<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعات چينه شناسي مجموعه رسوبي ائوسن منطقه روستايي نيزار چهار گوش قم
2
مطالعات چينه شناسي و فسيل شناسي قسمت فوقاني سازند آيتامير و سازند آبدراز در برش روستاي حسن كد خدا، در غرب شهرستان درگز( مركز حوضه رسوبي كپه داغ)
3
مطالعات چينه شناسي و فسيل شناسي قسمت فوقاني سازند ايتا مير و سازند آبدراز در برش روستاي حسن كد خدا، در غرب شهرستان درگز( مركز حوضه رسوبي كپه داغ)
4
مطالعات چينه نگاري و ميكرو فاسيس سازندقم در چهار گوش 1"100000كهك
5
مطالعات چينه نگاري و ميكروفاسيس سازند قم در چهار گوش 1:100000كهك
6
مطالعات خانه شعر يزد
7
مطالعات خصوصيات زمين شناسي مهندسي گرانيت شيركوه﴿جنوب غربي شهرستان يزد﴾
8
مطالعات دگرساني، ژئوشيميايي و ارزيابي عيار طلا در زون هاي مختلف كانسار مس- طلاي پورفيري دالي
9
مطالعات دورسنجي . ژنوشيمي و پتروژنز سنگهاي گرانيتوئيدي منطقه جنگا - زمين حسين . جنوب ساردوئيه ( استان كرمان) با نگرشي بركانه زائي مس و اهن
10
مطالعات دورسنجي براي تفكيك دگرساني هاي مرتبط با كاني زايي ها در منطقه شهربابك، كرمان
11
مطالعات رئولوژيكي بنيادي خميرنان و سيستم نشاسته - گلوتن وبررسي چگونگي اثر برخي افزودنيها بر تغييرخصوصيات رئولوژيكي سيستم نشاسته - گلوتن
12
مطالعات راهبردي آموزش غير رسمي دولتي فني و حرفه اي استان يزد
13
مطالعات راهبردي براي تسهيل عبور و مرور جانبازان و معلولين جسمي حركتي، ضايعه نخاعي و نابينايان از خيابان‌ها و پياده‌روها(بررسي موردي شهر گرگان)
14
مطالعات رسوب شناختي، بوم شناختي و ميكروفونستيك ساحل بوشهر (هليله تا بندرگاه )
15
مطالعات رسوب شناختي، بوم شناختي و ميكروفونستيك ساحل بوشهر (هليله تا بندرگاه )
16
مطالعات رنگ شناسي سيما منظر و مبلمان شهري مبتني بر اصول و ارزش هاي زيبايي شناسي ايراني اسلامي
17
مطالعات روابط كمي ساختار- فعاليت برخي از مشتقات تيازوليل آلكين ها و برخي از مشتقات دي هيدرو كينولينون و فتاليميد به عنوان گيرنده هاي عصبي متابوتروپيك گلوتامات پنج با استفاده از روش هاي خطي و هوش مصنوعي
18
مطالعات روابط كمي ساختار- فعاليت برخي از مشتقات تيازوليل آلكين ها و برخي از مشتقات دي هيدرو كينولينون و فتاليميد به عنوان گيرنده هاي عصبي متابوتروپيك گلوتامات پنج با استفاده از روش هاي خطي و هوش مصنوعي
19
مطالعات ريخت¬شناسي در حفاظت از بافت تاريخي كاشان نمونه موردي: احياء محور علوي كاشان
20
مطالعات ريز چينه شناسي بر اساس فراميني فر در منطقه آريش غرب خوسف، شرق بلوك لوت
21
مطالعات ريز چينه شناسي بر اساس فراميني فرا در منطقه آريش ، غرب خوسف ، شرق بلوك لوت
22
مطالعات ريزچينه شناسي سري هاي رسوب مقطع زرگر، جنوب باقران ، شهرستان بيرجند
23
مطالعات زئوالكتريك زون 3 مارن هاي جاورتن - جغتاي
24
مطالعات زمين آماري و ارزيابي ذخيره باريت در كانسار سرب ، روي و باريت مهديآباد يزد
25
مطالعات زمين آماري و ارزيابي ذخيره كانسار باريت سلطان آباد تفرش
26
مطالعات زمين شناسي اقتصادي ژئوشيميايي و كاني شناسي نوري كانسار سرب وردي كلاه دروازه اميرانكوه - اصفهان
27
مطالعات زمين شناسي اقتصادي كانسار منگنز حسين آبادي بافت و تهيه نقشه زمين شناسي 200000:1 منطقه
28
مطالعات زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخيره كانسار آهن گلالي
29
مطالعات زمين شناسي اقتصادي و اكتشافات ليتوژئوشيميايي ليستونيت هاي افيوليت هاي الهيارلوي گرمي اردبيل
30
مطالعات زمين شناسي اقتصادي، ژئوشيميائي و ژئوفيزيكي در معادن ايرانكوه اصفهان
31
مطالعات زمين شناسي اقتصادي، مدلسازي توزيع عيار و ارزيابي ذخيره زمين آماري آنومالي شماره 2 كانسار آهن گل گهر سيرجان
32
مطالعات زمين شناسي مهندسي و تحليل پايداري همزمان با حفر ترانشه بلند و طويل كيلومتر 68 آزادراه خرم آباد - پل زال
33
مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مسير نوار نقاله - سنگ شكن معدن مس سونگون
34
مطالعات زمين شناسي و پترو فيزيكي سازند كنگان
35
مطالعات زمين شناسي و پترولوژيكي سنگهاي آتشفشاني سري تنورجه ،شمال شرق كاشمر
36
مطالعات زمين شناسي و ژئوشيميايي معدن مس كردكندي زنجان
37
مطالعات زمين شناسي و ژئومرفولوژي منطقه دولاب - ابراهيم آباد
38
مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي حوزه ميل سفيد - جهان آباد
39
مطالعات زمين شناسي و كاني شناسي توف هاي زئوليتي شده سازند كرج در شرق تهران
40
مطالعات زمين شناسي، دگرساني گرمابي، ژئوشيمي و سيالات درگير كاني سازي مس مزده (جنوب نطنز)
41
مطالعات زمين‌شناسي اقتصادي و اكتشافات ژئوشيميايي قلع و تنگستن ده حسين اراك
42
مطالعات زمين‌شناسي و ژئوشيميائي طلا در پتانسيل معدني هميچ (بيرجند)
43
مطالعات زمينشناسي اقتصادي و ژئوشيمي سيالات درگير در كانسار موليبدن پورفيري نوچون
44
مطالعات زيست چينه نگاري سازنده اسماري در غرب شهر كرد
45
مطالعات زيست شناختي و رفتاري هيپرپارازيتوييد
46
مطالعات زيست محيطي و ژئوشيميايي خليج گرگان (تعيين يون‌ها، فلزات سنگين و ميزان مواد حمل شده به خليج گرگان)
47
مطالعات زيست محيطي وشيميايي سد باطله كارخانه فرآوري معدن مس سونگون ، اهر
48
مطالعات ژئو ميكرو بيو لوژي در مناطق دگر ساني كانسار مس سر چشمه با استفاده از تكنيكهاي GIS
49
مطالعات ژئوالكتريك IP-RS در كانسار مس بوانات و بارزسازي آنومالي هاي حاصله با استفاده از تكنيك هاي زمين آماري
50
مطالعات ژئوالكتريك در ساختگاه سد مخزني كوچري
51
مطالعات ژئوالكتريك ساختگاه نيروگاه برقابي كوهرنگ II
52
مطالعات ژئوالكتريكي (گمانه زني الكتريكي) دشت نورآباد ممسني
53
مطالعات ژئوالكتريكي در ساختگاه سد چهچهه
54
مطالعات ژئوالكتريكي دشت تايباد به منظور اكتشاف ذخاير آب زيرزميني
55
مطالعات ژئوالكتريكي مارنهاي زون 2- جاورتن
56
مطالعات ژئوالكتريكي و گراني غار زرين آباد لرستان
57
مطالعات ‍‍‍ژئوالكتريكي(گمانه‌زني الكتريكي) آبخوان آبرفتي سالي خرم‌آباد
58
مطالعات ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد(مطالعه موردي سد دريك سلماس)
59
مطالعات ژئوشيمي موليبدن و مس و زمين شناسي در منطقه سيه كمر﴿ميانه﴾
60
مطالعات ژئوشيميائي رسوبات كف رودخانه كارون
61
مطالعات ژئوشيميائي كانسار مس پورفيري دره زار-كرمان
62
مطالعات ژئوشيميائي و ارزيابي ذخيره معدن سرب و روي كوشك (بافق )
63
مطالعات ژئوشيميائي و اكتشاف مس مسجد داغي
64
مطالعات ژئوشيميائي و بررسي ژنز مس در پتانسيل معدني رابر كرمان
65
مطالعات ژئوشيميايي آلودگي‌هاي نفتي موجود در رسوبات عمقي بندر‌انزلي
66
مطالعات ژئوشيميايي آيراهه اي ويتوژئوشيميايي معدن مس يمقان طارم
67
مطالعات ژئوشيميايي به منظور تعيين پراكندگي عناصر كمياب و نادر خاكي در كانسار آهن چغارت بافق
68
مطالعات ژئوشيميايي در منطقه چاه گشار ندوشن يزد جهت شناسايي پتانسيل هاي فلزي
69
مطالعات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي برگه 25000/1 رزن ﴿همدان﴾
70
مطالعات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه‌اي در برگه 1:100000 كيوي به روش حوضه آبريز نمونه و نگاشت خودسازمانده
71
مطالعات ژئوشيميايي زون پتاسيك معدن مس سرچشمه
72
مطالعات ژئوشيميايي زون فيليك و آرژيليك معدن مس سونگون
73
مطالعات ژئوشيميايي طلا در ذخيره ي رزن (همدان)
74
مطالعات ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در واحدهاي سنگي چهارگوش 1:100000 كاشان
75
مطالعات ژئوشيميايي كانسار مس پرفيري پركام - كرمان
76
مطالعات ژئوشيميايي معدن مس مزرعه ﴿شمال اهر﴾
77
مطالعات ژئوشيميايي ناحيه اي برگه 000.5111 نقده 0
78
مطالعات ژئوشيميايي و بررسي ژنز انديس مس دهوج در جنوب شرق راور كرمان
79
مطالعات ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي افق هاي طلادار آهك هاي چالداغي واقع در شرق محدوده معدني زرشوران
80
مطالعات ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي معدن آهن ميشدوان(آنومالي IX)
81
مطالعات ژئوشيميايي و سنگ شناسي زون پتاسيك معدن مس سونگون
82
مطالعات ژئوشيميايي و سيالات درگير و كانه زايي مس ظفرقند ﴿جنوب شرق اردستان﴾
83
مطالعات ژئوشيميايي و كانه زايي طلا در شيست هاي سبز كانسار طلاي زرشوران
84
مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌زايي طلا در افق آهك‌هاي چال داغ كانسار طلاي زره ‌شوران
85
مطالعات ژئوشيميايي و كاني¬زايي طلا در كنتاكت بين آهك¬هاي چالداغ با شيست¬هاي سبز ايمانخان در منطقه معدني زرشوران
86
مطالعات ژئوشيميايي و متالوژني در ذخيره ي پلي متال تالمسي(انارك)
87
مطالعات ژئوشيميايي و ميان بارهاي سيال كانسار مس (طلا) اسپيدان، جنوب شرق نطنز
88
مطالعات ژئوفيزيك و ژئوتكنيك سد كاكا شرف لرستان
89
مطالعات ژئوفيزيكي IP-Rs در محدوده ژوژ واقع در جنوب معدن آنتيموان سفيدآبه
90
مطالعات ژئوفيزيكي به روش پلاريزاسيون القايي و مقاومت ويژه الكتريكي در محدوده كانسار آنتيموان حيدرآباد، جنوب غربي نهبندان
91
مطالعات ژئوفيزيكي در ساختگاه سد سولكان
92
مطالعات ژئوفيزيكي در شهر اميريه دامغان براي تعيين نوع ساختگاه براساس استاندارد 2800 ايران
93
مطالعات ژئوفيزيكي در محدوده آبخوان سخت هَرو
94
مطالعات ژئوفيزيكي در معدن بوكسيت جاجرم
95
مطالعات ژئوفيزيكي دشت كهنوج به منظور شناسائي منابع آب منطقه
96
مطالعات ژئوفيزيكي دمپ باطله كارخانه زغال شويي البرز شرقي
97
مطالعات ژئوفيزيكي ساختگاه سد و نيروگاه سيمره
98
مطالعات ژئوفيزيكي ساختگاه كارخانه گندله سازي سه چاهون-بافق
99
مطالعات ژئوفيزيكي سد قزل تپه زنجان
100
مطالعات ژئوفيزيكي و ژئوتكنيكي ترانشه¬اي در مسير راه¬آهن اردبيل-ميانه
101
مطالعات ژئومرفولوژي حوزه آبخيز طالقان ﴿ زير حوزه جزن-گوران ﴾
102
مطالعات ‍‍ژئومغناطيسي در محدوده آنومالي شماره 7 گل گهر
103
مطالعات ژئومغناطيسي محدوده خاوري حنا قلعه‌زري
104
مطالعات ژنتيكي - بيوشيميايي - پروتئين هاي غيرآنزيمي گندمهاي نان از طريق RP - HPLC
105
مطالعات ژنتيكي و سيتوژنتيكي گندمهاي ايراني
106
مطالعات ساختاري بر روي ملات هاي هيدروليكي بند امير فارس از ديدگاه آركئومتري
107
مطالعات ساختاري در رديابي فن شناسي برنز فن شناسي عملي، حفاظت و مرمت مجسمه قوچ طسمه جان
108
مطالعات ساختاري دررديابي فن شناسي برنز و فن شناسي عملي ،حفاظت و مرمت مجسمه قوچ طسمه جان
109
مطالعات ساختاري فن شناسي بر روي ملات هاي گچ و خاك ساساني نيشابور
110
مطالعات ساختاري وطيفي كمپلكس هاي نيكل مس وروي پيريدين كريالدهيد پاركلروفنييل تيوسمي كاربازون
111
مطالعات ساختاري، زمين آماري و ارزيابي ذخيره كانسار طلاي معلمان، دامغان
112
‎مطالعات ساختاري، ژئوشيميايي و مدلسازي سه بعدي كانسار طلاي زرشوران﴾تكاب﴿
113
مطالعات ساختگاه سد مخزني كوچري به روش ژئوالكتريك
114
مطالعات ساختمان داخلي نخ حاصل از سيستم هاي رينگ ، چرخانه و جت هوا
115
مطالعات ساختماني پايداري ميوگلوبين در حضور دگرگون كننده هاي شيميايي و حرارت
116
مطالعات سنجش از دور بر روي زون هاي دگرساني سيستم هاي مس پورفيري در محدوده سونگون هفت چشمه و كيقال شمال غرب ايران
117
مطالعات سنگ چينه اي و زيست چينه اي سازندهاي گروه خامي در جنوب درياچه كافتر منطقه اقليد
118
مطالعات سنگ شناسي ، ژئو شيميائي و زمين شاختي معادن كروميت رزكوئيد در شمال بافت و ده شيخ كرمان
119
مطالعات سنگ شناسي ، ژئوشيميائي و زمين ساختي معادن كروميت آبدشت و صونمان اسفندقه كرمان و ارائه مدل اكتشافي
120
مطالعات سنگ شناسي تكتونيكي و ژئوشيميائي معدن كروميت سيخوران اسفندقه
121
مطالعات سنگ شناسي منطقه رباط شاه عباسي واقع در ارتفاعات شمالي آباده و بررسي آنها از ديدگاه سنگهاي ساختماني
122
مطالعات سنگ شناسي و ژئوشيميايي اسكارنهاي سونگون اهراز نظر كاني سازي مس
123
مطالعات سنگ شناسي و ژئومكانيكي سنگ هاي ساختماني معادن ناحيه كلاردشت
124
مطالعات سنگ شناسي و ژئومكانيكي منطقه ميان كوه
125
مطالعات سنگ شناسي و كاني شناسي اسكارن هاي بخش شرقي گرانوديوريت قهرود....
126
مطالعات سيتو ژنتيك در ژنو تيپ هاي گندم داراي ميوز جبراني
127
مطالعات سينتيكي و ترموديناميكي تشكيل لايه آلومينايدي از طريق نفوذ AI به روش سمانتاسيون بسته اي در سوپر آلياژ gtd- 111
128
مطالعات سينتيكي واكنش آزادسازي هيدروژن در سطح الكترودNi- Fe-C و Ni- P- C در محلول هاي قليايي به روش طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
129
مطالعات شبيه سازي مولكولي براي عملكرد زئوليت در جذب گازي
130
مطالعات شناختي و عارضه يابي صنعت پلاستيك قم
131
مطالعات شيمي كوانتومي ذخيره سازي گازها در نانو كپسول هاي اكسيد عناصر گروه سوم و تاثير ماده افزودني دي كتن در بهينه سازي تبديل متانول به بنزين بر روي زئوليت 5 - H -ZSMو مكانيسم آن
132
مطالعات شيمي نگاري درختي جهت بررسي آلودگي هاي زيست محيطي
133
مطالعات صحرائي منطقه امام زاده هاشم (دره مشا-فشم )
134
مطالعات ضايعات در صنعت ريسندگي پنبه اي و نقش آن در بهره وري (با مطالعه موردي)
135
مطالعات طراحي دانشكده كشاورزي اراك
136
مطالعات طراحي مجموعه ي اقامتي - تفريحي سد لار
137
مطالعات طراحي و ساخت حوضچه خشك
138
مطالعات طراحي و محاسبات يك فروند شناور تندرو 11 متري ﴿هيدرو استاتيك﴾
139
مطالعات طراحي و محاسبات يك فروند شناور تندرو 11 متري(هيدروديناميك)
140
مطالعات طراحي و محاسبات يك فروند شناور سريع السير 1800 ﴿هيدرواستاتيك﴾
141
مطالعات طرح جامع حمل و نقل استان خوزستان
142
مطالعات طرح جامع حمل و نقل استان كردستان
143
مطالعات طيف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطيس هسته تركيبات استخلافدار ايميدازول به روش dft ومقايسه برخي خصوصيات آنها با نتايج تجربي
144
مطالعات طيف فوتوالكتروني و جذبي نانو خوشه هاي هليوم و SF6 محصور شده در آن ها در فاز گازي
145
مطالعات طيفي ، حرارتي و ساختاري كوكريستال ها و كمپلكس هاي جديد از ليگاند 2 و 2 - دي آمينو 4 و 4- بيس ( 1 و 3- تيازول )
146
مطالعات عددي و آزمايشگاهي بر روي شناور كاسپين 3 شركت نفت خزر
147
مطالعات عمومي براي برنامه ريزي وطراحي بيمارستان
148
مطالعات فرآوري و بهينه سازي اختلاط سنگ آهن معدن اوليه جلال آباد زرند
149
مطالعات فرار آب از ساختگاه سد سيمره با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي و رديابي
150
مطالعات فرسايش و رسوب حوزه دولاب - ابراهيم آباد
151
مطالعات فرسايش و رسوب حوزه هامانه - كذاب
152
مطالعات فرهنگي در آثار مجيد دانش آراسته
153
مطالعات فضاهاي آموزشي : مدرسه راهنمايي
154
مطالعات فلزكاري كهن بر روي محوطه باستاني اريسمان دورهI بر اساس يافته هاي جديد
155
مطالعات فن شناسي و شناخت ماهيت پاتين تعدادي از اشياء فلزي محوطه بيرگان كوهرنگ متعلق به هزاره دوم ق.م
156
مطالعات فني ، مالي ، اقتصادي پيرامون امكان يابي طراحي و ساخت برج هاي خنك كن تر در ايران
157
مطالعات فني- اقتصادي نصب سيستم توليد همزمان در مجتمع تجاري ميلاد نور
158
مطالعات فني مهندسي بالا آمدن آب خط 1 مترو تهران در محدوده شوش خيام
159
مطالعات فني و آسيب شناسي ملات هاي به كار رفته در آرامگاه تپتي آهار، هفت تپه خوزستان
160
مطالعات فني و اقتصادي معدن دو لوميت تكاب
161
مطالعات فني و اقتصادي و زيست محيطي استفاده از خودروهاي هيبريدي در كشور
162
مطالعات فيتوشيمي قسمت هاي هوايي گياه نپتاپرسيكا﴿نعناع كوهي﴾
163
مطالعات فيتوشيميايي اندام هاي هوايي گياه درمنه دشتي ﴿A.sieberi﴾ و مقايسه آن ها در دو نمونه متفاوت از خراسان رضوي و كرمان
164
مطالعات فيتوشيميايي بر روي عصاره و اسانس اندام هاي مختلف دو گياه بومي ايران،كنگر صحرايي و گون دم روباهي و بررسي خواص ضدميكروبي آن ها
165
مطالعات فيتوشيميايي و تعيين ساختار آلكالوئيدهاي استخراج شده از گياهان دارويي گل ماهور ، سنبله بياباني، بادام وحشي و زبرينه
166
مطالعات فيتوشيميايي و تعيين ساختار مولكولي آلكالوئيدهاي جدا شده از اندام هوايي گياهان دارويي صليبك سنبله اي ، فرفيون كوهستاني ، سنبله اي تركمنستاني و ترشك حلبي ﴿ ايراني﴾
167
مطالعات فيتوشيميايي و تعيين ساختار مولكولي آلكالوئيدهاي جدا شده از اندام هوايي گياهان دارويي صليبك سنبله اي ،فرفيون كوهستاني ، سنبله اي تركمنستاني و ترشك حلبي (ايراني )
168
مطالعات فيزيوگرافي حوزه قوام آباد - زارچ
169
مطالعات فيزيوگرافي و GIS حوزه پير ناركي - مهريز
170
مطالعات فيزيوگرافي و GIS حوزه دولاب - ابراهيم آباد
171
مطالعات فيزيوگرافي و GIS حوزه طزرجان
172
مطالعات فيزيوگرافي و GIS حوزه ميل سفيد - جهان آباد
173
مطالعات فيزيوگرافي و GIS حوزه هامانه - كذاب
174
مطالعات كانه آرايي ايلمنيت كهنوج و ارائه فلوشيت پايلوت پلانت براساس نتايج آزمايشگاهي
175
مطالعات كانه سازي معدن سرب روي زه آباد قزوين
176
مطالعات كانه سازي و بررسيهاي فني و اقتصادي كانسار منگنز توران قلعه (شاهرود)
177
مطالعات كاني زايي و ژئوشيميايي نيكل، كبالت و عناصر گروه پلاتين در افيوليت هاي نيريز، فارس
178
مطالعات كاني شناسي مرمر-اسكارن و دگرساني هاي گرمابي در حاشيه باتوليت شيركوه
179
مطالعات كاني شناسي و پتروژنز اسكارن ميرآباد، شرق بوئين- مياندشت (زون سنندج- سيرجان)
180
مطالعات كاني شناسي و پترولوژيكي مجموعه هاي آذرين تبخيري گنبدهاي نمكي زاگرس بلند ( استان چهار محال و بختياري )
181
مطالعات كاني شناسي و خاستگاه اسكارن خوني-انارك﴿شمال شرق نايين، استان اصفهان﴾
182
مطالعات كاني شناسي و ژئوشيمي دگرساني ليستونيتي شدن بخش جنوبي افيوليت نائين (ايران مركزي) و افيوليت خوي -خان گلي(شمال غرب ايران).
183
مطالعات كاني شناسي و ژئوشيمي ليستونيت هاي كمربند افيوليتي دهشير، با تاكيد بر كاني شناسي دولوميت گرمابي
184
مطالعات كاني شناسي و ژئوشيميايي دگرساني گرمابي و كاني زايي در كوه طشتاب خور﴿ شمال شرق اصفهان﴾
185
مطالعات كاني شناسي و ژئوشيميايي دگرساني گرمابي و كاني زايي رخساره هاي دگرسان در ابيانه
186
مطالعات كاني شناسي و ژئوشيميايي دگرساني گرمابي و كاني زايي رخساره هاي دگرسان در ابيانه ﴿ شمال استان اصفهان﴾
187
مطالعات كاني شناسي و ژئوشيميايي دگرساني گرمابي و كاني زايي رخساره هاي دگرسان در ابيانه ﴿ شمال استان اصفهان﴾
188
مطالعات كاني شناسي و ژئوشيميايي كروميت ارسنجان ، شمال شرق فارس .
189
مطالعات كاني شناسي و ساختار بلورين موقت موريلونيت منابع نبتونيت ايران براي مصارف نانو تكنولورژي
190
مطالعات كاني شناسي و سيالات درگير فلوريت و باريت هاي منطقه اي پيناوند ﴿شمال شرق اصفهان﴾
191
مطالعات كاني شناسي وژئوشيميايي دگرساني گرمابي در سنگهاي آتشفشاني و آذر آواري قمصر ﴿جنوب كاشان﴾
192
مطالعات كاني شناسي، سنگ شناسي و كاربردي منطقه كوه گلستانه و بادامچه قم
193
مطالعات كليد زني در تركيب ژنراتور سري سنكرون با خط انتقال توسط EMTP
194
مطالعات كمي آبخوان دشت داورزن- شهرستان سبزوار
195
مطالعات كوانتمي روي تركيب دارويي كوئتياپين فومارات با استفاده از روش DFT
196
مطالعات كوانتمي روي نانو قفس نيتريد بور B12N12 دوپ شده با Al وP بعنوان سنسور مولكولهاي CO، CO2، H2O و NH3
197
مطالعات كوانتومي روي برهمكنش و حذف فرماميد روي نانو قفس نيتريد بور
198
مطالعات كيفي ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي شبكه توزيع و تاسيسات هيدروليك (مطالعه موردي : محدوده آب و فاضلاب منطقه 1 تهران)
199
مطالعات لرزه نگاري ساختگاه سد مخزن گلابر زنجان به همراه مطالعات ژئوالكتريك در راستاي محور سد
200
مطالعات لرزه نگاري مهندسي در ساختگاه سد سازبن
201
‎مطالعات لرزه نگاري و ‍‍‍ژئوالكتريكي در محل ترانشه ي كيلومتر 385 راه آهن ميانه - اردبيل
202
مطالعات ليتو ژئوشيميايي توده نفوذي شمال كاشمر و ارتباط آنها با ساختار تكتونيكي منطقه
203
مطالعات ليتوژئوشيميايي و زمين شناسي اكتشافي بر روي انديس مس ده سلم
204
مطالعات ليتوژئوشيميايي, زمين شناسي اقتصادي و ساختاري كانسار كرويان, جنوب غرب سقز, استان كردستان
205
مطالعات ليتوژئوشيميايي، ژئوفيزيكي IP/RS و تفكيك آلتراسيون هاي هيدروترمال با استفاده از داده هاي ماهواره اي استر در انديس مس پورفيري زفره
206
مطالعات ليتولوژي و درزه نگاري (study Joint) با ديد كوپ دهي در معادن سنگ چيني نيريز فارس
207
مطالعات مجتمع مسكوني با طراحي اقليمي
208
مطالعات مجموعه تفريحي-گردشگري
209
مطالعات مجموعه زيستي روستا جيلان آباد
210
مطالعات مجموعه زيستي روستاي روران
211
مطالعات مجموعه زيستي روستاي سروش بادران
212
مطالعات مجموعه زيستي روستاي سروشبادران
213
مطالعات مجموعه زيستي روستاي محسن آباد
214
مطالعات مجموعه فرهنگي تاريخي تخت فولاد اصفهان و طرح پيشنهادي ساماندهي دروازه ورودي آن
215
مطالعات مجموعه فرهنگي تاريخي تخت فولاد اصفهان و طرح پيشنهادي ساماندهي دروازه ورودي آن
216
مطالعات مجموعه ي زيستي روستاي روران (3 جلد )
217
مطالعات مرفو- فيزيولوژِيكي اثرات عناصر سنگين بر دو گونه فرفيون در معدن آهنگران شهرستان ملاير
218
مطالعات مغناطيس سنجي در محدوده آنومالي شماره 6 پيرامون معدن گل گهر
219
مطالعات مغناطيس‌سنجي اكتشافي در محدوده خاوري كانسار آهن حنار نهبندان
220
مطالعات مغناطيسي در محدوده 3 گل گهر
221
مطالعات مقدماتي امكان سنجي بازيافت باريت از مواد باطله كارخانه درين كاشان
222
مطالعات مقدماتي تغليط كانسنگ سولفوره مهدي آباد يزد دشت شرقي و مركزي
223
مطالعات مقدماتي ژئوشيميايي به روش هاي ليتوژئوشيميايي ، ژئوشيمي آبراهه اي و كاني سنگين در منطقه ديوچال - كلاردشت
224
مطالعات مقدماتي فرآوري گروناي منطقه ازندريان همدان
225
مطالعات مقدماتي كانه آرائي مس سونگون
226
مطالعات مقدماتي كانه آرايي سنگ آهن جلال آباد زند
227
مطالعات مقدماتي و بازيابي سيليس سنگ معدن سرب و روي انگوران
228
مطالعات مهندسي صنايع در راه اندازي كارخانه سازه هاي فضائي آكام فلز
229
مطالعات مولكولي بيوشيميائي و سرولوژيكي جهت دسته بندي ايزوله هاي Yersinia enterocolitica ايران
230
مطالعات مينزالوژيكي و ميكروسكوپي كانسار مس ماري زنجان
231
مطالعات نظري اثر حلال و استخلاف بر روي مشتقات كاربن هاي حلقوي يكتايي و سه تايي
232
مطالعات نظري ايزوتيوسيانات پلي اينها و تيوسيانات پلي اينها با استفاده از روش هاي محاسباتي شيمي كوانتومي
233
مطالعات نظري در مورد جرمهاي ريختي كم سيمان Low cement astable
234
مطالعات نظري نانوسيانوپلي‌اين‌ها با استفاده از روش‌هاي محاسباتي شيمي كوانتومي
235
مطالعات نظري و تجربي دايك قائم توسط روش مقاومت ويژه
236
مطالعات نظري و تجربي ويژگيهاي نانولوله هاي كربني فرآيندهاي (CNT)جذب و نفوذ داروهاي مورد استفاده در درمان سرطان (كارموستين، لوموستين، ايفساميد، آزاتيوپرين، جم سيتابين، پروكاربازين و متوتركسات) و مدل سازي اين فرآيندها با استفاده از روش هاي محاسباتي مكانيك كوانتومي و مكانيك مولكولي
237
مطالعات نوين غرب پيرامون مهدويت (با تأكيد بر آراي شيمل، مدرّسي طباطبايي و اميرمعزّي)
238
مطالعات نيمه تفصيلي پناهگاه حيات وحش دره انجير ﴿ بخش پوشش گياهي و مطالعات مرتعداري ﴾
239
مطالعات نيمه تفصيلي پناهگاه حيات وحش دره انجير ﴿ بخش هيدولوژي ﴾
240
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آ؛بخيز مرور ﴿ بخش مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
241
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ﴿ انجيرآوند ﴾ ﴿ بخش گياهي - جنگلكاري ﴾
242
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ﴿ خواص كوه ﴾ ﴿ بخش پوشش گياهي - جنگلكاري ﴾
243
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ﴿ خواص كوه ﴾ ﴿ بخش فيزيوگرافي ﴾
244
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ﴿ خواص كوه ﴾ ﴿ بخش هوا و اقليم ﴾
245
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ﴿ صدرآباد ندوشن ﴾ ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
246
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند
247
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند ﴿ بخش خاكشناسي و قابليت اراضي ﴾
248
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند ﴿ بخش مطالعات تلفيق و آبخيزداري و سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴾
249
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند ﴿ فرسايش و رسوب ﴾
250
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند بخش زمين شناسي و ژئومرفولوژي
251
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند بخش مطالعات اقتصادي - اجتماعي
252
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند بخش مطالعات اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي
253
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند بخش مطالعات مرتعداري
254
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند بخش مطالعات هوا و اقليم شناسي
255
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز انجيرآوند بخش مطالعات هيدرولوژي
256
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز بازو ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
257
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز بازو ﴿ بخش كشاورزي و جنگلكاري ﴾
258
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز بازو ﴿ بخش مطالعات اقتصادي اجتماعي ﴾
259
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز بازو ﴿ بخش هيدرولوژي و منابع آب ﴾
260
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز خواص كوه ﴿ بخش زمين شناسي و ژئومرفولوژي ﴾
261
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز خواص كوه ﴿ بخش مطالعات تلفيق و برنامه ريزي ﴾
262
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز خواص كوه بخش مطالعات اقتصادي اجتماعي - كشاورزي
263
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز خواص كوه بخش مطالعات خاكشناسي
264
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز خواص كوه بخش مطالعات فرسايش و رسوب
265
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز خواص كوه بخش مطالعات مرتعداري
266
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز خواص كوه بخش مطالعات هيدرولو‍ژي
267
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز دره انجير ﴿ بخش فيزيوگرافي ﴾
268
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا
269
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا ﴿ بخش پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
270
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
271
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا ﴿ بخش فيزيوگرافي ﴾
272
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا ﴿ بخش مطالعات اقتصادي _ اجتماعي ﴾
273
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا ﴿ بخش مطالعات كشاورزي و جنگل داري ﴾
274
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا ﴿بخش خاكشناسي و ارزيابي اراضي ﴾
275
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا بخش ژئومورفولوژي و زمين شناسي
276
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا بخش مطالعات هوا و اقليم شناسي
277
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا: بخش پوشش گياهي
278
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ده بالا: گزارش تلفيق و آبخيزداري با سامانه اطلاعات جغرافياي ﴿ GIS ﴾
279
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدر آباد ﴿ بخش مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
280
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدر آباد ﴿ بخش هوا و اقليم ﴾
281
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدر آباد - ندوشن ﴿ بخش خاك شناسي و ارزيابي اراضي ﴾
282
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدر آباد- ندوشن ﴿ بخش پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
283
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ﴿ بخش كشاورزي وجنگلداري ﴾
284
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ﴿ بخش مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
285
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ﴿ بخش مطالعات مرتع داري ﴾
286
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ﴿ بخش مطالعات هوا و اقليم شناسي ﴾
287
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ﴿ بخش مطالعات هيدرولوژي ﴾
288
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد - ندوشن ﴿ بخش پوشش گياهي و مرتع داري ﴾
289
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد - ندوشن ﴿ بخش تلفيق و آبخيزداري ﴾
290
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد - ندوشن ﴿ بخش زمين شناسي - مطالعات ژئومرفولوژي ﴾
291
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد﴿ بخش مطالعات هيدورلوژي﴾
292
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز﴿ صدرآباد ندوشن ﴾ ﴿ بخش ژئومرفولوژي ﴾
293
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد- ندوشن ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
294
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ندوشن ﴿ بخش مطالعات پوشش گياهي و جنگلكاري ﴾
295
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ندوشن ﴿ بخش مطالعات زمين شناسي ﴾
296
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ندوشن ﴿ بخش مطالعات فيزيوگرافي ﴾
297
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ندوشن ﴿ بخش مطالعات كشاورزي ﴾
298
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز صدرآباد ندوشن ﴿ تلفيق و برنامه ريزي ﴾
299
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز فخر آباد ﴿ بخش مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
300
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
301
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش تلفيق و ارزيابي ﴾
302
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش تلفيق و سنتز ﴾
303
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش خاكشناسي و ارزيابي اراضي ﴾
304
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
305
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش فيزيوگرافي ﴾
306
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش مطالعات اقتصادي - اجتماعي ﴾
307
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش مطالعات هيدرولوژي ﴾
308
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش هوا و اقليم ﴾
309
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز مرور ﴿ بخش هوا و اقليم شناسي ﴾
310
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز ندوشن ﴿ بخش فيزيوگرافي ﴾
311
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه آبخيز هامانه - كذاب: بخش خاكشناسي و ارزيابي اراضي
312
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه امين آباد ﴿ بخش برنامه ريزي و تلفيق ﴾
313
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه بازو ﴿ بخش تلفيق و آبخيزداري ﴾
314
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه بازو ﴿ بخش خاك شناسي و ارزيابي اراضي ﴾
315
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه بازو ﴿ بخش هوا و اقليم ﴾
316
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه دره انجير ﴿ ساغند ﴾ ﴿ بخش تلفيق ﴾
317
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه كوه بازو ﴿ بخش زمين شناسي و ژئومرفولوژي ﴾
318
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: گروه فرسايش و رسوب
319
مطالعات نيمه تفصيلي حوزه مرور ﴿ بخش زمين شناسي و خاك شناسي ﴾
320
مطالعات نيمه تفصيلي مرتع و آبخيزداري حوزه طزرجان
321
مطالعات نيمه تفصيلي منطقه بازو ﴿ بخش پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
322
مطالعات نيمه تفصيلي منطقه حفاظت شده مرور ﴿ بخش زمين شناسي و ژئومرفولوژي ﴾
323
مطالعات نيمه تفصيلي منطقه شكار ممنوع مرور ﴿ بخش حيات وحش ﴾
324
مطالعات نيمه تفصيلي منطقه شكار ممنوع مرور ﴿ بخش مطالعات اقتصادي اجتماعي ﴾
325
مطالعات نيمه تفصيلي منطقه شكار ممنوع مرور ﴿ بخش هيدرولوژي ﴾
326
مطالعات نيمه تفصيلي منطقه كوه بازو ﴿ بخش مطالعات فيزنوگرافي ﴾
327
مطالعات نيمه تفصيلي منطقه كوه بازو ﴿ بخش مطالعات فيزيوگرافي ﴾
328
مطالعات نيمه تفضيلي پناهگاه حيات وحش دره انجير ﴿ بخش ارزيابي توان زيست محيطي ﴾
329
مطالعات نيمه تفضيلي پناهگاه حيات وحش دره انجير ﴿ بخش فرسايش خاك ﴾
330
مطالعات نيمه تفضيلي پناهگاه حيات وحش دره انجير ﴿ بخش مطالعات اقتصادي اجتماعي ﴾
331
مطالعات نيمه تفضيلي پناهگاه حيات وحش دره انجير ﴿ بخش هوا و اقليم ﴾
332
مطالعات نيمه تفضيلي پناهگاه حيات وحش دره انجير اردكان ﴿ بخش كشاورزي درخت و درختچه ها ﴾
333
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه آبخيز وراعون ﴿ بخش فيزيوگرافي ﴾
334
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه آبخيز وراعون ﴿ بخش هيدرولوژي ﴾
335
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه دره انجير ﴿ ساغند ﴾ ﴿ بخش زمين شناسي ﴾
336
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه كمال آباد ﴿ بخش خاكشناسي و ارزيابي قابليت اراضي ﴾
337
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه كمال آباد ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
338
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه مرور ﴿ بخش پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
339
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه وراعون ﴿ بخش پوشش گياهي و مرتعداري ﴾
340
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه وراعون ﴿ بخش حيات وحش ﴾
341
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه وراعون ﴿ بخش خاكشناسي و ارزيابي خاك ﴾
342
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه وراعون ﴿ بخش زمين شناسي ﴾
343
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه وراعون ﴿ بخش كشاورزي و جنگلكاري ﴾
344
مطالعات نيمه تفضيلي حوزه وراعون بخش هوا و اقليم
345
مطالعات نيمه تفضيلي منطقه حفاظت شده مرور ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
346
مطالعات نيمه تفضيلي منطقه حفاظت شده وراعون ﴿ بخش فرسايش و رسوب ﴾
347
مطالعات نيمه تفضيلي منطقه شكار ممنوع مرور ﴿ بخش مطالعات فيزيوگرافي ﴾
348
مطالعات هوا و اقليم شناسي حوزه بهادران
349
مطالعات هيدروژئولوژي، ژئوفيزيك و ژئوتكنيكي در تعيين پارامترهاي مرتبط با زمين در پمپ حرارتي زمين گرمايي در سايت دانشگاه يزد
350
مطالعات هيدروژئولوژيك ساختگاه تونل چغاخور و ارزيابي نشت آب زيرزميني به آن
351
مطالعات هيدروژئولوژيك و هيدروشيميايي آبخوان دشت دزفول- انديمشك
352
مطالعات هيدروژئولوژيكي ساختگاه و مخزن سد كرزان توليدكان همدان
353
مطالعات هيدروژئولوژيكي و هيدروشيميايي آبخوان اصفهك طبس
354
مطالعات هيدروشيمي آبخوان دشت هومند - آبسرد
355
مطالعات هيدروشيمي آبخوان دشت ورامين
356
مطالعات هيدروشيميايي آبخوان دشت قزوين
357
مطالعات هيدرولوژي حوزه امين آباد
358
مطالعات هيدرولوژي حوزه پيرناركي - مهريز
359
مطالعات هيدرولوژي حوزه دولاب - ابراهيم آباد
360
مطالعات هيدرولوژي حوزه طزرجان
361
مطالعات هيدرولوژي و منابع آب حوزه ميل سفيد - جهان آباد
362
مطالعات و بررسي انتقال حرارت نانوسيالات نيوتني و غير نيوتني در مبدل حرارتي دو لوله اي هم محور با آرايش همسو و ناهمسو
363
مطالعات و بررسي ليتوژئوشيميايي و ژئوشيميايي آبراهه‌اي محدوده گرانيت بالاي دره سه هزار_تنكابن
364
مطالعات و بررسي ليتوژئوشيميايي و ژئوشيميايي آبراهه‌اي محدوده گرانيت پايين دره سه هزار_تنكابن
365
مطالعات و بررسي هاي اوليه امكان كاربرد اليوين مناطق افيوليتي اسفندقه و فارياب در صنعت (ماسه ريخته گري، نسوز، سندبلاست و000)
366
مطالعات و برنامه ريزي مجتمع توريستي فيروزكوه
367
مطالعات و تحليل مقدماتي شهر فرادنبه (به منظور تهيه طرح جامع شهري)
368
مطالعات و شبيه سازي ميراكنندگي نوسانات زير سنكرون (SSR) در سيستم قدرت
369
مطالعات و طراحي بانك كشاورزي ﴿شعبه شمس آبادي﴾
370
مطالعات و طراحي پايانه شماره ﴿2﴾ فرودگاه بين المللي امام خميني
371
مطالعات و طراحي پايانه مسافربري بين شهري همدان
372
مطالعات و طراحي پايانه مسافربري بين شهري همدان
373
مطالعات و طراحي پايانه مسافربري غرب تهران
374
مطالعات و طراحي ترمينال فرودگاه بين المللي كرمان
375
مطالعات و طراحي دانشكده علوم انساني دانشگاه امام حسين ﴿ع﴾ يزد
376
مطالعات و طراحي فرهنگسراي كودك كاشان
377
مطالعات و طراحي كتابخانه جوادالائمه
378
مطالعات و طراحي كتابخانه مركزي استان فارس
379
مطالعات و طراحي مركز محله
380
مطالعات و طراحي مركز همايشهاي بين المللي تهران
381
مطالعات و طراحي: باغ فرهنگ و هنر شيراز
382
مطالعات و طرح پايانه مسافربري شهرستان سمنان
383
مطالعات و طرح مرمت سد كبار قم
384
مطالعات و طرح موزه فرش شهركرد
385
مطالعات و مدل سازي زينتر شدن مواد، مواد نسوز شاموتي
386
مطالعات وارون لرزه اي نشانگرهاي سه بعدي سازند آسماري ميدان نفتي شادگان
387
مطالعات, طراحي و محاسبات يك فروند شناور سزيع السير 1800
388
مطالعاتي بر شكل پذيري ورق و مسائل آن
389
مطالعاتي در باب مسكن؛ با رويكرد انبوه سازي نمونه ﴿نمونه موردي شهر يزد﴾
390
مطالعاتي در رابطه باتحليل سازه‌هاي منظم
391
مطالعاتي در زمينه تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد در فرايند جوشكاري زيرپودري
392
مطالعاتي در زمينه تاثيرات نانو ذرات بوهميت جذب سطحي شده با كاتيون هاي منگنز در فرايند جوشكاري زيرپودري
393
مطالعاتي درباره امكانات طبيعي منطقه بياباني شرق ايران: بهمراه مباحثي پيرامون بيوكليما و بهسازي محيط
394
مطالعاتي درباره ايجاد مجموعه تفريحي در كرانه هاي بحر خزر براي 15سال آينده
395
مطالعاتي درزمينه تاثير نانو ذرات بوهميت جذب سطحي شده باواناديم درفرايند جوشكاري زير پودري
396
مطالعة تأثير درصد Zn بر روي خواص مغناطيسي و سختي آهنرباهاي NdFeB
397
مطالعة تأثير درصد Znبر روي خواص مغناطيسي و سختي آهنرباهاي NdFeB
398
مطالعة تأثير درصدZn بر روي خواص مغناطيسي و سختي آهنرباهاي NdFeB
399
مطالعة تاريخي شهر و شهرنشيني در قلمرو تيموريان (911-771 هـ. ق)
400
مطالعة تجربي و مدل¬سازي سينتيك خشك¬كردن توريم اكسالات
401
مطالعة تحليلي و عددي شكل‌دهي بيلوز‌هاي فلزي به‌روش هيدروفرمينگ
402
مطالعة جذب نوري و خواص حرارتي شبكة دولاية گرافن در حضور ولتاژ باياس و پارامتر گاف
403
مطالعة خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تك لايه هاي SiB ، گرافين، CdS و دولايه هاي CdS و SiB و مقايسه آن ها با دولايه گرافين
404
مطالعة عددي احتراق در محفظه هاي ميكرو
405
مطالعة عددي اشتعال و انتشار شعله در ماتريس قطرات سوخت
406
مطالعة گذشته نگر تأثير تعداد زايش، ميزان توليد شير و سن دام مادر، طول دورة آبستني، جنسيت گوساله، وزن زمان تولد گوساله، مردهزايي، عمل سزارين، فتوتومي، تب شير و زايمان كمك شده روي ميزان وقوع جفت ماندگي در گاوهاي مادة هلشتاين در برخي گاوداري هاي صنعتي غرب ايران
407
مطالعة گونه شناسي نقش و فرم در فلزكاري عصر سلجوقي به منظور طراحي زيور آلات
408
مطالعة مؤلفه هاي زيبايي شناسي از نظر ديويي و استلزامات تربيتي آن در نظام آموزش از دور ايران و ارائهي الگويي بر مبناي آن
409
مطالعة نشانگان هراس بيمارگونه در ملكوت بهرام صادقي و قصّه هاي مجيد، هوشنگ مرادي كرماني
410
مطالعة ويژگي‌هاي مورفولوژيكي و ريزمورفولوژيكي نتاج تني و ناتني حاصل از كشت جنين نارس كبوده با پده
411
مطالعة ويژگيهاي تزيينات معماري مساجد شاخص عصر قاجار در شهر شيراز
412
مطالعةويژگي هاي بصري و شيوة تزيين سفال سلطان آباد قرن (8) به منظور احياي آن در سفال امروز
413
مطالعه - تاريخي - كالبدي - عملكردي كاروانسراي شاه و ارائه پيشنهاد مرمت و بازسازي به سبك اوليه
414
مطالعه - شناخت - آسيب شناسي و طرح مرمت و احياي سراي حاج آقا علي در راستاي بازار شمال - جنوبي كرمان
415
مطالعه ، آسيب شناسي و ارائه طرح مرمت برج 32 ارگ بم
416
مطالعه ، آسيب شناسي و فن شناسي تزئينات نقش برجسته گلي در استان يزد و ارائه راهكارهايي جهت حفاظت ارز آن ﴿ با نگاهي خاص به تزئينات خانه بروني ميبد ﴾
417
مطالعه ، ارائه مدل رياضي و نوشتن برنامه كامپيوتري جريان هجومي ترانسفورماتورهاي قدرت
418
مطالعه ، بررسي ، حفاظت و مرمت خنجر مفرغي
419
مطالعه ، بررسي ، حفاظت و مرمت كتيبه ء تزئيني كاروانسراي گنجعلي خان كرمان
420
مطالعه ، بررسي و پياده سازي VOLP PBX
421
مطالعه ، بررسي و شبيه سازي استاندارIEEE208.51.4/ZigBee
422
مطالعه ، بررسي و مرمت تزئينات معرق آجري در معماري بناهاي دوره صفوي جلفاي اصفهان
423
مطالعه ، بررسي و مرمت تزئينات معرق آجري در معماري بناهاي دوره صفوي جلفاي اصفهان
424
مطالعه ، بررسي وطرح مرمت بخشي از كتيبه گچي سردر برج مقبره رادكان - استان گلستان
425
مطالعه ، حفاظت و مرمت بخشي از يك ظرف اسلامي از جنس آلياژهاي مس متعلق به مجموعه خصوصي باباخاني
426
مطالعه ، حفاظت و مرمت تعدادي از سفالهاي اريسمان در محل حفاري
427
مطالعه ، حفاظت و مرمت ظرف پايه دار از جنس آلياژ مس متعلق به مجموعه خصوصي باباخاني
428
مطالعه ، حفاظت و مرمت يك شي ء برنزي تاريخي ( لگام اسب ) متعلق به موزه شهركرد
429
مطالعه ، حفاظت و مرمت يك قاب آينه خاتم متعلق به مجموعه شخصي
430
مطالعه ، حفاظت و مرمت يك كاسه مفرغي متعلق به موزه سمائي
431
مطالعه ، حفظ و مرمت دو سر پيكان مفرغي به دست آنده از تپه سفالين پيشوا
432
مطالعه ، حفظ و مرمت سه سنجاق مفرغي به دست آنده از كاوش هاي تپه سفالين پيشوا
433
مطالعه ، حفظ و مرمت يك پيكره قالبي فلزي
434
مطالعه ، شناخت ، طرح مرمت و احياء مدرسه كاسه گران
435
مطالعه ، شناخت ، طرح مرمت و احياي حمام شاه اصفهان
436
مطالعه ، شناخت ، طرح مرمت و احياي حمام شاه اصفهان
437
مطالعه ، شناخت ، طرح مرمت واحياء خانه سرهنگ وثيق انصاري
438
مطالعه ، شناخت ، طرح مرمت واحياء مدرسه كاسه گران
439
مطالعه ، شناخت ، طرح مرمت واحياء مدرسه ميرزاحسين ( اصفهان )
440
مطالعه ، شناخت و بهينه سازي ملات ماسه سيمان در مرمت هاي آثار سنگي تخت جمشيد
441
مطالعه ، شناخت و طرح مرمت بناي تاريخي ديوانخانه كريمخان زند شيراز
442
مطالعه ، طراحي و ساخت يك نمونه مشعل LOW NOX
443
مطالعه ، طرح مرمت و احياء مسجد جامع تهران
444
مطالعه ، طرح مرمت واحيا كاروانسراي شيخ عليخان (چاله سياه )
445
مطالعه ، طرح و ساخت سيستم تلفن رئيس منشي
446
مطالعه ، مستند نگاري و مرمت ديوارنگاره شكارگاه درودي كاخ عالي قاپو اصفهان
447
مطالعه ، و طرح مرمت و احيا مسجد جامع تهران
448
مطالعه ،بررسي و طرح مرمت بخشي از كتيبه گچي سر در برج مقبره رادكان -استان گلستان
449
مطالعه ،شناخت ، طرح مرمت و احياء مدرسه ميرزا حسن ﴿اصفهان ﴾
450
مطالعه ،شناخت ، طرح مرمت و احياي مدرسه شيخ محمد علي
451
مطالعه ،شناخت وطرح مرمت بناي تاريخي ديوانخانه كريمخان زندشيراز
452
مطالعه ،طرح مرمت و احياء مسجد جامع تهران
453
مطالعه B0 و B ,P0 ,P تانسورها
454
مطالعه CFD استفاده از بهم زن جت بجاي بهم زن پروانه اي در راكتور بهم خورده خنثي ساز
455
مطالعه CFD بر روابط تجربي cascade دوبعدي كمپرسورهاي جريان محوري
456
مطالعه CFD تاثير اندازه كاتاليست در بستر پر شده جذب آب
457
مطالعه CFD دستگاه گرم كننده تابشي
458
مطالعه CFD فرايند حلقه ي شيميايي در راكتور بستر سيال براي توليد هيدروژن
459
مطالعه CFD نقش الگوي جريان سيال توليد شده توسط همزن در شار عبوري از غشاء
460
مطالعه CFD وبررسي ازمايشگاهي اثرات ميكروجريانهاي حاصل ازانتشار امواج التراسونيك برالگوي حركتي سيال
461
مطالعه CFDوبهينه سازي عملياتي پره ي راشتون با استفاده از هوش مصنوعي
462
مطالعه COMBINATION THERAPYو درمان هرمي در بيماران آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان امام خميني
463
مطالعه COMBINATION THERAPYو درمان هرمي در بيماران آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان امام خميني
464
مطالعه DFT نانو مخروط هاي كربني جايگزين شده با پورفيرين هاي فلزدار به عنوان حسگرهاي بالقوه براي شناسايي دي اكسيدكربن
465
مطالعه DFT و AIM اثرات استخلاف هاي آلكيلي روي مولكول مورفين
466
مطالعه n- ابرگروه واره ها (براي nهاي كوچك) روي مجموعه هاي كوچك
467
مطالعه QSAR دو بعدي و سه بعدي تركيبات بتادي كتو اسيدهاي مشتق شده از پيريدينون به عنوان داروهاي ضد ايدز
468
مطالعه QSAR دو بعدي و سه بعدي تركيبات هيدروكسي پيريميدين به عنوان داروي ضد ايدز
469
مطالعه QSAR دوبعدي و سه بعدي تركيبات بتا دي كتو اسيدهاي مشتق شده از پيريدينون به عنوان داروهاي ضد ايدز
470
مطالعه آب و اقليم حوضه نوژيان با تاكيد بر مديريت منابع آب
471
مطالعه آبخوان دشت خرم¬آباد با استفاده از گمانه¬زني الكتريكي
472
مطالعه آبخوان منطقه ملااحمد اصفهان توسط روشهاي مقاومت ويژه الكتريكي
473
مطالعه آبشستگي ناشي از امواج در بدنه ي سازه هاي ساحلي با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك
474
مطالعه آبشويي ( ليچينگ) فسفر توسط ميكروارگانيسم ها
475
مطالعه آت اكولوژي گونه دارويي وشق Dorema ammoniacum D.Don در استان سمنان
476
مطالعه آثار شاخص پل كله با توجه به تاثير پذيري از دستبافتهاي شرقي با تاكيد بر دستبافتهاي ايراني
477
مطالعه آثار ميرعماد و تاثير آن بر خوشنويسي دوره صفويه با تاكيد بر نمونه هاي شاخص موجود در كاخ موزه گلستان
478
مطالعه آثار هنري در تمدن شهر سوخته وجيرفت
479
مطالعه آثر آلايش Zn، اثر دماي باز پخت و پوشش PVA بر ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات ﴿Ni1-xZnXFe2O4﴾
480
مطالعه آجر كاري هاي بافت سنتي استان گلستان و كاربرد آن در معماري معاصر
481
مطالعه آرايش آبپوشي گونه هاي ساده حل شونده در آب به روش ديناميك مولكولي ومطالعه تاثير قدرت يوني بر روي طيف NMR
482
مطالعه آرايه ها و تزئينات محراب هاي مساجد ايلخاني و سلجوقي با تاكيد بر نمونه هاي موجود موزه دوران اسلامي در موزه ملي ايران
483
مطالعه آرايه ها و تزيينات حمام هاي تاريخي استان قزوين با تاكيد بر حمام فجر
484
مطالعه آرايه هاي ابنيه تاريخي دوره قاجار استان فارس با تاكيد بر نقوش و تزئين مجموعه نصير الملك
485
مطالعه آرايه هاي تزييني جمام هاي تاريخي اقليم سرد با تاكيد بر حمام هاي آقا نقي و حاج شيخ اردبيل
486
مطالعه آزمايش برش ساده از ديدگاه ميكرومكانيكي به روش المان مجزا (DEM)
487
مطالعه آزمايشگاهي آبشستگي در اطراف پايه هاي پل دايره اي با زبري هاي موضعي سطح پايه
488
مطالعه آزمايشگاهي آبشستگي در اطراف پايههاي پل دايرهاي با زبريهاي مختلف سطح پايه
489
مطالعه آزمايشگاهي آشام خودبه خودي آب كم نمك در ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته
490
مطالعه آزمايشگاهي اثر افزايه هاي اسيد و دما بر عملكرد اسيدهاي تاخيري در سنگ هاي كربناته
491
مطالعه آزمايشگاهي اثر افزودن الياف فولادي بر خواص مكانيكي و مقاومتي شاتكريت
492
مطالعه آزمايشگاهي اثر انفجار بر روي سازه بنايي و مدل سازي عددي آن مبتني بر المان محدود به هنگام شده
493
مطالعه آزمايشگاهي اثر تغييرات جريان بر تشكيل تبديل¬هاي خاكي
494
مطالعه آزمايشگاهي اثر تغييرات جريان بر فرسايش كناره رودخانه
495
مطالعه آزمايشگاهي اثر حلال هاي شيميايي در فرايند حذف رسوبات گل حفاري پايه روغني بر خواص ژئومكانيكي سنگ مخزن
496
مطالعه آزمايشگاهي اثر طوق هاي همزمان در كنترل آبشستگي اطراف تك‌پايه پل ها
497
مطالعه آزمايشگاهي اثر كابل بر آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه هاي سه تايي
498
مطالعه آزمايشگاهي اثر مصالح ريز دانه پلاستيك بر پتانسيل روانگرايي ماسه ها
499
مطالعه آزمايشگاهي اثر منحرف كننده هاي اسيدي در عمليات اسيدكاري
500
مطالعه آزمايشگاهي اثر نانوذرات سيليكا بر ضريب نفوذ جرمي و فرآيند استخراج مايع - مايع
501
مطالعه آزمايشگاهي اثرات زبري ديواره ها و بستر بر الگوي جريان در كانال ذوزنقه اي مستقيم
502
مطالعه آزمايشگاهي ارزيابي اثر حفره دسترسي پيچ اباتمنت و سينترينگ مجدد در استحكام شكست روكش هاي زيركونيا مونوليتيك با ساپورت ايمپلنت
503
مطالعه آزمايشگاهي استخراج كافئين از چاي با دي اكسيد كربن فوق بحراني
504
مطالعه آزمايشگاهي اصلاح جاذب MOF به منظور دستيابي به شرايط واجذب و تكرارپذيري مناسب براي جذب مخلوط گازهاي دي اكسيد كربن و نيتروژن
505
مطالعه آزمايشگاهي اصلاح خواص فيزيكي خاك هاي ماسه اي بوسيله تزريق بنتونيت و نانورس
506
مطالعه آزمايشگاهي افزودني¬هاي پليمري جهت كاهش اصطكاك در انتقال سيال
507
مطالعه آزمايشگاهي بر روي جريان حاوي نانو ذرات پراكنده به منظور افزايش بازيافت نفت با استفاده از ميكرو مدل شيشه اي
508
مطالعه آزمايشگاهي بر روي مقاومت بتن در مقابل برخورد طولاني مدت جت آب
509
مطالعه آزمايشگاهي بررسي پايداري شيب خاكي واقع برخاك تقويت شده توسط ستون هاي سنگي
510
مطالعه آزمايشگاهي بررسي تأثير نمك‌ها و نانوسيليكا در آب‌هاي امولسيوني بر روي پايداري آسفالتين
511
مطالعه آزمايشگاهي برهمكنش DNA با كمپلكس هايي از ايتريم ﴿III) و لانتانيوم (III) داراي ليگاند 2 و 2- بي پيريدين
512
مطالعه آزمايشگاهي به كارگيري امواج مافوق صوت با محدوده فركانسي متفاوت درحذف آلاينده هاي موجود درپساب
513
مطالعه آزمايشگاهي پايداري رسوبات نهشته شده در جلوي تخليه كننده هاي تحتاني در مخازن سدها
514
مطالعه آزمايشگاهي پايداري هيدروليكي موج شكنهاي سكويي چندلايه
515
مطالعه آزمايشگاهي پديده اسلاشينگ درمخازن مستطيل شكل
516
مطالعه آزمايشگاهي پديده شكست هيدروليكي در هسته سدهاي خاكي
517
مطالعه آزمايشگاهي پديده گرفتگي در فرآيند الكترودياليز
518
مطالعه آزمايشگاهي پديده ورود به آب گوه دو بعدي
519
مطالعه آزمايشگاهي پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش با شيب معكوس، بستر زبر به همراه واگرايي ناگهاني كانال
520
مطالعه آزمايشگاهي پوشش هاي پلي يورتان با زنجيرهاي آويزان
521
مطالعه آزمايشگاهي پي با شمع هاي متصل و منفصل تحت بار با خروج از محوريت
522
مطالعه آزمايشگاهي پيروليز سريع سلولز اشباع با روغن ترانسفورماتور از طريق اندازه گيري درجه پليمريزاسيون‌ سلولز و فوران محلول در روغن
523
مطالعه آزمايشگاهي تأثير دما بر تشكيل كيك گل از طريق ساخت سيستم بالابرنده دماي سيال حفاري در يك فلولوپ حفاري
524
مطالعه آزمايشگاهي تأثير عوامل مؤثر بر ميزان انحلال سطحي مصالح ژيپسي و انيدريتي
525
مطالعه آزمايشگاهي تاثير امواج فراصوت بر حذف رسوبات آسفالتين
526
مطالعه آزمايشگاهي تاثير درصد بازشدگي دريچه قطاعي بر شاخص كاويتاسيون و ارتعاش در فشارهاي بالا
527
مطالعه آزمايشگاهي تاثير ديواره آب بند بر روي آبدهي چاه
528
مطالعه آزمايشگاهي تاثير رطوبت و تراكم هسته سد بر معيار طراحي فيلتر براي خاكهاي هسته مخلوط
529
مطالعه آزمايشگاهي تاثير ستون سنگي مسلح شده ژئوسنتتيك بر ميزان بهبود باربري خاك هاي سست
530
مطالعه آزمايشگاهي تاثير ستون هاي سنگي بر ميزان بهبود خاك هاي سست
531
مطالعه آزمايشگاهي تاثير شدت آشفتگي بر پايداري سنگچين
532
مطالعه آزمايشگاهي تاثير شكل پي در ايزوله سازي گاهواره اي پي هاي صلب پل هاي مرتفع
533
مطالعه آزمايشگاهي تثبيت نانو ذره آلومينا بر بستر زئوليتي، به منظور جداسازي فلزات سنگين كروم و كبالت از آب
534
مطالعه آزمايشگاهي تحكيم خاك بر اثر بارگذاري چرخه اي
535
مطالعه آزمايشگاهي تعيين مقاومت 28 روزه بتن بر اساس مقاومت هاي 3 و 7 روزه آن
536
مطالعه آزمايشگاهي تعيين همبستگي بين ضريب فشردگي خاك هاي رسي دست خورده و دست نخورده با حدود استربرگ با استفاده از آزمايش تحكيم
537
مطالعه آزمايشگاهي توليد نانو ﴿ميكرو﴾ ذرات كيتوزان با استفاده از فناوري دي اكسيد كربن فوق بحراني
538
مطالعه آزمايشگاهي جداسازي ثقلي امولسيون هاي پايدار در فرآيند جداسازي آب دور ريز آلوده به ميعانات گازي
539
مطالعه آزمايشگاهي جداسازي و تبديل تركيبات آسفالتن توسط نانوذرات
540
مطالعه آزمايشگاهي جذب تعادلي اجزاي خالص دي اكسيد كربن و متان و مخلوط آنها بر روي نانولوله كربني عامل دار شده
541
مطالعه آزمايشگاهي جذب تعادلي دي اكسيدكربن و دي اكسيدگوگرد بر روي نانولوله كربني عامل دار شده
542
مطالعه آزمايشگاهي جذب دي اكسيد گوگرد با استفاده از ساختارهاي آلي - فلزي(Metal Organic Frameworks)
543
مطالعه آزمايشگاهي جريان آب در سيستم هاي خاك-‍ئوتكستايل
544
مطالعه آزمايشگاهي جريان خون و تحليل FSI در مدل گرفتگي شرياني
545
مطالعه آزمايشگاهي حذف Co2 از گاز دودكش با استفاده از جاذب كربنات پتاسيم بر پايه نانو اكسيد تيتانيوم
546
مطالعه آزمايشگاهي حذف سيپروفلوكساسين و مترونيدازول از آب‌هاي آلوده توسط نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با آمينو اسيد و اكسيد مغناطيسي آهن بر پايه كيتوسان
547
مطالعه آزمايشگاهي خاك هاي مسئله دار شهر اردكان
548
مطالعه آزمايشگاهي خواص ژئوتكنيكي خاكهاي ريزدانه آلوده به نفت گاز (گازوئيل)
549
مطالعه آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن حاوي سنگدانههاي بازيافتي بتني و لاستيك ضايعاتي به همراه ميكروسيليس
550
مطالعه آزمايشگاهي خواص مكانيكي و حرارتي پانل‌هاي گچي حاوي مواد تغيير فاز دهنده
551
مطالعه آزمايشگاهي ربات شش درجه آزادي براي برد كنترلي جديد
552
مطالعه آزمايشگاهي رس هاي يزد از نقطه نظر كاني شناسي و پتانسيل تورم ذيري
553
مطالعه آزمايشگاهي رسوب واكس در خطوط انتقال نفت
554
مطالعه آزمايشگاهي رفتار بتن پلاستيك به وسيله آزمايش هاي سه محوري تناوبي و كاربرد نتايج در تحليل عددي رفتار ديوار هاي آب بند
555
مطالعه آزمايشگاهي رفتار برشي گسل هاي ناممتد
556
مطالعه آزمايشگاهي رفتار پي هاي منفرد واقع برخاك ماسه اي تثبيت شده توسط ستون سنگي
557
مطالعه آزمايشگاهي رفتار خاك هاي مخلوط ماسه اي رس دار تحت بارگذاري زهكشي شده
558
مطالعه آزمايشگاهي رفتار ستون هاي سنگي با پوشش ژئوسنتتيك در خاك هاي غيراشباع
559
مطالعه آزمايشگاهي رفتار لوله هاي امدفون تحت شرايط بار سيكلي قائم
560
مطالعه آزمايشگاهي رفتار مكانيكي ماسه لاي دار تثبيت‌شده با آهك و سيمان پرتلند
561
مطالعه آزمايشگاهي رفتار مكانيكي محيط هاي مخلوط سنگي
562
مطالعه آزمايشگاهي رفتار ميراگر لوله اي قرار داده شده در محل بادبند
563
مطالعه آزمايشگاهي رفتار ناهمسان ماسه‏ هاي حاوي رس تحت مسير تنش‏ هاي مختلف
564
مطالعه آزمايشگاهي رفتارستون هاي بتن آرمه تقويت شده باغلاف بندي بتن مسلح
565
مطالعه آزمايشگاهي روش هاي مختلف جهت رفع انسداد سيلوي حاوي ماده باطله سنگ آهن
566
مطالعه آزمايشگاهي روشهاي بهبود خصوصيات كشتي مخلوطهاي آسفالتي و تاثير آن بر روي تركهاي انعكاسي
567
مطالعه آزمايشگاهي سامانه هاي دوفازي آبي بر پايه پليمر پرشاخه
568
مطالعه آزمايشگاهي سينتيك احياء كاستيك با استفاده از كاتاليست مراكس در واحدهـاي مركاپتان¬زدايي از گاز طبيعي
569
مطالعه آزمايشگاهي سينتيك و تعادل جذب رقابتي و غير رقابتي فلزات سنگين (سرب، كادميم و كروم (III)) از آب‌هاي آلوده توسط جاذب زئوليتي X13 و زئوليت سنتزي NaA
570
مطالعه آزمايشگاهي سينتيك و تعادل جذب نرمال پارافين از نفت سفيد توسط غربال مولكولي و مدل سازي رياضي فرايند واحد مولكس
571
مطالعه آزمايشگاهي سينتيك، تعادل و فرايند جذب در محلول آبي حاوي املاح نيترات و فسفات توسط كربن فعال تهيه شده از تفاله ريشه گياه شيرين‌بيان
572
مطالعه آزمايشگاهي شرايط جريان در يك تنگ شدگي
573
مطالعه آزمايشگاهي عملكرد پي نواري واقع بر خاك نرم، مقاوم شده با لايه ماسه اي مسلح شده
574
مطالعه آزمايشگاهي عملكرد حرارتي در كلكتور لوله اي اصلاح شده جريان اجباري با استفاده از نانوسيال آب/گرافن اكسايد
575
مطالعه آزمايشگاهي عملكرد هيدروليكي سرريز لبه تيز مركب ذوزنقه‌اي- ذوزنقه‌اي
576
مطالعه آزمايشگاهي عوامل مؤثر بر فرسايش بادي خاك و كنترل آن با استفاده از روش هاي زيست فناوري
577
مطالعه آزمايشگاهي عوامل مختلف مؤثر بر فرسايش داخلي خاكها
578
مطالعه آزمايشگاهي عوامل موثر بر روانگرايي
579
مطالعه آزمايشگاهي عوامل موثر بر سنتز هيدروكسيد نيكل نانوساختار به منظور جذب رنگ قرمز كنگو
580
مطالعه آزمايشگاهي عوامل موثر به حركت دودي شكل در يك مجراي بيولوژيكي
581
مطالعه آزمايشگاهي عوامل موثر در بهبود خاك بستر در ايزوله سازي گاهواره اي
582
مطالعه آزمايشگاهي فرآيند آبشستگي بر روي موجشكن هاي صندوقه اي
583
مطالعه آزمايشگاهي فرسايش پذيري خاك هاي ريزدانه
584
مطالعه آزمايشگاهي فرسايش داخلي خاك در جريان دوبعدي
585
مطالعه آزمايشگاهي گستره سنگچين در اطراف كوله هاي پل
586
مطالعه آزمايشگاهي لايه نشاني سطح مبدل حرارتي پره دار با پودر زئوليت 13X به منظور حذف دي اكسيد كربن از يك جريان گاز
587
مطالعه آزمايشگاهي لايه نشاني سيليكاژل روي سطح مبدل حرارتي فشرده لوله فين دار و بررسي عملكرد آن در شيرين سازي آب دريا
588
مطالعه آزمايشگاهي مخلوط هاي آسفالتي و بررسي مود بارگذاري در شكست آن ها
589
مطالعه آزمايشگاهي مقاومت برشي خاك هاي معدني هماتيت ، مگنتيت و باطله و ضريب اصطكاك آنها نسبت به ديئار ه از جنس هاي مختلف
590
مطالعه آزمايشگاهي مقاومت پيوستگي ميلگرد در بتن سبك حاوي ميكروسيليس
591
مطالعه آزمايشگاهي موقعيت شمع ها در پايداري شيب هاي خاكي
592
مطالعه آزمايشگاهي نا پايداري داخلي خاكها
593
مطالعه آزمايشگاهي هيدروديناميك نانوذرات در يك بستر سيال مجهز به ميدان مغناطيسي
594
مطالعه آزمايشگاهي و پارامتريك تاثير شاخص هاي فيزيكي و شيميايي خاك بر فرسايش پذيري خاك هاي ريزدانه
595
مطالعه آزمايشگاهي و تئوري ديناميك و ظرفيت در جذب هم‌زمان بخار آب و دي‌اكسيدكربن در جاذب‌هاي عامل‌دار شده
596
مطالعه آزمايشگاهي و تئوري عملكرد حرارتي يك گرمكن خورشيدي هوا با ساختار جديد و مجهز شده به سطوح گسترش يافته
597
مطالعه آزمايشگاهي و تئوري عملكرد يك جمع كننده متمركز كننده خورشيدي، تأمين كننده انرژي لازم جهت احياء بستر جاذب يك سامانه تهويه مطبوع
598
مطالعه آزمايشگاهي و تحليلي-عددي گسترش ترك در مصالح سنگي ناهمسان
599
مطالعه آزمايشگاهي و توسعه يك مدل سينتيكي براي واكنش هاي كراكينگ حرارتي ته مانده هاي سنگين پالايشگاهي
600
مطالعه آزمايشگاهي و سنتز فرايند كاهش محتواي گوگرد و خاكستر زغال سنگ
601
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD جداكننده راندمان بالا جهت حذف پودر سياه تحت تاثير ميدان مغناطيسي
602
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD هيدروكربن سيكلون جهت جداسازي آسفالتين ازنفت خام سنگين
603
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي ازدياد برداشت نفت سنگين از مخازن نفتي كربناته با استفاده از نانو ذرت اكسيد فلزي در فرايند تزريق بخار
604
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي فرايندهاي تزريق متناوب گاز و آب و تزريق همزمان آب و گاز براي ارتقاي بهره وري مخازن كربناته شكافدار
605
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه‌سازي CFD جريان حباب در سيال غير‌نيوتني و توسعه سامانه توموگرافي التراسونيك
606
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه‌سازي رشد تورق در تيرهاي كامپوزيتي انحنادار
607
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه‌سازي عددي اتمايزشدن سيال غير نيوتنيغيرالاستيك
608
مطالعه آزمايشگاهي و عددي اثر شيب كناره¬هاي مخزن بر مشخصات هيدروگراف خروجي ناشي از شكست ناگهاني سد
609
مطالعه آزمايشگاهي و عددي برش بين لايه اي پانل هاي شاتكريتي با نظام صفحات ساندويچي
610
مطالعه آزمايشگاهي و عددي خطوط لوله مدفون در خاكهاي تقويت شده توسط ژئو تكستايل در مقابل نيروي بر كنش ناشي از آب
611
مطالعه آزمايشگاهي و عددي سيستم ژئو سينتيكي با استفاده از ماسه سواحل خليج فارس
612
مطالعه آزمايشگاهي و عددي مدل هاي آشفتگي جريان در يك سازه آبگير جانبي
613
مطالعه آزمايشگاهي و عددي نفوذ پذيري پوشش نهايي مدفون زباله هاي شهري
614
مطالعه آزمايشگاهي و محاسباتي تعادل جذب دي‌اكسيدكربن برنانولوله‌هاي كربني تك‌جداره عامل‌دار
615
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي CFD تماس دهنده هاي فيلمي ريزان مجهز به امواج مافوق صوت
616
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي انتقال حرارت در فرآيند پخت لوله هاي كامپوزيت
617
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي پايداري فوم به كمك عوامل شيميايي
618
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي حذف CO2 از گاز دودكش با استفاده از جاذب كربنات پتاسيم بر پايه آلومينا
619
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي جداسازي جذبي تركيبات آروماتيك از جريان نرمال پارافين ها در يك بستر ثابت بر روي زئوليت 13X
620
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي عملكرد يك خشك كن سيني دار خورشيدي با قابليت ذخيره سازي انرژي در جمع كننده آن
621
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي فرايند جذب واكنشي SO2 در يك برج پاششي توسط آب دريا
622
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي فرايند جذب سطحي تك جزئي فلزات سنگين كروم و سرب از آب آلوده با استفاده از نانوذره جاذب نانوسيليكا با گروه عاملي تيول تثبيت شده بر زئوليتX13 و طراحي فرايند به كمك جاذب سنتز شده
623
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي CFD قطعات تعبيهشده در ميكرولوله جهت بهبود سرعت انتقال حرارت
624
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي انحناي سطح مايع در جريان دوفازي گاز-مايع با ميزان مايع اندك بين رژيم جريان لايه اي و حلقوي
625
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي حذف خاكستر و گوگرد از قير طبيعي با استفاده از فرآيند شناورسازي ستوني
626
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي حركت ذرات جامد در محيط‌هاي متخلخل در شرايط غير دارسي
627
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي جذب CO2 در يك راكتور بستر فوراني
628
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي خشك شدن ذرات كروي شكل مرطوب در بستر غلياني
629
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي خشك شدن ميوه "به" در خشك كن انجمادي
630
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرآيند جذب همزمان SO2 و CO2 در يك راكتور بستر غلياني
631
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرايند بازيابي پلاتين از كاتاليست‌هاي مستعمل به روش استخراج جامد-مايع سيانوري در دما و فشار بالا
632
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرايند جذب سطحي اسيد هيدروفلوئوريك بر روي قرصهاي فلوئوريد سديم
633
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي شبكه عصبي تأثير خم بر افت فشار و الگوي جريان دوفازي آب-هوا
634
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي فرايند پيروليز پلي اتيلن ترفتالات در يك راكتور بستر فوراني
635
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازيCFDانتقال حرارت با نانوسيال در مبدلهاي كويل مارپيچ
636
مطالعه آزمايشگاهي و نظري عملكرد بازدارنده‌هاي تشكيل رسوب آسفالتين بر سيال مخزن در شرايط دما و فشار بالا
637
مطالعه آزمايشگاهي ومدل سازي cfdاثراستفاده ازميكسرهاي استاتيك دربهبودكيفيت اختلاط به منظورحذف آلاينده هاي فازمايع
638
مطالعه آزمايشگاهي ومدلسازي CFD واكنش هاي توليد واحتراق گاز هيدروژن
639
مطالعه آزمايشگاهي يك اتصال جديد صلب براي سازه هاي بتني پيش ساخته
640
مطالعه آزمايشگاهي، مدلسازي و بهينه سازي عملكرد يك سامانه آبگرمكن خورشيدي
641
مطالعه آزمايشگاهي، مدلسازي و شبيه سازي حذف گوگرد از بنزين توسط قرص هاي زئوليت نانو حفره در يك راكتور بسته
642
مطالعه آزمايشي بررسي ارتباط بين عفونت هاي ويروسي و سرطان مري
643
مطالعه آسيب پذيري قابهاي خمشي بتن آرمه و برآورد اقتصادي روشهاي مختلف تقويت متناسب با سطح مطلوب شكل پذيري
644
مطالعه آسيب پذيري و تقويت ساختمانهاي بتني با قاب خشتي در برابر زلزله
645
مطالعه آسيب ديدگي الياف پلي پروپيلن در فرايند ريسندگي چرخانه اي
646
مطالعه آسيب ديدگي الياف پنبه در توليد نخ ملانژ پنبه اي و اثرات آن بر خواص نخ هاي رينگ و چرخانه اي
647
مطالعه آسيب ديدگي الياف لايوسل در توليد نخ هاي رينگ و چرخانه اي
648
مطالعه آسيب شناسي نظام توليد جواهرات از عصر قاجار تا دوره معاصر
649
مطالعه آسيب ناشي از ضربه، روي ماده مركب پلي پروپيلن/ اپوكسي با استفاده از تست غير مخرب فراصوت
650
مطالعه آسيب‌هاي مرتبط با زيست گياه گوش موش با رويكرد حفاظت پيشگيرانه در آتشكده آذرگشنسب- محوطه تاريخي تخت سليمان‌
651
مطالعه آشوب از طريق شبيه سازي آنالوگ
652
مطالعه آشوب در سيستم لورنز از طريق حل عددي معادلات آن به روش رانگه كوتا (Kutta Runge)
653
مطالعه آغازين كمپلكس هاي1 : 1 راديكال فلو ر و فرميلو كسيل ( FCO2 ) با گونه هاي هم الكترون H3N . H2O HF
654
مطالعه آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستانهاي آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد پژوهش و اهميت آن در پرستاري
655
مطالعه آلاينده هاي غيرمتعارف طلا و ارائه يك روش اندازه گيري و خالص سازي طلا آب شده جهت توليد شمش هاي با خلوص بالاتر
656
مطالعه آلتراسيون هاي مرتبط با كاني سازي ذخيره طلاي اپي ترمال ساري گوناي در استان كردستان با استفاده از داده هاي ماهواره اي استر، كاني شناسي و شواهد زمين شناسي
657
مطالعه آلتراسيون هيدروترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشين، ايران مركزي
658
مطالعه آمادگي قلبي-تنفسي، چاقي شكمي و برخي از عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در آزادگان هشت سال دفاع مقدس استان اصفهان
659
مطالعه آموزش دروس هنر به روش خلاقانه با استفاده از فناوريهاي چند رسانه اي در آموزش و پرورش ايران با تاكيد بر مقاطع متوسطه
660
مطالعه آناتوموكلينيك ليشمانيوز جلدي (شكل مرطوب)
661
مطالعه آناتوميكي و بافت شناسي دستگاه ادراري تناسلي – سوسماران Laudakia nupta, Trapelus agilis )آگاميده( و Lacerta media )لاسرتيده(
662
مطالعه آنتن هاي اپتيكي در مقياس نانو و كاربردهاي آن ها
663
مطالعه آنزيم لاكتوپراكسيد از استخراج شده از شير شتر با تاكيد بر اثرات ضد باكتريايي آن , the study of extracted peroxidase from camel milk and emohsise on the antibactrial propertis
664
مطالعه آنزيم و ژن Endo Beta 1 ,4-glucanase در قارچ Trichoderma sp
665
مطالعه آنزيمهاي سلولازي در قارچهاي Trichoderma reeseei و Aspergillus niger در شرايط كشت توام ، كلون كردن ژنهاي egl B و bgl 1 از قارچ Aspergillus niger
666
مطالعه آنزيمهاي سلولازي و شناسائي ژنهاي كد كننده آنها به روش PCR در)جدايه هاي قارچ (Aspergillus
667
مطالعه آويزش و خمش پارچه با بخيه ﴿ دوخت ﴾
668
مطالعه آيروديناميك بالگرد
669
مطالعه ابتدا به ساكن آثار تنش مكانيكي و آلايش اتمي بر روي خواص ترابردي نانو لوله اي كربني
670
مطالعه ابتدا به ساكن توپولوژي چگالي بار الكتروني در ساختار نانو سيم MnAs تحت تنش طولي
671
مطالعه ابتدا به ساكن خواص اپتيكي رفتار عايق توپولوژيكي و نانولايه هايYNiSb وScNiSb
672
مطالعه ابتدا به ساكن خواص الكتروني، اپتيكي و ارتعاشي نانومولكول رنگدانه ايN3, N3+I-, N3+I2-) N3 )
673
مطالعه ابتدا به ساكن خواص ترموديناميكي برخي سامانه هاي همبسته قوي و نانولايه هاي آنها با استفاده از الگوي شبه هماهنگ
674
مطالعه ابتدا به ساكن نانو ساختارهاي نيمرسانا: سطوح مشترك ﴿001﴾Co2MnSi/GaAs و نانو سيم هاي GaAs
675
مطالعه ابتدا به ساكن نانو لايه هاي رسانا-عايق-ابررسانا ﴿Al/AgBr/Ag) و ديسپوروسيوم روي زير لايه تنگستن﴿110﴾
676
مطالعه ابتدا به ساكن نظم ساختار نواري و رفتار عايق توپولوژيكي نانو لايه‌هاي LiAuSb و LiPtSb و آلياژ¬هاي LiAuxPt1-xSb
677
مطالعه ابتدا به ساكن نظم نواري و خواص اپتيكي نانولايه هاي ZrS و SrS در حضور ناخالصي Yو آلياژهاي SrxY1-xSو ZrxY1-xS
678
مطالعه ابتدا به ساكن نظم نواري و خواص الكتروني نانولايه هاي YAuPb و GdAuPb و آلياژهاي Gd1-xYxAuPb
679
مطالعه ابر حلقه هاي كراسنر مرتب و ابر ايده آل ها
680
مطالعه ابرمدول‌هاي (m,n)-تايي و خواص رسته‌اي آنها
681
مطالعه ابرموتورهاي جستجو در پاسخ گويي به سوالات كاربران كتابداري و اطلاع رساني و ارايه الگوي پيشنهادي جهت بهبود رتبه بندي نتايج جستجو , a study the information retrieval of metasearch engines in responding to library & information sciences users and propose a suitable model
682
مطالعه اپيدميولوژي و باليني كودكان مبتلا به كاوازاكي كامل و ناكامل بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت طي سالهاي 86-1387
683
مطالعه اپيدميولوژي، تنوع ژنتيكي و رابطه فعاليت آنزيم پكتيناز با بيماريزايي ...
684
مطالعه اتصال نانوذرات منتموريلونيت روي هيدروژل هاي مورد استفاده در افزايش برداشت از چاه هاي نفت توسط زنجيرهاي پليمري
685
مطالعه اتصالات چسبي لوله هاي پلاستيكي و كامپوزيتي
686
مطالعه اتيولوژيكي آسيب هاي اندام تحتاني ورزشكاران زن نخبه
687
مطالعه اثر (لاستيك طبيعي/نانورس) بر روي رفتار مكانيكي پلي لاكتيك اسيد
688
مطالعه اثر ) cTAB( برومتورم شدن فازلاملاروهگزاگونال در دياگرام فازي سيستم سه اتيي سوسياليستين - آب - تريتون 100X- با استفاده از ميكروسكوپ پلاريران
689
مطالعه اثر pHبر جذب و آزاد‌سازي فسفات از رسوبات تالاب انزلي
690
مطالعه اثر TRITON X-001 و SDS بر روي CMC هگزادسيل تري متيل آمونيم برومايد CTAB
691
مطالعه اثر آرژنين ، گلوتاتيون اكسيد و احيا و PH در فولدينگ خارج سلولي t-PA
692
مطالعه اثر آرژنين و گليسين بر رو ي فعاليت سينتيكي آنزيم رنيلا لوسيفراز
693
مطالعه اثر آگاهي از نتايج بر عملكرد در دختران و پسران منطقه سربيشه خراسان
694
مطالعه اثر آلايش Zn و پوشش PVP بر ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات Co1-xZnxFe2O4
695
مطالعه اثر آلودگي هوا بر خصوصيات آناتوميكي - بيوشيميايي دو گونه گياهي ... ... در منطقه ويژه پتعروشيمي ماهشهر در استان خوزستان
696
مطالعه اثر آلودگي هوا بر خصوصيات آناتوميكي-بيوشيميايي دو گونه گياهي callistemon citrinus و Albizla Lebbeck در منطقه ي ويژه ي پتروشيمي ماهشهر در استان خوزستان
697
مطالعه اثر آنتاگونيستي قارچ Trichoderma harzianum(T8) بربرخي از قارچ هاي بيماريزا در گياه چغندر قند و شناسايي ژن كيتيناز آن
698
مطالعه اثر آنتاگونيستي قارچ تريكودرمابر قارچ Rhizoctonia Solani وتكثير وتعيين توالي ژن Chi36 در قارچ Trichoderma harzianum(T8)
699
مطالعه اثر آنزيم "ژرانيل ژرانيل دي فسفات سنتاز" به تنهايي و همراه با ديگر آنزيمهاي مسير بيوسنتز ليكوپن بر روي توليد كوآنزيم Q01 در سويه هاي نوتركيب باكتري "اشرشياكلي "
700
مطالعه اثر آنزيم اكتينيدين ميوه كيوي در جداسازي جزاير لانگرهانس از پانكراس سلول هاي اندوتليال آئورت و سلولهاي چربي
701
مطالعه اثر آنزيمهاي فارنزيل دي فسفات سنتاز و ژرانيل ژرانيل دي فسفات سنتاز بر روي فعاليت آنزيم پلي پرنيل دي فسفات سنتاز در باكتري اشرشياكلي
702
مطالعه اثر اسپين - مدار در نقاط كوانتومي دو گانه
703
مطالعه اثر اسموليت هاي مختلف بر غير فعال شدن حرارتي آنزيم گلوتامات دهيدروژناز
704
مطالعه اثر اصلاح ريزساختار كانالهاي تبادلگر يوني در كارآيي پلي الكتروليت هاي نانوكامپوزيتي
705
مطالعه اثر افزايش گرافن اكسايد بر بلورينگي و فوم پذيري پلي لاكتيك اسيد و بررسي مورفولوژي سلولي و خواص فوم نانو كامپوزيتي حاصل
706
مطالعه اثر افزايش نانوكلي و نانو كربنات كلسيم بر خواص پلي لاكتيك اسيد
707
مطالعه اثر افزودني هاي نانوساختار بر خودترميمي آسفالت
708
مطالعه اثر اكسيدهاي فلزي بر عملكرد سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي
709
مطالعه اثر اكولوژيك جاده ها بر تركيب گونه اي جوامع گياهي مراتع مطالعه موردي: استان خراسان شمالي
710
مطالعه اثر الكترو كمپلكس هاي [ Ru(dmb)(CH3CN)Cl3] [Ru(dmb)(CH3CN)3Cl](PF6)2[Ru(dmb)(tptz)cl](PF6)2 ] بر روي كاهش الكتروشيميايي Co2 به Co; تهيه و شناسايي نانو ذرات Gd2O3
711
مطالعه اثر الودگي هوا بر خصوصيات آناتوميكي ،مورفولوژيكي و بيوشيميايي دو گونه گياهي Rordeum Glaucum Steud و,alva Parviflora L
712
مطالعه اثر الودگي هوا برخصوصيات اناتوميكي،مورفولوژيكي وبيوشيميايي دوگونه گياهي rordeum وmalvaدرمنطقه الوده صنايع فولاد اهواز
713
مطالعه اثر انسولين كارديوپلژيا بر وضعيت هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي CABG هنگام جدا شدن از پمپ باي پس قلبي - ريوي در مركز آموزشي - درماني دكتر حشمت رشت از تاريخ 1/7/80 لغايت 31/4/81
714
مطالعه اثر بارگذاري انفجار بر سازه‎هاي زيرزميني به كمك مدل‎سازي با سانتريفيوژ
715
مطالعه اثر بارگذاري ديناميكي بر رفتار پيچ سنگ هاي تمام تزريقي
716
مطالعه اثر باريكه الكتروني بر بقاي باكتري سالونلاتيفي موريوم در سوسيس
717
مطالعه اثر باريكه الكتروني بر كيفيت شيميايي،خواص حسي و تغييرات فرا ساختاري گوشت شتر مرغ
718
مطالعه اثر بازدارندگي از خوردگي ممانعت كننده‌هاي برپايه مايعات يوني درحضور مواد فعال سطحي در محيط اسيدي
719
مطالعه اثر بازدارندگي مواد طبيعي زردچوبه فلفل سياه فلفل قرمز بر خوردگي مس در محيط اسيدي
720
مطالعه اثر بازشوها در محاسبه ضريب كمانش صفحات مستطيل شكل
721
مطالعه اثر بافت ﴿اندازه دانه هاي تشكيل دهنده﴾ سنگ بر مقاومت فشاري تك محوره و نحوه شكست نمونه هاي سنگي
722
مطالعه اثر بخشئ مدل شبيه¬ سازي ذهن بر افزايش مهارت¬ هاي ارتباطي و صميمت اجتماعي در افراد داراي لكنت زبان با دامنه سني 20 تا 40 سال
723
مطالعه اثر بخشي آموزش معنويت درماني گروهي بر سازگاري اجتماعي و پذيرش اجتماعي در بيماران زن مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
724
مطالعه اثر بخشي برنامه گروه هاي مطالعاتي با رويكرد آموزش از دور
725
مطالعه اثر بخشي خاطره‌گويي گروهي برافزايش تاب‌آوري وخودكارآمدي سالمندان
726
مطالعه اثر بخشي خاطره‌گويي گروهي برافزايش تاب‌آوري وخودكارآمدي سالمندان
727
مطالعه اثر بخشي مدل شبيه سازي ذهني برافزايش سبك زندگي ارتقاءسلامتي وكاهش استرس آموخته شده در افراد 20-40ساله داراي لكنت زبان
728
مطالعه اثر بخشي مديريت استرس بر توانايي حل مسئله و كاهش اضطراب در آتش نشانان سازمان آتش نشاني تهران
729
مطالعه اثر بخشي مديريت استرس بر توانايي حل مسئله و كاهش اضطراب در آتش نشانان سازمان آتش نشاني تهران
730
مطالعه اثر بخشي معنويت درماني گروهي برتاب آوري وخودكارآمدي زنان مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (ام .اس ) شهر اصفهان
731
مطالعه اثر برخي هورمون‌هاي گياهي و عوامل محيطي جهت افزايش كارآيي جلبك Dunaliella tertiolecta و Chlorella vulgaris بر كاهش نيتروژن و فسفات از پساب شهري، توليد بيوماس و انباشت روغن
732
مطالعه اثر بررسي روكشهاي شفاف خودرويي با استفاده از پيش ساز معدني به روش سل - ژل و استفاده از نانو پودر آلومينا
733
مطالعه اثر برهم كنش بين سطحي بر مور فولوژي و رئولوژي ترموپلاستيك الاستومرهاي تقويت شده با سيليكا بر پايه آلياژ PP/EPDM پخت شده بروش ديناميكي
734
مطالعه اثر برهمكنش بين سطحي درآلياژ نشاسته و پلي لاكتيك اسيد
735
مطالعه اثر برهنه كردن (Stripping) پرده هاي جنيني در مادران نخست زاي38 هفته در كاهش حاملگي هاي پست ترم
736
مطالعه اثر بكارگيري همزمان محلول كلوئيدي نانو ذرات نقره و مواد تكميلي بر روي خواص پارچه پنبه اي
737
مطالعه اثر پارامتر هاي مختلف در فرايند فورج با استفاده از نرم افزار Deform
738
مطالعه اثر پارامترهاي مكانيكي و مقاومتي توده سنگ در فرآيند شكافت هيدروليكي
739
مطالعه اثر پاكلوبوترازول بر شاخص هاي مولكولي و فيزيولوژيك گياه Stevia rebaudiana B.تحت تنش خشكي در كشت شيشه
740
مطالعه اثر پرتو الكترون بر خواص و رفتار آلياژ پليمري دو فلزي ﴿با تاكيد بر آلياژ پلي استايرن و پلي وينيل متيل اتر﴾
741
مطالعه اثر پرداخت سطوح الكترودي و نانوكاتاليست هاي مناسب بر عملكرد پيل سوختي ميكروبي با كاتوليت حاوي يون هاي فلزي
742
مطالعه اثر پرستيژ، اعتبار و تصوير برند بر قصد خريد مجدد
743
مطالعه اثر پركننده بر روي رفتار توده سنگ در كارگاه هاي استخراج معادن رگه اي
744
مطالعه اثر پل هاي سنگي در انتشار امواج حاصل از انفجار در محيط هاي ناپيوسته
745
مطالعه اثر پليمر در رسوبات لوله‌اي
746
مطالعه اثر پوشش كربوكسي متيل سلولز عليه عوامل بيماريزاي رايج منتقله از مواد غذايي در فيله مرغ تازه و عملآوريشده
747
مطالعه اثر پي ماشين آلات روي محيط مجاور و روش هاي كاهش آن
748
مطالعه اثر پيچيدگي صورت هاي مالي پيش بيني تحليلگران مالي
749
مطالعه اثر تابش ليزر بر انهدام توده سلول¬هاي سرطان سينه در شرايط برون تني
750
مطالعه اثر تجويز خوراكي مورفين بر ساختار بيوشيميايي گيرنده هاي NMDA در هيپوكامپ موش صحرايي نر
751
مطالعه اثر تخلخل بر پاسخ حسگرهاي بخار بر پايه نانو كامپوزيتهاي متخلخل با ماتريس آكريليك
752
مطالعه اثر تركيب الكتروليت و افزودني هاي آن در باتري هاي سرب اسيدي اكسايشي-كاهشي در ايجاد نانوساختارهاي سرب دي اكسيد و بهبود عملكرد آن
753
مطالعه اثر تركيب درصد آليا‍‍ز پليپروپيلن پلي آميد6 بر مورفولوزي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پلي پروپيلن پلي آميد6 اورگانوكلي
754
مطالعه اثر تزريق تحكيمي در خاك هاي سست ﴿ مطالعه موردي خط 1 مترو تهران﴾
755
مطالعه اثر تسليح ﴿آرماتورگذاري ﴾ بر روي پارامترهاي مقاومتي ودگر شكلي بتن مسلح
756
مطالعه اثر تشعشع راديواكتيو بر روي ادوات نيمه هادي و بررسي اثر تشعشع گاما و تابش هادروني بر روي آشكارسازهاي ديودي سيليسيمي
757
مطالعه اثر تغيير مدير مالي و گردش حسابرس بر ضعف كنترلهاي داخلي
758
مطالعه اثر تغييرات استخلافي روي توزيع الكترون ها در مشتقات كوالانسي با استفاده از روشهاي دي اف تي
759
مطالعه اثر تغييرات هندسي ايرفويل ها بر عملكردآن ها به كمك روشPIV
760
مطالعه اثر تكميل دفع آب بر خواص نفوذپذيري قطره و بخار آب
761
مطالعه اثر توليد ونگهداري ماست پروبيوتيك در كاهش آفلاتوكسينM1
762
مطالعه اثر تيغه هاي ديالكتريك محصور در كاواك رسانا بر افت وخيز ميدان خلاء و تابش خودبخودي
763
مطالعه اثر تيموكوئينون بر بيان ژنهاي دخيل در خواص تنظيم كنندگي سيستم ايمني سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان موش
764
مطالعه اثر تيموكوئينون بر مهاجرت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان موش درآزمايشگاه
765
مطالعه اثر تيمولول بر خواص سينتيكي و ساختاري آنزيم كربونيك انيدرازII گاوي (BCAII)
766
مطالعه اثر جايگذاري ليتيوم در ويژگي فيزيكي نانو لوله هاي سيليكن كاربيد بر پايه نظريه ي تابعي چگالي
767
مطالعه اثر جذب سطحي ليتيم بر روي نانو ساختارهاي گرافن، C3NوBC3
768
مطالعه اثر جذب سطحي ليتيم بر روي نانوساختار‌هاي گرافن، C_3 N وBC_3
769
مطالعه اثر جهت گيري كريستال ها روي رفتار پلاستيك و شكست در مواد مركب فلز- سراميك
770
مطالعه اثر حاكميت شركتي بر رابطه بين توجه شركت ها به مسئوليت و عملكرد اجتماعي
771
مطالعه اثر حذف مارپيچ a5 از ليپاز Bacillus thermocatenulatus بر خصوصيات آنزيم
772
مطالعه اثر حفاظتي MITO-TEMPO بر سميت كبدي ناشي از سديم والپروات در موش سوري
773
مطالعه اثر حفاظتي عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شمعداني عطري برروند اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر القاء شده بااستات سرب
774
مطالعه اثر خازنهاي tsc در كنترل نوسانات ولتاژ شبكه جنوب غربي ايران
775
مطالعه اثر خاموش كنندگي برخي كاتيونها و آمينو اسيد بر نور تابي شيميايي مشتقي از ميتيل اتيل ايمينو بنزن و تعيين ثابت اسيدي يك مشتق از تري آزينيل با روش اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوريمتري از طريق كمومتريكس
776
مطالعه اثر داروهاي سايمتيدين، فلوكستين، سيتالوپرام و افزودني غذايي آلورارد بر فعاليت و خصوصيات ساختاري آنزيم كربنيك انيدراز II انساني
777
مطالعه اثر درجه حرارت در سازه ها به روش اجزاء محدود
778
مطالعه اثر دما بر امتزاج پذيري پلي و ينيل استات/ پلي و ينيل پير و ليدون و پلي و ينيل استات / پلي اتيلن گليكول به روش ويسكومتري
779
مطالعه اثر دما بر پيوند dsDNA - كوركومين و اندازه‌گيري كوركومين با حسگر الكتروشيميايي كامپوزيت گرافن اكسيد كاهش‌يافته و نانولوله‌هاي كربني عامل‌دار شده با آزو بنزن
780
مطالعه اثر دما بر فاز هگزاگونال در سيستم سه تايي لسيتين ، ترايتون X-001 و آب
781
مطالعه اثر دما بر واكنش كلي حذف زيستي مواد آلي فرار از هوا در يك بيوفيلتر
782
مطالعه اثر دما و الكتروليت بر روي cmc مخلوط سورفكنت - پليمر با روشهاي هدايت سنجي و طيف سنجي فرابنفش -مريي
783
مطالعه اثر دما و سديم دودسيل سولفات )SDS(بر روي غلظت بحراني ميسلي TritonX-001)CM(با روشهاي هدايت سنجي وطيف سنجي فرابنفش -مرئي (
784
مطالعه اثر دماي حمام و دانسيته جريان بر خواص ساختاري ريز فيلم هاي نانو كريستال Gd2O3 تهيه شده از ترسيب الكتروني پالسي معكوس
785
مطالعه اثر دماي فرآيند ECAR بر روي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5083
786
مطالعه اثر دو داروي بيهوش كننده عصاره گل ميخك و پروپوفول بر ماهي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾ در زمان حمل و نقل
787
مطالعه اثر رشد شركت بر ارتباط بين اقلام تعهدي اختياري، كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام
788
مطالعه اثر رطوبت بر مقاومت فشاري سنگها و كمي كردن ميزان تاثير آن
789
مطالعه اثر رگ خوني شاخص در عملكرد آنتن هم محور روزنه اي تك روزنه و دو روزنه در درمان سرطان به روش گرمادرماني
790
مطالعه اثر ريز ساختار بر روي ريولوژي و فرآيند پذيري نانو كامپوزيت پلي اتيلن / نانو رس در فرآيند توليد فيلم
791
مطالعه اثر ساختارمالكيت بر مشوق هاي مديريتي و انتخاب هاي راهبردي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
792
مطالعه اثر ساختارهاي زمين شناسي اصلي بر رژيم جريان آب زيرزميني در ديوارهاي بلند
793
مطالعه اثر سازه زيرزميني بر پاسخ لرزه‌اي در سطح زمين به كمك مدل‌سازي فيزيكي و عددي
794
مطالعه اثر سرزني و محلولپاشي برخي تنظيمكنندههاي رشد بر عملكرد، خصوصيات مورفوفيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه دارويي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni)
795
مطالعه اثر سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي كاركنان ﴿مورد مطالعه:واحدهاي صنعتي شهرستان طبس﴾
796
مطالعه اثر سرمايه انساني در توليد كشاورزي در روستاهاي شهرستان سنندج
797
مطالعه اثر سلول‌هاي بنيادي در بيماري آلزايمر
798
مطالعه اثر سن و نسبت آب به سيمان بر مقاومت سايشي بتن داراي ميكروسيليس براي سرريزها با روش زير آب و خشك
799
مطالعه اثر سيليسيم بر واكنش توت¬فرنگي به شرايط قليايي در محيط هيدروپونيك
800
مطالعه اثر شكل طيفي (SSF) روي نتايج تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)
801
مطالعه اثر شوري بر پارامترهاي رشدي و اندام زايي در گياه كلزا(Brassica napus L.) در شيشه
802
مطالعه اثر شوري بر پارامترهاي رشدي و اندام زايي در گياه كلزا﴿Brassica napus L)در شيشه
803
مطالعه اثر ضد سرطاني عصاره هيدروالكلي گياه علف چشمه (Rorripa Nasturtium Aquaticum) بر مهار رشد سرطان دهانه رحم (رده سلولي HELLA)
804
مطالعه اثر ضد سرطاني عصاره هيدروالكلي گياه علف چشمه بر مهار رشد سرطان پستان
805
مطالعه اثر ضد سرطاني عصاره هيدروالكلي گياه علف¬چشمه (RorripaNasturtium Aquaticum) بر مهار رشد سرطان دهانه رحم (رده سلوليHELLA)
806
مطالعه اثر ضد ورم تخم كرفس نواحي مركزي ايران
807
مطالعه اثر ضدسرطاني وآنتي اكسيداني گياه وج (اندام هوايي وزميني) بر روي رده سلولي MCF7سرطان پستان
808
مطالعه اثر ضربه بر دال¬هاي بتن‌آرمه تقويت شده با FRP
809
مطالعه اثر ضربه در سازه هاي پيچشي مجاور با درنظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
810
مطالعه اثر طوفان‌ هاي حاره‌ اي بر يون‌ سپهر با استفاده از داده‌ هاي هواشناختي و يون‌ سپهري
811
مطالعه اثر طول حلقه بر روي نفوذ پذيري قطره آب ،هبور بخار آب و مويينگي ﴿عمودي﴾ در پارچه هاي حلقوي پنبه اي
812
مطالعه اثر عدم تقارن بر هيدروديناميك سطوح پروازي
813
مطالعه اثر عدم دقت نصب مراكز چرخ دنده ها بر رژيم تنش هاي وارده
814
مطالعه اثر عصاره هيدروالكلي دانه لپيد يوم ساتيوم بر پارامترهاي اسپرم در رت هاي نرديابتي و نرمال
815
مطالعه اثر غلظت يون كبالت و زمان موج دهي فراصوتي بر حذف نيكل در پساب توسط نانو ذره آهن صفر ظرفيتي
816
مطالعه اثر غلظت يون كلسيم خارج سلولي ومورفين بر بيان ژن هاي bax وbcl-2 در رده سلولي PC12
817
مطالعه اثر غلظت يونهاي كلسيم خارج سلولي برپايداري تمايزعصبي القاشده درسلولهاي رده PC توسط مورفين
818
مطالعه اثر فرآيند فورج بر رفتار خستگي كامپوزيت پايه منيزيمي
819
مطالعه اثر فركشن توكسيت زهر عقرب هميسكورپيوس لپتوروس به روي پروفايل متابولوم سرم به كمك طيف سنجي ان ام آر
820
مطالعه اثر فشار بر خواص اپتوالكترونيكي تركيب Ca5 AI2 Sb6
821
مطالعه اثر فيلم تركيبي كيتوزان -ژلاتين حاوي عصاره اتانولي هسته انگور قرمز و اسانس كاكوتي كوهي بر مدت زمان بقا باكتري و...
822
مطالعه اثر كاربرد فرآيند نفوذ بخار بر افزايش پيشرفت واكنش توليد ايزوپروپيل پروپيونات
823
مطالعه اثر كرنش پلاستيك ناشي از فرآيند فورج بر خواص مكانيكي آلياژ Ti-6Al-4V
824
مطالعه اثر كلونيدين خوراكي بر طول مدت بي دردي اسپينال آنستزي با ماركائين
825
مطالعه اثر كيفيت افشاي صورت هاي مالي و اختلالات افشاء بر مربوط بودن ارزش اخبار خوب در مقايسه با اخبار بد پيش بيني سود مديريت
826
مطالعه اثر كيفيت سود بر دقت پيش بيني تحليلگران مالي
827
مطالعه اثر گاتر در فرآيند آهنگري و استفاده از آن در كاهش ضايعات فرآيند آهنگري
828
مطالعه اثر گودبرداري در مناطق شهري بر روي شريان هاي حياتي با استفاده از مدل سازي عددي
829
مطالعه اثر ليزرهاي فروسرخ نئوديم ياگ و گاز كربنيك (CO2, Nd:YAG) بر هيدروكسي آپاتايت و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آن
830
مطالعه اثر ماده موميايي بر ترميم زخم در شرايط in vitro
831
مطالعه اثر مالكيت نهادي بر رابطه بين كيفيت حسابداري و هزينه سرمايه
832
مطالعه اثر متابولوميكي داروي ائوزين بي وآرتميز ينين روي پلاسموديوم برگه اي بادردرون تني
833
مطالعه اثر متابوليكي عصاره آلوورا بر روي سلول هاي سرطاني راجي با استفاده از طيف سنجي
834
مطالعه اثر متابوليكي عصاره آلوورا بر روي سلول هاي سرطاني راجي با استفاده از طيف سنجي ...
835
مطالعه اثر متابوليكي عصاره آلوورا برروي سلول هاي سرطاني راجي با استفاده از طيف سنجي 1HNMR
836
مطالعه اثر متقابل PGIP گياه گوجه فرنگي با آنزيم PG قارچهاي Fusarium Oxysporum و Ascochyta rabiei و شناسائي ژن pgip آن
837
مطالعه اثر متقابل آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Ascochyta Rabiei و پروتئين مهار كننده آن و شناسائي ژن Pgip در لوبيا
838
مطالعه اثر متقابل آنزيم پلي گالاكتوروناز و پروتئين ممانعت كننده فعاليت آن و شناسائي ژن pgip
839
مطالعه اثر متقابل ژنوتيپ در محيط و برآورد وراثت پذيري صفات زراعي موثر بر عملكرد دانه در ارقام گندم نان
840
مطالعه اثر متقابل ژنوتيپ در محيط و برآورد وراثت پذيري صفات زراعي موثر بر عملكرد دانه در ارقام گندم نان
841
مطالعه اثر متقابل ژنوتيپ و محيط بر رشد، توليد و تركيبات ثانويه ي گياه استويا و ريحان تحت نورهاي LED
842
مطالعه اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در ژنوتيپ هاي بزرك (Linum usitatissimum L.)
843
مطالعه اثر مجاورت در اتصال هاي ضعيف گرافيني بين ابررسانا و فرومغناطيس
844
مطالعه اثر محافظتي اوژنول در كاهش تاثيرات سمي و تراتوژنيكي رتينوئيك اسيد در موش سفيد
845
مطالعه اثر محافظه كاري حسابداري بر هزينه بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
846
مطالعه اثر محدود شدگي كوانتومي در نقاط كوانتومي اكسيد روي
847
مطالعه اثر معادله حالت هاي مختلف در بررسي ستاره هاي نوتروني چرخان
848
مطالعه اثر مكمل كوانزيم Q10بر قشار خون ،فاكتور هاي التهابي و ادپيونكتين در بيماران مبتلا بر پر فشاري خون
849
مطالعه اثر مكمل كوانزيم Q10برفشار خون ،فاكتورهاي التهابي و اديپونكتين دربيماران مبتلا به پر فشاري خون
850
مطالعه اثر مكمل كوانزيم Q10برفشار خون،فاكتورهاي التهابي وآديپونكتين در بيماران مبتلا به پر فشاري خون
851
مطالعه اثر مهاركنندگي TAK-242 با كمپلكس TLR4-MD2-LPS و ساختار پلي مورفيسمي آن با كمك روش ديناميك مولكولي
852
مطالعه اثر مواد افزودني بر روي مقاومت به خش و خراش روكش هاي شفاف خودرويي و ارتباط آن با خواص مكانيكي و جلوه ظاهري روكش
853
مطالعه اثر مواد معدني كروم، روي و گياهان دارويي (سياه دانه ، زيره سياه ) برعملكرد و پاسخ فيزيولوژيكي ناشي از استرس حمل ونقل بره هاي سنجابي
854
مطالعه اثر ميدان الكتريكي روي خواص الاستيسيته نانو لوله ها با استفاده از نظريه تابعي
855
مطالعه اثر ميدان مغناطيسي بر مدل زنجيره ي وامانده ي اسپيني -2/1
856
مطالعه اثر ناپيوستگي هاي اصلي توده سنگ و پارامترهاي مقاومتي ماده سنگ بر روي گسترش ترك در پروسه شكافت هيدروليكي در مخازن نفتي
857
مطالعه اثر ناخالصي فلوئور و آلومينيم بر روي خواص ساختاري ، الكتريكي و اژتيكي لايه هاي نتزك اكسيد و اناديم به روش اسژري ژايروليزيز , The study of doping effwct of ai and f on the structural , electrical and optical properties of vanadium oxide thin films using spray pyrolysis
858
مطالعه اثر ناخالصي نيتروژن بر روي خواص الكترونيكي گرافن با استفاده از نظريه تابعي چگالي , Study the effect of nitrogen impurities on the electronic of graphene by using density functional theory
859
مطالعه اثر نانو بر روي تورم بعد از داي در نانوكامپوزيت پلي كربنات/كربن نانوتيوب
860
مطالعه اثر نانوذرات گرافن اصلاح شده بر خواص فيزيكي- مكانيكي پليمر پلي(لاكتيك اسيد)
861
مطالعه اثر نانوذره بر مود تركيبي II/Iتورق چند لايه‌هاي كامپوزيتي
862
مطالعه اثر نانورس بر ريز ساختار ،عبورپذيري و خواص مكانيكي فيلم هاي پليمري بر پايه آلياژLDPE/LLDPE/PA6
863
مطالعه اثر نانولوله هالوسايت بر روي خواص مكانيكي پلي¬اتيلن سنگين پتروشيمي بندر امام
864
مطالعه اثر نقص ساختاري و گروه هاي عاملي بر ظرفيت كوانتومي ابرخازن¬هاي برپايه¬ي نانولوله هاي كربني (6,6) و (16,16) به روش محاسبات مكانيك كوانتومي
865
مطالعه اثر نقص نانولوله روى خواص مكانيكى نانوكامپوزيت‌هاي نانولوله/رزين اپوكسي
866
مطالعه اثر نقص هاي ساختاري در گرافن و بورنيترايد (گرافن سفيد) به كمك نظريه تابعي چگالي
867
مطالعه اثر نوع و ميزان عامل شبكه اي كننده بر توسعه ريز ساختار ترموپلاستيك الاستومر PP/EPDM ولكانيده
868
مطالعه اثر هندسه ضايعات تاير بر مقاومت برشي مخلوط خاك رس
869
مطالعه اثر هيپو كسي بر بيان ژن cxcr 4 در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان موش C75BL/6
870
مطالعه اثر هيپوكسي بر بيان ژن ... در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان موش ..
871
مطالعه اثر واكسن تجربي زنده نئوسپورا كنينوم در موش هاي حامله
872
مطالعه اثر واكسن تجربي زنده نئوسپورا كنينوم در موش هاي حامله
873
مطالعه اثر وجود ذرات جامد در جريان لايه اي مايع-گاز، در لوله هاي انتقال گاز طبيعي
874
مطالعه اثر يوزنول تكثير و مهاجرت سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان موش
875
مطالعه اثر يوژل بر بنيان ژن هاي دخيل در خواص تنظيم كنندگي سيستم ايمني سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان موش
876
مطالعه اثرات استفاده از عنصر باريم در ساخت حفاظ‌هاي شخصي در برابر پرتوهاي يونيزان
877
مطالعه اثرات اصطكاك و شرايط مرزي بر پارامتر‌هاي مؤثر در برخورد براي يك جعبه تصادف
878
مطالعه اثرات افزودني هاي حساس به نور uv در تلفيق با ذرات نانو كلي بر تخريب نوري-اكسايشي پلي اتيلن
879
مطالعه اثرات اقتصادي تغييرات كاربري/ پوشش اراضي از طريق روشهاي سنجش از دور و مطالعات پيمايشي در جنوب اصفهان
880
مطالعه اثرات امواج لرزه اي روي ناپايداري شيب پله هاي معدني
881
مطالعه اثرات باريكه الكترون هاي نسبيتي در فرآيند همجوشي به روش فشردگي اينرسي
882
مطالعه اثرات باريكه الكترون هاي نسبيتي در فرآيند همجوشي به روش فشردگي اينرسي .
883
مطالعه اثرات بر همكنش طولاني مدت متيل فنديت (ريتالين )و فلوكستين بر روي هورمون هاي محور هيپوفيز- گناد و پرولاكتين در موش صحرايي ماده
884
مطالعه اثرات پيوند ئيدروژني در تعادلات فازي با استفاده از ترموديناميك آماري
885
مطالعه اثرات تخريب ميكروبي بر كيفيت مخازن نفت و گاز
886
مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن , the studies of interactive effect of zinc metal on the absorption and transformations of iron ) zinc interaction with iron metabolism(
887
مطالعه اثرات تراكم پذيري و رفتار آكوستيكي در جريان همراه با ابركاواكزايي
888
مطالعه اثرات جوانب مخلوط نالوكسان آلوم بر روي واكسن ... در پيشگيري تومور القا شده با رده سلولي تي سي
889
مطالعه اثرات حاد نيكوتين بر يادگيري فضايي و حافظه در موش صحرايي با استفاده از ماز شعاعي
890
مطالعه اثرات حرارتي الكترونها در توليد ساختارهاي الكترواستاتيك جايگزيده
891
مطالعه اثرات حرارتي در ليزر الكترون آزاد رانشي
892
مطالعه اثرات حلال برخواص ساختاري وصورت بندي داروي متياميد (Metiamide) بااستفاده از روش تئوري تابعي دانسيته (DFT)
893
مطالعه اثرات خواسته هاي مشتري در طراحي صنعتي مطالعه موردي صنعت سراميك
894
مطالعه اثرات دگر آسيبي گياهچه هاي گلرنگ زراعي و وحشي بر يكديگر با استفاده از روش آزمايشگاهي فضاي مساوي آگار
895
مطالعه اثرات دما و فشار بر روي سطوح انرژي نانو ساختارها
896
مطالعه اثرات زبري ديواره بر جريان حرارت محرك درون نودسن پمپ ها با استفاده از روش DSMC
897
مطالعه اثرات سايش بر ورق فلزي توليدشده به روش تغيير شكل پلاستيك شديد
898
مطالعه اثرات شوري بر خصوصيات فيزيولوژيك،مورفولوژيك در واحد سطح تعدادي از توده هاي گياه دارويي شنبليله تحت شرايط گلخانه اي (trigonella foenum gracum l)
899
مطالعه اثرات شوري و خشكي بر روي مراحل اوليه رشد و جوانه زني سه گونه درختي و درختچه اي
900
مطالعه اثرات صنعت گردشگري بر توسعه پايدار روستاهاي ساحلي (مطالعه موردي: بخش سرخرود شهرستان محمودآباد)
901
مطالعه اثرات ضد ميكروبي ،آنتي اكسيداني و محتواي فنلي عصاره فنلي عصاره اندام هوايي و زيرزميني گزنه سفيد Lamiaceae
902
مطالعه اثرات كاتاليزور انتقال فازي پلي‌اتيلن‌گليكول و سورفكتانت سديم دو‌دسيل سولفات در ساختار و مورفولوژي نانوذرات مغناطيسي هيبريدي بر پايه ي آهن
903
مطالعه اثرات كود كمپوست بر شوري و آلودگي خاك و مقدار جذب عناصر سنگين توسط گياه ذرت از خاكهاي حاوي كود كمپوست
904
مطالعه اثرات گلازني بر روي ويژگيهاي كمي و كيفي و الگوي مكاني درختان در توده جنگلي )مطالعه موردي: بخش سرشيو مريوان روستاي وشكلان(
905
مطالعه اثرات گونه هاي تلفيقي تيلوباسيوس وعناصر غذايي گوگرد ومنيزيم بر خصوصيات زراعي واكوفيزيولوژيكي سويا
906
مطالعه اثرات لايه‌بندي افقي بر روي پاسخ لرزه‌اي شيب‌هاي خاكي با در نظر گرفتن رفتار خطي
907
مطالعه اثرات متقابل بين جفت شدگي صحيح و غلط بازهاي
908
مطالعه اثرات مدت زمان و غلظت تيماركلشي سين بر توليد برنج دابل هاپلوييد
909
مطالعه اثرات مصرف داروي آسپرين بر نشانه هاي عملكردي، بيوشيميايي و ظاهري كوفتگي تاخيري
910
مطالعه اثرات مغناطواپتيكي فارادي و كر در بلورهاي مغناطوفوتوني
911
مطالعه اثرات منفرد وتوام علف خشك رانداب وحشره كش اندوسولفان برجوامع پريفيتون درنهرهاي مصنوعي
912
مطالعه اثرات ميدان الكترو مغناطيسبا فركانس هاي مختلف بر روي ساختار ميكروتوبولهاي استخراجي از مغز موش صحرايي
913
مطالعه اثرات نانوصفحات گرافن بر چقرمگي شكست بين لايه اي كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف شيشه
914
مطالعه اثرات نقص ساختاري و استخلافات مختلفبر روي ظرفيت كوانتومي ابرخازن برپايه الكترود نانوصفحات گرافني با استفاده از محاسبات DFT
915
مطالعه اثرات نوري غيرخطي در ساختار كاواك فابري-پرو با تيغههاي گرافني و پر شده با نانو ذرات هسته- پوسته
916
مطالعه اثرات نيروهاي آيروديناميكي بر پرزينگي نخ
917
مطالعه اثرات هايپرليپيدمي تجربي بر رفتار اضطرابي و واكنش به درد حرارتي در موش سوري
918
مطالعه اثرات هندسه نمونه، توزيع و اندازه دانه ها بر چقرمگي شكست سنگ با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و مدلسازي عددي
919
مطالعه اثرات و كاركرد راديو بر روي گروههاي اجتماعي گوناگون
920
مطالعه اثرات وكاركرد راديو برگروههاي اجتماعي خانواده هاي ساكن درشهردامغان
921
مطالعه اثرات يك نمك مايع يوني جديد به عنوان بازدارنده خوردگي زيست سازگار بر روي زير فولادي در محيط اسيدي
922
مطالعه اثرات يك نمك مايع يوني جديد به عنوان بازدارنده خوردگي زيست سازگار بر روي زيرلايه فولادي در محيط اسيدي
923
مطالعه اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر انعطاف‌پذيري شناختي، سبك تصميم‌گيري و حل مسئله خلاق در دانشجويان
924
مطالعه اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر شيوه هاي حل مسئله و سبك هاي يادگيري در دانش آموزان پايه سوم راهنمايي شهرستان ري در سال تحصيلي 19- 29
925
مطالعه اثربخشي آموزش زندگي خانوادهFLE بر رضايتمندي زناشويي،رضايت جنسي،ميل به طلاق و سبك زندگي ارتقاء سلامت بر زوجين ناسازگار
926
مطالعه اثربخشي آموزش گروهي مهارت هاي شناختي - هيجاني دربهبود مديريت هيجاني ( خشم / غم / اضطراب ) كـودكان دبستاني
927
مطالعه اثربخشي بسته هاي آموزشي پيش دبستان بر رشد مفهوم سازي و رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان پيش دبستان سال تحصيلي 95-94
928
مطالعه اثربخشي تفكر مثبت بر سبك زندگي ارتقاي سلامت و مهارت¬هاي حل مسئله در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد ، واحد شهر قدس
929
مطالعه اثربخشي تفويض اختيار طراحي و برنامه ريزي درسي در دانشگاه تربيت مدرس
930
مطالعه اثربخشي درمان مبتني بر شبيه سازي ذهن بر افزايش رضايت زندگي و خودپنداره مثبت در افراد داراي لكنت با دامنه سني 02 تا 02 سال
931
مطالعه اثربخشي درمان مبتني بر شبيه سازي ذهني بر افزايش مهارت ابراز وجود و كاهش باورهاي غير منطقي در افراد مبتلا به لكنت زبان
932
مطالعه اثربخشي رويكرد ياددهي - يادگيري مشاركتي در مقايسه با رويكردهاي سنتي در دبيرستانهاي دخترانه منطقه 14 تهران
933
مطالعه اثربخشي طرح مدرسه ي مروج سلامت در دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان دزفول
934
مطالعه اثربخشي گندزدايي آب با استفاده فرآيند الكتروليز غشايي نمك طعام در مقايسه با روش كلرزني با بررسي پارامترهاي كيفي آب تصفيه شده
935
مطالعه اثربخشي مدل شبيه سازي ذهن بر كاهش اضطراب اجتماعي و افزايش تاب آوري در افراد داراي لكنت با دامنه سني 20-40 ساله
936
مطالعه اثربخشي مدل شبيه سازي ذهني بر افزايش خودكارآمدي و كاهش هيجانات منفي افراد داراي لكنت زبان
937
مطالعه اثربخشي مدل شبيه‌سازي ذهن بر كاهش استرس و افزايش انعطاف‌پذيري شناختي بزرگسالان مبتلا به اختلال فصاحت گفتاري (لكنت زبان)
938
مطالعه اثربخشي مدل شبيه¬سازي ذهنيبر كاهش علائم PTSD در افراد داراي لكنت زبان
939
مطالعه اثربخشي نحوه ارائه ي تصاوير بر يادگيري دانشجويان در آموزش هاي ديداري
940
مطالعه اثربخشي نحوه ارائه ي تصاوير بر يادگيري دانشجويان در آموزش هاي ديداري
941
مطالعه اثربخشي نقاشي درماني و حجم درماني در افزايش ادراك ديداري به منظور بهبود نارساخواني دانش آموزان پايه ي دوم ابتدايي (مطالعه ي موردي: دبستان پريحان برهان الدين شهر شبستر )
942
مطالعه اثرپرتوالكتروني بر بقاي آس‍پر‍‍ژيلوس فلاورس ومقدار توليد آفلاتوكسينB1 درپسته
943
مطالعه اثرحلالهاي آلي بررفتارسينتيكي آنزيم لوسيفراز رنيلا
944
مطالعه اثرعوامل محيطي بر سرعت رشد وتكثير كرم كمپوست ساز (Eiseni fetida) دربسترهاي مختلف ضايعات صنعتي وكشاورزي
945
مطالعه اثرفاكتورپوشش پارچه هاي تاري پودي برخواص عايق رطوبتي آنها
946
مطالعه اثرگذاري كنترل كننده دمشي بر روي ديناميك جريان وامانده روي بالواره NACA0012
947
مطالعه اثرمهاررگ زدايي عصاره گياهان چويل وباريجه دريلول هاي HUVEC
948
مطالعه اثرنانوذره بر ريزساختار و مورفولوژي نانوكامپوزيت پلي-پروپيلن/پلي¬بوتادين
949
مطالعه اثرهاي كانال كوتاه در ترانزيستورها
950
مطالعه اثروابستگي به مورفين بربرخي عناصركمياب وهورمونهاي جنسي درسرم موش صحرايي نر
951
مطالعه اجتماعي هنر كيج در نقاشي يك دهه اخير ايران
952
مطالعه اجتماعي هنر كيج در نقاشي يك دهه ياخير ايران
953
مطالعه اجزاء اسانس گياه )tanacetum polycephalum subsp.duderanum( توسط GC/MS و بررسي خواص ضد ميكروبي اسانس , chemical composition of essential oils of tanacetum polycephalum subsp. duderanum and antimicrobial activity
954
مطالعه اجزاي اسانس گياه lavaandula vera و dracocephalum subcapitatum توسط GC/MS و سعي در جداسازي اجزاي اصلي آن به روش كروماتوگرافي ستوني , chemical composition of essential oil of lavaandula vera and dracocephalum subcapitatum
955
مطالعه احتراق اكسي‍‍ژن در شرايط HiCOT
956
مطالعه احتراق بستر سيلان براي سوختهاي مختلف
957
مطالعه احتراق در سرعتهاي بالا با توسعه كد سه بعدي
958
مطالعه احساس رنگي براي نمونه هاي دو رنگ
959
مطالعه اختلاط در ظروف بهمزن با استفاده از توموگرافي فرآيندي
960
مطالعه اختلافات بين زباني در ميان زبان آموزان فارسي زبان: مطالعه اي بر روي انتقال زباني در زمان گذشته
961
مطالعه اخلاق بازاريابي
962
مطالعه ادبيات نمايشي در ايران با تاكيد بر نمونه هاي شاخص باستانگرايي از مشروطه تا امروز
963
مطالعه ادراك توانمندي و رابطه آن با خودكارآمدي كاركنان اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
964
مطالعه ارتباط آديپونكتين سرم بابيماري هاي قلبي عروقي در زنان باردار
965
مطالعه ارتباط اندكس هاي خوني و شدت درگيري عروق قلب به روش syntax score در بيماران سندرم حاد كرونر بيمارستان حشمت
966
مطالعه ارتباط بررسي هاي ژئوشيميايي اكتشافي و برداشتهاي سنجش از دور در ورقه 100000:1 پاريز
967
مطالعه ارتباط بيان آنزيم در بافت كبد با ميزان ويرمي ايجاد موتاسيون هادر ناحيه ...ژنوم ويروس وفيبروز بافت كبد در بيماران مزمن هپاتيت ب
968
مطالعه ارتباط بين پلي مورفيسم در ژن mir-146a و استعداد ابتلا به سرطان معده در جمعيت جنوب ايران
969
مطالعه ارتباط بين جنسيت / تجربه با بازتاب آموزشي مدرسين زبان ايراني
970
مطالعه ارتباط بين دقيق بودن و كاملا دقيق بودن همبافت‌ها و گرنشتاين بودن
971
مطالعه ارتباط بين ريز ساختار و خواص ويسكوالاستيك مذاب نانو كامپوزيتهاي لايه اي بر پايه پلي پروپيلن
972
مطالعه ارتباط بين ريزساختار و سازوكار چقرمگي در سامانه‌هاي PP/EOC/CNT
973
مطالعه ارتباط بين ساختار مولكولي با رفتار حرارتي و فرآيند پذيري PET
974
مطالعه ارتباط بين ساختار و خواص مكانيكي جوش هاي مورد استفاده در لوله هاي خطوط انتقال برحسب تركيب شيميايي فلز جوش
975
مطالعه ارتباط بين ساختارهاي ميكروسكوپي و ديناميك مهمان با خواص ماكروسكوپي هيدرات گازي sI با استفاده از شبيه ‌سازي ديناميك مولكولي
976
مطالعه ارتباط بين مقاومت تركيدگي و جرخوردگي استاتيكي پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي بافت مختلف
977
مطالعه ارتباط سبك هاي يادگيري (ديداري، شفاهي ، خواندن ، نوشتني ، حركتي ، چندحسي ) با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
978
مطالعه ارتباط سبكهاي يادگيري و ويژگيهاي شخصيتي و تاثير آنها بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان آموزش از راه دور
979
مطالعه ارتباط سطح سرمايه گذاري در موجودي كالا با عدم اطمينان فروش در شركت¬هاي داراي محدوديت مالي
980
مطالعه ارتباط سنجي مفهوم آينه وگل ومرغ
981
مطالعه ارتباط سنجي مفهوم آينه وگل ومرغ باتكيه بر نقاشي هاي پشت آينه خانه امين التجار دوره قاجار
982
مطالعه ارتباط غلظت سرمي كورتيزول و ميكرو آلبومينوري در بيماران ديابتي تيپ 2 مراجعه كننده به بيمارستان پيمانيه جهرم
983
مطالعه ارتباط كمي بين ساختار با فعاليت ضد انگل تري پانوزومائيددر يك سري از مشتقات
984
مطالعه ارتباط كمي بين ساختار و فعاليت ضد سالك يك سري از مشتقات هيدرازيد با استفاده از روش هاي آناليز چند متغير
985
مطالعه ارتباط منطقي بين شاخص جريان مذاب مخلوطهاي پلي الفينيك با تركيب درصد و وزن مولكولي
986
مطالعه ارتباط ميان براقيت بصري و براقيت اندازه گيري شده دستگاهي
987
مطالعه ارتباط هوش عاطفي و عملكرد مديران مدارس متوسطه
988
مطالعه ارتعاشات يك سكوي دريايي و بررسي انواع روش هاي مناسب براي كاهش ارتعاشات
989
مطالعه ارزش تشخيصي سونوگرافي رنگي به همراه داپلكس در مقايسه با آنژيوگرافي ديجيتال در ارزيابي بيماري شرياني محيطي اندام تحتاني(در مراجعين به كلينيك داپلر بيمارستان پورسينا سال 88 و 89
990
مطالعه ارزيابي تجربي فرمولاسيون كامپوزيت سيماني حاوي الياف جهت كاربرد در چاپ سه بعدي محصولات بتوني
991
مطالعه ارزيابي و پايداري نوري نانو كامپوزيت پلي پروپيلن
992
مطالعه از اساس اكسيرانها وتيرانها وبررسي نظري سينتيك ومكانيسم تبديل اكسيران به تيران تحت اثر آمونيوم تيوسيانات در فاز گازي
993
مطالعه از اساس الكترون دام افتاده در قفس هاي مولكولي آدامانتان و سيلاآدامانتان
994
مطالعه از اساس خواص فيزيكي و شيميايي صفحات گرافيت خالص و صفحات گرافيت با گونه هاي همراه هليم ، ليتيم ، نئون
995
مطالعه از اساس ساختار و رسانايي الكتريكي شبكه هاي يك بعدي و دو بعدي ليتيم
996
مطالعه از اساس ساختمان ، جابجايي هيدروژن انولي و چرخش دو حلقه و امكان جفت شدگي اين دو حركت درون مولكولي در تركيب ( HPCP)
997
مطالعه از اساس سطح انرژي پتانسيل برهم كنش واندروالسي مولكول CS2 Ÿ با گازهاي نادر ﴿Ar،Neو He ﴾ در حالت پايه و برانگيخته الكتروني:تاثير برهم كنش واندروالسي Ar-CS2بر روي طيف جذبي و نشريCS2
998
مطالعه ازمايشگاهي و مدلسازي CFD وسايل افزاينده انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي
999
مطالعه اسانس گياه satureja mutica (بومي شمال خراسان ) توسط Gc-Ms و سعي در جداسازي تركيبات اصلي به روشهاي كروماتوگرافي , GC/MS studis of essential oil extracted from satureja mutica )north khorasan native plant( and attempt to isalation its main components
1000
مطالعه اسپكترو فتومتري تشكيل كمپلكس واناديومIV)) با اريوكرم سيانين آر در محلول آبي
بازگشت