<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مفهوم حكومت و پيدايش قدرت
2
مفهوم حيات طيبه و نقش آن در سعادت بشر
3
مفهوم دوگان راديكال اول يك مدول
4
مفهوم دوگان زير مدول هاي اول
5
مفهوم ديالك تيك از نظر فلسفه (از چهار قرن پيش از ميلاد تا عصر حاضر)
6
مفهوم ذوق در زيبايي شناسي برگ
7
مفهوم ردپاي آب و كاربرد آن در برنامه‌ريزي‌هاي كلان منابع آب كشور
8
مفهوم زمان اسطوره اي در عرفان بر مبناي شش دفتر مثنوي معنوي
9
مفهوم زمان و كاركردهاي آن در اشعار فروغ فرّخزاد و سيمين بهبهاني
10
مفهوم زمان و مكان در قرآن
11
مفهوم زمان و مكان و آراء فلاسفه بزرگ در اين باره
12
مفهوم زندگي چيست؟
13
مفهوم زندگي و مرگ در آفاق فكري سهراب سپهري
14
مفهوم سازي استعاره هاي عشق، نفرت، شادي و اندوه در نوشتار فارسي زبانان: رويكردي شناختي
15
مفهوم سازي، طراحي و تبيين مدل اجراي استراتژي با رويكرد PLS-SEM در صنايع بهداشتي آرايشي استان قزوين
16
مفهوم سدهاي بتني ذوزنقه ايCSG و چگونگي ساختار امن سد كهير در ايران با مصالحCSG
17
مفهوم شئي شدگي و ارتباط آن با آثار هنري از ديدگاه آدورنو
18
مفهوم شخصيت در قرآن
19
مفهوم شرط و وصف در بخش اموال قانون مدني
20
مفهوم شناسي " مثاني" و ارتباط آن با واژگان مثني در قرآن
21
مفهوم شناسي استضعاف در قرآن و راهكارهاي قرآن براي برون رفت از آن
22
مفهوم شناسي ايمان و ريا از ديدگاه تفاسير قرآني تسنيم و نمونه
23
مفهوم شناسي بصيرت درقرآن وعهدين
24
مفهوم شناسي دوازده ماه ايراني
25
مفهوم شناسي زمان از منظر نهج البلاغه
26
مفهوم شناسي قهرمان در شاهنامه و شبيه نامه بر اساس نظريه جهان حماسي و تراژيك بوطيقاي ارسطو
27
مفهوم شناسي وا ژه ي ابتلا،مفاهيم مرتبط ومصاديق آن در صحيفه سجاديه ونهج البلاغه
28
مفهوم شناسي واژه ي ابتلا، مفاهيم مرتبط و مصاديق آن در صحيفه سجاديه و نهج البلاغه
29
مفهوم شهر هوشمند و جايگاه آن در تهران﴿ نمونه موردي عرصه هاي همگاني شمال غرب تهران پارك - شهر هوشمند فرحزاد ﴾
30
مفهوم طبقه در آثار دكتر شريعتي
31
مفهوم عرصه همسايگي﴿بررسي تاثير كالبد بر روابط همسايگي﴾
32
مفهوم عقل در قرآن و حديث
33
مفهوم فتوژني از ديدگاه ژان اپستادين در تعريف ماهيت سينما
34
مفهوم فلسفي تعارض و جايگاه آن در مكاتب تربيتي نوين
35
مفهوم قدرت فوكو در سه نمايشنامه ي هارولدپينتر
36
مفهوم قرآني ازدواج با رويكرد مردم شناسي
37
مفهوم قرآني صبر و آثار آن در زندگي فردي و اجتماعي
38
مفهوم كارآفريني از ديدگاه اسلام
39
مفهوم كولاژدر فيلم هاي ايراني امير نادري با تكيه بر فيلم هاي " دونده " و "آب باد خاك "
40
مفهوم كولاژدر فيلم هاي ايراني امير نادري با تكيه بر فيلم هاي " دونده " و "آب باد خاك "
41
مفهوم گرفت و گير در نگارگري مكتب صفوي
42
مفهوم مؤلف در انديشه ي ميشل فوكو
43
مفهوم محافظه كاري در حسابداري و انواع ان
44
مفهوم مديريت دانش و ارتباط آن با نوآوري در شركت لوله سازي اهواز
45
مفهوم مشتق وانتگرال
46
مفهوم مشخصه هاي تعميم يافته براي معادلات سيالي
47
مفهوم ناخودآگاه در نقاشي قرن بيستم
48
مفهوم نمادين آيينه درشرق ﴿ايران، چين، ژاپن و هند﴾
49
مفهوم نمادين نقش بز در فلزكاري ايران از مفرغ هاي لرستان تا پايان دوره ساساني
50
مفهوم نوجواني در رمان نوجوان ايران بر اساس مكاتب روان شناسي
51
مفهوم هنر شرقي و امكان بررسي آن در فلسفه افلاطون
52
مفهوم هنر و معيار سنجش آن در ادبيات فارسي (با رويكرد به آثار سعدي)
53
مفهوم هنر و معيار سنجش آن در ادبيات فارسي ﴿با رويكرد به آثار سبك خراساني
54
مفهوم و پيامدهاي تهاجم فرهنگي از منظر حقوق بين¬الملل
55
مفهوم و تعيين مصاديق روابط نامشروع و جرايم منافي عفت مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامي
56
مفهوم و راهكارهاي تدبر در قرآن و روايات
57
مفهوم و سلختار حسنات و سيئات در قرآن و عهدين
58
مفهوم و كاربرد كولاژ در نقاشي
59
مفهوم و كاربرد كولاژ در نقاشي
60
مفهوم و ماهيت تمكين
61
مفهوم و ماهيت كرامت در اسناد حقوق بشري و آموزه هاي ديني
62
مفهوم و مباني هنر ايراني و نسبت آن با مصاديق هنري ﴿مورد پژوهي: حوزه كردستان﴾
63
مفهوم و مقايسه پديده ولتاژ بازيابي گذرا ﴿TRV﴾ [تي. آر. وي.]
64
مفهوم واقعيت در هنر و سينما
65
مفهوم وشاخصه هاي بصيرت ديني از منظر آيات وروايات
66
مفهوم وطن در شعر دفاع مقدس
67
مفهوم وطن در شعر منتخب شعراي معاصر ﴿نيما يوشيج، محمدحسين شهريار، مهدي حميدي شيرازي، فريدون توللي، فريدون مشيري، مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري﴾
68
مفهوم، مصداق و حقوق كافر حربي در فقه اسلامي
69
مقا سه پيامدهاي نفركتومي لاپاراسكوپي با نفركتومي باز از آذرماه 1385 تا پايان اسفند ماه 1387 در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت
70
مقا يسه اثر ضد ميكروبي تركيبMTAD و NaOCl بر روي ريشه دندانهاي آلوده شده توسط گونه هاي مختلط ميكروبي Enterococcus.faecalis و Candida.albicans
71
مقابله اخبارگري و اصوليگري از سقوط صفويه تاعصر ناصرالدين شاه قاجار
72
مقابله با آثار سوء زيست محيطي ناشي از استخراج معادن از منظر حقوق بين الملل محيط زيست با تأكيد بر وضعيت استان يزد
73
مقابله با آلودگي سيگنال راهنما در شبكه هاي سلولي دولايه با استفاده از همسو نهي تداخل
74
مقابله با اختلال فريب در گيرنده GPS مبتني بر شبكه عصبي
75
مقابله با ارتعاشات در ساختمان با استفاده از سيستم هاي تعليق
76
مقابله با اعوجاجات فاز و دامنه در گيرنده يك مودم QPSK روي كانال چند مسيري HF با نرخ 5400 بيت بر ثانيه
77
مقابله با انواع جمينگ در گيرنده هاي تك فركانسه GPS
78
مقابله با بحران هاي انساني خاورميانه در پرتو دكترين مسئوليت حمايت با تاكيد بر رويداد هاي سوريه و ليبي .
79
مقابله با تروريسم و مسئله ي دولت هاي ناتوان از منظر حقوق بين الملل
80
مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي از طريق درياها در حقوق بين الملل
81
مقابله با جمينگ SPOT با استفاده از فشردگي پالس مبتني بر كدهاي فاز چهارتايي و فركانس در سيستم¬هاي رادار
82
مقابله با چالش‌هاي امنيتي سيستم سيگنال‌دهي مبتني بر باليس در حمل و نقل ريلي
83
مقابله با حملات انكار سرويس در شبكه‌ هاي موردي سيار از طريق بهبود مسيريابي
84
مقابله با حملات به URL
85
مقابله با حملات سر ريز پشته
86
مقابله با حملات لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
87
مقابله با حمله بدگويي در شبكه هوشمند برق
88
مقابله با حمله عليه Session ID
89
مقابله با حمله فريب با استفاده از روش احراز هويت پيام ناوبري مبتني بر زنجيره هاي رمزنگاري يك طرفه در سامانه GNSS
90
مقابله با حمله¬ي پارازيت در شبكه¬هاي راديو شناختگر به كمك نظريه بازي
91
مقابله با دروي حساب هاي كاربري
92
مقابله با فساد در مقررات بين المللي و تاثير آن در حقوق داخلي ايران
93
مقابله با قطعي ارتباط در شبكه هاي نوري WDM با توپولوژي مش با استفاده از P-cycle
94
مقابله بابرنامه هاي ماهواره اي در راستاي امنيت فرهنگي و موازين حقوق بشري
95
مقابله ملي و بين المللي با قاچاق مهاجران
96
مقابله هاي تيماري در طرح هاي تصادفي مقيد ترتيبي
97
مقابله و تصحيح شرح پنجاه غزل حافـظ از سه نسخه ي خـطي مــــرج البحـــرين سيف الدين ابوالحسن عبدالرحمان نام ور به خــــتمي لاهـــــــوري
98
مقابله واكنشي با حمله هاي پهناي باند با به كارگيري روش هاي يادگيري ماشين در فيلترينگ توزيع شده
99
مقادير كران‌گين توزيع‌هاي دم‌كلفت
100
مقادير و بردارهاي ماتريسهاي داراي فرم خالص و كاربرد آن در نظريه گراف
101
مقادير ويژه ،بردارهاي ويژه ماتريس هاي سه قطري
102
مقادير ويژه غير استاندارد
103
مقادير ويژه غير خطي براي معادله p-laplacianبا شرايط مرزي دير يكله و نيومن روبين و نوفلاكس واستكلو
104
مقادير ويژه گراف جابجايي يك گروه متناهي
105
مقادير ويژه لاپلاسي گراف توان يك گروه متناهي
106
مقادير ويژه و بردارهاي ويژه
107
مقادير وي‍ژه و تابعك هاي انرژي با فرمول يكنوايي تحت شارريچي
108
مقادير ويژه ي استوايي و كاربردهاي آن در محاسبه ي عددي مقادير ويژه
109
مقادير ويژه ي عملگر استوكس در برابر مقادير ويژه ي لاپلاسين ديريكله در صفحه
110
مقاديسه فني و اقتصاادي تبديل يك مرحله اي تك فاز به سه فاز و تبديل دو مرحله اي با ايده ترانس اسكات
111
مقارنة الزمكانية بين رواية "دو دنيا" لگلي ترقي ورواية "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي
112
مقارنة و تحليل روايتي قطعة من أوروبّا لرضوي عاشور و-خارطة الحبّ لأهداف سويف علي ضوء النظريّة ما بعد الاستعماريّة
113
مقارنه و بررسي تطبيق وجدان از ديدگاه قرآن و فلسفه كانت
114
مقاسه اثربخشي استفاده از شبيه ساز مبتني بر وب برونكوسكوبي وروش آموزش سنتي بر ميزان دانش آناتومي برونشيال دستياران رشته بيهوشي در مراكز آموزشي درماني رازي درسال93-94
115
مقاسه ي يادگيري و انگيزش آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه ،طراحي شده با الگوي مريل ،رايگلوث و طراحي شده با الگوي مريل ،رايگلوث و كلر
116
مقاسيه ارزش تشخيصي Indirect MR arthrographyوConventional MRI در تشخيص پاتولوژي هاي مفصل زانو در بيماران با درد زانو ارجاع شده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
117
مقاسيه حساسيت دو روش Real-time PCR و RT-PCR براي تشخيص ويروس بيماري زاي طيور
118
مقاسيه راهبردهاي مقابله ايي ترم اول و ترم آخر در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
119
مقاسيه نقش نشانه هاي شهري در ادراك ساكنين بافت هاي تاريخي و نوساز شهر اصفهان
120
مقالات شرقي: [درباره برون] تاليف آربري
121
مقاله نويسي در زبان انگليسي (مربوط به طرح گرانت )
122
مقام ( هنگ ) هاي شمال خراسان با بررسي شيوه كمانچه نوازي قوم كرمانج
123
مقام الامام اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) درباره: فضائل و شخصيت آن حضرت از نظر اهل تسنن
124
مقام تسليم در برابر ارده الهي و رابطه آن با كمالات اخلاقي
125
مقام در عرفان
126
مقام رضا و رضوان در قرآن و حديث
127
مقام زن در اسلام
128
مقام زن در ايران باستان
129
مقام زن در عصر پهلوي
130
مقام زن در عصر ساساني
131
مقام و مرتبت گرجي ها در عصر صفوي و مقايسه با ارامنه
132
مقامه اي برسيرتفكر و جايگاه آن درهنر( باتاءكيد بر نقاشي )
133
مقامه و مقامه نويسي و تاثير آن بر ادب فارسي با تاكيد بر گلستان و بوستان سعدي
134
مقاوم سازي اتصال گيردار در مقابل زلزله از طريق افزايش نرمي
135
مقاوم سازي الياف پلي پروپيلن در برابر شعله ور شدن با استفاده از نانو كلي ها
136
مقاوم سازي بازشناسي گفتار با اعمال پردازش زيرباندي
137
مقاوم سازي بازشناسي گفتار به كمك نظريه داده‌هاي گمشده با تأكيد بر اصلاح طبقه‌بندي كننده
138
مقاوم سازي بازشناسي گفتار خودكار در محيطهاي نويزي با اعمال پردازشهاي مناسب بر روي بردار ويژگي
139
مقاوم سازي بازشناسي گفتار در محيط با نويز ناهمبسته با استفاده از پردازش چند باندي
140
مقاوم سازي بازشناسي گفتار نسبت به نويز بر اساس كاهش ويژگي هاي گفتاري
141
مقاوم سازي بازشناسي گفتار نسبت به نويز محيطي با استفاده از پردازش هاي طيفي
142
مقاوم سازي بلوكهاي پلي استايرن ساختماني با استفاده استفاده از الياف نساجي
143
مقاوم سازي بهينه [در] سازه هاي بتني در برابر زلزله
144
مقاوم سازي پايه پل بتني به روش جاكت فولادي
145
مقاوم سازي پايه پل هاي فلزي كنسول
146
مقاوم سازي پل ها به منظور جلوگيري ازفروافتادن عرشه در اثر لغزش نشيمنگاه الاستومري با استفاده از مقيد كننده طولي
147
مقاوم سازي پنهان سازي اطلاعات اثرانگشت در تصوير چهره به منظور شناسايي هويت
148
مقاوم سازي تير فولادي خورده شده پل بوسيله اف ار پي
149
مقاوم سازي تيرهاي بتن مسلح بااستفاده از مصالح CFRP پيش تنيده به روش نصب در نزديك سطح ﴿NSM)
150
مقاوم سازي تيرهاي بتني به كمك FRP به روش نصب در نزديك سطح (NSM) و مقايسه با روش نصب سطحي (EBR)
151
مقاوم سازي خمشي تير‌هاي بتن آرمه با استفاده از ورق‌هاي CFRP پيش تنيده به روش نصب بر روي شيار (EBROG)
152
مقاوم سازي دال هاي بتن مسلح در برابر انفجار
153
مقاوم سازي دال هاي بتني توسط الياف FRP با استفاده از روش هاي بهينه سازي توپولوژي
154
مقاوم سازي دال هاي تخت بتن آرمه در برابر برش پانچ با استفاده از FRP
155
مقاوم سازي دال هاي تخت براي برش منگنه اي با استفاده از ميله و شبكه FRP و FRP بادبزني و مقايسه ي آن با سايرروش ها
156
مقاوم سازي ديوار بتني تحت بار انفجاري با مواد كامپوزيت
157
مقاوم سازي ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده از تسمه هاي فولادي و كامپوزيت
158
مقاوم سازي روش خطي سازي با فيدبك براي سيستم هاي چند ورودي چند خروجي به همراه پياده سازي به روي مدل ازمايشگاهي هليكوپتر
159
مقاوم سازي روش خطي سازي بافيدبك
160
مقاوم سازي ساختارهاي خشتي ارگ بم در برابر زمين لرزه مطالعه موردي بناي اصطبل ارگ
161
مقاوم سازي ساختمان هاي فلزي موجود در برابر زلزله ﴿قزوين﴾
162
مقاوم سازي ساختمان هاي فولادي با اتصلات خورجيني در برابر زلزله
163
مقاوم سازي ساختمانهاي آموزشي ﴿ مدارس ﴾ موجود در قزوين در برابر زلزله
164
مقاوم سازي ساختمانهاي بتن آرمه در برابر زلزله
165
مقاوم سازي ساختمانهاي بتني با بادبنديهاي مركب
166
مقاوم سازي ساختمانهاي موجود آجري و مختلط در برابر زلزله
167
مقاوم سازي ساختمانهاي موجود با مصالح بنائي در برابر زلزله
168
مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه به روش كامپوزيتي (تركيب فولاد و بتن)
169
مقاوم سازي سازه هاي بنايي موجود در برابر زلزله ﴿ شهرستان تربت حيدريه ﴾
170
مقاوم سازي سازه هاي فلزي با بادبند هشتي
171
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با استفاده از ديوار برشي فولادي
172
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با استفاده از عملكرد توام با بتن اضافه شونده
173
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با ديوار برشي 3D و بررسي شكل پذيري آن
174
مقاوم سازي سازه هاي فولادي با قاب هاي باد بندي زانويي به روش كنترل فعال
175
مقاوم سازي ستون هاي فولادي با بار محوري و برون محوري با ورق FRP
176
مقاوم سازي سيستم كروز كنترل با قابليت تطبيق
177
مقاوم سازي سيستم هاي با ابعاد وسيع در مقابله با خطا برمبناي رويكرد چندعاملي
178
مقاوم سازي سيستم هاي دسته بندي تصوير در برابر حملات خصمانه با استفاده از شبكه مولد رقابتي
179
مقاوم سازي شبكه هاي عصبي عميق در برابر مثال هاي مخرب با استفاده از توسعه ويژگي هاي تصادفي براي فرايندهاي گاوسي
180
مقاوم سازي عمارت چهل ستون اصفهان با استفاده از فناوريهاي نوين معماري
181
مقاوم سازي قاب بتني خمشي با استفاده از ميراگر اصطكاكي
182
مقاوم سازي قطعه آلومينيومي در برابر تنشهاي كشش بوسيله پوشش پلييورا
183
مقاوم سازي لرزه اي ستون هاي سازه هاي بتني با استفاده از كمربندهاي پيش تنيده AFRP
184
مقاوم سازي لرزهاي قاب هاي خمشي بتن آرمه با كاربرد الگوهاي مختلف از مهاربندهاي كمانش ناپذير
185
مقاوم سازي لوله هاي خورده شده فلزي با كامپوزيت پايه پليمري
186
مقاوم سازي مبدل شبه امپدانسي در مقابل خطاهاي مدارباز و اتصال كوتاه كليدهاي نيمه هادي و پياده سازي آزمايشگاهي آن
187
مقاوم سازي مناره هاي خشتي با كلاف قائم
188
مقاوم سازي و اصلاح رفتار اتصال خمشي تير به ستون دوبل با استفاده از ورق هاي كناري
189
مقاوم سازي و بهسازي خاك هاي سست جهت احداث خاكريزهاي مهندسي به همراه بررسي عبور خطوط لوله از آن ها
190
مقاوم شده (PMC) ساخت و بررسي خواص مكانيكي پروفيلهاي كامپوزيتي زمينه پليمري با الياف بلند شيشه به منظور جايگزيني پروفيل هاي فلزي در بازوهاي متقاطع مورد استفاده در پايههاي خطوط توزيع برق
191
مقاوم كردن الگوريتم شبكه عصبي پيچشي در برابر فريب خوردن
192
مقاوم‌سازي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار و گوينده در مقابل نويزهاي جمع‌شونده و نويز كانال
193
مقاوم‌سازي هوشمند و شكل‌دهي مفهومي در نهان‌نگاري تصاوير ديجيتال
194
مقاوم‌سازي يك تراشه رمزنگاري در برابر نسخه‌برداري با استفاده از PUF
195
مقاومت آنتي بيوز ارقام مختلف گوجه فرنگي به شب پره ي مينوز Tuta absoluta
196
مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگي به كرم ميوه ي گوجه فرنگي Helicoverpa armigera Hubner و كرم برگ خوار چغندرقند Spodoptera exigua Hubner در شرايط مزرعه
197
مقاومت اضافي كشتي در موج به روش محاسباتي و آزمايشگاهي
198
مقاومت برشي پانچ در دالهاي دو طرفه با و بدون آرماتور برشي
199
مقاومت برشي خاك رس الياف دار مسلح به ژئوسنتتيك
200
مقاومت برشي، فشردگي پذيري و انقباض و انبساط پذيري مخلوط شن و برخي كاني هاي رسي
201
مقاومت به شكست كامپوزيتهاي مرتبه اي ساخته شده به روش ESR
202
مقاومت به شوري دو واريته گندم تحت چهار تيمار آبشوئي
203
مقاومت به ضربه و سايش در فولادهاي پر كروم موليبدن دار
204
مقاومت پس از كمانش صفحات مسطح جدار نازك ساخته شده از مواد مركب
205
مقاومت پس‏‏ كمانشي صفحات نازك فلزي ترك‌دار تقويت‌شده با FRP تحت تركيب بارهاي درون صفحه
206
مقاومت پيوستگي بين بتن پايه و ملات تعميري
207
مقاومت ترك خوردگي مخلوط‌هاي آسفالتي تحت اثر بار‌هاي تركيبي كششي و برشي
208
مقاومت حرارتي تماس در سيستم هاي تبريد
209
مقاومت حرارتي سطح تماس سطوح موجدار
210
مقاومت حرارتي لايه GDL [جي دي ال] پيل سوختي پليمري
211
مقاومت خستگي آسفالت متخلخل با قير اصلاح شده با پليمر SBS
212
مقاومت خطي و غيرخطي ستون هاي مركب تحت اثر خمش يك محوره
213
مقاومت خمشي پانل هاي گچي
214
مقاومت خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي كامپوزيتي PEO حاوي ذرات α-Al2O3 روي آلياژ آلومينيوم 7075
215
مقاومت خوردگي و سايشي پوشش كربن شبه الماس (DLC) ايجاد شده روي فولاد مارتنزيتي ضد زنگ AISI 410 مورد استفاده در دروازه شيرهاي نفتي
216
مقاومت در برابر شعله الاستومرها
217
مقاومت در شعر عباس عباسي طائي
218
مقاومت سرخوردگي روسازي و تاثير نوع مصالح و طرح مخلوط در مقدار آن
219
مقاومت سيمان هاي مختلف در برابر آبهاي نمك دار
220
مقاومت شيميائي پلي ونييل كلرايد (PVO)
221
مقاومت عارفان در برابر اصحاب قدرت تا آغاز دورۀ صفوي
222
مقاومت كاركنان در برابر تغيير:پژوهشي پديدار شناختي
223
مقاومت كشتي در كانال آب
224
مقاومت كشتي در مقابل حركت
225
مقاومت كمانشي پلاستيك تيرحلقوي در سيلوهاي فلزي
226
مقاومت مغناطيسي تونل زني در ساختارهاي نامتجانس نيم رساناي مغناطيسي رقيق
227
مقاومت نهايي در تير جعبه باز ترك دار
228
مقاومت و شكل پذيري ستون هاي بتني دايره اي با دورپيچ متقاطع
229
مقاومت يمن در مقابل عربستان وتاثير آن بر امنيت ملي ايران
230
مقاومت، جذب و تجمع سرب و روي در گياه matthioia chenopodiofolia Fish & C. A. May ( Brassicaceae) . روئيده در منطقه سرب و روي ايرانكوه، اصفهان
231
مقاومسازي گنبدها و قوسهاي بنايي با ورقهاي FRP
232
مقايسÞ شيوه املاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي و شيوه املاي غالب در متون فارسي معاصر
233
مقايسات فني و اقتصادي پستهاي 2/1 - 1 كليدي Convertionl و type inverted kv 230
234
مقايسة آزمايشگاهي توانايي شكلدهي كانال توسط فايلهاي چرخشي نيكل تيتانيوم two-M , Master Flex و فايلهاي دستي استنلس استيل file Flexo-K در بلوكهاي رزيني شبيهسازي شده
235
مقايسة استفاده از پارتوگراف و نمودار فريدمن برسير زايمان در بيمارستان الزهراي رشت در سال 83-1382
236
مقايسة تحليلي مؤلفه‌هاي ساختاري و محتوايي اسارت‌نامه‌هاي دفاع مقدس (با تأكيد برسه اثر من زنده‌ام، سرباز كوچك امام، كيكاووس)
237
مقايسة تحليلي مفهوم "خود" و تركيبات آن در غزل سعدي و حافظ
238
مقايسة تعداد حملات ريسه رفتن ، قبل و بعد از مصرف آهن ، در كودكان 6 ماه تا 2 سال مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان هفده شهريور رشت در نيمه اول سال 1384
239
مقايسة ديدگاه هاي تربيتي در آثار فارسي سهروردي و آثار منثور مولانا
240
مقايسة ديدگاه هاي سياسي- حقوقي اعضاي 3+3 و تاثير آن بر برنامه هسته‌اي ايران
241
مقايسة صور خيال در ادبيات فارسي و انگليسي
242
مقايسة صور خيال در بخشهاي سه گانة شاهنامة فردوسي
243
مقايسة عملكرد لرزه اي سازه هاي مقاوم خمشي فولادي به روش هاي FEMA و 356 ATC40 تاريخچه زماني شتاب زلزله
244
مقايسة عملكرد لرزه ايسازه هاي مقاوم خمشي فولادي به روشهاي 40FEMA و 356 ATCتاريخچه زمانيشتاب زلزله
245
مقايسة قابليت جدايش محصولات ميز لرزان و مارپيچ همفري در فراكسيون‌هاي ابعادي يكسان
246
مقايسة قواعد بصري حاكم بر طراحي در نگارگري ايراني – اسلامي با نظرية ابصار ابن¬هيثم
247
مقايسة ميزان فراواني و نوع اختلال رفتاري در دانش آموزان با نياز هاي خاص(نابينا، ناشنوا،كم توان ذهني آموزش پذير،تيزهوش) با دانش آموزان عادي 12-7 سال دوره ابتدايي شهر گنبدكاووس
248
مقايسته توزيع زاويه اي پاره هاي شكافت براساس مدل هاي آماري و ديناميكي
249
مقايسه ‏ سلامت عمومي و‏ كيفيت زند گي جانبازان قطع نخاع ورزشكار با جانبازان قطع نخاع غير ورزشكار
250
مقايسه " نسبت PSA به حجم بافت بينابيني " با " دانسيته PSA " در پيشگويي سرطان پروستات
251
مقايسه ، تحليل و بررسي تطبيقي سويتهاي فرانسوي و سويتهاي انگليسي ﴿ يوهان سباستين باخ ﴾
252
مقايسه ،ارزيابي و بهبود روش هاي كشف شده و رديابي اشياء متحرك در كاربردهاي مراقبت ويدئويي
253
مقايسه 2 روش افزودن ميدازولام يا بيكربنات به ليدوكائين بر زمان شروع بي حسي بلوك داخل وريدي جهت اعمال جراحي دست
254
مقايسه 8 هفته تمرين مقاومتي در شدتهاي مختلف بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني TRX با تمرين در زنان تمرين كرده
255
مقايسه 8 هفته تمرينات TRX و برنامه ي تربيت بدني عمومي يك بر نمرات آزمون غربالگري عملكرد حركتي دانشجويان دختر
256
مقايسه 8 هفته تمرينات مقاومتي با دو زمانبندي خطي و غيرخطي و تمرينات TRX بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني و سلامت رواني پسران نوجوان
257
مقايسه coverage و وقوع پوسيدگي پس از استفاده از دو روش مختلف در كاربرد فيشور سيلنت: پرايمرهاي سلف اچ (يك مرحله اي) و روش اسي اچ- پرايمر(دو مرحله اي)
258
مقايسه DCS [دي. سي. اس.] و Fieldbus [فيلدباس] در صنعت نفت
259
مقايسه MDA و DC در بين ورزشكاران (هوازي و بي هوازي) وغير ورزشكاران
260
مقايسه PCR و ELISA در تشخيص التهاب گردن رحم ناشي از كلاميدياتر اكوماتيس، سرو تايپ هاي (D-K)
261
مقايسه PH و اثرات ضد ميكروبي دو فرمولاسيون جديد هيدروكسيد كلسيم با دو روش مختلف
262
مقايسه PH و اثرات ضد ميكروبي دو فرمولاسيون جديد هيدروكسيد كلسيم با دو روش مختلف
263
مقايسه phو ويسكوزيته بزاق تجمعي در خانمهاي ۲۵ تا ۳۵ ساله ي مصرف كننده قرص هاي ضد بارداري خوراكي و افراد غير مصرف كننده
264
مقايسه phو ويسكوزيته بزاق تجمعي در خانمهاي ۲۵ تا ۳۵ ساله ي مصرف كننده قرص هاي ضد بارداري خوراكي و افراد غير مصرف كننده
265
مقايسه آئين نامه هاي بتن ايران ﴿آبا﴾ و آمريكا در فصول خمش ، برش واعضاء فشاري خمشي
266
مقايسه آبياري نواري و نواري گردشي از لحاظ عملكرد هيدروليكي و فرسايشي
267
مقايسه آثار آرامبخش انفوريون پروپوفول با ميدازولام پس از جراحي الكتيو پيوند باي پس شريان هاي كرونر برهموديناميك
268
مقايسه آثار افتراقي كانون توجه دروني،بيروني وخود تنظيم تحت فشار تماشاگر بر اجراي دريبل فوتسال در دانش آموزان فوتساليست ماهر متوسطه اول شهر معمولان
269
مقايسه آثار حاد تمرين HIIT و تمرين هوازي بر پاسخ مقاومت انسوليني در دختران جوان داراي اضافه وزن
270
مقايسه آثار دو پروتكل 8 هفته اي تمرين هوازي و مقاومتي بر عملكرد...
271
مقايسه آثار دو نوع ريكاوري فعال و غوطه وري در آب سرد بر فاكتورهاي هموليزي پس از يك وهله تمرين واليبال
272
مقايسه آثار سلطان محمد و رميه
273
مقايسه آثار سه نوع پروتكل تمرين 6 هفته اي استقامتي، مقاومتي و تركيبي (استقامتي-مقاومتي) بر تركيب بدن و فشار خون در كودكان چاق و داراي اضافه وزن
274
مقايسه آثار سه هنرمند مكتب اصفهان ( رضا عباسي ، معين مصور و محمد قاسم )
275
مقايسه آثار سه هنرمند مكتب اصفهان ( رضا عباسي ،معين مصور و مخمد قاسم )
276
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح آيريزين و نيمرخ ليپيدي مردان ميانسال داراي اضافه وزن
277
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح اپلين و مقاومت انسوليني مردان ميانسال داراي اضافه وزن
278
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح پلاسمايي آديپولين و فورين مردان ميانسال داراي اضافه وزن
279
مقايسه آثار شدت تمرين بر سطوح پلاسمايي آديپولين و فورين مردان ميانسال داراي اضافه وزن
280
مقايسه آثار ضرب آهنگ موسيقي تند و كند بر شاخص درك فشار و خستگي مركزي مردان جوان ورزشكار شهر تهران
281
مقايسه آثار مداخله بيروني بر عملكرد حركتي و شاخص درك فشار در مردان جوان ورزشكار و غير ورزشكار
282
مقايسه آثار وهله هاي فعاليت هوازي در شرايط هايپوكسي و نورموكسي بر سطوح گرلين و ابستاتين پلاسما در دانشجويان مرد تربيت بدني
283
مقايسه آراء اخلاقي علامه كشفي در تحفه الملوك با آراء مولي مهدي نراقي در جامع السعادات
284
مقايسه آراء امام خميني و نائيني در حجيت ظواهر [پيش نويس ]
285
مقايسه آراء سيد مرتضي و علامه طباطبايي در باب عصمت انبيا
286
مقايسه آراء كلامي مولف و شارح كتاب (الانوار الجلاليه في شرح الفصول النصريه )
287
مقايسه آرامبخشي و ايمني دو تركيب ميدازولام خوراكي و تاثير عوامل رفتاري بر پيامد آرامبخشي
288
مقايسه آرامبخشي و ايمني شربت ميدازولام و مصرف خوراكي فرم تزريقي ميدازولام(PO midazolam)در درمانهاي دندانپزشكي كودكان غير همكار 4 تا 7 ساله
289
مقايسه آراي سياسي واجتماعي جميل صدقي الزهاوي وملك الشعراي بهار , a comparison of political&social opinions of jamil sedghi az-zahhavi with maleko shoara bahar
290
مقايسه آراي نحويان و بلاغيان و بيان نظرات آنان در مسائل مشترك
291
مقايسه آرايش هاي مختلف لوله ها در مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله به كمك نرم افزار fiuent
292
مقايسه آرتوگرافي با آرتروسكوپي در ضايعات دروني زانو
293
مقايسه آرتوگرافي با آرتروسكوپي در ضايعات دروني زانو
294
مقايسه آرتيفكت هاي فلزي براكت هاي فلزي رايج درMRI
295
مقايسه آرزوهاي شغلي دانش آموزان عادي با دانش آموزان داراي اختلال گفتاري دوره دبيرستان شهر اصفهان در سال 1387
296
مقايسه آرمانشهر در فرهنگ شرق و غرب
297
مقايسه آزمايش هاي كرنش كنترل و تنش كنترل در ارزيابي تأثير درصد ريزدانه ها بر روانگرايي خاك هاي ماسه اي از ديدگاه انرژي با استفاده از دستگاه Hollow Cylinder
298
مقايسه آزمايش هاي كرنش كنترل و تنش كنترل در ارزيابي تأثير درصد ريزدانه ها بر روانگرايي خاك هاي ماسه اي از ديدگاه انرژي با استفاده از دستگاه Hollow Cylinder الالاللل
299
مقايسه آزمايشگاهي اثر آنتي باكتريال كلسيم هيدروكسايد، متاپكس و ZOE برE.feacalis
300
مقايسه آزمايشگاهي اثر تراش با فرز و ليزر Er: YAG بر روي ريزنشت در حفرات كلاس V
301
مقايسه آزمايشگاهي اثر تراش با فرز و ليزرER YAG بر روي ريزنشت در حفرات كلاس v
302
مقايسه آزمايشگاهي اثر ضد قارچي عصاره هيدروالكي گياهان دارچين ومازو با نيستاتين بر قارچ كانديدا آلبيكانس
303
مقايسه آزمايشگاهي اثر ضد قارچي عصاره هيدروالكي گياهان دارچين ومازو با نيستاتين بر قارچ كانديدا آلبيكانس
304
مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدعفوني كنندگي روش PAD(photo activated disinfectionبا هيپوكلريت سديم %5/25 بر كانال هاي آلوده به انتروكوكوس فكاليس در درمان اندودانتيكس
305
مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدميكروبي ‍‍ژل با محلول 5.25% Naocl بر روي باكتري Enterococcus faecalis
306
مقايسه آزمايشگاهي اثرات ضد ميكروبي عصاره گياه پونه با هيپوكلريت سديم25/5 درصد برروي باكتري انتروكوكوسفكاليس
307
مقايسه آزمايشگاهي استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي در سه نوع ماده ايده ال ماكو،Heliomolar و Z250
308
مقايسه آزمايشگاهي استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي در سه نوع ماده ايده ال ماكو،Heliomolar و Z250
309
مقايسه آزمايشگاهي استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي درسه نوع ماده ايده آل ماكوZ250,HELIMOLAR
310
مقايسه آزمايشگاهي استحكام پيوند برشي چهار نوع باندينگ سلف اچ و توتال اچ در عاج دندانهاي شيري
311
مقايسه آزمايشگاهي استحكام پيوند برشي چهار نوع باندينگ سلف اچ و توتال اچ در عاج دندانهاي شيري
312
مقايسه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومتي بتن اليافي و پلي پروپيلن
313
مقايسه آزمايشگاهي تاثير توام و جداگانه شوينده هاي هيپوكلريت سديم %25/ 5 و كلرهگزيدين گلوكونات %12/0 بر توانايي سيل اپيكال دو نوع سيلر اندورانتيكس
314
مقايسه آزمايشگاهي تاثير نانو¬كامپوزيت¬هاي PS-NanoClay-SBRو PE-NanoClay-SBR بر روي خصوصيات آسفالت
315
مقايسه آزمايشگاهي تاثير نانوكامپوزيت هاي PS-NanoClay-SBRو PE-NanoClay-SBR بر روي خصوصيات آسفالت
316
مقايسه آزمايشگاهي تعداد كلني هاي باكتريايي خارج شده از انتهاي اپيكال كانال متعاقب استفاده از سه تكنيك وسايل چرخشي
317
مقايسه آزمايشگاهي تعداد كلني هاي باكتريايي خارج شده از انتهاي اپيكال كانال متعاقب استفاده از سه تكنيك وسايل چرخشي
318
مقايسه آزمايشگاهي چند روش آماده سازي سطح بر روي ميزان ريزنشست فيشورسيلانت
319
مقايسه آزمايشگاهي حلاليت دو سمان گلاس آينومر Fuji II LC و Riva Light Cure در آب مقطر و لاكتيك اسيد
320
مقايسه آزمايشگاهي دانسيته و سيل آپيكال پركردگي ريشه به روش فشردن عمودي با دستگاه BEEFILL و فشردن جانبي با دو نوع اسپريدر استنلس استيل و نيكل تيتانيوم
321
مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت اپيكالي بين كانال هاي پر شده توسط سيلر با پايه بيوسراميك (Sure-Seal Root) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
322
مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت اپيكالي بين كانال هاي پر شده توسط سيلر با پايه بيوسراميك (Sure-Seal Root) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
323
مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت تاجي پرشده توسط رزيلون و كانالهاي پر شده توسط گوتا پركا به روش نفوذ ميكروبي
324
مقايسه آزمايشگاهي ريز نشست لبه اي سه ماده ترميمي در حفرات كلاس V آماده شده با ليزر Er:YAG در دندان هاي شيري
325
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت اپيكالي بين كانال هاي پرشده توسط سيلر با پايه بيوسراميك(EndoSeal MTA) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
326
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت اپيكالي بين كانال هاي پرشده توسط سيلر با پايه بيوسراميك(EndoSeal MTA) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
327
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت رزين مديفايد گلاس آينومر و پلي اسيد مديفايد رزين كامپوزيت قبل و پس از جرم گيري اولتراسونيك
328
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت رزين مديفايد گلاس آينومر و پلي اسيد مديفايدرزين كامپوزيت قبل و پس از جرمگيري اولتراسونيك
329
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت فيشور سيلانت پليمريزه شده با استفاده از دو روش لايت كيور هالوژني و پلاسما آرك
330
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت فيشور سيلانت پليمريزه شده با استفاده از دو روش لايت كيور هالوژني و پلاسما آرك
331
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت كامپوزيت ايده آل ماكو و هيلومولار در ترميم حفرات CLV دندانهاي پره مولر فك بالا
332
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت كامپوزيت ايده آل ماكو و هيلومولار در ترميم حفرات CLV دندانهاي پره مولر فك بالا
333
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت كرونالي ضخامت هاي مختلف MTA در اندودانتيكس
334
مقايسه آزمايشگاهي ژنوتوكسيسيتي عصاره اسفند و هيپوكلريت سديم 25/5 درصد بر سلولهاي خون محيطي
335
مقايسه آزمايشگاهي ژنوتوكسيسيتي عصاره اسفند و هيپوكلريت سديم 25/5 درصد بر سلولهاي خون محيطي انساني
336
مقايسه آزمايشگاهي سيل اپيكال پركردگي ريشه دندان به روش تراكم جانبي سرد متعاقب استفاده از مخروط هاي گوتاپركاي اصلي و فرعي استاندارد با تقارب مختلف
337
مقايسه آزمايشگاهي ميزان اثر بخشي دو حلال شيميايي كلروفرم و carvene در درمان مجدد كانال هاي پرشده با گوتا پركا
338
مقايسه آزمايشگاهي ميزان اثر بخشي سركه ﴿اسيد استيك﴾ و محلول هيپو كلريت سديم در كنترل پلاك كانديدا بر روي قطعات دنچر
339
مقايسه آزمايشگاهي ميزان اثر بخشي سركه ﴿اسيد استيك﴾و محلول هيپوكلريت سديم در كنترل پلاك كانديدا بر روي قطعات دنچر
340
مقايسه آزمايشگاهي ميزان پاكسازي و توانايي شكل دهي كانال توسط فايل هاي چرخشي نيكل تيتانيوم Mtwo ,FlexMaster و فايل هاي دستي استنلس استيل Flexofile-K در دندان هاي كشيده شده
341
مقايسه آزمايشگاهي ميزان پاكسازي و زمان آماده سازي كانال دندانهاي قدامي شيري با استفاده از وسايل دستي و چرخشي
342
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريز نشت سيستم هاي چسبنده Total-stch-Excite و Self-etch Prompt L Pop در مينا و عاج
343
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريز نشت سيستم هاي چسبنده Total-stch-Excite و Self-etch Prompt L Pop در مينا و عاج
344
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت Tetric Flow- Helioseal F به عنوان فيشور سيلانت در دندانهاي دائمي
345
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت Tetric Flow- Helioseal F به عنوان فيشور سيلانت در دندانهاي دائمي
346
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت اپيكالي سمان Ÿcem با آمالگام به عنوان پركردگي انتهاي ريشه ﴿رتروگريد﴾
347
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت دو نوع آمالگام Cinomix وAristology در حفرات II.L.C (دو سطحي ) دندانهاي پره مولر سالم انسان به روش نفوذ رنگ
348
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت دو نوع آمالگام Cinomix وAristology در حفرات II.L.C (دو سطحي ) دندانهاي پره مولر سالم انسان به روش نفوذ رنگ
349
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت كامپوزيت bulk fillدر دونوع سيستم باندينگ
350
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت كرونال با سه ماده پانسمان موقت Spidentو diadent و Cavit
351
مقايسه آزمايشگاهي نتايج جرمگيري زير لثه اي با استفاده ازدو روش ER:YAG laser و اولترا سونيك
352
مقايسه آزمايشگاهي نتايج جرمگيري زير لثه اي با استفاده ازدو روش ER:YAG laser و اولترا سونيك
353
مقايسه آزمون mjبا آزمون وونگ
354
مقايسه آزمون ها ومعيارهاي انتخاب مدل
355
مقايسه آزمونهاي كلاسيك با آزمونهاي جايگشتي به شيوه حداقل مربعات و حداقل قدر مطلق پراكندگي ها براي ضرايب رگرسيوني
356
مقايسه آزمونهاي كلاسيك با آزمونهاي جايگشتي به شيوه حداقل مربعات و حداقل قدرمطلق پراكندگي ها براي ضرايب رگرسيوني
357
مقايسه آستانه تحريك الكتريكي پالپ دندان در بيماراني با ديابت نوع 2كنترل نشده و افرادسالم
358
مقايسه آستانه تحريك الكتريكي پالپ دندان سانترال در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس وافراد سالم
359
مقايسه آستانه تحريك الكتريكي پالپ دندان سانترال در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس وافراد سالم
360
مقايسه آستانه تحريك الكتريكي پالپ دندان سانترال در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس وافراد سالم
361
مقايسه آستانه تحريك چشايي شوري در بيماران مبتلا به فشار خون بالا و بالغين نرمال در درمانگاه دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
362
مقايسه آگهي هاي تجاري كودكان و بزرگسالان در دو مجله ي " ايده آل" و " دانستني ها" با رويكرد تحليل گفتمان چند وجهي
363
مقايسه آمادگي عمومي بدني دانش آموزان تيزهوش و معمولي كلاس دوم نظري در شهر تهران
364
مقايسه آمادگيهاي عمومي بدني دانش آموزان پسر شهري و روستائي مقطع راهنمائي شهرستان گرگان
365
مقايسه آماري يافته هاي اسپيرومتريك و راديولوژيك ريه دركارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي جنوب يزد
366
مقايسه آماري يافته هاي اسپيرومتريك و راديولوژيك ريه دركارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي جنوب يزد
367
مقايسه آموزش پيش دبستاني در كشور ايران و كشور فرانسه
368
مقايسه آموزش و پرورش ايران و ژاپن
369
مقايسه آموزه هاي اخلاقي (تربيتي ) در گلستان سعدي و اخلاق ناصري خواجه نصيرالدين طوسي
370
مقايسه آناليز ساختمان با فرض ديافراگم صلب و انعطاف پذير در محدوده خطي و غير خطي
371
مقايسه آناليز مني قبل و بعداز واريكوسلكتومي در بيماران مراجعه كننده به بخش خصوصي شهر رشت طي سالهاي 1377 لغايت 1380
372
مقايسه آناليزهاي روش پرمامتر گلف وروش چاهك وارونه جهت برآورد هدايت هيدروليكي اشباع خاك در اراضي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
373
مقايسه آنزيمهاي AST و ALT نمونه مايع شستشوي واژينال در افراد با و بدون پارگي كيسهآب در خانمهاي باردار پره ترم بستري در بخش Labor بيمارستان الزهرا در سال 1390
374
مقايسه آويزش پارچه با سه روش مختلف
375
مقايسه ابراز وجود دانش آموز پسر سيگاري و غير سيگاري مدارس راهنمايي محب و بشير
376
مقايسه ابزار وجود دانش آموز پسر سيگاري و غير سيگاري مدارس راهنمايي محب و بشير
377
مقايسه ابعاد ارزش ويژه نام تجاري دربين مشتريان ورزشكار وغير ورزشكار پوشاك ورزشي آديداس درتهران
378
مقايسه ابعاد انگيزش تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه تيزهوشان، غيرانتفاعي و دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي89-88
379
مقايسه ابعاد تفكر استراتژيك مديران دانشگاه¬هاي دولتي و غيرانتفاعي شهرسمنان از منظر ليدكا
380
مقايسه ابعاد دروني وبيروني سبك هاي تفكر دانش اموزان راهنمايي ودبيرستان
381
مقايسه ابعاد روانشناختي درس رياضي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه ششم شهرستان تنكابن.
382
مقايسه ابعاد شخصيت ، شخصيت جامعه پسند و سلامت روان در شهروندان همزيست با حيوان خانگي ، گياه آپارتماني و شهروندان غير همزيست
383
مقايسه ابعاد شخصيت فرزندان خانواده هاي طلاق وعادي
384
مقايسه ابعاد شخصيت و واكنش رواني و جامعه‌پسندي در نوجوانان 14 تا 18 سال در مراكز شبانه روزي بهزيستي با گروه عادي
385
مقايسه ابعاد شخصيتي افراد مدگرا و غير مدگرا زن ومرد (15 - 63 ساله ) شهرستان علي آباد كتول (آبان 88)
386
مقايسه ابعاد شخصيتي، حمايت اجتماعي، فرسودگي شغلي و تعارض شغل و خانواده در بين كاركنان با و بدون قصد جابجايي شاغل در بانك هاي شهر تهران
387
مقايسه ابعاد عشق ورزي براساس نظريه سه بعدي عشق در سه گروه 1-عقد 2- ازدواج 3-خانواده هاي
388
مقايسه ابعاد مختلف حافظه در بيماران مبتلا به استروك ايسكميك و افراد سالم و بررسي تاثير سه روش توانبخشي شناختي، آموزش يادآوري خاص و آموزش ذهن آگاهي بر حافظه بيماران مبتلا به استروك ايسكميك
389
مقايسه ابعاد هوش ومنوي و شاخص نگرش به زندگي در بين جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با و بدون سابقه سوئ مصرف مواد در بيمارستان هيد رجايي اصفهان
390
مقايسه اپيدميولوژيك و كلينيكو پاتولوژيك 120 مورد سرطان مري ثابت شده در استان مازندران با تعداد مشابه در استان يزد طي سالهاي 1366و1372
391
مقايسه اپيدميولوژيك و كلينيكوپاتولوژيك 120 مورد سرطان مري ثابت شده در استان مازندران با تعداد مشابه در استان يزد طي سالهاي 1366 و 1372
392
مقايسه اپيدميولوژيك و كلينيكوپاتولوژيك 120 مورد سرطان مري ثابت شده در استان مازندران با تعداد مشابه در استان يزد طي سالهاي 1366 و 1372
393
مقايسه اتصال نقطه جوش و كلينچ در خودرو
394
مقايسه اثر 12 هفته تمرين پيلاتس و ورزش در آب بر تعادل ، قدرت و دامنه حركتي بيماران مبتلا به پاركينسون
395
مقايسه اثر 2 نوع پست پيش ساخته فلزي و كربن فايبر بر مقاومت شكست دندان
396
مقايسه اثر 6 هفته تمرينات پلايومتريك در آب و خشكي بر پرش عمودي 40 متر سرعت و كوفتگي عضلاني
397
مقايسه اثر 8 هفته تمرين تركيبي با دو شدت متفاوت بر ميزان هورمون هاي ايريزين، بتاتروفين و شاخص هاي گليسميك در زنان ديابتي نوع 2
398
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات اصلاحي منتخب با و بدون حفظ وضعيت بدني صحيح بر برخي ناهنجاريهاي قامت دانشآموزان دختر 13 تا 15 سال شهر تهران
399
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات با محدوديت جريان خون و مقاومتي سنتي بر فاكتورهاي آمادگي جسماني، درد شانه و كيفيت زندگي بيماران آسيب نخاعي
400
مقايسه اثر 8 هفته تمرينات ريباند تراپي و تمرينات حمايت وزن بر راه رفتن، عملكرد و كيفيت زندگي بيماران پاركينسون
401
مقايسه اثر آرامبخشي فنتانيل و ميدازولام وريدي در پره مديكاسيون كودكان براي جراحي فتق اينگوينال
402
مقايسه اثر آرامبخشي فنتانيل و ميدازولام وريدي در پره مديكاسيون كودكان براي جراحي فتق اينگوينال
403
مقايسه اثر آرامبخشي كتامين خوراكي با ميدازولام داخل بيني دركودكان تحت اندوسكپي فوقاني دربيمارستان 17شهريور رشت
404
مقايسه اثر آسپرين Lowbose و كلسيم خوراكي درپيشگيري از فشارخون حاملگي درزنان شكم اول 35-18 ساله در مركز آموزش درماني زايشگاه بهمن
405
مقايسه اثر آسپرين Lowbose و كلسيم خوراكي درپيشگيري از فشارخون حاملگي درزنان شكم اول 35-18 ساله در مركز آموزش درماني زايشگاه بهمن
406
مقايسه اثر آموزشي پمفلت و بازآموزي بر ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در خصوص بيماري هاي عفوني حرفه دندانپزشكي در سال 1391
407
مقايسه اثر آموزشي پمفلت و بازآموزي بر ميزان آگاهي دندانپزشكان يزد در خصوص تدابير دندانپزشكي بيماران سيستميك در سال 1391
408
مقايسه اثر آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره هاي حاصل از زردچوبه هاي وارداتي
409
مقايسه اثر آنتي بيوتيك خوراكي و تزريقي به عنوان پروفيلاكسي در زخمهاي تروماتيك گريد II در اورژانس بيمارستانهاي شهيد رهنمون،افشار و شهيد صدوقي يزد در زمستان 1382
410
مقايسه اثر آنتي بيوتيك ها با عصاره آبي و الكلي گياه بومادران بر روي باكتري جدا شده از عفونت گوارشي
411
مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك‌هاي لووفلوكساسين، افلوكساسين، سيپروفلوكساسين و جمي فلوكساسين بر بر ميزان بيان ژن ERG1 در رده سلولي H9c2
412
مقايسه اثر آني اعمال كينزيوتيپ، تمرين با تخته تعادل و تركيب كينزيوتيپ و تخته تعادل بر عملكرد ورزشكاران مرد20-30 سال با بي ثباتي عملكردي مچ پا
413
مقايسه اثر ارزشيابي كيفي و كمي بر تحقق اهداف شناختي، عاطفي و رواني-حركتي در دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهر ياسوج در سال تحصيلي 88-1387
414
مقايسه اثر اسانس‌هاي گياهي و 8-هيدروكسي كوئينولين سولفات سولفات بر كيفيت و عمر گل‌جايي گل بريده ژربرا
415
مقايسه اثر استامينوفن خوراكي با دوز 10 و 15 و استامينوفن ركتال با دوز 15 در كاهش تب كودكان
416
مقايسه اثر استامينوفن خوراكي با دوز10MG/KG و 15MG/KG و استامينوفن ركتال با دوز 15 MG/KG در كاهش تب كودكان
417
مقايسه اثر استامينوفن خوراكي با دوز10MG/KG و 15MG/KG و استامينوفن ركتال با دوز 15 MG/KG در كاهش تب كودكان
418
مقايسه اثر استامينوفن وريدي و ركتال بر مدت زمان كنترل درد پس از آدنوتانسيلكتومي دركودكان
419
مقايسه اثر اسكراب با پوويدين آيودين (بتادين) و ژل اپي مكس بر بار ميكروبي دست تيم اسكراب بيمارستان رسول اكرم شهر رشت در سال 1391
420
مقايسه اثر اسيد اپكوز اپنتاانوئيك واسيد دوكوزاهگزاانوئيك بر درمان افسردگي
421
مقايسه اثر اسيد ايكوزاپنتاانوئيك و اسيد دوكوزاهگزاانوئيك بر درمان افسردگي
422
مقايسه اثر افزودن فنتانيل، پتيدين و پلاسبوي داخل نخاعي به ليدوكائين و اپي نفرين در بيهوشي اسپاينال سزارين الكتيو
423
مقايسه اثر افزودن فنتانيل، سوفنتانيل و پلاسبوي داخل نخاعي به بوپيواكائين بر طول مدت بي دردي و عوارض ناشي از آن در بيهوشي نخاعي سزارين الكتيو در بيمارستان الزهرا (س)
424
مقايسه اثر انجام يك بار و متناوب تن شويه همراه با استامينوفن بر تغييرات درجه حرارت كودكان تب دار بستري در مركز آموزشي ـ درماني هفده شهريور رشت سال 1385
425
مقايسه اثر اندانسترون ، گرانيسترون و متوكلوپراميد در جلوگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
426
مقايسه اثر اندانسترون ، گرانيسترون و متوكلوپراميد در جلوگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
427
مقايسه اثر بازتواني ورزشي خانگي با بازتواني قلبي در مركز بر روي پروفايل چربي و فشار خون بيماران عروق كرونر
428
مقايسه اثر بازدارندگي پروتئين ممانعت كننده فعاليت آنزيم پلي گالاكتوروناز گياه لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز برخي از قارچهاي بيماريزا
429
مقايسه اثر بازگذاشتن و بستن زير جلد هنگام عمل سزارين در افزايش عفونت هاي محل زخم
430
مقايسه اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مسئله و مهارتهاي تفكر انتقادي بر نگرش جوانان به رفتار سيگار كشيدن
431
مقايسه اثر بخشي آموزش كنترل خشم و مهارتهاي ارتباطي بر ميزان پرخاشگري نوجوانان بزهكار كانون اصلاح و تربيت بوشهر
432
مقايسه اثر بخشي آموزش گروهي اصلاح افكار خودآيند منفي با آموزش گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) بر كاهش احساس درد و بهزيستي ذهني در بين كاركنان مبتلا به درد مزمن راه آهن تهران
433
مقايسه اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي و آموزش مسئله گشايي شناختي بر ميزان پرخاشگري دانش آموزان داراي اختلال سلوك در دبستانهاي شهر قم
434
مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه
435
مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و هوش اخلاقي بر خود كارآمدي و اضطراب تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه
436
مقايسه اثر بخشي بازي هاي شناختي و روش چندحسي فرنالد بر بهبود نارساخواني و نارسانويسي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي شهر يزد
437
مقايسه اثر بخشي برنامه ي تمرين حركتي و شناختي بر بهبود كارايي توجه كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي
438
مقايسه اثر بخشي بوپيواكائين با نرمال سالين در كنترل درد پس از توراكوتومي خلفي طرفي با انفوزيون مداوم از طريق كاتتر قرار داده شده در ساك اكستراپلورال
439
مقايسه اثر بخشي تجويز افدرين و فنيل افرين بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديداي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
440
مقايسه اثر بخشي تجويز افدرين و فنيل افرين بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديداي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
441
مقايسه اثر بخشي تزريق كمكي آرتيكايين 4% با دو غلظت متفاوت اپي نفرين در بيماران مبتلا به پالپيت برگشت ناپذير
442
مقايسه اثر بخشي تصويرسازي ذهني، بايوفيدبك و نوروفيدبك در كاهش اضطراب رقابتي و بهبود توجه تكواندو كاران نوجوان
443
مقايسه اثر بخشي درمان تلفيقي شناختي ـ رفتاري برمبناي الگوي سليگمن بر روي سازگاري زندگي، سلامت عمومي و پيروي درماني زنان مبتلا به سرطان
444
مقايسه اثر بخشي درمان حساسيت زدايي منظم و حساسيت زدايي با حركات چشم و پردازش مجدد بر ميزان هراس اجتماعي و اضطراب تعامل اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
445
مقايسه اثر بخشي درمان دارويي،شناختي رفتاري وپلاسبو بر ميزان اضطراب و كاركرد خانواده در افراد سوءمصرف كننده مواد
446
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف كنندگان
447
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري و تنش زدايي تدريجي بر اضطراب امتحان و انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي مركز ملاصدرا منطقه 2 تهران و پي گيري آن پس از يك ماه
448
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي- رفتاري، آموزش سبك زندگي، آرامسازي و دارو درماني بر كيفيت زندگي، علائم روانشناختي، فراواني و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
449
مقايسه اثر بخشي درمان شناختي مايكل فري و درمان هفت مرحله هفت مرحله اي فورتين بري و موري در بهبود افسردگي دانشجويان
450
مقايسه اثر بخشي درمان معكوس سازي عادت و يكپارچگي حسي بر اختلالات حركات قالبي و تيك كودكان مبتلا به نقص بينايي 6 تا 12 سال شهر اصفهان
451
مقايسه اثر بخشي درمانيTDCS همراه با درمان هاي دارويي و درمان هاي دارويي به تنهايي در بيماران اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان
452
مقايسه اثر بخشي دو داروي الانزاپين و كويتياپين در درمان سايكوز ناشي از مت آمفتامين
453
مقايسه اثر بخشي دو روش اريكلوتراپي و درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي در درمان نشانگان پيش از قادگي دختران دانشجو
454
مقايسه اثر بخشي دو شيوه تمرين اصلاحي سنتي وپلايومتريك در اصلاح عارضه كايفوز دانش آموزان دختر 12-14 سال شهرستان فارسان
455
مقايسه اثر بخشي رفتار درماني شناختي متمركز بر اصلاح سبك زندگي با شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در افزايش كنترل علائم حياتي و بهزيستي روان شناختي در بيماران كرونرقلبي(CHD)
456
مقايسه اثر بخشي روش تدريس سخنراني و روش تدريس حل مسأله درس علوم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه هفتم ناحيه يك يزد
457
مقايسه اثر بخشي روش تدريس كلاس وارونه با روش تدريس سنتي بر يادگيري درس علوم ششم ابتدايي شهرستان اشنويه
458
مقايسه اثر بخشي روش مطالعه پس‌ختام و روش آموزش دو جانبه بر ميزان دانش فراشناختي، درك ‌مطلب و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان
459
مقايسه اثر بخشي سم زدايي معتادان گمنام و تلفيق آموزش شيوه هاي مقابله با استرس و سم زدايي بر سازگاري اجتماعي زنان معتاد
460
مقايسه اثر بخشي شستن دست با محلول الكلي و آب و صـــابون معمولي بر فلور موقت دست كاركنان ICU بيمارستان رازي شهر رشت
461
مقايسه اثر بخشي عرق بهار نارنج و قرص اگزازپام بر اضطراب قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر
462
مقايسه اثر بخشي عصاره الكلي 50درصد پروپوليس، تركيب عصاره الكلي 50درصدپروپوليس و نانوهيدروكسي آپاتيت 1درصد ودارونما دردرمان حساسيت عاجي : كارآزمايي باليني دوسوكور
463
مقايسه اثر بخشي فعاليت هاي سنتي اموزش لغت با حدس معنا از بافت در ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي
464
مقايسه اثر بخشي گاباپنتين و شياف استامينوفن بر درد پس از عمل آدنوتونسيلكتومي در كودكان در مركز آموزشي اميرالمومنين در سال 95-96
465
مقايسه اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و دارو درماني بر علائم ميگرن مزمن بيماران سرپائي زن اصفهان
466
مقايسه اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري، مذهبي و گروه درماني شناختي- رفتاري كلاسيك بر روابط و رضايت زناشويي بانوان
467
مقايسه اثر بخشي مداخله هاي آموزش رفتاري و شناختي بر ميزان تعارضات بين فردي و خود كار آمدي دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري
468
مقايسه اثر بخشي مدارس دولتي و غير انتفاعي
469
مقايسه اثر بخشي مدل درماني توانمندي ها و خواسته ها و برنامه ليدكامب بر كاهش شدت لكنت كودكان پيش دبستاني
470
مقايسه اثر بخشي مشاوره شناختي ـ رفتاري فردي، مشاوره خانواده مبتني بر دلبستگي و مدل تلفيقي (مشاوره شناختي ـ رفتاري فردي و مشاوره خانواده مبتني بر رويكرد دلبستگي) بر علائم افسردگي، رضايتمندي از زندگي و كيفيت دلبستگي دختران نوجوان افسرده شهر شيراز
471
مقايسه اثر بخشي معنويت درماني و طرحواره درماني بر افسردگي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
472
مقايسه اثر بخشي مقابله درمانگري و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر نشانگرهاي زيستي، روان شناختي و پايبندي به درمان بيماران ديابتي نوع 2
473
مقايسه اثر بخشي نرم افزار مبتني بر واقعيت افزوده با بازي هاي واجي بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان در دوره ابتدايي
474
مقايسه اثر بخشي هم كشتي سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان با سلول هاي فوليكولر موش در تكوين جنين هاي دو سلولي تا بلاستوسيست
475
مقايسه اثر بخشي و ايمني پماد فنيل بوتازون با ژل ديكلوفناك در درمان استئوآرتريت زانو
476
مقايسه اثر بخشي ويتامين E واسيد فوليك وتركيب اين دو در بهبود همودياليز حاد ناشي از كمبود G6PD در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت از خرداد ماه سال 1393 لغايت خردادماه 1394
477
مقايسه اثر برهم كنش هاي آب گريزي و الكتروستاتيك DNA با آلكيل - 1 و n- بيس (تري متيل آمونيوم برميد) به عنوان ماده فعال سطحي كاتيوني
478
مقايسه اثر بيهوشي پروپوفل و سووفلوران بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديد عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
479
مقايسه اثر بيهوشي پروپوفل و سووفلوران بر روي اكسيژناسيون مغزي در بيماران كانديد عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون پمپ
480
مقايسه اثر پاشيدن سرم رينگر بداخل حفره پريتوئن در ميزان چسبندگي ايجاد شده پس از عمل لاپاراتومي در موش صحرائي
481
مقايسه اثر پاشيدن سرم رينگر بداخل حفره پريتوئن در ميزان چسبندگي ايجاد شده پس از عمل لاپاراتومي در موش صحرائي
482
مقايسه اثر پتدين تزريقي با شياف ديكلوفناك در تسكين درد پس از عمل لامينكتومي
483
مقايسه اثر پتدين و دگزامتازون و دارونما براي پيشگيري از لرز پس از عمل در مركز آموزشي درماني پورسينا
484
مقايسه اثر پرتو الكتروني و عصاره نعناع فلفلي بر نابودي باكتري هاي سالمونلاتيفي موريوم واشريشاكلي o157:H7درگوشت شتر
485
مقايسه اثر پردازش معنايي بر تداعي ضمني عدد- مكان در نوجوانان مبتلا به اختلال بيش فعالي و نقص توجه
486
مقايسه اثر پروپرانولول و والپروات سديم در پيشگيري سر درد هاي ميگرني در كودكان 5 تا 15 ساله مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهر ور از سال 81 لغا ت 84
487
مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزاد و متغيرهاي هموديناميك مادر در عمل سزارين
488
مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزاد و متغيرهاي هموديناميك مادر در عمل سزارين
489
مقايسه اثر پروپوفول و ميدازولام در سطح سرمي تروپونين T بعد از جراحي بايپاس عروق كرونري
490
مقايسه اثر پروسپان، توسيان و دكسترومتورفان بر سرفه‌هاي حاد شبانه و كيفيت خواب كودكان مبتلا به سرماخوردگي
491
مقايسه اثر پروسپان، توسيان و دكسترومتورفان بر سرفه‌هاي حاد شبانه و كيفيت خواب كودكان مبتلا به سرماخوردگي
492
مقايسه اثر پروفيلاكتيكZingiber Officinale(گياه زنجبيل) و ايبوپروفن بر درد پس از درمان جراحي فلپ پريودنتال
493
مقايسه اثر پودر گل ميخك و دو فنوكسي اتانول بر روي بيهوشي و برخي فاكتور هاي بيوشيمايي سرم خون ماهي گاريز
494
مقايسه اثر پيش دارويي پلاسبو، استامينوفن كدئين و ايبوپروفن بر افزايش عمق بي حسي دندانهاي آماسي
495
مقايسه اثر پيش دارويي پلاسبو، استامينوفن كدئين و ايبوپروفن بر افزايش عمق بي حسي دندانهاي آماسي
496
مقايسه اثر پيش درماني با دوز پايين ميدازولام -دوز پايين اتوميديت- رمي فنتانيل يا منيزيوم سولفات در كاهش يا پيشكيري از حركات ميوكلونس ناشي از تزريق اتوميديت در جراحي هاي ارتوپدي
497
مقايسه اثر پيشگيرانه و درماني آب سير بر هورمون هاي محور هيپوفيز-بيضه در موش سوري مبتلا به ديابت القايي ،با استفاده از آلوكسان
498
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان
499
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT201111282639N6
500
مقايسه اثر تاپيرامات و پروپرانولول در پيشگيري از حملات سردرد ميگرني در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT201111282639N6
501
مقايسه اثر تامپون قدامي بيني با سوچور هموستاتيك سپتوم درنتيجه نهايي سپتـوپلاستي
502
مقايسه اثر تامسولوسين با دارونما در پيشگيري از احتباس ادراري بعد از اعمال جراحي اسكروتال، واريكوسلكتومي و هرنيورافي
503
مقايسه اثر تجويز سولفات منيزيم وريدي با پروپوفول بر كاهش سرفه ناشي از فنتانيل در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو ارتوپدي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
504
مقايسه اثر تجويز ميدازولام و دگزمدتوميدين اينترانازال در ايجاد آرام بخشي كودكان غير همكار 4تا 6 ساله در هنگام درمان دندانپزشكي
505
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته بوشهر
506
مقايسه اثر تحكيم همسان و ناهمسان بر مقاومت برشي ماسه كربناته جزيره هرمز
507
مقايسه اثر تحليل دو بعدي و سه بعدي در حالت استاتيكي و شبه ديناميكي بر نگهدارنده هاي تونل با استفاده از مدل هاي عددي
508
مقايسه اثر ترازوسين و پلاسبو بر روي علائم ادراري تحتاني و درد ناشي از استنت Double_J
509
مقايسه اثر تركيب متوكلوپراميد و دگزامتازون با تركيب دروپريدول و دگزامتازون در پيشگيري از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيمارانيكه براي اعمال شكمي تحت بيهوشي عمومي قرارگرفته اند
510
مقايسه اثر تزريق پري تونسيلاركتامين با ترامادول بر درد بعد از عمل تونسيلكتومي
511
مقايسه اثر تزريق پري تونسيلاركتامين با ترامادول بر درد بعد از عمل تونسيلكتومي
512
مقايسه اثر تزريق خون و تمرينات يوگاي نيدرا بر كنترل علائم كهير مزمن خودايمني
513
مقايسه اثر تزريق داخل مفصلي مرفين- بوپيواكائين و ترامادول- بوپيواكائين در ميزان بي دردي بعد از عمل آرتروسكوپيك بازسازي ليگامان متقاطع قدامي زانو
514
مقايسه اثر تزريق داخل مفصلي مرفين- بوپيواكائين و ترامادول- بوپيواكائين در ميزان بي دردي بعد از عمل آرتروسكوپيك بازسازي ليگامان متقاطع قدامي زانو
515
مقايسه اثر تزريق داروي بي حسي موضعي بوپي واكايين قبل و بعد از برش جراحي در عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك
516
مقايسه اثر تزريق دگزامتازون بصورت وريدي و موضعي بر كاهش ادم بعد از جراحي دندان هاي عقل نهفته
517
مقايسه اثر تزريق دگزامتازون به صورت وريدي و موضعي بر كاهش ادم بعد از جراحي دندانهاي عقل نهفته
518
مقايسه اثر تمرين به روش كم خطا و پرخطا بر يادگيري يك مهارت ادراكي حركتي در نوجوانان دختر با در نظر گرفتن عامل روان‌شناختي خودكارآمدي
519
مقايسه اثر تمرين درشرايط خود تنظيم وآزمونگر تنظيم (تمرين ثابت ، تمرين متغير) بر اكتساب ، ياد داري وانتقال شوت بسكتبال
520
مقايسه اثر تمرين ذهني ،تمرين جسماني وتمرين (ذهني -جسماني ) برروي قدرت عضلات چهارسرران
521
مقايسه اثر تمرينات اصلاحي متداول و تمرين با فيزيوبال در بهبود كايفوزيس پشتي و ظرفيت حياتي دانش آموزان دختر
522
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
523
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك شناختي و تركيبي بر توجه تداومي و سطح فاكتور رشد مشتق شده از مغز سرمي در كودكان مبتلا به سندروم داون شهرستان اهواز
524
مقايسه اثر تمرينات ايروبيك و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيك زنان غير ورزشكار
525
مقايسه اثر تمرينات پيلاتس و مقاومتي بر روي برخي اجزاي تركيب بدني و عوامل آمادگي جسماني دانشجويان غير فعال
526
مقايسه اثر تمرينات تاي چي و مربع گام برداري بر عملكرد حركتي و دامنه حركتي فعال زنان سالمند
527
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي با و بدون تمرين در آب بر درد، ناتواني، تعادل پويا و كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمردرد مزمن
528
مقايسه اثر تمرينات ثبات مركزي و قدرتي زانو بر درد و عملكرد زانوي زنان مبتلا به استئوآرتريت
529
مقايسه اثر تمرينات عصبي-عضلاني با تمرينات تركيبي (عصبي-عضلاني و كنزيوتيپ) بر عملكرد، قدرت و حسي عمقي مچ پاي بازيكنان فوتباليست دانشگاهي مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
530
مقايسه اثر تمرينات قدرتي عضلات دوركننده و چرخاننده ي خارجي هيپ با تمرينات تعادلي بر درد، تعادل پويا، حس عمقي زانو و عملكرد بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي راني
531
مقايسه اثر تمرينات قدرتي همراه انسداد عروق بر عملكرد عضلاني و استقامت قلبي و عروقي در دختران جهان
532
مقايسه اثر تمرينات قدرتي و تركيبي (حسي عمقي و قدرتي) بر درد و كيفيت زندگي مبتلايان به استئوآرتريت زانو
533
مقايسه اثر تمرينات كگل و تمرينات ايستايي بر بي اختياري ادراري و تعادل مبتلايان به ضايعه نخاعي ناكامل
534
مقايسه اثر تمرينات مقاومتي كم شدت همراه با محدوديت جريان خون و تمرينات سنتي بر عملكرد عضلاني دانش‌آموزان
535
مقايسه اثر تنش خشكي و غرقابي كوتاه مدت و تدريجي بر روابط آبي و تغييرات فيزيولوژيكي فلفل دلمه‌اي
536
مقايسه اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه در جمعيت هاي لوبيا چشم بلبلي
537
مقايسه اثر چهار هفته تمرين شنا همراه و بدون كوركومين بر پيشگيري از تخريب بافت ميلين جسم پينه اي مغز موش هاي صحرايي، مدل بيماري MS
538
مقايسه اثر چهار هفته ماساژ درماني و تمرين هوازي بر فشارخون و بتا اندورفين زنان مبتلا به پر فشار خوني
539
مقايسه اثر حفاظتي مصرف اسيدهاي چرب امگا -3ي روغن ماهي و روغن بذر كتان بر ميزان آسيب بافتي، استرس اكسيداتيو و عملكرد كليوي ناشي از ايسكمي ريپرفيوژن در موش صحرايي
540
مقايسه اثر خستگي عضلاني بر تعادل و حس عمقي مچ پا و زانو قبل و بعد 8 هفته تمرينات منتخب تركيبي عصبي عضلاني و +11 در بازيكنان فوتسال دختر
541
مقايسه اثر خمير دندان ايراني با يك خمير دندان رايج خارجي بر ميزان پلاك ايندكس كودكان 9تا 12 ساله
542
مقايسه اثر خميردندان ايراني حاوي پروپوليس با يك خميردندان رايج خارجي بر ميزان شاخص پلاك
543
مقايسه اثر خودگفتاري انگيزشي و آموزشي وتركيب آنها با كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب و يادداري مهارت پرش جفت پسران نونهال
544
مقايسه اثر داروها و روشهاي قديم و جديد روي قارچهاي كچلي
545
مقايسه اثر داروهاي آلفنتانيل، سولفات منيزيم و كتامين در كاهش درد هنگام تزريق وريدي پروپوفول
546
مقايسه اثر داروي چشمي سيپروفلوكساسين 3/0 درصد با داروي تقويت شده سفازولين -جنتاماسين موضعي در درمان زخمهاي قرنيه باكتريال
547
مقايسه اثر درمان تركيبي ديازپام و كتورولاك وريدي با كتورولاك وريدي به تنهايي بر كاهش درد رنال كوليك
548
مقايسه اثر درماني IUd لوونوژستروني﴿ميرنا﴾ با پروژسترون خوراكي در درمان خونريزي غير طبيعي رحم با پاتولوژي هيپرپلازي ساده اندومتر
549
مقايسه اثر درماني IUd لوونوژستروني﴿ميرنا﴾ با پروژسترون خوراكي در درمان خونريزي غير طبيعي رحم با پاتولوژي هيپرپلازي ساده اندومتر
550
مقايسه اثر درماني پرتو درماني و روش تابش - گرمايي به وسيله نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافين - ZnFe2O4 در درمان سلول هاي سرطاني
551
مقايسه اثر درماني تزريق داخل مفصلي كورتيكو استروئيد با NASId در بيماران ديابتي مبتلا به كپسوليت شانه
552
مقايسه اثر درماني تزريق داخل مفصلي كورتيكو استروئيد با NASId در بيماران ديابتي مبتلا به كپسوليت شانه
553
مقايسه اثر درماني حمام PUVA با PUVA خوراكي در بيماران پلاك تايپ پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت از اسفند 1378 تا اسفند 1379
554
مقايسه اثر درماني ژل داپسون 5% با ژل بنزوييل پراكسيد 5% درهمراهي با داكسي سايكلين خوراكي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس متوسط مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت سال 1396
555
مقايسه اثر درماني ژلوفن با ادويل در درمان حملات حاد ميگرني كودكان و نوجوانان
556
مقايسه اثر درماني سولفات منيزيم و آدالات در درمان زايمان زودرس
557
مقايسه اثر درماني كاربامازپين و درمان تركيبي گاباپنتين و باكلوفن در درمان نورالژي عصب سه قلو
558
مقايسه اثر درماني كرم 5- فلوئورواوراسيل %5 با اسيد ساليسيليك %25 بر زگيل معمولي پشت دست
559
مقايسه اثر درماني نانوميسل كوركومين با متفورمين در درمان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
560
مقايسه اثر درماني وازلين با پماد ويتامين آ استريل چشمي در درمان Exfoliative cheilitis
561
مقايسه اثر درمانيBubble CPAP با CPAPVariable در سندرم ديسترس تنفسي نوزادان نارس
562
مقايسه اثر دگزامتازون و هالوپريدول بر روي كنترل تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
563
مقايسه اثر دگزامتازون و هالوپريدول بر روي كنترل تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
564
مقايسه اثر دهان شويه حاوي چاي سبز، گلاب، سركه و نانو پارتيكل كيتوسان با دهان شويه كلرهگزيدين بر باكتري هاي گروه موتانس
565
مقايسه اثر دهانشويه بنزيدامين تركيب بنزيدامين-سوكرالفيت در پيشگيري از استوماتيت در بيماران مبتلا به بدخيمي تحت شيمي درماني
566
مقايسه اثر دهانشويه جنرال وي وان با كلرهگزيدين 2/0% بر روي شاخص هاي پريودنتال در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن
567
مقايسه اثر دهانشويه هاي كلر هگزيدين و سرم فيزيولوژي در كاهش درد يا سوزش ناشي از پروتز كامل
568
مقايسه اثر دو تكدوز مكمل تزريقي ويتامين دي بر بهبود افسردگي در بيماران افسرده مبتلا به كمبود اين ويتامين
569
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي آتراكوريم و پانكروبيوم بر روي فشار داخل كره چشم در جراحي كاتاراكت ناشي از سن
570
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي پروپوفول و تيوپنتال بر وضعييت هموديناميك، ريكاوري و ميزان موفقيت بارداري در بيماران كانديداي ART
571
مقايسه اثر دو داروي بيهوشي پروپوفول و تيوپنتال بر وضعييت هموديناميك، ريكاوري و ميزان موفقيت بارداري در بيماران كانديداي ART
572
مقايسه اثر دو دسته داروي كنترل فشار خون﴿بتا بلوكر وبلوك كننده كانال كلسيم﴾ برتراكم استخوان فكين با استفاده ازCBCT
573
مقايسه اثر دو دهانشويه كلرهگزيدين و ماتريكا برميزان برخي شاخص هاي پريودنتال و قندخون در بيماران مبتلا به ديابت نوع2
574
مقايسه اثر دو دهانشويه ي پرسيكا و كلر هگزيدين بر روي رنگ دندان، خونريزي و درد پس از Scaling
575
مقايسه اثر دو دوز ترانگزاميك اسيد وريدي بر ميزان خونريزي و كيفيت موضع جراحي حين عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
576
مقايسه اثر دو دوز ترانگزاميك اسيد وريدي بر ميزان خونريزي و كيفيت موضع جراحي حين عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
577
مقايسه اثر دو روش تمريني ريباند تراپي و تمرينات هوازي روي بيماران مبتلا به آسم
578
مقايسه اثر دو روش درماني كنترل Rhythm و كنترل Rate در بهبود علائم بيماران فيبريلاسيون دهليزي بستري در بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
579
مقايسه اثر دو روش فيزيو تراپي و تمرين درماني با گردنبندطبي در كاهش دردحاد گردن بيماران شهر آمل
580
مقايسه اثر دو زمان مختلف روز بر توان هوازي و بي هوازي، چابكي قدرت و استقامت عضلاني دانش آموزان دختر دبيرستاني
581
مقايسه اثر دو شدت دهيدراسيون بر برخي عملكردهاي حركتي و فيزيولوژيكي در زنان جوان غير ورزشكار
582
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12 درصد و 0/06 درصد) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
583
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12٪ و 6٪) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
584
مقايسه اثر دو نوع دهانشويه كلرهگزيدين 0/12 درصد بر ميزان تجمع پلاك و التهاب لثه اي در كودكان 7 تا 9 سال مراجعه كننده به يك مطب خصوصي دندانپزشكي در شهر رشت در سال 97-1396
585
مقايسه اثر دو نوع مختلف آنتي اكسيدان طبيعي خوراكي ب ر پارا متر هاي ايمني خون در بره هاي شير خوار سنجابي
586
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي بر اختلاط مايع در محفظه مكعبي
587
مقايسه اثر دوران پره در دو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
588
مقايسه اثر دوران پره دردو حالت افقي و عمودي براختلاط مايع در محفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
589
مقايسه اثر دوزهاي مختلف ترانس آميك اسيد بر ميزان خونريزي و طول مدت جراحي در آندوسكوپي سينوس FESS
590
مقايسه اثر دونوع آنتي اكسيدان طبيعي بر عملكرد رشد، خصوصيات فوليكولي پوست وتوليد الياف دربره هاي شيرخوار نژاد سنجابي
591
مقايسه اثر ذرات نانو/ ميكرو رنگدانه تيتانيوم دي اكسيد بر پايداري نوري و حرارتي رنگ هاي پاي استر ملامين در فرآيند پوشش كويلي فولاد كالوانيزه
592
مقايسه اثر رژيم چهار دارويي فورازوليدون ، تتراسايكلين ، بيسموت وامپرازول به مدت 14و7روز در ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم پپتيك .
593
مقايسه اثر رژيم گياهي پنج انگشت رازيانه خرفه با رژيم دارويي اسپيرونونولاكتون سيپروترون كامپاند در زنان هيرسوتيسم مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك در شهرستان جهرم
594
مقايسه اثر رژيم گياهي گرده خرما با رژيم دارويي لتروژول تاموكسيفن در زنان نابارور مبتلا به سندروم تحمدان پيلي كيستيك در شهرستان جهرم
595
مقايسه اثر رقابت فردي تلاش فردي و رقابت گروهي در پيشرفت تحصيلي
596
مقايسه اثر رقابت فردي و گروهي بر اكتساب و يادداري سرويس چكشي واليبال
597
مقايسه اثر روش آموزشي قياسي (كل به جزء) و استقرايي)جز به‌كل( بر اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت ورزشي در دختران نوجوان
598
مقايسه اثر روش يادگيري مشاركتي با روش متداول درس تربيت بدني بر عملكرد ورزشي دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان
599
مقايسه اثر روشهاي ارائه بازخورد افزوده پس از تلاش هاي موفق و ناموفق برروي يادگيري وقابليت شناسايي خطا در تكليف توليد نيرو
600
مقايسه اثر زمان باند، كاربرد كلرهگزيدين2%، محلول آبي اسيد آسكوربيك 10% و اتانول 70% بر استحكام باند برشي كامپوزيت به مينا متعاقب office bleaching
601
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
602
مقايسه اثر زونالين ﴿ زوليران-Kemdent﴾ و فرمو كروزول بر استحكام پيوند برشي كامپوزيت با عاج در دندانهاي شيري
603
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
604
مقايسه اثر ژل مليسان با كرم آسيكلووير در درمان هرپس عود كننده ي لبي
605
مقايسه اثر سرم هاي اتولوگ موشي آلوژنيك موشي و بي اس آ گاوي در محيط كشت آي وي اف بر كيفيت و تعداد جنين هاي 2 پي ان موش كوچك نژاد ان ام آر آي
606
مقايسه اثر سطح فعال هاي كايتوني با ساختارهاي متفاوت بر بهبود ثبات شستشويي كالاي پنبه اي رنگرزي شده با مواد رنگزاي مستقيم
607
مقايسه اثر سطوح مختلف جايگزيني ارزن شيراز و مهيار به جاي ذرت بر توليد مرغهاي تخمگذار
608
مقايسه اثر سلنيوم آلي و معدني در سطوح مختلف روغن سويا و ويتامين اي بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و هورمونهاي تيروئيدي در جوجه خروس هاي گوشتي
609
مقايسه اثر سه پروتكل تمريني(هوازي، هوازي و مقاومتي، هوازي و ويبريشن) بر شاخص چاقي شكمي و ميزان HDL و LDL مردان جوان چاق
610
مقايسه اثر سه داروي آزيترومايسين،اريترومايسين و كلارينرومايسين بر ميزان بيان ژن ERGI در رده سلولي H9c2
611
مقايسه اثر سه روش شياف ركتال ناپروكسن، نيترات زيرزباني ومصرف همزمان شياف ناپروكسن ونيترات زيرزباني درپيشگيري ازپانكراتيت پس از ERCP
612
مقايسه اثر سه روش مختلف آماده سازي سطح بر استحكام اتصال كامپوزيت لايت كيور به دندانهاي آكريلي﴿آكريل سخت شونده با گرما و فشار﴾
613
مقايسه اثر سه روش نوار چسبي بر بي ثباتي مزمن مچ پاي ورزشكاران زن واليباليست
614
مقايسه اثر سه نوع آنتي بيوتيك داكسي سيكلين، مينو سيكلين، ومترونيدازول روي بقا وتكثير سلولي فيبرو بلاست هاي لثه انساني
615
مقايسه اثر سه نوع تمرين استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان شاخص هاي بيوشيميايي ويژه سلول هاي قلبي (cTnT,CK-MB) ht htvhn htvhn tuhg
616
مقايسه اثر سه نوع موسيقي ﴿زورخانه اي، ملايم و تند﴾ بر برخي نتايج آزمونهاي آمادگي جسماني
617
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
618
مقايسه اثر سولفات روي و متاوانادات سديم بر قند خون مبنلايان به ديابت تايپ 2
619
مقايسه اثر سينرژيك N-MO و N-W در طي روئين شدن فولادهاي ضدزنگ با روش الكتروشيمي
620
مقايسه اثر شركت در فعاليت ورزشي و بازيهاي رايانه اي بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر شهر گرگان
621
مقايسه اثر شوينده هاي مختلف روي حذف لايه ي اسمير پس آز آماده سازي فضاي پست
622
مقايسه اثر شير شتر بر ميزان رشد سلول هاي طبيعي و سلول هاي سرطاني
623
مقايسه اثر ضد تب دوزهاي متفاوت استامينوفن ركتال در كاهش تب كودكان مراجعه ‏كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 1388-1387
624
مقايسه اثر ضد تهوع و استفراغ داروهاي اندانسترون، متوكلوپراميد و دگزا متازون در كودكان تحت جراحي استرابيسم
625
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
626
مقايسه اثر ضد درد ايندومتاسين و ايبوپروفن پس از درمان ريشه دندان
627
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
628
مقايسه اثر ضد درد داروي Mobic﴿ Meloxicam با تجويز قبل و بعد در جراحي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين
629
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
630
مقايسه اثر ضد عفوني كنندگي بتادين Scrab و يك ماده ضد عفوني كننده جديد
631
مقايسه اثر ضد قارچي هيپوكلريت سديم25/5%،كلرهگزيدين2% و عصاره هيدروالكلي دانه اسفند در شست شوي كانال
632
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
633
مقايسه اثر ضد كانديدايي بزاق افراد ديابتي نوع 2و غير ديابتي به روش in vitro
634
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
635
مقايسه اثر ضد ميكربي،سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي و مور خوش با فرم نانو ذره آنها به عنوان گندزذاي سطوح
636
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 25/5%بر روي بيوفيلم انتروكوك فكاليس
637
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند با هيپوكلريت سديم 5،25 درصد برروي انتروكوك فكاليس به صورت آزمايشگاهي
638
مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره گياه اسفند﴿Peganum Harmala) و هيدوكسيد كلسيم بر روي باكتري E.faecalis به روش انتشار در آگار
639
مقايسه اثر ضد ميكروبي كامپوزيت حاوي نانو اكسيدهاي روي ومس بر روي گونه sreptococcus mutans
640
مقايسه اثر ضد ميكروبي كلرامفنيكل و هيپوكلريت سديم در شست و شوي كانال
641
مقايسه اثر ضدميكربي سميت و پايداري اسانس گياهان زوفايي ومور خوش فرم نانو ذره آنها به عنوانگند
642
مقايسه اثر ضدميكروبي نانوسيلور، يد و مواد طبيعي بر باكتري هاي بيماريزا و فلور پوست
643
مقايسه اثر ضربه
644
مقايسه اثر ضربه روي سپر فلزي و كامپوزيتي خودرو در اثر برخورد با مانع صلب در سرعت هاي كم
645
مقايسه اثر عصاره ي آبي اندام هوايي گيه شاهتره گلريز (Fumaria parviflora Lam.) و داروي سايمتيكون بر كوليك شيرخواران
646
مقايسه اثر عمليات حرارتي كوئنچ تمپر و آستپرينگ بر مقاومت خستگي فولادهاي فنر
647
مقايسه اثر غلظت هاي متفاوت IGF و انسولين در آپوپتوز سلولهاي CHO
648
مقايسه اثر غلظت هاي مختلف آب نمك بر سه آنزيم ليپاز، آميلاز و ليپوكسيژناز حين مشروط كردن گندم و پايداري آن ها در آرد توليدي
649
مقايسه اثر فلوكونازول خوراكي و تربينافين خوراكي در درمان درماتيت سبوره متوسط تا شديد
650
مقايسه اثر فنتانيل و سوفنتانيل روي اشباع همو گلوبين شرياني از اكسيژن در جراحي كاتاراكت
651
مقايسه اثر فنيل افرين با افدرين بردرمان افت فشارخون مادر وگازهاي خون بندناف نوزاد طي سزارين به روش بي حسي نخاعي با بوپيواكايين در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
652
مقايسه اثر فيزيكي ذرات نانو و ميكرو رنگدانه ي تيتانيوم دي اكسيد در تهيه ي رنگ هاي بر پايه پلي استر/ملامين و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش آن ها روي فولاد گالوانيزه
653
مقايسه اثر كاربري اراضي در شرايط بهينه و فعلي روي رسوبدهي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز شور و شيرين شيراز﴾
654
مقايسه اثر كانون توجه (دروني - بيروني) و بازخورد هنجاري (مثبت و منفي) بر اكتساب و يادداري مهارت پاس داخل سينه بسكتبال
655
مقايسه اثر كتامين زايلازين و كتامين ديازپام بر ميزان - - اشباع اكسيژن خون شرياني و شاخص هاي استرس اكسيداتيو در سگ
656
مقايسه اثر كرم تربينافين 1% و كرم كلوتريمازول بر عفونتهاي درماتوفيتي كشاله ران
657
مقايسه اثر كشت نشايي و مستقيم در چهار رقم كلزا از نظر خصوصيات فنولوژيكي، مورفولوژيكي، اجزاي عملكرد در منطقه نكا
658
مقايسه اثر كلات آهن نانو و غير نانو بر دو رقم فلفل در شرايط قليايي
659
مقايسه اثر كلاسيك و كوانتومي هال
660
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
661
مقايسه اثر كلرال هيدرات خوراكي و ميدازولام اينترانازال در ايجاد سديشن براي گرفتن سي تي اسكن در كودكان
662
مقايسه اثر كلستيرامين موضعي و زينك اكسايد در درمان درماتيت پوشك ناشي از اسهال
663
مقايسه اثر كلونيدين و ديازپام خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر متغيرهاي هموديناميك در اعمال جراحي انتخابي ارتوپدي در بيمارستان پورسينا در سال 1384
664
مقايسه اثر كودهاي آلي، بيولوژيكي وشيميايي بر روند رشد و عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
665
مقايسه اثر كوركومين خوراكي و پردنيزولون بر بهبود درد و اندازه ضايعات در بيماران مبتلا به ضايعات ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي و مطب خصوصي در رشت در سال 1396-97
666
مقايسه اثر كوركومين موضعي و زينك اكسايد در درمان درماتيت پوشك ناشي از اسهال
667
مقايسه اثر گاباپنتين خوراكي با ترامادول در كنترل درد حاد بعد از هيستروكتومي ابدومينال به روش بيهوشي عمومي
668
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
669
مقايسه اثر گراني سترون و دگزامتازون وريدي در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسيلكتومي
670
مقايسه اثر ليپوهرب و متفورمين بر تغييرات متابوليك و هورموني موشهاي صحرايي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
671
مقايسه اثر ليدوكائين و فنتانيل در جلوگيري از افزايش ضربان قلب و فشار خون متعاقب لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو
672
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
673
مقايسه اثر ليدوكائين ورمي فنتانيل داخل وريدي بر كاهش ميزان سرفه و اسپاسم حنجره هنگام خارج كردن لوله تراشه در بيماران ارتوپدي
674
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI_Paste در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
675
مقايسه اثر ليزر ER:YAG با خمير GG و MI-Paste-plus در رمينراليزاسيون ضايعات سفيد اطراف براكتهاي ارتودنسي
676
مقايسه اثر ليزر اكسايمر و پلاسماي RF بر روي سطح پلي استايرن از نقطه نظر زيست سازگاري
677
مقايسه اثر ماليات بر ارزش افزوده با ساير ماليات ها بر روي شاخص شفافيت و پاسخگويي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
678
مقايسه اثر مترس سوچور و اسپريدر گرفت در پيشگيري از كلاپس و ايجاد دفورميتي در بيماران با قوز كم تر از 3 ميليمتر
679
مقايسه اثر متي مازول موضعي و نرم كننده ساده در درمان پسوريازيس
680
مقايسه اثر محلول كلوئيدي هماكسل و محلول كريستالوئيدي رينگر در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بيهوشي نخاعي در خانمهاي حامله تحت عمل جراحي سزارين بيمارستان الزهرا رشت زمستان 1376
681
مقايسه اثر مدل هاي مختلف يادگيري مشاهده اي بر خود كارآمدي، اكتساب و يادداري مهارت سرويس فورهند تنيس روي ميز
682
مقايسه اثر مشاهده ي مدل هاي نمايشي (تصاويرثابت ، انيميشن و ويديوئي ) والگوي زنده بر پيامد وشيوه اجراي شوت آزاد بسكتبال كودكان ناشنوا درمراحل يادگيري
683
مقايسه اثر مصرف چاي ترش وسبز بر قند ،ليپيد،مقاومت به انسولين واسترس اكسيداتيو در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به ديابت نوع دو
684
مقايسه اثر مصرف شيربدون چربي ، شير پرچرب وآب سيب بروضعيت اشتها وميزان انرژي دريافتي دركودكان چاق
685
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
686
مقايسه اثر مصرف لواستاتين به تنهايي با لواستاتين+ويتامين E در بيماران هيپر كلسترولمي﴿كلسترول بالاي 200﴾
687
مقايسه اثر معنويت درماني و فراشناخت درماني بر ميزان اضطراب دانشجويان دختر مراجعه كننده به مراكز جهاد دانشگاهي شهر اصفهان
688
مقايسه اثر ملاتونين و كوركومين بر آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
689
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
690
مقايسه اثر ملاتونين و ميدازولام خوراكي در ايجاد سديشن براي انجام الكتروانسفالوگرافي در كودكان شماره ثبت در IRCT: IRCT 201107182639N5
691
مقايسه اثر ممكمل كلرلاولگاريس و اسپيرولينا بر وضعيت استرس اكسيداتيو پروفايل ليپيدي سرم و عملكرد كبد در مبتلايان به كبد چرب غير الكلي
692
مقايسه اثر منابع مختلف آهن بر عملكردوخصوصيات فيزيولوژي سه رقم كاهو در سيستم هيدروپونيك
693
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپو كتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Rhizoctonia solani و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pgip1 وpgip2 واريته هاي دهقان و دانشكده
694
مقايسه اثر مهاري PGIP عصاره هيپوكتيل واريته هاي لوبيا بر آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Sclerotinia sclerotiorum و جداسازي و كلونينگ ژنهاي pigp1 و pigp2 واريته هاي Jules و دانشجو
695
مقايسه اثر مورفين ،كدئين ومتادون بر ويژگي هاي هيستولوژيك استخواني وميزان حركت ارتودنسي دندان درWistar Rat
696
مقايسه اثر ميزوپروستول زير زباني و اكسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان در بيمارستان الزهرا(س) رشت در سالهاي 90- 1389
697
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
698
مقايسه اثر نور دستگاه پلاسما آرگ و هالوژنه بر ريزنشت ترميم هاي كامپازيت كلاس v
699
مقايسه اثر نيستاتين بافلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در طول زمان در شرايطin vitro
700
مقايسه اثر هدف گزيني و رقابت بر اكتساب و يادداري يك مهارت ورزشي
701
مقايسه اثر هشت هفته تمرين بادي پامپ و مصرف مكمل زنجبيل بر كاهش وزن، تركيب بدني و سطوح لپتين در دختران چاق غير فعال
702
مقايسه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و تزريق آيريزين بر ميزان BDNF و حافظه فضايي موش‌هاي سوري نر
703
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات اسپارك بر عملكرد حركتي در كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم و مبتلا به سندرم داون استان كرمان
704
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات اينتروال شديد و تداومي متوسط بر Vo2max، كاهش درد، IL6 و TNF-α در زنان مبتلا به ديسمنوره اوليه
705
مقايسه اثر هشت هفته تمرينات قدرتي زنجيره باز و بسته اندام فوقاني بر گشتاور و نسبت قدرت عضلات چرخاننده داخلي به خارجي شانه در شناگران نخبه
706
مقايسه اثر هليكوباكترپيلوري با اشرشيا كولي در بيان m RNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته اي خون انسان
707
مقايسه اثر همزماني متفورمين با تيازوليدين دي اون، مهركننده دي پپتيداز 4 و عصاره دارچين (cinnamon) بر ميزان بيان miRNA هاي 26b,29a,320 در سلول هاي آديپوسيت 3T3-L1 مقاوم و غيرمقاوم به انسولين
708
مقايسه اثر هوا، نرمال سالين و ليدوكائين داخل كاف لوله تراشه ، بر فراواني نسبي سرفه پس از خارج كردن لوله تراشه ، بيهوشي عمومي براي اعمال جراحي الكتيو
709
مقايسه اثر و عوارض دو رژيم هفت و ده روزه چهار دارويي (بيسموت ساب سيترات، لووفلوكساسين، آموكسي سيلين و پنتازول) در درمان بيماران مبتلا به هليكو باكتر پيلوري مراجعه كننده به كلينيك پزشكان فوق تخصص گوارش و كبد در شهر رشت
710
مقايسه اثر والوون و رينگرلاكتات بر تهوع و استفراغ و آژيتاسيون مادر در حين سزارين به روش اسپينال
711
مقايسه اثر وايمني تجويز پاراستامول وريدي و پتدين عضلاني در كاهش درد زايمان واژينال طبيعي
712
مقايسه اثر وريدي هالوپريدول با ميدازولام بر كنترل علائم بيماران مبتلا به اختلال تبديلي مراجعه كننده به بخش اورژانس در يك كارآزمايي باليني
713
مقايسه اثر وضعيت خوابيده به پهلو با خوابيده به پشت در كلونيزاسيون باكتريال لوله تراشه در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان 17 شهريور رشت
714
مقايسه اثر يك تركيب استليني با يك تركيب پيريديني بر خواص پوشش آبكاري نيكل براق
715
مقايسه اثر يك جلسه تمرين مقاومتي، سرعتي و هوازي بر توجه انتخابي
716
مقايسه اثر يك دوره تمرينات تناوبي با شدت زياد روي برخي هورمون هاي رشدي و فيزيولوژيكي در بازيكنان بدمينتون بالغ و نابالغ
717
مقايسه اثر يك وهله شنا با كنترل تنفس و دويدن در محيط هايپوكسي شبيه سازي شده بر روي عامل القايي هايپوكسي يك آلفا و اشباع اكسيژن سرخرگي بر روي ناجيان كرمانشاه
718
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
719
مقايسه اثرآمي تريپتيلين و ملاتونين درپيشگيري ازحملات سردرد دركودكان 15- 5 ساله مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به كلينيك اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
720
مقايسه اثرات ∆ ﴿دلتا﴾- P بر سازه هاي بتني بر اساس آيين نامه هاي ACI و آبا
721
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
722
مقايسه اثرات 6 هفته تمرينات دايره اي پلايومتريك و سوئدي روي برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دختران نوجوان غيرفعال
723
مقايسه اثرات آب درماني و فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
724
مقايسه اثرات آبگيري مجدد شربت زعفران، شير و آب پس از يك جلسه فعاليت ورزشي بر سطوح آلدوسترون ، گلوكز و بازگشت وزن
725
مقايسه اثرات آسپاراژيناز بر رده هاي سلولي ...
726
مقايسه اثرات آنتي اكسيداني عصاره اتانلي رزماري و BHT در نگهداري فيله ماهي هاي سوخاري ماهي اسكولار سرخ شده منجمد
727
مقايسه اثرات آنتي باكتريال ماده ضد عفوني كننده Disept با مواد ضد عفوني كننده Micro10 enzyme وForte Helvemed
728
مقايسه اثرات استروژن و فيتواستروژن بر ميزان ليپيدها و پروتئين هاي سرم خون رات هاي نر هيپركلسترولميك
729
مقايسه اثرات اسكلتال و دنتال دستگاههاي فانكشنال هدگير و ماگزيلاري اسپلنت در درمان بيماران I div CIII face long (بررسي سفالومتريك )
730
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
731
مقايسه اثرات ايجاد وابستگي به داروي ترامادول و مورفين
732
مقايسه اثرات بوپيواكائين اينتراتكال و تركيب ( بوپيواكائين +فنتانيل ) اينتراتكال در اعمال جراحي اورولوژي در بيمارستان رازي رشت ، شش ماهه اول سال 1381
733
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
734
مقايسه اثرات پاكلوبوترازول و جيبرلين بر مقاومت به شوري سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
735
مقايسه اثرات پراكنش كاربري‏ها در بافت‏هاي جديد و سنتي بر سهم سفرهاي پياده درون‌‌محلي (نمونه موردي: محله بابلدشت و محله ولي‌عصر)
736
مقايسه اثرات تمرين مقاومتي- لرزشي و مقاومتي مرسوم بر ميزان قدرت، استقامت و برخي شاخص هاي آسيب عضلاني در مردان بدنساز
737
مقايسه اثرات تمرينات ژيمناستيك بر آمادگي جسماني و پيشرفت مهارتي كودكان در سه گروه سني
738
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي با دو شدت مختلف بر قدرت و حجم عضلاني بالاتنه كودكان پسر
739
مقايسه اثرات تمرينات مقاومتي و استقامتي بر شاخص هاي ميگرن و كيفيت زندگي بيماران ميگرني
740
مقايسه اثرات جسمي و رواني ورزش بر دو گروه بانوان ورزشكار و غير ورزشكار در غرب تهران
741
مقايسه اثرات چهار الگوي باردهي تمرين با وزنه بر ميزان قدرت و هايپرتروفي عضلاني افراد مبتدي
742
مقايسه اثرات حفاري زيرتعادلي و فراتعادلي بر محيط اطراف چاه و بررسي تاثير آنها بر مخازن شكافدار
743
مقايسه اثرات خستگي ناشي از دويدن روي تردميل و دويدن ميداني روي الگوي توزيع فشار كف پايي
744
مقايسه اثرات داروهاي آدرنژيك برپاسخ شرياني درموش صحرايي واثرعصاره آبي گل محمدي واسانس رازيانه درپاسخ عروقي
745
مقايسه اثرات دترو هاي متفورمين ،پيو گليتازون ، آكاربوز وريپاگلينيد بر هيستومورفولوژي تخمدان پلي كيستيك موش
746
مقايسه اثرات درمان تركيبي تادالافيل و سرترالين و دارونما در درمان انزال زودرس
747
مقايسه اثرات درماني استروئيد به روش تزريقي و خوراكي دربيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي درسالهاي78-77
748
مقايسه اثرات درماني استروئيد سيكلو فسفاميد در بيماران پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي
749
مقايسه اثرات درماني تزريق داخل مفصلي كور تيكو استروئيد و گزيلو كائين در بيماران مبتلا به سائيدگي مفصل زانو مراجعه كننده به بيمارستان افشار يزد
750
مقايسه اثرات درماني سيپروهپتادين و امولينت در تسكين خارش بيماران همودياليزي
751
مقايسه اثرات درماني شياف 100mgديكلوفناك سديم با75mg تزريق عضلاني ديكلوفناك سديم در كوليك كليوي حاد
752
مقايسه اثرات درماني قرص Imipromine و قطره Desmopressin در مبتلايان به شب ادراري اوليه در شهر يزد طي سالهاي 80 و 81
753
مقايسه اثرات درماني مرفين و مخلوط مرفين با پرومتازين در درمان سردرد در اورژانس
754
مقايسه اثرات درماني و عوارض جانبي ليناگليپتين با متفورمين در درمان ديابت نوع ۲: مرور سيستماتيك
755
مقايسه اثرات دو الگوي باردهي تمرين با وزنه هرمي و سوپرست بر قدرت، هايپرتروفي عضلاني و تركيب بدني دانشجويان دختر تمرين نكرده
756
مقايسه اثرات دو روش تمريني بر بيان ژن هاي eEF2 و eEF2k و هايپرتروفي القايي پاتولوژيكي در بطن چپ موش هاي صحرايي نژاد ويستار
757
مقايسه اثرات دو نوع برنامه وزني تمريني ويژه بر روي قدرت عضلاني در حركت پرس سينه
758
مقايسه اثرات دو نوع تمرين مقاومتي بر عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در مردان جوان غير ورزشكار
759
مقايسه اثرات روش مديريت رابطه مدار ، وظيفه مدار بر روحيه دبيران دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بابل
760
مقايسه اثرات سه فعاليت مبتني بر يادگيري پيراموني، كامپيوتر، و موبايل بر روي يادگيري قواعد زبان انگليسي دانش آموزان
761
مقايسه اثرات سه نوع تمرين حاد استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان ترشح هورمون رشد افراد فعال
762
مقايسه اثرات ضد باكتريايي اولتراسونيك كردن هيلينگ اباتمنت و مترونيدازول تراپي و تركيبي از دو روش بر حذف بوي بد در مراحل مختلف درمان ايمپلنت
763
مقايسه اثرات ضد تهوع و استفراغي دروپريدول و متوكلوپرامايد در عمل جراحي كاتاراكت
764
مقايسه اثرات كودهاي نيروژنه و زيستي ازتو بارور -ابر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط ديم
765
مقايسه اثرات ليزر ديود به دوشكل pulsed mod&continuous wave بر دبانديگ براكت هاي سراميكي پلي كريستالين ارتودنسي
766
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم (نسدونال ) در هنگام القاء بيهوشي
767
مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام و تيوپنتون سديم﴿نسدونال﴾ در هنگام القائ بيهوشي
768
مقايسه اثرات هيپوگليسميك و آنالژزيك عصاره آبي -الكلي و هگزاني شنبليله )Fenugreek( در رتهاي ديابتي نر
769
مقايسه اثراستفاده از عسل طبيعي براي درمان زخم پاي ديابتيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و پورسينا شهرستان رشت در سال 1392 ( مطالعه ي كارآزمايي باليني تصادفي شده)
770
مقايسه اثربخشي 3 روش مختلف در كنترل درد و بهبود علايم مبتلايان به سندرم شانه يخ زده ي ايديوپاتيك: بلوك عصب سوپرا اسكپولار شانه (SSNB) به همراه فيزيوتراپي، تزريق داخل مفصلي كورتيكواستروئيد همراه با فيزيوتراپي و يا فيزيوتراپي به تنهايي
771
مقايسه اثربخشي 8 هفته تمرينات ايزومتريك ديناميك عملكردي و تمرينات پلايومتريك تخصصي برروي عملكرد حركتي بازيكنان نخبه ي نوجوان و جوان واليبال
772
مقايسه اثربخشي آتل گيري تامب اسپايكا به همراه تزريق كورتيكواستروئيد با تزريق كورتيكواستروئيد به تنهايي، در درمان تنوسينويت de Quervain
773
مقايسه اثربخشي آموزش شادي و آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعي،سرسختي روان شناختي،راهبرد تنظيم شناختي هيجان و شفقت به خود نوجوانان
774
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي الگوي مراقبه اسلامي و مراقبه متعالي(T.M) بر سبك زندگي، شادكامي و اضطراب فراگير زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
775
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي درمان دلبستگي و اميد درماني بر گرايش به افكار خودكشي در سربازان 18 تا 25 ساله در يكي از محيطهاي نظامي
776
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي شيوه هاي مقابله با استرس و آموزش گروهي درمان بين فردي بر گرايشهاي ضداجتماعي دختران دبيرستاني منطقه (7) آموزش و پرورش تهران
777
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم و درمان يكپارچه توحيدي بر پرخاشگري زندانيان قم
778
مقايسه اثربخشي آموزش مديريت والدين، آموزش مهارت هاي حل مساله و روش تركيبي بر ميزان نشانه هاي اختلال سلوك در دانش آموزان دوره دبستان
779
مقايسه اثربخشي آموزش معنويت و آموزش برنامه ريزي عصبي كلامي بر سازگاري زناشويي روجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان اصفهان
780
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي و آموزش والدين بر پرخاشگري پسران داراي اختلال سلوك مقطع ابتدايي شهر اصفهان
781
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص، بازگويي روانشناختي، نوشتن براي بهبودي و درمان شناختي-رفتاري بر علايم اختلال استرس پس از سانحه و خلق نوجوانان داغديده افغانستان
782
مقايسه اثربخشي آموزش‌هاي شادكامي ليوبوميرسكي و اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي (MEST) بر خلق و تنظيم شناختي هيجان دانش‌آموزان دختر افسرده
783
مقايسه اثربخشي افزودن گاباپنتين، يا سلكوكسيب و يا تركيب اين دو، در درمان بي دردي در عمل هاي آرتروسكوپي شانه و زانو
784
مقايسه اثربخشي اموزش گروهي درمان متمركز بر شفقت )CFT) و ذهن¬اگاهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اميد به زندگي و احساس تنهايي سالمندان زن منطقه 5 تهران
785
مقايسه اثربخشي بازي درماني و موسيقي درماني فعال بر تماس چشمي و مهارت هاي اجتماعي پسران(6 تا 12 ساله) مبتلا به اختلال اتيسم سطح 2 در شهر تهران
786
مقايسه اثربخشي بتاهيستين و ديمن هيدرينات به همراه مانور اپلي در بهبود علايم بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم-1394
787
مقايسه اثربخشي برنامه ي آموزش توجه و برنامه ي تركيبي آموزش توجه/آموزش والدين بر كاهش علائم كمبود توجه و بيش فعالي در كودكان پيش دبستاني در معرض خطر ابتلا به اختلال كمبود توجه و بيش فعالي شهر اصفهان
788
مقايسه اثربخشي بلوك كودال وانفيلتراسيون داخل زخم بويي واكائين در كاهش درد حاد بعد از عمل در كودكان بدنبال انجام اعمال جراحي الكتيو ناحيه تحتاني شكم تحت بيهوشي عمومي در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
789
مقايسه اثربخشي پنج مداخله نمايش درماني سنتي، طرح واره درماني، تحليل رفتار متقابل، تئاتر درماني با محتواي طرح واره اي و نمايش درماني با محتواي تحليل رفتار متقابل بر نارسايي هيجاني و درد مزمن جسمي جانبازان با معلوليت 35 درصد به بالا
790
مقايسه اثربخشي تدريس رياضي با استفاده از بازي با تدريس رياضي به روش سنتي بر مشغوليت تحصيلي، خودكارآمدي رياضي و توانايي هاي شناختي دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي
791
مقايسه اثربخشي تزريق انفيلتراسيون آرتيكائين وبلاك ليدوكائين دردرمان پالپ دندان هاي مولر دوم شيري فك پائين
792
مقايسه اثربخشي تزريق كورتيكواستروئيد با بي حس كننده موضعي در درمان اپي كونديليت خارجي آرنج
793
مقايسه اثربخشي تمرينات تقويتي عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران با تمرينات تقويتي عضله چهارسر راني بر سندرم درد كشككي راني
794
مقايسه اثربخشي توانبخشي شناختي و TDCS بر كاركردهاي اجرايي بازماندگان جنگي مبتلا به PTSD
795
مقايسه اثربخشي توانمندسازي خودمديريتي و راهبردهاي تنظيم هيجاندر بهبود كيفيت زندگي، عملكرد شناختي و پريشاني روانشناختي در ميانسالان مبتلا به بيماري قلبي– عروقي
796
مقايسه اثربخشي توسعه مالي (بانك محور و بازار محور) بر متغيرهاي واقعي اقتصاد در برنامه اول تا پنجم توسعه
797
مقايسه اثربخشي دارونما با آموزش‌هاي پرستاران بر ميزان تاب‌آوري و پذيرش درد بيماران پس از جراحي: بر اساس پايگاه اقتصادي اجتماعي بيماران
798
مقايسه اثربخشي درمان اسلامي و درمان شناختي - رفتاري دركاهش شدت اختلال مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي
799
مقايسه اثربخشي درمان رواني اجتماعي به شيوه گروهي و بازخورد زيستي در كاهش سردردهاي ميگرني، ارتقاء سلامت اجتماعي، خودكارآمدي سردرد، كيفيت زندگي و كاهش ناتواني هاي ناشي از سردرد در بيماران ميگرني
800
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اختلال بدشكلي بدن در دختران با پسران
801
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري جنسي و درمان مبتني بر ذهن‌آگاهي بر افزايش عملكرد جنسي و كيفيت زندگي زنان منوپوز شهر تهران
802
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي، تعديل سوگيري شناختي، و تركيب درمان شناختي رفتاري گروهي با تعديل سوگيري شناختي بر شدت نشانه¬هاي اختلال وسواس- بي¬اختياري، باورهاي وسواسي، و رفتارهاي وسواسي در نمونه غيرباليني
803
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
804
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلات و درمان پيشگيري از بازگشت بر پايه¬ي ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندي، شناخت اجتماعي (هيجان چهره‌اي)، بهزيستي اجتماعي و پيشگيري از عود در مصرف‌كنندگان مواد
805
مقايسه اثربخشي درمان شناختي -رفتاري و تلفيق دارودرماني و درمان شناختي -رفتاري بر تاب آوري و فشار رواني زنان خيانت ديده
806
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري و نوروفيدبك بر كاهش علائم سندروم پيش از قاعدگي در زنان مبتلا به ميگرن قاعدگي
807
مقايسه اثربخشي درمان شناختي- رفتاري، رژيم درماني و درمان تركيبي بر شاخص توده بدني (BMI)، خودكارآمدي وزن، بهزيستي ذهني، عزت نفس، عادات غذايي و ميزان عود، در مراجعين مبتلا به چاقي
808
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي به صورت فشرده )دو روزه( با تدريجي )هشت هفتهاي( بر ذهن آگاهي، سلامت روان و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان
809
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
810
مقايسه اثربخشي درمان شناختي مبتني بر مدل فرانظري و فراشناخت درماني بر نظم جويي شناختي هيجاني، درآميختگي افكار، كنترل فكر و نشانگان باليني در بيماران مبتلا به درد مزمن
811
مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري و درمان تركيبي فيليال و پذيرش و تعهد بر نظم جويي شناختي هيجان، مهارت هاي اجتماعي و اضطراب كودكان
812
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، آموزش نورو فيدبك و تركيب اين دو درمان بر افسردگي، اضطراب، درد، خستگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
813
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر يادگيري اجتماعي هيجاني و آموزش حل مسئله اجتماعي بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي
814
مقايسه اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري، فراشناختي رفتاري و درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر انزال زودرس، رضايت زناشويي، اضطراب و افسردگي مردان مراجعه كننده به مراكز درماني شهر اصفهان
815
مقايسه اثربخشي دو روش درمان تعامل والد- فرزند و مقابله درمانگري مادران دركاهش شدت مشكلات برون سازي شده كودكان 2-6 سال
816
مقايسه اثربخشي رفتار درماني گفتگويي و درمان فراشناختي بر ميزان تنظيم هيجاني و باورهاي فراشناختي مادران افسرده داراي كودكان معلول در شيرا
817
مقايسه اثربخشي روان درماني يكپارچه گراي ديني، درمان شناختي-رفتاري و دارويي بر ميزان افسردگي و نگرش هاي ناكارآمد بيماران مبتلا به افسرده خويي
818
مقايسه اثربخشي روان‌درماني آدلري و درمان‌شناختي ـ رفتاري بر احساس كهتري، رشد پس‌آسيبي، بهزيستي اجتماعي، بهزيستي روانشناختي و تنظيم شناختي هيجان زنان خيانت‌ديده
819
مقايسه اثربخشي روايت درماني گروهي و هنردرماني گروهي مبتني بر نقاشي و سفال بر تنظيم شناختي هيجان، مشكلات رفتاري هيجاني و ادراك شايستگي كودكان آزار ديده شهر اصفهان
820
مقايسه اثربخشي روس تدريس اكتشافي با روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در درس رياضي و علوم تجربي
821
مقايسه اثربخشي روش تحريك حسي و دهليزي بر ميزان اختلال هماهنگي رشدي در دانش آموزان مبتلا به ناتوان ذهني آموزش پذير پايه هاي اول، دوم، سوم ابتدايي شهر اصفهان
822
مقايسه اثربخشي روش تحريك مغز ازروي جمجمه با استفاده ازجريان مستقيم الكتريكي ﴿TdCS)وروش ماتريكس دركاهش ولع مصرف مت آمفتامين
823
مقايسه اثربخشي روش تدريس كلاس وارونه با روش تدريس عادي (سنتي) بر ميزان يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر پارس‌آباد
824
مقايسه اثربخشي روش جيگ ساو با روش رايج بر پيشرفت تحصيلي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان چهارم ابتدايي شهرستان ميامي
825
مقايسه اثربخشي روش رايج و تلفيق آن با كتاب هوشمند فارسي بر يادگيري شاگردان ابتدايي شهرستان رضوانشهر
826
مقايسه اثربخشي روش لوتانز با روش اليس بر سرمايه روان شناختي ، مولفه هاي سلامت روان و شاخص هاي شغلي در كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل
827
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري، رفتاري-شناختي، رفتاري-فراشناختي و دارويي بر علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي
828
مقايسه اثربخشي روش هاي درماني دوساهو ، الكساندر و ماساژ درماني با هدف تدوين بسته درماني تلفيقي و اثر آن بر سازگاري اجتماعي ، اميد ، شادماني ، سلامت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون در شهر اصفهان
829
مقايسه اثربخشي روش هاي مداخله رفتاري-شناختي، روش هاي القاء خلق و آموزش مهارت هاي اجتماعي بر بهزيستي روانشناختي فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
830
مقايسه اثربخشي روشهاي چندحسي فرنالد و اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
831
مقايسه اثربخشي روشهاي غير تهاجمي درمان خونريزي هاي شديد رحمي با هدف حفظ رحم و تخمدان ها
832
مقايسه اثربخشي زوج درماني التقاطي دلبستگي - پردازش شناختي با زوج درماني رفتاري-شناختي بر سير فرايندهاي روانشناختي جنسي، عملكرد جنسي زنان و رضايت جنسي همسرانشان در شهر اصفهان
833
مقايسه اثربخشي زوج درماني دلبستگي0 روايتي با زوج درماني مبتني بر طرحواره درماني بر سير تغيير سطح اضطراب دلبستگي و حساسيت به طرد در زنان متاهل در شهر تهران
834
مقايسه اثربخشي سوكرالفيت موضعي با پانسمان هاي جديد در درمان زخم بستر درجه ۱ و ۲
835
مقايسه اثربخشي شركت هاي بيمه خصوصي و دولتي از ديدگاه رضايت بيمه گذاران در شهر تهران با تاكيد بر بخش خسارت بيمه اتومبيل
836
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و معنويت‌درماني بر علائم جسمي، اضطراب و افسردگي بيماران زن مبتلا به
837
مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهيMBCT و اثربخشي درمان راه حل مدار به شيوه گروهي بر علائم بهبودي سلامت جسماني، بهزيستي رواني، ادراك حمايت اجتماعي و روابط بين فردي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيسMS
838
مقايسه اثربخشي قصه درماني بويسله درمانگر و مادران آموزش ديده بر كاهش اضطراب كودكان مضطرب
839
مقايسه اثربخشي محلول پدوفيلين 25% با كرايوتراپي در درمان زگيل تناسلي زنان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا در سالهاي 91-92
840
مقايسه اثربخشي مداخلات خانواده محور، كودك محور و تركيبي بر ميزان نشانه هاي ADHD در كودكان داراي اين اختلال
841
مقايسه اثربخشي مداخله معنوي – مذهبي و مداخله روانشناختي مديريت استرس بر شاخص هاي ايمني و روانشناختي در بيماران مبتلا به روماتوئيد آرتريت
842
مقايسه اثربخشي مشاوره زوجي به شيوه شناختي ـ رفتاري و مشاوره زوجي مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميل به طلاق و تاب آوري خانوادگي زوجين متقاضي طلاق
843
مقايسه اثربخشي مصاحبه انگيزشي و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر شاخص هاي روانشناختي و جسماني بيماران مبتلا به فشار خون اساسي
844
مقايسه اثربخشي معنويت درماني و فراشناخت درماني بر درماندگي آموخته شده،احساس تنهايي و اضطراب مرگ در سالمندان داراي اختلال حركتي
845
مقايسه اثربخشي و تداوم تأثير درمان فراشناختي و طرح واره درماني به شيوه گروهي بر كاهش علائم، كيفيت زندگي و سلامت اجتماعي دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
846
مقايسه اثربوتاكس وهيدرالازين برروي بقاي فلپ پوستي درموش هاي آزمايشگاهي
847
مقايسه اثردرماني سولفات منيزيم و ايندومتاسين در زايمان زودرس
848
مقايسه اثردرماني عصاره هيدروالكلي بذر كدوي پوسته كاغذري وپكلي تاكسل برسلولهاي سرطان پاپيلاري تيروييد انسان in vitro
849
مقايسه اثردرماني فاكتور محرك كولوني گرانولوسيت(G- CSF) با متيل پردنيزولون در بيماران آسيب نخاعي تروماتيك حاد مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
850
مقايسه اثردرماني ملاتونين ومتفورمين در درمان بيماران مبتلا به بيماري كبد چرب غير الكلي
851
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
852
مقايسه اثردو شيوه تمريني،تناوبي شديد(HIIT)و استقامتي بر بيان ژن رزيستين در بافت چربي احشايي موشهاي نر چاق نژاد ويستار
853
مقايسه اثرروش هاي ارائه بازخوردخود-تنظيمي ودامنه اي بريادگيري وقابليت شناسايي خطادرمهارت تيراندازي
854
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
855
مقايسه اثرسفيدكنندگي هيپوكلريت سديم و پربورات سديم بر تغيير رنگ ناشي از خون
856
مقايسه اثرضد تب شياف ديكلوفناك و شياف استامينوفن با دوز بالا در كودكان1 تا 6 ساله مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت
857
مقايسه اثرفاكتور تحريك كننده ي گرانوليستي( GCSF) با سلولهاي بنيادي مزانشيمي دربازگشت عملكرد لوكوموتور نخاع در موشهاي صحرايي دچار ضايعه ي نخاعي
858
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
859
مقايسه اثرنيستاتين با فلوكونازول در تركيب با ماده بهسازي بافت بر وضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در صول زمان در شرايطin vitro
860
مقايسه اثريادگيري مشاركتي خودانتخابي معلم ويادگيري انفرادي براكتساب ويادداري تكليف هماهنگي چشم ودست
861
مقايسه اجراهاي مارتا آرگريچ ، ولاديمير هوروويتز و فني داويس از قطعه ي چشم اندازهاي كودكي روبرت شومان اپوس 15
862
مقايسه اجراي سويتسلاو ريختر و ولادمير هورويتز در اتود شوپن اپوس 10 شماره 3
863
مقايسه اجراي عملي درخت تصميم ، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي
864
مقايسه احتمالاتي رفتار فروريزش سازه هاي بتني بلند طبق عملكرد تحت زلزله هاي متوالي حوزه نزديك
865
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
866
مقايسه احساس حقارت در افراد دچار وسواس واضطراب اجتماعي
867
مقايسه احكام اخلاقي اسلام و مسيحيت و مميزات اسلام
868
مقايسه اختلاف رنگ منسوجات توسط اسكنر، اسپكتروفتومتر و دوربين ديجيتالي
869
مقايسه اختلال شخصيت در زنان ومردان زنداني شهرستان تنكابن.
870
مقايسه اختلال هاي رفتاري زنان زنداني با ساير زنان.
871
مقايسه اختلالات اضطراب ،استرس،افسردگي ، شخصيت پارانوئيد و سازگاري اجتماعي در بين زنان و مردان معتاد و غير معتاد زير 40 سال شهر بوشهر
872
مقايسه اختلالات رفتاري بين دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي دانشگاه گيلان.
873
مقايسه اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر مدارس راهنمايي شهرستان تنكابن
874
مقايسه اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان مدارس شبانه و روزانه شهرستان كوهرنگ در سال1390
875
مقايسه اختلالات رفتاري ومهارتهاي اجتماعي در كودكان عادي ونابينا.
876
مقايسه اختلالات رواني در بين دانش آموزان دختر عادي وتيز هوش مقطع اول متوسطه.
877
مقايسه اختلالات رواني در مراجعين رينوپلاستي باسيتوپلاستي به بيمارستان اميرالمومنين (ع )رشت
878
مقايسه اختلالات رواني معتادان در ترك با na و ترك غير na در كلينيك ها
879
مقايسه اختلالات شخصيت و سلامت روان در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر شيراز
880
مقايسه اختلالات شخصيتي زنان در طي دوره هاي قاعدگي وغير قاعدگي
881
مقايسه اختلالات عاطفي-رفتاري دانش آموزان دوره راهنمايي با دانش آموزان دوره دبيرستان.
882
مقايسه اختلالات هيجاني كاربران پسر نوجوان معتاد به اينترنت با كاربران عادي
883
مقايسه اختلالهاي رفتاري كودكان با والدين داراي رضايت زناشويي بالا وپايين.
884
مقايسه ادراك از سبك هاي فرزند پروري بر سبكهاي دلبستگي ، عزت نفس و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران
885
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
886
مقايسه ادراك بينايي دانش آموزان دختر پايه تحصيلي سوم دبستان داراي اختلال يادگيري رياضيات با دانش آموزان عادي
887
مقايسه ادراك بينايي دانش اموزاني كه اختلال يادگيري رياضيات دارند با دانش اموزان عادي در پايه سوم دبستان دخترانه
888
مقايسه ادراك دانش آموزان از محيط يادگيري سازنده گرا بر اساس سبك مديريت كلاس دبيران فيزيك دبيرستان هاي دخترانه شهر يزد
889
مقايسه ادراك مديران و معلمان و مشاوران مدارس پيرامون اثربخشي مشاوره در مدارس متوسطه دوم شهر بيجار
890
مقايسه ادراكي از موازنه تلاش - پاداش در بين دبيران تربيت بدني ورياضي شهر كرمانشاه
891
مقايسه ادغام مكانيزمهاي مختلف رديابي IP در مكانيزم فيلترنيگ به منظور مقابله با حملات ممانت از سرويس
892
مقايسه اراده الهي از نظر فخر رازي و علامه طباطبايي
893
مقايسه اراده در حقوق تجارت الكترونيك با قواعد عمومي اعمال حقوقي
894
مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده، بر اساس پيش نويس ارائه شده توسط IASB و FASB، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
895
مقايسه ارتباط انفاركتوس ميو كارد با ريسك فاكتورها در دو گروه سني زير 55 سال و بالاي 55 سال
896
مقايسه ارتباط بين عوامل كيفيت زندگي كاري (QWL) و تعهد سازماني كاركنان در دو وضعيت استخدامي رسمي و قراردادي - مورد مطالعه: پرسنل ستادي بانك صادرات شهر تهران
897
مقايسه ارتباط بين منابع اعتماد به نفس ورزشي و سطح عملكرد دختران ژيمناست شركت كننده در المپياد ورزشي دانش آموزان مدارس سراسر كشور، مرداد ماه 1383
898
مقايسه ارتباط سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك با گروه غير مبتلا به سندرم متابوليك
899
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
900
مقايسه ارتباط ميزان فشار شريان ريوي با عوامل موثر بر آن در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به COPD
901
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
902
مقايسه ارتباط ميزان قند خون ساكت دندان با عوارض پس از كشيدن دندان در دو گروه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و بيماران غير مبتلا
903
مقايسه ارتباط هوش شناختي و هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تهران
904
مقايسه ارتباطات بين فردي در آموزش نيمه حضوري (دانشگاه پيام نور) و اموزش حضوري (دانشگاه فردوسي ) از ديدگاه اعضاء هيات علمي
905
مقايسه ارتباظات بين فردي و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر متوسط مدارس آموزش از دور و شبانه شهرستان نيشابور
906
مقايسه ارتفاع پرش عمودي با پيش پرش در چهار وضعيت قرار گيري پا
907
مقايسه ارتفاع پرش عمودي در جا در وضعيتهاي مختلف قرار گيري پا
908
مقايسه ارتفاع و پهناي استخوان منديبل در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در موقعيت هاي مختلف منديبل
909
مقايسه ارزش افزوده خالص با سود حسابداري در توضيح دهندگي ارزش حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
910
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
911
مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي و اوروگرافي كليه در 200 بيماري كه با علائم سيستم ادراري به مراكز دانشگاهي استان يزد مراجعه كرده اند
912
مقايسه ارزش تشخيصي Cone- beam computed tomography در تشخيص شكستگي ريشه در حضور پين داخل كانال با و بدون به كارگيري مد(Metal artifact reduction MAR)
913
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRI باIndirect MR arthrography دربيماران با پارگي هاي لبروم مفصل شانه
914
مقايسه ارزش تشخيصي Conventional MRIŸ و Indirect MR arthrography با آزتروسكوپي شانه در پارگي هاي روتاتوركاف
915
مقايسه ارزش تشخيصي توموگرافي كامپيوتري مولتي اسلايس،توموگرافي با اشعه مخروطي و تصويربرداري ديجيتال پري آپيكال در شناسايي تحليل خارجي ريشه شبيه سازي شده
916
مقايسه ارزش تشخيصي كشت نمونه بافتي با BAL (برونكوآلوئولار لاواژ) در تشخيص سل در بيماران مبتلا به آنتراكوزيس كه تحت بيوپسي برونش قرار گرفته اند
917
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
918
مقايسه ارزش تشخيصي معيارهاي آنتروپومتريك با معيارهاي آزمايشگاهي سوء تغذيه در بيماران تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد رهنمون
919
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
920
مقايسه ارزش تشخيصي ملاك FEV/FVC در مقايسه با FEV/SVC در بيماراني كه در سمع ريه آنها ويزينگ منتشر وجود دارد
921
مقايسه ارزش غذائي چند نمونه ارزن و استفاده آن در جيره جوجه هاي گوشتي
922
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
923
مقايسه ارزش فنيل افرين مخاطي با افدرين داخل وريدي در پيش گيري و درمان افت فشار خون ناشي از بي حسي داخل نخاعي
924
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
925
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
926
مقايسه ارزشهاي شخصيتي طلاب و دانشجويان دختر
927
مقايسه ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي خمشي جداسازي شده به همراه جداگر TCFP تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور
928
مقايسه ارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
929
مقايسه ارزيابي بروش كلاسيك و زمين آمار و ارائه طرح پيشنهادي ارزيابي كانسارهاي طلا
930
مقايسه ارزيابي زيردست پارچه‌هاي فاستوني ايران به دو روش كمي و كيفي
931
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر، جنسن
932
مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر،جنسن
933
مقايسه ارضاي نيازهاي اساسي در نوجوانان پسر بزهكار و غير بزهكار در شهرستان گرگان در سال ( 87 - 86 )
934
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
935
مقايسه ارضاي نيازهاي پنجگانه مزلو در دو گروه از دانش آموزان داراي روابط صميمانه وغير صميمانه والدين با آنها
936
مقايسه ارقام مختلف زيتون در شرايط اصفهان به منظور كاربري در فضاي سبز
937
مقايسه اركستراسيون راول و توشمالف از اثر تابلوهاي يك نمايشگاه موسورگسكي
938
مقايسه ازدواج سنتي ومدرن در شهرستان رامسر.
939
مقايسه ازمندي و قناعت در حديقه سنايي و مثنوي مولوي
940
مقايسه اساتيد زبان انگليسي دانشگاه پيام نور استان تهران و ديگر دانشگاهها درزمينه ارتقا توانايي حرفه اي خود
941
مقايسه اسانس موجود در گياه آنغوزه در منطقه بستك و احمدي هرمزگان
942
مقايسه استانداردهاي مورد استفاده در ارزيابي ميكروآخالهاي غيرفلزي در فولادهاي مورد مصرف در صنايع هوايي
943
مقايسه استاندارهاي اتصال كوتاه IEC, VDE, IEEE, ANSI با استفاده از نرم افزار DIGSILENT
944
مقايسه استثناگرايي ايراني و استثناگرايي آمريكايي و تاثير آن بر روابط دو كشور
945
مقايسه استحكام اتصال برش يك نوع كامپوزيت شيميايي به عاج آماده شده توسط سه نوع سيستم باندينگ ساده شده دوال كيور
946
مقايسه استحكام اتصال برشي در روكش هاي فلز سراميك و تمام سراميك با كور زير كونيا
947
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسي به پرسلن توسط ليزر Er:YAG و روش اچينگ با اسيد هيدروفلوريك
948
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسيبه زيركونيوم توسط اچينگ با ليزر Er:YAG اسيد هيدروفلوريك و سند بلاست
949
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ريباند شده با چهار روش برداشت ادهزيو
950
مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي فلزي ارتودنسي به سطح دندان با استفاده از دو نوع سمان رزيني مختلف( GC Ortho connect و Transbond XT ) به صورت آزمايشگاهي
951
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوان و كامپوزيت بيس متاكريلات
952
مقايسه استحكام باند برشي براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوران و كامپوزيت بيس متاكريلات
953
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
954
مقايسه استحكام باند برشي در براكت هاي باند شده ارتودنسي با نور هالوژن و پلاسما آرك در جهات مختلف
955
مقايسه استحكام باند برشي رزينهاي گلاس آينومر مديفايد و كامپوزيتي در براكت هاي فلزي و سراميكي
956
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومر نوري Fuji II LC در عاج مولرهاي شيري
957
مقايسه استحكام باند برشي كامپوگلاس و گلاس آينومرنوري FUJI II LC در عاج مولرهاي شيري
958
مقايسه استحكام باند بين آلياژهاي T3 و 45 Formula با پرسلنهاي Ceramco3 و Noritake
959
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
960
مقايسه استحكام باند ريز برشي سمان هاي رزيني variolink II و panavia f2, maxcem به عاج ريشه دندان گاو
961
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي
962
مقايسه استحكام پيوند برشي سيستمهاي each-Self در عاج سطحي و عمقي
963
مقايسه استحكام خمشي تئوري و تجربي كامپوزيتهاي چندلايه تكجهته شيشه/پلي استر
964
مقايسه استحكام شكست دندانهاي اندو شده و ترميم شده با سه نوع پست composite Reinforced Fiber مختلف , up build core شده با FRC كامپوزيت
965
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با دو سيستم مختلف پست كراون ريختگي (Richmond)و پست شفاف به همراه تاج بازسازي شده با كامپوزيت Nulitef
966
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با كانالهاي بيضي شكل با استفاده از سه روش مختلف پست و كور
967
مقايسه استحكام ضربه اي و عرضي سه نوع رزين گرماسخت بيس دنچر
968
مقايسه استحكام عرضي 3 گروه رزين گرما پخت , رزين هاي گرما پخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميلي متر و رزين هاي گرماپخت تقويت شده با سيم فلزي به قطر 1 ميليمتري آغشته شده به 4 meta باندينگ ايجنت
969
مقايسه استحكام فشاري سه نوعMTA
970
مقايسه استحكام كششي كامپوزيت رزين اپوكسي توسط پارچه هاي تاري-پودي، حلقوي و بي بافت تهيه شده از نانوالياف پلي آميد/CNT
971
مقايسه استخوان شناسي جمعيت هاي سيچليد ايراني (.Iranocichla spp)
972
مقايسه استراتژي¬هاي تامين مالي در بانك¬هاي خصوصي و دولتي در ايران
973
مقايسه استراتژيهاي آميخته ترويج در برند هاي نايك ، آديداس و پوما
974
مقايسه استراتژيهاي به كار رفته توسط زبان آموزان سيستم آموزشي از راه دور جهت تكميل كلمات ناقص درC تست وX تست و بررسي نتايج به دست آمده از عملكرد شركت كنندگان در تست ها
975
مقايسه استراتژيهاي شنيداري ميان دانشجويان كارشناسي مترجمي زبان انگليسي در دو گروه با بازدهي موثر و غير موثر دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب
976
مقايسه استرس ادراك شده ، اهمال كاري و منبع كنترل در زنان شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع ابتدايي شهرستان گلوگاه
977
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
978
مقايسه استرس اكسيداتيو در بيهوشي اسنشاقي با ايزوفلوران و پروپوفل و بيهوشي وريدي با انفوزين پروپوفول ورمي فنتانيل
979
مقايسه استرس اكسيداتيوو آنزيمهاي آنتي اكسيدان گلوتاتيون پراكسيدازوسوپراكسيدديسموتاز درافراد مبتلا به كاتاراكت پيري با افراد نرمال.
980
مقايسه استرس برشي موضعي سپتوم پين بطني(Regional shear strain) دربيماران مبتلا به CAD با كسر جهشي نرمال با گروه كنترل در مراجعه كنندگان به بيمارستان حشمت
981
مقايسه استرس دربين جوانان مجرد ومتاهل شهر قاين
982
مقايسه استرس شغلي بين كاركنان توليدي و كاركنان اداري كارخانه بهپاك
983
مقايسه استرس شغلي در بين كاركنان پلار اصفهان در سال 1386
984
مقايسه استرس شغلي ورضايت شغلي در بين مديران مرد وزن مدارس راهنمايي ومتوسطه شهرستان تنكابن.
985
مقايسه استرس و اضطراب و افسردگي دانشجويان مجرد و متاهل دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز در سال 1390-1389
986
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
987
مقايسه استرس و راهبردهاي مقابله اي، روشهاي تنظيم هيجان و حمايت اجتماعي بين مبتلايان رتينوپاتي و افراد سالم
988
مقايسه استرس والدي گري در مادران دانش آموزان استثنايي وعادي در مدارس ابتدايي شهرستان قدس
989
مقايسه استرس وكنترل عواطف دربين دانشجويان دخترمجرد و متاهل 18-22 ساله دانشگاه پيام نور قاين
990
مقايسه استرين بطن چپ﴿طولي، شعاعي ومحيطي﴾ قبل وبعدازتعبيع ي پيس ميكر دو حفره اي سپتال دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
991
مقايسه استعاره هاي مفهومي در فارسي نوشتاري روزمره و شعر معاصر
992
مقايسه استعداد رياضي دانش آموزان دختر و پسر كلاس اول ابتدايي شهر سه قلعه و رابطه آن با بهره هوشي
993
مقايسه استعداد كلامي دختران و پسران پيش دبستاني.
994
مقايسه استفاده از سفازولين تك دوزي وسه دوزي در پيشگيري ازبروز عفونتهاي بعداز سزارين
995
مقايسه استفاده از سه نوع مختلف نشانه ها: شفاف سازي متن، قالبهاي معنايي و زنجيره معنايي، در ابهامزدايي افعال چند معنايي
996
مقايسه استفاده از يك دست و دو دست و تاثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي
997
مقايسه استقامت قلبي عروقي دانش آموزان دختر در وضعيت هاي اقتصادي-اجتماعي مختلف
998
مقايسه اسفنديار و آشيل از نظر آسيب ناپذيري
999
مقايسه اسكندرنامه منثور با اسكندرنامه نظامي
1000
مقايسه اسكنر هاي داخل دهاني در سيستم هاي كدكم دنداني و ارائه هندسه يك پروتز دنداني با استفاده از ليزر
بازگشت