<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه اثر پروپرانولول و والپروات سديم در پيشگيري سر درد هاي ميگرني در كودكان 5 تا 15 ساله مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهر ور از سال 81 لغا ت 84
2
مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزاد و متغيرهاي هموديناميك مادر در عمل سزارين
3
مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزاد و متغيرهاي هموديناميك مادر در عمل سزارين
4
مقايسه اثر پروپوفول و ميدازولام در سطح سرمي تروپونين T بعد از جراحي بايپاس عروق كرونري
5
مقايسه اثر پروسپان، توسيان و دكسترومتورفان بر سرفه‌هاي حاد شبانه و كيفيت خواب كودكان مبتلا به سرماخوردگي
6
مقايسه اثر پروسپان، توسيان و دكسترومتورفان بر سرفه‌هاي حاد شبانه و كيفيت خواب كودكان مبتلا به سرماخوردگي
7
مقايسه اثر پروفيلاكتيكZingiber Officinale(گياه زنجبيل) و ايبوپروفن بر درد پس از درمان جراحي فلپ پريودنتال
8
مقايسه اثر پودر گل ميخك و دو فنوكسي اتانول بر روي بيهوشي و برخي فاكتور هاي بيوشيمايي سرم خون ماهي گاريز
9
مقايسه اثر پيش دارويي پلاسبو، استامينوفن كدئين و ايبوپروفن بر افزايش عمق بي حسي دندانهاي آماسي
10
مقايسه اثر پيش دارويي پلاسبو، استامينوفن كدئين و ايبوپروفن بر افزايش عمق بي حسي دندانهاي آماسي
11
مقايسه اثر پيش درماني با دوز پايين ميدازولام -دوز پايين اتوميديت- رمي فنتانيل يا منيزيوم سولفات در كاهش يا پيشكيري از حركات ميوكلونس ناشي از تزريق اتوميديت در جراحي هاي ارتوپدي
12
مقايسه اثر پيشگيرانه و درماني آب سير بر هورمون هاي محور هيپوفيز-بيضه در موش سوري مبتلا به ديابت القايي ،با استفاده از آلوكسان
13
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان
14
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT201111282639N6
15
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT201111282639N6
16
مقايسه اثر تامپون قدامي بيني با سوچور هموستاتيك سپتوم درنتيجه نهايي سپتـوپلاستي
17
مقايسه اثر تامسولوسين با دارونما در پيشگيري از احتباس ادراري بعد از اعمال جراحي اسكروتال، واريكوسلكتومي و هرنيورافي
18
مقايسه اثر تجويز سولفات منيزيم وريدي با پروپوفول بر كاهش سرفه ناشي از فنتانيل در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو ارتوپدي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
19
مقايسه اثر تجويز ميدازولام و دگزمدتوميدين اينترانازال در ايجاد آرام بخشي كودكان غير همكار 4تا 6 ساله در هنگام درمان دندانپزشكي
20
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته بوشهر
21
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته جزيره هرمز
22
مقايسه اثر تحليل دو بعدي و سه بعدي در حالت استاتيكي و شبه ديناميكي بر نگهدارنده هاي تونل با استفاده از مدل هاي عددي
23
مقايسه اثر ترازوسين و پلاسبو بر روي علائم ادراري تحتاني و درد ناشي از استنت Double_J
24
مقايسه اثر تركيب متوكلوپراميد و دگزامتازون با تركيب دروپريدول و دگزامتازون در پيشگيري از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيمارانيكه براي اعمال شكمي تحت بيهوشي عمومي قرارگرفته اند
25
مقايسه اثر تزريق پري تونسيلاركتامين با ترامادول بر درد بعد از عمل تونسيلكتومي
26
مقايسه اثر تزريق پري تونسيلاركتامين با ترامادول بر درد بعد از عمل تونسيلكتومي
27
مقايسه اثر تزريق خون و تمرينات يوگاي نيدرا بر كنترل علائم كهير مزمن خودايمني
28
مقايسه اثر تزريق داخل مفصلي مرفين- بوپيواكائين و ترامادول- بوپيواكائين در ميزان بي دردي بعد از عمل آرتروسكوپيك بازسازي ليگامان متقاطع قدامي زانو
29
مقايسه اثر تزريق داخل مفصلي مرفين- بوپيواكائين و ترامادول- بوپيواكائين در ميزان بي دردي بعد از عمل آرتروسكوپيك بازسازي ليگامان متقاطع قدامي زانو
30
مقايسه اثر تزريق داروي بي حسي موضعي بوپي واكايين قبل و بعد از برش جراحي در عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك
31
مقايسه اثر تزريق دگزامتازون بصورت وريدي و موضعي بر كاهش ادم بعد از جراحي دندان هاي عقل نهفته
32
مقايسه اثر تزريق دگزامتازون به صورت وريدي و موضعي بر كاهش ادم بعد از جراحي دندانهاي عقل نهفته
33
مقايسه اثر تمرين به روش كم خطا و پرخطا بر يادگيري يك مهارت ادراكي حركتي در نوجوانان دختر با در نظر گرفتن عامل روان‌شناختي خودكارآمدي
34
مقايسه اثر تمرين درشرايط خود تنظيم وآزمونگر تنظيم (تمرين ثابت ، تمرين متغير) بر اكتساب ، ياد داري وانتقال شوت بسكتبال
35
مقايسه اثر تمرين ذهني ،تمرين جسماني وتمرين (ذهني -جسماني ) برروي قدرت عضلات چهارسرران
36
مقايسه اثر تمرينات اصلاحي متداول و تمرين با فيزيوبال در بهبود كايفوزيس پشتي و ظرفيت حياتي دانش آموزان دختر
37
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
38
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
39
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيك زنان غير ورزشكار
40
مقايسه اثر تمرينات پيلاتس و مقاومتي بر روي برخي اجزاي تركيب بدني و عوامل آمادگي جسماني دانشجويان غير فعال
41
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي با و بدون تمرين در آب بر درد، ناتواني، تعادل پويا و كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمردرد مزمن
42
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي و قدرتي زانو بر درد و عملكرد زانوي زنان مبتلا به استئوآرتريت
43
مقايسه اثر تمرينات عصبي-عضلاني با تمرينات تركيبي (عصبي-عضلاني و كنزيوتيپ) بر عملكرد، قدرت و حسي عمقي مچ پاي بازيكنان فوتباليست دانشگاهي مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
44
مقايسه اثر تمرينات قدرتي عضلات دوركننده و چرخاننده ي خارجي هيپ با تمرينات تعادلي بر درد، تعادل پويا، حس عمقي زانو و عملكرد بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي راني
45
مقايسه اثر تمرينات قدرتي همراه انسداد عروق بر عملكرد عضلاني و استقامت قلبي و عروقي در دختران جهان
46
مقايسه اثر تمرينات قدرتي و تركيبي (حسي عمقي و قدرتي) بر درد و كيفيت زندگي مبتلايان به استئوآرتريت زانو
47
مقايسه اثر تمرينات كگل و تمرينات ايستايي بر بي اختياري ادراري و تعادل مبتلايان به ضايعه نخاعي ناكامل
48
مقايسه اثر تمرينات مقاومتي كم شدت همراه با محدوديت جريان خون و تمرينات سنتي بر عملكرد عضلاني دانش‌آموزان
49
مقايسه اثر تنش خشكي و غرقابي كوتاه مدت و تدريجي بر روابط آبي و تغييرات فيزيولوژيكي فلفل دلمه‌اي
50
مقايسه اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه در جمعيت هاي لوبيا چشم بلبلي
51
مقايسه اثر چهار هفته ماساژ درماني و تمرين هوازي بر فشارخون و بتا اندورفين زنان مبتلا به پر فشار خوني
52
مقايسه اثر حفاظتي مصرف اسيدهاي چرب امگا -3ي روغن ماهي و روغن بذر كتان بر ميزان آسيب بافتي، استرس اكسيداتيو و عملكرد كليوي ناشي از ايسكمي ريپرفيوژن در موش صحرايي
53
مقايسه اثر خستگي عضلاني بر تعادل و حس عمقي مچ پا و زانو قبل و بعد 8 هفته تمرينات منتخب تركيبي عصبي عضلاني و +11 در بازيكنان فوتسال دختر
54
مقايسه اثر خمير دندان ايراني با يك خمير دندان رايج خارجي بر ميزان پلاك ايندكس كودكان 9تا 12 ساله
55
مقايسه اثر خميردندان ايراني حاوي پروپوليس با يك خميردندان رايج خارجي بر ميزان شاخص پلاك
56
مقايسه اثر خودگفتاري انگيزشي و آموزشي وتركيب آنها با كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب و يادداري مهارت پرش جفت پسران نونهال
57
مقايسه اثر داروها و روشهاي قديم و جديد روي قارچهاي كچلي
58
مقايسه اثر داروهاي آلفنتانيل، سولفات منيزيم و كتامين در كاهش درد هنگام تزريق وريدي پروپوفول
59
مقايسه اثر داروي چشمي سيپروفلوكساسين 3/0 درصد با داروي تقويت شده سفازولين -جنتاماسين موضعي در درمان زخمهاي قرنيه باكتريال
60
مقايسه اثر درمان تركيبي ديازپام و كتورولاك وريدي با كتورولاك وريدي به تنهايي بر كاهش درد رنال كوليك
61
مقايسه اثر درماني IUd لوونوژستروني﴿ميرنا﴾ با پروژسترون خوراكي در درمان خونريزي غير طبيعي رحم با پاتولوژي هيپرپلازي ساده اندومتر
62
مقايسه اثر درماني IUd لوونوژستروني﴿ميرنا﴾ با پروژسترون خوراكي در درمان خونريزي غير طبيعي رحم با پاتولوژي هيپرپلازي ساده اندومتر
63
مقايسه اثر درماني پرتو درماني و روش تابش - گرمايي به وسيله نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافين - ZnFe2O4 در درمان سلول هاي سرطاني
64
مقايسه اثر درماني تزريق داخل مفصلي كورتيكو استروئيد با NASId در بيماران ديابتي مبتلا به كپسوليت شانه
65
مقايسه اثر درماني تزريق داخل مفصلي كورتيكو استروئيد با NASId در بيماران ديابتي مبتلا به كپسوليت شانه
66
مقايسه اثر درماني حمام PUVA با PUVA خوراكي در بيماران پلاك تايپ پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت از اسفند 1378 تا اسفند 1379
67
مقايسه اثر درماني ژل داپسون 5% با ژل بنزوييل پراكسيد 5% درهمراهي با داكسي سايكلين خوراكي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس متوسط مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت سال 1396
68
مقايسه اثر درماني ژلوفن با ادويل در درمان حملات حاد ميگرني كودكان و نوجوانان
69
مقايسه اثر درماني سولفات منيزيم و آدالات در درمان زايمان زودرس
70
مقايسه اثر درماني كاربامازپين و درمان تركيبي گاباپنتين و باكلوفن در درمان نورالژي عصب سه قلو
71
مقايسه اثر درماني كرم 5- فلوئورواوراسيل %5 با اسيد ساليسيليك %25 بر زگيل معمولي پشت دست
72
مقايسه اثر درماني نانوميسل كوركومين با متفورمين در درمان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
73
مقايسه اثر درماني وازلين با پماد ويتامين آ استريل چشمي در درمان Exfoliative cheilitis
74
مقايسه اثر درمانيBubble CPAP با CPAPVariable در سندرم ديسترس تنفسي نوزادان نارس
75
مقايسه اثر دگزامتازون و هالوپريدول بر روي كنترل تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
76
مقايسه اثر دگزامتازون و هالوپريدول بر روي كنترل تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
77
مقايسه اثر دهان شويه حاوي چاي سبز، گلاب، سركه و نانو پارتيكل كيتوسان با دهان شويه كلرهگزيدين بر باكتري هاي گروه موتانس
78
مقايسه اثر دهانشويه بنزيدامين تركيب بنزيدامين-سوكرالفيت در پيشگيري از استوماتيت در بيماران مبتلا به بدخيمي تحت شيمي درماني
79
مقايسه اثر دهانشويه جنرال وي وان با كلرهگزيدين 2/0% بر روي شاخص هاي پريودنتال در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن
80
مقايسه اثر دهانشويه هاي كلر هگزيدين و سرم فيزيولوژي در كاهش درد يا سوزش ناشي از پروتز كامل
81
مقايسه اثر دو تكدوز مكمل تزريقي ويتامين دي بر بهبود افسردگي در بيماران افسرده مبتلا به كمبود اين ويتامين
82
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي آتراكوريم و پانكروبيوم بر روي فشار داخل كره چشم در جراحي كاتاراكت ناشي از سن
83
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي پروپوفول و تيوپنتال بر وضعييت هموديناميك، ريكاوري و ميزان موفقيت بارداري در بيماران كانديداي ART
84
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي پروپوفول و تيوپنتال بر وضعييت هموديناميك، ريكاوري و ميزان موفقيت بارداري در بيماران كانديداي ART
85
مقايسه اثر دو دسته داروي كنترل فشار خون﴿بتا بلوكر وبلوك كننده كانال كلسيم﴾ برتراكم استخوان فكين با استفاده ازCBCT
86
مقايسه اثر دو دهانشويه كلرهگزيدين و ماتريكا برميزان برخي شاخص هاي پريودنتال و قندخون در بيماران مبتلا به ديابت نوع2
87
مقايسه اثر دو دهانشويه ي پرسيكا و كلر هگزيدين بر روي رنگ دندان، خونريزي و درد پس از Scaling
88
مقايسه اثر دو دوز ترانگزاميك اسيد وريدي بر ميزان خونريزي و كيفيت موضع جراحي حين عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
89
مقايسه اثر دو دوز ترانگزاميك اسيد وريدي بر ميزان خونريزي و كيفيت موضع جراحي حين عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
90
مقايسه اثر دو روش تمريني ريباند تراپي و تمرينات هوازي روي بيماران مبتلا به آسم
91
مقايسه اثر دو روش درماني كنترل Rhythm و كنترل Rate در بهبود علائم بيماران فيبريلاسيون دهليزي بستري در بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
92
مقايسه اثر دو روش فيزيو تراپي و تمرين درماني با گردنبندطبي در كاهش دردحاد گردن بيماران شهر آمل
93
مقايسه اثر دو زمان مختلف روز بر توان هوازي و بي هوازي، چابكي قدرت و استقامت عضلاني دانش آموزان دختر دبيرستاني
94
مقايسه اثر دو شدت دهيدراسيون بر برخي عملكردهاي حركتي و فيزيولوژيكي در زنان جوان غير ورزشكار
95
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12 درصد و 0/06 درصد) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
96
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12٪ و 6٪) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
97
مقايسه اثر دو نوع دهانشويه كلرهگزيدين 0/12 درصد بر ميزان تجمع پلاك و التهاب لثه اي در كودكان 7 تا 9 سال مراجعه كننده به يك مطب خصوصي دندانپزشكي در شهر رشت در سال 97-1396
98
مقايسه اثر دو نوع مختلف آنتي اكسيدان طبيعي خوراكي ب ر پارا متر هاي ايمني خون در بره هاي شير خوار سنجابي
99
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي بر اختلاط مايع در محفظه مكعبي
100
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
101
مقايسه اثر دوران پره دردو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
102
مقايسه اثر دوزهاي مختلف ترانس آميك اسيد بر ميزان خونريزي و طول مدت جراحي در آندوسكوپي سينوس FESS
103
مقايسه اثر دونوع آنتي اكسيدان طبيعي بر عملكرد رشد، خصوصيات فوليكولي پوست وتوليد الياف دربره هاي شيرخوار نژاد سنجابي
104
مقايسه اثر ذرات نانو/ ميكرو رنگدانه تيتانيوم دي اكسيد بر پايداري نوري و حرارتي رنگ هاي پاي استر ملامين در فرآيند پوشش كويلي فولاد كالوانيزه
105
مقايسه اثر رژيم چهار دارويي فورازوليدون ، تتراسايكلين ، بيسموت وامپرازول به مدت 14و7روز در ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم پپتيك .
106
مقايسه اثر رژيم گياهي پنج انگشت رازيانه خرفه با رژيم دارويي اسپيرونونولاكتون سيپروترون كامپاند در زنان هيرسوتيسم مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك در شهرستان جهرم
107
مقايسه اثر رژيم گياهي گرده خرما با رژيم دارويي لتروژول تاموكسيفن در زنان نابارور مبتلا به سندروم تحمدان پيلي كيستيك در شهرستان جهرم
108
مقايسه اثر رقابت فردي تلاش فردي و رقابت گروهي در پيشرفت تحصيلي
109
مقايسه اثر رقابت فردي و گروهي بر اكتساب و يادداري سرويس چكشي واليبال
110
مقايسه اثر روش آموزشي قياسي (كل به جزء) و استقرايي)جز به‌كل( بر اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت ورزشي در دختران نوجوان
111
مقايسه اثر روش يادگيري مشاركتي با روش متداول درس تربيت بدني بر عملكرد ورزشي دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان
112
مقايسه اثر روشهاي ارائه بازخورد افزوده پس از تلاش هاي موفق و ناموفق برروي يادگيري وقابليت شناسايي خطا در تكليف توليد نيرو
113
مقايسه اثر زمان باند، كاربرد كلرهگزيدين2%، محلول آبي اسيد آسكوربيك 10% و اتانول 70% بر استحكام باند برشي كامپوزيت به مينا متعاقب office bleaching
114
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
115
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
116
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
117
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
118
مقايسه اثر سرم هاي اتولوگ موشي آلوژنيك موشي و بي اس آ گاوي در محيط كشت آي وي اف بر كيفيت و تعداد جنين هاي 2 پي ان موش كوچك نژاد ان ام آر آي
119
مقايسه اثر سطح فعال هاي كايتوني با ساختارهاي متفاوت بر بهبود ثبات شستشويي كالاي پنبه اي رنگرزي شده با مواد رنگزاي مستقيم
120
مقايسه اثر سطوح مختلف جايگزيني ارزن شيراز و مهيار به جاي ذرت بر توليد مرغهاي تخمگذار
121
مقايسه اثر سلنيوم آلي و معدني در سطوح مختلف روغن سويا و ويتامين اي بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و هورمونهاي تيروئيدي در جوجه خروس هاي گوشتي
122
مقايسه اثر سه پروتكل تمريني(هوازي، هوازي و مقاومتي، هوازي و ويبريشن) بر شاخص چاقي شكمي و ميزان HDL و LDL مردان جوان چاق
123
مقايسه اثر سه داروي آزيترومايسين،اريترومايسين و كلارينرومايسين بر ميزان بيان ژن ERGI در رده سلولي H9c2
124
مقايسه اثر سه روش شياف ركتال ناپروكسن، نيترات زيرزباني ومصرف همزمان شياف ناپروكسن ونيترات زيرزباني درپيشگيري ازپانكراتيت پس از ERCP
125
مقايسه اثر سه روش مختلف آماده سازي سطح بر استحكام اتصال كامپوزيت لايت كيور به دندانهاي آكريلي﴿آكريل سخت شونده با گرما و فشار﴾
126
مقايسه اثر سه روش نوار چسبي بر بي ثباتي مزمن مچ پاي ورزشكاران زن واليباليست
127
مقايسه اثر سه نوع آنتي بيوتيك داكسي سيكلين، مينو سيكلين، ومترونيدازول روي بقا وتكثير سلولي فيبرو بلاست هاي لثه انساني
128
مقايسه اثر سه نوع تمرين استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان شاخص هاي بيوشيميايي ويژه سلول هاي قلبي (cTnT,CK-MB) ht htvhn htvhn tuhg
129
مقايسه اثر سه نوع موسيقي ﴿زورخانه اي، ملايم و تند﴾ بر برخي نتايج آزمونهاي آمادگي جسماني
130
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
131
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
132
مقايسه اثر سينرژيك N-MO و N-W در طي روئين شدن فولادهاي ضدزنگ با روش الكتروشيمي
133
مقايسه اثر شركت در فعاليت ورزشي و بازيهاي رايانه اي بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر شهر گرگان
134
مقايسه اثر شوينده هاي مختلف روي حذف لايه ي اسمير پس آز آماده سازي فضاي پست
135
مقايسه اثر شير شتر بر ميزان رشد سلول هاي طبيعي و سلول هاي سرطاني
136
مقايسه اثر ضد تب دوزهاي متفاوت استامينوفن ركتال در كاهش تب كودكان مراجعه ‏كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 1388-1387
137
مقايسه اثر ضد تهوع و استفراغ داروهاي اندانسترون، متوكلوپراميد و دگزا متازون در كودكان تحت جراحي استرابيسم
138
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
139
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
140
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
141
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
142
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
143
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
144
مقايسه اثر ضد قارچي هيپوكلريت سديم25/5%،كلرهگزيدين2% و عصاره هيدروالكلي دانه اسفند در شست شوي كانال
145
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
146
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
147
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
148
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
149
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 25/5%بر روي بيوفيلم انتروكوك فكاليس
150
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 5،25 درصد برروي انتروكوك فكاليس به صورت آزمايشگاهي
151
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره گياه اسفند﴿Peganum Harmala) و هيدوكسيد كلسيم بر روي باكتري E.faecalis به روش انتشار در آگار
152
مقايسه اثر ضد ميكروبي كامپوزيت حاوي نانو اكسيدهاي روي ومس بر روي گونه sreptococcus mutans
153
مقايسه اثر ضد ميكروبي كلرامفنيكل و هيپوكلريت سديم در شست و شوي كانال
154
مقايسه اثر ضدميكربي سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي ومور خوش فرم نانو ذره آنها به عنوانگند
155
مقايسه اثر ضدميكروبي نانوسيلور، يد و مواد طبيعي بر باكتري هاي بيماريزا و فلور پوست
156
مقايسه اثر ضربه
157
مقايسه اثر ضربه روي سپر فلزي و كامپوزيتي خودرو در اثر برخورد با مانع صلب در سرعت هاي كم
158
مقايسه اثر عصاره ي آبي اندام هوايي گيه شاهتره گلريز (Fumaria parviflora Lam.) و داروي سايمتيكون بر كوليك شيرخواران
159
مقايسه اثر عمليات حرارتي كوئنچ تمپر و آستپرينگ بر مقاومت خستگي فولادهاي فنر
160
مقايسه اثر غلظت هاي متفاوت IGF و انسولين در آپوپتوز سلولهاي CHO
161
مقايسه اثر غلظت هاي مختلف آب نمك بر سه آنزيم ليپاز، آميلاز و ليپوكسيژناز حين مشروط كردن گندم و پايداري آن ها در آرد توليدي
162
مقايسه اثر فلوكونازول خوراكي و تربينافين خوراكي در درمان درماتيت سبوره متوسط تا شديد
163
مقايسه اثر فنتانيل و سوفنتانيل روي اشباع همو گلوبين شرياني از اكسيژن در جراحي كاتاراكت
164
مقايسه اثر فنيل افرين با افدرين بردرمان افت فشارخون مادر وگازهاي خون بندناف نوزاد طي سزارين به روش بي حسي نخاعي با بوپيواكايين در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
165
مقايسه اثر فيزيكي ذرات نانو و ميكرو رنگدانه ي تيتانيوم دي اكسيد در تهيه ي رنگ هاي بر پايه پلي استر/ملامين و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش آن ها روي فولاد گالوانيزه
166
مقايسه اثر كاربري اراضي در شرايط بهينه و فعلي روي رسوبدهي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز شور و شيرين شيراز﴾
167
مقايسه اثر كانون توجه (دروني - بيروني) و بازخورد هنجاري (مثبت و منفي) بر اكتساب و يادداري مهارت پاس داخل سينه بسكتبال
168
مقايسه اثر كرم تربينافين 1% و كرم كلوتريمازول بر عفونتهاي درماتوفيتي كشاله ران
169
مقايسه اثر كلات آهن نانو و غير نانو بر دو رقم فلفل در شرايط قليايي
170
مقايسه اثر كلاسيك و كوانتومي هال
171
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
172
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
173
مقايسه اثر كلستيرامين موضعي و زينك اكسايد در درمان درماتيت پوشك ناشي از اسهال
174
مقايسه اثر كلونيدين و ديازپام خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر متغيرهاي هموديناميك در اعمال جراحي انتخابي ارتوپدي در بيمارستان پورسينا در سال 1384
175
مقايسه اثر كودهاي آلي، بيولوژيكي وشيميايي بر روند رشد و عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
176
مقايسه اثر كوركومين خوراكي و پردنيزولون بر بهبود درد و اندازه ضايعات در بيماران مبتلا به ضايعات ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي و مطب خصوصي در رشت در سال 1396-97
177
مقايسه اثر گاباپنتين خوراكي با ترامادول در كنترل درد حاد بعد از هيستروكتومي ابدومينال به روش بيهوشي عمومي
178
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
179
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
180
مقايسه اثر ليپوهرب و متفورمين بر تغييرات متابوليك و هورموني موشهاي صحرايي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
181
مقايسه اثر ليدوكائين و فنتانيل در جلوگيري از افزايش ضربان قلب و فشار خون متعاقب لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو
182
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
183
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
184
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI_Paste در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
185
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI-Paste-plus در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
186
مقايسه اثر ليزر اكسايمر و پلاسماي RF بر روي سطح پلي استايرن از نقطه نظر زيست سازگاري
187
مقايسه اثر ماليات بر ارزش افزوده با ساير ماليات ها بر روي شاخص شفافيت و پاسخگويي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
188
مقايسه اثر مترس سوچور و اسپريدر گرفت در پيشگيري از كلاپس و ايجاد دفورميتي در بيماران با قوز كم تر از 3 ميليمتر
189
مقايسه اثر متي مازول موضعي و نرم كننده ساده در درمان پسوريازيس
190
مقايسه اثر محلول كلوئيدي هماكسل و محلول كريستالوئيدي رينگر در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بيهوشي نخاعي در خانمهاي حامله تحت عمل جراحي سزارين بيمارستان الزهرا رشت زمستان 1376
191
مقايسه اثر مدل هاي مختلف يادگيري مشاهده اي بر خود كارآمدي، اكتساب و يادداري مهارت سرويس فورهند تنيس روي ميز
192
مقايسه اثر مشاهده ي مدل هاي نمايشي (تصاويرثابت ، انيميشن و ويديوئي ) والگوي زنده بر پيامد وشيوه اجراي شوت آزاد بسكتبال كودكان ناشنوا درمراحل يادگيري
193
مقايسه اثر مصرف چاي ترش وسبز بر قند ،ليپيد،مقاومت به انسولين واسترس اكسيداتيو در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به ديابت نوع دو
194
مقايسه اثر مصرف شيربدون چربي ، شير پرچرب وآب سيب بروضعيت اشتها وميزان انرژي دريافتي دركودكان چاق
195
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
196
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
197
مقايسه اثر معنويت درماني و فراشناخت درماني بر ميزان اضطراب دانشجويان دختر مراجعه كننده به مراكز جهاد دانشگاهي شهر اصفهان
198
مقايسه اثر ملاتونين و كوركومين بر آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
199
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
200
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
201
مقايسه اثر ممكمل كلرلاولگاريس و اسپيرولينا بر وضعيت استرس اكسيداتيو پروفايل ليپيدي سرم و عملكرد كبد در مبتلايان به كبد چرب غير الكلي
202
مقايسه اثر منابع مختلف آهن بر عملكردوخصوصيات فيزيولوژي سه رقم كاهو در سيستم هيدروپونيك
203
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپو كتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Rhizoctonia solani و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pgip1 وpgip2 واريته هاي دهقان و دانشكده
204
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپوكتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Sclerotinia sclerotiorum و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pigp1 و pigp2 واريته هاي Jules و دانشجو
205
مقايسه اثر مورفين ،كدئين ومتادون بر ويژگي هاي هيستولوژيك استخواني وميزان حركت ارتودنسي دندان درWistar Rat
206
مقايسه اثر ميزوپروستول زير زباني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان در بيمارستان الزهرا(س) رشت در سالهاي 90- 1389
207
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
208
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
209
مقايسه اثر نيستاتين بافلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در طول زمان در شرايطin vitro
210
مقايسه اثر هدف گزيني و رقابت بر اكتساب و يادداري يك مهارت ورزشي
211
مقايسه اثر هشت هفته تمرين بادي پامپ و مصرف مكمل زنجبيل بر كاهش وزن، تركيب بدني و سطوح لپتين در دختران چاق غير فعال
212
مقايسه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و تزريق آيريزين بر ميزان BDNF و حافظه فضايي موش‌هاي سوري نر
213
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات اينتروال شديد و تداومي متوسط بر Vo2max، كاهش درد، IL6 و TNF-α در زنان مبتلا به ديسمنوره اوليه
214
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات قدرتي زنجيره باز و بسته اندام فوقاني بر گشتاور و نسبت قدرت عضلات چرخاننده داخلي به خارجي شانه در شناگران نخبه
215
مقايسه اثر هليكوباكترپيلوري با اشرشيا كولي در بيان m RNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته اي خون انسان
216
مقايسه اثر هوا، نرمال سالين و ليدوكائين داخل كاف لوله تراشه ، بر فراواني نسبي سرفه پس از خارج كردن لوله تراشه ، بيهوشي عمومي براي اعمال جراحي الكتيو
217
مقايسه اثر و عوارض دو رژيم هفت و ده روزه چهار دارويي (بيسموت ساب سيترات، لووفلوكساسين، آموكسي سيلين و پنتازول) در درمان بيماران مبتلا به هليكو باكتر پيلوري مراجعه كننده به كلينيك پزشكان فوق تخصص گوارش و كبد در شهر رشت
218
مقايسه اثر والوون و رينگرلاكتات بر تهوع و استفراغ و آژيتاسيون مادر در حين سزارين به روش اسپينال
219
مقايسه اثر وايمني تجويز پاراستامول وريدي و پتدين عضلاني در كاهش درد زايمان واژينال طبيعي
220
مقايسه اثر وريدي هالوپريدول با ميدازولام بر كنترل علائم بيماران مبتلا به اختلال تبديلي مراجعه كننده به بخش اورژانس در يك كارآزمايي باليني
221
مقايسه اثر وضعيت خوابيده به پهلو با خوابيده به پشت در كلونيزاسيون باكتريال لوله تراشه در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان 17 شهريور رشت
222
مقايسه اثر يك تركيب استليني با يك تركيب پيريديني بر خواص پوشش آبكاري نيكل براق
223
مقايسه اثر يك جلسه تمرين مقاومتي، سرعتي و هوازي بر توجه انتخابي
224
مقايسه اثر يك دوره تمرينات تناوبي با شدت زياد روي برخي هورمون هاي رشدي و فيزيولوژيكي در بازيكنان بدمينتون بالغ و نابالغ
225
مقايسه اثر يك وهله شنا با كنترل تنفس و دويدن در محيط هايپوكسي شبيه سازي شده بر روي عامل القايي هايپوكسي يك آلفا و اشباع اكسيژن سرخرگي بر روي ناجيان كرمانشاه
226
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
227
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
228
مقايسه اثرات ∆ ﴿دلتا﴾- P بر سازه هاي بتني بر اساس آيين نامه هاي ACI و آبا
229
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
230
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
231
مقايسه اثرات آب درماني و فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
232
مقايسه اثرات آبگيري مجدد شربت زعفران، شير و آب پس از يك جلسه فعاليت ورزشي بر سطوح آلدوسترون ، گلوكز و بازگشت وزن
233
مقايسه اثرات آسپاراژيناز بر رده هاي سلولي ...
234
مقايسه اثرات آنتي اكسيداني عصاره اتانلي رزماري و BHT در نگهداري فيله ماهي هاي سوخاري ماهي اسكولار سرخ شده منجمد
235
مقايسه اثرات آنتي باكتريال ماده ضد عفوني كننده Disept با مواد ضد عفوني كننده Micro10 enzyme وForte Helvemed
236
مقايسه اثرات استروژن و فيتواستروژن بر ميزان ليپيدها و پروتئين هاي سرم خون رات هاي نر هيپركلسترولميك
237
مقايسه اثرات اسكلتال و دنتال دستگاههاي فانكشنال هدگير و ماگزيلاري اسپلنت در درمان بيماران I div CIII face long (بررسي سفالومتريك )
238
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
239
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
240
مقايسه اثرات بوپيواكائين اينتراتكال و تركيب ( بوپيواكائين +فنتانيل ) اينتراتكال در اعمال جراحي اورولوژي در بيمارستان رازي رشت ، شش ماهه اول سال 1381
241
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
242
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
243
مقايسه اثرات پراكنش كاربري‏ها در بافت‏هاي جديد و سنتي بر سهم سفرهاي پياده درون‌‌محلي (نمونه موردي: محله بابلدشت و محله ولي‌عصر)
244
مقايسه اثرات تمرين مقاومتي- لرزشي و مقاومتي مرسوم بر ميزان قدرت، استقامت و برخي شاخص هاي آسيب عضلاني در مردان بدنساز
245
مقايسه اثرات تمرينات ژيمناستيك بر آمادگي جسماني و پيشرفت مهارتي كودكان در سه گروه سني
246
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي با دو شدت مختلف بر قدرت و حجم عضلاني بالاتنه كودكان پسر
247
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي و استقامتي بر شاخص هاي ميگرن و كيفيت زندگي بيماران ميگرني
248
مقايسه اثرات جسمي و رواني ورزش بر دو گروه بانوان ورزشكار و غير ورزشكار در غرب تهران
249
مقايسه اثرات چهار الگوي باردهي تمرين با وزنه بر ميزان قدرت و هايپرتروفي عضلاني افراد مبتدي
250
مقايسه اثرات حفاري زيرتعادلي و فراتعادلي بر محيط اطراف چاه و بررسي تاثير آنها بر مخازن شكافدار
251
مقايسه اثرات خستگي ناشي از دويدن روي تردميل و دويدن ميداني روي الگوي توزيع فشار كف پايي
252
مقايسه اثرات داروهاي آدرنژيك برپاسخ شرياني درموش صحرايي واثرعصاره آبي گل محمدي واسانس رازيانه درپاسخ عروقي
253
مقايسه اثرات دترو هاي متفورمين ،پيو گليتازون ، آكاربوز وريپاگلينيد بر هيستومورفولوژي تخمدان پلي كيستيك موش
254
مقايسه اثرات درمان تركيبي تادالافيل و سرترالين و دارونما در درمان انزال زودرس
255
مقايسه اثرات درماني استروئيد به روش تزريقي و خوراكي دربيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي درسالهاي78-77
256
مقايسه اثرات درماني استروئيد سيكلو فسفاميد در بيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي
257
مقايسه اثرات درماني تزريق داخل مفصلي كور تيكو استروئيد و گزيلو كائين در بيماران مبتلا به سائيدگي مفصل زانو مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
258
مقايسه اثرات درماني سيپروهپتادين و امولينت در تسكين خارش بيماران همودياليزي
259
مقايسه اثرات درماني شياف 100mgديكلوفناك سديم با75mg تزريق عضلاني ديكلوفناك سديم در كوليك كليوي حاد
260
مقايسه اثرات درماني قرص Imipromine و قطره Desmopressin در مبتلايان به شب ادراري اوليه در شهر يزد طي سالهاي 80 و 81
261
مقايسه اثرات درماني مرفين و مخلوط مرفين با پرومتازين در درمان سردرد در اورژانس
262
مقايسه اثرات درماني و عوارض جانبي ليناگليپتين با متفورمين در درمان ديابت نوع ۲: مرور سيستماتيك
263
مقايسه اثرات دو الگوي باردهي تمرين با وزنه هرمي و سوپرست بر قدرت، هايپرتروفي عضلاني و تركيب بدني دانشجويان دختر تمرين نكرده
264
مقايسه اثرات دو نوع برنامه وزني تمريني ويژه بر روي قدرت عضلاني در حركت پرس سينه
265
مقايسه اثرات دو نوع تمرين مقاومتي بر عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در مردان جوان غير ورزشكار
266
مقايسه اثرات روش مديريت رابطه مدار ، وظيفه مدار بر روحيه دبيران دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بابل
267
مقايسه اثرات سه فعاليت مبتني بر يادگيري پيراموني، كامپيوتر، و موبايل بر روي يادگيري قواعد زبان انگليسي دانش آموزان
268
مقايسه اثرات سه نوع تمرين حاد استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان ترشح هورمون رشد افراد فعال
269
مقايسه اثرات ضد باكتريايي اولتراسونيك كردن هيلينگ اباتمنت و مترونيدازول تراپي و تركيبي از دو روش بر حذف بوي بد در مراحل مختلف درمان ايمپلنت
270
مقايسه اثرات ضد تهوع و استفراغي دروپريدول و متوكلوپرامايد در عمل جراحي كاتاراكت
271
مقايسه اثرات كودهاي نيروژنه و زيستي ازتو بارور -ابر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط ديم
272
مقايسه اثرات ليزر ديود به دوشكل pulsed mod&continuous wave بر دبانديگ براكت هاي سراميكي پلي كريستالين ارتودنسي
273
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم (نسدونال ) در هنگام القاء بيهوشي
274
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم﴿نسدونال﴾ در هنگام القائ بيهوشي
275
مقايسه اثرات هيپوگليسميك و آنالژزيك عصاره آبي -الكلي و هگزاني شنبليله )Fenugreek( در رتهاي ديابتي نر
276
مقايسه اثراستفاده از عسل طبيعي براي درمان زخم پاي ديابتيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و پورسينا شهرستان رشت در سال 1392 ( مطالعه ي كارآزمايي باليني تصادفي شده)
277
مقايسه اثربخشي 3 روش مختلف در كنترل درد و بهبود علايم مبتلايان به سندرم شانه يخ زده ي ايديوپاتيك: بلوك عصب سوپرا اسكپولار شانه (SSNB) به همراه فيزيوتراپي، تزريق داخل مفصلي كورتيكواستروئيد همراه با فيزيوتراپي و يا فيزيوتراپي به تنهايي
278
مقايسه اثربخشي 8 هفته تمرينات ايزومتريك ديناميك عملكردي و تمرينات پلايومتريك تخصصي برروي عملكرد حركتي بازيكنان نخبه ي نوجوان و جوان واليبال
279
مقايسه اثربخشي آتل گيري تامب اسپايكا به همراه تزريق كورتيكواستروئيد با تزريق كورتيكواستروئيد به تنهايي، در درمان تنوسينويت de Quervain
280
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي الگوي مراقبه اسلامي و مراقبه متعالي(T.M) بر سبك زندگي، شادكامي و اضطراب فراگير زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
281
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي درمان دلبستگي و اميد درماني بر گرايش به افكار خودكشي در سربازان 18 تا 25 ساله در يكي از محيطهاي نظامي
282
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي شيوه هاي مقابله با استرس و آموزش گروهي درمان بين فردي بر گرايشهاي ضداجتماعي دختران دبيرستاني منطقه (7) آموزش و پرورش تهران
283
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم و درمان يكپارچه توحيدي بر پرخاشگري زندانيان قم
284
مقايسه اثربخشي آموزش مديريت والدين، آموزش مهارت هاي حل مساله و روش تركيبي بر ميزان نشانه هاي اختلال سلوك در دانش آموزان دوره دبستان
285
مقايسه اثربخشي آموزش معنويت و آموزش برنامه ريزي عصبي كلامي بر سازگاري زناشويي روجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان اصفهان
286
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي و آموزش والدين بر پرخاشگري پسران داراي اختلال سلوك مقطع ابتدايي شهر اصفهان
287
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص، بازگويي روانشناختي، نوشتن براي بهبودي و درمان شناختي-رفتاري بر علايم اختلال استرس پس از سانحه و خلق نوجوانان داغديده افغانستان
288
مقايسه اثربخشي آموزش‌هاي شادكامي ليوبوميرسكي و اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي (MEST) بر خلق و تنظيم شناختي هيجان دانش‌آموزان دختر افسرده
289
مقايسه اثربخشي افزودن گاباپنتين، يا سلكوكسيب و يا تركيب اين دو، در درمان بي دردي در عمل هاي آرتروسكوپي شانه و زانو
290
مقايسه اثربخشي اموزش گروهي درمان متمركز بر شفقت )CFT) و ذهن¬اگاهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اميد به زندگي و احساس تنهايي سالمندان زن منطقه 5 تهران
291
مقايسه اثربخشي بازي درماني و موسيقي درماني فعال بر تماس چشمي و مهارت هاي اجتماعي پسران(6 تا 12 ساله) مبتلا به اختلال اتيسم سطح 2 در شهر تهران
292
مقايسه اثربخشي بتاهيستين و ديمن هيدرينات به همراه مانور اپلي در بهبود علايم بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم-1394
293
مقايسه اثربخشي برنامه ي آموزش توجه و برنامه ي تركيبي آموزش توجه/آموزش والدين بر كاهش علائم كمبود توجه و بيش فعالي در كودكان پيش دبستاني در معرض خطر ابتلا به اختلال كمبود توجه و بيش فعالي شهر اصفهان
294
مقايسه اثربخشي بلوك كودال وانفيلتراسيون داخل زخم بويي واكائين در كاهش درد حاد بعد از عمل در كودكان بدنبال انجام اعمال جراحي الكتيو ناحيه تحتاني شكم تحت بيهوشي عمومي در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
295
مقايسه اثربخشي پنج مداخله نمايش درماني سنتي، طرح واره درماني، تحليل رفتار متقابل، تئاتر درماني با محتواي طرح واره اي و نمايش درماني با محتواي تحليل رفتار متقابل بر نارسايي هيجاني و درد مزمن جسمي جانبازان با معلوليت 35 درصد به بالا
296
مقايسه اثربخشي تزريق انفيلتراسيون آرتيكائين وبلاك ليدوكائين دردرمان پالپ دندان هاي مولر دوم شيري فك پائين
297
مقايسه اثربخشي تزريق كورتيكواستروئيد با بي حس كننده موضعي در درمان اپي كونديليت خارجي آرنج
298
مقايسه اثربخشي تمرينات تقويتي عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران با تمرينات تقويتي عضله چهارسر راني بر سندرم درد كشككي راني
299
مقايسه اثربخشي توانبخشي شناختي و TDCS بر كاركردهاي اجرايي بازماندگان جنگي مبتلا به PTSD
300
مقايسه اثربخشي توانمندسازي خودمديريتي و راهبردهاي تنظيم هيجاندر بهبود كيفيت زندگي، عملكرد شناختي و پريشاني روانشناختي در ميانسالان مبتلا به بيماري قلبي– عروقي
301
مقايسه اثربخشي توسعه مالي (بانك محور و بازار محور) بر متغيرهاي واقعي اقتصاد در برنامه اول تا پنجم توسعه
302
مقايسه اثربخشي دارونما با آموزش‌هاي پرستاران بر ميزان تاب‌آوري و پذيرش درد بيماران پس از جراحي: بر اساس پايگاه اقتصادي اجتماعي بيماران
303
مقايسه اثربخشي درمان اسلامي و درمان شناختي - رفتاري دركاهش شدت اختلال مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي
304
مقايسه اثربخشي درمان رواني اجتماعي به شيوه گروهي و بازخورد زيستي در كاهش سردردهاي ميگرني، ارتقاء سلامت اجتماعي، خودكارآمدي سردرد، كيفيت زندگي و كاهش ناتواني هاي ناشي از سردرد در بيماران ميگرني
305
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري جنسي و درمان مبتني بر ذهن‌آگاهي بر افزايش عملكرد جنسي و كيفيت زندگي زنان منوپوز شهر تهران
306
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي، تعديل سوگيري شناختي، و تركيب درمان شناختي رفتاري گروهي با تعديل سوگيري شناختي بر شدت نشانه¬هاي اختلال وسواس- بي¬اختياري، باورهاي وسواسي، و رفتارهاي وسواسي در نمونه غيرباليني
307
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
308
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه¬ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
309
مقايسه اثربخشي درمان شناختي -رفتاري و تلفيق دارودرماني و درمان شناختي -رفتاري بر تاب آوري و فشار رواني زنان خيانت ديده
310
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري و نوروفيدبك بر كاهش علائم سندروم پيش از قاعدگي در زنان مبتلا به ميگرن قاعدگي
311
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري، رژيم درماني و درمان تركيبي بر شاخص توده بدني (BMI)، خودكارآمدي وزن، بهزيستي ذهني، عزت نفس، عادات غذايي و ميزان عود، در مراجعين مبتلا به چاقي
312
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
313
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
314
مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري و درمان تركيبي فيليال و پذيرش و تعهد بر نظم جويي شناختي هيجان، مهارت هاي اجتماعي و اضطراب كودكان
315
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، آموزش نورو فيدبك و تركيب اين دو درمان بر افسردگي، اضطراب، درد، خستگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
316
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر يادگيري اجتماعي هيجاني و آموزش حل مسئله اجتماعي بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي
317
مقايسه اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري، فراشناختي رفتاري و درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر انزال زودرس، رضايت زناشويي، اضطراب و افسردگي مردان مراجعه كننده به مراكز درماني شهر اصفهان
318
مقايسه اثربخشي دو روش درمان تعامل والد- فرزند و مقابله درمانگري مادران دركاهش شدت مشكلات برون سازي شده كودكان 2-6 سال
319
مقايسه اثربخشي روان درماني يكپارچه گراي ديني، درمان شناختي-رفتاري و دارويي بر ميزان افسردگي و نگرش هاي ناكارآمد بيماران مبتلا به افسرده خويي
320
مقايسه اثربخشي روان‌درماني آدلري و درمان‌شناختي ـ رفتاري بر احساس كهتري، رشد پس‌آسيبي، بهزيستي اجتماعي، بهزيستي روانشناختي و تنظيم شناختي هيجان زنان خيانت‌ديده
321
مقايسه اثربخشي روايت درماني گروهي و هنردرماني گروهي مبتني بر نقاشي و سفال بر تنظيم شناختي هيجان، مشكلات رفتاري هيجاني و ادراك شايستگي كودكان آزار ديده شهر اصفهان
322
مقايسه اثربخشي روس تدريس اكتشافي با روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در درس رياضي و علوم تجربي
323
مقايسه اثربخشي روش تحريك حسي و دهليزي بر ميزان اختلال هماهنگي رشدي در دانش آموزان مبتلا به ناتوان ذهني آموزش پذير پايه هاي اول، دوم، سوم ابتدايي شهر اصفهان
324
مقايسه اثربخشي روش تحريك مغز ازروي جمجمه با استفاده ازجريان مستقيم الكتريكي ﴿TdCS)وروش ماتريكس دركاهش ولع مصرف مت آمفتامين
325
مقايسه اثربخشي روش تدريس كلاس وارونه با روش تدريس عادي (سنتي) بر ميزان يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر پارس‌آباد
326
مقايسه اثربخشي روش لوتانز با روش اليس بر سرمايه روان شناختي ، مولفه هاي سلامت روان و شاخص هاي شغلي در كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل
327
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري، رفتاري-شناختي، رفتاري-فراشناختي و دارويي بر علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي
328
مقايسه اثربخشي روش هاي درماني دوساهو ، الكساندر و ماساژ درماني با هدف تدوين بسته درماني تلفيقي و اثر آن بر سازگاري اجتماعي ، اميد ، شادماني ، سلامت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون در شهر اصفهان
329
مقايسه اثربخشي روش هاي فعال و غيرفعال درآموزش محيط زيست بر يادگيري محيطزيستي دانش آموزان دوره ابتدايي )مطالعه موردي:دانش آموزان پايه سوم و چهارم ابتدايي شهرستان كلات نادري(
330
مقايسه اثربخشي روش هاي مداخله رفتاري-شناختي، روش هاي القاء خلق و آموزش مهارت هاي اجتماعي بر بهزيستي روانشناختي فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
331
مقايسه اثربخشي روشهاي چندحسي فرنالد و اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
332
مقايسه اثربخشي روشهاي غير تهاجمي درمان خونريزي هاي شديد رحمي با هدف حفظ رحم و تخمدان ها
333
مقايسه اثربخشي زوج درماني التقاطي دلبستگي - پردازش شناختي با زوج درماني رفتاري-شناختي بر سير فرايندهاي روانشناختي جنسي، عملكرد جنسي زنان و رضايت جنسي همسرانشان در شهر اصفهان
334
مقايسه اثربخشي زوج درماني دلبستگي0 روايتي با زوج درماني مبتني بر طرحواره درماني بر سير تغيير سطح اضطراب دلبستگي و حساسيت به طرد در زنان متاهل در شهر تهران
335
مقايسه اثربخشي سوكرالفيت موضعي با پانسمان هاي جديد در درمان زخم بستر درجه ۱ و ۲
336
مقايسه اثربخشي شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي از ديدگاه رضايت بيمه گذاران در شهر تهران با تاكيد بر بخش خسارت بيمه اتومبيل
337
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و معنويت‌درماني بر علائم جسمي، اضطراب و افسردگي بيماران زن مبتلا به
338
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهيMBCT و اثربخشي درمان راه حل مدار به شيوه گروهي بر علائم بهبودي سلامت جسماني، بهزيستي رواني، ادراك حمايت اجتماعي و روابط بين فردي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيسMS
339
مقايسه اثربخشي قصه درماني بويسله درمانگر و مادران آموزش ديده بر كاهش اضطراب كودكان مضطرب
340
مقايسه اثربخشي محلول پدوفيلين 25% با كرايوتراپي در درمان زگيل تناسلي زنان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا در سالهاي 91-92
341
مقايسه اثربخشي مداخلات خانواده محور، كودك محور و تركيبي بر ميزان نشانه هاي ADHD در كودكان داراي اين اختلال
342
مقايسه اثربخشي مداخله معنوي – مذهبي و مداخله روانشناختي مديريت استرس بر شاخص هاي ايمني و روانشناختي در بيماران مبتلا به روماتوئيد آرتريت
343
مقايسه اثربخشي مشاوره زوجي به شيوه شناختي ـ رفتاري و مشاوره زوجي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميل به طلاق و تاب آوري خانوادگي زوجين متقاضي طلاق
344
مقايسه اثربخشي مصاحبه انگيزشي و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر شاخص هاي روانشناختي و جسماني بيماران مبتلا به فشار خون اساسي
345
مقايسه اثربخشي معنويت درماني و فراشناخت درماني بر درماندگي آموخته شده،احساس تنهايي و اضطراب مرگ در سالمندان داراي اختلال حركتي
346
مقايسه اثربخشي و تداوم تأثير درمان فراشناختي و طرح واره درماني به شيوه گروهي بر كاهش علائم، كيفيت زندگي و سلامت اجتماعي دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
347
مقايسه اثربوتاكس وهيدرالازين برروي بقاي فلپ پوستي درموش هاي آزمايشگاهي
348
مقايسه اثردرماني سولفات منيزيم و ايندومتاسين در زايمان زودرس
349
مقايسه اثردرماني عصاره هيدروالكلي بذر كدوي پوسته كاغذري وپكلي تاكسل برسلولهاي سرطان پاپيلاري تيروييد انسان in vitro
350
مقايسه اثردرماني فاكتور محرك كولوني گرانولوسيت(G- CSF) با متيل پردنيزولون در بيماران آسيب نخاعي تروماتيك حاد مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
351
مقايسه اثردرماني ملاتونين ومتفورمين در درمان بيماران مبتلا به بيماري كبد چرب غير الكلي
352
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
353
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
354
مقايسه اثرروش هاي ارائه بازخوردخود-تنظيمي ودامنه اي بريادگيري وقابليت شناسايي خطادرمهارت تيراندازي
355
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
356
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
357
مقايسه اثرفاكتور تحريك كننده ي گرانوليستي( GCSF) با سلولهاي بنيادي مزانشيمي دربازگشت عملكرد لوكوموتور نخاع در موشهاي صحرايي دچار ضايعه ي نخاعي
358
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
359
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
360
مقايسه اثريادگيري مشاركتي خودانتخابي معلم ويادگيري انفرادي براكتساب ويادداري تكليف هماهنگي چشم ودست
361
مقايسه اجراي سويتسلاو ريختر و ولادمير هورويتز در اتود شوپن اپوس 10 شماره 3
362
مقايسه اجراي عملي درخت تصميم ، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي
363
مقايسه احتمالاتي رفتار فروريزش سازه هاي بتني بلند طبق عملكرد تحت زلزله هاي متوالي حوزه نزديك
364
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
365
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
366
مقايسه احكام اخلاقي اسلام و مسيحيت و مميزات اسلام
367
مقايسه اختلاف رنگ منسوجات توسط اسكنر، اسپكتروفتومتر و دوربين ديجيتالي
368
مقايسه اختلال شخصيت در زنان ومردان زنداني شهرستان تنكابن.
369
مقايسه اختلال هاي رفتاري زنان زنداني با ساير زنان.
370
مقايسه اختلالات اضطراب ،استرس،افسردگي ، شخصيت پارانوئيد و سازگاري اجتماعي در بين زنان و مردان معتاد و غير معتاد زير 40 سال شهر بوشهر
371
مقايسه اختلالات رفتاري بين دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي دانشگاه گيلان.
372
مقايسه اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر مدارس راهنمايي شهرستان تنكابن
373
مقايسه اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان مدارس شبانه و روزانه شهرستان كوهرنگ در سال1390
374
مقايسه اختلالات رفتاري ومهارتهاي اجتماعي در كودكان عادي ونابينا.
375
مقايسه اختلالات رواني در بين دانش آموزان دختر عادي وتيز هوش مقطع اول متوسطه.
376
مقايسه اختلالات رواني در مراجعين رينوپلاستي باسيتوپلاستي به بيمارستان اميرالمومنين (ع )رشت
377
مقايسه اختلالات رواني معتادان در ترك با na و ترك غير na در كلينيك ها
378
مقايسه اختلالات شخصيت و سلامت روان در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر شيراز
379
مقايسه اختلالات شخصيتي زنان در طي دوره هاي قاعدگي وغير قاعدگي
380
مقايسه اختلالات عاطفي-رفتاري دانش آموزان دوره راهنمايي با دانش آموزان دوره دبيرستان.
381
مقايسه اختلالات هيجاني كاربران پسر نوجوان معتاد به اينترنت با كاربران عادي
382
مقايسه اختلالهاي رفتاري كودكان با والدين داراي رضايت زناشويي بالا وپايين.
383
مقايسه ادراك از سبك هاي فرزند پروري بر سبكهاي دلبستگي ، عزت نفس و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران
384
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
385
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
386
مقايسه ادراك بينايي دانش اموزاني كه اختلال يادگيري رياضيات دارند با دانش اموزان عادي در پايه سوم دبستان دخترانه
387
مقايسه ادراك دانش آموزان از محيط يادگيري سازنده گرا بر اساس سبك مديريت كلاس دبيران فيزيك دبيرستان هاي دخترانه شهر يزد
388
مقايسه ادراكي از موازنه تلاش - پاداش در بين دبيران تربيت بدني ورياضي شهر كرمانشاه
389
مقايسه ادغام مكانيزمهاي مختلف رديابي IP در مكانيزم فيلترنيگ به منظور مقابله با حملات ممانت از سرويس
390
مقايسه اراده الهي از نظر فخر رازي و علامه طباطبايي
391
مقايسه اراده در حقوق تجارت الكترونيك با قواعد عمومي اعمال حقوقي
392
مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده، بر اساس پيش نويس ارائه شده توسط IASB و FASB، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
393
مقايسه ارتباط انفاركتوس ميو كارد با ريسك فاكتورها در دو گروه سني زير 55 سال و بالاي 55 سال
394
مقايسه ارتباط بين عوامل كيفيت زندگي كاري (QWL) و تعهد سازماني كاركنان در دو وضعيت استخدامي رسمي و قراردادي - مورد مطالعه: پرسنل ستادي بانك صادرات شهر تهران
395
مقايسه ارتباط بين منابع اعتماد به نفس ورزشي و سطح عملكرد دختران ژيمناست شركت كننده در المپياد ورزشي دانش آموزان مدارس سراسر كشور، مرداد ماه 1383
396
مقايسه ارتباط سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك با گروه غير مبتلا به سندرم متابوليك
397
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
398
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
399
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
400
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
401
مقايسه ارتباط هوش شناختي و هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تهران
402
مقايسه ارتباطات بين فردي در آموزش نيمه حضوري (دانشگاه پيام نور) و اموزش حضوري (دانشگاه فردوسي ) از ديدگاه اعضاء هيات علمي
403
مقايسه ارتباظات بين فردي و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر متوسط مدارس آموزش از دور و شبانه شهرستان نيشابور
404
مقايسه ارتفاع پرش عمودي با پيش پرش در چهار وضعيت قرار گيري پا
405
مقايسه ارتفاع پرش عمودي در جا در وضعيتهاي مختلف قرار گيري پا
406
مقايسه ارتفاع و پهناي استخوان منديبل در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در موقعيت هاي مختلف منديبل
407
مقايسه ارزش افزوده خالص با سود حسابداري در توضيح دهندگي ارزش حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
408
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
409
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
410
مقايسه ارزش تشخيصي Cone- beam computed tomography در تشخيص شكستگي ريشه در حضور پين داخل كانال با و بدون به كارگيري مد(Metal artifact reduction MAR)
411
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRI باIndirect MR arthrography دربيماران با پارگي هاي لبروم مفصل شانه
412
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRIŸ و Indirect MR arthrography با آزتروسكوپي شانه در پارگي هاي روتاتوركاف
413
مقايسه ارزش تشخيصي توموگرافي كامپيوتري مولتي اسلايس،توموگرافي با اشعه مخروطي و تصويربرداري ديجيتال پري آپيكال در شناسايي تحليل خارجي ريشه شبيه سازي شده
414
مقايسه ارزش تشخيصي كشت نمونه بافتي با BAL (برونكوآلوئولار لاواژ) در تشخيص سل در بيماران مبتلا به آنتراكوزيس كه تحت بيوپسي برونش قرار گرفته اند
415
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
416
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
417
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
418
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
419
مقايسه ارزش غذائي چند نمونه ارزن و استفاده آن در جيره جوجه هاي گوشتي
420
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
421
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
422
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
423
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
424
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
425
مقايسه ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي خمشي جداسازي شده به همراه جداگر TCFP تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور
426
مقايسه ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
427
مقايسه ارزيابي بروش كلاسيك و زمين آمار و ارائه طرح پيشنهادي ارزيابي كانسارهاي طلا
428
مقايسه ارزيابي زيردست پارچه‌هاي فاستوني ايران به دو روش كمي و كيفي
429
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر، جنسن
430
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر،جنسن
431
مقايسه ارضاي نيازهاي اساسي در نوجوانان پسر بزهكار و غير بزهكار در شهرستان گرگان در سال ( 87 - 86 )
432
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
433
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
434
مقايسه ارقام مختلف زيتون در شرايط اصفهان به منظور كاربري در فضاي سبز
435
مقايسه اركستراسيون راول و توشمالف از اثر تابلوهاي يك نمايشگاه موسورگسكي
436
مقايسه ازدواج سنتي ومدرن در شهرستان رامسر.
437
مقايسه ازمندي و قناعت در حديقه سنايي و مثنوي مولوي
438
مقايسه اساتيد زبان انگليسي دانشگاه پيام نور استان تهران و ديگر دانشگاهها درزمينه ارتقا توانايي حرفه اي خود
439
مقايسه اسانس موجود در گياه آنغوزه در منطقه بستك و احمدي هرمزگان
440
مقايسه استانداردهاي مورد استفاده در ارزيابي ميكروآخالهاي غيرفلزي در فولادهاي مورد مصرف در صنايع هوايي
441
مقايسه استاندارهاي اتصال كوتاه IEC, VDE, IEEE, ANSI با استفاده از نرم افزار DIGSILENT
442
مقايسه استثناگرايي ايراني و استثناگرايي آمريكايي و تاثير آن بر روابط دو كشور
443
مقايسه استحكام اتصال برش يك نوع كامپوزيت شيميايي به عاج آماده شده توسط سه نوع سيستم باندينگ ساده شده دوال كيور
444
مقايسه استحكام اتصال برشي در روكش هاي فلز سراميك و تمام سراميك با كور زير كونيا
445
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسي به پرسلن توسط ليزر Er:YAG و روش اچينگ با اسيد هيدروفلوريك
446
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسيبه زيركونيوم توسط اچينگ با ليزر Er:YAG اسيد هيدروفلوريك و سند بلاست
447
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ريباند شده با چهار روش برداشت ادهزيو
448
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي فلزي ارتودنسي به سطح دندان با استفاده از دو نوع سمان رزيني مختلف( GC Ortho connect و Transbond XT ) به صورت آزمايشگاهي
449
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوان و كامپوزيت بيس متاكريلات
450
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوران و كامپوزيت بيس متاكريلات
451
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
452
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
453
مقايسه استحكام باند برشي رزينهاي گلاس آينومر مديفايد و كامپوزيتي در براكت هاي فلزي و سراميكي
454
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومر نوري Fuji II LC در عاج مولرهاي شيري
455
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومرنوري FUJI II LC در عاج مولرهاي شيري
456
مقايسه استحكام باند بين آلياژهاي T3 و 45 Formula با پرسلنهاي Ceramco3 و Noritake
457
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
458
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
459
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي
460
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستمهاي each-Self در عاج سطحي و عمقي
461
مقايسه استحكام شكست دندانهاي اندو شده و ترميم شده با سه نوع پست composite Reinforced Fiber مختلف , up build core شده با FRC كامپوزيت
462
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با دو سيستم مختلف پست كراون ريختگي (Richmond)و پست شفاف به همراه تاج بازسازي شده با كامپوزيت Nulitef
463
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با كانالهاي بيضي شكل با استفاده از سه روش مختلف پست و كور
464
مقايسه استحكام عرضي 3 گروه رزين گرما پخت , رزين هاي گرما پخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميلي متر و رزين هاي گرماپخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميليمتري آغشته شده به 4 meta باندينگ ايجنت
465
مقايسه استحكام فشاري سه نوعMTA
466
مقايسه استحكام كششي كامپوزيت رزين اپوكسي توسط پارچه هاي تاري-پودي، حلقوي و بي بافت تهيه شده از نانوالياف پلي آميد/CNT
467
مقايسه استخوان شناسي جمعيت هاي سيچليد ايراني (.Iranocichla spp)
468
مقايسه استراتژي¬هاي تامين مالي در بانك¬هاي خصوصي و دولتي در ايران
469
مقايسه استراتژيهاي آميخته ترويج در برند هاي نايك ، آديداس و پوما
470
مقايسه استراتژيهاي به كار رفته توسط زبان آموزان سيستم آموزشي از راه دور جهت تكميل كلمات ناقص درC تست وX تست و بررسي نتايج به دست آمده از عملكرد شركت كنندگان در تست ها
471
مقايسه استراتژيهاي شنيداري ميان دانشجويان كارشناسي مترجمي زبان انگليسي در دو گروه با بازدهي موثر و غير موثر دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب
472
مقايسه استرس ادراك شده ، اهمال كاري و منبع كنترل در زنان شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع ابتدايي شهرستان گلوگاه
473
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
474
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
475
مقايسه استرس اكسيداتيوو آنزيمهاي آنتي اكسيدان گلوتاتيون پراكسيدازوسوپراكسيدديسموتاز درافراد مبتلا به كاتاراكت پيري با افراد نرمال.
476
مقايسه استرس برشي موضعي سپتوم پين بطني(Regional shear strain) دربيماران مبتلا به CAD با كسر جهشي نرمال با گروه كنترل در مراجعه كنندگان به بيمارستان حشمت
477
مقايسه استرس دربين جوانان مجرد ومتاهل شهر قاين
478
مقايسه استرس شغلي بين كاركنان توليدي و كاركنان اداري كارخانه بهپاك
479
مقايسه استرس شغلي در بين كاركنان پلار اصفهان در سال 1386
480
مقايسه استرس شغلي ورضايت شغلي در بين مديران مرد وزن مدارس راهنمايي ومتوسطه شهرستان تنكابن.
481
مقايسه استرس و اضطراب و افسردگي دانشجويان مجرد و متاهل دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز در سال 1390-1389
482
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
483
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
484
مقايسه استرس والدي گري در مادران دانش آموزان استثنايي وعادي در مدارس ابتدايي شهرستان قدس
485
مقايسه استرس وكنترل عواطف دربين دانشجويان دخترمجرد و متاهل 18-22 ساله دانشگاه پيام نور قاين
486
مقايسه استرين بطن چپ﴿طولي، شعاعي ومحيطي﴾ قبل وبعدازتعبيع ي پيس ميكر دو حفره اي سپتال دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
487
مقايسه استعاره هاي مفهومي در فارسي نوشتاري روزمره و شعر معاصر
488
مقايسه استعداد رياضي دانش آموزان دختر و پسر كلاس اول ابتدايي شهر سه قلعه و رابطه آن با بهره هوشي
489
مقايسه استعداد كلامي دختران و پسران پيش دبستاني.
490
مقايسه استفاده از سفازولين تك دوزي وسه دوزي در پيشگيري ازبروز عفونتهاي بعداز سزارين
491
مقايسه استفاده از سه نوع مختلف نشانه ها: شفاف سازي متن، قالبهاي معنايي و زنجيره معنايي، در ابهامزدايي افعال چند معنايي
492
مقايسه استفاده از يك دست و دو دست و تاثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي
493
مقايسه استقامت قلبي عروقي دانش آموزان دختر در وضعيت هاي اقتصادي-اجتماعي مختلف
494
مقايسه اسفنديار و آشيل از نظر آسيب ناپذيري
495
مقايسه اسكندرنامه منثور با اسكندرنامه نظامي
496
مقايسه اسكنر هاي داخل دهاني در سيستم هاي كدكم دنداني و ارائه هندسه يك پروتز دنداني با استفاده از ليزر
497
مقايسه اسلوب هاي تاريخ نگاري قرآن و تاريخ نگاري رايج در غرب
498
مقايسه اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي دختر نمونه و عادي شهرستان فردوس
499
مقايسه اشعار حكمي متنبي و فردوسي
500
مقايسه اشعار حكمي منسوب به امام علي (ع ) با حكمت هاي گلستان و بوستان سعدي
501
مقايسه اشعار قلندري در غزليات سنايي و عطار
502
مقايسه اصطلاحات عرفاني ومضامين مشترك در كشف المحجوب
503
مقايسه اصول نظري مشاوره در اسلام با اصول مشاوره علمي رايج
504
مقايسه اضطراب امتحان ، مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي سنتي پايه پنجم ابتدايي استان يزد
505
مقايسه اضطراب امتحان در بين دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه شهركرد
506
مقايسه اضطراب امتحان دربين دانش آموزان دختر وپسر راهنمايي دليجان
507
مقايسه اضطراب بيماران مبتلا به ديابت شيرين ، پركاري تيروئيد و افراد نرمال در شهر تهران
508
مقايسه اضطراب بين افراد معتاد و افراد سالم
509
مقايسه اضطراب بين دانش اموزان دختر داراي مادر
510
مقايسه اضطراب پرستاران زن متاهل و مجرد بيمارستانهاي شهرستان اهواز
511
مقايسه اضطراب جدايي كودكان پيش دبستاني مهد رفته با ساير كودكان.
512
مقايسه اضطراب د رزنان مبتلا به پركاري تيروئيد با زنان نرمال تهران سنين 20 تا 40 سال
513
مقايسه اضطراب دانش آموزان افغاني با ايراني
514
مقايسه اضطراب دانش آموزان مدارس دولتي و غير انتفاعي مقطع متوسطه شهر بهشهر سال تحصيلي 92-91
515
مقايسه اضطراب در بين زنان متاهل و طلاق گرفته درشهرسرايان
516
مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب اداري و كودكان عادي حدود سني 4الي 5 ساله در مهد كودك
517
مقايسه اضطراب ميان كارمندان دفتري و مهمانداران هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
518
مقايسه اضطراب و افسردگي معلمان مدارس استثنايي و عادي مقطع ابتدايي شهر قاين سال تحصيلي 91-92
519
مقايسه اظطراب در دانشجويان مجرد و متاهل زن دانشگاه پيام نور مركز اهواز
520
مقايسه اعتقادات مذهبي بين زنان مطلقه وغير مطلقه
521
مقايسه اعتياد اينترنتي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
522
مقايسه اعتياد به اينترنت در معلمان تربيت بدني وغير تربيت بدني شهرستان خاش
523
مقايسه افت تحصيلي با ناتواني هاي خواندن و نوشتن در كودكان دبستاني
524
مقايسه افراد با نگرش مذهبي بالا و پايين از لحاظ امادگي اعتياد و سازگاري در نوجوانان مقطع متوسطه شهر كرج
525
مقايسه افزودن قبل از عمل سلكوكسيب به پاراستامول وريدي حين عمل ،با تجويز پاراستامول حين عمل به تنهايي بر درد بعد از عمل لاپاروسكوپي ژنيكولوژيك
526
مقايسه افسردگي بين دانش آموزان دبيرستاني مهاجر از روستا و شهري در شهرستان بهشهر
527
مقايسه افسردگي بين زنان شاغل وغيرشاغل بين سنين20 تا50سال
528
مقايسه افسردگي بين زنان مجرد 30 سال به بالا با زنان متاهل
529
مقايسه افسردگي دانش آموزاني كه مورد تنبيه قرار مي گيرند با آنهايي كه مورد تنبيه قرار نمي گيرند
530
مقايسه افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور زاهدان
531
مقايسه افسردگي در بين زنان خانه دار و شاغل
532
مقايسه افسردگي در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان با دانش آموزان پايه هاي بالاتر و پائين تر
533
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد و غير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
534
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد و غير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
535
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد وغير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
536
مقايسه افسردگي دربين زنان خانه دار و شاغل
537
مقايسه افسردگي درزنان شاغل وخانه دار شهرستان كلاردشت
538
مقايسه افسردگي زنان شاغل وخانه دار شهرستان محلات
539
مقايسه افسردگي زنان شاغل وغير شاغل
540
مقايسه افسردگي زنان شاغل وغير شاغل
541
مقايسه افسردگي سالمنداني كه به پارك و مسجد ميروند
542
مقايسه افسردگي فرزندان شاهد و غير شاهد مقطع متوسطه شهرستان طبس و حومه
543
مقايسه افسردگي و اميد به زندگي در سالمندان شاغل و غير شاغل شهرستان كاشمر
544
مقايسه افق زماني، اسناد علي و اميد به زندگي در بين زنان و مردان معلم ابتدايي شهر بوكان
545
مقايسه افق زماني، اسنادهاي علي و اميد به زندگي در بين زنان و مردان معلم ابتدايي شهر بوكان
546
مقايسه افكار خودكار، احسا كهتري و بهزيستي شخصي در معتادان تزريقي درحال ترك با متادون HIV+ مبتلا به هپاتيت C و گواه مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره بيماريهاي رفتاري و ترك اعتياد شهرستان يزد
547
مقايسه اقتصادي انرژي خودروي برقي با خودروهاي بنزيني (پيش بيني سريهاي زماني )
548
مقايسه اقتصادي روش هاي متفاوت تغليظ آبميوه (تبخير كننده وغشاء)
549
مقايسه اقتصادي ساختمان هاي فولادي چند طبقه با به كارگيري دو روش طراحي حدي و تنش مجاز
550
مقايسه اقتصادي سيستم هاي تبريدي تراكمي و جذبي
551
مقايسه اقتصادي سيستم هاي سازه اي مناسب براي ساختمان‌هاي مسكوني
552
مقايسه اقتصادي عايقهاي حرارتي در يك واحد مسكوني و تست يك نمونه تجارتي
553
مقايسه اقتصادي قابهاي خمشي بتن آرمه با شكل پذيريهيا مختلف
554
مقايسه اقتصادي گاز و انتقال برق ﴿بررسي موردي كنگان و عسلويه﴾
555
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري با واحدهاي انفرادي گاو شيري 20 راسي شهرستان فريمان
556
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري با واحدهاي انفرادي گاو شيري 20 راسي شهرستان فريمان
557
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري باواحدهاي انفرادي گاوشيري 02 راسي شهرستان فريمان
558
مقايسه اقتصادي و فني پايداري گودها با مسلح سازي خاكها به روش ميخ كوبي و مهارگذاري مطالعه موردي
559
مقايسه اقليمي و فرهنگي و نقوش گليم هاي استان گيلان و كرمان
560
مقايسه اكسترنال فيكساتور با ميله هاي داخل كانالي قابل انعطاف در درمان شكستگي هاي باز گريد III استخوان هاي بلند اندام تحتاني كودكان
561
مقايسه اكسزيون ساده با كورتاژ و پانچ پايه عروقي در درمان گرانولوم پيوژنيك
562
مقايسه اكسي‌توسين همراه پلاسبو و اكسي‌توسين همراه پروپرانولول بر موفقيت تحريك زايمان در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) رشت در سال 1388
563
مقايسه اكسيداسيون چربي و اكسيژن مصرفي طي يك جلسه فعاليت هوازي زير بيشينه در زنان شاغل ميانسال چاق، اضافه وزن و نرمال
564
مقايسه الكتروميوگرافي عضلات ثبات دهنده مركزي در افراد با و بدون كمر درد در 4 نوع حركت
565
مقايسه الكل و شير مادر و تميز و خشك نگه داشتن بند ناف در مراقبت از بندناف نوزادان ترم و به ظاهر سالم متولد شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
566
مقايسه الكل و شير مادر و تميز و خشك نگه داشتن بند ناف در مراقبت از بندناف نوزادان ترم و به ظاهر سالم متولد شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
567
مقايسه الگوريتمهاي كنترلي بلادرنگ پياده سازي شده روي سيستم عامل بلادرنگ و dsp
568
مقايسه الگوهاي ارتباطي خانواده ، سخت رويي وتعهدسازماني درمعلمان بامنبع كنترل دروني وبيروني
569
مقايسه الگوهاي پاسخ در دو گروه كودكان واجد پدر وفاقد پدر در تست ترسيم خانواده درشهرگرگان
570
مقايسه الگوهاي خانواده گارچ در برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطي _ مورد مطالعه: شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
571
مقايسه الگوي تغذيه در بيماران با سكته قلبي حاد و افراد سالم مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني قلب دكتر حشمت رشت سال 1397-1396
572
مقايسه الگوي توزيع و مشخصه هاي كمي و كيفي فضاي سبز مشهد در دو منطقه بافت قديم و جديد شهر
573
مقايسه الگوي جريان در اثر بيضوي شدن لوله هاي انعطاف پذير مدور تحت اثر بارگذاري خارجي
574
مقايسه الگوي جريان طبيعي در كلكتورهاي خورشيدي با صفحه جاذب تخت و موج دار به كمك نرم افزار Fluent
575
مقايسه الگوي رنگدانه اي در چند رقم گونه انار
576
مقايسه الگوي فعاليت عضلات اصلي درگير در شوت سه گام هندبال بين نوجوانان و بزرگسالان
577
مقايسه الگوي فعاليت عضله تحت خاري در بيماران مبتلا به سندرم گيرافتادگي شانه و افراد سالم
578
مقايسه الگوي فعاليت فيزيكي ،خواب،توزيع وچربي ونمايه تغذيه سالم در افراد داراي اضافه وزن وچاق مبتلا وغير مبتلا به سندرم متابوليك
579
مقايسه امت وسط از نظر قرآن و روايات با مفهوم جامعه آرماني در انديشه سياسي غرب(افلاطون)
580
مقايسه امكانات جاوا و ++C و نوشتن يك برنامه ريزي به زبان جاوا
581
مقايسه اميد به زندگي در بين والدين داراي فرزند سالم و والدين داراي فرزند عقب مانده ذهني
582
مقايسه اميد به زندگي در فرزندان يتيم و غير يتيم پايه متوسطه شهرستان گرگان (سال 1388)
583
مقايسه اميدواري با خود متمايز سازي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
584
مقايسه انتخاب روش هاي هيدروگراف واحد در مدل بارش رواناب HEC-HMS
585
مقايسه انتقادي حافظ نامه بهاء الدين خرمشاهي با ديگر شرح هاي معاصر ديوان حافظ
586
مقايسه انتقادي ديدگاه تربيتي جان ديويي و امام فخر رازي
587
مقايسه انتقادي ديدگاه‌هاي فلسفي ولفگنگ اسميت در كتاب «معماي كوانتوم» با ديدگاه فلسفي صدرا
588
مقايسه انتقال دوسويه از دست برتر به غير برتر در كودكان، بزرگسالان و سالمندان
589
مقايسه انتقال سيگنال MRI از طريق كابل COAX با انتقال سيگنال MRI با فيبر نوري
590
مقايسه انتقال يادگيري نيمكره اي در دانش آموزان عادي و با دانش آموزان اختلال يادگيري
591
مقايسه انحناهاي ستون فقرات دوچرخه سواران حرفه اي، آماتور و افراد غير ورزشكار
592
مقايسه اندازه تومور كليه در پاتولوژي با سونوگرافي و scan CT در بيماران تحت عمل نفركتومي مراجعه كننده به بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت
593
مقايسه اندازه گيري تاب با استفاده از ميكروسكوپ و روشهاي معمول
594
مقايسه اندازه گيري ضخامت مركزي قرنيه با Scheimpflug و پاكي متري اولتراسوند
595
مقايسه اندازه گيري هاي ارتودنسي بر روي كست هاي گچي ومدلهاي ديجيتال با استفاده از نرم افزار Maestro3D ortho studio
596
مقايسه اندازهگيري تزايد ژنهاي ER ، PR ، HER-2/neu و CK 5/6 با دو روش ايمنوهيستوشيمي و Real-Time PCR و بررسي رابطه اين ژنها با انديس اشكال ميتوزي، Ki-67 و درجه توموري در مقاطع بافتي سرطان پستان سگ
597
مقايسه اندكس شكاف اينتركونديلار در موارد با و بدون پارگي ليگامان صليبي قدامي زانو
598
مقايسه انديشه سياسي ابو حامد محمد غزالي و خواجه نظام الملك طوسي : بر اساس الگوي اسپريگنز
599
مقايسه انديشه سياسي علي شريعتي و عبدالكريم سروش : بر اساس الگوي توماس اسپريگنز
600
مقايسه انديشه هاي تعليمي و تربيتي سعدي با شاعران دوره ساماني
601
مقايسه انشاي فارسي و انشاي انگليسي در ميان دانشجويان زبان انگليسي
602
مقايسه انفوزيون آب مقطر با نرمال سالين بداخل وازديستال روي حصول آزوسپرمي بعد از وازكتومي
603
مقايسه انگيره هاي تحليلي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه علي آباد كتول
604
مقايسه انگيزش از ديدگاه قرآن و روانشناسي
605
مقايسه انگيزش پيشرفت كاركنان شاغل به تحصيل با كاركنان غير شاغل به تحصيل در دانشگاه پيام نور
606
مقايسه انگيزه تحصيلي دانشجويان دخترمجرد ومتاهل
607
مقايسه انگيزه مشاركت زنان و مردان به ورزش همگاني
608
مقايسه انگيزه و پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان طرح فراگير با پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري مقطع كارشناسي در دانشگاه هپيام نور در مركز ساري
609
مقايسه انگيزه ي يادگيري زبانهاي خارجي (انگليسي و عربي ) بين دانش آموزان دو زبانه دبيرستانهاي شهر خوي
610
مقايسه انواع بهينه سازهاي فراكاوشي در تشخيص محل و شدت خرابي سازه ها
611
مقايسه انواع ترميم هاي مشخص شده در برنامه آموزشي درسي با انواع ترميم هاي انجام شده توسط دانشجويان در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
612
مقايسه انواع حسگرهاي زيستي براي تشخيص زود هنگام بيماري هاي عصبي شامل ام اس، پاركينسون و آلزايمر
613
مقايسه انواع دال خط هاي اجرا شده در ايران
614
مقايسه انواع روش هاي پتروفيزيكي جهت محاسبه مقدار كربن آلي سازند پابده در ميادين اهواز، رامشير و رگ سفيد
615
مقايسه انواع ضرايب همبستگي با توجه به توان آزمون و احتمال خطاي نوع اول
616
مقايسه انواع موتورهاي احتراق داخلي با موتورهاي چهارزمانه متداول
617
مقايسه انواع ميكسرها وديفيوزهاي مورد استفاده در تصفيه خانه صنعتي
618
مقايسه انواع نانوذرات هيدروكسي آپاتيت عامل دار شده در انتقال اليگونوكلئوتيدژن E6 ويروس HPV بداخل سلولهاي سرطاني دهانه رهم
619
مقايسه اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و فارابي
620
مقايسه اهمال كاري و عزت نفس دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور و آزاد اسلامي واحد اهوازي در سال تحصيلي90-89
621
مقايسه اوراسل .اسكول سرور
622
مقايسه اولتراسونوگرافي ترانس واژينال با بيوپسي اندومتر جهت ارزيابي ضايعات اندومتر در زنان پره منوپوز با خونريزي غير طبيعي رحمي مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان الزهراء(س ) رشت
623
مقايسه اي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري، كيفيت زندگي درماني و ماساژ درماني بر شدت درد، كيفيت درد، افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به درد مزمن عضلاني - اسكلتي
624
مقايسه اي ارقام ، سازگاري و برآورد برخي از پارامترهاي ژنتيكي در طالبي
625
مقايسه اي از دو روش طراحي شبكه و كاربرد آن در يك شبكه واقعي حمل و نقل
626
مقايسه اي از كارائي چند روش طراحي شبكه برون شهري در شبكه هاي با اندازه واقعي
627
مقايسه اي بين ارزشهاي نسل قديم ونسل جديد وبررسي شكاف درارزشها.
628
مقايسه ايزوترم هاي جذب فسفر در خاك هاي آهكي و رابطه آن ها با خصوصيات خاك (مطالعه موردي : محمد آباد يزد)
629
مقايسه ايمونو بيوشيميايي توليد نايتريك اكسايد يا واسطه هاي نيتروژن فعال )RNI( در موشهاي حساس BALB/c و مقاوم C75BL/6 آلوده به ليشمانيا ماژور
630
مقايسه بار بحراني صفحات تقويت شده و تقويت نشده تحت بار فشاري درون صفحه اي
631
مقايسه باز دوستي سطوح مختلف يك نانو ذره كروي طلا در جذب بازهاي آدنين و سيتوزين
632
مقايسه بازده پرتقوي هاي سهام مبتني بر استراتژي هاي ارزش افزوده اقتصادي، نسبت سود به قيمت و ارزش دفتري به ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
633
مقايسه بازده ترموديناميكي پيل سوختي و ماشين گرمايي
634
مقايسه بازده لامپهاي روشنايي معمولي از سازندگان مختلف و ميزان تاثير گذشت زمان بر بازده لامپها
635
مقايسه باززايي مستقيم و غيرمستقيم بنفشه‌هاي مينياتور و استاندارد و آويز در شرايط آزمايشگاهي
636
مقايسه بالانس اكسيدان-آنتي اكسيدان در سرم خون بندناف نوزادان با مشكل آغشته بودن مايع آمنيوتيك به مكونيوم با گروه كنترل
637
مقايسه بالانس اكسيدانت - آنتي اكسيدانت بين افراد داراي سندرم متابوليك و افراد فاقد آن , the oxidan and antioxidant balance compare in thoes people with metabolic syndrome those without it
638
مقايسه بالانس اكسيدانت-آنت اكسيدانت بين افراد داراي سندروم متابوليك وافراد فاقد آن
639
‏مقايسه باليني كاربرد تخصصي چهار نوع مسواك دستي رايج در ايران در حذف پلاك ميكروبي سطوح دندان
640
مقايسه باليني كاربرد تخصصي دو نوع جديد مسواك دستي و برقي موجود در ايران‏ در حذف پلاك ميكروبي سطوح دندان ها
641
مقايسه باورهاي ارتباطي و باورهاي غير منطقي زنان مطلقه و زنان عادي
642
مقايسه باورهاي فراشناختي، اضطراب اجتماعي و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در افراد مبتلا به اختلال بدشكلي بدن و گروه غير مبتلا
643
مقايسه باورهاي مذهبي والدين بر اساس شيوه هاي فرزند پروري.
644
مقايسه باورهاي منطقي مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني و مادران داراي فرزند عادي
645
مقايسه بحران هويت در دختران (18-14) سال جوامع شهري و روستايي شهرستان گرگان در سال (87-86)
646
مقايسه برآورد Vo2 max از طريق روش هاي آزمايشگاهي ميداني و بدون تمرين ( پرسشنامه اي)
647
مقايسه برآورد اي بيز و برآورد بيز
648
مقايسه برآورد بارندگي حداكثرماهانه ي برخي از ايستگاه هاي باران سنجي منطقه ي اصفهان با استفاده از روش بر آورد حداكثر درست نمايي و گشتاورهاي خطي
649
مقايسه برآورد بيزي و انقباضي پارامتر مقياس توزيع نمايي دو پارامتري
650
مقايسه برآورد گر انقباضي ،بيزي ودرستمايي ماكزيمم براي پارامتر مقياس توزيع نمايي تحت تابع زيان نامتقارن
651
مقايسه برآوردگرهاي استفاده شده در طرح نمونه گيري خوشه اي سازوار
652
مقايسه برآوردگرهاي انقباضي و چندكي در توزيع هاي با پارامتر مكان
653
مقايسه برآوردگرهاي پارامتر توزيعنمايي تعميم يافته بتا
654
مقايسه برآوردهاي پارامتر هاي حالت در توزيع گاما
655
مقايسه برجسته سازي دراشعار گلچين گيلاني وپرويز ناتل خانلري
656
مقايسه برخي از پيامدهاي حاملگي هاي دوقلويي با توجه به تفاوت وزن تولد ميان دو نوزاد در بيمارستانهاي الزهرا(س ) و و رسول اكرم (ص ) رشت از سال 1376 تا پايان شهريور 1384
657
مقايسه برخي از خواص نخ هاي يك لا، دولاي معمولي و دولاي تهيه شده از دو رينگ مجاور هم (Rove - Double) و پارچه هاي حاصل از آنها
658
مقايسه برخي از روشهاي حل دستگاههاي معادلات خطي بازه اي
659
مقايسه برخي از معبارهاي سفالومتري در دو گروه از بيماران با انسداد خلفي و انسداد قدامي بيني در گروه سني 7 تا 15 سال .
660
مقايسه برخي تكنيك هاي اجرايي كمانچه و تار در جملات موسيقي دستگاهي
661
مقايسه برخي جدايه هاي ويروس موزاييك ايراني ذرت با استفاده از توالي يابي ژن كد كننده نوكلئوكپسيد پروتئين
662
مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي نخ تكسچره PET با نخ آميزه PRT/PBT
663
مقايسه برخي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از نخ مخلوط پنبه-پلي استر، نخ پنبه خالص داخلي و نخ مخلوط پنبه-اكرليك خارجي
664
مقايسه برخي زبان هاي شبيه سازي
665
مقايسه برخي شاخص هاي دفاع آنتي اكسيداني و ايمني در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) معمولي و طلايي در مراحل آغازين نمو
666
مقايسه برخي عناصر كمياب در خون نوزادان قبل و بعد از تعويض خون به روش فعالسازي نوتروني , Comparison of some of micronutrients concentrion befor and after blood exchange transfusion in nowhorns hy neutron activation analysis
667
مقايسه برخي موانع مشاركت جوانان و سالمندان شهرستان شهرضا در فعاليت هاي ورزشي تفريحي
668
مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهر اصفهان با سطوح فعاليت بدني مختلف
669
مقايسه برخي ويژگيهاي روانشناختي دانشجويان ورزشكار آسيب ديده و غير آسيب ديده
670
مقايسه برداشت مديران و دبيران مقطع متوسطه شهرستان قروه از عوامل عملكردي و فرآيندي (رفتار شغلي - رفتاراخلاقي ) مذكور در فرم ارزشيابي دبيران آموزش و پرورش
671
مقايسه بررسي اپيدميولوژيكي تي نه آورسي كولر در شهر اصفهان و كازرون
672
مقايسه بررسي جانبي شدن در كودكان ناتوان
673
مقايسه بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي ناستوني خام و تكميل شده
674
مقايسه بررسي مشاركت و عدم مشاركت والدين در امور تحصيلي فرزندان و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
675
مقايسه بررسي ميزان اعتياد بين كاربران معتاد به اينترنت وكاربران عادي
676
مقايسه بررسي و سنجش كيفيت خدمات ارائه شده و شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي شهر كرمان
677
مقايسه برنامه آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي با برنامه آموزش شادي فوردايس بر استرس
678
مقايسه برنامه جديد دروس دندانپزشكي اطفال با برنامه درسي قديم از ديدگاه هيات علمي بخش اطفال همه دانشگاه هاي كشور
679
مقايسه برنامه ريزي آموزشي و درسي دبيرستانهاي دولتي و غيرانتفاعي پسرانه شهر تهران و تاثير آنها بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته علوم تجربي در سال تحصيلي 85-1384
680
مقايسه برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمين تربيت بدني با كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس استاندارد ايزو 10015
681
مقايسه برهمكنش هاي بين مولكولي در ديمرهاي H2N-NW(W-O,S,Se
682
مقايسه برون گرايي و وظيفه شناسي (با وجدان بودن ) پرستاران زن و مرد
683
مقايسه برون‌داد بارش مدل‌هاي MPAS-A و WRF (مورد مطالعه: بارش‌هاي فصل سرد در ايران)
684
مقايسه بزرگنمائي شتاب زلزله در ساختگاه دره فيروزان به روش يك بعدي و سه بعدي
685
مقايسه بعضي از خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با ميكرو و نانو الياف PAN
686
مقايسه بكارگيري شاتكريت خشك و تر در زمين هاي نرم و سست و مشخص كردن ميزان كارايي هركدام
687
مقايسه بلوغ اجتماعي دختران نابينا وعادي متوسطه
688
مقايسه بلوغ اجتماعي فرزندان ناخواسته بافرزندان عادي اراك
689
مقايسه بلوغ عاطفي بين دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
690
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وپهلواني در سام نامه وگل و نوروز
691
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وپهلواني درسام نامه وگل ونوروز
692
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وحماسي درشاهنامه وافسانه هاي مازندران1
693
مقايسه بن مايه هاي عرفاني در مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس
694
مقايسه به كار گيري سيستم گرمايش قرنيزي و رادياتوري در يك ساختمان نمونه
695
مقايسه بهبود علائم بيماران مبتلا به سينوزيت تحت حاد قبل و بعد از شستشوي سينوس در بيمارستان توتونكاران رشت
696
مقايسه بهبود علائم و عوارض بعد از جراحي به روش ميوتومي با طول برش بلند و ميوتومي با طول برش كوتاه در بيماران مبتلا به آشالازي در مراكز رازي و آرياي شهرستان رشت در طي سالهاي1387- 1375
697
مقايسه بهبود لوله زخم بعد از جراحي مولر سوم منديل در دونوع تكنيك بخيه C of Figure و Closed Anchor Suture
698
مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه پيام نور مسجد سليمان
699
مقايسه بهداشت رواني زوج هاي ازدواج دانشجويي وزوج هاي عادي در استان چهارمحال وبختياري
700
مقايسه بهداشت رواني معلمان ابتدايي وراهنمايي ناحيه پنج مشهد
701
مقايسه بهداشت رواني معلمين زن ومرد دوره ابتدايي ناحيه چهار مشهد
702
مقايسه بهداشت رواني وكارايي خانواده بين خانواده هاي معتادان شركت كننده وغيرشركت كننده در جلسات گروه هاي خودياري نارانان
703
مقايسه بهره حافظه افراد با تيپ شخصيتي صبحي و عصري پس از يك دوره تمرينات هوازي در صبح و عصر
704
مقايسه بهره هوشي ، انگيزه پيشرفت تحصيلي و پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشجويان دانشگاه فردوسي ، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور مشهد
705
مقايسه بهره وري نظام آموزشي در دبيرستان هاي عادي ، نمونه مردمي و غير انتفاعي
706
مقايسه بهره ي اجتماعي ميان كودكان عادي كودكان ناشنواي منطقه 9 و 10 تهران درسال 1393
707
مقايسه بهزيستي روان شناختي و تاب آوري مادران كودكان كم توان ذهني و عادي
708
مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضايت مندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور
709
مقايسه بهزيستي رواني، تاب آوري، هوش هيجاني و انعطاف پذيري شناختي در دانشجويان دانشگاه رازي با دانشجويان دانشگاه بابل عراق
710
مقايسه بهينه سازي بوسيله سه الگوريتم تكاملي براي آرايه فازي
711
مقايسه بهينه سازي تميز كاري چاه هاي جهت دار وزاويه بالا بااستفاده از الگوريتم ژنيتيك و خروجي نرم افزار هاي شبيه ساز.
712
مقايسه بيان ژن اولين گيرنده الكترون مسير پايين رونده در زنجيره انتقال الكتروني باكتري ... تحت شرايط موتانت و حضور كانسنگ اورانيوم
713
مقايسه بيان ژنArc در هيپوكمپ رات پس از يادگيري فضايي در ماز 8 بازويي و 12 بازويي
714
مقايسه بيان موقت پروتئين فلورسنت سبز (GFP) در گياه تنباكو با استفاده از وكتورهاي CrTMV-GFP و pCambia1304
715
مقايسه بيان موقت پروتئين فلورينت سبز در گياه تنباكو بااستفاده از وكتورهاي ...
716
مقايسه بيان مولكول ... در سلول هاي بدخيم لوسمي هاي حاد ميلوئيدي و لنفوئيدي با گلبولهاي سفيد بنيادي هماتوپئيك نرمال
717
مقايسه بيان مولكول اف اي تي 1 در سلول هاي بخيم لوسمي هاي حاد ميلوئيدي با گلبول هاي سفيد بنيادي هماتوپئتيك نرمال به روش پي سي آر
718
مقايسه بيلي روبين اندازه گيري شده از طريق بيلي روبينومتر و قضاوت باليني بابيلي روبين سرم در نوزادان زرد
719
مقايسه بيلي روبين اندازه گيري شده از طريق بيلي روبينومتر و قضاوت باليني بابيلي روبين سرم در نوزادان زرد
720
مقايسه بيماريهاي دهان و دندان در بيماران روانپريش بستري با افراد سالم در استان يزد
721
مقايسه بين Implants Norplant ,A 380-TCU IUD از نظر عملكرد باليني ، قابليت پيشگيري از بارداري، برگشت پذيري و پذيرش ، به مدت 5 سال از فروردين 1373و1373 تا اسفند 1377و1378 در بيمارستان حضرت زينب (س )
722
مقايسه بين آزمون عملي وكسلر وآزمون بندر گشتالت در كودكان ناتوان يادگيري
723
مقايسه بين پتيدين و آمينوفيلين در تسكين بيماران رنال كوليك
724
مقايسه بين پتيدين و آمينوفيلين در تسكين بيماران رنال كوليك
725
مقايسه بين پروتئين هاي ماتريكس خارج سلولي سياهرگ پشت پا و سرخرگ ها
726
مقايسه بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مادران شاغل و غيرشاغل در مقطع دوم ابتدايي شهرستان اهواز
727
مقايسه بين تكنولوژي هاي انتقال
728
مقايسه بين خدمات بانكداري الكترونيكي بين بانكهاي جديد تاسيس و با سابقه و تاثير آن در بازاريابي آنها پست بانك و تجارت
729
مقايسه بين خود كار آمدي اجتماعي وعزت نفس در دانش آموزان دختر وپسر متوسطه شهرستان رامسر.
730
مقايسه بين خودشناسي، سلامت عمومي واضطراب در دانشجويان دختر وپسر.
731
مقايسه بين خودكشي ومعنايابي زندگي
732
مقايسه بين دوروش المان محمدود، مدل "ساب پارامتر يك " و مدل "ايزوپارامتريك " براي پيوسته هاي نازك حاصل از دوران (شل ) تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي متقارن
733
مقايسه بين روش هاي ريكاوري فعال و فوم رولر بر شاخصهاي فيزيولوژيكي و عملكردي فوتباليستهاي جوان بعد از بازي فوتبال
734
مقايسه بين سبك دلبستگي و رضايت زناشويي و كيفيت زندگي در بين زنان شاغل و غير شاغل شهرستان بهشهر
735
مقايسه بين سلامت روان سالمندان با جوانان شهرستان بهشهر در سال 1388
736
مقايسه بين شيعه اعتقادي (ولايتي ) و شيعه سياسي در قرن اول و دوم هجري , contrastive study between political shi " ahandregional shi "ah )velayati,in the firs and second centuriesof hejria) A.H(
737
مقايسه بين طراحي شبكه جمعآوري آب باران به روش منطقي و روش جريان غيرماندگار (حل معادلات سنت ونانت )
738
مقايسه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غير شاغل در مقطع سوم راهنمايي دختران شهر نيشابور
739
مقايسه بين عملكرد تركيبات سديوم و آمونيوم، براي ترسيب آهن سه ظرفيتي طيِ فرآيند ژاروسيت
740
مقايسه بين معيارهاي مبتني بر ارزش و معيارهاي سنتي حسابداري در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
741
مقايسه بين ميزان اضطراب آشكار و پنهان و عزت نفس دانش آموزان دختر ممتاز و عادي پايه اول سوم مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
742
مقايسه بين نتايج بازسازي منحني هاي انعكاسي با بكارگيري اجزاي اصلي و استفاده از اوليه هاي اصلاح شده برنز
743
مقايسه بين نظام آموزشي انگلستان و ژاپن
744
مقايسه بين هليكوباكترپيلوري و اشرشياكلي در فعال سازي نوتروفيل ها و القاء آپوپتوزيس در لنفوسيتها
745
مقايسه بين‌ نسلي احساس امنيت اجتماعي در خانواده (مطالعه موردي : شهر يزد)
746
مقايسه بينايي قبل و بعد از عمل دربيماران مبتلا به كاتاراكت تروماتيك مراجعه كننده مركز چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان از سال 1379-1374
747
مقايسه بيومكانيكي پلاك گذاري و روش هاي نيل گذاري در درمان شكستگي هاي ناحيه ديستال استخوان تيبيا
748
مقايسه بيين سه روش جراحي لاپاروسكوپي برداشت جزئي لوب كبد در مدل حيواني سگ
749
مقايسه پاتولوژي روده بزرگ بيماران IBS با افراد نرمال و بيماران UC
750
مقايسه پاتولوژي روده بزرگ بيماران IBS با افراد نرمال و بيماران UC
751
مقايسه پارامترهاي QT interval در بيماران ديابتي تيپ 2 و غير ديابتي بعد از آنفاركتوس ميوكارد بدون ST-Elevation در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
752
مقايسه پارامترهاي اسپرم در نمونه هاي انزالي تهيه شده از دو روش مقاربت و استمناء
753
مقايسه پارامترهاي اسپرم در نمونه هاي انزالي تهيه شده از دو روش مقاربت و استمناء
754
مقايسه پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي بين دو مدل عمومي و مدل زمين آماري يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
755
مقايسه پارامترهاي پايداري در چغندر قند
756
مقايسه پارامترهاي تغيير شكل ايزوتوپ هاي پلاتين
757
مقايسه پارامترهاي تغيير شكل ايزوتوپ هاي پلاتين
758
مقايسه پارامترهاي ديناميكي منتخب پا به هنگام دويدن تحت الگوهاي مختلف بستن بند كفش در دوندگان نخبه
759
مقايسه پارامترهاي ديناميكي منتخب در سه نوع استارت دوي سرعت در دوندگان نيمه ماهر
760
مقايسه پارامترهاي رفتاري دو سيستم مقاوم قاب خمشي و ديوار برشي فولادي
761
مقايسه پارامترهاي سينتيكي و سينماتيكي اندام تحتاني در پرتاب هاي آزاد موفق و ناموفق بسكتبال
762
مقايسه پارامترهاي سينماتيكي منتخب در دو نوع تكنيك استارت شنا
763
مقايسه پارامترهاي مايع مني در زوجهاي نابارور مراجعه كننده به موسسه مهر بر اساس سيگاري و غير سيگاري بودن از ابتداي سال 1381 تا انتهاي سال 1388
764
مقايسه پارامترهاي مختلف پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (.Avena sativa L)
765
مقايسه پارامترهاي مختلف پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (Avena Sativa L)
766
مقايسه پارامترهاي موثر در حذف فلزات سنگين با روش هاي انعقاد شيميايي و انعقاد الكتريكي
767
مقايسه پارامترهاي هموديناميكي دو نوع بايپس سابكلاوين - كرونر و آئورت - كرونر در بيماران دياليزي با استفاده از مدل سازي المان هاي الكتريكي
768
مقايسه پارامترهاي هموديناميكي دو نوع بايپس سايكلاوين - كرونر و آئورت - كرونر در بيماران دياليزي با استفاده از مدل سازي المان‏هاي الكتريكي
769
مقايسه پارامتري و ناپارامتري برآوردهاي فاصله اي در برآورد تفاضل ميانگين دو جامعه چوله
770
مقايسه پارانويا دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور رامسر.
771
مقايسه پاسخ برخي شاخص هاي فشار اكسيداتيو و آسيب عضلاني به تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف با و بدون انسداد عروق
772
مقايسه پاسخ برخي هورمون هاي متابوليكي به تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف با و بدون محدوديت جريان خون
773
مقايسه پاسخ به درمان تزريق زير جلدي و داخل غلافي كورتيكواستروئيد با هدايت سونوگرافي در درمان انگشت ماشه اي
774
مقايسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، ليزر كم توان به همراه اولتراسوند، تزريق كورتيكواستروئيد با هدايت سونوگرافي خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله باي سپس در درمان تاندونيت باي سپس
775
مقايسه پاسخ به درمان در پلانتار فاسياتيس بر اساس دو روش تزريق كورتيكواستروئيد واستفاده از اولتراسوند در بيمارستان پورسينا رشت
776
مقايسه پاسخ به درمان در سندرم درد ميوفاسيال كمري به دو روش تزريق موضعي و استفاده از اولتراسوند در بيمارستان پورسيناي رشت
777
مقايسه پاسخ تعدادي از ارقام گندم متفاوت از لحاظ روي كارايي به تنش هاي شوري و كمبود روي
778
مقايسه پاسخ درماني (SVR) بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C با رژيم اينترفرون معمولي در مقابل PEG اينترفرون
779
مقايسه پاسخ درماني (SVR) بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C با رژيم اينترفرون معمولي در مقابل PEG اينترفرون
780
مقايسه پاسخ درماني تك دوز و دوز دوگانه متوتركسات براي درمان بارداري خارج از رحم در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا
781
مقايسه پاسخ هاي روش هاي پيشرفته تحليل پوش اور مودال در ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بتني با ديوار برشي
782
مقايسه پاسخ هاي فيزيولوژيكي حاد به يك جلسه تمرين كراس فيت در مردان تمرين كرده و غيرفعال
783
مقايسه پايبندي مذهبي ،جهت گيري مذهبي و سخت رويي در بين همسران شهدا و زنان سرپرست خانوار شهر تهران
784
مقايسه پايداري تونل هاي جاده اي دوقلو و دابل آرك، مطالعه موردي قطعه شماره يك آزادراه تهران - شمال
785
مقايسه پايداري روش هاي مختلف شبكه ي بولتزمن، در شبيه سازي جريان هاي سيال با اعداد رينولدز متفاوت
786
مقايسه پتانسيل روانگرايي خاك هاي ماسه اي بر مبناي آزمون هاي SPT و CPT و تعيين ارتباط ميان آنها
787
مقايسه پتانسيل عمل شبيه سازي شده توسط كانالهاي سديمي وابسته به ولتاژ سريع و هاجكين هاكسلي با پتانسيل عمل ثبت شده در بخش آغازين آكسون پستانداران توسط روشهاي شبيه سازي واقع گرايانه
788
مقايسه پديده افت نيرو بر رفتار كششي پوشش هاهي فشارنده در هندسه استوانه اي و مسطح
789
مقايسه پديده نوستالژي در آثار منوچهر آتشي و صادق چوبك
790
مقايسه پديده هاي طبيعي در آثار منثور ادبي -علمي فارسي تا قرن هفتم با فيزيك كلاسيك ( نور ، رنگ ، نجوم ، گرما و مغناطيس )
791
مقايسه پرازوسين با تركيب پرازوسين و فيناسترايد در رفع زود هنگام احتباس ادراري ناشي از هيپر پلازي خوشخيم پروستات
792
مقايسه پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني ناحيه 4و3 اهواز
793
مقايسه پرخاشگري در بين دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر
794
مقايسه پرخاشگري در بين دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر.
795
مقايسه پرخاشگري ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه جامع پيام نور
796
مقايسه پرخاشگري و فضايل و توانمندي هاي منش در دانش آموزان با پذيرش اجتماعي و گستره عاطفي بالا و پايين در مقطع دبيرستان شهر تهران
797
مقايسه پرخاشگري و فضايل و توانمندي هاي منش در دانش آموزان با پذيرش اجتماعي و گستره عاطفي بالا و پايين در مقطع دبيرستان شهر تهران
798
مقايسه پروتكلهاي مسير يابي OSPF و IS-IS و شبيه سازي آن ها در GNS3 و OPNET , دانشكده علو شبيه سازي آنها در GNS3 و OPNET
799
مقايسه پلاسميد و مطالعه آنزيمهاي پكتينازي ايزوله هاي Yersinia enterocolitica جدا شده از انسان و مرغ
800
مقايسه پلي پروپيلن تابش دهي شده با اشعه الكتروني با پلي پرپيلن خطي: شناسائي و ارزيابي زيست سازگاري
801
مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در افراد مبتلا به پرفشاري خون وافراد سالم
802
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران قلبي وافراد سالم
803
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران مبتلا به اسم وافراد سالم
804
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران مبتلا به اسم وافراد سالم
805
مقايسه پوشش هاي خوراكي ثعلب، كتيرا و آلژينات سديم به همراه پروتئين آب پنير براي توليد نان پروبيوتيك
806
مقايسه پويايي رشدهفتگي قابليت هاي سرعتي وقدرتي دختران عقب انده ذهني وسالم درمقطع ابتدايي
807
مقايسه پيامد nephrolithotomy percutaneous با جراحي باز در بيماران مبتلا به سنگ شاخ گوزني كليه بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال هاي 86 1384
808
مقايسه پيامد بارداري در زنان باردار پرخطر با FBS نرمال پس از انجام تست OGTT در دو گروه سه ماهه ي اول بارداري و گروه 24-28 هفته
809
مقايسه پيامد دو تكنيك جراحي فورامينوتومي+ فيكساسيون و فورامينوتومي+ فيكاسيون+ PLIFدر بيماران اسپونديلوليستزيس low grade در بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1391 تا 1393
810
مقايسه پيامد هاي تغذيه روده اي با سرعت پيشرفت سريع در مقابل سرعت پيشرفت آهسته در نوزادان نارس بيمارستان الزهراي رشت در سال
811
مقايسه پيامد هاي درمان سنگ حالب فوقاني بالاي يك سانتيمتر به روش جراحي باز لاپاراسكوپي و سنگ شكني از طريق حالب در بيماران بستري در بيمارستان رازي شهرستان رشت از خرداد 1387 تا شهريور1388
812
مقايسه پيامدهاي PCNL در دو روش Complete Supine و Prone PCNL دربيماران با سنگ هاي شاخ گوزني و متعدد كليه از نظر ميزان بدون سنگ شدن بعد از عمل/ميزان خونريزي بعد از عمل/ميزان كاهش هموگلوبين بعد از عمل/ميزان بروز تب بعد از عمل و مت زمان بستري در بيمارستان
813
مقايسه پيامدهاي استفاده يا عدم استفاده ازلوله قفسه سينه(chest tube) در بيماران با شكستگي دنده كانديد ونتيلاسيون مكانيكي درICU واتاق عمل بيمارستان پورسينا و آرياي رشت از مهر 1393 تا شهريور 1395
814
مقايسه پيامدهاي بد مامائي در مادران مبتلا به ديابت آشكار و ديابت حاملگي بستري شده در بيمارستان الزهراء رشت از تاريخ 1370الي 1381
815
مقايسه پيامدهاي جراحي در دو روش Oberlin و پيوند اعصاب بين دنده اي براي بازگرداني فلكسيون آرنج در بيماران با آسيب شبكه بازويي
816
مقايسه پيامدهاي خارج كردن سنگ كليه از راه پوست به روش ‏Complete Supine‎(CSPNL)‎‏ در بيماران ديابتي و غير ديابتي‏
817
مقايسه پيامدهاي خارج كردن سنگ كليه از طريق پوست (PNL) در وضعيت خوابيده به پشت (Supine Complete) با وضعيت استــاندارد يا خوابيده به شـكم (Prone) در بيمارستان رازي رشت در سال 86
818
مقايسه پيامدهاي درمانگري پردازش شناختي و طرحواره درماني بر متغيرهاي زيست شناختي و روانشناختي جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن
819
مقايسه پيامدهاي دو روش استفاده از پيچ ديناميك هيپ( DHS) و پلاك آناتوميك با پيچ هاي قفل شونده(LCP) در درمان شكستگي هاي اينترتروكانتريك فمور در بيمارستان پورسيناي رشت
820
مقايسه پيامدهاي عمل پيلوپلاستي به روش لاپراسكوپي با جراحي باز در مبتلايان به انسداد محل اتصال حالببه لگنچه در بيمارستان رازي شهرستان رشت از فروردين 1387 تا شهريور 1388
821
مقايسه پيامدهاي كوتاه مدت در تجويز آسپرين دوز بالا ودوز پايين بعد از مداخله كرونري جلدي اوليه
822
مقايسه پيامدهاي مادري و نوزادي در حاملگي هاي ناشي از درمان ناباروري(بوسيله القاي تخمك گذاري) با حاملگي هاي خودبخود در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)
823
مقايسه پيچيدگي برندسازي در ساكنان و گردشگران شهر تهران
824
مقايسه پيچيدگي برندسازي در ساكنان و گردشگران شهر تهران
825
مقايسه پيچيدگي عمل و پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست بين موقعيت هاي كاملا" خوابيده به پشت(سوپاين كامل) و نيمه خوابيده به پشت (سمي سوپاين) در بيماران بستري مبتلا به سنگ دستگاه ادراري فوقاني در بيمارستان رازي و گلسار رشت در سال هاي 93-91
826
مقايسه پيش‌بيني سري‏‌هاي زماني بر اساس شبكه‌هاي عصبي و مدل‌هاي ‎‎‎ARIMA‎
827
مقايسه پيش‌بيني قيمت نفت با استفاده از ابزارهاي شبيه سازي مونت‌كارلو، درخت دوجمله‌اي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
828
مقايسه پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان تحت پوشش كميته و عادي شهرستان بردسكن
829
مقايسه پيشرفت تحصيلي بين دختران و پسران پايه سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه چهار اهواز
830
مقايسه پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي ارشد فراگير با پذيرفته شدگان همان مقطع از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام نور
831
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بالاي شهر و پايين شهر پايه سوم دوره ابتدائي شهرستان بشرويه
832
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بالاي شهر و پايين شهر پايه سوم دوره ابتدايي شهرستان بشرويه
833
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر افسرده و غيرافسرده مدرسه راهنمايي روستاي زرنجان توابع شهرستان گلپايگان
834
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي شهرستان رامسر.
835
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي هيات امنايي با دانش آموزان پسر دبيرستانهاي هيات امنايي شهرستان رامسر
836
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس غيرانتفاعي با مدارس دولتي پايه دوم راهنمايي ناحيه سه اهواز
837
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه و تك زبانه دوره ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
838
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي راهنمائي عرب زبان و فارسي زبان شهرستان حميديه
839
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شركت كننده در فعاليتهاي ورزشي منظم گروهي و انفرادي مدارس دخترانه استان گلستان
840
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كاربر اينترنت با دانش آموزان غير كاربر اينترنت
841
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كم رو و دانش آموزان عادي شهرستان كاشمر
842
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي با مدارس دولتي پايه سوم راهنمايي شهرستان ايلام
843
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي دولتي شهرستان شيروان در نيم سال اول سال تحصيلي 84-1383
844
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منضبط با دانش آموزان كم انضباط پايه چهارم دبستان هاي دخترانه شهرستان فردوس
845
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان واجد و فاقد اختلال گفتار و زبان در كلاس هاي اول ابتدايي مشهد در سال تحصيلي 83-82 به انضمام ميزان آگاهي هاي معلمان از اختلالات
846
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و عادي ابتدائي شهرستان فردوس
847
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و غير يتيم دختر مقطع راهنمايي ناحيه دو استان يزد
848
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و غير يتيم مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان يزد
849
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه به ورزش علاقه دارند و آنهايي كه به ورزش علاقه ندارند﴿در پايه سوم مقطع راهنمايي شهر فردوس﴾
850
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه مادران شاغل دارند با دانش آموزاني كه مادران خانه دار دارند در كلاس هاي پنجم ابتدائي شهر فردوس
851
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه معيارهاي ديني را رعايت مي كنند با آنهايي كه كمتر رعايت مي كنند در دانش آموزان دختر كلاسهاي سوم دبيرستان رشته علوم تجربي شهرستان فردوس
852
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي فرزندان نظامي با فرزندان غيرنظامي در مشهد
853
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر ودختر
854
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر خانواده هاي تك فرزند با خانواده هاي چند فرزند در مقطع دبيرستان شهرستان فردوس
855
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان روستايي وعشايرنيمه(كوچه رو)دركلاس پنجم ابتدايي درشهرستان خواف خرداد75
856
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال سوم رشته ادبيات شهري وروستايي باخرز
857
مقايسه پيشرفت تحصيلي دختر مدارس راهنمايي دولتي وغيرانتفاعي شهر اهواز
858
مقايسه پيشرفت تحصيلي رياضي و ديني دختران و پسران پايه پنجم ابتدايي منطقه 3 تهران در سال تحصيلي 77-1376
859
مقايسه پيشرفت تحصيلي كودكان عقب مانده ذهني در خانواده هاي باسواد و بي سواد
860
مقايسه پيشرفت تحصيلي مدارس دخترانه غير انتفاعي و دولتي پايه دوم راهنمايي شهر رامهرمز
861
مقايسه پيشرفت تحصيلي مدارس دخترانه غير انتفاعي و دولتي پايه دوم راهنمايي شهر رامهرمز
862
مقايسه پيشرفت تحصيلي نظام جديد و فعلي دوره متوسطه در آموزش و پرورش
863
مقايسه پيشرفت تحصيلي و سازگاريهاي عاطفي دانش آموزان تيزهوش با عادي در مقطع ابتدايي
864
مقايسه پيشرفت تحصيلي، خلاقيت و اضطراب امتحان دانش آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي سنتي پايه چهارم ابتدايي شهر يزد
865
مقايسه پيشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي با دانش آموزان نرمال
866
مقايسه پيگمانتاسيون مخاط دهان در افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي
867
مقايسه پيگمانتاسيون مخاط دهان در افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي
868
مقايسه تÊثير برنامه ريزي عصبي -كلامي )NLP(و شناخت درماني گروهي بر بيماران زن ومرد افسرده بيمارستان فارابي كرمانشاه .
869
مقايسه تأثير 3 روش آموزشي سنتي، بر پايه حل مسأله (PBL) و شيوه الكترونيك آن بر ميزان يادگيري و عملكرد اينترنهاي بخش قلب و عروق
870
مقايسه تأثير 8 هفته برنامه +11 تعديل شده با +11 فيفا بر اجرا و ريسك فاكتورهاي مرتبط با آسيب در فوتباليست¬هاي مرد 10تا 15 سال رده¬ي پايه (باشگاه ماهان)
871
مقايسه تأثير آموزش بهداشت دهان و دندان به سه شيوه ي بروشور، فيلم آموزشي و سخنراني بر شاخص پلاك كودكان 9-8 ساله شهرستان رشت
872
مقايسه تأثير آموزش تحليل رفتار متقابل و برنامه ارتباط زوجي مينه سوتا بر مهارت هايارتباطي و حل مسئله زوجين
873
مقايسه تأثير آموزش سنتي الفباي فارسي و آموزش بر اساس اصول فونيكس بر مهارت خواندن غير فارسي زبانان
874
مقايسه تأثير آموزش يوگا و آموزش ايروبيك و آموزش تركيبي يوگا و ايروبيك بر ميزان علائم بيش فعالي ,نارسايي توجه و دقت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
875
مقايسه تأثير ارزش ويژه برند بر مبناي كاركنان، امنيت شغلي و حقوق و دستمزد بر كارايي نيروي انساني در صنعت هتلداري (مطالعه موردي هتل‌هاي شهر اصفهان)
876
مقايسه تأثير افزودن كتامين و كتورولاك به فنتانيل در پمپ وريدي (كنترل درد توسط بيمار) بر ميزان درد بعد از عمل هيستركتومي شكمي
877
مقايسه تأثير الگوهاي آموزشي سنتي، مدرن و فرامدرن مشاوره ي مسير شغلي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
878
مقايسه تأثير بازي‌درماني حكايتي و برنامه درمانگري كندال بر تاب‌آوري، كنجكاوي و بازيگوشي دختران طلاق مقطع ابتدايي شهر اصفهان
879
مقايسه تأثير بكار گيري آماده سازي روده به روش متداول ، و روش استفاده از سديم فسفات خوراكي ( فليت فسفو سودا ) بر ميزان پذيرش و ميزان پاكسازي روده بيماران تحت كولونوسكوپي مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1384
880
مقايسه تأثير پادكست و وبلاگ بر ارتقاي سواد تفكيك از مبدأ، بازيافت و استفاده مجدد دانشجويان از پسماندهاي شهري (مطالعه موردي دانشگاه پيام¬نور تهران جنوب)
881
مقايسه تأثير تركيب نيستاتين ، فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكنس در شرايط In Vitro
882
مقايسه تأثير تركيب نيستاتين ، فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكنس در شرايط In Vitro
883
مقايسه تأثير تزريق بوپيواكايين به تنهايي و در همراهي با دكسمدتوميدين از طريق بلوك عضله عرضي شكم (TAP) با گايد سونوگرافي بر درد و عوارض بعد از جراحي هرني اينگونيال، كارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي شده
884
مقايسه تأثير تزريق كودال تريامسينولون و دگزامتازون در بيماران مبتلا به كمردردِ مزمن ناشي از تنگي كانال نخاعي
885
مقايسه تأثير تمرينات تعادلي در صبح و بعدازظهر بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان
886
مقايسه تأثير تمرينات ثبات دهنده بر روي سطوح پايدار و ناپايدار بر استقامت عضلات تنه و عملكرد اندام تحتاني كشتي گيران آزادكار شهرستان اصفهان
887
مقايسه تأثير تمرينات ثبات مركزي تنه با تمرينات تركيبي تقويت عضلات اينورتور و كشش عضلات اورتور بر درد، ناتواني عملكردي و حس عمقي بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني
888
مقايسه تأثير تمرينات مقاومتي و سرعتي بر قدرت عضلات اندام تحتاني
889
مقايسه تأثير جلب توجه دروني و بيروني بر اجراي سرويس تنيس روي ميز دختران جوان غير ورزشكار
890
مقايسه تأثير حضور تماشاگران بر اكتساب و ياد داري پرش عمودي دانشجويان پسر دانشگاه يزد
891
مقايسه تأثير داروي پروپوفول با سوماتريتپان زيرجلدي در حمله حادسردرد ميگرن
892
مقايسه تأثير داروي پروپوفول با سوماتريتپان زيرجلدي در حمله حادسردرد ميگرن
893
مقايسه تأثير درجه تراكم و دانه‌بندي ماسه كربناته در تعامل با ژئوگريد و ژئوتكستايل
894
مقايسه تأثير درمان با نقاشي و سفال بر علائم اختلال اضطراب جدايي در كودكان پيش دبستاني
895
مقايسه تأثير درمان شناختي- رفتاري و قصه درماني با رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روانشناختي و خودناتوان سازي دانش آموزان معلول جسمي-حركتي شهر اصفهان
896
مقايسه تأثير درمان شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي و درمان شناختي-رفتاري كلاسيك بر سلامت رواني همسران شهدا و جانبازان شهر زاهدان
897
مقايسه تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT)، درمان هيجان‌مدار (EFT) و طرح‌واره درماني(ST) بر اضطراب، عملكرد خانواده و تعارض زناشويي بيماران قلبي با سابقه باي‌پس عروق كرونري مراجعه كننده به مركز بازتواني قلب امام علي (ع) شهر كرمانشاه
898
مقايسه تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد توأم با آموزش روان شناختي خانواده برعلائم، انگيزه و مقاومت درماني بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي
899
مقايسه تأثير درمان مبتني بر ديدگاه زمان، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و حكايت‌درماني بر شدت علايم اختلال وسواس- اجبار
900
مقايسه تأثير ده هفته تمرينات اصلاحي با و بدون ويبريشن بر سندرم متقاطع فوقاني و فاكتورهاي زيست حركتي مرتبط با آن
901
مقايسه تأثير دو روش بلوك مداوم عصب فمورال و آنالژزي وريدي PCA در ايجاد بي‏دردي پس از عمل جراحي آرتروپلاستي زانو
902
مقايسه تأثير دو روش ورزش ايربيك و رژيم غذايي و ورزش ايربيك و رژيم غذايي و دستگاه لاغري اولتراسونيك و كيفيت زندگي زنان چاق
903
مقايسه تأثير روش آموزشي فراشناخت و روش درماني نوروفيدبك بر عملكرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان پايه هاي سوم و چهارم ابتدايي شهر اصفهان
904
مقايسه تأثير روش هاي يادگيري مشاركتي و سخنراني بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر پايه دوم ابتدايي شهر يزد
905
مقايسه تأثير ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري بر سودآوري بانكهاي ايران
906
مقايسه تأثير سه روش آموزش سخنراني٬ يادگيري مشاركتي٬ و حل مسئله بر نگرش٬ اضطراب٬ و عملكرد درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه ششم شهر سنقر
907
مقايسه تأثير سه روش مداخله اي مجازي اصلاح سوگيري شناختي مبتني بر خود-زايي، تصويرسازي مثبت و آموزش شناختي- رفتاري بر شناخت و خلق دانشجويان افسرده
908
مقايسه تأثير كلونيدين خوراكي و لابتالول بر متغيرهاي هموديناميك وميزان خونريزي حين عمل ناشي از اعمال جراحي گوش مياني
909
مقايسه تأثير كمبود خواب جزئي بر توان بي هوازي و اضطراب ورزشكاران دختر و پسر
910
مقايسه تأثير مداخلات پروژه طيف، برنامه كوئين و برنامه داوسون-گوئير بر هوش هاي چندگانه، توانمندي هاي شناختي و بهزيستي روانشناختي كودكان پيش دبستاني با ناتواني هاي يادگيري عصب روانشناختي رشدي شهر اصفهان
911
مقايسه تأثير مشاوره زوجي و فردي مبتني بر آسيب‌هاي برآمده از فضاي مجازي در روابط زوجين و كيفيت زناشويي
912
مقايسه تأثير مشاوره زوجي و فردي مبتني بر آسيب‌هاي برآمده از فضاي مجازي در روابط زوجين و كيفيت زناشويي
913
مقايسه تأثير مشاوره مبتني بر دلبستگي و كتاب درماني بر اضطراب والد و كودك در شهر اصفهان
914
مقايسه تأثير مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه هاي هالند و سازه گرايي مسيرشغلي بر بي تصميمي مسيرشغلي دانش آموزان دختر
915
مقايسه تأثير مصاحبه انگيزشي، گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير ﴿ترانس تئوريك﴾ و مدل تركيبي بر علائم روانشناختي و عود مردان وابسته به مواد افيوني و صنعتي پس از سم زدايي
916
مقايسه تأثير مهارتهاي زندگي بر بهزيستي اجتماعي زنان 20 تا 45 ساله شهرستان فردوس
917
مقايسه تأثير ميزان درجه باز بودن اقتصاد بر دانش پايگي اقتصاد در كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته
918
مقايسه تأثير نانولوله هاي كربني بر رفتار شكست سه نوع نانوكامپوزيت با پايه هاي مختلف
919
مقايسه تأثير نوروفيدبك آلفا/تتا، بيوفيدبك تغييرپذيري ريتم قلب (HRV) و بازي هاي ايفاي نقش بر خلاقيت هيجاني و خلاقيت شناختي كودكان دبستاني
920
مقايسه تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي يك طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاكننده و عضلات بازكننده مفصل آرنج در افراد مبتدي
921
مقايسه تأثير هشت هفته تمرينات هوازي و ايروبيك استپ منتخب به همراه مصرف مكمل آهن برسطوح آهن و برخي عوامل فيزيولوژيكي دختر نوجوان سنين 15-14 سال
922
مقايسه تأثير ويژگيهاي شخصيتي با شيوه ي مقابله با استرس شاغلين آموزش وپرورش شهرستان تنكابن.
923
مقايسه تأثير8 هفته تمرينات عضلات كف لگن و تمرينات منتخب ناحيه مركزي بدن بر بي اختياري ادرار استرسي، قدرت عضلاني و كيفيت زندگي زنان ميانسال مبتلا به بي اختياري ادرار استرسي
924
مقايسه تآثيرات تراكم تار و پود بر خواص خمشي پارچه هاي تاري- پودي پلي استر/ ويسكوز ﴿65/35﴾ در سيستم هاي مختلف اندازه گيري خمش پارچه
925
مقايسه تأثيرات لامپ uv ولامپ زنون بر الياف اكريليك
926
مقايسه تأثيردو روش بازي‌هاي تعاملي و برنامه يادگيري اجتماعي-هيجاني بر عملكرد اجتماعي، تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان با ناتواني يادگيري غيركلامي
927
مقايسه تأثيركانون ارزيابي توسعه¬اي بعدمحور و وظيفه¬محور با آموزش براساس ابعاد شناختي بلوم بر بهبود تفكر استرتژيك و بررسي نقش تعاملي تمرين كازيه در فضاي واقعي و مجازي
928
مقايسه تاب آوري عزت نفس و ادراك حمايت اجتماعي در مردان سوء مصرف كننده مواد و مردان عادي
929
مقايسه تاب آوري و سبك تفكر در افراد با رضايت زناشويي بالا وپايين شهرستان بهشهر
930
مقايسه تاب آوري، پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان طلاق و عادي
931
مقايسه تاثير 12 هفته تمرينات پيلاتس و ورزش در آب بر روند بهبود زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
932
مقايسه تاثير 21 هفته اي تمرينات منتخب پيلاتس و هوازي بر برخي فاكتورهاي شناختي ، آمادگي جسماني و سلامت روان زنان سالمند غير فعال
933
مقايسه تاثير 25 ميكروگرم ميزوپروستول زيرزباني و 50 ميكروگرم ميزوپرستول واژينال درموفقيت القاء در زنان حامله نخست زاي بستري در بيمارستان الزهرا(ص) رشت در سال 89- 90
934
مقايسه تاثير 8 هفته تمرين هوازي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان امنتين-1، مقاومت انسوليني و CRP استراحتي در زنان چاق و داراي اضافه وزن
935
مقايسه تاثير 8 هفته تمرينات تناوبي با شدت بالا و تمرينات تداومي بر ظرفيت هوازي، نيمرخ چربي، سلامت رواني و خود پنداره جسماني در نوجوانان پسر داراي اضافه وزن
936
مقايسه تاثير 8 هفته تمرينات هوازي ويوگا برسندرم پيش قاعدگي دانشجويان دخترغيرورزشكار 25-18 سال دانشگاه پيام نورساري
937
مقايسه تاثير آب گرم و سرد بر شدت نشانگان پاي بيقرار و كيفيت خواب بيماران همو دياليزي
938
مقايسه تاثير آرامبخش دو فرم دارويي ديازپام خوراكي و محلول ركتال در هنگام درمان دندانپزشكي در كودكان غير همكار پيش دبستاني 2 تا 6 ساله
939
مقايسه تاثير آزمون هاي عملكردي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي و علوم پايه ششم ابتدايي شهر سامان
940
مقايسه تاثير آماده سازي سطح فلزات Base با سه روش سندبلاست ،اسيداچ و تركيبي و قدرت باند رزين
941
مقايسه تاثير آماده سازي سطح فلزات BASE با سه روش سندبلاست، اسيد اچ و تركيبي بر قدرت باند رزين
942
مقايسه تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان ارائه شده توسط رابطين بهداشت و دانشجوي دندانپزشكي طرح جامعه نگر بر آگاهي ، نگرش و عملكرد مادران
943
مقايسه تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان ارائه شده توسط رابطين بهداشت و دانشجوي دندانپزشكي طرح جامعه نگر بر آگاهي، نگرش و عملكرد مادران
944
مقايسه تاثير آموزش تغذيه توسط همتايان و پرسنل بهداشتي بر آگاهي و نگرش و عملكرد زنان 18-35 سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان اروميه
945
مقايسه تاثير آموزش تغذيه توسط همتايان و پرسنل بهداشتي بر آگاهي ونگرش و عملكرد زنان 35-18سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان اروميه
946
مقايسه تاثير آموزش تلفيقي و آموزش ويژه و بهبود يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان نابينا
947
مقايسه تاثير آموزش خودمراقبتي و مديريت استرس بر كيفيت زندگيو مشكلات تغذيه اي سالمندان ديابتي
948
مقايسه تاثير آموزش دوست يابي به كودكان و آموزش از طريق والدين بر روابط با همگنان، كيفيت دوستي، عزت نفس و احساس تنهايي دانش آموزان دختر دوره ي ابتدايي
949
مقايسه تاثير آموزش سبك زندگي و آموزش شناختي رفتاري بر شادكامي و اميد دختران نوجوان
950
مقايسه تاثير آموزش سنتي و آموزش الكترونيك احياء قلبي - ريوي پايه بر ميزان و ماندگاري يا گيري در كاركنان آتش نشان
951
مقايسه تاثير آموزش شناختي-رفتاري و آموزش شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي بر ميزان همسر آزاري و اختلالات رفتاري فرزندان آنها
952
مقايسه تاثير آموزش مبتني بر نظريه ذهن و يكپارچگي حسي بر عملكرد ذهن خواني و عصب روانشناختي كودكان مبتلا به اختلالات طيف اتيسم
953
مقايسه تاثير آموزش مبتني بر يادگيري موقعيتي با آموزش مبتني بر سخنراني بر انگيزه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
954
مقايسه تاثير ابريشم طبيعي و كيتوهم برزمان شروع تشكيل لخته خون درمحيط آزمايشگاهي
955
مقايسه تاثير استراتژيهاي پر كردن نقشه مفاهيم ، ترسيم دانشجو محور نقشه مفاهيم و خلاصه نويسي بر روي درك مطلب زبان آموزان ايراني , A Comparison of the Effect of Learner Constructed, Fill in the Map Concept Map Techniques and Summarizing Strategy on Iranian Pre-university Students' Reading Comprehension
956
مقايسه تاثير استفاده از آمپول دگزامتازون با دارونما در محل كاف لوله تراشه، بر ميزان گلودرد، سرفه، مشكل در بلع و خشونت صدا بعد از عمل جراحي
957
مقايسه تاثير استفاده از چهار راهبرد متفاوت بر سرعت بازگشت به حالت اوليه فوتباليست هاي نيمه حرفه اي
958
مقايسه تاثير استفاده از روش تدريس معكوس با روش تدريس سنتي در يادگيري و خودكارآمدي تحصيلي درس فارسي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهر تهران
959
مقايسه تاثير استفاده از روش همكار- معلم و روش معلم محور بر حفظ آني و يا با تاخير واژگان در ميان دانش آموزان زبان انگليسي
960
مقايسه تاثير استفاده از رويكرد گزارشهاي انديشه ورز و ثبت شده روزانه بر روان نويسي دانش آموزان دبيرستاني ايراني درمهارت نوشتن به انگليسي به عنوان زبان خارجي
961
مقايسه تاثير اصلاح خطاهاي زبان آموزان توسط از نو طرح كردن و فراخواني بر پيشرفت گرامر در زبان آموزان درونگرا و برونگرا
962
مقايسه تاثير اعمال ويبريشن، تحريك جلدي الكتريكي اعصاب و تمرينات كششي بر روي كوفتگي عضلاني تاخيري در زنان غير ورزشكار سالم
963
مقايسه تاثير الگوهاي تمريني هوازي، مقاومتي و تركيبي بر تراكم ماده معدني، استحكام مكانيكي و پاتولوژي بافت استخوان استئوپروتيك رت هاي نر ويستار
964
مقايسه تاثير اموزش با استفاده از نرم افزار اموزشي . روش سنتي و روش تلفيقي بر پيشرفت تحصيلي درس حسابان دانش اموزان سال سوم رشته رياضي شهر برازجان
965
مقايسه تاثير اموزش با استفاده از نرم افزار اموزشي . روش شنتي و روش تلقيقي بر پيشرفت تحصيلي درس حسابان دانش اموزان سال سوم رشته رياضي شهر برازجان
966
مقايسه تاثير انجام يك نوبت فعاليت تا آستانه خستگي بر فاكتورهاي رئولوژيكي خون در صبح و عصر بر نوجوانان پسر
967
مقايسه تاثير انفوزيون وريدي استامينوفن و كتورولاك (PCA) بر ميزان كاهش درد بعد ازعمل جراحي آرتروپلاستي زانو
968
مقايسه تاثير بار توجهي شناختي و حركتي بر اجراي تكليف هماهنگي چشم و دست در افراد ورزشكار و غير ورزشكار
969
مقايسه تاثير بازخورد بعد از كوششهاي خوب و ضعيف در اكتساب و يادداري مهارت دريبل فوتبال
970
مقايسه تاثير برنامه حركتي اسپارك با تمرينات منتخب بر رشد مهارت هاي بنيادي جابه‌جايي كودكان دختر پيش‌ دبستاني
971
مقايسه تاثير پروپوفول وايزوفلوران برروي ميزان قندخون حين عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال دربيماران ديابتيك
972
مقايسه تاثير تابش ليزر Er:YAG و Diod 98onm بر چسبندگي سلولهاي استئوپلاست روي سطح فيكسچر ايمپلنت هاي دنداني
973
مقايسه تاثير تام زعفران و كروسين بر شاخص هاي رشد جنين و ساختار جفت در موش كوچك آزمايشگاهي
974
مقايسه تاثير تجويز اپيدورال منيزيوم سولفات و پتدين بر لرز بعد از عمل بيماران تحت عمل جراحي رزكسيون پروستات از طريق ترانس يورترال (TURP) در بيمارستان رازي رشت
975
مقايسه تاثير تدريس زبان انگليسي با نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12 تا 18 سال
976
مقايسه تاثير ترتيب اجراي تمرينات كششي ايستا و پويا بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران پايه چهارم مقطع ابتدايي شهرستان ميانه
977
مقايسه تاثير تزريق اپي دورال دگزامتازون و تريامسينولون در درمان كمردرد
978
مقايسه تاثير تزريق اپيدورال سرم نرمال سالين با محلول بيكربنات سديم بر مدت بيحسي حاصل از تزريق اپيدورال ليدوكائين 2./. در بيماران تحت جراحي شكستگي استخوان ران بيمارستان پورسينا سال 1382
979
مقايسه تاثير تزريق بوپيواكائين 25/0 % از طريق بلوك اينتراپلورال با بلوك بين دنده اي در كنترل درد بعد از عمل جراحي توراكس
980
مقايسه تاثير تزريق بوپيواكائين 5/.% با ليدوكائين 2% جهت كنترل درد بيماران تحت ‏عمل جراحي خارج كردن سنگ كليه از طريق پوست(‏PCNL‏) در مركز آموزشي درماني ‏رازي رشت در نيمه اول سال 1387‏
981
مقايسه تاثير تزريق زيرجلدي ترامادول با بوپيواكائين در محل انسزيون عمل جراحي سزارين بر ميزان درد بعد از عمل
982
مقايسه تاثير تزريق زيرجلدي ترامادول با بوپيواكائين در محل انسزيون عمل جراحي سزارين بر ميزان درد بعد از عمل
983
مقايسه تاثير تزريق ماركائين % 25/0 با ليدوكائين %2 در محل برش جراحي بر شدت درد بيماران تحت عمل جراحي سزارين، در بيمارستان الزهرا رشت در نيمه اول سال 1390
984
مقايسه تاثير تشويق در روند تحصيلي بين دانش آموزان دبستاني دختر و پسر
985
مقايسه تاثير تشويق وتنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزن دختر ابتدايي شهرستان فريمان
986
مقايسه تاثير تغذيه ارزن در برابر جو بر روي تركيبات شير و عملكرد گاو شيري
987
مقايسه تاثير تغييرپذيري در شرايط تمرين بدني ، مشاهده اي و تركيبي (بدني / مشاهده اي...)
988
مقايسه تاثير تمرينات TRX و پيلاتس بر قدرت، تعادل و توان انفجاري ورزشكاران
989
مقايسه تاثير تمرينات پلايومتريك و هرمي دوگانه بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان غير ورزشكار
990
مقايسه تاثير تمرينات پلايومتريك و هرمي دوگانه بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان غير ورزشكار
991
مقايسه تاثير تمرينات تناوبي هوازي بر برخي شاخصهاي سيستم ايمني در مردان جوان چاق و طبيعي غير ورزشكار شهرستان ملاير
992
مقايسه تاثير تمرينات كمكي – مقاومتي و دستگاه APS بر عملكرد حركتي، ميزان درد و سطح هورمون كورتيزول در بيماران زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو
993
مقايسه تاثير تمرينات كمكي – مقاومتي و دستگاه APS بر عملكرد حركتي، ميزان درد و سطح هورمون كورتيزول در بيماران زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو
994
مقايسه تاثير توده واژه و نرم افزار فلش كارت بر يادگيري واژگان زبان آموزان ايراني
995
مقايسه تاثير توده واژه و نرم افزار فلش كارت بر يادگيري واژگان زبان آموزان ايراني
996
مقايسه تاثير توزيع نرمال و توزيع با دنباله هاي سنگين در آناليز بيزي مدل CEV
997
مقايسه تاثير جراحي آندوسكوپيك با درمان مديكال بر بويائي در پوليپوز بيني
998
مقايسه تاثير جراحي آندوسكوپيك با درمان مديكال بر بويائي در پوليپوز بيني
999
مقايسه تاثير جهت نوردهي روي استحكام باند ريز كششي microotensile ادهزيوهاي نسل پنجم و ششم
1000
مقايسه تاثير جهت نوردهي روي استحكام باند ريز كششي microotensile ادهزيوهاي نسل پنجم و ششم
بازگشت