<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه نظري انرژي و مكانيسم هاي ايزومريزاسيون سيس و ترانس 1و3-دي فنبل تري آزن
2
مطالعه نظري ب همكنش هيدرازين با 5-آمينو تترازول و محاسبه آنتالپي تشكيل ماده منفجره هيدرازينيوم 5-آمينوتترازولات در فاز گازي
3
مطالعه نظري با روش ) DFT ( تاثير دو په شدن حلقه ي دي سيلين بر روي پارامتر هاي NMR در نانو لوله هاي آلومينيوم - نيتريد زيگزاگ
4
مطالعه نظري با روش DFT در : تاثير دوپه شدن حلقه ي پيرازين بر روي پارامترهاي NMR درنانو لوله هاي بور - نيتريد زيگزاگ
5
مطالعه نظري با روش DFT در تاثير دوپه شدن حلقه ي ( دي سيلين ) بروي پارامتر هاي NMR در نانو لوله هاي بور نيتريد زيگزاگ (0و6)
6
مطالعه نظري با روش DFT در: الف) تاثير دوپه شدن حلقه ي "پيرازين" بر پارامترهاي NMR در نانو تيوپ هاي بور نيتريد. ب) بررسي شكافتگي انرژي تركيبات حلقوي پنج عضوي دو ظرفيتي 5 يا 4- هالو - {3و1} - اكسازول 2-ايليدن و آنالوگ هاي سنگين تر آن از گروه 14.
7
مطالعه نظري با روش DFT در:تاثير دوپه شدن حلقه ي دي سيلين بر روي پارامترهاي NMR در نانو لوله هاي آلومينيوم -نيتريد زيگزاگ (0و6)
8
مطالعه نظري بازتوزيع بار بين لايه‎هاي گرافني مجاور در گرافيت
9
مطالعه نظري بر روي سنتيك و مكانيسم واكنش جذب هيدروژن با 1-1-1-2 تترا كلرو اتان و 1-1-2-2 تترا كلرو اتان
10
مطالعه نظري بر روي سينتيك و مكانيسم واكنش تجزيه تك مولكولي سيس 1و 2- دي متيل سيكلو پروپان و ترانس 1و 2- دي متيل سيكلو پروپان
11
مطالعه نظري بر روي سينيتيك واكنش بين 2-آمينوتيوفنول و دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات
12
مطالعه نظري بر روي فرايند انتقال پروتون در تكيب اتيلن تيو اوره در فاز گازي در حضور مولكولهاي حلال و در فرمهاي ديمر و تريمر
13
مطالعه نظري بر روي مكانسيم انتقال پروتون و فرمهاي توتومري تركيب تري تيوسيانوريك اسيد در حضور كلاسترهاي آب و متانول از اين تركيب
14
مطالعه نظري بر روي مكانيسم واكنش افزايشي - حلقه زايي بين تيو اوره و دي الكيل استيلن دي كربو كسيلات
15
مطالعه نظري بر روي واكنش چند جزيي بين ايزوسيانيد، دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور استيك انيدريد: بررسي مكانيسم واكنش
16
مطالعه نظري بر هم كنش نانو لوله هاي كربني و نانو ذرات مغناطيسي با داروي ضد سرطان فلو تاميد و بررسي توزيع دانسيته بار
17
مطالعه نظري بر هم كنش هاي كاتيون - پاي و هيدروهيدرو‍‍ژن -پاي در سيتم هاي بنزن استخلاف شده : تجزيه و تحليل NMR,NBO,AIM
18
مطالعه نظري بر همكنش ﴿ميزبان _مهمان﴾ بين سيكلود كسترين ها و برخي تركيب هاي آلي
19
مطالعه نظري بر همكنش هاي ضعيف ميان اب و نيتروز امين
20
مطالعه نظري برخي از تركيبات مس در فاز گازي
21
مطالعه نظري بررسي مكانيسم واكنش افزايشي حلقه زايي بين تيواوره اي آرويل استيلن
22
مطالعه نظري برهم كنش نانو لوله هاي كربني و نانو ذرات آهن ( iii ) اكسيد با داروي پني سيلامين
23
مطالعه نظري برهم كنش هاي بين مولكولي هالومتان ها با دي متيل سولفوكسيد
24
مطالعه نظري برهم كنش يون هاي گوناگون با توتومري سيتوزين و تيوسيتوزين
25
مطالعه نظري برهمكنش پيوند هيدروژني 8-اكسوگوانين و فرماميد
26
مطالعه نظري برهمكنش پيوند هيدروژني در كمپلكس هاي اوراسيل با نيتروزاسيد
27
مطالعه نظري برهمكنش فرماميد با نانولوله هاي بور-نيتريد و بررسي تأثيرات ناخالصي اتم هاي گوناگون روي جذب مولكول فرماميد در نانولوله هاي بور-نيتريد
28
مطالعه نظري برهمكنش هاي فوتوني ميان دو اتم دورجفت شده با يك سازه ي اپتيكي
29
مطالعه نظري برهمكنش‌هاي كاتيون- و آنيون- در يك ساختار ساندويچي شامل حلقه¬هايS-تري¬آزين
30
مطالعه نظري پاسخ زماني اشكارسازهاي سوسوزن آلي مايع به الكترون ويون هاي سنگين
31
مطالعه نظري پراكندگي آلياژي در ساختارهاي دور آلاييده Si/ SiGe/Si و AlGaAS/ GaAs/ AlGaAS
32
مطالعه نظري پراكندگي كولني در سيستم هاي الكتروني و حفره اي دور آلاييده دو بعدي
33
مطالعه نظري پهن شدگي خطوط NMR ناشي از ارتعاش در مولكول هاي HF, H2, H2O و 2و 6و 2و 6 تترافلئوروبي فنيل
34
مطالعه نظري پيوند هيدروژني درون مولكولي در صورت بندي هاي مختلف هتروسيكل اسيلويين، و عوامل موثر بر پايداري آن ها
35
مطالعه نظري تأثير متقابل برهمكنش-هاي CH∙∙∙π و N∙∙∙H بر يكديگر در حلقه پيرازين
36
مطالعه نظري تابعيت چگالي بر روي گيرنده ي كوئينوكسالين براي سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ
37
مطالعه نظري تاثير برهمكنش گرافن با بسترهاي فلزي و نقش ثابت دي الكتريك بر زاويه تماس قطره آب با سطح گرافن
38
مطالعه نظري تجربي بهره وري نيروي انساني در اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان مازندران
39
مطالعه نظري تجربي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان رسيدگي به اسناد پزشكي مازندران
40
مطالعه نظري ترموشيمي خورشيدي دماي بالا براي توليد فلزات ﴿Al, Mg, Fe﴾ از فراوان ترين اكسيدهاي فلزي مربوطه
41
مطالعه نظري جذب تاتومرهاي 5- آمينوتترازول بر روي سطوح (001) و (101) آناتاز و اثر سطوح بر روي خواص الكتروني تاتومرها
42
مطالعه نظري جذب داروي ضد سرطان كارموستين بر روي نانو لوله كربني و نانو ذرات مغناطيسي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
43
مطالعه نظري جذب سطحي گاز سومان بر روي سطح خارجي نانولوله هاي تك ديواره آلومينيم نيتريد
44
مطالعه نظري جذب سيتوزين بر روي نانوسطوح دوفلزي طلا- نقره، طيف‌سنجي رامان تقويت‌شده سطحي آن و بررسي اثر نانوسطح فلزي بر روي پيوند هيدروژني در ديمر آدنين
45
مطالعه نظري جذب گازهاي كربن مونوكسيد (CO) و نيتروژن مونوكسيد (NO) بر روي فولرن شبه پورفيرين عامل دار شده با فلزات نيكل (Ni)، مس (CU) و روي (Zn)
46
مطالعه نظري جفت¬شدگي¬هاي غلط آدنين-آدنين و تيمين- تيمين در حضور جفت¬ بازهاي صحيح DNA
47
مطالعه نظري حالتهاي سطحي Si در ساختارهاي دور آلائيده P-Si/SiGe/Si
48
مطالعه نظري خود-انرژي الكتروني وابسته به دما براي يك گاز الكتروني دوبعدي برهمكنشي
49
مطالعه نظري دارو رساني بر بستر هاي نانو و مطالعه نظري اوربيتالهاي مولكولي و انتقالات الكتروني برخي تركيبات (Ir(III با ليگاندهاي مختلط شيف باز و بي پيريدين
50
مطالعه نظري دارورساني بر پايه پليمر براي تركيبات دارويي مورد استفاده در بيماري آلزايمر
51
مطالعه نظري داروهاي تنظيم كننده فشار خون با استفاده از روش هاي محاسباتي اربيتال مولكولي
52
مطالعه نظري ديد گاه جهاني شدن
53
مطالعه نظري رسانش موازي در ساختار دور آلاييده p-Si/SiGe/Si
54
مطالعه نظري سامانه هاي متشكل از نوسانگر هماهنگ در مكانيك آماري تساليس و كاربرد آن در بررسي رفتار غير مقداري نانو خوشه ها و شبيه سازي ديناميك مولكولي نانو خوشه آدامنتين
55
مطالعه نظري سلول هاي فتوولتايي پليمري هيبريدي
56
مطالعه نظري سلول¬هاي خورشيدي بر پايه نقاط كوانتومي
57
مطالعه نظري سنتيك و مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين يا ايزوكينولين با دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ها در حضور NH و SH اسيدهاي متفاوت و اثرات استخلاف
58
مطالعه نظري سينتيك و ترموديناميك واكنش اوزن با هيدروژن سولفيد و مونو هيدروژن سولفيد HS , H2S
59
مطالعه نظري سينتيك واكنش هاي C_2 H + C_2 H_2، CF_3 CF_2 CH_2 CH_2 F + OH و CF_3 CH_2 CH_2 CF_3 + OH و بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه He-〖CH〗_3^+
60
مطالعه نظري شفافيت القايي در نانو ساختارها
61
مطالعه نظري فرآيند انتقال پروتون در حالت الكتروني تحريك شده در تركيبات آلي هيدروكسي فنيل بنزآزول
62
مطالعه نظري كارايي چند رنگ آلي بر پايه thieno [3,2-b] thiophene در سلول خورشيدي حساس به رنگ و برهمكنش آنها با سطوح (001) و (101) آناتاز TiO2
63
مطالعه نظري كلرانيليك‏اسيد با روش‏هاي محاسباتي از اساس
64
مطالعه نظري گذار فلز- عايق گاز حفره اي دو بعدي در ساختارهاي دريچه در P-Si/SiGe/Si , Theoretical study of metal-insulator transistion of two dimensional hole gas in the p-Si/SiGe/Si
65
مطالعه نظري گذار فلز-عايق در گاز حامل در چاه هاي كوانتومي با رهيافت سه بعدي
66
مطالعه نظري گونه هاي كاربن، سيليلن، ژرميلن، استانيلن، پلمبيلن و كمپلكس هاي يك ظرفيتي مس، نقره و طلا
67
مطالعه نظري محصولات افزايشي ]NPCL2[3]MCL3[n)M=B, AL, GA, IN, TL n=1,2( به روش DFT , theoretical study on the ]NPCL2[3]MCL3[n)M=B, AL, GA, IN, TL n=1,2( adducts with DFT method
68
مطالعه نظري مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين با دي‌متيل‌استيلن‌ دي كربوكسيلات و استيلن دي و كربوكسيليك‌اسيددرحضور‌ -NHاسيدهايايندولين-2 اُنوايندولين-2و3 دي اون
69
مطالعه نظري مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين و دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ها در حضور بنزو تري آزول
70
مطالعه نظري مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين ودي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور5- نيترو ايندازول
71
مطالعه نظري مكانيسم واكنش چند جزئي بين سيكلو هگزيل ‌ايزوسيانيد و دي ‌متيل‌ استيلن‌ دي كربوكسيلات در حضور 2 و 3- دي هيدرو-h6 - تيازول [3 و a2] پيريميدين - 5 و 7– دي اٌن
72
مطالعه نظري نانومخروط كربني جايگزين شده باپورفيرين¬هاي فلزات واسطه در جست و جوي حسگري مناسب براي گاز مونوكسيد كربن
73
مطالعه نظري نوع جديدي از همزن مخزني آشوبناك سه پره براي جريان استوكس
74
مطالعه نظري و آزمايشگاهي جهت تعيين فرآيند مناسب براي تصفيه و بهبود كيفيت آب زير زميني خاش
75
مطالعه نظري و ارتباط كمي ساختاري انتقال الكترون در نانو ساختارهاي كمپلكس [Cp2Fe][SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20] و [Cp2Fe]@Cn
76
مطالعه نظري و پديده شناسي نظريه ميدان ناجابجايي
77
مطالعه نظري و تجربي آرايش يافتگي صفحات ارگانو كلي درفرايند فيلم پليمري
78
مطالعه نظري و تجربي آرايش يافتگي صفحات ارگانوكِلي در فرآيند قالب گيري تزريقي نانو كامپوزيتها
79
مطالعه نظري و تجربي اثر افزودني ها بر خواص خودتميزشوندگي روكش هاي نانوساختار پايه اكريليك ملامين
80
مطالعه نظري و تجربي اثر منافذ بر قابليت گذر دهي هوا در وب نانوالياف
81
مطالعه نظري و تجربي اثر نانو ذرات سيليكا بر ريزساختار آلياژهاي سه تايي با تأكيد بر مورفولوژي هسته-پوسته
82
مطالعه نظري و تجربي اثر نانو رس روي پلي آميد 12 و چقرمه سازي آن
83
مطالعه نظري و تجربي ارتباط بين رئولوژي و ريزساختار سامانه هاي سه تائي پلي پروپيلن/ پليمر بلورمايع / نانو سيليكا
84
مطالعه نظري و تجربي بر روي رفتار و خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه كربن نانو تيوپ/ABS
85
مطالعه نظري و تجربي بر روي عوامل موثر در تشكيل ريزساختار و خواص فيزيكي نانوكامپوزيت هاي پايه ي PP/PBT/CNT در فرآيند تزريقي
86
مطالعه نظري و تجربي بر روي فرايند توليد آلياژهاي پليمري دوتائي باريز ساختار رشته ائي بر پايه پليمري هاي بلور مايع ترموتروپيك (TLCP ) و پليمرهاي ايزوتروپيك
87
مطالعه نظري و تجربي پديده چينش نانو متري ﴿Nano-assembly) مولكولها در آلياژهاي پلي اتيلني و ارتباط آن با مقاومت به ترك خوردگي در اثر تنشهاي محيطي﴿ESCR)
88
مطالعه نظري و تجربي تأثير نانو لوله هاي كربني بر روي ريزساختار آلياژ هاي سه تايي با تاكيد بر مورفولوژي هسته - پوسته
89
مطالعه نظري و تجربي تاثير برهمكنش بين سطحي بر توسعه ريزساختار و خواص رئولوژيكي سامانه نانوكامپوزيت پلي¬پروپيلن/پلي¬آميد/نانورس عامل¬دار شده
90
مطالعه نظري و تجربي تاثير تاريخچه ي جريان مذاب برسنتيك جدايي فازي و تشكيل ريز ساختار نانورس/TPU
91
مطالعه نظري و تجربي تاثير تاريخچه‌ي جريان مذاب برسينتيك جدايي فازي و تشكيل ريز ساختار نانورس و نانولوله‌كربني/TPU
92
مطالعه نظري و تجربي تاثير هندسه نانو ذرات و ميدان جريان بر روي مورفولوژي و چيدمان نانو كامپوزيت هاي بر پايه كوپليمر بلوكي SEBS
93
مطالعه نظري و تجربي تعيين تورم بعد از داي(Die Swell) در محصولات اكسترودري پلي استايرن و بررسي تأثير حضور نانو كلي
94
مطالعه نظري و تجربي چقرمه سازي آلياژ پلي ﴿وينيل كلرايد﴾ نشاسته با ذرات هسته/ پوسته آكريليكي
95
مطالعه نظري و تجربي رئولوژي آميزه پليمري پايدار شده با ذره
96
مطالعه نظري و تجربي رفتار ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت هاي بر پايه اكريلونيتريل بوتادين استايرن ﴿ABS﴾
97
مطالعه نظري و تجربي ريزساختار، رفتار رئولوژيكي و ارتباط آن ها با مكانيزم چسبندگي نانوكامپوزيت هاي گرماذوب بر پايه EVA
98
مطالعه نظري و تجربي طيف فوتوالكترون لايه ظرفيت پورين ها و اسيدهاي آمينه و طيف سنجي اپتوگالواني دو بعدي اتم نئون در محيط پلاسما
99
مطالعه نظري و تجربي عوامل فرهنگي ايجاد عدالت جنسيتي در بين زنان متاهل شهر تهران
100
مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر در آرايش يافتگي و واآرايي نانو ذرات ناهمسانگرد در نانو كامپوزيت بر پايه پلي¬اتيلن¬¬اكسيد
101
مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر در تشكيل ريزساختار بر روي نانوكامپوزيت هاي اسفنجي بر پايه پلي لاكتيك اسيد/ نانورس
102
مطالعه نظري و تجربي عوامل موثر در تشكيل ريز ساختار و رفتار رئولوژيكي و خواص ديناميك- مكانيكي نانو كامپوزيت هاي ترموپلاستيك پلي يورتان/ كربن نانوتيوپ
103
مطالعه نظري و تجربي قابليت كشش تكسچرايزينگ نخ فيلامنتي پلي استر تهيه شده از بطري استفاده شده PET
104
مطالعه نظري و تجربي قيمت گذاري قراردادهاي آتي با استفاده از الگوهاي تعيين قيمت چندعاملي
105
مطالعه نظري و تجربي ماشينكاري قطعات مدور
106
مطالعه نظري و تجربي نقش بر هم كنش بين سطحي بر رئولوژي و ميكرورئولوژي سيستمهاي دو فازي پليمري
107
مطالعه نظري و تجربي هيدروديناميك ظروف همزده گاز - مايع
108
مطالعه نظري و ساخت لايه نازك CdS و اندازهگيري برخي پارامترهاي اپتيكي و الكتريكي آن
109
مطالعه نظري و ساخت لايه نازك ZnS و بررسي اثر بازپخت و پرتودهي الكتروني بر ساختار بلوري و خواص اپتيكي آن
110
مطالعه نظري و عملي پراكنش ذرات جامد در بستر مذاب پليمري
111
مطالعه نظري و كاربردي ادغام بين كشورهاي عضواكو
112
مطالعه نظري و محاسباتي اثر پلتيه در سامانه‌هاي نانوالكترونيك مولكولي
113
مطالعه نظري و محاسباتي فعاليت نوري ملكولهاي كوچك داراي يك يا دو مركز فعال نوري
114
مطالعه نظري واكنش چند جريي بين تري فنيل فسفيت و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور 2-مركاپتوپيريميدين. و بررسي نظري سينتيك واكنش بين ايزوكينولين و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور ايندول
115
مطالعه نظري واكنشهاي افزايشي الكترون دوستي: آبدار كردن و هيدروبوردار كردن
116
مطالعه نظري وتجربي رئولوژي و ارتباط آن با مورفولوژي و چقرمگي نانوكامپوزيت هاي بر پايه سيكلو الفين كوپليمر/ آلفا الفين / نانو رس
117
مطالعه نظري ومحاسبه اثرهاي اسپين مدار در Fe3 Al توسط برنامه wien2k
118
مطالعه نظري(بر پايه تئوري هاي محيط پيوسته غير كلاسيك) و تجربي خاصيت پيزوالكتريك وب نانوليفي PVDF
119
مطالعه نظري(برپايه نظريه تابعي چگالي) سطوح اكسيد تنگستن و كاربرد آنها در استخراج هيدروژن از آب
120
مطالعه نظريه برار - ترال روي جبرهاي نوتري
121
مطالعه نظريه تابعي چگالي برهمكنش CO2 با كلاستر فلزي در (MIL- 47(V
122
مطالعه نظريه تابعي چگالي برهمكنش CO2 با كلاستر فلزي در MIL- 47V
123
مطالعه نفوذ ابررسانايي در فلز عادي به كمك رهيافت شبه‌كلاسيك و ميكروسكوپيك
124
مطالعه نفوذ علمي نويسندگان مقالات مرتبط با كتابخانه‌هاي عمومي در پايگاه وب آو ساينس
125
مطالعه نفوذ و جذب گازهاي CO و CS در نانو حفره هاي Cu-BTC با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
126
مطالعه نقاشي دوره تيموري و تشعيرهاي شاهكارهاي نگارگري ايران
127
مطالعه نقاشي ديواري 30 نمونه انتخابي از مهد كودك هاي منطقه 3 تهران
128
مطالعه نقش آموزش از دور برنحوه ارائه محتواي زيست محيطي دروس دانشگاهي پيام نور از ديدگاه اساتيد مربوط
129
مطالعه نقش آموزش مجازي در تكوين و توسعه آموزش زيست محيطي
130
مطالعه نقش آناليز حساس ومتريك منظم درپايداري سيستم هاي تغييراتي
131
مطالعه نقش ارزشيابي توصيفي در كاهش اضطراب و ارتقا پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه پايه دوم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 85 - 1384
132
مطالعه نقش اطلاعات حسابداري مبتني بر مباني نقدي و تعهدي در پيشبيني جريانهاي نقدي عملياتي
133
مطالعه نقش بازدارندگي مهريه در وقوع طلاق: (مطالعه تطبيقي زنان مطلقه و همسردار شهر شيراز)
134
مطالعه نقش باغ در مصرف اوقات فراغت شهروندان اروميه اي
135
مطالعه نقش توسعه منابع انساني بر رفتار شهروندي سازماني در اداره آموزش و پرورش منطقه 16 شهر تهران
136
مطالعه نقش رسانش الكتريكي بر رفتار و تمايز سلولهاي عصبي در غشاي نانوساختار بر پايه ترموپلاستيك منعطف يورتان (TPU/CNT)
137
مطالعه نقش رسانه در هنر عامه پسند
138
مطالعه نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در آموزش مسائل زيست محيطي از ديدگاه معلمان مدارس راهنمايي شهرستان سرپل ذهاب
139
مطالعه نقش رسانه هاي جمعي در هويت ملي زنان شهر اصفهان
140
مطالعه نقش زنان در فعاليتهاي اقتصادي روستا (مطالعه موردي: دهستان ويسيان)
141
مطالعه نقش سازگار كننده بين سطحي و پارامترهاي فرآيندي بر تشكيل ميكرو مورفولوژي و مكانيك ترموپلاستيك الفين (TPO) PP/EPDM تقويت‌شده با نانو سيليكا (SiO2)
142
مطالعه نقش سازگارسازي و اختلاط واكنش در كنترل مورفولوژي و خواص آلياژهاي PP-PA6 ,PP-PET
143
مطالعه نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار محله مبارك آباد سنندج
144
مطالعه نقش سيمان پرتلند سربارهاي در خواص مكانيكي و مقاومت سايشي روسازي هاي بتني
145
مطالعه نقش سيمان هاي مختلف در خواص مكانيكي و مقاومت سايشي روسازي هاي بتني
146
مطالعه نقش سيمرغ به منظور به كارگيري آن در طراحي فرش معاصر
147
مطالعه نقش سيمرغ در نقاشي ايراني قرن 7 به بعد و بازنمود آن در گرافيك معاصر ايران
148
مطالعه نقش شاخصهاي جريان وجوه نقد در پيش بيني ارزش بازار سهام
149
مطالعه نقش شيمي و فيزيك سطح بر رفتار تر شوندگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي پايه پلي اورتان
150
مطالعه نقش علوم تربيتي در توسعه ملي از ديدگاه اعضاءهيات علمي دانشگاه پيام نور(گروه علوم تربيتي )
151
مطالعه نقش عوامل شبكه ايكننده و سازگاركننده بر فرايند توليد و خواص لوله هاي تراوا
152
مطالعه نقش فراواني و مدت استفاده از اصطلاحات موضوعي، در تشخيص مفاهيم اصلي حوزه ژنتيك
153
مطالعه نقش كتابخانه هاي عمومي شهرستان بهاباد و بافق بر افزايش سواد اطلاعاتي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
154
مطالعه نقش مايه ها و نمادهاي اساطيري در حجاري هاي ايران باستان
155
مطالعه نقش مايه هاي آثار فلزي دوره ي ساساني به منظور بهره گيري در طراحي فرش
156
مطالعه نقش مديريت دانش و فرهنگ سازماني در مديريت اثر بخش تعارض در واحدها و مراكز دانشگاه هاي پيام نور استان آذربايجان غربي
157
مطالعه نقش مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه پايه اول متوسطه شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
158
مطالعه نقش مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه پايه اول متوسطه شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
159
مطالعه نقش معلم در زمينه سازي براي ظهور و تحقق جامعه مهدوي
160
مطالعه نقش ميان لايه در سلول هاي خورشيدي آلي
161
مطالعه نقش نانو ذرات معدني TiO2,ZnO بر خواص پوششهاي آلياژي Ni برروي پلاستيك ABS
162
مطالعه نقش نظام آموزش و پرورش در ارتقاي كارافريني كشور (مورد مطالعه: آموزش و پرورش زاهدان)
163
مطالعه نقش نوآوري سازماني به عنوان يك توانمندساز از قابليتهاي نوآور تكنولوژي و عملكرد شركت ( شركت ذغال سنگ البرز مركزي)
164
مطالعه نقش نوچه لينگواتولا سراتا در آلودگي باكتريايي فراورده هاي دامي و تعيين دوز هاي موثر پرتوالكتروني در نابودي اين انگل
165
مطالعه نقش و آسيب ديدگي سلول هاي كراتينوسيت در سوختگي درجه يك و دو
166
مطالعه نقش و آسيب ديدگي ملانوسيت ها در سوختگي درجه يك و دو
167
مطالعه نقش و عملكرد كوبه در شهرهاي اصفهان و تبريز از قاجار تا پهلوي
168
مطالعه نقش يادگيري سازماني بر اخلاق حرفه اي در اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
169
مطالعه نقش‌ سيمرغ در نگارگري عصر صفوي مبتني بر رويكرد آيكونوگرافي
170
مطالعه نقش‌مايه جبرئيل در نگارگري ايراني مبتني بر روش آيكونوگرافي و بر اساس نظريه اروين پانوفسكي
171
مطالعه نقش‌مايه ديو در نگاره‌هاي نسخه‌ي رامايانا در مجموعه گالري فرير
172
مطالعه نقش، رنگ و بافت گليم تالش
173
مطالعه نقص تقارن لورنتس
174
مطالعه نقوش برجسته صخره اي قاجاري استان فارس ، نمونه موردي: نقوش كنار مقبره خواجوي كرماني در دروازه قرآن شيراز
175
مطالعه نقوش بكار رفته در لباس هاي نگاره هاي دوره تيموري
176
مطالعه نقوش به كار رفته در رودوزي هاي سنتي و تلفيق آن با سبك هنر آرت دكو در طراحي زيورآلات (با تاكيد بر زرتشتي دوزي و بلوچي دوزي)
177
مطالعه نقوش رودوزي‌هاي سنتي اصفهان به منظور بهره گيري در طراحي و ساخت زيورآلات فلزي (با تأكيد بر نمونه‌هاي گلابتون دوزي)
178
مطالعه نقوش سفالينه هاي سلجوقي از منظر روايت و تصويرگري
179
مطالعه نقوش شكار و گرفت و گير در فرش هاي دوره صفوي با رويكرد نشانه شناسي ارزش ها
180
مطالعه نقوش فرش دستباف (دامنه) براي بازآفريني فرشهاي فراموش شده منطقه فريدن
181
مطالعه نقوش گچ بري دوره ساساني به منظور بهره گيري در طراحي فرش
182
مطالعه نقوش گلداني ديوار نگاره هاي خانه اخوان حقيقي با تاكيد بر استفاده از آنها در طراحي فرش
183
مطالعه نقوش گليم هاي شاهسون و گچبري هاي محراب الجايتو و تلفيق آن به منظور طراحي و ساخت و سايل كاربردي و تزييني چوبي
184
مطالعه نقوش گليم هاي كردستان در طراحي و ساخت زيورآلات
185
مطالعه نقوش گياهي سفالينه هاي زرين فام سلجوقي كاشان به منظور بهره گيري در طراحي و ساخت جواهرات
186
مطالعه نقوش مهمانسراي عباسي اصفهان به منظور طراحي فرش دوران معاصر (مطالعه ي موردي نقوش صفوي)
187
مطالعه نقوش نجومي فلز كاري دوران سلجوقي به منظور بهره گيري در طراحي فرش
188
مطالعه نقوش و آرايه هاي تزييني بناي نارنجستان قوام در دوره قاجار شهر شيراز
189
مطالعه نقوش و خطوط تزئيني گچبري هاي بندر سيراف در استان بوشهر ﴿نمونه مورد مطالعه سنگ قبرها و كتيبه هاي موزه سيراف شهرستان كنگان﴾
190
مطالعه نقوش وتزئينات بقاع متبركه استان مازندران باتاكيد بر شهرستان ساري
191
مطالعه نقوش،اسلوب وكاركردهاي آثار قلمزني موزه شاهچراغ
192
مطالعه نقوش،اسلوب وكاركردهاي آثار قلمزني موزه شاهچراغ
193
مطالعه نگاره هاي قرآني فالنامه طهماسبي (نسخه درسدن) بر اساس نظريه بازنمايي
194
مطالعه نگاره هاي مرتبط با داستان حضرت آدم (ع) در سنت اسلامي
195
مطالعه نگاهداشتي و مرمتي يك برگه قباله ي ازدواج متعلق به تاريخ 1315 ه.ق.
196
مطالعه نگرش اساتيد،كاركنان و دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهر در مورد ميزان موفقيت نظام آموزشي موجود در پرورش روحيه پرسش گري
197
مطالعه نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور مراكز استان تهران نسبت به آموزش عالي
198
مطالعه نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور نسبت به مشاركت سياسي زنان
199
مطالعه نگرش دانشجويان و مدرسان دانشگاه پيام نور منطقه 2 (آذربايجان شرقي و غربي ) نسبت به محتواي كتابهاي درسي رشته علوم تربيتي در سال تحصيلي 84-83
200
مطالعه نگرش زنان به زيبايي پوست در شهر
201
مطالعه نگرش زنان ومردان ايراني نسبت به مد ولباس سبز وارايه راهكردهاي پايدار وزيست محيطي در صنعت مد
202
مطالعه نگرش مدير و روش عملي وي در مديريت تعارض در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در 88-1387
203
مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزشهاي ضمن خدمت از راه دور
204
مطالعه نگرش و ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاه ياسوج نسبت به پايگاه هاي اطلاعاتي آ.سي.اس، ابسكو، اشپرينگر، ساينس دايركت، سيويليكا، مگ ايران
205
مطالعه نماد شناسي فرم دايره در هنر ساساني به منظور بهره گيري در طراحي زيورآلات
206
مطالعه نماد شناسي نقوش هنر آلبويه با تاكيد بر منسوجات
207
مطالعه نماد مارپيچ در آثار هنري ايران
208
مطالعه نمادشناسانه نقش درخت مقدس در هنر فلزكاري ساساني به منظور طراحي زيورآلات فلزي معاصر
209
مطالعه نمادهاي خورشيد در هنر دوره ساساني در راستاي طراحي و ساخت زيورآلات سراميكي
210
مطالعه نمادهاي صلح در شاهنامه فردوسي و خلق يك اثر نمادينبا تكنيك فلز
211
مطالعه نمودار فاز سيستم سه تايي روغن كنجد. سور فاكتانت غيريوني پلي سوربات 80 و آب
212
مطالعه نمودار فاز سيستم سه تايي روغن هسته ي انگور ، سور فاكتانت غير يوني پلي سوربات 80 و آب
213
مطالعه نمونه هاي زيست محيطي با استفاده از روش فعال سازي با نوترون
214
مطالعه نمونه هاي زيست محيطي با استفاده از روش فعال سازي بانوترون
215
مطالعه نهادهاي اجتماعي فين
216
مطالعه نوآوري سازماني و تأثير آن بر اثر بخشي عملكرد معلمان شهرستان آبدانان
217
مطالعه نور تابي شيميايي مشتقي از متيل ايمينو اتيل بنزن وتعيين ثابت اسيدي مشتقي از تري آينيل و بررسي اثرات سورفكتانتهاي آنيوني-كاتيوني-غيريوني باروش هاي اسپكتروفتومتريك و اسپكتروفلوريمتريك
218
مطالعه نور تابي شيميايي مشتقي از نايترون و بررسي كاربردهاي تجزيه اي آن در اندازه گيري يون هاي فلزي و تركيبات آلي نيتروژن دار
219
مطالعه نور ورنگ در نگارگري دوره صفويه مبتني بر آراي سهروردي وشيخ لاهيجي
220
مطالعه نورتابي شيميايي مشتقي از نايترون و بررسي كاربردهاي تجزيه اي آن در اندازه گيري يون هاي فلزي و تركيبات آلي نيتروژن دار
221
مطالعه نوع نگرش زبان آموزان در سطوح مختلف نسبت به آموزش مجازي در آموزشگاه حكيم
222
مطالعه نيازسنجي آموزشي متصديان بانكي اداره امور شعب جنوب تهران در بانك ملي
223
مطالعه نيازسنجي استفاده از تلفن همراه در ارائه خدمات سازمان موزه ها ،اسناد در كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه هاي وابسته
224
مطالعه نيازهاي حرارتي و فيزيولوژي دياپوز زنبور مغزخوار بادام (Eurytoma amygdali (Hym. , Eurytomdae
225
مطالعه نيازهاي سواد اطلاعاتي پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي بجنورد جهت فعاليت در حوزه كاري پرستاري مبتني بر شواهد
226
مطالعه نيازهاي مهارتي كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي تهران
227
مطالعه نيروهاي دروني و بيروني و وارد بر مذاب در حال سقوط آزاد
228
مطالعه نيروهاي موثر بر الياف كشمير توسط الكتريسته ساكن
229
مطالعه نيروهاي وارد بر نخ در تماس با بالون گير در ريسندگي رينگ با مثلث ريماني با استفاده از تكنولوزي پردازش سيگنال
230
مطالعه نيمرخ پلاسميدي باكتريهاي تجزيه كننده تركيبات نفتي
231
مطالعه نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: ژئومرفولوژي
232
مطالعه نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: فيزيوگرافي و GIS
233
مطالعه نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: گروه اقتصادي - اجتماعي
234
مطالعه نيمه كلاسيكي فضاهاي ناجابجائي و برآوردي از چند پارامتر ناجابجائي
235
مطالعه هارمونيكي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري ولتاژ (PT)
236
مطالعه هدايت سنجي اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با ليگاندهاي )kRYPTOFIX( و )DMBTZ( و محاسبه ثابتهاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلالهاي غير آبي
237
مطالعه هدايت سنجي برخي از فلزات واسطه و سنگين با ليگاند ﴿UBAMU) در حلال آلي اندازه گيري مقادير كم برخي از آنها با FAAS بعد از استخراج از فاز جامد اصلاح شده با اين ليگاند.
238
مطالعه هدايت سنجي برخي از فلزات واسطه و سنگين با ليگاند پيريدين 2و6 دي ايل بيس ﴿2و2-﴿آزامتان-1-ايليدن﴾4-بروموفنل﴾و اندازگيري مقادير نا چيز فلزات سمي ﴿مس و كادميم﴾ در نمونه هاي غذايي پس از استخراج از فاز جامد به روش جذب اتمي شعله اي
239
مطالعه هدايت سنجي رفتار يك ليگاند دهنده O و N جديد با برخي از فلزات واسطه و سنگين و اندازه گيري مقادير بسيار كم نقره به روش جذب اتمي شعله اي ، پس از پيش تغليظ توسط ديسك اصلاح شده با اين ليگاند
240
مطالعه هدايت سنجي و NMR برخي از يون هاي فلزات قليايي با ليگاند'4 و "4("5) - دي ترشري بوتيل دي بنزو -18 كراون -6
241
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري برخي از يونهاي فلزي سنگين و واسطهLi+ ،Ni 2+،Ca2+ ،Pb2+ ، Cu2+ و Na+با ليگاند باز شيف جديد واندازه گيري مقادير بسيار كم ليتيم با روش طيف سنجي اتمي بعد از پيش تغليظ توسط ديسك اصلاح شده با اين ليگاند
242
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با شيف بازهاي جديد و محاسبه ثابت هاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلال غيرآبي
243
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با شيف بازهاي جديدو محاسبه ثابتهاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلالهاي غير آبي
244
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با ليگاند بي پيريدين و مشتقات تري آزن و محاسبه ثابت هاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلال استو نيتريل
245
مطالعه هدايت سنجي و رزو نانس مغناطيسي هسته (NMR ) تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با 1- آزا - 18 - كروان -6 و محاسبه ثابت هاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلال غير آبي
246
مطالعه هدايت سنجي و گرما سنجي برخي از يونهاي فلزات قليليي ، قليايي خاكي و لانتانيدها با ليگاند '4 و"4("5) -دي ترشري بوتيل دي بنزو - 18 كراون -6
247
مطالعه هسيتولوژيكي لوله گوارش كلاغ سياه
248
مطالعه هم نويسندگي در مجلات ايراني حوزه فناوري نانو از سال 1384 تا 1392
249
مطالعه هم نويسندگي در مجلات علمي فارسي حوزه فني و مهندسي ايران از سال 1380 تا 1389 : روند رشد و رابطه آن با ضريب تأثير
250
مطالعه هم نويسندگي و تحليل هم واژگاني مقالات بوم محور مرتبط با استان يزد در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
251
مطالعه همانندسازي از منظر حقوق جزا
252
مطالعه همبستگي بين نشانه انقباض و ساير مشخصه‌هاي خاكهاي رسي منطقه تهران
253
مطالعه همدوسي در مدل جينز-كامينگز غير خطي
254
مطالعه همزيستي شكل هاي كروي و تغيير شكل محوري در ناحيه گذار فاز هسته اي بين حدود¬SO(6) و U(5) مدل بوزون برهمكنشي
255
مطالعه همگرايي روش هاي تكراري در بازسازي تصوير
256
مطالعه هموديناميكي در رگ كاروتيد با در صدهاي مختلف گرفتگي در جريان بايپس ممري (سابكلاوين-كرونر)
257
مطالعه هندسه پنهان در ساختار صوري نقاشي ايراني
258
مطالعه هندسه ديوار هدايت پل ها با استفاده از مدل فيزيكي
259
مطالعه هندسه مولكولي با استفاده از انتروپي هاي اطلاعاتي مولكولي
260
مطالعه هندسي و تحليل عددي پروانه‏هاي رانش از نوك بدون شافت از نظر هيدروديناميكي
261
مطالعه هوش هيجاني با فرسودگي شغلي در معلمان مدارس كوركان استثنايي
262
مطالعه هيبريد بين گونه اي گلرنگ زراعي با گلرنگ وحشي و تاثير رنگ بذر بر صفات زراعي، كيفيت دانه و ميزان خسارت مگس گلرنگ
263
مطالعه هيدروديناميك جريان خروجي غير ماندگار از مخزن سد با سطح آب متغير
264
مطالعه هيدروديناميك جريان در سيستمهاي بستر فوراني
265
مطالعه هيدروديناميك فاز گاز در راكتورهاي بستر سيال گردشي (C.F.B)
266
مطالعه هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت ستقر (شمال شرقي استان كرمانشاه )
267
مطالعه هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت مياندوآب (جنوب شرقي استان آذربايجان غربي - شمال غرب ايران)
268
مطالعه هيدروژئومورفولوژي حوضه زيرن گل
269
مطالعه هيدروليكي جريان فوق بحراني بر روي شيب شكن قائم با كف معكوس در پاياب
270
مطالعه هيستولوژيكي و بيوشيميايي (آپوپتوزيس ) سلولهاي بافت بيضه در اثر تجويز خوراكي سم دريازينون در موش رت نر بالغ
271
مطالعه و آسيب‌شناسي منبر چوبي 900 ساله مسجد جامع ندوشن و ارائه راهكارهاي حفاظتي بهينه
272
مطالعه و اجراي تكنيك QFD با استفاده از تئوري فازي در شركت شتاب خودرو
273
مطالعه و اجراي تكنيك QFD در شركت ريسندگي و بافندگي سلكباف يزد
274
مطالعه و احيا: بخشي از بازار كاشان
275
مطالعه و ارائه پيشنهاد انطباق مسكن موقت با الگوي مسكن بومي ( مطالعه موردي در اقليم گرم و خشك ايران )
276
مطالعه و ارائه راه كارهايي براي تسريع RUP
277
مطالعه و ارائه راهكارهايي براي اقتباس وفادارانه و موفق از امر مقدس بدون شكستن تابوهاي آن در انيميشن
278
مطالعه و ارائه طرح بهسازي سامانه بادگير در تهويه مناسب ساختمان
279
مطالعه و ارائه طرح بهسازي سامانه بادگير در تهويه مناسب ساختمان
280
مطالعه و ارائه طرح ساماندهي و حفاظت پيشگيرانه مجموعه آجرهاي لعابدار شوش
281
مطالعه و ارائه مدل رفتاري هيسترزيس براي ديوارهاي سازه اي بتن مسلح
282
مطالعه و ارائه ي طرح حفاظت منتخبي از نمونه هاي متقدم چاپ سنگي مربوط به موزه و كتابخانه ي ملي ملك
283
مطالعه و ارائه ي طرح مرمت و باطسازي كاشي هاي ازاره ي حمام شاه اصفهان در راستاي اهداف باززنده سازي حمام
284
مطالعه و ارايه راهكارهايي براي اقتباس وفادارانه و موفق از امر مقدس بدون شكستن تابوهاي آن در انيميشن
285
مطالعه و ارايه‌ي روشي براي نقشه‌برداري و موقعيت‌يابي در فضاي داخلي ساختمان به كمك شبكه‌هاي بي‌سيم
286
مطالعه و ارزشيابي فعاليتها و برنامه هاي تربيتي در منطقه 17 آموزش و پرورش در مقطع راهنمايي
287
مطالعه و ارزيابي آزمايشگاهي معياد فيلتر براي خاكهاي مخلوط با توجه به قابليت حفظ ترك در آنها
288
مطالعه و ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي ايستگاه هاي قطار شهري در جهان و مقايسه آن با چند ايستگاه از مترو تهران
289
مطالعه و ارزيابي بازنويسي پديده هاي فيزيك از منظر علوم شناختي
290
مطالعه و ارزيابي برخي از صفات اقتصادي 4 لاين مهم كرم ابريشم و تاثير تغذيه اي آنها از سه واريته توت
291
مطالعه و ارزيابي تاثير تحمل حرارتي، لرزش و تغيير شكل فيزيكي بر عملكرد باتري نيكل-هيدريد فلزي تجاري (شركت وارتا سايز AAA)
292
مطالعه و ارزيابي تثبيت آنزيم بر روي بستر سلولز/گرافن جهت ساخت حسگرهاي زيستي
293
مطالعه و ارزيابي تجربي شرايط زينترينگ صفحات پيل سوختي اكسيد جامد
294
مطالعه و ارزيابي تست‌هاي جريان پذيري پودر
295
مطالعه و ارزيابي چسبندگي خاك هاي محدود شمالي تهران
296
مطالعه و ارزيابي حذف نيتروژن و فسفر از پساب شهري با استفاده از تالاب هاي مصنوعي زيرسطحي
297
مطالعه و ارزيابي حرايم بناهاي تاريخي واقع در محدوده‌هاي شهري به‌منظور دستيابي به دستورالعمل‌هاي متناسب طراحي حريم در ايران
298
مطالعه و ارزيابي رضايت شغلي كاركنان و ارتباط آن با مخاطرات شغلي و پيشنهاد روش هايي جهت افزايش رضايتمندي مطالعه موردي كاركنان اداره راه و شهرسازي استان اصفهان
299
مطالعه و ارزيابي روش تحليل تاريخچه زماني با مقياس كردن زلزله‌هاي انتخاب شده سازگار با طيف طراحي استاندارد ASCE 7
300
مطالعه و ارزيابي روش مناسب جهت مديريت كسب و كار در شركت هاي سرمايه گذار مادر
301
مطالعه و ارزيابي روش هاي فراز آوري مصنوعي براي يكي از مخازن ايران
302
مطالعه و ارزيابي ريسك واحد فراورش نفت خام و شبيه سازي پيامدهاي حادثه
303
مطالعه و ارزيابي عوامل موثر بر بكارگيري خدمات پايانه فروشگاهي توسط مشتريان با استفاده از مدل هايtamوtdi (مطالعه موردي:بانك ملت )
304
مطالعه و ارزيابي عوامل موثر بر خواص الكتريكي كامپوزيت گرافن پليمر
305
مطالعه و ارزيابي مشخصات سنگ هاي بهسازي شده جهت استفاده در موج شكن ها و تصحيح معيار انتخاب سنگ
306
مطالعه و ارزيابي مهاركننده هاي ERK با هدف طراحي مهاركننده هاي جديد
307
مطالعه و استخراج نگاشت واگراكننده پولوييدي
308
مطالعه و اكتشاف ساختگاهي در محل ايستگاههاي شتابنگاري كازرون ، سپيدان و گويم
309
مطالعه و امكان سنجي استفاده از تكيه گاه هاي استوانه اي با حفره هاي نا متوازن جهت اتصال مخازن داخلي و خارجي در مخازن برودتي
310
مطالعه و امكان سنجي استفاده از تكيه گاه هاي كروي جهت اتصال مخازن داخلي و خارجي در مخازن برودتي
311
مطالعه و امكان سنجي باز زنده سازي بدنه ي غربي چهارباغ عباسي ﴿حدفاصل نهر فرشادي تا خيابان شيخ بهايي﴾
312
مطالعه و امكان سنجي تعيين شهر ملك آباد به عنوان منطقه ويژه گردشگري سلامت
313
مطالعه و امكان سنجي تعيين شهر مُلك آباد به عنوان منطقه ويژه گردشگري سلامت
314
مطالعه و امكان سنجي شهر ملك آباد به عنوان منطقه ويژه گردشگري سلامت
315
مطالعه و انتخاب مناسب پايدارسازهاي شيلي در سيالات پايه آبي براي جلوگيري از توپي شدن سرمته
316
مطالعه و انتخاب و به كارگيري تكنولو‍‍ژي مناسب براي لايه نشاني الكترود كاتد در پيل سوختي كربنات مذاب با پارامترهاي استاندارد
317
مطالعه و اندازه گيري اثر مغناطواپتيكي كر در موارد مغناطيسي
318
مطالعه و اندازه گيري خواص حجمي محلول سه جزيي 1-هگزانول...
319
مطالعه و اندازه گيري داروهاي كاپتوپريل، بنزرازيد و لودوپابروش امپدانس اسپكتروسكوپي و ولتامتري با استفاده از اصلاحگرهاي كلرپرومازين و كلرآنيل
320
مطالعه و اندازه گيري سيگنال ESR راديكالهاي آزاد در نمونه هاي ارگانيك
321
مطالعه و اندازه گيري ضخامت و مقاومت لايه الياف نانو به روش ريسندگي برقي
322
مطالعه و اندازه‌گيري سرعت و كشش نخ پود درسيستم پودگذاري الكترومغناطيسي
323
مطالعه و بازطراحي كابين راننده‌ قطار با هدف افزايش دقت، ايمني و آسايش بر اساس ‌فرايند طراحي كاربرمحور (UCD)
324
مطالعه و بررسي ...
325
مطالعه و بررسي آئين تدفين دوران اشكاني بر اساس يافته هاي گورستان نخل ابراهيمي
326
مطالعه و بررسي آثار استاد آقا ابراهيم نقاش [اواخر قاجار] : حفاظت از مرمت تابلو رنگ روغن روي پارچه [ پنج تن آل عبا(ص ).].
327
مطالعه و بررسي آثار استاد آقا ابراهيم نقاش﴿اواخر قاجار﴾ حفاظت و مرمت تابلو رنگ روغن روي پارچه ﴿پنج تن آل عبا «ص»﴾
328
مطالعه و بررسي آثار سفالين بانوان سفالگر استان سمنان در يك دهه اخير
329
مطالعه و بررسي آزمايشگاهي اثر پوشش‌ پليمر پرشاخه پلي‌گليسرول بر زيست‌سازگاري نانوذرات Fe3O4 به صورت برون‌تني
330
مطالعه و بررسي آزمايشگاهي تاثير بازدارنده هاي آسفالتين بر رسوب آن در محيط متخلخل
331
مطالعه و بررسي آزمايشگاهي تاثير كاركرد همزمان دو آبگير بر قدرت گرداب هاي شكل گرفته در سطح مخزن
332
مطالعه و بررسي آسيبهاي ناشي از دود وغبار بر روي بسترهاي گچي و مرمت بخشي از كشته بريهاي رنگي عاليقاپو
333
مطالعه و بررسي آسيبهاي ناشي از دوده و غبار برروي بسترهاي گچي و مرمت بخشي از كشته بريهاي رنگي كاخ عالي قاپو
334
مطالعه و بررسي آشكارسازي بهينه سيگنالهاي ديجيتالي
335
مطالعه و بررسي آلودگي هاي ناشي از موتور سيكلتها در شهر تهران
336
مطالعه و بررسي آلودگي هواي شهر اصفهان و عوامل اقليمي موثر در آن
337
مطالعه و بررسي آماري پارامترهاي موثر در عمليات فلوتاسيون
338
مطالعه و بررسي آماري خوردگي در ساختمان كشتي
339
مطالعه و بررسي آميزه هاي PLA با هزينه و عملكرد مناسب
340
مطالعه و بررسي آيين يارسان از ديدگاه باستان شناختي
341
مطالعه و بررسي اتصال داروها به پليمرهاي پرشاخه
342
مطالعه و بررسي اتلاف انرژي حامل ها در چاه هاي كوانتومي و كاربرد آن در سيليكان ژرمانيوم
343
مطالعه و بررسي اثر TMC در توابع ساختار
344
مطالعه و بررسي اثر اصطحكاك در فرآيند هيدرو فرمينگ لوله
345
مطالعه و بررسي اثر پرژينگ تصفيه گاز و كاهش تخليه گاز به اتمسفر
346
مطالعه و بررسي اثر درجه شوري و تركيب يوني آب تزريقي جهت ازدياد برداشت نفت دريكي از مخازن نفتي جنوب ايران
347
مطالعه و بررسي اثر دما و زمان آلومينايزينگ بر مشخصات پوشش آلومينايدي بر سوپر آلياژ GTD-111
348
مطالعه و بررسي اثر دماي قالب در فورجينگ همدما براي توليد پره توربين به كمك روش المان محدود
349
مطالعه و بررسي اثر ذرات زئوليت بر عملكرد جداسازي گاز با استفاده از غشاي پلي يورتاني
350
مطالعه و بررسي اثر كربن فعال و نانولوله هاي كربني بر خالص سازي اتانول آمين در فرايند توليد گاز دي اكسيد كربن
351
مطالعه و بررسي اثر لهيدگي در تونل با در نظر گرفتن رفتار تابع زمان سنگ و نرخ پيشروي دستگاه، مطالعه موردي: تونل انتقال آب چغاخور ﴾سبز كوه﴿
352
مطالعه و بررسي اثر مغناطوتنگش بر خردايش مواد معدني
353
مطالعه و بررسي اثر مقاومت وابسته به فركانس سيم پيچ بر مشخصه هاي آناليز پاسخ فركانسي ترانسفورماتور
354
مطالعه و بررسي اثرلهيدگي در تونل انتقال آب گلاب با در نظرگرفتن رفتار تابع زمان سنگ و نرخ پيشروي دستگاه TBM
355
مطالعه و بررسي احكام دفاع مشروع در حقوق جزاي اسلام
356
مطالعه و بررسي احياء سنگ آهن با استفاده از كوره هاي دوار
357
مطالعه و بررسي ادوار مختلف تاريخي و معماري مدرسه مظفري و چگومگي وابستگي آن به مسجد جامع اصفهان طرح مرمت و بازسازي جبهه شرقي مدرسه مظفري
358
مطالعه و بررسي ادوار مختلف تاريخي و معماري مدرسه مظفري و چگونگي وابستگي آن به مسجد جامع اصفهان "طرح مرمت و بازسازي جبهه شرقي مدرسه مظفري"
359
مطالعه و بررسي ارتباط برند كارفرما با نگرش كاركنان در صنعت خودروسازي(مورد مطالعه: مراكز منتخب ايران خودرو در استان البرز)
360
مطالعه و بررسي ارتباط برند كارفرما با نگرش كاركنان در صنعت خودروسازي(مورد مطالعه: مراكز منتخب ايران خودرو در استان البرز)
361
مطالعه و بررسي ارزيابي دروني در بهبود كيفيت آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس
362
مطالعه و بررسي استانداردهاي مادون قرمز و طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده IRDA براي پورت RS232
363
مطالعه و بررسي استانداردهاي مربوط به ايمپليمنت هاي پزشكي
364
مطالعه و بررسي استعدادهاي پسته از حيث پارامترهاي اقليمي و منابع آب استان سمنان
365
مطالعه و بررسي اصول اوليه ساختار الكتروني و خواص مغناطيسي تركيبات هسلر , studt of magnetic and electronic properties of husler
366
مطالعه و بررسي اصول سيستمهاي سوئيچينگ نوري )ASYNCHRONOUSTRANSFERMODE( ATM
367
مطالعه و بررسي اطلاعات ژئوشيميايي ناحيه شانق با هدف شناسايي مناطق اميد بخش به وسيله GIS
368
مطالعه و بررسي اعوجاج ناشي از جوشكاري ورق هاي متعامد در كشتي سازي
369
مطالعه و بررسي افسردگي در سالمندان ( مرد ) شهرستان گنبد كاووس
370
مطالعه و بررسي اقتصادي روند پرورش قارچ هاي خوراكي در ايران
371
مطالعه و بررسي اقتصادي كشت مكانيزه و سنتي طي سال هاي 86-88 در محصول گندم در شهرستان سميرم
372
مطالعه و بررسي اقتصادي مديريت بقاياي گياهي
373
مطالعه و بررسي اقتصادي و نقش صادرات در پرورش شتر مرغ
374
مطالعه و بررسي اكسايش كاتاليتيكي آلكن ها توسط پورفيرين ها و نانوپورفرين هاي مستقر در حفرات مزوپروس
375
مطالعه و بررسي الكترودهاي جوشكاري
376
مطالعه و بررسي الكتروشيميايي فلوتاسيون پيريت
377
مطالعه و بررسي الگوريتم هاي فرا اكتشافي
378
مطالعه و بررسي الگوريتم‌هاي مكانيك تماس در محيط‌هاي سنگي درزه‌دار
379
مطالعه و بررسي امكان استفاده از سيستم نقاله هوايي در معدن باريت درين كاشان
380
مطالعه و بررسي امكان بازيابي باريت از باطله هاي جيگ درين كاشان به روش جيگ
381
مطالعه و بررسي امكان پياده سازي ايده هاي مختلف ارتقاءكارايي آيروديناميكي بال هواپيما
382
مطالعه و بررسي امكان تشخيص عيوب لوله ها در حين بهره برداري از آنها به روش تست اتوماتيك التراسونيك
383
مطالعه و بررسي امكان كاهش سيليس از كانسنگ منيزيت منطقه جنوب بيرجند به روش فلوتاسيون
384
مطالعه و بررسي امكان كاهش مصرف آب در سرويس هاي بهداشتي فرنگي
385
مطالعه و بررسي امكان‌سنجي مدل ارزش گذاري سرمايه محيط‌زيست در ايران (مطالعه موردي: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختياري)
386
مطالعه و بررسي امنيت استاتيكي سيستمهاي قدرت در شرايط اضطراري بر اساس روش ضرايب حساسيت
387
مطالعه و بررسي امنيت بيمار و طراحي پرتال ثبت خطاهاي مراقبت از سلامت
388
مطالعه و بررسي انتقال حامل ها در فضاي حقيقي در چاه هاي كوانتومي و كاربرد آن در ساختار چند لايه اي ALGaAs
389
مطالعه و بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيالات در جريان درهم داخل لوله
390
مطالعه و بررسي اندازه گيري پارامترهاي فيبر نوري
391
مطالعه و بررسي انگيزش مديريتي مديران توليد فرش دستباف استان فارس
392
مطالعه و بررسي انواع ايمپلنت هاي پليمري استفاده شده به عنوان جايگزين مري
393
مطالعه و بررسي انواع توربين هاي جزر و مدي
394
مطالعه و بررسي انواع خشك كن هاي خورشيدي و عملكرد آنها
395
مطالعه و بررسي انواع روش ها و تجهيزات لايروبي
396
مطالعه و بررسي انواع سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري﴿CRM﴾وپياده سازي مدلي مناسب از بيمه
397
مطالعه و بررسي انواع مختلف اسپري نازل هاي صنعتي و استخراج نقشه هاي ساخت
398
مطالعه و بررسي انواع هيدريدهاي فلزي براي ذخيره سازي حالت جامد هيدروژن
399
مطالعه و بررسي انواع وكس و روش خالص سازي وكس پلي اتيلن
400
مطالعه و بررسي اهميت بازاريابي رابطه‌مند
401
مطالعه و بررسي بارگذاري پل هاي ايران
402
مطالعه و بررسي بازار سيستم هاي CHP در ايران مورد يك مجموعه 700 واحدي
403
مطالعه و بررسي بازيابي نيكل از نمونه هاي لاتريتي به روش ليچينگ اسيدي
404
مطالعه و بررسي بازيافت مس از باطله كارخانه مس سرچشمه
405
مطالعه و بررسي بر روي انواع چارچوب هاي فلزي_آلي به منظور استفاده از آن ها به عنوان كاتاليست در تبديل فرآورده هاي هيدروكربني و آلي
406
مطالعه و بررسي بر روي انواع روش هاي حفاري اكتشافي
407
مطالعه و بررسي بر روي تكنولوژي ساخت ومدارات mmic
408
مطالعه و بررسي بر روي روشهاي جداسازي استايرن موجود در پساب واحدهاي پتروشيمي
409
مطالعه و بررسي بر روي ماسه هاي ساحلي درياي خزر
410
مطالعه و بررسي بر هم كنش آنزيم ليپاز با برخي سورفكتانت هاي يوني
411
مطالعه و بررسي بر هم كنش يون هاي فلزي با تعدادي از مولكول هاي فلوئورسان كننده جديد
412
مطالعه و بررسي برهمكنش آميزه پليمريبا اجزاي بتن و تاثير آن برخواص مكانيكي بتن
413
مطالعه و بررسي برهمكنش‌هاي درون منطقه‌اي عصر مفرغ و آهن در جنوب شرق ايران براساس يافته هاي باستان شناسي
414
مطالعه و بررسي بعدهاي همولوژي و روابط بين آنها
415
مطالعه و بررسي بمنظور تدوين روش ساخت موتورهاي هيسترزيس
416
مطالعه و بررسي بهبود بازدهي عمليات سيلابزني با استفاده از تكنولوژي چاه هوشمند
417
مطالعه و بررسي بورس كالاي كشاورزي
418
مطالعه و بررسي بي نظمي هاي ساختاري كف هاي دو بعدي به عنوان يك سيستم پيچيده
419
مطالعه و بررسي بيست نمونه كاغذ قديمي از نظر نوع الياف و ساختار و باز آفريني يك نمونه
420
مطالعه و بررسي بيوفيلتر و تصفيه آلاينده هاي گازي آن
421
مطالعه و بررسي پارامترهاي سينتيكي و انتخاب مواد شيميايي (فلوتاسيون باريت مهديآباد يزد)
422
مطالعه و بررسي پارامترهاي طراحي قالب ريخته گري مداوم افقي مقاطع آلياژي مس به روش شبيه سازي كامپيوتري
423
مطالعه و بررسي پارامترهاي موثر در اندازه گيري طلا به روش اسپكتروفتومتري
424
مطالعه و بررسي پارامترهاي موثر در هايپرترمي براي درمان سرطان به كمك نرم افزار شبيه ساز كامسول
425
مطالعه و بررسي پالايشگاه زيستي ريزجلبك ايزوكرايسيس گالبانا
426
مطالعه و بررسي پايداري حرارتي پلي يورتانها و نقش دير سوز كننده ها بر آن
427
مطالعه و بررسي پخش اقتصادي بار الكتريكي به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
428
مطالعه و بررسي پديده black out در سيستم قدرت
429
مطالعه و بررسي پديده فرآيند رهايش دارو درنانو سيالات بيولوژيكي
430
مطالعه و بررسي پديده هاي اجتماعي در سينماي ايران(1357-1332)
431
مطالعه و بررسي پرعيارسازي مقدماتي سنگ آهن تنگ زاغ
432
مطالعه و بررسي پروانه هاي گام متغير
433
مطالعه و بررسي پروانه هاي نيمه مغروق و سوپر كاويتاسيون
434
مطالعه و بررسي پسماندهاي بيمارستاني و نفوذپذير در آب‌هاي سطحي و زيرزميني و محيط زيست
435
مطالعه و بررسي پليمريزاسيون توده هاي ﴿بالك ﴾ پلي استايرن با استفاده از نيروي برشي بين دو صفحه
436
مطالعه و بررسي پمپ هاي حرارتي شيميايي
437
مطالعه و بررسي پوسترهاي تبليغاتي تئاتر در ايران ﴿بعد از انقلاب﴾
438
مطالعه و بررسي پيرامون تاثير پارامترهاي ميزان تاب نخ ظرافت نخ، شرايط استراحت و نسبت وزني الياف جمع شونده موجود در نخ هايبالك بر روي خصوصيات نخ هاي هايبالك اكريليك
439
مطالعه و بررسي پيرامون تاثير پيكربندي لايه هاي بي بافت در عايق هاي صوتي
440
مطالعه و بررسي پيرايش امواج الكترومغناطيس
441
مطالعه و بررسي تأثير پارامترهاي ابزار در ميكروماشينكاري شيشه به كمك فرآيند تخليه الكتروشيميايي
442
مطالعه و بررسي تئوري شبكه هاي عصبي مصنوعي و پياده سازي چند مثال نمونه با نرم افزار متلب
443
مطالعه و بررسي تئوري كوانتومي اپتيك غيرخطي
444
مطالعه و بررسي تئوري هاي در رابطه با پايداري آيروديناميكي
445
مطالعه و بررسي تئوريهاي Datcom Missile و چگونگي كاربرد آن براي يك موشك نمونه
446
مطالعه و بررسي تابع تركش با در نظر گرفتن اثر اسپين كوارك مولد
447
مطالعه و بررسي تابع تركش بار يوني در رهيافت نظري
448
مطالعه و بررسي تابع تركش در رهيافت نظري
449
مطالعه و بررسي تابع توزيع پارتون در فرآيندهاي پراكندگي ناكشسان عميق
450
مطالعه و بررسي تاثير ارتباطات بر موفقيت پروژه هاي مترو تهران بر اساس روش آمار
451
مطالعه و بررسي تاثير ارتعاشات آلتراسونيك ابزار در فرايند ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي شيشه
452
مطالعه و بررسي تاثير انواع روش‌هاي برداشت لايه‌هاي نانو بر خواص و نحوه تشكيل نانو فيلترها
453
مطالعه و بررسي تاثير حلالها بر روي انواع چركيهاي موجود بر روي نقوش تزئيني
454
مطالعه و بررسي تاثير حلالها بر روي انواع چركيهاي موجود بر روي نقوش تزييني: حفاظت و مرمت بخشي از نقوش تزييني بناي تاريخي تالار اشرف اصفهان
455
مطالعه و بررسي تاثير روش‌هاي ايجاد اتصالات عرضي برروي خواص زخم‌پوش‌هاي برپايه پليمرهاي طبيعي
456
مطالعه و بررسي تاثير سرمايه انساني بر سرمايه اجتماعي در شركت مازندنيرو
457
مطالعه و بررسي تاثير لنگرهاي وزني بر پايداري لرزه اي سازه ها در حيطه غير خطي - غير ارتجاعي
458
مطالعه و بررسي تاثير مواد بوم كننده بر روي تكيه گاههاي پارچه اي ﴿ نقاشي رنگ و روغن ﴾
459
مطالعه و بررسي تاثير مواد بوم كننده بر روي تكيه گاههاي پارچه اي (نقاشي رنگ روغن )
460
مطالعه و بررسي تجارت الكترونيك در فرش دستبافت
461
مطالعه و بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش هسته‌اي نانو سيالات آبي آلومينا بر سطوح ساده و ريز ساختار
462
مطالعه و بررسي تجربي عملكردي يك طبقه كم‍‍‍‍پرسور تاندم
463
مطالعه و بررسي تجربي كاهش آلايندگي سامانه هاي احتراقي با به كارگيري سوخت بيو ديزل و نانوذرات
464
مطالعه و بررسي تطبيقي آئين هاي پير شاليار، قاليشويان و نخل گرداني
465
مطالعه و بررسي تعادل فاز مخلوط هاي دو جزئي به روش شبيه سازي ديناميكي مولكولي
466
مطالعه و بررسي تكنولوژيهاي frodsl, cvodsl ( كاربردهاي تجاري )DSL
467
مطالعه و بررسي توجيه اقتصادي احداث گلخانه هيدروپونيك جهت توليد گل رز
468
مطالعه و بررسي توليد بيوپلي مرپلولان توسط قارجها
469
مطالعه و بررسي توليد كامپوزيت Al-Cu/a-Al2O3 از طريق واكنش احياء اكسيد مس در مذاب آلومينيم
470
مطالعه و بررسي توليد نانو ذره نقره روي پايه زئوليتي توسط امواج مافوق صوت
471
مطالعه و بررسي توليد همزمان برق و حرارت Combined heat & power (CHP)
472
مطالعه و بررسي جاذب نانو ساختار كربني به منظور پيش تغليظ و ميكرو استخراج تركيبات كلرو بنز ن و كلرو تولوئن از محيط هGC – SPMEاي آبي با استفاده از روش
473
مطالعه و بررسي جاذب نانو ساختار كربني به منظور ميگرواستخراج
474
مطالعه و بررسي جاذب نانو ساختار كربني به منظور ميگرواستخراج تركيبات فنولي از محيطهاي آبي با استفاده از تكنيك SPME-GC
475
مطالعه و بررسي جايگاه اقتصاد هنر در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب
476
مطالعه و بررسي جداسازي آمينواسيدهاي كايرال به كمك سيستم هاي دوفاز آبي
477
مطالعه و بررسي جدايش تركيب ساختگي كوارتز - منيتيت با روشهاي فلوتاسيون
478
مطالعه و بررسي جدايش تركيب ساختگي منيتيت - كوارتز - باريت باروشهاي فلوتاسيون
479
مطالعه و بررسي جريان گذر صوتي
480
مطالعه و بررسي جغرافياي تاريخي شهر اصفهان در دوره تيموري
481
مطالعه و بررسي جهت ارائه شرايط بهينه در ديوارهاي جدا كننده بتني
482
مطالعه و بررسي جهت ارائه شرايط بهينه در ديوارهاي جداكننده بتني
483
مطالعه و بررسي جهت اصلاح كاتاليست Al-MCM-41 به منظور استفاده در فرآيندهاي تبديل متانول
484
مطالعه و بررسي جو سازماني دانشكده افسري سپاه
485
مطالعه و بررسي جو سازماني مدارس راهنمائي نوشهر بر اساس مدل هالپين و كرافت
486
مطالعه و بررسي جواب هاي صريح مولتي پيكان براي معادله هاي غيرخطي نوويكوف با استفاده از جفت لكس
487
مطالعه و بررسي چاههاي افقي در ميدان نفتي سروش و آناليز حساسيت بهره دهي آنها بوسيله روشهاي تحليلي
488
مطالعه و بررسي چرخه ارگانيك با سيال كاري هاي متفاوت
489
مطالعه و بررسي چگونگي سنتز نانو كاتاليست Al-MCM-41 و كاربرد آن در فرايند MTO
490
مطالعه و بررسي حالت هاي كوانتومي سيستم هاي مركب كواركي، با تاكيد بر عملگرهاي ابر بار و ايزو اسپين
491
مطالعه و بررسي حجيت عرف
492
مطالعه و بررسي حذف آهن از محلول ليچ اسيد سولفوريك حاوي عناصر نادر خاكي
493
مطالعه و بررسي حرارتي سيالات آميني در مقايسه با ساير سيالات حفاري پايداركننده شيل ها
494
مطالعه و بررسي حقوق متهم و مجرم در انديشه هاي فقهي ،حقوق موضوعه داخلي و با نگاه به حقوق بشر
495
مطالعه و بررسي حل عددي معادلات ديفرانسيل ماتريسي
496
مطالعه و بررسي خاصيت ضد باكتريايي برخي پوشش ها
497
مطالعه و بررسي خاكهاي سراميكي براي بدنه سفال
498
مطالعه و بررسي خصوصيات باند هاي پزشكي
499
مطالعه و بررسي خواص بيوجاذب هاي جديد رنگ بر پايه نانوكامپوزيت هاي تهيه شده از ليگنين قليايي باگاس و پلي آكريل آنيد
500
مطالعه و بررسي خواص ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت آبي با استفاده از مدلهاي مكانيك آماري
501
مطالعه و بررسي خواص تورمي سامانه هاي بر پايه پروتئين سويا جهت استفاده در پوشش هاي ترميم زخم
502
مطالعه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ تار از چله تا لبه پارچه
503
مطالعه و بررسي خواص كاتاليست هاي زئوليتي در صنايع پتروشيمي
504
مطالعه و بررسي خواص مكانيكي پيچ هاي فولادي
505
مطالعه و بررسي خواص نوري و رنگي پليمرهاي ساطع كننده نور
506
مطالعه و بررسي خواص هيدروژل هاي زيست تخريب پذير براي استفاده در زخم پوش ها
507
مطالعه و بررسي خواص و كاربرد هاي انواع فوم هاي پليمري باتوجه به روش هاي توليد و مواد تشكيل دهنده ي آنها
508
مطالعه و بررسي داده كاوي در بانكهاي داده فضايي و توليد يك سيستم داده كاوي براي GIS شهرها، راهها و پلها
509
مطالعه و بررسي دانش پزشكي ايران در دوره باستان
510
مطالعه و بررسي در فرآيند گياه پالايي
511
مطالعه و بررسي دستگاه هاي توليد همزمان توان و حرارت
512
مطالعه و بررسي ديدگاه هاي مردم تهران نسبت به فرشهاي ماشيني و دستبافت
513
مطالعه و بررسي ديوارنگاره هاي انتقال يافته موجود در بناي عالي قاپو حفاظت و مرمت دو ديوارنگاره
514
مطالعه و بررسي رابطه بين ميزان تحصيلات مادران و پيشرفت تحصيلي دختران در مدارس متوسطه منطقه 1 آموزش و پرورش تهران
515
مطالعه و بررسي راكت هاي سوپر كاويتاسيوني
516
مطالعه و بررسي راهكارهاي توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
517
مطالعه و بررسي راهكارهاي ممكن جهت اصلاح عملكرد موتور پيكان از نقطه نظر كاهش آلودگي و مصرف سوخت
518
مطالعه و بررسي راههاي جلوگيري از نفوذ ماسه در ميدان نفتي M واقع در جنوب ايران ﴿مخزن آسماري﴾
519
مطالعه و بررسي رسانش در سيستم هاي الكتروني دو بعدي
520
مطالعه و بررسي رفتار توليدي مخازن گازي با فشار غير معمول با لحاظ مدل هاي تراكم پذيري متغير سازند
521
مطالعه و بررسي رفتار جريان - ولتاژ نانونوارهاي گرافيني زيگزاگ
522
مطالعه و بررسي رفتار رس هاس مختلط به عنوان هسته سدهاي خاكي
523
مطالعه و بررسي رفتار سه بعدي اتصالات با صفحه هاي سخت كننده تير با مقطع I به ستون BOX به كمك اجزاء محدود غير خطي
524
مطالعه و بررسي رفتار شعله ذرات ريز فلزي
525
مطالعه و بررسي رفتار شهروندي سازماني و عملكرد آن در شركت بيمه
526
مطالعه و بررسي رفتار گروه شمعهاي مستطيل شكل قائم تحت اثر فشار جانبي خاك
527
مطالعه و بررسي روانگرايي گروههاي عدسي ماسه اي در خاك
528
مطالعه و بررسي روش SOAL جهت ارزيابي ساختاري پليمر ها
529
مطالعه و بررسي روش المان محدود براي حل معادلات ميدان
530
مطالعه و بررسي روش بهينه كنترل توليد ماسه در يكي از مخازن جنوب ايران ﴿مخزن آسماري﴾
531
مطالعه و بررسي روش پراكندگي تامسون و كاربرد آن در توكامك
532
مطالعه و بررسي روش هاي ارائه شده براي آناليز داده هاي بدست آمده از سنسورهاي درون چاهي
533
مطالعه و بررسي روش هاي افزايش تاب آوري و قابليت اطمينان سيستم قدرت
534
مطالعه و بررسي روش هاي بازيافت لوله هاي ‌اف آر پي و جي آر پي
535
مطالعه و بررسي روش هاي پيش يونش در ليزر گاز كربنيك نوع TEA
536
مطالعه و بررسي روش هاي تجزيه و تحليل داده هاي مشتريان در بازاريابي
537
مطالعه و بررسي روش هاي تصفيه بيولوژيكي آلاينده هاي گازي
538
مطالعه و بررسي روش هاي شيميايي سنتز اتانول از گاز سنتز
539
مطالعه و بررسي روش هاي طراحي و بهينه سازي پمپ هاي سانتريفيوژ
540
مطالعه و بررسي روش هاي فعال نگه داشتن اتوماسيون اسكادا (SCADA) در سيستم قدرت با وجود خاموشي سراسري
541
مطالعه و بررسي روش هاي كپسوله كردن ديودهاي نورگسيل آلي و ساخت يك نمونه از آن
542
مطالعه و بررسي روش هاي مختلف پايدارسازي سامانه هاي كلوئيدي پليمر- گرافن اكسايد و تاثير آن بر خواص فيزيكي نانو كامپوزيت حاصله
543
مطالعه و بررسي روش هاي مختلف تصفيه آب دريا
544
مطالعه و بررسي روش هاي نظارت و مانيتورينگ پروژه هاي تزريق آب با نگاه يكپارچه به سيستم توليد
545
مطالعه و بررسي روشهاي بازيابي تصاوير كلمات دستنويس
546
مطالعه و بررسي روشهاي تعيين مقدار آرسنيك در پساب هاي صنعتي (مطالعه موردي پساب معدن طلاي موته )
547
مطالعه و بررسي روشهاي تهيه آميدها سنتز تترا و دي آميدها
548
مطالعه و بررسي روشهاي سنتز آميد از اسيدها در غياب حلال
549
مطالعه و بررسي روشهاي سنتز سولفوناميدها در غياب حلال
550
مطالعه و بررسي روشهاي عددي موجود براي حل آيروديناميكي هليكوپتر
551
مطالعه و بررسي روشهاي فشرده سازي فايلهاي صوتي و تصويري در كامپيوتر
552
مطالعه و بررسي روشهاي مختلف محاسبه ممان خمشي تير كشتي و مقايسه اين روش ها در يك شناور مشخص
553
مطالعه و بررسي روشهاي مختلف محاسبه همان خمشي تير كشتي و كاربرد اين روش در يك شناور مشخص
554
مطالعه و بررسي روشهاي مذاكره و تصميم گيري عاملها خود مختار در يك محيط عملياتي
555
مطالعه و بررسي روشهاي نمونه گيري با هدف رد يا قبول انباشته در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
556
مطالعه و بررسي روشي مناسب براي تعيين فاكتور حفاظفتي منسوجات در برابر پرتوهاي فرابنفش نور خورشيد
557
مطالعه و بررسي روي MRI كاربردها و موقعيت كنوني آن در ايران
558
مطالعه و بررسي روي اشكار سازها و گيرنده نوري مورد استفاده در حال حاضر و در مورد توجه در اينده
559
مطالعه و بررسي روي قطعات نوري
560
مطالعه و بررسي رويداد، زمانمندي و آزادي درهايدگر متأخر
561
مطالعه و بررسي رويدادهاي دوفواره اي و سه فواره اي حاصل از نابوديe-e+
562
مطالعه و بررسي رويكرد طراحي زيورآلات در دهه منتهي به 1395 در تهران
563
مطالعه و بررسي زيبايي شناسيِ نوردر معماري سلجوقي
564
مطالعه و بررسي زيردريائيهاي توريستي
565
مطالعه و بررسي ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن ميمه
566
مطالعه و بررسي ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B در افراد آلوده به اين ويروس در استان كرمانشاه با استفاده از تكنيك RFLP
567
مطالعه و بررسي ساخت نانو ذرات حامل داروي آلندرونيت به روش ميكروفلوييديك و بررسي تاثير آن ها بر زيستايي سلول هاي بنيادي
568
مطالعه و بررسي ساخت نانو ذرات غير كروي هيبريد
569
مطالعه و بررسي ساختار سيستم ماهواره اي ... ، گيرنده هاي ... و ارائه نرم افزارهاي مربوطه
570
مطالعه و بررسي ساختار مودمهاي XDSL و نحوه بكارگيري آن در شبكه هاي مخابراتي كشور
571
مطالعه و بررسي ساختار هندسي ساليتون ريچي بر منيفلدهاي شبه ريماني
572
مطالعه و بررسي ساختار و كاربردهاي محاسبات شبكه اي در آموزش الكترونيكي
573
مطالعه و بررسي ساختارهاي الكترونيك و مجازي در ايران ارائه راهكارهاي لازم به جهت چالشهاي موجود و پياده سازي مدلي از كتابخانه الكترونيكي
574
مطالعه و بررسي ساختارهاي سيخكي لبه خورشيد
575
مطالعه و بررسي سازمانهاي مجازي
576
مطالعه و بررسي سامانه هاي تزريق گاز طبيعي فشرده و بنزين در مورتورهاي احتراق جرقه اي و طراحي و ساخت سامانه جرقه الكتريكي مناسب آنها
577
مطالعه و بررسي سايش اوليه ابزار در تراشكاري كامپوزيت زمينه ي تيتانيومي
578
مطالعه و بررسي سرعت امواج الاستيك در سنگ هاي سازند سروك سد بختياري
579
مطالعه و بررسي سطوح جوي آهك هاي پلاتفرمي توالي كرتاسه تحتاني در شمال نجف آباد و طالخونچه اصفهان
580
مطالعه و بررسي سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط رنگينه هاي نانومتري
581
مطالعه و بررسي سلولهاي خورشيدي آلي و توليد يك نمونه آزمايشگاهي
582
مطالعه و بررسي سنتز نانو ذرات پليمري كيتوسان با روش ميكروفلوييديك و مقايسه آن با روش توده اي
583
مطالعه و بررسي سنسورهاي نانو ساختاري با استفاده از اثر پلاسمونيك
584
مطالعه و بررسي سوگ و عناصر ساختاري آن در ايل بختياري
585
مطالعه و بررسي سير تحول آجر كاري و تزئينات معقلي در آثار معماري دوران اسلامي خميني شهر (مطالعه موردي: مساجد جامع خوزان، سرپل و آقاعلي اكبر، خانه مجير و عصارخانه ورنوسفادران)
586
مطالعه و بررسي سير تحول بدنه هاي جسمي در سراميك هاي اسلامي ايران
587
مطالعه و بررسي سيستم Teledynamic گرومن (ARC/DASS) كه در AMES/NASA به كار مي رود
588
مطالعه و بررسي سيستم آموزشگر هوشمند وابسته به كاربر
589
مطالعه و بررسي سيستم تشخيص نفوذ هوشمند براي سيستم عامل
590
مطالعه و بررسي سيستم رانش سطحي و پروانه هاي نيمه مغروق
591
مطالعه و بررسي سيستم رانش سطحي و پروانه هاي نيمه مغروق (سطح رو)
592
مطالعه و بررسي سيستم رانش واتر جت بر روي شناورها
593
مطالعه و بررسي سيستم سوپروايزري شبكه انتقال فيبر نوري ...
594
مطالعه و بررسي سيستم نگهداري تونل شماره 4 قطعه 2 راه اصلي باباميدان ـ دشتروم
595
مطالعه و بررسي سيستم نگهداري تونل هاي قطعه 3 / ب راه اصلي سميرم ـ ياسوج
596
مطالعه و بررسي سيستم هاي انتقال انعطاف پذير AŸŸC در شبكه هاي توزيع برق
597
مطالعه و بررسي سيستم هاي تحريك ژنراتورهاي سنكرون
598
مطالعه و بررسي سيستمهاي رانش سطحي و پروانه هاي نيمه مغروق (Spp)
599
مطالعه و بررسي سيستمهاي رانش يدك كش و طراحي سيستم رانش براي يك يدك كش در شرايط كاري خليج فارس
600
مطالعه و بررسي سينتيك فلوتاسيون بر روي سنگ باطله معدن درين كاشان
601
مطالعه و بررسي شاخص قابليت فرآيند Cp در حالت چند متغيره با در نظر گرفتن خطاي ابزار اندازه گيري
602
مطالعه و بررسي شكه هاي محلي نسل آينده
603
مطالعه و بررسي شيميايي فرايند سينتيكي تركيبات پورفيريني به عنوان عوامل بازدارنده¬ي رشد و فوتو ضد باكتري
604
مطالعه و بررسي شيوه هاي مناسب لايه برداري و آزاد سازي تزئينات كشته بري از الحاقات گچي و مرمت بخشي از اين تزئينات در كاخ عالي قاپو
605
مطالعه و بررسي شيوه هاي مناسب لايه برداري و آزادسازي تزئينات كشته بري از الحاقات و مرمت بخشي از اين تزئينات در كاخ عالي قاپو
606
مطالعه و بررسي صادرات پسته در ايران و جهان در سال هاي 1375-1384
607
مطالعه و بررسي صنعت لنج سازي در جزيره قشم
608
مطالعه و بررسي طراحي تيكنرها براساس آزمايش هاي ته نشيني در معدن درين كاشان
609
مطالعه و بررسي طراحي خودروي خورشيدي
610
مطالعه و بررسي طراحي سيستم هاي مادون سرد
611
مطالعه و بررسي طرح و رنگ گليم هاي ايلات كشكولي ( برزگ و كوچك) قشقايي و كاربرد نقوش آن در تزئينات البسه
612
مطالعه و بررسي عارضه يابي سازماني در دانشگاه بر اساس مدل منتخب (مطالعه موردي دانشگاه علم و صنعت)
613
مطالعه و بررسي عددي انتقال حرارت در يك ميكرو كانال داراي ميله حرارتي توپر
614
مطالعه و بررسي عددي انتقال حرارت در يك ميكروكانال داراي ميله حرارتي توپر
615
مطالعه و بررسي عددي فرآيندهاي ساخت قطعات با دستگاه swaging
616
مطالعه و بررسي علل تاخير پروژه‌هاي منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي با تاكيد بر عملكرد پيمانكاران داخلي
617
مطالعه و بررسي عملكرد پليمرهاي رايج حفاري در سيالات آميني
618
مطالعه و بررسي عملكرد و خصوصيات ماشين 20 - DE DECKEL
619
مطالعه و بررسي عملكردسيمان پرتلندپوزولاني شركت سيمان تهران درآب دريا
620
مطالعه و بررسي عوامل خوردگي در صنايع فولاد ذوب آهن اصفهان
621
مطالعه و بررسي عوامل خوردگي در صنايع فولاد ذوب آهن در اصفهان
622
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي نفتي
623
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر سرعت رسوب سختي آلياژهاي 7075 و 2024
624
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر مكان يابي احداث كارخانه ي مواد منفجره صنعتي
625
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر نگرش مصرف كنندگان نسبت به تصميم گيري خريد آنلاين(مشتريان سايت ديجي كالا)
626
مطالعه و بررسي عوامل موثر در ريزش تونل ﴿ مطالعه موردي: تونل كندوان﴾
627
مطالعه و بررسي عواملي كه قدرت اثر كورتيكوستروئيدها را تغيير ميدهند
628
مطالعه و بررسي فرآوري سنگ آهن بندنرگس
629
مطالعه و بررسي فرآوري سنگ فيروزه نيشابور بر اساس اطلاعات جديد اكتشافي
630
مطالعه و بررسي فرآوري فسفاتهاي منطقه دلير زنجان به روش فلوتاسيون
631
مطالعه و بررسي فرآوري كاني باريت با ذكر مشخصات موردي معدن باريت درين كاشان
632
مطالعه و بررسي فرايند و سينتيك انعقاد نانوذرات در لاتكس هاي XNBR عامل دار شده توسط اسيدهاي كربوكسيليك
633
مطالعه و بررسي فلدسپات منطقه گزدون يزد و پيشنهاد روشي براي تغليظ آن
634
مطالعه و بررسي فلورستيك گياهان نواحي غرب بيرجند
635
مطالعه و بررسي فني ديوارهاي جداكننده بتني و ارائه ضوابط طراحي
636
مطالعه و بررسي قابليت شستشوي زغالسنگ به روش غرق و شناورسازي بررسي لوردي: معدن گليران
637
مطالعه و بررسي كاتاليست ZSM-5 جهت توليد متانول به بنزين( فرايند MTG)
638
مطالعه و بررسي كارايي توليد گندم در استان اصفهان
639
مطالعه و بررسي كاربرد اسمز معكوس در حذف آلاينده ها از پساب ها
640
مطالعه و بررسي كاربرد بازدارنده هاي خوردگي در مرمت اشياء مسي
641
مطالعه و بررسي كاربرد بازدارنده هاي خوردگي در مرمت اشياء مسي حفظ و مرمت دوشيء مفرغي متعلق به لرستان
642
مطالعه و بررسي كاربرد سامانه هاي هيدروليك در كشتي ها
643
مطالعه و بررسي كاربرد فيبر نوري
644
مطالعه و بررسي كاربردهاي فناوري نانو در زيست شناسي سلول هاي بنيادي
645
مطالعه و بررسي كاربردهاي مختلف سنسورهاي نوري و ساخت يك نمونه شمارشگر نوري
646
مطالعه و بررسي كاشيكاري مجموعه درب امام اصفهان و مرمت بخشي از كتيبه بزرگ بنا
647
مطالعه و بررسي كاشيكاري مجموعه درب امام و مرمت بخشي از كتيبه گنبد بزرگ بنا
648
مطالعه و بررسي كاشيهاي زرين فام قرون هفت و هشت هجري قمري و بازسازي بخشي از : محراب مسجد ميدان كاشان ﴿عمادي ﴾
649
مطالعه و بررسي كاشيهاي زرين فام قرون هفت و هشت هجري قمري و بازسازي بخشي از محراب مسجد ميدان كاشان﴿عمادي﴾
650
مطالعه و بررسي كاهش فسفر و افزايش عيار آهن كنستانتره فعلي كارخانه چغارت
651
مطالعه و بررسي كاهش ميزان سرپانتين معدن كروميت ﴿خواجه جمالي﴾ فارس
652
مطالعه و بررسي كاهش نويز در پروانه هاي زيردريايي
653
مطالعه و بررسي كنترل خردايش و دانه بندي (25mm-5) سنگ فسفات شمشك و امكان بازيافت ذرات نرمه ازطريق گندله سازي
654
مطالعه و بررسي كيفرهاي بدل از حبس در قانون مجازات اسلامي
655
مطالعه و بررسي گبه منطقه بوشهر با تاكيد بر گبه شول و پراكندگي توليد آن
656
مطالعه و بررسي گذار فلز - عايق در ساختارهاي چند لايه اي AIGaAs
657
مطالعه و بررسي گذر جريان آرام به مغشوش و توسعه مدل گذرا
658
مطالعه و بررسي لعاب سلادون و كاربردي نمودن آن در سفال و سراميك عصر حاضر
659
مطالعه و بررسي ليبل موزه به منظور ارتقا كاركرد تفسير در موزه (مطالعه موردي، موزه ملي علوم و فناوري ايران)
660
مطالعه و بررسي ليچينگ قليايي كنسانتره ي زيركن
661
مطالعه و بررسي ماده تاريك و شكل گيري كهكشانها
662
مطالعه و بررسي محاسباتي بازتركيبي الكترون و حفره در شكافت آب حساس شده با رنگدانه ها
663
مطالعه و بررسي مخابرات سيار نسل چهارم
664
مطالعه و بررسي مدل هاي مختلف مديريت تراكنش در محيط هاي سيار
665
مطالعه و بررسي مدلها و كاربردهاي مختلف ممريستور
666
مطالعه و بررسي مدلهاي تعالي كيفيت در سازمانها
667
مطالعه و بررسي مدلهاي مختلف اجزاء محدود در يك كشتي
668
مطالعه و بررسي مديريت توليد در فرش دستبافت
669
مطالعه و بررسي مرمت و احياي خانه هاي سنتي يزد در دهه ﴿ 1392 - 1382 ﴾نمونه هاي موردي : خانه هاي علومي ، بلند ، شفاهي و تهراني
670
مطالعه و بررسي مسئله p-مركز در فضاي پيوسته
671
مطالعه و بررسي مسئله نشت نفت در آب درياها
672
مطالعه و بررسي مشخصات سرعت- ميدان ترانزيستور ماس
673
مطالعه و بررسي مشخصات و خواص سيمان پرتلند بدون گچ بر مبناي كلينكرهاي سيمان پرتلند سفيد
674
مطالعه و بررسي مشكلات معلولين در جابجايي به منظور استخراج فاكتورهاي موثر بر طراحي با نگرش كاربرمحور
675
مطالعه و بررسي مشكلات و چالشهاي استقرار سيستم پكس و ارايه راهكارها و پياده سازي آن در يك بيمارستان نمونه
676
مطالعه و بررسي معماري بومي يزد و طراحي مجموعه فاميلي با رويكرد بوم‌گرايي
677
مطالعه و بررسي مفهوم عشق در آثار حسن فتحي با رويكرد آلن بديو
678
مطالعه و بررسي مقدماتي فرآوري باريت در كانسار سرب و روي مهديآباد يزد
679
مطالعه و بررسي مقدماتي فرآوري فلورين عالي كلا و پاچي ميانا در استان مازندران
680
مطالعه و بررسي مقدماتي فرآوري گروناهاي منطقه كوه گبري رفسنجان
681
مطالعه و بررسي مقرنس كاشيكاري سر درب بقعه هارونيه مرمت قسمتهاي تخريب شده
682
مطالعه و بررسي مقرنس كاشيكاري سردرب بقعه هارونيه
683
مطالعه و بررسي مكانيزم برش درزه سنگي و ارائه مدل رفتاري مناسب
684
مطالعه و بررسي ممانعت كننده مايعات يوني به منظور جلوگيري از تشكيل رسوب مواد هيدروكربوري آلي نفت
685
مطالعه و بررسي مميزي نظام ارتباطات در شركت توزيع نيروي برق استان قم
686
مطالعه و بررسي منابع قدرت غير قابل قطع ساكن
687
مطالعه و بررسي مواد معدني با قابليت فوتوولتائيك
688
مطالعه و بررسي مواد ومصالح مرمتي به كار گرفته شده در حفظ و مرمت كاخ آپادانا محوطه ي ميراث جهاني تخت جمشيد
689
مطالعه و بررسي موانع و مشكلات اصلي عملكرد سيستم
690
مطالعه و بررسي موتورهاي جستجوي هوشمند
691
مطالعه و بررسي موجودي فاز پراكنده و سرعت مشخصه در ستون استخراج كوهني
692
مطالعه و بررسي ميزان تاثير مديريت دانش مشتري (CKM) بر توسعه نوآوري در خدمات مشتريان (مطالعه موردي كسب و كار هاي الكترونيكي)
693
مطالعه و بررسي نانوكاتاليست‍هاي هتروژن فلزي برپايه معدني در فرآيندهاي اكسيداسيون كاتاليستي
694
مطالعه و بررسي نحوة توزيع امواج انفجاري در يك توده خاك مسلح
695
مطالعه و بررسي نحوه اصلاح سطح پليمر ها با پلاسما به منظور خون سازگار كردن
696
مطالعه و بررسي نحوه جذب اكسيدهاي رنگي در سنگهاي ساختماني آذرين
697
مطالعه و بررسي نرخ پيرشدگي حبابها بر حسب توزيع اندازه حبابها در فوم دوبعدي
698
مطالعه و بررسي نرمه (150 ـ ميكرون ) با كلاسيفاير مارپيچي
699
مطالعه و بررسي نظري تجربي ارتباط رهبري اثر بخش و تعالي سازماني در بانك ملي استان گلستان
700
مطالعه و بررسي نظري تجربي ارتباط رهبري اثر بخش و تعالي سازماني در بانك ملي استان مازندران
701
مطالعه و بررسي نقاشي هاي بدست آمده از محوطه تاريخي هفت تپه
702
مطالعه و بررسي نقاشي هاي به دست آمده از محوطه تاريخي هفت تپه
703
مطالعه و بررسي نقش استراتژيك برند سايپا از ديدگاه بازاريابي بين المللي
704
مطالعه و بررسي نقش ريزساختار در ميزان وابسته به زمان شدن رفتار پيزورزيستيو نانوكامپوزيتهاي پليمري بر پايه الاستومر سيليكون و نانو گرافيت
705
مطالعه و بررسي نقش مايه هاي كاشيكاري مجموعه نقش جهان عملي ﴿ بكارگيري نقشمايه هاي بكر د رقالب طرح ابداعي ﴾
706
مطالعه و بررسي نقش مديريت دانش براي دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها
707
مطالعه و بررسي نقش مديريت دانش براي دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها
708
مطالعه و بررسي نقش نانوكاتاليزگرهاي مشتق شده از گرافن در سنتز زيست سازگار حدواسط هاي داروئي
709
مطالعه و بررسي نقوش پارچه هاي نگاره هاي شاهنامه طهماسبي (متعلق به دوره صفوي) و بهره گيري از آنها در طراحي پارچه هاي امروزي
710
مطالعه و بررسي نقوش تزئيني گنبد خانه شيخ جام
711
مطالعه و بررسي نقوش تزئيني گنبدخانه شيخ جام
712
مطالعه و بررسي نقوش فرش طالقان
713
مطالعه و بررسي نقوش گليم منطقه ي هفتگل به منظور طراحي گليم
714
مطالعه و بررسي نقوش وتزئينات در جبهه جنوبي خانه قدسيه اصفهان
715
مطالعه و بررسي نماد اصفهان و بكارگيري آن در فرش اصفهان
716
مطالعه و بررسي نور و نورپردازي مصنوعي در معماري شهري
717
مطالعه و بررسي نور و نورپردازي مصنوعي در معماري شهري ، عملي طراحي المانهاي نوري مساجد ايران
718
مطالعه و بررسي نوسانات زير سنكرون درسيستم قدرت
719
مطالعه و بررسي نيازها و فاكتورهاي كاربردي در طراحي آبسردكن
720
مطالعه و بررسي نيروگاه هاي كوچك آبي
721
مطالعه و بررسي هرز روي جزئي و تراوشي و انتخاب گل حفاري مناسب براي چاه شماره 11 دالان (جنوب غربي فارس )
722
مطالعه و بررسي هزينه حمل و نقل خانوار شهري با بكارگيري مدل هاي انگل و تكنيكهاي اقتصاد سنجي
723
مطالعه و بررسي همه جانبه علل و عوامل افت تحصيلي در سال اول دبيرستانهاي شهرستان علي آباد كتول
724
مطالعه و بررسي هندسه و خصوصيات هيدروديناميكي سري استانداردGAWN-BURRILL
725
مطالعه و بررسي هنر كاشي كاري در تكيه معاون الملك كرمانشاه و مرمت بخشي از كاشيهاي تكيه معاون الملك كرمانشاه
726
مطالعه و بررسي هنر كاشيكاري در تكيه معاون الملك كرمانشاه و مرمت بخشي از: كاشيهاي تكيه معاون الملك كرمانشاه
727
مطالعه و بررسي هيدروديناميكي سيستم جذب انرژي موج يك ستون نوساني آب (OWC)
728
مطالعه و بررسي هيدرو‍ژل ها به عنوان مواد هوشمند دارو رسان
729
مطالعه و بررسي و بهينه سازي رنگ فيروزه نيشابور
730
مطالعه و بررسي و شناخت موج برهاي نوري زير دريايي
731
مطالعه و بررسي و طراحي شبكه RLAN
732
مطالعه و بررسي و طراحي شبكه آبرساني روستايي با افق 25 ساله ( از توابع شهرستان دورود)
733
مطالعه و بررسي و كاربرد ضايعات و پسابها در كارخانجات فرآوري و سنگ
734
مطالعه و بررسي واكنش سنتزي نانو كامپوزيت zno/cr2o3 به عنوان مواد جاذب امواج الكترومغناطيس در مجاورت مايعات يوني
735
مطالعه و بررسي وتدوين مجموعه آموزشي در رابطه با فناوري حسگرهاي فيبر نوري
736
مطالعه و بررسي وضعيت خوابگاه دانشجويي- مطالعه موردي
737
مطالعه و بررسي وضعيت كنترل كيفيت شركت گرانول كارون و بهبود آن
738
مطالعه و بررسي ويژگي هاي كوارك تاپ در نظريه ي مدل استاندارد و ماوراي مدل استاندارد با در نظر گرفتن اثر تداخل دو مدل
739
مطالعه و بررسي يك دستي كلي از روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
740
مطالعه و برنامه ريزي جاذبه هاي توريستي شهر ابركوه در راستاي توسعه ساختار فضاي آن
741
مطالعه و برنامه ريزي جاذبه هاي توريستي شهر جهرم
742
مطالعه و بزرسي جذب گاس هيدروژن روي نانوصفحات بورنيتزيد و بورنيتزيد نقصدار تحت ميدان الكتزيكي
743
مطالعه و بهبود روش هاي دسته بندي سيگنالهاي ضربه اي شكل نورون هاي مغز
744
مطالعه و بهينه سازي احياي نانوكاتاليست كبالت در فرايند فيشر-تروپش
745
مطالعه و بهينه سازي عملكرد باتري يك موتورسيكلت الكتريكي بر اساس چرخه¬هاي رانندگي مختلف
746
مطالعه و بهينه‌سازي آزمايشگاهي فرايند خشك كردن در خشك كن بستر سيال جريان متقاطع
747
مطالعه و بهينه‌سازي فرآينداستخراج مرحله به مرحله سديم آلژينات و فوكوييدان ازجلبك قهوه‌اي دريايي(Nizimuddinia Zanardini) به كمك مايكروويو
748
مطالعه و پياده سازي امنيت در شبكه هاي SMART GRID
749
مطالعه و پياده سازي مدل هاي كاربردي تحقيق در عمليات در زمينه هاي مختلف صنعتي و تجاري
750
مطالعه و پياده سازي يك چارچوب جهت يادگيري توابع رتبه بندي در وب با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
751
مطالعه و پياده سازي يك چرچوب جهت يادگيري توابع رتبه بندي در وب با استفاده از برنامه نويسي
752
مطالعه و پياده‌سازي مدل‌هاي كشف گره‌هاي تأثيرگذار و بانفوذ در شبكه‌هاي اجتماعي
753
مطالعه و پيش بيني چرخش هوا در سيلندر موتورها چهار زمانه ديزل (با پاشش مستقيم )
754
مطالعه و پيش بيني رفتار فازي سيالات همبسته خالص
755
مطالعه و پيشنهاد زنجيره ارزش محصولات پليمري از متانول
756
مطالعه و تثبيت خاك رس نرم با استفاده از پسماند حاصل از نرم كردن آب، سيليكات سديم و آهك
757
مطالعه و تثبيت خاك رس نرم با استفاده از سربارۀ كوره هاي بلند ذوب آهن ، سديم سيليكات و آهك
758
مطالعه و تجزيه و تحليل نقش رهبري در شركت توسن چرخ
759
مطالعه و تجسم بخشي نامكاني در طراحي فضاهاي سينمايي با تأكيده بر آراء و انديشه هاي مارك اوژه
760
مطالعه و تحقيق پروتكل LAPDm و كاربرد آن در مخابرات سيار و مقايسه فني با پروتكل LAPD
761
مطالعه و تحقيق پيرامون تي دي ام مجتمع
762
مطالعه و تحقيق پيرامون روشهاي ارزيابي و انتخاب سازندگان قطعات در زنجيره تامين (با مطالعه موردي شركت سازه گستر)
763
مطالعه و تحقيق پيرامون طرح دستشوئي متحرك مخصوص بيماران باليني
764
مطالعه و تحقيق پيرامون طرح دستشويي بيماران باليني
765
مطالعه و تحقيق در زمينه بكارگيري ISDN
766
مطالعه و تحقيق در ساختار نانو ذرات كلسيم كربنات توليدي در محيط افروني و بررسي قابليت آن براي حذف كادميوم از آب
767
مطالعه و تحقيق در علل نارسائيهاي ارتباطي مراكز FAX
768
مطالعه و تحقيق در مصرف سوخت هاي گازي در موتورهاي بنزيني و طراحي مخلوطكننده گازي
769
مطالعه و تحقيق در مورد ADPCM
770
مطالعه و تحقيق در مورد مهاجرت و نفوذ گاز به درون دوغاب سيمان چاه هاي نفت و روش هاي پيشگيري از آن
771
مطالعه و تحقيق در مورد نيروگاه هاي بادي دور از ساحل (offshore) و شبيه سازي
772
مطالعه و تحقيق درمورد نيمه هادي هاي مايكروويو و كاربرد آنها در مخابرات
773
مطالعه و تحقيق روي ميكروپروسسورهاي پنتيوم
774
مطالعه و تحقيق و طرح مرمت مسجد اشترجان
775
مطالعه و تحليل باستان‌شناختي ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي جنوب شرق ايران(كرمان) از دوران‌ مس‌سنگي تا مفرغ قديم
776
مطالعه و تحليل بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در مهندسي كيفيت
777
مطالعه و تحليل پراكنش محوطه هاي عصر مفرغ دشت ملاير (با محوريت بررسي و شناسايي بخش سامن، ملاير)
778
مطالعه و تحليل تطبيقي روند تشكيل شبكه قطب هاي شهري (متروپلي زاسيون) مقايسه محورهاي شرقي مناظق كلان شهري تهران و پاريس
779
مطالعه و تحليل تيپومورفولوژيك (گونه-ريخت شناسانه) خانه‌هاي قلعۀ تاريخي مورچه‌خورت اصفهان
780
مطالعه و تحليل خواص الكترونيكي و اسپينترونيكي نانو حلقه هاي كوانتومي فسفرين
781
مطالعه و تحليل داده‌هاي باستان‌شناختي دوران اسلامي در محوطه‌هاي بررسي‌شده كوهناني (كوهدشت)
782
مطالعه و تحليل ديدگاه هستي شناختي امام علي(ع) برمبناي نهج البلاغه
783
مطالعه و تحليل ديناميكي انواع جرثقيل
784
مطالعه و تحليل رفتار ديناميك و بازگشت پذيري سامانه هاي چند فازي سوپرامولكول نانو كامپوزيت بر پايه بر هم كنش هاي هيدروژتي
785
مطالعه و تحليل شاخص هاي : افت تحصيلي، سطح معلومات، اميد به آينده، روحيه اجتماعي و امكانات كمك آموزشي
786
مطالعه و تحليل شيوه هاي بومي استفاده از باد در جهت الگوگيري و اصلاح معماري مسكن روستايي سيستان
787
مطالعه و تحليل فيزيكي تشديد مغناطيس هسته اي وكاربرد هاي آن در پردازشهاي كوانتومي و پزشكي
788
مطالعه و تحليل مباني فلسفي مديريت آموزشي بر اساس متا تئوري هاي كلاسيك و نئو كلاسيك
789
مطالعه و تحليل مباني نظري مرمت كاشيكاري هفت رنگ از اره هاي ايوان شمالي و جنوبي مسجد امام سمنان - با نگاه ويژه به راهكارهاي ارائه نقوش اسليمي و ختايي
790
مطالعه و تحليل مبناي ارزش شناسي فلسفي ابن مسكويه و ملاصدرا با تأكيد بر اخلاق و دلالت هاي تربيتي آن در آموزش از دور
791
مطالعه و تحليل مبناي انسان شناختي و ارزش شناختي آموزش از دور
792
مطالعه و تحليل محتواي كتاب هاي علوم تجربي دوره ابتدايي براساس رشد شناختي دانش آموزان
793
مطالعه و تحليل محتوايي قالي‌هاي تصويري قاجار بر اساس نقاشي‌هاي همان دوره
794
مطالعه و تحليل محتوي تربيتي كتب ديني دوره متوسطه با توجه به آيات قرآن كريم .
795
مطالعه و تحليل معماري مناره‌هاي دوره سلجوقي ناحيه اصفهان (با تاكيد بر رابطه مناره و مسجد)
796
مطالعه و تحليل معيار <عدالت > در فرم ارزشيابي معلمان از نظر دبيران متوسطه لاهيجان
797
مطالعه و تحليل نتايج حاصل از نشانگرهاي ساختماني بر روي داده لرزه اي سه بعدي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
798
مطالعه و تحليل نتايج حاصل از نشانگرهاي مختلط بر روي داده لرزه اي سه بعدي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
799
مطالعه و تحليل نقش مايه هاي تصويري رقص در ايران پيش از تاريخ
800
مطالعه و تحليل ويژگي هاي آموزش و پرورش مطلوب قرن 21 بر مبناي مفروضات فلسفي نظريه هاي پايدارگرايي و پيشرفت گرايي
801
مطالعه و تحليل يك ژيروسكوپ ارتعاشي نوع سرعت مبتني بر سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي
802
مطالعه و تدوين بانك اطلاعاتي برقگيرها
803
مطالعه و تدوين چارچوب سند راهبردي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
804
مطالعه و ترجمه فصول اول و دوم مكانيك كوانتمي بالنتاين
805
مطالعه و تعميم برخي توسيع ها از حلقه هاي جابه جايي با رويكرد نظريه مدول ها
806
مطالعه و تعيين پارامتر هاي لازم در طراحي كفش هاي مناسب براي افراد ديابتي
807
مطالعه و تعيين خصوصيات پارچه هاي توري﴿مس﴾ مصرفي در جراحي فتق و بررسي امكان توليد آنها
808
مطالعه و تعيين خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفونيوم گلوتامين و تترابوتيل فسفونيوم ليوسين با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
809
مطالعه و تعيين روش هاي بهينه استفاده از حامل هاي انرژي و ضايعات گياهي/خوراكي در گلخانه هاي خورشيدي، مطالعه موردي: گلخانه دانشگاه يزد
810
مطالعه و تعيين شاخص هاي بهره وري در صنعت لاستيك سازي و بررسي تكنولوژي توليد لاستيك راديال در كارخانه ايران تاير
811
مطالعه و تعيين شيوع پلي موفيسم ژن Apo E در بيماري ديابت نوع دو و چاقي در جمعيت ايراني
812
مطالعه و تعيين ظرفيت باربري ديناميكي پي هاي نواريب واقع بر خاك مسلح با استفاده از ژئوسل
813
مطالعه و تعيين مؤلفه هاي فرهنگ شهري و شهر فرهنگي مطالعه موردي:شهر بردسكن
814
مطالعه و تعيين مكان و پارامترهاي محدودكننده¬هاي جريان خطا با درنظرگيري قابليت اطمينان حفاظتي
815
مطالعه و تفسير هنري سفال نقش استامپي دوره ساساني بر اساس يافته‌هاي جنوب شرقي استان تهران
816
مطالعه و تهيه پودر لعاب فلز ﴿مينا﴾ الكترو استاتيكي
817
مطالعه و تهيه ديسپرسيون پايدار گرافن در پلي آنيلين
818
مطالعه و تهيه ذرات از پليمر با قابليت اتصال عرضي نوري
819
مطالعه و تهيه راديو ايزوتوپ هافنيم 181 و آنتيموان 121 و كاربردهاي آن
820
مطالعه و تهيه ريز ذرات پليمري جهت رهايش كنترل شده داروي ضدسرطان
821
مطالعه و تهيه نانوذرات بر پايه آلژينات جهت كاربردهاي دارورساني
822
مطالعه و تهيه هيدروژل زيست سازگار و زيست‌تخريب‌پذير جهت كاربردهاي مهندسي بافت
823
مطالعه و تهيه‌ي نانو ذرات كيتوسان به‌عنوان حامل براي استفاده در سيستم‌هاي رهايش كنترل‌شده‌ي دارو
824
مطالعه و توسعه روش هاي دسته بندي تصاوير پزشكي در حوزه بيماري كوليت اولسراتيو
825
مطالعه و توليد آزمايشگاهي الياف پلي تري متيلن ترفتالات
826
مطالعه و توليد دزيمترهاي ترمولومينانس با استفاده از سولفات كلسيم طبيعي ايران براي دزيمتري پرتوها
827
مطالعه و جايگيري نانولوله و تاثير آن بر چقرمگي سامانه هيبريدي نانو كامپوزيت سيكليك الفين كوپليمر/ اتيلن بيوتيل كوپليمر/ نانولوله كربني
828
مطالعه و حفاظت خنجر مسي متعلق به هزاره ي سوم قبل از ميلاد
829
مطالعه و حفاظت و مرمت قاشق فلزي متعلق به اداره ميراٍفرهنگي استان اصفهان
830
مطالعه و حفاظت و مرمت يك شي آهني متعلق به محوطه قلاگوري سيمره لرستان
831
مطالعه و حفاظت يك ظرف فلزي مكشوفه از استان هرمزگان
832
مطالعه و خواص سنجي كلمانيت و نحوه فرآوري آن
833
مطالعه و ذوب ريسي آميزه هاي پلي اتيلن ترفتالات/پلي تري متيلن ترفتالات و بررسي خواص الياف حاصله
834
مطالعه و رتبه بندي عوامل موثر بر استفاده شهروندان از خدمات الكترونيك
835
مطالعه و رخساره ها محيط رسوبي و دياژنز سازند قم در تاقديس آبگرم، جنوب شرق چاهريسه، شمال شرق اصفهان
836
مطالعه و روشهاي توليد كدهاي سي ار سي و شبيه سازي كد روديكدر آن توسط نرم افزار اسمبلي 8086
837
مطالعه و ساخت بازدارنده هاي تشكيل رسوب آسفالتين
838
مطالعه و ساخت بلور نوري كاملا متراكم
839
مطالعه و ساخت پچ پوستي از گلوكوزامين هيدروكلريد براي استئوآرتريت
840
مطالعه و ساخت ترميستورهاي PTC بر مبناي تيتانات باريم
841
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ذرات ﻻﺗﮑﺲ ﻫﺴﺘﻪ-ﭘﻮﺳﺘﻪ اﮐﺮيليكي nBA/St/AN ﺑﻪ روش ﭘليمريزاسيون اﻣﻮﻟﺴيوني ﻫﺴﺘﻪدار جهت چقرمگي كوپليمر SAN
842
مطالعه و ساخت فريت نرم
843
مطالعه و ساخت فيلتر فار( اكتيو) در باند صوتي
844
مطالعه و ساخت كامپوزيتهاي پليمر پيزو الكتريك با اتصال 3-3
845
مطالعه و ساخت ليزر بخار مس با استفاده از كلرورمس
846
مطالعه و ساخت مقاومتهاي لايه نازك فلزي و اندازه گيري مقاومت آنها FABRICation AND STUDY of Thin Metalic films AND their Resistivity MEasure Ment
847
مطالعه و ساخت نانو ساختار هاي رساناي كربني مبتني بر گرافن ومواد طبيعي ،براي دست يابي به چگالي انرژي بالا در ابر خازن ها
848
مطالعه و ساخت يك نوع لايه نازك فتورسپتور آلي براي استفاده در ماشين زيراكس و چاپگر ليزري
849
مطالعه و ساماندهي بافت محله اربابي چالش شتر
850
مطالعه و سبي سازي توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم (PMSG)
851
مطالعه و سنتز كو پليمرمتيل متاكريلات- استايرن در فرآيند پليمريزاسيون راديكالي
852
مطالعه و سنجش فضايي- مكاني مبلمان شهري شهر جيرفت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
853
مطالعه و شبي هسازي جبرانساز جامع كيفيت توان UPQS)
854
مطالعه و شبيه سازي آشكارسازهاي گازي RPC براي تصويربرداري PET
855
مطالعه و شبيه سازي برخي پديده هاي فيزيكي
856
مطالعه و شبيه سازي برگشت قدرت در موتورهاي جريان مستقيم تحريك سري
857
مطالعه و شبيه سازي توربين بادي مبتني بر DFIG
858
مطالعه و شبيه سازي جبران سازي بار بر اساس تئوري توان راكتيو لحظه اي
859
مطالعه و شبيه سازي حالت هاي مختلف كاري سلول گيلبرت
860
مطالعه و شبيه سازي رفتار آيروديناميكي قطارهاي تندرو
861
مطالعه و شبيه سازي روش هاي كنترل پديده SSR در حضور TCSC
862
مطالعه و شبيه سازي روش هاي كنترل پديده ssr در حضور tcsc
863
مطالعه و شبيه سازي سيستم استحصال انرژي الكتريكي از سلول خورشيدي
864
مطالعه و شبيه سازي سيستم جبران سازي كيفيت توان هيبريدي TSHCS براي سيستم تغذيه راه آهن كششي پر سرعت
865
مطالعه و شبيه سازي سيم پيچي استاتور ماشين القايي
866
مطالعه و شبيه سازي فرآيند خشك كردن ورقه هاي گوجه فرنگي بوسيله خشك كن هواي داغ مجهز به پمپ حرارتي
867
مطالعه و شبيه سازي فيلتر فعال سري با اينورتر منبع ولتاژ
868
مطالعه و شبيه سازي فيلتر فعال شانت مورد بررسي جهت اصلاح كيفيت توان
869
مطالعه و شبيه سازي كدگذاري فضا - زمان در كانالهاي چندورودي - چند خروجي
870
مطالعه و شبيه سازي كنترل برداري سنسور لس ماشنيهاي تركشن القايي با استفاده از فيلترهاي كالمن تعميم يافته و ساخت نمونه آزمايشگاهي
871
مطالعه و شبيه سازي كنترل برداري سنسورلس ماشينها تركشن القايي با استفاده از فيلترهاي كالمن تعميم يافته و ساخت نمونه آزمايشگاهي
872
مطالعه و شبيه سازي كنترل دور ماشين القايي روتور سيم پيچي شده به روش تغذيه دوگانه
873
مطالعه و شبيه سازي كنترل كننده هاي ديناميكي UPFCبمنظور جداسازي كنترل توان هاي اكتيو و راكتيو
874
مطالعه و شبيه سازي ليزرهاي كريستال فوتوني آبشار كوانتومي
875
مطالعه و شبيه سازي مدارات مراجع ولتا‍‍‍‍ژ Bandgap
876
مطالعه و شبيه سازي مدلهاي DC به DC
877
مطالعه و شبيه سازي ميزان آسفالتين در شرايط استاتيك در يكي از ميادين نفتي ايران با در نظر گرفتن حساسيت سنجي پارامترهاي موثر بر رسوب
878
مطالعه و شبيه سازي نحوه تشكيل قطره در ميكرو اتصالات
879
مطالعه و شبيه سازي همسانسازهاي بازخور تصميم
880
مطالعه و شبيه سازي يك جبران ساز پيشرفته توان راكتيو در اصلاح ضريب قدرت ، تثبيت ولتاژ و متعادل كردن بار
881
مطالعه و شبيه سازي يكسوكننده تمام موج سه فازه
882
مطالعه و شبيه‌سازي Gel diverter در اسيدكاري چاه‌هاي نفتي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
883
مطالعه و شبيه‌سازي نانوسنتيلاتورهاي مناسب براي كاربردهاي تصويربرداري پرتو X
884
مطالعه و شرح كامل جعبه ابزارالگوريتم ژنتيك در زبان MATLAB
885
مطالعه و شناخت آثار بر جاي مانده بر روي كوه بي بي شهربانو شهر ري
886
مطالعه و شناخت آثار چوبي حوزه فرهنگي كاشان در عصر صفوي
887
مطالعه و شناخت آسياب هاي آبي ، طرح مرمت و احياء مجموعه آسياب هاي آبي ميمند ﴿ كرمان ﴾
888
مطالعه و شناخت پديده هاي تصادم و به گل نشستن در فرآيندهاي طراحي و تحليل كشتي ها
889
مطالعه و شناخت پنج الگوريتم برگزيده مرحله نهايي aes
890
مطالعه و شناخت تابلوي قهوه خانه¬اي ورود اسرا به شام متعلق به تكيه حاج سيد حسن قم براي ارائه طرح حفاظت ومرمت
891
مطالعه و شناخت تزيينات معماري مساجد شاخص دوره قاجار در شهر كرمانشاه
892
مطالعه و شناخت تزيينات وابسته به معماري مناره مسجد جامع ساوه طراحي قسمت هاي ريخته شده و باز سازي قسمتي از آن
893
مطالعه و شناخت رطوبت هاي نفوذي و بررسي مرمت هاي انجام شده در بقعه امامزاده قاسم ازنا، جهت ارائه طرح مرمت حفاظتي گنبد اصلي
894
مطالعه و شناخت سفالينه هاي زرين فام منتسب به قرون ششم، هفتم و هشتم هجري قمري موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
895
مطالعه و شناخت فناوري ساخت و طراحي ملات هاي آهكي به منظور مرمت ﴿ مطالعه موردي : حمام شاهزاده ها در اصفهان
896
مطالعه و شناخت گنبدهاي دو پوسته گسسته و طرح حفاظت گنبد بقعه ﴿مير سيد﴾ نطنز
897
مطالعه و شناخت مجموعه جهانگردي - تفريحي - فرهنگي در سلطانيه
898
مطالعه و شناخت مجموعه جهانگردي-تفريحي -فرهنگي در سلطانيه
899
مطالعه و شناخت مركز محله عليقلي آقا و طرح مرمت و احياي حمام
900
مطالعه و شناخت مركز محله عليقلي آقا و طرح مرمت واحياي حمام عليقلي آقا
901
مطالعه و شناخت نقش شاخ در دستبافته هاي قشقايي از منظر نمادشناسي
902
مطالعه و شناخت و تهيه طرح مرمت و طرح احيا: بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
903
مطالعه و شناخت و تهيه طرح مرمت و طرح احياء بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
904
مطالعه و شناخت ويژگي هاي معماري و تزييني مساجد شاخص شهرستان نايين
905
مطالعه و شناخت ويژگي هاي مقبره هاي قرن هشتم ه.ق در استان بوشهر
906
مطالعه و شناخت ويژگي‌هاي تزيينات معماري مدرسة خان شيراز
907
مطالعه و شناسايي اسفنج ها و فرامينيفرهاي سازند نايبند ﴿ترياس پسين﴾ در ناحيه صدر آباد، شمال ندوشن، يزد
908
مطالعه و شناسايي بازار بين المللي ارز فاركس
909
مطالعه و شناسايي جلبك ها و محيط رسوبي سازند نايبند﴿ترياس پسين﴾ در ناحيه صدر آباد، شمال ندوشن، يزد
910
مطالعه و شناسايي جنبه ي بيانگري نگاره هايي از شاهنامه ي ابراهيم سلطان و محمد جوكي با تكيه بر ويژگي هاي اجتماعي و هنري
911
مطالعه و شناسايي دستبافته هاي سبك صفوي و بكارگيري نقشمايه هاي آن در فضاسازي ايراني
912
مطالعه و شناسايي ذخاير آزبست ايران و كاربرد آن در صنايع
913
مطالعه و شناسايي روش طراحي فرش در آثار چهار استاد طراح معاصر اصفهان
914
مطالعه و شناسايي فرم و نقش آثار فولادي زند و قاجار و بهره گيري از آن ها در طراحي و ساخت زيور آلات
915
مطالعه و شناسايي گونه اي از انترمورفا جنوب درياچه مازندران بر اساس داده هاي ريختي تشريحي و تكويني
916
مطالعه و شناسايي گونه جنس پليسيفونيا در درياي خزر براساس داده هاي ريخت شناسي،تشريحي و تكويني و بررسي برخي از اثرات بيولوژيكي آن
917
مطالعه و شناسايي لايه هاي هرز رو گل حفاري و بررسي مضرات اتصادي هرز روي در چاه شماره 4 گشو
918
مطالعه و شناسايي ويژگي‌هاي فيزيكي منسوجات به‌كاررفته در چادر مشكي
919
مطالعه و شناسيايي مشكات در هنر اسلامي و بررسي كاركردهاي مفهومي آن در دوره ي معاصر
920
مطالعه و شيبه سازي مدل كانتور فعال تركيبي با ويژگي هاي ساختاري براي قطعه بندي تصوير
921
مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره تيموري تا آغاز دوره صفوي در استان هاي اصفهان، تهران و قزوين
922
مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره سلجوقي تا آغاز دوره تيموري در ايران امروزي
923
مطالعه و طبقه بندي حركت نانو شناگرهاي زيستي در عدد رينولدز پايين
924
مطالعه و طبقه بندي سفال هاي آبي و سفيد شمال دشت اصفهان بر اساس يافته هاي بررسي ياستان شناسي دشت برخوار
925
مطالعه و طبقه بندي كشورهاي اسلامي با تاكيد به موقع اقتصادي آنها
926
مطالعه و طبقه‌بندي جنگ‌افزارهاي سرد دوره‌ي صفوي با تأكيد بر نمونه‌هاي شاخص
927
مطالعه و طراحي الگوريتم هاي زمان بندي ترافيك مبتني بر اولويت مرتب شده در شبكه هاي باند وسيع
928
مطالعه و طراحي الگوي بسته‌بندي فرش دستباف؛ راهكاري براي بهبود در بازاريابي داخلي و خارجي
929
مطالعه و طراحي ايستگاه شست و شو در آشپزخانه به منظور فرهنگي با سيستم آشپزخانه باز
930
مطالعه و طراحي به منظور تسهيل آموزش و يادگيري مفاهيمي از رياضيات پاية اول ابتدايي با در نظر گرفتن محدوديت هاي دانش آموزان دچار نقص شنوايي
931
مطالعه و طراحي بيمارستان تخصصي سوانح و سوختگي سمنان
932
مطالعه و طراحي بيمارستان صد تخته خوابي فوق تخصصي چشم با رويكرد ايجاد محيط شفا بخش از طريق معماري
933
مطالعه و طراحي پايانه مسافربري شرق تهران
934
مطالعه و طراحي پايانه مسافربري شهركرد
935
مطالعه و طراحي پرتابه هاي بالستيكي
936
مطالعه و طراحي تراشه هاي بينايي مبتني بر پردازش در سطح بلوك پيكسل ها
937
مطالعه و طراحي توربين گاز
938
مطالعه و طراحي تونل باد
939
مطالعه و طراحي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكرو كانال ها و مقايسه با كانال هاي معمولي
940
مطالعه و طراحي خانه فرهنگ يزد
941
مطالعه و طراحي خانه هاي كوچك و مستقل در بافت تاريخي شهر يزد
942
مطالعه و طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت براي طرحهاي عمراني دانشگاه يزد
943
مطالعه و طراحي سيستم تهويه مطبوع جريان مبرد متغير و مقايسه آن با يكي از سيستم هاي تهويه مطبوع معمول
944
مطالعه و طراحي سيستمهاي انتقال و توزيع آب شهر بروجرد
945
مطالعه و طراحي سيكلون
946
مطالعه و طراحي كمپروسورهاي رفت و برگشتي و سانتريفوژ
947
مطالعه و طراحي مبدل هاي پوسته لوله اي
948
مطالعه و طراحي مبدلها به صورت سري و موازي
949
مطالعه و طراحي مجتمع تجاري-تفريحي
950
مطالعه و طراحي مسكن مناسب براي عشاير قشقايي
951
مطالعه و طراحي مفهومي آيروديناميكي توربين بادي محور عمودي با كاربرد در مناطق شهري
952
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
953
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
954
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
955
مطالعه و طراحي مفهومي توربين گاز
956
مطالعه و طراحي مكانيكي دستگاه بالابر ويلچر و سالمندان از راه‌پله
957
مطالعه و طراحي موردي سازه مسير خطMaglevنوع uشكل
958
مطالعه و طراحي موردي سازه مسير خطMaglevنوعUشكل
959
مطالعه و طراحي هتل
960
مطالعه و طراحي و بررسي ضرورت بكارگيري فناوري FTTX در كشور و بررسي استاندارهاي مربوطه توسط ITU
961
مطالعه و طراحي يك سينكروترون با انرژي 3 گيگا الكترون ولت به عنوان اولين چشمه نوري ايران
962
مطالعه و طراحي يك واحد مسكوني سريع الاحداث با به‌كارگيري سيستم‌هاي تجديد پذير در استان زلزله‌خيز كرمان
963
مطالعه و طرح بيمارستان 220 تختخوابي شاهرود
964
مطالعه و طرح قسمت HDB3 و DHDB3 و AMI و DAMI از مدارات انتقال 32 كاناله PCM
965
مطالعه و طرح مرمت بناهاي تاريخي ساخته شده با سنگ لاشه و ملات گچ و طرح مرمت چارتاقي خير آباد گچساران
966
مطالعه و طرح مرمت پل خان مرودشت
967
مطالعه و طرح مرمت جبهه شمالي بخش اندروني خانه عبدالعلي خان برومند
968
مطالعه و طرح مرمت خانه ي رضايي قزوين
969
مطالعه و طرح مرمت خانه ي ظهيرالاسلام تهران
970
مطالعه و طرح مرمت كاروانسراي قلعه شور اصفهان
971
مطالعه و طرح مرمت و احياء مسجد مير عماد
972
مطالعه و طرح مرمت و احياء مسجد و حمام شاه مشهد
973
مطالعه و عارضه يابي فرآيندهاي كليدي مديريت منابع انساني شركت ملي حفاري ايران با استفاده از نگرش بلوغ فرآيندي
974
مطالعه و كاربرد كوپلرهاي نوري در سوئيچينگ و انتقال اطلاعات
975
مطالعه و كشف كانون هاي كاهش ايمني و افزايش خطرپذيري در منازل ايراني با تمركز بر كودكان يك تا سه سال بر پايه فرآيندطراحي كودك محور
976
مطالعه و گردآوري اطلاعات مربوط به ارتعاشات پروانه
977
مطالعه و گونه شناختي تنديس هاي سنگي شمال غرب ايران و الگوي پراكنش آنها با استفاده از فناوري GIS
978
مطالعه و گونه شناسي سفال هاي اشكاني بدست آمده از كاوش هاي قلعه يزد گردودشت سر پل ذهاب
979
مطالعه و محاسبات توزيع فشار در كف شناور هاي پلنينگ به كمك توابع معادله انتگرالي گرين
980
مطالعه و محاسبه كرنش اطراف فرورفتگي هاي ناشي از نقطه اثر سختي سنجي ويكرز
981
مطالعه و محاسبه نيم عمر شكافت خود به خود كاليفرنيوم 252 بر اساس نظريه شكاف و مقايسه با نتايج تجربي
982
مطالعه و محاسبه هيدروديناميك بستر سيلان
983
مطالعه و محاسبه و طراحي اوپراتور كولرگازي اتوبوس
984
مطالعه و مدل بندي داده هاي شمارشي دوگانه آماسيده
985
مطالعه و مدل سازي سيستم اگزوز پژو 405 [چهارصد و پنج] و بررسي تنش هاي حرارتي وارد بر آن
986
مطالعه و مدل سازي فرآيند خشك كردن ژل آلوئه ورا به روش خورشيدي
987
مطالعه و مدل سازي فرامواد در سامانه‌هاي جاذب ارتعاش ريل
988
مطالعه و مدل‌سازي جامع رياضي واكنش احياء اكسيد نيكل به وسيله متان به عنوان يك روش نوين توليد گاز سنتز
989
مطالعه و مدلسازي توزيع پتانسيل در شبكه زمين با استفاده از مدل فاك دو لايه
990
مطالعه و مدلسازي رياضي حرارتي و الكتريكي در پارچه هاي تاري و پودي بافته شده با فيلامنت فلزي
991
مطالعه و مدلسازي واكنشهاي دو فازي مايع - مايع در راكتورهاي با جريان هاي برخوردي به كمك روش مونت كارلو
992
مطالعه و مرمت بند كلات خراسان
993
مطالعه و مرمت پل بابا محمود اصفهان
994
مطالعه و مرمت پل بابامحمود
995
مطالعه و مرمت خانه عطروش شيراز ، با رويكرد امكان سنجي احياء
996
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالي از بافته هاي محوطه تارخي اريسمان
997
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالي از يافته هاي محوطه تاريخي اريسمان
998
مطالعه و مرمت سر تبر مفرغي مربوط به موزه ي خصوصي حسين پناه
999
مطالعه و مرمت طرح احيا: خانه صراف در اصفهان
1000
مطالعه و مرمت و احيا ء مسجد جامع خوزان سده ﴿ خميني شهر ﴾
بازگشت