<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه عددي اثر جايگزيدگي در گرافين و قطعات نانومتري گرافين
2
مطالعه عددي اثر جملات غير هارمونيك در خواص غير گرمايي جامدات
3
مطالعه عددي اثر چرخش جريان بر پايداري شعله نفوذي
4
مطالعه عددي اثر خروج از گردي بر روي رفتار كمانشي و استحكام نهايي پوسته هاي استوانه اي مستدير تقويت شده
5
مطالعه عددي اثر سه بعدي بر طرح تثبيت ديوار گود
6
مطالعه عددي اثر صلبيت بر عملكرد پايداري يك كمپرسور سرعت بالا
7
مطالعه عددي اثر فاصله نوك پره بر عملكرد يك توربين محوري
8
مطالعه عددي اثر فاصله ي شيارها بر رفتار تير بتني تقويت شده با ورقFRPŸŸŸŸ به روش هاي شيارزني
9
مطالعه عددي اثر موج بر موج شكن ها و سكوهاي نفتي
10
مطالعه عددي اثر ميدان مغناطيسي بر انتقال حرارت جابجايي جريان نانوسيال در يك ميكروكانال
11
مطالعه عددي اثرات حوزه نزديك و مشخصات هندسي مقطع خاك و پارامتر هاي ژئوتكنيكي بر رفتار گسترش جانبي در خاك هاي روانگرا
12
مطالعه عددي اثرات ديواره بر روي مشخصات آيروديناميكي ايرفويل در حال نوسان
13
مطالعه عددي اثرات متقابل جامد و سيال در جريان مغشوش هوا بر روي يك توربين بادي محور عمودي و بهينه‌سازي شكل محفظه آن
14
مطالعه عددي اثرات متقابل جامد و سيال در جريان مغشوش هوا بر روي يك توربين بادي محور عمودي و بهينه‌سازي شكل محفظه آن
15
مطالعه عددي اثربي نظمي و برهم كنش قوي الكتروني بر روي چگالي حالات نانو روبان هاي گرافيني
16
مطالعه عددي احتراق اسپري در هواي با دماي بالا
17
مطالعه عددي احتراق در فشار بالا در محفظه احتراق راكت سوخت گازي
18
مطالعه عددي احتراق متان با هواي درجه حرارت بالا بوسيله مكانيزم شيميايي كامل
19
مطالعه عددي اختيار معامله با توابع پايه اي شعاعي مبتني بر روش تفاضلات متناهي
20
مطالعه عددي افت فشار و انتقال حرارت در كانال هاي ريز مقياس با سطح مقاطع مختلف حاوي نانوسيال با لزجت غيرنيوتني
21
مطالعه عددي انبساط در نازل راكت سوخت مايع با در نظر گرفتن واكنش شيميايي
22
مطالعه عددي انتقال حرارت توام جابجايي آزاد و اجباري از يك سيلندر دايره اي در سه حالت هم جهت، مخالف و عمود برهم
23
مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري در يك حفره داراي موانع مختلف
24
مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري سيال كرئو بر روي استوانه‌ي تكدما در جريان متقاطع
25
مطالعه عددي انتقال حرارت جريان سيال خنك كننده در محفظه رانش موتور سوخت مايع
26
مطالعه عددي انتقال حرارت جريان سيال غير نيوتني در ميكروكانال مستطيلي با شرايط لغزش
27
مطالعه عددي انتقال حرارت و جريان سيال در مبدل هاي حرارتي لوله-پره اي همراه با توليدكننده گردابه
28
مطالعه عددي انتقال رسوب در سيتم هاي فاضلاب
29
مطالعه عددي اندركنش جريان ثانويه ناشي از انحناي خطوط جريان و بستر دريا - مطالعه موردي : اثرات جريان ثانويه ناشي از جريان جزر و مدي در نزديكي دهانه بندر شهيدرجايي ، بندرعباس ، ايران
30
مطالعه عددي ايجاد حفره در برهمكنش ليزر نانوثانيه با هدف گرافيتي
31
مطالعه عددي بالستيك داخلي موتور راكت سوخت جامد كامپوزيت
32
مطالعه عددي بر افت موضعي سيال غير نيوتني تواني و بينگهام در انبساط و انقباض ناگهاني و خم شدگي
33
مطالعه عددي بر روي رفتار مهاربند در اتصال مركب (فولادي-بتني)
34
مطالعه عددي برج خنك كن خشك يك نيروگاه حرارتي و بررسي اثر تغيير ارتفاع رادياتورها و دبي آب ورودي بر عملكرد حرارتي برج
35
مطالعه عددي برج خنك كن خشك يك نيروگاه حرارتي و بررسي اثر شكل هندسه، افزايش ارتفاع تنوره و تغيير زاويه دلتا بر عملكرد برج
36
مطالعه عددي بهبود انتقال حرارت در يك مبدل حرارتي صفحه- پره با استفاده از نانو سيالات و توليد كننده گردابه بلوكي مورب
37
مطالعه عددي بهبود رفتار ديناميكي سكوي اسپار با كاهش گردابه ها
38
مطالعه عددي پارامترهاي بيوشيميايي يك ميكرو-بيوراكتور جهت مهندسي بافت شبكيه
39
مطالعه عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد اِجكتور به كمك نرم افزار فلوئنت
40
مطالعه عددي پارامترهاي موثر در ايزوله سازي گاهواره اي پي هاي صلب
41
مطالعه عددي پاسخ ديناميكي پي هاي سطحي به بار دستگاه هاي مكانيكي مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
42
مطالعه عددي پايداري جانبي - پيچشي تير ورقهاي حاوي گشايشي در جان
43
مطالعه عددي پايداري شعله در جريان مافوق صوت با استفاده از تزريق سوخت از داخل حفره
44
مطالعه عددي پايداري شعله در سرعتهاي بالا با استفاده از جت پلاسما
45
مطالعه عددي پايداري شعله در محفظه احتراق مجهز به Bluff-body
46
مطالعه عددي پايداري شعله متان در محفظه احتراق ميكرو
47
مطالعه عددي پايداري گودبرداري به روش تركيبي نيلينگ و ديوار ديافراگمي
48
مطالعه عددي پايداري گودبرداري‌هاي عميق با استفاده از شمع‌هاي نگهبان
49
مطالعه عددي پديده انگشتي شدن جريان لزج امتزاجي در محيط متخلخل شكاف دار
50
مطالعه عددي پديده هيپرترمي در يك بافت سرطاني
51
مطالعه عددي تأثير winglet بر روي آيروديناميك بال
52
مطالعه عددي تأثير ديوارهاي هادي جريان در الگوي جريان تقاطع كانال هاي باز
53
مطالعه عددي تأثير موج سينماتيك حركت روي بال بيولوژيك
54
مطالعه عددي تأثير ناپايداري شيرواني بر رفتار خط لوله گاز مدفون(مطالعه موردي)
55
مطالعه عددي تاثير پي نرم بر رفتار ديوارهاي حائل ژئوسنتتيكي
56
مطالعه عددي تاثير تابش بر توليد انتروپي در محفظه احتراق يك توربين گازي
57
مطالعه عددي تاثير جداسازهاي لرزه اي بر روي اندركنش خاك و سازه
58
مطالعه عددي تاثير عملكرد قوسي در پايداري گودبرداري عميق با سيستم شمع نگهبان
59
مطالعه عددي تاثير فاصله نوك پره بر عملكرد يك كمپرسور گذر صوتي
60
مطالعه عددي تاثير ميدان الكترو مغناطيس در كنترل جدايش جريان بر روي ايروفويل ها
61
مطالعه عددي تاثيرات صفحه مرتعش بر انتقال حرارت جريان درون حفره
62
مطالعه عددي تبخير و اختلاط جريان دو فازي اسپر مايع و گاز
63
مطالعه عددي- تجربي پرداخت كاري سيليكون تك بلور با استفاده از ذرات ساينده مغناطيسي
64
مطالعه عددي تخليه الكتريكي با مانع دي الكتريك در گاز آرگون با فشار كم
65
مطالعه عددي تراوش در سدهاي خاكي (مطالعه موردي: سد خاكي خيرآباد)
66
مطالعه عددي تغيير شكل هاي ديواره كودهاي مهار بندي شده توسط شمع هاي در جا با تاكيد بر سازه مجاور كود
67
مطالعه عددي تغيير شكل هاي ديواره گودهاي مهربندي شده به روش ميخكوبي با تاكيد برسازه مجاور گود
68
مطالعه عددي تغييرات ضريب فشار جانبي خاك در ديوار هاي mse
69
مطالعه عددي توزيع دما در بافت تومور با در نظرگيري آن به عنوان محيط متخلخل به روش گرماافزايي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي به روش شبكه Lattice-Boltzmann
70
مطالعه عددي توسعه و ميرايي فشار آب حفره اي ايجادشده در هسته سد سنگريزه اي مسجد سليمان در زمان ساخت و اولين آبگيري
71
مطالعه عددي توسعه‌ي گسلش در سدهاي خاكي و سنگريزه‌اي با توجه به نوع مصالح هسته
72
مطالعه عددي توليد انتروپي در جريان جابجايي تركيبي آرام درون يك حفره ذوزنقه اي با درب مرزي متحرك
73
مطالعه عددي تونل هاي كم عمق تحت بارگذاري لرزه اي تردد قطار با مدل رفتاري خاك سخت شونده (مطالعه موردي تونل ارتباطي ايستگاه راه آهن تهران)
74
مطالعه عددي جريان آرام ضرباني در ميكرولوله ها
75
مطالعه عددي جريان ايجاد شده توسط تزريق جت دريك كانال
76
مطالعه عددي جريان سوپر كاويتاسيون ، به منظور بررسي تاثيرات هندسه ي كويتيتور بر روي مشخصه هاي عملكردي آن
77
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد و اجباري براي نانوسيال محبوس در فضاي بين دو كره هم مركز (ناهم-مركز) دوار در حضور ميدان مغناطيسي به كمك نرم افزار فلوئنت
78
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در كانال سه بعدي با مقطع مستطيلي و مثلثي توسط نرم افزار
79
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكرومبدل هاي چند لايه اي همراه با توليد كننده هاي گردابه اي
80
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت روي يك دسته لوله تخت پره دار به همراه توليد كننده گردابه
81
مطالعه عددي جريان نفت خام واكس دار در لوله هاي انتقال با كمك معادلات بنيادين تيكسوالاستيك
82
مطالعه عددي حركات قطرات در جريان پواسل در رينولدز محدود
83
مطالعه عددي حركت قطرات در جريان برشي ساده
84
مطالعه عددي خنك كاري ماتريسي در سرمايش پره توربين گاز
85
مطالعه عددي خنك كاري ماتريسي در سرمايش پره توربين گاز
86
مطالعه عددي خواص بال محدود صدمه ديده به شكل مثلث و ستاره
87
مطالعه عددي ديناميك شعله ديفيوژن با عدد رينولدز بالا به كمك شبيه سازي گردابه هاي بزرگ(LES)
88
مطالعه عددي رانش مقاوم خاك تحت اثر سربارهاي سيكلي
89
مطالعه عددي رفتار اتصال دال ستون ساخته شده از بتن اليافي توانمند
90
مطالعه عددي رفتار استحكامي سازه هاي لوله اي از نوع جاكت تحت بارگذاري بلاست
91
مطالعه عددي رفتار بارافزون پايه هاي بتني پل هاي تقويت شده با روكش بتني و فولادي
92
مطالعه عددي رفتار پوش سنگ مخازن ذخيره سازي گازهاي طبيعي براساس الگوي ترك گسترده
93
مطالعه عددي رفتار پي واقع بر خاك هاي مسلح شده بوسيله ژئوسل
94
مطالعه عددي رفتار تيرهاي عميق بتن مسلح داراي بازشو و تقويت شده با FRP
95
مطالعـه عددي رفتار جريان دوفـازي در ترموكمپرسورهاي بخار
96
مطالعه عددي رفتار حرارتي ستونهاي فولادي پر شده با بتن ) CFST )
97
مطالعه عددي رفتار خاك هاي دانه اي متراكم در داخل و خارج از باندهاي برشي با استفاده از روش المان مجزا
98
مطالعه عددي رفتار خاكريزهاي مسلح به ژئوسينتتيك تحت بارهاي ديناميكي قائم
99
مطالعه عددي رفتار ساختمانهاي بنايي مسلح شده بر مبناي آيين نامه 0082 ايران
100
مطالعه عددي رفتار سازه هاي ميخ كوبي شده تحت شرايط استاتيكي و بارهاي ديناميكي ناشي از زلزله
101
مطالعه عددي رفتار سيكلي اتصال تير به ستون در سازه هاي بتن مسلح توسط پوشش خارجي FRP
102
مطالعه عددي رفتار شمع ها تحت بار كششي ديناميكي
103
مطالعه عددي رفتار شمعهاي با مقطع متغير تحت بار قائم
104
مطالعه عددي رفتار غيرخطي لايه برشي بين دو سيال غير قابل اختلاط
105
مطالعه عددي رفتار لرزه‏ اي كوله هاي خاك مسلح پل هاي روگذر در جنوب ايران
106
مطالعه عددي رفتار له شدگي شناورهاي تندرو و الومينيومي و كامپوزيتي به هنگام تصادم
107
مطالعه عددي رفتاردال هاي بتن مسلح (دوطرفه ويكطرفه )تحت اثربارگذاري انفجاري
108
مطالعه عددي روش هاي مختلف تغيير شكل پره توربين باددر بهبود عملكرد آن
109
مطالعه عددي زبري‌هاي ريز ساختار (نانويي و ميكروني) با روش‌هاي جابه‌جايي فاز و تبديل فوريه و بررسي خطا
110
مطالعه عددي سازه نگهبان خرپايي در گودبرداري با توجه به تغيير مكان گود
111
مطالعه عددي سازوكار گسيختگي ديواره هاي ميخكوبي شده در شرايط لرزه اي
112
مطالعه عددي سه بعدي جريان ها در تقاطع هاي كانال هاي باز
113
مطالعه عددي سه بعدي مشخصات جريان در محل تقاطع كانالها
114
مطالعه عددي سه‌بعدي جريان دوفاز مايع و گاز در جداساز RGS
115
مطالعه عددي شرايط تشديد و اثر آن بر رفتار كوله هاي خاك مسلح تحت شرايط لرزه اي
116
مطالعه عددي شرايط لهيدگي و پيش‌بيني درجه لهيدگي سنگ‌‌ها در تونل‌‌سازي تحت تاثير عوامل مختلف
117
مطالعه عددي شعله هاي نفوذي توربولنت با استفاده از مدلسازي Flamelet در روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
118
مطالعه عددي شكست اپتيكي توسط ليزرهاي فمتوثانيه در محيط هاي دي الكتريك
119
مطالعه عددي صدمه دايروي روي بال با نسبت منظري محدود
120
مطالعه عددي عملكرد حرارتي يك مخزن ذخيره عمودي آبگرمكن خورشيدي با مبدل حرارتي جداره اي
121
مطالعه عددي عوامل مؤثر بر دقت اندازه گيري سلول فشارسنج در سازه هاي خاكي
122
مطالعه عددي فرآيند كشش لوله با استفاده از پلاگ كاهش دهنده ي ضخامت
123
مطالعه عددي فرايند انجماد در محفظه حاوي چاه حرارتي فين دار
124
مطالعه عددي گراديان حرارتي و ميزان جذب انرژي ديوارهاي پيراموني ساختمان داراي مواد تغيير فاز دهنده(PCM)
125
مطالعه عددي گروه‌شمع‌هاي استفاده شده در فونداسيون توربين‌هاي بادي فراساحلي تحت بار زلزله
126
مطالعه عددي گودهاي مهار شده به وسيله ميخ گذاري و مهارگذاري )مطالعه موردي(
127
مطالعه عددي محيط متخلخل فيبري به‌منظور استخراج ضريب مؤثر نفوذ جرم با استفاده از روش شبيه‌سازي در مقياس حفره‌ها
128
مطالعه عددي مسايل معكوس به كمك روش ريتز-گالركين
129
مطالعه عددي مشخصه هاي سطوح رسانا با ناصافي نانوئي
130
مطالعه عددي معادلات لايه مرزي براي جابجائي طبيعي اغتشاشي روي ديوار صاف و قائم و با درجه حرارت ثابت
131
مطالعه عددي مقاومت جانبي لايه بالاست در خط آهن بالاستي
132
مطالعه عددي ميدان جريان و انتقال حرارت نانو سيال در كانال هاي موج دار در جريان آرام و آشفته
133
مطالعه عددي ميدان جريان و انتقال حرارت نانوسيال در داخل لوله
134
مطالعه عددي ميزان افزايش انتقال حرارت در جريان خارجي بر روي لوله پوشيده شده از محيط متخلخل
135
مطالعه عددي ناپايداري لايه هاي مرزي در كنوكسيون آزاد
136
مطالعه عددي ناپايداريهاي سرج و واماندگي گردان در كمپرسورهاي محوري
137
مطالعه عددي و آزمايشگاهي تأثير زاويه همگرايي تنداب بر شاخص خلاءزايي و بهينه‌سازي روابط موجود در طراحي هواده ها با استفاده از روش شبكه عصبي
138
مطالعه عددي و آزمايشگاهي رشد ترك در پوسته استوانه اي فلزي تركخورده تحت بارگذاري خستگي و بررسي اثر ترميم كامپوزيتي
139
مطالعه عددي و آزمايشگاهي رفتار خارج از صفحه ديوارهاي آجري تقويت شده به كمك الياف پليمري مسلح
140
مطالعه عددي و آزمايشگاهي عوامل موثر بر عبور كندله ازروي جفت غلطك دوار
141
مطالعه عددي و آزمايشگاهي فرآيند درمان سرطان به كمك نانو ذرات مغناطيسي
142
مطالعه عددي و آزمايشگاهي نوع جديدي از ميراگرهاي ويسكوپلاستيك
143
مطالعه عددي و ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد موج‌شكن‌هاي شناور پانتوني
144
مطالعه عددي و امكان سنجي نورد مداوم پره هاي موتورهاي توربيني
145
مطالعه عددي و بررسي اثر پارامتر هاي مختلف بر فرايند حذف بيولوژيكي نيتروژن در يك بيوراكتور
146
مطالعه عددي و بررسي اثر پارامتر هاي مختلف بر فرايند حذف بيولوژيكي نيتروژن در يك بيوراكتور
147
مطالعه عددي و بهينه سازي پاشش اسپري آب در محفظه احتراق توربين گاز
148
مطالعه عددي و بهينه¬سازي مشخصه¬هاي جريان و انتقال گرماي نانوسيال مغناطيسي حاوي فريت منگنز-روي در حضور ميدان مغناطيسي
149
مطالعه عددي و تجربي اثر پارامترهاي مختلف بر شكل گيري فواره تزريق مستقيم سوخت گازي در محفظه¬ي سرد
150
مطالعه عددي و تجربي اجزاي محافظ سر در ضربه
151
مطالعه عددي و تجربي افزايش تبخير سطحي در مخزن آب شور با استفاده از پديده كرونا
152
مطالعه عددي و تجربي انتقال حرارت در سيستم گرمايش از كف
153
مطالعه عددي و تجربي انتقال حرارت و بررسي پارمترهاي تاثير گذار بر آندر مبدل حرارتي دو لوله اي هم مرگز با جريان هاي ناهمسو
154
مطالعه عددي و تجربي به‌كارگيري روش دندانه‏گذاري‏نانو در اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند
155
مطالعه عددي و تجربي توليد لوله‌هاي دوفلزي با ساختار نانو
156
مطالعه عددي و تجربي جريان تراكم ناپذير حول يك جسم براي محاسبه مشتقات پايداري آن
157
مطالعه عددي و تجربي رفتار آبگرمكن خورشيدي حاوي مواد تغييرفاز دهنده
158
مطالعه عددي و تجربي شكل¬دهي تدريجي ورق¬هاي چندلايه
159
مطالعه عددي و تجربي عوامل موثر بر افزايش بازدهي شومينه ها
160
مطالعه عددي و تجربي فرآيند برش دقيق و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند
161
مطالعه عددي و تجربي فرآيند شكل دهي سوپر پلاستيك و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند
162
مطالعه عددي و تجربي فرايند برش دقيق وبررسي اثرپارامترهاي فرايند
163
مطالعه عددي و تجربي فرايند نورد كامپوزيت هاي پليمري
164
مطالعه عددي و تجربي كاربرد دودكش خورشيدي به منظور اعمال تهويه مطبوع مكمل سيستمهاي موجود در واحدهاي مسكوني مستقل در اقليم گرم و خشك
165
مطالعه عددي و تجربي محيط متخلخل فيبري به منظور استخراج ضرايب معادل حاكم بر پديده‌هاي انتقال با استفاده از روش شبيه‌سازي در مقياس حفره‌ها
166
مطالعه عددي و تجربي مكانيزم تشكيل براده در فرآيند تراشكاري آلياژ Ti6Al4V
167
مطالعه عددي و تجربي مكانيزم شكل گيري پليسه در فرآيند تراشكاري
168
مطالعه عددي و تحليلي رفتار استاتيكي مغارهاي ذخيره سازي نفت در گنبدهاي نمكي
169
مطالعه عددي و تحليلي ضرايب تمركز تنش در صفحات كامپوزيتي تحت بار داخل صفحه اي
170
مطالعه عددي و شبيه سازي تاثير دبي و سرعت هوا بر روي شعاع پخش و ايجاد ذرات در اسپري اكتان
171
مطالعه عددي و ميداني سهم بالاست در ظرفيت كمانش خط
172
مطالعه عددي-تجربي فرآيند پرداخت كاري شيشه با استفاده از ذرات ساينده مغناطيسي
173
مطالعه عدي اندر كنش لوله وخاك تحت اثرگسل امتداد لغز
174
مطالعه عرفان در نگارگري ايران به منظور طراحي و اجراي نگارگري اشعار مولانا
175
مطالعه عزت نفس معلولين جسمي-حركتي داراي تحصيلات دانشگاهي و فاقد تحصيلات دانشگاهي در شهر يزد
176
مطالعه عسل گرده شناسي در برخي از مناطق استان كرمانشاه
177
مطالعه عشاير استان اصفهان با تاكيد به ايل بختياري
178
مطالعه عقايد معرفت‌شناسانه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور و ارتباط آن با خود كارآمدي وپيشرفت تحصيلي
179
مطالعه علت پيرچشمي در انسان با استفاده از مدل المان محدود
180
مطالعه علت و ميزان نشت منابع مالي در بيمارستان هاي منتخب و نقش سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني در كاهش آن
181
مطالعه علل ارتكاب جرم در ميان جوانان حاشيه نشين شهر همدان
182
مطالعه علل انگيزشي رفتارهاي ديني در دانش آموزان مقطع راهنمايي از نظر مربيان پرورشي شهرستان دزفول
183
مطالعه علل شور و قليا شدن خاكهاي سري زرنديد مرطوب و تأثير آن در تحول و تكامل (پدوژنز) اين سري در منطقه رودشت اصفهان
184
مطالعه علل شور و قليا شدن خاكهاي سري زرنديد مرطوب و تاثير آن در تحول و تكامل (پدوژنز) اين سري در منطقه رودشت اصفهان
185
مطالعه علل شيوع پديده طلاق ميان زوجين (مطالعه موردي : شهرستان بهشهر)
186
مطالعه علل فرهنگي عدم موفقيت پروژه هاي تحقيق و توسعه در ايران
187
مطالعه علل كاهش عمرمفيد سدمهاباد و شناسايي نواحي مستعدتوليدرسوب دربالادست آن
188
مطالعه علل گرايش جوانان به شيطان پرستي ( روانشناسي شيطان پرستي )
189
مطالعه علل و مكانيزم وقوع آسيب ليگامنت متقاطع قدامي در فوتباليست هاي مرد حرفه اي ايران
190
مطالعه علمي - كاربردي جرايم در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي
191
مطالعه عمر و زوال خستگي در پروانه كامپوزيتي شناورها
192
مطالعه عملكرد از سورفاكتانت ها در سيالات حفاري
193
مطالعه عملكرد بازدارندگان برخي تركيبات آلي برخوردگي آلومينيوم مس و كربن استيل در برخي از محلولهاي نانو كلوئيدي
194
مطالعه عملكرد پتوي رسي در آب‌بندي پي سدهاي خاكي- سنگريزه‌اي با استفاده از تحليل عددي
195
مطالعه عملكرد پوششهاي آلي بر زمينه استيل در حضور تركيب سيلان به عنوان افزودني
196
مطالعه عملكرد پيش شرط سازهاي استخراج شده از چند روش تكراري ايستا براي حل مسائل نقطه زيني
197
مطالعه عملكرد سيستم‌هاي مهاركننده در تثبيت موقعيت سازه‌هاي شناور دريايي
198
مطالعه عملكرد شبكه توزيع زيتون : مطالعه موردي شهرستان پارس آباد
199
مطالعه عملكرد شبكه توزيع سيب درختي :مطالعه موردي شهرستان مشكين شهر
200
مطالعه عملكرد ضد خوردگي دو پيگمنت پرك شيشه و MIO در رزين پلي اورتان صد در صد جامد
201
مطالعه عملگرهاي جبري ابردوري و فوق دوري
202
مطالعه عملگرهاي يكنواي ماكسيمال در فضاهاي برداري توپولوژيك
203
مطالعه عمليات تزريق و تعيين پارامترهاي تزريق سد كارون 3
204
مطالعه عناصر بصري نگاره هاي امامزاده هاي خوزستان( نمونه موردي نگاره هاي امام زاده عبدا...(ع) شوشتر)
205
مطالعه عناصر تشكيل دهنده طراحي داخلي خانه هاي تاريخي كاشان
206
مطالعه عنصر آهن در اندام موجودات زنده ؛ عناصر كمياب
207
مطالعه عنصر تخيل و انواع بازنمايي آن در آثار تصويرسازي شان‌تن
208
مطالعه عوامل اثرگذار بر كاهش خسارت سيلابهاي شهري(مطالعه موردي:شهر فردوس)
209
مطالعه عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با فرانوگرايي در ميان جوانان شهر يزد
210
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با حمايت اجتماعي در بين بيماران مبتلا به ديابت در شهر يزد
211
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با ديگر خواهي معلمين شهرهاي نورآباد و يزد
212
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با گونه هاي دينداري در جوانان شهر يزد
213
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با هويت دانشجويي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي يزد
214
مطالعه عوامل انسجام فارسي در متون كشاورزي دانشگاهي
215
مطالعه عوامل بكارگيري راهبرد پرهيز توسط زبان آموزان ايراني در دوره هاي آموزش مكالمه از طريق خاطره نويسي روزانه
216
مطالعه عوامل تاثير گذار شيوه هاي نوين تدريس توسط معلمان ابتدايي شهرستان قاين
217
مطالعه عوامل تاثيرگذار بر بكارگيري شيوه هاي نوين تدريس توسط معلمان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان
218
مطالعه عوامل ترموديناميكي و سينتيكي حفره زايي نانو متري در تهيه غشائ هاي استات سلولز و پلي ﴿اكريلو نيتريل ﴾بروش فرايند رسوب غوطه وري
219
مطالعه عوامل تعيين كننده نگرش به ازدواج و تشكيل خانواده در شهر يــزد
220
مطالعه عوامل تعيين كننده همسان همسري زوجين در شهر يزد
221
مطالعه عوامل رواني اجتماعي موثر بر شادي زنان شهرضا
222
مطالعه عوامل زمينه اي هيدروسفالي در بيماران بستري شده دربخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پورسيناي شهر رشت طي سالهاي 77-1372
223
مطالعه عوامل فرايندي و موادي بر ساخت كامپوزيت هاي ميكروسلولار پلي پروپيلن/پلي پروپيلن در حضور ذرات نانو رس
224
مطالعه عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند مقصد و بخشبندي بازار گردشگري ﴿مورد مطالعه: شهر اصفهان﴾
225
مطالعه عوامل مؤثر بر استفاده روستاييان از خدمات دفاتر ICT روستايي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان لردگان
226
مطالعه عوامل مؤثر بر انگيزه دبيران دوره متوسطهشهر ياسوج براي اقدام پژوهي
227
مطالعه عوامل مؤثر بر تصوير گردشگران از مقصد و اثر آن بر وفاداري
228
مطالعه عوامل مؤثر بر توزيع و پراكنش نانولوله كربني در آلياژهاي PP/PA و ارتباط آن با قابليت فيبريل شدن قطره PA
229
مطالعه عوامل مؤثر بر چگونگي استفاده از مواد اوليه سيمان با اكسيد منيزيم بالا
230
مطالعه عوامل مؤثر بر كاناليزه شدن سيال در محيط متخلخل در يك مجموعه آزمايش
231
مطالعه عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي دانشگاهي دانشجويان خارجي دانشگاه اصفهان
232
مطالعه عوامل مؤثر بر ميزان رضايت استادان از سامانه آموزش الكترونيكي و ارائه مدلي براي كاربرد در دانشگاه پيام نور
233
مطالعه عوامل مرتبط با بهره‌مندي از وسايل ارتباط‌جمعي در شهر كرمان
234
مطالعه عوامل مرتبط با بي تفاوتي اجتماعي در ميان شهروندان يزدي
235
مطالعه عوامل مرتبط با دريافت استناد توسط پروانه هاي ثبت اختراع حوزه نانوالكترونيك در نظام USPTO
236
مطالعه عوامل موثر بر استقرار فرآيند مديريت ارتباط با مشتري
237
مطالعه عوامل موثر بر پويش محيطي در گرد آوري و استفاده از اطلاعات توسط مديران ناشران خصوصي نشر الكترونيكي شهر تهران , Study of enviromental factors on scanning the collection and use of information by private publishers, electronic publishing team in tehran
238
مطالعه عوامل موثر بر پيوندزني انيدريد مالئيك ) HAM ( بر پلي پروپيلن
239
مطالعه عوامل موثر بر پيوندزني گليسيديل متاكريلات بر پلي پروپيلن
240
مطالعه عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك تلويزيون در شهر اصفهان با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي [AHP]
241
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل ريزساختار و ارتباط آن با خصوصيات نانوكامپوزيت‎هاي پلي اتيلن/ پلي هيدروكسي بوتيرات/نانورس
242
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل ريزساختار و خواص نانو كامپوزيت هايTNWM/SBA/CP
243
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل گرداب در مخزن و استهلاك آن در طول تونل هاي نيروگاهي
244
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل گرداب در مخزن و استهلاك آن در طول تونلهاي نيروگاهي
245
مطالعه عوامل موثر بر تعامل (پرسشگري) دانشجويان در جريان ياددهي - يادگيري دانشگاه جامع پيام نور آ. غربي
246
مطالعه عوامل موثر بر توسعه منابع انساني در سازمان ميراث فرهنگي(مجموعه كاخ گلستان تهران)
247
مطالعه عوامل موثر بر خلاقيت و نو آوري سازماني كاركنان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
248
مطالعه عوامل موثر بر ريز ساختار نانوكامپوزيت پلي پروپيلن/استايرن بوتادي ان رابر/نانولوله كربن
249
مطالعه عوامل موثر بر ريسك مشاهده شده مشتريان در پذيرش بانكداري الكترونيك ( مطالعه موردي : بانك سامان )
250
مطالعه عوامل موثر بر ساختار توزيع قدرت در شبكه هاي اجتماعي آن لاين ( با تاكيد بر شبكه اجتماعي آن لاين فيس بوك )
251
مطالعه عوامل موثر بر ساماندهي بافت تاريخي شهر اراك
252
مطالعه عوامل موثر بر سرعت انفجار – مطالعه موردي امولايت توليدي معدن سنگ آهن چادر ملو
253
مطالعه عوامل موثر بر شكل‌گيري بلور مايع سامانه گرافن اكسايد/آب/پلي وينيل الكل
254
مطالعه عوامل موثر بر كارايي معلمان در تدريس از ديدگاه مديران و دبيران مدارس شهرستان ايلام
255
مطالعه عوامل موثر بر گرايش معلمين به استفاده از الگوهاي نوين تدريس در دوره ابتدايي شهرستان شيروان
256
مطالعه عوامل موثر بر مديريت ريسك اثر بخش در بورس اوراق بهادار تهران
257
مطالعه عوامل موثر بر مورفولوژي و ارتباط آن با خواص چقرمگي سامانه نانو كامپوزيت PLA/SEBS/Nano Clay
258
مطالعه عوامل موثر برخستگي درلاستيك ها
259
مطالعه عوامل موثر در آرايش يافتگي نانولوله هاي كربني در نانوكامپوزيت هاي تزريقي بر پايه پلي پروپيلن
260
مطالعه عوامل موثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر
261
مطالعه عوامل موثر در بكارگيري الگوهاي نوين تدريس توسط معلمان مقطع ابتدايي شهرستان بجنورد در سال تحصيلي 88-87
262
مطالعه عوامل موثر در تشكيل ريز ساخت و خواص ويسكو الاستيك خطي و غير خطي مذاب آلياژهاي PP/EPdM تقويت شده با ذرات ORGANOCLAY
263
مطالعه عوامل موثر در تشكيل مورفولوژي و ارتباط آن با خواص فيزيكي مكانيكي الياف آلياژي PP/PBT در فرآيند ذوب ريسي
264
مطالعه عوامل موثر در تشكيل مورفولوژي و ارتباط آن با رفتار رئولوژيكي و خواص سيستمهاي سه تايي پليمري
265
مطالعه عوامل موثر در تعيين ريزساختار و خواص الكتريكي ترموپلاستيك الاستومر نانو كامپوزيت بر پايهPP/EPDM/MWCNT
266
مطالعه عوامل موثر در تعيين مورفولوژي آلياژهاي دو فازي پليمري
267
مطالعه عوامل موثر در تهيه و خواص ترموپلاستيك الاستومرهاي آلياژي با پخت ديناميكي (TPV) برپايه PP/EPDM با استفاده از فرايند اكستروژن واكنشي
268
مطالعه عوامل موثر در جابجايي هاي ديواره گودبرداري هاي عميق
269
مطالعه عوامل موثر در جذب پتاسيم از خاك توسط گياه برنج و تعيين عصاره گير مناسب براي پتاسيم در برخي از شاليزارهاي گيلان
270
مطالعه عوامل موثر در مكانيابي ساختمان هاي بلند مرتبه (برج هاي تجاري) با استفاده از مدل AHP در منطقه 11 كلانشهر مشهد
271
مطالعه عوامل موثر درون سازماني بر بهبود كيفيت آموزشي از نظر مدرسان و دانشجو يان آموزشكده هاي فني يزد
272
مطالعه عوامل موثر و واكنش هاي جوي موجود در پديده باران اسيدي
273
مطالعه عوامل و موانع اجتماعي _فرهنگي موثر بر اشتغال ناشنوايان در يزد
274
مطالعه عودي پايداري شعله مافوق صوت با استفاده از مدل تزريق
275
مطالعه عيني نمونه هايي از خرابي هاي گوپلينگ در صنعت و طراحي دستگاه آزمايش گوپلينگ
276
مطالعه غشاهاي پليمري به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
277
مطالعه غلظت مواد هيوميك و غير هيوميك در ورودي تصفيه خانه شماره يك اروميه و تصفيه خانه گلشهر و رابطه بين غلظت مواد هيميك با غلظت تري هالو متانها
278
مطالعه غيبت يا حضور كم رنگ شخصيت محوري ﴿ستاره﴾در سريالهاي انيميشني ايران
279
مطالعه غيبت يا حضور كم رنگ شخصيت محوري ﴿ستاره﴾در سريالهاي انيميشني ايران
280
مطالعه غير خطيت اپتيكي تعدادي از بلورهاي مايع نماتيك شفاف و آلائيده با رنگينه با استفاده از روش جاروب
281
مطالعه فاز بري، بار موثر بورن و قطبش خودبه خودي گروه هاي III-V و II-VI ، ABO3 و نانو سيم InAs با استفاده ازنظريه تابعي چگالي
282
مطالعه فاز توپولوژي تك لايه و نانولايه هاي MoS2 و MoSe2
283
مطالعه فاكتور هاي فني و اقتصادي در پروسه توليد سوخت زيستي از جلبك
284
مطالعه فانتومي بافت نرم و قياس نتايج از طريق مدل معكوس SIRT مقيدشده
285
مطالعه فرآيند آبگيري اسمزي ورقه هاي كيوي با اعمال پيش تيمار فراصوت و مدل سازي آن
286
مطالعه فرآيند ازدياد برداشت ميكروبي نفت در محيط متخلخل شكاف دار به كمك ميكرومدل و مقايسه بازدهي آن با فرآيند هاي ازدياد برداشت مشابه
287
مطالعه فرآيند بازآفريني خاطرات به واسطه حضور اشيا در استاپ موشن
288
مطالعه فرآيند پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفنالات به منظور توليد گريد بطري و فيلم
289
مطالعه فرآيند پياده سازي مدلسازي اطلاعات ساختمان در پروژه هاي عمراني كشور ايران با رويكرد بررسي موانع و محدوديت ها
290
مطالعه فرآيند تقطير غشائي برروي تغليظ آب هويج
291
مطالعه فرآيند ساخت توليد و نگهداري كشتي در كارخانجات ايران
292
مطالعه فرآيند شكافت القايي
293
مطالعه فرآيند طراحي و تحليل صداي فيلم متناسب با تصوير و داستان (نگره ي شكل گرا - كاركردي)
294
مطالعه فرآيند فلوتاسيون ستوني جهت حذف گوگرد و خاكستر از قير طبيعي
295
مطالعه فرآيند فوم سازي ميكروسلوالر به كمك مايكروويو در نانو كامپوزيتهاي پليمري
296
مطالعه فرآيند و زمينه هاي تداوم بهبودي در معتادان بهبود يافته، مطالعه كيفي: شهر قزوين
297
مطالعه فرآيندهاي برخوردي و نقش آن‌ها در شكل‌گيري جمعيت گونه‌هاي مختلف DBD آرگون
298
مطالعه فرآيندهاي مؤثر در درخشندگي باريكه ليزر ديسك نازك Yb:YAG پرتوان به منظور بهينه سازي آن‌ها
299
مطالعه فراميني فرو رخساره كف زي كرتاسه زيرين منطقه پيشبر قائن
300
مطالعه فرامينيفرا و محيط رسوبي سازند تاربور در برش چينهاي رودآباد جنوب غرب سميرم
301
مطالعه فراواني اختلال هاي خوردن در دانشجويان ورزشكار و مقايسه آن در سه دسته بندي مختلف
302
مطالعه فراواني پاتولوژيهاي توده هاي تخمداني در خانمهاي سزارين شده در مركز آموزشي درماني الزهرا از مهرماه 1371تا مهر ماه 1377
303
مطالعه فراواني نسبي بيماران با خونريزيهاي غير تروماتيك تالاموس
304
مطالعه فراواني نسبي پانكراتيت حاددر بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت - سالهاي 78-73
305
مطالعه فراواني نسبي علل و پيامد پيامد بيماران با خونريزيهاي غير تروماتيك مخچه در بيمارستان پورسينا سال 1374 تا 1377
306
مطالعه فراواني نسبي عوارض بيهوشي اسپينال و اپيدورال در عملهاي سزارين انجام شده در بيمارستانهاي الزهراء رشت
307
مطالعه فراواني و ارتباط پلي مورفيسم BCL11A با ميزان بيان ژن گاما گلوبين و مقدار هموگلوبين F در افراد مبتلا به بيماري بتاتالاسمي اينترمديا در جمعيت اصفهان
308
مطالعه فرايند الكترووينينگ مس و روشهاي حذف ناخالصي آهن
309
مطالعه فرايند انطباق خانواده با تلفن‌همراه: يك پژوهش داده بنياد در شهر اصفهان
310
مطالعه فرايند جوشكاري ترميت و بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر آن
311
مطالعه فرايند شروع گل جاليز (Orobanche spp.) در مزارع گوجه فرنگي دهستان مياندربند:كاربرد تئوري بنياني
312
مطالعه فرايند فرسايش در اشياء آهني محوطه مرسين سمنان مربوط به دوره هخامنشي
313
مطالعه فرايند نورد در كانا لهاي همسان زاويه دار(ECAR)
314
مطالعه فرايند و بررسي فاكتورهاي حمام الكترولس بر توليد و خواص مهندسي نانو نيكل-فسفر تكبعدي روي پايه آلومينيوم آندايز شده
315
مطالعه فرايندهاي توليد گاز LPG [ ال. پي. جي.]
316
مطالعه فرش استان سيستان و بلوچستان با رويكرد انسان‌شناسي
317
مطالعه فرش استان كهكيلويه و بويراحمد و احياي نمونه هايي ار آن
318
مطالعه فرش تربت حيدريه در سي سال اخير
319
مطالعه فرض محلي‌سازي در روش حجم محدود چند مقياسي براي شبيه‌سازي مخازن هيدروكربني
320
مطالعه فركانس طبيعي خطوط لوله دريايي در حالت دهانه آزاد
321
مطالعه فركتال ها و كاربرد آنها
322
مطالعه فرم و نقش سازهاي سنتي زهي ايراني و بهره‌گيري از آنها در طراحي و ساخت زيورآلات
323
مطالعه فرم ومحتوا در نقوش سنگ مزارات گورستان هاي مازندران
324
مطالعه فرم ومحتواي نقوش بكار رفته در نمكدان هاي شاهسون
325
مطالعه فرهنگ سازماني در سازمان آب كاشان
326
مطالعه فرهنگ مصرف چاي در ميان ايرانيان و ارائه راهبردهاي آمورشي آن
327
مطالعه فرهنگ مهاجرت پذيري بر شهر چغادك
328
مطالعه فرهنگ مهاجرت ژذيري بر شهر چغادك
329
مطالعه فرهنگي صنايع دستي سازگار با محيط زيست روستاهاي حومه شهرستان سربيشه (با تأكيد بر عروسك هاي دست ساز زنان)
330
مطالعه فضاهاي فيزيكي مدارس مقطع ابتدايي شهرستان خوي و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي .
331
مطالعه فضاهاي متريك مخروطي وفضاياي نقطه ثابت در آن هاازطريق روش اسكالرسازي
332
مطالعه فضاهاي متريك مخروطي وقضاياي نقطه ثابت براي نگاشت هاي انقباضي در فضاهاي متريك مخروطي
333
مطالعه فضايي_ مكاني شهرسيرجان با تاكيد بر فضاهاي گذران اوقات فراغت
334
مطالعه فعاليت آنتي اكسيداني اسانس آويشن بر روي هپاتوتوكسيسيتي ناشي از نانو ذره آهن
335
مطالعه فعاليت آنتي اكسيداني، ضد راديكالي و ضد سرطاني مشتقات هيدرازون
336
مطالعه فعاليت آنزيم اوره آز در برخي از خاكهاي استان اصفهان
337
مطالعه فعاليت آنزيمي ﴿ آلفاآميلاز، ليپاژ و ليپواكسيژناز ﴾ سه رقم گندم توليدي استان اصفهان و امكان اصلاح آنها
338
مطالعه فعاليت آنزيمي گلوكز‌اكسيداز تثبيت‏شده بر روي سطح طلاي (111)
339
مطالعه فعاليت سرمي آدنوزين دامينازا وايزو آنزيم هاي آن در بيماران با ديابت تيپ II , the study of adenosine deaminase and its isoenzyme activities serum in patient with typ II diabetes
340
مطالعه فعاليت ضد فشار خون مشتقات پيريدازينون با استفاده از روش هاي كمومتريكس
341
مطالعه فعاليت و پايداري جرارتي آنزيم سلولاز تثبيت شده روي نانوذرات مغناطيسي طلا پوشش داده شده با سيليكاي مزوحفره
342
مطالعه فعاليتهاي آنتي اكسيداني اسانس آويشن بر روي هپتا توكسيسيتي ناشي از نانو ذره آهن
343
مطالعه فعاليتهاي مدرسان در كلاسهاي رفع اشكال گروهي دانشگاه پيام نور مراكز زرين شهر و نجف آباد
344
مطالعه فقهي و حقوقي تفريق جسماني و قابليت اعمال آن در حقوق ايران
345
مطالعه فلسفه علم يويد بوهم با تكيه بر مفهوم آيين يا نظم
346
مطالعه فلسفي آموزشهاي درسي عيان ونهان در مهدهاي كودك بهزيستي و تاثير ان بر رشد اجتماعي كودكان در شهر مشهد
347
مطالعه فلوئوردار شدن تركيب هاي B- كتوسولفون
348
مطالعه فلور و اجتماعات گياهي منطقه بازفت و دو آب صمصمامي در استان چهار محال و بختياري
349
مطالعه فلور و پوشش گياهي منطقه پنارت اردستان
350
مطالعه فلور و پوشش گياهي منطقه كرچمبوي شمالي (بوئين مياندشت)
351
مطالعه فلور و جوامع گياهي منطقه خضرآباد يزد (ارزانك )
352
مطالعه فلورستيك پوشش گياهي بخش ديشموك در استان كهگيلويه وبوير احمد
353
مطالعه فلورستيك و بررسي اكولوژي ناحيه شرق آشتيان
354
مطالعه فلوريستيك منطقه گنه دار مهاباد واقع در جنوب آذربايجان غربي
355
مطالعه فلوريستيكي رودخانه سياه رود قائم شهر
356
مطالعه فلوريستيكي رودخانه سياه رود قائم شهر
357
مطالعه فلوريسيتيك منطقه جلگه اي جويبار
358
مطالعه فن شناختي كاشي هاي مطلا ، با فن شناسي موردي آثار تاربخي مزين به اين فن در شهر اصفهان
359
مطالعـه فن شناسي فرش اصفهان و تركمـن و چگونگي توليـد فرش تخت پود شل با طرح و نقش فرش هاي اصفهان
360
مطالعه فن شناسي نقاشي سه پايه اي دوره قاجار ﴿1925 -1794﴾ براي ارائه طرح حفاظتي ﴿مطالعه موردي برروي يكي از آثار منسوب به كمال الملك در مجلس شوراي اسلامي﴾
361
مطالعه فن شناسي و آسيب شناسي صندوق چوبي امام زاده تاج الدين روستاي پرور سمنان با تكيه بر نقاشي و ارائه طرح حفاظتي
362
مطالعه فن شناسي و آسيب شناسي و مرمت يك ظرف مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي استان اصفهان
363
مطالعه فنتيكي تعدادي از گونه هاي انحصاري ‏Silene L.‎‏ بر اساس داده هاي ريختي تشريحي در ايران
364
مطالعه فنوتيپي و ژنوتيپي مقاومت به بتالاكتام هاي وسيع الطيف در سريه هاي مجيطي اشرشياكويي
365
مطالعه فنوتيپي وژنوتيپي جدايه هاي اشريشياكلي طيورازنظر دارابودن سيستم آئروباكتين
366
مطالعه فني بر روي روش و ماده مناسب پاكسازي لايه رنگ روغني از سطح در چوبي منسوب به دوره تيموري ايران ﴿متعلق به آستان قدس رضوي﴾
367
مطالعه فني و آسيب شناسي تعدادي از آثار برنزي متعلق به گورستان سياه سو اشكورات گيلان
368
مطالعه فني و آسيب شناسي محراب مسجد جامع اروميه و ارائه طرح حفاظت و مرمت
369
مطالعه فني و اقتصادي تاسيسات ساختمان با توجه به كاربرد سيستمهاي هوشمند و بهينه سازي مصرف انرژي
370
مطالعه فني و حفاظت و نگهداري آجرهاي لعابدار تپه ربط سردشت
371
مطالعه فني، ارائه و اجراي طرح حفاظت و مرمت نقاشي روي پارچه اثر خوان ميرو از مجموعه كاخ نياوران
372
مطالعه فني، هنري و علمي عكاسي مكرو و معرفي مؤلفه‌هاي
373
مطالعه فون پارازيتوئيدها و شكارگرهاي شپشك trabutina mannipara (Hem;pseudococcidae) در بيستون
374
مطالعه فون حشرات راسته Neuroptera )بالتوري ها( درشهرستان هاي كرمانشاه ،قصرشيرين ،گيلان غرب وسرپل ذهاب دراستان كرمانشاه
375
مطالعه فون سوسماران استان خراسان جنوبي ، بررسي تغييرات جغرافيايي در Mesalina Wtsonana (Sauria:Lacertidae) و مقايسه جمجمه جنس Mesalina و Eremisa
376
مطالعه فون سوسماران اقليم ارسباران دراستان آذربايجان شرقي ، با تاكيد برگونه Ablepharus bivittatus ( Menetries,1832)
377
مطالعه فون سوسماران جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان با تاكيد بر گونه Calotes Versicolor
378
مطالعه فون سوسماران جنوب و جنوب غربي استان لرستان، با تاكيد بر (Phyllodactylidae : سوسماران ) Asaccus جنس
379
مطالعه فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقي استان فارس
380
مطالعه فون سوسماران منطقه كنگاور ، استان كرمانشاه
381
مطالعه فون شپشكهاي نباتي درمنطقه كرمانشاه
382
مطالعه فون مارهاي شهرستان كنگاور دراستان كرمانشاه ومقايسه جمجمه Natrix با Eirenis collaris
383
مطالعه فون مارهاي شهرستان كوهدشت و رومشگان در استان لرستان
384
مطالعه فون مارهاي فلات ايران )كليد شناسايي و چك ليست (، تاكسونومي جنس (Squamata:Colubridae)Natrix و مقايسه جمجمه خانواده كلوبريده (Colubridae) و ويپريده (Viperidae)
385
مطالعه فونستيك سوسماران غرب استان كرمانشاه با تاكيد بر Heremites septemtaeniatus(Reuss گونه) 1834
386
مطالعه فونستيكي پلانكتون هاي جانوري در آب هاي ساحلي بندر عباس
387
مطالعه فونستيكي پلانكتونهاي جانوري در آبهاي ساحلي بندرعباس
388
مطالعه فيتوپلانكتون هاي درياچه سد زاينده رود
389
مطالعه فيتوپلانكتونهاي تالاب گندمان
390
مطالعه فيتوسوسيولوژي دشت ملحه نيشابور
391
مطالعه فيتوشيميايي بذر گياه سنبل الطيب
392
مطالعه فيتوشيميايي جلبك قهوه اي بومي با استفاده از تكنيك ... . بررسي خاصيت ضد باكتريايي آن
393
مطالعه فيتوشيميايي و اثرات ضدميكروبي عصاره دو گونه از جنس (Scrophularie)و مقايسه اثرات سينرژيستي آنها با آنتي بيوتيك هاي رايج عليه استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين
394
مطالعه فيلترهاي تراهرتز بر پايه فرامواد (متامتريال)
395
مطالعه فيلترهاي تنظيم پذير مبتني بر گرافن
396
مطالعه فيلوژنتيك تاكسون‌هاي متعلّق به گروه گونه‌اي Chenopodium album
397
مطالعه فيلوژنتيكي جنس (Ferula(Apiaceaeدر ايران بر اساس داده هاي ريخت شناختي، شيميايي و مولكولي﴿nrDNA ITS sequences
398
مطالعه قاب هاي خمشي ويژه، متوسط، معمولي و مدل سازي آن ها با نرم افزار ETABS [ايتبز]
399
مطالعه قابليت اطمينان پست هاي فشار قوي و شبكه هاي توزيع مجهز شده به محدود كننده هاي جريان خطا
400
مطالعه قابليت ايجاد خاصيت شفافيت در فلزات
401
مطالعه قابليت پايگاه هاي اطلاعاتي مبتني بر وب در گردآوري اطلاعات علمي- پژوهشي
402
مطالعه قابليت پايگاه هاي اطلاعاتي مبتني بر وب در گردآوري اطلاعات علمي-پ‍‍ژوهشي
403
مطالعه قابليت جداسازي فلزات ﴿Fe,Al,‍‍Cu﴾ و پلاستيك ها ﴿PET,PVC,PS,ABS﴾ با روش مغناطيسي و الكتروستاتيكي و ارزيابي عوامل موثر با روش هاي آماري طراحي آزمايش
404
مطالعه قابليت حفاري سنگ به منظور انتخاب مته حفاري
405
مطالعه قابليت خردايش سنگ آهن سه چاهون به منظور اصلاح مدار خود شكني
406
مطالعه قابليت شكل پذيري فويل هاي فلزي
407
مطالعه قابليت هاي هنري ذو نقوش اسليمي ابنيه مذهبي و تاريخي در زيباسازي و گرافيك محيطي مدارس و فضاهاي عمومي در شهرسازي نوين با تاكيد بر ابني و اماكن ميدان نقش جهان اصفهان
408
مطالعه قابليتهاي قالي بيجار ﴿ گروس ﴾ و تاثير آن در بازار فرش ايران
409
مطالعه قارچ هاي سلولايتيك، الگوي ايزو آنزيمي و سنجش ثابت هاي سينتيكي و ترموديناميكي آنزيم سلولاز در خاك هاي متاثر از تغيير كاربري
410
مطالعه قارچ هاي ميكروريزآربسكولار منطقه حفاظت شده كلاه قاضي ،استان اصفهان
411
مطالعه قدرت و طبيعت پيوند هيدروژني درون مولكولي در 1و 40 دي هيدروپيرازين - 2و 5 - دي كربو كسيليك اسيد : يك مطالعه از اساس
412
مطالعه قرابت ژنومي و تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي جنس براسيكا ﴿Brassica spp﴾ با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيك و ISSR
413
مطالعه قضاياي بهترين تقريب براي نگاشت هاي انقباضي
414
مطالعه قوم نگارانه مصرف قليان در ميان زنان و دختران شهر اصفهان
415
مطالعه قيود، الزامات و نوع استرينگرهاي مورد استفاده در سازه بال هواپيماهاي مسافربري
416
مطالعه كار و بهبود روشها در كارخانجات چيني بهداشتي مرواريد
417
مطالعه كار و زمان سنجي فرايندهاي شركت كاراتوزين الكتريك
418
مطالعه كارآفريني سازماني در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي ايران
419
مطالعه كارآيي موليبدن دي سولفيد نانوساختار به عنوان جاذب سطحي
420
مطالعه كارآيي موليبدن دي سولفيد نانوساختار به عنوان جاذب سطحي
421
مطالعه كارازمايي باليني دوسويه كور بررسي اثرملاتونين بر بروز دليريوم دربيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه
422
مطالعه كارايي مهمترين قارچ هاي هم ستيز در مهار زيستي نماتود مولد زخم ريشه ي چاي (pratylenchusloosi)
423
مطالعه كاربر تايپوگرافي بر روي پوشاك بانوان مسلمان ايراني ﴿با تاكيد بر چاپ سيلك اسكرين﴾
424
مطالعه كاربرد ارزشهاي تزئيني هنرهاي اسلامي ايراني در طراحي پارچه با تاكيد بر نقش مايه هاي آثار شاخص فلز كاري و دست بافته هاي دوران سلجوقي و صفوي
425
مطالعه كاربرد برخي اسيدهاي آمينه و كود سوپرفسفات تريپل در كشت گوجه فرنگي (Lycopersicon esculantium Mill.) به منظور كنترل گل جاليز(.Orobanche ramosa L)
426
مطالعه كاربرد بيوپليمرها در انتقال دارو با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
427
مطالعه كاربرد تايپوگرافي يرروي پوشاك بانوان مسلمان ايراني ﴿با تاكيد بر چاپ سيلك اسكرين﴾
428
مطالعه كاربرد تيوفانات متيل به عنوان قارچ زدا در حفاظت آثار كاغذي
429
مطالعه كاربرد جت آب به عنوان روش هيدروليكي حذف گرداب در آبگيرها
430
مطالعه كاربرد زبان هاي فارسي و تركي در شهرستان اردبيل و نير
431
مطالعه كاربرد زبان هاي فارسي و تركي در شهرهاي زنجان و ابهر
432
مطالعه كاربرد سبزمالاشيت و اورسئين به عنوان يك حامل در ساخت حسگرهاي غشايي نوري و پتانسيو متري
433
مطالعه كاربرد سيكلون¬هاي غبارگير به عنوان تغليظ كننده غبار
434
مطالعه كاربرد كامپيوتر در آموزش
435
مطالعه كاربرد نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم در بهبود مقاومت استحكام بخش پلي ونيل بوتيرال در برابر پوسيدگي سفيد چوب
436
مطالعه كاربرد نانوذرات پليمري در رهايش دارو با هدف درمان سرطان
437
مطالعه كاربرد هنر در درمان بخشي و سلامت رواني و جسماني خانواده (نمونه موردي تاثير هنرهاي كاربردي و تجسمي در پيشگيري و درمان اضطراب بارداري مراجعين نيمسال اول 93-94 مركز بهداشتي شمال تهران دانشگاه شهيد بهشتي
438
مطالعه كاربرد¬هاي نقاط كوانتومي با استفاده از تقريب جرم مؤثر، اثر اشتارك و جابه جايي لمب
439
مطالعه كاربردي اساطير شاخص شاهنامه فردوسي در تصويرگري كتاب كودك
440
مطالعه كاربردي در خصوص سيستمهاي رهايش دارو در بيماري پاركينسون
441
مطالعه كاربردي سيستم تعليق فعال درخودروهاي تركيبي الكتريكي
442
مطالعه كاركرد استعاره در آثار انيميشني پل دريسن
443
مطالعه كاركرد استعاره در آثار انيميشني پل دريسن
444
مطالعه كاركردهاي تربيتي تشكل هاي دانش آموزي در نظام آموزشي ايران
445
مطالعه كاريوتايپ 4 گونه از جنس Nepeta L. با نام N. bracteata, N.Scchacarata ,N.Bornmulerri, N.mahanensis
446
مطالعه كاريوتايپ و ريز ريخت شناسي دانه گرده درتعدادي از گونه هاي يكساله Silene در ايران
447
مطالعه كاريوتايپ4گونه از جنس...بانام.....
448
مطالعه كاريوتيپ و ريزريخت شناسي گرده در گونه هاي چندساله Sileneدر ايران
449
مطالعه كاريوتيپ، رفتار ميوزي و ناحيه سازمان دهنده هستك در گندم هاي اهلي، وحشي و ساختگي
450
مطالعه كاريوتيپي و الكتروفورزي و مورفولوژيك جمعيتهاي مختلف Festuca Arundinacea Schreb
451
مطالعه كاستي هاي ارائه خدمات كتابخانه اي كتابخانه هاي عمومي مشهد از ديدگاه كاربران
452
مطالعه كاسه انداختن پارچه هاي جين پنبه اي توليد شده تحتشرايط مختلف كشش نخ تار
453
مطالعه كالري ترونيك در اتصالات مولكولي
454
مطالعه كالريمتري برهمكنش آلبومين سرم انسان و ليزوزيم با ويتامين B6
455
مطالعه كامپوزيت هاي پليمري نيمه هادي حاوي افزودني هاي كربني هادي:اثر مشخصه هاي سامانه پليمري و افزودني بر گسترش ناحيه رسانائي
456
مطالعه كامپوزيت هاي سيماني با الياف يوكا
457
مطالعه كامل توربين گاز وطراحي وتحليل پره هاي توربين در Catia& Ansys
458
مطالعه كانسار مس، نيكل، كبالت و اورانيوم مسكني ﴿غرب انارك-ايران مركزي﴾
459
مطالعه كانه آرايي كانسنگ تيتانيم قره آغاج به روشهاي فيزيكي
460
مطالعه كانه زايي با استفاده از روش هاي زمين شيميايي، پرتوسنجي و دورسنجي بر روي ناهنجاري هاي 1K، 2K و 4K كانسار كالكافي، انارك (ايران مركزي)
461
مطالعه كانه سازي مس - موليبدن و دكرساني هاي وابسته در توده نفوذي كال كافي شمال شرق انارك
462
مطالعه كانه سازي مس - موليبدن و دگرساني هاي وابسته در توده نفوذي كال كافي ، شمال شرق انارك
463
مطالعه كاني زايي دكرساني و زون بندي كانيايي كانسار مس سريزد جنوب خاوري يزد
464
مطالعه كاني سازي دگرساني و نحوه تكامل سيالات كاني ساز در رخداد پلي متال منطقه چاقو شهرستان ملارد
465
مطالعه كاني سازي مس جار و اشتهارد كرج
466
مطالعه كاني سازي، دگرساني و ميانبارهاي سيال كانسار مس موليبدن پورفيري زفره، شمال شرق اصفهان
467
مطالعه كاني سازي، دگرساني و نحوه تكامل سيالات كاني ساز در رخداد پلي متال منطقه چاقو، شهرستان ملارد
468
مطالعه كاني سازي، دگرساني ونحوه تكامل سيالات كاني سازدرمنطقه كاني سازي پلي متال لك ، جنوب غرب بوئين زهرا، استان قزوين .
469
مطالعه كاني شناسي ، ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار آهن اسمالون مروست ، جنوب يزد
470
مطالعه كاني شناسي ، ژئوشيمي ونحوه تشكيل كانسار آهن گوزل دره (جنوب شرق زنجان )
471
مطالعه كاني شناسي و ژئو شيميايي در محدوده ذخاير سرب و روي وجين و انجيره تيران جهت تعيين رديابهاي ژئوشيميايي
472
مطالعه كاني شناسي و ژنر كانسار چشمه سفيد سبزوار استان خراسان رضوي
473
مطالعه كاني شناسي، ژئوشيمي و سيالات درگير كانسار سرب و روي و نقره شاكين
474
مطالعه كاهش تجمع زيستي نانوذرات اكسيد مس و روي با استفاده از اسيد هيوميك در كلزا (Brassica napus l)
475
مطالعه كاهش رطوبت ورقه هاي سير به شيوه ي الكتروهيدروديناميك و جريان هواي داغ
476
مطالعه كتاب فلسفه دوره متوسطه بر اساس مولفه هاي تفكر فلسفي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان
477
مطالعه كربنات هاي (دولوميت ها) سازند كنگان در ميدان گازي كنگان با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي
478
مطالعه كروموزومي تعدادي از نهاندانگان ايران
479
مطالعه كشت بافت ، شناسايي تركيبات اسانس بخشهاي هوايي و بررسي اثرات ضد ميكروبي گياه مريم گلي (Salvia multicaulis)
480
مطالعه كشت بافت و تحمل به نيكل در گياه Alyssum bracteatum در شرايط in vitro
481
مطالعه كشت مخلوط تاخيري باقلا وذرت در سامانه بي خاك ورزي
482
مطالعه كشش غلطكي و تاثير آن در پروسه ريسندگي پنبه اي
483
مطالعه كلاته كردن فلزات Mn,Cr,AI و Cd توسط تانن در ارقام سورگم
484
مطالعه كلان بافتي كاركردها و تأثير آن در تدريس خواندن و درك مفاهيم
485
مطالعه كلرينه كردن الاستومر بيوتيل از طريق اختلاط واكنش
486
مطالعه كلون هاي موز مقاوم شده به شوري با EC هاي مختلف در شرايط مزرعه (رقم والري )
487
مطالعه كمانش ديناميكي تير اويلر - برنولي تحت اثر نيروي ضربه اي
488
مطالعه كمانش و پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي تحت تاثير همزمان بار محوري و فشار جانبي يكنواخت
489
مطالعه كمانش ورق¬هاي كامپوزيتي داراي تقويت¬كننده به روش غيرخطي و روش اجزاي محدود
490
مطالعه كمپلكس شدن سه رنگ پيريميديني تازه سنتز شده با برخي يون هاي فلزي در حلال DMFو DMSO با استفاده از برنامه كامپيوتري HypSpec
491
مطالعه كمپلكس وزغ سبزدرفلات ايران
492
مطالعه كموتاكسونومي جنس Carthamus L. در ايران با استفاده از فلاونوئيدها
493
مطالعه كموسيستماتيك گونه Euphorbia macrostegia Boiss با استفاده از تري ترپن ها
494
مطالعه كموسيستماتيك گونه Euphorbia osyridea Boiss با استفاده از دي ترپن ها
495
مطالعه كمي تاثير اندركنش خاك - سازه در ضريب رفتار ساختمان بتني با سيستم دوگانه قاب خمشي و ديوار برشي
496
مطالعه كمي گستره تراوش برخي عناصر سنگين در خاك پيرامون انباشتگاه پسماند شهر كرمانشاه
497
مطالعه كنترل Asprgillus Flavus توكسين زاي پسته توسط گونه هاي Trichoderma
498
مطالعه كنترل كننده هاي Pid و روش هاي طراحي آنها براي كاربردهاي مختلف
499
مطالعه كهولت تركيب پليمري پرانرژي بر پايه HTPB با استفاده از روشهاي TGA/DSC
500
مطالعه كوانتومي اثر پل مزدوج رنگدانه سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
501
مطالعه كوانتومي بر هم كنش نانو ذرات پليمري سيتريك اسيد و اتيلن گليكول با داروهاي ضد ايدز از نوع مشتقات استاميدي
502
مطالعه كوانتومي برهم كنش نانو ذرات پليمري سيتريك اسيد و اتيلن گليكول با داروهاي ضد ايدز از نوع مشتقات استاميدي
503
مطالعه كوانتومي برهمكنش اسيد امينه هاي هيستيدين و تيروزين با نانو قفس هاي N12.B12 و N12.B12 داپ شده
504
مطالعه كوانتومي خواص اپتيكي تركيب NaBr با استفاده از نظريه تابعي چگالي
505
مطالعه كوانتومي دستگاه استاديوم
506
مطالعه كوانتومي دستگاه استاديوم دوار
507
مطالعه كوانتومي فعاليت شيميايي مشتقات ايزوكسازول و برهم كنش انها با اسيد امينه فنيل الانين
508
مطالعه كوانتومي فعاليت ضد باكتري مشتقات جديد از پيرازولوپير يميدين
509
مطالعه كوانتومي مشتقات 3-هتروآريل استخلاف شده 3-[(پروپ 2- انيل اكسي)(تيوفن 2- ايل متيل )پيريدين ] به عنوان داروي ضد سرطان و برهم كنش C24آنها با نانوالماس
510
مطالعه كوانتومي نك زنجيره هاي تلوريوم
511
مطالعه كودهاي ازته و اثرات شيمي و زيست محيطي ناشي از مصرف آن ها
512
مطالعه كونتومي بر همكنش اسيد امينه هاي هيستيدين و تيروزين با نونو قفس هاي N12. B 12.B12 N12 داپ شده
513
مطالعه كيفي تجربه اجتماعي دختران از پياده روي در شهر يزد
514
مطالعه كيفي عوامل بستر ساز درگزينش شغل كشاورزي توسط جوانان روستايي مورد مطالعه دهستان حسن آباد
515
مطالعه كيفي و كمي تركيبات سيمان به روش فروشكست القايي ليزري
516
مطالعه كيفيت انعطاف پذيري در معماري مسكوني (ارائه الگوي مسكن انعطاف پذير در شهر يزد )
517
مطالعه كيفيت برنامه هاي درسي دوره هاي آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از ديدگاه دانشجويان
518
مطالعه كيفيت پارچه هاي پيراهني در رابطه با دوخت و دوز
519
مطالعه كيفيت زندگي در محلات شهر يزد و رابطه آن با سلامت عمومي و دينداري: تدوين و اجراي بسته آموزشي جهت ارتقاء سلامت عمومي
520
مطالعه كيفيت زندگي زناشويي بر اساس تركيبات مختلف فاصله سني زوجين
521
مطالعه كيفيت عناصر برنامه درسي دوره يادگيري الكترونيكي و رابطه آن با رضايتمندي تحصيلي در دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه پيام نور - واحد تهران جنوب
522
مطالعه كيفيت عناصر برنامه درسي دوره يادگيري الكترونيكي و رابطه آن با رضايتمندي تحصيلي در دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه پيام نور- واحد تهران جنوب
523
مطالعه كيفيت و فرآيند نظارت والدين بر استفاده فرزندان از فضاي مجازي
524
مطالعه كيفيت وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاههاي دولتي ايران بر مبناي طراحي سيستم استتناج فازي و ارائه سيستم كاربردي
525
مطالعه كينتيك جذب نيكل در چند گونه بيش انباشتگر نيكل جنس آليسوم
526
مطالعه كينتيكي آنزيم سوكراز مخمر و تاثير عوامل دارويي بر آن
527
مطالعه گاما- ابرساختارهاي جبري و ارتباط آن‌ها با مجموعه ‌هاي نرم
528
مطالعه گاه شناسي درختي دو نمونه ساز تار مربوط به اواخر دوره ي قاجار و اوايل دوره پهلوي متعلق به موزه موسيقي اصفهان
529
مطالعه گذار فاز كوانتومي در مدل هاي توپولوژيك با استفاده از تبديلات يكاني پيوسته اختلالي
530
مطالعه گذار فاز كوانتومي در مدل هايزنبرگ و مدل آيزينگ كوانتومي در حضور ميدان عرضي ، با روش بسط سري ها
531
مطالعه گراف مدول هاي فازي
532
مطالعه گراف ناجابجائي وابسته به يك گروه
533
مطالعه گراف نظير يك گروه غير ابلي
534
مطالعه گرافيك ديزاين انسان محور با تمركز بر آثار مؤسسات تبليغاتي آي دي او، آگيلوي و واي ¬اند آر
535
مطالعه گرايشهاي موضوعي مقالات مديريت دانش در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي با رويكرد تحليل استنادي
536
مطالعه گردابه‌هاي اپتيكي گره‌خورده
537
مطالعه گرده شناسي هوايي اسلام آباد غرب
538
مطالعه گرماي ويژه در زنجيره ي xxz اسپين-2/1 در حضور ميدان عرضي
539
مطالعهٔ گروه‌ها با زيرگروه‌هاي خودمركزي‌ساز خاص
540
مطالعه گروههاي بازنويسي پذير
541
مطالعه گسترش فعاليتهاي كيفي در بهبود كيفيت پارچه هاي پيراهني
542
مطالعه گفتمان شمايل‌نگاري در ايران با تاكيد بر شمايل‌هاي معاصر (نمونه موردي نوجواني پيامبر(ص))
543
مطالعه گفتمان فمنيستي خانه عروسك و هدا گابلر اثر هنريك ايبسن
544
مطالعه گفتماني تأثيرات فرهنگ ديني در فرش دوره قاجار
545
مطالعه گليكوزيله شدن غيرآنزيمي (Glycation) ايمنوگلوبولين G انساني (Invitro) و تاثيرش در ميان كنش آن با Anti-lgG
546
مطالعه گليم خوزستان
547
مطالعه گليم فرش سيرجان و به بافي يك نمونه از آن
548
مطالعه گليم نيشابور و به روز اوري طرح و نقش آن
549
مطالعه گونه شناختي نقوش مفرغ هاي لرستان
550
مطالعه گونه موسيقايي مجلسي در سنندج در بستر مردم شناسي
551
مطالعه گونه هاي مختلف فوزاريوم روي ميزبان هاي پياز، سيب زميني و لوبيا در منطقه فريدن اصفهان
552
مطالعه گياه شناسي مردمي (اتنوبوتاني)منطقه طبس
553
مطالعه گياه شناسي مردمي منطقه (اتنوبوتاني )دهستان زارم رود شهرستان نكا مازندران
554
مطالعه گياه شناسي مردمي منطقه دلارستاق بخش لاريجان شهرستان آمل استان مازندران
555
مطالعه گياه شناسي مردمي منطقه دلارستاق بخش لاريجان شهرستان آمل استان مازندران
556
مطالعه گياه‌شناسي بومي دهستان چهاردانگه، شهرستان ساري، استان مازندران
557
مطالعه گياه‌شناسي بوميدهستان چهاردانگه، شهرستان ساري، استان مازندران
558
مطالعه گيت كوانتومي براساس خواص نوري نانوساختارهاي نيمرسانا
559
مطالعه لاك پشت هاي خانواده تستودينيده (Testudinidae) واميديده (Emydidae) در نواحي غربي و جنوبي ايران
560
مطالعه لاين هاي هاپلوييد مضاعف شده كاملينا از نظر صفات مورفولوژيك، پروفايل اسيدهاي چرب و ماركرهاي مولكولي
561
مطالعه لاينهاي هاپلوييد مضاعفشده كاملينا از نظر ويژگيهاي بيوشيميايي و مولكولي
562
مطالعه لايه هاي مرزي ايجاد شده در يك ميكروكانال با جداكننده Y شكل در شرايط لغزشي و تاثير آن بر روي جريان خروجي
563
مطالعه لايه هاي مرزي ايجاد شده در يك ميكروكانال با جداكننده Yشكل در شرايط لغزشي و تاثير آن بر روي جريان خروجي
564
مطالعه لايه هاي نانو اپتيكي با ضريب شكست نزديك به هوا و ويژگي آنها
565
مطالعه لنگرگاه‌هاي مسير شغلي در نوجوانان و مقايسه تأثير مشاوره شغلي مبتني بر آن با مشاوره شغلي مبتني بر رويكرد سازه گرايي بر برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و انطباق‌پذيري مسير شغلي نوجوانان
566
مطالعه ليپيدهاي موجود در بذر گياه ارغوان
567
مطالعه ليتوژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي ﴿منطقه هراز﴾و كاني سنگين در مقياس 1:25000
568
مطالعه ليگنين ديو كسان و ليگينين يورگمن صنوبر )Populus nigra( و سرو )cupressus sempervirens( با استفاده از روش DFRC و فنون اسژكتروسكژي و تعيين برخي از تفاوتهاي ساختاري آنها , The study of dioxane lignin and bjorkman lignin of populus and cupressus sempervirens using DFRC and sepectroscopy methods and determination of their some structural differences
569
مطالعه ليگنين ديوكسان و ليگنين يوركمن صنوبر)argin sulupoP(و سرو )snerivrepmes susserpuC( با استفاده از روش CRFD و فنون اسپكتروسكپي و تعيين برخي از تفاوتهاي ساختاري آنها
570
مطالعه لينوبايواستراتيگرافي و ميكروفاسيس سازند شهبازان شرق كهرو جنوب شهركرد
571
مطالعه ماده نوكلئوني نامتقارن در جعبه دوره اي
572
مطالعه ماگماتيسم توده گرانوديوريتي منطقه جنوب قروه (كردستان)
573
مطالعه مايع هاي يوني اسيدي برونستد N- متيل پيروليدونيوم و مورفولينيوم هيدروژن سولفات و كاربرد آن ها در سنتز برخي تركيب هاي آلي
574
مطالعه مباني انسان شناسي و معرفت شناسي نظام آموزش از دور
575
مطالعه مباني فلسفي- آموزشي مناسك حج و ميزان بهره‌برداري زائران از انجام اين فرايض
576
مطالعه مباني فلسفي تربيتي ديدگاه امام علي (ع ) با تاكيد بر محور انسان شناسي و دلالت هاي تربيتي آن در آموزش از راه دور
577
مطالعه مباني معرفت شناختي نظريه ارتباط گرايي زيمنس و ارائه الگويي در آموزش از دور
578
مطالعه مباني نظري سنسورهاي فشار نيمه هادي و ارائه طرح نمونه ساخت اين نوع سنسور
579
مطالعه مبردهاي نوين با ديدگاه حفظ محيط زيست
580
مطالعه مبناي تعهد قراردادي در حقوق ايران و فرانسه
581
مطالعه متابوليت هاي ثانويه و بيان ژن هاي مسير فنيل پروپانوئيد و آنتي اكسيدان هاي آنزيمي گياه بومادران در شرايط تنش خشكي
582
مطالعه متابوليت هاي گياه استويا( Stevia rebaudiana bertoni )در شرايط درون شيشه اي و طبيعي با استفاده از گاز كروماتوگرافي -طيف سنجي جرمي( GC-MS)
583
مطالعه متابوليسم‌به‌همراه در تخريب‌زيستي پارانيتروفنول(PNP) توسط سلول تثبيت يافته رالستونيا يوتروفا (بركلسيم-آلژينات، لوفا) با استفاده از يك راكتور بستر ثابت
584
مطالعه متابونوميكس بيماري فنيل كتونوري در سرم خون نوزادان به كمك طيف سنجي ان ام آر
585
مطالعه متابونوميكس پروفايل متابولوم بيماري مولتيپل اسكلروزيس به كمك طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته
586
مطالعه متابونوميكس پروفايل متابولوم سندرم متابوليك
587
مطالعه متعين‌هاي فرهنگي – اجتماعي موثر بر اعتماد به تلويزيون با تاكيد بر برنامه‌هاي شبكه استاني كردستان
588
مطالعه متغيرهاي موثر در بكارگيري روش تدريس اكتشافي در دروس علوم و رياضي پايه چهارم ابتدايي نواحي 1 و 2 اردبيل در سال تحصيلي 87-86
589
مطالعه مجراي توليد مثلي مار زنجاني Vipera albicornuta ماده قبل از خواب زمستاني
590
مطالعه مجموعه زيستي 3 روستاي (هفتشويه،بهاران و مورنان)
591
مطالعه مجموعه زيستي روستاي ايچي
592
مطالعه مجموعه زيستي روستاي جاجا
593
مطالعه محاسبات كوانتومي روي برهمكنش هاي پيوند هيدروژني بين جفت ساختارهاي داروي ضد سرطان فلوئورويوراسيل
594
مطالعه محاسباتي اثر استخلاف فلوئور بر خواص ساختاري و طيفي تركيب اكسي‎لوسيفرين و نقش آن در فرآيند زيست‎تابي
595
مطالعه محاسباتي اثرات مشاركتي و استخلاف بر قدرت و ماهيت پيوندهاي هيدروژني N…HF…Hدر كمپلكس¬هاي S- تري آزين
596
مطالعه محاسباتي با روش DFT
597
مطالعه محاسباتي با روش DFT : الف) تاثير دوپه شدن "كربن" برپارامترهاي NMR در نانو لوله هاي بور فسفيد. ب) بررسي جذب فيزيكي گاز آرسين بر نانو لوله بور فسفيد.
598
مطالعه محاسباتي با روش DFT : الف) تاثير دوپه شدن حلقه ي "دي بورينين" بر پارامترهاي NMR در نانو لوله هاي بور - نيتريد. ب) بررسي شكافتگي انرژي تركيبات حلقوي چهار عضوي دو ظرفيتي3،1 - دي بوراتان -2- ايليدن و آنالوگ هاي سنگين تر آن از گروه 14.
599
مطالعه محاسباتي با روش DFT : بررسي انرژي جذب گاز سومان روي فولرن هاي 34 كربني
600
مطالعه محاسباتي با روش DFT : بررسي انرژي جذب گاز سومان روي فولرن هاي 34 كربني
601
مطالعه محاسباتي با روش نظريه تابعي چگالي DFT :تاثير دوپه شدن بور،نيتروژن بر پارامترهاي NMR در نانولوله كربني (0،6)
602
مطالعه محاسباتي با روش نظريه تابعيت چگالي (DFT) : تاثير دو په شدن "ديسيلين" بر پارامترهاي NMR در نانو لوله هاي بور - نيتريد
603
مطالعه محاسباتي بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانو لوله هاي كربني تغيير شكل يافته
604
مطالعه محاسباتي بر روي خواص مكانيكي و الكتريكي نانولوله هاي بورنيتريد تك ديواره بر اثر تغيير ساختار
605
مطالعه محاسباتي برخي مشتقات 2- اكسو 3- سيانو پيريدين ها
606
مطالعه محاسباتي برخي مشتقات 2- اكسو 3- سيانو پيريدين‌ها
607
مطالعه محاسباتي برهمكنش داروي سيس پلاتين با نانو صفحه بور نيتريد
608
مطالعه محاسباتي برهمكنش داروي سيس پلاتين با نانو صفحه بورنيتريد
609
مطالعه محاسباتي به روش DFT بررسي پايداري حالت يكتايي و سه تايي در تركيب 5 يا 4 هالو [3و1] تيازول 2 - ايليدن و آنالوگ هاي سنگين تر آن ازگروه 14)b جذب گاز فسژن بر سطح نانولوله نيتريد بور
610
مطالعه محاسباتي تعدادي از دو كاتيوني هاي دو اتمي و مطالعه آزمايشگاهي يونش نوري دو اتمي هاي ArNe, Ar2
611
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي .. بر روي نانو مخروط بورنيتريد جايگزين شده با جايگاه فعال كلروفيل متالوپورفين
612
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي CO و 2 CO بر روي نانومخروط كربني دوپه شده با پورفيرين هاي روي و منيزيم
613
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي CO و H2 بر روي نانوكان كربني دوپه شده با فتالوسيانين هاي روي و منيزيم
614
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي CO و H2 بر روي نانومخروط بورنيتريد دوپه‌شده با فتالوسيانين هاي آهن و ليتيم(M.Sc)
615
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي O2 و CO و CO2 بر روي پورفيرين هاي مس و منيزيوم جايگزين شده روي فولرن C70
616
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي آلاينده هوا بر روي نانو مخروط بورنيتريد جايگزين شده با متالوپورفيرين
617
مطالعه محاسباتي مقايسه اي آهن و منيزيم گنجانده شده در پورفيرين جايگزين شده در فولرن C82 و بر همكنش آن ها با مولكول هيدروژن
618
مطالعه محاسباتي نانو صفحات آلومينيوم نيتريد نقص دار به عنوان آند براي باتري هاي سديمي
619
مطالعه محاسباتي نانو صفحات آلومينيوم نيتريد نقص دار به عنوان آند براي باتري هاي سديمي
620
مطالعه محاسباتي نانوساختارها جهت كاربرد در الكترود آند باتري‌هاي يون-ليتيم
621
مطالعه محاسباتي و نظري برهمكنش داروي ضد سرطان "پني سيلامين" ونانو ساختارهاي كربني در فاز گازي و حلال:تجزيه و تحليل nmr,nqr,nbo
622
مطالعه محاسبه اي روي پايداري و خواص هتروديمرهاي نيتروژن تريفلوئورايد(NF3) با HXO (X=N,S)
623
مطالعه محتواي عكس هاي خبري آيين هاي عزاداري محرم سال 1393 در ايران
624
مطالعه محرك هاي مؤثر بربازاريابي ويروسي وتاثير آن بر آگاهي و نگرش نسبت به برند
625
مطالعه محرك‌هاي بازاريابي كارآفرينانه و تأثير آن بر عملكرد سازمان
626
مطالعه محله سرباغ شيراز و ساماندهي گذر و بازارچه سرباغ
627
مطالعه محيط رسوبي نهشته هاي آواري واحد تحتاني (بخش گلكان) و فوقاني (بخش قدير) سازند نايبند، ترياس پسين (نورين- رتين)، در برش ديـزلو (شمال شرق اصفهان)
628
مطالعه مدار LINE ديجيتالي و طرح بلاك دياگرام آن با خواندن وضعيت مشتركين و بررسي نرم افزار مربوطه
629
مطالعه مدل تكتونيكي كاني زائي مس جنوب خراسان
630
مطالعه مدل سازي واكنش رفرمينگ خشك متان در پلاسماي اتمسفري
631
مطالعه مدل هاي آميخته فرايند دريكله براي برازش منحني
632
مطالعه مدل هاي فيزيكي موج شكن سلولي ژئوسينتتيكي تحت بار امواج در فلوم
633
مطالعه مدل هاي يادگيري تركيبي رايج وارايه الگوي مناسب جهت آموزش عالي از دور ايران (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور)
634
مطالعه مدل هايزنبرگ بر روي شبكه ي لانه زنبوري دو لايه ي منگنايت(Bi3Mn4O12(NO3
635
مطالعه مدلهاي جهان غشائي در نظريه ريسمان
636
مطالعه مدلهاي كانال و شبيه سازي عملكرد مخابرات همكارانه ماهواره اي با رله AF زميني
637
مطالعه مدهاي درآمد ، حصار و منصوري در دستگاه چهارگاه ﴿ رديف ميرزا عبدالله ﴾
638
مطالعه مدهاي درآمد، حصار و منصوري در دستگاه چهاگاه ﴿ رديف ميرزاعبدالله ﴾
639
مطالعه مدول هاي دوري روي حلقه هاي ساده
640
مطالعه مدول هاي كوهمولوژي موضعي از مرتبه بالا
641
مطالعه مدول هاي همولوژي موضعي تعميم يافته نمايش پذير
642
مطالعه مديريت آموزشي در مدارس علميه پسرانه شهر قم
643
مطالعه مديريت استعداد و ارتقا عملكرد سازماني كاركنان اداره آموزش و پرورش شهركرج
644
مطالعه مديريت تجهيزات و وسايل پزشكي در سطح بيمارستان ها در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي بيمارستان ها در ايران
645
مطالعه مديريت تحول سازماني در دانشگاه هاي شهرستان بهبهان
646
مطالعه مديريت مكانيزاسيون در خرده مالكيت﴿مطالعه موردي در باغات سميرم﴾
647
مطالعه مديريت منابع انساني در سازمان ها و چگونگي روند پيشرفت مديريت سازمان ها از بدو شروع تا كنون
648
مطالعه مرجان هاي سازند مبارك در برش تويه دروار ﴿البرز شرقي جنوب غرب دامغان﴾
649
مطالعه مردم شناختي آداب و رسوم ازدواج در بين مردم عرب شهر رامشير
650
مطالعه مرفولوژي وتاكسونومي جنس . Secale L درايران
651
مطالعه مرفولوژي وهيستو شيمي دستگاه توليد مثل ، Asaccus elisae )جكوي انگشت برگي ورنر( نروماده وارتباط آن با فصول مختلف سال
652
مطالعه مرگ وزندگي در اشعار خيام بارويكرد نشانه شناسي در سفال
653
مطالعه مروري سيستماتيك پيرامون ابعاد و ويژگي هاي هوبت ايرانيان خارج از كشور
654
مطالعه مروري نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان پايه استري با نانو ذرات (گرافن و گرافن اكسايد)
655
مطالعه مزايا و معايب بكارگيري فسفات در بويلرهاي فشار بالاي نيروگاهي و بررسي امكان بهينه سازي رژيم فسفات زني
656
مطالعه مزاياي ناشي از اجراي مهندسي همزمان در پروژه هاي كشور و ارائه مدلي جهت اجراي اين روش در
657
مطالعه مزاياي ناشي از اجراي مهندسي همزمان در پروژه هاي كشور و ارائه مدلي جهت اجراي اين روش در صنعت خودرو
658
مطالعه مسئله باز كردن يك رنجير چند ضلعي با حفظ ساده بودن
659
مطالعه مسئله تعادل و شبه تعادل
660
مطالعه مسئله كوشي براي بعضي معادلات ديفرانسيل كسري با مشتقات كسري ريمان -ليوويل
661
مطالعه مسائل تعادل تركيبي و شبه تعادل با كاربرد آنها در شرايط بهينگي
662
مطالعه مسائل شبه تعادل بدون فرض يكنوايي تعميم يافته ومسائل شبه تعادل با فرض يكنوايي تعميم يافته
663
مطالعه مسائل شبه تعادل برداري تعميم يافته ومسائل شبه تعادل برداري متقارن
664
مطالعه مسائل مقدار مرزي با شرايط ضد متناوب
665
مطالعه مسائل نابرابري هاي شبه تغييراتي وكاربردهاي آن
666
مطالعه مساله تعادل و ارتباط آن با مساله كوچكترين عنصر در يك شبكه باناخ
667
مطالعه مسايل تعادل برداري ضعيف وپارامتريك
668
مطالعه مسكن شهري در قالب طراحي آپارتمان مسكوني در تهران
669
مطالعه مسير مولكولي القاي آپوپتوز توسط داروي ايبوپروفن در رده ي سلولي AGS
670
مطالعه مشتقات آيدوآزايد به عنوان سينتون هاي مفيد براي ساختن هتروسيكل هاي پنج عضوي حاوي نيتروژن
671
مطالعه مشخصات I-V و ‍‍C-V ديود شاتكي تهيه شده از كوپليمرهاي هتروسيكل
672
مطالعه مشخصات ژئوتكنيكي آبرفت هاي مسير خط 2 قطار شهري تبريز با استفاده از آزمايشات پرسيومتري
673
مطالعه مشخصات قوس الكتريكي و طراحي سيستم قوسي بدون مذاب
674
مطالعه مشخصه رفتاري سلول هاي فتوولتاييك چند اتصالي تحت تابش و دماي متغير
675
مطالعه مشخصه‌هاي امواج ناشي از باد در درياي عمان با استفاده از مدل عددي
676
مطالعه مشكلات تربيتي دانش آموزان از ديد گاه مديران و مشاوران مدارس راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
677
مطالعه مشكلات تربيتي دانش آموزان از ديدگاه مدير و معلمان مدارس راهنمايي شهرستان آزادشهر
678
مطالعه مشكلات تربيتي دانش آموزان دوره متوسطه از ديد مشاوران ومديران شهرستان گنبد
679
مطالعه مشكلات كيفيت توان در يك ريزشبكه سه فاز سه سيمه و چهار سيمه در شرايط جزيره ايي و متصل به شبكه
680
مطالعه مشكلات ومحدوديت هاي توريسم روستايي استان كرمانشاه
681
مطالعه مضمون ذبح اسماعيل در نگارگري ايران و عثماني سده 8 تا 13 ه.ق
682
مطالعه مطلوبيت شيوه مرسوم ارزشيابي اساتيد و ارائه الگوي مناسب براي نظام آموزشي دانشگاه پيام نور
683
مطالعه معادلات تحولي با مشتقات كسري ريمان - ليويل تعميم يافته
684
مطالعه معادلات ديفرانسيل تصادفي روي منيفلدها و كاربردهاي آن
685
مطالعه معادلات ديفرانسيل كسري و وجود جواب آن ها
686
مطالعه معادلات سينيتيكي و مدلهاي رياضي تعيين نسبت هاي واكنش پذيري (r1 و r2) مونومرها در سيستم هاي مختلف كوپليمر شدن و تعيين r1 و r2 براي سيستم كوپليمر شدن استايرن -بوتيل اكريلات
687
مطالعه معادله ديفرانسيل هيل و كاربردهاي آن
688
مطالعه معايب تله اي بلوري به روش رخداد همزماني برخي از فرايندهاي تحريكي حرارتي در تركيبات گروههاي VI -II
689
مطالعه معلم ،شاگردومحتواي آموزشي ازمنظر فرانوگرايي
690
مطالعه معماري بومي و جديد شهر بوشهر بر اساس شرايط اقليمي
691
مطالعه معيار ريز كردن شبكه به منظور كاهش خطاي محاسباتي در روش حجم محدود
692
مطالعه معيارها براي كلاس 1 يا 2 بودن يك گراف
693
مطالعه معيارهاي طراحي ايمپلنت دنداني با استفاده از مدل سازي اجزاء محدود، روش بهينه سازي و تكنيك هاي آزمايشگاهي
694
مطالعه مغناطش دستگاه هاي ابر رساناي چند نواره و آثار سطحي
695
مطالعه مغناطيسي و الكترو مغناطيسي در تشخيص گسلها و كاربرد آنها روي گسل صحنه
696
مطالعه مفاهيم اساطيري درنقوش پارچه ها وبافته هاي دوره ساساني
697
مطالعه مفاهيم تذهيب هاي قرآني با تاكيدبر سه قرآن دوره ي فوي موزه آستان قدس رضوي
698
مطالعه مفاهيم تكنولوژي گروهي و توليد بر مبناي سلولهاي توليدي و كاربرد آن در توليد قواي محركه خودرو
699
مطالعه مفهوم فضا در نگارگري ايراني
700
مطالعه مقا يسه اي نشانگرهاي استرس اكسيداتيو و پروفايل آنتي اكسيدانتي در بيماران گلوكوم و افراد سالم
701
مطالعه مقابله اي رشد مهارت نوشتاري در فراگيران ايراني زبان انگليسي براساس نوع بازخورد دريافتي توسط مربي، همكلاسي و تارنما
702
مطالعه مقالات فارسي مستخرج از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي در ايران با استفاده از فنون كتابسنجي
703
مطالعه مقاومت CBR بر روي ماسه تسليح شده با تريشه موكت
704
مطالعه مقاومت به Ca/Mg و نيكل خاك در گياه سرپنتين Alyssum inflatum Nyar
705
مطالعه مقاومت به تنش شوري در ريشه‌‌تراريخت حاوي ژن‌هاي AUX1 و AUX2 در گياه تنباكو Nicotiana rustica) و(Nicotiana plumbaginifolia
706
مطالعه مقاومت جريان و بررسي پروفيل قائم سرعت در بازه هاي پله-گوداب در رودخانه هاي كوهستاني
707
مطالعه مقاومت خمشي و ضربه‌اي كامپوزيت پليمري ساندويچي ساخته‌شده با پارچه هيبريد شيشه/پلي‌استر سه‌بعدي تاري-پودي
708
مطالعه مقاومتهاي انتقال جرم چندجزئي در فرآيند ريفرمينگ متان، بخارآب با استفاده از روش استفان-ماكسول در مدل شبكه حفره رندم
709
مطالعه مقايسه اي اثر فرمهاي يوني Cr3+ و Cr6+ در رشد گياه ذرت )Zea mays(
710
مطالعه مقايسه اي اثرات فيلم هاي كيتوزان و ژلاتين حاوي عصاره متانولي انار،...
711
مطالعه مقايسه اي اثرات ليدوكائين و كلونيدين در تخفيف افزايش فشار داخل چشم بدنبال لارينگوسكوپي و انتوباسيون
712
مطالعه مقايسه اي از چكيده هاي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان ايراني در برابر دانشجوياني كه در ئانشگاههاي انگليسي زبان تحصيل كرده اند.
713
مطالعه مقايسه اي استحكام خمشي و نهايي ورقهاي آلومينيومي تقويت شده با قابهاي ثابت و مطلق
714
مطالعه مقايسه اي استراتژي هاي صحبت كردن زبان آموزان سطح متوسطه تك زبانه و دوزبانه ايراني
715
مطالعه مقايسه اي باور و رفتار بهداشتي در مورد خودآزمايي بيضه در كاركنان اموردرماني و اداري مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
716
مطالعه مقايسه اي بر روي استفاده از وسايل كمك آموزشي در مؤسسات آموزش زبان انگليسي و مدارس ايران
717
مطالعه مقايسه اي بر روي استفاده از وسايل كمك آموزشي در موسسات آموزش زبان انگليسي و مدارس ايران
718
مطالعه مقايسه اي برداشت بيماران و پرستاران از كيفيت خدمات پرستاري و مراقبت هاي پزشكي.....
719
مطالعه مقايسه اي بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت زناشويي در بين زنان همسر دار شهر دهدشت در سال 1394
720
مطالعه مقايسه اي برروي پياده سازي استراتژيهاي جستجوي كلي وجستجوي موضوعي بصورت سنتي وباوجودرايانه درمهارت خواندن , A Comparative Study of CALL-based vs. Traditional Skimming and Scanning Strategies for Reading
721
مطالعه مقايسه اي برنامه درسي (عنوان و محتوا) دوره كارشناسي رشته شيمي در دانشگاههاي ايران و چند دانشگاه معتبر منتخب جهان و ارائه الگوي مناسب براي به روزسازي برنامه ها
722
مطالعه مقايسه اي بين طراحي الاستيك ،صلب - پلاستيك ،الاستيك - پلاستيك قابهاي صلب فلزي دو بعدي
723
مطالعه مقايسه اي بين عملگرد الگوريتم هاي مختلف تصحيح توپوگرافي داده هاي چند طيفي ماهواره اي با تاكيد بر آلتراسيون هاي معدني
724
مطالعه مقايسه اي بين فرآيندهاي شناختي ذهن انسان و فرآيندهاي مشابه بازسازي شده در ابزارهاي تكنولوژيك
725
مطالعه مقايسه اي تاثير ارجاعات داخل متن و پايان متن بر روي درك مطلب و سرعت خواندن ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي , A Comparative Study of the Differential Effect of In-text and End-of-text Reference Citation on Reading Comprehension and Speed among Iranian EFL Learners
726
مطالعه مقايسه اي تاثير دانه بندي سنگدانه بر رفتار مقاومت در برابر گسترش ترك مود I مخلوط هاي SMA و HMA
727
مطالعه مقايسه اي تاثير سركه سيب، خرما و بالزاميك بر بافت كبد ر‌ت‌هاي چاق
728
مطالعه مقايسه اي تثبيت خاك هاي ريز دانه به كمك سيمان و آهك و الياف طبيعي و مصنوعي
729
مطالعه مقايسه اي ترتيب گره اي اجزاء محدود
730
مطالعه مقايسه اي تركيبات شيميايي اسانس ريزوم سه جمعيت گياه دارويي وج (Acorus Calamus)
731
مطالعه مقايسه اي تركيبات شيميايي اسانس ريزوم سه جمعيت گياه دارويي وج (Acorus Calamus)
732
مطالعه مقايسه اي تعيين كننده هاي رفتارهاي خود مراقبتي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (MS)در دو اجتماع حمايتي آ«لاين و آفلاين با رويكردي تركيبي
733
مطالعه مقايسه اي تغييرات هيستومورفولوژي تخمدان پلي كيستيك درموش پس ازتيمار با Ý كلوميفن سيترات ، اسپيرونولاكتون ، متفورمين ، قرص هاي ضد بارداري وويتامين D
734
مطالعه مقايسه اي جذب سطحي بيسفنول در نمونه هاي آبي با استفاده از نانو ذرات كبالت فريت و كبالت فريت اصلاح شده با گرافن اكسيد
735
مطالعه مقايسه اي حذف رنگ هاي , Brilliant green Eosin yellowish از نمونه هاي آبي با استفاده ازنانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با مايع يوني
736
مطالعه مقايسه اي حمام هاي گنجعليخان و ابراهيم خان متعلق به دوره هاي صفويه وقاجار در كرمان از لحاظ فرم معماري ، شيوه ساخت ، عملكرد و تزئينات
737
مطالعه مقايسه اي خاصيت ضد باكتريايي عصاره ريزوم وبرگ (Acorus calamus( Acoraceaeدر ايران
738
مطالعه مقايسه اي خشك كردن گوجه فرنگي با روش هاي سنتي و خورشيدي با همرفت طبيعي
739
مطالعه مقايسه اي خواص پيوندي ايزوفلاونوئيد دايدزئين با گونه هاي مختلف ژنتيكي بتالاكتوگلوبولين
740
مطالعه مقايسه اي ديدگاه پرستاران و بيماران در مورد نيازهاي اساسي بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه قلبي مراكز آموزشي درماني استان گيلان سال 78-77
741
مطالعه مقايسه اي رفتار خوردگي كربن استيل در برخي محلولهاي نانو كلوئيد با مخلوط آب / اتيلن كليكول وجايگزيني اتيلن كيليكول با نانوكلوئيد
742
مطالعه مقايسه اي روشهاي علم سنجي پژوهش هاي داخلي و خارجي و ارايه مدلي براي مطالعات سنجشي
743
مطالعه مقايسه اي روشهاي مختلف افزار دامنه هاي اجزاء محدود
744
مطالعه مقايسه اي روشهاي مختلف حمل و نقل در مسير جزيره قشم و بندرعباس
745
مطالعه مقايسه اي ساختار سياسي، اجتماعي و مالي القاعده و داعش: تبيين دلايل و پيامدهاي تحول در ساختار گروه هاي تروريستي
746
مطالعه مقايسه اي سياست خارجي ايالات متحده آمريكا و اتحاديه ي اروپا در خليج فارس (2005-1990)
747
مطالعه مقايسه اي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و تركيه در قبال تحولات مصر و سوريه﴿2012-2010﴾
748
مطالعه مقايسه اي شبكه هاي دو لايه اي و سه لايه اي بهينه سازي شده
749
مطالعه مقايسه اي محتواي وب سايت كتابخانه هاي عمومي جهان و ايران و ارائه پيشنهاداتي براي طراحي وب سايت هاي مناسب
750
مطالعه مقايسه اي مدل هاي مناسب و تعيين يك مدل جهت پيش بيني تقاضاي برق و كاربرد آن جهت اندازه گيري كشش تقاضا در بخش هاي گوناگون اقتصادي (با تاكيد بر شبكه برق آذربايجان )
751
مطالعه مقايسه اي مفهوم از خود حرفه اي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در ابتدا و انتهاي دوره كارآموزي در عرصه سال 77-76
752
مطالعه مقايسه اي مورفولوژي لوله گوارش درسوسمارهاي همه چيزخوار(laudakia nupta) وسوسمارهاي حشره خوار (Trapelus lessnae)
753
مطالعه مقايسه اي مورفولوژي و هيستوشيمي لوله گوارش در خفاشهاي حشره خوار جنس Rhinolophus و Rhinopoma و ميوه خوار جنس Rousettus
754
مطالعه مقايسه اي ميزان اضطراب اينترنتي دانشجويان مركز آموزش هاي مجازي دانشگاه اصفهان در فرآيند اطلاع يابي
755
مطالعه مقايسه اي هم شيبي لغات و شبكه اجتماعي چند رسانه اي بعنوان ابزارهايي براي تقويت درك و توليد با هم آيي هاي واژه اي و ساختاري
756
مطالعه مقايسه پرتو ها و بسته بندي بر روي مواد تشكيل دهنده و زمان نگه داري خرماي زاهدي و مضافتي
757
مطالعه مقايسه شادكامي ، تاب آوري و انگيزه پيشرفت دانش آموزان پايه اول متوسطه شهرستان دره شهردر خانواده هاي با عملكرد بالا با عملكرد پايين
758
مطالعه مقايسه‌اي تزيينات در معماري دوره‌هاي قاجاريه و پهلوي اول (فضاي ميانسرا خانه‌هاي شيراز)
759
مطالعه مقايسه‌اي عناصر پرتكرار معماري داخلي موجود در نگاره‌هاي مكتب فرنگي‌سازي با بناهاي شاخص سده 11هجري شهر اصفهان
760
مطالعه مقايسه¬اي پارامترهاي يك تك حفره و آرايه اي از حفره هاي ليزر كريستال فوتوني
761
مطالعه مقايسه¬اي حذف Eriochrom blue, Brilliant blue ,Safranin-Oاز نمونه¬هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن
762
مطالعه مقايسه¬اي رفتار ريولوژيكي نانوكامپوزيت لاستيكSBR محلولي و امولسيوني
763
مطالعه مقايسه‏ايي روابط اتحاديه اروپا و ج.ا.ايران در دوران محمود احمدي‏نژاد و حسن روحاني در طي سال‏هاي 1384 تا 1397 (با تأكيد بر برنامه هسته‏اي)
764
مطالعه مقدار آنتيموان﴿Sb﴾ در گياهان روئيده بر خاك هاي آلوده اطراف معدن داشكسن، استان كردستان
765
مطالعه مقدماتي آبرساني از چاه زريگان به مجتمع معدني چادرملو
766
مطالعه مقرنس در معماري ايراني و كاربرد آن در طراحي و ساخت احجام سراميكي
767
مطالعه مكان يابي استقرار كارخانه هاي قند و شكر در استان آذربايجان غربي
768
مطالعه مكانيزم توليد NOX در شعله هاي چرخشي
769
مطالعه مكانيزم خردايش سنگ ناشي از عملكرد گازهاي حاصل از انفجار
770
مطالعه مكانيزم روابط انساني در بهبود بهره وري
771
مطالعه مكانيزم روانگرايي عدسي هاي مضاعف ماسه اي در خاك
772
مطالعه مكانيزم هاي فرسايش و ترميم آلياژ هفت جوش و شناخت متالورژيكي آن
773
مطالعه مكانيسم تشكيل قطرات در پليمريزاسيون سوسپانسيوني از طريق رنگ سنجي
774
مطالعه مكانيسم توليد در مخازن شكافدار داراي تراوايي و تخلخل پايين ماتريس دريكي ازمخازن نفتي ايران
775
مطالعه مكانيسم روش هاي عامل دار كردن نانو لوله هاي كربني و بررسي تاثير آن بر خواص جذب سطحي مس )II( و استخراج آن در پساب ها , investigation and study of cu)II( adsorption mechanism by different ways of functionalizing multiwalled carbon nanotubes
776
مطالعه مكانيسم شناسايي ... توسط ... با روش شبيه سازي ميانكنش بين مولكولي و ديناميك مولكولي
777
مطالعه مكانيسم شناسايي ...توسط...باروش شبيه سازي ميانكنش بين مولكولي وديناميك مولكولي
778
مطالعه مكانيسم هاي بهبود انتقال حرارت جابجايي در نانو سيال با رويكرد شبيه سازي عددي
779
مطالعه مكانيسم هاي پاسخ ايمني بدن به بيومتريال ها وارزيابي تكنيك هاي نوين بهينه سازي بيومتريال
780
مطالعه مكانيسم هاي سنتز نانو لوله هاي كربني
781
مطالعه مكانيسم و سينيتك واكنش
782
مطالعه مكانيسم و سينيتيك واكنش
783
مطالعه مكانيسم و مدل سازي انتقال جرم گاز، واكنش شيميائي فيلم مايع
784
مطالعه مكانيك ساختماني و خواص نخ و پارچه هاي كشسان تحت بارهاي خستگي كششي
785
مطالعه مكانيك كوانتومي ايزومري شدن سيس به ترانس كمپلكس )PD)C6CI2F3(I)PH3(2( در بعضي واكنش هاي كراس كوپلينگ , Quantum mechanical study of the cis-to-trans isomerization of )pd )c6 ci2cf3(I)pH3(2(Complex some cross-coupling reactions.
786
مطالعه مكانيك كوانتومي ايزومري شدن سيس به ترنس كمپلكس ]2)3HP(I)3F2lC6C(dP[ در بعضي واكنش هاي كراس كوپلينگ
787
مطالعه مكانيك كوانتومي پيوند هيدروژني كمپلكس‌هاي بنزن با تعدادي هيدريدهاي اخترشيمي
788
مطالعه مكانيك كوانتومي خواص الكتروني و انرژي در بر هم كنشهاي مولكولي بيو شيميايي
789
مطالعه مكانيك كوانتومي خواص الكتروني و انرژي در برهم كنشهاي مولكولي بيوشيميايي
790
مطالعه ملات چسباننده منسوب به دوره ساساني در بناي معبد آناهيتا كنگاور
791
مطالعه ملاحظات زيست‌محيطي سنگدانه‌هاي بازيافتي و تاثير آن‌ها روي مقاومت فشاري بتن (مطالعه موردي: شهر قم)
792
مطالعه منابع درسي و فرادرسي چاپي و الكترونيكي دانشگاه پيام نور و ارائه اصول معيار تدوين و نگارش منابع درسي خودخوان , a study on the printed and electronic textbooks extra textbooks of payam noor university and principles of standard writing
793
مطالعه مناسبات ارزش‌هاي زيست جهان اقشار مختلف زنان با پذيرش نظام حقوقي مدني يك مطالعه تلفيقي با تأكيد بر مفاهيم طلاق، ارث از شوهر حضانت فرزندان؛ در ميان زنان شهر تهران
794
مطالعه مناسبات ارزش‌هاي زيست جهان اقشار مختلف زنان با پذيرش نظام حقوقي مدني يك مطالعه تلفيقي با تأكيد بر مفاهيم طلاق، ارث از شوهر حضانت فرزندان؛ در ميان زنان شهر تهران
795
مطالعه منسوجات هوشمند داراي كاربرد در الكترونيك و امكان سنجي
796
مطالعه منش صلح و جنگ حضرت علي(ع) درنهج البلاغه و تطبيق آن با نگاره‌ هاي خاوران نامه
797
مطالعه منشا گازهاي غيرهيدروكربوري N2 ،CO2 ، H2S در مخازن گازي ناركنگان و پارس جنوبي
798
مطالعه منشا و آثار زيست محيطي رادون در محدوده گسل نوزاد واقع در شرق بيرجند
799
مطالعه مهاجرت الياف در نخ هاي روتور-جت
800
مطالعه مهارتهاي ادراكي حركتي دختران نوجوان با و بدون تجربه بازي هاي رايانه اي خشن شهرستان ملارد
801
مطالعه مهارتهاي ادراكي حركتي دختران نوجوان با و بدون تجربه بازي هاي رايانه اي خشن شهرستان ملارد
802
مطالعه مهارتهاي سواد اطلاعاتي دانشجويان تكميلي رشته هاي علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي در استفاده بهينه از محيط هاي اطلاعاتي علمي
803
مطالعه مهارتهاي فراشناختي و رابطه آن با يادگيري از ديدگاه دبيران مقطع متوسطه شهرنهاوند
804
مطالعه مهتري و ماتريس هاي دو تصادفي مقيد
805
مطالعه مهمترين خواص مهندسي سيستم سيماني كلينكر - ميكروسيليس - سنگ آهك
806
مطالعه مواد توپولوژيك مراتب بالاتر
807
مطالعه مواد مورد استفاده در محصولات آرايشي و بهداشتي
808
مطالعه مواد نانوكامپوزيت در روكش دادن الكترولس و تاثير آن روي خواص فيزيكي و شيميايي سوبستراها
809
مطالعه موبيليتي الكترون و حفره در گرافين
810
مطالعه موتورهاي نسبت تراكم متغير و انعطباق آن با يك موتور داخلي
811
مطالعه موتيف مار در تمدن جيرفت (هليل رود) با رويكردنشانه- اسطوره شناسي
812
مطالعه موج ضربه ها در تقارن كروي و نقش آنها در تراكم و گرمايش شاره ايده آل
813
مطالعه مود هاي آسيب با استفاده از روش پخش آوايي در كامپوزيت پلي پروپيلن/ اپوكسي
814
مطالعه موردي استاندارد 27001 در پياده سازي ISMS
815
مطالعه موردي اسكيزوفرني
816
مطالعه موردي ايده آل هاي دختران دبيرستاني﴿ايده آل هاي دختران محصل در مقطع دوم متوسطه مناطق محروم مشهد﴾
817
مطالعه موردي بر روي يك نيم تنه مخملي متعلق به موزه كليساي وانك اصفهان
818
مطالعه موردي -بيش فعالي
819
مطالعه موردي تحليل پوششي داده ها بر مبناي منطق فازي (گروه هاي دانشكده)
820
مطالعه موردي چهارتن از علماي شيعه مازندران در قرن 14.
821
مطالعه موردي حمام شيخ بهايي ﴿ طرح احيا و مرمت ﴾
822
مطالعه موردي حمام شيخ بهايي : طرح احياء و مرمت
823
مطالعه موردي روابط متقابل يك گروه دانش آموز (سوسيومتري)
824
مطالعه موردي عددي آناليز اندر كنش لرزه اي خاك سازه گود بر پاسخ غير خطي ساختمان هاي بلند
825
مطالعه موردي فارغ التحصيلان دختر وپسر در سال 86دامغان
826
مطالعه موردي فرهنگ سياسي داعش به عنوان يك جريان سلفي تكفيري
827
مطالعه موردي قوم يهود ساكن در تهران
828
مطالعه موردي محتواي كلام بيماران اسكيزوفرن
829
مطالعه موردي مدرسه هوشمند سيرجان به عنوان اولين مدرسه هوشمند ايران
830
مطالعه موردي مركز خون شهرستان اروميه
831
مطالعه موردي و حفاظت و مرمت يك نمونه پارچه زربفت متعلق به دوره قاجار
832
مطالعه مورفوبيومتريك و فيتوشيميايي دانه گرده در 10 گونه جمع آوري شده از اطراف نيروگاه حرارتي شازند Crucifereae جهت بيوانديكاسيون آلودگي هوا
833
مطالعه مورفوبيومتريك و فيتوشيميايي دانه گرده در 10گونه Crucifereae جمع آوري شده از اطراف نيروگاه حرارتي شازند جهت بيوانديكاسيون آلودگي هوا
834
مطالعه مورفولوژي و آناتومي گياه دم گاوي در شهرستان كاشان
835
مطالعه مورفولوژي و تنوع ژنتيكي جلبك chara L. در ايران
836
مطالعه مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops Crassa Boiss. در ايران
837
مطالعه مورفولوژي و ميكرو مورفولوژي جنس گزنهUrtica در ايران
838
مطالعه مورفولوژي و ميكرومورفولوژي جنس گزنه Urtica در ايران
839
مطالعه مورفولوژي و هيستوشيمي دستگاه توليد مثلEremias montanus ( لاسرتاي كوهستان) نر و ماده و ارتباط آن با فصول مختلف سال
840
مطالعه مورفولوژي وسيتوتاكسونومي گونه. Aegilops umbellulata Zhuk درايران
841
مطالعه مورفولوژيكي و مورفوژنتيكي آرابيد و پسيس هاي ايران و مطالعه اوليه الكالوئيد آنها
842
مطالعه موسيقي تربت جام ( مسأله تغييرات از دهه 60 تا 90 )
843
مطالعه موسيقي در نگارگري صفويه﴿كاخ چهل ستون﴾
844
مطالعه موضعا متناهي بودن و شناسايي پذيري گروه¬ها به وسيله مجموعه مرتبه هاي عناصر گروه
845
مطالعه موضوعات و نويسندگان مقالات مرتبط با كتابخانه‌ هاي عمومي و دانشگاهي در نشريات علمي فارسي با رويكرد علم سنجي
846
مطالعه موكول سيكلو هگزان با استفاده از پراش نوترون
847
مطالعه مولدهاي كاملا تصادفي و طراحي و ساخت يك مولد نمونه
848
مطالعه مولفه هاي فرمي ومضموني ضريح پوش ها و صندوق پوش هاي آستان قدس رضوي با تاكييد بر آثار كتيبه دار
849
مطالعه مولفه هاي فرمي ومضموني ضريح پوش ها وصندوق پوش هاي آستان قدس رضوي با تاكيد بر آثار كتيبه دار
850
مطالعه مولفه هاي موثر بر اثربخشي تبليغات بازاريابي
851
مطالعه مولفه‌هاي موثر بر معرفي و تبليغ فرش دستباف اصفهان
852
مطالعه مولكولي ژن Wdhn13 و پيش بيني ساختار و عملكرد پروتئين آن در ارقام مختلف گندم نان
853
مطالعه مولكولي و بررسي اثر پلاسميد زدائي در ايزوله هاي YERSINIA ENTEROCOLITICA جداشده ازمرغ
854
مطالعه ميان زبانشناسي نشانگرهاي متني متاديسكورس در قسمت چكيده كتانچه همايش هاي زبانشناسي كاربردي انگليسي ملي و بين المللي
855
مطالعه ميان كنش آمارانت - كربنيك انيدراز II انساني به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي
856
مطالعه ميانگين پذيري جبرهاي باناخ تابعي از طريق تقريب هماني كراندار
857
مطالعه ميانه و چندك هاي باقي مانده طول عمر تحت داده هاي سانسور راست و برش چپ
858
مطالعه ميدان تنش در سخت كاري با اشعه ليزر بر روي ريل
859
مطالعه ميدان دما در جريان پيوسته آب تحت گرمايش مايكروويودر كانال استوانه اي به كمك نرم افزار ANSYS
860
مطالعه ميدانهاي حرارت و تنش در فرايند جوش ليزر پيوسته
861
مطالعه ميداني _ آزمايشگاهي نقش فر آورده هاي بو م آورد در تثبيت و استحكام بخشي خشت خام و اندود كاه گل ﴿ مطالعه موردي ذيقورات چغازنبيل ﴾
862
مطالعه ميداني آزمايشگاهي نقش فرآورده هاي بوم آورد در تثبيت و استحكام بخشي خشت خام و اندود كاه گل (مطالعه موردي، ذيقورات چغازنبيل )
863
مطالعه ميداني فرهنگ مادي و غير مادي در ايل بختياري
864
مطالعه ميداني مقاومت جانبي
865
مطالعه ميداني مقاومت جانبي خطوطCWR با تراورس هاي اصطكاكي
866
مطالعه ميزان آشنايي دبيران دوره ي متوسطه ي شهرستان اسد آباد باروشهاي تربيت اسلامي
867
مطالعه ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدايي از نظريات يادگيري و مكاتب فلسفي و كاربرد آنها در تدريس در شهرستان سراب
868
مطالعه ميزان آشنايي و استفاده اعضاي هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند از استاندارد بين المللي كميته سر دبيران مجلات پزشكي
869
مطالعه ميزان آشنايي و پايبندي مديران و كتابداران كتابخانه آستان قدس رضوي با معيارهاي اخلاق حرفه اي
870
مطالعه ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه پيام نور از نظام آموزش باز و از راه دور استان آذربايجان غربي و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي آنان
871
مطالعه ميزان اثر بخشي شايستگي هاي مديران از ديدگاه كار كنان در سازمان صداو سيما ج . ا.ا.
872
مطالعه ميزان اثربخشي تصوير سازي كتاب علوم پيش دبستاني قلم چي بر بهبود يادگيري كودكان (مطالعه موردي: پيش دبستاني ياسمن)
873
مطالعه ميزان اثربخشي كاربرد رسانه هاي آموزشي در فرآيند ياددهي - يادگيري درس زيست شناسي پايه اول دبيرستان دخترانه منطقه 9 تهران
874
مطالعه ميزان اختلالات وسواس فكري - عملي، اضطراب؛ افسردگي و پارانوئيا در ميان كاركنان نيروي انتظامي و ارتباط آن با استرس شغلي
875
مطالعه ميزان استفاده از روش هاي آموزش اسلامي در حوزه هاي علميه مستقر در شيراز
876
مطالعه ميزان استفاده از روشهاي مختلف روايط عمومي در بين مديران و كارمندان سازمان كتابخانه ها، موزه هاي مركز اسناد آستان قدس رضوي
877
مطالعه ميزان استفاده از منابع الكترونيكي و چاپي در بين دانشجويان و عوامل موثر بر آن: دانشجويان دانشگاه رازي و دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه
878
مطالعه ميزان استفاده دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از پايگاه هاي اطلاعاتي با استفاده از تكنيك داده كاوي , the investigation on the information database using by students and academic staffs of gorgan university of agricultural sciences and natural resources
879
مطالعه ميزان استفاده فعاليت هاي مرتبط با مديريت دانش در كتابخانه هاي عمومي استان فارس
880
مطالعه ميزان استفاده كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد از اصول بازاريابي
881
مطالعه ميزان انطباق تصاوير كتاب فارسي سوم دبستان (بخوانيم ) با شرايط اقليمي شهرستان خليل آباد در سال تحصيلي 84-83
882
مطالعه ميزان انطباق فهرست نويسي و رده بندي آثار وابسته به يك اثر در فهرست پيوسته كتابشناسي ملي ايران ،با قواعد و دستورالعمل هاي معيار , a study on the adaptation of cataloging and classification of books and documents related tospecial works in comparison to exiting rules
883
مطالعه ميزان انگيزه شغلي و راه هاي افزايش آن در مديران مدارس ناحيه يك اردبيل
884
مطالعه ميزان پاسخگويي آموزش هاي دانشگاهي به نيازهاي كارآفريني دانشجويان كارشناسي فني و مهندسي دانشگاه هاي پيام نور و صنعتي شهر اصفهان
885
مطالعه ميزان تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان شهرضا
886
مطالعه ميزان تجمع فلزات سنگن آهن و رويدر بافت ميگو سفيد
887
مطالعه ميزان تجمع فلزات سنگين آهن و روي در بافت ميگو سفيد
888
مطالعه ميزان تحقق اهداف آموزش درس رياضي دانش آموزان پسر و دختر پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي شهر مرودشت (در طبقه بندي بلوم )
889
مطالعه ميزان تحقيق اهداف درس دين و زندگي در رفتارهاي دانش آمزان پايه سوم دبيرستان در منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 88-1387 (از ديدگاه دبيران و دانش آموزان )
890
مطالعه ميزان تراكم استخوان در بيماران ﴿ESRD(END STAGE RENAL DIESEASE
891
مطالعه ميزان تراكم استخوان در بيماران ﴿ESRD(END STAGE RENAL DIESEASE
892
مطالعه ميزان تناسب محتواي كتاب خودسازي و تهذيب نفس دوره رزم مقدماتي سربازان بالاتر از ديپلم (دانشجويان وظيفه ) آجا با ميزان تحصيلات يادگيرندگان و قانونمنديهاي برنامه درسي
893
مطالعه ميزان توجه به مباني ، اصول و روشهاي تعليم و تربيت در ادبيات داستاني كودك و نوجوان در آثار نويسندگان معاصر ايران .
894
مطالعه ميزان خود پنداره دانشجويان پيام نور دامغان با پيشرفت تحصيلي آنان
895
مطالعه ميزان رضايتمندي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مجازي دانشگاه پيام نور از تعامل با رابط كاربر نرم افزار آموزش مجازي
896
مطالعه ميزان رضايتمندي كاربران كتابخانه هاي عمومي يزد از ارائه خدمات، فضا و موقعيت كتابخانه ها
897
مطالعه ميزان رضايتمندي كاربران و كتابداران سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي از محيط رابط كاربري نرم افزار سيمرغ و تحليل عناصر و ويژگيهاي مطرح در آن , a study on the rate of satisfaction of users and librarians from astan quds razavi oganization of library and information science)ITM(
898
مطالعه ميزان رعايت اصول استاندارد در دادن وضعيت جراحي ليتاتومي به بيماران در اتاق هاي عمل مراكز آموزشي - درماني شهر رشت سال 1377
899
مطالعه ميزان رعايت اصول ايمني در پيشگيري از بيماريهاي شغلي توسط كادر پرستاري شاغل در بيمارستانهاي منتخب آموزشي درماني شهر رشت ، سال 77
900
مطالعه ميزان رفتارهاي سازگار با محيط زيست دانش آموزان پايه پنجم مقطع ابتدايي نواحي چهارگانه شهرستان كرج در سال تحصيلي 88-1387
901
مطالعه ميزان سطح سرمي كلسيم در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك مراجعه كننده ب كلينيك ناباروري بيمارستان شهيد بهشتي و يك كلينيك خصوصي در شهر اصفهان
902
مطالعه ميزان شيوع كمردرد و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيك و عوامل شغلي و ويژگي هاي رواني در پرستاران شاغل در بيمارستان تامين اجتماعي شهر اصفهان
903
مطالعه ميزان عملكرد، روغن و پروتئين ارقام سويا تحت تأثير كودهاي آلي در استان كرمانشاه
904
مطالعه ميزان فعاليت آنزيم -Beta-1,3 گلو كاناز و تكثير بخشي از ژن آن در ايزوله هاي قارچ تريكودرما
905
مطالعه ميزان فعاليت آنزيم كيتيناز و تكثير بخشي از ژن آن در ((ايزوله هاي قارچ تريكودرما))
906
مطالعه ميزان مراجعه به وب سايت هاي فارسي كودكان بر اساس معيارهاي محتوايي و ساختاري در سال 1392
907
مطالعه ميزان مصرف رپ فارسي و عوامل مؤثر بر ميزان محبوبيت گروه هاي پر مخاطب آن : شهر تهران
908
مطالعه ميزان مصرف گازهاي طبي﴿اكسي‍ژن ،...﴾دربيمارستانها وارائه نرم افزاربراي محاسبه ظرفيت بهينه
909
مطالعه ميزان مطالعات غير درسي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه بندپي غربي شهرستان بابل
910
مطالعه ميزان مهارت هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي
911
مطالعه ميزان همبستگي مقوله نام و خود پنداره در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
912
مطالعه ميزان همخواني مجموعه سازي منابع كتابخانه هاي عمومي تبريز با نياز كاربران
913
مطالعه ميزان همخواني مجموعه سازي منابع كتابخانه‌هاي عمومي تبريز با نيازهاي كاربران
914
مطالعه ميزان و نحوه بكارگيري الگوهاي تدريس ارائه شده در كتاب راهنماي تدريس علوم تجربي پايه سوم دبستان از نظر معلمان در مدارس دولتي دخترانه شهر كرمان در سال تحصيلي 87-86
915
مطالعه ميزان ورزش دختران دبيرستان شهرستان سمنان سال84
916
مطالعه ميكروبيو استراتيگرافي سنگهاي رسوبي پالئوژن در ناحيه شمال شوسف (نهبندان )شرق ايران
917
مطالعه ميكروبيواستراتيگرافي، محيط رسوبي،¬ميكروفاسيس و چينه¬نگاري سكانسي سازند سروك در برش چينه شناسي¬گل نرگسي شمال¬خاوري برازجان ¬(استان بوشهر)
918
مطالعه ميكروبيواستراتيگرافي، محيط رسوبي،ميكروفاسيس و چينه نگاري سكانسي سازند سروك در برش چينه شناسي گل نرگسي شمال خاوري برازجان (استان بوشهر)
919
مطالعه ميكروبيواستراتيگرافي، ميكروفاسيس، پالئواكولوژي سازند كژدمي در كوه رحمت (شمال شرق شيراز)
920
مطالعه ميكروسكوپي شكل الياف در نخ و ارتباط آن با خواص فيزيكي نخ ها
921
مطالعه ميكروفسيل‌ها و بررسي محيط رسوبي سازند تاربور در محدوده جنوب‌غربي فسا خانه‌نهر
922
مطالعه ميكروفونيستيك رسوبات هولوسن در سواحل شمالي درياي عمان، حدفاصل بندرعباس تا بندرسيريك
923
مطالعه ميكرومورفولوژي و ارتباط با مكانيك و زيست تخريب پذيري سامانه نانو كامپوزيت پايه N/PLA نانورس با روش پخت ديناميكي
924
مطالعه ناپايداري احتراق پيش مخلوط در موتورهاي توربين گازي
925
مطالعه ناپايداري احتراق در محفظه موتورهاي توربين گاز
926
مطالعه نارسايي هاي اجتماعي فرهنگي واقتصادي شهر ديباج دهه اخير
927
مطالعه نارساييهاي واقتصادي شهرديباج دردهه هاي اخير
928
مطالعه ناشنوايي وابسته به موتاسيون هاي ژنDFNB59 (پژواكين﴾ در شيراز
929
مطالعه ناقلين آلفا تالاسمي در ميان افراد مبتلا به كم خوني در شهرستان تنكابن از طريق تكنيك مولتيپلكس پي سي آر
930
مطالعه ناقلين آلفا تالاسمي درميان افراد مبتلا به كم خوني در شهرستان تنكابن از طريق تكنيك ...
931
مطالعه نانو ساختار كربني گرافين و نانو روبان هاي دسته صندلي زيگزاگ تحت پتانسيل شبه تناوبي هارپر
932
مطالعه نانو كامپوزيت سه جزئي پلي متيل متااكريلات/ پلي وينيليدن فلورايد/ نانو گرافن
933
مطالعه نانو كامپوزيت هاي آلياژي پلي لاكتيك اسيد/ اتيلن وينيل استات/ نانو ذرات هادي: ريز ساختار و رئولوژي
934
مطالعه نانوساختاروخواص مكانيكي آلياژHIPS/PE/SBS
935
مطالعه ناهمواري سطوح در روش تابش فريز با استفاده از تبديل موجك و تخمين خطا
936
مطالعه نايكنواختي عرضي مخلوط/مهاجرت تقدمي در نخ هاي پنبه-نايلون66 ريسيده شده در سيستم ريسندگي رينگ
937
مطالعه نجات ساور در دريا (سالويج)
938
مطالعه نحوه اجراي گذاشتن سند ادراي در بيماران زن بستري در مركز آموزشي درماني منتخب شهر رشت سال 1377
939
مطالعه نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بيماران در معرض انفاركتوس ميوكارد تحت درمان با استرپتوكيناز بستري در يكي از مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1377
940
مطالعه نحوه افزايش ظرفيت باربري ديناميكي زمينهاي سست با استفاده ازپارچه گونه ها
941
مطالعه نحوه تاثير ديوارهاي حائل زير زمين بر نشست ديناميكي پي هاي مجاور
942
مطالعه نحوه تشكيل رسوب در مبدل هاي حرارتي و روش هاي رسوب زدايي
943
مطالعه نحوه تعامل فرآيند جدايي فازي و خواص رئولوژيكي محلول پليمري در شكل گيري نانوساختار غشاي پلي (وينيليدن فلورايد) PVDF
944
مطالعه نحوه ساخت و تزئينات قلمدان هاي دوره صفويه
945
مطالعه نحوه مديريت هزينه هاي اقتصادي معلولين ضايعه نخاعي شهر يزد
946
مطالعه نرخ فرونشست و برخي فلزات سنگين همراه در ريزگرد اتمسفري شهرستان جوانرود
947
مطالعه نرم افزار اپتيكي Zemax و طراحي Beam expander به كمك اين نرم افزار
948
مطالعه نرم افزار اپتيكي Zemax و طراحي Beam expander به كمك اين نرم افزار
949
مطالعه نشاط اجتماعي در بين شهروندان 18 سال به بالاي شهر مشهد و توزيع آن به تفكيك مناطق شهري
950
مطالعه نشانه - معناشناختي نقش پرنده در دستبافته هاي منطقه چهارمحال و بختياري
951
مطالعه نشانه خسارت و انهدام برشي ستون هاي بتن آرمه
952
مطالعه نشانه شناختي ديداري مضمون بهشت و دوزخ در نگاره هاي كليساي وانك و معراج نامه مير حيدر
953
مطالعه نشانه شناختي فضاي روايت در متن و نگاره هاي نسخه مصور هزارويك شب صنيع الملك
954
مطالعه نشانه شناختي و نقادي جامعه شناختي سبك زندگي مدرن
955
مطالعه نشانه شناسانه يمضمون مرگ در نگاره هاي شاهنامه بايسنقري وشاهنامه طهماسبي
956
مطالعه نشانه ها در گرافيك محيطي شهر اهواز با تاكيد بر شهرداري منطقه 2 و 3
957
مطالعه نشت در لوله هاي مدفون آب شهري با استفاده از روش هاي غير مخرب
958
مطالعه نظام آموزش باز و از راه دور و نقش آن در پيشبرد اهداف كمي و كيفي آموزشي در دانشگاههاي پيام نور
959
مطالعه نظام آموزش باز واز راه دور ونقش آن درپيشبرد اهداف كمي وكيفي آموزشي در پيام نور
960
مطالعه نظري - تجربي ليزر Nd: YAG دميده شده توسط ليزر دپودي و امكان ايجاد هماهنگ دوم با استفاده از بلور ،ف؛
961
مطالعه نظري 1و4-بنزوكينون و مشتقات فلوئوردار آن روي سطح اكسيدروي ورتزيت در فاز گازي به روش DFT
962
مطالعه نظري آلومينيوم در سيليكان رشد يافته به روش رونشاني پرتو مولكولي (MBE)
963
مطالعه نظري ابررويه هاي انرژي پتانسيل در خوشه هاي كوچك هليوم در حالت هاي الكتروني پايه و برانگيخته
964
مطالعه نظري اثر استخلاف Ph-X بر روي قدرت پيوند هيدروژني بين مولكولي در جفت بازهاي آدنين - تيمين
965
مطالعه نظري اثر استخلاف ph-x بر روي قدرت پيوند هيدروژني بين مولكولي در مولكول¬هاي زيستي سيتوزين-گوانين
966
مطالعه نظري اثر استخلاف بر روي قدرت پيوند هيدروزي در تركيبات دي كربونيل مانند ان فرمول فرماميد اسيد و همچنين بررسي و مقايسه رابطه خطي بين روشهاي شوستر و اسپپينوزا با پارامتر هاي موثر در فاز گازي
967
مطالعه نظري اثر استخلاف بر روي قدرت پيوند هيدروژني درون مولكولي در صورت‌بندي‌هاي مشتقات آسيلويين ايندول
968
مطالعه نظري اثر ناخالصي هاي Te, Se,S روي خواص الكترونيكي اكسيد روي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
969
مطالعه نظري اثرات استخلاف بر اسيديته فاز گازي 2- فنيل تيو پيرول
970
مطالعه نظري اثرات كرنش بر فاكتور آروماتيسيته در نانو لوله هاي تك ديواره بور نيتريد زيگزاگ
971
مطالعه نظري اثرات مشاركتي بين پيوند هيدروژني- پيوند هيدروژني، پيوند هالوژني- پيوند هالوژني و پيوند هيدروژني- پيوند هالوژني در كمپلكس‌هاي سه جزئي XF (X=H ,Cl)...دي‌آزين...FX
972
مطالعه نظري اثرات مشاركتي پيوند هيدروژني-پيوند پنيكوژني و پيوند هالوژني- پيوند پنيكوژني در كمپلكس‌هاي سه جزئي pyridine•••XCN•••PH3 (X=H , Cl) در حضور استخلاف‌هاي مختلف
973
مطالعه نظري اكسايش هماتوكسيلين در محلول آبي با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي از اساس
974
مطالعه نظري انتقال حامل بار در ساختارهاي دور آلائيده Si/SiGe و AlGaAs/GaAs
975
مطالعه نظري انرژي و مكانيسم هاي ايزومريزاسيون سيس و ترانس 1و3-دي فنبل تري آزن
976
مطالعه نظري ب همكنش هيدرازين با 5-آمينو تترازول و محاسبه آنتالپي تشكيل ماده منفجره هيدرازينيوم 5-آمينوتترازولات در فاز گازي
977
مطالعه نظري با روش ) DFT ( تاثير دو په شدن حلقه ي دي سيلين بر روي پارامتر هاي NMR در نانو لوله هاي آلومينيوم - نيتريد زيگزاگ
978
مطالعه نظري با روش DFT در : تاثير دوپه شدن حلقه ي پيرازين بر روي پارامترهاي NMR درنانو لوله هاي بور - نيتريد زيگزاگ
979
مطالعه نظري با روش DFT در تاثير دوپه شدن حلقه ي ( دي سيلين ) بروي پارامتر هاي NMR در نانو لوله هاي بور نيتريد زيگزاگ (0و6)
980
مطالعه نظري با روش DFT در: الف) تاثير دوپه شدن حلقه ي "پيرازين" بر پارامترهاي NMR در نانو تيوپ هاي بور نيتريد. ب) بررسي شكافتگي انرژي تركيبات حلقوي پنج عضوي دو ظرفيتي 5 يا 4- هالو - {3و1} - اكسازول 2-ايليدن و آنالوگ هاي سنگين تر آن از گروه 14.
981
مطالعه نظري با روش DFT در:تاثير دوپه شدن حلقه ي دي سيلين بر روي پارامترهاي NMR در نانو لوله هاي آلومينيوم -نيتريد زيگزاگ (0و6)
982
مطالعه نظري بازتوزيع بار بين لايه‎هاي گرافني مجاور در گرافيت
983
مطالعه نظري بر روي سنتيك و مكانيسم واكنش جذب هيدروژن با 1-1-1-2 تترا كلرو اتان و 1-1-2-2 تترا كلرو اتان
984
مطالعه نظري بر روي سينتيك و مكانيسم واكنش تجزيه تك مولكولي سيس 1و 2- دي متيل سيكلو پروپان و ترانس 1و 2- دي متيل سيكلو پروپان
985
مطالعه نظري بر روي سينيتيك واكنش بين 2-آمينوتيوفنول و دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات
986
مطالعه نظري بر روي فرايند انتقال پروتون در تكيب اتيلن تيو اوره در فاز گازي در حضور مولكولهاي حلال و در فرمهاي ديمر و تريمر
987
مطالعه نظري بر روي مكانسيم انتقال پروتون و فرمهاي توتومري تركيب تري تيوسيانوريك اسيد در حضور كلاسترهاي آب و متانول از اين تركيب
988
مطالعه نظري بر روي مكانيسم واكنش افزايشي - حلقه زايي بين تيو اوره و دي الكيل استيلن دي كربو كسيلات
989
مطالعه نظري بر روي واكنش چند جزيي بين ايزوسيانيد، دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور استيك انيدريد: بررسي مكانيسم واكنش
990
مطالعه نظري بر هم كنش نانو لوله هاي كربني و نانو ذرات مغناطيسي با داروي ضد سرطان فلو تاميد و بررسي توزيع دانسيته بار
991
مطالعه نظري بر هم كنش هاي كاتيون - پاي و هيدروهيدرو‍‍ژن -پاي در سيتم هاي بنزن استخلاف شده : تجزيه و تحليل NMR,NBO,AIM
992
مطالعه نظري بر همكنش ﴿ميزبان _مهمان﴾ بين سيكلود كسترين ها و برخي تركيب هاي آلي
993
مطالعه نظري بر همكنش هاي ضعيف ميان اب و نيتروز امين
994
مطالعه نظري برخي از تركيبات مس در فاز گازي
995
مطالعه نظري بررسي مكانيسم واكنش افزايشي حلقه زايي بين تيواوره اي آرويل استيلن
996
مطالعه نظري برهم كنش نانو لوله هاي كربني و نانو ذرات آهن ( iii ) اكسيد با داروي پني سيلامين
997
مطالعه نظري برهم كنش هاي بين مولكولي هالومتان ها با دي متيل سولفوكسيد
998
مطالعه نظري برهم كنش يون هاي گوناگون با توتومري سيتوزين و تيوسيتوزين
999
مطالعه نظري برهمكنش پيوند هيدروژني 8-اكسوگوانين و فرماميد
1000
مطالعه نظري برهمكنش پيوند هيدروژني در كمپلكس هاي اوراسيل با نيتروزاسيد
بازگشت