول¬هاي –FPانژكتيو گرنشتاين قوي
184
مدولاتور VSB انتقال صدا و تصوير روي كانال هاي تلويزيوني
185
مدولاتورهاي سيگما- دلتا با كوانتيزاسيون تقريب متوالي
186
مدولار نمايشگاهي
187
مدولار نمايشگاهي
188
مدولاسيون FM و طراحي يك نمونه عملي
189
مدولاسيون امواج الكترومغناطيسي در پلاسما با دماي فرا نسبيتي
190
مدولاسيون چند حاملي و طيف گسترده چربي بر مبناي تبديل فوريه كسري
191
مدولاسيون فركانس (FM)
192
مدولاسيون فضايي در سيستم هاي مخابرات مولكولي چند آنتني مبتني بر پراكنش
193
مدولاسيون و ارسال خروجي دوربين فيلمبرداري
194
مدولاسيون وفقي در سيستم هاي MIMO در شبكه هاي بدون سيم packet-based وIP
195
مدوله سازي طول موجي ليزرهاي نيم رسانا به روش گرما- نوري به منظور اندازه گيري ناهمواري سطح در مقياس نانوته
196
مدولها
197
مدولها با حلقه درون ريختي اول
198
مدولها با شرايط پوچساز
199
مدولها و حلقه هاي كاهشي
200
مدولهاي - RD پروژكتيو و - RD انژكتيو
201
مدولهاي آرتيني كو- كهن- مكولي روي حلقه هاي جابجايي
202
مدولهاي القايي براي جبرهاي يكنواخت
203
مدولهاي انژكتيو و ايده آلهاي اول
204
مدولهاي اول ضعيف شده
205
مدولهاي اوليه روي حلقه هاي جابجايي
206
مدولهاي با طيف كراندار
207
مدولهاي بطور ضعيف نيم ساده و قضيه چگالي
208
مدولهاي تصويري ﴿m , n ) -قويا گرنشتاين
209
مدولهاي تقريبا تزريقي نسبي
210
مدولهاي سريهاي تواني تعميم يافته
211
مدولهاي شبه - تصويري
212
مدولهاي ضربي
213
مدولهاي ضربي و نتايجي مربوط به آن
214
مدولهاي قوياً عالي
215
مدولهاي كسرهاي تعميم يافته مدرج و مدولهاي كوهمولوژي موضعي عمومي مدرج
216
مدولهاي كسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولها مدرج
217
مدولهاي متناهيا پوچ شده
218
مدولهاي محتوايي
219
مدولهاي مدرج از كسرهاي تعميم يافته و كاربرد آنها
220
مدولهاي ناوردا و تبديل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غير خطي به دستگاههاي ديناميكي
221
مدولهاي ها پفي تعميم يافته ، چندين مشخصه سازي حلقه هاي آرتيني
222
مدولهاي هم كج و تزريقي محض
223
مدولهاي هموار روي حلقه هاي ارزه
224
مدولهايي كه هرزير مدول آ ن داراي يك هم بستار يگانه است - ucc ( مدول )
225
مديا تك گرگان
226
مديا سنتر
227
مديا سنتر
228
مديا سنتر
229
مدياتك ﴿ مركز فن آوري رسانه و اطلاعات ﴾
230
مدياتك تهران
231
مدياتك كرج طراحي مركز چند رسانه اي اطلاع رساني با تكيه بر فناوري اطلاعات
232
مدياتك معماري
233
مدياسنتر
234
مدير خوب مدرسه
235
مديران تحصيل كرده در رشته مديريت آموزشي نسبت به ساير مديران از عملكرد بهتري بر خوردارند.
236
مديران تحصيل كرده در رشته مديريت اموزشي نسبت به ساير مديران از عملكرد بهتري برخوردارند
237
مديران دبيرستانهاي پسرانه دولتي منطقه 13 آموزش و پرورش تهران بر اساس كداميك از سبكهاي مديريتي (رابطه - مدار يا وظيفه - مدار) عمل مي كنند
238
مديريت ، آموزش و سازماندهي ملي در مطبوعات ايران
239
مديريت ، آموزش و ساماندهي ملي در مطبوعات ايران
240
مديريت ، آناليز بها؟ ساعتي ماشين آلات و روشهاي كاهش هزينه
241
مديريت ، بهينه سازي و شبيه سازي توزيع مناسب آب در سيستم چند مخزنه حوضه كلامرز ميانه
242
مديريت SPM در سطح سيستم عامل هاي تعبيه شده
243
مديريت آب هاي همراه نفت با تمركز بر آماده سازي آن جهت استفاده در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز
244
مديريت آب و بهره وري بيشتر از منابع آبي در امر كشاورزي با استفاده از سيستم هاي هوشمند مديريت آبرساني و كاربرد آن در منطقه وردآورد
245
مديريت آبخوان تحت شرايط بهره برداري متغيير: رويكرد بهينه سازي چند هدفه
246
مديريت آبخيزداري حوضه آبريز براي كاهش ريسك با استفاده از GIS
247
مديريت آبياري در خاك هاي ترك دار شاليزاري
248
مديريت آبياري گندم تحت تاثير شوري با استفاده از مدل CERES- Wheat در شرق اصفهان
249
مديريت آموزش مجازي
250
مديريت آموزشي
251
مديريت آموزشي
252
مديريت آموزشي
253
مديريت آموزشي
254
مديريت آموزشي
255
مديريت آموزشي در نهجالبلاغه
256
مديريت آموزشي و سطح تحصيلات
257
مديريت اثربخش مقصد گردشگري شهري با تأكيد بر مزيت رقابتي (نمونه موردي: شهر اصفهان)
258
مديريت اجرايي زير ساختهاي شهري ﴿در تهران﴾
259
مديريت اخلال در حمل‌ونقل دريايي با استفاده توأمان استراتژي‌هاي افزايش سرعت، حذف بندر و جابجايي ترتيب بازديد
260
مديريت اداري و مقايسه كار اين مديريت علمي با مديريت سنتي در اداره
261
مديريت ارتباط استراتژيك و رابطه آن با وفاداري نسبت به برندهاي خدماتي ﴿مطالعه موردي: شركتهاي بيمه﴾
262
مديريت ارتباط با مشتري
263
مديريت ارتباط با مشتري
264
مديريت ارتباط با مشتري
265
مديريت ارتباط با مشتري
266
مديريت ارتباط با مشتري
267
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
268
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
269
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
270
مديريت ارتباط با مشتري )CRM(
271
مديريت ارتباط با مشتري /
272
مديريت ارتباط با مشتري CRM
273
مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM﴾
274
مديريت ارتباط با مشتري ŸŸŸcrm
275
مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM) با رويكرد مقايسه وفاداري و نگهداشت مشتريان در بانك هاي صادرات ايران و ملي ايران شهر اهواز
276
مديريت ارتباط با مشتري در عصر فناوري اطلاعات
277
مديريت ارتباط با مشتري و ارائه چهارچوبي كارآمد براي بانك سپه منطقه گيلان
278
مديريت ارتباط با مشتري و نوآوري و بررسي مقايسه اي آن در سه بانك ايراني با رويكرد مدل سوئيفت
279
مديريت ارتباط بامشتري باتكيه برابزارهاي مبتني بروب وعاملهاي هوشمند
280
مديريت ارتباط بامشتريان CRM
281
مديريت ارتباطات
282
مديريت ارتباطات پروژه براساس استاندارد PMBOK با تمركز روي يك پروژه عمراني خاص
283
مديريت ارتباطات مشتري مبتني بر رايانش ابري
284
مديريت ارزش
285
مديريت ارزش كسب شده با رويكرد فازي نوع دوم بازه‌اي براي كنترل هزينه و زمان پروژه
286
مديريت ارزش مشتري و هدف گذاري هزينه
287
مديريت ارزيابي پروژه هاي راهسازي وخط آهن به لحاظ بررسي فني،زيست محيطي، اقتصادي واجتماعي
288
مديريت از ديدگاه قرآن و سنت و رضامندي شغلي در مديريت اسلامي
289
مديريت از ديدگاه گلستان و بوستان سعدي
290
مديريت استراتژيك
291
مديريت استراتژيك
292
مديريت استراتژيك
293
مديريت استراتژيك
294
مديريت استراتژيك /
295
مديريت استراتژيك بازار فروش خودروهاي هيوندا - مطالعه موردي: شركت آسان‌موتور
296
مديريت استراتژيك برند ﴿شركت ظريف مصور﴾
297
مديريت استراتژيك در انديشه مهدويت و نقش آن در چشم انداز سازمان
298
مديريت استراتژيك در بازاريابي
299
مديريت استراتژيك در تئوري و عمل
300
مديريت استراتژيك در حوزه ي معدنكاري
301
مديريت استراتژيك در مدل كسب و كار
302
مديريت استراتژيك كنترل پروژه هاي شهري
303
مديريت استراتژيك نام تجاري
304
مديريت استرات‍يك در واحدهاي صنعتي
305
مديريت استعداد با رويكرد شناسايي ويژگي هاي كاركنان كليدي در جهت پياده سازي مديريت استعداد منابع انساني
306
مديريت استعدادهاي ورزشي با تاكيد بر جذب و سازماندهي ورزشكاران رشته ورزشي ژيمناستيك
307
مديريت استعدادهاي ورزشي با تاكيد بر جذب و سازماندهي ورزشكاران رشته ورزشي ژيمناستيك
308
مديريت اسلامي
309
مديريت اسلامي
310
مديريت اسلامي
311
مديريت اسلامي
312
مديريت اسلامي
313
مديريت اسلامي
314
مديريت اسلامي
315
مديريت اسلامي
316
مديريت اسلامي
317
مديريت اسلامي
318
مديريت اسلامي از ديدگاه امير عدالت (ع )
319
مديريت اسلامي در اسلام
320
مديريت اسلامي والگوهاي آن
321
مديريت اسلامي والگوهاي آن
322
مديريت اشياء در اينترنت اشياء مبتني بر پروتكل IoTivity
323
مديريت اعتماد براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي شناختي بي سيم
324
مديريت اعتماد براي شنود مشاركتي چندگامي طيف در شبكه ي راديوي شناختگر
325
مديريت اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از نظريه بازي
326
مديريت اعتماد در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از نظريه ي بازي ها
327
مديريت اكوسيستم و مديريت زمان
328
مديريت الگوريتم هاي مسير يابي روتر هاي سيسكو مبتني
329
مديريت امكان سنجي اسكان موقت پس از زلزله براي منطقه اي از تهران
330
مديريت امنيت اطلاعات مخابراتي
331
مديريت انبار داري
332
مديريت انبارداري در ايران فرصت ها و تهديد
333
مديريت انتخاب حس گرها جهت افزايش كارايي شبكه هاي حس گر بي سيم در كارد رهگيري هدف
334
مديريت انتخاب حسگرها جهت افزايش كارآيي شبكه هاي حسگر بي سيم دركاربرد رهگيري هدفژژ
335
مديريت انتخاب و دسته بندي منسوجات رنگي در صنايع پوشاك
336
مديريت انتخابي يا انتصابي در آموزش و پرورش از ديدگاه دبيران مقطع راهنمايي و ابتدايي شهرستان بجنورد
337
مديريت انتقال اطلاعات در اجراي پروژه هاي انبوه سازي مسكن با بكارگيري ﴿﴿سيستم اطلاعات مديريت﴾﴾
338
مديريت انتقال تكنولوژي در ايران
339
مديريت انتقال گاز با انتخاب فناوري مناسب براي تأمين تقاضاي فصلي(مطالعه ي موردي استان اصفهان)
340
مديريت انرزي در صنعت سيمان ايران
341
مديريت انرژي
342
مديريت انرژي با استفاده از ارزيابي چرخه عمر انرژي، مطالعه مورديك صتعت سيمان
343
مديريت انرژي بر روي لوازم خانگي
344
مديريت انرژي بهينه در يك سامانه تركيبي شامل پنل فتوولتائيك، پيل‌سوختي و باتري
345
مديريت انرژي تصادفي مبتني بر ضريب بار با قابليت انتخاب نقطه تعادل در چارچوب تئوري بازي
346
مديريت انرژي خرده فروش برق، مبتني بر تعيين قيمت فروش در شبكه هاي هوشمند
347
مديريت انرژي خودروهاي الكتريكي در پاركينگ‌هاي هوشمند
348
مديريت انرژي خوشه اي بارهاي متصل به هم پاسخگو به قيمت با رويكرد كارايي و برابري
349
مديريت انرژي در ريزشبكه هاي تركيبي با درنظر گرفتن پاسخگويي بار
350
مديريت انرژي در ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
351
مديريت انرژي در ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
352
مديريت انرژي در ساختمانهاي بلند مرتبه
353
مديريت انرژي در ساختمانهاي متداول مسكوني ﴿يكي از مناطق شهر تهران﴾
354
مديريت انرژي در سيستم هاي با چندين ريزشبكه با در نظر گرفتن پاسخگويي بار و عدم قطعيت ها
355
مديريت انرژي در صنايع كاغذسازي كاوه
356
مديريت انرژي در يك ريزشبكه شامل پنل‌هاي فتولتائيك و توربين‌هاي بادي به‌همراه ذخيره‌ساز انرژي
357
مديريت انرژي راه آهن هوشمند در حضور منابع انرژي تجديد پذير و ترمز بازياب
358
مديريت انرژي ريزشبكه با در نظرگيري عدم قطعيت ها و اجراي پاسخگويي بار
359
مديريت انرژي ساختمان هاي اداري با حضور خودرو هاي الكتريكي و در نظر گرفتن منافع دارندگان خودرو با استفاه از روش‌هاي پيش‌بيني تصادفي
360
مديريت انرژي سيستم تركيبي توليد پراكنده باد/خورشيد و باتري با در نظر گرفتن اثر حافظه و پيشبيني خطي باد و خورشيد
361
مديريت انرژي منابع Micro-CHP و ذخيره سازهاي انرژي در ريزشبكه ها با وجود بارهاي پاسخگو
362
مديريت انرژي ناحيه شهري با استفاده از روش CHP به همراه مخازن ذخيره انرژي حرارتي
363
مديريت انرژي يك ريزشبكه با نفوذ بالاي خودروهاي الكتريكي
364
مديريت انگيزش در سازمانها واهميت آن درجهت ارتقا‍ بهره وري ‌ ○ ‌ ■ ‌مديريت انگيزش در سازمانها واهميت آن درجهت ارتقاء بهره وري
365
مديريت ايمني حاشيه راه هاي دو خطه مبتني بر فرآيند شاخص خطر حاشيه راه
366
مديريت ايمني حاشيه راه هاي دو خطه مبتني بر فرآيند شاخص خطر حاشيه راه
367
مديريت ايمني در اماكن ورزشي
368
مديريت با تكيه بر معنويت
369
مديريت بار خانگي با استفاده ازسيستم تركيبي فتوولتاييك و توربين بادي
370
مديريت بار و انرژي الكتريكي شبكه هاي برق در يك برنامه شبيه ساز زمان واقعي
371
مديريت بازار يابي جهاني
372
مديريت بازار يابي و روابط عمومي در ايران وجهان
373
مديريت بازاريابي
374
مديريت بازاريابي با ديدگاه بسته بندي مواد غذايي
375
مديريت بازاريابي سبز
376
مديريت بازاريابي وتبليغات (بررسي تبليغات محصولات شركت كيش چيپس )
377
مديريت بازاريابي وروشهاي ان
378
مديريت بازسازي مناطق زلزله زده
379
مديريت بحران
380
مديريت بحران
381
مديريت بحران
382
مديريت بحران
383
مديريت بحران آب و نقش آن در توسعه پايدار (نمونه موردي شهرستان خرم آباد)
384
مديريت بحران آتش سوزي مخازن نفتي پس از زلزله
385
مديريت بحران آسيب‌هاي ترافيكي با رويكرد فرهنگ ترافيك (مطالعه موردي: بخش مركزي شهر اصفهان)
386
مديريت بحران آمريكا و چين درمنطقه خاورميانه بعد از جنگ سرد (2008- 2018) مطالعه موردي (پرونده هسته‌اي ايران و بحران سوريه)
387
مديريت بحران پس از شكست سد با استفاده از GIS
388
مديريت بحران در بافت‌هاي فرسوده شهري با تأكيد بر زلزله (مطالعة موردي: بافت فرسودة قديمي شهر سنندج)
389
مديريت بحران در رفتارشناسي علوي
390
مديريت بحران در شبكه هاي فاضلاب و راههاي سرويس دهي
391
مديريت بحران در شرايط انسداد معابر منتهي به مراكز خدمات درماني
392
مديريت بحران در شهرهاي بندري نمونه موردي(شهر بندرعباس)
393
مديريت بحران زلزله و تحليل فضايي آسيب پذيري تأسيسات خدمات رسان شهري (مطالعة موردي: شهر شيراز)
394
مديريت بحران سكونت گاه هاي غيررسمي در كلانشهر اهواز (مطالعه موردي : كوي ملاشيه – كوي منبع آب )
395
مديريت بحران شهري وتخليه اضطراري جمعيت (مطالعه موردي شهر بابل)
396
مديريت بحران محيطي در شهرها (مطالعه موردي سيل بهشهر )
397
مديريت بحران موزه در دنيا و ارايه راهكار براي موره در ايران ﴿با تاكيد بر زلزله﴾
398
مديريت بحران و بررسي آن در اداره راه آهن استان يزد
399
مديريت بحران و پدافند غيرعامل در محور فرهنگي- تاريخي بازار ﴿مطالعه موردي: بازار شهر اصفهان﴾
400
مديريت بحران و تخليه اضطراري جمعيت در كاربري هاي فرهنگي مطالعه موردي شهر اصفهان
401
مديريت بحران و تخليه اضطراري جمعيت در كاربري هاي فرهنگي مطالعه موردي شهر اصفهان
402
مديريت بحران و سوانح طبيعي ( سيل و گرد و غبار) با استفاده از GIS
403
مديريت بحران و مكان يابي مناسبترين مراكز سكونت گاهي دهستان بخش مركزي شهرستان ورزقان
404
مديريت بخش انفورماتيك شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي
405
مديريت بدن در زنان ديندار شهرمشهد
406
مديريت بر راهكارهاي زيست محيطي و ترافيكي اماكن ورزشي
407
مديريت براي توسعه پايدار
408
مديريت برخورد در تطبيق آنتولوژي
409
مديريت بررسي بازسازي 72 پروژه صنعتي بزرگ در مناطق جنگزده و آينده صنعت در مناطق جنگزده استان خوزستان شامل شهرهاي آبادان و خرمشهر
410
مديريت برشكاري و كنترل ورقهاي باقيمانده از برش
411
مديريت برنامه ريزي كنترل ، تعمير، تقويت و بازسازي سازه ها با استفاده از نرم افزار
412
مديريت به هم پيوسته منابع راديويي در شبكه هاي بي سيم ناهمگون قابل بازپيكربندي
413
مديريت بهره برداري بهينه و پايدار از سفره‌هاي آب زيرزميني در كشاورزي: رويكرد برنامه‌ريزي پوياي تصادفي مثبت
414
مديريت بهره برداري و نگهداري طرحهاي آبياري و مديريت منابع آب و آلودگي آب
415
مديريت بهره وري
416
مديريت بهره وري در پست و راهكارهاي ارتقاء آن در اداره كل پست استان خراسان
417
مديريت بهره وري در پست وراهكارهاي ارتقاء آن در ادارات كل پست استان تهران
418
مديريت بهره وري فراگير
419
مديريت بهره وري فراگير
420
مديريت بهره وري فراگير
421
مديريت بهره وري فراگير
422
مديريت بهروري فراگير
423
مديريت بهروري و گسترش كار آفريني
424
مديريت بهينه انرژي در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از برنامه پاسخ بار
425
مديريت بهينه بهره برداري از منابع آب زيرزميني در شرايط خشكسالي با استفاده از مدل ﴿MODFLOW﴾ ﴿مطالعه موردي : دشت الشتر، استان لرستان﴾
426
مديريت بهينه پر تفوي ارزي بانك توسعه صادرات ايران (88-1384)
427
مديريت بهينه پسماند قابل بازيافت شهري
428
مديريت بهينه تامين منابع آب مجتمع هاي صنعتي Tabu Search) به روش بهينه سازي جستجو ممنوعه مطالعه موردي چرخه آبي يك مجتمع توليد مس
429
مديريت بهينه سازي مصرف انرژي در يك خانه هوشمند
430
مديريت بهينه سوخت درنيروگاه ها
431
مديريت بهينه سيلاب در سيستم جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
432
مديريت بهينه شيم آبياري براي آبياري قطره ي پايدار با كاربرد پساب
433
مديريت بهينه طيف با استفاده از نظريه بازي ها
434
مديريت بهينه كميت و كيفيت منابع آبي با ديدگاه توام بهره¬برداري از مخزن و تخصيص بار چند آلاينده در سيستم بزرگ¬ مقياس منابع آبي؛ رويكرد شبيه¬سازي_بهينه¬سازي
435
مديريت بهينه مصرف آب در بخش كشاورزي با استفاده از مدل MODFLOW و روش تصميم‌گيري چندمعياره در دشت كوهدشت
436
مديريت بهينه منابع راديويي و انرژي براي ارتباط وسيله به وسيله با الگوريتم¬هاي يادگيري ماشين
437
مديريت بهينه هزينه در صنعت خودروسازي - مطالعه موردي ﴿پرايد﴾
438
مديريت بهينهي انرژي در ريزشبكهها مبتني بر برنامهريزي تصادفي
439
مديريت پايدارمنابع آب درشبكه آبياري اراضي سمت راست سد انحرافي نكوآباد باتاكيد براقليم
440
مديريت پايه مخزن براي يك مخزن نفتي تحت تزريق گاز امتزاجي
441
مديريت پدافند غير عامل در صنعت خودروسازي
442
مديريت پر شدگي خطوط انتقال در سيستم هاي تجديد ساختار شده توسط FACTS
443
مديريت پر شدگي خطوط انتقال در سيستم هاي تجديد ساختار شده توسط عناصر FACTS
444
مديريت پرتفوي با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط و در نظر گرفتن هزينه‌هاي معاملاتي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
445
مديريت پروژه به روش بحراني
446
مديريت پروژه پويا با استفاده از تركيب پويايي سيستم و شبيه سازي رويداد گسسته(مورد مطالعه: پروژه منتخب)
447
مديريت پرو‍ژه در قراردادهاي بيع متقابل جهت عمليات اكتشاف، توليد و توسعه در يكي از مناطق نفتي ايران
448
مديريت پروژه در مخازن نفتي
449
مديريت پروژه دريك ساختمان بارويكرداستاندارد pmbok باتاكيدبرمديريت كيفيت
450
مديريت پروژه طراحي هواپيماي مسافريري 100نفره با تاكيد بر ساختار شكت كار﴿WBS﴾
451
مديريت پروژه هاي حفاري توسط دكل هاي سايبري در عصر ديجيتال
452
مديريت پروژه هاي نرم افزاري
453
مديريت پرو‍ژه هاي نرم افزاري مبتني بر متدولوژي آريوپي با استفاده از نرم افزار پراسس ميكر
454
مديريت پروژه و برنامه ريزي آموزش هاي آزاد دانشكده مهندسي صنايع با استفاده از استاندارد پرينس 2
455
مديريت پساب صنعت نساجي و ارائه راهكارهاي نوين در جهت كاهش مصرف و هزينه هاي آن
456
مديريت پسماند حفاري در چاه هاي برداشت نفت و گاز
457
مديريت پسماند حفاري در چاه هاي برداشت نفت و گاز و اثرات زيست محيطي
458
مديريت پسماند فرايندهاي پتروشيمي
459
مديريت پسماند و ارائه راهكارهاي بهينه سازي آن ﴿ نمونه موردي شهر خرم آباد﴾
460
مديريت پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي با رويكرد اقتصادي در شهر تهران
461
مديريت پسماندهاي شهري با رويكرد توسعه ي پايدار نمونه موردي: شهرايلام
462
مديريت پنجره هاي لغزان در سيستم هاي پردازش جريان داده
463
مديريت پهناي باند شبكه هاي بي سيم مش به كمك عامل هاي سيار
464
مديريت پوياي بافر در سيستم هاي صف بندي بر اساس ميزان خود شبيهي ترافيك شبكه
465
مديريت پوياي تكرار داده مبتني بر زمان پاسخ در محيط ذخيره سازي ابري
466
مديريت پوياي جريان ها بر اساس DiffServ در شبكه هاي SDN
467
مديريت پوياي منابع براي زيرساخت بصورت سرويس در محيط ابري
468
مديريت پوياي منابع در لايه زيرساخت خدمات محاسبات ابري با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري تطبيق پذير
469
مديريت پيامدهاي ناشي از حملات بيولوژيكي و شيميايي به شبكه هاي توزيع آب شهري
470
مديريت پيامدهاي ناشي از حملات بيولوژيكي و شيميايي به شبكه هاي مديريت آب شهري
471
مديريت پيچيدگي در پروژه هاي عمراني با رويكرد پويايي سيستم ها
472
مديريت پيش بيني و پهنه بندي سيلاب با GIS ﴿مطالعه موردي﴾
473
مديريت تامين منابع در محيط رايانش ابري
474
مديريت تامين و مصرف با PHEV
475
مديريت تبليغات با كنترل احساسات به كمك هوش مصنوعي
476
مديريت تحرك در شبكه هاي سيلر سلولي با هدف كاهشي و بهينه سازي هزينه هاي بهنگام آوري موقعيت و فراخواني
477
مديريت تحليل بر تفوليوي پروژه
478
مديريت تحول
479
مديريت تحول در بخش دولتي ايران مبتني بر تحول اداري
480
مديريت تخت هاي بيمارستاني با در نظرگيري بلوكه شدن تخت و پذيرش بيماران انتخابي
481
مديريت تخصيص آب با استفاده از برنامه ريزي شي گرا
482
مديريت تخصيص آب به چاه هاي تزريقي با استفاده از تاريخچه توليد
483
مديريت تخصيص منابع راديويي بر اساس كاهش تداخل هم‌كانالي در شبكه‌هاي چندسلولي چندحاملي
484
مديريت تخصيص و زمانبندي وظايف در شبكه هاي حسگر كنشگر بي¬سيم با معماري تركيبي با آگاهي از قابليت اطمينان
485
مديريت تخليه بحران در شبكه ترافيك با استفاده از سامانه پيشرفته اطلاعات مسافر
486
‎مديريت تداخل در آشكارسازي چندكاربره در سيستم هاي cdma ﴿ كاربرد در شبكه هاي موبايل﴾
487
مديريت تداخل عمدي در سيستم هاي مايمو انبوه
488
مديريت تداخل ميان سلولي در شبكه هاي فمتوسل با استفاده مجدد فركانسي
489
مديريت ترافيك در شبكه هاي IP/MPLS به منظور تامين كيفيت خدمات
490
مديريت ترافيك در شبكه هاي نسل بعدي مبتني بر IP به منظور تامين كيفيت سرويس
491
مديريت ترافيك در شبكه‌هاي نرم‌افزارمحور مبتني بر توازن بار
492
مديريت ترافيك محله هاي شهري (نقش، اهميت و روشها)
493
مديريت ترافيك و كارائي بين شبكه ايي براي شبكه هاي نسل آينده
494
مديريت تراكم انتقال منتني بر ظرفيت ديناميكي خطوط انتقال
495
مديريت تراكم با استفاده از بازار بار قابل قطع در سيستم هاي تجديد ساختار يافته با كمك الگوريتم ژنتيك
496
مديريت تراكم در شبكه هاي توزيع از طريق قيمت حاشيه اي محلي توزيع با استفاده از برنامه ريزي درجه دوم
497
مديريت تراكم در محيط تجديد ساختار يافته بر اساس مفهوم قيمت حاشيه اي توان عبوري از خطوط
498
مديريت تراكم شبكه انتقال با مدل بارهاي وابسته به ولتاژ با در نظر گرفتن حداكثر مدت زمان مجاز رفع تراكم و قابليت تحليل جزيره‌اي
499
مديريت تراكنش در XML پايگا هداد ههاي ذاتاً
500
مديريت تربيتي در نهج البلاغه
501
مديريت تطبيق پذير زنجيره تامين خدمات الكترونيكي مبتني بر تغيير نقش اجزاي زنجيره
502
مديريت تطبيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با در نظرگرفتن عدم قطعيت هاي منابع و مصارف آب
503
مديريت تعارض
504
مديريت تعارض
505
مديريت تعارض در قرآن و سنت
506
مديريت تعميرات و نگهداري معادن سيمان تهران
507
مديريت تغيير
508
مديريت تغيير
509
مديريت تغيير در پرو‍‍‍‍‍‍‍ژه هاي ساخت با رويكرد پويايي سيستمها
510
مديريت تغييردرسازمانها
511
مديريت تقاضا در حمل و نقل شهري(مطالعه موردي :همپيمايي شخصي)
512
مديريت تقاضاي بار توزيع شده(پراكنده) همراه با ذخيره سازي انرژي در شبكه هاي هوشمند
513
مديريت تقاضاي منابع آب، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
514
مديريت تكنولوژي و فن آوري
515
مديريت تلفيقي شته جاليز Apnisgossypii با استفاده از بالتوري سبز Chrysoperla carnea و شبه تنظيم كننده هاي رشد حشرات ﴿پاپيروكسي فن و بوپروفزين﴾ در گلخانه
516
مديريت تلفيقي منابع آب دشت مهيار شمالي در استان اصفهان
517
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زير زميني با استفاده از منطق فازي
518
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زير زميني در شرايط كم آبي
519
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از الگوريتم جفت گيري زنبور عسل
520
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني به روش الگوريتم هارمونيك مطالعه موردي: زير حوضه نجف آباد
521
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني به روش شبيه سازي - بهينه سازي
522
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني در هيدروسيستم هاي پيچيده
523
مديريت توان PHEV جهت كاهش تلفات در ريزشبكه
524
مديريت توان خودرو الكتريكي تركيبي با قابليت اتصال به شبكه در بازارهاي محلي انرژي با درنظرگرفتن حمله سايبري
525
مديريت توان در ريز شبكه ها با استفاده از مشخصه هاي افتي تطبيقي
526
مديريت توان در شرايط بروز خطا در شبكه با استفاده از منابع ذخيره ساز كمكي
527
مديريت توان راكتيو در شبكه هاي قدرت الكتريكي در حضور منابع توليد پراكنده
528
مديريت توان راكتيو منابع توليد اينورتري به منظور مقابله با پديده هاي كمبود و بيشبود ولتاژ
529
مديريت توان راكتيو نيروگاههاي بادي با استفاده از ادوات FACTS
530
مديريت توان ريزشبكه شامل ‏EV‏ ها جهت حداكثر سازي استحصال توان از ‏DER‏ ها و افزايش طول عمر ‏ESS‏ ها.‏
531
مديريت توان و ارسال داده در كانال رله با گره هاي برداشت انرژي
532
مديريت توان و تخصيص منابع بر روي شبكه اي از گره هاي سيار هوشمند
533
مديريت توان يك ريز شبكه مبتني بر اينورتر در حالت خودگردان
534
‎مديريت توپولوژي تطبيقي در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد مبتني بر اتوماتاي يادگير
535
مديريت توزيع آب زاينده رود بر اساس برآورد راندمان انتقال در كانالهاي زير دست سد
536
مديريت توزيع شبكه آب و نشت آبي در محيط GIS
537
مديريت توسعه روستائي
538
مديريت توليد
539
مديريت توليد بدون كارخانه ؛ با تكيه بر صنايع دفاع
540
مديريت توليد در چاپ ﴿افست ورقي﴾
541
مديريت توليد در مجتمع متالوژي پودر ايران
542
مديريت جامع آب شهري مطالعه موردي شهر تهران
543
مديريت جامع كيفيت
544
مديريت جامع مقابله با آفات در موزه ها ﴿ مطالعه موردي : ارائه پلان مديريت مقابله با آفات براي موسسه ي كتابخانه و موزه ملي ملك ﴾
545
مديريت جامع منابع آب حوضه آبريز زاينده رود
546
مديريت جامعه از ديدگاه اسلام و نهج البلاغه
547
مديريت جريان داده هاي احتمالاتي با قابليت كاهش بار
548
مديريت جمع آوري مواد زائد جامد شهري در خدمات شهري شهرداري يزد
549
مديريت جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري در مناطق زلزله خيز
550
مديريت جهانگردي ومعرفي جاذبه هاي گردشگري ايران وجهان
551
مديريت جهانگردي﴿توريست وتاثير آن بر امنيت ملي﴾
552
مديريت چالش‌هاي امنيتي در طراحي رابط‌هاي برنامه‌نويسي كاربردي كاربرمحور
553
مديريت حجم آب تزريقي به يك مخزن با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره برداري
554
مديريت حجم گاز تزريقي در پروژه هاي سيلاب زني گاز
555
مديريت حرارتي پيل سوختي غشاء پليمري با استفاده از نانوسيال
556
مديريت حركت با استفاده از الگوريتم مسيريابي حالت پيوند بهينه شده براي موبايل هاي نسل چهارم
557
مديريت حفاظت از بازارهاي تاريخي نمونه موردي: تبيين راهبردهاي حفاظتي براي بازار تاريخي يزد
558
مديريت حفظ و مرمت در كاوش هاي باستان شناسي با نگرشي ويژه به كاوش محوطه باستاني مسجد كبوتر تبريز
559
مديريت حقوق دستمزد در ايران
560
مديريت حقوقي ريسك در قراردادهاي نفتي و تطابق آن با حقوق خصوصي ايران
561
مديريت حمل و نقل ناوگان كانتينري
562
مديريت حوضه با تكيه بر نقش ذخيره آب و توسعه كشاورزي
563
مديريت خانه هاي سازماني تحت وب
564
مديريت خانواده و پيشگيري از بزهكاري فرزندان كودك و نوجوان
565
مديريت خرابي در شبكه هاي MPLS و تاثير آن در بهبود كارايي
566
مديريت خرابي در لايه ATM
567
مديريت خريد انبار داري و تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي
568
مديريت خريد و تداركات در سازمان
569
مديريت خلاق ونوآوري
570
مديريت خودكار مصرف انرژي مبتني بر عدالت در شبكه هوشمند برق
571
مديريت خودگردان سمت تقاضا در شبكه هوشمند با استفاده از بازي پتانسيل
572
مديريت داده‌هاي كليدي سازمان با استفاده از معماريسرويس‌گرا(نمونه مطالعاتي: دانشگاه تهران)
573
مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك ها با بكارگيري روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه....
574
مديريت دارايي و بدهي با استفاده از برنامه‌ريزي تصادفي دومرحله‌اي چند دوره‌اي(مطالعه موردي بانك خصوصي)
575
مديريت دانش
576
مديريت دانش
577
مديريت دانش
578
مديريت دانش
579
مديريت دانش
580
مديريت دانش
581
مديريت دانش
582
مديريت دانش
583
مديريت دانش در پروژه هاي ساخت و تاثير آن در قراردادها
584
مديريت دانش در تشخيص خطاهاي دارويي با استفاده از ايجاد سيستم FMEA
585
مديريت دانش در سازمانها
586
مديريت دانش شخصي در سيستمهاي آموزشي مطالعه موردي دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
587
مديريت دانش و رويكردهاي نوين آن
588
مديريت دانش و مدل هاي پياده سازي
589
مديريت دانش و نقش آن در آموزش عالي
590
مديريت دانش و نقش آن در توسعه سازماني
591
مديريت دانش ورويكردهاي نوين آن
592
مديريت دانش، مقدمات، ضروريات، پيش نيازها در شركت يكتا معرق
593
مديريت در برنامه ريزي
594
مديريت در سازمان آموزش و پرورش
595
مديريت در سازمان آموزش و پرورش مديريت كار عملي در سازمان
596
مديريت درآمد در موسسات خدماتي-مالي
597
مديريت درآمد هاي نفتي
598
مديريت درآمدهاي نفتي
599
مديريت درس آموخته ها
600
مديريت درياچه سد زاينده رود و تاثيرات زيست محيطي آن
601
مديريت دست به دست شدن IPv6 سيار در شبكه‌هاي راديوي شناختي سلولي با قابليت چندخانگي
602
مديريت دسترسي توده‌اي زمانبندي شده در ارتباطات ماشين به ماشين مبتني بر شبكه‌هاي سلولي با در نظر گرفتن بهره‌وري انرژي و كيفيت سرويس
603
مديريت دگرسپاري با كمك كلان سلول در شبكه هاي دولايه اي كلان سلول و خردسلول
604
مديريت دگرسپاري در شبكه هاي مخابرات سلولي نامتجانس
605
مديريت ديناميك پيامدهاي ناشي از تزريق مواد آلاينده در شبكه‌هاي توزيع آب شهري
606
مديريت ديناميكي ترافيك و كاربردهاي آن
607
مديريت رابطه مشتريان
608
مديريت راهبردي ايجاد شبكه دوگانه آب آشاميدني و غيرآشاميدني در محدوده شهر يزد با استفاده از تحليل SWOT
609
مديريت رايانه اي هوشمند باشگاه بيليارد
610
مديريت رايانه اي هوشمند باشگاه ورزشي
611
مديريت رسانه هاي جمعي و اجتماعي
612
مديريت رستوران
613
مديريت رسوب در رودخانه هاي فصلي با استفاده از صفحات مستغرق
614
مديريت رشد شهري در منطقه گرايي جديد: مورد مطالعه، كلانشهر تهران
615
مديريت رفتار سازماني
616
مديريت رفتار سازماني در يك واحد توليدي نساجي
617
مديريت رنگ در عكاسي ديجيتال
618
مديريت روابط انساني از ديدگاه اسلام و با تاكيد بر روابط انساني در مدرسه
619
مديريت روابط انساني از ديدگاه اسلام و بررسي نظرات مديران منطقه 4 آموزش و پرورش
620
مديريت روابط انساني و بررسي آن در دو اداره ي گمرك و استاندارد خراسان شمالي
621
مديريت روسازي فرودگاه با بكارگيري برنامه كاربردي تلفن همراه هوشمند
622
مديريت ريز شبكه ها و استقلال آنها از شبكه بالا دستي با استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و ذخيره سازها
623
مديريت ريسك
624
مديريت ريسك
625
مديريت ريسك اعتباري پورتفوي براي تعيين حد كفايت سرمايه بانك و استفاده از آن براي تعيين پورتفوي بهينه تسهيلات
626
مديريت ريسك امنيتي در برنامه هاي كاربردي وب
627
مديريت ريسك امنيتي در برنامه هاي كاربردي وب
628
مديريت ريسك با استفاده از متدولوژي ارزش در معرض ريسك (VaR) در بازار سهام
629
مديريت ريسك با تركيب فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) – مطالعه موردي خطوط انتقال
630
مديريت ريسك بازار
631
مديريت ريسك براساس استاندارد PMBOK با تمركز بر يك پروژه‌ي ساختماني
632
مديريت ريسك پروژه
633
مديريت ريسك پروژه بر اساس استاندارد pmbok با تمركز بر روي يك پروژه عمراني
634
مديريت ريسك پروژه براساس استاندارد Pmbok با تمركز بر روي يك پروژه خاص
635
مديريت ريسك پروژه مترو شهري
636
مديريت ريسك پروژه هاي توسعه محصول
637
مديريت ريسك پروژه هاي ساختماني با قرارداد متعارف
638
مديريت ريسك پروژه هاي طراحي و پياده سازي سيستم انبار ايساكو
639
مديريت ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات ﴿ Risk management o information tecnology project)
640
مديريت ريسك پروژههاي لرزهنگاري اكتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز كشور
641
مديريت ريسك خشكسالي هيدرولوژي در دشت مرودشت
642
مديريت ريسك در پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
643
مديريت ريسك در پروژه هاي راه سازي بين ايستگاههاي تقليل فشار گاز با استفاده از تلفيق روش هاي FMEA، AHP و منطق فازي
644
مديريت ريسك در پرو‍‍ژه هاي فناوري طلاعات
645
مديريت ريسك در پروژه‌هاي عمراني _ مطالعه موردي بيمارستان رازي بيرجند
646
مديريت ريسك در پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري نيروگاهي B.O.O
647
مديريت ريسك در زنجيره تامين گاز طبيعي
648
مديريت ريسك در شركت هاي كوچك و متوسط ساختماني
649
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT (مطالعه موردي احداث درياچه مصنوعي در منطقه گردشگري سرچشمه نطنز)
650
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT (مطالعه موردي احداث درياچه مصنوعي در منطقه گردشگري سرچشمه نطنز)
651
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT [بي. ا. تي.] و كاربرد و آسيب شناسي آن در قراردادهاي زيربنايي ايران ﴿مطالعه موردي نيروگاه گازي جنوب اصفهان﴾
652
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT در ايران و نحوه تسهيم ريسك بين طرفين قرارداد
653
مديريت ريسك در كنترل پروژه
654
مديريت ريسك در مهندسي يكپارچگي سازمان و روش شناسي به منظور كنترل ريسك هاي سازماني
655
مديريت ريسك در نوآوري خدمات : مورد كاوي شركت همراه اول
656
مديريت ريسك زيست‌ محيطي شهرك صنعتي با روش شبيه سازي مونت كارلو - نرم افزار Pertmaster (مطالعه موردي شهرك صنعتي شهيد سليمي)
657
مديريت ريسك زيست‌محيطي در پروژه‌هاي برقابي
658
مديريت ريسك سيلاب شهري با استفاده از رويكردهاي مدرن با تكيه بر الگوريتم فراكاوشي براي جانمايي مخازن
659
مديريت ريسك شبكه هاي هوشمند انرژي الكتريكي در شرايط عدم قطعيت پارامترهاي سيستم
660
مديريت ريسك مخاطرات زيست محيطي و برآورد هزينه هاي كنترلي در مجتمع فولاد كوير با استفاده ازروشWilliam Fine،PHA
661
مديريت ريسك مسيريابي وسايل نقليه و توزيع امن در شبكه هاي حمل و نقل
662
مديريت ريسك نقض تعهدات سرويس در محاسبات ابر با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
663
مديريت ريسك و پياده‌سازي آن در يك مورد خاص (منطقه 3 عمليات انتقال گاز ايران)
664
مديريت ريسك و زنجيره تامين
665
مديريت ريسكهاي ژئوتكنيكي در تونلسازي
666
مديريت زمان
667
مديريت زمان
668
مديريت زمان در خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
669
مديريت زمان مطالعه موردي : سازمان جهاد كشاورزي يزد
670
مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران
671
مديريت زنجير تامين هوشمند
672
مديريت زنجيره ارزش در شركت هاي پوشاك
673
مديريت زنجيره تأمين
674
مديريت زنجيره تأمين با رويكرد قراردادها
675
مديريت زنجيره تامين
676
مديريت زنجيره تامين
677
مديريت زنجيره تامين
678
مديريت زنجيره تامين
679
مديريت زنجيره تامين
680
مديريت زنجيره تامين
681
مديريت زنجيره تامين (Supply Chain Management (SCM و بررسي موانع پياده سازي و جايگاه SCM در صنايع استان خراسان
682
مديريت زنجيره تامين ابري شركت هاي كوچك و متوسط با تمركز بر مدل نرم افزار به عنوان خدمت
683
مديريت زنجيره تامين با رويكرد توالي عمليات
684
مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت با رويكرد واكنش سريع
685
مديريت زنجيره تامين در كارخانه نساجي كاشمر مدرس با تاكيد بر برنامه ربزي توليد
686
مديريت زنجيره تامين سبز
687
مديريت زنجيره تامين سبز پروژه‌هاي ساخت با در نظر گرفتن زمانبندي پروژه
688
مديريت زنجيره تامين سبز در كسب مزيت رقابتي سازمان
689
مديريت زنجيره تامين ناب
690
مديريت زنجيره تامين و اهميت ان در ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف شركت و كسب رضايت مشتري
691
مديريت زنجيره تامين و كاربردهاي مديريت ريسك در زنجيره تامين
692
مديريت ژاپني و راههاي عملي اجراي آن در ايران
693
مديريت سازمان
694
مديريت ساماندهي جرم از منظر سياست جنايي اسلام
695
مديريت سامانه منابع و مصارف حوضه آبريز با تئوري حل اختلاف نش در سناريوهاي اقليمي
696
مديريت سامانه هاي تحت وب در لينوكس
697
مديريت سبد پروژه با تمركز بر يك مورد خاص : تترا
698
مديريت سبد پروژه ها
699
مديريت سبد پروژه ها در موسسات انتشاراتي با استفاده از نرم افزار MSP2010
700
مديريت سبد سرمايه‌گذاري زمان-سازگار
701
مديريت سخت افزار از راه دور (IPMI: Intelligent Platform Management Interface)
702
مديريت سرمايه در گردش جريان نقدي عملياتي وعملكرد شركت
703
مديريت سرمايه هاي فكري
704
مديريت سرويس و نگهداري نوين ماشين آلات عمراني
705
مديريت سمت تقاضا با استفاده از ذخيره سازها براي برنامه ريزي انرژي خانه هاي هوشمند
706
مديريت سمت تقاضا با درنظر گرفتن نيروگاه هاي فسيلي و نيروگاه هاي تجديدپذير در شبكه هاي هوشمند بر اساس نظريه بازي
707
مديريت سمت تقاضا در شبكه هاي هوشمند انر‍‍ژي
708
مديريت سمت تقاضا در شبكه ههاي هوشمند
709
مديريت سمت تقاضا و بهينه سازي الگوهاي مصرف در شبكه ي برق قدرت
710
مديريت سوخت راكتور بوشهر (1000 - WWWER)
711
مديريت سود واقعي حاكميت شركتي و نگهداشت وجه نقد
712
مديريت سيستم I/0 درGSM/DX-002
713
مديريت سيستم اطلاعات اتحاديه سيمان
714
مديريت سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در ذوب آهن اصفهان
715
مديريت سيستم هاي توزيع مبتني بر تخمين حالت حاصل از اندازه گيري هاي كاذب
716
مديريت سيلاب بر مبناي ريسك
717
مديريت سيلابدشت بر اساس بهينه سازي تحت ريسك
718
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي براي جبران سازي عدم تعادل در شبكه توزيع ثانويه با در نظرگرفتن آلودگي هاي هارمونيكي
719
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي در ريزشبكه با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
720
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي هيبريدي با هدف بهبود قابليت اطمينان
721
مديريت شبكه اي
722
مديريت شبكه توزيع شده توسط عامل هاي متحرك Distributed Network Management by Mobil Agent
723
مديريت شبكه حسگر دوربين براي پوشش حداكثر ميدان ديد
724
مديريت شبكه در سطح لايه كاربرد
725
مديريت شبكه هاي بلادرنگ
726
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
727
مديريت شبكه وامنيت فضاي تبادل داده
728
مديريت شركت هواپيمايي با نگاهي ويژه به شركت هاي كم هزينه
729
مديريت شناختي توان در شبكه هاي حسگر بيسيم
730
مديريت صف هايي با سرويس دهنده هاي ناهمگن
731
مديريت صنايع مالي دانشگاه يزد
732
مديريت طراحي و تاثيرات آن در صنايع دستي
733
مديريت طيف شبكه هاي خردسلول در شبكه هاي سيستم هاي موبايل LTE با تقسيم فركانسي جزئي
734
مديريت عدم قطعيت در مسائل تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسلول
735
مديريت عملكرد
736
مديريت عملكرد ريز شبكه هاي اينورتري در طي و پس از وقوع خطاهاي اتصال كوتاه و اضافه بار
737
مديريت عملكرد سيستم انرژي تجديدپذير هايبريد بر اساس بهينه‌سازي كنترلر منطق فازي با استفاده از الگوريتم جهش قورباغه
738
مديريت عملكرد متوازن بر مبناي تلفيق مدل هاي كارت امتيازي متوازن و هوشين كانري ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد مباركه اصفهان﴾
739
مديريت فرآيند كسب و كار bpm
740
مديريت فرايند در شركت شاسي ساز ايران
741
مديريت فرايند كسب و كاربا رويكرد معماري سرويس گرا
742
مديريت فرايند كسب وكار با رويكرد معماري سرويس گرا
743
مديريت فرايندهاي نگهداري و تعميرات با رويكرد تركيبي چارچوب طبقه بندي فرايندها و داده كاوي
744
مديريت فرصت‌هاي كدگذاري در شبكه‌هاي بي‌سيم مبتني بر نرم‌افزار
745
مديريت فرهنگي حجاب
746
مديريت فرهنگي ﴿حجاب وعفاف﴾
747
مديريت فرهنگي﴿حجاب وعفاف﴾
748
مديريت فرهنگي﴿حجاب وعفاف﴾
749
مديريت فروش و بازاريابي
750
مديريت فشار براي كاهش نشت در شبكه‌هاي توزيع آب
751
مديريت فشار در شبكه‌هاي توزيع آب شهري با استفاده از روش‌هاي بهينه سازي چند هدفه
752
مديريت فشار در هنگام اوج مصرف گاز در شهر كرمانشاه با استفاده از منطق فازي
753
مديريت فناوري اطلاعات
754
مديريت فناوري اطلاعات
755
مديريت فني موتور هواپيماهاي بازرگاني
756
مديريت قراردادهاي پروژه هاي EPC با رويكرد مديريت ريسك در شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
757
مديريت قفل هاي نرم افزاري
758
مديريت كار عملي در آموزشگاه
759
مديريت كار عملي در آموزشگاه
760
مديريت كار عملي در آموزشگاه
761
مديريت كار عملي در آموزشگاه در رشته مديريت برنامه ريزي
762
مديريت كار عملي در اموزشگاه
763
مديريت كار عملي در اموزشگاه
764
مديريت كار عملي در اموزشگاه
765
مديريت كار عملي در اموزشگاهها
766
مديريت كار عملي در سازمان
767
مديريت كار عملي در سازمان
768
مديريت كار عملي در سازمان
769
مديريت كار عملي در سازمان
770
مديريت كار عملي در سازمان آموزش و پرورش
771
مديريت كار عملي در سازمان ها
772
مديريت كار عملي در سازمانها
773
مديريت كار عملي در سازمانها
774
مديريت كار عملي در سازمانها
775
مديريت كار عملي در سازمانها
776
مديريت كار عملي در سازمانها
777
مديريت كار عملي درسازمانها (اداره آموزش وپرورش شهرستان شوش دانيال)
778
مديريت كارآمد شهري در جهت كاهش آلودگي شهرها ( مطالعه موردي كلانشهر تبريز )
779
مديريت كارعملي در اموزشگاه
780
مديريت كارعملي در سازمان
781
مديريت كارعملي در سازمانها
782
مديريت كارعملي در سازمانها
783
مديريت كارعملي درآموزشگاه
784
مديريت كارعملي درآموزشگاه
785
مديريت كالبدي - فضايي بافت فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه :بافت فرسوده شهربانو محله آمل (بلوك 2 بافت فرسوده ))
786
مديريت كاهش خطرپذيري بلايا در بازسازي بافتهاي فرسوده شهري: مطالعه موردي منطقه مجد شهر مشهد
787
مديريت كتابخانه
788
مديريت كربن در صنايع نفت و گاز ايران با تاكيد بر صنعت گاز
789
مديريت كلان شهري با نگرش اكو لوژيك
790
مديريت كلان شهري با نگرش اكولوژيك
791
مديريت كليد توزيع شده در ارتباطات گروهي
792
مديريت كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم
793
مديريت كمي - كيفي سيستمهاي رودخانه - مخزن
794
مديريت كنترل كيفيت جامع
795
مديريت كنترل نشت در شبكه هاي توزيع آب
796
مديريت كيفي بيمارستان با استفاده از مديريت هوشمند ساختمان و اطلاعات بيمار
797
مديريت كيفي سيستم هاي رودخانه اي
798
مديريت كيفي سيستمهاي رودخانه اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك استوكستيك
799
مديريت كيفيت
800
مديريت كيفيت tqm
801
مديريت كيفيت براي سازمانهاي مجازي
802
مديريت كيفيت پروژه در زيرساخت هاي مترو
803
مديريت كيفيت تواتن در ريزشبكه ها با پشتيباني از الگوريتم زمان بندي انرژي
804
مديريت كيفيت توليد
805
مديريت كيفيت جامع
806
مديريت كيفيت جامع )TQM(
807
مديريت كيفيت جامع TQM
808
مديريت كيفيت جامع و طراحي سيستم اجرائي آن
809
مديريت كيفيت جامع﴿TQM) و بررسي تاثير آن بر سازمان
810
مديريت كيفيت جامعtqmوعملكرد سازماني
811
مديريت كيفيت داده، تفاوت‌ها و اشتراك‌هاي آن با داده‌كاوي
812
مديريت كيفيت در ترابري معادن
813
مديريت كيفيت در دانشگاه يزد و دانشگاههاي جهان تراز
814
مديريت كيفيت در سيستمهاي نرم افزاري
815
مديريت كيفيت سرويس در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
816
مديريت كيفيت فراگير در يك واحد توليدي نساجي
817
مديريت كيفيت وكنترل موجودي
818
مديريت كيفيت، استاندارد ISO 9000
819
مديريت گروه كالايي و تحليل رفتار مصرف كننده
820
مديريت گروهي آسانسورها و طراحي الگوريتم كنترلي
821
مديريت لجستيك
822
مديريت مبارزه تلفيقي با سفيد بالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum West با استفاده از بالتوري سبز Steph.) Chrysoperla carnea همراه با يك حشره كش موثر
823
مديريت مبارزه سفيد بالك پنبه
824
مديريت مبتني بر پاداش و عملكرد كاركنان اداره امور مالياتي شهرستان قاين با نقش واسطه گري انگيزه
825
مديريت محتوا
826
مديريت محله گرا و تآثير آن بر مشاركت ساكنين ﴿ نمونه موردي : محله فردوسي تهران ﴾
827
مديريت مخازن سدهاي حوضه گاماسياب استان كرمانشاه با استفاده از مدل WEAP
828
مديريت مخاطرات و ارزيابي روش هاي پايدارسازي گودها با توجه به اهميت آن ها
829
مديريت مد
830
مديريت مذاكره
831
مديريت مراكز s21 از راه دور
832
مديريت مشاركتي
833
مديريت مشاركتي
834
مديريت مشاركتي در نظام آموزش عالي ارائه يك الگوي ساختاري
835
مديريت مشاركتي و بررسي تاثير مشاركت كاركنان برسازمان
836
مديريت مشاركتي و بررسي وضعيت آن درايران
837
مديريت مشاركتي و سيماي مديريت در آموزش متوسطه كشور
838
مديريت مصرف انرژي در خانه هوشمند
839
مديريت مصرف در برق خانگي با الگوريتم بهينه سازي گرگ خاكستري
840
مديريت مصرف منابع آب كشاورزي با استفاده از تكنيك داده كاوي از داده هاي مكان محور – زمان محور
841
مديريت مطب پزشك
842
مديريت مطلوب پسماندها در پروژه‌هاي ساخت : با نگاه كاربردي بر توسعه پايدار و سازگار با محيط‌ زيست
843
مديريت مقاوم سازي ساختمانهاي شهري مسكوني
844
مديريت منابع آب در دوران خشكسالي مقايسه تطبيقي ايران و استراليا
845
مديريت منابع آب در يك حوضه آبريز با رويكرد سيستم ديناميك؛ مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده‌رود
846
مديريت منابع آب كارست با استفاده از مدل سازي لندفرم هاي كارستي مطالعه موردي : توده هاي آهكي لار، دالاخاني و خورين
847
مديريت منابع آب و نقش آن در توسعه روستايي بخش كيار، شهرستان شهركرد
848
مديريت منابع اب و تاثير نوسان هاي فراسنج هاي اقليمي در حوضه تجن
849
مديريت منابع انساني
850
مديريت منابع انساني
851
مديريت منابع انساني
852
مديريت منابع انساني
853
مديريت منابع انساني
854
مديريت منابع انساني
855
مديريت منابع انساني با رويكرد نيرو يابي.جذ وگزينش
856
مديريت منابع انساني در سازمان آموزش و پرورش
857
مديريت منابع انساني در سازمانهاي پروژه محور
858
مديريت منابع انساني در مراكز تحقيقات صنعتي
859
مديريت منابع انساني سبز از منظر پرستاران
860
مديريت منابع به منظور تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي بيسيم مبتني بر IP
861
مديريت منابع بيمارستاني بر محوريت بيمار
862
مديريت منابع توليد پراكنده جهت بهينه‌سازي عملكرد ريز شبكه‌ها با وجود عدم قطعيت در پيش بيني بار الكتريكي
863
مديريت منابع در شبكه هاي ناهمگن براي بهبود خودكار كارايي با استفاده ...
864
مديريت منابع در شبكه‎هاي پهن‎باند با استفاده از نظريه بازي
865
مديريت منابع راديويي با تاكيد بر سرويس هاي جديد مخابراتي
866
مديريت منابع راديويي در شبكه دسترسي راديويي با رويكرد شبكه نرم‌افزار محور
867
مديريت منابع راديويي در شبكه هاي سلولي نسل چهارم ارتباطات سيار مبتني بر نظريه مطلوبيت
868
مديريت منابع راديويي در شبكه‌هاي راديوشناختگر مبتني بر OFDM
869
مديريت منابع روستائي
870
مديريت منابع روستايي
871
مديريت منابع شبكه براي كاربردهاي مختلف با استفاده از Flowvisor در معماري SDN
872
مديريت منابع شبكه مبتني بر نرم‌افزار جهت بهبود كيفيت تجربه كاربران
873
مديريت منابع مبتني بر رايانش مهي براي بهبود كيفيت سرويس در كاربردهاي اينترنت اشياء
874
مديريت منابع مجازي سازي شده در محيط هاي رايانش ابر
875
مديريت منابع و امكانات در تامين اجتماعي ورامين
876
مديريت منابع و مصارف آب در شهرهاي كويري (كاشان )
877
مديريت مناقشات آب‌هاي زيرزميني به عنوان يك منبع مشترك بر مبناي تعامل بين اقتصاد و محيط‌ زيست
878
مديريت مناقشات آبي در ناحيه آسياي مركزي
879
مديريت منظر شهري پهنه مركزي شهر قم؛ تاكيد بر بررسي تاثير پروژه هاي اجرايي منطقه بر منظر پيرامون حرم حضرت معصومه ﴿س﴾
880
مديريت مهندسي به منظور تعميرات هوشمندانه كابل‌هاي برق بر مبناي تشخيص امضاء تخليه‌جزئي
881
مديريت مواد زائد بيمارستاني شهر يزد
882
مديريت موثر در بحران سازمان ها﴿خصوصي ودولتي﴾
883
مديريت موجودي اتوماتيك
884
مديريت موجودي با استفاده از شبيه سازي ﴿ شركت فولاد آلياژي ايران - پكيج 3‍ ﴾‍‍
885
مديريت موجودي چند سطحي با استفاده از روش يادگيرنده تقويتي
886
مديريت موجودي در سيستم هاي لجستيك قطعات يدكي
887
مديريت موجودي در مسأله زنجيره تأمين با زنجيره بسته دو سطحي با رويكرد فازي-تصادفي
888
مديريت موجودي در يك سيستم تركيبي توليد و بازتوليد دو سطحي با هزينه‌ تصادفي بازتوليد و زمان بازپرسازي تصادفي
889
مديريت نافذ و نفوذ پذيري مديريت در ادارات
890
مديريت نرم افزار از راه دور Remote Software Manager
891
مديريت نظم منطقه اي خليج فارس پس از يازده سپتامبر و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
892
مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي در بيمارستان فوق تخصصي ايرانشهر
893
مديريت نوآوري
894
مديريت نوآوري و تفكر ناب
895
مديريت نيروي انساني در كارخانه نئوپان گنبد كاووس
896
مديريت هتل به زبان #‍‍C
897
مديريت هتل داري
898
مديريت هزينه
899
مديريت هزينه پروژه
900
مديريت هزينه در پروژه هاي ساخت با به كارگيري روش تركيبي سيستم پويا و ديمتل فازي
901
مديريت هزينه طراحي محصول با رويكرد تاناكا فازي ( موردمطالعه: موتور تراكتور)
902
مديريت هزينه هاي سازمان
903
مديريت هوشمند انرژي در سيستم حمل و نقل برقي (با در نظر گرفتن مدل بهينه مصرف بار)
904
مديريت هوشمند بار و تنظيم پروفيل ولتاژ و اصلاح پيك بار بوسيله خودرو هاي الكتريكي
905
مديريت هوشمند تاسيسات ساختمان و نقش آن در كاهش مصرف انرژي
906
مديريت هوشمند ترافيك مبتني بر محتوا در شبكه هاي اقتضايي متحرك
907
مديريت هوشمند جزيره‌اي شدن منابع توليد پراكنده در شبكه‌هاي توزيع با استفاده از واحد اندازه‌گيري فازور
908
مديريت هوشمند در برنامه ريزي كالبدي شهرها براي مواجهه با زلزله - نمونه موردي منطقه 17 شهرداري تهران
909
مديريت هوشمند سبد پروژه هاي عمراني با كمك شاخص هاي كنترلي
910
مديريت هيجان از ديدگاه قرآن و روانشناسي
911
مديريت و ارزيابي ريسك HSE با روش فازي در صنعت ساختمان
912
مديريت و استاندارد ISO
913
مديريت و اصلاح كاربري اراضي بر اساس تكنيك هاي برنامه ريزي چند منظوره و چند معياره در حوزه آبخيز فرفهان
914
مديريت و برنامه ريزي تامين تداركات پروژه
915
مديريت و برنامه ريزي سفارشات توليدي پياده سازي: كارگاه مكانيك شركت صنايع اپتيك ايران
916
مديريت و برنامه ريزي و بهينه سازي هزينه و زمان پروژه ي ساخت سالن وزنه برداري شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
917
مديريت و برنامه ريزي و بهينه سازي هزينه و زمان پروژه ي ساخت سالن وزنه برداري شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
918
مديريت و بهبود عملكرد عمليات ازديادبرداشت در يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از شيرهاي كنترلي درون چاهي
919
مديريت و بهره برداري از منابع آب براساس شاخص يكپارچه خشكسالي، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
920
مديريت و بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از تكنيك سناريونگاري- مطالعه موردي دشت افزر
921
مديريت و بهره برداري ريز شبكه با استفاده از بهينه سازي چند هدفه
922
مديريت و بهينه سازي انرژي در اقتصاد مقاومتي
923
مديريت و پرورش گل در گلخانه
924
مديريت و پرورش گل در گلخانه
925
مديريت و پرورش گل در گلخانه
926
مديريت و تصميم گيري
927
مديريت و رهبري
928
مديريت و رهبري از ديدگاه امام علي﴿ع﴾
929
مديريت و روش هاي كاهش مشكلات ايجادشده در پروژه هاي بلند مرتبه و ويژه شهري
930
مديريت و زمان بندي در شبكه هاي گريد
931
مديريت و سازماندهي مراكز تحقيقات صنعتي با تاكيد بر سازماندهي و تشكيلات مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي
932
مديريت و طبقه بندي پسماندهاي صنايع استان فارس بر اساس كنوانسيون بازل ( مطالعه موردي: پتروشيمي شيراز)
933
مديريت و طراحي سيستم انبارداري
934
مديريت و قيمت گذاري منابع ديناميكي توان راكتيو در سيستم قدرت
935
مديريت و كار عملي در سازمانها
936
مديريت و كنترل پروژه ACPشركت پژوهش و فناوري پتروشيمي مركز اراك با نرم افزار primavera project planner 3.1
937
مديريت و كنترل پروژه در شركت پارس سل يزد
938
مديريت و كنترل پروژه ساخت صد و بيست واحدي شركت هواپيمايي با استفاده از نرم افزار MSP
939
مديريت و كنترل پروژه ساخت يك ساختمان 4 طبقه
940
مديريت و كنترل خطر حريق در موزه ها و آرشيوها ﴿ نمونه موزدي : ارائه طرح مديريت خطر حريق در كتابخانه و موزه ملي ملك﴾
941
مديريت و كنترل سكته مغزي با كمك داده كاوي (مورد كاوي :بيمارستان الزهرا اصفهان و قائم مشهد)
942
مديريت و كنترل شارژ خودروهاي برقي جهت بهبود پارامترهاي كيفيت توان
943
مديريت و كيفيت فراگير و نقش آن در سازمانها
944
مديريت و مانيتورينگ شبكه هاي كامپيوتري
945
مديريت و مشاوره در زمان
946
مديريت واقعي سود و تاثير آن بر سودهاي عملياتي آتي
947
مديريت وبازايابي ورزش
948
مديريت وبرنامه ريزي آموزشي
949
مديريت وبرنامه ريزي عكاسي تبليغاتي
950
مديريت وبهره برداري ريز شبكه هابا استفاده ازبهينه سازي چند هدفه
951
مديريت ورهبري تعارض
952
مديريت وسايل نقليه برقي هيبريدي براي افزايش نفوذ انرژي تجديد پذير در شبكه هوشمند
953
مديريت وقايع رانندگي با استفاده از همجوشي داده‌هاي مستخرج از اينترنت اشيا
954
مديريت وقفه در شبكه هاي سلولي ناهمگن مبتني بر يادگيري ماشين
955
مديريت وكنترل پروژه
956
مديريت ولتاژ به منظور كاهش پيك بار و صرفه‌جويي در مصرف انرژي در شبكه‌هاي توزيع و با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده
957
مديريت ومحافظت از شبكه هاي كامپيوتري
958
مديريت ومديريت حسابداري سوپ ماركت
959
مديريت يا رهبري؟﴿كداميك براي پيشبرد اهداف سازمان مفيد است؟﴾
960
مديريت يارانه ها و تاثير آن در كاهش مصارف انرژي
961
مديريت يك سايت كامپيوتر با استفاده از ويندوز سرور 2003
962
مديريت يكپارچگي تيمي طرح توسعه مخازن نفت و گاز با استفاده از مدل چند معياره فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)
963
مديريت يكپارچه تقاضا و توليد در زنجيره تأمين با نگرش قيمت گذاري
964
مديريت يكپارچه توزيع آب شبكه هاي آبياري در شرايط كم آبي (مطالعه موردي: شبكه آبياري قزوين)
965
مديريت يكپارچه رواناب هاي سطحي و آب هاي زير زميني، مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان
966
مديريت يكپارچه شهري ونقش آن در ساماندهي شبكه ارتباطي درون شهري (مطالعه موردي: شهر قائمشهر)
967
مديريت يكپارچه كاهش ريسك بحران با تدارك سيستم پشتيبان برنامه ريزي و زيرساخت اطلاعات فضائي؛ مطالعه موردي: بحران زلزله در كلان شهر تهران
968
مديريت يكپارچه مخازننفت وگاز با تاكيد بر مخازن هيدروكربني ايران
969
مديريت يكپارچه منابع آب حوضه آبريز در شرايط تغييراقليم
970
مديريت يكپارچه منابع آبي با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره مطالعه موردي حوضه آبريز درياي خزر
971
مديريت يكپارچه موجودي‌ هاي اقلام چندگانه در زنجيره‌ هاي تأمين چندسطحي با تنوع انتخاب اعضاي لايه‌ هاي بالادستي
972
م‍دي‍ري‍ت‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍وزي‍ع‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ع‍ام‍ل‍ه‍اي‌ م‍ت‍ح‍رك‌
973
مديريتعملكردسازمان بر اساس روش كارتامتيازيمتوازن (Balanced Scorecard) همراه با اعمال وزن دهي چندجانبه جهت تعريف شاخص هاي بهره ور در سازمان
974
مديريك دقيقه اي
975
مدينه فاضله و حكومت هاي ممكن از نظرافلاطون
976
مذ لسازي و جايابي عنصر جذيذ FACTS با عنوان RHFC براي مطالعات استاتيكي
977
مذاكرات تجاري در تجارت الكترونيكي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم هاي ژنتيك براي رسيدن به توافق مطلوب
978
مذاكره به مثابه شيوه سياسي حل و فصل اختلافات در سيره معصومين (ع) و حقوق بين الملل
979
مذهب ، نمايش ، فرهنگ
980
مذهب تجربي بيكن و تاثير آن در فلسفه سده هفدهم انگلستان
981
مذهب زرتشت و تمدن جديد
982
مذهب و سينما
983
مرئي سازي جريان توسط دود در جريان عبوري از روي سيلندر با مقاطع دايره اي و مربعي
984
مرابطه مدول هايي با جمعوندهاي نيم دوگان يا G- تصويري
985
مراتب توحيد در مناجات خمسه عشر و دعاي ابوحمزه
986
مراتب توحيد و آثار اخلاقي آن
987
مراتب خيال در آفرينش هنري ﴿با تاكيد بر هنر اسلامي﴾
988
مراتب رستگاري از ديدگاه قرآن و روايات
989
مراتب عقل انسان وارتباط آن با عقل فعال از ديدگاه ابن سينا وملاصدرا
990
مراتب معنوي انبياء از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا
991
مراتب يقين و نحوه‌ي دستيابي به آن از منظر قرآن و نهج البلاغه
992
مراجع ذي صلاح در اعتراض به رأي داوري بين المللي،روند اعتراض و بررسي مسأله بطلان آراء
993
مراجع صالح در صدور موقت در داوري هاي تجاري بين المللي
994
مراحل اجرايي طراحي فرش
995
مراحل اوليه اكتساب فرافكن پرسشي زبان انگليسي توسط فارسي زبانان به عنوان زبان خارجي
996
مراحل اوليه اكتساب فرافكن صرفي زبان انگليسي توسط فارسي زبانان به عنوان زبان خارجي فرضيه كمينه درختي يا فرضيه انتقال كامل / دسترسي كامل
997
مراحل بودجه بندي و شرح وظايف كاركنان بودجه در سازمان
998
مراحل تحليل و طراحي تونل به روش جديد تونلسازي اتريشي، مطالعه موردي تونل رمپ شماره 3 نيايش-صدر
999
مراحل تربيت
1000
مراحل تكامل جنين در قرآن با تكيه بر يافته هاي علم جنين شناسي
بازگشت