<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه تأثير روايت در تصويرسازي ميني‌مال
2
مطالعه تأثير ساختمان پارچه‌هاي تاري پودي پيراهني بر انعطاف‌پذيري و بازگشت از چروك در جهات مختلف
3
مطالعه تأثير سليقه و سفارشهاي شخصي در تحولات طرح و نقش فرش دورۀ قاجار
4
مطالعه تأثير سيليكات هاي لايه اي ميكا بر ريز ساختار، عبوردهي، خواص مكانيكي و بلورينگي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد-6
5
مطالعه تأثير شرايط اكسيداسيون نوري بر خواص ساختاري و مكانيكي الياف اصلاح شده پلي اتيلن ترفتالات با نانوذرات خاك رس اصلاح شده
6
مطالعه تأثير شرايط فرآيندي بر ساختار و خواص فوم¬هاي پليمري
7
مطالعه تأثير ظرفيت نوآوري و كارآفريني ملّي بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه
8
مطالعه تأثير فاكتور تاب و كشش ريسندگي بر خواص تاب زندگي نخهاي ريسيده شده در سيستم رينگ
9
مطالعه تأثير فرهنگ بر عروسك هاي دست ساز سنتي (ليلي دستي) قوم لر با رويكرد نشانه شناسي
10
مطالعه تأثير فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني راهبردي بر عملكرد زيست‌محيطي با نقش واسطه‌اي رفتار شهروند-زيست‌محيطي و نقش تعديل گر ابتكارات زيست‌محيطي (موردمطالعه: شركت‌هاي صنعتي و معادن شمال استان فارس)
11
مطالعه تأثير قطبيت پيوند بر ساختار الكتروني ،انتقال بار، رزونانس و قدرت پيوند هيدروژني در تركيب 3-آمينو پروپن تيال و مشتقات آن
12
مطالعه تأثير گفتمان مشروطه بر نقاشي عصر قاجار
13
مطالعه تأثير لايه هاي مارني بستر در تخريب زيرسازي جاده، مطالعه موردي (كمربندي خان زنيان محور شيراز- بوشهر)
14
مطالعه تأثير مديريت ريسك بر عملكرد شركت با نقش چابكي سازماني و كيفيت عملكرد حسابرسي داخلي
15
مطالعه تأثير مكمل ترزيقي ويتامين د بر فاكتور اندوتليان عروق، پروتئين حساس واكنش گر (c (hs-CRP و پروفايل قند و لپيد در بيماران ديابت نوع دو مبتلا به كمبود ويتامين د
16
مطالعه تأثير مهارت هاي زندگي بر بهزيستي اجتماعي زنان 20 تا 45 ساله شهرستان فردوس
17
مطالعه تأثيرات جنگ تحميلي بر تحول سكونتگاه‌هاي روستايي شهرستان قصرشيرين
18
مطالعه تأثيرات واكنشهاي مختلفبر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم‐تريتيوم
19
مطالعه تأثيراعتبار شخصيتهاي مشهور (شُهره يا سلبريتي) بر ارزش ويژه برند با نقش ميانجي گرانه اعتماد برند
20
مطالعه تئوري 2و3 – نفتالن ديول سولفيدها، گرافن سولفونات و آنتراكويينونها: شناسايي يون هاي فلزي با كرون اترها، شناسايي گازها و مطالعه نيمه هاديهاي آلي در حالت پايه و برانگيخته٬حالت گذار٬آناليز كنفورماسيوني و فعاليت زيستي
21
مطالعه تئوري اثر حلال بر جهت گزيني حلقه افزايي 3،1 دوقطبي آزيد-آلكين
22
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
23
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
24
مطالعه تئوري اثر ضد باكتريايي برخي كيليت كننده هاي آهن به عنوان داروهاي بازدارنده سيدروفورها
25
مطالعه تئوري استاتيك و ديناميك شناورهاي چوبي
26
مطالعه تئوري برخي مشتقات بنيزيميدازول به عنوان داروهاي ضد مالاريا و ضد الكل و تعيين جايگاه فعال دارويي آنها
27
مطالعه تئوري برهمكنش داروهاي ضدديابت با نانولوله هاي كربني تك ديواره
28
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و مس جايگزين شده در فولرن C80 به عنوان سنسور براي گازهاي مونوكسيدكربن و مونوكسيد نيتروژن
29
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و منيزيم جايگزين شده در فولرن سي 82 به عنوان سنسور براي گاز مونوكسيد كربن
30
مطالعه تئوري تأثير گروه عاملي نيتروزآمين استخلاف شده بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله آلومينيوم- نيتريد زيگزاگ
31
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
32
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
33
مطالعه تئوري تابعيت چگالي برروي قابليت استفاده از كورانولن در باطري هاي ليتيومي
34
مطالعه تئوري تابعيت چگالي روي تاثير اندازه مولكول روي پتانسيل يونيزاسيون، الكترون خواهي و باند گپ در نانو ذرات فلورن 30-20
35
مطالعه تئوري‐ تجربي اثر فركانس تماس بر نرخ انتقال حرارت ميان سوپاپ دود و نشيمنگاه
36
مطالعه تئوري تشكيل كمپلكس يون هاي فلزي با كرون اترها٬آزاكرونهاو پداندهاي جديد حاوي پيريدين و فلئوروگلوسينول در حالت پايه و برانگيخته: محاسبه خواص فيزيكي (مانند ممان دوقطبي٬سختيو ...)٬حالت گذار و آناليز كنفورماسيوني
37
مطالعه تئوري جذب نيتروس اكسيد بر روي پورفيرين هاي فلزات واسطه جايگزين شده در فولرن C86
38
مطالعه تئوري حذف الكتروليت ها در محيطهاي متخلخل
39
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهم كنش هاي آن با تيو فنول ها از طريق روش هاي محاسباتي
40
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
41
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
42
مطالعه تئوري رنگدانه كومارين براي سل هاي خورشيدي حساس شده به رنگ
43
مطالعه تئوري رويه انززي پتانسيل و ثابت سرعت واكنش اكسيزن اتمي با وينيل فلورايد
44
مطالعه تئوري ساختار الكتروني برخي مشتقات آنترانيليك اسيد به عنوان تركيبات ضد باكتريايي شودوموناس آنروژينوزا
45
مطالعه تئوري سل‌هاي خورشيدي حساس شده با رنگ بر پايه نانوساختارهاي نيمه هادي
46
مطالعه تئوري سينتيك اكسايش الكتروشيميايي چند كتكول در حضور چند نوكلئوفيل تيول دار
47
مطالعه تئوري سينتيك و مكانيسم شيميايي واكنش مولكول اكسيزن با راديكالهاي cF3 , cci3
48
مطالعه تئوري سينيتيك و مكانيسم واكنش اكسيژن اتمي با دي سولفيد كربن و مونو كسيد برم
49
مطالعه تئوري كرون اترها و پداندهاي حاوي نفتالن، زايلين و كوئينولين در حالت پايه و برانگيخته : آروماتيسيته به روش ،NICS آناليز كنفورماسيوني، حالت گذار و مطالعه QSARداروها
50
مطالعه تئوري ماكروسيكل ها و ريسپتورهاي تتراآميد, تترااستر وتياكرون هاي حاوي فنلين دي آمين و رزورسينول(1و3- دي هيدروكسي بنزن): محاسبه سختي, قطبش پذيري و پايداري حدواسط ها و همچنين آروماتيسيته اين تركيبات با روش NICS
51
مطالعه تئوري مكانيزم هاي بافندگي
52
مطالعه تئوري و آزمايشگاهي فرآيند خشك‌كردن و باز جذب آب قارچ در يك خشك‌كن پرشده
53
مطالعه تئوري و تجربي توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي از جنس مواد هدفمند
54
مطالعه تئوري و تجربي خواص مكانيكي كامپوزيت‎هاي پليمري تقويت شده با نانو ورق هاي گرافن
55
مطالعه تئوري و تجربي رفتار مواد مركب تك جهته در بار گذاري هاي خارج محور
56
مطالعه تئوري و تجربي عوامل موثر بر طراحي و خواص ترموپلاستيك ها در قالب هاي چند حفره اي
57
مطالعه تئوري و طراحي ژيروسكوپ
58
مطالعه تئوري والمان محدود وابستگي سختي و فركانس طبيعي فنرهاي مارپيچ با مقاطع مختلف بر حسب ويژگيهاي هندسي به كمك نرم افزار ABAQUS
59
مطالعه تئوري(محاسباتي) شناسايي يون هاي فلزي توسط كرون اترها, آزاكزونها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين, دي نفتوسولفيد و پيروكالول در حالت پايه و برانگيخته و آناليز كنفورماسيوني: محاسبه خواص فيزيكي ( مانند ممان دوقطبي سختي و...) و مطالعه حالت گذار
60
مطالعه تئوريك و شبيه سازي ناوبري يك ربات متحرك
61
مطالعه تئوريكي تجربي اثر سرمايه اجتماعي بر فرايند كارآفريني سازماني در كارخانه كشت و صنعت شمال
62
مطالعه تا ثير تغييرات فريم بندي در هزينه ساخت و وزن يك فروند تانكر بارج 5000 تني
63
مطالعه تاب آوري كالبدي محيطي جوامع شهري با تاكيد بر پهنه هاي ناكارآمد: مورد بافت ناكارآمد محله سليماني – تيموري منطقه 10 شهرداري تهران
64
مطالعه تابش ايكس در برهم كنش ليزرهاي پالسي پرشدت با پلاسما
65
مطالعه تابش هاوكينگ
66
مطالعه تابع پتانسيل انتقال پروتون در سيستم پيريميدين -پيريميدينيوم
67
مطالعه تابع طيفي و پلالالالاسمون ها در گرافن، به كمك نظريه تابعي چگالي
68
مطالعه تاثير َآتورواستاتين و لوزارتان بر عملكرد كليه و ميزان بيان فاكتورهاي ... و ... به دنبال آسيب هاي ناشي از ايسكمي خونرساني مجدد كليه در موش صحرايي
69
مطالعه تاثير آدنوتونسيلكتومي برسطح ايمنوگلوبولينهاي G,M,A سرم افراد زير 15 سال در بيمارستان اميرالمومنين رشت
70
مطالعه تاثير آرايش يافتگي ناشي ازجريان نانولوله هاي كربني بر بلورينگي و خواص مكانيكي محصولات تزريقي
71
مطالعه تاثير آموزش بر آگاهي بيماران ايسكميك قلبي بستري در بخشهاي داخلي قلب ، در مورد مراقبت از خود در منزل در بيمارستان دكتر حشمت رشت ، سال 1373
72
مطالعه تاثير آموزش مهارت خودآگاهي بر ارتقا مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دستاني در خانه اسباب بازي منطقه 2 و 10 شهراري تهران
73
مطالعه تاثير آموزش مهارت هاي زيباشناختي و ديالوژيكي به اعضاي هيئت علمي بر ميزان كاربست مولفه هاي تدريس اثربخش توسط آنها و ارائه مدل مفهومي در اين زمينه
74
مطالعه تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و نيازهاي آموزشي معلمان ابتدايي شهرستان پارس آباد
75
مطالعه تاثير آموزشهاي خانواده انجمن اوليا و مربيان بر مهارتهاي تربيتي در زمينه رشد (عاطفي ، جسماني ، اخلاقي ، اجتماعي ) والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه آنان در سطح شهر تهران
76
مطالعه تاثير آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت دبيران دبيرستانهاي شهربابك بر بكارگيري روشها و فنون تدريس نوين از نظر آنان
77
مطالعه تاثير اتصالات سيم پيچهاي ترانسفورمر قدرت بر انتشار فروافتادگي هاي ولتاژ
78
مطالعه تاثير اتصالات مكانيزم مفصلي (Pin-Fuse Joints) در استهلاك انرژي در قابهاي ساختماني
79
مطالعه تاثير اتمهاي فلزات قليليي كپسوله شده در مولكول c06 روي خواص الكترونيكي آن با استفاده از روش نظريه تابع چگالي , study the effect of encapsulated alkali metals atoms on the electrical properties of c06molecule using density function theory
80
مطالعه تاثير احداث ساختمانهاي بلند مرتبه بر كاربري هاي شهري (مطالعه موردي شهر قائمشهر)
81
مطالعه تاثير اخبار بر نوسانات بازار ارز به وسيله متن‌كاوي
82
مطالعه تاثير اختلاط الياف بر مويينگي نخ توليدي در سيستم ريسندگي رينگ
83
مطالعه تاثير ادوات FAŸŸCTS در سيستم هاي قدرت
84
مطالعه تاثير ارزشيابي كيفي - توصيفي برمهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال سوم دوره ابتدايي نسبت به روش هاي كمي در مدارس شهرستان گرمسار
85
مطالعه تاثير ارزشيابي مستمر بر فرآيند يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 ري
86
مطالعه تاثير استرپتومايسس هاي بومي جهت كنترل بيولوژيك ميكروبي قارچ هاي پاتوژن آلترناريا آلترناتا و آلترناريا سولاني
87
مطالعه تاثير استفاده از آزمايشگاه در فرآيند تدريس و يادگيري بر ميزان يادگيري و رضايت دانش آموزان از تدريس در درس علوم اجتماعي
88
مطالعه تاثير استفاده از تكنولوژي هاي فن آوري اطلاعات برنظام واحدهاي تابعه معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشگي و خدمات بهداشتي درماني تهران
89
مطالعه تاثير اصلاح كننده سطحي نانو كلي بر تشكيل ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت هاي پليمري
90
مطالعه تاثير افزودن استروئيد خوراكي به آنتي بيوتيك در درمان اتيت مدياي همراه با افيوژن (Come) در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
91
مطالعه تاثير افزودن سولفات منيزيم به ليدوكائين در طول مدت بلوك حسي و حركتي شبكه آگزيلاري در اعمال جراحي ساعد و دست در سال هاي 89- 1388 در بيمارستان پورسيناي رشت
92
مطالعه تاثير انواع كاني هاي رسي در كاهش تخلخل موثر و نفوذ پذيري در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
93
مطالعه تاثير بار ناشي از آب زيرزميني بر پوشش بتني تونل ها
94
مطالعه تاثير بارهاي ديناميكي ناشي از انفجار بر پايداري تونلهاي سه گانه تالون - آزاد راه تهران شمال
95
مطالعه تاثير بخشهاي مختلف ميوه خربزه بر سنگ كليه در رات
96
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي الكتروريسي بر ميزان رهايش داروي نانو الياف زيست تخريب پذير
97
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي فرآيندي و موادي بر خواص تك لايه YLP كامپوزيت پلي اتيلن - پلي اتيلن باماتريس حاوي ذرات نانو YALC
98
مطالعه تاثير برخي پارامترهاي دستگاه كشش بر ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ پلي پروپيلن توليد شده در سرعتهاي برداشت متفاوت
99
مطالعه تاثير برگزاري كارگاههاي آموزش سواد اطاعاتي بر رفتار اطلاع يابي كاربران كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهر دامغان
100
مطالعه تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور استان يزد
101
مطالعه تاثير بهسازي كاركنان بر بهره‌وري عملكرد كاركنان اداره آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران
102
مطالعه تاثير پارامترهاي دوده و سيستم پخت بر حرارت زدايي آميزه ترد تاير باري و جدايي ترد ـ كاركاس
103
مطالعه تاثير پارامترهاي ديناميك تماس بر پاسخ ديناميكي اجسام
104
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايند بر ريز ساختار نانو كامپوزيت SBR/Graphene و بررسي خواص مكانيكي-گرمايي آن
105
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايندي و رئولوژيكي بر ريزساختار الياف آلياژي بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) تهيه شده به روش الكتروريسي مذاب
106
مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف موثر در ضريب پوشش (factor Cover)
107
مطالعه تاثير پارامترهاي مربوط به فرآيند توليد آهن اسفنجي با استفاده از ضايعات پوسته‌هاي اكسيدي به روش آسيا كاري مكانيكي ب علاوه‌ي احياي كربوترميك
108
مطالعه تاثير پارامترهاي موثر پلاسما بر روي رفتار امواج تراهرتز
109
مطالعه تاثير پارامترهاي هندسي بر ميدان جريان غشاء اسمز معكوس مارپيچي
110
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي چند درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
111
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي يك درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
112
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكو درماي جهش يافته با استفاده از نشانگر مولكولي STS
113
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش انزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكودرماي جهش يافته با استفاده از نشانگر STS
114
مطالعه تاثير پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر فعاليت متابوليك سلول‌هاي FLS در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
115
مطالعه تاثير پودر لاستيك بازيافتي بر رفتار و خواص پلي اتيلن و مقايسه با ترموپلاستيك الاستومر مشابه
116
مطالعه تاثير تاب نهايي بر روي استحكام نخ هاي دولا
117
مطالعه تاثير تحصيلات والدين بر رشد وتكامل اجتماعي فرزندان
118
مطالعه تاثير تماشاي برنامه هاي آموزشي شبكه آموزش سيما بر موفقيت تحصيلي دانشپذيران دانشگاه پيام نور مركز شهرري
119
مطالعه تاثير تنش پسماند در فلزات بر روي سرعت انتشار امواج الاستيك
120
مطالعه تاثير تنش پسماند ماشينكاري روي بازگشت فنري در فرآيند ماشينكاري- شكل دهي تركيبي
121
مطالعه تاثير جابجايي شعاعي ومحوري سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت بر مشخصه پاسخ فركانسي مبتني برFEM
122
مطالعه تاثير جايگزيني كاديوم به جاي منگنز و بررسي اثر دماي بازپخت بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي منگنايت
123
مطالعه تاثير جرم مولكولي و مقدار لاستيك طبيعي بر روي چگونگي پراكنش نانو سيليكات لايه اي در آميزه لاستيك طبيعي - لاستيك بوتادين - نانورس و تاثير آن بر خواص مكانيكي آميزه
124
مطالعه تاثير جنس سنگ بر روي اندازه بارسنگ در طراحي انفجار در معادن روباز
125
مطالعه تاثير جنسيت ، تحصيلات و قدرت در ارتباط كلامي كارمند، مدير و ارباب رجوع در دانشگاه علوم پزشكي تهران
126
مطالعه تاثير جنسيت بر رفتار سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
127
مطالعه تاثير حاكميت شركتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران
128
مطالعه تاثير حضور كربنات كلسيم بر پراكنش لايه اي ارگانوكلي و رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت
129
مطالعه تاثير حضور نانو بر روي ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي yalc onan / MDPE / OO با تاكيد بر آرايش نانو در فرآيند تزريق
130
مطالعه تاثير حضور نانو تيوب بر روي رفتار كمانش يك ورق نانو كامپوزيت پايه پليمري
131
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر مورفولوژي مخلوط (NBR/SBR)
132
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر ويژگي ولكانشي و خواص كاربردي مخلوط ACM/NBR
133
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكا در آلياژ پلي پروپيلن / پلي بوتيلن ترفعالات
134
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكات لايه اي بر روي مقاومت سايشي آميزه ي لاستيكي بر پايه مخلوطNR/BR
135
مطالعه تاثير حضور نانوتيوب روي نوع و مورفولوژي بلور پلي پروپيلن
136
مطالعه تاثير حضور نانولوله هاي كربني بر خواص ويسكوالاستيك و حافظه شكلي نانوكامپوزيت TPU/CNT
137
مطالعه تاثير داروي سيپروفلوكساسين بر انتقال پروتئين هالو ترانسفرين انساني در حضور نانو ذرات نقره توسط روشهاي اسپكتروفتومتري
138
مطالعه تاثير درجه ولكانش و الاستيسيته شبكه بر آستانه رسانش نانو كامپوزيت بر پايه الاستومرEPDM و هيبريد نانو گرافيت/اكسيد مغناطيسي آهن
139
مطالعه تاثير درصد مالكيت سهامداران بر سطح كيفيت افشا و نقد شوندگي سهام
140
مطالعه تاثير دروس شعر انگليسي دوره كارشناسي زبان انگليسي روي مهارت نوشتاري دانشجويان سطوح متوسطه زبان انگليسي
141
مطالعه تاثير دما بر خواص نوري نانو ساختار بلور فوتوني يك بعدي فلزي
142
مطالعه تاثير دماي شعله در محفظه احتراق توربين هاي گاز صنعتي بر توليد NOx
143
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در كارايي ، نوآوري و بهره وري سازمتني (كاركنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي )
144
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن فعاليت كوتاه مدت بر كارائي كاركنان و سرپرستان شهرداري استان تهران (مطالعه موردي: مناطق 7، 8، 9، 10 شهرداري تهران )
145
مطالعه تاثير ديازپام و گياه مورت بر روي الگوي خواب موش هاي صحرائي
146
مطالعه تاثير ديوار و جريان برشي ورودي بر رفتار جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر پشت سرهم
147
مطالعه تاثير ذرات نانو پودر روي پارامترهاي سراميك پيزوالكتريك PZT و استفاده از روش سل ژل براي ساخت لايه هاي نازك , Study the of particle size of nanopwder on PZT piezoelectric ceramics and preparing PZT thin fils by sol-gel method
148
مطالعه تاثير ذهنيت فلسفي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان تيز هوش مقطع متوسطه استان البرز.
149
مطالعه تاثير رابطه هويت اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين
150
مطالعه تاثير رفتارهاي اجتماعي زيست محيطي بر توسعه اجتماعي زنان (مطالعه موردي: زنان شهرستان تاكستان)
151
مطالعه تاثير روش تهيه(محلولي و اختلاط مذاب)بر پراكنش ارگانو كلي و بررسي خواص ديناميكي-مكانيكي در نانو كامپوزيت BR/organoclay
152
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
153
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
154
مطالعه تاثير روشهاي تدريس مبتني بر نظريه هوش هاي چندگانه بر يادگيري در آموزش تركيبي
155
مطالعه تاثير ساختار ضريب آبدوستي surface wettability و خواص نانو كامپوزيت EPDM/PP مونتموريلو نيت سازگار شده توسط EVA
156
مطالعه تاثير ساكشن گوش مياني قبل از گذاشتن VT بروضعيت شنوايي پنجاه بيمار مبتلا به اوتيت مدياي مزمن همراه با افيوژن در مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت
157
مطالعه تاثير سبك تدريس معلمان پايه پنجم ابتدايي در رشد مفاهيم علمي دانش آموزان منطقه يك شهر تهران
158
مطالعه تاثير سبك هاي فرزند پروري والدين برسبك دلبستگي،بهزيستي ذهني ،مسئوليت پذيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان مهريز در سال 1395
159
مطالعه تاثير سرمايه فكري بر رفتار كارآفرينانه كاركنان دانشگاه پيام نور تهران جنوب
160
مطالعه تاثير سندرم قبل از قاعدگي بر يادگيري دختران دبيرستاني
161
مطالعه تاثير سه بازدارنده خوردگي در بتن مسلح/محلول شبيه‌سازي شده‌ي بتن
162
مطالعه تاثير سه رقم پسته (اكبري ،احمدآقايي و فندقي )روي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيك
163
مطالعه تاثير سيتالوپرام و عصاره آبي زعفران بر روي سيستم توليد مثل درموش هاي افسرده نر
164
مطالعه تاثير سيستم مهاربند ثانويه در ساختمان هاي بلند با سازه هاي شبكه مورب
165
مطالعه تاثير سيستمهاي اطلاعاتي بر عملكرد زنجيره تامين و سازمان در شركت صنايع هواپيما سازي ايران
166
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
167
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
168
مطالعه تاثير شرايط فرآيندي بر ريز ساختار و خواص نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد و نانولوله كربني چند ديواره
169
مطالعه تاثير شكل و ابعاد سنسور بر روي سيگنالهاي دريافتي در تست غير مخرب با تكنيك SMFM
170
مطالعه تاثير ضخامت لايي هاي بي بافت بر خواص راحتي پوشاك
171
مطالعه تاثير طرح واره درماني بر افزايش عزت نفس وكاهش افكار خودآيند منفي افراد افسرده بستري در مركز روانپزشكي شهيد هاشمي اراك
172
مطالعه تاثير طول مونومر در پليمريزاسيون آلفاولفين هاي سنگين در حضور الكترون دهنده سيلاتي
173
مطالعه تاثير عوامل اجتماعي - فرهنگي بر توسعه آموزش مجازي در ايران
174
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخل TiO2تهيه شده به روش سل- ژل
175
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخلTiO تهيه شده به روش سل- ژل
176
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر خواص مكانيكي كامپوزيتها
177
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر رهايش چند دارو
178
مطالعه تاثير فشارو دما بر سختي، گرماي ويژه و دماي دباي انبوهه و نانولايه‌AN(A=Tb,Dy,Ho) و آلياژ‌هايTbxDy1-xNوHoxDy1-xN
179
مطالعه تاثير قطر نانوكانال بر روي حالت گذار در جريان كوئت توسط ديناميك مولكولي
180
مطالعه تاثير قطر وتعداد ساچمه بر وضعيت تنش دربيرينگ هاي شيار عميق با روش المان محدود
181
مطالعه تاثير كربور سيليسيم به عنوان عامل تلقيح و يا پيش تلقيح در ساختار چدنهاي خاكستري
182
مطالعه تاثير كنترل كننده يكپارچه توان ﴿UPFC) بر بهبود پايداري گذراي سيستمهاي قدرت
183
مطالعه تاثير كود نيتروژن بر برخي صفات زراعي ، عملكرد واجزاي عملكرد سه رقم يولاف درشرايط بدون تنش وتنش خشكي پس از گرده افشاني
184
مطالعه تاثير كيتون سان بررشد ريزنمونه وريزغده زايي سيب زميني در شرايط درون شيشه اي
185
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
186
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
187
مطالعه تاثير گردش گران بر فرهنگ بومي گناوه
188
مطالعه تاثير متغيرهاي دما و زمان رنگرزي بر ميزان جذب الياف پلي پروپيلن اصلاح شده
189
مطالعه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر رشد بازار سرماي
190
مطالعه تاثير متقابل نانو ذرات فلزي با تركيبات دارويي به روش هاي اسپكتروسكوپي وشيميايي و كاربرد هاي تجزيه آن
191
مطالعه تاثير مجلات سينمايي ايران با محوريت بررسي تاثير مجله فيلم در سينماي ايران در دهه 70 ايران
192
مطالعه تاثير محيط خانواده بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر دوره ي متوسطه پيش دانشگاهي
193
مطالعه تاثير مداخله هاي زودهنگام بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي دوره ابتدايي
194
مطالعه تاثير مديريت تلفيقي كودهاي شيميايي و آلي بر تجمع نيترات ، عناصر غذايي كم مصرف و پرمصرف در كاهو )Lactuca Sativa L.(
195
مطالعه تاثير مراكز يادگيري محلي از ديدگاه مديران و آموزشياران و مقايسه اين دو ديدگاه با يكديگر در شهر تهران سال 84
196
مطالعه تاثير مكش و دمش بر كنترل جريان سيال بر انتقال حرارت از تك سيلندر مربعي تحت زاويه
197
مطالعه تاثير مكمل ويتامين "د" بر شاخص هاي آنتروپومتريك و هورمون هاي آندروژن در مبتلايان به سندروم تخمدان پلي كيستيك تحت درمان با رژيم كم كالري
198
مطالعه تاثير مواد شيميايي مختلف در فرمولاسيون فلورو كربنها بر خواص دافعيت
199
مطالعه تاثير موقعيت ورودي و خروجي انباره اگزوز در دستيابي به افت انتقال مطلوب
200
مطالعه تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر روي رشد و نمو اندام زايشي نر در گياه نخود Cicer Arientinum
201
مطالعه تاثير ميزان كاربست متاتئوريهاي برنامه درسي بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه هاي شهر تهران
202
مطالعه تاثير ناخالصي سولفور بر خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك تري اكسيد تنگستن به روش اسپري پايروليزيز , Study of effect of sulfur impurities on structural and optical properties of tungsten three thin film prepared by spray pyrolysis
203
مطالعه تاثير ناخالصي منگنز بر خواص ساختاري ، الكتريكي ، اپتيكي و مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيد قلع به روش اسپري پايروليزيز , Study the effect of mangnes impurities on structural,electrical,optical and magnetic properties of sno2 thin films prepared by spray pyrolysis technique
204
مطالعه تاثير نانو ذرات در تعيين مورفولوژي و خواص ويسكوالاستيك مذاب سامانه سه فازي
205
مطالعه تاثير نانو ذرات گرافن بر رفتار فازي، مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي در آميزه هاي نامتقارن ديناميكي با رفتار فازي LCST: پلي استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
206
مطالعه تاثير نانو ذرات منگنز دي اكسيد (Mno2) برخواص دي الكتريك نانو كامپوزيت هاي پليمري
207
مطالعه تاثير نانو ذران گرافن بر مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي آميزه پلي استايرن/پلي متيل متاكريلات
208
مطالعه تاثير نانو لوله كربني بر رفتار مكانيكي سامانه هاي هيبريدي سيكلو الفين كوپليمر (COC)و اتيلن1-بوتن كوپليمر (EBC)
209
مطالعه تاثير نانوتيوب كربني چندجداره و پرتوي الكتروني بر خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ بر پايه SBR/NBR حاوي دوده
210
مطالعه تاثير نانوذرات در ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري با درنظرگرفتن اثر تجمع ذرات
211
مطالعه تاثير نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسيد بر آرايش يافتگي، بلورينگي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل
212
مطالعه تاثير نانورس و ولكانش ديناميكي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ PVDF/ACM
213
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خاصيت خستگي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
214
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خواص الكتريكي و مكانيكي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
215
مطالعه تاثير نحوه تغذيه الياف برخوصيات نخ اصطكاكي
216
مطالعه تاثير نرم افزار آموزش رياضي انياك بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر سال اول راهنمايي ناحيه 2 يزد
217
مطالعه تاثير نرم كننده ها بر خواص انعكاسي - رنگي منسوجات
218
مطالعه تاثير نسبت كشش بر خواص مورفولوژيكي نانو الياف توليد شده به روش استخراج آميخته اي پرو پلين پلي پوتيلن ترفتالات ﴿PP/PBT) با استفاده از پردازش تصوير
219
مطالعه تاثير نظام آموزش از دور بر ميزان سواد هاي چند گانه(سواد اطلاعاتي،چاپي، رايانه¬اي، رسانه¬اي) دانشجويان دوره¬هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران
220
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
221
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
222
مطالعه تاثير نمايه هاي اقليمي بر تغييرات دما و بارش فصول سرد سال در ايران مركزي
223
مطالعه تاثير نوع اتصال بر رنگرزي پوشاك آماده
224
مطالعه تاثير نوع دهنه و هندسه دهنه بر روي تراكم پودي پارچه هاي تاري - پودي
225
مطالعه تاثير نوع لاستيك و دانسيته اتصالات عرضي بر عبورناپذيري آميزه‌هاي لاستيكي
226
مطالعه تاثير همزيستي ميكوريزا و كيفيت نور بر خصوصيات رويشي و اسانس نعناع ايراني
227
مطالعه تاثير هندسه مقطع تونل بر پايداري با استفاده از روش هاي عددي
228
مطالعه تاثير هنر چين و بيزانس در نگارگري مكتب ايلخاني و تطبيق آن با سفال نگاره هاي آن دوره
229
مطالعه تاثير هنر در روند سلامت روان كودكان بين 7 تا 12 سال نمونه موردي سال 94-95 دبستان حكمت شهرري
230
مطالعه تاثير وزن مولكولي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
231
مطالعه تاثير ولكانش تابشي بر خواص ديناميكي مكانيكي آميزه ي استايرن/ بوتادي ان رابر
232
مطالعه تاثير ويسكوزيته پليمر زمينه بر روي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي وينيليدين فلورايد و نانولوله ي كربن
233
مطالعه تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه 5 شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-83
234
مطالعه تاثيرات آموزش هنرهاي تجسمي-كاربردي،دررشد خلاقيت وارتقاءسطح مهارت هاي كارآفريني كودكان پيش دبستاني﴿نمونه موردي كودكان مقطع پيش دبستاني دخترانه وپسرانه مبتكر نوين آموزش وپرورش منطقه 5 تهران﴾
235
مطالعه تاثيرات اخلاقي پويانمايي شبكه پويا بر كودكان 5 تا 6 سال شهرستان مرودشت
236
مطالعه تاثيرات جايگزين سازي زبان انگليسي به جاي زبان فارسي در تدريس دروس رشته هاي تحصيلي دانشكده مهندسي نفت اهواز
237
مطالعه تاثيرات سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلول هاي بنيادي القايي انساني برتوليد اينترلوكين 10توسط سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي
238
مطالعه تاثيرات سوء احتمالي طرح خريد خدمت سربازي
239
مطالعه تاثيرات فناوري هاي ضروري اينترنت اشياء در ايجاد ارزش براي مشتريان (مطالعه موردي: پژوهشكده ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران سايت هاي فروش آنلاين)
240
مطالعه تاثيرات نقوش فرش ايران و چين بر يكديگر و طراحي يك نمونه تلفيقي از آن
241
مطالعه تاثيرات هيستومورفولوژي گياه دارويي كبابه چيني (piper cubeba) بر بيضه موش هاي آزمايشگاهي تيمارشده با ناندرولون دكانوئات
242
مطالعه تاثيرات واكنشهاي مختلف بر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم - تريتيوم
243
مطالعه تاثيراستفاده ازآزمايشگاه درفرآيند تدريس ويادگيري برميزان يادگيري ورضايت دانش آموزان ازتدريس دروس علوم تجربي
244
مطالعه تاثيربرخي ازعوامل جهش زاي فيزيكي وشيميايي برروي تعدادي ازباكتريهاي مقاوم
245
مطالعه تاثيربكارگيري سيستمهاي مديريت ارتباط بامشتري بررضايت وماندگاري مشتري به واسطه متغير ميانجي تصويرذهني بااستفاده ازتكنيك داده كاوي(مطالعه موردي: صنعت بيمه)
246
مطالعه تاثيرتورم برارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار و بازده كل در بازار سهام تهران
247
مطالعه تاثيرعصاره هيدروالكلي ميوه بنه همراه باسلولهاي بنيادي مشتق ازمغزاستخوان رت بااندازه گيري شاخص هاي آنتي اكسيداني TAC-MDA درمدل استئوارتريت ايجادشده دررت نر
248
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو( سقز)
249
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو﴿سقز﴾
250
مطالعه تاريخي - كالبدي - عملكردي كاروانسراي شاه و ارائه پيشنهاد مرمت و بازسازي به سبك اوليه
251
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
252
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
253
مطالعه تاريخي ،فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
254
مطالعه تاريخي نقش آداب و مناسك شيعي در ورزش باستاني و زورخانه اي ايران از 907 تا 1431ق/880 تا 1389ش
255
مطالعه تاريخي، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
256
مطالعه تاكزونوميكي جنس پنج انگشت Vitex( از تيره )Lamiaceae در ايران
257
مطالعه تاكسونومي پاتووارهاي Xanthomonas translucens عامل بيماري لكه نواري جو در استان كرمان
258
مطالعه تاكسونومي جنس Halothamnus J&S در ايران
259
مطالعه تاكسونومي جنس Jurinea Cass. در ايران
260
مطالعه تاكسونومي جنس Salsola L. در استان يزد
261
مطالعه تاكسونومي جنس گلسنگ toninia (lecideaceae, ascomycetes) در استان اصفهان ﴿ايران﴾
262
مطالعه تاكسونومي خانواده Characeae در ايران
263
مطالعه تاكسونومي سكسيون Hordeastrum Doll ازجنس .Hordeum L درايران
264
مطالعه تاكسونومي قارچ هاي خانواده Erysiphaceae در استان اصفهان
265
مطالعه تاكسونومي گونه هايZygophyllum L. در ايران
266
مطالعه تاكسونومي و بررسي نوع كاراژينان جنسHypnea J.V. Lamouroux در سواحل جنوب كشور
267
مطالعه تاكسونومي و تنوع ژنتيكي قارچ رايزوكتونياسولاني گروه آناستوموزي 4 با استفاده از ماركر ITS
268
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني عامل شانكر باكتريايي مركبات در ايران
269
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني قبيله Thlaspideae DC. (Brassicaceae)
270
مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
271
مطالعه تاكسونوميك بخش هاي Macrostegia Boiss., Acanthophyllum & Pleiosperma Boiss. Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) در ايران
272
مطالعه تاكسونوميك جنس گون Astragalus L. (Fabaceae) در شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختياري)
273
مطالعه تاكسونوميك جنس هايHochst Heteranthelium Henrardia C. E. Hubbard Nevski از طايفه Triticeae خانوادهPoaceae در ايران
274
مطالعه تاكسونوميك دوجورپايان رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل موثر بر تراكم وپراكنش آنها
275
مطالعه تاكسونوميك طايفه Aristideae C.E.Hubb. Ex Bor.
276
مطالعه تاكسونوميك و تعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ﴿Sphecidae (sensu lato در غرب استان گيلان
277
مطالعه تاكسونوميك. Acanthophyllum C. A. Mey. Sect. oligosperma schischkدر ايران
278
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي انحصاري.(silene L .sect.Auriculatae (caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
279
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي( silene sect.Spergulifolia(caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
280
مطالعه تاكسونوميكي قارچ هاي راسته ي Ustilaginales روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي مركزي و لرستان
281
مطالعه تاكسونوميكي و مايه زني تقاطعي گونه هاي قارچ .Colletotrichum sp روي سيب زميني، پياز و لوبيا در شهرستان فريدن استان اصفهان
282
مطالعه تانسور استحفاظ شيميايي تركيب PbTe در حضور ناخالصي هاي Sn و Ge
283
مطالعه تبلور كمپلكس هاي مس از حالت مذاب و محلول با استفاده از روشDSC ,XRD
284
مطالعه تثبيت پتاسيم ، كميت - شدت پتاسيم و سرعت آزادشدن پتاسيم غيرتبادلي در تعدادي از خاكهاي ايران
285
مطالعه تثبيت و بهسازي ماسه‌هاي بادرفتي با استفاده از پسمانده نفتي پالايشگاه
286
مطالعه تجارب زيسته مادران داراي فرزندان دختر موفق به منظور تدوين سبك فرزندپروري بومي
287
مطالعه تجربي (آزمايشگاهي) برهمكنش قطره نفتي با حباب گازي در محيط آبي
288
مطالعه تجربي آستانه فرسايش ابزار در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
289
مطالعه تجربي اثر الياف توخالي به عنوان عايق حرارتي
290
مطالعه تجربي اثر امواج اكوستيكي بر انتقال حرارت جابجايي در تغيير فاز
291
مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
292
مطالعه تجربي اثر پارامترهاي عمليات انحلال و پيرسختي بر نمودار حد شكل دهي
293
مطالعه تجربي اثر پيچش جريان بر پايداري شعله از ديدگاه كاربردي
294
مطالعه تجربي اثر چرخش و رقيق سازي اكسيد كننده بر پايداري، شدت روشنايي و توليد NOX در احتراق نفوذي
295
مطالعه تجربي اثر حضور نانوذرات در ميزان جداسازي كروم توسط غشاي مايع تثبيت شده
296
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGP (پرس كاري شياري محدود شده) در توليد ورق هاي نانوكريستال آلومينيومي مورد استفاده در صنعت خودروسازي
297
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGPپرسكاري شياري محدود شده) در توليد مواد شكلپذير نانوكريستال
298
مطالعه تجربي اثر فرآيند ECAP بر خواص مكانيكي آلياژ منيزيم
299
مطالعه تجربي اثر گرمانوري با استفاده از ليزر Co2 پيوسته
300
مطالعه تجربي اثر لوله هاي Innergrooved بر ظرفيت و COP چيلرهاي تراكمي مجهز به مبدل هاي پوسته و لوله
301
مطالعه تجربي اثر ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت جابجايي نانوسيال در يك كانال متقارن
302
مطالعه تجربي اثر ميكروحباب بر كاهش درگ اصطكاكي به روش الكتروشيميايي
303
مطالعه تجربي اثر نانوكامپوزيت هاي اكسيد روي بر ويسكوزيته نفت سنگين به منظور ازدياد برداشت نفت
304
مطالعه تجربي اثر نوع ذرات بر انتشار و ميرايي امواج فشار در بسترهاي سيال گاز-جامد با آناليزداده‌هاي فشار و تصويربرداري همزمان
305
مطالعه تجربي اثر هندسه كانال انشعابي جريان گاز تميز در تغليظ‌كننده مارپيچي
306
مطالعه تجربي اثر هندسه ميكروكانال در حذف فلزات سنگين با استفاده از مايعات يوني
307
مطالعه تجربي اثرات آيروديناميكي گلبرگي شدن در بال صدمه ديده
308
مطالعه تجربي اثرات جنس عايق دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بر كيفيت جريان پينچ پلاسما و بهره اشعه ايكس سخت گسيلي از آن
309
مطالعه تجربي ارتقاء كيفيت نفت خام سنگين با استفاده از روش پرتو افكني الكتروني
310
مطالعه تجربي استفاده از امواج فراصوتي جهت كاهش گرانروي و ارتقاي كيفيت نفت خام
311
مطالعه تجربي استفاده از لوزارتان درترميم زخم هاي پوستي از طريق ارزيابي فاكتورهاي سرمي ايمونومدولاتور پروتئين -1جاذب مونوسيت - و ميلوپراكسيدازدر مدل حيواني موش صحرايي
312
مطالعه تجربي استفاده از نانوسيالات براي تغيير ترشوندگي سنگ مخازن گاز ميعاني، به منظور ازدياد برداشت
313
مطالعه تجربي افزايش راندمان واحدهاي نمكزدايي با استفاده از امواج فراصوت
314
مطالعه تجربي انتقال حرارت تماسي در محل سوپاپ دود و نشيمنگاه يك موتور احتراق داخلي
315
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجائي آزاد در نانو سيال غير نيوتني
316
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از يك محفظه ي تفكيك شده با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
317
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال آب/SiO2 در محيط بسته شيب دار تحت تاثير ميدان الكتريكي
318
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي نانو سيالات غير نيوتني در لوله مدور با اعمال شرايط مرزي متفاوت
319
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار نانوسيال درون مبدل هاي حرارتي مارپيچ
320
مطالعه تجربي انتقال حرارت در جريان دو فازي گاز - جامد
321
مطالعه تجربي انتقال حرارت كربن نانو تيوب (CNTs) در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي
322
مطالعه تجربي اندازه قطره و طغيان در ستون استخراج كوهني
323
مطالعه تجربي ايجاد نانوساختارها برروي سطح سيليكون زبر با استفاده ازپرتو ليزر پالسي در محيط آب
324
مطالعه تجربي ايده هوادهي همزمان با استارت الكتريكي موتور ميكروجت
325
مطالعه تجربي بار آلودگي شستشوي اوليه روانابهاي شهري
326
مطالعه تجربي بارگيري و رهايش داروي گياهي كوئرستين بر روي نانولوله هاي كربني
327
مطالعه تجربي بازسوزي NOxدر شرايط HiCOT
328
مطالعه تجربي بر روي حذف تري كلرواتيلن از آب توسط فناوري نانو و تاثير پارامترهاي موثر بر انتقال جرم
329
مطالعه تجربي بيناب نمايي ليزري رامان دي اكسيدتيتانيوم
330
مطالعه تجربي پارامتر هاي موثر در جداسازي استخراجي تركيبات سولفون دار از گازوييل بعد از گوگردزدايي به روش اكسايش
331
مطالعه تجربي پارامترهاي مختلف هندسي بر روي ضرايب آيروديناميكي ايرفويل حاوي فن
332
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد فرايند الكترود يا يونيزاسيون و مقايسه آن با فرايند الكترود
333
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت سطوح آلومينيومي به روش ماشينكاري جت الكتروشيميايي
334
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر در قالبگيري تزريق ميكرو پودرها و نانو پودرها
335
مطالعه تجربي پديده كاهش افت فشار به كمك تزريق آب در خطوط انتقال نفت
336
مطالعه تجربي پديده لنز گرمايي به روش پرتو پمپ- گمانه و بررسي شكل فضايي پرتو گمانه
337
مطالعه تجربي پديده ي جدايش لايه اي در كامپوزيت هاي شيشه پلي استر و شيشه اپوكسي و كامپوزيت هاي ساندويچي به كمك روش آكوستيك اميشن
338
مطالعه تجربي پديده ي لنزگرمايي در اتانول و بررسي تاثير Z اسكن در فاصله كانوني لنزگرمايي
339
مطالعه تجربي پديده‌ي انفجار فاز در فرآيند ماده -برداري ليزري لايه نازك آلومينيومي با زير لايه كوارتز
340
مطالعه تجربي پرداخت كاري آينه اي فولاد زنگ نزن 316 به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
341
مطالعه تجربي پرداختكاري قطعات سراميكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي
342
مطالعه تجربي تأثير اصلاح سطح نانوذرات در تغيير ترشوندگي سنگ كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت
343
مطالعه تجربي تأثير امواج مايكروويو در ارتقاء كيفيت نفت خام و ارائه مدلي جهت پيش¬بيني گرانروي
344
مطالعه تجربي تأثير پارامترهاي مكانيكي بر رفتار سلولهاي بنيادي
345
مطالعه تجربي تأثير سختي قطعهكار بر تنش پسماند در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140 AISI
346
مطالعه تجربي تأثير عوامل مختلف بر عملكرد تغليظ كننده غبار مارپيچي عمودي با جريان انشعابي بيروني
347
مطالعه تجربي تاثير پارامتر هاي فرآيند تراشكاري با تخليه الكتروشيميايي بر دقت ابعادي و كيفيت سطح در عمليات شيار تراشي بر ميلگرد شيشه اي
348
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي فرايند شكل دهي تدريجي در تغييرات ضخامت ورق خودرويي Dc04 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
349
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
350
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
351
مطالعه تجربي تاثير روش هاي مختلف روانكاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري قطعات استفاده شده در توربين هاي گازي
352
مطالعه تجربي تاثير كشش استاتيك بر رفتار سلول هاي بنيادي
353
مطالعه تجربي تاثير متقابل دو خروجي فن لانه سنجابي روي صداي توليدي
354
مطالعه تجربي تاثير نانو ذرات آلوموكسان دوپ شده با منيزيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم 3805 در روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
355
مطالعه تجربي تخمين خواص حرارتي و جذبي كربن فعال دانه اي در حضور هوا و متانول به روش حل معكوس
356
مطالعه تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد لوله به كمك روش تركيبي اصطكاكي
357
مطالعه تجربي تغييرات خواص سيم مسي از طريق فرآيند تغيير شكل در كانال هاي همسان زاويه دار
358
مطالعه تجربي تغييرات ويژگيهاي مغناطيسي آهنرباهاي فريت باريوم با عمليات گرمائي
359
مطالعه تجربي تنش پسماند در فرايند فرزكاري فولاد سخت¬كاري شده 4140 با استفاده از نانوسيال
360
مطالعه تجربي توربين جزر و مدي هانتر
361
مطالعه تجربي توزيع زمان اقامت در اكسترودرهاي دو ماردون
362
مطالعه تجربي جت هاي كوارك و گلوئون در نابودي الكترون - پوزيترون
363
مطالعه تجربي جداسازي آميلاز به روش استخراج ميسل معكوس
364
مطالعه تجربي جداسازي امولسيون آب-نفت تحت تاثيرميدان مغناطيسي و انتخاب نانوذره مناسب
365
مطالعه تجربي جداسازي انتخابي كاتيون هاي روي و مس با استفاده از روش غشايي الكترودي يونيزاسيون در حضور عامل كمپلكس ساز
366
مطالعه تجربي جداسازي انتخابي يونهاي فلزي با استفاداه از فرايند الكترودي يونيزاسيون ﴿EDI﴾در حضور يك عامل كمپلكس ساز
367
مطالعه تجربي جداسازي يونهاي فلزات سنگين از محلول آبي توسط نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن پوشانده شده بايلي ﴿وينيل الكل﴾
368
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيد كربن برروي يك جاذب سيليكاتي اصلاح شده
369
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيدكربن از گاز هاي احتراق بويلرها
370
مطالعه تجربي جذب كربن دي‌اكسيد با استفاده از امواج مافوق صوت در يك حلال مناسب
371
مطالعه تجربي جريان اطراف دو سيلندر مكعب مستطيلي شكل مجاور يكديگر با استفاده از تونل باد و مرئي سازي دود
372
مطالعه تجربي جريان حول سازه سه بعدي با مقطع مربعي تحت زواياي حمله مختلف
373
مطالعه تجربي جريان روي دوسازه سه بعدي پشت سر هم تحت زاويه با استفاده از تونل باد و تونل دود
374
مطالعه تجربي جريان مويينگي در نخ هاي مغزي-غلاف
375
مطالعه تجربي جهت ارزيابي عوامل موثر بر لز جهت نانو سيال
376
مطالعه تجربي جهت اندازه گيري دبي جريان سيال با استفاده از ردياب پرتوزا
377
مطالعه تجربي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مواد غير همجنس آلومينيوم و مس
378
مطالعه تجربي جوشكاري لوله هاي آلومينيومي با استفاده از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
379
مطالعه تجربي چقرمگي شكست مودهاي تركيبي در نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد – هيدروكسي آپاتيت ساخته شده به روش فرآوري اختلاط مذاب
380
مطالعه تجربي حركت قطرات روي سطوح دندانه دار داغ در رژيم جوشش استخري
381
مطالعه تجربي خستگي پرچرخه كامپوزيت پايه منيزيمي
382
مطالعه تجربي خستگي خمشي نانو كامپوزيت هاي پليمري اليافي
383
مطالعه تجربي خواص باند جوش ورق هاي چند لايه پس از نورد سرد
384
مطالعه تجربي خواص نوري نانوذرات سيليكن توليد شده با استفاده از فرآيند ماده‌برداري ليزري دو‌پالسي نانوثانيه در محيط‌هاي آب و اتانول
385
مطالعه تجربي خوشه هاي نانو ساختار بر همكنش ليزر پالسي بلند با لايه نازك پلي آسيد
386
مطالعه تجربي دنباله بال صدمه ديده
387
مطالعه تجربي ديناميك پلاسما و مواد پرتاب شده از سطوح اهداف فلزي مورد تابش ليزرهاي پالسي بلند با شدت بالا
388
مطالعه تجربي ديناميك شعله غير پيش‌آميخته و پيش‌آميخته جزئي در ابعاد مزو
389
مطالعه تجربي رئولوژي سوسپانسيون پلي استايرن
390
مطالعه تجربي راكتور دوار پيروليز ضايعات پليمري جهت توليد محصولات سنگين
391
مطالعه تجربي رفتار روتور يك كمپرسور در برابر جريان بهم ريخته ورودي
392
مطالعه تجربي رفتار سازه¬هاي آجري در برابر زلزله¬ها با استفاده از مدلسازي سه بعدي آنها
393
مطالعه تجربي رفتار مكانيكي فوم در كشش و فشار جهت كاربرد در پانل ساندويچ كامپوزيت
394
مطالعه تجربي روش هاي ايجاد آبگريزي روي سطح آلومينيوم جهت چگالش قطره اي
395
مطالعه تجربي ريزساختار و انعكاس سيليكن تابشدهي شده توسط ليزر تپي پرتوان در محيط هوا و آب مقطر
396
مطالعه تجربي سايش ابزار، زبري سطح و نيروهاي برشي در فرايند تراشكاري سخت فولاد سخت‌كاري شده در حضور نانوسيال TiO2
397
مطالعه تجربي سنتز سبز نانو كامپوزيت سراميكي بر پايه اكسيد مس به منظور رنگ زدايي
398
مطالعه تجربي سينتيك و فرآيند جذب واكنشي سولفيد هيدروژن توسط محلول سود در مقياس آزمايشگاهي و مدل ساز ستون جذب مورد استفاده
399
مطالعه تجربي شعله پس اختلات متقابل oxy- fuel counter- flow
400
مطالعه تجربي شعله پيش آميخته جزئي متان در ابعاد خرد
401
مطالعه تجربي شعله ديفيوژن COUNTER - FLOW
402
مطالعه تجربي شكست اپتيكي و بررسي مشخصات پلاسماي مس و آلومينيوم توليد شده با استفاده از ليزر پالسي نانوثانيه در محيط هوا
403
مطالعه تجربي شكست جريان آب تزريق شده ازنازل‌هاي مستطيلي در ‌‌‌‌‌‌جريان هوا
404
مطالعه تجربي شمارش و تعيين توزيع اندازه ذرات زئوليتي با استفاده از روش ناحيه حساس الكتريكي
405
مطالعه تجربي ضريب انتقال جرم در دستگاه استخراج كننده اداكتوري
406
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالوده هاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
407
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
408
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه ربللل
409
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
410
مطالعه تجربي- عددي انتقال گرما در جريان داخلي نانوسيال جهت توسعه و بهبود روش انتشار گرمايي در رژيم جريان لايه اي
411
مطالعه تجربي عملكرد پروانه هاي ناهمسانگرد (CRP)
412
مطالعه تجربي عملكرد سلول¬هاي تثبيت¬شده به روش كپسوله¬كردن در حذف آلاينده¬ها
413
مطالعه تجربي عوامل مؤثر بر جوشكاري مقاومتي نقطه اي آلياژهاي فولادي و آلومينيومي
414
مطالعه تجربي فرآيند برشكاري ورق هاي نازك فولادي كم كربن توسط ليزر CO2
415
مطالعه تجربي فرآيند بهبود كيفيت چاي نامرغوب در يك بستر سيالي
416
مطالعه تجربي فرآيند پرداختكاري شيميايي-مكانيكي شيشه اپتيكي
417
مطالعه تجربي فرآيند توليد دو اتيل هگزانول در مقياس آزمايشگاهي
418
مطالعه تجربي فرآيند جذب سطحي در كربن فعال درون يك مبادله گرحرارتي
419
مطالعه تجربي فرآيند جوشكاري نفوذي فلزات غير همجنس
420
مطالعه تجربي فرآيند فشار در كانال‌هاي زاويه‌دار لوله‌اي موازي براي دستيابي به ساختار فوق‌ريزدانه
421
مطالعه تجربي فرآيند فشردهسازي چندجهته در توليد مواد با ساختار نانوكريستال (MAF)
422
مطالعه تجربي فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني در حضور حلال هاي يوتكتيك عميق
423
مطالعه تجربي فرايند توليد بيوديزل از روغن پسماند ماهي به كمك امواج فراصوت با استفاده از كاتاليست غيرهمگن
424
مطالعه تجربي فرايند شكل دهي - ماشين كاري تركيبي آلياژ آلومينيم 7075 براي پره هاي انحنادار
425
مطالعه تجربي فرايند گرانولاسيون قرص تريامترن اچ
426
مطالعه تجربي فواره خروجي از افشانه تزريق مستقيم گاز با استفاده از روش شيلرين
427
مطالعه تجربي كاربرد الياف طبيعي در اتصالات چسبي به منظور بهبود خواص استحكامي اتصالات
428
مطالعه تجربي كاهش كشش بين سطحي (IFT) نفت سنگين با نانوكامپوزيت هاي اكسيد نيكل بر پايه سيليكا به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
429
مطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم ومطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم وپيچش در فشار بالا
430
مطالعه تجربي گوگردزدايي اكسايشي سوخت مدل به كمك امواج مافوق صوت
431
مطالعه تجربي مشخصه‌هاي ترابردي نانو لايه‌هاي Si-B
432
مطالعه تجربي مهمترين خواص مهندسي و فيزيكي پوزلان فعال شده اوين ببل
433
مطالعه تجربي موجودي فاز گاز در ستون حبابي
434
مطالعه تجربي ميكروكلكتور مستقيم با استفاده از نانوذرات Al2O3
435
مطالعه تجربي نحوه تشكيل حباب بر روي توزيع¬كننده در بسترهاي سيال گاز- جامد
436
مطالعه تجربي نيروهاي ماشين كاري و زبري سطح در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك بيضوي و پلاسما
437
مطالعه تجربي هوادهي در مجراي تخليه كننده تحتاني سد صفارود
438
مطالعه تجربي هيدروديناميك بستر سيال دو بعدي با تمركز بر الگوي تزريق متفاوت گاز
439
مطالعه تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم در يك ستون استخراج اولدشو- راشتون
440
مطالعه تجربي و CFD ارتقا عملكرد جداسازي ذرات ميكروني با سيكلون مارپيچي چندكاناله
441
مطالعه تجربي و ارائه مدل رياضي براي فرآيند كاهش گران¬روي نفت خام توسط اشعه گاما
442
مطالعه تجربي و ارائه مدل شبكه عصبي از پارامترهاي موثر فرآيند شكل دهي بدون قالب پرس در تاثير برگشت فنري بر دقت ابعادي
443
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان گاز در عبور از بستر ذرات استاندارد
444
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان هوا در توده كربن فعال دانه‌اي براي جريان محوري-عمودي
445
مطالعه تجربي و بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري كامپوزيت هاي زمينه فلزي
446
مطالعه تجربي و بهينه سازي شرايط عملياتي جذب دي‌اكسيد‌كربن در بستر سيال
447
مطالعه تجربي و بهينه سازي فرآيند استخراج فوق بحراني گالگين از گياه گالگا آفيسيناليس به روش طراحي آزمايشات و مدل سازي رياضي
448
مطالعه تجربي و بهينه‌سازي فرايند گوگردزدايي ‌اكسيداسيوني جهت حذف تركيبات ‌تيوفني از سوخت ‌مدل با استفاده از نانو كاتاليست
449
مطالعه تجربي و پارامتريك ضريب انتقال حرارت تماسي بين سوپاپ و نشيمنگاه
450
مطالعه تجربي و تئوري برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات صفحات دوپايداره مركب
451
مطالعه تجربي و تئوري برهمكنش كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ از داروهاي لوودوپا و تئوفيلين با DNA و BSA,و اثر اين كمپلكس ها بر سلول هاي سرطان خون ﴿K562﴾; تهيه نانو كمپلكس هاي روتنيوم ﴿III﴾ ومس ﴿II﴾ از اين دارو ها با خواص ضد سرطان خون
452
مطالعه تجربي و تئوري پديده خستگي دربدنه كامپوزيتي شناورهاي تندرو تحت بارهاي ديناميكي
453
مطالعه تجربي و تئوري تكامل ديناميك توزيع اندازه ذرات آسفالتن در محلول هپتان-تولوئن در حضور تركيبات بازدارنده
454
مطالعه تجربي و تئوري عملكرد و راندمان پمپ هاي صنعتي
455
مطالعه تجربي و تئوري و عددي ضرايب جانسون كوك براي بيان رفتار ديناميكي مواد
456
مطالعه تجربي و تحليل افزايش شدت يون ها و اشعه ايكس در دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير با اصلاح ساختار الكترودها و بررسي اثر گازهاي طبيعي
457
مطالعه تجربي و تحليل تئوري فرآيند كانال هاي هم مقطع زاويه دار با استفاده از روش كران حد بالا
458
مطالعه تجربي و تحليل مكانيزم شعله ذرات ريز جامد
459
مطالعه تجربي و تحليلي اثر گراديان فشار شعاعي در فرايند ديناميك حباب در جوشش سيال
460
مطالعه تجربي و تحليلي سرعت و قطر ذرات در اسپري فشاري - پيچشي
461
مطالعه تجربي و تحليلي فناوري HRS
462
مطالعه تجربي و تحليلي كمپرسور يك توربو شارژر
463
مطالعه تجربي و تخمين ضرايب توزيع بيومولكول‌ها در سيستم‌هاي دوفازي- آبي بر پايه سورفكتانت
464
مطالعه تجربي و تخمين ضريب نفوذپذيري بستر بسته بندي شده ذرات كربن فعال گرانول
465
مطالعه تجربي و تخمين ضريب هدايت حرارتي توده كربن فعال شده و بررسي تاثيرات دانه بندي و چگالي توده كربن بر آن
466
مطالعه تجربي و توسعه رابطه سينتيك حذف اكسيد¬هاي نيتروژن از جريان گاز آلوده به روش جذب واكنشي در برج پاششي
467
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD تاثير دوران بدنه روي راندمان سيكلون هاسي داراي دو ورودي خوراك
468
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD جداكننده گاز - ذره مارپيچي چندكاناله
469
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD خشك كن پاششي با محلول خوراك مالتودكسترين
470
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD راكتور دوار پيروليز تايرهاي فرسوده
471
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD شكست امولسيون هاي آب در نفت با استفاده از نانوسيالات مغناطيسي در حضور ميدان مغناطيسي
472
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD عوامل مؤثر بر عملكرد غبارگير گاز-ذره مارپيچي تك كاناله
473
مطالعه تجربي و شبيه سازي اثر پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر توزيع ضخامت يك ظرف پلاستيكي
474
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجراء محدود پيچ زني غلطكي خارجي بر روي لوله با دو جنس متفاوت
475
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود خواص مكانيكي بافت مغز
476
مطالعه تجربي و شبيه سازي استخراج فلز گادولينيم توسط سامانه ريزسيالشي
477
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود پديده برگشت لبه در فرآيند خم كناره
478
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر دماي برش در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
479
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر نيروهاي برشي در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
480
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرآيند تراشكاري به كمك حرارت
481
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك و پلاسما
482
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي در عمليات ماشينكاري پيوسته
483
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود شكل دهي بيلوزهاي دو جداره فلزي به روش هيدروفرمينگ
484
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود فرآيند گرمايش القائي براي قطعات استوانه اي و مكعب مستطيلي
485
مطالعه تجربي و شبيه سازي به منظور تعيين رفتار ترمومكانيكي و اصطكاكي شيشه اپتيكي BK7 در دماي بالا
486
مطالعه تجربي و شبيه سازي جذب انرژي سازه سه بعدي تقويت شده با بريد لوله اي تحت بار ضربه اي با سرعت كم
487
مطالعه تجربي و شبيه سازي خواص مكانيكي لوله هاي كامپوزيتي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي
488
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي توليد لنزهاي PMMA كروي به روش تزريق پلاستيك و ارزيابي هندسي و اپتيكي محصول
489
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي رفتار كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر چند سلولي حلقوي پودي دو محوري تحت آزمون خمش سه نقطه اي
490
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي عملكرد فشاري ساق پوش هاي كشسان حلقوي پودي
491
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD انتقال جرم نانو سيالات در سيستم استخراج مايع – مايع تك قطره‌اي
492
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD سيكلون‌هاي مارپيچ چند كاناله براي جداسازي ذرات مايع از گاز
493
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
494
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در فرايند تراشكاري متعامد به كمك حرارت
495
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود فرآيند ماشينكاري پيوسته به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
496
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي ميدان فازي سينتيك تشكيل تركيبات بين‌فلزي Ni-Ti در پوشش ايجاد شده به روش پاشش سرد
497
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي هدايت حرارتي ناهمسانگرد در سيالات مگنتورئولوژيكال
498
مطالعه تجربي و شبيهسازي المان محدود تأثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر آستانه فرسايش در فرايند تراشكاري سخت فولاد 4140
499
مطالعه تجربي و طراحي فرآيند بازيابي اسيد فرميك از فاز آبي در فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني (ODS)
500
مطالعه تجربي و عددي آسايش حرارتي آمفي‌تئاتر مركزي دانشگاه با سيستم توزيع هواي زيرسطحي
501
مطالعه تجربي و عددي اثر رقيق سازي و پيش گرم بر احتراق شعله نفوذي
502
مطالعه تجربي و عددي انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي تحت تأثير امواج فراصوت
503
مطالعه تجربي و عددي بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانو مواد حاصل از فرآيند Accumulative back extrusion
504
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي كاري محفظه احتراق موتور توربيني
505
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد توربين جزر و مدي عمود محور
506
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي نورد
507
مطالعه تجربي و عددي تاثير پارامترهاي هندسي و نرخ بارگذاري بر استحكام اتصال چسبي بين كامپوزيت و آلومينيوم در بارگذاري كشش
508
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت در فرآيند ماشينكاري پيوسته و منقطع
509
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت متوسط ابزار برش در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
510
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال حول سازه سه بعدي در زواياي حمله مختلف
511
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال روي دو سازه سه بعدي مجاورهم
512
مطالعه تجربي و عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي طبيعي بين دو استوانه عمودي هم‌مركز/خارج از مركز با حضور ماده متخلخل
513
مطالعه تجربي و عددي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس بصورت لبه رويهم
514
مطالعه تجربي و عددي حرارت دهي موضعي در فرآيند شكل دهي پوسته ها
515
مطالعه تجربي و عددي خواص آلياژهاي آلومينيوم نانوساختار، به دست آمده از فرآيند نورد زاويه اي در كانال هاي همسان
516
مطالعه تجربي و عددي رشد آسيب در مواد مدرج تابعي به روش اجزاء محدود
517
مطالعه تجربي و عددي رفتار الاستيك صفحه ساندويچي با هسته موج‌دار يكپارچه متشكل از پارچه حلقوي پودي سه‌بعدي
518
مطالعه تجربي و عددي رفتار شكست نانوكامپوزيتگرافن- پلي¬پروپيلن
519
مطالعه تجربي و عددي روشهاي مختلف آزمايش سه محوره چند مرحله اي
520
مطالعه تجربي و عددي سايش ابزار در ماشينكاري فولاد AISI4140 با استفاده از نانوسيال
521
مطالعه تجربي و عددي عولمل موثر بر فرايند CGP
522
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ECAP لوله جدار نازك
523
مطالعه تجربي و عددي فرآيند شكل دهي تدريجي ورق هاي ضخيم
524
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ليزر فورمينگ براي شكل دهي ورق هاي چندلايه
525
مطالعه تجربي و عددي فرآيند همينگ با استفاده از بالشتك لاستيكي
526
مطالعه تجربي و عددي ميكروتوربين آبي اگنيو
527
مطالعه تجربي و عددي يك محفظه احتراق توربين گاز با سوحت مايع
528
مطالعه تجربي و كاربرد گرافيت ورقه ورقه براي جذب فيزيكي مواد رنگي به كار رونده در صنايع فرش از محلول هاي آبي
529
مطالعه تجربي و مدل سازي تاثير تخريبي اشعه فرابنفش و سايش بر روي رفتار برگشت پذيري فرش ماشيني پس از بارگذاري استاتيكي
530
مطالعه تجربي و مدل سازي خواص كششي و شكل پذيري پارچه هاي حلقوي پودي دو محوري
531
مطالعه تجربي و مدل سازي رفتار رهايي از تنش بانداژ
532
مطالعه تجربي و مدل سازي رياضي جذب واكنشي كربن دي اكسيد
533
مطالعه تجربي و مدل سازي فرآيند پخت نان در ميدان جت هاي برخوردي هواي داغ
534
مطالعه تجربي و مدل‌سازي جذب دي‌اكسيد كربن با استفاده از نانو ساختار مونتموريلونيت اصلاح‌يافته
535
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار آكوستيكي فوم‌هاي پلي‌يورتان نانوكامپوزيتي داراي نانولوله‌هاي كربني
536
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار كامپوزيت‌هاي ساندويچي ساخته‌شده با منسوجات سه‌بعدي حلقوي پودي تحت ضربه ثقلي
537
مطالعه تجربي و مدلسازي ترموديناميكي اثر اضافه نمودن آمين هاي دو عاملي در بهبود حلاليت تعادلي دي اكسيد كربن در محلول آبي متيل دي اتانول آمين
538
مطالعه تجربي و مدلسازي روش هاي بهبود جداسازي ذرات بسيار ريز در تغليظ كننده غبار با كانال زيگزاگي
539
مطالعه تجربي و مدلسازي رياضي فرآيند اختلاط در اكسترودرهاي تك پيچه به عنوان آميزه كار
540
مطالعه تجربي و نظري افزايش راندمان حذف NO به كمك فرآيند اكسيداسيون پيشرفته (AOP)پراكسيد هيدروژن و نور ماوراء بنفش در يك راكتور ستون حبابي در حضور گاز دي اكسيد گوگرد
541
مطالعه تجربي و نظري بر روي ريز ساختار و تاثير آن بر هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت بر پايه پلي كربنات / پلي متيل كريلات / نانو تيوب چند لايه
542
مطالعه تجربي و نظري جذب مولكول پارا - آمينوبنزوئيك اسيد (PABA) بر روي نانو ذرات طلاي سنتز شده با استفاده از روش كندوسوز ليزري
543
مطالعه تجربي و نظري رفتار گردابه هاي آزاد
544
مطالعه تجربي و نظري شكافت سه گانه خود بخودي و القاي هسته اتمهاي سنگين در انرژي هاي كم و بالا , Study of induced and spontaneously ternary fission by theoretical and experimental methods ,using thermal neutrons
545
مطالعه تجربي و نظري كاهش تلفات اصطكاكي در لوله به كمك تزريق ميكروحباب
546
مطالعه تجربي و نظري گرانش (نيروي پنجم )
547
مطالعه تجربي و نظري متغيرهاي مؤثر بر ساختار و توزيع اندازه ذرات LiMn2O4 حاصل از روش پاششي به كمك شعله
548
مطالعه تجربي و نظري مكانيسم و عوامل موثر بر تشكيل مورفولوژي ترموپلاستيك الاستورهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM و تعيين معيارهاي طراحي يك مخلوط كننده مداوم مناسب
549
مطالعه تجربي و نظري نانوساختارهاي بر پايه كربن نيتريد و الياف كربني اصلاح شده به منظور اكسايش وكاهش تركيبات آلي تحت شرايط كاتاليستي و فوتوكاتاليستي
550
مطالعه تجربي وتحليل پيك دوم سيگنال ايكس نرم دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
551
مطالعه تجربي يك موتور هيبريد پر اكسيد هيدروژن پليمر
552
مطالعه تجربي، تحليلي و شبيه سازي ضربه سرعت پايين بر روي چندلايه هاي فلز الياف تقويت شده با ذرات نانو
553
مطالعه تجربي، مدل‏‏‌سازي و شبيه‏‌سازي ستون حبابي جذب گاز دي‌اكسيد كربن
554
مطالعه تجربي، مدل‌سازي و شبيه‌سازيCFD اثر دما بر سيال مگنتورئولوژيك پايدار
555
مطالعه تجربيات كشور هلند در پرورش كار گروهي در سنين كودكي
556
مطالعه تجربي-عددي باربرداري تك جرقه الكتروشيميايي شيشه به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
557
مطالعه تجزبي فرآيند پخت نان مسطح در فرجت برخوردي
558
مطالعه تجزيه اي تخريب رنگ هاي متيلن بلو و اسيد رد 14 با واكنش فنتون
559
مطالعه تجزيه اي رها سازي ايبوپرون از روي هيدروژل سنتزي حساس به
560
مطالعه تجمع ذرات LDL [ال دي ال] و ارتباط آن با بيماري تصلب شريان
561
مطالعه تحرك پذيري الكترون در بلور GaAs و اثر تخريببي تابش نوتروني بر ساختار بلوري آن , Calculation of elctron mobility in gaas and neutron diffraction on its crystal structure
562
مطالعه تحرك هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي و فلزات سنگين در خاك آلوده ريزدانه: رويكردي بر پاكسازي الكتروكينتيك
563
مطالعه تحليل هزينه -سودمندي پايگاه هاي داده دانشگاه محقق اردبيلي در سال 2009 , database cost-benefit study and analysis of mohaghegh ardebili university in 9002
564
مطالعه تحليل و عددي پديده چگالش در جريان حدود صوت بخار در نازل هاي همگرا - واگرا
565
مطالعه تحليلي ،استنباطي اصول و رويكرد هاي ارزشيابي آموزشي بر مبناي آموزه هاي انسان شناسي اسلامي
566
مطالعه تحليلي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
567
مطالعه تحليلي پلاسماي توكامك
568
مطالعه تحليلي تجرد نفس ازمنظر سه فيلسوف بزرگ مسلمان ( ابن سينا - ملاصدرا - سهروردي )
569
مطالعه تحليلي تجزيه انرژي مواد منفجره صنعتي
570
مطالعه تحليلي تصوير اسب در نگارگري ايراني ﴿قرن 7 الي 10 ه.ق﴾
571
مطالعه تحليلي تنشهاي بين لايه اي و مكانيزم هاي گسيختگي در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با الياف FRP
572
مطالعه تحليلي چالش ها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان
573
مطالعه تحليلي حقيقت وحي و تجربه ديني
574
مطالعه تحليلي رفتار شوك ايجاد شده در اثر انفجار در يك لوله شوك در زمان هاي مختلف
575
مطالعه تحليلي رفتار مفصل برشي در ديوارهاي برشي با شكل پذيري دوگانه
576
مطالعه تحليلي روش هاي مختلف ساخت شناورهاي سبك (قطعات نيمه كامل، قطعات كاملاً منفصل و واحدهاي پيش ساخته) و شناسايي روش بهينه متناسب با كاربرد
577
مطالعه تحليلي زمان تونل زني در ساختارهاي نامتجانس مغناطيسي , Analytical studies on quantum tunneling time in magnetic heterostructures
578
مطالعه تحليلي ضد سينما در فيلم هاي شانتال آكرمن بر پايه نظريه پيتر وولن
579
مطالعه تحليلي عوامل موثر بر تصميم‌گيري انسان از منظر ملاصدرا و علامه‌طباطبايي
580
مطالعه تحليلي كاربرد شاتكريت در نگهداري سازه هاي زير زميني سنگي
581
مطالعه تحليلي ماهيت و احكام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
582
مطالعه تحليلي نشانه شناسي و نماد در رمان موبي ديك نوشته هرمن ملويل
583
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ارتعاشي مجموعه پابند در پيش بارهاي مختلف با استفاده از آناليز زمان- فركانس موجك
584
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ديناميكي ساختمانهاي پيش ساخته ساندويچي بر روي ميز ارتعاش
585
مطالعه تحليلي و المان محدود رفتار مكانيكي كوپلينگ هاي پنجه اي در اثر خطاي نصب محوري
586
مطالعه تحليلي و تطبيقي نقش «بدن» در انسان شناسي ابن سينا و ملاصدرا
587
مطالعه تحليلي و عددي امواج در جريانهاي فوق بحراني در خم كانال هاي مستطيلي
588
مطالعه تحليلي و عددي پيرامون جريان هاي لايه مرزي از يك نانوسيال با نظر به اثرات حركت براوني و ترموفورز
589
مطالعه تحليلي و عددي تخريب وارده به سطح درزه در آزمايش برش برجا
590
مطالعه تحليلي و عددي شكل دهي انفجاري صفحات دو جنسي
591
مطالعه تحليلي و عددي فاصله بهينه بين مغارهاي سنگي ذخيره¬سازي زيرزميني نفت
592
مطالعه تحليلي و عددي مكانيزم توزيع تنش در دهانه ورودي تونل هاي بزرگ مقطع
593
مطالعه تحليلي ويژگيهاي تفكر انتقادي و روشهاي پرورش آن ازمنظر امام علي (ع ) درنهج البلاغه
594
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي بازگشت فنري در خمكاري ورق در بست‏ هاي فلزي
595
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي فرآيند جوشكاري اصطكاكي - اغتشاشي
596
مطالعه تحليلي، عددي و تجربي رفتار امواج آنتروپي در جريان سرد
597
مطالعه تحمل به خشكي برخي ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان
598
مطالعه تحمل به خشكي دو رقم سيب زميني Kenebec و Concord در شرايط كشت در شيشه
599
مطالعه تحمل به خشكي لاين هاي F4 حاصل از تلاقي بين گونه اهلي و خويشاوندان وحشي گلرنگ و ارتباط آن با برخي صفات مورفوفيزيولوژيك
600
مطالعه تحمل به شوري در ريشه هاي تراريخته گياه تنباكو
601
مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops tauschii در شرايط كشت در شيشه
602
مطالعه تحول در نقشه موضوعي حوزه «سبب‌شناسي سرطان كولون» تحليل محتواي مدارك مدلاين
603
مطالعه تحول مورفولوژيكي در محلول سه جزئي استايرين، پلي استايرين و پلي پوتادي ان در حين پليمريزاسيون استايرن
604
مطالعه تحولات قضايي -كالبدي محدوده مركزي شهر قوچان با رويكرد توسعه پايدار
605
مطالعه تحولات ناشي از تبديل روستاي جايزان به شهر و تاثير آن بر توسعه روستاهاي پيرامون .
606
مطالعه تحولات نظام سلسله مراتب شهري استان زنجان با تاكيد بر جايگاه شهرهاي كوچك
607
مطالعه تخريب اراضي به كمك شاخصهاي كيفيت خاك و تغييرات مكاني آنها در اكوسيستمهاي مرتعي ايران مركزي
608
مطالعه تخريب پليمرها
609
مطالعه تخريب رنگ آرزو متلين بلودر حضور مزاحمهاي ناشناخته با استفاده از روش كمومتريكس
610
مطالعه تخريب زيستي انواع لاستيك SMR پخت شده با سيستمهاي گوگردي مختلف به هدف كاهش ضايعات زيست محيطي
611
مطالعه تخريب كومتابوليك پارانيتروفنل توسط باكتري رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل در راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
612
مطالعه تخمير، نيم پخت كردن و نگهداري نان سنگگ به صورت منجمد و غير منجمد
613
مطالعه تخمين پارامترهاي مخزني با استفاده از نشانگرهاي لرزه‌اي و كاربرد آن در نرم افزار Hampson Russel
614
مطالعه تذهيب هاي قرآني دوره تيموري جهت طراحي قرآن هاي دوره معاصر
615
مطالعه تر موديماميكي واكنش جانيشيني 3- كربوآلدهيد پيريدن بر روي يك كمپلكس پلاتين (11) , the thermodynamic study of the substitution reaction of 3- carboaldehyde pyridine on a platinum )11( complex
616
مطالعه ترابرد الكترون در نانو لوله كربني
617
مطالعه ترابرد الكتروني مبتني بر ابر شبكه هاي گرافن و سيليسين
618
مطالعه ترابرد در حالت چگاليده سامانه‌ي باز و بسته
619
مطالعه تراشه هاي بينايي چند- منظوره و طراحي و ساخت يك تراشه نمونه
620
مطالعه ترامتني و گفتماني ظروف آبي و سفيد دوره صفويه
621
مطالعه ترانزيستوراثر ميدان نانو لوله كربني
622
مطالعه ترانسفور مرهاي توزيع و ارائه راه حلهاي ممكن جهت كاهش تلفات
623
مطالعه ترك بالا به پايين با استفاده از مدل سه بعدي المان محدود
624
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
625
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
626
مطالعه تركيب شيميايي و خواص آنتي اكسيداني اسانس 4 گونه گياهي از جنس سالويا در استان كرمان
627
مطالعه تركيبي عوامل موثر بر افت انرژي در سر ريزهاي پلكاني
628
مطالعه ترمو ديناميكي واكنش جانشيني ليگاند 3- هيدروكسو پيريدين بر روي يك كمپلكس پلاتين )ll(
629
مطالعه ترمودينا ميك برهمكنش يون نيتريت با سه استخلاف مختلف باز شيف مس (ii)
630
مطالعه ترموديناميكي اثر ثابت الكتريك و قدرت يوني بر حلاليت آهن2سولفات و تجمع يوني در آن
631
مطالعه ترموديناميكي بر هم كنش ليگندهاي ماكروسيكليك با كاتيونهاي پيريدينيوم به روش كنداكتومري
632
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش آنزيم اوره آزباقلا با يون هاي آهن و كروم
633
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش اوره آزباقلا با يون لانتانيوم
634
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش برخي سيكلو دكسترينها با آلبومين سرم انساني
635
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش بين يون ايتربيم (Yb3‎+‎ ) و آلبومين سرم انساني
636
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش دسته اي از ليگاندهاي آلي با برخي از فلزات واسطه و سنگين به روش هدايت سنجي در استونيتريل و طراحي و ساخت الكترودهاي يون گزين جديد براي يون هاي بريليم و اروپيم
637
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش هورمون رشد انساني با تريامسينولون به عنوان بازدارنده با استفاده از طيف سنجي UV/Vis و نرم افزار MATLAB
638
مطالعه ترموديناميكي پيوند يون هاي جيوه و كادميوم به اوره آز
639
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاند 2 و 6- دي (فوران - 2 ايل) -4- (4- متوكسي فنيل) پيريدين (DFMP) با كاتيون هاي TI+ ، Ag+ و Pb2+ در مخلوط حلال هاي دو تايي (اسنونيتريل - آب) و (متانول - آب) با استفاده از روش هدايت سنجي
640
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاندهاي 1و8-دي هيدروكسي آنتراكوئينون و 1-متيل آمينو آنتراكوئينون با كاتيون هاي هاي cu,zn,ag در سيستم حلال هاي دو جزئي استونيتريل -متانول با استفاده از روش هدايت سنجي
641
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي +Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2 با ليگاند 4- {(2-پيريدينيل متيليدين آمينو)} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
642
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2+ با ليگاند 4- {(3-پيريدينيل متيليدين) آمينو} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
643
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس هاي DL - سرين بادي اكسي واناديم (7)
644
مطالعه ترموديناميكي تعويض ليگند در كمپلكس بيس دي متيل سولفيد دي پاراتوليل پلاتين )II( با استفاده از 3- آمينو پيريدين در حلال هاي مختلف , thermodynamic study of ligand exchang in bis-dimethyle sulfide di-p-tolyl platinum)II( using 3-amino pyridin in various solvent
645
مطالعه ترموديناميكي تغييرات خواص الكتروني نيمه رساناي اكسيد اينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهاي آبي با اسيديته هاي مختلف در حضور نور مرئي با تكنيك هاي الكتروشيميايي و تحقيق بر همكنش برخي از رنگينه هاي آزو در محلولهاي آبي با چند سورفكتانت و بررسي ارتباط بين خواص الكتروني نيمه رسانا و خواص توده اي محلول در جهت تخريب فوتو كاتاليزوري آلاينده هاي رنگي
646
مطالعه ترموديناميكي حلاليت گازها در مايعات و پليمر مذاب
647
مطالعه ترموديناميكي زوج شدن يونها در محلول سير شده كربنات ليتيم در مخلوط آب اتانول
648
مطالعه ترموديناميكي محلولهاي( پلي اتيلن گليكول +آب +دي متيل سولفوكسيد) و(پلي وينيل پايروليدون +آب +دي متيل سولفوكسيد) توسط روش ويسكومتري
649
مطالعه ترموديناميكي مدلسازي روشهاي ازدياد برداشت در يك مخزن ارائه مدل ترموديناميكي تعيين حداقل فشار امتزاج با استفاده از معادلات حالت
650
مطالعه ترموديناميكي و سينيتكي جذب سطحي رنگينه آزو بر روي پوسته برنج
651
مطالعه ترموديناميكي و طيف سنجي بر همكنش برخي از مواد فعال سطحي يوني با پروتئين آلبووومين سرم گاو
652
مطالعه ترموديناميكي واكنش جانشيني پيريدين و مشتقات هالوژنه آن بر روي يك كمپلكس پلاتين )11( , The thermodynamic study of substitution reaction of pyridine and its derivatives on a platinum)11(complex
653
مطالعه ترموديناميكيپيوند آسپرين به آلبومين سرم انساني
654
مطالعه ترموهيدروليكي قلب راكتور beznau با كد cobra-en و relap5
655
مطالعه تريلوبيت هاي بخش 4 سازند ميلا در برش دروار( جنوب غرب دامغان )
656
مطالعه تريلوبيتها در ايران
657
مطالعه تزئينات حجاري در مساجد تاريخي شهر اصفهان ﴿ از صدر اسلام تا پايان دوره قاحار ﴾
658
مطالعه تزئينات معماري مجموعه شاه نعمت الله ولي ماهان از دوره تيموري تا پهلوي با تاكيد بر كتيبه هاي بنا
659
مطالعه تزئينات و نقوش مورد استفاده در سلاح هاي مفرغين لرستان با توجه به نمونه هاي شاخص معرفي نشده موجود در مورد فلك الافلاك خرم آباد
660
مطالعه تزريق خارجي الكترون به موج عقبه پلاسما با استفاده از كد OOPIC
661
مطالعه تزيينات ختايي و اسليمي مقبره شاه نعمت الله ولي
662
مطالعه تشخيص مورفومتري سيتولوژي آسپيراسيون( FNA) غدد لنفاوي به كمك نرم افزار Imagej در مقايسه با روش قراردادي در افتراق ضايعه هاي خوش خيم از بدخيم در سگ هاي مبتلا به لنفادنوپاتي
663
مطالعه تشخيص و حذف فلزات سنگين از آبها توسط پورفيرينها بر بستر مزوپروس سيليكا
664
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه Silene Sect. Auriculatae در ايران
665
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه گونه هايSilene Sect. Spergulifoliae, Sect. Inflatae, Sect. Sclerocalycinae در ايران
666
مطالعه تشريحي و ريخت شناسي گياه خربزه تلخ و بررسي اثرات فعاليت بيولوژيكي عصاره آن
667
مطالعه تشكيل آلياژ نانو كريستال در سيستم آهن،كروم و نيكل با روش آلياژ سازي مكانيكي
668
مطالعه تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي لنز پانسماني عامل دار شده با آنزيم ليزوزيم
669
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكرو سيكليك با كايتونهاي قلياي خاكي و تعدادي از كاتيونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي به روشهاي NMR و اسپكترو فلورومتري
670
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكروسيكليك با كايتونهاي قليايي خاكي و تعدادي از كايتونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي بروشها NMR و اسپكتروفلورومتري
671
مطالعه تشكيل كمپلكسهاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن و كلكون اپوكسيد
672
مطالعه تشكيل نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت در ميان‌زمينه هيدروژل ژلاتين در شرايط زيست‌تقليدي
673
مطالعه تشكيل و تكامل خاكها در يك رديف اراضي - آبي (Topohydrosequence) در دشت گندمان استان چهار محال و بختياري
674
مطالعه تصادف سازه جلويي خودرو
675
مطالعه تصفيه آب و پساب با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد
676
مطالعه تصفيه فتوكاتاليستي پساب صنايع دارويي با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلزي
677
مطالعه تصوير در شعر پروين اعتصامي و تصويرسازي شعر مست و هوشيار
678
مطالعه تصوير روحانيت در سينماي ايران با روش تحليل گفتمان
679
مطالعه تصوير زن در طراحي جلد كتابهاي دهه اخير ناشران تهران با تاكيد بر آثار شاخص يساولي و روشنگران
680
مطالعه تصوير زن در نگارگري مكتب اصفهان ( قرن 11 ه ق) بر اساس نظريه‌هاي بازنمايي و فرم
681
مطالعه تصوير قوشچي در نقاشي ايراني
682
مطالعه تضعيف پرتوهاي گاما توسط بتن باريت
683
مطالعه تطابق برنامه درسي كارشناسي زمين شناسي با بازار كار
684
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﮓﺑﺮي در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان دوره ﺻﻔﻮي و ﻫﻨﺪ دوره ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ
685
مطالعه تطبيقي - بين المللي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه در بورس هاي منتخب جهان با تمركز بر ايران
686
مطالعه تطبيقي - تاريخي سياست هاي قومي در ايران و نقش آن در تنازعات قومي(1357-1304)
687
مطالعه تطبيقي "در" اصلي مسجد جامع عباسي با "در" اصلي مدرسه چهار باغ اصفهان
688
مطالعه تطبيقي "قاعده قرعه" از ديدگاه فقه اماميه و حنابله
689
مطالعه تطبيقي آثار اشتباه بر مسووليت كيفري در حقوق ايران و اساسنامه رم ( ديوان بين المللي كيفري)
690
مطالعه تطبيقي آثار فاسد شروط ضمن عقد در فقه اماميه و قانون كنوني
691
مطالعه تطبيقي آثار قوه ي قاهره بر تعهدات از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
692
مطالعه تطبيقي آثار مردم نگاري ﴿تيپ نگاري﴾ آنتوان سوريوگين با آثار آگوست ساندر، عكاس آلماني
693
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
694
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
695
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي كرشن اشتاينر و امانوئل كانت
696
مطالعه تطبيقي آراءتربيتي ژان آموس كمنيوس و ملا محسن فيض كاشاني
697
مطالعه تطبيقي آراي كلامي خواجه نصيرالدين طوسي با آراي كلامي علامه حلي و تأثير آن بر تعليم وتربيت جامعه امروز
698
مطالعه تطبيقي آزادي از ديدگاه شهيد بهشتي و آمارتياسن
699
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
700
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
701
مطالعه تطبيقي ابزار، وسايل و آيين تدفين ايران و سوريه در 250 قبل از ميلاد تا 224 بعد از ميلاد ﴿دوران اشكاني و دوران پالمير﴾
702
مطالعه تطبيقي ابعاد كالبدي شهرسازي از اوايل اسلام تا مشروطه و دوره معاصر در شهر دزفول
703
مطالعه تطبيقي اتحاد جهاني براي صلح و اتحاد جهاني براي عدالت در دو دوره سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
704
مطالعه تطبيقي اثر آموزش پردازشي و بسط درون دادهاي متني بر دريافت و اكتساب دو ساختار معنا دار دستوري
705
مطالعه تطبيقي اثرات تعاونيهاي فرش دستباف روستايي بر بعضي از خصوصيات اقتصادي اجتماعي اعضاء ( مطالعه موردي در استان قم )
706
مطالعه تطبيقي اجراي مديريت كيفيت فراگير در بانك صادرات ايران با ساير بانكها
707
مطالعه تطبيقي اجزاء گفتار در نگاره ﴿شفاعت وزير براي دزد جوان﴾ و حكايت چهارم باب اول گلستان سعدي
708
مطالعه تطبيقي اداره فضولي مال غير و قاعده احسان
709
مطالعه تطبيقي ارتباط خدا با جهان در مكتب دئيسم و فلسفه ملاصدرا
710
مطالعه تطبيقي ارتداد و آزادي انديشه در اسلام و مكاتب آسماني
711
مطالعه تطبيقي استثنائات اعمال قانون ملي در احوال شخصيه
712
مطالعه تطبيقي استراتژي تكنولوژي در دو كشور آسياي جنوب شرقي مالزي و اندونزي
713
مطالعه تطبيقي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران و فرانسه
714
مطالعه تطبيقي اصل اول آيين دادرسي مدني فراملي با فقه و حقوق ﴿استقلال، بي طرفي و اوصاف دادگاه و دادرسان آن﴾
715
مطالعه تطبيقي اصول و ملاحظات طراحي و پياده سازي كاربردهاي تله مديسين در بحران زلزله و ارائه مدل براي كشور ايران
716
مطالعه تطبيقي اعاده دادرسي در حقوق ايران و عراق
717
مطالعه تطبيقي اقتصاد سياسي دولت هاشمي رفسنجاني و دولت احمدي نژاد
718
مطالعه تطبيقي الزام به رفع عيب در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، حقوق ايران و فقه اماميه
719
مطالعه تطبيقي الگوهاي ازدواج در بين اقوام لر، فارس و عرب در شهر اهواز
720
مطالعه تطبيقي الگوهاي اشتراك دانش گروه بحث الكترونيك كتابداري LISباگروه بحث الكترونيك كتابداري PUBLIB , A comparative study of patterns of knowiedge sharing in LIS and publib eiectronic library discussion group
721
مطالعه تطبيقي الگوي حق بر آموزش در اسناد بين المللي و اسناد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
722
مطالعه تطبيقي الهه مادر درسرزمينهاي كهن ( پارينه سنگي ، فلات آناتولي ، بين النهرين ، ايران ، مصر، آسياي مركزي، موهنجودارو وهند، جزاير اژه اي ويونان )
723
مطالعه تطبيقي امتياز بالقوه انگيزشي در دوبخش دولتي و خصوصي شركت پتروشيمي آبادان
724
مطالعه تطبيقي امر آمر قانوني در حقوق كيفري ايران و انگليس
725
مطالعه تطبيقي انسان شناسي از ديدگاه برتر اندراسل وخواجه نصيرالدين طوسي
726
مطالعه تطبيقي انسجام اجتماعي بين دو قوميت آذري وكرد در شهرهاي سنندج و تبريز
727
مطالعه تطبيقي اهدا جنين در حقوق ايران و انگلستان
728
مطالعه تطبيقي اهداف و مولفه هاي آموزش ادبيات در برنامه درسي زبان ملي دوره هاي آموزش عمومي (ابتدايي و راهنمايي ) در كشورهاي انگلستان ، سنگاپور، استراليا و ايران
729
مطالعه تطبيقي اولويتهاي زندگي جوانان در شهرهاي يزد و شيراز با تاكيد بر ازدواج
730
مطالعه تطبيقي بازنمايي شخصيت روشنفكر در سينماي ايران (دهه 1340 تا 1370)
731
مطالعه تطبيقي بازنمايي معراج پيامبر در نگاره معراج احمد موسي و نگاره معراج سلطان محمّد
732
مطالعه تطبيقي بانكداري الكترونيك وسنتي ازنظرامنيت وكاربرپسندبودن در بانك ملي
733
مطالعه تطبيقي بداهه نوازي هاي فرامرز پايور و پرويز مشكاتيان " نمونه مطالعاتي آلبوم نوا و راست و پنجگاه آلبوم مقام صبر "
734
مطالعه تطبيقي بربط ايراني و عود
735
مطالعه تطبيقي برنامه درسي آمادگي دفاعي غيرنظامي ايران و كشورهاي صنعتي (توسعه يافته )
736
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رشته زبان شناسي از كارشناسي تا دكتري در 20 دانشگاه بزرگ جهان
737
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضي ايران با ساير كشورها
738
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضيات پايه چهارم دوره ابتدايي ايران با كشورهاي پيشگام در آزمون تيمز 20
739
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي ايران با كشورهاي افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان
740
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي دوره ابتدايي ايران و آمريكا
741
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي استراتژيك در ايران
742
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي درسي از ديدگاه مكاتب ايده اليسم ،رئاليسم و ماترياليسم
743
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي راهبرد توسعه منابع آب ايران و كشورهاي آسيايي
744
مطالعه تطبيقي برهمكنش هاي فرهنگي جنوب غرب ايران و جنوب بين النهرين در دوره مس سنگي
745
مطالعه تطبيقي بي تفاوتي اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و يزد با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
746
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي ،اجتمايي وكالبدي ادغام روستادرشهر(مطالعه موردي:روستاهاي ادغامي درشهركاشان )
747
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي واجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر مورد مطالعه شهر كاشان
748
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر (روستاهاي ادغامي در شهر كاشان)
749
مطالعه تطبيقي پيش درآمد اصفهان مرتضي ني داوود در اثار اركسترال
750
مطالعه تطبيقي پيكره هاي حيواني ايران در دوران اسلامي و پيش از اسلام
751
مطالعه تطبيقي تئوري انقلاب تروتسكي با انقلاب اسلامي ايران
752
مطالعه تطبيقي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع نياز هاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان
753
مطالعه تطبيقي تاثير اسلام و كفر بر احكام نكاح
754
مطالعه تطبيقي تاريخي رابطه بوروكراسي با توسعه اقتصادي – (ايران، ژاپن، نيجريه)
755
مطالعه تطبيقي تبعيت از پيامبراكرم و اولي الامر در تفاسير كشاف ،الكبير ، الميزان في تفسير القرآن و في ظلال القرآن
756
مطالعه تطبيقي تجديد نظر در حقوق ايران و عراق
757
مطالعه تطبيقي تحليل رابطه احساس محروميت نسبي و بزهكاري در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهاي خرم اباد و يزد
758
مطالعه تطبيقي تدليس در حقوق ايران و انگليس
759
مطالعه تطبيقي تذهيب در دوره هاي تيموري و صفوي
760
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيرو و تربيت فرهنگي بورديو
761
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيروو تربيت فرهنگي بورديو
762
مطالعه تطبيقي تربيت معلم تربيت بدني ايران با كشورهاي امريكا،انگلستان و كانادا براساس مدل بردي
763
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث اول خطبه يك نهج البلاغه
764
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه دوم
765
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 31 و 32 نهج البلاغه
766
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شر‌ح‌‌هاي نهج البلاغه دربارۀ خطبه‌هاي 16 و 30
767
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 45 إلي 49 نهج‌البلاغه
768
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شروح خطبه‌هاي 17و 18 نهج‌البلاغه
769
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 15-12 نهج البلاغه
770
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 64 و 65
771
مطالعه تطبيقي ترجمه¬ها و شرح¬هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي37-35 نهج البلاغه
772
مطالعه تطبيقي تركيب رنگ در قالي و گليم دستباف منطقه ي بختياري
773
مطالعه تطبيقي تزيينات و آرايه هاي معماري در دوره قاجار با تاكيد بر عمارت و آيينه خانه بجنورد در كاخ گلستان
774
مطالعه تطبيقي تست هوش چند گانه مكنزي Mckenzie و تست هوش ميداس با تمركز بر روي فراگيران ايراني MIDAS EFL(
775
مطالعه تطبيقي تشكيلات وروشهاي نظارت و بازرسي اداري در،،سازمان بازرسي كل كشور ايران ،،و،،وزارت نظارت چين
776
مطالعه تطبيقي تصاوير عكس بنياد كتاب علوم ششم ابتدايي ايران و آمريكا
777
مطالعه تطبيقي تصاوير كمدي الهي دانته و معراج نامه مير حيدر
778
مطالعه تطبيقي تصاوير هزارويك شب اثر صنيع الملك غفاري و مارك شاگال با ابتنا بر نظريه بينامتنيت
779
مطالعه تطبيقي تطابق ايجاب و قبول در حقوق ايران، اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي و كنوانسيون وين 1980
780
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين امللي كالا ﴿1980﴾ و حقوق ايران
781
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980) و حقوق ايران
782
مطالعه تطبيقي تعميم حق شفعه به عقود معاوضي
783
مطالعه تطبيقي تغييرات اجتماعي ايران و تركيه در دوران رضا شاه و آتاتورك
784
مطالعه تطبيقي تفسير نورالثقلين و البرهان در روايات سوره هاي انبياء و حج
785
مطالعه تطبيقي تقديرگرايي در بين افراد معلول و غير معلول در شهر يزد
786
مطالعه تطبيقي تقديم و تأخير در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و زبان‌شناسي معاصر
787
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
788
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
789
مطالعه تطبيقي تنبيه بدني زوجه و كودك از ديدگاه فقهاي اماميه و شافعيه
790
مطالعه تطبيقي توالي فضايي در محورهاي ارگانيك و برنامه ريزي شده با تأكيد بر كيفيت هاي بصري (نمونه موردي: محور ارگانيك عليقلي آقا و محور برنامه ريزي شده نظر)
791
مطالعه تطبيقي توزيع قدرت در خانواده و باروري بين زوج هاي گروه سني 29-20و 30 ساله و بالاتر شهر اصفهان بر اساس نظريه مبنايي
792
مطالعه تطبيقي توقيف احتياطي در مرحله تحقيقات مقدماتي ايران و انگلستان
793
مطالعه تطبيقي جامعه پذيري فرهنگي سياسي در شرق و غرب
794
مطالعه تطبيقي جايگاه عدالت در مديريت اسلامي و مكاتب مديريتي غرب
795
مطالعه تطبيقي جرم سياسي در ايران و لبنان
796
مطالعه تطبيقي جعل رايانه اي در حقوق كيفري ايران و كنوانسيون جرايم تبادل اطلاعات با جعل سنتي
797
مطالعه تطبيقي چالش هاي آموزشي محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين الملل
798
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
799
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
800
مطالعه تطبيقي حريم خصوصي در فقه و حقوق
801
مطالعه تطبيقي حس تعلق مكاني در محلات با الگوي كالبدي ارگانيك و طراحي شده به منظور ارائه راهكارهاي طراحي ( نمونه موردي : محله زرگنده و شهرك قدس )
802
مطالعه تطبيقي حق بر آموزش كودكان درحقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي
803
مطالعه تطبيقي حقوق زن در اسلام و ديدگاه هاي فمينيستي
804
مطالعه تطبيقي حقوق زنان در حقوق داخلي كويت و اسناد بين الملل
805
مطالعه تطبيقي حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري
806
مطالعه تطبيقي حقوق معنوي زوجه در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با فقه اماميه و حقوق ايران
807
مطالعه تطبيقي حمايت كيفري از اتباع بزه ديده در خارج از قلمرو حاكميت در حقوق ايران ، افغانستان، آلمان ، عربستان
808
مطالعه تطبيقي حمايت هاي دولت از فرهنگ و هنر در ايران و كشورهاي منتخب
809
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت ،پيراپزشكي وپرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
810
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت پيراپزشكي و پرستاري -مامايي دانشگاه علوم شهيد صدوقي يزد سال 1387
811
مطالعه تطبيقي خوارج نخستين سال هاي 35-60 ه .ق با اباضيه معاصر كشور عمان
812
مطالعه تطبيقي در ساختار آواز ابوعطا بر اساس اجراهايي از خوانندگان موسيقي كلاسيك ايراني
813
مطالعه تطبيقي در مورد كلي و جايگاه آن در منطق ارسطو ، فرفوريوس و ابن سينا
814
مطالعه تطبيقي درختواره دانشكده مهندسي پزشكي با دانشكده هاي برتر جهان از نقطه نظر تخصصي
815
مطالعه تطبيقي دگرديسي شخصيت هاي زن و مرد در قصه هاي اوليه پريان و قصه هاي معاصر
816
مطالعه تطبيقي ده مجلس از شاهنامه بايسنقري با ده مجلس از شاهنامه محمد جوكي
817
مطالعه تطبيقي دو باغ ايراني و نقدي بر مرمت آنها
818
مطالعه تطبيقي دوشيزگي و رشد در ازدواج دوشيزه رشيده
819
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
820
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
821
مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران ومديران دبيرستانهاي شيرازدرباره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه
822
مطالعه تطبيقي رابطه آموزش عالي با توسعه اقتصادي و اجتماعي (بين سال‌هاي 2010 تا 2016)
823
مطالعه تطبيقي راهبردي مبارزه باموادمخدردركشورهاي (ايران - انگليس - آمريكاوآمريكاي لاتين ،عربستان ،برزيل )
824
مطالعه تطبيقي رشد در مذاهب فقهي
825
مطالعه تطبيقي رفتار باروري در ميان زنان 49-15 ساله عرب و فارس در بندر ديلم
826
مطالعه تطبيقي رقابت تجاري نامشروع
827
مطالعه تطبيقي روابط قبل از ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه يزد و آزاد و عوامل مرتبط با آن
828
مطالعه تطبيقي روايت در نقاشي و ادبيات
829
مطالعه تطبيقي رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده آمريكا در قبال تروريسم (تأكيد بر داعش)
830
مطالعه تطبيقي رويه هاي بهبود بهره وري
831
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي تصاوير هنري چشم معشوق دراشعار: حسين منزوي ونزار قباني
832
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي موسيقي با معماري در ايران و جهان مطالعه موردي دوران قاجار در ايران و دوران رنسانس و باروك در جهان
833
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي نقوش و نماد در پارچه هاي دوره ساساني و ال بويه
834
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني فدراسيون كشتي ايران با فدراسيون هاي كشتي كشورهاي منتخب
835
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني كميته¬هاي روابط عمومي فدراسيون¬هاي ورزشي منتخب ايران
836
مطالعه تطبيقي سبك زندگي از ديدگاه اسلام و روانشناسي و ارائه يك مدل سبك زندگي ايراني اسلامي دانشجويان(مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران )
837
مطالعه تطبيقي سبك زندگي اقتصادي در اسلام و غرب ( با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري )
838
مطالعه تطبيقي سبك زندگي در بين اقوام كرد و ترك شهر نقده
839
مطالعه تطبيقي سبك زندگي زنان جلسات مذهبي در مناطق 1، 4، 5 و 18 تهران
840
مطالعه تطبيقي سبك زندگي سلامت‌ محور دانشجويان دانشگاه يزد و طلاب شهر يزد
841
مطالعه تطبيقي سلوك عرفاني از ديدگاه آيت الله شاه آبادي و بانو امين
842
مطالعه تطبيقي سماع در متون تعليمي اهل تصوف (رساله قشيريه، كيمياي سعادت، مصباح الهدايه و عوارف‌المعارف سهروردي)
843
مطالعه تطبيقي سياست جنائي اسرار شغلي در نظام هاي حقوقي ايران و عربستان
844
مطالعه تطبيقي سياست خارجي روسيه و چين در قبال يكجانبه گرايي ايالات متحده آمريكا بعد از جنگ سرد
845
مطالعه تطبيقي سياست كيفري كرامت مدار با متهمان و بزه ديدگان در حقوق جزاي ايران و انگلستان با تأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشر
846
مطالعه تطبيقي سياستگذاري توسعه گردشگري در كشورهاي ايران و مالزي
847
مطالعه تطبيقي سيره پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) با سه خليفه درباره اسيران و مجروحان جنگي
848
مطالعه تطبيقي شاخص H اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي استان مازندران در پايگاه اسكوپوس , Evaluatingh-inpex of faculty members at mazandarans medical universities in scopus
849
مطالعه تطبيقي شاخص هاي باستان شناسانهِ شهرنشيني خوزستان و جنوبِ بين النهرين از اواخر هزاره چهار تا اوايل هزاره سه قبل از ميلاد (تفاوت ها، اشتراكات و نوآوري ها)
850
مطالعه تطبيقي شرح ها و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث دوم خطبه ي يكم نهج البلاغه
851
مطالعه تطبيقي شرح ها وترجمه هاي يك سوم انتهايي خطبه يك نهج البلاغه
852
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي 84، 85، 86
853
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه «شقشقيه»(خطبه سوم)
854
مطالعه تطبيقي شروط انحصاري متن كتبي قرارداد
855
مطالعه تطبيقي شكل گيري و كاركرد دولت مدرن در اروپا و ايران
856
مطالعه تطبيقي شمايل نگاري زنان در نگارگري دوره ي صفوي و قاجار
857
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي ، مواد، منابع و رسانه هاي آموزشي ، نحوه تهيه و ارائه آنها در دانشگاههاي باز و از راه دور انگلستان ، هند وايران
858
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي پيانو ( نمونه موردي : دنياي كوچك ، بير )
859
مطالعه تطبيقي شيوه هاي نوازندگي ( جان ويليامز و ديويد راسل ) از نگاه علم حركت شناسي
860
مطالعه تطبيقي شيوه‌ي مواجهه با تنوع فرهنگي درحكومت آل بويه با جمهوري اسلامي ايران
861
مطالعه تطبيقي صحنه شكار شاهي در سفال هاي مينايي دوره ي سلجوقي و ظروف سيمين و حجاري دوره ساساني
862
مطالعه تطبيقي صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حقوق ايران و انگلستان
863
مطالعه تطبيقي صنعت انرژي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از بعد اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار
864
مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي آراي صادره از ديوان بين المللي دادگستري و ركن قضايي سازمان تجارت جهاني
865
مطالعه تطبيقي طرح قالي هاي مكتب دوم تبريز و مكتب اصفهان
866
مطالعه تطبيقي طرح هاي گچبري مسجد جامع نايين و مسجد نه گنبد بلخ
867
مطالعه تطبيقي عدم تسليم مبيع در فقه اماميه و حقوق مدني ايران و كنوانسيون وين 1980
868
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
869
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
870
مطالعه تطبيقي عقد استصناع ( سفارش ساخت ) در فقه و حقوق
871
مطالعه تطبيقي عكس در برنامه خبري تلويزيون
872
مطالعه تطبيقي عملكرد بيمه هاي خصوصي ودولتي
873
مطالعه تطبيقي عملكرد دولت هاي موسوي و هاشمي از منظر تحليل گفتمان
874
مطالعه تطبيقي عملكرد مديران زن و مرد در پست رياست شعبه در چهارچوب سياست مشتريمداري بانك ملت در مناطق 4 و 5 و 7 تهران
875
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعت درنقاشي مكتب هرات و تبريزدوم
876
مطالعه تطبيقي عناصر نمادين در تصويرگري رانده شدن آدم و حوا از بهشت در منابع اسلام و مسيحيت
877
مطالعه تطبيقي عنصر معنوي قتل عمد در نظام كيفري ايران و انگلستان
878
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان در سال 1388
879
مطالعه تطبيقي عوامل هارمني و كنترپوان در " صبر و ظفر " اثر مرتضي حنانه و " ديور تيمنتو " اثر احمد پژمان
880
مطالعه تطبيقي فرم مشترك در زيگوراتهاي بين النهرين مصر ايران و مكزيك
881
مطالعه تطبيقي فرم نقشمايه‌هاي چهار محراب دوره‌ ايلخاني در استان اصفهان
882
مطالعه تطبيقي فرهنگ تصويرنگاري دوره تيموري ايران (912-771 هـ.ق /1507-1370 م.) و دوره مينگ چين (1053-769 هـ.ق/1644-1368 م.)
883
مطالعه تطبيقي فضاهاي تعاملي در بافت قديم و جديد
884
مطالعه تطبيقي فضاي فراواقع گرايانه در فيلم«رنگ انار» و نقاشي «كلاسيك» ايران
885
مطالعه تطبيقي فواصل موسيقايي در يونان باستان ﴿نمونه موردي: گام فيثاغورث وآريستوكسن﴾
886
مطالعه تطبيقي قضا و قدر از ديدگاه صدر المتالهين و علامه طباطبايي
887
مطالعه تطبيقي قلم ثلث در كتيبه نگاري محراب اولجايتو، مسجد اشترجان و مقبره ي پيربكران
888
مطالعه تطبيقي قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان در حقوق سوريه و مصر با نگاهي به حقوق ايران
889
مطالعه تطبيقي قواعد حقوق بشر با مقررات اجرايي در زندان‌ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي اصفهان
890
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
891
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
892
مطالعه تطبيقي قوانين زيست‌ محيطي ايران در بخش انرژي با قوانين زيست‌ محيطي كشورهاي پيشرفته
893
مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات كپي‌رايت در سازمان جهاني مالكيت معنويوسازمان جهاني تجارت
894
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
895
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
896
مطالعه تطبيقي كاركرد ملت‌ساز عكس‌هاي انقلاب مشروطه و كاركرد توده‌ساز عكس‌هاي انقلاب اسلامي ايران
897
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در بافت هاي خودرو و برنامه ريزي شده اسلامشهر ﴿ مورد پژوهي : شهرك قائميه و شهرك واوان ﴾
898
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در شهرهاي ايران
899
مطالعه تطبيقي گردشگري فرهنگي ايران و تركيه
900
مطالعه تطبيقي گروتسك در آثار هنري شرق و غرب ﴿مورد نگاري در آثار هيرونيمووس بوش و نگاره هاي عجايب المخلوقات﴾
901
مطالعه تطبيقي گفتمان اسلام سياسي در انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر 1389
902
مطالعه تطبيقي گل و مرغ هاي دوره قاجار با منسوجات همان دوره
903
مطالعه تطبيقي گياه نگاري دو نسخه مكتب سلجوقي ؛ مفيدالخاص رازي ( موزه آستان قدس رضوي ) و الترياق ( كتابخانه ملي پاريس )
904
مطالعه تطبيقي مالكيت زن بر نفقه از ديدگاه فقه و حقوق
905
مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار اصل انصاف در حقوق قراردادهاي ايران، حقوق انگليس و اصول قراردادهاي اروپايي
906
مطالعه تطبيقي ماهيت و مباني ضمان در فقه اماميه و اهل سنت با تكيه بر حقوق موضوعه ايران
907
مطالعه تطبيقي مباني فقهي و حقوقي رياست مرد بر خانواده
908
مطالعه تطبيقي مباني نظريه حكومت در آراء خواجه نصير الدين طوسي و غزالي
909
مطالعه تطبيقي متون تعزيه عاشورايي معاصر در ميناب با متون تاريخي
910
مطالعه تطبيقي مجاز در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و فلسفه زبان
911
مطالعه تطبيقي مجالسي از سه شاهنامه برادران تيموري با رويكرد تاريخ اجتماعي هنر
912
مطالعه تطبيقي مجموعه آوازهاي فولكلور شماره 14 رضا والي از منظر هاموني و اركستراسيون
913
مطالعه تطبيقي محاكم و مراجع كيفري نظام قضايي ايران و افغانستان
914
مطالعه تطبيقي مديريت آموزشي از ديدگاه اسلام و تئورهاي كلاسيك ، نئوكلاسيك و نوين مديريت
915
مطالعه تطبيقي مزيت هاي رقابتي بانكهاي خصوصي ودولتي درايران بااستفاده ازمدل كارت امتيازي متوازن BSC
916
مطالعه تطبيقي مسئوليت اجتماعي شركت ها و مديريت سود در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي
917
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين‌الملل
918
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اتلاف عمل انسان در حقوق ايران و انگلستان
919
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حمل و نقل موادخطرناك در ايران و موافقت نامه هاي بين المللي
920
مطالعه تطبيقي مشاركت سياسي زنان در جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري اسلامي ايران از سال 2005 تا 2018
921
مطالعه تطبيقي مشروعيت ازدواج هاي نو پيدا در فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه اماميه
922
مطالعه تطبيقي مصونيت كيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه
923
مطالعه تطبيقي معامله فضولي درحقوق ايران و انگليس
924
مطالعه تطبيقي معرفت عقلي از ديدگاه مرتضي مطهري و كارل ريموند پوپر ر قلمرو اهداف عقلاني تعليم و تربيت
925
مطالعه تطبيقي معماري بازار وكيل شيراز با بازار معاصر خيابان زند براي ارائه‌ي شاخصه‌هاي ارتقاي كيفي معماري بازار معاصر خيابان زند
926
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب در ديوان حافظ و شهريار
927
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب و روز در قرآن كريم و اساطير ايران وكارست اين مفاهيم در نگارگري
928
مطالعه تطبيقي مفهوم آزادي در انديشه سياسي اسلام شيعي و غرب معاصربا تأكيد بر آراء مرتضي مطهري و آيزايا برلين
929
مطالعه تطبيقي مقررات ناظر بر اعتراض شخص ثالث به احكام مدني در نظام حقوقي ايران و عراق
930
مطالعه تطبيقي مقررات يكنواخت كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه
931
مطالعه تطبيقي مكاتب تعليم و تربيت اسلام و پراگماتيسم از منظر اصول، اهداف، محتوا و روش ها
932
مطالعه تطبيقي مكتب تبريز 1- دوره مغول با مكتب تبريز 2- دوره صفوي با استفاده از كتاب جامع التواريخ و شاهنامه شاه طهماسب
933
مطالعه تطبيقي منابع تعهدات در حقوق ايران و فرانسه
934
مطالعه تطبيقي مهارت‏هاي اجتماعي بين دانش‏آموزان مدارس شبانه‏روزي و عادي شهريزد
935
مطالعه تطبيقي موادي از اعلاميه ي جهاني
936
مطالعه تطبيقي موانع نكاح در حقوق ايران و فرانسه
937
مطالعه تطبيقي موسيقي ايلام و بين النهرين در دوران باستان ( مطالعه موردي سازها و نظام موسيقايي )
938
مطالعه تطبيقي مولفه هاي سازمان يادگيرنده در سازمانهاي اداري ( بخش هاي خدمات ، كشاورزي و صنعت ) بوشهر
939
مطالعه تطبيقي ميان رويكرد دو مورخ شهير،طبري و ابن اثير نسبت به شيعه
940
مطالعه تطبيقي ميزان ربط پاسخ¬هاي بازيابي شده از طريق جستجوي سؤالي در موتورهاي جستجوي معنايي و كليدواژه‌اي و سؤالي
941
مطالعه تطبيقي ميزان روايت‌مندي در داستان‌هاي كوتاه كارور و داستان آپارتماني ايران (از ديدگاه ساختگرايي جرالد پرينس)
942
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين افراد بزهكار و افراد غير بزهكار شهر يزد
943
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه اصفهان
944
مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
945
مطالعه تطبيقي ميناكاري معاصر ايران و ايالات متحده آمريكا
946
مطالعه تطبيقي نحوه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي رشته هاي عكاسي، گرافيك، نقاشي و مجسمه سازي در جهان ﴿آمريكا، انگلستان، برزيل، تركيه، چين، فرانسه،كره، مالزي، هندوستان﴾
947
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرآيند دادرسي كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
948
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرايند دادرسي كيفري درقانون ايين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
949
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
950
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
951
مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري آينه كاري ايراني با نقاشي نوين ﴿امپرسيونيسم، كوبيسم، فوتوريسم، اپ آرت﴾
952
مطالعه تطبيقي نظام آموزش و پرورش دوره ي ابتدايي سه كشور ژاپن، مالزي و ايران و ارائه راهكارهايي براي ايران
953
مطالعه تطبيقي نظام آموزشي دوره‌ي ابتدايي كشور جمهوري اسلامي ايران، آموزش ابتدايي فرانسه،آموزش ابتدايي تركيه،آموزش ابتدايي جمهوري آذربايجان
954
مطالعه تطبيقي نظام تربيت فردي و اجتماعي در آرمانشهر افلاطوني و مهدوي
955
مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر اكتساب و ترك تابعيت در ايران و افغانستان
956
مطالعه تطبيقي نظام هاي آموزش در سازمان هاي برتر، مطالعه موردي و پروژه عملي در شركت يونيليور ايران
957
مطالعه تطبيقي نظامهاي زراعي با تاكيد بر توسعه پايدار ورامين تهران
958
مطالعه تطبيقي نظريه علت در حقوق قراردادهاي ايران با اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و اصول يونيدروا
959
مطالعه تطبيقي نظريه مينتزبرگ با آموزه هاي نهج البلاغه جهت ارائه چارچوب نقش هاي مديريتي – اسلامي
960
مطالعه تطبيقي نظريه هاي اجرايي يرژي گروتفسكي و يوجينيو باربا ( با تاكيد بر چگونگي تاثيرپذيري از تئاتر شرق )
961
مطالعه تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي با نقاشي پشت شيشه
962
مطالعه تطبيقي نقش آتشدان در نقوش برجسته ماد و هخامنشي
963
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
964
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
965
مطالعه تطبيقي نقش پرنده در گليم هاي قشقايي و شاهسون
966
مطالعه تطبيقي نقش شير در دستبافته هاي داري ﴿گليم، گبه، و قالي﴾ استان كهگيلويه و بوير احمد در سده اخير
967
مطالعه تطبيقي نقش گلدان در مناطق چالشتر و شلمزار
968
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي گليم شمال غرب ايران و گليم آناتولي شرقي
969
مطالعه تطبيقي نقوش سفال ايزنيك با نقوش فرش‌هاي عثماني و تعامل آن با نقوش سفال كوباچه دوره صفويه در قرون دهم تا دوازدهم هجري قمري
970
مطالعه تطبيقي نقوش ظروف فلزي هخامنشي و ساساني
971
مطالعه تطبيقي نقوش كاشي‌هاي هشت‌پر قرن 12 تا 14 ميلادي ايران و سلجوقيان روم
972
مطالعه تطبيقي نقوش گچبري برج آرامگاهي رسكت منظقه دو دانگه مازندران با نقوش دوره ساساني
973
مطالعه تطبيقي نقوش و نمادهاي اساطيري آب در هنر ايران باستان با هنر بين النهرين با تاكيد بر نمونه هاي شاخص انتخابي از تمدنهاي ايلام ماد هخامنشي و ساساني و تمدنهاي سومر آكد بابل و آشور
974
مطالعه تطبيقي نگاره هاي بهشت و دوزخ در معراج نامه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري با تصاوير معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار
975
مطالعه تطبيقي نگاره هاي شاهنامه بايسنغري و آثار كمال الدين بهزاد در بوستان سعدي
976
مطالعه تطبيقي نگاره هاي مذهبي نقاشي هاي پشت شيشه و قهوه خانه اي
977
مطالعه تطبيقي نگاره هاي ولادت پيامبر اكرم ﴿ص﴾در﴿جامع التواريخ سير النبي﴾شكستن بت هاي معبه توسط حضرت علي﴿ع﴾در ﴿روضه الصفا-آثار المظفر﴾وواقعه غدير خمدر﴿آثار الباقيه-آثار المظفر﴾
978
مطالعه تطبيقي نگرش بورژوازي تجاري و صنعتي به آزادسازي هاي سياسي و اقتصادي مطالعه موردي شهر اصفهان
979
مطالعه تطبيقي نمادهاي ديني در نگاره هاي مرتبط با داستان هاي حضرت آدم (ع) در دو سنت ايران اسلامي و مسيحيت
980
مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان ( مطالعه موردي : مناطق رهنان و خانه اصفهان )
981
مطالعه تطبيقي و تحليلي كارايي انرژي در حمل‌ و نقل شهري تهران با 105 شهر دنيا بر اساس شاخص هاي ساختار فضايي شهري
982
مطالعه تطبيقي و مقايسه ي روش هاي شبيه سازي تبريد (simulated annealing) و روش فراكتال (fBm) براي ساختن مدل زمين شناسي مخزن
983
مطالعه تطبيقي وضعيت سرمايه اجتماعي در بازارهاي سنتي و مراكز خريد جديد ﴿نمونه موردي: بازار اصفهان و مجتمع خريد پارك﴾
984
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
985
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
986
مطالعه تطبيقي ومعرفي نقوش صخره اي استان مركزي ايران ﴿قيد ومزاين﴾وامريكاي شمالي ﴿اريزوناو يوتا﴾
987
مطالعه تطبيقي ونداليسم در بين دانش ‌آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
988
مطالعه تطبيقي ونمايه سازي سه بعدي فضاهاي مديريتي فارس وخوزستان از هزاره پنجم تا هزاره سوم قبل از ميلاد
989
مطالعه تطبيقي ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني صف و ستاد براساسمدل جيمز پرسي محيط زيست استان البرز
990
مطالعه تطبيقي، هنر چلنگري معاصر در اصفهان از منظر فرم شناسانه
991
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف با روش اسپكتروفتومتري
992
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف باروش اسپكتروفتومتري
993
مطالعه تعادلات فازي با استفاده از كمينه سازي تابع گيبس و معادله حالت
994
مطالعه تعادلي و سينتيكي جذب سرب به وسيله پاليگورسكويت و سيپوليت در حضور امينو اسيدهاي سيستئين و هسيتيدين
995
مطالعه تعادلي، سينتيكي و ترموديناميكي جذب روي و مس بوسيله پاليگورسكيت و سپيوليت
996
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در مسيل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب - روغن (اكتانول ، دكانول و دودكانول)
997
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در ميسل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب -روغن ( اكتانول ، دكانول و دودكانول )
998
مطالعه تعداد سورفكتانت آب و روغن در ميسلهاي معكوس در سيستم سه تايي آب - لسيتين و روغن (بنزن ، تولوئن ، گزايلن )
999
مطالعه تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي با استفاده از نمودار پالس - نوترون
1000
مطالعه تغيير رخساره ها با استفاده از داده هاي لرزه نگاري و شبكه هاي عصبي
بازگشت