<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه تزئينات و نقوش مورد استفاده در سلاح هاي مفرغين لرستان با توجه به نمونه هاي شاخص معرفي نشده موجود در مورد فلك الافلاك خرم آباد
2
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه Silene Sect. Auriculatae در ايران
3
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه گونه هايSilene Sect. Spergulifoliae, Sect. Inflatae, Sect. Sclerocalycinae در ايران
4
مطالعه تشريحي و ريخت شناسي گياه خربزه تلخ و بررسي اثرات فعاليت بيولوژيكي عصاره آن
5
مطالعه تشكيل آلياژ نانو كريستال در سيستم آهن،كروم و نيكل با روش آلياژ سازي مكانيكي
6
مطالعه تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي لنز پانسماني عامل دار شده با آنزيم ليزوزيم
7
مطالعه تشكيل ساختار الياف كامپوزيتي پلي (اكريلونيتريل)/ نانولوله كربني (PAN/CNT) و بررسي نقش شرايط و جريان هاي حاكم بر ريسندگي در شكل گيري و توسعه ساختار
8
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكرو سيكليك با كايتونهاي قلياي خاكي و تعدادي از كاتيونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي به روشهاي NMR و اسپكترو فلورومتري
9
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكروسيكليك با كايتونهاي قليايي خاكي و تعدادي از كايتونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي بروشها NMR و اسپكتروفلورومتري
10
مطالعه تشكيل كمپلكسهاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن و كلكون اپوكسيد
11
مطالعه تشكيل نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت در ميان‌زمينه هيدروژل ژلاتين در شرايط زيست‌تقليدي
12
مطالعه تشكيل و تكامل خاكها در يك رديف اراضي - آبي (Topohydrosequence) در دشت گندمان استان چهار محال و بختياري
13
مطالعه تصفيه آب و پساب با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد
14
مطالعه تصوير زن در طراحي جلد كتابهاي دهه اخير ناشران تهران با تاكيد بر آثار شاخص يساولي و روشنگران
15
مطالعه تضعيف پرتوهاي گاما توسط بتن باريت
16
مطالعه تطابق برنامه درسي كارشناسي زمين شناسي با بازار كار
17
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﮓﺑﺮي در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان دوره ﺻﻔﻮي و ﻫﻨﺪ دوره ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ
18
مطالعه تطبيقي - بين المللي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه در بورس هاي منتخب جهان با تمركز بر ايران
19
مطالعه تطبيقي - تاريخي رابطه دولت رانتينر با جامعه مدني در ايران ( 1304-1392 )
20
مطالعه تطبيقي - تاريخي سياست هاي قومي در ايران و نقش آن در تنازعات قومي(1357-1304)
21
مطالعه تطبيقي "قاعده قرعه" از ديدگاه فقه اماميه و حنابله
22
مطالعه تطبيقي آثار اشتباه بر مسووليت كيفري در حقوق ايران و اساسنامه رم ( ديوان بين المللي كيفري)
23
مطالعه تطبيقي آثار فاسد شروط ضمن عقد در فقه اماميه و قانون كنوني
24
مطالعه تطبيقي آثار قوه ي قاهره بر تعهدات از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
25
مطالعه تطبيقي آثار مردم نگاري ﴿تيپ نگاري﴾ آنتوان سوريوگين با آثار آگوست ساندر، عكاس آلماني
26
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
27
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
28
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي كرشن اشتاينر و امانوئل كانت
29
مطالعه تطبيقي آراءتربيتي ژان آموس كمنيوس و ملا محسن فيض كاشاني
30
مطالعه تطبيقي آراي كلامي خواجه نصيرالدين طوسي با آراي كلامي علامه حلي و تأثير آن بر تعليم وتربيت جامعه امروز
31
مطالعه تطبيقي آزادي از ديدگاه شهيد بهشتي و آمارتياسن
32
مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش
33
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
34
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
35
مطالعه تطبيقي ابعاد كالبدي شهرسازي از اوايل اسلام تا مشروطه و دوره معاصر در شهر دزفول
36
مطالعه تطبيقي اتحاد جهاني براي صلح و اتحاد جهاني براي عدالت در دو دوره سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
37
مطالعه تطبيقي اثر آموزش پردازشي و بسط درون دادهاي متني بر دريافت و اكتساب دو ساختار معنا دار دستوري
38
مطالعه تطبيقي اثرات تعاونيهاي فرش دستباف روستايي بر بعضي از خصوصيات اقتصادي اجتماعي اعضاء ( مطالعه موردي در استان قم )
39
مطالعه تطبيقي اجراي مديريت كيفيت فراگير در بانك صادرات ايران با ساير بانكها
40
مطالعه تطبيقي اداره فضولي مال غير و قاعده احسان
41
مطالعه تطبيقي ارتباط خدا با جهان در مكتب دئيسم و فلسفه ملاصدرا
42
مطالعه تطبيقي ارتداد و آزادي انديشه در اسلام و مكاتب آسماني
43
مطالعه تطبيقي اركان مسئوليت مدني ورزش در حقوق ايران و مالزي
44
مطالعه تطبيقي استثنائات اعمال قانون ملي در احوال شخصيه
45
مطالعه تطبيقي استراتژي تكنولوژي در دو كشور آسياي جنوب شرقي مالزي و اندونزي
46
مطالعه تطبيقي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران و فرانسه
47
مطالعه تطبيقي اصل اول آيين دادرسي مدني فراملي با فقه و حقوق ﴿استقلال، بي طرفي و اوصاف دادگاه و دادرسان آن﴾
48
مطالعه تطبيقي اصول و ملاحظات طراحي و پياده سازي كاربردهاي تله مديسين در بحران زلزله و ارائه مدل براي كشور ايران
49
مطالعه تطبيقي اقتصاد سياسي دولت هاشمي رفسنجاني و دولت احمدي نژاد
50
مطالعه تطبيقي الزام به رفع عيب در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، حقوق ايران و فقه اماميه
51
مطالعه تطبيقي الگوهاي ازدواج در بين اقوام لر، فارس و عرب در شهر اهواز
52
مطالعه تطبيقي الگوهاي اشتراك دانش گروه بحث الكترونيك كتابداري LISباگروه بحث الكترونيك كتابداري PUBLIB , A comparative study of patterns of knowiedge sharing in LIS and publib eiectronic library discussion group
53
مطالعه تطبيقي الگوي حق بر آموزش در اسناد بين المللي و اسناد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
54
مطالعه تطبيقي الهه مادر درسرزمينهاي كهن ( پارينه سنگي ، فلات آناتولي ، بين النهرين ، ايران ، مصر، آسياي مركزي، موهنجودارو وهند، جزاير اژه اي ويونان )
55
مطالعه تطبيقي امتياز بالقوه انگيزشي در دوبخش دولتي و خصوصي شركت پتروشيمي آبادان
56
مطالعه تطبيقي امر آمر قانوني در حقوق كيفري ايران و انگليس
57
مطالعه تطبيقي انسان شناسي از ديدگاه برتر اندراسل وخواجه نصيرالدين طوسي
58
مطالعه تطبيقي انسجام اجتماعي بين دو قوميت آذري وكرد در شهرهاي سنندج و تبريز
59
مطالعه تطبيقي اهدا جنين در حقوق ايران و انگلستان
60
مطالعه تطبيقي اهداف و مولفه هاي آموزش ادبيات در برنامه درسي زبان ملي دوره هاي آموزش عمومي (ابتدايي و راهنمايي ) در كشورهاي انگلستان ، سنگاپور، استراليا و ايران
61
مطالعه تطبيقي اولويتهاي زندگي جوانان در شهرهاي يزد و شيراز با تاكيد بر ازدواج
62
مطالعه تطبيقي بازنمايي معراج پيامبر در نگاره معراج احمد موسي و نگاره معراج سلطان محمّد
63
مطالعه تطبيقي بانكداري الكترونيك وسنتي ازنظرامنيت وكاربرپسندبودن در بانك ملي
64
مطالعه تطبيقي بداهه نوازي هاي فرامرز پايور و پرويز مشكاتيان " نمونه مطالعاتي آلبوم نوا و راست و پنجگاه آلبوم مقام صبر "
65
مطالعه تطبيقي بربط ايراني و عود
66
مطالعه تطبيقي برنامه درسي آمادگي دفاعي غيرنظامي ايران و كشورهاي صنعتي (توسعه يافته )
67
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رشته زبان شناسي از كارشناسي تا دكتري در 20 دانشگاه بزرگ جهان
68
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضيات پايه چهارم دوره ابتدايي ايران با كشورهاي پيشگام در آزمون تيمز 20
69
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي ايران با كشورهاي افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان
70
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي دوره ابتدايي ايران و آمريكا
71
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي استراتژيك در ايران
72
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي درسي از ديدگاه مكاتب ايده اليسم ،رئاليسم و ماترياليسم
73
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي راهبرد توسعه منابع آب ايران و كشورهاي آسيايي
74
مطالعه تطبيقي برنامه هاي حمايت رواني در بلايا در ايران و سايركشورهاي جهان
75
مطالعه تطبيقي بي تفاوتي اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و يزد با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
76
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي ،اجتمايي وكالبدي ادغام روستادرشهر(مطالعه موردي:روستاهاي ادغامي درشهركاشان )
77
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي واجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر مورد مطالعه شهر كاشان
78
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر (روستاهاي ادغامي در شهر كاشان)
79
مطالعه تطبيقي پيش درآمد اصفهان مرتضي ني داوود در اثار اركسترال
80
مطالعه تطبيقي تئوري انقلاب تروتسكي با انقلاب اسلامي ايران
81
مطالعه تطبيقي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع نياز هاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان
82
مطالعه تطبيقي تاثير اسلام و كفر بر احكام نكاح
83
مطالعه تطبيقي تاثير تكنولوژي هاي نوين ارتباطي واطلاعاتي بر هويت اجتماعي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رشت در سال تحصيلي
84
مطالعه تطبيقي تاريخي رابطه بوروكراسي با توسعه اقتصادي – (ايران، ژاپن، نيجريه)
85
مطالعه تطبيقي تبعيت از پيامبراكرم و اولي الامر در تفاسير كشاف ،الكبير ، الميزان في تفسير القرآن و في ظلال القرآن
86
مطالعه تطبيقي تحليل رابطه احساس محروميت نسبي و بزهكاري در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهاي خرم اباد و يزد
87
مطالعه تطبيقي تحولات نگاره هاي مكتب تبريز دوم و مكتب قزوين اول در اوايل دوره صفويه براساس نگاره هاي كتاب شاهنامه طهماسبي و انوار سهيلي
88
مطالعه تطبيقي تدليس در حقوق ايران و انگليس
89
مطالعه تطبيقي تذهيب در دوره هاي تيموري و صفوي
90
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيرو و تربيت فرهنگي بورديو
91
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيروو تربيت فرهنگي بورديو
92
مطالعه تطبيقي تربيت معلم تربيت بدني ايران با كشورهاي امريكا،انگلستان و كانادا براساس مدل بردي
93
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث اول خطبه يك نهج البلاغه
94
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه دوم
95
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 31 و 32 نهج البلاغه
96
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شر‌ح‌‌هاي نهج البلاغه دربارۀ خطبه‌هاي 16 و 30
97
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 45 إلي 49 نهج‌البلاغه
98
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شروح خطبه‌هاي 17و 18 نهج‌البلاغه
99
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 15-12 نهج البلاغه
100
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 64 و 65
101
مطالعه تطبيقي ترجمه¬ها و شرح¬هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي37-35 نهج البلاغه
102
مطالعه تطبيقي تزيينات و آرايه هاي معماري در دوره قاجار با تاكيد بر عمارت و آيينه خانه بجنورد در كاخ گلستان
103
مطالعه تطبيقي تست هوش چند گانه مكنزي Mckenzie و تست هوش ميداس با تمركز بر روي فراگيران ايراني MIDAS EFL(
104
مطالعه تطبيقي تشكيلات وروشهاي نظارت و بازرسي اداري در،،سازمان بازرسي كل كشور ايران ،،و،،وزارت نظارت چين
105
مطالعه تطبيقي تصاوير عكس بنياد كتاب علوم ششم ابتدايي ايران و آمريكا
106
مطالعه تطبيقي تطابق ايجاب و قبول در حقوق ايران، اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي و كنوانسيون وين 1980
107
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين امللي كالا ﴿1980﴾ و حقوق ايران
108
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980) و حقوق ايران
109
مطالعه تطبيقي تعميم حق شفعه به عقود معاوضي
110
مطالعه تطبيقي تغييرات اجتماعي ايران و تركيه در دوران رضا شاه و آتاتورك
111
مطالعه تطبيقي تفسير نورالثقلين و البرهان در روايات سوره هاي انبياء و حج
112
مطالعه تطبيقي تقديرگرايي در بين افراد معلول و غير معلول در شهر يزد
113
مطالعه تطبيقي تقديم و تأخير در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و زبان‌شناسي معاصر
114
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
115
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
116
مطالعه تطبيقي تنبيه بدني زوجه و كودك از ديدگاه فقهاي اماميه و شافعيه
117
مطالعه تطبيقي توزيع قدرت در خانواده و باروري بين زوج هاي گروه سني 29-20و 30 ساله و بالاتر شهر اصفهان بر اساس نظريه مبنايي
118
مطالعه تطبيقي توقيف احتياطي در مرحله تحقيقات مقدماتي ايران و انگلستان
119
مطالعه تطبيقي جامعه پذيري فرهنگي سياسي در شرق و غرب
120
مطالعه تطبيقي جرم سياسي در ايران و لبنان
121
مطالعه تطبيقي جعل رايانه اي در حقوق كيفري ايران و كنوانسيون جرايم تبادل اطلاعات با جعل سنتي
122
مطالعه تطبيقي چالش هاي آموزشي محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين الملل
123
مطالعه تطبيقي چگونگي حضور اجراگر در آيين زار و نمايش آييني مورد نظر آنتونن آرتور
124
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
125
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
126
مطالعه تطبيقي حريم خصوصي در فقه و حقوق
127
مطالعه تطبيقي حس تعلق مكاني در محلات با الگوي كالبدي ارگانيك و طراحي شده به منظور ارائه راهكارهاي طراحي ( نمونه موردي : محله زرگنده و شهرك قدس )
128
مطالعه تطبيقي حفاظت از محيط زيست در حقوق بينالملل و اديان الهي با تاكيد بر دين اسلام
129
مطالعه تطبيقي حق بر آموزش كودكان درحقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي
130
مطالعه تطبيقي حقوق زن در اسلام و ديدگاه هاي فمينيستي
131
مطالعه تطبيقي حقوق زنان در حقوق داخلي كويت و اسناد بين الملل
132
مطالعه تطبيقي حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري
133
مطالعه تطبيقي حقوق معنوي زوجه در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با فقه اماميه و حقوق ايران
134
مطالعه تطبيقي حمايت كيفري از اتباع بزه ديده در خارج از قلمرو حاكميت در حقوق ايران ، افغانستان، آلمان ، عربستان
135
مطالعه تطبيقي خط نستعليق در دو دوره صفويه و قاجار با رويكرد جامعه شناسي
136
مطالعه تطبيقي خوارج نخستين سال هاي ۳۵-۶۰ ه .ق با اباضيه معاصر كشور عمان
137
مطالعه تطبيقي در ساختار آواز ابوعطا بر اساس اجراهايي از خوانندگان موسيقي كلاسيك ايراني
138
مطالعه تطبيقي در مورد كلي و جايگاه آن در منطق ارسطو ، فرفوريوس و ابن سينا
139
مطالعه تطبيقي درختواره دانشكده مهندسي پزشكي با دانشكده هاي برتر جهان از نقطه نظر تخصصي
140
مطالعه تطبيقي دگرديسي شخصيت هاي زن و مرد در قصه هاي اوليه پريان و قصه هاي معاصر
141
مطالعه تطبيقي دو روش آموزش فلوت. روش هاي تِرِوِر واي و مارسِل مُئيس
142
مطالعه تطبيقي دوشيزگي و رشد در ازدواج دوشيزه رشيده
143
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
144
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
145
مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران ومديران دبيرستانهاي شيرازدرباره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه
146
مطالعه تطبيقي رابطه آموزش عالي با توسعه اقتصادي و اجتماعي (بين سال‌هاي 2010 تا 2016)
147
مطالعه تطبيقي راهبردي مبارزه باموادمخدردركشورهاي (ايران - انگليس - آمريكاوآمريكاي لاتين ،عربستان ،برزيل )
148
مطالعه تطبيقي رسيدگي مجازي در محاكم از منظر قواعد اصولي و آيين دادرسي كيفري
149
مطالعه تطبيقي رشد در مذاهب فقهي
150
مطالعه تطبيقي رفتار باروري در ميان زنان 49-15 ساله عرب و فارس در بندر ديلم
151
مطالعه تطبيقي رقابت تجاري نامشروع
152
مطالعه تطبيقي روابط قبل از ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه يزد و آزاد و عوامل مرتبط با آن
153
مطالعه تطبيقي روايت در نقاشي و ادبيات
154
مطالعه تطبيقي رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده آمريكا در قبال تروريسم (تأكيد بر داعش)
155
مطالعه تطبيقي رويه هاي بهبود بهره وري
156
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي موسيقي با معماري در ايران و جهان مطالعه موردي دوران قاجار در ايران و دوران رنسانس و باروك در جهان
157
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي نقوش و نماد در پارچه هاي دوره ساساني و ال بويه
158
مطالعه تطبيقي ساختار بصري نگاره‌هاي نسخه خطي شاهنامه 733ق. (سنت‌پترزبورگ) و نسخه خطي سمك عيار (آكسفورد)
159
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني فدراسيون كشتي ايران با فدراسيون هاي كشتي كشورهاي منتخب
160
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني فدراسيون كشتي ايران با فدراسيون هاي كشتي كشورهاي منتخب
161
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني كميته¬هاي روابط عمومي فدراسيون¬هاي ورزشي منتخب ايران
162
مطالعه تطبيقي سبك زندگي از ديدگاه اسلام و روانشناسي و ارائه يك مدل سبك زندگي ايراني اسلامي دانشجويان(مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران )
163
مطالعه تطبيقي سبك زندگي اقتصادي در اسلام و غرب ( با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري )
164
مطالعه تطبيقي سبك زندگي در بين اقوام كرد و ترك شهر نقده
165
مطالعه تطبيقي سبك زندگي زنان جلسات مذهبي در مناطق 1، 4، 5 و 18 تهران
166
مطالعه تطبيقي سبك زندگي زنان جلسات مذهبي در مناطق 1، 4، 5 و 18 تهران
167
مطالعه تطبيقي سبك زندگي سلامت‌ محور دانشجويان دانشگاه يزد و طلاب شهر يزد
168
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي ، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
169
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
170
مطالعه تطبيقي سفال روستاي برجك خمين و كلپورگان
171
مطالعه تطبيقي سلوك عرفاني از ديدگاه آيت الله شاه آبادي و بانو امين
172
مطالعه تطبيقي سماع در متون تعليمي اهل تصوف (رساله قشيريه، كيمياي سعادت، مصباح الهدايه و عوارف‌المعارف سهروردي)
173
مطالعه تطبيقي سياست جنائي اسرار شغلي در نظام هاي حقوقي ايران و عربستان
174
مطالعه تطبيقي سياست خارجي روسيه و چين در قبال يكجانبه گرايي ايالات متحده آمريكا بعد از جنگ سرد
175
مطالعه تطبيقي سياست كيفري كرامت مدار با متهمان و بزه ديدگان در حقوق جزاي ايران و انگلستان با تأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشر
176
مطالعه تطبيقي سياست ورزي از منظر نهج البلاغه و الاحكام السلطانيه ماوردي
177
مطالعه تطبيقي سيره پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) با سه خليفه درباره اسيران و مجروحان جنگي
178
مطالعه تطبيقي شاخص H اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي استان مازندران در پايگاه اسكوپوس , Evaluatingh-inpex of faculty members at mazandarans medical universities in scopus
179
مطالعه تطبيقي شرح ها و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث دوم خطبه ي يكم نهج البلاغه
180
مطالعه تطبيقي شرح ها وترجمه هاي يك سوم انتهايي خطبه يك نهج البلاغه
181
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي 84، 85، 86
182
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه «شقشقيه»(خطبه سوم)
183
مطالعه تطبيقي شروط انحصاري متن كتبي قرارداد
184
مطالعه تطبيقي شكل گيري و كاركرد دولت مدرن در اروپا و ايران
185
مطالعه تطبيقي شمايل نگاري زنان در نگارگري دوره ي صفوي و قاجار
186
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي ، مواد، منابع و رسانه هاي آموزشي ، نحوه تهيه و ارائه آنها در دانشگاههاي باز و از راه دور انگلستان ، هند وايران
187
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي پيانو ( نمونه موردي : دنياي كوچك ، بير )
188
مطالعه تطبيقي شيوه هاي نوازندگي ( جان ويليامز و ديويد راسل ) از نگاه علم حركت شناسي
189
مطالعه تطبيقي شيوه‌ي مواجهه با تنوع فرهنگي درحكومت آل بويه با جمهوري اسلامي ايران
190
مطالعه تطبيقي صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حقوق ايران و انگلستان
191
مطالعه تطبيقي صنعت انرژي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از بعد اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار
192
مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي آراي صادره از ديوان بين المللي دادگستري و ركن قضايي سازمان تجارت جهاني
193
مطالعه تطبيقي عدم تسليم مبيع در فقه اماميه و حقوق مدني ايران و كنوانسيون وين 1980
194
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
195
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
196
مطالعه تطبيقي عشق، خودشناسي و طبيعت در مقالات امرسون و منطق الطير عطار
197
مطالعه تطبيقي عقد استصناع ( سفارش ساخت ) در فقه و حقوق
198
مطالعه تطبيقي عكس در برنامه خبري تلويزيون
199
مطالعه تطبيقي عملكرد بيمه هاي خصوصي ودولتي
200
مطالعه تطبيقي عملكرد دولت هاي موسوي و هاشمي از منظر تحليل گفتمان
201
مطالعه تطبيقي عملكرد مديران زن و مرد در پست رياست شعبه در چهارچوب سياست مشتريمداري بانك ملت در مناطق 4 و 5 و 7 تهران
202
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعت درنقاشي مكتب هرات و تبريزدوم
203
مطالعه تطبيقي عناصر نمادين در تصويرگري رانده شدن آدم و حوا از بهشت در منابع اسلام و مسيحيت
204
مطالعه تطبيقي عنصر معنوي قتل عمد در نظام كيفري ايران و انگلستان
205
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان در سال 1388
206
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر قصد سزارين در زنان باردار عرب و فارس شهر اهواز
207
مطالعه تطبيقي عوامل هارمني و كنترپوان در " صبر و ظفر " اثر مرتضي حنانه و " ديور تيمنتو " اثر احمد پژمان
208
مطالعه تطبيقي فاصله بين دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه آينده و ارائه راه كار براي رسيدن به آن
209
مطالعه تطبيقي فرم مشترك در زيگوراتهاي بين النهرين مصر ايران و مكزيك
210
مطالعه تطبيقي فرهنگ تصويرنگاري دوره تيموري ايران (912-771 هـ.ق /1507-1370 م.) و دوره مينگ چين (1053-769 هـ.ق/1644-1368 م.)
211
مطالعه تطبيقي فرهنگ موسيقي لُري در دو حوزه نورآباد ممسني و بوير احمد بر اساس مدل سيويچ و براون
212
مطالعه تطبيقي فضاي فراواقع گرايانه در فيلم«رنگ انار» و نقاشي «كلاسيك» ايران
213
مطالعه تطبيقي فواصل موسيقايي در يونان باستان ﴿نمونه موردي: گام فيثاغورث وآريستوكسن﴾
214
مطالعه تطبيقي قضا و قدر از ديدگاه صدر المتالهين و علامه طباطبايي
215
مطالعه تطبيقي قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان در حقوق سوريه و مصر با نگاهي به حقوق ايران
216
مطالعه تطبيقي قواعد حقوق بشر با مقررات اجرايي در زندان‌ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي اصفهان
217
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
218
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
219
مطالعه تطبيقي قوانين زيست‌ محيطي ايران در بخش انرژي با قوانين زيست‌ محيطي كشورهاي پيشرفته
220
مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات كپي‌رايت در سازمان جهاني مالكيت معنويوسازمان جهاني تجارت
221
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
222
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
223
مطالعه تطبيقي كاركرد ملت‌ساز عكس‌هاي انقلاب مشروطه و كاركرد توده‌ساز عكس‌هاي انقلاب اسلامي ايران
224
مطالعه تطبيقي كتابهاي زبان انگليسي دبيرستان ايران و اقليم كردستان عراق
225
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در بافت هاي خودرو و برنامه ريزي شده اسلامشهر ﴿ مورد پژوهي : شهرك قائميه و شهرك واوان ﴾
226
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در شهرهاي ايران
227
مطالعه تطبيقي گردشگري فرهنگي ايران و تركيه
228
مطالعه تطبيقي گروتسك در آثار هنري شرق و غرب ﴿مورد نگاري در آثار هيرونيمووس بوش و نگاره هاي عجايب المخلوقات﴾
229
مطالعه تطبيقي گفتمان اسلام سياسي در انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر 1389
230
مطالعه تطبيقي گياه نگاري دو نسخه مكتب سلجوقي ؛ مفيدالخاص رازي ( موزه آستان قدس رضوي ) و الترياق ( كتابخانه ملي پاريس )
231
مطالعه تطبيقي مالكيت زن بر نفقه از ديدگاه فقه و حقوق
232
مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار اصل انصاف در حقوق قراردادهاي ايران، حقوق انگليس و اصول قراردادهاي اروپايي
233
مطالعه تطبيقي ماهيت و مباني ضمان در فقه اماميه و اهل سنت با تكيه بر حقوق موضوعه ايران
234
مطالعه تطبيقي مبارزه با جرم پولشويي در ايران و انگلستان
235
مطالعه تطبيقي مباني فقهي و حقوقي رياست مرد بر خانواده
236
مطالعه تطبيقي مباني نظريه حكومت در آراء خواجه نصير الدين طوسي و غزالي
237
مطالعه تطبيقي متون تعزيه عاشورايي معاصر در ميناب با متون تاريخي
238
مطالعه تطبيقي مجاز در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و فلسفه زبان
239
مطالعه تطبيقي مجالسي از سه شاهنامه برادران تيموري با رويكرد تاريخ اجتماعي هنر
240
مطالعه تطبيقي مجموعه آوازهاي فولكلور شماره 14 رضا والي از منظر هاموني و اركستراسيون
241
مطالعه تطبيقي محاكم و مراجع كيفري نظام قضايي ايران و افغانستان
242
مطالعه تطبيقي مديريت آموزشي از ديدگاه اسلام و تئورهاي كلاسيك ، نئوكلاسيك و نوين مديريت
243
مطالعه تطبيقي مزيت هاي رقابتي بانكهاي خصوصي ودولتي درايران بااستفاده ازمدل كارت امتيازي متوازن BSC
244
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين‌الملل
245
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اتلاف عمل انسان در حقوق ايران و انگلستان
246
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حمل و نقل موادخطرناك در ايران و موافقت نامه هاي بين المللي
247
مطالعه تطبيقي مشاركت سياسي زنان در جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري اسلامي ايران از سال 2005 تا 2018
248
مطالعه تطبيقي مشروعيت ازدواج هاي نو پيدا در فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه اماميه
249
مطالعه تطبيقي مصونيت كيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه
250
مطالعه تطبيقي معامله فضولي درحقوق ايران و انگليس
251
مطالعه تطبيقي معرفت عقلي از ديدگاه مرتضي مطهري و كارل ريموند پوپر ر قلمرو اهداف عقلاني تعليم و تربيت
252
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب در ديوان حافظ و شهريار
253
مطالعه تطبيقي مفاهيم مرتبط با كتابخانه‌هاي الكترونيكي، ديجيتال و مجازي در پايگاه وب آو ساينس به روش تحليل هم واژگاني
254
مطالعه تطبيقي مفهوم آزادي در انديشه سياسي اسلام شيعي و غرب معاصربا تأكيد بر آراء مرتضي مطهري و آيزايا برلين
255
مطالعه تطبيقي مقررات يكنواخت كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه
256
مطالعه تطبيقي مكاتب تعليم و تربيت اسلام و پراگماتيسم از منظر اصول، اهداف، محتوا و روش ها
257
مطالعه تطبيقي مكتب تبريز 1- دوره مغول با مكتب تبريز 2- دوره صفوي با استفاده از كتاب جامع التواريخ و شاهنامه شاه طهماسب
258
مطالعه تطبيقي منابع تعهدات در حقوق ايران و فرانسه
259
مطالعه تطبيقي مهارت‏هاي اجتماعي بين دانش‏آموزان مدارس شبانه‏روزي و عادي شهريزد
260
مطالعه تطبيقي موادي از اعلاميه ي جهاني
261
مطالعه تطبيقي موانع نكاح در حقوق ايران و فرانسه
262
مطالعه تطبيقي موسيقي ايلام و بين النهرين در دوران باستان ( مطالعه موردي سازها و نظام موسيقايي )
263
مطالعه تطبيقي مولفه هاي سازمان يادگيرنده در سازمانهاي اداري ( بخش هاي خدمات ، كشاورزي و صنعت ) بوشهر
264
مطالعه تطبيقي ميان رويكرد دو مورخ شهير،طبري و ابن اثير نسبت به شيعه
265
مطالعه تطبيقي ميزان ربط پاسخ¬هاي بازيابي شده از طريق جستجوي سؤالي در موتورهاي جستجوي معنايي و كليدواژه‌اي و سؤالي
266
مطالعه تطبيقي ميزان روايت‌مندي در داستان‌هاي كوتاه كارور و داستان آپارتماني ايران (از ديدگاه ساختگرايي جرالد پرينس)
267
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين افراد بزهكار و افراد غير بزهكار شهر يزد
268
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه اصفهان
269
مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
270
مطالعه تطبيقي ميناكاري معاصر ايران و ايالات متحده آمريكا
271
مطالعه تطبيقي نحوه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي رشته هاي عكاسي، گرافيك، نقاشي و مجسمه سازي در جهان ﴿آمريكا، انگلستان، برزيل، تركيه، چين، فرانسه،كره، مالزي، هندوستان﴾
272
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرآيند دادرسي كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
273
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرايند دادرسي كيفري درقانون ايين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
274
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
275
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
276
مطالعه تطبيقي نظام آموزش و پرورش دوره ي ابتدايي سه كشور ژاپن، مالزي و ايران و ارائه راهكارهايي براي ايران
277
مطالعه تطبيقي نظام آموزشي دوره‌ي ابتدايي كشور جمهوري اسلامي ايران، آموزش ابتدايي فرانسه،آموزش ابتدايي تركيه،آموزش ابتدايي جمهوري آذربايجان
278
مطالعه تطبيقي نظام تربيت فردي و اجتماعي در آرمانشهر افلاطوني و مهدوي
279
مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر اكتساب و ترك تابعيت در ايران و افغانستان
280
مطالعه تطبيقي نظامهاي زراعي با تاكيد بر توسعه پايدار ورامين تهران
281
مطالعه تطبيقي نظريه علت در حقوق قراردادهاي ايران با اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و اصول يونيدروا
282
مطالعه تطبيقي نظريه مينتزبرگ با آموزه هاي نهج البلاغه جهت ارائه چارچوب نقش هاي مديريتي – اسلامي
283
مطالعه تطبيقي نظريه هاي اجرايي يرژي گروتفسكي و يوجينيو باربا ( با تاكيد بر چگونگي تاثيرپذيري از تئاتر شرق )
284
مطالعه تطبيقي نقاشي روي چوب در پنج بناي قاجاري شهر تهران
285
مطالعه تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي با نقاشي پشت شيشه
286
مطالعه تطبيقي نقاشي هاي ابنيه مذهبي و غير مذهبي در شهر كاشان
287
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
288
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
289
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي گليم شمال غرب ايران و گليم آناتولي شرقي
290
مطالعه تطبيقي نقش و جايگاه ده نمونه منتخب از ستاره هاي سينما در پيشبرد اهداف سياسي ايران و جهان
291
مطالعه تطبيقي نقوش ظروف فلزي هخامنشي و ساساني
292
مطالعه تطبيقي نقوش كاشي‌هاي هشت‌پر قرن 12 تا 14 ميلادي ايران و سلجوقيان روم
293
مطالعه تطبيقي نقوش گچبري برج آرامگاهي رسكت منظقه دو دانگه مازندران با نقوش دوره ساساني
294
مطالعه تطبيقي نقوش گياهي، حيواني و هندسي سفالينه هاي شوش با سفالينه هاي قرن اول تا پنجم هجري در ايران
295
مطالعه تطبيقي نقوش و نمادهاي اساطيري آب در هنر ايران باستان با هنر بين النهرين با تاكيد بر نمونه هاي شاخص انتخابي از تمدنهاي ايلام ماد هخامنشي و ساساني و تمدنهاي سومر آكد بابل و آشور
296
مطالعه تطبيقي نگاره هاي بهشت و دوزخ در معراج نامه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري با تصاوير معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار
297
مطالعه تطبيقي نگاره هاي شاهنامه بايسنغري و آثار كمال الدين بهزاد در بوستان سعدي
298
مطالعه تطبيقي نگاره هاي مذهبي نقاشي هاي پشت شيشه و قهوه خانه اي
299
مطالعه تطبيقي نگاره هاي ولادت پيامبر اكرم ﴿ص﴾در﴿جامع التواريخ سير النبي﴾شكستن بت هاي معبه توسط حضرت علي﴿ع﴾در ﴿روضه الصفا-آثار المظفر﴾وواقعه غدير خمدر﴿آثار الباقيه-آثار المظفر﴾
300
مطالعه تطبيقي نگرش بورژوازي تجاري و صنعتي به آزادسازي هاي سياسي و اقتصادي مطالعه موردي شهر اصفهان
301
مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان ( مطالعه موردي : مناطق رهنان و خانه اصفهان )
302
مطالعه تطبيقي هنر قلمزني مناطق شاخص ايران در دوره معاصر
303
مطالعه تطبيقي و مقايسه ي روش هاي شبيه سازي تبريد (simulated annealing) و روش فراكتال (fBm) براي ساختن مدل زمين شناسي مخزن
304
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
305
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
306
مطالعه تطبيقي ومعرفي نقوش صخره اي استان مركزي ايران ﴿قيد ومزاين﴾وامريكاي شمالي ﴿اريزوناو يوتا﴾
307
مطالعه تطبيقي ونداليسم در بين دانش ‌آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
308
مطالعه تطبيقي ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني صف و ستاد براساسمدل جيمز پرسي محيط زيست استان البرز
309
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف با روش اسپكتروفتومتري
310
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف باروش اسپكتروفتومتري
311
مطالعه تعادلات فازي با استفاده از كمينه سازي تابع گيبس و معادله حالت
312
مطالعه تعادلي و سينتيكي جذب سرب به وسيله پاليگورسكويت و سيپوليت در حضور امينو اسيدهاي سيستئين و هسيتيدين
313
مطالعه تعادلي، سينتيكي و ترموديناميكي جذب روي و مس بوسيله پاليگورسكيت و سپيوليت
314
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در مسيل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب - روغن (اكتانول ، دكانول و دودكانول)
315
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در ميسل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب -روغن ( اكتانول ، دكانول و دودكانول )
316
مطالعه تعداد سورفكتانت آب و روغن در ميسلهاي معكوس در سيستم سه تايي آب - لسيتين و روغن (بنزن ، تولوئن ، گزايلن )
317
مطالعه تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي با استفاده از نمودار پالس - نوترون
318
مطالعه تغيير اقليم با استفاده از شواهد رسوبي (مطالعه موردي : دشت ابراهيم‌آباد- مهريز)
319
مطالعه تغيير رخساره ها با استفاده از داده هاي لرزه نگاري و شبكه هاي عصبي
320
مطالعه تغيير شكل سه¬بعدي در پارچه¬هاي تحت بارهاي خستگي كششي
321
مطالعه تغيير شكل هاي ايزوتوپ هاي زنون )Xe( , deformation studies of xe isotopes
322
مطالعه تغيير شكلهاي ايزوتوپ هاي زنون
323
مطالعه تغييرات آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز و پروفايل پروتئيني جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma harzianum با اشعه گاما در افزايش پتانسيل آنتاگونيستي عليه Macrophomina phaseolina
324
مطالعه تغييرات اكسيداسيون پروتئين ها در بيماران نفروپاتي ديابتي تيپ دو بدنبال تجويز داروي لوواستاتين , study of protein oxidation valietion in the nephropaty diabetic patients type IIafter medication with lovostatine
325
مطالعه تغييرات بيان ... در سرطان معده مرتبط با هليكوباكترپيلوري
326
مطالعه تغييرات بيان ژن P5CS ﴿آنزيم A-پرولين-5-كربوكسيلات سنتاز﴾ و ميزان كربوهيدرات در ريشه و برگ گياه تراريخت تنباكو Nicotiana Tabacum) L.cv.Wisonsin تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
327
مطالعه تغييرات پارامترهاي ديناميكي براي ماسه فيروزكوه
328
مطالعه تغييرات تخلخل فيلم مخلوط پلي وينيل الكل و آلجينات
329
مطالعه تغييرات سطح آنزيم لاكتات دهيدروژناز و تعداد پلاكت در طي درمان بيماري پورپوراي ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك ﴿TTp) قبل و بعد از تعويض پلاسما ﴿TPE)
330
مطالعه تغييرات سطحی نانويي ايجاد شده برروی کالای پلی پروپيلن بوسيله عمليات توام پلاسما و گرفت
331
مطالعه تغييرات سيستم كربنات درياچه اروميه با چهار دانسيته مختلف طي فرايند تبخير در دماي ۲۵درجه سانتي گراد
332
مطالعه تغييرات عدد ناسلت نسبت به نوع جريان سينوسي داخل ميكرولوله و شبيه سازي آن به همراه بررسي توزيع آماري عدد ناسلت
333
مطالعه تغييرات فرهنگي در عشاير اسكان يافته ايل قشقايي (نمونه موردي شهرستان فيروزآباد، استان فارس)
334
مطالعه تغييرات فشار داخل چشم در بيماران داراي لنز داخل چشمي كه با ليزر YAG :Nd در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 84-83 هـ . ش كپسولوتومي خلفي شده اند.
335
مطالعه تغييرات كاربري اراضي و ارزش املاك ناشي از الگوي توسعه حمل و نقل محور )TOD( در مناطق شهري تهران مطالعه موردي: ايستگاه مترو دانشگاه علم وصنعت (دردشت )
336
مطالعه تغييرات مكاني برخي از فلزات سنگين در خاك هاي اطراف معدن مس سرچشمه
337
مطالعه تغييرات ميزان هورمون‌هاي اكسين و سيتوكينين در گياهان باززايي شده و كالوس تنباكو(Nicotiana rustica L.)
338
مطالعه تغييرات نقطه اثر نيرو در مختصات مفصل حين راه رفتن
339
مطالعه تغييرات هورمون آديپونكتين در زنان با درجات مختلف چاقي
340
مطالعه تفاوتهاي نوشتاري در آثار نويسندگان معاصر ايراني با توجه به متغير جنسيت
341
مطالعه تقارن هاي همديس غير نسبيتي و تناظر شان با تقارن هاي مرز فضاي پاددوسيته
342
مطالعه تقويت كششي و خمشي تير فولادي توسط فابريكهاي FRP
343
مطالعه تك لايه هاي خود سازگارL- سيستين تشكيل شده روي الكترود پلي كريستالين طلا و بكارگيري آن در اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز مس در خون
344
مطالعه تكانه ذرات باردار در فرايند نابودي الكترون پوزيترون
345
مطالعه تكنيكهاي خلاقه طراحي در چاپهاي دستي پارچه درايران وكاربردي كردن آن در توليد صنعتي
346
مطالعه تكوين و شناسائي كانيهاي رسي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
347
مطالعه تلفيق معيار تنكي جيني با تبديل موجك در حس گري فشرده تصاوير دو بعدي
348
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه از جنس تاناستوم بوسيله مطالعات پروتئيني وآنزيمي در البرز
349
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه ازجنس تاناستوم به وسيله مطالعات پروتئيني و آنزيمي در البرز
350
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران Achillea bieberstinii،Achillea millefolium،Achillea nobilis به وسيله ماركرهاي پروتئيني و آنزيمي
351
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران به وسيله مارگرهاي پروتئيني وآنزيمي
352
مطالعه تمايز سلولهاي بنيادي به سلولهاي عصبي روي ميكروذرات بر پايه پلي α-هيدروكسي اسيد
353
مطالعه تناوب رسوبات آهكي/مارني/شيلي سازند گرو، با نگرشي ويژه به نقش رخساره ها و دياژنز در كنترل سطح آبهاي زيرزميني در سد مطالعاتي ليله در غرب كرمانشاه
354
مطالعه تنش پسماند در جوشكاري با فيلرهاي LTT
355
مطالعه تنوع پذيري ژنوم A در گونه هاي جنس Triticum در ايران با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و سيتوژنتيك
356
مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموزي AG - 2 قارچ Rhizoctonia Solani Kuhn جداشده از گياه چمن (Lolium Perenne L. ) با استفاده از نشانگر پكتيك زايمو گرم(Pectic Zymogram )
357
مطالعه تنوع روش هاي جاري پايش وضعيت و اثربخشي هريك در صنعت تجهيزات دريايي
358
مطالعه تنوع ريخت شناسي در جمعيت هاي مختلف گونه هاي گياهي Psathyrostachys fragilis (Bioss.) Nevski
359
مطالعه تنوع زيستي گونه. Aegilops cylindrica Host درايران
360
مطالعه تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد و صفات زراعي در برخي از فاميل هاي F3 برزك﴿.Linum usitatissimum L﴾
361
مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي ISSRو SSR و شناسايي نشانگرهاي Informative براي صفات كمي برنج در شرايط تنش خشكي
362
مطالعه تنوع ژنتيكي بخشي از ژرم پلاسم برنج ايراني براساس صفات مورفولوژي و نشانگر رپيد (RAPD)
363
مطالعه تنوع ژنتيكي درون و بين گونه هاي مريم گلي ﴿.Salvia sp.﴾ با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP و كل تركيبات فنولي
364
مطالعه تنوع ژنتيكي زنبور عسل معمولي (melliferaApis)در نواحي مختلف استان همدان با استفاده از ماركرهاي ميكروستلايت (Microsatellite)
365
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي توده هاي بومي بزرك و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
366
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي و اجزاي عملكرد در برخي از جمعيت هاي بزرك﴿.Linum usitatissimun L﴾
367
مطالعه تنوع ژنتيكي نخود در منطقه شهربابك و موتاسيون زايي به وسيله تابانيدن ليزر
368
مطالعه تنوع ژنوم D در گونه Aegilopstauschiicoss در ايران با استفاده از ماكرهاي مولكولي
369
مطالعه تنوع ژنومD گونه هاي متعلق به گروه Aegilops-Triticum در ايران با استفاده از ماركرهاي سيتوژنتيك و مولكولي
370
مطالعه تنوع سيتوژنتيكي اجداد وحشي گندم
371
مطالعه تنوع فيتوشيميايي جمعيت هاي مختلف دو گونه ....
372
مطالعه تنوع گروه آتاستوموزي AG - I - IA قارچ Rhizoctonia solani kuhn جداشده از برنج با استفاده ازنشانگر پكتيك زايموگرام ( Pectic zymogram)
373
مطالعه تنوع مورفولوژيك و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در جمعيت هاي بومادران هزار برگ در دو شرايط آبياري
374
مطالعه تنوع ميزان فلاونوئيدهاي موجود در برگ و پوسته بذر گلرنگ و ارتباط آن با خصوصيات زراعي گلرنگ در دوتاريخ كاشت بهاره و تابستانه
375
مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
376
مطالعه تنوع و واگرايي در جمعيت هاي گونه(Silene schafta (Caryophyllaceaeدر ايران
377
مطالعه تنوع وراثتي و روابط بين گونه اي در جنس Trifolium L.
378
مطالعه تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس.Triticum L در ايران با استفاده از ماركر مولكولي ISSR
379
مطالعه تنوعات ژنتيكي ژن CYP1A1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
380
مطالعه تهيه امولسيون پايدار آب در روغن (W/O ) و ساخت اجوانت روغني مونتانايد جهت تهيه واكسن هاي روغني نظير نيوكاسل
381
مطالعه توابع خاص با تاكيد بر كاربرد آنها در حسابان كسري
382
مطالعه توان سود حسابداري در پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي
383
مطالعه توان عملي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي (مقطع سوم دبيرستان ) در بكارگيري رياضيات تدريس شده
384
مطالعه توان هاي بالقوه و بالفعل گردشگري در توسعه كالبدي شهر ري
385
مطالعه توانمندسازي كاركنان برپايه مديريت دانش درشبكه سه سيما
386
مطالعه توپولوژيكي مجتمع استقلال گراف‌ها
387
مطالعه توريهاي پراش قطبشي
388
مطالعه توزيع امكانات و خدمات آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور و ارائه الگوي آموزشي مناسب براي آموزش از راه دور ايران از ديدگاه دانشجويان ، اساتيد و مديران
389
مطالعه توزيع ايستگاه هاي باران سنجي در استان فارس مطابق روش هيپسومتري
390
مطالعه توزيع بافتي و بررسي اثرات سمي ناشي از عنصر روي در موشهاي صحرايي نر سنجش كلينيكي كيلتورهاي دفراسيروكس و دفريپرون بصورت كيليت درماني مجزا و تركيبي در دفع فلز روي و بررسي صدمات ناشي از فلز روي
391
مطالعه توزيع فلزات سنگين و نگهداشت آنها در رسوبات دانه ريز، مجاور معدن طلاي داشكسن كردستان
392
مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس
393
مطالعه توزيع و منشأ فلزات سنگين در اندازه‌هاي مختلف (ماسه، گل و كل رسوب) رسوبات ساحلي درياي عمان
394
مطالعه توسعه فناوري مولدهاي فتوولتائيك براساس تحليل اختراعات
395
مطالعه توسعه منابع انساني و تاثير آن بر سرمايه فكري كاركنان اداره ي آموزش و پرورش شهرستان ملارد
396
مطالعه توسعه يك گرداب در يك جريان برشي لايه اي شده چرخان
397
مطالعه توصيفي- تحليلي نگاره هاي فالنامه شاه طهماسبي
398
مطالعه توليد انبوه شاتون از طريق شكست موضعي آن
399
مطالعه توليد راديو ايزوتوپ 169Yb در واكنش‌هاي هسته‌اي 169Tm(p,n)169Yb و169Tm(d,2n)169Yb
400
مطالعه توليد سايكلوگلوكانوترانسفراز توسط باسيلوس گونه DSM2523 درون راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي
401
مطالعه توليد كنسرو زيتون و بررسي برخي از ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژيكي آن
402
مطالعه توليد لاكتيك اسيد توسط قارچ رايزوپوس اوريزا با استفاده از پساب واحد توليدي نشاسته در يك راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
403
مطالعه توليد نانوپارتيكل هاي سيدرو فور توسط ميكروارگانيسم ها
404
مطالعه توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران طي سال هاي 1390-1380 , study of the scientific production of faculy payame noor university centerf tehran during 1002-1102
405
مطالعه تيره رزاسه دراستان اصفهان
406
مطالعه تيره ي رزاسه در استان اصفهان
407
مطالعه تيمين و اوراسيل و بعضي از مشتقات آنها با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
408
مطالعه ثابت هاي پايداري برخي كمپلكس هاي فلزي واسطه با-B دي كتون ها با استفاده از اسپكتروفتومتري UV-Vis , study of stability constants of some of the transition metal complexes with B-diketone by spectrophotometery UV-Vis
409
مطالعه جابجايي درون مولكولي اكسيژن در برخي تركيبات چند حلقه اي هتروسيكل با استفاده از روشهاي از اساس
410
مطالعه جامع عوامل موثر بر پديده باريت سگ در سيال حفاري و راه كارهاي كاهش آن
411
مطالعه جامعه شناختي پنهانكاري جنسي در زندگي روزمره دختران
412
مطالعه جامعه شناختي تأثير خشونت خانوادگي بر رفتارهاي ونداليستي دختران دبيرستاني متوسط دوم شهر خرم آباد
413
مطالعه جامعه شناختي تاب آوري شهري ( مورد مطالعه : شهر يزد)
414
مطالعه جامعه شناختي رابطه سبك‌زندگي زنان شهر تهران و قرباني‌شدن رشتۀ جامعه شناسي مسائل اجتماعي
415
مطالعه جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي؛ معلمان استان قم)
416
مطالعه جامعه شناختي رابطه شبكه اجتماعي تلگرام وسلامت اجتماعي والدين دانش آموزان، در مدارس ابتدايي پسرانه(موردمطالعه:منطقه صالحيه بهارستان 1)
417
مطالعه جامعه شناختي رابطه ي احساس آنومي و دينداري با اميد به آينده در ميان دانش آموزان )مورد مطالعه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر طالخونچه (
418
مطالعه جامعه شناختي عوامل مؤثر بر بي تفاوتي اجتماعي در بين دانشجويان(مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه آزاد شهر تهران)
419
مطالعه جامعه شناختي فردگرايي – جمع گرايي و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان)
420
مطالعه جامعه شناختي موفقيت و فرايندهاي اصلي اجتماعي آن در تجربه زيسته كارآفرينان اجتماعي از چشم اندازي پديدارشناختي: به سوي يك نظريه محدود
421
مطالعه جامعه شناختي و جرم شناختي جرائم زندانيان شهر ني ريز
422
مطالعه جامعه شناسي (فيتوسوسيولوژي) مراتع ييلاقي ساري (آجيردشت )
423
مطالعه جامعه شناسي گياهي ﴿فيتوسوسيولوژي﴾مراتع ييلاقي دودانگه ساري ﴿بندبن﴾
424
مطالعه جامعه شناسي گياهي و تهيه نقشه گياهي كوير سيرجان استان كرمان
425
مطالعه جامعه يهوديان ايران از ديدگاه جامعه شناسي (نمونه: جويباره اصفهان)
426
مطالعه جامعه¬شناختي رضايت¬مندي دانشجويان از سيستم دانشگاهي پيام نور اروميه
427
مطالعه جامعهشناختي رابطه تعلق اجتماعي و رفتارهاي ونداليستي(مطالعه موردي؛دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه استان قم)
428
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿١٩٩٠ -١٩٥٠﴾
429
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿١٩٩٠ -١٩٥٠﴾
430
مطالعه جايگاه بازآفريني شهري در خلق فضاهاي شهري پويا مورد پژوهش: محله كهنه‌گل شهر ورامين
431
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
432
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
433
مطالعه جايگاه تئاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تئاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
434
مطالعه جايگاه تاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
435
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
436
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
437
مطالعه جايگاه مشاركت مردمي در بازآفريني پهنه هاي ناكارآمد شهري و تاثير آن در ارتقاء كيفيت محيط شهر ( مورد پژوهش: محله اتابك منطقه15 كلان شهر تهران)
438
مطالعه جايگاه مكاتب فلسفي تربيتي در درس تربيت بدني دوره متوسطه ايران
439
مطالعه جايگاه مولفه هاي مديريت تحول در مديريت مدارس شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي 09 - 19
440
مطالعه جايگاه هاي عرضه سوخت به عنوان يك عنصر شهري جهت ارائه ملاحظاتي در مكان يابي آن ها
441
مطالعه جبرهاي از نوع كوهن- مكالي متناهي
442
مطالعه جبهه‌هاي پژوهش علوم و فناوري نانو براساس تحليل هم‌آيندي واژگان و ترسيم نقشه علمي مقالات پراستناد در پايگاه اطلاعاتي اي اس آي
443
مطالعه جداسازي آنتي بيوتيك ها از فاضلاب به روش جذب سطحي
444
مطالعه جداسازي ميكروذرات معلق در سيال، توسط ميكروكانال حلزوني به روش شبيه سازي عددي
445
مطالعه جديد درباره بي حس كننده هاي موضعي
446
مطالعه جذب H2S برروي سطح بروفن B36
447
مطالعه جذب اپتيكي خطي و غير خطي در نانو ساختارها
448
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چكالي
449
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چگالي
450
مطالعه جذب داروهاي غيراستروئيدي ايبوپروفن و ديكلوفناك توسط نانوحامل¬هاي معدني دوهيدروكسيدي لايه¬اي
451
مطالعه جذب سطحي مولكول CO روي سطح ﴿Pt ﴾ 111
452
مطالعه جذب فيزيكي و شيميايي گازهاي اكسيژن ،كربن مونوكسيد و آنيون سانيدبا پورفيرين آهن دار دوپه شده بر روي فولرنC76
453
مطالعه جذب كادميوم توسط باكتري اكروباكتريوم ، يك جاذب جديد جداسازي شده از خاك هاي آلوده به آفت كش هاي شيميايي
454
مطالعه جذب مولكولهاي گازي توسط مولكول C06 با روش بستگي قوي
455
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدها دوگانه لايه اي
456
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
457
مطالعه جذب و تفكيك كربن مونوكسيد به همراه هيدروژن بر روي سطح آلياژ آهن- مس و نانو كلاسترهاي آن
458
مطالعه جذب و ناپايداري در پلاسماهاي مغناطيسي با رويكرد همجوشي مغناطو-لختي
459
مطالعه جراحي داخل پريتوئن و خارج پريتوئن در بيماران با آنوريسم و انسداد آئورت و ايلياك پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسيناي رشت 1384-1374
460
مطالعه جرم شناختي قتلهاي ناموسي (برسي موردي در استان فارس )
461
مطالعه جريان بحراني دستگاههاي دو لايه اي ابر رسانا- بهنجار(N/S)
462
مطالعه جريان خون و تحليل تنش در مدل دوشاخگي شرياني با درنظرگرفتن اندركنش جامد - سيال
463
مطالعه جريان دانش فني در حوزه خالص سازي و بازيابي تركيبات هيدروكربني از طريق تحليل روابط استنادي بين پروانه هاي ثبت اختراع
464
مطالعه جريان دوفازي در رژيم جريان لخته‌اي به روش رديابي جبهه
465
مطالعه جريان سيال درون نانو لوله هاي خم دار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
466
مطالعه جريان نفت خام حاوي ذرات رسوب آسفالتين در محيطهاي متخلخل
467
مطالعه جريان نفوذي مولكول هاي آب در يك نانو چنبره نوع زيگزاگ با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
468
مطالعه جريان هاي تراكم ناپذير با سطح مشترك : توسعه مدل هاي كشش سطحي و تلاطم در روش ادي هاي بزرگ
469
مطالعه جريان هاي جزئي آب و نفت در محيطهاي متخلخل : شبيه سازي كامپيوتري و بررسي آزمايشگاهي
470
مطالعه جغرافيائي شهرستان بوير احمد سردسير
471
مطالعه جغرافيائي مراكز آموزشي اصفهان
472
مطالعه جغرافياي خور (طبيعي- انساني- اقتصادي)
473
مطالعه جفت شدگي تبادلي ناخالصي هاي مغناطيسي در نانوساختارهاي گرافيني
474
مطالعه جلبكهاي آهكي و محيط رسوبي سازند تاربور در جنوب سميرم رودآباد- ماندگان
475
مطالعه جلوه هايي از تصويرسازي و آفرينش هنري در قرآن و تاثير آن بر مثنوي معنوي مولانا با تاكيد بر دفتر دوم
476
مطالعه جنبه هاي شيميايي پليمريزاسيون HDPE با كاتاليستهاي زيگلرناتا شامل: مكانيسم و سينتيك
477
مطالعه جنبه‌هاي آموزش غير مستقيم و بهبود هوش هيجاني كودكان پيش دبستان در مجموعه انيميشني دوراي جستجوگر
478
مطالعه جهت ايجاد موزه صنايع دستي و مردم شناسي عشاير قشقايي در شيراز
479
مطالعه جهت حذف عيب حفره تونلي درجوش اصطكاكي اغتشاشي شانه ثابت آلياژ آلومينيوم6061
480
مطالعه جو سازماني و ارتباط آن با رفتار تسهيم دانش كاركنان شهرداري منطقه 5 تهران
481
مطالعه جو سازماني و رابطه آن با ميزان خلاقيت مديران دبيرستان هاي شهر دزفول
482
مطالعه چالش هاي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه در پرورش مهارت هاي شهروندي براساس مدل كلاين
483
مطالعه چالشهاي نظام تعليم و تربيت ايران و ارائه راههاي برون رفت از آسيب هاي موجود
484
مطالعه چاه كوانتومي گاليوم نيتريد/اينديوم گاليوم نيتريد وكاربرد آن در ليزرديودها وديورهاي نور تاب
485
مطالعه چرخدنده هاي موجود درسيستم مهار كشتي وتحليل نيرو
486
مطالعه چرخنده ضربه اي كوانتومي تعميم يافته
487
مطالعه چسبندگي بين سطحي كامپوزيت پلي پروپيلن - پودر چوپ با استفاده از پلي وينيل بوتيرال
488
مطالعه چسبندگي پلي اتيلن بر آلومينيم و بررسي تئوريهاي مربوطه
489
مطالعه چسبندگي سامانه پلي وينيل كلرايد/ دي اكتيل فتالات به فلزات
490
مطالعه چسبندگي مركب چاپ بر روي زمينه پلي پروپيلن آماده سازي شده با سيلان و CPO ﴿پلي اولفين كلرينه﴾
491
مطالعه چسبندگی الياف پليمری و شيشه به محصولات پايه سيمانی
492
مطالعه چگونگي اثر پلي و ينيل استات برخواص شيميايي و فيزيكي كالاي پنبه اي
493
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
494
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
495
مطالعه چگونگي پراكنش نانو رس اصلاح شده در مخلوط الاستومري RBS/MDPE و تاثير آن بر مورفولوژي مخلوط
496
مطالعه چگونگي تشكيل و ميزان تغيير پذيري خاكهاي چندين واحد نقشه در منطقه فرخشهر شهركرد
497
مطالعه چند بعدي ياتاقان هاي موتور سه استوانه با استفاده از نرم افزار AVL-EXCITE
498
مطالعه چند زمينه اي در توصيف مخازن كربناته كنگان و دالان، ميدان گازي پارس جنوبي ﴿فازهاي 7،6 و 8﴾، خليج فارس
499
مطالعه چند متغيره ي طيفي برهم كنش پورفيرين با رشته ي انتهايي DNA انساني
500
مطالعه چينه شناسي و تحول حيات مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه آباده
501
مطالعه چينه شناسي و زمين شناسي ميادين نفت وگاز كشور عراق
502
مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين- تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
503
مطالعه چينه نگاري سنگي و زيستي سنگهاي رسوبي پالتوژن شمال تالاب سولفان جاده ايزه جاده چهارمحال و بختياري
504
مطالعه چينه نگاري و ميكروفاسيس توالي پالئوژن جهرم آسماري برش غار بيدگل گوجان چهارمحال و بختياري
505
مطالعه چينه نگاري و ميكروناسيس سنگ هاي رسوبي پالئوژن روستاي ده چشمه پيرغار، جنوب غرب شهركرد
506
مطالعه حافظه آسيب‌ديده و بازتاب مشخصه‌هاي تصويري و محتوايي آن در انيميشن‌ مستقل و تجربي
507
مطالعه حالت هاي الكتروني تحريك شده مشتقات نفتالن
508
مطالعه حالت‌هاى الكترونى تحريك‌شده تركيبات آروماتيك پروتون‌دار: فنانترن، پايرن و 2-پايريدون‌
509
مطالعه حالتهاي الكتروني بر انگيخته و پايه و خاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
510
مطالعه حالتهاي الكتروني برانگيخته و پايه وخاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
511
مطالعه حالتهاي الكتروني تحريك شده برخي از تركيبات آروماتيك (مشتقات فنولي)
512
مطالعه حالتهاي تبهگن در بيلياردهاي كوانتومي
513
مطالعه حجم توليد ترافيك كاربري هاي شهري و برنامه ريزي مرتبط با آن﴿نمونه موردي:شهر نيشابور﴾
514
مطالعه حدس اسلندر-ريتن براي حلقه‌هاي گرنشتاين
515
مطالعه حذف به همراه زيستي (كومتابوليك) پارانتيتروفنل به وسيله رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل
516
مطالعه حذف بيولوژيكي آمونياك از پساب پتروشيمي خراسان
517
مطالعه حذف رنگ ها از پساب صنعتي با استفاده از خاك
518
مطالعه حركت رول آزاد كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
519
مطالعه حركت رول كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
520
مطالعه حساسيت رفتار تونلهاي شهري نسبت به خواص ژئوتكنيكي ذاتي خاك و خواص هندسي تونل ﴿مطالعه موردي: بخش شمالي خط شمالي جنوبي متروي اصفهان﴾
521
مطالعه حساسيت سنجي عوامل اصلي مخزن بر اهميت انسداد ميعانات در تحليل داده هاي مخازن گاز ميعاني
522
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
523
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون (موزه قزوين )
524
مطالعه حفاظتي ومرمتي شيرسنگي
525
مطالعه حفره زايي و بررسي نقش آن در كشش پذيري الياف محلول ريسي شده پلي اكريلونيتريل
526
مطالعه حلال پوشي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيونهاي قليائي خاكي با چند حلال غيرمائي در نيترومتان به روش رزونانس مغناطيسي هسته
527
مطالعه حلقه هاي تعويض پذير تماما دوري و تماما زنجيري
528
مطالعه حلقه هاي كرول
529
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احيا: حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
530
مطالعه حوادث نيروگاه ها و ارائه سيستم بهبود مستمر جهت كاهش حوادث
531
مطالعه حوزه آبخيز هامانه - بن كر
532
مطالعه خاصيت اپتوكايرال نانو ساختارهاي پلاسموني
533
مطالعه خاصيت انتقال و رهايش كنترل شده دارو در نانو كامپوزيت هاي پليمر-خاك رس
534
مطالعه خاصيت عبوردهي هوا در لايي هاي بي بافت نانو در توليد پوشاك
535
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41 MCM-
536
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41MCM
537
مطالعه خاكريزهاي بلند راه آهن مسلح شده با مصالح ژئوسنتتيك تحت بارهاي جانبي ناشي از حركت قطار
538
مطالعه خدمات برق مشتركين شركت توزيع برق استان يزد
539
مطالعه خرابي كامپوزيت‌هاي شيشه/پلي‌استر تحت بارگذاري مود II با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي حاصل از آزمون فراصوتي آكوستيك اميشن
540
مطالعه خشك كردن تلفيقي الكترو هيدروديناميك - همرفت ورقه هاي قارچ خوراكي تكمه اي
541
مطالعه خشك‌كردن برگ‌هاي نعناع با سه روش متفاوت (همرفت اجباري، بستر شناور و الكتروهيدروديناميك)
542
مطالعه خصلت آروماتيسته مشتقات جديد تريا پنتا فولو آلن ها C7H5X با استفاده از روش DFT
543
مطالعه خصلت آروماتيسيته مشتقات جديدتري فولوآلنهاC5H4X با استفاده از محاسبات كوانتومي
544
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
545
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
546
مطالعه خصوصيات ترموفيزيكي نان سنگك طي پخت
547
مطالعه خصوصيات جريان پيرامون كوله و پايه در بستر مسطح
548
مطالعه خصوصيات زراعي و كيفيت دانه لاينهاي داخلي و خارجي گندم دوروم در منطقه اصفهان
549
مطالعه خصوصيات زمين شناسي مهندسي لغزش هاي خاكي بهاباد
550
مطالعه خصوصيات ظاهري، فيزيولوژيك، بيوشيميايي و تحمل به تنش خشكي و شوري در توده هاي بومي علف گندمي (Agropyron spp)
551
مطالعه خصوصيات فيزيكو شيميايي برخي از ارقام سيب زميني استان اصفهان (مورن ، مارفوناواگريا) به صورت خام و فرآيند شده طي مدت انبارداري سيب زميني
552
مطالعه خصوصيات فيزيكي نانوذرات براساس برخورد به سطح الكترود و توسعه روش هاي الكتروشيمي تجزيه اي با حساسيت بالا
553
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و آگرونوميكي لاين هاي سورگوم دومنظوره (علوفه‌اي-دانه) جهت شناسايي لاين برتر در مراحل مختلف قطع آبياري
554
مطالعه خصوصيات هيدرومكانيكي درزهاي سنگي دراثر برش
555
مطالعه خط واره هاي ساختاري و گسل هاي شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
556
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسل هاي پنهان منطقه البرز مركزي با استفاده از داده هاي ريخت زمين ساختي و مغناطيسي هوايي
557
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسلهاي پنهان شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
558
مطالعه خفتگي و جوانه زني بذر در دو گونه زالزالك بومي ايران
559
مطالعه خمش و كمانش تير ستون بتن مسلح تقويت شده با كامپوزيت
560
مطالعه خواص آليا‍‍ژ NR/SBR در حضور تقويت كننده
561
مطالعه خواص آناليتيكي و كاربردهاي تجزيه اي ميتل دو پا
562
مطالعه خواص اپتيكي تركيبات چهارتايي AlInGaN
563
مطالعه خواص اپتيكي و مغناطيسي نانو كامپوزيت Cu-Znfe2o4 آراييده شده با هرسپتين
564
مطالعه خواص اسيدي، بازي و قدرت تشكيل كمپلكس تعدادي از مشتقات كوئينولين با كايتونهاي CO و NI و CU
565
مطالعه خواص الكترواپتيكي گاليوم آلومينيوم نيترات GaAIN براي استفاده در ليزر نيم رسانا , Study electroptical peroperties of GaAIN for using insemiconductor lasers
566
مطالعه خواص الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آبي اوراست و كاربرد آن در تعيين ولتامتري بعضي از گونه هاي مهم بيولوژيكي
567
مطالعه خواص الكتروكمومكانيكي ماهيچه هاي مصنوعي تهيه شده از پلي پيرول
568
مطالعه خواص الكتروليت‌هاي پليمري براي افزايش بازدهي باتري‌هاي يون-ليتيم با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
569
مطالعه خواص الكتروني سيليسين با و بدون حضور ناخالصي
570
مطالعه خواص الكتروني نانولوله هاي كربني آلائيده شده با اتم هاي رديف اول همانند بور و نيتروژن با استفاده از روش هاي ...
571
مطالعه خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانو خوشه هاي اكسيد كادميم با استفاده از نظريه تابعي چگالي
572
مطالعه خواص الكترونيكي نانو روبان هاي گرافن زيگزاگ با استفاده از نظريه تابعي چگالي , Study of eleectronic properties of zigzag graphene nano ribbons)ZGNRs(using density functional theory
573
مطالعه خواص الياف كامپوزيتي پلي‌استر/نانوذرات به منظور استفاده در فيلترهاي صنعتي
574
مطالعه خواص اوليه اثر شكل نقاط كوانتومي گرافن روي خواص الكترونيكي و مغناطيسي آن
575
مطالعه خواص برشي پارچه هاي تاري پودي بوسيله ي روش اعمال نيروي متمركز
576
مطالعه خواص بين لايه اي و سطحي نانو چند لايه اي هاي Co/Ru
577
مطالعه خواص پايداري فلزات شيشه اي در اثر حرارت و تابش ليزر
578
مطالعه خواص پيزورزيستيو مخلوطهاي پليمري مبتني بر لاستيكهاي سيليكوني
579
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
580
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن , Study of electron transport in GaNand nutron diffraction on crystal structure
581
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلورGE و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
582
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در ماده نيمرسانا وبررسي تغييرات چگالي
583
مطالعه خواص ترابرد و هندسي پيوند گاه هاي جوزفسون SNS و SFS در نانوساختارهاي دوبعدي در حد تميز
584
مطالعه خواص ترابردي الكتروني در ترانزيستور MOSEET در ابعاد نانو بر پايه نيم رساناي inp و اثرات دمايي بر آن , Study of electron transport properties in mosfet in nano based on inp semiconductor material and its thermal effects
585
مطالعه خواص ترابري در نانو ساختارها
586
مطالعه خواص ترموديناميكي محلول سورفكتانت دوقلوي پنتان دي ايل -1و 5-بيس ﴿هيدروكسي اتيل متيل هگزادسيل آمونيوم برمايد﴾ با استفاده از تكنيك هاي فلورسانس ، هدايت سنجي و كالري متري تيتراسيون همدما
587
مطالعه خواص ترموديناميكي و ضرايب ويريال آب سنگين با استفاده از مدل هاي واندروالس و ديتريسي
588
مطالعه خواص ترموفيزيكي توريوم با استفاده از معادلات حالت
589
مطالعه خواص رئولوژي هيدروژل آلژينات جهت استفاده در جوهر زيستي بافت پوست
590
مطالعه خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك خطي و پلي پروپيلن و طراحي آلياژ براي توليد فيلم به روش دمشي
591
مطالعه خواص رئولوژيكي و بلورينگي آميزه‌هاي پلي اتيلن سنگين و واكس پلي اتيلن
592
مطالعه خواص راحتي پوشاك نظامي
593
مطالعه خواص ژئومكانيكي كنگلومراي لياس (شمال ايران ) و قابليت كاربري آن در سدهاي سنگريزه اي (ميجران )
594
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك اكسيد واناديوم با روش اسپري پايروليزي , Study the structural and optical properties of vanadium oxide thin film using spary pyrolysis
595
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي نانو پودرهاي Tio2 در حضور ناخالصي zno
596
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني تركيبات M3N2)M=Be,Mg,Ca(و مدل سازي و بررسي آلياژ سه تايي Mg3xBe3-3xN2
597
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني نانو خوشه هاي اكسيد روي (n=2-10) ZnO) n) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
598
مطالعه خواص ساختاري و الكتريكي لايه نازك منگنايتهاي ﴿La0.85A0.15MnO3(A:Ca،Sr
599
مطالعه خواص ساختاري و بيولو‍يكي مشتقات تيازولين بعنوان عامل هاي ضد سرطان و ضد ميكروبي جديد با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي
600
مطالعه خواص ساختاري و ترموديناميكي آسپرين با استفاده از شيمي كوانتومي و ديناميك مولكولي
601
مطالعه خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي آلياژهاي هويسلر Mn-Ge
602
مطالعه خواص ساختاري، فيزيكي و ضد ميكروبي نخ هاي فيلامنتي نانو كامپوزيتي پلي آميد 6 / نانو نقره
603
مطالعه خواص سامانه هاي حاوي لاستيك سيليكون
604
مطالعه خواص سايشي پارچه هاي جين با وزن هاي مختلف
605
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
606
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
607
مطالعه خواص صورت بندي مشتقات دي آمينو فورازان به روش AB-INITIO
608
مطالعه خواص فازي ترموديناميكي سيستم هاي پليمري با استفاده از تئوري جديد محلولها
609
مطالعه خواص فشارپذيري فرش ماشيني تهيه شده از نخ BCFپلي پروپيلن (تحت عمليات فريز و تثبيت حرارتي)
610
مطالعه خواص فيزيكي ، مكانيكي و ساختمان نخ هاي اصطكاكي (Friction) با استفاده از روش رديابي مسيرالياف (technique fiber 9Tracer/
611
مطالعه خواص فيزيكي تركيبات حلقوي پنج عضوي كاربنها و سيليلن ها و ژرميلنها با استفاده از تئوري تابع چگالي (DFT )
612
مطالعه خواص فيزيكي نانو الياف PAN توليد شده توسط روش الكتروريسي بدون نازل
613
مطالعه خواص فيزيكي نانو رنگدانه سراميكي زرد با ناخالصي آنتيموان براي چاپ بر روي سطح سراميك
614
مطالعه خواص فيزيكي نانو لوله هاي دسته شده
615
مطالعه خواص فيزيكي نخ مغزي با رويه نانو الياف الكتروريسي شده
616
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
617
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
618
مطالعه خواص فيزيكي و ريز ساختار پلي پروپيلن ذوب ريسي شده حاوي ماده تغيير فاز دهنده
619
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي 1-Ethyl-3methylimidazolium-ethylsulfat به روش تئوري تابعي چگالي
620
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي به روش تئوري تابعي چگالي Ethyl- 3methylimidazolium-ethylsulfat
621
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي فاستوني در جهات مختلف
622
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي لاكتيك اسيد و نانو ذرات نقره و سلولز
623
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي و پايداري گرمايي آلياژهاي حاصل از پلي يورتان هاي ترموپلاستيك الاستومر و پلي وينيل كلرايد
624
مطالعه خواص فيزيكي، ديناميكي و ساختاري نانوذرات تيتانيم دي اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك ملكولي
625
مطالعه خواص فيزيكي-مكانيكي كامپوزيت ها سازگار با محيط زيست﴿كامپوزيت سبز﴾ از مخلوط الياف استبرق و پنبه
626
مطالعه خواص فيلم هاي تهيه شده از آميخته پلي اتيلن و ضايعات پلاستيكي پلي لاكتيك اسيد (HDPE/r-PLA)
627
مطالعه خواص كاربدها و روش هاي سنتزي نانو لوله ها
628
مطالعه خواص كششي پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار
629
مطالعه خواص كششي نخ هاي بخيه توليد شده به روش الكتروريسي
630
مطالعه خواص كوهاپفي ضعيف ، درون اول و زنجيره اي بر زير مدولهاي نااساسي با كاربرد در نظريه حلقه ها
631
مطالعه خواص گرمايي و مكانيكي پلي بوتيلن سوكسينات ( PBS ) جرم مولكولي بالا و نانوكامپوزيت آن: تهيه شده از روش استريشدن مستقيم و افزاينده طول زنجير
632
مطالعه خواص مخزني سازند آسماري در ميدان نفتي بي بي حكيمه
633
مطالعه خواص مخزني سازند سروك در ميدان بي بي حكميه
634
مطالعه خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانو چند لايه اي هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي افقي
635
مطالعه خواص مكانيكي آلومينيوم تقويت شده با نانو صفحات گرافن به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
636
مطالعه خواص مكانيكي پارچه هاي مركب از برش هاي مختلف
637
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي آذرين منطقه همدان و تعمين رابطه شاخص بار نقطه اي با مقاومت فشاري آنها
638
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي شيستي منطقه اصفهان و تعيين پارامترهاي رفتاري
639
مطالعه خواص مكانيكي كامپوزيت هاي گچ تقويت شده از پارچه هاي بي بافت
640
مطالعه خواص مكانيكي نانوكامپوزيت نيكل تيتانيم - نانوهيدروكسي آپاتيت متخلخل توليد شده با روش سينترينگ قوس پلاسما
641
مطالعه خواص مكانيكي و الكتريكي نانوالياف كربن تهيه‌شده با فرايند برق¬ريسي بر پايه پليمر پلي آكريلونيتريل/گرافن
642
مطالعه خواص مكانيكي و پايداري آلياژ فلزي آمورف x Cux - A001
643
مطالعه خواص مكانيكي و رسانايي كامپوزيت پايه مس تقويت شده با براده هاي ماشينكاري فولاد
644
مطالعه خواص مكانيكي، مورفولوژيكي و زيست تخريب پذيري الياف آميخته پلي آميد 6 با ضايعات پلي لاكتيك اسيد (PA6/r-PLA )
645
مطالعه خواص مکانيکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان طبيعی آبيک و خاش
646
مطالعه خواص نانو پودر سولفيد روي ﴿ZNS) سنتز شده به روش شيميايي و اثر جانشاني فلزهاي واسط
647
مطالعه خواص نوري خطي وغير خطي نانو ذرات فلزي
648
مطالعه خواص هدايت الكتريكي كامپوزيت هاي آرايش يافته بر پايه پلي الفين/دوده
649
مطالعه خواص همولوژيكي مدول هاي نيمه دوگاني
650
مطالعه خواص و ريزساختار جوشكاري اصطكاكي فولاد ابزار گرم كار به فولاد زنگ نزن آستنيتي
651
مطالعه خواص و كاربردهاي چارچوبهاي آلي فلزي زيركونيا (𝐙𝐫−𝐌𝐎𝐅𝐬)
652
مطالعه خواص و ويژگي هاي مخلوط ترموپلاستيك پلي وينيل كلرايد و الاستومر نيتريل
653
مطالعه خواص ويسكوالاستيك خطي و غير خطي آلياژ PS/PVME در مناطق فازي مختلف
654
مطالعه خودكارائي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد آموزش ارتقاء سلامت به مددجويان سال 1378
655
مطالعه خوردگي الكترود آلومينيوم درمحلول درحضور وغايب برخي از تركيبات آلي
656
مطالعه خوردگي تيتانيم با پوشش آندايز در محيط دهان
657
مطالعه خوردگي مس در نانو سيالات روغني ترانسفور ماتورهاي برق فشار قوي
658
مطالعه خيال پردازي در كنار واقعيت در رمان غول مدفون اثر كازو ايشيگورو
659
مطالعه داروهائيكه روي تركيب و عناصر سلولي خون تاثير دارند
660
مطالعه داروهائيكه روي ديسانتري آميبي موثر است
661
مطالعه داستان ابراهيم نبي براي اجرايي با مولفه هاي آييني با تكيه بر نظرات گروتوفسكي
662
مطالعه در باب آرتريت ها درمان طبي و جراحي
663
مطالعه در باب نتيجه عمل جراحي در بيماران مبتلا به تنگي ميترال
664
مطالعه در تحكيم بخشي و حفاظت چوب (بررسي اثر چند نوع پليمر طبيعي و سنتيك بر روي چوب بومي ايران "چنار")
665
مطالعه در رابطه با سورفكتانت ها و كاربرد آنها در صنعت و تجزيه زيستي آنها
666
مطالعه در علل جرم و بزهكاري از نظر روانشناسي
667
مطالعه در مورد استفاده از انواع تشويق و تنبيه و اثرات انواع تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان
668
مطالعه در مورد انواع عايق هاي حرارتي و خواص آن ها
669
مطالعه در مورد اهميت مقاومت برشي بر چاك خوردگي پارچه هاي تاري - پودي
670
مطالعه در مورد روشهاي تدريس وانتخاب موفق ترين روش در بين معلمان
671
مطالعه در مورد لاستيك هاي با كاربرد عايق حرارتي
672
مطالعه در مورد موتور ديزل سيستم هاي راه اندازي ـ روغن رساني سوخت رساني و بررسي روش و لوازم تست هاي موتور ديزل
673
مطالعه در هم تنيدگي دمايي سيستمي متشكل از اتم سه ترازه نردباني شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
674
مطالعه در هم تنيدگي كوانتومي در نقاط كوانتومي
675
مطالعه درباره علل اگزوفتالمي ها
676
مطالعه درباره ي توسعه بنادر هوشمند در جهان و ايران
677
مطالعه درزگير هاي پايه الاستومري مقاوم در برابر هيدروليز و يووي و تهيه يك نمونه آزمايشگاهي
678
مطالعه درمورد ناوگان حمل ونقل LNGدر كشور و طراحي يك شناور LNGبا ظرفيت 67000تن
679
مطالعه درهاي چوبي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
680
مطالعه دز جذب شده در فانتوم كبد با روش BNCT با استفاده از برنامه شبيه‌سازي MCNP
681
مطالعه دزيمتري راديونوكليدهاي مورد استفاده در درمان متاستاز استخوان با استفاده از شبيه سازي و آزمايشات تجربي
682
مطالعه دستبافته هاي عشاير شمال آذربايجان غربي (با تمركز بر دستبافته هاي ايل جلالي)
683
مطالعه دگرساني و كانه زايي در رگه هاي طلادار منطقه دوروچمن جنوب غرب اردستان
684
مطالعه دگرساني، ژئوشيمي، سيالات درگير و ژنز كانسار مس- طلاي تپه خرگوش (جنوب غرب اردستان)
685
مطالعه دگرگوني درجه بسيار پايين سنگ هاي ولكانيك شمال شرق كوهپايه ( استان اصفهان )
686
مطالعه دگرگوني فرهنگي در سه نسل دانشگاهي رشته علوم اجتماعي
687
مطالعه دگرگوني مجاورتي در اطراف گرانيت هاي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس
688
مطالعه دنباله هاي تقريبا شكافته شده
689
مطالعه دوام پذيري موقعيت استراتژيك در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
690
مطالعه دي اف تي نانو مخروط هاي كربني آلائيده شده با فتالوسيانين فلزي به عنوان حسگرهاي گاز سي او
691
مطالعه ديابت برمبناي هزينه‌هاي درمان دارويي-مورد ايران
692
مطالعه ديدگاه ارزش شناسي ژان ژاك روسو و استخراج دلالتهاي آن در تعليم و تربيت
693
مطالعه ديدگاه پرستاران درباره تاثير نوبت كاري چرخشي بر روي سلامتي جسمي ، رواني و فعاليت هاي اجتماعي پرستاران در مراكز آموزشي شهر رشت سال 1378
694
مطالعه ديدگاه دبيران دانش آموزان دورهذ راهنمايي تحصيلي در باره كتابهاي زبان انگليسي ارائه شده توسط سازمان آموزش و پرورش
695
مطالعه ديدگاه دبيران درخصوص نقش اينترنت در افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي منطقه 4 شهر تهران
696
مطالعه ديناميك درهمتنيدگي سيستمي متشكل از اتم سه-ترازه -شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو-مد در يك كاواك غير خطي
697
مطالعه ديناميك غيرخطي امواج آلفون در پلاسماي ناهمگن
698
مطالعه ديناميك ملكولي پيوند اتمي آلومينيوم با ذرات اكسيد تيتانيوم در كامپوزيتAl/TiO2
699
مطالعه ديناميك مولكولي اثر ميدان الكتريكي بر روي ارتعاشات نانولوله‎هايSiC
700
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
701
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
702
مطالعه ديناميك مولكولي پايداري و ساختاري دوفاز جامد آسپيرين و خواص محلول آن در حلال هاي آب و متانول
703
مطالعه ديناميك مولكولي نانو حامل دارويي با غشاء زيستي.
704
مطالعه ديناميك مولكولي وكاربرد آن در رئولوژي
705
مطالعه ديناميك نظريه گرانش توپولوژيكي جرم دار در سه و چهار بعد
706
مطالعه ديناميكي پرتوهاي نوري در ساختار دوره اي غير خطي
707
مطالعه ديناميكي محيطهاي متخلخل اشباع به روش انتگرال هاي مرزي
708
مطالعه ديناميكي و الكتروني بلور MgO
709
مطالعه ديناميكي يك مدل اتوماتاي سلولي انتشار ويروس در يك غده لنفاوي
710
مطالعه ذرات دايوني: رفتار عمومي و رفتار پيمانه‌اي
711
مطالعه ذهنيت شناسي موسيقي نواحي شرق ايران : كومش با رويكرد توسعه پايدار
712
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران با عملكرد آن ها در مدارس راهنمايي پسرانه سبزوار
713
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور منطقه شش
714
مطالعه رئولوژي هيدروژل هاي طبيعي و سنتزي و بررسي اثر يون روي هيدروژل هاي اكريليك
715
مطالعه رئولوژيكي سوسپانسيون هاي نانو كلي و بررسي عملكرد آن ها در كاربردهاي حفاري
716
مطالعه رئومتري مخلوط هاي پلي استايرن / اتيل بنزن براي ارزيابي رفتار رئولوژيكي سيستم پليمريزاسيون مربوط استايرني
717
مطالعه رابطه استفاده از رسانه هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز اراك
718
مطالعه رابطه استفاده از رسانه‌هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز اراك
719
مطالعه رابطه باورهاي مذهبي و يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم علوم انساني شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي .0931 - 19
720
مطالعه رابطه برخي ازعوامل اجتماعي و اقدامات كميته امدادامام خميني ( ره ) با وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهر سنندج درسال 1389
721
مطالعه رابطه بومي بودن با رضايت شغلي كاركنان﴿مورد مطالعه:بانك ها و مؤسسات مالي شهرستان فردوس﴾
722
مطالعه رابطه بين آگاهي از علم ارگونومي با ميزان آسيب هاي اسكلتي- عضلاني كتابداران سازمان كتابانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
723
مطالعه رابطه بين آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي يا بهداشت رواني و زير مقياس هاي ان در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان بهشهر
724
مطالعه رابطه بين استفاده از فضاي مجازي با شادكامي و ابراز وجود دانشجويان
725
مطالعه رابطه بين انواع گياهان و مواد معدني موجود در خاك
726
مطالعه رابطه بين برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي با حق الزحمه حسابرسي در شركتهاي مشكوك به مديريت سود
727
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
728
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
729
مطالعه رابطه بين پرورش فضيلت هاي سازماني و بهبود فضاي اخلاقي سازمان (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران )
730
مطالعه رابطه بين توسعه پايدار روستايي و كيفيت زندگي روستاييان (مطالعه موردي: روستا¬هاي بخش مركزي شهرستان الشتر،استان لرستان)
731
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام (در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
732
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام ﴾در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿
733
مطالعه رابطه بين چگونگي تحول و تكامل خاكها در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي و فرسايش پذيري آنها در منطقه لردگان حوزه آبخيز شمالي رودخانه كارون
734
مطالعه رابطه بين ذهنيت فلسفي و شيوه تصميم گيري مديران دانشگاه پيام نور مشهد
735
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گلوگاه
736
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري و سبك هاي تفكر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول دبيرستان
737
مطالعه رابطه بين سلامت رواني و انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان در سال تحصيلي٩٢-٩١
738
مطالعه رابطه بين سواد اطلاعاتي و قابليتهاي كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه مراغه
739
مطالعه رابطه بين عمل به باورهاي مذهبي و عزت نفس در دانشجويان دانشگاه پيام نور مشكين شهر در سال تحصيلي 89-88
740
مطالعه رابطه بين فرهنگ سازماني و انگيزش شغلي مديران مدارس نواحي پنج گانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 90-89
741
مطالعه رابطه بين كيفيت زندگي كاري بر رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه در دبيرستانهاي آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد
742
مطالعه رابطه بين گروه هاي آناستوموزي،بيماري زايي و اختصاصي بودن در قارچ
743
مطالعه رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان قزوين
744
مطالعه رابطه بين معيارهاي عملكرد و چرخه تبديل وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
745
مطالعه رابطه بين هوش هيجاني و هوش اجتماعي با عملكرد كاركنان آموزشي دانشگاه شاهد.
746
مطالعه رابطه پويايي هويت زنانه و تعارضات زناشويي (مورد مطالعه: زنان ساكن يزد)
747
مطالعه رابطه تجمل گرايي با رضايت از زندگي در زنان شهر يزد
748
مطالعه رابطه جهت گيري اهداف و استقلال با هويت تحصيلي در دانش آموزان پايه چهارم دبيرستان شهر سيرجان
749
مطالعه رابطه خلاقيت دبيران انشاء با نگارش خلاق دانش آموزان پايه سوم راهنمايي پسرانه مدارس دولتي بخش مركزي شهرستان گناباد
750
مطالعه رابطه خودآگاهي و مهارت هاي اجتماعي با رضايت شغلي معلمان دبيرستان هاي دوره اول منطقه چهار شهر تهران
751
مطالعه رابطه دو زبانه بودن دانش آموزان دوره راهنمايي شهر كرمانشاه با مهارتهاي تفكر انتقادي آنان
752
مطالعه رابطه رضايت شغلي و شادكامي دبيران زن شهر قم
753
مطالعه رابطه رنگ با حالتهاي عاطفي كودكان 6 و 7 ساله شهر تهران
754
مطالعه رابطه زناشويي با سلامت روان در ميان زنان ومردان شهر قم
755
مطالعه رابطه ساختمان-فعاليت كمي دوبعدي و داكينگ مشتقات مهاركننده آنزيم تيروزين كيناز رسپتور فاكتور رشد اپيدرمي
756
مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش كاركنان سازمان كتابخانه ها،موزه ها ومركز اسناد آستان قدس رضوي
757
مطالعه رابطه شيوه هاي تربيتي خانواده بر سازگاري اجتماعي و عاطفي دانش آموزان دوره راهنمايي كامياران
758
مطالعه رابطه عوامل تحصيلي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي موثر بر ميزان علاقه دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه به انتخاب شغل والدين در شهرستان كرج
759
مطالعه رابطه فرسايش پذيري خاك سطحي توسط باد با خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن در منطقه رودشت اصفهان
760
مطالعه رابطه فصول سال و افسردگي در دانشجويان دختر رشته مديريت آموزشي دانشگاه پيام نور ساوه ورودي 88
761
مطالعه رابطه فناوري «ذخيره و بازيابي اطلاعات پويا» با ساير حوزه هاي فني از طريق تحليل هم رخدادي رده هاي پروانه هاي ثبت اختراع
762
مطالعه رابطه كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان سازمان هاي خدماتي شهرستان بوشهر
763
مطالعه رابطه محافظه كاري حسابداري و انعطاف پذيري مالي
764
مطالعه رابطه مديريت دانش با نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي92-1391
765
مطالعه رابطه مستقيم و غير مستقيم كيفيت خدمات اصلي و پشتيباني يادگيري از طريق راهبردهاي....... دانشجويان آموزش از راه دورdc1
766
مطالعه رابطه مقاومت حرارتي مواد اصطكاكي مورد مصرف در لنت ترمز و صدازدايي لنت و تاثير پركننده هاي فلزي
767
مطالعه رابطه ميان حمايت ودامنه رشد قابل دسترسي در آموزش و پرورش معاصر
768
مطالعه رابطه نسبت هاي مالي ،اندازه واحد تجاري و جريانات نقدي فعاليت هاي عملياتي منعكس در گردشگري ميان دوره اي با بازده سهام (مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
769
مطالعه رابطه هوش اخلاقي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان
770
مطالعه رابطه هوش فرهنگي با رضايت اجتماعي در بين دبيران دبيرستان هاي شهر اردبيل
771
مطالعه رابطه ورزش با بزهكاري
772
مطالعه رابطه ورزش با عزت نفس ، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دبيرستانهاي كرج
773
مطالعه رابطه ي رضايت شغلي با كارآيي مديران از ديدگاه همكاران
774
مطالعه رابطه ي عزت نفس و دشواري در خواندن در دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم مقطع ابتدايي شهر آمل
775
مطالعه رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني در بنياد ملي نخبگان
776
مطالعه رانش خاك بر ديوار حائل تحت اثر سربارهاي سيكلي و ارائه يك مدل رفتاري
777
مطالعه راه هاي تقويت و گسترش روحيه ي پژوهشگري در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه (استان كردستان ) در سال تحصيلي 87-86
778
مطالعه راهبردهاي ياددهي و يادگيري درس زبان فارسي دوم متوسطه نظام آموزش از راه دور بر مبناي كتب مربوط از نظر دبيران استان چهارمحال بختياري در سال تحصيلي 85-1384
779
مطالعه راهبردهاي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92
780
مطالعه راهبردي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92﴾
781
مطالعه راهكارهاي آموزش فلسفه به كودكان از طريق برنامه درسي
782
مطالعه راهكارهاي ارتقاء رتبه دانشگاه پيام نور در رتبه بنديهاي داخلي و خارجي
783
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
784
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
785
مطالعه راهكارهاي شناسايي ،معرفي واحياءهنر بافته هاي سنتي استان مازندران﴿نمونه مورد مطالعه هنر گليم سنتي متكازين﴾
786
مطالعه راهكارهاي كاربردي آموزش دروس عكاسي پايه دهم و يازدهم رشته گرافيك در فني حرفه اي نمونه موردي هنرستان دخترانه آينده برتر آموزش و پرورش منطقه پنج سال تصيلي96-97
787
مطالعه راههاي بهبود ميزان يادگيري و توان مهارتي به واسطه آموزش موسيقي در كودكان 4 تا 9سال
788
مطالعه راههاي بهبود ميزان يادگيري و توان مهارتي به واسطه آموزشي موسيقي در كودكان 4 تا 9 سال
789
مطالعه رخداد تورمالين در ميكاشيست ها و گرانيت پگماتيت هاي جنوب اچستان- جنوب شرق خمين (پهنه سنندج- سيرجان)
790
مطالعه رخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازندهاي جهرم و آسماري در منطقه ديزجان، شمال غرب سميرم
791
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
792
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
793
مطالعه رده اي از معادلات تفاضلي
794
مطالعه رده شناختي ساخت نحوي زبان تركي آذري
795
مطالعه رژيم آب هاي زيرزميني در محوطه كارخانه ذوب آهن اصفهان
796
مطالعه رسانش تونلي در نانو اتصال بين فلز فرومغناطيس و ابر رساناي فرو مغناطيس
797
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي اطراف كانساروجين﴿ شمال غرب اصفهان﴾
798
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي دانه ريز ﴿سيلت و رس﴾ بخش ورزنه ﴿جنوب شرقي اصفهان﴾
799
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي تبخيري پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرق اصفهان﴾
800
مطالعه رسوب شناسي و تمركز فلزات سنگين در نهشته هاي دانه درشت ﴿ ماسه اي﴾ پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرقي اصفهان﴾
801
مطالعه رسوب شناسي، كاني شناسي و تعيين منشأ كاني هاي سنگين در نهشته هاي ماسه اي تالاب انزلي
802
مطالعه رسوبات آبرفتي ناهمگون و ارائه مدل براي طراحي بهينه پي در ساختگاه صنعتي (بر پايه شرايط موجود زمين در ساختگاه كارخانه ذوب آهن همدان )
803
مطالعه رشد اجتماعي در دانش آموزان نابينا و سالم ورزشكار و غير ورزشكار
804
مطالعه رشد ترك بين و درون لايه اي تركيب پوسته و تقويت كننده از جنس مواد مركب اثر بارهاي كشش
805
مطالعه رشد تعداد فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي و مقالات مجلات علمي ايران از سال 1380تا 1390
806
مطالعه رشد و انهدام لايه رويين فولاد زنگ نزن AISI316L در مناطق رويين و رويين گذرا با روش طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي
807
مطالعه رشد و توليدمثل در دوسويه بلدرچين
808
مطالعه رشد و ساختار موضوعي مقالات مديريت دانش در حوزه زيست پزشكي
809
مطالعه رشد واژگان هستان‌ شناسي در پروانه‌ هاي ثبت اختراع از جنبه توزيع فراواني اصطلاحات مرتبط و تحول در روابط مفهومي‌ آن‌ ها
810
مطالعه رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم نخود زراعي در تراكم هاي مختلف و تحت دو سطح رطوبتي در خرم آباد لرستان
811
مطالعه رضايت از آزمون هاي الكترونيكي و رابطه آن با سواد اطلاعاتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
812
مطالعه رضايت مندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه پيام نور
813
مطالعه رضايت مندي متخصصان پارك هاي علم و فناوري استان يزد از دسترسي آزاد به منابع الكترونيكي
814
مطالعه رضايت والدين كودكان بستري از نحوه برقراري ارتبلط كاركنان با آنان در يكي از مراكز آموزشي - درماني شهر رشت ، سال 1378
815
مطالعه رضايتمندي از دوره‌ يادگيري الكترونيكي با تاكيد بر ويژگي‌هاي مدرس موفق از ديدگاه دانشجويان دوره¬هاي آموزش الكترونيكي
816
مطالعه رفتار N- متيل ارتو فنيلن دي آمين و پارا فنيلن دي آمين:الكتروشيميايي ديمر شدن و تريمر شدن اكسايشي
817
مطالعه رفتار آستانه هاي كنگره اي با شيب متغير پاياب
818
مطالعه رفتار آيروالاستيك پره روتور هليكوپتر و تعيين محدوده پايداري در حوزه فركانس
819
مطالعه رفتار اپتيكي ميكروديسك آغشته به نانو ذرات فلزي
820
مطالعه رفتار اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آن در حل مسايل بغرنج
821
مطالعه رفتار الكتروشيميايي آزاتيوپرين واندازه گيري آن درفرآورده هاي دارويي .
822
مطالعه رفتار الكتروشيميايي اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد پيوند شده به آمين تك لايه خودسامان عامل دار
823
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با ﴿W10o32)4 تثبيت شده روي سيليكاژل اصلاح شده و مشتق هيبريدي آلي-معدني C6(mim)212W10O32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري اين الكترودها
824
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكتروليت ژلي بر مبناي ژلهاي گرافن اكسايد (GO) و پلي وينيل الكل (PVA)
825
مطالعه رفتار الكتروشيميايي برخي تركيبات بيفنول و استفاده از آنها در ساخت زيست حسگرهاي اصلاح شده با نانو مواد جهت تشخيص عناصر ژنتيكي در گردش
826
مطالعه رفتار الكتروشيميايي پلي اكسومتال هاي هيبريدي ﴿bmim)4 w10o32 و C6(mim)2}2w10o32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري ﴾(bmim)4w10o32
827
مطالعه رفتار الكتروشيميايي تعدادي از تركيبات مهم بيولوژيكي با...
828
مطالعه رفتار ايزوتوپي سطح مقطع همجوشي در بازه هاي مختلف انرژي با استفاده از فرماليسم پتانسيل مجاورت
829
مطالعه رفتار بازداري يك سري از آفت كش ها روي فازهاي ساكن مختلف در كروماتوگرافي گازي
830
مطالعه رفتار بيرونكشش ژئوگريد مدفون در خاك تحت بارگذاري مونوتونيك و سيكلي
831
مطالعه رفتار پارچه در برابر نفوذ اجسام برنده با هندسه متفاوت
832
مطالعه رفتار پتانسيومتري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات طلا
833
مطالعه رفتار پيچشي شناورهاي چند بدنه
834
مطالعه رفتار تقعر غير فيزيكي موجود در پتانسيل هاي كواركي حاصل از مدل ورتكس مركزي پهن
835
مطالعه رفتار تنش - كرنش سنگ ها تحت بارگذاري هاي مختلف و تعيين پارامترهاي مكانيكي و درجه هم بستگي آنها
836
مطالعه رفتار جذب صوت كامپوزيت بي بافت پشم و پلي استر با نانوالياف PU و PAN
837
مطالعه رفتار جذبي رنگ آلاينده قرمز كنگو وداروي ضد سرطان اپي روبيسين هيدروكلرايد بر روي نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه بر پايه آلومينيوم
838
مطالعه رفتار جذبي گازهاي الفيني- پارافيني سبك برروي جاذبهاي مختلف
839
مطالعه رفتار چسبندگي پوشش پلي يورتان زيست سازگار حاوي نانوساختار پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان (POSS) در حضور بهبوددهنده هاي چسبندگي
840
مطالعه رفتار چسبندگي روكش اكريليكي هوا خشك بر روي پلي اتيلن در حضور chlorinated polyolefin cpo بعنوان پرايمر
841
مطالعه رفتار حافظه‌داري دوسويه در آلياژهاي حافظه‌دار
842
مطالعه رفتار حفاظت از خوردگي پوشش اپوكسي حاوي ميكروذرات كلسيم كربنات اصلاح شده توسط سريم نيترات بر روي فولاد
843
مطالعه رفتار حفاظت از خوردگي پوشش اپوكسي حاوي ميكروذرات كلسيم كربنات اصلاح شده توسط لانتانيوم نيترات بر روي فولاد
844
مطالعه رفتار خاك هاي مستعد فرسايش داخلي با استفاده از روش المان هاي مجزا
845
مطالعه رفتار خاك هاي ناپايدار داخلي از ديدگاه مايكرومكانيكي با استفاده از روش المان هاي مجزا
846
مطالعه رفتار خاك‌هاي ماسه‌اي مسلح‌شده با ژئوسل تحت اثر بارهاي قائم استاتيكي و تناوبي
847
مطالعه رفتار خستگي نخ‌هاي مخلوط پنبه/نايلون 66 ريسيده شده در سيستم رينگ
848
مطالعه رفتار خمشي پارچه هاي لايي چسبدار : مدلسازي المان محدود و آزمايشات تجربي
849
مطالعه رفتار خمشي تير هاي مركب بتن_فولادتقويت شده بالايه هاي پليمري كربن دار ‍‍‍‍‍CFRP
850
مطالعه رفتار خمشي زمانمند پانل ساندويچ لمينيت كربن اپوكسي
851
مطالعه رفتار خوردگي آلومينيوم و مس در برخي از محلولهاي نانو كلوئيدي
852
مطالعه رفتار خوردگي آلياژهاي آلومينيوم ، مس ، آهن در محلولهاي آبي كلريدي توسط روش نويزالكتروشيميايي
853
‎مطالعه رفتار خوردگي پوشش حاوي نانو ذرات سريا ايجاد شده به روش سل - ژل بر روي آلياژ منيزيوم AZ31
854
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي پايه نيكلي حاوي نانو مواد
855
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي ‍Ni _ P - C در محلول هاي بازي، اسيدي و كلريدي با استفاده از روش طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
856
مطالعه رفتار خوردگي فولاد IF با ساختار نانو سطحي
857
مطالعه رفتار خوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شيبه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتئين ها و كربوهيدرات ها
858
مطالعه رفتار دانش آموزان متوسطه براي مشاركت در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي استان گلستان )
859
مطالعه رفتار درهم‌تنيدگي دمايي سامانه‏اي متشكل از اتم سه ترازه V شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
860
مطالعه رفتار ديناميكي الكترون ها و حفره ها و اثر آنها بر روي تخريب عايق هاي جامد موورد استفاده در سيستم عايق بندي كابلهاي فشار قوي
861
مطالعه رفتار ديوارهاي حائل ساحلي مهار شده در برابر روانگرايي
862
مطالعه رفتار ديودهاي p-i-nدر سلول هاي خورشيدي با استفاده از رهيافت تابع گرين
863
مطالعه رفتار رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس فلورسنتي
864
مطالعه رفتار زنجير پلي (2-اتيل 2-اكسازولين) در مجاورت نانو صفحه گرافن خالص و نانوصفحه گرافن عاملدارشده به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
865
مطالعه رفتار ژئو شيميايي آهن در كانسار سنگ آهن گل گهر سيرجان
866
مطالعه رفتار سازه هاي اسكلت فلزي با اتصالات نيمه گيردار با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي
867
مطالعه رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن تقويت شده توسط نواررهاي سخت كننده تحت بار چرخه اي
868
مطالعه رفتار سدهاي خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق و تحليل عددي برگشتي - مطالعه موردي سد تهم
869
مطالعه رفتار سوراخ شدگي لايه هاي بي بافت ژئوتكستايل با وزن هاي مختلف
870
مطالعه رفتار سيستم ها در مقياس نانو ) بررسي نانو لوله هاي كربني TNC (
871
مطالعه رفتار شالوده‏هاي تقويت‏شده با ژئوگريد تحت اثر بارهاي سيکلي افقي
872
مطالعه رفتار شمع هاي مكشي تحت بارهاي سيكلي با استفاده از روش هاي عددي
873
مطالعه رفتار شمع‌هاي پيچشي پره‌دار با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطي
874
مطالعه رفتار شمعها در اثر بهسازي خاك اطراف به كمك دستگاه FCV
875
مطالعه رفتار شمعهاي مكشي با استفاده از روش اجزا محدود
876
مطالعه رفتار صوتي نانوالياف پيزوالكتريك
877
مطالعه رفتار عدسي هاي ماسه اي اشباع در لايه هاي خاك تحت بارگذاري ديناميكي
878
مطالعه رفتار غير خطي يك نوع خاص از وصله تيرها و ستون هاي فلزي
879
مطالعه رفتار غيرخطي ديوار آب بند سد كرخه با استفاده از روش هاي عددي
880
مطالعه رفتار فازي مولكولهاي زيستي در محلولهاي آبي و آبي-الكتروليتي به كمك نظريه آماري سيالات تجمع پذير
881
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريز ساختار در آميزه¬هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ويسكرهاي سلولزي ( پلي استايرن/ پلي وينيل متيل اتر)
882
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريزساختار در آميزه هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ذرات كروي با اصلاح سطحي هاي متفاوت: پلي-استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
883
مطالعه رفتار فازي، مورفولوژي و ساختار آلياژ (پلي لاكتيك اسيد/ لاستيك اكريليك) و تاثير ولكانش بر آن
884
مطالعه رفتار كامپوزيت‌هاي نساجي سه بعدي منعطف در برابر بارهاي مكانيكي
885
مطالعه رفتار كششي پارچه هاي كيسه هواي اتومبيل در نرخ بار گذاري و راستاهاي متفاوت
886
مطالعه رفتار مشتري در فرآيند خريد پوشاك ( مطالعه موردي : تي شرت زنانه در تهران )
887
مطالعه رفتار مصالح پاره سنگی با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس
888
مطالعه رفتار مصالح سنگريزه اي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
889
مطالعه رفتار مغارهاي موازي چندقلو در سنگ هاي نمكي
890
مطالعه رفتار مقاومت به خوردگي و ريز ساختار پوشش تبديلي بر پايهي واناديم بر روي فلز روي
891
مطالعه رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي پايه پليمري تقويت شده با الياف بازالت و فلز «كشش، خمش، ضربه چارپي، خزش»
892
مطالعه رفتار مكانيكي و حرارتي ساندويچ پانل هاي GFRC همراه با پركننده پلي يورتان، بتن سبك غير سازه اي و فوم بتن
893
مطالعه رفتار مهندسي نهشته هاي كواترنري با استفاده از هوش مصنوعي و روش حداقل مربعات معمولي (مطالعات موردي)
894
مطالعه رفتار مواد سطح فعال براي كاربرد در صنعت پتروشيمي
895
مطالعه رفتار مواد مركب با ساختارهاي تصادفي و متناوب
896
مطالعه رفتار نرم شوندگي سنگها براساس مكانيك خرابي
897
مطالعه رفتار نيروگاه بادي هنگام رخ دادن خطا در شبكه و به‌كارگيري مبدل واسط به عنوان محدودكننده جريان خطا (FCL)
898
مطالعه رفتار و استحكام كمانش پوسته هاي مستدير استوانه اي تقويت شده
899
مطالعه رفتار و ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه يزد در رابطه با تسهيم دانش
900
مطالعه رفتار و مدلسازي رآكتورهاي غشايي ( با تكيه بر مدلهاي انتقال جرم در سيستم مايع UF)
901
مطالعه رفتار و مشخصات رئولوژيكي در خارخ از بدن در حالت ديناميك
902
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تبي تفاضلي و مقايسه با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
903
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تپي تفاضلي و مقايسهع با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
904
مطالعه رفتار ويپوكروميسم كمپلكس (Pd(II با ليگاند مونو آنيوني پيروكسيكام با روش محاسباتي نظريه تابعي چگالي (DFT)
905
مطالعه رفتار ويسكو الاستيك كوپليمر اتيلن- پروپيلن با استفاده از مدل سازي مولكولي
906
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك خطي مواد زيستي با استفاده از نتايج تست نانو ايندنتيشن با روش المان محدود
907
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك يك قطعه الاستومري تحت بار ديناميك به منظور پيش بيني گراديان دمايي در قطعه: مدل سازي رياضي و بررسي تجربي
908
مطالعه رفتارخوردگي فولاد كربني ساده درمحيطهاي حاوي باكتري احياء كننذه سولفات توسط روش نويزالكتروشيميايي
909
مطالعه رفتارخوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شبيه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتيين ها و كربوهيدرات ها
910
مطالعه رفتارهاي حرارتي و الكترومغناطيسي برخي نانو كامپوزيت هاي غلاف هستك اكسيدهاي آهن با پلي آنيلين در بستره پلي اورتاني
911
مطالعه رفتاري برخورد ساختمان هاي مجاور با پايه انعطاف پذير در هنگام زلزله
912
مطالعه رفتاري پي‌هاي شناور توام با ديوار‌هاي جانبي
913
مطالعه رفتاري رات هاي متولد شده از مادراني با رژيم غذايي غني شده با آهن و فولات
914
مطالعه رفتاري و تحليل ستونهاي بتني تقويت شده با FRP به روش دورپيچي تحت بار محوري خارج از مرکز
915
مطالعه رهيافت هاي پنج بعدي به كرانش چهار بعدي
916
مطالعه رهيافت هاي نيل به هاميلتوني نسبيت عام
917
مطالعه روابط بين برخي صفات فيزيولوژيكگ و خصوصيات نانوساختارهاي بذر چغندر قند
918
مطالعه روابط بين گونه اي جنس Zygophyllum L. با استفاده از ماركرهاي مولكولي
919
مطالعه روابط بين و درون گونه اي جنس Agropyron Gaertn در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي و سيتوتاكسونومي
920
مطالعه روابط خويشاوندي و تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم ديم )Triticum aestivum( با استفاده از نشانگر RAPD
921
مطالعه روابط صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت علوفه اي با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره در مشهد
922
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت برخي از مشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج و N- بنزوييل -L- بي فنيل آلانين با استفاده از روشهاي مدل سازي مختلف
923
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت دو بعدي و سه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات3-آريل ايزوكينولين
924
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهار كننده هاي پريمر از سيتو مگالو ويروس هاي انساني و مهاركننده هاي +NAD وابسته به 15 - هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
925
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش‌بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهاركننده‌هاي پريمراز سيتو مگالو ويروس‌هاي انساني و مهاركننده‌هاي NA وابسته به 15 – هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
926
مطالعه روابط كمي ساختار- فعاليت برخي ازمشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج وN-بنزوييل-L-بي فنيل آلانين بااستفاده ازروشهاي مدل‎سازي مختلف
927
مطالعه روابط كمي ساختار-فعاليت دو بعدي وسه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات 3-آريل ايزوكينولين
928
مطالعه روابط واژگاني در زبان تركي آذربايجاني
929
مطالعه روانشناختي نمايشنامه هاي منتخب تنسي ويليامز از منظر لاكان
930
مطالعه روانشناسانه عناصر بصري در نقاشي مدرن (با تاكيد بر آثار شاخص كلود مونه، ادوارد مونك، پيت موندريان)
931
مطالعه روايي امتحان فراگير پيام نور در مقايسه با روايي پيش بيني امتحان كنكور در مقطع ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي
932
مطالعه روش VAPEX در توليد از مخازن نفت سنگين ايران
933
مطالعه روش سنتور نوازي مسعود شناسا
934
مطالعه روش نوين توليد راديونوكلئيد 99mTc با استفاده از ماشين شتابدهنده سيكلوترون
935
مطالعه روش ها و موارد كاربرد PEG در سيستم هاي دارورساني
936
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي بهينه سازي اسيد كاري سنگ هاي كربناته
937
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي در بهينه سازي اسيدكاري در مخازن هيدروكربوري
938
مطالعه روش هاي استگانو گرافي و پياده سازي يكي از روش ها در عكس
939
مطالعه روش هاي توليد و خواص انواع گريدهاي RBS
940
مطالعه روش هاي توليد و كاربردهاي كامپوزيت هاي ترموپلاستيك در صنايع
941
مطالعه روش هاي جذب انرژي از امواج اقيانوس ها-2.بررسي و آناليز عوامل وقوع سوانح دريايي
942
مطالعه روش هاي جلوگيري از آبشستگي در اطراف پايه هاي پل
943
مطالعه روش هاي حذف فنل از طريق فرآيند فنتون و فوتوكاتاليستي
944
مطالعه روش هاي خود ترميم شوندگي در مواد پليمري
945
مطالعه روش هاي رايج در تدريس زبان خارجه در كلاس هاي زبان تخصصي دانشگاه پيام نور رشت
946
مطالعه روش هاي رايج در تدريس زبان خارجه در كلاس هاي زبان تخصصي دانشگاه پيام نور رشت
947
مطالعه روش هاي فوتونيكي اندازه گيري دقيق در توربين هاي گازي
948
مطالعه روش هاي متخلخل سازي سطحي نانوالياف برق ريسي شده و ساخت نانوكامپوزيت APAN براي تصفيه آب
949
مطالعه روش هاي مختلف ابرآبگريزي كالاهاي نساجي
950
مطالعه روش هاي موجود آموزش محيط زيست به كودكان پيش دبستاني و دبستاني از ديدگاه مربيان و آموزگاران
951
مطالعه روش‌هاي تشخيص عمق با استفاده از تصاوير استريو و پياده‌سازي سخت‌افزاري يك نمونه
952
مطالعه روش‌هاي مختلف به‌آب‌اندازي كشتي و مقايسه آن‌ها
953
مطالعه روشهاي اپتيكي براي تحقيقات هوافضايي
954
مطالعه روشهاي اپتيكي سريع در تشخيص بافت سرطاني و طراحي و ساخت يك سيستم اپتيكي براي اندازه گيري ثابت فراكتالي بافت سالم و ناسالم
955
مطالعه روشهاي اندازه‎گيري پشت پوشي
956
مطالعه روشهاي به كارگيري پودر لاستيك ضايعاتي
957
مطالعه روشهاي پژوهشي و آماري مورد نياز طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه اي رشته كتابداري واطلاع رساني بر اساس پايان نامه هاي انجام شده درمقاطع كارشناسي ارشد ودكتري درايران , A study on statical and research metods of ma.and phd students of library and information science in iran
958
مطالعه روشهاي سنتز كيتوسان فسفات
959
مطالعه روشهاي سنتز و بهبود فرايندپذيري پليمرهاي الكترولومينسانس بر پايه پلي فلورن و بررسي خواص آنها
960
مطالعه روشهاي طراحي و ساخت سازه هاي كامپوزيت مشبك
961
مطالعه روشهاي عددي در حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربردهاي آن
962
مطالعه روشهاي كدگذاري عصبي در قشر بشكه‌اي مغز موش با استفاده از روش تصويربرداري كلسيم
963
مطالعه روشهاي كنترل ارتعاشات كوادكوبتر سبك و انتخاب يك روش مناسب
964
مطالعه روشهاي مختلف مدولاسيون پالس در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده دو باينري
965
مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse به همراه ايجاد يه نمونه آزمايشي با بكارگيري بانك اطلاعاتي oracle
966
مطالعه روشهاي نمك زدائي خصوصاروش اسمزمعكوس وساخت غشاء هاي دستگاههاي اسمزمعكوس در فشار پائين
967
مطالعه روشي ابداعي براي «بلاكينگ» شخصيتهاي توليد شده توسط رايانه بهنگام فيلمبرداري كنش¬هاي واقعي در صنعت فيلمسازي
968
مطالعه روشي عددي براي حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربرد آن در انتخاب سبد سهام
969
مطالعه روغن هاي خوراكي
970
مطالعه روند بهبود برخي صفات آگرو- فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي اصلاح شده گندم نان در اقليم سرد كشور
971
مطالعه روند تخريب فتوكاتاليتيكي تركيب فنوليك با استفاده از TiO2 تثبيت يافته
972
مطالعه روند توليد رسوب در حوضه نورآباد لرستان ﴿مطالعه موردي: رودخانه بادآور﴾
973
مطالعه روند دمايي ميكرو اقليم شهر يزد
974
مطالعه روند گسترش توسعه فيزيكي شهر ديواندره و تعيين جهات بهينه توسعه آن
975
مطالعه روند نموي ميكروگامتوفيت در گياه سر خار گل Echinacea purpurea L
976
مطالعه روي پروفيل گسترش حلزوني فن لانه سنجابي
977
مطالعه روي تاثيرات عمليات دباغي برخواص الياف پشم و خامه قالي
978
مطالعه روي خواص مكانيكي ، فيزيكي و مورفولوژي سطح نخ كامپوزيت توليد شده از نانو الياف نايلون 6 به همراه نانو ذرات الياف پشم
979
مطالعه روي خواص مكانيكي و مورفولوژي سطح نخ هاي مركب الكتروريسي شده
980
مطالعه روي روش هاي نوين حساب بازه اي و حساب اعداد فازي
981
مطالعه روي زير رسته هاي مدول هاي توسيعي توسط زير رسته هاي سر
982
مطالعه روي مدارهاي خودريختي گروه ها
983
مطالعه رويت پذيري ضعيف در چند ضلعي هاي ساده
984
مطالعه رويشگاه هاي آنغوزه در استان كرمان (مطالعه موردي سيريز و ريحانشهر واقع درشهرستان زرند)
985
مطالعه رويكرد زيست محور در تعليم و تربيت بر مبناي ديدگاه اسلام
986
مطالعه رويكردهاي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"(با تأكيد بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي)نمونه موردي: فرهنگسراي نياوران
987
مطالعه رويكردهاي تحليلي سخنراني هاي لئونارد برنستاين با عنوان موسيقي به كجا مي رود؟
988
مطالعه رويكردهاي روايت اول شخص در انيميشن
989
مطالعه رويكردي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"﴿باتاكيد بر صرفه جويي در مصرف انرژي﴾ نمونه موردي فرهنگسراي نياوران
990
مطالعه ريخت شناسي دانه هاي گرده ي آلرژي زا در برخي از علف هاي هرز، گياهان زارعي و باغي شهرستان كرمانشاه
991
مطالعه ريخت شناسي دانه هاي گرده ي آلرژي زا در برخي از علف هاي هرز، گياهان زراعي و باغي شهرستان كرمانشاه
992
مطالعه ريخت شناسي سفالينه هاي بومي هرمزگان و گيلان
993
مطالعه ريخت شناسي سيتوتاكسونومي جنس Festuca L زير جنس Festuca در ايران
994
مطالعه ريخت شناسي و تشريحي دو گونه از جنس برازمبل(Perovskia abrotanoides و P. atripolicifolia.)در شهرستان كاشان
995
مطالعه ريخت شناسي و ساختار شناسي آجرهاي آتشكده آذرگشنسب مجموعه ثبت جهاني تخت سليمان
996
مطالعه ريز رخساره و دياژنز سازندهاي آسماري/ جهرم در چاه هاي شماره 11 و 13 ميدان نفتي گلخاري، حوضه ي زاگرس
997
مطالعه ريز ساختار و تاثير آن بر روي خواص سامانه PLA/ESO
998
مطالعه ريز ساختار و تاثيرآن بر روي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت، بر پايه آلياژ پلي پروپيلن/آلفا الفين/نانو خاك رس
999
مطالعه ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ تهيه شده از پلي آمپد 6 بازيابي شده
1000
مطالعه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و پلي استايرن
بازگشت