<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه اثر آنتي بيوتيك خوراكي و تزريقي به عنوان پروفيلاكسي در زخمهاي تروماتيك گريد II در اورژانس بيمارستانهاي شهيد رهنمون،افشار و شهيد صدوقي يزد در زمستان 1382
2
مقايسه اثر آنتي بيوتيك ها با عصاره آبي و الكلي گياه بومادران بر روي باكتري جدا شده از عفونت گوارشي
3
مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك‌هاي لووفلوكساسين، افلوكساسين، سيپروفلوكساسين و جمي فلوكساسين بر بر ميزان بيان ژن ERG1 در رده سلولي H9c2
4
مقايسه اثر آني اعمال كينزيوتيپ، تمرين با تخته تعادل و تركيب كينزيوتيپ و تخته تعادل بر عملكرد ورزشكاران مرد20-30 سال با بي ثباتي عملكردي مچ پا
5
مقايسه اثر ارزشيابي كيفي و كمي بر تحقق اهداف شناختي، عاطفي و رواني-حركتي در دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهر ياسوج در سال تحصيلي 88-1387
6
مقايسه اثر اسانس‌هاي گياهي و 8-هيدروكسي كوئينولين سولفات سولفات بر كيفيت و عمر گل‌جايي گل بريده ژربرا
7
مقايسه اثر استامينوفن خوراكي با دوز 10 و 15 و استامينوفن ركتال با دوز 15 در كاهش تب كودكان
8
مقايسه اثر استامينوفن خوراكي با دوز10MG/KG و 15MG/KG و استامينوفن ركتال با دوز 15 MG/KG در كاهش تب كودكان
9
مقايسه اثر استامينوفن خوراكي با دوز10MG/KG و 15MG/KG و استامينوفن ركتال با دوز 15 MG/KG در كاهش تب كودكان
10
مقايسه اثر استامينوفن وريدي و ركتال بر مدت زمان كنترل درد پس از آدنوتانسيلكتومي دركودكان
11
مقايسه اثر اسكراب با پوويدين آيودين (بتادين) و ژل اپي مكس بر بار ميكروبي دست تيم اسكراب بيمارستان رسول اكرم شهر رشت در سال 1391
12
مقايسه اثر اسيد اپكوز اپنتاانوئيك واسيد دوكوزاهگزاانوئيك بر درمان افسردگي
13
مقايسه اثر اسيد ايكوزاپنتاانوئيك و اسيد دوكوزاهگزاانوئيك بر درمان افسردگي
14
مقايسه اثر افزودن فنتانيل، پتيدين و پلاسبوي داخل نخاعي به ليدوكائين و اپي نفرين در بيهوشي اسپاينال سزارين الكتيو
15
مقايسه اثر افزودن فنتانيل، سوفنتانيل و پلاسبوي داخل نخاعي به بوپيواكائين بر طول مدت بي دردي و عوارض ناشي از آن در بيهوشي نخاعي سزارين الكتيو در بيمارستان الزهرا (س)
16
مقايسه اثر انجام يك بار و متناوب تن شويه همراه با استامينوفن بر تغييرات درجه حرارت كودكان تب دار بستري در مركز آموزشي ـ درماني هفده شهريور رشت سال 1385
17
مقايسه اثر اندانسترون ، گرانيسترون و متوكلوپراميد در جلوگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
18
مقايسه اثر اندانسترون ، گرانيسترون و متوكلوپراميد در جلوگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
19
مقايسه اثر بازتواني ورزشي خانگي با بازتواني قلبي در مركز بر روي پروفايل چربي و فشار خون بيماران عروق كرونر
20
مقايسه اثر بازدارندگي پروتئين ممانعت كننده فعاليت آنزيم پلي گالاكتوروناز گياه لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز برخي از قارچهاي بيماريزا
21
مقايسه اثر بازگذاشتن و بستن زير جلد هنگام عمل سزارين در افزايش عفونت هاي محل زخم
22
مقايسه اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مسئله و مهارتهاي تفكر انتقادي بر نگرش جوانان به رفتار سيگار كشيدن
23
مقايسه اثر بخشي آموزش كنترل خشم و مهارتهاي ارتباطي بر ميزان پرخاشگري نوجوانان بزهكار كانون اصلاح و تربيت بوشهر
24
مقايسه اثر بخشي آموزش گروهي اصلاح افكار خودآيند منفي با آموزش گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) بر كاهش احساس درد و بهزيستي ذهني در بين كاركنان مبتلا به درد مزمن راه آهن تهران
25
مقايسه اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي و آموزش مسئله گشايي شناختي بر ميزان پرخاشگري دانش آموزان داراي اختلال سلوك در دبستانهاي شهر قم
26
مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه
27
مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و هوش اخلاقي بر خود كارآمدي و اضطراب تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه
28
مقايسه اثر بخشي بازي هاي شناختي و روش چندحسي فرنالد بر بهبود نارساخواني و نارسانويسي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهر يزد
29
مقايسه اثر بخشي برنامه ي تمرين حركتي و شناختي بر بهبود كارايي توجه كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي
30
مقايسه اثر بخشي بوپيواكائين با نرمال سالين در كنترل درد پس از توراكوتومي خلفي طرفي با انفوزيون مداوم از طريق كاتتر قرار داده شده در ساك اكستراپلورال
31
مقايسه اثر بخشي تجويز افدرين و فنيل افرين بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديداي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
32
مقايسه اثر بخشي تجويز افدرين و فنيل افرين بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديداي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
33
مقايسه اثر بخشي تزريق كمكي آرتيكايين 4% با دو غلظت متفاوت اپي نفرين در بيماران مبتلا به پالپيت برگشت ناپذير
34
مقايسه اثر بخشي تصويرسازي ذهني، بايوفيدبك و نوروفيدبك در كاهش اضطراب رقابتي و بهبود توجه تكواندو كاران نوجوان
35
مقايسه اثر بخشي درمان تلفيقي شناختي ـ رفتاري برمبناي الگوي سليگمن بر روي سازگاري زندگي، سلامت عمومي و پيروي درماني زنان مبتلا به سرطان
36
مقايسه اثر بخشي درمان حساسيت زدايي منظم و حساسيت زدايي با حركات چشم و پردازش مجدد بر ميزان هراس اجتماعي و اضطراب تعامل اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
37
مقايسه اثر بخشي درمان دارويي،شناختي رفتاري وپلاسبو بر ميزان اضطراب و كاركرد خانواده در افراد سوءمصرف كننده مواد
38
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف كنندگان
39
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري و تنش زدايي تدريجي بر اضطراب امتحان و انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي مركز ملاصدرا منطقه 2 تهران و پي گيري آن پس از يك ماه
40
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي- رفتاري، آموزش سبك زندگي، آرامسازي و دارو درماني بر كيفيت زندگي، علائم روانشناختي، فراواني و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
41
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي مايكل فري و درمان هفت مرحله هفت مرحله اي فورتين بري و موري در بهبود افسردگي دانشجويان
42
مقايسه اثر بخشي درمان معكوس سازي عادت و يكپارچگي حسي بر اختلالات حركات قالبي و تيك كودكان مبتلا به نقص بينايي 6 تا 12 سال شهر اصفهان
43
مقايسه اثر بخشي درمانيTDCS همراه با درمان هاي دارويي و درمان هاي دارويي به تنهايي در بيماران اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان
44
مقايسه اثر بخشي دو داروي الانزاپين و كويتياپين در درمان سايكوز ناشي از مت آمفتامين
45
مقايسه اثر بخشي دو روش اريكلوتراپي و درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي در درمان نشانگان پيش از قادگي دختران دانشجو
46
مقايسه اثر بخشي دو شيوه تمرين اصلاحي سنتي وپلايومتريك در اصلاح عارضه كايفوز دانش آموزان دختر 12-14 سال شهرستان فارسان
47
مقايسه اثر بخشي رفتار درماني شناختي متمركز بر اصلاح سبك زندگي با شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در افزايش كنترل علائم حياتي و بهزيستي روان شناختي در بيماران كرونرقلبي(CHD)
48
مقايسه اثر بخشي روش تدريس سخنراني و روش تدريس حل مسأله درس علوم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه هفتم ناحيه يك يزد
49
مقايسه اثر بخشي روش تدريس كلاس وارونه با روش تدريس سنتي بر يادگيري درس علوم ششم ابتدايي شهرستان اشنويه
50
مقايسه اثر بخشي روش مطالعه پس‌ختام و روش آموزش دو جانبه بر ميزان دانش فراشناختي، درك ‌مطلب و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان
51
مقايسه اثر بخشي سم زدايي معتادان گمنام و تلفيق آموزش شيوه هاي مقابله با استرس و سم زدايي بر سازگاري اجتماعي زنان معتاد
52
مقايسه اثر بخشي شستن دست با محلول الكلي و آب و صـــابون معمولي بر فلور موقت دست كاركنان ICU بيمارستان رازي شهر رشت
53
مقايسه اثر بخشي عرق بهار نارنج و قرص اگزازپام بر اضطراب قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر
54
مقايسه اثر بخشي عصاره الكلي 50درصد پروپوليس، تركيب عصاره الكلي 50درصدپروپوليس و نانوهيدروكسي آپاتيت 1درصد ودارونما دردرمان حساسيت عاجي : كارآزمايي باليني دوسوكور
55
مقايسه اثر بخشي فعاليت هاي سنتي اموزش لغت با حدس معنا از بافت در ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي
56
مقايسه اثر بخشي گاباپنتين و شياف استامينوفن بر درد پس از عمل آدنوتونسيلكتومي در كودكان در مركز آموزشي اميرالمومنين در سال 95-96
57
مقايسه اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و دارو درماني بر علائم ميگرن مزمن بيماران سرپائي زن اصفهان
58
مقايسه اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري، مذهبي و گروه درماني شناختي- رفتاري كلاسيك بر روابط و رضايت زناشويي بانوان
59
مقايسه اثر بخشي مداخله هاي آموزش رفتاري و شناختي بر ميزان تعارضات بين فردي و خود كار آمدي دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري
60
مقايسه اثر بخشي مدارس دولتي و غير انتفاعي
61
مقايسه اثر بخشي مدل درماني توانمندي ها و خواسته ها و برنامه ليدكامب بر كاهش شدت لكنت كودكان پيش دبستاني
62
مقايسه اثر بخشي مشاوره شناختي ـ رفتاري فردي، مشاوره خانواده مبتني بر دلبستگي و مدل تلفيقي (مشاوره شناختي ـ رفتاري فردي و مشاوره خانواده مبتني بر رويكرد دلبستگي) بر علائم افسردگي، رضايتمندي از زندگي و كيفيت دلبستگي دختران نوجوان افسرده شهر شيراز
63
مقايسه اثر بخشي معنويت درماني و طرحواره درماني بر افسردگي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
64
مقايسه اثر بخشي مقابله درمانگري و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر نشانگرهاي زيستي، روان شناختي و پايبندي به درمان بيماران ديابتي نوع 2
65
مقايسه اثر بخشي نرم افزار مبتني بر واقعيت افزوده با بازي هاي واجي بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان در دوره ابتدايي
66
مقايسه اثر بخشي هم كشتي سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان با سلول هاي فوليكولر موش در تكوين جنين هاي دو سلولي تا بلاستوسيست
67
مقايسه اثر بخشي و ايمني پماد فنيل بوتازون با ژل ديكلوفناك در درمان استئوآرتريت زانو
68
مقايسه اثر بخشي ويتامين E واسيد فوليك وتركيب اين دو در بهبود همودياليز حاد ناشي از كمبود G6PD در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت از خرداد ماه سال 1393 لغايت خردادماه 1394
69
مقايسه اثر برهم كنش هاي آب گريزي و الكتروستاتيك DNA با آلكيل - 1 و n- بيس (تري متيل آمونيوم برميد) به عنوان ماده فعال سطحي كاتيوني
70
مقايسه اثر بيهوشي پروپوفل و سووفلوران بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديد عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
71
مقايسه اثر بيهوشي پروپوفل و سووفلوران بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديد عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
72
مقايسه اثر پاشيدن سرم رينگر بداخل حفره پريتوئن در ميزان چسبندگي ايجاد شده پس از عمل لاپاراتومي در موش صحرائي
73
مقايسه اثر پاشيدن سرم رينگر بداخل حفره پريتوئن در ميزان چسبندگي ايجاد شده پس از عمل لاپاراتومي در موش صحرائي
74
مقايسه اثر پتدين تزريقي با شياف ديكلوفناك در تسكين درد پس از عمل لامينكتومي
75
مقايسه اثر پتدين و دگزامتازون و دارونما براي پيشگيري از لرز پس از عمل در مركز آموزشي درماني پورسينا
76
مقايسه اثر پرتو الكتروني و عصاره نعناع فلفلي بر نابودي باكتري هاي سالمونلاتيفي موريوم واشريشاكلي o157:H7درگوشت شتر
77
مقايسه اثر پروپرانولول و والپروات سديم در پيشگيري سر درد هاي ميگرني در كودكان 5 تا 15 ساله مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهر ور از سال 81 لغا ت 84
78
مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزاد و متغيرهاي هموديناميك مادر در عمل سزارين
79
مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزاد و متغيرهاي هموديناميك مادر در عمل سزارين
80
مقايسه اثر پروپوفول و ميدازولام در سطح سرمي تروپونين T بعد از جراحي بايپاس عروق كرونري
81
مقايسه اثر پروسپان، توسيان و دكسترومتورفان بر سرفه‌هاي حاد شبانه و كيفيت خواب كودكان مبتلا به سرماخوردگي
82
مقايسه اثر پروسپان، توسيان و دكسترومتورفان بر سرفه‌هاي حاد شبانه و كيفيت خواب كودكان مبتلا به سرماخوردگي
83
مقايسه اثر پروفيلاكتيكZingiber Officinale(گياه زنجبيل) و ايبوپروفن بر درد پس از درمان جراحي فلپ پريودنتال
84
مقايسه اثر پودر گل ميخك و دو فنوكسي اتانول بر روي بيهوشي و برخي فاكتور هاي بيوشيمايي سرم خون ماهي گاريز
85
مقايسه اثر پيش دارويي پلاسبو، استامينوفن كدئين و ايبوپروفن بر افزايش عمق بي حسي دندانهاي آماسي
86
مقايسه اثر پيش دارويي پلاسبو، استامينوفن كدئين و ايبوپروفن بر افزايش عمق بي حسي دندانهاي آماسي
87
مقايسه اثر پيش درماني با دوز پايين ميدازولام -دوز پايين اتوميديت- رمي فنتانيل يا منيزيوم سولفات در كاهش يا پيشكيري از حركات ميوكلونس ناشي از تزريق اتوميديت در جراحي هاي ارتوپدي
88
مقايسه اثر پيشگيرانه و درماني آب سير بر هورمون هاي محور هيپوفيز-بيضه در موش سوري مبتلا به ديابت القايي ،با استفاده از آلوكسان
89
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان
90
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT201111282639N6
91
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT201111282639N6
92
مقايسه اثر تامپون قدامي بيني با سوچور هموستاتيك سپتوم درنتيجه نهايي سپتـوپلاستي
93
مقايسه اثر تامسولوسين با دارونما در پيشگيري از احتباس ادراري بعد از اعمال جراحي اسكروتال، واريكوسلكتومي و هرنيورافي
94
مقايسه اثر تجويز سولفات منيزيم وريدي با پروپوفول بر كاهش سرفه ناشي از فنتانيل در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو ارتوپدي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
95
مقايسه اثر تجويز ميدازولام و دگزمدتوميدين اينترانازال در ايجاد آرام بخشي كودكان غير همكار 4تا 6 ساله در هنگام درمان دندانپزشكي
96
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته بوشهر
97
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته جزيره هرمز
98
مقايسه اثر تحليل دو بعدي و سه بعدي در حالت استاتيكي و شبه ديناميكي بر نگهدارنده هاي تونل با استفاده از مدل هاي عددي
99
مقايسه اثر ترازوسين و پلاسبو بر روي علائم ادراري تحتاني و درد ناشي از استنت Double_J
100
مقايسه اثر تركيب متوكلوپراميد و دگزامتازون با تركيب دروپريدول و دگزامتازون در پيشگيري از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيمارانيكه براي اعمال شكمي تحت بيهوشي عمومي قرارگرفته اند
101
مقايسه اثر تزريق پري تونسيلاركتامين با ترامادول بر درد بعد از عمل تونسيلكتومي
102
مقايسه اثر تزريق پري تونسيلاركتامين با ترامادول بر درد بعد از عمل تونسيلكتومي
103
مقايسه اثر تزريق خون و تمرينات يوگاي نيدرا بر كنترل علائم كهير مزمن خودايمني
104
مقايسه اثر تزريق داخل مفصلي مرفين- بوپيواكائين و ترامادول- بوپيواكائين در ميزان بي دردي بعد از عمل آرتروسكوپيك بازسازي ليگامان متقاطع قدامي زانو
105
مقايسه اثر تزريق داخل مفصلي مرفين- بوپيواكائين و ترامادول- بوپيواكائين در ميزان بي دردي بعد از عمل آرتروسكوپيك بازسازي ليگامان متقاطع قدامي زانو
106
مقايسه اثر تزريق داروي بي حسي موضعي بوپي واكايين قبل و بعد از برش جراحي در عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك
107
مقايسه اثر تزريق دگزامتازون بصورت وريدي و موضعي بر كاهش ادم بعد از جراحي دندان هاي عقل نهفته
108
مقايسه اثر تزريق دگزامتازون به صورت وريدي و موضعي بر كاهش ادم بعد از جراحي دندانهاي عقل نهفته
109
مقايسه اثر تمرين به روش كم خطا و پرخطا بر يادگيري يك مهارت ادراكي حركتي در نوجوانان دختر با در نظر گرفتن عامل روان‌شناختي خودكارآمدي
110
مقايسه اثر تمرين درشرايط خود تنظيم وآزمونگر تنظيم (تمرين ثابت ، تمرين متغير) بر اكتساب ، ياد داري وانتقال شوت بسكتبال
111
مقايسه اثر تمرين ذهني ،تمرين جسماني وتمرين (ذهني -جسماني ) برروي قدرت عضلات چهارسرران
112
مقايسه اثر تمرينات اصلاحي متداول و تمرين با فيزيوبال در بهبود كايفوزيس پشتي و ظرفيت حياتي دانش آموزان دختر
113
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
114
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
115
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيك زنان غير ورزشكار
116
مقايسه اثر تمرينات پيلاتس و مقاومتي بر روي برخي اجزاي تركيب بدني و عوامل آمادگي جسماني دانشجويان غير فعال
117
مقايسه اثر تمرينات تاي چي و مربع گام برداري بر عملكرد حركتي و دامنه حركتي فعال زنان سالمند
118
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي با و بدون تمرين در آب بر درد، ناتواني، تعادل پويا و كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمردرد مزمن
119
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي و قدرتي زانو بر درد و عملكرد زانوي زنان مبتلا به استئوآرتريت
120
مقايسه اثر تمرينات عصبي-عضلاني با تمرينات تركيبي (عصبي-عضلاني و كنزيوتيپ) بر عملكرد، قدرت و حسي عمقي مچ پاي بازيكنان فوتباليست دانشگاهي مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
121
مقايسه اثر تمرينات قدرتي عضلات دوركننده و چرخاننده ي خارجي هيپ با تمرينات تعادلي بر درد، تعادل پويا، حس عمقي زانو و عملكرد بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي راني
122
مقايسه اثر تمرينات قدرتي همراه انسداد عروق بر عملكرد عضلاني و استقامت قلبي و عروقي در دختران جهان
123
مقايسه اثر تمرينات قدرتي و تركيبي (حسي عمقي و قدرتي) بر درد و كيفيت زندگي مبتلايان به استئوآرتريت زانو
124
مقايسه اثر تمرينات كگل و تمرينات ايستايي بر بي اختياري ادراري و تعادل مبتلايان به ضايعه نخاعي ناكامل
125
مقايسه اثر تمرينات مقاومتي كم شدت همراه با محدوديت جريان خون و تمرينات سنتي بر عملكرد عضلاني دانش‌آموزان
126
مقايسه اثر تنش خشكي و غرقابي كوتاه مدت و تدريجي بر روابط آبي و تغييرات فيزيولوژيكي فلفل دلمه‌اي
127
مقايسه اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه در جمعيت هاي لوبيا چشم بلبلي
128
مقايسه اثر چهار هفته تمرين شنا همراه و بدون كوركومين بر پيشگيري از تخريب بافت ميلين جسم پينه اي مغز موش هاي صحرايي، مدل بيماري MS
129
مقايسه اثر چهار هفته ماساژ درماني و تمرين هوازي بر فشارخون و بتا اندورفين زنان مبتلا به پر فشار خوني
130
مقايسه اثر حفاظتي مصرف اسيدهاي چرب امگا -3ي روغن ماهي و روغن بذر كتان بر ميزان آسيب بافتي، استرس اكسيداتيو و عملكرد كليوي ناشي از ايسكمي ريپرفيوژن در موش صحرايي
131
مقايسه اثر خستگي عضلاني بر تعادل و حس عمقي مچ پا و زانو قبل و بعد 8 هفته تمرينات منتخب تركيبي عصبي عضلاني و +11 در بازيكنان فوتسال دختر
132
مقايسه اثر خمير دندان ايراني با يك خمير دندان رايج خارجي بر ميزان پلاك ايندكس كودكان 9تا 12 ساله
133
مقايسه اثر خميردندان ايراني حاوي پروپوليس با يك خميردندان رايج خارجي بر ميزان شاخص پلاك
134
مقايسه اثر خودگفتاري انگيزشي و آموزشي وتركيب آنها با كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب و يادداري مهارت پرش جفت پسران نونهال
135
مقايسه اثر داروها و روشهاي قديم و جديد روي قارچهاي كچلي
136
مقايسه اثر داروهاي آلفنتانيل، سولفات منيزيم و كتامين در كاهش درد هنگام تزريق وريدي پروپوفول
137
مقايسه اثر داروي چشمي سيپروفلوكساسين 3/0 درصد با داروي تقويت شده سفازولين -جنتاماسين موضعي در درمان زخمهاي قرنيه باكتريال
138
مقايسه اثر درمان تركيبي ديازپام و كتورولاك وريدي با كتورولاك وريدي به تنهايي بر كاهش درد رنال كوليك
139
مقايسه اثر درماني IUd لوونوژستروني﴿ميرنا﴾ با پروژسترون خوراكي در درمان خونريزي غير طبيعي رحم با پاتولوژي هيپرپلازي ساده اندومتر
140
مقايسه اثر درماني IUd لوونوژستروني﴿ميرنا﴾ با پروژسترون خوراكي در درمان خونريزي غير طبيعي رحم با پاتولوژي هيپرپلازي ساده اندومتر
141
مقايسه اثر درماني پرتو درماني و روش تابش - گرمايي به وسيله نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافين - ZnFe2O4 در درمان سلول هاي سرطاني
142
مقايسه اثر درماني تزريق داخل مفصلي كورتيكو استروئيد با NASId در بيماران ديابتي مبتلا به كپسوليت شانه
143
مقايسه اثر درماني تزريق داخل مفصلي كورتيكو استروئيد با NASId در بيماران ديابتي مبتلا به كپسوليت شانه
144
مقايسه اثر درماني حمام PUVA با PUVA خوراكي در بيماران پلاك تايپ پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت از اسفند 1378 تا اسفند 1379
145
مقايسه اثر درماني ژل داپسون 5% با ژل بنزوييل پراكسيد 5% درهمراهي با داكسي سايكلين خوراكي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس متوسط مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت سال 1396
146
مقايسه اثر درماني ژلوفن با ادويل در درمان حملات حاد ميگرني كودكان و نوجوانان
147
مقايسه اثر درماني سولفات منيزيم و آدالات در درمان زايمان زودرس
148
مقايسه اثر درماني كاربامازپين و درمان تركيبي گاباپنتين و باكلوفن در درمان نورالژي عصب سه قلو
149
مقايسه اثر درماني كرم 5- فلوئورواوراسيل %5 با اسيد ساليسيليك %25 بر زگيل معمولي پشت دست
150
مقايسه اثر درماني نانوميسل كوركومين با متفورمين در درمان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
151
مقايسه اثر درماني وازلين با پماد ويتامين آ استريل چشمي در درمان Exfoliative cheilitis
152
مقايسه اثر درمانيBubble CPAP با CPAPVariable در سندرم ديسترس تنفسي نوزادان نارس
153
مقايسه اثر دگزامتازون و هالوپريدول بر روي كنترل تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
154
مقايسه اثر دگزامتازون و هالوپريدول بر روي كنترل تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
155
مقايسه اثر دهان شويه حاوي چاي سبز، گلاب، سركه و نانو پارتيكل كيتوسان با دهان شويه كلرهگزيدين بر باكتري هاي گروه موتانس
156
مقايسه اثر دهانشويه بنزيدامين تركيب بنزيدامين-سوكرالفيت در پيشگيري از استوماتيت در بيماران مبتلا به بدخيمي تحت شيمي درماني
157
مقايسه اثر دهانشويه جنرال وي وان با كلرهگزيدين 2/0% بر روي شاخص هاي پريودنتال در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن
158
مقايسه اثر دهانشويه هاي كلر هگزيدين و سرم فيزيولوژي در كاهش درد يا سوزش ناشي از پروتز كامل
159
مقايسه اثر دو تكدوز مكمل تزريقي ويتامين دي بر بهبود افسردگي در بيماران افسرده مبتلا به كمبود اين ويتامين
160
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي آتراكوريم و پانكروبيوم بر روي فشار داخل كره چشم در جراحي كاتاراكت ناشي از سن
161
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي پروپوفول و تيوپنتال بر وضعييت هموديناميك، ريكاوري و ميزان موفقيت بارداري در بيماران كانديداي ART
162
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي پروپوفول و تيوپنتال بر وضعييت هموديناميك، ريكاوري و ميزان موفقيت بارداري در بيماران كانديداي ART
163
مقايسه اثر دو دسته داروي كنترل فشار خون﴿بتا بلوكر وبلوك كننده كانال كلسيم﴾ برتراكم استخوان فكين با استفاده ازCBCT
164
مقايسه اثر دو دهانشويه كلرهگزيدين و ماتريكا برميزان برخي شاخص هاي پريودنتال و قندخون در بيماران مبتلا به ديابت نوع2
165
مقايسه اثر دو دهانشويه ي پرسيكا و كلر هگزيدين بر روي رنگ دندان، خونريزي و درد پس از Scaling
166
مقايسه اثر دو دوز ترانگزاميك اسيد وريدي بر ميزان خونريزي و كيفيت موضع جراحي حين عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
167
مقايسه اثر دو دوز ترانگزاميك اسيد وريدي بر ميزان خونريزي و كيفيت موضع جراحي حين عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
168
مقايسه اثر دو روش تمريني ريباند تراپي و تمرينات هوازي روي بيماران مبتلا به آسم
169
مقايسه اثر دو روش درماني كنترل Rhythm و كنترل Rate در بهبود علائم بيماران فيبريلاسيون دهليزي بستري در بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
170
مقايسه اثر دو روش فيزيو تراپي و تمرين درماني با گردنبندطبي در كاهش دردحاد گردن بيماران شهر آمل
171
مقايسه اثر دو زمان مختلف روز بر توان هوازي و بي هوازي، چابكي قدرت و استقامت عضلاني دانش آموزان دختر دبيرستاني
172
مقايسه اثر دو شدت دهيدراسيون بر برخي عملكردهاي حركتي و فيزيولوژيكي در زنان جوان غير ورزشكار
173
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12 درصد و 0/06 درصد) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
174
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12٪ و 6٪) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
175
مقايسه اثر دو نوع دهانشويه كلرهگزيدين 0/12 درصد بر ميزان تجمع پلاك و التهاب لثه اي در كودكان 7 تا 9 سال مراجعه كننده به يك مطب خصوصي دندانپزشكي در شهر رشت در سال 97-1396
176
مقايسه اثر دو نوع مختلف آنتي اكسيدان طبيعي خوراكي ب ر پارا متر هاي ايمني خون در بره هاي شير خوار سنجابي
177
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي بر اختلاط مايع در محفظه مكعبي
178
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
179
مقايسه اثر دوران پره دردو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
180
مقايسه اثر دوزهاي مختلف ترانس آميك اسيد بر ميزان خونريزي و طول مدت جراحي در آندوسكوپي سينوس FESS
181
مقايسه اثر دونوع آنتي اكسيدان طبيعي بر عملكرد رشد، خصوصيات فوليكولي پوست وتوليد الياف دربره هاي شيرخوار نژاد سنجابي
182
مقايسه اثر ذرات نانو/ ميكرو رنگدانه تيتانيوم دي اكسيد بر پايداري نوري و حرارتي رنگ هاي پاي استر ملامين در فرآيند پوشش كويلي فولاد كالوانيزه
183
مقايسه اثر رژيم چهار دارويي فورازوليدون ، تتراسايكلين ، بيسموت وامپرازول به مدت 14و7روز در ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم پپتيك .
184
مقايسه اثر رژيم گياهي پنج انگشت رازيانه خرفه با رژيم دارويي اسپيرونونولاكتون سيپروترون كامپاند در زنان هيرسوتيسم مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك در شهرستان جهرم
185
مقايسه اثر رژيم گياهي گرده خرما با رژيم دارويي لتروژول تاموكسيفن در زنان نابارور مبتلا به سندروم تحمدان پيلي كيستيك در شهرستان جهرم
186
مقايسه اثر رقابت فردي تلاش فردي و رقابت گروهي در پيشرفت تحصيلي
187
مقايسه اثر رقابت فردي و گروهي بر اكتساب و يادداري سرويس چكشي واليبال
188
مقايسه اثر روش آموزشي قياسي (كل به جزء) و استقرايي)جز به‌كل( بر اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت ورزشي در دختران نوجوان
189
مقايسه اثر روش يادگيري مشاركتي با روش متداول درس تربيت بدني بر عملكرد ورزشي دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان
190
مقايسه اثر روشهاي ارائه بازخورد افزوده پس از تلاش هاي موفق و ناموفق برروي يادگيري وقابليت شناسايي خطا در تكليف توليد نيرو
191
مقايسه اثر زمان باند، كاربرد كلرهگزيدين2%، محلول آبي اسيد آسكوربيك 10% و اتانول 70% بر استحكام باند برشي كامپوزيت به مينا متعاقب office bleaching
192
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
193
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
194
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
195
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
196
مقايسه اثر سرم هاي اتولوگ موشي آلوژنيك موشي و بي اس آ گاوي در محيط كشت آي وي اف بر كيفيت و تعداد جنين هاي 2 پي ان موش كوچك نژاد ان ام آر آي
197
مقايسه اثر سطح فعال هاي كايتوني با ساختارهاي متفاوت بر بهبود ثبات شستشويي كالاي پنبه اي رنگرزي شده با مواد رنگزاي مستقيم
198
مقايسه اثر سطوح مختلف جايگزيني ارزن شيراز و مهيار به جاي ذرت بر توليد مرغهاي تخمگذار
199
مقايسه اثر سلنيوم آلي و معدني در سطوح مختلف روغن سويا و ويتامين اي بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و هورمونهاي تيروئيدي در جوجه خروس هاي گوشتي
200
مقايسه اثر سه پروتكل تمريني(هوازي، هوازي و مقاومتي، هوازي و ويبريشن) بر شاخص چاقي شكمي و ميزان HDL و LDL مردان جوان چاق
201
مقايسه اثر سه داروي آزيترومايسين،اريترومايسين و كلارينرومايسين بر ميزان بيان ژن ERGI در رده سلولي H9c2
202
مقايسه اثر سه روش شياف ركتال ناپروكسن، نيترات زيرزباني ومصرف همزمان شياف ناپروكسن ونيترات زيرزباني درپيشگيري ازپانكراتيت پس از ERCP
203
مقايسه اثر سه روش مختلف آماده سازي سطح بر استحكام اتصال كامپوزيت لايت كيور به دندانهاي آكريلي﴿آكريل سخت شونده با گرما و فشار﴾
204
مقايسه اثر سه روش نوار چسبي بر بي ثباتي مزمن مچ پاي ورزشكاران زن واليباليست
205
مقايسه اثر سه نوع آنتي بيوتيك داكسي سيكلين، مينو سيكلين، ومترونيدازول روي بقا وتكثير سلولي فيبرو بلاست هاي لثه انساني
206
مقايسه اثر سه نوع تمرين استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان شاخص هاي بيوشيميايي ويژه سلول هاي قلبي (cTnT,CK-MB) ht htvhn htvhn tuhg
207
مقايسه اثر سه نوع موسيقي ﴿زورخانه اي، ملايم و تند﴾ بر برخي نتايج آزمونهاي آمادگي جسماني
208
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
209
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
210
مقايسه اثر سينرژيك N-MO و N-W در طي روئين شدن فولادهاي ضدزنگ با روش الكتروشيمي
211
مقايسه اثر شركت در فعاليت ورزشي و بازيهاي رايانه اي بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر شهر گرگان
212
مقايسه اثر شوينده هاي مختلف روي حذف لايه ي اسمير پس آز آماده سازي فضاي پست
213
مقايسه اثر شير شتر بر ميزان رشد سلول هاي طبيعي و سلول هاي سرطاني
214
مقايسه اثر ضد تب دوزهاي متفاوت استامينوفن ركتال در كاهش تب كودكان مراجعه ‏كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 1388-1387
215
مقايسه اثر ضد تهوع و استفراغ داروهاي اندانسترون، متوكلوپراميد و دگزا متازون در كودكان تحت جراحي استرابيسم
216
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
217
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
218
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
219
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
220
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
221
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
222
مقايسه اثر ضد قارچي هيپوكلريت سديم25/5%،كلرهگزيدين2% و عصاره هيدروالكلي دانه اسفند در شست شوي كانال
223
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
224
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
225
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
226
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
227
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 25/5%بر روي بيوفيلم انتروكوك فكاليس
228
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 5،25 درصد برروي انتروكوك فكاليس به صورت آزمايشگاهي
229
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره گياه اسفند﴿Peganum Harmala) و هيدوكسيد كلسيم بر روي باكتري E.faecalis به روش انتشار در آگار
230
مقايسه اثر ضد ميكروبي كامپوزيت حاوي نانو اكسيدهاي روي ومس بر روي گونه sreptococcus mutans
231
مقايسه اثر ضد ميكروبي كلرامفنيكل و هيپوكلريت سديم در شست و شوي كانال
232
مقايسه اثر ضدميكربي سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي ومور خوش فرم نانو ذره آنها به عنوانگند
233
مقايسه اثر ضدميكروبي نانوسيلور، يد و مواد طبيعي بر باكتري هاي بيماريزا و فلور پوست
234
مقايسه اثر ضربه
235
مقايسه اثر ضربه روي سپر فلزي و كامپوزيتي خودرو در اثر برخورد با مانع صلب در سرعت هاي كم
236
مقايسه اثر عصاره ي آبي اندام هوايي گيه شاهتره گلريز (Fumaria parviflora Lam.) و داروي سايمتيكون بر كوليك شيرخواران
237
مقايسه اثر عمليات حرارتي كوئنچ تمپر و آستپرينگ بر مقاومت خستگي فولادهاي فنر
238
مقايسه اثر غلظت هاي متفاوت IGF و انسولين در آپوپتوز سلولهاي CHO
239
مقايسه اثر غلظت هاي مختلف آب نمك بر سه آنزيم ليپاز، آميلاز و ليپوكسيژناز حين مشروط كردن گندم و پايداري آن ها در آرد توليدي
240
مقايسه اثر فلوكونازول خوراكي و تربينافين خوراكي در درمان درماتيت سبوره متوسط تا شديد
241
مقايسه اثر فنتانيل و سوفنتانيل روي اشباع همو گلوبين شرياني از اكسيژن در جراحي كاتاراكت
242
مقايسه اثر فنيل افرين با افدرين بردرمان افت فشارخون مادر وگازهاي خون بندناف نوزاد طي سزارين به روش بي حسي نخاعي با بوپيواكايين در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
243
مقايسه اثر فيزيكي ذرات نانو و ميكرو رنگدانه ي تيتانيوم دي اكسيد در تهيه ي رنگ هاي بر پايه پلي استر/ملامين و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش آن ها روي فولاد گالوانيزه
244
مقايسه اثر كاربري اراضي در شرايط بهينه و فعلي روي رسوبدهي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز شور و شيرين شيراز﴾
245
مقايسه اثر كانون توجه (دروني - بيروني) و بازخورد هنجاري (مثبت و منفي) بر اكتساب و يادداري مهارت پاس داخل سينه بسكتبال
246
مقايسه اثر كرم تربينافين 1% و كرم كلوتريمازول بر عفونتهاي درماتوفيتي كشاله ران
247
مقايسه اثر كلات آهن نانو و غير نانو بر دو رقم فلفل در شرايط قليايي
248
مقايسه اثر كلاسيك و كوانتومي هال
249
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
250
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
251
مقايسه اثر كلستيرامين موضعي و زينك اكسايد در درمان درماتيت پوشك ناشي از اسهال
252
مقايسه اثر كلونيدين و ديازپام خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر متغيرهاي هموديناميك در اعمال جراحي انتخابي ارتوپدي در بيمارستان پورسينا در سال 1384
253
مقايسه اثر كودهاي آلي، بيولوژيكي وشيميايي بر روند رشد و عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
254
مقايسه اثر كوركومين خوراكي و پردنيزولون بر بهبود درد و اندازه ضايعات در بيماران مبتلا به ضايعات ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي و مطب خصوصي در رشت در سال 1396-97
255
مقايسه اثر كوركومين موضعي و زينك اكسايد در درمان درماتيت پوشك ناشي از اسهال
256
مقايسه اثر گاباپنتين خوراكي با ترامادول در كنترل درد حاد بعد از هيستروكتومي ابدومينال به روش بيهوشي عمومي
257
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
258
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
259
مقايسه اثر ليپوهرب و متفورمين بر تغييرات متابوليك و هورموني موشهاي صحرايي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
260
مقايسه اثر ليدوكائين و فنتانيل در جلوگيري از افزايش ضربان قلب و فشار خون متعاقب لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو
261
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
262
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
263
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI_Paste در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
264
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI-Paste-plus در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
265
مقايسه اثر ليزر اكسايمر و پلاسماي RF بر روي سطح پلي استايرن از نقطه نظر زيست سازگاري
266
مقايسه اثر ماليات بر ارزش افزوده با ساير ماليات ها بر روي شاخص شفافيت و پاسخگويي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
267
مقايسه اثر مترس سوچور و اسپريدر گرفت در پيشگيري از كلاپس و ايجاد دفورميتي در بيماران با قوز كم تر از 3 ميليمتر
268
مقايسه اثر متي مازول موضعي و نرم كننده ساده در درمان پسوريازيس
269
مقايسه اثر محلول كلوئيدي هماكسل و محلول كريستالوئيدي رينگر در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بيهوشي نخاعي در خانمهاي حامله تحت عمل جراحي سزارين بيمارستان الزهرا رشت زمستان 1376
270
مقايسه اثر مدل هاي مختلف يادگيري مشاهده اي بر خود كارآمدي، اكتساب و يادداري مهارت سرويس فورهند تنيس روي ميز
271
مقايسه اثر مشاهده ي مدل هاي نمايشي (تصاويرثابت ، انيميشن و ويديوئي ) والگوي زنده بر پيامد وشيوه اجراي شوت آزاد بسكتبال كودكان ناشنوا درمراحل يادگيري
272
مقايسه اثر مصرف چاي ترش وسبز بر قند ،ليپيد،مقاومت به انسولين واسترس اكسيداتيو در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به ديابت نوع دو
273
مقايسه اثر مصرف شيربدون چربي ، شير پرچرب وآب سيب بروضعيت اشتها وميزان انرژي دريافتي دركودكان چاق
274
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
275
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
276
مقايسه اثر معنويت درماني و فراشناخت درماني بر ميزان اضطراب دانشجويان دختر مراجعه كننده به مراكز جهاد دانشگاهي شهر اصفهان
277
مقايسه اثر ملاتونين و كوركومين بر آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
278
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
279
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
280
مقايسه اثر ممكمل كلرلاولگاريس و اسپيرولينا بر وضعيت استرس اكسيداتيو پروفايل ليپيدي سرم و عملكرد كبد در مبتلايان به كبد چرب غير الكلي
281
مقايسه اثر منابع مختلف آهن بر عملكردوخصوصيات فيزيولوژي سه رقم كاهو در سيستم هيدروپونيك
282
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپو كتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Rhizoctonia solani و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pgip1 وpgip2 واريته هاي دهقان و دانشكده
283
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپوكتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Sclerotinia sclerotiorum و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pigp1 و pigp2 واريته هاي Jules و دانشجو
284
مقايسه اثر مورفين ،كدئين ومتادون بر ويژگي هاي هيستولوژيك استخواني وميزان حركت ارتودنسي دندان درWistar Rat
285
مقايسه اثر ميزوپروستول زير زباني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان در بيمارستان الزهرا(س) رشت در سالهاي 90- 1389
286
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
287
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
288
مقايسه اثر نيستاتين بافلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در طول زمان در شرايطin vitro
289
مقايسه اثر هدف گزيني و رقابت بر اكتساب و يادداري يك مهارت ورزشي
290
مقايسه اثر هشت هفته تمرين بادي پامپ و مصرف مكمل زنجبيل بر كاهش وزن، تركيب بدني و سطوح لپتين در دختران چاق غير فعال
291
مقايسه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و تزريق آيريزين بر ميزان BDNF و حافظه فضايي موش‌هاي سوري نر
292
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات اينتروال شديد و تداومي متوسط بر Vo2max، كاهش درد، IL6 و TNF-α در زنان مبتلا به ديسمنوره اوليه
293
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات قدرتي زنجيره باز و بسته اندام فوقاني بر گشتاور و نسبت قدرت عضلات چرخاننده داخلي به خارجي شانه در شناگران نخبه
294
مقايسه اثر هليكوباكترپيلوري با اشرشيا كولي در بيان m RNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته اي خون انسان
295
مقايسه اثر همزماني متفورمين با تيازوليدين دي اون، مهركننده دي پپتيداز 4 و عصاره دارچين (cinnamon) بر ميزان بيان miRNA هاي 26b,29a,320 در سلول هاي آديپوسيت 3T3-L1 مقاوم و غيرمقاوم به انسولين
296
مقايسه اثر هوا، نرمال سالين و ليدوكائين داخل كاف لوله تراشه ، بر فراواني نسبي سرفه پس از خارج كردن لوله تراشه ، بيهوشي عمومي براي اعمال جراحي الكتيو
297
مقايسه اثر و عوارض دو رژيم هفت و ده روزه چهار دارويي (بيسموت ساب سيترات، لووفلوكساسين، آموكسي سيلين و پنتازول) در درمان بيماران مبتلا به هليكو باكتر پيلوري مراجعه كننده به كلينيك پزشكان فوق تخصص گوارش و كبد در شهر رشت
298
مقايسه اثر والوون و رينگرلاكتات بر تهوع و استفراغ و آژيتاسيون مادر در حين سزارين به روش اسپينال
299
مقايسه اثر وايمني تجويز پاراستامول وريدي و پتدين عضلاني در كاهش درد زايمان واژينال طبيعي
300
مقايسه اثر وريدي هالوپريدول با ميدازولام بر كنترل علائم بيماران مبتلا به اختلال تبديلي مراجعه كننده به بخش اورژانس در يك كارآزمايي باليني
301
مقايسه اثر وضعيت خوابيده به پهلو با خوابيده به پشت در كلونيزاسيون باكتريال لوله تراشه در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان 17 شهريور رشت
302
مقايسه اثر يك تركيب استليني با يك تركيب پيريديني بر خواص پوشش آبكاري نيكل براق
303
مقايسه اثر يك جلسه تمرين مقاومتي، سرعتي و هوازي بر توجه انتخابي
304
مقايسه اثر يك دوره تمرينات تناوبي با شدت زياد روي برخي هورمون هاي رشدي و فيزيولوژيكي در بازيكنان بدمينتون بالغ و نابالغ
305
مقايسه اثر يك وهله شنا با كنترل تنفس و دويدن در محيط هايپوكسي شبيه سازي شده بر روي عامل القايي هايپوكسي يك آلفا و اشباع اكسيژن سرخرگي بر روي ناجيان كرمانشاه
306
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
307
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
308
مقايسه اثرات ∆ ﴿دلتا﴾- P بر سازه هاي بتني بر اساس آيين نامه هاي ACI و آبا
309
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
310
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
311
مقايسه اثرات آب درماني و فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
312
مقايسه اثرات آبگيري مجدد شربت زعفران، شير و آب پس از يك جلسه فعاليت ورزشي بر سطوح آلدوسترون ، گلوكز و بازگشت وزن
313
مقايسه اثرات آسپاراژيناز بر رده هاي سلولي ...
314
مقايسه اثرات آنتي اكسيداني عصاره اتانلي رزماري و BHT در نگهداري فيله ماهي هاي سوخاري ماهي اسكولار سرخ شده منجمد
315
مقايسه اثرات آنتي باكتريال ماده ضد عفوني كننده Disept با مواد ضد عفوني كننده Micro10 enzyme وForte Helvemed
316
مقايسه اثرات استروژن و فيتواستروژن بر ميزان ليپيدها و پروتئين هاي سرم خون رات هاي نر هيپركلسترولميك
317
مقايسه اثرات اسكلتال و دنتال دستگاههاي فانكشنال هدگير و ماگزيلاري اسپلنت در درمان بيماران I div CIII face long (بررسي سفالومتريك )
318
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
319
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
320
مقايسه اثرات بوپيواكائين اينتراتكال و تركيب ( بوپيواكائين +فنتانيل ) اينتراتكال در اعمال جراحي اورولوژي در بيمارستان رازي رشت ، شش ماهه اول سال 1381
321
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
322
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
323
مقايسه اثرات پراكنش كاربري‏ها در بافت‏هاي جديد و سنتي بر سهم سفرهاي پياده درون‌‌محلي (نمونه موردي: محله بابلدشت و محله ولي‌عصر)
324
مقايسه اثرات تمرين مقاومتي- لرزشي و مقاومتي مرسوم بر ميزان قدرت، استقامت و برخي شاخص هاي آسيب عضلاني در مردان بدنساز
325
مقايسه اثرات تمرينات ژيمناستيك بر آمادگي جسماني و پيشرفت مهارتي كودكان در سه گروه سني
326
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي با دو شدت مختلف بر قدرت و حجم عضلاني بالاتنه كودكان پسر
327
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي و استقامتي بر شاخص هاي ميگرن و كيفيت زندگي بيماران ميگرني
328
مقايسه اثرات جسمي و رواني ورزش بر دو گروه بانوان ورزشكار و غير ورزشكار در غرب تهران
329
مقايسه اثرات چهار الگوي باردهي تمرين با وزنه بر ميزان قدرت و هايپرتروفي عضلاني افراد مبتدي
330
مقايسه اثرات حفاري زيرتعادلي و فراتعادلي بر محيط اطراف چاه و بررسي تاثير آنها بر مخازن شكافدار
331
مقايسه اثرات خستگي ناشي از دويدن روي تردميل و دويدن ميداني روي الگوي توزيع فشار كف پايي
332
مقايسه اثرات داروهاي آدرنژيك برپاسخ شرياني درموش صحرايي واثرعصاره آبي گل محمدي واسانس رازيانه درپاسخ عروقي
333
مقايسه اثرات دترو هاي متفورمين ،پيو گليتازون ، آكاربوز وريپاگلينيد بر هيستومورفولوژي تخمدان پلي كيستيك موش
334
مقايسه اثرات درمان تركيبي تادالافيل و سرترالين و دارونما در درمان انزال زودرس
335
مقايسه اثرات درماني استروئيد به روش تزريقي و خوراكي دربيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي درسالهاي78-77
336
مقايسه اثرات درماني استروئيد سيكلو فسفاميد در بيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي
337
مقايسه اثرات درماني تزريق داخل مفصلي كور تيكو استروئيد و گزيلو كائين در بيماران مبتلا به سائيدگي مفصل زانو مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
338
مقايسه اثرات درماني سيپروهپتادين و امولينت در تسكين خارش بيماران همودياليزي
339
مقايسه اثرات درماني شياف 100mgديكلوفناك سديم با75mg تزريق عضلاني ديكلوفناك سديم در كوليك كليوي حاد
340
مقايسه اثرات درماني قرص Imipromine و قطره Desmopressin در مبتلايان به شب ادراري اوليه در شهر يزد طي سالهاي 80 و 81
341
مقايسه اثرات درماني مرفين و مخلوط مرفين با پرومتازين در درمان سردرد در اورژانس
342
مقايسه اثرات درماني و عوارض جانبي ليناگليپتين با متفورمين در درمان ديابت نوع ۲: مرور سيستماتيك
343
مقايسه اثرات دو الگوي باردهي تمرين با وزنه هرمي و سوپرست بر قدرت، هايپرتروفي عضلاني و تركيب بدني دانشجويان دختر تمرين نكرده
344
مقايسه اثرات دو روش تمريني بر بيان ژن هاي eEF2 و eEF2k و هايپرتروفي القايي پاتولوژيكي در بطن چپ موش هاي صحرايي نژاد ويستار
345
مقايسه اثرات دو نوع برنامه وزني تمريني ويژه بر روي قدرت عضلاني در حركت پرس سينه
346
مقايسه اثرات دو نوع تمرين مقاومتي بر عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در مردان جوان غير ورزشكار
347
مقايسه اثرات روش مديريت رابطه مدار ، وظيفه مدار بر روحيه دبيران دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بابل
348
مقايسه اثرات سه فعاليت مبتني بر يادگيري پيراموني، كامپيوتر، و موبايل بر روي يادگيري قواعد زبان انگليسي دانش آموزان
349
مقايسه اثرات سه نوع تمرين حاد استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان ترشح هورمون رشد افراد فعال
350
مقايسه اثرات ضد باكتريايي اولتراسونيك كردن هيلينگ اباتمنت و مترونيدازول تراپي و تركيبي از دو روش بر حذف بوي بد در مراحل مختلف درمان ايمپلنت
351
مقايسه اثرات ضد تهوع و استفراغي دروپريدول و متوكلوپرامايد در عمل جراحي كاتاراكت
352
مقايسه اثرات كودهاي نيروژنه و زيستي ازتو بارور -ابر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط ديم
353
مقايسه اثرات ليزر ديود به دوشكل pulsed mod&continuous wave بر دبانديگ براكت هاي سراميكي پلي كريستالين ارتودنسي
354
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم (نسدونال ) در هنگام القاء بيهوشي
355
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم﴿نسدونال﴾ در هنگام القائ بيهوشي
356
مقايسه اثرات هيپوگليسميك و آنالژزيك عصاره آبي -الكلي و هگزاني شنبليله )Fenugreek( در رتهاي ديابتي نر
357
مقايسه اثراستفاده از عسل طبيعي براي درمان زخم پاي ديابتيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و پورسينا شهرستان رشت در سال 1392 ( مطالعه ي كارآزمايي باليني تصادفي شده)
358
مقايسه اثربخشي 3 روش مختلف در كنترل درد و بهبود علايم مبتلايان به سندرم شانه يخ زده ي ايديوپاتيك: بلوك عصب سوپرا اسكپولار شانه (SSNB) به همراه فيزيوتراپي، تزريق داخل مفصلي كورتيكواستروئيد همراه با فيزيوتراپي و يا فيزيوتراپي به تنهايي
359
مقايسه اثربخشي 8 هفته تمرينات ايزومتريك ديناميك عملكردي و تمرينات پلايومتريك تخصصي برروي عملكرد حركتي بازيكنان نخبه ي نوجوان و جوان واليبال
360
مقايسه اثربخشي آتل گيري تامب اسپايكا به همراه تزريق كورتيكواستروئيد با تزريق كورتيكواستروئيد به تنهايي، در درمان تنوسينويت de Quervain
361
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي الگوي مراقبه اسلامي و مراقبه متعالي(T.M) بر سبك زندگي، شادكامي و اضطراب فراگير زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
362
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي درمان دلبستگي و اميد درماني بر گرايش به افكار خودكشي در سربازان 18 تا 25 ساله در يكي از محيطهاي نظامي
363
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي شيوه هاي مقابله با استرس و آموزش گروهي درمان بين فردي بر گرايشهاي ضداجتماعي دختران دبيرستاني منطقه (7) آموزش و پرورش تهران
364
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم و درمان يكپارچه توحيدي بر پرخاشگري زندانيان قم
365
مقايسه اثربخشي آموزش مديريت والدين، آموزش مهارت هاي حل مساله و روش تركيبي بر ميزان نشانه هاي اختلال سلوك در دانش آموزان دوره دبستان
366
مقايسه اثربخشي آموزش معنويت و آموزش برنامه ريزي عصبي كلامي بر سازگاري زناشويي روجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان اصفهان
367
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي و آموزش والدين بر پرخاشگري پسران داراي اختلال سلوك مقطع ابتدايي شهر اصفهان
368
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص، بازگويي روانشناختي، نوشتن براي بهبودي و درمان شناختي-رفتاري بر علايم اختلال استرس پس از سانحه و خلق نوجوانان داغديده افغانستان
369
مقايسه اثربخشي آموزش‌هاي شادكامي ليوبوميرسكي و اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي (MEST) بر خلق و تنظيم شناختي هيجان دانش‌آموزان دختر افسرده
370
مقايسه اثربخشي افزودن گاباپنتين، يا سلكوكسيب و يا تركيب اين دو، در درمان بي دردي در عمل هاي آرتروسكوپي شانه و زانو
371
مقايسه اثربخشي اموزش گروهي درمان متمركز بر شفقت )CFT) و ذهن¬اگاهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اميد به زندگي و احساس تنهايي سالمندان زن منطقه 5 تهران
372
مقايسه اثربخشي بازي درماني و موسيقي درماني فعال بر تماس چشمي و مهارت هاي اجتماعي پسران(6 تا 12 ساله) مبتلا به اختلال اتيسم سطح 2 در شهر تهران
373
مقايسه اثربخشي بتاهيستين و ديمن هيدرينات به همراه مانور اپلي در بهبود علايم بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم-1394
374
مقايسه اثربخشي برنامه ي آموزش توجه و برنامه ي تركيبي آموزش توجه/آموزش والدين بر كاهش علائم كمبود توجه و بيش فعالي در كودكان پيش دبستاني در معرض خطر ابتلا به اختلال كمبود توجه و بيش فعالي شهر اصفهان
375
مقايسه اثربخشي بلوك كودال وانفيلتراسيون داخل زخم بويي واكائين در كاهش درد حاد بعد از عمل در كودكان بدنبال انجام اعمال جراحي الكتيو ناحيه تحتاني شكم تحت بيهوشي عمومي در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
376
مقايسه اثربخشي پنج مداخله نمايش درماني سنتي، طرح واره درماني، تحليل رفتار متقابل، تئاتر درماني با محتواي طرح واره اي و نمايش درماني با محتواي تحليل رفتار متقابل بر نارسايي هيجاني و درد مزمن جسمي جانبازان با معلوليت 35 درصد به بالا
377
مقايسه اثربخشي تزريق انفيلتراسيون آرتيكائين وبلاك ليدوكائين دردرمان پالپ دندان هاي مولر دوم شيري فك پائين
378
مقايسه اثربخشي تزريق كورتيكواستروئيد با بي حس كننده موضعي در درمان اپي كونديليت خارجي آرنج
379
مقايسه اثربخشي تمرينات تقويتي عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران با تمرينات تقويتي عضله چهارسر راني بر سندرم درد كشككي راني
380
مقايسه اثربخشي توانبخشي شناختي و TDCS بر كاركردهاي اجرايي بازماندگان جنگي مبتلا به PTSD
381
مقايسه اثربخشي توانمندسازي خودمديريتي و راهبردهاي تنظيم هيجاندر بهبود كيفيت زندگي، عملكرد شناختي و پريشاني روانشناختي در ميانسالان مبتلا به بيماري قلبي– عروقي
382
مقايسه اثربخشي توسعه مالي (بانك محور و بازار محور) بر متغيرهاي واقعي اقتصاد در برنامه اول تا پنجم توسعه
383
مقايسه اثربخشي دارونما با آموزش‌هاي پرستاران بر ميزان تاب‌آوري و پذيرش درد بيماران پس از جراحي: بر اساس پايگاه اقتصادي اجتماعي بيماران
384
مقايسه اثربخشي درمان اسلامي و درمان شناختي - رفتاري دركاهش شدت اختلال مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي
385
مقايسه اثربخشي درمان رواني اجتماعي به شيوه گروهي و بازخورد زيستي در كاهش سردردهاي ميگرني، ارتقاء سلامت اجتماعي، خودكارآمدي سردرد، كيفيت زندگي و كاهش ناتواني هاي ناشي از سردرد در بيماران ميگرني
386
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري جنسي و درمان مبتني بر ذهن‌آگاهي بر افزايش عملكرد جنسي و كيفيت زندگي زنان منوپوز شهر تهران
387
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي، تعديل سوگيري شناختي، و تركيب درمان شناختي رفتاري گروهي با تعديل سوگيري شناختي بر شدت نشانه¬هاي اختلال وسواس- بي¬اختياري، باورهاي وسواسي، و رفتارهاي وسواسي در نمونه غيرباليني
388
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
389
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه¬ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
390
مقايسه اثربخشي درمان شناختي -رفتاري و تلفيق دارودرماني و درمان شناختي -رفتاري بر تاب آوري و فشار رواني زنان خيانت ديده
391
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري و نوروفيدبك بر كاهش علائم سندروم پيش از قاعدگي در زنان مبتلا به ميگرن قاعدگي
392
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري، رژيم درماني و درمان تركيبي بر شاخص توده بدني (BMI)، خودكارآمدي وزن، بهزيستي ذهني، عزت نفس، عادات غذايي و ميزان عود، در مراجعين مبتلا به چاقي
393
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
394
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
395
مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري و درمان تركيبي فيليال و پذيرش و تعهد بر نظم جويي شناختي هيجان، مهارت هاي اجتماعي و اضطراب كودكان
396
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، آموزش نورو فيدبك و تركيب اين دو درمان بر افسردگي، اضطراب، درد، خستگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
397
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر يادگيري اجتماعي هيجاني و آموزش حل مسئله اجتماعي بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي
398
مقايسه اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري، فراشناختي رفتاري و درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر انزال زودرس، رضايت زناشويي، اضطراب و افسردگي مردان مراجعه كننده به مراكز درماني شهر اصفهان
399
مقايسه اثربخشي دو روش درمان تعامل والد- فرزند و مقابله درمانگري مادران دركاهش شدت مشكلات برون سازي شده كودكان 2-6 سال
400
مقايسه اثربخشي روان درماني يكپارچه گراي ديني، درمان شناختي-رفتاري و دارويي بر ميزان افسردگي و نگرش هاي ناكارآمد بيماران مبتلا به افسرده خويي
401
مقايسه اثربخشي روان‌درماني آدلري و درمان‌شناختي ـ رفتاري بر احساس كهتري، رشد پس‌آسيبي، بهزيستي اجتماعي، بهزيستي روانشناختي و تنظيم شناختي هيجان زنان خيانت‌ديده
402
مقايسه اثربخشي روايت درماني گروهي و هنردرماني گروهي مبتني بر نقاشي و سفال بر تنظيم شناختي هيجان، مشكلات رفتاري هيجاني و ادراك شايستگي كودكان آزار ديده شهر اصفهان
403
مقايسه اثربخشي روس تدريس اكتشافي با روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در درس رياضي و علوم تجربي
404
مقايسه اثربخشي روش تحريك حسي و دهليزي بر ميزان اختلال هماهنگي رشدي در دانش آموزان مبتلا به ناتوان ذهني آموزش پذير پايه هاي اول، دوم، سوم ابتدايي شهر اصفهان
405
مقايسه اثربخشي روش تحريك مغز ازروي جمجمه با استفاده ازجريان مستقيم الكتريكي ﴿TdCS)وروش ماتريكس دركاهش ولع مصرف مت آمفتامين
406
مقايسه اثربخشي روش تدريس كلاس وارونه با روش تدريس عادي (سنتي) بر ميزان يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر پارس‌آباد
407
مقايسه اثربخشي روش لوتانز با روش اليس بر سرمايه روان شناختي ، مولفه هاي سلامت روان و شاخص هاي شغلي در كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل
408
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري، رفتاري-شناختي، رفتاري-فراشناختي و دارويي بر علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي
409
مقايسه اثربخشي روش هاي درماني دوساهو ، الكساندر و ماساژ درماني با هدف تدوين بسته درماني تلفيقي و اثر آن بر سازگاري اجتماعي ، اميد ، شادماني ، سلامت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون در شهر اصفهان
410
مقايسه اثربخشي روش هاي مداخله رفتاري-شناختي، روش هاي القاء خلق و آموزش مهارت هاي اجتماعي بر بهزيستي روانشناختي فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
411
مقايسه اثربخشي روشهاي چندحسي فرنالد و اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
412
مقايسه اثربخشي روشهاي غير تهاجمي درمان خونريزي هاي شديد رحمي با هدف حفظ رحم و تخمدان ها
413
مقايسه اثربخشي زوج درماني التقاطي دلبستگي - پردازش شناختي با زوج درماني رفتاري-شناختي بر سير فرايندهاي روانشناختي جنسي، عملكرد جنسي زنان و رضايت جنسي همسرانشان در شهر اصفهان
414
مقايسه اثربخشي زوج درماني دلبستگي0 روايتي با زوج درماني مبتني بر طرحواره درماني بر سير تغيير سطح اضطراب دلبستگي و حساسيت به طرد در زنان متاهل در شهر تهران
415
مقايسه اثربخشي سوكرالفيت موضعي با پانسمان هاي جديد در درمان زخم بستر درجه ۱ و ۲
416
مقايسه اثربخشي شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي از ديدگاه رضايت بيمه گذاران در شهر تهران با تاكيد بر بخش خسارت بيمه اتومبيل
417
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و معنويت‌درماني بر علائم جسمي، اضطراب و افسردگي بيماران زن مبتلا به
418
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهيMBCT و اثربخشي درمان راه حل مدار به شيوه گروهي بر علائم بهبودي سلامت جسماني، بهزيستي رواني، ادراك حمايت اجتماعي و روابط بين فردي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيسMS
419
مقايسه اثربخشي قصه درماني بويسله درمانگر و مادران آموزش ديده بر كاهش اضطراب كودكان مضطرب
420
مقايسه اثربخشي محلول پدوفيلين 25% با كرايوتراپي در درمان زگيل تناسلي زنان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا در سالهاي 91-92
421
مقايسه اثربخشي مداخلات خانواده محور، كودك محور و تركيبي بر ميزان نشانه هاي ADHD در كودكان داراي اين اختلال
422
مقايسه اثربخشي مداخله معنوي – مذهبي و مداخله روانشناختي مديريت استرس بر شاخص هاي ايمني و روانشناختي در بيماران مبتلا به روماتوئيد آرتريت
423
مقايسه اثربخشي مشاوره زوجي به شيوه شناختي ـ رفتاري و مشاوره زوجي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميل به طلاق و تاب آوري خانوادگي زوجين متقاضي طلاق
424
مقايسه اثربخشي مصاحبه انگيزشي و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر شاخص هاي روانشناختي و جسماني بيماران مبتلا به فشار خون اساسي
425
مقايسه اثربخشي معنويت درماني و فراشناخت درماني بر درماندگي آموخته شده،احساس تنهايي و اضطراب مرگ در سالمندان داراي اختلال حركتي
426
مقايسه اثربخشي و تداوم تأثير درمان فراشناختي و طرح واره درماني به شيوه گروهي بر كاهش علائم، كيفيت زندگي و سلامت اجتماعي دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
427
مقايسه اثربوتاكس وهيدرالازين برروي بقاي فلپ پوستي درموش هاي آزمايشگاهي
428
مقايسه اثردرماني سولفات منيزيم و ايندومتاسين در زايمان زودرس
429
مقايسه اثردرماني عصاره هيدروالكلي بذر كدوي پوسته كاغذري وپكلي تاكسل برسلولهاي سرطان پاپيلاري تيروييد انسان in vitro
430
مقايسه اثردرماني فاكتور محرك كولوني گرانولوسيت(G- CSF) با متيل پردنيزولون در بيماران آسيب نخاعي تروماتيك حاد مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
431
مقايسه اثردرماني ملاتونين ومتفورمين در درمان بيماران مبتلا به بيماري كبد چرب غير الكلي
432
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
433
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
434
مقايسه اثرروش هاي ارائه بازخوردخود-تنظيمي ودامنه اي بريادگيري وقابليت شناسايي خطادرمهارت تيراندازي
435
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
436
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
437
مقايسه اثرضد تب شياف ديكلوفناك و شياف استامينوفن با دوز بالا در كودكان1 تا 6 ساله مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت
438
مقايسه اثرفاكتور تحريك كننده ي گرانوليستي( GCSF) با سلولهاي بنيادي مزانشيمي دربازگشت عملكرد لوكوموتور نخاع در موشهاي صحرايي دچار ضايعه ي نخاعي
439
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
440
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
441
مقايسه اثريادگيري مشاركتي خودانتخابي معلم ويادگيري انفرادي براكتساب ويادداري تكليف هماهنگي چشم ودست
442
مقايسه اجراي سويتسلاو ريختر و ولادمير هورويتز در اتود شوپن اپوس 10 شماره 3
443
مقايسه اجراي عملي درخت تصميم ، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي
444
مقايسه احتمالاتي رفتار فروريزش سازه هاي بتني بلند طبق عملكرد تحت زلزله هاي متوالي حوزه نزديك
445
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
446
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
447
مقايسه احكام اخلاقي اسلام و مسيحيت و مميزات اسلام
448
مقايسه اختلاف رنگ منسوجات توسط اسكنر، اسپكتروفتومتر و دوربين ديجيتالي
449
مقايسه اختلال شخصيت در زنان ومردان زنداني شهرستان تنكابن.
450
مقايسه اختلال هاي رفتاري زنان زنداني با ساير زنان.
451
مقايسه اختلالات اضطراب ،استرس،افسردگي ، شخصيت پارانوئيد و سازگاري اجتماعي در بين زنان و مردان معتاد و غير معتاد زير 40 سال شهر بوشهر
452
مقايسه اختلالات رفتاري بين دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي دانشگاه گيلان.
453
مقايسه اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر مدارس راهنمايي شهرستان تنكابن
454
مقايسه اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان مدارس شبانه و روزانه شهرستان كوهرنگ در سال1390
455
مقايسه اختلالات رفتاري ومهارتهاي اجتماعي در كودكان عادي ونابينا.
456
مقايسه اختلالات رواني در بين دانش آموزان دختر عادي وتيز هوش مقطع اول متوسطه.
457
مقايسه اختلالات رواني در مراجعين رينوپلاستي باسيتوپلاستي به بيمارستان اميرالمومنين (ع )رشت
458
مقايسه اختلالات رواني معتادان در ترك با na و ترك غير na در كلينيك ها
459
مقايسه اختلالات شخصيت و سلامت روان در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر شيراز
460
مقايسه اختلالات شخصيتي زنان در طي دوره هاي قاعدگي وغير قاعدگي
461
مقايسه اختلالات عاطفي-رفتاري دانش آموزان دوره راهنمايي با دانش آموزان دوره دبيرستان.
462
مقايسه اختلالات هيجاني كاربران پسر نوجوان معتاد به اينترنت با كاربران عادي
463
مقايسه اختلالهاي رفتاري كودكان با والدين داراي رضايت زناشويي بالا وپايين.
464
مقايسه ادراك از سبك هاي فرزند پروري بر سبكهاي دلبستگي ، عزت نفس و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران
465
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
466
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
467
مقايسه ادراك بينايي دانش اموزاني كه اختلال يادگيري رياضيات دارند با دانش اموزان عادي در پايه سوم دبستان دخترانه
468
مقايسه ادراك دانش آموزان از محيط يادگيري سازنده گرا بر اساس سبك مديريت كلاس دبيران فيزيك دبيرستان هاي دخترانه شهر يزد
469
مقايسه ادراكي از موازنه تلاش - پاداش در بين دبيران تربيت بدني ورياضي شهر كرمانشاه
470
مقايسه ادغام مكانيزمهاي مختلف رديابي IP در مكانيزم فيلترنيگ به منظور مقابله با حملات ممانت از سرويس
471
مقايسه اراده الهي از نظر فخر رازي و علامه طباطبايي
472
مقايسه اراده در حقوق تجارت الكترونيك با قواعد عمومي اعمال حقوقي
473
مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده، بر اساس پيش نويس ارائه شده توسط IASB و FASB، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
474
مقايسه ارتباط انفاركتوس ميو كارد با ريسك فاكتورها در دو گروه سني زير 55 سال و بالاي 55 سال
475
مقايسه ارتباط بين عوامل كيفيت زندگي كاري (QWL) و تعهد سازماني كاركنان در دو وضعيت استخدامي رسمي و قراردادي - مورد مطالعه: پرسنل ستادي بانك صادرات شهر تهران
476
مقايسه ارتباط بين منابع اعتماد به نفس ورزشي و سطح عملكرد دختران ژيمناست شركت كننده در المپياد ورزشي دانش آموزان مدارس سراسر كشور، مرداد ماه 1383
477
مقايسه ارتباط سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك با گروه غير مبتلا به سندرم متابوليك
478
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
479
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
480
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
481
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
482
مقايسه ارتباط هوش شناختي و هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تهران
483
مقايسه ارتباطات بين فردي در آموزش نيمه حضوري (دانشگاه پيام نور) و اموزش حضوري (دانشگاه فردوسي ) از ديدگاه اعضاء هيات علمي
484
مقايسه ارتباظات بين فردي و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر متوسط مدارس آموزش از دور و شبانه شهرستان نيشابور
485
مقايسه ارتفاع پرش عمودي با پيش پرش در چهار وضعيت قرار گيري پا
486
مقايسه ارتفاع پرش عمودي در جا در وضعيتهاي مختلف قرار گيري پا
487
مقايسه ارتفاع و پهناي استخوان منديبل در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در موقعيت هاي مختلف منديبل
488
مقايسه ارزش افزوده خالص با سود حسابداري در توضيح دهندگي ارزش حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
489
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
490
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
491
مقايسه ارزش تشخيصي Cone- beam computed tomography در تشخيص شكستگي ريشه در حضور پين داخل كانال با و بدون به كارگيري مد(Metal artifact reduction MAR)
492
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRI باIndirect MR arthrography دربيماران با پارگي هاي لبروم مفصل شانه
493
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRIŸ و Indirect MR arthrography با آزتروسكوپي شانه در پارگي هاي روتاتوركاف
494
مقايسه ارزش تشخيصي توموگرافي كامپيوتري مولتي اسلايس،توموگرافي با اشعه مخروطي و تصويربرداري ديجيتال پري آپيكال در شناسايي تحليل خارجي ريشه شبيه سازي شده
495
مقايسه ارزش تشخيصي كشت نمونه بافتي با BAL (برونكوآلوئولار لاواژ) در تشخيص سل در بيماران مبتلا به آنتراكوزيس كه تحت بيوپسي برونش قرار گرفته اند
496
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
497
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
498
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
499
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
500
مقايسه ارزش غذائي چند نمونه ارزن و استفاده آن در جيره جوجه هاي گوشتي
501
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
502
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
503
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
504
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
505
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
506
مقايسه ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي خمشي جداسازي شده به همراه جداگر TCFP تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور
507
مقايسه ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
508
مقايسه ارزيابي بروش كلاسيك و زمين آمار و ارائه طرح پيشنهادي ارزيابي كانسارهاي طلا
509
مقايسه ارزيابي زيردست پارچه‌هاي فاستوني ايران به دو روش كمي و كيفي
510
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر، جنسن
511
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر،جنسن
512
مقايسه ارضاي نيازهاي اساسي در نوجوانان پسر بزهكار و غير بزهكار در شهرستان گرگان در سال ( 87 - 86 )
513
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
514
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
515
مقايسه ارقام مختلف زيتون در شرايط اصفهان به منظور كاربري در فضاي سبز
516
مقايسه اركستراسيون راول و توشمالف از اثر تابلوهاي يك نمايشگاه موسورگسكي
517
مقايسه ازدواج سنتي ومدرن در شهرستان رامسر.
518
مقايسه ازمندي و قناعت در حديقه سنايي و مثنوي مولوي
519
مقايسه اساتيد زبان انگليسي دانشگاه پيام نور استان تهران و ديگر دانشگاهها درزمينه ارتقا توانايي حرفه اي خود
520
مقايسه اسانس موجود در گياه آنغوزه در منطقه بستك و احمدي هرمزگان
521
مقايسه استانداردهاي مورد استفاده در ارزيابي ميكروآخالهاي غيرفلزي در فولادهاي مورد مصرف در صنايع هوايي
522
مقايسه استاندارهاي اتصال كوتاه IEC, VDE, IEEE, ANSI با استفاده از نرم افزار DIGSILENT
523
مقايسه استثناگرايي ايراني و استثناگرايي آمريكايي و تاثير آن بر روابط دو كشور
524
مقايسه استحكام اتصال برش يك نوع كامپوزيت شيميايي به عاج آماده شده توسط سه نوع سيستم باندينگ ساده شده دوال كيور
525
مقايسه استحكام اتصال برشي در روكش هاي فلز سراميك و تمام سراميك با كور زير كونيا
526
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسي به پرسلن توسط ليزر Er:YAG و روش اچينگ با اسيد هيدروفلوريك
527
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسيبه زيركونيوم توسط اچينگ با ليزر Er:YAG اسيد هيدروفلوريك و سند بلاست
528
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ريباند شده با چهار روش برداشت ادهزيو
529
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي فلزي ارتودنسي به سطح دندان با استفاده از دو نوع سمان رزيني مختلف( GC Ortho connect و Transbond XT ) به صورت آزمايشگاهي
530
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوان و كامپوزيت بيس متاكريلات
531
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوران و كامپوزيت بيس متاكريلات
532
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
533
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
534
مقايسه استحكام باند برشي رزينهاي گلاس آينومر مديفايد و كامپوزيتي در براكت هاي فلزي و سراميكي
535
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومر نوري Fuji II LC در عاج مولرهاي شيري
536
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومرنوري FUJI II LC در عاج مولرهاي شيري
537
مقايسه استحكام باند بين آلياژهاي T3 و 45 Formula با پرسلنهاي Ceramco3 و Noritake
538
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
539
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
540
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي
541
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستمهاي each-Self در عاج سطحي و عمقي
542
مقايسه استحكام شكست دندانهاي اندو شده و ترميم شده با سه نوع پست composite Reinforced Fiber مختلف , up build core شده با FRC كامپوزيت
543
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با دو سيستم مختلف پست كراون ريختگي (Richmond)و پست شفاف به همراه تاج بازسازي شده با كامپوزيت Nulitef
544
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با كانالهاي بيضي شكل با استفاده از سه روش مختلف پست و كور
545
مقايسه استحكام عرضي 3 گروه رزين گرما پخت , رزين هاي گرما پخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميلي متر و رزين هاي گرماپخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميليمتري آغشته شده به 4 meta باندينگ ايجنت
546
مقايسه استحكام فشاري سه نوعMTA
547
مقايسه استحكام كششي كامپوزيت رزين اپوكسي توسط پارچه هاي تاري-پودي، حلقوي و بي بافت تهيه شده از نانوالياف پلي آميد/CNT
548
مقايسه استخوان شناسي جمعيت هاي سيچليد ايراني (.Iranocichla spp)
549
مقايسه استراتژي¬هاي تامين مالي در بانك¬هاي خصوصي و دولتي در ايران
550
مقايسه استراتژيهاي آميخته ترويج در برند هاي نايك ، آديداس و پوما
551
مقايسه استراتژيهاي به كار رفته توسط زبان آموزان سيستم آموزشي از راه دور جهت تكميل كلمات ناقص درC تست وX تست و بررسي نتايج به دست آمده از عملكرد شركت كنندگان در تست ها
552
مقايسه استراتژيهاي شنيداري ميان دانشجويان كارشناسي مترجمي زبان انگليسي در دو گروه با بازدهي موثر و غير موثر دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب
553
مقايسه استرس ادراك شده ، اهمال كاري و منبع كنترل در زنان شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع ابتدايي شهرستان گلوگاه
554
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
555
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
556
مقايسه استرس اكسيداتيوو آنزيمهاي آنتي اكسيدان گلوتاتيون پراكسيدازوسوپراكسيدديسموتاز درافراد مبتلا به كاتاراكت پيري با افراد نرمال.
557
مقايسه استرس برشي موضعي سپتوم پين بطني(Regional shear strain) دربيماران مبتلا به CAD با كسر جهشي نرمال با گروه كنترل در مراجعه كنندگان به بيمارستان حشمت
558
مقايسه استرس دربين جوانان مجرد ومتاهل شهر قاين
559
مقايسه استرس شغلي بين كاركنان توليدي و كاركنان اداري كارخانه بهپاك
560
مقايسه استرس شغلي در بين كاركنان پلار اصفهان در سال 1386
561
مقايسه استرس شغلي ورضايت شغلي در بين مديران مرد وزن مدارس راهنمايي ومتوسطه شهرستان تنكابن.
562
مقايسه استرس و اضطراب و افسردگي دانشجويان مجرد و متاهل دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز در سال 1390-1389
563
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
564
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
565
مقايسه استرس والدي گري در مادران دانش آموزان استثنايي وعادي در مدارس ابتدايي شهرستان قدس
566
مقايسه استرس وكنترل عواطف دربين دانشجويان دخترمجرد و متاهل 18-22 ساله دانشگاه پيام نور قاين
567
مقايسه استرين بطن چپ﴿طولي، شعاعي ومحيطي﴾ قبل وبعدازتعبيع ي پيس ميكر دو حفره اي سپتال دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
568
مقايسه استعاره هاي مفهومي در فارسي نوشتاري روزمره و شعر معاصر
569
مقايسه استعداد رياضي دانش آموزان دختر و پسر كلاس اول ابتدايي شهر سه قلعه و رابطه آن با بهره هوشي
570
مقايسه استعداد كلامي دختران و پسران پيش دبستاني.
571
مقايسه استفاده از سفازولين تك دوزي وسه دوزي در پيشگيري ازبروز عفونتهاي بعداز سزارين
572
مقايسه استفاده از سه نوع مختلف نشانه ها: شفاف سازي متن، قالبهاي معنايي و زنجيره معنايي، در ابهامزدايي افعال چند معنايي
573
مقايسه استفاده از يك دست و دو دست و تاثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي
574
مقايسه استقامت قلبي عروقي دانش آموزان دختر در وضعيت هاي اقتصادي-اجتماعي مختلف
575
مقايسه اسفنديار و آشيل از نظر آسيب ناپذيري
576
مقايسه اسكندرنامه منثور با اسكندرنامه نظامي
577
مقايسه اسكنر هاي داخل دهاني در سيستم هاي كدكم دنداني و ارائه هندسه يك پروتز دنداني با استفاده از ليزر
578
مقايسه اسلوب هاي تاريخ نگاري قرآن و تاريخ نگاري رايج در غرب
579
مقايسه اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي دختر نمونه و عادي شهرستان فردوس
580
مقايسه اشعار حكمي متنبي و فردوسي
581
مقايسه اشعار حكمي منسوب به امام علي (ع ) با حكمت هاي گلستان و بوستان سعدي
582
مقايسه اشعار قلندري در غزليات سنايي و عطار
583
مقايسه اصطلاحات عرفاني ومضامين مشترك در كشف المحجوب
584
مقايسه اصلاح سطح پدهاي پزشكي با استفاده از نانوساختار دندريمري و سطح فعال دوقلو
585
مقايسه اصول نظري مشاوره در اسلام با اصول مشاوره علمي رايج
586
مقايسه اضطراب امتحان ، مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي سنتي پايه پنجم ابتدايي استان يزد
587
مقايسه اضطراب امتحان در بين دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه شهركرد
588
مقايسه اضطراب امتحان دربين دانش آموزان دختر وپسر راهنمايي دليجان
589
مقايسه اضطراب بيماران مبتلا به ديابت شيرين ، پركاري تيروئيد و افراد نرمال در شهر تهران
590
مقايسه اضطراب بين افراد معتاد و افراد سالم
591
مقايسه اضطراب بين دانش اموزان دختر داراي مادر
592
مقايسه اضطراب پرستاران زن متاهل و مجرد بيمارستانهاي شهرستان اهواز
593
مقايسه اضطراب جدايي كودكان پيش دبستاني مهد رفته با ساير كودكان.
594
مقايسه اضطراب د رزنان مبتلا به پركاري تيروئيد با زنان نرمال تهران سنين 20 تا 40 سال
595
مقايسه اضطراب دانش آموزان افغاني با ايراني
596
مقايسه اضطراب دانش آموزان مدارس دولتي و غير انتفاعي مقطع متوسطه شهر بهشهر سال تحصيلي 92-91
597
مقايسه اضطراب در بين زنان متاهل و طلاق گرفته درشهرسرايان
598
مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب اداري و كودكان عادي حدود سني 4الي 5 ساله در مهد كودك
599
مقايسه اضطراب ميان كارمندان دفتري و مهمانداران هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
600
مقايسه اضطراب و افسردگي معلمان مدارس استثنايي و عادي مقطع ابتدايي شهر قاين سال تحصيلي 91-92
601
مقايسه اظطراب در دانشجويان مجرد و متاهل زن دانشگاه پيام نور مركز اهواز
602
مقايسه اعتقادات مذهبي بين زنان مطلقه وغير مطلقه
603
مقايسه اعتياد اينترنتي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
604
مقايسه اعتياد به اينترنت در معلمان تربيت بدني وغير تربيت بدني شهرستان خاش
605
مقايسه افت تحصيلي با ناتواني هاي خواندن و نوشتن در كودكان دبستاني
606
مقايسه افراد با نگرش مذهبي بالا و پايين از لحاظ امادگي اعتياد و سازگاري در نوجوانان مقطع متوسطه شهر كرج
607
مقايسه افزودن قبل از عمل سلكوكسيب به پاراستامول وريدي حين عمل ،با تجويز پاراستامول حين عمل به تنهايي بر درد بعد از عمل لاپاروسكوپي ژنيكولوژيك
608
مقايسه افسردگي بين دانش آموزان دبيرستاني مهاجر از روستا و شهري در شهرستان بهشهر
609
مقايسه افسردگي بين زنان شاغل وغيرشاغل بين سنين20 تا50سال
610
مقايسه افسردگي بين زنان مجرد 30 سال به بالا با زنان متاهل
611
مقايسه افسردگي دانش آموزاني كه مورد تنبيه قرار مي گيرند با آنهايي كه مورد تنبيه قرار نمي گيرند
612
مقايسه افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور زاهدان
613
مقايسه افسردگي در بين زنان خانه دار و شاغل
614
مقايسه افسردگي در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان با دانش آموزان پايه هاي بالاتر و پائين تر
615
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد و غير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
616
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد و غير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
617
مقايسه افسردگي در دانش آموزان شاهد وغير شاهد در مدارس شاهد شهرستان نوشهر
618
مقايسه افسردگي دربين زنان خانه دار و شاغل
619
مقايسه افسردگي درزنان شاغل وخانه دار شهرستان كلاردشت
620
مقايسه افسردگي زنان شاغل وخانه دار شهرستان محلات
621
مقايسه افسردگي زنان شاغل وغير شاغل
622
مقايسه افسردگي زنان شاغل وغير شاغل
623
مقايسه افسردگي سالمنداني كه به پارك و مسجد ميروند
624
مقايسه افسردگي فرزندان شاهد و غير شاهد مقطع متوسطه شهرستان طبس و حومه
625
مقايسه افسردگي و اميد به زندگي در سالمندان شاغل و غير شاغل شهرستان كاشمر
626
مقايسه افق زماني، اسناد علي و اميد به زندگي در بين زنان و مردان معلم ابتدايي شهر بوكان
627
مقايسه افق زماني، اسنادهاي علي و اميد به زندگي در بين زنان و مردان معلم ابتدايي شهر بوكان
628
مقايسه افكار خودكار، احسا كهتري و بهزيستي شخصي در معتادان تزريقي درحال ترك با متادون HIV+ مبتلا به هپاتيت C و گواه مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره بيماريهاي رفتاري و ترك اعتياد شهرستان يزد
629
مقايسه اقتصادي انرژي خودروي برقي با خودروهاي بنزيني (پيش بيني سريهاي زماني )
630
مقايسه اقتصادي روش هاي متفاوت تغليظ آبميوه (تبخير كننده وغشاء)
631
مقايسه اقتصادي ساختمان هاي فولادي چند طبقه با به كارگيري دو روش طراحي حدي و تنش مجاز
632
مقايسه اقتصادي سيستم هاي تبريدي تراكمي و جذبي
633
مقايسه اقتصادي سيستم هاي سازه اي مناسب براي ساختمان‌هاي مسكوني
634
مقايسه اقتصادي عايقهاي حرارتي در يك واحد مسكوني و تست يك نمونه تجارتي
635
مقايسه اقتصادي قابهاي خمشي بتن آرمه با شكل پذيريهيا مختلف
636
مقايسه اقتصادي گاز و انتقال برق ﴿بررسي موردي كنگان و عسلويه﴾
637
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري با واحدهاي انفرادي گاو شيري 20 راسي شهرستان فريمان
638
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري با واحدهاي انفرادي گاو شيري 20 راسي شهرستان فريمان
639
مقايسه اقتصادي مجتمع دامپروري باواحدهاي انفرادي گاوشيري 02 راسي شهرستان فريمان
640
مقايسه اقتصادي و فني پايداري گودها با مسلح سازي خاكها به روش ميخ كوبي و مهارگذاري مطالعه موردي
641
مقايسه اقليمي و فرهنگي و نقوش گليم هاي استان گيلان و كرمان
642
مقايسه اكسترنال فيكساتور با ميله هاي داخل كانالي قابل انعطاف در درمان شكستگي هاي باز گريد III استخوان هاي بلند اندام تحتاني كودكان
643
مقايسه اكسزيون ساده با كورتاژ و پانچ پايه عروقي در درمان گرانولوم پيوژنيك
644
مقايسه اكسي‌توسين همراه پلاسبو و اكسي‌توسين همراه پروپرانولول بر موفقيت تحريك زايمان در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) رشت در سال 1388
645
مقايسه اكسيداسيون چربي و اكسيژن مصرفي طي يك جلسه فعاليت هوازي زير بيشينه در زنان شاغل ميانسال چاق، اضافه وزن و نرمال
646
مقايسه الكتروميوگرافي عضلات ثبات دهنده مركزي در افراد با و بدون كمر درد در 4 نوع حركت
647
مقايسه الكل و شير مادر و تميز و خشك نگه داشتن بند ناف در مراقبت از بندناف نوزادان ترم و به ظاهر سالم متولد شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
648
مقايسه الكل و شير مادر و تميز و خشك نگه داشتن بند ناف در مراقبت از بندناف نوزادان ترم و به ظاهر سالم متولد شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
649
مقايسه الگوريتم هاي مرتب سازي﴿حبابي،ادغامي،سريع﴾
650
مقايسه الگوريتمهاي كنترلي بلادرنگ پياده سازي شده روي سيستم عامل بلادرنگ و dsp
651
مقايسه الگوهاي ارتباطي خانواده ، سخت رويي وتعهدسازماني درمعلمان بامنبع كنترل دروني وبيروني
652
مقايسه الگوهاي پاسخ در دو گروه كودكان واجد پدر وفاقد پدر در تست ترسيم خانواده درشهرگرگان
653
مقايسه الگوهاي خانواده گارچ در برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطي _ مورد مطالعه: شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
654
مقايسه الگوي تغذيه در بيماران با سكته قلبي حاد و افراد سالم مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني قلب دكتر حشمت رشت سال 1397-1396
655
مقايسه الگوي توزيع و مشخصه هاي كمي و كيفي فضاي سبز مشهد در دو منطقه بافت قديم و جديد شهر
656
مقايسه الگوي جريان در اثر بيضوي شدن لوله هاي انعطاف پذير مدور تحت اثر بارگذاري خارجي
657
مقايسه الگوي جريان طبيعي در كلكتورهاي خورشيدي با صفحه جاذب تخت و موج دار به كمك نرم افزار Fluent
658
مقايسه الگوي رنگدانه اي در چند رقم گونه انار
659
مقايسه الگوي فعاليت عضلات اصلي درگير در شوت سه گام هندبال بين نوجوانان و بزرگسالان
660
مقايسه الگوي فعاليت عضله تحت خاري در بيماران مبتلا به سندرم گيرافتادگي شانه و افراد سالم
661
مقايسه الگوي فعاليت فيزيكي ،خواب،توزيع وچربي ونمايه تغذيه سالم در افراد داراي اضافه وزن وچاق مبتلا وغير مبتلا به سندرم متابوليك
662
مقايسه امت وسط از نظر قرآن و روايات با مفهوم جامعه آرماني در انديشه سياسي غرب(افلاطون)
663
مقايسه امكانات جاوا و ++C و نوشتن يك برنامه ريزي به زبان جاوا
664
مقايسه اميد به زندگي در بين والدين داراي فرزند سالم و والدين داراي فرزند عقب مانده ذهني
665
مقايسه اميد به زندگي در فرزندان يتيم و غير يتيم پايه متوسطه شهرستان گرگان (سال 1388)
666
مقايسه اميدواري با خود متمايز سازي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
667
مقايسه انتخاب روش هاي هيدروگراف واحد در مدل بارش رواناب HEC-HMS
668
مقايسه انتقادي حافظ نامه بهاء الدين خرمشاهي با ديگر شرح هاي معاصر ديوان حافظ
669
مقايسه انتقادي ديدگاه تربيتي جان ديويي و امام فخر رازي
670
مقايسه انتقادي ديدگاه‌هاي فلسفي ولفگنگ اسميت در كتاب «معماي كوانتوم» با ديدگاه فلسفي صدرا
671
مقايسه انتقال دوسويه از دست برتر به غير برتر در كودكان، بزرگسالان و سالمندان
672
مقايسه انتقال سيگنال MRI از طريق كابل COAX با انتقال سيگنال MRI با فيبر نوري
673
مقايسه انتقال يادگيري نيمكره اي در دانش آموزان عادي و با دانش آموزان اختلال يادگيري
674
مقايسه انحناهاي ستون فقرات دوچرخه سواران حرفه اي، آماتور و افراد غير ورزشكار
675
مقايسه اندازه تومور كليه در پاتولوژي با سونوگرافي و scan CT در بيماران تحت عمل نفركتومي مراجعه كننده به بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت
676
مقايسه اندازه گيري تاب با استفاده از ميكروسكوپ و روشهاي معمول
677
مقايسه اندازه گيري ضخامت مركزي قرنيه با Scheimpflug و پاكي متري اولتراسوند
678
مقايسه اندازه گيري هاي ارتودنسي بر روي كست هاي گچي ومدلهاي ديجيتال با استفاده از نرم افزار Maestro3D ortho studio
679
مقايسه اندازهگيري تزايد ژنهاي ER ، PR ، HER-2/neu و CK 5/6 با دو روش ايمنوهيستوشيمي و Real-Time PCR و بررسي رابطه اين ژنها با انديس اشكال ميتوزي، Ki-67 و درجه توموري در مقاطع بافتي سرطان پستان سگ
680
مقايسه اندكس شكاف اينتركونديلار در موارد با و بدون پارگي ليگامان صليبي قدامي زانو
681
مقايسه انديشه سياسي ابو حامد محمد غزالي و خواجه نظام الملك طوسي : بر اساس الگوي اسپريگنز
682
مقايسه انديشه سياسي علي شريعتي و عبدالكريم سروش : بر اساس الگوي توماس اسپريگنز
683
مقايسه انديشه هاي تعليمي و تربيتي سعدي با شاعران دوره ساماني
684
مقايسه انشاي فارسي و انشاي انگليسي در ميان دانشجويان زبان انگليسي
685
مقايسه انفوزيون آب مقطر با نرمال سالين بداخل وازديستال روي حصول آزوسپرمي بعد از وازكتومي
686
مقايسه انگيره هاي تحليلي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه علي آباد كتول
687
مقايسه انگيزش از ديدگاه قرآن و روانشناسي
688
مقايسه انگيزش پيشرفت كاركنان شاغل به تحصيل با كاركنان غير شاغل به تحصيل در دانشگاه پيام نور
689
مقايسه انگيزه تحصيلي دانشجويان دخترمجرد ومتاهل
690
مقايسه انگيزه مشاركت زنان و مردان به ورزش همگاني
691
مقايسه انگيزه و پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان طرح فراگير با پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري مقطع كارشناسي در دانشگاه هپيام نور در مركز ساري
692
مقايسه انگيزه ي يادگيري زبانهاي خارجي (انگليسي و عربي ) بين دانش آموزان دو زبانه دبيرستانهاي شهر خوي
693
مقايسه انواع بهينه سازهاي فراكاوشي در تشخيص محل و شدت خرابي سازه ها
694
مقايسه انواع ترميم هاي مشخص شده در برنامه آموزشي درسي با انواع ترميم هاي انجام شده توسط دانشجويان در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
695
مقايسه انواع حسگرهاي زيستي براي تشخيص زود هنگام بيماري هاي عصبي شامل ام اس، پاركينسون و آلزايمر
696
مقايسه انواع دال خط هاي اجرا شده در ايران
697
مقايسه انواع روش هاي پايدار سازي در گودبرداري هاي شهري با استفاده از مدلسازي عددي
698
مقايسه انواع روش هاي پتروفيزيكي جهت محاسبه مقدار كربن آلي سازند پابده در ميادين اهواز، رامشير و رگ سفيد
699
مقايسه انواع روش‌هاي پخش بار در شبكه راه آهن برقي AC پرسرعت و انتخاب روش بهينه
700
مقايسه انواع ضرايب همبستگي با توجه به توان آزمون و احتمال خطاي نوع اول
701
مقايسه انواع موتورهاي احتراق داخلي با موتورهاي چهارزمانه متداول
702
مقايسه انواع ميكسرها وديفيوزهاي مورد استفاده در تصفيه خانه صنعتي
703
مقايسه انواع نانوذرات هيدروكسي آپاتيت عامل دار شده در انتقال اليگونوكلئوتيدژن E6 ويروس HPV بداخل سلولهاي سرطاني دهانه رهم
704
مقايسه اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و فارابي
705
مقايسه اهمال كاري و عزت نفس دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور و آزاد اسلامي واحد اهوازي در سال تحصيلي90-89
706
مقايسه اوراسل .اسكول سرور
707
مقايسه اولتراسونوگرافي ترانس واژينال با بيوپسي اندومتر جهت ارزيابي ضايعات اندومتر در زنان پره منوپوز با خونريزي غير طبيعي رحمي مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان الزهراء(س ) رشت
708
مقايسه اي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري، كيفيت زندگي درماني و ماساژ درماني بر شدت درد، كيفيت درد، افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به درد مزمن عضلاني - اسكلتي
709
مقايسه اي ارقام ، سازگاري و برآورد برخي از پارامترهاي ژنتيكي در طالبي
710
مقايسه اي از دو روش طراحي شبكه و كاربرد آن در يك شبكه واقعي حمل و نقل
711
مقايسه اي از كارائي چند روش طراحي شبكه برون شهري در شبكه هاي با اندازه واقعي
712
مقايسه اي بين ارزشهاي نسل قديم ونسل جديد وبررسي شكاف درارزشها.
713
مقايسه ايزوترم هاي جذب فسفر در خاك هاي آهكي و رابطه آن ها با خصوصيات خاك (مطالعه موردي : محمد آباد يزد)
714
مقايسه ايمونو بيوشيميايي توليد نايتريك اكسايد يا واسطه هاي نيتروژن فعال )RNI( در موشهاي حساس BALB/c و مقاوم C75BL/6 آلوده به ليشمانيا ماژور
715
مقايسه بار بحراني صفحات تقويت شده و تقويت نشده تحت بار فشاري درون صفحه اي
716
مقايسه باز دوستي سطوح مختلف يك نانو ذره كروي طلا در جذب بازهاي آدنين و سيتوزين
717
مقايسه بازده پرتقوي هاي سهام مبتني بر استراتژي هاي ارزش افزوده اقتصادي، نسبت سود به قيمت و ارزش دفتري به ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
718
مقايسه بازده ترموديناميكي پيل سوختي و ماشين گرمايي
719
مقايسه بازده لامپهاي روشنايي معمولي از سازندگان مختلف و ميزان تاثير گذشت زمان بر بازده لامپها
720
مقايسه باززايي مستقيم و غيرمستقيم بنفشه‌هاي مينياتور و استاندارد و آويز در شرايط آزمايشگاهي
721
مقايسه بالانس اكسيدان-آنتي اكسيدان در سرم خون بندناف نوزادان با مشكل آغشته بودن مايع آمنيوتيك به مكونيوم با گروه كنترل
722
مقايسه بالانس اكسيدانت - آنتي اكسيدانت بين افراد داراي سندرم متابوليك و افراد فاقد آن , the oxidan and antioxidant balance compare in thoes people with metabolic syndrome those without it
723
مقايسه بالانس اكسيدانت-آنت اكسيدانت بين افراد داراي سندروم متابوليك وافراد فاقد آن
724
‏مقايسه باليني كاربرد تخصصي چهار نوع مسواك دستي رايج در ايران در حذف پلاك ميكروبي سطوح دندان
725
مقايسه باليني كاربرد تخصصي دو نوع جديد مسواك دستي و برقي موجود در ايران‏ در حذف پلاك ميكروبي سطوح دندان ها
726
مقايسه باورهاي ارتباطي و باورهاي غير منطقي زنان مطلقه و زنان عادي
727
مقايسه باورهاي فراشناختي، اضطراب اجتماعي و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در افراد مبتلا به اختلال بدشكلي بدن و گروه غير مبتلا
728
مقايسه باورهاي مذهبي والدين بر اساس شيوه هاي فرزند پروري.
729
مقايسه باورهاي منطقي مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني و مادران داراي فرزند عادي
730
مقايسه بحران هويت در دختران (18-14) سال جوامع شهري و روستايي شهرستان گرگان در سال (87-86)
731
مقايسه برآورد Vo2 max از طريق روش هاي آزمايشگاهي ميداني و بدون تمرين ( پرسشنامه اي)
732
مقايسه برآورد اي بيز و برآورد بيز
733
مقايسه برآورد بارندگي حداكثرماهانه ي برخي از ايستگاه هاي باران سنجي منطقه ي اصفهان با استفاده از روش بر آورد حداكثر درست نمايي و گشتاورهاي خطي
734
مقايسه برآورد بيزي و انقباضي پارامتر مقياس توزيع نمايي دو پارامتري
735
مقايسه برآورد گر انقباضي ،بيزي ودرستمايي ماكزيمم براي پارامتر مقياس توزيع نمايي تحت تابع زيان نامتقارن
736
مقايسه برآوردگرهاي استفاده شده در طرح نمونه گيري خوشه اي سازوار
737
مقايسه برآوردگرهاي انقباضي و چندكي در توزيع هاي با پارامتر مكان
738
مقايسه برآوردگرهاي پارامتر توزيعنمايي تعميم يافته بتا
739
مقايسه برآوردهاي پارامتر هاي حالت در توزيع گاما
740
مقايسه برجسته سازي دراشعار گلچين گيلاني وپرويز ناتل خانلري
741
مقايسه برخي از پيامدهاي حاملگي هاي دوقلويي با توجه به تفاوت وزن تولد ميان دو نوزاد در بيمارستانهاي الزهرا(س ) و و رسول اكرم (ص ) رشت از سال 1376 تا پايان شهريور 1384
742
مقايسه برخي از خواص نخ هاي يك لا، دولاي معمولي و دولاي تهيه شده از دو رينگ مجاور هم (Rove - Double) و پارچه هاي حاصل از آنها
743
مقايسه برخي از روشهاي حل دستگاههاي معادلات خطي بازه اي
744
مقايسه برخي از معبارهاي سفالومتري در دو گروه از بيماران با انسداد خلفي و انسداد قدامي بيني در گروه سني 7 تا 15 سال .
745
مقايسه برخي تكنيك هاي اجرايي كمانچه و تار در جملات موسيقي دستگاهي
746
مقايسه برخي جدايه هاي ويروس موزاييك ايراني ذرت با استفاده از توالي يابي ژن كد كننده نوكلئوكپسيد پروتئين
747
مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي نخ تكسچره PET با نخ آميزه PRT/PBT
748
مقايسه برخي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از نخ مخلوط پنبه-پلي استر، نخ پنبه خالص داخلي و نخ مخلوط پنبه-اكرليك خارجي
749
مقايسه برخي زبان هاي شبيه سازي
750
مقايسه برخي شاخص هاي دفاع آنتي اكسيداني و ايمني در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) معمولي و طلايي در مراحل آغازين نمو
751
مقايسه برخي عناصر كمياب در خون نوزادان قبل و بعد از تعويض خون به روش فعالسازي نوتروني , Comparison of some of micronutrients concentrion befor and after blood exchange transfusion in nowhorns hy neutron activation analysis
752
مقايسه برخي موانع مشاركت جوانان و سالمندان شهرستان شهرضا در فعاليت هاي ورزشي تفريحي
753
مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهر اصفهان با سطوح فعاليت بدني مختلف
754
مقايسه برخي ويژگيهاي روانشناختي دانشجويان ورزشكار آسيب ديده و غير آسيب ديده
755
مقايسه برداشت مديران و دبيران مقطع متوسطه شهرستان قروه از عوامل عملكردي و فرآيندي (رفتار شغلي - رفتاراخلاقي ) مذكور در فرم ارزشيابي دبيران آموزش و پرورش
756
مقايسه بررسي اپيدميولوژيكي تي نه آورسي كولر در شهر اصفهان و كازرون
757
مقايسه بررسي جانبي شدن در كودكان ناتوان
758
مقايسه بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي ناستوني خام و تكميل شده
759
مقايسه بررسي مشاركت و عدم مشاركت والدين در امور تحصيلي فرزندان و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
760
مقايسه بررسي ميزان اعتياد بين كاربران معتاد به اينترنت وكاربران عادي
761
مقايسه بررسي و سنجش كيفيت خدمات ارائه شده و شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي شهر كرمان
762
مقايسه برنامه آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي با برنامه آموزش شادي فوردايس بر استرس
763
مقايسه برنامه جديد دروس دندانپزشكي اطفال با برنامه درسي قديم از ديدگاه هيات علمي بخش اطفال همه دانشگاه هاي كشور
764
مقايسه برنامه ريزي آموزشي و درسي دبيرستانهاي دولتي و غيرانتفاعي پسرانه شهر تهران و تاثير آنها بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته علوم تجربي در سال تحصيلي 85-1384
765
مقايسه برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمين تربيت بدني با كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس استاندارد ايزو 10015
766
مقايسه برهمكنش هاي بين مولكولي در ديمرهاي H2N-NW(W-O,S,Se
767
مقايسه برون گرايي و وظيفه شناسي (با وجدان بودن ) پرستاران زن و مرد
768
مقايسه برون‌داد بارش مدل‌هاي MPAS-A و WRF (مورد مطالعه: بارش‌هاي فصل سرد در ايران)
769
مقايسه بزرگنمائي شتاب زلزله در ساختگاه دره فيروزان به روش يك بعدي و سه بعدي
770
مقايسه بعضي از خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با ميكرو و نانو الياف PAN
771
مقايسه بكارگيري شاتكريت خشك و تر در زمين هاي نرم و سست و مشخص كردن ميزان كارايي هركدام
772
مقايسه بلوغ اجتماعي دختران نابينا وعادي متوسطه
773
مقايسه بلوغ اجتماعي فرزندان ناخواسته بافرزندان عادي اراك
774
مقايسه بلوغ عاطفي بين دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
775
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وپهلواني در سام نامه وگل و نوروز
776
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وپهلواني درسام نامه وگل ونوروز
777
مقايسه بن مايه هاي اساطيري وحماسي درشاهنامه وافسانه هاي مازندران1
778
مقايسه بن مايه هاي عرفاني در مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس
779
مقايسه به كار گيري سيستم گرمايش قرنيزي و رادياتوري در يك ساختمان نمونه
780
مقايسه بهبود علائم بيماران مبتلا به سينوزيت تحت حاد قبل و بعد از شستشوي سينوس در بيمارستان توتونكاران رشت
781
مقايسه بهبود علائم و عوارض بعد از جراحي به روش ميوتومي با طول برش بلند و ميوتومي با طول برش كوتاه در بيماران مبتلا به آشالازي در مراكز رازي و آرياي شهرستان رشت در طي سالهاي1387- 1375
782
مقايسه بهبود لوله زخم بعد از جراحي مولر سوم منديل در دونوع تكنيك بخيه C of Figure و Closed Anchor Suture
783
مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه پيام نور مسجد سليمان
784
مقايسه بهداشت رواني زوج هاي ازدواج دانشجويي وزوج هاي عادي در استان چهارمحال وبختياري
785
مقايسه بهداشت رواني معلمان ابتدايي وراهنمايي ناحيه پنج مشهد
786
مقايسه بهداشت رواني معلمين زن ومرد دوره ابتدايي ناحيه چهار مشهد
787
مقايسه بهداشت رواني وكارايي خانواده بين خانواده هاي معتادان شركت كننده وغيرشركت كننده در جلسات گروه هاي خودياري نارانان
788
مقايسه بهره حافظه افراد با تيپ شخصيتي صبحي و عصري پس از يك دوره تمرينات هوازي در صبح و عصر
789
مقايسه بهره هوشي ، انگيزه پيشرفت تحصيلي و پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشجويان دانشگاه فردوسي ، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور مشهد
790
مقايسه بهره وري نظام آموزشي در دبيرستان هاي عادي ، نمونه مردمي و غير انتفاعي
791
مقايسه بهره ي اجتماعي ميان كودكان عادي كودكان ناشنواي منطقه 9 و 10 تهران درسال 1393
792
مقايسه بهزيستي روان شناختي و تاب آوري مادران كودكان كم توان ذهني و عادي
793
مقايسه بهزيستي روانشناختي و رضايت مندي زناشويي در گروهي از زنان بارور و نابارور
794
مقايسه بهزيستي رواني، تاب آوري، هوش هيجاني و انعطاف پذيري شناختي در دانشجويان دانشگاه رازي با دانشجويان دانشگاه بابل عراق
795
مقايسه بهينه سازي بوسيله سه الگوريتم تكاملي براي آرايه فازي
796
مقايسه بهينه سازي تميز كاري چاه هاي جهت دار وزاويه بالا بااستفاده از الگوريتم ژنيتيك و خروجي نرم افزار هاي شبيه ساز.
797
مقايسه بيان ژن اولين گيرنده الكترون مسير پايين رونده در زنجيره انتقال الكتروني باكتري ... تحت شرايط موتانت و حضور كانسنگ اورانيوم
798
مقايسه بيان ژنArc در هيپوكمپ رات پس از يادگيري فضايي در ماز 8 بازويي و 12 بازويي
799
مقايسه بيان موقت پروتئين فلورسنت سبز (GFP) در گياه تنباكو با استفاده از وكتورهاي CrTMV-GFP و pCambia1304
800
مقايسه بيان موقت پروتئين فلورينت سبز در گياه تنباكو بااستفاده از وكتورهاي ...
801
مقايسه بيان مولكول ... در سلول هاي بدخيم لوسمي هاي حاد ميلوئيدي و لنفوئيدي با گلبولهاي سفيد بنيادي هماتوپئيك نرمال
802
مقايسه بيان مولكول اف اي تي 1 در سلول هاي بخيم لوسمي هاي حاد ميلوئيدي با گلبول هاي سفيد بنيادي هماتوپئتيك نرمال به روش پي سي آر
803
مقايسه بيلي روبين اندازه گيري شده از طريق بيلي روبينومتر و قضاوت باليني بابيلي روبين سرم در نوزادان زرد
804
مقايسه بيلي روبين اندازه گيري شده از طريق بيلي روبينومتر و قضاوت باليني بابيلي روبين سرم در نوزادان زرد
805
مقايسه بيماريهاي دهان و دندان در بيماران روانپريش بستري با افراد سالم در استان يزد
806
مقايسه بين Implants Norplant ,A 380-TCU IUD از نظر عملكرد باليني ، قابليت پيشگيري از بارداري، برگشت پذيري و پذيرش ، به مدت 5 سال از فروردين 1373و1373 تا اسفند 1377و1378 در بيمارستان حضرت زينب (س )
807
مقايسه بين آزمون عملي وكسلر وآزمون بندر گشتالت در كودكان ناتوان يادگيري
808
مقايسه بين پتيدين و آمينوفيلين در تسكين بيماران رنال كوليك
809
مقايسه بين پتيدين و آمينوفيلين در تسكين بيماران رنال كوليك
810
مقايسه بين پروتئين هاي ماتريكس خارج سلولي سياهرگ پشت پا و سرخرگ ها
811
مقايسه بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مادران شاغل و غيرشاغل در مقطع دوم ابتدايي شهرستان اهواز
812
مقايسه بين تكنولوژي هاي انتقال
813
مقايسه بين خدمات بانكداري الكترونيكي بين بانكهاي جديد تاسيس و با سابقه و تاثير آن در بازاريابي آنها پست بانك و تجارت
814
مقايسه بين خود كار آمدي اجتماعي وعزت نفس در دانش آموزان دختر وپسر متوسطه شهرستان رامسر.
815
مقايسه بين خودشناسي، سلامت عمومي واضطراب در دانشجويان دختر وپسر.
816
مقايسه بين خودكشي ومعنايابي زندگي
817
مقايسه بين دوروش المان محمدود، مدل "ساب پارامتر يك " و مدل "ايزوپارامتريك " براي پيوسته هاي نازك حاصل از دوران (شل ) تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي متقارن
818
مقايسه بين روش هاي ريكاوري فعال و فوم رولر بر شاخصهاي فيزيولوژيكي و عملكردي فوتباليستهاي جوان بعد از بازي فوتبال
819
مقايسه بين سبك دلبستگي و رضايت زناشويي و كيفيت زندگي در بين زنان شاغل و غير شاغل شهرستان بهشهر
820
مقايسه بين سلامت روان سالمندان با جوانان شهرستان بهشهر در سال 1388
821
مقايسه بين شيعه اعتقادي (ولايتي ) و شيعه سياسي در قرن اول و دوم هجري , contrastive study between political shi " ahandregional shi "ah )velayati,in the firs and second centuriesof hejria) A.H(
822
مقايسه بين طراحي شبكه جمعآوري آب باران به روش منطقي و روش جريان غيرماندگار (حل معادلات سنت ونانت )
823
مقايسه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غير شاغل در مقطع سوم راهنمايي دختران شهر نيشابور
824
مقايسه بين معيارهاي مبتني بر ارزش و معيارهاي سنتي حسابداري در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
825
مقايسه بين ميزان اضطراب آشكار و پنهان و عزت نفس دانش آموزان دختر ممتاز و عادي پايه اول سوم مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
826
مقايسه بين نتايج بازسازي منحني هاي انعكاسي با بكارگيري اجزاي اصلي و استفاده از اوليه هاي اصلاح شده برنز
827
مقايسه بين نظام آموزشي انگلستان و ژاپن
828
مقايسه بين هليكوباكترپيلوري و اشرشياكلي در فعال سازي نوتروفيل ها و القاء آپوپتوزيس در لنفوسيتها
829
مقايسه بين‌ نسلي احساس امنيت اجتماعي در خانواده (مطالعه موردي : شهر يزد)
830
مقايسه بينايي قبل و بعد از عمل دربيماران مبتلا به كاتاراكت تروماتيك مراجعه كننده مركز چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان از سال 1379-1374
831
مقايسه بيومكانيكي پلاك گذاري و روش هاي نيل گذاري در درمان شكستگي هاي ناحيه ديستال استخوان تيبيا
832
مقايسه بيين سه روش جراحي لاپاروسكوپي برداشت جزئي لوب كبد در مدل حيواني سگ
833
مقايسه پاتولوژي روده بزرگ بيماران IBS با افراد نرمال و بيماران UC
834
مقايسه پاتولوژي روده بزرگ بيماران IBS با افراد نرمال و بيماران UC
835
مقايسه پارامترهاي QT interval در بيماران ديابتي تيپ 2 و غير ديابتي بعد از آنفاركتوس ميوكارد بدون ST-Elevation در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
836
مقايسه پارامترهاي اسپرم در نمونه هاي انزالي تهيه شده از دو روش مقاربت و استمناء
837
مقايسه پارامترهاي اسپرم در نمونه هاي انزالي تهيه شده از دو روش مقاربت و استمناء
838
مقايسه پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي بين دو مدل عمومي و مدل زمين آماري يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
839
مقايسه پارامترهاي پايداري در چغندر قند
840
مقايسه پارامترهاي تغيير شكل ايزوتوپ هاي پلاتين
841
مقايسه پارامترهاي تغيير شكل ايزوتوپ هاي پلاتين
842
مقايسه پارامترهاي ديناميكي منتخب پا به هنگام دويدن تحت الگوهاي مختلف بستن بند كفش در دوندگان نخبه
843
مقايسه پارامترهاي ديناميكي منتخب در سه نوع استارت دوي سرعت در دوندگان نيمه ماهر
844
مقايسه پارامترهاي رفتاري دو سيستم مقاوم قاب خمشي و ديوار برشي فولادي
845
مقايسه پارامترهاي سينتيكي و سينماتيكي اندام تحتاني در پرتاب هاي آزاد موفق و ناموفق بسكتبال
846
مقايسه پارامترهاي سينماتيكي منتخب در دو نوع تكنيك استارت شنا
847
مقايسه پارامترهاي مايع مني در زوجهاي نابارور مراجعه كننده به موسسه مهر بر اساس سيگاري و غير سيگاري بودن از ابتداي سال 1381 تا انتهاي سال 1388
848
مقايسه پارامترهاي مختلف پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (.Avena sativa L)
849
مقايسه پارامترهاي مختلف پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (Avena Sativa L)
850
مقايسه پارامترهاي موثر در حذف فلزات سنگين با روش هاي انعقاد شيميايي و انعقاد الكتريكي
851
مقايسه پارامترهاي هموديناميكي دو نوع بايپس سابكلاوين - كرونر و آئورت - كرونر در بيماران دياليزي با استفاده از مدل سازي المان هاي الكتريكي
852
مقايسه پارامترهاي هموديناميكي دو نوع بايپس سايكلاوين - كرونر و آئورت - كرونر در بيماران دياليزي با استفاده از مدل سازي المان‏هاي الكتريكي
853
مقايسه پارامتري و ناپارامتري برآوردهاي فاصله اي در برآورد تفاضل ميانگين دو جامعه چوله
854
مقايسه پارانويا دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور رامسر.
855
مقايسه پاسخ برخي شاخص هاي فشار اكسيداتيو و آسيب عضلاني به تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف با و بدون انسداد عروق
856
مقايسه پاسخ برخي هورمون هاي متابوليكي به تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف با و بدون محدوديت جريان خون
857
مقايسه پاسخ به درمان تزريق زير جلدي و داخل غلافي كورتيكواستروئيد با هدايت سونوگرافي در درمان انگشت ماشه اي
858
مقايسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، ليزر كم توان به همراه اولتراسوند، تزريق كورتيكواستروئيد با هدايت سونوگرافي خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله باي سپس در درمان تاندونيت باي سپس
859
مقايسه پاسخ به درمان در پلانتار فاسياتيس بر اساس دو روش تزريق كورتيكواستروئيد واستفاده از اولتراسوند در بيمارستان پورسينا رشت
860
مقايسه پاسخ به درمان در سندرم درد ميوفاسيال كمري به دو روش تزريق موضعي و استفاده از اولتراسوند در بيمارستان پورسيناي رشت
861
مقايسه پاسخ تعدادي از ارقام گندم متفاوت از لحاظ روي كارايي به تنش هاي شوري و كمبود روي
862
مقايسه پاسخ درماني (SVR) بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C با رژيم اينترفرون معمولي در مقابل PEG اينترفرون
863
مقايسه پاسخ درماني (SVR) بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C با رژيم اينترفرون معمولي در مقابل PEG اينترفرون
864
مقايسه پاسخ درماني تك دوز و دوز دوگانه متوتركسات براي درمان بارداري خارج از رحم در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا
865
مقايسه پاسخ هاي روش هاي پيشرفته تحليل پوش اور مودال در ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بتني با ديوار برشي
866
مقايسه پاسخ هاي فيزيولوژيكي حاد به يك جلسه تمرين كراس فيت در مردان تمرين كرده و غيرفعال
867
مقايسه پاسخ هيستولوژيك استخوان به سراميك سرد وMTAآنجلوس در مدل موش
868
مقايسه پايبندي مذهبي ،جهت گيري مذهبي و سخت رويي در بين همسران شهدا و زنان سرپرست خانوار شهر تهران
869
مقايسه پايداري تونل هاي جاده اي دوقلو و دابل آرك، مطالعه موردي قطعه شماره يك آزادراه تهران - شمال
870
مقايسه پايداري روش هاي مختلف شبكه ي بولتزمن، در شبيه سازي جريان هاي سيال با اعداد رينولدز متفاوت
871
مقايسه پتانسيل روانگرايي خاك هاي ماسه اي بر مبناي آزمون هاي SPT و CPT و تعيين ارتباط ميان آنها
872
مقايسه پتانسيل عمل شبيه سازي شده توسط كانالهاي سديمي وابسته به ولتاژ سريع و هاجكين هاكسلي با پتانسيل عمل ثبت شده در بخش آغازين آكسون پستانداران توسط روشهاي شبيه سازي واقع گرايانه
873
مقايسه پديده افت نيرو بر رفتار كششي پوشش هاهي فشارنده در هندسه استوانه اي و مسطح
874
مقايسه پديده نوستالژي در آثار منوچهر آتشي و صادق چوبك
875
مقايسه پديده هاي طبيعي در آثار منثور ادبي -علمي فارسي تا قرن هفتم با فيزيك كلاسيك ( نور ، رنگ ، نجوم ، گرما و مغناطيس )
876
مقايسه پرازوسين با تركيب پرازوسين و فيناسترايد در رفع زود هنگام احتباس ادراري ناشي از هيپر پلازي خوشخيم پروستات
877
مقايسه پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني ناحيه 4و3 اهواز
878
مقايسه پرخاشگري در بين دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر
879
مقايسه پرخاشگري در بين دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر.
880
مقايسه پرخاشگري ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه جامع پيام نور
881
مقايسه پرخاشگري و فضايل و توانمندي هاي منش در دانش آموزان با پذيرش اجتماعي و گستره عاطفي بالا و پايين در مقطع دبيرستان شهر تهران
882
مقايسه پرخاشگري و فضايل و توانمندي هاي منش در دانش آموزان با پذيرش اجتماعي و گستره عاطفي بالا و پايين در مقطع دبيرستان شهر تهران
883
مقايسه پروتكلهاي مسير يابي OSPF و IS-IS و شبيه سازي آن ها در GNS3 و OPNET , دانشكده علو شبيه سازي آنها در GNS3 و OPNET
884
مقايسه پلاسميد و مطالعه آنزيمهاي پكتينازي ايزوله هاي Yersinia enterocolitica جدا شده از انسان و مرغ
885
مقايسه پلي پروپيلن تابش دهي شده با اشعه الكتروني با پلي پرپيلن خطي: شناسائي و ارزيابي زيست سازگاري
886
مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در افراد مبتلا به پرفشاري خون وافراد سالم
887
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران قلبي وافراد سالم
888
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران مبتلا به اسم وافراد سالم
889
مقايسه پنج عامل شخصيت در بيماران مبتلا به اسم وافراد سالم
890
مقايسه پوشش هاي خوراكي ثعلب، كتيرا و آلژينات سديم به همراه پروتئين آب پنير براي توليد نان پروبيوتيك
891
مقايسه پويايي رشدهفتگي قابليت هاي سرعتي وقدرتي دختران عقب انده ذهني وسالم درمقطع ابتدايي
892
مقايسه پيامد nephrolithotomy percutaneous با جراحي باز در بيماران مبتلا به سنگ شاخ گوزني كليه بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال هاي 86 1384
893
مقايسه پيامد بارداري در زنان باردار پرخطر با FBS نرمال پس از انجام تست OGTT در دو گروه سه ماهه ي اول بارداري و گروه 24-28 هفته
894
مقايسه پيامد دو تكنيك جراحي فورامينوتومي+ فيكساسيون و فورامينوتومي+ فيكاسيون+ PLIFدر بيماران اسپونديلوليستزيس low grade در بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1391 تا 1393
895
مقايسه پيامد هاي تغذيه روده اي با سرعت پيشرفت سريع در مقابل سرعت پيشرفت آهسته در نوزادان نارس بيمارستان الزهراي رشت در سال
896
مقايسه پيامد هاي درمان سنگ حالب فوقاني بالاي يك سانتيمتر به روش جراحي باز لاپاراسكوپي و سنگ شكني از طريق حالب در بيماران بستري در بيمارستان رازي شهرستان رشت از خرداد 1387 تا شهريور1388
897
مقايسه پيامدهاي PCNL در دو روش Complete Supine و Prone PCNL دربيماران با سنگ هاي شاخ گوزني و متعدد كليه از نظر ميزان بدون سنگ شدن بعد از عمل/ميزان خونريزي بعد از عمل/ميزان كاهش هموگلوبين بعد از عمل/ميزان بروز تب بعد از عمل و مت زمان بستري در بيمارستان
898
مقايسه پيامدهاي استفاده يا عدم استفاده ازلوله قفسه سينه(chest tube) در بيماران با شكستگي دنده كانديد ونتيلاسيون مكانيكي درICU واتاق عمل بيمارستان پورسينا و آرياي رشت از مهر 1393 تا شهريور 1395
899
مقايسه پيامدهاي بارداري در دو طيف سني باروري مادران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا شهر رشت در سال 1397
900
مقايسه پيامدهاي بد مامائي در مادران مبتلا به ديابت آشكار و ديابت حاملگي بستري شده در بيمارستان الزهراء رشت از تاريخ 1370الي 1381
901
مقايسه پيامدهاي جراحي در دو روش Oberlin و پيوند اعصاب بين دنده اي براي بازگرداني فلكسيون آرنج در بيماران با آسيب شبكه بازويي
902
مقايسه پيامدهاي خارج كردن سنگ كليه از راه پوست به روش ‏Complete Supine‎(CSPNL)‎‏ در بيماران ديابتي و غير ديابتي‏
903
مقايسه پيامدهاي خارج كردن سنگ كليه از طريق پوست (PNL) در وضعيت خوابيده به پشت (Supine Complete) با وضعيت استــاندارد يا خوابيده به شـكم (Prone) در بيمارستان رازي رشت در سال 86
904
مقايسه پيامدهاي درمانگري پردازش شناختي و طرحواره درماني بر متغيرهاي زيست شناختي و روانشناختي جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن
905
مقايسه پيامدهاي دو روش استفاده از پيچ ديناميك هيپ( DHS) و پلاك آناتوميك با پيچ هاي قفل شونده(LCP) در درمان شكستگي هاي اينترتروكانتريك فمور در بيمارستان پورسيناي رشت
906
مقايسه پيامدهاي عمل پيلوپلاستي به روش لاپراسكوپي با جراحي باز در مبتلايان به انسداد محل اتصال حالببه لگنچه در بيمارستان رازي شهرستان رشت از فروردين 1387 تا شهريور 1388
907
مقايسه پيامدهاي كوتاه مدت در تجويز آسپرين دوز بالا ودوز پايين بعد از مداخله كرونري جلدي اوليه
908
مقايسه پيامدهاي مادري و نوزادي در حاملگي هاي ناشي از درمان ناباروري(بوسيله القاي تخمك گذاري) با حاملگي هاي خودبخود در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)
909
مقايسه پيچيدگي برندسازي در ساكنان و گردشگران شهر تهران
910
مقايسه پيچيدگي برندسازي در ساكنان و گردشگران شهر تهران
911
مقايسه پيچيدگي عمل و پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست بين موقعيت هاي كاملا" خوابيده به پشت(سوپاين كامل) و نيمه خوابيده به پشت (سمي سوپاين) در بيماران بستري مبتلا به سنگ دستگاه ادراري فوقاني در بيمارستان رازي و گلسار رشت در سال هاي 93-91
912
مقايسه پيش‌بيني سري‏‌هاي زماني بر اساس شبكه‌هاي عصبي و مدل‌هاي ‎‎‎ARIMA‎
913
مقايسه پيش‌بيني قيمت نفت با استفاده از ابزارهاي شبيه سازي مونت‌كارلو، درخت دوجمله‌اي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
914
مقايسه پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان تحت پوشش كميته و عادي شهرستان بردسكن
915
مقايسه پيشرفت تحصيلي بين دختران و پسران پايه سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه چهار اهواز
916
مقايسه پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي ارشد فراگير با پذيرفته شدگان همان مقطع از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام نور
917
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بالاي شهر و پايين شهر پايه سوم دوره ابتدائي شهرستان بشرويه
918
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بالاي شهر و پايين شهر پايه سوم دوره ابتدايي شهرستان بشرويه
919
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر افسرده و غيرافسرده مدرسه راهنمايي روستاي زرنجان توابع شهرستان گلپايگان
920
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي شهرستان رامسر.
921
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي هيات امنايي با دانش آموزان پسر دبيرستانهاي هيات امنايي شهرستان رامسر
922
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس غيرانتفاعي با مدارس دولتي پايه دوم راهنمايي ناحيه سه اهواز
923
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه و تك زبانه دوره ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
924
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي راهنمائي عرب زبان و فارسي زبان شهرستان حميديه
925
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شركت كننده در فعاليتهاي ورزشي منظم گروهي و انفرادي مدارس دخترانه استان گلستان
926
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كاربر اينترنت با دانش آموزان غير كاربر اينترنت
927
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كم رو و دانش آموزان عادي شهرستان كاشمر
928
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي با مدارس دولتي پايه سوم راهنمايي شهرستان ايلام
929
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي دولتي شهرستان شيروان در نيم سال اول سال تحصيلي 84-1383
930
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منضبط با دانش آموزان كم انضباط پايه چهارم دبستان هاي دخترانه شهرستان فردوس
931
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان واجد و فاقد اختلال گفتار و زبان در كلاس هاي اول ابتدايي مشهد در سال تحصيلي 83-82 به انضمام ميزان آگاهي هاي معلمان از اختلالات
932
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و عادي ابتدائي شهرستان فردوس
933
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و غير يتيم دختر مقطع راهنمايي ناحيه دو استان يزد
934
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يتيم و غير يتيم مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان يزد
935
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه به ورزش علاقه دارند و آنهايي كه به ورزش علاقه ندارند﴿در پايه سوم مقطع راهنمايي شهر فردوس﴾
936
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه مادران شاغل دارند با دانش آموزاني كه مادران خانه دار دارند در كلاس هاي پنجم ابتدائي شهر فردوس
937
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه معيارهاي ديني را رعايت مي كنند با آنهايي كه كمتر رعايت مي كنند در دانش آموزان دختر كلاسهاي سوم دبيرستان رشته علوم تجربي شهرستان فردوس
938
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي فرزندان نظامي با فرزندان غيرنظامي در مشهد
939
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر ودختر
940
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر خانواده هاي تك فرزند با خانواده هاي چند فرزند در مقطع دبيرستان شهرستان فردوس
941
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان روستايي وعشايرنيمه(كوچه رو)دركلاس پنجم ابتدايي درشهرستان خواف خرداد75
942
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال سوم رشته ادبيات شهري وروستايي باخرز
943
مقايسه پيشرفت تحصيلي دختر مدارس راهنمايي دولتي وغيرانتفاعي شهر اهواز
944
مقايسه پيشرفت تحصيلي رياضي و ديني دختران و پسران پايه پنجم ابتدايي منطقه 3 تهران در سال تحصيلي 77-1376
945
مقايسه پيشرفت تحصيلي كودكان عقب مانده ذهني در خانواده هاي باسواد و بي سواد
946
مقايسه پيشرفت تحصيلي مدارس دخترانه غير انتفاعي و دولتي پايه دوم راهنمايي شهر رامهرمز
947
مقايسه پيشرفت تحصيلي مدارس دخترانه غير انتفاعي و دولتي پايه دوم راهنمايي شهر رامهرمز
948
مقايسه پيشرفت تحصيلي نظام جديد و فعلي دوره متوسطه در آموزش و پرورش
949
مقايسه پيشرفت تحصيلي و سازگاريهاي عاطفي دانش آموزان تيزهوش با عادي در مقطع ابتدايي
950
مقايسه پيشرفت تحصيلي، خلاقيت و اضطراب امتحان دانش آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي سنتي پايه چهارم ابتدايي شهر يزد
951
مقايسه پيشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي با دانش آموزان نرمال
952
مقايسه پيگمانتاسيون مخاط دهان در افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي
953
مقايسه پيگمانتاسيون مخاط دهان در افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي
954
مقايسه تÊثير برنامه ريزي عصبي -كلامي )NLP(و شناخت درماني گروهي بر بيماران زن ومرد افسرده بيمارستان فارابي كرمانشاه .
955
مقايسه تأثير 12 جلسه تمرينات بازتواني منتخب روي دو سطح ماسه¬اي و سالن بر عملكرد هندباليست‌هاي مرد داراي بي‌ثباتي مزمن مچ پا در استان اصفهان
956
مقايسه تأثير 3 روش آموزشي سنتي، بر پايه حل مسأله (PBL) و شيوه الكترونيك آن بر ميزان يادگيري و عملكرد اينترنهاي بخش قلب و عروق
957
مقايسه تأثير 8 هفته برنامه +11 تعديل شده با +11 فيفا بر اجرا و ريسك فاكتورهاي مرتبط با آسيب در فوتباليست¬هاي مرد 10تا 15 سال رده¬ي پايه (باشگاه ماهان)
958
مقايسه تأثير آموزش بهداشت دهان و دندان به سه شيوه ي بروشور، فيلم آموزشي و سخنراني بر شاخص پلاك كودكان 9-8 ساله شهرستان رشت
959
مقايسه تأثير آموزش تحليل رفتار متقابل و برنامه ارتباط زوجي مينه سوتا بر مهارت هايارتباطي و حل مسئله زوجين
960
مقايسه تأثير آموزش خود كنترلي ، تنظيم هيجاني ، مهارتهاي حل مسئله و روش تركيبي بر كاهش قلدري ادراك شده ، استرس ادراك شده و افزايش عملكرد شغلي كاركنان زن سازمان تربيت بدني استان اصفهان
961
مقايسه تأثير آموزش سنتي الفباي فارسي و آموزش بر اساس اصول فونيكس بر مهارت خواندن غير فارسي زبانان
962
مقايسه تأثير آموزش يوگا و آموزش ايروبيك و آموزش تركيبي يوگا و ايروبيك بر ميزان علائم بيش فعالي ,نارسايي توجه و دقت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
963
مقايسه تأثير ارزش ويژه برند بر مبناي كاركنان، امنيت شغلي و حقوق و دستمزد بر كارايي نيروي انساني در صنعت هتلداري (مطالعه موردي هتل‌هاي شهر اصفهان)
964
مقايسه تأثير افزودن كتامين و كتورولاك به فنتانيل در پمپ وريدي (كنترل درد توسط بيمار) بر ميزان درد بعد از عمل هيستركتومي شكمي
965
مقايسه تأثير الگوهاي آموزشي سنتي، مدرن و فرامدرن مشاوره ي مسير شغلي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
966
مقايسه تأثير بازي‌درماني حكايتي و برنامه درمانگري كندال بر تاب‌آوري، كنجكاوي و بازيگوشي دختران طلاق مقطع ابتدايي شهر اصفهان
967
مقايسه تأثير بازي‌هاي ويدئويي فعال و بازي‌هاي دبستاني بر ‌مهارت‌هاي حركتي بنيادي و كاركردهاي اجرايي كودكان داراي تأخير حركتي
968
مقايسه تأثير بكار گيري آماده سازي روده به روش متداول ، و روش استفاده از سديم فسفات خوراكي ( فليت فسفو سودا ) بر ميزان پذيرش و ميزان پاكسازي روده بيماران تحت كولونوسكوپي مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1384
969
مقايسه تأثير پادكست و وبلاگ بر ارتقاي سواد تفكيك از مبدأ، بازيافت و استفاده مجدد دانشجويان از پسماندهاي شهري (مطالعه موردي دانشگاه پيام¬نور تهران جنوب)
970
مقايسه تأثير تركيب نيستاتين ، فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكنس در شرايط In Vitro
971
مقايسه تأثير تركيب نيستاتين ، فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكنس در شرايط In Vitro
972
مقايسه تأثير تزريق بوپيواكايين به تنهايي و در همراهي با دكسمدتوميدين از طريق بلوك عضله عرضي شكم (TAP) با گايد سونوگرافي بر درد و عوارض بعد از جراحي هرني اينگونيال، كارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي شده
973
مقايسه تأثير تزريق كودال تريامسينولون و دگزامتازون در بيماران مبتلا به كمردردِ مزمن ناشي از تنگي كانال نخاعي
974
مقايسه تأثير تمرين رهاسازي بافت همبند عضلاني و تمرينات كششي عضله همسترينگ بر انعطاف‌پذيري، درد و ناتواني زنان غير فعال19 تا 45 سال داراي كمردرد مزمن منطقه 7 شهر تهران
975
مقايسه تأثير تمرينات تعادلي در صبح و بعدازظهر بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان
976
مقايسه تأثير تمرينات ثبات دهنده بر روي سطوح پايدار و ناپايدار بر استقامت عضلات تنه و عملكرد اندام تحتاني كشتي گيران آزادكار شهرستان اصفهان
977
مقايسه تأثير تمرينات ثبات مركزي تنه با تمرينات تركيبي تقويت عضلات اينورتور و كشش عضلات اورتور بر درد، ناتواني عملكردي و حس عمقي بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني
978
مقايسه تأثير تمرينات مقاومتي و سرعتي بر قدرت عضلات اندام تحتاني
979
مقايسه تأثير جلب توجه دروني و بيروني بر اجراي سرويس تنيس روي ميز دختران جوان غير ورزشكار
980
مقايسه تأثير حضور تماشاگران بر اكتساب و ياد داري پرش عمودي دانشجويان پسر دانشگاه يزد
981
مقايسه تأثير داروي پروپوفول با سوماتريتپان زيرجلدي در حمله حادسردرد ميگرن
982
مقايسه تأثير داروي پروپوفول با سوماتريتپان زيرجلدي در حمله حادسردرد ميگرن
983
مقايسه تأثير درجه تراكم و دانه‌بندي ماسه كربناته در تعامل با ژئوگريد و ژئوتكستايل
984
مقايسه تأثير درمان با نقاشي و سفال بر علائم اختلال اضطراب جدايي در كودكان پيش دبستاني
985
مقايسه تأثير درمان شناختي- رفتاري و قصه درماني با رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روانشناختي و خودناتوان سازي دانش آموزان معلول جسمي-حركتي شهر اصفهان
986
مقايسه تأثير درمان شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي و درمان شناختي-رفتاري كلاسيك بر سلامت رواني همسران شهدا و جانبازان شهر زاهدان
987
مقايسه تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT)، درمان هيجان‌مدار (EFT) و طرح‌واره درماني(ST) بر اضطراب، عملكرد خانواده و تعارض زناشويي بيماران قلبي با سابقه باي‌پس عروق كرونري مراجعه كننده به مركز بازتواني قلب امام علي (ع) شهر كرمانشاه
988
مقايسه تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد توأم با آموزش روان شناختي خانواده برعلائم، انگيزه و مقاومت درماني بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي
989
مقايسه تأثير درمان مبتني بر ديدگاه زمان، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و حكايت‌درماني بر شدت علايم اختلال وسواس- اجبار
990
مقايسه تأثير ده هفته تمرينات اصلاحي با و بدون ويبريشن بر سندرم متقاطع فوقاني و فاكتورهاي زيست حركتي مرتبط با آن
991
مقايسه تأثير دو روش بلوك مداوم عصب فمورال و آنالژزي وريدي PCA در ايجاد بي‏دردي پس از عمل جراحي آرتروپلاستي زانو
992
مقايسه تأثير دو روش ورزش ايربيك و رژيم غذايي و ورزش ايربيك و رژيم غذايي و دستگاه لاغري اولتراسونيك و كيفيت زندگي زنان چاق
993
مقايسه تأثير روش آموزشي فراشناخت و روش درماني نوروفيدبك بر عملكرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان پايه هاي سوم و چهارم ابتدايي شهر اصفهان
994
مقايسه تأثير روش هاي يادگيري مشاركتي و سخنراني بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر پايه دوم ابتدايي شهر يزد
995
مقايسه تأثير ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري بر سودآوري بانكهاي ايران
996
مقايسه تأثير سه روش آموزش سخنراني٬ يادگيري مشاركتي٬ و حل مسئله بر نگرش٬ اضطراب٬ و عملكرد درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه ششم شهر سنقر
997
مقايسه تأثير سه روش مداخله اي مجازي اصلاح سوگيري شناختي مبتني بر خود-زايي، تصويرسازي مثبت و آموزش شناختي- رفتاري بر شناخت و خلق دانشجويان افسرده
998
مقايسه تأثير سيستم هاي مالي بر كيفيت محيط زيست(سيستم هاي بانك- محور و بازار- محور)مطالعه ي: كشور هاي منتخب اتحاديه ي اروپا و حوزه ي خليج فارس
999
مقايسه تأثير كلونيدين خوراكي و لابتالول بر متغيرهاي هموديناميك وميزان خونريزي حين عمل ناشي از اعمال جراحي گوش مياني
1000
مقايسه تأثير كمبود خواب جزئي بر توان بي هوازي و اضطراب ورزشكاران دختر و پسر
بازگشت