<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه تغيير شكل هاي ايزوتوپ هاي زنون )Xe( , deformation studies of xe isotopes
2
مطالعه تغيير شكل هاي ناشي از گودبرداري هاي عميق مسطح و مهار شده مطالعه موردي گودبرداري واقع در تهران
3
مطالعه تغيير شكلهاي ايزوتوپ هاي زنون
4
مطالعه تغييرات آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز و پروفايل پروتئيني جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma harzianum با اشعه گاما در افزايش پتانسيل آنتاگونيستي عليه Macrophomina phaseolina
5
مطالعه تغييرات اكسيداسيون پروتئين ها در بيماران نفروپاتي ديابتي تيپ دو بدنبال تجويز داروي لوواستاتين , study of protein oxidation valietion in the nephropaty diabetic patients type IIafter medication with lovostatine
6
مطالعه تغييرات بيان ... در سرطان معده مرتبط با هليكوباكترپيلوري
7
مطالعه تغييرات بيان ژن P5CS ﴿آنزيم A-پرولين-5-كربوكسيلات سنتاز﴾ و ميزان كربوهيدرات در ريشه و برگ گياه تراريخت تنباكو Nicotiana Tabacum) L.cv.Wisonsin تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
8
مطالعه تغييرات پارامترهاي ديناميكي براي ماسه فيروزكوه
9
مطالعه تغييرات پوشش گياهي اشكوب كف جنگلهاي مصنوعي سوزني برگ با سن هاي 8، 12 و 04 سال
10
مطالعه تغييرات تخلخل فيلم مخلوط پلي وينيل الكل و آلجينات
11
مطالعه تغييرات زمان بندي وقايع توليدمثلي خفاش ها ( Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum ( در واكنش به شرايط اقليمي تغيير يافته و رشد پس از تولد و تكوين اكولوكيشن در Myotis capaccinii و Myoti emargintaus
12
مطالعه تغييرات ساختاري آنزيم گلوتامات دهيدروژناز در شرايط اسيدي ملايم و بررسي اثر برخي از مسموميت ها بر دوباره تاخوردن ، فعال شدن مجدد و تجمع آن
13
مطالعه تغييرات سطح آنزيم لاكتات دهيدروژناز و تعداد پلاكت در طي درمان بيماري پورپوراي ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك ﴿TTp) قبل و بعد از تعويض پلاسما ﴿TPE)
14
مطالعه تغييرات سطحي نانويي ايجاد شده برروي كالاي پلي پروپيلن بوسيله عمليات توام پلاسما و گرفت
15
مطالعه تغييرات سيستم كربنات درياچه اروميه با چهار دانسيته مختلف طي فرايند تبخير در دماي 25درجه سانتي گراد
16
مطالعه تغييرات ضريب انتقال حرارت در عمليات حرارتي
17
مطالعه تغييرات عدد ناسلت نسبت به نوع جريان سينوسي داخل ميكرولوله و شبيه سازي آن به همراه بررسي توزيع آماري عدد ناسلت
18
مطالعه تغييرات فرهنگي در عشاير اسكان يافته ايل قشقايي (نمونه موردي شهرستان فيروزآباد، استان فارس)
19
مطالعه تغييرات فشار داخل چشم در بيماران داراي لنز داخل چشمي كه با ليزر YAG :Nd در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 84-83 هـ . ش كپسولوتومي خلفي شده اند.
20
مطالعه تغييرات كاربري اراضي و ارزش املاك ناشي از الگوي توسعه حمل و نقل محور )TOD( در مناطق شهري تهران مطالعه موردي: ايستگاه مترو دانشگاه علم وصنعت (دردشت )
21
مطالعه تغييرات كمي پروتئينهاي محلول ومتابوليهاي ثانويه برگ وپروتئين هاي ذخيره اي بذزارقام سويادرواكنش به تنش خشكي G G Iycine maxl )
22
مطالعه تغييرات مكاني برخي از فلزات سنگين در خاك هاي اطراف معدن مس سرچشمه
23
مطالعه تغييرات ميزان هورمون‌هاي اكسين و سيتوكينين در گياهان باززايي شده و كالوس تنباكو(Nicotiana rustica L.)
24
مطالعه تغييرات هورمون آديپونكتين در زنان با درجات مختلف چاقي
25
مطالعه تفاوتهاي نوشتاري در آثار نويسندگان معاصر ايراني با توجه به متغير جنسيت
26
مطالعه تقارن هاي همديس غير نسبيتي و تناظر شان با تقارن هاي مرز فضاي پاددوسيته
27
مطالعه تقويت كششي و خمشي تير فولادي توسط فابريكهاي FRP
28
مطالعه تك لايه هاي خود سازگارL- سيستين تشكيل شده روي الكترود پلي كريستالين طلا و بكارگيري آن در اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز مس در خون
29
مطالعه تكنيك ساخت سفال‌هاي دوره نوسنگي مكشوفه ازتپه گاوكشي اسفندقه- جيرفت (اوايل هزاره هفتم و اواخر هزاره ششم پيش ازميلاد)
30
مطالعه تكنيكهاي خلاقه طراحي در چاپهاي دستي پارچه درايران وكاربردي كردن آن در توليد صنعتي
31
مطالعه تكوين و شناسائي كانيهاي رسي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
32
مطالعه تلفيق معيار تنكي جيني با تبديل موجك در حس گري فشرده تصاوير دو بعدي
33
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه از جنس تاناستوم بوسيله مطالعات پروتئيني وآنزيمي در البرز
34
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه ازجنس تاناستوم به وسيله مطالعات پروتئيني و آنزيمي در البرز
35
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران Achillea bieberstinii،Achillea millefolium،Achillea nobilis به وسيله ماركرهاي پروتئيني و آنزيمي
36
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران به وسيله مارگرهاي پروتئيني وآنزيمي
37
مطالعه تمايز سلولهاي بنيادي به سلولهاي عصبي روي ميكروذرات بر پايه پلي α-هيدروكسي اسيد
38
مطالعه تناوب رسوبات آهكي/مارني/شيلي سازند گرو، با نگرشي ويژه به نقش رخساره ها و دياژنز در كنترل سطح آبهاي زيرزميني در سد مطالعاتي ليله در غرب كرمانشاه
39
مطالعه تنش پسماند در جوشكاري با فيلرهاي LTT
40
مطالعه تنش پسماند در ورق هاي نانو ساختار شده توسط قالب كنگره اي محدود شده CGP)
41
مطالعه تنشهاي پس ماند ناشي از فرآيند تزريق در قطعات پلاستيكي
42
مطالعه تنوع پذيري ژنوم A در گونه هاي جنس Triticum در ايران با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و سيتوژنتيك
43
مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموزي AG - 2 قارچ Rhizoctonia Solani Kuhn جداشده از گياه چمن (Lolium Perenne L. ) با استفاده از نشانگر پكتيك زايمو گرم(Pectic Zymogram )
44
مطالعه تنوع روش هاي جاري پايش وضعيت و اثربخشي هريك در صنعت تجهيزات دريايي
45
مطالعه تنوع ريخت شناسي در جمعيت هاي مختلف گونه هاي گياهي Psathyrostachys fragilis (Bioss.) Nevski
46
مطالعه تنوع زيستي گونه. Aegilops cylindrica Host درايران
47
مطالعه تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد و صفات زراعي در برخي از فاميل هاي F3 برزك﴿.Linum usitatissimum L﴾
48
مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي ISSRو SSR و شناسايي نشانگرهاي Informative براي صفات كمي برنج در شرايط تنش خشكي
49
مطالعه تنوع ژنتيكي بخشي از ژرم پلاسم برنج ايراني براساس صفات مورفولوژي و نشانگر رپيد (RAPD)
50
مطالعه تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي خانواده يchry sophidae جمع آوري شده ازبعضي مناطق دراستانهاي تهران وكرمانشاه بااستفاده ازنشانگرهاي مولكولي
51
مطالعه تنوع ژنتيكي درون و بين گونه هاي مريم گلي ﴿.Salvia sp.﴾ با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP و كل تركيبات فنولي
52
مطالعه تنوع ژنتيكي زنبور عسل معمولي (melliferaApis)در نواحي مختلف استان همدان با استفاده از ماركرهاي ميكروستلايت (Microsatellite)
53
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي توده هاي بومي بزرك و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
54
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي و اجزاي عملكرد در برخي از جمعيت هاي بزرك﴿.Linum usitatissimun L﴾
55
مطالعه تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو-فيزيولوژيك ، شاخص هاي مقاومت به ...
56
مطالعه تنوع ژنتيكي نخود در منطقه شهربابك و موتاسيون زايي به وسيله تابانيدن ليزر
57
مطالعه تنوع ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا زراعي phaseolus vulgaris L. بر اساس خصوصيات مورفولوژيك فنولوژيك و نشانگرهاي پروتئيني
58
مطالعه تنوع ژنوم D در گونه Aegilopstauschiicoss در ايران با استفاده از ماكرهاي مولكولي
59
مطالعه تنوع ژنومD گونه هاي متعلق به گروه Aegilops-Triticum در ايران با استفاده از ماركرهاي سيتوژنتيك و مولكولي
60
مطالعه تنوع سيتوژنتيكي اجداد وحشي گندم
61
مطالعه تنوع گروه آتاستوموزي AG - I - IA قارچ Rhizoctonia solani kuhn جداشده از برنج با استفاده ازنشانگر پكتيك زايموگرام ( Pectic zymogram)
62
مطالعه تنوع مورفولوژيك و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در جمعيت هاي بومادران هزار برگ در دو شرايط آبياري
63
مطالعه تنوع ميزان فلاونوئيدهاي موجود در برگ و پوسته بذر گلرنگ و ارتباط آن با خصوصيات زراعي گلرنگ در دوتاريخ كاشت بهاره و تابستانه
64
مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
65
مطالعه تنوع و واگرايي در جمعيت هاي گونه(Silene schafta (Caryophyllaceaeدر ايران
66
مطالعه تنوع وراثتي و روابط بين گونه اي در جنس Trifolium L.
67
مطالعه تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس.Triticum L در ايران با استفاده از ماركر مولكولي ISSR
68
مطالعه تنوعات ژنتيكي ژن CYP1A1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
69
مطالعه تهيه امولسيون پايدار آب در روغن (W/O ) و ساخت اجوانت روغني مونتانايد جهت تهيه واكسن هاي روغني نظير نيوكاسل
70
مطالعه توابع خاص با تاكيد بر كاربرد آنها در حسابان كسري
71
مطالعه توان سود حسابداري در پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي
72
مطالعه توان عملي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي (مقطع سوم دبيرستان ) در بكارگيري رياضيات تدريس شده
73
مطالعه توان هاي بالقوه و بالفعل گردشگري در توسعه كالبدي شهر ري
74
مطالعه توانمندسازي كاركنان برپايه مديريت دانش درشبكه سه سيما
75
مطالعه توپولوژيكي مجتمع استقلال گراف‌ها
76
مطالعه توريهاي پراش قطبشي
77
مطالعه توزيع امكانات و خدمات آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور و ارائه الگوي آموزشي مناسب براي آموزش از راه دور ايران از ديدگاه دانشجويان ، اساتيد و مديران
78
مطالعه توزيع ايستگاه هاي باران سنجي در استان فارس مطابق روش هيپسومتري
79
مطالعه توزيع بافتي و بررسي اثرات سمي ناشي از عنصر روي در موشهاي صحرايي نر سنجش كلينيكي كيلتورهاي دفراسيروكس و دفريپرون بصورت كيليت درماني مجزا و تركيبي در دفع فلز روي و بررسي صدمات ناشي از فلز روي
80
مطالعه توزيع زمان اقامت سيال وهيدروديناميك آن دريك راكتور دوبعدي مستطيلي توسط آناليز عكس
81
مطالعه توزيع فلزات سنگين و نگهداشت آنها در رسوبات دانه ريز، مجاور معدن طلاي داشكسن كردستان
82
مطالعه توزيع كسينوس هايپربوليك بور جديد
83
مطالعه توزيع هاي وزني براساس ميانگين مانده عمر و مخاطره رقابتي وابسته تحت سانسور هيبريد فزاينده نوع دو در توزيع وايبل دو متغيره مارشال -الكين
84
مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس
85
مطالعه توزيع و منشأ فلزات سنگين در اندازه‌هاي مختلف (ماسه، گل و كل رسوب) رسوبات ساحلي درياي عمان
86
مطالعه توسعه فناوري مولدهاي فتوولتائيك براساس تحليل اختراعات
87
مطالعه توسعه منابع انساني و تاثير آن بر سرمايه فكري كاركنان اداره ي آموزش و پرورش شهرستان ملارد
88
مطالعه توسعه يك گرداب در يك جريان برشي لايه اي شده چرخان
89
مطالعه توصيفي- تحليلي نگاره هاي فالنامه شاه طهماسبي
90
مطالعه توليد آنزيم هاي سلولازي قارچ تريكودرما وبررسي اثر آنها بر سوبستراهاي طبيعي ، كلون كردن وتعيين توالي ژن egle قارچ Trichoderma
91
مطالعه توليد آنزيمها و شناسايي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز و بتاگلوكوزيداز در قارچ تريكودرما
92
مطالعه توليد آنزيمهاي سلولازي و شناسائي ژنهاي اندوگلوكانازوبتاگلوكوزيداز در جدايه هاي باكتري سلولوموناس
93
مطالعه توليد انبوه شاتون از طريق شكست موضعي آن
94
مطالعه توليد سايكلوگلوكانوترانسفراز توسط باسيلوس گونه DSM2523 درون راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي
95
مطالعه توليد كنسرو زيتون و بررسي برخي از ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژيكي آن
96
مطالعه توليد لاكتيك اسيد توسط قارچ رايزوپوس اوريزا با استفاده از پساب واحد توليدي نشاسته در يك راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
97
مطالعه توليد نانوپارتيكل هاي سيدرو فور توسط ميكروارگانيسم ها
98
مطالعه توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران طي سال هاي 1390-1380 , study of the scientific production of faculy payame noor university centerf tehran during 1002-1102
99
مطالعه تيره رزاسه دراستان اصفهان
100
مطالعه تيره ي رزاسه در استان اصفهان
101
مطالعه تيمين و اوراسيل و بعضي از مشتقات آنها با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
102
مطالعه ثابت هاي پايداري برخي كمپلكس هاي فلزي واسطه با-B دي كتون ها با استفاده از اسپكتروفتومتري UV-Vis , study of stability constants of some of the transition metal complexes with B-diketone by spectrophotometery UV-Vis
103
مطالعه جابجايي درون مولكولي اكسيژن در برخي تركيبات چند حلقه اي هتروسيكل با استفاده از روشهاي از اساس
104
مطالعه جاذب هاي پايه اتمي بر روي نيمرساناهاي آلي دو بعدي فتالوسيانين وگرافن به كمك نظريه تابعي چگالي
105
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
106
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
107
مطالعه جامع ضريب فرسايش باران در ايران و تهيه نقشه هاي پهنه بندي
108
مطالعه جامع عوامل موثر بر پديده باريت سگ در سيال حفاري و راه كارهاي كاهش آن
109
مطالعه جامع قطب گردشگري ريجاب
110
مطالعه جامعه شناختي پنهانكاري جنسي در زندگي روزمره دختران
111
مطالعه جامعه شناختي رابطه سبك‌زندگي زنان شهر تهران و قرباني‌شدن رشتۀ جامعه شناسي مسائل اجتماعي
112
مطالعه جامعه شناختي عوامل موثر بر شكل گيري سليقه هنري و نوع مصرف هنري با تاكيد بر نقش سرمايه فرهنگي ﴿مطالعه موردي مخاطبان آثار نقاشي مدرن و نقاشي عوام پسند در شهر تهران﴾
113
مطالعه جامعه شناختي فردگرايي – جمع گرايي و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان)
114
مطالعه جامعه شناسانه درباره سينماي آخرالزماني هاليوود از زمان جنگ سرد تا زمان حاضر و تاثير اعتقادات مسيحي بر روي اين گونه ي سينمايي
115
مطالعه جامعه شناسي (فيتوسوسيولوژي) مراتع ييلاقي ساري (آجيردشت )
116
مطالعه جامعه شناسي گياهي ﴿فيتوسوسيولوژي﴾مراتع ييلاقي دودانگه ساري ﴿بندبن﴾
117
مطالعه جامعه شناسي گياهي و تهيه نقشه گياهي كوير سيرجان استان كرمان
118
مطالعه جامعه يهوديان ايران از ديدگاه جامعه شناسي (نمونه: جويباره اصفهان)
119
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿1990 -1950﴾
120
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿1990 -1950﴾
121
مطالعه جايگاه بازآفريني شهري در خلق فضاهاي شهري پويا مورد پژوهش: محله كهنه‌گل شهر ورامين
122
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
123
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
124
مطالعه جايگاه تئاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تئاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
125
مطالعه جايگاه تاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
126
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
127
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
128
مطالعه جايگاه مشاركت مردمي در بازآفريني پهنه هاي ناكارآمد شهري و تاثير آن در ارتقاء كيفيت محيط شهر ( مورد پژوهش: محله اتابك منطقه15 كلان شهر تهران)
129
مطالعه جايگاه مكاتب فلسفي تربيتي در درس تربيت بدني دوره متوسطه ايران
130
مطالعه جايگاه مولفه هاي مديريت تحول در مديريت مدارس شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي 09 - 19
131
مطالعه جايگاه نور در نمايش آثار موزه اي
132
مطالعه جايگاه هاي عرضه سوخت به عنوان يك عنصر شهري جهت ارائه ملاحظاتي در مكان يابي آن ها
133
مطالعه جايگزيني ازن به جاي هيدروژن جهت گوگرد زدايي نفت سفيددرپالايشگاه كرمانشاه
134
مطالعه جبرهاي از نوع كوهن- مكالي متناهي
135
مطالعه جداسازي سول ها به كمك داي الكتروفورسيس و مقايسه با ساير روش ها
136
مطالعه جداسازي كادميم با استفاده از استخراج مايع-مايع در سامانه‌هاي ريزسيالشي
137
مطالعه جداسازي ميكروذرات معلق در سيال، توسط ميكروكانال حلزوني به روش شبيه سازي عددي
138
مطالعه جديد درباره بي حس كننده هاي موضعي
139
مطالعه جذب H2S برروي سطح بروفن B36
140
مطالعه جذب اپتيكي خطي و غير خطي در نانو ساختارها
141
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چكالي
142
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چگالي
143
مطالعه جذب داروهاي غيراستروئيدي ايبوپروفن و ديكلوفناك توسط نانوحامل¬هاي معدني دوهيدروكسيدي لايه¬اي
144
مطالعه جذب رطوبت و خوردگي كامپوزيت پلي استر غير اشباع مقاوم شده با الياف شيشه E
145
مطالعه جذب سطحي مولكول CO روي سطح ﴿Pt ﴾ 111
146
مطالعه جذب فيزيكي و شيميايي گازهاي اكسيژن ،كربن مونوكسيد و آنيون سانيدبا پورفيرين آهن دار دوپه شده بر روي فولرنC76
147
مطالعه جذب كادميوم توسط باكتري اكروباكتريوم ، يك جاذب جديد جداسازي شده از خاك هاي آلوده به آفت كش هاي شيميايي
148
مطالعه جذب مولكولهاي گازي توسط مولكول C06 با روش بستگي قوي
149
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدها دوگانه لايه اي
150
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
151
مطالعه جذب و تفكيك كربن مونوكسيد به همراه هيدروژن بر روي سطح آلياژ آهن- مس و نانو كلاسترهاي آن
152
مطالعه جراحي داخل پريتوئن و خارج پريتوئن در بيماران با آنوريسم و انسداد آئورت و ايلياك پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسيناي رشت 1384-1374
153
مطالعه جرم شناختي قتلهاي ناموسي (برسي موردي در استان فارس )
154
مطالعه جريان بحراني دستگاههاي دو لايه اي ابر رسانا- بهنجار(N/S)
155
مطالعه جريان پايا و نفوذپذيري مغناطيسي در نانوحلقه هاي كوانتومي با هندسه هاي غيردايره اي در حضور ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي
156
مطالعه جريان خون و تحليل تنش در مدل دوشاخگي شرياني با درنظرگرفتن اندركنش جامد - سيال
157
مطالعه جريان دانش فني در حوزه خالص سازي و بازيابي تركيبات هيدروكربني از طريق تحليل روابط استنادي بين پروانه هاي ثبت اختراع
158
مطالعه جريان دوفازي در رژيم جريان لخته‌اي به روش رديابي جبهه
159
مطالعه جريان سيال درون نانو لوله هاي خم دار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
160
مطالعه جريان مولكولي ناقل هاي عصبي اپي نفرين ، نوراپي نفرين ، سروتونين ، استيل كولين ودوپامين ازداخل نانولوله هاي كربني آرمچير (01و01) وزيگزاگ (0و81... )
161
مطالعه جريان نفت خام حاوي ذرات رسوب آسفالتين در محيطهاي متخلخل
162
مطالعه جريان نفوذي مولكول هاي آب در يك نانو چنبره نوع زيگزاگ با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
163
مطالعه جريان هاي تراكم ناپذير با سطح مشترك : توسعه مدل هاي كشش سطحي و تلاطم در روش ادي هاي بزرگ
164
مطالعه جريان هاي جزئي آب و نفت در محيطهاي متخلخل : شبيه سازي كامپيوتري و بررسي آزمايشگاهي
165
مطالعه جغرافيائي شهرستان بوير احمد سردسير
166
مطالعه جغرافيائي مراكز آموزشي اصفهان
167
مطالعه جغرافياي خور (طبيعي- انساني- اقتصادي)
168
مطالعه جفت شدگي تبادلي ناخالصي هاي مغناطيسي در نانوساختارهاي گرافيني
169
مطالعه جلبكهاي آهكي و محيط رسوبي سازند تاربور در جنوب سميرم رودآباد- ماندگان
170
مطالعه جلوه هايي از تصويرسازي و آفرينش هنري در قرآن و تاثير آن بر مثنوي معنوي مولانا با تاكيد بر دفتر دوم
171
مطالعه جنبه هاي شيميايي پليمريزاسيون HDPE با كاتاليستهاي زيگلرناتا شامل: مكانيسم و سينتيك
172
مطالعه جنبه‌هاي آموزش غير مستقيم و بهبود هوش هيجاني كودكان پيش دبستان در مجموعه انيميشني دوراي جستجوگر
173
مطالعه جنگ افزارهاي فلزي ايران در عصر آهن ﴿ 550-1500 پ.م.﴾ و رابطه آن با شكل گيري حكومت هاي نيمه متمركز
174
مطالعه جهت ايجاد موزه صنايع دستي و مردم شناسي عشاير قشقايي در شيراز
175
مطالعه ﺟﻬﺶ ﻫﺎي اﮔﺰون 1 ژن NKX2.5‬‬ ‫‬ در بيماران مبتلا به هيپوتيروئيديسم مادرزادي
176
مطالعه جو سازماني و ارتباط آن با رفتار تسهيم دانش كاركنان شهرداري منطقه 5 تهران
177
مطالعه جو سازماني و رابطه آن با ميزان خلاقيت مديران دبيرستان هاي شهر دزفول
178
مطالعه جوشكاري نقط هاي آلياژهاي آلومينيوم به روش اصطكاكي اغتشاشي FSSW)
179
مطالعه چالش هاي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه در پرورش مهارت هاي شهروندي براساس مدل كلاين
180
مطالعه چالشهاي نظام تعليم و تربيت ايران و ارائه راههاي برون رفت از آسيب هاي موجود
181
مطالعه چاه كوانتومي گاليوم نيتريد/اينديوم گاليوم نيتريد وكاربرد آن در ليزرديودها وديورهاي نور تاب
182
مطالعه چرخدنده هاي موجود درسيستم مهار كشتي وتحليل نيرو
183
مطالعه چرخنده ضربه اي كوانتومي تعميم يافته
184
مطالعه چسبندگي الياف پليمري و شيشه به محصولات پايه سيماني
185
مطالعه چسبندگي بين سطحي كامپوزيت پلي پروپيلن - پودر چوپ با استفاده از پلي وينيل بوتيرال
186
مطالعه چسبندگي پلي اتيلن بر آلومينيم و بررسي تئوريهاي مربوطه
187
مطالعه چسبندگي سامانه پلي وينيل كلرايد/ دي اكتيل فتالات به فلزات
188
مطالعه چسبندگي مركب چاپ بر روي زمينه پلي پروپيلن آماده سازي شده با سيلان و CPO ﴿پلي اولفين كلرينه﴾
189
مطالعه چگونگي اثر پلي و ينيل استات برخواص شيميايي و فيزيكي كالاي پنبه اي
190
مطالعه چگونگي امكان پياده سازي BIM در پروژه هاي عمراني با رويكرد بررسي چالش هاي آن با روش AHP فازي
191
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
192
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
193
مطالعه چگونگي پراكنش نانو رس اصلاح شده در مخلوط الاستومري RBS/MDPE و تاثير آن بر مورفولوژي مخلوط
194
مطالعه چگونگي تشكيل و ميزان تغيير پذيري خاكهاي چندين واحد نقشه در منطقه فرخشهر شهركرد
195
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
196
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعيين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
197
مطالعه چند بعدي ياتاقان هاي موتور سه استوانه با استفاده از نرم افزار AVL-EXCITE
198
مطالعه چند زمينه اي در توصيف مخازن كربناته كنگان و دالان، ميدان گازي پارس جنوبي ﴿فازهاي 7،6 و 8﴾، خليج فارس
199
مطالعه چند متغيره ي طيفي برهم كنش پورفيرين با رشته ي انتهايي DNA انساني
200
مطالعه چينه شناسي و تحول حيات مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه آباده
201
مطالعه چينه شناسي و زمين شناسي ميادين نفت وگاز كشور عراق
202
مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين- تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
203
مطالعه چينه نگاري سنگي و زيستي سنگهاي رسوبي پالتوژن شمال تالاب سولفان جاده ايزه جاده چهارمحال و بختياري
204
مطالعه چينه نگاري و ميكروفاسيس توالي پالئوژن جهرم آسماري برش غار بيدگل گوجان چهارمحال و بختياري
205
مطالعه چينه نگاري و ميكروناسيس سنگ هاي رسوبي پالئوژن روستاي ده چشمه پيرغار، جنوب غرب شهركرد
206
مطالعه حافظه آسيب‌ديده و بازتاب مشخصه‌هاي تصويري و محتوايي آن در انيميشن‌ مستقل و تجربي
207
مطالعه حالت هاي الكتروني تحريك شده مشتقات نفتالن
208
مطالعه حالت‌هاى الكترونى تحريك‌شده تركيبات آروماتيك پروتون‌دار: فنانترن، پايرن و 2-پايريدون‌
209
مطالعه حالتهاي الكتروني بر انگيخته و پايه و خاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
210
مطالعه حالتهاي الكتروني برانگيخته و پايه وخاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
211
مطالعه حالتهاي الكتروني تحريك شده برخي از تركيبات آروماتيك (مشتقات فنولي)
212
مطالعه حالتهاي تبهگن در بيلياردهاي كوانتومي
213
مطالعه حجم توليد ترافيك كاربري هاي شهري و برنامه ريزي مرتبط با آن﴿نمونه موردي:شهر نيشابور﴾
214
مطالعه حدس اسلندر-ريتن براي حلقه‌هاي گرنشتاين
215
مطالعه حذف به همراه زيستي (كومتابوليك) پارانتيتروفنل به وسيله رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل
216
مطالعه حذف بيولوژيكي آمونياك از پساب پتروشيمي خراسان
217
مطالعه حذف رنگ ها از پساب صنعتي با استفاده از خاك
218
مطالعه حركت رول آزاد كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
219
مطالعه حركت رول كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
220
مطالعه حساسيت رفتار تونلهاي شهري نسبت به خواص ژئوتكنيكي ذاتي خاك و خواص هندسي تونل ﴿مطالعه موردي: بخش شمالي خط شمالي جنوبي متروي اصفهان﴾
221
مطالعه حساسيت سنجي عوامل اصلي مخزن بر اهميت انسداد ميعانات در تحليل داده هاي مخازن گاز ميعاني
222
مطالعه حسگرهاي مگنتواپتيكي براساس دوپايداري نوري در نانوذرات غيرخطي
223
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
224
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
225
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون (موزه قزوين )
226
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون ﴿موز قزوين﴾
227
مطالعه حفاظتي و مرمتي شير سنگي
228
مطالعه حفاظتي ومرمتي شيرسنگي
229
مطالعه حفره با استفاده از برهمكنش ليزر Nd:Yag با فلز مس
230
مطالعه حفره زايي و بررسي نقش آن در كشش پذيري الياف محلول ريسي شده پلي اكريلونيتريل
231
مطالعه حفظ و مرمت يك پيكره قالبي فلزي
232
مطالعه حلال پوشي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيونهاي قليائي خاكي با چند حلال غيرمائي در نيترومتان به روش رزونانس مغناطيسي هسته
233
مطالعه حلقه هاي تعويض پذير تماما دوري و تماما زنجيري
234
مطالعه حلقه هاي كرول
235
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احيا: حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
236
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احياء حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
237
مطالعه حوادث نيروگاه ها و ارائه سيستم بهبود مستمر جهت كاهش حوادث
238
مطالعه حوزه آبخيز هامانه - بن كر
239
مطالعه خاصيت اپتوكايرال نانو ساختارهاي پلاسموني
240
مطالعه خاصيت انتقال و رهايش كنترل شده دارو در نانو كامپوزيت هاي پليمر-خاك رس
241
مطالعه خاصيت عبوردهي هوا در لايي هاي بي بافت نانو در توليد پوشاك
242
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41 MCM-
243
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41MCM
244
مطالعه خدمات برق مشتركين شركت توزيع برق استان يزد
245
مطالعه خرابي كامپوزيت‌هاي شيشه/پلي‌استر تحت بارگذاري مود II با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي حاصل از آزمون فراصوتي آكوستيك اميشن
246
مطالعه خشك كردن تلفيقي الكترو هيدروديناميك - همرفت ورقه هاي قارچ خوراكي تكمه اي
247
مطالعه خشك‌كردن برگ‌هاي نعناع با سه روش متفاوت (همرفت اجباري، بستر شناور و الكتروهيدروديناميك)
248
مطالعه خصلت آروماتيسته مشتقات جديد تريا پنتا فولو آلن ها C7H5X با استفاده از روش DFT
249
مطالعه خصلت آروماتيسيته مشتقات جديدتري فولوآلنهاC5H4X با استفاده از محاسبات كوانتومي
250
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
251
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
252
مطالعه خصوصيات ترموفيزيكي نان سنگك طي پخت
253
مطالعه خصوصيات جريان پيرامون كوله و پايه در بستر مسطح
254
مطالعه خصوصيات زراعي و كيفيت دانه لاينهاي داخلي و خارجي گندم دوروم در منطقه اصفهان
255
مطالعه خصوصيات زمين شناسي مهندسي لغزش هاي خاكي بهاباد
256
مطالعه خصوصيات ظاهري، فيزيولوژيك، بيوشيميايي و تحمل به تنش خشكي و شوري در توده هاي بومي علف گندمي (Agropyron spp)
257
مطالعه خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي اگروباكتريوم هاي جدا شده از ميزبان هاي مختلف در مناطق مختلف ايران
258
مطالعه خصوصيات فنوتيپي وژنوتيپي باكتري هاي متعلق به خانواده Enterobacteriaceae عامل پوسيدگي نرم سيب زميني دراستان كرمانشاه
259
مطالعه خصوصيات فيزيكو شيميايي برخي از ارقام سيب زميني استان اصفهان (مورن ، مارفوناواگريا) به صورت خام و فرآيند شده طي مدت انبارداري سيب زميني
260
مطالعه خصوصيات فيزيكي نانوذرات براساس برخورد به سطح الكترود و توسعه روش هاي الكتروشيمي تجزيه اي با حساسيت بالا
261
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و آگرونوميكي لاين هاي سورگوم دومنظوره (علوفه‌اي-دانه) جهت شناسايي لاين برتر در مراحل مختلف قطع آبياري
262
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و مولكولي شپشك هاي درختان ميوه با تأكيد بر خانواده Diaspididae و شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد آن ها در استان مركزي
263
مطالعه خصوصيات مولكولي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز II از قارچ Trichoderma parceramosum و اندوگلوكانازI از قارچ Trichoderma reesei PTCC5142
264
مطالعه خصوصيات هيدرومكانيكي درزهاي سنگي دراثر برش
265
مطالعه خط و رنگ در مصحف شريف و كاربرد آن در چيدمان سراميكي با مفهوم توحيد (مطالعه موردي: گنجينه قرآن هاي خطي موزه آستان قدس رضوي)
266
مطالعه خط واره هاي ساختاري و گسل هاي شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
267
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسل هاي پنهان منطقه البرز مركزي با استفاده از داده هاي ريخت زمين ساختي و مغناطيسي هوايي
268
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسلهاي پنهان شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
269
مطالعه خفتگي و جوانه زني بذر در دو گونه زالزالك بومي ايران
270
مطالعه خمش و كمانش تير ستون بتن مسلح تقويت شده با كامپوزيت
271
مطالعه خواص آليا‍‍ژ NR/SBR در حضور تقويت كننده
272
مطالعه خواص آناليتيكي و كاربردهاي تجزيه اي ميتل دو پا
273
مطالعه خواص اسيدي، بازي و قدرت تشكيل كمپلكس تعدادي از مشتقات كوئينولين با كايتونهاي CO و NI و CU
274
مطالعه خواص الكترواپتيكي گاليوم آلومينيوم نيترات GaAIN براي استفاده در ليزر نيم رسانا , Study electroptical peroperties of GaAIN for using insemiconductor lasers
275
مطالعه خواص الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آبي اوراست و كاربرد آن در تعيين ولتامتري بعضي از گونه هاي مهم بيولوژيكي
276
مطالعه خواص الكتروكمومكانيكي ماهيچه هاي مصنوعي تهيه شده از پلي پيرول
277
مطالعه خواص الكتروني نانولوله هاي كربني آلائيده شده با اتم هاي رديف اول همانند بور و نيتروژن با استفاده از روش هاي ...
278
مطالعه خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانو خوشه هاي اكسيد كادميم با استفاده از نظريه تابعي چگالي
279
مطالعه خواص الكترونيكي نانو روبان هاي گرافن زيگزاگ با استفاده از نظريه تابعي چگالي , Study of eleectronic properties of zigzag graphene nano ribbons)ZGNRs(using density functional theory
280
مطالعه خواص الياف كامپوزيتي پلي‌استر/نانوذرات به منظور استفاده در فيلترهاي صنعتي
281
مطالعه خواص اوليه اثر شكل نقاط كوانتومي گرافن روي خواص الكترونيكي و مغناطيسي آن
282
مطالعه خواص برشي پارچه هاي تاري پودي بوسيله ي روش اعمال نيروي متمركز
283
مطالعه خواص بين لايه اي و سطحي نانو چند لايه اي هاي Co/Ru
284
مطالعه خواص پايداري فلزات شيشه اي در اثر حرارت و تابش ليزر
285
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
286
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن , Study of electron transport in GaNand nutron diffraction on crystal structure
287
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلورGE و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
288
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در ماده نيمرسانا وبررسي تغييرات چگالي
289
مطالعه خواص ترابرد و هندسي پيوند گاه هاي جوزفسون SNS و SFS در نانوساختارهاي دوبعدي در حد تميز
290
مطالعه خواص ترابردي الكتروني در ترانزيستور MOSEET در ابعاد نانو بر پايه نيم رساناي inp و اثرات دمايي بر آن , Study of electron transport properties in mosfet in nano based on inp semiconductor material and its thermal effects
291
مطالعه خواص ترابري در نانو ساختارها
292
مطالعه خواص ترابري شبكه دولايه شبه گرافن با چيدمان ساده و برنال در حضور پارامتر گاف
293
مطالعه خواص ترموديناميكي ساختار شبه گرافن در حضور اندركنش هاي بين الكتروني ضعيف و قوي
294
مطالعه خواص ترموديناميكي محلول سورفكتانت دوقلوي پنتان دي ايل -1و 5-بيس ﴿هيدروكسي اتيل متيل هگزادسيل آمونيوم برمايد﴾ با استفاده از تكنيك هاي فلورسانس ، هدايت سنجي و كالري متري تيتراسيون همدما
295
مطالعه خواص ترموديناميكي و رفتار تجمعي گليكوزيدهاي تريتر پنوئيدي
296
مطالعه خواص ترموديناميكي و ضرايب ويريال آب سنگين با استفاده از مدل هاي واندروالس و ديتريسي
297
مطالعه خواص ترموفيزيكي توريوم با استفاده از معادلات حالت
298
مطالعه خواص حجمي محلول هاي دوجزئي وسه جزئي برخي الكل ها واسترها وبرهمكنش هاي بين مولكولي آن ها در دماهاي مختلف وفشار محيط
299
مطالعه خواص رئولوژي هيدروژل آلژينات جهت استفاده در جوهر زيستي بافت پوست
300
مطالعه خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك خطي و پلي پروپيلن و طراحي آلياژ براي توليد فيلم به روش دمشي
301
مطالعه خواص رئولوژيكي و بلورينگي آميزه‌هاي پلي اتيلن سنگين و واكس پلي اتيلن
302
مطالعه خواص راحتي پوشاك نظامي
303
مطالعه خواص رواني و مقاومتي بتن فوق روان
304
مطالعه خواص ژئومكانيكي كنگلومراي لياس (شمال ايران ) و قابليت كاربري آن در سدهاي سنگريزه اي (ميجران )
305
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك اكسيد واناديوم با روش اسپري پايروليزي , Study the structural and optical properties of vanadium oxide thin film using spary pyrolysis
306
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي نانو پودرهاي Tio2 در حضور ناخالصي zno
307
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني تركيبات M3N2)M=Be,Mg,Ca(و مدل سازي و بررسي آلياژ سه تايي Mg3xBe3-3xN2
308
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني نانو خوشه هاي اكسيد روي (n=2-10) ZnO) n) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
309
مطالعه خواص ساختاري و الكتريكي لايه نازك منگنايتهاي ﴿La0.85A0.15MnO3(A:Ca،Sr
310
مطالعه خواص ساختاري و بيولو‍يكي مشتقات تيازولين بعنوان عامل هاي ضد سرطان و ضد ميكروبي جديد با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي
311
مطالعه خواص ساختاري و ترموديناميكي آسپرين با استفاده از شيمي كوانتومي و ديناميك مولكولي
312
مطالعه خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تك لايه هاي BP ، CdS ،گرافن و دو لايه هاي گرافن/ BP و گرافن CdS/ و مقايسه آنها
313
مطالعه خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي آلياژهاي هويسلر Mn-Ge
314
مطالعه خواص ساختاري، صورتبندي و اثرات حلال بر داروي سايمتيدين با استفاده از روش محاسبات مكانيك كوانتومي DFT
315
مطالعه خواص ساختاري، فيزيكي و ضد ميكروبي نخ هاي فيلامنتي نانو كامپوزيتي پلي آميد 6 / نانو نقره
316
مطالعه خواص سامانه هاي حاوي لاستيك سيليكون
317
مطالعه خواص سايشي پارچه هاي جين با وزن هاي مختلف
318
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
319
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
320
مطالعه خواص صورت بندي مشتقات دي آمينو فورازان به روش AB-INITIO
321
مطالعه خواص فازي ترموديناميكي سيستم هاي پليمري با استفاده از تئوري جديد محلولها
322
مطالعه خواص فشارپذيري فرش ماشيني تهيه شده از نخ BCFپلي پروپيلن (تحت عمليات فريز و تثبيت حرارتي)
323
مطالعه خواص فيزيكي ، مكانيكي و ساختمان نخ هاي اصطكاكي (Friction) با استفاده از روش رديابي مسيرالياف (technique fiber 9Tracer/
324
مطالعه خواص فيزيكي تركيبات حلقوي پنج عضوي كاربنها و سيليلن ها و ژرميلنها با استفاده از تئوري تابع چگالي (DFT )
325
مطالعه خواص فيزيكي نانو الياف PAN توليد شده توسط روش الكتروريسي بدون نازل
326
مطالعه خواص فيزيكي نانو رنگدانه سراميكي زرد با ناخالصي آنتيموان براي چاپ بر روي سطح سراميك
327
مطالعه خواص فيزيكي نانو لوله هاي دسته شده
328
مطالعه خواص فيزيكي نخ مغزي با رويه نانو الياف الكتروريسي شده
329
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
330
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
331
مطالعه خواص فيزيكي و ريز ساختار پلي پروپيلن ذوب ريسي شده حاوي ماده تغيير فاز دهنده
332
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي 1-Ethyl-3methylimidazolium-ethylsulfat به روش تئوري تابعي چگالي
333
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي به روش تئوري تابعي چگالي Ethyl- 3methylimidazolium-ethylsulfat
334
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي فاستوني در جهات مختلف
335
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي و پايداري گرمايي آلياژهاي حاصل از پلي يورتان هاي ترموپلاستيك الاستومر و پلي وينيل كلرايد
336
مطالعه خواص فيزيكي، ديناميكي و ساختاري نانوذرات تيتانيم دي اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك ملكولي
337
مطالعه خواص فيزيكي-مكانيكي كامپوزيت ها سازگار با محيط زيست﴿كامپوزيت سبز﴾ از مخلوط الياف استبرق و پنبه
338
مطالعه خواص فيلم هاي تهيه شده از آميخته پلي اتيلن و ضايعات پلاستيكي پلي لاكتيك اسيد (HDPE/r-PLA)
339
مطالعه خواص كاربدها و روش هاي سنتزي نانو لوله ها
340
مطالعه خواص كششي پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار
341
مطالعه خواص كششي نخ هاي بخيه توليد شده به روش الكتروريسي
342
مطالعه خواص كوهاپفي ضعيف ، درون اول و زنجيره اي بر زير مدولهاي نااساسي با كاربرد در نظريه حلقه ها
343
مطالعه خواص گرمايي و مكانيكي پلي بوتيلن سوكسينات ( PBS ) جرم مولكولي بالا و نانوكامپوزيت آن: تهيه شده از روش استريشدن مستقيم و افزاينده طول زنجير
344
مطالعه خواص گيرنده هاي نوري معدني و رسم
345
مطالعه خواص گيرنده هاي نوري معدني و رسم منحني هاي دشارژ آنها
346
مطالعه خواص مختلف مواد HgTE و ZnTe وCdTe به شكل توده و مقايسه با حالت نانو ساختارهاي آنها و مقايسه با گرافن
347
مطالعه خواص مخزني سازند آسماري در ميدان نفتي بي بي حكيمه
348
مطالعه خواص مخزني سازند سروك در ميدان بي بي حكميه
349
مطالعه خواص مغناطيسي تركيبات فلزات واسط 3d در حضور پايه هاي نانوكربني
350
مطالعه خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانو چند لايه اي هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي افقي
351
مطالعه خواص مكانيكي آلومينيوم تقويت شده با نانو صفحات گرافن به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
352
مطالعه خواص مكانيكي پارچه هاي مركب از برش هاي مختلف
353
مطالعه خواص مكانيكي ژلاتين و سلولز استات
354
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي آذرين منطقه همدان و تعمين رابطه شاخص بار نقطه اي با مقاومت فشاري آنها
355
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي شيستي منطقه اصفهان و تعيين پارامترهاي رفتاري
356
مطالعه خواص مكانيكي كامپوزيت هاي گچ تقويت شده از پارچه هاي بي بافت
357
مطالعه خواص مكانيكي نانوكامپوزيت نيكل تيتانيم - نانوهيدروكسي آپاتيت متخلخل توليد شده با روش سينترينگ قوس پلاسما
358
مطالعه خواص مكانيكي و پايداري آلياژ فلزي آمورف x Cux - A001
359
مطالعه خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخته شده با پوزولان طبيعي آبيك و خاش
360
مطالعه خواص مكانيكي و رسانايي كامپوزيت پايه مس تقويت شده با براده هاي ماشينكاري فولاد
361
مطالعه خواص مكانيكي، مورفولوژيكي و زيست تخريب پذيري الياف آميخته پلي آميد 6 با ضايعات پلي لاكتيك اسيد (PA6/r-PLA )
362
مطالعه خواص ناحيه ويژه مقداري در سيال ايدهآل
363
مطالعه خواص ناحيه ويژه مقداري در سيال ايدهآل
364
مطالعه خواص نانو پودر سولفيد روي ﴿ZNS) سنتز شده به روش شيميايي و اثر جانشاني فلزهاي واسط
365
مطالعه خواص نانو كامپوزيت ها ي نوين
366
مطالعه خواص نوري خطي وغير خطي نانو ذرات فلزي
367
مطالعه خواص همولوژيكي مدول هاي نيمه دوگاني
368
مطالعه خواص و ريزساختار جوشكاري اصطكاكي فولاد ابزار گرم كار به فولاد زنگ نزن آستنيتي
369
مطالعه خواص و كاربردهاي چارچوبهاي آلي فلزي زيركونيا (𝐙𝐫−𝐌𝐎𝐅𝐬)
370
مطالعه خواص و ويژگي هاي مخلوط ترموپلاستيك پلي وينيل كلرايد و الاستومر نيتريل
371
مطالعه خواص ويسكوالاستيك خطي و غير خطي آلياژ PS/PVME در مناطق فازي مختلف
372
مطالعه خودكارائي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد آموزش ارتقاء سلامت به مددجويان سال 1378
373
مطالعه خوردگي الكترود آلومينيوم درمحلول درحضور وغايب برخي از تركيبات آلي
374
مطالعه خوردگي تيتانيم با پوشش آندايز در محيط دهان
375
مطالعه خوردگي مس در نانو سيالات روغني ترانسفور ماتورهاي برق فشار قوي
376
مطالعه خيال پردازي در كنار واقعيت در رمان غول مدفون اثر كازو ايشيگورو
377
مطالعه داروهائيكه روي تركيب و عناصر سلولي خون تاثير دارند
378
مطالعه داروهائيكه روي ديسانتري آميبي موثر است
379
مطالعه داستان ابراهيم نبي براي اجرايي با مولفه هاي آييني با تكيه بر نظرات گروتوفسكي
380
مطالعه در ارزشهاي بصري در طبيعت
381
مطالعه در باب آرتريت ها درمان طبي و جراحي
382
مطالعه در باب ارزيابي الگوي مشروعيت سياسي حكومت سلجوقيان در سياست نامه
383
مطالعه در باب نتيجه عمل جراحي در بيماران مبتلا به تنگي ميترال
384
مطالعه در تحكيم بخشي و حفاظت جوب : بررسي اثر چند نوع پليمر طبيعي و سنتتيك بر روي چوب بومي ايران چنار
385
مطالعه در تحكيم بخشي و حفاظت چوب (بررسي اثر چند نوع پليمر طبيعي و سنتيك بر روي چوب بومي ايران "چنار")
386
مطالعه در رابطه با سورفكتانت ها و كاربرد آنها در صنعت و تجزيه زيستي آنها
387
مطالعه در علل جرم و بزهكاري از نظر روانشناسي
388
مطالعه در مورد استفاده از انواع تشويق و تنبيه و اثرات انواع تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان
389
مطالعه در مورد انواع عايق هاي حرارتي و خواص آن ها
390
مطالعه در مورد اهميت مقاومت برشي بر چاك خوردگي پارچه هاي تاري - پودي
391
مطالعه در مورد روشهاي تدريس وانتخاب موفق ترين روش در بين معلمان
392
مطالعه در مورد لاستيك هاي با كاربرد عايق حرارتي
393
مطالعه در مورد موتور ديزل سيستم هاي راه اندازي ـ روغن رساني سوخت رساني و بررسي روش و لوازم تست هاي موتور ديزل
394
مطالعه در هم تنيدگي دمايي سيستمي متشكل از اتم سه ترازه نردباني شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
395
مطالعه در هم تنيدگي كوانتومي در نقاط كوانتومي
396
مطالعه درباره علل اگزوفتالمي ها
397
مطالعه درزگير هاي پايه الاستومري مقاوم در برابر هيدروليز و يووي و تهيه يك نمونه آزمايشگاهي
398
مطالعه درمورد ناوگان حمل ونقل LNGدر كشور و طراحي يك شناور LNGبا ظرفيت 67000تن
399
مطالعه درهاي چوبي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
400
مطالعه دز جذب شده در فانتوم كبد با روش BNCT با استفاده از برنامه شبيه‌سازي MCNP
401
مطالعه دزيمتري راديونوكليدهاي مورد استفاده در درمان متاستاز استخوان با استفاده از شبيه سازي و آزمايشات تجربي
402
مطالعه دگرساني و كانه زايي در رگه هاي طلادار منطقه دوروچمن جنوب غرب اردستان
403
مطالعه دگرساني، ژئوشيمي، سيالات درگير و ژنز كانسار مس- طلاي تپه خرگوش (جنوب غرب اردستان)
404
مطالعه دگرگوني درجه بسيار پايين سنگ هاي ولكانيك شمال شرق كوهپايه ( استان اصفهان )
405
مطالعه دگرگوني فرهنگي در سه نسل دانشگاهي رشته علوم اجتماعي
406
مطالعه دگرگوني مجاورتي در اطراف گرانيت هاي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس
407
مطالعه دنباله هاي تقريبا شكافته شده
408
مطالعه دوام پذيري موقعيت استراتژيك در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
409
مطالعه دوپايداري نوري و اثر غيرخطي كر در نانوذرات هسته-پوسته پوشيده با گرافن
410
مطالعه دي اف تي نانو مخروط هاي كربني آلائيده شده با فتالوسيانين فلزي به عنوان حسگرهاي گاز سي او
411
مطالعه ديابت برمبناي هزينه‌هاي درمان دارويي-مورد ايران
412
مطالعه ديدگاه آيين نامه ASCE7-10 در انتخاب زلزله و تحليل تاريخچه زماني در ساختگاه دور از گسل
413
مطالعه ديدگاه ارزش شناسي ژان ژاك روسو و استخراج دلالتهاي آن در تعليم و تربيت
414
مطالعه ديدگاه پرستاران درباره تاثير نوبت كاري چرخشي بر روي سلامتي جسمي ، رواني و فعاليت هاي اجتماعي پرستاران در مراكز آموزشي شهر رشت سال 1378
415
مطالعه ديدگاه دبيران دانش آموزان دورهذ راهنمايي تحصيلي در باره كتابهاي زبان انگليسي ارائه شده توسط سازمان آموزش و پرورش
416
مطالعه ديدگاه دبيران درخصوص نقش اينترنت در افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي منطقه 4 شهر تهران
417
مطالعه ديناميك درهمتنيدگي سيستمي متشكل از اتم سه-ترازه -شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو-مد در يك كاواك غير خطي
418
مطالعه ديناميك غيرخطي امواج آلفون در پلاسماي ناهمگن
419
مطالعه ديناميك مولكولي اثر ميدان الكتريكي بر روي ارتعاشات نانولوله‎هايSiC
420
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
421
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
422
مطالعه ديناميك مولكولي پايداري و ساختاري دوفاز جامد آسپيرين و خواص محلول آن در حلال هاي آب و متانول
423
مطالعه ديناميك مولكولي نانو حامل دارويي با غشاء زيستي.
424
مطالعه ديناميك مولكولي وكاربرد آن در رئولوژي
425
مطالعه ديناميك نظريه گرانش توپولوژيكي جرم دار در سه و چهار بعد
426
مطالعه ديناميكي پرتوهاي نوري در ساختار دوره اي غير خطي
427
مطالعه ديناميكي محيطهاي متخلخل اشباع به روش انتگرال هاي مرزي
428
مطالعه ديناميكي و الكتروني بلور MgO
429
مطالعه ديناميكي يك مدل اتوماتاي سلولي انتشار ويروس در يك غده لنفاوي
430
مطالعه ذرات دايوني: رفتار عمومي و رفتار پيمانه‌اي
431
مطالعه ذرات معلق در هواي محيط هاي سرپوشيده و خارج از آن
432
مطالعه ذهنيت شناسي موسيقي نواحي شرق ايران : كومش با رويكرد توسعه پايدار
433
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران با عملكرد آن ها در مدارس راهنمايي پسرانه سبزوار
434
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور منطقه شش
435
مطالعه رئولوژي پليمر در حين فرآيند پرينت سه بعدي FDM
436
مطالعه رئولوژي مواد اوليه گناباد و سبزوار
437
مطالعه رئولوژي هيدروژل هاي طبيعي و سنتزي و بررسي اثر يون روي هيدروژل هاي اكريليك
438
مطالعه رئولوژيكي سوسپانسيون هاي نانو كلي و بررسي عملكرد آن ها در كاربردهاي حفاري
439
مطالعه رئومتري مخلوط هاي پلي استايرن / اتيل بنزن براي ارزيابي رفتار رئولوژيكي سيستم پليمريزاسيون مربوط استايرني
440
مطالعه رابطه استفاده از رسانه‌هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز اراك
441
مطالعه رابطه افشاي داوطلبانه و افشاي اجباري با هزينه سرمايه
442
مطالعه رابطه باورهاي مذهبي و يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم علوم انساني شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي .0931 - 19
443
مطالعه رابطه برخي ازعوامل اجتماعي و اقدامات كميته امدادامام خميني ( ره ) با وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهر سنندج درسال 1389
444
مطالعه رابطه بومي بودن با رضايت شغلي كاركنان﴿مورد مطالعه:بانك ها و مؤسسات مالي شهرستان فردوس﴾
445
مطالعه رابطه بين آگاهي از علم ارگونومي با ميزان آسيب هاي اسكلتي- عضلاني كتابداران سازمان كتابانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
446
مطالعه رابطه بين آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي يا بهداشت رواني و زير مقياس هاي ان در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان بهشهر
447
مطالعه رابطه بين استفاده از فضاي مجازي با شادكامي و ابراز وجود دانشجويان
448
مطالعه رابطه بين انواع گياهان و مواد معدني موجود در خاك
449
مطالعه رابطه بين برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي با حق الزحمه حسابرسي در شركتهاي مشكوك به مديريت سود
450
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
451
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
452
مطالعه رابطه بين پرورش فضيلت هاي سازماني و بهبود فضاي اخلاقي سازمان (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران )
453
مطالعه رابطه بين توسعه پايدار روستايي و كيفيت زندگي روستاييان (مطالعه موردي: روستا¬هاي بخش مركزي شهرستان الشتر،استان لرستان)
454
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام (در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
455
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام ﴾در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿
456
مطالعه رابطه بين چگونگي تحول و تكامل خاكها در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي و فرسايش پذيري آنها در منطقه لردگان حوزه آبخيز شمالي رودخانه كارون
457
مطالعه رابطه بين درماندگي مالي و رفتار حسابرس
458
مطالعه رابطه بين ذهنيت فلسفي و شيوه تصميم گيري مديران دانشگاه پيام نور مشهد
459
مطالعه رابطه بين رشد اقتصادي و چسبندگي هزينه
460
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گلوگاه
461
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري و سبك هاي تفكر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول دبيرستان
462
مطالعه رابطه بين سلامت رواني و انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان در سال تحصيلي9٢-91
463
مطالعه رابطه بين سواد اطلاعاتي و قابليتهاي كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه مراغه
464
مطالعه رابطه بين عمل به باورهاي مذهبي و عزت نفس در دانشجويان دانشگاه پيام نور مشكين شهر در سال تحصيلي 89-88
465
مطالعه رابطه بين فرهنگ سازماني و انگيزش شغلي مديران مدارس نواحي پنج گانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 90-89
466
مطالعه رابطه بين كيفيت زندگي كاري بر رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه در دبيرستانهاي آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد
467
مطالعه رابطه بين گروه هاي آناستوموزي،بيماري زايي و اختصاصي بودن در قارچ
468
مطالعه رابطه بين محافظه كاري با كارايي سرمايه گذاري، ريسك و بازده سهام
469
مطالعه رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان قزوين
470
مطالعه رابطه بين معيارهاي عملكرد و چرخه تبديل وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
471
مطالعه رابطه بين هوش هيجاني و هوش اجتماعي با عملكرد كاركنان آموزشي دانشگاه شاهد.
472
مطالعه رابطه بين ويژگيهاي كميته حسابرسي و ريسك سيستماتيك
473
مطالعه رابطه پويايي هويت زنانه و تعارضات زناشويي (مورد مطالعه: زنان ساكن يزد)
474
مطالعه رابطه تجمل گرايي با رضايت از زندگي در زنان شهر يزد
475
مطالعه رابطه جهت گيري اهداف و استقلال با هويت تحصيلي در دانش آموزان پايه چهارم دبيرستان شهر سيرجان
476
مطالعه رابطه خلاقيت دبيران انشاء با نگارش خلاق دانش آموزان پايه سوم راهنمايي پسرانه مدارس دولتي بخش مركزي شهرستان گناباد
477
مطالعه رابطه خودآگاهي و مهارت هاي اجتماعي با رضايت شغلي معلمان دبيرستان هاي دوره اول منطقه چهار شهر تهران
478
مطالعه رابطه دماي سطح آب شمال اقيانوس هند با بارش هاي فصلي درايران
479
مطالعه رابطه دو زبانه بودن دانش آموزان دوره راهنمايي شهر كرمانشاه با مهارتهاي تفكر انتقادي آنان
480
مطالعه رابطه رضايت شغلي و شادكامي دبيران زن شهر قم
481
مطالعه رابطه رنگ با حالتهاي عاطفي كودكان 6 و 7 ساله شهر تهران
482
مطالعه رابطه زناشويي با سلامت روان در ميان زنان ومردان شهر قم
483
مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش كاركنان سازمان كتابخانه ها،موزه ها ومركز اسناد آستان قدس رضوي
484
مطالعه رابطه شيوه هاي تربيتي خانواده بر سازگاري اجتماعي و عاطفي دانش آموزان دوره راهنمايي كامياران
485
مطالعه رابطه عوامل تحصيلي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي موثر بر ميزان علاقه دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه به انتخاب شغل والدين در شهرستان كرج
486
مطالعه رابطه فرسايش پذيري خاك سطحي توسط باد با خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن در منطقه رودشت اصفهان
487
مطالعه رابطه فصول سال و افسردگي در دانشجويان دختر رشته مديريت آموزشي دانشگاه پيام نور ساوه ورودي 88
488
مطالعه رابطه فناوري «ذخيره و بازيابي اطلاعات پويا» با ساير حوزه هاي فني از طريق تحليل هم رخدادي رده هاي پروانه هاي ثبت اختراع
489
مطالعه رابطه كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان سازمان هاي خدماتي شهرستان بوشهر
490
مطالعه رابطه مديريت دانش با نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي92-1391
491
مطالعه رابطه مستقيم و غير مستقيم كيفيت خدمات اصلي و پشتيباني يادگيري از طريق راهبردهاي....... دانشجويان آموزش از راه دورdc1
492
مطالعه رابطه مقاومت حرارتي مواد اصطكاكي مورد مصرف در لنت ترمز و صدازدايي لنت و تاثير پركننده هاي فلزي
493
مطالعه رابطه ميان حمايت ودامنه رشد قابل دسترسي در آموزش و پرورش معاصر
494
مطالعه رابطه نسبت هاي مالي ،اندازه واحد تجاري و جريانات نقدي فعاليت هاي عملياتي منعكس در گردشگري ميان دوره اي با بازده سهام (مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
495
مطالعه رابطه هوش اخلاقي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان
496
مطالعه رابطه هوش هيجاني با كارآفريني سازماني با در نظر گرفتن نقش واسطه اي فرهنگ سازماني
497
مطالعه رابطه ورزش با بزهكاري
498
مطالعه رابطه ورزش با عزت نفس ، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دبيرستانهاي كرج
499
مطالعه رابطه ي بين اقلام تعهدي غيرعادي و بازده آتي سهام بر مبناي جريان وجوه نقد
500
مطالعه رابطه ي رضايت شغلي با كارآيي مديران از ديدگاه همكاران
501
مطالعه رابطه ي عزت نفس و دشواري در خواندن در دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم مقطع ابتدايي شهر آمل
502
مطالعه رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني در بنياد ملي نخبگان
503
مطالعه رانش خاك بر ديوار حائل تحت اثر سربارهاي سيكلي و ارائه يك مدل رفتاري
504
مطالعه راه هاي تقويت و گسترش روحيه ي پژوهشگري در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه (استان كردستان ) در سال تحصيلي 87-86
505
مطالعه راهبردهاي ياددهي و يادگيري درس زبان فارسي دوم متوسطه نظام آموزش از راه دور بر مبناي كتب مربوط از نظر دبيران استان چهارمحال بختياري در سال تحصيلي 85-1384
506
مطالعه راهبردهاي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92
507
مطالعه راهبردي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92﴾
508
مطالعه راهكارهاي آموزش فلسفه به كودكان از طريق برنامه درسي
509
مطالعه راهكارهاي ارتقاء رتبه دانشگاه پيام نور در رتبه بنديهاي داخلي و خارجي
510
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
511
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
512
مطالعه راهكارهاي شناسايي ،معرفي واحياءهنر بافته هاي سنتي استان مازندران﴿نمونه مورد مطالعه هنر گليم سنتي متكازين﴾
513
مطالعه راهكارهاي كاربردي آموزش دروس عكاسي پايه دهم و يازدهم رشته گرافيك در فني حرفه اي نمونه موردي هنرستان دخترانه آينده برتر آموزش و پرورش منطقه پنج سال تصيلي96-97
514
مطالعه رخداد تورمالين در ميكاشيست ها و گرانيت پگماتيت هاي جنوب اچستان- جنوب شرق خمين (پهنه سنندج- سيرجان)
515
مطالعه رخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازندهاي جهرم و آسماري در منطقه ديزجان، شمال غرب سميرم
516
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
517
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
518
مطالعه رده اي از معادلات تفاضلي
519
مطالعه رده شناختي ساخت نحوي زبان تركي آذري
520
مطالعه رژيم آب هاي زيرزميني در محوطه كارخانه ذوب آهن اصفهان
521
مطالعه رسانش الكتريكي و خواص حرارتي نانولولههاي شبه گرافني
522
مطالعه رسانش تونلي در نانو اتصال بين فلز فرومغناطيس و ابر رساناي فرو مغناطيس
523
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي اطراف كانساروجين﴿ شمال غرب اصفهان﴾
524
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي دانه ريز ﴿سيلت و رس﴾ بخش ورزنه ﴿جنوب شرقي اصفهان﴾
525
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي تبخيري پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرق اصفهان﴾
526
مطالعه رسوب شناسي و تمركز فلزات سنگين در نهشته هاي دانه درشت ﴿ ماسه اي﴾ پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرقي اصفهان﴾
527
مطالعه رسوب شناسي، كاني شناسي و تعيين منشأ كاني هاي سنگين در نهشته هاي ماسه اي تالاب انزلي
528
مطالعه رسوب گذاري در مآندر رودخانه ها و تعيين محل و زاويه آبگيري بهينه
529
مطالعه رسوبات آبرفتي ناهمگون و ارائه مدل براي طراحي بهينه پي در ساختگاه صنعتي (بر پايه شرايط موجود زمين در ساختگاه كارخانه ذوب آهن همدان )
530
مطالعه رشد اجتماعي در دانش آموزان نابينا و سالم ورزشكار و غير ورزشكار
531
مطالعه رشد ترك بين و درون لايه اي تركيب پوسته و تقويت كننده از جنس مواد مركب اثر بارهاي كشش
532
مطالعه رشد تعداد فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي و مقالات مجلات علمي ايران از سال 1380تا 1390
533
مطالعه رشد و انهدام لايه رويين فولاد زنگ نزن AISI316L در مناطق رويين و رويين گذرا با روش طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي
534
مطالعه رشد و توليدمثل در دوسويه بلدرچين
535
مطالعه رشد و ساختار موضوعي مقالات مديريت دانش در حوزه زيست پزشكي
536
مطالعه رشد واژگان هستان‌ شناسي در پروانه‌ هاي ثبت اختراع از جنبه توزيع فراواني اصطلاحات مرتبط و تحول در روابط مفهومي‌ آن‌ ها
537
مطالعه رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم نخود زراعي در تراكم هاي مختلف و تحت دو سطح رطوبتي در خرم آباد لرستان
538
مطالعه رضايت از آزمون هاي الكترونيكي و رابطه آن با سواد اطلاعاتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
539
مطالعه رضايت مندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه پيام نور
540
مطالعه رضايت مندي متخصصان پارك هاي علم و فناوري استان يزد از دسترسي آزاد به منابع الكترونيكي
541
مطالعه رضايت والدين كودكان بستري از نحوه برقراري ارتبلط كاركنان با آنان در يكي از مراكز آموزشي - درماني شهر رشت ، سال 1378
542
مطالعه رضايتمندي از دوره‌ يادگيري الكترونيكي با تاكيد بر ويژگي‌هاي مدرس موفق از ديدگاه دانشجويان دوره¬هاي آموزش الكترونيكي
543
مطالعه رفتار ، هندسه و طراحي"سازه هاي فضايي بازشو و جمع شونده "
544
مطالعه رفتار N- متيل ارتو فنيلن دي آمين و پارا فنيلن دي آمين:الكتروشيميايي ديمر شدن و تريمر شدن اكسايشي
545
مطالعه رفتار آستانه هاي كنگره اي با شيب متغير پاياب
546
مطالعه رفتار آيروالاستيك پره روتور هليكوپتر و تعيين محدوده پايداري در حوزه فركانس
547
مطالعه رفتار اپتيكي ميكروديسك آغشته به نانو ذرات فلزي
548
مطالعه رفتار اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آن در حل مسايل بغرنج
549
مطالعه رفتار الكتروشيميايي آزاتيوپرين واندازه گيري آن درفرآورده هاي دارويي .
550
مطالعه رفتار الكتروشيميايي اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد پيوند شده به آمين تك لايه خودسامان عامل دار
551
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با ﴿W10o32)4 تثبيت شده روي سيليكاژل اصلاح شده و مشتق هيبريدي آلي-معدني C6(mim)212W10O32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري اين الكترودها
552
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكتروليت ژلي بر مبناي ژلهاي گرافن اكسايد (GO) و پلي وينيل الكل (PVA)
553
مطالعه رفتار الكتروشيميايي برخي تركيبات بيفنول و استفاده از آنها در ساخت زيست حسگرهاي اصلاح شده با نانو مواد جهت تشخيص عناصر ژنتيكي در گردش
554
مطالعه رفتار الكتروشيميايي پلي اكسومتال هاي هيبريدي ﴿bmim)4 w10o32 و C6(mim)2}2w10o32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري ﴾(bmim)4w10o32
555
مطالعه رفتار الكتروشيميايي تعدادي از تركيبات مهم بيولوژيكي با...
556
مطالعه رفتار ايزوتوپي سطح مقطع همجوشي در بازه هاي مختلف انرژي با استفاده از فرماليسم پتانسيل مجاورت
557
مطالعه رفتار بازداري يك سري از آفت كش ها روي فازهاي ساكن مختلف در كروماتوگرافي گازي
558
مطالعه رفتار بيرونكشش ژئوگريد مدفون در خاك تحت بارگذاري مونوتونيك و سيكلي
559
مطالعه رفتار بيومكانيكي ايمپلنت دندان fgbm از منظر يك مدل دو بعدي اجزا محدود
560
مطالعه رفتار پارچه در برابر نفوذ اجسام برنده با هندسه متفاوت
561
مطالعه رفتار پتانسيومتري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات طلا
562
مطالعه رفتار پيچشي شناورهاي چند بدنه
563
مطالعه رفتار تجمعي مواد فعال سطحي در حضور مايعات يوني
564
مطالعه رفتار تقعر غير فيزيكي موجود در پتانسيل هاي كواركي حاصل از مدل ورتكس مركزي پهن
565
مطالعه رفتار تنش - كرنش سنگ ها تحت بارگذاري هاي مختلف و تعيين پارامترهاي مكانيكي و درجه هم بستگي آنها
566
مطالعه رفتار جذب صوت كامپوزيت بي بافت پشم و پلي استر با نانوالياف PU و PAN
567
مطالعه رفتار جذبي رنگ آلاينده قرمز كنگو وداروي ضد سرطان اپي روبيسين هيدروكلرايد بر روي نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه بر پايه آلومينيوم
568
مطالعه رفتار جذبي گازهاي الفيني- پارافيني سبك برروي جاذبهاي مختلف
569
مطالعه رفتار چسبندگي پوشش پلي يورتان زيست سازگار حاوي نانوساختار پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان (POSS) در حضور بهبوددهنده هاي چسبندگي
570
مطالعه رفتار چسبندگي روكش اكريليكي هوا خشك بر روي پلي اتيلن در حضور chlorinated polyolefin cpo بعنوان پرايمر
571
مطالعه رفتار حافظه‌داري دوسويه در آلياژهاي حافظه‌دار
572
مطالعه رفتار حفاظت از خوردگي پوشش اپوكسي حاوي ميكروذرات كلسيم كربنات اصلاح شده توسط سريم نيترات بر روي فولاد
573
مطالعه رفتار خاك هاي مستعد فرسايش داخلي با استفاده از روش المان هاي مجزا
574
مطالعه رفتار خاك هاي ناپايدار داخلي از ديدگاه مايكرومكانيكي با استفاده از روش المان هاي مجزا
575
مطالعه رفتار خاك‌هاي ماسه‌اي مسلح‌شده با ژئوسل تحت اثر بارهاي قائم استاتيكي و تناوبي
576
مطالعه رفتار خستگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
577
مطالعه رفتار خستگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
578
مطالعه رفتار خستگي نخ‌هاي مخلوط پنبه/نايلون 66 ريسيده شده در سيستم رينگ
579
مطالعه رفتار خطوط ميدان مغناطيسي آشوبي در توكامك در حضور محدود كننده مغناطيسي ارگوديك
580
مطالعه رفتار خمشي پارچه هاي لايي چسبدار : مدلسازي المان محدود و آزمايشات تجربي
581
مطالعه رفتار خمشي تير هاي مركب بتن_فولادتقويت شده بالايه هاي پليمري كربن دار ‍‍‍‍‍CFRP
582
مطالعه رفتار خمشي زمانمند پانل ساندويچ لمينيت كربن اپوكسي
583
مطالعه رفتار خوردگي آلومينيوم و مس در برخي از محلولهاي نانو كلوئيدي
584
مطالعه رفتار خوردگي آلياژهاي آلومينيوم ، مس ، آهن در محلولهاي آبي كلريدي توسط روش نويزالكتروشيميايي
585
‎مطالعه رفتار خوردگي پوشش حاوي نانو ذرات سريا ايجاد شده به روش سل - ژل بر روي آلياژ منيزيوم AZ31
586
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي پايه نيكلي حاوي نانو مواد
587
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي ‍Ni _ P - C در محلول هاي بازي، اسيدي و كلريدي با استفاده از روش طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
588
مطالعه رفتار خوردگي فولاد IF با ساختار نانو سطحي
589
مطالعه رفتار خوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شيبه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتئين ها و كربوهيدرات ها
590
مطالعه رفتار دانش آموزان متوسطه براي مشاركت در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي استان گلستان )
591
مطالعه رفتار درهم‌تنيدگي دمايي سامانه‏اي متشكل از اتم سه ترازه V شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
592
مطالعه رفتار دمايي طيف برانگيختگي جمعي نانولوله هاي كربني با وجود بر هم كنش كولني بلندبرد بين الكترون ها
593
مطالعه رفتار ديناميكي الكترون ها و حفره ها و اثر آنها بر روي تخريب عايق هاي جامد موورد استفاده در سيستم عايق بندي كابلهاي فشار قوي
594
مطالعه رفتار ديناميكي چرخه تبريد جذبي و عوامل موثر بر آن
595
مطالعه رفتار ديوارهاي حائل ساحلي مهار شده در برابر روانگرايي
596
مطالعه رفتار ديودهاي p-i-nدر سلول هاي خورشيدي با استفاده از رهيافت تابع گرين
597
مطالعه رفتار رگ به عنوان يك ماده غير خطي و ايزوتروپ
598
مطالعه رفتار رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس فلورسنتي
599
مطالعه رفتار زنجير پلي (2-اتيل 2-اكسازولين) در مجاورت نانو صفحه گرافن خالص و نانوصفحه گرافن عاملدارشده به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
600
مطالعه رفتار ژئو شيميايي آهن در كانسار سنگ آهن گل گهر سيرجان
601
مطالعه رفتار ساختاري و نوري نانو ذرات CuAxB1-xS2 (A, B= In, Ga, Al and Fe) مورد كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
602
مطالعه رفتار سازه هاي اسكلت فلزي با اتصالات نيمه گيردار با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي
603
مطالعه رفتار ستون هاي بتون آرمه تحت بارگذاري انفجاري
604
مطالعه رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن تقويت شده توسط نواررهاي سخت كننده تحت بار چرخه اي
605
مطالعه رفتار سدهاي خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق و تحليل عددي برگشتي - مطالعه موردي سد تهم
606
مطالعه رفتار سوراخ شدگي لايه هاي بي بافت ژئوتكستايل با وزن هاي مختلف
607
مطالعه رفتار سيستم ها در مقياس نانو ) بررسي نانو لوله هاي كربني TNC (
608
مطالعه رفتار شالوده‏هاي تقويت‏شده با ژئوگريد تحت اثر بارهاي سيكلي افقي
609
مطالعه رفتار شمع هاي مكشي تحت بارهاي سيكلي با استفاده از روش هاي عددي
610
مطالعه رفتار شمع‌هاي پيچشي پره‌دار با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطي
611
مطالعه رفتار شمعها در اثر بهسازي خاك اطراف به كمك دستگاه FCV
612
مطالعه رفتار شمعهاي مكشي با استفاده از روش اجزا محدود
613
مطالعه رفتار صوتي نانوالياف پيزوالكتريك
614
مطالعه رفتار عدسي هاي ماسه اي اشباع در لايه هاي خاك تحت بارگذاري ديناميكي
615
مطالعه رفتار غير خطي يك نوع خاص از وصله تيرها و ستون هاي فلزي
616
مطالعه رفتار غيرخطي ديوار آب بند سد كرخه با استفاده از روش هاي عددي
617
مطالعه رفتار فازي مولكولهاي زيستي در محلولهاي آبي و آبي-الكتروليتي به كمك نظريه آماري سيالات تجمع پذير
618
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريز ساختار در آميزه¬هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ويسكرهاي سلولزي ( پلي استايرن/ پلي وينيل متيل اتر)
619
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريزساختار در آميزه هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ذرات كروي با اصلاح سطحي هاي متفاوت: پلي-استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
620
مطالعه رفتار فازي، مورفولوژي و ساختار آلياژ (پلي لاكتيك اسيد/ لاستيك اكريليك) و تاثير ولكانش بر آن
621
مطالعه رفتار كامپوزيت‌هاي نساجي سه بعدي منعطف در برابر بارهاي مكانيكي
622
مطالعه رفتار كششي پارچه هاي كيسه هواي اتومبيل در نرخ بار گذاري و راستاهاي متفاوت
623
مطالعه رفتار لرزهاي سازه هاي فولادي خمشي با استفاده از روش CMR
624
مطالعه رفتار لرزه‏اي ماسه بسيار متراكم تحت تاريخچه ‏بارگذاري لرزه‏اي با استفاده از دستگاه پيچش استوانه‌اي توخالي
625
مطالعه رفتار مشتري بر مبناي داده كاوي
626
مطالعه رفتار مشتري در فرآيند خريد پوشاك ( مطالعه موردي : تي شرت زنانه در تهران )
627
مطالعه رفتار مصالح پاره سنگي با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس
628
مطالعه رفتار مصالح سنگريزه اي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
629
مطالعه رفتار مغارهاي موازي چندقلو در سنگ هاي نمكي
630
مطالعه رفتار مقاومت به خوردگي و ريز ساختار پوشش تبديلي بر پايهي واناديم بر روي فلز روي
631
مطالعه رفتار مكانيكي و حرارتي ساندويچ پانل هاي GFRC همراه با پركننده پلي يورتان، بتن سبك غير سازه اي و فوم بتن
632
مطالعه رفتار مهندسي نهشته هاي كواترنري با استفاده از هوش مصنوعي و روش حداقل مربعات معمولي (مطالعات موردي)
633
مطالعه رفتار مواد سطح فعال براي كاربرد در صنعت پتروشيمي
634
مطالعه رفتار مواد مركب با ساختارهاي تصادفي و متناوب
635
مطالعه رفتار ميزبان يابي حشرات ماده ي كرم گلوگاه انار
636
مطالعه رفتار نرم شوندگي سنگها براساس مكانيك خرابي
637
مطالعه رفتار نيروگاه بادي هنگام رخ دادن خطا در شبكه و به‌كارگيري مبدل واسط به عنوان محدودكننده جريان خطا (FCL)
638
مطالعه رفتار و استحكام كمانش پوسته هاي مستدير استوانه اي تقويت شده
639
مطالعه رفتار و مدلسازي رآكتورهاي غشايي ( با تكيه بر مدلهاي انتقال جرم در سيستم مايع UF)
640
مطالعه رفتار و مشخصات رئولوژيكي در خارخ از بدن در حالت ديناميك
641
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تبي تفاضلي و مقايسه با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
642
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تپي تفاضلي و مقايسهع با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
643
مطالعه رفتار ويپوكروميسم كمپلكس (Pd(II با ليگاند مونو آنيوني پيروكسيكام با روش محاسباتي نظريه تابعي چگالي (DFT)
644
مطالعه رفتار ويپوكروميسم كمپلكس (Pd(II با ليگاند مونو آنيوني پيروكسيكام با روش محاسباتي نظريه تابعي چگالي (DFT)
645
مطالعه رفتار ويسكو الاستيك كوپليمر اتيلن- پروپيلن با استفاده از مدل سازي مولكولي
646
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك خطي مواد زيستي با استفاده از نتايج تست نانو ايندنتيشن با روش المان محدود
647
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك يك قطعه الاستومري تحت بار ديناميك به منظور پيش بيني گراديان دمايي در قطعه: مدل سازي رياضي و بررسي تجربي
648
مطالعه رفتارخوردگي فولاد كربني ساده درمحيطهاي حاوي باكتري احياء كننذه سولفات توسط روش نويزالكتروشيميايي
649
مطالعه رفتارخوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شبيه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتيين ها و كربوهيدرات ها
650
مطالعه رفتارقاب هاي بتن مسلح باميان قاب بنايي داراي بازشو
651
مطالعه رفتارهاي حرارتي و الكترومغناطيسي برخي نانو كامپوزيت هاي غلاف هستك اكسيدهاي آهن با پلي آنيلين در بستره پلي اورتاني
652
مطالعه رفتاري اثرات ساختگاه بر متروي كرمانشاه
653
مطالعه رفتاري برخورد ساختمان هاي مجاور با پايه انعطاف پذير در هنگام زلزله
654
مطالعه رفتاري پي‌هاي شناور توام با ديوار‌هاي جانبي
655
مطالعه رفتاري رات هاي متولد شده از مادراني با رژيم غذايي غني شده با آهن و فولات
656
مطالعه رفتاري و تحليل ستونهاي بتني تقويت شده با FRP به روش دورپيچي تحت بار محوري خارج از مركز
657
مطالعه رهيافت هاي پنج بعدي به كرانش چهار بعدي
658
مطالعه رهيافت هاي نيل به هاميلتوني نسبيت عام
659
مطالعه روابط بين بارندگي حداكثر روزانه وبارش هاي كوتاه مدت دراستان كرمانشاه
660
مطالعه روابط بين برخي صفات فيزيولوژيكگ و خصوصيات نانوساختارهاي بذر چغندر قند
661
مطالعه روابط بين گونه اي جنس Zygophyllum L. با استفاده از ماركرهاي مولكولي
662
مطالعه روابط بين و درون گونه اي جنس Agropyron Gaertn در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي و سيتوتاكسونومي
663
مطالعه روابط خويشاوندي و تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم ديم )Triticum aestivum( با استفاده از نشانگر RAPD
664
مطالعه روابط درون گونه اي جمعيت هاي mesalina watsonana (STOLICZKA.1872) درشرق ايرن باروش مولكولي وآناليزداده هاي مورفولوژيكي
665
مطالعه روابط صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت علوفه اي با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره در مشهد
666
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت برخي از مشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج و N- بنزوييل -L- بي فنيل آلانين با استفاده از روشهاي مدل سازي مختلف
667
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت دو بعدي و سه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات3-آريل ايزوكينولين
668
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهار كننده هاي پريمر از سيتو مگالو ويروس هاي انساني و مهاركننده هاي +NAD وابسته به 15 - هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
669
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش‌بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهاركننده‌هاي پريمراز سيتو مگالو ويروس‌هاي انساني و مهاركننده‌هاي NA وابسته به 15 – هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
670
مطالعه روابط كمي ساختار- فعاليت برخي ازمشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج وN-بنزوييل-L-بي فنيل آلانين بااستفاده ازروشهاي مدل‎سازي مختلف
671
مطالعه روابط كمي ساختار-فعاليت دو بعدي وسه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات 3-آريل ايزوكينولين
672
مطالعه روابط واژگاني در زبان تركي آذربايجاني
673
مطالعه روانشناختي نمايشنامه هاي منتخب تنسي ويليامز از منظر لاكان
674
مطالعه روانشناسانه عناصر بصري در نقاشي مدرن (با تاكيد بر آثار شاخص كلود مونه، ادوارد مونك، پيت موندريان)
675
مطالعه روايي امتحان فراگير پيام نور در مقايسه با روايي پيش بيني امتحان كنكور در مقطع ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي
676
مطالعه روش VAPEX در توليد از مخازن نفت سنگين ايران
677
مطالعه روش ادامه فراسو و طراحي نرم افزار مربوطه در محيط ويندوز
678
مطالعه روش اندازه گيري تنش پسماند با استفاده از امواج الكترومغناطيس
679
مطالعه روش ساخت در تعدادي از اشياء برنزي محوطه عصرآهن دياآرديزي موراني لرستان
680
مطالعه روش سنتور نوازي مسعود شناسا
681
مطالعه روش مقاومت ويژه با سيستمهاي چند الكترودي
682
مطالعه روش مند هنر صخره اي در كمربند مركزي استان يزد با تاكيدبر تحليل نگاره ها از حيث گونه شناسي
683
مطالعه روش نوين توليد راديونوكلئيد 99mTc با استفاده از ماشين شتابدهنده سيكلوترون
684
مطالعه روش ها و موارد كاربرد PEG در سيستم هاي دارورساني
685
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي بهينه سازي اسيد كاري سنگ هاي كربناته
686
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي در بهينه سازي اسيدكاري در مخازن هيدروكربوري
687
مطالعه روش هاي استگانو گرافي و پياده سازي يكي از روش ها در عكس
688
مطالعه روش هاي توليد و خواص انواع گريدهاي RBS
689
مطالعه روش هاي جذب انرژي از امواج اقيانوس ها-2.بررسي و آناليز عوامل وقوع سوانح دريايي
690
مطالعه روش هاي جلوگيري از آبشستگي در اطراف پايه هاي پل
691
مطالعه روش هاي جوهرزدايي كاغذ باطله
692
مطالعه روش هاي حذف فنل از طريق فرآيند فنتون و فوتوكاتاليستي
693
مطالعه روش هاي خود ترميم شوندگي در مواد پليمري
694
مطالعه روش هاي رايج در تدريس زبان خارجه در كلاس هاي زبان تخصصي دانشگاه پيام نور رشت
695
مطالعه روش هاي متخلخل سازي سطحي نانوالياف برق ريسي شده و ساخت نانوكامپوزيت APAN براي تصفيه آب
696
مطالعه روش هاي موجود آموزش محيط زيست به كودكان پيش دبستاني و دبستاني از ديدگاه مربيان و آموزگاران
697
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ
698
مطالعه روش‌هاي تشخيص عمق با استفاده از تصاوير استريو و پياده‌سازي سخت‌افزاري يك نمونه
699
مطالعه روش‌هاي مختلف به‌آب‌اندازي كشتي و مقايسه آن‌ها
700
مطالعه روشهاي اپتيكي براي تحقيقات هوافضايي
701
مطالعه روشهاي اپتيكي سريع در تشخيص بافت سرطاني و طراحي و ساخت يك سيستم اپتيكي براي اندازه گيري ثابت فراكتالي بافت سالم و ناسالم
702
مطالعه روشهاي اندازه‎گيري پشت پوشي
703
مطالعه روشهاي به كارگيري پودر لاستيك ضايعاتي
704
مطالعه روشهاي پژوهشي و آماري مورد نياز طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه اي رشته كتابداري واطلاع رساني بر اساس پايان نامه هاي انجام شده درمقاطع كارشناسي ارشد ودكتري درايران , A study on statical and research metods of ma.and phd students of library and information science in iran
705
مطالعه روشهاي تجربي ضرائب هيدروديناميكي اجسام مدور
706
مطالعه روشهاي سنتز و بهبود فرايندپذيري پليمرهاي الكترولومينسانس بر پايه پلي فلورن و بررسي خواص آنها
707
مطالعه روشهاي عددي در حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربردهاي آن
708
مطالعه روشهاي كدگذاري عصبي در قشر بشكه‌اي مغز موش با استفاده از روش تصويربرداري كلسيم
709
مطالعه روشهاي كنترل ارتعاشات كوادكوبتر سبك و انتخاب يك روش مناسب
710
مطالعه روشهاي مختلف مدولاسيون پالس در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده دو باينري
711
مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse به همراه ايجاد يه نمونه آزمايشي با بكارگيري بانك اطلاعاتي oracle
712
مطالعه روشهاي نمك زدائي خصوصاروش اسمزمعكوس وساخت غشاء هاي دستگاههاي اسمزمعكوس در فشار پائين
713
مطالعه روشي ابداعي براي «بلاكينگ» شخصيتهاي توليد شده توسط رايانه بهنگام فيلمبرداري كنش¬هاي واقعي در صنعت فيلمسازي
714
مطالعه روشي عددي براي حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربرد آن در انتخاب سبد سهام
715
مطالعه روغن هاي خوراكي
716
مطالعه روند بهبود برخي صفات آگرو- فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي اصلاح شده گندم نان در اقليم سرد كشور
717
مطالعه روند تخريب فتوكاتاليتيكي تركيب فنوليك با استفاده از TiO2 تثبيت يافته
718
مطالعه روند توليد رسوب در حوضه نورآباد لرستان ﴿مطالعه موردي: رودخانه بادآور﴾
719
مطالعه روند دمايي ميكرو اقليم شهر يزد
720
مطالعه روند گسترش توسعه فيزيكي شهر ديواندره و تعيين جهات بهينه توسعه آن
721
مطالعه روند نموي ميكروگامتوفيت در گياه سر خار گل Echinacea purpurea L
722
مطالعه روند و طراحي مدلي براي تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تأثير آن بر مؤلفه هاي توسعه پايدار (مطالعه موردي : حوضه زاينده رود استان اصفهان)
723
مطالعه روي پروفيل گسترش حلزوني فن لانه سنجابي
724
مطالعه روي پيچش مقاطع غير مدور و حل مساله پيچش
725
مطالعه روي تاثيرات عمليات دباغي برخواص الياف پشم و خامه قالي
726
مطالعه روي خواص مكانيكي ، فيزيكي و مورفولوژي سطح نخ كامپوزيت توليد شده از نانو الياف نايلون 6 به همراه نانو ذرات الياف پشم
727
مطالعه روي خواص مكانيكي و مورفولوژي سطح نخ هاي مركب الكتروريسي شده
728
مطالعه روي روش هاي نوين حساب بازه اي و حساب اعداد فازي
729
مطالعه روي زير رسته هاي مدول هاي توسيعي توسط زير رسته هاي سر
730
مطالعه روي مدارهاي خودريختي گروه ها
731
مطالعه روي مفاهيم تعامد در هيلبرت* C - مدول ها
732
مطالعه رويان زايي ثانويه بر روي رويان هاي حاصل از كشت ميكروسپورهاي ايزوله كلزا (Brassica Napusl)
733
مطالعه رويت پذيري ضعيف در چند ضلعي هاي ساده
734
مطالعه رويكرد زيست محور در تعليم و تربيت بر مبناي ديدگاه اسلام
735
مطالعه رويكردهاي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"(با تأكيد بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي)نمونه موردي: فرهنگسراي نياوران
736
مطالعه رويكردهاي روايت اول شخص در انيميشن
737
مطالعه رويكردي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"﴿باتاكيد بر صرفه جويي در مصرف انرژي﴾ نمونه موردي فرهنگسراي نياوران
738
مطالعه ريخت شناسي سفالينه هاي بومي هرمزگان و گيلان
739
مطالعه ريخت شناسي سيتوتاكسونومي جنس Festuca L زير جنس Festuca در ايران
740
مطالعه ريخت شناسي ماده هاي بالغ وسيست هاي دوگونه شپشك ريشه از جنس porphyrophora Brandt1833(Hem.:Margarodidae) با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي ونوري
741
مطالعه ريخت شناسي و تشريحي دو گونه از جنس برازمبل(Perovskia abrotanoides و P. atripolicifolia.)در شهرستان كاشان
742
مطالعه ريخت شناسي و ساختار شناسي آجرهاي آتشكده آذرگشنسب مجموعه ثبت جهاني تخت سليمان
743
مطالعه ريز رخساره و دياژنز سازندهاي آسماري/ جهرم در چاه هاي شماره 11 و 13 ميدان نفتي گلخاري، حوضه ي زاگرس
744
مطالعه ريز ساختار چدن ADI با توجه به تغييرات مدول ريختگي
745
مطالعه ريز ساختار و تاثير آن بر روي خواص سامانه PLA/ESO
746
مطالعه ريز ساختار و تاثيرآن بر روي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت، بر پايه آلياژ پلي پروپيلن/آلفا الفين/نانو خاك رس
747
مطالعه ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ تهيه شده از پلي آمپد 6 بازيابي شده
748
مطالعه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و پلي استايرن
749
مطالعه ريز ساختار و خواص ويسكو الاستيك نانو كامپوزيت هاي هيبريدي با نانو ذرات صفحه اي و كروي بر پايه پلي استايرن
750
مطالعه ريز ساختار و رئولوژي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي پروپيلن/ سيكلو الفين كوپليمر/ نانو رس
751
مطالعه ريز ساختار و عبوردهي در فرايند قالب گيري دمشي نانو كامپوزيت هاي پلي اتيلن/ نانورس:اثر اصلاح نانورس
752
مطالعه ريز ساختار و عمليات حرارتي چدن هاي مقاوم به سايش پر كرم
753
مطالعه ريزازديادي گياه استويا وتاثير مانيتول بر ميزان توليد ريبوديوسايد A واستويوسايد دراين گياه واثرات ضد ديابتي آن
754
مطالعه ريزروزنبران و تشخيص محيط رسوبي پرمين در شمال طبس (كوه باغ‌ونگ)
755
مطالعه ريزريخت شناختي اثر اقليم بر بازپراكنش آهك خاك در استان كرمانشاه
756
مطالعه ريزساختار و تاثير آن بر خواص الكتريكي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي COC/EOC/CNT
757
مطالعه ريزساختار و خواص فيزيكي مكانيكي فوم هاي نانوكامپوزيتهاي بر پايه PP خطي/PP شاخه اي/گرافن
758
مطالعه ريزساختار و رفتار بلورينگي و ارتباط آن با خواص رئولوژيكي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه پلي‌پروپيلن/ آلفا‌الفين كوپليمر/ نانورس
759
مطالعه ريزساختار و مورفولوژي نانوالياف دوجزيي پلي‌لاكتيك‌اسيد/ژلاتين الكتروريسي شده
760
مطالعه ريزساختارهاي ناشي از تابش دهي سطح سيليكون با ليزر پالسي بلند
761
مطالعه ريسك اعتباري با استفاده از كنترل بهينه تصادفي
762
مطالعه زبان فارسي در شبكه‌ھاي اجتماعي
763
مطالعه زبان فارسي و مطالعه دانش موثر در شناسايي گفتار در محيط هاي محدود مستقل از گوينده
764
مطالعه زمين شناسي ، كاني شناسي و نحوه تكامل سيال كانه ساز در كانسارهاي سرب و روي تكيه و عمارت اراك (استان مركزي)
765
مطالعه زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي پتانسيل اكتشافي اورانيوم و عناصر پرتوزا در ورقه 1:50000 مغا نجق با استفاده از داده هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي
766
مطالعه زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخيره معدن سرب و روي انگوران
767
مطالعه زمين شناسي پالئوزوئيك بالائي كوههاي شتري در: سردر و چيروك طبس
768
مطالعه زمين شناسي پترولوژي مجموعه شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي ﴿سروبالا- غرب استان يزد﴾
769
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود (قلعه بزي)
770
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود بين شاهكوه و اشترجان
771
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود محدوده زرين شهر
772
مطالعه زمين شناسي منطقه شاه كوه
773
مطالعه زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك ساختگاه سد آزاد سنندج با تكيه بر آب بندي
774
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي شمال اليگودرز
775
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي ولكانيكي آتشفشان مهدي خان در شمال شرق قروه ﴿كردستان﴾
776
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي شمال معدن طالمسي ، غرب انارك ( شمال شرق اصفهان )
777
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي (سروبالا- غرب استان يزد)
778
مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي پالئوژن در شمال شرق گلپايگان
779
مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين در ناحيه سه (جنوب كاشان)
780
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كائولن در جنوب دانسفهان ﴿بوئين زهرا﴾
781
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار كائولن كوشك نصرت استان قم
782
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار نيتانيوم قره آقاج
783
مطالعه زمين‌شناسي و ژئوشيميايي چشمه نفتي ده‌نفت در ناحيه رودان، شمال‌شرق بندرعباس
784
مطالعه زمينه‌ ها و عوامل اقدام به خودكشي زنان در شهر آبدانان
785
مطالعه زنجيره تأمين با رويكرد تقاضا و توليد در كارخانجات فرش ماشيني
786
مطالعه زنجيره تامين در صنعت فاستوني جهت بيشينه سازي ارزش افزوده داخلي كل با رويكرد مزيت رقابتي
787
مطالعه زون هاي طلادار در سنگ هاي ولكانيكي و كربناتي منطقه خوني ، شمال شرق انارك
788
مطالعه زون هاي طلادار در سنگ هاي ولكانيكي و كربناتي منطقه خوني، شمال شرق انارك
789
مطالعه زيبايي شناسي در اسلام و دلالتهاي تربيتي آن
790
مطالعه زيبايي شناسي كمي سه نگاره از شاهنامه طهماسبي ﴿با رويكرد نظريه اطلاعات- انفورماتيك﴾
791
مطالعه زير مشتق ضعيف تعميم يافته و كاربردهاي آن در بهينه سازي
792
مطالعه زيسازگان شناسي سرده Asyneuma از تيره گل استكاني در ايران
793
مطالعه زيست شناسي توليدمثل ماهي Alburnus mossulensis (Heckel1843) در رودخانه )حوضه قره آغاج ( در استان فارس
794
مطالعه زيست شناسي و تغييرات فصلي جمعيت گونه غالب پروانه زنبور مانند (Lep: Sesiidae ) روي درختان فضاي سبز اصفهان
795
مطالعه زيستگاه و ويژگي هاي محيطي كنار ﴿Ziziphus spina christi﴾ در ايران ﴿مطالعه موردي : رويشگاه هاي مهر در فارس و بستك در هرمزگان﴾
796
مطالعه ژئو شيميايي نفت و مدلسازي حوضه رسوبي ميدان دار خوين
797
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان دشت سروستان
798
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان دشت مؤمن آباد فارس
799
مطالعه ژئوتكنيكي شيرواني مشرف به كارخانه توليد كنسانتره معدن سونگون و ارزيابي شرايط پايداري آن
800
مطالعه ژئوشيمايي و زمين شناسي اقتصادي آهن و عناصر همراه در معدن سنگ آهن چغارت
801
مطالعه ژئوشيمي ، كاني شناسي و زمين شناسي اقتصادي منطقه كروميت دار آورتين كهنوج
802
مطالعه ژئوشيمي اكتشافي و زيست محيطي ساحل درياچه ي اروميه
803
مطالعه ‍‍ژئوشيمي و زمين شناسي ميادين نفت و گاز كشور سلطنتي عمان
804
مطالعه ژئوشيمي و ژنز كانسار مس- طلاي آفتاب رو، شمال غرب ساوه )ايران مركزي
805
مطالعه ژئوشيمي و ژنز كانسار نيكل- كبالت- آرسنيك و مس گود مراد، شمال انارك (ايران مركزي)
806
مطالعه ژئوشيمي، ميانبارهاي سيال و نحوه تشكيل نهشته هاي سلستيت مزرعه قم
807
مطالعه ژئوشيميائي منشاء گاز سولفيد هيدروژن در مخزن بنگستان ميدان نفتي اهواز
808
مطالعه ژئوشيميائي و آتراسيون معدن مس مزرعه اهر
809
مطالعه ژئوشيميايي ، مينرالوگرافي كانسار آهن خانلق نيشابور
810
مطالعه ژئوشيميايي سازند دالان ﴿پرمين پيسن﴾ و كنگان ﴿ترياس پيسن﴾ در ميدان سلمان
811
مطالعه ژئوشيميايي سيستم نفتي دوران پالئوزوئيك در ناحيه فارس ساحلي و نواحي مركزي خليج فارس
812
مطالعه ژئوشيميايي سيستم‌هاي نفتي ژوراسيك-كرتاسه در منطقه دشت آبادان، تعيين تاريخچه شارژ در ميدان يادآوران به همراه مدل‌سازي 2 بعدي سيستم هيدروكربوري
813
مطالعه ژئوشيميايي كاني سازي مس رسوبي در منطقه شاملو ( شمال شرق تبريز )
814
مطالعه ژئوشيميايي مخزن بنگستان در ميدان نفتي اهواز
815
مطالعه ژئوشيميايي مخزن ذخيره گاز يورتشائ ورامين
816
مطالعه ژئوشيميايي نفت (ميادين بخش غربي خليج فارس )
817
مطالعه ژئوشيميايي نفت مخزن گروه بنگستان در ميدان گچساران
818
مطالعه ژئوشيميايي نفت هاي ميادين رسالت ، سلمان و سيري از بخش شرقي حوضه خليج فارس
819
مطالعه ژئوشيميايي نفت و مدلسازي حوضه رسوبي ميدان آزادگان
820
مطالعه ژئوشيميايي و بررسي منشاء ميدان گازي سراچه قم
821
مطالعه ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي معدن مس چاه موسي، شاهرود
822
مطالعه ژئوشيميايي و مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميادين نفت واقع در بخش شمال غرب خليج فارس و نواحي اطراف
823
مطالعه ژئوفيزيكي دشت روانسر با استفاده از داده هاي مقاومت ويژه حاصل از اندازه گيري هاي آرايش شلومبرژه به منظور اكتشاف آب زيرزميني
824
مطالعه ژئوميكروبيولوژي در مناطق دگرساني كانسار طلاي داشكسن قروه با استفاده از تكنيك هاي جي آي اس
825
مطالعه ‍ژانر در انيميشن هاي بلند آمريكايي در دوران كلاسيك سينماي هاليوود
826
مطالعه ‍ژانر در انيميشن هاي بلند آمريكايي در دوران كلاسيك سينماي هاليوود
827
مطالعه ژست در پيكرهاي تمام قد فردي و گروهي عكس هاي دوره قاجار
828
مطالعه ژنتيك تحمل به شوري و ارزيابي تنوع ژنتيكي با نشانگرهاي مولكولي در چغندر قند﴿ . Beta vulgaris L ﴾
829
مطالعه ژنتيك مقاومت به خشكي در گندم دوروم با استفاده از روش دي الل
830
مطالعه ژنتيكي برخي صفات در گونه هاي مختلف جنس Carthamus و نسلهاي حاصل از تلاقي بين گونه اي در دو محيط رطوبتي
831
مطالعه ژنتيكي برخي صفات زراعي - مرفولوژيك و محتواي روغن در برزك﴿.Linum usitatissimum L﴾
832
مطالعه ژنتيكي ژرم پلاسم جو و نسل هاي در حال تفكيك حاصل از تلاقي جو زراعي و وحشي در شرايط تنش خشكي
833
مطالعه ژنتيكي صفات مرتبط خشكي در گندم نان به روش دي الل
834
مطالعه ژنتيكي نقش ميتوكندري در حركت اسپرماتوزوئيد در مردان عقيم استان كرمانشاه
835
مطالعه ژنتيكي و ارزيابي ژرم پلاسم برخي گونه هاي چمني
836
مطالعه ژنتيكي و قابليت تركيب پذيري براي برخي صفات زراعي كنجد در دو رژيم رطوبتي
837
مطالعه ژنتيكي، بررسي پايداري و تجزيه‌ ارتباطي صفات مهم زراعي ارقام گلرنگ در شرايط تنش خشكي
838
مطالعه ژنز انديس معدني شورغستان (جنوب اردستان) با استفاده از ژئوشيمي اكتشافي
839
مطالعه ژنز و ژئوشيمي اكتشافي انديس مس كالچويه﴿ جنوب غرب نائين﴾
840
مطالعه ژنوتيپ هاي متحمل به شوري گندم دوروم: ارزيابي ژنتيكي تحمل به شوري و مقايسه محيط هاي گزينشي مزرعه اي و كشت درون شيشه اي
841
مطالعه ساخت الكترودهاي انتخابي يونهاي +pb2 و -No3 برپايه نانو ذرات لئونارديت
842
مطالعه ساخت فيلم هاي نازك توسط تابش ليزر
843
مطالعه ساخت نانو ذرات (هيدروژل) روي سطح كربنات كليسيم براي ازدياد برداشت نفت
844
مطالعه ساخت و بررسي نانو كاتاليستهاي AU-fe203 و au-zno مورد استفاده در سنتز فيشر تروپش
845
مطالعه ساخت‌واژي، نحوي و معنايي افعال پيچيده كردي كرمانجي
846
مطالعه ساختار yrast در هسته هاي دور از پايداري (مقايسه با داه هاي تجربي ) , study of yrast structure of the nuclei far from stability)comparison with experimental data(
847
مطالعه ساختار اسپكتروسكوپي و رفتار الكتروشيميايي تعدادي از كمپلكس هاي نيكل با ليگاندهاي فنيلن دي امين و 2. 2 بي پيريدين و 6 . 2 دي كربو كسيليك اسيد و 10 و 1 فنا نترولين 6 و 5 دي اون ﴿فندايون ﴾
848
مطالعه ساختار الكتروني فولرن C60 و پليمر خطي آن
849
مطالعه ساختار الكتروني و مغناطيسي نانوريبون هاي هيدروژنه ي زيگزاگ GaN و مقايسه با عرض ها ي مختلف
850
مطالعه ساختار الكترونيكي اشغال نشده سطح ﴿110﴾pd/cuبا استفاده از طيف سنجي معكوس فوتوالكترونها وطيف سنجي بازتاب نا همسانگرد
851
مطالعه ساختار بورس پيمانهاي تحويل آتي كالا و ارز و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران
852
مطالعه ساختار تشريحي ، كشت بافت و شناسايي تركيبات اسانس برگ گياه چوير(Ferulago angulata) در دواكوتيپ نواكوه و شاهو، غرب ايران
853
مطالعه ساختار تشريحي برگ و ساقه جنس هاي Agriophyllum، Corispermum، Cornulaca وGamanthus از تيره Chenopodiaceae
854
مطالعه ساختار تشريحي برگ وساقه جنس هايlondesia;krascheninnikovia;bassia;anthochlamys ازتيرهchoenopodiaceae
855
مطالعه ساختار تشريحي ساقه و بررسي تأثير برخي عوامل اقليمي و فيزيولوژيك بر جوانه‌زني بذر گياه ارغوان (Cercis siliquastrum.l)
856
مطالعه ساختار تشريحي ساقه و بررسي تاثير برخي عوامل اقليمي و فيزيولوژيك بر جوانه زني بذر گياه ارغوان
857
مطالعه ساختار جريانهاي پيچشي با استفاده از حل عددي معادلات تحليلي.
858
مطالعه ساختار حفره هاي ايجاد شده روي سطوح فلزي در اثر تابش دهي با قطار ي از پالس هاي ليزري
859
مطالعه ساختار حلقه هاي جابجايي با مجموعه مقسوم عليه هاي صفر متناهي
860
مطالعه ساختار خواص وكاربرد زئوليت ها
861
مطالعه ساختار ديناميكي پنتاكوارك ها
862
مطالعه ساختار ديناميكي پنتاكوراك ها
863
مطالعه ساختار شيميايي پليمر هاي مور استفاده در چسب هاي فشار حساس
864
مطالعه ساختار فيزيكي و شيميايي مواد رنگبر و سنتنر آزمايشگاهي پربورات سديم و پركربنات سديم
865
مطالعه ساختار كاتاليزورهاي مخلوط اكسيدهاي Y-آلومينا- توريا و بررسي واكنش هاي حذفي الكل ها بر روي آنها
866
مطالعه ساختار گردابه هاي شار در ابررساناهاي گرم
867
مطالعه ساختار مدل سازي سوادآموزي زبان دوم در محيط زبان اول
868
مطالعه ساختار مسيل و مسيل معكوس و اثر دما بر روي سيستم سه تايي « لسيتن - آب وسيكلو هگزانول»
869
مطالعه ساختار موضوعي مدارك مرتبط با حوزه درمان افسردگي در سامانه پابمد (pubmed)
870
مطالعه ساختار ميسل وميسل معكوس واثر دمابر روي سيستم سه تايي (لسيتن - آب وسيكلوهگزانول )
871
مطالعه ساختار ناهمگن در مقياس مخزن و اثر آن بر نتايج بازيافت
872
مطالعه ساختار هندسي ديناميك هميلتوني
873
مطالعه ساختار هندسي، برهم كنش و ساختار الكتروني بازهاي DNA جذب شده بر روي نانو سطح مس(111) با استفاده از روش هيبريدي در مكانيك كوانتومي
874
مطالعه ساختار و جذب انتخابي مخلوط دوتايي كرات سخت درون و بيرون نانوپيپت با استفاده از نظريه تابعي چگالي كلاسيكي
875
مطالعه ساختار و خواص نانو كريستال هاي Tio2 حساس شده رنگي از نوع كمپلكس هاي روتينيم جهت استفاده در الكترود پيل فتو ولتايي به كمك روش هاي نيمه تجربي
876
مطالعه ساختار و عوامل جذابيت در بازي هاي ويديويي ساده و تلفني ﴿كژوال﴾
877
مطالعه ساختار و فرم هاي موسيقايي و تاثير آن بر چگونگي روايت بصري در انيميشن
878
مطالعه ساختار و فرمهاي موسيقايي و تاثير آن بر چگونگي روايت بصري در انيميشن
879
مطالعه ساختار و كاربرد زئوليت ها
880
مطالعه ساختار_فعاليت و مدل يابي برخي مشتقات كالكون ها با خواص ضد سرطاني
881
مطالعه ساختار، ديناميك و بر هم كنش مولكول هاي فسفوليپيد به كمك ديناميك مولكولي به منظور مدلسازي غشاي سلول
882
مطالعه ساختار، فرم و نقش موسيقي در درام پست مدرن با مطالعه موردي چند اجرا از فيليپه ژنتي
883
مطالعه ساختارهاي ZNO رشد يافته با روش كربوترمال
884
مطالعه ساختارهاي تقريباً مرتبط روي كلاف كروي مماس با ب-متريك
885
مطالعه ساختارهاي ديداري- معنايي فرش‌هاي ترنجدار سالتينگ با رويكرد تحليل تصوير
886
مطالعه ساختارهاي سنسورهال در تكنولوژي استاندارد CMOS و ارائه يك طرح نمونه ي كاربردي
887
مطالعه ساختارهاي مختلف كمپلكس 5- آمينوتترازول و هيدرازين در اولين حالت برانگيخته الكتروني و طيف هاي جذبي آن ها ، ارزيابي ساختارهاي بهينه شده يك مولكول در حالت الكتروني پايه با استفاده از طيف سنجي فوتوالكترون
888
مطالعه ساختارهاي مغناطيسي در مقياس نانومتر
889
مطالعه ساختاري آثار چرمي و بررسي روش هاي مناسب نرم سازي و درمان آن ها ﴿ نمونه موردي : مشك چرمي منسوب به دوره ي سلجوقي ﴾
890
مطالعه ساختاري افزونهاي كلوئيدي گازي به روش هدايت اكتريكي
891
مطالعه ساختاري جريان جت و دنباله گريز از مركز و ارزيابي به همراه توسعه مدل هاي زيرشبكه بر اساس اندازه گيري SPIV
892
مطالعه ساختاري گوشه هاي دستگاه نوا در رديف ميرزا عبدالله
893
مطالعه ساختاري ليگنين دي اكسان سرو (سوزني برگ ) و ليگنين صنعتي (ليگنو سولفات ) و چند تركيب مدل ليگنين از طريق سايليله كردن و مطالعه و تحليل طيفهاي .92 SINMR
894
مطالعه ساختاري ليگنين ديوكسان صنوبر، ليگنين كرافت و چند تركيب مدل از طريق سايليله كردن آنها و بررسي ساختارها از طريق طيف نگاري 92SiNMR
895
مطالعه ساختاري و الكتروني نانو خوشه هاي كربني در حضور تك اتم آلومينيوم و سيليكون به كمك نظريه ي تابعي چگالي
896
مطالعه ساختاري و انرژيتيكي بر همكنش آنزيم هاي ريبونوكلئاز A و ليزوزيم با سورفكتانت هاي دوقلوي كاتيوني توسط تكنيك هاي اسپكتروسكوپي NMR يك بعدي و دو بعدي، دورنگ نمايي دوراني و فلورسانس
897
مطالعه ساختاري و بررسي روشهاي استحكام بخشي گل نوشته هاي منقور به خط ميخي مكشوفه از هفت تپه خوزستان
898
مطالعه ساختگاهي شهر سرپ لذهاب با انداز هگيري ارتعاشات محيطي پس از زلزله 21 آبان ازگله
899
مطالعه ساختگاهي فضاهاي زيرزمين و قراردادهاي مشاوره در اين زمينه ، بررسي موردي پروژه سد كارون 3
900
مطالعه ساختمان داخلي لايه هاي نانو به كمك پردازش تصويري
901
مطالعه ساختمان سازه هاي ترموباند و رفتار فيزيكي و مكانيكي آنها
902
مطالعه ساختمان شناورهاي سه بدنه و تدوين دستورالعمل طراحي آيين نامه سازه اي آنها
903
مطالعه ساختمان قايق هاي پرنده و تدوين دستورالعمل طراحي آيين نامه اي سازه آنها
904
مطالعه ساختمان نخ دورپيچ توخالي رينگ و بررسي خواص مكانيكي آن
905
مطالعه ساختمان ومحاسبه(رزنانس پارا مغناطيس الكترون، طيف ارتعاشي زير قرمز، طيف ارتعاشي داي كروزم ) كمپلكس تريس (اتيلن دي آمين) نيكل )چچ(
906
مطالعه ساختمان ومحاسبه(رزنانس پارا مغناطيس الكترون، طيف ارتعاشي زير قرمز، طيف ارتعاشي داي كروزم ) كمپلكس تريس (اتيلن دي آمين) نيكل )چچ(
907
مطالعه ساختمان ومحاسبه(رزنانس پارا مغناطيس الكترون، طيف ارتعاشي زير قرمز، طيف ارتعاشي داي كروزم ) كمپلكس تريس (اتيلن دي آمين) نيكل )چچ(
908
مطالعه ساختواژي تركي آذري از ديدگاه رده شناسي
909
مطالعه ساختي دستگاه نوا از رديف سنتور استاد صبا
910
مطالعه ساز و كارهاي بهبود امنيت محلات شهري (نمونه موردي محله جنت آباد شمالي )
911
مطالعه سازند كلات برمبناي فرامينفرها در برش روستاي چهچهه﴿خراسان رضوي﴾
912
مطالعه سازند گچساران درجهت تعيين بهينه نقاط جداره گذاري در ميدان گچساران با استفاده از نرم افزار G.I.S
913
مطالعه سازندهاي سنگستان و تفت در شمال اصفهان و مقايسه آنها با مقاطع تيپ
914
مطالعه سازو كار و سينيتيك واكنش راديكال هيدروپروكسيل با اتم كلر
915
مطالعه ساليتون هاي گاف در محيط غيرخطي كر
916
مطالعه سامانه هاي اطلاع رساني در مديريت بحران و ارايه طرح پيشنهادي بهينه ، جهت مديريت بحران سوانح طبيعي در وزارت راه وترابري
917
مطالعه سامانههاي پيشرانش فضايي و معيارهاي طراحي آنها
918
مطالعه سبك تدوين كلاسيك روايي در سينماي ايران با نگاهي به آثار حسن حسندوست
919
مطالعه سبك تصميم گيري خريداران بيمه عمر با توجه به شخصيت آنها
920
مطالعه سبك خط شكسته نستعليق و بررسي اهميت واژه نور و مفاهيم مرتبط با آن در اشعار عرفاني و كاربست آن در طراحي و ساخت چراغ مشبك فلز
921
مطالعه سبك رهبري مديران دبيرستانهاي اراك بر روي اثربخشي كار آنها از نظر دبيران
922
مطالعه سبك زندگي ايراانيان به منظور طراحي چادر مسافرتي
923
مطالعه سبك زندگي ايرانيان به منظور طراحي چادر مسافرتي
924
مطالعه سبك زندگي سلامت محور شهروندان: اميدها و بيم ها
925
مطالعه سبك شناسي فرش جوشقان
926
مطالعه سبك هاي تفكر اعضاي هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) و نقش آن در عملكرد شغلي آنان
927
مطالعه سبك هاي يادگيري و رابطه آن با رضايتمندي تحصيلي در دانشجويان دوره هاي الكترونيكي و عادي دانشگاه پيام نور اصفهان
928
مطالعه سبك و روش هاي كار نگارگران دوره قاجار با تاكيد بر منتخب نگاره هاي آقا لطفعلي صورتگر شيرازي در شاهنامه داوري
929
مطالعه سبك‌هاي تفكر و تأثير آن بر نوآوري سازماني در بين كاركنان اداري دانشگاه تهران
930
مطالعه سبك‌هاي رهبري تحول‌گرا در مديران دبيرستان‌هاي دخترانه: مطالعه موردي، منطقه 15 تهران
931
مطالعه سختي هالوژنهاي قليايي در اثر تابش هاي هسته اي (ذرات باردار،لاو...)
932
مطالعه سرباري صنايع فولاد و كاربرد آن در صنايع
933
مطالعه سرعت واكنش جانشيني ليگاند بزرگ حلقه با SALSC در كمپلكس هاي Cu ﴾ SALSC ﴿ x
934
مطالعه سرعت واكنش و مكانيسم تبادل ليگاندهاي چهار دندانه باز شيف د ركمپلكس هاي مس ( II ) با ليگاند آزاد
935
مطالعه سرمايه اجتماعي معلمان و رابطه آن با سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرري در سال تحصيلي93-92
936
مطالعه سرمايه اجتماعي معلمان و رابطه آن با سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرري در سال تحصيلي93-92
937
مطالعه سرمايه فكري و تاثير آن بر كيفيت دانش سازماني )مطالعه موردي :دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال )
938
مطالعه سطح اضطراب رقابتي و وشوكاران حرفه اي مرد و ارتباط آن با نتيجه مسابقه
939
مطالعه سطح اضطراب رقابتي ورزشي بسكتباليست هاي نخبه و ارتباط آن با آسيب ديدگي هاي ورزشي
940
مطالعه سطح انرژي، پارامترهاي هندسي و كنفورماسيوني كاربنهاي حلقوي هفت عضوي C4H4MX2 با استفاده از محاسبات كوانتومي
941
مطالعه سطح انرژي، پارامترهاي هندسي و كنفورماسيوني كاربنهاي حلقوي هفت عضوي C4H4MX2 با استفاده از محاسبات كوانتومي
942
مطالعه سطح ايمپلنت دنداني در مقياس ميكرو تا نانو متر و تاثير آن بر استئواينتگريشن
943
مطالعه سطح رشد اخلاقي و خود كنترلي در رفتار استنادي نويسندگان برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران
944
مطالعه سطح رشد اخلاقي و خود كنترلي در رفتار استنادي نويسندگان برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران
945
مطالعه سطح كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان گناباد با ابزار لايب كوال
946
مطالعه سطح كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان گناباد با ابزار لايب كوال
947
مطالعه سلامت سازماني و رابطه آن با موفقيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران
948
مطالعه سلول لايه نازك فلز /CdS/Cd Te/ شيشه هادي مبتني بر مدل جديد
949
مطالعه سنتز آلومينا با استفاده از ويتامين C و كاربرد آن در واكنشهاي آبگيري از الكلها و مطالعه نظري جداسازي انانتيومرهاي فنيل آلانين توسط پپتيدهاي حلقوي
950
مطالعه سنتز پلي آكريل آميد از طريق الكتروپليمريزاسيون
951
مطالعه سنتز هتروسيكلهاي جديد با استفاده از 2-(4، 6- دي كلرو-3،3-دي متيل ايندولين-2-ايليدن)مالونالدهيد
952
مطالعه سنتز هتروسيكلهاي جديد با استفاده از 2-(4و6-ديكلرو -3و3-دي متيل ايندولين-2-ايليدن)مالو نالدهيد
953
مطالعه سنتز و بررسي خواص پلي يورتان¬هاي پايه طبيعي حاصل از روغن¬هاي گياهي مختلف
954
مطالعه سنتز و بهينه سازي فرآيند فتالوسيانين مس در مقياس آزمايشگاهي
955
مطالعه سنتيك تخريب حرارتي روغن موتور ايرانول 6000 و مقايسه عملكرد آن در شرايت متفاوت
956
مطالعه سنتيك دگراته شدن التراسونيكي رودامينBدر حضور نانو ذرات
957
مطالعه سنگ شناسي و بررسي پتانسيل معدني گرانيتهاي آلتره سركان
958
مطالعه سنگ هاي كربناتيت ايران و بررسي امكان فرآوري عنصر نيوبيوم در آنها
959
مطالعه سنگواره هاي ذره بيني موجود در مارن هاي سازند تارپود در كوه چهل چشمه خرامه (جنوب شرق شيراز)
960
مطالعه سه بعدي رفتار اتصالات گوشه قابهاي بتني مسلح تقويت شده با FRP
961
مطالعه سه بعدي رفتار اتصالات گوشه قابهاي بتني مسلح تقويت شده با FRPghghfggghgh
962
مطالعه سه رقم اصلي خرما (كبكاب، زاهدي و شهابي) در سعدآباد (استان بوشهر)
963
مطالعه سه گونه زنبور پارازتوئيد Aphelinidae روي مگس سفيد گلخانه Trialeurodes Vaporrariorum Westwood (Homoptera : Aleyrodidae)
964
مطالعه سوئيچ ا تي ام و مراحل تكامل آن
965
مطالعه سواد اطلاعات سلامت كتابداران دانشگاه علوم پزشكي كرمان
966
مطالعه سواد اطلاعاتي سلامت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
967
مطالعه سواد رسانه اي و تأثير آن بر سرمايه اجتماعي كاربران جوان فضاي مجازي بندرعباس
968
مطالعه سواد سلامت دانشجويان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
969
مطالعه سوسمارهاي خانواده لاسرتيده در شمال ايران
970
مطالعه سياست نگهداري تعويض عمر
971
مطالعه سيتوتاكسونومي تعدادي از گونه هاي جنس Acantholimon boiss در ايران
972
مطالعه سيتوتاكسونوميكي بخش Onobrychoidei.DC از جنس گون در ايران
973
مطالعه سيتوژنتيكي جمعيت هاي مختلف از چهار گونه بومادران
974
مطالعه سيتوژنتيكي و مورفولوژيكي جمعيت هاي تريتيكوم بوئتيكوم ايران
975
مطالعه سيتوژنتيكي وبيوشيميايي بعضي از گونه هاي يولاف (Avenasp)
976
مطالعه سيتولوژيكي مدرن و كلاسيك Section spartioides با دامهاي وحشي ايران
977
مطالعه سيتولوژيكي و تشريحي گياه دارويي وج( Acorus calamus )در سطح جمعيت در ايران
978
مطالعه سيتولوژيكي و تشريحي گياه دارويي وج) Acorus calamus (در سطح جمعيت در ايران
979
مطالعه سير تاريخي - فلسفي فناوري اطلاعات در تعليم و تربيت ايران
980
مطالعه سير تاريخي تصميمهاي مربوط به طراحي،اجرا و ارزشيابي آموزش فيزيك از عصر پهلوي تا امروز
981
مطالعه سير تحول تصوير زن در نگاره هاي مكاتب مشهد واصفهان دوره صفوي﴿نمونه موردي:منتخبي از آثار هفت اورنگ جامي ابراهيم ميرزا وآثار رضا عباسي﴾
982
مطالعه سير تحول سفال وسراميك هنري معاصر ايران ﴿باتاكيد برنمونه هاي موجود دردوسالانه هاي سه دهه اخير﴾
983
مطالعه سير تحول هنرطرح و نقش فرش كرمان (نمونه موردي، قالي دوره هاي قاجار و پهلوي)
984
مطالعه سير تكامل زمانبندي و فاصله بندي در متحرك سازي كارتون كلاسيك با تاكيد بر متدهاي جان هالاس و ريچارد ويليامز
985
مطالعه سير تكامل زمانبندي و فاصله بندي در متحرك سازي كارتون كلاسيك با تاكيد بر متدهاي جان هالاس و ريچارد ويليامز
986
مطالعه سير روند موسيقي دامغان
987
مطالعه سير شكل گيري و تحول گل و مرغ هندي و تاثير آن از گل مرغ ايراني
988
مطالعه سيستم باكتري و جلبك در تجزيه‌ي زيستي فنل
989
مطالعه سيستم پايه هاي سنگريزه اي كوبشي كوتاه در خاك هاي نرم (مطالعه موردي در بندر بوشهر)
990
مطالعه سيستم تصفيه اب با كمك جلبك
991
مطالعه سيستم درزه معدن كوه سفيد قم
992
مطالعه سيستم ريسندگي جعبه اي و مقايسه نخ آن با نخ رينگ و چرخانه ( در سيستم ريسندگي الياف كوتاه )
993
مطالعه سيستم ريسندگي سريفيل و مقايسه نخ آن با نخ رينگ (در سيستم ريسندگي الياف كوتاه )
994
مطالعه سيستم فروش انرژي برق و ارائه راهكارهايي براي اصلاح سيستم در شركت برق منطقه اي سمنان
995
مطالعه سيستم كدهاي گردشي و شبيه سازي آن
996
مطالعه سيستم نگهداري در تونل آزادي ايلام
997
مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي از طريق مجموعه هاي ناهموار مبتني بر پوشش
998
مطالعه سيستم هاي بلوري كمپلكس هاي همولوگ مس باليگاندهاي دودندانه اي حاوي گروه آزو به روش XRD
999
مطالعه سيستم هاي تلماتيك در ايران و جهان به منظور استفاده در تحليل شرايط ترافيكي
1000
مطالعه سيستم هاي چگالي ساده با استفاده از تابع توزيع شعاعي ورلت و وايس
بازگشت