<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه تجربي جداسازي انتخابي يونهاي فلزي با استفاداه از فرايند الكترودي يونيزاسيون ﴿EDI﴾در حضور يك عامل كمپلكس ساز
2
مطالعه تجربي جداسازي يونهاي فلزات سنگين از محلول آبي توسط نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن پوشانده شده بايلي ﴿وينيل الكل﴾
3
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيد كربن برروي يك جاذب سيليكاتي اصلاح شده
4
مطالعه تجربي جذب سطحي دي اكسيدكربن از گاز هاي احتراق بويلرها
5
مطالعه تجربي جذب كربن دي‌اكسيد با استفاده از امواج مافوق صوت در يك حلال مناسب
6
مطالعه تجربي جريان اطراف دو سيلندر مكعب مستطيلي شكل مجاور يكديگر با استفاده از تونل باد و مرئي سازي دود
7
مطالعه تجربي جريان حول سازه سه بعدي با مقطع مربعي تحت زواياي حمله مختلف
8
مطالعه تجربي جريان روي دوسازه سه بعدي پشت سر هم تحت زاويه با استفاده از تونل باد و تونل دود
9
مطالعه تجربي جريان مويينگي در نخ هاي مغزي-غلاف
10
مطالعه تجربي جهت ارزيابي عوامل موثر بر لز جهت نانو سيال
11
مطالعه تجربي جهت اندازه گيري دبي جريان سيال با استفاده از ردياب پرتوزا
12
مطالعه تجربي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مواد غير همجنس آلومينيوم و مس
13
مطالعه تجربي جوشكاري لوله هاي آلومينيومي با استفاده از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
14
مطالعه تجربي چقرمگي شكست مودهاي تركيبي در نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد – هيدروكسي آپاتيت ساخته شده به روش فرآوري اختلاط مذاب
15
مطالعه تجربي حركت قطرات روي سطوح دندانه دار داغ در رژيم جوشش استخري
16
مطالعه تجربي خستگي پرچرخه كامپوزيت پايه منيزيمي
17
مطالعه تجربي خستگي خمشي نانو كامپوزيت هاي پليمري اليافي
18
مطالعه تجربي خواص باند جوش ورق هاي چند لايه پس از نورد سرد
19
مطالعه تجربي خواص نوري نانوذرات سيليكن توليد شده با استفاده از فرآيند ماده‌برداري ليزري دو‌پالسي نانوثانيه در محيط‌هاي آب و اتانول
20
مطالعه تجربي خوشه هاي نانو ساختار بر همكنش ليزر پالسي بلند با لايه نازك پلي آسيد
21
مطالعه تجربي دنباله بال صدمه ديده
22
مطالعه تجربي ديناميك پلاسما و مواد پرتاب شده از سطوح اهداف فلزي مورد تابش ليزرهاي پالسي بلند با شدت بالا
23
مطالعه تجربي ديناميك شعله غير پيش‌آميخته و پيش‌آميخته جزئي در ابعاد مزو
24
مطالعه تجربي رئولوژي سوسپانسيون پلي استايرن
25
مطالعه تجربي راكتور دوار پيروليز ضايعات پليمري جهت توليد محصولات سنگين
26
مطالعه تجربي رفتار روتور يك كمپرسور در برابر جريان بهم ريخته ورودي
27
مطالعه تجربي رفتار سازه¬هاي آجري در برابر زلزله¬ها با استفاده از مدلسازي سه بعدي آنها
28
مطالعه تجربي رفتار مكانيكي فوم در كشش و فشار جهت كاربرد در پانل ساندويچ كامپوزيت
29
مطالعه تجربي رفتاركششي پارچه هاي حلقوي تحت بارگذاري دومحوري
30
مطالعه تجربي روش هاي ايجاد آبگريزي روي سطح آلومينيوم جهت چگالش قطره اي
31
مطالعه تجربي ريزساختار و انعكاس سيليكن تابشدهي شده توسط ليزر تپي پرتوان در محيط هوا و آب مقطر
32
مطالعه تجربي سايش ابزار، زبري سطح و نيروهاي برشي در فرايند تراشكاري سخت فولاد سخت‌كاري شده در حضور نانوسيال TiO2
33
مطالعه تجربي سنتز سبز نانو كامپوزيت سراميكي بر پايه اكسيد مس به منظور رنگ زدايي
34
مطالعه تجربي سينتيك و فرآيند جذب واكنشي سولفيد هيدروژن توسط محلول سود در مقياس آزمايشگاهي و مدل ساز ستون جذب مورد استفاده
35
مطالعه تجربي شعله پس اختلات متقابل oxy- fuel counter- flow
36
مطالعه تجربي شعله پيش آميخته جزئي متان در ابعاد خرد
37
مطالعه تجربي شعله ديفيوژن COUNTER - FLOW
38
مطالعه تجربي شكست اپتيكي و بررسي مشخصات پلاسماي مس و آلومينيوم توليد شده با استفاده از ليزر پالسي نانوثانيه در محيط هوا
39
مطالعه تجربي شكست جريان آب تزريق شده ازنازل‌هاي مستطيلي در ‌‌‌‌‌‌جريان هوا
40
مطالعه تجربي شمارش و تعيين توزيع اندازه ذرات زئوليتي با استفاده از روش ناحيه حساس الكتريكي
41
مطالعه تجربي ضريب انتقال جرم در دستگاه استخراج كننده اداكتوري
42
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالوده هاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
43
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
44
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع بر خاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه ربللل
45
مطالعه تجربي ظرفيت باربري شالودههاي دايرهاي واقع برخاك رس مسلح شده با المانهاي محصور شده در لايه ماسه
46
مطالعه تجربي- عددي انتقال گرما در جريان داخلي نانوسيال جهت توسعه و بهبود روش انتشار گرمايي در رژيم جريان لايه اي
47
مطالعه تجربي عملكرد پروانه هاي ناهمسانگرد (CRP)
48
مطالعه تجربي عملكرد سلول¬هاي تثبيت¬شده به روش كپسوله¬كردن در حذف آلاينده¬ها
49
مطالعه تجربي عوامل مؤثر بر جوشكاري مقاومتي نقطه اي آلياژهاي فولادي و آلومينيومي
50
مطالعه تجربي فرآيند برشكاري ورق هاي نازك فولادي كم كربن توسط ليزر CO2
51
مطالعه تجربي فرآيند بهبود كيفيت چاي نامرغوب در يك بستر سيالي
52
مطالعه تجربي فرآيند پرداختكاري شيميايي-مكانيكي شيشه اپتيكي
53
مطالعه تجربي فرآيند توليد دو اتيل هگزانول در مقياس آزمايشگاهي
54
مطالعه تجربي فرآيند جذب سطحي در كربن فعال درون يك مبادله گرحرارتي
55
مطالعه تجربي فرآيند جوشكاري نفوذي فلزات غير همجنس
56
مطالعه تجربي فرآيند فشار در كانال‌هاي زاويه‌دار لوله‌اي موازي براي دستيابي به ساختار فوق‌ريزدانه
57
مطالعه تجربي فرآيند فشردهسازي چندجهته در توليد مواد با ساختار نانوكريستال (MAF)
58
مطالعه تجربي فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني در حضور حلال هاي يوتكتيك عميق
59
مطالعه تجربي فرايند توليد بيوديزل از روغن پسماند ماهي به كمك امواج فراصوت با استفاده از كاتاليست غيرهمگن
60
مطالعه تجربي فرايند شكل دهي - ماشين كاري تركيبي آلياژ آلومينيم 7075 براي پره هاي انحنادار
61
مطالعه تجربي فرايند گرانولاسيون قرص تريامترن اچ
62
مطالعه تجربي فواره خروجي از افشانه تزريق مستقيم گاز با استفاده از روش شيلرين
63
مطالعه تجربي كاربرد الياف طبيعي در اتصالات چسبي به منظور بهبود خواص استحكامي اتصالات
64
مطالعه تجربي كاهش كشش بين سطحي (IFT) نفت سنگين با نانوكامپوزيت هاي اكسيد نيكل بر پايه سيليكا به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
65
مطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم ومطالعه تجربي كريستال هاي نانومتري آلياژ منيزيم وپيچش در فشار بالا
66
مطالعه تجربي گوگردزدايي اكسايشي سوخت مدل به كمك امواج مافوق صوت
67
مطالعه تجربي مشخصه‌هاي ترابردي نانو لايه‌هاي Si-B
68
مطالعه تجربي مهمترين خواص مهندسي و فيزيكي پوزلان فعال شده اوين ببل
69
مطالعه تجربي موجودي فاز گاز در ستون حبابي
70
مطالعه تجربي ميكروكلكتور مستقيم با استفاده از نانوذرات Al2O3
71
مطالعه تجربي نانوكامپوزيت هاي پليمري قابل كشسان رسانا بر پايه ترموپلاستيك پلي يورتان و گرافيت براي ساخت سنسورهاي كرنشي
72
مطالعه تجربي نحوه تشكيل حباب بر روي توزيع¬كننده در بسترهاي سيال گاز- جامد
73
مطالعه تجربي نيروهاي ماشين كاري و زبري سطح در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك بيضوي و پلاسما
74
مطالعه تجربي هوادهي در مجراي تخليه كننده تحتاني سد صفارود
75
مطالعه تجربي هيدروديناميك بستر سيال دو بعدي با تمركز بر الگوي تزريق متفاوت گاز
76
مطالعه تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم در يك ستون استخراج اولدشو- راشتون
77
مطالعه تجربي و CFD ارتقا عملكرد جداسازي ذرات ميكروني با سيكلون مارپيچي چندكاناله
78
مطالعه تجربي و ارائه مدل رياضي براي فرآيند كاهش گران¬روي نفت خام توسط اشعه گاما
79
مطالعه تجربي و ارائه مدل شبكه عصبي از پارامترهاي موثر فرآيند شكل دهي بدون قالب پرس در تاثير برگشت فنري بر دقت ابعادي
80
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان گاز در عبور از بستر ذرات استاندارد
81
مطالعه تجربي و اندازه گيري افت فشار جريان هوا در توده كربن فعال دانه‌اي براي جريان محوري-عمودي
82
مطالعه تجربي و بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري كامپوزيت هاي زمينه فلزي
83
مطالعه تجربي و بهينه سازي شرايط عملياتي جذب دي‌اكسيد‌كربن در بستر سيال
84
مطالعه تجربي و بهينه سازي فرآيند استخراج فوق بحراني گالگين از گياه گالگا آفيسيناليس به روش طراحي آزمايشات و مدل سازي رياضي
85
مطالعه تجربي و بهينه‌سازي فرايند گوگردزدايي ‌اكسيداسيوني جهت حذف تركيبات ‌تيوفني از سوخت ‌مدل با استفاده از نانو كاتاليست
86
مطالعه تجربي و پارامتريك ضريب انتقال حرارت تماسي بين سوپاپ و نشيمنگاه
87
مطالعه تجربي و تئوري برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات صفحات دوپايداره مركب
88
مطالعه تجربي و تئوري برهمكنش كمپلكس هاي مس ﴿II﴾ از داروهاي لوودوپا و تئوفيلين با DNA و BSA,و اثر اين كمپلكس ها بر سلول هاي سرطان خون ﴿K562﴾; تهيه نانو كمپلكس هاي روتنيوم ﴿III﴾ ومس ﴿II﴾ از اين دارو ها با خواص ضد سرطان خون
89
مطالعه تجربي و تئوري پديده خستگي دربدنه كامپوزيتي شناورهاي تندرو تحت بارهاي ديناميكي
90
مطالعه تجربي و تئوري تكامل ديناميك توزيع اندازه ذرات آسفالتن در محلول هپتان-تولوئن در حضور تركيبات بازدارنده
91
مطالعه تجربي و تئوري عملكرد و راندمان پمپ هاي صنعتي
92
مطالعه تجربي و تئوري و عددي ضرايب جانسون كوك براي بيان رفتار ديناميكي مواد
93
مطالعه تجربي و تحليل افزايش شدت يون ها و اشعه ايكس در دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير با اصلاح ساختار الكترودها و بررسي اثر گازهاي طبيعي
94
مطالعه تجربي و تحليل تئوري فرآيند كانال هاي هم مقطع زاويه دار با استفاده از روش كران حد بالا
95
مطالعه تجربي و تحليل مكانيزم شعله ذرات ريز جامد
96
مطالعه تجربي و تحليلي اثر گراديان فشار شعاعي در فرايند ديناميك حباب در جوشش سيال
97
مطالعه تجربي و تحليلي سرعت و قطر ذرات در اسپري فشاري - پيچشي
98
مطالعه تجربي و تحليلي فناوري HRS
99
مطالعه تجربي و تحليلي كمپرسور يك توربو شارژر
100
مطالعه تجربي و تخمين ضرايب توزيع بيومولكول‌ها در سيستم‌هاي دوفازي- آبي بر پايه سورفكتانت
101
مطالعه تجربي و تخمين ضريب نفوذپذيري بستر بسته بندي شده ذرات كربن فعال گرانول
102
مطالعه تجربي و تخمين ضريب هدايت حرارتي توده كربن فعال شده و بررسي تاثيرات دانه بندي و چگالي توده كربن بر آن
103
مطالعه تجربي و توسعه رابطه سينتيك حذف اكسيد¬هاي نيتروژن از جريان گاز آلوده به روش جذب واكنشي در برج پاششي
104
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD تاثير دوران بدنه روي راندمان سيكلون هاسي داراي دو ورودي خوراك
105
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD جداكننده گاز - ذره مارپيچي چندكاناله
106
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD خشك كن پاششي با محلول خوراك مالتودكسترين
107
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD راكتور دوار پيروليز تايرهاي فرسوده
108
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD شكست امولسيون هاي آب در نفت با استفاده از نانوسيالات مغناطيسي در حضور ميدان مغناطيسي
109
مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD عوامل مؤثر بر عملكرد غبارگير گاز-ذره مارپيچي تك كاناله
110
مطالعه تجربي و شبيه سازي اثر پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر توزيع ضخامت يك ظرف پلاستيكي
111
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجراء محدود پيچ زني غلطكي خارجي بر روي لوله با دو جنس متفاوت
112
مطالعه تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود خواص مكانيكي بافت مغز
113
مطالعه تجربي و شبيه سازي استخراج فلز گادولينيم توسط سامانه ريزسيالشي
114
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود پديده برگشت لبه در فرآيند خم كناره
115
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر دماي برش در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
116
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تاثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر نيروهاي برشي در فرآيند تراشكاري سخت فولاد 4140
117
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرآيند تراشكاري به كمك حرارت
118
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك و پلاسما
119
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در اينسرت برشي در عمليات ماشينكاري پيوسته
120
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود شكل دهي بيلوزهاي دو جداره فلزي به روش هيدروفرمينگ
121
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود فرآيند گرمايش القائي براي قطعات استوانه اي و مكعب مستطيلي
122
مطالعه تجربي و شبيه سازي المان محدود نيروهاي برش و درجه حرارت در فرايند فرزكاري به كمك ليزر
123
مطالعه تجربي و شبيه سازي به منظور تعيين رفتار ترمومكانيكي و اصطكاكي شيشه اپتيكي BK7 در دماي بالا
124
مطالعه تجربي و شبيه سازي جذب انرژي سازه سه بعدي تقويت شده با بريد لوله اي تحت بار ضربه اي با سرعت كم
125
مطالعه تجربي و شبيه سازي خواص مكانيكي لوله هاي كامپوزيتي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي
126
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي توليد لنزهاي PMMA كروي به روش تزريق پلاستيك و ارزيابي هندسي و اپتيكي محصول
127
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي رفتار كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر چند سلولي حلقوي پودي دو محوري تحت آزمون خمش سه نقطه اي
128
مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي عملكرد فشاري ساق پوش هاي كشسان حلقوي پودي
129
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD انتقال جرم نانو سيالات در سيستم استخراج مايع – مايع تك قطره‌اي
130
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي CFD سيكلون‌هاي مارپيچ چند كاناله براي جداسازي ذرات مايع از گاز
131
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود تنش پسماند در فرايند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
132
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود توزيع درجه حرارت در فرايند تراشكاري متعامد به كمك حرارت
133
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي المان محدود فرآيند ماشينكاري پيوسته به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
134
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي ميدان فازي سينتيك تشكيل تركيبات بين‌فلزي Ni-Ti در پوشش ايجاد شده به روش پاشش سرد
135
مطالعه تجربي و شبيه‌سازي هدايت حرارتي ناهمسانگرد در سيالات مگنتورئولوژيكال
136
مطالعه تجربي و شبيهسازي المان محدود تأثير ضخامت لايه پوشش ابزار بر آستانه فرسايش در فرايند تراشكاري سخت فولاد 4140
137
مطالعه تجربي و طراحي فرآيند بازيابي اسيد فرميك از فاز آبي در فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني (ODS)
138
مطالعه تجربي و عددي آسايش حرارتي آمفي‌تئاتر مركزي دانشگاه با سيستم توزيع هواي زيرسطحي
139
مطالعه تجربي و عددي اثر رقيق سازي و پيش گرم بر احتراق شعله نفوذي
140
مطالعه تجربي و عددي انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي تحت تأثير امواج فراصوت
141
مطالعه تجربي و عددي بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانو مواد حاصل از فرآيند Accumulative back extrusion
142
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي كاري محفظه احتراق موتور توربيني
143
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد توربين جزر و مدي عمود محور
144
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي نورد
145
مطالعه تجربي و عددي تاثير پارامترهاي هندسي و نرخ بارگذاري بر استحكام اتصال چسبي بين كامپوزيت و آلومينيوم در بارگذاري كشش
146
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت در فرآيند ماشينكاري پيوسته و منقطع
147
مطالعه تجربي و عددي توزيع درجه حرارت متوسط ابزار برش در فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك بيضوي
148
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال حول سازه سه بعدي در زواياي حمله مختلف
149
مطالعه تجربي و عددي جريان سيال روي دو سازه سه بعدي مجاورهم
150
مطالعه تجربي و عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي طبيعي بين دو استوانه عمودي هم‌مركز/خارج از مركز با حضور ماده متخلخل
151
مطالعه تجربي و عددي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس بصورت لبه رويهم
152
مطالعه تجربي و عددي حرارت دهي موضعي در فرآيند شكل دهي پوسته ها
153
مطالعه تجربي و عددي خواص آلياژهاي آلومينيوم نانوساختار، به دست آمده از فرآيند نورد زاويه اي در كانال هاي همسان
154
مطالعه تجربي و عددي رشد آسيب در مواد مدرج تابعي به روش اجزاء محدود
155
مطالعه تجربي و عددي رفتار الاستيك صفحه ساندويچي با هسته موج‌دار يكپارچه متشكل از پارچه حلقوي پودي سه‌بعدي
156
مطالعه تجربي و عددي رفتار حرارتي گذرا در مواد ناهمگن و شناسايي رسانايي حرارتي، گرماي ويژه و كسر حجمي با استفاده از روش معكوس
157
مطالعه تجربي و عددي رفتار شكست نانوكامپوزيتگرافن- پلي¬پروپيلن
158
مطالعه تجربي و عددي روشهاي مختلف آزمايش سه محوره چند مرحله اي
159
مطالعه تجربي و عددي سايش ابزار در ماشينكاري فولاد AISI4140 با استفاده از نانوسيال
160
مطالعه تجربي و عددي عولمل موثر بر فرايند CGP
161
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ECAP لوله جدار نازك
162
مطالعه تجربي و عددي فرآيند شكل دهي تدريجي ورق هاي ضخيم
163
مطالعه تجربي و عددي فرآيند ليزر فورمينگ براي شكل دهي ورق هاي چندلايه
164
مطالعه تجربي و عددي فرآيند همينگ با استفاده از بالشتك لاستيكي
165
مطالعه تجربي و عددي ميكروتوربين آبي اگنيو
166
مطالعه تجربي و عددي يك محفظه احتراق توربين گاز با سوحت مايع
167
مطالعه تجربي و كاربرد گرافيت ورقه ورقه براي جذب فيزيكي مواد رنگي به كار رونده در صنايع فرش از محلول هاي آبي
168
مطالعه تجربي و مدل سازي تاثير تخريبي اشعه فرابنفش و سايش بر روي رفتار برگشت پذيري فرش ماشيني پس از بارگذاري استاتيكي
169
مطالعه تجربي و مدل سازي خواص كششي و شكل پذيري پارچه هاي حلقوي پودي دو محوري
170
مطالعه تجربي و مدل سازي رفتار رهايي از تنش بانداژ
171
مطالعه تجربي و مدل سازي رياضي جذب واكنشي كربن دي اكسيد
172
مطالعه تجربي و مدل سازي فرآيند پخت نان در ميدان جت هاي برخوردي هواي داغ
173
مطالعه تجربي و مدل‌سازي جذب دي‌اكسيد كربن با استفاده از نانو ساختار مونتموريلونيت اصلاح‌يافته
174
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار آكوستيكي فوم‌هاي پلي‌يورتان نانوكامپوزيتي داراي نانولوله‌هاي كربني
175
مطالعه تجربي و مدل‌سازي رفتار كامپوزيت‌هاي ساندويچي ساخته‌شده با منسوجات سه‌بعدي حلقوي پودي تحت ضربه ثقلي
176
مطالعه تجربي و مدلسازي ترموديناميكي اثر اضافه نمودن آمين هاي دو عاملي در بهبود حلاليت تعادلي دي اكسيد كربن در محلول آبي متيل دي اتانول آمين
177
مطالعه تجربي و مدلسازي روش هاي بهبود جداسازي ذرات بسيار ريز در تغليظ كننده غبار با كانال زيگزاگي
178
مطالعه تجربي و مدلسازي رياضي فرآيند اختلاط در اكسترودرهاي تك پيچه به عنوان آميزه كار
179
مطالعه تجربي و نظري افزايش راندمان حذف NO به كمك فرآيند اكسيداسيون پيشرفته (AOP)پراكسيد هيدروژن و نور ماوراء بنفش در يك راكتور ستون حبابي در حضور گاز دي اكسيد گوگرد
180
مطالعه تجربي و نظري بر روي ريز ساختار و تاثير آن بر هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت بر پايه پلي كربنات / پلي متيل كريلات / نانو تيوب چند لايه
181
مطالعه تجربي و نظري جذب مولكول پارا - آمينوبنزوئيك اسيد (PABA) بر روي نانو ذرات طلاي سنتز شده با استفاده از روش كندوسوز ليزري
182
مطالعه تجربي و نظري رفتار گردابه هاي آزاد
183
مطالعه تجربي و نظري شكافت سه گانه خود بخودي و القاي هسته اتمهاي سنگين در انرژي هاي كم و بالا , Study of induced and spontaneously ternary fission by theoretical and experimental methods ,using thermal neutrons
184
مطالعه تجربي و نظري كاهش تلفات اصطكاكي در لوله به كمك تزريق ميكروحباب
185
مطالعه تجربي و نظري گرانش (نيروي پنجم )
186
مطالعه تجربي و نظري متغيرهاي مؤثر بر ساختار و توزيع اندازه ذرات LiMn2O4 حاصل از روش پاششي به كمك شعله
187
مطالعه تجربي و نظري مكانيسم و عوامل موثر بر تشكيل مورفولوژي ترموپلاستيك الاستورهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM و تعيين معيارهاي طراحي يك مخلوط كننده مداوم مناسب
188
مطالعه تجربي و نظري نانوساختارهاي بر پايه كربن نيتريد و الياف كربني اصلاح شده به منظور اكسايش وكاهش تركيبات آلي تحت شرايط كاتاليستي و فوتوكاتاليستي
189
مطالعه تجربي وتحليل پيك دوم سيگنال ايكس نرم دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
190
مطالعه تجربي يك موتور هيبريد پر اكسيد هيدروژن پليمر
191
مطالعه تجربي، تحليلي و شبيه سازي ضربه سرعت پايين بر روي چندلايه هاي فلز الياف تقويت شده با ذرات نانو
192
مطالعه تجربي، مدل‏‏‌سازي و شبيه‏‌سازي ستون حبابي جذب گاز دي‌اكسيد كربن
193
مطالعه تجربي، مدل‌سازي و شبيه‌سازيCFD اثر دما بر سيال مگنتورئولوژيك پايدار
194
مطالعه تجربيات كشور هلند در پرورش كار گروهي در سنين كودكي
195
مطالعه تجربي-عددي باربرداري تك جرقه الكتروشيميايي شيشه به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
196
مطالعه تجزبي فرآيند پخت نان مسطح در فرجت برخوردي
197
مطالعه تجزيه اي تخريب رنگ هاي متيلن بلو و اسيد رد 14 با واكنش فنتون
198
مطالعه تجزيه اي رها سازي ايبوپرون از روي هيدروژل سنتزي حساس به
199
مطالعه تجمع ذرات LDL [ال دي ال] و ارتباط آن با بيماري تصلب شريان
200
مطالعه تحرك پذيري الكترون در بلور GaAs و اثر تخريببي تابش نوتروني بر ساختار بلوري آن , Calculation of elctron mobility in gaas and neutron diffraction on its crystal structure
201
مطالعه تحرك هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي و فلزات سنگين در خاك آلوده ريزدانه: رويكردي بر پاكسازي الكتروكينتيك
202
مطالعه تحليل هزينه -سودمندي پايگاه هاي داده دانشگاه محقق اردبيلي در سال 2009 , database cost-benefit study and analysis of mohaghegh ardebili university in 9002
203
مطالعه تحليل و عددي پديده چگالش در جريان حدود صوت بخار در نازل هاي همگرا - واگرا
204
مطالعه تحليلي ،استنباطي اصول و رويكرد هاي ارزشيابي آموزشي بر مبناي آموزه هاي انسان شناسي اسلامي
205
مطالعه تحليلي ئكاربرد ظروف تكوك با رويكرد مردم شناسي
206
مطالعه تحليلي اثر مصرف سوخت، مشاركت بخش خصوصي و برخي زير ساخت‌هاي حمل و نقل ريلي (خطوط راه آهن و هزينه عمراني) از حيث باري و مسافر بري بر رشد اقتصادي (دوره زماني 1393 – 1383)
207
مطالعه تحليلي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
208
مطالعه تحليلي پلاسماي توكامك
209
مطالعه تحليلي تجرد نفس ازمنظر سه فيلسوف بزرگ مسلمان ( ابن سينا - ملاصدرا - سهروردي )
210
مطالعه تحليلي تجزيه انرژي مواد منفجره صنعتي
211
مطالعه تحليلي تصوير اسب در نگارگري ايراني ﴿قرن 7 الي 10 ه.ق﴾
212
مطالعه تحليلي تنشهاي بين لايه اي و مكانيزم هاي گسيختگي در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با الياف FRP
213
مطالعه تحليلي تيپ شناسي اقوام غير ايراني در نگارگري مكتب تبريز
214
مطالعه تحليلي تيپ شناسي اقوام غير ايراني در نگارگري مكتب تبريز دوم اصفهان دوره صفوي
215
مطالعه تحليلي چالش ها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان
216
مطالعه تحليلي حقيقت وحي و تجربه ديني
217
مطالعه تحليلي رفتار شوك ايجاد شده در اثر انفجار در يك لوله شوك در زمان هاي مختلف
218
مطالعه تحليلي رفتار مفصل برشي در ديوارهاي برشي با شكل پذيري دوگانه
219
مطالعه تحليلي روش هاي مختلف ساخت شناورهاي سبك (قطعات نيمه كامل، قطعات كاملاً منفصل و واحدهاي پيش ساخته) و شناسايي روش بهينه متناسب با كاربرد
220
مطالعه تحليلي زمان تونل زني در ساختارهاي نامتجانس مغناطيسي , Analytical studies on quantum tunneling time in magnetic heterostructures
221
مطالعه تحليلي ساختار مقابر پادشاهان در ايران باستان با تاكيد بر مقابر دوران هخامنشيان
222
مطالعه تحليلي ساختار مقابر پادشاهان در ايران باستان با تاكييد بر مقابر دوران هخامنشيان
223
مطالعه تحليلي ضد سينما در فيلم هاي شانتال آكرمن بر پايه نظريه پيتر وولن
224
مطالعه تحليلي عناصر شكل دهنده ي قالي هاي روستايي ايران ﴿با تاكيد بر قالي همدان
225
مطالعه تحليلي عوامل موثر بر تصميم‌گيري انسان از منظر ملاصدرا و علامه‌طباطبايي
226
مطالعه تحليلي كاربرد شاتكريت در نگهداري سازه هاي زير زميني سنگي
227
مطالعه تحليلي ماهيت و احكام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
228
مطالعه تحليلي منسوجات ايران در سده هاي چهارم و÷نجم هجري بر اساس منابع مكتوب
229
مطالعه تحليلي نشانه شناسي و نماد در رمان موبي ديك نوشته هرمن ملويل
230
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ارتعاشي مجموعه پابند در پيش بارهاي مختلف با استفاده از آناليز زمان- فركانس موجك
231
مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار ديناميكي ساختمانهاي پيش ساخته ساندويچي بر روي ميز ارتعاش
232
مطالعه تحليلي و المان محدود رفتار مكانيكي كوپلينگ هاي پنجه اي در اثر خطاي نصب محوري
233
مطالعه تحليلي و تطبيقي نقش «بدن» در انسان شناسي ابن سينا و ملاصدرا
234
مطالعه تحليلي و عددي امواج در جريانهاي فوق بحراني در خم كانال هاي مستطيلي
235
مطالعه تحليلي و عددي پيرامون جريان هاي لايه مرزي از يك نانوسيال با نظر به اثرات حركت براوني و ترموفورز
236
مطالعه تحليلي و عددي تخريب وارده به سطح درزه در آزمايش برش برجا
237
مطالعه تحليلي و عددي شكل دهي انفجاري صفحات دو جنسي
238
مطالعه تحليلي و عددي فاصله بهينه بين مغارهاي سنگي ذخيره¬سازي زيرزميني نفت
239
مطالعه تحليلي و عددي مكانيزم توزيع تنش در دهانه ورودي تونل هاي بزرگ مقطع
240
مطالعه تحليلي وتطبيقي پوشاك لرستان بر اساس اسناد تصويري
241
مطالعه تحليلي وتطبيقي پوشاك لرستان بر اساس اسناد تصويريي
242
مطالعه تحليلي وتطبيقي فرم لباس زنان حوزه خليج فارس ايران وهند با تاكييد بر نقش مايه ها
243
مطالعه تحليلي وكاربرد ظروف تكوك با رويكرد مردم شناسي
244
مطالعه تحليلي ويژگيهاي تفكر انتقادي و روشهاي پرورش آن ازمنظر امام علي (ع ) درنهج البلاغه
245
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي بازگشت فنري در خمكاري ورق در بست‏ هاي فلزي
246
مطالعه تحليلي، تجربي و عددي فرآيند جوشكاري اصطكاكي - اغتشاشي
247
مطالعه تحليلي، عددي و تجربي رفتار امواج آنتروپي در جريان سرد
248
مطالعه تحمل به خشكي برخي ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان
249
مطالعه تحمل به خشكي دو رقم سيب زميني Kenebec و Concord در شرايط كشت در شيشه
250
مطالعه تحمل به خشكي لاين هاي F4 حاصل از تلاقي بين گونه اهلي و خويشاوندان وحشي گلرنگ و ارتباط آن با برخي صفات مورفوفيزيولوژيك
251
مطالعه تحمل به شوري در ريشه هاي تراريخته گياه تنباكو
252
مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops tauschii در شرايط كشت در شيشه
253
مطالعه تحول خردمندي در معلمان زن از دوره بزرگسالي در حال پيدايش تا بزرگسالي مياني
254
مطالعه تحول در نقشه موضوعي حوزه «سبب‌شناسي سرطان كولون» تحليل محتواي مدارك مدلاين
255
مطالعه تحول مورفولوژيكي در محلول سه جزئي استايرين، پلي استايرين و پلي پوتادي ان در حين پليمريزاسيون استايرن
256
مطالعه تحولات قضايي -كالبدي محدوده مركزي شهر قوچان با رويكرد توسعه پايدار
257
مطالعه تحولات ناشي از تبديل روستاي جايزان به شهر و تاثير آن بر توسعه روستاهاي پيرامون .
258
مطالعه تحولات نظام سلسله مراتب شهري استان زنجان با تاكيد بر جايگاه شهرهاي كوچك
259
مطالعه تخريب اراضي به كمك شاخصهاي كيفيت خاك و تغييرات مكاني آنها در اكوسيستمهاي مرتعي ايران مركزي
260
مطالعه تخريب پليمرها
261
مطالعه تخريب رنگ آرزو متلين بلودر حضور مزاحمهاي ناشناخته با استفاده از روش كمومتريكس
262
مطالعه تخريب زيستي انواع لاستيك SMR پخت شده با سيستمهاي گوگردي مختلف به هدف كاهش ضايعات زيست محيطي
263
مطالعه تخريب كومتابوليك پارانيتروفنل توسط باكتري رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل در راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
264
مطالعه تخمير، نيم پخت كردن و نگهداري نان سنگگ به صورت منجمد و غير منجمد
265
مطالعه تخمين پارامترهاي مخزني با استفاده از نشانگرهاي لرزه‌اي و كاربرد آن در نرم افزار Hampson Russel
266
مطالعه تذهيب هاي قرآني دوره تيموري جهت طراحي قرآن هاي دوره معاصر
267
مطالعه تر موديماميكي واكنش جانيشيني 3- كربوآلدهيد پيريدن بر روي يك كمپلكس پلاتين (11) , the thermodynamic study of the substitution reaction of 3- carboaldehyde pyridine on a platinum )11( complex
268
مطالعه ترابرد الكترون در نانو لوله كربني
269
مطالعه ترابرد الكتروني مبتني بر ابر شبكه هاي گرافن و سيليسين
270
مطالعه ترابرد در حالت چگاليده سامانه‌ي باز و بسته
271
مطالعه تراشه هاي بينايي چند- منظوره و طراحي و ساخت يك تراشه نمونه
272
مطالعه ترامتني و گفتماني ظروف آبي و سفيد دوره صفويه
273
مطالعه ترانزيستوراثر ميدان نانو لوله كربني
274
مطالعه ترانسفور مرهاي توزيع و ارائه راه حلهاي ممكن جهت كاهش تلفات
275
مطالعه ترك بالا به پايين با استفاده از مدل سه بعدي المان محدود
276
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
277
مطالعه تركيب بندي تصوير و حركت قاب به عنوان عنصر بياني در استاپ موشن﴿مطالعه موردي:استاپ موشن هاي شركت لاييكا﴾كورولاين-پارانورمن
278
مطالعه تركيب شيميايي و خواص آنتي اكسيداني اسانس 4 گونه گياهي از جنس سالويا در استان كرمان
279
مطالعه تركيبي عوامل موثر بر افت انرژي در سر ريزهاي پلكاني
280
مطالعه ترمو ديناميكي واكنش جانشيني ليگاند 3- هيدروكسو پيريدين بر روي يك كمپلكس پلاتين )ll(
281
مطالعه ترمودينا ميك برهمكنش يون نيتريت با سه استخلاف مختلف باز شيف مس (ii)
282
مطالعه ترموديناميكي اثر ثابت الكتريك و قدرت يوني بر حلاليت آهن2سولفات و تجمع يوني در آن
283
مطالعه ترموديناميكي بر هم كنش ليگندهاي ماكروسيكليك با كاتيونهاي پيريدينيوم به روش كنداكتومري
284
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش آنزيم اوره آزباقلا با يون هاي آهن و كروم
285
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش اوره آزباقلا با يون لانتانيوم
286
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش برخي سيكلو دكسترينها با آلبومين سرم انساني
287
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش بين يون ايتربيم (Yb3‎+‎ ) و آلبومين سرم انساني
288
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش دسته اي از ليگاندهاي آلي با برخي از فلزات واسطه و سنگين به روش هدايت سنجي در استونيتريل و طراحي و ساخت الكترودهاي يون گزين جديد براي يون هاي بريليم و اروپيم
289
مطالعه ترموديناميكي برهمكنش هورمون رشد انساني با تريامسينولون به عنوان بازدارنده با استفاده از طيف سنجي UV/Vis و نرم افزار MATLAB
290
مطالعه ترموديناميكي پيوند يون هاي جيوه و كادميوم به اوره آز
291
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاند 2 و 6- دي (فوران - 2 ايل) -4- (4- متوكسي فنيل) پيريدين (DFMP) با كاتيون هاي TI+ ، Ag+ و Pb2+ در مخلوط حلال هاي دو تايي (اسنونيتريل - آب) و (متانول - آب) با استفاده از روش هدايت سنجي
292
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس بين ليگاندهاي 1و8-دي هيدروكسي آنتراكوئينون و 1-متيل آمينو آنتراكوئينون با كاتيون هاي هاي cu,zn,ag در سيستم حلال هاي دو جزئي استونيتريل -متانول با استفاده از روش هدايت سنجي
293
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي +Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2 با ليگاند 4- {(2-پيريدينيل متيليدين آمينو)} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
294
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس كاتيونهاي Co2+، Fe2+، Ni2+، Cu2+ با ليگاند 4- {(3-پيريدينيل متيليدين) آمينو} -1- بنزن كربوكسيليك اسيد در مخلوط حلالهاي دوتايي متانول-استونيتريل با استفاده از روش هدايت سنجي
295
مطالعه ترموديناميكي تشكيل كمپلكس هاي DL - سرين بادي اكسي واناديم (7)
296
مطالعه ترموديناميكي تعويض ليگند در كمپلكس بيس دي متيل سولفيد دي پاراتوليل پلاتين )II( با استفاده از 3- آمينو پيريدين در حلال هاي مختلف , thermodynamic study of ligand exchang in bis-dimethyle sulfide di-p-tolyl platinum)II( using 3-amino pyridin in various solvent
297
مطالعه ترموديناميكي تغييرات خواص الكتروني نيمه رساناي اكسيد اينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهاي آبي با اسيديته هاي مختلف در حضور نور مرئي با تكنيك هاي الكتروشيميايي و تحقيق بر همكنش برخي از رنگينه هاي آزو در محلولهاي آبي با چند سورفكتانت و بررسي ارتباط بين خواص الكتروني نيمه رسانا و خواص توده اي محلول در جهت تخريب فوتو كاتاليزوري آلاينده هاي رنگي
298
مطالعه ترموديناميكي حلاليت گازها در مايعات و پليمر مذاب
299
مطالعه ترموديناميكي زوج شدن يونها در محلول سير شده كربنات ليتيم در مخلوط آب اتانول
300
مطالعه ترموديناميكي محلولهاي( پلي اتيلن گليكول +آب +دي متيل سولفوكسيد) و(پلي وينيل پايروليدون +آب +دي متيل سولفوكسيد) توسط روش ويسكومتري
301
مطالعه ترموديناميكي مدلسازي روشهاي ازدياد برداشت در يك مخزن ارائه مدل ترموديناميكي تعيين حداقل فشار امتزاج با استفاده از معادلات حالت
302
مطالعه ترموديناميكي و سينيتكي جذب سطحي رنگينه آزو بر روي پوسته برنج
303
مطالعه ترموديناميكي و طيف سنجي بر همكنش برخي از مواد فعال سطحي يوني با پروتئين آلبووومين سرم گاو
304
مطالعه ترموديناميكي واكنش جانشيني پيريدين و مشتقات هالوژنه آن بر روي يك كمپلكس پلاتين )11( , The thermodynamic study of substitution reaction of pyridine and its derivatives on a platinum)11(complex
305
مطالعه ترموديناميكيپيوند آسپرين به آلبومين سرم انساني
306
مطالعه ترموهيدروليكي قلب راكتور beznau با كد cobra-en و relap5
307
مطالعه تريلوبيت هاي بخش 4 سازند ميلا در برش دروار( جنوب غرب دامغان )
308
مطالعه تريلوبيتها در ايران
309
مطالعه تزئينات حجاري در مساجد تاريخي شهر اصفهان ﴿ از صدر اسلام تا پايان دوره قاحار ﴾
310
مطالعه تزئينات معماري مجموعه شاه نعمت الله ولي ماهان از دوره تيموري تا پهلوي با تاكيد بر كتيبه هاي بنا
311
مطالعه تزئينات و نقوش مورد استفاده در سلاح هاي مفرغين لرستان با توجه به نمونه هاي شاخص معرفي نشده موجود در مورد فلك الافلاك خرم آباد
312
مطالعه تزريق خارجي الكترون به موج عقبه پلاسما با استفاده از كد OOPIC
313
مطالعه تزيينات ختايي و اسليمي مقبره شاه نعمت الله ولي
314
مطالعه تشخيص مورفومتري سيتولوژي آسپيراسيون( FNA) غدد لنفاوي به كمك نرم افزار Imagej در مقايسه با روش قراردادي در افتراق ضايعه هاي خوش خيم از بدخيم در سگ هاي مبتلا به لنفادنوپاتي
315
مطالعه تشخيص و حذف فلزات سنگين از آبها توسط پورفيرينها بر بستر مزوپروس سيليكا
316
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه Silene Sect. Auriculatae در ايران
317
مطالعه تشريح مقايسه اي اپيدرم برگ و ساقه گونه هايSilene Sect. Spergulifoliae, Sect. Inflatae, Sect. Sclerocalycinae در ايران
318
مطالعه تشريحي و ريخت شناسي گياه خربزه تلخ و بررسي اثرات فعاليت بيولوژيكي عصاره آن
319
مطالعه تشكيل آلياژ نانو كريستال در سيستم آهن،كروم و نيكل با روش آلياژ سازي مكانيكي
320
مطالعه تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي لنز پانسماني عامل دار شده با آنزيم ليزوزيم
321
مطالعه تشكيل ساختار الياف كامپوزيتي پلي (اكريلونيتريل)/ نانولوله كربني (PAN/CNT) و بررسي نقش شرايط و جريان هاي حاكم بر ريسندگي در شكل گيري و توسعه ساختار
322
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكرو سيكليك با كايتونهاي قلياي خاكي و تعدادي از كاتيونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي به روشهاي NMR و اسپكترو فلورومتري
323
مطالعه تشكيل كمپلكس ليگاندهاي ماكروسيكليك با كايتونهاي قليايي خاكي و تعدادي از كايتونهاي فلزات واسطه در محيط غيرمايي بروشها NMR و اسپكتروفلورومتري
324
مطالعه تشكيل كمپلكسهاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن و كلكون اپوكسيد
325
مطالعه تشكيل نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت در ميان‌زمينه هيدروژل ژلاتين در شرايط زيست‌تقليدي
326
مطالعه تشكيل و تكامل خاكها در يك رديف اراضي - آبي (Topohydrosequence) در دشت گندمان استان چهار محال و بختياري
327
مطالعه تصادف سازه جلويي خودرو
328
مطالعه تصفيه آب و پساب با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد
329
مطالعه تصفيه فتوكاتاليستي پساب صنايع دارويي با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلزي
330
مطالعه تصوير در شعر پروين اعتصامي و تصويرسازي شعر مست و هوشيار
331
مطالعه تصوير روحانيت در سينماي ايران با روش تحليل گفتمان
332
مطالعه تصوير زن در طراحي جلد كتابهاي دهه اخير ناشران تهران با تاكيد بر آثار شاخص يساولي و روشنگران
333
مطالعه تصوير زن در نگارگري مكتب اصفهان ( قرن 11 ه ق) بر اساس نظريه‌هاي بازنمايي و فرم
334
مطالعه تصوير قوشچي در نقاشي ايراني
335
مطالعه تضعيف پرتوهاي گاما توسط بتن باريت
336
مطالعه تطابق برنامه درسي كارشناسي زمين شناسي با بازار كار
337
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﮓﺑﺮي در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان دوره ﺻﻔﻮي و ﻫﻨﺪ دوره ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ
338
مطالعه تطبيق ميان فرم ،موضوع ،كاربرد وتكنيك اجراي نقوش گچبردي وديوارنگاري در دوره صفويه وقاجار
339
مطالعه تطبيقي - بين المللي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه در بورس هاي منتخب جهان با تمركز بر ايران
340
مطالعه تطبيقي - تاريخي سياست هاي قومي در ايران و نقش آن در تنازعات قومي(1357-1304)
341
مطالعه تطبيقي "در" اصلي مسجد جامع عباسي با "در" اصلي مدرسه چهار باغ اصفهان
342
مطالعه تطبيقي "قاعده قرعه" از ديدگاه فقه اماميه و حنابله
343
مطالعه تطبيقي آثار اشتباه بر مسووليت كيفري در حقوق ايران و اساسنامه رم ( ديوان بين المللي كيفري)
344
مطالعه تطبيقي آثار فاسد شروط ضمن عقد در فقه اماميه و قانون كنوني
345
مطالعه تطبيقي آثار قوه ي قاهره بر تعهدات از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
346
مطالعه تطبيقي آثار مردم نگاري ﴿تيپ نگاري﴾ آنتوان سوريوگين با آثار آگوست ساندر، عكاس آلماني
347
مطالعه تطبيقي آثار هنري در تمدن شهر سوخته وجيرفت
348
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
349
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي جان آموس كمينيوس و مرتضي مطهري
350
مطالعه تطبيقي آراء تربيتي كرشن اشتاينر و امانوئل كانت
351
مطالعه تطبيقي آراءتربيتي ژان آموس كمنيوس و ملا محسن فيض كاشاني
352
مطالعه تطبيقي آراي كلامي خواجه نصيرالدين طوسي با آراي كلامي علامه حلي و تأثير آن بر تعليم وتربيت جامعه امروز
353
مطالعه تطبيقي آرايه در منسوجات دوره ي صفوي ودوره ي عثماني
354
مطالعه تطبيقي آزادي از ديدگاه شهيد بهشتي و آمارتياسن
355
مطالعه تطبيقي آيين دادرسي حاكم بر دادسراها و دادگاه هاي نظامي با آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب از حيث حقوق متهم
356
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
357
مطالعه تطبيقي اباضيه نخستين با اباضيه معاصر عمان
358
مطالعه تطبيقي ابزار، وسايل و آيين تدفين ايران و سوريه در 250 قبل از ميلاد تا 224 بعد از ميلاد ﴿دوران اشكاني و دوران پالمير﴾
359
مطالعه تطبيقي ابعاد كالبدي شهرسازي از اوايل اسلام تا مشروطه و دوره معاصر در شهر دزفول
360
مطالعه تطبيقي اتحاد جهاني براي صلح و اتحاد جهاني براي عدالت در دو دوره سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
361
مطالعه تطبيقي اثر آموزش پردازشي و بسط درون دادهاي متني بر دريافت و اكتساب دو ساختار معنا دار دستوري
362
مطالعه تطبيقي اثرات تعاونيهاي فرش دستباف روستايي بر بعضي از خصوصيات اقتصادي اجتماعي اعضاء ( مطالعه موردي در استان قم )
363
مطالعه تطبيقي اجراي مديريت كيفيت فراگير در بانك صادرات ايران با ساير بانكها
364
مطالعه تطبيقي اجزاء گفتار در نگاره ﴿شفاعت وزير براي دزد جوان﴾ و حكايت چهارم باب اول گلستان سعدي
365
مطالعه تطبيقي اداره فضولي مال غير و قاعده احسان
366
مطالعه تطبيقي ارتباط خدا با جهان در مكتب دئيسم و فلسفه ملاصدرا
367
مطالعه تطبيقي ارتداد و آزادي انديشه در اسلام و مكاتب آسماني
368
مطالعه تطبيقي استثنائات اعمال قانون ملي در احوال شخصيه
369
مطالعه تطبيقي استراتژي تكنولوژي در دو كشور آسياي جنوب شرقي مالزي و اندونزي
370
مطالعه تطبيقي اسلوب هاي نودر معرق چوب استاد محسن كاوه واستاد شهرام شيراني
371
مطالعه تطبيقي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران و فرانسه
372
مطالعه تطبيقي اصل اول آيين دادرسي مدني فراملي با فقه و حقوق ﴿استقلال، بي طرفي و اوصاف دادگاه و دادرسان آن﴾
373
مطالعه تطبيقي اصول و ملاحظات طراحي و پياده سازي كاربردهاي تله مديسين در بحران زلزله و ارائه مدل براي كشور ايران
374
مطالعه تطبيقي اعاده دادرسي در حقوق ايران و عراق
375
مطالعه تطبيقي اقتصاد سياسي دولت هاشمي رفسنجاني و دولت احمدي نژاد
376
مطالعه تطبيقي الزام به رفع عيب در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، حقوق ايران و فقه اماميه
377
مطالعه تطبيقي الگوهاي ازدواج در بين اقوام لر، فارس و عرب در شهر اهواز
378
مطالعه تطبيقي الگوهاي اشتراك دانش گروه بحث الكترونيك كتابداري LISباگروه بحث الكترونيك كتابداري PUBLIB , A comparative study of patterns of knowiedge sharing in LIS and publib eiectronic library discussion group
379
مطالعه تطبيقي الگوي حق بر آموزش در اسناد بين المللي و اسناد توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
380
مطالعه تطبيقي الهه مادر درسرزمينهاي كهن ( پارينه سنگي ، فلات آناتولي ، بين النهرين ، ايران ، مصر، آسياي مركزي، موهنجودارو وهند، جزاير اژه اي ويونان )
381
مطالعه تطبيقي امتياز بالقوه انگيزشي در دوبخش دولتي و خصوصي شركت پتروشيمي آبادان
382
مطالعه تطبيقي امر آمر قانوني در حقوق كيفري ايران و انگليس
383
مطالعه تطبيقي انسان شناسي از ديدگاه برتر اندراسل وخواجه نصيرالدين طوسي
384
مطالعه تطبيقي انسجام اجتماعي بين دو قوميت آذري وكرد در شهرهاي سنندج و تبريز
385
مطالعه تطبيقي اهدا جنين در حقوق ايران و انگلستان
386
مطالعه تطبيقي اهداف و مولفه هاي آموزش ادبيات در برنامه درسي زبان ملي دوره هاي آموزش عمومي (ابتدايي و راهنمايي ) در كشورهاي انگلستان ، سنگاپور، استراليا و ايران
387
مطالعه تطبيقي اولويتهاي زندگي جوانان در شهرهاي يزد و شيراز با تاكيد بر ازدواج
388
مطالعه تطبيقي بازار پوشاك با طرح ها ونقوش سنتي ﴿مورد مطالعه:بازار يزد واصفهان﴾
389
مطالعه تطبيقي بازار پوشاك باطرحها ونقوش سنتي ﴿مورد مطالعه بازار يزد واصفهان﴾
390
مطالعه تطبيقي بازتاب عوامل اجتماعي واقليمي بر طرح ،نقش ورنگ زيلو وكاربافي ميبد
391
مطالعه تطبيقي بازنمايي شخصيت روشنفكر در سينماي ايران (دهه 1340 تا 1370)
392
مطالعه تطبيقي بازنمايي معراج پيامبر در نگاره معراج احمد موسي و نگاره معراج سلطان محمّد
393
مطالعه تطبيقي بانكداري الكترونيك وسنتي ازنظرامنيت وكاربرپسندبودن در بانك ملي
394
مطالعه تطبيقي بداهه نوازي هاي فرامرز پايور و پرويز مشكاتيان " نمونه مطالعاتي آلبوم نوا و راست و پنجگاه آلبوم مقام صبر "
395
مطالعه تطبيقي بربط ايراني و عود
396
مطالعه تطبيقي برنامه درسي آمادگي دفاعي غيرنظامي ايران و كشورهاي صنعتي (توسعه يافته )
397
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رشته زبان شناسي از كارشناسي تا دكتري در 20 دانشگاه بزرگ جهان
398
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضي ايران با ساير كشورها
399
مطالعه تطبيقي برنامه درسي رياضيات پايه چهارم دوره ابتدايي ايران با كشورهاي پيشگام در آزمون تيمز 20
400
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي ايران با كشورهاي افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان
401
مطالعه تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي دوره ابتدايي ايران و آمريكا
402
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي استراتژيك در ايران
403
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي درسي از ديدگاه مكاتب ايده اليسم ،رئاليسم و ماترياليسم
404
مطالعه تطبيقي برنامه ريزي راهبرد توسعه منابع آب ايران و كشورهاي آسيايي
405
مطالعه تطبيقي برهمكنش هاي فرهنگي جنوب غرب ايران و جنوب بين النهرين در دوره مس سنگي
406
مطالعه تطبيقي بي تفاوتي اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و يزد با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
407
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي ،اجتمايي وكالبدي ادغام روستادرشهر(مطالعه موردي:روستاهاي ادغامي درشهركاشان )
408
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي واجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر مورد مطالعه شهر كاشان
409
مطالعه تطبيقي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ادغام روستا در شهر (روستاهاي ادغامي در شهر كاشان)
410
مطالعه تطبيقي پيش درآمد اصفهان مرتضي ني داوود در اثار اركسترال
411
مطالعه تطبيقي پيكره هاي حيواني ايران در دوران اسلامي و پيش از اسلام
412
مطالعه تطبيقي تئوري انقلاب تروتسكي با انقلاب اسلامي ايران
413
مطالعه تطبيقي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع نياز هاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان
414
مطالعه تطبيقي تاثير اسلام و كفر بر احكام نكاح
415
مطالعه تطبيقي تاثير قوه قاهره در ضمان معاوضي در فقه و حقوق ايران
416
مطالعه تطبيقي تبعيت از پيامبراكرم و اولي الامر در تفاسير كشاف ،الكبير ، الميزان في تفسير القرآن و في ظلال القرآن
417
مطالعه تطبيقي تجديد نظر در حقوق ايران و عراق
418
مطالعه تطبيقي تدليس در حقوق ايران و انگليس
419
مطالعه تطبيقي تذهيب در دوره هاي تيموري و صفوي
420
مطالعه تطبيقي تذهيب در قرآن هاي نفيس دوره ي ايلخاني وصفوي
421
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيرو و تربيت فرهنگي بورديو
422
مطالعه تطبيقي تربيت انتقادي هنري ژيروو تربيت فرهنگي بورديو
423
مطالعه تطبيقي تربيت معلم تربيت بدني ايران با كشورهاي امريكا،انگلستان و كانادا براساس مدل بردي
424
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث اول خطبه يك نهج البلاغه
425
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه دوم
426
مطالعه تطبيقي ترجمه ها و شرح هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 31 و 32 نهج البلاغه
427
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شر‌ح‌‌هاي نهج البلاغه دربارۀ خطبه‌هاي 16 و 30
428
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 45 إلي 49 نهج‌البلاغه
429
مطالعه تطبيقي ترجمه‌‌ها و شروح خطبه‌هاي 17و 18 نهج‌البلاغه
430
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه‌هاي 15-12 نهج البلاغه
431
مطالعه تطبيقي ترجمه‌ها و شرح‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 64 و 65
432
مطالعه تطبيقي ترجمه¬ها و شرح¬هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي37-35 نهج البلاغه
433
مطالعه تطبيقي تركيب رنگ در قالي و گليم دستباف منطقه ي بختياري
434
مطالعه تطبيقي تزيينات و آرايه هاي معماري در دوره قاجار با تاكيد بر عمارت و آيينه خانه بجنورد در كاخ گلستان
435
مطالعه تطبيقي تست هوش چند گانه مكنزي Mckenzie و تست هوش ميداس با تمركز بر روي فراگيران ايراني MIDAS EFL(
436
مطالعه تطبيقي تشكيلات وروشهاي نظارت و بازرسي اداري در،،سازمان بازرسي كل كشور ايران ،،و،،وزارت نظارت چين
437
مطالعه تطبيقي تصاوير عكس بنياد كتاب علوم ششم ابتدايي ايران و آمريكا
438
مطالعه تطبيقي تصاوير كمدي الهي دانته و معراج نامه مير حيدر
439
مطالعه تطبيقي تصاوير هزارويك شب اثر صنيع الملك غفاري و مارك شاگال با ابتنا بر نظريه بينامتنيت
440
مطالعه تطبيقي تطابق ايجاب و قبول در حقوق ايران، اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي و كنوانسيون وين 1980
441
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين امللي كالا ﴿1980﴾ و حقوق ايران
442
مطالعه تطبيقي تعليق اجراي قرارداد در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980) و حقوق ايران
443
مطالعه تطبيقي تعميم حق شفعه به عقود معاوضي
444
مطالعه تطبيقي تغييرات اجتماعي ايران و تركيه در دوران رضا شاه و آتاتورك
445
مطالعه تطبيقي تفسير نورالثقلين و البرهان در روايات سوره هاي انبياء و حج
446
مطالعه تطبيقي تقديرگرايي در بين افراد معلول و غير معلول در شهر يزد
447
مطالعه تطبيقي تقديم و تأخير در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و زبان‌شناسي معاصر
448
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
449
مطالعه تطبيقي تمركز در آراء لي استراسبرگ و شيوه يرژي گروتوفسكي
450
مطالعه تطبيقي تنبيه بدني زوجه و كودك از ديدگاه فقهاي اماميه و شافعيه
451
مطالعه تطبيقي توالي فضايي در محورهاي ارگانيك و برنامه ريزي شده با تأكيد بر كيفيت هاي بصري (نمونه موردي: محور ارگانيك عليقلي آقا و محور برنامه ريزي شده نظر)
452
مطالعه تطبيقي توزيع قدرت در خانواده و باروري بين زوج هاي گروه سني 29-20و 30 ساله و بالاتر شهر اصفهان بر اساس نظريه مبنايي
453
مطالعه تطبيقي توقيف احتياطي در مرحله تحقيقات مقدماتي ايران و انگلستان
454
مطالعه تطبيقي جامعه پذيري فرهنگي سياسي در شرق و غرب
455
مطالعه تطبيقي جايگاه عدالت در مديريت اسلامي و مكاتب مديريتي غرب
456
مطالعه تطبيقي جرم سياسي در ايران و لبنان
457
مطالعه تطبيقي جعل رايانه اي در حقوق كيفري ايران و كنوانسيون جرايم تبادل اطلاعات با جعل سنتي
458
مطالعه تطبيقي چالش هاي آموزشي محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين الملل
459
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
460
مطالعه تطبيقي چهار متد فيلمنامه نويسي در سينماي داستاني
461
مطالعه تطبيقي حريم خصوصي در فقه و حقوق
462
مطالعه تطبيقي حس تعلق مكاني در محلات با الگوي كالبدي ارگانيك و طراحي شده به منظور ارائه راهكارهاي طراحي ( نمونه موردي : محله زرگنده و شهرك قدس )
463
مطالعه تطبيقي حق بر آموزش كودكان درحقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي
464
مطالعه تطبيقي حقوق زن در اسلام و ديدگاه هاي فمينيستي
465
مطالعه تطبيقي حقوق زنان در حقوق داخلي كويت و اسناد بين الملل
466
مطالعه تطبيقي حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري
467
مطالعه تطبيقي حقوق معنوي زوجه در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با فقه اماميه و حقوق ايران
468
مطالعه تطبيقي حمايت از حق حيات در آموزه هاي اسلامي و حقوق بين الملل.
469
مطالعه تطبيقي حمايت كيفري از اتباع بزه ديده در خارج از قلمرو حاكميت در حقوق ايران ، افغانستان، آلمان ، عربستان
470
مطالعه تطبيقي حمايت هاي دولت از فرهنگ و هنر در ايران و كشورهاي منتخب
471
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت ،پيراپزشكي وپرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
472
مطالعه تطبيقي خلاقيت در پرسنل دانشكده بهداشت پيراپزشكي و پرستاري -مامايي دانشگاه علوم شهيد صدوقي يزد سال 1387
473
مطالعه تطبيقي خوارج نخستين سال هاي 35-60 ه .ق با اباضيه معاصر كشور عمان
474
مطالعه تطبيقي خواص رنگي ماده رنگزاي طبيعي شپشك اروپايي نارونروي كالاي پشمي در مقايسه با دو رنگزاي روناس وقرمز دانه
475
مطالعه تطبيقي خواص رنگي ماده ي رنگزاي يواني شپشك اروپايي نارون كالاي پشمي در مقايسه با دورنگزاي روناس وقرمز دانه
476
مطالعه تطبيقي در ساختار آواز ابوعطا بر اساس اجراهايي از خوانندگان موسيقي كلاسيك ايراني
477
مطالعه تطبيقي در مورد كلي و جايگاه آن در منطق ارسطو ، فرفوريوس و ابن سينا
478
مطالعه تطبيقي درختواره دانشكده مهندسي پزشكي با دانشكده هاي برتر جهان از نقطه نظر تخصصي
479
مطالعه تطبيقي دگرديسي شخصيت هاي زن و مرد در قصه هاي اوليه پريان و قصه هاي معاصر
480
مطالعه تطبيقي ده مجلس از شاهنامه بايسنقري با ده مجلس از شاهنامه محمد جوكي
481
مطالعه تطبيقي دو باغ ايراني و نقدي بر مرمت آنها
482
مطالعه تطبيقي دوشيزگي و رشد در ازدواج دوشيزه رشيده
483
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
484
مطالعه تطبيقي ديدگاه‌هاي حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه و كنفوسيوس راجع به مديريت آموزشي
485
مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران ومديران دبيرستانهاي شيرازدرباره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه
486
مطالعه تطبيقي ديوارنگاري بخش فوقاني و ازاره هاي سالن مركزي كاخ چهلستون اصفهان
487
مطالعه تطبيقي ديوانگاري بخش فوقاني وازاره هاي سالن مركزي كاخ چهلستون اصفهان
488
مطالعه تطبيقي رابطه آموزش عالي با توسعه اقتصادي و اجتماعي (بين سال‌هاي 2010 تا 2016)
489
مطالعه تطبيقي راهبردي مبارزه باموادمخدردركشورهاي (ايران - انگليس - آمريكاوآمريكاي لاتين ،عربستان ،برزيل )
490
مطالعه تطبيقي رشاء و ارتشاء به اعتبار موقعيت مرتكب در سازمان قضايي نيروهاي مسلح
491
مطالعه تطبيقي رشد در مذاهب فقهي
492
مطالعه تطبيقي رفتار باروري در ميان زنان 49-15 ساله عرب و فارس در بندر ديلم
493
مطالعه تطبيقي رقابت تجاري نامشروع
494
مطالعه تطبيقي روابط قبل از ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه يزد و آزاد و عوامل مرتبط با آن
495
مطالعه تطبيقي روايت در نقاشي و ادبيات
496
مطالعه تطبيقي رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده آمريكا در قبال تروريسم (تأكيد بر داعش)
497
مطالعه تطبيقي رويه هاي بهبود بهره وري
498
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي تصاوير هنري چشم معشوق دراشعار: حسين منزوي ونزار قباني
499
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي موسيقي با معماري در ايران و جهان مطالعه موردي دوران قاجار در ايران و دوران رنسانس و باروك در جهان
500
مطالعه تطبيقي زيبايي شناسي نقوش و نماد در پارچه هاي دوره ساساني و ال بويه
501
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني فدراسيون كشتي ايران با فدراسيون هاي كشتي كشورهاي منتخب
502
مطالعه تطبيقي ساختار سازماني كميته¬هاي روابط عمومي فدراسيون¬هاي ورزشي منتخب ايران
503
مطالعه تطبيقي ساختار نقوش ورنگ در نگاره هاي نسخه هاي جامع التواريخ وشاهنامه بايسنقري
504
مطالعه تطبيقي ساختارنقوش ورنگ در نگاره هاي نسخه هاي جامع التواريخ وشاهنامه بايسنقري
505
مطالعه تطبيقي سبك خط شكسته نستعليق درويش عبدالمجيد طالقاني و يدالله كابلي خوانساري به منظور بكارگيري آن در آثار چوبي معاصر
506
مطالعه تطبيقي سبك زندگي از ديدگاه اسلام و روانشناسي و ارائه يك مدل سبك زندگي ايراني اسلامي دانشجويان(مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران )
507
مطالعه تطبيقي سبك زندگي اقتصادي در اسلام و غرب ( با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري )
508
مطالعه تطبيقي سبك زندگي در بين اقوام كرد و ترك شهر نقده
509
مطالعه تطبيقي سبك زندگي زنان جلسات مذهبي در مناطق 1، 4، 5 و 18 تهران
510
مطالعه تطبيقي سبك زندگي سلامت‌ محور دانشجويان دانشگاه يزد و طلاب شهر يزد
511
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي ، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
512
مطالعه تطبيقي سرگذشت بهرام چوبينه در شاهنامه فردوسي و متون تاريخي، با نمايشنامه مكبث ويليام شكسپير
513
مطالعه تطبيقي سلوك عرفاني از ديدگاه آيت الله شاه آبادي و بانو امين
514
مطالعه تطبيقي سماع در متون تعليمي اهل تصوف (رساله قشيريه، كيمياي سعادت، مصباح الهدايه و عوارف‌المعارف سهروردي)
515
مطالعه تطبيقي سياست جنائي اسرار شغلي در نظام هاي حقوقي ايران و عربستان
516
مطالعه تطبيقي سياست خارجي روسيه و چين در قبال يكجانبه گرايي ايالات متحده آمريكا بعد از جنگ سرد
517
مطالعه تطبيقي سياست كيفري كرامت مدار با متهمان و بزه ديدگان در حقوق جزاي ايران و انگلستان با تأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشر
518
مطالعه تطبيقي سياستگذاري توسعه گردشگري در كشورهاي ايران و مالزي
519
مطالعه تطبيقي سيره پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) با سه خليفه درباره اسيران و مجروحان جنگي
520
مطالعه تطبيقي شاخص H اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي استان مازندران در پايگاه اسكوپوس , Evaluatingh-inpex of faculty members at mazandarans medical universities in scopus
521
مطالعه تطبيقي شاخص هاي باستان شناسانهِ شهرنشيني خوزستان و جنوبِ بين النهرين از اواخر هزاره چهار تا اوايل هزاره سه قبل از ميلاد (تفاوت ها، اشتراكات و نوآوري ها)
522
مطالعه تطبيقي شرح ها و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون ثلث دوم خطبه ي يكم نهج البلاغه
523
مطالعه تطبيقي شرح ها وترجمه هاي يك سوم انتهايي خطبه يك نهج البلاغه
524
مطالعه تطبيقي شركت هاي هلدينگ در حقوق ايران و آمريكا
525
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه پيرامون خطبه هاي 84، 85، 86
526
مطالعه تطبيقي شروح و ترجمه‌هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه «شقشقيه»(خطبه سوم)
527
مطالعه تطبيقي شروط انحصاري متن كتبي قرارداد
528
مطالعه تطبيقي شكل گيري و كاركرد دولت مدرن در اروپا و ايران
529
مطالعه تطبيقي شمايل نگاري زنان در نگارگري دوره ي صفوي و قاجار
530
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي ، مواد، منابع و رسانه هاي آموزشي ، نحوه تهيه و ارائه آنها در دانشگاههاي باز و از راه دور انگلستان ، هند وايران
531
مطالعه تطبيقي شيوه هاي آموزشي پيانو ( نمونه موردي : دنياي كوچك ، بير )
532
مطالعه تطبيقي شيوه هاي نوازندگي ( جان ويليامز و ديويد راسل ) از نگاه علم حركت شناسي
533
مطالعه تطبيقي شيوه‌ي مواجهه با تنوع فرهنگي درحكومت آل بويه با جمهوري اسلامي ايران
534
مطالعه تطبيقي صحنه شكار شاهي در سفال هاي مينايي دوره ي سلجوقي و ظروف سيمين و حجاري دوره ساساني
535
مطالعه تطبيقي صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حقوق ايران و انگلستان
536
مطالعه تطبيقي صنعت انرژي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از بعد اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار
537
مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي آراي صادره از ديوان بين المللي دادگستري و ركن قضايي سازمان تجارت جهاني
538
مطالعه تطبيقي طبيعت و نقوش فرش ايل بختياري
539
مطالعه تطبيقي طبيعت ونقوش فرش ايل بختياري
540
مطالعه تطبيقي طرح قالي هاي مكتب دوم تبريز و مكتب اصفهان
541
مطالعه تطبيقي طرح هاي گچبري مسجد جامع نايين و مسجد نه گنبد بلخ
542
مطالعه تطبيقي ظروف فلزي در دوره هاي سلجوقي وايلخاني با تاكييد بر نقوش وفنون
543
مطالعه تطبيقي عدم تسليم مبيع در فقه اماميه و حقوق مدني ايران و كنوانسيون وين 1980
544
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
545
مطالعه تطبيقي عروسك هاي آييني ايران با توجه به كاركرد و فرم (آيين هاي باران خواهي، آفتاب خواهي و نوروز)
546
مطالعه تطبيقي عقد استصناع ( سفارش ساخت ) در فقه و حقوق
547
مطالعه تطبيقي عكس در برنامه خبري تلويزيون
548
مطالعه تطبيقي عملكرد بيمه هاي خصوصي ودولتي
549
مطالعه تطبيقي عملكرد دولت هاي موسوي و هاشمي از منظر تحليل گفتمان
550
مطالعه تطبيقي عملكرد مديران زن و مرد در پست رياست شعبه در چهارچوب سياست مشتريمداري بانك ملت در مناطق 4 و 5 و 7 تهران
551
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعت درنقاشي مكتب هرات و تبريزدوم
552
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعي در نگارگري دوره تيموري وصفوي
553
مطالعه تطبيقي عناصر طبيعي در نگارگري دوره تيموري وصفوي
554
مطالعه تطبيقي عناصر نمادين در تصويرگري رانده شدن آدم و حوا از بهشت در منابع اسلام و مسيحيت
555
مطالعه تطبيقي عنصر معنوي قتل عمد در نظام كيفري ايران و انگلستان
556
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان در سال 1388
557
مطالعه تطبيقي عوامل هارمني و كنترپوان در " صبر و ظفر " اثر مرتضي حنانه و " ديور تيمنتو " اثر احمد پژمان
558
مطالعه تطبيقي فاصله بين دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه آينده و ارائه راه كار براي رسيدن به آن
559
مطالعه تطبيقي فرم مشترك در زيگوراتهاي بين النهرين مصر ايران و مكزيك
560
مطالعه تطبيقي فرم نقشمايه‌هاي چهار محراب دوره‌ ايلخاني در استان اصفهان
561
مطالعه تطبيقي فرم ومحتوا در نقاشي دوره تيموريان مكتب هرات با نقاشي معاصر ايران دوسالانه هاي نقاشي معاصر ايران برگزار شده بعد ازنقلاب
562
مطالعه تطبيقي فرهنگ تصويرنگاري دوره تيموري ايران (912-771 هـ.ق /1507-1370 م.) و دوره مينگ چين (1053-769 هـ.ق/1644-1368 م.)
563
مطالعه تطبيقي فضاهاي تعاملي در بافت قديم و جديد
564
مطالعه تطبيقي فضاي فراواقع گرايانه در فيلم«رنگ انار» و نقاشي «كلاسيك» ايران
565
مطالعه تطبيقي فواصل موسيقايي در يونان باستان ﴿نمونه موردي: گام فيثاغورث وآريستوكسن﴾
566
مطالعه تطبيقي قابليت هاي تغيير وتوسعه مشخصات ظاهري در فرش دستبافت وماشيني ﴿بر اساس سفارش ها ونيازهاي جديد مشتريان﴾
567
مطالعه تطبيقي قابليت هاي تغيير وتوسعه مشخصات ظاهري در فرش دستبافت وماشيني ﴿بر اساس سفارش ها ونيازهاي جديد مشتريان﴾
568
مطالعه تطبيقي قالي هاي موزه اي ومعاصر سنندج0طرح،رنگ وبافت)
569
مطالعه تطبيقي قضا و قدر از ديدگاه صدر المتالهين و علامه طباطبايي
570
مطالعه تطبيقي قلم ثلث در كتيبه نگاري محراب اولجايتو، مسجد اشترجان و مقبره ي پيربكران
571
مطالعه تطبيقي قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان در حقوق سوريه و مصر با نگاهي به حقوق ايران
572
مطالعه تطبيقي قواعد حقوق بشر با مقررات اجرايي در زندان‌ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي اصفهان
573
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
574
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
575
مطالعه تطبيقي قوانين زيست‌ محيطي ايران در بخش انرژي با قوانين زيست‌ محيطي كشورهاي پيشرفته
576
مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات كپي‌رايت در سازمان جهاني مالكيت معنويوسازمان جهاني تجارت
577
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
578
مطالعه تطبيقي كاركرد مديريت سنتي با مديريت رايج در نواحي روستايي باتاكيد برنظرشوراودهياري ها نمونه موردي: -شهرستان چناران-بخش مركزي
579
مطالعه تطبيقي كاركرد ملت‌ساز عكس‌هاي انقلاب مشروطه و كاركرد توده‌ساز عكس‌هاي انقلاب اسلامي ايران
580
مطالعه تطبيقي كاشيكاري دوره تيموري در منطقه خراسان ويزد
581
مطالعه تطبيقي كاشيكاري دوره تيموري در يزد وخراسان
582
مطالعه تطبيقي كتيبه هاي نستعليق سنگي دوران قاجاريه وصفويه در تربت حيدريه
583
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در بافت هاي خودرو و برنامه ريزي شده اسلامشهر ﴿ مورد پژوهي : شهرك قائميه و شهرك واوان ﴾
584
مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در شهرهاي ايران
585
مطالعه تطبيقي گردشگري فرهنگي ايران و تركيه
586
مطالعه تطبيقي گروتسك در آثار هنري شرق و غرب ﴿مورد نگاري در آثار هيرونيمووس بوش و نگاره هاي عجايب المخلوقات﴾
587
مطالعه تطبيقي گفتمان اسلام سياسي در انقلاب اسلامي ايران و انقلاب مصر 1389
588
مطالعه تطبيقي گل و مرغ هاي دوره قاجار با منسوجات همان دوره
589
مطالعه تطبيقي گياه نگاري دو نسخه مكتب سلجوقي ؛ مفيدالخاص رازي ( موزه آستان قدس رضوي ) و الترياق ( كتابخانه ملي پاريس )
590
مطالعه تطبيقي مؤلفه هاي مرتبط با شرايط شغلي بانوان هنرمند صنايع دستي استان اصفهان (مطالعه سه حرفه فرش دستباف، قلمزني و مينا كاري)
591
مطالعه تطبيقي مالكيت زن بر نفقه از ديدگاه فقه و حقوق
592
مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار اصل انصاف در حقوق قراردادهاي ايران، حقوق انگليس و اصول قراردادهاي اروپايي
593
مطالعه تطبيقي ماهيت و مباني ضمان در فقه اماميه و اهل سنت با تكيه بر حقوق موضوعه ايران
594
مطالعه تطبيقي مباني فقهي و حقوقي رياست مرد بر خانواده
595
مطالعه تطبيقي مباني نظريه حكومت در آراء خواجه نصير الدين طوسي و غزالي
596
مطالعه تطبيقي متون تعزيه عاشورايي معاصر در ميناب با متون تاريخي
597
مطالعه تطبيقي مجاز در زبان‌شناسي كلاسيك عربي و فلسفه زبان
598
مطالعه تطبيقي مجالسي از سه شاهنامه برادران تيموري با رويكرد تاريخ اجتماعي هنر
599
مطالعه تطبيقي مجموعه آوازهاي فولكلور شماره 14 رضا والي از منظر هاموني و اركستراسيون
600
مطالعه تطبيقي محاكم و مراجع كيفري نظام قضايي ايران و افغانستان
601
مطالعه تطبيقي مديريت آموزشي از ديدگاه اسلام و تئورهاي كلاسيك ، نئوكلاسيك و نوين مديريت
602
مطالعه تطبيقي مزيت هاي رقابتي بانكهاي خصوصي ودولتي درايران بااستفاده ازمدل كارت امتيازي متوازن BSC
603
مطالعه تطبيقي مسئوليت اجتماعي شركت ها و مديريت سود در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي
604
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني تخريب محيط زيست در حقوق ايران و اسناد بين‌الملل
605
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از اتلاف عمل انسان در حقوق ايران و انگلستان
606
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از حمل و نقل موادخطرناك در ايران و موافقت نامه هاي بين المللي
607
مطالعه تطبيقي مشاركت سياسي زنان در جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري اسلامي ايران از سال 2005 تا 2018
608
مطالعه تطبيقي مشروعيت ازدواج هاي نو پيدا در فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه اماميه
609
مطالعه تطبيقي مصونيت كيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه
610
مطالعه تطبيقي مضامين نقوش منسوجات صفوي بامنابع تصويري ونگاره هاي موجود
611
مطالعه تطبيقي مضامين نقوش منسوجات صفوي بامنابع تصويري ونگاره هاي موجود.
612
مطالعه تطبيقي معامله فضولي درحقوق ايران و انگليس
613
مطالعه تطبيقي معرفت عقلي از ديدگاه مرتضي مطهري و كارل ريموند پوپر ر قلمرو اهداف عقلاني تعليم و تربيت
614
مطالعه تطبيقي معماري بازار وكيل شيراز با بازار معاصر خيابان زند براي ارائه‌ي شاخصه‌هاي ارتقاي كيفي معماري بازار معاصر خيابان زند
615
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب در ديوان حافظ و شهريار
616
مطالعه تطبيقي مفاهيم شب و روز در قرآن كريم و اساطير ايران وكارست اين مفاهيم در نگارگري
617
مطالعه تطبيقي مفهوم آزادي در انديشه سياسي اسلام شيعي و غرب معاصربا تأكيد بر آراء مرتضي مطهري و آيزايا برلين
618
مطالعه تطبيقي مقابله با فساد اداري در حقوق كيفري ايران و انگلستان
619
مطالعه تطبيقي مقررات ناظر بر اعتراض شخص ثالث به احكام مدني در نظام حقوقي ايران و عراق
620
مطالعه تطبيقي مقررات يكنواخت كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه
621
مطالعه تطبيقي مكاتب تعليم و تربيت اسلام و پراگماتيسم از منظر اصول، اهداف، محتوا و روش ها
622
مطالعه تطبيقي مكتب تبريز 1- دوره مغول با مكتب تبريز 2- دوره صفوي با استفاده از كتاب جامع التواريخ و شاهنامه شاه طهماسب
623
مطالعه تطبيقي منابع تعهدات در حقوق ايران و فرانسه
624
مطالعه تطبيقي مهارت‏هاي اجتماعي بين دانش‏آموزان مدارس شبانه‏روزي و عادي شهريزد
625
مطالعه تطبيقي موادي از اعلاميه ي جهاني
626
مطالعه تطبيقي موانع نكاح در حقوق ايران و فرانسه
627
مطالعه تطبيقي موزائيك كاري بيشاپور وگليساي سن ويتاله از نظر فرم وكاركرد
628
مطالعه تطبيقي موزاييك بيشاپور وكليساي سن ويتاله از نظر فرم وكاركرد
629
مطالعه تطبيقي موسيقي ايلام و بين النهرين در دوران باستان ( مطالعه موردي سازها و نظام موسيقايي )
630
مطالعه تطبيقي مولفه ها وشاخصه ها هاي كاشي كاري مجموعه ميدان امام وقالي اصفهان
631
مطالعه تطبيقي مولفه ها وشاخصه هاي كاشي كاري مجموعه ميدان امام وقالي اصفهان
632
مطالعه تطبيقي مولفه هاي سازمان يادگيرنده در سازمانهاي اداري ( بخش هاي خدمات ، كشاورزي و صنعت ) بوشهر
633
مطالعه تطبيقي مولفه هاي مرتبط با شرايط شغلي بانوان هنرمند صنايع ستي استان اصفهان
634
مطالعه تطبيقي ميان رويكرد دو مورخ شهير،طبري و ابن اثير نسبت به شيعه
635
مطالعه تطبيقي ميان فرم ،موضوع،كاربرد و تكنيك اجراي نقوش گچبري وديواره نگاري در دوره صفويه وقاجار
636
مطالعه تطبيقي ميزان ربط پاسخ¬هاي بازيابي شده از طريق جستجوي سؤالي در موتورهاي جستجوي معنايي و كليدواژه‌اي و سؤالي
637
مطالعه تطبيقي ميزان روايت‌مندي در داستان‌هاي كوتاه كارور و داستان آپارتماني ايران (از ديدگاه ساختگرايي جرالد پرينس)
638
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين افراد بزهكار و افراد غير بزهكار شهر يزد
639
مطالعه تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه اصفهان
640
مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
641
مطالعه تطبيقي ميناكاري معاصر ايران و ايالات متحده آمريكا
642
مطالعه تطبيقي ميناي خانه بندي با ميناي نقاشي اصفهان
643
مطالعه تطبيقي نحوه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي رشته هاي عكاسي، گرافيك، نقاشي و مجسمه سازي در جهان ﴿آمريكا، انگلستان، برزيل، تركيه، چين، فرانسه،كره، مالزي، هندوستان﴾
644
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرآيند دادرسي كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
645
مطالعه تطبيقي نحوه دخالت وكيل در فرايند دادرسي كيفري درقانون ايين دادرسي كيفري 1378 با قانون آيين دادرسي كيفري 1392
646
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
647
مطالعه تطبيقي نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حقوق ايران و فرانسه
648
مطالعه تطبيقي نشانه شناسي عروسك باران در ايران وژاپن
649
مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري آينه كاري ايراني با نقاشي نوين ﴿امپرسيونيسم، كوبيسم، فوتوريسم، اپ آرت﴾
650
مطالعه تطبيقي نظام آموزش و پرورش دوره ي ابتدايي سه كشور ژاپن، مالزي و ايران و ارائه راهكارهايي براي ايران
651
مطالعه تطبيقي نظام آموزشي دوره‌ي ابتدايي كشور جمهوري اسلامي ايران، آموزش ابتدايي فرانسه،آموزش ابتدايي تركيه،آموزش ابتدايي جمهوري آذربايجان
652
مطالعه تطبيقي نظام تربيت فردي و اجتماعي در آرمانشهر افلاطوني و مهدوي
653
مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر اكتساب و ترك تابعيت در ايران و افغانستان
654
مطالعه تطبيقي نظام طبقه بندي نايع دستي كشورهاي در حال توسعه (نمونه مطالعاتي :ايران ،هند،چين)
655
مطالعه تطبيقي نظام هاي آموزش در سازمان هاي برتر، مطالعه موردي و پروژه عملي در شركت يونيليور ايران
656
مطالعه تطبيقي نظامهاي زراعي با تاكيد بر توسعه پايدار ورامين تهران
657
مطالعه تطبيقي نظريه علت در حقوق قراردادهاي ايران با اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و اصول يونيدروا
658
مطالعه تطبيقي نظريه مينتزبرگ با آموزه هاي نهج البلاغه جهت ارائه چارچوب نقش هاي مديريتي – اسلامي
659
مطالعه تطبيقي نظريه هاي اجرايي يرژي گروتفسكي و يوجينيو باربا ( با تاكيد بر چگونگي تاثيرپذيري از تئاتر شرق )
660
مطالعه تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي با نقاشي پشت شيشه
661
مطالعه تطبيقي نقش آتشدان در نقوش برجسته ماد و هخامنشي
662
مطالعه تطبيقي نقش انسان در فرش منسوجات در دوره صفوي
663
مطالعه تطبيقي نقش انسان در فرش ومنسوجات در دوره صفوي
664
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
665
مطالعه تطبيقي نقش انگيزه در حقوق جزاي ايران و فرانسه
666
مطالعه تطبيقي نقش پرنده در گليم هاي قشقايي و شاهسون
667
مطالعه تطبيقي نقش شير در دستبافته هاي داري ﴿گليم، گبه، و قالي﴾ استان كهگيلويه و بوير احمد در سده اخير
668
مطالعه تطبيقي نقش گلدان در مناطق چالشتر و شلمزار
669
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي فرش بختياري با فرشهاي قشقايي
670
مطالعه تطبيقي نقش مايه هاي گليم شمال غرب ايران و گليم آناتولي شرقي
671
مطالعه تطبيقي نقش و رنگ در فرش و پوشاك تركمن
672
مطالعه تطبيقي نقش و رنگ در فرش و پوشاك تركمن
673
مطالعه تطبيقي نقوش پارچه و قلمكار دوره شاه عباس اول
674
مطالعه تطبيقي نقوش پارچه وقلمكار دوره شاه عباس اول
675
مطالعه تطبيقي نقوش جانوران تركيبي در ايران باستان
676
مطالعه تطبيقي نقوش جانوران تركيبي در ايران باستان
677
مطالعه تطبيقي نقوش سفال ايزنيك با نقوش فرش‌هاي عثماني و تعامل آن با نقوش سفال كوباچه دوره صفويه در قرون دهم تا دوازدهم هجري قمري
678
مطالعه تطبيقي نقوش ظروف فلزي هخامنشي و ساساني
679
مطالعه تطبيقي نقوش قاليچه هاي سيستان بلوچستان وبلوچ خراسان
680
مطالعه تطبيقي نقوش قاليچه هاي سيستان وبلوچستان وبلوچ خراسان
681
مطالعه تطبيقي نقوش كاشي‌هاي هشت‌پر قرن 12 تا 14 ميلادي ايران و سلجوقيان روم
682
مطالعه تطبيقي نقوش گچبري برج آرامگاهي رسكت منظقه دو دانگه مازندران با نقوش دوره ساساني
683
مطالعه تطبيقي نقوش مفرغ هاي لرستان وبافته هاي بختياري
684
مطالعه تطبيقي نقوش مفرغ هاي لرستان وبافته هاي بختياري
685
مطالعه تطبيقي نقوش منسوجات و فرش مكاتب اصفهان ﴿دوره صفويه﴾
686
مطالعه تطبيقي نقوش و نمادهاي اساطيري آب در هنر ايران باستان با هنر بين النهرين با تاكيد بر نمونه هاي شاخص انتخابي از تمدنهاي ايلام ماد هخامنشي و ساساني و تمدنهاي سومر آكد بابل و آشور
687
مطالعه تطبيقي نقوش ومفاهيم به كار رفته در زير انداز ها وزيور آلات ايل تركمن
688
مطالعه تطبيقي نقوش ومفاهيم به كار رفته در زيرانداز ها وزيور آلات ايل تركمن
689
مطالعه تطبيقي نقوش ونسوجات وفرش مكتب اصفهان﴿دوره صفوي﴾
690
مطالعه تطبيقي نقوش ونمادهاي قالي شكارگاه دوران صفوي با نقش برجسته هاي ساساني
691
مطالعه تطبيقي نگاره هاي بهشت و دوزخ در معراج نامه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري با تصاوير معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار
692
مطالعه تطبيقي نگاره هاي شاهنامه بايسنغري و آثار كمال الدين بهزاد در بوستان سعدي
693
مطالعه تطبيقي نگاره هاي مذهبي نقاشي هاي پشت شيشه و قهوه خانه اي
694
مطالعه تطبيقي نگاره هاي ولادت پيامبر اكرم ﴿ص﴾در﴿جامع التواريخ سير النبي﴾شكستن بت هاي معبه توسط حضرت علي﴿ع﴾در ﴿روضه الصفا-آثار المظفر﴾وواقعه غدير خمدر﴿آثار الباقيه-آثار المظفر﴾
695
مطالعه تطبيقي نگرش بورژوازي تجاري و صنعتي به آزادسازي هاي سياسي و اقتصادي مطالعه موردي شهر اصفهان
696
مطالعه تطبيقي نمادهاي ديني در نگاره هاي مرتبط با داستان هاي حضرت آدم (ع) در دو سنت ايران اسلامي و مسيحيت
697
مطالعه تطبيقي نمايندگي قراردادي در نظام هاي حقوقي ايران و انگليس
698
مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان ( مطالعه موردي : مناطق رهنان و خانه اصفهان )
699
مطالعه تطبيقي و تحليلي كارايي انرژي در حمل‌ و نقل شهري تهران با 105 شهر دنيا بر اساس شاخص هاي ساختار فضايي شهري
700
مطالعه تطبيقي و مقايسه ي روش هاي شبيه سازي تبريد (simulated annealing) و روش فراكتال (fBm) براي ساختن مدل زمين شناسي مخزن
701
مطالعه تطبيقي وتحليلي تاثير مذهب در منسوجات وپوشاك دوره ي فوي وقاجار
702
مطالعه تطبيقي وضعيت سرمايه اجتماعي در بازارهاي سنتي و مراكز خريد جديد ﴿نمونه موردي: بازار اصفهان و مجتمع خريد پارك﴾
703
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
704
مطالعه تطبيقي وظايف ضابطان دادگستري در رعايت حقوق شهروندي در حقوق ايران و فرانسه
705
مطالعه تطبيقي ومعرفي نقوش صخره اي استان مركزي ايران ﴿قيد ومزاين﴾وامريكاي شمالي ﴿اريزوناو يوتا﴾
706
مطالعه تطبيقي ونداليسم در بين دانش ‌آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
707
مطالعه تطبيقي ونمايه سازي سه بعدي فضاهاي مديريتي فارس وخوزستان از هزاره پنجم تا هزاره سوم قبل از ميلاد
708
مطالعه تطبيقي ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني صف و ستاد براساسمدل جيمز پرسي محيط زيست استان البرز
709
مطالعه تطبيقي، هنر چلنگري معاصر در اصفهان از منظر فرم شناسانه
710
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف با روش اسپكتروفتومتري
711
مطالعه تعادل دوتايي شدن برخي رنگهاي سنتزي در دما و غلظتهاي مختلف باروش اسپكتروفتومتري
712
مطالعه تعادلات فازي با استفاده از كمينه سازي تابع گيبس و معادله حالت
713
مطالعه تعادلي و سينتيكي جذب سرب به وسيله پاليگورسكويت و سيپوليت در حضور امينو اسيدهاي سيستئين و هسيتيدين
714
مطالعه تعادلي، سينتيكي و ترموديناميكي جذب روي و مس بوسيله پاليگورسكيت و سپيوليت
715
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در مسيل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب - روغن (اكتانول ، دكانول و دودكانول)
716
مطالعه تعداد سورفكتانت ، روغن و آب در ميسل هاي معكوس در سيستم هاي سه تايي لستين - آب -روغن ( اكتانول ، دكانول و دودكانول )
717
مطالعه تعداد سورفكتانت آب و روغن در ميسلهاي معكوس در سيستم سه تايي آب - لسيتين و روغن (بنزن ، تولوئن ، گزايلن )
718
مطالعه تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي با استفاده از نمودار پالس - نوترون
719
مطالعه تغيرات مد در پوشش ﴿رسمي﴾بانوان در بستر تحولات اجتماعي پس از انقلاب تاكنون
720
مطالعه تغيرات مد در پوشش ﴿رسمي﴾بانوان در بستر تحولات اجتماعي پس از انقلاب تاكنون
721
مطالعه تغيير اقليم با استفاده از شواهد رسوبي (مطالعه موردي : دشت ابراهيم‌آباد- مهريز)
722
مطالعه تغيير رخساره ها با استفاده از داده هاي لرزه نگاري و شبكه هاي عصبي
723
مطالعه تغيير شكل هاي ايزوتوپ هاي زنون )Xe( , deformation studies of xe isotopes
724
مطالعه تغيير شكل هاي ناشي از گودبرداري هاي عميق مسطح و مهار شده مطالعه موردي گودبرداري واقع در تهران
725
مطالعه تغيير شكلهاي ايزوتوپ هاي زنون
726
مطالعه تغييرات آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز و پروفايل پروتئيني جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma harzianum با اشعه گاما در افزايش پتانسيل آنتاگونيستي عليه Macrophomina phaseolina
727
مطالعه تغييرات اكسيداسيون پروتئين ها در بيماران نفروپاتي ديابتي تيپ دو بدنبال تجويز داروي لوواستاتين , study of protein oxidation valietion in the nephropaty diabetic patients type IIafter medication with lovostatine
728
مطالعه تغييرات بيان ... در سرطان معده مرتبط با هليكوباكترپيلوري
729
مطالعه تغييرات بيان ژن P5CS ﴿آنزيم A-پرولين-5-كربوكسيلات سنتاز﴾ و ميزان كربوهيدرات در ريشه و برگ گياه تراريخت تنباكو Nicotiana Tabacum) L.cv.Wisonsin تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
730
مطالعه تغييرات پارامترهاي ديناميكي براي ماسه فيروزكوه
731
مطالعه تغييرات پوشش گياهي اشكوب كف جنگلهاي مصنوعي سوزني برگ با سن هاي 8، 12 و 04 سال
732
مطالعه تغييرات تخلخل فيلم مخلوط پلي وينيل الكل و آلجينات
733
مطالعه تغييرات زمان بندي وقايع توليدمثلي خفاش ها ( Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum ( در واكنش به شرايط اقليمي تغيير يافته و رشد پس از تولد و تكوين اكولوكيشن در Myotis capaccinii و Myoti emargintaus
734
مطالعه تغييرات ساختاري آنزيم گلوتامات دهيدروژناز در شرايط اسيدي ملايم و بررسي اثر برخي از مسموميت ها بر دوباره تاخوردن ، فعال شدن مجدد و تجمع آن
735
مطالعه تغييرات سطح آنزيم لاكتات دهيدروژناز و تعداد پلاكت در طي درمان بيماري پورپوراي ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك ﴿TTp) قبل و بعد از تعويض پلاسما ﴿TPE)
736
مطالعه تغييرات سطحي نانويي ايجاد شده برروي كالاي پلي پروپيلن بوسيله عمليات توام پلاسما و گرفت
737
مطالعه تغييرات سيستم كربنات درياچه اروميه با چهار دانسيته مختلف طي فرايند تبخير در دماي 25درجه سانتي گراد
738
مطالعه تغييرات ضريب انتقال حرارت در عمليات حرارتي
739
مطالعه تغييرات عدد ناسلت نسبت به نوع جريان سينوسي داخل ميكرولوله و شبيه سازي آن به همراه بررسي توزيع آماري عدد ناسلت
740
مطالعه تغييرات فرهنگي در عشاير اسكان يافته ايل قشقايي (نمونه موردي شهرستان فيروزآباد، استان فارس)
741
مطالعه تغييرات فشار داخل چشم در بيماران داراي لنز داخل چشمي كه با ليزر YAG :Nd در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 84-83 هـ . ش كپسولوتومي خلفي شده اند.
742
مطالعه تغييرات كاربري اراضي و ارزش املاك ناشي از الگوي توسعه حمل و نقل محور )TOD( در مناطق شهري تهران مطالعه موردي: ايستگاه مترو دانشگاه علم وصنعت (دردشت )
743
مطالعه تغييرات كمي پروتئينهاي محلول ومتابوليهاي ثانويه برگ وپروتئين هاي ذخيره اي بذزارقام سويادرواكنش به تنش خشكي G G Iycine maxl )
744
مطالعه تغييرات مكاني برخي از فلزات سنگين در خاك هاي اطراف معدن مس سرچشمه
745
مطالعه تغييرات ميزان هورمون‌هاي اكسين و سيتوكينين در گياهان باززايي شده و كالوس تنباكو(Nicotiana rustica L.)
746
مطالعه تغييرات هورمون آديپونكتين در زنان با درجات مختلف چاقي
747
مطالعه تفاوتهاي نوشتاري در آثار نويسندگان معاصر ايراني با توجه به متغير جنسيت
748
مطالعه تقارن هاي همديس غير نسبيتي و تناظر شان با تقارن هاي مرز فضاي پاددوسيته
749
مطالعه تقويت كششي و خمشي تير فولادي توسط فابريكهاي FRP
750
مطالعه تك لايه هاي خود سازگارL- سيستين تشكيل شده روي الكترود پلي كريستالين طلا و بكارگيري آن در اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز مس در خون
751
مطالعه تكنيك ساخت سفال‌هاي دوره نوسنگي مكشوفه ازتپه گاوكشي اسفندقه- جيرفت (اوايل هزاره هفتم و اواخر هزاره ششم پيش ازميلاد)
752
مطالعه تكنيكهاي خلاقه طراحي در چاپهاي دستي پارچه درايران وكاربردي كردن آن در توليد صنعتي
753
مطالعه تكوين و شناسائي كانيهاي رسي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
754
مطالعه تلفيق معيار تنكي جيني با تبديل موجك در حس گري فشرده تصاوير دو بعدي
755
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه از جنس تاناستوم بوسيله مطالعات پروتئيني وآنزيمي در البرز
756
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان دو گونه ازجنس تاناستوم به وسيله مطالعات پروتئيني و آنزيمي در البرز
757
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران Achillea bieberstinii،Achillea millefolium،Achillea nobilis به وسيله ماركرهاي پروتئيني و آنزيمي
758
مطالعه تمايز ژنتيكي ميان سه گونه از جنس بومادران به وسيله مارگرهاي پروتئيني وآنزيمي
759
مطالعه تمايز سلولهاي بنيادي به سلولهاي عصبي روي ميكروذرات بر پايه پلي α-هيدروكسي اسيد
760
مطالعه تناوب رسوبات آهكي/مارني/شيلي سازند گرو، با نگرشي ويژه به نقش رخساره ها و دياژنز در كنترل سطح آبهاي زيرزميني در سد مطالعاتي ليله در غرب كرمانشاه
761
مطالعه تنش پسماند در جوشكاري با فيلرهاي LTT
762
مطالعه تنش پسماند در ورق هاي نانو ساختار شده توسط قالب كنگره اي محدود شده CGP)
763
مطالعه تنشهاي پس ماند ناشي از فرآيند تزريق در قطعات پلاستيكي
764
مطالعه تنوع پذيري ژنوم A در گونه هاي جنس Triticum در ايران با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و سيتوژنتيك
765
مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموزي AG - 2 قارچ Rhizoctonia Solani Kuhn جداشده از گياه چمن (Lolium Perenne L. ) با استفاده از نشانگر پكتيك زايمو گرم(Pectic Zymogram )
766
مطالعه تنوع روش هاي جاري پايش وضعيت و اثربخشي هريك در صنعت تجهيزات دريايي
767
مطالعه تنوع ريخت شناسي در جمعيت هاي مختلف گونه هاي گياهي Psathyrostachys fragilis (Bioss.) Nevski
768
مطالعه تنوع زيستي گونه. Aegilops cylindrica Host درايران
769
مطالعه تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد و صفات زراعي در برخي از فاميل هاي F3 برزك﴿.Linum usitatissimum L﴾
770
مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي ISSRو SSR و شناسايي نشانگرهاي Informative براي صفات كمي برنج در شرايط تنش خشكي
771
مطالعه تنوع ژنتيكي بخشي از ژرم پلاسم برنج ايراني براساس صفات مورفولوژي و نشانگر رپيد (RAPD)
772
مطالعه تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي خانواده يchry sophidae جمع آوري شده ازبعضي مناطق دراستانهاي تهران وكرمانشاه بااستفاده ازنشانگرهاي مولكولي
773
مطالعه تنوع ژنتيكي درون و بين گونه هاي مريم گلي ﴿.Salvia sp.﴾ با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP و كل تركيبات فنولي
774
مطالعه تنوع ژنتيكي زنبور عسل معمولي (melliferaApis)در نواحي مختلف استان همدان با استفاده از ماركرهاي ميكروستلايت (Microsatellite)
775
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي توده هاي بومي بزرك و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
776
مطالعه تنوع ژنتيكي صفات زراعي و اجزاي عملكرد در برخي از جمعيت هاي بزرك﴿.Linum usitatissimun L﴾
777
مطالعه تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته گندم دوروم با استفاده از صفات آگرو-فيزيولوژيك ، شاخص هاي مقاومت به ...
778
مطالعه تنوع ژنتيكي نخود در منطقه شهربابك و موتاسيون زايي به وسيله تابانيدن ليزر
779
مطالعه تنوع ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا زراعي phaseolus vulgaris L. بر اساس خصوصيات مورفولوژيك فنولوژيك و نشانگرهاي پروتئيني
780
مطالعه تنوع ژنوم D در گونه Aegilopstauschiicoss در ايران با استفاده از ماكرهاي مولكولي
781
مطالعه تنوع ژنومD گونه هاي متعلق به گروه Aegilops-Triticum در ايران با استفاده از ماركرهاي سيتوژنتيك و مولكولي
782
مطالعه تنوع سيتوژنتيكي اجداد وحشي گندم
783
مطالعه تنوع گروه آتاستوموزي AG - I - IA قارچ Rhizoctonia solani kuhn جداشده از برنج با استفاده ازنشانگر پكتيك زايموگرام ( Pectic zymogram)
784
مطالعه تنوع مورفولوژيك و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در جمعيت هاي بومادران هزار برگ در دو شرايط آبياري
785
مطالعه تنوع ميزان فلاونوئيدهاي موجود در برگ و پوسته بذر گلرنگ و ارتباط آن با خصوصيات زراعي گلرنگ در دوتاريخ كاشت بهاره و تابستانه
786
مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
787
مطالعه تنوع و واگرايي در جمعيت هاي گونه(Silene schafta (Caryophyllaceaeدر ايران
788
مطالعه تنوع وراثتي و روابط بين گونه اي در جنس Trifolium L.
789
مطالعه تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس.Triticum L در ايران با استفاده از ماركر مولكولي ISSR
790
مطالعه تنوعات ژنتيكي ژن CYP1A1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
791
مطالعه تهيه امولسيون پايدار آب در روغن (W/O ) و ساخت اجوانت روغني مونتانايد جهت تهيه واكسن هاي روغني نظير نيوكاسل
792
مطالعه توابع خاص با تاكيد بر كاربرد آنها در حسابان كسري
793
مطالعه توان سود حسابداري در پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي
794
مطالعه توان عملي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي (مقطع سوم دبيرستان ) در بكارگيري رياضيات تدريس شده
795
مطالعه توان هاي بالقوه و بالفعل گردشگري در توسعه كالبدي شهر ري
796
مطالعه توانمندسازي كاركنان برپايه مديريت دانش درشبكه سه سيما
797
مطالعه توپولوژيكي مجتمع استقلال گراف‌ها
798
مطالعه توريهاي پراش قطبشي
799
مطالعه توزيع امكانات و خدمات آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور و ارائه الگوي آموزشي مناسب براي آموزش از راه دور ايران از ديدگاه دانشجويان ، اساتيد و مديران
800
مطالعه توزيع ايستگاه هاي باران سنجي در استان فارس مطابق روش هيپسومتري
801
مطالعه توزيع بافتي و بررسي اثرات سمي ناشي از عنصر روي در موشهاي صحرايي نر سنجش كلينيكي كيلتورهاي دفراسيروكس و دفريپرون بصورت كيليت درماني مجزا و تركيبي در دفع فلز روي و بررسي صدمات ناشي از فلز روي
802
مطالعه توزيع زمان اقامت سيال وهيدروديناميك آن دريك راكتور دوبعدي مستطيلي توسط آناليز عكس
803
مطالعه توزيع فلزات سنگين و نگهداشت آنها در رسوبات دانه ريز، مجاور معدن طلاي داشكسن كردستان
804
مطالعه توزيع كسينوس هايپربوليك بور جديد
805
مطالعه توزيع هاي وزني براساس ميانگين مانده عمر و مخاطره رقابتي وابسته تحت سانسور هيبريد فزاينده نوع دو در توزيع وايبل دو متغيره مارشال -الكين
806
مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس
807
مطالعه توزيع و منشأ فلزات سنگين در اندازه‌هاي مختلف (ماسه، گل و كل رسوب) رسوبات ساحلي درياي عمان
808
مطالعه توسعه فناوري مولدهاي فتوولتائيك براساس تحليل اختراعات
809
مطالعه توسعه منابع انساني و تاثير آن بر سرمايه فكري كاركنان اداره ي آموزش و پرورش شهرستان ملارد
810
مطالعه توسعه يك گرداب در يك جريان برشي لايه اي شده چرخان
811
مطالعه توصيفي- تحليلي نگاره هاي فالنامه شاه طهماسبي
812
مطالعه توليد آنزيم هاي سلولازي قارچ تريكودرما وبررسي اثر آنها بر سوبستراهاي طبيعي ، كلون كردن وتعيين توالي ژن egle قارچ Trichoderma
813
مطالعه توليد آنزيمها و شناسايي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز و بتاگلوكوزيداز در قارچ تريكودرما
814
مطالعه توليد آنزيمهاي سلولازي و شناسائي ژنهاي اندوگلوكانازوبتاگلوكوزيداز در جدايه هاي باكتري سلولوموناس
815
مطالعه توليد انبوه شاتون از طريق شكست موضعي آن
816
مطالعه توليد سايكلوگلوكانوترانسفراز توسط باسيلوس گونه DSM2523 درون راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي
817
مطالعه توليد كنسرو زيتون و بررسي برخي از ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژيكي آن
818
مطالعه توليد لاكتيك اسيد توسط قارچ رايزوپوس اوريزا با استفاده از پساب واحد توليدي نشاسته در يك راكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
819
مطالعه توليد نانوپارتيكل هاي سيدرو فور توسط ميكروارگانيسم ها
820
مطالعه توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران طي سال هاي 1390-1380 , study of the scientific production of faculy payame noor university centerf tehran during 1002-1102
821
مطالعه تيره رزاسه دراستان اصفهان
822
مطالعه تيره ي رزاسه در استان اصفهان
823
مطالعه تيمين و اوراسيل و بعضي از مشتقات آنها با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
824
مطالعه ثابت هاي پايداري برخي كمپلكس هاي فلزي واسطه با-B دي كتون ها با استفاده از اسپكتروفتومتري UV-Vis , study of stability constants of some of the transition metal complexes with B-diketone by spectrophotometery UV-Vis
825
مطالعه جابجايي درون مولكولي اكسيژن در برخي تركيبات چند حلقه اي هتروسيكل با استفاده از روشهاي از اساس
826
مطالعه جاذب هاي پايه اتمي بر روي نيمرساناهاي آلي دو بعدي فتالوسيانين وگرافن به كمك نظريه تابعي چگالي
827
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
828
مطالعه جامع انواع روشهاي حذف نيترات از آب و طراحي يك واحد نمونه
829
مطالعه جامع ضريب فرسايش باران در ايران و تهيه نقشه هاي پهنه بندي
830
مطالعه جامع عوامل موثر بر پديده باريت سگ در سيال حفاري و راه كارهاي كاهش آن
831
مطالعه جامع قطب گردشگري ريجاب
832
مطالعه جامعه شناختي پنهانكاري جنسي در زندگي روزمره دختران
833
مطالعه جامعه شناختي رابطه سبك‌زندگي زنان شهر تهران و قرباني‌شدن رشتۀ جامعه شناسي مسائل اجتماعي
834
مطالعه جامعه شناختي عوامل موثر بر شكل گيري سليقه هنري و نوع مصرف هنري با تاكيد بر نقش سرمايه فرهنگي ﴿مطالعه موردي مخاطبان آثار نقاشي مدرن و نقاشي عوام پسند در شهر تهران﴾
835
مطالعه جامعه شناختي فردگرايي – جمع گرايي و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان)
836
مطالعه جامعه شناختي موفقيت و فرايندهاي اصلي اجتماعي آن در تجربه زيسته كارآفرينان اجتماعي از چشم اندازي پديدارشناختي: به سوي يك نظريه محدود
837
مطالعه جامعه شناسانه درباره سينماي آخرالزماني هاليوود از زمان جنگ سرد تا زمان حاضر و تاثير اعتقادات مسيحي بر روي اين گونه ي سينمايي
838
مطالعه جامعه شناسي (فيتوسوسيولوژي) مراتع ييلاقي ساري (آجيردشت )
839
مطالعه جامعه شناسي گياهي ﴿فيتوسوسيولوژي﴾مراتع ييلاقي دودانگه ساري ﴿بندبن﴾
840
مطالعه جامعه شناسي گياهي و تهيه نقشه گياهي كوير سيرجان استان كرمان
841
مطالعه جامعه يهوديان ايران از ديدگاه جامعه شناسي (نمونه: جويباره اصفهان)
842
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿1990 -1950﴾
843
مطالعه جان بخشي به اشياء در آبجكت انيميشن هاي اروپاي شرقي ﴿1990 -1950﴾
844
مطالعه جايگاه بازآفريني شهري در خلق فضاهاي شهري پويا مورد پژوهش: محله كهنه‌گل شهر ورامين
845
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
846
مطالعه جايگاه تئاتر در توسعه اقتصادي كشور
847
مطالعه جايگاه تئاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تئاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
848
مطالعه جايگاه تاتر عروسكي به مثابه هنري غير مستقل از تاتر انساني در قرن بيستم با تاكيد بر نظريه ابر عروسك ادوارد گوردون كريگ
849
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
850
مطالعه جايگاه مشاركت مردم در روند بهسازي سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: محله قوهه، شهر پاكدشت)
851
مطالعه جايگاه مشاركت مردمي در بازآفريني پهنه هاي ناكارآمد شهري و تاثير آن در ارتقاء كيفيت محيط شهر ( مورد پژوهش: محله اتابك منطقه15 كلان شهر تهران)
852
مطالعه جايگاه مكاتب فلسفي تربيتي در درس تربيت بدني دوره متوسطه ايران
853
مطالعه جايگاه مولفه هاي مديريت تحول در مديريت مدارس شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي 09 - 19
854
مطالعه جايگاه نور در نمايش آثار موزه اي
855
مطالعه جايگاه هاي عرضه سوخت به عنوان يك عنصر شهري جهت ارائه ملاحظاتي در مكان يابي آن ها
856
مطالعه جايگزيني ازن به جاي هيدروژن جهت گوگرد زدايي نفت سفيددرپالايشگاه كرمانشاه
857
مطالعه جبرهاي از نوع كوهن- مكالي متناهي
858
مطالعه جداسازي سول ها به كمك داي الكتروفورسيس و مقايسه با ساير روش ها
859
مطالعه جداسازي كادميم با استفاده از استخراج مايع-مايع در سامانه‌هاي ريزسيالشي
860
مطالعه جداسازي ميكروذرات معلق در سيال، توسط ميكروكانال حلزوني به روش شبيه سازي عددي
861
مطالعه جديد درباره بي حس كننده هاي موضعي
862
مطالعه جذب H2S برروي سطح بروفن B36
863
مطالعه جذب اپتيكي خطي و غير خطي در نانو ساختارها
864
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چكالي
865
مطالعه جذب اتانول بر روي نانو كلاستر روي اكسايد داپ شده با كبالت با استفاده از روش تابعيت چگالي
866
مطالعه جذب داروهاي غيراستروئيدي ايبوپروفن و ديكلوفناك توسط نانوحامل¬هاي معدني دوهيدروكسيدي لايه¬اي
867
مطالعه جذب رطوبت و خوردگي كامپوزيت پلي استر غير اشباع مقاوم شده با الياف شيشه E
868
مطالعه جذب سطحي مولكول CO روي سطح ﴿Pt ﴾ 111
869
مطالعه جذب فيزيكي و شيميايي گازهاي اكسيژن ،كربن مونوكسيد و آنيون سانيدبا پورفيرين آهن دار دوپه شده بر روي فولرنC76
870
مطالعه جذب كادميوم توسط باكتري اكروباكتريوم ، يك جاذب جديد جداسازي شده از خاك هاي آلوده به آفت كش هاي شيميايي
871
مطالعه جذب مولكولهاي گازي توسط مولكول C06 با روش بستگي قوي
872
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدها دوگانه لايه اي
873
مطالعه جذب نيكوتين وقطران از دود سيگار توسط هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
874
مطالعه جذب و تفكيك كربن مونوكسيد به همراه هيدروژن بر روي سطح آلياژ آهن- مس و نانو كلاسترهاي آن
875
مطالعه جراحي داخل پريتوئن و خارج پريتوئن در بيماران با آنوريسم و انسداد آئورت و ايلياك پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسيناي رشت 1384-1374
876
مطالعه جرم شناختي قتلهاي ناموسي (برسي موردي در استان فارس )
877
مطالعه جريان بحراني دستگاههاي دو لايه اي ابر رسانا- بهنجار(N/S)
878
مطالعه جريان پايا و نفوذپذيري مغناطيسي در نانوحلقه هاي كوانتومي با هندسه هاي غيردايره اي در حضور ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي
879
مطالعه جريان خون و تحليل تنش در مدل دوشاخگي شرياني با درنظرگرفتن اندركنش جامد - سيال
880
مطالعه جريان دانش فني در حوزه خالص سازي و بازيابي تركيبات هيدروكربني از طريق تحليل روابط استنادي بين پروانه هاي ثبت اختراع
881
مطالعه جريان دوفازي در رژيم جريان لخته‌اي به روش رديابي جبهه
882
مطالعه جريان سيال درون نانو لوله هاي خم دار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
883
مطالعه جريان مولكولي ناقل هاي عصبي اپي نفرين ، نوراپي نفرين ، سروتونين ، استيل كولين ودوپامين ازداخل نانولوله هاي كربني آرمچير (01و01) وزيگزاگ (0و81... )
884
مطالعه جريان نفت خام حاوي ذرات رسوب آسفالتين در محيطهاي متخلخل
885
مطالعه جريان نفوذي مولكول هاي آب در يك نانو چنبره نوع زيگزاگ با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
886
مطالعه جريان هاي تراكم ناپذير با سطح مشترك : توسعه مدل هاي كشش سطحي و تلاطم در روش ادي هاي بزرگ
887
مطالعه جريان هاي جزئي آب و نفت در محيطهاي متخلخل : شبيه سازي كامپيوتري و بررسي آزمايشگاهي
888
مطالعه جغرافيائي شهرستان بوير احمد سردسير
889
مطالعه جغرافيائي مراكز آموزشي اصفهان
890
مطالعه جغرافياي خور (طبيعي- انساني- اقتصادي)
891
مطالعه جفت شدگي تبادلي ناخالصي هاي مغناطيسي در نانوساختارهاي گرافيني
892
مطالعه جلبكهاي آهكي و محيط رسوبي سازند تاربور در جنوب سميرم رودآباد- ماندگان
893
مطالعه جلوه هايي از تصويرسازي و آفرينش هنري در قرآن و تاثير آن بر مثنوي معنوي مولانا با تاكيد بر دفتر دوم
894
مطالعه جنبه هاي شيميايي پليمريزاسيون HDPE با كاتاليستهاي زيگلرناتا شامل: مكانيسم و سينتيك
895
مطالعه جنبه‌هاي آموزش غير مستقيم و بهبود هوش هيجاني كودكان پيش دبستان در مجموعه انيميشني دوراي جستجوگر
896
مطالعه جنگ افزارهاي فلزي ايران در عصر آهن ﴿ 550-1500 پ.م.﴾ و رابطه آن با شكل گيري حكومت هاي نيمه متمركز
897
مطالعه جهت ايجاد موزه صنايع دستي و مردم شناسي عشاير قشقايي در شيراز
898
مطالعه جهت حذف عيب حفره تونلي درجوش اصطكاكي اغتشاشي شانه ثابت آلياژ آلومينيوم6061
899
مطالعه جو سازماني و ارتباط آن با رفتار تسهيم دانش كاركنان شهرداري منطقه 5 تهران
900
مطالعه جو سازماني و رابطه آن با ميزان خلاقيت مديران دبيرستان هاي شهر دزفول
901
مطالعه جوشكاري نقط هاي آلياژهاي آلومينيوم به روش اصطكاكي اغتشاشي FSSW)
902
مطالعه چالش هاي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه در پرورش مهارت هاي شهروندي براساس مدل كلاين
903
مطالعه چالشهاي نظام تعليم و تربيت ايران و ارائه راههاي برون رفت از آسيب هاي موجود
904
مطالعه چاه كوانتومي گاليوم نيتريد/اينديوم گاليوم نيتريد وكاربرد آن در ليزرديودها وديورهاي نور تاب
905
مطالعه چرخدنده هاي موجود درسيستم مهار كشتي وتحليل نيرو
906
مطالعه چرخنده ضربه اي كوانتومي تعميم يافته
907
مطالعه چسبندگي الياف پليمري و شيشه به محصولات پايه سيماني
908
مطالعه چسبندگي بين سطحي كامپوزيت پلي پروپيلن - پودر چوپ با استفاده از پلي وينيل بوتيرال
909
مطالعه چسبندگي پلي اتيلن بر آلومينيم و بررسي تئوريهاي مربوطه
910
مطالعه چسبندگي سامانه پلي وينيل كلرايد/ دي اكتيل فتالات به فلزات
911
مطالعه چسبندگي مركب چاپ بر روي زمينه پلي پروپيلن آماده سازي شده با سيلان و CPO ﴿پلي اولفين كلرينه﴾
912
مطالعه چگونگي اثر پلي و ينيل استات برخواص شيميايي و فيزيكي كالاي پنبه اي
913
مطالعه چگونگي امكان پياده سازي BIM در پروژه هاي عمراني با رويكرد بررسي چالش هاي آن با روش AHP فازي
914
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
915
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
916
مطالعه چگونگي پراكنش نانو رس اصلاح شده در مخلوط الاستومري RBS/MDPE و تاثير آن بر مورفولوژي مخلوط
917
مطالعه چگونگي تشكيل و ميزان تغيير پذيري خاكهاي چندين واحد نقشه در منطقه فرخشهر شهركرد
918
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
919
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعيين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
920
مطالعه چند بعدي ياتاقان هاي موتور سه استوانه با استفاده از نرم افزار AVL-EXCITE
921
مطالعه چند زمينه اي در توصيف مخازن كربناته كنگان و دالان، ميدان گازي پارس جنوبي ﴿فازهاي 7،6 و 8﴾، خليج فارس
922
مطالعه چند متغيره ي طيفي برهم كنش پورفيرين با رشته ي انتهايي DNA انساني
923
مطالعه چينه شناسي و تحول حيات مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه آباده
924
مطالعه چينه شناسي و زمين شناسي ميادين نفت وگاز كشور عراق
925
مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين- تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
926
مطالعه چينه نگاري سنگي و زيستي سنگهاي رسوبي پالتوژن شمال تالاب سولفان جاده ايزه جاده چهارمحال و بختياري
927
مطالعه چينه نگاري و ميكروفاسيس توالي پالئوژن جهرم آسماري برش غار بيدگل گوجان چهارمحال و بختياري
928
مطالعه چينه نگاري و ميكروناسيس سنگ هاي رسوبي پالئوژن روستاي ده چشمه پيرغار، جنوب غرب شهركرد
929
مطالعه حافظه آسيب‌ديده و بازتاب مشخصه‌هاي تصويري و محتوايي آن در انيميشن‌ مستقل و تجربي
930
مطالعه حالت هاي الكتروني تحريك شده مشتقات نفتالن
931
مطالعه حالت‌هاى الكترونى تحريك‌شده تركيبات آروماتيك پروتون‌دار: فنانترن، پايرن و 2-پايريدون‌
932
مطالعه حالتهاي الكتروني بر انگيخته و پايه و خاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
933
مطالعه حالتهاي الكتروني برانگيخته و پايه وخاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
934
مطالعه حالتهاي الكتروني تحريك شده برخي از تركيبات آروماتيك (مشتقات فنولي)
935
مطالعه حالتهاي تبهگن در بيلياردهاي كوانتومي
936
مطالعه حجم توليد ترافيك كاربري هاي شهري و برنامه ريزي مرتبط با آن﴿نمونه موردي:شهر نيشابور﴾
937
مطالعه حدس اسلندر-ريتن براي حلقه‌هاي گرنشتاين
938
مطالعه حذف به همراه زيستي (كومتابوليك) پارانتيتروفنل به وسيله رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل
939
مطالعه حذف بيولوژيكي آمونياك از پساب پتروشيمي خراسان
940
مطالعه حذف رنگ ها از پساب صنعتي با استفاده از خاك
941
مطالعه حرفه قالي بافي در شهر نجف آباد دوره معاصر وتحليل آن برمبناي ماتريس swot
942
مطالعه حركت رول آزاد كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
943
مطالعه حركت رول كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
944
مطالعه حساسيت رفتار تونلهاي شهري نسبت به خواص ژئوتكنيكي ذاتي خاك و خواص هندسي تونل ﴿مطالعه موردي: بخش شمالي خط شمالي جنوبي متروي اصفهان﴾
945
مطالعه حساسيت سنجي عوامل اصلي مخزن بر اهميت انسداد ميعانات در تحليل داده هاي مخازن گاز ميعاني
946
مطالعه حسگرهاي مگنتواپتيكي براساس دوپايداري نوري در نانوذرات غيرخطي
947
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
948
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
949
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون (موزه قزوين )
950
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون ﴿موز قزوين﴾
951
مطالعه حفاظتي و مرمتي شير سنگي
952
مطالعه حفاظتي ومرمتي شيرسنگي
953
مطالعه حفره با استفاده از برهمكنش ليزر Nd:Yag با فلز مس
954
مطالعه حفره زايي و بررسي نقش آن در كشش پذيري الياف محلول ريسي شده پلي اكريلونيتريل
955
مطالعه حفظ و مرمت يك پيكره قالبي فلزي
956
مطالعه حلال پوشي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيونهاي قليائي خاكي با چند حلال غيرمائي در نيترومتان به روش رزونانس مغناطيسي هسته
957
مطالعه حلقه هاي تعويض پذير تماما دوري و تماما زنجيري
958
مطالعه حلقه هاي كرول
959
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احيا: حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
960
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احياء حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
961
مطالعه حوادث نيروگاه ها و ارائه سيستم بهبود مستمر جهت كاهش حوادث
962
مطالعه حوزه آبخيز هامانه - بن كر
963
مطالعه خاستگاه نقوش جانوري وگياهي سنگ مزار آرامگاه تخت فولاد اصفهان با رويكرد نماد شناسانه
964
مطالعه خاصيت اپتوكايرال نانو ساختارهاي پلاسموني
965
مطالعه خاصيت انتقال و رهايش كنترل شده دارو در نانو كامپوزيت هاي پليمر-خاك رس
966
مطالعه خاصيت عبوردهي هوا در لايي هاي بي بافت نانو در توليد پوشاك
967
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41 MCM-
968
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41MCM
969
مطالعه خدمات برق مشتركين شركت توزيع برق استان يزد
970
مطالعه خرابي كامپوزيت‌هاي شيشه/پلي‌استر تحت بارگذاري مود II با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي حاصل از آزمون فراصوتي آكوستيك اميشن
971
مطالعه خشك كردن تلفيقي الكترو هيدروديناميك - همرفت ورقه هاي قارچ خوراكي تكمه اي
972
مطالعه خشك‌كردن برگ‌هاي نعناع با سه روش متفاوت (همرفت اجباري، بستر شناور و الكتروهيدروديناميك)
973
مطالعه خصلت آروماتيسته مشتقات جديد تريا پنتا فولو آلن ها C7H5X با استفاده از روش DFT
974
مطالعه خصلت آروماتيسيته مشتقات جديدتري فولوآلنهاC5H4X با استفاده از محاسبات كوانتومي
975
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
976
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
977
مطالعه خصوصيات ترموفيزيكي نان سنگك طي پخت
978
مطالعه خصوصيات جريان پيرامون كوله و پايه در بستر مسطح
979
مطالعه خصوصيات زراعي و كيفيت دانه لاينهاي داخلي و خارجي گندم دوروم در منطقه اصفهان
980
مطالعه خصوصيات زمين شناسي مهندسي لغزش هاي خاكي بهاباد
981
مطالعه خصوصيات ظاهري، فيزيولوژيك، بيوشيميايي و تحمل به تنش خشكي و شوري در توده هاي بومي علف گندمي (Agropyron spp)
982
مطالعه خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي اگروباكتريوم هاي جدا شده از ميزبان هاي مختلف در مناطق مختلف ايران
983
مطالعه خصوصيات فنوتيپي وژنوتيپي باكتري هاي متعلق به خانواده Enterobacteriaceae عامل پوسيدگي نرم سيب زميني دراستان كرمانشاه
984
مطالعه خصوصيات فيزيكو شيميايي برخي از ارقام سيب زميني استان اصفهان (مورن ، مارفوناواگريا) به صورت خام و فرآيند شده طي مدت انبارداري سيب زميني
985
مطالعه خصوصيات فيزيكي نانوذرات براساس برخورد به سطح الكترود و توسعه روش هاي الكتروشيمي تجزيه اي با حساسيت بالا
986
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و آگرونوميكي لاين هاي سورگوم دومنظوره (علوفه‌اي-دانه) جهت شناسايي لاين برتر در مراحل مختلف قطع آبياري
987
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و مولكولي شپشك هاي درختان ميوه با تأكيد بر خانواده Diaspididae و شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد آن ها در استان مركزي
988
مطالعه خصوصيات مولكولي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز II از قارچ Trichoderma parceramosum و اندوگلوكانازI از قارچ Trichoderma reesei PTCC5142
989
مطالعه خصوصيات هيدرومكانيكي درزهاي سنگي دراثر برش
990
مطالعه خط و رنگ در مصحف شريف و كاربرد آن در چيدمان سراميكي با مفهوم توحيد (مطالعه موردي: گنجينه قرآن هاي خطي موزه آستان قدس رضوي)
991
مطالعه خط واره هاي ساختاري و گسل هاي شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
992
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسل هاي پنهان منطقه البرز مركزي با استفاده از داده هاي ريخت زمين ساختي و مغناطيسي هوايي
993
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسلهاي پنهان شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
994
مطالعه خفتگي و جوانه زني بذر در دو گونه زالزالك بومي ايران
995
مطالعه خمش و كمانش تير ستون بتن مسلح تقويت شده با كامپوزيت
996
مطالعه خواص آليا‍‍ژ NR/SBR در حضور تقويت كننده
997
مطالعه خواص آناليتيكي و كاربردهاي تجزيه اي ميتل دو پا
998
مطالعه خواص اپتيكي و مغناطيسي نانو كامپوزيت Cu-Znfe2o4 آراييده شده با هرسپتين
999
مطالعه خواص اسيدي، بازي و قدرت تشكيل كمپلكس تعدادي از مشتقات كوئينولين با كايتونهاي CO و NI و CU
1000
مطالعه خواص الكترواپتيكي گاليوم آلومينيوم نيترات GaAIN براي استفاده در ليزر نيم رسانا , Study electroptical peroperties of GaAIN for using insemiconductor lasers
بازگشت