<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مسئله خوشه‌بندي با استفاده از الگوريتم ژنتيك گروه‌بندي
2
مسئله دو هدفه مسيريابي مراقبت هاي بهداشتي خانگي چند دپويي با خدمات به هم وابسته
3
مسئله رؤيت‌پذيري با رويكرد عدم تصادم
4
مسأله زمان ‌بندي جريان كارگاهي با تخصيص اپراتورهاي ناهمگن و اثر يادگيري
5
مسئله زمان بندي تك ماشين با هدف كمينه كردن مجموع پيشينه هاي زود كرد و ديركرد با فرض زمان آماده سازي
6
مسئله زمان بندي جريان كارگاهي تركيبي چرخشي چندكالايي با محدوديت ظرفيت انبارش و استفاده از ماشين هاي خاص
7
مسأله زمان‌بندي كمينه كردن مجموع وزني نرمال شده بيشينه زودكرد وزن‌دار و تعداد وزني كارهاي ديركرددار در محيط تك ماشين
8
مسئله زمانبندي آموزشي
9
مسئله زمانبندي پروژه با محدوديت منابع چند حالته (مد) و حل با الگوريتم رقابت استعماري
10
مسئله زمانبندي نورد گرم با در نظر گرفتن شارژ گرم
11
مسئله شنهاي روان و راههاي تثبيت آن در استان يزد
12
مسئله طراحي شبكه چندمحصولي زنجيره تامين خون تحت شرايط عدم قطعيت با درنظرگرفتن عدالت و انتقال عرضي
13
مسئله طولاني ترين مسير در گراف هاي مقايسه ناپذيري
14
مسئله عواطف در فلسفه هوش مصنوعي
15
مسئله فروبنيوس چندبعدي
16
مسئله فروشنده دوره گرد
17
مسئله كمينه سازي مجموع زمان هاي تكميل در زمان بندي ماشين هاي موازي با زمان هاي آماده سازي و كارهاي تقسيم پذير
18
مسأله كنترل موجودي و توزيع فرآورده هاي خوني با فسادپذيري زياد در يك شبكه بيمارستاني در شرايط بحران
19
مسئله كوتاهترين مسير تصادفي بطور بازگشتي
20
مسئله كوتاهترين مسير متغير زماني مقيد
21
مسئله گورسات و جواب هاي N سوليتوني معادلاه هاي غير خطي شرودينگر
22
مسئله لگاريتم گسسته خم هاي بيضوي و كاربرد آن در رمز نگاري
23
مسئله لگاريتم گسسته در ميدان هاي متناهي از مشخصه كوچك
24
مسئله ماكزيمم جريان ممنوعه ي شبكه هاي چند پايانه اي
25
مسئله مسيريابي استوار وسايل نقليه در شرايط گذاشت و برداشت به صورت همزمان و پنجره زماني (مطالعه موردي: مراقبت بهداشت خانگي)
26
مسئله مسيريابي توليد در زنجيره تأمين اقلام فساد‌پذير (مواد غذايي) با در نظر گرفتن تخريب كيفيت
27
مسئله مسيريابي خودرو در محيط حادثه‌ديده
28
مسئله مسيريابي سويه‌اي وسايل نقليه با استفاده از ناوگان ناهمگن و محدوديت پنجره زماني
29
مسئله مسيريابي كمان ظرفيت دار دوره‌اي با وجود تسهيلات مياني در بحث جمع‌آوري زباله
30
مسئله مسيريابي و تخصيص سيستم هاي مراقبت در منزل (مطالعه موردي: مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت آلاء)
31
مسئله مسيريابي وسائط نقليه الكتريكي با امكان تعويض باتري و شارژ مجدد جزئي
32
مسأله مسيريابي وسائط نقليه برقي هيبريدي چندحالته همراه با محدوديت پنجره زماني
33
مسأله مسيريابي وسائط نقليه دوسطحي دوره‌اي وابسته به زمان
34
مسئله مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني فازي، اهداف چندگانه و انعطاف‌پذيري در تعيين قرارگاه
35
مسئله مسيريابي وسايل نقليه با ناوگان ناهمگن و وابسته به مكان همراه با محدوديت ‌هاي بارگذاري سه ‌بعدي
36
مسئله مسيريابي وسايل نقليه دوره اي دو سطحي
37
مسئله مسيريابي وسايل نقليه همراه با انبارداري عبوري
38
مسئله مسيريابي-توليد استوار با در نظرگيري پنجره زماني، تبادل موجودي، برون‌سپاري و عدم قطعيت در تقاضا
39
مسئله مسيريابي-موجودي براي محصولات فاسدشدني در يك زنجيره تأمين حلقه بسته سبز
40
مسئله مقدار ويژه پارتو و روش هاي حل آن
41
مسئله مقدار ويژه غير خطي براي pلاپلاسين در Rn
42
مسئله مكان يابي مقاوم سازي بيمارستان ها با ظرفيت هاي مشخص و منابع محدود
43
مسئله مكان يابي هاب با توجه به ويژگي هاي غير قطعي نقاط كانديدا
44
مسئله مكان يابي هاب پويا ﴿چند دوره اي﴾ با تخصيص چندگانه و با در نظر كرفتن محدوديت ظرفيت
45
مسئله مكانيابي پوشش مجموعه ها با زمان هاي سفر فازي
46
مسئله مكانيابي هاب با تخصيص تكي و با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت نرم
47
مسئله ممانعت روي شبكه هاي مسطح
48
مسئله موجودي- مسيريابي براي كالاهاي فاسدشدني با در نظر گرفتن هزينه ثابت حمل و نقل
49
مسئله موزه هنر به كمك نگهبان هاي يالي
50
مسئله هندسي تعميم يافته درخت بهينه پوشا
51
مسئله ي بهينه سازي توابع مجموعه مقدار و شرايط بهينه براي جواب هاي مؤثر
52
مسئله ي تغييرات در موسيقي كوهستان غرب مازندران
53
مسئله ي جريان متناسب با كمترين هزينه
54
مسأله ي چند هدفه زمان بندي و مسيريابي پرسنل مراكز مراقبت در منزل با در نظر گرفتن مطلوبيت پوياي بيماران و دسته بندي خدمات
55
مسئله ي شانزدهم هيلبرت براي معادلات لينارد كلاسيك از درجه ي زوج
56
مسأله ي مسيريابي ناوگان ناهمگن وسايل نقليه ي الكتريكي با در نظر گرفتن قابليت حمل اضافه بار، پنجره ي زماني و ايستگاه هاي شارژ
57
مسئله ي مسيريابي وسائل نقليه دور‌ه‌اي وابسته به زمان سبز با در نظر گرفتن گراف چند آلترناتيوي
58
مسئله ي مسيريابي وسايل نقليه تحت اختلال
59
مسئله ي مسيريابي وسيله نقليه با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني و انبار عبوري در زنجيره تامين
60
مسأله ي مسيريابي وسيله نقليه با محدوديت بارگيري سه بعدي و امكان شكست تقاضا
61
مسأله ي نزديكترين نقاط و ارتباط آن با مسأله ي دورترين نقاط
62
مسئله ي هزينه ي ثابت حمل و نقل غيرخطي بر اساس الگوريتم ژنتيك مبتني بر مسئله كمترين هزينه جريان
63
مسئله ي"هويت در طراحي صنعتي "
64
مسئله‌‌ي زمان‌بندي بيماران همودياليز با در نظر گرفتن ترجيحات بيماران
65
مسئله‌ي بازگشت‌پذيري در سيستم‌هاي ترموديناميكي و آشوبناك
66
مسئله‌ي برنامه‌ريزي و زمان‌بندي بخش جراحي بيمارستان
67
مسئله‌ي تخصيص توام قابليت دسترسي - اجزاي ذخيره براي سيستم‌هاي سري - موازي با اجزاي تعميرپذير سه‌حالته‌
68
مسئله‌ي تعادل برداري روي مجموعه هاي چگال
69
مسأله‌ي خميدگي گروموف
70
مسأله‌ي مكان‌يابي- مسيريابي قابل اعتماد در شبكه‌ي توزيع دارو تحت شرايط عدم قطعيت
71
مسئله‌ي يكپارچه مسيريابي دريافت، تحويل و بازگشت مسيريابي وسايل نقليه با محدوديت‌هاي بارگذاري سه بعدي و پنجره‌ زماني
72
مسئلهمكان‌يابي تسهيلات- طراحيشبكهبا درنظرگرفتن قابليت اطمينان سيستم
73
مسئولت مدني و ورزش
74
مسئوليت اجتماعي شركت و حباب قيمتي
75
مسؤوليت اداره و مديريت خانواده
76
مسئوليت بازرس در شركت هاي سهامي با تاكيد بر لايحه جديد تجارت
77
مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه
78
مسئوليت بيماران مصروع در جرائم رانندگي
79
مسئوليت بين المللي تركيه ناشي از اجراي پروژه گاپ از منظر حقوق بين الملل محيط زيست
80
مسئوليت بين المللي دولت ناشي از حمايت از شورشيان و شبه نظاميان
81
مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال نقض قواعد آمره حقوق بين الملل
82
مسئوليت بين المللي دولت ها در قلمرو فضا
83
مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از اعمال منع نشده
84
مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از فعاليت هاي خطرناك فرامرزي در چهار چوب طرح ILC
85
مسئوليت بين المللي دولتها در قبال آلودگي هاي فرامرزي ناشي از ريزگردها
86
مسئوليت بين المللي دولتها در قبال اعمال مجرمانه نيروهاي مسلح
87
مسؤوليت بين المللي دولتها در قبال تحريمهاي يكجانبه عليه كشورها
88
مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از تعهدات زيست محيطي
89
مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلي با تاكيد بر مسئوليت فراملي
90
مسئوليت بين المللي سازمان ملل متحد در بحران رواندا
91
مسئوليت بين المللي عربستان در حمايت از گروههاي تروريستي
92
مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها ناشي از جنگ سايبري
93
مسئوليت بين¬المللي دولت در قبال تعرض اشخاص خصوصي به اماكن ديپلماتيك
94
مسئوليت پذيري
95
مسئوليت پيمانكاران نيروي انساني در برابر سلامتي كارگران
96
مسئوليت تأمين كنندگان سلاح‌هاي غيرقانوني و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه غير بين¬المللي
97
مسئوليت تضامني در قبال پرداخت ماليات با تاكيد بر قانون ماليات هاي مستقيم .
98
مسئوليت جامعه بين المللي در قبال گروه هاي تكفيري (مطالعه موردي داعش)
99
مسؤوليت جبران خسارات و صدمات ناشي از عمليات تروريستي درحقوق بين الملل و حقوق كيفري ايران
100
مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي
101
مسئوليت حفظ محيط زيست از منظر فقه و حقوق اسلامي
102
مسئوليت حقوقي شركت هاي چندمليتي در رعايت قواعد بين المللي حقوق بشر
103
مسئوليت شرعي و قانوني قاضي در موارد خطا و تخلف در صدور حكم
104
مسئوليت شركت و معاونت در عمليات پزشكي
105
مسئوليت شركت و معاونت در عمليات پزشكي
106
مسئوليت قراردادي و قهري آخذ بالسوم
107
مسئوليت كيفري اشخاص حقوق عمومي غيردولتي با تأكيد بر مسئوليت كيفري نهاد شهرداري در حقوق ايران
108
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي 1392 و قوانين خاص
109
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي 1392 و قوانين خاص
110
مسئوليت كيفري انتقال ويروس ايدز
111
مسئوليت كيفري بدون تقصير در نظام حقوقي ايران و انگلستان .
112
مسئوليت كيفري به علت رفتار ديگري در حقوق ايران و فرانسه
113
مسئوليت كيفري پزشك در حقوق كيفري ايران و اسلام
114
مسئوليت كيفري تخريب آثار تاريخي و فرهنگي از منظر فقه اماميه و حقوق جزا
115
مسئوليت كيفري توليدكنندگان كالاهاي صنعتي
116
مسئوليت كيفري جرائم عليه اموات در فقه مذاهب و قانون مجازات اسلامي مصوب 92
117
مسئوليت كيفري دارندگان وسايل نقليه
118
مسئوليت كيفري در امور پزشكي
119
مسئوليت كيفري در قلمرو حقوق تجارت
120
مسئوليت كيفري دولتها در نقض قواعد بين الملل محيط زيست با تاكيد بر جنايات رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه غزه
121
مسئوليت كيفري سازندگان بنا، در قبال جنايات وارده بر اشخاص از نظر فقه و حقوق موضوعه
122
مسئوليت كيفري سران عربستان سعودي در گسترش و تامين مالي تروريسم
123
مسئوليت كيفري صاحبان حرف
124
مسئوليت كيفري مهندس ناظر ساخمان
125
مسئوليت كيفري ناشي از آلودگي هوا
126
مسئوليت كيفري ناشي از تعدد جرم در حقوق بين المللي كيفري
127
مسئوليت كيفري ناشي از تعدد جرم در حقوق بين المللي كيفري
128
مسئوليت كيفري ناشي از فعل غير در حقوق كيفري ايران و انگلستان
129
مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي
130
مسئوليت متصدي حمل و نقل ريلي بر اساس كنوانسيون كوتيف
131
مسئوليت محض توليدكنندگان خودرو
132
مسئوليت مدني ،حقوق وتكاليف پزشك(معالج )مرد در مقابل حقوق بيمار زن در فقه وحقوق ايران
133
مسؤوليت مدني اشخاص حقوقي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه
134
مسئوليت مدني به كارگيري فناوري غيرقطعي
135
مسئوليت مدني پزشك در قبال بيماران اورژانسي ( مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان)
136
مسئوليت مدني پزشك ناشي از خطاي پزشك
137
مسئوليت مدني پزشكي هسته اي در حقوق ايران
138
مسئوليت مدني توليد كننده در ارائه اطلاعات مربوط به كالا
139
مسئوليت مدني حكومت در امور فرهنگي
140
مسئوليت مدني خطاي ورزشي در حقوق ايران و انگليس (مطالعه تطبيقي)
141
مسئوليت مدني دانشگاه علوم پزشكي و مديران آن ، نسبت به تخلفات پزشكي و حرف وابسته
142
مسئوليت مدني در خسارت هاي مجازي
143
مسئوليت مدني در ورزش
144
مسئوليت مدني دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تورم وكاهش ارزش پول ملي
145
مسئوليت مدني دولت در خصوص خشكي آب زاينده رود
146
مسئوليت مدني دولت در خصوص دسترسي به داده‏ها واطلاعات الكترونيكي اشخاص
147
مسؤوليت مدني دولت در فرض قوه قاهره در حقوق ايران
148
مسئوليت مدني دولت در فقه اماميه و حقوق جزا
149
مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگي ناشي از سوخت هاي فسيلي
150
مسئوليت مدني دولت در مقابل مردم در حوادث فورس ماژور و غيرمترقبه
151
مسئوليت مدني دولت ناشي از آلودگي زيست محيطي آب هاي سرزميني
152
مسئوليت مدني دولت ناشي از ورود در فعاليتهاي اقتصادي
153
مسئوليت مدني رسا در حقوق تجارت الكترونيكي
154
مسئوليت مدني زيست محيطي، با مطالعه ي تطبيقي مقررات متحدالشكل بين المللي
155
مسئوليت مدني سازندگان خودرو در ايران با تكيه بر قانون اخيرالتصويب
156
مسئوليت مدني سازندگان ساختمان
157
مسئوليت مدني سرپرست محجورين
158
مسئوليت مدني سرپرست نسبت به اشخاص تحت سرپرستي
159
مسئوليت مدني شخص خوددار
160
مسئوليت مدني شركتهاي تجاري در قبال اشخاص ثالث
161
مسئوليت مدني شركتهاي هواپيمايي در موارد تاخير ، لغو و حوادث پرواز در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
162
مسئوليت مدني فرمانده كشتي از منظر قانون اصلاح دريايي ايران مصوب 1391
163
مسئوليت مدني قاضي
164
مسئوليت مدني قيم در فقه و حقوق
165
مسئوليت مدني كاربران در فضاي تبادل اطلاعات
166
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
167
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
168
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
169
مسئوليت مدني كاركنان دولت در حفظ و حراست از اموال عمومي
170
مسئوليت مدني محجورين
171
مسئوليت مدني مديران آژانس هاي املاك
172
مسئوليت مدني مديران اماكن ورزشي در مقابل تماشاگران و ورزشكاران
173
مسئوليت مدني مديران شركت‌هاي تجاري- سرمايه- در ايران و انگليس
174
مسئوليت مدني مديران شركت‌هاي سهامي در لايحه جديد تجارت
175
مسئوليت مدني مديران مهد كودك
176
مسئوليت مدني مربي ورزشي در حقوق ايران و فقه اماميه
177
مسئوليت مدني مربيان ورزشي
178
مسئوليت مدني مريبان تربيت بدني
179
مسئوليت مدني مسئولين فني كارخانجات صنايع غذايي
180
مسئوليت مدني مشاورين املاك و آپارتمانها در معاملات
181
مسئوليت مدني مهندسين ساختمان در حقوق ايران
182
مسئوليت مدني ناشي از املاك مجاور
183
مسئوليت مدني ناشي از برگزاري مسابقات رزمي با تأكيد بر جودو
184
مسئوليت مدني ناشي از پرتوهاي درماني زيانبار
185
مسئوليت مدني ناشي از تبليغات تجاري گمراه كننده
186
مسئوليت مدني ناشي از ترافيك
187
مسئوليت مدني ناشي از دستكاري بازار بورس
188
مسئوليت مدني ناشي از ساخت تقلبي اشيا تاريخي و معامله آن‌ها
189
مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق بشر
190
مسئوليت مدني و كيفري پرستاران و كاركنان بيمارستان (عفونت هاي بيمارستاني )
191
مسئوليت مدني و كيفري پزشك از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
192
مسئوليت مدني والدين پيش از تولد
193
مسئوليت مديران در صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك
194
مسئوليت ناشي از عدم ارائه اطلاعات صحيح به مصرف كننده (در حقوق ايران و تطيقي )
195
مسئوليت ناشي از عيب توليد
196
مسئوليت وكيل مستعفي در قبال خسارت هاي وارده به موكل
197
مسئووليت مدني ناشي از حوادث رانندگي
198
مسائل آوايي وزن عروضي ترانه هاي پاپ ايراني
199
مسائل اخلاقي در مشاوره اسلامي و مقايسه آن با نظام نامه اخلاقي انجمن مشاوره آمريكا
200
مسائل اقتصادي و اجتماعي برنجكاري در لنجانات اصفهان
201
مسائل امنيتي و استانداردهاي حقوق بشري مهاجرين بين المللي
202
مسائل برنامه ريزي دوسطحي خطي و كاربردهاي آن
203
مسائل برنامه ريزي رياضي مقيد به قيود نامساوي تغييراتي و كاربرد آن در تعادل شبكه ترافيك
204
مسائل بهينه سازي برداري در فضاهاي آسپلند و تحدب تعميم يافته
205
مسائل بهينه سازي توليدي چند مخزنه و كاربرد آن در ميدان هاي نفتي
206
مسائل بهينه سازي غير هموار چندهدفه مركب
207
مسائل بهينه سازي نيمه معين و نظريه ي دوگانگي
208
مسائل تخصيص بهينه ي سرمايه
209
مسائل ترافيك تهران ازفحواي تصوير
210
مسائل تعادلي نش تعميم يافته محدب
211
مسائل تنفسي در مرحله بعد از عمل جراحي
212
مسائل توسعه روستايي استان يزد
213
مسائل جريان در شبكه با توابع هزينه مقعر (MCNEP)
214
مسائل جغرافيائي جمعيت نجف آباد
215
مسائل حقوقي درياي مازندران (خزر)
216
مسائل دوگان و سه فضا براي خاصيت تقريب فشرده
217
مسائل زمان بندي با مجموع وزن دار جريمه هاي بيشينه زود كرد و بيشينه ديركرد
218
مسائل سركش در رمزنگاري
219
مسائل سينماي ايران ( كانون بازيگران سينما)
220
مسائل سينماي ايران :كانون بازيگران سينما
221
مسائل طراحي مكانيزم و تعيين برنده در حراجي هاي تركيبياتي از نگاه نظريه بازيهاي الگوريتمي
222
مسائل عمران منطقه اي اليگودرز
223
مسائل عمران منطقه اي گلپايگان و نقش راه در توسعه اقتصادي
224
مسائل فرهنگي زنان در دوره رضا شاه پهلوي (فعاليت هاي فرهنگي صديقه دولت آبادي)
225
مسائل كنترل چند هدفه و كاربردهاي آن
226
مسائل مجاورت در حضور اتوبان
227
مسائل مجموعه پوششي با وزن هاي وابسته به زمان
228
مسائل مربوط به ژنراتور هاي فوق تحريك و زير تحريك بر خط
229
مسائل مربوط به مينيمم سازي ريسك در بازارهاي مالي با استفاده از فرايندهاي ايتو- لوي
230
مسائل معكوس سهموي در توموگرافي نوري
231
مسائل معكوس و كاربرد آن در حل مسائل نفوذ
232
مسائل مقادير ويژه در مكانيك سازه براي سيستمهاي متقارن و فرمهاي خاص
233
مسائل مقادير ويژه معكوس
234
مسائل مقدار مرزي معادلات انتگروديفرانسيل غير خطي ولترا و كاربرد آنها در ارتباط با مسائل فيزيكي
235
مسائل مقدار مرزي و اسپلاين غير چند جمله اي
236
مسائل مقدار ويژه
237
مسائل مقدار ويژه معكوس براي رده خاصي از گراف ها
238
مسائل مقدار ويژه ي معكوس درجه دوم و كاربردهاي آن
239
مسائل مقدار ويژه‌ي معكوس
240
مسائل نقطه ثابت براي خانواده توابع مجموعه مقداروكاربردآنهادرمسائل بردارتعادل
241
مسائل نقطه زيني وروش هاي حل آنها
242
مسائل و آثار حقوقي صندوقهاي قرض الحسنه خانوادگي
243
مسائل و مشكلات آموزشي معلمان در مقطع راهنمائي از ديدگاه معلمان مدارس دخترانه شهرستان آمل
244
مسائل و مشكلات بانكداري الكترونيك در ايران
245
مسائل و مشكلات دانشجويي از لحاظ شرايط تحصيلي و آموزشي
246
مسائل و مشكلات دانشجويي از لحاظ شرايط تحصيلي و آموزشي.
247
مسائل و مشكلات مديريت در مدارس متوسطه بجنورد
248
مسائل و مشكلات مربوط به انضباط و چگونگي ايجاد آن در مدارس
249
مسائل و مشكلات يكپارچگي پولي ، مورد مطالعه : اتحاديه اقتصادي اروپا
250
مسائل و نتايجي پيرامون سوال پل اردوش
251
مسائل ومشكلات ازدواج و روابط عاطفي افراد تراجنسي
252
مسائلي در مورد تجزيه گراف ها و ابرگراف هاي يكنواخت
253
مساجد و نقش ان در تربيت افراد
254
مساكن روستايي ورسك
255
مساكن عشاير سنگسر
256
مسالة پوياي مسيريابي وسايل نقليه در فضايي چندهدفه همراه با پنجرة زماني فازي
257
مساله با مرز متحرك ناشي از نفوذ اكسيژن در بافت جاذب
258
مساله با مرز متحرك ناشي از نفوذ اكسيژن در بافت جاذب
259
مساله پذيرش سفارش و زمانبندي مبتني بر تئوري بهينه سازي استوار در سيستم هاي ساخت بر اساس سفارش
260
مساله تشخيص منبع غير خطي
261
مساله تعادل ترافيك با هزينه مسيرهاي مشخص : فرمولها و الگوريتم ها
262
مساله تعادل ترافيك وابسته به زمان
263
مساله تكدي و علل گرايش به آن در شهر اصفهان
264
مساله جهت‌يابي با در نظر گرفتن عنصر جذابيت و قيمت گذاري در صنعت سرگرمي
265
مساله چند هدفه چيدمان ديناميك تسهيلات
266
مساله حداكثر پوشش مكان با رويكردفازي احتمالي نوع دوم
267
مساله زمان‌بندي جريان كارگاهي با زمان پردازش رو به افزايش خطي‌تكه‌اي و ورود غيرهمزمان كارها
268
مساله زمان‌بندي كارگاه سري با تعداد وسايل انتقال‌دهنده محدود
269
مساله زمانبندي توليد دو مرحله اي در يك محيط كارگاه جريان كاري انعطاف پذير با وروديهاي مجدد و با هدف حداقل كردن زمان تكميل كارها
270
مساله زمانبندي در سيستم عامل هاي بلادرنگ
271
مساله زن، خانواده و اشتغال
272
مساله سلامت معنوي در نهج البلاغه
273
مساله فروبنيوس در مشبكه‌‌ها
274
مساله فروشنده ي دوره گرد تعميم يافته با در نظرگرفتن تقاضا براي خوشه ها
275
مساله قالب گيري اجسام از ديدگاه هندسه محاسباتي
276
مساله كمترين هزينه جريان متغير با زمان
277
مساله مسير يابي كمان در بحث جمع آوري زباله شهري با در نظرگرفتن شرايط عدم قطعيت
278
مساله مسيرهاي بهينه زماني در ناوبري زرملو با موانع ثابت و متحرك
279
مساله مسيريابي وسايل نقليه با محدوديت ظرفيت و تصميم همزمان در مورد خريد يا اجاره اي وسايل نقليه
280
مساله مسيريابي وسيله نقليه دوره اي وابسته به زمان با در نظرگرفتن ويژگي اولين ورودي اولين خروجي
281
مساله معكوس سهموي در مدل رياضي كروماتوگرافي
282
مساله معكوس معادلات با مشتقات جزئيغير خطي و كاربرد آن در مسائل نفوذ
283
مساله مقدار ويژه معكوس براي كلاس خاصي از ماتريس‌هاي متقارن
284
مساله مقدار ويژه معكوس براي ماتريس هاي متقارن
285
مساله مقدار ويژه معكوس براي ماتريس‌هاي با ساختار خاص
286
مساله مقدار ويژه و كاربردهاي آن
287
مساله مقدار ويژه-بردار ويژه در جبر استوايي و روش هاي حل آن
288
مساله مكان يابي - تخصيص - مسيريابي استوار چندهدفه براي جمع آوري و توزيع خون در شرايط بحران
289
مساله مكان يابي صف محور_پوشش با پارامترهاي فازي
290
مساله مكانيابي و برنامه ريزي مسيريابي چندهدفه با انبارهاي عبوري در زنجيره تامين حلقه بسته
291
مساله ناحيه بندي سياسي و حل آن با استفاده از رويكرد برنامه ريزي عدد صحيح
292
مساله ناوبري زرملو روي منيفلدهاي ريمائي
293
مساله هم ارزي الي كارتان -يك مساله هم ارزي براي يك 2-فرمي ويك ميدان برداري برR3
294
مساله وفاداري در امر اقتباس سينمايي از آثار ادبي
295
مساله ي ﴿2،1﴾ برچسب گذاري گراف هاي كيلي مكعبي بر روي گروه هاي دو وجهي
296
مساله ي مسيريابي وسيله ي نقليه با تقاضاي وابسته به قيمت
297
مساله ي يافتن زير گراف مشترك ماكزيمم
298
مساله يكپارچه مكانيابي و برنامه ريزي ظرفيت خدمتدهي در حوزه مراقبت خانگي سلامت
299
مسايل X- كرانداري روي گراف ها
300
مسايل اكسترمال در فضاي lp
301
مسايل بايهارمونيك و بايهارمونيك معكوس
302
مسايل تعادل برداري وكاربردها
303
مسايل مسير با كمترين هزينه به همراه رله ها
304
مسايل مينيماكس وكاربردهاي آن
305
مسبوق دانستن معرفت مقدس ديني به معرفت خطاپذير بشري و لوازم كلامي آن
306
مستطيل عنصر متغير: تحقيقي پيرامون تركيب بندي با سطوح مستطيل شكل
307
مستند پروژه كارشناسي رزرواسيون مهمانسرا
308
مستند خانه و اعضاي آن ﴿مادر و نوزاد﴾
309
مستند سازي امور اجرايي واحد تداركات دانشگاه يزد
310
مستند سازي حجمي آثار موزه اي
311
مستند سازي حجمي آثار موزه اي
312
مستند سازي حجمي آثار موزه اي
313
مستند سازي دانش بومي باغباني وفرآورده هاي جنگلي درمنطقه اورامان
314
مستند سازي رنگرزي سنتي در بين عشاير بختياري
315
مستند سازي زيلوبافي ميبد
316
مستند سازي سيستم تضمين كيفيت استاندارد ايزو 9002 در (شركت فولاد نيما)
317
مستند سازي سيستم مديريت كيفيت در شركت پست ، بر اساس رويكرد فرآيند گرا
318
مستند سازي فرآيند هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه يزد
319
مستند سازي فرآيند هاي معاونت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه يزد
320
مستند سازي فرايندهاي موجود در اداره كل امور فرهنگي دانشگاه يزد
321
مستند سازي كنترل كيفيت
322
مستند نگاري دست بافته هاي منسوخ شده الموت شرقي
323
مستند نگاري سه بعدي و مرمت لوله مفرغي
324
مستندات موجبات ومراتب ارث از نظر فقه مذاهب اسلامي با ملاحظه آيات و روايات
325
مستندسازي پروژه با تمركز بر مستندسازي دانش پروژه بر مبناي استانداردPMBoK
326
مستندسازي دانش بومي دامداري عشاير كوچ رو ايل كلهر
327
مستندسازي دانش بومي طب سنتي وگياهان دارويي دردهستان حومه ي جنوبي شهرستان اسلام آبادغرب
328
مستندسازي سيستم قيمت تمام شده در پتروشيمي بندر امام
329
مستندسازي فرآيتدهاي توليدي و كنترلي پوشاك در يك واحد توليدي زنانه
330
مستندسازي و تحليل يكي از برنامه هاي آموزش مهارتهاي زندگي در بستر بازي و فعاليت
331
مستندسازي و تحليل يكي از برنامه‌هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي در بستر بازي و فعاليت
332
مستهلك كننده هاي انرژي و تاثي آن بر پاسخ ديناميكي سكوي ثابت
333
مسجد
334
مسجد
335
مسجد
336
مسجد
337
مسجد امروز در مقياس محله
338
مسجد پايگاه انقلاب اسلامي
339
مسجد تعالي هنر اسلامي
340
مسجد جامد واليعصر
341
مسجد جامع اصفهان
342
مسجد جامع شهر وحدتيه
343
مسجد جامع نياوران
344
مسجد ﴿خاكي آسماني﴾
345
مسجد دانشگاه هنر
346
مسجد دانشگاه هنر اردكان
347
مسجد در محله اعراب برلين ﴿مسجدي براي همه﴾
348
مسجد شاه نگين نقش جهان
349
مسجد شيخ لطف الله اصفهان
350
مسجد عروج
351
مسجد كويري با رويكرد صرفه جويي در انرژي
352
مسجد محله آزاد شهر يزد
353
مسجد ﴿محله﴾ طراحي مركز مذهبي - فرهنگي در تهران
354
مسجد محله نورباران اصفهان
355
مسجد معاصر
356
مسجد ملك استان كرمان
357
مسجد منطقه اي
358
مسجد نور
359
مسجد و مجموعه فرهنگي حضرت وليعصر﴿ع﴾
360
مسجد و مجموعه فرهنگي حضرت وليعصر﴿ع﴾
361
مسجد و مكان فرهنگي
362
مسجد و نقش اجتماعي فرهنگي آن در ايران
363
مسجد و نقش اجتماعي و فرهنگي آن در ايران
364
مسجد، باز آفريني يك هويت، طراحي مسجد محله تهرانپارس تهران
365
مسجدامزور
366
مسجدي در ارتباط با جوانان
367
مسخ
368
مسدود كردن مثلث بندي نقاط روي پوسته محدب
369
مسرهاي متجانس نورگونه و زمان گونه در نظريات گرانشي تعميم يافته و برخي كاربردهاي كيهان شناسي
370
مسطح بودن همديسي ساختارهاي فينسلر مختلط
371
مسكات
372
مسكات در بسته بندي مواد غذايي
373
مسكن
374
مسكن
375
مسكن اجتماعي با رويكرد ارتقاي سرزندگي محيط
376
مسكن ارزان قيمت – راهنمايي بر طراحي مسكن مطلوب
377
مسكن اضطراري(توليد خانه هاي پيش ساخته سريع الاحداث)
378
مسكن اقشار كم درآمد با رويكرد ارتقاي كيفيت محيط مسكوني
379
مسكن اقشار كم درآمد و سياست هاي تامين آن
380
مسكن اقشار كم‌درآمد با رويكرد ارتقاي كيفيت كالبدي محيط مسكوني
381
مسكن امروز ما
382
مسكن امروز ما
383
مسكن براي قشر كم درآمد با رويكرد پايداري اجتماعي
384
مسكن پايدار آينده از نگاه زيست محيطي
385
مسكن پايدار از منظر مصرف دوباره
386
مسكن پايدار در شهرستان زواره
387
مسكن تعامل گرا
388
مسكن حداقل (مجموعه مسكوني سعادت آباد اصفهان )
389
مسكن حداقل در منطقه حاشيه نشين دارك اصفهان
390
مسكن حداقل ﴿مجموعه مسكوني سعادت آباد اصفهان﴾
391
مسكن ﴿خانه آشتي﴾
392
مسكن خانواده گسترده با رويكرد الگوهاي رفتاري
393
مسكن دانشجويي در محله هاشم خان يزد
394
مسكن دانشجويي در محله هاشم خان يزد
395
مسكن در اصفهان
396
مسكن در اصفهان
397
مسكن در بافت تاريخي
398
مسكن ديروز با نگاه امروز
399
مسكن سازگار با زمان طراحي مجموعه مسكوني همساز با عصر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
400
مسكن سازي با مردم: طراحي مجتمع مسكوني دراك
401
مسكن سازي براي قشر متوسط جامعه
402
مسكن گروه كم درآمد
403
مسكن گروه كم درآمد شهري با رويكرد پايداري اجتماعي در شهرتهران
404
مسكن گروه كم درامد
405
مسكن مطلوب از ديدگاه ساكنان شهرستان نوشهر با رويكرد ارتقاء رضايت مندي ساكنان
406
مسكن مكاني براي آسايش طراحي مجتمع مسكوني در منطقه 22 شهر تهران با توجه به اصول پايداري رواني
407
مسكن موقت كودك بزهكار - كانون اصلاح و تربيت پسران تهران
408
مسكن ميناب
409
مسكن ميناب
410
مسكن همساز با اقليم
411
مسكن همساز با اقليم با رويكرد استفاده از انرژي پاك در ساختمان
412
مسكن همساز يا اقليم با رويكرد نانوتكنولوژي
413
مسكن وتاثير آن بر روابط اجتماعي در منطقه حصير آباد اهواز
414
مسكن، مصرف و قيمت گذاري دارايي ها
415
مسكن﴿با نگرشي به نيازهاي انساني﴾
416
مسكوني با رويكرد سنتي
417
مسگري در بازار كرمان، مشكلات و راهكارها
418
مسلمانان در كشورهاي غير مسلمان
419
مسموميت عصبي - رفتاري درمواجهه با نانوذرات نقره درموش سوري : يك رويكرد سايكوپاتوفيزيولوژيك تكويني
420
مسند ابوذرغفاري (ره )
421
مسووليت ضامنين تاجر ورشكسته در خصوص خسارت تاخير تاديه پس از تاريخ ورشكستگي
422
مسووليت طرفين مخاصمه نسبت به حملات عمدي به مواضع تحت حمايت حقوق بشردوستانه بين المللي
423
مسووليت كيفري جرايم ناشي از آموزش در نظام حقوقي ايران
424
مسووليت مدني توليدكنندگان وسايل نقليه
425
مسووليت مدني توليدكنندگان وسايل نقليه
426
مسووليت مدني سبب مجمل با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي 1392
427
مسيحيت ، اسلام و مسئله عرفي شدن
428
مسيحيت از منظر هگل
429
مسير بهينه سرمايه انساني در ايران
430
مسير تغيير و تداوم در مراكز شهري گذشته ي ايران نمونه موردي شهر يزد
431
مسير ها و دور ها در گراف هاي جيكوبسن
432
مسير يا مسيرهاي رشد بنگاه؟ شواهدي از بنگاه‌ها در صنايع توليدي ايران
433
مسير يابي
434
مسير يابي
435
مسير يابي امن درك شبكه هاي سنسوري
436
مسير يابي با استفاده از شبكه هاي عصبي
437
مسير يابي با كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم تركيبي
438
مسير يابي بر حسب تقاضا ايمن در شبكه هاي مش بي سيم
439
مسير يابي بر مبناي موقعيت بدون ارسال بسته هاي اطلاعات مكاني و با تضمين ارسال در شبكه هاي موردي
440
مسير يابي جهت سيستم هاي مخابراتي (موبايل ) و تصميم سازي براي مسير بهينه با منطق فازي )MPLS(
441
مسير يابي چند كاناله در شبكه هاي سيار موردي راديو شناختي
442
مسير يابي چند هدفه وسائط نقليه دوره اي در محيط رقابتي
443
مسير يابي خودرو هوشمند با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق
444
مسير يابي خوشه اي در شبكه هاي حسگر با توجه به توان و معيارهاي كيفيت سرويس
445
مسير يابي در شبكه حسگر بي سيم با استفاده از كلوني مورچه ACO
446
مسير يابي در شبكه هاي ادهاك
447
مسير يابي در شبكه هاي اينترنتي
448
مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
449
مسير يابي در شبكه هاي موردي متحرك
450
مسير يابي در شبكه هاي موردي متحرك
451
مسير يابي درشبكه هاي كامپيوتري با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍‍‍ژنتيك
452
مسير يابي ربات هاي سيار چند ضلعي نا محدبL- شكل در حالت غير بهنگام
453
مسير يابي روتر و انواع آن
454
مسير يابي شبكه
455
مسير يابي شبكه
456
مسير يابي شبكه
457
مسير يابي مبتني بر كيفيت سرويس به منظور بهبود كارآيي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
458
مسير يابي وسائط نقليه سبز وابسته به زمان چند دپويي با در نظرگرفتن ناوگان ناهمگن
459
مسير يابي وسيله نقليه همراه با دريافت و تحويل كالا
460
مسير يابي يك خودرو هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك با استفاده از تقسيم بندي سلولي
461
مسير‌يابي حساس به كيفيت سرويس و اختصاص كانال توأمان در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند كانالي چند راديويي
462
ﻣﺴيرﯾﺎﺑﯽ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪاد ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔيي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرﭼﮕﺎن
463
مسيرها و دورهاي تك رنگ در گراف هاي 2- رنگ آميزي يالي چگال
464
مسيرها و دورهاي تك رنگ در گراف هاي يال رنگ آميزي شده ي چگال
465
مسيرهاي الكتروني و بهره براي ويكلر موج الكترومغناطيس در حضور كانال يوني راهنما
466
مسيرهاي بهينه زماني هواپيماي دوبينز و هندسه حركت آن
467
مسيرهاي تنش اصلي در اجسام
468
مسيرهاي سيگنالده كنترل كننده فعاليت ژنها
469
مسيري به سوي آرامش
470
مسيريابهاي سيسكو
471
مسيريابي
472
مسيريابي
473
مسيريابي
474
مسيريابي
475
مسيريابي /
476
مسيريابي AGV در يك واحد توليدي توسط سيستم خبره فازي
477
مسيريابي آگاه از توان در شبكه هاي بي سيم مش خورشيدي
478
مسيريابي آگاه از كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر چندرسانه اي بي سيم
479
مسيريابي آگاه به كدينگ شبكه در شبكه هاي بي سيم
480
مسيريابي آينده نگر در محيط نسبتا ناشناخته سه بعدي در حضور مناطق نامطلوب ثابت و متحرك
481
مسيريابي اتوبوس ( BRT) براساس روش تصميم گيري چند معياري در شهر كرج
482
مسيريابي اجتماعي آگاه از ازدحام و خودخواهي در شبكه‌هاي مقاوم به تأخير
483
مسيريابي امن در شبكه هاي سنسوري بي سيم
484
مسيريابي امن در شبكه هاي شبكه هاي موردي متحرك
485
مسيريابي اينترنت
486
مسيريابي با حمل در بازگشت وابسته به زمان وسائط نقليه همراه با فرض اولين ورود - اولين خروج
487
مسيريابي با ناوگان تركيبي و پنجره زماني و در نظر گرفتن شارژ مجدد وسايل نقليه
488
مسيريابي باز وسايل نقليه
489
مسيريابي براي برنامه هاي كاربردي حساس به تاخير اينترنت اشيا در شبكه نسل پنجم
490
مسيريابي براي ربات متحرك با استفاده از يادگيري عميق
491
مسيريابي بهبود يافته در شبكه هايVANET با در نظر گرفتن ملاحظات توزيع بار و ازدحام
492
مسيريابي بهينه با انرژي در شبكه هاي IP سيمي به صورت برخط و به ازاي هر جريان
493
مسيريابي بهينه خطوط شبكه اتوبوسراني با استفاده ازANP در محيط نرم‌افزارArcGIS (مطالعه موردي شهرستان خميني‌ شهر)
494
مسيريابي بهينه در شبكه هاي مخابرات سيار (پيامك رسان)
495
مسيريابي بهينه در گراف هاي منتظم مداري
496
مسيريابي بهينه گروه هاي ويژه در رويدادهاي خاص (مطالعه موردي مركز همايش‌هاي بين المللي اصفهان)
497
مسيريابي بهينه و حساس به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم مبتني بر IPv6
498
مسيريابي بهينه و كنترل اجسام پرنده بدون سرنشين در پروازتعقيب عوارض / اجتناب ازعوارض زمين
499
مسيريابي بي نشان در شبكه هاي اقتضايي متحرك جغرافيايي
500
مسيريابي بين لايه اي در شبكه هاي موردي راديو شناختي
501
مسيريابي پويا بر اساس كيفيت خدمت در شبكه‌هاي كامپيوتري سلسله مراتبي با استفاده ازالگوريتم‌هاي هوشمند چند هدفه
502
مسيريابي پوياي ترافيك با استفاده از داده هاي به هنگام
503
مسيريابي تحمل پذير خطا در شبكه اتصالات چندپردازنده با استفاده از شبكه هاي عصبي
504
مسيريابي تحمل پذير نقص شبكه بر تراشه توسط الگوريتم ژنتيك
505
مسيريابي توان در ريزشبكه برق با رويكرد شبكه هاي كامپيوتري
506
مسيريابي توزيع شده و مهندسي ترافيك در شبكه هاي چند سرويسي با ملاحظه هزينه انتها به انتها
507
مسيريابي توليد دو سطحي ظرفيت دار
508
مسيريابي جاده شاهي هخامنشيان در آناتولي(330-550 ق.م) بر اساس داده هاي باستان شناسي
509
مسيريابي چند پخشي كيفيت سرويس همراه با ذخيره سازي منابع براي گيرنده هايي با نيازهاي كيفيت سرويس متفاوت
510
مسيريابي چند رباتي بصورت خود عاملي
511
مسيريابي چندبخشي مطمئن با تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم مش
512
مسيريابي حركت با استفاده از تركيب رويت پذيري - وروندي
513
مسيريابي حركت رباتهاي متحرك با استفاده از شبكه هاي خود سازمانده
514
مسيريابي خطوط برق با كمك پردازش تصوير هوشمند
515
مسيريابي خودخواهانه در شبكه هاي ترفيكي
516
مسيريابي در شبكه اينترنت و آشنايي با مسيريابهاي سيسكو
517
مسيريابي در شبكه حسگر بي سيم
518
مسيريابي در شبكه هاي ادهاك
519
مسيريابي در شبكه هاي ادهاك
520
مسيريابي در شبكه هاي اي پي / تي سي پي
521
مسيريابي در شبكه هاي با ميزان مشاركت محدود
522
مسيريابي در شبكه هاي بي سيم ادهاك
523
مسيريابي در شبكه هاي راديوشناختي چندگامه با استفاده از يادگيري چندعامله
524
مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
525
مسيريابي در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از يادگيري تقويتي برپايه مدل
526
مسيريابي در شبكه‌هاي راديوي شناختي با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
527
مسيريابي در شبكه‌هاي سبز بر اساس مدل توان مصرفي وابسته به پارامترهاي ترافيك
528
مسيريابي در شبكه‌هاي مش بي سيم با ملاحظات كيفيت سرويس
529
مسيريابي درشبكه هاي حسگر بي سيم
530
مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم
531
مسيريابي درشبكه هاي مش بي سيم با ملاحظات كيفيت سرويس
532
مسيريابي دوره اي با محدوديت هاي بارگيري دو بعدي
533
مسيريابي دوره‌اي، چندهدفه و پايدار وسايل نقليه با در نظر گرفتن سايت‌هاي تخليه، براي جمع‌آوري پسماندهاي پزشكي ( به همراه مطالعه موردي واقعي)
534
مسيريابي دوسطي استوار وسايل نقليه با ملاحظات پايداري و عدم قطعيت زمان سفر
535
مسيريابي ربات با استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني بر هوش جمعي
536
مسيريابي ربات جوشكار بوسيله پردازش تصوير در حضور تشعشع فرايند
537
مسيريابي ربات در محيط شبيه سازي شده USARSim
538
مسيريابي ربات سيار در محيط پوياي ناشناخته بر پايه انتخاب كلونال و اتوماتاي سلولي بهينه شده
539
مسيريابي ربات متحرك بر پايه مسائل مقدار مرزي دو نقطه اي با روش multiple shooting
540
مسيريابي ربات‌هاي متحرك بر اساس الگوريتم رقابت استعماري
541
مسيريابي روبات سيار در محيط شامل موانع متراكم ثابت و هدف متحرك بوسيله الگوريتم ژنتيك = [استفاده از الگوريتم ژنتيك در مسيريابي روبات سيار در محيط با موانع متراكم ثابت و هدف متحرك ]
542
مسيريابي روتر
543
مسيريابي سراسري مدارات فشرده با در نظر گرفتن نويز همشنوايي
544
مسيريابي سرويس مدارس با درنظرگيري ناوگان ناهمگن و محدوديت پنجره زماني
545
مسيريابي شبكه هاي AD HOC
546
مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم چندرسانه اي با رعايت كيفيت سرويس
547
مسيريابي شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر الگوريتم كلوني مورچه ها
548
مسيريابي غير درختي ساعت براي كاهش عدم قطعيت تاخير
549
مسيريابي فرصت طلب در شبكههاي بيسيم
550
مسيريابي فرصت طلبانه در انواع شبكه هاي بيسيم
551
مسيريابي فرصت‌طلبانه چندنرخي و چندتواني در شبكه‌هاي بي‌سيم چندگامي
552
مسيريابي قابل اطمينان در شبكه هاي اقتضايي متحرك
553
مسيريابي كمان در حالت ظرفيت‌دار با تقاضاي احتمالي و با در نظر گرفتن هزينه اطلاعات مطالعه موردي: بررسي وضعيت سيستم جمع‌آوري زباله شهري منطقه 1 شهرداري مشهد
554
مسيريابي گروهي رباتها با استفاده از الگوريتمهاي هندسه محاسباتي
555
مسيريابي مبتني بر انرژي در شبكه هاي بيسيم مش
556
مسيريابي مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم برداشت انرژي
557
مسيريابي مبتني بر دانش در شبكه هاي فرصت طلب
558
مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس
559
مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس و مديريت ترافيك در سناريوهاي چند جرياني مسيريابي فرصت‌طلبانه در شبكه‌هاي بي‌سيم اقتضايي
560
مسيريابي مطمنن با مصرف بهينه انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم صنعتي ﴿IWSN﴾
561
مسيريابي معماري مش در شبكه هاي هوشمند انرژي مبتني بر راديو شناختگر
562
مسيريابي موجودي با پنجره زماني و در نظر گرفتن كاهش مصرف سوخت در يك دوره برنامه ريزي متناهي
563
مسيريابي موجودي با در نظر گرفتن تقاضاي پس افت
564
مسيريابي موجودي با محدوديت‌هاي بارگيري دوبعدي
565
مسيريابي موجودي دوسطحي ظرفيت دار
566
مسيريابي هوشمند آگاه از توان در شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك روشهاي هوش ازدحامي و شبكه هاي عصبي
567
مسيريابي هوشمند در شبكه هاي Ad-Hoc
568
مسيريابي هوشمند در شبكه هاي حسگر بي سيم
569
مسيريابي و امنيت در شبكه هاي ادهاك Security and Routing in Ad-hoc Networks
570
مسيريابي و انتخاب تركيب امدادگران در مسئله ي مراقبت خانگي (مطالعه موردي: مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت آلاء)
571
مسيريابي و تخصيص ظرفيت استوار در شبكه‌ها تحت عدم‌قطعيت
572
مسيريابي و تخصيص ناوگان به مسير در يك شبكه اتوبوسراني
573
مسيريابي و تشخيص موانع با ربات راهنماي دوچرخ
574
مسيريابي و زمان بندي خواب و بيداري در شبكه هاي حسگر بيسيم
575
مسيريابي و زمان بنديكشتي هاي حامل گاز طبيعي مايع
576
مسيريابي و زمان‌بندي پرسنل براي ارائه خدمات مراقبت‎هاي بهداشتي در منازل در شرايط عدم قطعيت
577
مسيريابي و زمانبندي پرواز در صنعت هواپيمايي با رويكرد يكپارچه
578
مسيريابي وسائط نقليه وابسته به زمان سبز با در نظرگرفتن گراف چند آلترناتيوي
579
مسيريابي وسائل نقليه در محيط رقابتي
580
مسيريابي وسايل نقليه (اتوبوس هاي) اهداي خون سيار در شرايط بحران با در نظر گرفتن گروه هاي خوني
581
مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني و محدوديت ظرفيت براي ماشين هاي جمع آوري زباله ي خشك شهري ﴿مطالعه موردي : ناحيه يك و دو شهرداري يزد﴾
582
مسيريابي وسايل نقليه با تقاضاي دوره اي در شرايط وجود انبار عبوري
583
مسيريابي وسايل نقليه با حمل و نقل متقاطع در زنجيره ي تامين ﴿مورد مطالعه : شركت بيسكويت شادي يزد﴾
584
مسيريابي وسايل نقليه با در نظر گرفتن انبار عبوري با زمان هاي سفر احتمالي در زنجيره تامين
585
مسيريابي وسايل نقليه با ناوگان ناهمگن ثابت
586
مسيريابي وسايل نقليه بر اساس نرخ مصرف سوخت با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
587
مسيريابي وسايل نقليه چند قرارگاهي و چند محصولي با وسايل نقليه متفاوت
588
مسيريابي وسايل نقليه در باراندازها با لجستيك معكوس
589
مسيريابي وسايل نقليه در سيستم‌هاي حمل‌ونقل شبه‌همگاني و شبكه‌هاي غيرقطعي
590
مسيريابي وسايل نقليه و تنظيم زمان هاي تحويل يكپارچه در زنجيره تامين
591
‎مسيريابي وسيله نقليه با استفاده متعدد از آنها با محدوديت پنجره زماني و تصادفي بودن زمان سفر
592
مسيريابي وسيله نقليه با در نظر گرفتن كاهش آلودگي در سامانه حمل و نقل هوشمند در شرايط عدم قطعيت
593
مسيريابي وسيله نقليه با ژنجره زماني با استفاده از الگوريتم ‍ژنتيك اصلاح شده
594
مسيريابي وسيله نقليه با ملاحظه فازي بودن ظرفيت ناوگان
595
مسيريابي وسيله نقليه باز دو سطحي همزمان با پنجره زماني نرم
596
مسيريابي وسيله نقليه براي يك زنجيره تامين پيوند اعضا
597
مسيريابي وسيله نقليه دوسطحي با فرض بارگيري سه بعدي كالاي مشتريان
598
مسيريابي/
599
مسيريابي، آناليز و طبقه بندي حركت اسپرم انسان
600
مسيريابي-مكان يابي وسيله نقليه چند انباره با دريافت و انتقال همزمان با پنجره زماني
601
مشابه ساز مكالمات تلفني
602
مشابه سازي از گروهها در حلقه ها و مسئله اي از پائول اردوش و بي0اچ0نويمن
603
مشابه سازي الكتريكي سيستمهاي مكانيكي
604
مشابه سازي پخت رزين پلي استر غيراشباع درآميزه هاي BMC
605
مشابه سازي سيستم هدف ياب و انتخاب الگوريتم و پردازشگر مناسب
606
مشابه سازي گريت كولر واحد اول
607
مشابه سازي معادلات حركت رباط هاي الاستيك به روش اجزاء محدود﴿بوسيله مدل ERLS و با استفاده از انتگرال گيري پي در پي ﴾
608
مشابه قضيه ايده آل اصلي براي مدولهاي روي حلقه هاي تعويض پذير
609
مشاركت اجتماعي روستائيان وعوامل اجتماعي موثربرآن
610
مشاركت اجتماعي زنان در جامعه
611
مشاركت اجتماعي زنان در جامعه
612
مشاركت انتخاباتي و اثر آن بر شكاف هاي قومي به عنوان يكي از مولفه هاي امنيت ملي ايران: انتخابات رياست جمهوري هفتم تا نهم
613
مشاركت بزه ديدگان در رسيدگي هاي ديوان كيفري بين المللي
614
مشاركت بهينه ي مزارع بادي مبتني بر DFIG در كنترل فركانس شبكه
615
مشاركت توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي دوسو تغذيه در كنترل فركانس
616
مشاركت توربين هاي بادي القايي دو تحريكه در بهبود كنترل فركانس شبكه
617
مشاركت در شبكه هاي راديوشناختي چندآنتنه مبتني بر تئوري بازيها
618
مشاركت در قتل
619
مشاركت سياسي (جنبه هاي نظري و عملي )
620
مشاركت سياسي زنان در ايران
621
مشاركت سياسي زنان در ايران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه كارها
622
مشاركت سياسي زنان درايران
623
مشاركت سياسي زنان وبررسي نگرشها وآگاهي ها وعوامل اجتماعي موثر برآن
624
مشاركت شهروندان در توسعه پايدار محلات شهري (مطالعه موردي :شهر ساري)
625
مشاركت شهروندي و مديريت دولتي
626
مشاركت كاركنان بر مناي نظام پيشنهادات ﴿ بسيج انديشه ها ﴾ در شركت آرمين ماكارون
627
مشاركت مردم در بازسازي شهرهاي زلزله زده
628
مشاركت مردمي در اداره امور شهرهاي ايران ﴿از دوران صفويه تاكنون﴾
629
مشاركت مردمي در حل و فصل اختلافات در مباني فقهي و قانوني
630
مشاركت مزارع بادي در كنترل فركانس شبكه ضمن هموارسازي نوسانات توان
631
مشاركت معلمان در تصميم گيريها از ديد گاه مديران مدارس ابتدائي شهرستان رودسر
632
مشاركت معلمان در تصميم گيريها از ديد گاه مديران مدارس ابتدائي شهرستان رودسر
633
مشاركت معلمان در تصميم گيريها از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهرستان رودسر
634
مشاركت و معاونت در جرايم مواد مخدر
635
مشاركت واحدهاي تلمبه ذخيره اي در بازار برق با در نظر گرفتن قيود ذخيره گردان
636
مشاركت والدين در بهداشت مدارس مقطع ابتدايي شهرستان گنبد
637
مشاغل تخصصي غايب در سينماي ايران
638
مشاغل خانگي وكارآفريني
639
مشاهده عقلي حُسن و اثر آن در ارتقاء معرفت هنرمند در فرايند خلق اثر هنري (با بهره مندي از آراء علامه طباطبايي)
640
مشاهده عيني جريان آرام و مغشوش
641
مشاهده و بررسي تاثير راهگاه عمودي بر مورفولوژي حركتي مذاب و نحوه ورود هوا در مدل آبي
642
مشاهده و بررسي تاثير نسبت عرض به ضخامت راهباره بر مورفولوژي حركت مذاب و تشكيل حفرات گازي ﴿مذاب AL)
643
مشاهده و بررسي مدل جريان مذاب در ريخته گري توپر
644
مشاهده و بررسي و تحليل اثرات ديواره در برخورد دو جهت متقابل
645
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺣﻠﻲ و پيش بيني حركت آن دراثر نوسان هاي درياي خزر و جريان هاي ساحلي با كمك روش عددي و GIS
646
مشاهده و كنترل مقاوم سيستم هاي غير خطي آفين به روش فازي - تطبيقي - لغزشي و با قابليت اعمال بر روي سيستم هاي آشوبي
647
مشاهده ي لحظه اي جزر و مدي بر روي كشتي نقشه برداري با استفاده از تعيين موقعيت مطلق دقيق
648
مشاهير شعراي دربار سلطان محمود غزنوي
649
مشاهير علماي دوره صفويه
650
مشبك چوب در وسايل نورپرداز كاربردي
651
مشبك چوب در وسايل نورپردازي كاربردي
652
مشبك كاري ومعرق كاري در دوره زنديه،قاجارودرب قوام السلطنه
653
مشبكه هاي توربويي: ساخت و تحليل كارايي
654
مشبكه هاي فازي و كاربرد ان
655
مشتري گرايي در زنجيره تامين
656
مشتري گرايي و مديريت رضايت مشتري
657
مشتري گرايي و مشتري مداري در بانك ملت
658
مشتري مداري در بازاريابي خدمات
659
مشتري مداري در بانك ملي ايران
660
مشتري مداري كاركنان خدمات و تاثير آن بر رضايت، تعهد و حفظ مشتريان بيمه ايران استان مازندران
661
مشتري مداري كاركنان خدمات و تاثير آن بر رضايت، تعهد و حفظ مشتريان بيمه ايران استان مازندران
662
مشتريان عمده پست ، شناخت ، رضايتمندي و انتظارات
663
مشتق انزيمي نشاسته(سايكلودكسترين ها)و كاربرد ان در صنعت نفت و محيط زيست
664
مشتق پذيري نگاشتهاي ليپشيتسي در فضاهاي فرشه و كاربردها
665
مشتق تابع نمايي براي گروههاي لي با بعد نامتناهي
666
مشتق جهت‌دار يك نگاشت مجموعه-مقدار با يك فاصله از نوع هاسدورف و كاربردهاي آن در بهينه‌سازي مجموعه‌اي
667
مشتق روي BCI - جبرها
668
مشتق روي برخي از (ابر) ساختارهاي جبري
669
مشتق روي جبرهاي گروهي
670
مشتق روي گروه جبري هاي گروهي از يك گروه آبلي موضعاً فشزده
671
مشتق سازي فورانها و سيكلوهگزن توسط ايميدويل نايترنها
672
مشتق سازي نانوكاتاليزوري اسيدهاي چرب جهت آناليز با كروماتوگرافي گازي
673
مشتق گيرهاي پوچتوان روي حلقه هاي نيمه اول
674
مشتق گيري طيفي چبي شف باروش ضرب ماتريس بردار
675
مشتق گيري و انتگرال گيري عددي
676
مشتق گيري و انتگرال گيري عددي
677
مشتق هاي جبرهاي چندگانه ي حلقوي
678
مشتق هاي فشرده ضعيف ازl1 (‎‎Z‎+)‎ به دوگان آن
679
مشتق هايي از جبرهاي تابعي باناخ
680
مشتقات توابع فاصله تعميم يافته و وجود نزديكترين نقاط تعميم يافته
681
مشتقات توابع مجموعه مقدار در فضاهاي باناخ و مشخص سازي آنها بر حسب مخروط هاي مماس و نرمال
682
مشتقات جزئي
683
مشتقات فوق مركزي
684
مشتقات كسري در پردازش تصوير
685
مشتقات كسري در پردازش تصوير
686
مشتقات مدرج وابسته به التصاق روي جبر فرمهاي ديفرانسيل
687
مشتقات موضعي كراندار و كاملا كراندار از جبرهاي باناخ نيم ساده جابه جايي خاص
688
مشتقات ناپيوسته از جبرهاي سريهاي تواني
689
مشتقات، ميانگين پذيري و منظم آرنزي جبرهاي سيگال
690
مشتقاق بالاتر و مدولهاي كوهمولوژي موضعي
691
مشتقگيرهايي كه مقادير پوچتوان روي ايده الهاي چپ دارند
692
مشتقگيري داخلي پوچتوان از عناصر كج حلقه هاي اول با تابع بازگشت
693
مشتقهاي جبرهاي با ناخ مثلثي
694
مشتقهاي مدولي روي جبرهاي باناخ جابجايي و نيمگروهها
695
مشخص سازي انواع تحدب ها توسط زير ديفرانسيل هاي تعميم يافته و كاربردهاي آن در بهينه سازي
696
مشخص سازي تجزيه متناقض نيمگروهها به وسيله پيكربندي
697
مشخص سازي تقريبا دوره اي منظم در فلورهاي آبلي مينيمال فشرده
698
مشخص سازي تقريبا دوره اي منظم در فلوهاي آبلي مينيمال فشرده
699
مشخص سازي توپولو‍ژيكي عملگرهاي ضعيف- فشرده
700
مشخص سازي حل پذيري براي گروه متناهي بر حسب قاب هاي متناظر
701
مشخص سازي حل پذيري براي گروههاي متناهي بر حسب قابهاي متناظر
702
مشخص سازي رسته اي چند گونا
703
مشخص سازي سه بعدي ساختار نخ هاي تكسچره هوا به وسيله پردازش تصوير
704
مشخص سازي شرايط بهينگي فريزجان و كاروش كان تاگر افزايش يافته
705
مشخص سازي كانال مخابرات سيار در درون ساختمان توسط يك روش عددي حل معادلات ماكسول مبتني بر MOM
706
مشخص سازي گروه هاي پوچ توان متناهي 3-باز نويس پذير
707
مشخص سازي متغيرهاي تصادفي دو مقداري و وابستگي مثبت با استفاده از مفصل ها
708
مشخص سازي هاي توابع ناهموار شبه محدب و محدب نما و كاربردهاي آنها
709
مشخص سازي همريختي ها در جبرهاي باناخ , a characterization of homomorphisms between banach algebras
710
مشخص سازي همگرايي ايده آلي جهت كامل بودن فضاهاي-n نرم خطي , IDEAL CONVERGENCE CHARACTERIZATION OF THE COMPLETION OF LINEAR N-NORMED
711
مشخص سازيها و خواص ترتيب بندي بر اساس توابع لگاريتم بخت
712
مشخص كردن ترانهاده اوسلندر براي اشياء در رسته ي زيرمدولي و كاربردهاي آن
713
مشخص كردن توابع مقياس در يك آناليز چند ريزه ساز
714
مشخص كردن ديدگاه دختران دانش آموز در مورد حجاب
715
مشخص كردن ظرفيت بهينه خودروهاي الكتريكي هيبريدي قابل
716
مشخص كردن قيمت رقابتي براي وب سرويس با تقاضاي وابسته به زمان، قيمت و معيارهاي كيفي
717
مشخص كردن نوع نگرش كاركنان نيروي انتظامي نسبت به شركت در نماز جماعت
718
مشخص نمودن روش و پارامترهاي ارزيابي كيفيت نرم افزار مراكز تلفني
719
مشخص نمودن متريك نسبت به عملكردهاي روي *C- جبريكدار
720
مشخص‌سازي براساس حاصلضرب و مجموع آميخته‌ي متغيرهاي تصادفي
721
مشخصات آماري بسته هاي دريافتي در شبكه
722
مشخصات آماري زبان فارسي
723
مشخصات بافت قالي ماشيني و موكت تافتينگ
724
مشخصات باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به سندرم PFAPA مراجعه كننده به كلينيك آلرژي- ايمنولوژي بيمارستان 17 شهريور رشت بين ســـالهاي1393 – 1387
725
مشخصات ترابرد حامل ها در نانو ترانزيستورهاي اثر ميدان
726
مشخصات جدولهاي كنترل كيفيت آماري و اطلاعات زيست شناسي درباره تخمين كيفيت خاك منطقه گرم و خشك ايران
727
مشخصات حنجره اي همخوان هاي گرفته زبان فارسي و گونه هاي رايج ايراني
728
مشخصات ديناميكي اتصالات
729
مشخصات ساختاري اپتيكي و الكترونيكي فيلم هاي نازك ITO ساخته شده به وسيله روش تبخير در خلاء
730
مشخصات طيف انتقال هاي وزن دار ابر نرمال
731
مشخصات مخلوط هاي آسفالتي با آزمايش غير مخرب ﴿ آلتراسونيك و مقاومت الكتريكي ﴾
732
مشخصات مدارات مايكرو استريپ
733
مشخصات مقطع كلارك
734
مشخصات مكانيكي و نفوذ يون هاي كلرايد در بتن حاوي رس كلسينه شده
735
مشخصات مواردَAmi در سطح شهرستان يزد در طي سالهاي 1377-78 كه در بخش مراقبتهاي قلبي به ثبت رسيده است
736
مشخصات ميدان جريان ناپايا در ناحيه درز نوك رديف پره كمپرسور محوري
737
مشخصات نبتونيت و تاثير آن بر روي خواص مكانيكي و فيزيكي ماسه قالب گيري تر
738
مشخصات هيدروليكي جريان در سرريزهاي مدور قائم با ورودي كليد پيانويي
739
مشخصات هيدروليكي جريان در شيب شكن هاي قائم مجهز به مستهلك كننده هاي شبكه اي با جريان فوق بحراني بالادست
740
مشخصات هيدروليكي و هندسي بازه هاي قوس دار انتخابي در رودخانه تالار مازندران
741
مشخصه اي از مدول ها
742
مشخصه ايده آلهاي اول مينيمال
743
مشخصه بندي كامل بودن در فضاهاي تعميم يافته مرتبط با نگاشت هاي انقباضي
744
مشخصه زمان-جريان-ولتاژ كليد بازبست جهت حفظ فيوز در شبكه‌‌هاي توزيع با حضور توليد پراكنده
745
مشخصه سازي برخي گروه هاي ساده توسط گراف هاي اول و ناجابه جايي
746
مشخصه سازي بيوراكتورهاي ايرليفت براي استفاده در فرآيند گوگردزدايي زيستي
747
مشخصه سازي پارامترها و توزيع نرمال چند متغيره به وسيله ي آماره هاي ترتيبي
748
مشخصه سازي پديده گرفتگي غشا در بيوراكتور غشايي بي هوازي مورد استفاده براي تصفيه پساب صنايع پتروشيميايي
749
مشخصه سازي توپولوژيكي جبرباناخ عملگرهاي فشرده ي ضعيف
750
مشخصه سازي توزيع بر اساس ركوردها و آماره هاي ترتيبي
751
مشخصه سازي توزيع نرمال بريده
752
مشخصه سازي توزيع هاي مرتبط با توزيع وايبل گسسته
753
مشخصه سازي جبري گروه هاي موضعا فشرده
754
مشخصه سازي حذف تركيبات آلي فرار از هوا در بيوفيلترها در حالت گذار: اثر دما و بارگذاري ناپيوسته
755
مشخصه سازي خوراك ومحصولات مياني برج تقطير
756
مشخصه سازي خوش وضعي مسئله كوشي مجرد با تأخير متناهي
757
مشخصه سازي سريها
758
مشخصه سازي سيستم دوفازي آبي به همراه افزودني PLGA به منظور بررسي توزيع پذيري دارو
759
مشخصه سازي شبكه شكاف مخازن كربناته شكافدار با كمك تطبيق تاريخچه توليد
760
مشخصه سازي فرآيند تلفيقي SBR/فنتون در تصفيه فاضلاب هاي حاوي رنگزاي آزو
761
مشخصه سازي فرآيندهاي همبسته متناوب و ايستاي چند متغيره با ويژگي ماركف
762
مشخصه سازي كامل توان هاي هادامارد حافظ مثبت بودن، يكنوا بودن و محدب بودن لوئنر
763
مشخصه سازي كميت و كيفيت فاضلاب خاكستري و ساخت پايلوت تصفيه آن جهت استفاده مجدد در ساختمانهاي سبز
764
مشخصه سازي گراف ها با روش مكمل ستاره اي
765
مشخصه سازي مدل هاي دو متغيره با استفاده از برخي اندازه هاي اطلاع واگراي شرطي پويا
766
مشخصه سازي نگاشت هاي حفظ كننده تشابه بروي فضاهاي بينهايت بعد
767
مشخصه سازي هضم بي هوازي لجن تصفيه خانه فاضلاب تحت تاثير خوراك ورودي
768
مشخصه سازي هيدروكربن هاي سنگين و انتخاب تعداد شبه اجزا با استفاده از مدل توزيع گاما
769
مشخصه سيستم ها
770
مشخصه گذاري الكترومغناطيسي و اندازه گيري ثابت دي الكتريك مواد
771
مشخصه گذاري و ارائه Set-up اندازه گيري ترانزيستور مايكروويو در باند فركانسي GHz 12-1
772
مشخصه گذاري و ارائه UP SET لازم به منظور بهبود مدل ترانزيستور FET و BJT مايكروويو در باند فركانسي L
773
مشخصه مترويدي كدهاي خطي بهينه روي شبكه هاي دوري
774
مشخصه مغناطيسي براي زوج كويل هاي غيرخطي استفاده كننده از خم ارشميدسي براي هم راستايي بيشتر محدوده خطا در سيستم هاي IPT و شبيه سازي در نرم افزار COMSOL [كامسول]
775
مشخصه ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
776
مشخصه ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
777
مشخصه نانوفيبرهاي يك بعدي Bi2WO6 - WO3 ساخته شده با روش الكتروربسي
778
مشخصه هاي ترموديناميكي توفان هاي تندري در ايران بر اساس شاخص هاي ناپايداري
779
مشخصه هاي توپولوژيك زير مجموعه هاي (موج دار چپ - ضخيم چپ و ...) از نيم گروههاي موضعا فشرده و بسيار ميانگين پذير
780
مشخصه هاي جديدقاب هاي مخلوطي
781
مشخصه هاي جريان- ولتاژ ترانزيستور اثرميداني نانو نواري گرافيني
782
مشخصه هاي حرارتي جريان ناپاياي الكترواسموتيك به همراه گراديان فشار تحت ميدان الكتريكي متناوب در ميكروكانال مستطيلي
783
مشخصه هاي نيم نرم هاي ضربي روي جبرهاي باناخ
784
مشخصه ي زير خمينه هاي كروي در فضاهاي اقليدسي
785
مشخصه يابي آنزيم هاي درگير در سيستم تيوردوكسين وابسته به NADPH از گياه برنج (Oryza sativa L.)
786
مشخصه يابي الكتريكي سطح ﴿100﴾ Si رشد يافته به روش رونشاني پرتو مولكولي MBE در نانو ساختار دور آلاييده معكوس Si/SiGe/Si-p با رهيافت خنثي سازي پيوندهاي آزاد و تقليل بارهاي سطحي
787
مشخصه يابي انرژي و نمايه ي فضايي باريكه الكتروني و تابش ايكس ترمزي ناشي از برهمكنش الكترونها با محيط در شتابدهنده الكترون با استفاده از ادوات اپتيكي
788
مشخصه يابي بافت هاي سالم و سرطاني سينه با استفاده از GEANTA4 و داده هاي پراكندگي پرتوايكس
789
مشخصه يابي برخي از خواص فيزيكي و شيميايي روان كننده‌ي مورد استفاده در خط نورد سرد فولاد مباركه
790
مشخصه يابي پارامترهاي توليد مستربچ- نانو پيگمنت جهت استفاده در الياف پلي پروپيلن
791
مشخصه يابي پوشش نيكل-تيتانيم بر فولاد 316L با استفاده از پوشش دهي ليزري
792
مشخصه يابي پوشش هاي WC - Co و استلايت 6 اعمال شده به روش HP/HVOF بر روي فولاد زنگ نزن 316 و بررسي رفتار آن ها در حمام مذاب روي
793
مشخصه يابي پوشش هاي سد حرارتي ايجاد شده به روش پاشش حرارتي روي كامپوزيت پليمري با زمينه ترموست BMI و تقويت شده با الياف كربن
794
مشخصه يابي پوشش هاي كامپوزيتي NiCrBSi-Gr اعمال شده به روش HVOF بر روي فولاد زنگ نزن 420و ارزيابي رفتار تربيولوژيكي آن
795
مشخصه يابي پوشش هاي نانو كامپوزيتي Ni-SiC-CNT توليد شده به روش آبكاري الكتريكي
796
مشخصه يابي تجربي خواص مكانيكي و بررسي ساختار بافت دريچه آئورت
797
مشخصه يابي چشمه ايكس پالسي دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر و بررسي پارامترهاي مؤثر بر تابش ايكس
798
مشخصه يابي خواص الكتروشيميايي و فتوالكتروشيميايي نانو لوله هاي اكسيد تيتانيم آندي
799
مشخصه يابي خواص مكانيكي سلول بر بستر با خواص مكانيكي نا همگون
800
مشخصه يابي خواص مكانيكي غير خطي سلول با استفاده از روش مايكروپيپت
801
مشخصه يابي داربست بر پايه كيتوسان حاوي نانوذرات طلا براي مهندسي بافت عضله قلب به منظور بهبود ارتباطات الكتريكي بين سلول ها
802
مشخصه يابي ذرات سنتز شده نيكل- اكسيد نيكل به روش پيروليز پاششي
803
مشخصه يابي روغن هاي صنعتي به روش تركيبي فلوئورسانس القايي ليزري و طيف سنجي UV-Vis
804
مشخصه يابي ساختاري فيلم هاي نازك اكسيد روي به روش الكترونهشت
805
مشخصه يابي ساختاري هيبريد گرافن /اكسيدروي /دي اكسيد تيتانيوم ..
806
مشخصه يابي ساختاري و ارزيابي رفتار خوردگي، تربيوخوردگي و روئين شدن آلياز Ti - 6A1-4Vدر شرايط آندايز شده
807
مشخصه يابي ساختاري و خواص نوري ZnV2O6 سنتز شده به روش احتراق محلولي
808
مشخصه يابي سوزن پلاسما با روش طيف سنجي نشري
809
مشخصه يابي فيلم تهيه شده از نانو الياف طبيعي استخراج شده از ذرت و بررسي كاربرد آن در كامپوزيت لايه اي بر پايه رزين اپوكسي
810
مشخصه يابي كاغذ زيستي از هيدروژل هاي آلژينات و فيبرين به منظور كاربرد در چاپگرهاي زيستي
811
مشخصه يابي كاغذ زيستي از هيدروژل هاي بر پايه ي فيبرين به منظور كاربرد در چاپ زيستي پوست
812
مشخصه يابي گرد و غبار اتمسفري شهر سنندج و تغييرات ماهانه آن
813
مشخصه يابي لايه نفوذي آلومينيوم منگنز روي فولاد AISI 1045
814
مشخصه يابي لايه هاي نازك BPhen با استفاده از پراكندگي پرتوايكس
815
مشخصه يابي لايه هاي نازك ZnO با استفاده از پراكندگي پرتوايكس
816
مشخصه يابي لجن هاي توليدي در كارخانجات ستگبري جهت بازيافت آن ها
817
مشخصه يابي لقمه هاي روانكار جامد مورد استفاده در صنايع ريلي
818
مشخصه يابي مكانيكي بافت چربي زيرپوستي
819
مشخصه يابي مكانيكي و مدل‌سازي ناي انسان
820
مشخصه يابي نانو ذرات(باريم- كلسيم) تيتانات و كاربرد آن در داربست نانو ليفي كامپوزيتي پلي وينيليدين فلورايد- پلي وينيل الكل براي مهندسي بافت استخوان
821
مشخصه يابي نانو ذره هاي نيكل/اكسيد نيكل بر حسب توزيع اندازه ي ذره ها و ساختار فازي
822
مشخصه يابي نانو كاوپوزيت سطحي آلومينيوم - نانو لوله هاي كربني توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
823
مشخصه يابي و ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي بين فلزي نيكل تيتانيم اعمال شده به روش هاي پاشش حرارتي HVOF و APS
824
مشخصه يابي و ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي روي و آلومينيوم به روش پاشش حرارتي بر زير لايه چدني
825
مشخصه يابي و بررسي خواص مكانيكي باندهاي اُرتوپدي گچي
826
مشخصه يابي و بررسي رفتار خوردگي پوشش نانوساختار اكسيد گرافن توليد شده به روش الكتروفورتيك بر زيرلايه فولاد زنگ نزن 316
827
مشخصه يابي و بررسي رفتار خوردگي و تربيوخوردگي پوشش هاي نانو ساختار اكسيد تيتانيوم ايجاد شده در شرايط مختلف آندايزينگ
828
مشخصه يابي و بررسي مكانيزم خوردگي پوشش فولاد زنگ نزن دانه ريز ايجاد شده به دو روش قوس كاتدي و پراكنش مغناطيسي
829
مشخصه يابي و بهينه سازي سامانه رهايش كنترل شده داروي 5- فلوئوروراسيل از نانو الياف پوسته - مغزي پليƐ-كاپرولاكتون – پلي وينيل پيروليدون
830
مشخصه يابي و توليد كربن فعال از لجن نفتي به منظور جذب فلزات سنگين از فاضلاب
831
مشخصه يابي و كامپوزيت سازي سطحي آلومينيوم/منيزيم توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
832
مشخصه يابي و مقايسه رفتار ويسكوالاستيك رگ مصنوعي بر پايه پلي يورتان و رگ طبيعي
833
مشخصه يابي و مقايسه‌ي خواص فيزيكي و شيميايي برخي شوينده‌هاي مورداستفاده در خط‌نورد سرد فولاد مباركه
834
مشخصه يابي يك دوشاخه‌اي كوك پذير براي استفاده در بيناب نمايي نوري-صوتي
835
مشخصه‌سازي انواع عملگر‌هاي يكنواي بيشين و توسيع‌هاي آن‌ها
836
مشخصه‌سازي بر اساس اطلاع فيشر در توزيع‌هاي موزون
837
مشخصه‌سازي و خواص پيوستگي براي عملگرهاي يكنواي ماكسيمال با درون دامنه غير تهي
838
مشخصه‌سازي يك مدل مكانيكي براي الاستوگرافي بافت كبد
839
مشخصه‌هاي امواج در حين رشد و ميرائي مطالعه موردي: درياي عمان
840
مشخصه‌يابي تجربي خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه پليمري خودترميم شونده
841
مشخصه‌يابي تركيبات درخت‌ساني مختلف با گروه انتهايي آمين به منظور اصلاح الياف اكريليك
842
مشخصه‌يابي خواص ويسكوالاستيك خطي مواد زيستي با استفاده از نتايج تست نانوايندنتيشن با كمك المان محدود معكوس
843
مشخصه‌يابي ساختار لايه‌ نانوالياف پلي¬وينيليدين‌فلورايد (PVDF) حاوي پلي‌دي‌استيلن (PDA) جهت به‌كارگيري در حسگر¬هاي حلال‌هاي آلي
844
مشخصه‌يابي و مطالعات برون‌تني نانو شيشه ‌زيست‌فعال حاوي SrO و Li2O سنتز شده به روش سل-ژل
845
مشخصه¬يابي ساختاري گرافن (G) و تركيب TiO2/G سنتز شده با روش مايكروويو و بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي TiO2/G
846
مشخصه¬يابي ساختاري هيبريد اكسيدمس/گرافن (CuO/G) سنتز شده با روش مايكروويو و بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي آن
847
مشخصه¬يابي و انحلال سلنيم و نقره از لجن مس آندي سرچشمه
848
مشخصه‎سازي خودكار و پردازش داده‎هاي فراصوت توسط روش‎هاي آماري
849
مشرب عرفاني عزالدين كاشاني وحدت وجود_وحدت شهود
850
مشرب عرفاني نجم دايه و اصطلاحات وتعابير عرفاني در نثر او
851
مشروعيت بررسي در محاكم كيفري بين المللي
852
مشروعيت بررسي در محاكم كيفري بين المللي
853
مشروعيت تحريم از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر تحريم هاي يكجانبه عليه ايران
854
مشروعيت تكنولوژي كنترل فكراز منظر حقوق بين الملل
855
مشروعيت دادگاه ويژه ي لبنان در حقوق بين الملل
856
مشروعيت زدايي از ايران و شيعه و بازنمايي آنها: مطالعه موردي، سايت هاي خبري عربستان سعودي
857
مشروعيت سياسي از ديدگاه امام علي در نهج البلاغه
858
مشروعيت مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر از منظر فقه اماميه و حقوق بين الملل
859
مشعل گازوئيل سوز
860
مشفصات فني و مهندسي مترو تهران
861
مشق نظر [ارائه شيوه عملي ديدن براي دانشجويان معماري]
862
مشكان شناسي
863
مشكان شناسي
864
مشكل ازدواج دختران تحصيل كرده
865
مشكل بازاريابي در شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي شهر يزد
866
مشكلات ارباب رجوع در راهروهاي دادگستري
867
مشكلات اقتصادي روستاهاي چهار محال و بختياري
868
مشكلات برخورد با افراد ناتوان جامعه
869
مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري
870
مشكلات رفتاري دانش آموزان تيزهوش دختر و پسر در مقطع راهنمايي از ديدگاه دبيران
871
مشكلات رفتاري دانش آموزان تيزهوش دختروپسر در مقطع راهنمايي از ديدگاه دبيران
872
مشكلات رفتاري كودكان و راهكارهاي والدين
873
مشكلات زنان خانه دار در جامعه صنعتي اسفراين
874
مشكلات ساختار اداري در ايران
875
مشكلات صنعت لعاب هاي سراميكي استان يزد در زمينه قيمت تمام شده و ارائه راهكار جهت كاهش آن
876
مشكلات عاطفي و رفتاري كودكان بي سرپرست 3 تا 6 ساله
877
مشكلات عمراني و شهرسازي اصفهان و پيشنهادات اصلاحي
878
مشكلات كودكان
879
مشكلات مديريت اداري در سازمانهاي ايران و در دانشگاه اصفهان
880
مشكلات مديريت مناطق كوهستاني شرق گيلان
881
مشكلات مديريت مناطق كوهستاني شرق گيلان
882
مشكلات مديريتي ساخت يك شناور در كارخانه كشتي سازي ISOICO
883
مشكلات ناشي از ازدواج فاميلي
884
مشكلات و راه حل ها در تحليل پوششي داده ها
885
مشكلات و عوامل بازدارنده پيشرفت و ترقي كشورهاي جهان سوم - بيمارستان صحرايي
886
مشكلات يادگيري الكترونيكي در ايران
887
مشكلات يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان فارسي زبان كرج در ارتباط با افعال داراي حرف اضافه ي مستتر
888
مشكلات يادگيري كودكان استثنايي
889
مشكله الاعراب في الصحيفه السجاديه / بررسي و تبيين مشكلات نحوي صحيفه سجاديه
890
مشهد در عصر صفوي ( بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از شاه عباس اول تا سقوط سلسله صفوي )
891
مشوق هاي مالياتي، سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
892
مصاديق اكل به باطل در فقه اسلامي
893
مصاديق تصويري قرآن در تاريخ نقاشي
894
مصاديق تصويري قرآن در تاريخ نقاشي
895
مصاديق جديد شرب خمر در فقه مذاهب و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
896
مصاديق جرم جاسوسي با توجه به فناوري نوين
897
مصاديق رشوه در مذهب شيعه
898
مصاديق و قلمرو اختيارات حاكم اسلامي﴿ ولي فقيه﴾ در قانون مجازات اسلامي
899
مصالح شناسي مرمت آناستيلوزي با نگاه ويژه به محوطه ميراث جهاني پاسارگاد
900
مصالحه انجام تعمير و رفع خاموشي به كمك زنجيره پيوسته ماركوف با اهداف زيست محيطي و اقتصادي و دستيابي به حداكثر قابليت اطمينان
901
مصالحه انرژي مصرفي و قابليت اطمينان در طراحي حافظه هاي روي تراشه مبتني بر عناصر حافظه ي غيرفرار با زمان مانايي چندگانه
902
مصالحه بين بهره چندگانگي و همبافت‌گري در سيستم‌هاي MIMOدر سيگنال به نويزهاي محدود
903
مصالحه در امور كيفري از ديدگاه فقه و حقوق ايران
904
مصدومين و مجروحين جاده ها
905
مصرف بجا و بيجاي و ازوپرسورها در اعمال جراحي
906
مصرف فرهنگي و جنسيت با تاكيد بر مصرف فيلم، كتاب و موسيقي نمونه موردي: دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان شاغل به تحصيل در شهر مريوان
907
مصرف قندهاي زايلوز و آرابينوز به وسيله مخمرها و كاربردهاي صنعتي آنها
908
مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق كيفي و تاثير آن ها بر مسوليت كيفري
909
م‍ص‍رف‌ گ‍راي‍ي‌ و ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ و رس‍ان‍ه‌ در آن‌
910
مصرفي انواع آزمايش هاي معمول در صنعت كشتي سازي
911
مصطفي جمال الدين حياته و شعر في المهجر
912
مصطفي جمال الدين حياته و شعر في المهجر
913
مصطفي عقاد و سينماي ديني
914
مصلحت و مفسده در بنيان حكم شرعي
915
مصلي چرام
916
مصلي عقدا
917
مصور سازي ابر و صاعقه فركتالي درFractVRML
918
مصور سازي ابر و صاعقه فركتالي در Fract VRML
919
مصور سازي كتاب كودك
920
مصور سازي و پيش بيني تغييرات فناوري در قلمرو منتخب سراميك با كاربرد روش‌هاي متن كاوي، مورفولوژي، SOM و FCM
921
مصورسازي شعر قصه ي شهر سنگستان مهدي اخوان ثالث
922
مصورسازي كتاب كودك و نوجوان بر اساس نگارهاي كتاب مقامات حريري
923
مصورسازي كتب در دوره تيموري
924
مصورسازي نتايج حاصل از جستجو در وب با استفاده از واقعيت مجازي (VR)
925
مصورسازي نحوه عملكرد يك كامپايلر
926
مصونيت
927
مصونيت اماكن ديپلماتيك و ابعاد حقوقي آن از ديدگاه حقوق بين الملل
928
مصونيت پارلماني
929
مصونيت دولت در رويه ديوان بين المللي دادگستري﴿icg﴾ با تاكيدبرراي سوم فوريه 2012
930
مصونيت دولت و نقض حقوق بشر
931
مصونيت ديپلماتيك و جايگاه مسئوليت كيفري دولتمردان در حقوق بين الملل نوين
932
مصونيت سران دولت ها در حقوق كيفري بين المللي
933
مصونيت سران دولت ها در حقوق كيفري بين صالمللي
934
مصونيت سياسي
935
مصونيت قضايي دولتها در محاكم داخلي با تÊكيد بر رÎي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آلمان عليه ايتاليا
936
مضارب عملگرهاي ابردوري , Multiples of hypercyelic operators submitted partial fulfillment of the requirement
937
مضارب فشرده روي جبرهاي پيچشي و زندار Compact multipliers on weighted convolution algebras
938
مضاربه و كاربرد آن در امور بانكي
939
مضاربه و مشكلات اجرايي آن در سيستم بانكي
940
مضامين اخلاقي در ديوان صائب تبريزي جلد (3-1)
941
مضامين اخلاقي و اجتماعي در كليات ديوان وحشي بافقي
942
مضامين ادب اسلامي و عربي در ديوان شهريار
943
مضامين اسلوب تاكيد درنامه هاوكلمات قصارنهج البلاغه
944
مضامين پايداري در شعر يحيي سماوي و قيصر امين پور
945
مضامين تعليمي و اخلاقي در ديوان سيداشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)
946
مضامين حماسي در اجراهاي موسيقي عاشيقي ( مطالعه موردي شهرستان قدس )
947
مضامين حماسي در شعر انقلاب با تكيه و تاكيد بر اشعار نصرالله مرداني،قيصر امين پور، حسين اسرافيلي و عليرضا قزوه
948
مضامين شيعي در شعر شريف رضي و شريف مرتضي
949
مضامين عرفاني درشعر دفاع مقدس
950
مضامين عطّاري و طبّي در منطق الطّير
951
مضامين قرآن در ديوان صائب تبريزي
952
مضامين قصر وحصر در نهج البلاغه
953
مضامين گنوسي در فِرَق اوليه شيعه
954
مضامين مشترك گلستان با ديگر آثار سعدي
955
مضامين نمايشنامه هاي فارسي از نظر انتقادي
956
مضامين و تصاوير شعري شاعران بي ديوان قرنهاي 3.4.5 هجري قمري
957
مضحك است بپنداريم همانيم كه از خويش ...
958
مضراب سنتور از گذشته تا به امروز
959
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
960
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
961
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
962
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
963
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
964
مضرات تربيتي تهاجم فرهنگي
965
مضمون پردازي هفت پيكر در طراحي فرش با تاكيد بر گنبد سبز
966
مضمون خير و شر در مفرغ هاي لرستان با رويكرد نشانه شناسي فرهنگي
967
مضمون سازي و تصويرآفريني با اعلام جغرافيايي در غزل شاعران معاصر ( هوشنگ ابتهاج ،سيمين بهبهاني ،حسين منزوي ،محمدعلي بهمني )
968
مضمون شناسي پارچه هاي قلمكار باتاكيد بر طرح هاي روايي ﴿مطالعه وتحليل ده تخته از پرده هاي قلمكار در طي يك قرن اخير﴾
969
مضمون شناسي پارچه هاي قلمكار باتاكيد بر طرح هاي روايي﴿مطالعه وتحليل 10تخته از پرده هاي نقاشي قلمكار در طي قزن اخير﴾
970
مضمون شناسي كتب چاپ سنگي مصوردوران قاجار با تاكيد بر نسخه اسكندر نامه موجود در كتابخانه وزيري يزد
971
مطا لعه آزمايشگاهي چندنوع فولاد تجاري ضدسايش باهدف رتبه بندي مقاومت سياسي
972
مطا لعه رابطه ي مهارت زندگي با خود پنداره در دانش آموزان دبيرستان دخترانه فرزانگان كرج سال تحصيلي 93-92
973
مطا لعه رابطه ي مهارت زندگي با خود پنداري
974
مطا لعه يمتابونوميكس پروفايل متابولوم سندرم متابوليك
975
مطابقت تست ورزش با آنژيوگرافي در تشخيص و شدت بيماري عروق كرونر
976
مطاتعه تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد پمپ هاي گريز از مركز اسلاري
977
مطالب ومسائلي پيرامون هنر گويندگي وهنرپيشگي در راديو
978
مطالبات غيرجاري بانكها و تاثير آن بر اعتباردهي بانكهاي ايران (1391-1381)
979
مطالبعه مقادير مختلف كود نيتروژن و فاصله كاشت بر خصوصيات مورفولوژيكي و عملكرد برنج لاين7
980
مطالبي در اطراف فيلم پدري كه پسرش را مي فهمد
981
مطالبي در مورد اوژن آتژه
982
مطالبي در مورد مسائل اساسي مربوط به رستوران - سلف سرويس
983
مطالبي در مورد مسائل اساسي مربوط به رستوران سلف سرويس وبار
984
مطالع اصول اوليه خواص الكترونيكي و مغناطيسي تتراسن و تاثير ناخالصي هاي مغناطيسي برآن
985
مطالع ب ث ژ و داروهاي جديد سل
986
مطالع فون شپشك هاي نباتي در شهرستان بهبهان وحومه
987
مطالع مناطق قالي بافي در استان كردستان
988
مطالع و طراحي پايانه مسافربري ملاير
989
مطالعÞ ليگنين سودا و ديوكسان باگاس با استفاده از روش مشتق سازي و گسست كاهشي )DFAC(
990
مطالعات آبخيزداري حوزه آبخيز پير ناركي - مهريز
991
مطالعات آبشناسي لتيان و آبراهه هاي مربوطه با نگرش به آلاينده هاي زيست محيطي
992
مطالعات آبشناسي منطقه اكتشافي ذغالسنگ گلندرود
993
مطالعات آزمايشگاهي توليد هيدروكسي متيل فورفورال از كاه برنج
994
مطالعات آزمايشگاهي سينتيك و تعادل جذب چندجزئي فلزات سنگين توسط نانو ذرات گاما-آلومينا از آب
995
مطالعات آزمايشگاهي و ارائه طرح حفاظت براي پوشش فلزي حوض ايوان كاخ عالي قاپو
996
مطالعات آزمايشگاهي و حفاظت و مرمت يك ظرف فلزي دسته دار ( تنگ) متعلق به مجموعه خصوصي سماوي اصفهان
997
مطالعات آزمايشگاهي و حفاظت و مرمت يك ظرف مفرغي متعلق به موزه خصوصي سماوي
998
مطالعات آزمايشگاهي و شبيهسازي CFD جريان دوفازي گاز- مايع در راكتورهاي بستر قطرهاي
999
مطالعات آزمايشگاهي و عددي بر روي ارتعاشات ناشي از ابركاواك
1000
مطالعات آزمايشگاهي و عددي به منظور بهسازي هسته سدهاي خاكي با استفاده از تكنولوژي نانو
بازگشت