<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مدلسازي وكنترل ربات چهار پا براي حركت در محيط هاي ناهموار
2
مدلسازي وهمانندسازي شيرين سازي گاز طبيعي درتماس دهنده هاي غشايي با نرم افزاركامسول
3
مدلسازي يك استخر خورشيدي گراديان نمك به كمك نرم افزار comsol multiphysics
4
مدلسازي يك بعدي انتقال حرارت و جرم در نان نازك و طراحي اوليه فرپخت برخوردي
5
مدلسازي يك بعدي پيل سوختي pem
6
مدلسازي يك بعدي پيل سوختي با غشاء پليمري
7
مدلسازي يك بعدي داده هاي تشديد مغناطيس پروتون (PMR) به روش سيمپلكس پايين رو به منظور تعيين پتانسيل آب زيرزميني
8
مدلسازي يك بيماري ژنتيكي با بيش از يك عامل مانند اوتيسم
9
مدلسازي يك پنهان ساز اكوستيكي در زير آب
10
مدلسازي يك توربين بادي وبررسي عملكرد توربين هاي بادي با استفاده از منحني توان براي مناطق بادخيز ايران
11
مدلسازي يك روبات متحرك چرخدار با دوچرخ ثابت
12
مدلسازي يك سازه ساندويچي با هسته ترك دار و بررسي جدايي بين هسته و پوسته ناشي از ترك
13
مدلسازي يك سيستم CCHP مبتني بر محرك ميكروتوربين گازي و انتخاب بهينه محرك مورد نياز آن براي يك مجتمع مسكوني از منظر انرژي، اقتصادي و زيست محيطي در ايران
14
مدلسازي يك سيستم خبره غيرمستقيم براي انتخاب پرتفوي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيك
15
مدلسازي يك شناور پروازي با استفاده از نرم افزار CFX
16
مدلسازي يكپارچه ترموديناميكي، هيدروديناميكي و انتقال جرم رسوب مواد هيدروكربوري سنگين در لوله مغزي چاه‌هاي توليدي از ميادين نفتي
17
مدلسازي يكپارچه حمل و نقل و كاربري زمين با استفاده از روش هاي شبيه سازي (مطالعه موردي شهر قم)
18
مدلسازي يكپارچه ميدان نفتي تحت فرازآوري با گاز با در نظر گرفتن ناپايداري جريان
19
مدلسازي ييل سوختي پليمري با خوراك ريفرميت
20
مدلسازي، آشكارسازي و تخمين براي چسبندگي شيرهاي كنترلي
21
مدلسازي، بهينه سازي و طراحي سيستم تبريد هيبريد
22
مدلسازي، پياده سازي و آناليز شبكه هاي خطوط راه آهن برقي در يك نرم افزار آناليز سيستم هاي قدرت-پاشا
23
مدلسازي، پيش بيني و سناريوهاي مصرف سوخت بنزين وسائل نقليه در ايران تا سال 1414 با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
24
مدلسازي، تحليل غيرخطي و طراحي مولد هارمونيك قابل تنظيم با استفاده از ساختار خطوط CRLH
25
مدلسازي، تحليل و انتخاب ماده تغيير فاز دهنده مناسب و تحليل و مدلسازي آن جهت ذخيره انرژي در استخر خورشيدي
26
مدلسازي، تحليل و بهينه سازي عملكرد يك ژنراتور لوله اي مغناطيس دائم بدون جاروبك خطي به روش اجزاء محدود
27
مدلسازي، تحليل و پياده سازي يك سيستم هپتيكي براي تعامل ابزار با بافت نرم
28
مدلسازي، تحليل و ساخت آنتن دو قطبي تاشده پلاسمايي
29
مدلسازي، تحليل و شبيه سازي اثرات امواج الكترومغناطيس خارجي بر خطوط انتقال تزويج شده چند لايه متعامد با و و مقايسه نتايج DMS بدون
30
مدلسازي، تحليل وبهينه سازي ستون مياني خودرو ) B-pillar ( از جنس كامپوزبت جهت دستيابي به چيدمان مناسب لايه ها
31
مدلسازي، ساخت و تست توربين بادي شهري
32
مدلسازي، ساختار و كاربرد مولدهاي هموپلار
33
مدلسازي، شبيه سازي ديناميكي و بررسي پايداري حركتي ربات همكار انعطاف پذير
34
مدلسازي، شبيه سازي و ارزيابي عملكرد ترافيك ‎IMS ‏به منظور بهبود ‎QoS ‏در يك شبكه همگراي مبتني بر ‎IP
35
مدلسازي، شبيه سازي و بهبود رفتار آكوستيكي يك سالن آمفي تئاتر
36
مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي حرارتي برج هاي تقطير مزدوج حرارتي
37
مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي كوپلينگ حرارتي فرايند تبديل كاتاليستي نفتا با چرخه احتراق شيميايي
38
مدلسازي، شبيه سازي و ساخت سيمولاتور پيل سوختي
39
مدلسازي، شبيه سازي و ساخت سيمولاتور نيروگاه بادي
40
مدلسازي، شبيه سازي و كنترل ارتعاشات چتر در ماشين ابزار
41
مدلسازي، شبيه‌سازي و طراحي فرايند جذب گاز طبيعي بر روي بستر ثابت
42
مدلسازي، شبيه‌سازي و كنترل ربات شش محوره در محيط ROS
43
مدل‎سازي، شبيه‎سازي و مقايسه دو روش كنترلي مبدل‏هاي واسط منابع توليدات پراكنده به‎منظور بهبود كيفيت توان
44
مدلسازي، طراحي و بررسي ساخت پچ‌هاي مخاط‌چسبنده دهاني براي درمان بيماري‌هاي پريودنتال
45
مدلسازي، طراحي و بررسي ساخت سوزنهاي ميكروني پليمري براي كاربردهاي درماني
46
مدلسازي، طراحي و تحليل آنتن گرافني براي كاربردهاي مخابراتي در باند تراهرتز
47
مدلسازي، طراحي و ساخت القاگر فركانس بالا بر روي برد مدار چاپي
48
مدلسازي، طراحي و ساخت تقويت كننده كم نويز متوازن در باند X
49
مدلسازي، طراحي و ساخت حسگرهاي نوسانگر پيزوالكتريك براي اندازه گيري چگالي سيال: اثر تغييرات دما و دبي سيال در رفتار حسگري
50
مدلسازي، طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي يك ريزپرنده بالزن به همراه پياده سازي كنترلر كلاسيك
51
مدلسازي، طراحي و شبيه سازي ردياب ستاره جهت تعيين وضعيت ماهواره
52
مدلسازي، طراحي و فن آوري ساخت ياتاقانهاي بزرگ
53
مدلسازي، مطالعات زمين آماري و ارزيابي ذخيره مس سونگون اهر
54
مدلسازي، مطالعات زمين شناسي اقتصادي، زمين آماري و ارزيابي ذخيره معدن سنگ آهن چغارت
55
مدلسازي، مقايسه و بهينه سازي تئوري سيكل دو مبرد R134a و CO2 در سيستم تهويه خودرو
56
مدلسازي، هدايت و كنترل يك سفينه در مانور كاهش مدار
57
مدلسازي،بررسي پايداري و كنترل يك شير تناسبي هيدروليكي با فيدبك الكتريكي
58
مدلسازي،تحليل غيرخطي و طراحي تقويت كننده چهار بانده (QB) با استفاده از ساختار E-CRLH
59
مدلسازي،تحليل وبهبود پارامترTLدراگزوزخودروي سواري
60
مدلسازي،زمانبندي توزيعي و شبيه سازي مسأله آسانسورهاي گروهي تحت شرايط درون سازماني
61
ﻣﺪﻟﺴﺎزي،ﺷﺒيهﺳﺎزي و ﺑﻬينهﺳﺎزي ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ زوج ﺣﺮارﺗﯽ
62
مدلسازي،شناسايي سيستم و كنترل تطبيقي كوادروتور
63
مدلسازيCFD و مطالعه آزمايشگاهي عملكرد يك خشك كن پاششي
64
مدلسازيCFD وساخت قطعه تعبيه شده دريك مبدل دولوله اي به منظورافزايش انتقال حرارت
65
مدلهاي DEA ( تحليل پوششي داده ها) جهت تخصيص دوباره منابع و برآورد ورودي / خروجي توليد.
66
مدلهاي اتورگرسيو تعميم يافته حافظه طولاني دوري مشروط به ناهمگني واريانس
67
مدلهاي ارزيابي سيستم هاي سنتي و مدرن توليدي
68
مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت
69
مدلهاي بيزي چند سطحي در داده هاي طولي و زمان تا رخداد پيشامد
70
مدلهاي بيواستراتيگرافي ژوراسيك مياني شمال زرند بر اساس بي مهرگان بويژه بازوپايان
71
مدلهاي پيش بيني (باكس -جنكينز)
72
مدلهاي تبادلي ماركف وابسته دوره اي خود برگشت برداري و كاربرد آن
73
مدلهاي تحليل براي مسائل تقاطع پوسته ها
74
مدلهاي تحليل پ وششي داده ها براي داده هاي كسري بادر نظرگرفتن تحدب
75
مدلهاي تحليلي ساده براي مسائل لوله گذاري به روش J-lay
76
مدلهاي تروني از عضله تحريك شده الكتريكي در شرايط ايزومتريك
77
مدلهاي جديد مبتني بر اتوماتاي سلولي فازي و كاربردهاي آنها در خوشه‌بندي و دسته‌بندي داده‌ها در وب
78
مدلهاي چينه شناسي (بيو و ليتواستراتيگرافي) مرز مزوزوئيك- سنوزوئيك در جنوب شيراز (زنجيران)
79
مدلهاي رياضي جريان نشت در محيطهاي سنگي درزه دار با نگرش خاص به معدن مس سرچشمه
80
مدلهاي رياضي و بهينه سازي كسب و كاربيمه
81
مدلهاي سريهاي زماني ناهمواريانس شرطي
82
مدلهاي سريهاي زماني ناهمواريانسي شرطي
83
مدلهاي سفارش هم زمان براي كالاهاي فسادپذير با در نظرگرفتن سياست حراج استثنايي و افزايش قيمت كالا از يك زمان مشخص
84
مدلهاي شبه تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي كارايي واحدهاي خاص وابسته بهم
85
مدلهاي غير خطي خاك هاي غير اشباع
86
مدلهاي كامل كراندار از فضاهاي توپولوژيك
87
مدلهاي كريپكي براي زيرنظريه هاي CZF
88
مدلهاي مبتني بر هوش مصنوعي براي پيش بيني كم خوني فقر آهن و ميزان آهن خون بر اساس داده هاي آزمايشگاهي در دسترس
89
مدلهايي براي پاسخهاي ترتيبي با اثرات آميخته
90
مدلهايي تركيبي براي بهينه سازي بر پايه اتوماتاي يادگير سلولي و محاسبات تكاملي و كاربردهاي آنها
91
مدلي باز براي دسترسي به منابع واقعي مديريت پذير شبكه هاي كامپيوتري
92
مدلي براي آناليز اجزاء محدود ورقهاي سخت شده خارج از مركز
93
مدلي براي ارتباط استراتژي هاي مديريت دانش، عوامل كليدي موفقيت، اقدامات مديريت دانش و عملكرد دانشگاه ها
94
مدلي براي ارتقا بهره وري نيروي انساني در سازمان دارويي منتخب
95
مدلي براي ارتقاي سطح ناب، چابك، تاب‌آور و سبز (لارج) بودن زنجيره تأمين با رويكرد تركيبي مدلسازي معادلات ساختاري، مدلسازي ساختاري تفسيري (مورد مطالعه : زنجيره تأمين صنعت كاشي و سراميك استان يزد)
96
مدلي براي ارزيابي سطح اعتماد كاربران در محاسبات ابري
97
مدلي براي ارزيابي سه بعدي تامين كنندگان مدل خودروئي
98
مدلي براي ارزيابي موفقيت و شكست اجراي سيستم هاي ERP در كشورهاي در حال توسعه
99
مدلي براي استخراج و بازسازي خصوصيات ادراكي با لحاظ كردن تعاملات بين آنها و الهام از عملكرد مغز
100
مدلي براي استدلال توزيع شده غير خطي در آنتولوژي ها
101
مدلي براي اعتماد گروه محور
102
مدلي براي اعتماد گروهي پويا در شبكه هاي اقتضايي خودرويي
103
مدلي براي انتخاب بهينه منابع توليد پراكنده در ساختمان ها با توجه به عدم قطعيت
104
مدلي براي اندازه گيري بهره وري در شركتهاي اقماري (بهمراه مباني تئوريك و تجزيه و تحليل سازمانهاي در حال تجزيه
105
مدلي براي برنامه‌ريزي تاكتيكي استوار شبكه زنجيره تامين در شرايط اختلال تحريم؛ مطالعه موردي: زنجيره تامين دارو
106
مدلي براي پيش بيني آغاز انتشار آسيب در چند لايه كامپوزيتي متعاهد تحت بار گذاري محوري
107
مدلي براي پيش‌بيني بازار بورس با تحليل رسانه‌هاي اجتماعي
108
مدلي براي تحليل حمله‌هاي چندلايه‌اي
109
مدلي براي تحليل و توليد متن وبلاگ فارسي
110
مدلي براي تعيين شاخص هاي بهينه توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات با در نظر گيري اثرات بر توسعه اقتصادي-اجتماعي
111
مدلي براي توسعه بهينه ظرفيت نيروگاهها
112
مدلي براي چابكي در بازاريابي خدمات و تاثير آن بر عملكرد سازمان
113
مدلي براي زنجيره تأمين پس‌رو با مديريت همكارانه موجودي‌ها
114
مدلي براي طراحي شبكه توليد-توزيع واكسن با درنظرگرفتن عدم قطعيت محيطي
115
مدلي براي طراحي مؤلفه‌هاي نرم‌افزاري مديريت اعتماد مبتني بر نظريه عدم قطعيت
116
مدلي براي طراحي محصول با ملاحظات مديريت پايان عمر مبتني بر رويكرد توسعه پايدار
117
مدلي براي طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در يك زنجيره تامين
118
مدلي براي فرآيندهاي حافظه طولاني با پراكندگي متغيير شرطي
119
مدلي براي قيمت گذاري و كنترل موجودي يكپارچه كالا هاي فاسد شدني در زنجيره تامين دوسطحي
120
مدلي براي كنترل كيفيت داده در داده هاي بزرگ
121
مدلي براي كيفيت كاركرد مقررات ساختماني در طراحي معماري از منظر طراحي پژوهي
122
مدلي براي مديريت درآمد در صنعت هتل داري ﴿مطالعه موردي : هتل هاي زنجيره اي مهر﴾
123
مدلي براي مكانيابي تسهيلات مديريت پسماند در زنجيره تأمين سلامت
124
مدلي بهينه‌سازي براي زمان‌بندي رقابت‌هاي ليگ فوتبال با درنظر گرفتن روز و ساعت مسابقه
125
مدلي جديد براي پي شبيني بالاروي امواج ازپايه هاي استوانه اي قائم
126
مدلي جديد براي پيش‌بيني بالاروي امواج از پايه‌هاي استوانه‌اي قائم
127
مدلي جديد براي تسهيم به موقع دانش و بهبود اين فرايند با استفاده از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
128
مدلي جهت ارتباط مديريت دانش و نوآوري باز درصنعت پرداخت
129
مدلي جهت ارزيابي رضايت مندي تامين كنندگان درروابط خريدار و تامين كننده
130
مدلي جهت اولويت بندي و بهينه سازي سرمايه گذاري در پروژه ها
131
مدلي جهت زمانبندي نگهداري و تعميرات ماشينهاي سري با در نظر گرفتن انبار مياني
132
مدلي جهت سيستم بهينه‌سازي همزمان نگهداشت و موجودي قطعات‌يدكي با درجات مختلف تعمير
133
مدلي جهت محاسبۀ تشابه رفتار سهامداران در بازار سرمايه
134
مدلي دوسطحي براي مكان‌يابي تسهيلات امدادي اضطراري
135
مدلي راهبردي جهت ارتقاء حمايت گري رواني اجتماعي بخش هاي بستري بيمارستان
136
مدلي رياضي تصادفي براي بهينه سازي فراورده هاي خوني در بيمارستان با در نظر گرفتن ارتباط ميان مصرف كنندگان
137
مدلي مبتني بر نگاشت بيتي و تابع دستورجهت كنترل دسترسي در بانك اطلاعاتذاتاXML
138
مدلي يكپارچه براي ردگيري و شناسايي هويت انسان از روي نحوه راه رفتن
139
مدليابي رابطه ساختاري تعارض كار-خانواده و فرسودگي شغلي با واسطه گري سرمايه روان شناختي در پرستاران
140
مدليابي رابطه سرسختي روانشناختي، سلامت معنوي، معناداري زندگي و اختلالات خلقي با اميدواري نوجوانان مبتلا به سرطان شهراصفهان با نقش واسطهاي حمايت اجتماعي
141
مدلينگ توربين بادي
142
مدلينگ جريان آب زيرزميني در محيطهاي آبرفتي دشت اصفهان در متروي اصفهان
143
مدلينگ و آناليز آنتن در حوزه زمان با روش ...
144
مدنيت و بدويت از ديدگاه قرآن و سنت
145
مدول كسرهاي تعميم يافته
146
مدول ميانگين پذيري تقريبي جبرهاي باناخ
147
مدول ها با شرط زنجير روي زير مدول هاي غير اساسي
148
مدول ها با شرط زنجيرروي زير مدول هاي غير اساسي و بررسي مدول هاي جمع شدني و اساسا جمع شدني
149
مدول ها با همريختي هاي بسيار
150
مدول ها با همريختي هاي متعدد
151
مدول ها و حلقه هاي فيتينگ تعميم يافته
152
مدول ها و حلقه هاي قويا ديوو
153
مدول ها و حلقه هاي نيمساده ي مجازي
154
مدول ها و هم- مدول هاي هم- اول
155
مدول ها وزيرمدول هاي اول
156
مدول هاو حلقه هاي كاهش يافته
157
مدول هاي .p.c .و كاربرد هايشان
158
مدول هاي AL ساده و Al نيم ساده
159
مدول هاي FI- تزريقي و FI - يكدست
160
مدول هاي M- تزريقي و M- ايدال هاي اول
161
مدول هاي ﴿n،m﴾- تزريقي محض و حلقه هاي كوته
162
مدول هاي O- تزريقي
163
مدول هاي -w انژكتيو و حلقه هاي -w نيمه موروثي
164
مدول هاي آرتيني روي حلقه هاي جابجايي
165
مدول هاي از درجه دوري و هم دوري متناهي، بعد گلدي و دوگان آن
166
مدول هاي انژكتيو روي حلقه هاي نوتري
167
مدول هاي بئر و شبه بئر
168
مدول هاي بالابرهم-متناهي و مدول هاي بالا بر ضعيف هم- متناهي
169
مدول هاي برگشت پذير با كاربرد در نظريه حلقه ها
170
مدول هاي بطور هم متناهي نيمه كامل تعميم يافته
171
مدول هاي به طور قوي تصويري، تزريقي و يكدست گرنشتاين
172
مدول هاي پايدار و قضيه اي از كاميلو و يو
173
مدول هاي پيش-تزريقي روي حلقه هاي نيم ساده ي محض
174
مدول هاي پيوسته و تميز
175
مدول هاي تحت خودريختي پايا
176
مدول هاي تخت روي حلقه هاي ارزياب , Flat module over valuationring
177
مدول هاي تزريقي ضعيف روي دامنه هاي صحيح
178
مدول هاي تزريقي -مي نيمم و تخت -مي نيمم و حلقه هاي منسجم-مي نيمم
179
مدول هاي تصويري ،انزكتيو ويكدست گرنشتاين n-قوي
180
مدول هاي تصويري ،انژكتيو و يكدست گرنشتاين قوي
181
مدول هاي تصويري دوري موضعي و مدول هاي ضربي صادق
182
مدول هاي تصويري گرنشتاين﴿m,n﴾-قوي
183
مدول هاي تصويري وزير مدول هاي اول
184
مدول هاي تقريبا تزريقي
185
مدول هاي تقريبا كوهن مكولي و ويژگي ها
186
مدول هاي توكشنده
187
مدول هاي خود توان و هم خود توان كامل
188
مدول هاي دد كيند، زير مدول هاي چگال و وارون پذير از مدول هاي ضربي
189
مدول هاي ددكيند
190
مدول هاي ددكيند
191
مدول هاي دوگان ريكارت ضعيف و دوگان بئر
192
مدول هاي دوم روي حلقه هاي تعويض ناپذير
193
مدول هاي ريكارت
194
مدول هاي ساده با غلاف هاي تصويري
195
مدول هاي شبه -PQانژكتيو
196
مدول هاي شبه اصلي انژكتيو و تعميم انها
197
مدول هاي شبه انژكتيو ساده
198
مدول هاي شبه كوهاپفي و زير مدول هاي t- اساسي همراه با كاربردهايي در نظريه ي حلقه ها
199
مدول هاي شبه نيم پروزكتيو
200
مدول هاي شبه نيم پروژكتيو
201
مدول هاي صادق در شرط زنجير صعودي روي زير مدول هاي با تعداد كراندار مولد , Modules satisfying the ascenbing chain condition on submodules with a bounded number of generators
202
مدول هاي صادق در شرط زنجيرهاي صعودي روي زير مدول هايي با تعداد كران دار مولد
203
مدول هاي صادق در فرمول نيمه راديكال
204
مدول هاي ضربي ضعيف و زير مدولهاي مدول هاي اول و وابسته ي آن
205
مدول هاي ضربي كاهش يافته
206
مدول هاي ضربي كه هر زير مدول اول آنها تنها در يك زير مدول ماكسيمال قرار دارد
207
مدول هاي ضربي و زيرمدول هاي نيم اوّل ضعيف
208
مدول هاي ضربي وزير مدول هاي خالص مدول ضربي , Pure submodules of multiplication modules
209
مدول هاي كاملاً خودتوان و كاملاً هم- خودتوان
210
مدول هاي كاملاً خودتوان و كاملاً هم- خودتوان
211
مدول هاي كاملا گسترش يافته
212
مدول هاي كوهمولوژي موضعي تاپ
213
مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي مدول هاي بازتابي , Local cohomology modules of matlis reflexive
214
مدول هاي كوهمولوژي موضعي نسبت به دو ايده آل: ايده آل هاي اول متصل و حالت مدرج
215
مدول هاي متقارن بر روي حلقه درون ريختي آنها
216
مدول هاي متقاطع برگشتي از جبرواره ها
217
مدول هاي متقاطع توانا
218
مدول هاي متقاطع و شبه متقاطع كامل
219
مدول هاي متمم شده ي تعميم يافته
220
مدول هاي نوتري نسبي و برخي شرايط زنجيري صعودي نسبي
221
مدول هاي نيم درون ساده و مدول هاي تماما كش
222
مدول هاي نيمه منظم
223
مدول هاي هاپفين ، كوهاپفين ، كوهپفين بطور ضعيف
224
مدول هاي هم ضرب روي حلقه هاي تعويض پذير
225
مدول هاي هيلبرت برروي -C* جبرهاي متناهي البعد , hilbert c*-moduls over finite dimensional c*-algebra
226
مدول هاي يكدست گرنشتاين قوي و بعد آنها
227
مدول هاي يكنواخت تقريباً تزريقي نسبي
228
مدول هايي كه با مدول خارج قسمتي خود يكريختند
229
مدول هايي كه حلقه ي درون ريختي شان منظم فون نيومان است
230
مدول هايي كه در فرمول راديكال صدق مي كنند
231
مدول هايي كه طيف اول هاي آن ها داراي نگاشت طبيعي پوشاست
232
مدول هايي كه هر زير مدول آن به طور اساسي در يك جمعوند مستقيم مي نشيند
233
مدول‌هاي اريب خوب و پيوند رسته‌هاي مشتق‌شده از مدول‌ها
234
مدول‌هاي اريب و بعد تسلطي
235
مدول‌هاي اريب و بعدهاي نمايش
236
مدول‌هاي با بعد متناهي براي ابرجبرهاي چندگانه‌ي حلقوي از نوع ﴿A (m, n و ﴿C(m
237
مدول‌هاي تحويل‌ناپذير براي مشتقات چنبره كوانتومي گويا
238
مدول‌هاي كوهمولوژي همبافت‌هاي كوزين
239
مدول‌هايي كه زيرمدول‌هاي خاص آن ها اول است
240
مدول‌هايي كه زيرمدول‌هاي خاص آن ها اول است
241
مدول¬هاي –FPانژكتيو گرنشتاين قوي
242
مدولاتور VSB انتقال صدا و تصوير روي كانال هاي تلويزيوني
243
مدولاتورهاي سيگما- دلتا با كوانتيزاسيون تقريب متوالي
244
مدولار نمايشگاهي
245
مدولار نمايشگاهي
246
مدولاسيون FM و طراحي يك نمونه عملي
247
مدولاسيون امواج الكترومغناطيسي در پلاسما با دماي فرا نسبيتي
248
مدولاسيون چند حاملي و طيف گسترده چربي بر مبناي تبديل فوريه كسري
249
مدولاسيون فركانس (FM)
250
مدولاسيون فضايي در سيستم هاي مخابرات مولكولي چند آنتني مبتني بر پراكنش
251
مدولاسيون و ارسال خروجي دوربين فيلمبرداري
252
مدولاسيون وفقي در سيستم هاي MIMO در شبكه هاي بدون سيم packet-based وIP
253
مدوله سازي طول موجي ليزرهاي نيم رسانا به روش گرما- نوري به منظور اندازه گيري ناهمواري سطح در مقياس نانوته
254
مدولها
255
مدولها با حلقه درون ريختي اول
256
مدولها با شرايط پوچساز
257
مدولها و حلقه هاي كاهشي
258
مدولهاي - RD پروژكتيو و - RD انژكتيو
259
مدولهاي آرتيني كو- كهن- مكولي روي حلقه هاي جابجايي
260
مدولهاي القايي براي جبرهاي يكنواخت
261
مدولهاي انژكتيو و ايده آلهاي اول
262
مدولهاي اول ضعيف شده
263
مدولهاي اوليه روي حلقه هاي جابجايي
264
مدولهاي با طيف كراندار
265
مدولهاي بطور ضعيف نيم ساده و قضيه چگالي
266
مدولهاي تصويري ﴿m , n ) -قويا گرنشتاين
267
مدولهاي تقريبا تزريقي نسبي
268
مدولهاي سريهاي تواني تعميم يافته
269
مدولهاي شبه - تصويري
270
مدولهاي ضربي
271
مدولهاي ضربي و نتايجي مربوط به آن
272
مدولهاي قوياً عالي
273
مدولهاي كسرهاي تعميم يافته مدرج و مدولهاي كوهمولوژي موضعي عمومي مدرج
274
مدولهاي كسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولها مدرج
275
مدولهاي متناهيا پوچ شده
276
مدولهاي محتوايي
277
مدولهاي مدرج از كسرهاي تعميم يافته و كاربرد آنها
278
مدولهاي ناوردا و تبديل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غير خطي به دستگاههاي ديناميكي
279
مدولهاي ها پفي تعميم يافته ، چندين مشخصه سازي حلقه هاي آرتيني
280
مدولهاي هم كج و تزريقي محض
281
مدولهاي هموار روي حلقه هاي ارزه
282
مدولهايي كه هرزير مدول آ ن داراي يك هم بستار يگانه است - ucc ( مدول )
283
مديا تك گرگان
284
مديا سنتر
285
مديا سنتر
286
مديا سنتر
287
مدياتك ﴿ مركز فن آوري رسانه و اطلاعات ﴾
288
مدياتك تهران
289
مدياتك كرج طراحي مركز چند رسانه اي اطلاع رساني با تكيه بر فناوري اطلاعات
290
مدياتك معماري
291
مدياسنتر
292
مدير خوب مدرسه
293
مديران تحصيل كرده در رشته مديريت آموزشي نسبت به ساير مديران از عملكرد بهتري بر خوردارند.
294
مديران تحصيل كرده در رشته مديريت اموزشي نسبت به ساير مديران از عملكرد بهتري برخوردارند
295
مديران دبيرستانهاي پسرانه دولتي منطقه 13 آموزش و پرورش تهران بر اساس كداميك از سبكهاي مديريتي (رابطه - مدار يا وظيفه - مدار) عمل مي كنند
296
مديريت ، آموزش و سازماندهي ملي در مطبوعات ايران
297
مديريت ، آموزش و ساماندهي ملي در مطبوعات ايران
298
مديريت ، آناليز بها؟ ساعتي ماشين آلات و روشهاي كاهش هزينه
299
مديريت ، بهينه سازي و شبيه سازي توزيع مناسب آب در سيستم چند مخزنه حوضه كلامرز ميانه
300
مديريت SPM در سطح سيستم عامل هاي تعبيه شده
301
مديريت آب هاي همراه نفت با تمركز بر آماده سازي آن جهت استفاده در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز
302
مديريت آب و بهره وري بيشتر از منابع آبي در امر كشاورزي با استفاده از سيستم هاي هوشمند مديريت آبرساني و كاربرد آن در منطقه وردآورد
303
مديريت آبخوان تحت شرايط بهره برداري متغيير: رويكرد بهينه سازي چند هدفه
304
مديريت آبخيزداري حوضه آبريز براي كاهش ريسك با استفاده از GIS
305
مديريت آبياري در خاك هاي ترك دار شاليزاري
306
مديريت آبياري گندم تحت تاثير شوري با استفاده از مدل CERES- Wheat در شرق اصفهان
307
مديريت آموزش مجازي
308
مديريت آموزشي
309
مديريت آموزشي
310
مديريت آموزشي
311
مديريت آموزشي
312
مديريت آموزشي
313
مديريت آموزشي در نهجالبلاغه
314
مديريت آموزشي و سطح تحصيلات
315
مديريت اثربخش مقصد گردشگري شهري با تأكيد بر مزيت رقابتي (نمونه موردي: شهر اصفهان)
316
مديريت اجرايي زير ساختهاي شهري ﴿در تهران﴾
317
مديريت احراز هويت و كنترل دسترسي در اينترنت اشيا با استفاده از كنترل دسترسي ABAC و رويكرد يادگيري ماشين
318
مديريت اخلال در حمل‌ونقل دريايي با استفاده توأمان استراتژي‌هاي افزايش سرعت، حذف بندر و جابجايي ترتيب بازديد
319
مديريت اداري و مقايسه كار اين مديريت علمي با مديريت سنتي در اداره
320
مديريت ارتباط استراتژيك و رابطه آن با وفاداري نسبت به برندهاي خدماتي ﴿مطالعه موردي: شركتهاي بيمه﴾
321
مديريت ارتباط با مشتري
322
مديريت ارتباط با مشتري
323
مديريت ارتباط با مشتري
324
مديريت ارتباط با مشتري
325
مديريت ارتباط با مشتري
326
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
327
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
328
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
329
مديريت ارتباط با مشتري )CRM(
330
مديريت ارتباط با مشتري /
331
مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM﴾
332
مديريت ارتباط با مشتري CRM
333
مديريت ارتباط با مشتري ŸŸŸcrm
334
مديريت ارتباط با مشتري ﴿CRM) با رويكرد مقايسه وفاداري و نگهداشت مشتريان در بانك هاي صادرات ايران و ملي ايران شهر اهواز
335
مديريت ارتباط با مشتري در عصر فناوري اطلاعات
336
مديريت ارتباط با مشتري و ارائه چهارچوبي كارآمد براي بانك سپه منطقه گيلان
337
مديريت ارتباط با مشتري و نوآوري و بررسي مقايسه اي آن در سه بانك ايراني با رويكرد مدل سوئيفت
338
مديريت ارتباط بامشتري باتكيه برابزارهاي مبتني بروب وعاملهاي هوشمند
339
مديريت ارتباط بامشتريان CRM
340
مديريت ارتباطات
341
مديريت ارتباطات پروژه براساس استاندارد PMBOK با تمركز روي يك پروژه عمراني خاص
342
مديريت ارتباطات مشتري مبتني بر رايانش ابري
343
مديريت ارزش
344
مديريت ارزش كسب شده با رويكرد فازي نوع دوم بازه‌اي براي كنترل هزينه و زمان پروژه
345
مديريت ارزش مشتري و هدف گذاري هزينه
346
مديريت ارزيابي پروژه هاي راهسازي وخط آهن به لحاظ بررسي فني،زيست محيطي، اقتصادي واجتماعي
347
مديريت از ديدگاه قرآن و سنت و رضامندي شغلي در مديريت اسلامي
348
مديريت از ديدگاه گلستان و بوستان سعدي
349
مديريت استراتژيك
350
مديريت استراتژيك
351
مديريت استراتژيك
352
مديريت استراتژيك
353
مديريت استراتژيك /
354
مديريت استراتژيك بازار فروش خودروهاي هيوندا - مطالعه موردي: شركت آسان‌موتور
355
مديريت استراتژيك برند ﴿شركت ظريف مصور﴾
356
مديريت استراتژيك در انديشه مهدويت و نقش آن در چشم انداز سازمان
357
مديريت استراتژيك در بازاريابي
358
مديريت استراتژيك در تئوري و عمل
359
مديريت استراتژيك در حوزه ي معدنكاري
360
مديريت استراتژيك در مدل كسب و كار
361
مديريت استراتژيك كنترل پروژه هاي شهري
362
مديريت استراتژيك نام تجاري
363
مديريت استرات‍يك در واحدهاي صنعتي
364
مديريت استعداد با رويكرد شناسايي ويژگي هاي كاركنان كليدي در جهت پياده سازي مديريت استعداد منابع انساني
365
مديريت استعداد در سازمان هاي اداري با استفاده از رويكرد استنتاج فازي (مورد مطالعه : سازمان آموزش و پرورش خرم بيد)
366
مديريت استعدادهاي ورزشي با تاكيد بر جذب و سازماندهي ورزشكاران رشته ورزشي ژيمناستيك
367
مديريت استعدادهاي ورزشي با تاكيد بر جذب و سازماندهي ورزشكاران رشته ورزشي ژيمناستيك
368
مديريت اسلامي
369
مديريت اسلامي
370
مديريت اسلامي
371
مديريت اسلامي
372
مديريت اسلامي
373
مديريت اسلامي
374
مديريت اسلامي
375
مديريت اسلامي
376
مديريت اسلامي
377
مديريت اسلامي
378
مديريت اسلامي از ديدگاه امير عدالت (ع )
379
مديريت اسلامي در اسلام
380
مديريت اسلامي والگوهاي آن
381
مديريت اسلامي والگوهاي آن
382
مديريت اشياء در اينترنت اشياء مبتني بر پروتكل IoTivity
383
مديريت اعتماد براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي شناختي بي سيم
384
مديريت اعتماد براي شنود مشاركتي چندگامي طيف در شبكه ي راديوي شناختگر
385
مديريت اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از نظريه بازي
386
مديريت اعتماد در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از نظريه ي بازي ها
387
مديريت اكوسيستم و مديريت زمان
388
مديريت الگوريتم هاي مسير يابي روتر هاي سيسكو مبتني
389
مديريت امكان سنجي اسكان موقت پس از زلزله براي منطقه اي از تهران
390
مديريت امنيت اطلاعات مخابراتي
391
مديريت انبار داري
392
مديريت انبارداري در ايران فرصت ها و تهديد
393
مديريت انتخاب حس گرها جهت افزايش كارايي شبكه هاي حس گر بي سيم در كارد رهگيري هدف
394
مديريت انتخاب حسگرها جهت افزايش كارآيي شبكه هاي حسگر بي سيم دركاربرد رهگيري هدفژژ
395
مديريت انتخاب و دسته بندي منسوجات رنگي در صنايع پوشاك
396
مديريت انتخابي يا انتصابي در آموزش و پرورش از ديدگاه دبيران مقطع راهنمايي و ابتدايي شهرستان بجنورد
397
مديريت انتقال اطلاعات در اجراي پروژه هاي انبوه سازي مسكن با بكارگيري ﴿﴿سيستم اطلاعات مديريت﴾﴾
398
مديريت انتقال تكنولوژي در ايران
399
مديريت انتقال گاز با انتخاب فناوري مناسب براي تأمين تقاضاي فصلي(مطالعه ي موردي استان اصفهان)
400
مديريت انرزي در صنعت سيمان ايران
401
مديريت انرژي
402
مديريت انرژي با استفاده از ارزيابي چرخه عمر انرژي، مطالعه مورديك صتعت سيمان
403
مديريت انرژي بر روي لوازم خانگي
404
مديريت انرژي بهينه در يك سامانه تركيبي شامل پنل فتوولتائيك، پيل‌سوختي و باتري
405
مديريت انرژي تصادفي مبتني بر ضريب بار با قابليت انتخاب نقطه تعادل در چارچوب تئوري بازي
406
مديريت انرژي خرده فروش برق، مبتني بر تعيين قيمت فروش در شبكه هاي هوشمند
407
مديريت انرژي خودروهاي الكتريكي در پاركينگ‌هاي هوشمند
408
مديريت انرژي خوشه اي بارهاي متصل به هم پاسخگو به قيمت با رويكرد كارايي و برابري
409
مديريت انرژي در ريزشبكه هاي تركيبي با درنظر گرفتن پاسخگويي بار
410
مديريت انرژي در ريزشبكه هاي چندگانه
411
مديريت انرژي در ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
412
مديريت انرژي در ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
413
مديريت انرژي در ساختمانهاي بلند مرتبه
414
مديريت انرژي در ساختمانهاي متداول مسكوني ﴿يكي از مناطق شهر تهران﴾
415
مديريت انرژي در سيستم هاي با چندين ريزشبكه با در نظر گرفتن پاسخگويي بار و عدم قطعيت ها
416
مديريت انرژي در صنايع كاغذسازي كاوه
417
مديريت انرژي در يك ريزشبكه شامل پنل‌هاي فتولتائيك و توربين‌هاي بادي به‌همراه ذخيره‌ساز انرژي
418
مديريت انرژي راه آهن هوشمند در حضور منابع انرژي تجديد پذير و ترمز بازياب
419
مديريت انرژي ريزشبكه با در نظرگيري عدم قطعيت ها و اجراي پاسخگويي بار
420
مديريت انرژي ساختمان هاي اداري با حضور خودرو هاي الكتريكي و در نظر گرفتن منافع دارندگان خودرو با استفاه از روش‌هاي پيش‌بيني تصادفي
421
مديريت انرژي سيستم تركيبي توليد پراكنده باد/خورشيد و باتري با در نظر گرفتن اثر حافظه و پيشبيني خطي باد و خورشيد
422
مديريت انرژي منابع Micro-CHP و ذخيره سازهاي انرژي در ريزشبكه ها با وجود بارهاي پاسخگو
423
مديريت انرژي ناحيه شهري با استفاده از روش CHP به همراه مخازن ذخيره انرژي حرارتي
424
مديريت انرژي يك ريزشبكه با نفوذ بالاي خودروهاي الكتريكي
425
مديريت انگيزش در سازمانها واهميت آن درجهت ارتقا‍ بهره وري ‌ ○ ‌ ■ ‌مديريت انگيزش در سازمانها واهميت آن درجهت ارتقاء بهره وري
426
مديريت ايمني حاشيه راه هاي دو خطه مبتني بر فرآيند شاخص خطر حاشيه راه
427
مديريت ايمني حاشيه راه هاي دو خطه مبتني بر فرآيند شاخص خطر حاشيه راه
428
مديريت ايمني در اماكن ورزشي
429
مديريت با تكيه بر معنويت
430
مديريت بار خانگي با استفاده ازسيستم تركيبي فتوولتاييك و توربين بادي
431
مديريت بار و انرژي الكتريكي شبكه هاي برق در يك برنامه شبيه ساز زمان واقعي
432
مديريت بازار يابي جهاني
433
مديريت بازار يابي و روابط عمومي در ايران وجهان
434
مديريت بازاريابي
435
مديريت بازاريابي با ديدگاه بسته بندي مواد غذايي
436
مديريت بازاريابي سبز
437
مديريت بازاريابي وتبليغات (بررسي تبليغات محصولات شركت كيش چيپس )
438
مديريت بازاريابي وروشهاي ان
439
مديريت بازسازي مناطق زلزله زده
440
مديريت بحران
441
مديريت بحران
442
مديريت بحران
443
مديريت بحران
444
مديريت بحران آب و نقش آن در توسعه پايدار (نمونه موردي شهرستان خرم آباد)
445
مديريت بحران آتش سوزي مخازن نفتي پس از زلزله
446
مديريت بحران آسيب‌هاي ترافيكي با رويكرد فرهنگ ترافيك (مطالعه موردي: بخش مركزي شهر اصفهان)
447
مديريت بحران آمريكا و چين درمنطقه خاورميانه بعد از جنگ سرد (2008- 2018) مطالعه موردي (پرونده هسته‌اي ايران و بحران سوريه)
448
مديريت بحران پس از شكست سد با استفاده از GIS
449
مديريت بحران در بافت‌هاي فرسوده شهري با تأكيد بر زلزله (مطالعة موردي: بافت فرسودة قديمي شهر سنندج)
450
مديريت بحران در رفتارشناسي علوي
451
مديريت بحران در شبكه هاي فاضلاب و راههاي سرويس دهي
452
مديريت بحران در شرايط انسداد معابر منتهي به مراكز خدمات درماني
453
مديريت بحران در شهرهاي بندري نمونه موردي(شهر بندرعباس)
454
مديريت بحران زلزله و تحليل فضايي آسيب پذيري تأسيسات خدمات رسان شهري (مطالعة موردي: شهر شيراز)
455
مديريت بحران سكونت گاه هاي غيررسمي در كلانشهر اهواز (مطالعه موردي : كوي ملاشيه – كوي منبع آب )
456
مديريت بحران شهري وتخليه اضطراري جمعيت (مطالعه موردي شهر بابل)
457
مديريت بحران محيطي در شهرها (مطالعه موردي سيل بهشهر )
458
مديريت بحران موزه در دنيا و ارايه راهكار براي موره در ايران ﴿با تاكيد بر زلزله﴾
459
مديريت بحران و بررسي آن در اداره راه آهن استان يزد
460
مديريت بحران و پدافند غيرعامل در محور فرهنگي- تاريخي بازار ﴿مطالعه موردي: بازار شهر اصفهان﴾
461
مديريت بحران و تخليه اضطراري جمعيت در كاربري هاي فرهنگي مطالعه موردي شهر اصفهان
462
مديريت بحران و تخليه اضطراري جمعيت در كاربري هاي فرهنگي مطالعه موردي شهر اصفهان
463
مديريت بحران و سوانح طبيعي ( سيل و گرد و غبار) با استفاده از GIS
464
مديريت بحران و مكان يابي مناسبترين مراكز سكونت گاهي دهستان بخش مركزي شهرستان ورزقان
465
مديريت بخش انفورماتيك شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي
466
مديريت بدن در زنان ديندار شهرمشهد
467
مديريت بر راهكارهاي زيست محيطي و ترافيكي اماكن ورزشي
468
مديريت براي توسعه پايدار
469
مديريت برخورد در تطبيق آنتولوژي
470
مديريت بررسي بازسازي 72 پروژه صنعتي بزرگ در مناطق جنگزده و آينده صنعت در مناطق جنگزده استان خوزستان شامل شهرهاي آبادان و خرمشهر
471
مديريت برشكاري و كنترل ورقهاي باقيمانده از برش
472
مديريت برنامه ريزي كنترل ، تعمير، تقويت و بازسازي سازه ها با استفاده از نرم افزار
473
مديريت به هم پيوسته منابع راديويي در شبكه هاي بي سيم ناهمگون قابل بازپيكربندي
474
مديريت بهره برداري بهينه و پايدار از سفره‌هاي آب زيرزميني در كشاورزي: رويكرد برنامه‌ريزي پوياي تصادفي مثبت
475
مديريت بهره برداري و نگهداري طرحهاي آبياري و مديريت منابع آب و آلودگي آب
476
مديريت بهره وري
477
مديريت بهره وري در پست و راهكارهاي ارتقاء آن در اداره كل پست استان خراسان
478
مديريت بهره وري در پست وراهكارهاي ارتقاء آن در ادارات كل پست استان تهران
479
مديريت بهره وري فراگير
480
مديريت بهره وري فراگير
481
مديريت بهره وري فراگير
482
مديريت بهره وري فراگير
483
مديريت بهروري فراگير
484
مديريت بهروري و گسترش كار آفريني
485
مديريت بهينه انرژي در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از برنامه پاسخ بار
486
مديريت بهينه بهره برداري از منابع آب زيرزميني در شرايط خشكسالي با استفاده از مدل ﴿MODFLOW﴾ ﴿مطالعه موردي : دشت الشتر، استان لرستان﴾
487
مديريت بهينه پر تفوي ارزي بانك توسعه صادرات ايران (88-1384)
488
مديريت بهينه پسماند قابل بازيافت شهري
489
مديريت بهينه تامين منابع آب مجتمع هاي صنعتي Tabu Search) به روش بهينه سازي جستجو ممنوعه مطالعه موردي چرخه آبي يك مجتمع توليد مس
490
مديريت بهينه سازي مصرف انرژي در يك خانه هوشمند
491
مديريت بهينه سوخت درنيروگاه ها
492
مديريت بهينه سيلاب در سيستم جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
493
مديريت بهينه شيم آبياري براي آبياري قطره ي پايدار با كاربرد پساب
494
مديريت بهينه طيف با استفاده از نظريه بازي ها
495
مديريت بهينه كميت و كيفيت منابع آبي با ديدگاه توام بهره¬برداري از مخزن و تخصيص بار چند آلاينده در سيستم بزرگ¬ مقياس منابع آبي؛ رويكرد شبيه¬سازي_بهينه¬سازي
496
مديريت بهينه مصرف آب در بخش كشاورزي با استفاده از مدل MODFLOW و روش تصميم‌گيري چندمعياره در دشت كوهدشت
497
مديريت بهينه منابع راديويي و انرژي براي ارتباط وسيله به وسيله با الگوريتم¬هاي يادگيري ماشين
498
مديريت بهينه هزينه در صنعت خودروسازي - مطالعه موردي ﴿پرايد﴾
499
مديريت بهينهي انرژي در ريزشبكهها مبتني بر برنامهريزي تصادفي
500
مديريت پايدارمنابع آب درشبكه آبياري اراضي سمت راست سد انحرافي نكوآباد باتاكيد براقليم
501
مديريت پايه مخزن براي يك مخزن نفتي تحت تزريق گاز امتزاجي
502
مديريت پدافند غير عامل در صنعت خودروسازي
503
مديريت پر شدگي خطوط انتقال در سيستم هاي تجديد ساختار شده توسط FACTS
504
مديريت پر شدگي خطوط انتقال در سيستم هاي تجديد ساختار شده توسط عناصر FACTS
505
مديريت پرتفوي با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط و در نظر گرفتن هزينه‌هاي معاملاتي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
506
مديريت پروژه به روش بحراني
507
مديريت پروژه پويا با استفاده از تركيب پويايي سيستم و شبيه سازي رويداد گسسته(مورد مطالعه: پروژه منتخب)
508
مديريت پرو‍ژه در قراردادهاي بيع متقابل جهت عمليات اكتشاف، توليد و توسعه در يكي از مناطق نفتي ايران
509
مديريت پروژه در مخازن نفتي
510
مديريت پروژه دريك ساختمان بارويكرداستاندارد pmbok باتاكيدبرمديريت كيفيت
511
مديريت پروژه طراحي هواپيماي مسافريري 100نفره با تاكيد بر ساختار شكت كار﴿WBS﴾
512
مديريت پروژه هاي حفاري توسط دكل هاي سايبري در عصر ديجيتال
513
مديريت پروژه هاي نرم افزاري
514
مديريت پرو‍ژه هاي نرم افزاري مبتني بر متدولوژي آريوپي با استفاده از نرم افزار پراسس ميكر
515
مديريت پروژه و برنامه ريزي آموزش هاي آزاد دانشكده مهندسي صنايع با استفاده از استاندارد پرينس 2
516
مديريت پساب صنعت نساجي و ارائه راهكارهاي نوين در جهت كاهش مصرف و هزينه هاي آن
517
مديريت پسماند حفاري در چاه هاي برداشت نفت و گاز
518
مديريت پسماند حفاري در چاه هاي برداشت نفت و گاز و اثرات زيست محيطي
519
مديريت پسماند فرايندهاي پتروشيمي
520
مديريت پسماند و ارائه راهكارهاي بهينه سازي آن ﴿ نمونه موردي شهر خرم آباد﴾
521
مديريت پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي با رويكرد اقتصادي در شهر تهران
522
مديريت پسماندهاي شهري با رويكرد توسعه ي پايدار نمونه موردي: شهرايلام
523
مديريت پنجره هاي لغزان در سيستم هاي پردازش جريان داده
524
مديريت پهناي باند سرويس ها در شبكه هاي بي سيم ناهمگون با استفاده از نظريه هاي اقتصاد خرد با هدف افزايش رفاه عمومي
525
مديريت پهناي باند شبكه هاي بي سيم مش به كمك عامل هاي سيار
526
مديريت پوياي بافر در سيستم هاي صف بندي بر اساس ميزان خود شبيهي ترافيك شبكه
527
مديريت پوياي تكرار داده مبتني بر زمان پاسخ در محيط ذخيره سازي ابري
528
مديريت پوياي جريان ها بر اساس DiffServ در شبكه هاي SDN
529
مديريت پوياي منابع براي زيرساخت بصورت سرويس در محيط ابري
530
مديريت پوياي منابع در لايه زيرساخت خدمات محاسبات ابري با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري تطبيق پذير
531
مديريت پيامدهاي ناشي از حملات بيولوژيكي و شيميايي به شبكه هاي توزيع آب شهري
532
مديريت پيامدهاي ناشي از حملات بيولوژيكي و شيميايي به شبكه هاي مديريت آب شهري
533
مديريت پيچيدگي در پروژه هاي عمراني با رويكرد پويايي سيستم ها
534
مديريت پيش بيني و پهنه بندي سيلاب با GIS ﴿مطالعه موردي﴾
535
مديريت تامين منابع در محيط رايانش ابري
536
مديريت تامين و مصرف با PHEV
537
مديريت تبليغات با كنترل احساسات به كمك هوش مصنوعي
538
مديريت تحرك در شبكه هاي سيلر سلولي با هدف كاهشي و بهينه سازي هزينه هاي بهنگام آوري موقعيت و فراخواني
539
مديريت تحليل بر تفوليوي پروژه
540
مديريت تحول
541
مديريت تحول در بخش دولتي ايران مبتني بر تحول اداري
542
مديريت تخت هاي بيمارستاني با در نظرگيري بلوكه شدن تخت و پذيرش بيماران انتخابي
543
مديريت تخصيص آب با استفاده از برنامه ريزي شي گرا
544
مديريت تخصيص آب به چاه هاي تزريقي با استفاده از تاريخچه توليد
545
مديريت تخصيص منابع راديويي بر اساس كاهش تداخل هم‌كانالي در شبكه‌هاي چندسلولي چندحاملي
546
مديريت تخصيص و زمانبندي وظايف در شبكه هاي حسگر كنشگر بي¬سيم با معماري تركيبي با آگاهي از قابليت اطمينان
547
مديريت تخليه بحران در شبكه ترافيك با استفاده از سامانه پيشرفته اطلاعات مسافر
548
‎مديريت تداخل در آشكارسازي چندكاربره در سيستم هاي cdma ﴿ كاربرد در شبكه هاي موبايل﴾
549
مديريت تداخل عمدي در سيستم هاي مايمو انبوه
550
مديريت تداخل ميان سلولي در شبكه هاي فمتوسل با استفاده مجدد فركانسي
551
مديريت ترافيك در شبكه هاي IP/MPLS به منظور تامين كيفيت خدمات
552
مديريت ترافيك در شبكه هاي نسل بعدي مبتني بر IP به منظور تامين كيفيت سرويس
553
مديريت ترافيك در شبكه‌هاي نرم‌افزارمحور مبتني بر توازن بار
554
مديريت ترافيك محله هاي شهري (نقش، اهميت و روشها)
555
مديريت ترافيك و كارائي بين شبكه ايي براي شبكه هاي نسل آينده
556
مديريت تراكم انتقال منتني بر ظرفيت ديناميكي خطوط انتقال
557
مديريت تراكم با استفاده از بازار بار قابل قطع در سيستم هاي تجديد ساختار يافته با كمك الگوريتم ژنتيك
558
مديريت تراكم در شبكه هاي توزيع از طريق قيمت حاشيه اي محلي توزيع با استفاده از برنامه ريزي درجه دوم
559
مديريت تراكم در محيط تجديد ساختار يافته بر اساس مفهوم قيمت حاشيه اي توان عبوري از خطوط
560
مديريت تراكم شبكه انتقال با مدل بارهاي وابسته به ولتاژ با در نظر گرفتن حداكثر مدت زمان مجاز رفع تراكم و قابليت تحليل جزيره‌اي
561
مديريت تراكنش در XML پايگا هداد ههاي ذاتاً
562
مديريت تربيتي در نهج البلاغه
563
مديريت تطبيق پذير زنجيره تامين خدمات الكترونيكي مبتني بر تغيير نقش اجزاي زنجيره
564
مديريت تطبيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با در نظرگرفتن عدم قطعيت هاي منابع و مصارف آب
565
مديريت تعارض
566
مديريت تعارض
567
مديريت تعارض در قرآن و سنت
568
مديريت تعميرات و نگهداري معادن سيمان تهران
569
مديريت تغيير
570
مديريت تغيير
571
مديريت تغيير در پرو‍‍‍‍‍‍‍ژه هاي ساخت با رويكرد پويايي سيستمها
572
مديريت تغييردرسازمانها
573
مديريت تقاضا در حمل و نقل شهري(مطالعه موردي :همپيمايي شخصي)
574
مديريت تقاضاي بار توزيع شده(پراكنده) همراه با ذخيره سازي انرژي در شبكه هاي هوشمند
575
مديريت تقاضاي منابع آب، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
576
مديريت تكنولوژي و فن آوري
577
مديريت تلفيقي شته جاليز Apnisgossypii با استفاده از بالتوري سبز Chrysoperla carnea و شبه تنظيم كننده هاي رشد حشرات ﴿پاپيروكسي فن و بوپروفزين﴾ در گلخانه
578
مديريت تلفيقي منابع آب دشت مهيار شمالي در استان اصفهان
579
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زير زميني با استفاده از منطق فازي
580
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زير زميني در شرايط كم آبي
581
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از الگوريتم جفت گيري زنبور عسل
582
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني به روش الگوريتم هارمونيك مطالعه موردي: زير حوضه نجف آباد
583
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني به روش شبيه سازي - بهينه سازي
584
مديريت تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني در هيدروسيستم هاي پيچيده
585
مديريت توان PHEV جهت كاهش تلفات در ريزشبكه
586
مديريت توان خودرو الكتريكي تركيبي با قابليت اتصال به شبكه در بازارهاي محلي انرژي با درنظرگرفتن حمله سايبري
587
مديريت توان در ريز شبكه ها با استفاده از مشخصه هاي افتي تطبيقي
588
مديريت توان در شرايط بروز خطا در شبكه با استفاده از منابع ذخيره ساز كمكي
589
مديريت توان راكتيو در شبكه هاي قدرت الكتريكي در حضور منابع توليد پراكنده
590
مديريت توان راكتيو منابع توليد اينورتري به منظور مقابله با پديده هاي كمبود و بيشبود ولتاژ
591
مديريت توان راكتيو نيروگاههاي بادي با استفاده از ادوات FACTS
592
مديريت توان ريزشبكه شامل ‏EV‏ ها جهت حداكثر سازي استحصال توان از ‏DER‏ ها و افزايش طول عمر ‏ESS‏ ها.‏
593
مديريت توان و ارسال داده در كانال رله با گره هاي برداشت انرژي
594
مديريت توان و تخصيص منابع بر روي شبكه اي از گره هاي سيار هوشمند
595
مديريت توان يك ريز شبكه مبتني بر اينورتر در حالت خودگردان
596
‎مديريت توپولوژي تطبيقي در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد مبتني بر اتوماتاي يادگير
597
مديريت توزيع آب زاينده رود بر اساس برآورد راندمان انتقال در كانالهاي زير دست سد
598
مديريت توزيع شبكه آب و نشت آبي در محيط GIS
599
مديريت توسعه روستائي
600
مديريت توليد
601
مديريت توليد بدون كارخانه ؛ با تكيه بر صنايع دفاع
602
مديريت توليد در چاپ ﴿افست ورقي﴾
603
مديريت توليد در مجتمع متالوژي پودر ايران
604
مديريت جامع آب شهري مطالعه موردي شهر تهران
605
مديريت جامع كيفيت
606
مديريت جامع مقابله با آفات در موزه ها ﴿ مطالعه موردي : ارائه پلان مديريت مقابله با آفات براي موسسه ي كتابخانه و موزه ملي ملك ﴾
607
مديريت جامع منابع آب حوضه آبريز زاينده رود
608
مديريت جامعه از ديدگاه اسلام و نهج البلاغه
609
مديريت جريان داده هاي احتمالاتي با قابليت كاهش بار
610
مديريت جمع آوري مواد زائد جامد شهري در خدمات شهري شهرداري يزد
611
مديريت جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري در مناطق زلزله خيز
612
مديريت جهانگردي ومعرفي جاذبه هاي گردشگري ايران وجهان
613
مديريت جهانگردي﴿توريست وتاثير آن بر امنيت ملي﴾
614
مديريت چالش‌هاي امنيتي در طراحي رابط‌هاي برنامه‌نويسي كاربردي كاربرمحور
615
مديريت حجم آب تزريقي به يك مخزن با استفاده از مدلسازي يكپارچه سيستم بهره برداري
616
مديريت حجم گاز تزريقي در پروژه هاي سيلاب زني گاز
617
مديريت حرارتي پيل سوختي غشاء پليمري با استفاده از نانوسيال
618
مديريت حركت با استفاده از الگوريتم مسيريابي حالت پيوند بهينه شده براي موبايل هاي نسل چهارم
619
مديريت حفاظت از بازارهاي تاريخي نمونه موردي: تبيين راهبردهاي حفاظتي براي بازار تاريخي يزد
620
مديريت حفظ و مرمت در كاوش هاي باستان شناسي با نگرشي ويژه به كاوش محوطه باستاني مسجد كبوتر تبريز
621
مديريت حقوق دستمزد در ايران
622
مديريت حقوقي ريسك در قراردادهاي نفتي و تطابق آن با حقوق خصوصي ايران
623
مديريت حمل و نقل ناوگان كانتينري
624
مديريت حوضه با تكيه بر نقش ذخيره آب و توسعه كشاورزي
625
مديريت خانه هاي سازماني تحت وب
626
مديريت خانواده و پيشگيري از بزهكاري فرزندان كودك و نوجوان
627
مديريت خرابي در شبكه هاي MPLS و تاثير آن در بهبود كارايي
628
مديريت خرابي در لايه ATM
629
مديريت خريد انبار داري و تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي
630
مديريت خريد و تداركات در سازمان
631
مديريت خلاق ونوآوري
632
مديريت خودكار مصرف انرژي مبتني بر عدالت در شبكه هوشمند برق
633
مديريت خودگردان سمت تقاضا در شبكه هوشمند با استفاده از بازي پتانسيل
634
مديريت داده‌هاي كليدي سازمان با استفاده از معماريسرويس‌گرا(نمونه مطالعاتي: دانشگاه تهران)
635
مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك ها با بكارگيري روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه....
636
مديريت دارايي و بدهي با استفاده از برنامه‌ريزي تصادفي دومرحله‌اي چند دوره‌اي(مطالعه موردي بانك خصوصي)
637
مديريت دانش
638
مديريت دانش
639
مديريت دانش
640
مديريت دانش
641
مديريت دانش
642
مديريت دانش
643
مديريت دانش
644
مديريت دانش
645
مديريت دانش در پروژه هاي ساخت و تاثير آن در قراردادها
646
مديريت دانش در تشخيص خطاهاي دارويي با استفاده از ايجاد سيستم FMEA
647
مديريت دانش در سازمانها
648
مديريت دانش شخصي در سيستمهاي آموزشي مطالعه موردي دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
649
مديريت دانش و رويكردهاي نوين آن
650
مديريت دانش و مدل هاي پياده سازي
651
مديريت دانش و نقش آن در آموزش عالي
652
مديريت دانش و نقش آن در توسعه سازماني
653
مديريت دانش ورويكردهاي نوين آن
654
مديريت دانش، مقدمات، ضروريات، پيش نيازها در شركت يكتا معرق
655
مديريت در برنامه ريزي
656
مديريت در سازمان آموزش و پرورش
657
مديريت در سازمان آموزش و پرورش مديريت كار عملي در سازمان
658
مديريت درآمد در موسسات خدماتي-مالي
659
مديريت درآمد هاي نفتي
660
مديريت درآمدهاي نفتي
661
مديريت درس آموخته ها
662
مديريت درياچه سد زاينده رود و تاثيرات زيست محيطي آن
663
مديريت دست به دست شدن IPv6 سيار در شبكه‌هاي راديوي شناختي سلولي با قابليت چندخانگي
664
مديريت دسترسي توده‌اي زمانبندي شده در ارتباطات ماشين به ماشين مبتني بر شبكه‌هاي سلولي با در نظر گرفتن بهره‌وري انرژي و كيفيت سرويس
665
مديريت دگرسپاري با كمك كلان سلول در شبكه هاي دولايه اي كلان سلول و خردسلول
666
مديريت دگرسپاري در شبكه هاي مخابرات سلولي نامتجانس
667
مديريت ديناميك پيامدهاي ناشي از تزريق مواد آلاينده در شبكه‌هاي توزيع آب شهري
668
مديريت ديناميكي ترافيك و كاربردهاي آن
669
مديريت رابطه مشتريان
670
مديريت راهبردي ايجاد شبكه دوگانه آب آشاميدني و غيرآشاميدني در محدوده شهر يزد با استفاده از تحليل SWOT
671
مديريت رايانه اي هوشمند باشگاه بيليارد
672
مديريت رايانه اي هوشمند باشگاه ورزشي
673
مديريت رسانه هاي جمعي و اجتماعي
674
مديريت رستوران
675
مديريت رسوب در رودخانه هاي فصلي با استفاده از صفحات مستغرق
676
مديريت رشد شهري در منطقه گرايي جديد: مورد مطالعه، كلانشهر تهران
677
مديريت رفتار سازماني
678
مديريت رفتار سازماني در يك واحد توليدي نساجي
679
مديريت رنگ در عكاسي ديجيتال
680
مديريت روابط انساني از ديدگاه اسلام و با تاكيد بر روابط انساني در مدرسه
681
مديريت روابط انساني از ديدگاه اسلام و بررسي نظرات مديران منطقه 4 آموزش و پرورش
682
مديريت روابط انساني و بررسي آن در دو اداره ي گمرك و استاندارد خراسان شمالي
683
مديريت روسازي فرودگاه با بكارگيري برنامه كاربردي تلفن همراه هوشمند
684
مديريت ريز شبكه ها و استقلال آنها از شبكه بالا دستي با استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و ذخيره سازها
685
مديريت ريسك
686
مديريت ريسك
687
مديريت ريسك اعتباري پورتفوي براي تعيين حد كفايت سرمايه بانك و استفاده از آن براي تعيين پورتفوي بهينه تسهيلات
688
مديريت ريسك امنيتي در برنامه هاي كاربردي وب
689
مديريت ريسك امنيتي در برنامه هاي كاربردي وب
690
مديريت ريسك با استفاده از متدولوژي ارزش در معرض ريسك (VaR) در بازار سهام
691
مديريت ريسك با تركيب فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) – مطالعه موردي خطوط انتقال
692
مديريت ريسك بازار
693
مديريت ريسك بر اساس استاندارد ECSS با تمركز روي يك بروژه فضايي
694
مديريت ريسك براساس استاندارد PMBOK با تمركز بر يك پروژه‌ي ساختماني
695
مديريت ريسك پروژه
696
مديريت ريسك پروژه بر اساس استاندارد pmbok با تمركز بر روي يك پروژه عمراني
697
مديريت ريسك پروژه براساس استاندارد Pmbok با تمركز بر روي يك پروژه خاص
698
مديريت ريسك پروژه مترو شهري
699
مديريت ريسك پروژه هاي توسعه محصول
700
مديريت ريسك پروژه هاي ساختماني با قرارداد متعارف
701
مديريت ريسك پروژه هاي طراحي و پياده سازي سيستم انبار ايساكو
702
مديريت ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات ﴿ Risk management o information tecnology project)
703
مديريت ريسك پروژههاي لرزهنگاري اكتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز كشور
704
مديريت ريسك خشكسالي هيدرولوژي در دشت مرودشت
705
مديريت ريسك در پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
706
مديريت ريسك در پروژه هاي راه سازي بين ايستگاههاي تقليل فشار گاز با استفاده از تلفيق روش هاي FMEA، AHP و منطق فازي
707
مديريت ريسك در پرو‍‍ژه هاي فناوري طلاعات
708
مديريت ريسك در پروژه‌هاي عمراني _ مطالعه موردي بيمارستان رازي بيرجند
709
مديريت ريسك در پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري نيروگاهي B.O.O
710
مديريت ريسك در زنجيره تامين گاز طبيعي
711
مديريت ريسك در شركت هاي كوچك و متوسط ساختماني
712
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT (مطالعه موردي احداث درياچه مصنوعي در منطقه گردشگري سرچشمه نطنز)
713
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT (مطالعه موردي احداث درياچه مصنوعي در منطقه گردشگري سرچشمه نطنز)
714
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT [بي. ا. تي.] و كاربرد و آسيب شناسي آن در قراردادهاي زيربنايي ايران ﴿مطالعه موردي نيروگاه گازي جنوب اصفهان﴾
715
مديريت ريسك در قراردادهاي BOT در ايران و نحوه تسهيم ريسك بين طرفين قرارداد
716
مديريت ريسك در كنترل پروژه
717
مديريت ريسك در مهندسي يكپارچگي سازمان و روش شناسي به منظور كنترل ريسك هاي سازماني
718
مديريت ريسك در نوآوري خدمات : مورد كاوي شركت همراه اول
719
مديريت ريسك زيست‌ محيطي شهرك صنعتي با روش شبيه سازي مونت كارلو - نرم افزار Pertmaster (مطالعه موردي شهرك صنعتي شهيد سليمي)
720
مديريت ريسك زيست‌محيطي در پروژه‌هاي برقابي
721
مديريت ريسك سيلاب شهري با استفاده از رويكردهاي مدرن با تكيه بر الگوريتم فراكاوشي براي جانمايي مخازن
722
مديريت ريسك شبكه هاي هوشمند انرژي الكتريكي در شرايط عدم قطعيت پارامترهاي سيستم
723
مديريت ريسك مخاطرات زيست محيطي و برآورد هزينه هاي كنترلي در مجتمع فولاد كوير با استفاده ازروشWilliam Fine،PHA
724
مديريت ريسك مسيريابي وسايل نقليه و توزيع امن در شبكه هاي حمل و نقل
725
مديريت ريسك نقض تعهدات سرويس در محاسبات ابر با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
726
مديريت ريسك و پياده‌سازي آن در يك مورد خاص (منطقه 3 عمليات انتقال گاز ايران)
727
مديريت ريسك و زنجيره تامين
728
مديريت ريسكهاي ژئوتكنيكي در تونلسازي
729
مديريت زمان
730
مديريت زمان
731
مديريت زمان در خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
732
مديريت زمان مطالعه موردي : سازمان جهاد كشاورزي يزد
733
مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران
734
مديريت زنجير تامين هوشمند
735
مديريت زنجيره ارزش در شركت هاي پوشاك
736
مديريت زنجيره تأمين
737
مديريت زنجيره تأمين با رويكرد قراردادها
738
مديريت زنجيره تامين
739
مديريت زنجيره تامين
740
مديريت زنجيره تامين
741
مديريت زنجيره تامين
742
مديريت زنجيره تامين
743
مديريت زنجيره تامين
744
مديريت زنجيره تامين (Supply Chain Management (SCM و بررسي موانع پياده سازي و جايگاه SCM در صنايع استان خراسان
745
مديريت زنجيره تامين ابري شركت هاي كوچك و متوسط با تمركز بر مدل نرم افزار به عنوان خدمت
746
مديريت زنجيره تامين با رويكرد توالي عمليات
747
مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت با رويكرد واكنش سريع
748
مديريت زنجيره تامين در كارخانه نساجي كاشمر مدرس با تاكيد بر برنامه ربزي توليد
749
مديريت زنجيره تامين سبز
750
مديريت زنجيره تامين سبز پروژه‌هاي ساخت با در نظر گرفتن زمانبندي پروژه
751
مديريت زنجيره تامين سبز در كسب مزيت رقابتي سازمان
752
مديريت زنجيره تامين ناب
753
مديريت زنجيره تامين و اهميت ان در ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف شركت و كسب رضايت مشتري
754
مديريت زنجيره تامين و كاربردهاي مديريت ريسك در زنجيره تامين
755
مديريت ژاپني و راههاي عملي اجراي آن در ايران
756
مديريت سازمان
757
مديريت ساماندهي جرم از منظر سياست جنايي اسلام
758
مديريت سامانه منابع و مصارف حوضه آبريز با تئوري حل اختلاف نش در سناريوهاي اقليمي
759
مديريت سامانه هاي تحت وب در لينوكس
760
مديريت سبد پروژه با تمركز بر يك مورد خاص : تترا
761
مديريت سبد پروژه ها
762
مديريت سبد پروژه ها در موسسات انتشاراتي با استفاده از نرم افزار MSP2010
763
مديريت سبد پروژهها با در نظرگيري راهبرد پايداري
764
مديريت سبد سرمايه‌گذاري زمان-سازگار
765
مديريت سخت افزار از راه دور (IPMI: Intelligent Platform Management Interface)
766
مديريت سرمايه در گردش جريان نقدي عملياتي وعملكرد شركت
767
مديريت سرمايه هاي فكري
768
مديريت سرويس و نگهداري نوين ماشين آلات عمراني
769
مديريت سمت تقاضا با استفاده از ذخيره سازها براي برنامه ريزي انرژي خانه هاي هوشمند
770
مديريت سمت تقاضا با درنظر گرفتن نيروگاه هاي فسيلي و نيروگاه هاي تجديدپذير در شبكه هاي هوشمند بر اساس نظريه بازي
771
مديريت سمت تقاضا در شبكه هاي هوشمند انر‍‍ژي
772
مديريت سمت تقاضا در شبكه ههاي هوشمند
773
مديريت سمت تقاضا و بهينه سازي الگوهاي مصرف در شبكه ي برق قدرت
774
مديريت سوخت راكتور بوشهر (1000 - WWWER)
775
مديريت سود واقعي حاكميت شركتي و نگهداشت وجه نقد
776
مديريت سيستم I/0 درGSM/DX-002
777
مديريت سيستم اطلاعات اتحاديه سيمان
778
مديريت سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در ذوب آهن اصفهان
779
مديريت سيستم هاي توزيع مبتني بر تخمين حالت حاصل از اندازه گيري هاي كاذب
780
مديريت سيلاب بر مبناي ريسك
781
مديريت سيلابدشت بر اساس بهينه سازي تحت ريسك
782
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي براي جبران سازي عدم تعادل در شبكه توزيع ثانويه با در نظرگرفتن آلودگي هاي هارمونيكي
783
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي در ريزشبكه با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
784
مديريت شارژ خودروهاي الكتريكي هيبريدي با هدف بهبود قابليت اطمينان
785
مديريت شبكه اي
786
مديريت شبكه توزيع شده توسط عامل هاي متحرك Distributed Network Management by Mobil Agent
787
مديريت شبكه حسگر دوربين براي پوشش حداكثر ميدان ديد
788
مديريت شبكه در سطح لايه كاربرد
789
مديريت شبكه هاي بلادرنگ
790
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
791
مديريت شبكه وامنيت فضاي تبادل داده
792
مديريت شركت هواپيمايي با نگاهي ويژه به شركت هاي كم هزينه
793
مديريت شناختي توان در شبكه هاي حسگر بيسيم
794
مديريت صف هايي با سرويس دهنده هاي ناهمگن
795
مديريت صنايع مالي دانشگاه يزد
796
مديريت طراحي و تاثيرات آن در صنايع دستي
797
مديريت طيف شبكه هاي خردسلول در شبكه هاي سيستم هاي موبايل LTE با تقسيم فركانسي جزئي
798
مديريت عدم قطعيت در مسائل تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسلول
799
مديريت عملكرد
800
مديريت عملكرد ريز شبكه هاي اينورتري در طي و پس از وقوع خطاهاي اتصال كوتاه و اضافه بار
801
مديريت عملكرد سيستم انرژي تجديدپذير هايبريد بر اساس بهينه‌سازي كنترلر منطق فازي با استفاده از الگوريتم جهش قورباغه
802
مديريت عملكرد متوازن بر مبناي تلفيق مدل هاي كارت امتيازي متوازن و هوشين كانري ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد مباركه اصفهان﴾
803
مديريت فرآيند كسب و كار bpm
804
مديريت فرايند در شركت شاسي ساز ايران
805
مديريت فرايند كسب و كاربا رويكرد معماري سرويس گرا
806
مديريت فرايند كسب وكار با رويكرد معماري سرويس گرا
807
مديريت فرايندهاي نگهداري و تعميرات با رويكرد تركيبي چارچوب طبقه بندي فرايندها و داده كاوي
808
مديريت فرصت‌هاي كدگذاري در شبكه‌هاي بي‌سيم مبتني بر نرم‌افزار
809
مديريت فرهنگي حجاب
810
مديريت فرهنگي ﴿حجاب وعفاف﴾
811
مديريت فرهنگي﴿حجاب وعفاف﴾
812
مديريت فرهنگي﴿حجاب وعفاف﴾
813
مديريت فروش و بازاريابي
814
مديريت فشار براي كاهش نشت در شبكه‌هاي توزيع آب
815
مديريت فشار در شبكه‌هاي توزيع آب شهري با استفاده از روش‌هاي بهينه سازي چند هدفه
816
مديريت فشار در هنگام اوج مصرف گاز در شهر كرمانشاه با استفاده از منطق فازي
817
مديريت فناوري اطلاعات
818
مديريت فناوري اطلاعات
819
مديريت فني موتور هواپيماهاي بازرگاني
820
مديريت قراردادهاي پروژه هاي EPC با رويكرد مديريت ريسك در شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
821
مديريت قفل هاي نرم افزاري
822
مديريت كار عملي در آموزشگاه
823
مديريت كار عملي در آموزشگاه
824
مديريت كار عملي در آموزشگاه
825
مديريت كار عملي در آموزشگاه در رشته مديريت برنامه ريزي
826
مديريت كار عملي در اموزشگاه
827
مديريت كار عملي در اموزشگاه
828
مديريت كار عملي در اموزشگاه
829
مديريت كار عملي در اموزشگاهها
830
مديريت كار عملي در سازمان
831
مديريت كار عملي در سازمان
832
مديريت كار عملي در سازمان
833
مديريت كار عملي در سازمان
834
مديريت كار عملي در سازمان آموزش و پرورش
835
مديريت كار عملي در سازمان ها
836
مديريت كار عملي در سازمانها
837
مديريت كار عملي در سازمانها
838
مديريت كار عملي در سازمانها
839
مديريت كار عملي در سازمانها
840
مديريت كار عملي در سازمانها
841
مديريت كار عملي درسازمانها (اداره آموزش وپرورش شهرستان شوش دانيال)
842
مديريت كارآمد شهري در جهت كاهش آلودگي شهرها ( مطالعه موردي كلانشهر تبريز )
843
مديريت كارعملي در اموزشگاه
844
مديريت كارعملي در سازمان
845
مديريت كارعملي در سازمانها
846
مديريت كارعملي در سازمانها
847
مديريت كارعملي درآموزشگاه
848
مديريت كارعملي درآموزشگاه
849
مديريت كالبدي - فضايي بافت فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه :بافت فرسوده شهربانو محله آمل (بلوك 2 بافت فرسوده ))
850
مديريت كاهش خطرپذيري بلايا در بازسازي بافتهاي فرسوده شهري: مطالعه موردي منطقه مجد شهر مشهد
851
مديريت كتابخانه
852
مديريت كربن در صنايع نفت و گاز ايران با تاكيد بر صنعت گاز
853
مديريت كلان شهري با نگرش اكو لوژيك
854
مديريت كلان شهري با نگرش اكولوژيك
855
مديريت كليد توزيع شده در ارتباطات گروهي
856
مديريت كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم
857
مديريت كمي - كيفي سيستمهاي رودخانه - مخزن
858
مديريت كنترل كيفيت جامع
859
مديريت كنترل نشت در شبكه هاي توزيع آب
860
مديريت كيفي بيمارستان با استفاده از مديريت هوشمند ساختمان و اطلاعات بيمار
861
مديريت كيفي سيستم هاي رودخانه اي
862
مديريت كيفي سيستمهاي رودخانه اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك استوكستيك
863
مديريت كيفيت
864
مديريت كيفيت tqm
865
مديريت كيفيت براي سازمانهاي مجازي
866
مديريت كيفيت پروژه در زيرساخت هاي مترو
867
مديريت كيفيت تواتن در ريزشبكه ها با پشتيباني از الگوريتم زمان بندي انرژي
868
مديريت كيفيت توليد
869
مديريت كيفيت جامع
870
مديريت كيفيت جامع )TQM(
871
مديريت كيفيت جامع TQM
872
مديريت كيفيت جامع و طراحي سيستم اجرائي آن
873
مديريت كيفيت جامع﴿TQM) و بررسي تاثير آن بر سازمان
874
مديريت كيفيت جامعtqmوعملكرد سازماني
875
مديريت كيفيت داده، تفاوت‌ها و اشتراك‌هاي آن با داده‌كاوي
876
مديريت كيفيت در ترابري معادن
877
مديريت كيفيت در دانشگاه يزد و دانشگاههاي جهان تراز
878
مديريت كيفيت در سيستمهاي نرم افزاري
879
مديريت كيفيت سرويس در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
880
مديريت كيفيت فراگير در يك واحد توليدي نساجي
881
مديريت كيفيت وكنترل موجودي
882
مديريت كيفيت، استاندارد ISO 9000
883
مديريت گروه كالايي و تحليل رفتار مصرف كننده
884
مديريت گروهي آسانسورها و طراحي الگوريتم كنترلي
885
مديريت لجستيك
886
مديريت مبارزه تلفيقي با سفيد بالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum West با استفاده از بالتوري سبز Steph.) Chrysoperla carnea همراه با يك حشره كش موثر
887
مديريت مبارزه سفيد بالك پنبه
888
مديريت مبتني بر پاداش و عملكرد كاركنان اداره امور مالياتي شهرستان قاين با نقش واسطه گري انگيزه
889
مديريت محتوا
890
مديريت محله گرا و تآثير آن بر مشاركت ساكنين ﴿ نمونه موردي : محله فردوسي تهران ﴾
891
مديريت مخازن سدهاي حوضه گاماسياب استان كرمانشاه با استفاده از مدل WEAP
892
مديريت مخاطرات و ارزيابي روش هاي پايدارسازي گودها با توجه به اهميت آن ها
893
مديريت مد
894
مديريت مذاكره
895
مديريت مراكز s21 از راه دور
896
مديريت مسير بحراني در سازمان هاي پروژه محور با قراردادهاي EPC
897
مديريت مشاركتي
898
مديريت مشاركتي
899
مديريت مشاركتي در نظام آموزش عالي ارائه يك الگوي ساختاري
900
مديريت مشاركتي و بررسي تاثير مشاركت كاركنان برسازمان
901
مديريت مشاركتي و بررسي وضعيت آن درايران
902
مديريت مشاركتي و سيماي مديريت در آموزش متوسطه كشور
903
مديريت مصرف انرژي در خانه هوشمند
904
مديريت مصرف در برق خانگي با الگوريتم بهينه سازي گرگ خاكستري
905
مديريت مصرف منابع آب كشاورزي با استفاده از تكنيك داده كاوي از داده هاي مكان محور – زمان محور
906
مديريت مطب پزشك
907
مديريت مطلوب پسماندها در پروژه‌هاي ساخت : با نگاه كاربردي بر توسعه پايدار و سازگار با محيط‌ زيست
908
مديريت مقاوم سازي ساختمانهاي شهري مسكوني
909
مديريت منابع آب در دوران خشكسالي مقايسه تطبيقي ايران و استراليا
910
مديريت منابع آب در يك حوضه آبريز با رويكرد سيستم ديناميك؛ مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده‌رود
911
مديريت منابع آب كارست با استفاده از مدل سازي لندفرم هاي كارستي مطالعه موردي : توده هاي آهكي لار، دالاخاني و خورين
912
مديريت منابع آب و نقش آن در توسعه روستايي بخش كيار، شهرستان شهركرد
913
مديريت منابع اب و تاثير نوسان هاي فراسنج هاي اقليمي در حوضه تجن
914
مديريت منابع انساني
915
مديريت منابع انساني
916
مديريت منابع انساني
917
مديريت منابع انساني
918
مديريت منابع انساني
919
مديريت منابع انساني
920
مديريت منابع انساني با رويكرد نيرو يابي.جذ وگزينش
921
مديريت منابع انساني در سازمان آموزش و پرورش
922
مديريت منابع انساني در سازمانهاي پروژه محور
923
مديريت منابع انساني در مراكز تحقيقات صنعتي
924
مديريت منابع انساني سبز از منظر پرستاران
925
مديريت منابع به منظور تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي بيسيم مبتني بر IP
926
مديريت منابع بيمارستاني بر محوريت بيمار
927
مديريت منابع توليد پراكنده جهت بهينه‌سازي عملكرد ريز شبكه‌ها با وجود عدم قطعيت در پيش بيني بار الكتريكي
928
مديريت منابع در شبكه هاي ناهمگن براي بهبود خودكار كارايي با استفاده ...
929
مديريت منابع در شبكه هاي نرم افزار محور مجازي سازي شده در بستر شبكه هاي نسل پنجم با هدف تضمين كيفيت سرويس
930
مديريت منابع در شبكه‎هاي پهن‎باند با استفاده از نظريه بازي
931
مديريت منابع راديويي با تاكيد بر سرويس هاي جديد مخابراتي
932
مديريت منابع راديويي در شبكه دسترسي راديويي با رويكرد شبكه نرم‌افزار محور
933
مديريت منابع راديويي در شبكه هاي سلولي نسل چهارم ارتباطات سيار مبتني بر نظريه مطلوبيت
934
مديريت منابع راديويي در شبكه‌هاي راديوشناختگر مبتني بر OFDM
935
مديريت منابع روستائي
936
مديريت منابع روستايي
937
مديريت منابع شبكه براي كاربردهاي مختلف با استفاده از Flowvisor در معماري SDN
938
مديريت منابع شبكه مبتني بر نرم‌افزار جهت بهبود كيفيت تجربه كاربران
939
مديريت منابع مبتني بر رايانش مهي براي بهبود كيفيت سرويس در كاربردهاي اينترنت اشياء
940
مديريت منابع مجازي سازي شده در محيط هاي رايانش ابر
941
مديريت منابع و امكانات در تامين اجتماعي ورامين
942
مديريت منابع و كاربران جهت بهبود نرخ گذردهي در سيستم هاي چندآنتني انبوه بدون سلول
943
مديريت منابع و مصارف آب در شهرهاي كويري (كاشان )
944
مديريت مناقشات آب‌هاي زيرزميني به عنوان يك منبع مشترك بر مبناي تعامل بين اقتصاد و محيط‌ زيست
945
مديريت مناقشات آبي در ناحيه آسياي مركزي
946
مديريت منظر شهري پهنه مركزي شهر قم؛ تاكيد بر بررسي تاثير پروژه هاي اجرايي منطقه بر منظر پيرامون حرم حضرت معصومه ﴿س﴾
947
مديريت مهندسي به منظور تعميرات هوشمندانه كابل‌هاي برق بر مبناي تشخيص امضاء تخليه‌جزئي
948
مديريت مواد زائد بيمارستاني شهر يزد
949
مديريت موثر در بحران سازمان ها﴿خصوصي ودولتي﴾
950
مديريت موجودي اتوماتيك
951
مديريت موجودي با استفاده از شبيه سازي ﴿ شركت فولاد آلياژي ايران - پكيج 3‍ ﴾‍‍
952
مديريت موجودي چند سطحي با استفاده از روش يادگيرنده تقويتي
953
مديريت موجودي در سيستم هاي لجستيك قطعات يدكي
954
مديريت موجودي در مسأله زنجيره تأمين با زنجيره بسته دو سطحي با رويكرد فازي-تصادفي
955
مديريت موجودي در يك سيستم تركيبي توليد و بازتوليد دو سطحي با هزينه‌ تصادفي بازتوليد و زمان بازپرسازي تصادفي
956
مديريت نافذ و نفوذ پذيري مديريت در ادارات
957
مديريت نرم افزار از راه دور Remote Software Manager
958
مديريت نظم منطقه اي خليج فارس پس از يازده سپتامبر و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
959
مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي در بيمارستان فوق تخصصي ايرانشهر
960
مديريت نوآوري
961
مديريت نوآوري و تفكر ناب
962
مديريت نيروي انساني در كارخانه نئوپان گنبد كاووس
963
مديريت هتل به زبان #‍‍C
964
مديريت هتل داري
965
مديريت هزينه
966
مديريت هزينه پروژه
967
مديريت هزينه در پروژه هاي ساخت با به كارگيري روش تركيبي سيستم پويا و ديمتل فازي
968
مديريت هزينه طراحي محصول با رويكرد تاناكا فازي ( موردمطالعه: موتور تراكتور)
969
مديريت هزينه هاي سازمان
970
مديريت هوشمند انرژي در سيستم حمل و نقل برقي (با در نظر گرفتن مدل بهينه مصرف بار)
971
مديريت هوشمند بار و تنظيم پروفيل ولتاژ و اصلاح پيك بار بوسيله خودرو هاي الكتريكي
972
مديريت هوشمند تاسيسات ساختمان و نقش آن در كاهش مصرف انرژي
973
مديريت هوشمند ترافيك مبتني بر محتوا در شبكه هاي اقتضايي متحرك
974
مديريت هوشمند جزيره‌اي شدن منابع توليد پراكنده در شبكه‌هاي توزيع با استفاده از واحد اندازه‌گيري فازور
975
مديريت هوشمند در برنامه ريزي كالبدي شهرها براي مواجهه با زلزله - نمونه موردي منطقه 17 شهرداري تهران
976
مديريت هوشمند سبد پروژه هاي عمراني با كمك شاخص هاي كنترلي
977
مديريت هيجان از ديدگاه قرآن و روانشناسي
978
مديريت و ارزيابي ريسك HSE با روش فازي در صنعت ساختمان
979
مديريت و استاندارد ISO
980
مديريت و اصلاح كاربري اراضي بر اساس تكنيك هاي برنامه ريزي چند منظوره و چند معياره در حوزه آبخيز فرفهان
981
مديريت و برنامه ريزي تامين تداركات پروژه
982
مديريت و برنامه ريزي سفارشات توليدي پياده سازي: كارگاه مكانيك شركت صنايع اپتيك ايران
983
مديريت و برنامه ريزي و بهينه سازي هزينه و زمان پروژه ي ساخت سالن وزنه برداري شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
984
مديريت و برنامه ريزي و بهينه سازي هزينه و زمان پروژه ي ساخت سالن وزنه برداري شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
985
مديريت و بهبود عملكرد عمليات ازديادبرداشت در يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از شيرهاي كنترلي درون چاهي
986
مديريت و بهره برداري از منابع آب براساس شاخص يكپارچه خشكسالي، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
987
مديريت و بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از تكنيك سناريونگاري- مطالعه موردي دشت افزر
988
مديريت و بهره برداري ريز شبكه با استفاده از بهينه سازي چند هدفه
989
مديريت و بهينه سازي انرژي در اقتصاد مقاومتي
990
مديريت و پرورش گل در گلخانه
991
مديريت و پرورش گل در گلخانه
992
مديريت و پرورش گل در گلخانه
993
مديريت و تصميم گيري
994
مديريت و رهبري
995
مديريت و رهبري از ديدگاه امام علي﴿ع﴾
996
مديريت و روش هاي كاهش مشكلات ايجادشده در پروژه هاي بلند مرتبه و ويژه شهري
997
مديريت و زمان بندي در شبكه هاي گريد
998
مديريت و سازماندهي مراكز تحقيقات صنعتي با تاكيد بر سازماندهي و تشكيلات مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي
999
مديريت و طبقه بندي پسماندهاي صنايع استان فارس بر اساس كنوانسيون بازل ( مطالعه موردي: پتروشيمي شيراز)
1000
مديريت و طراحي سيستم انبارداري
بازگشت