<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه جهت حذف عيب حفره تونلي درجوش اصطكاكي اغتشاشي شانه ثابت آلياژ آلومينيوم6061
2
مطالعه جو سازماني و ارتباط آن با رفتار تسهيم دانش كاركنان شهرداري منطقه 5 تهران
3
مطالعه جو سازماني و رابطه آن با ميزان خلاقيت مديران دبيرستان هاي شهر دزفول
4
مطالعه جوشكاري نقط هاي آلياژهاي آلومينيوم به روش اصطكاكي اغتشاشي FSSW)
5
مطالعه چالش هاي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه در پرورش مهارت هاي شهروندي براساس مدل كلاين
6
مطالعه چالشهاي نظام تعليم و تربيت ايران و ارائه راههاي برون رفت از آسيب هاي موجود
7
مطالعه چاه كوانتومي گاليوم نيتريد/اينديوم گاليوم نيتريد وكاربرد آن در ليزرديودها وديورهاي نور تاب
8
مطالعه چرخدنده هاي موجود درسيستم مهار كشتي وتحليل نيرو
9
مطالعه چرخنده ضربه اي كوانتومي تعميم يافته
10
مطالعه چسبندگي الياف پليمري و شيشه به محصولات پايه سيماني
11
مطالعه چسبندگي بين سطحي كامپوزيت پلي پروپيلن - پودر چوپ با استفاده از پلي وينيل بوتيرال
12
مطالعه چسبندگي پلي اتيلن بر آلومينيم و بررسي تئوريهاي مربوطه
13
مطالعه چسبندگي سامانه پلي وينيل كلرايد/ دي اكتيل فتالات به فلزات
14
مطالعه چسبندگي مركب چاپ بر روي زمينه پلي پروپيلن آماده سازي شده با سيلان و CPO ﴿پلي اولفين كلرينه﴾
15
مطالعه چگونگي اثر پلي و ينيل استات برخواص شيميايي و فيزيكي كالاي پنبه اي
16
مطالعه چگونگي امكان پياده سازي BIM در پروژه هاي عمراني با رويكرد بررسي چالش هاي آن با روش AHP فازي
17
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
18
مطالعه چگونگي بازنمايي سيماي زن مسلمان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
19
مطالعه چگونگي پراكنش نانو رس اصلاح شده در مخلوط الاستومري RBS/MDPE و تاثير آن بر مورفولوژي مخلوط
20
مطالعه چگونگي تشكيل و ميزان تغيير پذيري خاكهاي چندين واحد نقشه در منطقه فرخشهر شهركرد
21
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
22
مطالعه چگونگي حركت مذاب در قالب و تعيين سرعت و ميزان پيشروي مذاب به كمك كامپيوتر
23
مطالعه چند بعدي ياتاقان هاي موتور سه استوانه با استفاده از نرم افزار AVL-EXCITE
24
مطالعه چند زمينه اي در توصيف مخازن كربناته كنگان و دالان، ميدان گازي پارس جنوبي ﴿فازهاي 7،6 و 8﴾، خليج فارس
25
مطالعه چند متغيره ي طيفي برهم كنش پورفيرين با رشته ي انتهايي DNA انساني
26
مطالعه چينه شناسي و تحول حيات مرز دوران اول و دوم زمين شناسي در ناحيه آباده
27
مطالعه چينه شناسي و زمين شناسي ميادين نفت وگاز كشور عراق
28
مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين- تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
29
مطالعه چينه نگاري سنگي و زيستي سنگهاي رسوبي پالتوژن شمال تالاب سولفان جاده ايزه جاده چهارمحال و بختياري
30
مطالعه چينه نگاري و ميكروفاسيس توالي پالئوژن جهرم آسماري برش غار بيدگل گوجان چهارمحال و بختياري
31
مطالعه چينه نگاري و ميكروناسيس سنگ هاي رسوبي پالئوژن روستاي ده چشمه پيرغار، جنوب غرب شهركرد
32
مطالعه حافظه آسيب‌ديده و بازتاب مشخصه‌هاي تصويري و محتوايي آن در انيميشن‌ مستقل و تجربي
33
مطالعه حالت هاي الكتروني تحريك شده مشتقات نفتالن
34
مطالعه حالت‌هاى الكترونى تحريك‌شده تركيبات آروماتيك پروتون‌دار: فنانترن، پايرن و 2-پايريدون‌
35
مطالعه حالتهاي الكتروني بر انگيخته و پايه و خاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
36
مطالعه حالتهاي الكتروني برانگيخته و پايه وخاصيت آنتي اكسيداني الاژيك اسيد در چند حلال مختلف بوسيله تئوري تابعي چگالي
37
مطالعه حالتهاي الكتروني تحريك شده برخي از تركيبات آروماتيك (مشتقات فنولي)
38
مطالعه حالتهاي تبهگن در بيلياردهاي كوانتومي
39
مطالعه حجم توليد ترافيك كاربري هاي شهري و برنامه ريزي مرتبط با آن﴿نمونه موردي:شهر نيشابور﴾
40
مطالعه حدس اسلندر-ريتن براي حلقه‌هاي گرنشتاين
41
مطالعه حذف به همراه زيستي (كومتابوليك) پارانتيتروفنل به وسيله رالستونيا ايوتروفا در حضور فنل
42
مطالعه حذف بيولوژيكي آمونياك از پساب پتروشيمي خراسان
43
مطالعه حذف رنگ ها از پساب صنعتي با استفاده از خاك
44
مطالعه حرفه قالي بافي در شهر نجف آباد دوره معاصر وتحليل آن برمبناي ماتريس swot
45
مطالعه حركت رول آزاد كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
46
مطالعه حركت رول كشتي در آب راكد با استفاده از تست مدل
47
مطالعه حساسيت رفتار تونلهاي شهري نسبت به خواص ژئوتكنيكي ذاتي خاك و خواص هندسي تونل ﴿مطالعه موردي: بخش شمالي خط شمالي جنوبي متروي اصفهان﴾
48
مطالعه حساسيت سنجي عوامل اصلي مخزن بر اهميت انسداد ميعانات در تحليل داده هاي مخازن گاز ميعاني
49
مطالعه حسگرهاي مگنتواپتيكي براساس دوپايداري نوري در نانوذرات غيرخطي
50
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
51
مطالعه حفاظت و مرمت اندودهاي گچي مقابر كاخ - آرامگاه چغازنبيل
52
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون (موزه قزوين )
53
مطالعه حفاظتي مرمتي ديوارنگاريهاي مكتب قزوين و مرمت يكي از ديوارنگاريهاي عمارت چهلستون ﴿موز قزوين﴾
54
مطالعه حفاظتي و مرمتي شير سنگي
55
مطالعه حفاظتي ومرمتي شيرسنگي
56
مطالعه حفره با استفاده از برهمكنش ليزر Nd:Yag با فلز مس
57
مطالعه حفره زايي و بررسي نقش آن در كشش پذيري الياف محلول ريسي شده پلي اكريلونيتريل
58
مطالعه حفظ و مرمت يك پيكره قالبي فلزي
59
مطالعه حلال پوشي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيونهاي قليائي خاكي با چند حلال غيرمائي در نيترومتان به روش رزونانس مغناطيسي هسته
60
مطالعه حلقه هاي تعويض پذير تماما دوري و تماما زنجيري
61
مطالعه حلقه هاي كرول
62
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احيا: حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
63
مطالعه حمامهاي تاريخي و بطور اخص بررسي و طرح مرمت و احياء حمام شاهزادگان در بازار اصفهان
64
مطالعه حوادث نيروگاه ها و ارائه سيستم بهبود مستمر جهت كاهش حوادث
65
مطالعه حوزه آبخيز هامانه - بن كر
66
مطالعه خاستگاه نقوش جانوري وگياهي سنگ مزار آرامگاه تخت فولاد اصفهان با رويكرد نماد شناسانه
67
مطالعه خاصيت اپتوكايرال نانو ساختارهاي پلاسموني
68
مطالعه خاصيت انتقال و رهايش كنترل شده دارو در نانو كامپوزيت هاي پليمر-خاك رس
69
مطالعه خاصيت عبوردهي هوا در لايي هاي بي بافت نانو در توليد پوشاك
70
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41 MCM-
71
مطالعه خاصيت فتوكاتاليستي نانوذرات سولفيد مس در ماده مزوپور 41MCM
72
مطالعه خدمات برق مشتركين شركت توزيع برق استان يزد
73
مطالعه خرابي كامپوزيت‌هاي شيشه/پلي‌استر تحت بارگذاري مود II با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي حاصل از آزمون فراصوتي آكوستيك اميشن
74
مطالعه خشك كردن تلفيقي الكترو هيدروديناميك - همرفت ورقه هاي قارچ خوراكي تكمه اي
75
مطالعه خشك‌كردن برگ‌هاي نعناع با سه روش متفاوت (همرفت اجباري، بستر شناور و الكتروهيدروديناميك)
76
مطالعه خصلت آروماتيسته مشتقات جديد تريا پنتا فولو آلن ها C7H5X با استفاده از روش DFT
77
مطالعه خصلت آروماتيسيته مشتقات جديدتري فولوآلنهاC5H4X با استفاده از محاسبات كوانتومي
78
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
79
مطالعه خصوصيات آگرو-فيزيولوژيك و ميزان تحمل خشكي در لاين هاي اصلاحي گندم دوروم
80
مطالعه خصوصيات ترموفيزيكي نان سنگك طي پخت
81
مطالعه خصوصيات جريان پيرامون كوله و پايه در بستر مسطح
82
مطالعه خصوصيات زراعي و كيفيت دانه لاينهاي داخلي و خارجي گندم دوروم در منطقه اصفهان
83
مطالعه خصوصيات زمين شناسي مهندسي لغزش هاي خاكي بهاباد
84
مطالعه خصوصيات ظاهري، فيزيولوژيك، بيوشيميايي و تحمل به تنش خشكي و شوري در توده هاي بومي علف گندمي (Agropyron spp)
85
مطالعه خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي اگروباكتريوم هاي جدا شده از ميزبان هاي مختلف در مناطق مختلف ايران
86
مطالعه خصوصيات فنوتيپي وژنوتيپي باكتري هاي متعلق به خانواده Enterobacteriaceae عامل پوسيدگي نرم سيب زميني دراستان كرمانشاه
87
مطالعه خصوصيات فيزيكو شيميايي برخي از ارقام سيب زميني استان اصفهان (مورن ، مارفوناواگريا) به صورت خام و فرآيند شده طي مدت انبارداري سيب زميني
88
مطالعه خصوصيات فيزيكي نانوذرات براساس برخورد به سطح الكترود و توسعه روش هاي الكتروشيمي تجزيه اي با حساسيت بالا
89
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و آگرونوميكي لاين هاي سورگوم دومنظوره (علوفه‌اي-دانه) جهت شناسايي لاين برتر در مراحل مختلف قطع آبياري
90
مطالعه خصوصيات مرفولوژيكي و مولكولي شپشك هاي درختان ميوه با تأكيد بر خانواده Diaspididae و شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد آن ها در استان مركزي
91
مطالعه خصوصيات مولكولي ژنهاي سلوبيوهيدرولاز II از قارچ Trichoderma parceramosum و اندوگلوكانازI از قارچ Trichoderma reesei PTCC5142
92
مطالعه خصوصيات هيدرومكانيكي درزهاي سنگي دراثر برش
93
مطالعه خط و رنگ در مصحف شريف و كاربرد آن در چيدمان سراميكي با مفهوم توحيد (مطالعه موردي: گنجينه قرآن هاي خطي موزه آستان قدس رضوي)
94
مطالعه خط واره هاي ساختاري و گسل هاي شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
95
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسل هاي پنهان منطقه البرز مركزي با استفاده از داده هاي ريخت زمين ساختي و مغناطيسي هوايي
96
مطالعه خطواره هاي ساختاري و گسلهاي پنهان شهرستان دنا با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
97
مطالعه خفتگي و جوانه زني بذر در دو گونه زالزالك بومي ايران
98
مطالعه خمش و كمانش تير ستون بتن مسلح تقويت شده با كامپوزيت
99
مطالعه خواص آليا‍‍ژ NR/SBR در حضور تقويت كننده
100
مطالعه خواص آناليتيكي و كاربردهاي تجزيه اي ميتل دو پا
101
مطالعه خواص اپتيكي و مغناطيسي نانو كامپوزيت Cu-Znfe2o4 آراييده شده با هرسپتين
102
مطالعه خواص اسيدي، بازي و قدرت تشكيل كمپلكس تعدادي از مشتقات كوئينولين با كايتونهاي CO و NI و CU
103
مطالعه خواص الكترواپتيكي گاليوم آلومينيوم نيترات GaAIN براي استفاده در ليزر نيم رسانا , Study electroptical peroperties of GaAIN for using insemiconductor lasers
104
مطالعه خواص الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آبي اوراست و كاربرد آن در تعيين ولتامتري بعضي از گونه هاي مهم بيولوژيكي
105
مطالعه خواص الكتروكمومكانيكي ماهيچه هاي مصنوعي تهيه شده از پلي پيرول
106
مطالعه خواص الكتروليت‌هاي پليمري براي افزايش بازدهي باتري‌هاي يون-ليتيم با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
107
مطالعه خواص الكتروني نانولوله هاي كربني آلائيده شده با اتم هاي رديف اول همانند بور و نيتروژن با استفاده از روش هاي ...
108
مطالعه خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانو خوشه هاي اكسيد كادميم با استفاده از نظريه تابعي چگالي
109
مطالعه خواص الكترونيكي نانو روبان هاي گرافن زيگزاگ با استفاده از نظريه تابعي چگالي , Study of eleectronic properties of zigzag graphene nano ribbons)ZGNRs(using density functional theory
110
مطالعه خواص الياف كامپوزيتي پلي‌استر/نانوذرات به منظور استفاده در فيلترهاي صنعتي
111
مطالعه خواص اوليه اثر شكل نقاط كوانتومي گرافن روي خواص الكترونيكي و مغناطيسي آن
112
مطالعه خواص برشي پارچه هاي تاري پودي بوسيله ي روش اعمال نيروي متمركز
113
مطالعه خواص بين لايه اي و سطحي نانو چند لايه اي هاي Co/Ru
114
مطالعه خواص پايداري فلزات شيشه اي در اثر حرارت و تابش ليزر
115
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
116
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلور GaN و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن , Study of electron transport in GaNand nutron diffraction on crystal structure
117
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در بلورGE و اثرات تخريبي تابش نوترون بر ساختار بلوري آن ,
118
مطالعه خواص ترابرد الكتروني در ماده نيمرسانا وبررسي تغييرات چگالي
119
مطالعه خواص ترابرد و هندسي پيوند گاه هاي جوزفسون SNS و SFS در نانوساختارهاي دوبعدي در حد تميز
120
مطالعه خواص ترابردي الكتروني در ترانزيستور MOSEET در ابعاد نانو بر پايه نيم رساناي inp و اثرات دمايي بر آن , Study of electron transport properties in mosfet in nano based on inp semiconductor material and its thermal effects
121
مطالعه خواص ترابري در نانو ساختارها
122
مطالعه خواص ترابري شبكه دولايه شبه گرافن با چيدمان ساده و برنال در حضور پارامتر گاف
123
مطالعه خواص ترموديناميكي ساختار شبه گرافن در حضور اندركنش هاي بين الكتروني ضعيف و قوي
124
مطالعه خواص ترموديناميكي محلول سورفكتانت دوقلوي پنتان دي ايل -1و 5-بيس ﴿هيدروكسي اتيل متيل هگزادسيل آمونيوم برمايد﴾ با استفاده از تكنيك هاي فلورسانس ، هدايت سنجي و كالري متري تيتراسيون همدما
125
مطالعه خواص ترموديناميكي و رفتار تجمعي گليكوزيدهاي تريتر پنوئيدي
126
مطالعه خواص ترموديناميكي و ضرايب ويريال آب سنگين با استفاده از مدل هاي واندروالس و ديتريسي
127
مطالعه خواص ترموفيزيكي توريوم با استفاده از معادلات حالت
128
مطالعه خواص حجمي محلول هاي دوجزئي وسه جزئي برخي الكل ها واسترها وبرهمكنش هاي بين مولكولي آن ها در دماهاي مختلف وفشار محيط
129
مطالعه خواص رئولوژي هيدروژل آلژينات جهت استفاده در جوهر زيستي بافت پوست
130
مطالعه خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك خطي و پلي پروپيلن و طراحي آلياژ براي توليد فيلم به روش دمشي
131
مطالعه خواص رئولوژيكي و بلورينگي آميزه‌هاي پلي اتيلن سنگين و واكس پلي اتيلن
132
مطالعه خواص راحتي پوشاك نظامي
133
مطالعه خواص رواني و مقاومتي بتن فوق روان
134
مطالعه خواص ژئومكانيكي كنگلومراي لياس (شمال ايران ) و قابليت كاربري آن در سدهاي سنگريزه اي (ميجران )
135
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك اكسيد واناديوم با روش اسپري پايروليزي , Study the structural and optical properties of vanadium oxide thin film using spary pyrolysis
136
مطالعه خواص ساختاري و اپتيكي نانو پودرهاي Tio2 در حضور ناخالصي zno
137
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني تركيبات M3N2)M=Be,Mg,Ca(و مدل سازي و بررسي آلياژ سه تايي Mg3xBe3-3xN2
138
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني نانو خوشه هاي اكسيد روي (n=2-10) ZnO) n) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
139
مطالعه خواص ساختاري و الكتريكي لايه نازك منگنايتهاي ﴿La0.85A0.15MnO3(A:Ca،Sr
140
مطالعه خواص ساختاري و بيولو‍يكي مشتقات تيازولين بعنوان عامل هاي ضد سرطان و ضد ميكروبي جديد با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي
141
مطالعه خواص ساختاري و ترموديناميكي آسپرين با استفاده از شيمي كوانتومي و ديناميك مولكولي
142
مطالعه خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تك لايه هاي BP ، CdS ،گرافن و دو لايه هاي گرافن/ BP و گرافن CdS/ و مقايسه آنها
143
مطالعه خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي آلياژهاي هويسلر Mn-Ge
144
مطالعه خواص ساختاري، صورتبندي و اثرات حلال بر داروي سايمتيدين با استفاده از روش محاسبات مكانيك كوانتومي DFT
145
مطالعه خواص ساختاري، فيزيكي و ضد ميكروبي نخ هاي فيلامنتي نانو كامپوزيتي پلي آميد 6 / نانو نقره
146
مطالعه خواص سامانه هاي حاوي لاستيك سيليكون
147
مطالعه خواص سايشي پارچه هاي جين با وزن هاي مختلف
148
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
149
مطالعه خواص شيميايي 1-بوتيل -4-متيل پيريدينيوم برميد برروي نانوساختار( بورنيتريد)
150
مطالعه خواص صورت بندي مشتقات دي آمينو فورازان به روش AB-INITIO
151
مطالعه خواص فازي ترموديناميكي سيستم هاي پليمري با استفاده از تئوري جديد محلولها
152
مطالعه خواص فشارپذيري فرش ماشيني تهيه شده از نخ BCFپلي پروپيلن (تحت عمليات فريز و تثبيت حرارتي)
153
مطالعه خواص فيزيكي ، مكانيكي و ساختمان نخ هاي اصطكاكي (Friction) با استفاده از روش رديابي مسيرالياف (technique fiber 9Tracer/
154
مطالعه خواص فيزيكي تركيبات حلقوي پنج عضوي كاربنها و سيليلن ها و ژرميلنها با استفاده از تئوري تابع چگالي (DFT )
155
مطالعه خواص فيزيكي نانو الياف PAN توليد شده توسط روش الكتروريسي بدون نازل
156
مطالعه خواص فيزيكي نانو رنگدانه سراميكي زرد با ناخالصي آنتيموان براي چاپ بر روي سطح سراميك
157
مطالعه خواص فيزيكي نانو لوله هاي دسته شده
158
مطالعه خواص فيزيكي نخ مغزي با رويه نانو الياف الكتروريسي شده
159
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
160
مطالعه خواص فيزيكي نقاط روشن رنگين سپهر
161
مطالعه خواص فيزيكي و ريز ساختار پلي پروپيلن ذوب ريسي شده حاوي ماده تغيير فاز دهنده
162
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي 1-Ethyl-3methylimidazolium-ethylsulfat به روش تئوري تابعي چگالي
163
مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي به روش تئوري تابعي چگالي Ethyl- 3methylimidazolium-ethylsulfat
164
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي فاستوني در جهات مختلف
165
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي لاكتيك اسيد و نانو ذرات نقره و سلولز
166
مطالعه خواص فيزيكي و مكانيكي و پايداري گرمايي آلياژهاي حاصل از پلي يورتان هاي ترموپلاستيك الاستومر و پلي وينيل كلرايد
167
مطالعه خواص فيزيكي، ديناميكي و ساختاري نانوذرات تيتانيم دي اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك ملكولي
168
مطالعه خواص فيزيكي-مكانيكي كامپوزيت ها سازگار با محيط زيست﴿كامپوزيت سبز﴾ از مخلوط الياف استبرق و پنبه
169
مطالعه خواص فيلم هاي تهيه شده از آميخته پلي اتيلن و ضايعات پلاستيكي پلي لاكتيك اسيد (HDPE/r-PLA)
170
مطالعه خواص كاربدها و روش هاي سنتزي نانو لوله ها
171
مطالعه خواص كششي پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار
172
مطالعه خواص كششي نخ هاي بخيه توليد شده به روش الكتروريسي
173
مطالعه خواص كوهاپفي ضعيف ، درون اول و زنجيره اي بر زير مدولهاي نااساسي با كاربرد در نظريه حلقه ها
174
مطالعه خواص گرمايي و مكانيكي پلي بوتيلن سوكسينات ( PBS ) جرم مولكولي بالا و نانوكامپوزيت آن: تهيه شده از روش استريشدن مستقيم و افزاينده طول زنجير
175
مطالعه خواص گيرنده هاي نوري معدني و رسم
176
مطالعه خواص گيرنده هاي نوري معدني و رسم منحني هاي دشارژ آنها
177
مطالعه خواص مختلف مواد HgTE و ZnTe وCdTe به شكل توده و مقايسه با حالت نانو ساختارهاي آنها و مقايسه با گرافن
178
مطالعه خواص مخزني سازند آسماري در ميدان نفتي بي بي حكيمه
179
مطالعه خواص مخزني سازند سروك در ميدان بي بي حكميه
180
مطالعه خواص مغناطيسي تركيبات فلزات واسط 3d در حضور پايه هاي نانوكربني
181
مطالعه خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانو چند لايه اي هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي افقي
182
مطالعه خواص مكانيكي آلومينيوم تقويت شده با نانو صفحات گرافن به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
183
مطالعه خواص مكانيكي پارچه هاي مركب از برش هاي مختلف
184
مطالعه خواص مكانيكي ژلاتين و سلولز استات
185
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي آذرين منطقه همدان و تعمين رابطه شاخص بار نقطه اي با مقاومت فشاري آنها
186
مطالعه خواص مكانيكي سنگ هاي شيستي منطقه اصفهان و تعيين پارامترهاي رفتاري
187
مطالعه خواص مكانيكي كامپوزيت هاي گچ تقويت شده از پارچه هاي بي بافت
188
مطالعه خواص مكانيكي نانوكامپوزيت نيكل تيتانيم - نانوهيدروكسي آپاتيت متخلخل توليد شده با روش سينترينگ قوس پلاسما
189
مطالعه خواص مكانيكي و پايداري آلياژ فلزي آمورف x Cux - A001
190
مطالعه خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخته شده با پوزولان طبيعي آبيك و خاش
191
مطالعه خواص مكانيكي و رسانايي كامپوزيت پايه مس تقويت شده با براده هاي ماشينكاري فولاد
192
مطالعه خواص مكانيكي، مورفولوژيكي و زيست تخريب پذيري الياف آميخته پلي آميد 6 با ضايعات پلي لاكتيك اسيد (PA6/r-PLA )
193
مطالعه خواص ناحيه ويژه مقداري در سيال ايدهآل
194
مطالعه خواص ناحيه ويژه مقداري در سيال ايدهآل
195
مطالعه خواص نانو پودر سولفيد روي ﴿ZNS) سنتز شده به روش شيميايي و اثر جانشاني فلزهاي واسط
196
مطالعه خواص نانو كامپوزيت ها ي نوين
197
مطالعه خواص نوري حسگرهاي زيستي بر پايه سيستم هيبريد نانوذره- نقطه كوانتومي با استفاده از روش ماتريس چگالي
198
مطالعه خواص نوري خطي و غيرخطي نانو ذرات پلاسمونيك بيضوي: اثرات دمايي
199
مطالعه خواص نوري خطي وغير خطي نانو ذرات فلزي
200
مطالعه خواص همولوژيكي مدول هاي نيمه دوگاني
201
مطالعه خواص و ريزساختار جوشكاري اصطكاكي فولاد ابزار گرم كار به فولاد زنگ نزن آستنيتي
202
مطالعه خواص و كاربردهاي چارچوبهاي آلي فلزي زيركونيا (𝐙𝐫−𝐌𝐎𝐅𝐬)
203
مطالعه خواص و ويژگي هاي مخلوط ترموپلاستيك پلي وينيل كلرايد و الاستومر نيتريل
204
مطالعه خواص ويسكوالاستيك خطي و غير خطي آلياژ PS/PVME در مناطق فازي مختلف
205
مطالعه خودكارائي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد آموزش ارتقاء سلامت به مددجويان سال 1378
206
مطالعه خوردگي الكترود آلومينيوم درمحلول درحضور وغايب برخي از تركيبات آلي
207
مطالعه خوردگي تيتانيم با پوشش آندايز در محيط دهان
208
مطالعه خوردگي مس در نانو سيالات روغني ترانسفور ماتورهاي برق فشار قوي
209
مطالعه خيال پردازي در كنار واقعيت در رمان غول مدفون اثر كازو ايشيگورو
210
مطالعه داروهائيكه روي تركيب و عناصر سلولي خون تاثير دارند
211
مطالعه داروهائيكه روي ديسانتري آميبي موثر است
212
مطالعه داستان ابراهيم نبي براي اجرايي با مولفه هاي آييني با تكيه بر نظرات گروتوفسكي
213
مطالعه در ارزشهاي بصري در طبيعت
214
مطالعه در باب آرتريت ها درمان طبي و جراحي
215
مطالعه در باب ارزيابي الگوي مشروعيت سياسي حكومت سلجوقيان در سياست نامه
216
مطالعه در باب نتيجه عمل جراحي در بيماران مبتلا به تنگي ميترال
217
مطالعه در تحكيم بخشي و حفاظت جوب : بررسي اثر چند نوع پليمر طبيعي و سنتتيك بر روي چوب بومي ايران چنار
218
مطالعه در تحكيم بخشي و حفاظت چوب (بررسي اثر چند نوع پليمر طبيعي و سنتيك بر روي چوب بومي ايران "چنار")
219
مطالعه در رابطه با سورفكتانت ها و كاربرد آنها در صنعت و تجزيه زيستي آنها
220
مطالعه در علل جرم و بزهكاري از نظر روانشناسي
221
مطالعه در مورد استفاده از انواع تشويق و تنبيه و اثرات انواع تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان
222
مطالعه در مورد انواع عايق هاي حرارتي و خواص آن ها
223
مطالعه در مورد اهميت مقاومت برشي بر چاك خوردگي پارچه هاي تاري - پودي
224
مطالعه در مورد روشهاي تدريس وانتخاب موفق ترين روش در بين معلمان
225
مطالعه در مورد لاستيك هاي با كاربرد عايق حرارتي
226
مطالعه در مورد موتور ديزل سيستم هاي راه اندازي ـ روغن رساني سوخت رساني و بررسي روش و لوازم تست هاي موتور ديزل
227
مطالعه در هم تنيدگي دمايي سيستمي متشكل از اتم سه ترازه نردباني شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
228
مطالعه در هم تنيدگي كوانتومي در نقاط كوانتومي
229
مطالعه درباره علل اگزوفتالمي ها
230
مطالعه درباره ي توسعه بنادر هوشمند در جهان و ايران
231
مطالعه درزگير هاي پايه الاستومري مقاوم در برابر هيدروليز و يووي و تهيه يك نمونه آزمايشگاهي
232
مطالعه درمورد ناوگان حمل ونقل LNGدر كشور و طراحي يك شناور LNGبا ظرفيت 67000تن
233
مطالعه درهاي چوبي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
234
مطالعه دز جذب شده در فانتوم كبد با روش BNCT با استفاده از برنامه شبيه‌سازي MCNP
235
مطالعه دزيمتري راديونوكليدهاي مورد استفاده در درمان متاستاز استخوان با استفاده از شبيه سازي و آزمايشات تجربي
236
مطالعه دستبافته هاي عشاير شمال آذربايجان غربي (با تمركز بر دستبافته هاي ايل جلالي)
237
مطالعه دگرساني و كانه زايي در رگه هاي طلادار منطقه دوروچمن جنوب غرب اردستان
238
مطالعه دگرساني، ژئوشيمي، سيالات درگير و ژنز كانسار مس- طلاي تپه خرگوش (جنوب غرب اردستان)
239
مطالعه دگرگوني درجه بسيار پايين سنگ هاي ولكانيك شمال شرق كوهپايه ( استان اصفهان )
240
مطالعه دگرگوني فرهنگي در سه نسل دانشگاهي رشته علوم اجتماعي
241
مطالعه دگرگوني مجاورتي در اطراف گرانيت هاي بن دونو، شرق بوانات، استان فارس
242
مطالعه دنباله هاي تقريبا شكافته شده
243
مطالعه دوام پذيري موقعيت استراتژيك در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
244
مطالعه دوپايداري نوري و اثر غيرخطي كر در نانوذرات هسته-پوسته پوشيده با گرافن
245
مطالعه دي اف تي نانو مخروط هاي كربني آلائيده شده با فتالوسيانين فلزي به عنوان حسگرهاي گاز سي او
246
مطالعه ديابت برمبناي هزينه‌هاي درمان دارويي-مورد ايران
247
مطالعه ديدگاه آيين نامه ASCE7-10 در انتخاب زلزله و تحليل تاريخچه زماني در ساختگاه دور از گسل
248
مطالعه ديدگاه ارزش شناسي ژان ژاك روسو و استخراج دلالتهاي آن در تعليم و تربيت
249
مطالعه ديدگاه پرستاران درباره تاثير نوبت كاري چرخشي بر روي سلامتي جسمي ، رواني و فعاليت هاي اجتماعي پرستاران در مراكز آموزشي شهر رشت سال 1378
250
مطالعه ديدگاه دبيران دانش آموزان دورهذ راهنمايي تحصيلي در باره كتابهاي زبان انگليسي ارائه شده توسط سازمان آموزش و پرورش
251
مطالعه ديدگاه دبيران درخصوص نقش اينترنت در افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي منطقه 4 شهر تهران
252
مطالعه ديناميك درهمتنيدگي سيستمي متشكل از اتم سه-ترازه -شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو-مد در يك كاواك غير خطي
253
مطالعه ديناميك غيرخطي امواج آلفون در پلاسماي ناهمگن
254
مطالعه ديناميك مولكولي اثر ميدان الكتريكي بر روي ارتعاشات نانولوله‎هايSiC
255
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
256
مطالعه ديناميك مولكولي برخورد قطره آرگون با صفحه مورب
257
مطالعه ديناميك مولكولي پايداري و ساختاري دوفاز جامد آسپيرين و خواص محلول آن در حلال هاي آب و متانول
258
مطالعه ديناميك مولكولي نانو حامل دارويي با غشاء زيستي.
259
مطالعه ديناميك مولكولي وكاربرد آن در رئولوژي
260
مطالعه ديناميك نظريه گرانش توپولوژيكي جرم دار در سه و چهار بعد
261
مطالعه ديناميكي پرتوهاي نوري در ساختار دوره اي غير خطي
262
مطالعه ديناميكي محيطهاي متخلخل اشباع به روش انتگرال هاي مرزي
263
مطالعه ديناميكي و الكتروني بلور MgO
264
مطالعه ديناميكي يك مدل اتوماتاي سلولي انتشار ويروس در يك غده لنفاوي
265
مطالعه ذرات دايوني: رفتار عمومي و رفتار پيمانه‌اي
266
مطالعه ذرات معلق در هواي محيط هاي سرپوشيده و خارج از آن
267
مطالعه ذهنيت شناسي موسيقي نواحي شرق ايران : كومش با رويكرد توسعه پايدار
268
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران با عملكرد آن ها در مدارس راهنمايي پسرانه سبزوار
269
مطالعه ذهنيت فلسفي مديران مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور منطقه شش
270
مطالعه رئولوژي پليمر در حين فرآيند پرينت سه بعدي FDM
271
مطالعه رئولوژي مواد اوليه گناباد و سبزوار
272
مطالعه رئولوژي هيدروژل هاي طبيعي و سنتزي و بررسي اثر يون روي هيدروژل هاي اكريليك
273
مطالعه رئولوژيكي سوسپانسيون هاي نانو كلي و بررسي عملكرد آن ها در كاربردهاي حفاري
274
مطالعه رئومتري مخلوط هاي پلي استايرن / اتيل بنزن براي ارزيابي رفتار رئولوژيكي سيستم پليمريزاسيون مربوط استايرني
275
مطالعه رابطه استفاده از رسانه‌هاي جمعي با تمايلات مصرف گرايانه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز اراك
276
مطالعه رابطه افشاي داوطلبانه و افشاي اجباري با هزينه سرمايه
277
مطالعه رابطه باورهاي مذهبي و يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم علوم انساني شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي .0931 - 19
278
مطالعه رابطه برخي ازعوامل اجتماعي و اقدامات كميته امدادامام خميني ( ره ) با وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهر سنندج درسال 1389
279
مطالعه رابطه بومي بودن با رضايت شغلي كاركنان﴿مورد مطالعه:بانك ها و مؤسسات مالي شهرستان فردوس﴾
280
مطالعه رابطه بين آگاهي از علم ارگونومي با ميزان آسيب هاي اسكلتي- عضلاني كتابداران سازمان كتابانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
281
مطالعه رابطه بين آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي يا بهداشت رواني و زير مقياس هاي ان در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان بهشهر
282
مطالعه رابطه بين استفاده از فضاي مجازي با شادكامي و ابراز وجود دانشجويان
283
مطالعه رابطه بين انواع گياهان و مواد معدني موجود در خاك
284
مطالعه رابطه بين برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي با حق الزحمه حسابرسي در شركتهاي مشكوك به مديريت سود
285
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
286
مطالعه رابطه بين برند محصول و تحقيق و توسعه با عملكرد بازاريابي شركت با نقش ميانجي نوآوري محصول
287
مطالعه رابطه بين پرورش فضيلت هاي سازماني و بهبود فضاي اخلاقي سازمان (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران )
288
مطالعه رابطه بين توسعه پايدار روستايي و كيفيت زندگي روستاييان (مطالعه موردي: روستا¬هاي بخش مركزي شهرستان الشتر،استان لرستان)
289
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام (در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
290
مطالعه رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي ،عدم شفافيت سود و ريسك سقوط قيمت سهام ﴾در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿
291
مطالعه رابطه بين چگونگي تحول و تكامل خاكها در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي و فرسايش پذيري آنها در منطقه لردگان حوزه آبخيز شمالي رودخانه كارون
292
مطالعه رابطه بين درماندگي مالي و رفتار حسابرس
293
مطالعه رابطه بين ذهنيت فلسفي و شيوه تصميم گيري مديران دانشگاه پيام نور مشهد
294
مطالعه رابطه بين رشد اقتصادي و چسبندگي هزينه
295
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گلوگاه
296
مطالعه رابطه بين سبك هاي يادگيري و سبك هاي تفكر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول دبيرستان
297
مطالعه رابطه بين سلامت رواني و انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان در سال تحصيلي9٢-91
298
مطالعه رابطه بين سواد اطلاعاتي و قابليتهاي كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه مراغه
299
مطالعه رابطه بين عمل به باورهاي مذهبي و عزت نفس در دانشجويان دانشگاه پيام نور مشكين شهر در سال تحصيلي 89-88
300
مطالعه رابطه بين فرهنگ سازماني و انگيزش شغلي مديران مدارس نواحي پنج گانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 90-89
301
مطالعه رابطه بين كيفيت زندگي كاري بر رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه در دبيرستانهاي آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد
302
مطالعه رابطه بين گروه هاي آناستوموزي،بيماري زايي و اختصاصي بودن در قارچ
303
مطالعه رابطه بين محافظه كاري با كارايي سرمايه گذاري، ريسك و بازده سهام
304
مطالعه رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان قزوين
305
مطالعه رابطه بين معيارهاي عملكرد و چرخه تبديل وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
306
مطالعه رابطه بين هوش هيجاني و هوش اجتماعي با عملكرد كاركنان آموزشي دانشگاه شاهد.
307
مطالعه رابطه بين ويژگيهاي كميته حسابرسي و ريسك سيستماتيك
308
مطالعه رابطه پويايي هويت زنانه و تعارضات زناشويي (مورد مطالعه: زنان ساكن يزد)
309
مطالعه رابطه تجمل گرايي با رضايت از زندگي در زنان شهر يزد
310
مطالعه رابطه جهت گيري اهداف و استقلال با هويت تحصيلي در دانش آموزان پايه چهارم دبيرستان شهر سيرجان
311
مطالعه رابطه خلاقيت دبيران انشاء با نگارش خلاق دانش آموزان پايه سوم راهنمايي پسرانه مدارس دولتي بخش مركزي شهرستان گناباد
312
مطالعه رابطه خودآگاهي و مهارت هاي اجتماعي با رضايت شغلي معلمان دبيرستان هاي دوره اول منطقه چهار شهر تهران
313
مطالعه رابطه دماي سطح آب شمال اقيانوس هند با بارش هاي فصلي درايران
314
مطالعه رابطه دو زبانه بودن دانش آموزان دوره راهنمايي شهر كرمانشاه با مهارتهاي تفكر انتقادي آنان
315
مطالعه رابطه رضايت شغلي و شادكامي دبيران زن شهر قم
316
مطالعه رابطه رنگ با حالتهاي عاطفي كودكان 6 و 7 ساله شهر تهران
317
مطالعه رابطه زناشويي با سلامت روان در ميان زنان ومردان شهر قم
318
مطالعه رابطه ساختمان-فعاليت كمي دوبعدي و داكينگ مشتقات مهاركننده آنزيم تيروزين كيناز رسپتور فاكتور رشد اپيدرمي
319
مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش كاركنان سازمان كتابخانه ها،موزه ها ومركز اسناد آستان قدس رضوي
320
مطالعه رابطه شيوه هاي تربيتي خانواده بر سازگاري اجتماعي و عاطفي دانش آموزان دوره راهنمايي كامياران
321
مطالعه رابطه عوامل تحصيلي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي موثر بر ميزان علاقه دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه به انتخاب شغل والدين در شهرستان كرج
322
مطالعه رابطه فرسايش پذيري خاك سطحي توسط باد با خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن در منطقه رودشت اصفهان
323
مطالعه رابطه فرم ومحتوا در تزئينات شمعدان ها قنديل هاي دوره صفويه
324
مطالعه رابطه فصول سال و افسردگي در دانشجويان دختر رشته مديريت آموزشي دانشگاه پيام نور ساوه ورودي 88
325
مطالعه رابطه فناوري «ذخيره و بازيابي اطلاعات پويا» با ساير حوزه هاي فني از طريق تحليل هم رخدادي رده هاي پروانه هاي ثبت اختراع
326
مطالعه رابطه كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان سازمان هاي خدماتي شهرستان بوشهر
327
مطالعه رابطه مديريت دانش با نوآوري كاركنان دانشگاه پيام نور شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي92-1391
328
مطالعه رابطه مستقيم و غير مستقيم كيفيت خدمات اصلي و پشتيباني يادگيري از طريق راهبردهاي....... دانشجويان آموزش از راه دورdc1
329
مطالعه رابطه مقاومت حرارتي مواد اصطكاكي مورد مصرف در لنت ترمز و صدازدايي لنت و تاثير پركننده هاي فلزي
330
مطالعه رابطه ميان حمايت ودامنه رشد قابل دسترسي در آموزش و پرورش معاصر
331
مطالعه رابطه نسبت هاي مالي ،اندازه واحد تجاري و جريانات نقدي فعاليت هاي عملياتي منعكس در گردشگري ميان دوره اي با بازده سهام (مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
332
مطالعه رابطه هوش اخلاقي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان
333
مطالعه رابطه هوش هيجاني با كارآفريني سازماني با در نظر گرفتن نقش واسطه اي فرهنگ سازماني
334
مطالعه رابطه ورزش با بزهكاري
335
مطالعه رابطه ورزش با عزت نفس ، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دبيرستانهاي كرج
336
مطالعه رابطه ي بين اقلام تعهدي غيرعادي و بازده آتي سهام بر مبناي جريان وجوه نقد
337
مطالعه رابطه ي بين تجميع و رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي آسيا - اقيانوسيه
338
مطالعه رابطه ي رضايت شغلي با كارآيي مديران از ديدگاه همكاران
339
مطالعه رابطه ي عزت نفس و دشواري در خواندن در دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم مقطع ابتدايي شهر آمل
340
مطالعه رابطه ي فرم و محتوا در تزئينات شمعدان و قنديل هاي دوره صفويه
341
مطالعه رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني در بنياد ملي نخبگان
342
مطالعه رانش خاك بر ديوار حائل تحت اثر سربارهاي سيكلي و ارائه يك مدل رفتاري
343
مطالعه راه هاي تقويت و گسترش روحيه ي پژوهشگري در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه (استان كردستان ) در سال تحصيلي 87-86
344
مطالعه راهبردهاي ياددهي و يادگيري درس زبان فارسي دوم متوسطه نظام آموزش از راه دور بر مبناي كتب مربوط از نظر دبيران استان چهارمحال بختياري در سال تحصيلي 85-1384
345
مطالعه راهبردهاي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92
346
مطالعه راهبردي يادگيري ورابطه آن با عملكرد تحصيلي نمونه موردي﴿دانشجويان پيام نور ملارد در سال تحصيلي93-92﴾
347
مطالعه راهكارهاي آموزش فلسفه به كودكان از طريق برنامه درسي
348
مطالعه راهكارهاي ارتقاء رتبه دانشگاه پيام نور در رتبه بنديهاي داخلي و خارجي
349
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
350
مطالعه راهكارهاي القايي عنصر تهديد در دو اجرا از نمايش نامه هاي خيانت، و جشن تولد اثر هارولد پينتر
351
مطالعه راهكارهاي حمايتي از حقوق مالكيت معنوي طرح و نقش فرش دستباف ايران در سطح ملي
352
مطالعه راهكارهاي شناسايي ،معرفي واحياءهنر بافته هاي سنتي استان مازندران﴿نمونه مورد مطالعه هنر گليم سنتي متكازين﴾
353
مطالعه راهكارهاي كاربردي آموزش دروس عكاسي پايه دهم و يازدهم رشته گرافيك در فني حرفه اي نمونه موردي هنرستان دخترانه آينده برتر آموزش و پرورش منطقه پنج سال تصيلي96-97
354
مطالعه رخداد تورمالين در ميكاشيست ها و گرانيت پگماتيت هاي جنوب اچستان- جنوب شرق خمين (پهنه سنندج- سيرجان)
355
مطالعه رخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازندهاي جهرم و آسماري در منطقه ديزجان، شمال غرب سميرم
356
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
357
مطالعه رخساره هاي كفري و فراميني فرهاي ائوسن در منطقه گرنگ واقع در شرق خور و غرب خوسف
358
مطالعه رده اي از معادلات تفاضلي
359
مطالعه رده شناختي ساخت نحوي زبان تركي آذري
360
مطالعه رژيم آب هاي زيرزميني در محوطه كارخانه ذوب آهن اصفهان
361
مطالعه رسانش الكتريكي و خواص حرارتي نانولولههاي شبه گرافني
362
مطالعه رسانش تونلي در نانو اتصال بين فلز فرومغناطيس و ابر رساناي فرو مغناطيس
363
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي اطراف كانساروجين﴿ شمال غرب اصفهان﴾
364
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي آبرفتي دانه ريز ﴿سيلت و رس﴾ بخش ورزنه ﴿جنوب شرقي اصفهان﴾
365
مطالعه رسوب شناسي و آلودگي فلزات سنگين در نهشته هاي تبخيري پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرق اصفهان﴾
366
مطالعه رسوب شناسي و تمركز فلزات سنگين در نهشته هاي دانه درشت ﴿ ماسه اي﴾ پلاياي گاوخوني ﴿ جنوب شرقي اصفهان﴾
367
مطالعه رسوب شناسي، كاني شناسي و تعيين منشأ كاني هاي سنگين در نهشته هاي ماسه اي تالاب انزلي
368
مطالعه رسوب گذاري در مآندر رودخانه ها و تعيين محل و زاويه آبگيري بهينه
369
مطالعه رسوبات آبرفتي ناهمگون و ارائه مدل براي طراحي بهينه پي در ساختگاه صنعتي (بر پايه شرايط موجود زمين در ساختگاه كارخانه ذوب آهن همدان )
370
مطالعه رشد اجتماعي در دانش آموزان نابينا و سالم ورزشكار و غير ورزشكار
371
مطالعه رشد ترك بين و درون لايه اي تركيب پوسته و تقويت كننده از جنس مواد مركب اثر بارهاي كشش
372
مطالعه رشد تعداد فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي و مقالات مجلات علمي ايران از سال 1380تا 1390
373
مطالعه رشد و انهدام لايه رويين فولاد زنگ نزن AISI316L در مناطق رويين و رويين گذرا با روش طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي
374
مطالعه رشد و توليدمثل در دوسويه بلدرچين
375
مطالعه رشد و ساختار موضوعي مقالات مديريت دانش در حوزه زيست پزشكي
376
مطالعه رشد واژگان هستان‌ شناسي در پروانه‌ هاي ثبت اختراع از جنبه توزيع فراواني اصطلاحات مرتبط و تحول در روابط مفهومي‌ آن‌ ها
377
مطالعه رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم نخود زراعي در تراكم هاي مختلف و تحت دو سطح رطوبتي در خرم آباد لرستان
378
مطالعه رضايت از آزمون هاي الكترونيكي و رابطه آن با سواد اطلاعاتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
379
مطالعه رضايت مندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه پيام نور
380
مطالعه رضايت مندي متخصصان پارك هاي علم و فناوري استان يزد از دسترسي آزاد به منابع الكترونيكي
381
مطالعه رضايت والدين كودكان بستري از نحوه برقراري ارتبلط كاركنان با آنان در يكي از مراكز آموزشي - درماني شهر رشت ، سال 1378
382
مطالعه رضايتمندي از دوره‌ يادگيري الكترونيكي با تاكيد بر ويژگي‌هاي مدرس موفق از ديدگاه دانشجويان دوره¬هاي آموزش الكترونيكي
383
مطالعه رفتار ، هندسه و طراحي"سازه هاي فضايي بازشو و جمع شونده "
384
مطالعه رفتار N- متيل ارتو فنيلن دي آمين و پارا فنيلن دي آمين:الكتروشيميايي ديمر شدن و تريمر شدن اكسايشي
385
مطالعه رفتار آستانه هاي كنگره اي با شيب متغير پاياب
386
مطالعه رفتار آيروالاستيك پره روتور هليكوپتر و تعيين محدوده پايداري در حوزه فركانس
387
مطالعه رفتار اپتيكي ميكروديسك آغشته به نانو ذرات فلزي
388
مطالعه رفتار اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آن در حل مسايل بغرنج
389
مطالعه رفتار الكتروشيميايي آزاتيوپرين واندازه گيري آن درفرآورده هاي دارويي .
390
مطالعه رفتار الكتروشيميايي اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد پيوند شده به آمين تك لايه خودسامان عامل دار
391
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با ﴿W10o32)4 تثبيت شده روي سيليكاژل اصلاح شده و مشتق هيبريدي آلي-معدني C6(mim)212W10O32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري اين الكترودها
392
مطالعه رفتار الكتروشيميايي الكتروليت ژلي بر مبناي ژلهاي گرافن اكسايد (GO) و پلي وينيل الكل (PVA)
393
مطالعه رفتار الكتروشيميايي برخي تركيبات بيفنول و استفاده از آنها در ساخت زيست حسگرهاي اصلاح شده با نانو مواد جهت تشخيص عناصر ژنتيكي در گردش
394
مطالعه رفتار الكتروشيميايي پلي اكسومتال هاي هيبريدي ﴿bmim)4 w10o32 و C6(mim)2}2w10o32 و بررسي اثر الكتروكاتاليزوري ﴾(bmim)4w10o32
395
مطالعه رفتار الكتروشيميايي تعدادي از تركيبات مهم بيولوژيكي با...
396
مطالعه رفتار ايزوتوپي سطح مقطع همجوشي در بازه هاي مختلف انرژي با استفاده از فرماليسم پتانسيل مجاورت
397
مطالعه رفتار بازداري يك سري از آفت كش ها روي فازهاي ساكن مختلف در كروماتوگرافي گازي
398
مطالعه رفتار بيرونكشش ژئوگريد مدفون در خاك تحت بارگذاري مونوتونيك و سيكلي
399
مطالعه رفتار بيومكانيكي ايمپلنت دندان fgbm از منظر يك مدل دو بعدي اجزا محدود
400
مطالعه رفتار پارچه در برابر نفوذ اجسام برنده با هندسه متفاوت
401
مطالعه رفتار پتانسيومتري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات طلا
402
مطالعه رفتار پي و بدنه سد كارون 3بر اساس نتايج ابزاردقيق در ترازهاي مختلف آب مخزن
403
مطالعه رفتار پيچشي شناورهاي چند بدنه
404
مطالعه رفتار تجمعي مواد فعال سطحي در حضور مايعات يوني
405
مطالعه رفتار تقعر غير فيزيكي موجود در پتانسيل هاي كواركي حاصل از مدل ورتكس مركزي پهن
406
مطالعه رفتار تنش - كرنش سنگ ها تحت بارگذاري هاي مختلف و تعيين پارامترهاي مكانيكي و درجه هم بستگي آنها
407
مطالعه رفتار جذب صوت كامپوزيت بي بافت پشم و پلي استر با نانوالياف PU و PAN
408
مطالعه رفتار جذبي رنگ آلاينده قرمز كنگو وداروي ضد سرطان اپي روبيسين هيدروكلرايد بر روي نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه بر پايه آلومينيوم
409
مطالعه رفتار جذبي گازهاي الفيني- پارافيني سبك برروي جاذبهاي مختلف
410
مطالعه رفتار چسبندگي پوشش پلي يورتان زيست سازگار حاوي نانوساختار پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان (POSS) در حضور بهبوددهنده هاي چسبندگي
411
مطالعه رفتار چسبندگي روكش اكريليكي هوا خشك بر روي پلي اتيلن در حضور chlorinated polyolefin cpo بعنوان پرايمر
412
مطالعه رفتار حافظه‌داري دوسويه در آلياژهاي حافظه‌دار
413
مطالعه رفتار حفاظت از خوردگي پوشش اپوكسي حاوي ميكروذرات كلسيم كربنات اصلاح شده توسط سريم نيترات بر روي فولاد
414
مطالعه رفتار حفاظت از خوردگي پوشش اپوكسي حاوي ميكروذرات كلسيم كربنات اصلاح شده توسط لانتانيوم نيترات بر روي فولاد
415
مطالعه رفتار خاك هاي مستعد فرسايش داخلي با استفاده از روش المان هاي مجزا
416
مطالعه رفتار خاك هاي ناپايدار داخلي از ديدگاه مايكرومكانيكي با استفاده از روش المان هاي مجزا
417
مطالعه رفتار خاك‌هاي ماسه‌اي مسلح‌شده با ژئوسل تحت اثر بارهاي قائم استاتيكي و تناوبي
418
مطالعه رفتار خستگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
419
مطالعه رفتار خستگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
420
مطالعه رفتار خستگي نخ‌هاي مخلوط پنبه/نايلون 66 ريسيده شده در سيستم رينگ
421
مطالعه رفتار خطوط ميدان مغناطيسي آشوبي در توكامك در حضور محدود كننده مغناطيسي ارگوديك
422
مطالعه رفتار خمشي پارچه هاي لايي چسبدار : مدلسازي المان محدود و آزمايشات تجربي
423
مطالعه رفتار خمشي تير هاي مركب بتن_فولادتقويت شده بالايه هاي پليمري كربن دار ‍‍‍‍‍CFRP
424
مطالعه رفتار خمشي زمانمند پانل ساندويچ لمينيت كربن اپوكسي
425
مطالعه رفتار خوردگي آلومينيوم و مس در برخي از محلولهاي نانو كلوئيدي
426
مطالعه رفتار خوردگي آلياژهاي آلومينيوم ، مس ، آهن در محلولهاي آبي كلريدي توسط روش نويزالكتروشيميايي
427
‎مطالعه رفتار خوردگي پوشش حاوي نانو ذرات سريا ايجاد شده به روش سل - ژل بر روي آلياژ منيزيوم AZ31
428
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي پايه نيكلي حاوي نانو مواد
429
مطالعه رفتار خوردگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي ‍Ni _ P - C در محلول هاي بازي، اسيدي و كلريدي با استفاده از روش طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
430
مطالعه رفتار خوردگي فولاد IF با ساختار نانو سطحي
431
مطالعه رفتار خوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شيبه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتئين ها و كربوهيدرات ها
432
مطالعه رفتار دانش آموزان متوسطه براي مشاركت در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي استان گلستان )
433
مطالعه رفتار درهم‌تنيدگي دمايي سامانه‏اي متشكل از اتم سه ترازه V شكل و ميدان الكترومغناطيسي دو مد در يك كاواك غير خطي
434
مطالعه رفتار دمايي طيف برانگيختگي جمعي نانولوله هاي كربني با وجود بر هم كنش كولني بلندبرد بين الكترون ها
435
مطالعه رفتار ديناميكي الكترون ها و حفره ها و اثر آنها بر روي تخريب عايق هاي جامد موورد استفاده در سيستم عايق بندي كابلهاي فشار قوي
436
مطالعه رفتار ديناميكي چرخه تبريد جذبي و عوامل موثر بر آن
437
مطالعه رفتار ديوارهاي حائل ساحلي مهار شده در برابر روانگرايي
438
مطالعه رفتار ديودهاي p-i-nدر سلول هاي خورشيدي با استفاده از رهيافت تابع گرين
439
مطالعه رفتار رگ به عنوان يك ماده غير خطي و ايزوتروپ
440
مطالعه رفتار رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس فلورسنتي
441
مطالعه رفتار زنجير پلي (2-اتيل 2-اكسازولين) در مجاورت نانو صفحه گرافن خالص و نانوصفحه گرافن عاملدارشده به كمك شبيه سازي ديناميك مولكولي
442
مطالعه رفتار ژئو شيميايي آهن در كانسار سنگ آهن گل گهر سيرجان
443
مطالعه رفتار ساختاري و نوري نانو ذرات CuAxB1-xS2 (A, B= In, Ga, Al and Fe) مورد كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
444
مطالعه رفتار سازه هاي اسكلت فلزي با اتصالات نيمه گيردار با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي
445
مطالعه رفتار ستون هاي بتون آرمه تحت بارگذاري انفجاري
446
مطالعه رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن تقويت شده توسط نواررهاي سخت كننده تحت بار چرخه اي
447
مطالعه رفتار سدهاي خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق و تحليل عددي برگشتي - مطالعه موردي سد تهم
448
مطالعه رفتار سوراخ شدگي لايه هاي بي بافت ژئوتكستايل با وزن هاي مختلف
449
مطالعه رفتار سيستم ها در مقياس نانو ) بررسي نانو لوله هاي كربني TNC (
450
مطالعه رفتار شالوده‏هاي تقويت‏شده با ژئوگريد تحت اثر بارهاي سيكلي افقي
451
مطالعه رفتار شمع هاي مكشي تحت بارهاي سيكلي با استفاده از روش هاي عددي
452
مطالعه رفتار شمع‌هاي پيچشي پره‌دار با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطي
453
مطالعه رفتار شمعها در اثر بهسازي خاك اطراف به كمك دستگاه FCV
454
مطالعه رفتار شمعهاي مكشي با استفاده از روش اجزا محدود
455
مطالعه رفتار صوتي نانوالياف پيزوالكتريك
456
مطالعه رفتار عدسي هاي ماسه اي اشباع در لايه هاي خاك تحت بارگذاري ديناميكي
457
مطالعه رفتار غير خطي يك نوع خاص از وصله تيرها و ستون هاي فلزي
458
مطالعه رفتار غيرخطي ديوار آب بند سد كرخه با استفاده از روش هاي عددي
459
مطالعه رفتار فازي مولكولهاي زيستي در محلولهاي آبي و آبي-الكتروليتي به كمك نظريه آماري سيالات تجمع پذير
460
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريز ساختار در آميزه¬هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ويسكرهاي سلولزي ( پلي استايرن/ پلي وينيل متيل اتر)
461
مطالعه رفتار فازي و ارتباط بين رئولوژي و ريزساختار در آميزه هاي LCST با ديناميك نامتقارن در حضور نانو ذرات كروي با اصلاح سطحي هاي متفاوت: پلي-استايرن/پلي (وينيل متيل اتر)
462
مطالعه رفتار فازي، مورفولوژي و ساختار آلياژ (پلي لاكتيك اسيد/ لاستيك اكريليك) و تاثير ولكانش بر آن
463
مطالعه رفتار كامپوزيت‌هاي نساجي سه بعدي منعطف در برابر بارهاي مكانيكي
464
مطالعه رفتار كششي پارچه هاي كيسه هواي اتومبيل در نرخ بار گذاري و راستاهاي متفاوت
465
مطالعه رفتار لرزهاي سازه هاي فولادي خمشي با استفاده از روش CMR
466
مطالعه رفتار لرزه‏اي ماسه بسيار متراكم تحت تاريخچه ‏بارگذاري لرزه‏اي با استفاده از دستگاه پيچش استوانه‌اي توخالي
467
مطالعه رفتار مشتري بر مبناي داده كاوي
468
مطالعه رفتار مشتري در فرآيند خريد پوشاك ( مطالعه موردي : تي شرت زنانه در تهران )
469
مطالعه رفتار مصالح پاره سنگي با استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس
470
مطالعه رفتار مصالح سنگريزه اي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
471
مطالعه رفتار مغارهاي موازي چندقلو در سنگ هاي نمكي
472
مطالعه رفتار مقاومت به خوردگي و ريز ساختار پوشش تبديلي بر پايهي واناديم بر روي فلز روي
473
مطالعه رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي پايه پليمري تقويت شده با الياف بازالت و فلز «كشش، خمش، ضربه چارپي، خزش»
474
مطالعه رفتار مكانيكي و حرارتي ساندويچ پانل هاي GFRC همراه با پركننده پلي يورتان، بتن سبك غير سازه اي و فوم بتن
475
مطالعه رفتار مهندسي نهشته هاي كواترنري با استفاده از هوش مصنوعي و روش حداقل مربعات معمولي (مطالعات موردي)
476
مطالعه رفتار مواد سطح فعال براي كاربرد در صنعت پتروشيمي
477
مطالعه رفتار مواد مركب با ساختارهاي تصادفي و متناوب
478
مطالعه رفتار ميزبان يابي حشرات ماده ي كرم گلوگاه انار
479
مطالعه رفتار نرم شوندگي سنگها براساس مكانيك خرابي
480
مطالعه رفتار نيروگاه بادي هنگام رخ دادن خطا در شبكه و به‌كارگيري مبدل واسط به عنوان محدودكننده جريان خطا (FCL)
481
مطالعه رفتار و استحكام كمانش پوسته هاي مستدير استوانه اي تقويت شده
482
مطالعه رفتار و مدلسازي رآكتورهاي غشايي ( با تكيه بر مدلهاي انتقال جرم در سيستم مايع UF)
483
مطالعه رفتار و مشخصات رئولوژيكي در خارخ از بدن در حالت ديناميك
484
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تبي تفاضلي و مقايسه با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
485
مطالعه رفتار ولتامتري لورازپام و اندازه گيري آن در فراورده هاي دارويي به روش پلازوگرافي تپي تفاضلي و مقايسهع با روش طيف سنجي ماوراء بنفش مرئي
486
مطالعه رفتار ويپوكروميسم كمپلكس (Pd(II با ليگاند مونو آنيوني پيروكسيكام با روش محاسباتي نظريه تابعي چگالي (DFT)
487
مطالعه رفتار ويپوكروميسم كمپلكس (Pd(II با ليگاند مونو آنيوني پيروكسيكام با روش محاسباتي نظريه تابعي چگالي (DFT)
488
مطالعه رفتار ويسكو الاستيك كوپليمر اتيلن- پروپيلن با استفاده از مدل سازي مولكولي
489
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك خطي مواد زيستي با استفاده از نتايج تست نانو ايندنتيشن با روش المان محدود
490
مطالعه رفتار ويسكوالاستيك يك قطعه الاستومري تحت بار ديناميك به منظور پيش بيني گراديان دمايي در قطعه: مدل سازي رياضي و بررسي تجربي
491
مطالعه رفتارخوردگي فولاد كربني ساده درمحيطهاي حاوي باكتري احياء كننذه سولفات توسط روش نويزالكتروشيميايي
492
مطالعه رفتارخوردگي منيزيم فلزي خالص و اصلاح شده با نانو ذرات در محيط شبيه سازي شده پلاسماي خوني در حضور برخي از پروتيين ها و كربوهيدرات ها
493
مطالعه رفتارقاب هاي بتن مسلح باميان قاب بنايي داراي بازشو
494
مطالعه رفتارهاي حرارتي و الكترومغناطيسي برخي نانو كامپوزيت هاي غلاف هستك اكسيدهاي آهن با پلي آنيلين در بستره پلي اورتاني
495
مطالعه رفتاري اثرات ساختگاه بر متروي كرمانشاه
496
مطالعه رفتاري برخورد ساختمان هاي مجاور با پايه انعطاف پذير در هنگام زلزله
497
مطالعه رفتاري پي‌هاي شناور توام با ديوار‌هاي جانبي
498
مطالعه رفتاري رات هاي متولد شده از مادراني با رژيم غذايي غني شده با آهن و فولات
499
مطالعه رفتاري و تحليل ستونهاي بتني تقويت شده با FRP به روش دورپيچي تحت بار محوري خارج از مركز
500
مطالعه رهيافت هاي پنج بعدي به كرانش چهار بعدي
501
مطالعه رهيافت هاي نيل به هاميلتوني نسبيت عام
502
مطالعه روابط بين بارندگي حداكثر روزانه وبارش هاي كوتاه مدت دراستان كرمانشاه
503
مطالعه روابط بين برخي صفات فيزيولوژيكگ و خصوصيات نانوساختارهاي بذر چغندر قند
504
مطالعه روابط بين گونه اي جنس Zygophyllum L. با استفاده از ماركرهاي مولكولي
505
مطالعه روابط بين و درون گونه اي جنس Agropyron Gaertn در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي و سيتوتاكسونومي
506
مطالعه روابط خويشاوندي و تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم ديم )Triticum aestivum( با استفاده از نشانگر RAPD
507
مطالعه روابط درون گونه اي جمعيت هاي mesalina watsonana (STOLICZKA.1872) درشرق ايرن باروش مولكولي وآناليزداده هاي مورفولوژيكي
508
مطالعه روابط صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت علوفه اي با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره در مشهد
509
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت برخي از مشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج و N- بنزوييل -L- بي فنيل آلانين با استفاده از روشهاي مدل سازي مختلف
510
مطالعه روابط كمي ساختار - فعاليت دو بعدي و سه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات3-آريل ايزوكينولين
511
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهار كننده هاي پريمر از سيتو مگالو ويروس هاي انساني و مهاركننده هاي +NAD وابسته به 15 - هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
512
مطالعه روابط كمي ساختار فعاليت براي پيش‌بيني فعاليت دارويي بيولوژيكي در يك سري جديد از مهاركننده‌هاي پريمراز سيتو مگالو ويروس‌هاي انساني و مهاركننده‌هاي NA وابسته به 15 – هيدروكسي پروستاگلاندين دي هيدروژناز در انسان
513
مطالعه روابط كمي ساختار- فعاليت برخي ازمشتقات متابوتروپيك گلوتامات پنج وN-بنزوييل-L-بي فنيل آلانين بااستفاده ازروشهاي مدل‎سازي مختلف
514
مطالعه روابط كمي ساختار-فعاليت دو بعدي وسه بعدي تركيبات دارويي ضد سرطان از مشتقات 3-آريل ايزوكينولين
515
مطالعه روابط واژگاني در زبان تركي آذربايجاني
516
مطالعه روانشناختي نمايشنامه هاي منتخب تنسي ويليامز از منظر لاكان
517
مطالعه روانشناسانه عناصر بصري در نقاشي مدرن (با تاكيد بر آثار شاخص كلود مونه، ادوارد مونك، پيت موندريان)
518
مطالعه روايي امتحان فراگير پيام نور در مقايسه با روايي پيش بيني امتحان كنكور در مقطع ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي
519
مطالعه روش VAPEX در توليد از مخازن نفت سنگين ايران
520
مطالعه روش ادامه فراسو و طراحي نرم افزار مربوطه در محيط ويندوز
521
مطالعه روش اندازه گيري تنش پسماند با استفاده از امواج الكترومغناطيس
522
مطالعه روش ساخت در تعدادي از اشياء برنزي محوطه عصرآهن دياآرديزي موراني لرستان
523
مطالعه روش سنتور نوازي مسعود شناسا
524
مطالعه روش مقاومت ويژه با سيستمهاي چند الكترودي
525
مطالعه روش مند هنر صخره اي در كمربند مركزي استان يزد با تاكيدبر تحليل نگاره ها از حيث گونه شناسي
526
مطالعه روش نوين توليد راديونوكلئيد 99mTc با استفاده از ماشين شتابدهنده سيكلوترون
527
مطالعه روش ها و موارد كاربرد PEG در سيستم هاي دارورساني
528
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي بهينه سازي اسيد كاري سنگ هاي كربناته
529
مطالعه روش هاي آزمايشگاهي در بهينه سازي اسيدكاري در مخازن هيدروكربوري
530
مطالعه روش هاي استگانو گرافي و پياده سازي يكي از روش ها در عكس
531
مطالعه روش هاي توليد و خواص انواع گريدهاي RBS
532
مطالعه روش هاي جذب انرژي از امواج اقيانوس ها-2.بررسي و آناليز عوامل وقوع سوانح دريايي
533
مطالعه روش هاي جلوگيري از آبشستگي در اطراف پايه هاي پل
534
مطالعه روش هاي جوهرزدايي كاغذ باطله
535
مطالعه روش هاي حذف فنل از طريق فرآيند فنتون و فوتوكاتاليستي
536
مطالعه روش هاي خود ترميم شوندگي در مواد پليمري
537
مطالعه روش هاي رايج در تدريس زبان خارجه در كلاس هاي زبان تخصصي دانشگاه پيام نور رشت
538
مطالعه روش هاي متخلخل سازي سطحي نانوالياف برق ريسي شده و ساخت نانوكامپوزيت APAN براي تصفيه آب
539
مطالعه روش هاي موجود آموزش محيط زيست به كودكان پيش دبستاني و دبستاني از ديدگاه مربيان و آموزگاران
540
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ
541
مطالعه روش و ساختار بسته بندي در كالا
542
مطالعه روش‌هاي تشخيص عمق با استفاده از تصاوير استريو و پياده‌سازي سخت‌افزاري يك نمونه
543
مطالعه روش‌هاي مختلف به‌آب‌اندازي كشتي و مقايسه آن‌ها
544
مطالعه روشهاي اپتيكي براي تحقيقات هوافضايي
545
مطالعه روشهاي اپتيكي سريع در تشخيص بافت سرطاني و طراحي و ساخت يك سيستم اپتيكي براي اندازه گيري ثابت فراكتالي بافت سالم و ناسالم
546
مطالعه روشهاي اندازه‎گيري پشت پوشي
547
مطالعه روشهاي به كارگيري پودر لاستيك ضايعاتي
548
مطالعه روشهاي پژوهشي و آماري مورد نياز طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه اي رشته كتابداري واطلاع رساني بر اساس پايان نامه هاي انجام شده درمقاطع كارشناسي ارشد ودكتري درايران , A study on statical and research metods of ma.and phd students of library and information science in iran
549
مطالعه روشهاي تجربي ضرائب هيدروديناميكي اجسام مدور
550
مطالعه روشهاي سنتز و بهبود فرايندپذيري پليمرهاي الكترولومينسانس بر پايه پلي فلورن و بررسي خواص آنها
551
مطالعه روشهاي عددي در حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربردهاي آن
552
مطالعه روشهاي كدگذاري عصبي در قشر بشكه‌اي مغز موش با استفاده از روش تصويربرداري كلسيم
553
مطالعه روشهاي كنترل ارتعاشات كوادكوبتر سبك و انتخاب يك روش مناسب
554
مطالعه روشهاي مختلف مدولاسيون پالس در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده دو باينري
555
مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse به همراه ايجاد يه نمونه آزمايشي با بكارگيري بانك اطلاعاتي oracle
556
مطالعه روشهاي نمك زدائي خصوصاروش اسمزمعكوس وساخت غشاء هاي دستگاههاي اسمزمعكوس در فشار پائين
557
مطالعه روشي ابداعي براي «بلاكينگ» شخصيتهاي توليد شده توسط رايانه بهنگام فيلمبرداري كنش¬هاي واقعي در صنعت فيلمسازي
558
مطالعه روشي عددي براي حل مسائل كنترل بهينه تصادفي و كاربرد آن در انتخاب سبد سهام
559
مطالعه روغن هاي خوراكي
560
مطالعه روند بهبود برخي صفات آگرو- فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي اصلاح شده گندم نان در اقليم سرد كشور
561
مطالعه روند تخريب فتوكاتاليتيكي تركيب فنوليك با استفاده از TiO2 تثبيت يافته
562
مطالعه روند توليد رسوب در حوضه نورآباد لرستان ﴿مطالعه موردي: رودخانه بادآور﴾
563
مطالعه روند دمايي ميكرو اقليم شهر يزد
564
مطالعه روند گسترش توسعه فيزيكي شهر ديواندره و تعيين جهات بهينه توسعه آن
565
مطالعه روند نموي ميكروگامتوفيت در گياه سر خار گل Echinacea purpurea L
566
مطالعه روند و طراحي مدلي براي تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تأثير آن بر مؤلفه هاي توسعه پايدار (مطالعه موردي : حوضه زاينده رود استان اصفهان)
567
مطالعه روي پروفيل گسترش حلزوني فن لانه سنجابي
568
مطالعه روي پيچش مقاطع غير مدور و حل مساله پيچش
569
مطالعه روي تاثيرات عمليات دباغي برخواص الياف پشم و خامه قالي
570
مطالعه روي خواص مكانيكي ، فيزيكي و مورفولوژي سطح نخ كامپوزيت توليد شده از نانو الياف نايلون 6 به همراه نانو ذرات الياف پشم
571
مطالعه روي خواص مكانيكي و مورفولوژي سطح نخ هاي مركب الكتروريسي شده
572
مطالعه روي روش هاي نوين حساب بازه اي و حساب اعداد فازي
573
مطالعه روي زير رسته هاي مدول هاي توسيعي توسط زير رسته هاي سر
574
مطالعه روي مدارهاي خودريختي گروه ها
575
مطالعه روي مفاهيم تعامد در هيلبرت* C - مدول ها
576
مطالعه رويان زايي ثانويه بر روي رويان هاي حاصل از كشت ميكروسپورهاي ايزوله كلزا (Brassica Napusl)
577
مطالعه رويت پذيري ضعيف در چند ضلعي هاي ساده
578
مطالعه رويشگاه هاي آنغوزه در استان كرمان (مطالعه موردي سيريز و ريحانشهر واقع درشهرستان زرند)
579
مطالعه رويكرد زيست محور در تعليم و تربيت بر مبناي ديدگاه اسلام
580
مطالعه رويكردهاي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"(با تأكيد بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي)نمونه موردي: فرهنگسراي نياوران
581
مطالعه رويكردهاي روايت اول شخص در انيميشن
582
مطالعه رويكردي "طراحي اقليمي"در "معماري فرهنگسراهاي تهران"﴿باتاكيد بر صرفه جويي در مصرف انرژي﴾ نمونه موردي فرهنگسراي نياوران
583
مطالعه ريخت شناسي دانه هاي گرده ي آلرژي زا در برخي از علف هاي هرز، گياهان زراعي و باغي شهرستان كرمانشاه
584
مطالعه ريخت شناسي سفالينه هاي بومي هرمزگان و گيلان
585
مطالعه ريخت شناسي سيتوتاكسونومي جنس Festuca L زير جنس Festuca در ايران
586
مطالعه ريخت شناسي ماده هاي بالغ وسيست هاي دوگونه شپشك ريشه از جنس porphyrophora Brandt1833(Hem.:Margarodidae) با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي ونوري
587
مطالعه ريخت شناسي و تشريحي دو گونه از جنس برازمبل(Perovskia abrotanoides و P. atripolicifolia.)در شهرستان كاشان
588
مطالعه ريخت شناسي و ساختار شناسي آجرهاي آتشكده آذرگشنسب مجموعه ثبت جهاني تخت سليمان
589
مطالعه ريز رخساره و دياژنز سازندهاي آسماري/ جهرم در چاه هاي شماره 11 و 13 ميدان نفتي گلخاري، حوضه ي زاگرس
590
مطالعه ريز ساختار چدن ADI با توجه به تغييرات مدول ريختگي
591
مطالعه ريز ساختار و تاثير آن بر روي خواص سامانه PLA/ESO
592
مطالعه ريز ساختار و تاثيرآن بر روي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت، بر پايه آلياژ پلي پروپيلن/آلفا الفين/نانو خاك رس
593
مطالعه ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ تهيه شده از پلي آمپد 6 بازيابي شده
594
مطالعه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و پلي استايرن
595
مطالعه ريز ساختار و خواص ويسكو الاستيك نانو كامپوزيت هاي هيبريدي با نانو ذرات صفحه اي و كروي بر پايه پلي استايرن
596
مطالعه ريز ساختار و رئولوژي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي پروپيلن/ سيكلو الفين كوپليمر/ نانو رس
597
مطالعه ريز ساختار و عبوردهي در فرايند قالب گيري دمشي نانو كامپوزيت هاي پلي اتيلن/ نانورس:اثر اصلاح نانورس
598
مطالعه ريز ساختار و عمليات حرارتي چدن هاي مقاوم به سايش پر كرم
599
مطالعه ريزازديادي گياه استويا وتاثير مانيتول بر ميزان توليد ريبوديوسايد A واستويوسايد دراين گياه واثرات ضد ديابتي آن
600
مطالعه ريزروزنبران و تشخيص محيط رسوبي پرمين در شمال طبس (كوه باغ‌ونگ)
601
مطالعه ريزريخت شناختي اثر اقليم بر بازپراكنش آهك خاك در استان كرمانشاه
602
مطالعه ريزساختار و تاثير آن بر خواص الكتريكي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي COC/EOC/CNT
603
مطالعه ريزساختار و تاثير آن بر خواص رئولوژيكي و رفتار مكانيكي سامانه‌‌هاي هيدروژلي بر پايه كاراجينان/پليمرهاي آكريلاتي، تقويت‌شده با گرافن
604
مطالعه ريزساختار و خواص فيزيكي مكانيكي فوم هاي نانوكامپوزيتهاي بر پايه PP خطي/PP شاخه اي/گرافن
605
مطالعه ريزساختار و رفتار بلورينگي و ارتباط آن با خواص رئولوژيكي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه پلي‌پروپيلن/ آلفا‌الفين كوپليمر/ نانورس
606
مطالعه ريزساختار و مورفولوژي نانوالياف دوجزيي پلي‌لاكتيك‌اسيد/ژلاتين الكتروريسي شده
607
مطالعه ريزساختارهاي ناشي از تابش دهي سطح سيليكون با ليزر پالسي بلند
608
مطالعه ريسك اعتباري با استفاده از كنترل بهينه تصادفي
609
مطالعه زبان فارسي در شبكه‌ھاي اجتماعي
610
مطالعه زبان فارسي و مطالعه دانش موثر در شناسايي گفتار در محيط هاي محدود مستقل از گوينده
611
مطالعه زمين شناسي ، كاني شناسي و نحوه تكامل سيال كانه ساز در كانسارهاي سرب و روي تكيه و عمارت اراك (استان مركزي)
612
مطالعه زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي پتانسيل اكتشافي اورانيوم و عناصر پرتوزا در ورقه 1:50000 مغا نجق با استفاده از داده هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي
613
مطالعه زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخيره معدن سرب و روي انگوران
614
مطالعه زمين شناسي پالئوزوئيك بالائي كوههاي شتري در: سردر و چيروك طبس
615
مطالعه زمين شناسي پترولوژي مجموعه شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي ﴿سروبالا- غرب استان يزد﴾
616
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود (قلعه بزي)
617
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود بين شاهكوه و اشترجان
618
مطالعه زمين شناسي فيزيكي دره زاينده رود محدوده زرين شهر
619
مطالعه زمين شناسي منطقه شاه كوه
620
مطالعه زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك ساختگاه سد آزاد سنندج با تكيه بر آب بندي
621
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي شمال اليگودرز
622
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي ولكانيكي آتشفشان مهدي خان در شمال شرق قروه ﴿كردستان﴾
623
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي شمال معدن طالمسي ، غرب انارك ( شمال شرق اصفهان )
624
مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي (سروبالا- غرب استان يزد)
625
مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي پالئوژن در شمال شرق گلپايگان
626
مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين در ناحيه سه (جنوب كاشان)
627
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كائولن در جنوب دانسفهان ﴿بوئين زهرا﴾
628
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار كائولن كوشك نصرت استان قم
629
مطالعه زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار نيتانيوم قره آقاج
630
مطالعه زمين‌شناسي و ژئوشيميايي چشمه نفتي ده‌نفت در ناحيه رودان، شمال‌شرق بندرعباس
631
مطالعه زمينه‌ ها و عوامل اقدام به خودكشي زنان در شهر آبدانان
632
مطالعه زمينه‌هاي مرتبط با بروز پديده آقازادگي در ايران
633
مطالعه زنجيره تأمين با رويكرد تقاضا و توليد در كارخانجات فرش ماشيني
634
مطالعه زنجيره تامين در صنعت فاستوني جهت بيشينه سازي ارزش افزوده داخلي كل با رويكرد مزيت رقابتي
635
مطالعه زون هاي طلادار در سنگ هاي ولكانيكي و كربناتي منطقه خوني ، شمال شرق انارك
636
مطالعه زون هاي طلادار در سنگ هاي ولكانيكي و كربناتي منطقه خوني، شمال شرق انارك
637
مطالعه زيبايي شناسي در اسلام و دلالتهاي تربيتي آن
638
مطالعه زيبايي شناسي كمي سه نگاره از شاهنامه طهماسبي ﴿با رويكرد نظريه اطلاعات- انفورماتيك﴾
639
مطالعه زير مشتق ضعيف تعميم يافته و كاربردهاي آن در بهينه سازي
640
مطالعه زيسازگان شناسي سرده Asyneuma از تيره گل استكاني در ايران
641
مطالعه زيست شناسي توليدمثل ماهي Alburnus mossulensis (Heckel1843) در رودخانه )حوضه قره آغاج ( در استان فارس
642
مطالعه زيست شناسي و تغييرات فصلي جمعيت گونه غالب پروانه زنبور مانند (Lep: Sesiidae ) روي درختان فضاي سبز اصفهان
643
مطالعه زيستگاه و ويژگي هاي محيطي كنار ﴿Ziziphus spina christi﴾ در ايران ﴿مطالعه موردي : رويشگاه هاي مهر در فارس و بستك در هرمزگان﴾
644
مطالعه ژئو شيميايي نفت و مدلسازي حوضه رسوبي ميدان دار خوين
645
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان آيينه ورزان
646
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان دشت سروستان
647
مطالعه ژئوالكتريك آبخوان دشت مؤمن آباد فارس
648
مطالعه ژئوتكنيكي شيرواني مشرف به كارخانه توليد كنسانتره معدن سونگون و ارزيابي شرايط پايداري آن
649
مطالعه ژئوشيمايي و زمين شناسي اقتصادي آهن و عناصر همراه در معدن سنگ آهن چغارت
650
مطالعه ژئوشيمي ، كاني شناسي و زمين شناسي اقتصادي منطقه كروميت دار آورتين كهنوج
651
مطالعه ژئوشيمي اكتشافي و زيست محيطي ساحل درياچه ي اروميه
652
مطالعه ‍‍ژئوشيمي و زمين شناسي ميادين نفت و گاز كشور سلطنتي عمان
653
مطالعه ژئوشيمي و ژنز كانسار مس- طلاي آفتاب رو، شمال غرب ساوه )ايران مركزي
654
مطالعه ژئوشيمي و ژنز كانسار نيكل- كبالت- آرسنيك و مس گود مراد، شمال انارك (ايران مركزي)
655
مطالعه ژئوشيمي، ميانبارهاي سيال و نحوه تشكيل نهشته هاي سلستيت مزرعه قم
656
مطالعه ژئوشيميائي منشاء گاز سولفيد هيدروژن در مخزن بنگستان ميدان نفتي اهواز
657
مطالعه ژئوشيميائي و آتراسيون معدن مس مزرعه اهر
658
مطالعه ژئوشيميايي ، مينرالوگرافي كانسار آهن خانلق نيشابور
659
مطالعه ژئوشيميايي سازند دالان ﴿پرمين پيسن﴾ و كنگان ﴿ترياس پيسن﴾ در ميدان سلمان
660
مطالعه ژئوشيميايي سيستم نفتي دوران پالئوزوئيك در ناحيه فارس ساحلي و نواحي مركزي خليج فارس
661
مطالعه ژئوشيميايي سيستم‌هاي نفتي ژوراسيك-كرتاسه در منطقه دشت آبادان، تعيين تاريخچه شارژ در ميدان يادآوران به همراه مدل‌سازي 2 بعدي سيستم هيدروكربوري
662
مطالعه ژئوشيميايي كاني سازي مس رسوبي در منطقه شاملو ( شمال شرق تبريز )
663
مطالعه ژئوشيميايي مخزن بنگستان در ميدان نفتي اهواز
664
مطالعه ژئوشيميايي مخزن ذخيره گاز يورتشائ ورامين
665
مطالعه ژئوشيميايي نفت (ميادين بخش غربي خليج فارس )
666
مطالعه ژئوشيميايي نفت مخزن گروه بنگستان در ميدان گچساران
667
مطالعه ژئوشيميايي نفت هاي ميادين رسالت ، سلمان و سيري از بخش شرقي حوضه خليج فارس
668
مطالعه ژئوشيميايي نفت و مدلسازي حوضه رسوبي ميدان آزادگان
669
مطالعه ژئوشيميايي و بررسي منشاء ميدان گازي سراچه قم
670
مطالعه ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي معدن مس چاه موسي، شاهرود
671
مطالعه ژئوشيميايي و مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي ميادين نفت واقع در بخش شمال غرب خليج فارس و نواحي اطراف
672
مطالعه ژئوفيزيكي دشت روانسر با استفاده از داده هاي مقاومت ويژه حاصل از اندازه گيري هاي آرايش شلومبرژه به منظور اكتشاف آب زيرزميني
673
مطالعه ژئوفيزيكي دشت زنگوان با استفاده از داده هاي مقاومتويژه حاصل از اندازه گيري هاي آرايش شلومبرژه به منظور اكتشاف آب زير زميني
674
مطالعه ژئوميكروبيولوژي در مناطق دگرساني كانسار طلاي داشكسن قروه با استفاده از تكنيك هاي جي آي اس
675
مطالعه ‍ژانر در انيميشن هاي بلند آمريكايي در دوران كلاسيك سينماي هاليوود
676
مطالعه ‍ژانر در انيميشن هاي بلند آمريكايي در دوران كلاسيك سينماي هاليوود
677
مطالعه ژست در پيكرهاي تمام قد فردي و گروهي عكس هاي دوره قاجار
678
مطالعه ژنتيك تحمل به شوري و ارزيابي تنوع ژنتيكي با نشانگرهاي مولكولي در چغندر قند﴿ . Beta vulgaris L ﴾
679
مطالعه ژنتيك مقاومت به خشكي در گندم دوروم با استفاده از روش دي الل
680
مطالعه ژنتيكي برخي صفات در گونه هاي مختلف جنس Carthamus و نسلهاي حاصل از تلاقي بين گونه اي در دو محيط رطوبتي
681
مطالعه ژنتيكي برخي صفات زراعي - مرفولوژيك و محتواي روغن در برزك﴿.Linum usitatissimum L﴾
682
مطالعه ژنتيكي ژرم پلاسم جو و نسل هاي در حال تفكيك حاصل از تلاقي جو زراعي و وحشي در شرايط تنش خشكي
683
مطالعه ژنتيكي صفات مرتبط خشكي در گندم نان به روش دي الل
684
مطالعه ژنتيكي نقش ميتوكندري در حركت اسپرماتوزوئيد در مردان عقيم استان كرمانشاه
685
مطالعه ژنتيكي و ارزيابي ژرم پلاسم برخي گونه هاي چمني
686
مطالعه ژنتيكي و قابليت تركيب پذيري براي برخي صفات زراعي كنجد در دو رژيم رطوبتي
687
مطالعه ژنتيكي، بررسي پايداري و تجزيه‌ ارتباطي صفات مهم زراعي ارقام گلرنگ در شرايط تنش خشكي
688
مطالعه ژنز انديس معدني شورغستان (جنوب اردستان) با استفاده از ژئوشيمي اكتشافي
689
مطالعه ژنز و ژئوشيمي اكتشافي انديس مس كالچويه﴿ جنوب غرب نائين﴾
690
مطالعه ژنوتيپ هاي متحمل به شوري گندم دوروم: ارزيابي ژنتيكي تحمل به شوري و مقايسه محيط هاي گزينشي مزرعه اي و كشت درون شيشه اي
691
مطالعه ساخت الكترودهاي انتخابي يونهاي +pb2 و -No3 برپايه نانو ذرات لئونارديت
692
مطالعه ساخت فيلم هاي نازك توسط تابش ليزر
693
مطالعه ساخت نانو ذرات (هيدروژل) روي سطح كربنات كليسيم براي ازدياد برداشت نفت
694
مطالعه ساخت و بررسي نانو كاتاليستهاي AU-fe203 و au-zno مورد استفاده در سنتز فيشر تروپش
695
مطالعه ساخت‌واژي، نحوي و معنايي افعال پيچيده كردي كرمانجي
696
مطالعه ساختار yrast در هسته هاي دور از پايداري (مقايسه با داه هاي تجربي ) , study of yrast structure of the nuclei far from stability)comparison with experimental data(
697
مطالعه ساختار اسپكتروسكوپي و رفتار الكتروشيميايي تعدادي از كمپلكس هاي نيكل با ليگاندهاي فنيلن دي امين و 2. 2 بي پيريدين و 6 . 2 دي كربو كسيليك اسيد و 10 و 1 فنا نترولين 6 و 5 دي اون ﴿فندايون ﴾
698
مطالعه ساختار الكتروني فولرن C60 و پليمر خطي آن
699
مطالعه ساختار الكتروني و مغناطيسي نانوريبون هاي هيدروژنه ي زيگزاگ GaN و مقايسه با عرض ها ي مختلف
700
مطالعه ساختار الكترونيكي اشغال نشده سطح ﴿110﴾pd/cuبا استفاده از طيف سنجي معكوس فوتوالكترونها وطيف سنجي بازتاب نا همسانگرد
701
مطالعه ساختار بورس پيمانهاي تحويل آتي كالا و ارز و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران
702
مطالعه ساختار تشريحي ، كشت بافت و شناسايي تركيبات اسانس برگ گياه چوير(Ferulago angulata) در دواكوتيپ نواكوه و شاهو، غرب ايران
703
مطالعه ساختار تشريحي برگ و ساقه جنس هاي Agriophyllum، Corispermum، Cornulaca وGamanthus از تيره Chenopodiaceae
704
مطالعه ساختار تشريحي برگ وساقه جنس هايlondesia;krascheninnikovia;bassia;anthochlamys ازتيرهchoenopodiaceae
705
مطالعه ساختار تشريحي ساقه و بررسي تأثير برخي عوامل اقليمي و فيزيولوژيك بر جوانه‌زني بذر گياه ارغوان (Cercis siliquastrum.l)
706
مطالعه ساختار تشريحي ساقه و بررسي تاثير برخي عوامل اقليمي و فيزيولوژيك بر جوانه زني بذر گياه ارغوان
707
مطالعه ساختار جريانهاي پيچشي با استفاده از حل عددي معادلات تحليلي.
708
مطالعه ساختار حفره هاي ايجاد شده روي سطوح فلزي در اثر تابش دهي با قطار ي از پالس هاي ليزري
709
مطالعه ساختار حلقه هاي جابجايي با مجموعه مقسوم عليه هاي صفر متناهي
710
مطالعه ساختار خواص وكاربرد زئوليت ها
711
مطالعه ساختار ديناميكي پنتاكوارك ها
712
مطالعه ساختار ديناميكي پنتاكوراك ها
713
مطالعه ساختار شيميايي پليمر هاي مور استفاده در چسب هاي فشار حساس
714
مطالعه ساختار فيزيكي و شيميايي مواد رنگبر و سنتنر آزمايشگاهي پربورات سديم و پركربنات سديم
715
مطالعه ساختار كاتاليزورهاي مخلوط اكسيدهاي Y-آلومينا- توريا و بررسي واكنش هاي حذفي الكل ها بر روي آنها
716
مطالعه ساختار گردابه هاي شار در ابررساناهاي گرم
717
مطالعه ساختار مدل سازي سوادآموزي زبان دوم در محيط زبان اول
718
مطالعه ساختار مسيل و مسيل معكوس و اثر دما بر روي سيستم سه تايي « لسيتن - آب وسيكلو هگزانول»
719
مطالعه ساختار موضوعي مدارك مرتبط با حوزه درمان افسردگي در سامانه پابمد (pubmed)
720
مطالعه ساختار ميسل وميسل معكوس واثر دمابر روي سيستم سه تايي (لسيتن - آب وسيكلوهگزانول )
721
مطالعه ساختار ناهمگن در مقياس مخزن و اثر آن بر نتايج بازيافت
722
مطالعه ساختار هندسي ديناميك هميلتوني
723
مطالعه ساختار هندسي، برهم كنش و ساختار الكتروني بازهاي DNA جذب شده بر روي نانو سطح مس(111) با استفاده از روش هيبريدي در مكانيك كوانتومي
724
مطالعه ساختار و جذب انتخابي مخلوط دوتايي كرات سخت درون و بيرون نانوپيپت با استفاده از نظريه تابعي چگالي كلاسيكي
725
مطالعه ساختار و خواص نانو كريستال هاي Tio2 حساس شده رنگي از نوع كمپلكس هاي روتينيم جهت استفاده در الكترود پيل فتو ولتايي به كمك روش هاي نيمه تجربي
726
مطالعه ساختار و عوامل جذابيت در بازي هاي ويديويي ساده و تلفني ﴿كژوال﴾
727
مطالعه ساختار و فرم هاي موسيقايي و تاثير آن بر چگونگي روايت بصري در انيميشن
728
مطالعه ساختار و فرمهاي موسيقايي و تاثير آن بر چگونگي روايت بصري در انيميشن
729
مطالعه ساختار و كاربرد زئوليت ها
730
مطالعه ساختار_فعاليت و مدل يابي برخي مشتقات كالكون ها با خواص ضد سرطاني
731
مطالعه ساختار، ديناميك و بر هم كنش مولكول هاي فسفوليپيد به كمك ديناميك مولكولي به منظور مدلسازي غشاي سلول
732
مطالعه ساختار، فرم و نقش موسيقي در درام پست مدرن با مطالعه موردي چند اجرا از فيليپه ژنتي
733
مطالعه ساختارهاي ZNO رشد يافته با روش كربوترمال
734
مطالعه ساختارهاي تقريباً مرتبط روي كلاف كروي مماس با ب-متريك
735
مطالعه ساختارهاي ديداري- معنايي فرش‌هاي ترنجدار سالتينگ با رويكرد تحليل تصوير
736
مطالعه ساختارهاي سنسورهال در تكنولوژي استاندارد CMOS و ارائه يك طرح نمونه ي كاربردي
737
مطالعه ساختارهاي مختلف كمپلكس 5- آمينوتترازول و هيدرازين در اولين حالت برانگيخته الكتروني و طيف هاي جذبي آن ها ، ارزيابي ساختارهاي بهينه شده يك مولكول در حالت الكتروني پايه با استفاده از طيف سنجي فوتوالكترون
738
مطالعه ساختارهاي مغناطيسي در مقياس نانومتر
739
مطالعه ساختاري آثار چرمي و بررسي روش هاي مناسب نرم سازي و درمان آن ها ﴿ نمونه موردي : مشك چرمي منسوب به دوره ي سلجوقي ﴾
740
مطالعه ساختاري افزونهاي كلوئيدي گازي به روش هدايت اكتريكي
741
مطالعه ساختاري جريان جت و دنباله گريز از مركز و ارزيابي به همراه توسعه مدل هاي زيرشبكه بر اساس اندازه گيري SPIV
742
مطالعه ساختاري گوشه هاي دستگاه نوا در رديف ميرزا عبدالله
743
مطالعه ساختاري ليگنين دي اكسان سرو (سوزني برگ ) و ليگنين صنعتي (ليگنو سولفات ) و چند تركيب مدل ليگنين از طريق سايليله كردن و مطالعه و تحليل طيفهاي .92 SINMR
744
مطالعه ساختاري ليگنين ديوكسان صنوبر، ليگنين كرافت و چند تركيب مدل از طريق سايليله كردن آنها و بررسي ساختارها از طريق طيف نگاري 92SiNMR
745
مطالعه ساختاري و الكتروني نانو خوشه هاي كربني در حضور تك اتم آلومينيوم و سيليكون به كمك نظريه ي تابعي چگالي
746
مطالعه ساختاري و انرژيتيكي بر همكنش آنزيم هاي ريبونوكلئاز A و ليزوزيم با سورفكتانت هاي دوقلوي كاتيوني توسط تكنيك هاي اسپكتروسكوپي NMR يك بعدي و دو بعدي، دورنگ نمايي دوراني و فلورسانس
747
مطالعه ساختاري و بررسي روشهاي استحكام بخشي گل نوشته هاي منقور به خط ميخي مكشوفه از هفت تپه خوزستان
748
مطالعه ساختاري ومضموني نقش ورنگ در نگاره گذر سياوش از آتش از دوره آل اينجو تا قاجاريه
749
مطالعه ساختگاهي شهر سرپ لذهاب با انداز هگيري ارتعاشات محيطي پس از زلزله 21 آبان ازگله
750
مطالعه ساختگاهي فضاهاي زيرزمين و قراردادهاي مشاوره در اين زمينه ، بررسي موردي پروژه سد كارون 3
751
مطالعه ساختمان داخلي لايه هاي نانو به كمك پردازش تصويري
752
مطالعه ساختمان سازه هاي ترموباند و رفتار فيزيكي و مكانيكي آنها
753
مطالعه ساختمان شناورهاي سه بدنه و تدوين دستورالعمل طراحي آيين نامه سازه اي آنها
754
مطالعه ساختمان قايق هاي پرنده و تدوين دستورالعمل طراحي آيين نامه اي سازه آنها
755
مطالعه ساختمان نخ دورپيچ توخالي رينگ و بررسي خواص مكانيكي آن
756
مطالعه ساختمان ومحاسبه(رزنانس پارا مغناطيس الكترون، طيف ارتعاشي زير قرمز، طيف ارتعاشي داي كروزم ) كمپلكس تريس (اتيلن دي آمين) نيكل )چچ(
757
مطالعه ساختمان ومحاسبه(رزنانس پارا مغناطيس الكترون، طيف ارتعاشي زير قرمز، طيف ارتعاشي داي كروزم ) كمپلكس تريس (اتيلن دي آمين) نيكل )چچ(
758
مطالعه ساختمان ومحاسبه(رزنانس پارا مغناطيس الكترون، طيف ارتعاشي زير قرمز، طيف ارتعاشي داي كروزم ) كمپلكس تريس (اتيلن دي آمين) نيكل )چچ(
759
مطالعه ساختواژي تركي آذري از ديدگاه رده شناسي
760
مطالعه ساختي دستگاه نوا از رديف سنتور استاد صبا
761
مطالعه ساز و كارهاي بهبود امنيت محلات شهري (نمونه موردي محله جنت آباد شمالي )
762
مطالعه سازند كلات برمبناي فرامينفرها در برش روستاي چهچهه﴿خراسان رضوي﴾
763
مطالعه سازند گچساران درجهت تعيين بهينه نقاط جداره گذاري در ميدان گچساران با استفاده از نرم افزار G.I.S
764
مطالعه سازندهاي سنگستان و تفت در شمال اصفهان و مقايسه آنها با مقاطع تيپ
765
مطالعه سازو كار و سينيتيك واكنش راديكال هيدروپروكسيل با اتم كلر
766
مطالعه ساليتون هاي گاف در محيط غيرخطي كر
767
مطالعه سامانه هاي اطلاع رساني در مديريت بحران و ارايه طرح پيشنهادي بهينه ، جهت مديريت بحران سوانح طبيعي در وزارت راه وترابري
768
مطالعه سامانههاي پيشرانش فضايي و معيارهاي طراحي آنها
769
مطالعه سبك تدوين كلاسيك روايي در سينماي ايران با نگاهي به آثار حسن حسندوست
770
مطالعه سبك تصميم گيري خريداران بيمه عمر با توجه به شخصيت آنها
771
مطالعه سبك خط شكسته نستعليق و بررسي اهميت واژه نور و مفاهيم مرتبط با آن در اشعار عرفاني و كاربست آن در طراحي و ساخت چراغ مشبك فلز
772
مطالعه سبك رهبري مديران دبيرستانهاي اراك بر روي اثربخشي كار آنها از نظر دبيران
773
مطالعه سبك زندگي ايراانيان به منظور طراحي چادر مسافرتي
774
مطالعه سبك زندگي ايرانيان به منظور طراحي چادر مسافرتي
775
مطالعه سبك زندگي سلامت محور شهروندان: اميدها و بيم ها
776
مطالعه سبك شناسي فرش جوشقان
777
مطالعه سبك هاي تفكر اعضاي هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) و نقش آن در عملكرد شغلي آنان
778
مطالعه سبك هاي يادگيري و رابطه آن با رضايتمندي تحصيلي در دانشجويان دوره هاي الكترونيكي و عادي دانشگاه پيام نور اصفهان
779
مطالعه سبك و روش هاي كار نگارگران دوره قاجار با تاكيد بر منتخب نگاره هاي آقا لطفعلي صورتگر شيرازي در شاهنامه داوري
780
مطالعه سبك‌هاي تفكر و تأثير آن بر نوآوري سازماني در بين كاركنان اداري دانشگاه تهران
781
مطالعه سبك‌هاي رهبري تحول‌گرا در مديران دبيرستان‌هاي دخترانه: مطالعه موردي، منطقه 15 تهران
782
مطالعه سختي هالوژنهاي قليايي در اثر تابش هاي هسته اي (ذرات باردار،لاو...)
783
مطالعه سرباري صنايع فولاد و كاربرد آن در صنايع
784
مطالعه سرعت واكنش جانشيني ليگاند بزرگ حلقه با SALSC در كمپلكس هاي Cu ﴾ SALSC ﴿ x
785
مطالعه سرعت واكنش دي اكسيد كربن با محلول هاي آمين
786
مطالعه سرعت واكنش و مكانيسم تبادل ليگاندهاي چهار دندانه باز شيف د ركمپلكس هاي مس ( II ) با ليگاند آزاد
787
مطالعه سرمايه اجتماعي معلمان و رابطه آن با سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرري در سال تحصيلي93-92
788
مطالعه سرمايه اجتماعي معلمان و رابطه آن با سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرري در سال تحصيلي93-92
789
مطالعه سرمايه فكري و تاثير آن بر كيفيت دانش سازماني )مطالعه موردي :دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال )
790
مطالعه سطح اضطراب رقابتي و وشوكاران حرفه اي مرد و ارتباط آن با نتيجه مسابقه
791
مطالعه سطح اضطراب رقابتي ورزشي بسكتباليست هاي نخبه و ارتباط آن با آسيب ديدگي هاي ورزشي
792
مطالعه سطح انرژي، پارامترهاي هندسي و كنفورماسيوني كاربنهاي حلقوي هفت عضوي C4H4MX2 با استفاده از محاسبات كوانتومي
793
مطالعه سطح انرژي، پارامترهاي هندسي و كنفورماسيوني كاربنهاي حلقوي هفت عضوي C4H4MX2 با استفاده از محاسبات كوانتومي
794
مطالعه سطح ايمپلنت دنداني در مقياس ميكرو تا نانو متر و تاثير آن بر استئواينتگريشن
795
مطالعه سطح رشد اخلاقي و خود كنترلي در رفتار استنادي نويسندگان برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران
796
مطالعه سطح رشد اخلاقي و خود كنترلي در رفتار استنادي نويسندگان برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران
797
مطالعه سطح كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان گناباد با ابزار لايب كوال
798
مطالعه سطح كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان گناباد با ابزار لايب كوال
799
مطالعه سلامت سازماني و رابطه آن با موفقيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران
800
مطالعه سلول لايه نازك فلز /CdS/Cd Te/ شيشه هادي مبتني بر مدل جديد
801
مطالعه سنتز آلومينا با استفاده از ويتامين C و كاربرد آن در واكنشهاي آبگيري از الكلها و مطالعه نظري جداسازي انانتيومرهاي فنيل آلانين توسط پپتيدهاي حلقوي
802
مطالعه سنتز پلي آكريل آميد از طريق الكتروپليمريزاسيون
803
مطالعه سنتز هتروسيكلهاي جديد با استفاده از 2-(4، 6- دي كلرو-3،3-دي متيل ايندولين-2-ايليدن)مالونالدهيد
804
مطالعه سنتز هتروسيكلهاي جديد با استفاده از 2-(4و6-ديكلرو -3و3-دي متيل ايندولين-2-ايليدن)مالو نالدهيد
805
مطالعه سنتز و بررسي خواص پلي يورتان¬هاي پايه طبيعي حاصل از روغن¬هاي گياهي مختلف
806
مطالعه سنتز و بهينه سازي فرآيند فتالوسيانين مس در مقياس آزمايشگاهي
807
مطالعه سنتيك تخريب حرارتي روغن موتور ايرانول 6000 و مقايسه عملكرد آن در شرايت متفاوت
808
مطالعه سنتيك دگراته شدن التراسونيكي رودامينBدر حضور نانو ذرات
809
مطالعه سنگ شناسي و بررسي پتانسيل معدني گرانيتهاي آلتره سركان
810
مطالعه سنگ هاي كربناتيت ايران و بررسي امكان فرآوري عنصر نيوبيوم در آنها
811
مطالعه سنگواره هاي ذره بيني موجود در مارن هاي سازند تارپود در كوه چهل چشمه خرامه (جنوب شرق شيراز)
812
مطالعه سه بعدي رفتار اتصالات گوشه قابهاي بتني مسلح تقويت شده با FRP
813
مطالعه سه بعدي رفتار اتصالات گوشه قابهاي بتني مسلح تقويت شده با FRPghghfggghgh
814
مطالعه سه رقم اصلي خرما (كبكاب، زاهدي و شهابي) در سعدآباد (استان بوشهر)
815
مطالعه سه گونه زنبور پارازتوئيد Aphelinidae روي مگس سفيد گلخانه Trialeurodes Vaporrariorum Westwood (Homoptera : Aleyrodidae)
816
مطالعه سوئيچ ا تي ام و مراحل تكامل آن
817
مطالعه سواد اطلاعات سلامت كتابداران دانشگاه علوم پزشكي كرمان
818
مطالعه سواد اطلاعاتي سلامت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
819
مطالعه سواد رسانه اي و تأثير آن بر سرمايه اجتماعي كاربران جوان فضاي مجازي بندرعباس
820
مطالعه سواد سلامت دانشجويان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
821
مطالعه سوسمارهاي خانواده لاسرتيده در شمال ايران
822
مطالعه سياست نگهداري تعويض عمر
823
مطالعه سيتوتاكسونومي تعدادي از گونه هاي جنس Acantholimon boiss در ايران
824
مطالعه سيتوتاكسونوميكي بخش Onobrychoidei.DC از جنس گون در ايران
825
مطالعه سيتوژنتيكي جمعيت هاي مختلف از چهار گونه بومادران
826
مطالعه سيتوژنتيكي و مورفولوژيكي جمعيت هاي تريتيكوم بوئتيكوم ايران
827
مطالعه سيتوژنتيكي وبيوشيميايي بعضي از گونه هاي يولاف (Avenasp)
828
مطالعه سيتولوژيكي مدرن و كلاسيك Section spartioides با دامهاي وحشي ايران
829
مطالعه سيتولوژيكي و تشريحي گياه دارويي وج( Acorus calamus )در سطح جمعيت در ايران
830
مطالعه سيتولوژيكي و تشريحي گياه دارويي وج) Acorus calamus (در سطح جمعيت در ايران
831
مطالعه سير تاريخي - فلسفي فناوري اطلاعات در تعليم و تربيت ايران
832
مطالعه سير تاريخي تصميمهاي مربوط به طراحي،اجرا و ارزشيابي آموزش فيزيك از عصر پهلوي تا امروز
833
مطالعه سير تحول تصوير زن در نگاره هاي مكاتب مشهد واصفهان دوره صفوي﴿نمونه موردي:منتخبي از آثار هفت اورنگ جامي ابراهيم ميرزا وآثار رضا عباسي﴾
834
مطالعه سير تحول سفال وسراميك هنري معاصر ايران ﴿باتاكيد برنمونه هاي موجود دردوسالانه هاي سه دهه اخير﴾
835
مطالعه سير تحول هنرطرح و نقش فرش كرمان (نمونه موردي، قالي دوره هاي قاجار و پهلوي)
836
مطالعه سير تكامل زمانبندي و فاصله بندي در متحرك سازي كارتون كلاسيك با تاكيد بر متدهاي جان هالاس و ريچارد ويليامز
837
مطالعه سير تكامل زمانبندي و فاصله بندي در متحرك سازي كارتون كلاسيك با تاكيد بر متدهاي جان هالاس و ريچارد ويليامز
838
مطالعه سير تكاملي فرايند توليد فرش دستباف با تكيه بر شرايط دار﴿اتوماسيون﴾
839
مطالعه سير روند موسيقي دامغان
840
مطالعه سير شكل گيري و تحول گل و مرغ هندي و تاثير آن از گل مرغ ايراني
841
مطالعه سيستم باكتري و جلبك در تجزيه‌ي زيستي فنل
842
مطالعه سيستم پايه هاي سنگريزه اي كوبشي كوتاه در خاك هاي نرم (مطالعه موردي در بندر بوشهر)
843
مطالعه سيستم تصفيه اب با كمك جلبك
844
مطالعه سيستم درزه معدن كوه سفيد قم
845
مطالعه سيستم ريسندگي جعبه اي و مقايسه نخ آن با نخ رينگ و چرخانه ( در سيستم ريسندگي الياف كوتاه )
846
مطالعه سيستم ريسندگي سريفيل و مقايسه نخ آن با نخ رينگ (در سيستم ريسندگي الياف كوتاه )
847
مطالعه سيستم فروش انرژي برق و ارائه راهكارهايي براي اصلاح سيستم در شركت برق منطقه اي سمنان
848
مطالعه سيستم كدهاي گردشي و شبيه سازي آن
849
مطالعه سيستم نگهداري در تونل آزادي ايلام
850
مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي از طريق مجموعه هاي ناهموار مبتني بر پوشش
851
مطالعه سيستم هاي بلوري كمپلكس هاي همولوگ مس باليگاندهاي دودندانه اي حاوي گروه آزو به روش XRD
852
مطالعه سيستم هاي تلماتيك در ايران و جهان به منظور استفاده در تحليل شرايط ترافيكي
853
مطالعه سيستم هاي چگالي ساده با استفاده از تابع توزيع شعاعي ورلت و وايس
854
مطالعه سيستم هاي چند عامله رديابي با استفاده از كنترل يادگيري تكراري بهينه
855
مطالعه سيستم هاي مسيري اولين برگشتي، توابع پيوسته اولين برگشتي و دسته بندي توابع بئر 1 در اين راستا
856
مطالعه سيستم هاي مسيري اولين برگشتي، توابع پيوسته اولين برگشتي و دسته بندي توابع بئرا در اين راستا
857
مطالعه سيستم هاي منسجم داراي اجزاي مشترك
858
مطالعه سيستم هاي نفتي دوره هاي ژوراسيك - پالئوژن در ميادين جنوب شرق خليج فارس با استفاده از مطالعات ژئوشيميايي و مدلسازي حوضه رسوبي
859
مطالعه سيستماتيك اثرات كشش سطحي در واكنشهاي همجوشي ب استفاده از فرماليزم پتانسيل تقريبي , Study of the surface tension effects in the fusion reactions the proximity formalism
860
مطالعه سيستماتيك ارتفاع سد همجوشي در برهمكنش يون¬هاي-سنگين
861
مطالعه سيستماتيك بيواستراتيگرافي و پالئو اكولوژي فرامينيفرا بزرگ كفزي جنوب غرب چهارگوش قائنات
862
مطالعه سيستماتيك سوسمارهاي استان چهارمحال بختياري
863
مطالعه سيستماتيك طراحي شاسيهاي نردباني
864
مطالعه سيستماتيك و تحليل روابط خويشاوندي در كمپلكس (Festuca- Lolium (poaceae
865
مطالعه سيستماتيكي جنس scutellaria l.ازتيرهlamiaceaeدرايران باتاكييد برصفات ريزريخت شناسي
866
مطالعه سيستماتيكي جنسScutellariaL از تيره (Lamiaceae) در ايران با تاكيد بر صفات ريزريخت شناسي
867
مطالعه سيستماتيكي و اتنوبوتاني برخي از گياهان دارويي مهم در منطقه سيستان
868
مطالعه سيستماتيكي و اتنوبوتاني برخي از گياهان دارويي و مهم در منطقه سيستان
869
مطالعه سيستماتيكي و اتنوبوتاني برخي از گياهان دارويي و مهم در منطقه سيستان
870
مطالعه سيستماتيكيو اتنوبوتاني برخي از گياهاندارويي مهم در منطقه سيستان
871
مطالعه سيستمهاي توليد بهنگام در صنعت
872
مطالعه سيستمهاي چابك
873
مطالعه سيستمهاي خريد
874
مطالعه سيستمهاي كنترلي توزيع شده بر اساس ميكروپروسسور
875
مطالعه سيستمهاي نفتي حاشيه جنوب درياي خزر
876
مطالعه سينتكي اتو اكسيداسيون پارانيتروبنز آلدهيد
877
مطالعه سينتيك احياء كربوترمي سولفات باريم
878
مطالعه سينتيك تبديل NO به اكسيدهاي بالاتر نيتروژن در حضور اشعه ماوراء بنفش (UV)
879
مطالعه سينتيك حل سازي دي اكسيد منگنز با آهن فرو در محيط اسيدي
880
مطالعه سينتيك حل سازي دياكسيد منگنز با آهن فرودر محيط اسيدي
881
مطالعه سينتيك كوپليمريزاسيون راديكالي وينيل استات و بوتيل اكريلات به كمك تكنيك طيف سنجي H-NMR1
882
مطالعه سينتيك و توزيع وزن مولكولي كوپليمر استايرين–بوتادين در فرآيند كوپليمريزاسيون امولسيوني
883
مطالعه سينتيك و ديناميك واكنش سديم با آب و بررسي ارتباط آنها با يكديگر
884
مطالعه سينتيك و مكانيسم واكنش جابجايي فلز در كمپليكس هايي با ليگاندهاي چهار دندانه دي آمينو دي آميد يون هاي نيكل ﴿ II ) و مس ( II )
885
مطالعه سينتيك واكنش 4٬2– دي نيتروكلروبنزن با آنيلين در مخلوط يك مايع يوني با چند حلال ملكولي
886
مطالعه سينتيكي - ترموديناميكي اكسايش خودبخودي وانيلين در مخلوط حلال
887
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ اﺗﻮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﺎراﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰآﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻣﺨﻠﻮط ﺣﻼل
888
مطالعه سينتيكي اكسيداسيون 4- (2- آمينو اتيل ) بنزن -2 ،1- ديول در حضور تري آلكيل فسفين ها بوسيله شبيه سازي ولتامو گرام هاي چرخه اي
889
مطالعه سينتيكي اكسيداسيون كتكول ها در حضور تري ايزوپروپيل فسفيت بوسيله شبيه سازي ولتاموگرام هاي چرخه اي
890
مطالعه سينتيكي توليد دي متيل اتر از گاز سنتز
891
مطالعه سينتيكي دهيدروژناسيون كاتاليستي نرمال دودكان
892
مطالعه سينتيكي رشد كريستالهاي سديم كلايد كريستاليزر تبخيري
893
مطالعه سينتيكي ﴿شامل ارائه مدل﴾ واكنش كو پليمر يزاسيون اتيلن ترفتالات به همراه كومونومر 1،4-سيكلو هگزان دي متانول ﴿‍‍‍CHDM ﴾با IV بين27/.-25/.
894
مطالعه سينتيكي فرآيند پخت رزين اپوكسي با استفاده از رئومتري و آناليز حرارتي
895
مطالعه سينتيكي كاتاليستهاي چارچوب آلي-فلزي(MOF)
896
مطالعه سينتيكي معادلات توازن حاكم بر راكتور همجوشي ITER 90 H-P با در نظر گرفتن دو سوخت D-T و D-3 HE در حالت هاي پايا و پويا و اختلالي
897
مطالعه سينتيكي و ترموديناميكي اتواكسيداسيون آلدئيد در حلال مخلوط
898
مطالعه سينتيكي و ترموديناميكي جذب زيستي رنگ ائوزين Y توسط برگ درخت نخل
899
مطالعه سينتيكي و ترموديناميكي واكنش هاي HO2 با برخي اكسي اسيدها
900
مطالعه سينتيكي واكنش اكسايش -افزايش متيل يديد، اتيل يديد و نرمال پروپيل يديد بر يك كمپلكس پلاتيني , kinetic study of the oxidative addition reaction of Me-l, Et-l and Pr-l with a platinum complex
901
مطالعه سينتيكي واكنش تتراتيو مولبيدات با بنزيل كلريد
902
مطالعه سينتيكي واكنش جانشيني 1 و 10- فنانترولين در كمپلكس پلاتين (11) به فرمول PT)P - CF6H4(2)S)CH3(2(2 , kinetics study of substitution reaction of 1, 01-phenanthroline in Pt)11( complex PT)P - CF6H4(2)S)CH3(2(2
903
مطالعه سينتيكي واكنشهاي ايزومريزاسيون C5/C6 بر روي كاتاليست Pt/H -Mordenite
904
مطالعه سينيتيك و ترموديناميك واكنش جانشيني كينولين با كمپلكس سيس -(بيس (دي متيل سولفيد)(دي پارا فلورفنيل )پلاتين (11)) , Thermodynamic and kinetic studies reaction between )Pt)P-S-C6H4(2S)Me2(2((complex with quinoline
905
مطالعه سينيتيكي و تعادلي حذف بيولوژيكي نيكل دو ظرفيتي از محلول هاي آبي توسط توده هاي سلولي غيرفعال و تثبيت شده آسپرژيلوس آواموري
906
مطالعه سينيتيكي وترموديناميكي آمونياك با برخي از اكسنده ها در فاز گازي شكل
907
مطالعه شاخص خسارت و انهدام برشي ستونهاي بتني
908
مطالعه شاخص شستشوپذيري نمونه ي زغالسنگ معدنجوي منطقه طبس
909
مطالعه شاخص فشردگي الياف (Packing Density) در نخ هاي ريسيده شده روتور-جت
910
مطالعه شاخص هاي آگروفيزيولوژيك و شناسايي پروتئين هاي پاسخ دهنده به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي نخود زراعي
911
مطالعه شاخص هاي اكسيداني و انتي اكسيداني در بيماران مبتلا به سندرم ايكس قلبي
912
مطالعه شاخص هاي اندازه گيري اثرات زيست محيطي با استفاده از روش ارزيابي چرخه عمر محصول
913
مطالعه شاخص هاي نظام رتبه بندي موجود آموزگاران دوره اول ابتدايي با شاخص هاي مطلوب از ديدگاه آموزگاران و مديران (مطالعه موردي، شهرستان كامياران)
914
مطالعه شاخصه هاي بصري نگارگري مكتب شيراز به منظور پيشنهاد روشهاي طراحي توليد در انيميشن ايراني
915
مطالعه شاخصهاي رشد و اثرات زمان قطع آبياري بر متابوليسم ساكاروز و عملكرد كمي و كيفي نيشكر واريته cp-75
916
مطالعه شبكه منافذ و مجراهاي منفذي خاك هاي دانه اي با رويكرد مدل سازي عددي-تحليلي
917
مطالعه شبكه هاي پيچيده از ديدگاه مكانيك آماري
918
مطالعه شبيه سازي ديناميك ملكولي كاربيدهاي ليتيم و بريليم
919
مطالعه شبيه سازي روش ريزش ثقلي به كمك فرايند احتراق در جا در يكي از مخازن نفتي سنگين ايران
920
مطالعه شبيه سازيفرايند تزريق متناوب آب و گاز با استفاده از مواد شيميايي
921
مطالعه شبيه‌سازي ديناميك مولكولي نحوه اتصال نانوذرّات سيليكا در فرايند رشد
922
مطالعه شتاب پروتوني در برهم كنش نسبيتي پالس ليزري با يك هدف آلومينيومي با پوشش پروتون توسط شبيه سازي ذره اي
923
مطالعه شتاب دهنده هاي خطي الكترواستاتيك و طراحي يك نمونه با انرژي 2 مگا الكترون ولت
924
مطالعه شتابدهنده ليزر پلاسما و بررسي طيف انرژي ذرات شتابدهنده و كاربرد آنها
925
مطالعه شخصيت زن در سينماي ايران پس از انقلاب از ديد كارگردانان زن رخشان بني اعتماد و تهمينه ميلاني
926
مطالعه شدت آلودگي، ريسك آزادسازي و قابليت دسترسي بيولوژيكي فلزات رسوبات آبهاي شيرين و نواحي ساحلي و تحليل ارتباط آن با ويژگيهاي رسوبات (دانه بندي و تركيب)
927
مطالعه شدت استناد به پروانه هاي ثبت اختراع در مقالات مجلات شيمي ايران
928
مطالعه شدت بيماريزائي فعاليت آنزيم پلي گالاكتور و نازوپلي مورفيسم DNA ايزوله هاي مختلف قارچ Ascochyta rabiei ايران
929
مطالعه شكاف بين ايده‌آل و رفتار باروري زنان 49-15 ساله شهر تبريز
930
مطالعه شكست خستگي در لمينيت هاي كامپوزيت متشكل از پارچه الياف
931
مطالعه شكست خستگي سنگ‌هاي كريستاله تحت بار معكوس شونده
932
مطالعه شكل دهي ميكرو در قطعات نازك فلزي
933
مطالعه شكل گيري گردابه هاي جداشده از نوك بالواره ﴿Wingtip Vortex﴾ در جريانهاي با عدد رينولدز پايين
934
مطالعه شكل ناحيه تخليه چاه هاي افقي در مخازن نفت ناهمسانگرد توسط شبيه سازي و مقايسه آنها با مدل هاي مرسوم افقي
935
مطالعه شمايل شناسانه نقوش هفت اختر درنسخه مصور عجايب المخلوقات قزويني كتابخانه مونيخ با تكيه بر رويكرد پانوفسكي
936
مطالعه شناخت ، طرح مرمت و احياء مدرسه شيخ محمدعلي
937
مطالعه شناخت و بهينه سازي ملات ماسه سيمان در مرمتهاي آثار سنگي تخت جمشيد مرمت يك قطعه از سنگ تاج طاقچه كاخ صد ستون
938
مطالعه شناخت و طرح مرمت بناي تاريخي ديوانخانه كريمخان زند شيراز
939
مطالعه شناختي خوشه صنعتي كاشي و سراميك استان يزد
940
مطالعه شناختي وتحليل تطبيقي نقوش در پوشش ساسا ني وصفوي
941
مطالعه شناسايي داده¬هاي نامتعارف بر اساس روشي آماري و امكان گسترش آن به داده¬هاي فازي گوسي
942
مطالعه شواهد پدوژنيكي تغيير اقليم كواترنر در خاكهاي قديمي درمنطقه اصفهان و امام قيس چهارمحال بختياري
943
مطالعه شيمي كوانتومي برخي مشتقات ايندول و بنزيميدازول و اندازه گيري الكتروشيميايي بعنوان ممانعت كننده خوردگي براي فولاد نرم در محلول اسيدي
944
مطالعه شيمي كوانتومي جذب بنزين . تولوئن . اتيل بنزين و پارازايلن بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده
945
مطالعه شيمي كوانتومي و اندازه گيري الكتروشيميايي شيف بازها براي خوردگي فولاد ضد زنگ و فولاد نرم در محلول اسيد كلريدريك يك مولار
946
مطالعه شيوع اصطلاح RFID "در رده‌ هاي موضوعي پروانه‌ هاي ثبت اختراع" و تحليل روابط مفهومي بين آن‌ ها
947
مطالعه شيوع، هزينه هاي فردي و ملي بيماري ميگرن
948
مطالعه شيوه پيانو نوازي مرتضي محجوبي
949
مطالعه شيوه خوشنويسي در آثار سيد گلستانه جهت ارائه طرح براي زيور آلات در دوره معاصر
950
مطالعه شيوه ساخت مركب از سه رساله صراط السطور سلطان علي مشهدي، مداد الخطوط ميرعلي هروي و آداب المشق منسوب به ميرعماد و مقايسه كيفي آنها
951
مطالعه شيوه هاي تدفين در قبرستان و گورهاي دوره ايلام ميانه
952
مطالعه صحنه هاي شكار از فرهنگ ايران باستان تا دوره ي صفوي در نگاره هاي ايراني
953
مطالـعه صحـنه هـاي موسـيقيايي در هنـر فلـزكاري ايران طي قرون پنجم تا پايان قرن هشتم هجري قمري
954
مطالعه صرفي _ واژگاني گويش آيسكي
955
مطالعه صف درو مطالعه شبيه سازي در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
956
مطالعه صفات زراعي - فنولوژيك و روابط بين آنها در برخي از ژنوتيپ هاي كنجد
957
مطالعه صفات زراعي و روابط بين عملكرد دانه و اجزاي آن در برخي از لاين هاي اصلاحي بزرك
958
مطالعه صفحه هاي افتتاحيه ي قرآن هاي تيموري و طراحي يك اثر بر اساس آن
959
مطالعه صلاحيت هاي حرفه اي دبيران رياضي از ديد كارشناسان و دبيران رياضي
960
مطالعه صنايع دستي گيلان و كاربرد نقوش آن در طراحي گليم
961
مطالعه صنوبر پده و نتايج آن بر اساس ويژگيهاي كاريوتيپي و پروتئيني
962
مطالعه ضرايب ويريال سيالات خنك كننده با استفاده از معادلات حالت
963
مطالعه ضرايب ويريال سيالات خنك كننده با استفاده از معادلات حالت
964
مطالعه ضرايب ويريال گازهاي قطبي و غير قطبي با استفاده از معادلات و اندروالس و ديتريسي
965
مطالعه ضرورت آگاهي مربيان شاغل در مراكز و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي از روشها و فنون آموزش بزرگسالان
966
مطالعه ضرورت استفاده از خرد جمعي در ايجاد و توسعه فهرست نويسي اجتماعي كتابخانه هاي ايران
967
مطالعه ضريب دبي در سازه تركيبي كالورت- سرريز كليد پيانويي
968
مطالعه ضريب رسانش الكتريكي شبكه گرافن دولايه در دو چيدمان ساده و برنال با رويكرد تابع توزيع طيفي
969
مطالعه طبيعت امواج مغناطوهيدروديناميكي درلوله هاي تاج خورشيد
970
مطالعه طبيعت و بازشناسي عناصر تصويري و تجسمي
971
مطالعه طراحي ساخت داربست هاي داراي الگوي منظم از طريق فرآيند MEMS جهت كاربردهاي پزشكي ( lab-on-a-chip )
972
مطالعه طراحي كيت تشخيص مولكولي جهت بررسي ويروس‌هاي پاپيلوماي انساني (HPV) نوع 31 و 35 به روش Real-Time PCR
973
مطالعه طراحي و ساخت گومامتر 4 درجه جهت اندازه گيري زواياي دست طبيعي
974
مطالعه طراحي واحد صنعتي چاپ
975
مطالعه طراحي يك بيناب‌ نگار ليزري با بهره‌گيري از كاواك‌ هاي چند عبوري
976
مطالعه طرح پرنده در سفال هاي دوره سامانيان و كاربرد آن در زيورآلات فيروزه اي
977
مطالعه طرح مرمت و احياي كاروانسراي شيخ عليخان ﴿ چاله سياه ﴾
978
مطالعه طرح و رنگ و نقش صفحات آغازين قرآني در دوره تيموري
979
مطالعه طرح و نقش جلد قرآن در دوران هاي تيموري و صفوي
980
مطالعه طرح ورنگ در كتاب آرايي دوره صفويه
981
مطالعه طرح ونقش گليم كردستان ايران (نمونه موردي: گليم شهرهاي سنندج و بيجار)
982
مطالعه طرحها و نقوش شاه عباسي بكار رفته در فرشهاي طرحهاي ناييني با تاكيد بر نمونه فرشهاي بافته شده در شهر طبس استان خراسان جنوبي
983
مطالعه طرحهاي بهينه در برخي مدل هاي خطي تعميم يافته
984
مطالعه طولي ميزان بروز آسيب هاي ورزشي تيم فوتبال پاس در ششمين دوره ليگ برتر باشگاه هاي ايران
985
مطالعه طيف الكتروني و اپتيكي گرافين هيدروژن دار
986
مطالعه طيف بيني ثابت هاي پايداري كمپلكس ﴿نيكل II- سايمتيدين ﴾ در دماهاي متفاوت به روش اسپكتروفوتومتري
987
مطالعه طيف جرم ناورداي Σπ ناشي از جذب تشديدي كائون منفي متوقف شده بر روي (_^6)Li
988
مطالعه طيف سنجي خواص فيزيكوشيميايي كمپلكس تتراكيس (N, N', N'', N'''- تترامتيل- 3و4 تتراپيريدينو) پورفيرازين كبالت (II) در محيط آبي و برهمكنش آن با DNA
989
مطالعه طيف سنجي خواص فيزيكوشيميايي20،15،10،5- تترا(N - متيل - 4 - پيريديل) پورفيرين كبالت ( III ) كلرايد در محيط آبي و درحضور آلبومين سرم
990
مطالعه طيف فونوني و الكتروني شبه بلورها با روشهاي ماتريس انتقال و شبيه سازي كامپيوتري
991
مطالعه طيف نور سنجي واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند سنتز شده جديد(1-10-فنانترولين -2و9-دايل ) دي متانل وبعضي از يونهاي فلزي واسطه در حلالهاي غير آبي
992
مطالعه طيف و شعاع طيفي روي ماتريس‌هاي بالامثلثي با عناصر در جبرهاي باناخ
993
مطالعه ظرفيت باربري تناوبي خاكهاي ماسه اي خشك مسلح به ژئوگريد با استفاده از مدلسازي فيزيكي
994
مطالعه ظرفيت گرمايي گرافن در حضور ميدان مغناطيسي
995
مطالعه ظرفيت گرمايي و پذيرفتاري مغناطيسي شبكه گرافن يك لايه در حضور ميدان مغناطيسي
996
مطالعه ظرفيت‌هاي ارتباطي-زيبايي‌شناختي هنرهاي مفهومي در تحولات فرش دستباف
997
مطالعه عادات تغذيه اي عروس ماهي اصفهاني﴿Petroleuciscus esfahani ) و نازك ﴿Chondrostoma regium ﴾ در رودخانه زاينده رود
998
مطالعه عامل هاي موثر در جهت گيري نانورس و تاثير آن بر رفتار رئولوژيكي و مقاومت در برابر عبور پذيري نانو كامپوزيت پلي پروپيلن و نانورس
999
مطالعه عبورناپذيري در الاستومرها: تاثير پركننده‌ها و تقويت كننده‌ها
1000
مطالعه عددي - تجربي فرآيند ماشينكاري شيشه توسط روش تخليه الكتروشيميايي
بازگشت