<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه عددي تونل هاي كم عمق تحت بارگذاري لرزه اي تردد قطار با مدل رفتاري خاك سخت شونده (مطالعه موردي تونل ارتباطي ايستگاه راه آهن تهران)
2
مطالعه عددي جريان آرام ضرباني در ميكرولوله ها
3
مطالعه عددي جريان ايجاد شده توسط تزريق جت دريك كانال
4
مطالعه عددي جريان سوپر كاويتاسيون ، به منظور بررسي تاثيرات هندسه ي كويتيتور بر روي مشخصه هاي عملكردي آن
5
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد و اجباري براي نانوسيال محبوس در فضاي بين دو كره هم مركز (ناهم-مركز) دوار در حضور ميدان مغناطيسي به كمك نرم افزار فلوئنت
6
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در كانال سه بعدي با مقطع مستطيلي و مثلثي توسط نرم افزار
7
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكرومبدل هاي چند لايه اي همراه با توليد كننده هاي گردابه اي
8
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت روي يك دسته لوله تخت پره دار به همراه توليد كننده گردابه
9
مطالعه عددي جريان نفت خام واكس دار در لوله هاي انتقال با كمك معادلات بنيادين تيكسوالاستيك
10
مطالعه عددي حركات قطرات در جريان پواسل در رينولدز محدود
11
مطالعه عددي حركت قطرات در جريان برشي ساده
12
مطالعه عددي خنك كاري ماتريسي در سرمايش پره توربين گاز
13
مطالعه عددي خنك كاري ماتريسي در سرمايش پره توربين گاز
14
مطالعه عددي خواص بال محدود صدمه ديده به شكل مثلث و ستاره
15
مطالعه عددي ديناميك شعله ديفيوژن با عدد رينولدز بالا به كمك شبيه سازي گردابه هاي بزرگ(LES)
16
مطالعه عددي رانش مقاوم خاك تحت اثر سربارهاي سيكلي
17
مطالعه عددي رفتار اتصال دال ستون ساخته شده از بتن اليافي توانمند
18
مطالعه عددي رفتار استحكامي سازه هاي لوله اي از نوع جاكت تحت بارگذاري بلاست
19
مطالعه عددي رفتار بارافزون پايه هاي بتني پل هاي تقويت شده با روكش بتني و فولادي
20
مطالعه عددي رفتار پوش سنگ مخازن ذخيره سازي گازهاي طبيعي براساس الگوي ترك گسترده
21
مطالعه عددي رفتار پي واقع بر خاك هاي مسلح شده بوسيله ژئوسل
22
مطالعه عددي رفتار تيرهاي عميق بتن مسلح داراي بازشو و تقويت شده با FRP
23
مطالعـه عددي رفتار جريان دوفـازي در ترموكمپرسورهاي بخار
24
مطالعه عددي رفتار حرارتي ستونهاي فولادي پر شده با بتن ) CFST )
25
مطالعه عددي رفتار خاك هاي دانه اي متراكم در داخل و خارج از باندهاي برشي با استفاده از روش المان مجزا
26
مطالعه عددي رفتار خاكريزهاي مسلح به ژئوسينتتيك تحت بارهاي ديناميكي قائم
27
مطالعه عددي رفتار ساختمانهاي بنايي مسلح شده بر مبناي آيين نامه 0082 ايران
28
مطالعه عددي رفتار سازه هاي ميخ كوبي شده تحت شرايط استاتيكي و بارهاي ديناميكي ناشي از زلزله
29
مطالعه عددي رفتار سيكلي اتصال تير به ستون در سازه هاي بتن مسلح توسط پوشش خارجي FRP
30
مطالعه عددي رفتار شمع ها تحت بار كششي ديناميكي
31
مطالعه عددي رفتار شمعهاي با مقطع متغير تحت بار قائم
32
مطالعه عددي رفتار غيرخطي لايه برشي بين دو سيال غير قابل اختلاط
33
مطالعه عددي رفتار لرزه‏ اي كوله هاي خاك مسلح پل هاي روگذر در جنوب ايران
34
مطالعه عددي رفتار له شدگي شناورهاي تندرو و الومينيومي و كامپوزيتي به هنگام تصادم
35
مطالعه عددي رفتاردال هاي بتن مسلح (دوطرفه ويكطرفه )تحت اثربارگذاري انفجاري
36
مطالعه عددي روش هاي مختلف تغيير شكل پره توربين باددر بهبود عملكرد آن
37
مطالعه عددي زبري‌هاي ريز ساختار (نانويي و ميكروني) با روش‌هاي جابه‌جايي فاز و تبديل فوريه و بررسي خطا
38
مطالعه عددي سازه نگهبان خرپايي در گودبرداري با توجه به تغيير مكان گود
39
مطالعه عددي سازوكار گسيختگي ديواره هاي ميخكوبي شده در شرايط لرزه اي
40
مطالعه عددي سه بعدي جريان ها در تقاطع هاي كانال هاي باز
41
مطالعه عددي سه بعدي مشخصات جريان در محل تقاطع كانالها
42
مطالعه عددي سه‌بعدي جريان دوفاز مايع و گاز در جداساز RGS
43
مطالعه عددي شرايط تشديد و اثر آن بر رفتار كوله هاي خاك مسلح تحت شرايط لرزه اي
44
مطالعه عددي شرايط لهيدگي و پيش‌بيني درجه لهيدگي سنگ‌‌ها در تونل‌‌سازي تحت تاثير عوامل مختلف
45
مطالعه عددي شعله هاي نفوذي توربولنت با استفاده از مدلسازي Flamelet در روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
46
مطالعه عددي شكست اپتيكي توسط ليزرهاي فمتوثانيه در محيط هاي دي الكتريك
47
مطالعه عددي صدمه دايروي روي بال با نسبت منظري محدود
48
مطالعه عددي عملكرد حرارتي يك مخزن ذخيره عمودي آبگرمكن خورشيدي با مبدل حرارتي جداره اي
49
مطالعه عددي عوامل مؤثر بر دقت اندازه گيري سلول فشارسنج در سازه هاي خاكي
50
مطالعه عددي فرآيند كشش لوله با استفاده از پلاگ كاهش دهنده ي ضخامت
51
مطالعه عددي فرايند انجماد در محفظه حاوي چاه حرارتي فين دار
52
مطالعه عددي گراديان حرارتي و ميزان جذب انرژي ديوارهاي پيراموني ساختمان داراي مواد تغيير فاز دهنده(PCM)
53
مطالعه عددي گروه‌شمع‌هاي استفاده شده در فونداسيون توربين‌هاي بادي فراساحلي تحت بار زلزله
54
مطالعه عددي گودهاي مهار شده به وسيله ميخ گذاري و مهارگذاري )مطالعه موردي(
55
مطالعه عددي محيط متخلخل فيبري به‌منظور استخراج ضريب مؤثر نفوذ جرم با استفاده از روش شبيه‌سازي در مقياس حفره‌ها
56
مطالعه عددي مسايل معكوس به كمك روش ريتز-گالركين
57
مطالعه عددي مشخصه هاي سطوح رسانا با ناصافي نانوئي
58
مطالعه عددي معادلات لايه مرزي براي جابجائي طبيعي اغتشاشي روي ديوار صاف و قائم و با درجه حرارت ثابت
59
مطالعه عددي مقاومت جانبي لايه بالاست در خط آهن بالاستي
60
مطالعه عددي ميدان جريان و انتقال حرارت نانو سيال در كانال هاي موج دار در جريان آرام و آشفته
61
مطالعه عددي ميدان جريان و انتقال حرارت نانوسيال در داخل لوله
62
مطالعه عددي ميزان افزايش انتقال حرارت در جريان خارجي بر روي لوله پوشيده شده از محيط متخلخل
63
مطالعه عددي ناپايداري لايه هاي مرزي در كنوكسيون آزاد
64
مطالعه عددي ناپايداريهاي سرج و واماندگي گردان در كمپرسورهاي محوري
65
مطالعه عددي و آزمايشگاهي تأثير زاويه همگرايي تنداب بر شاخص خلاءزايي و بهينه‌سازي روابط موجود در طراحي هواده ها با استفاده از روش شبكه عصبي
66
مطالعه عددي و آزمايشگاهي رشد ترك در پوسته استوانه اي فلزي تركخورده تحت بارگذاري خستگي و بررسي اثر ترميم كامپوزيتي
67
مطالعه عددي و آزمايشگاهي رفتار خارج از صفحه ديوارهاي آجري تقويت شده به كمك الياف پليمري مسلح
68
مطالعه عددي و آزمايشگاهي عوامل موثر بر عبور كندله ازروي جفت غلطك دوار
69
مطالعه عددي و آزمايشگاهي فرآيند درمان سرطان به كمك نانو ذرات مغناطيسي
70
مطالعه عددي و آزمايشگاهي نوع جديدي از ميراگرهاي ويسكوپلاستيك
71
مطالعه عددي و ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد موج‌شكن‌هاي شناور پانتوني
72
مطالعه عددي و امكان سنجي نورد مداوم پره هاي موتورهاي توربيني
73
مطالعه عددي و بررسي اثر پارامتر هاي مختلف بر فرايند حذف بيولوژيكي نيتروژن در يك بيوراكتور
74
مطالعه عددي و بررسي اثر پارامتر هاي مختلف بر فرايند حذف بيولوژيكي نيتروژن در يك بيوراكتور
75
مطالعه عددي و بهينه سازي پاشش اسپري آب در محفظه احتراق توربين گاز
76
مطالعه عددي و بهينه¬سازي مشخصه¬هاي جريان و انتقال گرماي نانوسيال مغناطيسي حاوي فريت منگنز-روي در حضور ميدان مغناطيسي
77
مطالعه عددي و تجربي اثر پارامترهاي مختلف بر شكل گيري فواره تزريق مستقيم سوخت گازي در محفظه¬ي سرد
78
مطالعه عددي و تجربي اجزاي محافظ سر در ضربه
79
مطالعه عددي و تجربي انتقال حرارت در سيستم گرمايش از كف
80
مطالعه عددي و تجربي انتقال حرارت و بررسي پارمترهاي تاثير گذار بر آندر مبدل حرارتي دو لوله اي هم مرگز با جريان هاي ناهمسو
81
مطالعه عددي و تجربي به‌كارگيري روش دندانه‏گذاري‏نانو در اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند
82
مطالعه عددي و تجربي توليد لوله‌هاي دوفلزي با ساختار نانو
83
مطالعه عددي و تجربي جريان تراكم ناپذير حول يك جسم براي محاسبه مشتقات پايداري آن
84
مطالعه عددي و تجربي رفتار آبگرمكن خورشيدي حاوي مواد تغييرفاز دهنده
85
مطالعه عددي و تجربي شكل¬دهي تدريجي ورق¬هاي چندلايه
86
مطالعه عددي و تجربي عوامل موثر بر افزايش بازدهي شومينه ها
87
مطالعه عددي و تجربي فرآيند برش دقيق و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند
88
مطالعه عددي و تجربي فرآيند شكل دهي سوپر پلاستيك و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند
89
مطالعه عددي و تجربي فرايند برش دقيق وبررسي اثرپارامترهاي فرايند
90
مطالعه عددي و تجربي فرايند نورد كامپوزيت هاي پليمري
91
مطالعه عددي و تجربي كاربرد دودكش خورشيدي به منظور اعمال تهويه مطبوع مكمل سيستمهاي موجود در واحدهاي مسكوني مستقل در اقليم گرم و خشك
92
مطالعه عددي و تجربي محيط متخلخل فيبري به منظور استخراج ضرايب معادل حاكم بر پديده‌هاي انتقال با استفاده از روش شبيه‌سازي در مقياس حفره‌ها
93
مطالعه عددي و تجربي مكانيزم تشكيل براده در فرآيند تراشكاري آلياژ Ti6Al4V
94
مطالعه عددي و تجربي مكانيزم شكل گيري پليسه در فرآيند تراشكاري
95
مطالعه عددي و تحليلي رفتار استاتيكي مغارهاي ذخيره سازي نفت در گنبدهاي نمكي
96
مطالعه عددي و تحليلي ضرايب تمركز تنش در صفحات كامپوزيتي تحت بار داخل صفحه اي
97
مطالعه عددي و شبيه سازي تاثير دبي و سرعت هوا بر روي شعاع پخش و ايجاد ذرات در اسپري اكتان
98
مطالعه عددي و ميداني سهم بالاست در ظرفيت كمانش خط
99
مطالعه عددي-تجربي فرآيند پرداخت كاري شيشه با استفاده از ذرات ساينده مغناطيسي
100
مطالعه عدي اندر كنش لوله وخاك تحت اثرگسل امتداد لغز
101
مطالعه عرفان در نگارگري ايران به منظور طراحي و اجراي نگارگري اشعار مولانا
102
مطالعه عزت نفس معلولين جسمي-حركتي داراي تحصيلات دانشگاهي و فاقد تحصيلات دانشگاهي در شهر يزد
103
مطالعه عسل گرده شناسي در برخي از مناطق استان كرمانشاه
104
مطالعه عشاير استان اصفهان با تاكيد به ايل بختياري
105
مطالعه عقايد معرفت‌شناسانه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور و ارتباط آن با خود كارآمدي وپيشرفت تحصيلي
106
مطالعه علت پيرچشمي در انسان با استفاده از مدل المان محدود
107
مطالعه علت و ميزان نشت منابع مالي در بيمارستان هاي منتخب و نقش سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني در كاهش آن
108
مطالعه علل ارتكاب جرم در ميان جوانان حاشيه نشين شهر همدان
109
مطالعه علل انگيزشي رفتارهاي ديني در دانش آموزان مقطع راهنمايي از نظر مربيان پرورشي شهرستان دزفول
110
مطالعه علل شور و قليا شدن خاكهاي سري زرنديد مرطوب و تأثير آن در تحول و تكامل (پدوژنز) اين سري در منطقه رودشت اصفهان
111
مطالعه علل شور و قليا شدن خاكهاي سري زرنديد مرطوب و تاثير آن در تحول و تكامل (پدوژنز) اين سري در منطقه رودشت اصفهان
112
مطالعه علل شيوع پديده طلاق ميان زوجين (مطالعه موردي : شهرستان بهشهر)
113
مطالعه علل فرهنگي عدم موفقيت پروژه هاي تحقيق و توسعه در ايران
114
مطالعه علل كاهش عمرمفيد سدمهاباد و شناسايي نواحي مستعدتوليدرسوب دربالادست آن
115
مطالعه علل گرايش جوانان به شيطان پرستي ( روانشناسي شيطان پرستي )
116
مطالعه علل و مكانيزم وقوع آسيب ليگامنت متقاطع قدامي در فوتباليست هاي مرد حرفه اي ايران
117
مطالعه علمي - كاربردي جرايم در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي
118
مطالعه عمر و زوال خستگي در پروانه كامپوزيتي شناورها
119
مطالعه عملكرد از سورفاكتانت ها در سيالات حفاري
120
مطالعه عملكرد بازدارندگان برخي تركيبات آلي برخوردگي آلومينيوم مس و كربن استيل در برخي از محلولهاي نانو كلوئيدي
121
مطالعه عملكرد پتوي رسي در آب‌بندي پي سدهاي خاكي- سنگريزه‌اي با استفاده از تحليل عددي
122
مطالعه عملكرد پوششهاي آلي بر زمينه استيل در حضور تركيب سيلان به عنوان افزودني
123
مطالعه عملكرد پيش شرط سازهاي استخراج شده از چند روش تكراري ايستا براي حل مسائل نقطه زيني
124
مطالعه عملكرد سيستم‌هاي مهاركننده در تثبيت موقعيت سازه‌هاي شناور دريايي
125
مطالعه عملكرد شبكه توزيع زيتون : مطالعه موردي شهرستان پارس آباد
126
مطالعه عملكرد شبكه توزيع سيب درختي :مطالعه موردي شهرستان مشكين شهر
127
مطالعه عملكرد ضد خوردگي دو پيگمنت پرك شيشه و MIO در رزين پلي اورتان صد در صد جامد
128
مطالعه عملگرهاي جبري ابردوري و فوق دوري
129
مطالعه عملگرهاي يكنواي ماكسيمال در فضاهاي برداري توپولوژيك
130
مطالعه عمليات تزريق و تعيين پارامترهاي تزريق سد كارون 3
131
مطالعه عناصر بصري نگاره هاي امامزاده هاي خوزستان( نمونه موردي نگاره هاي امام زاده عبدا...(ع) شوشتر)
132
مطالعه عناصر تشكيل دهنده طراحي داخلي خانه هاي تاريخي كاشان
133
مطالعه عنصر آهن در اندام موجودات زنده ؛ عناصر كمياب
134
مطالعه عنصر تخيل و انواع بازنمايي آن در آثار تصويرسازي شان‌تن
135
مطالعه عوامل اثرگذار بر كاهش خسارت سيلابهاي شهري(مطالعه موردي:شهر فردوس)
136
مطالعه عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با فرانوگرايي در ميان جوانان شهر يزد
137
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با حمايت اجتماعي در بين بيماران مبتلا به ديابت در شهر يزد
138
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با ديگر خواهي معلمين شهرهاي نورآباد و يزد
139
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با گونه هاي دينداري در جوانان شهر يزد
140
مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با هويت دانشجويي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي يزد
141
مطالعه عوامل انسجام فارسي در متون كشاورزي دانشگاهي
142
مطالعه عوامل بكارگيري راهبرد پرهيز توسط زبان آموزان ايراني در دوره هاي آموزش مكالمه از طريق خاطره نويسي روزانه
143
مطالعه عوامل تاثير گذار شيوه هاي نوين تدريس توسط معلمان ابتدايي شهرستان قاين
144
مطالعه عوامل تاثيرگذار بر بكارگيري شيوه هاي نوين تدريس توسط معلمان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان
145
مطالعه عوامل ترموديناميكي و سينتيكي حفره زايي نانو متري در تهيه غشائ هاي استات سلولز و پلي ﴿اكريلو نيتريل ﴾بروش فرايند رسوب غوطه وري
146
مطالعه عوامل تعيين كننده نگرش به ازدواج و تشكيل خانواده در شهر يــزد
147
مطالعه عوامل تعيين كننده همسان همسري زوجين در شهر يزد
148
مطالعه عوامل رواني اجتماعي موثر بر شادي زنان شهرضا
149
مطالعه عوامل زمينه اي هيدروسفالي در بيماران بستري شده دربخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پورسيناي شهر رشت طي سالهاي 77-1372
150
مطالعه عوامل فرايندي و موادي بر ساخت كامپوزيت هاي ميكروسلولار پلي پروپيلن/پلي پروپيلن در حضور ذرات نانو رس
151
مطالعه عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند مقصد و بخشبندي بازار گردشگري ﴿مورد مطالعه: شهر اصفهان﴾
152
مطالعه عوامل مؤثر بر استفاده روستاييان از خدمات دفاتر ICT روستايي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان لردگان
153
مطالعه عوامل مؤثر بر انگيزه دبيران دوره متوسطهشهر ياسوج براي اقدام پژوهي
154
مطالعه عوامل مؤثر بر تصوير گردشگران از مقصد و اثر آن بر وفاداري
155
مطالعه عوامل مؤثر بر توزيع و پراكنش نانولوله كربني در آلياژهاي PP/PA و ارتباط آن با قابليت فيبريل شدن قطره PA
156
مطالعه عوامل مؤثر بر چگونگي استفاده از مواد اوليه سيمان با اكسيد منيزيم بالا
157
مطالعه عوامل مؤثر بر كاناليزه شدن سيال در محيط متخلخل در يك مجموعه آزمايش
158
مطالعه عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي دانشگاهي دانشجويان خارجي دانشگاه اصفهان
159
مطالعه عوامل مؤثر بر ميزان رضايت استادان از سامانه آموزش الكترونيكي و ارائه مدلي براي كاربرد در دانشگاه پيام نور
160
مطالعه عوامل مرتبط با بهره‌مندي از وسايل ارتباط‌جمعي در شهر كرمان
161
مطالعه عوامل مرتبط با بي تفاوتي اجتماعي در ميان شهروندان يزدي
162
مطالعه عوامل مرتبط با دريافت استناد توسط پروانه هاي ثبت اختراع حوزه نانوالكترونيك در نظام USPTO
163
مطالعه عوامل موثر بر استقرار فرآيند مديريت ارتباط با مشتري
164
مطالعه عوامل موثر بر پويش محيطي در گرد آوري و استفاده از اطلاعات توسط مديران ناشران خصوصي نشر الكترونيكي شهر تهران , Study of enviromental factors on scanning the collection and use of information by private publishers, electronic publishing team in tehran
165
مطالعه عوامل موثر بر پيوندزني انيدريد مالئيك ) HAM ( بر پلي پروپيلن
166
مطالعه عوامل موثر بر پيوندزني گليسيديل متاكريلات بر پلي پروپيلن
167
مطالعه عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك تلويزيون در شهر اصفهان با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي [AHP]
168
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل ريزساختار و ارتباط آن با خصوصيات نانوكامپوزيت‎هاي پلي اتيلن/ پلي هيدروكسي بوتيرات/نانورس
169
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل ريزساختار و خواص نانو كامپوزيت هايTNWM/SBA/CP
170
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل گرداب در مخزن و استهلاك آن در طول تونل هاي نيروگاهي
171
مطالعه عوامل موثر بر تشكيل گرداب در مخزن و استهلاك آن در طول تونلهاي نيروگاهي
172
مطالعه عوامل موثر بر تعامل (پرسشگري) دانشجويان در جريان ياددهي - يادگيري دانشگاه جامع پيام نور آ. غربي
173
مطالعه عوامل موثر بر توسعه منابع انساني در سازمان ميراث فرهنگي(مجموعه كاخ گلستان تهران)
174
مطالعه عوامل موثر بر خلاقيت و نو آوري سازماني كاركنان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
175
مطالعه عوامل موثر بر ريز ساختار نانوكامپوزيت پلي پروپيلن/استايرن بوتادي ان رابر/نانولوله كربن
176
مطالعه عوامل موثر بر ريسك مشاهده شده مشتريان در پذيرش بانكداري الكترونيك ( مطالعه موردي : بانك سامان )
177
مطالعه عوامل موثر بر ساختار توزيع قدرت در شبكه هاي اجتماعي آن لاين ( با تاكيد بر شبكه اجتماعي آن لاين فيس بوك )
178
مطالعه عوامل موثر بر ساماندهي بافت تاريخي شهر اراك
179
مطالعه عوامل موثر بر سرعت انفجار – مطالعه موردي امولايت توليدي معدن سنگ آهن چادر ملو
180
مطالعه عوامل موثر بر شكل‌گيري بلور مايع سامانه گرافن اكسايد/آب/پلي وينيل الكل
181
مطالعه عوامل موثر بر كارايي معلمان در تدريس از ديدگاه مديران و دبيران مدارس شهرستان ايلام
182
مطالعه عوامل موثر بر گرايش معلمين به استفاده از الگوهاي نوين تدريس در دوره ابتدايي شهرستان شيروان
183
مطالعه عوامل موثر بر مديريت ريسك اثر بخش در بورس اوراق بهادار تهران
184
مطالعه عوامل موثر بر مورفولوژي و ارتباط آن با خواص چقرمگي سامانه نانو كامپوزيت PLA/SEBS/Nano Clay
185
مطالعه عوامل موثر برخستگي درلاستيك ها
186
مطالعه عوامل موثر در آرايش يافتگي نانولوله هاي كربني در نانوكامپوزيت هاي تزريقي بر پايه پلي پروپيلن
187
مطالعه عوامل موثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر
188
مطالعه عوامل موثر در بكارگيري الگوهاي نوين تدريس توسط معلمان مقطع ابتدايي شهرستان بجنورد در سال تحصيلي 88-87
189
مطالعه عوامل موثر در تشكيل ريز ساخت و خواص ويسكو الاستيك خطي و غير خطي مذاب آلياژهاي PP/EPdM تقويت شده با ذرات ORGANOCLAY
190
مطالعه عوامل موثر در تشكيل مورفولوژي و ارتباط آن با خواص فيزيكي مكانيكي الياف آلياژي PP/PBT در فرآيند ذوب ريسي
191
مطالعه عوامل موثر در تشكيل مورفولوژي و ارتباط آن با رفتار رئولوژيكي و خواص سيستمهاي سه تايي پليمري
192
مطالعه عوامل موثر در تعيين ريزساختار و خواص الكتريكي ترموپلاستيك الاستومر نانو كامپوزيت بر پايهPP/EPDM/MWCNT
193
مطالعه عوامل موثر در تعيين مورفولوژي آلياژهاي دو فازي پليمري
194
مطالعه عوامل موثر در تهيه و خواص ترموپلاستيك الاستومرهاي آلياژي با پخت ديناميكي (TPV) برپايه PP/EPDM با استفاده از فرايند اكستروژن واكنشي
195
مطالعه عوامل موثر در جابجايي هاي ديواره گودبرداري هاي عميق
196
مطالعه عوامل موثر در جذب پتاسيم از خاك توسط گياه برنج و تعيين عصاره گير مناسب براي پتاسيم در برخي از شاليزارهاي گيلان
197
مطالعه عوامل موثر در مكانيابي ساختمان هاي بلند مرتبه (برج هاي تجاري) با استفاده از مدل AHP در منطقه 11 كلانشهر مشهد
198
مطالعه عوامل موثر درون سازماني بر بهبود كيفيت آموزشي از نظر مدرسان و دانشجو يان آموزشكده هاي فني يزد
199
مطالعه عوامل موثر و واكنش هاي جوي موجود در پديده باران اسيدي
200
مطالعه عوامل و موانع اجتماعي _فرهنگي موثر بر اشتغال ناشنوايان در يزد
201
مطالعه عودي پايداري شعله مافوق صوت با استفاده از مدل تزريق
202
مطالعه عيني نمونه هايي از خرابي هاي گوپلينگ در صنعت و طراحي دستگاه آزمايش گوپلينگ
203
مطالعه غشاهاي پليمري به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
204
مطالعه غلظت مواد هيوميك و غير هيوميك در ورودي تصفيه خانه شماره يك اروميه و تصفيه خانه گلشهر و رابطه بين غلظت مواد هيميك با غلظت تري هالو متانها
205
مطالعه غيبت يا حضور كم رنگ شخصيت محوري ﴿ستاره﴾در سريالهاي انيميشني ايران
206
مطالعه غيبت يا حضور كم رنگ شخصيت محوري ﴿ستاره﴾در سريالهاي انيميشني ايران
207
مطالعه غير خطيت اپتيكي تعدادي از بلورهاي مايع نماتيك شفاف و آلائيده با رنگينه با استفاده از روش جاروب
208
مطالعه فاز بري، بار موثر بورن و قطبش خودبه خودي گروه هاي III-V و II-VI ، ABO3 و نانو سيم InAs با استفاده ازنظريه تابعي چگالي
209
مطالعه فاز توپولوژي تك لايه و نانولايه هاي MoS2 و MoSe2
210
مطالعه فاكتور هاي فني و اقتصادي در پروسه توليد سوخت زيستي از جلبك
211
مطالعه فانتومي بافت نرم و قياس نتايج از طريق مدل معكوس SIRT مقيدشده
212
مطالعه فرآيند آبگيري اسمزي ورقه هاي كيوي با اعمال پيش تيمار فراصوت و مدل سازي آن
213
مطالعه فرآيند ازدياد برداشت ميكروبي نفت در محيط متخلخل شكاف دار به كمك ميكرومدل و مقايسه بازدهي آن با فرآيند هاي ازدياد برداشت مشابه
214
مطالعه فرآيند بازآفريني خاطرات به واسطه حضور اشيا در استاپ موشن
215
مطالعه فرآيند پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفنالات به منظور توليد گريد بطري و فيلم
216
مطالعه فرآيند پياده سازي مدلسازي اطلاعات ساختمان در پروژه هاي عمراني كشور ايران با رويكرد بررسي موانع و محدوديت ها
217
مطالعه فرآيند تقطير غشائي برروي تغليظ آب هويج
218
مطالعه فرآيند ساخت توليد و نگهداري كشتي در كارخانجات ايران
219
مطالعه فرآيند شكافت القايي
220
مطالعه فرآيند طراحي و تحليل صداي فيلم متناسب با تصوير و داستان (نگره ي شكل گرا - كاركردي)
221
مطالعه فرآيند فلوتاسيون ستوني جهت حذف گوگرد و خاكستر از قير طبيعي
222
مطالعه فرآيند فوم سازي ميكروسلوالر به كمك مايكروويو در نانو كامپوزيتهاي پليمري
223
مطالعه فرآيند و زمينه هاي تداوم بهبودي در معتادان بهبود يافته، مطالعه كيفي: شهر قزوين
224
مطالعه فرآيندهاي برخوردي و نقش آن‌ها در شكل‌گيري جمعيت گونه‌هاي مختلف DBD آرگون
225
مطالعه فرآيندهاي مؤثر در درخشندگي باريكه ليزر ديسك نازك Yb:YAG پرتوان به منظور بهينه سازي آن‌ها
226
مطالعه فراميني فرو رخساره كف زي كرتاسه زيرين منطقه پيشبر قائن
227
مطالعه فرامينيفرا و محيط رسوبي سازند تاربور در برش چينهاي رودآباد جنوب غرب سميرم
228
مطالعه فراواني اختلال هاي خوردن در دانشجويان ورزشكار و مقايسه آن در سه دسته بندي مختلف
229
مطالعه فراواني پاتولوژيهاي توده هاي تخمداني در خانمهاي سزارين شده در مركز آموزشي درماني الزهرا از مهرماه 1371تا مهر ماه 1377
230
مطالعه فراواني نسبي بيماران با خونريزيهاي غير تروماتيك تالاموس
231
مطالعه فراواني نسبي پانكراتيت حاددر بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت - سالهاي 78-73
232
مطالعه فراواني نسبي علل و پيامد پيامد بيماران با خونريزيهاي غير تروماتيك مخچه در بيمارستان پورسينا سال 1374 تا 1377
233
مطالعه فراواني نسبي عوارض بيهوشي اسپينال و اپيدورال در عملهاي سزارين انجام شده در بيمارستانهاي الزهراء رشت
234
مطالعه فراواني و ارتباط پلي مورفيسم BCL11A با ميزان بيان ژن گاما گلوبين و مقدار هموگلوبين F در افراد مبتلا به بيماري بتاتالاسمي اينترمديا در جمعيت اصفهان
235
مطالعه فرايند الكترووينينگ مس و روشهاي حذف ناخالصي آهن
236
مطالعه فرايند انطباق خانواده با تلفن‌همراه: يك پژوهش داده بنياد در شهر اصفهان
237
مطالعه فرايند جوشكاري ترميت و بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر آن
238
مطالعه فرايند شروع گل جاليز (Orobanche spp.) در مزارع گوجه فرنگي دهستان مياندربند:كاربرد تئوري بنياني
239
مطالعه فرايند فرسايش در اشياء آهني محوطه مرسين سمنان مربوط به دوره هخامنشي
240
مطالعه فرايند نورد در كانا لهاي همسان زاويه دار(ECAR)
241
مطالعه فرايند و بررسي فاكتورهاي حمام الكترولس بر توليد و خواص مهندسي نانو نيكل-فسفر تكبعدي روي پايه آلومينيوم آندايز شده
242
مطالعه فرايندهاي توليد گاز LPG [ ال. پي. جي.]
243
مطالعه فرش استان سيستان و بلوچستان با رويكرد انسان‌شناسي
244
مطالعه فرش استان كهكيلويه و بويراحمد و احياي نمونه هايي ار آن
245
مطالعه فرش تربت حيدريه در سي سال اخير
246
مطالعه فرض محلي‌سازي در روش حجم محدود چند مقياسي براي شبيه‌سازي مخازن هيدروكربني
247
مطالعه فركانس طبيعي خطوط لوله دريايي در حالت دهانه آزاد
248
مطالعه فركتال ها و كاربرد آنها
249
مطالعه فرم و نقش سازهاي سنتي زهي ايراني و بهره‌گيري از آنها در طراحي و ساخت زيورآلات
250
مطالعه فرم ومحتوا در نقوش سنگ مزارات گورستان هاي مازندران
251
مطالعه فرم ومحتواي نقوش بكار رفته در نمكدان هاي شاهسون
252
مطالعه فرهنگ سازماني در سازمان آب كاشان
253
مطالعه فرهنگ مصرف چاي در ميان ايرانيان و ارائه راهبردهاي آمورشي آن
254
مطالعه فرهنگ مهاجرت پذيري بر شهر چغادك
255
مطالعه فرهنگ مهاجرت ژذيري بر شهر چغادك
256
مطالعه فرهنگي صنايع دستي سازگار با محيط زيست روستاهاي حومه شهرستان سربيشه (با تأكيد بر عروسك هاي دست ساز زنان)
257
مطالعه فضاهاي فيزيكي مدارس مقطع ابتدايي شهرستان خوي و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي .
258
مطالعه فضاهاي متريك مخروطي وفضاياي نقطه ثابت در آن هاازطريق روش اسكالرسازي
259
مطالعه فضاهاي متريك مخروطي وقضاياي نقطه ثابت براي نگاشت هاي انقباضي در فضاهاي متريك مخروطي
260
مطالعه فضايي_ مكاني شهرسيرجان با تاكيد بر فضاهاي گذران اوقات فراغت
261
مطالعه فعاليت آنتي اكسيداني اسانس آويشن بر روي هپاتوتوكسيسيتي ناشي از نانو ذره آهن
262
مطالعه فعاليت آنتي اكسيداني، ضد راديكالي و ضد سرطاني مشتقات هيدرازون
263
مطالعه فعاليت آنزيم اوره آز در برخي از خاكهاي استان اصفهان
264
مطالعه فعاليت آنزيمي ﴿ آلفاآميلاز، ليپاژ و ليپواكسيژناز ﴾ سه رقم گندم توليدي استان اصفهان و امكان اصلاح آنها
265
مطالعه فعاليت آنزيمي گلوكز‌اكسيداز تثبيت‏شده بر روي سطح طلاي (111)
266
مطالعه فعاليت سرمي آدنوزين دامينازا وايزو آنزيم هاي آن در بيماران با ديابت تيپ II , the study of adenosine deaminase and its isoenzyme activities serum in patient with typ II diabetes
267
مطالعه فعاليت ضد فشار خون مشتقات پيريدازينون با استفاده از روش هاي كمومتريكس
268
مطالعه فعاليت و پايداري جرارتي آنزيم سلولاز تثبيت شده روي نانوذرات مغناطيسي طلا پوشش داده شده با سيليكاي مزوحفره
269
مطالعه فعاليتهاي آنتي اكسيداني اسانس آويشن بر روي هپتا توكسيسيتي ناشي از نانو ذره آهن
270
مطالعه فعاليتهاي مدرسان در كلاسهاي رفع اشكال گروهي دانشگاه پيام نور مراكز زرين شهر و نجف آباد
271
مطالعه فقهي و حقوقي تفريق جسماني و قابليت اعمال آن در حقوق ايران
272
مطالعه فلسفه علم يويد بوهم با تكيه بر مفهوم آيين يا نظم
273
مطالعه فلسفي آموزشهاي درسي عيان ونهان در مهدهاي كودك بهزيستي و تاثير ان بر رشد اجتماعي كودكان در شهر مشهد
274
مطالعه فلوئوردار شدن تركيب هاي B- كتوسولفون
275
مطالعه فلور و اجتماعات گياهي منطقه بازفت و دو آب صمصمامي در استان چهار محال و بختياري
276
مطالعه فلور و پوشش گياهي منطقه پنارت اردستان
277
مطالعه فلور و پوشش گياهي منطقه كرچمبوي شمالي (بوئين مياندشت)
278
مطالعه فلور و جوامع گياهي منطقه خضرآباد يزد (ارزانك )
279
مطالعه فلورستيك پوشش گياهي بخش ديشموك در استان كهگيلويه وبوير احمد
280
مطالعه فلورستيك و بررسي اكولوژي ناحيه شرق آشتيان
281
مطالعه فلوريستيك منطقه گنه دار مهاباد واقع در جنوب آذربايجان غربي
282
مطالعه فلوريستيكي رودخانه سياه رود قائم شهر
283
مطالعه فلوريستيكي رودخانه سياه رود قائم شهر
284
مطالعه فلوريسيتيك منطقه جلگه اي جويبار
285
مطالعه فن شناختي كاشي هاي مطلا ، با فن شناسي موردي آثار تاربخي مزين به اين فن در شهر اصفهان
286
مطالعـه فن شناسي فرش اصفهان و تركمـن و چگونگي توليـد فرش تخت پود شل با طرح و نقش فرش هاي اصفهان
287
مطالعه فن شناسي نقاشي سه پايه اي دوره قاجار ﴿1925 -1794﴾ براي ارائه طرح حفاظتي ﴿مطالعه موردي برروي يكي از آثار منسوب به كمال الملك در مجلس شوراي اسلامي﴾
288
مطالعه فن شناسي و آسيب شناسي صندوق چوبي امام زاده تاج الدين روستاي پرور سمنان با تكيه بر نقاشي و ارائه طرح حفاظتي
289
مطالعه فن شناسي و آسيب شناسي و مرمت يك ظرف مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي استان اصفهان
290
مطالعه فنتيكي تعدادي از گونه هاي انحصاري ‏Silene L.‎‏ بر اساس داده هاي ريختي تشريحي در ايران
291
مطالعه فنوتيپي و ژنوتيپي مقاومت به بتالاكتام هاي وسيع الطيف در سريه هاي مجيطي اشرشياكويي
292
مطالعه فنوتيپي وژنوتيپي جدايه هاي اشريشياكلي طيورازنظر دارابودن سيستم آئروباكتين
293
مطالعه فني بر روي روش و ماده مناسب پاكسازي لايه رنگ روغني از سطح در چوبي منسوب به دوره تيموري ايران ﴿متعلق به آستان قدس رضوي﴾
294
مطالعه فني و آسيب شناسي تعدادي از آثار برنزي متعلق به گورستان سياه سو اشكورات گيلان
295
مطالعه فني و آسيب شناسي محراب مسجد جامع اروميه و ارائه طرح حفاظت و مرمت
296
مطالعه فني و اقتصادي تاسيسات ساختمان با توجه به كاربرد سيستمهاي هوشمند و بهينه سازي مصرف انرژي
297
مطالعه فني و حفاظت و نگهداري آجرهاي لعابدار تپه ربط سردشت
298
مطالعه فني، ارائه و اجراي طرح حفاظت و مرمت نقاشي روي پارچه اثر خوان ميرو از مجموعه كاخ نياوران
299
مطالعه فني، هنري و علمي عكاسي مكرو و معرفي مؤلفه‌هاي
300
مطالعه فون پارازيتوئيدها و شكارگرهاي شپشك trabutina mannipara (Hem;pseudococcidae) در بيستون
301
مطالعه فون حشرات راسته Neuroptera )بالتوري ها( درشهرستان هاي كرمانشاه ،قصرشيرين ،گيلان غرب وسرپل ذهاب دراستان كرمانشاه
302
مطالعه فون سوسماران استان خراسان جنوبي ، بررسي تغييرات جغرافيايي در Mesalina Wtsonana (Sauria:Lacertidae) و مقايسه جمجمه جنس Mesalina و Eremisa
303
مطالعه فون سوسماران اقليم ارسباران دراستان آذربايجان شرقي ، با تاكيد برگونه Ablepharus bivittatus ( Menetries,1832)
304
مطالعه فون سوسماران جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان با تاكيد بر گونه Calotes Versicolor
305
مطالعه فون سوسماران جنوب و جنوب غربي استان لرستان، با تاكيد بر (Phyllodactylidae : سوسماران ) Asaccus جنس
306
مطالعه فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقي استان فارس
307
مطالعه فون سوسماران منطقه كنگاور ، استان كرمانشاه
308
مطالعه فون شپشكهاي نباتي درمنطقه كرمانشاه
309
مطالعه فون مارهاي شهرستان كنگاور دراستان كرمانشاه ومقايسه جمجمه Natrix با Eirenis collaris
310
مطالعه فون مارهاي شهرستان كوهدشت و رومشگان در استان لرستان
311
مطالعه فون مارهاي فلات ايران )كليد شناسايي و چك ليست (، تاكسونومي جنس (Squamata:Colubridae)Natrix و مقايسه جمجمه خانواده كلوبريده (Colubridae) و ويپريده (Viperidae)
312
مطالعه فونستيكي پلانكتون هاي جانوري در آب هاي ساحلي بندر عباس
313
مطالعه فونستيكي پلانكتونهاي جانوري در آبهاي ساحلي بندرعباس
314
مطالعه فيتوپلانكتون هاي درياچه سد زاينده رود
315
مطالعه فيتوپلانكتونهاي تالاب گندمان
316
مطالعه فيتوسوسيولوژي دشت ملحه نيشابور
317
مطالعه فيتوشيميايي بذر گياه سنبل الطيب
318
مطالعه فيتوشيميايي جلبك قهوه اي بومي با استفاده از تكنيك ... . بررسي خاصيت ضد باكتريايي آن
319
مطالعه فيتوشيميايي و اثرات ضدميكروبي عصاره دو گونه از جنس (Scrophularie)و مقايسه اثرات سينرژيستي آنها با آنتي بيوتيك هاي رايج عليه استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين
320
مطالعه فيلترهاي تراهرتز بر پايه فرامواد (متامتريال)
321
مطالعه فيلترهاي تنظيم پذير مبتني بر گرافن
322
مطالعه فيلوژنتيك تاكسون‌هاي متعلّق به گروه گونه‌اي Chenopodium album
323
مطالعه فيلوژنتيكي جنس (Ferula(Apiaceaeدر ايران بر اساس داده هاي ريخت شناختي، شيميايي و مولكولي﴿nrDNA ITS sequences
324
مطالعه قاب هاي خمشي ويژه، متوسط، معمولي و مدل سازي آن ها با نرم افزار ETABS [ايتبز]
325
مطالعه قابليت اطمينان پست هاي فشار قوي و شبكه هاي توزيع مجهز شده به محدود كننده هاي جريان خطا
326
مطالعه قابليت ايجاد خاصيت شفافيت در فلزات
327
مطالعه قابليت پايگاه هاي اطلاعاتي مبتني بر وب در گردآوري اطلاعات علمي- پژوهشي
328
مطالعه قابليت پايگاه هاي اطلاعاتي مبتني بر وب در گردآوري اطلاعات علمي-پ‍‍ژوهشي
329
مطالعه قابليت جداسازي فلزات ﴿Fe,Al,‍‍Cu﴾ و پلاستيك ها ﴿PET,PVC,PS,ABS﴾ با روش مغناطيسي و الكتروستاتيكي و ارزيابي عوامل موثر با روش هاي آماري طراحي آزمايش
330
مطالعه قابليت حفاري سنگ به منظور انتخاب مته حفاري
331
مطالعه قابليت خردايش سنگ آهن سه چاهون به منظور اصلاح مدار خود شكني
332
مطالعه قابليت شكل پذيري فويل هاي فلزي
333
مطالعه قابليت هاي هنري ذو نقوش اسليمي ابنيه مذهبي و تاريخي در زيباسازي و گرافيك محيطي مدارس و فضاهاي عمومي در شهرسازي نوين با تاكيد بر ابني و اماكن ميدان نقش جهان اصفهان
334
مطالعه قابليتهاي قالي بيجار ﴿ گروس ﴾ و تاثير آن در بازار فرش ايران
335
مطالعه قارچ هاي سلولايتيك، الگوي ايزو آنزيمي و سنجش ثابت هاي سينتيكي و ترموديناميكي آنزيم سلولاز در خاك هاي متاثر از تغيير كاربري
336
مطالعه قارچ هاي ميكروريزآربسكولار منطقه حفاظت شده كلاه قاضي ،استان اصفهان
337
مطالعه قدرت و طبيعت پيوند هيدروژني درون مولكولي در 1و 40 دي هيدروپيرازين - 2و 5 - دي كربو كسيليك اسيد : يك مطالعه از اساس
338
مطالعه قرابت ژنومي و تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي جنس براسيكا ﴿Brassica spp﴾ با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيك و ISSR
339
مطالعه قضاياي بهترين تقريب براي نگاشت هاي انقباضي
340
مطالعه قوم نگارانه مصرف قليان در ميان زنان و دختران شهر اصفهان
341
مطالعه قيود، الزامات و نوع استرينگرهاي مورد استفاده در سازه بال هواپيماهاي مسافربري
342
مطالعه كار و بهبود روشها در كارخانجات چيني بهداشتي مرواريد
343
مطالعه كار و زمان سنجي فرايندهاي شركت كاراتوزين الكتريك
344
مطالعه كارآفريني سازماني در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي ايران
345
مطالعه كارآيي موليبدن دي سولفيد نانوساختار به عنوان جاذب سطحي
346
مطالعه كارآيي موليبدن دي سولفيد نانوساختار به عنوان جاذب سطحي
347
مطالعه كارازمايي باليني دوسويه كور بررسي اثرملاتونين بر بروز دليريوم دربيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه
348
مطالعه كارايي مهمترين قارچ هاي هم ستيز در مهار زيستي نماتود مولد زخم ريشه ي چاي (pratylenchusloosi)
349
مطالعه كاربر تايپوگرافي بر روي پوشاك بانوان مسلمان ايراني ﴿با تاكيد بر چاپ سيلك اسكرين﴾
350
مطالعه كاربرد ارزشهاي تزئيني هنرهاي اسلامي ايراني در طراحي پارچه با تاكيد بر نقش مايه هاي آثار شاخص فلز كاري و دست بافته هاي دوران سلجوقي و صفوي
351
مطالعه كاربرد برخي اسيدهاي آمينه و كود سوپرفسفات تريپل در كشت گوجه فرنگي (Lycopersicon esculantium Mill.) به منظور كنترل گل جاليز(.Orobanche ramosa L)
352
مطالعه كاربرد بيوپليمرها در انتقال دارو با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
353
مطالعه كاربرد تايپوگرافي يرروي پوشاك بانوان مسلمان ايراني ﴿با تاكيد بر چاپ سيلك اسكرين﴾
354
مطالعه كاربرد تيوفانات متيل به عنوان قارچ زدا در حفاظت آثار كاغذي
355
مطالعه كاربرد جت آب به عنوان روش هيدروليكي حذف گرداب در آبگيرها
356
مطالعه كاربرد زبان هاي فارسي و تركي در شهرستان اردبيل و نير
357
مطالعه كاربرد زبان هاي فارسي و تركي در شهرهاي زنجان و ابهر
358
مطالعه كاربرد سبزمالاشيت و اورسئين به عنوان يك حامل در ساخت حسگرهاي غشايي نوري و پتانسيو متري
359
مطالعه كاربرد سيكلون¬هاي غبارگير به عنوان تغليظ كننده غبار
360
مطالعه كاربرد كامپيوتر در آموزش
361
مطالعه كاربرد نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم در بهبود مقاومت استحكام بخش پلي ونيل بوتيرال در برابر پوسيدگي سفيد چوب
362
مطالعه كاربرد نانوذرات پليمري در رهايش دارو با هدف درمان سرطان
363
مطالعه كاربرد هنر در درمان بخشي و سلامت رواني و جسماني خانواده (نمونه موردي تاثير هنرهاي كاربردي و تجسمي در پيشگيري و درمان اضطراب بارداري مراجعين نيمسال اول 93-94 مركز بهداشتي شمال تهران دانشگاه شهيد بهشتي
364
مطالعه كاربرد¬هاي نقاط كوانتومي با استفاده از تقريب جرم مؤثر، اثر اشتارك و جابه جايي لمب
365
مطالعه كاربردي اساطير شاخص شاهنامه فردوسي در تصويرگري كتاب كودك
366
مطالعه كاربردي در خصوص سيستمهاي رهايش دارو در بيماري پاركينسون
367
مطالعه كاربردي سيستم تعليق فعال درخودروهاي تركيبي الكتريكي
368
مطالعه كاركرد استعاره در آثار انيميشني پل دريسن
369
مطالعه كاركرد استعاره در آثار انيميشني پل دريسن
370
مطالعه كاركردهاي تربيتي تشكل هاي دانش آموزي در نظام آموزشي ايران
371
مطالعه كاريوتايپ 4 گونه از جنس Nepeta L. با نام N. bracteata, N.Scchacarata ,N.Bornmulerri, N.mahanensis
372
مطالعه كاريوتايپ و ريز ريخت شناسي دانه گرده درتعدادي از گونه هاي يكساله Silene در ايران
373
مطالعه كاريوتايپ4گونه از جنس...بانام.....
374
مطالعه كاريوتيپ و ريزريخت شناسي گرده در گونه هاي چندساله Sileneدر ايران
375
مطالعه كاريوتيپ، رفتار ميوزي و ناحيه سازمان دهنده هستك در گندم هاي اهلي، وحشي و ساختگي
376
مطالعه كاريوتيپي و الكتروفورزي و مورفولوژيك جمعيتهاي مختلف Festuca Arundinacea Schreb
377
مطالعه كاستي هاي ارائه خدمات كتابخانه اي كتابخانه هاي عمومي مشهد از ديدگاه كاربران
378
مطالعه كاسه انداختن پارچه هاي جين پنبه اي توليد شده تحتشرايط مختلف كشش نخ تار
379
مطالعه كالري ترونيك در اتصالات مولكولي
380
مطالعه كالريمتري برهمكنش آلبومين سرم انسان و ليزوزيم با ويتامين B6
381
مطالعه كامپوزيت هاي پليمري نيمه هادي حاوي افزودني هاي كربني هادي:اثر مشخصه هاي سامانه پليمري و افزودني بر گسترش ناحيه رسانائي
382
مطالعه كامپوزيت هاي سيماني با الياف يوكا
383
مطالعه كامل توربين گاز وطراحي وتحليل پره هاي توربين در Catia& Ansys
384
مطالعه كانسار مس، نيكل، كبالت و اورانيوم مسكني ﴿غرب انارك-ايران مركزي﴾
385
مطالعه كانه آرايي كانسنگ تيتانيم قره آغاج به روشهاي فيزيكي
386
مطالعه كانه زايي با استفاده از روش هاي زمين شيميايي، پرتوسنجي و دورسنجي بر روي ناهنجاري هاي 1K، 2K و 4K كانسار كالكافي، انارك (ايران مركزي)
387
مطالعه كانه سازي مس - موليبدن و دكرساني هاي وابسته در توده نفوذي كال كافي شمال شرق انارك
388
مطالعه كانه سازي مس - موليبدن و دگرساني هاي وابسته در توده نفوذي كال كافي ، شمال شرق انارك
389
مطالعه كاني زايي دكرساني و زون بندي كانيايي كانسار مس سريزد جنوب خاوري يزد
390
مطالعه كاني سازي دگرساني و نحوه تكامل سيالات كاني ساز در رخداد پلي متال منطقه چاقو شهرستان ملارد
391
مطالعه كاني سازي مس جار و اشتهارد كرج
392
مطالعه كاني سازي، دگرساني و ميانبارهاي سيال كانسار مس موليبدن پورفيري زفره، شمال شرق اصفهان
393
مطالعه كاني سازي، دگرساني و نحوه تكامل سيالات كاني ساز در رخداد پلي متال منطقه چاقو، شهرستان ملارد
394
مطالعه كاني سازي، دگرساني ونحوه تكامل سيالات كاني سازدرمنطقه كاني سازي پلي متال لك ، جنوب غرب بوئين زهرا، استان قزوين .
395
مطالعه كاني شناسي ، ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار آهن اسمالون مروست ، جنوب يزد
396
مطالعه كاني شناسي ، ژئوشيمي ونحوه تشكيل كانسار آهن گوزل دره (جنوب شرق زنجان )
397
مطالعه كاني شناسي و ژئو شيميايي در محدوده ذخاير سرب و روي وجين و انجيره تيران جهت تعيين رديابهاي ژئوشيميايي
398
مطالعه كاني شناسي و ژنر كانسار چشمه سفيد سبزوار استان خراسان رضوي
399
مطالعه كاني شناسي، ژئوشيمي و سيالات درگير كانسار سرب و روي و نقره شاكين
400
مطالعه كاهش تجمع زيستي نانوذرات اكسيد مس و روي با استفاده از اسيد هيوميك در كلزا (Brassica napus l)
401
مطالعه كاهش رطوبت ورقه هاي سير به شيوه ي الكتروهيدروديناميك و جريان هواي داغ
402
مطالعه كتاب فلسفه دوره متوسطه بر اساس مولفه هاي تفكر فلسفي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان
403
مطالعه كربنات هاي (دولوميت ها) سازند كنگان در ميدان گازي كنگان با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي
404
مطالعه كروموزومي تعدادي از نهاندانگان ايران
405
مطالعه كشت بافت ، شناسايي تركيبات اسانس بخشهاي هوايي و بررسي اثرات ضد ميكروبي گياه مريم گلي (Salvia multicaulis)
406
مطالعه كشت بافت و تحمل به نيكل در گياه Alyssum bracteatum در شرايط in vitro
407
مطالعه كشت مخلوط تاخيري باقلا وذرت در سامانه بي خاك ورزي
408
مطالعه كشش غلطكي و تاثير آن در پروسه ريسندگي پنبه اي
409
مطالعه كلاته كردن فلزات Mn,Cr,AI و Cd توسط تانن در ارقام سورگم
410
مطالعه كلان بافتي كاركردها و تأثير آن در تدريس خواندن و درك مفاهيم
411
مطالعه كلرينه كردن الاستومر بيوتيل از طريق اختلاط واكنش
412
مطالعه كلون هاي موز مقاوم شده به شوري با EC هاي مختلف در شرايط مزرعه (رقم والري )
413
مطالعه كمانش ديناميكي تير اويلر - برنولي تحت اثر نيروي ضربه اي
414
مطالعه كمانش و پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي تحت تاثير همزمان بار محوري و فشار جانبي يكنواخت
415
مطالعه كمانش ورق¬هاي كامپوزيتي داراي تقويت¬كننده به روش غيرخطي و روش اجزاي محدود
416
مطالعه كمپلكس شدن سه رنگ پيريميديني تازه سنتز شده با برخي يون هاي فلزي در حلال DMFو DMSO با استفاده از برنامه كامپيوتري HypSpec
417
مطالعه كمپلكس وزغ سبزدرفلات ايران
418
مطالعه كموتاكسونومي جنس Carthamus L. در ايران با استفاده از فلاونوئيدها
419
مطالعه كموسيستماتيك گونه Euphorbia macrostegia Boiss با استفاده از تري ترپن ها
420
مطالعه كموسيستماتيك گونه Euphorbia osyridea Boiss با استفاده از دي ترپن ها
421
مطالعه كمي تاثير اندركنش خاك - سازه در ضريب رفتار ساختمان بتني با سيستم دوگانه قاب خمشي و ديوار برشي
422
مطالعه كمي گستره تراوش برخي عناصر سنگين در خاك پيرامون انباشتگاه پسماند شهر كرمانشاه
423
مطالعه كنترل Asprgillus Flavus توكسين زاي پسته توسط گونه هاي Trichoderma
424
مطالعه كنترل كننده هاي Pid و روش هاي طراحي آنها براي كاربردهاي مختلف
425
مطالعه كهولت تركيب پليمري پرانرژي بر پايه HTPB با استفاده از روشهاي TGA/DSC
426
مطالعه كوانتومي اثر پل مزدوج رنگدانه سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
427
مطالعه كوانتومي بر هم كنش نانو ذرات پليمري سيتريك اسيد و اتيلن گليكول با داروهاي ضد ايدز از نوع مشتقات استاميدي
428
مطالعه كوانتومي برهم كنش نانو ذرات پليمري سيتريك اسيد و اتيلن گليكول با داروهاي ضد ايدز از نوع مشتقات استاميدي
429
مطالعه كوانتومي برهمكنش اسيد امينه هاي هيستيدين و تيروزين با نانو قفس هاي N12.B12 و N12.B12 داپ شده
430
مطالعه كوانتومي خواص اپتيكي تركيب NaBr با استفاده از نظريه تابعي چگالي
431
مطالعه كوانتومي دستگاه استاديوم
432
مطالعه كوانتومي دستگاه استاديوم دوار
433
مطالعه كوانتومي فعاليت شيميايي مشتقات ايزوكسازول و برهم كنش انها با اسيد امينه فنيل الانين
434
مطالعه كوانتومي فعاليت ضد باكتري مشتقات جديد از پيرازولوپير يميدين
435
مطالعه كوانتومي مشتقات 3-هتروآريل استخلاف شده 3-[(پروپ 2- انيل اكسي)(تيوفن 2- ايل متيل )پيريدين ] به عنوان داروي ضد سرطان و برهم كنش C24آنها با نانوالماس
436
مطالعه كوانتومي نك زنجيره هاي تلوريوم
437
مطالعه كودهاي ازته و اثرات شيمي و زيست محيطي ناشي از مصرف آن ها
438
مطالعه كونتومي بر همكنش اسيد امينه هاي هيستيدين و تيروزين با نونو قفس هاي N12. B 12.B12 N12 داپ شده
439
مطالعه كيفي تجربه اجتماعي دختران از پياده روي در شهر يزد
440
مطالعه كيفي عوامل بستر ساز درگزينش شغل كشاورزي توسط جوانان روستايي مورد مطالعه دهستان حسن آباد
441
مطالعه كيفي و كمي تركيبات سيمان به روش فروشكست القايي ليزري
442
مطالعه كيفيت انعطاف پذيري در معماري مسكوني (ارائه الگوي مسكن انعطاف پذير در شهر يزد )
443
مطالعه كيفيت برنامه هاي درسي دوره هاي آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از ديدگاه دانشجويان
444
مطالعه كيفيت پارچه هاي پيراهني در رابطه با دوخت و دوز
445
مطالعه كيفيت زندگي در محلات شهر يزد و رابطه آن با سلامت عمومي و دينداري: تدوين و اجراي بسته آموزشي جهت ارتقاء سلامت عمومي
446
مطالعه كيفيت زندگي زناشويي بر اساس تركيبات مختلف فاصله سني زوجين
447
مطالعه كيفيت عناصر برنامه درسي دوره يادگيري الكترونيكي و رابطه آن با رضايتمندي تحصيلي در دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه پيام نور - واحد تهران جنوب
448
مطالعه كيفيت عناصر برنامه درسي دوره يادگيري الكترونيكي و رابطه آن با رضايتمندي تحصيلي در دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه پيام نور- واحد تهران جنوب
449
مطالعه كيفيت و فرآيند نظارت والدين بر استفاده فرزندان از فضاي مجازي
450
مطالعه كيفيت وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاههاي دولتي ايران بر مبناي طراحي سيستم استتناج فازي و ارائه سيستم كاربردي
451
مطالعه كينتيك جذب نيكل در چند گونه بيش انباشتگر نيكل جنس آليسوم
452
مطالعه كينتيكي آنزيم سوكراز مخمر و تاثير عوامل دارويي بر آن
453
مطالعه گاما- ابرساختارهاي جبري و ارتباط آن‌ها با مجموعه ‌هاي نرم
454
مطالعه گاه شناسي درختي دو نمونه ساز تار مربوط به اواخر دوره ي قاجار و اوايل دوره پهلوي متعلق به موزه موسيقي اصفهان
455
مطالعه گذار فاز كوانتومي در مدل هاي توپولوژيك با استفاده از تبديلات يكاني پيوسته اختلالي
456
مطالعه گذار فاز كوانتومي در مدل هايزنبرگ و مدل آيزينگ كوانتومي در حضور ميدان عرضي ، با روش بسط سري ها
457
مطالعه گراف مدول هاي فازي
458
مطالعه گراف ناجابجائي وابسته به يك گروه
459
مطالعه گراف نظير يك گروه غير ابلي
460
مطالعه گرافيك ديزاين انسان محور با تمركز بر آثار مؤسسات تبليغاتي آي دي او، آگيلوي و واي ¬اند آر
461
مطالعه گرايشهاي موضوعي مقالات مديريت دانش در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي با رويكرد تحليل استنادي
462
مطالعه گردابه‌هاي اپتيكي گره‌خورده
463
مطالعه گرده شناسي هوايي اسلام آباد غرب
464
مطالعه گرماي ويژه در زنجيره ي xxz اسپين-2/1 در حضور ميدان عرضي
465
مطالعهٔ گروه‌ها با زيرگروه‌هاي خودمركزي‌ساز خاص
466
مطالعه گروههاي بازنويسي پذير
467
مطالعه گسترش فعاليتهاي كيفي در بهبود كيفيت پارچه هاي پيراهني
468
مطالعه گفتمان شمايل‌نگاري در ايران با تاكيد بر شمايل‌هاي معاصر (نمونه موردي نوجواني پيامبر(ص))
469
مطالعه گفتمان فمنيستي خانه عروسك و هدا گابلر اثر هنريك ايبسن
470
مطالعه گفتماني تأثيرات فرهنگ ديني در فرش دوره قاجار
471
مطالعه گليكوزيله شدن غيرآنزيمي (Glycation) ايمنوگلوبولين G انساني (Invitro) و تاثيرش در ميان كنش آن با Anti-lgG
472
مطالعه گليم خوزستان
473
مطالعه گليم فرش سيرجان و به بافي يك نمونه از آن
474
مطالعه گليم نيشابور و به روز اوري طرح و نقش آن
475
مطالعه گونه شناختي نقوش مفرغ هاي لرستان
476
مطالعه گونه موسيقايي مجلسي در سنندج در بستر مردم شناسي
477
مطالعه گونه هاي مختلف فوزاريوم روي ميزبان هاي پياز، سيب زميني و لوبيا در منطقه فريدن اصفهان
478
مطالعه گياه شناسي مردمي (اتنوبوتاني)منطقه طبس
479
مطالعه گياه شناسي مردمي منطقه (اتنوبوتاني )دهستان زارم رود شهرستان نكا مازندران
480
مطالعه گياه شناسي مردمي منطقه دلارستاق بخش لاريجان شهرستان آمل استان مازندران
481
مطالعه گياه شناسي مردمي منطقه دلارستاق بخش لاريجان شهرستان آمل استان مازندران
482
مطالعه گياه‌شناسي بومي دهستان چهاردانگه، شهرستان ساري، استان مازندران
483
مطالعه گياه‌شناسي بوميدهستان چهاردانگه، شهرستان ساري، استان مازندران
484
مطالعه گيت كوانتومي براساس خواص نوري نانوساختارهاي نيمرسانا
485
مطالعه لاك پشت هاي خانواده تستودينيده (Testudinidae) واميديده (Emydidae) در نواحي غربي و جنوبي ايران
486
مطالعه لاين هاي هاپلوييد مضاعف شده كاملينا از نظر صفات مورفولوژيك، پروفايل اسيدهاي چرب و ماركرهاي مولكولي
487
مطالعه لاينهاي هاپلوييد مضاعفشده كاملينا از نظر ويژگيهاي بيوشيميايي و مولكولي
488
مطالعه لايه هاي مرزي ايجاد شده در يك ميكروكانال با جداكننده Y شكل در شرايط لغزشي و تاثير آن بر روي جريان خروجي
489
مطالعه لايه هاي مرزي ايجاد شده در يك ميكروكانال با جداكننده Yشكل در شرايط لغزشي و تاثير آن بر روي جريان خروجي
490
مطالعه لايه هاي نانو اپتيكي با ضريب شكست نزديك به هوا و ويژگي آنها
491
مطالعه لنگرگاه‌هاي مسير شغلي در نوجوانان و مقايسه تأثير مشاوره شغلي مبتني بر آن با مشاوره شغلي مبتني بر رويكرد سازه گرايي بر برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و انطباق‌پذيري مسير شغلي نوجوانان
492
مطالعه ليپيدهاي موجود در بذر گياه ارغوان
493
مطالعه ليتوژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي ﴿منطقه هراز﴾و كاني سنگين در مقياس 1:25000
494
مطالعه ليگنين ديو كسان و ليگينين يورگمن صنوبر )Populus nigra( و سرو )cupressus sempervirens( با استفاده از روش DFRC و فنون اسژكتروسكژي و تعيين برخي از تفاوتهاي ساختاري آنها , The study of dioxane lignin and bjorkman lignin of populus and cupressus sempervirens using DFRC and sepectroscopy methods and determination of their some structural differences
495
مطالعه ليگنين ديوكسان و ليگنين يوركمن صنوبر)argin sulupoP(و سرو )snerivrepmes susserpuC( با استفاده از روش CRFD و فنون اسپكتروسكپي و تعيين برخي از تفاوتهاي ساختاري آنها
496
مطالعه لينوبايواستراتيگرافي و ميكروفاسيس سازند شهبازان شرق كهرو جنوب شهركرد
497
مطالعه ماده نوكلئوني نامتقارن در جعبه دوره اي
498
مطالعه ماگماتيسم توده گرانوديوريتي منطقه جنوب قروه (كردستان)
499
مطالعه مايع هاي يوني اسيدي برونستد N- متيل پيروليدونيوم و مورفولينيوم هيدروژن سولفات و كاربرد آن ها در سنتز برخي تركيب هاي آلي
500
مطالعه مباني انسان شناسي و معرفت شناسي نظام آموزش از دور
501
مطالعه مباني فلسفي- آموزشي مناسك حج و ميزان بهره‌برداري زائران از انجام اين فرايض
502
مطالعه مباني فلسفي تربيتي ديدگاه امام علي (ع ) با تاكيد بر محور انسان شناسي و دلالت هاي تربيتي آن در آموزش از راه دور
503
مطالعه مباني معرفت شناختي نظريه ارتباط گرايي زيمنس و ارائه الگويي در آموزش از دور
504
مطالعه مباني نظري سنسورهاي فشار نيمه هادي و ارائه طرح نمونه ساخت اين نوع سنسور
505
مطالعه مبردهاي نوين با ديدگاه حفظ محيط زيست
506
مطالعه مبناي تعهد قراردادي در حقوق ايران و فرانسه
507
مطالعه متابوليت هاي ثانويه و بيان ژن هاي مسير فنيل پروپانوئيد و آنتي اكسيدان هاي آنزيمي گياه بومادران در شرايط تنش خشكي
508
مطالعه متابوليت هاي گياه استويا( Stevia rebaudiana bertoni )در شرايط درون شيشه اي و طبيعي با استفاده از گاز كروماتوگرافي -طيف سنجي جرمي( GC-MS)
509
مطالعه متابوليسم‌به‌همراه در تخريب‌زيستي پارانيتروفنول(PNP) توسط سلول تثبيت يافته رالستونيا يوتروفا (بركلسيم-آلژينات، لوفا) با استفاده از يك راكتور بستر ثابت
510
مطالعه متابونوميكس بيماري فنيل كتونوري در سرم خون نوزادان به كمك طيف سنجي ان ام آر
511
مطالعه متابونوميكس پروفايل متابولوم بيماري مولتيپل اسكلروزيس به كمك طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته
512
مطالعه متابونوميكس پروفايل متابولوم سندرم متابوليك
513
مطالعه متعين‌هاي فرهنگي – اجتماعي موثر بر اعتماد به تلويزيون با تاكيد بر برنامه‌هاي شبكه استاني كردستان
514
مطالعه متغيرهاي موثر در بكارگيري روش تدريس اكتشافي در دروس علوم و رياضي پايه چهارم ابتدايي نواحي 1 و 2 اردبيل در سال تحصيلي 87-86
515
مطالعه مجراي توليد مثلي مار زنجاني Vipera albicornuta ماده قبل از خواب زمستاني
516
مطالعه مجموعه زيستي 3 روستاي (هفتشويه،بهاران و مورنان)
517
مطالعه مجموعه زيستي روستاي ايچي
518
مطالعه مجموعه زيستي روستاي جاجا
519
مطالعه محاسبات كوانتومي روي برهمكنش هاي پيوند هيدروژني بين جفت ساختارهاي داروي ضد سرطان فلوئورويوراسيل
520
مطالعه محاسباتي اثر استخلاف فلوئور بر خواص ساختاري و طيفي تركيب اكسي‎لوسيفرين و نقش آن در فرآيند زيست‎تابي
521
مطالعه محاسباتي اثرات مشاركتي و استخلاف بر قدرت و ماهيت پيوندهاي هيدروژني N…HF…Hدر كمپلكس¬هاي S- تري آزين
522
مطالعه محاسباتي با روش DFT
523
مطالعه محاسباتي با روش DFT : الف) تاثير دوپه شدن "كربن" برپارامترهاي NMR در نانو لوله هاي بور فسفيد. ب) بررسي جذب فيزيكي گاز آرسين بر نانو لوله بور فسفيد.
524
مطالعه محاسباتي با روش DFT : الف) تاثير دوپه شدن حلقه ي "دي بورينين" بر پارامترهاي NMR در نانو لوله هاي بور - نيتريد. ب) بررسي شكافتگي انرژي تركيبات حلقوي چهار عضوي دو ظرفيتي3،1 - دي بوراتان -2- ايليدن و آنالوگ هاي سنگين تر آن از گروه 14.
525
مطالعه محاسباتي با روش DFT : بررسي انرژي جذب گاز سومان روي فولرن هاي 34 كربني
526
مطالعه محاسباتي با روش DFT : بررسي انرژي جذب گاز سومان روي فولرن هاي 34 كربني
527
مطالعه محاسباتي با روش نظريه تابعي چگالي DFT :تاثير دوپه شدن بور،نيتروژن بر پارامترهاي NMR در نانولوله كربني (0،6)
528
مطالعه محاسباتي با روش نظريه تابعيت چگالي (DFT) : تاثير دو په شدن "ديسيلين" بر پارامترهاي NMR در نانو لوله هاي بور - نيتريد
529
مطالعه محاسباتي بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانو لوله هاي كربني تغيير شكل يافته
530
مطالعه محاسباتي بر روي خواص مكانيكي و الكتريكي نانولوله هاي بورنيتريد تك ديواره بر اثر تغيير ساختار
531
مطالعه محاسباتي برخي مشتقات 2- اكسو 3- سيانو پيريدين ها
532
مطالعه محاسباتي برخي مشتقات 2- اكسو 3- سيانو پيريدين‌ها
533
مطالعه محاسباتي برهمكنش داروي سيس پلاتين با نانو صفحه بور نيتريد
534
مطالعه محاسباتي برهمكنش داروي سيس پلاتين با نانو صفحه بورنيتريد
535
مطالعه محاسباتي به روش DFT بررسي پايداري حالت يكتايي و سه تايي در تركيب 5 يا 4 هالو [3و1] تيازول 2 - ايليدن و آنالوگ هاي سنگين تر آن ازگروه 14)b جذب گاز فسژن بر سطح نانولوله نيتريد بور
536
مطالعه محاسباتي تعدادي از دو كاتيوني هاي دو اتمي و مطالعه آزمايشگاهي يونش نوري دو اتمي هاي ArNe, Ar2
537
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي .. بر روي نانو مخروط بورنيتريد جايگزين شده با جايگاه فعال كلروفيل متالوپورفين
538
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي CO و 2 CO بر روي نانومخروط كربني دوپه شده با پورفيرين هاي روي و منيزيم
539
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي CO و H2 بر روي نانوكان كربني دوپه شده با فتالوسيانين هاي روي و منيزيم
540
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي CO و H2 بر روي نانومخروط بورنيتريد دوپه‌شده با فتالوسيانين هاي آهن و ليتيم(M.Sc)
541
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي O2 و CO و CO2 بر روي پورفيرين هاي مس و منيزيوم جايگزين شده روي فولرن C70
542
مطالعه محاسباتي جذب گازهاي آلاينده هوا بر روي نانو مخروط بورنيتريد جايگزين شده با متالوپورفيرين
543
مطالعه محاسباتي مقايسه اي آهن و منيزيم گنجانده شده در پورفيرين جايگزين شده در فولرن C82 و بر همكنش آن ها با مولكول هيدروژن
544
مطالعه محاسباتي نانو صفحات آلومينيوم نيتريد نقص دار به عنوان آند براي باتري هاي سديمي
545
مطالعه محاسباتي نانو صفحات آلومينيوم نيتريد نقص دار به عنوان آند براي باتري هاي سديمي
546
مطالعه محاسباتي نانوساختارها جهت كاربرد در الكترود آند باتري‌هاي يون-ليتيم
547
مطالعه محاسباتي و نظري برهمكنش داروي ضد سرطان "پني سيلامين" ونانو ساختارهاي كربني در فاز گازي و حلال:تجزيه و تحليل nmr,nqr,nbo
548
مطالعه محاسبه اي روي پايداري و خواص هتروديمرهاي نيتروژن تريفلوئورايد(NF3) با HXO (X=N,S)
549
مطالعه محتواي عكس هاي خبري آيين هاي عزاداري محرم سال 1393 در ايران
550
مطالعه محرك هاي مؤثر بربازاريابي ويروسي وتاثير آن بر آگاهي و نگرش نسبت به برند
551
مطالعه محرك‌هاي بازاريابي كارآفرينانه و تأثير آن بر عملكرد سازمان
552
مطالعه محله سرباغ شيراز و ساماندهي گذر و بازارچه سرباغ
553
مطالعه محيط رسوبي نهشته هاي آواري واحد تحتاني (بخش گلكان) و فوقاني (بخش قدير) سازند نايبند، ترياس پسين (نورين- رتين)، در برش ديـزلو (شمال شرق اصفهان)
554
مطالعه مدار LINE ديجيتالي و طرح بلاك دياگرام آن با خواندن وضعيت مشتركين و بررسي نرم افزار مربوطه
555
مطالعه مدل تكتونيكي كاني زائي مس جنوب خراسان
556
مطالعه مدل سازي واكنش رفرمينگ خشك متان در پلاسماي اتمسفري
557
مطالعه مدل هاي آميخته فرايند دريكله براي برازش منحني
558
مطالعه مدل هاي فيزيكي موج شكن سلولي ژئوسينتتيكي تحت بار امواج در فلوم
559
مطالعه مدل هاي يادگيري تركيبي رايج وارايه الگوي مناسب جهت آموزش عالي از دور ايران (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور)
560
مطالعه مدل هايزنبرگ بر روي شبكه ي لانه زنبوري دو لايه ي منگنايت(Bi3Mn4O12(NO3
561
مطالعه مدلهاي جهان غشائي در نظريه ريسمان
562
مطالعه مدلهاي كانال و شبيه سازي عملكرد مخابرات همكارانه ماهواره اي با رله AF زميني
563
مطالعه مدهاي درآمد ، حصار و منصوري در دستگاه چهارگاه ﴿ رديف ميرزا عبدالله ﴾
564
مطالعه مدهاي درآمد، حصار و منصوري در دستگاه چهاگاه ﴿ رديف ميرزاعبدالله ﴾
565
مطالعه مدول هاي دوري روي حلقه هاي ساده
566
مطالعه مدول هاي كوهمولوژي موضعي از مرتبه بالا
567
مطالعه مدول هاي همولوژي موضعي تعميم يافته نمايش پذير
568
مطالعه مديريت آموزشي در مدارس علميه پسرانه شهر قم
569
مطالعه مديريت استعداد و ارتقا عملكرد سازماني كاركنان اداره آموزش و پرورش شهركرج
570
مطالعه مديريت تجهيزات و وسايل پزشكي در سطح بيمارستان ها در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي بيمارستان ها در ايران
571
مطالعه مديريت تحول سازماني در دانشگاه هاي شهرستان بهبهان
572
مطالعه مديريت مكانيزاسيون در خرده مالكيت﴿مطالعه موردي در باغات سميرم﴾
573
مطالعه مديريت منابع انساني در سازمان ها و چگونگي روند پيشرفت مديريت سازمان ها از بدو شروع تا كنون
574
مطالعه مرجان هاي سازند مبارك در برش تويه دروار ﴿البرز شرقي جنوب غرب دامغان﴾
575
مطالعه مردم شناختي آداب و رسوم ازدواج در بين مردم عرب شهر رامشير
576
مطالعه مرفولوژي وتاكسونومي جنس . Secale L درايران
577
مطالعه مرفولوژي وهيستو شيمي دستگاه توليد مثل ، Asaccus elisae )جكوي انگشت برگي ورنر( نروماده وارتباط آن با فصول مختلف سال
578
مطالعه مرگ وزندگي در اشعار خيام بارويكرد نشانه شناسي در سفال
579
مطالعه مروري سيستماتيك پيرامون ابعاد و ويژگي هاي هوبت ايرانيان خارج از كشور
580
مطالعه مروري نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان پايه استري با نانو ذرات (گرافن و گرافن اكسايد)
581
مطالعه مزايا و معايب بكارگيري فسفات در بويلرهاي فشار بالاي نيروگاهي و بررسي امكان بهينه سازي رژيم فسفات زني
582
مطالعه مزاياي ناشي از اجراي مهندسي همزمان در پروژه هاي كشور و ارائه مدلي جهت اجراي اين روش در
583
مطالعه مزاياي ناشي از اجراي مهندسي همزمان در پروژه هاي كشور و ارائه مدلي جهت اجراي اين روش در صنعت خودرو
584
مطالعه مسئله باز كردن يك رنجير چند ضلعي با حفظ ساده بودن
585
مطالعه مسئله تعادل و شبه تعادل
586
مطالعه مسئله كوشي براي بعضي معادلات ديفرانسيل كسري با مشتقات كسري ريمان -ليوويل
587
مطالعه مسائل تعادل تركيبي و شبه تعادل با كاربرد آنها در شرايط بهينگي
588
مطالعه مسائل شبه تعادل بدون فرض يكنوايي تعميم يافته ومسائل شبه تعادل با فرض يكنوايي تعميم يافته
589
مطالعه مسائل شبه تعادل برداري تعميم يافته ومسائل شبه تعادل برداري متقارن
590
مطالعه مسائل مقدار مرزي با شرايط ضد متناوب
591
مطالعه مسائل نابرابري هاي شبه تغييراتي وكاربردهاي آن
592
مطالعه مساله تعادل و ارتباط آن با مساله كوچكترين عنصر در يك شبكه باناخ
593
مطالعه مسايل تعادل برداري ضعيف وپارامتريك
594
مطالعه مسكن شهري در قالب طراحي آپارتمان مسكوني در تهران
595
مطالعه مسير مولكولي القاي آپوپتوز توسط داروي ايبوپروفن در رده ي سلولي AGS
596
مطالعه مشتقات آيدوآزايد به عنوان سينتون هاي مفيد براي ساختن هتروسيكل هاي پنج عضوي حاوي نيتروژن
597
مطالعه مشخصات I-V و ‍‍C-V ديود شاتكي تهيه شده از كوپليمرهاي هتروسيكل
598
مطالعه مشخصات ژئوتكنيكي آبرفت هاي مسير خط 2 قطار شهري تبريز با استفاده از آزمايشات پرسيومتري
599
مطالعه مشخصات قوس الكتريكي و طراحي سيستم قوسي بدون مذاب
600
مطالعه مشخصه رفتاري سلول هاي فتوولتاييك چند اتصالي تحت تابش و دماي متغير
601
مطالعه مشخصه‌هاي امواج ناشي از باد در درياي عمان با استفاده از مدل عددي
602
مطالعه مشكلات تربيتي دانش آموزان از ديد گاه مديران و مشاوران مدارس راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
603
مطالعه مشكلات تربيتي دانش آموزان از ديدگاه مدير و معلمان مدارس راهنمايي شهرستان آزادشهر
604
مطالعه مشكلات تربيتي دانش آموزان دوره متوسطه از ديد مشاوران ومديران شهرستان گنبد
605
مطالعه مشكلات كيفيت توان در يك ريزشبكه سه فاز سه سيمه و چهار سيمه در شرايط جزيره ايي و متصل به شبكه
606
مطالعه مشكلات ومحدوديت هاي توريسم روستايي استان كرمانشاه
607
مطالعه مضمون ذبح اسماعيل در نگارگري ايران و عثماني سده 8 تا 13 ه.ق
608
مطالعه مطلوبيت شيوه مرسوم ارزشيابي اساتيد و ارائه الگوي مناسب براي نظام آموزشي دانشگاه پيام نور
609
مطالعه معادلات تحولي با مشتقات كسري ريمان - ليويل تعميم يافته
610
مطالعه معادلات ديفرانسيل تصادفي روي منيفلدها و كاربردهاي آن
611
مطالعه معادلات ديفرانسيل كسري و وجود جواب آن ها
612
مطالعه معادلات سينيتيكي و مدلهاي رياضي تعيين نسبت هاي واكنش پذيري (r1 و r2) مونومرها در سيستم هاي مختلف كوپليمر شدن و تعيين r1 و r2 براي سيستم كوپليمر شدن استايرن -بوتيل اكريلات
613
مطالعه معادله ديفرانسيل هيل و كاربردهاي آن
614
مطالعه معايب تله اي بلوري به روش رخداد همزماني برخي از فرايندهاي تحريكي حرارتي در تركيبات گروههاي VI -II
615
مطالعه معلم ،شاگردومحتواي آموزشي ازمنظر فرانوگرايي
616
مطالعه معماري بومي و جديد شهر بوشهر بر اساس شرايط اقليمي
617
مطالعه معيار ريز كردن شبكه به منظور كاهش خطاي محاسباتي در روش حجم محدود
618
مطالعه معيارها براي كلاس 1 يا 2 بودن يك گراف
619
مطالعه معيارهاي طراحي ايمپلنت دنداني با استفاده از مدل سازي اجزاء محدود، روش بهينه سازي و تكنيك هاي آزمايشگاهي
620
مطالعه مغناطش دستگاه هاي ابر رساناي چند نواره و آثار سطحي
621
مطالعه مغناطيسي و الكترو مغناطيسي در تشخيص گسلها و كاربرد آنها روي گسل صحنه
622
مطالعه مفاهيم اساطيري درنقوش پارچه ها وبافته هاي دوره ساساني
623
مطالعه مفاهيم تذهيب هاي قرآني با تاكيدبر سه قرآن دوره ي فوي موزه آستان قدس رضوي
624
مطالعه مفاهيم تكنولوژي گروهي و توليد بر مبناي سلولهاي توليدي و كاربرد آن در توليد قواي محركه خودرو
625
مطالعه مفهوم فضا در نگارگري ايراني
626
مطالعه مقا يسه اي نشانگرهاي استرس اكسيداتيو و پروفايل آنتي اكسيدانتي در بيماران گلوكوم و افراد سالم
627
مطالعه مقابله اي رشد مهارت نوشتاري در فراگيران ايراني زبان انگليسي براساس نوع بازخورد دريافتي توسط مربي، همكلاسي و تارنما
628
مطالعه مقالات فارسي مستخرج از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي در ايران با استفاده از فنون كتابسنجي
629
مطالعه مقاومت CBR بر روي ماسه تسليح شده با تريشه موكت
630
مطالعه مقاومت به Ca/Mg و نيكل خاك در گياه سرپنتين Alyssum inflatum Nyar
631
مطالعه مقاومت به تنش شوري در ريشه‌‌تراريخت حاوي ژن‌هاي AUX1 و AUX2 در گياه تنباكو Nicotiana rustica) و(Nicotiana plumbaginifolia
632
مطالعه مقاومت جريان و بررسي پروفيل قائم سرعت در بازه هاي پله-گوداب در رودخانه هاي كوهستاني
633
مطالعه مقاومت خمشي و ضربه‌اي كامپوزيت پليمري ساندويچي ساخته‌شده با پارچه هيبريد شيشه/پلي‌استر سه‌بعدي تاري-پودي
634
مطالعه مقاومتهاي انتقال جرم چندجزئي در فرآيند ريفرمينگ متان، بخارآب با استفاده از روش استفان-ماكسول در مدل شبكه حفره رندم
635
مطالعه مقايسه اي اثر فرمهاي يوني Cr3+ و Cr6+ در رشد گياه ذرت )Zea mays(
636
مطالعه مقايسه اي اثرات فيلم هاي كيتوزان و ژلاتين حاوي عصاره متانولي انار،...
637
مطالعه مقايسه اي اثرات ليدوكائين و كلونيدين در تخفيف افزايش فشار داخل چشم بدنبال لارينگوسكوپي و انتوباسيون
638
مطالعه مقايسه اي از چكيده هاي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان ايراني در برابر دانشجوياني كه در ئانشگاههاي انگليسي زبان تحصيل كرده اند.
639
مطالعه مقايسه اي استحكام خمشي و نهايي ورقهاي آلومينيومي تقويت شده با قابهاي ثابت و مطلق
640
مطالعه مقايسه اي استراتژي هاي صحبت كردن زبان آموزان سطح متوسطه تك زبانه و دوزبانه ايراني
641
مطالعه مقايسه اي باور و رفتار بهداشتي در مورد خودآزمايي بيضه در كاركنان اموردرماني و اداري مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
642
مطالعه مقايسه اي بر روي استفاده از وسايل كمك آموزشي در مؤسسات آموزش زبان انگليسي و مدارس ايران
643
مطالعه مقايسه اي بر روي استفاده از وسايل كمك آموزشي در موسسات آموزش زبان انگليسي و مدارس ايران
644
مطالعه مقايسه اي برداشت بيماران و پرستاران از كيفيت خدمات پرستاري و مراقبت هاي پزشكي.....
645
مطالعه مقايسه اي بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت زناشويي در بين زنان همسر دار شهر دهدشت در سال 1394
646
مطالعه مقايسه اي برروي پياده سازي استراتژيهاي جستجوي كلي وجستجوي موضوعي بصورت سنتي وباوجودرايانه درمهارت خواندن , A Comparative Study of CALL-based vs. Traditional Skimming and Scanning Strategies for Reading
647
مطالعه مقايسه اي برنامه درسي (عنوان و محتوا) دوره كارشناسي رشته شيمي در دانشگاههاي ايران و چند دانشگاه معتبر منتخب جهان و ارائه الگوي مناسب براي به روزسازي برنامه ها
648
مطالعه مقايسه اي بين طراحي الاستيك ،صلب - پلاستيك ،الاستيك - پلاستيك قابهاي صلب فلزي دو بعدي
649
مطالعه مقايسه اي بين عملگرد الگوريتم هاي مختلف تصحيح توپوگرافي داده هاي چند طيفي ماهواره اي با تاكيد بر آلتراسيون هاي معدني
650
مطالعه مقايسه اي بين فرآيندهاي شناختي ذهن انسان و فرآيندهاي مشابه بازسازي شده در ابزارهاي تكنولوژيك
651
مطالعه مقايسه اي تاثير ارجاعات داخل متن و پايان متن بر روي درك مطلب و سرعت خواندن ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي , A Comparative Study of the Differential Effect of In-text and End-of-text Reference Citation on Reading Comprehension and Speed among Iranian EFL Learners
652
مطالعه مقايسه اي تاثير دانه بندي سنگدانه بر رفتار مقاومت در برابر گسترش ترك مود I مخلوط هاي SMA و HMA
653
مطالعه مقايسه اي تاثير سركه سيب، خرما و بالزاميك بر بافت كبد ر‌ت‌هاي چاق
654
مطالعه مقايسه اي تثبيت خاك هاي ريز دانه به كمك سيمان و آهك و الياف طبيعي و مصنوعي
655
مطالعه مقايسه اي ترتيب گره اي اجزاء محدود
656
مطالعه مقايسه اي تركيبات شيميايي اسانس ريزوم سه جمعيت گياه دارويي وج (Acorus Calamus)
657
مطالعه مقايسه اي تركيبات شيميايي اسانس ريزوم سه جمعيت گياه دارويي وج (Acorus Calamus)
658
مطالعه مقايسه اي تعيين كننده هاي رفتارهاي خود مراقبتي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (MS)در دو اجتماع حمايتي آ«لاين و آفلاين با رويكردي تركيبي
659
مطالعه مقايسه اي تغييرات هيستومورفولوژي تخمدان پلي كيستيك درموش پس ازتيمار با Ý كلوميفن سيترات ، اسپيرونولاكتون ، متفورمين ، قرص هاي ضد بارداري وويتامين D
660
مطالعه مقايسه اي جذب سطحي بيسفنول در نمونه هاي آبي با استفاده از نانو ذرات كبالت فريت و كبالت فريت اصلاح شده با گرافن اكسيد
661
مطالعه مقايسه اي حذف رنگ هاي , Brilliant green Eosin yellowish از نمونه هاي آبي با استفاده ازنانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با مايع يوني
662
مطالعه مقايسه اي حمام هاي گنجعليخان و ابراهيم خان متعلق به دوره هاي صفويه وقاجار در كرمان از لحاظ فرم معماري ، شيوه ساخت ، عملكرد و تزئينات
663
مطالعه مقايسه اي خاصيت ضد باكتريايي عصاره ريزوم وبرگ (Acorus calamus( Acoraceaeدر ايران
664
مطالعه مقايسه اي خشك كردن گوجه فرنگي با روش هاي سنتي و خورشيدي با همرفت طبيعي
665
مطالعه مقايسه اي خواص پيوندي ايزوفلاونوئيد دايدزئين با گونه هاي مختلف ژنتيكي بتالاكتوگلوبولين
666
مطالعه مقايسه اي ديدگاه پرستاران و بيماران در مورد نيازهاي اساسي بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه قلبي مراكز آموزشي درماني استان گيلان سال 78-77
667
مطالعه مقايسه اي رفتار خوردگي كربن استيل در برخي محلولهاي نانو كلوئيد با مخلوط آب / اتيلن كليكول وجايگزيني اتيلن كيليكول با نانوكلوئيد
668
مطالعه مقايسه اي روشهاي علم سنجي پژوهش هاي داخلي و خارجي و ارايه مدلي براي مطالعات سنجشي
669
مطالعه مقايسه اي روشهاي مختلف افزار دامنه هاي اجزاء محدود
670
مطالعه مقايسه اي روشهاي مختلف حمل و نقل در مسير جزيره قشم و بندرعباس
671
مطالعه مقايسه اي ساختار سياسي، اجتماعي و مالي القاعده و داعش: تبيين دلايل و پيامدهاي تحول در ساختار گروه هاي تروريستي
672
مطالعه مقايسه اي سياست خارجي ايالات متحده آمريكا و اتحاديه ي اروپا در خليج فارس (2005-1990)
673
مطالعه مقايسه اي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و تركيه در قبال تحولات مصر و سوريه﴿2012-2010﴾
674
مطالعه مقايسه اي شبكه هاي دو لايه اي و سه لايه اي بهينه سازي شده
675
مطالعه مقايسه اي محتواي وب سايت كتابخانه هاي عمومي جهان و ايران و ارائه پيشنهاداتي براي طراحي وب سايت هاي مناسب
676
مطالعه مقايسه اي مدل هاي مناسب و تعيين يك مدل جهت پيش بيني تقاضاي برق و كاربرد آن جهت اندازه گيري كشش تقاضا در بخش هاي گوناگون اقتصادي (با تاكيد بر شبكه برق آذربايجان )
677
مطالعه مقايسه اي مفهوم از خود حرفه اي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در ابتدا و انتهاي دوره كارآموزي در عرصه سال 77-76
678
مطالعه مقايسه اي مورفولوژي لوله گوارش درسوسمارهاي همه چيزخوار(laudakia nupta) وسوسمارهاي حشره خوار (Trapelus lessnae)
679
مطالعه مقايسه اي مورفولوژي و هيستوشيمي لوله گوارش در خفاشهاي حشره خوار جنس Rhinolophus و Rhinopoma و ميوه خوار جنس Rousettus
680
مطالعه مقايسه اي ميزان اضطراب اينترنتي دانشجويان مركز آموزش هاي مجازي دانشگاه اصفهان در فرآيند اطلاع يابي
681
مطالعه مقايسه پرتو ها و بسته بندي بر روي مواد تشكيل دهنده و زمان نگه داري خرماي زاهدي و مضافتي
682
مطالعه مقايسه شادكامي ، تاب آوري و انگيزه پيشرفت دانش آموزان پايه اول متوسطه شهرستان دره شهردر خانواده هاي با عملكرد بالا با عملكرد پايين
683
مطالعه مقايسه‌اي تزيينات در معماري دوره‌هاي قاجاريه و پهلوي اول (فضاي ميانسرا خانه‌هاي شيراز)
684
مطالعه مقايسه‌اي عناصر پرتكرار معماري داخلي موجود در نگاره‌هاي مكتب فرنگي‌سازي با بناهاي شاخص سده 11هجري شهر اصفهان
685
مطالعه مقايسه¬اي پارامترهاي يك تك حفره و آرايه اي از حفره هاي ليزر كريستال فوتوني
686
مطالعه مقايسه¬اي حذف Eriochrom blue, Brilliant blue ,Safranin-Oاز نمونه¬هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن
687
مطالعه مقايسه¬اي رفتار ريولوژيكي نانوكامپوزيت لاستيكSBR محلولي و امولسيوني
688
مطالعه مقايسه‏ايي روابط اتحاديه اروپا و ج.ا.ايران در دوران محمود احمدي‏نژاد و حسن روحاني در طي سال‏هاي 1384 تا 1397 (با تأكيد بر برنامه هسته‏اي)
689
مطالعه مقدار آنتيموان﴿Sb﴾ در گياهان روئيده بر خاك هاي آلوده اطراف معدن داشكسن، استان كردستان
690
مطالعه مقدماتي آبرساني از چاه زريگان به مجتمع معدني چادرملو
691
مطالعه مقرنس در معماري ايراني و كاربرد آن در طراحي و ساخت احجام سراميكي
692
مطالعه مكان يابي استقرار كارخانه هاي قند و شكر در استان آذربايجان غربي
693
مطالعه مكانيزم توليد NOX در شعله هاي چرخشي
694
مطالعه مكانيزم خردايش سنگ ناشي از عملكرد گازهاي حاصل از انفجار
695
مطالعه مكانيزم روابط انساني در بهبود بهره وري
696
مطالعه مكانيزم روانگرايي عدسي هاي مضاعف ماسه اي در خاك
697
مطالعه مكانيزم هاي فرسايش و ترميم آلياژ هفت جوش و شناخت متالورژيكي آن
698
مطالعه مكانيسم تشكيل قطرات در پليمريزاسيون سوسپانسيوني از طريق رنگ سنجي
699
مطالعه مكانيسم توليد در مخازن شكافدار داراي تراوايي و تخلخل پايين ماتريس دريكي ازمخازن نفتي ايران
700
مطالعه مكانيسم روش هاي عامل دار كردن نانو لوله هاي كربني و بررسي تاثير آن بر خواص جذب سطحي مس )II( و استخراج آن در پساب ها , investigation and study of cu)II( adsorption mechanism by different ways of functionalizing multiwalled carbon nanotubes
701
مطالعه مكانيسم شناسايي ... توسط ... با روش شبيه سازي ميانكنش بين مولكولي و ديناميك مولكولي
702
مطالعه مكانيسم شناسايي ...توسط...باروش شبيه سازي ميانكنش بين مولكولي وديناميك مولكولي
703
مطالعه مكانيسم هاي بهبود انتقال حرارت جابجايي در نانو سيال با رويكرد شبيه سازي عددي
704
مطالعه مكانيسم هاي پاسخ ايمني بدن به بيومتريال ها وارزيابي تكنيك هاي نوين بهينه سازي بيومتريال
705
مطالعه مكانيسم هاي سنتز نانو لوله هاي كربني
706
مطالعه مكانيسم و سينيتك واكنش
707
مطالعه مكانيسم و سينيتيك واكنش
708
مطالعه مكانيسم و مدل سازي انتقال جرم گاز، واكنش شيميائي فيلم مايع
709
مطالعه مكانيك ساختماني و خواص نخ و پارچه هاي كشسان تحت بارهاي خستگي كششي
710
مطالعه مكانيك كوانتومي ايزومري شدن سيس به ترانس كمپلكس )PD)C6CI2F3(I)PH3(2( در بعضي واكنش هاي كراس كوپلينگ , Quantum mechanical study of the cis-to-trans isomerization of )pd )c6 ci2cf3(I)pH3(2(Complex some cross-coupling reactions.
711
مطالعه مكانيك كوانتومي ايزومري شدن سيس به ترنس كمپلكس ]2)3HP(I)3F2lC6C(dP[ در بعضي واكنش هاي كراس كوپلينگ
712
مطالعه مكانيك كوانتومي پيوند هيدروژني كمپلكس‌هاي بنزن با تعدادي هيدريدهاي اخترشيمي
713
مطالعه مكانيك كوانتومي خواص الكتروني و انرژي در بر هم كنشهاي مولكولي بيو شيميايي
714
مطالعه مكانيك كوانتومي خواص الكتروني و انرژي در برهم كنشهاي مولكولي بيوشيميايي
715
مطالعه ملات چسباننده منسوب به دوره ساساني در بناي معبد آناهيتا كنگاور
716
مطالعه ملاحظات زيست‌محيطي سنگدانه‌هاي بازيافتي و تاثير آن‌ها روي مقاومت فشاري بتن (مطالعه موردي: شهر قم)
717
مطالعه منابع درسي و فرادرسي چاپي و الكترونيكي دانشگاه پيام نور و ارائه اصول معيار تدوين و نگارش منابع درسي خودخوان , a study on the printed and electronic textbooks extra textbooks of payam noor university and principles of standard writing
718
مطالعه مناسبات ارزش‌هاي زيست جهان اقشار مختلف زنان با پذيرش نظام حقوقي مدني يك مطالعه تلفيقي با تأكيد بر مفاهيم طلاق، ارث از شوهر حضانت فرزندان؛ در ميان زنان شهر تهران
719
مطالعه مناسبات ارزش‌هاي زيست جهان اقشار مختلف زنان با پذيرش نظام حقوقي مدني يك مطالعه تلفيقي با تأكيد بر مفاهيم طلاق، ارث از شوهر حضانت فرزندان؛ در ميان زنان شهر تهران
720
مطالعه منسوجات هوشمند داراي كاربرد در الكترونيك و امكان سنجي
721
مطالعه منش صلح و جنگ حضرت علي(ع) درنهج البلاغه و تطبيق آن با نگاره‌ هاي خاوران نامه
722
مطالعه منشا گازهاي غيرهيدروكربوري N2 ،CO2 ، H2S در مخازن گازي ناركنگان و پارس جنوبي
723
مطالعه منشا و آثار زيست محيطي رادون در محدوده گسل نوزاد واقع در شرق بيرجند
724
مطالعه مهاجرت الياف در نخ هاي روتور-جت
725
مطالعه مهارتهاي ادراكي حركتي دختران نوجوان با و بدون تجربه بازي هاي رايانه اي خشن شهرستان ملارد
726
مطالعه مهارتهاي ادراكي حركتي دختران نوجوان با و بدون تجربه بازي هاي رايانه اي خشن شهرستان ملارد
727
مطالعه مهارتهاي سواد اطلاعاتي دانشجويان تكميلي رشته هاي علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي در استفاده بهينه از محيط هاي اطلاعاتي علمي
728
مطالعه مهارتهاي فراشناختي و رابطه آن با يادگيري از ديدگاه دبيران مقطع متوسطه شهرنهاوند
729
مطالعه مهتري و ماتريس هاي دو تصادفي مقيد
730
مطالعه مهمترين خواص مهندسي سيستم سيماني كلينكر - ميكروسيليس - سنگ آهك
731
مطالعه مواد توپولوژيك مراتب بالاتر
732
مطالعه مواد مورد استفاده در محصولات آرايشي و بهداشتي
733
مطالعه مواد نانوكامپوزيت در روكش دادن الكترولس و تاثير آن روي خواص فيزيكي و شيميايي سوبستراها
734
مطالعه موبيليتي الكترون و حفره در گرافين
735
مطالعه موتورهاي نسبت تراكم متغير و انعطباق آن با يك موتور داخلي
736
مطالعه موتيف مار در تمدن جيرفت (هليل رود) با رويكردنشانه- اسطوره شناسي
737
مطالعه موج ضربه ها در تقارن كروي و نقش آنها در تراكم و گرمايش شاره ايده آل
738
مطالعه مود هاي آسيب با استفاده از روش پخش آوايي در كامپوزيت پلي پروپيلن/ اپوكسي
739
مطالعه موردي استاندارد 27001 در پياده سازي ISMS
740
مطالعه موردي اسكيزوفرني
741
مطالعه موردي ايده آل هاي دختران دبيرستاني﴿ايده آل هاي دختران محصل در مقطع دوم متوسطه مناطق محروم مشهد﴾
742
مطالعه موردي بر روي يك نيم تنه مخملي متعلق به موزه كليساي وانك اصفهان
743
مطالعه موردي -بيش فعالي
744
مطالعه موردي تحليل پوششي داده ها بر مبناي منطق فازي (گروه هاي دانشكده)
745
مطالعه موردي چهارتن از علماي شيعه مازندران در قرن 14.
746
مطالعه موردي حمام شيخ بهايي ﴿ طرح احيا و مرمت ﴾
747
مطالعه موردي حمام شيخ بهايي : طرح احياء و مرمت
748
مطالعه موردي روابط متقابل يك گروه دانش آموز (سوسيومتري)
749
مطالعه موردي عددي آناليز اندر كنش لرزه اي خاك سازه گود بر پاسخ غير خطي ساختمان هاي بلند
750
مطالعه موردي فارغ التحصيلان دختر وپسر در سال 86دامغان
751
مطالعه موردي فرهنگ سياسي داعش به عنوان يك جريان سلفي تكفيري
752
مطالعه موردي قوم يهود ساكن در تهران
753
مطالعه موردي محتواي كلام بيماران اسكيزوفرن
754
مطالعه موردي مدرسه هوشمند سيرجان به عنوان اولين مدرسه هوشمند ايران
755
مطالعه موردي مركز خون شهرستان اروميه
756
مطالعه موردي و حفاظت و مرمت يك نمونه پارچه زربفت متعلق به دوره قاجار
757
مطالعه مورفوبيومتريك و فيتوشيميايي دانه گرده در 10 گونه جمع آوري شده از اطراف نيروگاه حرارتي شازند Crucifereae جهت بيوانديكاسيون آلودگي هوا
758
مطالعه مورفوبيومتريك و فيتوشيميايي دانه گرده در 10گونه Crucifereae جمع آوري شده از اطراف نيروگاه حرارتي شازند جهت بيوانديكاسيون آلودگي هوا
759
مطالعه مورفولوژي و آناتومي گياه دم گاوي در شهرستان كاشان
760
مطالعه مورفولوژي و تنوع ژنتيكي جلبك chara L. در ايران
761
مطالعه مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops Crassa Boiss. در ايران
762
مطالعه مورفولوژي و ميكرو مورفولوژي جنس گزنهUrtica در ايران
763
مطالعه مورفولوژي و ميكرومورفولوژي جنس گزنه Urtica در ايران
764
مطالعه مورفولوژي و هيستوشيمي دستگاه توليد مثلEremias montanus ( لاسرتاي كوهستان) نر و ماده و ارتباط آن با فصول مختلف سال
765
مطالعه مورفولوژي وسيتوتاكسونومي گونه. Aegilops umbellulata Zhuk درايران
766
مطالعه مورفولوژيكي و مورفوژنتيكي آرابيد و پسيس هاي ايران و مطالعه اوليه الكالوئيد آنها
767
مطالعه موسيقي در نگارگري صفويه﴿كاخ چهل ستون﴾
768
مطالعه موضعا متناهي بودن و شناسايي پذيري گروه¬ها به وسيله مجموعه مرتبه هاي عناصر گروه
769
مطالعه موضوعات و نويسندگان مقالات مرتبط با كتابخانه‌ هاي عمومي و دانشگاهي در نشريات علمي فارسي با رويكرد علم سنجي
770
مطالعه موكول سيكلو هگزان با استفاده از پراش نوترون
771
مطالعه مولدهاي كاملا تصادفي و طراحي و ساخت يك مولد نمونه
772
مطالعه مولفه هاي فرمي ومضموني ضريح پوش ها و صندوق پوش هاي آستان قدس رضوي با تاكييد بر آثار كتيبه دار
773
مطالعه مولفه هاي فرمي ومضموني ضريح پوش ها وصندوق پوش هاي آستان قدس رضوي با تاكيد بر آثار كتيبه دار
774
مطالعه مولفه هاي موثر بر اثربخشي تبليغات بازاريابي
775
مطالعه مولكولي ژن Wdhn13 و پيش بيني ساختار و عملكرد پروتئين آن در ارقام مختلف گندم نان
776
مطالعه مولكولي و بررسي اثر پلاسميد زدائي در ايزوله هاي YERSINIA ENTEROCOLITICA جداشده ازمرغ
777
مطالعه ميان زبانشناسي نشانگرهاي متني متاديسكورس در قسمت چكيده كتانچه همايش هاي زبانشناسي كاربردي انگليسي ملي و بين المللي
778
مطالعه ميان كنش آمارانت - كربنيك انيدراز II انساني به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي
779
مطالعه ميانگين پذيري جبرهاي باناخ تابعي از طريق تقريب هماني كراندار
780
مطالعه ميانه و چندك هاي باقي مانده طول عمر تحت داده هاي سانسور راست و برش چپ
781
مطالعه ميدان تنش در سخت كاري با اشعه ليزر بر روي ريل
782
مطالعه ميدان دما در جريان پيوسته آب تحت گرمايش مايكروويودر كانال استوانه اي به كمك نرم افزار ANSYS
783
مطالعه ميدانهاي حرارت و تنش در فرايند جوش ليزر پيوسته
784
مطالعه ميداني _ آزمايشگاهي نقش فر آورده هاي بو م آورد در تثبيت و استحكام بخشي خشت خام و اندود كاه گل ﴿ مطالعه موردي ذيقورات چغازنبيل ﴾
785
مطالعه ميداني آزمايشگاهي نقش فرآورده هاي بوم آورد در تثبيت و استحكام بخشي خشت خام و اندود كاه گل (مطالعه موردي، ذيقورات چغازنبيل )
786
مطالعه ميداني فرهنگ مادي و غير مادي در ايل بختياري
787
مطالعه ميداني مقاومت جانبي
788
مطالعه ميداني مقاومت جانبي خطوطCWR با تراورس هاي اصطكاكي
789
مطالعه ميزان آشنايي دبيران دوره ي متوسطه ي شهرستان اسد آباد باروشهاي تربيت اسلامي
790
مطالعه ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدايي از نظريات يادگيري و مكاتب فلسفي و كاربرد آنها در تدريس در شهرستان سراب
791
مطالعه ميزان آشنايي و استفاده اعضاي هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند از استاندارد بين المللي كميته سر دبيران مجلات پزشكي
792
مطالعه ميزان آشنايي و پايبندي مديران و كتابداران كتابخانه آستان قدس رضوي با معيارهاي اخلاق حرفه اي
793
مطالعه ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه پيام نور از نظام آموزش باز و از راه دور استان آذربايجان غربي و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي آنان
794
مطالعه ميزان اثر بخشي شايستگي هاي مديران از ديدگاه كار كنان در سازمان صداو سيما ج . ا.ا.
795
مطالعه ميزان اثربخشي تصوير سازي كتاب علوم پيش دبستاني قلم چي بر بهبود يادگيري كودكان (مطالعه موردي: پيش دبستاني ياسمن)
796
مطالعه ميزان اثربخشي كاربرد رسانه هاي آموزشي در فرآيند ياددهي - يادگيري درس زيست شناسي پايه اول دبيرستان دخترانه منطقه 9 تهران
797
مطالعه ميزان اختلالات وسواس فكري - عملي، اضطراب؛ افسردگي و پارانوئيا در ميان كاركنان نيروي انتظامي و ارتباط آن با استرس شغلي
798
مطالعه ميزان استفاده از روش هاي آموزش اسلامي در حوزه هاي علميه مستقر در شيراز
799
مطالعه ميزان استفاده از روشهاي مختلف روايط عمومي در بين مديران و كارمندان سازمان كتابخانه ها، موزه هاي مركز اسناد آستان قدس رضوي
800
مطالعه ميزان استفاده از منابع الكترونيكي و چاپي در بين دانشجويان و عوامل موثر بر آن: دانشجويان دانشگاه رازي و دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه
801
مطالعه ميزان استفاده دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از پايگاه هاي اطلاعاتي با استفاده از تكنيك داده كاوي , the investigation on the information database using by students and academic staffs of gorgan university of agricultural sciences and natural resources
802
مطالعه ميزان استفاده فعاليت هاي مرتبط با مديريت دانش در كتابخانه هاي عمومي استان فارس
803
مطالعه ميزان استفاده كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد از اصول بازاريابي
804
مطالعه ميزان انطباق تصاوير كتاب فارسي سوم دبستان (بخوانيم ) با شرايط اقليمي شهرستان خليل آباد در سال تحصيلي 84-83
805
مطالعه ميزان انطباق فهرست نويسي و رده بندي آثار وابسته به يك اثر در فهرست پيوسته كتابشناسي ملي ايران ،با قواعد و دستورالعمل هاي معيار , a study on the adaptation of cataloging and classification of books and documents related tospecial works in comparison to exiting rules
806
مطالعه ميزان انگيزه شغلي و راه هاي افزايش آن در مديران مدارس ناحيه يك اردبيل
807
مطالعه ميزان پاسخگويي آموزش هاي دانشگاهي به نيازهاي كارآفريني دانشجويان كارشناسي فني و مهندسي دانشگاه هاي پيام نور و صنعتي شهر اصفهان
808
مطالعه ميزان تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان شهرضا
809
مطالعه ميزان تجمع فلزات سنگن آهن و رويدر بافت ميگو سفيد
810
مطالعه ميزان تجمع فلزات سنگين آهن و روي در بافت ميگو سفيد
811
مطالعه ميزان تحقق اهداف آموزش درس رياضي دانش آموزان پسر و دختر پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي شهر مرودشت (در طبقه بندي بلوم )
812
مطالعه ميزان تحقيق اهداف درس دين و زندگي در رفتارهاي دانش آمزان پايه سوم دبيرستان در منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 88-1387 (از ديدگاه دبيران و دانش آموزان )
813
مطالعه ميزان تراكم استخوان در بيماران ﴿ESRD(END STAGE RENAL DIESEASE
814
مطالعه ميزان تراكم استخوان در بيماران ﴿ESRD(END STAGE RENAL DIESEASE
815
مطالعه ميزان تناسب محتواي كتاب خودسازي و تهذيب نفس دوره رزم مقدماتي سربازان بالاتر از ديپلم (دانشجويان وظيفه ) آجا با ميزان تحصيلات يادگيرندگان و قانونمنديهاي برنامه درسي
816
مطالعه ميزان توجه به مباني ، اصول و روشهاي تعليم و تربيت در ادبيات داستاني كودك و نوجوان در آثار نويسندگان معاصر ايران .
817
مطالعه ميزان خود پنداره دانشجويان پيام نور دامغان با پيشرفت تحصيلي آنان
818
مطالعه ميزان رضايتمندي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مجازي دانشگاه پيام نور از تعامل با رابط كاربر نرم افزار آموزش مجازي
819
مطالعه ميزان رضايتمندي كاربران كتابخانه هاي عمومي يزد از ارائه خدمات، فضا و موقعيت كتابخانه ها
820
مطالعه ميزان رضايتمندي كاربران و كتابداران سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي از محيط رابط كاربري نرم افزار سيمرغ و تحليل عناصر و ويژگيهاي مطرح در آن , a study on the rate of satisfaction of users and librarians from astan quds razavi oganization of library and information science)ITM(
821
مطالعه ميزان رعايت اصول استاندارد در دادن وضعيت جراحي ليتاتومي به بيماران در اتاق هاي عمل مراكز آموزشي - درماني شهر رشت سال 1377
822
مطالعه ميزان رعايت اصول ايمني در پيشگيري از بيماريهاي شغلي توسط كادر پرستاري شاغل در بيمارستانهاي منتخب آموزشي درماني شهر رشت ، سال 77
823
مطالعه ميزان رفتارهاي سازگار با محيط زيست دانش آموزان پايه پنجم مقطع ابتدايي نواحي چهارگانه شهرستان كرج در سال تحصيلي 88-1387
824
مطالعه ميزان سطح سرمي كلسيم در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك مراجعه كننده ب كلينيك ناباروري بيمارستان شهيد بهشتي و يك كلينيك خصوصي در شهر اصفهان
825
مطالعه ميزان شيوع كمردرد و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيك و عوامل شغلي و ويژگي هاي رواني در پرستاران شاغل در بيمارستان تامين اجتماعي شهر اصفهان
826
مطالعه ميزان عملكرد، روغن و پروتئين ارقام سويا تحت تأثير كودهاي آلي در استان كرمانشاه
827
مطالعه ميزان فعاليت آنزيم -Beta-1,3 گلو كاناز و تكثير بخشي از ژن آن در ايزوله هاي قارچ تريكودرما
828
مطالعه ميزان فعاليت آنزيم كيتيناز و تكثير بخشي از ژن آن در ((ايزوله هاي قارچ تريكودرما))
829
مطالعه ميزان مراجعه به وب سايت هاي فارسي كودكان بر اساس معيارهاي محتوايي و ساختاري در سال 1392
830
مطالعه ميزان مصرف رپ فارسي و عوامل مؤثر بر ميزان محبوبيت گروه هاي پر مخاطب آن : شهر تهران
831
مطالعه ميزان مصرف گازهاي طبي﴿اكسي‍ژن ،...﴾دربيمارستانها وارائه نرم افزاربراي محاسبه ظرفيت بهينه
832
مطالعه ميزان مطالعات غير درسي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه بندپي غربي شهرستان بابل
833
مطالعه ميزان مهارت هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي
834
مطالعه ميزان همبستگي مقوله نام و خود پنداره در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
835
مطالعه ميزان همخواني مجموعه سازي منابع كتابخانه هاي عمومي تبريز با نياز كاربران
836
مطالعه ميزان همخواني مجموعه سازي منابع كتابخانه‌هاي عمومي تبريز با نيازهاي كاربران
837
مطالعه ميزان و نحوه بكارگيري الگوهاي تدريس ارائه شده در كتاب راهنماي تدريس علوم تجربي پايه سوم دبستان از نظر معلمان در مدارس دولتي دخترانه شهر كرمان در سال تحصيلي 87-86
838
مطالعه ميزان ورزش دختران دبيرستان شهرستان سمنان سال84
839
مطالعه ميكروبيو استراتيگرافي سنگهاي رسوبي پالئوژن در ناحيه شمال شوسف (نهبندان )شرق ايران
840
مطالعه ميكروبيواستراتيگرافي، محيط رسوبي،¬ميكروفاسيس و چينه¬نگاري سكانسي سازند سروك در برش چينه شناسي¬گل نرگسي شمال¬خاوري برازجان ¬(استان بوشهر)
841
مطالعه ميكروبيواستراتيگرافي، محيط رسوبي،ميكروفاسيس و چينه نگاري سكانسي سازند سروك در برش چينه شناسي گل نرگسي شمال خاوري برازجان (استان بوشهر)
842
مطالعه ميكروبيواستراتيگرافي، ميكروفاسيس، پالئواكولوژي سازند كژدمي در كوه رحمت (شمال شرق شيراز)
843
مطالعه ميكروسكوپي شكل الياف در نخ و ارتباط آن با خواص فيزيكي نخ ها
844
مطالعه ميكروفسيل‌ها و بررسي محيط رسوبي سازند تاربور در محدوده جنوب‌غربي فسا خانه‌نهر
845
مطالعه ميكروفونيستيك رسوبات هولوسن در سواحل شمالي درياي عمان، حدفاصل بندرعباس تا بندرسيريك
846
مطالعه ميكرومورفولوژي و ارتباط با مكانيك و زيست تخريب پذيري سامانه نانو كامپوزيت پايه N/PLA نانورس با روش پخت ديناميكي
847
مطالعه ناپايداري احتراق پيش مخلوط در موتورهاي توربين گازي
848
مطالعه ناپايداري احتراق در محفظه موتورهاي توربين گاز
849
مطالعه نارسايي هاي اجتماعي فرهنگي واقتصادي شهر ديباج دهه اخير
850
مطالعه نارساييهاي واقتصادي شهرديباج دردهه هاي اخير
851
مطالعه ناشنوايي وابسته به موتاسيون هاي ژنDFNB59 (پژواكين﴾ در شيراز
852
مطالعه ناقلين آلفا تالاسمي در ميان افراد مبتلا به كم خوني در شهرستان تنكابن از طريق تكنيك مولتيپلكس پي سي آر
853
مطالعه ناقلين آلفا تالاسمي درميان افراد مبتلا به كم خوني در شهرستان تنكابن از طريق تكنيك ...
854
مطالعه نانو ساختار كربني گرافين و نانو روبان هاي دسته صندلي زيگزاگ تحت پتانسيل شبه تناوبي هارپر
855
مطالعه نانو كامپوزيت سه جزئي پلي متيل متااكريلات/ پلي وينيليدن فلورايد/ نانو گرافن
856
مطالعه نانو كامپوزيت هاي آلياژي پلي لاكتيك اسيد/ اتيلن وينيل استات/ نانو ذرات هادي: ريز ساختار و رئولوژي
857
مطالعه نانوساختاروخواص مكانيكي آلياژHIPS/PE/SBS
858
مطالعه ناهمواري سطوح در روش تابش فريز با استفاده از تبديل موجك و تخمين خطا
859
مطالعه نايكنواختي عرضي مخلوط/مهاجرت تقدمي در نخ هاي پنبه-نايلون66 ريسيده شده در سيستم ريسندگي رينگ
860
مطالعه نجات ساور در دريا (سالويج)
861
مطالعه نحوه اجراي گذاشتن سند ادراي در بيماران زن بستري در مركز آموزشي درماني منتخب شهر رشت سال 1377
862
مطالعه نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بيماران در معرض انفاركتوس ميوكارد تحت درمان با استرپتوكيناز بستري در يكي از مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1377
863
مطالعه نحوه افزايش ظرفيت باربري ديناميكي زمينهاي سست با استفاده ازپارچه گونه ها
864
مطالعه نحوه تاثير ديوارهاي حائل زير زمين بر نشست ديناميكي پي هاي مجاور
865
مطالعه نحوه تشكيل رسوب در مبدل هاي حرارتي و روش هاي رسوب زدايي
866
مطالعه نحوه تعامل فرآيند جدايي فازي و خواص رئولوژيكي محلول پليمري در شكل گيري نانوساختار غشاي پلي (وينيليدن فلورايد) PVDF
867
مطالعه نحوه ساخت و تزئينات قلمدان هاي دوره صفويه
868
مطالعه نحوه مديريت هزينه هاي اقتصادي معلولين ضايعه نخاعي شهر يزد
869
مطالعه نرخ فرونشست و برخي فلزات سنگين همراه در ريزگرد اتمسفري شهرستان جوانرود
870
مطالعه نرم افزار اپتيكي Zemax و طراحي Beam expander به كمك اين نرم افزار
871
مطالعه نرم افزار اپتيكي Zemax و طراحي Beam expander به كمك اين نرم افزار
872
مطالعه نشاط اجتماعي در بين شهروندان 18 سال به بالاي شهر مشهد و توزيع آن به تفكيك مناطق شهري
873
مطالعه نشانه - معناشناختي نقش پرنده در دستبافته هاي منطقه چهارمحال و بختياري
874
مطالعه نشانه خسارت و انهدام برشي ستون هاي بتن آرمه
875
مطالعه نشانه شناختي ديداري مضمون بهشت و دوزخ در نگاره هاي كليساي وانك و معراج نامه مير حيدر
876
مطالعه نشانه شناختي فضاي روايت در متن و نگاره هاي نسخه مصور هزارويك شب صنيع الملك
877
مطالعه نشانه شناختي و نقادي جامعه شناختي سبك زندگي مدرن
878
مطالعه نشانه شناسانه يمضمون مرگ در نگاره هاي شاهنامه بايسنقري وشاهنامه طهماسبي
879
مطالعه نشانه ها در گرافيك محيطي شهر اهواز با تاكيد بر شهرداري منطقه 2 و 3
880
مطالعه نشت در لوله هاي مدفون آب شهري با استفاده از روش هاي غير مخرب
881
مطالعه نظام آموزش باز و از راه دور و نقش آن در پيشبرد اهداف كمي و كيفي آموزشي در دانشگاههاي پيام نور
882
مطالعه نظام آموزش باز واز راه دور ونقش آن درپيشبرد اهداف كمي وكيفي آموزشي در پيام نور
883
مطالعه نظري - تجربي ليزر Nd: YAG دميده شده توسط ليزر دپودي و امكان ايجاد هماهنگ دوم با استفاده از بلور ،ف؛
884
مطالعه نظري 1و4-بنزوكينون و مشتقات فلوئوردار آن روي سطح اكسيدروي ورتزيت در فاز گازي به روش DFT
885
مطالعه نظري آلومينيوم در سيليكان رشد يافته به روش رونشاني پرتو مولكولي (MBE)
886
مطالعه نظري ابررويه هاي انرژي پتانسيل در خوشه هاي كوچك هليوم در حالت هاي الكتروني پايه و برانگيخته
887
مطالعه نظري اثر استخلاف Ph-X بر روي قدرت پيوند هيدروژني بين مولكولي در جفت بازهاي آدنين - تيمين
888
مطالعه نظري اثر استخلاف ph-x بر روي قدرت پيوند هيدروژني بين مولكولي در مولكول¬هاي زيستي سيتوزين-گوانين
889
مطالعه نظري اثر استخلاف بر روي قدرت پيوند هيدروزي در تركيبات دي كربونيل مانند ان فرمول فرماميد اسيد و همچنين بررسي و مقايسه رابطه خطي بين روشهاي شوستر و اسپپينوزا با پارامتر هاي موثر در فاز گازي
890
مطالعه نظري اثر استخلاف بر روي قدرت پيوند هيدروژني درون مولكولي در صورت‌بندي‌هاي مشتقات آسيلويين ايندول
891
مطالعه نظري اثر ناخالصي هاي Te, Se,S روي خواص الكترونيكي اكسيد روي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
892
مطالعه نظري اثرات استخلاف بر اسيديته فاز گازي 2- فنيل تيو پيرول
893
مطالعه نظري اثرات كرنش بر فاكتور آروماتيسيته در نانو لوله هاي تك ديواره بور نيتريد زيگزاگ
894
مطالعه نظري اثرات مشاركتي بين پيوند هيدروژني- پيوند هيدروژني، پيوند هالوژني- پيوند هالوژني و پيوند هيدروژني- پيوند هالوژني در كمپلكس‌هاي سه جزئي XF (X=H ,Cl)...دي‌آزين...FX
895
مطالعه نظري اثرات مشاركتي پيوند هيدروژني-پيوند پنيكوژني و پيوند هالوژني- پيوند پنيكوژني در كمپلكس‌هاي سه جزئي pyridine•••XCN•••PH3 (X=H , Cl) در حضور استخلاف‌هاي مختلف
896
مطالعه نظري اكسايش هماتوكسيلين در محلول آبي با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي از اساس
897
مطالعه نظري انتقال حامل بار در ساختارهاي دور آلائيده Si/SiGe و AlGaAs/GaAs
898
مطالعه نظري انرژي و مكانيسم هاي ايزومريزاسيون سيس و ترانس 1و3-دي فنبل تري آزن
899
مطالعه نظري ب همكنش هيدرازين با 5-آمينو تترازول و محاسبه آنتالپي تشكيل ماده منفجره هيدرازينيوم 5-آمينوتترازولات در فاز گازي
900
مطالعه نظري با روش ) DFT ( تاثير دو په شدن حلقه ي دي سيلين بر روي پارامتر هاي NMR در نانو لوله هاي آلومينيوم - نيتريد زيگزاگ
901
مطالعه نظري با روش DFT در : تاثير دوپه شدن حلقه ي پيرازين بر روي پارامترهاي NMR درنانو لوله هاي بور - نيتريد زيگزاگ
902
مطالعه نظري با روش DFT در تاثير دوپه شدن حلقه ي ( دي سيلين ) بروي پارامتر هاي NMR در نانو لوله هاي بور نيتريد زيگزاگ (0و6)
903
مطالعه نظري با روش DFT در: الف) تاثير دوپه شدن حلقه ي "پيرازين" بر پارامترهاي NMR در نانو تيوپ هاي بور نيتريد. ب) بررسي شكافتگي انرژي تركيبات حلقوي پنج عضوي دو ظرفيتي 5 يا 4- هالو - {3و1} - اكسازول 2-ايليدن و آنالوگ هاي سنگين تر آن از گروه 14.
904
مطالعه نظري با روش DFT در:تاثير دوپه شدن حلقه ي دي سيلين بر روي پارامترهاي NMR در نانو لوله هاي آلومينيوم -نيتريد زيگزاگ (0و6)
905
مطالعه نظري بازتوزيع بار بين لايه‎هاي گرافني مجاور در گرافيت
906
مطالعه نظري بر روي سنتيك و مكانيسم واكنش جذب هيدروژن با 1-1-1-2 تترا كلرو اتان و 1-1-2-2 تترا كلرو اتان
907
مطالعه نظري بر روي سينتيك و مكانيسم واكنش تجزيه تك مولكولي سيس 1و 2- دي متيل سيكلو پروپان و ترانس 1و 2- دي متيل سيكلو پروپان
908
مطالعه نظري بر روي سينيتيك واكنش بين 2-آمينوتيوفنول و دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات
909
مطالعه نظري بر روي فرايند انتقال پروتون در تكيب اتيلن تيو اوره در فاز گازي در حضور مولكولهاي حلال و در فرمهاي ديمر و تريمر
910
مطالعه نظري بر روي مكانسيم انتقال پروتون و فرمهاي توتومري تركيب تري تيوسيانوريك اسيد در حضور كلاسترهاي آب و متانول از اين تركيب
911
مطالعه نظري بر روي مكانيسم واكنش افزايشي - حلقه زايي بين تيو اوره و دي الكيل استيلن دي كربو كسيلات
912
مطالعه نظري بر روي واكنش چند جزيي بين ايزوسيانيد، دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور استيك انيدريد: بررسي مكانيسم واكنش
913
مطالعه نظري بر هم كنش نانو لوله هاي كربني و نانو ذرات مغناطيسي با داروي ضد سرطان فلو تاميد و بررسي توزيع دانسيته بار
914
مطالعه نظري بر هم كنش هاي كاتيون - پاي و هيدروهيدرو‍‍ژن -پاي در سيتم هاي بنزن استخلاف شده : تجزيه و تحليل NMR,NBO,AIM
915
مطالعه نظري بر همكنش ﴿ميزبان _مهمان﴾ بين سيكلود كسترين ها و برخي تركيب هاي آلي
916
مطالعه نظري بر همكنش هاي ضعيف ميان اب و نيتروز امين
917
مطالعه نظري برخي از تركيبات مس در فاز گازي
918
مطالعه نظري بررسي مكانيسم واكنش افزايشي حلقه زايي بين تيواوره اي آرويل استيلن
919
مطالعه نظري برهم كنش نانو لوله هاي كربني و نانو ذرات آهن ( iii ) اكسيد با داروي پني سيلامين
920
مطالعه نظري برهم كنش هاي بين مولكولي هالومتان ها با دي متيل سولفوكسيد
921
مطالعه نظري برهم كنش يون هاي گوناگون با توتومري سيتوزين و تيوسيتوزين
922
مطالعه نظري برهمكنش پيوند هيدروژني 8-اكسوگوانين و فرماميد
923
مطالعه نظري برهمكنش پيوند هيدروژني در كمپلكس هاي اوراسيل با نيتروزاسيد
924
مطالعه نظري برهمكنش فرماميد با نانولوله هاي بور-نيتريد و بررسي تأثيرات ناخالصي اتم هاي گوناگون روي جذب مولكول فرماميد در نانولوله هاي بور-نيتريد
925
مطالعه نظري برهمكنش هاي فوتوني ميان دو اتم دورجفت شده با يك سازه ي اپتيكي
926
مطالعه نظري برهمكنش‌هاي كاتيون- و آنيون- در يك ساختار ساندويچي شامل حلقه¬هايS-تري¬آزين
927
مطالعه نظري پاسخ زماني اشكارسازهاي سوسوزن آلي مايع به الكترون ويون هاي سنگين
928
مطالعه نظري پراكندگي آلياژي در ساختارهاي دور آلاييده Si/ SiGe/Si و AlGaAS/ GaAs/ AlGaAS
929
مطالعه نظري پراكندگي كولني در سيستم هاي الكتروني و حفره اي دور آلاييده دو بعدي
930
مطالعه نظري پهن شدگي خطوط NMR ناشي از ارتعاش در مولكول هاي HF, H2, H2O و 2و 6و 2و 6 تترافلئوروبي فنيل
931
مطالعه نظري پيوند هيدروژني درون مولكولي در صورت بندي هاي مختلف هتروسيكل اسيلويين، و عوامل موثر بر پايداري آن ها
932
مطالعه نظري تأثير متقابل برهمكنش-هاي CH∙∙∙π و N∙∙∙H بر يكديگر در حلقه پيرازين
933
مطالعه نظري تابعيت چگالي بر روي گيرنده ي كوئينوكسالين براي سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ
934
مطالعه نظري تجربي بهره وري نيروي انساني در اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان مازندران
935
مطالعه نظري تجربي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان رسيدگي به اسناد پزشكي مازندران
936
مطالعه نظري ترموشيمي خورشيدي دماي بالا براي توليد فلزات ﴿Al, Mg, Fe﴾ از فراوان ترين اكسيدهاي فلزي مربوطه
937
مطالعه نظري جذب تاتومرهاي 5- آمينوتترازول بر روي سطوح (001) و (101) آناتاز و اثر سطوح بر روي خواص الكتروني تاتومرها
938
مطالعه نظري جذب داروي ضد سرطان كارموستين بر روي نانو لوله كربني و نانو ذرات مغناطيسي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
939
مطالعه نظري جذب سطحي گاز سومان بر روي سطح خارجي نانولوله هاي تك ديواره آلومينيم نيتريد
940
مطالعه نظري جذب گازهاي كربن مونوكسيد (CO) و نيتروژن مونوكسيد (NO) بر روي فولرن شبه پورفيرين عامل دار شده با فلزات نيكل (Ni)، مس (CU) و روي (Zn)
941
مطالعه نظري جفت¬شدگي¬هاي غلط آدنين-آدنين و تيمين- تيمين در حضور جفت¬ بازهاي صحيح DNA
942
مطالعه نظري حالتهاي سطحي Si در ساختارهاي دور آلائيده P-Si/SiGe/Si
943
مطالعه نظري خود-انرژي الكتروني وابسته به دما براي يك گاز الكتروني دوبعدي برهمكنشي
944
مطالعه نظري دارو رساني بر بستر هاي نانو و مطالعه نظري اوربيتالهاي مولكولي و انتقالات الكتروني برخي تركيبات (Ir(III با ليگاندهاي مختلط شيف باز و بي پيريدين
945
مطالعه نظري دارورساني بر پايه پليمر براي تركيبات دارويي مورد استفاده در بيماري آلزايمر
946
مطالعه نظري داروهاي تنظيم كننده فشار خون با استفاده از روش هاي محاسباتي اربيتال مولكولي
947
مطالعه نظري ديد گاه جهاني شدن
948
مطالعه نظري رسانش موازي در ساختار دور آلاييده p-Si/SiGe/Si
949
مطالعه نظري سامانه هاي متشكل از نوسانگر هماهنگ در مكانيك آماري تساليس و كاربرد آن در بررسي رفتار غير مقداري نانو خوشه ها و شبيه سازي ديناميك مولكولي نانو خوشه آدامنتين
950
مطالعه نظري سلول هاي فتوولتايي پليمري هيبريدي
951
مطالعه نظري سلول¬هاي خورشيدي بر پايه نقاط كوانتومي
952
مطالعه نظري سنتيك و مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين يا ايزوكينولين با دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ها در حضور NH و SH اسيدهاي متفاوت و اثرات استخلاف
953
مطالعه نظري سينتيك و ترموديناميك واكنش اوزن با هيدروژن سولفيد و مونو هيدروژن سولفيد HS , H2S
954
مطالعه نظري سينتيك واكنش هاي C_2 H + C_2 H_2، CF_3 CF_2 CH_2 CH_2 F + OH و CF_3 CH_2 CH_2 CF_3 + OH و بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه He-〖CH〗_3^+
955
مطالعه نظري شفافيت القايي در نانو ساختارها
956
مطالعه نظري فرآيند انتقال پروتون در حالت الكتروني تحريك شده در تركيبات آلي هيدروكسي فنيل بنزآزول
957
مطالعه نظري كارايي چند رنگ آلي بر پايه thieno [3,2-b] thiophene در سلول خورشيدي حساس به رنگ و برهمكنش آنها با سطوح (001) و (101) آناتاز TiO2
958
مطالعه نظري كلرانيليك‏اسيد با روش‏هاي محاسباتي از اساس
959
مطالعه نظري گذار فلز- عايق گاز حفره اي دو بعدي در ساختارهاي دريچه در P-Si/SiGe/Si , Theoretical study of metal-insulator transistion of two dimensional hole gas in the p-Si/SiGe/Si
960
مطالعه نظري گذار فلز-عايق در گاز حامل در چاه هاي كوانتومي با رهيافت سه بعدي
961
مطالعه نظري گونه هاي كاربن، سيليلن، ژرميلن، استانيلن، پلمبيلن و كمپلكس هاي يك ظرفيتي مس، نقره و طلا
962
مطالعه نظري محصولات افزايشي ]NPCL2[3]MCL3[n)M=B, AL, GA, IN, TL n=1,2( به روش DFT , theoretical study on the ]NPCL2[3]MCL3[n)M=B, AL, GA, IN, TL n=1,2( adducts with DFT method
963
مطالعه نظري مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين با دي‌متيل‌استيلن‌ دي كربوكسيلات و استيلن دي و كربوكسيليك‌اسيددرحضور‌ -NHاسيدهايايندولين-2 اُنوايندولين-2و3 دي اون
964
مطالعه نظري مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين و دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ها در حضور بنزو تري آزول
965
مطالعه نظري مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين ودي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور5- نيترو ايندازول
966
مطالعه نظري مكانيسم واكنش چند جزئي بين سيكلو هگزيل ‌ايزوسيانيد و دي ‌متيل‌ استيلن‌ دي كربوكسيلات در حضور 2 و 3- دي هيدرو-h6 - تيازول [3 و a2] پيريميدين - 5 و 7– دي اٌن
967
مطالعه نظري نانومخروط كربني جايگزين شده باپورفيرين¬هاي فلزات واسطه در جست و جوي حسگري مناسب براي گاز مونوكسيد كربن
968
مطالعه نظري نوع جديدي از همزن مخزني آشوبناك سه پره براي جريان استوكس
969
مطالعه نظري و آزمايشگاهي جهت تعيين فرآيند مناسب براي تصفيه و بهبود كيفيت آب زير زميني خاش
970
مطالعه نظري و ارتباط كمي ساختاري انتقال الكترون در نانو ساختارهاي كمپلكس [Cp2Fe][SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20] و [Cp2Fe]@Cn
971
مطالعه نظري و پديده شناسي نظريه ميدان ناجابجايي
972
مطالعه نظري و تجربي آرايش يافتگي صفحات ارگانو كلي درفرايند فيلم پليمري
973
مطالعه نظري و تجربي آرايش يافتگي صفحات ارگانوكِلي در فرآيند قالب گيري تزريقي نانو كامپوزيتها
974
مطالعه نظري و تجربي اثر افزودني ها بر خواص خودتميزشوندگي روكش هاي نانوساختار پايه اكريليك ملامين
975
مطالعه نظري و تجربي اثر منافذ بر قابليت گذر دهي هوا در وب نانوالياف
976
مطالعه نظري و تجربي اثر نانو ذرات سيليكا بر ريزساختار آلياژهاي سه تايي با تأكيد بر مورفولوژي هسته-پوسته
977
مطالعه نظري و تجربي اثر نانو رس روي پلي آميد 12 و چقرمه سازي آن
978
مطالعه نظري و تجربي ارتباط بين رئولوژي و ريزساختار سامانه هاي سه تائي پلي پروپيلن/ پليمر بلورمايع / نانو سيليكا
979
مطالعه نظري و تجربي بر روي رفتار و خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه كربن نانو تيوپ/ABS
980
مطالعه نظري و تجربي بر روي عوامل موثر در تشكيل ريزساختار و خواص فيزيكي نانوكامپوزيت هاي پايه ي PP/PBT/CNT در فرآيند تزريقي
981
مطالعه نظري و تجربي بر روي فرايند توليد آلياژهاي پليمري دوتائي باريز ساختار رشته ائي بر پايه پليمري هاي بلور مايع ترموتروپيك (TLCP ) و پليمرهاي ايزوتروپيك
982
مطالعه نظري و تجربي پديده چينش نانو متري ﴿Nano-assembly) مولكولها در آلياژهاي پلي اتيلني و ارتباط آن با مقاومت به ترك خوردگي در اثر تنشهاي محيطي﴿ESCR)
983
مطالعه نظري و تجربي تأثير نانو لوله هاي كربني بر روي ريزساختار آلياژ هاي سه تايي با تاكيد بر مورفولوژي هسته - پوسته
984
مطالعه نظري و تجربي تاثير برهمكنش بين سطحي بر توسعه ريزساختار و خواص رئولوژيكي سامانه نانوكامپوزيت پلي¬پروپيلن/پلي¬آميد/نانورس عامل¬دار شده
985
مطالعه نظري و تجربي تاثير تاريخچه ي جريان مذاب برسنتيك جدايي فازي و تشكيل ريز ساختار نانورس/TPU
986
مطالعه نظري و تجربي تاثير تاريخچه‌ي جريان مذاب برسينتيك جدايي فازي و تشكيل ريز ساختار نانورس و نانولوله‌كربني/TPU
987
مطالعه نظري و تجربي تاثير هندسه نانو ذرات و ميدان جريان بر روي مورفولوژي و چيدمان نانو كامپوزيت هاي بر پايه كوپليمر بلوكي SEBS
988
مطالعه نظري و تجربي تعيين تورم بعد از داي(Die Swell) در محصولات اكسترودري پلي استايرن و بررسي تأثير حضور نانو كلي
989
مطالعه نظري و تجربي چقرمه سازي آلياژ پلي ﴿وينيل كلرايد﴾ نشاسته با ذرات هسته/ پوسته آكريليكي
990
مطالعه نظري و تجربي رئولوژي آميزه پليمري پايدار شده با ذره
991
مطالعه نظري و تجربي رفتار ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت هاي بر پايه اكريلونيتريل بوتادين استايرن ﴿ABS﴾
992
مطالعه نظري و تجربي ريزساختار، رفتار رئولوژيكي و ارتباط آن ها با مكانيزم چسبندگي نانوكامپوزيت هاي گرماذوب بر پايه EVA
993
مطالعه نظري و تجربي طيف فوتوالكترون لايه ظرفيت پورين ها و اسيدهاي آمينه و طيف سنجي اپتوگالواني دو بعدي اتم نئون در محيط پلاسما
994
مطالعه نظري و تجربي عوامل فرهنگي ايجاد عدالت جنسيتي در بين زنان متاهل شهر تهران
995
مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر در آرايش يافتگي و واآرايي نانو ذرات ناهمسانگرد در نانو كامپوزيت بر پايه پلي¬اتيلن¬¬اكسيد
996
مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر در تشكيل ريزساختار بر روي نانوكامپوزيت هاي اسفنجي بر پايه پلي لاكتيك اسيد/ نانورس
997
مطالعه نظري و تجربي عوامل موثر در تشكيل ريز ساختار و رفتار رئولوژيكي و خواص ديناميك- مكانيكي نانو كامپوزيت هاي ترموپلاستيك پلي يورتان/ كربن نانوتيوپ
998
مطالعه نظري و تجربي قابليت كشش تكسچرايزينگ نخ فيلامنتي پلي استر تهيه شده از بطري استفاده شده PET
999
مطالعه نظري و تجربي قيمت گذاري قراردادهاي آتي با استفاده از الگوهاي تعيين قيمت چندعاملي
1000
مطالعه نظري و تجربي ماشينكاري قطعات مدور
بازگشت