<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مسئوليت كيفري در امور پزشكي
2
مسئوليت كيفري در قلمرو حقوق تجارت
3
مسئوليت كيفري دولتها در نقض قواعد بين الملل محيط زيست با تاكيد بر جنايات رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه غزه
4
مسئوليت كيفري سازندگان بنا، در قبال جنايات وارده بر اشخاص از نظر فقه و حقوق موضوعه
5
مسئوليت كيفري سران عربستان سعودي در گسترش و تامين مالي تروريسم
6
مسئوليت كيفري صاحبان حرف
7
مسئوليت كيفري مهندس ناظر ساخمان
8
مسئوليت كيفري ناشي از آلودگي هوا
9
مسئوليت كيفري ناشي از تعدد جرم در حقوق بين المللي كيفري
10
مسئوليت كيفري ناشي از تعدد جرم در حقوق بين المللي كيفري
11
مسئوليت كيفري ناشي از فعل غير در حقوق كيفري ايران و انگلستان
12
مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي
13
مسئوليت متصدي حمل و نقل ريلي بر اساس كنوانسيون كوتيف
14
مسئوليت محض توليدكنندگان خودرو
15
مسئوليت مدني ،حقوق وتكاليف پزشك(معالج )مرد در مقابل حقوق بيمار زن در فقه وحقوق ايران
16
مسؤوليت مدني اشخاص حقوقي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه
17
مسئوليت مدني به كارگيري فناوري غيرقطعي
18
مسئوليت مدني پزشك در قبال بيماران اورژانسي ( مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان)
19
مسئوليت مدني پزشك ناشي از خطاي پزشك
20
مسئوليت مدني پزشكي هسته اي در حقوق ايران
21
مسئوليت مدني توليد كننده در ارائه اطلاعات مربوط به كالا
22
مسئوليت مدني حكومت در امور فرهنگي
23
مسئوليت مدني خطاي ورزشي در حقوق ايران و انگليس (مطالعه تطبيقي)
24
مسئوليت مدني دانشگاه علوم پزشكي و مديران آن ، نسبت به تخلفات پزشكي و حرف وابسته
25
مسئوليت مدني در خسارت هاي مجازي
26
مسئوليت مدني در ورزش
27
مسئوليت مدني دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تورم وكاهش ارزش پول ملي
28
مسئوليت مدني دولت در خصوص خشكي آب زاينده رود
29
مسئوليت مدني دولت در خصوص دسترسي به داده‏ها واطلاعات الكترونيكي اشخاص
30
مسؤوليت مدني دولت در فرض قوه قاهره در حقوق ايران
31
مسئوليت مدني دولت در فقه اماميه و حقوق جزا
32
مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگي ناشي از سوخت هاي فسيلي
33
مسئوليت مدني دولت در مقابل مردم در حوادث فورس ماژور و غيرمترقبه
34
مسئوليت مدني دولت ناشي از آلودگي زيست محيطي آب هاي سرزميني
35
مسئوليت مدني دولت ناشي از ورود در فعاليتهاي اقتصادي
36
مسئوليت مدني رسا در حقوق تجارت الكترونيكي
37
مسئوليت مدني زيست محيطي، با مطالعه ي تطبيقي مقررات متحدالشكل بين المللي
38
مسئوليت مدني سازندگان خودرو در ايران با تكيه بر قانون اخيرالتصويب
39
مسئوليت مدني سازندگان ساختمان
40
مسئوليت مدني سرپرست محجورين
41
مسئوليت مدني سرپرست نسبت به اشخاص تحت سرپرستي
42
مسئوليت مدني شخص خوددار
43
مسئوليت مدني شركتهاي تجاري در قبال اشخاص ثالث
44
مسئوليت مدني شركتهاي هواپيمايي در موارد تاخير ، لغو و حوادث پرواز در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
45
مسئوليت مدني فرمانده كشتي از منظر قانون اصلاح دريايي ايران مصوب 1391
46
مسئوليت مدني قاضي
47
مسئوليت مدني قيم در فقه و حقوق
48
مسئوليت مدني كاربران در فضاي تبادل اطلاعات
49
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
50
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
51
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
52
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
53
مسئوليت مدني محجورين
54
مسئوليت مدني مديران آژانس هاي املاك
55
مسئوليت مدني مديران اماكن ورزشي در مقابل تماشاگران و ورزشكاران
56
مسئوليت مدني مديران شركت‌هاي تجاري- سرمايه- در ايران و انگليس
57
مسئوليت مدني مديران شركت‌هاي سهامي در لايحه جديد تجارت
58
مسئوليت مدني مديران مهد كودك
59
مسئوليت مدني مربي ورزشي در حقوق ايران و فقه اماميه
60
مسئوليت مدني مربيان ورزشي
61
مسئوليت مدني مريبان تربيت بدني
62
مسئوليت مدني مسئولين فني كارخانجات صنايع غذايي
63
مسئوليت مدني مشاورين املاك و آپارتمانها در معاملات
64
مسئوليت مدني مهندسين ساختمان در حقوق ايران
65
مسئوليت مدني ناشي از املاك مجاور
66
مسئوليت مدني ناشي از برگزاري مسابقات رزمي با تأكيد بر جودو
67
مسئوليت مدني ناشي از پرتوهاي درماني زيانبار
68
مسئوليت مدني ناشي از تبليغات تجاري گمراه كننده
69
مسئوليت مدني ناشي از ترافيك
70
مسئوليت مدني ناشي از دستكاري بازار بورس
71
مسئوليت مدني ناشي از ساخت تقلبي اشيا تاريخي و معامله آن‌ها
72
مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق بشر
73
مسئوليت مدني و كيفري پرستاران و كاركنان بيمارستان (عفونت هاي بيمارستاني )
74
مسئوليت مدني و كيفري پزشك از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
75
مسئوليت مدني والدين پيش از تولد
76
مسئوليت مديران در صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك
77
مسئوليت ناشي از عدم ارائه اطلاعات صحيح به مصرف كننده (در حقوق ايران و تطيقي )
78
مسئوليت ناشي از عيب توليد
79
مسئوليت وكيل مستعفي در قبال خسارت هاي وارده به موكل
80
مسئووليت مدني ناشي از حوادث رانندگي
81
مسائل آوايي وزن عروضي ترانه هاي پاپ ايراني
82
مسائل اخلاقي در مشاوره اسلامي و مقايسه آن با نظام نامه اخلاقي انجمن مشاوره آمريكا
83
مسائل اقتصادي و اجتماعي برنجكاري در لنجانات اصفهان
84
مسائل امنيتي و استانداردهاي حقوق بشري مهاجرين بين المللي
85
مسائل برنامه ريزي دوسطحي خطي و كاربردهاي آن
86
مسائل برنامه ريزي رياضي مقيد به قيود نامساوي تغييراتي و كاربرد آن در تعادل شبكه ترافيك
87
مسائل بهينه سازي برداري در فضاهاي آسپلند و تحدب تعميم يافته
88
مسائل بهينه سازي توليدي چند مخزنه و كاربرد آن در ميدان هاي نفتي
89
مسائل بهينه سازي غير هموار چندهدفه مركب
90
مسائل بهينه سازي نيمه معين و نظريه ي دوگانگي
91
مسائل تخصيص بهينه ي سرمايه
92
مسائل ترافيك تهران ازفحواي تصوير
93
مسائل تعادلي نش تعميم يافته محدب
94
مسائل تنفسي در مرحله بعد از عمل جراحي
95
مسائل توسعه روستايي استان يزد
96
مسائل جريان در شبكه با توابع هزينه مقعر (MCNEP)
97
مسائل جغرافيائي جمعيت نجف آباد
98
مسائل حقوقي درياي مازندران (خزر)
99
مسائل دوگان و سه فضا براي خاصيت تقريب فشرده
100
مسائل زمان بندي با مجموع وزن دار جريمه هاي بيشينه زود كرد و بيشينه ديركرد
101
مسائل سركش در رمزنگاري
102
مسائل سينماي ايران ( كانون بازيگران سينما)
103
مسائل سينماي ايران :كانون بازيگران سينما
104
مسائل طراحي مكانيزم و تعيين برنده در حراجي هاي تركيبياتي از نگاه نظريه بازيهاي الگوريتمي
105
مسائل عمران منطقه اي اليگودرز
106
مسائل عمران منطقه اي گلپايگان و نقش راه در توسعه اقتصادي
107
مسائل فرهنگي زنان در دوره رضا شاه پهلوي (فعاليت هاي فرهنگي صديقه دولت آبادي)
108
مسائل كنترل چند هدفه و كاربردهاي آن
109
مسائل مجاورت در حضور اتوبان
110
مسائل مجموعه پوششي با وزن هاي وابسته به زمان
111
مسائل مربوط به ژنراتور هاي فوق تحريك و زير تحريك بر خط
112
مسائل مربوط به مينيمم سازي ريسك در بازارهاي مالي با استفاده از فرايندهاي ايتو- لوي
113
مسائل معكوس سهموي در توموگرافي نوري
114
مسائل معكوس و كاربرد آن در حل مسائل نفوذ
115
مسائل مقادير ويژه در مكانيك سازه براي سيستمهاي متقارن و فرمهاي خاص
116
مسائل مقادير ويژه معكوس
117
مسائل مقدار مرزي معادلات انتگروديفرانسيل غير خطي ولترا و كاربرد آنها در ارتباط با مسائل فيزيكي
118
مسائل مقدار مرزي و اسپلاين غير چند جمله اي
119
مسائل مقدار ويژه
120
مسائل مقدار ويژه معكوس براي رده خاصي از گراف ها
121
مسائل مقدار ويژه ي معكوس درجه دوم و كاربردهاي آن
122
مسائل مقدار ويژه‌ي معكوس
123
مسائل نقطه ثابت براي خانواده توابع مجموعه مقداروكاربردآنهادرمسائل بردارتعادل
124
مسائل نقطه زيني وروش هاي حل آنها
125
مسائل و آثار حقوقي صندوقهاي قرض الحسنه خانوادگي
126
مسائل و مشكلات آموزشي معلمان در مقطع راهنمائي از ديدگاه معلمان مدارس دخترانه شهرستان آمل
127
مسائل و مشكلات بانكداري الكترونيك در ايران
128
مسائل و مشكلات دانشجويي از لحاظ شرايط تحصيلي و آموزشي
129
مسائل و مشكلات دانشجويي از لحاظ شرايط تحصيلي و آموزشي.
130
مسائل و مشكلات مديريت در مدارس متوسطه بجنورد
131
مسائل و مشكلات مربوط به انضباط و چگونگي ايجاد آن در مدارس
132
مسائل و مشكلات يكپارچگي پولي ، مورد مطالعه : اتحاديه اقتصادي اروپا
133
مسائل و نتايجي پيرامون سوال پل اردوش
134
مسائل ومشكلات ازدواج و روابط عاطفي افراد تراجنسي
135
مسائلي در مورد تجزيه گراف ها و ابرگراف هاي يكنواخت
136
مساجد و نقش ان در تربيت افراد
137
مساكن روستايي ورسك
138
مساكن عشاير سنگسر
139
مسالة پوياي مسيريابي وسايل نقليه در فضايي چندهدفه همراه با پنجرة زماني فازي
140
مساله با مرز متحرك ناشي از نفوذ اكسيژن در بافت جاذب
141
مساله با مرز متحرك ناشي از نفوذ اكسيژن در بافت جاذب
142
مساله پذيرش سفارش و زمانبندي مبتني بر تئوري بهينه سازي استوار در سيستم هاي ساخت بر اساس سفارش
143
مساله تشخيص منبع غير خطي
144
مساله تعادل ترافيك با هزينه مسيرهاي مشخص : فرمولها و الگوريتم ها
145
مساله تعادل ترافيك وابسته به زمان
146
مساله تكدي و علل گرايش به آن در شهر اصفهان
147
مساله جهت‌يابي با در نظر گرفتن عنصر جذابيت و قيمت گذاري در صنعت سرگرمي
148
مساله چند هدفه چيدمان ديناميك تسهيلات
149
مساله حداكثر پوشش مكان با رويكردفازي احتمالي نوع دوم
150
مساله زمان‌بندي جريان كارگاهي با زمان پردازش رو به افزايش خطي‌تكه‌اي و ورود غيرهمزمان كارها
151
مساله زمان‌بندي كارگاه سري با تعداد وسايل انتقال‌دهنده محدود
152
مساله زمانبندي توليد دو مرحله اي در يك محيط كارگاه جريان كاري انعطاف پذير با وروديهاي مجدد و با هدف حداقل كردن زمان تكميل كارها
153
مساله زمانبندي در سيستم عامل هاي بلادرنگ
154
مساله زن، خانواده و اشتغال
155
مساله سلامت معنوي در نهج البلاغه
156
مساله فروبنيوس در مشبكه‌‌ها
157
مساله فروشنده ي دوره گرد تعميم يافته با در نظرگرفتن تقاضا براي خوشه ها
158
مساله قالب گيري اجسام از ديدگاه هندسه محاسباتي
159
مساله كمترين هزينه جريان متغير با زمان
160
مساله مسير يابي كمان در بحث جمع آوري زباله شهري با در نظرگرفتن شرايط عدم قطعيت
161
مساله مسيرهاي بهينه زماني در ناوبري زرملو با موانع ثابت و متحرك
162
مساله مسيريابي وسايل نقليه با محدوديت ظرفيت و تصميم همزمان در مورد خريد يا اجاره اي وسايل نقليه
163
مساله مسيريابي وسيله نقليه دوره اي وابسته به زمان با در نظرگرفتن ويژگي اولين ورودي اولين خروجي
164
مساله معكوس سهموي در مدل رياضي كروماتوگرافي
165
مساله معكوس معادلات با مشتقات جزئيغير خطي و كاربرد آن در مسائل نفوذ
166
مساله مقدار ويژه معكوس براي كلاس خاصي از ماتريس‌هاي متقارن
167
مساله مقدار ويژه معكوس براي ماتريس هاي متقارن
168
مساله مقدار ويژه معكوس براي ماتريس‌هاي با ساختار خاص
169
مساله مقدار ويژه و كاربردهاي آن
170
مساله مقدار ويژه-بردار ويژه در جبر استوايي و روش هاي حل آن
171
مساله مكان يابي - تخصيص - مسيريابي استوار چندهدفه براي جمع آوري و توزيع خون در شرايط بحران
172
مساله مكان يابي صف محور_پوشش با پارامترهاي فازي
173
مساله مكانيابي و برنامه ريزي مسيريابي چندهدفه با انبارهاي عبوري در زنجيره تامين حلقه بسته
174
مساله ناحيه بندي سياسي و حل آن با استفاده از رويكرد برنامه ريزي عدد صحيح
175
مساله ناوبري زرملو روي منيفلدهاي ريمائي
176
مساله هم ارزي الي كارتان -يك مساله هم ارزي براي يك 2-فرمي ويك ميدان برداري برR3
177
مساله وفاداري در امر اقتباس سينمايي از آثار ادبي
178
مساله ي ﴿2،1﴾ برچسب گذاري گراف هاي كيلي مكعبي بر روي گروه هاي دو وجهي
179
مساله ي مسيريابي وسيله ي نقليه با تقاضاي وابسته به قيمت
180
مساله ي يافتن زير گراف مشترك ماكزيمم
181
مساله يكپارچه مكانيابي و برنامه ريزي ظرفيت خدمتدهي در حوزه مراقبت خانگي سلامت
182
مسايل X- كرانداري روي گراف ها
183
مسايل اكسترمال در فضاي lp
184
مسايل بايهارمونيك و بايهارمونيك معكوس
185
مسايل تعادل برداري وكاربردها
186
مسايل مسير با كمترين هزينه به همراه رله ها
187
مسايل مينيماكس وكاربردهاي آن
188
مسبوق دانستن معرفت مقدس ديني به معرفت خطاپذير بشري و لوازم كلامي آن
189
مستطيل عنصر متغير: تحقيقي پيرامون تركيب بندي با سطوح مستطيل شكل
190
مستند پروژه كارشناسي رزرواسيون مهمانسرا
191
مستند خانه و اعضاي آن ﴿مادر و نوزاد﴾
192
مستند سازي امور اجرايي واحد تداركات دانشگاه يزد
193
مستند سازي حجمي آثار موزه اي
194
مستند سازي حجمي آثار موزه اي
195
مستند سازي حجمي آثار موزه اي
196
مستند سازي دانش بومي باغباني وفرآورده هاي جنگلي درمنطقه اورامان
197
مستند سازي رنگرزي سنتي در بين عشاير بختياري
198
مستند سازي زيلوبافي ميبد
199
مستند سازي سيستم تضمين كيفيت استاندارد ايزو 9002 در (شركت فولاد نيما)
200
مستند سازي سيستم مديريت كيفيت در شركت پست ، بر اساس رويكرد فرآيند گرا
201
مستند سازي فرآيند هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه يزد
202
مستند سازي فرآيند هاي معاونت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه يزد
203
مستند سازي فرايندهاي موجود در اداره كل امور فرهنگي دانشگاه يزد
204
مستند سازي كنترل كيفيت
205
مستند نگاري دست بافته هاي منسوخ شده الموت شرقي
206
مستند نگاري سه بعدي و مرمت لوله مفرغي
207
مستندات موجبات ومراتب ارث از نظر فقه مذاهب اسلامي با ملاحظه آيات و روايات
208
مستندسازي پروژه با تمركز بر مستندسازي دانش پروژه بر مبناي استانداردPMBoK
209
مستندسازي دانش بومي دامداري عشاير كوچ رو ايل كلهر
210
مستندسازي دانش بومي طب سنتي وگياهان دارويي دردهستان حومه ي جنوبي شهرستان اسلام آبادغرب
211
مستندسازي سيستم قيمت تمام شده در پتروشيمي بندر امام
212
مستندسازي فرآيتدهاي توليدي و كنترلي پوشاك در يك واحد توليدي زنانه
213
مستندسازي و تحليل يكي از برنامه هاي آموزش مهارتهاي زندگي در بستر بازي و فعاليت
214
مستندسازي و تحليل يكي از برنامه‌هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي در بستر بازي و فعاليت
215
مستهلك كننده هاي انرژي و تاثي آن بر پاسخ ديناميكي سكوي ثابت
216
مسجد
217
مسجد
218
مسجد
219
مسجد
220
مسجد امروز در مقياس محله
221
مسجد پايگاه انقلاب اسلامي
222
مسجد تعالي هنر اسلامي
223
مسجد جامد واليعصر
224
مسجد جامع اصفهان
225
مسجد جامع شهر وحدتيه
226
مسجد جامع نياوران
227
مسجد ﴿خاكي آسماني﴾
228
مسجد دانشگاه هنر
229
مسجد دانشگاه هنر اردكان
230
مسجد در محله اعراب برلين ﴿مسجدي براي همه﴾
231
مسجد شاه نگين نقش جهان
232
مسجد شيخ لطف الله اصفهان
233
مسجد عروج
234
مسجد كويري با رويكرد صرفه جويي در انرژي
235
مسجد محله آزاد شهر يزد
236
مسجد ﴿محله﴾ طراحي مركز مذهبي - فرهنگي در تهران
237
مسجد محله نورباران اصفهان
238
مسجد معاصر
239
مسجد ملك استان كرمان
240
مسجد منطقه اي
241
مسجد نور
242
مسجد و مجموعه فرهنگي حضرت وليعصر﴿ع﴾
243
مسجد و مجموعه فرهنگي حضرت وليعصر﴿ع﴾
244
مسجد و مكان فرهنگي
245
مسجد و نقش اجتماعي فرهنگي آن در ايران
246
مسجد و نقش اجتماعي و فرهنگي آن در ايران
247
مسجد، باز آفريني يك هويت، طراحي مسجد محله تهرانپارس تهران
248
مسجدامزور
249
مسجدي در ارتباط با جوانان
250
مسخ
251
مسدود كردن مثلث بندي نقاط روي پوسته محدب
252
مسرهاي متجانس نورگونه و زمان گونه در نظريات گرانشي تعميم يافته و برخي كاربردهاي كيهان شناسي
253
مسطح بودن همديسي ساختارهاي فينسلر مختلط
254
مسكات
255
مسكات در بسته بندي مواد غذايي
256
مسكن
257
مسكن
258
مسكن اجتماعي با رويكرد ارتقاي سرزندگي محيط
259
مسكن ارزان قيمت – راهنمايي بر طراحي مسكن مطلوب
260
مسكن اضطراري(توليد خانه هاي پيش ساخته سريع الاحداث)
261
مسكن اقشار كم درآمد با رويكرد ارتقاي كيفيت محيط مسكوني
262
مسكن اقشار كم درآمد و سياست هاي تامين آن
263
مسكن امروز ما
264
مسكن امروز ما
265
مسكن براي قشر كم درآمد با رويكرد پايداري اجتماعي
266
مسكن پايدار آينده از نگاه زيست محيطي
267
مسكن پايدار از منظر مصرف دوباره
268
مسكن پايدار در شهرستان زواره
269
مسكن تعامل گرا
270
مسكن حداقل (مجموعه مسكوني سعادت آباد اصفهان )
271
مسكن حداقل در منطقه حاشيه نشين دارك اصفهان
272
مسكن حداقل ﴿مجموعه مسكوني سعادت آباد اصفهان﴾
273
مسكن ﴿خانه آشتي﴾
274
مسكن خانواده گسترده با رويكرد الگوهاي رفتاري
275
مسكن دانشجويي در محله هاشم خان يزد
276
مسكن دانشجويي در محله هاشم خان يزد
277
مسكن در اصفهان
278
مسكن در اصفهان
279
مسكن در بافت تاريخي
280
مسكن ديروز با نگاه امروز
281
مسكن سازگار با زمان طراحي مجموعه مسكوني همساز با عصر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
282
مسكن سازي با مردم: طراحي مجتمع مسكوني دراك
283
مسكن سازي براي قشر متوسط جامعه
284
مسكن گروه كم درآمد
285
مسكن گروه كم درآمد شهري با رويكرد پايداري اجتماعي در شهرتهران
286
مسكن گروه كم درامد
287
مسكن مطلوب از ديدگاه ساكنان شهرستان نوشهر با رويكرد ارتقاء رضايت مندي ساكنان
288
مسكن مكاني براي آسايش طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 شهر تهران با توجه به اصول پايداري رواني
289
مسكن موقت كودك بزهكار - كانون اصلاح و تربيت پسران تهران
290
مسكن ميناب
291
مسكن ميناب
292
مسكن همساز با اقليم
293
مسكن همساز با اقليم با رويكرد استفاده از انرژي پاك در ساختمان
294
مسكن همساز يا اقليم با رويكرد نانوتكنولوژي
295
مسكن وتاثير آن بر روابط اجتماعي در منطقه حصير آباد اهواز
296
مسكن، مصرف و قيمت گذاري دارايي ها
297
مسكن﴿با نگرشي به نيازهاي انساني﴾
298
مسكوني با رويكرد سنتي
299
مسگري در بازار كرمان، مشكلات و راهكارها
300
مسلمانان در كشورهاي غير مسلمان
301
مسموميت عصبي - رفتاري درمواجهه با نانوذرات نقره درموش سوري : يك رويكرد سايكوپاتوفيزيولوژيك تكويني
302
مسند ابوذرغفاري (ره )
303
مسووليت ضامنين تاجر ورشكسته در خصوص خسارت تاخير تاديه پس از تاريخ ورشكستگي
304
مسووليت طرفين مخاصمه نسبت به حملات عمدي به مواضع تحت حمايت حقوق بشردوستانه بين المللي
305
مسووليت كيفري جرايم ناشي از آموزش در نظام حقوقي ايران
306
مسووليت مدني توليدكنندگان وسايل نقليه
307
مسووليت مدني توليدكنندگان وسايل نقليه
308
مسووليت مدني سبب مجمل با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي 1392
309
مسيحيت ، اسلام و مسئله عرفي شدن
310
مسيحيت از منظر هگل
311
مسير بهينه سرمايه انساني در ايران
312
مسير تغيير و تداوم در مراكز شهري گذشته ي ايران نمونه موردي شهر يزد
313
مسير ها و دور ها در گراف هاي جيكوبسن
314
مسير يا مسيرهاي رشد بنگاه؟ شواهدي از بنگاه‌ها در صنايع توليدي ايران
315
مسير يابي
316
مسير يابي
317
مسير يابي امن درك شبكه هاي سنسوري
318
مسير يابي با استفاده از شبكه هاي عصبي
319
مسير يابي با كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم تركيبي
320
مسير يابي بر حسب تقاضا ايمن در شبكه هاي مش بي سيم
321
مسير يابي بر مبناي موقعيت بدون ارسال بسته هاي اطلاعات مكاني و با تضمين ارسال در شبكه هاي موردي
322
مسير يابي جهت سيستم هاي مخابراتي (موبايل ) و تصميم سازي براي مسير بهينه با منطق فازي )MPLS(
323
مسير يابي چند كاناله در شبكه هاي سيار موردي راديو شناختي
324
مسير يابي چند هدفه وسائط نقليه دوره اي در محيط رقابتي
325
مسير يابي خوشه اي در شبكه هاي حسگر با توجه به توان و معيارهاي كيفيت سرويس
326
مسير يابي در شبكه حسگر بي سيم با استفاده از كلوني مورچه ACO
327
مسير يابي در شبكه هاي ادهاك
328
مسير يابي در شبكه هاي اينترنتي
329
مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
330
مسير يابي در شبكه هاي موردي متحرك
331
مسير يابي در شبكه هاي موردي متحرك
332
مسير يابي درشبكه هاي كامپيوتري با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍‍‍ژنتيك
333
مسير يابي ربات هاي سيار چند ضلعي نا محدبL- شكل در حالت غير بهنگام
334
مسير يابي روتر و انواع آن
335
مسير يابي شبكه
336
مسير يابي شبكه
337
مسير يابي شبكه
338
مسير يابي مبتني بر كيفيت سرويس به منظور بهبود كارآيي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
339
مسير يابي وسائط نقليه سبز وابسته به زمان چند دپويي با در نظرگرفتن ناوگان ناهمگن
340
مسير يابي وسيله نقليه همراه با دريافت و تحويل كالا
341
مسير يابي يك خودرو هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك با استفاده از تقسيم بندي سلولي
342
مسير‌يابي حساس به كيفيت سرويس و اختصاص كانال توأمان در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند كانالي چند راديويي
343
ﻣﺴيرﯾﺎﺑﯽ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪاد ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔيي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرﭼﮕﺎن
344
مسيرها و دورهاي تك رنگ در گراف هاي 2- رنگ آميزي يالي چگال
345
مسيرها و دورهاي تك رنگ در گراف هاي يال رنگ آميزي شده ي چگال
346
مسيرهاي الكتروني و بهره براي ويكلر موج الكترومغناطيس در حضور كانال يوني راهنما
347
مسيرهاي بهينه زماني هواپيماي دوبينز و هندسه حركت آن
348
مسيرهاي تنش اصلي در اجسام
349
مسيرهاي سيگنالده كنترل كننده فعاليت ژنها
350
مسيري به سوي آرامش
351
مسيريابهاي سيسكو
352
مسيريابي
353
مسيريابي
354
مسيريابي
355
مسيريابي
356
مسيريابي /
357
مسيريابي AGV در يك واحد توليدي توسط سيستم خبره فازي
358
مسيريابي آگاه از توان در شبكه هاي بي سيم مش خورشيدي
359
مسيريابي آگاه از كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر چندرسانه اي بي سيم
360
مسيريابي آگاه به كدينگ شبكه در شبكه هاي بي سيم
361
مسيريابي آينده نگر در محيط نسبتا ناشناخته سه بعدي در حضور مناطق نامطلوب ثابت و متحرك
362
مسيريابي اتوبوس ( BRT) براساس روش تصميم گيري چند معياري در شهر كرج
363
مسيريابي اجتماعي آگاه از ازدحام و خودخواهي در شبكه‌هاي مقاوم به تأخير
364
مسيريابي امن در شبكه هاي سنسوري بي سيم
365
مسيريابي امن در شبكه هاي شبكه هاي موردي متحرك
366
مسيريابي اينترنت
367
مسيريابي با حمل در بازگشت وابسته به زمان وسائط نقليه همراه با فرض اولين ورود - اولين خروج
368
مسيريابي با ناوگان تركيبي و پنجره زماني و در نظر گرفتن شارژ مجدد وسايل نقليه
369
مسيريابي باز وسايل نقليه
370
مسيريابي براي برنامه هاي كاربردي حساس به تاخير اينترنت اشيا در شبكه نسل پنجم
371
مسيريابي براي ربات متحرك با استفاده از يادگيري عميق
372
مسيريابي بهبود يافته در شبكه هايVANET با در نظر گرفتن ملاحظات توزيع بار و ازدحام
373
مسيريابي بهينه با انرژي در شبكه هاي IP سيمي به صورت برخط و به ازاي هر جريان
374
مسيريابي بهينه خطوط شبكه اتوبوسراني با استفاده ازANP در محيط نرم‌افزارArcGIS (مطالعه موردي شهرستان خميني‌ شهر)
375
مسيريابي بهينه در شبكه هاي مخابرات سيار (پيامك رسان)
376
مسيريابي بهينه در گراف هاي منتظم مداري
377
مسيريابي بهينه گروه هاي ويژه در رويدادهاي خاص (مطالعه موردي مركز همايش‌هاي بين المللي اصفهان)
378
مسيريابي بهينه و حساس به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم مبتني بر IPv6
379
مسيريابي بهينه و كنترل اجسام پرنده بدون سرنشين در پروازتعقيب عوارض / اجتناب ازعوارض زمين
380
مسيريابي بي نشان در شبكه هاي اقتضايي متحرك جغرافيايي
381
مسيريابي بين لايه اي در شبكه هاي موردي راديو شناختي
382
مسيريابي پويا بر اساس كيفيت خدمت در شبكه‌هاي كامپيوتري سلسله مراتبي با استفاده ازالگوريتم‌هاي هوشمند چند هدفه
383
مسيريابي پوياي ترافيك با استفاده از داده هاي به هنگام
384
مسيريابي تحمل پذير خطا در شبكه اتصالات چندپردازنده با استفاده از شبكه هاي عصبي
385
مسيريابي تحمل پذير نقص شبكه بر تراشه توسط الگوريتم ژنتيك
386
مسيريابي توان در ريزشبكه برق با رويكرد شبكه هاي كامپيوتري
387
مسيريابي توزيع شده و مهندسي ترافيك در شبكه هاي چند سرويسي با ملاحظه هزينه انتها به انتها
388
مسيريابي توليد دو سطحي ظرفيت دار
389
مسيريابي جاده شاهي هخامنشيان در آناتولي(330-550 ق.م) بر اساس داده هاي باستان شناسي
390
مسيريابي چند پخشي كيفيت سرويس همراه با ذخيره سازي منابع براي گيرنده هايي با نيازهاي كيفيت سرويس متفاوت
391
مسيريابي چند رباتي بصورت خود عاملي
392
مسيريابي چندبخشي مطمئن با تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم مش
393
مسيريابي حركت با استفاده از تركيب رويت پذيري - وروندي
394
مسيريابي حركت رباتهاي متحرك با استفاده از شبكه هاي خود سازمانده
395
مسيريابي خطوط برق با كمك پردازش تصوير هوشمند
396
مسيريابي خودخواهانه در شبكه هاي ترفيكي
397
مسيريابي در شبكه اينترنت و آشنايي با مسيريابهاي سيسكو
398
مسيريابي در شبكه حسگر بي سيم
399
مسيريابي در شبكه هاي ادهاك
400
مسيريابي در شبكه هاي ادهاك
401
مسيريابي در شبكه هاي اي پي / تي سي پي
402
مسيريابي در شبكه هاي با ميزان مشاركت محدود
403
مسيريابي در شبكه هاي بي سيم ادهاك
404
مسيريابي در شبكه هاي راديوشناختي چندگامه با استفاده از يادگيري چندعامله
405
مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
406
مسيريابي در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از يادگيري تقويتي برپايه مدل
407
مسيريابي در شبكه‌هاي راديوي شناختي با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
408
مسيريابي در شبكه‌هاي سبز بر اساس مدل توان مصرفي وابسته به پارامترهاي ترافيك
409
مسيريابي در شبكه‌هاي مش بي سيم با ملاحظات كيفيت سرويس
410
مسيريابي درشبكه هاي حسگر بي سيم
411
مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم
412
مسيريابي درشبكه هاي مش بي سيم با ملاحظات كيفيت سرويس
413
مسيريابي دوره اي با محدوديت هاي بارگيري دو بعدي
414
مسيريابي دوسطي استوار وسايل نقليه با ملاحظات پايداري و عدم قطعيت زمان سفر
415
مسيريابي ربات با استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني بر هوش جمعي
416
مسيريابي ربات جوشكار بوسيله پردازش تصوير در حضور تشعشع فرايند
417
مسيريابي ربات در محيط شبيه سازي شده USARSim
418
مسيريابي ربات سيار در محيط پوياي ناشناخته بر پايه انتخاب كلونال و اتوماتاي سلولي بهينه شده
419
مسيريابي ربات متحرك بر پايه مسائل مقدار مرزي دو نقطه اي با روش multiple shooting
420
مسيريابي ربات‌هاي متحرك بر اساس الگوريتم رقابت استعماري
421
مسيريابي روبات سيار در محيط شامل موانع متراكم ثابت و هدف متحرك بوسيله الگوريتم ژنتيك = [استفاده از الگوريتم ژنتيك در مسيريابي روبات سيار در محيط با موانع متراكم ثابت و هدف متحرك ]
422
مسيريابي روتر
423
مسيريابي سراسري مدارات فشرده با در نظر گرفتن نويز همشنوايي
424
مسيريابي سرويس مدارس با درنظرگيري ناوگان ناهمگن و محدوديت پنجره زماني
425
مسيريابي شبكه هاي AD HOC
426
مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم چندرسانه اي با رعايت كيفيت سرويس
427
مسيريابي شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر الگوريتم كلوني مورچه ها
428
مسيريابي غير درختي ساعت براي كاهش عدم قطعيت تاخير
429
مسيريابي فرصت طلب در شبكههاي بيسيم
430
مسيريابي فرصت طلبانه در انواع شبكه هاي بيسيم
431
مسيريابي فرصت‌طلبانه چندنرخي و چندتواني در شبكه‌هاي بي‌سيم چندگامي
432
مسيريابي قابل اطمينان در شبكه هاي اقتضايي متحرك
433
مسيريابي كمان در حالت ظرفيت‌دار با تقاضاي احتمالي و با در نظر گرفتن هزينه اطلاعات مطالعه موردي: بررسي وضعيت سيستم جمع‌آوري زباله شهري منطقه 1 شهرداري مشهد
434
مسيريابي گروهي رباتها با استفاده از الگوريتمهاي هندسه محاسباتي
435
مسيريابي مبتني بر انرژي در شبكه هاي بيسيم مش
436
مسيريابي مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم برداشت انرژي
437
مسيريابي مبتني بر دانش در شبكه هاي فرصت طلب
438
مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس
439
مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس و مديريت ترافيك در سناريوهاي چند جرياني مسيريابي فرصت‌طلبانه در شبكه‌هاي بي‌سيم اقتضايي
440
مسيريابي مطمنن با مصرف بهينه انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم صنعتي ﴿IWSN﴾
441
مسيريابي معماري مش در شبكه هاي هوشمند انرژي مبتني بر راديو شناختگر
442
مسيريابي موجودي با پنجره زماني و در نظر گرفتن كاهش مصرف سوخت در يك دوره برنامه ريزي متناهي
443
مسيريابي موجودي با در نظر گرفتن تقاضاي پس افت
444
مسيريابي موجودي با محدوديت‌هاي بارگيري دوبعدي
445
مسيريابي موجودي دوسطحي ظرفيت دار
446
مسيريابي هوشمند آگاه از توان در شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك روشهاي هوش ازدحامي و شبكه هاي عصبي
447
مسيريابي هوشمند در شبكه هاي Ad-Hoc
448
مسيريابي هوشمند در شبكه هاي حسگر بي سيم
449
مسيريابي و امنيت در شبكه هاي ادهاك Security and Routing in Ad-hoc Networks
450
مسيريابي و انتخاب تركيب امدادگران در مسئله ي مراقبت خانگي (مطالعه موردي: مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت آلاء)
451
مسيريابي و تخصيص ظرفيت استوار در شبكه‌ها تحت عدم‌قطعيت
452
مسيريابي و تخصيص ناوگان به مسير در يك شبكه اتوبوسراني
453
مسيريابي و تشخيص موانع با ربات راهنماي دوچرخ
454
مسيريابي و زمان بندي خواب و بيداري در شبكه هاي حسگر بيسيم
455
مسيريابي و زمان بنديكشتي هاي حامل گاز طبيعي مايع
456
مسيريابي و زمان‌بندي پرسنل براي ارائه خدمات مراقبت‎هاي بهداشتي در منازل در شرايط عدم قطعيت
457
مسيريابي و زمانبندي پرواز در صنعت هواپيمايي با رويكرد يكپارچه
458
مسيريابي وسائط نقليه وابسته به زمان سبز با در نظرگرفتن گراف چند آلترناتيوي
459
مسيريابي وسائل نقليه در محيط رقابتي
460
مسيريابي وسايل نقليه (اتوبوس هاي) اهداي خون سيار در شرايط بحران با در نظر گرفتن گروه هاي خوني
461
مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني و محدوديت ظرفيت براي ماشين هاي جمع آوري زباله ي خشك شهري ﴿مطالعه موردي : ناحيه يك و دو شهرداري يزد﴾
462
مسيريابي وسايل نقليه با تقاضاي دوره اي در شرايط وجود انبار عبوري
463
مسيريابي وسايل نقليه با حمل و نقل متقاطع در زنجيره ي تامين ﴿مورد مطالعه : شركت بيسكويت شادي يزد﴾
464
مسيريابي وسايل نقليه با در نظر گرفتن انبار عبوري با زمان هاي سفر احتمالي در زنجيره تامين
465
مسيريابي وسايل نقليه با ناوگان ناهمگن ثابت
466
مسيريابي وسايل نقليه بر اساس نرخ مصرف سوخت با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
467
مسيريابي وسايل نقليه چند قرارگاهي و چند محصولي با وسايل نقليه متفاوت
468
مسيريابي وسايل نقليه در باراندازها با لجستيك معكوس
469
مسيريابي وسايل نقليه در سيستم‌هاي حمل‌ونقل شبه‌همگاني و شبكه‌هاي غيرقطعي
470
مسيريابي وسايل نقليه و تنظيم زمان هاي تحويل يكپارچه در زنجيره تامين
471
‎مسيريابي وسيله نقليه با استفاده متعدد از آنها با محدوديت پنجره زماني و تصادفي بودن زمان سفر
472
مسيريابي وسيله نقليه با در نظر گرفتن كاهش آلودگي در سامانه حمل و نقل هوشمند در شرايط عدم قطعيت
473
مسيريابي وسيله نقليه با ژنجره زماني با استفاده از الگوريتم ‍ژنتيك اصلاح شده
474
مسيريابي وسيله نقليه با ملاحظه فازي بودن ظرفيت ناوگان
475
مسيريابي وسيله نقليه باز دو سطحي همزمان با پنجره زماني نرم
476
مسيريابي وسيله نقليه براي يك زنجيره تامين پيوند اعضا
477
مسيريابي وسيله نقليه دوسطحي با فرض بارگيري سه بعدي كالاي مشتريان
478
مسيريابي/
479
مسيريابي، آناليز و طبقه بندي حركت اسپرم انسان
480
مسيريابي-مكان يابي وسيله نقليه چند انباره با دريافت و انتقال همزمان با پنجره زماني
481
مشابه ساز مكالمات تلفني
482
مشابه سازي از گروهها در حلقه ها و مسئله اي از پائول اردوش و بي0اچ0نويمن
483
مشابه سازي الكتريكي سيستمهاي مكانيكي
484
مشابه سازي پخت رزين پلي استر غيراشباع درآميزه هاي BMC
485
مشابه سازي سيستم هدف ياب و انتخاب الگوريتم و پردازشگر مناسب
486
مشابه سازي گريت كولر واحد اول
487
مشابه سازي معادلات حركت رباط هاي الاستيك به روش اجزاء محدود﴿بوسيله مدل ERLS و با استفاده از انتگرال گيري پي در پي ﴾
488
مشابه قضيه ايده آل اصلي براي مدولهاي روي حلقه هاي تعويض پذير
489
مشاركت اجتماعي روستائيان وعوامل اجتماعي موثربرآن
490
مشاركت اجتماعي زنان در جامعه
491
مشاركت اجتماعي زنان در جامعه
492
مشاركت انتخاباتي و اثر آن بر شكاف هاي قومي به عنوان يكي از مولفه هاي امنيت ملي ايران: انتخابات رياست جمهوري هفتم تا نهم
493
مشاركت بزه ديدگان در رسيدگي هاي ديوان كيفري بين المللي
494
مشاركت بهينه ي مزارع بادي مبتني بر DFIG در كنترل فركانس شبكه
495
مشاركت توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي دوسو تغذيه در كنترل فركانس
496
مشاركت توربين هاي بادي القايي دو تحريكه در بهبود كنترل فركانس شبكه
497
مشاركت در شبكه هاي راديوشناختي چندآنتنه مبتني بر تئوري بازيها
498
مشاركت در قتل
499
مشاركت سياسي (جنبه هاي نظري و عملي )
500
مشاركت سياسي زنان در ايران
501
مشاركت سياسي زنان در ايران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه كارها
502
مشاركت سياسي زنان درايران
503
مشاركت سياسي زنان وبررسي نگرشها وآگاهي ها وعوامل اجتماعي موثر برآن
504
مشاركت شهروندان در توسعه پايدار محلات شهري (مطالعه موردي :شهر ساري)
505
مشاركت شهروندي و مديريت دولتي
506
مشاركت كاركنان بر مناي نظام پيشنهادات ﴿ بسيج انديشه ها ﴾ در شركت آرمين ماكارون
507
مشاركت مردم در بازسازي شهرهاي زلزله زده
508
مشاركت مردمي در اداره امور شهرهاي ايران ﴿از دوران صفويه تاكنون﴾
509
مشاركت مردمي در حل و فصل اختلافات در مباني فقهي و قانوني
510
مشاركت مزارع بادي در كنترل فركانس شبكه ضمن هموارسازي نوسانات توان
511
مشاركت معلمان در تصميم گيريها از ديد گاه مديران مدارس ابتدائي شهرستان رودسر
512
مشاركت معلمان در تصميم گيريها از ديد گاه مديران مدارس ابتدائي شهرستان رودسر
513
مشاركت معلمان در تصميم گيريها از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهرستان رودسر
514
مشاركت و معاونت در جرايم مواد مخدر
515
مشاركت واحدهاي تلمبه ذخيره اي در بازار برق با در نظر گرفتن قيود ذخيره گردان
516
مشاركت والدين در بهداشت مدارس مقطع ابتدايي شهرستان گنبد
517
مشاغل تخصصي غايب در سينماي ايران
518
مشاغل خانگي وكارآفريني
519
مشاهده عقلي حُسن و اثر آن در ارتقاء معرفت هنرمند در فرايند خلق اثر هنري (با بهره مندي از آراء علامه طباطبايي)
520
مشاهده عيني جريان آرام و مغشوش
521
مشاهده و بررسي تاثير راهگاه عمودي بر مورفولوژي حركتي مذاب و نحوه ورود هوا در مدل آبي
522
مشاهده و بررسي تاثير نسبت عرض به ضخامت راهباره بر مورفولوژي حركت مذاب و تشكيل حفرات گازي ﴿مذاب AL)
523
مشاهده و بررسي مدل جريان مذاب در ريخته گري توپر
524
مشاهده و بررسي و تحليل اثرات ديواره در برخورد دو جهت متقابل
525
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺣﻠﻲ و پيش بيني حركت آن دراثر نوسان هاي درياي خزر و جريان هاي ساحلي با كمك روش عددي و GIS
526
مشاهده و كنترل مقاوم سيستم هاي غير خطي آفين به روش فازي - تطبيقي - لغزشي و با قابليت اعمال بر روي سيستم هاي آشوبي
527
مشاهده ي لحظه اي جزر و مدي بر روي كشتي نقشه برداري با استفاده از تعيين موقعيت مطلق دقيق
528
مشاهير شعراي دربار سلطان محمود غزنوي
529
مشاهير علماي دوره صفويه
530
مشبك چوب در وسايل نورپرداز كاربردي
531
مشبك چوب در وسايل نورپردازي كاربردي
532
مشبك كاري ومعرق كاري در دوره زنديه،قاجارودرب قوام السلطنه
533
مشبكه هاي توربويي: ساخت و تحليل كارايي
534
مشبكه هاي فازي و كاربرد ان
535
مشتري گرايي در زنجيره تامين
536
مشتري گرايي و مديريت رضايت مشتري
537
مشتري گرايي و مشتري مداري در بانك ملت
538
مشتري مداري در بازاريابي خدمات
539
مشتري مداري در بانك ملي ايران
540
مشتري مداري كاركنان خدمات و تاثير آن بر رضايت، تعهد و حفظ مشتريان بيمه ايران استان مازندران
541
مشتري مداري كاركنان خدمات و تاثير آن بر رضايت، تعهد و حفظ مشتريان بيمه ايران استان مازندران
542
مشتريان عمده پست ، شناخت ، رضايتمندي و انتظارات
543
مشتق انزيمي نشاسته(سايكلودكسترين ها)و كاربرد ان در صنعت نفت و محيط زيست
544
مشتق پذيري نگاشتهاي ليپشيتسي در فضاهاي فرشه و كاربردها
545
مشتق تابع نمايي براي گروههاي لي با بعد نامتناهي
546
مشتق جهت‌دار يك نگاشت مجموعه-مقدار با يك فاصله از نوع هاسدورف و كاربردهاي آن در بهينه‌سازي مجموعه‌اي
547
مشتق روي BCI - جبرها
548
مشتق روي برخي از (ابر) ساختارهاي جبري
549
مشتق روي جبرهاي گروهي
550
مشتق روي گروه جبري هاي گروهي از يك گروه آبلي موضعاً فشزده
551
مشتق سازي فورانها و سيكلوهگزن توسط ايميدويل نايترنها
552
مشتق سازي نانوكاتاليزوري اسيدهاي چرب جهت آناليز با كروماتوگرافي گازي
553
مشتق گيرهاي پوچتوان روي حلقه هاي نيمه اول
554
مشتق گيري طيفي چبي شف باروش ضرب ماتريس بردار
555
مشتق گيري و انتگرال گيري عددي
556
مشتق گيري و انتگرال گيري عددي
557
مشتق هاي جبرهاي چندگانه ي حلقوي
558
مشتق هاي فشرده ضعيف ازl1 (‎‎Z‎+)‎ به دوگان آن
559
مشتق هايي از جبرهاي تابعي باناخ
560
مشتقات توابع فاصله تعميم يافته و وجود نزديكترين نقاط تعميم يافته
561
مشتقات توابع مجموعه مقدار در فضاهاي باناخ و مشخص سازي آنها بر حسب مخروط هاي مماس و نرمال
562
مشتقات جزئي
563
مشتقات فوق مركزي
564
مشتقات كسري در پردازش تصوير
565
مشتقات كسري در پردازش تصوير
566
مشتقات مدرج وابسته به التصاق روي جبر فرمهاي ديفرانسيل
567
مشتقات موضعي كراندار و كاملا كراندار از جبرهاي باناخ نيم ساده جابه جايي خاص
568
مشتقات ناپيوسته از جبرهاي سريهاي تواني
569
مشتقات، ميانگين پذيري و منظم آرنزي جبرهاي سيگال
570
مشتقاق بالاتر و مدولهاي كوهمولوژي موضعي
571
مشتقگيرهايي كه مقادير پوچتوان روي ايده الهاي چپ دارند
572
مشتقگيري داخلي پوچتوان از عناصر كج حلقه هاي اول با تابع بازگشت
573
مشتقهاي جبرهاي با ناخ مثلثي
574
مشتقهاي مدولي روي جبرهاي باناخ جابجايي و نيمگروهها
575
مشخص سازي انواع تحدب ها توسط زير ديفرانسيل هاي تعميم يافته و كاربردهاي آن در بهينه سازي
576
مشخص سازي تجزيه متناقض نيمگروهها به وسيله پيكربندي
577
مشخص سازي تقريبا دوره اي منظم در فلورهاي آبلي مينيمال فشرده
578
مشخص سازي تقريبا دوره اي منظم در فلوهاي آبلي مينيمال فشرده
579
مشخص سازي توپولو‍ژيكي عملگرهاي ضعيف- فشرده
580
مشخص سازي حل پذيري براي گروه متناهي بر حسب قاب هاي متناظر
581
مشخص سازي حل پذيري براي گروههاي متناهي بر حسب قابهاي متناظر
582
مشخص سازي رسته اي چند گونا
583
مشخص سازي سه بعدي ساختار نخ هاي تكسچره هوا به وسيله پردازش تصوير
584
مشخص سازي شرايط بهينگي فريزجان و كاروش كان تاگر افزايش يافته
585
مشخص سازي كانال مخابرات سيار در درون ساختمان توسط يك روش عددي حل معادلات ماكسول مبتني بر MOM
586
مشخص سازي گروه هاي پوچ توان متناهي 3-باز نويس پذير
587
مشخص سازي متغيرهاي تصادفي دو مقداري و وابستگي مثبت با استفاده از مفصل ها
588
مشخص سازي هاي توابع ناهموار شبه محدب و محدب نما و كاربردهاي آنها
589
مشخص سازي همريختي ها در جبرهاي باناخ , a characterization of homomorphisms between banach algebras
590
مشخص سازي همگرايي ايده آلي جهت كامل بودن فضاهاي-n نرم خطي , IDEAL CONVERGENCE CHARACTERIZATION OF THE COMPLETION OF LINEAR N-NORMED
591
مشخص سازيها و خواص ترتيب بندي بر اساس توابع لگاريتم بخت
592
مشخص كردن ترانهاده اوسلندر براي اشياء در رسته ي زيرمدولي و كاربردهاي آن
593
مشخص كردن توابع مقياس در يك آناليز چند ريزه ساز
594
مشخص كردن ديدگاه دختران دانش آموز در مورد حجاب
595
مشخص كردن ظرفيت بهينه خودروهاي الكتريكي هيبريدي قابل
596
مشخص كردن قيمت رقابتي براي وب سرويس با تقاضاي وابسته به زمان، قيمت و معيارهاي كيفي
597
مشخص كردن نوع نگرش كاركنان نيروي انتظامي نسبت به شركت در نماز جماعت
598
مشخص نمودن روش و پارامترهاي ارزيابي كيفيت نرم افزار مراكز تلفني
599
مشخص نمودن متريك نسبت به عملكردهاي روي *C- جبريكدار
600
مشخص‌سازي براساس حاصلضرب و مجموع آميخته‌ي متغيرهاي تصادفي
601
مشخصات آماري بسته هاي دريافتي در شبكه
602
مشخصات آماري زبان فارسي
603
مشخصات بافت قالي ماشيني و موكت تافتينگ
604
مشخصات باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به سندرم PFAPA مراجعه كننده به كلينيك آلرژي- ايمنولوژي بيمارستان 17 شهريور رشت بين ســـالهاي1393 – 1387
605
مشخصات ترابرد حامل ها در نانو ترانزيستورهاي اثر ميدان
606
مشخصات جدولهاي كنترل كيفيت آماري و اطلاعات زيست شناسي درباره تخمين كيفيت خاك منطقه گرم و خشك ايران
607
مشخصات حنجره اي همخوان هاي گرفته زبان فارسي و گونه هاي رايج ايراني
608
مشخصات ديناميكي اتصالات
609
مشخصات ساختاري اپتيكي و الكترونيكي فيلم هاي نازك ITO ساخته شده به وسيله روش تبخير در خلاء
610
مشخصات طيف انتقال هاي وزن دار ابر نرمال
611
مشخصات مخلوط هاي آسفالتي با آزمايش غير مخرب ﴿ آلتراسونيك و مقاومت الكتريكي ﴾
612
مشخصات مدارات مايكرو استريپ
613
مشخصات مقطع كلارك
614
مشخصات مواردَAmi در سطح شهرستان يزد در طي سالهاي 1377-78 كه در بخش مراقبتهاي قلبي به ثبت رسيده است
615
مشخصات ميدان جريان ناپايا در ناحيه درز نوك رديف پره كمپرسور محوري
616
مشخصات نبتونيت و تاثير آن بر روي خواص مكانيكي و فيزيكي ماسه قالب گيري تر
617
مشخصات هيدروليكي جريان در سرريزهاي مدور قائم با ورودي كليد پيانويي
618
مشخصات هيدروليكي جريان در شيب شكن هاي قائم مجهز به مستهلك كننده هاي شبكه اي با جريان فوق بحراني بالادست
619
مشخصات هيدروليكي و هندسي بازه هاي قوس دار انتخابي در رودخانه تالار مازندران
620
مشخصه اي از مدول ها
621
مشخصه ايده آلهاي اول مينيمال
622
مشخصه بندي كامل بودن در فضاهاي تعميم يافته مرتبط با نگاشت هاي انقباضي
623
مشخصه زمان-جريان-ولتاژ كليد بازبست جهت حفظ فيوز در شبكه‌‌هاي توزيع با حضور توليد پراكنده
624
مشخصه سازي برخي گروه هاي ساده توسط گراف هاي اول و ناجابه جايي
625
مشخصه سازي بيوراكتورهاي ايرليفت براي استفاده در فرآيند گوگردزدايي زيستي
626
مشخصه سازي پارامترها و توزيع نرمال چند متغيره به وسيله ي آماره هاي ترتيبي
627
مشخصه سازي پديده گرفتگي غشا در بيوراكتور غشايي بي هوازي مورد استفاده براي تصفيه پساب صنايع پتروشيميايي
628
مشخصه سازي توپولوژيكي جبرباناخ عملگرهاي فشرده ي ضعيف
629
مشخصه سازي توزيع بر اساس ركوردها و آماره هاي ترتيبي
630
مشخصه سازي توزيع نرمال بريده
631
مشخصه سازي توزيع هاي مرتبط با توزيع وايبل گسسته
632
مشخصه سازي جبري گروه هاي موضعا فشرده
633
مشخصه سازي حذف تركيبات آلي فرار از هوا در بيوفيلترها در حالت گذار: اثر دما و بارگذاري ناپيوسته
634
مشخصه سازي خوراك ومحصولات مياني برج تقطير
635
مشخصه سازي خوش وضعي مسئله كوشي مجرد با تأخير متناهي
636
مشخصه سازي سريها
637
مشخصه سازي سيستم دوفازي آبي به همراه افزودني PLGA به منظور بررسي توزيع پذيري دارو
638
مشخصه سازي شبكه شكاف مخازن كربناته شكافدار با كمك تطبيق تاريخچه توليد
639
مشخصه سازي فرآيند تلفيقي SBR/فنتون در تصفيه فاضلاب هاي حاوي رنگزاي آزو
640
مشخصه سازي فرآيندهاي همبسته متناوب و ايستاي چند متغيره با ويژگي ماركف
641
مشخصه سازي كامل توان هاي هادامارد حافظ مثبت بودن، يكنوا بودن و محدب بودن لوئنر
642
مشخصه سازي كميت و كيفيت فاضلاب خاكستري و ساخت پايلوت تصفيه آن جهت استفاده مجدد در ساختمانهاي سبز
643
مشخصه سازي گراف ها با روش مكمل ستاره اي
644
مشخصه سازي مدل هاي دو متغيره با استفاده از برخي اندازه هاي اطلاع واگراي شرطي پويا
645
مشخصه سازي نگاشت هاي حفظ كننده تشابه بروي فضاهاي بينهايت بعد
646
مشخصه سازي هضم بي هوازي لجن تصفيه خانه فاضلاب تحت تاثير خوراك ورودي
647
مشخصه سازي هيدروكربن هاي سنگين و انتخاب تعداد شبه اجزا با استفاده از مدل توزيع گاما
648
مشخصه سيستم ها
649
مشخصه گذاري الكترومغناطيسي و اندازه گيري ثابت دي الكتريك مواد
650
مشخصه گذاري و ارائه Set-up اندازه گيري ترانزيستور مايكروويو در باند فركانسي GHz 12-1
651
مشخصه گذاري و ارائه UP SET لازم به منظور بهبود مدل ترانزيستور FET و BJT مايكروويو در باند فركانسي L
652
مشخصه مترويدي كدهاي خطي بهينه روي شبكه هاي دوري
653
مشخصه مغناطيسي براي زوج كويل هاي غيرخطي استفاده كننده از خم ارشميدسي براي هم راستايي بيشتر محدوده خطا در سيستم هاي IPT و شبيه سازي در نرم افزار COMSOL [كامسول]
654
مشخصه ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
655
مشخصه ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
656
مشخصه نانوفيبرهاي يك بعدي Bi2WO6 - WO3 ساخته شده با روش الكتروربسي
657
مشخصه هاي ترموديناميكي توفان هاي تندري در ايران بر اساس شاخص هاي ناپايداري
658
مشخصه هاي توپولوژيك زير مجموعه هاي (موج دار چپ - ضخيم چپ و ...) از نيم گروههاي موضعا فشرده و بسيار ميانگين پذير
659
مشخصه هاي جديدقاب هاي مخلوطي
660
مشخصه هاي جريان- ولتاژ ترانزيستور اثرميداني نانو نواري گرافيني
661
مشخصه هاي حرارتي جريان ناپاياي الكترواسموتيك به همراه گراديان فشار تحت ميدان الكتريكي متناوب در ميكروكانال مستطيلي
662
مشخصه هاي نيم نرم هاي ضربي روي جبرهاي باناخ
663
مشخصه ي زير خمينه هاي كروي در فضاهاي اقليدسي
664
مشخصه يابي آنزيم هاي درگير در سيستم تيوردوكسين وابسته به NADPH از گياه برنج (Oryza sativa L.)
665
مشخصه يابي الكتريكي سطح ﴿100﴾ Si رشد يافته به روش رونشاني پرتو مولكولي MBE در نانو ساختار دور آلاييده معكوس Si/SiGe/Si-p با رهيافت خنثي سازي پيوندهاي آزاد و تقليل بارهاي سطحي
666
مشخصه يابي انرژي و نمايه ي فضايي باريكه الكتروني و تابش ايكس ترمزي ناشي از برهمكنش الكترونها با محيط در شتابدهنده الكترون با استفاده از ادوات اپتيكي
667
مشخصه يابي بافت هاي سالم و سرطاني سينه با استفاده از GEANTA4 و داده هاي پراكندگي پرتوايكس
668
مشخصه يابي برخي از خواص فيزيكي و شيميايي روان كننده‌ي مورد استفاده در خط نورد سرد فولاد مباركه
669
مشخصه يابي پارامترهاي توليد مستربچ- نانو پيگمنت جهت استفاده در الياف پلي پروپيلن
670
مشخصه يابي پوشش نيكل-تيتانيم بر فولاد 316L با استفاده از پوشش دهي ليزري
671
مشخصه يابي پوشش هاي WC - Co و استلايت 6 اعمال شده به روش HP/HVOF بر روي فولاد زنگ نزن 316 و بررسي رفتار آن ها در حمام مذاب روي
672
مشخصه يابي پوشش هاي سد حرارتي ايجاد شده به روش پاشش حرارتي روي كامپوزيت پليمري با زمينه ترموست BMI و تقويت شده با الياف كربن
673
مشخصه يابي پوشش هاي كامپوزيتي NiCrBSi-Gr اعمال شده به روش HVOF بر روي فولاد زنگ نزن 420و ارزيابي رفتار تربيولوژيكي آن
674
مشخصه يابي پوشش هاي نانو كامپوزيتي Ni-SiC-CNT توليد شده به روش آبكاري الكتريكي
675
مشخصه يابي تجربي خواص مكانيكي و بررسي ساختار بافت دريچه آئورت
676
مشخصه يابي چشمه ايكس پالسي دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر و بررسي پارامترهاي مؤثر بر تابش ايكس
677
مشخصه يابي خواص الكتروشيميايي و فتوالكتروشيميايي نانو لوله هاي اكسيد تيتانيم آندي
678
مشخصه يابي خواص مكانيكي سلول بر بستر با خواص مكانيكي نا همگون
679
مشخصه يابي خواص مكانيكي غير خطي سلول با استفاده از روش مايكروپيپت
680
مشخصه يابي داربست بر پايه كيتوسان حاوي نانوذرات طلا براي مهندسي بافت عضله قلب به منظور بهبود ارتباطات الكتريكي بين سلول ها
681
مشخصه يابي ذرات سنتز شده نيكل- اكسيد نيكل به روش پيروليز پاششي
682
مشخصه يابي روغن هاي صنعتي به روش تركيبي فلوئورسانس القايي ليزري و طيف سنجي UV-Vis
683
مشخصه يابي ساختاري فيلم هاي نازك اكسيد روي به روش الكترونهشت
684
مشخصه يابي ساختاري هيبريد گرافن /اكسيدروي /دي اكسيد تيتانيوم ..
685
مشخصه يابي ساختاري و ارزيابي رفتار خوردگي، تربيوخوردگي و روئين شدن آلياز Ti - 6A1-4Vدر شرايط آندايز شده
686
مشخصه يابي سوزن پلاسما با روش طيف سنجي نشري
687
مشخصه يابي فيلم تهيه شده از نانو الياف طبيعي استخراج شده از ذرت و بررسي كاربرد آن در كامپوزيت لايه اي بر پايه رزين اپوكسي
688
مشخصه يابي كاغذ زيستي از هيدروژل هاي آلژينات و فيبرين به منظور كاربرد در چاپگرهاي زيستي
689
مشخصه يابي كاغذ زيستي از هيدروژل هاي بر پايه ي فيبرين به منظور كاربرد در چاپ زيستي پوست
690
مشخصه يابي گرد و غبار اتمسفري شهر سنندج و تغييرات ماهانه آن
691
مشخصه يابي لايه نفوذي آلومينيوم منگنز روي فولاد AISI 1045
692
مشخصه يابي لايه هاي نازك BPhen با استفاده از پراكندگي پرتوايكس
693
مشخصه يابي لايه هاي نازك ZnO با استفاده از پراكندگي پرتوايكس
694
مشخصه يابي لجن هاي توليدي در كارخانجات ستگبري جهت بازيافت آن ها
695
مشخصه يابي مكانيكي بافت چربي زيرپوستي
696
مشخصه يابي مكانيكي و مدل‌سازي ناي انسان
697
مشخصه يابي نانو ذرات(باريم- كلسيم) تيتانات و كاربرد آن در داربست نانو ليفي كامپوزيتي پلي وينيليدين فلورايد- پلي وينيل الكل براي مهندسي بافت استخوان
698
مشخصه يابي نانو ذره هاي نيكل/اكسيد نيكل بر حسب توزيع اندازه ي ذره ها و ساختار فازي
699
مشخصه يابي نانو كاوپوزيت سطحي آلومينيوم - نانو لوله هاي كربني توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
700
مشخصه يابي و ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي بين فلزي نيكل تيتانيم اعمال شده به روش هاي پاشش حرارتي HVOF و APS
701
مشخصه يابي و ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي روي و آلومينيوم به روش پاشش حرارتي بر زير لايه چدني
702
مشخصه يابي و بررسي خواص مكانيكي باندهاي اُرتوپدي گچي
703
مشخصه يابي و بررسي رفتار خوردگي پوشش نانوساختار اكسيد گرافن توليد شده به روش الكتروفورتيك بر زيرلايه فولاد زنگ نزن 316
704
مشخصه يابي و بررسي رفتار خوردگي و تربيوخوردگي پوشش هاي نانو ساختار اكسيد تيتانيوم ايجاد شده در شرايط مختلف آندايزينگ
705
مشخصه يابي و بررسي مكانيزم خوردگي پوشش فولاد زنگ نزن دانه ريز ايجاد شده به دو روش قوس كاتدي و پراكنش مغناطيسي
706
مشخصه يابي و بهينه سازي سامانه رهايش كنترل شده داروي 5- فلوئوروراسيل از نانو الياف پوسته - مغزي پليƐ-كاپرولاكتون – پلي وينيل پيروليدون
707
مشخصه يابي و توليد كربن فعال از لجن نفتي به منظور جذب فلزات سنگين از فاضلاب
708
مشخصه يابي و كامپوزيت سازي سطحي آلومينيوم/منيزيم توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
709
مشخصه يابي و مقايسه رفتار ويسكوالاستيك رگ مصنوعي بر پايه پلي يورتان و رگ طبيعي
710
مشخصه يابي و مقايسه‌ي خواص فيزيكي و شيميايي برخي شوينده‌هاي مورداستفاده در خط‌نورد سرد فولاد مباركه
711
مشخصه يابي يك دوشاخه‌اي كوك پذير براي استفاده در بيناب نمايي نوري-صوتي
712
مشخصه‌سازي انواع عملگر‌هاي يكنواي بيشين و توسيع‌هاي آن‌ها
713
مشخصه‌سازي بر اساس اطلاع فيشر در توزيع‌هاي موزون
714
مشخصه‌سازي و خواص پيوستگي براي عملگرهاي يكنواي ماكسيمال با درون دامنه غير تهي
715
مشخصه‌سازي يك مدل مكانيكي براي الاستوگرافي بافت كبد
716
مشخصه‌هاي امواج در حين رشد و ميرائي مطالعه موردي: درياي عمان
717
مشخصه‌يابي تركيبات درخت‌ساني مختلف با گروه انتهايي آمين به منظور اصلاح الياف اكريليك
718
مشخصه‌يابي ساختار لايه‌ نانوالياف پلي¬وينيليدين‌فلورايد (PVDF) حاوي پلي‌دي‌استيلن (PDA) جهت به‌كارگيري در حسگر¬هاي حلال‌هاي آلي
719
مشخصه‌يابي و مطالعات برون‌تني نانو شيشه ‌زيست‌فعال حاوي SrO و Li2O سنتز شده به روش سل-ژل
720
مشخصه¬يابي ساختاري گرافن (G) و تركيب TiO2/G سنتز شده با روش مايكروويو و بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي TiO2/G
721
مشخصه¬يابي ساختاري هيبريد اكسيدمس/گرافن (CuO/G) سنتز شده با روش مايكروويو و بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي آن
722
مشخصه¬يابي و انحلال سلنيم و نقره از لجن مس آندي سرچشمه
723
مشخصه‎سازي خودكار و پردازش داده‎هاي فراصوت توسط روش‎هاي آماري
724
مشرب عرفاني عزالدين كاشاني وحدت وجود_وحدت شهود
725
مشرب عرفاني نجم دايه و اصطلاحات وتعابير عرفاني در نثر او
726
مشروعيت بررسي در محاكم كيفري بين المللي
727
مشروعيت بررسي در محاكم كيفري بين المللي
728
مشروعيت تحريم از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر تحريم هاي يكجانبه عليه ايران
729
مشروعيت تكنولوژي كنترل فكراز منظر حقوق بين الملل
730
مشروعيت دادگاه ويژه ي لبنان در حقوق بين الملل
731
مشروعيت زدايي از ايران و شيعه و بازنمايي آنها: مطالعه موردي، سايت هاي خبري عربستان سعودي
732
مشروعيت سياسي از ديدگاه امام علي در نهج البلاغه
733
مشروعيت مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر از منظر فقه اماميه و حقوق بين الملل
734
مشعل گازوئيل سوز
735
مشفصات فني و مهندسي مترو تهران
736
مشق نظر [ارائه شيوه عملي ديدن براي دانشجويان معماري]
737
مشكان شناسي
738
مشكان شناسي
739
مشكل ازدواج دختران تحصيل كرده
740
مشكل بازاريابي در شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي شهر يزد
741
مشكلات ارباب رجوع در راهروهاي دادگستري
742
مشكلات اقتصادي روستاهاي چهار محال و بختياري
743
مشكلات برخورد با افراد ناتوان جامعه
744
مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري
745
مشكلات رفتاري دانش آموزان تيزهوش دختر و پسر در مقطع راهنمايي از ديدگاه دبيران
746
مشكلات رفتاري دانش آموزان تيزهوش دختروپسر در مقطع راهنمايي از ديدگاه دبيران
747
مشكلات رفتاري كودكان و راهكارهاي والدين
748
مشكلات زنان خانه دار در جامعه صنعتي اسفراين
749
مشكلات ساختار اداري در ايران
750
مشكلات صنعت لعاب هاي سراميكي استان يزد در زمينه قيمت تمام شده و ارائه راهكار جهت كاهش آن
751
مشكلات عاطفي و رفتاري كودكان بي سرپرست 3 تا 6 ساله
752
مشكلات عمراني و شهرسازي اصفهان و پيشنهادات اصلاحي
753
مشكلات كودكان
754
مشكلات مديريت اداري در سازمانهاي ايران و در دانشگاه اصفهان
755
مشكلات مديريت مناطق كوهستاني شرق گيلان
756
مشكلات مديريت مناطق كوهستاني شرق گيلان
757
مشكلات مديريتي ساخت يك شناور در كارخانه كشتي سازي ISOICO
758
مشكلات ناشي از ازدواج فاميلي
759
مشكلات و راه حل ها در تحليل پوششي داده ها
760
مشكلات و عوامل بازدارنده پيشرفت و ترقي كشورهاي جهان سوم - بيمارستان صحرايي
761
مشكلات يادگيري الكترونيكي در ايران
762
مشكلات يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان فارسي زبان كرج در ارتباط با افعال داراي حرف اضافه ي مستتر
763
مشكلات يادگيري كودكان استثنايي
764
مشكله الاعراب في الصحيفه السجاديه / بررسي و تبيين مشكلات نحوي صحيفه سجاديه
765
مشهد در عصر صفوي ( بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از شاه عباس اول تا سقوط سلسله صفوي )
766
مشوق هاي مالياتي، سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
767
مصاديق اكل به باطل در فقه اسلامي
768
مصاديق تصويري قرآن در تاريخ نقاشي
769
مصاديق تصويري قرآن در تاريخ نقاشي
770
مصاديق جديد شرب خمر در فقه مذاهب و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
771
مصاديق جرم جاسوسي با توجه به فناوري نوين
772
مصاديق رشوه در مذهب شيعه
773
مصاديق و قلمرو اختيارات حاكم اسلامي﴿ ولي فقيه﴾ در قانون مجازات اسلامي
774
مصالح شناسي مرمت آناستيلوزي با نگاه ويژه به محوطه ميراث جهاني پاسارگاد
775
مصالحه انجام تعمير و رفع خاموشي به كمك زنجيره پيوسته ماركوف با اهداف زيست محيطي و اقتصادي و دستيابي به حداكثر قابليت اطمينان
776
مصالحه انرژي مصرفي و قابليت اطمينان در طراحي حافظه هاي روي تراشه مبتني بر عناصر حافظه ي غيرفرار با زمان مانايي چندگانه
777
مصالحه بين بهره چندگانگي و همبافت‌گري در سيستم‌هاي MIMOدر سيگنال به نويزهاي محدود
778
مصالحه در امور كيفري از ديدگاه فقه و حقوق ايران
779
مصدومين و مجروحين جاده ها
780
مصرف بجا و بيجاي و ازوپرسورها در اعمال جراحي
781
مصرف فرهنگي و جنسيت با تاكيد بر مصرف فيلم، كتاب و موسيقي نمونه موردي: دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان شاغل به تحصيل در شهر مريوان
782
مصرف قندهاي زايلوز و آرابينوز به وسيله مخمرها و كاربردهاي صنعتي آنها
783
مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق كيفي و تاثير آن ها بر مسوليت كيفري
784
م‍ص‍رف‌ گ‍راي‍ي‌ و ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ و رس‍ان‍ه‌ در آن‌
785
مصرفي انواع آزمايش هاي معمول در صنعت كشتي سازي
786
مصطفي جمال الدين حياته و شعر في المهجر
787
مصطفي جمال الدين حياته و شعر في المهجر
788
مصطفي عقاد و سينماي ديني
789
مصلحت و مفسده در بنيان حكم شرعي
790
مصلي چرام
791
مصلي عقدا
792
مصور سازي ابر و صاعقه فركتالي درFractVRML
793
مصور سازي ابر و صاعقه فركتالي در Fract VRML
794
مصور سازي كتاب كودك
795
مصور سازي و پيش بيني تغييرات فناوري در قلمرو منتخب سراميك با كاربرد روش‌هاي متن كاوي، مورفولوژي، SOM و FCM
796
مصورسازي شعر قصه ي شهر سنگستان مهدي اخوان ثالث
797
مصورسازي كتاب كودك و نوجوان بر اساس نگارهاي كتاب مقامات حريري
798
مصورسازي كتب در دوره تيموري
799
مصورسازي نتايج حاصل از جستجو در وب با استفاده از واقعيت مجازي (VR)
800
مصورسازي نحوه عملكرد يك كامپايلر
801
مصونيت
802
مصونيت اماكن ديپلماتيك و ابعاد حقوقي آن از ديدگاه حقوق بين الملل
803
مصونيت پارلماني
804
مصونيت دولت در رويه ديوان بين المللي دادگستري﴿icg﴾ با تاكيدبرراي سوم فوريه 2012
805
مصونيت دولت و نقض حقوق بشر
806
مصونيت ديپلماتيك و جايگاه مسئوليت كيفري دولتمردان در حقوق بين الملل نوين
807
مصونيت سران دولت ها در حقوق كيفري بين المللي
808
مصونيت سران دولت ها در حقوق كيفري بين صالمللي
809
مصونيت سياسي
810
مصونيت قضايي دولتها در محاكم داخلي با تÊكيد بر رÎي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آلمان عليه ايتاليا
811
مضارب عملگرهاي ابردوري , Multiples of hypercyelic operators submitted partial fulfillment of the requirement
812
مضارب فشرده روي جبرهاي پيچشي و زندار Compact multipliers on weighted convolution algebras
813
مضاربه و كاربرد آن در امور بانكي
814
مضاربه و مشكلات اجرايي آن در سيستم بانكي
815
مضامين اخلاقي در ديوان صائب تبريزي جلد (3-1)
816
مضامين اخلاقي و اجتماعي در كليات ديوان وحشي بافقي
817
مضامين ادب اسلامي و عربي در ديوان شهريار
818
مضامين اسلوب تاكيد درنامه هاوكلمات قصارنهج البلاغه
819
مضامين پايداري در شعر يحيي سماوي و قيصر امين پور
820
مضامين تعليمي و اخلاقي در ديوان سيداشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)
821
مضامين حماسي در اجراهاي موسيقي عاشيقي ( مطالعه موردي شهرستان قدس )
822
مضامين حماسي در شعر انقلاب با تكيه و تاكيد بر اشعار نصرالله مرداني،قيصر امين پور، حسين اسرافيلي و عليرضا قزوه
823
مضامين شيعي در شعر شريف رضي و شريف مرتضي
824
مضامين عرفاني درشعر دفاع مقدس
825
مضامين عطّاري و طبّي در منطق الطّير
826
مضامين قرآن در ديوان صائب تبريزي
827
مضامين قصر وحصر در نهج البلاغه
828
مضامين گنوسي در فِرَق اوليه شيعه
829
مضامين مشترك گلستان با ديگر آثار سعدي
830
مضامين نمايشنامه هاي فارسي از نظر انتقادي
831
مضامين و تصاوير شعري شاعران بي ديوان قرنهاي 3.4.5 هجري قمري
832
مضحك است بپنداريم همانيم كه از خويش ...
833
مضراب سنتور از گذشته تا به امروز
834
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
835
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
836
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
837
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
838
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
839
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
840
مضمون پردازي هفت پيكر در طراحي فرش با تاكيد بر گنبد سبز
841
مضمون خير و شر در مفرغ هاي لرستان با رويكرد نشانه شناسي فرهنگي
842
مضمون سازي و تصويرآفريني با اعلام جغرافيايي در غزل شاعران معاصر ( هوشنگ ابتهاج ،سيمين بهبهاني ،حسين منزوي ،محمدعلي بهمني )
843
مضمون شناسي پارچه هاي قلمكار باتاكيد بر طرح هاي روايي ﴿مطالعه وتحليل ده تخته از پرده هاي قلمكار در طي يك قرن اخير﴾
844
مضمون شناسي پارچه هاي قلمكار باتاكيد بر طرح هاي روايي﴿مطالعه وتحليل 10تخته از پرده هاي نقاشي قلمكار در طي قزن اخير﴾
845
مضمون شناسي كتب چاپ سنگي مصوردوران قاجار با تاكيد بر نسخه اسكندر نامه موجود در كتابخانه وزيري يزد
846
مطا لعه آزمايشگاهي چندنوع فولاد تجاري ضدسايش باهدف رتبه بندي مقاومت سياسي
847
مطا لعه رابطه ي مهارت زندگي با خود پنداره در دانش آموزان دبيرستان دخترانه فرزانگان كرج سال تحصيلي 93-92
848
مطا لعه رابطه ي مهارت زندگي با خود پنداري
849
مطا لعه يمتابونوميكس پروفايل متابولوم سندرم متابوليك
850
مطابقت تست ورزش با آنژيوگرافي در تشخيص و شدت بيماري عروق كرونر
851
مطاتعه تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد پمپ هاي گريز از مركز اسلاري
852
مطالب ومسائلي پيرامون هنر گويندگي وهنرپيشگي در راديو
853
مطالبات غيرجاري بانكها و تاثير آن بر اعتباردهي بانكهاي ايران (1391-1381)
854
مطالبعه مقادير مختلف كود نيتروژن و فاصله كاشت بر خصوصيات مورفولوژيكي و عملكرد برنج لاين7
855
مطالبي در اطراف فيلم پدري كه پسرش را مي فهمد
856
مطالبي در مورد اوژن آتژه
857
مطالبي در مورد مسائل اساسي مربوط به رستوران - سلف سرويس
858
مطالبي در مورد مسائل اساسي مربوط به رستوران سلف سرويس وبار
859
مطالع اصول اوليه خواص الكترونيكي و مغناطيسي تتراسن و تاثير ناخالصي هاي مغناطيسي برآن
860
مطالع ب ث ژ و داروهاي جديد سل
861
مطالع فون شپشك هاي نباتي در شهرستان بهبهان وحومه
862
مطالع مناطق قالي بافي در استان كردستان
863
مطالع و طراحي پايانه مسافربري ملاير
864
مطالعÞ ليگنين سودا و ديوكسان باگاس با استفاده از روش مشتق سازي و گسست كاهشي )DFAC(
865
مطالعات آبخيزداري حوزه آبخيز پير ناركي - مهريز
866
مطالعات آبشناسي لتيان و آبراهه هاي مربوطه با نگرش به آلاينده هاي زيست محيطي
867
مطالعات آبشناسي منطقه اكتشافي ذغالسنگ گلندرود
868
مطالعات آزمايشگاهي توليد هيدروكسي متيل فورفورال از كاه برنج
869
مطالعات آزمايشگاهي سينتيك و تعادل جذب چندجزئي فلزات سنگين توسط نانو ذرات گاما-آلومينا از آب
870
مطالعات آزمايشگاهي و حفاظت و مرمت يك ظرف فلزي دسته دار ( تنگ) متعلق به مجموعه خصوصي سماوي اصفهان
871
مطالعات آزمايشگاهي و حفاظت و مرمت يك ظرف مفرغي متعلق به موزه خصوصي سماوي
872
مطالعات آزمايشگاهي و شبيهسازي CFD جريان دوفازي گاز- مايع در راكتورهاي بستر قطرهاي
873
مطالعات آزمايشگاهي و عددي بر روي ارتعاشات ناشي از ابركاواك
874
مطالعات آزمايشگاهي و عددي به منظور بهسازي هسته سدهاي خاكي با استفاده از تكنولوژي نانو
875
مطالعات آسيب شناسي، در راستاي تدوين مباني نظري حفاظت و مرمت قالي هاي موزه اي ايران
876
مطالعات آسيب‌شناسي و ارائه طرح حفاظت مجموعه آثار برنزي به‌دست‌آمده از حفاري تول تالش
877
مطالعات آماري مقادير RQD در سد مخزني پلرود
878
مطالعات آماري و زمين آماري عيار كانسار مس پورفيري سونگون اهر
879
مطالعات آينده پژوهي و ارتباط آن با برنامه ريزي هاي كلان با تأكيد بر صنعت پتروشيمي (آروماتيك ها)
880
مطالعات ارزيابي فعلي بيابانزايي ﴿ حوزه مرور ميبد ﴾
881
مطالعات ارزيابي فعلي بيابنزايي حوزه هامانه - كذاب
882
مطالعات ارزيابي وضعيت فعلي بيابانزايي حوزه قوام آباد - زارچ
883
مطالعات اصلاحي پايه در ژرم پلاسم فسكيوي بلند (festuca arundinacea schreb )
884
مطالعات اقتصادي - اجتماعي - كشاورزي - دامداري حوزه هامانه - كذاب
885
مطالعات اقتصادي - اجتماعي - كشاورزي و دامداري حوزه دولاب - ابراهيم آباد
886
مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴿حوزه آبخيز پير ناركي - مهريز ﴾
887
مطالعات اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي و دامداري حوزه قوام آباد - زارچ
888
مطالعات اكتشافي ، استخراجي و نحوه فرآوري شن و ماسه (رودخانه شيبكوه )
889
مطالعات اكتشافي در محدوده كانسار كروميت كوه سرخ كهنوج
890
مطالعات اكتشافي ژئوشيميايي و كانه زايي طلا و عناصر فلزي همراه در محدوده معدني خوشنامه – هشتجين (جنوب اردبيل)
891
مطالعات اكتشافي ژئوفيزيكي مارن هاي زون ‎2 ‏جاورتن براي مواد اوليه سيمان
892
مطالعات اكتشافي كروبيت در منطقه ني ريز فارس
893
مطالعات اكتشافي مصالح ساختماني منطقه نساء
894
مطالعات اكتشافي معدن سرب و روي مهديآباد يزد
895
مطالعات اكتشافي معدن مس كردكندي استان زنجان
896
مطالعات اكتشافي مواد اوليه كارخانه سيمان جوين در محدوده جغتاي
897
مطالعات اكتشافي و ارزيابي ذخيره معدن مس ميدوك
898
مطالعات اكتشافي و ارزيابي ذخيره معدن منيزيت ترشك محمدي بيرجند
899
مطالعات اكتشافي و بررسي ذخاير زغال سنگ البرز مركزي (زيرآب )
900
مطالعات اكتشافي و تهيه نقشه زمين شناسي منطقه بارملك
901
مطالعات اكتشافي و زمين شناسي اقتصادي به منظور ارزيابي مقدماتي كانسار آهن بندر نرگس بادرود
902
مطالعات اكولوژيك و لايه شناسي در تالاب هشيلان
903
مطالعات الكتروشيميايي مكانيزم عمل افزودني پراكسيد دي سولفات براي بهبود ليچينگ كالكوپيريت
904
مطالعات امكان سنجي استحصال اورانيم از كانسنگ آنومالي (1) ساغند و مقايسه آن با فلوشيت فرآوري آنومالي (2)
905
مطالعات امكان سنجي با استفاده از مدل هاي كامپيوتري و طراحي مسير هاي ويژه موتور سيكلت در شهر بندر عباس
906
مطالعات امكان سنجي بازيابي مس محلول پيچ كانسارهاي اكسيده مس طارمي سفلي
907
مطالعات امكان سنجي بهره برداري از آنومالي شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان
908
مطالعات امكان سنجي تغيير كارآيي واحد تبديل تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان به واحد تبديل بنزن به سيكلوهگزان و واحد تبديل تولوئن به اسيدبنزوئيك
909
مطالعات امكان سنجي تهيه نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت
910
مطالعات امكان سنجي توليد خوراك دام
911
مطالعات امكان سنجي طراحي و ساخت بدنه شناور نظامي با طول بالاي 100 متر از جنس مواد كامپوزيتي
912
مطالعات امكان سنجي فرآوري واستحصال روي از كانسنگ اكسيده مهدي آباد
913
مطالعات امكان سنجي كارخانه توليد رنگ هاي صنعتي پايه آبي
914
مطالعات امكان سنجي ليچنگ مس از منابع اكسيده منطقه طارم سفلي
915
مطالعات امكان سنجي مركز ثبت طرح پارچه در خوشه نساجي يزد
916
مطالعات امكان سنجي مناطق نمونه گردشگري استان كرمانشاه
917
مطالعات امكانپذيري زيست پالايي آلودگي هاي نفتي جامدات حفاري
918
مطالعات امكانپذيري و تعيين استراتژي مناسب جهت توسعه صنعت صفحه نمايش كامپيوتر در ايران ﴿ با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره ﴾
919
مطالعات اوليه به منظور بهينه سازي استخراج توسط حلال سولفولان درواحد آروماتيك
920
مطالعات اوليه كانسار مس خوي و برآورد پتانسيل معدن
921
مطالعات اوليه كنترل هوشمند بحران در شبكه توزيع گاز ايران
922
مطالعات اوليه مركز پذيرايي از مسافرين شهرستان شيروان
923
مطالعات اوليه و مستمر درعمليات تزريق سنگ به منظور آب بندي با نگرشي برتزريق پرده آب بند سد سيمره
924
مطالعات ايزوتوپي و سينتيكي واكنشهاي حذفي الكلهاي نوع سوم روي آلومينيم اكسيد
925
مطالعات بازيابي بخار آب در يك واحد صنعتي كاشي
926
مطالعات باستان سنجي بر روي اشياء آهني كشف شده از سايت باستان شناسي تهيق خمين
927
مطالعات بافت تاريخي محدوده باغ ملي
928
مطالعات بافتي - فيزيولوژيك بر همكنش متيل فنيدات هيدروكلرايد (ريتالين ) وليتيم كلرايد بر هورمون هاي محورهيپوفيز -بيضه درموش صحرايي
929
مطالعات بنيادي بر روي ساخت و بررسي عملكرد كاتاليستهاي .C.S.T.L
930
مطالعات بهينه سازي كارخانه ي فرآوري معدن مرواريد زنجان
931
مطالعات بيمارستاني : طراحي مركز درماني 400 تختخوابي
932
مطالعات بيواكولوژيك سن گندم و ارزيابي مقدماتي مقاومت ژرم پلاسما گندم ( نان ، دوروم و وحشي ) به آن در منطقه ابركوه يزد
933
مطالعات پارامتري عددي و تجربي يك روكش منعطف مگنتوهيدروديناميكي
934
مطالعات پارامتريك تاثير انواع جدايش ترميم بر روي پارامترهاي شكست در صفحات آلومينيومي حاوي ترميم كامپوزيتي
935
مطالعات پارينه مغناطيس ايران از گذشته تاكنون
936
مطالعات پتروگرافي ، گرانيت هاي ساغند و ارتباط آن با كاني سازي اورانيوم
937
مطالعات پتروگرافي، كاني سازي و اكتشافي كانسارهاي كروميت مجتمع معدني آسمينون فارياب
938
مطالعات پتروگرافيك و پترولوژيكي سنگ آهك منطقه كوه بي بي شهربانو و بررسي مناطق مرغوب جهت توليد سيمان
939
مطالعات پترولوژي و ژئوشيمي انديس مس - موليبدن پورفيري كهنگ و پهنه هاي دگرساني هيدروترمال وابسته
940
مطالعات پترولوژي و ژئوشيميايي سنگهاي ولكانيكي و پرليتي منطقه فران
941
مطالعات پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني و دگرساني هاي هيدروترمالي وابسته با تأكيد بر ژئوشيمي زيست محيطي آنها در سعدآباد، جنوب غرب كاشان
942
مطالعات پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني و دگرساني هاي هيدروترمالي وابسته با تأكيد بر ژئوشيمي زيست محيطي آنها در سعدآباد، جنوب غرب كاشان
943
مطالعات پترولوژيكي و كاني شناسي دگرساني هاي گرمايي ﴿ پنتونيت زايي و سيليس زايي﴾ ، گردنه ملا احمد ﴿شرق اصفهان﴾
944
مطالعات پترولوژيكي، كاني شناسي و ژئوشيميايي منطقه كاني سازي تنگستن، نظام آباد، اراك ﴿استان مركزي﴾
945
مطالعات پخش بار در شبكه هاي توزيع ﴿روش پسرو - يشرو﴾
946
مطالعات پروژه طرح نهايي هتل 5 [پنج] ستاره بوشهر
947
مطالعات پروژه مركز تجارت بين الملل منطقه آزاد چابهار
948
مطالعات پوشش گياهي و مرتعداري حوزه آبخيز پير ناركي - مهريز
949
مطالعات پي جويي و امكان سنجي منطقه باباخالد ﴿شمال انارك-ايران مركزي﴾
950
مطالعات پيچش صفحات غير دوار از طريقه تحليلي و اجزاء محدود
951
مطالعات پيرامون مكانيزم هاي خرابي و رشد ترك در مواد با تغييرات خواص مكانيكي پيوسته ﴿FGMs﴾
952
مطالعات تئوري بر روي سينتيك و مكانيسم واكنش اكسيزن اتمي با وينيل كلرايد
953
مطالعات تئوريك بر روي پروتون خواهي تعدادي از ليگاندهاي آليفاتيك تتراآمين خطي وكمپلكسهاي فلزي مربوطه
954
مطالعات تئوريك در مورد كاهش آلودگي هوا برش موتورهاي احتراق داخلي به روش تزريق هوا در اگزوز
955
مطالعات تجربي اثرات پوشش دهي پليمري وپركننده‎هادر توليد سطوح سوپر‎آبگريز
956
مطالعات تجربي پديده سوپر كاويتاسيون
957
مطالعات تجربي توزيع پذيري آنتي بيوتيك در سيستم دوفازي- آبي بر پايه ي مايعات يوني
958
مطالعات تجربي رشد ترك در صفحات آلومينيومي ترميم شده با استفاده از وصله هاي كامپوزيتي
959
مطالعات تجربي كاهش پسا اصطكاكي زيرپايه هاي پليمري
960
مطالعات تجربي و عددي ساندويچ پانل‌هاي مقاوم در عرشه پل‏ها
961
مطالعات ترموديناميكي ميانكنش هيستون H2A با دو دسيل تري متيل آمونيم برمايد (DTAB)
962
مطالعات تطبيقي عناصر معماري باغ هاي ايراني دوره صفويه با باغ هاي اروپايي قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي (با تاكيد بر فرانسه )
963
مطالعات تطبيقي عناصر معماري باغهاي ايراني دوره صفويه با باغ هاي اروپايي قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي با تاكيد بر فرانسه
964
مطالعات تطيقي نحوه ي تدوين استراتژي درشركتهاي
965
مطالعات تعادلي، ترموديناميكي و سينتيكي جذب سرب از محلول هاي آبي بوسيله نانو كامپوزيت پلي اكريليك اسيد-بنتونيت
966
مطالعات تفضيلي آب زيرزميني در معدن سرب و روي عمارت و ارائه مدل پيرامون نفوذپذيري آب در لايه ها
967
مطالعات تفضيلي آب زيرزميني دشت راك و تعيين مرز آب شور و شيرين
968
مطالعات تفضيلي حوزه وراعون ﴿ بخش تلفيق و ارزيابي ﴾
969
مطالعات تكتونيكي و آبشناسي در مناطق افيوليتي فارياب
970
مطالعات تكميلي آب شناسي معدن سنگ آهن چادرملو (دره بهاباد)
971
مطالعات تكميلي سفره آب زيرزميني دشت زرند
972
مطالعات تلفيقي و مدل سازي داده هاي ژئوفيزيكي IP/RS و ژئو شيميايي انديس مس طلاي بلبلي به منظور طراحي حفاري مقدماتي
973
مطالعات توجيهي ‍ئوشيميايي و هيدروژئوشيميايي مس ماركشه راور
974
مطالعات توسعه صنعتي شهرستان تفت (بخش مركزي)
975
مطالعات توليد نسل جديدي از نسوزها بر پايه آلومين -كروميت -منيزيت براي مقاومت به خوردگي داغ در كوره گردان دمش از بالا در صنعت سرب
976
مطالعات توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در پايگاه استنادي گوگل اسكالر بر اساس شاخص هاي اچ، جي و پارامترام
977
مطالعات جامع اقتصادي اجتماعي ﴿ حوزه مرور ميبد ﴾
978
مطالعات جامع پوشش گياهي، مرتع و مرتعداري و جنگل حوزه دولاب - ابراهيم آباد
979
مطالعات جامع پوشش گياهي، مرتع و مرتعداري و جنگل حوزه قوام آباد - زارچ
980
مطالعات جامع پوشش گياهي، مرتع و مرتعداري و جنگل حوزه هامانه - كذاب
981
مطالعات جامع تئوري تابعيت چگالي (DFT ) بر روي مشتقات سولفوريك اسيد بر پايه آلي براي طراحي قوي ترين سوپر اسيدها
982
مطالعات جامع خاكشناسي حوزه قوام آباد - زارچ
983
مطالعات جامع زمين شناسي و ژئومرفولوژي حوزه قوام آباد - زارچ
984
مطالعات جامع زمين شناسي و ژئومرفولوژي حوزه هامانه - كذاب
985
مطالعات جامع ژئومرفولوژي حوزه طزرجان
986
مطالعات جامع فرسايش و رسوب حوزه قوام آباد - زارچ
987
مطالعات جامع هوا و اقليم شناسي ﴿ حوزه مرور ميبد ﴾
988
مطالعات جامع هوا و اقليم شناسي حوزه سنگدون
989
مطالعات جامع هوا و اقليم شناسي حوزه قوام آباد - زارچ
990
مطالعات جامع هوا و اقليم شناسي حوزه هامانه - كذاب
991
مطالعات جامع هيدرولوژي و منابع آّب حوزه قوام آباد - زارچ
992
مطالعات جامع هيدرولوژي و منابع آب حوزه مرور
993
مطالعات جامع هيدرولوژي و منابع آب حوزه هامانه - كذاب
994
مطالعات جديد درباره بي حس كننده هاي موضعي
995
مطالعات جذب تك لايه هاي خودسامان 5- امينو-2- مر كاپتوبنزاميدازول بر روي الكترودبس بلورين طلا به كمك روش هاي الكتروشيميايي
996
مطالعات جغرافيائي دستجرد جرقويه
997
مطالعات جنگل و كشاورزي ﴿ حوزه طزرجان ﴾
998
مطالعات جنگل و كشاورزي حوزه آبخيز پير ناركي - مهريز
999
مطالعات چينه شناسي مجموعه رسوبي ائوسن منطقه روستايي نيزار چهار گوش قم
1000
مطالعات چينه شناسي و فسيل شناسي قسمت فوقاني سازند آيتامير و سازند آبدراز در برش روستاي حسن كد خدا، در غرب شهرستان درگز( مركز حوضه رسوبي كپه داغ)
بازگشت