<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
2
مقايسه اثر دوران پره دردو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
3
مقايسه اثر دوزهاي مختلف ترانس آميك اسيد بر ميزان خونريزي و طول مدت جراحي در آندوسكوپي سينوس FESS
4
مقايسه اثر دونوع آنتي اكسيدان طبيعي بر عملكرد رشد، خصوصيات فوليكولي پوست وتوليد الياف دربره هاي شيرخوار نژاد سنجابي
5
مقايسه اثر ذرات نانو/ ميكرو رنگدانه تيتانيوم دي اكسيد بر پايداري نوري و حرارتي رنگ هاي پاي استر ملامين در فرآيند پوشش كويلي فولاد كالوانيزه
6
مقايسه اثر رژيم چهار دارويي فورازوليدون ، تتراسايكلين ، بيسموت وامپرازول به مدت 14و7روز در ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم پپتيك .
7
مقايسه اثر رژيم گياهي پنج انگشت رازيانه خرفه با رژيم دارويي اسپيرونونولاكتون سيپروترون كامپاند در زنان هيرسوتيسم مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك در شهرستان جهرم
8
مقايسه اثر رژيم گياهي گرده خرما با رژيم دارويي لتروژول تاموكسيفن در زنان نابارور مبتلا به سندروم تحمدان پيلي كيستيك در شهرستان جهرم
9
مقايسه اثر رقابت فردي تلاش فردي و رقابت گروهي در پيشرفت تحصيلي
10
مقايسه اثر رقابت فردي و گروهي بر اكتساب و يادداري سرويس چكشي واليبال
11
مقايسه اثر روش آموزشي قياسي (كل به جزء) و استقرايي)جز به‌كل( بر اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت ورزشي در دختران نوجوان
12
مقايسه اثر روش يادگيري مشاركتي با روش متداول درس تربيت بدني بر عملكرد ورزشي دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان
13
مقايسه اثر روشهاي ارائه بازخورد افزوده پس از تلاش هاي موفق و ناموفق برروي يادگيري وقابليت شناسايي خطا در تكليف توليد نيرو
14
مقايسه اثر زمان باند، كاربرد كلرهگزيدين2%، محلول آبي اسيد آسكوربيك 10% و اتانول 70% بر استحكام باند برشي كامپوزيت به مينا متعاقب office bleaching
15
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
16
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
17
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
18
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
19
مقايسه اثر سرم هاي اتولوگ موشي آلوژنيك موشي و بي اس آ گاوي در محيط كشت آي وي اف بر كيفيت و تعداد جنين هاي 2 پي ان موش كوچك نژاد ان ام آر آي
20
مقايسه اثر سطح فعال هاي كايتوني با ساختارهاي متفاوت بر بهبود ثبات شستشويي كالاي پنبه اي رنگرزي شده با مواد رنگزاي مستقيم
21
مقايسه اثر سطوح مختلف جايگزيني ارزن شيراز و مهيار به جاي ذرت بر توليد مرغهاي تخمگذار
22
مقايسه اثر سلنيوم آلي و معدني در سطوح مختلف روغن سويا و ويتامين اي بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و هورمونهاي تيروئيدي در جوجه خروس هاي گوشتي
23
مقايسه اثر سه پروتكل تمريني(هوازي، هوازي و مقاومتي، هوازي و ويبريشن) بر شاخص چاقي شكمي و ميزان HDL و LDL مردان جوان چاق
24
مقايسه اثر سه داروي آزيترومايسين،اريترومايسين و كلارينرومايسين بر ميزان بيان ژن ERGI در رده سلولي H9c2
25
مقايسه اثر سه روش شياف ركتال ناپروكسن، نيترات زيرزباني ومصرف همزمان شياف ناپروكسن ونيترات زيرزباني درپيشگيري ازپانكراتيت پس از ERCP
26
مقايسه اثر سه روش مختلف آماده سازي سطح بر استحكام اتصال كامپوزيت لايت كيور به دندانهاي آكريلي﴿آكريل سخت شونده با گرما و فشار﴾
27
مقايسه اثر سه روش نوار چسبي بر بي ثباتي مزمن مچ پاي ورزشكاران زن واليباليست
28
مقايسه اثر سه نوع آنتي بيوتيك داكسي سيكلين، مينو سيكلين، ومترونيدازول روي بقا وتكثير سلولي فيبرو بلاست هاي لثه انساني
29
مقايسه اثر سه نوع تمرين استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان شاخص هاي بيوشيميايي ويژه سلول هاي قلبي (cTnT,CK-MB) ht htvhn htvhn tuhg
30
مقايسه اثر سه نوع موسيقي ﴿زورخانه اي، ملايم و تند﴾ بر برخي نتايج آزمونهاي آمادگي جسماني
31
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
32
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
33
مقايسه اثر سينرژيك N-MO و N-W در طي روئين شدن فولادهاي ضدزنگ با روش الكتروشيمي
34
مقايسه اثر شركت در فعاليت ورزشي و بازيهاي رايانه اي بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر شهر گرگان
35
مقايسه اثر شوينده هاي مختلف روي حذف لايه ي اسمير پس آز آماده سازي فضاي پست
36
مقايسه اثر شير شتر بر ميزان رشد سلول هاي طبيعي و سلول هاي سرطاني
37
مقايسه اثر ضد تب دوزهاي متفاوت استامينوفن ركتال در كاهش تب كودكان مراجعه ‏كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 1388-1387
38
مقايسه اثر ضد تهوع و استفراغ داروهاي اندانسترون، متوكلوپراميد و دگزا متازون در كودكان تحت جراحي استرابيسم
39
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
40
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
41
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
42
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
43
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
44
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
45
مقايسه اثر ضد قارچي هيپوكلريت سديم25/5%،كلرهگزيدين2% و عصاره هيدروالكلي دانه اسفند در شست شوي كانال
46
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
47
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
48
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
49
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
50
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 25/5%بر روي بيوفيلم انتروكوك فكاليس
51
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 5،25 درصد برروي انتروكوك فكاليس به صورت آزمايشگاهي
52
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره گياه اسفند﴿Peganum Harmala) و هيدوكسيد كلسيم بر روي باكتري E.faecalis به روش انتشار در آگار
53
مقايسه اثر ضد ميكروبي كامپوزيت حاوي نانو اكسيدهاي روي ومس بر روي گونه sreptococcus mutans
54
مقايسه اثر ضد ميكروبي كلرامفنيكل و هيپوكلريت سديم در شست و شوي كانال
55
مقايسه اثر ضدميكربي سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي ومور خوش فرم نانو ذره آنها به عنوانگند
56
مقايسه اثر ضدميكروبي نانوسيلور، يد و مواد طبيعي بر باكتري هاي بيماريزا و فلور پوست
57
مقايسه اثر ضربه
58
مقايسه اثر ضربه روي سپر فلزي و كامپوزيتي خودرو در اثر برخورد با مانع صلب در سرعت هاي كم
59
مقايسه اثر عصاره ي آبي اندام هوايي گيه شاهتره گلريز (Fumaria parviflora Lam.) و داروي سايمتيكون بر كوليك شيرخواران
60
مقايسه اثر عمليات حرارتي كوئنچ تمپر و آستپرينگ بر مقاومت خستگي فولادهاي فنر
61
مقايسه اثر غلظت هاي متفاوت IGF و انسولين در آپوپتوز سلولهاي CHO
62
مقايسه اثر غلظت هاي مختلف آب نمك بر سه آنزيم ليپاز، آميلاز و ليپوكسيژناز حين مشروط كردن گندم و پايداري آن ها در آرد توليدي
63
مقايسه اثر فلوكونازول خوراكي و تربينافين خوراكي در درمان درماتيت سبوره متوسط تا شديد
64
مقايسه اثر فنتانيل و سوفنتانيل روي اشباع همو گلوبين شرياني از اكسيژن در جراحي كاتاراكت
65
مقايسه اثر فنيل افرين با افدرين بردرمان افت فشارخون مادر وگازهاي خون بندناف نوزاد طي سزارين به روش بي حسي نخاعي با بوپيواكايين در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
66
مقايسه اثر فيزيكي ذرات نانو و ميكرو رنگدانه ي تيتانيوم دي اكسيد در تهيه ي رنگ هاي بر پايه پلي استر/ملامين و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش آن ها روي فولاد گالوانيزه
67
مقايسه اثر كاربري اراضي در شرايط بهينه و فعلي روي رسوبدهي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز شور و شيرين شيراز﴾
68
مقايسه اثر كانون توجه (دروني - بيروني) و بازخورد هنجاري (مثبت و منفي) بر اكتساب و يادداري مهارت پاس داخل سينه بسكتبال
69
مقايسه اثر كرم تربينافين 1% و كرم كلوتريمازول بر عفونتهاي درماتوفيتي كشاله ران
70
مقايسه اثر كلات آهن نانو و غير نانو بر دو رقم فلفل در شرايط قليايي
71
مقايسه اثر كلاسيك و كوانتومي هال
72
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
73
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
74
مقايسه اثر كلستيرامين موضعي و زينك اكسايد در درمان درماتيت پوشك ناشي از اسهال
75
مقايسه اثر كلونيدين و ديازپام خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر متغيرهاي هموديناميك در اعمال جراحي انتخابي ارتوپدي در بيمارستان پورسينا در سال 1384
76
مقايسه اثر كودهاي آلي، بيولوژيكي وشيميايي بر روند رشد و عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
77
مقايسه اثر كوركومين خوراكي و پردنيزولون بر بهبود درد و اندازه ضايعات در بيماران مبتلا به ضايعات ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي و مطب خصوصي در رشت در سال 1396-97
78
مقايسه اثر گاباپنتين خوراكي با ترامادول در كنترل درد حاد بعد از هيستروكتومي ابدومينال به روش بيهوشي عمومي
79
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
80
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
81
مقايسه اثر ليپوهرب و متفورمين بر تغييرات متابوليك و هورموني موشهاي صحرايي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
82
مقايسه اثر ليدوكائين و فنتانيل در جلوگيري از افزايش ضربان قلب و فشار خون متعاقب لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو
83
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
84
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
85
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI_Paste در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
86
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI-Paste-plus در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
87
مقايسه اثر ليزر اكسايمر و پلاسماي RF بر روي سطح پلي استايرن از نقطه نظر زيست سازگاري
88
مقايسه اثر ماليات بر ارزش افزوده با ساير ماليات ها بر روي شاخص شفافيت و پاسخگويي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
89
مقايسه اثر مترس سوچور و اسپريدر گرفت در پيشگيري از كلاپس و ايجاد دفورميتي در بيماران با قوز كم تر از 3 ميليمتر
90
مقايسه اثر متي مازول موضعي و نرم كننده ساده در درمان پسوريازيس
91
مقايسه اثر محلول كلوئيدي هماكسل و محلول كريستالوئيدي رينگر در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بيهوشي نخاعي در خانمهاي حامله تحت عمل جراحي سزارين بيمارستان الزهرا رشت زمستان 1376
92
مقايسه اثر مدل هاي مختلف يادگيري مشاهده اي بر خود كارآمدي، اكتساب و يادداري مهارت سرويس فورهند تنيس روي ميز
93
مقايسه اثر مشاهده ي مدل هاي نمايشي (تصاويرثابت ، انيميشن و ويديوئي ) والگوي زنده بر پيامد وشيوه اجراي شوت آزاد بسكتبال كودكان ناشنوا درمراحل يادگيري
94
مقايسه اثر مصرف چاي ترش وسبز بر قند ،ليپيد،مقاومت به انسولين واسترس اكسيداتيو در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به ديابت نوع دو
95
مقايسه اثر مصرف شيربدون چربي ، شير پرچرب وآب سيب بروضعيت اشتها وميزان انرژي دريافتي دركودكان چاق
96
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
97
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
98
مقايسه اثر معنويت درماني و فراشناخت درماني بر ميزان اضطراب دانشجويان دختر مراجعه كننده به مراكز جهاد دانشگاهي شهر اصفهان
99
مقايسه اثر ملاتونين و كوركومين بر آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
100
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
101
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
102
مقايسه اثر ممكمل كلرلاولگاريس و اسپيرولينا بر وضعيت استرس اكسيداتيو پروفايل ليپيدي سرم و عملكرد كبد در مبتلايان به كبد چرب غير الكلي
103
مقايسه اثر منابع مختلف آهن بر عملكردوخصوصيات فيزيولوژي سه رقم كاهو در سيستم هيدروپونيك
104
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپو كتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Rhizoctonia solani و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pgip1 وpgip2 واريته هاي دهقان و دانشكده
105
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپوكتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Sclerotinia sclerotiorum و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pigp1 و pigp2 واريته هاي Jules و دانشجو
106
مقايسه اثر مورفين ،كدئين ومتادون بر ويژگي هاي هيستولوژيك استخواني وميزان حركت ارتودنسي دندان درWistar Rat
107
مقايسه اثر ميزوپروستول زير زباني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان در بيمارستان الزهرا(س) رشت در سالهاي 90- 1389
108
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
109
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
110
مقايسه اثر نيستاتين بافلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در طول زمان در شرايطin vitro
111
مقايسه اثر هدف گزيني و رقابت بر اكتساب و يادداري يك مهارت ورزشي
112
مقايسه اثر هشت هفته تمرين بادي پامپ و مصرف مكمل زنجبيل بر كاهش وزن، تركيب بدني و سطوح لپتين در دختران چاق غير فعال
113
مقايسه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و تزريق آيريزين بر ميزان BDNF و حافظه فضايي موش‌هاي سوري نر
114
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات اينتروال شديد و تداومي متوسط بر Vo2max، كاهش درد، IL6 و TNF-α در زنان مبتلا به ديسمنوره اوليه
115
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات قدرتي زنجيره باز و بسته اندام فوقاني بر گشتاور و نسبت قدرت عضلات چرخاننده داخلي به خارجي شانه در شناگران نخبه
116
مقايسه اثر هليكوباكترپيلوري با اشرشيا كولي در بيان m RNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته اي خون انسان
117
مقايسه اثر همزماني متفورمين با تيازوليدين دي اون، مهركننده دي پپتيداز 4 و عصاره دارچين (cinnamon) بر ميزان بيان miRNA هاي 26b,29a,320 در سلول هاي آديپوسيت 3T3-L1 مقاوم و غيرمقاوم به انسولين
118
مقايسه اثر هوا، نرمال سالين و ليدوكائين داخل كاف لوله تراشه ، بر فراواني نسبي سرفه پس از خارج كردن لوله تراشه ، بيهوشي عمومي براي اعمال جراحي الكتيو
119
مقايسه اثر و عوارض دو رژيم هفت و ده روزه چهار دارويي (بيسموت ساب سيترات، لووفلوكساسين، آموكسي سيلين و پنتازول) در درمان بيماران مبتلا به هليكو باكتر پيلوري مراجعه كننده به كلينيك پزشكان فوق تخصص گوارش و كبد در شهر رشت
120
مقايسه اثر والوون و رينگرلاكتات بر تهوع و استفراغ و آژيتاسيون مادر در حين سزارين به روش اسپينال
121
مقايسه اثر وايمني تجويز پاراستامول وريدي و پتدين عضلاني در كاهش درد زايمان واژينال طبيعي
122
مقايسه اثر وريدي هالوپريدول با ميدازولام بر كنترل علائم بيماران مبتلا به اختلال تبديلي مراجعه كننده به بخش اورژانس در يك كارآزمايي باليني
123
مقايسه اثر وضعيت خوابيده به پهلو با خوابيده به پشت در كلونيزاسيون باكتريال لوله تراشه در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان 17 شهريور رشت
124
مقايسه اثر يك تركيب استليني با يك تركيب پيريديني بر خواص پوشش آبكاري نيكل براق
125
مقايسه اثر يك جلسه تمرين مقاومتي، سرعتي و هوازي بر توجه انتخابي
126
مقايسه اثر يك دوره تمرينات تناوبي با شدت زياد روي برخي هورمون هاي رشدي و فيزيولوژيكي در بازيكنان بدمينتون بالغ و نابالغ
127
مقايسه اثر يك وهله شنا با كنترل تنفس و دويدن در محيط هايپوكسي شبيه سازي شده بر روي عامل القايي هايپوكسي يك آلفا و اشباع اكسيژن سرخرگي بر روي ناجيان كرمانشاه
128
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
129
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
130
مقايسه اثرات ∆ ﴿دلتا﴾- P بر سازه هاي بتني بر اساس آيين نامه هاي ACI و آبا
131
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
132
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
133
مقايسه اثرات آب درماني و فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
134
مقايسه اثرات آبگيري مجدد شربت زعفران، شير و آب پس از يك جلسه فعاليت ورزشي بر سطوح آلدوسترون ، گلوكز و بازگشت وزن
135
مقايسه اثرات آسپاراژيناز بر رده هاي سلولي ...
136
مقايسه اثرات آنتي اكسيداني عصاره اتانلي رزماري و BHT در نگهداري فيله ماهي هاي سوخاري ماهي اسكولار سرخ شده منجمد
137
مقايسه اثرات آنتي باكتريال ماده ضد عفوني كننده Disept با مواد ضد عفوني كننده Micro10 enzyme وForte Helvemed
138
مقايسه اثرات استروژن و فيتواستروژن بر ميزان ليپيدها و پروتئين هاي سرم خون رات هاي نر هيپركلسترولميك
139
مقايسه اثرات اسكلتال و دنتال دستگاههاي فانكشنال هدگير و ماگزيلاري اسپلنت در درمان بيماران I div CIII face long (بررسي سفالومتريك )
140
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
141
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
142
مقايسه اثرات بوپيواكائين اينتراتكال و تركيب ( بوپيواكائين +فنتانيل ) اينتراتكال در اعمال جراحي اورولوژي در بيمارستان رازي رشت ، شش ماهه اول سال 1381
143
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
144
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
145
مقايسه اثرات پراكنش كاربري‏ها در بافت‏هاي جديد و سنتي بر سهم سفرهاي پياده درون‌‌محلي (نمونه موردي: محله بابلدشت و محله ولي‌عصر)
146
مقايسه اثرات تمرين مقاومتي- لرزشي و مقاومتي مرسوم بر ميزان قدرت، استقامت و برخي شاخص هاي آسيب عضلاني در مردان بدنساز
147
مقايسه اثرات تمرينات ژيمناستيك بر آمادگي جسماني و پيشرفت مهارتي كودكان در سه گروه سني
148
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي با دو شدت مختلف بر قدرت و حجم عضلاني بالاتنه كودكان پسر
149
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي و استقامتي بر شاخص هاي ميگرن و كيفيت زندگي بيماران ميگرني
150
مقايسه اثرات جسمي و رواني ورزش بر دو گروه بانوان ورزشكار و غير ورزشكار در غرب تهران
151
مقايسه اثرات چهار الگوي باردهي تمرين با وزنه بر ميزان قدرت و هايپرتروفي عضلاني افراد مبتدي
152
مقايسه اثرات حفاري زيرتعادلي و فراتعادلي بر محيط اطراف چاه و بررسي تاثير آنها بر مخازن شكافدار
153
مقايسه اثرات خستگي ناشي از دويدن روي تردميل و دويدن ميداني روي الگوي توزيع فشار كف پايي
154
مقايسه اثرات داروهاي آدرنژيك برپاسخ شرياني درموش صحرايي واثرعصاره آبي گل محمدي واسانس رازيانه درپاسخ عروقي
155
مقايسه اثرات دترو هاي متفورمين ،پيو گليتازون ، آكاربوز وريپاگلينيد بر هيستومورفولوژي تخمدان پلي كيستيك موش
156
مقايسه اثرات درمان تركيبي تادالافيل و سرترالين و دارونما در درمان انزال زودرس
157
مقايسه اثرات درماني استروئيد به روش تزريقي و خوراكي دربيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي درسالهاي78-77
158
مقايسه اثرات درماني استروئيد سيكلو فسفاميد در بيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي
159
مقايسه اثرات درماني تزريق داخل مفصلي كور تيكو استروئيد و گزيلو كائين در بيماران مبتلا به سائيدگي مفصل زانو مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
160
مقايسه اثرات درماني سيپروهپتادين و امولينت در تسكين خارش بيماران همودياليزي
161
مقايسه اثرات درماني شياف 100mgديكلوفناك سديم با75mg تزريق عضلاني ديكلوفناك سديم در كوليك كليوي حاد
162
مقايسه اثرات درماني قرص Imipromine و قطره Desmopressin در مبتلايان به شب ادراري اوليه در شهر يزد طي سالهاي 80 و 81
163
مقايسه اثرات درماني مرفين و مخلوط مرفين با پرومتازين در درمان سردرد در اورژانس
164
مقايسه اثرات درماني و عوارض جانبي ليناگليپتين با متفورمين در درمان ديابت نوع ۲: مرور سيستماتيك
165
مقايسه اثرات دو الگوي باردهي تمرين با وزنه هرمي و سوپرست بر قدرت، هايپرتروفي عضلاني و تركيب بدني دانشجويان دختر تمرين نكرده
166
مقايسه اثرات دو روش تمريني بر بيان ژن هاي eEF2 و eEF2k و هايپرتروفي القايي پاتولوژيكي در بطن چپ موش هاي صحرايي نژاد ويستار
167
مقايسه اثرات دو نوع برنامه وزني تمريني ويژه بر روي قدرت عضلاني در حركت پرس سينه
168
مقايسه اثرات دو نوع تمرين مقاومتي بر عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در مردان جوان غير ورزشكار
169
مقايسه اثرات روش مديريت رابطه مدار ، وظيفه مدار بر روحيه دبيران دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بابل
170
مقايسه اثرات سه فعاليت مبتني بر يادگيري پيراموني، كامپيوتر، و موبايل بر روي يادگيري قواعد زبان انگليسي دانش آموزان
171
مقايسه اثرات سه نوع تمرين حاد استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان ترشح هورمون رشد افراد فعال
172
مقايسه اثرات ضد باكتريايي اولتراسونيك كردن هيلينگ اباتمنت و مترونيدازول تراپي و تركيبي از دو روش بر حذف بوي بد در مراحل مختلف درمان ايمپلنت
173
مقايسه اثرات ضد تهوع و استفراغي دروپريدول و متوكلوپرامايد در عمل جراحي كاتاراكت
174
مقايسه اثرات كودهاي نيروژنه و زيستي ازتو بارور -ابر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط ديم
175
مقايسه اثرات ليزر ديود به دوشكل pulsed mod&continuous wave بر دبانديگ براكت هاي سراميكي پلي كريستالين ارتودنسي
176
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم (نسدونال ) در هنگام القاء بيهوشي
177
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم﴿نسدونال﴾ در هنگام القائ بيهوشي
178
مقايسه اثرات هيپوگليسميك و آنالژزيك عصاره آبي -الكلي و هگزاني شنبليله )Fenugreek( در رتهاي ديابتي نر
179
مقايسه اثراستفاده از عسل طبيعي براي درمان زخم پاي ديابتيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و پورسينا شهرستان رشت در سال 1392 ( مطالعه ي كارآزمايي باليني تصادفي شده)
180
مقايسه اثربخشي 3 روش مختلف در كنترل درد و بهبود علايم مبتلايان به سندرم شانه يخ زده ي ايديوپاتيك: بلوك عصب سوپرا اسكپولار شانه (SSNB) به همراه فيزيوتراپي، تزريق داخل مفصلي كورتيكواستروئيد همراه با فيزيوتراپي و يا فيزيوتراپي به تنهايي
181
مقايسه اثربخشي 8 هفته تمرينات ايزومتريك ديناميك عملكردي و تمرينات پلايومتريك تخصصي برروي عملكرد حركتي بازيكنان نخبه ي نوجوان و جوان واليبال
182
مقايسه اثربخشي آتل گيري تامب اسپايكا به همراه تزريق كورتيكواستروئيد با تزريق كورتيكواستروئيد به تنهايي، در درمان تنوسينويت de Quervain
183
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي الگوي مراقبه اسلامي و مراقبه متعالي(T.M) بر سبك زندگي، شادكامي و اضطراب فراگير زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
184
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي درمان دلبستگي و اميد درماني بر گرايش به افكار خودكشي در سربازان 18 تا 25 ساله در يكي از محيطهاي نظامي
185
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي شيوه هاي مقابله با استرس و آموزش گروهي درمان بين فردي بر گرايشهاي ضداجتماعي دختران دبيرستاني منطقه (7) آموزش و پرورش تهران
186
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم و درمان يكپارچه توحيدي بر پرخاشگري زندانيان قم
187
مقايسه اثربخشي آموزش مديريت والدين، آموزش مهارت هاي حل مساله و روش تركيبي بر ميزان نشانه هاي اختلال سلوك در دانش آموزان دوره دبستان
188
مقايسه اثربخشي آموزش معنويت و آموزش برنامه ريزي عصبي كلامي بر سازگاري زناشويي روجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان اصفهان
189
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي و آموزش والدين بر پرخاشگري پسران داراي اختلال سلوك مقطع ابتدايي شهر اصفهان
190
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص، بازگويي روانشناختي، نوشتن براي بهبودي و درمان شناختي-رفتاري بر علايم اختلال استرس پس از سانحه و خلق نوجوانان داغديده افغانستان
191
مقايسه اثربخشي آموزش‌هاي شادكامي ليوبوميرسكي و اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي (MEST) بر خلق و تنظيم شناختي هيجان دانش‌آموزان دختر افسرده
192
مقايسه اثربخشي افزودن گاباپنتين، يا سلكوكسيب و يا تركيب اين دو، در درمان بي دردي در عمل هاي آرتروسكوپي شانه و زانو
193
مقايسه اثربخشي اموزش گروهي درمان متمركز بر شفقت )CFT) و ذهن¬اگاهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اميد به زندگي و احساس تنهايي سالمندان زن منطقه 5 تهران
194
مقايسه اثربخشي بازي درماني و موسيقي درماني فعال بر تماس چشمي و مهارت هاي اجتماعي پسران(6 تا 12 ساله) مبتلا به اختلال اتيسم سطح 2 در شهر تهران
195
مقايسه اثربخشي بتاهيستين و ديمن هيدرينات به همراه مانور اپلي در بهبود علايم بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم-1394
196
مقايسه اثربخشي برنامه ي آموزش توجه و برنامه ي تركيبي آموزش توجه/آموزش والدين بر كاهش علائم كمبود توجه و بيش فعالي در كودكان پيش دبستاني در معرض خطر ابتلا به اختلال كمبود توجه و بيش فعالي شهر اصفهان
197
مقايسه اثربخشي بلوك كودال وانفيلتراسيون داخل زخم بويي واكائين در كاهش درد حاد بعد از عمل در كودكان بدنبال انجام اعمال جراحي الكتيو ناحيه تحتاني شكم تحت بيهوشي عمومي در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
198
مقايسه اثربخشي پنج مداخله نمايش درماني سنتي، طرح واره درماني، تحليل رفتار متقابل، تئاتر درماني با محتواي طرح واره اي و نمايش درماني با محتواي تحليل رفتار متقابل بر نارسايي هيجاني و درد مزمن جسمي جانبازان با معلوليت 35 درصد به بالا
199
مقايسه اثربخشي تزريق انفيلتراسيون آرتيكائين وبلاك ليدوكائين دردرمان پالپ دندان هاي مولر دوم شيري فك پائين
200
مقايسه اثربخشي تزريق كورتيكواستروئيد با بي حس كننده موضعي در درمان اپي كونديليت خارجي آرنج
201
مقايسه اثربخشي تمرينات تقويتي عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران با تمرينات تقويتي عضله چهارسر راني بر سندرم درد كشككي راني
202
مقايسه اثربخشي توانبخشي شناختي و TDCS بر كاركردهاي اجرايي بازماندگان جنگي مبتلا به PTSD
203
مقايسه اثربخشي توانمندسازي خودمديريتي و راهبردهاي تنظيم هيجاندر بهبود كيفيت زندگي، عملكرد شناختي و پريشاني روانشناختي در ميانسالان مبتلا به بيماري قلبي– عروقي
204
مقايسه اثربخشي توسعه مالي (بانك محور و بازار محور) بر متغيرهاي واقعي اقتصاد در برنامه اول تا پنجم توسعه
205
مقايسه اثربخشي دارونما با آموزش‌هاي پرستاران بر ميزان تاب‌آوري و پذيرش درد بيماران پس از جراحي: بر اساس پايگاه اقتصادي اجتماعي بيماران
206
مقايسه اثربخشي درمان اسلامي و درمان شناختي - رفتاري دركاهش شدت اختلال مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي
207
مقايسه اثربخشي درمان رواني اجتماعي به شيوه گروهي و بازخورد زيستي در كاهش سردردهاي ميگرني، ارتقاء سلامت اجتماعي، خودكارآمدي سردرد، كيفيت زندگي و كاهش ناتواني هاي ناشي از سردرد در بيماران ميگرني
208
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري جنسي و درمان مبتني بر ذهن‌آگاهي بر افزايش عملكرد جنسي و كيفيت زندگي زنان منوپوز شهر تهران
209
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي، تعديل سوگيري شناختي، و تركيب درمان شناختي رفتاري گروهي با تعديل سوگيري شناختي بر شدت نشانه¬هاي اختلال وسواس- بي¬اختياري، باورهاي وسواسي، و رفتارهاي وسواسي در نمونه غيرباليني
210
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
211
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه¬ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
212
مقايسه اثربخشي درمان شناختي -رفتاري و تلفيق دارودرماني و درمان شناختي -رفتاري بر تاب آوري و فشار رواني زنان خيانت ديده
213
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري و نوروفيدبك بر كاهش علائم سندروم پيش از قاعدگي در زنان مبتلا به ميگرن قاعدگي
214
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري، رژيم درماني و درمان تركيبي بر شاخص توده بدني (BMI)، خودكارآمدي وزن، بهزيستي ذهني، عزت نفس، عادات غذايي و ميزان عود، در مراجعين مبتلا به چاقي
215
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
216
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
217
مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري و درمان تركيبي فيليال و پذيرش و تعهد بر نظم جويي شناختي هيجان، مهارت هاي اجتماعي و اضطراب كودكان
218
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، آموزش نورو فيدبك و تركيب اين دو درمان بر افسردگي، اضطراب، درد، خستگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
219
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر يادگيري اجتماعي هيجاني و آموزش حل مسئله اجتماعي بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي
220
مقايسه اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري، فراشناختي رفتاري و درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر انزال زودرس، رضايت زناشويي، اضطراب و افسردگي مردان مراجعه كننده به مراكز درماني شهر اصفهان
221
مقايسه اثربخشي دو روش درمان تعامل والد- فرزند و مقابله درمانگري مادران دركاهش شدت مشكلات برون سازي شده كودكان 2-6 سال
222
مقايسه اثربخشي روان درماني يكپارچه گراي ديني، درمان شناختي-رفتاري و دارويي بر ميزان افسردگي و نگرش هاي ناكارآمد بيماران مبتلا به افسرده خويي
223
مقايسه اثربخشي روان‌درماني آدلري و درمان‌شناختي ـ رفتاري بر احساس كهتري، رشد پس‌آسيبي، بهزيستي اجتماعي، بهزيستي روانشناختي و تنظيم شناختي هيجان زنان خيانت‌ديده
224
مقايسه اثربخشي روايت درماني گروهي و هنردرماني گروهي مبتني بر نقاشي و سفال بر تنظيم شناختي هيجان، مشكلات رفتاري هيجاني و ادراك شايستگي كودكان آزار ديده شهر اصفهان
225
مقايسه اثربخشي روس تدريس اكتشافي با روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در درس رياضي و علوم تجربي
226
مقايسه اثربخشي روش تحريك حسي و دهليزي بر ميزان اختلال هماهنگي رشدي در دانش آموزان مبتلا به ناتوان ذهني آموزش پذير پايه هاي اول، دوم، سوم ابتدايي شهر اصفهان
227
مقايسه اثربخشي روش تحريك مغز ازروي جمجمه با استفاده ازجريان مستقيم الكتريكي ﴿TdCS)وروش ماتريكس دركاهش ولع مصرف مت آمفتامين
228
مقايسه اثربخشي روش تدريس كلاس وارونه با روش تدريس عادي (سنتي) بر ميزان يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر پارس‌آباد
229
مقايسه اثربخشي روش لوتانز با روش اليس بر سرمايه روان شناختي ، مولفه هاي سلامت روان و شاخص هاي شغلي در كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل
230
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري، رفتاري-شناختي، رفتاري-فراشناختي و دارويي بر علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي
231
مقايسه اثربخشي روش هاي درماني دوساهو ، الكساندر و ماساژ درماني با هدف تدوين بسته درماني تلفيقي و اثر آن بر سازگاري اجتماعي ، اميد ، شادماني ، سلامت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون در شهر اصفهان
232
مقايسه اثربخشي روش هاي مداخله رفتاري-شناختي، روش هاي القاء خلق و آموزش مهارت هاي اجتماعي بر بهزيستي روانشناختي فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
233
مقايسه اثربخشي روشهاي چندحسي فرنالد و اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
234
مقايسه اثربخشي روشهاي غير تهاجمي درمان خونريزي هاي شديد رحمي با هدف حفظ رحم و تخمدان ها
235
مقايسه اثربخشي زوج درماني التقاطي دلبستگي - پردازش شناختي با زوج درماني رفتاري-شناختي بر سير فرايندهاي روانشناختي جنسي، عملكرد جنسي زنان و رضايت جنسي همسرانشان در شهر اصفهان
236
مقايسه اثربخشي زوج درماني دلبستگي0 روايتي با زوج درماني مبتني بر طرحواره درماني بر سير تغيير سطح اضطراب دلبستگي و حساسيت به طرد در زنان متاهل در شهر تهران
237
مقايسه اثربخشي سوكرالفيت موضعي با پانسمان هاي جديد در درمان زخم بستر درجه ۱ و ۲
238
مقايسه اثربخشي شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي از ديدگاه رضايت بيمه گذاران در شهر تهران با تاكيد بر بخش خسارت بيمه اتومبيل
239
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و معنويت‌درماني بر علائم جسمي، اضطراب و افسردگي بيماران زن مبتلا به
240
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهيMBCT و اثربخشي درمان راه حل مدار به شيوه گروهي بر علائم بهبودي سلامت جسماني، بهزيستي رواني، ادراك حمايت اجتماعي و روابط بين فردي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيسMS
241
مقايسه اثربخشي قصه درماني بويسله درمانگر و مادران آموزش ديده بر كاهش اضطراب كودكان مضطرب
242
مقايسه اثربخشي محلول پدوفيلين 25% با كرايوتراپي در درمان زگيل تناسلي زنان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا در سالهاي 91-92
243
مقايسه اثربخشي مداخلات خانواده محور، كودك محور و تركيبي بر ميزان نشانه هاي ADHD در كودكان داراي اين اختلال
244
مقايسه اثربخشي مداخله معنوي – مذهبي و مداخله روانشناختي مديريت استرس بر شاخص هاي ايمني و روانشناختي در بيماران مبتلا به روماتوئيد آرتريت
245
مقايسه اثربخشي مشاوره زوجي به شيوه شناختي ـ رفتاري و مشاوره زوجي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميل به طلاق و تاب آوري خانوادگي زوجين متقاضي طلاق
246
مقايسه اثربخشي مصاحبه انگيزشي و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر شاخص هاي روانشناختي و جسماني بيماران مبتلا به فشار خون اساسي
247
مقايسه اثربخشي معنويت درماني و فراشناخت درماني بر درماندگي آموخته شده،احساس تنهايي و اضطراب مرگ در سالمندان داراي اختلال حركتي
248
مقايسه اثربخشي و تداوم تأثير درمان فراشناختي و طرح واره درماني به شيوه گروهي بر كاهش علائم، كيفيت زندگي و سلامت اجتماعي دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
249
مقايسه اثربوتاكس وهيدرالازين برروي بقاي فلپ پوستي درموش هاي آزمايشگاهي
250
مقايسه اثردرماني سولفات منيزيم و ايندومتاسين در زايمان زودرس
251
مقايسه اثردرماني عصاره هيدروالكلي بذر كدوي پوسته كاغذري وپكلي تاكسل برسلولهاي سرطان پاپيلاري تيروييد انسان in vitro
252
مقايسه اثردرماني فاكتور محرك كولوني گرانولوسيت(G- CSF) با متيل پردنيزولون در بيماران آسيب نخاعي تروماتيك حاد مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
253
مقايسه اثردرماني ملاتونين ومتفورمين در درمان بيماران مبتلا به بيماري كبد چرب غير الكلي
254
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
255
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
256
مقايسه اثرروش هاي ارائه بازخوردخود-تنظيمي ودامنه اي بريادگيري وقابليت شناسايي خطادرمهارت تيراندازي
257
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
258
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
259
مقايسه اثرفاكتور تحريك كننده ي گرانوليستي( GCSF) با سلولهاي بنيادي مزانشيمي دربازگشت عملكرد لوكوموتور نخاع در موشهاي صحرايي دچار ضايعه ي نخاعي
260
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
261
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
262
مقايسه اثريادگيري مشاركتي خودانتخابي معلم ويادگيري انفرادي براكتساب ويادداري تكليف هماهنگي چشم ودست
263
مقايسه اجراي سويتسلاو ريختر و ولادمير هورويتز در اتود شوپن اپوس 10 شماره 3
264
مقايسه اجراي عملي درخت تصميم ، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي
265
مقايسه احتمالاتي رفتار فروريزش سازه هاي بتني بلند طبق عملكرد تحت زلزله هاي متوالي حوزه نزديك
266
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
267
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
268
مقايسه احكام اخلاقي اسلام و مسيحيت و مميزات اسلام
269
مقايسه اختلاف رنگ منسوجات توسط اسكنر، اسپكتروفتومتر و دوربين ديجيتالي
270
مقايسه اختلال شخصيت در زنان ومردان زنداني شهرستان تنكابن.
271
مقايسه اختلال هاي رفتاري زنان زنداني با ساير زنان.
272
مقايسه اختلالات اضطراب ،استرس،افسردگي ، شخصيت پارانوئيد و سازگاري اجتماعي در بين زنان و مردان معتاد و غير معتاد زير 40 سال شهر بوشهر
273
مقايسه اختلالات رفتاري بين دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي دانشگاه گيلان.
274
مقايسه اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر مدارس راهنمايي شهرستان تنكابن
275
مقايسه اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان مدارس شبانه و روزانه شهرستان كوهرنگ در سال1390
276
مقايسه اختلالات رفتاري ومهارتهاي اجتماعي در كودكان عادي ونابينا.
277
مقايسه اختلالات رواني در بين دانش آموزان دختر عادي وتيز هوش مقطع اول متوسطه.
278
مقايسه اختلالات رواني در مراجعين رينوپلاستي باسيتوپلاستي به بيمارستان اميرالمومنين (ع )رشت
279
مقايسه اختلالات رواني معتادان در ترك با na و ترك غير na در كلينيك ها
280
مقايسه اختلالات شخصيت و سلامت روان در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر شيراز
281
مقايسه اختلالات شخصيتي زنان در طي دوره هاي قاعدگي وغير قاعدگي
282
مقايسه اختلالات عاطفي-رفتاري دانش آموزان دوره راهنمايي با دانش آموزان دوره دبيرستان.
283
مقايسه اختلالات هيجاني كاربران پسر نوجوان معتاد به اينترنت با كاربران عادي
284
مقايسه اختلالهاي رفتاري كودكان با والدين داراي رضايت زناشويي بالا وپايين.
285
مقايسه ادراك از سبك هاي فرزند پروري بر سبكهاي دلبستگي ، عزت نفس و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران
286
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
287
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
288
مقايسه ادراك بينايي دانش اموزاني كه اختلال يادگيري رياضيات دارند با دانش اموزان عادي در پايه سوم دبستان دخترانه
289
مقايسه ادراك دانش آموزان از محيط يادگيري سازنده گرا بر اساس سبك مديريت كلاس دبيران فيزيك دبيرستان هاي دخترانه شهر يزد
290
مقايسه ادراكي از موازنه تلاش - پاداش در بين دبيران تربيت بدني ورياضي شهر كرمانشاه
291
مقايسه ادغام مكانيزمهاي مختلف رديابي IP در مكانيزم فيلترنيگ به منظور مقابله با حملات ممانت از سرويس
292
مقايسه اراده الهي از نظر فخر رازي و علامه طباطبايي
293
مقايسه اراده در حقوق تجارت الكترونيك با قواعد عمومي اعمال حقوقي
294
مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده، بر اساس پيش نويس ارائه شده توسط IASB و FASB، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
295
مقايسه ارتباط انفاركتوس ميو كارد با ريسك فاكتورها در دو گروه سني زير 55 سال و بالاي 55 سال
296
مقايسه ارتباط بين عوامل كيفيت زندگي كاري (QWL) و تعهد سازماني كاركنان در دو وضعيت استخدامي رسمي و قراردادي - مورد مطالعه: پرسنل ستادي بانك صادرات شهر تهران
297
مقايسه ارتباط بين منابع اعتماد به نفس ورزشي و سطح عملكرد دختران ژيمناست شركت كننده در المپياد ورزشي دانش آموزان مدارس سراسر كشور، مرداد ماه 1383
298
مقايسه ارتباط سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك با گروه غير مبتلا به سندرم متابوليك
299
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
300
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
301
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
302
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
303
مقايسه ارتباط هوش شناختي و هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تهران
304
مقايسه ارتباطات بين فردي در آموزش نيمه حضوري (دانشگاه پيام نور) و اموزش حضوري (دانشگاه فردوسي ) از ديدگاه اعضاء هيات علمي
305
مقايسه ارتباظات بين فردي و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر متوسط مدارس آموزش از دور و شبانه شهرستان نيشابور
306
مقايسه ارتفاع پرش عمودي با پيش پرش در چهار وضعيت قرار گيري پا
307
مقايسه ارتفاع پرش عمودي در جا در وضعيتهاي مختلف قرار گيري پا
308
مقايسه ارتفاع و پهناي استخوان منديبل در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در موقعيت هاي مختلف منديبل
309
مقايسه ارزش افزوده خالص با سود حسابداري در توضيح دهندگي ارزش حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
310
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
311
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
312
مقايسه ارزش تشخيصي Cone- beam computed tomography در تشخيص شكستگي ريشه در حضور پين داخل كانال با و بدون به كارگيري مد(Metal artifact reduction MAR)
313
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRI باIndirect MR arthrography دربيماران با پارگي هاي لبروم مفصل شانه
314
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRIŸ و Indirect MR arthrography با آزتروسكوپي شانه در پارگي هاي روتاتوركاف
315
مقايسه ارزش تشخيصي توموگرافي كامپيوتري مولتي اسلايس،توموگرافي با اشعه مخروطي و تصويربرداري ديجيتال پري آپيكال در شناسايي تحليل خارجي ريشه شبيه سازي شده
316
مقايسه ارزش تشخيصي كشت نمونه بافتي با BAL (برونكوآلوئولار لاواژ) در تشخيص سل در بيماران مبتلا به آنتراكوزيس كه تحت بيوپسي برونش قرار گرفته اند
317
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
318
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
319
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
320
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
321
مقايسه ارزش غذائي چند نمونه ارزن و استفاده آن در جيره جوجه هاي گوشتي
322
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
323
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
324
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
325
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
326
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
327
مقايسه ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي خمشي جداسازي شده به همراه جداگر TCFP تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور
328
مقايسه ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
329
مقايسه ارزيابي بروش كلاسيك و زمين آمار و ارائه طرح پيشنهادي ارزيابي كانسارهاي طلا
330
مقايسه ارزيابي زيردست پارچه‌هاي فاستوني ايران به دو روش كمي و كيفي
331
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر، جنسن
332
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر،جنسن
333
مقايسه ارضاي نيازهاي اساسي در نوجوانان پسر بزهكار و غير بزهكار در شهرستان گرگان در سال ( 87 - 86 )
334
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
335
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
336
مقايسه ارقام مختلف زيتون در شرايط اصفهان به منظور كاربري در فضاي سبز
337
مقايسه اركستراسيون راول و توشمالف از اثر تابلوهاي يك نمايشگاه موسورگسكي
338
مقايسه ازدواج سنتي ومدرن در شهرستان رامسر.
339
مقايسه ازمندي و قناعت در حديقه سنايي و مثنوي مولوي
340
مقايسه اساتيد زبان انگليسي دانشگاه پيام نور استان تهران و ديگر دانشگاهها درزمينه ارتقا توانايي حرفه اي خود
341
مقايسه اسانس موجود در گياه آنغوزه در منطقه بستك و احمدي هرمزگان
342
مقايسه استانداردهاي مورد استفاده در ارزيابي ميكروآخالهاي غيرفلزي در فولادهاي مورد مصرف در صنايع هوايي
343
مقايسه استاندارهاي اتصال كوتاه IEC, VDE, IEEE, ANSI با استفاده از نرم افزار DIGSILENT
344
مقايسه استثناگرايي ايراني و استثناگرايي آمريكايي و تاثير آن بر روابط دو كشور
345
مقايسه استحكام اتصال برش يك نوع كامپوزيت شيميايي به عاج آماده شده توسط سه نوع سيستم باندينگ ساده شده دوال كيور
346
مقايسه استحكام اتصال برشي در روكش هاي فلز سراميك و تمام سراميك با كور زير كونيا
347
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسي به پرسلن توسط ليزر Er:YAG و روش اچينگ با اسيد هيدروفلوريك
348
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسيبه زيركونيوم توسط اچينگ با ليزر Er:YAG اسيد هيدروفلوريك و سند بلاست
349
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ريباند شده با چهار روش برداشت ادهزيو
350
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي فلزي ارتودنسي به سطح دندان با استفاده از دو نوع سمان رزيني مختلف( GC Ortho connect و Transbond XT ) به صورت آزمايشگاهي
351
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوان و كامپوزيت بيس متاكريلات
352
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوران و كامپوزيت بيس متاكريلات
353
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
354
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
355
مقايسه استحكام باند برشي رزينهاي گلاس آينومر مديفايد و كامپوزيتي در براكت هاي فلزي و سراميكي
356
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومر نوري Fuji II LC در عاج مولرهاي شيري
357
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومرنوري FUJI II LC در عاج مولرهاي شيري
358
مقايسه استحكام باند بين آلياژهاي T3 و 45 Formula با پرسلنهاي Ceramco3 و Noritake
359
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
360
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
361
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي
362
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستمهاي each-Self در عاج سطحي و عمقي
363
مقايسه استحكام شكست دندانهاي اندو شده و ترميم شده با سه نوع پست composite Reinforced Fiber مختلف , up build core شده با FRC كامپوزيت
364
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با دو سيستم مختلف پست كراون ريختگي (Richmond)و پست شفاف به همراه تاج بازسازي شده با كامپوزيت Nulitef
365
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با كانالهاي بيضي شكل با استفاده از سه روش مختلف پست و كور
366
مقايسه استحكام عرضي 3 گروه رزين گرما پخت , رزين هاي گرما پخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميلي متر و رزين هاي گرماپخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميليمتري آغشته شده به 4 meta باندينگ ايجنت
367
مقايسه استحكام فشاري سه نوعMTA
368
مقايسه استحكام كششي كامپوزيت رزين اپوكسي توسط پارچه هاي تاري-پودي، حلقوي و بي بافت تهيه شده از نانوالياف پلي آميد/CNT
369
مقايسه استخوان شناسي جمعيت هاي سيچليد ايراني (.Iranocichla spp)
370
مقايسه استراتژي¬هاي تامين مالي در بانك¬هاي خصوصي و دولتي در ايران
371
مقايسه استراتژيهاي آميخته ترويج در برند هاي نايك ، آديداس و پوما
372
مقايسه استراتژيهاي به كار رفته توسط زبان آموزان سيستم آموزشي از راه دور جهت تكميل كلمات ناقص درC تست وX تست و بررسي نتايج به دست آمده از عملكرد شركت كنندگان در تست ها
373
مقايسه استراتژيهاي شنيداري ميان دانشجويان كارشناسي مترجمي زبان انگليسي در دو گروه با بازدهي موثر و غير موثر دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب
374
مقايسه استرس ادراك شده ، اهمال كاري و منبع كنترل در زنان شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع ابتدايي شهرستان گلوگاه
375
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
376
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
377
مقايسه استرس اكسيداتيوو آنزيمهاي آنتي اكسيدان گلوتاتيون پراكسيدازوسوپراكسيدديسموتاز درافراد مبتلا به كاتاراكت پيري با افراد نرمال.
378
مقايسه استرس برشي موضعي سپتوم پين بطني(Regional shear strain) دربيماران مبتلا به CAD با كسر جهشي نرمال با گروه كنترل در مراجعه كنندگان به بيمارستان حشمت
379
مقايسه استرس دربين جوانان مجرد ومتاهل شهر قاين
380
مقايسه استرس شغلي بين كاركنان توليدي و كاركنان اداري كارخانه بهپاك
381
مقايسه استرس شغلي در بين كاركنان پلار اصفهان در سال 1386
382
مقايسه استرس شغلي ورضايت شغلي در بين مديران مرد وزن مدارس راهنمايي ومتوسطه شهرستان تنكابن.
383
مقايسه استرس و اضطراب و افسردگي دانشجويان مجرد و متاهل دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز در سال 1390-1389
384
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
385
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
386
مقايسه استرس والدي گري در مادران دانش آموزان استثنايي وعادي در مدارس ابتدايي شهرستان قدس
387
مقايسه استرس وكنترل عواطف دربين دانشجويان دخترمجرد و متاهل 18-22 ساله دانشگاه پيام نور قاين
388
مقايسه استرين بطن چپ﴿طولي، شعاعي ومحيطي﴾ قبل وبعدازتعبيع ي پيس ميكر دو حفره اي سپتال دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
389
مقايسه استعاره هاي مفهومي در فارسي نوشتاري روزمره و شعر معاصر
390
مقايسه استعداد رياضي دانش آموزان دختر و پسر كلاس اول ابتدايي شهر سه قلعه و رابطه آن با بهره هوشي
391
مقايسه استعداد كلامي دختران و پسران پيش دبستاني.
392
مقايسه استفاده از سفازولين تك دوزي وسه دوزي در پيشگيري ازبروز عفونتهاي بعداز سزارين
393
مقايسه استفاده از سه نوع مختلف نشانه ها: شفاف سازي متن، قالبهاي معنايي و زنجيره معنايي، در ابهامزدايي افعال چند معنايي
394
مقايسه استفاده از يك دست و دو دست و تاثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي
395
مقايسه استقامت قلبي عروقي دانش آموزان دختر در وضعيت هاي اقتصادي-اجتماعي مختلف
396
مقايسه اسفنديار و آشيل از نظر آسيب ناپذيري
397
مقايسه اسكندرنامه منثور با اسكندرنامه نظامي
398
مقايسه اسكنر هاي داخل دهاني در سيستم هاي كدكم دنداني و ارائه هندسه يك پروتز دنداني با استفاده از ليزر
399
مقايسه اسلوب هاي تاريخ نگاري قرآن و تاريخ نگاري رايج در غرب
400
مقايسه اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي دختر نمونه و عادي شهرستان فردوس
401
مقايسه اشعار حكمي متنبي و فردوسي
402
مقايسه اشعار حكمي منسوب به امام علي (ع ) با حكمت هاي گلستان و بوستان سعدي
403
مقايسه اشعار قلندري در غزليات سنايي و عطار
404
مقايسه اصطلاحات عرفاني ومضامين مشترك در كشف المحجوب
405
مقايسه اصول نظري مشاوره در اسلام با اصول مشاوره علمي رايج
406
مقايسه اضطراب امتحان ، مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي سنتي پايه پنجم ابتدايي استان يزد
407
مقايسه اضطراب امتحان در بين دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه شهركرد
408
مقايسه اضطراب امتحان دربين دانش آموزان دختر وپسر راهنمايي دليجان
409
مقايسه اضطراب بيماران مبتلا به ديابت شيرين ، پركاري تيروئيد و افراد نرمال در شهر تهران
410
مقايسه اضطراب بين افراد معتاد و افراد سالم
411
مقايسه اضطراب بين دانش اموزان دختر داراي مادر
412
مقايسه اضطراب پرستاران زن متاهل و مجرد بيمارستانهاي شهرستان اهواز
413
مقايسه اضطراب جدايي كودكان پيش دبستاني مهد رفته با ساير كودكان.
414
مقايسه اضطراب د رزنان مبتلا به پركاري تيروئيد با زنان نرمال تهران سنين 20 تا 40 سال
415
مقايسه اضطراب دانش آموزان افغاني با ايراني
416
مقايسه اضطراب دانش آموزان مدارس دولتي و غير انتفاعي مقطع متوسطه شهر بهشهر سال تحصيلي 92-91
417
مقايسه اضطراب در بين زنان متاهل و طلاق گرفته درشهرسرايان
418
مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب اداري و كودكان عادي حدود سني 4الي 5 ساله در مهد كودك
419
مقايسه اضطراب ميان كارمندان دفتري و مهمانداران هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
420
مقايسه اضطراب و افسردگي معلمان مدارس استثنايي و عادي مقطع ابتدايي شهر قاين سال تحصيلي 91-92
421
مقايسه اظطراب در دانشجويان مجرد و متاهل زن دانشگاه پيام نور مركز اهواز
422
مقايسه اعتقادات مذهبي بين زنان مطلقه وغير مطلقه
423
مقايسه اعتياد اينترنتي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
424
مقايسه اعتياد به اينترنت در معلمان تربيت بدني وغير تربيت بدني شهرستان خاش
425
مقايسه افت تحصيلي با ناتواني هاي خواندن و نوشتن در كودكان دبستاني
426
مقايسه افراد با نگرش مذهبي بالا و پايين از لحاظ امادگي اعتياد و سازگاري در نوجوانان مقطع متوسطه شهر كرج
427
مقايسه افزودن قبل از عمل سلكوكسيب به پاراستامول وريدي حين عمل ،با تجويز پاراستامول حين عمل به تنهايي بر درد بعد از عمل لاپاروسكوپي ژنيكولوژيك
428
مقايسه افسردگي بين دانش آموزان دبيرستاني مهاجر از روستا و شهري در شهرستان بهشهر
429
مقايسه افسردگي بين زنان شاغل وغيرشاغل بين سنين20 تا50سال
430
مقايسه افسردگي بين زنان مجرد 30 سال به بالا با زنان متاهل
431
مقايسه افسردگي دانش آموزاني كه مورد تنبيه قرار مي گيرند با آنهايي كه مورد تنبيه قرار نمي گيرند
432
مقايسه افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور زاهدان
433
مقايسه افسردگي در بين زنان خانه دار و شاغل
434
مقايسه افسردگي در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان با دانش آموزان پايه هاي بالاتر و پائين تر
435
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد و غير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
436
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد و غير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
437
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد وغير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
438
مقايسه افسردگي دربين زنان خانه دار و شاغل
439
مقايسه افسردگي درزنان شاغل وخانه دار شهرستان كلاردشت
440
مقايسه افسردگي زنان شاغل وخانه دار شهرستان محلات
441
مقايسه افسردگي زنان شاغل وغير شاغل
442
مقايسه افسردگي زنان شاغل وغير شاغل
443
مقايسه افسردگي سالمنداني كه به پارك و مسجد ميروند
444
مقايسه افسردگي فرزندان شاهد و غير شاهد مقطع متوسطه شهرستان طبس و حومه
445
مقايسه افسردگي و اميد به زندگي در سالمندان شاغل و غير شاغل شهرستان كاشمر
446
مقايسه افق زماني، اسناد علي و اميد به زندگي در بين زنان و مردان معلم ابتدايي شهر بوكان
447
مقايسه افق زماني، اسنادهاي علي و اميد به زندگي در بين زنان و مردان معلم ابتدايي شهر بوكان
448
مقايسه افكار خودكار، احسا كهتري و بهزيستي شخصي در معتادان تزريقي درحال ترك با متادون HIV+ مبتلا به هپاتيت C و گواه مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره بيماريهاي رفتاري و ترك اعتياد شهرستان يزد
449
مقايسه اقتصادي انرژي خودروي برقي با خودروهاي بنزيني (پيش بيني سريهاي زماني )
450
مقايسه اقتصادي روش هاي متفاوت تغليظ آبميوه (تبخير كننده وغشاء)
451
مقايسه اقتصادي ساختمان هاي فولادي چند طبقه با به كارگيري دو روش طراحي حدي و تنش مجاز
452
مقايسه اقتصادي سيستم هاي تبريدي تراكمي و جذبي
453
مقايسه اقتصادي سيستم هاي سازه اي مناسب براي ساختمان‌هاي مسكوني
454
مقايسه اقتصادي عايقهاي حرارتي در يك واحد مسكوني و تست يك نمونه تجارتي
455
مقايسه اقتصادي قابهاي خمشي بتن آرمه با شكل پذيريهيا مختلف
456
مقايسه اقتصادي گاز و انتقال برق ﴿بررسي موردي كنگان و عسلويه﴾
457
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري با واحدهاي انفرادي گاو شيري 20 راسي شهرستان فريمان
458
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري با واحدهاي انفرادي گاو شيري 20 راسي شهرستان فريمان
459
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري باواحدهاي انفرادي گاوشيري 02 راسي شهرستان فريمان
460
مقايسه اقتصادي و فني پايداري گودها با مسلح سازي خاكها به روش ميخ كوبي و مهارگذاري مطالعه موردي
461
مقايسه اقليمي و فرهنگي و نقوش گليم هاي استان گيلان و كرمان
462
مقايسه اكسترنال فيكساتور با ميله هاي داخل كانالي قابل انعطاف در درمان شكستگي هاي باز گريد III استخوان هاي بلند اندام تحتاني كودكان
463
مقايسه اكسزيون ساده با كورتاژ و پانچ پايه عروقي در درمان گرانولوم پيوژنيك
464
مقايسه اكسي‌توسين همراه پلاسبو و اكسي‌توسين همراه پروپرانولول بر موفقيت تحريك زايمان در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) رشت در سال 1388
465
مقايسه اكسيداسيون چربي و اكسيژن مصرفي طي يك جلسه فعاليت هوازي زير بيشينه در زنان شاغل ميانسال چاق، اضافه وزن و نرمال
466
مقايسه الكتروميوگرافي عضلات ثبات دهنده مركزي در افراد با و بدون كمر درد در 4 نوع حركت
467
مقايسه الكل و شير مادر و تميز و خشك نگه داشتن بند ناف در مراقبت از بندناف نوزادان ترم و به ظاهر سالم متولد شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
468
مقايسه الكل و شير مادر و تميز و خشك نگه داشتن بند ناف در مراقبت از بندناف نوزادان ترم و به ظاهر سالم متولد شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
469
مقايسه الگوريتم هاي مرتب سازي﴿حبابي،ادغامي،سريع﴾
470
مقايسه الگوريتمهاي كنترلي بلادرنگ پياده سازي شده روي سيستم عامل بلادرنگ و dsp
471
مقايسه الگوهاي ارتباطي خانواده ، سخت رويي وتعهدسازماني درمعلمان بامنبع كنترل دروني وبيروني
472
مقايسه الگوهاي پاسخ در دو گروه كودكان واجد پدر وفاقد پدر در تست ترسيم خانواده درشهرگرگان
473
مقايسه الگوهاي خانواده گارچ در برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطي _ مورد مطالعه: شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
474
مقايسه الگوي تغذيه در بيماران با سكته قلبي حاد و افراد سالم مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني قلب دكتر حشمت رشت سال 1397-1396
475
مقايسه الگوي توزيع و مشخصه هاي كمي و كيفي فضاي سبز مشهد در دو منطقه بافت قديم و جديد شهر
476
مقايسه الگوي جريان در اثر بيضوي شدن لوله هاي انعطاف پذير مدور تحت اثر بارگذاري خارجي
477
مقايسه الگوي جريان طبيعي در كلكتورهاي خورشيدي با صفحه جاذب تخت و موج دار به كمك نرم افزار Fluent
478
مقايسه الگوي رنگدانه اي در چند رقم گونه انار
479
مقايسه الگوي فعاليت عضلات اصلي درگير در شوت سه گام هندبال بين نوجوانان و بزرگسالان
480
مقايسه الگوي فعاليت عضله تحت خاري در بيماران مبتلا به سندرم گيرافتادگي شانه و افراد سالم
481
مقايسه الگوي فعاليت فيزيكي ،خواب،توزيع وچربي ونمايه تغذيه سالم در افراد داراي اضافه وزن وچاق مبتلا وغير مبتلا به سندرم متابوليك
482
مقايسه امت وسط از نظر قرآن و روايات با مفهوم جامعه آرماني در انديشه سياسي غرب(افلاطون)
483
مقايسه امكانات جاوا و ++C و نوشتن يك برنامه ريزي به زبان جاوا
484
مقايسه اميد به زندگي در بين والدين داراي فرزند سالم و والدين داراي فرزند عقب مانده ذهني
485
مقايسه اميد به زندگي در فرزندان يتيم و غير يتيم پايه متوسطه شهرستان گرگان (سال 1388)
486
مقايسه اميدواري با خود متمايز سازي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
487
مقايسه انتخاب روش هاي هيدروگراف واحد در مدل بارش رواناب HEC-HMS
488
مقايسه انتقادي حافظ نامه بهاء الدين خرمشاهي با ديگر شرح هاي معاصر ديوان حافظ
489
مقايسه انتقادي ديدگاه تربيتي جان ديويي و امام فخر رازي
490
مقايسه انتقادي ديدگاه‌هاي فلسفي ولفگنگ اسميت در كتاب «معماي كوانتوم» با ديدگاه فلسفي صدرا
491
مقايسه انتقال دوسويه از دست برتر به غير برتر در كودكان، بزرگسالان و سالمندان
492
مقايسه انتقال سيگنال MRI از طريق كابل COAX با انتقال سيگنال MRI با فيبر نوري
493
مقايسه انتقال يادگيري نيمكره اي در دانش آموزان عادي و با دانش آموزان اختلال يادگيري
494
مقايسه انحناهاي ستون فقرات دوچرخه سواران حرفه اي، آماتور و افراد غير ورزشكار
495
مقايسه اندازه تومور كليه در پاتولوژي با سونوگرافي و scan CT در بيماران تحت عمل نفركتومي مراجعه كننده به بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت
496
مقايسه اندازه گيري تاب با استفاده از ميكروسكوپ و روشهاي معمول
497
مقايسه اندازه گيري ضخامت مركزي قرنيه با Scheimpflug و پاكي متري اولتراسوند
498
مقايسه اندازه گيري هاي ارتودنسي بر روي كست هاي گچي ومدلهاي ديجيتال با استفاده از نرم افزار Maestro3D ortho studio
499
مقايسه اندازهگيري تزايد ژنهاي ER ، PR ، HER-2/neu و CK 5/6 با دو روش ايمنوهيستوشيمي و Real-Time PCR و بررسي رابطه اين ژنها با انديس اشكال ميتوزي، Ki-67 و درجه توموري در مقاطع بافتي سرطان پستان سگ
500
مقايسه اندكس شكاف اينتركونديلار در موارد با و بدون پارگي ليگامان صليبي قدامي زانو
501
مقايسه انديشه سياسي ابو حامد محمد غزالي و خواجه نظام الملك طوسي : بر اساس الگوي اسپريگنز
502
مقايسه انديشه سياسي علي شريعتي و عبدالكريم سروش : بر اساس الگوي توماس اسپريگنز
503
مقايسه انديشه هاي تعليمي و تربيتي سعدي با شاعران دوره ساماني
504
مقايسه انشاي فارسي و انشاي انگليسي در ميان دانشجويان زبان انگليسي
505
مقايسه انفوزيون آب مقطر با نرمال سالين بداخل وازديستال روي حصول آزوسپرمي بعد از وازكتومي
506
مقايسه انگيره هاي تحليلي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه علي آباد كتول
507
مقايسه انگيزش از ديدگاه قرآن و روانشناسي
508
مقايسه انگيزش پيشرفت كاركنان شاغل به تحصيل با كاركنان غير شاغل به تحصيل در دانشگاه پيام نور
509
مقايسه انگيزه تحصيلي دانشجويان دخترمجرد ومتاهل
510
مقايسه انگيزه مشاركت زنان و مردان به ورزش همگاني
511
مقايسه انگيزه و پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان طرح فراگير با پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري مقطع كارشناسي در دانشگاه هپيام نور در مركز ساري
512
مقايسه انگيزه ي يادگيري زبانهاي خارجي (انگليسي و عربي ) بين دانش آموزان دو زبانه دبيرستانهاي شهر خوي
513
مقايسه انواع بهينه سازهاي فراكاوشي در تشخيص محل و شدت خرابي سازه ها
514
مقايسه انواع ترميم هاي مشخص شده در برنامه آموزشي درسي با انواع ترميم هاي انجام شده توسط دانشجويان در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
515
مقايسه انواع حسگرهاي زيستي براي تشخيص زود هنگام بيماري هاي عصبي شامل ام اس، پاركينسون و آلزايمر
516
مقايسه انواع دال خط هاي اجرا شده در ايران
517
مقايسه انواع روش هاي پايدار سازي در گودبرداري هاي شهري با استفاده از مدلسازي عددي
518
مقايسه انواع روش هاي پتروفيزيكي جهت محاسبه مقدار كربن آلي سازند پابده در ميادين اهواز، رامشير و رگ سفيد
519
مقايسه انواع روش‌هاي پخش بار در شبكه راه آهن برقي AC پرسرعت و انتخاب روش بهينه
520
مقايسه انواع ضرايب همبستگي با توجه به توان آزمون و احتمال خطاي نوع اول
521
مقايسه انواع موتورهاي احتراق داخلي با موتورهاي چهارزمانه متداول
522
مقايسه انواع ميكسرها وديفيوزهاي مورد استفاده در تصفيه خانه صنعتي
523
مقايسه انواع نانوذرات هيدروكسي آپاتيت عامل دار شده در انتقال اليگونوكلئوتيدژن E6 ويروس HPV بداخل سلولهاي سرطاني دهانه رهم
524
مقايسه اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و فارابي
525
مقايسه اهمال كاري و عزت نفس دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور و آزاد اسلامي واحد اهوازي در سال تحصيلي90-89
526
مقايسه اوراسل .اسكول سرور
527
مقايسه اولتراسونوگرافي ترانس واژينال با بيوپسي اندومتر جهت ارزيابي ضايعات اندومتر در زنان پره منوپوز با خونريزي غير طبيعي رحمي مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان الزهراء(س ) رشت
528
مقايسه اي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري، كيفيت زندگي درماني و ماساژ درماني بر شدت درد، كيفيت درد، افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به درد مزمن عضلاني - اسكلتي
529
مقايسه اي ارقام ، سازگاري و برآورد برخي از پارامترهاي ژنتيكي در طالبي
530
مقايسه اي از دو روش طراحي شبكه و كاربرد آن در يك شبكه واقعي حمل و نقل
531
مقايسه اي از كارائي چند روش طراحي شبكه برون شهري در شبكه هاي با اندازه واقعي
532
مقايسه اي بين ارزشهاي نسل قديم ونسل جديد وبررسي شكاف درارزشها.
533
مقايسه ايزوترم هاي جذب فسفر در خاك هاي آهكي و رابطه آن ها با خصوصيات خاك (مطالعه موردي : محمد آباد يزد)
534
مقايسه ايمونو بيوشيميايي توليد نايتريك اكسايد يا واسطه هاي نيتروژن فعال )RNI( در موشهاي حساس BALB/c و مقاوم C75BL/6 آلوده به ليشمانيا ماژور
535
مقايسه بار بحراني صفحات تقويت شده و تقويت نشده تحت بار فشاري درون صفحه اي
536
مقايسه باز دوستي سطوح مختلف يك نانو ذره كروي طلا در جذب بازهاي آدنين و سيتوزين
537
مقايسه بازده پرتقوي هاي سهام مبتني بر استراتژي هاي ارزش افزوده اقتصادي، نسبت سود به قيمت و ارزش دفتري به ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
538
مقايسه بازده ترموديناميكي پيل سوختي و ماشين گرمايي
539
مقايسه بازده لامپهاي روشنايي معمولي از سازندگان مختلف و ميزان تاثير گذشت زمان بر بازده لامپها
540
مقايسه باززايي مستقيم و غيرمستقيم بنفشه‌هاي مينياتور و استاندارد و آويز در شرايط آزمايشگاهي
541
مقايسه بالانس اكسيدان-آنتي اكسيدان در سرم خون بندناف نوزادان با مشكل آغشته بودن مايع آمنيوتيك به مكونيوم با گروه كنترل
542
مقايسه بالانس اكسيدانت - آنتي اكسيدانت بين افراد داراي سندرم متابوليك و افراد فاقد آن , the oxidan and antioxidant balance compare in thoes people with metabolic syndrome those without it
543
مقايسه بالانس اكسيدانت-آنت اكسيدانت بين افراد داراي سندروم متابوليك وافراد فاقد آن
544
‏مقايسه باليني كاربرد تخصصي چهار نوع مسواك دستي رايج در ايران در حذف پلاك ميكروبي سطوح دندان
545
مقايسه باليني كاربرد تخصصي دو نوع جديد مسواك دستي و برقي موجود در ايران‏ در حذف پلاك ميكروبي سطوح دندان ها
546
مقايسه باورهاي ارتباطي و باورهاي غير منطقي زنان مطلقه و زنان عادي
547
مقايسه باورهاي فراشناختي، اضطراب اجتماعي و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در افراد مبتلا به اختلال بدشكلي بدن و گروه غير مبتلا
548
مقايسه باورهاي مذهبي والدين بر اساس شيوه هاي فرزند پروري.
549
مقايسه باورهاي منطقي مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني و مادران داراي فرزند عادي
550
مقايسه بحران هويت در دختران (18-14) سال جوامع شهري و روستايي شهرستان گرگان در سال (87-86)
551
مقايسه برآورد Vo2 max از طريق روش هاي آزمايشگاهي ميداني و بدون تمرين ( پرسشنامه اي)
552
مقايسه برآورد اي بيز و برآورد بيز
553
مقايسه برآورد بارندگي حداكثرماهانه ي برخي از ايستگاه هاي باران سنجي منطقه ي اصفهان با استفاده از روش بر آورد حداكثر درست نمايي و گشتاورهاي خطي
554
مقايسه برآورد بيزي و انقباضي پارامتر مقياس توزيع نمايي دو پارامتري
555
مقايسه برآورد گر انقباضي ،بيزي ودرستمايي ماكزيمم براي پارامتر مقياس توزيع نمايي تحت تابع زيان نامتقارن
556
مقايسه برآوردگرهاي استفاده شده در طرح نمونه گيري خوشه اي سازوار
557
مقايسه برآوردگرهاي انقباضي و چندكي در توزيع هاي با پارامتر مكان
558
مقايسه برآوردگرهاي پارامتر توزيعنمايي تعميم يافته بتا
559
مقايسه برآوردهاي پارامتر هاي حالت در توزيع گاما
560
مقايسه برجسته سازي دراشعار گلچين گيلاني وپرويز ناتل خانلري
561
مقايسه برخي از پيامدهاي حاملگي هاي دوقلويي با توجه به تفاوت وزن تولد ميان دو نوزاد در بيمارستانهاي الزهرا(س ) و و رسول اكرم (ص ) رشت از سال 1376 تا پايان شهريور 1384
562
مقايسه برخي از خواص نخ هاي يك لا، دولاي معمولي و دولاي تهيه شده از دو رينگ مجاور هم (Rove - Double) و پارچه هاي حاصل از آنها
563
مقايسه برخي از روشهاي حل دستگاههاي معادلات خطي بازه اي
564
مقايسه برخي از معبارهاي سفالومتري در دو گروه از بيماران با انسداد خلفي و انسداد قدامي بيني در گروه سني 7 تا 15 سال .
565
مقايسه برخي تكنيك هاي اجرايي كمانچه و تار در جملات موسيقي دستگاهي
566
مقايسه برخي جدايه هاي ويروس موزاييك ايراني ذرت با استفاده از توالي يابي ژن كد كننده نوكلئوكپسيد پروتئين
567
مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي نخ تكسچره PET با نخ آميزه PRT/PBT
568
مقايسه برخي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از نخ مخلوط پنبه-پلي استر، نخ پنبه خالص داخلي و نخ مخلوط پنبه-اكرليك خارجي
569
مقايسه برخي زبان هاي شبيه سازي
570
مقايسه برخي شاخص هاي دفاع آنتي اكسيداني و ايمني در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) معمولي و طلايي در مراحل آغازين نمو
571
مقايسه برخي عناصر كمياب در خون نوزادان قبل و بعد از تعويض خون به روش فعالسازي نوتروني , Comparison of some of micronutrients concentrion befor and after blood exchange transfusion in nowhorns hy neutron activation analysis
572
مقايسه برخي موانع مشاركت جوانان و سالمندان شهرستان شهرضا در فعاليت هاي ورزشي تفريحي
573
مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهر اصفهان با سطوح فعاليت بدني مختلف
574
مقايسه برخي ويژگيهاي روانشناختي دانشجويان ورزشكار آسيب ديده و غير آسيب ديده
575
مقايسه برداشت مديران و دبيران مقطع متوسطه شهرستان قروه از عوامل عملكردي و فرآيندي (رفتار شغلي - رفتاراخلاقي ) مذكور در فرم ارزشيابي دبيران آموزش و پرورش
576
مقايسه بررسي اپيدميولوژيكي تي نه آورسي كولر در شهر اصفهان و كازرون
577
مقايسه بررسي جانبي شدن در كودكان ناتوان
578
مقايسه بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي ناستوني خام و تكميل شده
579
مقايسه بررسي مشاركت و عدم مشاركت والدين در امور تحصيلي فرزندان و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
580
مقايسه بررسي ميزان اعتياد بين كاربران معتاد به اينترنت وكاربران عادي
581
مقايسه بررسي و سنجش كيفيت خدمات ارائه شده و شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي شهر كرمان
582
مقايسه برنامه آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي با برنامه آموزش شادي فوردايس بر استرس
583
مقايسه برنامه جديد دروس دندانپزشكي اطفال با برنامه درسي قديم از ديدگاه هيات علمي بخش اطفال همه دانشگاه هاي كشور
584
مقايسه برنامه ريزي آموزشي و درسي دبيرستانهاي دولتي و غيرانتفاعي پسرانه شهر تهران و تاثير آنها بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته علوم تجربي در سال تحصيلي 85-1384
585
مقايسه برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمين تربيت بدني با كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس استاندارد ايزو 10015
586
مقايسه برهمكنش هاي بين مولكولي در ديمرهاي H2N-NW(W-O,S,Se
587
مقايسه برون گرايي و وظيفه شناسي (با وجدان بودن ) پرستاران زن و مرد
588
مقايسه برون‌داد بارش مدل‌هاي MPAS-A و WRF (مورد مطالعه: بارش‌هاي فصل سرد در ايران)
589
مقايسه بزرگنمائي شتاب زلزله در ساختگاه دره فيروزان به روش يك بعدي و سه بعدي
590
مقايسه بعضي از خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با ميكرو و نانو الياف PAN
591
مقايسه بكارگيري شاتكريت خشك و تر در زمين هاي نرم و سست و مشخص كردن ميزان كارايي هركدام
592
مقايسه بلوغ اجتماعي دختران نابينا وعادي متوسطه
593
مقايسه بلوغ اجتماعي فرزندان ناخواسته بافرزندان عادي اراك
594
مقايسه بلوغ عاطفي بين دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
595
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وپهلواني در سام نامه وگل و نوروز
596
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وپهلواني درسام نامه وگل ونوروز
597
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وحماسي درشاهنامه وافسانه هاي مازندران1
598
مقايسه بن مايه هاي عرفاني در مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس
599
مقايسه به كار گيري سيستم گرمايش قرنيزي و رادياتوري در يك ساختمان نمونه
600
مقايسه بهبود علائم بيماران مبتلا به سينوزيت تحت حاد قبل و بعد از شستشوي سينوس در بيمارستان توتونكاران رشت
601
مقايسه بهبود علائم و عوارض بعد از جراحي به روش ميوتومي با طول برش بلند و ميوتومي با طول برش كوتاه در بيماران مبتلا به آشالازي در مراكز رازي و آرياي شهرستان رشت در طي سالهاي1387- 1375
602
مقايسه بهبود لوله زخم بعد از جراحي مولر سوم منديل در دونوع تكنيك بخيه C of Figure و Closed Anchor Suture
603
مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه پيام نور مسجد سليمان
604
مقايسه بهداشت رواني زوج هاي ازدواج دانشجويي وزوج هاي عادي در استان چهارمحال وبختياري
605
مقايسه بهداشت رواني معلمان ابتدايي وراهنمايي ناحيه پنج مشهد
606
مقايسه بهداشت رواني معلمين زن ومرد دوره ابتدايي ناحيه چهار مشهد
607
مقايسه بهداشت رواني وكارايي خانواده بين خانواده هاي معتادان شركت كننده وغيرشركت كننده در جلسات گروه هاي خودياري نارانان
608
مقايسه بهره حافظه افراد با تيپ شخصيتي صبحي و عصري پس از يك دوره تمرينات هوازي در صبح و عصر
609
مقايسه بهره هوشي ، انگيزه پيشرفت تحصيلي و پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشجويان دانشگاه فردوسي ، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور مشهد
610
مقايسه بهره وري نظام آموزشي در دبيرستان هاي عادي ، نمونه مردمي و غير انتفاعي
611
مقايسه بهره ي اجتماعي ميان كودكان عادي كودكان ناشنواي منطقه 9 و 10 تهران درسال 1393
612
مقايسه بهزيستي روان شناختي و تاب آوري مادران كودكان كم توان ذهني و عادي
613
مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضايت مندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور
614
مقايسه بهزيستي رواني، تاب آوري، هوش هيجاني و انعطاف پذيري شناختي در دانشجويان دانشگاه رازي با دانشجويان دانشگاه بابل عراق
615
مقايسه بهينه سازي بوسيله سه الگوريتم تكاملي براي آرايه فازي
616
مقايسه بهينه سازي تميز كاري چاه هاي جهت دار وزاويه بالا بااستفاده از الگوريتم ژنيتيك و خروجي نرم افزار هاي شبيه ساز.
617
مقايسه بيان ژن اولين گيرنده الكترون مسير پايين رونده در زنجيره انتقال الكتروني باكتري ... تحت شرايط موتانت و حضور كانسنگ اورانيوم
618
مقايسه بيان ژنArc در هيپوكمپ رات پس از يادگيري فضايي در ماز 8 بازويي و 12 بازويي
619
مقايسه بيان موقت پروتئين فلورسنت سبز (GFP) در گياه تنباكو با استفاده از وكتورهاي CrTMV-GFP و pCambia1304
620
مقايسه بيان موقت پروتئين فلورينت سبز در گياه تنباكو بااستفاده از وكتورهاي ...
621
مقايسه بيان مولكول ... در سلول هاي بدخيم لوسمي هاي حاد ميلوئيدي و لنفوئيدي با گلبولهاي سفيد بنيادي هماتوپئيك نرمال
622
مقايسه بيان مولكول اف اي تي 1 در سلول هاي بخيم لوسمي هاي حاد ميلوئيدي با گلبول هاي سفيد بنيادي هماتوپئتيك نرمال به روش پي سي آر
623
مقايسه بيلي روبين اندازه گيري شده از طريق بيلي روبينومتر و قضاوت باليني بابيلي روبين سرم در نوزادان زرد
624
مقايسه بيلي روبين اندازه گيري شده از طريق بيلي روبينومتر و قضاوت باليني بابيلي روبين سرم در نوزادان زرد
625
مقايسه بيماريهاي دهان و دندان در بيماران روانپريش بستري با افراد سالم در استان يزد
626
مقايسه بين Implants Norplant ,A 380-TCU IUD از نظر عملكرد باليني ، قابليت پيشگيري از بارداري، برگشت پذيري و پذيرش ، به مدت 5 سال از فروردين 1373و1373 تا اسفند 1377و1378 در بيمارستان حضرت زينب (س )
627
مقايسه بين آزمون عملي وكسلر وآزمون بندر گشتالت در كودكان ناتوان يادگيري
628
مقايسه بين پتيدين و آمينوفيلين در تسكين بيماران رنال كوليك
629
مقايسه بين پتيدين و آمينوفيلين در تسكين بيماران رنال كوليك
630
مقايسه بين پروتئين هاي ماتريكس خارج سلولي سياهرگ پشت پا و سرخرگ ها
631
مقايسه بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مادران شاغل و غيرشاغل در مقطع دوم ابتدايي شهرستان اهواز
632
مقايسه بين تكنولوژي هاي انتقال
633
مقايسه بين خدمات بانكداري الكترونيكي بين بانكهاي جديد تاسيس و با سابقه و تاثير آن در بازاريابي آنها پست بانك و تجارت
634
مقايسه بين خود كار آمدي اجتماعي وعزت نفس در دانش آموزان دختر وپسر متوسطه شهرستان رامسر.
635
مقايسه بين خودشناسي، سلامت عمومي واضطراب در دانشجويان دختر وپسر.
636
مقايسه بين خودكشي ومعنايابي زندگي
637
مقايسه بين دوروش المان محمدود، مدل "ساب پارامتر يك " و مدل "ايزوپارامتريك " براي پيوسته هاي نازك حاصل از دوران (شل ) تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي متقارن
638
مقايسه بين روش هاي ريكاوري فعال و فوم رولر بر شاخصهاي فيزيولوژيكي و عملكردي فوتباليستهاي جوان بعد از بازي فوتبال
639
مقايسه بين سبك دلبستگي و رضايت زناشويي و كيفيت زندگي در بين زنان شاغل و غير شاغل شهرستان بهشهر
640
مقايسه بين سلامت روان سالمندان با جوانان شهرستان بهشهر در سال 1388
641
مقايسه بين شيعه اعتقادي (ولايتي ) و شيعه سياسي در قرن اول و دوم هجري , contrastive study between political shi " ahandregional shi "ah )velayati,in the firs and second centuriesof hejria) A.H(
642
مقايسه بين طراحي شبكه جمعآوري آب باران به روش منطقي و روش جريان غيرماندگار (حل معادلات سنت ونانت )
643
مقايسه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غير شاغل در مقطع سوم راهنمايي دختران شهر نيشابور
644
مقايسه بين معيارهاي مبتني بر ارزش و معيارهاي سنتي حسابداري در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
645
مقايسه بين ميزان اضطراب آشكار و پنهان و عزت نفس دانش آموزان دختر ممتاز و عادي پايه اول سوم مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
646
مقايسه بين نتايج بازسازي منحني هاي انعكاسي با بكارگيري اجزاي اصلي و استفاده از اوليه هاي اصلاح شده برنز
647
مقايسه بين نظام آموزشي انگلستان و ژاپن
648
مقايسه بين هليكوباكترپيلوري و اشرشياكلي در فعال سازي نوتروفيل ها و القاء آپوپتوزيس در لنفوسيتها
649
مقايسه بين‌ نسلي احساس امنيت اجتماعي در خانواده (مطالعه موردي : شهر يزد)
650
مقايسه بينايي قبل و بعد از عمل دربيماران مبتلا به كاتاراكت تروماتيك مراجعه كننده مركز چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان از سال 1379-1374
651
مقايسه بيومكانيكي پلاك گذاري و روش هاي نيل گذاري در درمان شكستگي هاي ناحيه ديستال استخوان تيبيا
652
مقايسه بيين سه روش جراحي لاپاروسكوپي برداشت جزئي لوب كبد در مدل حيواني سگ
653
مقايسه پاتولوژي روده بزرگ بيماران IBS با افراد نرمال و بيماران UC
654
مقايسه پاتولوژي روده بزرگ بيماران IBS با افراد نرمال و بيماران UC
655
مقايسه پارامترهاي QT interval در بيماران ديابتي تيپ 2 و غير ديابتي بعد از آنفاركتوس ميوكارد بدون ST-Elevation در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
656
مقايسه پارامترهاي اسپرم در نمونه هاي انزالي تهيه شده از دو روش مقاربت و استمناء
657
مقايسه پارامترهاي اسپرم در نمونه هاي انزالي تهيه شده از دو روش مقاربت و استمناء
658
مقايسه پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي بين دو مدل عمومي و مدل زمين آماري يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
659
مقايسه پارامترهاي پايداري در چغندر قند
660
مقايسه پارامترهاي تغيير شكل ايزوتوپ هاي پلاتين
661
مقايسه پارامترهاي تغيير شكل ايزوتوپ هاي پلاتين
662
مقايسه پارامترهاي ديناميكي منتخب پا به هنگام دويدن تحت الگوهاي مختلف بستن بند كفش در دوندگان نخبه
663
مقايسه پارامترهاي ديناميكي منتخب در سه نوع استارت دوي سرعت در دوندگان نيمه ماهر
664
مقايسه پارامترهاي رفتاري دو سيستم مقاوم قاب خمشي و ديوار برشي فولادي
665
مقايسه پارامترهاي سينتيكي و سينماتيكي اندام تحتاني در پرتاب هاي آزاد موفق و ناموفق بسكتبال
666
مقايسه پارامترهاي سينماتيكي منتخب در دو نوع تكنيك استارت شنا
667
مقايسه پارامترهاي مايع مني در زوجهاي نابارور مراجعه كننده به موسسه مهر بر اساس سيگاري و غير سيگاري بودن از ابتداي سال 1381 تا انتهاي سال 1388
668
مقايسه پارامترهاي مختلف پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (.Avena sativa L)
669
مقايسه پارامترهاي مختلف پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (Avena Sativa L)
670
مقايسه پارامترهاي موثر در حذف فلزات سنگين با روش هاي انعقاد شيميايي و انعقاد الكتريكي
671
مقايسه پارامترهاي هموديناميكي دو نوع بايپس سابكلاوين - كرونر و آئورت - كرونر در بيماران دياليزي با استفاده از مدل سازي المان هاي الكتريكي
672
مقايسه پارامترهاي هموديناميكي دو نوع بايپس سايكلاوين - كرونر و آئورت - كرونر در بيماران دياليزي با استفاده از مدل سازي المان‏هاي الكتريكي
673
مقايسه پارامتري و ناپارامتري برآوردهاي فاصله اي در برآورد تفاضل ميانگين دو جامعه چوله
674
مقايسه پارانويا دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور رامسر.
675
مقايسه پاسخ برخي شاخص هاي فشار اكسيداتيو و آسيب عضلاني به تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف با و بدون انسداد عروق
676
مقايسه پاسخ برخي هورمون هاي متابوليكي به تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف با و بدون محدوديت جريان خون
677
مقايسه پاسخ به درمان تزريق زير جلدي و داخل غلافي كورتيكواستروئيد با هدايت سونوگرافي در درمان انگشت ماشه اي
678
مقايسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، ليزر كم توان به همراه اولتراسوند، تزريق كورتيكواستروئيد با هدايت سونوگرافي خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله باي سپس در درمان تاندونيت باي سپس
679
مقايسه پاسخ به درمان در پلانتار فاسياتيس بر اساس دو روش تزريق كورتيكواستروئيد واستفاده از اولتراسوند در بيمارستان پورسينا رشت
680
مقايسه پاسخ به درمان در سندرم درد ميوفاسيال كمري به دو روش تزريق موضعي و استفاده از اولتراسوند در بيمارستان پورسيناي رشت
681
مقايسه پاسخ تعدادي از ارقام گندم متفاوت از لحاظ روي كارايي به تنش هاي شوري و كمبود روي
682
مقايسه پاسخ درماني (SVR) بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C با رژيم اينترفرون معمولي در مقابل PEG اينترفرون
683
مقايسه پاسخ درماني (SVR) بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C با رژيم اينترفرون معمولي در مقابل PEG اينترفرون
684
مقايسه پاسخ درماني تك دوز و دوز دوگانه متوتركسات براي درمان بارداري خارج از رحم در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا
685
مقايسه پاسخ هاي روش هاي پيشرفته تحليل پوش اور مودال در ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بتني با ديوار برشي
686
مقايسه پاسخ هاي فيزيولوژيكي حاد به يك جلسه تمرين كراس فيت در مردان تمرين كرده و غيرفعال
687
مقايسه پايبندي مذهبي ،جهت گيري مذهبي و سخت رويي در بين همسران شهدا و زنان سرپرست خانوار شهر تهران
688
مقايسه پايداري تونل هاي جاده اي دوقلو و دابل آرك، مطالعه موردي قطعه شماره يك آزادراه تهران - شمال
689
مقايسه پايداري روش هاي مختلف شبكه ي بولتزمن، در شبيه سازي جريان هاي سيال با اعداد رينولدز متفاوت
690
مقايسه پتانسيل روانگرايي خاك هاي ماسه اي بر مبناي آزمون هاي SPT و CPT و تعيين ارتباط ميان آنها
691
مقايسه پتانسيل عمل شبيه سازي شده توسط كانالهاي سديمي وابسته به ولتاژ سريع و هاجكين هاكسلي با پتانسيل عمل ثبت شده در بخش آغازين آكسون پستانداران توسط روشهاي شبيه سازي واقع گرايانه
692
مقايسه پديده افت نيرو بر رفتار كششي پوشش هاهي فشارنده در هندسه استوانه اي و مسطح
693
مقايسه پديده نوستالژي در آثار منوچهر آتشي و صادق چوبك
694
مقايسه پديده هاي طبيعي در آثار منثور ادبي -علمي فارسي تا قرن هفتم با فيزيك كلاسيك ( نور ، رنگ ، نجوم ، گرما و مغناطيس )
695
مقايسه پرازوسين با تركيب پرازوسين و فيناسترايد در رفع زود هنگام احتباس ادراري ناشي از هيپر پلازي خوشخيم پروستات
696
مقايسه پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني ناحيه 4و3 اهواز
697
مقايسه پرخاشگري در بين دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر
698
مقايسه پرخاشگري در بين دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر.
699
مقايسه پرخاشگري ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه جامع پيام نور
700
مقايسه پرخاشگري و فضايل و توانمندي هاي منش در دانش آموزان با پذيرش اجتماعي و گستره عاطفي بالا و پايين در مقطع دبيرستان شهر تهران
701
مقايسه پرخاشگري و فضايل و توانمندي هاي منش در دانش آموزان با پذيرش اجتماعي و گستره عاطفي بالا و پايين در مقطع دبيرستان شهر تهران
702
مقايسه پروتكلهاي مسير يابي OSPF و IS-IS و شبيه سازي آن ها در GNS3 و OPNET , دانشكده علو شبيه سازي آنها در GNS3 و OPNET
703
مقايسه پلاسميد و مطالعه آنزيمهاي پكتينازي ايزوله هاي Yersinia enterocolitica جدا شده از انسان و مرغ
704
مقايسه پلي پروپيلن تابش دهي شده با اشعه الكتروني با پلي پرپيلن خطي: شناسائي و ارزيابي زيست سازگاري
705
مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در افراد مبتلا به پرفشاري خون وافراد سالم
706
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران قلبي وافراد سالم
707
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران مبتلا به اسم وافراد سالم
708
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران مبتلا به اسم وافراد سالم
709
مقايسه پوشش هاي خوراكي ثعلب، كتيرا و آلژينات سديم به همراه پروتئين آب پنير براي توليد نان پروبيوتيك
710
مقايسه پويايي رشدهفتگي قابليت هاي سرعتي وقدرتي دختران عقب انده ذهني وسالم درمقطع ابتدايي
711
مقايسه پيامد nephrolithotomy percutaneous با جراحي باز در بيماران مبتلا به سنگ شاخ گوزني كليه بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال هاي 86 1384
712
مقايسه پيامد بارداري در زنان باردار پرخطر با FBS نرمال پس از انجام تست OGTT در دو گروه سه ماهه ي اول بارداري و گروه 24-28 هفته
713
مقايسه پيامد دو تكنيك جراحي فورامينوتومي+ فيكساسيون و فورامينوتومي+ فيكاسيون+ PLIFدر بيماران اسپونديلوليستزيس low grade در بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1391 تا 1393
714
مقايسه پيامد هاي تغذيه روده اي با سرعت پيشرفت سريع در مقابل سرعت پيشرفت آهسته در نوزادان نارس بيمارستان الزهراي رشت در سال
715
مقايسه پيامد هاي درمان سنگ حالب فوقاني بالاي يك سانتيمتر به روش جراحي باز لاپاراسكوپي و سنگ شكني از طريق حالب در بيماران بستري در بيمارستان رازي شهرستان رشت از خرداد 1387 تا شهريور1388
716
مقايسه پيامدهاي PCNL در دو روش Complete Supine و Prone PCNL دربيماران با سنگ هاي شاخ گوزني و متعدد كليه از نظر ميزان بدون سنگ شدن بعد از عمل/ميزان خونريزي بعد از عمل/ميزان كاهش هموگلوبين بعد از عمل/ميزان بروز تب بعد از عمل و مت زمان بستري در بيمارستان
717
مقايسه پيامدهاي استفاده يا عدم استفاده ازلوله قفسه سينه(chest tube) در بيماران با شكستگي دنده كانديد ونتيلاسيون مكانيكي درICU واتاق عمل بيمارستان پورسينا و آرياي رشت از مهر 1393 تا شهريور 1395
718
مقايسه پيامدهاي بد مامائي در مادران مبتلا به ديابت آشكار و ديابت حاملگي بستري شده در بيمارستان الزهراء رشت از تاريخ 1370الي 1381
719
مقايسه پيامدهاي جراحي در دو روش Oberlin و پيوند اعصاب بين دنده اي براي بازگرداني فلكسيون آرنج در بيماران با آسيب شبكه بازويي
720
مقايسه پيامدهاي خارج كردن سنگ كليه از راه پوست به روش ‏Complete Supine‎(CSPNL)‎‏ در بيماران ديابتي و غير ديابتي‏
721
مقايسه پيامدهاي خارج كردن سنگ كليه از طريق پوست (PNL) در وضعيت خوابيده به پشت (Supine Complete) با وضعيت استــاندارد يا خوابيده به شـكم (Prone) در بيمارستان رازي رشت در سال 86
722
مقايسه پيامدهاي درمانگري پردازش شناختي و طرحواره درماني بر متغيرهاي زيست شناختي و روانشناختي جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن
723
مقايسه پيامدهاي دو روش استفاده از پيچ ديناميك هيپ( DHS) و پلاك آناتوميك با پيچ هاي قفل شونده(LCP) در درمان شكستگي هاي اينترتروكانتريك فمور در بيمارستان پورسيناي رشت
724
مقايسه پيامدهاي عمل پيلوپلاستي به روش لاپراسكوپي با جراحي باز در مبتلايان به انسداد محل اتصال حالببه لگنچه در بيمارستان رازي شهرستان رشت از فروردين 1387 تا شهريور 1388
725
مقايسه پيامدهاي كوتاه مدت در تجويز آسپرين دوز بالا ودوز پايين بعد از مداخله كرونري جلدي اوليه
726
مقايسه پيامدهاي مادري و نوزادي در حاملگي هاي ناشي از درمان ناباروري(بوسيله القاي تخمك گذاري) با حاملگي هاي خودبخود در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)
727
مقايسه پيچيدگي برندسازي در ساكنان و گردشگران شهر تهران
728
مقايسه پيچيدگي برندسازي در ساكنان و گردشگران شهر تهران
729
مقايسه پيچيدگي عمل و پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست بين موقعيت هاي كاملا" خوابيده به پشت(سوپاين كامل) و نيمه خوابيده به پشت (سمي سوپاين) در بيماران بستري مبتلا به سنگ دستگاه ادراري فوقاني در بيمارستان رازي و گلسار رشت در سال هاي 93-91
730
مقايسه پيش‌بيني سري‏‌هاي زماني بر اساس شبكه‌هاي عصبي و مدل‌هاي ‎‎‎ARIMA‎
731
مقايسه پيش‌بيني قيمت نفت با استفاده از ابزارهاي شبيه سازي مونت‌كارلو، درخت دوجمله‌اي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
732
مقايسه پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان تحت پوشش كميته و عادي شهرستان بردسكن
733
مقايسه پيشرفت تحصيلي بين دختران و پسران پايه سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه چهار اهواز
734
مقايسه پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي ارشد فراگير با پذيرفته شدگان همان مقطع از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام نور
735
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بالاي شهر و پايين شهر پايه سوم دوره ابتدائي شهرستان بشرويه
736
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بالاي شهر و پايين شهر پايه سوم دوره ابتدايي شهرستان بشرويه
737
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر افسرده و غيرافسرده مدرسه راهنمايي روستاي زرنجان توابع شهرستان گلپايگان
738
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي شهرستان رامسر.
739
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي هيات امنايي با دانش آموزان پسر دبيرستانهاي هيات امنايي شهرستان رامسر
740
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس غيرانتفاعي با مدارس دولتي پايه دوم راهنمايي ناحيه سه اهواز
741
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه و تك زبانه دوره ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
742
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي راهنمائي عرب زبان و فارسي زبان شهرستان حميديه
743
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شركت كننده در فعاليتهاي ورزشي منظم گروهي و انفرادي مدارس دخترانه استان گلستان
744
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كاربر اينترنت با دانش آموزان غير كاربر اينترنت
745
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كم رو و دانش آموزان عادي شهرستان كاشمر
746
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي با مدارس دولتي پايه سوم راهنمايي شهرستان ايلام
747
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي دولتي شهرستان شيروان در نيم سال اول سال تحصيلي 84-1383
748
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منضبط با دانش آموزان كم انضباط پايه چهارم دبستان هاي دخترانه شهرستان فردوس
749
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان واجد و فاقد اختلال گفتار و زبان در كلاس هاي اول ابتدايي مشهد در سال تحصيلي 83-82 به انضمام ميزان آگاهي هاي معلمان از اختلالات
750
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و عادي ابتدائي شهرستان فردوس
751
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و غير يتيم دختر مقطع راهنمايي ناحيه دو استان يزد
752
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و غير يتيم مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان يزد
753
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه به ورزش علاقه دارند و آنهايي كه به ورزش علاقه ندارند﴿در پايه سوم مقطع راهنمايي شهر فردوس﴾
754
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه مادران شاغل دارند با دانش آموزاني كه مادران خانه دار دارند در كلاس هاي پنجم ابتدائي شهر فردوس
755
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه معيارهاي ديني را رعايت مي كنند با آنهايي كه كمتر رعايت مي كنند در دانش آموزان دختر كلاسهاي سوم دبيرستان رشته علوم تجربي شهرستان فردوس
756
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي فرزندان نظامي با فرزندان غيرنظامي در مشهد
757
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر ودختر
758
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر خانواده هاي تك فرزند با خانواده هاي چند فرزند در مقطع دبيرستان شهرستان فردوس
759
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان روستايي وعشايرنيمه(كوچه رو)دركلاس پنجم ابتدايي درشهرستان خواف خرداد75
760
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال سوم رشته ادبيات شهري وروستايي باخرز
761
مقايسه پيشرفت تحصيلي دختر مدارس راهنمايي دولتي وغيرانتفاعي شهر اهواز
762
مقايسه پيشرفت تحصيلي رياضي و ديني دختران و پسران پايه پنجم ابتدايي منطقه 3 تهران در سال تحصيلي 77-1376
763
مقايسه پيشرفت تحصيلي كودكان عقب مانده ذهني در خانواده هاي باسواد و بي سواد
764
مقايسه پيشرفت تحصيلي مدارس دخترانه غير انتفاعي و دولتي پايه دوم راهنمايي شهر رامهرمز
765
مقايسه پيشرفت تحصيلي مدارس دخترانه غير انتفاعي و دولتي پايه دوم راهنمايي شهر رامهرمز
766
مقايسه پيشرفت تحصيلي نظام جديد و فعلي دوره متوسطه در آموزش و پرورش
767
مقايسه پيشرفت تحصيلي و سازگاريهاي عاطفي دانش آموزان تيزهوش با عادي در مقطع ابتدايي
768
مقايسه پيشرفت تحصيلي، خلاقيت و اضطراب امتحان دانش آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي سنتي پايه چهارم ابتدايي شهر يزد
769
مقايسه پيشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي با دانش آموزان نرمال
770
مقايسه پيگمانتاسيون مخاط دهان در افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي
771
مقايسه پيگمانتاسيون مخاط دهان در افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي
772
مقايسه تÊثير برنامه ريزي عصبي -كلامي )NLP(و شناخت درماني گروهي بر بيماران زن ومرد افسرده بيمارستان فارابي كرمانشاه .
773
مقايسه تأثير 12 جلسه تمرينات بازتواني منتخب روي دو سطح ماسه¬اي و سالن بر عملكرد هندباليست‌هاي مرد داراي بي‌ثباتي مزمن مچ پا در استان اصفهان
774
مقايسه تأثير 3 روش آموزشي سنتي، بر پايه حل مسأله (PBL) و شيوه الكترونيك آن بر ميزان يادگيري و عملكرد اينترنهاي بخش قلب و عروق
775
مقايسه تأثير 8 هفته برنامه +11 تعديل شده با +11 فيفا بر اجرا و ريسك فاكتورهاي مرتبط با آسيب در فوتباليست¬هاي مرد 10تا 15 سال رده¬ي پايه (باشگاه ماهان)
776
مقايسه تأثير آموزش بهداشت دهان و دندان به سه شيوه ي بروشور، فيلم آموزشي و سخنراني بر شاخص پلاك كودكان 9-8 ساله شهرستان رشت
777
مقايسه تأثير آموزش تحليل رفتار متقابل و برنامه ارتباط زوجي مينه سوتا بر مهارت هايارتباطي و حل مسئله زوجين
778
مقايسه تأثير آموزش خود كنترلي ، تنظيم هيجاني ، مهارتهاي حل مسئله و روش تركيبي بر كاهش قلدري ادراك شده ، استرس ادراك شده و افزايش عملكرد شغلي كاركنان زن سازمان تربيت بدني استان اصفهان
779
مقايسه تأثير آموزش سنتي الفباي فارسي و آموزش بر اساس اصول فونيكس بر مهارت خواندن غير فارسي زبانان
780
مقايسه تأثير آموزش يوگا و آموزش ايروبيك و آموزش تركيبي يوگا و ايروبيك بر ميزان علائم بيش فعالي ,نارسايي توجه و دقت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
781
مقايسه تأثير ارزش ويژه برند بر مبناي كاركنان، امنيت شغلي و حقوق و دستمزد بر كارايي نيروي انساني در صنعت هتلداري (مطالعه موردي هتل‌هاي شهر اصفهان)
782
مقايسه تأثير افزودن كتامين و كتورولاك به فنتانيل در پمپ وريدي (كنترل درد توسط بيمار) بر ميزان درد بعد از عمل هيستركتومي شكمي
783
مقايسه تأثير الگوهاي آموزشي سنتي، مدرن و فرامدرن مشاوره ي مسير شغلي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
784
مقايسه تأثير بازي‌درماني حكايتي و برنامه درمانگري كندال بر تاب‌آوري، كنجكاوي و بازيگوشي دختران طلاق مقطع ابتدايي شهر اصفهان
785
مقايسه تأثير بازي‌هاي ويدئويي فعال و بازي‌هاي دبستاني بر ‌مهارت‌هاي حركتي بنيادي و كاركردهاي اجرايي كودكان داراي تأخير حركتي
786
مقايسه تأثير بكار گيري آماده سازي روده به روش متداول ، و روش استفاده از سديم فسفات خوراكي ( فليت فسفو سودا ) بر ميزان پذيرش و ميزان پاكسازي روده بيماران تحت كولونوسكوپي مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1384
787
مقايسه تأثير پادكست و وبلاگ بر ارتقاي سواد تفكيك از مبدأ، بازيافت و استفاده مجدد دانشجويان از پسماندهاي شهري (مطالعه موردي دانشگاه پيام¬نور تهران جنوب)
788
مقايسه تأثير تركيب نيستاتين ، فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكنس در شرايط In Vitro
789
مقايسه تأثير تركيب نيستاتين ، فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكنس در شرايط In Vitro
790
مقايسه تأثير تزريق بوپيواكايين به تنهايي و در همراهي با دكسمدتوميدين از طريق بلوك عضله عرضي شكم (TAP) با گايد سونوگرافي بر درد و عوارض بعد از جراحي هرني اينگونيال، كارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي شده
791
مقايسه تأثير تزريق كودال تريامسينولون و دگزامتازون در بيماران مبتلا به كمردردِ مزمن ناشي از تنگي كانال نخاعي
792
مقايسه تأثير تمرين رهاسازي بافت همبند عضلاني و تمرينات كششي عضله همسترينگ بر انعطاف‌پذيري، درد و ناتواني زنان غير فعال19 تا 45 سال داراي كمردرد مزمن منطقه 7 شهر تهران
793
مقايسه تأثير تمرينات تعادلي در صبح و بعدازظهر بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان
794
مقايسه تأثير تمرينات ثبات دهنده بر روي سطوح پايدار و ناپايدار بر استقامت عضلات تنه و عملكرد اندام تحتاني كشتي گيران آزادكار شهرستان اصفهان
795
مقايسه تأثير تمرينات ثبات مركزي تنه با تمرينات تركيبي تقويت عضلات اينورتور و كشش عضلات اورتور بر درد، ناتواني عملكردي و حس عمقي بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني
796
مقايسه تأثير تمرينات مقاومتي و سرعتي بر قدرت عضلات اندام تحتاني
797
مقايسه تأثير جلب توجه دروني و بيروني بر اجراي سرويس تنيس روي ميز دختران جوان غير ورزشكار
798
مقايسه تأثير حضور تماشاگران بر اكتساب و ياد داري پرش عمودي دانشجويان پسر دانشگاه يزد
799
مقايسه تأثير داروي پروپوفول با سوماتريتپان زيرجلدي در حمله حادسردرد ميگرن
800
مقايسه تأثير داروي پروپوفول با سوماتريتپان زيرجلدي در حمله حادسردرد ميگرن
801
مقايسه تأثير درجه تراكم و دانه‌بندي ماسه كربناته در تعامل با ژئوگريد و ژئوتكستايل
802
مقايسه تأثير درمان با نقاشي و سفال بر علائم اختلال اضطراب جدايي در كودكان پيش دبستاني
803
مقايسه تأثير درمان شناختي- رفتاري و قصه درماني با رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روانشناختي و خودناتوان سازي دانش آموزان معلول جسمي-حركتي شهر اصفهان
804
مقايسه تأثير درمان شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي و درمان شناختي-رفتاري كلاسيك بر سلامت رواني همسران شهدا و جانبازان شهر زاهدان
805
مقايسه تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT)، درمان هيجان‌مدار (EFT) و طرح‌واره درماني(ST) بر اضطراب، عملكرد خانواده و تعارض زناشويي بيماران قلبي با سابقه باي‌پس عروق كرونري مراجعه كننده به مركز بازتواني قلب امام علي (ع) شهر كرمانشاه
806
مقايسه تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد توأم با آموزش روان شناختي خانواده برعلائم، انگيزه و مقاومت درماني بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي
807
مقايسه تأثير درمان مبتني بر ديدگاه زمان، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و حكايت‌درماني بر شدت علايم اختلال وسواس- اجبار
808
مقايسه تأثير ده هفته تمرينات اصلاحي با و بدون ويبريشن بر سندرم متقاطع فوقاني و فاكتورهاي زيست حركتي مرتبط با آن
809
مقايسه تأثير دو روش بلوك مداوم عصب فمورال و آنالژزي وريدي PCA در ايجاد بي‏دردي پس از عمل جراحي آرتروپلاستي زانو
810
مقايسه تأثير دو روش ورزش ايربيك و رژيم غذايي و ورزش ايربيك و رژيم غذايي و دستگاه لاغري اولتراسونيك و كيفيت زندگي زنان چاق
811
مقايسه تأثير روش آموزشي فراشناخت و روش درماني نوروفيدبك بر عملكرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان پايه هاي سوم و چهارم ابتدايي شهر اصفهان
812
مقايسه تأثير روش هاي يادگيري مشاركتي و سخنراني بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر پايه دوم ابتدايي شهر يزد
813
مقايسه تأثير ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري بر سودآوري بانكهاي ايران
814
مقايسه تأثير سه روش آموزش سخنراني٬ يادگيري مشاركتي٬ و حل مسئله بر نگرش٬ اضطراب٬ و عملكرد درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه ششم شهر سنقر
815
مقايسه تأثير سه روش مداخله اي مجازي اصلاح سوگيري شناختي مبتني بر خود-زايي، تصويرسازي مثبت و آموزش شناختي- رفتاري بر شناخت و خلق دانشجويان افسرده
816
مقايسه تأثير سيستم هاي مالي بر كيفيت محيط زيست(سيستم هاي بانك- محور و بازار- محور)مطالعه ي: كشور هاي منتخب اتحاديه ي اروپا و حوزه ي خليج فارس
817
مقايسه تأثير كلونيدين خوراكي و لابتالول بر متغيرهاي هموديناميك وميزان خونريزي حين عمل ناشي از اعمال جراحي گوش مياني
818
مقايسه تأثير كمبود خواب جزئي بر توان بي هوازي و اضطراب ورزشكاران دختر و پسر
819
مقايسه تأثير مداخلات پروژه طيف، برنامه كوئين و برنامه داوسون-گوئير بر هوش هاي چندگانه، توانمندي هاي شناختي و بهزيستي روانشناختي كودكان پيش دبستاني با ناتواني هاي يادگيري عصب روانشناختي رشدي شهر اصفهان
820
مقايسه تأثير مشاوره زوجي و فردي مبتني بر آسيب‌هاي برآمده از فضاي مجازي در روابط زوجين و كيفيت زناشويي
821
مقايسه تأثير مشاوره زوجي و فردي مبتني بر آسيب‌هاي برآمده از فضاي مجازي در روابط زوجين و كيفيت زناشويي
822
مقايسه تأثير مشاوره مبتني بر دلبستگي و كتاب درماني بر اضطراب والد و كودك در شهر اصفهان
823
مقايسه تأثير مشاوره مسيرشغلي مبتني بر نظريه هاي هالند و سازه گرايي مسيرشغلي بر بي تصميمي مسيرشغلي دانش آموزان دختر
824
مقايسه تأثير مصاحبه انگيزشي، گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير ﴿ترانس تئوريك﴾ و مدل تركيبي بر علائم روانشناختي و عود مردان وابسته به مواد افيوني و صنعتي پس از سم زدايي
825
مقايسه تأثير مهارتهاي زندگي بر بهزيستي اجتماعي زنان 20 تا 45 ساله شهرستان فردوس
826
مقايسه تأثير ميزان درجه باز بودن اقتصاد بر دانش پايگي اقتصاد در كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته
827
مقايسه تأثير نانولوله هاي كربني بر رفتار شكست سه نوع نانوكامپوزيت با پايه هاي مختلف
828
مقايسه تأثير نوروفيدبك آلفا/تتا، بيوفيدبك تغييرپذيري ريتم قلب (HRV) و بازي هاي ايفاي نقش بر خلاقيت هيجاني و خلاقيت شناختي كودكان دبستاني
829
مقايسه تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي يك طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاكننده و عضلات بازكننده مفصل آرنج در افراد مبتدي
830
مقايسه تأثير هشت هفته تمرينات هوازي و ايروبيك استپ منتخب به همراه مصرف مكمل آهن برسطوح آهن و برخي عوامل فيزيولوژيكي دختر نوجوان سنين 15-14 سال
831
مقايسه تأثير ويژگيهاي شخصيتي با شيوه ي مقابله با استرس شاغلين آموزش وپرورش شهرستان تنكابن.
832
مقايسه تأثير8 هفته تمرينات عضلات كف لگن و تمرينات منتخب ناحيه مركزي بدن بر بي اختياري ادرار استرسي، قدرت عضلاني و كيفيت زندگي زنان ميانسال مبتلا به بي اختياري ادرار استرسي
833
مقايسه تآثيرات تراكم تار و پود بر خواص خمشي پارچه هاي تاري- پودي پلي استر/ ويسكوز ﴿65/35﴾ در سيستم هاي مختلف اندازه گيري خمش پارچه
834
مقايسه تأثيرات لامپ uv ولامپ زنون بر الياف اكريليك
835
مقايسه تأثيردو روش بازي‌هاي تعاملي و برنامه يادگيري اجتماعي-هيجاني بر عملكرد اجتماعي، تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان با ناتواني يادگيري غيركلامي
836
مقايسه تأثيركانون ارزيابي توسعه¬اي بعدمحور و وظيفه¬محور با آموزش براساس ابعاد شناختي بلوم بر بهبود تفكر استرتژيك و بررسي نقش تعاملي تمرين كازيه در فضاي واقعي و مجازي
837
مقايسه تاب آوري عزت نفس و ادراك حمايت اجتماعي در مردان سوء مصرف كننده مواد و مردان عادي
838
مقايسه تاب آوري و سبك تفكر در افراد با رضايت زناشويي بالا وپايين شهرستان بهشهر
839
مقايسه تاب آوري، پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان طلاق و عادي
840
مقايسه تاثير 12 هفته تمرينات پيلاتس و ورزش در آب بر روند بهبود زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
841
مقايسه تاثير 21 هفته اي تمرينات منتخب پيلاتس و هوازي بر برخي فاكتورهاي شناختي ، آمادگي جسماني و سلامت روان زنان سالمند غير فعال
842
مقايسه تاثير 25 ميكروگرم ميزوپروستول زيرزباني و 50 ميكروگرم ميزوپرستول واژينال درموفقيت القاء در زنان حامله نخست زاي بستري در بيمارستان الزهرا(ص) رشت در سال 89- 90
843
مقايسه تاثير 8 هفته تمرين هوازي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان امنتين-1، مقاومت انسوليني و CRP استراحتي در زنان چاق و داراي اضافه وزن
844
مقايسه تاثير 8 هفته تمرينات تناوبي با شدت بالا و تمرينات تداومي بر ظرفيت هوازي، نيمرخ چربي، سلامت رواني و خود پنداره جسماني در نوجوانان پسر داراي اضافه وزن
845
مقايسه تاثير 8 هفته تمرينات هوازي ويوگا برسندرم پيش قاعدگي دانشجويان دخترغيرورزشكار 25-18 سال دانشگاه پيام نورساري
846
مقايسه تاثير آب گرم و سرد بر شدت نشانگان پاي بيقرار و كيفيت خواب بيماران همو دياليزي
847
مقايسه تاثير آرامبخش دو فرم دارويي ديازپام خوراكي و محلول ركتال در هنگام درمان دندانپزشكي در كودكان غير همكار پيش دبستاني 2 تا 6 ساله
848
مقايسه تاثير آزمون هاي عملكردي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي و علوم پايه ششم ابتدايي شهر سامان
849
مقايسه تاثير آماده سازي سطح فلزات Base با سه روش سندبلاست ،اسيداچ و تركيبي و قدرت باند رزين
850
مقايسه تاثير آماده سازي سطح فلزات BASE با سه روش سندبلاست، اسيد اچ و تركيبي بر قدرت باند رزين
851
مقايسه تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان ارائه شده توسط رابطين بهداشت و دانشجوي دندانپزشكي طرح جامعه نگر بر آگاهي ، نگرش و عملكرد مادران
852
مقايسه تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان ارائه شده توسط رابطين بهداشت و دانشجوي دندانپزشكي طرح جامعه نگر بر آگاهي، نگرش و عملكرد مادران
853
مقايسه تاثير آموزش تغذيه توسط همتايان و پرسنل بهداشتي بر آگاهي و نگرش و عملكرد زنان 18-35 سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان اروميه
854
مقايسه تاثير آموزش تغذيه توسط همتايان و پرسنل بهداشتي بر آگاهي ونگرش و عملكرد زنان 35-18سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان اروميه
855
مقايسه تاثير آموزش تلفيقي و آموزش ويژه و بهبود يادگيري زبان انگليسي دانش آموزان نابينا
856
مقايسه تاثير آموزش خودمراقبتي و مديريت استرس بر كيفيت زندگيو مشكلات تغذيه اي سالمندان ديابتي
857
مقايسه تاثير آموزش دوست يابي به كودكان و آموزش از طريق والدين بر روابط با همگنان، كيفيت دوستي، عزت نفس و احساس تنهايي دانش آموزان دختر دوره ي ابتدايي
858
مقايسه تاثير آموزش سبك زندگي و آموزش شناختي رفتاري بر شادكامي و اميد دختران نوجوان
859
مقايسه تاثير آموزش سنتي و آموزش الكترونيك احياء قلبي - ريوي پايه بر ميزان و ماندگاري يا گيري در كاركنان آتش نشان
860
مقايسه تاثير آموزش شناختي-رفتاري و آموزش شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي بر ميزان همسر آزاري و اختلالات رفتاري فرزندان آنها
861
مقايسه تاثير آموزش مبتني بر نظريه ذهن و يكپارچگي حسي بر عملكرد ذهن خواني و عصب روانشناختي كودكان مبتلا به اختلالات طيف اتيسم
862
مقايسه تاثير آموزش مبتني بر يادگيري موقعيتي با آموزش مبتني بر سخنراني بر انگيزه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
863
مقايسه تاثير ابريشم طبيعي و كيتوهم برزمان شروع تشكيل لخته خون درمحيط آزمايشگاهي
864
مقايسه تاثير استراتژيهاي پر كردن نقشه مفاهيم ، ترسيم دانشجو محور نقشه مفاهيم و خلاصه نويسي بر روي درك مطلب زبان آموزان ايراني , A Comparison of the Effect of Learner Constructed, Fill in the Map Concept Map Techniques and Summarizing Strategy on Iranian Pre-university Students' Reading Comprehension
865
مقايسه تاثير استفاده از آمپول دگزامتازون با دارونما در محل كاف لوله تراشه، بر ميزان گلودرد، سرفه، مشكل در بلع و خشونت صدا بعد از عمل جراحي
866
مقايسه تاثير استفاده از چهار راهبرد متفاوت بر سرعت بازگشت به حالت اوليه فوتباليست هاي نيمه حرفه اي
867
مقايسه تاثير استفاده از روش تدريس معكوس با روش تدريس سنتي در يادگيري و خودكارآمدي تحصيلي درس فارسي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهر تهران
868
مقايسه تاثير استفاده از روش همكار- معلم و روش معلم محور بر حفظ آني و يا با تاخير واژگان در ميان دانش آموزان زبان انگليسي
869
مقايسه تاثير استفاده از رويكرد گزارشهاي انديشه ورز و ثبت شده روزانه بر روان نويسي دانش آموزان دبيرستاني ايراني درمهارت نوشتن به انگليسي به عنوان زبان خارجي
870
مقايسه تاثير اصلاح خطاهاي زبان آموزان توسط از نو طرح كردن و فراخواني بر پيشرفت گرامر در زبان آموزان درونگرا و برونگرا
871
مقايسه تاثير اعمال ويبريشن، تحريك جلدي الكتريكي اعصاب و تمرينات كششي بر روي كوفتگي عضلاني تاخيري در زنان غير ورزشكار سالم
872
مقايسه تاثير الگوهاي تمريني هوازي، مقاومتي و تركيبي بر تراكم ماده معدني، استحكام مكانيكي و پاتولوژي بافت استخوان استئوپروتيك رت هاي نر ويستار
873
مقايسه تاثير اموزش با استفاده از نرم افزار اموزشي . روش سنتي و روش تلفيقي بر پيشرفت تحصيلي درس حسابان دانش اموزان سال سوم رشته رياضي شهر برازجان
874
مقايسه تاثير اموزش با استفاده از نرم افزار اموزشي . روش شنتي و روش تلقيقي بر پيشرفت تحصيلي درس حسابان دانش اموزان سال سوم رشته رياضي شهر برازجان
875
مقايسه تاثير انجام يك نوبت فعاليت تا آستانه خستگي بر فاكتورهاي رئولوژيكي خون در صبح و عصر بر نوجوانان پسر
876
مقايسه تاثير انفوزيون وريدي استامينوفن و كتورولاك (PCA) بر ميزان كاهش درد بعد ازعمل جراحي آرتروپلاستي زانو
877
مقايسه تاثير بار توجهي شناختي و حركتي بر اجراي تكليف هماهنگي چشم و دست در افراد ورزشكار و غير ورزشكار
878
مقايسه تاثير بازخورد بعد از كوششهاي خوب و ضعيف در اكتساب و يادداري مهارت دريبل فوتبال
879
مقايسه تاثير برنامه حركتي اسپارك با تمرينات منتخب بر رشد مهارت هاي بنيادي جابه‌جايي كودكان دختر پيش‌ دبستاني
880
مقايسه تاثير پروپوفول وايزوفلوران برروي ميزان قندخون حين عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال دربيماران ديابتيك
881
مقايسه تاثير تابش ليزر Er:YAG و Diod 98onm بر چسبندگي سلولهاي استئوپلاست روي سطح فيكسچر ايمپلنت هاي دنداني
882
مقايسه تاثير تام زعفران و كروسين بر شاخص هاي رشد جنين و ساختار جفت در موش كوچك آزمايشگاهي
883
مقايسه تاثير تجويز اپيدورال منيزيوم سولفات و پتدين بر لرز بعد از عمل بيماران تحت عمل جراحي رزكسيون پروستات از طريق ترانس يورترال (TURP) در بيمارستان رازي رشت
884
مقايسه تاثير تدريس زبان انگليسي با نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12 تا 18 سال
885
مقايسه تاثير ترتيب اجراي تمرينات كششي ايستا و پويا بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران پايه چهارم مقطع ابتدايي شهرستان ميانه
886
مقايسه تاثير تزريق اپي دورال دگزامتازون و تريامسينولون در درمان كمردرد
887
مقايسه تاثير تزريق اپيدورال سرم نرمال سالين با محلول بيكربنات سديم بر مدت بيحسي حاصل از تزريق اپيدورال ليدوكائين 2./. در بيماران تحت جراحي شكستگي استخوان ران بيمارستان پورسينا سال 1382
888
مقايسه تاثير تزريق بوپيواكائين 25/0 % از طريق بلوك اينتراپلورال با بلوك بين دنده اي در كنترل درد بعد از عمل جراحي توراكس
889
مقايسه تاثير تزريق بوپيواكائين 5/.% با ليدوكائين 2% جهت كنترل درد بيماران تحت ‏عمل جراحي خارج كردن سنگ كليه از طريق پوست(‏PCNL‏) در مركز آموزشي درماني ‏رازي رشت در نيمه اول سال 1387‏
890
مقايسه تاثير تزريق زيرجلدي ترامادول با بوپيواكائين در محل انسزيون عمل جراحي سزارين بر ميزان درد بعد از عمل
891
مقايسه تاثير تزريق زيرجلدي ترامادول با بوپيواكائين در محل انسزيون عمل جراحي سزارين بر ميزان درد بعد از عمل
892
مقايسه تاثير تزريق ماركائين % 25/0 با ليدوكائين %2 در محل برش جراحي بر شدت درد بيماران تحت عمل جراحي سزارين، در بيمارستان الزهرا رشت در نيمه اول سال 1390
893
مقايسه تاثير تشويق در روند تحصيلي بين دانش آموزان دبستاني دختر و پسر
894
مقايسه تاثير تشويق وتنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزن دختر ابتدايي شهرستان فريمان
895
مقايسه تاثير تغذيه ارزن در برابر جو بر روي تركيبات شير و عملكرد گاو شيري
896
مقايسه تاثير تغييرپذيري در شرايط تمرين بدني ، مشاهده اي و تركيبي (بدني / مشاهده اي...)
897
مقايسه تاثير تمرينات TRX و پيلاتس بر قدرت، تعادل و توان انفجاري ورزشكاران
898
مقايسه تاثير تمرينات پلايومتريك و هرمي دوگانه بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان غير ورزشكار
899
مقايسه تاثير تمرينات پلايومتريك و هرمي دوگانه بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان غير ورزشكار
900
مقايسه تاثير تمرينات تناوبي هوازي بر برخي شاخصهاي سيستم ايمني در مردان جوان چاق و طبيعي غير ورزشكار شهرستان ملاير
901
مقايسه تاثير تمرينات كمكي – مقاومتي و دستگاه APS بر عملكرد حركتي، ميزان درد و سطح هورمون كورتيزول در بيماران زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو
902
مقايسه تاثير تمرينات كمكي – مقاومتي و دستگاه APS بر عملكرد حركتي، ميزان درد و سطح هورمون كورتيزول در بيماران زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو
903
مقايسه تاثير توده واژه و نرم افزار فلش كارت بر يادگيري واژگان زبان آموزان ايراني
904
مقايسه تاثير توده واژه و نرم افزار فلش كارت بر يادگيري واژگان زبان آموزان ايراني
905
مقايسه تاثير توزيع نرمال و توزيع با دنباله هاي سنگين در آناليز بيزي مدل CEV
906
مقايسه تاثير جراحي آندوسكوپيك با درمان مديكال بر بويائي در پوليپوز بيني
907
مقايسه تاثير جراحي آندوسكوپيك با درمان مديكال بر بويائي در پوليپوز بيني
908
مقايسه تاثير جهت نوردهي روي استحكام باند ريز كششي microotensile ادهزيوهاي نسل پنجم و ششم
909
مقايسه تاثير جهت نوردهي روي استحكام باند ريز كششي microotensile ادهزيوهاي نسل پنجم و ششم
910
مقايسه تاثير حافظه كارا درعملكرد تحصيلي كودكان داراي اختلال يادگيري خاص وكودكان عادي مدارس ابتدايي )دوره اول ( دخترانه شهرستان شهرضا
911
مقايسه تاثير حركت درماني در آب و خشكي بر عملكرد عضلاني- اسكلتي مفصل زانو، درد و كيفيت زندگي بيماران هموفيلي
912
مقايسه تاثير خاك هاي كلسينه شده ايراني بر سيمان هاي مخلوط پوزولايي
913
مقايسه تاثير خودتنظيمي و تحميلي كانون توجه بر عملكرد شناگران آماتور و حرفه اي
914
مقايسه تاثير خودگفتاري آموزشي و انگيزشي بر اكتساب و يادداري پرش عمودي و تعادل
915
مقايسه تاثير خودگفتاري آموزشي و بازخورد و تركيب آنها با كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب و يادداري مهارت پاس سينه بسكتبال دانشجويان دختر دانشگاه يزد
916
مقايسه تاثير داروي اندانسترون با دارو نما در لرز پس از عمل سزارين
917
مقايسه تاثير داروي اندانسترون با دارو نما در لرز پس از عمل سزارين
918
مقايسه تاثير دارويي Venlafaxine با Citaloperam در درمان فاز حاد افسردگي ماژور
919
مقايسه تاثير دارويي Venlafaxine با Citaloperam در درمان فاز حاد افسردگي ماژور
920
مقايسه تاثير در روندهاي حسي شنيداري ولمسي در تصوير سازي دانش آموزان نابينا
921
مقايسه تاثير درمان CBT و ACT بر كاهش دلبستگي، استرس و اضطراب جدايي دردانش آموزان دختر 11-6 ساله در مدارس ابتدايي
922
مقايسه تاثير درمان پريودنتال با و بدون تجويز كوتاه مدت داكسي سايكلين يا دوز پايين بر سطح سرمي αTNF-، IL- 6 ، ليپيدهاي سرمي در مبتلايان به پريودنتيت پيشرفته
923
مقايسه تاثير درمان جرم گيري وتسطيح سطح ريشه بر كيفيت زندگي مرتبط با بهداشت دهان ودندان در بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي يزد
924
مقايسه تاثير درمان شناختي رفتاري متمركز بر هيجان و طرحواره درماني بر ميزان درد، برداشتهاي فاجعه آميزدرد ، دشواري در تنظيم هيجانات و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
925
مقايسه تاثير درمان گروهي شناختي-رفتاري و حكايت درماني بر كاهش نشانه هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير بزرگسالان در شهر اصفهان
926
مقايسه تاثير درماني 5- فلوئورواوراسيل﴿%5﴾ با تري كلرو اسيد استيك﴿%8﴾ بر زگيل تناسلي در زنان مبتلا مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا
927
مقايسه تاثير درماني تاپيرامات و نيترازپام در درمان اسپاسم شيرخواري
928
مقايسه تاثير درماني تاپيرامات و نيترازپام در درمان اسپاسم شيرخواري
929
مقايسه تاثير دروندادهاي حسي شنيداري و لمسي در تصويرسازي دانش آموزان نابينا
930
مقايسه تاثير دهان شويه كلرهگزيدين با و بدون دهان شويه پرسيكا دركاهش عوارض دهاني شيمي درماني
931
مقايسه تاثير دهان شويه كلرهگزيدين با و بدون دهان شويه پرسيكا دركاهش عوارض دهاني شيمي درماني
932
مقايسه تاثير دو برنامه فعاليت ورزشي تداومي و تناوبي بر برخي از عوامل هماتولوژيكال افراد غير فعال
933
مقايسه تاثير دو داروي Celecoxib و پردنيزولون در پيشگيري و كنترل درد پس از جراحي پريودنتال
934
مقايسه تاثير دو داروي هوشبري پروپوفول و تيوپنتال سديم بر تغييرات قند خون قبل و بعد از الكتروشوك درماني در بيماران غير ديابتي
935
مقايسه تاثير دو دهانشويه كورتيكواستروئيد موضعي در درمان ضايعات ليكن پلان دهاني علامت دار
936
مقايسه تاثير دو رژيم درماني متوالي (sequential) حاوي فورازوليدون براي ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر
937
مقايسه تاثير دو رژيم درماني متوالي (sequential) حاوي فورازوليدون براي ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر
938
مقايسه تاثير دو روش آموزش الكترونيك و سنتي بر ميزان و كيفيت يادگيري و آموزش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
939
مقايسه تاثير دو روش آموزشي نمايش عملي و استفاده از لوح فشرده بر عملكرد دانشجويان دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گبلان در مورد اندازه گيري فشارخون سال 83-1382
940
مقايسه تاثير دو روش ارزشيابي به روش عملي با ساختار عيني و روش سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت در سال 86-85
941
مقايسه تاثير دو روش بي حسي spinal و بيهوشي general بر متغيرهاي حول عمل در جراحي لامينكتومي كمر
942
مقايسه تاثير دو روش بي حسي spinal و بيهوشي general بر متغيرهاي حول عمل در جراحي لامينكتومي كمر
943
مقايسه تاثير دو روش بيهوشي نخاعي و عمومي بر درجه حرارت مادر و نوزاد در حين عمل سزارين
944
مقايسه تاثير دو روش بيهوشي نخاعي و عمومي بر درجه حرارت مادر و نوزاد در حين عمل سزارين
945
مقايسه تاثير دو روش ريباند تراپي و تمرينات فيزيوبال بر برخي فاكتورهاي جسماني و كيفيت زندگي كودكان فلج مغزي اسپاستيك
946
مقايسه تاثير دو روش گرم كردن سنتي و تركيبي بر برخي عوارض كوفتگي عضلاني تاخيري بازيكنان نخبه دختر پنچاك سيلات
947
مقايسه تاثير دو روش ماساژ و تمرينات كششي همسترينگ بر برخي شاخص ها ي كمر درد مزمن غير اختصاصي .
948
مقايسه تاثير دو روش مختلف ضد عفوني كردن ﴿اسپري و غوطه وري﴾ بر تغييرات ابعادي قالبهاي آليناتي
949
مقايسه تاثير دو روش مختلف ضدعفوني كردن (اسپري و غوطه وري) بر تغييرات ابعادي قالبهاي آلژيناتي
950
مقايسه تاثير دو روش مشاوره گروهي زوج محور و مراجع محور، به شيوه شناختي - رفتاري در دوران بارداري ، بر ميزان اضطراب، استرسو افسردگي پس از زايمان
951
مقايسه تاثير دو شيوه تمرين هوازي تناوبي و تداومي بر عمل تركيب بدن و حداكثر اكسيژن مصرفي VO2max دانش آموزان پسر
952
مقايسه تاثير دو نوشيدني انرژيزا رد بول و مگابيسيك بر توان بي هوازي و سيستم ايمني پسران ورزشكار پس از دو آزمون بي هوازي متوالي
953
مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمريني تناوبي سرعتي و تناوبي استقامتي بر برخي حجمها و ظرفيتهاي ريوي دانشجويان دختر غير ورزشكار
954
مقايسه تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله دار بر اكتساب يادداري و انتقال يك مهارت مجرد
955
مقايسه تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله دار بر ميزان يادگيري يك مهارت مجرد( شوت بسكتبال)
956
مقايسه تاثير دودهاشويه كورتيكواستروئيد موضعي در درمان ضايعت ليكن پلان دهاني علامت دار
957
مقايسه تاثير دوز وروش تجويز...1-2-3-6برتراكم عددي نورون هاي تيره در بخش متراكم ناحيه اي ماده سياه مغز موش :معرفي روش موثر وكارآمد براي ايجاد مدل حيواني پاركينسون
958
مقايسه تاثير دوزهاي مختلف اكسي توسين بولوس وريدي بر ميزان تغييرات هموديناميك وبروز عوارض دارويي حين عمل در سزارين انتخابي تحت بيحسي اسپاينال
959
مقايسه تاثير راهبردهاي يادگيري خودتنظيم براجرا و يادگيري يك مهارت حركتي بسته
960
مقايسه تاثير رايحه درماني و موسيقي درماني بر كيفيت خواب بيماران مبتلا به سوختگي
961
مقايسه تاثير رژيم غذايي و ورزش با و بدون درمان دارويي در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
962
مقايسه تاثير رژيم غذايي و ورزش با و بدون درمان دارويي در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
963
مقايسه تاثير روزه داري بر هورمون هاي تنظيم كننده اشتها در زنان چاق و لاغر
964
مقايسه تاثير روش آموزش رايج و همسالان بر انجام پياده روي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
965
مقايسه تاثير روش آموزش رايج و همسانان بر انجام پياده روي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
966
مقايسه تاثير روش تدريس مشاركتي با روش تدريس سنتي درس رياضي بر ميزان يادگيري و علاقه به كارگروهي دانش آموزان پايه دوم دبستان شهر تهران
967
مقايسه تاثير روش هاي آموزش فرايند و آموزش تكليف- فرآيند بر عملكرد املا نويسي در دانش آموزان پايه هاي سوم و چهارم مقطع ابتدايي شهر مباركه
968
مقايسه تاثير روش هاي آموزش نقاشي بر خلاقيت ورشد اجتماعي كودكان 6تا8 ساله منطقه 4 استان قم
969
مقايسه تاثير روش هاي رفتار درماني شناختي ، دارو درماني و دارونما بر سلامت رواني رواني زنان نابارور
970
مقايسه تاثير روش هاي كاربرد يك نوع قير پايه برحساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي
971
مقايسه تاثير روش هاي مختلف آماده سازي سطح براكت فلزي دباند شده بر استحكام باند برشي به ميناي دندان
972
مقايسه تاثير روش هاي يادگيري مشاركتي و سخنراني بر تفكر خلاق و پيشرفت تحصيلي درس حرفه و فن دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر يزد
973
مقايسه تاثير روشهاي يادگيري ويژه آموزش ناشنوايان برميزان يادگيري
974
مقايسه تاثير رويدادهاي رابطه اي نامزدي بر ميزان رشد صميميت ، اتكا متقابل و پايبندي در دختران و پسران دانشجو در سطح دانشگاه هاي گرگان
975
مقايسه تاثير رويكردهاي آموزش قبل از عمل توسط پرستار و همتا بر اضطراب زنان كانديد عمل پونكسيون تخمدان
976
مقايسه تاثير زوج درماني رفتاري- جدلي و زوج درماني هيجان مدار بر كيفيت ابعاد ارتباط زناشويي، سلامت روان و نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي....
977
مقايسه تاثير زوج درماني گروهي مبتني بر واقعيت درماني و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كمال گرايي ، هوش هيجاني، تعديل نيازها و تاب آوري زوجين
978
مقايسه تاثير سبكهاي ارتباطي والدين بر ميزان رشد اجتماعي كودكان
979
مقايسه تاثير سه استراتژي خلاصه برداري رابطه سوال وجواب ساختار گرامري بر توانايي درك مطلب زبان آموزان ايراني , Comparing the Effect of 'Summarizing', 'Question- Answer relationship', and 'Syntactic Structure Training' on the Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Learners
980
مقايسه تاثير سه دوز سرم رينگر جهت هيدراسيون حين عمل در پيشكيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي تمپانوماستوئيدكتومي
981
مقايسه تاثير سه دوز سرم رينگر جهت هيدراسيون حين عمل در پيشكيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي تمپانوماستوئيدكتومي
982
مقايسه تاثير سه دوز متفاوت انفوزيون اكسي توسين بر روي متغيرهاي هموديناميك مادران باردار حين عمل سزارين
983
مقايسه تاثير سه دوز متفاوت انفوزيون اكسي توسين بر روي متغيرهاي هموديناميك مادران باردار حين عمل سزارين
984
مقايسه تاثير سه روش آموزش سخنراني،يادگيري مشاركتي و حل مسئله بر نگرش ،اضطراب، و عملكرد درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه ششم شهر سنقر
985
مقايسه تاثير سه روش حركت درماني، خود درماني از طريق كتاب كمر و درمان هاي رايج بر بيماران داراي كمردرد مزمن
986
مقايسه تاثير سوپرجاذب AKATASAP‌ بر استقرار و رشد گونه هاي تاغ و زيتون در تيمارهاي مختلف آبياري ( مطالعه موردي منطقه بافق و شاهديه)
987
مقايسه تاثير سولفات منيزيوم، اندانسترون و گلوكونات كلسيم در پيشگيري از بروز لرز پس از بيهوشي عمومي
988
مقايسه تاثير شستن بدو تولد نوزاد و ماساژ روي زردي فيزيولوژيكي در نوزادان
989
مقايسه تاثير شش هفته تمرين تناوبي و تداومي هوازي به همراه مصرف عصاره عناب بر مقادير ليپوكالين- 2 و آديپونكتين در پلاسما و بافت قلب رت هاي دچار انفاركتوس قلبي
990
مقايسه تاثير شياف مرفين سولفات با شياف ديكلوفناك سديم بر شدت درد در بيماران تحت: عمل جراحي CABG بستري در ICU مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت
991
مقايسه تاثير شير مادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشي از خونگيري پاشنه پا در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان
992
مقايسه تاثير صادرات و فروش داخلي بر نوسانات قيمت و سود سهام شركت ها
993
مقايسه تاثير طرح هاي لوازم التحرير (ايراني و خارجي) بر شكل گيري شخصيت دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر بيرجند سال تحصيلي 95-94
994
مقايسه تاثير طول مدت سوندگذاري بعد از عمل جراحي كولپورافي قدامي در بروز احتباس ادراري (بمدت 24 ساعت و 72 ساعت ) دربيمارستان الزهرا شهرستان رشت سال 1377
995
مقايسه تاثير عصاره زردچوبه و تريامسينولون موضعي در درمان استوماتيت آفتي عود كننده بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
996
مقايسه تاثير عصاره زردچوبه و تريامسينولون موضعي در درمان ليكن پلان دهاني بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
997
مقايسه تاثير عمل جراحي كاشت حلزون شنوايي و برنامه توانبخشي متعاقب آن در ارتقاء هوش و رشد اجتماعي كودكان ناشنواي 9-6 ساله مركز كاشت حلزون شنوايي فارس با كودكان عادي
998
مقايسه تاثير عمل زيبايي بيني بر سلامت روان و عزت نفس بين دختران و پسران 20 تا 30سال 1390
999
مقايسه تاثير فعاليت هاي بدني گروهي و انفرادي بر رفتار سازشي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
1000
مقايسه تاثير فنوباربيتال با كاربامازپين در كنترل حملات تشنج پارشيل با ژنراليزاسيون ثانويه در كودكان 2 تا 12 سالــه مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريـور رشت از سال 85 لغايت 86
بازگشت