<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مديريت موجودي با استفاده از شبيه سازي ﴿ شركت فولاد آلياژي ايران - پكيج 3‍ ﴾‍‍
2
مديريت موجودي چند سطحي با استفاده از روش يادگيرنده تقويتي
3
مديريت موجودي در سيستم هاي لجستيك قطعات يدكي
4
مديريت موجودي در مسأله زنجيره تأمين با زنجيره بسته دو سطحي با رويكرد فازي-تصادفي
5
مديريت موجودي در يك سيستم تركيبي توليد و بازتوليد دو سطحي با هزينه‌ تصادفي بازتوليد و زمان بازپرسازي تصادفي
6
مديريت نافذ و نفوذ پذيري مديريت در ادارات
7
مديريت نرم افزار از راه دور Remote Software Manager
8
مديريت نظم منطقه اي خليج فارس پس از يازده سپتامبر و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
9
مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي در بيمارستان فوق تخصصي ايرانشهر
10
مديريت نوآوري
11
مديريت نوآوري و تفكر ناب
12
مديريت نيروي انساني در كارخانه نئوپان گنبد كاووس
13
مديريت هتل به زبان #‍‍C
14
مديريت هتل داري
15
مديريت هزينه
16
مديريت هزينه پروژه
17
مديريت هزينه در پروژه هاي ساخت با به كارگيري روش تركيبي سيستم پويا و ديمتل فازي
18
مديريت هزينه طراحي محصول با رويكرد تاناكا فازي ( موردمطالعه: موتور تراكتور)
19
مديريت هزينه هاي سازمان
20
مديريت هوشمند انرژي در سيستم حمل و نقل برقي (با در نظر گرفتن مدل بهينه مصرف بار)
21
مديريت هوشمند بار و تنظيم پروفيل ولتاژ و اصلاح پيك بار بوسيله خودرو هاي الكتريكي
22
مديريت هوشمند تاسيسات ساختمان و نقش آن در كاهش مصرف انرژي
23
مديريت هوشمند ترافيك مبتني بر محتوا در شبكه هاي اقتضايي متحرك
24
مديريت هوشمند جزيره‌اي شدن منابع توليد پراكنده در شبكه‌هاي توزيع با استفاده از واحد اندازه‌گيري فازور
25
مديريت هوشمند در برنامه ريزي كالبدي شهرها براي مواجهه با زلزله - نمونه موردي منطقه 17 شهرداري تهران
26
مديريت هوشمند سبد پروژه هاي عمراني با كمك شاخص هاي كنترلي
27
مديريت هيجان از ديدگاه قرآن و روانشناسي
28
مديريت و ارزيابي ريسك HSE با روش فازي در صنعت ساختمان
29
مديريت و استاندارد ISO
30
مديريت و اصلاح كاربري اراضي بر اساس تكنيك هاي برنامه ريزي چند منظوره و چند معياره در حوزه آبخيز فرفهان
31
مديريت و برنامه ريزي تامين تداركات پروژه
32
مديريت و برنامه ريزي سفارشات توليدي پياده سازي: كارگاه مكانيك شركت صنايع اپتيك ايران
33
مديريت و برنامه ريزي و بهينه سازي هزينه و زمان پروژه ي ساخت سالن وزنه برداري شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
34
مديريت و برنامه ريزي و بهينه سازي هزينه و زمان پروژه ي ساخت سالن وزنه برداري شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
35
مديريت و بهبود عملكرد عمليات ازديادبرداشت در يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از شيرهاي كنترلي درون چاهي
36
مديريت و بهره برداري از منابع آب براساس شاخص يكپارچه خشكسالي، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
37
مديريت و بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از تكنيك سناريونگاري- مطالعه موردي دشت افزر
38
مديريت و بهره برداري ريز شبكه با استفاده از بهينه سازي چند هدفه
39
مديريت و بهينه سازي انرژي در اقتصاد مقاومتي
40
مديريت و پرورش گل در گلخانه
41
مديريت و پرورش گل در گلخانه
42
مديريت و پرورش گل در گلخانه
43
مديريت و تصميم گيري
44
مديريت و رهبري
45
مديريت و رهبري از ديدگاه امام علي﴿ع﴾
46
مديريت و روش هاي كاهش مشكلات ايجادشده در پروژه هاي بلند مرتبه و ويژه شهري
47
مديريت و زمان بندي در شبكه هاي گريد
48
مديريت و سازماندهي مراكز تحقيقات صنعتي با تاكيد بر سازماندهي و تشكيلات مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي
49
مديريت و طبقه بندي پسماندهاي صنايع استان فارس بر اساس كنوانسيون بازل ( مطالعه موردي: پتروشيمي شيراز)
50
مديريت و طراحي سيستم انبارداري
51
مديريت و قيمت گذاري منابع ديناميكي توان راكتيو در سيستم قدرت
52
مديريت و كار عملي در سازمانها
53
مديريت و كنترل پروژه ACPشركت پژوهش و فناوري پتروشيمي مركز اراك با نرم افزار primavera project planner 3.1
54
مديريت و كنترل پروژه در شركت پارس سل يزد
55
مديريت و كنترل پروژه ساخت صد و بيست واحدي شركت هواپيمايي با استفاده از نرم افزار MSP
56
مديريت و كنترل پروژه ساخت يك ساختمان 4 طبقه
57
مديريت و كنترل خطر حريق در موزه ها و آرشيوها ﴿ نمونه موزدي : ارائه طرح مديريت خطر حريق در كتابخانه و موزه ملي ملك﴾
58
مديريت و كنترل سكته مغزي با كمك داده كاوي (مورد كاوي :بيمارستان الزهرا اصفهان و قائم مشهد)
59
مديريت و كنترل شارژ خودروهاي برقي جهت بهبود پارامترهاي كيفيت توان
60
مديريت و كيفيت فراگير و نقش آن در سازمانها
61
مديريت و مانيتورينگ شبكه هاي كامپيوتري
62
مديريت و مشاوره در زمان
63
مديريت واقعي سود و تاثير آن بر سودهاي عملياتي آتي
64
مديريت وبازايابي ورزش
65
مديريت وبرنامه ريزي آموزشي
66
مديريت وبرنامه ريزي عكاسي تبليغاتي
67
مديريت وبهره برداري ريز شبكه هابا استفاده ازبهينه سازي چند هدفه
68
مديريت ورهبري تعارض
69
مديريت وسايل نقليه برقي هيبريدي براي افزايش نفوذ انرژي تجديد پذير در شبكه هوشمند
70
مديريت وقايع رانندگي با استفاده از همجوشي داده‌هاي مستخرج از اينترنت اشيا
71
مديريت وقفه در شبكه هاي سلولي ناهمگن مبتني بر يادگيري ماشين
72
مديريت وكنترل پروژه
73
مديريت ولتاژ به منظور كاهش پيك بار و صرفه‌جويي در مصرف انرژي در شبكه‌هاي توزيع و با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده
74
مديريت ومحافظت از شبكه هاي كامپيوتري
75
مديريت ومديريت حسابداري سوپ ماركت
76
مديريت يا رهبري؟﴿كداميك براي پيشبرد اهداف سازمان مفيد است؟﴾
77
مديريت يارانه ها و تاثير آن در كاهش مصارف انرژي
78
مديريت يك سايت كامپيوتر با استفاده از ويندوز سرور 2003
79
مديريت يكپارچگي تيمي طرح توسعه مخازن نفت و گاز با استفاده از مدل چند معياره فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)
80
مديريت يكپارچگي سازه‌اي يك سكوي دريايي ثابت
81
مديريت يكپارچه تقاضا و توليد در زنجيره تأمين با نگرش قيمت گذاري
82
مديريت يكپارچه توزيع آب شبكه هاي آبياري در شرايط كم آبي (مطالعه موردي: شبكه آبياري قزوين)
83
مديريت يكپارچه رواناب هاي سطحي و آب هاي زير زميني، مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان
84
مديريت يكپارچه شهري ونقش آن در ساماندهي شبكه ارتباطي درون شهري (مطالعه موردي: شهر قائمشهر)
85
مديريت يكپارچه كاهش ريسك بحران با تدارك سيستم پشتيبان برنامه ريزي و زيرساخت اطلاعات فضائي؛ مطالعه موردي: بحران زلزله در كلان شهر تهران
86
مديريت يكپارچه مخازننفت وگاز با تاكيد بر مخازن هيدروكربني ايران
87
مديريت يكپارچه منابع آب حوضه آبريز در شرايط تغييراقليم
88
مديريت يكپارچه منابع آبي با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره مطالعه موردي حوضه آبريز درياي خزر
89
مديريت يكپارچه موجودي‌ هاي اقلام چندگانه در زنجيره‌ هاي تأمين چندسطحي با تنوع انتخاب اعضاي لايه‌ هاي بالادستي
90
م‍دي‍ري‍ت‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍وزي‍ع‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ع‍ام‍ل‍ه‍اي‌ م‍ت‍ح‍رك‌
91
مديريتعملكردسازمان بر اساس روش كارتامتيازيمتوازن (Balanced Scorecard) همراه با اعمال وزن دهي چندجانبه جهت تعريف شاخص هاي بهره ور در سازمان
92
مديريك دقيقه اي
93
مدينه فاضله و حكومت هاي ممكن از نظرافلاطون
94
مذ لسازي و جايابي عنصر جذيذ FACTS با عنوان RHFC براي مطالعات استاتيكي
95
مذاكرات تجاري در تجارت الكترونيكي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم هاي ژنتيك براي رسيدن به توافق مطلوب
96
مذاكره به مثابه شيوه سياسي حل و فصل اختلافات در سيره معصومين (ع) و حقوق بين الملل
97
مذهب ، نمايش ، فرهنگ
98
مذهب تجربي بيكن و تاثير آن در فلسفه سده هفدهم انگلستان
99
مذهب زرتشت و تمدن جديد
100
مذهب و سينما
101
مرئي سازي جريان توسط دود در جريان عبوري از روي سيلندر با مقاطع دايره اي و مربعي
102
مرابطه مدول هايي با جمعوندهاي نيم دوگان يا G- تصويري
103
مراتب توحيد در مناجات خمسه عشر و دعاي ابوحمزه
104
مراتب توحيد و آثار اخلاقي آن
105
مراتب خيال در آفرينش هنري ﴿با تاكيد بر هنر اسلامي﴾
106
مراتب رستگاري از ديدگاه قرآن و روايات
107
مراتب عقل انسان وارتباط آن با عقل فعال از ديدگاه ابن سينا وملاصدرا
108
مراتب معنوي انبياء از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا
109
مراتب يقين و نحوه‌ي دستيابي به آن از منظر قرآن و نهج البلاغه
110
مراجع ذي صلاح در اعتراض به رأي داوري بين المللي،روند اعتراض و بررسي مسأله بطلان آراء
111
مراجع صالح در صدور موقت در داوري هاي تجاري بين المللي
112
مراحل اجرايي طراحي فرش
113
مراحل اوليه اكتساب فرافكن پرسشي زبان انگليسي توسط فارسي زبانان به عنوان زبان خارجي
114
مراحل اوليه اكتساب فرافكن صرفي زبان انگليسي توسط فارسي زبانان به عنوان زبان خارجي فرضيه كمينه درختي يا فرضيه انتقال كامل / دسترسي كامل
115
مراحل بودجه بندي و شرح وظايف كاركنان بودجه در سازمان
116
مراحل تحليل و طراحي تونل به روش جديد تونلسازي اتريشي، مطالعه موردي تونل رمپ شماره 3 نيايش-صدر
117
مراحل تربيت
118
مراحل تكامل جنين در قرآن با تكيه بر يافته هاي علم جنين شناسي
119
مراحل تكاملي نمايشنامه راديوئي
120
مراحل تكميلي بعد از بافت در قالي
121
مراحل تكميلي در فرش دستباف و ماشيني
122
مراحل توليد لوله هاي فلزي و چگونگي كاربري آنها در صنعت
123
مراحل رجوع الي الله در قرآن
124
مراحل روشن كردن موتور هواپيما فوكر 100
125
مراحل طراحي - پياده سازي وساخت يك خانه هوشمند
126
مراحل طراحي سايت با وردپرس
127
مراحل طراحي و پياده سازي برنامه هاي كامپيوتري با استفاده از اصول مهندسي نرم افزار
128
مراحل طراحي و ساخت دستگاه كلكتور خورشيدي جذب مستقيم خورشيدي ساده و با ريب جناقي خلاف جهت جريان به منظور بررسي كارايي نانو سيال كرافن اكسايد
129
مراحل مرمت و حفاظت از يك پنجره گره چيني مشبك مربوط به خانه مارتاپيترز
130
مراحل و شيوه هاي دعوت در سيره حضرت موسي ﴿ع﴾ از ديدگاه قرآن
131
مرادي،ندا
132
مراسم ازدواج درشهرستان دامغان
133
مراسم سوگواري امام حسين (ع ) در مهديشهر (سنگسر)
134
مراسم يادبود
135
مراسمي براي آقاي كلبي ، براساس داستان كوتاه "بعضي از ما دوستمان كلبي را تهديد مي كرديم " نوشته دونالد بارتلمي
136
مراكز ...
137
مراكز پوچ توان هميلتوني از ميدان هاي برداري شامل جملات خطي و چند جمله اي همگن از درجه سه
138
مراكز ترانزيت
139
مراكز تعمير و نگهداري ارائه دهنده خدمات براي محصولات تحت وارانتي: رويكرد تحليل داده
140
مراكز تفريحي وآموزشي درايران : خانه جوانان كردستان
141
مراكز توپولوژيك برخي از جبرهاي باناخ
142
مراكز رشد معدني، نياز آموزش و صنعت معدنكاري كشور
143
مراكز هميلتوني نوع خطي از ميدان هاي برداري خطي به همراه چند جمله اي هاي همگن از درجه 3
144
مراكزتوپولوژيك وميانگين پذيري جبرهاي باناخ
145
مربع اما آبي
146
مربع در آثار نقاشان قرن بيستم
147
مربع نمادي سمبليك
148
مربع نمادي سمبليك
149
مربعات جادويي
150
مربعات جادويي
151
مربعهاي لاتين و طرحهاي بلوكي
152
مرتب كردن سيستم هاي موازي متشكل ازمولفه هايي بانرخ شكست متناسب
153
مرتب نمودن مجموع متغيرهاي تصادفي مستقل ازخانواده مقياس
154
مرتبه ضربگر شوريك جفت گروه , the order of the schur multiplier of a pair of groups
155
مرتبه ضربگرشوريك جفت گروه
156
مرثيه سرايي در شعر معاصر ﴿1300- 1357﴾
157
مرثيه نار و انار
158
مرجع شناسي
159
مرجع شناسي پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد موسيقي ﴿ از ابتدا تا مرداد 1384 ﴾
160
مرجع‌گزيني در زبان كُردي گويش سوُراني در چارچوب نظريه‌ي حاكميت و مرجع‌گزيني
161
مرحوم محمد باقر مجلسي طاب تراه
162
مرد نامرئي نوشته اچ. چي ولز
163
مردان خبيث سينما
164
مردان روان پريش در سينما
165
مردان روان پريش در سينما
166
مردم احياء بافت تاريخي ﴿يزد﴾
167
مردم از ديدگاه اميرالمومنين (ع )
168
مردم در تهران
169
مردم شماري
170
مردم شناسي خوراكيهاي سنتي روستاهاي شهرستان دامغان
171
مردم شناسي گرجيهاي اصفهان
172
مردم كوچه بازار(هند)
173
مردم گريزان از مولير
174
مردم ما ﴿تهران 88﴾
175
مردم نگاري و باورهاي ديني شهرستان ارسنجان
176
مرده شويخانه
177
مرز بيداري
178
مرزهاي اخلاقي خشونت در ورزش از نگاه اسلام
179
مرسريزاسيون الياف پنبه و انجام عمليات ريسندگي و بافندگي برروي اين الياف
180
مرسريزاسيون الياف پنبه و بررسي خواص نخ حاصل از آن
181
مرسريزاسيون فتيله پنبه و بررسي خواص نخ حاصل از آن در اختلاط با پلي استر
182
مرسريزه كردن نخ ظريف پنبه اي و بررسي خواص حاصل از آن
183
مرغداري به زبان ويژوال بيسيك
184
مرفوعات كتاب السيوطي
185
مرفولوژي و بيولوژي دو فرم سپردار واوي پسته (Lepidosaphes Pistaciae (Hom.,Diaspididae(در استان اصفهان
186
مرفولوژي و بيولوژي سپردار واوي انجير lepidosaphes conchiformis gmelinروي درختان نارون و روشهاي مبارزه با آن در اصفهان
187
مركب ها و ورني هاي هيبريد
188
مركز آب درماني و اسپا
189
مركز آبدرماني
190
مركز آفرينش خلاقيت با استفاده از ابزار هنري مجسمه سازي
191
مركز آفرينش هاي هنري رسانه اي
192
مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
193
مركز آفرينش هاي هنري كودك
194
مركز آفرينش هنر هاي تجسمي﴿بخش معماري﴾
195
مركز آفرينش هنرهاي كاربردي (با رويكرد پرورش خلاقيت)
196
مركز آفرينش هنري كارون
197
مركز آفرينش،نمايش،فروش،صنايع دستي يزد
198
مركز آفرينشگري كودك با رويكرد تعامل كودك با محيط
199
مركز آفرينشهاي هنري اهواز ( كارون )
200
مركز آفرينشهاي هنري تهران
201
مركز آفرينشهاي هنري جوانان
202
مركز آموزش سفال شهرستان ميبد
203
مركز آموزش عالي پرديس فرش
204
مركز آموزش عالي﴿پرديس فرش﴾
205
مركز آموزش علوم طبيعي كودكان
206
مركز آموزش فنون هوانوردي دزفول
207
مركز آموزش كودكان اتيستيك
208
مركز آموزش همگاني محيط زيست اهواز
209
مركز آموزش و پرورش فنون رزمي : مركز برگزاري مسابقات ملي وبين المللي فنون رزمي
210
مركز آموزش و پژوهش فناوري هاي رسانه اي نوين ايران ﴿مشهد﴾
211
مركز آموزش و تحقيقات نجوم و هيئت اصفهان
212
مركز آموزش و توليد صنايع چوبي
213
مركز آموزش وتحقيقات كشاورزي دشت قزوين
214
مركز آموزش وتوليد صنايع چوبي
215
مركز آموزشي - توانبخشي كودكان مبتلا به نقص شنوايي ﴿مركز آموزش زبان و گفتار﴾
216
مركز آموزشي پژوهشي نجوم
217
مركز آموزشي پژوهشي وكاربردي رصد خانه
218
مركز آموزشي تفريحي نجوم سراي مهر و ماه
219
مركز آموزشي تفريحي نجوم سراي مهر و ماه
220
مركز آموزشي رفاهي براي كودكان سندرم داون
221
مركز آموزشي رفاهي كودكان معلول ذهني
222
مركز آموزشي ميان نسلي
223
مركز آموزشي و تفريحي جوانان
224
مركز آموزشي و توان بخشي كودكان آهسته گام
225
مركز آموزشي وتفريحي جوانان
226
مركز آواز وموسيقي سنتي يزد
227
مركز احيا صنايع دستي طبس
228
مركز احياء و آموزش جشن ها و هنرهاي آييني
229
مركز ارائه محصولات اپل
230
مركز استعداديابي ورزشي يا علمي كودكان
231
مركز اسكان و پرورش كودكان كار
232
مركز اسناد صنعت نفت
233
مركز اسناد صنعت نفت
234
مركز اشاعه و ترويج موسيقي شيراز
235
مركز اطلاع رسانه اي شهر جديد پرديس ﴿رسانه سرا﴾
236
مركز اقامتگاه جذاميان تبريز
237
مركز اقامتي - فرهنگي پارسه
238
مركز اينترنت شهر تهران
239
مركز باز پروري زنان معتاد
240
مركز بازپروري اعتياد بانوان با رويكرد بازگشت به اجتماع
241
مركز بازپروري و ترك اعتياد
242
مركز بازپروري و تعليم آسپيان پرور
243
مركز بازي آزاد كودكان تاب ستان كودك
244
مركز بازي هاي سنتي محله اي در تيران
245
مركز برگزاري فستيوال هاي هنري ايران
246
مركز ﴿پارك﴾ علم و تكنولوژي دانشگاه چمران
247
مركز پاسخ گويي مبتني بر IP
248
مركز پرورش استعدادهاي هنري (با رويكرد بومي كردن آموزش هنر در ايران)
249
مركز پرورش ايده هاي خلاق
250
مركز پرورش جسم و جان
251
مركز پرورش ذهنيات كودك
252
مركز پزوهشي - آموزشي هنرهاي رزمي ايران
253
مركز پژوهش جنگل
254
مركز پژوهش هاي عرفاني
255
مركز پژوهش هنر و معماري اصفهان
256
مركز پژوهش هنرو معماري اصفهان
257
مركز پژوهش و درمان بيماران ريوي
258
مركز پژوهش و مطالعات انرژي هاي قابل بازيافت
259
مركز پژوهشهاي علمي
260
مركز پژوهشهاي فرهنگي خراسان
261
مركز پژوهشهاي معنوي، عرفاني، اسلمي ﴿ خانه عرفان ﴾
262
مركز پشتيباني درماني و پژوهشي ام‌اس يزد با رويكرد طراحي بيوفيليك
263
مركز تئاتر و هنرهاي نمايشي
264
مركز تئاتر و هنرهاي نمايشي
265
مركز تئاتر و هنرهاي نمايشي ﴿ درشهر كوچك ﴾ با دو سالن
266
مركز تئاتر و هنرهاي نمايشي كاشان
267
مركز تجارت بين الملل صنايع استان اصفهان در منطقه آراد تجاري كيش
268
مركز تجارت نصف جهان
269
مركز تجاري - اداري ملت
270
مركز تجاري - تفريحي ماهان كرج
271
مركز تجاري صنايع دستي
272
مركز تجاري كامپيوتر﴿شيراز﴾
273
مركز تحقيق ساختمان و مسكن
274
مركز تحقيق ساختمان ومسكن
275
مركز تحقيق و توسعه"كشت بافت گياهي
276
مركز تحقيقات ادب و هنر پارس
277
مركز تحقيقات انرژي خورشيدي﴿اهواز﴾
278
مركز تحقيقـات باليني ژنتيـك و رويـان با رويكـرد معمـاري سبـز
279
مركز تحقيقات تخصصي پرندگان و باغ پرندگان
280
مركز تحقيقات روشهاي توليدات صنعتي واقع در پارك علمي و تحقيقاتي اصفهان
281
مركز تحقيقات زيست محيطي هامون سيستان
282
مركز تحقيقـات ژنتيـك و درمان ناباروري با رويكـرد ارتقاي سلامت
283
مركز تحقيقات علوم و معارف اسلامي
284
مركز تحقيقات فن آوري پيشرفته ﴿وابسته به پرديس دانش ماهان﴾
285
مركز تحقيقات گل وگياهان زينتي محلات (استان مركزي
286
مركز تحقيقات گياه شناسي باغ بوتانيك كيش با رويكرد معماري شيشه اي
287
مركز تحقيقات گياه شناسي خرم آباد
288
مركز تحقيقات نجوم
289
مركز تحقيقات نجوم
290
مركز تحقيقات و آسيب شناسي بيماران رواني
291
مركز تحقيقات و توسعه صادرات برنج كشور
292
مركز تحقيقـات و درمان سرطان با رويكـرد روانشناسي محيط
293
مركز تحقيقات و درمان سرطان كودكان
294
مركز تحقيقات و درمان قلب و عروق
295
مركز تحقيقات و فن آوري اطلاعات
296
مركز تحقيقات و نمايشگاه سازه هاي آبي استان خوزستان
297
مركز تحقيقاتي سرطان با رويكرد هنر درماني
298
مركز تحقيقاتي مديريتي حفاظت از محيط زيست ايران با رويكرد انرژي هاي تجديدپذير و مديريت پسماند
299
مركز تحقيقاتي مديريتي حفاظت از محيط زيست ايران با رويكرد انرژي هاي تجديدپذير و مديريت پسماند
300
مركز تخصصي آموزشي و درماني ارتوپدي دانشگاه علوم‏پزشكي يزد با رويكرد تسريع در شفابخشي
301
مركز تخصصي آموزشي و درماني سوانح سوختگي تهران با رويكرد افزايش اجتماع پذيري بيمار پس از درمان
302
مركز تخصصي درمان توانبخشي بيماران ام اس
303
مركز تخصصي درمان ناباروريIVF تهران با رويكرد محيط حمايت كننده
304
مركز تخصصي درمان ناباروريIVF تهران با رويكرد محيط حمايت كننده
305
مركز تخصصي شعر﴿پارك شعرا﴾
306
مركز ترك اعتياد
307
مركز ترويج صنعت گل وگياه
308
مركز ترويج موسيقي براي نوجوانان
309
مركز ترويج و بازآفريني زندگي روستايي با رويكرد مشاغل روستايي
310
مركز تعاملات فرهنگي گچساران
311
مركز تعاملات فرهنگي- مذهبي كارسرا
312
مركز تعاملات معماري و مخاطب
313
مركز تفريحي جوان ﴿فرهنگسرا﴾
314
مركز تفريحي فرهنگي زنده رود با رويكرد توجه به نقش سازه اي الگوها در شكل گيري فضاي معماري
315
مركز تكنولوژي هاي انرژي پايداري با توليد انرژي مازاد بر مصرف
316
مركز تلفن اريكسون
317
مركز تلفن سانترال 10x2 با كنترل ميكروپروسسوري exchange branch automatic Prirate
318
مركز تلويزيون دزفول
319
مركز توان بخشي و نگهداري سالمندان در گرگان (سراي آرامش )
320
مركز توانبخشي كودكان اوتيسم
321
مركز توانبخشي كودكان با اختلال جسمي- حركتي
322
مركز توانبخشي كودكان ناشنوا﴿دنياي بي صدا﴾
323
مركز توانبخشي وشبانه روزي معلولين ذهني دختران بالاي 14 سال
324
مركز توانمندسازي زنان بي سرپرست
325
مركز توانمندسازي كم توانان جسمي - حركتي
326
مركز توپولوژيك و نگاشت هاي جداكننده جبرهاي نيم گروهي
327
مركز توپولوژيكي جبرهاي مون
328
مركز تولد
329
مركز جامع توانمندي معلولين
330
مركز جامع خدمات درماني بيماران تالاسمي با رويكرد روانشناسي محيطي
331
مركز جامع سالمندان در زرين شهر ﴿مبتني بر اصول روانشناسي محيطي براي دستيابي به پايداري اجتماعي﴾
332
مركز جامع سرطان
333
مركز جامع سرطان
334
مركز جامع نگهداري و درمان گروهي معتادين با رويكرد روانشناسي محيطي
335
مركز جامعه توانبخشي كودكان اصفهان
336
مركز جشنواره ملي فيلم ايران
337
مركز چند رسانه اي هنر
338
مركز حفظ و اشاعه هنر فرش ايراني
339
مركز حفظ و توسعه موسيقي ايران
340
مركز حمايت از كودكان بي سرپرست بم
341
مركز حمايت از كودكان كار
342
مركز حمايت نگهداري و آموزش كودكان خياباني و كار
343
مركز حمايتي، آموزش و پرورشي كودكان كار
344
مركز خدمات ودرماني بيماران سرطاني
345
مركز خريد
346
مركز خريد ( بازار ) شهرك پارس كازرون
347
مركز خريد (بازار) شهرك پارس كازرون
348
مركز خريد آباده
349
مركز خريد پناهگاه اتمي
350
مركز خريد پناهگاه اتمي
351
مركز خريد پوشاك
352
مركز خريد سپاهان شهر
353
مركز خريد شهر
354
مركز خود اتكايي كودكان كار و خيابان با رويكرد هنجاري
355
مركز خود اشتغالي شهر رشت
356
مركز خوشنويسي ميرعماد شهرستان بهبهان
357
مركز داده
358
مركز داده
359
مركز داده
360
مركز داده DATA CENTER
361
مركز درمان
362
مركز درمان سرطان
363
مركز درمان و بهداشت (اصفهان - خ امام خميني )
364
مركز درماني - پژوهشي بيماران سرطاني
365
مركز درماني ، پژوهشي مغز و اعصاب (با رويكرد بيمار محور)
366
مركز درماني- آموزشي اوتيسم با رويكرد تناسبات فضا
367
مركز درماني بيماران رواني با رويكرد باغ شفا بخش
368
مركز درماني سوانح سوختگي و ترميم پوست
369
مركز دوره راهنمائي تربيت معلم رشت
370
مركز دوره راهنمايي تربيت معلم رشت
371
مركز دياليز كودكان
372
مركز ديدارهاي شهري اهواز(نگاهي ديگر به رابطه شهر و رودخانه )
373
مركز ديدارهاي شهري اهواز: نگاهي ديگر به رابطه شهر و رودخانه﴾
374
مركز رسانه
375
مركز رسانه هاي فرهنگي تهران
376
مركز رشد مهارت هاي اجتماعي كودك
377
مركز رشد و فضاي كار اشتراكي آموزش و پرورش
378
مركز رفاه خانواده ، مهرآباد جنوبي
379
مركز رقص هاي آئيني كردستان
380
مركز روان درماني
381
مركز روان درماني عمومي درماني
382
مركز رواني جان اف كندي مربوط به كودكان عقب مانده ذهني
383
مركز روزانه بيمارستان توانبخشي شفا يحيائيان تهران
384
مركز روزانه خدمات توانبخشي سالمندان مبتلا به آلزايمر
385
مركز زندگي بخشي كودكان كار با رويكرد تقويت حس تعلق به مكان با تأكيد بر رضايتمندي
386
مركز زيبايي-درماني
387
مركز ستاره شناسي تاريانا
388
مركز ستاره شناسي ده نمك ﴿ احياي كاروان سراي ده نمك ﴾
389
مركز سلامت ايرانيان﴿بانوان﴾
390
مركز سلامتي در تهران ﴿يك ايده براي سلامتي، يك ايده براي زندگي﴾
391
مركز سلامتي همه جانبه با رويكرد پايداري و نگرش كل نگر
392
مركز سماع و رقص هاي آئيني
393
مركز سماع و رقصهاي آئيني ايراني
394
مركز سياحتي تفريحي كنار سد بهشت آباد
395
مركز سينما و تائتر [صحيح: تئاتر] انديمشك
396
مركز سينمايي اهواز
397
مركز سينمايي اهواز
398
مركز سينمايي فرهنگي اراك
399
مركز سينمايي و ويدئو آرت ﴿ در جنوب فرهنگسراي نياوران - منطقهء يك تهران ﴾
400
مركز شبانه روزي كرمان
401
مركز شبانه روزي كرمان برآورد هزينه
402
مركز صنايع دستي ايران
403
مركز طبي تخصصي كودكان با رويكرد كودك و محيط در تعامل
404
مركز طراحي و نمايش لباس
405
مركز طراحي،دوخت وفروش پوشاك اصفهان
406
مركز علمي پژوهشي فلسفه اسلامي
407
مركز علمي توريستي ژئو پارك قشم﴿پارك زمين شتاسي﴾
408
مركز غذاهاي دريايي اروند
409
مركز فاز آنتنهاي مايكروويو
410
مركز فرهنگ و تمدن ژاپن
411
مركز فرهنگ و هنر شيراز
412
مركز فرهنگ و هنر ماهان
413
مركز فرهنگي – آموزشي كودكان 7 تا 12 سال با رويكرد كار گروهي
414
مركز فرهنگي آرارات
415
مركز فرهنگي آستانه: طرح باز آفريني محله بالاكفت شيراز
416
مركز فرهنگي آموزشي نابينايان و كم بينايان
417
مركز فرهنگي امام زاده يحيي ساري
418
مركز فرهنگي امامزاده يحيي ساري
419
مركز فرهنگي ايران در پاريس
420
مركز فرهنگي تفريحي كودك و نوجوان
421
مركز فرهنگي- تفريحي مجموعه تاريخي چشمه علي دامغان
422
مركز فرهنگي چندرسانه اي)مدياتك(تهرانبا رويكرد پايداري اجتماعي﴾
423
مركز فرهنگي رسانه اي نگاه
424
مركز فرهنگي رفسنجان
425
مركز فرهنگي ژاپن در تهران
426
مركز فرهنگي شهر ﴿طراحي در مجاورت بافت تاريخي محله سرجوب شهر دولت آباد﴾
427
مركز فرهنگي گردشگري آبگرم گنو
428
مركز فرهنگي هنري
429
مركز فرهنگي هنري جوانان شهر بابل
430
مركز فرهنگي وآموزشي بازي ها
431
مركز فرهنگي وكتابخانه عقدا
432
مركز فرهنگي يزد
433
مركز فرهنگي يزد
434
مركز فروش صنايع دستي قشم
435
مركز فناوري اطلاعات
436
مركز فوق تخصصي ارتوپدي
437
مركز كتاب اصفهان ﴿ طرح احياي كارخانه ريسباف ﴾
438
مركز كشت بافت گياهي
439
مركز كشت بافت گياهي
440
مركز كشف وپرورش استعداد ها با محوريت خلاقيت براي كودكان
441
مركز كنترل اطلاعات
442
مركز كودك
443
مركز كوير شناسي ورزنه
444
مركز گردهمايي كانون وكلاي دادگستري
445
مركز گردهمايي هنرمندان سينما و تئاتر
446
مركز گفت و گوي اديان توحيدي
447
مركز گفتمان جوانان با تاكيد بر ارتقاي سطح آگاهي ديني وسياسي در شهر آمل
448
مركز گياه شناسي بزرگ اصفهان
449
مركز محله
450
مركز محله سازمان دهنده بارزه هاي اجتماعي و فرهنگي
451
مركز مديريت و تحقيقات زيست محيطي درياچه اروميه
452
مركز مديريت و ژيشگيري از بحران
453
مركز مراقبت تسكيني تهران
454
مركز مراقبتهاي روزانه ي سالمندان نگرشي نو به نيازهاي اين گروه سني
455
مركز مراوده فرهنگي ايران تركيه
456
مركز مسابقات روبوكاپ
457
مركز مشاوره جوانان
458
مركز مشاوره و تشخيص سرطان اميد
459
مركز مشاوره و روان در ماني
460
مركز مشاوره وتشخيص سرطان اميد
461
مركز مطالعات - تحقيقات " گيلان شناسي "
462
مركز مطالعات - تحقيقات گيلان شناسي
463
مركز مطالعات بين المللي علوم اسلامي قم
464
مركز مطالعات بيوتكنولوژي
465
مركز مطالعات و احياء فولكلور اصفهان
466
مركز مطالعات ومديريت (هاروارد)
467
مركز مطالعه، طراحي و نمايش لباس
468
مركز معرفي هنرهاي ايراني براي جلب سياحان ،تيمچه بزرگ قم
469
مركز معماري ايران
470
مركز معماري ايران
471
مركز مگي با رويكرد هنردرماني و معماري شفابخش
472
مركز موسيقي
473
مركز موسيقي (در شهر گرگان )
474
مركز موسيقي با رويكرد باغ موسيقي
475
مركز موسيقي بانوان
476
مركز موسيقي سنتي ايران
477
مركز موسيقي گرگان (دلشدگان )
478
مركز موسيقي و تئاتر
479
مركز موسيقي و تئاتر
480
مركز موسيقي ورقص هاي آئيني ايران
481
مركز موسيقي:
482
مركز ناحيه الوند گاپايگان
483
مركز نجوم اصفهان﴿طراحي مركز آموزشي و تحقيقاتي نجوم آماتوري اصفهان﴾
484
مركز نجوم و ستاره شناسي
485
مركز نگهداري از سالمندان
486
مركز نگهداري از سالمندان (بهشت سالمندان)
487
مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست
488
مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست با محوريت آموزش
489
مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست براي نوجوانان دختر 18-12 سال
490
مركز نگهداري اسناد و آموزش علوم آرشيوي و مرمت اسناد سازمان ميراث فرهنگي اصفهان
491
مركز نگهداري روزانه كودكان
492
مركز نگهداري سالمند و كودك
493
مركز نگهداري سالمندان در گرگان
494
مركز نگهداري كودكان بي سرپرست
495
مركز نگهداري كودكان بي سرپرست
496
مركز نگهداري كودكان بي سرپرست..
497
مركز نگهداري كودكان بيسرپرست
498
مركز نگهداري معلولان جسمي-حركتي
499
مركز نگهداري معلولين ذهني آموزش پذير
500
مركز نگهداري و مراقبت ازكودكان خياباني
501
مركز نمونه توريستي چاف
502
مركز نمونه توريستي چاف
503
مركز هزاره ايران
504
مركز همايش ادب
505
مركز همايش شوراي اسلامي شهر گرگان
506
مركز همايش كشورهاي اسلامي -تهران
507
مركز همايش هاي يزد
508
مركز همايشهاي شهرك علمي ، تحقيقاتي اصفهان
509
مركز همايشهاي علمي ،تحقيقاتي اصفهان
510
مركز همايشهاي مردمي
511
مركز همايشهاي مردمي تالار شهر
512
مركز همايشهاي مردمي تهران
513
مركز همنشيني شهري در بافت قديم دزفول با رويكرد ارتقاي سر زندگي
514
مركز هنر هاي نمايشي
515
مركز هنرهاي تجسمي
516
مركز هنرهاي تجسمي و نمايشي كودكان با هدف رشد خلاقيت در شهر قزوين
517
مركز هنرهاي رسانه اي
518
مركز هنرهاي مدرن نياوران- تهران
519
مركز هنرهاي نقاشي با رويكرد بررسي سنت نمايش
520
مركز هنرهاي نمايشي
521
مركز هنرهاي نمايشي
522
مركز هنرهاي نمايشي بندرعباس
523
مركز هنرهاي نمايشي تهران
524
مركز هنرهاي نمايشي تهران
525
مركز هنرهاي نمايشي تهران با رويكرد باززنده سازي الگوهاي هنر نمايش در ايران
526
مركز هنرهاي نمايشي در شهر كوچك
527
مركز هنرهاي نمايشي محلي ايراني
528
مركز هنرهاي نمايشي و تئاتر
529
مركز هنرهاي نمايشي و تئاتر
530
مركز هنرهاي نمايشي و تئاتر
531
مركز هنري ديوار چهارم(طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي)
532
مركز هنزهاي نمايشي
533
مركز وار جبرهاي لي آفين تعميم يافته و جبرهاي لي مدرج شده توسط سيستم ريشه
534
مركز ودوري ازمركزيك گراف
535
مركز ورزش بانوان شمال غرب تهران
536
مركز ورزشهاي آبي گرگان
537
مركز يوگا
538
مركزآشنايي كودكان با طبيعت
539
مركزآموزش وتحقيقات نجوم وهيئت اصفهان
540
مركزاطلاع رساني يونيسف در ايران
541
مركزپرورشي،پ‍ژوهشي،نمايشي گل وگياهي
542
مركزتحقيقات نانو فناوري
543
مركزدرمان وبهداشت (اصفهان - خ .امام خميني )
544
مركزگردهمايي شهري اصفهان
545
مركزگفت و گوي تمدنها
546
مركزمنابع يادگيري
547
مركزه داده
548
مركزهاي تعميم يافته مجموعه هاي متناهي و مجموعه هاي كراندار نامتناهي
549
مركزهاي توپولوژيك بعضي جبرهاي دوگان
550
مركزهنراصفهان
551
مركس پرورش استعدادهاي ورزشي
552
مركس جامع نگهذاري و درمان گروهي معتادين با رويكردروانشناسي محيطي
553
مرگ
554
مرگ
555
مرگ آگاهي از ديدگاه اروين يالوم و ملاصدرا
556
مرگ آگاهي نزد افلاطون و نيچه
557
مرگ از ديدگاه شوپنهاور
558
مرگ ازديدگاه كودك.
559
مرگ انديشي در اثارناصرخسزو
560
مرگ انديشي در فلسفه اگزيستانسياليسم و نمد آن در سينماي مدرن
561
مرگ انسانيت (جنگ)
562
مرگ به مثابه سرآغاز : نيچه و هايدگر
563
مرگ در انديشه ي كي ير كه گور
564
مرگ هراسي از منظر دين و فلسفه
565
مرگ و اضطراب در آثار نقاشي ادوارد مونك و تفكر مارتين هايدگر
566
مرگ و حيات در حكمت و عرفان مولوي
567
مرگ و زندگي از ديدگاه نهج البلاغه
568
مرگ و سوگ در شاهنامه فردوسي
569
مرگ و ماهيت آن از ديدگاه ملاصدرا
570
مرمت - بازسازي و احياي خانه مشكي
571
مرمت « در» خانه زينت الملك ﴿شيراز﴾
572
مرمت آثار نقره اي
573
مرمت آثار نقره اي
574
مرمت آثار و بناهاي تاريخي (فيضيه قم )
575
مرمت اسناد خطي قباله ازدواج
576
مرمت اسناد خطي﴿قباله ازدواج﴾
577
مرمت اشياء مفرغي پيشواي ورامين
578
مرمت اشياء مفرغي: پيشواي ورامين
579
مرمت بخاري ديواري گچي اتاق جبهه شمال غربي خانه ي داويد
580
مرمت بخاري ديواري موجود در خانه تاريخي بخردي
581
مرمت بخشي از تزيينات اتاق ضلع جنوبي طبقه همكف ارگ كريم خاني شياز
582
مرمت بخشي از تزيينات اتاق ضلع جنوبي طبقه همكف ارگ كريم خاني شياز
583
مرمت بخشي از تزيينات تنگ بري كاخ هشت بهشت اصفهان
584
مرمت بخشي از تزيينات رنگي ازاره هاي تزييني اتاق جبهه ي جنوب غربي خانه ي داويد
585
مرمت بخشي از مقرنس گچي محراب مسجد مجموعه سلطان بندر آباد مربوط به دوره تيموري
586
مرمت بخشي از نقاشي هاي ديواري خانه شاپوري شيراز
587
مرمت بناهاي تاريخي با استفاده از فن آوري بيم
588
مرمت بناهاي تاريخي با استفاده از فن آوري بيم
589
مرمت تابلو «ظهر عاشورا» رنگ و روغن روي مقواي دست ساز﴿113/2/177﴾
590
مرمت تابلو نقاشي رنگ روغن «غسل تعميد» بر روي تكيه گاه پارچه اي
591
مرمت تابلو نقاشي رنگ و روغ« تاجگذاري حضرت مريم» برروي تكيه گاه پارچه اي
592
مرمت تابلو نقاشي رنگ و روغن «مسيح مصلوب» بر روي تكيه گاه پارچه اي
593
مرمت تابلوي " ظهر عاشورا" رنگ روغن روي مقواي دست ساز ( cm 2x113/177)
594
مرمت تابلوي نقاشي رنگ روغن« تولد حضرت مسيح» برروي تكيه گاه پارچه اي
595
مرمت تابوت لعابدار اشكاني
596
مرمت تابوت لعابدار اشكاني
597
مرمت تزئينات معماري خانه بخردي
598
مرمت تزئينات وابسته به معماري گنبد مسجد شيخ لطف الله اصفهان
599
مرمت تزيينات وابسته به معماري گنبد مسجد شيخ لطف الله اصفهان
600
مرمت جبهه ي شمالي خانه تاريخي اميرصدر شهر نائين
601
مرمت چند قطعه اسكناس دوران پهلوي دوم
602
مرمت خمره سفالي متعلق به منطقه گزبرخوار منسوب به دوره ساساني
603
مرمت در خانه زينت الملك (شيراز)
604
مرمت ساباط هاي دزفول با رويكرد گسترش صنعت گردشگري
605
مرمت سر در باغ شاهزاده ماهان
606
مرمت سفال منقوش پيش از ميلاد
607
مرمت شهري در بافت تاريخي نوسازي ، بهسازي و بازسازي در شرق ميدان نقش جهان اصفهان
608
مرمت شهري در بافتهاي فرسوده ﴿ شناسايي، طبقه بندي و تعيين نحوه مداخله ﴾ نمونه موردي: بافت پيرامون ميدان بهارستان
609
مرمت شير سنگي متعلق به قلعه موزه ي چالشتر
610
مرمت شير سنگي متعلق به موزه مردم شناسي دشتك
611
مرمت شيشه
612
مرمت شيشه
613
مرمت غلاف چوبي شمشير با روكش چرم متعلق به دوره ي قاجار
614
مرمت فرشهاي عتيقه وكهنه سلزي رنگ و الياف
615
مرمت كاشي
616
مرمت كاشي
617
مرمت كتيبه هاي مقوايي و پارچه اي با تكيه گاه مقوايي مجموعه سيد حمزه تبريز
618
مرمت كتيبه هاي مقوايي و پارچه اي﴿ باتكيه گاه مقوايي﴾ مجموعه سيد حمزه تبريز
619
مرمت گنبد مسجد جامع قزوين با نگاهي به مرمت گنبد در ايران
620
مرمت گنبد مسجد جامع قزوين بانگاهي به مرمت گنبد درايران
621
مرمت لنگه در چوبي مزين به تزيينات گل و مرغ متعلق به خانه داويد
622
مرمت منظر تاريخي فضاهاي باز شهري ناحيه ارگ تهران
623
مرمت نقاشي ديواري پهلوان سر بينه حمام تاريخي شاهزاده ها
624
مرمت نقاشي سه پايه اي : تجربه تكنيك آسترگيري با موم و رزين
625
مرمت نقاشي سه پايه اي﴿ تجربه تكنيك آسترگيري با موم و رزين﴾
626
مرمت نمونه سفال زرين فام قرن هفتم
627
مرمت نمونه سفال زرين فام قرن هفتم
628
مرمت و ابزار برداشت
629
مرمت و احيا بناها و بافت هاي تاريخي طرح مرمت و ساماندهي بافت پيرامون مسجد جامع روستاي قروه
630
مرمت و احيا خانه ملك موزه كتابت
631
مرمت و احيا عصارخانه جماله، اصفهان
632
مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي ﴿ طرح مرمت و احياءتيمچه امين الدوله كاشان ﴾
633
مرمت و احياء خانه تاريخي شيران
634
مرمت و احياء خانه ملك موزه كتابت
635
مرمت و احياء كاروانسراي بازرگان لار و روابط حاكم بر ميادين تاريخي، كاروانسرا و بازار ﴿نمونه موردي ميدان وبازار قيصريه لار و كاروانسراي بازرگان﴾
636
مرمت و احياء كاروانسراي بياض
637
مرمت و احياء كاروانسراي حاج آقا علي كرمان
638
مرمت و احياء كاروانسراي فتحعلي شاهي رباط كريم
639
مرمت و احياء كاروانسراي فتحعلي شاهي رباط كريم .
640
مرمت و احياء منزل بصيري(مجموعه بصيرالسلطنه) شيراز
641
مرمت و احياخانه گُلچين – دزفول
642
مرمت و احياي ايستگاه راه آهن هفت تپه
643
مرمت و احياي دو خنجر مفرغي هزاره ي دوم قبل از ميلاد ، متعلق به موزه ي باستان شناسي خليج فارس استان هرمزگان
644
مرمت و احياي ساختمان استانداري قديم رشت با نگاه به باز آفريني شهري
645
مرمت و احياي گذر تاريخي جلوخان واقع در محله فيض آباد كرمانشاه (مرمت و احياي بافت از طريق بارور سازي علمي و فرهنگي و مذهبي محيط با نگاهي نو به ساختار نظامات محلي و فرايند آموزش و پرورش)
646
مرمت و احياي مجموعه و مركز محله شاه ركن الدين دزفول
647
مرمت و باززنده سازي مجموعه شيلات بندر كياشهر مبتني بر اهداف توسعه گردشگري پايدار
648
مرمت و بازسازي بخشي از ديوار نگاره هاي تزييني تالار غربي خانه اخوان حقيقي اصفهان
649
مرمت و بازسازي و تحقيق روي تزئينات گچبري شده ( دوره سلجوقيان در مسجد جامع اصفهان )
650
مرمت و بازسازي و تحقيق روي تزيينات كچبري شده دوره سلجوقيان در مسجد جامع اصفهان
651
مرمت و بهسازي لرزه اي سيستم هاي باربر ‎3D ‏پانل با طبقه پيلوت قاب بتن مسلح
652
مرمت و تاكيد بر شيوه هاي حفاظتي يك نمونه در چوبي متعلق به دوره ي ايلخاني واقع در راهروي وضو خانه مسجد جامع اصفهان
653
مرمت و تجديد حيات خانه هاي عليين و كسمايي (با تاكيد بر پوشش هاي الحاقي)
654
مرمت و توانبخشي بافت قديمي بازار قزوين
655
مرمت و حفاظت آثار تاريخي - فرهنگي چوبي ، مطالعه در حفاظت و مرمت منبر مسجد جامع نائين
656
مرمت و حفاظت آثار تاريخي - فرهنگي چوبي مطالعه در حفاظت و مرمت منبر مسجد
657
مرمت و حفاظت آثار مفرغي ايران
658
مرمت و حفاظت آثار مفرغي ايران
659
مرمت و حفاظت دو برگ قرآن خطي متعلق به موزه كاظميني يزد
660
مرمت و حفاظت ديوارنگاره ي چهار سوق روستاي پوده ، اصفهان
661
مرمت و حفاظت سنگهاي آهكي ، مرمت يك سنگاب
662
مرمت و حفاظت سنگهاي آهكي مرمت يك سنگاب
663
مرمت و حفاظت عكس ( مرمت تعدادي عكس قديمي )
664
مرمت و حفاظت عكس ﴿مرمت تعدادي عكس قديمي﴾
665
مرمت و حفاظت نقاشي رنگ روغن بر روي تكيه گاه پارچه اي
666
مرمت و حفاظت نقاشي رنگ روغن بر روي تكيه گاه پارچه اي
667
مرمت و حفاظت و كاربرد كاشي در مدرسه مظفري مسجد جامع اصفهان
668
مرمت و حفاظت و كاربرد كاشي در مدرسه مظفري مسجد جامع اصفهان
669
مرمت و حفاظت يك سند خطي منسوب به طهماسب ميرزا متعلق به 1270 هجري قمري
670
مرمت و حفاظت يك ظرف فلزي لوله دار
671
مرمت و زيبايي
672
مرمت و سامان‌دهي خيابان اكباتان همدان
673
مرمت و ساماندهي قنات ها در ارتباط با احياء خانه باغ هاي شهر ماهان ﴿ مورد مطالعاتي عمارت شتر گلوي ماهان
674
مرمت و محافظت نمونه هاي تاكسيدرمي
675
مرمت يك پنجره با تزئينات قواره بري متعلق به خانه تاريخي مويد زفره فلاورجان
676
مرمت يك پياله شيشه اي منسوب به عصر اشكاني مربوط به موزه رشت
677
مرمت يك جلد كتاب خطي مربوط به قرن سيزده ه .ق و نقد و بررسي اقدامات انجام شده
678
مرمت يك جلد كتاب خطي مربوط به قرن سيزده ه.ق و نقد و بررسي اقدامات انجام شده
679
مرمت يك سند خطي مربوط به سال 1240 هجري قمري
680
مرمت يك شي سفالي متعلق به ميدان عتيق اصفهان
681
مرمت يك عكس بر پايه ي يك نمونه عكس قاجاري﴿متعلق به مركز مطالعاتتاريخ معاصر ايران﴾
682
مرمت يك نمونه خنجر مفرغي متعلق به موزه ايران باستان
683
مرور
684
مرور ادبيات سيستم‌هاي پرداخت در سيستم‌هاي سلامت به منظور تدوين استراتژي‌هاي پرداخت
685
مرور بر فناوري خلاءو كاربردهاي آن
686
مرور بررسي روش كارت ارزيابي متوازن بي اس سي
687
مرور تاثيرات نقاشي خاور دور بر نقاشان غربي از آغاز تحول هنر نوين تا دوره معاصر
688
مرور تاثيرات نقاشي خاور دور بر نقاشان غربي از آغاز تحول هنر نوين تا دوره معاصر
689
مرور تاكسونومي سه بخش Cynaroides، Paraphysis و Microlophus از جنس Centaurea L. (Asteraceae)
690
مرور تاكسونوميك و مطالعه ي تنوع ژنتيكي جنس Potamogeton L. در ايران
691
مرور تاكسونوميك و مطالعه ي روابط بين گونه اي در جنس Vicia L. در ايران
692
مرور تحقيقات تئوري و تجربي برخورد جسم استوانه‌اي به سطح آب
693
مرور زمان در اسلام
694
مرور زمان كيفري در ايران و مقايسه آن با حقوق مصر.
695
مرور سازمان يافته اثر فيتوكانابينوئيدها وغيركانابينوئيدهاي بر سرطان روده (Cannabis sativa L.) مشتق از شاهدانه بزرگ تكميل شده با تحقيقات درون رايانه اي داكينگ مولكولي
696
مرور سازمان يافته اثر هسته خرما بر روي سرطان پستان، كامل شده با بررسي درون رايانه اي
697
مرور سوالات ، سطح مهارت و نوع روش انتخابي بر آزمون چهار گزينه اي درك مطلب , Item Preview, Proficiency Level and Cognitive and Metacognitive Strategy Use in Multiple- Choice
698
مرور سيستماتيك تحقيقات كمي و كيفي انجام شده در زمينه ي طلاق
699
مرور سيستماتيك شيوع آسم كودكان در خاورميانه
700
مرور سيستماتيك شيوع آسم كودكان در خاورميانه
701
مرور سيستماتيك شيوع فشار خون بالا در ايران
702
مرور سيستماتيك شيوع فشار خون بالا در ايران
703
مرور كلي بر مهندسي مجدد فرآيندهاي تجاري )BRP(
704
مرور ماتريس هاي عملياتي و روش هاي طيفي براي حل معادلات ديفرانسل كسري
705
مرور مطالعات پروانه هاي نيمه مغروق
706
مرور مطالعات سيستم هاي دارورساني شامل سلولز باكتريايي
707
مرور نظام مند آسيب شناسي عروقي پاي ديابتي
708
مرور نظام مند مطالعات علمي انجام شده جهت تعيين كارآيي روش هاي مختلف شنوايي شناسي درتشخيص زودهنگام كاهش شنوايي ناشي از صدا در مقايسه با اديومتري معمولي
709
مرور نظريه ريسمان بوزوني
710
مرور و تحليلي بر روش مهندسي لايه سلولي به منظور ترميم آسيب هاي قرنيه
711
مرورزمان با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392
712
مروري بر آثار داريوش مهرجويي (با تاكيد بر فيلم پري)
713
مروري بر آثار نقاشي ايران بين سالهاي 1320 تا 1357
714
مروري بر آخرين طراحي ليزرهاي اكسايمر
715
مروري بر آمار رياضي 1
716
مروري بر آمار رياضي 2
717
مروري بر آمار كاربردي در نرم افزارهاي آماري
718
مروري بر آناليز رگرسيون چند متغيره با تاكيد بر تحليل مسير
719
مروري بر آنومالي پا چنبري(CLUB FOOT) و بررسي توصيفي گذشته نگر 29 نمونه پا چنبري زاده در بيمارستانهاي زنان و زايمان شهر يزد در دو سال﴿از مهر76 تا شهريور 78﴾
720
مروري بر آنومالي پا چنبري(CLUB FOOT) و بررسي توصيفي گذشته نگر 29 نمونه پا چنبري زاده در بيمارستانهاي زنان و زايمان شهر يزد در دو سال﴿از مهر76 تا شهريور 78﴾
721
مروري بر ا نواع ويروس هاي كامپيوتري
722
مروري بر ابزار تحليل شباهت كدهاي برنامه‌نويسي
723
مروري بر ابعا د اعتما د و امنيت رايانش ابري در سيستم هاي اطلاعات مراقبت بهداشتي
724
مروري بر ابعا د اعتما د و امنيت رايانش ابري در سيستم هاي اطلاعات مراقبت بهداشتي
725
مروري بر اثار نقاشي ايران بين سالهاي 1357-1320
726
مروري بر احوال وآثار آرماندورورون نقاش و نزوئلائي
727
مروري بر ادبيات اينترنت اشيا و كاربرد هاي آن و ارائه ي راهكار هاي جديد براي آينده
728
مروري بر ادبيات تصويرسازي حركتي و ارائهي مدل نورومكانيكي جهت ارتقا مهارت حركتي در توانبخشي ورزشي
729
مروري بر استانداردها و فركانس هاي سيستم RFID
730
مروري بر استخرهاي خورشيدي
731
مروري بر استفاده از SPION جهت حذف فلزات سنگين كروم،نيكل،كادميم
732
مروري بر اصلاح پارچه سلولزي اكسيدشده توسط هيدروژل
733
مروري بر الزامات توالي عمليات در كوره هاي پاتيلي ﴿فولاد سازي ثانويه﴾
734
مروري بر الگوريتم هاي رمزنگاري براي امنيت داده ها در پردازش ابري ومقايسه آن
735
مروري بر الگوريتم‌هاي بهبود كارايي در رايانش ابري
736
مروري بر انتخاب متغير براي مدلهاي با ضرايب متغير تعميم يافته بعد بالا
737
مروري بر انتقال جرم و انتقال حرارت هم زمان در برج هاي خنك كننده و بررسي پارامتر هاي موثر در طراحي برج
738
مروري بر انواع آناليزهاي لازم براي مطالعه تخريب پذيري پليمرهاي زيست تخريب پذير
739
مروري بر انواع چارت هاي سازماني براي شركت هاي توسعه نرم افزاري (كاربرد آن در شركت فرانگر)
740
مروري بر انواع روش هاي مايكرومكانيك در تحليل خرابي چند لايه هاي كامپوزيتي و پياده سازي يك مدل نوعي
741
مروري بر انواع روشهاي نمونه گيري و بررسي نمونه گيري صيد باز صيد
742
مروري بر انواع ويروس هاي كامپيوتري
743
مروري بر اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان انديمشك
744
مروري بر برآورد درستنمايي ماكزيمم
745
مروري بر برآوردگرها (برآورد نقطه اي وبرآورد فاصله اي)
746
مروري بر برخي برآوردگرهاي حجم جامعه در نمونه‌گيري صيد-بازصيد
747
مروري بر برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاي ‎‎‎‎G‎‎‎‏-متريك
748
مروري بر بهبود عملكرد ضربه گير هاي مكانيكي
749
مروري بر پليمرهاي تجديدپذير و ساخت پليمرهاي نو
750
مروري بر پليمرهاي زيست سازگار قابل جايگزيني در كاربرد هاي مشابه با فلزات
751
مروري بر پليمرهاي طبيعي به عنوان بيومتريال با تأكيد برآلوئه ورا
752
مروري بر پنجاه سال مرمت و حفظ و احيا: آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي در ايران
753
مروري بر پنجاه سال مرمت و حفظ و احياء آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي در ايران
754
مروري بر پيل هاي سوختي پليمري با غشاي سولفونه
755
مروري بر تئوري آماري نيمن -پيرسون
756
مروري بر تئوري هاي انتقال جرم در جامدات
757
مروري بر تابع توزيع پارتو و برآورد پارامترهاي آن
758
مروري بر تاريخچه آمار واحتمال
759
مروري بر تاريخچه پوشاك و بسته بندي
760
مروري بر تاريخچه شرط مرزي لغزش
761
مروري بر تاريخچه ي آمار و احتمالات
762
مروري بر تركيب عناصر در رابطه با نقاشي دوره صفويه
763
مروري بر تعبير هشدار در نمودارهاي كنترل چند متغيره
764
مروري بر تفكرسينماتيك ژيل دلوز
765
مروري بر تكنولوژي هاي تصفيه ي آب توليدي ميادين نفتي
766
مروري بر تهيه انواع پوشش هاي الكترولسNi-P
767
مروري بر توپولوژي عمومي
768
مروري بر توليد صنعتي چرخ دنده ها
769
مروري بر توليد و مشخصه‌يابي الياف الكتروريسي شده مخلوط ليگنين/دندريمر
770
مروري بر جذب گاز بوسيله ي چهارچوب هاي آلي فلزي
771
مروري بر چاپ جوهرافشان
772
مروري بر حذف آرسنيك سرب و روي از پسابهاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات آهن
773
مروري بر خانواده Uromastycidae و Anguidae در ايران
774
مروري بر خانواده توزيع پارتوي نمايي شده
775
مروري بر خواص برخي از فضاهاي باناخ
776
مروري بر خواص ماتريسهاي وابسته به گرافها
777
مروري بر داده هاي سانسور شده با تاكيد بر سانسور مياني
778
مروري بر درمان ضايعات فوركا به روش رژنراسيون بافتي هدايت شده
779
مروري بر دندريمرها و كاربردهاي پزشكي آنها
780
مروري بر رابطه تغذيه و پوسيدگي دندان در اطفال
781
مروري بر رگرسيون خطي چندگانه كاربردي
782
مروري بر رهيافت هاي جستجو در وب پنهان
783
مروري بر روش ديفرانسيل كودارچر و كاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
784
مروري بر روش قالب‌گيري مولكولي و كاربرد آن در سيستم‌هاي دارورساني
785
مروري بر روش هاي استخراج در گياهان دارويي و معطر
786
مروري بر روش هاي برندسازي در آموزش عالي
787
مروري بر روش هاي پيش بيني فشار نقطه حباب
788
مروري بر روش هاي تزريق گاز جهت ازدياد برداشت از ميدان سلمان
789
مروري بر روش هاي رده بندي كلاسيك و مبتني بر يادگيري ماشين و مقايسه آن ها در يك مطالعه موردي
790
مروري بر روش هاي ساخت كشتي و ارائه روش هاي پيشرفته به منظور بالا بردن بهره وري
791
مروري بر روش هاي سبك سازي نفت سنگين
792
مروري بر روش هاي سنجش رضايت مشتريان ﴿مطالعه موردي : صنايع غذايي فرزانگان آريا﴾
793
مروري بر روش هاي كلاسيك فشرده سازي و فشرده سازي تصوير مبتني بر ساختمان داده BDD
794
مروري بر روش هاي نوين شيرين سازي گاز با آمين و پيامدهاي خوردگي حاصل
795
مروري بر روش‌هاي افزايش استحكام مكانيكي پوشش‌هاي زخم بر پايه پليمرهاي طبيعي
796
مروري بر روش‌هاي تهيه زخم پوش هاي حاوي آلوئه‌ورا
797
مروري بر روشهاي HANDOFF نسل سوم و شبيه سازي چند الگوريتم كاربردي
798
مروري بر روشهاي رايج درمان بيماري آرتريت روماتوئيد با تاكيد بر نقش زيست مواد در آن
799
مروري بر روشهاي مانده يابي
800
مروري بر روشهاي محاسبه ميزان نشت آب به تونل و زحكشي آن با نگرش خاص به تونل 115 راه آهن لرستان
801
مروري بر روشهاي مختلف نامتداخل سازي سيستمهاي چند متغيره
802
مروري بر روكش ذرات حامل دارو با استفاده از روش هسته- پوسته در سامانه هاي ميكروفلوئيديك
803
مروري بر زخم پوش هاي برپايه ي پروتئين سويا
804
مروري بر زمين شناسي نفت حوضه درياي خزر
805
مروري بر زندگي بيهقي و نمايشنامه افول يك ستاره با برداشتي آزاد از تاريخ بيهقي
806
مروري بر زندگي شيوه نوازندگي و آثار استاد هرمزي
807
مروري بر زندگي و فعاليتهاي علمي رابرت جيمز باب شيلر،برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013
808
مروري بر زندگي و فعاليتهاي علمي لارس پيتر هانسن ،برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013
809
مروري بر زندگي و فعاليتهاي علمي لارس پيتر هانسن ،برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013
810
مروري بر ساختار سيستم تعيين موقعيت جهاني و بررسي تكنيكهاي رمزگذاري و رمزگشائي سيگنالهاي ...
811
مروري بر ساختارهاي مختلف كربن و مطالعه كربن نانو تيوب با استفاده از پراش نوترون
812
مروري بر سامانه هاي انتقال انسولين جهت درمان ديابت
813
مروري بر سكه هاي ايران
814
مروري بر سندرم گيلن-باره و بررسي مبتلايان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1371 لغايت 1375
815
مروري بر سير تحول حفاظت و مرمت در ايران (نمونه مورد مطالعه سايت جهاني سلطانيه)
816
مروري بر سيستم استبيلايزرهاي مورد استفاده در شناورها و سيستم كنترل
817
مروري بر سيستم هاي نوآوري و بررسي ارتباط بين آن ها
818
مروري بر سينماي جنگي آمريكا (به جز جنگ ويتنام )
819
مروري بر سينماي جنگي ايران ، با نگاهي به فيلمهاي ابراهيم حاتمي كيا
820
مروري بر شاخص هاي سبك زندگي اسلامي در سيره رضوي با محوريت خانواده
821
مروري بر شبه‌فلزات توپولوژيك و بررسي خواص توپولوژيك تراز‌هاي شبه‌فلزي فرومغناطيسCo2MnGa در چارچوب تنگابست
822
مروري بر شيوه هاي كلي تجزيه و تحليل چند متغيره
823
مروري بر طراحي جلد مجلات هنري آمريكا در دو دهه اخير
824
مروري بر عكاسي در قزوين
825
مروري بر عكاسي در قزوين
826
مروري بر عملكرد سطوح كنترل شناورهاي تندرو
827
مروري بر عملكرد سونار تئوري و اجراي SCANNINGديجيتالي در سيستم هاي سونار
828
مروري بر غشاهاي دولايه آبگريز-آبدوست جهت استفاده در فرآيند تقطير غشايي
829
مروري بر فناوري چاپ سيلك اسكرين، تكنيك ها، روش ها و كاربردها
830
مروري بر قالي هاي هندسي ايران
831
مروري بر قالي هاي هندسي ايران
832
مروري بر كاربرد رباتيك در جراحي و تحليل سينماتيكي ربات جراح
833
مروري بر كاربرد روش دماي مختلف شبيه سازي در فرآيندهاي رشد تك بلور
834
مروري بر كاربردهاي نشاسته به عنوان بايومتريال
835
مروري بر كاركرد هيدروسيكلون وساخت نمونه آزمايشگاهي آن
836
مروري بر كد كردن منابع اطلاعاتي
837
مروري بر كنترل كيفيت
838
مروري بر كنترل كيفيت پنير سفيد در كارخانه شير پاستوريزه گرگان
839
مروري بر ليزر الكترون آزاد چرنكوف
840
مروري بر ماتريس هاي اجتماعي
841
مروري بر مباني طرح بهينه سازه ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك
842
مروري بر مدل هاي پيش بيني ورشكستگي
843
مروري بر مدلسازي رياضي خشك كن دوار تماس مستقيم
844
مروري بر مدلسازي و تخمين توابع توليد و عرضه نفت و گاز
845
مروري بر مدلسازي و تخمين توابع توليد و نفت و گاز
846
مروري بر مديريت از ديدگاه نهج البلاغه وامام علي ﴿ع﴾
847
مروري بر مديريت فرآيند كسب و كار و پياده سازي آن در يك واحد صنعتي
848
مروري بر مرگ و مير بيماران جراحي
849
مروري بر مسئله ي تكينگي در گردابه ها
850
مروري بر مسائل براورد هزينه ايجاد نرم افزار و ارائه يك مدل براورد هزينه ايجاد نرم افزار در ايران
851
مروري بر مسايل آمار رياضي
852
مروري بر مشكلات ثابت كيهانشناسي
853
مروري بر مشكلات زيست محيطي ناشي از كم آبي درياچه اروميه و امكان سنجي انتقال آب به آن از درياي خزر
854
مروري بر مطالعات بيومكانيكي پيرامون استنت ها
855
مروري بر مطالعات حول تصفيه آب خاكستري با تاكيد بر روش‌هاي بيولوژيكي
856
مروري بر مفاهيم ادبيات و مسائل زمان بندي
857
مروري بر مكانيزم‌هاي كنترلي سيستم قلبي عروقي و نحوه‌ي مدلسازي الكتريكي آن‌ها
858
مروري بر مهتري ماتريسي ضعيف
859
مروري بر مهم ترين پژوهش هاي در زمينه حل معادلات غيرخطي به روش هموتوپي
860
مروري بر مهم¬ترين پژوهش¬هاي در زمينه حل معادلات غيرخطي به روش هموتوپي
861
مروري بر مهندسي بافت(پوست و عصبي)، پليمرهاي مورد استفاده در آن و مختصري از روش هاي ساخت داربست ها
862
مروري بر مواد هوشمند وموارد استفاده در صنايع دريايي
863
مروري بر ميرايي سازه ها
864
مروري بر نانو الياف ها و كاربرد آن در نانو تكنولوژي
865
مروري بر نانو سيا ل : آماده سازي، مكانيزم ثبات و برنامه هاي كاربردي
866
مروري بر نانوسيالات: خواص، كاربرد و انتقال حرارت
867
مروري بر نرم افزار Arc GIS
868
مروري بر نرم افزار سيستم تلكس
869
مروري بر نرم افزارهي تلفن همراه و چگونگي توسعه آن در حوزه
870
مروري بر نرم كتتده هاي سيليكوني
871
مروري بر نظريه ام
872
مروري بر نظريه مجموعه هاي فازي وكاربرد آن با تاكيد بر نظريه امكان
873
مروري بر نظريهي ابرريسمان
874
مروري بر نقاشي عاميانه ايران " قهوه خانه اي "
875
مروري بر نقاشي عاميانه ايران (قهوه خانه اي)
876
مروري بر نقاشي مذهبي ايران پيش از نفوذ فرهنگ غرب
877
مروري بر نقاشي مذهبي ايران پيش از نفوذ فرهنگ غرب
878
مروري بر نقاشيهاي قاجار نيمه اول قرن سيزده هجري قمري
879
مروري بر نقاشيهاي قاجار نيمه اول قرن سيزده هجري قمري
880
مروري بر نمونه گيري مركب
881
مروري بر نهان نگاري در صوت
882
مروري بر همريختي هاي روي شبه حلقه هاي توپولوژيك
883
مروري بر وب سايت خبري
884
مروري بر ويژگي هاي شيميايي آميترازوتعيين اسپكتروفتومتري آن
885
مروري بر ويژگي هاي شيميايي فن والريت-تعيين اسپكتروفتومتري آن با استفاده از 2و4- دي نيتروفنيل هيدرازين دراندازه معمولي و نانو
886
مروري بر ويژگي هاي قابليت اعتماد سيستم هاي منسجم
887
مروري بر: كوهمولوژي موضعي
888
مروري برآثار هارولد پنتر
889
مروري برتعدادي از مسائل حل نشده در نظريه اعداد
890
مروري برتوزيع هاي مهم آماري ومسائل مربوطه
891
مروري بردستاوردهاي اخيرمسيريابي وكاربردهاي آن درسيستمهاي لجستيكي
892
مروري برزندگي و فعاليت هاي علمي رابرت جيمز باب شيلر ،برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013
893
مروري برسيستماتيك ،پراكنش وارزيابي وضعيت حفاظتي دوزيستان دم دارفلات ايران
894
مروري بركتاب گرافيك رايانه اي ترجمه دكترقلي پور
895
مروري برمطالعات مدل سينتيكي تبديل كك تاخيري و توسعه مدل راكتور
896
مروري برمفهوم سرمايه اجتماعي
897
مروري برمكانيزم عملكردچند دستگاه از لوازم خانگي
898
مروري برموارد مننژيت باكتريال پس از دوره نوزادي بستري در بخش عفوني بيمارستان هفده شهريور طي سالهاي 75-1373
899
مروري برويژگي هاي شيميايي،شناسايي وحذف اندوسولفان وبررسي توانايي نانو مواد در حذف آن
900
مروري بز تاثير منبع نيتروژن بر توليد سلولز باكتريايي با استفاده از باكتري استوباكتر زايلينيوم
901
مروري جامع بر آخرين تحقيقات در انواع سيني ها در برجهاي سيني دار و طراحي هاي مربوطه
902
مروري جامع بر يك نامساوي عملگري حافظ ترتيب
903
مروري در تركيب عناصر در رابطه با نقاشي دوره صفويه
904
مروري در سينماي وسترن امريكا
905
مروري نظري بر: باز آوائي مغناطيسي هسته اي )NMR( در ابر شاره 3- He
906
مروري ير شوينده هاي غيريوني
907
مروست در مسير تاريخ
908
مريم و مسيح ﴿ع﴾: پژوهشي در بازنمايي مذهبي در گوتيك و رنسانس
909
مزارع سرسبز خداوند
910
مزايا و كاربردهاي تلفن IP
911
مزايا و مضرات استفاده از فاكتورهاي رشد PRP در درمان بيماري ها
912
مزاياي استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها
913
مزاياي حقوق ديپلماتيك و كنسولي در روابط بين المللي دولتها
914
مزايده الكترونيكي e-commerce )auction(
915
مزرعه عمودي برمبناي اينترنت اشيا
916
مزرعه هوشمند: كنترل و مديريت هوشمند آب در بستر اينترنت اشياءبه منظور مصرف بهينه و افزايش بهره وري در محصولات مزارع كشاورزي
917
مزيت رقابتي ايران در صنعت گردشگري
918
مزيت رقابتي محصولات اكولوژيك و تقابل آن با فرهنگ كشور مصرف كننده (مطالعه موردي: شركت كلارو)
919
مزيت سنجي بخش هاي اقتصادي استان يزد با استفاده از جدول داده ستانده
920
مزيت سنجي بخش هاي اقتصادي استان يزد با رويكرد تركيبي تغيير سهم، ضريب مكاني و AHP فازي
921
مزيت سنجي فعاليت هاي مبتني بر شهرخلاق ( نمونه موردي شهر كاشان)
922
مزيت نسبي در توليد، صادرات و بازاريابي فرش دست باف ايراني
923
مزيت نسبي صادراتي گياهان زينتي و تعيين بازار هدف
924
مزيت نسبي صادراتي گياهان زينتي وتعيين بازار هدف
925
مزيت نسبي محصولات كشاورزي ايران در مقايسه با گروه كشورهاي منتخب
926
مزيت نسبي و صادرات محصولات عمده باغي﴿مطالعه موردي استان تهران﴾
927
مزيت هاي حمل و نقل ريلي درون شهري و اثرات زيست محيطي آن (مطالعه موردي: )متروي شيراز
928
مزيت هاي نسبي و رقابتي در ايران و افغانستان و ارائه راهبردهاي تجاري
929
مس
930
مس از فرآوري تا محصول
931
مس در ايران
932
مس در ايران
933
مس و آلياژهاي آن
934
مسÊله جريان ماكزيمم در شبكه هاي توليد پويا با كران هاي متغير وابسته به زمان .
935
مسئله k- مركز متحرك و تعميم هاي آن در مدل جعبه سياه
936
مسئله p-مركز ژئودزيك و كاربرد آن در مكان يابي تسهيلات
937
مسئله ارتعاشات ناشي از جريان در مبادله كن هاي گرمتيي پوسته و لوله
938
مسأله استقرار ناوگان خودرو هاي اضطراري در حالت عدم اطمينان
939
مسئله برنامه ريزي تامين، موجودي و ظرفيت در زنجيره تامين تاب آور، مطالعه موردي شركت دارويي داروپخش
940
مسئله برنامه ريزي خطي اوزان نسبي با ماتريس قضاوت بازه اي
941
مسئله برنامه ريزي مسير چند عاملي روي گراف ها
942
مسئله بهينه سازي مقيد زمان بندي دوعاملي در محيط كارگاه گردش كاري دو ماشين
943
مسئله پخش بار بهينه (OPF) در شبكه هاي قدرت و ايجاد مدولي براي برنامه (PASHA)
944
مسئله پرش دو بعدي به صورت MODM توام با تعيين STOCK SIZE به همراه ارائه روش جديد در توليد الگوهاي برش
945
مسأله تخصيص ديناميك وگسسته پهلوگاه در پايانه‌هاي كانتينري با لحاظ اثر جزر و مد
946
مسئله تخصيص گيت هاي فرودگاهي با درنظر گرفتن برنامه ريزي پرواز تحت يك رويكرد دو مرحله اي
947
مسئله تكميل ماتريس رتبه پايين
948
مسئله تماسي با تقارن محوري براي يك لايه الاستيك با سوراخ محوري
949
مسئله جريان با مينيمم هزينه در شبكه هاي متغير نسبت به زمان
950
مسئله جريان با هزينه مينيمم تعميم يافته با كران پايين متغير
951
مسئله جريان ماكزيمم در شبكه هاي توليد پويا با كران هاي متغير وابسته به زمان
952
مسئله چرخش خدمه ي كابين خلبان در زمان بندي خطوط هوايي
953
مسئله خوش حالتي تعادل، نابرابري تغييراتي و بهينه سازي
954
مسئله خوشه‌بندي با استفاده از الگوريتم ژنتيك گروه‌بندي
955
مسئله دو هدفه مسيريابي مراقبت هاي بهداشتي خانگي چند دپويي با خدمات به هم وابسته
956
مسئله رؤيت‌پذيري با رويكرد عدم تصادم
957
مسأله زمان ‌بندي جريان كارگاهي با تخصيص اپراتورهاي ناهمگن و اثر يادگيري
958
مسئله زمان بندي تك ماشين با هدف كمينه كردن مجموع پيشينه هاي زود كرد و ديركرد با فرض زمان آماده سازي
959
مسئله زمان بندي جريان كارگاهي تركيبي چرخشي چندكالايي با محدوديت ظرفيت انبارش و استفاده از ماشين هاي خاص
960
مسأله زمان‌بندي كمينه كردن مجموع وزني نرمال شده بيشينه زودكرد وزن‌دار و تعداد وزني كارهاي ديركرددار در محيط تك ماشين
961
مسئله زمانبندي آموزشي
962
مسئله زمانبندي پروژه با محدوديت منابع چند حالته (مد) و حل با الگوريتم رقابت استعماري
963
مسئله زمانبندي نورد گرم با در نظر گرفتن شارژ گرم
964
مسئله شنهاي روان و راههاي تثبيت آن در استان يزد
965
مسئله طراحي شبكه چندمحصولي زنجيره تامين خون تحت شرايط عدم قطعيت با درنظرگرفتن عدالت و انتقال عرضي
966
مسئله طولاني ترين مسير در گراف هاي مقايسه ناپذيري
967
مسئله عواطف در فلسفه هوش مصنوعي
968
مسئله فروبنيوس چندبعدي
969
مسئله فروشنده دوره گرد
970
مسئله كمينه سازي مجموع زمان هاي تكميل در زمان بندي ماشين هاي موازي با زمان هاي آماده سازي و كارهاي تقسيم پذير
971
مسأله كنترل موجودي و توزيع فرآورده هاي خوني با فسادپذيري زياد در يك شبكه بيمارستاني در شرايط بحران
972
مسئله كوتاهترين مسير تصادفي بطور بازگشتي
973
مسئله كوتاهترين مسير متغير زماني مقيد
974
مسئله گورسات و جواب هاي N سوليتوني معادلاه هاي غير خطي شرودينگر
975
مسئله لگاريتم گسسته خم هاي بيضوي و كاربرد آن در رمز نگاري
976
مسئله لگاريتم گسسته در ميدان هاي متناهي از مشخصه كوچك
977
مسئله ماكزيمم جريان ممنوعه ي شبكه هاي چند پايانه اي
978
مسئله مسيريابي استوار وسايل نقليه در شرايط گذاشت و برداشت به صورت همزمان و پنجره زماني (مطالعه موردي: مراقبت بهداشت خانگي)
979
مسئله مسيريابي توليد در زنجيره تأمين اقلام فساد‌پذير (مواد غذايي) با در نظر گرفتن تخريب كيفيت
980
مسئله مسيريابي خودرو در محيط حادثه‌ديده
981
مسئله مسيريابي سويه‌اي وسايل نقليه با استفاده از ناوگان ناهمگن و محدوديت پنجره زماني
982
مسئله مسيريابي كمان ظرفيت دار دوره‌اي با وجود تسهيلات مياني در بحث جمع‌آوري زباله
983
مسئله مسيريابي و تخصيص سيستم هاي مراقبت در منزل (مطالعه موردي: مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت آلاء)
984
مسئله مسيريابي وسائط نقليه الكتريكي با امكان تعويض باتري و شارژ مجدد جزئي
985
مسأله مسيريابي وسائط نقليه برقي هيبريدي چندحالته همراه با محدوديت پنجره زماني
986
مسأله مسيريابي وسائط نقليه دوسطحي دوره‌اي وابسته به زمان
987
مسئله مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني فازي، اهداف چندگانه و انعطاف‌پذيري در تعيين قرارگاه
988
مسئله مسيريابي وسايل نقليه با ناوگان ناهمگن و وابسته به مكان همراه با محدوديت ‌هاي بارگذاري سه ‌بعدي
989
مسئله مسيريابي وسايل نقليه دوره اي دو سطحي
990
مسئله مسيريابي وسايل نقليه همراه با انبارداري عبوري
991
مسئله مسيريابي-توليد استوار با در نظرگيري پنجره زماني، تبادل موجودي، برون‌سپاري و عدم قطعيت در تقاضا
992
مسئله مسيريابي-موجودي براي محصولات فاسدشدني در يك زنجيره تأمين حلقه بسته سبز
993
مسئله مقدار ويژه پارتو و روش هاي حل آن
994
مسئله مقدار ويژه غير خطي براي pلاپلاسين در Rn
995
مسئله مكان يابي مقاوم سازي بيمارستان ها با ظرفيت هاي مشخص و منابع محدود
996
مسئله مكان يابي هاب با توجه به ويژگي هاي غير قطعي نقاط كانديدا
997
مسئله مكان يابي هاب پويا ﴿چند دوره اي﴾ با تخصيص چندگانه و با در نظر كرفتن محدوديت ظرفيت
998
مسئله مكانيابي پوشش مجموعه ها با زمان هاي سفر فازي
999
مسئله مكانيابي هاب با تخصيص تكي و با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت نرم
1000
مسئله ممانعت روي شبكه هاي مسطح
بازگشت