<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه افزايش بهره دهي مخازن شكافدار در حفاري به روش زير فشار تعادلي ﴿با استفاده از شبيه سازي﴾
2
مطالعه افزايش توليد با حفر چاه هاي چند شاخه با در نظر گرفتن محدوديت هاي سطحي و عملكرد چاه
3
مطالعه افزايش ظرفيت باربري عضو حلقوي شكل پذير در مهار بند هاي هم مركز
4
مطالعه افزايش ظرفيت باربري عضو حلقوي شكل پذير در مهاربندهاي هم مركز
5
مطالعه افزايش نيروي برآ روي بالواره با استفاده از جت در سطح
6
مطالعه اقتصاد رفتاري و كاربردهاي آن
7
مطالعه اقتصادي جهت احداث مركز خدماتي ـ تجاري در شهرداري منطقه 9 تهران
8
مطالعه اكتشاف ژئوشيميايي نيكل و عناصر گروه پلاتين در پيروكسنيتهاي مدل فاز ياب
9
مطالعه اكتشافي پيرو كلاستيكه ها در منطقه هشترود آذربايجان
10
مطالعه اكتشافي مقدماتي آنچال هيتروژن دشت حاشيه كوير (بادرود)
11
مطالعه اكتشافي منابع آب هاي زيرزميني در سفره آب هاي ناپيوسته در دشت چليم سمنان
12
مطالعه اكتشافي و تعيين نقشه زمين شناسي 2000: 1 منطقه ده سلم
13
مطالعه اكسايش الكتروشيميايي2،1-دي هيدروپيريدازين-6،3-دي اون در حضور آريل سولفينيك اسيدها و اندازه گيري كاتاليتيكي 4-تولوئن سولفينيك اسيد به وسيله 2،1-دي هيدروپيريدازين -6،3-دي اون وسنتز الكتروشيميايي نانوذرات دي اكسيد قلع
14
مطالعه اكسونوميك وتعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ....در غرب استان گيلان
15
مطالعه اكوفيزيولوژيك تأثير مديريت نيتروژن بر در دو پهنه )Solanum tuberosum L.( سيب زميني اقليمي استان لرستان
16
مطالعه اكولوژي و تاكسونومي سمندرهاي Neurergus microspilotus and Neurergus Kaiseri
17
مطالعه اكولوژيكي دو گونه انحصاري و در معرض تهديد روشن بال در ايران به منظور تعيين وضعيت آنها بر اساس معيارهاي آي يو سي ان
18
مطالعه اكولوژيكي گونه در معرض تهديد Juniperus Foetidissing به منظور تعيين وضعيت آن بر اساس معيارهاي IUCN در منطقه حفاظت شده ارسباران
19
مطالعه الزامات پيش بيني شده در طراحي ماشين آلات حلقوي براي حفظ ايمني كاربر
20
مطالعه الزامات تجهيزاتي، آموزش كاربران و الزامات قانوني و طراحي نرم افزار مشاوردر راه اندازي سيستم دندانپزشكي از راه دور
21
مطالعه الزامات نرم افزاري، استانداردها، سيستمهاي پشتيبان تصميم و طراحي سامانه مشاور در راه اندازي سيستم دندانپزشكي از راه دور
22
مطالعه الزامات نرم افزاري،استانداردهاو سيستمهاي پشتيبان تصميم و طراحي نرم افزار مشاور در راه اندازي سيستمهاي دندانپزشكي از راه دور
23
مطالعه القاي كالوس و باززايي برخي توده هاي زيره سبز
24
مطالعه الكترود هاي كربني پوشيده شده با نانو ساختارهاي پليمر هادي براي استفاده در الكترود مثبت باتري هاي جرياني اكسايشي كاهشي سرب اسيديد
25
مطالعه الكتروريسي الياف پليمري براي درمان سرطان
26
مطالعه الكتروشيميائي تك لايه هاي خودسامان مركاپتوپروپيونيك اسيد روي الكترود بس بلورين طلا
27
مطالعه الكتروشيميايي اثر افزودني هاي باتري سرب - اسيد بر الكتروسنتز نانو ذرات دي اكسيد سرب
28
مطالعه الكتروشيميايي اثر ميدان مغناطيسي ، ويسكوزيته و ديگر فاكتور هابر نانو ذرات مگنتيت به عنوان جاذب
29
مطالعه الكتروشيميايي اكسيداسيون استامينوفن در حضور 2-مركاپتوپيريميدين و6،4-دي 2-مركاپتوپيريميدين
30
مطالعه الكتروشيميايي اكسيداسيون كتكول و مشتقات آن در حضور تترافنيل سيكلو پنتا دي انون
31
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خود نشانده مر كاپتواستيك اسيد روي الكترود بس بلورين طلا
32
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خودسامان 2 - مركاپتوسوكسينيك اسيد به كمك روش هاي اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري و ولتامتري چرخه اي
33
مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خودسامان 4- آمينو تيوفنل تشكيل شده روي الكترود طلا به روش اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
34
مطالعه الكترومغناطيس در فضا-زمان خميده
35
مطالعه الكتروني و ساختاري توتومرهاي فاموتيدين با استفاده از نظريه تابعيت چگالي بار (DFT)
36
مطالعه الگوريتم مدلهاي رفتاري ناپيوستگيها تحت بارگذاري ديناميكي
37
مطالعه الگوريتم هاي ابتكاري براي ساختن جدول زمانبندي امتحانات
38
مطالعه الگوهاي استقراري نوسنگي و مس و سنگ غرب چهار محال بختياري: شهرستان اردل
39
مطالعه الگوهاي تحقيقات بازاريابي االكترونيكي (اينترنتي)
40
مطالعه الگوهاي تحقيقات بازاريابي الكترونيكي و ارائه مدلي براي ايران
41
مطالعه الگوهاي رفتاري سرمايه گذاران با استفاده از مدل دانيل و همكاران در بورس اوراق بهادار تهران
42
مطالعه الگوهاي يادگيري دانشجويان مجازي و ارتباط آنها با پيشرفت تحصيلي و رضايتمندي
43
مطالعه الگوي پراكنش محويه هاي دوره پارتي شهرستان فارسان ، چهارمحال بختياري
44
مطالعه الگوي جريان پيرامون آب شكن T شكل جاذب و دافع مستقر در قوس 09 درجه ، تحت تاثير سازه محافظ جاذب و دافع
45
مطالعه الگوي خطر سيل گرفتگي زباله دان هاي شهري در منطقه زرينگل استان گلستان
46
مطالعه الگوي رژيم جريان در هيدروديناميك و اختلاط مخازن هوا همزده توسط شبيهسازي ديناميك سيالات محاسباتي
47
مطالعه الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي در ارتباط با بازده سهام
48
مطالعه الودگي پايدار از طريق اندازه گيري فلزات سنگين ﴿اهن و روي ﴾ در عضله ماهي زمين كن دم نواري در ناحيه خليج فارس ﴿بندرعباس . بندر خمير و درگهان ﴾
49
مطالعه امكان ارزيابي خاصيت كششي ﴿تحت نيروي كم﴾ پارچه هاي تاري - پودي توسط عبور از نازل
50
مطالعه امكان افزايش رنگ پذيري منسوجات پلي استري با رنگزاهاي باز يك حين فرايند ذوب ريسي
51
مطالعه امكان انجام تست غير مخرب فولاد در دماي آهنگري گرم توسط موج التروسونيك
52
مطالعه امكان باززايي و تراريزش به واسطه باكتري Agrobacterium rhizogenes در گياه ختمي (Alceadigitata)
53
مطالعه امكان بازيابي سرعت نفوذ اوليه طرحهاي تغذيه مصنوعي با لايروبي بستر تاسيسات نفوذي
54
مطالعه امكان پذيري كاربرد پيچ سنگ رزيني در معدن ذغالسنگ پروده طبس
55
مطالعه امكان پذيري كاربرد پيچ سنگ مكانيكي در معدن ذغال سنگ پروده طبس
56
مطالعه امكان پذيري و انتخاب تكنولوژي مناسب به منظور احداث يك واحد توليد تلفن همراه در كشور
57
مطالعه امكان پيشگيري يا بهبود شاخص هاي فرسودگي بذر كتان(.linum usitatissimum Lا )باستفاده از پرايمينگ
58
مطالعه امكان توليد نسل جديد مواد چگال نرم بر پايه آلياژهاي پليمري داراي واكنش بين سطحي و مقايسه تاثير نانوذرات گرافن بر كراس لينك شدن بين سطحي
59
مطالعه امكان توليد و بررسي خواص مكانيكي الياف پلي آميد 6 تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
60
مطالعه امكان توليدو تاثير استفاده از يك سيال يوني حين فرايند ذوب ريسي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
61
مطالعه امكان سنجشي افزايش راندمان طلا و نقره در كارخانه فراوري طلاي آقدره تكاب
62
مطالعه امكان سنجي آزمايش هاي هيدرومكانيكي شناورهاي واقعي در محدوده بندرعباس
63
مطالعه امكان سنجي اجراي نظام هدف¬گذاري تورم در اقتصاد ايران با استفاده از قاعده سياست¬گذاري تيلور
64
مطالعه امكان سنجي احداث يك واحد توليدي پروفيل آلومنيوم
65
مطالعه امكان سنجي استفاده از المان خمشي جهت افزايش جذب انرژي و شكل پذيري بادبند هاي هم مركز
66
مطالعه امكان سنجي انجام عمليات لرزه نگاري 4 بعدي در يكي از مخازن هيدروكربوري جنوب غرب
67
مطالعه امكان سنجي اندازه گيري تنش در قطعات فلزي با ادي كارنت
68
مطالعه امكان سنجي ايجاد يك واحد توليد روي استان چهارمحال و بختياري (و تاثير اين واحد در رشد و توسعه استان )
69
مطالعه امكان سنجي پروژه آب رساني
70
مطالعه امكان سنجي تاسيس آزمايشگاه استحكام سازه اي كشتي دانشكده در مهندسي كشتي سازي
71
مطالعه امكان سنجي تاسيس مركز برگزاري آزمون تافل
72
مطالعه امكان سنجي سامانه هشدار سريع زلزله براي شهر شاهرود مطالعه موردي پهنه لرزه خيز گسل ميامي شمال شرق ايران
73
مطالعه امكان سنجي كاربرد و اجراي مدل مديريت ارتباط با مشتري در صنعت هتلداري
74
مطالعه امكان سنجي مقدماتي وطرح توجيهي راه اندازي كارگاه عصاره گيري از رنگزاي طبيعي
75
مطالعه امكان كاربرد الكترود هاي برپايه سرب در تصفيه الكتروشيميايي فاضلاب ويناز حاصل از تبخير حاصل از تخمير ملاس در صنعت الكل سازي
76
مطالعه امكان كنترل شب پره بزرگ موم خوار توسط تكنيك نر عقيمي به كمك اشعه گاما
77
مطالعه امكان مكانيزاسيون سنگ ساختماني (معدن سنگ چيني تبريز)
78
مطالعه امكانپذيري، انتخاب و انتقال تكنولوژي يك واحد توليد مواد اوليه داروهاي دامي
79
مطالعه امنيت شبكه و بررسي راههاي نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري
80
مطالعه انبارداري و خصوصيات باغباني ارقام بومي انار .punica granatum L تفت يزد
81
مطالعه انتشار آوايي (AE) ناشي از فرآيند رشد ترك كششي در سنگ هاي بلورين تحت بارگذاري هاي مختلف
82
مطالعه انتشار ساليتون¬هاي¬ تاريك درمشددهاي حلقوي
83
مطالعه انتقادي مفهوم شي در فلسفه هايدگر
84
مطالعه انتقال انرژي بين نانو ذرات پلاسمونيكي و دو قطبي هاي الكتريكي
85
مطالعه انتقال حرارت توسط نانو سيالات در ميكرو مبدل ها با استفاده از روش آناليز داده
86
مطالعه انتقال حرارت طي پاستوريزاسيون حرارتي تخم مرغ
87
مطالعه انتقال حرارت و جرم، و پديده هاي ترمومكانيكي درگير در انجماد يك محصول دو قسمتي ( ناگت مرغ) و بهينه سازي آن
88
مطالعه انتقال مومنتوم در مدل سازي و شبيه سازي انجماد آلياژ دوتايي
89
مطالعه انحلال الكل ها در نانوساختارهاي مختلف حاصل از مواد فعال سطحي دوقلو به روش شبيه سازي مونت كارلو شبكهاي
90
مطالعه اندازه بيضه ، تحرك و بقاي اسپرم در خفاش Pipistrellus Kuhlii در طول زمستان & تفاوت هاي جغرافيايي در خفاش Myotis blythi در غرب ايران
91
مطالعه اندازه هاي اطلاع پويا تعميم يافته
92
مطالعه اندر كنش مغارهاي ذخيره سازي گازي با گسله مجاور آن
93
مطالعه اندركنش خاك و لوله هاي مدفون در برابر زلزله
94
مطالعه اندركنش خاك-پي-سازه حين زلزله با نگاه ويژه به اثرات گود دائم مجاور سازه (مطالعه موردي)
95
مطالعه اندركنش ديوار آب بند با هسته رسي در سدهاي خاكي تحت بارهاي ديناميكي (مطالعه موردي سد كرخه)
96
مطالعه اندركنش زمين-قطعات پيش ساخته بتني در تونل هاي آب بر- مطالعه موردي تونل قمرود
97
مطالعه اندركنش كمانش و شكست ورقهاي فولادي نازك داراي ترك مياني تحت كشش يكنواخت تكراري
98
مطالعه انديشه هاي تربيتي پروين اعتصامي
99
مطالعه انرژي بستگي درنانو ساختارهاي نيمه رسانا
100
مطالعه انرژي پتانسيل هسته هاي سنگين و فوق سنگين و محاسبه نيم عمر هسته 114= Zو 184=N
101
مطالعه انرژي و پارامترهاي هندسي تركيبات حلقوي پنج عضوي سيلين هاي X2C2H2Si و X2C2H4Si با استفاده از تئوري تابع چگالي (DFT )
102
مطالعه انژكتور در موتورهاي احتراق داخلي
103
مطالعه انسان شناختي آثار پاپيه ماشه و لاكي شرق ايران (با تكيه بر تحليل آسيب شناسي)
104
مطالعه انسان شناختي رقص قاسم آبادي
105
مطالعه انسان شناختي نشانه ها در فرهنگ زورخانه به منظور بهره گيري از آن در طراحي پارچه
106
مطالعه انسان شناختي نشانه ها در فرهنگ زورخانه به منظور بهره گيري از آن در طراحي پارچه
107
مطالعه انسان شناسي فرهنگي قالي منطقه ويست استان اصفهان
108
مطالعه انطباق كتب درسي دوره ي راهنمايي با نيازهاي بهداشتي دانش آموزان از ديدگاه معلمان شهرستان تركمن سال تحصيلي 86-85
109
مطالعه انعقاد همزمان لاتكس استايرن‌بوتادي‌ان‌رابر به همراه سوسپانسيون خاك رس در جهت تهيه نانوكامپوزيت لاستيكي
110
مطالعه انگل پلي گروه ها و زير پلي گروهه اي فازي
111
مطالعه انگيزش يادگيري زبان فارسي به عنوان زبان دوم در بين دانش آموزان دختر آذري زبان راهنمايي شهرستان نقده
112
مطالعه انگيزه پيشرفت تحصيلي و عوامل تاثيرگذار بر آن در دانش آموزان پسر و دختر سال سوم راهنمايي شهرستان مريوان سال تحصيلي 87-1386
113
مطالعه انگيزه پيشرفت تيپ شخصيتي اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه پيام نور
114
مطالعه انواع استنت هاي كرونري از ديدگاه بيومتريال
115
مطالعه انواع اينورتر و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي 100 [صد] وات
116
مطالعه انواع تله هاي بخار بكار گرفته شده در نيروگاههاي بخار و طراحي نوع مناسب براي نيروگاه 250 مگاوات
117
مطالعه انواع جو سازماني و بررسي تأثير آن بر رشد حرفه اي كاركنان ايران خودرو
118
مطالعه انواع جو سازماني و بررسي تأثير آن بر رشد حرفه اي كاركنان ايران خودرو
119
مطالعه انواع حضور طرح هاي تصويري وروايتگر در فرش دستباف ايران
120
مطالعه انواع خاصي از خودريختي هاي گروهي
121
مطالعه انواع خرابي در چرخ دنده ها و طراحي دستگاه آزمايش چرخ دنده
122
مطالعه انواع دكل هاي فلزي و غير فلزي در شناورهاي بادباني
123
مطالعه انواع سيستم هاي پودگذاري جت هوا و بررسي تنگناهاي موجود در آن
124
مطالعه انواع سيستم هاي رانش در شناورها ي مختلف
125
مطالعه انواع ضايعات عروقي در معتادين تزريقي پذيرش شده در بيمارستانهاي پورسينا و گلسار رشت 1384-1374
126
مطالعه انواع لنگر مورد استفاده در كشتي هاي تجاري و بررسي استاندارد هاي مربوط به آن
127
مطالعه انواع موتورهاي هوايي و ارائه الگوريتم ساده انتخاب موتور جهت يك وسيله پرنده
128
مطالعه اهداف و مولفه هاي آموزش مهارتهاي زباني خواندن ، گوش دادن ، سخن گفتن و نوشتن در برنامه درسي زبان فارسي دوره متوسطه ايران
129
مطالعه اهميت آثار هنري دوره صفوي و ضرورت تداوم سنت هاي هنر اسلامي در توسعه گردشگري شهر اصفهان بهره وري از هنر كاشي و كاشي كاري مدارس و مساجد شاخص صفوي در اصفهان
130
مطالعه اوضاع طبيعي و اقتصادي انارك
131
مطالعه اولويت هاي عمده و چالش هاي دانشجويان ارشد ايراني {تي.اي.اف.ال} در نوشتن پايان نامه هايشان
132
مطالعه اولين انتقال فوتوالكتروني برون كروي بين داروهاي خانواده فنوتيازين و فولرن C60 و ايجاد نانو كمپلكس هاي انتقال بار با استفاده از نظريه ماركوس و محاسبات مكانيك كوانتومي
133
مطالعه اولين انتقال فوتوالكتروني برون كروي بين فولرن C60 و داروهاي نورولپتيك براي ايجاد نانو كمپلكس هاي انتقال بار با استفاده از نظريه ماركوس و محاسبات مكانيك كوانتومي
134
مطالعه اوليه افيوليت خوي و برآورد پتانسيل كانه سازي كروميت در آن
135
مطالعه اوليه شناسايي پروفايل متابولوم بيماري هاي متابوليك مادرزادي به كمك طيف سنجي H-NMR
136
مطالعه اوليه‌ي درمان كيست هيداتيد كبد با مدل‌سازي اثر ضربه مكانيكي
137
مطالعه اي بر Burn - In و مباحث مرتبط با آن
138
مطالعه اي بر آزمون صفر آماسيدگي در توزيع دوجمله اي منفي با دو رويكرد بيز و فراواني گرا
139
مطالعه اي بر آزمون هاي طول عمر تسريع يافته
140
مطالعه اي بر آنتروپي رني باقيمانده در توزيع هاي طول عمر
141
مطالعه اي بر ادبيات شفاهي شهرستان دزفول
142
مطالعه اي بر اريبي مجانبي بر آورد گرها در مدل هاي رگرسيوني پانلي پويا
143
مطالعه اي بر اشتراك هاي كامل كوهمولوژيكي و نوعي از مدول هاي كون مكاولي تعميم يافته
144
مطالعه اي بر اطلاع كولبك- ليبلر آماره هاي مرتب در خانواده توزيع هاي مكاني- مقياس
145
مطالعه اي بر اندازه هاي ريسك مختلف تحت برخي توزيع هاي دم سنگين
146
مطالعه اي بر برآورد ميانگين جامعه تحت نمونه گيري مجموعه رتبه دار و طبقه بندي قضاوتي
147
مطالعه اي بر برآورد نقصان مورد انتظار تحت برخي توزي عهاي آماري
148
مطالعه اي بر پاشش و توزيع فشار در سطوح پروازي
149
مطالعه اي بر پايگاه پايگاه داده هاي NoSQL [نو اس. كيو. ال.]
150
مطالعه اي بر پيشرفت هاي جديد اندازه هاي اهميت قابليت اطمينان در سيستم-هاي منسجم
151
مطالعه اي بر تاثيرات متقابل سينما و بازي هاي رايانه اي (ويدئو گيم) از منظر روايت، فرم بصري و شخصيت پردازي
152
مطالعه اي بر تاثيرات متقابل سينما و بازي هاي رايانه اي (ويدئوگيم) از منظر روايت، فرم بصري و شخصيت پردازي
153
مطالعه اي بر تحليل داده هاي شمارشي توسط مدل‌هاي هاردل
154
مطالعه اي بر تعمير و نگهداري سيستم ها
155
مطالعه اي بر توابع باور و برخي از كاربردهاي آن
156
مطالعه اي بر توزيع پواسن تعميم يافته
157
مطالعه اي بر توزيع دو‌بعدي بتا دو‌جمله‌اي
158
مطالعه اي بر توزيع گاوسي معكوس تعميم يافته توان دار
159
مطالعه اي بر توزيع لوژستيك توليد شده توسط گاما
160
مطالعه اي بر توزيع ليندلي و تعميم هاي آن
161
مطالعه اي بر توزيع هاي تعادلي و جنبه هاي قابليت اعتماد آن
162
مطالعه اي بر خاصيت تك مدي توزيع ها و مباحث مرتبط
163
مطالعه اي بر خانواده توزيع هاي اسلش چوله لاپلاس
164
مطالعه اي بر خانواده نمايي آميخته متناهي
165
مطالعه اي بر خواص بعضي مدل هاي آميخته و كاربرد آنها
166
مطالعه اي بر خواص سيستم هاي منسجم بر مبناي توزيع هاي طول عمر باقيمانده
167
مطالعه اي بر خواص طول عمر سيستم هاي K از n متوالي
168
مطالعه اي بر خودريختي هاي تقريبي روي يك جبرC*
169
مطالعه اي بر دنباله هاي فون تيومن- شاتن- بسل در فضا هاي باناخ
170
مطالعه اي بر رشد قابليت اعتماد
171
مطالعه اي بر ركوردها و ميانگين باقيمانده عمر آن ها
172
مطالعه اي بر روش هاي به كارگيري زبان مودبانه در انيميشن هاي ژاپني به منظور آموزش به كودكان دبستاني
173
مطالعه اي بر روش هاي بيزي عيني در انتخاب مدل خطي
174
مطالعه اي بر روشهاي برآورد تابع چگالي
175
مطالعه اي بر روي پيكرينگ امولسيون ها و ميني امولسيونها
176
مطالعه اي بر روي سيستم هاي ميني امولسيوني وپيكرينگ
177
مطالعه اي بر روي شيشه هاي ضد اسيد
178
مطالعه اي بر روي فوم هاي الاستومري
179
مطالعه اي بر روي كاربرد IT در كارخانه هاي كشتي سازي
180
مطالعه اي بر روي كاربرد فناوري اطلاعات در كشتي سازي
181
مطالعه اي بر روي كاربردهاي نانوذرات مغناطيسي در درمان سرطان
182
مطالعه اي بر ساخت طرح هاي نامنظم با استفاده از روش كدبندي
183
مطالعه اي بر ساخت و تشخيص طرح هاي عاملي كسري با كمينه انحراف
184
مطالعه اي بر ساخت و تشخيص هم ارزي طرح هاي فاكتوريل كسري
185
مطالعه اي بر سامانه هاي انتقال ژن در داربست هاي مهندسي بافت و طراحي يك حامل مهندسي بافت با قابليت رهايش پيوسته ژن
186
مطالعه اي بر سلامت روان كاركنان با دريا
187
مطالعه اي بر طرح هاي بهينه براي مدل هاي طول عمر
188
مطالعه اي بر طرح هاي كاوش و مقايسه آنها تحت اغتشاش
189
مطالعه اي بر عملكرد كاتاليست فرايند نفتا ريفرمينگ با پايه زئوليتي
190
مطالعه اي بر فضاهاي تابعي احتمالي
191
مطالعه اي بر قابليت اطمينان پوياي شبكه
192
مطالعه اي بر قابليت اعتماد سيستم هاي منسجم پويا
193
مطالعه اي بر كاربرد روش هاي بيز در قابليت اعتماد
194
مطالعه اي بر كاربرد كاتاليست هاي هموژن و هتروژن در توليد بيوديزل
195
مطالعه اي بر مدل سازي توام داده هاي طولي و بقا
196
مطالعه اي بر مدل سريهاي زماني متلاطم
197
مطالعه اي بر مدل هاي خطي با داده هاي سانسور شده
198
مطالعه اي بر مدل هاي رگرسيوني با اثرات آميخته با توزيع هاي غير نرمال
199
مطالعه اي بر مدل هاي ماكزيمم آنتروپي پويا
200
مطالعه اي بر مفاهيم داده كاوي و بررسي داده كاوي زماني
201
مطالعه اي بر مفهوم محاسبات گريد و نحوه پياده سازي آن بوسيله ي GLOBUS [گلوباس]
202
مطالعه اي بر نامساوي توان آنتروپي شانون
203
مطالعه اي بر نقوش سفالينه هاي ميبد با رويكرد مردم شناسي
204
مطالعه اي بر نمودارهاي كنترل چندمتغيره براي كنترل هم زمان ميانگين و تغييرپذيري
205
مطالعه اي بر نمودارهاي كنترل چندمتغيره جمع تجمعي
206
مطالعه اي بر نمونه گيري مجموعه ي رتبه دار مرتب شده ي جزئي
207
مطالعه اي بر ويژگي ها و چالش هاي موجود در سيستم آموزش الكترونيكي از منظر دانشجويان و اساتيد رشته آموزش زبان انگليسي
208
مطالعه اي بر ويژگي‌‌هاي الگوريتم EM و كاربرد آن
209
مطالعه اي برپاشش و توزيع فشار سطوح پروازي
210
مطالعه اي برمشخصه هاي گونه اصفهان و تاثير قانون كم كوشي
211
مطالعه اي به شيوه گرندد تئوري پيرامون كنترل گري والدين
212
مطالعه اي پيرامون تأثيرات به كار گيري لغت نامه، ارايه تعريف كلمات جديد و استنتاج در خواندن همراه با درك مطلب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي
213
مطالعه اي پيرامون تاثير recasts و prompts بر ارتقاي توانايي توليد اصوات در زبان انگليسي توسط فراگيران زبان انگليسي با در نظر گرفتن سن فراگيران
214
مطالعه اي پيرامون حركات فيگوراتيو در نقاشي
215
مطالعه اي پيرامون حركات فيگوراتيو در نقاشي
216
مطالعه اي پيرامون مديريت زمان امور وقت گير
217
مطالعه اي پيرامون مساله ي الكساندروف در فضاهاي 2- نرم
218
مطالعه اي پيرامون مسايل و مشكلات صنايع نساجي در ايران
219
مطالعه اي پيرامون نقوش جانوري درفرش كاشان
220
مطالعه اي تطبيقي از روش هاي برآورديابي در مدلهاي داده هاي پنلي دومقداري
221
مطالعه اي تطبيقي از مدل سازي داده هاي شمارشي وابسته
222
مطالعه اي تطبيقي بين جوهرفرد در كلام اسلامي با ذرات بنيادين در فيزيك نوين
223
مطالعه اي در بازي هاي رايانه اي
224
مطالعه اي در بعضي توزيع هاي چوله
225
مطالعه اي در بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم بر اساس تابع هزينه
226
مطالعه اي در تاريخ منطقه تالش از دوره ناصر الين شاه تا انقراض قاجاريه
227
مطالعه اي در تعمير و نگهداري سيستمها
228
مطالعه اي در چگونگي نگاه نقاشان به طبيعت
229
مطالعه اي در خصوص واكنش هاي شيميايي گازهاي فوغ داغ
230
مطالعه اي در رتبه بندي شاخص هاي سرمايه فكري با استفاده از روش AHP در دانشگاه
231
مطالعه اي در زمينه .M.D.E بررسي خصوصيات و عملكرد ماشين آذرخش 50 AZ
232
مطالعه اي در زمينه EDM و بررسي خصوصيات و عملكرد ماشين آذرخش 60 - ZA با سيستم آيزوپالس
233
مطالعه اي در سري تواني موضعا" خارج قسمتي در جبر جابجايي باناخ و فرشه
234
مطالعه اي در كاربرد مهندسي كانال هايي با سطح مقطع متفاوت
235
مطالعه اي در مدل سازي قابليت اعتماد سيستم هاي منسجم
236
مطالعه اي در مفصل ها و مدلهاي وابسته و كاربردهاي آنها
237
مطالعه اي در مقايسه ي توزيع هاي طول عمر باقيمانده
238
مطالعه اي در مناسبات قدرت و مشروعيت در دوره سلجوقيان بزرگ
239
مطالعه اي در مورد بهترين پيش بيني نا اريب
240
مطالعه اي در مورد گروه خودريختي رده هايي از گراف هاي انتقالي راسي
241
مطالعه اي در مورد مخاطره رقابتي
242
مطالعه اي در نظريه اطلاع و كدگذاري
243
مطالعه اي در نظريه ي آماره هاي ترتيبي
244
مطالعه اي در نمودارهاي كنترل ميانگين موزون متحرك نمايي چند متغيره
245
مطالعه اي در نمودارهاي كنترل ناپارامتري چندمتغيره نوع شوهارت
246
مطالعه اي در نمودارهاي كنترلEWMA چند متغيره تغيير پذيري
247
مطالعه اي درباب ديالكتيك هگل و موسيقي
248
مطالعه اي درباره مسكن شهرستان نائين
249
مطالعه اي درباره نمودارهاي كنترل براي زمان بين وقوع پيشامدها
250
مطالعه اي درباره ي مقايسه ي تصادفي آماره هاي ترتيبي
251
مطالعه اي روي رگرسيون چندكي براي داده هاي كامل و بريده شده تصادفي
252
مطالعه اي روي موجك ها و كاربرد آن در حل برخي مسائل معكوس
253
مطالعه اي ير دست بافته هاي زيلوي ميبد وچگونگي كاربرد نقوش آن در گليم بافي
254
مطالعه ايده آل هاي همه جا ناصفر حلقه (CB(X
255
مطالعه ايزوتوپهاي سلنيوم با استفاده از مدل ذره منفرد , Systematic study of selenium isotopes using single particle model
256
مطالعه ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum ايران با استفاده از سازگاري رويشي و RAPD
257
مطالعه ايزومرهاي پيريدين تيول: ساختار،پايداري نسبي و سد انرژي توتومري شدن با روش هاي DFT و Mp2 در فاز گازي و محلول
258
مطالعه ايمونو هيستو شيميايي ماركرهاي bcl-2 و ik-67دربرخي ضايعات كيستيك ادونتوژنيك بارفتارهاي باليني متفاوت
259
مطالعه ايمونو هيستو شيميايي ماركرهاي ik-67و bcl-2دربرخي ضايعات كيستيك ادونتوژنيك بارفتارهاي باليني متفاوت
260
مطالعه ايمونوهيستوشيمي گيرنده ي هورمون هاي انسولين و IGF-I در تخمدان گاوهاي شيري
261
مطالعه باز و پايان بخش4 سازند ميلا در برش تويه دروار ﴿ جنوب غرب دامغان﴾
262
مطالعه باز و پايان سازند مبارك در برش تويه دروار (جنوب غرب دامغان - البرز شرقي )
263
مطالعه بازار ايران براي شناسايي عوامل بازار ﴿ ذينفعان ﴾ جهت پيش بيني تقاضاي خودروهاي گاز سوز
264
مطالعه بازار رساني و بازاريابي گوشت شتر مرغ در استان اصفهان
265
مطالعه بازار محصولات شركت چيني بهداشتي مرواريد با استفاده از تكنيك QFD
266
مطالعه بازارهاي سنتي شهر شوشتر و برنامه ريزي شهري منطبق برمحيط و هويت فرهنگي
267
مطالعه بازاريابي خدمات در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي و ارائه راهكارهاي مؤثر
268
مطالعه بازتاب غير خطي سازه ها با استفاده از روش IdAو زلزله هاي توليدي
269
مطالعه بازدارنده‌ها در سينتيك تجمع رشد ذرات و تاثير آن در كاهش رسوب نانو و ميكرو‌ذرات مواد هيدروكربوري سنگين در خطوط انتقال نفت خام
270
مطالعه بازده سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ تهيه شده از چند لايه هاي نانو ذراتTiO2/ نانو ميله هاي TiO2
271
مطالعه بازده و نويز توليدي فن لانه سنجابي با دو خروجي تحت عملكرد نامتقارن
272
مطالعه بازنمايي خشونت در نقاشي معاصر ايران
273
مطالعه بازنمايي فرزندآوري در تلويزيون با تمركز بر سريال‌هاي
274
مطالعه بازنمايي هويت در پوسترهاي منتخب ايراني در مسابقات بين المللي طراحي پوستر دهه 1395 - 1385
275
مطالعه بازو پايان بخش 4 سازند ميلا در برش دهملا ﴿جنوب غرب شاهرود﴾
276
مطالعه بازو پايان سازند مبارك در برش تويه دروار﴾جنوب غرب دامفان ﴿البرز شرقي﴾
277
مطالعه بازوپايان بخش 4 سازند ميلا دربرش دهملا (جنوب غرب شاهرود)
278
مطالعه بازوپايان سازند خوش ييلاق در شمال دامغان(برش تويه دروار)
279
مطالعه بازوپايان سازند ميلا در برش شهميرزاد،شمال سمنان
280
مطالعه بازيافت PET از طريق اختلاف با ABS و بررسي ارتباط مور فولوژي و تركيب در صد با خواص مكانيكي
281
مطالعه بازيافت مواد پليمري
282
مطالعه باستان سنجي جهت تعيين جنسيت در استخوان‌هاي باستاني با استفاده از روش ريخت‌شناسي و آناليز ساختاري
283
مطالعه باستان شناختي مجموعه امامزاده شهداء(سلطان ابراهيم)خرّمي-ده بيد، شهرستان صفاشهر، استان فارس
284
مطالعه باستان شناسي مجموعه سفالي ميلاجرد شهرستان نطنز استان اصفهان
285
مطالعه بافت بنياد استعارده در زبان فارسي
286
مطالعه بافت شناسي دستگاه ادراري در سنجاب ايراني : يك رهيافت استريولوژيك
287
مطالعه بافت ومورفولوژي درپوشش رسوب الكتريكي روي
288
مطالعه باكتري هاي اسيد لاكتيك شير شتر و سنجش اثر ضد باكتريايي شير شتر بر روي برخي عوامل بيماريزا
289
مطالعه بالا روي امواج ناشي از باد در منطقه سواش ساحلي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
290
مطالعه بالندگي و تأثير آن بر تسهيم دانش در سازمان سنجش آموزش كشور
291
مطالعه باليني دو سوكور تزريق لابتالول بر متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي ميكرولارنگوسكوپي
292
مطالعه بانك بذر خاك در ذخيره گاه جنگلي باغ شادي، يزد
293
مطالعه باور بهداشتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد رعايت رژيم هاي درماني سال 78-77
294
مطالعه باورهاي مذهبي و رابطه آن با مهارت هاي زندگي در دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي فرديس
295
مطالعه بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي بخش پاييني سازند بختياري دربرش قلات (شيراز)
296
مطالعه بتن سبك و بررسي اثرات مواد مضاف بر مقاومت هاي نهائي آن
297
مطالعه بدنه و سوپر استراكچرهاي كامپوزيتي شناورها
298
مطالعه بر انتقال فسفات در مخمر ساكارومايسس سرويزيه
299
مطالعه بر بيوسورفكتانت با استفاده از سوبسترا پساب روغن زيتون توسط گونه اي از LAB
300
مطالعه بر پساب سنتزي واحدهاي توليد چوب و كاغذ: تاثير استيل زايلان استريز توليدي توسط قارچ تريكودرما ريسي بر تخريب زيستي زايلان
301
مطالعه بر تزئينات لباس و سبك نگارگري مشهد با تاكيد بر عفت اورنگ جامي و بكارگيري آن در تصوير سازي و نقاشي ودكان گروه سني ج (9-12)
302
مطالعه بر توليد سلولز ميكروبي كاربرد راكتور هواراند
303
مطالعه بر توليد مشتق حلقوي شكل بتا-سايكلودكسترين از نشاسته در فرآيند آنزيمي در بايوراكتور
304
مطالعه بر جز سلولز و همي سلولز كاه برنج با استفاده از آنزيم هاي قارچ هاي آسپرژيلوس نايجر و ترايكودرما ريسي
305
مطالعه بر روش هاي محاسبه تنش هاي وارد بر سازه كشتي در آيين نامه موسسات رده بندي
306
مطالعه بر روي H- ماتريس ها و كاربرد آن در حل برخي مسايل
307
مطالعه بر روي آب شيرين كن هاي اسمزي
308
مطالعه بر روي آبشستگي در اطراف ديوارهاي هدايت پل
309
مطالعه بر روي اثر پارامترهاي مختلف بر تهيه كاتاليست هاي كروي جهت پليمريزاسيون كاتاليستي پلي پروپيلن
310
مطالعه بر روي ارتباط بين رفتار مكانيكي با مورفولوژي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده دينامينكي
311
مطالعه بر روي استفاده از نانو سلولز در نانو كامپوزيت هاي پليمري
312
مطالعه بر روي انتخاب¬پذيري الفين¬هاي سبك در فرآيند MTO با استفاده از نانوكاتاليست¬هاي كامپوزيتي ساپو تهيه شده توسط امواج ماوراء صوت
313
مطالعه بر روي انواع تكنيكهاي ساخت مدولهاي غشايي ريز اليافي
314
مطالعه بر روي انواع فيلتر هاي بي بافت و ساخت فيلتر بي بافت از الياف پليمري
315
مطالعه بر روي باز يافت ضايعات بطري PET از طريق فرآيند چقرمه سازي باالاستومر SBR
316
مطالعه بر روي پرزدهي نخ هاي ويسكوز در حين عمليات بويين پيچي
317
مطالعه بر روي تاثير تغيير پارامترهاي بر نيشينگ بر روي خواص سطحي نمونه در عمليات ROLLER BURNISHING
318
مطالعه بر روي تراورس هاي بتون آرمه و بتن پيش تنيده از نظر استاتيكي و ديناميكي و مقايسه اقتصادي دو نوع تراورس
319
مطالعه بر روي تهيه و طراحي PE-X با استفاده از پلي اتيلن سيلانه شده در اكسترودر دو پيچه واكنشي
320
مطالعه بر روي توليد بنتونيت مورد استفاده در صنايع رنگ از معادن داخلي
321
مطالعه بر روي چگالي ترازهاي هسته اي
322
مطالعه بر روي خواص مكانيكي و ريزساختار و حد شكل‌پذيري فويل‌هاي فلزي
323
مطالعه بر روي دوگان قابها در فضاهاي كرين
324
مطالعه بر روي سينتيك پليمرزاسيون ATRP مونومر DMAEMAو خواص حساسيت به pH
325
مطالعه بر روي شناورپرنده
326
مطالعه بر روي عاملداركردن پلي پروپيلن با انيدريد مالئيك در اكسترودر دو پيچه واكنشي
327
مطالعه بر روي عوامل موثر بر تشكيل و كنترل مورفولوژي و ارتباط آن بارفتار و خواص مكانيـكي آلياژهاي سه تايي بر پايه PP/PC/SEBS
328
مطالعه بر روي عوامل موثر بر تهيه پلي كاپرولاكتام
329
مطالعه بر روي عوامل موثر در تهيه و خواص ابرچقرمه هاي بر پايه آلياژ NBR/PA6
330
مطالعه بر روي فرآيندهاي عامل دارسازي پلي الفينها با استفاده از اكسترودرهاي دو پيچه واكنشي
331
مطالعه بر روي قابليت رنگزايي تعدادي از گياهان بومي منتخب منطقه فارس بر روي كالاي پشمي
332
مطالعه بر روي گروت‌هاي حاوي پوزولان و بنتونيت جهت پركردن ترك‌هاي ايجاد شده در كانال‌هاي انتقال آب و جلوگيري از نشت آب در آن ها
333
مطالعه بر روي ليزرهاي نيمه¬هادي قفل شونده با تزريق نوري و تعيين پارامترهاي كليدي وابسته
334
مطالعه بر روي مكانيزم تشكيل مورفولوژي سيستمهاي دو فازي پليمري در اكسترودرهاي دو پيچه
335
مطالعه بر روي مهار آبشستگي و توسعه زماني آن در اطراف پايه هاي مستطيلي شكل پل
336
مطالعه بر روي نرخ انتقال رسوب كرانه اي ذرات درشت‌دانه در منطقه شكست
337
مطالعه بر روي همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي و حل تحليلي معادلات براژينسكي
338
مطالعه بر روي همجوشي هسته اي به روش محصور سازي لختي وحل تحليلي معادلات براژينسكي
339
مطالعه بر روي واكنش انتقال پروتون تركيب 3 - مركاپتو - پروپن تيال و بررسي اثرات استخلاف بر روي اين فرآيند
340
مطالعه بر روي واكنش انتقال پروتون تركيب 3- مركاپتو- پروين تيال و بررسي اثرات استخلاف بر روي اين فرايند
341
مطالعه بر روي واكنش همجوشي سرد در ساختارفلزي پالاديوم
342
مطالعه بر سينتيك كومتابوليسم فنل و پارانيتروفنل توسط رالستونيا ايوتروفا در راكتور بستر ثابت با استفاده از سنگ آذرين
343
مطالعه بر عملكرد پيل سوختي (MFC) در آلاينده زدايي پساب سنتزي دو سوبسترايي
344
مطالعه بر عملكرد پيل سوختي(MFC) در آلاينده زدايي از پساب سنتزي حاوي فنل
345
مطالعه بر فيزيك ديناميك گازهاي فوق داغ
346
مطالعه بر كاربرد گرانول هاي هوازي توليدي در راكتور هواراند در پساب زدايي پالايشگاه اصفهان
347
مطالعه بر نقش پيل سوختي ميكروبي در كاهش آلايندگي پساب صنعت توليد روغن زيتون
348
مطالعه بر نقش گرانول‌هوازي تشكيل شده در يك راكتور هواراند با استفاده از سيستم لجن فعال از يك واحد پالايشگاهي براي كاهش آلايندگي به روش كومتابوليسم
349
مطالعه بر هم كنش الكترون فوتون در گرافين
350
مطالعه بر هم كنش بين مشتقN4_﴿﴿_كلرووبنزيل اكسي ايمينو﴾_2_﴿تيوفن_2_ايل﴾اتيل﴾پيپرازين نورفلو كساسين باDNAبه روش هاي اسپكتروسكوپي،ولتامتري و مدل سازي مولكولي
351
مطالعه بر هم كنش ذرات باردار خورشيدي با لايه هاي مغناطيسي زمين
352
مطالعه بر هم كنش سرم انساني آلبومين با يون آهن (III) به روش كالريمتري تيتراسيوني همدما
353
مطالعه بر هم كنش گاز آلاينده مونوكسيد كربن با گرافن پيلارد
354
مطالعه بر هم كنش مايع يوني بر پايه كافئين [Sipm][HSO4] با تنگستوفسفريك اسيد به منظور تهيه‌ي كاتاليزوري هتروژن و كارآمد در واكنش‌هاي سنتزي چندجزئي مشتقات ايندازولو فتالازين تري اون‌ها
355
مطالعه بر هم كنش مايع يوني بر پايه كافئين [Sipm][HSO4] با تنگستوفسفريك اسيد به منظور تهيه‌ي كاتاليزوري هتروژن و كارآمد در واكنش‌هاي سنتزي چندجزئي مشتقات ايندازولو فتالازين تري اون‌ها
356
مطالعه بر هم كنش مواد فعال سطحي با رنگها
357
مطالعه بر هم كنش مواد فعال سطحي كاتيوني دو قلو و رايج با مواد رنگزاي آلي
358
مطالعه بر هم كنش يون CD+2 با حالت خالص و 3Al جايگزين شده مدل هاي آرميچر و زيگزاگ نانو لوله بور نيتريد از ديدگاه محاسباتي
359
مطالعه بر همكنش پروتئين سرم آلبومين خوف انساني با يك داروي كوئينولون (لومفلوكساسين ) در شرايط فيزيولوژيك و نيزPH هاي مختلف , the interaction between human serum albumin )HSA( and quinolones drug )lomefloxacin( at physiological condition and various kind of OH
360
مطالعه بر همكنش ليزر پالسي HF بر روي ميناي دندان
361
مطالعه بر همكنش مواد فعال سطحي دود سيل تري متيل آمونيوم بروميد و ستيل تري متيل آمونيوم بروميد ( CTAB , DTAB ) يا .....
362
مطالعه برآورد درستنمايي پيراسته براي برآورد نيرومند پارامترهاي توزيع‌هاي آميخته متناهي
363
مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان كولون و افراد سالم با استفاده از 1HNMR اسپكتروسكوپي
364
مطالعه براي طرح حفاظت و مرمت جلد پارچه‌اي(شال ترمه)كتابچه‌ي قورخانه متعلق به موزه‌ي ملك
365
مطالعه برخي از رده بندي هاي طيفي گراف هاي شكافته
366
مطالعه برخي از روش هاي خلق و توليد كتاب هنر نشر نظر براي كودكان و نوجوانان
367
مطالعه برخي از روش هاي عددي حل مسائل مقادير ويژه معكوس پارامتري
368
مطالعه برخي از عوامل موثر و جلوه هاي خشونت عليه زنان
369
مطالعه برخي از عوامل موثر و جلوه هاي خشونت عليه زنان
370
مطالعه برخي ازجنبه هاي بيواكولوژيك سوسك شاخك بلند سارتا ﴿Aeolesthes sarta﴾ Coleoplera: Cerambycidae و ارزيابي كنترل شيميايي آن در اصفهان
371
مطالعه برخي تاثيرات اقتصادي گردشگري تفريحي غار عليصدر بر روستاهاي مجاور
372
مطالعه برخي توده هاي زيره سبز (cuminum Cyminum)ايران براساس صفت مورفولوژيكي ومولكولي
373
مطالعه برخي شاخص هاي نابرابري اقتصادي تعميم يافته
374
مطالعه برخي شاخص هاي نابرابري اقتصادي تعميم يافته
375
مطالعه برخي صفات ريشه تحت شرايط تنش خشكي در كلكسيون گندم بهاره (.Triticum aestivum L)
376
مطالعه برخي عملكردهاي اتانول آمين در گياهNicotiana rustica تحت شرايط تنش شوري كشت در شيشه
377
مطالعه برخي عوامل اكولوژيك دركشت مخلوط كدوي تخمه كاغذي بانخودوعدس
378
مطالعه بررسي اثرات حلال بر خواص ساختاري و صورتبندي داروي رانيتيدين با استفاده از روش مكانيك كوانتومي DFT
379
مطالعه بررسي تغييرات فيزيولوژيكي حاصل از تنش حياتي بين نماتد مولد غده Meloidogyne SPP. و انگور رقم عسگري
380
مطالعه بررسي حذف ماده آلي دارويي تايلوزين از آب آلوده شده با استفاده از جاذب ارزان قيمت تكه هاي سخت شده سيمان پرتلند
381
مطالعه بررسي حفاظت و مرمت كتيبه تزئيني كاروانسراي گنجعلي خان كرمان
382
مطالعه بررسي در چگونگي كشت و طرز برداشت محصول و ساختن چاي در ايران
383
مطالعه بررسي ماتريس ها وكاربرد آن در جبرخطي
384
مطالعه بررسي نقوش و تزيينات در جبهه جنوبي خانه قدسيه اصفهان حفاظت و مرمت بخشي از تزئينات سالن مركزي
385
مطالعه بررسي و شبيه سازي IC هاي txDAC و كاربرد آنها در سيستم هاي راديو نرم افزار
386
مطالعه بررسي و نهوه ساخت ديسكهاي ساينده در توليد و فرآوري سنگهاي تزئيني
387
مطالعه بررسي، حفاظت و مرمت خنجر مفرغي
388
مطالعه برروي برخي خواص راحتي پارچه حلقوي-پودي كشسان
389
مطالعه برروي نورافشاني صوتي در محيط حوضچه مايع D-استون
390
مطالعه برروي هواي مورد نياز جريان در پايين دست دريچه هاي تونلهاي تخليه تحتاني
391
مطالعه برنامه درسي رشته مامايي در ايران با چند كشور ديگر (استراليا، كانادا، انگلستان ).
392
مطالعه برهم كنش دوپامين هيدروكلرايد و ترنسفرين سرم انساني و بررسي خواص ضد ميكروبي محصولات تجزيه آنزيمي آپوترنسفرين
393
مطالعه برهم كنش گاز آلاينده دي نيتروژن اكسيد با گرافن پيلارد
394
مطالعه برهم كنش نانو ذرات اكسيد آلومينيم (Al2O3) با سطح بستر نيكل به روش پرتو خوشه يونيزه
395
مطالعه برهمكنش [Pd3(C12H8C=NO)6] با DNA چهارگانه و ارزيابي اثر سميت آن برسلول‌هاي سرطان سينه(MCF-7) در محيط in-vitro و همچنين بررسي رهايش اين كمپلكس از نانوذرات سنتز شده ي آلبومين سرم گاوي و نانوسلولز استخراج شده از جلبك
396
مطالعه برهمكنش N,N1,N2,N3 -تترامتيل تترا-2و3-پيريدينوپورفيرازين مس (II) با DNA توسط تكنيك هاي طيف سنجي جذبي،پراكندگي تشديد يافته نور
397
مطالعه برهمكنش آب هاي آلوده شبيه سازي شده ناشي از لكه هاي نفتي با گليكوزيدها و ساپونين هاي استخراج شده از گياهان دارويي
398
مطالعه برهمكنش بافت استخوان و داربست كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و ژلاتين در مدل حيواني با رويكرد مكانوبيولوژي
399
مطالعه برهمكنش بين اوره آزباتلا و يون هاي نقره و مس
400
مطالعه برهمكنش تاتومر‌هاي تترازول 5-تيون با سطوح (1 1 1) و (0 1 1) مس و بررسي نظري اثر بازدارندگي آنها بر خوردگي مس
401
مطالعه برهمكنش داروي آزاتيوپرين باماكرومولكول هاي زيستي دئوكسي ريبونوكلوئيك اسيد ( DNA) و آلبومين سرم انساني (HSA)
402
مطالعه برهمكنش گاز الاينده دي نيتروژن اكسيد با گرافن پيلارد كشيده شده
403
مطالعه برهمكنش گازهاي دواتمي و سه اتمي با نانو لوله هاي كربني كاتيون دار با استفاده از روش هاي محاسبات كوانتومي و كاربرد آن در شبيه سازي مولكولي
404
مطالعه برهمكنش مخلوط مواد فعال سطحي و نانوصفحات گرافني با استفاده از شبيه سازي ديناميك ملكولي
405
مطالعه برهمكنش نانوساختارهاي مواد فعال سطحي با سطوح اَبرآبگريز در حضور افزودني ها
406
مطالعه برهمكنش نانولوله هاي كربني و مولكول DNA به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
407
مطالعه برون تني اثر پيش درمان با نانو ذرات PLGA بارگيري شده با كروستين بر روي كارايي ايندوسيانين كربن طي اجراي درمانهاي فتودايناميك بر رده سلولي MCF7
408
مطالعه برون تني داربست ها بر پايه LDH با قابليت رهايش داروي آلندرونات
409
مطالعه بسترهاي لازم براي پياده سازي استراتژي چابكي در سازمان هاي صنعتي شهر اصفهان ﴿مطالعه موردي: گروه صنعتي انتخاب ﴾
410
مطالعه بسط سري مدل آيزينگ بر روي شبكه كاگومه
411
مطالعه بصري نقش درخت سرو در فرش هاي قاجار ايران به منظور طراحي و ساخت مصنوعات فلزي
412
مطالعه بعد زيباشناسي تربيت از ديدگاه قرآن
413
مطالعه بعد گلدي حلقه ها و مدول ها
414
مطالعه بكار گيري نظام ساماندهي محيط كار فايواس (5s ) در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر زابل
415
مطالعه بكارگيري نظام ساماندهي محيط كار فايواس(s5) در كتابخانه‌هاي دانشگاهي شهرزابل
416
مطالعه بلورينگي پلي اتيلن ترفتالات و اثر آن بر خواص فيزيكي و مكانيكي
417
مطالعه بلوغ مواد آلي بر اساس تغيير رنگ پالينومرف ها
418
مطالعه بنيادهاي فلسفي روش تحقيق اقدام پژوهي (معلم پژوهنده )
419
مطالعه بنيادي ضوابط ويژه طراحي اعضاء مقاوم در برابر زلزله آئين نامه بتن ايران و مقايسه آن با آئين نامه هاي Eurocode )EC8/CEN 1994)و UBC 94uniform building code 1994
420
مطالعه بنيادي كاهش پساي اصطكاكي در جريان آشفته حاوي ميكروحباب
421
مطالعه به روش رويش نظري درباره معيارهاي همسرگزيني
422
مطالعه به روي پره هاي توربين از نظر عملكرد و ارائه پروفيل اپتيم براي پره
423
مطالعه به كارگيري رهيافت برنامه ريزي ارتباطي در بازآفريني شهري ﴿نمونه موردي: محله همت آباد اصفهان﴾
424
مطالعه به منظور ايجاد ضوابط طراحي هيدروليكي راه ماهي پيچان نوع C
425
مطالعه به‌كارگيري نمودارهاي حد شكل‌دهي توسعه‌يافته
426
مطالعه بهره انرژي ساچمه ها در ICF با استفاده از حل معادلات MHD
427
مطالعه بهره توليد راديو ايزوتوپ هاي Sc از طريق واكنش هاي پروتون- القائيده
428
مطالعه بهزيستي مسير شغلي كاركنان و مقايسه تأثير مشاوره شغلي مبتني بر آن با مشاوره شغلي ساخت¬گرا بر بهزيستي و انطباق‌پذيري مسير شغلي
429
مطالعه بهسازي لايه‌ي كاتاليست كاتدي در پيل‌هاي سوختي غشا تبادل پروتون
430
مطالعه بهينه سازي عملكرد ميكرومبدلهاي مستطيلي يك لايه اي و چند لايه اي جهت خنك كردن قطعات الكترونيكي بسيار كوچك
431
مطالعه بهينه سازي محيط كشت و باززايي ارقام مختلف انگور
432
مطالعه بهينه سازي مصرف انرژي
433
مطالعه بوم سازي در حوزه كتاب آرايي ايراني در دوره اسلامي
434
مطالعه بيان برخي ژن هاي مسير بيوسنتزي استويول گلايكوزيدي تحت تاثير نوع و مقدار منبع هيدرات كربن در شرايط درون شيشه اي در گياه استويا (Bertoni Stevia rebaudiana)
435
مطالعه بيراستراتيگرافي پالئوزوئيك فوقاني در ناحيه سه- ابيانه
436
مطالعه بيشتر نيم ابرگروههاي سه تايي و سه تايي كامل
437
مطالعه بين بين نسلي تاثير ويژگي هاي اجتماعي - فرهنگي والدين بر ازدواج خويشاوندي فرزندان در شهر يزد
438
مطالعه بين فرهنگي كلمات ربط در چكيده هاي علوم نرم و علوم سخت
439
مطالعه بين محتواي كتاب هاي حرفه و فن با نيازهاي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي تهران منطقه 2
440
مطالعه بين نسلي ارزش‌كار در شهريزد
441
مطالعه بين نسلي سبك زندگي دختران و مادران در شهر يزد
442
مطالعه بينا رسانه اي فيلم و تئاتر در توليد يك اجرا ﴿با رويكرد به مجالس تعزيه ي ايراني
443
مطالعه بينا رسانه اي فيلم و تئاتر در توليد يك اجرا ﴿با رويكرد به مجالس تعزيه ي ايراني﴾
444
مطالعه بينانشانه اي داستان "گذر سياوش از آتش" از دوره قاجار تا عصر حاضر با رويكرد اسطوره كاوي
445
مطالعه بيو اكولوژي شته هاي Macrosiphuro rasae و بررسي فون شته هاي گلسرخ در اصفهان
446
مطالعه بيو سيستماتيكي كمپلكس گونه اي Silene meyeri در ايران
447
مطالعه بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه منطقه انارك
448
مطالعه بيواستراتيگرافي سازند قم در شمال شرق اصفهان (منطقه آبگرم)
449
مطالعه بيواستراتيگرافي و تحول حياتي مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه اسفه شهرضا
450
مطالعه بيواستراتيگرافي و ميكروفاسيس رسوبات ائوسن ( سازند جهرم ) در شمال غرب ناحيه بلداجي
451
مطالعه بيوسيستماتيك (مورفولوژي، آناتومي، كرئوموزومي و آناليز پروتئين ها) برخي از گونه هاي Triticum در ايران
452
مطالعه بيوسيستماتيك جنس Capparis L.در ايران
453
مطالعه بيوسيستماتيك جنس Sargassum C. Agardh. (Phaeophyta, (Sargassaceae با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي و ملكولي در سواحل جنوبي ايران
454
مطالعه بيوسيستماتيك كمپلس گونه اي...براساس داده هاي ريخت شناسي ومولكولي
455
مطالعه بيوسيستماتيكي جنس Polygonum L.دراستان مركزي
456
مطالعه بيوسيستماتيكي دو گونه O. michauxii و O. hohenackeriana در ايران
457
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه Poa bulbosaL ( ريخت شناسي و سيستوتاكسونومي ) در ايران
458
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي Silene L.Sect Melandriformes در سطح جمعيت در ايران
459
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي جنس Trigonella silene Palinotricha,S nurensis,S.Prilipkoana,S.hirticalyx در سطح جمعيت ايران
460
مطالعه بيوسيستماتيكي گونه هاي جنس Trigonella در استان مركزي
461
مطالعه بيولوژي و اكولوژي دلفين با تاكيد برخليج فارس
462
مطالعه بيومكانيك ورزشي
463
مطالعه بيومكانيكي شوت در رشته ورزشي فوتبال
464
مطالعه پارامتر هاي موثر بر توليد آنزيم پروتو پكتيناز توسط باكتري با سيلوس سابتيليس
465
مطالعه پارامتر هاي موثر بر خرده فروشي ها در پذيرش محصول جديد (مطالعه موردي: سوپر ماركت هاي واقع در شهرستان هاي مركزي استان مازندران)
466
مطالعه پارامتر هاي موثر بر خرده فروشي ها در پذيرش محصول جديد (مطالعه موردي: سوپر ماركت هاي واقع در شهرستان هاي مركزي استان مازندران)
467
مطالعه پارامتر هاي موثر بر نانو كامپوزيت هاي تهيه شده به روش لاتكس
468
مطالعه پارامتر هاي موثر بر هدايت الكتريكي الاستومرها
469
مطالعه پارامتر هاي موثر در ريسندگي الكتريكي پلي آميد
470
مطالعه پارامترها و استراتژي گذر از شبكه هاي مخابراتي آنالوگ به ديجيتال
471
مطالعه پارامترها و خواص در توليد غشاهاي نانو كامپوزيتي به منظور جداسازي گازي
472
مطالعه پارامترهاي تأثيرگذار بر حصول دقتهاي ابعادي و هندسي حين ماشين كاري آلياژهاي آلومينيوم كارشده
473
مطالعه پارامترهاي ديناميكي اثرگذار بر رفتار برگشتپذيري پليمرهاي سوپرامولكول هيدروژني
474
مطالعه پارامترهاي رئولوژي موثر در تهيه خمير سلول هاي HepG2-آلژينات به عنوان جوهر چاپگرهاي زيستي
475
مطالعه پارامترهاي ژنتيكي عملكرد و برخي خصوصيات مورفولوژيك در فاميل هاي ناتني گونه ي علوفه اي مرتعي بروموس ﴿ Bromus inermis﴾ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
476
مطالعه پارامترهاي فرآيندي مؤثر بر الكتروليز غشايي HClدر سلهاي احياء اكسيژن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
477
مطالعه پارامترهاي فرايند توليد با دستگاه ترمو باندينگ روي خصوصيات لايه نيافته پلي پروپيلن
478
مطالعه پارامترهاي فرايندي و موادي سنتز رزين پلي استر بهبود يافته با اكريليك با مشخصات خاص (مناسب براي پوشش هاي پودري)
479
مطالعه پارامترهاي فيزيولوژيكي وفعاليت انزيم هاي انتي اكسيدانت درگياه شاهي تحت تاثير متيل وپروپيل ايزوتيوسيانات درشرايط كشت درشيشه
480
مطالعه پارامترهاي مؤثر در تشكيل ريزساختار در نانو كامپوزيت هيبريدي پلي-وينيليدين¬فلورايد-گرافن-نانو لوله هاي كربني و تأثير آن بر خواص الكتريكي سامانه
481
مطالعه پارامترهاي مؤثر در فروشويي ايلمنيت احيا شده با كربن فعال
482
مطالعه پارامترهاي ماشين كاري بر زبري سطح در فرآيند تراشكارى توسط اندازه گيري شدت جريان موتور محركه
483
مطالعه پارامترهاي موثر بر بازدهي توربين هاي بادي
484
مطالعه پارامترهاي موثر بر توليد زرين پلي استر غير اشباع به روش بازيافت شيميايي PET
485
مطالعه پارامترهاي موثر بر ريز ساختار و تاثير آن بر خواص مكانيكي در نانوكامپوزيت YALCONAN / RBS / CVP
486
مطالعه پارامترهاي موثر بر فرآوري دانه جو به منظور طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه غلتك بخاري
487
مطالعه پارامترهاي موثر بر فرايند آيدايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
488
مطالعه پارامترهاي موثر بر كاهش افت فشار در خطوط انتقال نفت به كمك تزريق پليمر
489
مطالعه پارامترهاي موثر بررفتار سينتيكي فرآيند فداشوندگي در مواد كامپوزيت اپوكسي - نووالاك / كربن
490
مطالعه پارامترهاي موثر در سازگارسازي واكنشي الياژهاي پليمري بر پايه pp/pa6 در اكسترودرهاي دو پيچه همسو گرد
491
مطالعه پارامترهاي موثر در عملكرد غشاهاي حلال آلي در استحصال ژرمانيم
492
مطالعه پارامترهاي هيدروديناميكي مؤثر بر طراحي بدنه يك وسيله زيرسطحي خودكنترل
493
مطالعه پارامتري براي طرح بهينه شبكه هاي دو لايه
494
مطالعه پارامتري براي طرح بهينه گنبد هاي سازه فضا كار
495
مطالعه پارامتري تاثير زاويه حمله و عدد ماخ جريان و زاويه چينش و صلبيت زنجير پره بر روي عملكرد زنجير پره هاي متشكل از پره كمپرسورهاي NAŸA65
496
مطالعه پارامتري تشويه خاكستر سوخت نيروگاه با كربنات سديم
497
مطالعه پارامتري خواص تشعشعي ساختارهاي چند لايه اي بسيار نازك
498
مطالعه پارامتري شكست در صفحات تقويت شده حاوي ترك با روش اجزاي محدود
499
مطالعه پارامتري كيفيت درياماني شناورهاي تندرو در موج
500
مطالعه پارامتريك اثر برخورد ساختمان‌هاي مجاور بر عملكرد ساختمان‌ها با جداگر لرزه‌اي LRB
501
مطالعه پارامتريك اثر بريدگي چرخ بر روي تنش هاي چرخ و ريل در حوزه زمان و فركانس
502
مطالعه پارامتريك باد بر روي سازه هاي با سقف شيبدار داراي بازشو بر مبناي ديناميك سيالات محاسباتي
503
مطالعه پارامتريك بريدگي چرخ و اثرات آن در صداي قطارهاي پر سرعت
504
مطالعه پارامتريك و بررسي فرم بدنه شناور هاي تجاري از منظر مسائل هيدروديناميكي
505
مطالعه پارامتريك و تحليل عددي هيدروديناميكي سكوي ثابت
506
مطالعه پارچه هاي طراز در تمدن اسلامي با تاكيد بر دوره فاطميون مصر
507
مطالعه پاسخ به تحريك ورقهاي نازك مستطيلي با هدف تعيين امپدانس مكانيكي
508
مطالعه پاسخ به كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي salvia multicaulis
509
مطالعه پاسخ ديناميك بدنه شناور كامپوزيتي با در نظر گرفتن رفتار ويسكوالاستيك
510
مطالعه پاسخ فلئورسنس كلروفيلa در گياه تنباكو{Nicotiana Plumbaginifolia}تراريخته شده با ژن AtNRT2.1 در شرايط كمبود نيترات
511
مطالعه پاسخ فلوئورسنس كلروفيل a در جلبك تك سلولي Dunaliella تحت تنش شوري
512
مطالعه پاسخ فلورسنس كلروفيل a در گياه كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري
513
مطالعه پاسخ لرزه اي قابهاي خمشي فلزي با نامنظمي توزيع جرم در ارتفاع
514
مطالعه پاسخ نوري خطي و غير خطي نانوپوسته ها با استفاده ازتئوري ماي
515
مطالعه پاسخ هاي فيزيولوژيك و تغييرات مقدار تاكسول در كشت كالوس و سلول سُرخدار (Taxus baccata L.) تحت تأثير تنش خشكي
516
مطالعه پاشندگي موضعي و كنترل سرعت گروه در ساختارهاي كريستال فوتوني دوبعدي
517
مطالعه پايداري ديواره چاه ها در روش حفاري تحت فشار تعادلي در سازند آسماري ميدان نفتي M
518
مطالعه پايداري ساختماني آنزيم پپسين در حضور حرارت و دگرگون كننده هاي شيميايي
519
مطالعه پايداري سيستم هاي قدرت به روش تابع انرژي
520
مطالعه پايداري شناورهاي ماهيگيري
521
مطالعه پايداري شيرواني هاي خاكي مسلح شده باژئوتكستايل به روش اجزاي محدود
522
مطالعه پايداري شيروانيهاي مسير آزاد راه تهران - شمال و ارائه طرح پايدار سازي
523
مطالعه پايداري و تغييرشكل در ديوارهاي مركب ميخ‌كوبي-مهاري عميق جهت بهينه سازي طراحي آنها
524
مطالعه پايداري ولتا‍‍ژدر سيستم قدرت
525
مطالعه پايه‌اي كاربردهاي نانوتكنولوژي در نيروگاه‌هاي هسته‌اي آبسبك (بررسي نانو‌سيال خنك‌كننده‌ آلومينا و حفاظ هسته‌اي نانوبتن سيليكا)
526
مطالعه پتانسيل اقتصادي كانه زايي مس انديس كوه لخت در منطقه تودشك (شرق اصفهان)
527
مطالعه پتانسيل كل در برهمكنش يون هاي سنگين با استفاده از داده هاي توزيع سد همجوشي , calculation of the total potential in heavy lon reactions using fusion barrier distribution data
528
مطالعه پتانسيلهاي جنگلهاي استان چهارمحال و بختياري ازطريق GISدر معرفي گونه هاي چوبي صنعتي و نيمه صنعتي مديترانه اي
529
مطالعه پتروفيزيكي و ارزيابي خواص مخزني با استفاده از اطلاعات مغزه و تفسير لاگ تصويري NMR در يكي از ميادين ايران
530
مطالعه پتروگرافي ، پترولوژي، و ژئوشيمي مجموعه آتشفشاني منطقه سياه كوه (شمال شرق درياچه نمك )
531
مطالعه پتروگرافي و پترولوژيكي توده هاي نفوذي سهيل پاكوه و گلشكنان ( شمال نائين )
532
مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني و پهنه هاي دگرساني گرمابي وابسته منطقه شمال غرب نائين ﴿ايران مركزي﴾
533
مطالعه پتروگرافي وژئوشيميايي آلتراسيون هيدروترمال درمنطقه رنگان (جنوب غرب اردستان)
534
مطالعه پتروگرافي، پترولوژي و دگرساني گرمابي در نهشته پورفيري مس دره زار و ارتباط واحدهاي سنگي با كانسارسازي مس و موليبدن (كرمان، جنوب شرق ايران)
535
مطالعه پترولوژي ، ژئوشيمي و خاكهاي كمياب در توده هاي گرانيتوئيدي شمال و شمال شرق و شمال غرب اليگودرز با تاكيد بر روي انكلاو توده ها
536
مطالعه پترولوژي پلاژيو گرانيت ها و سنگ هاي وابسته در افيوليت نائين ( ايران مركزي)
537
مطالعه پترولوژي گرانيت آيركان ( شمال شرق استان اصفهان)
538
مطالعه پترولوژي گرانيتوئيدهاي شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان)
539
مطالعه پترولوژي وژئوشيمي ولكانيسم پالئوزوئيك زيرين (سيلورين) در دره ابيانه
540
مطالعه پترولوژيكي و ژئوشيميايي ولكانيك ها و پهنه هاي آلتراسيون وابسته، منطقه كوه لخت، تودشك ﴿جنوب غرب نائين﴾
541
مطالعه پخش بار DC.AC چند ترميناله - برنامه نويسي پخش بار DC-AC چند ترميناله
542
مطالعه پديدارشناختي تجربه زيسته دانشجويان از فرايند نگارش پايان نامه (مورد مطالعه: دانشجويان دختر مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان)
543
مطالعه پديدارشناختي تجربه زيسته زنان جامانده از مهاجرت كاري همسرانشان (مورد مطالعه: زنان دِهستان خانميرزا)
544
مطالعه پديدارشناسانه زنان داراي سابقه زندان درخصوص تجربه زندان (مورد مطالعه؛ بند نسوان زندان مركزي اصفهان)
545
مطالعه پديدارشناسانه و كاركردي پيكسيليشن در انيميشن
546
مطالعه پديده Condensation در الكترود كاتد پيل سوختي، PEM
547
مطالعه پديده پس خميدگي در ايزوتوپهاي اوتربيوم
548
مطالعه پديده تجمع يوني در محلولهاي سير شدة سولفات نقره در حلال مخلوط آب -اتانول در دماي 25C
549
مطالعه پديده ترابرد كوانتومي مبتني بر نظريه اطلاعات و بررسي روش هاي تجربي آن
550
مطالعه پديده تورم كف و همگرايي ديوارها در گالريهاي دنبال لايه معدن زغال سنگ پروده پنج طبس و روشهاي كنترل آن
551
مطالعه پديده خستگي در پره كامپوزيتي توربيني بادي
552
مطالعه پديده شكافت و معادله لانگوين , study of fission and langevin equation
553
مطالعه پديده شكافت ومعادله لانگوين
554
مطالعه پديده شناسي و تحليل ساختارهاي منسجم و فرآيندهاي انتقال در جريان‌هاي برخوردي نوساني
555
مطالعه پديده قوس‌زدگي در سدهاي خاكي با هسته رسي خالص و مقايسه آن در سدها با هسته رسي مختلط
556
مطالعه پديده نو بيسوادي در فارغ التحصيلان پنجم ابتدايي نهضت سواد آموزي شهر يزد در 3 سطح خواندن، نوشتن و محاسبات
557
مطالعه پديده‌هاي انتقال و تغيير شكل طي پخت كيك با استفاده از مايكروويو ساسپتور و بهينه سازي فرايند
558
مطالعه پذيرفتاري مغناطيسي نانو نوارهاي گرافيني دو لايه تا تقريب دومين همسايه
559
مطالعه پذيرفتاري مغناطيسي و ظرفيت گرمايي نانو نوار آرمچير در حضور ميدان مغناطيسي
560
مطالعه پراش غيرواكنشي گونه هاي Ne و Ar از روي سطح SiC به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
561
مطالعه پراكندگي رامان در نقاط كوانتومي نيم‌رسانا
562
مطالعه پراكنش زيستگاه هاي سمندر لرستاني Neurergus kaiseri
563
مطالعه پراكنش نانورس و خواص مكانيكي در نانوكامپوزيت لاستيك استايرن بوتادي¬ان/نانورس/كربنات كلسيم
564
مطالعه پرتو ايكس توليدي درتوكامك دماوند با استفاده از روش مونت كارلو
565
مطالعه پروتئوميكس افتراقي توده هاي منتخب اسپند ايراني ...به منظور ارزيابي مقايسه اي ماده هاي موثر هارمين وهارمالين
566
مطالعه پروفايل متابوليت هاي ليشمانيا اينفانتوم و مقايسه متابوليت هاي فازهاي لگاريتمي و ايستايي به وسيله روش طيف سنجي تشديد رزونانس مغناطيس هسته )1HNMR(
567
مطالعه پروفايل متابوليكي انگل فااسپاروم پلاسموديوم مالاريا در فاز رينگ و تروفوزيت به وسيله طيف سنجي...
568
مطالعه پروفايل متابونوميكس بيماري قلبي عروقي تصلب شرايين به كمك طيف سنجي ان ام آر
569
مطالعه پروفايلومتري و ميكروسكوپ الكتروني اثر سه نوع سيستم پاليش بر خشونت سطحي كامپوزيت هاي هيبريد
570
مطالعه پرونئين نوتركيب آميلوپلولاز Coh 4159
571
مطالعه پژوهش هاي جهاني در حوزۀ اخلاق پزشكي : يك تحليل علم سنجي
572
مطالعه پسااستعماري زندگي پاي اثريان مارتل با تكيه برمدل هانا آرنت
573
مطالعه پلي فنل هاي پوست، دانه و هسته انار و ارتباط آنها با رنگدانه هاي ميوه
574
مطالعه پلي مرفيسم تك نوكلئوتيدي 1171 - در پروموتورژن ماتريكس منالو پروتئيناز 3 ( 3- MMP) در سرطان سينه با استفاده از روش PCR- RFLP
575
مطالعه پلي مورفيسم DNA ماهواره اي ژن هاي IGF_ I و CYP19 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان درجمعيت اصفهان
576
مطالعه پلي مورفيسم DNA و الگوي پروتئيني ايزوله هاي قارچ Puccinia striiformis
577
مطالعه پلي مورفيسم GGC در اگزون شماره يك ژنeRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پروستات در منطقه اصفهان
578
مطالعه پلي مورفيسم پروموترژنTNTaدر بيماران ايراني مبتلا به آترواسكلرئزيس به روشPCR-RFLP
579
مطالعه پلي مورفيسم تكرار GGC در اگزون شماره يك ژن eRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
580
مطالعه پلي مورفيسم تكرارهاي GGC در اگزون شماره يك ژن eRF3/GSPT1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان كولور كتال در منطقه اصفهان
581
مطالعه پلي مورفيسم دو ميكروستلايت در ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان
582
مطالعه پلي مورفيسم دوميكروستلايت در ژن هاي TGFBR1 و NFKB1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منقطه ي اصفهان
583
مطالعه پلي مورفيسم هاي ژن NAT2 در سرطان هاي ناحيه پروگزيمال معده ) ديفيوز(
584
مطالعه پلي مورفيسم هاي ژن ميوستاتين و ارتباط آن با برخي صفات اقتصادي در بز مرخز
585
مطالعه پليمريزاسيون مونومر 1-بوتن با كاتاليزورهاي متالوسن و زيگلر ناتا
586
مطالعه پليمورفيسم تكرارهاي AAAG در پروموتر ژن ERRg و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان
587
مطالعه پهن شدگي و شبيه سازي طيف NMR پروتون در مولكول HP در اثر جفت شدگي با هسته دوتريم و وابستگي آن به دما
588
مطالعه پوشاك سنتي زنان آذربايجان و ارائه نمونه هاي جديد براساس نمونه هاي قديمي ﴿قرن 19﴾
589
مطالعه پوشاك معاصر زنان لر منطقه لرستان با پوشاك زنان دوره باستان با تاكيد بر قوم ماد
590
مطالعه پوشش زنان در نگارگري عصر صفويه و قاجاريه
591
مطالعه پوشش گياهي حوزه آبخيز شورتنگه دامغان
592
مطالعه پوشش گياهي كوه چينگري كوهدشت
593
مطالعه پوشش گياهي كوه چينگري كوهدشت
594
مطالعه پوشش گياهي و تعيين نقش آن در كاهش آمونيوم و فسفات ورودي به درياچه اوان
595
مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه كوچك
596
مطالعه پوياي سيستم بانكي با استفاده از نظريه كنترل بهينه تصادفي
597
مطالعه پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن در زندگي روستايي ﴿ مطالعه ي موردي: دهستان گل تپه - سقز﴾
598
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي
599
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان تاررود)
600
مطالعه پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم درنواحي روستايي مطالعه موردي:دهستان تاررود
601
مطالعه پيچيدگي نحوي زبان بينابين در سطح مختلف
602
مطالعه پيرامون پسماندهاي فضايي (Space Debris) وبررسي اثرات آن بر طراحي مفهومي و عملكرد يك ماهواره وبيان راهكارهاي حقوقي آن
603
مطالعه پيرامون كاربرد نانووايرهاي ZnO در توسعه " زيست حسگرهاي بر پايه ي ترانزيستورهاي FET" براي مقاصد تشخيص پزشكي
604
مطالعه پيرامون واحد آروماتيك و شبيه سازي آن توسط نرم افزار
605
مطالعه پيرامون واحد الفين و شبيه سازي آن به كمك نرم افزار Aspen Plus [اسپن پلاس]
606
مطالعه پيرسازي آلياژ2XXX Al از طريق شبيه سازي ديناميك مولكولي
607
مطالعه پيسه هاي ليزري و بكارگيري آن در مطالعه تغيير شكل اجسام
608
مطالعه پيش بيني سرعت خوردگي در لوله هاي انتقال نفت و گاز به روش DFC
609
مطالعه پيش بيني ميزان رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران باآسيب هاي رواني درافراد مبتلا به ملال جنسيتي
610
مطالعه پيشامدهاي بازگردنده درحضورمتغيرهاي توصيفي با بعد بالا
611
مطالعه پيشينه تاريخي و اعتقادي نقش طاووس و بازنمود آن در نگاره هاي ايراني
612
مطالعه پيوستگي و گسترش ابعادي كانيسازي سرب و روي در محدوده يال شمالي ايرانكوه با استفاده از روشهاي ژئوفيزيكي و تلفيق اطلاعات اكتشافي
613
مطالعه پيوند شدن برخي داروهاي ضدسرطان با پروتئين آلبومين سرم و توسعه مباني نظري پيوند شدن ليگاند به پيوند ماكرومولكول بر اساس مفهوم ظرفيت پيوندي
614
مطالعه پيوند شدن ستيل پيريدينيوم كلريد به آنزيم گلوكز اكسيداز
615
مطالعه پيوند ها دروب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي كشور , a study on the university library website links in iran
616
مطالعه پيوند هيدروژني بين مولكول‌هاي استيك اسيد
617
مطالعه پيوندهاي هيدروژني در زنجيره هاي پلي آلانين در نانو ساختار آلفا هليكس با بكارگيري نظريه تابعي چگالي
618
مطالعه تÊثير پروبيوتيك هاي لاكتوباسيلوس كازيي و لاكتوباسيلوس پاراكازيي جداشده از روده ماهي كپور معمولي بر بيان ژن P35 در رده سرطاني K265
619
مطالعه تئاتر آلترناتيو در مواجهه با گفتمان هژمونيك سرمايه‌داري بانگاهي به تئاترهاي گارژنيتزه و نان و عروسك
620
مطالعه تأثير آب بر عمليات حفاري و سيستم نگهداري در اطراف تونل‌ها، مطالعه موردي: تونل امامزاده هاشم
621
مطالعه تآثير آب زيرزميني در مكانيزم انتشار امواج حاصله از انفجار
622
مطالعه تأثير ارائه خدمات مرجع مجازي در بهبود رفتار اطلاع يابي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
623
مطالعه تأثير ارتباطات سياسي، بيش اعتمادي مديران و كسادي مالي برشدت سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه
624
مطالعه تأثير ارتفاع از سطح دريا و جهات جغرافيايي بر روي ويژگي هاي كمي درختان بلوط ايراني و تنوع گونهاي گياهان همراه آن در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل آموزشي و پژوهشي دانشگاه رازي) 
625
مطالعه تأثير ارزش عملكردي، اجتماعي و احساسي بر قصد تعامل مستمردر شبكه هاي اجتماعي فروشگاه اينترنتي زنبيل
626
مطالعه تأثير ارزش ويژه برند مقصد گردشگري بر قصد بازديد مجدد (مطالعه موردي: گردشگران ورزشي شهر اصفهان)
627
مطالعه تأثير استفاده از سيليكات هاي لايه اي ميكا بر ريز ساختار، عبوردهي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن
628
مطالعه تأثير افزودن زيركونيم به آلياژ پايه منيزيم براي كاربرد به‌عنوان ايمپلنت و بررسي خواص خوردگي آن در محيط شبيه‌سازي‌شده بدن
629
مطالعه تأثير افشاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت بر حق الزحمه و كيفيت حسابرسي
630
مطالعه تأثير انحناء مجراي خم 90 درجه بر رفتار جريان سيال ويسكوالاستيك توسط روش PIV و حل عددي
631
مطالعه تأثير انديشه ابن‌عربي بر آثار كمال‌الدين بهزاد
632
مطالعه تأثير بحران مالي جهاني بر درماندگي مالي، مديريت سود و قيمت گذاري اقلام تعهدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
633
مطالعه تأثير بي نظمي در فواصل فريم بندي در ارتعاشات سيستم رانش شناور
634
مطالعه تأثير بي نظمي و ناخالصي در گرافن
635
مطالعه تأثير تراكم پارچه بي بافت به روش سوزن زني بر خواص راحتي پوشاك لايه دار
636
مطالعه تأثير تغيير در سيستم قاب‌بندي (ثابت،شناور يا تركيبي) بر استحكام سازه شناور تندرو آلومينيومي
637
مطالعه تأثير تنشهاي برجا در در مكانيزم تغيير شكل و پايداري شيب هاي بلند
638
مطالعه تأثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد (FST) بر پاسخ هاي هورموني و شاخص آندروژن آزاد (FAI) بازيكنان فوتبال
639
مطالعه تأثير روايت در تصويرسازي ميني‌مال
640
مطالعه تأثير ساختمان پارچه‌هاي تاري پودي پيراهني بر انعطاف‌پذيري و بازگشت از چروك در جهات مختلف
641
مطالعه تأثير سليقه و سفارشهاي شخصي در تحولات طرح و نقش فرش دورۀ قاجار
642
مطالعه تأثير سيليكات هاي لايه اي ميكا بر ريز ساختار، عبوردهي، خواص مكانيكي و بلورينگي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد-6
643
مطالعه تأثير شرايط فرآيندي بر ساختار و خواص فوم¬هاي پليمري
644
مطالعه تأثير ظرفيت نوآوري و كارآفريني ملّي بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه
645
مطالعه تأثير فاكتور تاب و كشش ريسندگي بر خواص تاب زندگي نخهاي ريسيده شده در سيستم رينگ
646
مطالعه تأثير فرهنگ بر عروسك هاي دست ساز سنتي (ليلي دستي) قوم لر با رويكرد نشانه شناسي
647
مطالعه تأثير فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني راهبردي بر عملكرد زيست‌محيطي با نقش واسطه‌اي رفتار شهروند-زيست‌محيطي و نقش تعديل گر ابتكارات زيست‌محيطي (موردمطالعه: شركت‌هاي صنعتي و معادن شمال استان فارس)
648
مطالعه تأثير قطبيت پيوند بر ساختار الكتروني ،انتقال بار، رزونانس و قدرت پيوند هيدروژني در تركيب 3-آمينو پروپن تيال و مشتقات آن
649
مطالعه تأثير گفتمان مشروطه بر نقاشي عصر قاجار
650
مطالعه تأثير لايه بالاست مسلح شده با مصالح ژئوسنتتيك در پل¬هاي راه¬آهن
651
مطالعه تأثير لايه هاي مارني بستر در تخريب زيرسازي جاده، مطالعه موردي (كمربندي خان زنيان محور شيراز- بوشهر)
652
مطالعه تأثير مديريت ريسك بر عملكرد شركت با نقش چابكي سازماني و كيفيت عملكرد حسابرسي داخلي
653
مطالعه تأثير مكمل ترزيقي ويتامين د بر فاكتور اندوتليان عروق، پروتئين حساس واكنش گر (c (hs-CRP و پروفايل قند و لپيد در بيماران ديابت نوع دو مبتلا به كمبود ويتامين د
654
مطالعه تأثير مهارت هاي زندگي بر بهزيستي اجتماعي زنان 20 تا 45 ساله شهرستان فردوس
655
مطالعه تأثير نمك هاي مس، منگنز و موليبدات بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي پايه واناديم بر روي آلياژ منيزيم
656
مطالعه تأثيرات جنگ تحميلي بر تحول سكونتگاه‌هاي روستايي شهرستان قصرشيرين
657
مطالعه تأثيرات نقاشي آرت¬نوو بر بازنمايي فيگور زنان در تصويرسازي¬ فشن
658
مطالعه تأثيرات واكنشهاي مختلفبر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم‐تريتيوم
659
مطالعه تأثيراعتبار شخصيتهاي مشهور (شُهره يا سلبريتي) بر ارزش ويژه برند با نقش ميانجي گرانه اعتماد برند
660
مطالعه تئوري 2و3 – نفتالن ديول سولفيدها، گرافن سولفونات و آنتراكويينونها: شناسايي يون هاي فلزي با كرون اترها، شناسايي گازها و مطالعه نيمه هاديهاي آلي در حالت پايه و برانگيخته٬حالت گذار٬آناليز كنفورماسيوني و فعاليت زيستي
661
مطالعه تئوري اثر حلال بر جهت گزيني حلقه افزايي 3،1 دوقطبي آزيد-آلكين
662
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
663
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
664
مطالعه تئوري اثر ضد باكتريايي برخي كيليت كننده هاي آهن به عنوان داروهاي بازدارنده سيدروفورها
665
مطالعه تئوري استاتيك و ديناميك شناورهاي چوبي
666
مطالعه تئوري برخي مشتقات بنيزيميدازول به عنوان داروهاي ضد مالاريا و ضد الكل و تعيين جايگاه فعال دارويي آنها
667
مطالعه تئوري برهمكنش داروهاي ضدديابت با نانولوله هاي كربني تك ديواره
668
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و مس جايگزين شده در فولرن C80 به عنوان سنسور براي گازهاي مونوكسيدكربن و مونوكسيد نيتروژن
669
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و منيزيم جايگزين شده در فولرن سي 82 به عنوان سنسور براي گاز مونوكسيد كربن
670
مطالعه تئوري تأثير گروه عاملي نيتروزآمين استخلاف شده بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله آلومينيوم- نيتريد زيگزاگ
671
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
672
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
673
مطالعه تئوري تابعيت چگالي برروي قابليت استفاده از كورانولن در باطري هاي ليتيومي
674
مطالعه تئوري تابعيت چگالي روي تاثير اندازه مولكول روي پتانسيل يونيزاسيون، الكترون خواهي و باند گپ در نانو ذرات فلورن 30-20
675
مطالعه تئوري‐ تجربي اثر فركانس تماس بر نرخ انتقال حرارت ميان سوپاپ دود و نشيمنگاه
676
مطالعه تئوري تشكيل كمپلكس يون هاي فلزي با كرون اترها٬آزاكرونهاو پداندهاي جديد حاوي پيريدين و فلئوروگلوسينول در حالت پايه و برانگيخته: محاسبه خواص فيزيكي (مانند ممان دوقطبي٬سختيو ...)٬حالت گذار و آناليز كنفورماسيوني
677
مطالعه تئوري جذب نيتروس اكسيد بر روي پورفيرين هاي فلزات واسطه جايگزين شده در فولرن C86
678
مطالعه تئوري حذف الكتروليت ها در محيطهاي متخلخل
679
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهم كنش هاي آن با تيو فنول ها از طريق روش هاي محاسباتي
680
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
681
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
682
مطالعه تئوري رنگدانه كومارين براي سل هاي خورشيدي حساس شده به رنگ
683
مطالعه تئوري رويه انززي پتانسيل و ثابت سرعت واكنش اكسيزن اتمي با وينيل فلورايد
684
مطالعه تئوري ساختار الكتروني برخي مشتقات آنترانيليك اسيد به عنوان تركيبات ضد باكتريايي شودوموناس آنروژينوزا
685
مطالعه تئوري سل‌هاي خورشيدي حساس شده با رنگ بر پايه نانوساختارهاي نيمه هادي
686
مطالعه تئوري سينتيك اكسايش الكتروشيميايي چند كتكول در حضور چند نوكلئوفيل تيول دار
687
مطالعه تئوري سينتيك و مكانيسم شيميايي واكنش مولكول اكسيزن با راديكالهاي cF3 , cci3
688
مطالعه تئوري سينيتيك و مكانيسم واكنش اكسيژن اتمي با دي سولفيد كربن و مونو كسيد برم
689
مطالعه تئوري كرون اترها و پداندهاي حاوي نفتالن، زايلين و كوئينولين در حالت پايه و برانگيخته : آروماتيسيته به روش ،NICS آناليز كنفورماسيوني، حالت گذار و مطالعه QSARداروها
690
مطالعه تئوري ماكروسيكل ها و ريسپتورهاي تتراآميد, تترااستر وتياكرون هاي حاوي فنلين دي آمين و رزورسينول(1و3- دي هيدروكسي بنزن): محاسبه سختي, قطبش پذيري و پايداري حدواسط ها و همچنين آروماتيسيته اين تركيبات با روش NICS
691
مطالعه تئوري مكانيزم هاي بافندگي
692
مطالعه تئوري و آزمايشگاهي فرآيند خشك‌كردن و باز جذب آب قارچ در يك خشك‌كن پرشده
693
مطالعه تئوري و تجربي توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي از جنس مواد هدفمند
694
مطالعه تئوري و تجربي خواص مكانيكي كامپوزيت‎هاي پليمري تقويت شده با نانو ورق هاي گرافن
695
مطالعه تئوري و تجربي رفتار مواد مركب تك جهته در بار گذاري هاي خارج محور
696
مطالعه تئوري و تجربي عوامل موثر بر طراحي و خواص ترموپلاستيك ها در قالب هاي چند حفره اي
697
مطالعه تئوري و طراحي ژيروسكوپ
698
مطالعه تئوري والمان محدود وابستگي سختي و فركانس طبيعي فنرهاي مارپيچ با مقاطع مختلف بر حسب ويژگيهاي هندسي به كمك نرم افزار ABAQUS
699
مطالعه تئوري(محاسباتي) شناسايي يون هاي فلزي توسط كرون اترها, آزاكزونها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين, دي نفتوسولفيد و پيروكالول در حالت پايه و برانگيخته و آناليز كنفورماسيوني: محاسبه خواص فيزيكي ( مانند ممان دوقطبي سختي و...) و مطالعه حالت گذار
700
مطالعه تئوريك و شبيه سازي ناوبري يك ربات متحرك
701
مطالعه تئوريكي تجربي اثر سرمايه اجتماعي بر فرايند كارآفريني سازماني در كارخانه كشت و صنعت شمال
702
مطالعه تا ثير تغييرات فريم بندي در هزينه ساخت و وزن يك فروند تانكر بارج 5000 تني
703
مطالعه تاب آوري كالبدي محيطي جوامع شهري با تاكيد بر پهنه هاي ناكارآمد: مورد بافت ناكارآمد محله سليماني – تيموري منطقه 10 شهرداري تهران
704
مطالعه تابش ايكس در برهم كنش ليزرهاي پالسي پرشدت با پلاسما
705
مطالعه تابش هاوكينگ
706
مطالعه تابع پتانسيل انتقال پروتون در سيستم پيريميدين -پيريميدينيوم
707
مطالعه تابع طيفي و پلالالالاسمون ها در گرافن، به كمك نظريه تابعي چگالي
708
مطالعه تاثير َآتورواستاتين و لوزارتان بر عملكرد كليه و ميزان بيان فاكتورهاي ... و ... به دنبال آسيب هاي ناشي از ايسكمي خونرساني مجدد كليه در موش صحرايي
709
مطالعه تاثير آدنوتونسيلكتومي برسطح ايمنوگلوبولينهاي G,M,A سرم افراد زير 15 سال در بيمارستان اميرالمومنين رشت
710
مطالعه تاثير آرايش يافتگي ناشي ازجريان نانولوله هاي كربني بر بلورينگي و خواص مكانيكي محصولات تزريقي
711
مطالعه تاثير آموزش بر آگاهي بيماران ايسكميك قلبي بستري در بخشهاي داخلي قلب ، در مورد مراقبت از خود در منزل در بيمارستان دكتر حشمت رشت ، سال 1373
712
مطالعه تاثير آموزش مهارت خودآگاهي بر ارتقا مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دستاني در خانه اسباب بازي منطقه 2 و 10 شهراري تهران
713
مطالعه تاثير آموزش مهارت هاي زيباشناختي و ديالوژيكي به اعضاي هيئت علمي بر ميزان كاربست مولفه هاي تدريس اثربخش توسط آنها و ارائه مدل مفهومي در اين زمينه
714
مطالعه تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و نيازهاي آموزشي معلمان ابتدايي شهرستان پارس آباد
715
مطالعه تاثير آموزشهاي خانواده انجمن اوليا و مربيان بر مهارتهاي تربيتي در زمينه رشد (عاطفي ، جسماني ، اخلاقي ، اجتماعي ) والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه آنان در سطح شهر تهران
716
مطالعه تاثير آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت دبيران دبيرستانهاي شهربابك بر بكارگيري روشها و فنون تدريس نوين از نظر آنان
717
مطالعه تاثير اتصالات سيم پيچهاي ترانسفورمر قدرت بر انتشار فروافتادگي هاي ولتاژ
718
مطالعه تاثير اتصالات مكانيزم مفصلي (Pin-Fuse Joints) در استهلاك انرژي در قابهاي ساختماني
719
مطالعه تاثير اتمهاي فلزات قليليي كپسوله شده در مولكول c06 روي خواص الكترونيكي آن با استفاده از روش نظريه تابع چگالي , study the effect of encapsulated alkali metals atoms on the electrical properties of c06molecule using density function theory
720
مطالعه تاثير احداث ساختمانهاي بلند مرتبه بر كاربري هاي شهري (مطالعه موردي شهر قائمشهر)
721
مطالعه تاثير اخبار بر نوسانات بازار ارز به وسيله متن‌كاوي
722
مطالعه تاثير اختلاط الياف بر مويينگي نخ توليدي در سيستم ريسندگي رينگ
723
مطالعه تاثير ادوات FAŸŸCTS در سيستم هاي قدرت
724
مطالعه تاثير ارزشيابي كيفي - توصيفي برمهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال سوم دوره ابتدايي نسبت به روش هاي كمي در مدارس شهرستان گرمسار
725
مطالعه تاثير ارزشيابي مستمر بر فرآيند يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 ري
726
مطالعه تاثير استرپتومايسس هاي بومي جهت كنترل بيولوژيك ميكروبي قارچ هاي پاتوژن آلترناريا آلترناتا و آلترناريا سولاني
727
مطالعه تاثير استفاده از آزمايشگاه در فرآيند تدريس و يادگيري بر ميزان يادگيري و رضايت دانش آموزان از تدريس در درس علوم اجتماعي
728
مطالعه تاثير استفاده از تكنولوژي هاي فن آوري اطلاعات برنظام واحدهاي تابعه معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشگي و خدمات بهداشتي درماني تهران
729
مطالعه تاثير اصلاح كننده سطحي نانو كلي بر تشكيل ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت هاي پليمري
730
مطالعه تاثير افزودن استروئيد خوراكي به آنتي بيوتيك در درمان اتيت مدياي همراه با افيوژن (Come) در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
731
مطالعه تاثير افزودن سولفات منيزيم به ليدوكائين در طول مدت بلوك حسي و حركتي شبكه آگزيلاري در اعمال جراحي ساعد و دست در سال هاي 89- 1388 در بيمارستان پورسيناي رشت
732
مطالعه تاثير انواع كاني هاي رسي در كاهش تخلخل موثر و نفوذ پذيري در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
733
مطالعه تاثير بار ناشي از آب زيرزميني بر پوشش بتني تونل ها
734
مطالعه تاثير بارهاي ديناميكي ناشي از انفجار بر پايداري تونلهاي سه گانه تالون - آزاد راه تهران شمال
735
مطالعه تاثير بخشهاي مختلف ميوه خربزه بر سنگ كليه در رات
736
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي الكتروريسي بر ميزان رهايش داروي نانو الياف زيست تخريب پذير
737
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي فرآيندي و موادي بر خواص تك لايه YLP كامپوزيت پلي اتيلن - پلي اتيلن باماتريس حاوي ذرات نانو YALC
738
مطالعه تاثير برخي پارامترهاي دستگاه كشش بر ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ پلي پروپيلن توليد شده در سرعتهاي برداشت متفاوت
739
مطالعه تاثير برگزاري كارگاههاي آموزش سواد اطاعاتي بر رفتار اطلاع يابي كاربران كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهر دامغان
740
مطالعه تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور استان يزد
741
مطالعه تاثير بهسازي كاركنان بر بهره‌وري عملكرد كاركنان اداره آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران
742
مطالعه تاثير پارامترهاي دوده و سيستم پخت بر حرارت زدايي آميزه ترد تاير باري و جدايي ترد ـ كاركاس
743
مطالعه تاثير پارامترهاي ديناميك تماس بر پاسخ ديناميكي اجسام
744
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايند بر ريز ساختار نانو كامپوزيت SBR/Graphene و بررسي خواص مكانيكي-گرمايي آن
745
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايندي و رئولوژيكي بر ريزساختار الياف آلياژي بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) تهيه شده به روش الكتروريسي مذاب
746
مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف موثر در ضريب پوشش (factor Cover)
747
مطالعه تاثير پارامترهاي موثر پلاسما بر روي رفتار امواج تراهرتز
748
مطالعه تاثير پارامترهاي هندسي بر ميدان جريان غشاء اسمز معكوس مارپيچي
749
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي چند درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
750
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي يك درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
751
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكو درماي جهش يافته با استفاده از نشانگر مولكولي STS
752
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش انزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكودرماي جهش يافته با استفاده از نشانگر STS
753
مطالعه تاثير پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر فعاليت متابوليك سلول‌هاي FLS در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
754
مطالعه تاثير پودر لاستيك بازيافتي بر رفتار و خواص پلي اتيلن و مقايسه با ترموپلاستيك الاستومر مشابه
755
مطالعه تاثير تاب نهايي بر روي استحكام نخ هاي دولا
756
مطالعه تاثير تحصيلات والدين بر رشد وتكامل اجتماعي فرزندان
757
مطالعه تاثير تماشاي برنامه هاي آموزشي شبكه آموزش سيما بر موفقيت تحصيلي دانشپذيران دانشگاه پيام نور مركز شهرري
758
مطالعه تاثير تنش پسماند در فلزات بر روي سرعت انتشار امواج الاستيك
759
مطالعه تاثير تنش پسماند ماشينكاري روي بازگشت فنري در فرآيند ماشينكاري- شكل دهي تركيبي
760
مطالعه تاثير جابجايي شعاعي ومحوري سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت بر مشخصه پاسخ فركانسي مبتني برFEM
761
مطالعه تاثير جايگزيني كاديوم به جاي منگنز و بررسي اثر دماي بازپخت بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي منگنايت
762
مطالعه تاثير جرم مولكولي و مقدار لاستيك طبيعي بر روي چگونگي پراكنش نانو سيليكات لايه اي در آميزه لاستيك طبيعي - لاستيك بوتادين - نانورس و تاثير آن بر خواص مكانيكي آميزه
763
مطالعه تاثير جنس سنگ بر روي اندازه بارسنگ در طراحي انفجار در معادن روباز
764
مطالعه تاثير جنسيت ، تحصيلات و قدرت در ارتباط كلامي كارمند، مدير و ارباب رجوع در دانشگاه علوم پزشكي تهران
765
مطالعه تاثير جنسيت بر رفتار سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
766
مطالعه تاثير حاكميت شركتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران
767
مطالعه تاثير حضور كربنات كلسيم بر پراكنش لايه اي ارگانوكلي و رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت
768
مطالعه تاثير حضور نانو بر روي ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي yalc onan / MDPE / OO با تاكيد بر آرايش نانو در فرآيند تزريق
769
مطالعه تاثير حضور نانو تيوب بر روي رفتار كمانش يك ورق نانو كامپوزيت پايه پليمري
770
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر مورفولوژي مخلوط (NBR/SBR)
771
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر ويژگي ولكانشي و خواص كاربردي مخلوط ACM/NBR
772
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكا در آلياژ پلي پروپيلن / پلي بوتيلن ترفعالات
773
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكات لايه اي بر روي مقاومت سايشي آميزه ي لاستيكي بر پايه مخلوطNR/BR
774
مطالعه تاثير حضور نانوتيوب روي نوع و مورفولوژي بلور پلي پروپيلن
775
مطالعه تاثير حضور نانولوله هاي كربني بر خواص ويسكوالاستيك و حافظه شكلي نانوكامپوزيت TPU/CNT
776
مطالعه تاثير داروي سيپروفلوكساسين بر انتقال پروتئين هالو ترانسفرين انساني در حضور نانو ذرات نقره توسط روشهاي اسپكتروفتومتري
777
مطالعه تاثير درجه ولكانش و الاستيسيته شبكه بر آستانه رسانش نانو كامپوزيت بر پايه الاستومرEPDM و هيبريد نانو گرافيت/اكسيد مغناطيسي آهن
778
مطالعه تاثير درصد مالكيت سهامداران بر سطح كيفيت افشا و نقد شوندگي سهام
779
مطالعه تاثير دروس شعر انگليسي دوره كارشناسي زبان انگليسي روي مهارت نوشتاري دانشجويان سطوح متوسطه زبان انگليسي
780
مطالعه تاثير دما بر خواص نوري نانو ساختار بلور فوتوني يك بعدي فلزي
781
مطالعه تاثير دماي شعله در محفظه احتراق توربين هاي گاز صنعتي بر توليد NOx
782
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در كارايي ، نوآوري و بهره وري سازمتني (كاركنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي )
783
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن فعاليت كوتاه مدت بر كارائي كاركنان و سرپرستان شهرداري استان تهران (مطالعه موردي: مناطق 7، 8، 9، 10 شهرداري تهران )
784
مطالعه تاثير ديازپام و گياه مورت بر روي الگوي خواب موش هاي صحرائي
785
مطالعه تاثير ديوار و جريان برشي ورودي بر رفتار جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر پشت سرهم
786
مطالعه تاثير ذرات نانو پودر روي پارامترهاي سراميك پيزوالكتريك PZT و استفاده از روش سل ژل براي ساخت لايه هاي نازك , Study the of particle size of nanopwder on PZT piezoelectric ceramics and preparing PZT thin fils by sol-gel method
787
مطالعه تاثير ذهنيت فلسفي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان تيز هوش مقطع متوسطه استان البرز.
788
مطالعه تاثير رابطه هويت اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين
789
مطالعه تاثير رفتارهاي اجتماعي زيست محيطي بر توسعه اجتماعي زنان (مطالعه موردي: زنان شهرستان تاكستان)
790
مطالعه تاثير روش تهيه(محلولي و اختلاط مذاب)بر پراكنش ارگانو كلي و بررسي خواص ديناميكي-مكانيكي در نانو كامپوزيت BR/organoclay
791
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
792
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
793
مطالعه تاثير روشهاي تدريس مبتني بر نظريه هوش هاي چندگانه بر يادگيري در آموزش تركيبي
794
مطالعه تاثير ساختار ضريب آبدوستي surface wettability و خواص نانو كامپوزيت EPDM/PP مونتموريلو نيت سازگار شده توسط EVA
795
مطالعه تاثير ساكشن گوش مياني قبل از گذاشتن VT بروضعيت شنوايي پنجاه بيمار مبتلا به اوتيت مدياي مزمن همراه با افيوژن در مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت
796
مطالعه تاثير سبك تدريس معلمان پايه پنجم ابتدايي در رشد مفاهيم علمي دانش آموزان منطقه يك شهر تهران
797
مطالعه تاثير سبك هاي فرزند پروري والدين برسبك دلبستگي،بهزيستي ذهني ،مسئوليت پذيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان مهريز در سال 1395
798
مطالعه تاثير سرمايه فكري بر رفتار كارآفرينانه كاركنان دانشگاه پيام نور تهران جنوب
799
مطالعه تاثير سندرم قبل از قاعدگي بر يادگيري دختران دبيرستاني
800
مطالعه تاثير سه بازدارنده خوردگي در بتن مسلح/محلول شبيه‌سازي شده‌ي بتن
801
مطالعه تاثير سه رقم پسته (اكبري ،احمدآقايي و فندقي )روي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيك
802
مطالعه تاثير سيتالوپرام و عصاره آبي زعفران بر روي سيستم توليد مثل درموش هاي افسرده نر
803
مطالعه تاثير سيستم مهاربند ثانويه در ساختمان هاي بلند با سازه هاي شبكه مورب
804
مطالعه تاثير سيستمهاي اطلاعاتي بر عملكرد زنجيره تامين و سازمان در شركت صنايع هواپيما سازي ايران
805
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
806
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
807
مطالعه تاثير شرايط فرآيندي بر ريز ساختار و خواص نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد و نانولوله كربني چند ديواره
808
مطالعه تاثير شكل و ابعاد سنسور بر روي سيگنالهاي دريافتي در تست غير مخرب با تكنيك SMFM
809
مطالعه تاثير ضخامت لايي هاي بي بافت بر خواص راحتي پوشاك
810
مطالعه تاثير طرح واره درماني بر افزايش عزت نفس وكاهش افكار خودآيند منفي افراد افسرده بستري در مركز روانپزشكي شهيد هاشمي اراك
811
مطالعه تاثير طول مونومر در پليمريزاسيون آلفاولفين هاي سنگين در حضور الكترون دهنده سيلاتي
812
مطالعه تاثير عوامل اجتماعي - فرهنگي بر توسعه آموزش مجازي در ايران
813
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخل TiO2تهيه شده به روش سل- ژل
814
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخلTiO تهيه شده به روش سل- ژل
815
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر خواص مكانيكي كامپوزيتها
816
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر رهايش چند دارو
817
مطالعه تاثير فشارو دما بر سختي، گرماي ويژه و دماي دباي انبوهه و نانولايه‌AN(A=Tb,Dy,Ho) و آلياژ‌هايTbxDy1-xNوHoxDy1-xN
818
مطالعه تاثير فن آوري هاي جديد ديجيتال بر سطح كيفي هنر عامه پسند ﴿سينما،موسيقي﴾در دهه هشتاد ايران
819
مطالعه تاثير فن آوري هاي جديد ديجيتال بر سطح كيفي هنر عامه پسند ﴿سينما،موسيقي﴾در دهه هشتاد ايران
820
مطالعه تاثير قطر نانوكانال بر روي حالت گذار در جريان كوئت توسط ديناميك مولكولي
821
مطالعه تاثير قطر وتعداد ساچمه بر وضعيت تنش دربيرينگ هاي شيار عميق با روش المان محدود
822
مطالعه تاثير كربور سيليسيم به عنوان عامل تلقيح و يا پيش تلقيح در ساختار چدنهاي خاكستري
823
مطالعه تاثير كنترل كننده يكپارچه توان ﴿UPFC) بر بهبود پايداري گذراي سيستمهاي قدرت
824
مطالعه تاثير كود نيتروژن بر برخي صفات زراعي ، عملكرد واجزاي عملكرد سه رقم يولاف درشرايط بدون تنش وتنش خشكي پس از گرده افشاني
825
مطالعه تاثير كيتون سان بررشد ريزنمونه وريزغده زايي سيب زميني در شرايط درون شيشه اي
826
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
827
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
828
مطالعه تاثير گردش گران بر فرهنگ بومي گناوه
829
مطالعه تاثير متغيرهاي دما و زمان رنگرزي بر ميزان جذب الياف پلي پروپيلن اصلاح شده
830
مطالعه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر رشد بازار سرماي
831
مطالعه تاثير متقابل نانو ذرات فلزي با تركيبات دارويي به روش هاي اسپكتروسكوپي وشيميايي و كاربرد هاي تجزيه آن
832
مطالعه تاثير مجلات سينمايي ايران با محوريت بررسي تاثير مجله فيلم در سينماي ايران در دهه 70 ايران
833
مطالعه تاثير محيط خانواده بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر دوره ي متوسطه پيش دانشگاهي
834
مطالعه تاثير مداخله هاي زودهنگام بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي دوره ابتدايي
835
مطالعه تاثير مديريت تلفيقي كودهاي شيميايي و آلي بر تجمع نيترات ، عناصر غذايي كم مصرف و پرمصرف در كاهو )Lactuca Sativa L.(
836
مطالعه تاثير مراكز يادگيري محلي از ديدگاه مديران و آموزشياران و مقايسه اين دو ديدگاه با يكديگر در شهر تهران سال 84
837
مطالعه تاثير مكش و دمش بر كنترل جريان سيال بر انتقال حرارت از تك سيلندر مربعي تحت زاويه
838
مطالعه تاثير مكمل ويتامين "د" بر شاخص هاي آنتروپومتريك و هورمون هاي آندروژن در مبتلايان به سندروم تخمدان پلي كيستيك تحت درمان با رژيم كم كالري
839
مطالعه تاثير مواد شيميايي مختلف در فرمولاسيون فلورو كربنها بر خواص دافعيت
840
مطالعه تاثير موقعيت ورودي و خروجي انباره اگزوز در دستيابي به افت انتقال مطلوب
841
مطالعه تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر روي رشد و نمو اندام زايشي نر در گياه نخود Cicer Arientinum
842
مطالعه تاثير ميزان كاربست متاتئوريهاي برنامه درسي بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه هاي شهر تهران
843
مطالعه تاثير ناخالصي سولفور بر خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك تري اكسيد تنگستن به روش اسپري پايروليزيز , Study of effect of sulfur impurities on structural and optical properties of tungsten three thin film prepared by spray pyrolysis
844
مطالعه تاثير ناخالصي منگنز بر خواص ساختاري ، الكتريكي ، اپتيكي و مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيد قلع به روش اسپري پايروليزيز , Study the effect of mangnes impurities on structural,electrical,optical and magnetic properties of sno2 thin films prepared by spray pyrolysis technique
845
مطالعه تاثير نانو ذرات در تعيين مورفولوژي و خواص ويسكوالاستيك مذاب سامانه سه فازي
846
مطالعه تاثير نانو ذرات گرافن بر رفتار فازي، مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي در آميزه هاي نامتقارن ديناميكي با رفتار فازي LCST: پلي استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
847
مطالعه تاثير نانو ذرات منگنز دي اكسيد (Mno2) برخواص دي الكتريك نانو كامپوزيت هاي پليمري
848
مطالعه تاثير نانو ذران گرافن بر مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي آميزه پلي استايرن/پلي متيل متاكريلات
849
مطالعه تاثير نانو لوله كربني بر رفتار مكانيكي سامانه هاي هيبريدي سيكلو الفين كوپليمر (COC)و اتيلن1-بوتن كوپليمر (EBC)
850
مطالعه تاثير نانوتيوب كربني چندجداره و پرتوي الكتروني بر خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ بر پايه SBR/NBR حاوي دوده
851
مطالعه تاثير نانوذرات در ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري با درنظرگرفتن اثر تجمع ذرات
852
مطالعه تاثير نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسيد بر آرايش يافتگي، بلورينگي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل
853
مطالعه تاثير نانورس و ولكانش ديناميكي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ PVDF/ACM
854
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خاصيت خستگي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
855
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خواص الكتريكي و مكانيكي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
856
مطالعه تاثير نحوه تغذيه الياف برخوصيات نخ اصطكاكي
857
مطالعه تاثير نرم افزار آموزش رياضي انياك بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر سال اول راهنمايي ناحيه 2 يزد
858
مطالعه تاثير نرم كننده ها بر خواص انعكاسي - رنگي منسوجات
859
مطالعه تاثير نسبت كشش بر خواص مورفولوژيكي نانو الياف توليد شده به روش استخراج آميخته اي پرو پلين پلي پوتيلن ترفتالات ﴿PP/PBT) با استفاده از پردازش تصوير
860
مطالعه تاثير نظام آموزش از دور بر ميزان سواد هاي چند گانه(سواد اطلاعاتي،چاپي، رايانه¬اي، رسانه¬اي) دانشجويان دوره¬هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران
861
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
862
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
863
مطالعه تاثير نمايه هاي اقليمي بر تغييرات دما و بارش فصول سرد سال در ايران مركزي
864
مطالعه تاثير نوع اتصال بر رنگرزي پوشاك آماده
865
مطالعه تاثير نوع دهنه و هندسه دهنه بر روي تراكم پودي پارچه هاي تاري - پودي
866
مطالعه تاثير نوع لاستيك و دانسيته اتصالات عرضي بر عبورناپذيري آميزه‌هاي لاستيكي
867
مطالعه تاثير همزيستي ميكوريزا و كيفيت نور بر خصوصيات رويشي و اسانس نعناع ايراني
868
مطالعه تاثير هندسه مقطع تونل بر پايداري با استفاده از روش هاي عددي
869
مطالعه تاثير هنر چين و بيزانس در نگارگري مكتب ايلخاني و تطبيق آن با سفال نگاره هاي آن دوره
870
مطالعه تاثير هنر در روند سلامت روان كودكان بين 7 تا 12 سال نمونه موردي سال 94-95 دبستان حكمت شهرري
871
مطالعه تاثير وزن مولكولي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
872
مطالعه تاثير ولكانش تابشي بر خواص ديناميكي مكانيكي آميزه ي استايرن/ بوتادي ان رابر
873
مطالعه تاثير ويسكوزيته پليمر زمينه بر روي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي وينيليدين فلورايد و نانولوله ي كربن
874
مطالعه تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه 5 شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-83
875
مطالعه تاثيرات آموزش هنرهاي تجسمي-كاربردي،دررشد خلاقيت وارتقاءسطح مهارت هاي كارآفريني كودكان پيش دبستاني﴿نمونه موردي كودكان مقطع پيش دبستاني دخترانه وپسرانه مبتكر نوين آموزش وپرورش منطقه 5 تهران﴾
876
مطالعه تاثيرات اخلاقي پويانمايي شبكه پويا بر كودكان 5 تا 6 سال شهرستان مرودشت
877
مطالعه تاثيرات جايگزين سازي زبان انگليسي به جاي زبان فارسي در تدريس دروس رشته هاي تحصيلي دانشكده مهندسي نفت اهواز
878
مطالعه تاثيرات سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلول هاي بنيادي القايي انساني برتوليد اينترلوكين 10توسط سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي
879
مطالعه تاثيرات سوء احتمالي طرح خريد خدمت سربازي
880
مطالعه تاثيرات فناوري هاي ضروري اينترنت اشياء در ايجاد ارزش براي مشتريان (مطالعه موردي: پژوهشكده ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران سايت هاي فروش آنلاين)
881
مطالعه تاثيرات نقوش فرش ايران و چين بر يكديگر و طراحي يك نمونه تلفيقي از آن
882
مطالعه تاثيرات هيستومورفولوژي گياه دارويي كبابه چيني (piper cubeba) بر بيضه موش هاي آزمايشگاهي تيمارشده با ناندرولون دكانوئات
883
مطالعه تاثيرات واكنشهاي مختلف بر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم - تريتيوم
884
مطالعه تاثيراستفاده ازآزمايشگاه درفرآيند تدريس ويادگيري برميزان يادگيري ورضايت دانش آموزان ازتدريس دروس علوم تجربي
885
مطالعه تاثيربرخي ازعوامل جهش زاي فيزيكي وشيميايي برروي تعدادي ازباكتريهاي مقاوم
886
مطالعه تاثيربكارگيري سيستمهاي مديريت ارتباط بامشتري بررضايت وماندگاري مشتري به واسطه متغير ميانجي تصويرذهني بااستفاده ازتكنيك داده كاوي(مطالعه موردي: صنعت بيمه)
887
مطالعه تاثيرتورم برارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار و بازده كل در بازار سهام تهران
888
مطالعه تاثيرعصاره هيدروالكلي ميوه بنه همراه باسلولهاي بنيادي مشتق ازمغزاستخوان رت بااندازه گيري شاخص هاي آنتي اكسيداني TAC-MDA درمدل استئوارتريت ايجادشده دررت نر
889
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو( سقز)
890
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو﴿سقز﴾
891
مطالعه تاريخي - كالبدي - عملكردي كاروانسراي شاه و ارائه پيشنهاد مرمت و بازسازي به سبك اوليه
892
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
893
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
894
مطالعه تاريخي ،فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
895
مطالعه تاريخي نقش آداب و مناسك شيعي در ورزش باستاني و زورخانه اي ايران از 907 تا 1431ق/880 تا 1389ش
896
مطالعه تاريخي، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
897
مطالعه تاكزونوميكي جنس پنج انگشت Vitex( از تيره )Lamiaceae در ايران
898
مطالعه تاكسونومي پاتووارهاي Xanthomonas translucens عامل بيماري لكه نواري جو در استان كرمان
899
مطالعه تاكسونومي جنس Halothamnus J&S در ايران
900
مطالعه تاكسونومي جنس Jurinea Cass. در ايران
901
مطالعه تاكسونومي جنس Salsola L. در استان يزد
902
مطالعه تاكسونومي جنس گلسنگ toninia (lecideaceae, ascomycetes) در استان اصفهان ﴿ايران﴾
903
مطالعه تاكسونومي خانواده Characeae در ايران
904
مطالعه تاكسونومي سكسيون Hordeastrum Doll ازجنس .Hordeum L درايران
905
مطالعه تاكسونومي قارچ هاي خانواده Erysiphaceae در استان اصفهان
906
مطالعه تاكسونومي گونه هايZygophyllum L. در ايران
907
مطالعه تاكسونومي و بررسي نوع كاراژينان جنسHypnea J.V. Lamouroux در سواحل جنوب كشور
908
مطالعه تاكسونومي و تنوع ژنتيكي قارچ رايزوكتونياسولاني گروه آناستوموزي 4 با استفاده از ماركر ITS
909
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني عامل شانكر باكتريايي مركبات در ايران
910
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني قبيله Thlaspideae DC. (Brassicaceae)
911
مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
912
مطالعه تاكسونوميك بخش هاي Macrostegia Boiss., Acanthophyllum & Pleiosperma Boiss. Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) در ايران
913
مطالعه تاكسونوميك جنس گون Astragalus L. (Fabaceae) در شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختياري)
914
مطالعه تاكسونوميك جنس هايHochst Heteranthelium Henrardia C. E. Hubbard Nevski از طايفه Triticeae خانوادهPoaceae در ايران
915
مطالعه تاكسونوميك دوجورپايان رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل موثر بر تراكم وپراكنش آنها
916
مطالعه تاكسونوميك طايفه Aristideae C.E.Hubb. Ex Bor.
917
مطالعه تاكسونوميك و تعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ﴿Sphecidae (sensu lato در غرب استان گيلان
918
مطالعه تاكسونوميك. Acanthophyllum C. A. Mey. Sect. oligosperma schischkدر ايران
919
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي انحصاري.(silene L .sect.Auriculatae (caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
920
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي( silene sect.Spergulifolia(caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
921
مطالعه تاكسونوميكي قارچ هاي راسته ي Ustilaginales روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي مركزي و لرستان
922
مطالعه تاكسونوميكي و مايه زني تقاطعي گونه هاي قارچ .Colletotrichum sp روي سيب زميني، پياز و لوبيا در شهرستان فريدن استان اصفهان
923
مطالعه تانسور استحفاظ شيميايي تركيب PbTe در حضور ناخالصي هاي Sn و Ge
924
مطالعه تبارشناسانه آثار مكتب سقاخانه ﴿مطالعه موردي آثار پرويز تناولي صادق تبريزي﴾
925
مطالعه تبلور كمپلكس هاي مس از حالت مذاب و محلول با استفاده از روشDSC ,XRD
926
مطالعه تثبيت پتاسيم ، كميت - شدت پتاسيم و سرعت آزادشدن پتاسيم غيرتبادلي در تعدادي از خاكهاي ايران
927
مطالعه تثبيت و بهسازي ماسه‌هاي بادرفتي با استفاده از پسمانده نفتي پالايشگاه
928
مطالعه تجارب زيسته مادران داراي فرزندان دختر موفق به منظور تدوين سبك فرزندپروري بومي
929
مطالعه تجربي (آزمايشگاهي) برهمكنش قطره نفتي با حباب گازي در محيط آبي
930
مطالعه تجربي آستانه فرسايش ابزار در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
931
مطالعه تجربي اثر الياف توخالي به عنوان عايق حرارتي
932
مطالعه تجربي اثر امواج اكوستيكي بر انتقال حرارت جابجايي در تغيير فاز
933
مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
934
مطالعه تجربي اثر پارامترهاي عمليات انحلال و پيرسختي بر نمودار حد شكل دهي
935
مطالعه تجربي اثر پيچش جريان بر پايداري شعله از ديدگاه كاربردي
936
مطالعه تجربي اثر چرخش و رقيق سازي اكسيد كننده بر پايداري، شدت روشنايي و توليد NOX در احتراق نفوذي
937
مطالعه تجربي اثر حضور نانوذرات در ميزان جداسازي كروم توسط غشاي مايع تثبيت شده
938
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGP (پرس كاري شياري محدود شده) در توليد ورق هاي نانوكريستال آلومينيومي مورد استفاده در صنعت خودروسازي
939
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGPپرسكاري شياري محدود شده) در توليد مواد شكلپذير نانوكريستال
940
مطالعه تجربي اثر فرآيند ECAP بر خواص مكانيكي آلياژ منيزيم
941
مطالعه تجربي اثر گرمانوري با استفاده از ليزر Co2 پيوسته
942
مطالعه تجربي اثر لوله هاي Innergrooved بر ظرفيت و COP چيلرهاي تراكمي مجهز به مبدل هاي پوسته و لوله
943
مطالعه تجربي اثر ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت جابجايي نانوسيال در يك كانال متقارن
944
مطالعه تجربي اثر ميكروحباب بر كاهش درگ اصطكاكي به روش الكتروشيميايي
945
مطالعه تجربي اثر نانوكامپوزيت هاي اكسيد روي بر ويسكوزيته نفت سنگين به منظور ازدياد برداشت نفت
946
مطالعه تجربي اثر نوع ذرات بر انتشار و ميرايي امواج فشار در بسترهاي سيال گاز-جامد با آناليزداده‌هاي فشار و تصويربرداري همزمان
947
مطالعه تجربي اثر هندسه كانال انشعابي جريان گاز تميز در تغليظ‌كننده مارپيچي
948
مطالعه تجربي اثر هندسه ميكروكانال در حذف فلزات سنگين با استفاده از مايعات يوني
949
مطالعه تجربي اثرات آيروديناميكي گلبرگي شدن در بال صدمه ديده
950
مطالعه تجربي اثرات جنس عايق دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بر كيفيت جريان پينچ پلاسما و بهره اشعه ايكس سخت گسيلي از آن
951
مطالعه تجربي ارتقاء كيفيت نفت خام سنگين با استفاده از روش پرتو افكني الكتروني
952
مطالعه تجربي استفاده از امواج فراصوتي جهت كاهش گرانروي و ارتقاي كيفيت نفت خام
953
مطالعه تجربي استفاده از لوزارتان درترميم زخم هاي پوستي از طريق ارزيابي فاكتورهاي سرمي ايمونومدولاتور پروتئين -1جاذب مونوسيت - و ميلوپراكسيدازدر مدل حيواني موش صحرايي
954
مطالعه تجربي استفاده از نانوسيالات براي تغيير ترشوندگي سنگ مخازن گاز ميعاني، به منظور ازدياد برداشت
955
مطالعه تجربي افزايش راندمان واحدهاي نمكزدايي با استفاده از امواج فراصوت
956
مطالعه تجربي انتقال حرارت تماسي در محل سوپاپ دود و نشيمنگاه يك موتور احتراق داخلي
957
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجائي آزاد در نانو سيال غير نيوتني
958
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از يك محفظه ي تفكيك شده با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
959
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال آب/SiO2 در محيط بسته شيب دار تحت تاثير ميدان الكتريكي
960
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي نانو سيالات غير نيوتني در لوله مدور با اعمال شرايط مرزي متفاوت
961
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار نانوسيال درون مبدل هاي حرارتي مارپيچ
962
مطالعه تجربي انتقال حرارت در جريان دو فازي گاز - جامد
963
مطالعه تجربي انتقال حرارت كربن نانو تيوب (CNTs) در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي
964
مطالعه تجربي اندازه قطره و طغيان در ستون استخراج كوهني
965
مطالعه تجربي ايجاد نانوساختارها برروي سطح سيليكون زبر با استفاده ازپرتو ليزر پالسي در محيط آب
966
مطالعه تجربي ايده هوادهي همزمان با استارت الكتريكي موتور ميكروجت
967
مطالعه تجربي بار آلودگي شستشوي اوليه روانابهاي شهري
968
مطالعه تجربي بارگيري و رهايش داروي گياهي كوئرستين بر روي نانولوله هاي كربني
969
مطالعه تجربي بازسوزي NOxدر شرايط HiCOT
970
مطالعه تجربي بر روي حذف تري كلرواتيلن از آب توسط فناوري نانو و تاثير پارامترهاي موثر بر انتقال جرم
971
مطالعه تجربي بيناب نمايي ليزري رامان دي اكسيدتيتانيوم
972
مطالعه تجربي پارامتر هاي موثر در جداسازي استخراجي تركيبات سولفون دار از گازوييل بعد از گوگردزدايي به روش اكسايش
973
مطالعه تجربي پارامترهاي مختلف هندسي بر روي ضرايب آيروديناميكي ايرفويل حاوي فن
974
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد فرايند الكترود يا يونيزاسيون و مقايسه آن با فرايند الكترود
975
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت سطوح آلومينيومي به روش ماشينكاري جت الكتروشيميايي
976
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر در قالبگيري تزريق ميكرو پودرها و نانو پودرها
977
مطالعه تجربي پديده كاهش افت فشار به كمك تزريق آب در خطوط انتقال نفت
978
مطالعه تجربي پديده لنز گرمايي به روش پرتو پمپ- گمانه و بررسي شكل فضايي پرتو گمانه
979
مطالعه تجربي پديده ي جدايش لايه اي در كامپوزيت هاي شيشه پلي استر و شيشه اپوكسي و كامپوزيت هاي ساندويچي به كمك روش آكوستيك اميشن
980
مطالعه تجربي پديده ي لنزگرمايي در اتانول و بررسي تاثير Z اسكن در فاصله كانوني لنزگرمايي
981
مطالعه تجربي پديده‌ي انفجار فاز در فرآيند ماده -برداري ليزري لايه نازك آلومينيومي با زير لايه كوارتز
982
مطالعه تجربي پرداخت كاري آينه اي فولاد زنگ نزن 316 به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
983
مطالعه تجربي پرداختكاري قطعات سراميكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي
984
مطالعه تجربي تأثير اصلاح سطح نانوذرات در تغيير ترشوندگي سنگ كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت
985
مطالعه تجربي تأثير امواج مايكروويو در ارتقاء كيفيت نفت خام و ارائه مدلي جهت پيش¬بيني گرانروي
986
مطالعه تجربي تأثير پارامترهاي مكانيكي بر رفتار سلولهاي بنيادي
987
مطالعه تجربي تأثير سختي قطعهكار بر تنش پسماند در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140 AISI
988
مطالعه تجربي تأثير عوامل مختلف بر عملكرد تغليظ كننده غبار مارپيچي عمودي با جريان انشعابي بيروني
989
مطالعه تجربي تاثير پارامتر هاي فرآيند تراشكاري با تخليه الكتروشيميايي بر دقت ابعادي و كيفيت سطح در عمليات شيار تراشي بر ميلگرد شيشه اي
990
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي ارتعاشي بر فرآيند سوراخكاري ليزر به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
991
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي فرايند شكل دهي تدريجي در تغييرات ضخامت ورق خودرويي Dc04 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
992
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
993
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
994
مطالعه تجربي تاثير روش هاي مختلف روانكاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري قطعات استفاده شده در توربين هاي گازي
995
مطالعه تجربي تاثير كشش استاتيك بر رفتار سلول هاي بنيادي
996
مطالعه تجربي تاثير متقابل دو خروجي فن لانه سنجابي روي صداي توليدي
997
مطالعه تجربي تاثير نانو ذرات آلوموكسان دوپ شده با منيزيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم 3805 در روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
998
مطالعه تجربي تخمين خواص حرارتي و جذبي كربن فعال دانه اي در حضور هوا و متانول به روش حل معكوس
999
مطالعه تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد لوله به كمك روش تركيبي اصطكاكي
1000
مطالعه تجربي تغييرات خواص سيم مسي از طريق فرآيند تغيير شكل در كانال هاي همسان زاويه دار
بازگشت