<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس برخي فلزات عناصر واسطه با ليگاند1-آزا-4و10-دي تيا-7-اكساسيكلودودكان
2
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس برخي فلزات واسطه مثل ﴿CU,Ni,co) با ليگاند 2 و 6- دي آمينوپيريدين
3
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند تازه سنتز شده 3-بنزوئيل -1و1-دي اتيل تيواره با يونهايNI-CU-ZN-CO در حلال استونيتريل
4
مطالعه اسپكتروفتومتري واكنش تشكيل كمپلكس تعدادي يون فلز واسطه با باز شيف 2 و 2-﴿﴿1E,1E)-(اتان-1و2 دي ايل بيس ﴿آزانيليليدن ﴾﴾ بيس ﴿متانيليدن﴾﴾ بيس﴿نفتالن - 1- ال﴾ در حلالهاي غير آبي
5
مطالعه اسپكتروفوتومتري اثر سورفكتانت هاي مختلف بر ميزان جذب كمپلكس متيل تيمول بلوبابيسموت
6
مطالعه اسپكتروفوتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از يون هاي فلزي واسطه با ليگاند 3
7
مطالعه اسپكتروفومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از يون هاي فلزي واسطه با ليگاند
8
مطالعه استحاله(دگرگوني) اژدها در شاهنامه بزرگ مغولي، شاهنامه بايسنقري و شاهنامه طهماسبي
9
مطالعه استحكام بخش پلي وينيل بوتيرال جهت حفاظت تزيينات نقاشي روي چوب در سقف خانه هاي قاجاري در شيراز
10
مطالعه استحكام نهايي شاه تيرهاي جعبه اي با احتساب مدل هاي خوردگي مختلف
11
مطالعه استخراج ، شناسايي وارزيابي تركيبات شيميايي اسانس اكسشن هاي مختلف گل محمدي ...( Rosa damascena Mill)
12
مطالعه استخراج و حذف تركيبات هيدروكربني بر اساس خواص نانو ساختاري مواد فعال سطحي دوقلو به روش شبيه‌سازي مونت‌كارلوي شبكه اي
13
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺍﺭﻭﺭﺳﺎﻧﯽ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﯼ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ دﺭﻭﻥ ﮔﻴﺮﯼ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻧﻌﻨﺎع فلفلي (Mentha piperita)
14
مطالعه استراتژي هاي مينيمال گراي آوايي و تصويري در ساختار انيميشن هاي خارج از جريان رايج
15
مطالعه استراتژي هاي مينيمال گراي آوايي و تصويري در ساختار انيميشن هاي خارج از جريان رايج
16
مطالعه استراتژي‌هاي مديريت تعارض بين زوجين در بستر خانواده «مورد مطالعه: شهر يزد»
17
مطالعه استريولوژيك اثرات محافظتي كوركومين بر روي بيضه در موش هاي سوري تيمار شده با ديانابول
18
مطالعه استريولوژيك بافت بيضه و اپيديديم در سنجاب ايراني
19
مطالعه استريولوژيك بافت بيضه و اپيديديم درسنجاي ايراني
20
مطالعه استفاده از تثبيت بيولوژيكي در بهبود عملكرد خاك ماسه اي
21
مطالعه استفاده از روش هاي ايجاد انگيزه توسط معلمان زبان خارجه در دبيرستان هاي ايران
22
مطالعه استفاده از رويكردهاي نظريه بازسازي اجتماعي توسط دبيران دبيرستان هاي منطقه 2 تهران
23
مطالعه استفاده از كسب و كار الكترونيك در مديريت زنجيره تامين فرش ماشيني
24
مطالعه استقرار الگوي e-CRM ( مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي ) در شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي ماهشهر
25
مطالعه استهلاك موج سيلاب ناشي از شكست سد در رودخانه هاي با مقطع غيرمستطيلي به كمك نرم افزارهاي يك بعدي
26
مطالعه اسطوره نگاري يافته هاي تمدن جيرفت
27
مطالعه اسطوره نگاري يافته هاي تمدن جيرفت
28
مطالعه اسيدهاي ارگانيك و روش هاي تهيه و استخراج آنها
29
مطالعه اشعه ايكس تابش شده از پلاسماي ليزري و بررسي افزايش آن با استفاده ازاهداف متخلخل
30
مطالعه اصطلاحات تخصصي و بومي فرش و گليم استان كرمانشاه
31
مطالعه اصول اوليه اثر افزودن تك اتم هاي مغناطيسي co روي ساختار الكتروني نانو لايه هاي cu)111( با استفاده از نظريه تابعي چگالي , First principle study of the effect of single co adatoms on the electronic structures of cu)111( nano layers using density functional theory
32
مطالعه اصول اوليه اثر افزودن ناخالصي ها روي خواص الكتروني اكسيد منيزيم و محاسبه چگالي حالت ها با استفاده از نظريه تابعي چگالي
33
مطالعه اصول اوليه اثر افزودن ناخالصيها روي خواص الكترونيكي اكسيد تيتانيوم با استفاده از نظريه تابعي چگالي , first principle study of the effect of impurities on the electronic structure of tio2 using density functional theory
34
مطالعه اصول اوليه اثر ناخالصي مس روي خواص الكترونيكي و اپتيكي و مغناطيسي بلوردي اكسيد تيتانيوم
35
مطالعه اصول اوليه تاثير ناخالصي پلاتين روي خواص الكترونيكي و اپتيكي بلور وي اكسيد تيتاننيم
36
مطالعه اصول اوليه تاثير ناخالصي هاي نيتروژن ، فلونور وكلر روي خواص الكترونيكي و اپتيكي مولكول پنتاسن
37
مطالعه اصول اوليه حالات الكتروني تركيبات آروماتيك در حضور ناخالصي هاي فلزي , first principal of electronic state of aromatic compounds in the presence of metallic impurity
38
مطالعه اصول اوليه حالات الكتروني مولكول پلي استيلن بر پايه مطالعات تابعي چگالي , first principle study of the electronic states of polyacetylene molecule based on density functional theory
39
مطالعه اصول اوليه خواص اپتيكي و فونوني تك لايه موليبيدن دي سولفيد تحت كرنش
40
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي ﴿111﴾ An
41
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي Tio2 در حضور ناخالصي Fe
42
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي فولرين C06 و تاثير ناخالصي بر آن , First principles study of the effect of importes on the electronic properties of fullerene
43
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي گرافين , fisrt principle study of electrical properties of graphene
44
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي نانو روبان هاي گرافيني آرمچير , First principle study of electrical properties of armchair graphene nano ribbons
45
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو ساختارهاي Tio2 , First principle calculation of the eectronic and optical properties of tio2 nanostrutures
46
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو ساختارهاي Zno , First principle calculation of the electronic and optical properties of Zno nano structures
47
مطالعه اصول اوليه خواص الكترونيكي و مغناطيسي فولرين c06 و تاثير ناخالصي فلزات واسط بر آن , First principles study of the effect of transition metals on the electronic and magnetic properties of fullerene
48
مطالعه اصول اوليه خواص ساختاري و الكتروني نانولوله هاي گاليم نيتريد در حضور ناخالصي
49
مطالعه اصول اوليه گرافاين آرايش يافته با برخي فلزات قليايي به عنوان ذخيره ساز هيدروژن
50
مطالعه اضافه حفاري در تونل وروشهاي پيش بيني وپيشگيري- مطالعه موردي تونل خرم آباد-پل زال
51
مطالعه اضطراب امتحان دانشجويان دوره هاي آموزش مجازي و مقايسه تاثير سه روش درماني تحت وب نوين:درمان مثبت مبتني بر بهزيستي ،پذيرش و تعهد و شناختي رفتاري بر دانشجويان داراي اضطراب امتحان در دوره هاي مجازي
52
مطالعه اضطراب اينترنتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسلامي اهر در فرايند جستجوي اطلاعات
53
مطالعه اعمال و بررسي رفتارخوردگي پوشش هاي كامپوزيتي Zn-Ni-TiO2 با روش آبكاري الكتريكي
54
مطالعه اعوجاج ، علل و روش هاي كنترل آن در فرايند ساخت كشتي
55
مطالعه افت انعكاس حاصل از محيط انتشار در سيستم هاي آنالوگ كم ظرفيت - پرظرفيت
56
مطالعه افت و خيزها در محدوده دماي گذار فاز نماتيك به همسانگرد در بلورهاي مايع محبوس
57
مطالعه افرازهاي راسي گراف هابه هم گراف ها
58
مطالعه افزايش انتقال حرارت توسط نانو سيم نقره اي
59
مطالعه افزايش بهره دهي مخازن شكافدار در حفاري به روش زير فشار تعادلي ﴿با استفاده از شبيه سازي﴾
60
مطالعه افزايش توليد با حفر چاه هاي چند شاخه با در نظر گرفتن محدوديت هاي سطحي و عملكرد چاه
61
مطالعه افزايش ظرفيت باربري عضو حلقوي شكل پذير در مهار بند هاي هم مركز
62
مطالعه افزايش ظرفيت باربري عضو حلقوي شكل پذير در مهاربندهاي هم مركز
63
مطالعه افزايش نيروي برآ روي بالواره با استفاده از جت در سطح
64
مطالعه اقتصاد رفتاري و كاربردهاي آن
65
مطالعه اقتصادي جهت احداث مركز خدماتي ـ تجاري در شهرداري منطقه 9 تهران
66
مطالعه اكتشاف ژئوشيميايي نيكل و عناصر گروه پلاتين در پيروكسنيتهاي مدل فاز ياب
67
مطالعه اكتشافي پيرو كلاستيكه ها در منطقه هشترود آذربايجان
68
مطالعه اكتشافي مقدماتي آنچال هيتروژن دشت حاشيه كوير (بادرود)
69
مطالعه اكتشافي منابع آب هاي زيرزميني در سفره آب هاي ناپيوسته در دشت چليم سمنان
70
مطالعه اكتشافي و تعيين نقشه زمين شناسي 2000: 1 منطقه ده سلم
71
مطالعه اكسايش الكتروشيميايي2،1-دي هيدروپيريدازين-6،3-دي اون در حضور آريل سولفينيك اسيدها و اندازه گيري كاتاليتيكي 4-تولوئن سولفينيك اسيد به وسيله 2،1-دي هيدروپيريدازين -6،3-دي اون وسنتز الكتروشيميايي نانوذرات دي اكسيد قلع
72
مطالعه اكسونوميك وتعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ....در غرب استان گيلان
73
مطالعه اكوفيزيولوژيك تأثير مديريت نيتروژن بر در دو پهنه )Solanum tuberosum L.( سيب زميني اقليمي استان لرستان
74
مطالعه اكولوژي و تاكسونومي سمندرهاي Neurergus microspilotus and Neurergus Kaiseri
75
مطالعه اكولوژيكي دو گونه انحصاري و در معرض تهديد روشن بال در ايران به منظور تعيين وضعيت آنها بر اساس معيارهاي آي يو سي ان
76
مطالعه اكولوژيكي گونه در معرض تهديد Juniperus Foetidissing به منظور تعيين وضعيت آن بر اساس معيارهاي IUCN در منطقه حفاظت شده ارسباران
77
مطالعه الزامات پيش بيني شده در طراحي ماشين آلات حلقوي براي حفظ ايمني كاربر
78
مطالعه الزامات تجهيزاتي، آموزش كاربران و الزامات قانوني و طراحي نرم افزار مشاوردر راه اندازي سيستم دندانپزشكي از راه دور
79
مطالعه الزامات نرم افزاري، استانداردها، سيستمهاي پشتيبان تصميم و طراحي سامانه مشاور در راه اندازي سيستم دندانپزشكي از راه دور
80
مطالعه الزامات نرم افزاري،استانداردهاو سيستمهاي پشتيبان تصميم و طراحي نرم افزار مشاور در راه اندازي سيستمهاي دندانپزشكي از راه دور
81
مطالعه القاي كالوس و باززايي برخي توده هاي زيره سبز
82
مطالعه الكترود هاي كربني پوشيده شده با نانو ساختارهاي پليمر هادي براي استفاده در الكترود مثبت باتري هاي جرياني اكسايشي كاهشي سرب اسيديد
83
مطالعه الكتروريسي الياف پليمري براي درمان سرطان
84
مطالعه الكتروشيميائي تك لايه هاي خودسامان مركاپتوپروپيونيك اسيد روي الكترود بس بلورين طلا
85
مطالعه الكتروشيميايي اثر افزودني هاي باتري سرب - اسيد بر الكتروسنتز نانو ذرات دي اكسيد سرب
86
مطالعه الكتروشيميايي اثر ميدان مغناطيسي ، ويسكوزيته و ديگر فاكتور هابر نانو ذرات مگنتيت به عنوان جاذب
87
مطالعه الكتروشيميايي اكسيداسيون استامينوفن در حضور 2-مركاپتوپيريميدين و6،4-دي 2-مركاپتوپيريميدين
88
مطالعه الكتروشيميايي اكسيداسيون كتكول و مشتقات آن در حضور تترافنيل سيكلو پنتا دي انون
89
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خود نشانده مر كاپتواستيك اسيد روي الكترود بس بلورين طلا
90
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خودسامان 2 - مركاپتوسوكسينيك اسيد به كمك روش هاي اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري و ولتامتري چرخه اي
91
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خودسامان 4- آمينو تيوفنل تشكيل شده روي الكترود طلا به روش اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
92
مطالعه الكترومغناطيس در فضا-زمان خميده
93
مطالعه الكتروني و ساختاري توتومرهاي فاموتيدين با استفاده از نظريه تابعيت چگالي بار (DFT)
94
مطالعه الگوريتم مدلهاي رفتاري ناپيوستگيها تحت بارگذاري ديناميكي
95
مطالعه الگوريتم هاي ابتكاري براي ساختن جدول زمانبندي امتحانات
96
مطالعه الگوهاي استقراري نوسنگي و مس و سنگ غرب چهار محال بختياري: شهرستان اردل
97
مطالعه الگوهاي تحقيقات بازاريابي االكترونيكي (اينترنتي)
98
مطالعه الگوهاي تحقيقات بازاريابي الكترونيكي و ارائه مدلي براي ايران
99
مطالعه الگوهاي رفتاري سرمايه گذاران با استفاده از مدل دانيل و همكاران در بورس اوراق بهادار تهران
100
مطالعه الگوهاي يادگيري دانشجويان مجازي و ارتباط آنها با پيشرفت تحصيلي و رضايتمندي
101
مطالعه الگوي پراكنش محويه هاي دوره پارتي شهرستان فارسان ، چهارمحال بختياري
102
مطالعه الگوي جريان پيرامون آب شكن T شكل جاذب و دافع مستقر در قوس 09 درجه ، تحت تاثير سازه محافظ جاذب و دافع
103
مطالعه الگوي خطر سيل گرفتگي زباله دان هاي شهري در منطقه زرينگل استان گلستان
104
مطالعه الگوي رژيم جريان در هيدروديناميك و اختلاط مخازن هوا همزده توسط شبيهسازي ديناميك سيالات محاسباتي
105
مطالعه الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي در ارتباط با بازده سهام
106
مطالعه الودگي پايدار از طريق اندازه گيري فلزات سنگين ﴿اهن و روي ﴾ در عضله ماهي زمين كن دم نواري در ناحيه خليج فارس ﴿بندرعباس . بندر خمير و درگهان ﴾
107
مطالعه امكان ارزيابي خاصيت كششي ﴿تحت نيروي كم﴾ پارچه هاي تاري - پودي توسط عبور از نازل
108
مطالعه امكان افزايش رنگ پذيري منسوجات پلي استري با رنگزاهاي باز يك حين فرايند ذوب ريسي
109
مطالعه امكان انجام تست غير مخرب فولاد در دماي آهنگري گرم توسط موج التروسونيك
110
مطالعه امكان باززايي و تراريزش به واسطه باكتري Agrobacterium rhizogenes در گياه ختمي (Alceadigitata)
111
مطالعه امكان بازيابي سرعت نفوذ اوليه طرحهاي تغذيه مصنوعي با لايروبي بستر تاسيسات نفوذي
112
مطالعه امكان پذيري كاربرد پيچ سنگ رزيني در معدن ذغالسنگ پروده طبس
113
مطالعه امكان پذيري كاربرد پيچ سنگ مكانيكي در معدن ذغال سنگ پروده طبس
114
مطالعه امكان پذيري و انتخاب تكنولوژي مناسب به منظور احداث يك واحد توليد تلفن همراه در كشور
115
مطالعه امكان پيشگيري يا بهبود شاخص هاي فرسودگي بذر كتان(.linum usitatissimum Lا )باستفاده از پرايمينگ
116
مطالعه امكان توليد نسل جديد مواد چگال نرم بر پايه آلياژهاي پليمري داراي واكنش بين سطحي و مقايسه تاثير نانوذرات گرافن بر كراس لينك شدن بين سطحي
117
مطالعه امكان توليد و بررسي خواص مكانيكي الياف پلي آميد 6 تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
118
مطالعه امكان توليدو تاثير استفاده از يك سيال يوني حين فرايند ذوب ريسي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
119
مطالعه امكان سنجشي افزايش راندمان طلا و نقره در كارخانه فراوري طلاي آقدره تكاب
120
مطالعه امكان سنجي آزمايش هاي هيدرومكانيكي شناورهاي واقعي در محدوده بندرعباس
121
مطالعه امكان سنجي اجراي نظام هدف¬گذاري تورم در اقتصاد ايران با استفاده از قاعده سياست¬گذاري تيلور
122
مطالعه امكان سنجي احداث يك واحد توليدي پروفيل آلومنيوم
123
مطالعه امكان سنجي استفاده از المان خمشي جهت افزايش جذب انرژي و شكل پذيري بادبند هاي هم مركز
124
مطالعه امكان سنجي انجام عمليات لرزه نگاري 4 بعدي در يكي از مخازن هيدروكربوري جنوب غرب
125
مطالعه امكان سنجي اندازه گيري تنش در قطعات فلزي با ادي كارنت
126
مطالعه امكان سنجي ايجاد يك واحد توليد روي استان چهارمحال و بختياري (و تاثير اين واحد در رشد و توسعه استان )
127
مطالعه امكان سنجي پروژه آب رساني
128
مطالعه امكان سنجي تاسيس آزمايشگاه استحكام سازه اي كشتي دانشكده در مهندسي كشتي سازي
129
مطالعه امكان سنجي تاسيس مركز برگزاري آزمون تافل
130
مطالعه امكان سنجي سامانه هشدار سريع زلزله براي شهر شاهرود مطالعه موردي پهنه لرزه خيز گسل ميامي شمال شرق ايران
131
مطالعه امكان سنجي كاربرد و اجراي مدل مديريت ارتباط با مشتري در صنعت هتلداري
132
مطالعه امكان سنجي مقدماتي وطرح توجيهي راه اندازي كارگاه عصاره گيري از رنگزاي طبيعي
133
مطالعه امكان كاربرد الكترود هاي برپايه سرب در تصفيه الكتروشيميايي فاضلاب ويناز حاصل از تبخير حاصل از تخمير ملاس در صنعت الكل سازي
134
مطالعه امكان كنترل شب پره بزرگ موم خوار توسط تكنيك نر عقيمي به كمك اشعه گاما
135
مطالعه امكان مكانيزاسيون سنگ ساختماني (معدن سنگ چيني تبريز)
136
مطالعه امكان‌سنجي انجام خدمات بازاريابي بر روي فرآورده‌هاي كنجدي با در نظر گرفتن شرايط ريسك (مطالعه موردي: شهرستان گرگان و ساري)
137
مطالعه امكانپذيري، انتخاب و انتقال تكنولوژي يك واحد توليد مواد اوليه داروهاي دامي
138
مطالعه امنيت شبكه و بررسي راههاي نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري
139
مطالعه انبارداري و خصوصيات باغباني ارقام بومي انار .punica granatum L تفت يزد
140
مطالعه انتشار آوايي (AE) ناشي از فرآيند رشد ترك كششي در سنگ هاي بلورين تحت بارگذاري هاي مختلف
141
مطالعه انتشار ساليتون¬هاي¬ تاريك درمشددهاي حلقوي
142
مطالعه انتقادي مفهوم شي در فلسفه هايدگر
143
مطالعه انتقال آمينو اسيدهاي كاتيوني از درون ناقل CAT-1 با روش مدل سازي تجانسي و شبيه سازي ديناميك مولكولي
144
مطالعه انتقال انرژي بين نانو ذرات پلاسمونيكي و دو قطبي هاي الكتريكي
145
مطالعه انتقال حرارت توسط نانو سيالات در ميكرو مبدل ها با استفاده از روش آناليز داده
146
مطالعه انتقال حرارت طي پاستوريزاسيون حرارتي تخم مرغ
147
مطالعه انتقال حرارت و جرم، و پديده هاي ترمومكانيكي درگير در انجماد يك محصول دو قسمتي ( ناگت مرغ) و بهينه سازي آن
148
مطالعه انتقال مومنتوم در مدل سازي و شبيه سازي انجماد آلياژ دوتايي
149
مطالعه انحلال الكل ها در نانوساختارهاي مختلف حاصل از مواد فعال سطحي دوقلو به روش شبيه سازي مونت كارلو شبكهاي
150
مطالعه اندازه بيضه ، تحرك و بقاي اسپرم در خفاش Pipistrellus Kuhlii در طول زمستان & تفاوت هاي جغرافيايي در خفاش Myotis blythi در غرب ايران
151
مطالعه اندازه هاي اطلاع پويا تعميم يافته
152
مطالعه اندر كنش مغارهاي ذخيره سازي گازي با گسله مجاور آن
153
مطالعه اندركنش خاك و لوله هاي مدفون در برابر زلزله
154
مطالعه اندركنش خاك-پي-سازه حين زلزله با نگاه ويژه به اثرات گود دائم مجاور سازه (مطالعه موردي)
155
مطالعه اندركنش ديوار آب بند با هسته رسي در سدهاي خاكي تحت بارهاي ديناميكي (مطالعه موردي سد كرخه)
156
مطالعه اندركنش زمين-قطعات پيش ساخته بتني در تونل هاي آب بر- مطالعه موردي تونل قمرود
157
مطالعه اندركنش كمانش و شكست ورقهاي فولادي نازك داراي ترك مياني تحت كشش يكنواخت تكراري
158
مطالعه انديشه هاي تربيتي پروين اعتصامي
159
مطالعه انرژي بستگي درنانو ساختارهاي نيمه رسانا
160
مطالعه انرژي پتانسيل هسته هاي سنگين و فوق سنگين و محاسبه نيم عمر هسته 114= Zو 184=N
161
مطالعه انرژي و پارامترهاي هندسي تركيبات حلقوي پنج عضوي سيلين هاي X2C2H2Si و X2C2H4Si با استفاده از تئوري تابع چگالي (DFT )
162
مطالعه انژكتور در موتورهاي احتراق داخلي
163
مطالعه انسان شناختي آثار پاپيه ماشه و لاكي شرق ايران (با تكيه بر تحليل آسيب شناسي)
164
مطالعه انسان شناختي رقص قاسم آبادي
165
مطالعه انسان شناختي نشانه ها در فرهنگ زورخانه به منظور بهره گيري از آن در طراحي پارچه
166
مطالعه انسان شناختي نشانه ها در فرهنگ زورخانه به منظور بهره گيري از آن در طراحي پارچه
167
مطالعه انسان شناسي فرهنگي قالي منطقه ويست استان اصفهان
168
مطالعه انطباق كتب درسي دوره ي راهنمايي با نيازهاي بهداشتي دانش آموزان از ديدگاه معلمان شهرستان تركمن سال تحصيلي 86-85
169
مطالعه انعقاد همزمان لاتكس استايرن‌بوتادي‌ان‌رابر به همراه سوسپانسيون خاك رس در جهت تهيه نانوكامپوزيت لاستيكي
170
مطالعه انگل پلي گروه ها و زير پلي گروهه اي فازي
171
مطالعه انگيزش يادگيري زبان فارسي به عنوان زبان دوم در بين دانش آموزان دختر آذري زبان راهنمايي شهرستان نقده
172
مطالعه انگيزه پيشرفت تحصيلي و عوامل تاثيرگذار بر آن در دانش آموزان پسر و دختر سال سوم راهنمايي شهرستان مريوان سال تحصيلي 87-1386
173
مطالعه انگيزه پيشرفت تيپ شخصيتي اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه پيام نور
174
مطالعه انواع استنت هاي كرونري از ديدگاه بيومتريال
175
مطالعه انواع اينورتر و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي 100 [صد] وات
176
مطالعه انواع تله هاي بخار بكار گرفته شده در نيروگاههاي بخار و طراحي نوع مناسب براي نيروگاه 250 مگاوات
177
مطالعه انواع جو سازماني و بررسي تأثير آن بر رشد حرفه اي كاركنان ايران خودرو
178
مطالعه انواع جو سازماني و بررسي تأثير آن بر رشد حرفه اي كاركنان ايران خودرو
179
مطالعه انواع حضور طرح هاي تصويري وروايتگر در فرش دستباف ايران
180
مطالعه انواع خاصي از خودريختي هاي گروهي
181
مطالعه انواع خرابي در چرخ دنده ها و طراحي دستگاه آزمايش چرخ دنده
182
مطالعه انواع دكل هاي فلزي و غير فلزي در شناورهاي بادباني
183
مطالعه انواع سيستم هاي پودگذاري جت هوا و بررسي تنگناهاي موجود در آن
184
مطالعه انواع سيستم هاي رانش در شناورها ي مختلف
185
مطالعه انواع ضايعات عروقي در معتادين تزريقي پذيرش شده در بيمارستانهاي پورسينا و گلسار رشت 1384-1374
186
مطالعه انواع لنگر مورد استفاده در كشتي هاي تجاري و بررسي استاندارد هاي مربوط به آن
187
مطالعه انواع موتورهاي هوايي و ارائه الگوريتم ساده انتخاب موتور جهت يك وسيله پرنده
188
مطالعه اهداف و مولفه هاي آموزش مهارتهاي زباني خواندن ، گوش دادن ، سخن گفتن و نوشتن در برنامه درسي زبان فارسي دوره متوسطه ايران
189
مطالعه اهميت آثار هنري دوره صفوي و ضرورت تداوم سنت هاي هنر اسلامي در توسعه گردشگري شهر اصفهان بهره وري از هنر كاشي و كاشي كاري مدارس و مساجد شاخص صفوي در اصفهان
190
مطالعه اوضاع طبيعي و اقتصادي انارك
191
مطالعه اولويت هاي عمده و چالش هاي دانشجويان ارشد ايراني {تي.اي.اف.ال} در نوشتن پايان نامه هايشان
192
مطالعه اولين انتقال فوتوالكتروني برون كروي بين داروهاي خانواده فنوتيازين و فولرن C60 و ايجاد نانو كمپلكس هاي انتقال بار با استفاده از نظريه ماركوس و محاسبات مكانيك كوانتومي
193
مطالعه اولين انتقال فوتوالكتروني برون كروي بين فولرن C60 و داروهاي نورولپتيك براي ايجاد نانو كمپلكس هاي انتقال بار با استفاده از نظريه ماركوس و محاسبات مكانيك كوانتومي
194
مطالعه اوليه افيوليت خوي و برآورد پتانسيل كانه سازي كروميت در آن
195
مطالعه اوليه شناسايي پروفايل متابولوم بيماري هاي متابوليك مادرزادي به كمك طيف سنجي H-NMR
196
مطالعه اوليه‌ي درمان كيست هيداتيد كبد با مدل‌سازي اثر ضربه مكانيكي
197
مطالعه اي بر Burn - In و مباحث مرتبط با آن
198
مطالعه اي بر آزمون صفر آماسيدگي در توزيع دوجمله اي منفي با دو رويكرد بيز و فراواني گرا
199
مطالعه اي بر آزمون هاي طول عمر تسريع يافته
200
مطالعه اي بر آنتروپي رني باقيمانده در توزيع هاي طول عمر
201
مطالعه اي بر ادبيات شفاهي شهرستان دزفول
202
مطالعه اي بر اريبي مجانبي بر آورد گرها در مدل هاي رگرسيوني پانلي پويا
203
مطالعه اي بر اشتراك هاي كامل كوهمولوژيكي و نوعي از مدول هاي كون مكاولي تعميم يافته
204
مطالعه اي بر اطلاع كولبك- ليبلر آماره هاي مرتب در خانواده توزيع هاي مكاني- مقياس
205
مطالعه اي بر اندازه هاي ريسك مختلف تحت برخي توزيع هاي دم سنگين
206
مطالعه اي بر برآورد ميانگين جامعه تحت نمونه گيري مجموعه رتبه دار و طبقه بندي قضاوتي
207
مطالعه اي بر برآورد نقصان مورد انتظار تحت برخي توزي عهاي آماري
208
مطالعه اي بر پاشش و توزيع فشار در سطوح پروازي
209
مطالعه اي بر پايگاه پايگاه داده هاي NoSQL [نو اس. كيو. ال.]
210
مطالعه اي بر پيشرفت هاي جديد اندازه هاي اهميت قابليت اطمينان در سيستم-هاي منسجم
211
مطالعه اي بر تاثيرات متقابل سينما و بازي هاي رايانه اي (ويدئو گيم) از منظر روايت، فرم بصري و شخصيت پردازي
212
مطالعه اي بر تاثيرات متقابل سينما و بازي هاي رايانه اي (ويدئوگيم) از منظر روايت، فرم بصري و شخصيت پردازي
213
مطالعه اي بر تحليل داده هاي شمارشي توسط مدل‌هاي هاردل
214
مطالعه اي بر تعمير و نگهداري سيستم ها
215
مطالعه اي بر توابع باور و برخي از كاربردهاي آن
216
مطالعه اي بر توزيع پواسن تعميم يافته
217
مطالعه اي بر توزيع دو‌بعدي بتا دو‌جمله‌اي
218
مطالعه اي بر توزيع گاوسي معكوس تعميم يافته توان دار
219
مطالعه اي بر توزيع لوژستيك توليد شده توسط گاما
220
مطالعه اي بر توزيع ليندلي و تعميم هاي آن
221
مطالعه اي بر توزيع هاي تعادلي و جنبه هاي قابليت اعتماد آن
222
مطالعه اي بر خاصيت تك مدي توزيع ها و مباحث مرتبط
223
مطالعه اي بر خانواده توزيع هاي اسلش چوله لاپلاس
224
مطالعه اي بر خانواده نمايي آميخته متناهي
225
مطالعه اي بر خواص بعضي مدل هاي آميخته و كاربرد آنها
226
مطالعه اي بر خواص سيستم هاي منسجم بر مبناي توزيع هاي طول عمر باقيمانده
227
مطالعه اي بر خواص طول عمر سيستم هاي K از n متوالي
228
مطالعه اي بر خودريختي هاي تقريبي روي يك جبرC*
229
مطالعه اي بر دنباله هاي فون تيومن- شاتن- بسل در فضا هاي باناخ
230
مطالعه اي بر رشد قابليت اعتماد
231
مطالعه اي بر ركوردها و ميانگين باقيمانده عمر آن ها
232
مطالعه اي بر روش هاي به كارگيري زبان مودبانه در انيميشن هاي ژاپني به منظور آموزش به كودكان دبستاني
233
مطالعه اي بر روش هاي بيزي عيني در انتخاب مدل خطي
234
مطالعه اي بر روشهاي برآورد تابع چگالي
235
مطالعه اي بر روي پيكرينگ امولسيون ها و ميني امولسيونها
236
مطالعه اي بر روي سيستم هاي ميني امولسيوني وپيكرينگ
237
مطالعه اي بر روي شيشه هاي ضد اسيد
238
مطالعه اي بر روي فوم هاي الاستومري
239
مطالعه اي بر روي كاربرد IT در كارخانه هاي كشتي سازي
240
مطالعه اي بر روي كاربرد فناوري اطلاعات در كشتي سازي
241
مطالعه اي بر روي كاربردهاي نانوذرات مغناطيسي در درمان سرطان
242
مطالعه اي بر ساخت طرح هاي نامنظم با استفاده از روش كدبندي
243
مطالعه اي بر ساخت و تشخيص طرح هاي عاملي كسري با كمينه انحراف
244
مطالعه اي بر ساخت و تشخيص هم ارزي طرح هاي فاكتوريل كسري
245
مطالعه اي بر سامانه هاي انتقال ژن در داربست هاي مهندسي بافت و طراحي يك حامل مهندسي بافت با قابليت رهايش پيوسته ژن
246
مطالعه اي بر سلامت روان كاركنان با دريا
247
مطالعه اي بر طرح هاي بهينه براي مدل هاي طول عمر
248
مطالعه اي بر طرح هاي كاوش و مقايسه آنها تحت اغتشاش
249
مطالعه اي بر عملكرد كاتاليست فرايند نفتا ريفرمينگ با پايه زئوليتي
250
مطالعه اي بر فضاهاي تابعي احتمالي
251
مطالعه اي بر قابليت اطمينان پوياي شبكه
252
مطالعه اي بر قابليت اعتماد سيستم هاي منسجم پويا
253
مطالعه اي بر كاربرد روش هاي بيز در قابليت اعتماد
254
مطالعه اي بر كاربرد كاتاليست هاي هموژن و هتروژن در توليد بيوديزل
255
مطالعه اي بر مدل سازي توام داده هاي طولي و بقا
256
مطالعه اي بر مدل سريهاي زماني متلاطم
257
مطالعه اي بر مدل هاي خطي با داده هاي سانسور شده
258
مطالعه اي بر مدل هاي رگرسيوني با اثرات آميخته با توزيع هاي غير نرمال
259
مطالعه اي بر مدل هاي ماكزيمم آنتروپي پويا
260
مطالعه اي بر مفاهيم داده كاوي و بررسي داده كاوي زماني
261
مطالعه اي بر مفهوم محاسبات گريد و نحوه پياده سازي آن بوسيله ي GLOBUS [گلوباس]
262
مطالعه اي بر نامساوي توان آنتروپي شانون
263
مطالعه اي بر نقوش سفالينه هاي ميبد با رويكرد مردم شناسي
264
مطالعه اي بر نمودارهاي كنترل چندمتغيره براي كنترل هم زمان ميانگين و تغييرپذيري
265
مطالعه اي بر نمودارهاي كنترل چندمتغيره جمع تجمعي
266
مطالعه اي بر نمونه گيري مجموعه ي رتبه دار مرتب شده ي جزئي
267
مطالعه اي بر ويژگي ها و چالش هاي موجود در سيستم آموزش الكترونيكي از منظر دانشجويان و اساتيد رشته آموزش زبان انگليسي
268
مطالعه اي بر ويژگي‌‌هاي الگوريتم EM و كاربرد آن
269
مطالعه اي برپاشش و توزيع فشار سطوح پروازي
270
مطالعه اي برمشخصه هاي گونه اصفهان و تاثير قانون كم كوشي
271
مطالعه اي به شيوه گرندد تئوري پيرامون كنترل گري والدين
272
مطالعه اي پيرامون تأثيرات به كار گيري لغت نامه، ارايه تعريف كلمات جديد و استنتاج در خواندن همراه با درك مطلب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي
273
مطالعه اي پيرامون تاثير recasts و prompts بر ارتقاي توانايي توليد اصوات در زبان انگليسي توسط فراگيران زبان انگليسي با در نظر گرفتن سن فراگيران
274
مطالعه اي پيرامون حركات فيگوراتيو در نقاشي
275
مطالعه اي پيرامون حركات فيگوراتيو در نقاشي
276
مطالعه اي پيرامون مديريت زمان امور وقت گير
277
مطالعه اي پيرامون مساله ي الكساندروف در فضاهاي 2- نرم
278
مطالعه اي پيرامون مسايل و مشكلات صنايع نساجي در ايران
279
مطالعه اي پيرامون نقوش جانوري درفرش كاشان
280
مطالعه اي تطبيقي از روش هاي برآورديابي در مدلهاي داده هاي پنلي دومقداري
281
مطالعه اي تطبيقي از مدل سازي داده هاي شمارشي وابسته
282
مطالعه اي تطبيقي بين جوهرفرد در كلام اسلامي با ذرات بنيادين در فيزيك نوين
283
مطالعه اي در بازي هاي رايانه اي
284
مطالعه اي در بعضي توزيع هاي چوله
285
مطالعه اي در بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم بر اساس تابع هزينه
286
مطالعه اي در تاريخ منطقه تالش از دوره ناصر الين شاه تا انقراض قاجاريه
287
مطالعه اي در تعمير و نگهداري سيستمها
288
مطالعه اي در چگونگي نگاه نقاشان به طبيعت
289
مطالعه اي در خصوص واكنش هاي شيميايي گازهاي فوغ داغ
290
مطالعه اي در رتبه بندي شاخص هاي سرمايه فكري با استفاده از روش AHP در دانشگاه
291
مطالعه اي در زمينه .M.D.E بررسي خصوصيات و عملكرد ماشين آذرخش 50 AZ
292
مطالعه اي در زمينه EDM و بررسي خصوصيات و عملكرد ماشين آذرخش 60 - ZA با سيستم آيزوپالس
293
مطالعه اي در سري تواني موضعا" خارج قسمتي در جبر جابجايي باناخ و فرشه
294
مطالعه اي در كاربرد مهندسي كانال هايي با سطح مقطع متفاوت
295
مطالعه اي در مدل سازي قابليت اعتماد سيستم هاي منسجم
296
مطالعه اي در مفصل ها و مدلهاي وابسته و كاربردهاي آنها
297
مطالعه اي در مقايسه ي توزيع هاي طول عمر باقيمانده
298
مطالعه اي در مناسبات قدرت و مشروعيت در دوره سلجوقيان بزرگ
299
مطالعه اي در مورد بهترين پيش بيني نا اريب
300
مطالعه اي در مورد گروه خودريختي رده هايي از گراف هاي انتقالي راسي
301
مطالعه اي در مورد مخاطره رقابتي
302
مطالعه اي در نظريه اطلاع و كدگذاري
303
مطالعه اي در نظريه ي آماره هاي ترتيبي
304
مطالعه اي در نمودارهاي كنترل ميانگين موزون متحرك نمايي چند متغيره
305
مطالعه اي در نمودارهاي كنترل ناپارامتري چندمتغيره نوع شوهارت
306
مطالعه اي در نمودارهاي كنترلEWMA چند متغيره تغيير پذيري
307
مطالعه اي درباب ديالكتيك هگل و موسيقي
308
مطالعه اي درباره مسكن شهرستان نائين
309
مطالعه اي درباره نمودارهاي كنترل براي زمان بين وقوع پيشامدها
310
مطالعه اي درباره ي مقايسه ي تصادفي آماره هاي ترتيبي
311
مطالعه اي روي رگرسيون چندكي براي داده هاي كامل و بريده شده تصادفي
312
مطالعه اي روي موجك ها و كاربرد آن در حل برخي مسائل معكوس
313
مطالعه اي ير دست بافته هاي زيلوي ميبد وچگونگي كاربرد نقوش آن در گليم بافي
314
مطالعه ايده آل هاي همه جا ناصفر حلقه (CB(X
315
مطالعه ايزوتوپهاي سلنيوم با استفاده از مدل ذره منفرد , Systematic study of selenium isotopes using single particle model
316
مطالعه ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum ايران با استفاده از سازگاري رويشي و RAPD
317
مطالعه ايزومرهاي پيريدين تيول: ساختار،پايداري نسبي و سد انرژي توتومري شدن با روش هاي DFT و Mp2 در فاز گازي و محلول
318
مطالعه ايمونو هيستو شيميايي ماركرهاي bcl-2 و ik-67دربرخي ضايعات كيستيك ادونتوژنيك بارفتارهاي باليني متفاوت
319
مطالعه ايمونو هيستو شيميايي ماركرهاي ik-67و bcl-2دربرخي ضايعات كيستيك ادونتوژنيك بارفتارهاي باليني متفاوت
320
مطالعه ايمونوهيستوشيمي گيرنده ي هورمون هاي انسولين و IGF-I در تخمدان گاوهاي شيري
321
مطالعه باز و پايان بخش4 سازند ميلا در برش تويه دروار ﴿ جنوب غرب دامغان﴾
322
مطالعه باز و پايان سازند مبارك در برش تويه دروار (جنوب غرب دامغان - البرز شرقي )
323
مطالعه بازار ايران براي شناسايي عوامل بازار ﴿ ذينفعان ﴾ جهت پيش بيني تقاضاي خودروهاي گاز سوز
324
مطالعه بازار رساني و بازاريابي گوشت شتر مرغ در استان اصفهان
325
مطالعه بازار محصولات شركت چيني بهداشتي مرواريد با استفاده از تكنيك QFD
326
مطالعه بازارهاي سنتي شهر شوشتر و برنامه ريزي شهري منطبق برمحيط و هويت فرهنگي
327
مطالعه بازاريابي خدمات در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي و ارائه راهكارهاي مؤثر
328
مطالعه بازتاب غير خطي سازه ها با استفاده از روش IdAو زلزله هاي توليدي
329
مطالعه بازدارنده‌ها در سينتيك تجمع رشد ذرات و تاثير آن در كاهش رسوب نانو و ميكرو‌ذرات مواد هيدروكربوري سنگين در خطوط انتقال نفت خام
330
مطالعه بازده سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ تهيه شده از چند لايه هاي نانو ذراتTiO2/ نانو ميله هاي TiO2
331
مطالعه بازده و نويز توليدي فن لانه سنجابي با دو خروجي تحت عملكرد نامتقارن
332
مطالعه بازنمايي خشونت در نقاشي معاصر ايران
333
مطالعه بازنمايي فرزندآوري در تلويزيون با تمركز بر سريال‌هاي
334
مطالعه بازنمايي هويت در پوسترهاي منتخب ايراني در مسابقات بين المللي طراحي پوستر دهه 1395 - 1385
335
مطالعه بازو پايان بخش 4 سازند ميلا در برش دهملا ﴿جنوب غرب شاهرود﴾
336
مطالعه بازو پايان سازند مبارك در برش تويه دروار﴾جنوب غرب دامفان ﴿البرز شرقي﴾
337
مطالعه بازوپايان بخش 4 سازند ميلا دربرش دهملا (جنوب غرب شاهرود)
338
مطالعه بازوپايان سازند خوش ييلاق در شمال دامغان(برش تويه دروار)
339
مطالعه بازوپايان سازند ميلا در برش شهميرزاد،شمال سمنان
340
مطالعه بازيافت PET از طريق اختلاف با ABS و بررسي ارتباط مور فولوژي و تركيب در صد با خواص مكانيكي
341
مطالعه بازيافت مواد پليمري
342
مطالعه باستان سنجي جهت تعيين جنسيت در استخوان‌هاي باستاني با استفاده از روش ريخت‌شناسي و آناليز ساختاري
343
مطالعه باستان شناختي مجموعه امامزاده شهداء(سلطان ابراهيم)خرّمي-ده بيد، شهرستان صفاشهر، استان فارس
344
مطالعه باستان شناسي مجموعه سفالي ميلاجرد شهرستان نطنز استان اصفهان
345
مطالعه بافت بنياد استعارده در زبان فارسي
346
مطالعه بافت شناسي دستگاه ادراري در سنجاب ايراني : يك رهيافت استريولوژيك
347
مطالعه بافت ومورفولوژي درپوشش رسوب الكتريكي روي
348
مطالعه باكتري هاي اسيد لاكتيك شير شتر و سنجش اثر ضد باكتريايي شير شتر بر روي برخي عوامل بيماريزا
349
مطالعه بالا روي امواج ناشي از باد در منطقه سواش ساحلي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
350
مطالعه بالندگي و تأثير آن بر تسهيم دانش در سازمان سنجش آموزش كشور
351
مطالعه باليني دو سوكور تزريق لابتالول بر متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي ميكرولارنگوسكوپي
352
مطالعه بانك بذر خاك در ذخيره گاه جنگلي باغ شادي، يزد
353
مطالعه باور بهداشتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد رعايت رژيم هاي درماني سال 78-77
354
مطالعه باورهاي مذهبي و رابطه آن با مهارت هاي زندگي در دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي فرديس
355
مطالعه بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي بخش پاييني سازند بختياري دربرش قلات (شيراز)
356
مطالعه بتن سبك و بررسي اثرات مواد مضاف بر مقاومت هاي نهائي آن
357
مطالعه بدنه و سوپر استراكچرهاي كامپوزيتي شناورها
358
مطالعه بر انتقال فسفات در مخمر ساكارومايسس سرويزيه
359
مطالعه بر بيوسورفكتانت با استفاده از سوبسترا پساب روغن زيتون توسط گونه اي از LAB
360
مطالعه بر پساب سنتزي واحدهاي توليد چوب و كاغذ: تاثير استيل زايلان استريز توليدي توسط قارچ تريكودرما ريسي بر تخريب زيستي زايلان
361
مطالعه بر تزئينات لباس و سبك نگارگري مشهد با تاكيد بر عفت اورنگ جامي و بكارگيري آن در تصوير سازي و نقاشي ودكان گروه سني ج (9-12)
362
مطالعه بر توليد سلولز ميكروبي كاربرد راكتور هواراند
363
مطالعه بر توليد مشتق حلقوي شكل بتا-سايكلودكسترين از نشاسته در فرآيند آنزيمي در بايوراكتور
364
مطالعه بر جز سلولز و همي سلولز كاه برنج با استفاده از آنزيم هاي قارچ هاي آسپرژيلوس نايجر و ترايكودرما ريسي
365
مطالعه بر روش هاي محاسبه تنش هاي وارد بر سازه كشتي در آيين نامه موسسات رده بندي
366
مطالعه بر روي H- ماتريس ها و كاربرد آن در حل برخي مسايل
367
مطالعه بر روي آب شيرين كن هاي اسمزي
368
مطالعه بر روي آبشستگي در اطراف ديوارهاي هدايت پل
369
مطالعه بر روي اثر پارامترهاي مختلف بر تهيه كاتاليست هاي كروي جهت پليمريزاسيون كاتاليستي پلي پروپيلن
370
مطالعه بر روي ارتباط بين رفتار مكانيكي با مورفولوژي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده دينامينكي
371
مطالعه بر روي استفاده از نانو سلولز در نانو كامپوزيت هاي پليمري
372
مطالعه بر روي انتخاب¬پذيري الفين¬هاي سبك در فرآيند MTO با استفاده از نانوكاتاليست¬هاي كامپوزيتي ساپو تهيه شده توسط امواج ماوراء صوت
373
مطالعه بر روي انواع تكنيكهاي ساخت مدولهاي غشايي ريز اليافي
374
مطالعه بر روي انواع فيلتر هاي بي بافت و ساخت فيلتر بي بافت از الياف پليمري
375
مطالعه بر روي باز يافت ضايعات بطري PET از طريق فرآيند چقرمه سازي باالاستومر SBR
376
مطالعه بر روي پرزدهي نخ هاي ويسكوز در حين عمليات بويين پيچي
377
مطالعه بر روي تاثير تغيير پارامترهاي بر نيشينگ بر روي خواص سطحي نمونه در عمليات ROLLER BURNISHING
378
مطالعه بر روي تراورس هاي بتون آرمه و بتن پيش تنيده از نظر استاتيكي و ديناميكي و مقايسه اقتصادي دو نوع تراورس
379
مطالعه بر روي تهيه و طراحي PE-X با استفاده از پلي اتيلن سيلانه شده در اكسترودر دو پيچه واكنشي
380
مطالعه بر روي توليد بنتونيت مورد استفاده در صنايع رنگ از معادن داخلي
381
مطالعه بر روي چگالي ترازهاي هسته اي
382
مطالعه بر روي خواص مكانيكي و ريزساختار و حد شكل‌پذيري فويل‌هاي فلزي
383
مطالعه بر روي دوگان قابها در فضاهاي كرين
384
مطالعه بر روي سينتيك پليمرزاسيون ATRP مونومر DMAEMAو خواص حساسيت به pH
385
مطالعه بر روي شناورپرنده
386
مطالعه بر روي عاملداركردن پلي پروپيلن با انيدريد مالئيك در اكسترودر دو پيچه واكنشي
387
مطالعه بر روي عوامل موثر بر تشكيل و كنترل مورفولوژي و ارتباط آن بارفتار و خواص مكانيـكي آلياژهاي سه تايي بر پايه PP/PC/SEBS
388
مطالعه بر روي عوامل موثر بر تهيه پلي كاپرولاكتام
389
مطالعه بر روي عوامل موثر در تهيه و خواص ابرچقرمه هاي بر پايه آلياژ NBR/PA6
390
مطالعه بر روي فرآيندهاي عامل دارسازي پلي الفينها با استفاده از اكسترودرهاي دو پيچه واكنشي
391
مطالعه بر روي قابليت رنگزايي تعدادي از گياهان بومي منتخب منطقه فارس بر روي كالاي پشمي
392
مطالعه بر روي گروت‌هاي حاوي پوزولان و بنتونيت جهت پركردن ترك‌هاي ايجاد شده در كانال‌هاي انتقال آب و جلوگيري از نشت آب در آن ها
393
مطالعه بر روي ليزرهاي نيمه¬هادي قفل شونده با تزريق نوري و تعيين پارامترهاي كليدي وابسته
394
مطالعه بر روي مكانيزم تشكيل مورفولوژي سيستمهاي دو فازي پليمري در اكسترودرهاي دو پيچه
395
مطالعه بر روي مهار آبشستگي و توسعه زماني آن در اطراف پايه هاي مستطيلي شكل پل
396
مطالعه بر روي نرخ انتقال رسوب كرانه اي ذرات درشت‌دانه در منطقه شكست
397
مطالعه بر روي همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي و حل تحليلي معادلات براژينسكي
398
مطالعه بر روي همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي وحل تحليلي معادلات براژينسكي
399
مطالعه بر روي واكنش انتقال پروتون تركيب 3 - مركاپتو - پروپن تيال و بررسي اثرات استخلاف بر روي اين فرآيند
400
مطالعه بر روي واكنش انتقال پروتون تركيب 3- مركاپتو- پروين تيال و بررسي اثرات استخلاف بر روي اين فرايند
401
مطالعه بر روي واكنش همجوشي سرد در ساختارفلزي پالاديوم
402
مطالعه بر سينتيك كومتابوليسم فنل و پارانيتروفنل توسط رالستونيا ايوتروفا در راكتور بستر ثابت با استفاده از سنگ آذرين
403
مطالعه بر عملكرد پيل سوختي (MFC) در آلاينده زدايي پساب سنتزي دو سوبسترايي
404
مطالعه بر عملكرد پيل سوختي(MFC) در آلاينده زدايي از پساب سنتزي حاوي فنل
405
مطالعه بر فيزيك ديناميك گازهاي فوق داغ
406
مطالعه بر كاربرد گرانول هاي هوازي توليدي در راكتور هواراند در پساب زدايي پالايشگاه اصفهان
407
مطالعه بر نقش پيل سوختي ميكروبي در كاهش آلايندگي پساب صنعت توليد روغن زيتون
408
مطالعه بر نقش گرانول‌هوازي تشكيل شده در يك راكتور هواراند با استفاده از سيستم لجن فعال از يك واحد پالايشگاهي براي كاهش آلايندگي به روش كومتابوليسم
409
مطالعه بر هم كنش الكترون فوتون در گرافين
410
مطالعه بر هم كنش بين مشتقN4_﴿﴿_كلرووبنزيل اكسي ايمينو﴾_2_﴿تيوفن_2_ايل﴾اتيل﴾پيپرازين نورفلو كساسين باDNAبه روش هاي اسپكتروسكوپي،ولتامتري و مدل سازي مولكولي
411
مطالعه بر هم كنش ذرات باردار خورشيدي با لايه هاي مغناطيسي زمين
412
مطالعه بر هم كنش سرم انساني آلبومين با يون آهن (III) به روش كالريمتري تيتراسيوني همدما
413
مطالعه بر هم كنش گاز آلاينده مونوكسيد كربن با گرافن پيلارد
414
مطالعه بر هم كنش مايع يوني بر پايه كافئين [Sipm][HSO4] با تنگستوفسفريك اسيد به منظور تهيه‌ي كاتاليزوري هتروژن و كارآمد در واكنش‌هاي سنتزي چندجزئي مشتقات ايندازولو فتالازين تري اون‌ها
415
مطالعه بر هم كنش مايع يوني بر پايه كافئين [Sipm][HSO4] با تنگستوفسفريك اسيد به منظور تهيه‌ي كاتاليزوري هتروژن و كارآمد در واكنش‌هاي سنتزي چندجزئي مشتقات ايندازولو فتالازين تري اون‌ها
416
مطالعه بر هم كنش مواد فعال سطحي با رنگها
417
مطالعه بر هم كنش مواد فعال سطحي كاتيوني دو قلو و رايج با مواد رنگزاي آلي
418
مطالعه بر هم كنش يون CD+2 با حالت خالص و 3Al جايگزين شده مدل هاي آرميچر و زيگزاگ نانو لوله بور نيتريد از ديدگاه محاسباتي
419
مطالعه بر همكنش پروتئين سرم آلبومين خوف انساني با يك داروي كوئينولون (لومفلوكساسين ) در شرايط فيزيولوژيك و نيزPH هاي مختلف , the interaction between human serum albumin )HSA( and quinolones drug )lomefloxacin( at physiological condition and various kind of OH
420
مطالعه بر همكنش ليزر پالسي HF بر روي ميناي دندان
421
مطالعه بر همكنش مواد فعال سطحي دود سيل تري متيل آمونيوم بروميد و ستيل تري متيل آمونيوم بروميد ( CTAB , DTAB ) يا .....
422
مطالعه برآورد درستنمايي پيراسته براي برآورد نيرومند پارامترهاي توزيع‌هاي آميخته متناهي
423
مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان كولون و افراد سالم با استفاده از 1HNMR اسپكتروسكوپي
424
مطالعه براي طرح حفاظت و مرمت جلد پارچه‌اي(شال ترمه)كتابچه‌ي قورخانه متعلق به موزه‌ي ملك
425
مطالعه برخي از رده بندي هاي طيفي گراف هاي شكافته
426
مطالعه برخي از روش هاي خلق و توليد كتاب هنر نشر نظر براي كودكان و نوجوانان
427
مطالعه برخي از روش هاي عددي حل مسائل مقادير ويژه معكوس پارامتري
428
مطالعه برخي از عوامل موثر و جلوه هاي خشونت عليه زنان
429
مطالعه برخي از عوامل موثر و جلوه هاي خشونت عليه زنان
430
مطالعه برخي ازجنبه هاي بيواكولوژيك سوسك شاخك بلند سارتا ﴿Aeolesthes sarta﴾ Coleoplera: Cerambycidae و ارزيابي كنترل شيميايي آن در اصفهان
431
مطالعه برخي تاثيرات اقتصادي گردشگري تفريحي غار عليصدر بر روستاهاي مجاور
432
مطالعه برخي توده هاي زيره سبز (cuminum Cyminum)ايران براساس صفت مورفولوژيكي ومولكولي
433
مطالعه برخي شاخص هاي نابرابري اقتصادي تعميم يافته
434
مطالعه برخي شاخص هاي نابرابري اقتصادي تعميم يافته
435
مطالعه برخي صفات ريشه تحت شرايط تنش خشكي در كلكسيون گندم بهاره (.Triticum aestivum L)
436
مطالعه برخي عملكردهاي اتانول آمين در گياهNicotiana rustica تحت شرايط تنش شوري كشت در شيشه
437
مطالعه برخي عوامل اكولوژيك دركشت مخلوط كدوي تخمه كاغذي بانخودوعدس
438
مطالعه بررسي اثرات حلال بر خواص ساختاري و صورتبندي داروي رانيتيدين با استفاده از روش مكانيك كوانتومي DFT
439
مطالعه بررسي تغييرات فيزيولوژيكي حاصل از تنش حياتي بين نماتد مولد غده Meloidogyne SPP. و انگور رقم عسگري
440
مطالعه بررسي حذف ماده آلي دارويي تايلوزين از آب آلوده شده با استفاده از جاذب ارزان قيمت تكه هاي سخت شده سيمان پرتلند
441
مطالعه بررسي حفاظت و مرمت كتيبه تزئيني كاروانسراي گنجعلي خان كرمان
442
مطالعه بررسي در چگونگي كشت و طرز برداشت محصول و ساختن چاي در ايران
443
مطالعه بررسي ماتريس ها وكاربرد آن در جبرخطي
444
مطالعه بررسي نقوش و تزيينات در جبهه جنوبي خانه قدسيه اصفهان حفاظت و مرمت بخشي از تزئينات سالن مركزي
445
مطالعه بررسي و شبيه سازي IC هاي txDAC و كاربرد آنها در سيستم هاي راديو نرم افزار
446
مطالعه بررسي و نهوه ساخت ديسكهاي ساينده در توليد و فرآوري سنگهاي تزئيني
447
مطالعه بررسي، حفاظت و مرمت خنجر مفرغي
448
مطالعه برروي برخي خواص راحتي پارچه حلقوي-پودي كشسان
449
مطالعه برروي نورافشاني صوتي در محيط حوضچه مايع D-استون
450
مطالعه برروي هواي مورد نياز جريان در پايين دست دريچه هاي تونلهاي تخليه تحتاني
451
مطالعه برنامه درسي رشته مامايي در ايران با چند كشور ديگر (استراليا، كانادا، انگلستان ).
452
مطالعه برهم كنش دوپامين هيدروكلرايد و ترنسفرين سرم انساني و بررسي خواص ضد ميكروبي محصولات تجزيه آنزيمي آپوترنسفرين
453
مطالعه برهم كنش گاز آلاينده دي نيتروژن اكسيد با گرافن پيلارد
454
مطالعه برهم كنش نانو ذرات اكسيد آلومينيم (Al2O3) با سطح بستر نيكل به روش پرتو خوشه يونيزه
455
مطالعه برهمكنش [Pd3(C12H8C=NO)6] با DNA چهارگانه و ارزيابي اثر سميت آن برسلول‌هاي سرطان سينه(MCF-7) در محيط in-vitro و همچنين بررسي رهايش اين كمپلكس از نانوذرات سنتز شده ي آلبومين سرم گاوي و نانوسلولز استخراج شده از جلبك
456
مطالعه برهمكنش N,N1,N2,N3 -تترامتيل تترا-2و3-پيريدينوپورفيرازين مس (II) با DNA توسط تكنيك هاي طيف سنجي جذبي،پراكندگي تشديد يافته نور
457
مطالعه برهمكنش آب هاي آلوده شبيه سازي شده ناشي از لكه هاي نفتي با گليكوزيدها و ساپونين هاي استخراج شده از گياهان دارويي
458
مطالعه برهمكنش بافت استخوان و داربست كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و ژلاتين در مدل حيواني با رويكرد مكانوبيولوژي
459
مطالعه برهمكنش بين اوره آزباتلا و يون هاي نقره و مس
460
مطالعه برهمكنش تاتومر‌هاي تترازول 5-تيون با سطوح (1 1 1) و (0 1 1) مس و بررسي نظري اثر بازدارندگي آنها بر خوردگي مس
461
مطالعه برهمكنش داروي آزاتيوپرين باماكرومولكول هاي زيستي دئوكسي ريبونوكلوئيك اسيد ( DNA) و آلبومين سرم انساني (HSA)
462
مطالعه برهمكنش گاز الاينده دي نيتروژن اكسيد با گرافن پيلارد كشيده شده
463
مطالعه برهمكنش گازهاي دواتمي و سه اتمي با نانو لوله هاي كربني كاتيون دار با استفاده از روش هاي محاسبات كوانتومي و كاربرد آن در شبيه سازي مولكولي
464
مطالعه برهمكنش مخلوط مواد فعال سطحي و نانوصفحات گرافني با استفاده از شبيه سازي ديناميك ملكولي
465
مطالعه برهمكنش نانوساختارهاي مواد فعال سطحي با سطوح اَبرآبگريز در حضور افزودني ها
466
مطالعه برهمكنش نانولوله هاي كربني و مولكول DNA به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
467
مطالعه برون تني اثر پيش درمان با نانو ذرات PLGA بارگيري شده با كروستين بر روي كارايي ايندوسيانين كربن طي اجراي درمانهاي فتودايناميك بر رده سلولي MCF7
468
مطالعه برون تني داربست ها بر پايه LDH با قابليت رهايش داروي آلندرونات
469
مطالعه بسترهاي لازم براي پياده سازي استراتژي چابكي در سازمان هاي صنعتي شهر اصفهان ﴿مطالعه موردي: گروه صنعتي انتخاب ﴾
470
مطالعه بسط سري مدل آيزينگ بر روي شبكه كاگومه
471
مطالعه بصري نقش درخت سرو در فرش هاي قاجار ايران به منظور طراحي و ساخت مصنوعات فلزي
472
مطالعه بعد زيباشناسي تربيت از ديدگاه قرآن
473
مطالعه بعد گلدي حلقه ها و مدول ها
474
مطالعه بكار گيري نظام ساماندهي محيط كار فايواس (5s ) در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر زابل
475
مطالعه بكارگيري نظام ساماندهي محيط كار فايواس(s5) در كتابخانه‌هاي دانشگاهي شهرزابل
476
مطالعه بلورينگي پلي اتيلن ترفتالات و اثر آن بر خواص فيزيكي و مكانيكي
477
مطالعه بلوغ مواد آلي بر اساس تغيير رنگ پالينومرف ها
478
مطالعه بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي (معلم پژوهنده )
479
مطالعه بنيادي ضوابط ويژه طراحي اعضاء مقاوم در برابر زلزله آئين نامه بتن ايران و مقايسه آن با آئين نامه هاي Eurocode )EC8/CEN 1994)و UBC 94uniform building code 1994
480
مطالعه بنيادي كاهش پساي اصطكاكي در جريان آشفته حاوي ميكروحباب
481
مطالعه به روش رويش نظري درباره معيارهاي همسرگزيني
482
مطالعه به روي پره هاي توربين از نظر عملكرد و ارائه پروفيل اپتيم براي پره
483
مطالعه به كارگيري رهيافت برنامه ريزي ارتباطي در بازآفريني شهري ﴿نمونه موردي: محله همت آباد اصفهان﴾
484
مطالعه به منظور ايجاد ضوابط طراحي هيدروليكي راه ماهي پيچان نوع C
485
مطالعه به‌كارگيري نمودارهاي حد شكل‌دهي توسعه‌يافته
486
مطالعه بهره انرژي ساچمه ها در ICF با استفاده از حل معادلات MHD
487
مطالعه بهره توليد راديو ايزوتوپ هاي Sc از طريق واكنش هاي پروتون- القائيده
488
مطالعه بهزيستي مسير شغلي كاركنان و مقايسه تأثير مشاوره شغلي مبتني بر آن با مشاوره شغلي ساخت¬گرا بر بهزيستي و انطباق‌پذيري مسير شغلي
489
مطالعه بهسازي لايه‌ي كاتاليست كاتدي در پيل‌هاي سوختي غشا تبادل پروتون
490
مطالعه بهينه سازي عملكرد ميكرومبدلهاي مستطيلي يك لايه اي و چند لايه اي جهت خنك كردن قطعات الكترونيكي بسيار كوچك
491
مطالعه بهينه سازي محيط كشت و باززايي ارقام مختلف انگور
492
مطالعه بهينه سازي مصرف انرژي
493
مطالعه بوم سازي در حوزه كتاب آرايي ايراني در دوره اسلامي
494
مطالعه بيان برخي ژن هاي مسير بيوسنتزي استويول گلايكوزيدي تحت تاثير نوع و مقدار منبع هيدرات كربن در شرايط درون شيشه اي در گياه استويا (Bertoni Stevia rebaudiana)
495
مطالعه بيراستراتيگرافي پالئوزوئيك فوقاني در ناحيه سه- ابيانه
496
مطالعه بيشتر نيم ابرگروههاي سه تايي و سه تايي كامل
497
مطالعه بين بين نسلي تاثير ويژگي هاي اجتماعي - فرهنگي والدين بر ازدواج خويشاوندي فرزندان در شهر يزد
498
مطالعه بين فرهنگي كلمات ربط در چكيده هاي علوم نرم و علوم سخت
499
مطالعه بين محتواي كتاب هاي حرفه و فن با نيازهاي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي تهران منطقه 2
500
مطالعه بين نسلي ارزش‌كار در شهريزد
501
مطالعه بين نسلي سبك زندگي دختران و مادران در شهر يزد
502
مطالعه بينا رسانه اي فيلم و تئاتر در توليد يك اجرا ﴿با رويكرد به مجالس تعزيه ي ايراني﴾
503
مطالعه بينا رسانه اي فيلم و تئاتر در توليد يك اجرا ﴿با رويكرد به مجالس تعزيه ي ايراني
504
مطالعه بينانشانه اي داستان "گذر سياوش از آتش" از دوره قاجار تا عصر حاضر با رويكرد اسطوره كاوي
505
مطالعه بيو اكولوژي شته هاي Macrosiphuro rasae و بررسي فون شته هاي گلسرخ در اصفهان
506
مطالعه بيو سيستماتيكي كمپلكس گونه اي Silene meyeri در ايران
507
مطالعه بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه منطقه انارك
508
مطالعه بيواستراتيگرافي سازند قم در شمال شرق اصفهان (منطقه آبگرم)
509
مطالعه بيواستراتيگرافي و تحول حياتي مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه اسفه شهرضا
510
مطالعه بيواستراتيگرافي و ميكروفاسيس رسوبات ائوسن ( سازند جهرم ) در شمال غرب ناحيه بلداجي
511
مطالعه بيوسيستماتيك (مورفولوژي، آناتومي، كرئوموزومي و آناليز پروتئين ها) برخي از گونه هاي Triticum در ايران
512
مطالعه بيوسيستماتيك جنس Capparis L.در ايران
513
مطالعه بيوسيستماتيك جنس Sargassum C. Agardh. (Phaeophyta, (Sargassaceae با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي و ملكولي در سواحل جنوبي ايران
514
مطالعه بيوسيستماتيك كمپلس گونه اي...براساس داده هاي ريخت شناسي ومولكولي
515
مطالعه بيوسيستماتيكي جنس Polygonum L.دراستان مركزي
516
مطالعه بيوسيستماتيكي دو گونه O. michauxii و O. hohenackeriana در ايران
517
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه Poa bulbosaL ( ريخت شناسي و سيستوتاكسونومي ) در ايران
518
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي Silene L.Sect Melandriformes در سطح جمعيت در ايران
519
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي جنس Trigonella silene Palinotricha,S nurensis,S.Prilipkoana,S.hirticalyx در سطح جمعيت ايران
520
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي جنس Trigonella در استان مركزي
521
مطالعه بيولوژي و اكولوژي دلفين با تاكيد برخليج فارس
522
مطالعه بيومكانيك ورزشي
523
مطالعه بيومكانيكي شوت در رشته ورزشي فوتبال
524
مطالعه پارامتر هاي موثر بر توليد آنزيم پروتو پكتيناز توسط باكتري با سيلوس سابتيليس
525
مطالعه پارامتر هاي موثر بر خرده فروشي ها در پذيرش محصول جديد (مطالعه موردي: سوپر ماركت هاي واقع در شهرستان هاي مركزي استان مازندران)
526
مطالعه پارامتر هاي موثر بر خرده فروشي ها در پذيرش محصول جديد (مطالعه موردي: سوپر ماركت هاي واقع در شهرستان هاي مركزي استان مازندران)
527
مطالعه پارامتر هاي موثر بر نانو كامپوزيت هاي تهيه شده به روش لاتكس
528
مطالعه پارامتر هاي موثر بر هدايت الكتريكي الاستومرها
529
مطالعه پارامتر هاي موثر در ريسندگي الكتريكي پلي آميد
530
مطالعه پارامترها و استراتژي گذر از شبكه هاي مخابراتي آنالوگ به ديجيتال
531
مطالعه پارامترها و خواص در توليد غشاهاي نانو كامپوزيتي به منظور جداسازي گازي
532
مطالعه پارامترهاي تأثيرگذار بر حصول دقتهاي ابعادي و هندسي حين ماشين كاري آلياژهاي آلومينيوم كارشده
533
مطالعه پارامترهاي ديناميكي اثرگذار بر رفتار برگشتپذيري پليمرهاي سوپرامولكول هيدروژني
534
مطالعه پارامترهاي رئولوژي موثر در تهيه خمير سلول هاي HepG2-آلژينات به عنوان جوهر چاپگرهاي زيستي
535
مطالعه پارامترهاي ژنتيكي عملكرد و برخي خصوصيات مورفولوژيك در فاميل هاي ناتني گونه ي علوفه اي مرتعي بروموس ﴿ Bromus inermis﴾ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
536
مطالعه پارامترهاي فرآيندي مؤثر بر الكتروليز غشايي HClدر سلهاي احياء اكسيژن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
537
مطالعه پارامترهاي فرايند توليد با دستگاه ترمو باندينگ روي خصوصيات لايه نيافته پلي پروپيلن
538
مطالعه پارامترهاي فرايندي و موادي سنتز رزين پلي استر بهبود يافته با اكريليك با مشخصات خاص (مناسب براي پوشش هاي پودري)
539
مطالعه پارامترهاي فيزيولوژيكي وفعاليت انزيم هاي انتي اكسيدانت درگياه شاهي تحت تاثير متيل وپروپيل ايزوتيوسيانات درشرايط كشت درشيشه
540
مطالعه پارامترهاي مؤثر در تشكيل ريزساختار در نانو كامپوزيت هيبريدي پلي-وينيليدين¬فلورايد-گرافن-نانو لوله هاي كربني و تأثير آن بر خواص الكتريكي سامانه
541
مطالعه پارامترهاي مؤثر در فروشويي ايلمنيت احيا شده با كربن فعال
542
مطالعه پارامترهاي ماشين كاري بر زبري سطح در فرآيند تراشكارى توسط اندازه گيري شدت جريان موتور محركه
543
مطالعه پارامترهاي موثر بر بازدهي توربين هاي بادي
544
مطالعه پارامترهاي موثر بر توليد زرين پلي استر غير اشباع به روش بازيافت شيميايي PET
545
مطالعه پارامترهاي موثر بر ريز ساختار و تاثير آن بر خواص مكانيكي در نانوكامپوزيت YALCONAN / RBS / CVP
546
مطالعه پارامترهاي موثر بر فرآوري دانه جو به منظور طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه غلتك بخاري
547
مطالعه پارامترهاي موثر بر فرايند آيدايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
548
مطالعه پارامترهاي موثر بر كاهش افت فشار در خطوط انتقال نفت به كمك تزريق پليمر
549
مطالعه پارامترهاي موثر بررفتار سينتيكي فرآيند فداشوندگي در مواد كامپوزيت اپوكسي - نووالاك / كربن
550
مطالعه پارامترهاي موثر در سازگارسازي واكنشي الياژهاي پليمري بر پايه pp/pa6 در اكسترودرهاي دو پيچه همسو گرد
551
مطالعه پارامترهاي موثر در عملكرد غشاهاي حلال آلي در استحصال ژرمانيم
552
مطالعه پارامترهاي هيدروديناميكي مؤثر بر طراحي بدنه يك وسيله زيرسطحي خودكنترل
553
مطالعه پارامتري براي طرح بهينه شبكه هاي دو لايه
554
مطالعه پارامتري براي طرح بهينه گنبد هاي سازه فضا كار
555
مطالعه پارامتري تاثير زاويه حمله و عدد ماخ جريان و زاويه چينش و صلبيت زنجير پره بر روي عملكرد زنجير پره هاي متشكل از پره كمپرسورهاي NAŸA65
556
مطالعه پارامتري تشويه خاكستر سوخت نيروگاه با كربنات سديم
557
مطالعه پارامتري خواص تشعشعي ساختارهاي چند لايه اي بسيار نازك
558
مطالعه پارامتري شكست در صفحات تقويت شده حاوي ترك با روش اجزاي محدود
559
مطالعه پارامتري كيفيت درياماني شناورهاي تندرو در موج
560
مطالعه پارامتريك اثر برخورد ساختمان‌هاي مجاور بر عملكرد ساختمان‌ها با جداگر لرزه‌اي LRB
561
مطالعه پارامتريك اثر بريدگي چرخ بر روي تنش هاي چرخ و ريل در حوزه زمان و فركانس
562
مطالعه پارامتريك باد بر روي سازه هاي با سقف شيبدار داراي بازشو بر مبناي ديناميك سيالات محاسباتي
563
مطالعه پارامتريك بريدگي چرخ و اثرات آن در صداي قطارهاي پر سرعت
564
مطالعه پارامتريك و بررسي فرم بدنه شناور هاي تجاري از منظر مسائل هيدروديناميكي
565
مطالعه پارامتريك و تحليل عددي هيدروديناميكي سكوي ثابت
566
مطالعه پارچه هاي طراز در تمدن اسلامي با تاكيد بر دوره فاطميون مصر
567
مطالعه پاسخ به تحريك ورقهاي نازك مستطيلي با هدف تعيين امپدانس مكانيكي
568
مطالعه پاسخ به كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي salvia multicaulis
569
مطالعه پاسخ ديناميك بدنه شناور كامپوزيتي با در نظر گرفتن رفتار ويسكوالاستيك
570
مطالعه پاسخ فلئورسنس كلروفيلa در گياه تنباكو{Nicotiana Plumbaginifolia}تراريخته شده با ژن AtNRT2.1 در شرايط كمبود نيترات
571
مطالعه پاسخ فلوئورسنس كلروفيل a در جلبك تك سلولي Dunaliella تحت تنش شوري
572
مطالعه پاسخ فلورسنس كلروفيل a در گياه كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري
573
مطالعه پاسخ لرزه اي قابهاي خمشي فلزي با نامنظمي توزيع جرم در ارتفاع
574
مطالعه پاسخ نوري خطي و غير خطي نانوپوسته ها با استفاده ازتئوري ماي
575
مطالعه پاسخ هاي فيزيولوژيك و تغييرات مقدار تاكسول در كشت كالوس و سلول سُرخدار (Taxus baccata L.) تحت تأثير تنش خشكي
576
مطالعه پاشندگي موضعي و كنترل سرعت گروه در ساختارهاي كريستال فوتوني دوبعدي
577
مطالعه پايداري ديواره چاه ها در روش حفاري تحت فشار تعادلي در سازند آسماري ميدان نفتي M
578
مطالعه پايداري ساختماني آنزيم پپسين در حضور حرارت و دگرگون كننده هاي شيميايي
579
مطالعه پايداري سيستم هاي قدرت به روش تابع انرژي
580
مطالعه پايداري شناورهاي ماهيگيري
581
مطالعه پايداري شيرواني هاي خاكي مسلح شده باژئوتكستايل به روش اجزاي محدود
582
مطالعه پايداري شيروانيهاي مسير آزاد راه تهران - شمال و ارائه طرح پايدار سازي
583
مطالعه پايداري و تغييرشكل در ديوارهاي مركب ميخ‌كوبي-مهاري عميق جهت بهينه سازي طراحي آنها
584
مطالعه پايداري ولتا‍‍ژدر سيستم قدرت
585
مطالعه پايه‌اي كاربردهاي نانوتكنولوژي در نيروگاه‌هاي هسته‌اي آبسبك (بررسي نانو‌سيال خنك‌كننده‌ آلومينا و حفاظ هسته‌اي نانوبتن سيليكا)
586
مطالعه پتانسيل اقتصادي كانه زايي مس انديس كوه لخت در منطقه تودشك (شرق اصفهان)
587
مطالعه پتانسيل كل در برهمكنش يون هاي سنگين با استفاده از داده هاي توزيع سد همجوشي , calculation of the total potential in heavy lon reactions using fusion barrier distribution data
588
مطالعه پتانسيلهاي جنگلهاي استان چهارمحال و بختياري ازطريق GISدر معرفي گونه هاي چوبي صنعتي و نيمه صنعتي مديترانه اي
589
مطالعه پتروفيزيكي و ارزيابي خواص مخزني با استفاده از اطلاعات مغزه و تفسير لاگ تصويري NMR در يكي از ميادين ايران
590
مطالعه پتروگرافي ، پترولوژي، و ژئوشيمي مجموعه آتشفشاني منطقه سياه كوه (شمال شرق درياچه نمك )
591
مطالعه پتروگرافي و پترولوژيكي توده هاي نفوذي سهيل پاكوه و گلشكنان ( شمال نائين )
592
مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني و پهنه هاي دگرساني گرمابي وابسته منطقه شمال غرب نائين ﴿ايران مركزي﴾
593
مطالعه پتروگرافي وژئوشيميايي آلتراسيون هيدروترمال درمنطقه رنگان (جنوب غرب اردستان)
594
مطالعه پتروگرافي، پترولوژي و دگرساني گرمابي در نهشته پورفيري مس دره زار و ارتباط واحدهاي سنگي با كانسارسازي مس و موليبدن (كرمان، جنوب شرق ايران)
595
مطالعه پترولوژي ، ژئوشيمي و خاكهاي كمياب در توده هاي گرانيتوئيدي شمال و شمال شرق و شمال غرب اليگودرز با تاكيد بر روي انكلاو توده ها
596
مطالعه پترولوژي پلاژيو گرانيت ها و سنگ هاي وابسته در افيوليت نائين ( ايران مركزي)
597
مطالعه پترولوژي گرانيت آيركان ( شمال شرق استان اصفهان)
598
مطالعه پترولوژي گرانيتوئيدهاي شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان)
599
مطالعه پترولوژي وژئوشيمي ولكانيسم پالئوزوئيك زيرين (سيلورين) در دره ابيانه
600
مطالعه پترولوژيكي و ژئوشيميايي ولكانيك ها و پهنه هاي آلتراسيون وابسته، منطقه كوه لخت، تودشك ﴿جنوب غرب نائين﴾
601
مطالعه پخش بار DC.AC چند ترميناله - برنامه نويسي پخش بار DC-AC چند ترميناله
602
مطالعه پديدارشناختي تجربه زيسته دانشجويان از فرايند نگارش پايان نامه (مورد مطالعه: دانشجويان دختر مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان)
603
مطالعه پديدارشناختي تجربه زيسته زنان جامانده از مهاجرت كاري همسرانشان (مورد مطالعه: زنان دِهستان خانميرزا)
604
مطالعه پديدارشناسانه زنان داراي سابقه زندان درخصوص تجربه زندان (مورد مطالعه؛ بند نسوان زندان مركزي اصفهان)
605
مطالعه پديدارشناسانه و كاركردي پيكسيليشن در انيميشن
606
مطالعه پديده Condensation در الكترود كاتد پيل سوختي، PEM
607
مطالعه پديده پس خميدگي در ايزوتوپهاي اوتربيوم
608
مطالعه پديده تجمع يوني در محلولهاي سير شدة سولفات نقره در حلال مخلوط آب -اتانول در دماي 25C
609
مطالعه پديده ترابرد كوانتومي مبتني بر نظريه اطلاعات و بررسي روش هاي تجربي آن
610
مطالعه پديده تورم كف و همگرايي ديوارها در گالريهاي دنبال لايه معدن زغال سنگ پروده پنج طبس و روشهاي كنترل آن
611
مطالعه پديده خستگي در پره كامپوزيتي توربيني بادي
612
مطالعه پديده شكافت و معادله لانگوين , study of fission and langevin equation
613
مطالعه پديده شكافت ومعادله لانگوين
614
مطالعه پديده شناسي و تحليل ساختارهاي منسجم و فرآيندهاي انتقال در جريان‌هاي برخوردي نوساني
615
مطالعه پديده قوس‌زدگي در سدهاي خاكي با هسته رسي خالص و مقايسه آن در سدها با هسته رسي مختلط
616
مطالعه پديده نو بيسوادي در فارغ التحصيلان پنجم ابتدايي نهضت سواد آموزي شهر يزد در 3 سطح خواندن، نوشتن و محاسبات
617
مطالعه پديده‌هاي انتقال و تغيير شكل طي پخت كيك با استفاده از مايكروويو ساسپتور و بهينه سازي فرايند
618
مطالعه پذيرفتاري مغناطيسي نانو نوارهاي گرافيني دو لايه تا تقريب دومين همسايه
619
مطالعه پذيرفتاري مغناطيسي و ظرفيت گرمايي نانو نوار آرمچير در حضور ميدان مغناطيسي
620
مطالعه پراش غيرواكنشي گونه هاي Ne و Ar از روي سطح SiC به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
621
مطالعه پراكندگي رامان در نقاط كوانتومي نيم‌رسانا
622
مطالعه پراكنش زيستگاه هاي سمندر لرستاني Neurergus kaiseri
623
مطالعه پراكنش نانورس و خواص مكانيكي در نانوكامپوزيت لاستيك استايرن بوتادي¬ان/نانورس/كربنات كلسيم
624
مطالعه پرتو ايكس توليدي درتوكامك دماوند با استفاده از روش مونت كارلو
625
مطالعه پروتئوميكس افتراقي توده هاي منتخب اسپند ايراني ...به منظور ارزيابي مقايسه اي ماده هاي موثر هارمين وهارمالين
626
مطالعه پروفايل متابوليت هاي ليشمانيا اينفانتوم و مقايسه متابوليت هاي فازهاي لگاريتمي و ايستايي به وسيله روش طيف سنجي تشديد رزونانس مغناطيس هسته )1HNMR(
627
مطالعه پروفايل متابوليكي انگل فااسپاروم پلاسموديوم مالاريا در فاز رينگ و تروفوزيت به وسيله طيف سنجي...
628
مطالعه پروفايل متابونوميكس بيماري قلبي عروقي تصلب شرايين به كمك طيف سنجي ان ام آر
629
مطالعه پروفايلومتري و ميكروسكوپ الكتروني اثر سه نوع سيستم پاليش بر خشونت سطحي كامپوزيت هاي هيبريد
630
مطالعه پرونئين نوتركيب آميلوپلولاز Coh 4159
631
مطالعه پژوهش هاي جهاني در حوزۀ اخلاق پزشكي : يك تحليل علم سنجي
632
مطالعه پسااستعماري زندگي پاي اثريان مارتل با تكيه برمدل هانا آرنت
633
مطالعه پلي فنل هاي پوست، دانه و هسته انار و ارتباط آنها با رنگدانه هاي ميوه
634
مطالعه پلي مرفيسم تك نوكلئوتيدي 1171 - در پروموتورژن ماتريكس منالو پروتئيناز 3 ( 3- MMP) در سرطان سينه با استفاده از روش PCR- RFLP
635
مطالعه پلي مورفيسم DNA ماهواره اي ژن هاي IGF_ I و CYP19 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان درجمعيت اصفهان
636
مطالعه پلي مورفيسم DNA و الگوي پروتئيني ايزوله هاي قارچ Puccinia striiformis
637
مطالعه پلي مورفيسم GGC در اگزون شماره يك ژنeRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پروستات در منطقه اصفهان
638
مطالعه پلي مورفيسم پروموترژنTNTaدر بيماران ايراني مبتلا به آترواسكلرئزيس به روشPCR-RFLP
639
مطالعه پلي مورفيسم تكرار GGC در اگزون شماره يك ژن eRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
640
مطالعه پلي مورفيسم تكرارهاي GGC در اگزون شماره يك ژن eRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان كولور كتال در منطقه اصفهان
641
مطالعه پلي مورفيسم دو ميكروستلايت در ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان
642
مطالعه پلي مورفيسم دوميكروستلايت در ژن هاي TGFBR1 و NFKB1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منقطه ي اصفهان
643
مطالعه پلي مورفيسم هاي ژن NAT2 در سرطان هاي ناحيه پروگزيمال معده ) ديفيوز(
644
مطالعه پلي مورفيسم هاي ژن ميوستاتين و ارتباط آن با برخي صفات اقتصادي در بز مرخز
645
مطالعه پليمريزاسيون مونومر 1-بوتن با كاتاليزورهاي متالوسن و زيگلر ناتا
646
مطالعه پليمورفيسم تكرارهاي AAAG در پروموتر ژن ERRg و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان
647
مطالعه پهن شدگي و شبيه سازي طيف NMR پروتون در مولكول HP در اثر جفت شدگي با هسته دوتريم و وابستگي آن به دما
648
مطالعه پوشاك سنتي زنان آذربايجان و ارائه نمونه هاي جديد براساس نمونه هاي قديمي ﴿قرن 19﴾
649
مطالعه پوشاك معاصر زنان لر منطقه لرستان با پوشاك زنان دوره باستان با تاكيد بر قوم ماد
650
مطالعه پوشش زنان در نگارگري عصر صفويه و قاجاريه
651
مطالعه پوشش گياهي حوزه آبخيز شورتنگه دامغان
652
مطالعه پوشش گياهي كوه چينگري كوهدشت
653
مطالعه پوشش گياهي كوه چينگري كوهدشت
654
مطالعه پوشش گياهي و تعيين نقش آن در كاهش آمونيوم و فسفات ورودي به درياچه اوان
655
مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه كوچك
656
مطالعه پوياي سيستم بانكي با استفاده از نظريه كنترل بهينه تصادفي
657
مطالعه پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن در زندگي روستايي ﴿ مطالعه ي موردي: دهستان گل تپه - سقز﴾
658
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي
659
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان تاررود)
660
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم درنواحي روستايي مطالعه موردي:دهستان تاررود
661
مطالعه پيچيدگي نحوي زبان بينابين در سطح مختلف
662
مطالعه پيرامون پسماندهاي فضايي (Space Debris) وبررسي اثرات آن بر طراحي مفهومي و عملكرد يك ماهواره وبيان راهكارهاي حقوقي آن
663
مطالعه پيرامون كاربرد نانووايرهاي ZnO در توسعه " زيست حسگرهاي بر پايه ي ترانزيستورهاي FET" براي مقاصد تشخيص پزشكي
664
مطالعه پيرامون واحد آروماتيك و شبيه سازي آن توسط نرم افزار
665
مطالعه پيرامون واحد الفين و شبيه سازي آن به كمك نرم افزار Aspen Plus [اسپن پلاس]
666
مطالعه پيرسازي آلياژ2XXX Al از طريق شبيه سازي ديناميك مولكولي
667
مطالعه پيسه هاي ليزري و بكارگيري آن در مطالعه تغيير شكل اجسام
668
مطالعه پيش بيني سرعت خوردگي در لوله هاي انتقال نفت و گاز به روش DFC
669
مطالعه پيش بيني ميزان رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران باآسيب هاي رواني درافراد مبتلا به ملال جنسيتي
670
مطالعه پيشامدهاي بازگردنده درحضورمتغيرهاي توصيفي با بعد بالا
671
مطالعه پيشينه تاريخي و اعتقادي نقش طاووس و بازنمود آن در نگاره هاي ايراني
672
مطالعه پيوستگي و گسترش ابعادي كانيسازي سرب و روي در محدوده يال شمالي ايرانكوه با استفاده از روشهاي ژئوفيزيكي و تلفيق اطلاعات اكتشافي
673
مطالعه پيوند شدن برخي داروهاي ضدسرطان با پروتئين آلبومين سرم و توسعه مباني نظري پيوند شدن ليگاند به پيوند ماكرومولكول بر اساس مفهوم ظرفيت پيوندي
674
مطالعه پيوند شدن ستيل پيريدينيوم كلريد به آنزيم گلوكز اكسيداز
675
مطالعه پيوند ها دروب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي كشور , a study on the university library website links in iran
676
مطالعه پيوند هيدروژني بين مولكول‌هاي استيك اسيد
677
مطالعه پيوندهاي هيدروژني در زنجيره هاي پلي آلانين در نانو ساختار آلفا هليكس با بكارگيري نظريه تابعي چگالي
678
مطالعه تÊثير پروبيوتيك هاي لاكتوباسيلوس كازيي و لاكتوباسيلوس پاراكازيي جداشده از روده ماهي كپور معمولي بر بيان ژن P35 در رده سرطاني K265
679
مطالعه تئاتر آلترناتيو در مواجهه با گفتمان هژمونيك سرمايه‌داري بانگاهي به تئاترهاي گارژنيتزه و نان و عروسك
680
مطالعه تأثير آب بر عمليات حفاري و سيستم نگهداري در اطراف تونل‌ها، مطالعه موردي: تونل امامزاده هاشم
681
مطالعه تآثير آب زيرزميني در مكانيزم انتشار امواج حاصله از انفجار
682
مطالعه تأثير ارائه خدمات مرجع مجازي در بهبود رفتار اطلاع يابي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
683
مطالعه تأثير ارتباطات سياسي، بيش اعتمادي مديران و كسادي مالي برشدت سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه
684
مطالعه تأثير ارتفاع از سطح دريا و جهات جغرافيايي بر روي ويژگي هاي كمي درختان بلوط ايراني و تنوع گونهاي گياهان همراه آن در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل آموزشي و پژوهشي دانشگاه رازي) 
685
مطالعه تأثير ارزش عملكردي، اجتماعي و احساسي بر قصد تعامل مستمردر شبكه هاي اجتماعي فروشگاه اينترنتي زنبيل
686
مطالعه تأثير ارزش ويژه برند مقصد گردشگري بر قصد بازديد مجدد (مطالعه موردي: گردشگران ورزشي شهر اصفهان)
687
مطالعه تأثير استفاده از سيليكات هاي لايه اي ميكا بر ريز ساختار، عبوردهي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن
688
مطالعه تأثير افزايش ضريب نفوذ منابع فتوولتائي بر پايداري سيستم‌هاي قدرت
689
مطالعه تأثير افزودن زيركونيم به آلياژ پايه منيزيم براي كاربرد به‌عنوان ايمپلنت و بررسي خواص خوردگي آن در محيط شبيه‌سازي‌شده بدن
690
مطالعه تأثير افشاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت بر حق الزحمه و كيفيت حسابرسي
691
مطالعه تأثير انحناء مجراي خم 90 درجه بر رفتار جريان سيال ويسكوالاستيك توسط روش PIV و حل عددي
692
مطالعه تأثير انديشه ابن‌عربي بر آثار كمال‌الدين بهزاد
693
مطالعه تأثير بحران مالي جهاني بر درماندگي مالي، مديريت سود و قيمت گذاري اقلام تعهدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
694
مطالعه تأثير بي نظمي در فواصل فريم بندي در ارتعاشات سيستم رانش شناور
695
مطالعه تأثير بي نظمي و ناخالصي در گرافن
696
مطالعه تأثير تراكم پارچه بي بافت به روش سوزن زني بر خواص راحتي پوشاك لايه دار
697
مطالعه تأثير تغيير در سيستم قاب‌بندي (ثابت،شناور يا تركيبي) بر استحكام سازه شناور تندرو آلومينيومي
698
مطالعه تأثير تنشهاي برجا در در مكانيزم تغيير شكل و پايداري شيب هاي بلند
699
مطالعه تأثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد (FST) بر پاسخ هاي هورموني و شاخص آندروژن آزاد (FAI) بازيكنان فوتبال
700
مطالعه تأثير روايت در تصويرسازي ميني‌مال
701
مطالعه تأثير ساختمان پارچه‌هاي تاري پودي پيراهني بر انعطاف‌پذيري و بازگشت از چروك در جهات مختلف
702
مطالعه تأثير سليقه و سفارشهاي شخصي در تحولات طرح و نقش فرش دورۀ قاجار
703
مطالعه تأثير سيليكات هاي لايه اي ميكا بر ريز ساختار، عبوردهي، خواص مكانيكي و بلورينگي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد-6
704
مطالعه تأثير شرايط فرآيندي بر ساختار و خواص فوم¬هاي پليمري
705
مطالعه تأثير ظرفيت نوآوري و كارآفريني ملّي بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه
706
مطالعه تأثير فاكتور تاب و كشش ريسندگي بر خواص تاب زندگي نخهاي ريسيده شده در سيستم رينگ
707
مطالعه تأثير فرهنگ بر عروسك هاي دست ساز سنتي (ليلي دستي) قوم لر با رويكرد نشانه شناسي
708
مطالعه تأثير فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني راهبردي بر عملكرد زيست‌محيطي با نقش واسطه‌اي رفتار شهروند-زيست‌محيطي و نقش تعديل گر ابتكارات زيست‌محيطي (موردمطالعه: شركت‌هاي صنعتي و معادن شمال استان فارس)
709
مطالعه تأثير قطبيت پيوند بر ساختار الكتروني ،انتقال بار، رزونانس و قدرت پيوند هيدروژني در تركيب 3-آمينو پروپن تيال و مشتقات آن
710
مطالعه تأثير گفتمان مشروطه بر نقاشي عصر قاجار
711
مطالعه تأثير لايه بالاست مسلح شده با مصالح ژئوسنتتيك در پل¬هاي راه¬آهن
712
مطالعه تأثير لايه هاي مارني بستر در تخريب زيرسازي جاده، مطالعه موردي (كمربندي خان زنيان محور شيراز- بوشهر)
713
مطالعه تأثير مديريت ريسك بر عملكرد شركت با نقش چابكي سازماني و كيفيت عملكرد حسابرسي داخلي
714
مطالعه تأثير مكمل ترزيقي ويتامين د بر فاكتور اندوتليان عروق، پروتئين حساس واكنش گر (c (hs-CRP و پروفايل قند و لپيد در بيماران ديابت نوع دو مبتلا به كمبود ويتامين د
715
مطالعه تأثير مهارت هاي زندگي بر بهزيستي اجتماعي زنان 20 تا 45 ساله شهرستان فردوس
716
مطالعه تأثير نمك هاي مس، منگنز و موليبدات بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي پايه واناديم بر روي آلياژ منيزيم
717
مطالعه تأثير وضعيت مالي شركت، فرصتهاي سرمايه گذاري و هزينه سرمايه بر ارزش نهايي وجه نقد
718
مطالعه تأثيرات جنگ تحميلي بر تحول سكونتگاه‌هاي روستايي شهرستان قصرشيرين
719
مطالعه تأثيرات نقاشي آرت¬نوو بر بازنمايي فيگور زنان در تصويرسازي¬ فشن
720
مطالعه تأثيرات واكنشهاي مختلفبر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم‐تريتيوم
721
مطالعه تأثيراعتبار شخصيتهاي مشهور (شُهره يا سلبريتي) بر ارزش ويژه برند با نقش ميانجي گرانه اعتماد برند
722
مطالعه تئوري 2و3 – نفتالن ديول سولفيدها، گرافن سولفونات و آنتراكويينونها: شناسايي يون هاي فلزي با كرون اترها، شناسايي گازها و مطالعه نيمه هاديهاي آلي در حالت پايه و برانگيخته٬حالت گذار٬آناليز كنفورماسيوني و فعاليت زيستي
723
مطالعه تئوري اثر حلال بر جهت گزيني حلقه افزايي 3،1 دوقطبي آزيد-آلكين
724
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
725
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
726
مطالعه تئوري اثر ضد باكتريايي برخي كيليت كننده هاي آهن به عنوان داروهاي بازدارنده سيدروفورها
727
مطالعه تئوري استاتيك و ديناميك شناورهاي چوبي
728
مطالعه تئوري برخي مشتقات بنيزيميدازول به عنوان داروهاي ضد مالاريا و ضد الكل و تعيين جايگاه فعال دارويي آنها
729
مطالعه تئوري برهمكنش داروهاي ضدديابت با نانولوله هاي كربني تك ديواره
730
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و مس جايگزين شده در فولرن C80 به عنوان سنسور براي گازهاي مونوكسيدكربن و مونوكسيد نيتروژن
731
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و منيزيم جايگزين شده در فولرن سي 82 به عنوان سنسور براي گاز مونوكسيد كربن
732
مطالعه تئوري تأثير گروه عاملي نيتروزآمين استخلاف شده بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله آلومينيوم- نيتريد زيگزاگ
733
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
734
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
735
مطالعه تئوري تابعيت چگالي برروي قابليت استفاده از كورانولن در باطري هاي ليتيومي
736
مطالعه تئوري تابعيت چگالي روي تاثير اندازه مولكول روي پتانسيل يونيزاسيون، الكترون خواهي و باند گپ در نانو ذرات فلورن 30-20
737
مطالعه تئوري‐ تجربي اثر فركانس تماس بر نرخ انتقال حرارت ميان سوپاپ دود و نشيمنگاه
738
مطالعه تئوري تشكيل كمپلكس يون هاي فلزي با كرون اترها٬آزاكرونهاو پداندهاي جديد حاوي پيريدين و فلئوروگلوسينول در حالت پايه و برانگيخته: محاسبه خواص فيزيكي (مانند ممان دوقطبي٬سختيو ...)٬حالت گذار و آناليز كنفورماسيوني
739
مطالعه تئوري جذب نيتروس اكسيد بر روي پورفيرين هاي فلزات واسطه جايگزين شده در فولرن C86
740
مطالعه تئوري حذف الكتروليت ها در محيطهاي متخلخل
741
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهم كنش هاي آن با تيو فنول ها از طريق روش هاي محاسباتي
742
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
743
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
744
مطالعه تئوري رنگدانه كومارين براي سل هاي خورشيدي حساس شده به رنگ
745
مطالعه تئوري رويه انززي پتانسيل و ثابت سرعت واكنش اكسيزن اتمي با وينيل فلورايد
746
مطالعه تئوري ساختار الكتروني برخي مشتقات آنترانيليك اسيد به عنوان تركيبات ضد باكتريايي شودوموناس آنروژينوزا
747
مطالعه تئوري سل‌هاي خورشيدي حساس شده با رنگ بر پايه نانوساختارهاي نيمه هادي
748
مطالعه تئوري سينتيك اكسايش الكتروشيميايي چند كتكول در حضور چند نوكلئوفيل تيول دار
749
مطالعه تئوري سينتيك و مكانيسم شيميايي واكنش مولكول اكسيزن با راديكالهاي cF3 , cci3
750
مطالعه تئوري سينيتيك و مكانيسم واكنش اكسيژن اتمي با دي سولفيد كربن و مونو كسيد برم
751
مطالعه تئوري كرون اترها و پداندهاي حاوي نفتالن، زايلين و كوئينولين در حالت پايه و برانگيخته : آروماتيسيته به روش ،NICS آناليز كنفورماسيوني، حالت گذار و مطالعه QSARداروها
752
مطالعه تئوري ماكروسيكل ها و ريسپتورهاي تتراآميد, تترااستر وتياكرون هاي حاوي فنلين دي آمين و رزورسينول(1و3- دي هيدروكسي بنزن): محاسبه سختي, قطبش پذيري و پايداري حدواسط ها و همچنين آروماتيسيته اين تركيبات با روش NICS
753
مطالعه تئوري مكانيزم هاي بافندگي
754
مطالعه تئوري و آزمايشگاهي فرآيند خشك‌كردن و باز جذب آب قارچ در يك خشك‌كن پرشده
755
مطالعه تئوري و تجربي توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي از جنس مواد هدفمند
756
مطالعه تئوري و تجربي خواص مكانيكي كامپوزيت‎هاي پليمري تقويت شده با نانو ورق هاي گرافن
757
مطالعه تئوري و تجربي رفتار مواد مركب تك جهته در بار گذاري هاي خارج محور
758
مطالعه تئوري و تجربي عوامل موثر بر طراحي و خواص ترموپلاستيك ها در قالب هاي چند حفره اي
759
مطالعه تئوري و طراحي ژيروسكوپ
760
مطالعه تئوري والمان محدود وابستگي سختي و فركانس طبيعي فنرهاي مارپيچ با مقاطع مختلف بر حسب ويژگيهاي هندسي به كمك نرم افزار ABAQUS
761
مطالعه تئوري(محاسباتي) شناسايي يون هاي فلزي توسط كرون اترها, آزاكزونها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين, دي نفتوسولفيد و پيروكالول در حالت پايه و برانگيخته و آناليز كنفورماسيوني: محاسبه خواص فيزيكي ( مانند ممان دوقطبي سختي و...) و مطالعه حالت گذار
762
مطالعه تئوريك و شبيه سازي ناوبري يك ربات متحرك
763
مطالعه تئوريكي تجربي اثر سرمايه اجتماعي بر فرايند كارآفريني سازماني در كارخانه كشت و صنعت شمال
764
مطالعه تا ثير تغييرات فريم بندي در هزينه ساخت و وزن يك فروند تانكر بارج 5000 تني
765
مطالعه تاب آوري كالبدي محيطي جوامع شهري با تاكيد بر پهنه هاي ناكارآمد: مورد بافت ناكارآمد محله سليماني – تيموري منطقه 10 شهرداري تهران
766
مطالعه تابش ايكس در برهم كنش ليزرهاي پالسي پرشدت با پلاسما
767
مطالعه تابش هاوكينگ
768
مطالعه تابع پتانسيل انتقال پروتون در سيستم پيريميدين -پيريميدينيوم
769
مطالعه تابع طيفي و پلالالالاسمون ها در گرافن، به كمك نظريه تابعي چگالي
770
مطالعه تاثير َآتورواستاتين و لوزارتان بر عملكرد كليه و ميزان بيان فاكتورهاي ... و ... به دنبال آسيب هاي ناشي از ايسكمي خونرساني مجدد كليه در موش صحرايي
771
مطالعه تاثير آدنوتونسيلكتومي برسطح ايمنوگلوبولينهاي G,M,A سرم افراد زير 15 سال در بيمارستان اميرالمومنين رشت
772
مطالعه تاثير آرايش يافتگي ناشي ازجريان نانولوله هاي كربني بر بلورينگي و خواص مكانيكي محصولات تزريقي
773
مطالعه تاثير آموزش بر آگاهي بيماران ايسكميك قلبي بستري در بخشهاي داخلي قلب ، در مورد مراقبت از خود در منزل در بيمارستان دكتر حشمت رشت ، سال 1373
774
مطالعه تاثير آموزش مهارت خودآگاهي بر ارتقا مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دستاني در خانه اسباب بازي منطقه 2 و 10 شهراري تهران
775
مطالعه تاثير آموزش مهارت هاي زيباشناختي و ديالوژيكي به اعضاي هيئت علمي بر ميزان كاربست مولفه هاي تدريس اثربخش توسط آنها و ارائه مدل مفهومي در اين زمينه
776
مطالعه تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و نيازهاي آموزشي معلمان ابتدايي شهرستان پارس آباد
777
مطالعه تاثير آموزشهاي خانواده انجمن اوليا و مربيان بر مهارتهاي تربيتي در زمينه رشد (عاطفي ، جسماني ، اخلاقي ، اجتماعي ) والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه آنان در سطح شهر تهران
778
مطالعه تاثير آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت دبيران دبيرستانهاي شهربابك بر بكارگيري روشها و فنون تدريس نوين از نظر آنان
779
مطالعه تاثير اتصالات سيم پيچهاي ترانسفورمر قدرت بر انتشار فروافتادگي هاي ولتاژ
780
مطالعه تاثير اتصالات مكانيزم مفصلي (Pin-Fuse Joints) در استهلاك انرژي در قابهاي ساختماني
781
مطالعه تاثير اتمهاي فلزات قليليي كپسوله شده در مولكول c06 روي خواص الكترونيكي آن با استفاده از روش نظريه تابع چگالي , study the effect of encapsulated alkali metals atoms on the electrical properties of c06molecule using density function theory
782
مطالعه تاثير احداث ساختمانهاي بلند مرتبه بر كاربري هاي شهري (مطالعه موردي شهر قائمشهر)
783
مطالعه تاثير اخبار بر نوسانات بازار ارز به وسيله متن‌كاوي
784
مطالعه تاثير اختلاط الياف بر مويينگي نخ توليدي در سيستم ريسندگي رينگ
785
مطالعه تاثير ادوات FAŸŸCTS در سيستم هاي قدرت
786
مطالعه تاثير ارزشيابي كيفي - توصيفي برمهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال سوم دوره ابتدايي نسبت به روش هاي كمي در مدارس شهرستان گرمسار
787
مطالعه تاثير ارزشيابي مستمر بر فرآيند يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 ري
788
مطالعه تاثير استرپتومايسس هاي بومي جهت كنترل بيولوژيك ميكروبي قارچ هاي پاتوژن آلترناريا آلترناتا و آلترناريا سولاني
789
مطالعه تاثير استفاده از آزمايشگاه در فرآيند تدريس و يادگيري بر ميزان يادگيري و رضايت دانش آموزان از تدريس در درس علوم اجتماعي
790
مطالعه تاثير استفاده از تكنولوژي هاي فن آوري اطلاعات برنظام واحدهاي تابعه معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشگي و خدمات بهداشتي درماني تهران
791
مطالعه تاثير اصلاح كننده سطحي نانو كلي بر تشكيل ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت هاي پليمري
792
مطالعه تاثير افزودن استروئيد خوراكي به آنتي بيوتيك در درمان اتيت مدياي همراه با افيوژن (Come) در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
793
مطالعه تاثير افزودن سولفات منيزيم به ليدوكائين در طول مدت بلوك حسي و حركتي شبكه آگزيلاري در اعمال جراحي ساعد و دست در سال هاي 89- 1388 در بيمارستان پورسيناي رشت
794
مطالعه تاثير انواع كاني هاي رسي در كاهش تخلخل موثر و نفوذ پذيري در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
795
مطالعه تاثير بار ناشي از آب زيرزميني بر پوشش بتني تونل ها
796
مطالعه تاثير بارهاي ديناميكي ناشي از انفجار بر پايداري تونلهاي سه گانه تالون - آزاد راه تهران شمال
797
مطالعه تاثير بخشهاي مختلف ميوه خربزه بر سنگ كليه در رات
798
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي الكتروريسي بر ميزان رهايش داروي نانو الياف زيست تخريب پذير
799
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي فرآيندي و موادي بر خواص تك لايه YLP كامپوزيت پلي اتيلن - پلي اتيلن باماتريس حاوي ذرات نانو YALC
800
مطالعه تاثير برخي پارامترهاي دستگاه كشش بر ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ پلي پروپيلن توليد شده در سرعتهاي برداشت متفاوت
801
مطالعه تاثير برگزاري كارگاههاي آموزش سواد اطاعاتي بر رفتار اطلاع يابي كاربران كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهر دامغان
802
مطالعه تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور استان يزد
803
مطالعه تاثير بهسازي كاركنان بر بهره‌وري عملكرد كاركنان اداره آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران
804
مطالعه تاثير پارامترهاي دوده و سيستم پخت بر حرارت زدايي آميزه ترد تاير باري و جدايي ترد ـ كاركاس
805
مطالعه تاثير پارامترهاي ديناميك تماس بر پاسخ ديناميكي اجسام
806
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايند بر ريز ساختار نانو كامپوزيت SBR/Graphene و بررسي خواص مكانيكي-گرمايي آن
807
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايندي و رئولوژيكي بر ريزساختار الياف آلياژي بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) تهيه شده به روش الكتروريسي مذاب
808
مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف موثر در ضريب پوشش (factor Cover)
809
مطالعه تاثير پارامترهاي موثر پلاسما بر روي رفتار امواج تراهرتز
810
مطالعه تاثير پارامترهاي هندسي بر ميدان جريان غشاء اسمز معكوس مارپيچي
811
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي چند درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
812
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي يك درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
813
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكو درماي جهش يافته با استفاده از نشانگر مولكولي STS
814
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش انزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكودرماي جهش يافته با استفاده از نشانگر STS
815
مطالعه تاثير پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر فعاليت متابوليك سلول‌هاي FLS در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
816
مطالعه تاثير پودر لاستيك بازيافتي بر رفتار و خواص پلي اتيلن و مقايسه با ترموپلاستيك الاستومر مشابه
817
مطالعه تاثير تاب نهايي بر روي استحكام نخ هاي دولا
818
مطالعه تاثير تحصيلات والدين بر رشد وتكامل اجتماعي فرزندان
819
مطالعه تاثير تماشاي برنامه هاي آموزشي شبكه آموزش سيما بر موفقيت تحصيلي دانشپذيران دانشگاه پيام نور مركز شهرري
820
مطالعه تاثير تنش پسماند در فلزات بر روي سرعت انتشار امواج الاستيك
821
مطالعه تاثير تنش پسماند ماشينكاري روي بازگشت فنري در فرآيند ماشينكاري- شكل دهي تركيبي
822
مطالعه تاثير جابجايي شعاعي ومحوري سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت بر مشخصه پاسخ فركانسي مبتني برFEM
823
مطالعه تاثير جايگزيني كاديوم به جاي منگنز و بررسي اثر دماي بازپخت بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي منگنايت
824
مطالعه تاثير جرم مولكولي و مقدار لاستيك طبيعي بر روي چگونگي پراكنش نانو سيليكات لايه اي در آميزه لاستيك طبيعي - لاستيك بوتادين - نانورس و تاثير آن بر خواص مكانيكي آميزه
825
مطالعه تاثير جنس سنگ بر روي اندازه بارسنگ در طراحي انفجار در معادن روباز
826
مطالعه تاثير جنسيت ، تحصيلات و قدرت در ارتباط كلامي كارمند، مدير و ارباب رجوع در دانشگاه علوم پزشكي تهران
827
مطالعه تاثير جنسيت بر رفتار سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
828
مطالعه تاثير حاكميت شركتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران
829
مطالعه تاثير حضور كربنات كلسيم بر پراكنش لايه اي ارگانوكلي و رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت
830
مطالعه تاثير حضور نانو بر روي ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي yalc onan / MDPE / OO با تاكيد بر آرايش نانو در فرآيند تزريق
831
مطالعه تاثير حضور نانو تيوب بر روي رفتار كمانش يك ورق نانو كامپوزيت پايه پليمري
832
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر مورفولوژي مخلوط (NBR/SBR)
833
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر ويژگي ولكانشي و خواص كاربردي مخلوط ACM/NBR
834
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكا در آلياژ پلي پروپيلن / پلي بوتيلن ترفعالات
835
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكات لايه اي بر روي مقاومت سايشي آميزه ي لاستيكي بر پايه مخلوطNR/BR
836
مطالعه تاثير حضور نانوتيوب روي نوع و مورفولوژي بلور پلي پروپيلن
837
مطالعه تاثير حضور نانولوله هاي كربني بر خواص ويسكوالاستيك و حافظه شكلي نانوكامپوزيت TPU/CNT
838
مطالعه تاثير داروي سيپروفلوكساسين بر انتقال پروتئين هالو ترانسفرين انساني در حضور نانو ذرات نقره توسط روشهاي اسپكتروفتومتري
839
مطالعه تاثير درجه ولكانش و الاستيسيته شبكه بر آستانه رسانش نانو كامپوزيت بر پايه الاستومرEPDM و هيبريد نانو گرافيت/اكسيد مغناطيسي آهن
840
مطالعه تاثير درصد مالكيت سهامداران بر سطح كيفيت افشا و نقد شوندگي سهام
841
مطالعه تاثير دروس شعر انگليسي دوره كارشناسي زبان انگليسي روي مهارت نوشتاري دانشجويان سطوح متوسطه زبان انگليسي
842
مطالعه تاثير دما بر خواص نوري نانو ساختار بلور فوتوني يك بعدي فلزي
843
مطالعه تاثير دماي شعله در محفظه احتراق توربين هاي گاز صنعتي بر توليد NOx
844
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در كارايي ، نوآوري و بهره وري سازمتني (كاركنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي )
845
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن فعاليت كوتاه مدت بر كارائي كاركنان و سرپرستان شهرداري استان تهران (مطالعه موردي: مناطق 7، 8، 9، 10 شهرداري تهران )
846
مطالعه تاثير ديازپام و گياه مورت بر روي الگوي خواب موش هاي صحرائي
847
مطالعه تاثير ديوار و جريان برشي ورودي بر رفتار جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر پشت سرهم
848
مطالعه تاثير ذرات نانو پودر روي پارامترهاي سراميك پيزوالكتريك PZT و استفاده از روش سل ژل براي ساخت لايه هاي نازك , Study the of particle size of nanopwder on PZT piezoelectric ceramics and preparing PZT thin fils by sol-gel method
849
مطالعه تاثير ذهنيت فلسفي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان تيز هوش مقطع متوسطه استان البرز.
850
مطالعه تاثير رابطه هويت اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين
851
مطالعه تاثير رفتارهاي اجتماعي زيست محيطي بر توسعه اجتماعي زنان (مطالعه موردي: زنان شهرستان تاكستان)
852
مطالعه تاثير روش تهيه(محلولي و اختلاط مذاب)بر پراكنش ارگانو كلي و بررسي خواص ديناميكي-مكانيكي در نانو كامپوزيت BR/organoclay
853
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
854
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
855
مطالعه تاثير روشهاي تدريس مبتني بر نظريه هوش هاي چندگانه بر يادگيري در آموزش تركيبي
856
مطالعه تاثير ساختار ضريب آبدوستي surface wettability و خواص نانو كامپوزيت EPDM/PP مونتموريلو نيت سازگار شده توسط EVA
857
مطالعه تاثير ساكشن گوش مياني قبل از گذاشتن VT بروضعيت شنوايي پنجاه بيمار مبتلا به اوتيت مدياي مزمن همراه با افيوژن در مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت
858
مطالعه تاثير سبك تدريس معلمان پايه پنجم ابتدايي در رشد مفاهيم علمي دانش آموزان منطقه يك شهر تهران
859
مطالعه تاثير سبك هاي فرزند پروري والدين برسبك دلبستگي،بهزيستي ذهني ،مسئوليت پذيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان مهريز در سال 1395
860
مطالعه تاثير سرمايه فكري بر رفتار كارآفرينانه كاركنان دانشگاه پيام نور تهران جنوب
861
مطالعه تاثير سندرم قبل از قاعدگي بر يادگيري دختران دبيرستاني
862
مطالعه تاثير سه بازدارنده خوردگي در بتن مسلح/محلول شبيه‌سازي شده‌ي بتن
863
مطالعه تاثير سه رقم پسته (اكبري ،احمدآقايي و فندقي )روي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيك
864
مطالعه تاثير سيتالوپرام و عصاره آبي زعفران بر روي سيستم توليد مثل درموش هاي افسرده نر
865
مطالعه تاثير سيستم مهاربند ثانويه در ساختمان هاي بلند با سازه هاي شبكه مورب
866
مطالعه تاثير سيستمهاي اطلاعاتي بر عملكرد زنجيره تامين و سازمان در شركت صنايع هواپيما سازي ايران
867
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
868
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
869
مطالعه تاثير شرايط فرآيندي بر ريز ساختار و خواص نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد و نانولوله كربني چند ديواره
870
مطالعه تاثير شكل و ابعاد سنسور بر روي سيگنالهاي دريافتي در تست غير مخرب با تكنيك SMFM
871
مطالعه تاثير ضخامت لايي هاي بي بافت بر خواص راحتي پوشاك
872
مطالعه تاثير طرح واره درماني بر افزايش عزت نفس وكاهش افكار خودآيند منفي افراد افسرده بستري در مركز روانپزشكي شهيد هاشمي اراك
873
مطالعه تاثير طول مونومر در پليمريزاسيون آلفاولفين هاي سنگين در حضور الكترون دهنده سيلاتي
874
مطالعه تاثير عوامل اجتماعي - فرهنگي بر توسعه آموزش مجازي در ايران
875
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخل TiO2تهيه شده به روش سل- ژل
876
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخلTiO تهيه شده به روش سل- ژل
877
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر خواص مكانيكي كامپوزيتها
878
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر رهايش چند دارو
879
مطالعه تاثير فشارو دما بر سختي، گرماي ويژه و دماي دباي انبوهه و نانولايه‌AN(A=Tb,Dy,Ho) و آلياژ‌هايTbxDy1-xNوHoxDy1-xN
880
مطالعه تاثير فن آوري هاي جديد ديجيتال بر سطح كيفي هنر عامه پسند ﴿سينما،موسيقي﴾در دهه هشتاد ايران
881
مطالعه تاثير فن آوري هاي جديد ديجيتال بر سطح كيفي هنر عامه پسند ﴿سينما،موسيقي﴾در دهه هشتاد ايران
882
مطالعه تاثير قطر نانوكانال بر روي حالت گذار در جريان كوئت توسط ديناميك مولكولي
883
مطالعه تاثير قطر وتعداد ساچمه بر وضعيت تنش دربيرينگ هاي شيار عميق با روش المان محدود
884
مطالعه تاثير كربور سيليسيم به عنوان عامل تلقيح و يا پيش تلقيح در ساختار چدنهاي خاكستري
885
مطالعه تاثير كنترل كننده يكپارچه توان ﴿UPFC) بر بهبود پايداري گذراي سيستمهاي قدرت
886
مطالعه تاثير كود نيتروژن بر برخي صفات زراعي ، عملكرد واجزاي عملكرد سه رقم يولاف درشرايط بدون تنش وتنش خشكي پس از گرده افشاني
887
مطالعه تاثير كيتون سان بررشد ريزنمونه وريزغده زايي سيب زميني در شرايط درون شيشه اي
888
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
889
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
890
مطالعه تاثير گردش گران بر فرهنگ بومي گناوه
891
مطالعه تاثير متغيرهاي دما و زمان رنگرزي بر ميزان جذب الياف پلي پروپيلن اصلاح شده
892
مطالعه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر رشد بازار سرماي
893
مطالعه تاثير متقابل نانو ذرات فلزي با تركيبات دارويي به روش هاي اسپكتروسكوپي وشيميايي و كاربرد هاي تجزيه آن
894
مطالعه تاثير مجلات سينمايي ايران با محوريت بررسي تاثير مجله فيلم در سينماي ايران در دهه 70 ايران
895
مطالعه تاثير محيط خانواده بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر دوره ي متوسطه پيش دانشگاهي
896
مطالعه تاثير مداخله هاي زودهنگام بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي دوره ابتدايي
897
مطالعه تاثير مديريت تلفيقي كودهاي شيميايي و آلي بر تجمع نيترات ، عناصر غذايي كم مصرف و پرمصرف در كاهو )Lactuca Sativa L.(
898
مطالعه تاثير مراكز يادگيري محلي از ديدگاه مديران و آموزشياران و مقايسه اين دو ديدگاه با يكديگر در شهر تهران سال 84
899
مطالعه تاثير مكش و دمش بر كنترل جريان سيال بر انتقال حرارت از تك سيلندر مربعي تحت زاويه
900
مطالعه تاثير مكمل ويتامين "د" بر شاخص هاي آنتروپومتريك و هورمون هاي آندروژن در مبتلايان به سندروم تخمدان پلي كيستيك تحت درمان با رژيم كم كالري
901
مطالعه تاثير مواد شيميايي مختلف در فرمولاسيون فلورو كربنها بر خواص دافعيت
902
مطالعه تاثير موقعيت ورودي و خروجي انباره اگزوز در دستيابي به افت انتقال مطلوب
903
مطالعه تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر روي رشد و نمو اندام زايشي نر در گياه نخود Cicer Arientinum
904
مطالعه تاثير ميزان كاربست متاتئوريهاي برنامه درسي بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه هاي شهر تهران
905
مطالعه تاثير ناخالصي سولفور بر خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك تري اكسيد تنگستن به روش اسپري پايروليزيز , Study of effect of sulfur impurities on structural and optical properties of tungsten three thin film prepared by spray pyrolysis
906
مطالعه تاثير ناخالصي منگنز بر خواص ساختاري ، الكتريكي ، اپتيكي و مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيد قلع به روش اسپري پايروليزيز , Study the effect of mangnes impurities on structural,electrical,optical and magnetic properties of sno2 thin films prepared by spray pyrolysis technique
907
مطالعه تاثير نانو ذرات در تعيين مورفولوژي و خواص ويسكوالاستيك مذاب سامانه سه فازي
908
مطالعه تاثير نانو ذرات گرافن بر رفتار فازي، مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي در آميزه هاي نامتقارن ديناميكي با رفتار فازي LCST: پلي استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
909
مطالعه تاثير نانو ذرات منگنز دي اكسيد (Mno2) برخواص دي الكتريك نانو كامپوزيت هاي پليمري
910
مطالعه تاثير نانو ذران گرافن بر مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي آميزه پلي استايرن/پلي متيل متاكريلات
911
مطالعه تاثير نانو لوله كربني بر رفتار مكانيكي سامانه هاي هيبريدي سيكلو الفين كوپليمر (COC)و اتيلن1-بوتن كوپليمر (EBC)
912
مطالعه تاثير نانوتيوب كربني چندجداره و پرتوي الكتروني بر خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ بر پايه SBR/NBR حاوي دوده
913
مطالعه تاثير نانوذرات در ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري با درنظرگرفتن اثر تجمع ذرات
914
مطالعه تاثير نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسيد بر آرايش يافتگي، بلورينگي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل
915
مطالعه تاثير نانورس و ولكانش ديناميكي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ PVDF/ACM
916
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خاصيت خستگي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
917
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خواص الكتريكي و مكانيكي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
918
مطالعه تاثير نحوه تغذيه الياف برخوصيات نخ اصطكاكي
919
مطالعه تاثير نرم افزار آموزش رياضي انياك بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر سال اول راهنمايي ناحيه 2 يزد
920
مطالعه تاثير نرم كننده ها بر خواص انعكاسي - رنگي منسوجات
921
مطالعه تاثير نسبت كشش بر خواص مورفولوژيكي نانو الياف توليد شده به روش استخراج آميخته اي پرو پلين پلي پوتيلن ترفتالات ﴿PP/PBT) با استفاده از پردازش تصوير
922
مطالعه تاثير نظام آموزش از دور بر ميزان سواد هاي چند گانه(سواد اطلاعاتي،چاپي، رايانه¬اي، رسانه¬اي) دانشجويان دوره¬هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران
923
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
924
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
925
مطالعه تاثير نمايه هاي اقليمي بر تغييرات دما و بارش فصول سرد سال در ايران مركزي
926
مطالعه تاثير نوع اتصال بر رنگرزي پوشاك آماده
927
مطالعه تاثير نوع دهنه و هندسه دهنه بر روي تراكم پودي پارچه هاي تاري - پودي
928
مطالعه تاثير نوع لاستيك و دانسيته اتصالات عرضي بر عبورناپذيري آميزه‌هاي لاستيكي
929
مطالعه تاثير همزيستي ميكوريزا و كيفيت نور بر خصوصيات رويشي و اسانس نعناع ايراني
930
مطالعه تاثير هندسه مقطع تونل بر پايداري با استفاده از روش هاي عددي
931
مطالعه تاثير هنر چين و بيزانس در نگارگري مكتب ايلخاني و تطبيق آن با سفال نگاره هاي آن دوره
932
مطالعه تاثير هنر در روند سلامت روان كودكان بين 7 تا 12 سال نمونه موردي سال 94-95 دبستان حكمت شهرري
933
مطالعه تاثير وزن مولكولي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
934
مطالعه تاثير ولكانش تابشي بر خواص ديناميكي مكانيكي آميزه ي استايرن/ بوتادي ان رابر
935
مطالعه تاثير ويسكوزيته پليمر زمينه بر روي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي وينيليدين فلورايد و نانولوله ي كربن
936
مطالعه تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه 5 شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-83
937
مطالعه تاثيرات آموزش هنرهاي تجسمي-كاربردي،دررشد خلاقيت وارتقاءسطح مهارت هاي كارآفريني كودكان پيش دبستاني﴿نمونه موردي كودكان مقطع پيش دبستاني دخترانه وپسرانه مبتكر نوين آموزش وپرورش منطقه 5 تهران﴾
938
مطالعه تاثيرات اخلاقي پويانمايي شبكه پويا بر كودكان 5 تا 6 سال شهرستان مرودشت
939
مطالعه تاثيرات جايگزين سازي زبان انگليسي به جاي زبان فارسي در تدريس دروس رشته هاي تحصيلي دانشكده مهندسي نفت اهواز
940
مطالعه تاثيرات سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلول هاي بنيادي القايي انساني برتوليد اينترلوكين 10توسط سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي
941
مطالعه تاثيرات سوء احتمالي طرح خريد خدمت سربازي
942
مطالعه تاثيرات فناوري هاي ضروري اينترنت اشياء در ايجاد ارزش براي مشتريان (مطالعه موردي: پژوهشكده ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران سايت هاي فروش آنلاين)
943
مطالعه تاثيرات نقوش فرش ايران و چين بر يكديگر و طراحي يك نمونه تلفيقي از آن
944
مطالعه تاثيرات هيستومورفولوژي گياه دارويي كبابه چيني (piper cubeba) بر بيضه موش هاي آزمايشگاهي تيمارشده با ناندرولون دكانوئات
945
مطالعه تاثيرات واكنشهاي مختلف بر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم - تريتيوم
946
مطالعه تاثيراستفاده ازآزمايشگاه درفرآيند تدريس ويادگيري برميزان يادگيري ورضايت دانش آموزان ازتدريس دروس علوم تجربي
947
مطالعه تاثيربرخي ازعوامل جهش زاي فيزيكي وشيميايي برروي تعدادي ازباكتريهاي مقاوم
948
مطالعه تاثيربكارگيري سيستمهاي مديريت ارتباط بامشتري بررضايت وماندگاري مشتري به واسطه متغير ميانجي تصويرذهني بااستفاده ازتكنيك داده كاوي(مطالعه موردي: صنعت بيمه)
949
مطالعه تاثيرتورم برارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار و بازده كل در بازار سهام تهران
950
مطالعه تاثيرعصاره هيدروالكلي ميوه بنه همراه باسلولهاي بنيادي مشتق ازمغزاستخوان رت بااندازه گيري شاخص هاي آنتي اكسيداني TAC-MDA درمدل استئوارتريت ايجادشده دررت نر
951
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو( سقز)
952
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو﴿سقز﴾
953
مطالعه تاريخي - كالبدي - عملكردي كاروانسراي شاه و ارائه پيشنهاد مرمت و بازسازي به سبك اوليه
954
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
955
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
956
مطالعه تاريخي ،فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
957
مطالعه تاريخي نقش آداب و مناسك شيعي در ورزش باستاني و زورخانه اي ايران از 907 تا 1431ق/880 تا 1389ش
958
مطالعه تاريخي، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
959
مطالعه تاكزونوميكي جنس پنج انگشت Vitex( از تيره )Lamiaceae در ايران
960
مطالعه تاكسونومي پاتووارهاي Xanthomonas translucens عامل بيماري لكه نواري جو در استان كرمان
961
مطالعه تاكسونومي جنس Halothamnus J&S در ايران
962
مطالعه تاكسونومي جنس Jurinea Cass. در ايران
963
مطالعه تاكسونومي جنس Salsola L. در استان يزد
964
مطالعه تاكسونومي جنس گلسنگ toninia (lecideaceae, ascomycetes) در استان اصفهان ﴿ايران﴾
965
مطالعه تاكسونومي خانواده Characeae در ايران
966
مطالعه تاكسونومي سكسيون Hordeastrum Doll ازجنس .Hordeum L درايران
967
مطالعه تاكسونومي قارچ هاي خانواده Erysiphaceae در استان اصفهان
968
مطالعه تاكسونومي گونه هايZygophyllum L. در ايران
969
مطالعه تاكسونومي و بررسي نوع كاراژينان جنسHypnea J.V. Lamouroux در سواحل جنوب كشور
970
مطالعه تاكسونومي و تنوع ژنتيكي قارچ رايزوكتونياسولاني گروه آناستوموزي 4 با استفاده از ماركر ITS
971
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني عامل شانكر باكتريايي مركبات در ايران
972
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني قبيله Thlaspideae DC. (Brassicaceae)
973
مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
974
مطالعه تاكسونوميك بخش هاي Macrostegia Boiss., Acanthophyllum & Pleiosperma Boiss. Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) در ايران
975
مطالعه تاكسونوميك جنس گون Astragalus L. (Fabaceae) در شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختياري)
976
مطالعه تاكسونوميك جنس هايHochst Heteranthelium Henrardia C. E. Hubbard Nevski از طايفه Triticeae خانوادهPoaceae در ايران
977
مطالعه تاكسونوميك دوجورپايان رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل موثر بر تراكم وپراكنش آنها
978
مطالعه تاكسونوميك طايفه Aristideae C.E.Hubb. Ex Bor.
979
مطالعه تاكسونوميك و تعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ﴿Sphecidae (sensu lato در غرب استان گيلان
980
مطالعه تاكسونوميك. Acanthophyllum C. A. Mey. Sect. oligosperma schischkدر ايران
981
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي انحصاري.(silene L .sect.Auriculatae (caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
982
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي( silene sect.Spergulifolia(caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
983
مطالعه تاكسونوميكي قارچ هاي راسته ي Ustilaginales روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي مركزي و لرستان
984
مطالعه تاكسونوميكي و مايه زني تقاطعي گونه هاي قارچ .Colletotrichum sp روي سيب زميني، پياز و لوبيا در شهرستان فريدن استان اصفهان
985
مطالعه تانسور استحفاظ شيميايي تركيب PbTe در حضور ناخالصي هاي Sn و Ge
986
مطالعه تبارشناسانه آثار مكتب سقاخانه ﴿مطالعه موردي آثار پرويز تناولي صادق تبريزي﴾
987
مطالعه تبلور كمپلكس هاي مس از حالت مذاب و محلول با استفاده از روشDSC ,XRD
988
مطالعه تثبيت پتاسيم ، كميت - شدت پتاسيم و سرعت آزادشدن پتاسيم غيرتبادلي در تعدادي از خاكهاي ايران
989
مطالعه تثبيت و بهسازي ماسه‌هاي بادرفتي با استفاده از پسمانده نفتي پالايشگاه
990
مطالعه تجارب زيسته مادران داراي فرزندان دختر موفق به منظور تدوين سبك فرزندپروري بومي
991
مطالعه تجربي (آزمايشگاهي) برهمكنش قطره نفتي با حباب گازي در محيط آبي
992
مطالعه تجربي آستانه فرسايش ابزار در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
993
مطالعه تجربي اثر الياف توخالي به عنوان عايق حرارتي
994
مطالعه تجربي اثر امواج اكوستيكي بر انتقال حرارت جابجايي در تغيير فاز
995
مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
996
مطالعه تجربي اثر پارامترهاي عمليات انحلال و پيرسختي بر نمودار حد شكل دهي
997
مطالعه تجربي اثر پيچش جريان بر پايداري شعله از ديدگاه كاربردي
998
مطالعه تجربي اثر چرخش و رقيق سازي اكسيد كننده بر پايداري، شدت روشنايي و توليد NOX در احتراق نفوذي
999
مطالعه تجربي اثر حضور نانوذرات در ميزان جداسازي كروم توسط غشاي مايع تثبيت شده
1000
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGP (پرس كاري شياري محدود شده) در توليد ورق هاي نانوكريستال آلومينيومي مورد استفاده در صنعت خودروسازي
بازگشت