<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
معادل بودن محك هاي تراياي خطي
2
معادل سازي بارگذاري زلزله در خرپاهاي فضايي استوانه اي دوجداره
3
معادل سازي تحليل ديناميكي فزاينده با تحليل استاتيكي غير‌خطي در ارزيابي فروريزش قابهاي خمشي و دوگانه بتني در حوزه نزديك
4
معادل سازي تحليل ديناميكي فزاينده و استاتيكي غير خطي در ارزيابي فروريزش قاب هاي خمشي و دوگانه فولادي در حوزه نزديك
5
معادل سازي حركت زمين هنگام زلزله با آونگ دوبل
6
معادل سازي ديناميكي چند ماشيني مزارع بادي داراي ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه
7
معادل سازي ديناميكي در سيستم قدرت با در نظر گرفتن سيستم تحريك
8
معادل سازي ديناميكي شبكه به روش تخمين در برنامه پاشا
9
معادل سازي ديناميكي شبكه هاي قدرت با استفاده از روش همساني ژنراتورها
10
معادل سازي ديوار برشي فولادي با استفاده از المان ماكرو
11
معادل سازي شبكه هاي قدرت در حالت استاتيكي
12
معادل‌سازي ريزشبكه ها جهت مطالعات پايداري ديناميكي و گذرا با استفاده از داده هاي اندازه گيري محل اتصال ريزشبكه
13
معادلات اپتيكي بلاخ و كاربردهاي آن
14
معادلات انتگرال اختلالي
15
معادلات انتگرال پذير گسسته
16
معادلات انتگرال فازي فردهلم و روشهاي حل آن
17
معادلات انتگرال منفرد نوع دوم و روش هاي حل آنها
18
معادلات انتگرال و فرضيه ي معكوس
19
معادلات انتگرالي آكوستيك براي محاصبه صوت در محيط دور دست
20
معادلات برآورد موضعي
21
معادلات تابعي در فضاهاي تعامد
22
معادلات تابعي و پايداري آنها در فضاهاي نرم دار
23
معادلات تحولي غير خطي
24
معادلات تخمين ضريب تمركز تنش و طول هاب در قطعات ناچ دار جهت بهبود در اتصالات جوشكاري
25
معادلات تفاضلي - تئوري و كاربردها
26
معادلات تفاضلي و روابط بازگشتي
27
معادلات حالت براي سيالات چگال
28
معادلات حركت نسبت به بندكشي (3+1+1) از جهان 5-بعدي
29
معادلات خطي روي حلقه هاي جابجايي و ايده آلهاي دترميناني
30
معادلات ديفرانسي ضربه اي وسيستم هاي هاميلتوني كسري
31
معادلات ديفرانسيل
32
معادلات ديفرانسيل
33
معادلات ديفرانسيل
34
معادلات ديفرانسيل تاخيري
35
معادلات ديفرانسيل تصادفي در فضاي باناخ UMD
36
معادلات ديفرانسيل جزئي اويلر-لاگرانژ و متريك پذيري فينسلري
37
معادلات ديفرانسيل جزيي
38
معادلات ديفرانسيل جزيي خطي معكوس با داده هاي گسسته
39
معادلات ديفرانسيل كسري با انتگرال كسري اردلي كوبر
40
معادلات ديفرانسيل مرتبه اول و دوم
41
معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري
42
معادلات ديفرانسيل معمولي
43
معادلات ديفرانسيل و روشهاي هم محلي بي اسپلاين
44
معادلات ديفرانسيل و گروه تبديلات در منيفلدهاي فينسلري
45
معادلات ديفرانسيل و مشتقات جزئي
46
معادلات ديناميكي مخازن مستطيلي انعطاف پذير داراي ترك در مجاورت سيال
47
معادلات رابطه اي فازي و بسط آنها به سيستم هاي ديناميك و بررسي پايداري آنها
48
معادلات ساختاري و تانسورهاي مختلف روي منيفلدهاي مختلط فينسلري
49
معادلات سهموي غير خطي با شرايط كرانه اي غير موضعي
50
معادلات عمومي تنش برشي جداره در كانال‌‌هاي باز با مقاطع ذوزنقه‌‌اي
51
معادلات فوكر- پلانك غير خطي وابسته به آنتروپي هاي تعميم يافته
52
معادلات گينزبرگ - لاندائو و كاربرد در ابررسانايي
53
معادلات مقيد براي دستگاه ميدان اسكالر- اينيشتيني روي منيفلدهاي فشرده
54
معادلات نفوذ نفت و كاربردهاي آن
55
معادلات هلمهولتز و كاريردهاي آن
56
معادلات هميلتون ژاكوبي روي خمينه هاي ريماني
57
معادلاتي در ميدانهاي بامشخصه 3 به همراه گروههاي ماتيوبه عنوان گروههاي گانواي آنها
58
معادلة دوبار همساز و كاربردهاي آن در مهندسي
59
معادلسازي شبكه قدرت در مطالعات پايداري گذرا به منظور تنظيم رله هاي قطع تحريك ژنراتورها
60
معادله بت سالپتر در فضاي جابجايي و ناجابجايي
61
معادله بته - سالپتر
62
معادله تخمين ضريب شدت تنش الاستيك در قطعات تحت بار فلانچي
63
معادله تلگراف كسري - مكاني براي كاهش نويز تصوير
64
معادله حالت SAFT جهت بررسي خواص ترموديناميكي فلزات قليايي مذاب
65
معادله حالت اصلاح شده پنگ رابينسون براي مايعات يوني
66
معادله حالت براي آلياژهاي مذاب فلزات قليايي
67
معادله حالت براي سيال زنجيري با پتانسيل يوكاواي مغز سخت محدب
68
معادله ريچاودري در فضا زمان هاي سيكلوس
69
معادله ريچاودري و تعميم هاي آن در نظريه هاي اصلاح شده گرانش
70
معادله شارريچي بر روي فضاهاي همگن تحويل پذير
71
معادله نفوذ و كاربرد آن
72
معادله هانتر‌-‌ساكستن در هندسه
73
معادله ي حالت جديد سيالات براي پايين تر از نقطه ي بحراني
74
معادله ي ديراك Dirac
75
معادله ي شرودينگر و روش هاي جدا سازي سيمپلكتيك
76
معادله ي موج شرودينگر و تعبير احتمالاتي
77
معاذير رافع مسئوليت بين الملل دولت در پرتو آراء ديوان بين المللي دادگستري
78
معاذير معاف كننده مجازات ها در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري
79
معاصر سازي الگوهاي كالبدي فضايي خانه هاي سنتي با هدف ارتقاء آسايش و رضيت مندي ساكنين نمونه موردي مجتمع مسكوني آسمان تبريز
80
معاصر سازي الگوي نماي بناهاي شاخص شهري با رويكرد ايراني اسلامي نمونه موردي چهارباغ اصفهان
81
معاصر سازي بافت فرسوده نمونه موردي: معاصر سازي قسمتي از بافت منطقه 12 با تاكيد بر سازماندهي محور خورشيد
82
معاصر سازي بافت قديم با تكيه بر ارتقاء نقش محله در ساختار فضايي شهر ﴿مورد پژوهي: محله مسجد يري پايين زنجان﴾
83
معاصر سازي عوامل وحدت بخش كالبدي شهرسازي ايراني-اسلامي عهد صفوي ﴿نمونه موردي اصفهان﴾
84
معاصر سازي مركز تاريخي شهر قزوين ، با تاكيد بر اصول و راهكارهاي همساز با اقليم سرد و خشك در راستاي زيست محيطي
85
معاصر سازي مفهوم محله
86
معاصرسازي الگوهاي فضايي مدارس دوره صفويه (نمونه ي موردي پرديس هنرهاي تجسمي در شهر همدان)
87
معاصرسازي حمام تاريخي خان كاشان در قالب مركز سلامت
88
معاطات در غير بيع
89
معالجات طبي قرحه اثني عشر و معده و نتايج حاصله از آن
90
معالجه تنگي نفس با پيوند جفت
91
معاملات جفت سهم بر مبناي هم حجمي: رويكرد چند معياره براي رتبه بندي جفت ها
92
معاملات فضولي نسبت به مالكيت هاي معنوي و صنعتي
93
معاملات مجنون ادواري
94
معامله به قصد فرار از دين
95
معاني «را» در شاهنامه
96
معاني ثانوي جملات در دفتر دوم مثنوي
97
معاني ثانوي جملات در دفتر دوم مثنوي
98
معاني عقل از ديدگاه دكارت و مولانا
99
معاني و كاربردهاي زمان ها و افعال كمكي در زبان فارسي امروز
100
معاونت اداري و مالي اداره آموزشي و پرورش ناحيه 2 شهرستان كرج
101
معاونت در جرم
102
معاونت در قتل
103
معاونت غذا و دارو
104
معبد آناهيتا كنگاور
105
معتادÝ مجرم يا بيمار
106
معتبرسازي برداشت ميداني آلودگي بالاست به كمك GPR با استفاده ازاندازه گيري ميداني و بررسي ارتباط آن با نتايج ماشين اندازه گير خط
107
معتبرسازي روشهاي آناليزي براي مواد مؤثره دارويي
108
معتبرسازي و بررسي ميزان ماده هيدروكسي متيل فورفورال (HMF) در نمونه هايي از عسل توزيع شده در عرصه استان گيلان و مقايسه آن با نمونه هاي وارداتي با استفاده از روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا (HPLC)
109
معتقدات و باورهاي ايرانيان بر پايه سفرنامه هاي اروپايي ﴿از شاه عباس اول تا پايان ناصرالدين شاه﴾
110
معجزات و شگفتي رياي قرآن
111
معجم مصطلحات العلوم التربوية و علم النفس من العربية الي الفارسية و الانجليزية و علي العكس
112
معدلات خطي روي حلقه هاي جابجايي و تئوري درجه
113
معدنكاري كانسنگ هاي نامرغوب
114
معراج شاعران
115
معرض چوپ
116
معرف ي -BE جبرها
117
معرفت از ديدگاه دكارت
118
معرفت از نظر سنت گرايان
119
معرفت النفس در آثار علامه حسن زاده آملي
120
معرفت حضوري نزد افلوطين و مولوي
121
معرفت ديني و فرايند تحول آن از نگاه انديشمندان مسلمان ( شهيد مطهري ( ره)، دكتر سروش، آيت الله جوادي آملي )
122
معرفت شناسي
123
معرفت شناسي "زهد" از نگاه امام خميني ملاصدرا و علامه طباطبايي
124
معرفت شناسي تكاملي نظريه هاي علمي
125
معرفت شناسي در مكتب حكمت متعاليه
126
معرفت شناسي فضيلت گرا و نسبت آن با معرفت شناسي رايج
127
معرفت علمي از منظر در باب يقين ويتگنشتاين
128
معرفت و شناخت از نظر لايب نيتس
129
معرفت‌شناسي بداهه در موسيقي ايران (با تكيه بر موسيقي قاجار)
130
معرفي ، آوانگاري و تجزيه و تحليل چند مقام كردي
131
معرفي ، تيپولوژي و فن شناسي اشياي مفزغي كورگان هاي جعفر آباد و طوعلي سفلي ﴿ فصل دوم كاوش﴾
132
معرفي ، شناخت و بررسي طرح ، نقش و رنگ در قالي دستباف يزد با رويكرد نشانه شناسي
133
معرفي ، شناخت و بررسي نگاره هاي نسخه مصور مثنوي جمال و جلال
134
معرفي 2 روش عددي براي حل معادله ديفرانسيل از مرتبه كسري
135
معرفي QIS و پياده سازي يك سيستم اطلاعات كيفيت در مجتمع صنايع لاستيك يزد
136
معرفي QIS و پياده سازي يك سيستم اطلاعاتي كنترل كيفيت در مجتمع صنايع لاستيك يزد
137
معرفي آثار چوبي موزه هنرهاي تزئيني
138
معرفي آثار و تحليل فرم در نگاره هاي محمدحسين مصورالملكي
139
معرفي آرم هاي ايراني با محوريت استفاده از نقوش حيواني
140
معرفي آزمون هاي جديد براي تحليل واريانس يك طرفه يك متغيره و چند متغيره با نابرابري واريانس ها
141
معرفي ابزارها و روش هاي كاربردي بهبود كيفيت ﴿مطالعه موردي : شركت طراحان دوخت﴾
142
معرفي ابنيه تاريخي تهران در دوره ناصري
143
معرفي ابيانه تحقيقي درباره آداب و رسوم و فرهنگ و اصطلاحات نامه
144
معرفي اجمالي سبك فنگ شويي و تاثيرات آن بر دكوراسيون داخلي ﴿ فرش چين ﴾
145
معرفي احوال و آثار مشاهير قرن هفتم تا دهم شهرستان كازرون
146
معرفي اختيار معامله سويينگ در بورس برق ايران و ارائه مدلي مبتني بر ريسك براي به دست آوردن ارزش سويينگ از ديدگاه خريدار
147
معرفي اسپكترومتر تحرك يوني به عنوان آشكار سار تكنيك جداسازي با جاذب پليمر قالب مولكولي (MIP-IMS) و اندازه گيري داروي مترونيدازول در نمونه هاي دارويي و پلاسماي خون
148
معرفي استاد اميرمهران اينانلو﴿سبك معرق تفكيك رنگ﴾
149
معرفي استاد مرحوم حسين پورشيروي پيشكسوت هنر سوهان سازي ( سوناجي )
150
معرفي اصحاب اجماع و جايگاه آنان در اعتبار حديث
151
معرفي الكترود جديدتوري مس و اصلاح سطح آن بر پايه فاوري نانو در اندازه گيري هاي الكتروشيميايي
152
معرفي الگوريتم بهينه سازي مبتني بر آموزش و يادگيري همگرا شده ﴿CTLBO)
153
معرفي الگوريتم جهش قورباغه ها و كاربرد هاي آن در مهندسي صنايع
154
معرفي الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در بهينه سازي ايرفويل بال هواپيما
155
معرفي الگوريتمهاي كارا براي حل برخي دستگاههاي غيرخطي
156
معرفي الگوريتمهاي وفقي فازي تعويض كانال براي ساختارهاي مختلف سيستمهاي سلولي
157
معرفي الگوريتمي جديد مبتني بر پردازش تصوير جهت بهبود شبيه سازي شرطي در زمين آمار چند نقطه اي الگو پايه
158
معرفي الگوي ساخت انيميشن هاي آموزشي و سرگرم كننده تلويزيوني براي كودكان: مطالعه موردي شبكه پي بي اس
159
معرفي الگوي ساخت انيميشن هاي آموزشي و سرگرم كننده تلويزيوني براي كودكان: مطالعه موردي شبكه پي بي اس
160
معرفي اماكن مذهبي شهر اصفهان
161
معرفي اماكن مذهبي شهر اصفهان
162
معرفي امامزادهاي شهرستان كرج
163
معرفي انواع پستهاي كشش ، جداساز و موازي ساز در راه آهن برقي و تدوين اصول طراحي آنها
164
معرفي انواع خشك كن ها و بررسي مزايا ومعايب آنها
165
معرفي انواع روشهاي عيب يابي و بررسي استفاده از ارتعاشات در تعميرات پيشگيرانه
166
معرفي انواع سكوهاي حفاري و تحليل سكوي ثابت جكت شامل نصب و بهره برداري و كاربرد آن در ايران
167
معرفي انواع سيستم هاي كنترلي و ساخت دستگاه كنترل دما
168
معرفي انواع مختلف مبدلهاي حرارتي و بررسي مبدل حرارتي صفحه اي
169
معرفي ايده هاي نوين در طراحي و ساخت شناور هاي تندرو
170
معرفي اينترنت و شبكه هاي كامپيوتري
171
معرفي برخي آثار برگرفته از نقوش گليم وگبه
172
معرفي بورس اوراق بهادار وبورس كالاي كشاورزي
173
معرفي بي اي جبر ها
174
معرفي بيماريهاي مربوط به كف پا و تشخيص آنها از طريق تحليل تصاوير به دست آمده از دستگاه ديجيتال پادوسكوپ
175
معرفي بيوديزل به عنوان مكمل سوخت موتور ديزل و اثرات آن بر عملكرد و آلايندگي موتور
176
معرفي تجارت الكترونيك و دلايل فراگيرنشدن آن در كشور
177
معرفي ترانزيستور SET [اس. اي. تي.] و گيت هاي منطقي ساخته شده با آن
178
معرفي تزئينات گچي بناهاي دوره تيموري شهر يزد و فن شناسي تزئينات گچي بقعه ستي فاطمه قرن 9ه.ق﴾
179
معرفي تعميم هايي از توزيع نيم نرمال: مدل و ويژگي ها
180
معرفي تكنولوژيRFID وكاربردهاي آن
181
معرفي تكنيك توسعه عمليات كيفيت جهت استفاده در صنعت كشتي سازي ايران
182
معرفي تكنيك هاي جديد در كالكوگرافي رنگي
183
معرفي توابع مختلط تحليلي
184
معرفي توابع ويولت ﴿موجك ﴾ و كاربرد آن در حل سيستمهاي ديفرانسيلي
185
معرفي توزيع پواسن چند متغيّره ويژگي‎ها و كاربردهايش
186
معرفي توزيع پواسن وتركيبات آن
187
معرفي توزيع هاي چوله - متقارن و بررسي برخي خواص آنها
188
معرفي توزيع هاي وزني و كاربرد آنها در مشخصه سازي
189
معرفي جواب هاي كاراي سره قوي در بهينه سازي چند هدفه
190
معرفي چارچوبي جهت مديريت وبهينه سازي زير ساخت فناوري اطلاعات در سازمان ها
191
معرفي چشمه ي نقطه اي مجازي معادل با ظرف هاي مارينلي براي سهولت در به دست آوردن كارآيي آشكارساز
192
معرفي چند روش بدون شبكه براي تحليل مكاني - زماني مسائل مكانيك مهندسي با استفاده از توابع پايه نمايي محلي
193
معرفي حالت هاي شبه-همدوس غيرخطي و بررسي ويژگي هاي غيركلاسيكي آنها
194
معرفي حرف و صنايع دستي يزد
195
معرفي حصير بافي چرمي وتلفيق آن با هنر قلم زني در ساخت عصا
196
معرفي حوضچه كشش و تست هاي قابل انجام استاندارد در آن
197
معرفي خطوط انتقال هم صفحه
198
معرفي خمينه هاي چند هم تافته و بررسي مشاهده پذير هاي وابسته به آن
199
معرفي دانه بندي بهينه تراشه هاي لاستيك هاي فرسوده جهت بهبود خواص مكانيكي خاك رس دار
200
معرفي دستبافته هاي منطقه كرمان
201
معرفي دو فيلمبردار ايراني (مهرداد فخيمي - محمود كلاري)
202
معرفي ديدگاه هاي اكولوژيك در برنامه ريزي شهري: تدوين الگوهاي سبز براي شهر كرمانشاه و محوطه دانشگاه رازي
203
معرفي روش Biopsy FNa -CTS در تشخيص ضايعات ريه و مدياستن بيمارستان پور سيناي رشت سالهاي 1378-Percutaneons 1376Guided
204
معرفي روش بدون شبكه استفاده از توابع پايه نمايي در حل برخي از معادلات ديفرانسيل وابسته به زمان خطي در مسائل مهندسي
205
معرفي روش بوت استرپ و كاربرد هاي آن در آمار
206
معرفي روش جديد آگمنتاسيون استخوان آلوئول منديبل و مگزيلا قبل از قراردادن ‏ايمپلنت و ارزيابي آن به كمك راديوگرافي پري اپيكال-‏‎ ‎گزارش سه مورد
207
معرفي روش جديد ماشينكاري الكتروشيميايي طراحي و ساخت اولين نمونه از اين ايستگاه
208
معرفي روش مهارهاي تار و پودي ﴿WWS﴾ و مقايسه ي آن با ديگر روش هاي متداول جهت تقويت تيرهاي بتني با FRP
209
معرفي روش هاي اندازه گيري مزيت نسبي محصولات كشاورزي و محاسبه مزيت نسبي محصولات زراعي در استان اصفهان
210
معرفي روش هاي پاكسازي گلسنگها (پاسارگاد)
211
معرفي روش هاي پاكسازي گلسنگها﴿پاسارگاد﴾
212
معرفي روش هاي توليد نانو ساختارهاي خودچيدمان و توليد نانوذرات نقره به روش بيوسنتزبه همراه بررسي خصوصيات فيزيكي آن
213
معرفي روش هاي رنگ سنجي براي تشخيص و اندازه گيري دي تيونيت درنمونه هاي آرد و نان
214
معرفي روش هاي رنگ سنجي و اسپكتروفوتومتري بر اساس نانو ذرات براي اندازه گيري برخي تركيبات دارويي و طبي
215
معرفي روشها و تكنيكهاي تصويرسازي و ارائه روش تلفيق تصويرسازي با تكنيكهاي چاپ عكس سياه و سفيد
216
معرفي روشهاي جديد اسپكتروفتومتري براي اندازه گيري دالاسين ﴿كليندا مايسين﴾ درفرآورده هاي دارويي
217
معرفي روشهاي جهاني آزمايش كاغذ و مقايسه آنها با روشهاي جاري در ايران
218
معرفي روشهاي ژئوشيميايي براي تشخيص بارور يا عقيم بودن توده هاي گرانيتوئيدي- مطالعه موردي: كانيسازي قلع و تنگستن در تعدادي از گرانيتوئيدهاي ايران
219
معرفي روشهاي مختلف برآوردپارامترهاومقايسه آنهادرمدلهاي چندسطحي
220
معرفي روشهاي مختلف تفكيك قطار پالس راداري و ارائه ي يك الگوريتم جديد تفكيك مبتني بر درخت هرس شده
221
معرفي روشهاي مختلف محاسبه فشارهاي هيدروديناميكي موثر بر كف شناورهاي تندرو و چگونگي طرح و محاسبه ساختمان كف اين نوع شناورها
222
معرفي روشي براي شناسايي و احراز هويت دستگاههاي فيزيكي بوسيله توابع PUF و پيادهسازي آن روي FPGA
223
معرفي روشي جديد براي تثبيت ولتاژ در سيستم هاي فشارقوي جريان مستقيم چندپايانه اي
224
معرفي روشي جديد براي حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي با متغير فازي
225
معرفي رويكرد "طرح - ديس گرايي" در طراحي عناطر مبامان شهري
226
معرفي زيست حسگرهاي الكتروشيميايي و كاربرد آن ها در صنايع مختلف
227
معرفي ژن هاي مرجع براي تجزيه و تحليل RT - qPCR در بافت هاي مختلف گياه انار ﴿ Punica granatum﴾
228
معرفي ژن‌هاي كانديدا در مقاومت به ورم پستان گاوي با استفاده از شبكه تنظيم ژني
229
معرفي ژنهاي مرجع براي تجزيه و تحليل qRT-PCR در بافت هاي مختلف برخي از گونه هاي جنس Artemisia
230
معرفي ساختار پاورفرمو و برآورد تاثير آن در قابليت اطمينان سيستم قدرت
231
معرفي ساختار شبكه روي تراشه مبتني بر الگوي SDN براي كاربرد مجازي سازي
232
معرفي ساختارهاي الكترونيكي جهت پردازش سيگنال حياتي بدن با استفاده از تبديل موجك و پياده سازي بر روي FPGA
233
معرفي سر ريز تاج ربع- دايره اي و تعيين خصوصيات هيدروليكي آن
234
معرفي سفال هخامنشي دشت زيدون شهرستان بهبهان بر اساس بررسي روشمند تپه امامزاده شاه سلمان
235
معرفي سفرنامه هاي دوران قاجاريه
236
معرفي سقانفار در مازندران
237
معرفي سقانفار در مازندران
238
معرفي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه هاي آنتوسيانين و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي
239
معرفي سه بيمار مبتلا به كره حاملگي از بخش نورلوژي بيمارستان فارابي كرمانشاه
240
معرفي سه بيمار مبتلا به كره حاملگي از بخش نورلوژي بيمارستان فارابي كرمانشاه
241
معرفي سه بيمار مبتلا به كره حاملگي از بخش نورلوژي بيمارستان فارابي كرمانشاه
242
معرفي سوئيچ نرم و چگونگي پياده سازي VOIPدر آن
243
معرفي سويه بومي لاكتو باسيلوسپلانتاروم A7با قابليت پروبيوتيكي و كاربرد آن در تهيه ماست پروبيوتيكي به عنوان كشت همراه
244
معرفي سيستم GPRS [جي پي آر اس] و بررسي ساختار آن
245
معرفي سيستم HIS و ارائه راهكارهاي عملي جهت پياده سازي آن در شبكه درماني كشور
246
معرفي سيستم تبديل متن فارسي به زبان اشاره فارسي براي ناشنوايان با استفاده از آنتولوژي
247
معرفي سيستم تجزيه و تحليل حركت 512 VICON
248
معرفي سيستم خنك كن موتور و سيستم تهويه مطبوع خودرو همراه با تحليل عملكرد كندانسور
249
معرفي سيستم هاي اطلاعاتي كيفيت و پياده سازي سيستم اطلاعاتي كنترل كيفيت در مجتمع صنايع لاستيك يزد
250
معرفي سيستم هاي خبره و كاربردهاي آن در مهندسي صنايع
251
معرفي سيستمهاي اپتومكانيكي و كاربرد مشددهاي نانومكانيكي در جفت شدگي با سيستمهاي ابررسانايي در ايجاد حالت هاي گربه شرودينگر
252
معرفي شاخص كيفيت خط راه آهن بر مبناي مفاهيم تصادفي
253
معرفي شاخص هاي موثر در طراحي فضاهاي شهري به منظور ايجاد امنيت كودكان ﴿ نمونه موردي محلات باغ شاطر ، عودلاجان ، جنت آباد ، نارمك و شهرك گلستان واقع در منطقه 22﴾
254
معرفي شاخص‌هاي I-LOR، E-OIR و E-OER و محاسبه آن در مناطق ايران
255
معرفي شاعران معاصر مازندران و بررسي اجمالي آثار آنها
256
معرفي شبكه هاي اجتماعي معكوس
257
معرفي شبكه هاي حسگر بي سيم ،مفاهيم ، معماري و منطق فازي
258
معرفي شبكه هاي حسگر بي سيم و برخي از مباحث مطرح در آن
259
معرفي شبكه هاي حسگرو برخي از مباحث مطرح در آن
260
معرفي شبكه هاي عصبي
261
معرفي شعراي بختياري
262
معرفي شيرپوينت وپياده سازي
263
معرفي شيوه طراحي سنتي استاد عباس كرباسيون جهت استفاده در هنرهاي چوبي
264
معرفي شيوه هاي توليد تابلوهاي معرق با استفاده از نگارگري ايران
265
معرفي شيوه هاي محتلف منبت معرق چوب
266
معرفي شيوه هاي مختلف منبت معرق چوب
267
معرفي فام رنگ وكيفيت رنگرزي نخهي پشمي با پوست انواع پياز وپوست پسته
268
معرفي فرآيند Cold Shut Down و تحليل كامل اين پروسه ، مراحل و فعاليت هاي آن با نرم افزار كنترل پروژه MSP در شركت فولاد سبزوار
269
معرفي فرش هاي تزئيني بر مبناي نقوش نمادين تمدن هاي پيش تاريخي سيلك و جيرفت
270
معرفي فرمت JDF
271
معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان تپه هاي شني استان يزد با تكيه بر مورفولوژي ريشه برخي از گونه هاي مهم
272
معرفي فنون كتاب آرايي مصحف شريف به شماره 912 ع، محفوظ در سازمان اسناد و كتابخانه ملي به منظور ارائه يك نمونه گل و مرغ و تذهيب
273
معرفي قضيه كيلي فاز و لاگرانژفازي
274
معرفي قضيه كيلي فاز ولاگرانژفازي
275
معرفي قضيه ي كيلي فازي وقضيه ي لاگرانژفازي
276
معرفي كارگاهها و هنرمندان هنرهاي سنتي آستان قدس رضوي
277
معرفي كارگاهها و هنرمندان هنرهاي سنتي آستان قدس رضوي
278
معرفي كتب جغرافيائي فارسي در مورد ايران: (طبيعي- انساني- اقتصادي- سياسي)
279
معرفي كتب جغرافياي اسلامي و بررسي بابهاي مهم آن
280
معرفي كدينگ شبكه و بررسي كاربرد آن در شبكه هاي نقطه به نقطه ، همه پخشي و حذفي
281
معرفي گياه رنگزاي قادما
282
معرفي مؤلفه هاي تصويرگونه در سوره يوسف(ع) و بازنمود آن در نگاره هاي ايراني
283
معرفي ماده منعقدكننده مناسب جهت جايگزيني با زاج تزريقي در آب واحد زلال كننده
284
معرفي متدهاي مطرح در آموزش پيانو براي كودكان
285
معرفي مجازي سيستمهاي ناوبري
286
معرفي محتوايي و موضوعي درخت زندگي در دوران ساساني ﴿ ريشه ها ﴾ ، بررسي راهكارهاي چگونگي ارئه اين نقش به عنوان طرح فرش
287
معرفي محراب هاي تابستانه و خاچكالهاي 13 كليساي اصفهان ع .ع . حفاظت و مرمت تابلو تاجگذاري حضرت مريم (س ) متعلق به كليساي گريگور قديس
288
معرفي محرابهاي تابستانه و خاچكالهاي 13 كليساي اصفهان حفاظت و مرمت تابلو تاجگذاري حضرت مريم متعلق به كليساي گريگور قديس
289
معرفي محصولات حاصل از تجزيه رنگ زرد سانست به عنوان القا كننده هاي ايجاد تجمع در پروتئين تاو انساني
290
معرفي مدل پارتو دومتغيري و ويژگي هاي آن
291
معرفي مدل پيشنهاد قيمت در پروژه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانها با رويكرد ريسك مالي
292
معرفي مدل توسعه يافته ي علي و معلولي تحليل پوششي داده ها و تلفيق آن با كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملكرد استراتژيك سازمان هاي داراي شعب متعدد مطالعه ي موردي: شعب يك شركت بيمه اي
293
معرفي مدل شبكه پس انتشار فازي جهت پيش بيني فروش كاغذ روزنامه
294
معرفي مدلهاي اتورگر سيو فضايي و كاربرد آنها در تقطيع تصاوير
295
معرفي مدلهاي رگرسيوني در تحقيقات كاربردي
296
معرفي مدلهاي رگرسيوني در تحقيقات كاربردي
297
معرفي مدولاسيون دلتاي برداري و كاربرد هاي آن
298
معرفي معماري جامع شناسايي الگوهاي تكرار شونده در جريانهاي داده اي با رخداد همزمان با استفاده از آتاماتاي يادگير
299
معرفي معيار¬هايي براي ارزيابي پيكره موازي فارسي انگليسي هم¬تراز شده در سطح جمله
300
معرفي مفصل و پيش بيني خسارت هاي وابسته با استفاده از مفاصل
301
معرفي مناطق اميد بخش كاني سازي اورانيوم با استفاده از روش هاي دور سنجي و ژئوفيزيك هوايي در ناحيه سه چنگي- خاور گسل نايبندان
302
معرفي مناطق اميدبخش معدني درگستره ورقه 100000:1 اهربااستفاده ازروش هاي تحليل مكاني داده محور( تاكيدبرالگوي نشانگروزني )
303
معرفي مناطق حفاظت شده استان چهارمحال بختياري به منظور توسعه گردشگري
304
معرفي مهاربند جديد كمانش‌تاب لوله‌اي تمام فولادي و ارزيابي آزمايشگاهي آن
305
معرفي مواد ترميمي-زيبايي دندان و كاربرد آن ها در دندانپزشكي
306
معرفي مواد نسوز مصرفي در صنايع فولاد سازي و عوامل مؤثر در افزايش عمر و راندمان مواد نسوز
307
معرفي موتور بازي سازي يونيتي
308
معرفي موتور جريان مستقيم بدون جاروبك و روش هاي كنترل سرعت آن
309
معرفي موتورهاي جستجو و بررسي تكنيك هاي بهينه سازي در آن
310
معرفي نانو ذرات و كاربرد آنها
311
معرفي نرم افزار fluidSIM جهت طراحي مدارهاي پنوماتيكي و الكترپنوماتيكي
312
معرفي نرم افزار latex
313
معرفي نرم افزار MECHANICAL DESKTOP
314
معرفي نرم افزار PVD
315
معرفي نرم افزار sasبا زبان ماتريس ها(lml)
316
معرفي نرم افزار شبيه ساز GNS3
317
معرفي نرم افزارPLC S7 ﴿پي. ال. سي. اس هفت﴾ وشبيه سازي كنترل موتورهاي يك سايت
318
معرفي نرم افزارR
319
معرفي نرم افزارهاي اتوماسيون اداري EXCEL WORD
320
معرفي نرم افزارهاي حاكم بر صنعت كشتي سازي
321
معرفي نرم افزارهاي شبيه سازي شبكه هاي كامپيوتري
322
معرفي نظرات ابن سينا درباره بيماريهاي چشمي و درمان آنها و مقايسه اين نظرات با چشم پزشكي نوين
323
معرفي نظرات ابن سينا درباره بيماريهاي چشمي و درمان آنها و مقايسه اين نظرات با چشم پزشكي نوين
324
معرفي نقاشيهاي كاخ سردارماكو
325
معرفي نقوش تزئيني ساساني و استفاده در نقش برجسته سفالين
326
معرفي نقوش تزئيني ساساني و استفاده در نقش برجسته سفالين
327
معرفي نقوش داخل مسجد شيخ لطف الله و استفاده هايي كه ازنقوش آن در فرش به عمل آمده است
328
معرفي نقوش داخل مسجد شيخ لطف الله واستفاده هايي كه ازنقوش آن در فرش به عمل آمده است
329
معرفي نقوش داخل مسجد شيخ لطف الله واستفاده هايي كه ازنقوش آن درفرش بعمل آمده است
330
معرفي نقوش سنتي و بررسي زمينه توسعه بافته هاي استان كهكيلويه و بويراحمد
331
معرفي نقوش سنتي و بررسي زمينه توسعه بافته هاي استان كهگيلويه و بويراحمد
332
معرفي نواحي اميد بخش كانه زايي مس، با روش مدل سازي داده هاي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ماهواره اي در محيط GIS ﴿كوه پنج - ورقه 1:100000 چهار گنبد كرمان﴾
333
معرفي هاب و سوئيچ و روتر و پياده ساز vlan & access list
334
معرفي هنرمندان خالق انيميشن به شيوه كات اوت در ايران ﴿ساخت فيلم كوتاه به شيوه كات اوت با عنوان برافتو﴾
335
معرفي هنرمندان شاخص آثار چوبي تهران (در حال حاضر)
336
معرفي هنرمندان شاخص آثار چوبي تهران (در حال حاضر)منبت -گره -خاتم -معرق -ساز
337
معرفي هنرمندان شاخص چوب اصفهان (در حال حاضر)
338
معرفي هنرهاي چوبي سنندج و علل ركود
339
معرفي و آموزش تكنيكهاي قلمزني
340
معرفي و آموزش تكنيكهاي قلمزني
341
معرفي و ارائه الگوريتمي براي كاهش زمان مطالعه مخزن در فرايند تطابق تاريخچه؛ مطالعه موردي ميدان A
342
معرفي و ارائه راهكارهاي share point
343
معرفي و ارزيابي برخي برآوردگرها در جوامع نمايي و گاماي انتخابي
344
معرفي و ارزيابي سيستم هاي مديريت دانش پروژه ﴿PMBOK﴾
345
معرفي و بررسي آثار كريل چرچيل با رويكرد پست مدرن
346
معرفي و بررسي آثار كريل چرچيل با رويكرد پست مدرن
347
معرفي و بررسي الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي حس گر بي سيم
348
معرفي و بررسي انواع مخلوط كن ها و طراحي و ساخت مدل مخلوط كن بوجاري آجيل
349
معرفي و بررسي انواع موتورهاي جت و تحليل AIRFOIL ما فوق صوت توسط FLUENT
350
معرفي و بررسي تصويرسازي هاي شاهنامه پك (Peck ) در مكتب شيراز دوره صفوي ( 1020 - 995 ه.ق )
351
معرفي و بررسي توزيع نرمال چاوله، ريسك و ويژگي هاي آن
352
معرفي و بررسي خصوصيات و ويژگي هاي انواع سازه هاي فراساحلي
353
معرفي و بررسي خواص شيميايي و الكتروني داروي جديد نانو فولرني استخلافدار شده: N-ethyl-N-Methylethanamine [1,9](C60-Ih)[5,6]fullerene
354
معرفي و بررسي دندريمرها به عنوان عامل هاي نوين دارورسان
355
معرفي و بررسي ده نمونه از شاهكارهاي هنر بر چوب ايران (دوره اسلامي )
356
معرفي و بررسي روش هاي خنك كاري پره ي توربين گاز
357
معرفي و بررسي زبان برنامه نويسي پايتون
358
معرفي و بررسي شارخميدگي همتافته
359
معرفي و بررسي شبكه WIMAX [وايمكس]
360
معرفي و بررسي صنايع دستي استان مازندران
361
معرفي و بكارگيري مصالح سبك بهبود يافته براي كاهش مصرف انرژي در صنعت ساخت با رويكرد توسعه پايدار
362
معرفي و پياده سازي تكنيك VOC در شركت كامور اصفهان
363
معرفي و پياده سازي يك شبكه WSN توسط بردهاي XBee بر پايه استاندارد 802.15.4 /ZigBee
364
معرفي و تحليل برخي كاربردهاي سيستم هاي سرووي موقعيت در صنعت
365
معرفي و تحليل ديدگاههاي آيو شورل در ادبيات تطبيقي
366
معرفي و تحليل سبك شناختي نقاشي‏هاي گنجينه هنرهاي تزئيني اصفهان
367
معرفي و تحليل شاهنامه هاي مصور
368
معرفي و تحليل شبكه هاي هوشمند
369
معرفي و تحليل محتواي شعر زكي المحاسني
370
معرفي و تحليل موضوعي نگاره هاي جنگ شعر شماره 86536 موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
371
معرفي و تحليل نگاره هاي نسخ خمسه نظامي آكادمي علوم ازبكستان
372
معرفي و تحليل يك شبكه اجتماعي موقت خودرويي
373
معرفي و تصحيح فوائد عليشيري
374
معرفي و توصيف شمايل قديسين در نگاره‌هاي معراج نامه ميرحيدر و نقاشي‌هاي مذهبي كليساي وانك
375
معرفي و تيپولوژي اشياء مفرغي كورگانهاي جعفرآباد ﴿ فصل اول كاوش﴾
376
معرفي و دسته‌بندي نقوش البسه نگاره‌هاي شاهنامه بايسنقري
377
معرفي و رتبه بندي معيارهاري مكان يابي شهرك هاي صنعتي با توجه به شاخص هاي توسعه پايدار و ارزيابي وضعيت موجود شهرك صنعتي يزد با استفاده از تابع فازي
378
معرفي و ساخت پروژه آبسرد كن به صورت اتوماتيك
379
معرفي و شبيه‌سازي موتور استرلينگ
380
معرفي و شناسايي نقوش چدني در فرش دوران قاجار
381
معرفي و طبقه بندي انواع دستبافته ها سنتي ايران
382
معرفي و طبقه بندي نگاره هاي صادقي بيگ افشار بر اساس فرم
383
معرفي و طبقه‌بندي طرح، نقش و رنگ در نمد استان چهارمحال و بختياري
384
معرفي و طراحي سيستم باربري نوار نقاله
385
معرفي و طراحي يك سيستم تهويه عرضي براي تونل هاي شهري
386
معرفي و فرمول بندي شبكه هاي عصبي كسري و مقايسه آن با شبكه عصبي ساده در يك سيستم خاص
387
معرفي و كاربرد المان ورقه اي ISUM در شبيه سازي منحني تنش - كرنش متوسط ورقه هاي واقع در معرض فشار درون صفحه اي
388
معرفي و كاربرد المان ورقه اي isum در شبيه سازي منحني تنش و كرنش متوسط ورق هاي واقع در معرض فشار درون صفحه اي
389
معرفي و كاربرد شتاب سنج هاي پيزوالكتريك
390
معرفي و كاربرد هاي الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در تشخيص بيماري ها
391
معرفي و كاربرد ياتاقان هاي مغناطيسي
392
معرفي و كاربردهائي از آناليز غيراستاندارد در مكانيك
393
معرفي و گونه شناسي تعدادي از اشياء فلزي دوره هخامنشي موجود در خزانه تخت جمشيد
394
معرفي و مطالعه ابزارهاي كاربردي در هنرهاي سفال و كاشي
395
معرفي و مطالعه تزيينات عمارت كلاه فرنگي ماكو و مرمت بخشي از ديوارنگاره هاي آن
396
معرفي و مطالعه تزيينات عمارت كلاه فرنگي ماكو و مرمت بخشي از ديوارنگاره هاي آن
397
معرفي و مطالعه تيكنرهاي صنعتي و پارمترهاي كاركرد و طراحي آنها
398
معرفي و مقايسه طرحهاي گردان و شكسته فرش منطقه چهارمحال و بختياري و هماهنگي در طرح و رنگ آن
399
معرفي و مقايسه طرحهاي گردان و شكسته فرش منطقه چهارمحال وبختياري وو هماهنگي در طرح و رنگ
400
معرفي و نقد منظومه هاي مذهبي فارسي در دوره قاچار
401
معرفي وبررسي آثار استاد جعفر پاكدست سردرودي
402
معرفي وبررسي آثار استاد جعفر پاكدست سردرودي00
403
معرفي وبررسي انواع پمپ هاي اسلاري SLURRYŸPUMP
404
معرفي وبررسي كارگاههاي رنگرزي سنتي استان كرمان
405
معرفي وبررسي مكانيزم انواع كمپرسورها و سيكل هاي تبريد مورد استفاده در لوازم خانگي
406
معرفي وبررسي واحد توليدي صنعتي ﴿توليد كفش﴾
407
معرفي وبرسي ديگ بخار لوله-آتشي
408
معرفي وتحليل نقاشي هاي سقفي بقعه سيد ركن الدين وبقعه سيد شمس الدين (دوران ايلخاني در شهر يزد)
409
معرفي وتحليل نقاشي هاي سقفي بقعه سيد ركن الدين وبقعه سيد شمس الدين (دوران ايلخاني در شهر يزد)
410
معرفي وتشريح عملكرد سنگ شكن ژير اتوري
411
معرفي وتوليدتوزيع هاي آماري و روابط بين آنها
412
معرفي وسطح بندي كيفي وب سايتها و طراحي و پياده سازي برنامه كمك ارزياب
413
معرفي وشناسايي نقش وطرح وكاربرد صنايع دستي قوم گرمانج خراسان شمالي
414
معرفي وشناسايي نقش وطرح وكاربرد صنايع دستي قوم گرمانج خراسان شمالي
415
معرفي ويژگي هاي پوسترهاي صنايع دستي
416
معرفي يك اگوي تلفيقي ارز كارت امتياز متوازن BSC و مدل تعالي EFQM به منظور بهبود در عملكرد سازمان
417
معرفي يك الگوريتم بهينه سازي جديد مبتني بر سيستم ايمني مصنوعي
418
معرفي يك الگوريتم تخمين فركانس و حذف اختلال سينوسي مبتني بر مدل موتور القايي
419
معرفي يك الگوريتم تخمين ميرايي نوسانات الكترومكانيكي شبكه هاي قدرت
420
معرفي يك الگوريتم مسيريابي با انرژي كارآمد در شبكه هاي حسگربي سيم زير آب
421
معرفي يك الگوي جديد توزيع درآمد و كاربرد آن براي اقتصاد ايران
422
معرفي يك اينورتر تك طبقه با سيستم ذخيره‌ساز انرژي براي كاربرد در سيستم‌هاي فتوولتائيك متصل به شبكه
423
معرفي يك پروتكل مسيريابي منطقه‌پخشي در شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
424
معرفي يك جبران ساز تطبيقي اختلال هاي تناوبي با فركانس نامعلوم
425
معرفي يك جبران كننده جديد براي كنترل ديناميكي ولتاژ (DVC) , و شبيه سازي و مقايسه آن با اصلاحگر ديناميكي ولتاژ(DVR)
426
معرفي يك حسگر الكتروشيميايي براساس DNA جهت اندازه گيري قدرت آنتي اكسيدان ها و اندازه گيري الكتروكاتاليتيكي ايزوپروترنول
427
معرفي يك روش تركيبي مبتني بر شباهت سنجي بخش كدگشا جهت كشف shellcode هاي كد شده
428
معرفي يك سيستم كنترلي براي سيستم‌هاي ذخيره انرژي تكفاز متصل به شبكه
429
معرفي يك فيلتر شكاف دار وفقي زمان گسسته با پهناي باند كنترل شده
430
معرفي يك كاتاليست جديد بر پايه مخلوط اكسيد فلزيSIO2-AL2O3 و استفاده ازآن در اپوكسيده كردن سيكلو آلكن ها
431
معرفي يك كنترل كننده جهت كنترل ميكرواينورترهاي فتوولتائيك با قابليت عملكرد تركيبي در هر دو مد CCM و DCM
432
معرفي يك محيط شبيه سازي براي عاملهاي سيار در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از. TOSSIM
433
معرفي يك مدل تعميم يافته براي تحليل پوششي دادها , Introducing a generalized data envelopment analysis model
434
معرفي يك مدل جنبشي جديد و آنتروپيك براي شبيه سازي جريان سيال لزج و تراكم ناپذير
435
معرفي يك معماري براي گداخت دانش با در نظر گرفتن محيط گريدهاي دانش ناهمگون
436
معرفي يك مقياس عدم قطعيت جديد و كاربرد آن در تقطيع تصاوير پژشكي
437
معرفي، برآورد و تحليل شاخص هاي تاب آوري اقتصادي در استان هاي ايران
438
معرفي، طبقه بندي و مفاهيم نقوش مسجد سيد، شهر اصفهان
439
معرفي، طراحي و ساخت يك نمونه موتور گشتاور - زاويه محدود با ساختار جديد
440
معرق
441
معرق ، خاتم
442
معرق بر روي ستون منحني
443
معرق چهره
444
معرق چهره
445
معرق چوب
446
معرق چوب
447
معرق چوب
448
معرق چوب (دو سطحي )
449
معرق در اتاق كودك
450
معرق فلز
451
معرق كاري وسائل چوبي بر مبناي نقشمايه هاي خط بنايي
452
معرق كاري وسايل كاربردي چوبي با استفاده از نمادهاي نجومي
453
معرق نگارگري هاي مكتب اصفهان به وسيله چوب هاي رنگ شده
454
معرقكاري وسايل كاربردي چوبي بر اساس نقشمايه هاي هندسه ايراني
455
معروفترين ايرانياني كه بعربي شعر سروده اند با ذكر نمونه اي از شعر آنان
456
معشوق و ويژگي هاي آن در شعر نو فارسي
457
معضل امنيتي اسرائيل و منطقه خليج فارس
458
معضل حاشيه نشيني در شهر
459
معضل گذار به فدراليسم در عراق
460
معقول ترين سن مسووليت كيفري در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه جرم شناسي
461
معقولات ثاني و تبيين مباني و پيامدهاي آن در حكمت متعاليه
462
معقوليت نظريه هاي شهرسازي
463
معكوس پذيري مدول هاي ضربي
464
معكوس سازي داده هاي الكترومغناطيس هوابرد با استفاده از روش زُهدي
465
معكوس سازي دو بعدي داده هاي مقاومت ويژه جريان مستقيم بابكرگيري روش الگوريتم ژنتيك
466
معكوس شدن الياف در نخ چرخانه و بررسي بعضي فاكتورهاي موثر بر آن
467
معلولان جسمي- حركتي و دشواريهاي اجتماعي آنان (بررسي موارد داراي ضايعات نخاعي در اصفهان)
468
معلولين و مشكل عبور از موانع با ويلچر
469
معماري
470
معماري آرمانشهر؛ مطالعه تطبيقي آرمانشهر در غرب با آرمانشهر در ايران
471
معماري ابري مبتني بر سيستم هاي چند عامله شبكه هوشمند برق
472
معماري اسلامي جنوب خراسان در نقاشي
473
معماري اسلامي و اهميت عكاسي از آن
474
معماري اطلاعات از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و علوم وابسته به فناوري اطلاعات دانشگاه‌هاي اصفهان و ارائه راه كاري براي سازماندهي
475
معماري اطلاعات از ديدگاه اعضاي هيات علمي و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و علوم وابسته به فناوري اطلاعات دانشگاه هاي اصفهان و ارائه راهكاري براي سازماندهي
476
معماري اطلاعات بصورت آگاه از زمينه در محيط فراگير
477
معماري امكان ""با رويكرد خاص به تعاملات اجتماعي و خويشتن يابي در خانه""
478
معماري امن براي كلان داده در رايانش ابري
479
معماري امنيت اطلاعات در سيستم هاي درون /برون سيستم
480
معماري ايران (در دوره اسلامي) از ديدگاه تاريخ نگاران معماري غربي با تمركز بر آثار تاريخ نگاران غربي تاثيرگذار دوره پهلوي
481
معماري بازار خشكبار
482
معماري بيمارستان
483
معماري پايانه مسافربري شهرستان ملكان
484
معماري پايدار
485
معماري پايدار «بازنگري نهضت پايداري»
486
معماري پايدار در طراحي هتل بوتيك با محوريت توسعه بوم گردشگري،نمونه موردي:هتل بوتيك وطبيعت گيلان
487
معماري پايدار در مسكن ايراني
488
معماري پايدار مبتني بر چاپگرهاي سه بعدي ساختماني از نگاه بهينه سازي و فرم يابي سازه (طراحي اقامتگاه توريستي ورزش هاي كوهستان)
489
معماري پايدار: طراحي مركز اكوتوريسم اصفهان
490
معماري پايدار؛ طراحي مركز اكوتوريسم اصفهان
491
معماري پر سرعت IPSec‏ و پياده سازي توابع رمز نگاري مورد نياز
492
معماري پردازنده هاي گرافيكي
493
معماري پس از سانحه
494
معماري پس از سانحه
495
معماري پيش از تاريخ ﴿از آغاز تا شروع شهرنشيني﴾
496
معماري تئاتر و ماسك در يونان باستان
497
معماري تبريز
498
معماري تكاياي صفوي و قاجار در اصفهان ﴿نمونه موردي: تخت فولاد اصفهان﴾
499
معماري جديد براي ارائه سرويس در محيط ابري
500
معماري خانه كودك
501
معماري داخلي ادارات معاصر ( مطالعه موردي اداره مركزي شيشه قزوين )
502
معماري داخلي براي بيمارستان بااستفاده از اشكال و نقوش هندسي
503
معماري داخلي خانه سهرابي با تغيير كاربري به رستوران
504
معماري داخلي در واحدهاي سنتي مسكوني
505
معماري داخلي در واحدهاي سنتي مسكوني
506
معماري داخلي ساختمان راس برج ميلاد ﴿گالري و رستوران ها﴾
507
معماري داخلي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
508
معماري داخلي لابي و نمونه اتاق هاي هتل هماي تهران
509
معماري داخلي مسكن بهينه براي قشر متوسط
510
معماري داخلي موزه ي باغ فين كاشان
511
معماري داخلي هتل انقلاب
512
معماري دانشكده معماري
513
معماري ديپلماتيك ﴿ طراحي سفارت ايران در مالزي ﴾
514
معماري ديروز ،راي زندگي امروز
515
معماري سازگار با محيط ( طراحي مسكن در محله اوين )
516
معماري سازگار بامحيط : طراحي مسكن در محله اوين
517
معماري سازمان مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOKو با استفاده از استاندارد زكمن
518
معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان
519
معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان
520
معماري سازماني و مديريت فرآيندهاي سازماني
521
معماري سازماني، روش ها و مدل هاي دستيابي به آن
522
معماري ساسانيان در استان كرمانشاه
523
معماري سامانه لجستيك دانش روي شبكه هاي چندگانه گريد دانش در محيط هاي سيار
524
معماري سراي كودكان - مهد كودك
525
معماري سرويس گرا
526
معماري سرويس گرا
527
معماري سرويس گرا
528
معماري سرويس گرا
529
معماري سرويس گرا
530
معماري سنتي
531
معماري سنتي شهري و بافت جغرافيايي مسكن يزد
532
معماري سيستم تاليف همكارانه
533
معماري سيستم سازمان پتروشيمي جهت جلوگيري از تاخيرات
534
معماري سينما
535
معماري شبكه مترو اترنت و اصول طراحي و شبيه سازي آن
536
معماري شبكه مترواترنت و اصول طراحي و شبيه سازي آن
537
معماري شبكه هاي MPLS
538
معماري شبكه هاي NGN و راه هاي عبور از وضع موجود به NGN كامل
539
معماري صنعتي بناهاي درماني
540
معماري طراحي مجتمع تجاري
541
معماري عرفان
542
معماري فرآيندهاي منتخب زنجيره تأمين خدمات در نظام بانكي
543
معماري كتابخانه
544
معماري مترو و اجتماع پذيري﴿ طرح ايستگاه مترو روزميني شهر جديد پرند﴾
545
معماري مجتمع سينمايي
546
معماري مدرسه معماري
547
معماري مدولار ، راهي براي دستيابي به مسكن انعطاف پذير ﴿ طراحي الگوي آپارتمان مسكوني با فضاي داخلي منعطف ﴾
548
معماري مديريت دانش
549
معماري مديريت شيئي )...( و آشنايي با ...
550
معماري مديريت كليد، بمنظور امن كردن مبادلات اطلاعات بين FPGA واحدهاي خارجي
551
معماري مقدس
552
معماري ميان افزا در زمينه هاي تاريخي شهري مباني طراحي و معيارهاي ارزيابي : نمونه موردي ساخت و سازهاي جديد در بافت تاريخي شهر يزد
553
معماري هاي قابل اجرا و كاربردي براي شبكه هاي محتوا محور
554
معماري هخامنشي با خاص به "صفه مسجد سليمان "
555
معماري هنرستان هنر
556
معماري و اسلام
557
معماري و تزئينات در تهران قديم
558
معماري و تزئينات در تهران قديم
559
معماري و زيبايي
560
معماري و قدرت، چشم‌اندازي تاريخي به تكوين هم‌زمان «معماري معاصر» و «دولت مدرن» در ايران
561
معماري و كاربرد DSLAM در شبكه هاي نسل آتي
562
معماري و محيط طبيعي كاربست رويكرد اكولوژيك در تحليل تعامل انسان و طبيعت در محيط انسان ساخت
563
معماري و مديريت در محاسبات ابري
564
معماري وضوخانه نواحي سرد و خشك
565
معماري ومديريت در محاسبات ابري
566
معماري ومديريت درمحاسبات ابري
567
معماري يك سيستم مديريت جريان كار مبتني بر گريد و وب سرويس بر بستر گريد
568
معماري، بستر آفرينش فراغت طراحي مجموعه فراغتي خانواده در يزد
569
معماري، زباني براي انديشه ها
570
معماي مدرن معماري
571
معمولي
572
معنا - نشانه شناسي و كاربرد آن در تحليل آيات متشابه قرآن
573
معنا - نشانه شناسي و كاربرد آن در تحليل آيات متشابه قرآني
574
معنا شناسي ابديت در شعر سهراب سپهري و قيصر امين پور
575
معنا شناسي تناكح اسماء الهي در قرآن
576
معنا شناسي جهان هاي ممكن و منطق معرفت
577
معنا شناسي حزن در قرآن كريم
578
معنا شناسي در آثار معماري براي ارتقاء طراحي مساجدپژوهش موردي: معناپردازي (از بُعد هندسي و فضايي) در مساجد معاصر تهران
579
معنا شناسي واژه "كتاب" در قرآن
580
معنا و حقيقت گزاره هاي اخلاقي از ديدگاه احساسگرايي و توصيه گرايي .
581
معنا و نقش تربيتي موعظه در قرآن كريم
582
معنا و هدف زندگي و مرگ در مثنوي
583
معناداري زندگي از ديدگاه قرآن
584
معناداري زندگي از ديدگاه ملاصدرا
585
معناداري زندگي از منظر پيتر سينگر
586
معناداري زندگي از نظر استاد مطهري و آيت الله جوادي آملي
587
معناداري زندگي(با توجه به آراء ملاصدرا)
588
معناشناخت دلالتي براي كنترل دسترسي در حساب‌هاي وابستگي چندريخت
589
معناشناسي "سمع" در قرآن كريم
590
معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه كفر در قرآن كريم
591
معناشناسي تلاوت در قرآن
592
معناشناسي تلاوت در قرآن
593
معناشناسي توصيفي- تاريخي «تراژدي»
594
معناشناسي خير در قرآن كريم
595
معناشناسي در ديوان أمَل دُنقُل
596
معناشناسي دو واژۀ «سوره» و «آيه» در قرآن كريم
597
معناشناسي ذكر و تعيين مصاديق آن با تكيه بر مباني عرفاني
598
معناشناسي رب در قرآن
599
معناشناسي رحمت و محبت در قران
600
معناشناسي رنگ درنگارگري ايران ﴿قرن هشتم تا يازدهم هجري﴾
601
معناشناسي شناختي و كاركرد نظريه آميختگي مفهومي در قصه هاي عاميانه ايراني
602
معناشناسي شناختي و كاركرد نظريه آميختگي مفهومي در قصه هاي عاميانه ايراني
603
معناشناسي صلوة در قرآن
604
معناشناسي علم در قرآن
605
معناشناسي قرائت در قرآن
606
معناشناسي قرائت در قرآن
607
معناشناسي قلب در قرآن
608
معناشناسي مصادر قريب المعني پنجگانه ي مسارعه،سبقت،تقدّم،تنافس و استعجال در قرآن كريم
609
معناشناسي نحوي اِنّ و اَنّ در قرآن كريم و برابريابي آن به فارسي
610
معناشناسي نحوي تمييز در قرآن كريم و برابريابي آن به فارسي
611
معناشناسي نحوي ظروف در قرآن كريم و برابريابي آن در ترجمه‌هاي فارسي
612
معناشناسي نحوي كان و مشتقات آن در قرآن كريم و برابريابي آن به فارسي
613
معناشناسي نحوي"حال" در قرآن كريم و برابريابي آن در زبان فارسي
614
معناشناسي نمادين هفت گنبد با رويكرد عرفاني ﴿با تاكيد بر دو نگاره خمسه منسوب به شيخ زاده﴾
615
معناشناسي همت در مثنوي مولوي
616
معناشناسي و زيبا شناسي دعاي صباح و يستشير
617
معناشناسي واژگان خويشاوندي هورامي به روش تحليل مولفه اي
618
معناشناسي واژگان زوج امراه
619
معناشناسي واژگان موت، اجل و سكر در قرآن
620
معناشناسي واژگاني : مقايسه افعال فارسي و انگليسي داراي قيد مستتر
621
معناشناسي واژه "كتاب" در قرآن كريم
622
معناشناسي واژه « سكن » و مشتقاتش در قرآن
623
معناشناسي واژه «خَلق» وحوزه معنايي آن در قرآن
624
معناشناسي واژه تزكيه با رويكرد تحليل متني آيات قرآن
625
معناشناسي واژه تقوا در نهج البلاغه
626
معناشناسي واژه توبه در قرآن
627
معناشناسي واژه دعا در قرآن كريم
628
معناشناسي واژۀ«ناس» وحوزۀ معنايي آن در قرآن كريم
629
معناشناسي وحي در قرآن
630
معناكاوي نقوشِ تزئيني ‌محراب‌هاي گچ‌بري دورۀ ايلخاني ‌ايران با رويكرد نشانه‌شناسي تاريخ
631
معناي (كاركرد) زندگي از ديدگاه ملاصدرا و كي يركه گور
632
معناي اسم خاص و نوع طبيعي از ديدگاه كريپكي و پاره اي از منتقدان
633
معناي پنهان
634
معناي تلفن همراه در زندگي روزمره دانشجويان دانشگاه اصفهان
635
معناي خانه بررسي ابعاد مختلف معناي خانه در مسكن آپارتماني و مستقل حياط دار (نمونه موردي شيراز)
636
معناي زندگي از ديدگاه ابن سينا و ابن عربي
637
معناي زندگي از منظر معصومين
638
معناي زندگي از منظر نيچه
639
معناي زندگي با تكيه بر آراي ابن سينا
640
معناي عشق نزد دو متفكر شرق و غرب (سهروردي و كركه گارد) و تاثير آن دو در آثار هنري
641
معناي فرهنگي رايانه در زندگي اجتماعي ايرانيان: از سال 1370 تا 1390 شمسي
642
معناي نقش و رنگ در مجالس نسخ ادبي ﴿از شاهنامهء بايسنغرميرزا تا شاهنامهء شاه طهماسب﴾
643
معناي نمادين آب در نگارگري ايراني
644
معنويت در چهره نگاري رنسانس
645
معنويت در هنر از ديدگاه برخي هنرمندان به نام
646
معنويت درمحيط كار ونقش آن در بهبود عملكرد كاركنان بيمارستانهاي شهر بندرعباس درسال 95 /94
647
معنويت و حماسه در غزل دفاع مقدس
648
معني بخشي سازماني
649
معني شناسي پيش نمونه اي در زبان فارسي : بررسي پيش نمونه در دانش آموزان سال چهارم ابتدائي شهرستان اراك
650
معني شناسي واژه بركت در قرآن با رويكرد تحليل متني
651
معيار تشخيص سو استفاده از حق در حقوق ايران
652
معيار تعدد قواي نفس از منظر ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا
653
معيار چبيشف براي انتگرال هاي آبلي
654
معيار طراحي بر اساس رفتار غير خطي در اتصالات پيچ و مهره اي تقارن محوري
655
معيار لباس و پوشش در فقه اسلامي
656
معيار هاي ارزيابي و بهينه سازي وب سايت ها
657
معيار هاي بهبود كالبدي نورگيرهاي داخلي در ساختمانهاي اداري (با توجه به عملكرد حرارتيايستا در اقليم نيمه گرم و خشك)
658
معيار هاي موفقيت مديريت پروژه داده
659
معيار و آزمون جديد مفصل - مبنا براي عدم‌ تقارن شعاعي دو متغيره
660
معيارها و انتظارات جوانان از همسرآينده خود و عوامل و منابع شكل گيري آنها
661
معيارها و راهكارهاي نو براي طراحي مجتمع مسكوني در مناطق اقليمي معتدل و نيمه گرم
662
معيارها و ملاكهاي همسر گزيني در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور
663
معيارهاي ارزيابي حالت خطرناك و چگونگي مديريت آن در سياست جنايي ايران
664
معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره عرضه و پياده سازي عملي آن
665
معيارهاي ازدواج آقايان
666
معيارهاي ازدواج از نظر دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور بوشهر در مقايسه با دختران غير دانشجوي در شهر بوشهر
667
معيارهاي ازدواج جوانان (در بشرويه)
668
معيارهاي اطلاع آكائيك وبيز تحت داده هاي دورافتاده
669
معيارهاي انتخاب گزينه يك سد لاستيكي
670
معيارهاي انتخاب همسر دانشجويان مجرد پيام نوردامغان
671
معيارهاي انتخاب و سازماندهي محتواي آموزش زبان عربي به زبان آموزان 10-12 سال فارسي زبان
672
معيارهاي بهره وري و اندازه گيري آنها در معادن استان يزد
673
معيارهاي بهينگي براي تشخيص مدل درست از ميان مدل هاي رقيب
674
معيارهاي بهينگي براي مسئله دوگانه انتخاب مدل درست از مدل رقيب و برآورد پارامتر
675
معيارهاي پايداري در محله مسكوني و كيفيت تحقق كالبدي آنها بررسي تطبيقي محله نارمك و راه آهن
676
معيارهاي تشخيص رسانه هاي ضاله در فقه اماميه
677
معيارهاي تفكيك زمين مسكوني در طرح هاي توسعه شهري ايران
678
معيارهاي جداره سازي خيابان‌كشي‌هاي دوره پهلوي اول با رويكرد نقد و الگوسازي براي طرح‌هاي ساماندهي (نمونه مطالعاتي: بدنه جنوبي خيابان طالقاني اصفهان حدفاصل چهارراه شهيد حسن حجاريان تا كوچه زرگرباشي)
679
معيارهاي حق و باطل درداوري از منظر قرآن كريم
680
معيارهاي دادرسي عادلانه از نظر فقه و حقوق
681
معيارهاي زيبايي در نقاشي معاصر
682
معيارهاي زيبايي درنقاشي معاصر
683
معيارهاي زيست محيطي جهت استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي درون شهري
684
معيارهاي سنجش درهمتنيدگي
685
معيارهاي شهرسازي براي ايده شهر سالم
686
معيارهاي شهرسازي در قبال زلزله و بررسي ميزان تحقيق آن در فاز سوم طرح نواب
687
معيارهاي شهرسازي در قبال زلزله و بررسي ميزان تحقيق آن در محدوده چهارراه پارك وي تا ميدان تجريش
688
معيارهاي طراحانه ارتقاي سرزندگي محلات مسكوني (واحدهمسايگي بانشاط و سرزنده)
689
معيارهاي طراحي ايستگاه در راه آهن سريع السير
690
معيارهاي طراحي ايمني كالبدي و امنيت كاربران در بيمارستان‏هاي عمومي شهر تهران با تاكيد بر پدافند غيرعامل (نمونه موردي: بيمارستان دي تهران)
691
معيارهاي طراحي ساختمانهاي زيست محيطي در اقليم گرم و مرطوب
692
معيارهاي طرح براي شناسايي اثرهاي غير صفر در مدل خطي كاوش
693
معيارهاي كليدي موفقيت پروژه هاي نوسازي بافت فرسوده شهري
694
معيارهاي مطلوب براي طراحي ساختمان هاي صنعتي با هد ف ارتقاي تهويه صنعتي عمومي GEV) نمونه موردي: تعميرگاه مركزي پالايشگاه تهران
695
معيارهاي موثر در انتخاب پايتخت جديد ايران
696
معيارهاي همسرگزيني در ميان پسران ﴿ دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور شهرستان شهرضا﴾
697
معيارهايي براي تبادل ناپذيري بر اساس توابع مفصل
698
معياري براي فروپاشي ولتاژ بر اساس تلفات توان ظاهري
699
معياري براي مجموعه هاي جولياي نگاشت هاي گويا كه منحني سيرپينسكي هستند
700
معيشت و سبك زندگي مردم آبادان
701
مغالطه شناسي سهروردي درنقدمشائيان درفلسفه اشراق
702
مغناطو مقاومت ناهمسانگرد در لايه هاي نازك منگنايت La0.67Ca0.33MnO3
703
مغناطومقاومت در نمونه كپه اي و لايه نازك منگنايت La0.85 Ca0.15 MnO3
704
مغناطيس‌سنجي محدوده شمالي معدن جلال‌آباد
705
مغولان از كوچندگي به يكجانشيني و تأثير آن بر باز سازي تمدن ايراني در دوره ايلخانان ( 754- 654ق)
706
مفاهيم آژاكس دراي اس پي .نت
707
مفاهيم اساسي استريولوژي و كاربرد هاي آن
708
مفاهيم اساسي در مديريت بازاريابي
709
مفاهيم اساسي روان شناسي در مثنوي (دفتر اول )
710
مفاهيم اساسي روان شناسي در مثنوي (دفتر چهارم )
711
مفاهيم اساسي روانشناسي در دفتر سوم مثنوي
712
مفاهيم اساسي روانشناسي در دفتر ششم مثنوي
713
مفاهيم اساسي روانشناسي در مثنوي (دفتر چهارم )
714
مفاهيم اسامي ميانگين پذيري تقريبي جبرهاي با تاخ
715
مفاهيم اشكال هندسي در نقاشي انتزاعي
716
مفاهيم بهداشتي كتابهاي درسي مقطع ابتدايي
717
مفاهيم تطبيقي در مكانيك
718
مفاهيم تعميم يافته از ميانگين پذيري
719
مفاهيم جمعه شناسي سياسي در نهج البلاغه
720
مفاهيم خشك كن هاي خورشيدي پسته
721
مفاهيم داستانهاي قرآن مجيد ( مفاهيم داستان آدم (ع ) و قابليت تجلي آن در متحرك سازي
722
مفاهيم داستانهاي قرآن مجيد (مفاهيم داستان آدم(ع)) و قابليت تجلي آن در متحركسازي
723
مفاهيم ديني و زيبايي شناسي تصوير در كتاب «در بيان قصه ي حضرت سليمان » ﴿ چاپ سنگي نسخه ي 1266 ه_ق ﴾
724
مفاهيم رگرسيوني با تاكيد بر آناليزبقا
725
مفاهيم رگرسيوني با تاكيد بر لجستيك
726
مفاهيم رگرسيوني با تاكيد بر لجيت
727
مفاهيم روانشناختي نهج البلاغه
728
مفاهيم زيبا شناسي ﴿﴿عالي﴾﴾ و ﴿﴿زيبا﴾﴾ در رمان بلندي هاي بادگير:مطالعه بورك
729
مفاهيم سمبولهاي دايره در فرهنگ تصويري ايران و جهان
730
مفاهيم سيستم عامل بي درنگ همراه با روش هاي تحمل پذير بي اشكال
731
مفاهيم شاخص هاي قابليت بر اساس اندازه هاي اطلاع در كنترل كيفيت , a concept of capability indices based on aspects of information measures in quality control
732
مفاهيم شبكه مديريت مخابرات
733
مفاهيم شيعي در نقاشي قهوه‌خانه‌اي دورۀ قاجار (با تأكيد بر حماسۀ عاشورا)
734
مفاهيم عرفاني مشترك در ما فيه و غزليات شمس
735
مفاهيم مديريت شبكه و شبكه مديريت شركت مخابرات ايران
736
مفاهيم معماري ومديريت درمحاسبات ابري
737
مفاهيم ميانگين پذيري روي حاصلضرب هاي خاص از جبرهاي باناخ
738
مفاهيم و سمبولهاي دايره درفرهنگ تصويري ايران و جهان
739
مفاهيم و عناصر ادب پايداري درسرودهاي ملي كشورهاي خاورميانه وامريكاي لاتين
740
مفاهيم و كاربرد SOAP
741
مفاهيم و كاربرد شمع در شعر عطار و استفاده از آن در خلق آثار هنري
742
مفاهيم و كاربرد هاي داده كاوي
743
مفاهيم و كاركردهاي نماي نقطه ديد (P.O.V Shot) در روايت انيميشني با تمركز بر آثار فرانس روفوز و بيل پليمپتون
744
مفاهيم و مضامين پرده هاي نقاشي دوره قاجار
745
مفاهيم و مقولات زرواني در تجسم تصويري شاهنامه
746
مفاهيم ومضامين پرده هاينقاشي دوره قاجار
747
مفاهيمي از ترتيب هاي تصادفي درحالت گسسته , concept of stochastic orders in discrete cases
748
مفاهيمي از رگرسيون چندك، انتروپي ماكسيمم ودرستنمايي ماكسيمم و رابطه ي ميان انها
749
مفاهيمي در انتگرال وكاربردهاي ان
750
مفاهيمي در فضاهاي متري فازي
751
مفايسه افراد با اضطراب بالا وپايين از لحاظ كلسترول ،تري گليسيريد hdl -ldl ,و پلاكت ها
752
مفايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه بادانش آموزان يك زبانه در مقطع ابتدايي در شهر سراوان 89-1388
753
مفايسه كيفيت زندگي كاري كاركنان ورزشكار و غير ورزشكار شركتهاي نفت و گاز پارس جنوبي ﴿فازهاي 22و23و24﴾
754
مفايسه و بررسي تاثير رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي عليمردايان نهاوند و بعثت همدان
755
مفردات الفاظ القرآن علامه راغب اصفهاني
756
مفردات و لغت و ويژگيهاي دستوري و آداب و رسوم لهجه سبزوار
757
مفرغ لرستان
758
مفصل شرطي در تشخيص تغيير در دادههاي سري زماني
759
مفصل فارلي-گاميل- مورگنسترن و مولدهاي آن
760
مفصل ها و كاربرد آن براي مدل بندي عملكرد در هكتار محصول گندم در ايران
761
مفصل ها و كاربرد آن براي مدل بندي عملكرد در هكتار محصول گندم در ايران بببب
762
‍مفصل ها و كاربردهاي آنها در آمار
763
مفصل و نقش آن در سازمان كالبدي معماري
764
مفصل‌هاي بيزي و چند كاربرد آن
765
مفهوم "وطن" در شعر عصر مشروطه
766
مفهوم « سير نغمگي » در موسيقي دستگاهي ايران. مطالعه موردي درآمد آواز بيات اصفهان
767
مفهوم اختلال سلوك و نقش آن در بزه‏كاري
768
مفهوم استحاله فرم در فضا و بازتاب آن در هنرهاي رسانه اي ﴿با تأكيد بر هنر اجرا﴾
769
مفهوم انسان
770
مفهوم بازي در هنر و نسبت آن با تفكر تقديرگرايي
771
مفهوم تحديد حدود منصفانه مرزهاي دريايي و قابليت اعمال آن در درياي خزر
772
مفهوم تربيتي طهارت در قرآن با رويكرد معناشناسي
773
مفهوم تغيير ولزوم رهبري تغيير در سازمان ها
774
مفهوم تقصير در حقوق مدني و مقايسه آن با تقصير در حقوق كيفري وآثار آن
775
مفهوم تنومندي براي مسائل بهينه سازي چندهدفه خطي قطعي
776
مفهوم توسعه پايدار در حقوق بين الملل محيط زيست
777
مفهوم توسعه‌ي تدريجي حقوق بين‌الملل در عملكرد كميسيون حقوق بين‌الملل
778
مفهوم جديد خلاقيت ونقش آن در نظام آموزشي
779
مفهوم جرم اقتصادي از ديدگاه اسناد بين المللي
780
مفهوم جعل و بدل در ايران و بازتاب آن در قوانين و سياست گذاري هاي حفاظت از ميراث فرهنگي
781
مفهوم جنگ عادلانه و ارزيابي ادعاهاي آمريكا در استناد به اين مفهوم براي حمله به عراق
782
مفهوم جهاني شدن در تعليم و تربيت اسلامي
783
مفهوم جهاني شدن در تعليم وتربيت اسلامي
784
مفهوم حقيقت در رساله سرآغاز كار هنري مارتين هيدگر و سينماي عباس كيارستمي
785
مفهوم حكومت و پيدايش قدرت
786
مفهوم حيات طيبه و نقش آن در سعادت بشر
787
مفهوم دوگان راديكال اول يك مدول
788
مفهوم ديالك تيك از نظر فلسفه (از چهار قرن پيش از ميلاد تا عصر حاضر)
789
مفهوم ذوق در زيبايي شناسي برگ
790
مفهوم ردپاي آب و كاربرد آن در برنامه‌ريزي‌هاي كلان منابع آب كشور
791
مفهوم زمان اسطوره اي در عرفان بر مبناي شش دفتر مثنوي معنوي
792
مفهوم زمان و كاركردهاي آن در اشعار فروغ فرّخزاد و سيمين بهبهاني
793
مفهوم زمان و مكان در قرآن
794
مفهوم زمان و مكان و آراء فلاسفه بزرگ در اين باره
795
مفهوم زندگي چيست؟
796
مفهوم زندگي و مرگ در آفاق فكري سهراب سپهري
797
مفهوم سازي استعاره هاي عشق، نفرت، شادي و اندوه در نوشتار فارسي زبانان: رويكردي شناختي
798
مفهوم سدهاي بتني ذوزنقه ايCSG و چگونگي ساختار امن سد كهير در ايران با مصالحCSG
799
مفهوم شئي شدگي و ارتباط آن با آثار هنري از ديدگاه آدورنو
800
مفهوم شخصيت در قرآن
801
مفهوم شرط و وصف در بخش اموال قانون مدني
802
مفهوم شناسي " مثاني" و ارتباط آن با واژگان مثني در قرآن
803
مفهوم شناسي استضعاف در قرآن و راهكارهاي قرآن براي برون رفت از آن
804
مفهوم شناسي بصيرت درقرآن وعهدين
805
مفهوم شناسي دوازده ماه ايراني
806
مفهوم شناسي زمان از منظر نهج البلاغه
807
مفهوم شناسي قهرمان در شاهنامه و شبيه نامه بر اساس نظريه جهان حماسي و تراژيك بوطيقاي ارسطو
808
مفهوم شناسي وا ژه ي ابتلا،مفاهيم مرتبط ومصاديق آن در صحيفه سجاديه ونهج البلاغه
809
مفهوم شناسي واژه ي ابتلا، مفاهيم مرتبط و مصاديق آن در صحيفه سجاديه و نهج البلاغه
810
مفهوم شهر هوشمند و جايگاه آن در تهران﴿ نمونه موردي عرصه هاي همگاني شمال غرب تهران پارك - شهر هوشمند فرحزاد ﴾
811
مفهوم طبقه در آثار دكتر شريعتي
812
مفهوم عرصه همسايگي﴿بررسي تاثير كالبد بر روابط همسايگي﴾
813
مفهوم عقل در قرآن و حديث
814
مفهوم فتوژني از ديدگاه ژان اپستادين در تعريف ماهيت سينما
815
مفهوم فلسفي تعارض و جايگاه آن در مكاتب تربيتي نوين
816
مفهوم قدرت فوكو در سه نمايشنامه ي هارولدپينتر
817
مفهوم قرآني ازدواج با رويكرد مردم شناسي
818
مفهوم قرآني صبر و آثار آن در زندگي فردي و اجتماعي
819
مفهوم كارآفريني از ديدگاه اسلام
820
مفهوم كولاژدر فيلم هاي ايراني امير نادري با تكيه بر فيلم هاي " دونده " و "آب باد خاك "
821
مفهوم كولاژدر فيلم هاي ايراني امير نادري با تكيه بر فيلم هاي " دونده " و "آب باد خاك "
822
مفهوم گرفت و گير در نگارگري مكتب صفوي
823
مفهوم مؤلف در انديشه ي ميشل فوكو
824
مفهوم محافظه كاري در حسابداري و انواع ان
825
مفهوم مديريت دانش و ارتباط آن با نوآوري در شركت لوله سازي اهواز
826
مفهوم مشتق وانتگرال
827
مفهوم مشخصه هاي تعميم يافته براي معادلات سيالي
828
مفهوم ناخودآگاه در نقاشي قرن بيستم
829
مفهوم نمادين آيينه درشرق ﴿ايران، چين، ژاپن و هند﴾
830
مفهوم نمادين نقش بز در فلزكاري ايران از مفرغ هاي لرستان تا پايان دوره ساساني
831
مفهوم نوجواني در رمان نوجوان ايران بر اساس مكاتب روان شناسي
832
مفهوم هنر شرقي و امكان بررسي آن در فلسفه افلاطون
833
مفهوم هنر و معيار سنجش آن در ادبيات فارسي (با رويكرد به آثار سعدي)
834
مفهوم هنر و معيار سنجش آن در ادبيات فارسي ﴿با رويكرد به آثار سبك خراساني
835
مفهوم و پيامدهاي تهاجم فرهنگي از منظر حقوق بين¬الملل
836
مفهوم و تعيين مصاديق روابط نامشروع و جرايم منافي عفت مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامي
837
مفهوم و راهكارهاي تدبر در قرآن و روايات
838
مفهوم و سلختار حسنات و سيئات در قرآن و عهدين
839
مفهوم و كاربرد كولاژ در نقاشي
840
مفهوم و كاربرد كولاژ در نقاشي
841
مفهوم و ماهيت تمكين
842
مفهوم و ماهيت كرامت در اسناد حقوق بشري و آموزه هاي ديني
843
مفهوم و مباني هنر ايراني و نسبت آن با مصاديق هنري ﴿مورد پژوهي: حوزه كردستان﴾
844
مفهوم و مقايسه پديده ولتاژ بازيابي گذرا ﴿TRV﴾ [تي. آر. وي.]
845
مفهوم واقعيت در هنر و سينما
846
مفهوم وشاخصه هاي بصيرت ديني از منظر آيات وروايات
847
مفهوم وطن در شعر دفاع مقدس
848
مفهوم وطن در شعر منتخب شعراي معاصر ﴿نيما يوشيج، محمدحسين شهريار، مهدي حميدي شيرازي، فريدون توللي، فريدون مشيري، مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري﴾
849
مفهوم، مصداق و حقوق كافر حربي در فقه اسلامي
850
مقا سه پيامدهاي نفركتومي لاپاراسكوپي با نفركتومي باز از آذرماه 1385 تا پايان اسفند ماه 1387 در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت
851
مقا يسه اثر ضد ميكروبي تركيبMTAD و NaOCl بر روي ريشه دندانهاي آلوده شده توسط گونه هاي مختلط ميكروبي Enterococcus.faecalis و Candida.albicans
852
مقابله اخبارگري و اصوليگري از سقوط صفويه تاعصر ناصرالدين شاه قاجار
853
مقابله با آثار سوء زيست محيطي ناشي از استخراج معادن از منظر حقوق بين الملل محيط زيست با تأكيد بر وضعيت استان يزد
854
مقابله با آلودگي سيگنال راهنما در شبكه هاي سلولي دولايه با استفاده از همسو نهي تداخل
855
مقابله با اختلال فريب در گيرنده GPS مبتني بر شبكه عصبي
856
مقابله با ارتعاشات در ساختمان با استفاده از سيستم هاي تعليق
857
مقابله با اعوجاجات فاز و دامنه در گيرنده يك مودم QPSK روي كانال چند مسيري HF با نرخ 5400 بيت بر ثانيه
858
مقابله با انواع جمينگ در گيرنده هاي تك فركانسه GPS
859
مقابله با بحران هاي انساني خاورميانه در پرتو دكترين مسئوليت حمايت با تاكيد بر رويداد هاي سوريه و ليبي .
860
مقابله با تروريسم و مسئله ي دولت هاي ناتوان از منظر حقوق بين الملل
861
مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي از طريق درياها در حقوق بين الملل
862
مقابله با جمينگ SPOT با استفاده از فشردگي پالس مبتني بر كدهاي فاز چهارتايي و فركانس در سيستم¬هاي رادار
863
مقابله با چالش‌هاي امنيتي سيستم سيگنال‌دهي مبتني بر باليس در حمل و نقل ريلي
864
مقابله با حملات انكار سرويس در شبكه‌ هاي موردي سيار از طريق بهبود مسيريابي
865
مقابله با حملات به URL
866
مقابله با حملات سر ريز پشته
867
مقابله با حملات لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
868
مقابله با حمله بدگويي در شبكه هوشمند برق
869
مقابله با حمله عليه Session ID
870
مقابله با حمله فريب با استفاده از روش احراز هويت پيام ناوبري مبتني بر زنجيره هاي رمزنگاري يك طرفه در سامانه GNSS
871
مقابله با حمله¬ي پارازيت در شبكه¬هاي راديو شناختگر به كمك نظريه بازي
872
مقابله با دروي حساب هاي كاربري
873
مقابله با فساد در مقررات بين المللي و تاثير آن در حقوق داخلي ايران
874
مقابله با قطعي ارتباط در شبكه هاي نوري WDM با توپولوژي مش با استفاده از P-cycle
875
مقابله بابرنامه هاي ماهواره اي در راستاي امنيت فرهنگي و موازين حقوق بشري
876
مقابله ملي و بين المللي با قاچاق مهاجران
877
مقابله هاي تيماري در طرح هاي تصادفي مقيد ترتيبي
878
مقابله و تصحيح شرح پنجاه غزل حافـظ از سه نسخه ي خـطي مــــرج البحـــرين سيف الدين ابوالحسن عبدالرحمان نام ور به خــــتمي لاهـــــــوري
879
مقابله واكنشي با حمله هاي پهناي باند با به كارگيري روش هاي يادگيري ماشين در فيلترينگ توزيع شده
880
مقادير كران‌گين توزيع‌هاي دم‌كلفت
881
مقادير و بردارهاي ماتريسهاي داراي فرم خالص و كاربرد آن در نظريه گراف
882
مقادير ويژه ،بردارهاي ويژه ماتريس هاي سه قطري
883
مقادير ويژه غير استاندارد
884
مقادير ويژه غير خطي براي معادله p-laplacianبا شرايط مرزي دير يكله و نيومن روبين و نوفلاكس واستكلو
885
مقادير ويژه گراف جابجايي يك گروه متناهي
886
مقادير ويژه لاپلاسي گراف توان يك گروه متناهي
887
مقادير ويژه و بردارهاي ويژه
888
مقادير وي‍ژه و تابعك هاي انرژي با فرمول يكنوايي تحت شارريچي
889
مقادير ويژه ي استوايي و كاربردهاي آن در محاسبه ي عددي مقادير ويژه
890
مقادير ويژه ي عملگر استوكس در برابر مقادير ويژه ي لاپلاسين ديريكله در صفحه
891
مقاديسه فني و اقتصاادي تبديل يك مرحله اي تك فاز به سه فاز و تبديل دو مرحله اي با ايده ترانس اسكات
892
مقارنة الزمكانية بين رواية "دو دنيا" لگلي ترقي ورواية "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي
893
مقارنة و تحليل روايتي قطعة من أوروبّا لرضوي عاشور و-خارطة الحبّ لأهداف سويف علي ضوء النظريّة ما بعد الاستعماريّة
894
مقارنه و بررسي تطبيق وجدان از ديدگاه قرآن و فلسفه كانت
895
مقاسه اثربخشي استفاده از شبيه ساز مبتني بر وب برونكوسكوبي وروش آموزش سنتي بر ميزان دانش آناتومي برونشيال دستياران رشته بيهوشي در مراكز آموزشي درماني رازي درسال93-94
896
مقاسه ي يادگيري و انگيزش آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه ،طراحي شده با الگوي مريل ،رايگلوث و طراحي شده با الگوي مريل ،رايگلوث و كلر
897
مقاسيه ارزش تشخيصي Indirect MR arthrographyوConventional MRI در تشخيص پاتولوژي هاي مفصل زانو در بيماران با درد زانو ارجاع شده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
898
مقاسيه حساسيت دو روش Real-time PCR و RT-PCR براي تشخيص ويروس بيماري زاي طيور
899
مقاسيه راهبردهاي مقابله ايي ترم اول و ترم آخر در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
900
مقاسيه نقش نشانه هاي شهري در ادراك ساكنين بافت هاي تاريخي و نوساز شهر اصفهان
901
مقالات شرقي: [درباره برون] تاليف آربري
902
مقاله نويسي در زبان انگليسي (مربوط به طرح گرانت )
903
مقام ( هنگ ) هاي شمال خراسان با بررسي شيوه كمانچه نوازي قوم كرمانج
904
مقام الامام اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) درباره: فضائل و شخصيت آن حضرت از نظر اهل تسنن
905
مقام تسليم در برابر ارده الهي و رابطه آن با كمالات اخلاقي
906
مقام در عرفان
907
مقام رضا و رضوان در قرآن و حديث
908
مقام زن در اسلام
909
مقام زن در ايران باستان
910
مقام زن در عصر پهلوي
911
مقام زن در عصر ساساني
912
مقام و مرتبت گرجي ها در عصر صفوي و مقايسه با ارامنه
913
مقامه اي برسيرتفكر و جايگاه آن درهنر( باتاءكيد بر نقاشي )
914
مقامه و مقامه نويسي و تاثير آن بر ادب فارسي با تاكيد بر گلستان و بوستان سعدي
915
مقاوم سازي اتصال گيردار در مقابل زلزله از طريق افزايش نرمي
916
مقاوم سازي الياف پلي پروپيلن در برابر شعله ور شدن با استفاده از نانو كلي ها
917
مقاوم سازي بازشناسي گفتار با اعمال پردازش زيرباندي
918
مقاوم سازي بازشناسي گفتار به كمك نظريه داده‌هاي گمشده با تأكيد بر اصلاح طبقه‌بندي كننده
919
مقاوم سازي بازشناسي گفتار خودكار در محيطهاي نويزي با اعمال پردازشهاي مناسب بر روي بردار ويژگي
920
مقاوم سازي بازشناسي گفتار در محيط با نويز ناهمبسته با استفاده از پردازش چند باندي
921
مقاوم سازي بازشناسي گفتار نسبت به نويز بر اساس كاهش ويژگي هاي گفتاري
922
مقاوم سازي بازشناسي گفتار نسبت به نويز محيطي با استفاده از پردازش هاي طيفي
923
مقاوم سازي بلوكهاي پلي استايرن ساختماني با استفاده استفاده از الياف نساجي
924
مقاوم سازي بهينه [در] سازه هاي بتني در برابر زلزله
925
مقاوم سازي پايه پل بتني به روش جاكت فولادي
926
مقاوم سازي پايه پل هاي فلزي كنسول
927
مقاوم سازي پل ها به منظور جلوگيري ازفروافتادن عرشه در اثر لغزش نشيمنگاه الاستومري با استفاده از مقيد كننده طولي
928
مقاوم سازي پنهان سازي اطلاعات اثرانگشت در تصوير چهره به منظور شناسايي هويت
929
مقاوم سازي تير فولادي خورده شده پل بوسيله اف ار پي
930
مقاوم سازي تيرهاي بتن مسلح بااستفاده از مصالح CFRP پيش تنيده به روش نصب در نزديك سطح ﴿NSM)
931
مقاوم سازي تيرهاي بتني به كمك FRP به روش نصب در نزديك سطح (NSM) و مقايسه با روش نصب سطحي (EBR)
932
مقاوم سازي خمشي تير‌هاي بتن آرمه با استفاده از ورق‌هاي CFRP پيش تنيده به روش نصب بر روي شيار (EBROG)
933
مقاوم سازي دال هاي بتن مسلح در برابر انفجار
934
مقاوم سازي دال هاي بتني توسط الياف FRP با استفاده از روش هاي بهينه سازي توپولوژي
935
مقاوم سازي دال هاي تخت بتن آرمه در برابر برش پانچ با استفاده از FRP
936
مقاوم سازي دال هاي تخت براي برش منگنه اي با استفاده از ميله و شبكه FRP و FRP بادبزني و مقايسه ي آن با سايرروش ها
937
مقاوم سازي ديوار بتني تحت بار انفجاري با مواد كامپوزيت
938
مقاوم سازي ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده از تسمه هاي فولادي و كامپوزيت
939
مقاوم سازي روش خطي سازي با فيدبك براي سيستم هاي چند ورودي چند خروجي به همراه پياده سازي به روي مدل ازمايشگاهي هليكوپتر
940
مقاوم سازي روش خطي سازي بافيدبك
941
مقاوم سازي ساختارهاي خشتي ارگ بم در برابر زمين لرزه مطالعه موردي بناي اصطبل ارگ
942
مقاوم سازي ساختمان هاي فلزي موجود در برابر زلزله ﴿قزوين﴾
943
مقاوم سازي ساختمان هاي فولادي با اتصلات خورجيني در برابر زلزله
944
مقاوم سازي ساختمانهاي آموزشي ﴿ مدارس ﴾ موجود در قزوين در برابر زلزله
945
مقاوم سازي ساختمانهاي بتن آرمه در برابر زلزله
946
مقاوم سازي ساختمانهاي بتني با بادبنديهاي مركب
947
مقاوم سازي ساختمانهاي موجود آجري و مختلط در برابر زلزله
948
مقاوم سازي ساختمانهاي موجود با مصالح بنائي در برابر زلزله
949
مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه به روش كامپوزيتي (تركيب فولاد و بتن)
950
مقاوم سازي سازه هاي بنايي موجود در برابر زلزله ﴿ شهرستان تربت حيدريه ﴾
951
مقاوم سازي سازه هاي فلزي با بادبند هشتي
952
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با استفاده از ديوار برشي فولادي
953
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با استفاده از عملكرد توام با بتن اضافه شونده
954
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با ديوار برشي 3D و بررسي شكل پذيري آن
955
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با قاب هاي باد بندي زانويي به روش كنترل فعال
956
مقاوم سازي ستون هاي فولادي با بار محوري و برون محوري با ورق FRP
957
مقاوم سازي سيستم كروز كنترل با قابليت تطبيق
958
مقاوم سازي سيستم هاي با ابعاد وسيع در مقابله با خطا برمبناي رويكرد چندعاملي
959
مقاوم سازي سيستم هاي دسته بندي تصوير در برابر حملات خصمانه با استفاده از شبكه مولد رقابتي
960
مقاوم سازي شبكه هاي عصبي عميق در برابر مثال هاي مخرب با استفاده از توسعه ويژگي هاي تصادفي براي فرايندهاي گاوسي
961
مقاوم سازي عمارت چهل ستون اصفهان با استفاده از فناوريهاي نوين معماري
962
مقاوم سازي قاب بتني خمشي با استفاده از ميراگر اصطكاكي
963
مقاوم سازي قطعه آلومينيومي در برابر تنشهاي كشش بوسيله پوشش پلييورا
964
مقاوم سازي لرزه اي ستون هاي سازه هاي بتني با استفاده از كمربندهاي پيش تنيده AFRP
965
مقاوم سازي لرزهاي قاب هاي خمشي بتن آرمه با كاربرد الگوهاي مختلف از مهاربندهاي كمانش ناپذير
966
مقاوم سازي لوله هاي خورده شده فلزي با كامپوزيت پايه پليمري
967
مقاوم سازي مبدل شبه امپدانسي در مقابل خطاهاي مدارباز و اتصال كوتاه كليدهاي نيمه هادي و پياده سازي آزمايشگاهي آن
968
مقاوم سازي مناره هاي خشتي با كلاف قائم
969
مقاوم سازي و اصلاح رفتار اتصال خمشي تير به ستون دوبل با استفاده از ورق هاي كناري
970
مقاوم سازي و بهسازي خاك هاي سست جهت احداث خاكريزهاي مهندسي به همراه بررسي عبور خطوط لوله از آن ها
971
مقاوم شده (PMC) ساخت و بررسي خواص مكانيكي پروفيلهاي كامپوزيتي زمينه پليمري با الياف بلند شيشه به منظور جايگزيني پروفيل هاي فلزي در بازوهاي متقاطع مورد استفاده در پايههاي خطوط توزيع برق
972
مقاوم‌سازي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار و گوينده در مقابل نويزهاي جمع‌شونده و نويز كانال
973
مقاوم‌سازي هوشمند و شكل‌دهي مفهومي در نهان‌نگاري تصاوير ديجيتال
974
مقاوم‌سازي يك تراشه رمزنگاري در برابر نسخه‌برداري با استفاده از PUF
975
مقاومت آنتي بيوز ارقام مختلف گوجه فرنگي به شب پره ي مينوز Tuta absoluta
976
مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگي به كرم ميوه ي گوجه فرنگي Helicoverpa armigera Hubner و كرم برگ خوار چغندرقند Spodoptera exigua Hubner در شرايط مزرعه
977
مقاومت اضافي كشتي در موج به روش محاسباتي و آزمايشگاهي
978
مقاومت برشي پانچ در دالهاي دو طرفه با و بدون آرماتور برشي
979
مقاومت برشي خاك رس الياف دار مسلح به ژئوسنتتيك
980
مقاومت برشي، فشردگي پذيري و انقباض و انبساط پذيري مخلوط شن و برخي كاني هاي رسي
981
مقاومت به شكست كامپوزيتهاي مرتبه اي ساخته شده به روش ESR
982
مقاومت به شوري دو واريته گندم تحت چهار تيمار آبشوئي
983
مقاومت به ضربه و سايش در فولادهاي پر كروم موليبدن دار
984
مقاومت پس از كمانش صفحات مسطح جدار نازك ساخته شده از مواد مركب
985
مقاومت پس‏‏ كمانشي صفحات نازك فلزي ترك‌دار تقويت‌شده با FRP تحت تركيب بارهاي درون صفحه
986
مقاومت پيوستگي بين بتن پايه و ملات تعميري
987
مقاومت ترك خوردگي مخلوط‌هاي آسفالتي تحت اثر بار‌هاي تركيبي كششي و برشي
988
مقاومت حرارتي تماس در سيستم هاي تبريد
989
مقاومت حرارتي سطح تماس سطوح موجدار
990
مقاومت حرارتي لايه GDL [جي دي ال] پيل سوختي پليمري
991
مقاومت خستگي آسفالت متخلخل با قير اصلاح شده با پليمر SBS
992
مقاومت خطي و غيرخطي ستون هاي مركب تحت اثر خمش يك محوره
993
مقاومت خمشي پانل هاي گچي
994
مقاومت خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي كامپوزيتي PEO حاوي ذرات α-Al2O3 روي آلياژ آلومينيوم 7075
995
مقاومت خوردگي و سايشي پوشش كربن شبه الماس (DLC) ايجاد شده روي فولاد مارتنزيتي ضد زنگ AISI 410 مورد استفاده در دروازه شيرهاي نفتي
996
مقاومت در برابر شعله الاستومرها
997
مقاومت در شعر عباس عباسي طائي
998
مقاومت سرخوردگي روسازي و تاثير نوع مصالح و طرح مخلوط در مقدار آن
999
مقاومت سيمان هاي مختلف در برابر آبهاي نمك دار
1000
مقاومت شيميائي پلي ونييل كلرايد (PVO)
بازگشت