<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه تئوري اثر شرايط واكنش بر مكانيسم هاي هماهنگ و گام به گام در واكنش حلقه زائي سيكلوپنتادي ان و دي فنيل دي آزومتان ها با فولرن C60
2
مطالعه تئوري اثر ضد باكتريايي برخي كيليت كننده هاي آهن به عنوان داروهاي بازدارنده سيدروفورها
3
مطالعه تئوري استاتيك و ديناميك شناورهاي چوبي
4
مطالعه تئوري برخي مشتقات بنيزيميدازول به عنوان داروهاي ضد مالاريا و ضد الكل و تعيين جايگاه فعال دارويي آنها
5
مطالعه تئوري برهمكنش داروهاي ضدديابت با نانولوله هاي كربني تك ديواره
6
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و مس جايگزين شده در فولرن C80 به عنوان سنسور براي گازهاي مونوكسيدكربن و مونوكسيد نيتروژن
7
مطالعه تئوري پورفيرين هاي آهن و منيزيم جايگزين شده در فولرن سي 82 به عنوان سنسور براي گاز مونوكسيد كربن
8
مطالعه تئوري تأثير گروه عاملي نيتروزآمين استخلاف شده بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله آلومينيوم- نيتريد زيگزاگ
9
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
10
مطالعه تئوري تابعيت چگالي بر روي جذب و حذف هيدرازين روي نانو ذره نيتريدبور B_12 N_12
11
مطالعه تئوري تابعيت چگالي برروي قابليت استفاده از كورانولن در باطري هاي ليتيومي
12
مطالعه تئوري تابعيت چگالي روي تاثير اندازه مولكول روي پتانسيل يونيزاسيون، الكترون خواهي و باند گپ در نانو ذرات فلورن 30-20
13
مطالعه تئوري‐ تجربي اثر فركانس تماس بر نرخ انتقال حرارت ميان سوپاپ دود و نشيمنگاه
14
مطالعه تئوري تشكيل كمپلكس يون هاي فلزي با كرون اترها٬آزاكرونهاو پداندهاي جديد حاوي پيريدين و فلئوروگلوسينول در حالت پايه و برانگيخته: محاسبه خواص فيزيكي (مانند ممان دوقطبي٬سختيو ...)٬حالت گذار و آناليز كنفورماسيوني
15
مطالعه تئوري جذب نيتروس اكسيد بر روي پورفيرين هاي فلزات واسطه جايگزين شده در فولرن C86
16
مطالعه تئوري حذف الكتروليت ها در محيطهاي متخلخل
17
مطالعه تئوري خاصيت سوئيچ شدن ساختارهاي آزوبنزن با استفاده از روش مكانيك كوانتوم ي
18
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهم كنش هاي آن با تيو فنول ها از طريق روش هاي محاسباتي
19
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
20
مطالعه تئوري خواص فيزيكي سبد مولكولي گلايكولوريل و برهمكنش هاي آن با هيدروكسي فنل ها و آمينو آنيلين ها
21
مطالعه تئوري رنگدانه كومارين براي سل هاي خورشيدي حساس شده به رنگ
22
مطالعه تئوري رويه انززي پتانسيل و ثابت سرعت واكنش اكسيزن اتمي با وينيل فلورايد
23
مطالعه تئوري ساختار الكتروني برخي مشتقات آنترانيليك اسيد به عنوان تركيبات ضد باكتريايي شودوموناس آنروژينوزا
24
مطالعه تئوري ساختار الكتروني برخي مشتقاتپيريميدينون دوحلقه اي به غنوان داروهاي ضد ايدز
25
مطالعه تئوري سل‌هاي خورشيدي حساس شده با رنگ بر پايه نانوساختارهاي نيمه هادي
26
مطالعه تئوري سينتيك اكسايش الكتروشيميايي چند كتكول در حضور چند نوكلئوفيل تيول دار
27
مطالعه تئوري سينتيك و مكانيسم شيميايي واكنش مولكول اكسيزن با راديكالهاي cF3 , cci3
28
مطالعه تئوري سينيتيك و مكانيسم واكنش اكسيژن اتمي با دي سولفيد كربن و مونو كسيد برم
29
مطالعه تئوري كرون اترها و پداندهاي حاوي نفتالن، زايلين و كوئينولين در حالت پايه و برانگيخته : آروماتيسيته به روش ،NICS آناليز كنفورماسيوني، حالت گذار و مطالعه QSARداروها
30
مطالعه تئوري گرافن دوپه شده با فلزات و يونهاي فلزي به عنوان جاذب و سنسور گازها و اولفين ها
31
مطالعه تئوري ماكروسيكل ها و ريسپتورهاي تتراآميد, تترااستر وتياكرون هاي حاوي فنلين دي آمين و رزورسينول(1و3- دي هيدروكسي بنزن): محاسبه سختي, قطبش پذيري و پايداري حدواسط ها و همچنين آروماتيسيته اين تركيبات با روش NICS
32
مطالعه تئوري مكانيزم هاي بافندگي
33
مطالعه تئوري و آزمايشگاهي فرآيند خشك‌كردن و باز جذب آب قارچ در يك خشك‌كن پرشده
34
مطالعه تئوري و تجربي توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي از جنس مواد هدفمند
35
مطالعه تئوري و تجربي خواص مكانيكي كامپوزيت‎هاي پليمري تقويت شده با نانو ورق هاي گرافن
36
مطالعه تئوري و تجربي رفتار مواد مركب تك جهته در بار گذاري هاي خارج محور
37
مطالعه تئوري و تجربي عوامل موثر بر طراحي و خواص ترموپلاستيك ها در قالب هاي چند حفره اي
38
مطالعه تئوري و تجربي مكانيك آسيب محيط پيوسته به منظورپيش بيني ناپايداري پلاستيك ورق هاي فلزي
39
مطالعه تئوري و طراحي ژيروسكوپ
40
مطالعه تئوري والمان محدود وابستگي سختي و فركانس طبيعي فنرهاي مارپيچ با مقاطع مختلف بر حسب ويژگيهاي هندسي به كمك نرم افزار ABAQUS
41
مطالعه تئوري(محاسباتي) شناسايي يون هاي فلزي توسط كرون اترها, آزاكزونها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين, دي نفتوسولفيد و پيروكالول در حالت پايه و برانگيخته و آناليز كنفورماسيوني: محاسبه خواص فيزيكي ( مانند ممان دوقطبي سختي و...) و مطالعه حالت گذار
42
مطالعه تئوريك و شبيه سازي ناوبري يك ربات متحرك
43
مطالعه تئوريكي تجربي اثر سرمايه اجتماعي بر فرايند كارآفريني سازماني در كارخانه كشت و صنعت شمال
44
مطالعه تا ثير تغييرات فريم بندي در هزينه ساخت و وزن يك فروند تانكر بارج 5000 تني
45
مطالعه تاب آوري كالبدي محيطي جوامع شهري با تاكيد بر پهنه هاي ناكارآمد: مورد بافت ناكارآمد محله سليماني – تيموري منطقه 10 شهرداري تهران
46
مطالعه تابش ايكس در برهم كنش ليزرهاي پالسي پرشدت با پلاسما
47
مطالعه تابش هاوكينگ
48
مطالعه تابع پتانسيل انتقال پروتون در سيستم پيريميدين -پيريميدينيوم
49
مطالعه تابع طيفي و پلالالالاسمون ها در گرافن، به كمك نظريه تابعي چگالي
50
مطالعه تاثير َآتورواستاتين و لوزارتان بر عملكرد كليه و ميزان بيان فاكتورهاي ... و ... به دنبال آسيب هاي ناشي از ايسكمي خونرساني مجدد كليه در موش صحرايي
51
مطالعه تاثير آدنوتونسيلكتومي برسطح ايمنوگلوبولينهاي G,M,A سرم افراد زير 15 سال در بيمارستان اميرالمومنين رشت
52
مطالعه تاثير آرايش يافتگي ناشي ازجريان نانولوله هاي كربني بر بلورينگي و خواص مكانيكي محصولات تزريقي
53
مطالعه تاثير آموزش بر آگاهي بيماران ايسكميك قلبي بستري در بخشهاي داخلي قلب ، در مورد مراقبت از خود در منزل در بيمارستان دكتر حشمت رشت ، سال 1373
54
مطالعه تاثير آموزش حل مسئله و خودكنترلي (pst) در كاهش رفتارهاي خود آسيب رسان در بين دانش آموزان دختر سنين 15 تا 18 سال
55
مطالعه تاثير آموزش مهارت خودآگاهي بر ارتقا مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دستاني در خانه اسباب بازي منطقه 2 و 10 شهراري تهران
56
مطالعه تاثير آموزش مهارت هاي زيباشناختي و ديالوژيكي به اعضاي هيئت علمي بر ميزان كاربست مولفه هاي تدريس اثربخش توسط آنها و ارائه مدل مفهومي در اين زمينه
57
مطالعه تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و نيازهاي آموزشي معلمان ابتدايي شهرستان پارس آباد
58
مطالعه تاثير آموزشهاي خانواده انجمن اوليا و مربيان بر مهارتهاي تربيتي در زمينه رشد (عاطفي ، جسماني ، اخلاقي ، اجتماعي ) والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه آنان در سطح شهر تهران
59
مطالعه تاثير آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت دبيران دبيرستانهاي شهربابك بر بكارگيري روشها و فنون تدريس نوين از نظر آنان
60
مطالعه تاثير اتصالات سيم پيچهاي ترانسفورمر قدرت بر انتشار فروافتادگي هاي ولتاژ
61
مطالعه تاثير اتصالات مكانيزم مفصلي (Pin-Fuse Joints) در استهلاك انرژي در قابهاي ساختماني
62
مطالعه تاثير اتمهاي فلزات قليليي كپسوله شده در مولكول c06 روي خواص الكترونيكي آن با استفاده از روش نظريه تابع چگالي , study the effect of encapsulated alkali metals atoms on the electrical properties of c06molecule using density function theory
63
مطالعه تاثير احداث ساختمانهاي بلند مرتبه بر كاربري هاي شهري (مطالعه موردي شهر قائمشهر)
64
مطالعه تاثير اخبار بر نوسانات بازار ارز به وسيله متن‌كاوي
65
مطالعه تاثير اختلاط الياف بر مويينگي نخ توليدي در سيستم ريسندگي رينگ
66
مطالعه تاثير ادوات FAŸŸCTS در سيستم هاي قدرت
67
مطالعه تاثير ارزشيابي كيفي - توصيفي برمهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال سوم دوره ابتدايي نسبت به روش هاي كمي در مدارس شهرستان گرمسار
68
مطالعه تاثير ارزشيابي مستمر بر فرآيند يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 ري
69
مطالعه تاثير استرپتومايسس هاي بومي جهت كنترل بيولوژيك ميكروبي قارچ هاي پاتوژن آلترناريا آلترناتا و آلترناريا سولاني
70
مطالعه تاثير استفاده از آزمايشگاه در فرآيند تدريس و يادگيري بر ميزان يادگيري و رضايت دانش آموزان از تدريس در درس علوم اجتماعي
71
مطالعه تاثير استفاده از تكنولوژي هاي فن آوري اطلاعات برنظام واحدهاي تابعه معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشگي و خدمات بهداشتي درماني تهران
72
مطالعه تاثير اصلاح كننده سطحي نانو كلي بر تشكيل ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت هاي پليمري
73
مطالعه تاثير افزودن استروئيد خوراكي به آنتي بيوتيك در درمان اتيت مدياي همراه با افيوژن (Come) در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
74
مطالعه تاثير افزودن سولفات منيزيم به ليدوكائين در طول مدت بلوك حسي و حركتي شبكه آگزيلاري در اعمال جراحي ساعد و دست در سال هاي 89- 1388 در بيمارستان پورسيناي رشت
75
مطالعه تاثير انواع كاني هاي رسي در كاهش تخلخل موثر و نفوذ پذيري در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
76
مطالعه تاثير بار ناشي از آب زيرزميني بر پوشش بتني تونل ها
77
مطالعه تاثير بارهاي ديناميكي ناشي از انفجار بر پايداري تونلهاي سه گانه تالون - آزاد راه تهران شمال
78
مطالعه تاثير بخشهاي مختلف ميوه خربزه بر سنگ كليه در رات
79
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي الكتروريسي بر ميزان رهايش داروي نانو الياف زيست تخريب پذير
80
مطالعه تاثير برخي پارامتر هاي فرآيندي و موادي بر خواص تك لايه YLP كامپوزيت پلي اتيلن - پلي اتيلن باماتريس حاوي ذرات نانو YALC
81
مطالعه تاثير برخي پارامترهاي دستگاه كشش بر ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ پلي پروپيلن توليد شده در سرعتهاي برداشت متفاوت
82
مطالعه تاثير برگزاري كارگاههاي آموزش سواد اطاعاتي بر رفتار اطلاع يابي كاربران كتابخانه هاي عمومي: مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهر دامغان
83
مطالعه تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور استان يزد
84
مطالعه تاثير برندهاي تجاري در نظام ارزشي فرش دستبافت اصفهان با تأكيد بر نظريه بودريار
85
مطالعه تاثير بهسازي كاركنان بر بهره‌وري عملكرد كاركنان اداره آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران
86
مطالعه تاثير پارامترهاي دوده و سيستم پخت بر حرارت زدايي آميزه ترد تاير باري و جدايي ترد ـ كاركاس
87
مطالعه تاثير پارامترهاي ديناميك تماس بر پاسخ ديناميكي اجسام
88
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايند بر ريز ساختار نانو كامپوزيت SBR/Graphene و بررسي خواص مكانيكي-گرمايي آن
89
مطالعه تاثير پارامترهاي فرايندي و رئولوژيكي بر ريزساختار الياف آلياژي بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) تهيه شده به روش الكتروريسي مذاب
90
مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف موثر در ضريب پوشش (factor Cover)
91
مطالعه تاثير پارامترهاي موثر پلاسما بر روي رفتار امواج تراهرتز
92
مطالعه تاثير پارامترهاي هندسي بر ميدان جريان غشاء اسمز معكوس مارپيچي
93
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي چند درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
94
مطالعه تاثير پذيري پاسخ لرزه اي سازه هاي يك درجه آزاد از شكل زماني ركورد زلزله به كمك تبديل موجك
95
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكو درماي جهش يافته با استفاده از نشانگر مولكولي STS
96
مطالعه تاثير پرتو گاما در افزايش انزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در قارچ تريكودرماي جهش يافته با استفاده از نشانگر STS
97
مطالعه تاثير پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر فعاليت متابوليك سلول‌هاي FLS در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
98
مطالعه تاثير پودر لاستيك بازيافتي بر رفتار و خواص پلي اتيلن و مقايسه با ترموپلاستيك الاستومر مشابه
99
مطالعه تاثير تاب نهايي بر روي استحكام نخ هاي دولا
100
مطالعه تاثير تحصيلات والدين بر رشد وتكامل اجتماعي فرزندان
101
مطالعه تاثير تماشاي برنامه هاي آموزشي شبكه آموزش سيما بر موفقيت تحصيلي دانشپذيران دانشگاه پيام نور مركز شهرري
102
مطالعه تاثير تنش پسماند در فلزات بر روي سرعت انتشار امواج الاستيك
103
مطالعه تاثير تنش پسماند ماشينكاري روي بازگشت فنري در فرآيند ماشينكاري- شكل دهي تركيبي
104
مطالعه تاثير جابجايي شعاعي ومحوري سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت بر مشخصه پاسخ فركانسي مبتني برFEM
105
مطالعه تاثير جايگزيني كاديوم به جاي منگنز و بررسي اثر دماي بازپخت بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي منگنايت
106
مطالعه تاثير جرم مولكولي و مقدار لاستيك طبيعي بر روي چگونگي پراكنش نانو سيليكات لايه اي در آميزه لاستيك طبيعي - لاستيك بوتادين - نانورس و تاثير آن بر خواص مكانيكي آميزه
107
مطالعه تاثير جنس سنگ بر روي اندازه بارسنگ در طراحي انفجار در معادن روباز
108
مطالعه تاثير جنسيت ، تحصيلات و قدرت در ارتباط كلامي كارمند، مدير و ارباب رجوع در دانشگاه علوم پزشكي تهران
109
مطالعه تاثير جنسيت بر رفتار سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
110
مطالعه تاثير حاكميت شركتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران
111
مطالعه تاثير حضور كربنات كلسيم بر پراكنش لايه اي ارگانوكلي و رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت
112
مطالعه تاثير حضور نانو بر روي ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي yalc onan / MDPE / OO با تاكيد بر آرايش نانو در فرآيند تزريق
113
مطالعه تاثير حضور نانو تيوب بر روي رفتار كمانش يك ورق نانو كامپوزيت پايه پليمري
114
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر مورفولوژي مخلوط (NBR/SBR)
115
مطالعه تاثير حضور نانو رس بر ويژگي ولكانشي و خواص كاربردي مخلوط ACM/NBR
116
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكا در آلياژ پلي پروپيلن / پلي بوتيلن ترفعالات
117
مطالعه تاثير حضور نانو سيليكات لايه اي بر روي مقاومت سايشي آميزه ي لاستيكي بر پايه مخلوطNR/BR
118
مطالعه تاثير حضور نانوتيوب روي نوع و مورفولوژي بلور پلي پروپيلن
119
مطالعه تاثير حضور نانولوله هاي كربني بر خواص ويسكوالاستيك و حافظه شكلي نانوكامپوزيت TPU/CNT
120
مطالعه تاثير داروي سيپروفلوكساسين بر انتقال پروتئين هالو ترانسفرين انساني در حضور نانو ذرات نقره توسط روشهاي اسپكتروفتومتري
121
مطالعه تاثير درجه ولكانش و الاستيسيته شبكه بر آستانه رسانش نانو كامپوزيت بر پايه الاستومرEPDM و هيبريد نانو گرافيت/اكسيد مغناطيسي آهن
122
مطالعه تاثير درصد مالكيت سهامداران بر سطح كيفيت افشا و نقد شوندگي سهام
123
مطالعه تاثير دروس شعر انگليسي دوره كارشناسي زبان انگليسي روي مهارت نوشتاري دانشجويان سطوح متوسطه زبان انگليسي
124
مطالعه تاثير دما بر خواص نوري نانو ساختار بلور فوتوني يك بعدي فلزي
125
مطالعه تاثير دماي شعله در محفظه احتراق توربين هاي گاز صنعتي بر توليد NOx
126
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در كارايي ، نوآوري و بهره وري سازمتني (كاركنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي )
127
مطالعه تاثير دوره هاي آموزش ضمن فعاليت كوتاه مدت بر كارائي كاركنان و سرپرستان شهرداري استان تهران (مطالعه موردي: مناطق 7، 8، 9، 10 شهرداري تهران )
128
مطالعه تاثير ديازپام و گياه مورت بر روي الگوي خواب موش هاي صحرائي
129
مطالعه تاثير ديوار و جريان برشي ورودي بر رفتار جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر پشت سرهم
130
مطالعه تاثير ذرات نانو پودر روي پارامترهاي سراميك پيزوالكتريك PZT و استفاده از روش سل ژل براي ساخت لايه هاي نازك , Study the of particle size of nanopwder on PZT piezoelectric ceramics and preparing PZT thin fils by sol-gel method
131
مطالعه تاثير ذهنيت فلسفي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان تيز هوش مقطع متوسطه استان البرز.
132
مطالعه تاثير رابطه هويت اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين
133
مطالعه تاثير رفتارهاي اجتماعي زيست محيطي بر توسعه اجتماعي زنان (مطالعه موردي: زنان شهرستان تاكستان)
134
مطالعه تاثير روش تهيه(محلولي و اختلاط مذاب)بر پراكنش ارگانو كلي و بررسي خواص ديناميكي-مكانيكي در نانو كامپوزيت BR/organoclay
135
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
136
مطالعه تاثير روش هاي مختلف تدريس بر خط بر يادگيري و خود كارآمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در درس كامپيوتر
137
مطالعه تاثير روشهاي تدريس مبتني بر نظريه هوش هاي چندگانه بر يادگيري در آموزش تركيبي
138
مطالعه تاثير ساختار ضريب آبدوستي surface wettability و خواص نانو كامپوزيت EPDM/PP مونتموريلو نيت سازگار شده توسط EVA
139
مطالعه تاثير ساكشن گوش مياني قبل از گذاشتن VT بروضعيت شنوايي پنجاه بيمار مبتلا به اوتيت مدياي مزمن همراه با افيوژن در مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت
140
مطالعه تاثير سبك تدريس معلمان پايه پنجم ابتدايي در رشد مفاهيم علمي دانش آموزان منطقه يك شهر تهران
141
مطالعه تاثير سبك هاي فرزند پروري والدين برسبك دلبستگي،بهزيستي ذهني ،مسئوليت پذيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان مهريز در سال 1395
142
مطالعه تاثير سرمايه فكري بر رفتار كارآفرينانه كاركنان دانشگاه پيام نور تهران جنوب
143
مطالعه تاثير سندرم قبل از قاعدگي بر يادگيري دختران دبيرستاني
144
مطالعه تاثير سه بازدارنده خوردگي در بتن مسلح/محلول شبيه‌سازي شده‌ي بتن
145
مطالعه تاثير سه رقم پسته (اكبري ،احمدآقايي و فندقي )روي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيك
146
مطالعه تاثير سيتالوپرام و عصاره آبي زعفران بر روي سيستم توليد مثل درموش هاي افسرده نر
147
مطالعه تاثير سيستم مهاربند ثانويه در ساختمان هاي بلند با سازه هاي شبكه مورب
148
مطالعه تاثير سيستمهاي اطلاعاتي بر عملكرد زنجيره تامين و سازمان در شركت صنايع هواپيما سازي ايران
149
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
150
مطالعه تاثير شدتهاي مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر اجزاي عملكرد ارقام كلزا دركبوترآباد اصفهان
151
مطالعه تاثير شرايط فرآيندي بر ريز ساختار و خواص نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد و نانولوله كربني چند ديواره
152
مطالعه تاثير شكل و ابعاد سنسور بر روي سيگنالهاي دريافتي در تست غير مخرب با تكنيك SMFM
153
مطالعه تاثير شيوه هاي هنر اروپا در نقاشي اواخر دوره قاجار با تاكيد بر منتخبي از آثار محمد غفاري كمال الملك
154
مطالعه تاثير ضخامت لايي هاي بي بافت بر خواص راحتي پوشاك
155
مطالعه تاثير طرح واره درماني بر افزايش عزت نفس وكاهش افكار خودآيند منفي افراد افسرده بستري در مركز روانپزشكي شهيد هاشمي اراك
156
مطالعه تاثير طول مونومر در پليمريزاسيون آلفاولفين هاي سنگين در حضور الكترون دهنده سيلاتي
157
مطالعه تاثير عوامل اجتماعي - فرهنگي بر توسعه آموزش مجازي در ايران
158
مطالعه تاثير عوامل جنسيت و سابقه خريد اينترنتي بر روي رفتار خريد آنلاين مشتريان سوپرماركت هاي اينترنتي از منظر نوروماركتينگ
159
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخل TiO2تهيه شده به روش سل- ژل
160
مطالعه تاثير عوامل فرايند (رطوبت، دما) بر ساختار و ريز ساختار پودرهاي مزو متخلخلTiO تهيه شده به روش سل- ژل
161
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر خواص مكانيكي كامپوزيتها
162
مطالعه تاثير عوامل محيطي بر رهايش چند دارو
163
مطالعه تاثير فشارو دما بر سختي، گرماي ويژه و دماي دباي انبوهه و نانولايه‌AN(A=Tb,Dy,Ho) و آلياژ‌هايTbxDy1-xNوHoxDy1-xN
164
مطالعه تاثير فن آوري هاي جديد ديجيتال بر سطح كيفي هنر عامه پسند ﴿سينما،موسيقي﴾در دهه هشتاد ايران
165
مطالعه تاثير فن آوري هاي جديد ديجيتال بر سطح كيفي هنر عامه پسند ﴿سينما،موسيقي﴾در دهه هشتاد ايران
166
مطالعه تاثير قطر نانوكانال بر روي حالت گذار در جريان كوئت توسط ديناميك مولكولي
167
مطالعه تاثير قطر وتعداد ساچمه بر وضعيت تنش دربيرينگ هاي شيار عميق با روش المان محدود
168
مطالعه تاثير كربور سيليسيم به عنوان عامل تلقيح و يا پيش تلقيح در ساختار چدنهاي خاكستري
169
مطالعه تاثير كنترل كننده يكپارچه توان ﴿UPFC) بر بهبود پايداري گذراي سيستمهاي قدرت
170
مطالعه تاثير كود نيتروژن بر برخي صفات زراعي ، عملكرد واجزاي عملكرد سه رقم يولاف درشرايط بدون تنش وتنش خشكي پس از گرده افشاني
171
مطالعه تاثير كيتون سان بررشد ريزنمونه وريزغده زايي سيب زميني در شرايط درون شيشه اي
172
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
173
مطالعه تاثير كيفيت زندگي كاري بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني )ره( استان تهران در سال
174
مطالعه تاثير گردش گران بر فرهنگ بومي گناوه
175
مطالعه تاثير متغيرهاي دما و زمان رنگرزي بر ميزان جذب الياف پلي پروپيلن اصلاح شده
176
مطالعه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر رشد بازار سرماي
177
مطالعه تاثير متقابل نانو ذرات فلزي با تركيبات دارويي به روش هاي اسپكتروسكوپي وشيميايي و كاربرد هاي تجزيه آن
178
مطالعه تاثير مجلات سينمايي ايران با محوريت بررسي تاثير مجله فيلم در سينماي ايران در دهه 70 ايران
179
مطالعه تاثير محيط خانواده بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر دوره ي متوسطه پيش دانشگاهي
180
مطالعه تاثير مداخله هاي زودهنگام بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي دوره ابتدايي
181
مطالعه تاثير مديريت تلفيقي كودهاي شيميايي و آلي بر تجمع نيترات ، عناصر غذايي كم مصرف و پرمصرف در كاهو )Lactuca Sativa L.(
182
مطالعه تاثير مراكز يادگيري محلي از ديدگاه مديران و آموزشياران و مقايسه اين دو ديدگاه با يكديگر در شهر تهران سال 84
183
مطالعه تاثير مكش و دمش بر كنترل جريان سيال بر انتقال حرارت از تك سيلندر مربعي تحت زاويه
184
مطالعه تاثير مكمل ويتامين "د" بر شاخص هاي آنتروپومتريك و هورمون هاي آندروژن در مبتلايان به سندروم تخمدان پلي كيستيك تحت درمان با رژيم كم كالري
185
مطالعه تاثير مواد شيميايي مختلف در فرمولاسيون فلورو كربنها بر خواص دافعيت
186
مطالعه تاثير موقعيت ورودي و خروجي انباره اگزوز در دستيابي به افت انتقال مطلوب
187
مطالعه تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر روي رشد و نمو اندام زايشي نر در گياه نخود Cicer Arientinum
188
مطالعه تاثير ميزان كاربست متاتئوريهاي برنامه درسي بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه هاي شهر تهران
189
مطالعه تاثير ناخالصي سولفور بر خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك تري اكسيد تنگستن به روش اسپري پايروليزيز , Study of effect of sulfur impurities on structural and optical properties of tungsten three thin film prepared by spray pyrolysis
190
مطالعه تاثير ناخالصي منگنز بر خواص ساختاري ، الكتريكي ، اپتيكي و مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيد قلع به روش اسپري پايروليزيز , Study the effect of mangnes impurities on structural,electrical,optical and magnetic properties of sno2 thin films prepared by spray pyrolysis technique
191
مطالعه تاثير نانو ذرات در تعيين مورفولوژي و خواص ويسكوالاستيك مذاب سامانه سه فازي
192
مطالعه تاثير نانو ذرات گرافن بر رفتار فازي، مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي در آميزه هاي نامتقارن ديناميكي با رفتار فازي LCST: پلي استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
193
مطالعه تاثير نانو ذرات منگنز دي اكسيد (Mno2) برخواص دي الكتريك نانو كامپوزيت هاي پليمري
194
مطالعه تاثير نانو ذران گرافن بر مورفولوژي، رئولوژي و هدايت الكتريكي آميزه پلي استايرن/پلي متيل متاكريلات
195
مطالعه تاثير نانو لوله كربني بر رفتار مكانيكي سامانه هاي هيبريدي سيكلو الفين كوپليمر (COC)و اتيلن1-بوتن كوپليمر (EBC)
196
مطالعه تاثير نانوتيوب كربني چندجداره و پرتوي الكتروني بر خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ بر پايه SBR/NBR حاوي دوده
197
مطالعه تاثير نانوذرات در ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري با درنظرگرفتن اثر تجمع ذرات
198
مطالعه تاثير نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسيد بر آرايش يافتگي، بلورينگي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل
199
مطالعه تاثير نانورس و ولكانش ديناميكي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ PVDF/ACM
200
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خاصيت خستگي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
201
مطالعه تاثير نانولوله كربني برروي ريز ساختار و خواص الكتريكي و مكانيكي نانو كامپوزيت نانولوله كربني-پلي( استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك- استايرن)
202
مطالعه تاثير نحوه تغذيه الياف برخوصيات نخ اصطكاكي
203
مطالعه تاثير نرم افزار آموزش رياضي انياك بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر سال اول راهنمايي ناحيه 2 يزد
204
مطالعه تاثير نرم كننده ها بر خواص انعكاسي - رنگي منسوجات
205
مطالعه تاثير نسبت كشش بر خواص مورفولوژيكي نانو الياف توليد شده به روش استخراج آميخته اي پرو پلين پلي پوتيلن ترفتالات ﴿PP/PBT) با استفاده از پردازش تصوير
206
مطالعه تاثير نظام آموزش از دور بر ميزان سواد هاي چند گانه(سواد اطلاعاتي،چاپي، رايانه¬اي، رسانه¬اي) دانشجويان دوره¬هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران
207
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
208
مطالعه تاثير نظام دانشگاهي آموزش از دور بر توسعه منابع انساني و طراحي الگويي مناسب براي آن
209
مطالعه تاثير نمايه هاي اقليمي بر تغييرات دما و بارش فصول سرد سال در ايران مركزي
210
مطالعه تاثير نوع اتصال بر رنگرزي پوشاك آماده
211
مطالعه تاثير نوع دهنه و هندسه دهنه بر روي تراكم پودي پارچه هاي تاري - پودي
212
مطالعه تاثير نوع لاستيك و دانسيته اتصالات عرضي بر عبورناپذيري آميزه‌هاي لاستيكي
213
مطالعه تاثير همزيستي ميكوريزا و كيفيت نور بر خصوصيات رويشي و اسانس نعناع ايراني
214
مطالعه تاثير هندسه مقطع تونل بر پايداري با استفاده از روش هاي عددي
215
مطالعه تاثير هنر چين و بيزانس در نگارگري مكتب ايلخاني و تطبيق آن با سفال نگاره هاي آن دوره
216
مطالعه تاثير هنر در روند سلامت روان كودكان بين 7 تا 12 سال نمونه موردي سال 94-95 دبستان حكمت شهرري
217
مطالعه تاثير وزن مولكولي بر خواص فيزيكي الياف پلي استر
218
مطالعه تاثير ولكانش تابشي بر خواص ديناميكي مكانيكي آميزه ي استايرن/ بوتادي ان رابر
219
مطالعه تاثير ويسكوزيته پليمر زمينه بر روي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي وينيليدين فلورايد و نانولوله ي كربن
220
مطالعه تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه 5 شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-83
221
مطالعه تاثيرات آموزش هنرهاي تجسمي-كاربردي،دررشد خلاقيت وارتقاءسطح مهارت هاي كارآفريني كودكان پيش دبستاني﴿نمونه موردي كودكان مقطع پيش دبستاني دخترانه وپسرانه مبتكر نوين آموزش وپرورش منطقه 5 تهران﴾
222
مطالعه تاثيرات اخلاقي پويانمايي شبكه پويا بر كودكان 5 تا 6 سال شهرستان مرودشت
223
مطالعه تاثيرات جايگزين سازي زبان انگليسي به جاي زبان فارسي در تدريس دروس رشته هاي تحصيلي دانشكده مهندسي نفت اهواز
224
مطالعه تاثيرات سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلول هاي بنيادي القايي انساني برتوليد اينترلوكين 10توسط سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي
225
مطالعه تاثيرات سوء احتمالي طرح خريد خدمت سربازي
226
مطالعه تاثيرات فناوري هاي ضروري اينترنت اشياء در ايجاد ارزش براي مشتريان (مطالعه موردي: پژوهشكده ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديران سايت هاي فروش آنلاين)
227
مطالعه تاثيرات نقوش فرش ايران و چين بر يكديگر و طراحي يك نمونه تلفيقي از آن
228
مطالعه تاثيرات هيستومورفولوژي گياه دارويي كبابه چيني (piper cubeba) بر بيضه موش هاي آزمايشگاهي تيمارشده با ناندرولون دكانوئات
229
مطالعه تاثيرات واكنشهاي مختلف بر پارامترهاي پلاسما در همجوشي دوتريوم - تريتيوم
230
مطالعه تاثيراحساس امنيت و تعلق اجتماعي شهروندان بر ميزان مشاركت در امور شهري مورد شهر پرند تهران
231
مطالعه تاثيراستفاده ازآزمايشگاه درفرآيند تدريس ويادگيري برميزان يادگيري ورضايت دانش آموزان ازتدريس دروس علوم تجربي
232
مطالعه تاثيربرخي ازعوامل جهش زاي فيزيكي وشيميايي برروي تعدادي ازباكتريهاي مقاوم
233
مطالعه تاثيربكارگيري سيستمهاي مديريت ارتباط بامشتري بررضايت وماندگاري مشتري به واسطه متغير ميانجي تصويرذهني بااستفاده ازتكنيك داده كاوي(مطالعه موردي: صنعت بيمه)
234
مطالعه تاثيرتورم برارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار و بازده كل در بازار سهام تهران
235
مطالعه تاثيرعصاره هيدروالكلي ميوه بنه همراه باسلولهاي بنيادي مشتق ازمغزاستخوان رت بااندازه گيري شاخص هاي آنتي اكسيداني TAC-MDA درمدل استئوارتريت ايجادشده دررت نر
236
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو( سقز)
237
مطالعه تاريخي - حفاظتي و مرمتي نقوش حكاكي شده بر ديواره هاي غار كرفتو﴿سقز﴾
238
مطالعه تاريخي - كالبدي - عملكردي كاروانسراي شاه و ارائه پيشنهاد مرمت و بازسازي به سبك اوليه
239
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
240
مطالعه تاريخي ، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
241
مطالعه تاريخي ،فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
242
مطالعه تاريخي نقش آداب و مناسك شيعي در ورزش باستاني و زورخانه اي ايران از 907 تا 1431ق/880 تا 1389ش
243
مطالعه تاريخي، فن آوري و مرمت بافته هاي تاپستري
244
مطالعه تاكزونوميكي جنس پنج انگشت Vitex( از تيره )Lamiaceae در ايران
245
مطالعه تاكسونومي پاتووارهاي Xanthomonas translucens عامل بيماري لكه نواري جو در استان كرمان
246
مطالعه تاكسونومي جنس Halothamnus J&S در ايران
247
مطالعه تاكسونومي جنس Jurinea Cass. در ايران
248
مطالعه تاكسونومي جنس Salsola L. در استان يزد
249
مطالعه تاكسونومي جنس گلسنگ toninia (lecideaceae, ascomycetes) در استان اصفهان ﴿ايران﴾
250
مطالعه تاكسونومي خانواده Characeae در ايران
251
مطالعه تاكسونومي سكسيون Hordeastrum Doll ازجنس .Hordeum L درايران
252
مطالعه تاكسونومي قارچ هاي خانواده Erysiphaceae در استان اصفهان
253
مطالعه تاكسونومي گونه هايZygophyllum L. در ايران
254
مطالعه تاكسونومي و بررسي نوع كاراژينان جنسHypnea J.V. Lamouroux در سواحل جنوب كشور
255
مطالعه تاكسونومي و تنوع ژنتيكي قارچ رايزوكتونياسولاني گروه آناستوموزي 4 با استفاده از ماركر ITS
256
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني عامل شانكر باكتريايي مركبات در ايران
257
مطالعه تاكسونومي و فيلوژني قبيله Thlaspideae DC. (Brassicaceae)
258
مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
259
مطالعه تاكسونوميك بخش هاي Macrostegia Boiss., Acanthophyllum & Pleiosperma Boiss. Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) در ايران
260
مطالعه تاكسونوميك جنس گون Astragalus L. (Fabaceae) در شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختياري)
261
مطالعه تاكسونوميك جنس هايHochst Heteranthelium Henrardia C. E. Hubbard Nevski از طايفه Triticeae خانوادهPoaceae در ايران
262
مطالعه تاكسونوميك دوجورپايان رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل موثر بر تراكم وپراكنش آنها
263
مطالعه تاكسونوميك طايفه Aristideae C.E.Hubb. Ex Bor.
264
مطالعه تاكسونوميك و تعيين پراكنش زنبورهاي خانواده ﴿Sphecidae (sensu lato در غرب استان گيلان
265
مطالعه تاكسونوميك. Acanthophyllum C. A. Mey. Sect. oligosperma schischkدر ايران
266
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي انحصاري.(silene L .sect.Auriculatae (caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
267
مطالعه تاكسونوميكي تعدادي از گونه هاي( silene sect.Spergulifolia(caryophyllaceae در سطح جمعيت در ايران
268
مطالعه تاكسونوميكي قارچ هاي راسته ي Ustilaginales روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي مركزي و لرستان
269
مطالعه تاكسونوميكي و مايه زني تقاطعي گونه هاي قارچ .Colletotrichum sp روي سيب زميني، پياز و لوبيا در شهرستان فريدن استان اصفهان
270
مطالعه تانسور استحفاظ شيميايي تركيب PbTe در حضور ناخالصي هاي Sn و Ge
271
مطالعه تبارشناسانه آثار مكتب سقاخانه ﴿مطالعه موردي آثار پرويز تناولي صادق تبريزي﴾
272
مطالعه تبلور كمپلكس هاي مس از حالت مذاب و محلول با استفاده از روشDSC ,XRD
273
مطالعه تثبيت پتاسيم ، كميت - شدت پتاسيم و سرعت آزادشدن پتاسيم غيرتبادلي در تعدادي از خاكهاي ايران
274
مطالعه تثبيت و بهسازي ماسه‌هاي بادرفتي با استفاده از پسمانده نفتي پالايشگاه
275
مطالعه تجارب زيسته مادران داراي فرزندان دختر موفق به منظور تدوين سبك فرزندپروري بومي
276
مطالعه تجربي (آزمايشگاهي) برهمكنش قطره نفتي با حباب گازي در محيط آبي
277
مطالعه تجربي آستانه فرسايش ابزار در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
278
مطالعه تجربي اثر الياف توخالي به عنوان عايق حرارتي
279
مطالعه تجربي اثر امواج اكوستيكي بر انتقال حرارت جابجايي در تغيير فاز
280
مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
281
مطالعه تجربي اثر پارامترهاي عمليات انحلال و پيرسختي بر نمودار حد شكل دهي
282
مطالعه تجربي اثر پيچش جريان بر پايداري شعله از ديدگاه كاربردي
283
مطالعه تجربي اثر تحريك ديناميكي قطره روي سطوح آبگريز
284
مطالعه تجربي اثر چرخش و رقيق سازي اكسيد كننده بر پايداري، شدت روشنايي و توليد NOX در احتراق نفوذي
285
مطالعه تجربي اثر حضور مواد فعال سطحي بر روي بازدهي جذب سطحي رنگ توسط جاذب ليكا
286
مطالعه تجربي اثر حضور نانوذرات در ميزان جداسازي كروم توسط غشاي مايع تثبيت شده
287
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGP (پرس كاري شياري محدود شده) در توليد ورق هاي نانوكريستال آلومينيومي مورد استفاده در صنعت خودروسازي
288
مطالعه تجربي اثر فرآيند CGPپرسكاري شياري محدود شده) در توليد مواد شكلپذير نانوكريستال
289
مطالعه تجربي اثر فرآيند ECAP بر خواص مكانيكي آلياژ منيزيم
290
مطالعه تجربي اثر گرمانوري با استفاده از ليزر Co2 پيوسته
291
مطالعه تجربي اثر لوله هاي Innergrooved بر ظرفيت و COP چيلرهاي تراكمي مجهز به مبدل هاي پوسته و لوله
292
مطالعه تجربي اثر ميدان الكتريكي بر آهنگ ماده‌برداري از فلز قلع در محيط اتانول
293
مطالعه تجربي اثر ميدان الكتريكي در فرآيند كندگي ليزري در مايعات به‌منظور بررسي خواص نانو ذرات فلزي
294
مطالعه تجربي اثر ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت جابجايي نانوسيال در يك كانال متقارن
295
مطالعه تجربي اثر ميكروحباب بر كاهش درگ اصطكاكي به روش الكتروشيميايي
296
مطالعه تجربي اثر نانوكامپوزيت هاي اكسيد روي بر ويسكوزيته نفت سنگين به منظور ازدياد برداشت نفت
297
مطالعه تجربي اثر نوع ذرات بر انتشار و ميرايي امواج فشار در بسترهاي سيال گاز-جامد با آناليزداده‌هاي فشار و تصويربرداري همزمان
298
مطالعه تجربي اثر هندسه كانال انشعابي جريان گاز تميز در تغليظ‌كننده مارپيچي
299
مطالعه تجربي اثر هندسه ميكروكانال در حذف فلزات سنگين با استفاده از مايعات يوني
300
مطالعه تجربي اثرات آيروديناميكي گلبرگي شدن در بال صدمه ديده
301
مطالعه تجربي اثرات جنس عايق دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بر كيفيت جريان پينچ پلاسما و بهره اشعه ايكس سخت گسيلي از آن
302
مطالعه تجربي ارتقاء كيفيت نفت خام سنگين با استفاده از روش پرتو افكني الكتروني
303
مطالعه تجربي استفاده از امواج فراصوتي جهت كاهش گرانروي و ارتقاي كيفيت نفت خام
304
مطالعه تجربي استفاده از لوزارتان درترميم زخم هاي پوستي از طريق ارزيابي فاكتورهاي سرمي ايمونومدولاتور پروتئين -1جاذب مونوسيت - و ميلوپراكسيدازدر مدل حيواني موش صحرايي
305
مطالعه تجربي استفاده از نانوسيالات براي تغيير ترشوندگي سنگ مخازن گاز ميعاني، به منظور ازدياد برداشت
306
مطالعه تجربي افزايش راندمان واحدهاي نمكزدايي با استفاده از امواج فراصوت
307
مطالعه تجربي انتقال حرارت تماسي در محل سوپاپ دود و نشيمنگاه يك موتور احتراق داخلي
308
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجائي آزاد در نانو سيال غير نيوتني
309
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از يك محفظه ي تفكيك شده با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
310
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال آب/SiO2 در محيط بسته شيب دار تحت تاثير ميدان الكتريكي
311
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي نانو سيالات غير نيوتني در لوله مدور با اعمال شرايط مرزي متفاوت
312
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار نانوسيال درون مبدل هاي حرارتي مارپيچ
313
مطالعه تجربي انتقال حرارت در جريان دو فازي گاز - جامد
314
مطالعه تجربي انتقال حرارت كربن نانو تيوب (CNTs) در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي
315
مطالعه تجربي اندازه قطره و طغيان در ستون استخراج كوهني
316
مطالعه تجربي ايجاد نانوساختارها برروي سطح سيليكون زبر با استفاده ازپرتو ليزر پالسي در محيط آب
317
مطالعه تجربي ايده هوادهي همزمان با استارت الكتريكي موتور ميكروجت
318
مطالعه تجربي بار آلودگي شستشوي اوليه روانابهاي شهري
319
مطالعه تجربي بارگيري و رهايش داروي گياهي كوئرستين بر روي نانولوله هاي كربني
320
مطالعه تجربي بازسوزي NOxدر شرايط HiCOT
321
مطالعه تجربي بر روي حذف تري كلرواتيلن از آب توسط فناوري نانو و تاثير پارامترهاي موثر بر انتقال جرم
322
مطالعه تجربي بيناب نمايي ليزري رامان دي اكسيدتيتانيوم
323
مطالعه تجربي پارامتر هاي موثر در جداسازي استخراجي تركيبات سولفون دار از گازوييل بعد از گوگردزدايي به روش اكسايش
324
مطالعه تجربي پارامترهاي مختلف هندسي بر روي ضرايب آيروديناميكي ايرفويل حاوي فن
325
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد فرايند الكترود يا يونيزاسيون و مقايسه آن با فرايند الكترود
326
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت سطوح آلومينيومي به روش ماشينكاري جت الكتروشيميايي
327
مطالعه تجربي پارامترهاي موثر در قالبگيري تزريق ميكرو پودرها و نانو پودرها
328
مطالعه تجربي پديده كاهش افت فشار به كمك تزريق آب در خطوط انتقال نفت
329
مطالعه تجربي پديده لنز گرمايي به روش پرتو پمپ- گمانه و بررسي شكل فضايي پرتو گمانه
330
مطالعه تجربي پديده ي جدايش لايه اي در كامپوزيت هاي شيشه پلي استر و شيشه اپوكسي و كامپوزيت هاي ساندويچي به كمك روش آكوستيك اميشن
331
مطالعه تجربي پديده ي لنزگرمايي در اتانول و بررسي تاثير Z اسكن در فاصله كانوني لنزگرمايي
332
مطالعه تجربي پديده‌ي انفجار فاز در فرآيند ماده -برداري ليزري لايه نازك آلومينيومي با زير لايه كوارتز
333
مطالعه تجربي پرداخت كاري آينه اي فولاد زنگ نزن 316 به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
334
مطالعه تجربي پرداختكاري قطعات سراميكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي
335
مطالعه تجربي تأثير اصلاح سطح نانوذرات در تغيير ترشوندگي سنگ كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت
336
مطالعه تجربي تأثير امواج مايكروويو در ارتقاء كيفيت نفت خام و ارائه مدلي جهت پيش¬بيني گرانروي
337
مطالعه تجربي تأثير پارامترهاي مكانيكي بر رفتار سلولهاي بنيادي
338
مطالعه تجربي تأثير سختي قطعهكار بر تنش پسماند در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140 AISI
339
مطالعه تجربي تأثير عوامل مختلف بر عملكرد تغليظ كننده غبار مارپيچي عمودي با جريان انشعابي بيروني
340
مطالعه تجربي تاثير پارامتر هاي فرآيند تراشكاري با تخليه الكتروشيميايي بر دقت ابعادي و كيفيت سطح در عمليات شيار تراشي بر ميلگرد شيشه اي
341
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي ارتعاشي بر فرآيند سوراخكاري ليزر به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
342
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي فرايند شكل دهي تدريجي در تغييرات ضخامت ورق خودرويي Dc04 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
343
مطالعه تجربي تاثير پارامترهاي هندسي سوخت پاش و جرخاننده جريان بر عملكرد يك محفظه احتراق توربين گاز با سوخت گازي
344
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
345
مطالعه تجربي تاثير روش حداقل مقدار روانكار - خنك كار بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري سوپر آلياژ پايه آهن
346
مطالعه تجربي تاثير روش هاي مختلف روانكاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح قطعه كار در ماشينكاري قطعات استفاده شده در توربين هاي گازي
347
مطالعه تجربي تاثير كشش استاتيك بر رفتار سلول هاي بنيادي
348
مطالعه تجربي تاثير متقابل دو خروجي فن لانه سنجابي روي صداي توليدي
349
مطالعه تجربي تاثير نانو ذرات آلوموكسان دوپ شده با منيزيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم 3805 در روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
350
مطالعه تجربي تخمين خواص حرارتي و جذبي كربن فعال دانه اي در حضور هوا و متانول به روش حل معكوس
351
مطالعه تجربي تصفيه فتوكاتاليستي پساب هاي آلي و نيتروژن دار
352
مطالعه تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد لوله به كمك روش تركيبي اصطكاكي
353
مطالعه تجربي تغييرات خواص سيم مسي از طريق فرآيند تغيير شكل در كانال هاي همسان زاويه دار
354
مطالعه تجربي تغييرات ويژگيهاي مغناطيسي آهنرباهاي فريت باريوم با عمليات گرمائي
355
مطالعه تجربي تنش پسماند در فرايند فرزكاري فولاد سخت¬كاري شده 4140 با استفاده از نانوسيال
356
مطالعه تجربي توربين جزر و مدي هانتر
357
مطالعه تجربي توزيع زمان اقامت در اكسترودرهاي دو ماردون
358
مطالعه تجربي جت هاي كوارك و گلوئون در نابودي الكترون - پوزيترون
359
مطالعه تجربي جداسازي آميلاز به روش استخراج ميسل معكوس
360
مطالعه تجربي جداسازي امولسيون آب-نفت تحت تاثيرميدان مغناطيسي و انتخاب نانوذره مناسب
361
مطالعه تجربي جداسازي انتخابي كاتيون هاي روي و مس با استفاده از روش غشايي الكترودي يونيزاسيون در حضور عامل كمپلكس ساز
362
مطالعه تجربي جداسازي انتخابي يونهاي فلزي با استفاداه از فرايند الكترودي يونيزاسيون ﴿EDI﴾در حضور يك عامل كمپلكس ساز
363
مطالعه تجربي جداسازي يونهاي فلزات سنگين از محلول آبي توسط نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن پوشانده شده بايلي ﴿وينيل الكل﴾
364
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيد كربن برروي يك جاذب سيليكاتي اصلاح شده
365
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيدكربن از گاز هاي احتراق بويلرها
366
مطالعه تجربي جذب كربن دي‌اكسيد با استفاده از امواج مافوق صوت در يك حلال مناسب
367
مطالعه تجربي جريان اطراف دو سيلندر مكعب مستطيلي شكل مجاور يكديگر با استفاده از تونل باد و مرئي سازي دود
368
مطالعه تجربي جريان حول سازه سه بعدي با مقطع مربعي تحت زواياي حمله مختلف
369
مطالعه تجربي جريان روي دوسازه سه بعدي پشت سر هم تحت زاويه با استفاده از تونل باد و تونل دود
370
مطالعه تجربي جريان مويينگي در نخ هاي مغزي-غلاف
371
مطالعه تجربي جهت ارزيابي عوامل موثر بر لز جهت نانو سيال
372
مطالعه تجربي جهت اندازه گيري دبي جريان سيال با استفاده از ردياب پرتوزا
373
مطالعه تجربي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مواد غير همجنس آلومينيوم و مس
374
مطالعه تجربي جوشكاري لوله هاي آلومينيومي با استفاده از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
375
مطالعه تجربي چقرمگي شكست مودهاي تركيبي در نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد – هيدروكسي آپاتيت ساخته شده به روش فرآوري اختلاط مذاب
376
مطالعه تجربي حذف داروي ديكلوفناك با استفاده از نانوجاذب سبز
377
مطالعه تجربي حذف ديكلوفناك از پساب با استفاده از نانوذرات مغناطيسي
378
مطالعه تجربي حركت قطرات روي سطوح دندانه دار داغ در رژيم جوشش استخري
379
مطالعه تجربي خستگي پرچرخه كامپوزيت پايه منيزيمي
380
مطالعه تجربي خستگي خمشي نانو كامپوزيت هاي پليمري اليافي
381
مطالعه تجربي خصوصيات پيچشي ميله كامپوزيت شيشه/اپوكسي تقويت شده با منسوج بدون بافت متعامد سه بعدي
382
مطالعه تجربي خواص اپتيكي غيرخطي مواد زيستي
383
مطالعه تجربي خواص باند جوش ورق هاي چند لايه پس از نورد سرد
384
مطالعه تجربي خواص نوري نانوذرات سيليكن توليد شده با استفاده از فرآيند ماده‌برداري ليزري دو‌پالسي نانوثانيه در محيط‌هاي آب و اتانول
385
مطالعه تجربي خوشه هاي نانو ساختار بر همكنش ليزر پالسي بلند با لايه نازك پلي آسيد
386
مطالعه تجربي دستگاه استخراج مايع - مايع اداكتوري
387
مطالعه تجربي دنباله بال صدمه ديده
388
مطالعه تجربي ديناميك پلاسما و مواد پرتاب شده از سطوح اهداف فلزي مورد تابش ليزرهاي پالسي بلند با شدت بالا
389
مطالعه تجربي ديناميك شعله غير پيش‌آميخته و پيش‌آميخته جزئي در ابعاد مزو
390
مطالعه تجربي رئولوژي سوسپانسيون پلي استايرن
391
مطالعه تجربي راكتور دوار پيروليز ضايعات پليمري جهت توليد محصولات سنگين
392
مطالعه تجربي رفتار روتور يك كمپرسور در برابر جريان بهم ريخته ورودي
393
مطالعه تجربي رفتار سازه¬هاي آجري در برابر زلزله¬ها با استفاده از مدلسازي سه بعدي آنها
394
مطالعه تجربي رفتار مكانيكي فوم در كشش و فشار جهت كاربرد در پانل ساندويچ كامپوزيت
395
مطالعه تجربي رفتاركششي پارچه هاي حلقوي تحت بارگذاري دومحوري
396
مطالعه تجربي روش هاي ايجاد آبگريزي روي سطح آلومينيوم جهت چگالش قطره اي
397
مطالعه تجربي روش هاي گوگرد زدايي شيميايي از قير طبيعي
398
مطالعه تجربي ريزساختار و انعكاس سيليكن تابشدهي شده توسط ليزر تپي پرتوان در محيط هوا و آب مقطر
399
مطالعه تجربي سايش ابزار، زبري سطح و نيروهاي برشي در فرايند تراشكاري سخت فولاد سخت‌كاري شده در حضور نانوسيال TiO2
400
مطالعه تجربي سنتز سبز نانو كامپوزيت سراميكي بر پايه اكسيد مس به منظور رنگ زدايي
401
مطالعه تجربي سينتيك و فرآيند جذب واكنشي سولفيد هيدروژن توسط محلول سود در مقياس آزمايشگاهي و مدل ساز ستون جذب مورد استفاده
402
مطالعه تجربي شعله پس اختلات متقابل oxy- fuel counter- flow
403
مطالعه تجربي شعله پيش آميخته جزئي متان در ابعاد خرد
404
مطالعه تجربي شعله ديفيوژن COUNTER - FLOW
405
مطالعه تجربي شكست اپتيكي و بررسي مشخصات پلاسماي مس و آلومينيوم توليد شده با استفاده از ليزر پالسي نانوثانيه در محيط هوا
406
مطالعه تجربي شكست جريان آب تزريق شده ازنازل‌هاي مستطيلي در ‌‌‌‌‌‌جريان هوا
407
مطالعه تجربي شمارش و تعيين توزيع اندازه ذرات زئوليتي با استفاده از روش ناحيه حساس الكتريكي
408
مطالعه تجربي ضريب انتقال جرم در دستگاه استخراج كننده اداكتوري
409
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالوده هاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
410
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
411
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه ربللل
412
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
413
مطالعه تجربي- عددي انتقال گرما در جريان داخلي نانوسيال جهت توسعه و بهبود روش انتشار گرمايي در رژيم جريان لايه اي
414
مطالعه تجربي عملكرد پروانه هاي ناهمسانگرد (CRP)
415
مطالعه تجربي عملكرد سلول¬هاي تثبيت¬شده به روش كپسوله¬كردن در حذف آلاينده¬ها
416
مطالعه تجربي عوامل مؤثر بر جوشكاري مقاومتي نقطه اي آلياژهاي فولادي و آلومينيومي
417
مطالعه تجربي فرآيند برشكاري ورق هاي نازك فولادي كم كربن توسط ليزر CO2
418
مطالعه تجربي فرآيند بهبود كيفيت چاي نامرغوب در يك بستر سيالي
419
مطالعه تجربي فرآيند پرداختكاري شيميايي-مكانيكي شيشه اپتيكي
420
مطالعه تجربي فرآيند توليد دو اتيل هگزانول در مقياس آزمايشگاهي
421
مطالعه تجربي فرآيند جذب سطحي در كربن فعال درون يك مبادله گرحرارتي
422
مطالعه تجربي فرآيند جوشكاري نفوذي فلزات غير همجنس
423
مطالعه تجربي فرآيند فشار در كانال‌هاي زاويه‌دار لوله‌اي موازي براي دستيابي به ساختار فوق‌ريزدانه
424
مطالعه تجربي فرآيند فشردهسازي چندجهته در توليد مواد با ساختار نانوكريستال (MAF)
425
مطالعه تجربي فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني در حضور حلال هاي يوتكتيك عميق
426
مطالعه تجربي فرايند توليد بيوديزل از روغن پسماند ماهي به كمك امواج فراصوت با استفاده از كاتاليست غيرهمگن
427
مطالعه تجربي فرايند شكل دهي - ماشين كاري تركيبي آلياژ آلومينيم 7075 براي پره هاي انحنادار
428
مطالعه تجربي فرايند گرانولاسيون قرص تريامترن اچ
429
مطالعه تجربي فواره خروجي از افشانه تزريق مستقيم گاز با استفاده از روش شيلرين
430
مطالعه تجربي كاربرد الياف طبيعي در اتصالات چسبي به منظور بهبود خواص استحكامي اتصالات
431
مطالعه تجربي كاهش كشش بين سطحي (IFT) نفت سنگين با نانوكامپوزيت هاي اكسيد نيكل بر پايه سيليكا به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
432
مطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم ومطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم وپيچش در فشار بالا
433
مطالعه تجربي كشت ميكروجلبك در يك فتوبيوراكتور بيوفيلمي
434
مطالعه تجربي گوگردزدايي از سوخت مدل با حلال يوتكتيك عميق
435
مطالعه تجربي گوگردزدايي از سوخت مدل با حلال يوتكتيك عميق
436
مطالعه تجربي گوگردزدايي اكسايشي سوخت مدل به كمك امواج مافوق صوت
437
مطالعه تجربي مشخصه‌هاي ترابردي نانو لايه‌هاي Si-B
438
مطالعه تجربي مهمترين خواص مهندسي و فيزيكي پوزلان فعال شده اوين ببل
439
مطالعه تجربي موجودي فاز گاز در ستون حبابي
440
مطالعه تجربي ميكروكلكتور مستقيم با استفاده از نانوذرات Al2O3
441
مطالعه تجربي نانوكامپوزيت هاي پليمري قابل كشسان رسانا بر پايه ترموپلاستيك پلي يورتان و گرافيت براي ساخت سنسورهاي كرنشي
442
مطالعه تجربي نحوه تشكيل حباب بر روي توزيع¬كننده در بسترهاي سيال گاز- جامد
443
مطالعه تجربي نيروهاي ماشين كاري و زبري سطح در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك بيضوي و پلاسما
444
مطالعه تجربي هوادهي در مجراي تخليه كننده تحتاني سد صفارود
445
مطالعه تجربي هيدروديناميك بستر سيال دو بعدي با تمركز بر الگوي تزريق متفاوت گاز
446
مطالعه تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم در يك ستون استخراج اولدشو- راشتون
447
مطالعه تجربي و CFD ارتقا عملكرد جداسازي ذرات ميكروني با سيكلون مارپيچي چندكاناله
448
مطالعه تجربي و ارائه مدل رياضي براي فرآيند كاهش گران¬روي نفت خام توسط اشعه گاما
449
مطالعه تجربي و ارائه مدل شبكه عصبي از پارامترهاي موثر فرآيند شكل دهي بدون قالب پرس در تاثير برگشت فنري بر دقت ابعادي
450
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان گاز در عبور از بستر ذرات استاندارد
451
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان هوا در توده كربن فعال دانه‌اي براي جريان محوري-عمودي
452
مطالعه تجربي و بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري كامپوزيت هاي زمينه فلزي
453
مطالعه تجربي و بهينه سازي شرايط عملياتي جذب دي‌اكسيد‌كربن در بستر سيال
454
مطالعه تجربي و بهينه سازي فرآيند استخراج فوق بحراني گالگين از گياه گالگا آفيسيناليس به روش طراحي آزمايشات و مدل سازي رياضي
455
مطالعه تجربي و بهينه‌سازي فرايند گوگردزدايي ‌اكسيداسيوني جهت حذف تركيبات ‌تيوفني از سوخت ‌مدل با استفاده از نانو كاتاليست
456
مطالعه تجربي و پارامتريك ضريب انتقال حرارت تماسي بين سوپاپ و نشيمنگاه
457
مطالعه تجربي و تئوري برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات صفحات دوپايداره مركب
458
مطالعه تجربي و تئوري برهمكنش كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ از داروهاي لوودوپا و تئوفيلين با DNA و BSA,و اثر اين كمپلكس ها بر سلول هاي سرطان خون ﴿K562﴾; تهيه نانو كمپلكس هاي روتنيوم ﴿III﴾ ومس ﴿II﴾ از اين دارو ها با خواص ضد سرطان خون
459
مطالعه تجربي و تئوري پديده خستگي دربدنه كامپوزيتي شناورهاي تندرو تحت بارهاي ديناميكي
460
مطالعه تجربي و تئوري تكامل ديناميك توزيع اندازه ذرات آسفالتن در محلول هپتان-تولوئن در حضور تركيبات بازدارنده
461
مطالعه تجربي و تئوري عملكرد و راندمان پمپ هاي صنعتي
462
مطالعه تجربي و تئوري و عددي ضرايب جانسون كوك براي بيان رفتار ديناميكي مواد
463
مطالعه تجربي و تحليل افزايش شدت يون ها و اشعه ايكس در دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير با اصلاح ساختار الكترودها و بررسي اثر گازهاي طبيعي
464
مطالعه تجربي و تحليل تئوري فرآيند كانال هاي هم مقطع زاويه دار با استفاده از روش كران حد بالا
465
مطالعه تجربي و تحليل مكانيزم شعله ذرات ريز جامد
466
مطالعه تجربي و تحليلي اثر گراديان فشار شعاعي در فرايند ديناميك حباب در جوشش سيال
467
مطالعه تجربي و تحليلي سرعت و قطر ذرات در اسپري فشاري - پيچشي
468
مطالعه تجربي و تحليلي فناوري HRS
469
مطالعه تجربي و تحليلي كمپرسور يك توربو شارژر
470
مطالعه تجربي و تخمين خصوصيات حرارتي توده كربن فعال در حين جذب و واجذب سيال عامل
471
مطالعه تجربي و تخمين ضرايب توزيع بيومولكول‌ها در سيستم‌هاي دوفازي- آبي بر پايه سورفكتانت
472
مطالعه تجربي و تخمين ضريب نفوذپذيري بستر بسته بندي شده ذرات كربن فعال گرانول
473
مطالعه تجربي و تخمين ضريب هدايت حرارتي توده كربن فعال شده و بررسي تاثيرات دانه بندي و چگالي توده كربن بر آن
474
مطالعه تجربي و توسعه رابطه سينتيك حذف اكسيد¬هاي نيتروژن از جريان گاز آلوده به روش جذب واكنشي در برج پاششي
475
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD تاثير دوران بدنه روي راندمان سيكلون هاسي داراي دو ورودي خوراك
476
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD جداكننده گاز - ذره مارپيچي چندكاناله
477
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD خشك كن پاششي با محلول خوراك مالتودكسترين
478
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD راكتور دوار پيروليز تايرهاي فرسوده
479
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD شكست امولسيون هاي آب در نفت با استفاده از نانوسيالات مغناطيسي در حضور ميدان مغناطيسي
480
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD عوامل مؤثر بر عملكرد غبارگير گاز-ذره مارپيچي تك كاناله
481
مطالعه تجربي و شبيه سازي اثر پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر توزيع ضخامت يك ظرف پلاستيكي
482
مطالعه تجربي و شبيه سازي اثر ريزموج بر فرآيند گوگردزدايي اكسايشي
483
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجراء محدود پيچ زني غلطكي خارجي بر روي لوله با دو جنس متفاوت
484
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود خواص مكانيكي بافت مغز
485
مطالعه تجربي و شبيه سازي استخراج فلز گادولينيم توسط سامانه ريزسيالشي
486
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود پديده برگشت لبه در فرآيند خم كناره
487
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر دماي برش در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
488
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر نيروهاي برشي در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
489
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرآيند تراشكاري به كمك حرارت
490
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك و پلاسما
491
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي در عمليات ماشينكاري پيوسته
492
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود شكل دهي بيلوزهاي دو جداره فلزي به روش هيدروفرمينگ
493
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود فرآيند گرمايش القائي براي قطعات استوانه اي و مكعب مستطيلي
494
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود نيروهاي برش و درجه حرارت در فرايند فرزكاري به كمك ليزر
495
مطالعه تجربي و شبيه سازي به منظور تعيين رفتار ترمومكانيكي و اصطكاكي شيشه اپتيكي BK7 در دماي بالا
496
مطالعه تجربي و شبيه سازي جذب انرژي سازه سه بعدي تقويت شده با بريد لوله اي تحت بار ضربه اي با سرعت كم
497
مطالعه تجربي و شبيه سازي خواص مكانيكي لوله هاي كامپوزيتي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي
498
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي توليد لنزهاي PMMA كروي به روش تزريق پلاستيك و ارزيابي هندسي و اپتيكي محصول
499
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي رفتار كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر چند سلولي حلقوي پودي دو محوري تحت آزمون خمش سه نقطه اي
500
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي عملكرد فشاري ساق پوش هاي كشسان حلقوي پودي
501
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD انتقال جرم نانو سيالات در سيستم استخراج مايع – مايع تك قطره‌اي
502
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD سيكلون‌هاي مارپيچ چند كاناله براي جداسازي ذرات مايع از گاز
503
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
504
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ليزر
505
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در فرايند تراشكاري متعامد به كمك حرارت
506
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود فرآيند ماشينكاري پيوسته به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
507
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي ميدان فازي سينتيك تشكيل تركيبات بين‌فلزي Ni-Ti در پوشش ايجاد شده به روش پاشش سرد
508
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي هدايت حرارتي ناهمسانگرد در سيالات مگنتورئولوژيكال
509
مطالعه تجربي و شبيهسازي المان محدود تأثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر آستانه فرسايش در فرايند تراشكاري سخت فولاد 4140
510
مطالعه تجربي و طراحي فرآيند بازيابي اسيد فرميك از فاز آبي در فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني (ODS)
511
مطالعه تجربي و عددي آسايش حرارتي آمفي‌تئاتر مركزي دانشگاه با سيستم توزيع هواي زيرسطحي
512
مطالعه تجربي و عددي اثر رقيق سازي و پيش گرم بر احتراق شعله نفوذي
513
مطالعه تجربي و عددي انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي تحت تأثير امواج فراصوت
514
مطالعه تجربي و عددي بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانو مواد حاصل از فرآيند Accumulative back extrusion
515
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي كاري محفظه احتراق موتور توربيني
516
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد توربين جزر و مدي عمود محور
517
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي نورد
518
مطالعه تجربي و عددي تاثير پارامترهاي هندسي و نرخ بارگذاري بر استحكام اتصال چسبي بين كامپوزيت و آلومينيوم در بارگذاري كشش
519
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت در فرآيند ماشينكاري پيوسته و منقطع
520
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت متوسط ابزار برش در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
521
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال حول سازه سه بعدي در زواياي حمله مختلف
522
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال روي دو سازه سه بعدي مجاورهم
523
مطالعه تجربي و عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي طبيعي بين دو استوانه عمودي هم‌مركز/خارج از مركز با حضور ماده متخلخل
524
مطالعه تجربي و عددي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس بصورت لبه رويهم
525
مطالعه تجربي و عددي حرارت دهي موضعي در فرآيند شكل دهي پوسته ها
526
مطالعه تجربي و عددي خواص آلياژهاي آلومينيوم نانوساختار، به دست آمده از فرآيند نورد زاويه اي در كانال هاي همسان
527
مطالعه تجربي و عددي رشد آسيب در مواد مدرج تابعي به روش اجزاء محدود
528
مطالعه تجربي و عددي رفتار الاستيك صفحه ساندويچي با هسته موج‌دار يكپارچه متشكل از پارچه حلقوي پودي سه‌بعدي
529
مطالعه تجربي و عددي رفتار حرارتي گذرا در مواد ناهمگن و شناسايي رسانايي حرارتي، گرماي ويژه و كسر حجمي با استفاده از روش معكوس
530
مطالعه تجربي و عددي رفتار شكست نانوكامپوزيتگرافن- پلي¬پروپيلن
531
مطالعه تجربي و عددي روشهاي مختلف آزمايش سه محوره چند مرحله اي
532
مطالعه تجربي و عددي سايش ابزار در ماشينكاري فولاد AISI4140 با استفاده از نانوسيال
533
مطالعه تجربي و عددي عولمل موثر بر فرايند CGP
534
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ECAP لوله جدار نازك
535
مطالعه تجربي و عددي فرآيند شكل دهي تدريجي ورق هاي ضخيم
536
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ليزر فورمينگ براي شكل دهي ورق هاي چندلايه
537
مطالعه تجربي و عددي فرآيند همينگ با استفاده از بالشتك لاستيكي
538
مطالعه تجربي و عددي ميكروتوربين آبي اگنيو
539
مطالعه تجربي و عددي يك محفظه احتراق توربين گاز با سوحت مايع
540
مطالعه تجربي و كاربرد گرافيت ورقه ورقه براي جذب فيزيكي مواد رنگي به كار رونده در صنايع فرش از محلول هاي آبي
541
مطالعه تجربي و مدل سازي تاثير تخريبي اشعه فرابنفش و سايش بر روي رفتار برگشت پذيري فرش ماشيني پس از بارگذاري استاتيكي
542
مطالعه تجربي و مدل سازي جذب دي اكسيد كربن با استفاده از جاذب هايپركراس لينك بر پايه كربازول
543
مطالعه تجربي و مدل سازي خواص كششي و شكل پذيري پارچه هاي حلقوي پودي دو محوري
544
مطالعه تجربي و مدل سازي رفتار رهايي از تنش بانداژ
545
مطالعه تجربي و مدل سازي رياضي جذب واكنشي كربن دي اكسيد
546
مطالعه تجربي و مدل سازي فرآيند پخت نان در ميدان جت هاي برخوردي هواي داغ
547
مطالعه تجربي و مدل‌سازي جذب دي‌اكسيد كربن با استفاده از نانو ساختار مونتموريلونيت اصلاح‌يافته
548
مطالعه تجربي و مدل‌سازي جذب گاز دي‌اكسيدكربن توسط نانوجاذب پايه هالوسيت اصلاح يافته آميني
549
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار آكوستيكي فوم‌هاي پلي‌يورتان نانوكامپوزيتي داراي نانولوله‌هاي كربني
550
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار كامپوزيت‌هاي ساندويچي ساخته‌شده با منسوجات سه‌بعدي حلقوي پودي تحت ضربه ثقلي
551
مطالعه تجربي و مدلسازي ترموديناميكي اثر اضافه نمودن آمين هاي دو عاملي در بهبود حلاليت تعادلي دي اكسيد كربن در محلول آبي متيل دي اتانول آمين
552
مطالعه تجربي و مدلسازي جذب دي اكسيدكربن با استفاده از آلوميناي اصلاح شده با هيدرواكسيدپتاسيم
553
مطالعه تجربي و مدلسازي حذف گاز دياكسيدكربن با كربن فعال اصلاح يافته با اكسيد نيكل و منيزيم
554
مطالعه تجربي و مدلسازي روش هاي بهبود جداسازي ذرات بسيار ريز در تغليظ كننده غبار با كانال زيگزاگي
555
مطالعه تجربي و مدلسازي رياضي فرآيند اختلاط در اكسترودرهاي تك پيچه به عنوان آميزه كار
556
مطالعه تجربي و نظري افزايش راندمان حذف NO به كمك فرآيند اكسيداسيون پيشرفته (AOP)پراكسيد هيدروژن و نور ماوراء بنفش در يك راكتور ستون حبابي در حضور گاز دي اكسيد گوگرد
557
مطالعه تجربي و نظري بر روي ريز ساختار و تاثير آن بر هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت بر پايه پلي كربنات / پلي متيل كريلات / نانو تيوب چند لايه
558
مطالعه تجربي و نظري توزيع انرژي در ناحيه درز پوشاك ورزشي تحت تاثير بارهاي كششي نوساني
559
مطالعه تجربي و نظري جذب مولكول پارا - آمينوبنزوئيك اسيد (PABA) بر روي نانو ذرات طلاي سنتز شده با استفاده از روش كندوسوز ليزري
560
مطالعه تجربي و نظري رفتار گردابه هاي آزاد
561
مطالعه تجربي و نظري شكافت سه گانه خود بخودي و القاي هسته اتمهاي سنگين در انرژي هاي كم و بالا , Study of induced and spontaneously ternary fission by theoretical and experimental methods ,using thermal neutrons
562
مطالعه تجربي و نظري كاهش تلفات اصطكاكي در لوله به كمك تزريق ميكروحباب
563
مطالعه تجربي و نظري گرانش (نيروي پنجم )
564
مطالعه تجربي و نظري متغيرهاي مؤثر بر ساختار و توزيع اندازه ذرات LiMn2O4 حاصل از روش پاششي به كمك شعله
565
مطالعه تجربي و نظري مكانيسم و عوامل موثر بر تشكيل مورفولوژي ترموپلاستيك الاستورهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM و تعيين معيارهاي طراحي يك مخلوط كننده مداوم مناسب
566
مطالعه تجربي و نظري نانوساختارهاي بر پايه كربن نيتريد و الياف كربني اصلاح شده به منظور اكسايش وكاهش تركيبات آلي تحت شرايط كاتاليستي و فوتوكاتاليستي
567
مطالعه تجربي وتحليل پيك دوم سيگنال ايكس نرم دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
568
مطالعه تجربي ويژگي‌هاي احتراقي سوخت هيدروكربني با استفاده از راكتورهاي مقياس مزو
569
مطالعه تجربي يك موتور هيبريد پر اكسيد هيدروژن پليمر
570
مطالعه تجربي، تحليلي و شبيه سازي ضربه سرعت پايين بر روي چندلايه هاي فلز الياف تقويت شده با ذرات نانو
571
مطالعه تجربي، مدل‏‏‌سازي و شبيه‏‌سازي ستون حبابي جذب گاز دي‌اكسيد كربن
572
مطالعه تجربي، مدل‌سازي و شبيه‌سازيCFD اثر دما بر سيال مگنتورئولوژيك پايدار
573
مطالعه تجربي،طراحي و ساخت فوم‌پلي‌يورتان پرشده با ماده سوپرامولكول سيليكون بورات جاذب ضربه
574
مطالعه تجربيات كشور هلند در پرورش كار گروهي در سنين كودكي
575
مطالعه تجربي-عددي باربرداري تك جرقه الكتروشيميايي شيشه به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
576
مطالعه تجزبي فرآيند پخت نان مسطح در فرجت برخوردي
577
مطالعه تجزيه اي تخريب رنگ هاي متيلن بلو و اسيد رد 14 با واكنش فنتون
578
مطالعه تجزيه اي رها سازي ايبوپرون از روي هيدروژل سنتزي حساس به
579
مطالعه تجمع ذرات LDL [ال دي ال] و ارتباط آن با بيماري تصلب شريان
580
مطالعه تحرك پذيري الكترون در بلور GaAs و اثر تخريببي تابش نوتروني بر ساختار بلوري آن , Calculation of elctron mobility in gaas and neutron diffraction on its crystal structure
581
مطالعه تحرك هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي و فلزات سنگين در خاك آلوده ريزدانه: رويكردي بر پاكسازي الكتروكينتيك
582
مطالعه تحليل هزينه -سودمندي پايگاه هاي داده دانشگاه محقق اردبيلي در سال 2009 , database cost-benefit study and analysis of mohaghegh ardebili university in 9002
583
مطالعه تحليل و عددي پديده چگالش در جريان حدود صوت بخار در نازل هاي همگرا - واگرا
584
مطالعه تحليلي ،استنباطي اصول و رويكرد هاي ارزشيابي آموزشي بر مبناي آموزه هاي انسان شناسي اسلامي
585
مطالعه تحليلي ئكاربرد ظروف تكوك با رويكرد مردم شناسي
586
مطالعه تحليلي اثر مصرف سوخت، مشاركت بخش خصوصي و برخي زير ساخت‌هاي حمل و نقل ريلي (خطوط راه آهن و هزينه عمراني) از حيث باري و مسافر بري بر رشد اقتصادي (دوره زماني 1393 – 1383)
587
مطالعه تحليلي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
588
مطالعه تحليلي اسطوره مذكر و مؤنث در سينماي ابر قهرماني كاميك آمريكايي از منظر نقد اسطوره‌اي ژيلبرت دوران
589
مطالعه تحليلي پلاسماي توكامك
590
مطالعه تحليلي تجرد نفس ازمنظر سه فيلسوف بزرگ مسلمان ( ابن سينا - ملاصدرا - سهروردي )
591
مطالعه تحليلي تجزيه انرژي مواد منفجره صنعتي
592
مطالعه تحليلي تصوير اسب در نگارگري ايراني ﴿قرن 7 الي 10 ه.ق﴾
593
مطالعه تحليلي تعدد و تداخل اقسام مسئوليت مدني قهري در حقوق ايران و فرانسه
594
مطالعه تحليلي تنشهاي بين لايه اي و مكانيزم هاي گسيختگي در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با الياف FRP
595
مطالعه تحليلي تيپ شناسي اقوام غير ايراني در نگارگري مكتب تبريز
596
مطالعه تحليلي تيپ شناسي اقوام غير ايراني در نگارگري مكتب تبريز دوم اصفهان دوره صفوي
597
مطالعه تحليلي چالش ها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان
598
مطالعه تحليلي حقيقت وحي و تجربه ديني
599
مطالعه تحليلي خواص ترابرد الكتريكي در نانو ساختارها با روش تابع گرين غير تعادلي
600
مطالعه تحليلي رفتار شوك ايجاد شده در اثر انفجار در يك لوله شوك در زمان هاي مختلف
601
مطالعه تحليلي رفتار مفصل برشي در ديوارهاي برشي با شكل پذيري دوگانه
602
مطالعه تحليلي روش هاي مختلف ساخت شناورهاي سبك (قطعات نيمه كامل، قطعات كاملاً منفصل و واحدهاي پيش ساخته) و شناسايي روش بهينه متناسب با كاربرد
603
مطالعه تحليلي زمان تونل زني در ساختارهاي نامتجانس مغناطيسي , Analytical studies on quantum tunneling time in magnetic heterostructures
604
مطالعه تحليلي ساختار مقابر پادشاهان در ايران باستان با تاكيد بر مقابر دوران هخامنشيان
605
مطالعه تحليلي ساختار مقابر پادشاهان در ايران باستان با تاكييد بر مقابر دوران هخامنشيان
606
مطالعه تحليلي ضد سينما در فيلم هاي شانتال آكرمن بر پايه نظريه پيتر وولن
607
مطالعه تحليلي عناصر شكل دهنده ي قالي هاي روستايي ايران ﴿با تاكيد بر قالي همدان
608
مطالعه تحليلي عوامل موثر بر تصميم‌گيري انسان از منظر ملاصدرا و علامه‌طباطبايي
609
مطالعه تحليلي كاربرد شاتكريت در نگهداري سازه هاي زير زميني سنگي
610
مطالعه تحليلي ماهيت و احكام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
611
مطالعه تحليلي منسوجات ايران در سده هاي چهارم و پنجم هجري بر اساس منابع مكتوب
612
مطالعه تحليلي نشانه شناسي و نماد در رمان موبي ديك نوشته هرمن ملويل
613
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ارتعاشي مجموعه پابند در پيش بارهاي مختلف با استفاده از آناليز زمان- فركانس موجك
614
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ديناميكي ساختمانهاي پيش ساخته ساندويچي بر روي ميز ارتعاش
615
مطالعه تحليلي و المان محدود رفتار مكانيكي كوپلينگ هاي پنجه اي در اثر خطاي نصب محوري
616
مطالعه تحليلي و تطبيقي نقش «بدن» در انسان شناسي ابن سينا و ملاصدرا
617
مطالعه تحليلي و عددي امواج در جريانهاي فوق بحراني در خم كانال هاي مستطيلي
618
مطالعه تحليلي و عددي اندركنش سه بعدي امواج حاصله از انفجار با ناپيوستگي‌ها
619
مطالعه تحليلي و عددي پايداري چاه در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
620
مطالعه تحليلي و عددي پيرامون جريان هاي لايه مرزي از يك نانوسيال با نظر به اثرات حركت براوني و ترموفورز
621
مطالعه تحليلي و عددي تخريب وارده به سطح درزه در آزمايش برش برجا
622
مطالعه تحليلي و عددي رفتار ترمومكانيكي سنگ تحت تابش مايكروويو
623
مطالعه تحليلي و عددي شكل دهي انفجاري صفحات دو جنسي
624
مطالعه تحليلي و عددي فاصله بهينه بين مغارهاي سنگي ذخيره¬سازي زيرزميني نفت
625
مطالعه تحليلي و عددي مكانيزم توزيع تنش در دهانه ورودي تونل هاي بزرگ مقطع
626
مطالعه تحليلي وتطبيقي پوشاك لرستان بر اساس اسناد تصويري
627
مطالعه تحليلي وتطبيقي پوشاك لرستان بر اساس اسناد تصويريي
628
مطالعه تحليلي وتطبيقي فرم لباس زنان حوزه خليج فارس ايران وهند با تاكييد بر نقش مايه ها
629
مطالعه تحليلي وكاربرد ظروف تكوك با رويكرد مردم شناسي
630
مطالعه تحليلي ويژگيهاي تفكر انتقادي و روشهاي پرورش آن ازمنظر امام علي (ع ) درنهج البلاغه
631
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي بازگشت فنري در خمكاري ورق در بست‏ هاي فلزي
632
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي فرآيند جوشكاري اصطكاكي - اغتشاشي
633
مطالعه تحليلي، عددي و تجربي رفتار امواج آنتروپي در جريان سرد
634
مطالعه تحمل به خشكي برخي ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان
635
مطالعه تحمل به خشكي دو رقم سيب زميني Kenebec و Concord در شرايط كشت در شيشه
636
مطالعه تحمل به خشكي لاين هاي F4 حاصل از تلاقي بين گونه اهلي و خويشاوندان وحشي گلرنگ و ارتباط آن با برخي صفات مورفوفيزيولوژيك
637
مطالعه تحمل به شوري در ريشه هاي تراريخته گياه تنباكو
638
مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops tauschii در شرايط كشت در شيشه
639
مطالعه تحول خردمندي در معلمان زن از دوره بزرگسالي در حال پيدايش تا بزرگسالي مياني
640
مطالعه تحول در نقشه موضوعي حوزه «سبب‌شناسي سرطان كولون» تحليل محتواي مدارك مدلاين
641
مطالعه تحول مورفولوژيكي در محلول سه جزئي استايرين، پلي استايرين و پلي پوتادي ان در حين پليمريزاسيون استايرن
642
مطالعه تحولات قضايي -كالبدي محدوده مركزي شهر قوچان با رويكرد توسعه پايدار
643
مطالعه تحولات ناشي از تبديل روستاي جايزان به شهر و تاثير آن بر توسعه روستاهاي پيرامون .
644
مطالعه تحولات نظام سلسله مراتب شهري استان زنجان با تاكيد بر جايگاه شهرهاي كوچك
645
مطالعه تخريب اراضي به كمك شاخصهاي كيفيت خاك و تغييرات مكاني آنها در اكوسيستمهاي مرتعي ايران مركزي
646
مطالعه تخريب پليمرها
647
مطالعه تخريب رنگ آرزو متلين بلودر حضور مزاحمهاي ناشناخته با استفاده از روش كمومتريكس
648
مطالعه تخريب زيستي انواع لاستيك SMR پخت شده با سيستمهاي گوگردي مختلف به هدف كاهش ضايعات زيست محيطي
649
مطالعه تخريب كومتابوليك پارانيتروفنل توسط باكتري رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل در راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
650
مطالعه تخمير، نيم پخت كردن و نگهداري نان سنگگ به صورت منجمد و غير منجمد
651
مطالعه تخمين پارامترهاي مخزني با استفاده از نشانگرهاي لرزه‌اي و كاربرد آن در نرم افزار Hampson Russel
652
مطالعه تذهيب هاي قرآني دوره تيموري جهت طراحي قرآن هاي دوره معاصر
653
مطالعه تر موديماميكي واكنش جانيشيني 3- كربوآلدهيد پيريدن بر روي يك كمپلكس پلاتين (11) , the thermodynamic study of the substitution reaction of 3- carboaldehyde pyridine on a platinum )11( complex
654
مطالعه ترابرد الكترون در نانو لوله كربني
655
مطالعه ترابرد الكتروني مبتني بر ابر شبكه هاي گرافن و سيليسين
656
مطالعه ترابرد در حالت چگاليده سامانه‌ي باز و بسته
657
مطالعه ترابري وابسته به اسپين در يك حلقه كوانتومي هگزاگونال فسفرين متصل به سه رابط
658
مطالعه تراشه هاي بينايي چند- منظوره و طراحي و ساخت يك تراشه نمونه
659
مطالعه ترامتني و گفتماني ظروف آبي و سفيد دوره صفويه
660
مطالعه ترانزيستوراثر ميدان نانو لوله كربني
661
مطالعه ترانسفور مرهاي توزيع و ارائه راه حلهاي ممكن جهت كاهش تلفات
662
مطالعه ترك بالا به پايين با استفاده از مدل سه بعدي المان محدود
663
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
664
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
665
مطالعه تركيب شيميايي و خواص آنتي اكسيداني اسانس 4 گونه گياهي از جنس سالويا در استان كرمان
666
مطالعه تركيبي عوامل موثر بر افت انرژي در سر ريزهاي پلكاني
667
مطالعه ترمو ديناميكي واكنش جانشيني ليگاند 3- هيدروكسو پيريدين بر روي يك كمپلكس پلاتين )ll(
668
مطالعه ترمودينا ميك برهمكنش يون نيتريت با سه استخلاف مختلف باز شيف مس (ii)
669
مطالعه ترموديناميكي اثر ثابت الكتريك و قدرت يوني بر حلاليت آهن2سولفات و تجمع يوني در آن
670
مطالعه ترموديناميكي بر هم كنش ليگندهاي ماكروسيكليك با كاتيونهاي پيريدينيوم به روش كنداكتومري
671
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش آنزيم اوره آزباقلا با يون هاي آهن و كروم
672
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش اوره آزباقلا با يون لانتانيوم
673
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش برخي سيكلو دكسترينها با آلبومين سرم انساني
674
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش بين يون ايتربيم (Yb3‎+‎ ) و آلبومين سرم انساني
675
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش دسته اي از ليگاندهاي آلي با برخي از فلزات واسطه و سنگين به روش هدايت سنجي در استونيتريل و طراحي و ساخت الكترودهاي يون گزين جديد براي يون هاي بريليم و اروپيم
676
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش هورمون رشد انساني با تريامسينولون به عنوان بازدارنده با استفاده از طيف سنجي UV/Vis و نرم افزار MATLAB
677
مطالعه ترموديناميكي پيوند يون هاي جيوه و كادميوم به اوره آز
678
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاند 2 و 6- دي (فوران - 2 ايل) -4- (4- متوكسي فنيل) پيريدين (DFMP) با كاتيون هاي TI+ ، Ag+ و Pb2+ در مخلوط حلال هاي دو تايي (اسنونيتريل - آب) و (متانول - آب) با استفاده از روش هدايت سنجي
679
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاندهاي 1و8-دي هيدروكسي آنتراكوئينون و 1-متيل آمينو آنتراكوئينون با كاتيون هاي هاي cu,zn,ag در سيستم حلال هاي دو جزئي استونيتريل -متانول با استفاده از روش هدايت سنجي
680
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي +Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2 با ليگاند 4- {(2-پيريدينيل متيليدين آمينو)} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
681
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2+ با ليگاند 4- {(3-پيريدينيل متيليدين) آمينو} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
682
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس هاي DL - سرين بادي اكسي واناديم (7)
683
مطالعه ترموديناميكي تعويض ليگند در كمپلكس بيس دي متيل سولفيد دي پاراتوليل پلاتين )II( با استفاده از 3- آمينو پيريدين در حلال هاي مختلف , thermodynamic study of ligand exchang in bis-dimethyle sulfide di-p-tolyl platinum)II( using 3-amino pyridin in various solvent
684
مطالعه ترموديناميكي تغييرات خواص الكتروني نيمه رساناي اكسيد اينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهاي آبي با اسيديته هاي مختلف در حضور نور مرئي با تكنيك هاي الكتروشيميايي و تحقيق بر همكنش برخي از رنگينه هاي آزو در محلولهاي آبي با چند سورفكتانت و بررسي ارتباط بين خواص الكتروني نيمه رسانا و خواص توده اي محلول در جهت تخريب فوتو كاتاليزوري آلاينده هاي رنگي
685
مطالعه ترموديناميكي حلاليت گازها در مايعات و پليمر مذاب
686
مطالعه ترموديناميكي زوج شدن يونها در محلول سير شده كربنات ليتيم در مخلوط آب اتانول
687
مطالعه ترموديناميكي محلولهاي( پلي اتيلن گليكول +آب +دي متيل سولفوكسيد) و(پلي وينيل پايروليدون +آب +دي متيل سولفوكسيد) توسط روش ويسكومتري
688
مطالعه ترموديناميكي مدلسازي روشهاي ازدياد برداشت در يك مخزن ارائه مدل ترموديناميكي تعيين حداقل فشار امتزاج با استفاده از معادلات حالت
689
مطالعه ترموديناميكي و سينيتكي جذب سطحي رنگينه آزو بر روي پوسته برنج
690
مطالعه ترموديناميكي و طيف سنجي بر همكنش برخي از مواد فعال سطحي يوني با پروتئين آلبووومين سرم گاو
691
مطالعه ترموديناميكي واكنش جانشيني پيريدين و مشتقات هالوژنه آن بر روي يك كمپلكس پلاتين )11( , The thermodynamic study of substitution reaction of pyridine and its derivatives on a platinum)11(complex
692
مطالعه ترموديناميكيپيوند آسپرين به آلبومين سرم انساني
693
مطالعه ترمولومينسانس نانو فسفرهاي MgO:Ce, Dy, In,Pr و هم‌زمان با Li تحت تابش Uv، ايكس، بتا و گاما
694
مطالعه ترموهيدروليكي قلب راكتور beznau با كد cobra-en و relap5
695
مطالعه تريلوبيت هاي بخش 4 سازند ميلا در برش دروار( جنوب غرب دامغان )
696
مطالعه تريلوبيتها در ايران
697
مطالعه تزئينات حجاري در مساجد تاريخي شهر اصفهان ﴿ از صدر اسلام تا پايان دوره قاحار ﴾
698
مطالعه تزئينات معماري مجموعه شاه نعمت الله ولي ماهان از دوره تيموري تا پهلوي با تاكيد بر كتيبه هاي بنا
699
مطالعه تزئينات و نقوش مورد استفاده در سلاح هاي مفرغين لرستان با توجه به نمونه هاي شاخص معرفي نشده موجود در مورد فلك الافلاك خرم آباد
700
مطالعه تزريق خارجي الكترون به موج عقبه پلاسما با استفاده از كد OOPIC
701
مطالعه تزيينات ختايي و اسليمي مقبره شاه نعمت الله ولي
702
مطالعه تشخيص مورفومتري سيتولوژي آسپيراسيون( FNA) غدد لنفاوي به كمك نرم افزار Imagej در مقايسه با روش قراردادي در افتراق ضايعه هاي خوش خيم از بدخيم در سگ هاي مبتلا به لنفادنوپاتي
703
مطالعه تشخيص و حذف فلزات سنگين از آبها توسط پورفيرينها بر بستر مزوپروس سيليكا
704
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه Silene Sect. Auriculatae در ايران
705
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه گونه هايSilene Sect. Spergulifoliae, Sect. Inflatae, Sect. Sclerocalycinae در ايران
706
مطالعه تشريحي و ريخت شناسي گياه خربزه تلخ و بررسي اثرات فعاليت بيولوژيكي عصاره آن
707
مطالعه تشكيل آلياژ نانو كريستال در سيستم آهن،كروم و نيكل با روش آلياژ سازي مكانيكي
708
مطالعه تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي لنز پانسماني عامل دار شده با آنزيم ليزوزيم
709
مطالعه تشكيل ساختار الياف كامپوزيتي پلي (اكريلونيتريل)/ نانولوله كربني (PAN/CNT) و بررسي نقش شرايط و جريان هاي حاكم بر ريسندگي در شكل گيري و توسعه ساختار
710
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكرو سيكليك با كايتونهاي قلياي خاكي و تعدادي از كاتيونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي به روشهاي NMR و اسپكترو فلورومتري
711
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكروسيكليك با كايتونهاي قليايي خاكي و تعدادي از كايتونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي بروشها NMR و اسپكتروفلورومتري
712
مطالعه تشكيل كمپلكسهاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن و كلكون اپوكسيد
713
مطالعه تشكيل نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت در ميان‌زمينه هيدروژل ژلاتين در شرايط زيست‌تقليدي
714
مطالعه تشكيل و تكامل خاكها در يك رديف اراضي - آبي (Topohydrosequence) در دشت گندمان استان چهار محال و بختياري
715
مطالعه تصادف سازه جلويي خودرو
716
مطالعه تصفيه آب و پساب با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد
717
مطالعه تصفيه فتوكاتاليستي پساب صنايع دارويي با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلزي
718
مطالعه تصوير در شعر پروين اعتصامي و تصويرسازي شعر مست و هوشيار
719
مطالعه تصوير روحانيت در سينماي ايران با روش تحليل گفتمان
720
مطالعه تصوير زن در طراحي جلد كتابهاي دهه اخير ناشران تهران با تاكيد بر آثار شاخص يساولي و روشنگران
721
مطالعه تصوير زن در نگارگري مكتب اصفهان ( قرن 11 ه ق) بر اساس نظريه‌هاي بازنمايي و فرم
722
مطالعه تصوير قوشچي در نقاشي ايراني
723
مطالعه تضعيف پرتوهاي گاما توسط بتن باريت
724
مطالعه تطابق برنامه درسي كارشناسي زمين شناسي با بازار كار
725
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﮓﺑﺮي در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان دوره ﺻﻔﻮي و ﻫﻨﺪ دوره ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ
726
مطالعه تطبيق ميان فرم ،موضوع ،كاربرد وتكنيك اجراي نقوش گچبردي وديوارنگاري در دوره صفويه وقاجار
727
مطالعه تطبيقي - بين المللي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه در بورس هاي منتخب جهان با تمركز بر ايران
728
مطالعه تطبيقي - تاريخي سياست هاي قومي در ايران و نقش آن در تنازعات قومي(1357-1304)
729
مطالعه تطبيقي "در" اصلي مسجد جامع عباسي با "در" اصلي مدرسه چهار باغ اصفهان
730
مطالعه تطبيقي "قاعده قرعه" از ديدگاه فقه اماميه و حنابله
731
مطالعه تطبيقي آثار اشتباه بر مسووليت كيفري در حقوق ايران و اساسنامه رم ( ديوان بين المللي كيفري)
732
مطالعه تطبيقي آثار فاسد شروط ضمن عقد در فقه اماميه و قانون كنوني
733
مطالعه تطبيقي آثار قوه ي قاهره بر تعهدات از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
734
مطالعه تطبيقي آثار مردم نگاري ﴿تيپ نگاري﴾ آنتوان سوريوگين با آثار آگوست ساندر، عكاس آلماني
735
مطالعه تطبيقي آثار هنري در تمدن شهر سوخته وجيرفت
736
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
737
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
738
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي كرشن اشتاينر و امانوئل كانت
739
مطالعه تطبيقي آراءتربيتي ژان آموس كمنيوس و ملا محسن فيض كاشاني
740
مطالعه تطبيقي آراي كلامي خواجه نصيرالدين طوسي با آراي كلامي علامه حلي و تأثير آن بر تعليم وتربيت جامعه امروز
741
مطالعه تطبيقي آرايه در منسوجات دوره ي صفوي ودوره ي عثماني
742
مطالعه تطبيقي آزادي از ديدگاه شهيد بهشتي و آمارتياسن
743
مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش
744
مطالعه تطبيقي آيين دادرسي حاكم بر دادسراها و دادگاه هاي نظامي با آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب از حيث حقوق متهم
745
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
746
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
747
مطالعه تطبيقي ابزار، وسايل و آيين تدفين ايران و سوريه در 250 قبل از ميلاد تا 224 بعد از ميلاد ﴿دوران اشكاني و دوران پالمير﴾
748
مطالعه تطبيقي ابعاد كالبدي شهرسازي از اوايل اسلام تا مشروطه و دوره معاصر در شهر دزفول
749
مطالعه تطبيقي اتحاد جهاني براي صلح و اتحاد جهاني براي عدالت در دو دوره سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
750
مطالعه تطبيقي اثر آموزش پردازشي و بسط درون دادهاي متني بر دريافت و اكتساب دو ساختار معنا دار دستوري
751
مطالعه تطبيقي اثرات تعاونيهاي فرش دستباف روستايي بر بعضي از خصوصيات اقتصادي اجتماعي اعضاء ( مطالعه موردي در استان قم )
752
مطالعه تطبيقي اجراي مديريت كيفيت فراگير در بانك صادرات ايران با ساير بانكها
753
مطالعه تطبيقي اجزاء گفتار در نگاره ﴿شفاعت وزير براي دزد جوان﴾ و حكايت چهارم باب اول گلستان سعدي
754
مطالعه تطبيقي احكام تابيعت در حقوق عراق، ايران و مصر
755
مطالعه تطبيقي اداره فضولي مال غير و قاعده احسان
756
مطالعه تطبيقي ارتباط خدا با جهان در مكتب دئيسم و فلسفه ملاصدرا
757
مطالعه تطبيقي ارتداد و آزادي انديشه در اسلام و مكاتب آسماني
758
مطالعه تطبيقي اركان مسئوليت مدني ورزش در حقوق ايران و مالزي
759
مطالعه تطبيقي استثنائات اعمال قانون ملي در احوال شخصيه
760
مطالعه تطبيقي استراتژي تكنولوژي در دو كشور آسياي جنوب شرقي مالزي و اندونزي
761
مطالعه تطبيقي اسلوب هاي نودر معرق چوب استاد محسن كاوه واستاد شهرام شيراني
762
مطالعه تطبيقي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران و فرانسه
763
مطالعه تطبيقي اصل اول آيين دادرسي مدني فراملي با فقه و حقوق ﴿استقلال، بي طرفي و اوصاف دادگاه و دادرسان آن﴾
764
مطالعه تطبيقي اصول و ملاحظات طراحي و پياده سازي كاربردهاي تله مديسين در بحران زلزله و ارائه مدل براي كشور ايران
765
مطالعه تطبيقي اعاده دادرسي در حقوق ايران و عراق
766
مطالعه تطبيقي اقتصاد سياسي دولت هاشمي رفسنجاني و دولت احمدي نژاد
767
مطالعه تطبيقي الزام به رفع عيب در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، حقوق ايران و فقه اماميه
768
مطالعه تطبيقي الگوهاي ازدواج در بين اقوام لر، فارس و عرب در شهر اهواز
769
مطالعه تطبيقي الگوهاي اشتراك دانش گروه بحث الكترونيك كتابداري LISباگروه بحث الكترونيك كتابداري PUBLIB , A comparative study of patterns of knowiedge sharing in LIS and publib eiectronic library discussion group
770
مطالعه تطبيقي الگوي حق بر آموزش در اسناد بين المللي و اسناد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
771
مطالعه تطبيقي الهه مادر درسرزمينهاي كهن ( پارينه سنگي ، فلات آناتولي ، بين النهرين ، ايران ، مصر، آسياي مركزي، موهنجودارو وهند، جزاير اژه اي ويونان )
772
مطالعه تطبيقي امتياز بالقوه انگيزشي در دوبخش دولتي و خصوصي شركت پتروشيمي آبادان
773
مطالعه تطبيقي امر آمر قانوني در حقوق كيفري ايران و انگليس
774
مطالعه تطبيقي انسان شناسي از ديدگاه برتر اندراسل وخواجه نصيرالدين طوسي
775
مطالعه تطبيقي انسجام اجتماعي بين دو قوميت آذري وكرد در شهرهاي سنندج و تبريز
776
مطالعه تطبيقي اهدا جنين در حقوق ايران و انگلستان
777
مطالعه تطبيقي اهداف و مولفه هاي آموزش ادبيات در برنامه درسي زبان ملي دوره هاي آموزش عمومي (ابتدايي و راهنمايي ) در كشورهاي انگلستان ، سنگاپور، استراليا و ايران
778
مطالعه تطبيقي اولويتهاي زندگي جوانان در شهرهاي يزد و شيراز با تاكيد بر ازدواج
779
مطالعه تطبيقي بازار پوشاك با طرح ها ونقوش سنتي ﴿مورد مطالعه:بازار يزد واصفهان﴾
780
مطالعه تطبيقي بازار پوشاك باطرحها ونقوش سنتي ﴿مورد مطالعه بازار يزد واصفهان﴾
781
مطالعه تطبيقي بازتاب عوامل اجتماعي واقليمي بر طرح ،نقش ورنگ زيلو وكاربافي ميبد
782
مطالعه تطبيقي بازنمايي شخصيت روشنفكر در سينماي ايران (دهه 1340 تا 1370)
783
مطالعه تطبيقي بازنمايي معراج پيامبر در نگاره معراج احمد موسي و نگاره معراج سلطان محمّد
784
مطالعه تطبيقي بانكداري الكترونيك وسنتي ازنظرامنيت وكاربرپسندبودن در بانك ملي
785
مطالعه تطبيقي بداهه نوازي هاي فرامرز پايور و پرويز مشكاتيان " نمونه مطالعاتي آلبوم نوا و راست و پنجگاه آلبوم مقام صبر "
786
مطالعه تطبيقي بربط ايراني و عود
787
مطالعه تطبيقي برنامه درسي آمادگي دفاعي غيرنظامي ايران و كشورهاي صنعتي (توسعه يافته )
788
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رشته زبان شناسي از كارشناسي تا دكتري در 20 دانشگاه بزرگ جهان
789
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضي ايران با ساير كشورها
790
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضيات پايه چهارم دوره ابتدايي ايران با كشورهاي پيشگام در آزمون تيمز 20
791
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي ايران با كشورهاي افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان
792
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي دوره ابتدايي ايران و آمريكا
793
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي استراتژيك در ايران
794
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي درسي از ديدگاه مكاتب ايده اليسم ،رئاليسم و ماترياليسم
795
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي راهبرد توسعه منابع آب ايران و كشورهاي آسيايي
796
مطالعه تطبيقي برهمكنش هاي فرهنگي جنوب غرب ايران و جنوب بين النهرين در دوره مس سنگي
797
مطالعه تطبيقي بي تفاوتي اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و يزد با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
798
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي ،اجتمايي وكالبدي ادغام روستادرشهر(مطالعه موردي:روستاهاي ادغامي درشهركاشان )
799
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي واجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر مورد مطالعه شهر كاشان
800
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر (روستاهاي ادغامي در شهر كاشان)
801
مطالعه تطبيقي پيش درآمد اصفهان مرتضي ني داوود در اثار اركسترال
802
مطالعه تطبيقي پيكره هاي حيواني ايران در دوران اسلامي و پيش از اسلام
803
مطالعه تطبيقي تئوري انقلاب تروتسكي با انقلاب اسلامي ايران
804
مطالعه تطبيقي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع نياز هاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان
805
مطالعه تطبيقي تاثير اسلام و كفر بر احكام نكاح
806
مطالعه تطبيقي تاثير تكنولوژي هاي نوين ارتباطي واطلاعاتي بر هويت اجتماعي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رشت در سال تحصيلي
807
مطالعه تطبيقي تاثير قوه قاهره در ضمان معاوضي در فقه و حقوق ايران
808
مطالعه تطبيقي تاثير ملي‌گرايي بر نقوش منسوجات دوران آل بويه و صفويه
809
مطالعه تطبيقي تبعيت از پيامبراكرم و اولي الامر در تفاسير كشاف ،الكبير ، الميزان في تفسير القرآن و في ظلال القرآن
810
مطالعه تطبيقي تجديد نظر در حقوق ايران و عراق
811
مطالعه تطبيقي تدليس در حقوق ايران و انگليس
812
مطالعه تطبيقي تذهيب در دوره هاي تيموري و صفوي
813
مطالعه تطبيقي تذهيب در قرآن هاي نفيس دوره ي ايلخاني وصفوي
814
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيرو و تربيت فرهنگي بورديو
815
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيروو تربيت فرهنگي بورديو
816
مطالعه تطبيقي تربيت معلم تربيت بدني ايران با كشورهاي امريكا،انگلستان و كانادا براساس مدل بردي
817
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث اول خطبه يك نهج البلاغه
818
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه دوم
819
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 31 و 32 نهج البلاغه
820
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شر‌ح‌‌هاي نهج البلاغه دربارۀ خطبه‌هاي 16 و 30
821
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 45 إلي 49 نهج‌البلاغه
822
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شروح خطبه‌هاي 17و 18 نهج‌البلاغه
823
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 15-12 نهج البلاغه
824
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 64 و 65
825
مطالعه تطبيقي ترجمه¬ها و شرح¬هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي37-35 نهج البلاغه
826
مطالعه تطبيقي تركيب رنگ در قالي و گليم دستباف منطقه ي بختياري
827
مطالعه تطبيقي تزيينات و آرايه هاي معماري در دوره قاجار با تاكيد بر عمارت و آيينه خانه بجنورد در كاخ گلستان
828
مطالعه تطبيقي تست هوش چند گانه مكنزي Mckenzie و تست هوش ميداس با تمركز بر روي فراگيران ايراني MIDAS EFL(
829
مطالعه تطبيقي تشكيلات وروشهاي نظارت و بازرسي اداري در،،سازمان بازرسي كل كشور ايران ،،و،،وزارت نظارت چين
830
مطالعه تطبيقي تصاوير عكس بنياد كتاب علوم ششم ابتدايي ايران و آمريكا
831
مطالعه تطبيقي تصاوير كمدي الهي دانته و معراج نامه مير حيدر
832
مطالعه تطبيقي تصاوير هزارويك شب اثر صنيع الملك غفاري و مارك شاگال با ابتنا بر نظريه بينامتنيت
833
مطالعه تطبيقي تطابق ايجاب و قبول در حقوق ايران، اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي و كنوانسيون وين 1980
834
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين امللي كالا ﴿1980﴾ و حقوق ايران
835
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980) و حقوق ايران
836
مطالعه تطبيقي تعميم حق شفعه به عقود معاوضي
837
مطالعه تطبيقي تغييرات اجتماعي ايران و تركيه در دوران رضا شاه و آتاتورك
838
مطالعه تطبيقي تفسير نورالثقلين و البرهان در روايات سوره هاي انبياء و حج
839
مطالعه تطبيقي تقديرگرايي در بين افراد معلول و غير معلول در شهر يزد
840
مطالعه تطبيقي تقديم و تأخير در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و زبان‌شناسي معاصر
841
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
842
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
843
مطالعه تطبيقي تنبيه بدني زوجه و كودك از ديدگاه فقهاي اماميه و شافعيه
844
مطالعه تطبيقي توالي فضايي در محورهاي ارگانيك و برنامه ريزي شده با تأكيد بر كيفيت هاي بصري (نمونه موردي: محور ارگانيك عليقلي آقا و محور برنامه ريزي شده نظر)
845
مطالعه تطبيقي توزيع قدرت در خانواده و باروري بين زوج هاي گروه سني 29-20و 30 ساله و بالاتر شهر اصفهان بر اساس نظريه مبنايي
846
مطالعه تطبيقي توقيف احتياطي در مرحله تحقيقات مقدماتي ايران و انگلستان
847
مطالعه تطبيقي جامعه پذيري فرهنگي سياسي در شرق و غرب
848
مطالعه تطبيقي جايگاه عدالت در مديريت اسلامي و مكاتب مديريتي غرب
849
مطالعه تطبيقي جرم سياسي در ايران و لبنان
850
مطالعه تطبيقي جعل رايانه اي در حقوق كيفري ايران و كنوانسيون جرايم تبادل اطلاعات با جعل سنتي
851
مطالعه تطبيقي چالش هاي آموزشي محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين الملل
852
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
853
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
854
مطالعه تطبيقي حراج هنريِ تهران با دو حراج هنري معتبر جهاني (كريستيز و ساتبيز)
855
مطالعه تطبيقي حريم خصوصي در فقه و حقوق
856
مطالعه تطبيقي حس تعلق مكاني در محلات با الگوي كالبدي ارگانيك و طراحي شده به منظور ارائه راهكارهاي طراحي ( نمونه موردي : محله زرگنده و شهرك قدس )
857
مطالعه تطبيقي حق بر آموزش كودكان درحقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي
858
مطالعه تطبيقي حقوق زن در اسلام و ديدگاه هاي فمينيستي
859
مطالعه تطبيقي حقوق زنان در حقوق داخلي كويت و اسناد بين الملل
860
مطالعه تطبيقي حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري
861
مطالعه تطبيقي حقوق معنوي زوجه در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با فقه اماميه و حقوق ايران
862
مطالعه تطبيقي حمايت از حق حيات در آموزه هاي اسلامي و حقوق بين الملل.
863
مطالعه تطبيقي حمايت كيفري از اتباع بزه ديده در خارج از قلمرو حاكميت در حقوق ايران ، افغانستان، آلمان ، عربستان
864
مطالعه تطبيقي حمايت هاي دولت از فرهنگ و هنر در ايران و كشورهاي منتخب
865
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت ،پيراپزشكي وپرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
866
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت پيراپزشكي و پرستاري -مامايي دانشگاه علوم شهيد صدوقي يزد سال 1387
867
مطالعه تطبيقي خوارج نخستين سال هاي 35-60 ه .ق با اباضيه معاصر كشور عمان
868
مطالعه تطبيقي خواص رنگي ماده رنگزاي طبيعي شپشك اروپايي نارونروي كالاي پشمي در مقايسه با دو رنگزاي روناس وقرمز دانه
869
مطالعه تطبيقي خواص رنگي ماده ي رنگزاي يواني شپشك اروپايي نارون كالاي پشمي در مقايسه با دورنگزاي روناس وقرمز دانه
870
مطالعه تطبيقي در ساختار آواز ابوعطا بر اساس اجراهايي از خوانندگان موسيقي كلاسيك ايراني
871
مطالعه تطبيقي در مورد كلي و جايگاه آن در منطق ارسطو ، فرفوريوس و ابن سينا
872
مطالعه تطبيقي درختواره دانشكده مهندسي پزشكي با دانشكده هاي برتر جهان از نقطه نظر تخصصي
873
مطالعه تطبيقي دگرديسي شخصيت هاي زن و مرد در قصه هاي اوليه پريان و قصه هاي معاصر
874
مطالعه تطبيقي ده مجلس از شاهنامه بايسنقري با ده مجلس از شاهنامه محمد جوكي
875
مطالعه تطبيقي دو باغ ايراني و نقدي بر مرمت آنها
876
مطالعه تطبيقي دوشيزگي و رشد در ازدواج دوشيزه رشيده
877
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
878
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
879
مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران ومديران دبيرستانهاي شيرازدرباره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه
880
مطالعه تطبيقي ديوارنگاري بخش فوقاني و ازاره هاي سالن مركزي كاخ چهلستون اصفهان
881
مطالعه تطبيقي ديوانگاري بخش فوقاني وازاره هاي سالن مركزي كاخ چهلستون اصفهان
882
مطالعه تطبيقي رابطه آموزش عالي با توسعه اقتصادي و اجتماعي (بين سال‌هاي 2010 تا 2016)
883
مطالعه تطبيقي راهبردي مبارزه باموادمخدردركشورهاي (ايران - انگليس - آمريكاوآمريكاي لاتين ،عربستان ،برزيل )
884
مطالعه تطبيقي رشاء و ارتشاء به اعتبار موقعيت مرتكب در سازمان قضايي نيروهاي مسلح
885
مطالعه تطبيقي رشد در مذاهب فقهي
886
مطالعه تطبيقي رفتار باروري در ميان زنان 49-15 ساله عرب و فارس در بندر ديلم
887
مطالعه تطبيقي رقابت تجاري نامشروع
888
مطالعه تطبيقي روابط قبل از ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه يزد و آزاد و عوامل مرتبط با آن
889
مطالعه تطبيقي روايت در نقاشي و ادبيات
890
مطالعه تطبيقي رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده آمريكا در قبال تروريسم (تأكيد بر داعش)
891
مطالعه تطبيقي رويه هاي بهبود بهره وري
892
مطالعه تطبيقي ريتون هاي ايران باستان با عودسوزهاي دوران سلجوقي به منظور به كارگيري در آثار هنري چوبي معاصر
893
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي تصاوير هنري چشم معشوق دراشعار: حسين منزوي ونزار قباني
894
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي موسيقي با معماري در ايران و جهان مطالعه موردي دوران قاجار در ايران و دوران رنسانس و باروك در جهان
895
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي نقوش و نماد در پارچه هاي دوره ساساني و ال بويه
896
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني فدراسيون كشتي ايران با فدراسيون هاي كشتي كشورهاي منتخب
897
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني كميته¬هاي روابط عمومي فدراسيون¬هاي ورزشي منتخب ايران
898
مطالعه تطبيقي ساختار نقوش ورنگ در نگاره هاي نسخه هاي جامع التواريخ وشاهنامه بايسنقري
899
مطالعه تطبيقي ساختارنقوش ورنگ در نگاره هاي نسخه هاي جامع التواريخ وشاهنامه بايسنقري
900
مطالعه تطبيقي سبك خط شكسته نستعليق درويش عبدالمجيد طالقاني و يدالله كابلي خوانساري به منظور بكارگيري آن در آثار چوبي معاصر
901
مطالعه تطبيقي سبك زندگي از ديدگاه اسلام و روانشناسي و ارائه يك مدل سبك زندگي ايراني اسلامي دانشجويان(مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران )
902
مطالعه تطبيقي سبك زندگي اقتصادي در اسلام و غرب ( با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري )
903
مطالعه تطبيقي سبك زندگي در بين اقوام كرد و ترك شهر نقده
904
مطالعه تطبيقي سبك زندگي زنان جلسات مذهبي در مناطق 1، 4، 5 و 18 تهران
905
مطالعه تطبيقي سبك زندگي زنان جلسات مذهبي در مناطق 1، 4، 5 و 18 تهران
906
مطالعه تطبيقي سبك زندگي سلامت‌ محور دانشجويان دانشگاه يزد و طلاب شهر يزد
907
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي ، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
908
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
909
مطالعه تطبيقي سفال روستاي برجك خمين و كلپورگان
910
مطالعه تطبيقي سلوك عرفاني از ديدگاه آيت الله شاه آبادي و بانو امين
911
مطالعه تطبيقي سماع در متون تعليمي اهل تصوف (رساله قشيريه، كيمياي سعادت، مصباح الهدايه و عوارف‌المعارف سهروردي)
912
مطالعه تطبيقي سياست جنائي اسرار شغلي در نظام هاي حقوقي ايران و عربستان
913
مطالعه تطبيقي سياست خارجي روسيه و چين در قبال يكجانبه گرايي ايالات متحده آمريكا بعد از جنگ سرد
914
مطالعه تطبيقي سياست كيفري كرامت مدار با متهمان و بزه ديدگان در حقوق جزاي ايران و انگلستان با تأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشر
915
مطالعه تطبيقي سياستگذاري توسعه گردشگري در كشورهاي ايران و مالزي
916
مطالعه تطبيقي سيره پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) با سه خليفه درباره اسيران و مجروحان جنگي
917
مطالعه تطبيقي شاخص H اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي استان مازندران در پايگاه اسكوپوس , Evaluatingh-inpex of faculty members at mazandarans medical universities in scopus
918
مطالعه تطبيقي شاخص هاي باستان شناسانهِ شهرنشيني خوزستان و جنوبِ بين النهرين از اواخر هزاره چهار تا اوايل هزاره سه قبل از ميلاد (تفاوت ها، اشتراكات و نوآوري ها)
919
مطالعه تطبيقي شرح ها و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث دوم خطبه ي يكم نهج البلاغه
920
مطالعه تطبيقي شرح ها وترجمه هاي يك سوم انتهايي خطبه يك نهج البلاغه
921
مطالعه تطبيقي شركت هاي هلدينگ در حقوق ايران و آمريكا
922
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي 84، 85، 86
923
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه «شقشقيه»(خطبه سوم)
924
مطالعه تطبيقي شروط انحصاري متن كتبي قرارداد
925
مطالعه تطبيقي شكل گيري و كاركرد دولت مدرن در اروپا و ايران
926
مطالعه تطبيقي شمايل نگاري زنان در نگارگري دوره ي صفوي و قاجار
927
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي ، مواد، منابع و رسانه هاي آموزشي ، نحوه تهيه و ارائه آنها در دانشگاههاي باز و از راه دور انگلستان ، هند وايران
928
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي پيانو ( نمونه موردي : دنياي كوچك ، بير )
929
مطالعه تطبيقي شيوه هاي نوازندگي ( جان ويليامز و ديويد راسل ) از نگاه علم حركت شناسي
930
مطالعه تطبيقي شيوه‌ي مواجهه با تنوع فرهنگي درحكومت آل بويه با جمهوري اسلامي ايران
931
مطالعه تطبيقي صحنه شكار شاهي در سفال هاي مينايي دوره ي سلجوقي و ظروف سيمين و حجاري دوره ساساني
932
مطالعه تطبيقي صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حقوق ايران و انگلستان
933
مطالعه تطبيقي صنعت انرژي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از بعد اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار
934
مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي آراي صادره از ديوان بين المللي دادگستري و ركن قضايي سازمان تجارت جهاني
935
مطالعه تطبيقي طبيعت و نقوش فرش ايل بختياري
936
مطالعه تطبيقي طبيعت ونقوش فرش ايل بختياري
937
مطالعه تطبيقي طرح قالي هاي مكتب دوم تبريز و مكتب اصفهان
938
مطالعه تطبيقي طرح هاي گچبري مسجد جامع نايين و مسجد نه گنبد بلخ
939
مطالعه تطبيقي ظروف فلزي در دوره هاي سلجوقي وايلخاني با تاكييد بر نقوش وفنون
940
مطالعه تطبيقي عدم تسليم مبيع در فقه اماميه و حقوق مدني ايران و كنوانسيون وين 1980
941
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
942
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
943
مطالعه تطبيقي عشق، خودشناسي و طبيعت در مقالات امرسون و منطق الطير عطار
944
مطالعه تطبيقي عقد استصناع ( سفارش ساخت ) در فقه و حقوق
945
مطالعه تطبيقي عكس در برنامه خبري تلويزيون
946
مطالعه تطبيقي عملكرد بيمه هاي خصوصي ودولتي
947
مطالعه تطبيقي عملكرد دولت هاي موسوي و هاشمي از منظر تحليل گفتمان
948
مطالعه تطبيقي عملكرد مديران زن و مرد در پست رياست شعبه در چهارچوب سياست مشتريمداري بانك ملت در مناطق 4 و 5 و 7 تهران
949
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعت درنقاشي مكتب هرات و تبريزدوم
950
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعي در نگارگري دوره تيموري وصفوي
951
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعي در نگارگري دوره تيموري وصفوي
952
مطالعه تطبيقي عناصر نمادين در تصويرگري رانده شدن آدم و حوا از بهشت در منابع اسلام و مسيحيت
953
مطالعه تطبيقي عنصر معنوي قتل عمد در نظام كيفري ايران و انگلستان
954
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان در سال 1388
955
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر قصد سزارين در زنان باردار عرب و فارس شهر اهواز
956
مطالعه تطبيقي عوامل هارمني و كنترپوان در " صبر و ظفر " اثر مرتضي حنانه و " ديور تيمنتو " اثر احمد پژمان
957
مطالعه تطبيقي فاصله بين دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه آينده و ارائه راه كار براي رسيدن به آن
958
مطالعه تطبيقي فرم مشترك در زيگوراتهاي بين النهرين مصر ايران و مكزيك
959
مطالعه تطبيقي فرم نقشمايه‌هاي چهار محراب دوره‌ ايلخاني در استان اصفهان
960
مطالعه تطبيقي فرم ومحتوا در نقاشي دوره تيموريان مكتب هرات با نقاشي معاصر ايران دوسالانه هاي نقاشي معاصر ايران برگزار شده بعد ازنقلاب
961
مطالعه تطبيقي فرهنگ تصويرنگاري دوره تيموري ايران (912-771 هـ.ق /1507-1370 م.) و دوره مينگ چين (1053-769 هـ.ق/1644-1368 م.)
962
مطالعه تطبيقي فضاهاي تعاملي در بافت قديم و جديد
963
مطالعه تطبيقي فضاي فراواقع گرايانه در فيلم«رنگ انار» و نقاشي «كلاسيك» ايران
964
مطالعه تطبيقي فواصل موسيقايي در يونان باستان ﴿نمونه موردي: گام فيثاغورث وآريستوكسن﴾
965
مطالعه تطبيقي قابليت هاي تغيير وتوسعه مشخصات ظاهري در فرش دستبافت وماشيني ﴿بر اساس سفارش ها ونيازهاي جديد مشتريان﴾
966
مطالعه تطبيقي قابليت هاي تغيير وتوسعه مشخصات ظاهري در فرش دستبافت وماشيني ﴿بر اساس سفارش ها ونيازهاي جديد مشتريان﴾
967
مطالعه تطبيقي قالي هاي موزه اي ومعاصر سنندج0طرح،رنگ وبافت)
968
مطالعه تطبيقي قضا و قدر از ديدگاه صدر المتالهين و علامه طباطبايي
969
مطالعه تطبيقي قلم ثلث در كتيبه نگاري محراب اولجايتو، مسجد اشترجان و مقبره ي پيربكران
970
مطالعه تطبيقي قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان در حقوق سوريه و مصر با نگاهي به حقوق ايران
971
مطالعه تطبيقي قواعد حقوق بشر با مقررات اجرايي در زندان‌ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي اصفهان
972
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
973
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
974
مطالعه تطبيقي قوانين زيست‌ محيطي ايران در بخش انرژي با قوانين زيست‌ محيطي كشورهاي پيشرفته
975
مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات كپي‌رايت در سازمان جهاني مالكيت معنويوسازمان جهاني تجارت
976
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
977
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
978
مطالعه تطبيقي كاركرد ملت‌ساز عكس‌هاي انقلاب مشروطه و كاركرد توده‌ساز عكس‌هاي انقلاب اسلامي ايران
979
مطالعه تطبيقي كاشيكاري دوره تيموري در منطقه خراسان ويزد
980
مطالعه تطبيقي كاشيكاري دوره تيموري در يزد وخراسان
981
مطالعه تطبيقي كتابهاي زبان انگليسي دبيرستان ايران و اقليم كردستان عراق
982
مطالعه تطبيقي كتيبه هاي نستعليق سنگي دوران قاجاريه وصفويه در تربت حيدريه
983
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در بافت هاي خودرو و برنامه ريزي شده اسلامشهر ﴿ مورد پژوهي : شهرك قائميه و شهرك واوان ﴾
984
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در شهرهاي ايران
985
مطالعه تطبيقي گردشگري فرهنگي ايران و تركيه
986
مطالعه تطبيقي گروتسك در آثار هنري شرق و غرب ﴿مورد نگاري در آثار هيرونيمووس بوش و نگاره هاي عجايب المخلوقات﴾
987
مطالعه تطبيقي گفتمان اسلام سياسي در انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر 1389
988
مطالعه تطبيقي گل و مرغ هاي دوره قاجار با منسوجات همان دوره
989
مطالعه تطبيقي گياه نگاري دو نسخه مكتب سلجوقي ؛ مفيدالخاص رازي ( موزه آستان قدس رضوي ) و الترياق ( كتابخانه ملي پاريس )
990
مطالعه تطبيقي مؤلفه هاي مرتبط با شرايط شغلي بانوان هنرمند صنايع دستي استان اصفهان (مطالعه سه حرفه فرش دستباف، قلمزني و مينا كاري)
991
مطالعه تطبيقي مالكيت زن بر نفقه از ديدگاه فقه و حقوق
992
مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار اصل انصاف در حقوق قراردادهاي ايران، حقوق انگليس و اصول قراردادهاي اروپايي
993
مطالعه تطبيقي ماهيت و مباني ضمان در فقه اماميه و اهل سنت با تكيه بر حقوق موضوعه ايران
994
مطالعه تطبيقي مبارزه با جرم پولشويي در ايران و انگلستان
995
مطالعه تطبيقي مباني فقهي و حقوقي رياست مرد بر خانواده
996
مطالعه تطبيقي مباني نظريه حكومت در آراء خواجه نصير الدين طوسي و غزالي
997
مطالعه تطبيقي متون تعزيه عاشورايي معاصر در ميناب با متون تاريخي
998
مطالعه تطبيقي مجاز در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و فلسفه زبان
999
مطالعه تطبيقي مجالسي از سه شاهنامه برادران تيموري با رويكرد تاريخ اجتماعي هنر
1000
مطالعه تطبيقي مجموعه آوازهاي فولكلور شماره 14 رضا والي از منظر هاموني و اركستراسيون
بازگشت