<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مطالعه نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در آموزش مسائل زيست محيطي از ديدگاه معلمان مدارس راهنمايي شهرستان سرپل ذهاب
2
مطالعه نقش رسانه هاي جمعي در هويت ملي زنان شهر اصفهان
3
مطالعه نقش زنان در فعاليتهاي اقتصادي روستا (مطالعه موردي: دهستان ويسيان)
4
مطالعه نقش سازگار كننده بين سطحي و پارامترهاي فرآيندي بر تشكيل ميكرو مورفولوژي و مكانيك ترموپلاستيك الفين (TPO) PP/EPDM تقويت‌شده با نانو سيليكا (SiO2)
5
مطالعه نقش سازگارسازي و اختلاط واكنش در كنترل مورفولوژي و خواص آلياژهاي PP-PA6 ,PP-PET
6
مطالعه نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار محله مبارك آباد سنندج
7
مطالعه نقش سيمان پرتلند سربارهاي در خواص مكانيكي و مقاومت سايشي روسازي هاي بتني
8
مطالعه نقش سيمان هاي مختلف در خواص مكانيكي و مقاومت سايشي روسازي هاي بتني
9
مطالعه نقش سيمرغ به منظور به كارگيري آن در طراحي فرش معاصر
10
مطالعه نقش سيمرغ در نقاشي ايراني قرن 7 به بعد و بازنمود آن در گرافيك معاصر ايران
11
مطالعه نقش شاخصهاي جريان وجوه نقد در پيش بيني ارزش بازار سهام
12
مطالعه نقش شيمي و فيزيك سطح بر رفتار تر شوندگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي پايه پلي اورتان
13
مطالعه نقش علوم تربيتي در توسعه ملي از ديدگاه اعضاءهيات علمي دانشگاه پيام نور(گروه علوم تربيتي )
14
مطالعه نقش عوامل شبكه ايكننده و سازگاركننده بر فرايند توليد و خواص لوله هاي تراوا
15
مطالعه نقش فراواني و مدت استفاده از اصطلاحات موضوعي، در تشخيص مفاهيم اصلي حوزه ژنتيك
16
مطالعه نقش كتابخانه هاي عمومي شهرستان بهاباد و بافق بر افزايش سواد اطلاعاتي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
17
مطالعه نقش مايه ها و نمادهاي اساطيري در حجاري هاي ايران باستان
18
مطالعه نقش مايه هاي آثار فلزي دوره ي ساساني به منظور بهره گيري در طراحي فرش
19
مطالعه نقش مديريت دانش و فرهنگ سازماني در مديريت اثر بخش تعارض در واحدها و مراكز دانشگاه هاي پيام نور استان آذربايجان غربي
20
مطالعه نقش مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه پايه اول متوسطه شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
21
مطالعه نقش مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه پايه اول متوسطه شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
22
مطالعه نقش معلم در زمينه سازي براي ظهور و تحقق جامعه مهدوي
23
مطالعه نقش ميان لايه در سلول هاي خورشيدي آلي
24
مطالعه نقش نانو ذرات معدني TiO2,ZnO بر خواص پوششهاي آلياژي Ni برروي پلاستيك ABS
25
مطالعه نقش نظام آموزش و پرورش در ارتقاي كارافريني كشور (مورد مطالعه: آموزش و پرورش زاهدان)
26
مطالعه نقش نوآوري سازماني به عنوان يك توانمندساز از قابليتهاي نوآور تكنولوژي و عملكرد شركت ( شركت ذغال سنگ البرز مركزي)
27
مطالعه نقش نوچه لينگواتولا سراتا در آلودگي باكتريايي فراورده هاي دامي و تعيين دوز هاي موثر پرتوالكتروني در نابودي اين انگل
28
مطالعه نقش و آسيب ديدگي سلول هاي كراتينوسيت در سوختگي درجه يك و دو
29
مطالعه نقش و آسيب ديدگي ملانوسيت ها در سوختگي درجه يك و دو
30
مطالعه نقش و عملكرد كوبه در شهرهاي اصفهان و تبريز از قاجار تا پهلوي
31
مطالعه نقش يادگيري سازماني بر اخلاق حرفه اي در اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
32
مطالعه نقش‌ سيمرغ در نگارگري عصر صفوي مبتني بر رويكرد آيكونوگرافي
33
مطالعه نقش‌مايه جبرئيل در نگارگري ايراني مبتني بر روش آيكونوگرافي و بر اساس نظريه اروين پانوفسكي
34
مطالعه نقش‌مايه ديو در نگاره‌هاي نسخه‌ي رامايانا در مجموعه گالري فرير
35
مطالعه نقش، رنگ و بافت گليم تالش
36
مطالعه نقص تقارن لورنتس
37
مطالعه نقوش برجسته صخره اي قاجاري استان فارس ، نمونه موردي: نقوش كنار مقبره خواجوي كرماني در دروازه قرآن شيراز
38
مطالعه نقوش بكار رفته در لباس هاي نگاره هاي دوره تيموري
39
مطالعه نقوش به كار رفته در رودوزي هاي سنتي و تلفيق آن با سبك هنر آرت دكو در طراحي زيورآلات (با تاكيد بر زرتشتي دوزي و بلوچي دوزي)
40
مطالعه نقوش رودوزي‌هاي سنتي اصفهان به منظور بهره گيري در طراحي و ساخت زيورآلات فلزي (با تأكيد بر نمونه‌هاي گلابتون دوزي)
41
مطالعه نقوش سفالينه هاي سلجوقي از منظر روايت و تصويرگري
42
مطالعه نقوش شكار و گرفت و گير در فرش هاي دوره صفوي با رويكرد نشانه شناسي ارزش ها
43
مطالعه نقوش فرش دستباف (دامنه) براي بازآفريني فرشهاي فراموش شده منطقه فريدن
44
مطالعه نقوش گچ بري دوره ساساني به منظور بهره گيري در طراحي فرش
45
مطالعه نقوش گلداني ديوار نگاره هاي خانه اخوان حقيقي با تاكيد بر استفاده از آنها در طراحي فرش
46
مطالعه نقوش گليم هاي شاهسون و گچبري هاي محراب الجايتو و تلفيق آن به منظور طراحي و ساخت و سايل كاربردي و تزييني چوبي
47
مطالعه نقوش گليم هاي كردستان در طراحي و ساخت زيورآلات
48
مطالعه نقوش گياهي سفالينه هاي زرين فام سلجوقي كاشان به منظور بهره گيري در طراحي و ساخت جواهرات
49
مطالعه نقوش مهمانسراي عباسي اصفهان به منظور طراحي فرش دوران معاصر (مطالعه ي موردي نقوش صفوي)
50
مطالعه نقوش نجومي فلز كاري دوران سلجوقي به منظور بهره گيري در طراحي فرش
51
مطالعه نقوش و آرايه هاي تزييني بناي نارنجستان قوام در دوره قاجار شهر شيراز
52
مطالعه نقوش و خطوط تزئيني گچبري هاي بندر سيراف در استان بوشهر ﴿نمونه مورد مطالعه سنگ قبرها و كتيبه هاي موزه سيراف شهرستان كنگان﴾
53
مطالعه نقوش وتزئينات بقاع متبركه استان مازندران باتاكيد بر شهرستان ساري
54
مطالعه نقوش،اسلوب وكاركردهاي آثار قلمزني موزه شاهچراغ
55
مطالعه نقوش،اسلوب وكاركردهاي آثار قلمزني موزه شاهچراغ
56
مطالعه نگاره هاي قرآني فالنامه طهماسبي (نسخه درسدن) بر اساس نظريه بازنمايي
57
مطالعه نگاهداشتي و مرمتي يك برگه قباله ي ازدواج متعلق به تاريخ 1315 ه.ق.
58
مطالعه نگرش اساتيد،كاركنان و دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهر در مورد ميزان موفقيت نظام آموزشي موجود در پرورش روحيه پرسش گري
59
مطالعه نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور مراكز استان تهران نسبت به آموزش عالي
60
مطالعه نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور نسبت به مشاركت سياسي زنان
61
مطالعه نگرش دانشجويان و مدرسان دانشگاه پيام نور منطقه 2 (آذربايجان شرقي و غربي ) نسبت به محتواي كتابهاي درسي رشته علوم تربيتي در سال تحصيلي 84-83
62
مطالعه نگرش زنان به زيبايي پوست در شهر
63
مطالعه نگرش زنان ومردان ايراني نسبت به مد ولباس سبز وارايه راهكردهاي پايدار وزيست محيطي در صنعت مد
64
مطالعه نگرش مدير و روش عملي وي در مديريت تعارض در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در 88-1387
65
مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزشهاي ضمن خدمت از راه دور
66
مطالعه نگرش و ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاه ياسوج نسبت به پايگاه هاي اطلاعاتي آ.سي.اس، ابسكو، اشپرينگر، ساينس دايركت، سيويليكا، مگ ايران
67
مطالعه نماد شناسي فرم دايره در هنر ساساني به منظور بهره گيري در طراحي زيورآلات
68
مطالعه نماد شناسي نقوش هنر آلبويه با تاكيد بر منسوجات
69
مطالعه نماد مارپيچ در آثار هنري ايران
70
مطالعه نمادهاي خورشيد در هنر دوره ساساني در راستاي طراحي و ساخت زيورآلات سراميكي
71
مطالعه نمودار فاز سيستم سه تايي روغن كنجد. سور فاكتانت غيريوني پلي سوربات 80 و آب
72
مطالعه نمودار فاز سيستم سه تايي روغن هسته ي انگور ، سور فاكتانت غير يوني پلي سوربات 80 و آب
73
مطالعه نمونه هاي زيست محيطي با استفاده از روش فعال سازي با نوترون
74
مطالعه نمونه هاي زيست محيطي با استفاده از روش فعال سازي بانوترون
75
مطالعه نهادهاي اجتماعي فين
76
مطالعه نوآوري سازماني و تأثير آن بر اثر بخشي عملكرد معلمان شهرستان آبدانان
77
مطالعه نور تابي شيميايي مشتقي از متيل ايمينو اتيل بنزن وتعيين ثابت اسيدي مشتقي از تري آينيل و بررسي اثرات سورفكتانتهاي آنيوني-كاتيوني-غيريوني باروش هاي اسپكتروفتومتريك و اسپكتروفلوريمتريك
78
مطالعه نور تابي شيميايي مشتقي از نايترون و بررسي كاربردهاي تجزيه اي آن در اندازه گيري يون هاي فلزي و تركيبات آلي نيتروژن دار
79
مطالعه نور ورنگ در نگارگري دوره صفويه مبتني بر آراي سهروردي وشيخ لاهيجي
80
مطالعه نورتابي شيميايي مشتقي از نايترون و بررسي كاربردهاي تجزيه اي آن در اندازه گيري يون هاي فلزي و تركيبات آلي نيتروژن دار
81
مطالعه نوع نگرش زبان آموزان در سطوح مختلف نسبت به آموزش مجازي در آموزشگاه حكيم
82
مطالعه نيازسنجي آموزشي متصديان بانكي اداره امور شعب جنوب تهران در بانك ملي
83
مطالعه نيازسنجي استفاده از تلفن همراه در ارائه خدمات سازمان موزه ها ،اسناد در كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه هاي وابسته
84
مطالعه نيازهاي حرارتي و فيزيولوژي دياپوز زنبور مغزخوار بادام (Eurytoma amygdali (Hym. , Eurytomdae
85
مطالعه نيازهاي سواد اطلاعاتي پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي بجنورد جهت فعاليت در حوزه كاري پرستاري مبتني بر شواهد
86
مطالعه نيازهاي مهارتي كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي تهران
87
مطالعه نيروهاي دروني و بيروني و وارد بر مذاب در حال سقوط آزاد
88
مطالعه نيروهاي موثر بر الياف كشمير توسط الكتريسته ساكن
89
مطالعه نيروهاي وارد بر نخ در تماس با بالون گير در ريسندگي رينگ با مثلث ريماني با استفاده از تكنولوزي پردازش سيگنال
90
مطالعه نيمرخ پلاسميدي باكتريهاي تجزيه كننده تركيبات نفتي
91
مطالعه نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: ژئومرفولوژي
92
مطالعه نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: فيزيوگرافي و GIS
93
مطالعه نيمه تفصيلي حوزه كوه سنگدون: گروه اقتصادي - اجتماعي
94
مطالعه نيمه كلاسيكي فضاهاي ناجابجائي و برآوردي از چند پارامتر ناجابجائي
95
مطالعه هارمونيكي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري ولتاژ (PT)
96
مطالعه هدايت سنجي اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با ليگاندهاي )kRYPTOFIX( و )DMBTZ( و محاسبه ثابتهاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلالهاي غير آبي
97
مطالعه هدايت سنجي برخي از فلزات واسطه و سنگين با ليگاند ﴿UBAMU) در حلال آلي اندازه گيري مقادير كم برخي از آنها با FAAS بعد از استخراج از فاز جامد اصلاح شده با اين ليگاند.
98
مطالعه هدايت سنجي برخي از فلزات واسطه و سنگين با ليگاند پيريدين 2و6 دي ايل بيس ﴿2و2-﴿آزامتان-1-ايليدن﴾4-بروموفنل﴾و اندازگيري مقادير نا چيز فلزات سمي ﴿مس و كادميم﴾ در نمونه هاي غذايي پس از استخراج از فاز جامد به روش جذب اتمي شعله اي
99
مطالعه هدايت سنجي رفتار يك ليگاند دهنده O و N جديد با برخي از فلزات واسطه و سنگين و اندازه گيري مقادير بسيار كم نقره به روش جذب اتمي شعله اي ، پس از پيش تغليظ توسط ديسك اصلاح شده با اين ليگاند
100
مطالعه هدايت سنجي و NMR برخي از يون هاي فلزات قليايي با ليگاند'4 و "4("5) - دي ترشري بوتيل دي بنزو -18 كراون -6
101
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري برخي از يونهاي فلزي سنگين و واسطهLi+ ،Ni 2+،Ca2+ ،Pb2+ ، Cu2+ و Na+با ليگاند باز شيف جديد واندازه گيري مقادير بسيار كم ليتيم با روش طيف سنجي اتمي بعد از پيش تغليظ توسط ديسك اصلاح شده با اين ليگاند
102
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با شيف بازهاي جديد و محاسبه ثابت هاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلال غيرآبي
103
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با شيف بازهاي جديدو محاسبه ثابتهاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلالهاي غير آبي
104
مطالعه هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با ليگاند بي پيريدين و مشتقات تري آزن و محاسبه ثابت هاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلال استو نيتريل
105
مطالعه هدايت سنجي و رزو نانس مغناطيسي هسته (NMR ) تشكيل كمپلكس تعدادي از فلزات واسطه با 1- آزا - 18 - كروان -6 و محاسبه ثابت هاي تشكيل و پارامترهاي ترموديناميكي آن در حلال غير آبي
106
مطالعه هدايت سنجي و گرما سنجي برخي از يونهاي فلزات قليليي ، قليايي خاكي و لانتانيدها با ليگاند '4 و"4("5) -دي ترشري بوتيل دي بنزو - 18 كراون -6
107
مطالعه هسيتولوژيكي لوله گوارش كلاغ سياه
108
مطالعه هم نويسندگي در مجلات ايراني حوزه فناوري نانو از سال 1384 تا 1392
109
مطالعه هم نويسندگي در مجلات علمي فارسي حوزه فني و مهندسي ايران از سال 1380 تا 1389 : روند رشد و رابطه آن با ضريب تأثير
110
مطالعه هم نويسندگي و تحليل هم واژگاني مقالات بوم محور مرتبط با استان يزد در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
111
مطالعه همانندسازي از منظر حقوق جزا
112
مطالعه همبستگي بين نشانه انقباض و ساير مشخصه‌هاي خاكهاي رسي منطقه تهران
113
مطالعه همدوسي در مدل جينز-كامينگز غير خطي
114
مطالعه همزيستي شكل هاي كروي و تغيير شكل محوري در ناحيه گذار فاز هسته اي بين حدود¬SO(6) و U(5) مدل بوزون برهمكنشي
115
مطالعه همگرايي روش هاي تكراري در بازسازي تصوير
116
مطالعه هموديناميكي در رگ كاروتيد با در صدهاي مختلف گرفتگي در جريان بايپس ممري (سابكلاوين-كرونر)
117
مطالعه هندسه پنهان در ساختار صوري نقاشي ايراني
118
مطالعه هندسه ديوار هدايت پل ها با استفاده از مدل فيزيكي
119
مطالعه هندسه مولكولي با استفاده از انتروپي هاي اطلاعاتي مولكولي
120
مطالعه هندسي و تحليل عددي پروانه‏هاي رانش از نوك بدون شافت از نظر هيدروديناميكي
121
مطالعه هوش هيجاني با فرسودگي شغلي در معلمان مدارس كوركان استثنايي
122
مطالعه هيبريد بين گونه اي گلرنگ زراعي با گلرنگ وحشي و تاثير رنگ بذر بر صفات زراعي، كيفيت دانه و ميزان خسارت مگس گلرنگ
123
مطالعه هيدروديناميك جريان خروجي غير ماندگار از مخزن سد با سطح آب متغير
124
مطالعه هيدروديناميك جريان در سيستمهاي بستر فوراني
125
مطالعه هيدروديناميك فاز گاز در راكتورهاي بستر سيال گردشي (C.F.B)
126
مطالعه هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت ستقر (شمال شرقي استان كرمانشاه )
127
مطالعه هيدروژئولوژي و هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت مياندوآب (جنوب شرقي استان آذربايجان غربي - شمال غرب ايران)
128
مطالعه هيدروژئومورفولوژي حوضه زيرن گل
129
مطالعه هيدروليكي جريان فوق بحراني بر روي شيب شكن قائم با كف معكوس در پاياب
130
مطالعه هيستولوژيكي و بيوشيميايي (آپوپتوزيس ) سلولهاي بافت بيضه در اثر تجويز خوراكي سم دريازينون در موش رت نر بالغ
131
مطالعه و آسيب‌شناسي منبر چوبي 900 ساله مسجد جامع ندوشن و ارائه راهكارهاي حفاظتي بهينه
132
مطالعه و اجراي تكنيك QFD با استفاده از تئوري فازي در شركت شتاب خودرو
133
مطالعه و اجراي تكنيك QFD در شركت ريسندگي و بافندگي سلكباف يزد
134
مطالعه و احيا: بخشي از بازار كاشان
135
مطالعه و ارائه راه كارهايي براي تسريع RUP
136
مطالعه و ارائه راهكارهايي براي اقتباس وفادارانه و موفق از امر مقدس بدون شكستن تابوهاي آن در انيميشن
137
مطالعه و ارائه طرح بهسازي سامانه بادگير در تهويه مناسب ساختمان
138
مطالعه و ارائه طرح بهسازي سامانه بادگير در تهويه مناسب ساختمان
139
مطالعه و ارائه طرح ساماندهي و حفاظت پيشگيرانه مجموعه آجرهاي لعابدار شوش
140
مطالعه و ارائه مدل رفتاري هيسترزيس براي ديوارهاي سازه اي بتن مسلح
141
مطالعه و ارائه ي طرح حفاظت منتخبي از نمونه هاي متقدم چاپ سنگي مربوط به موزه و كتابخانه ي ملي ملك
142
مطالعه و ارائه ي طرح مرمت و باطسازي كاشي هاي ازاره ي حمام شاه اصفهان در راستاي اهداف باززنده سازي حمام
143
مطالعه و ارايه راهكارهايي براي اقتباس وفادارانه و موفق از امر مقدس بدون شكستن تابوهاي آن در انيميشن
144
مطالعه و ارايه‌ي روشي براي نقشه‌برداري و موقعيت‌يابي در فضاي داخلي ساختمان به كمك شبكه‌هاي بي‌سيم
145
مطالعه و ارزشيابي فعاليتها و برنامه هاي تربيتي در منطقه 17 آموزش و پرورش در مقطع راهنمايي
146
مطالعه و ارزيابي آزمايشگاهي معياد فيلتر براي خاكهاي مخلوط با توجه به قابليت حفظ ترك در آنها
147
مطالعه و ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي ايستگاه هاي قطار شهري در جهان و مقايسه آن با چند ايستگاه از مترو تهران
148
مطالعه و ارزيابي بازنويسي پديده هاي فيزيك از منظر علوم شناختي
149
مطالعه و ارزيابي برخي از صفات اقتصادي 4 لاين مهم كرم ابريشم و تاثير تغذيه اي آنها از سه واريته توت
150
مطالعه و ارزيابي تاثير تحمل حرارتي، لرزش و تغيير شكل فيزيكي بر عملكرد باتري نيكل-هيدريد فلزي تجاري (شركت وارتا سايز AAA)
151
مطالعه و ارزيابي تثبيت آنزيم بر روي بستر سلولز/گرافن جهت ساخت حسگرهاي زيستي
152
مطالعه و ارزيابي تجربي شرايط زينترينگ صفحات پيل سوختي اكسيد جامد
153
مطالعه و ارزيابي تست‌هاي جريان پذيري پودر
154
مطالعه و ارزيابي چسبندگي خاك هاي محدود شمالي تهران
155
مطالعه و ارزيابي حذف نيتروژن و فسفر از پساب شهري با استفاده از تالاب هاي مصنوعي زيرسطحي
156
مطالعه و ارزيابي حرايم بناهاي تاريخي واقع در محدوده‌هاي شهري به‌منظور دستيابي به دستورالعمل‌هاي متناسب طراحي حريم در ايران
157
مطالعه و ارزيابي رضايت شغلي كاركنان و ارتباط آن با مخاطرات شغلي و پيشنهاد روش هايي جهت افزايش رضايتمندي مطالعه موردي كاركنان اداره راه و شهرسازي استان اصفهان
158
مطالعه و ارزيابي روش تحليل تاريخچه زماني با مقياس كردن زلزله‌هاي انتخاب شده سازگار با طيف طراحي استاندارد ASCE 7
159
مطالعه و ارزيابي روش مناسب جهت مديريت كسب و كار در شركت هاي سرمايه گذار مادر
160
مطالعه و ارزيابي روش هاي فراز آوري مصنوعي براي يكي از مخازن ايران
161
مطالعه و ارزيابي ريسك واحد فراورش نفت خام و شبيه سازي پيامدهاي حادثه
162
مطالعه و ارزيابي عوامل موثر بر بكارگيري خدمات پايانه فروشگاهي توسط مشتريان با استفاده از مدل هايtamوtdi (مطالعه موردي:بانك ملت )
163
مطالعه و ارزيابي عوامل موثر بر خواص الكتريكي كامپوزيت گرافن پليمر
164
مطالعه و ارزيابي مشخصات سنگ هاي بهسازي شده جهت استفاده در موج شكن ها و تصحيح معيار انتخاب سنگ
165
مطالعه و ارزيابي مهاركننده هاي ERK با هدف طراحي مهاركننده هاي جديد
166
مطالعه و استخراج نگاشت واگراكننده پولوييدي
167
مطالعه و اكتشاف ساختگاهي در محل ايستگاههاي شتابنگاري كازرون ، سپيدان و گويم
168
مطالعه و امكان سنجي استفاده از تكيه گاه هاي استوانه اي با حفره هاي نا متوازن جهت اتصال مخازن داخلي و خارجي در مخازن برودتي
169
مطالعه و امكان سنجي استفاده از تكيه گاه هاي كروي جهت اتصال مخازن داخلي و خارجي در مخازن برودتي
170
مطالعه و امكان سنجي باز زنده سازي بدنه ي غربي چهارباغ عباسي ﴿حدفاصل نهر فرشادي تا خيابان شيخ بهايي﴾
171
مطالعه و امكان سنجي تعيين شهر ملك آباد به عنوان منطقه ويژه گردشگري سلامت
172
مطالعه و امكان سنجي تعيين شهر مُلك آباد به عنوان منطقه ويژه گردشگري سلامت
173
مطالعه و امكان سنجي شهر ملك آباد به عنوان منطقه ويژه گردشگري سلامت
174
مطالعه و انتخاب مناسب پايدارسازهاي شيلي در سيالات پايه آبي براي جلوگيري از توپي شدن سرمته
175
مطالعه و انتخاب و به كارگيري تكنولو‍‍ژي مناسب براي لايه نشاني الكترود كاتد در پيل سوختي كربنات مذاب با پارامترهاي استاندارد
176
مطالعه و اندازه گيري اثر مغناطواپتيكي كر در موارد مغناطيسي
177
مطالعه و اندازه گيري خواص حجمي محلول سه جزيي 1-هگزانول...
178
مطالعه و اندازه گيري داروهاي كاپتوپريل، بنزرازيد و لودوپابروش امپدانس اسپكتروسكوپي و ولتامتري با استفاده از اصلاحگرهاي كلرپرومازين و كلرآنيل
179
مطالعه و اندازه گيري سيگنال ESR راديكالهاي آزاد در نمونه هاي ارگانيك
180
مطالعه و اندازه گيري ضخامت و مقاومت لايه الياف نانو به روش ريسندگي برقي
181
مطالعه و اندازه‌گيري سرعت و كشش نخ پود درسيستم پودگذاري الكترومغناطيسي
182
مطالعه و بازطراحي كابين راننده‌ قطار با هدف افزايش دقت، ايمني و آسايش بر اساس ‌فرايند طراحي كاربرمحور (UCD)
183
مطالعه و بررسي ...
184
مطالعه و بررسي آئين تدفين دوران اشكاني بر اساس يافته هاي گورستان نخل ابراهيمي
185
مطالعه و بررسي آثار استاد آقا ابراهيم نقاش [اواخر قاجار] : حفاظت از مرمت تابلو رنگ روغن روي پارچه [ پنج تن آل عبا(ص ).].
186
مطالعه و بررسي آثار استاد آقا ابراهيم نقاش﴿اواخر قاجار﴾ حفاظت و مرمت تابلو رنگ روغن روي پارچه ﴿پنج تن آل عبا «ص»﴾
187
مطالعه و بررسي آثار سفالين بانوان سفالگر استان سمنان در يك دهه اخير
188
مطالعه و بررسي آزمايشگاهي اثر پوشش‌ پليمر پرشاخه پلي‌گليسرول بر زيست‌سازگاري نانوذرات Fe3O4 به صورت برون‌تني
189
مطالعه و بررسي آزمايشگاهي تاثير بازدارنده هاي آسفالتين بر رسوب آن در محيط متخلخل
190
مطالعه و بررسي آزمايشگاهي تاثير كاركرد همزمان دو آبگير بر قدرت گرداب هاي شكل گرفته در سطح مخزن
191
مطالعه و بررسي آسيبهاي ناشي از دود وغبار بر روي بسترهاي گچي و مرمت بخشي از كشته بريهاي رنگي عاليقاپو
192
مطالعه و بررسي آسيبهاي ناشي از دوده و غبار برروي بسترهاي گچي و مرمت بخشي از كشته بريهاي رنگي كاخ عالي قاپو
193
مطالعه و بررسي آشكارسازي بهينه سيگنالهاي ديجيتالي
194
مطالعه و بررسي آلودگي هاي ناشي از موتور سيكلتها در شهر تهران
195
مطالعه و بررسي آلودگي هواي شهر اصفهان و عوامل اقليمي موثر در آن
196
مطالعه و بررسي آماري پارامترهاي موثر در عمليات فلوتاسيون
197
مطالعه و بررسي آماري خوردگي در ساختمان كشتي
198
مطالعه و بررسي آميزه هاي PLA با هزينه و عملكرد مناسب
199
مطالعه و بررسي آيين يارسان از ديدگاه باستان شناختي
200
مطالعه و بررسي اتصال داروها به پليمرهاي پرشاخه
201
مطالعه و بررسي اتلاف انرژي حامل ها در چاه هاي كوانتومي و كاربرد آن در سيليكان ژرمانيوم
202
مطالعه و بررسي اثر TMC در توابع ساختار
203
مطالعه و بررسي اثر اصطحكاك در فرآيند هيدرو فرمينگ لوله
204
مطالعه و بررسي اثر پرژينگ تصفيه گاز و كاهش تخليه گاز به اتمسفر
205
مطالعه و بررسي اثر درجه شوري و تركيب يوني آب تزريقي جهت ازدياد برداشت نفت دريكي از مخازن نفتي جنوب ايران
206
مطالعه و بررسي اثر دما و زمان آلومينايزينگ بر مشخصات پوشش آلومينايدي بر سوپر آلياژ GTD-111
207
مطالعه و بررسي اثر دماي قالب در فورجينگ همدما براي توليد پره توربين به كمك روش المان محدود
208
مطالعه و بررسي اثر ذرات زئوليت بر عملكرد جداسازي گاز با استفاده از غشاي پلي يورتاني
209
مطالعه و بررسي اثر كربن فعال و نانولوله هاي كربني بر خالص سازي اتانول آمين در فرايند توليد گاز دي اكسيد كربن
210
مطالعه و بررسي اثر لهيدگي در تونل با در نظر گرفتن رفتار تابع زمان سنگ و نرخ پيشروي دستگاه، مطالعه موردي: تونل انتقال آب چغاخور ﴾سبز كوه﴿
211
مطالعه و بررسي اثر مغناطوتنگش بر خردايش مواد معدني
212
مطالعه و بررسي اثر مقاومت وابسته به فركانس سيم پيچ بر مشخصه هاي آناليز پاسخ فركانسي ترانسفورماتور
213
مطالعه و بررسي اثرلهيدگي در تونل انتقال آب گلاب با در نظرگرفتن رفتار تابع زمان سنگ و نرخ پيشروي دستگاه TBM
214
مطالعه و بررسي احكام دفاع مشروع در حقوق جزاي اسلام
215
مطالعه و بررسي احياء سنگ آهن با استفاده از كوره هاي دوار
216
مطالعه و بررسي ادوار مختلف تاريخي و معماري مدرسه مظفري و چگومگي وابستگي آن به مسجد جامع اصفهان طرح مرمت و بازسازي جبهه شرقي مدرسه مظفري
217
مطالعه و بررسي ادوار مختلف تاريخي و معماري مدرسه مظفري و چگونگي وابستگي آن به مسجد جامع اصفهان "طرح مرمت و بازسازي جبهه شرقي مدرسه مظفري"
218
مطالعه و بررسي ارتباط برند كارفرما با نگرش كاركنان در صنعت خودروسازي(مورد مطالعه: مراكز منتخب ايران خودرو در استان البرز)
219
مطالعه و بررسي ارتباط برند كارفرما با نگرش كاركنان در صنعت خودروسازي(مورد مطالعه: مراكز منتخب ايران خودرو در استان البرز)
220
مطالعه و بررسي ارزيابي دروني در بهبود كيفيت آموزشي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس
221
مطالعه و بررسي استانداردهاي مادون قرمز و طراحي و ساخت يك فرستنده و گيرنده IRDA براي پورت RS232
222
مطالعه و بررسي استانداردهاي مربوط به ايمپليمنت هاي پزشكي
223
مطالعه و بررسي استعدادهاي پسته از حيث پارامترهاي اقليمي و منابع آب استان سمنان
224
مطالعه و بررسي اصول اوليه ساختار الكتروني و خواص مغناطيسي تركيبات هسلر , studt of magnetic and electronic properties of husler
225
مطالعه و بررسي اصول سيستمهاي سوئيچينگ نوري )ASYNCHRONOUSTRANSFERMODE( ATM
226
مطالعه و بررسي اطلاعات ژئوشيميايي ناحيه شانق با هدف شناسايي مناطق اميد بخش به وسيله GIS
227
مطالعه و بررسي اعوجاج ناشي از جوشكاري ورق هاي متعامد در كشتي سازي
228
مطالعه و بررسي افسردگي در سالمندان ( مرد ) شهرستان گنبد كاووس
229
مطالعه و بررسي اقتصادي روند پرورش قارچ هاي خوراكي در ايران
230
مطالعه و بررسي اقتصادي كشت مكانيزه و سنتي طي سال هاي 86-88 در محصول گندم در شهرستان سميرم
231
مطالعه و بررسي اقتصادي مديريت بقاياي گياهي
232
مطالعه و بررسي اقتصادي و نقش صادرات در پرورش شتر مرغ
233
مطالعه و بررسي اكسايش كاتاليتيكي آلكن ها توسط پورفيرين ها و نانوپورفرين هاي مستقر در حفرات مزوپروس
234
مطالعه و بررسي الكترودهاي جوشكاري
235
مطالعه و بررسي الكتروشيميايي فلوتاسيون پيريت
236
مطالعه و بررسي الگوريتم هاي فرا اكتشافي
237
مطالعه و بررسي الگوريتم‌هاي مكانيك تماس در محيط‌هاي سنگي درزه‌دار
238
مطالعه و بررسي امكان استفاده از سيستم نقاله هوايي در معدن باريت درين كاشان
239
مطالعه و بررسي امكان بازيابي باريت از باطله هاي جيگ درين كاشان به روش جيگ
240
مطالعه و بررسي امكان پياده سازي ايده هاي مختلف ارتقاءكارايي آيروديناميكي بال هواپيما
241
مطالعه و بررسي امكان تشخيص عيوب لوله ها در حين بهره برداري از آنها به روش تست اتوماتيك التراسونيك
242
مطالعه و بررسي امكان كاهش سيليس از كانسنگ منيزيت منطقه جنوب بيرجند به روش فلوتاسيون
243
مطالعه و بررسي امكان كاهش مصرف آب در سرويس هاي بهداشتي فرنگي
244
مطالعه و بررسي امنيت استاتيكي سيستمهاي قدرت در شرايط اضطراري بر اساس روش ضرايب حساسيت
245
مطالعه و بررسي امنيت بيمار و طراحي پرتال ثبت خطاهاي مراقبت از سلامت
246
مطالعه و بررسي انتقال حامل ها در فضاي حقيقي در چاه هاي كوانتومي و كاربرد آن در ساختار چند لايه اي ALGaAs
247
مطالعه و بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيالات در جريان درهم داخل لوله
248
مطالعه و بررسي اندازه گيري پارامترهاي فيبر نوري
249
مطالعه و بررسي انگيزش مديريتي مديران توليد فرش دستباف استان فارس
250
مطالعه و بررسي انواع ايمپلنت هاي پليمري استفاده شده به عنوان جايگزين مري
251
مطالعه و بررسي انواع توربين هاي جزر و مدي
252
مطالعه و بررسي انواع خشك كن هاي خورشيدي و عملكرد آنها
253
مطالعه و بررسي انواع روش ها و تجهيزات لايروبي
254
مطالعه و بررسي انواع سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري﴿CRM﴾وپياده سازي مدلي مناسب از بيمه
255
مطالعه و بررسي انواع مختلف اسپري نازل هاي صنعتي و استخراج نقشه هاي ساخت
256
مطالعه و بررسي انواع هيدريدهاي فلزي براي ذخيره سازي حالت جامد هيدروژن
257
مطالعه و بررسي انواع وكس و روش خالص سازي وكس پلي اتيلن
258
مطالعه و بررسي اهميت بازاريابي رابطه‌مند
259
مطالعه و بررسي بارگذاري پل هاي ايران
260
مطالعه و بررسي بازار سيستم هاي CHP در ايران مورد يك مجموعه 700 واحدي
261
مطالعه و بررسي بازيابي نيكل از نمونه هاي لاتريتي به روش ليچينگ اسيدي
262
مطالعه و بررسي بازيافت مس از باطله كارخانه مس سرچشمه
263
مطالعه و بررسي بر روي انواع چارچوب هاي فلزي_آلي به منظور استفاده از آن ها به عنوان كاتاليست در تبديل فرآورده هاي هيدروكربني و آلي
264
مطالعه و بررسي بر روي انواع روش هاي حفاري اكتشافي
265
مطالعه و بررسي بر روي تكنولوژي ساخت ومدارات mmic
266
مطالعه و بررسي بر روي روشهاي جداسازي استايرن موجود در پساب واحدهاي پتروشيمي
267
مطالعه و بررسي بر روي ماسه هاي ساحلي درياي خزر
268
مطالعه و بررسي بر هم كنش آنزيم ليپاز با برخي سورفكتانت هاي يوني
269
مطالعه و بررسي بر هم كنش يون هاي فلزي با تعدادي از مولكول هاي فلوئورسان كننده جديد
270
مطالعه و بررسي برهمكنش آميزه پليمريبا اجزاي بتن و تاثير آن برخواص مكانيكي بتن
271
مطالعه و بررسي برهمكنش‌هاي درون منطقه‌اي عصر مفرغ و آهن در جنوب شرق ايران براساس يافته هاي باستان شناسي
272
مطالعه و بررسي بعدهاي همولوژي و روابط بين آنها
273
مطالعه و بررسي بمنظور تدوين روش ساخت موتورهاي هيسترزيس
274
مطالعه و بررسي بهبود بازدهي عمليات سيلابزني با استفاده از تكنولوژي چاه هوشمند
275
مطالعه و بررسي بورس كالاي كشاورزي
276
مطالعه و بررسي بي نظمي هاي ساختاري كف هاي دو بعدي به عنوان يك سيستم پيچيده
277
مطالعه و بررسي بيست نمونه كاغذ قديمي از نظر نوع الياف و ساختار و باز آفريني يك نمونه
278
مطالعه و بررسي بيوفيلتر و تصفيه آلاينده هاي گازي آن
279
مطالعه و بررسي پارامترهاي سينتيكي و انتخاب مواد شيميايي (فلوتاسيون باريت مهديآباد يزد)
280
مطالعه و بررسي پارامترهاي طراحي قالب ريخته گري مداوم افقي مقاطع آلياژي مس به روش شبيه سازي كامپيوتري
281
مطالعه و بررسي پارامترهاي موثر در اندازه گيري طلا به روش اسپكتروفتومتري
282
مطالعه و بررسي پارامترهاي موثر در هايپرترمي براي درمان سرطان به كمك نرم افزار شبيه ساز كامسول
283
مطالعه و بررسي پالايشگاه زيستي ريزجلبك ايزوكرايسيس گالبانا
284
مطالعه و بررسي پايداري حرارتي پلي يورتانها و نقش دير سوز كننده ها بر آن
285
مطالعه و بررسي پخش اقتصادي بار الكتريكي به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
286
مطالعه و بررسي پديده black out در سيستم قدرت
287
مطالعه و بررسي پديده فرآيند رهايش دارو درنانو سيالات بيولوژيكي
288
مطالعه و بررسي پديده هاي اجتماعي در سينماي ايران(1357-1332)
289
مطالعه و بررسي پرعيارسازي مقدماتي سنگ آهن تنگ زاغ
290
مطالعه و بررسي پروانه هاي گام متغير
291
مطالعه و بررسي پروانه هاي نيمه مغروق و سوپر كاويتاسيون
292
مطالعه و بررسي پسماندهاي بيمارستاني و نفوذپذير در آب‌هاي سطحي و زيرزميني و محيط زيست
293
مطالعه و بررسي پليمريزاسيون توده هاي ﴿بالك ﴾ پلي استايرن با استفاده از نيروي برشي بين دو صفحه
294
مطالعه و بررسي پمپ هاي حرارتي شيميايي
295
مطالعه و بررسي پوسترهاي تبليغاتي تئاتر در ايران ﴿بعد از انقلاب﴾
296
مطالعه و بررسي پيرامون تاثير پارامترهاي ميزان تاب نخ ظرافت نخ، شرايط استراحت و نسبت وزني الياف جمع شونده موجود در نخ هايبالك بر روي خصوصيات نخ هاي هايبالك اكريليك
297
مطالعه و بررسي پيرامون تاثير پيكربندي لايه هاي بي بافت در عايق هاي صوتي
298
مطالعه و بررسي پيرايش امواج الكترومغناطيس
299
مطالعه و بررسي تأثير پارامترهاي ابزار در ميكروماشينكاري شيشه به كمك فرآيند تخليه الكتروشيميايي
300
مطالعه و بررسي تئوري شبكه هاي عصبي مصنوعي و پياده سازي چند مثال نمونه با نرم افزار متلب
301
مطالعه و بررسي تئوري كوانتومي اپتيك غيرخطي
302
مطالعه و بررسي تئوري هاي در رابطه با پايداري آيروديناميكي
303
مطالعه و بررسي تئوريهاي Datcom Missile و چگونگي كاربرد آن براي يك موشك نمونه
304
مطالعه و بررسي تابع تركش با در نظر گرفتن اثر اسپين كوارك مولد
305
مطالعه و بررسي تابع تركش بار يوني در رهيافت نظري
306
مطالعه و بررسي تابع تركش در رهيافت نظري
307
مطالعه و بررسي تابع توزيع پارتون در فرآيندهاي پراكندگي ناكشسان عميق
308
مطالعه و بررسي تاثير ارتباطات بر موفقيت پروژه هاي مترو تهران بر اساس روش آمار
309
مطالعه و بررسي تاثير ارتعاشات آلتراسونيك ابزار در فرايند ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي شيشه
310
مطالعه و بررسي تاثير انواع روش‌هاي برداشت لايه‌هاي نانو بر خواص و نحوه تشكيل نانو فيلترها
311
مطالعه و بررسي تاثير حلالها بر روي انواع چركيهاي موجود بر روي نقوش تزئيني
312
مطالعه و بررسي تاثير حلالها بر روي انواع چركيهاي موجود بر روي نقوش تزييني: حفاظت و مرمت بخشي از نقوش تزييني بناي تاريخي تالار اشرف اصفهان
313
مطالعه و بررسي تاثير روش‌هاي ايجاد اتصالات عرضي برروي خواص زخم‌پوش‌هاي برپايه پليمرهاي طبيعي
314
مطالعه و بررسي تاثير سرمايه انساني بر سرمايه اجتماعي در شركت مازندنيرو
315
مطالعه و بررسي تاثير لنگرهاي وزني بر پايداري لرزه اي سازه ها در حيطه غير خطي - غير ارتجاعي
316
مطالعه و بررسي تاثير مواد بوم كننده بر روي تكيه گاههاي پارچه اي ﴿ نقاشي رنگ و روغن ﴾
317
مطالعه و بررسي تاثير مواد بوم كننده بر روي تكيه گاههاي پارچه اي (نقاشي رنگ روغن )
318
مطالعه و بررسي تجارت الكترونيك در فرش دستبافت
319
مطالعه و بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش هسته‌اي نانو سيالات آبي آلومينا بر سطوح ساده و ريز ساختار
320
مطالعه و بررسي تجربي عملكردي يك طبقه كم‍‍‍‍پرسور تاندم
321
مطالعه و بررسي تطبيقي آئين هاي پير شاليار، قاليشويان و نخل گرداني
322
مطالعه و بررسي تعادل فاز مخلوط هاي دو جزئي به روش شبيه سازي ديناميكي مولكولي
323
مطالعه و بررسي تكنولوژيهاي frodsl, cvodsl ( كاربردهاي تجاري )DSL
324
مطالعه و بررسي توجيه اقتصادي احداث گلخانه هيدروپونيك جهت توليد گل رز
325
مطالعه و بررسي توليد بيوپلي مرپلولان توسط قارجها
326
مطالعه و بررسي توليد كامپوزيت Al-Cu/a-Al2O3 از طريق واكنش احياء اكسيد مس در مذاب آلومينيم
327
مطالعه و بررسي توليد نانو ذره نقره روي پايه زئوليتي توسط امواج مافوق صوت
328
مطالعه و بررسي توليد همزمان برق و حرارت Combined heat & power (CHP)
329
مطالعه و بررسي جاذب نانو ساختار كربني به منظور پيش تغليظ و ميكرو استخراج تركيبات كلرو بنز ن و كلرو تولوئن از محيط هGC – SPMEاي آبي با استفاده از روش
330
مطالعه و بررسي جاذب نانو ساختار كربني به منظور ميگرواستخراج
331
مطالعه و بررسي جاذب نانو ساختار كربني به منظور ميگرواستخراج تركيبات فنولي از محيطهاي آبي با استفاده از تكنيك SPME-GC
332
مطالعه و بررسي جايگاه اقتصاد هنر در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب
333
مطالعه و بررسي جداسازي آمينواسيدهاي كايرال به كمك سيستم هاي دوفاز آبي
334
مطالعه و بررسي جدايش تركيب ساختگي كوارتز - منيتيت با روشهاي فلوتاسيون
335
مطالعه و بررسي جدايش تركيب ساختگي منيتيت - كوارتز - باريت باروشهاي فلوتاسيون
336
مطالعه و بررسي جريان گذر صوتي
337
مطالعه و بررسي جغرافياي تاريخي شهر اصفهان در دوره تيموري
338
مطالعه و بررسي جهت ارائه شرايط بهينه در ديوارهاي جدا كننده بتني
339
مطالعه و بررسي جهت ارائه شرايط بهينه در ديوارهاي جداكننده بتني
340
مطالعه و بررسي جو سازماني دانشكده افسري سپاه
341
مطالعه و بررسي جو سازماني مدارس راهنمائي نوشهر بر اساس مدل هالپين و كرافت
342
مطالعه و بررسي جواب هاي صريح مولتي پيكان براي معادله هاي غيرخطي نوويكوف با استفاده از جفت لكس
343
مطالعه و بررسي چاههاي افقي در ميدان نفتي سروش و آناليز حساسيت بهره دهي آنها بوسيله روشهاي تحليلي
344
مطالعه و بررسي چرخه ارگانيك با سيال كاري هاي متفاوت
345
مطالعه و بررسي چگونگي سنتز نانو كاتاليست Al-MCM-41 و كاربرد آن در فرايند MTO
346
مطالعه و بررسي حالت هاي كوانتومي سيستم هاي مركب كواركي، با تاكيد بر عملگرهاي ابر بار و ايزو اسپين
347
مطالعه و بررسي حجيت عرف
348
مطالعه و بررسي حذف آهن از محلول ليچ اسيد سولفوريك حاوي عناصر نادر خاكي
349
مطالعه و بررسي حرارتي سيالات آميني در مقايسه با ساير سيالات حفاري پايداركننده شيل ها
350
مطالعه و بررسي حقوق متهم و مجرم در انديشه هاي فقهي ،حقوق موضوعه داخلي و با نگاه به حقوق بشر
351
مطالعه و بررسي حل عددي معادلات ديفرانسيل ماتريسي
352
مطالعه و بررسي خاصيت ضد باكتريايي برخي پوشش ها
353
مطالعه و بررسي خاكهاي سراميكي براي بدنه سفال
354
مطالعه و بررسي خصوصيات باند هاي پزشكي
355
مطالعه و بررسي خواص بيوجاذب هاي جديد رنگ بر پايه نانوكامپوزيت هاي تهيه شده از ليگنين قليايي باگاس و پلي آكريل آنيد
356
مطالعه و بررسي خواص ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت آبي با استفاده از مدلهاي مكانيك آماري
357
مطالعه و بررسي خواص تورمي سامانه هاي بر پايه پروتئين سويا جهت استفاده در پوشش هاي ترميم زخم
358
مطالعه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ تار از چله تا لبه پارچه
359
مطالعه و بررسي خواص كاتاليست هاي زئوليتي در صنايع پتروشيمي
360
مطالعه و بررسي خواص مكانيكي پيچ هاي فولادي
361
مطالعه و بررسي خواص نوري و رنگي پليمرهاي ساطع كننده نور
362
مطالعه و بررسي خواص هيدروژل هاي زيست تخريب پذير براي استفاده در زخم پوش ها
363
مطالعه و بررسي خواص و كاربرد هاي انواع فوم هاي پليمري باتوجه به روش هاي توليد و مواد تشكيل دهنده ي آنها
364
مطالعه و بررسي داده كاوي در بانكهاي داده فضايي و توليد يك سيستم داده كاوي براي GIS شهرها، راهها و پلها
365
مطالعه و بررسي دانش پزشكي ايران در دوره باستان
366
مطالعه و بررسي در فرآيند گياه پالايي
367
مطالعه و بررسي دستگاه هاي توليد همزمان توان و حرارت
368
مطالعه و بررسي ديدگاه هاي مردم تهران نسبت به فرشهاي ماشيني و دستبافت
369
مطالعه و بررسي ديوارنگاره هاي انتقال يافته موجود در بناي عالي قاپو حفاظت و مرمت دو ديوارنگاره
370
مطالعه و بررسي رابطه بين ميزان تحصيلات مادران و پيشرفت تحصيلي دختران در مدارس متوسطه منطقه 1 آموزش و پرورش تهران
371
مطالعه و بررسي راكت هاي سوپر كاويتاسيوني
372
مطالعه و بررسي راهكارهاي توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
373
مطالعه و بررسي راهكارهاي ممكن جهت اصلاح عملكرد موتور پيكان از نقطه نظر كاهش آلودگي و مصرف سوخت
374
مطالعه و بررسي راههاي جلوگيري از نفوذ ماسه در ميدان نفتي M واقع در جنوب ايران ﴿مخزن آسماري﴾
375
مطالعه و بررسي رسانش در سيستم هاي الكتروني دو بعدي
376
مطالعه و بررسي رفتار توليدي مخازن گازي با فشار غير معمول با لحاظ مدل هاي تراكم پذيري متغير سازند
377
مطالعه و بررسي رفتار جريان - ولتاژ نانونوارهاي گرافيني زيگزاگ
378
مطالعه و بررسي رفتار رس هاس مختلط به عنوان هسته سدهاي خاكي
379
مطالعه و بررسي رفتار سه بعدي اتصالات با صفحه هاي سخت كننده تير با مقطع I به ستون BOX به كمك اجزاء محدود غير خطي
380
مطالعه و بررسي رفتار شعله ذرات ريز فلزي
381
مطالعه و بررسي رفتار شهروندي سازماني و عملكرد آن در شركت بيمه
382
مطالعه و بررسي رفتار گروه شمعهاي مستطيل شكل قائم تحت اثر فشار جانبي خاك
383
مطالعه و بررسي روانگرايي گروههاي عدسي ماسه اي در خاك
384
مطالعه و بررسي روش SOAL جهت ارزيابي ساختاري پليمر ها
385
مطالعه و بررسي روش المان محدود براي حل معادلات ميدان
386
مطالعه و بررسي روش بهينه كنترل توليد ماسه در يكي از مخازن جنوب ايران ﴿مخزن آسماري﴾
387
مطالعه و بررسي روش پراكندگي تامسون و كاربرد آن در توكامك
388
مطالعه و بررسي روش هاي ارائه شده براي آناليز داده هاي بدست آمده از سنسورهاي درون چاهي
389
مطالعه و بررسي روش هاي افزايش تاب آوري و قابليت اطمينان سيستم قدرت
390
مطالعه و بررسي روش هاي بازيافت لوله هاي ‌اف آر پي و جي آر پي
391
مطالعه و بررسي روش هاي پيش يونش در ليزر گاز كربنيك نوع TEA
392
مطالعه و بررسي روش هاي تجزيه و تحليل داده هاي مشتريان در بازاريابي
393
مطالعه و بررسي روش هاي تصفيه بيولوژيكي آلاينده هاي گازي
394
مطالعه و بررسي روش هاي شيميايي سنتز اتانول از گاز سنتز
395
مطالعه و بررسي روش هاي طراحي و بهينه سازي پمپ هاي سانتريفيوژ
396
مطالعه و بررسي روش هاي فعال نگه داشتن اتوماسيون اسكادا (SCADA) در سيستم قدرت با وجود خاموشي سراسري
397
مطالعه و بررسي روش هاي كپسوله كردن ديودهاي نورگسيل آلي و ساخت يك نمونه از آن
398
مطالعه و بررسي روش هاي مختلف پايدارسازي سامانه هاي كلوئيدي پليمر- گرافن اكسايد و تاثير آن بر خواص فيزيكي نانو كامپوزيت حاصله
399
مطالعه و بررسي روش هاي مختلف تصفيه آب دريا
400
مطالعه و بررسي روش هاي نظارت و مانيتورينگ پروژه هاي تزريق آب با نگاه يكپارچه به سيستم توليد
401
مطالعه و بررسي روشهاي بازيابي تصاوير كلمات دستنويس
402
مطالعه و بررسي روشهاي تعيين مقدار آرسنيك در پساب هاي صنعتي (مطالعه موردي پساب معدن طلاي موته )
403
مطالعه و بررسي روشهاي تهيه آميدها سنتز تترا و دي آميدها
404
مطالعه و بررسي روشهاي سنتز آميد از اسيدها در غياب حلال
405
مطالعه و بررسي روشهاي سنتز سولفوناميدها در غياب حلال
406
مطالعه و بررسي روشهاي عددي موجود براي حل آيروديناميكي هليكوپتر
407
مطالعه و بررسي روشهاي فشرده سازي فايلهاي صوتي و تصويري در كامپيوتر
408
مطالعه و بررسي روشهاي مختلف محاسبه ممان خمشي تير كشتي و مقايسه اين روش ها در يك شناور مشخص
409
مطالعه و بررسي روشهاي مختلف محاسبه همان خمشي تير كشتي و كاربرد اين روش در يك شناور مشخص
410
مطالعه و بررسي روشهاي مذاكره و تصميم گيري عاملها خود مختار در يك محيط عملياتي
411
مطالعه و بررسي روشهاي نمونه گيري با هدف رد يا قبول انباشته در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
412
مطالعه و بررسي روشي مناسب براي تعيين فاكتور حفاظفتي منسوجات در برابر پرتوهاي فرابنفش نور خورشيد
413
مطالعه و بررسي روي MRI كاربردها و موقعيت كنوني آن در ايران
414
مطالعه و بررسي روي اشكار سازها و گيرنده نوري مورد استفاده در حال حاضر و در مورد توجه در اينده
415
مطالعه و بررسي روي قطعات نوري
416
مطالعه و بررسي رويداد، زمانمندي و آزادي درهايدگر متأخر
417
مطالعه و بررسي رويدادهاي دوفواره اي و سه فواره اي حاصل از نابوديe-e+
418
مطالعه و بررسي رويكرد طراحي زيورآلات در دهه منتهي به 1395 در تهران
419
مطالعه و بررسي زيبايي شناسيِ نوردر معماري سلجوقي
420
مطالعه و بررسي زيردريائيهاي توريستي
421
مطالعه و بررسي ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن ميمه
422
مطالعه و بررسي ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B در افراد آلوده به اين ويروس در استان كرمانشاه با استفاده از تكنيك RFLP
423
مطالعه و بررسي ساخت نانو ذرات حامل داروي آلندرونيت به روش ميكروفلوييديك و بررسي تاثير آن ها بر زيستايي سلول هاي بنيادي
424
مطالعه و بررسي ساخت نانو ذرات غير كروي هيبريد
425
مطالعه و بررسي ساختار سيستم ماهواره اي ... ، گيرنده هاي ... و ارائه نرم افزارهاي مربوطه
426
مطالعه و بررسي ساختار مودمهاي XDSL و نحوه بكارگيري آن در شبكه هاي مخابراتي كشور
427
مطالعه و بررسي ساختار هندسي ساليتون ريچي بر منيفلدهاي شبه ريماني
428
مطالعه و بررسي ساختار و كاربردهاي محاسبات شبكه اي در آموزش الكترونيكي
429
مطالعه و بررسي ساختارهاي الكترونيك و مجازي در ايران ارائه راهكارهاي لازم به جهت چالشهاي موجود و پياده سازي مدلي از كتابخانه الكترونيكي
430
مطالعه و بررسي ساختارهاي سيخكي لبه خورشيد
431
مطالعه و بررسي سازمانهاي مجازي
432
مطالعه و بررسي سامانه هاي تزريق گاز طبيعي فشرده و بنزين در مورتورهاي احتراق جرقه اي و طراحي و ساخت سامانه جرقه الكتريكي مناسب آنها
433
مطالعه و بررسي سايش اوليه ابزار در تراشكاري كامپوزيت زمينه ي تيتانيومي
434
مطالعه و بررسي سرعت امواج الاستيك در سنگ هاي سازند سروك سد بختياري
435
مطالعه و بررسي سطوح جوي آهك هاي پلاتفرمي توالي كرتاسه تحتاني در شمال نجف آباد و طالخونچه اصفهان
436
مطالعه و بررسي سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط رنگينه هاي نانومتري
437
مطالعه و بررسي سلولهاي خورشيدي آلي و توليد يك نمونه آزمايشگاهي
438
مطالعه و بررسي سنتز نانو ذرات پليمري كيتوسان با روش ميكروفلوييديك و مقايسه آن با روش توده اي
439
مطالعه و بررسي سنسورهاي نانو ساختاري با استفاده از اثر پلاسمونيك
440
مطالعه و بررسي سوگ و عناصر ساختاري آن در ايل بختياري
441
مطالعه و بررسي سير تحول آجر كاري و تزئينات معقلي در آثار معماري دوران اسلامي خميني شهر (مطالعه موردي: مساجد جامع خوزان، سرپل و آقاعلي اكبر، خانه مجير و عصارخانه ورنوسفادران)
442
مطالعه و بررسي سير تحول بدنه هاي جسمي در سراميك هاي اسلامي ايران
443
مطالعه و بررسي سيستم Teledynamic گرومن (ARC/DASS) كه در AMES/NASA به كار مي رود
444
مطالعه و بررسي سيستم آموزشگر هوشمند وابسته به كاربر
445
مطالعه و بررسي سيستم تشخيص نفوذ هوشمند براي سيستم عامل
446
مطالعه و بررسي سيستم رانش سطحي و پروانه هاي نيمه مغروق
447
مطالعه و بررسي سيستم رانش سطحي و پروانه هاي نيمه مغروق (سطح رو)
448
مطالعه و بررسي سيستم رانش واتر جت بر روي شناورها
449
مطالعه و بررسي سيستم سوپروايزري شبكه انتقال فيبر نوري ...
450
مطالعه و بررسي سيستم نگهداري تونل شماره 4 قطعه 2 راه اصلي باباميدان ـ دشتروم
451
مطالعه و بررسي سيستم نگهداري تونل هاي قطعه 3 / ب راه اصلي سميرم ـ ياسوج
452
مطالعه و بررسي سيستم هاي انتقال انعطاف پذير AŸŸC در شبكه هاي توزيع برق
453
مطالعه و بررسي سيستم هاي تحريك ژنراتورهاي سنكرون
454
مطالعه و بررسي سيستمهاي رانش سطحي و پروانه هاي نيمه مغروق (Spp)
455
مطالعه و بررسي سيستمهاي رانش يدك كش و طراحي سيستم رانش براي يك يدك كش در شرايط كاري خليج فارس
456
مطالعه و بررسي سينتيك فلوتاسيون بر روي سنگ باطله معدن درين كاشان
457
مطالعه و بررسي شاخص قابليت فرآيند Cp در حالت چند متغيره با در نظر گرفتن خطاي ابزار اندازه گيري
458
مطالعه و بررسي شكه هاي محلي نسل آينده
459
مطالعه و بررسي شيميايي فرايند سينتيكي تركيبات پورفيريني به عنوان عوامل بازدارنده¬ي رشد و فوتو ضد باكتري
460
مطالعه و بررسي شيوه هاي مناسب لايه برداري و آزاد سازي تزئينات كشته بري از الحاقات گچي و مرمت بخشي از اين تزئينات در كاخ عالي قاپو
461
مطالعه و بررسي شيوه هاي مناسب لايه برداري و آزادسازي تزئينات كشته بري از الحاقات و مرمت بخشي از اين تزئينات در كاخ عالي قاپو
462
مطالعه و بررسي صادرات پسته در ايران و جهان در سال هاي 1375-1384
463
مطالعه و بررسي صنعت لنج سازي در جزيره قشم
464
مطالعه و بررسي طراحي تيكنرها براساس آزمايش هاي ته نشيني در معدن درين كاشان
465
مطالعه و بررسي طراحي خودروي خورشيدي
466
مطالعه و بررسي طراحي سيستم هاي مادون سرد
467
مطالعه و بررسي طرح و رنگ گليم هاي ايلات كشكولي ( برزگ و كوچك) قشقايي و كاربرد نقوش آن در تزئينات البسه
468
مطالعه و بررسي عارضه يابي سازماني در دانشگاه بر اساس مدل منتخب (مطالعه موردي دانشگاه علم و صنعت)
469
مطالعه و بررسي عددي انتقال حرارت در يك ميكرو كانال داراي ميله حرارتي توپر
470
مطالعه و بررسي عددي انتقال حرارت در يك ميكروكانال داراي ميله حرارتي توپر
471
مطالعه و بررسي عددي فرآيندهاي ساخت قطعات با دستگاه swaging
472
مطالعه و بررسي علل تاخير پروژه‌هاي منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي با تاكيد بر عملكرد پيمانكاران داخلي
473
مطالعه و بررسي عملكرد پليمرهاي رايج حفاري در سيالات آميني
474
مطالعه و بررسي عملكرد و خصوصيات ماشين 20 - DE DECKEL
475
مطالعه و بررسي عملكردسيمان پرتلندپوزولاني شركت سيمان تهران درآب دريا
476
مطالعه و بررسي عوامل خوردگي در صنايع فولاد ذوب آهن اصفهان
477
مطالعه و بررسي عوامل خوردگي در صنايع فولاد ذوب آهن در اصفهان
478
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي نفتي
479
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر سرعت رسوب سختي آلياژهاي 7075 و 2024
480
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر مكان يابي احداث كارخانه ي مواد منفجره صنعتي
481
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر نگرش مصرف كنندگان نسبت به تصميم گيري خريد آنلاين(مشتريان سايت ديجي كالا)
482
مطالعه و بررسي عوامل موثر در ريزش تونل ﴿ مطالعه موردي: تونل كندوان﴾
483
مطالعه و بررسي عواملي كه قدرت اثر كورتيكوستروئيدها را تغيير ميدهند
484
مطالعه و بررسي فرآوري سنگ آهن بندنرگس
485
مطالعه و بررسي فرآوري سنگ فيروزه نيشابور بر اساس اطلاعات جديد اكتشافي
486
مطالعه و بررسي فرآوري فسفاتهاي منطقه دلير زنجان به روش فلوتاسيون
487
مطالعه و بررسي فرآوري كاني باريت با ذكر مشخصات موردي معدن باريت درين كاشان
488
مطالعه و بررسي فرايند و سينتيك انعقاد نانوذرات در لاتكس هاي XNBR عامل دار شده توسط اسيدهاي كربوكسيليك
489
مطالعه و بررسي فلدسپات منطقه گزدون يزد و پيشنهاد روشي براي تغليظ آن
490
مطالعه و بررسي فلورستيك گياهان نواحي غرب بيرجند
491
مطالعه و بررسي فني ديوارهاي جداكننده بتني و ارائه ضوابط طراحي
492
مطالعه و بررسي قابليت شستشوي زغالسنگ به روش غرق و شناورسازي بررسي لوردي: معدن گليران
493
مطالعه و بررسي كاتاليست ZSM-5 جهت توليد متانول به بنزين( فرايند MTG)
494
مطالعه و بررسي كارايي توليد گندم در استان اصفهان
495
مطالعه و بررسي كاربرد اسمز معكوس در حذف آلاينده ها از پساب ها
496
مطالعه و بررسي كاربرد بازدارنده هاي خوردگي در مرمت اشياء مسي
497
مطالعه و بررسي كاربرد بازدارنده هاي خوردگي در مرمت اشياء مسي حفظ و مرمت دوشيء مفرغي متعلق به لرستان
498
مطالعه و بررسي كاربرد سامانه هاي هيدروليك در كشتي ها
499
مطالعه و بررسي كاربرد فيبر نوري
500
مطالعه و بررسي كاربردهاي فناوري نانو در زيست شناسي سلول هاي بنيادي
501
مطالعه و بررسي كاربردهاي مختلف سنسورهاي نوري و ساخت يك نمونه شمارشگر نوري
502
مطالعه و بررسي كاشيكاري مجموعه درب امام اصفهان و مرمت بخشي از كتيبه بزرگ بنا
503
مطالعه و بررسي كاشيكاري مجموعه درب امام و مرمت بخشي از كتيبه گنبد بزرگ بنا
504
مطالعه و بررسي كاشيهاي زرين فام قرون هفت و هشت هجري قمري و بازسازي بخشي از : محراب مسجد ميدان كاشان ﴿عمادي ﴾
505
مطالعه و بررسي كاشيهاي زرين فام قرون هفت و هشت هجري قمري و بازسازي بخشي از محراب مسجد ميدان كاشان﴿عمادي﴾
506
مطالعه و بررسي كاهش فسفر و افزايش عيار آهن كنستانتره فعلي كارخانه چغارت
507
مطالعه و بررسي كاهش ميزان سرپانتين معدن كروميت ﴿خواجه جمالي﴾ فارس
508
مطالعه و بررسي كاهش نويز در پروانه هاي زيردريايي
509
مطالعه و بررسي كنترل خردايش و دانه بندي (25mm-5) سنگ فسفات شمشك و امكان بازيافت ذرات نرمه ازطريق گندله سازي
510
مطالعه و بررسي كيفرهاي بدل از حبس در قانون مجازات اسلامي
511
مطالعه و بررسي گبه منطقه بوشهر با تاكيد بر گبه شول و پراكندگي توليد آن
512
مطالعه و بررسي گذار فلز - عايق در ساختارهاي چند لايه اي AIGaAs
513
مطالعه و بررسي گذر جريان آرام به مغشوش و توسعه مدل گذرا
514
مطالعه و بررسي لعاب سلادون و كاربردي نمودن آن در سفال و سراميك عصر حاضر
515
مطالعه و بررسي ليچينگ قليايي كنسانتره ي زيركن
516
مطالعه و بررسي ماده تاريك و شكل گيري كهكشانها
517
مطالعه و بررسي محاسباتي بازتركيبي الكترون و حفره در شكافت آب حساس شده با رنگدانه ها
518
مطالعه و بررسي مخابرات سيار نسل چهارم
519
مطالعه و بررسي مدل هاي مختلف مديريت تراكنش در محيط هاي سيار
520
مطالعه و بررسي مدلها و كاربردهاي مختلف ممريستور
521
مطالعه و بررسي مدلهاي تعالي كيفيت در سازمانها
522
مطالعه و بررسي مدلهاي مختلف اجزاء محدود در يك كشتي
523
مطالعه و بررسي مديريت توليد در فرش دستبافت
524
مطالعه و بررسي مرمت و احياي خانه هاي سنتي يزد در دهه ﴿ 1392 - 1382 ﴾نمونه هاي موردي : خانه هاي علومي ، بلند ، شفاهي و تهراني
525
مطالعه و بررسي مسئله p-مركز در فضاي پيوسته
526
مطالعه و بررسي مسئله نشت نفت در آب درياها
527
مطالعه و بررسي مشخصات سرعت- ميدان ترانزيستور ماس
528
مطالعه و بررسي مشخصات و خواص سيمان پرتلند بدون گچ بر مبناي كلينكرهاي سيمان پرتلند سفيد
529
مطالعه و بررسي مشكلات معلولين در جابجايي به منظور استخراج فاكتورهاي موثر بر طراحي با نگرش كاربرمحور
530
مطالعه و بررسي مشكلات و چالشهاي استقرار سيستم پكس و ارايه راهكارها و پياده سازي آن در يك بيمارستان نمونه
531
مطالعه و بررسي معماري بومي يزد و طراحي مجموعه فاميلي با رويكرد بوم‌گرايي
532
مطالعه و بررسي مفهوم عشق در آثار حسن فتحي با رويكرد آلن بديو
533
مطالعه و بررسي مقدماتي فرآوري باريت در كانسار سرب و روي مهديآباد يزد
534
مطالعه و بررسي مقدماتي فرآوري فلورين عالي كلا و پاچي ميانا در استان مازندران
535
مطالعه و بررسي مقدماتي فرآوري گروناهاي منطقه كوه گبري رفسنجان
536
مطالعه و بررسي مقرنس كاشيكاري سر درب بقعه هارونيه مرمت قسمتهاي تخريب شده
537
مطالعه و بررسي مقرنس كاشيكاري سردرب بقعه هارونيه
538
مطالعه و بررسي مكانيزم برش درزه سنگي و ارائه مدل رفتاري مناسب
539
مطالعه و بررسي ممانعت كننده مايعات يوني به منظور جلوگيري از تشكيل رسوب مواد هيدروكربوري آلي نفت
540
مطالعه و بررسي مميزي نظام ارتباطات در شركت توزيع نيروي برق استان قم
541
مطالعه و بررسي منابع قدرت غير قابل قطع ساكن
542
مطالعه و بررسي مواد معدني با قابليت فوتوولتائيك
543
مطالعه و بررسي مواد ومصالح مرمتي به كار گرفته شده در حفظ و مرمت كاخ آپادانا محوطه ي ميراث جهاني تخت جمشيد
544
مطالعه و بررسي موانع و مشكلات اصلي عملكرد سيستم
545
مطالعه و بررسي موتورهاي جستجوي هوشمند
546
مطالعه و بررسي موجودي فاز پراكنده و سرعت مشخصه در ستون استخراج كوهني
547
مطالعه و بررسي ميزان تاثير مديريت دانش مشتري (CKM) بر توسعه نوآوري در خدمات مشتريان (مطالعه موردي كسب و كار هاي الكترونيكي)
548
مطالعه و بررسي نانوكاتاليست‍هاي هتروژن فلزي برپايه معدني در فرآيندهاي اكسيداسيون كاتاليستي
549
مطالعه و بررسي نحوة توزيع امواج انفجاري در يك توده خاك مسلح
550
مطالعه و بررسي نحوه اصلاح سطح پليمر ها با پلاسما به منظور خون سازگار كردن
551
مطالعه و بررسي نحوه جذب اكسيدهاي رنگي در سنگهاي ساختماني آذرين
552
مطالعه و بررسي نرخ پيرشدگي حبابها بر حسب توزيع اندازه حبابها در فوم دوبعدي
553
مطالعه و بررسي نرمه (150 ـ ميكرون ) با كلاسيفاير مارپيچي
554
مطالعه و بررسي نظري تجربي ارتباط رهبري اثر بخش و تعالي سازماني در بانك ملي استان گلستان
555
مطالعه و بررسي نظري تجربي ارتباط رهبري اثر بخش و تعالي سازماني در بانك ملي استان مازندران
556
مطالعه و بررسي نقاشي هاي بدست آمده از محوطه تاريخي هفت تپه
557
مطالعه و بررسي نقاشي هاي به دست آمده از محوطه تاريخي هفت تپه
558
مطالعه و بررسي نقش استراتژيك برند سايپا از ديدگاه بازاريابي بين المللي
559
مطالعه و بررسي نقش ريزساختار در ميزان وابسته به زمان شدن رفتار پيزورزيستيو نانوكامپوزيتهاي پليمري بر پايه الاستومر سيليكون و نانو گرافيت
560
مطالعه و بررسي نقش مايه هاي كاشيكاري مجموعه نقش جهان عملي ﴿ بكارگيري نقشمايه هاي بكر د رقالب طرح ابداعي ﴾
561
مطالعه و بررسي نقش مديريت دانش براي دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها
562
مطالعه و بررسي نقش مديريت دانش براي دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها
563
مطالعه و بررسي نقش نانوكاتاليزگرهاي مشتق شده از گرافن در سنتز زيست سازگار حدواسط هاي داروئي
564
مطالعه و بررسي نقوش پارچه هاي نگاره هاي شاهنامه طهماسبي (متعلق به دوره صفوي) و بهره گيري از آنها در طراحي پارچه هاي امروزي
565
مطالعه و بررسي نقوش تزئيني گنبد خانه شيخ جام
566
مطالعه و بررسي نقوش تزئيني گنبدخانه شيخ جام
567
مطالعه و بررسي نقوش فرش طالقان
568
مطالعه و بررسي نقوش گليم منطقه ي هفتگل به منظور طراحي گليم
569
مطالعه و بررسي نقوش وتزئينات در جبهه جنوبي خانه قدسيه اصفهان
570
مطالعه و بررسي نماد اصفهان و بكارگيري آن در فرش اصفهان
571
مطالعه و بررسي نور و نورپردازي مصنوعي در معماري شهري
572
مطالعه و بررسي نور و نورپردازي مصنوعي در معماري شهري ، عملي طراحي المانهاي نوري مساجد ايران
573
مطالعه و بررسي نوسانات زير سنكرون درسيستم قدرت
574
مطالعه و بررسي نيازها و فاكتورهاي كاربردي در طراحي آبسردكن
575
مطالعه و بررسي نيروگاه هاي كوچك آبي
576
مطالعه و بررسي هرز روي جزئي و تراوشي و انتخاب گل حفاري مناسب براي چاه شماره 11 دالان (جنوب غربي فارس )
577
مطالعه و بررسي هزينه حمل و نقل خانوار شهري با بكارگيري مدل هاي انگل و تكنيكهاي اقتصاد سنجي
578
مطالعه و بررسي همه جانبه علل و عوامل افت تحصيلي در سال اول دبيرستانهاي شهرستان علي آباد كتول
579
مطالعه و بررسي هندسه و خصوصيات هيدروديناميكي سري استانداردGAWN-BURRILL
580
مطالعه و بررسي هنر كاشي كاري در تكيه معاون الملك كرمانشاه و مرمت بخشي از كاشيهاي تكيه معاون الملك كرمانشاه
581
مطالعه و بررسي هنر كاشيكاري در تكيه معاون الملك كرمانشاه و مرمت بخشي از: كاشيهاي تكيه معاون الملك كرمانشاه
582
مطالعه و بررسي هيدروديناميكي سيستم جذب انرژي موج يك ستون نوساني آب (OWC)
583
مطالعه و بررسي هيدرو‍ژل ها به عنوان مواد هوشمند دارو رسان
584
مطالعه و بررسي و بهينه سازي رنگ فيروزه نيشابور
585
مطالعه و بررسي و شناخت موج برهاي نوري زير دريايي
586
مطالعه و بررسي و طراحي شبكه RLAN
587
مطالعه و بررسي و طراحي شبكه آبرساني روستايي با افق 25 ساله ( از توابع شهرستان دورود)
588
مطالعه و بررسي و كاربرد ضايعات و پسابها در كارخانجات فرآوري و سنگ
589
مطالعه و بررسي واكنش سنتزي نانو كامپوزيت zno/cr2o3 به عنوان مواد جاذب امواج الكترومغناطيس در مجاورت مايعات يوني
590
مطالعه و بررسي وتدوين مجموعه آموزشي در رابطه با فناوري حسگرهاي فيبر نوري
591
مطالعه و بررسي وضعيت خوابگاه دانشجويي- مطالعه موردي
592
مطالعه و بررسي وضعيت كنترل كيفيت شركت گرانول كارون و بهبود آن
593
مطالعه و بررسي ويژگي هاي كوارك تاپ در نظريه ي مدل استاندارد و ماوراي مدل استاندارد با در نظر گرفتن اثر تداخل دو مدل
594
مطالعه و بررسي يك دستي كلي از روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
595
مطالعه و برنامه ريزي جاذبه هاي توريستي شهر ابركوه در راستاي توسعه ساختار فضاي آن
596
مطالعه و برنامه ريزي جاذبه هاي توريستي شهر جهرم
597
مطالعه و بزرسي جذب گاس هيدروژن روي نانوصفحات بورنيتزيد و بورنيتزيد نقصدار تحت ميدان الكتزيكي
598
مطالعه و بهبود روش هاي دسته بندي سيگنالهاي ضربه اي شكل نورون هاي مغز
599
مطالعه و بهينه سازي احياي نانوكاتاليست كبالت در فرايند فيشر-تروپش
600
مطالعه و بهينه سازي عملكرد باتري يك موتورسيكلت الكتريكي بر اساس چرخه¬هاي رانندگي مختلف
601
مطالعه و بهينه‌سازي آزمايشگاهي فرايند خشك كردن در خشك كن بستر سيال جريان متقاطع
602
مطالعه و بهينه‌سازي فرآينداستخراج مرحله به مرحله سديم آلژينات و فوكوييدان ازجلبك قهوه‌اي دريايي(Nizimuddinia Zanardini) به كمك مايكروويو
603
مطالعه و پياده سازي امنيت در شبكه هاي SMART GRID
604
مطالعه و پياده سازي مدل هاي كاربردي تحقيق در عمليات در زمينه هاي مختلف صنعتي و تجاري
605
مطالعه و پياده سازي يك چارچوب جهت يادگيري توابع رتبه بندي در وب با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
606
مطالعه و پياده سازي يك چرچوب جهت يادگيري توابع رتبه بندي در وب با استفاده از برنامه نويسي
607
مطالعه و پياده‌سازي مدل‌هاي كشف گره‌هاي تأثيرگذار و بانفوذ در شبكه‌هاي اجتماعي
608
مطالعه و پيش بيني چرخش هوا در سيلندر موتورها چهار زمانه ديزل (با پاشش مستقيم )
609
مطالعه و پيش بيني رفتار فازي سيالات همبسته خالص
610
مطالعه و پيشنهاد زنجيره ارزش محصولات پليمري از متانول
611
مطالعه و تثبيت خاك رس نرم با استفاده از پسماند حاصل از نرم كردن آب، سيليكات سديم و آهك
612
مطالعه و تثبيت خاك رس نرم با استفاده از سربارۀ كوره هاي بلند ذوب آهن ، سديم سيليكات و آهك
613
مطالعه و تجزيه و تحليل نقش رهبري در شركت توسن چرخ
614
مطالعه و تجسم بخشي نامكاني در طراحي فضاهاي سينمايي با تأكيده بر آراء و انديشه هاي مارك اوژه
615
مطالعه و تحقيق پروتكل LAPDm و كاربرد آن در مخابرات سيار و مقايسه فني با پروتكل LAPD
616
مطالعه و تحقيق پيرامون تي دي ام مجتمع
617
مطالعه و تحقيق پيرامون روشهاي ارزيابي و انتخاب سازندگان قطعات در زنجيره تامين (با مطالعه موردي شركت سازه گستر)
618
مطالعه و تحقيق پيرامون طرح دستشوئي متحرك مخصوص بيماران باليني
619
مطالعه و تحقيق پيرامون طرح دستشويي بيماران باليني
620
مطالعه و تحقيق در زمينه بكارگيري ISDN
621
مطالعه و تحقيق در ساختار نانو ذرات كلسيم كربنات توليدي در محيط افروني و بررسي قابليت آن براي حذف كادميوم از آب
622
مطالعه و تحقيق در علل نارسائيهاي ارتباطي مراكز FAX
623
مطالعه و تحقيق در مصرف سوخت هاي گازي در موتورهاي بنزيني و طراحي مخلوطكننده گازي
624
مطالعه و تحقيق در مورد ADPCM
625
مطالعه و تحقيق در مورد مهاجرت و نفوذ گاز به درون دوغاب سيمان چاه هاي نفت و روش هاي پيشگيري از آن
626
مطالعه و تحقيق در مورد نيروگاه هاي بادي دور از ساحل (offshore) و شبيه سازي
627
مطالعه و تحقيق درمورد نيمه هادي هاي مايكروويو و كاربرد آنها در مخابرات
628
مطالعه و تحقيق روي ميكروپروسسورهاي پنتيوم
629
مطالعه و تحقيق و طرح مرمت مسجد اشترجان
630
مطالعه و تحليل باستان‌شناختي ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي جنوب شرق ايران(كرمان) از دوران‌ مس‌سنگي تا مفرغ قديم
631
مطالعه و تحليل بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در مهندسي كيفيت
632
مطالعه و تحليل پراكنش محوطه هاي عصر مفرغ دشت ملاير (با محوريت بررسي و شناسايي بخش سامن، ملاير)
633
مطالعه و تحليل تطبيقي روند تشكيل شبكه قطب هاي شهري (متروپلي زاسيون) مقايسه محورهاي شرقي مناظق كلان شهري تهران و پاريس
634
مطالعه و تحليل تيپومورفولوژيك (گونه-ريخت شناسانه) خانه‌هاي قلعۀ تاريخي مورچه‌خورت اصفهان
635
مطالعه و تحليل خواص الكترونيكي و اسپينترونيكي نانو حلقه هاي كوانتومي فسفرين
636
مطالعه و تحليل داده‌هاي باستان‌شناختي دوران اسلامي در محوطه‌هاي بررسي‌شده كوهناني (كوهدشت)
637
مطالعه و تحليل ديدگاه هستي شناختي امام علي(ع) برمبناي نهج البلاغه
638
مطالعه و تحليل ديناميكي انواع جرثقيل
639
مطالعه و تحليل رفتار ديناميك و بازگشت پذيري سامانه هاي چند فازي سوپرامولكول نانو كامپوزيت بر پايه بر هم كنش هاي هيدروژتي
640
مطالعه و تحليل شاخص هاي : افت تحصيلي، سطح معلومات، اميد به آينده، روحيه اجتماعي و امكانات كمك آموزشي
641
مطالعه و تحليل شيوه هاي بومي استفاده از باد در جهت الگوگيري و اصلاح معماري مسكن روستايي سيستان
642
مطالعه و تحليل فيزيكي تشديد مغناطيس هسته اي وكاربرد هاي آن در پردازشهاي كوانتومي و پزشكي
643
مطالعه و تحليل مباني فلسفي مديريت آموزشي بر اساس متا تئوري هاي كلاسيك و نئو كلاسيك
644
مطالعه و تحليل مباني نظري مرمت كاشيكاري هفت رنگ از اره هاي ايوان شمالي و جنوبي مسجد امام سمنان - با نگاه ويژه به راهكارهاي ارائه نقوش اسليمي و ختايي
645
مطالعه و تحليل مبناي ارزش شناسي فلسفي ابن مسكويه و ملاصدرا با تأكيد بر اخلاق و دلالت هاي تربيتي آن در آموزش از دور
646
مطالعه و تحليل مبناي انسان شناختي و ارزش شناختي آموزش از دور
647
مطالعه و تحليل محتواي كتاب هاي علوم تجربي دوره ابتدايي براساس رشد شناختي دانش آموزان
648
مطالعه و تحليل محتوايي قالي‌هاي تصويري قاجار بر اساس نقاشي‌هاي همان دوره
649
مطالعه و تحليل محتوي تربيتي كتب ديني دوره متوسطه با توجه به آيات قرآن كريم .
650
مطالعه و تحليل معماري مناره‌هاي دوره سلجوقي ناحيه اصفهان (با تاكيد بر رابطه مناره و مسجد)
651
مطالعه و تحليل معيار <عدالت > در فرم ارزشيابي معلمان از نظر دبيران متوسطه لاهيجان
652
مطالعه و تحليل نتايج حاصل از نشانگرهاي ساختماني بر روي داده لرزه اي سه بعدي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
653
مطالعه و تحليل نتايج حاصل از نشانگرهاي مختلط بر روي داده لرزه اي سه بعدي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
654
مطالعه و تحليل نقش مايه هاي تصويري رقص در ايران پيش از تاريخ
655
مطالعه و تحليل ويژگي هاي آموزش و پرورش مطلوب قرن 21 بر مبناي مفروضات فلسفي نظريه هاي پايدارگرايي و پيشرفت گرايي
656
مطالعه و تحليل يك ژيروسكوپ ارتعاشي نوع سرعت مبتني بر سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي
657
مطالعه و تدوين بانك اطلاعاتي برقگيرها
658
مطالعه و تدوين چارچوب سند راهبردي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
659
مطالعه و ترجمه فصول اول و دوم مكانيك كوانتمي بالنتاين
660
مطالعه و تعميم برخي توسيع ها از حلقه هاي جابه جايي با رويكرد نظريه مدول ها
661
مطالعه و تعيين پارامتر هاي لازم در طراحي كفش هاي مناسب براي افراد ديابتي
662
مطالعه و تعيين خصوصيات پارچه هاي توري﴿مس﴾ مصرفي در جراحي فتق و بررسي امكان توليد آنها
663
مطالعه و تعيين خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفونيوم گلوتامين و تترابوتيل فسفونيوم ليوسين با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
664
مطالعه و تعيين روش هاي بهينه استفاده از حامل هاي انرژي و ضايعات گياهي/خوراكي در گلخانه هاي خورشيدي، مطالعه موردي: گلخانه دانشگاه يزد
665
مطالعه و تعيين شاخص هاي بهره وري در صنعت لاستيك سازي و بررسي تكنولوژي توليد لاستيك راديال در كارخانه ايران تاير
666
مطالعه و تعيين شيوع پلي موفيسم ژن Apo E در بيماري ديابت نوع دو و چاقي در جمعيت ايراني
667
مطالعه و تعيين ظرفيت باربري ديناميكي پي هاي نواريب واقع بر خاك مسلح با استفاده از ژئوسل
668
مطالعه و تعيين مؤلفه هاي فرهنگ شهري و شهر فرهنگي مطالعه موردي:شهر بردسكن
669
مطالعه و تعيين مكان و پارامترهاي محدودكننده¬هاي جريان خطا با درنظرگيري قابليت اطمينان حفاظتي
670
مطالعه و تفسير هنري سفال نقش استامپي دوره ساساني بر اساس يافته‌هاي جنوب شرقي استان تهران
671
مطالعه و تهيه پودر لعاب فلز ﴿مينا﴾ الكترو استاتيكي
672
مطالعه و تهيه ديسپرسيون پايدار گرافن در پلي آنيلين
673
مطالعه و تهيه ذرات از پليمر با قابليت اتصال عرضي نوري
674
مطالعه و تهيه راديو ايزوتوپ هافنيم 181 و آنتيموان 121 و كاربردهاي آن
675
مطالعه و تهيه ريز ذرات پليمري جهت رهايش كنترل شده داروي ضدسرطان
676
مطالعه و تهيه نانوذرات بر پايه آلژينات جهت كاربردهاي دارورساني
677
مطالعه و تهيه هيدروژل زيست سازگار و زيست‌تخريب‌پذير جهت كاربردهاي مهندسي بافت
678
مطالعه و تهيه‌ي نانو ذرات كيتوسان به‌عنوان حامل براي استفاده در سيستم‌هاي رهايش كنترل‌شده‌ي دارو
679
مطالعه و توسعه روش هاي دسته بندي تصاوير پزشكي در حوزه بيماري كوليت اولسراتيو
680
مطالعه و توليد آزمايشگاهي الياف پلي تري متيلن ترفتالات
681
مطالعه و توليد دزيمترهاي ترمولومينانس با استفاده از سولفات كلسيم طبيعي ايران براي دزيمتري پرتوها
682
مطالعه و جايگيري نانولوله و تاثير آن بر چقرمگي سامانه هيبريدي نانو كامپوزيت سيكليك الفين كوپليمر/ اتيلن بيوتيل كوپليمر/ نانولوله كربني
683
مطالعه و حفاظت خنجر مسي متعلق به هزاره ي سوم قبل از ميلاد
684
مطالعه و حفاظت و مرمت قاشق فلزي متعلق به اداره ميراٍفرهنگي استان اصفهان
685
مطالعه و حفاظت و مرمت يك شي آهني متعلق به محوطه قلاگوري سيمره لرستان
686
مطالعه و حفاظت يك ظرف فلزي مكشوفه از استان هرمزگان
687
مطالعه و خواص سنجي كلمانيت و نحوه فرآوري آن
688
مطالعه و ذوب ريسي آميزه هاي پلي اتيلن ترفتالات/پلي تري متيلن ترفتالات و بررسي خواص الياف حاصله
689
مطالعه و رتبه بندي عوامل موثر بر استفاده شهروندان از خدمات الكترونيك
690
مطالعه و رخساره ها محيط رسوبي و دياژنز سازند قم در تاقديس آبگرم، جنوب شرق چاهريسه، شمال شرق اصفهان
691
مطالعه و روشهاي توليد كدهاي سي ار سي و شبيه سازي كد روديكدر آن توسط نرم افزار اسمبلي 8086
692
مطالعه و ساخت بازدارنده هاي تشكيل رسوب آسفالتين
693
مطالعه و ساخت بلور نوري كاملا متراكم
694
مطالعه و ساخت پچ پوستي از گلوكوزامين هيدروكلريد براي استئوآرتريت
695
مطالعه و ساخت ترميستورهاي PTC بر مبناي تيتانات باريم
696
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ذرات ﻻﺗﮑﺲ ﻫﺴﺘﻪ-ﭘﻮﺳﺘﻪ اﮐﺮيليكي nBA/St/AN ﺑﻪ روش ﭘليمريزاسيون اﻣﻮﻟﺴيوني ﻫﺴﺘﻪدار جهت چقرمگي كوپليمر SAN
697
مطالعه و ساخت فريت نرم
698
مطالعه و ساخت فيلتر فار( اكتيو) در باند صوتي
699
مطالعه و ساخت كامپوزيتهاي پليمر پيزو الكتريك با اتصال 3-3
700
مطالعه و ساخت ليزر بخار مس با استفاده از كلرورمس
701
مطالعه و ساخت مقاومتهاي لايه نازك فلزي و اندازه گيري مقاومت آنها FABRICation AND STUDY of Thin Metalic films AND their Resistivity MEasure Ment
702
مطالعه و ساخت نانو ساختار هاي رساناي كربني مبتني بر گرافن ومواد طبيعي ،براي دست يابي به چگالي انرژي بالا در ابر خازن ها
703
مطالعه و ساخت يك نوع لايه نازك فتورسپتور آلي براي استفاده در ماشين زيراكس و چاپگر ليزري
704
مطالعه و ساماندهي بافت محله اربابي چالش شتر
705
مطالعه و سبي سازي توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم (PMSG)
706
مطالعه و سنتز كو پليمرمتيل متاكريلات- استايرن در فرآيند پليمريزاسيون راديكالي
707
مطالعه و سنجش فضايي- مكاني مبلمان شهري شهر جيرفت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
708
مطالعه و شبي هسازي جبرانساز جامع كيفيت توان UPQS)
709
مطالعه و شبيه سازي آشكارسازهاي گازي RPC براي تصويربرداري PET
710
مطالعه و شبيه سازي برخي پديده هاي فيزيكي
711
مطالعه و شبيه سازي برگشت قدرت در موتورهاي جريان مستقيم تحريك سري
712
مطالعه و شبيه سازي توربين بادي مبتني بر DFIG
713
مطالعه و شبيه سازي جبران سازي بار بر اساس تئوري توان راكتيو لحظه اي
714
مطالعه و شبيه سازي حالت هاي مختلف كاري سلول گيلبرت
715
مطالعه و شبيه سازي رفتار آيروديناميكي قطارهاي تندرو
716
مطالعه و شبيه سازي روش هاي كنترل پديده SSR در حضور TCSC
717
مطالعه و شبيه سازي روش هاي كنترل پديده ssr در حضور tcsc
718
مطالعه و شبيه سازي سيستم استحصال انرژي الكتريكي از سلول خورشيدي
719
مطالعه و شبيه سازي سيستم جبران سازي كيفيت توان هيبريدي TSHCS براي سيستم تغذيه راه آهن كششي پر سرعت
720
مطالعه و شبيه سازي سيم پيچي استاتور ماشين القايي
721
مطالعه و شبيه سازي فرآيند خشك كردن ورقه هاي گوجه فرنگي بوسيله خشك كن هواي داغ مجهز به پمپ حرارتي
722
مطالعه و شبيه سازي فيلتر فعال سري با اينورتر منبع ولتاژ
723
مطالعه و شبيه سازي فيلتر فعال شانت مورد بررسي جهت اصلاح كيفيت توان
724
مطالعه و شبيه سازي كدگذاري فضا - زمان در كانالهاي چندورودي - چند خروجي
725
مطالعه و شبيه سازي كنترل برداري سنسور لس ماشنيهاي تركشن القايي با استفاده از فيلترهاي كالمن تعميم يافته و ساخت نمونه آزمايشگاهي
726
مطالعه و شبيه سازي كنترل برداري سنسورلس ماشينها تركشن القايي با استفاده از فيلترهاي كالمن تعميم يافته و ساخت نمونه آزمايشگاهي
727
مطالعه و شبيه سازي كنترل دور ماشين القايي روتور سيم پيچي شده به روش تغذيه دوگانه
728
مطالعه و شبيه سازي كنترل كننده هاي ديناميكي UPFCبمنظور جداسازي كنترل توان هاي اكتيو و راكتيو
729
مطالعه و شبيه سازي ليزرهاي كريستال فوتوني آبشار كوانتومي
730
مطالعه و شبيه سازي مدارات مراجع ولتا‍‍‍‍ژ Bandgap
731
مطالعه و شبيه سازي مدلهاي DC به DC
732
مطالعه و شبيه سازي ميزان آسفالتين در شرايط استاتيك در يكي از ميادين نفتي ايران با در نظر گرفتن حساسيت سنجي پارامترهاي موثر بر رسوب
733
مطالعه و شبيه سازي نحوه تشكيل قطره در ميكرو اتصالات
734
مطالعه و شبيه سازي همسانسازهاي بازخور تصميم
735
مطالعه و شبيه سازي يك جبران ساز پيشرفته توان راكتيو در اصلاح ضريب قدرت ، تثبيت ولتاژ و متعادل كردن بار
736
مطالعه و شبيه سازي يكسوكننده تمام موج سه فازه
737
مطالعه و شبيه‌سازي Gel diverter در اسيدكاري چاه‌هاي نفتي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
738
مطالعه و شبيه‌سازي نانوسنتيلاتورهاي مناسب براي كاربردهاي تصويربرداري پرتو X
739
مطالعه و شرح كامل جعبه ابزارالگوريتم ژنتيك در زبان MATLAB
740
مطالعه و شناخت آثار بر جاي مانده بر روي كوه بي بي شهربانو شهر ري
741
مطالعه و شناخت آثار چوبي حوزه فرهنگي كاشان در عصر صفوي
742
مطالعه و شناخت آسياب هاي آبي ، طرح مرمت و احياء مجموعه آسياب هاي آبي ميمند ﴿ كرمان ﴾
743
مطالعه و شناخت پديده هاي تصادم و به گل نشستن در فرآيندهاي طراحي و تحليل كشتي ها
744
مطالعه و شناخت پنج الگوريتم برگزيده مرحله نهايي aes
745
مطالعه و شناخت تابلوي قهوه خانه¬اي ورود اسرا به شام متعلق به تكيه حاج سيد حسن قم براي ارائه طرح حفاظت ومرمت
746
مطالعه و شناخت تزيينات معماري مساجد شاخص دوره قاجار در شهر كرمانشاه
747
مطالعه و شناخت تزيينات وابسته به معماري مناره مسجد جامع ساوه طراحي قسمت هاي ريخته شده و باز سازي قسمتي از آن
748
مطالعه و شناخت رطوبت هاي نفوذي و بررسي مرمت هاي انجام شده در بقعه امامزاده قاسم ازنا، جهت ارائه طرح مرمت حفاظتي گنبد اصلي
749
مطالعه و شناخت سفالينه هاي زرين فام منتسب به قرون ششم، هفتم و هشتم هجري قمري موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
750
مطالعه و شناخت فناوري ساخت و طراحي ملات هاي آهكي به منظور مرمت ﴿ مطالعه موردي : حمام شاهزاده ها در اصفهان
751
مطالعه و شناخت گنبدهاي دو پوسته گسسته و طرح حفاظت گنبد بقعه ﴿مير سيد﴾ نطنز
752
مطالعه و شناخت مجموعه جهانگردي - تفريحي - فرهنگي در سلطانيه
753
مطالعه و شناخت مجموعه جهانگردي-تفريحي -فرهنگي در سلطانيه
754
مطالعه و شناخت مركز محله عليقلي آقا و طرح مرمت و احياي حمام
755
مطالعه و شناخت مركز محله عليقلي آقا و طرح مرمت واحياي حمام عليقلي آقا
756
مطالعه و شناخت نقش شاخ در دستبافته هاي قشقايي از منظر نمادشناسي
757
مطالعه و شناخت و تهيه طرح مرمت و طرح احيا: بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
758
مطالعه و شناخت و تهيه طرح مرمت و طرح احياء بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
759
مطالعه و شناخت ويژگي هاي معماري و تزييني مساجد شاخص شهرستان نايين
760
مطالعه و شناخت ويژگي هاي مقبره هاي قرن هشتم ه.ق در استان بوشهر
761
مطالعه و شناخت ويژگي‌هاي تزيينات معماري مدرسة خان شيراز
762
مطالعه و شناسايي اسفنج ها و فرامينيفرهاي سازند نايبند ﴿ترياس پسين﴾ در ناحيه صدر آباد، شمال ندوشن، يزد
763
مطالعه و شناسايي بازار بين المللي ارز فاركس
764
مطالعه و شناسايي جلبك ها و محيط رسوبي سازند نايبند﴿ترياس پسين﴾ در ناحيه صدر آباد، شمال ندوشن، يزد
765
مطالعه و شناسايي جنبه ي بيانگري نگاره هايي از شاهنامه ي ابراهيم سلطان و محمد جوكي با تكيه بر ويژگي هاي اجتماعي و هنري
766
مطالعه و شناسايي دستبافته هاي سبك صفوي و بكارگيري نقشمايه هاي آن در فضاسازي ايراني
767
مطالعه و شناسايي ذخاير آزبست ايران و كاربرد آن در صنايع
768
مطالعه و شناسايي روش طراحي فرش در آثار چهار استاد طراح معاصر اصفهان
769
مطالعه و شناسايي فرم و نقش آثار فولادي زند و قاجار و بهره گيري از آن ها در طراحي و ساخت زيور آلات
770
مطالعه و شناسايي گونه اي از انترمورفا جنوب درياچه مازندران بر اساس داده هاي ريختي تشريحي و تكويني
771
مطالعه و شناسايي گونه جنس پليسيفونيا در درياي خزر براساس داده هاي ريخت شناسي،تشريحي و تكويني و بررسي برخي از اثرات بيولوژيكي آن
772
مطالعه و شناسايي لايه هاي هرز رو گل حفاري و بررسي مضرات اتصادي هرز روي در چاه شماره 4 گشو
773
مطالعه و شناسايي ويژگي‌هاي فيزيكي منسوجات به‌كاررفته در چادر مشكي
774
مطالعه و شناسيايي مشكات در هنر اسلامي و بررسي كاركردهاي مفهومي آن در دوره ي معاصر
775
مطالعه و شيبه سازي مدل كانتور فعال تركيبي با ويژگي هاي ساختاري براي قطعه بندي تصوير
776
مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره تيموري تا آغاز دوره صفوي در استان هاي اصفهان، تهران و قزوين
777
مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره سلجوقي تا آغاز دوره تيموري در ايران امروزي
778
مطالعه و طبقه بندي حركت نانو شناگرهاي زيستي در عدد رينولدز پايين
779
مطالعه و طبقه بندي سفال هاي آبي و سفيد شمال دشت اصفهان بر اساس يافته هاي بررسي ياستان شناسي دشت برخوار
780
مطالعه و طبقه بندي كشورهاي اسلامي با تاكيد به موقع اقتصادي آنها
781
مطالعه و طبقه‌بندي جنگ‌افزارهاي سرد دوره‌ي صفوي با تأكيد بر نمونه‌هاي شاخص
782
مطالعه و طراحي الگوريتم هاي زمان بندي ترافيك مبتني بر اولويت مرتب شده در شبكه هاي باند وسيع
783
مطالعه و طراحي الگوي بسته‌بندي فرش دستباف؛ راهكاري براي بهبود در بازاريابي داخلي و خارجي
784
مطالعه و طراحي ايستگاه شست و شو در آشپزخانه به منظور فرهنگي با سيستم آشپزخانه باز
785
مطالعه و طراحي به منظور تسهيل آموزش و يادگيري مفاهيمي از رياضيات پاية اول ابتدايي با در نظر گرفتن محدوديت هاي دانش آموزان دچار نقص شنوايي
786
مطالعه و طراحي بيمارستان تخصصي سوانح و سوختگي سمنان
787
مطالعه و طراحي بيمارستان صد تخته خوابي فوق تخصصي چشم با رويكرد ايجاد محيط شفا بخش از طريق معماري
788
مطالعه و طراحي پايانه مسافربري شرق تهران
789
مطالعه و طراحي پايانه مسافربري شهركرد
790
مطالعه و طراحي پرتابه هاي بالستيكي
791
مطالعه و طراحي تراشه هاي بينايي مبتني بر پردازش در سطح بلوك پيكسل ها
792
مطالعه و طراحي توربين گاز
793
مطالعه و طراحي تونل باد
794
مطالعه و طراحي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكرو كانال ها و مقايسه با كانال هاي معمولي
795
مطالعه و طراحي خانه فرهنگ يزد
796
مطالعه و طراحي خانه هاي كوچك و مستقل در بافت تاريخي شهر يزد
797
مطالعه و طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت براي طرحهاي عمراني دانشگاه يزد
798
مطالعه و طراحي سيستم تهويه مطبوع جريان مبرد متغير و مقايسه آن با يكي از سيستم هاي تهويه مطبوع معمول
799
مطالعه و طراحي سيستمهاي انتقال و توزيع آب شهر بروجرد
800
مطالعه و طراحي سيكلون
801
مطالعه و طراحي كمپروسورهاي رفت و برگشتي و سانتريفوژ
802
مطالعه و طراحي مبدل هاي پوسته لوله اي
803
مطالعه و طراحي مبدلها به صورت سري و موازي
804
مطالعه و طراحي مجتمع تجاري-تفريحي
805
مطالعه و طراحي مسكن مناسب براي عشاير قشقايي
806
مطالعه و طراحي مفهومي آيروديناميكي توربين بادي محور عمودي با كاربرد در مناطق شهري
807
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
808
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
809
مطالعه و طراحي مفهومي توربين بادي كوچك
810
مطالعه و طراحي مفهومي توربين گاز
811
مطالعه و طراحي مكانيكي دستگاه بالابر ويلچر و سالمندان از راه‌پله
812
مطالعه و طراحي موردي سازه مسير خطMaglevنوع uشكل
813
مطالعه و طراحي موردي سازه مسير خطMaglevنوعUشكل
814
مطالعه و طراحي هتل
815
مطالعه و طراحي و بررسي ضرورت بكارگيري فناوري FTTX در كشور و بررسي استاندارهاي مربوطه توسط ITU
816
مطالعه و طراحي يك سينكروترون با انرژي 3 گيگا الكترون ولت به عنوان اولين چشمه نوري ايران
817
مطالعه و طراحي يك واحد مسكوني سريع الاحداث با به‌كارگيري سيستم‌هاي تجديد پذير در استان زلزله‌خيز كرمان
818
مطالعه و طرح بيمارستان 220 تختخوابي شاهرود
819
مطالعه و طرح قسمت HDB3 و DHDB3 و AMI و DAMI از مدارات انتقال 32 كاناله PCM
820
مطالعه و طرح مرمت بناهاي تاريخي ساخته شده با سنگ لاشه و ملات گچ و طرح مرمت چارتاقي خير آباد گچساران
821
مطالعه و طرح مرمت پل خان مرودشت
822
مطالعه و طرح مرمت جبهه شمالي بخش اندروني خانه عبدالعلي خان برومند
823
مطالعه و طرح مرمت خانه ي رضايي قزوين
824
مطالعه و طرح مرمت خانه ي ظهيرالاسلام تهران
825
مطالعه و طرح مرمت كاروانسراي قلعه شور اصفهان
826
مطالعه و طرح مرمت و احياء مسجد مير عماد
827
مطالعه و طرح مرمت و احياء مسجد و حمام شاه مشهد
828
مطالعه و عارضه يابي فرآيندهاي كليدي مديريت منابع انساني شركت ملي حفاري ايران با استفاده از نگرش بلوغ فرآيندي
829
مطالعه و كاربرد كوپلرهاي نوري در سوئيچينگ و انتقال اطلاعات
830
مطالعه و كشف كانون هاي كاهش ايمني و افزايش خطرپذيري در منازل ايراني با تمركز بر كودكان يك تا سه سال بر پايه فرآيندطراحي كودك محور
831
مطالعه و گردآوري اطلاعات مربوط به ارتعاشات پروانه
832
مطالعه و گونه شناختي تنديس هاي سنگي شمال غرب ايران و الگوي پراكنش آنها با استفاده از فناوري GIS
833
مطالعه و گونه شناسي سفال هاي اشكاني بدست آمده از كاوش هاي قلعه يزد گردودشت سر پل ذهاب
834
مطالعه و محاسبات توزيع فشار در كف شناور هاي پلنينگ به كمك توابع معادله انتگرالي گرين
835
مطالعه و محاسبه كرنش اطراف فرورفتگي هاي ناشي از نقطه اثر سختي سنجي ويكرز
836
مطالعه و محاسبه نيم عمر شكافت خود به خود كاليفرنيوم 252 بر اساس نظريه شكاف و مقايسه با نتايج تجربي
837
مطالعه و محاسبه هيدروديناميك بستر سيلان
838
مطالعه و محاسبه و طراحي اوپراتور كولرگازي اتوبوس
839
مطالعه و مدل بندي داده هاي شمارشي دوگانه آماسيده
840
مطالعه و مدل سازي سيستم اگزوز پژو 405 [چهارصد و پنج] و بررسي تنش هاي حرارتي وارد بر آن
841
مطالعه و مدل سازي فرآيند خشك كردن ژل آلوئه ورا به روش خورشيدي
842
مطالعه و مدل سازي فرامواد در سامانه‌هاي جاذب ارتعاش ريل
843
مطالعه و مدل‌سازي جامع رياضي واكنش احياء اكسيد نيكل به وسيله متان به عنوان يك روش نوين توليد گاز سنتز
844
مطالعه و مدلسازي توزيع پتانسيل در شبكه زمين با استفاده از مدل فاك دو لايه
845
مطالعه و مدلسازي رياضي حرارتي و الكتريكي در پارچه هاي تاري و پودي بافته شده با فيلامنت فلزي
846
مطالعه و مدلسازي واكنشهاي دو فازي مايع - مايع در راكتورهاي با جريان هاي برخوردي به كمك روش مونت كارلو
847
مطالعه و مرمت بند كلات خراسان
848
مطالعه و مرمت پل بابا محمود اصفهان
849
مطالعه و مرمت پل بابامحمود
850
مطالعه و مرمت خانه عطروش شيراز ، با رويكرد امكان سنجي احياء
851
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالي از بافته هاي محوطه تارخي اريسمان
852
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالي از يافته هاي محوطه تاريخي اريسمان
853
مطالعه و مرمت سر تبر مفرغي مربوط به موزه ي خصوصي حسين پناه
854
مطالعه و مرمت طرح احيا: خانه صراف در اصفهان
855
مطالعه و مرمت و احيا ء مسجد جامع خوزان سده ﴿ خميني شهر ﴾
856
مطالعه و مرمت و احيا: مسجد جامع خوزان سده (خميني شهر)
857
مطالعه و مرمت و احياء مسجد جامع خوزان سده (خميني شهر)
858
مطالعه و مرمت يك شي ء فلزي كشف شده از كورستان باستاني ده دومن ( هزاره سوم قبل از ميلاد)
859
مطالعه و مرمت يك ظرف از جنس آليازمس متعلق به مجموعه خصوصي سماوي
860
مطالعه و مرمت يك ظرف شيشه اي دوره ساساني
861
مطالعه و مرمت يك ظرف شيشه اي دوره ساساني
862
مطالعه و معرفي آثار برجسته قلمزني موزه رضا عباسي
863
مطالعه و معرفي آثار برجسته قلمزني موزه رضا عباسي
864
مطالعه و معرفي آثار تاريخي هنري دوره زند استان فارس ﴿نمونه موردي: آرايه هاي ترئيني ارگ كريم خان شهر شيراز﴾
865
مطالعه و معرفي آثار ساخته شده از آبزيان دريايي در عصر آهن شمال غرب ايران بر اساس يافته هاي باستان شناسي
866
مطالعه و معرفي تكنيكهاي مؤثر در مديريت و كنترل ترافيك شهري(مطالعه موردي:شهرستان بيرجند)
867
مطالعه و معرفي طرح و نقش قالي در كلاردشت
868
مطالعه و معرفي طرح و نقش قالي دركلاردشت
869
مطالعه و معرفي قلاع تاريخي ايران نمونه موردي قلعه فلك الافلاك شهر خرم آباد لرستان
870
مطالعه و معرفي نقوش صخره اي مناطق جنوب غرب ايران جهت بهره وري هاي هنري و گردشگري نمونه موردي ميرملاس هوميان و دوشه
871
مطالعه و معرفي نقوش صخره اي مناطق چنوب غرب ايران جهت بهره وري هاي هنري و گردشگري نمونه موردي ميرملاس هوميان و دوشه
872
مطالعه و معرفي نقوش صخره اي مناطق حنوب شرق ايران جهت بهره برداري هنري فرهنگي و گردشگري نمونه موردي تپه شاه فيروز سيرجان
873
مطالعه و مقايسه اختلالات رفتاري كودكان شنوا وناشنوا در مقطع ابتدايي
874
مطالعه و مقايسه باركدخوان ها و ساخت يك باركد خوان
875
مطالعه و مقايسه بريوزوئرهاي پرمين در رسوبات سازند جمال و سورمق در نواحي شمالي طبس (حلوان) و سورمق
876
مطالعه و مقايسه ديدگاه تربيتي امام محمد غزالي و ‍‍‍ژان ژاك روسو
877
مطالعه و مقايسه روش مستقيم مسئله وارون در برخي معالدات غيرخطي و انتگرال پذير
878
مطالعه و مقايسه روش هاي تحليل ريسك در ارتباط با زمين لغزه و پيشنهاد روش مناسب
879
مطالعه و مقايسه روشهاي محاسبات زير فشار و دبي نشت با استفاده از مدلهاي آزمايشگاهي
880
مطالعه و مقايسه مشخصه هاي كاربردي باطري هاي ذخيره كننده با توجه به كاربردهاي فضايي
881
مطالعه و مقايسه نانو ساختارهاي تحت فشار سديم آلانيت و سديم آميد به عنوان منابع ذخيره هيدروژن با استفاده از محاسبات ... پارامترهاي رزونانس چهارقطبي هسته اي هيدروژن
882
مطالعه و مقايسه نگرش دختران دانشجو و دانش آموز متاهل و مجرد نسبت به ازدواج در سال 85 پيام نور اصفهان و منطقه 9
883
مطالعه و مقايسه ي الگوي سفر قهرمان كريستوفر و گلر در آثار هايائو ميازاكي و تيم برتون
884
مطالعه و مقايسه ي الگوي سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در آثار هايائو ميازاكي و تيم برتون
885
مطالعه و مقايسه ي الگوي سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در آثار هايائو ميازاكي و تيم برتون
886
مطالعه و مقايسه ي رفتار فيزيكي اتم هاي سطح نانولايه هاي رساناها و نارساناهاي توپولوژيك و معمولي
887
مطالعه و مقايسه‌ي الگوريتم‌هاي كاهش پاشندگي در روش تفاضل محدود در حوزه زمان
888
مطالعه و نياز سنجي آگاهي هاي زيست محيطي در جوامع محلي در تالاب قره قشلاق
889
مطالعه وابستگي كمي ساختار - فعاليت برخي مولكولهاي كوچك بازدارنده GSK-3به عنوان داروهاي ضد آلزايمر
890
مطالعه واجذب - يونش كمپلكس هاي باز شيف و معدني با استفاده از روش طيف سنجي جرمي زمان پرواز ليزري
891
مطالعه واحياءبخشي ازبازاركاشان
892
مطالعه واخيسي نانوفيلم پليمري تهيه شده از آلياژ پلي استايرن/پلي وينيل متيل اتر
893
مطالعه وارائه طرح حفاظت ديوارنگاره انتقال يافته به كاخ چهلستون اصفهان
894
مطالعه واژگان و اصطلاحات مرتبط با هنر فلزكاري و جواهرسازي در شاهنامه فردوسي
895
مطالعه واژگان واصطلاحات مرتبط با هنر فلز كاري وجواهر سازي در شاهنامه فردوسي
896
مطالعه واژگاني و ريشه شناسي اصطلاحات انگليسي مورد استفاده در هنر و كاربرد آن در ترجمه متون تخصصي رشته هاي مجسمه سازي نقاشي و گرافيك
897
مطالعه واژه سازي علمي در دو زبان عربي و انگليسي با هدف يافتن روش هايي بهينه براي واژه سازي علمي در زبان فارسي
898
مطالعه واكنش بيش از اندازه سرمايه گذاران نسبت به عملكرد مالي سهام ارزشي و رشدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
899
مطالعه واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين با كاتيون Cu2+ در مخلوط دو جزيي حلال ها به روش هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري و ساخت الكترود خمير كربن Al3+ بر پايه ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين به روش پتانسيومتري
900
مطالعه واكنش تشكيل كمپلكس بين ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين با كاتيون Cu2+ در مخلوط دو جزيي حلال ها به روش هدايت سنجي و اسپكتروفتومتري و ساخت الكترود خمير كربن Al3+ بر پايه ليگاند N وN′ - بيس (ساليسيليدن)- 1و3- پروپان دي آمين به روش پتانسيومتري
901
مطالعه واكنش سه جزئي بين مشتقات گلي‌اكسال، مالونونيتريل و فسفيت‌ها
902
مطالعه واكنش فوتوشيميايي مشتقات1- استونفتون در مجاورت آلفا- (ترشيو- بوتيل تيو) اكريلونيتريل
903
مطالعه واكنش هاي اكسايش شبه حياتي در محيط ابي كاتاليز شده بوسيله هيبربد نانو كمپلكس هاي پور فيزيني و نانو ذرات نقره
904
مطالعه واكنش هاي تشكيل كمپلكس بين بعضي از كاتيو نهاي قليايي و خاكهاي كمياب ) k+, na+, ce3+, la3+( با كرون اترها در مخلوط حلالهاي آلي به روش هدايت سنجي , study of complex formation between 81-crown-6 and dicylo-81-crown-6 with la3+, ce3+, na+ and k+ rare earth and alkaline metal cations in some binary mixed non-aqueous solvent using the conductometric method
905
مطالعه واكنش هاي همجوشي القائي با پرتابه ضعيف پيوند
906
مطالعه واكنش هاي همجوشي القائي با پرتابه ضعيف پيوند
907
مطالعه واكنشهاي حذفي و اسخلافي الكلهاي نوع سوم باتري فنيل فسفين ، پلي استريل دي فنيل فسفين ،)-(-منتيل دي فنيل فسفين و...
908
مطالعه واندازه گيري ميزان تمركز گاز رادون در اب مصرفي سنگ بست
909
مطالعه وب سايت ادارات كل كتابخانه هاي عمومي و مقايسه آن با الگوهاي عمومي ارزيابي
910
مطالعه وبررسي اثر دما بر روي دياگرام فاز سه تايي (ليسيتين - آب وايزوبوتانول )
911
مطالعه وبررسي ادوات - اجزاء-قطعات در شبكه هاي GPON
912
مطالعه وبررسي استانداردهاي تجهيزات كشتي
913
مطالعه وبررسي اصول اوليه ساختار الكتروني وخواص مغناطيسي تركيبات هسلر﴿co2Mnz(z=A1.Ge.in.snبا استفاده از نظريه تابعي چگالي
914
مطالعه وبررسي اقتصادي پرورش بلدرچين
915
مطالعه وبررسي انواع روشهاي تنبيه وتشويق در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان ودانش اموزان وتاثير ان در پيشرفت تحصيلي
916
مطالعه وبررسي ايجاد موزه فرش در استان يزد﴿اردكان﴾
917
مطالعه وبررسي تابع تركش گلوئون در رهيافت تئوري
918
مطالعه وبررسي تاثير اعتقادات ديني جوانان درزندگي شخصي وروابط آنها
919
مطالعه وبررسي تاثيرات ديني جوانان درزندگي شخصي وروابط اجتماعي آنها
920
مطالعه وبررسي تجارت الكترونيك درمحصولات كشاورزي
921
مطالعه وبررسي تجهيزات وابزارهاي اندازه گيري آزمايشگاه حوضچه كشش
922
مطالعه وبررسي جايگزين هاي خون
923
مطالعه وبررسي خواص مغناطيسي فريت باريم همسانگرد
924
مطالعه وبررسي رابطه عدالت سازماني وسرمايه معنوي با توسعه منابع انساني كاركنان ( مطالعه موردي: كاركنان دانشگاه صعنتي اروميه
925
مطالعه وبررسي روشهاي توليد ذرات نانو ساختاري گروه i i وvi بارويكر توليد z n s خالص و آلائيده با نقره
926
مطالعه وبررسي سيستم هاي تجارت همراه
927
مطالعه وبررسي شبكه هاي انتقال نسل آينده
928
مطالعه وبررسي طراحي و مديريت به كار رفته شده در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي , atudy on tenets of design and management applied to university
929
مطالعه وبررسي طرح مدارس
930
مطالعه وبررسي عوامل موثر بر تاخير در سن ازدواج جوانان
931
مطالعه وبررسي فناوري‌هاي نوين و پيشرفته مهندسي حفاري در صنعت نفت
932
مطالعه وبررسي فون سوسماران اقليم اورامانات واقع در استان كرمانشاه با تاكيد بر گونه Lacerta media LANTZ & CYREN,1920
933
مطالعه وبررسي فون سوسماران خانواده لاسرتيده دراستان آذربايجان شرقي
934
مطالعه وبررسي فون سوسماران شهرستان مياندوآب ومقايسه ي جمجمه phrynocephalus persicus و phrynocephalus scutellatus
935
مطالعه وبررسي گرافيك تجربي عاميانه وباز خورد آن در جامعه
936
مطالعه وبررسي گره چيني در معماري هشت بهشت با تاكييد بر اجراي آن در معرق چوب
937
مطالعه وبررسي مهمترين عوامل موثر در ايجاد وگسترش تحرك بين نسلها وپديده شكاف نسلها
938
مطالعه وبررسي نقوش فرش طالقان
939
مطالعه وبررسي نقوش مسجد حكيم ومسجد سيد اصفهان
940
مطالعه وبررسي ورزش دختران در مدارس و تنگناهاي موجود در راه توسعه آن
941
مطالعه وبررسي ويژگي هاي هنري وفني فرش جنگ رستم
942
مطالعه وبهبود طراحي كارخانه در شركت آرياپرس كاشان
943
مطالعه وپياده سازي فناوري FTTX وتهيه مطالب آموزشي
944
مطالعه وپيشكويي خواص ساختاري الكتروشيمايي الكتروپليمريزاسيون و اسپكتروسكوپي تمامي فلوئوروسلنوفن هابه منظور دستيابي به هدايت الكتريكي بهبود يافته در پليمر هاي رسانا با استفاده از روش
945
مطالعه وتحقيق وطرح مرمت مسجد جامع اشترجان
946
مطالعه وتحليل دوبعدي خطوط جريان ناشي از تغييرات دانسيته در مبدل هاي حرارتي در نرم افزار Ansys
947
مطالعه وتحليل عددي توربين بادي پيچ ارشميدس
948
مطالعه وتحليل عناصر نمادين در شاهنامه شاه طهماسبي
949
مطالعه وجود بتالاكتاماز و بررسي پروتئين A در باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
950
مطالعه وجود جواب هاي غير تناوبي براي معادلات ديفرانسيل غير خطي كامل مرتبه اول، با استفاده از مساله تعادل تركيبي
951
مطالعه وجود جواب هاي معادلات تحولي كسري در فضاهاي بانخ
952
مطالعه وجوه اشتراكي كارتون و نقاشي در آثار رنه ماگريت
953
مطالعه وجوه نوآورانه در آثار فرش حسين رضواني با رويكرد سبك شناسي تكويني
954
مطالعه وراثت برخي از صفات كمي رشد اوليه دانهال‌هاي پسته در گلخانه
955
مطالعه ورزش بانوان با تاكيد بر بررسي خصوصيات سياسي، اجتماعي بانوان ورزشكار شهر اصفهان
956
مطالعه وشبيه سازي دو روش كنترلي UPFCجهت بهبود پايداري حالت گذاري سيستم قدرت چند ماشينه
957
مطالعه وشبيه سازي مونت كارلوي برهمكنشهاي فوتونهاي حاصل از شتابدهنده خطي الكترون Mev 9بيمارستان امام رضا﴿ع﴾با بافت هاي بدن انسان مقايسه با كد McNp
958
مطالعه وشناخت تزئينات وابسته به معماري مناره مسجد جامع ساوه
959
مطالعه وشناخت وتهيه طرح مرمت و طرح احياء بناي تاريخي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه
960
مطالعه وضع موجود و وضع مطلوب كاربرد مواد و وسايل كمك آموزشي كلاس چهارم منطقه گميشان
961
مطالعه وضعيت اجتماعي و فرهنگي يزدانشهر از ديدگاه جامعه شناسي شهري
962
مطالعه وضعيت اكولوژيكي وسيستماتيكي سمندرجنس Paradacty lodonدراستان گلستان
963
مطالعه وضعيت بر در آبها و خاكهاي زراعي دشت زاينده رود و تعيين حد بحراني بر براي شبدر سفيد
964
مطالعه وضعيت پيشرفت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان پسر كم شنواي مدارس استثنايي و دانش آموزان پسر كم شنواي مدارس تلفيقي دوره ابتدايي در استان قم
965
مطالعه وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هئيت علمي دانشگاه مراغه طي سالهاي 1388-1391
966
مطالعه وضعيت توليد و صادرات پسته ايران و پيشنهاد استراتژي هاي صادراتي مناسب جهت رفع موانع صادراتي اين محصول
967
مطالعه وضعيت دينداري و عوامل مرتبط با آن در بين دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر كرمان
968
مطالعه وضعيت ذهني نقاش در زمان خلق اثر هنري ﴿ نقاشي ﴾ ،با رويكرد روانشناسانه
969
مطالعه وضعيت عوامل اضطراب زا در فرآيند اطلاع يابي مراجعان كتابخانه مركزي تبريز
970
مطالعه وضعيت كنوني هنر مدرن در ايران با تاكيد بر 20 هنرمند شاخص آبستره اكسپرسيونيسم از سال 1360 تا 1393
971
مطالعه وضعيت مجموعه سازي كتابخانه هاي عمومي شهرستان خلخال و تاثير كارايي ( طرح كتاب من ) در مجموعه سازي مناسب , evaluation of library acquisition in khalkhal public library impact of new program "my book" in developing book acquisition
972
مطالعه وضعيت مديريت دانش شخصي اعضاي هيات علمي علم اطلاعات و دانش شناسي ايران جهت فعاليت در شبكه هاي اجتماعي
973
مطالعه وضعيت موجود فرش دستباف كرمان با رويكرد تحليل سوات
974
مطالعه وضعيت موجود فرش دستبافت كرمان با رويكرد تحليل سوات
975
مطالعه وضعيت موجود و طراحي نمودار فيزيكي جريان داده هاي تداركات خارجي
976
مطالعه وطبقه بندي تزئينات معماري قاجاري ابنيه تاريخي عام المنفعه شاخص شهر كرمان ومطالعه تطبيقي بانمونه تزئينات صفوي ابنيه عام المنفعه شاخص شهر كرمان
977
مطالعه وطراحي بخش راديويي سيستم فراخوان
978
مطالعه وطراحي يك سينكروترون با انرژي 3گيگا الكترون ولت به عنوان اولين چشمه نوري ايران
979
مطالعه وطرح مرمت واحياء مسجد ميرعماد
980
مطالعه وطرح مرمت واحياء مسجد و حمام شاه مشهد
981
مطالعه وظايف و ساختمان محفظه سوناري
982
مطالعه ولتاژ و فركانس در يك سيستم بهم پيوسته نمونه با كمك مدل سازي و شبيه سازي حالات گذاري ماشين هاي سنكرون و آسنكرون (مدل مرتبه 7)
983
مطالعه ولكانش ذرات لاتكس لاستيكي و بكارگيري آن همراه با نانورس در ماتريس ترموپلاستيكي پلي پروپيلن (PP)
984
مطالعه ولكانش نانو كامپوزيت هاي الاستومري و تاثير آن بر چگونگي سيليكات لايه اي در آميزه ي مبتني بر YALCONAGRO/RB/RN
985
مطالعه ولكانيسم پليو كواترنر جنوب و جنوب غرب استان يزد
986
مطالعه ومرمت پل بابا محمود اصفهان ،2جلد
987
مطالعه ومرمت وطرح احياء خانه صراف در اصفهان
988
مطالعه ومعرفي آثار تاريخي وهنري دوره ي قاجار در شهرستان رفسنجان﴿نمونه ي موردي:آرايه هاي تزئيني خانه ي حاج آقاعلي
989
مطالعه ومعرفي آثار تاريخي،هنري دوره زند استان فارس ﴿نمونه موردي:آرايه هاي تزييني ارگ كريم خان شهر شيراز﴾
990
مطالعه ومعرفي نقوش صخره اي مناطق شمال غرب ايران جهت بهره وري هاي هنري،فرهنگي وگردشگري﴿نمونه موردي:روستاي عقربلو، غار كرفتو﴾
991
مطالعه ومعرفي نقوش قالي هاي سنندج به منظور بهره وري در تزيينات پوشاك والبسه بانوان﴿با تاكيد بر طراحي تزيينات مانتو اسلامي﴾
992
مطالعه ومقايسه انديشه هاي تربيتي برتر اندراسل و امام محمد غزالي
993
مطالعه ومقايسه تربيتي ديني از ديدگاه ويليام جيمز وامام محمد غزالي
994
مطالعه ويزگي هاي نوري، ساختاري، مورفولوژيكي، الكتريكي و فوتوكاتاليتيكي نانوساختارهاي ZnS:Cu/SnS؛تهيه شده به روش حمام شيميايي
995
مطالعه ويژگي هاي اكولوژيكي گونه هاي ريواس وگون پنبه اي در اكوسيستم هاي مرتعي استان قم
996
مطالعه ويژگي هاي اكولوژيكي گونه هاي كور )Capparis spinosa L.( و پنج انگشت )Vitex agnus-castus L.( در استان قم
997
مطالعه ويژگي هاي بصري سرتبرهاي مفرغي لرستان به منظور بهره گيري در طراحي زيورآلات فلزي معاصر
998
مطالعه ويژگي هاي بصري گليم هاي عشاير كرمانج شهرستان درگز به منظور طراحي گليم هاي معاصر
999
مطالعه ويژگي هاي بصري نقوش پرندگان در سفالينه هاي نيشابور(قرون 3 تا 5 هـ . ق) جهت طراحي و ساخت آثار تلفيقي شيشه و سفال
1000
مطالعه ويژگي هاي پترولوژيكي و ژئومكانيكي سنگ هاي ساختماني شمال كامشهر (منطقه امامزاده سيدمرتضي )
بازگشت