<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه اثر نقص نانولوله روى خواص مكانيكى نانوكامپوزيت‌هاي نانولوله/رزين اپوكسي
2
مطالعه اثر نقص هاي ساختاري در گرافن و بورنيترايد (گرافن سفيد) به كمك نظريه تابعي چگالي
3
مطالعه اثر نوع پلي ال و ايزوسيانات بر خواص چسب هاي پلي يورتان
4
مطالعه اثر نوع و ميزان عامل شبكه اي كننده بر توسعه ريز ساختار ترموپلاستيك الاستومر PP/EPDM ولكانيده
5
مطالعه اثر هندسه ضايعات تاير بر مقاومت برشي مخلوط خاك رس
6
مطالعه اثر هيپو كسي بر بيان ژن cxcr 4 در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان موش C75BL/6
7
مطالعه اثر هيپوكسي بر بيان ژن ... در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان موش ..
8
مطالعه اثر واكسن تجربي زنده نئوسپورا كنينوم در موش هاي حامله
9
مطالعه اثر واكسن تجربي زنده نئوسپورا كنينوم در موش هاي حامله
10
مطالعه اثر وجود ذرات جامد در جريان لايه اي مايع-گاز، در لوله هاي انتقال گاز طبيعي
11
مطالعه اثر يوزنول تكثير و مهاجرت سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان موش
12
مطالعه اثر يوژل بر بنيان ژن هاي دخيل در خواص تنظيم كنندگي سيستم ايمني سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان موش
13
مطالعه اثرات استفاده از عنصر باريم در ساخت حفاظ‌هاي شخصي در برابر پرتوهاي يونيزان
14
مطالعه اثرات اصطكاك و شرايط مرزي بر پارامتر‌هاي مؤثر در برخورد براي يك جعبه تصادف
15
مطالعه اثرات افزودني هاي حساس به نور uv در تلفيق با ذرات نانو كلي بر تخريب نوري-اكسايشي پلي اتيلن
16
مطالعه اثرات افشاي جريانهاي نقدي ناشي از فعاليت هاي عملياتي بر روي قابليت مقايسه سود، پيش بيني تحليلگران و تصميمات سرمايه گذاري شركت
17
مطالعه اثرات اقتصادي تغييرات كاربري/ پوشش اراضي از طريق روشهاي سنجش از دور و مطالعات پيمايشي در جنوب اصفهان
18
مطالعه اثرات امواج لرزه اي روي ناپايداري شيب پله هاي معدني
19
مطالعه اثرات باريكه الكترون هاي نسبيتي در فرآيند همجوشي به روش فشردگي اينرسي
20
مطالعه اثرات باريكه الكترون هاي نسبيتي در فرآيند همجوشي به روش فشردگي اينرسي .
21
مطالعه اثرات بر همكنش طولاني مدت متيل فنديت (ريتالين )و فلوكستين بر روي هورمون هاي محور هيپوفيز- گناد و پرولاكتين در موش صحرايي ماده
22
مطالعه اثرات پيوند ئيدروژني در تعادلات فازي با استفاده از ترموديناميك آماري
23
مطالعه اثرات تخريب ميكروبي بر كيفيت مخازن نفت و گاز
24
مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن , the studies of interactive effect of zinc metal on the absorption and transformations of iron ) zinc interaction with iron metabolism(
25
مطالعه اثرات تراكم پذيري و رفتار آكوستيكي در جريان همراه با ابركاواكزايي
26
مطالعه اثرات جوانب مخلوط نالوكسان آلوم بر روي واكسن ... در پيشگيري تومور القا شده با رده سلولي تي سي
27
مطالعه اثرات حاد نيكوتين بر يادگيري فضايي و حافظه در موش صحرايي با استفاده از ماز شعاعي
28
مطالعه اثرات حرارتي الكترونها در توليد ساختارهاي الكترواستاتيك جايگزيده
29
مطالعه اثرات حرارتي در ليزر الكترون آزاد رانشي
30
مطالعه اثرات حلال برخواص ساختاري وصورت بندي داروي متياميد (Metiamide) بااستفاده از روش تئوري تابعي دانسيته (DFT)
31
مطالعه اثرات خواسته هاي مشتري در طراحي صنعتي مطالعه موردي صنعت سراميك
32
مطالعه اثرات دگر آسيبي گياهچه هاي گلرنگ زراعي و وحشي بر يكديگر با استفاده از روش آزمايشگاهي فضاي مساوي آگار
33
مطالعه اثرات دما و فشار بر روي سطوح انرژي نانو ساختارها
34
مطالعه اثرات روغن بادام شيرين بر روند التيام زخم پوستي در موش سوري
35
مطالعه اثرات زبري ديواره بر جريان حرارت محرك درون نودسن پمپ ها با استفاده از روش DSMC
36
مطالعه اثرات سايش بر ورق فلزي توليدشده به روش تغيير شكل پلاستيك شديد
37
مطالعه اثرات شوري بر خصوصيات فيزيولوژيك،مورفولوژيك در واحد سطح تعدادي از توده هاي گياه دارويي شنبليله تحت شرايط گلخانه اي (trigonella foenum gracum l)
38
مطالعه اثرات شوري و خشكي بر روي مراحل اوليه رشد و جوانه زني سه گونه درختي و درختچه اي
39
مطالعه اثرات صنعت گردشگري بر توسعه پايدار روستاهاي ساحلي (مطالعه موردي: بخش سرخرود شهرستان محمودآباد)
40
مطالعه اثرات ضد ميكروبي ،آنتي اكسيداني و محتواي فنلي عصاره فنلي عصاره اندام هوايي و زيرزميني گزنه سفيد Lamiaceae
41
مطالعه اثرات كاتاليزور انتقال فازي پلي‌اتيلن‌گليكول و سورفكتانت سديم دو‌دسيل سولفات در ساختار و مورفولوژي نانوذرات مغناطيسي هيبريدي بر پايه ي آهن
42
مطالعه اثرات كود كمپوست بر شوري و آلودگي خاك و مقدار جذب عناصر سنگين توسط گياه ذرت از خاكهاي حاوي كود كمپوست
43
مطالعه اثرات گلازني بر روي ويژگيهاي كمي و كيفي و الگوي مكاني درختان در توده جنگلي )مطالعه موردي: بخش سرشيو مريوان روستاي وشكلان(
44
مطالعه اثرات گونه هاي تلفيقي تيلوباسيوس وعناصر غذايي گوگرد ومنيزيم بر خصوصيات زراعي واكوفيزيولوژيكي سويا
45
مطالعه اثرات لايه‌بندي افقي بر روي پاسخ لرزه‌اي شيب‌هاي خاكي با در نظر گرفتن رفتار خطي
46
مطالعه اثرات متقابل بين جفت شدگي صحيح و غلط بازهاي
47
مطالعه اثرات مدت زمان و غلظت تيماركلشي سين بر توليد برنج دابل هاپلوييد
48
مطالعه اثرات مصرف داروي آسپرين بر نشانه هاي عملكردي، بيوشيميايي و ظاهري كوفتگي تاخيري
49
مطالعه اثرات مغناطواپتيكي فارادي و كر در بلورهاي مغناطوفوتوني
50
مطالعه اثرات منفرد وتوام علف خشك رانداب وحشره كش اندوسولفان برجوامع پريفيتون درنهرهاي مصنوعي
51
مطالعه اثرات ميدان الكترو مغناطيسبا فركانس هاي مختلف بر روي ساختار ميكروتوبولهاي استخراجي از مغز موش صحرايي
52
مطالعه اثرات نانوصفحات گرافن بر چقرمگي شكست بين لايه اي كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف شيشه
53
مطالعه اثرات نقص ساختاري و استخلافات مختلفبر روي ظرفيت كوانتومي ابرخازن برپايه الكترود نانوصفحات گرافني با استفاده از محاسبات DFT
54
مطالعه اثرات نوري غيرخطي در ساختار كاواك فابري-پرو با تيغههاي گرافني و پر شده با نانو ذرات هسته- پوسته
55
مطالعه اثرات نيروهاي آيروديناميكي بر پرزينگي نخ
56
مطالعه اثرات هايپرليپيدمي تجربي بر رفتار اضطرابي و واكنش به درد حرارتي در موش سوري
57
مطالعه اثرات هندسه نمونه، توزيع و اندازه دانه ها بر چقرمگي شكست سنگ با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و مدلسازي عددي
58
مطالعه اثرات و كاركرد راديو بر روي گروههاي اجتماعي گوناگون
59
مطالعه اثرات وكاركرد راديو برگروههاي اجتماعي خانواده هاي ساكن درشهردامغان
60
مطالعه اثرات يك نمك مايع يوني جديد به عنوان بازدارنده خوردگي زيست سازگار بر روي زير فولادي در محيط اسيدي
61
مطالعه اثرات يك نمك مايع يوني جديد به عنوان بازدارنده خوردگي زيست سازگار بر روي زيرلايه فولادي در محيط اسيدي
62
مطالعه اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر انعطاف‌پذيري شناختي، سبك تصميم‌گيري و حل مسئله خلاق در دانشجويان
63
مطالعه اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر شيوه هاي حل مسئله و سبك هاي يادگيري در دانش آموزان پايه سوم راهنمايي شهرستان ري در سال تحصيلي 19- 29
64
مطالعه اثربخشي آموزش زندگي خانوادهFLE بر رضايتمندي زناشويي،رضايت جنسي،ميل به طلاق و سبك زندگي ارتقاء سلامت بر زوجين ناسازگار
65
مطالعه اثربخشي آموزش گروهي مهارت هاي شناختي - هيجاني دربهبود مديريت هيجاني ( خشم / غم / اضطراب ) كـودكان دبستاني
66
مطالعه اثربخشي بسته هاي آموزشي پيش دبستان بر رشد مفهوم سازي و رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان پيش دبستان سال تحصيلي 95-94
67
مطالعه اثربخشي تفكر مثبت بر سبك زندگي ارتقاي سلامت و مهارت¬هاي حل مسئله در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد ، واحد شهر قدس
68
مطالعه اثربخشي تفويض اختيار طراحي و برنامه ريزي درسي در دانشگاه تربيت مدرس
69
مطالعه اثربخشي درمان مبتني بر شبيه سازي ذهن بر افزايش رضايت زندگي و خودپنداره مثبت در افراد داراي لكنت با دامنه سني 02 تا 02 سال
70
مطالعه اثربخشي درمان مبتني بر شبيه سازي ذهني بر افزايش مهارت ابراز وجود و كاهش باورهاي غير منطقي در افراد مبتلا به لكنت زبان
71
مطالعه اثربخشي رويكرد ياددهي - يادگيري مشاركتي در مقايسه با رويكردهاي سنتي در دبيرستانهاي دخترانه منطقه 14 تهران
72
مطالعه اثربخشي طرح مدرسه ي مروج سلامت در دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان دزفول
73
مطالعه اثربخشي گندزدايي آب با استفاده فرآيند الكتروليز غشايي نمك طعام در مقايسه با روش كلرزني با بررسي پارامترهاي كيفي آب تصفيه شده
74
مطالعه اثربخشي مدل شبيه سازي ذهن بر كاهش اضطراب اجتماعي و افزايش تاب آوري در افراد داراي لكنت با دامنه سني 20-40 ساله
75
مطالعه اثربخشي مدل شبيه سازي ذهني بر افزايش خودكارآمدي و كاهش هيجانات منفي افراد داراي لكنت زبان
76
مطالعه اثربخشي مدل شبيه‌سازي ذهن بر كاهش استرس و افزايش انعطاف‌پذيري شناختي بزرگسالان مبتلا به اختلال فصاحت گفتاري (لكنت زبان)
77
مطالعه اثربخشي مدل شبيه¬سازي ذهنيبر كاهش علائم PTSD در افراد داراي لكنت زبان
78
مطالعه اثربخشي نحوه ارائه ي تصاوير بر يادگيري دانشجويان در آموزش هاي ديداري
79
مطالعه اثربخشي نحوه ارائه ي تصاوير بر يادگيري دانشجويان در آموزش هاي ديداري
80
مطالعه اثربخشي نقاشي درماني و حجم درماني در افزايش ادراك ديداري به منظور بهبود نارساخواني دانش آموزان پايه ي دوم ابتدايي (مطالعه ي موردي: دبستان پريحان برهان الدين شهر شبستر )
81
مطالعه اثرپرتوالكتروني بر بقاي آس‍پر‍‍ژيلوس فلاورس ومقدار توليد آفلاتوكسينB1 درپسته
82
مطالعه اثرحلالهاي آلي بررفتارسينتيكي آنزيم لوسيفراز رنيلا
83
مطالعه اثرعوامل محيطي بر سرعت رشد وتكثير كرم كمپوست ساز (Eiseni fetida) دربسترهاي مختلف ضايعات صنعتي وكشاورزي
84
مطالعه اثرفاكتورپوشش پارچه هاي تاري پودي برخواص عايق رطوبتي آنها
85
مطالعه اثرگذاري كنترل كننده دمشي بر روي ديناميك جريان وامانده روي بالواره NACA0012
86
مطالعه اثرمهاررگ زدايي عصاره گياهان چويل وباريجه دريلول هاي HUVEC
87
مطالعه اثرنانوذره بر ريزساختار و مورفولوژي نانوكامپوزيت پلي-پروپيلن/پلي¬بوتادين
88
مطالعه اثرهاي كانال كوتاه در ترانزيستورها
89
مطالعه اثروابستگي به مورفين بربرخي عناصركمياب وهورمونهاي جنسي درسرم موش صحرايي نر
90
مطالعه اجتماعي هنر كيج در نقاشي يك دهه اخير ايران
91
مطالعه اجتماعي هنر كيج در نقاشي يك دهه ياخير ايران
92
مطالعه اجزاء اسانس گياه )tanacetum polycephalum subsp.duderanum( توسط GC/MS و بررسي خواص ضد ميكروبي اسانس , chemical composition of essential oils of tanacetum polycephalum subsp. duderanum and antimicrobial activity
93
مطالعه اجزاي اسانس گياه lavaandula vera و dracocephalum subcapitatum توسط GC/MS و سعي در جداسازي اجزاي اصلي آن به روش كروماتوگرافي ستوني , chemical composition of essential oil of lavaandula vera and dracocephalum subcapitatum
94
مطالعه اجكتور در مقياس ميكرو و بهينه سازي پارامترهاي هندسي آن
95
مطالعه احتراق اكسي‍‍ژن در شرايط HiCOT
96
مطالعه احتراق بستر سيلان براي سوختهاي مختلف
97
مطالعه احتراق در سرعتهاي بالا با توسعه كد سه بعدي
98
مطالعه احساس رنگي براي نمونه هاي دو رنگ
99
مطالعه اختلاط در ظروف بهمزن با استفاده از توموگرافي فرآيندي
100
مطالعه اختلافات بين زباني در ميان زبان آموزان فارسي زبان: مطالعه اي بر روي انتقال زباني در زمان گذشته
101
مطالعه اخلاق بازاريابي
102
مطالعه ادبيات نمايشي در ايران با تاكيد بر نمونه هاي شاخص باستانگرايي از مشروطه تا امروز
103
مطالعه ادراك توانمندي و رابطه آن با خودكارآمدي كاركنان اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
104
مطالعه ارتباط آديپونكتين سرم بابيماري هاي قلبي عروقي در زنان باردار
105
مطالعه ارتباط اندكس هاي خوني و شدت درگيري عروق قلب به روش syntax score در بيماران سندرم حاد كرونر بيمارستان حشمت
106
مطالعه ارتباط بررسي هاي ژئوشيميايي اكتشافي و برداشتهاي سنجش از دور در ورقه 100000:1 پاريز
107
مطالعه ارتباط بيان آنزيم در بافت كبد با ميزان ويرمي ايجاد موتاسيون هادر ناحيه ...ژنوم ويروس وفيبروز بافت كبد در بيماران مزمن هپاتيت ب
108
مطالعه ارتباط بين پلي مورفيسم در ژن mir-146a و استعداد ابتلا به سرطان معده در جمعيت جنوب ايران
109
مطالعه ارتباط بين جنسيت / تجربه با بازتاب آموزشي مدرسين زبان ايراني
110
مطالعه ارتباط بين دقيق بودن و كاملا دقيق بودن همبافت‌ها و گرنشتاين بودن
111
مطالعه ارتباط بين ريز ساختار و خواص ويسكوالاستيك مذاب نانو كامپوزيتهاي لايه اي بر پايه پلي پروپيلن
112
مطالعه ارتباط بين ريزساختار و سازوكار چقرمگي در سامانه‌هاي PP/EOC/CNT
113
مطالعه ارتباط بين ساختار مولكولي با رفتار حرارتي و فرآيند پذيري PET
114
مطالعه ارتباط بين ساختار و خواص مكانيكي جوش هاي مورد استفاده در لوله هاي خطوط انتقال برحسب تركيب شيميايي فلز جوش
115
مطالعه ارتباط بين ساختارهاي ميكروسكوپي و ديناميك مهمان با خواص ماكروسكوپي هيدرات گازي sI با استفاده از شبيه ‌سازي ديناميك مولكولي
116
مطالعه ارتباط بين مقاومت تركيدگي و جرخوردگي استاتيكي پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي بافت مختلف
117
مطالعه ارتباط ژئوشيميايي نفت مخزن سروك در مناطق دزفول و دشت آبادان
118
مطالعه ارتباط سبك هاي يادگيري (ديداري، شفاهي ، خواندن ، نوشتني ، حركتي ، چندحسي ) با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
119
مطالعه ارتباط سبكهاي يادگيري و ويژگيهاي شخصيتي و تاثير آنها بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان آموزش از راه دور
120
مطالعه ارتباط سطح سرمايه گذاري در موجودي كالا با عدم اطمينان فروش در شركت¬هاي داراي محدوديت مالي
121
مطالعه ارتباط سنجي مفهوم آينه وگل ومرغ
122
مطالعه ارتباط سنجي مفهوم آينه وگل ومرغ باتكيه بر نقاشي هاي پشت آينه خانه امين التجار دوره قاجار
123
مطالعه ارتباط غلظت سرمي كورتيزول و ميكرو آلبومينوري در بيماران ديابتي تيپ 2 مراجعه كننده به بيمارستان پيمانيه جهرم
124
مطالعه ارتباط كمي بين ساختار با فعاليت ضد انگل تري پانوزومائيددر يك سري از مشتقات
125
مطالعه ارتباط كمي بين ساختار و فعاليت ضد سالك يك سري از مشتقات هيدرازيد با استفاده از روش هاي آناليز چند متغير
126
مطالعه ارتباط منطقي بين شاخص جريان مذاب مخلوطهاي پلي الفينيك با تركيب درصد و وزن مولكولي
127
مطالعه ارتباط ميان براقيت بصري و براقيت اندازه گيري شده دستگاهي
128
مطالعه ارتباط هوش عاطفي و عملكرد مديران مدارس متوسطه
129
مطالعه ارتعاشات يك سكوي دريايي و بررسي انواع روش هاي مناسب براي كاهش ارتعاشات
130
مطالعه ارزش تشخيصي سونوگرافي رنگي به همراه داپلكس در مقايسه با آنژيوگرافي ديجيتال در ارزيابي بيماري شرياني محيطي اندام تحتاني(در مراجعين به كلينيك داپلر بيمارستان پورسينا سال 88 و 89
131
مطالعه ارزيابي تجربي فرمولاسيون كامپوزيت سيماني حاوي الياف جهت كاربرد در چاپ سه بعدي محصولات بتوني
132
مطالعه ارزيابي و پايداري نوري نانو كامپوزيت پلي پروپيلن
133
مطالعه از اساس اكسيرانها وتيرانها وبررسي نظري سينتيك ومكانيسم تبديل اكسيران به تيران تحت اثر آمونيوم تيوسيانات در فاز گازي
134
مطالعه از اساس الكترون دام افتاده در قفس هاي مولكولي آدامانتان و سيلاآدامانتان
135
مطالعه از اساس خواص فيزيكي و شيميايي صفحات گرافيت خالص و صفحات گرافيت با گونه هاي همراه هليم ، ليتيم ، نئون
136
مطالعه از اساس ساختار و رسانايي الكتريكي شبكه هاي يك بعدي و دو بعدي ليتيم
137
مطالعه از اساس ساختمان ، جابجايي هيدروژن انولي و چرخش دو حلقه و امكان جفت شدگي اين دو حركت درون مولكولي در تركيب ( HPCP)
138
مطالعه از اساس سطح انرژي پتانسيل برهم كنش واندروالسي مولكول CS2 Ÿ با گازهاي نادر ﴿Ar،Neو He ﴾ در حالت پايه و برانگيخته الكتروني:تاثير برهم كنش واندروالسي Ar-CS2بر روي طيف جذبي و نشريCS2
139
مطالعه ازمايشگاهي و مدلسازي CFD وسايل افزاينده انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي
140
مطالعه اسانس گياه satureja mutica (بومي شمال خراسان ) توسط Gc-Ms و سعي در جداسازي تركيبات اصلي به روشهاي كروماتوگرافي , GC/MS studis of essential oil extracted from satureja mutica )north khorasan native plant( and attempt to isalation its main components
141
مطالعه اسپكترو فتومتري تشكيل كمپلكس واناديومIV)) با اريوكرم سيانين آر در محلول آبي
142
مطالعه اسپكترو فتومتري تشكيل كمپلكس يون مس(II) با پيروكتكول ويولت در محلول آبي
143
مطالعه اسپكترو فتومتري و هدايت سنجي كمپلكس شدن و ترموديناميك برخي از فلزات واسطه و سنگين با ليگاندهاي دهنده O و N در حلال هاي غير آبي
144
مطالعه اسپكتروسكوپي (اسپكترو فتو متري و NMR ) و هدايت سنجي برخي از فلزات قليايي و قليايي خاكي با ليگاند-1 ،10- دي دسيل - 4، 7، 13 ،16- تترا اكسا - 1 ، 10- دي آزا سيكلو اكتا دكان در حلال هاي غير آبي
145
مطالعه اسپكتروسكوپي (اسپكترو فتو متري و NMR ) و هدايت سنجي تشكيل كمپلكس برخي از يونهاي واسطه و لانتانيدها با ليگاندهاي كراون اتري جديد و محاسبه ثابت هاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلال هاي غير آبي
146
مطالعه اسپكتروسكوپي بر روي بر همكنش DNAبا داروي تنوفوير
147
مطالعه اسپكتروسكوپي ميانكنش بين داروي توپيرامات وآنزيم كربنيك انيدرازIIانساني
148
مطالعه اسپكتروسكوپي و هدايت سنجي برخي از يونهاي فلزي با ليگاند كريپتو فيكس 5 و دي آزا - 18 - كران - ‎6 در حلال هاي غير آبي
149
مطالعه اسپكتروفتومتري بر هم كنش بين يد، برم، منوكلريد يد و منوبرميد يد با تعدادي از تياكراون اترها در حلال هاي دي، تري و تتراكلرومتان
150
مطالعه اسپكتروفتومتري برخي از فلزات سنگين و واسطه )2Pb+،2Ni+،2Cd+،Ag+،2Cu+،2Hg( +با ليگاند جديد نامتقارني ازمشتقات تري آزن )- ]1ارتو آسيل بنزن )3-(3 و-4دي كلروبنزن (تري آزن [و اندازه صگيري مقادير بسياركم مس بعد از استخراج از فاز جامدبا روش صهاي جذب اتمي شعله اي و پلاروگرافي
151
مطالعه اسپكتروفتومتري تخريب متيل سبز با استفاده از نقاط كوانتومي گرافن
152
مطالعه اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از يون هاي فلزات واسطه با ليگاندي از مشتقات تيو اوره در حلال غيرآبي
153
مطالعه اسپكتروفتومتري سينتيك واكنشهاي شيميايي مرتبه يك و پي در پي با استفاده از روش تفكيك منحني نقطه (H) و روش افزايش استاندارد نقطه (H)
154
مطالعه اسپكتروفتومتري كمپلكس هاي انتقال باريك باز شيف تازه سنتزي و 2_آميننوفنل با چند الكترون پذيرنده مختلف در چند حلال غيرآبي
155
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس برخي فلزات عناصر واسطه با ليگاند1-آزا-4و10-دي تيا -7-اكسا سيكلو دودكان
156
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس برخي فلزات عناصر واسطه با ليگاند1-آزا-4و10-دي تيا-7-اكساسيكلودودكان
157
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس برخي فلزات واسطه مثل ﴿CU,Ni,co) با ليگاند 2 و 6- دي آمينوپيريدين
158
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند تازه سنتز شده 3-بنزوئيل -1و1-دي اتيل تيواره با يونهايNI-CU-ZN-CO در حلال استونيتريل
159
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس تعدادي يون فلز واسطه با باز شيف 2 و 2-﴿﴿1E,1E)-(اتان-1و2 دي ايل بيس ﴿آزانيليليدن ﴾﴾ بيس ﴿متانيليدن﴾﴾ بيس﴿نفتالن - 1- ال﴾ در حلالهاي غير آبي
160
مطالعه اسپكتروفوتومتري اثر سورفكتانت هاي مختلف بر ميزان جذب كمپلكس متيل تيمول بلوبابيسموت
161
مطالعه اسپكتروفوتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از يون هاي فلزي واسطه با ليگاند 3
162
مطالعه اسپكتروفومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از يون هاي فلزي واسطه با ليگاند
163
مطالعه استحاله(دگرگوني) اژدها در شاهنامه بزرگ مغولي، شاهنامه بايسنقري و شاهنامه طهماسبي
164
مطالعه استحكام بخش پلي وينيل بوتيرال جهت حفاظت تزيينات نقاشي روي چوب در سقف خانه هاي قاجاري در شيراز
165
مطالعه استحكام نهايي شاه تيرهاي جعبه اي با احتساب مدل هاي خوردگي مختلف
166
مطالعه استخراج ، شناسايي وارزيابي تركيبات شيميايي اسانس اكسشن هاي مختلف گل محمدي ...( Rosa damascena Mill)
167
مطالعه استخراج و حذف تركيبات هيدروكربني بر اساس خواص نانو ساختاري مواد فعال سطحي دوقلو به روش شبيه‌سازي مونت‌كارلوي شبكه اي
168
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺍﺭﻭﺭﺳﺎﻧﯽ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﯼ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ دﺭﻭﻥ ﮔﻴﺮﯼ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع فلفلي (Mentha piperita)
169
مطالعه استراتژي هاي مينيمال گراي آوايي و تصويري در ساختار انيميشن هاي خارج از جريان رايج
170
مطالعه استراتژي هاي مينيمال گراي آوايي و تصويري در ساختار انيميشن هاي خارج از جريان رايج
171
مطالعه استراتژي‌هاي مديريت تعارض بين زوجين در بستر خانواده «مورد مطالعه: شهر يزد»
172
مطالعه استريولوژيك اثرات محافظتي كوركومين بر روي بيضه در موش هاي سوري تيمار شده با ديانابول
173
مطالعه استريولوژيك بافت بيضه و اپيديديم در سنجاب ايراني
174
مطالعه استريولوژيك بافت بيضه و اپيديديم درسنجاي ايراني
175
مطالعه استفاده از تثبيت بيولوژيكي در بهبود عملكرد خاك ماسه اي
176
مطالعه استفاده از روش هاي ايجاد انگيزه توسط معلمان زبان خارجه در دبيرستان هاي ايران
177
مطالعه استفاده از رويكردهاي نظريه بازسازي اجتماعي توسط دبيران دبيرستان هاي منطقه 2 تهران
178
مطالعه استفاده از كسب و كار الكترونيك در مديريت زنجيره تامين فرش ماشيني
179
مطالعه استقرار الگوي e-CRM ( مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي ) در شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي ماهشهر
180
مطالعه استهلاك موج سيلاب ناشي از شكست سد در رودخانه هاي با مقطع غيرمستطيلي به كمك نرم افزارهاي يك بعدي
181
مطالعه اسطوره نگاري يافته هاي تمدن جيرفت
182
مطالعه اسطوره نگاري يافته هاي تمدن جيرفت
183
مطالعه اسيدهاي ارگانيك و روش هاي تهيه و استخراج آنها
184
مطالعه اشعه ايكس تابش شده از پلاسماي ليزري و بررسي افزايش آن با استفاده ازاهداف متخلخل
185
مطالعه اصطلاحات تخصصي و بومي فرش و گليم استان كرمانشاه
186
مطالعه اصول اوليه اثر افزودن تك اتم هاي مغناطيسي co روي ساختار الكتروني نانو لايه هاي cu)111( با استفاده از نظريه تابعي چگالي , First principle study of the effect of single co adatoms on the electronic structures of cu)111( nano layers using density functional theory
187
مطالعه اصول اوليه اثر افزودن ناخالصي ها روي خواص الكتروني اكسيد منيزيم و محاسبه چگالي حالت ها با استفاده از نظريه تابعي چگالي
188
مطالعه اصول اوليه اثر افزودن ناخالصيها روي خواص الكترونيكي اكسيد تيتانيوم با استفاده از نظريه تابعي چگالي , first principle study of the effect of impurities on the electronic structure of tio2 using density functional theory
189
مطالعه اصول اوليه اثر ناخالصي مس روي خواص الكترونيكي و اپتيكي و مغناطيسي بلوردي اكسيد تيتانيوم
190
مطالعه اصول اوليه تاثير ناخالصي پلاتين روي خواص الكترونيكي و اپتيكي بلور وي اكسيد تيتاننيم
191
مطالعه اصول اوليه تاثير ناخالصي هاي نيتروژن ، فلونور وكلر روي خواص الكترونيكي و اپتيكي مولكول پنتاسن
192
مطالعه اصول اوليه حالات الكتروني تركيبات آروماتيك در حضور ناخالصي هاي فلزي , first principal of electronic state of aromatic compounds in the presence of metallic impurity
193
مطالعه اصول اوليه حالات الكتروني مولكول پلي استيلن بر پايه مطالعات تابعي چگالي , first principle study of the electronic states of polyacetylene molecule based on density functional theory
194
مطالعه اصول اوليه خواص اپتيكي و فونوني تك لايه موليبيدن دي سولفيد تحت كرنش
195
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي ﴿111﴾ An
196
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي Tio2 در حضور ناخالصي Fe
197
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي فولرين C06 و تاثير ناخالصي بر آن , First principles study of the effect of importes on the electronic properties of fullerene
198
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي گرافين , fisrt principle study of electrical properties of graphene
199
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي نانو روبان هاي گرافيني آرمچير , First principle study of electrical properties of armchair graphene nano ribbons
200
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو ساختارهاي Tio2 , First principle calculation of the eectronic and optical properties of tio2 nanostrutures
201
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو ساختارهاي Zno , First principle calculation of the electronic and optical properties of Zno nano structures
202
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي و مغناطيسي فولرين c06 و تاثير ناخالصي فلزات واسط بر آن , First principles study of the effect of transition metals on the electronic and magnetic properties of fullerene
203
مطالعه اصول اوليه خواص ساختاري و الكتروني نانولوله هاي گاليم نيتريد در حضور ناخالصي
204
مطالعه اصول اوليه گرافاين آرايش يافته با برخي فلزات قليايي به عنوان ذخيره ساز هيدروژن
205
مطالعه اضافه حفاري در تونل وروشهاي پيش بيني وپيشگيري- مطالعه موردي تونل خرم آباد-پل زال
206
مطالعه اضطراب امتحان دانشجويان دوره هاي آموزش مجازي و مقايسه تاثير سه روش درماني تحت وب نوين:درمان مثبت مبتني بر بهزيستي ،پذيرش و تعهد و شناختي رفتاري بر دانشجويان داراي اضطراب امتحان در دوره هاي مجازي
207
مطالعه اضطراب اينترنتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسلامي اهر در فرايند جستجوي اطلاعات
208
مطالعه اعمال و بررسي رفتارخوردگي پوشش هاي كامپوزيتي Zn-Ni-TiO2 با روش آبكاري الكتريكي
209
مطالعه اعوجاج ، علل و روش هاي كنترل آن در فرايند ساخت كشتي
210
مطالعه افت انعكاس حاصل از محيط انتشار در سيستم هاي آنالوگ كم ظرفيت - پرظرفيت
211
مطالعه افت و خيزها در محدوده دماي گذار فاز نماتيك به همسانگرد در بلورهاي مايع محبوس
212
مطالعه افرازهاي راسي گراف هابه هم گراف ها
213
مطالعه افزايش انتقال حرارت توسط نانو سيم نقره اي
214
مطالعه افزايش بهره دهي مخازن شكافدار در حفاري به روش زير فشار تعادلي ﴿با استفاده از شبيه سازي﴾
215
مطالعه افزايش توليد با حفر چاه هاي چند شاخه با در نظر گرفتن محدوديت هاي سطحي و عملكرد چاه
216
مطالعه افزايش ظرفيت باربري عضو حلقوي شكل پذير در مهار بند هاي هم مركز
217
مطالعه افزايش ظرفيت باربري عضو حلقوي شكل پذير در مهاربندهاي هم مركز
218
مطالعه افزايش نيروي برآ روي بالواره با استفاده از جت در سطح
219
مطالعه اقتصاد رفتاري و كاربردهاي آن
220
مطالعه اقتصادي جهت احداث مركز خدماتي ـ تجاري در شهرداري منطقه 9 تهران
221
مطالعه اكتشاف ژئوشيميايي نيكل و عناصر گروه پلاتين در پيروكسنيتهاي مدل فاز ياب
222
مطالعه اكتشافي پيرو كلاستيكه ها در منطقه هشترود آذربايجان
223
مطالعه اكتشافي مقدماتي آنچال هيتروژن دشت حاشيه كوير (بادرود)
224
مطالعه اكتشافي منابع آب هاي زيرزميني در سفره آب هاي ناپيوسته در دشت چليم سمنان
225
مطالعه اكتشافي و تعيين نقشه زمين شناسي 2000: 1 منطقه ده سلم
226
مطالعه اكسايش الكتروشيميايي2،1-دي هيدروپيريدازين-6،3-دي اون در حضور آريل سولفينيك اسيدها و اندازه گيري كاتاليتيكي 4-تولوئن سولفينيك اسيد به وسيله 2،1-دي هيدروپيريدازين -6،3-دي اون وسنتز الكتروشيميايي نانوذرات دي اكسيد قلع
227
مطالعه اكسونوميك وتعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ....در غرب استان گيلان
228
مطالعه اكوفيزيولوژيك تأثير مديريت نيتروژن بر در دو پهنه )Solanum tuberosum L.( سيب زميني اقليمي استان لرستان
229
مطالعه اكولوژي و تاكسونومي سمندرهاي Neurergus microspilotus and Neurergus Kaiseri
230
مطالعه اكولوژيكي دو گونه انحصاري و در معرض تهديد روشن بال در ايران به منظور تعيين وضعيت آنها بر اساس معيارهاي آي يو سي ان
231
مطالعه اكولوژيكي گونه در معرض تهديد Juniperus Foetidissing به منظور تعيين وضعيت آن بر اساس معيارهاي IUCN در منطقه حفاظت شده ارسباران
232
مطالعه الزامات پيش بيني شده در طراحي ماشين آلات حلقوي براي حفظ ايمني كاربر
233
مطالعه الزامات تجهيزاتي، آموزش كاربران و الزامات قانوني و طراحي نرم افزار مشاوردر راه اندازي سيستم دندانپزشكي از راه دور
234
مطالعه الزامات نرم افزاري، استانداردها، سيستمهاي پشتيبان تصميم و طراحي سامانه مشاور در راه اندازي سيستم دندانپزشكي از راه دور
235
مطالعه الزامات نرم افزاري،استانداردهاو سيستمهاي پشتيبان تصميم و طراحي نرم افزار مشاور در راه اندازي سيستمهاي دندانپزشكي از راه دور
236
مطالعه القاي كالوس و باززايي برخي توده هاي زيره سبز
237
مطالعه الكترود هاي كربني پوشيده شده با نانو ساختارهاي پليمر هادي براي استفاده در الكترود مثبت باتري هاي جرياني اكسايشي كاهشي سرب اسيديد
238
مطالعه الكتروريسي الياف پليمري براي درمان سرطان
239
مطالعه الكتروشيميائي تك لايه هاي خودسامان مركاپتوپروپيونيك اسيد روي الكترود بس بلورين طلا
240
مطالعه الكتروشيميايي اثر افزودني هاي باتري سرب - اسيد بر الكتروسنتز نانو ذرات دي اكسيد سرب
241
مطالعه الكتروشيميايي اثر ميدان مغناطيسي ، ويسكوزيته و ديگر فاكتور هابر نانو ذرات مگنتيت به عنوان جاذب
242
مطالعه الكتروشيميايي اكسيداسيون استامينوفن در حضور 2-مركاپتوپيريميدين و6،4-دي 2-مركاپتوپيريميدين
243
مطالعه الكتروشيميايي اكسيداسيون كتكول و مشتقات آن در حضور تترافنيل سيكلو پنتا دي انون
244
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خود نشانده مر كاپتواستيك اسيد روي الكترود بس بلورين طلا
245
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خودسامان 2 - مركاپتوسوكسينيك اسيد به كمك روش هاي اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري و ولتامتري چرخه اي
246
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خودسامان 4- آمينو تيوفنل تشكيل شده روي الكترود طلا به روش اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
247
مطالعه الكترومغناطيس در فضا-زمان خميده
248
مطالعه الكتروني و ساختاري توتومرهاي فاموتيدين با استفاده از نظريه تابعيت چگالي بار (DFT)
249
مطالعه الگوريتم مدلهاي رفتاري ناپيوستگيها تحت بارگذاري ديناميكي
250
مطالعه الگوريتم هاي ابتكاري براي ساختن جدول زمانبندي امتحانات
251
مطالعه الگوهاي استقراري نوسنگي و مس و سنگ غرب چهار محال بختياري: شهرستان اردل
252
مطالعه الگوهاي تحقيقات بازاريابي االكترونيكي (اينترنتي)
253
مطالعه الگوهاي تحقيقات بازاريابي الكترونيكي و ارائه مدلي براي ايران
254
مطالعه الگوهاي رفتاري سرمايه گذاران با استفاده از مدل دانيل و همكاران در بورس اوراق بهادار تهران
255
مطالعه الگوهاي يادگيري دانشجويان مجازي و ارتباط آنها با پيشرفت تحصيلي و رضايتمندي
256
مطالعه الگوي پراكنش محويه هاي دوره پارتي شهرستان فارسان ، چهارمحال بختياري
257
مطالعه الگوي جريان پيرامون آب شكن T شكل جاذب و دافع مستقر در قوس 09 درجه ، تحت تاثير سازه محافظ جاذب و دافع
258
مطالعه الگوي خطر سيل گرفتگي زباله دان هاي شهري در منطقه زرينگل استان گلستان
259
مطالعه الگوي رژيم جريان در هيدروديناميك و اختلاط مخازن هوا همزده توسط شبيهسازي ديناميك سيالات محاسباتي
260
مطالعه الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي در ارتباط با بازده سهام
261
مطالعه الگوي سنّي- جنسي سهم علل مرگ در استان‌هاي يزد و سيستان و بلوچستان در سال‌هاي 1390 و 1395
262
مطالعه الودگي پايدار از طريق اندازه گيري فلزات سنگين ﴿اهن و روي ﴾ در عضله ماهي زمين كن دم نواري در ناحيه خليج فارس ﴿بندرعباس . بندر خمير و درگهان ﴾
263
مطالعه امكان ارزيابي خاصيت كششي ﴿تحت نيروي كم﴾ پارچه هاي تاري - پودي توسط عبور از نازل
264
مطالعه امكان افزايش رنگ پذيري منسوجات پلي استري با رنگزاهاي باز يك حين فرايند ذوب ريسي
265
مطالعه امكان انجام تست غير مخرب فولاد در دماي آهنگري گرم توسط موج التروسونيك
266
مطالعه امكان باززايي و تراريزش به واسطه باكتري Agrobacterium rhizogenes در گياه ختمي (Alceadigitata)
267
مطالعه امكان بازيابي سرعت نفوذ اوليه طرحهاي تغذيه مصنوعي با لايروبي بستر تاسيسات نفوذي
268
مطالعه امكان پذيري كاربرد پيچ سنگ رزيني در معدن ذغالسنگ پروده طبس
269
مطالعه امكان پذيري كاربرد پيچ سنگ مكانيكي در معدن ذغال سنگ پروده طبس
270
مطالعه امكان پذيري و انتخاب تكنولوژي مناسب به منظور احداث يك واحد توليد تلفن همراه در كشور
271
مطالعه امكان پيشگيري يا بهبود شاخص هاي فرسودگي بذر كتان(.linum usitatissimum Lا )باستفاده از پرايمينگ
272
مطالعه امكان توليد نسل جديد مواد چگال نرم بر پايه آلياژهاي پليمري داراي واكنش بين سطحي و مقايسه تاثير نانوذرات گرافن بر كراس لينك شدن بين سطحي
273
مطالعه امكان توليد و بررسي خواص مكانيكي الياف پلي آميد 6 تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
274
مطالعه امكان توليدو تاثير استفاده از يك سيال يوني حين فرايند ذوب ريسي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
275
مطالعه امكان سنجشي افزايش راندمان طلا و نقره در كارخانه فراوري طلاي آقدره تكاب
276
مطالعه امكان سنجي آزمايش هاي هيدرومكانيكي شناورهاي واقعي در محدوده بندرعباس
277
مطالعه امكان سنجي اجراي نظام هدف¬گذاري تورم در اقتصاد ايران با استفاده از قاعده سياست¬گذاري تيلور
278
مطالعه امكان سنجي احداث يك واحد توليدي پروفيل آلومنيوم
279
مطالعه امكان سنجي استفاده از المان خمشي جهت افزايش جذب انرژي و شكل پذيري بادبند هاي هم مركز
280
مطالعه امكان سنجي انجام عمليات لرزه نگاري 4 بعدي در يكي از مخازن هيدروكربوري جنوب غرب
281
مطالعه امكان سنجي اندازه گيري تنش در قطعات فلزي با ادي كارنت
282
مطالعه امكان سنجي ايجاد يك واحد توليد روي استان چهارمحال و بختياري (و تاثير اين واحد در رشد و توسعه استان )
283
مطالعه امكان سنجي پروژه آب رساني
284
مطالعه امكان سنجي تاسيس آزمايشگاه استحكام سازه اي كشتي دانشكده در مهندسي كشتي سازي
285
مطالعه امكان سنجي تاسيس مركز برگزاري آزمون تافل
286
مطالعه امكان سنجي سامانه هشدار سريع زلزله براي شهر شاهرود مطالعه موردي پهنه لرزه خيز گسل ميامي شمال شرق ايران
287
مطالعه امكان سنجي كاربرد و اجراي مدل مديريت ارتباط با مشتري در صنعت هتلداري
288
مطالعه امكان سنجي مقدماتي وطرح توجيهي راه اندازي كارگاه عصاره گيري از رنگزاي طبيعي
289
مطالعه امكان كاربرد الكترود هاي برپايه سرب در تصفيه الكتروشيميايي فاضلاب ويناز حاصل از تبخير حاصل از تخمير ملاس در صنعت الكل سازي
290
مطالعه امكان كنترل شب پره بزرگ موم خوار توسط تكنيك نر عقيمي به كمك اشعه گاما
291
مطالعه امكان مكانيزاسيون سنگ ساختماني (معدن سنگ چيني تبريز)
292
مطالعه امكان‌سنجي انجام خدمات بازاريابي بر روي فرآورده‌هاي كنجدي با در نظر گرفتن شرايط ريسك (مطالعه موردي: شهرستان گرگان و ساري)
293
مطالعه امكانپذيري، انتخاب و انتقال تكنولوژي يك واحد توليد مواد اوليه داروهاي دامي
294
مطالعه امنيت شبكه و بررسي راههاي نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري
295
مطالعه انبارداري و خصوصيات باغباني ارقام بومي انار .punica granatum L تفت يزد
296
مطالعه انتشار آوايي (AE) ناشي از فرآيند رشد ترك كششي در سنگ هاي بلورين تحت بارگذاري هاي مختلف
297
مطالعه انتشار ساليتون¬هاي¬ تاريك درمشددهاي حلقوي
298
مطالعه انتقادي مفهوم شي در فلسفه هايدگر
299
مطالعه انتقال آمينو اسيدهاي كاتيوني از درون ناقل CAT-1 با روش مدل سازي تجانسي و شبيه سازي ديناميك مولكولي
300
مطالعه انتقال انرژي بين نانو ذرات پلاسمونيكي و دو قطبي هاي الكتريكي
301
مطالعه انتقال حرارت توسط نانو سيالات در ميكرو مبدل ها با استفاده از روش آناليز داده
302
مطالعه انتقال حرارت طي پاستوريزاسيون حرارتي تخم مرغ
303
مطالعه انتقال حرارت و جرم، و پديده هاي ترمومكانيكي درگير در انجماد يك محصول دو قسمتي ( ناگت مرغ) و بهينه سازي آن
304
مطالعه انتقال مومنتوم در مدل سازي و شبيه سازي انجماد آلياژ دوتايي
305
مطالعه انحلال الكل ها در نانوساختارهاي مختلف حاصل از مواد فعال سطحي دوقلو به روش شبيه سازي مونت كارلو شبكهاي
306
مطالعه اندازه بيضه ، تحرك و بقاي اسپرم در خفاش Pipistrellus Kuhlii در طول زمستان & تفاوت هاي جغرافيايي در خفاش Myotis blythi در غرب ايران
307
مطالعه اندازه هاي اطلاع پويا تعميم يافته
308
مطالعه اندر كنش مغارهاي ذخيره سازي گازي با گسله مجاور آن
309
مطالعه اندركنش خاك و لوله هاي مدفون در برابر زلزله
310
مطالعه اندركنش خاك-پي-سازه حين زلزله با نگاه ويژه به اثرات گود دائم مجاور سازه (مطالعه موردي)
311
مطالعه اندركنش ديوار آب بند با هسته رسي در سدهاي خاكي تحت بارهاي ديناميكي (مطالعه موردي سد كرخه)
312
مطالعه اندركنش زمين-قطعات پيش ساخته بتني در تونل هاي آب بر- مطالعه موردي تونل قمرود
313
مطالعه اندركنش كمانش و شكست ورقهاي فولادي نازك داراي ترك مياني تحت كشش يكنواخت تكراري
314
مطالعه انديشه هاي تربيتي پروين اعتصامي
315
مطالعه انرژي بستگي درنانو ساختارهاي نيمه رسانا
316
مطالعه انرژي پتانسيل هسته هاي سنگين و فوق سنگين و محاسبه نيم عمر هسته 114= Zو 184=N
317
مطالعه انرژي و پارامترهاي هندسي تركيبات حلقوي پنج عضوي سيلين هاي X2C2H2Si و X2C2H4Si با استفاده از تئوري تابع چگالي (DFT )
318
مطالعه انژكتور در موتورهاي احتراق داخلي
319
مطالعه انسان شناختي آثار پاپيه ماشه و لاكي شرق ايران (با تكيه بر تحليل آسيب شناسي)
320
مطالعه انسان شناختي رقص قاسم آبادي
321
مطالعه انسان شناختي نشانه ها در فرهنگ زورخانه به منظور بهره گيري از آن در طراحي پارچه
322
مطالعه انسان شناختي نشانه ها در فرهنگ زورخانه به منظور بهره گيري از آن در طراحي پارچه
323
مطالعه انسان شناسي فرهنگي قالي منطقه ويست استان اصفهان
324
مطالعه انطباق كتب درسي دوره ي راهنمايي با نيازهاي بهداشتي دانش آموزان از ديدگاه معلمان شهرستان تركمن سال تحصيلي 86-85
325
مطالعه انعقاد همزمان لاتكس استايرن‌بوتادي‌ان‌رابر به همراه سوسپانسيون خاك رس در جهت تهيه نانوكامپوزيت لاستيكي
326
مطالعه انگل پلي گروه ها و زير پلي گروهه اي فازي
327
مطالعه انگيزش يادگيري زبان فارسي به عنوان زبان دوم در بين دانش آموزان دختر آذري زبان راهنمايي شهرستان نقده
328
مطالعه انگيزه پيشرفت تحصيلي و عوامل تاثيرگذار بر آن در دانش آموزان پسر و دختر سال سوم راهنمايي شهرستان مريوان سال تحصيلي 87-1386
329
مطالعه انگيزه پيشرفت تيپ شخصيتي اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه پيام نور
330
مطالعه انواع استنت هاي كرونري از ديدگاه بيومتريال
331
مطالعه انواع اينورتر و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي 100 [صد] وات
332
مطالعه انواع پچهاي قلبي مهندسيشده براي بازسازي عضله قلب آسيب ديده
333
مطالعه انواع تله هاي بخار بكار گرفته شده در نيروگاههاي بخار و طراحي نوع مناسب براي نيروگاه 250 مگاوات
334
مطالعه انواع جو سازماني و بررسي تأثير آن بر رشد حرفه اي كاركنان ايران خودرو
335
مطالعه انواع جو سازماني و بررسي تأثير آن بر رشد حرفه اي كاركنان ايران خودرو
336
مطالعه انواع حضور طرح هاي تصويري وروايتگر در فرش دستباف ايران
337
مطالعه انواع خاصي از خودريختي هاي گروهي
338
مطالعه انواع خرابي در چرخ دنده ها و طراحي دستگاه آزمايش چرخ دنده
339
مطالعه انواع دكل هاي فلزي و غير فلزي در شناورهاي بادباني
340
مطالعه انواع سيستم هاي پودگذاري جت هوا و بررسي تنگناهاي موجود در آن
341
مطالعه انواع سيستم هاي رانش در شناورها ي مختلف
342
مطالعه انواع ضايعات عروقي در معتادين تزريقي پذيرش شده در بيمارستانهاي پورسينا و گلسار رشت 1384-1374
343
مطالعه انواع لنگر مورد استفاده در كشتي هاي تجاري و بررسي استاندارد هاي مربوط به آن
344
مطالعه انواع موتورهاي هوايي و ارائه الگوريتم ساده انتخاب موتور جهت يك وسيله پرنده
345
مطالعه اهداف و مولفه هاي آموزش مهارتهاي زباني خواندن ، گوش دادن ، سخن گفتن و نوشتن در برنامه درسي زبان فارسي دوره متوسطه ايران
346
مطالعه اهميت آثار هنري دوره صفوي و ضرورت تداوم سنت هاي هنر اسلامي در توسعه گردشگري شهر اصفهان بهره وري از هنر كاشي و كاشي كاري مدارس و مساجد شاخص صفوي در اصفهان
347
مطالعه اوضاع طبيعي و اقتصادي انارك
348
مطالعه اولويت هاي عمده و چالش هاي دانشجويان ارشد ايراني {تي.اي.اف.ال} در نوشتن پايان نامه هايشان
349
مطالعه اولين انتقال فوتوالكتروني برون كروي بين داروهاي خانواده فنوتيازين و فولرن C60 و ايجاد نانو كمپلكس هاي انتقال بار با استفاده از نظريه ماركوس و محاسبات مكانيك كوانتومي
350
مطالعه اولين انتقال فوتوالكتروني برون كروي بين فولرن C60 و داروهاي نورولپتيك براي ايجاد نانو كمپلكس هاي انتقال بار با استفاده از نظريه ماركوس و محاسبات مكانيك كوانتومي
351
مطالعه اوليه افيوليت خوي و برآورد پتانسيل كانه سازي كروميت در آن
352
مطالعه اوليه شناسايي پروفايل متابولوم بيماري هاي متابوليك مادرزادي به كمك طيف سنجي H-NMR
353
مطالعه اوليه‌ي درمان كيست هيداتيد كبد با مدل‌سازي اثر ضربه مكانيكي
354
مطالعه اي بر Burn - In و مباحث مرتبط با آن
355
مطالعه اي بر آزمون صفر آماسيدگي در توزيع دوجمله اي منفي با دو رويكرد بيز و فراواني گرا
356
مطالعه اي بر آزمون هاي طول عمر تسريع يافته
357
مطالعه اي بر آنتروپي رني باقيمانده در توزيع هاي طول عمر
358
مطالعه اي بر ادبيات شفاهي شهرستان دزفول
359
مطالعه اي بر اريبي مجانبي بر آورد گرها در مدل هاي رگرسيوني پانلي پويا
360
مطالعه اي بر اشتراك هاي كامل كوهمولوژيكي و نوعي از مدول هاي كون مكاولي تعميم يافته
361
مطالعه اي بر اطلاع كولبك- ليبلر آماره هاي مرتب در خانواده توزيع هاي مكاني- مقياس
362
مطالعه اي بر اندازه هاي ريسك مختلف تحت برخي توزيع هاي دم سنگين
363
مطالعه اي بر برآورد ميانگين جامعه تحت نمونه گيري مجموعه رتبه دار و طبقه بندي قضاوتي
364
مطالعه اي بر برآورد نقصان مورد انتظار تحت برخي توزي عهاي آماري
365
مطالعه اي بر پاشش و توزيع فشار در سطوح پروازي
366
مطالعه اي بر پايگاه پايگاه داده هاي NoSQL [نو اس. كيو. ال.]
367
مطالعه اي بر پيشرفت هاي جديد اندازه هاي اهميت قابليت اطمينان در سيستم-هاي منسجم
368
مطالعه اي بر تاثيرات متقابل سينما و بازي هاي رايانه اي (ويدئو گيم) از منظر روايت، فرم بصري و شخصيت پردازي
369
مطالعه اي بر تاثيرات متقابل سينما و بازي هاي رايانه اي (ويدئوگيم) از منظر روايت، فرم بصري و شخصيت پردازي
370
مطالعه اي بر تحليل داده هاي شمارشي توسط مدل‌هاي هاردل
371
مطالعه اي بر تعمير و نگهداري سيستم ها
372
مطالعه اي بر توابع باور و برخي از كاربردهاي آن
373
مطالعه اي بر توزيع پواسن تعميم يافته
374
مطالعه اي بر توزيع دو‌بعدي بتا دو‌جمله‌اي
375
مطالعه اي بر توزيع گاوسي معكوس تعميم يافته توان دار
376
مطالعه اي بر توزيع لوژستيك توليد شده توسط گاما
377
مطالعه اي بر توزيع ليندلي و تعميم هاي آن
378
مطالعه اي بر توزيع هاي تعادلي و جنبه هاي قابليت اعتماد آن
379
مطالعه اي بر خاصيت تك مدي توزيع ها و مباحث مرتبط
380
مطالعه اي بر خانواده توزيع هاي اسلش چوله لاپلاس
381
مطالعه اي بر خانواده نمايي آميخته متناهي
382
مطالعه اي بر خواص بعضي مدل هاي آميخته و كاربرد آنها
383
مطالعه اي بر خواص سيستم هاي منسجم بر مبناي توزيع هاي طول عمر باقيمانده
384
مطالعه اي بر خواص طول عمر سيستم هاي K از n متوالي
385
مطالعه اي بر خودريختي هاي تقريبي روي يك جبرC*
386
مطالعه اي بر دنباله هاي فون تيومن- شاتن- بسل در فضا هاي باناخ
387
مطالعه اي بر رشد قابليت اعتماد
388
مطالعه اي بر ركوردها و ميانگين باقيمانده عمر آن ها
389
مطالعه اي بر روش هاي به كارگيري زبان مودبانه در انيميشن هاي ژاپني به منظور آموزش به كودكان دبستاني
390
مطالعه اي بر روش هاي بيزي عيني در انتخاب مدل خطي
391
مطالعه اي بر روشهاي برآورد تابع چگالي
392
مطالعه اي بر روي پيكرينگ امولسيون ها و ميني امولسيونها
393
مطالعه اي بر روي سيستم هاي ميني امولسيوني وپيكرينگ
394
مطالعه اي بر روي شيشه هاي ضد اسيد
395
مطالعه اي بر روي فوم هاي الاستومري
396
مطالعه اي بر روي كاربرد IT در كارخانه هاي كشتي سازي
397
مطالعه اي بر روي كاربرد فناوري اطلاعات در كشتي سازي
398
مطالعه اي بر روي كاربردهاي نانوذرات مغناطيسي در درمان سرطان
399
مطالعه اي بر ساخت طرح هاي نامنظم با استفاده از روش كدبندي
400
مطالعه اي بر ساخت و تشخيص طرح هاي عاملي كسري با كمينه انحراف
401
مطالعه اي بر ساخت و تشخيص هم ارزي طرح هاي فاكتوريل كسري
402
مطالعه اي بر سامانه هاي انتقال ژن در داربست هاي مهندسي بافت و طراحي يك حامل مهندسي بافت با قابليت رهايش پيوسته ژن
403
مطالعه اي بر سلامت روان كاركنان با دريا
404
مطالعه اي بر طرح هاي بهينه براي مدل هاي طول عمر
405
مطالعه اي بر طرح هاي كاوش و مقايسه آنها تحت اغتشاش
406
مطالعه اي بر علامت بقاء براي تحليل قابليت اعتماد سيستم هايي با چند نوع مؤلفه
407
مطالعه اي بر عملكرد كاتاليست فرايند نفتا ريفرمينگ با پايه زئوليتي
408
مطالعه اي بر فضاهاي تابعي احتمالي
409
مطالعه اي بر قابليت اطمينان پوياي شبكه
410
مطالعه اي بر قابليت اعتماد سيستم هاي منسجم پويا
411
مطالعه اي بر كاربرد روش هاي بيز در قابليت اعتماد
412
مطالعه اي بر كاربرد كاتاليست هاي هموژن و هتروژن در توليد بيوديزل
413
مطالعه اي بر مدل سازي توام داده هاي طولي و بقا
414
مطالعه اي بر مدل سريهاي زماني متلاطم
415
مطالعه اي بر مدل هاي خطي با داده هاي سانسور شده
416
مطالعه اي بر مدل هاي رگرسيوني با اثرات آميخته با توزيع هاي غير نرمال
417
مطالعه اي بر مدل هاي ماكزيمم آنتروپي پويا
418
مطالعه اي بر مفاهيم داده كاوي و بررسي داده كاوي زماني
419
مطالعه اي بر مفهوم محاسبات گريد و نحوه پياده سازي آن بوسيله ي GLOBUS [گلوباس]
420
مطالعه اي بر نامساوي توان آنتروپي شانون
421
مطالعه اي بر نقوش سفالينه هاي ميبد با رويكرد مردم شناسي
422
مطالعه اي بر نمودارهاي كنترل چندمتغيره براي كنترل هم زمان ميانگين و تغييرپذيري
423
مطالعه اي بر نمودارهاي كنترل چندمتغيره جمع تجمعي
424
مطالعه اي بر نمونه گيري مجموعه ي رتبه دار مرتب شده ي جزئي
425
مطالعه اي بر ويژگي ها و چالش هاي موجود در سيستم آموزش الكترونيكي از منظر دانشجويان و اساتيد رشته آموزش زبان انگليسي
426
مطالعه اي بر ويژگي‌‌هاي الگوريتم EM و كاربرد آن
427
مطالعه اي برپاشش و توزيع فشار سطوح پروازي
428
مطالعه اي برمشخصه هاي گونه اصفهان و تاثير قانون كم كوشي
429
مطالعه اي به شيوه گرندد تئوري پيرامون كنترل گري والدين
430
مطالعه اي پيرامون تأثيرات به كار گيري لغت نامه، ارايه تعريف كلمات جديد و استنتاج در خواندن همراه با درك مطلب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي
431
مطالعه اي پيرامون تاثير recasts و prompts بر ارتقاي توانايي توليد اصوات در زبان انگليسي توسط فراگيران زبان انگليسي با در نظر گرفتن سن فراگيران
432
مطالعه اي پيرامون حركات فيگوراتيو در نقاشي
433
مطالعه اي پيرامون حركات فيگوراتيو در نقاشي
434
مطالعه اي پيرامون مديريت زمان امور وقت گير
435
مطالعه اي پيرامون مساله ي الكساندروف در فضاهاي 2- نرم
436
مطالعه اي پيرامون مسايل و مشكلات صنايع نساجي در ايران
437
مطالعه اي پيرامون نقوش جانوري درفرش كاشان
438
مطالعه اي تطبيقي از روش هاي برآورديابي در مدلهاي داده هاي پنلي دومقداري
439
مطالعه اي تطبيقي از مدل سازي داده هاي شمارشي وابسته
440
مطالعه اي تطبيقي بين جوهرفرد در كلام اسلامي با ذرات بنيادين در فيزيك نوين
441
مطالعه اي در بازي هاي رايانه اي
442
مطالعه اي در بعضي توزيع هاي چوله
443
مطالعه اي در بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم بر اساس تابع هزينه
444
مطالعه اي در تاريخ منطقه تالش از دوره ناصر الين شاه تا انقراض قاجاريه
445
مطالعه اي در تعمير و نگهداري سيستمها
446
مطالعه اي در چگونگي نگاه نقاشان به طبيعت
447
مطالعه اي در خصوص واكنش هاي شيميايي گازهاي فوغ داغ
448
مطالعه اي در رتبه بندي شاخص هاي سرمايه فكري با استفاده از روش AHP در دانشگاه
449
مطالعه اي در زمينه .M.D.E بررسي خصوصيات و عملكرد ماشين آذرخش 50 AZ
450
مطالعه اي در زمينه EDM و بررسي خصوصيات و عملكرد ماشين آذرخش 60 - ZA با سيستم آيزوپالس
451
مطالعه اي در سري تواني موضعا" خارج قسمتي در جبر جابجايي باناخ و فرشه
452
مطالعه اي در كاربرد مهندسي كانال هايي با سطح مقطع متفاوت
453
مطالعه اي در مدل سازي قابليت اعتماد سيستم هاي منسجم
454
مطالعه اي در مفصل ها و مدلهاي وابسته و كاربردهاي آنها
455
مطالعه اي در مقايسه ي توزيع هاي طول عمر باقيمانده
456
مطالعه اي در مناسبات قدرت و مشروعيت در دوره سلجوقيان بزرگ
457
مطالعه اي در مورد بهترين پيش بيني نا اريب
458
مطالعه اي در مورد گروه خودريختي رده هايي از گراف هاي انتقالي راسي
459
مطالعه اي در مورد مخاطره رقابتي
460
مطالعه اي در نظريه اطلاع و كدگذاري
461
مطالعه اي در نظريه ي آماره هاي ترتيبي
462
مطالعه اي در نمودارهاي كنترل ميانگين موزون متحرك نمايي چند متغيره
463
مطالعه اي در نمودارهاي كنترل ناپارامتري چندمتغيره نوع شوهارت
464
مطالعه اي در نمودارهاي كنترلEWMA چند متغيره تغيير پذيري
465
مطالعه اي درباب ديالكتيك هگل و موسيقي
466
مطالعه اي درباره مسكن شهرستان نائين
467
مطالعه اي درباره نمودارهاي كنترل براي زمان بين وقوع پيشامدها
468
مطالعه اي درباره ي مقايسه ي تصادفي آماره هاي ترتيبي
469
مطالعه اي روي رگرسيون چندكي براي داده هاي كامل و بريده شده تصادفي
470
مطالعه اي روي موجك ها و كاربرد آن در حل برخي مسائل معكوس
471
مطالعه اي ير دست بافته هاي زيلوي ميبد وچگونگي كاربرد نقوش آن در گليم بافي
472
مطالعه ايده آل هاي همه جا ناصفر حلقه (CB(X
473
مطالعه ايزوتوپهاي سلنيوم با استفاده از مدل ذره منفرد , Systematic study of selenium isotopes using single particle model
474
مطالعه ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum ايران با استفاده از سازگاري رويشي و RAPD
475
مطالعه ايزومرهاي پيريدين تيول: ساختار،پايداري نسبي و سد انرژي توتومري شدن با روش هاي DFT و Mp2 در فاز گازي و محلول
476
مطالعه ايمونو هيستو شيميايي ماركرهاي bcl-2 و ik-67دربرخي ضايعات كيستيك ادونتوژنيك بارفتارهاي باليني متفاوت
477
مطالعه ايمونو هيستو شيميايي ماركرهاي ik-67و bcl-2دربرخي ضايعات كيستيك ادونتوژنيك بارفتارهاي باليني متفاوت
478
مطالعه ايمونوهيستوشيمي گيرنده ي هورمون هاي انسولين و IGF-I در تخمدان گاوهاي شيري
479
مطالعه باز و پايان بخش4 سازند ميلا در برش تويه دروار ﴿ جنوب غرب دامغان﴾
480
مطالعه باز و پايان سازند مبارك در برش تويه دروار (جنوب غرب دامغان - البرز شرقي )
481
مطالعه بازار ايران براي شناسايي عوامل بازار ﴿ ذينفعان ﴾ جهت پيش بيني تقاضاي خودروهاي گاز سوز
482
مطالعه بازار رساني و بازاريابي گوشت شتر مرغ در استان اصفهان
483
مطالعه بازار محصولات شركت چيني بهداشتي مرواريد با استفاده از تكنيك QFD
484
مطالعه بازارهاي سنتي شهر شوشتر و برنامه ريزي شهري منطبق برمحيط و هويت فرهنگي
485
مطالعه بازاريابي خدمات در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي و ارائه راهكارهاي مؤثر
486
مطالعه بازتاب غير خطي سازه ها با استفاده از روش IdAو زلزله هاي توليدي
487
مطالعه بازدارنده‌ها در سينتيك تجمع رشد ذرات و تاثير آن در كاهش رسوب نانو و ميكرو‌ذرات مواد هيدروكربوري سنگين در خطوط انتقال نفت خام
488
مطالعه بازده سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ تهيه شده از چند لايه هاي نانو ذراتTiO2/ نانو ميله هاي TiO2
489
مطالعه بازده و نويز توليدي فن لانه سنجابي با دو خروجي تحت عملكرد نامتقارن
490
مطالعه بازنمايي خشونت در نقاشي معاصر ايران
491
مطالعه بازنمايي فرزندآوري در تلويزيون با تمركز بر سريال‌هاي
492
مطالعه بازنمايي هويت در پوسترهاي منتخب ايراني در مسابقات بين المللي طراحي پوستر دهه 1395 - 1385
493
مطالعه بازو پايان بخش 4 سازند ميلا در برش دهملا ﴿جنوب غرب شاهرود﴾
494
مطالعه بازو پايان سازند مبارك در برش تويه دروار﴾جنوب غرب دامفان ﴿البرز شرقي﴾
495
مطالعه بازوپايان بخش 4 سازند ميلا دربرش دهملا (جنوب غرب شاهرود)
496
مطالعه بازوپايان سازند خوش ييلاق در شمال دامغان(برش تويه دروار)
497
مطالعه بازوپايان سازند ميلا در برش شهميرزاد،شمال سمنان
498
مطالعه بازيافت PET از طريق اختلاف با ABS و بررسي ارتباط مور فولوژي و تركيب در صد با خواص مكانيكي
499
مطالعه بازيافت مواد پليمري
500
مطالعه باستان سنجي جهت تعيين جنسيت در استخوان‌هاي باستاني با استفاده از روش ريخت‌شناسي و آناليز ساختاري
501
مطالعه باستان شناختي مجموعه امامزاده شهداء(سلطان ابراهيم)خرّمي-ده بيد، شهرستان صفاشهر، استان فارس
502
مطالعه باستان شناسي مجموعه سفالي ميلاجرد شهرستان نطنز استان اصفهان
503
مطالعه بافت بنياد استعارده در زبان فارسي
504
مطالعه بافت شناسي دستگاه ادراري در سنجاب ايراني : يك رهيافت استريولوژيك
505
مطالعه بافت ومورفولوژي درپوشش رسوب الكتريكي روي
506
مطالعه باكتري هاي اسيد لاكتيك شير شتر و سنجش اثر ضد باكتريايي شير شتر بر روي برخي عوامل بيماريزا
507
مطالعه بالا روي امواج ناشي از باد در منطقه سواش ساحلي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
508
مطالعه بالندگي و تأثير آن بر تسهيم دانش در سازمان سنجش آموزش كشور
509
مطالعه باليني دو سوكور تزريق لابتالول بر متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي ميكرولارنگوسكوپي
510
مطالعه بانك بذر خاك در ذخيره گاه جنگلي باغ شادي، يزد
511
مطالعه باور بهداشتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد رعايت رژيم هاي درماني سال 78-77
512
مطالعه باورهاي مذهبي و رابطه آن با مهارت هاي زندگي در دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي فرديس
513
مطالعه بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي بخش پاييني سازند بختياري دربرش قلات (شيراز)
514
مطالعه بتن سبك و بررسي اثرات مواد مضاف بر مقاومت هاي نهائي آن
515
مطالعه بدنه و سوپر استراكچرهاي كامپوزيتي شناورها
516
مطالعه بر انتقال فسفات در مخمر ساكارومايسس سرويزيه
517
مطالعه بر بيوسورفكتانت با استفاده از سوبسترا پساب روغن زيتون توسط گونه اي از LAB
518
مطالعه بر پساب سنتزي واحدهاي توليد چوب و كاغذ: تاثير استيل زايلان استريز توليدي توسط قارچ تريكودرما ريسي بر تخريب زيستي زايلان
519
مطالعه بر تزئينات لباس و سبك نگارگري مشهد با تاكيد بر عفت اورنگ جامي و بكارگيري آن در تصوير سازي و نقاشي ودكان گروه سني ج (9-12)
520
مطالعه بر توليد سلولز ميكروبي كاربرد راكتور هواراند
521
مطالعه بر توليد مشتق حلقوي شكل بتا-سايكلودكسترين از نشاسته در فرآيند آنزيمي در بايوراكتور
522
مطالعه بر جز سلولز و همي سلولز كاه برنج با استفاده از آنزيم هاي قارچ هاي آسپرژيلوس نايجر و ترايكودرما ريسي
523
مطالعه بر روش هاي محاسبه تنش هاي وارد بر سازه كشتي در آيين نامه موسسات رده بندي
524
مطالعه بر روي H- ماتريس ها و كاربرد آن در حل برخي مسايل
525
مطالعه بر روي آب شيرين كن هاي اسمزي
526
مطالعه بر روي آبشستگي در اطراف ديوارهاي هدايت پل
527
مطالعه بر روي اثر پارامترهاي مختلف بر تهيه كاتاليست هاي كروي جهت پليمريزاسيون كاتاليستي پلي پروپيلن
528
مطالعه بر روي ارتباط بين رفتار مكانيكي با مورفولوژي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده دينامينكي
529
مطالعه بر روي استفاده از نانو سلولز در نانو كامپوزيت هاي پليمري
530
مطالعه بر روي انتخاب¬پذيري الفين¬هاي سبك در فرآيند MTO با استفاده از نانوكاتاليست¬هاي كامپوزيتي ساپو تهيه شده توسط امواج ماوراء صوت
531
مطالعه بر روي انواع تكنيكهاي ساخت مدولهاي غشايي ريز اليافي
532
مطالعه بر روي انواع فيلتر هاي بي بافت و ساخت فيلتر بي بافت از الياف پليمري
533
مطالعه بر روي باز يافت ضايعات بطري PET از طريق فرآيند چقرمه سازي باالاستومر SBR
534
مطالعه بر روي پرزدهي نخ هاي ويسكوز در حين عمليات بويين پيچي
535
مطالعه بر روي تاثير تغيير پارامترهاي بر نيشينگ بر روي خواص سطحي نمونه در عمليات ROLLER BURNISHING
536
مطالعه بر روي تراورس هاي بتون آرمه و بتن پيش تنيده از نظر استاتيكي و ديناميكي و مقايسه اقتصادي دو نوع تراورس
537
مطالعه بر روي تهيه و طراحي PE-X با استفاده از پلي اتيلن سيلانه شده در اكسترودر دو پيچه واكنشي
538
مطالعه بر روي توليد بنتونيت مورد استفاده در صنايع رنگ از معادن داخلي
539
مطالعه بر روي چگالي ترازهاي هسته اي
540
مطالعه بر روي خواص مكانيكي و ريزساختار و حد شكل‌پذيري فويل‌هاي فلزي
541
مطالعه بر روي دوگان قابها در فضاهاي كرين
542
مطالعه بر روي ريزساختار، رفتار رئولوژيكي و خواص سامانه پلي لاكيتيك اسيد/ پلي يورتان/ نانوكريستال سلولز
543
مطالعه بر روي سينتيك پليمرزاسيون ATRP مونومر DMAEMAو خواص حساسيت به pH
544
مطالعه بر روي شناورپرنده
545
مطالعه بر روي عاملداركردن پلي پروپيلن با انيدريد مالئيك در اكسترودر دو پيچه واكنشي
546
مطالعه بر روي عوامل موثر بر تشكيل و كنترل مورفولوژي و ارتباط آن بارفتار و خواص مكانيـكي آلياژهاي سه تايي بر پايه PP/PC/SEBS
547
مطالعه بر روي عوامل موثر بر تهيه پلي كاپرولاكتام
548
مطالعه بر روي عوامل موثر در تهيه و خواص ابرچقرمه هاي بر پايه آلياژ NBR/PA6
549
مطالعه بر روي فرآيندهاي عامل دارسازي پلي الفينها با استفاده از اكسترودرهاي دو پيچه واكنشي
550
مطالعه بر روي قابليت رنگزايي تعدادي از گياهان بومي منتخب منطقه فارس بر روي كالاي پشمي
551
مطالعه بر روي گروت‌هاي حاوي پوزولان و بنتونيت جهت پركردن ترك‌هاي ايجاد شده در كانال‌هاي انتقال آب و جلوگيري از نشت آب در آن ها
552
مطالعه بر روي ليزرهاي نيمه¬هادي قفل شونده با تزريق نوري و تعيين پارامترهاي كليدي وابسته
553
مطالعه بر روي مكانيزم تشكيل مورفولوژي سيستمهاي دو فازي پليمري در اكسترودرهاي دو پيچه
554
مطالعه بر روي مهار آبشستگي و توسعه زماني آن در اطراف پايه هاي مستطيلي شكل پل
555
مطالعه بر روي نرخ انتقال رسوب كرانه اي ذرات درشت‌دانه در منطقه شكست
556
مطالعه بر روي همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي و حل تحليلي معادلات براژينسكي
557
مطالعه بر روي همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي وحل تحليلي معادلات براژينسكي
558
مطالعه بر روي واكنش انتقال پروتون تركيب 3 - مركاپتو - پروپن تيال و بررسي اثرات استخلاف بر روي اين فرآيند
559
مطالعه بر روي واكنش انتقال پروتون تركيب 3- مركاپتو- پروين تيال و بررسي اثرات استخلاف بر روي اين فرايند
560
مطالعه بر روي واكنش همجوشي سرد در ساختارفلزي پالاديوم
561
مطالعه بر سينتيك كومتابوليسم فنل و پارانيتروفنل توسط رالستونيا ايوتروفا در راكتور بستر ثابت با استفاده از سنگ آذرين
562
مطالعه بر عملكرد پيل سوختي (MFC) در آلاينده زدايي پساب سنتزي دو سوبسترايي
563
مطالعه بر عملكرد پيل سوختي(MFC) در آلاينده زدايي از پساب سنتزي حاوي فنل
564
مطالعه بر عمليات تخميري در توليد هم‌زمان سه حلال (استون،بوتانول و اتانول)
565
مطالعه بر فيزيك ديناميك گازهاي فوق داغ
566
مطالعه بر كاربرد گرانول هاي هوازي توليدي در راكتور هواراند در پساب زدايي پالايشگاه اصفهان
567
مطالعه بر نقش پيل سوختي ميكروبي در كاهش آلايندگي پساب صنعت توليد روغن زيتون
568
مطالعه بر نقش گرانول‌هوازي تشكيل شده در يك راكتور هواراند با استفاده از سيستم لجن فعال از يك واحد پالايشگاهي براي كاهش آلايندگي به روش كومتابوليسم
569
مطالعه بر هم كنش الكترون فوتون در گرافين
570
مطالعه بر هم كنش بين مشتقN4_﴿﴿_كلرووبنزيل اكسي ايمينو﴾_2_﴿تيوفن_2_ايل﴾اتيل﴾پيپرازين نورفلو كساسين باDNAبه روش هاي اسپكتروسكوپي،ولتامتري و مدل سازي مولكولي
571
مطالعه بر هم كنش ذرات باردار خورشيدي با لايه هاي مغناطيسي زمين
572
مطالعه بر هم كنش سرم انساني آلبومين با يون آهن (III) به روش كالريمتري تيتراسيوني همدما
573
مطالعه بر هم كنش گاز آلاينده مونوكسيد كربن با گرافن پيلارد
574
مطالعه بر هم كنش مايع يوني بر پايه كافئين [Sipm][HSO4] با تنگستوفسفريك اسيد به منظور تهيه‌ي كاتاليزوري هتروژن و كارآمد در واكنش‌هاي سنتزي چندجزئي مشتقات ايندازولو فتالازين تري اون‌ها
575
مطالعه بر هم كنش مايع يوني بر پايه كافئين [Sipm][HSO4] با تنگستوفسفريك اسيد به منظور تهيه‌ي كاتاليزوري هتروژن و كارآمد در واكنش‌هاي سنتزي چندجزئي مشتقات ايندازولو فتالازين تري اون‌ها
576
مطالعه بر هم كنش مواد فعال سطحي با رنگها
577
مطالعه بر هم كنش مواد فعال سطحي كاتيوني دو قلو و رايج با مواد رنگزاي آلي
578
مطالعه بر هم كنش يون CD+2 با حالت خالص و 3Al جايگزين شده مدل هاي آرميچر و زيگزاگ نانو لوله بور نيتريد از ديدگاه محاسباتي
579
مطالعه بر همكنش پروتئين سرم آلبومين خوف انساني با يك داروي كوئينولون (لومفلوكساسين ) در شرايط فيزيولوژيك و نيزPH هاي مختلف , the interaction between human serum albumin )HSA( and quinolones drug )lomefloxacin( at physiological condition and various kind of OH
580
مطالعه بر همكنش ليزر پالسي HF بر روي ميناي دندان
581
مطالعه بر همكنش مواد فعال سطحي دود سيل تري متيل آمونيوم بروميد و ستيل تري متيل آمونيوم بروميد ( CTAB , DTAB ) يا .....
582
مطالعه برآورد درستنمايي پيراسته براي برآورد نيرومند پارامترهاي توزيع‌هاي آميخته متناهي
583
مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان كولون و افراد سالم با استفاده از 1HNMR اسپكتروسكوپي
584
مطالعه براي طرح حفاظت و مرمت جلد پارچه‌اي(شال ترمه)كتابچه‌ي قورخانه متعلق به موزه‌ي ملك
585
مطالعه برخي از خواص مكانيكي پارچه هاي تاري پودي مورد استفاده در ژئوتكستايل ها
586
مطالعه برخي از رده بندي هاي طيفي گراف هاي شكافته
587
مطالعه برخي از روش هاي خلق و توليد كتاب هنر نشر نظر براي كودكان و نوجوانان
588
مطالعه برخي از روش هاي عددي حل مسائل مقادير ويژه معكوس پارامتري
589
مطالعه برخي از عوامل موثر و جلوه هاي خشونت عليه زنان
590
مطالعه برخي از عوامل موثر و جلوه هاي خشونت عليه زنان
591
مطالعه برخي ازجنبه هاي بيواكولوژيك سوسك شاخك بلند سارتا ﴿Aeolesthes sarta﴾ Coleoplera: Cerambycidae و ارزيابي كنترل شيميايي آن در اصفهان
592
مطالعه برخي تاثيرات اقتصادي گردشگري تفريحي غار عليصدر بر روستاهاي مجاور
593
مطالعه برخي توده هاي زيره سبز (cuminum Cyminum)ايران براساس صفت مورفولوژيكي ومولكولي
594
مطالعه برخي شاخص هاي نابرابري اقتصادي تعميم يافته
595
مطالعه برخي شاخص هاي نابرابري اقتصادي تعميم يافته
596
مطالعه برخي صفات ريشه تحت شرايط تنش خشكي در كلكسيون گندم بهاره (.Triticum aestivum L)
597
مطالعه برخي عملكردهاي اتانول آمين در گياهNicotiana rustica تحت شرايط تنش شوري كشت در شيشه
598
مطالعه برخي عوامل اكولوژيك دركشت مخلوط كدوي تخمه كاغذي بانخودوعدس
599
مطالعه بررسي اثرات حلال بر خواص ساختاري و صورتبندي داروي رانيتيدين با استفاده از روش مكانيك كوانتومي DFT
600
مطالعه بررسي افزودن نانو مواد بر خواص و عملكرد روغن هاي روانساز
601
مطالعه بررسي تغييرات فيزيولوژيكي حاصل از تنش حياتي بين نماتد مولد غده Meloidogyne SPP. و انگور رقم عسگري
602
مطالعه بررسي حذف ماده آلي دارويي تايلوزين از آب آلوده شده با استفاده از جاذب ارزان قيمت تكه هاي سخت شده سيمان پرتلند
603
مطالعه بررسي حفاظت و مرمت كتيبه تزئيني كاروانسراي گنجعلي خان كرمان
604
مطالعه بررسي در چگونگي كشت و طرز برداشت محصول و ساختن چاي در ايران
605
مطالعه بررسي ماتريس ها وكاربرد آن در جبرخطي
606
مطالعه بررسي نقوش و تزيينات در جبهه جنوبي خانه قدسيه اصفهان حفاظت و مرمت بخشي از تزئينات سالن مركزي
607
مطالعه بررسي و شبيه سازي IC هاي txDAC و كاربرد آنها در سيستم هاي راديو نرم افزار
608
مطالعه بررسي و نهوه ساخت ديسكهاي ساينده در توليد و فرآوري سنگهاي تزئيني
609
مطالعه بررسي، حفاظت و مرمت خنجر مفرغي
610
مطالعه برروي برخي خواص راحتي پارچه حلقوي-پودي كشسان
611
مطالعه برروي نورافشاني صوتي در محيط حوضچه مايع D-استون
612
مطالعه برروي هواي مورد نياز جريان در پايين دست دريچه هاي تونلهاي تخليه تحتاني
613
مطالعه برنامه درسي رشته مامايي در ايران با چند كشور ديگر (استراليا، كانادا، انگلستان ).
614
مطالعه برهم كنش دوپامين هيدروكلرايد و ترنسفرين سرم انساني و بررسي خواص ضد ميكروبي محصولات تجزيه آنزيمي آپوترنسفرين
615
مطالعه برهم كنش گاز آلاينده دي نيتروژن اكسيد با گرافن پيلارد
616
مطالعه برهم كنش نانو ذرات اكسيد آلومينيم (Al2O3) با سطح بستر نيكل به روش پرتو خوشه يونيزه
617
مطالعه برهم كنش نقاط كوانتومي گرافني و مشابهات آن ها با يون هاي نقره و بررسي اثر فلورسانس آن به روش محاسبات مكانيك كوانتومي.
618
مطالعه برهمكنش [Pd3(C12H8C=NO)6] با DNA چهارگانه و ارزيابي اثر سميت آن برسلول‌هاي سرطان سينه(MCF-7) در محيط in-vitro و همچنين بررسي رهايش اين كمپلكس از نانوذرات سنتز شده ي آلبومين سرم گاوي و نانوسلولز استخراج شده از جلبك
619
مطالعه برهمكنش N,N1,N2,N3 -تترامتيل تترا-2و3-پيريدينوپورفيرازين مس (II) با DNA توسط تكنيك هاي طيف سنجي جذبي،پراكندگي تشديد يافته نور
620
مطالعه برهمكنش آب هاي آلوده شبيه سازي شده ناشي از لكه هاي نفتي با گليكوزيدها و ساپونين هاي استخراج شده از گياهان دارويي
621
مطالعه برهمكنش بافت استخوان و داربست كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و ژلاتين در مدل حيواني با رويكرد مكانوبيولوژي
622
مطالعه برهمكنش بين اوره آزباتلا و يون هاي نقره و مس
623
مطالعه برهمكنش تاتومر‌هاي تترازول 5-تيون با سطوح (1 1 1) و (0 1 1) مس و بررسي نظري اثر بازدارندگي آنها بر خوردگي مس
624
مطالعه برهمكنش داروي آزاتيوپرين باماكرومولكول هاي زيستي دئوكسي ريبونوكلوئيك اسيد ( DNA) و آلبومين سرم انساني (HSA)
625
مطالعه برهمكنش گاز الاينده دي نيتروژن اكسيد با گرافن پيلارد كشيده شده
626
مطالعه برهمكنش گازهاي دواتمي و سه اتمي با نانو لوله هاي كربني كاتيون دار با استفاده از روش هاي محاسبات كوانتومي و كاربرد آن در شبيه سازي مولكولي
627
مطالعه برهمكنش مخلوط مواد فعال سطحي و نانوصفحات گرافني با استفاده از شبيه سازي ديناميك ملكولي
628
مطالعه برهمكنش نانوساختارهاي مواد فعال سطحي با سطوح اَبرآبگريز در حضور افزودني ها
629
مطالعه برهمكنش نانولوله هاي كربني و مولكول DNA به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
630
مطالعه برون تني اثر پيش درمان با نانو ذرات PLGA بارگيري شده با كروستين بر روي كارايي ايندوسيانين كربن طي اجراي درمانهاي فتودايناميك بر رده سلولي MCF7
631
مطالعه برون تني داربست ها بر پايه LDH با قابليت رهايش داروي آلندرونات
632
مطالعه بسترهاي لازم براي پياده سازي استراتژي چابكي در سازمان هاي صنعتي شهر اصفهان ﴿مطالعه موردي: گروه صنعتي انتخاب ﴾
633
مطالعه بسط سري مدل آيزينگ بر روي شبكه كاگومه
634
مطالعه بصري نقش درخت سرو در فرش هاي قاجار ايران به منظور طراحي و ساخت مصنوعات فلزي
635
مطالعه بعد زيباشناسي تربيت از ديدگاه قرآن
636
مطالعه بعد گلدي حلقه ها و مدول ها
637
مطالعه بكار گيري نظام ساماندهي محيط كار فايواس (5s ) در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر زابل
638
مطالعه بكارگيري نظام ساماندهي محيط كار فايواس(s5) در كتابخانه‌هاي دانشگاهي شهرزابل
639
مطالعه بلورينگي پلي اتيلن ترفتالات و اثر آن بر خواص فيزيكي و مكانيكي
640
مطالعه بلوغ مواد آلي بر اساس تغيير رنگ پالينومرف ها
641
مطالعه بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي (معلم پژوهنده )
642
مطالعه بنيادي ضوابط ويژه طراحي اعضاء مقاوم در برابر زلزله آئين نامه بتن ايران و مقايسه آن با آئين نامه هاي Eurocode )EC8/CEN 1994)و UBC 94uniform building code 1994
643
مطالعه بنيادي كاهش پساي اصطكاكي در جريان آشفته حاوي ميكروحباب
644
مطالعه به روش رويش نظري درباره معيارهاي همسرگزيني
645
مطالعه به روي پره هاي توربين از نظر عملكرد و ارائه پروفيل اپتيم براي پره
646
مطالعه به كارگيري رهيافت برنامه ريزي ارتباطي در بازآفريني شهري ﴿نمونه موردي: محله همت آباد اصفهان﴾
647
مطالعه به منظور ايجاد ضوابط طراحي هيدروليكي راه ماهي پيچان نوع C
648
مطالعه به‌كارگيري نمودارهاي حد شكل‌دهي توسعه‌يافته
649
مطالعه بهره انرژي ساچمه ها در ICF با استفاده از حل معادلات MHD
650
مطالعه بهره توليد راديو ايزوتوپ هاي Sc از طريق واكنش هاي پروتون- القائيده
651
مطالعه بهزيستي مسير شغلي كاركنان و مقايسه تأثير مشاوره شغلي مبتني بر آن با مشاوره شغلي ساخت¬گرا بر بهزيستي و انطباق‌پذيري مسير شغلي
652
مطالعه بهسازي لايه‌ي كاتاليست كاتدي در پيل‌هاي سوختي غشا تبادل پروتون
653
مطالعه بهينه سازي عملكرد ميكرومبدلهاي مستطيلي يك لايه اي و چند لايه اي جهت خنك كردن قطعات الكترونيكي بسيار كوچك
654
مطالعه بهينه سازي محيط كشت و باززايي ارقام مختلف انگور
655
مطالعه بهينه سازي مصرف انرژي
656
مطالعه بوم سازي در حوزه كتاب آرايي ايراني در دوره اسلامي
657
مطالعه بيان برخي ژن هاي مسير بيوسنتزي استويول گلايكوزيدي تحت تاثير نوع و مقدار منبع هيدرات كربن در شرايط درون شيشه اي در گياه استويا (Bertoni Stevia rebaudiana)
658
مطالعه بيراستراتيگرافي پالئوزوئيك فوقاني در ناحيه سه- ابيانه
659
مطالعه بيشتر نيم ابرگروههاي سه تايي و سه تايي كامل
660
مطالعه بين بين نسلي تاثير ويژگي هاي اجتماعي - فرهنگي والدين بر ازدواج خويشاوندي فرزندان در شهر يزد
661
مطالعه بين فرهنگي كلمات ربط در چكيده هاي علوم نرم و علوم سخت
662
مطالعه بين محتواي كتاب هاي حرفه و فن با نيازهاي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي تهران منطقه 2
663
مطالعه بين نسلي ارزش‌كار در شهريزد
664
مطالعه بين نسلي سبك زندگي دختران و مادران در شهر يزد
665
مطالعه بينا رسانه اي فيلم و تئاتر در توليد يك اجرا ﴿با رويكرد به مجالس تعزيه ي ايراني﴾
666
مطالعه بينا رسانه اي فيلم و تئاتر در توليد يك اجرا ﴿با رويكرد به مجالس تعزيه ي ايراني
667
مطالعه بينانشانه اي داستان "گذر سياوش از آتش" از دوره قاجار تا عصر حاضر با رويكرد اسطوره كاوي
668
مطالعه بيو اكولوژي شته هاي Macrosiphuro rasae و بررسي فون شته هاي گلسرخ در اصفهان
669
مطالعه بيو سيستماتيكي كمپلكس گونه اي Silene meyeri در ايران
670
مطالعه بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه منطقه انارك
671
مطالعه بيواستراتيگرافي سازند قم در شمال شرق اصفهان (منطقه آبگرم)
672
مطالعه بيواستراتيگرافي و تحول حياتي مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه اسفه شهرضا
673
مطالعه بيواستراتيگرافي و ميكروفاسيس رسوبات ائوسن ( سازند جهرم ) در شمال غرب ناحيه بلداجي
674
مطالعه بيوسيستماتيك (مورفولوژي، آناتومي، كرئوموزومي و آناليز پروتئين ها) برخي از گونه هاي Triticum در ايران
675
مطالعه بيوسيستماتيك جنس Capparis L.در ايران
676
مطالعه بيوسيستماتيك جنس Sargassum C. Agardh. (Phaeophyta, (Sargassaceae با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي و ملكولي در سواحل جنوبي ايران
677
مطالعه بيوسيستماتيك كمپلس گونه اي...براساس داده هاي ريخت شناسي ومولكولي
678
مطالعه بيوسيستماتيكي جنس Polygonum L.دراستان مركزي
679
مطالعه بيوسيستماتيكي دو گونه O. michauxii و O. hohenackeriana در ايران
680
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه Poa bulbosaL ( ريخت شناسي و سيستوتاكسونومي ) در ايران
681
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي Silene L.Sect Melandriformes در سطح جمعيت در ايران
682
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي جنس Trigonella silene Palinotricha,S nurensis,S.Prilipkoana,S.hirticalyx در سطح جمعيت ايران
683
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي جنس Trigonella در استان مركزي
684
مطالعه بيولوژي و اكولوژي دلفين با تاكيد برخليج فارس
685
مطالعه بيومكانيك ورزشي
686
مطالعه بيومكانيكي شوت در رشته ورزشي فوتبال
687
مطالعه پارامتر هاي موثر بر توليد آنزيم پروتو پكتيناز توسط باكتري با سيلوس سابتيليس
688
مطالعه پارامتر هاي موثر بر خرده فروشي ها در پذيرش محصول جديد (مطالعه موردي: سوپر ماركت هاي واقع در شهرستان هاي مركزي استان مازندران)
689
مطالعه پارامتر هاي موثر بر خرده فروشي ها در پذيرش محصول جديد (مطالعه موردي: سوپر ماركت هاي واقع در شهرستان هاي مركزي استان مازندران)
690
مطالعه پارامتر هاي موثر بر نانو كامپوزيت هاي تهيه شده به روش لاتكس
691
مطالعه پارامتر هاي موثر بر هدايت الكتريكي الاستومرها
692
مطالعه پارامتر هاي موثر در ريسندگي الكتريكي پلي آميد
693
مطالعه پارامترها و استراتژي گذر از شبكه هاي مخابراتي آنالوگ به ديجيتال
694
مطالعه پارامترها و خواص در توليد غشاهاي نانو كامپوزيتي به منظور جداسازي گازي
695
مطالعه پارامترهاي تأثيرگذار بر حصول دقتهاي ابعادي و هندسي حين ماشين كاري آلياژهاي آلومينيوم كارشده
696
مطالعه پارامترهاي ديناميكي اثرگذار بر رفتار برگشتپذيري پليمرهاي سوپرامولكول هيدروژني
697
مطالعه پارامترهاي رئولوژي موثر در تهيه خمير سلول هاي HepG2-آلژينات به عنوان جوهر چاپگرهاي زيستي
698
مطالعه پارامترهاي ژنتيكي عملكرد و برخي خصوصيات مورفولوژيك در فاميل هاي ناتني گونه ي علوفه اي مرتعي بروموس ﴿ Bromus inermis﴾ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
699
مطالعه پارامترهاي فرآيندي مؤثر بر الكتروليز غشايي HClدر سلهاي احياء اكسيژن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
700
مطالعه پارامترهاي فرايند توليد با دستگاه ترمو باندينگ روي خصوصيات لايه نيافته پلي پروپيلن
701
مطالعه پارامترهاي فرايندي و موادي سنتز رزين پلي استر بهبود يافته با اكريليك با مشخصات خاص (مناسب براي پوشش هاي پودري)
702
مطالعه پارامترهاي فيزيولوژيكي وفعاليت انزيم هاي انتي اكسيدانت درگياه شاهي تحت تاثير متيل وپروپيل ايزوتيوسيانات درشرايط كشت درشيشه
703
مطالعه پارامترهاي مؤثر در تشكيل ريزساختار در نانو كامپوزيت هيبريدي پلي-وينيليدين¬فلورايد-گرافن-نانو لوله هاي كربني و تأثير آن بر خواص الكتريكي سامانه
704
مطالعه پارامترهاي مؤثر در فروشويي ايلمنيت احيا شده با كربن فعال
705
مطالعه پارامترهاي ماشين كاري بر زبري سطح در فرآيند تراشكارى توسط اندازه گيري شدت جريان موتور محركه
706
مطالعه پارامترهاي موثر بر بازدهي توربين هاي بادي
707
مطالعه پارامترهاي موثر بر توليد زرين پلي استر غير اشباع به روش بازيافت شيميايي PET
708
مطالعه پارامترهاي موثر بر ريز ساختار و تاثير آن بر خواص مكانيكي در نانوكامپوزيت YALCONAN / RBS / CVP
709
مطالعه پارامترهاي موثر بر فرآوري دانه جو به منظور طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه غلتك بخاري
710
مطالعه پارامترهاي موثر بر فرايند آيدايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
711
مطالعه پارامترهاي موثر بر كاهش افت فشار در خطوط انتقال نفت به كمك تزريق پليمر
712
مطالعه پارامترهاي موثر بررفتار سينتيكي فرآيند فداشوندگي در مواد كامپوزيت اپوكسي - نووالاك / كربن
713
مطالعه پارامترهاي موثر در سازگارسازي واكنشي الياژهاي پليمري بر پايه pp/pa6 در اكسترودرهاي دو پيچه همسو گرد
714
مطالعه پارامترهاي موثر در عملكرد غشاهاي حلال آلي در استحصال ژرمانيم
715
مطالعه پارامترهاي هيدروديناميكي مؤثر بر طراحي بدنه يك وسيله زيرسطحي خودكنترل
716
مطالعه پارامتري براي طرح بهينه شبكه هاي دو لايه
717
مطالعه پارامتري براي طرح بهينه گنبد هاي سازه فضا كار
718
مطالعه پارامتري تاثير زاويه حمله و عدد ماخ جريان و زاويه چينش و صلبيت زنجير پره بر روي عملكرد زنجير پره هاي متشكل از پره كمپرسورهاي NAŸA65
719
مطالعه پارامتري تشويه خاكستر سوخت نيروگاه با كربنات سديم
720
مطالعه پارامتري خواص تشعشعي ساختارهاي چند لايه اي بسيار نازك
721
مطالعه پارامتري شكست در صفحات تقويت شده حاوي ترك با روش اجزاي محدود
722
مطالعه پارامتري كيفيت درياماني شناورهاي تندرو در موج
723
مطالعه پارامتريك اثر برخورد ساختمان‌هاي مجاور بر عملكرد ساختمان‌ها با جداگر لرزه‌اي LRB
724
مطالعه پارامتريك اثر بريدگي چرخ بر روي تنش هاي چرخ و ريل در حوزه زمان و فركانس
725
مطالعه پارامتريك باد بر روي سازه هاي با سقف شيبدار داراي بازشو بر مبناي ديناميك سيالات محاسباتي
726
مطالعه پارامتريك بريدگي چرخ و اثرات آن در صداي قطارهاي پر سرعت
727
مطالعه پارامتريك بهبود عملكرد كلكتور خورشيدي لوله خلأ با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
728
مطالعه پارامتريك و بررسي فرم بدنه شناور هاي تجاري از منظر مسائل هيدروديناميكي
729
مطالعه پارامتريك و تحليل عددي هيدروديناميكي سكوي ثابت
730
مطالعه پارچه هاي طراز در تمدن اسلامي با تاكيد بر دوره فاطميون مصر
731
مطالعه پاسخ به تحريك ورقهاي نازك مستطيلي با هدف تعيين امپدانس مكانيكي
732
مطالعه پاسخ به كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي salvia multicaulis
733
مطالعه پاسخ ديناميك بدنه شناور كامپوزيتي با در نظر گرفتن رفتار ويسكوالاستيك
734
مطالعه پاسخ فلئورسنس كلروفيلa در گياه تنباكو{Nicotiana Plumbaginifolia}تراريخته شده با ژن AtNRT2.1 در شرايط كمبود نيترات
735
مطالعه پاسخ فلوئورسنس كلروفيل a در جلبك تك سلولي Dunaliella تحت تنش شوري
736
مطالعه پاسخ فلورسنس كلروفيل a در گياه كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري
737
مطالعه پاسخ لرزه اي قابهاي خمشي فلزي با نامنظمي توزيع جرم در ارتفاع
738
مطالعه پاسخ نوري خطي و غير خطي نانوپوسته ها با استفاده ازتئوري ماي
739
مطالعه پاسخ هاي فيزيولوژيك و تغييرات مقدار تاكسول در كشت كالوس و سلول سُرخدار (Taxus baccata L.) تحت تأثير تنش خشكي
740
مطالعه پاشش سوخت امولسيوني مازوت - آب
741
مطالعه پاشندگي موضعي و كنترل سرعت گروه در ساختارهاي كريستال فوتوني دوبعدي
742
مطالعه پايداري ديواره چاه ها در روش حفاري تحت فشار تعادلي در سازند آسماري ميدان نفتي M
743
مطالعه پايداري ساختماني آنزيم پپسين در حضور حرارت و دگرگون كننده هاي شيميايي
744
مطالعه پايداري سيستم هاي قدرت به روش تابع انرژي
745
مطالعه پايداري شناورهاي ماهيگيري
746
مطالعه پايداري شيرواني هاي خاكي مسلح شده باژئوتكستايل به روش اجزاي محدود
747
مطالعه پايداري شيروانيهاي مسير آزاد راه تهران - شمال و ارائه طرح پايدار سازي
748
مطالعه پايداري و تغييرشكل در ديوارهاي مركب ميخ‌كوبي-مهاري عميق جهت بهينه سازي طراحي آنها
749
مطالعه پايداري ولتا‍‍ژدر سيستم قدرت
750
مطالعه پايه‌اي كاربردهاي نانوتكنولوژي در نيروگاه‌هاي هسته‌اي آبسبك (بررسي نانو‌سيال خنك‌كننده‌ آلومينا و حفاظ هسته‌اي نانوبتن سيليكا)
751
مطالعه پتانسيل اقتصادي كانه زايي مس انديس كوه لخت در منطقه تودشك (شرق اصفهان)
752
مطالعه پتانسيل كل در برهمكنش يون هاي سنگين با استفاده از داده هاي توزيع سد همجوشي , calculation of the total potential in heavy lon reactions using fusion barrier distribution data
753
مطالعه پتانسيلهاي جنگلهاي استان چهارمحال و بختياري ازطريق GISدر معرفي گونه هاي چوبي صنعتي و نيمه صنعتي مديترانه اي
754
مطالعه پتروفيزيكي و ارزيابي خواص مخزني با استفاده از اطلاعات مغزه و تفسير لاگ تصويري NMR در يكي از ميادين ايران
755
مطالعه پتروگرافي ، پترولوژي، و ژئوشيمي مجموعه آتشفشاني منطقه سياه كوه (شمال شرق درياچه نمك )
756
مطالعه پتروگرافي و پترولوژيكي توده هاي نفوذي سهيل پاكوه و گلشكنان ( شمال نائين )
757
مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني و پهنه هاي دگرساني گرمابي وابسته منطقه شمال غرب نائين ﴿ايران مركزي﴾
758
مطالعه پتروگرافي وژئوشيميايي آلتراسيون هيدروترمال درمنطقه رنگان (جنوب غرب اردستان)
759
مطالعه پتروگرافي، پترولوژي و دگرساني گرمابي در نهشته پورفيري مس دره زار و ارتباط واحدهاي سنگي با كانسارسازي مس و موليبدن (كرمان، جنوب شرق ايران)
760
مطالعه پترولوژي ، ژئوشيمي و خاكهاي كمياب در توده هاي گرانيتوئيدي شمال و شمال شرق و شمال غرب اليگودرز با تاكيد بر روي انكلاو توده ها
761
مطالعه پترولوژي پلاژيو گرانيت ها و سنگ هاي وابسته در افيوليت نائين ( ايران مركزي)
762
مطالعه پترولوژي گرانيت آيركان ( شمال شرق استان اصفهان)
763
مطالعه پترولوژي گرانيتوئيدهاي شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان)
764
مطالعه پترولوژي وژئوشيمي ولكانيسم پالئوزوئيك زيرين (سيلورين) در دره ابيانه
765
مطالعه پترولوژيكي و ژئوشيميايي ولكانيك ها و پهنه هاي آلتراسيون وابسته، منطقه كوه لخت، تودشك ﴿جنوب غرب نائين﴾
766
مطالعه پخش بار DC.AC چند ترميناله - برنامه نويسي پخش بار DC-AC چند ترميناله
767
مطالعه پديدارشناختي تجربه زيسته دانشجويان از فرايند نگارش پايان نامه (مورد مطالعه: دانشجويان دختر مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان)
768
مطالعه پديدارشناختي تجربه زيسته زنان جامانده از مهاجرت كاري همسرانشان (مورد مطالعه: زنان دِهستان خانميرزا)
769
مطالعه پديدارشناسانه تجربه زيسته همسران شهداي مدافع حرم استان اصفهان
770
مطالعه پديدارشناسانه زنان داراي سابقه زندان درخصوص تجربه زندان (مورد مطالعه؛ بند نسوان زندان مركزي اصفهان)
771
مطالعه پديدارشناسانه و كاركردي پيكسيليشن در انيميشن
772
مطالعه پديده Condensation در الكترود كاتد پيل سوختي، PEM
773
مطالعه پديده پس خميدگي در ايزوتوپهاي اوتربيوم
774
مطالعه پديده تجمع يوني در محلولهاي سير شدة سولفات نقره در حلال مخلوط آب -اتانول در دماي 25C
775
مطالعه پديده ترابرد كوانتومي مبتني بر نظريه اطلاعات و بررسي روش هاي تجربي آن
776
مطالعه پديده تركيب چهار موج در سيستم هاي چند ترازي
777
مطالعه پديده تورم كف و همگرايي ديوارها در گالريهاي دنبال لايه معدن زغال سنگ پروده پنج طبس و روشهاي كنترل آن
778
مطالعه پديده خستگي در پره كامپوزيتي توربيني بادي
779
مطالعه پديده شكافت و معادله لانگوين , study of fission and langevin equation
780
مطالعه پديده شكافت ومعادله لانگوين
781
مطالعه پديده شناسي و تحليل ساختارهاي منسجم و فرآيندهاي انتقال در جريان‌هاي برخوردي نوساني
782
مطالعه پديده قوس‌زدگي در سدهاي خاكي با هسته رسي خالص و مقايسه آن در سدها با هسته رسي مختلط
783
مطالعه پديده نو بيسوادي در فارغ التحصيلان پنجم ابتدايي نهضت سواد آموزي شهر يزد در 3 سطح خواندن، نوشتن و محاسبات
784
مطالعه پديده‌هاي انتقال و تغيير شكل طي پخت كيك با استفاده از مايكروويو ساسپتور و بهينه سازي فرايند
785
مطالعه پذيرفتاري مغناطيسي نانو نوارهاي گرافيني دو لايه تا تقريب دومين همسايه
786
مطالعه پذيرفتاري مغناطيسي و ظرفيت گرمايي نانو نوار آرمچير در حضور ميدان مغناطيسي
787
مطالعه پراش غيرواكنشي گونه هاي Ne و Ar از روي سطح SiC به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
788
مطالعه پراكندگي رامان در نقاط كوانتومي نيم‌رسانا
789
مطالعه پراكنش زيستگاه هاي سمندر لرستاني Neurergus kaiseri
790
مطالعه پراكنش نانورس و خواص مكانيكي در نانوكامپوزيت لاستيك استايرن بوتادي¬ان/نانورس/كربنات كلسيم
791
مطالعه پرتو ايكس توليدي درتوكامك دماوند با استفاده از روش مونت كارلو
792
مطالعه پروتئوميكس افتراقي توده هاي منتخب اسپند ايراني ...به منظور ارزيابي مقايسه اي ماده هاي موثر هارمين وهارمالين
793
مطالعه پروفايل متابوليت هاي ليشمانيا اينفانتوم و مقايسه متابوليت هاي فازهاي لگاريتمي و ايستايي به وسيله روش طيف سنجي تشديد رزونانس مغناطيس هسته )1HNMR(
794
مطالعه پروفايل متابوليكي انگل فااسپاروم پلاسموديوم مالاريا در فاز رينگ و تروفوزيت به وسيله طيف سنجي...
795
مطالعه پروفايل متابونوميكس بيماري قلبي عروقي تصلب شرايين به كمك طيف سنجي ان ام آر
796
مطالعه پروفايلومتري و ميكروسكوپ الكتروني اثر سه نوع سيستم پاليش بر خشونت سطحي كامپوزيت هاي هيبريد
797
مطالعه پرونئين نوتركيب آميلوپلولاز Coh 4159
798
مطالعه پژوهش هاي جهاني در حوزۀ اخلاق پزشكي : يك تحليل علم سنجي
799
مطالعه پسااستعماري زندگي پاي اثريان مارتل با تكيه برمدل هانا آرنت
800
مطالعه پلي فنل هاي پوست، دانه و هسته انار و ارتباط آنها با رنگدانه هاي ميوه
801
مطالعه پلي مرفيسم تك نوكلئوتيدي 1171 - در پروموتورژن ماتريكس منالو پروتئيناز 3 ( 3- MMP) در سرطان سينه با استفاده از روش PCR- RFLP
802
مطالعه پلي مورفيسم DNA ماهواره اي ژن هاي IGF_ I و CYP19 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان درجمعيت اصفهان
803
مطالعه پلي مورفيسم DNA و الگوي پروتئيني ايزوله هاي قارچ Puccinia striiformis
804
مطالعه پلي مورفيسم GGC در اگزون شماره يك ژنeRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پروستات در منطقه اصفهان
805
مطالعه پلي مورفيسم پروموترژنTNTaدر بيماران ايراني مبتلا به آترواسكلرئزيس به روشPCR-RFLP
806
مطالعه پلي مورفيسم تكرار GGC در اگزون شماره يك ژن eRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
807
مطالعه پلي مورفيسم تكرارهاي GGC در اگزون شماره يك ژن eRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان كولور كتال در منطقه اصفهان
808
مطالعه پلي مورفيسم دو ميكروستلايت در ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان
809
مطالعه پلي مورفيسم دوميكروستلايت در ژن هاي TGFBR1 و NFKB1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منقطه ي اصفهان
810
مطالعه پلي مورفيسم هاي ژن NAT2 در سرطان هاي ناحيه پروگزيمال معده ) ديفيوز(
811
مطالعه پلي مورفيسم هاي ژن ميوستاتين و ارتباط آن با برخي صفات اقتصادي در بز مرخز
812
مطالعه پليمريزاسيون دوغابي 1- الفين‌ها در حضور كاتاليست‌ زيگلر-ناتا و بررسي آزمون‌هاي ريزساختار و خواص پليمر و كاتاليست‌
813
مطالعه پليمريزاسيون مونومر 1-بوتن با كاتاليزورهاي متالوسن و زيگلر ناتا
814
مطالعه پليمورفيسم تكرارهاي AAAG در پروموتر ژن ERRg و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان
815
مطالعه پهن شدگي و شبيه سازي طيف NMR پروتون در مولكول HP در اثر جفت شدگي با هسته دوتريم و وابستگي آن به دما
816
مطالعه پوشاك سنتي زنان آذربايجان و ارائه نمونه هاي جديد براساس نمونه هاي قديمي ﴿قرن 19﴾
817
مطالعه پوشاك معاصر زنان لر منطقه لرستان با پوشاك زنان دوره باستان با تاكيد بر قوم ماد
818
مطالعه پوشش زنان در نگارگري عصر صفويه و قاجاريه
819
مطالعه پوشش گياهي حوزه آبخيز شورتنگه دامغان
820
مطالعه پوشش گياهي كوه چينگري كوهدشت
821
مطالعه پوشش گياهي كوه چينگري كوهدشت
822
مطالعه پوشش گياهي و تعيين نقش آن در كاهش آمونيوم و فسفات ورودي به درياچه اوان
823
مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه كوچك
824
مطالعه پوياي سيستم بانكي با استفاده از نظريه كنترل بهينه تصادفي
825
مطالعه پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن در زندگي روستايي ﴿ مطالعه ي موردي: دهستان گل تپه - سقز﴾
826
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي
827
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان تاررود)
828
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم درنواحي روستايي مطالعه موردي:دهستان تاررود
829
مطالعه پيچيدگي نحوي زبان بينابين در سطح مختلف
830
مطالعه پيرامون پسماندهاي فضايي (Space Debris) وبررسي اثرات آن بر طراحي مفهومي و عملكرد يك ماهواره وبيان راهكارهاي حقوقي آن
831
مطالعه پيرامون كاربرد نانووايرهاي ZnO در توسعه " زيست حسگرهاي بر پايه ي ترانزيستورهاي FET" براي مقاصد تشخيص پزشكي
832
مطالعه پيرامون واحد آروماتيك و شبيه سازي آن توسط نرم افزار
833
مطالعه پيرامون واحد الفين و شبيه سازي آن به كمك نرم افزار Aspen Plus [اسپن پلاس]
834
مطالعه پيرسازي آلياژ2XXX Al از طريق شبيه سازي ديناميك مولكولي
835
مطالعه پيسه هاي ليزري و بكارگيري آن در مطالعه تغيير شكل اجسام
836
مطالعه پيش بيني سرعت خوردگي در لوله هاي انتقال نفت و گاز به روش DFC
837
مطالعه پيش بيني ميزان رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران باآسيب هاي رواني درافراد مبتلا به ملال جنسيتي
838
مطالعه پيشامدهاي بازگردنده درحضورمتغيرهاي توصيفي با بعد بالا
839
مطالعه پيشينه تاريخي و اعتقادي نقش طاووس و بازنمود آن در نگاره هاي ايراني
840
مطالعه پيوستگي و گسترش ابعادي كانيسازي سرب و روي در محدوده يال شمالي ايرانكوه با استفاده از روشهاي ژئوفيزيكي و تلفيق اطلاعات اكتشافي
841
مطالعه پيوند شدن برخي داروهاي ضدسرطان با پروتئين آلبومين سرم و توسعه مباني نظري پيوند شدن ليگاند به پيوند ماكرومولكول بر اساس مفهوم ظرفيت پيوندي
842
مطالعه پيوند شدن ستيل پيريدينيوم كلريد به آنزيم گلوكز اكسيداز
843
مطالعه پيوند ها دروب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي كشور , a study on the university library website links in iran
844
مطالعه پيوند هيدروژني بين مولكول‌هاي استيك اسيد
845
مطالعه پيوندهاي هيدروژني در زنجيره هاي پلي آلانين در نانو ساختار آلفا هليكس با بكارگيري نظريه تابعي چگالي
846
مطالعه تÊثير پروبيوتيك هاي لاكتوباسيلوس كازيي و لاكتوباسيلوس پاراكازيي جداشده از روده ماهي كپور معمولي بر بيان ژن P35 در رده سرطاني K265
847
مطالعه تئاتر آلترناتيو در مواجهه با گفتمان هژمونيك سرمايه‌داري بانگاهي به تئاترهاي گارژنيتزه و نان و عروسك
848
مطالعه تأثير آب بر عمليات حفاري و سيستم نگهداري در اطراف تونل‌ها، مطالعه موردي: تونل امامزاده هاشم
849
مطالعه تآثير آب زيرزميني در مكانيزم انتشار امواج حاصله از انفجار
850
مطالعه تأثير ارائه خدمات مرجع مجازي در بهبود رفتار اطلاع يابي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
851
مطالعه تأثير ارتباطات سياسي، بيش اعتمادي مديران و كسادي مالي برشدت سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه
852
مطالعه تأثير ارتفاع از سطح دريا و جهات جغرافيايي بر روي ويژگي هاي كمي درختان بلوط ايراني و تنوع گونهاي گياهان همراه آن در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل آموزشي و پژوهشي دانشگاه رازي) 
853
مطالعه تأثير ارزش عملكردي، اجتماعي و احساسي بر قصد تعامل مستمردر شبكه هاي اجتماعي فروشگاه اينترنتي زنبيل
854
مطالعه تأثير ارزش ويژه برند مقصد گردشگري بر قصد بازديد مجدد (مطالعه موردي: گردشگران ورزشي شهر اصفهان)
855
مطالعه تأثير استفاده از سيليكات هاي لايه اي ميكا بر ريز ساختار، عبوردهي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن
856
مطالعه تأثير افزايش ضريب نفوذ منابع فتوولتائي بر پايداري سيستم‌هاي قدرت
857
مطالعه تأثير افزودن زيركونيم به آلياژ پايه منيزيم براي كاربرد به‌عنوان ايمپلنت و بررسي خواص خوردگي آن در محيط شبيه‌سازي‌شده بدن
858
مطالعه تأثير افشاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت بر حق الزحمه و كيفيت حسابرسي
859
مطالعه تأثير انحناء مجراي خم 90 درجه بر رفتار جريان سيال ويسكوالاستيك توسط روش PIV و حل عددي
860
مطالعه تأثير انديشه ابن‌عربي بر آثار كمال‌الدين بهزاد
861
مطالعه تأثير بحران مالي جهاني بر درماندگي مالي، مديريت سود و قيمت گذاري اقلام تعهدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
862
مطالعه تأثير بي نظمي در فواصل فريم بندي در ارتعاشات سيستم رانش شناور
863
مطالعه تأثير بي نظمي و ناخالصي در گرافن
864
مطالعه تأثير تراكم پارچه بي بافت به روش سوزن زني بر خواص راحتي پوشاك لايه دار
865
مطالعه تأثير تغيير در سيستم قاب‌بندي (ثابت،شناور يا تركيبي) بر استحكام سازه شناور تندرو آلومينيومي
866
مطالعه تأثير تنشهاي برجا در در مكانيزم تغيير شكل و پايداري شيب هاي بلند
867
مطالعه تأثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد (FST) بر پاسخ هاي هورموني و شاخص آندروژن آزاد (FAI) بازيكنان فوتبال
868
مطالعه تأثير روايت در تصويرسازي ميني‌مال
869
مطالعه تأثير ساختمان پارچه‌هاي تاري پودي پيراهني بر انعطاف‌پذيري و بازگشت از چروك در جهات مختلف
870
مطالعه تأثير سليقه و سفارشهاي شخصي در تحولات طرح و نقش فرش دورۀ قاجار
871
مطالعه تأثير سيليكات هاي لايه اي ميكا بر ريز ساختار، عبوردهي، خواص مكانيكي و بلورينگي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد-6
872
مطالعه تأثير شرايط فرآيندي بر ساختار و خواص فوم¬هاي پليمري
873
مطالعه تأثير ظرفيت نوآوري و كارآفريني ملّي بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه
874
مطالعه تأثير فاكتور تاب و كشش ريسندگي بر خواص تاب زندگي نخهاي ريسيده شده در سيستم رينگ
875
مطالعه تأثير فرهنگ بر عروسك هاي دست ساز سنتي (ليلي دستي) قوم لر با رويكرد نشانه شناسي
876
مطالعه تأثير فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني راهبردي بر عملكرد زيست‌محيطي با نقش واسطه‌اي رفتار شهروند-زيست‌محيطي و نقش تعديل گر ابتكارات زيست‌محيطي (موردمطالعه: شركت‌هاي صنعتي و معادن شمال استان فارس)
877
مطالعه تأثير قطبيت پيوند بر ساختار الكتروني ،انتقال بار، رزونانس و قدرت پيوند هيدروژني در تركيب 3-آمينو پروپن تيال و مشتقات آن
878
مطالعه تأثير گفتمان مشروطه بر نقاشي عصر قاجار
879
مطالعه تأثير لايه بالاست مسلح شده با مصالح ژئوسنتتيك در پل¬هاي راه¬آهن
880
مطالعه تأثير لايه هاي مارني بستر در تخريب زيرسازي جاده، مطالعه موردي (كمربندي خان زنيان محور شيراز- بوشهر)
881
مطالعه تأثير مديريت ريسك بر عملكرد شركت با نقش چابكي سازماني و كيفيت عملكرد حسابرسي داخلي
882
مطالعه تأثير مكمل ترزيقي ويتامين د بر فاكتور اندوتليان عروق، پروتئين حساس واكنش گر (c (hs-CRP و پروفايل قند و لپيد در بيماران ديابت نوع دو مبتلا به كمبود ويتامين د
883
مطالعه تأثير مهارت هاي زندگي بر بهزيستي اجتماعي زنان 20 تا 45 ساله شهرستان فردوس
884
مطالعه تأثير نرخ تزريق و برداشت در پايداري مغار نمكي ذخيره سازي گاز طبيعي
885
مطالعه تأثير نمك هاي مس، منگنز و موليبدات بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي پايه واناديم بر روي آلياژ منيزيم
886
مطالعه تأثير وضعيت مالي شركت، فرصتهاي سرمايه گذاري و هزينه سرمايه بر ارزش نهايي وجه نقد
887
مطالعه تأثيرات جنگ تحميلي بر تحول سكونتگاه‌هاي روستايي شهرستان قصرشيرين
888
مطالعه تأثيرات نقاشي آرت¬نوو بر بازنمايي فيگور زنان در تصويرسازي¬ فشن
889
مطالعه تأثيرات واكنشهاي مختلفبر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم‐تريتيوم
890
مطالعه تأثيراعتبار شخصيتهاي مشهور (شُهره يا سلبريتي) بر ارزش ويژه برند با نقش ميانجي گرانه اعتماد برند
891
مطالعه تئوري 2و3 – نفتالن ديول سولفيدها، گرافن سولفونات و آنتراكويينونها: شناسايي يون هاي فلزي با كرون اترها، شناسايي گازها و مطالعه نيمه هاديهاي آلي در حالت پايه و برانگيخته٬حالت گذار٬آناليز كنفورماسيوني و فعاليت زيستي
892
مطالعه تئوري اثر حلال بر جهت گزيني حلقه افزايي 3،1 دوقطبي آزيد-آلكين
893
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
894
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
895
مطالعه تئوري اثر ضد باكتريايي برخي كيليت كننده هاي آهن به عنوان داروهاي بازدارنده سيدروفورها
896
مطالعه تئوري استاتيك و ديناميك شناورهاي چوبي
897
مطالعه تئوري برخي مشتقات بنيزيميدازول به عنوان داروهاي ضد مالاريا و ضد الكل و تعيين جايگاه فعال دارويي آنها
898
مطالعه تئوري برهمكنش داروهاي ضدديابت با نانولوله هاي كربني تك ديواره
899
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و مس جايگزين شده در فولرن C80 به عنوان سنسور براي گازهاي مونوكسيدكربن و مونوكسيد نيتروژن
900
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و منيزيم جايگزين شده در فولرن سي 82 به عنوان سنسور براي گاز مونوكسيد كربن
901
مطالعه تئوري تأثير گروه عاملي نيتروزآمين استخلاف شده بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله آلومينيوم- نيتريد زيگزاگ
902
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
903
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
904
مطالعه تئوري تابعيت چگالي برروي قابليت استفاده از كورانولن در باطري هاي ليتيومي
905
مطالعه تئوري تابعيت چگالي روي تاثير اندازه مولكول روي پتانسيل يونيزاسيون، الكترون خواهي و باند گپ در نانو ذرات فلورن 30-20
906
مطالعه تئوري‐ تجربي اثر فركانس تماس بر نرخ انتقال حرارت ميان سوپاپ دود و نشيمنگاه
907
مطالعه تئوري تشكيل كمپلكس يون هاي فلزي با كرون اترها٬آزاكرونهاو پداندهاي جديد حاوي پيريدين و فلئوروگلوسينول در حالت پايه و برانگيخته: محاسبه خواص فيزيكي (مانند ممان دوقطبي٬سختيو ...)٬حالت گذار و آناليز كنفورماسيوني
908
مطالعه تئوري جذب نيتروس اكسيد بر روي پورفيرين هاي فلزات واسطه جايگزين شده در فولرن C86
909
مطالعه تئوري حذف الكتروليت ها در محيطهاي متخلخل
910
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهم كنش هاي آن با تيو فنول ها از طريق روش هاي محاسباتي
911
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
912
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
913
مطالعه تئوري رنگدانه كومارين براي سل هاي خورشيدي حساس شده به رنگ
914
مطالعه تئوري رويه انززي پتانسيل و ثابت سرعت واكنش اكسيزن اتمي با وينيل فلورايد
915
مطالعه تئوري ساختار الكتروني برخي مشتقات آنترانيليك اسيد به عنوان تركيبات ضد باكتريايي شودوموناس آنروژينوزا
916
مطالعه تئوري سل‌هاي خورشيدي حساس شده با رنگ بر پايه نانوساختارهاي نيمه هادي
917
مطالعه تئوري سينتيك اكسايش الكتروشيميايي چند كتكول در حضور چند نوكلئوفيل تيول دار
918
مطالعه تئوري سينتيك و مكانيسم شيميايي واكنش مولكول اكسيزن با راديكالهاي cF3 , cci3
919
مطالعه تئوري سينيتيك و مكانيسم واكنش اكسيژن اتمي با دي سولفيد كربن و مونو كسيد برم
920
مطالعه تئوري كرون اترها و پداندهاي حاوي نفتالن، زايلين و كوئينولين در حالت پايه و برانگيخته : آروماتيسيته به روش ،NICS آناليز كنفورماسيوني، حالت گذار و مطالعه QSARداروها
921
مطالعه تئوري ماكروسيكل ها و ريسپتورهاي تتراآميد, تترااستر وتياكرون هاي حاوي فنلين دي آمين و رزورسينول(1و3- دي هيدروكسي بنزن): محاسبه سختي, قطبش پذيري و پايداري حدواسط ها و همچنين آروماتيسيته اين تركيبات با روش NICS
922
مطالعه تئوري مكانيزم هاي بافندگي
923
مطالعه تئوري و آزمايشگاهي فرآيند خشك‌كردن و باز جذب آب قارچ در يك خشك‌كن پرشده
924
مطالعه تئوري و تجربي توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي از جنس مواد هدفمند
925
مطالعه تئوري و تجربي خواص مكانيكي كامپوزيت‎هاي پليمري تقويت شده با نانو ورق هاي گرافن
926
مطالعه تئوري و تجربي رفتار مواد مركب تك جهته در بار گذاري هاي خارج محور
927
مطالعه تئوري و تجربي عوامل موثر بر طراحي و خواص ترموپلاستيك ها در قالب هاي چند حفره اي
928
مطالعه تئوري و تجربي مكانيك آسيب محيط پيوسته به منظورپيش بيني ناپايداري پلاستيك ورق هاي فلزي
929
مطالعه تئوري و طراحي ژيروسكوپ
930
مطالعه تئوري والمان محدود وابستگي سختي و فركانس طبيعي فنرهاي مارپيچ با مقاطع مختلف بر حسب ويژگيهاي هندسي به كمك نرم افزار ABAQUS
931
مطالعه تئوري(محاسباتي) شناسايي يون هاي فلزي توسط كرون اترها, آزاكزونها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين, دي نفتوسولفيد و پيروكالول در حالت پايه و برانگيخته و آناليز كنفورماسيوني: محاسبه خواص فيزيكي ( مانند ممان دوقطبي سختي و...) و مطالعه حالت گذار
932
مطالعه تئوريك و شبيه سازي ناوبري يك ربات متحرك
933
مطالعه تئوريكي تجربي اثر سرمايه اجتماعي بر فرايند كارآفريني سازماني در كارخانه كشت و صنعت شمال
934
مطالعه تا ثير تغييرات فريم بندي در هزينه ساخت و وزن يك فروند تانكر بارج 5000 تني
935
مطالعه تاب آوري كالبدي محيطي جوامع شهري با تاكيد بر پهنه هاي ناكارآمد: مورد بافت ناكارآمد محله سليماني – تيموري منطقه 10 شهرداري تهران
936
مطالعه تابش ايكس در برهم كنش ليزرهاي پالسي پرشدت با پلاسما
937
مطالعه تابش هاوكينگ
938
مطالعه تابع پتانسيل انتقال پروتون در سيستم پيريميدين -پيريميدينيوم
939
مطالعه تابع طيفي و پلالالالاسمون ها در گرافن، به كمك نظريه تابعي چگالي
940
مطالعه تاثير َآتورواستاتين و لوزارتان بر عملكرد كليه و ميزان بيان فاكتورهاي ... و ... به دنبال آسيب هاي ناشي از ايسكمي خونرساني مجدد كليه در موش صحرايي
941
مطالعه تاثير آدنوتونسيلكتومي برسطح ايمنوگلوبولينهاي G,M,A سرم افراد زير 15 سال در بيمارستان اميرالمومنين رشت
942
مطالعه تاثير آرايش يافتگي ناشي ازجريان نانولوله هاي كربني بر بلورينگي و خواص مكانيكي محصولات تزريقي
943
مطالعه تاثير آموزش بر آگاهي بيماران ايسكميك قلبي بستري در بخشهاي داخلي قلب ، در مورد مراقبت از خود در منزل در بيمارستان دكتر حشمت رشت ، سال 1373
944
مطالعه تاثير آموزش مهارت خودآگاهي بر ارتقا مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دستاني در خانه اسباب بازي منطقه 2 و 10 شهراري تهران
945
مطالعه تاثير آموزش مهارت هاي زيباشناختي و ديالوژيكي به اعضاي هيئت علمي بر ميزان كاربست مولفه هاي تدريس اثربخش توسط آنها و ارائه مدل مفهومي در اين زمينه
946
مطالعه تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و نيازهاي آموزشي معلمان ابتدايي شهرستان پارس آباد
947
مطالعه تاثير آموزشهاي خانواده انجمن اوليا و مربيان بر مهارتهاي تربيتي در زمينه رشد (عاطفي ، جسماني ، اخلاقي ، اجتماعي ) والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه آنان در سطح شهر تهران
948
مطالعه تاثير آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت دبيران دبيرستانهاي شهربابك بر بكارگيري روشها و فنون تدريس نوين از نظر آنان
949
مطالعه تاثير اتصالات سيم پيچهاي ترانسفورمر قدرت بر انتشار فروافتادگي هاي ولتاژ
950
مطالعه تاثير اتصالات مكانيزم مفصلي (Pin-Fuse Joints) در استهلاك انرژي در قابهاي ساختماني
951
مطالعه تاثير اتمهاي فلزات قليليي كپسوله شده در مولكول c06 روي خواص الكترونيكي آن با استفاده از روش نظريه تابع چگالي , study the effect of encapsulated alkali metals atoms on the electrical properties of c06molecule using density function theory
952
مطالعه تاثير احداث ساختمانهاي بلند مرتبه بر كاربري هاي شهري (مطالعه موردي شهر قائمشهر)
953
مطالعه تاثير اخبار بر نوسانات بازار ارز به وسيله متن‌كاوي
954
مطالعه تاثير اختلاط الياف بر مويينگي نخ توليدي در سيستم ريسندگي رينگ
955
مطالعه تاثير ادوات FAŸŸCTS در سيستم هاي قدرت
956
مطالعه تاثير ارزشيابي كيفي - توصيفي برمهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال سوم دوره ابتدايي نسبت به روش هاي كمي در مدارس شهرستان گرمسار
957
مطالعه تاثير ارزشيابي مستمر بر فرآيند يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 ري
958
مطالعه تاثير استرپتومايسس هاي بومي جهت كنترل بيولوژيك ميكروبي قارچ هاي پاتوژن آلترناريا آلترناتا و آلترناريا سولاني
959
مطالعه تاثير استفاده از آزمايشگاه در فرآيند تدريس و يادگيري بر ميزان يادگيري و رضايت دانش آموزان از تدريس در درس علوم اجتماعي
960
مطالعه تاثير استفاده از تكنولوژي هاي فن آوري اطلاعات برنظام واحدهاي تابعه معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشگي و خدمات بهداشتي درماني تهران
961
مطالعه تاثير اصلاح كننده سطحي نانو كلي بر تشكيل ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت هاي پليمري
962
مطالعه تاثير افزودن استروئيد خوراكي به آنتي بيوتيك در درمان اتيت مدياي همراه با افيوژن (Come) در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
963
مطالعه تاثير افزودن سولفات منيزيم به ليدوكائين در طول مدت بلوك حسي و حركتي شبكه آگزيلاري در اعمال جراحي ساعد و دست در سال هاي 89- 1388 در بيمارستان پورسيناي رشت
964
مطالعه تاثير انواع كاني هاي رسي در كاهش تخلخل موثر و نفوذ پذيري در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
965
مطالعه تاثير بار ناشي از آب زيرزميني بر پوشش بتني تونل ها
966
مطالعه تاثير بارهاي ديناميكي ناشي از انفجار بر پايداري تونلهاي سه گانه تالون - آزاد راه تهران شمال
967
مطالعه تاثير بخشهاي مختلف ميوه خربزه بر سنگ كليه در رات
968
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي الكتروريسي بر ميزان رهايش داروي نانو الياف زيست تخريب پذير
969
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي فرآيندي و موادي بر خواص تك لايه YLP كامپوزيت پلي اتيلن - پلي اتيلن باماتريس حاوي ذرات نانو YALC
970
مطالعه تاثير برخي پارامترهاي دستگاه كشش بر ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ پلي پروپيلن توليد شده در سرعتهاي برداشت متفاوت
971
مطالعه تاثير برگزاري كارگاههاي آموزش سواد اطاعاتي بر رفتار اطلاع يابي كاربران كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهر دامغان
972
مطالعه تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور استان يزد
973
مطالعه تاثير بهسازي كاركنان بر بهره‌وري عملكرد كاركنان اداره آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران
974
مطالعه تاثير پارامترهاي دوده و سيستم پخت بر حرارت زدايي آميزه ترد تاير باري و جدايي ترد ـ كاركاس
975
مطالعه تاثير پارامترهاي ديناميك تماس بر پاسخ ديناميكي اجسام
976
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايند بر ريز ساختار نانو كامپوزيت SBR/Graphene و بررسي خواص مكانيكي-گرمايي آن
977
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايندي و رئولوژيكي بر ريزساختار الياف آلياژي بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) تهيه شده به روش الكتروريسي مذاب
978
مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف موثر در ضريب پوشش (factor Cover)
979
مطالعه تاثير پارامترهاي موثر پلاسما بر روي رفتار امواج تراهرتز
980
مطالعه تاثير پارامترهاي هندسي بر ميدان جريان غشاء اسمز معكوس مارپيچي
981
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي چند درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
982
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي يك درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
983
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكو درماي جهش يافته با استفاده از نشانگر مولكولي STS
984
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش انزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكودرماي جهش يافته با استفاده از نشانگر STS
985
مطالعه تاثير پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر فعاليت متابوليك سلول‌هاي FLS در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
986
مطالعه تاثير پودر لاستيك بازيافتي بر رفتار و خواص پلي اتيلن و مقايسه با ترموپلاستيك الاستومر مشابه
987
مطالعه تاثير تاب نهايي بر روي استحكام نخ هاي دولا
988
مطالعه تاثير تحصيلات والدين بر رشد وتكامل اجتماعي فرزندان
989
مطالعه تاثير تماشاي برنامه هاي آموزشي شبكه آموزش سيما بر موفقيت تحصيلي دانشپذيران دانشگاه پيام نور مركز شهرري
990
مطالعه تاثير تنش پسماند در فلزات بر روي سرعت انتشار امواج الاستيك
991
مطالعه تاثير تنش پسماند ماشينكاري روي بازگشت فنري در فرآيند ماشينكاري- شكل دهي تركيبي
992
مطالعه تاثير جابجايي شعاعي ومحوري سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت بر مشخصه پاسخ فركانسي مبتني برFEM
993
مطالعه تاثير جايگزيني كاديوم به جاي منگنز و بررسي اثر دماي بازپخت بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي منگنايت
994
مطالعه تاثير جرم مولكولي و مقدار لاستيك طبيعي بر روي چگونگي پراكنش نانو سيليكات لايه اي در آميزه لاستيك طبيعي - لاستيك بوتادين - نانورس و تاثير آن بر خواص مكانيكي آميزه
995
مطالعه تاثير جنس سنگ بر روي اندازه بارسنگ در طراحي انفجار در معادن روباز
996
مطالعه تاثير جنسيت ، تحصيلات و قدرت در ارتباط كلامي كارمند، مدير و ارباب رجوع در دانشگاه علوم پزشكي تهران
997
مطالعه تاثير جنسيت بر رفتار سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
998
مطالعه تاثير حاكميت شركتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران
999
مطالعه تاثير حضور كربنات كلسيم بر پراكنش لايه اي ارگانوكلي و رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت
1000
مطالعه تاثير حضور نانو بر روي ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي yalc onan / MDPE / OO با تاكيد بر آرايش نانو در فرآيند تزريق
بازگشت