<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه تاثير ناشي از نان هاي حاوي پودر كنجد و بذر كتان روي فشارخون در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مرحله 1
2
مقايسه تاثير نشانه هاي فراگفتماني و سطح مهارت زباني در توانايي خواندن و درك مطلب زبان آموزان ايراني
3
مقايسه تاثير نقش آموزش حضوري وغير حضوري بهداشت به دانش آموزان هشت روستا از توابع استان سيستان و بلوچستان، شهرستان خاش بخش هاي نوك آبادو ده پابيد در سال 1380
4
مقايسه تاثير نوروفيدبك مبتني بر QEEG ، ودرمان تركيبي نوروبيوفيدبك براختلال وسواس عملي
5
مقايسه تاثير نوع ارزشيابي (كيفي - كمي ) بر ميزان اضطراب مدرسه دانش آموزان پايه سوم دبستان هاي شهر تهران
6
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين پيلاتس، هوازي و تركيبي بر انحناي كمر و WHRدر زنان چاقمبتلا به هايپرلوردوزيس
7
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تقويتي در آب وخشكي بر ميزان درد و عملكرد حركتي وزنه برداران مبتلا به سندروم درد پتلوفمورال
8
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين تناوبي شديد بر اساس ضربان قلب و سرعت بر تغييرپذيري ضربان قلب و توان هوازي زنان جوان فعال
9
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مداوم ومتناوب بر سطوح هورمون رشد (GH) ، نيمرخ ليپيدي ، تركيب بدني وقند خون دردختران چاق غير فعال
10
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات اصلاحي ويژه در آب و خشكي بر تغييرات كيفوز و برخي شاخص هاي ريوي دانشجويان پسر
11
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريك تعادلي و تركيبي﴿ پلايو متريك و تعادلي﴾ بر حس عمقي مفصل زانو و تعادل ايستا
12
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريك و قدرتي بر حس موقعيت مفصل زانو
13
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات زير پيشينه شنا و دويدن بر BMI، RF و ليپوپروتئين هاي خون دانش آموزان پسر چاق مقطع متوسطه شهرستان بروجن
14
مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات منتخب تعادلي بر حس عمقي، قدرت، تعادل ايستا و پوياي نابينايان اكتسابي و مادرزادي مرد
15
مقايسه تاثير هشت هفته مصرف مكمل جينسينگ و تمرينات HIIT برتركيب بدن و برخي فاكتورهاي منتخب آمادگي جسماني وحركتيتكواندوكاران غير حرفه اي
16
مقايسه تاثير و عوارض جانبي دو رژيم دارويي خوراكي اوفلوكساسين + مترونيدازول و آزيترومايسين + مترونيدازول در درمان سرپايي بيماران مبتلا به عفونت حاد لگني
17
مقايسه تاثير وارنيش فلورايد و mi وارنيش بر استرپتو كوكوس موتانس پلاك دنداني و غلظت كلسيم وفسفات بزاق در كودكان ۳-۶ساله
18
مقايسه تاثير واژه نامه فرامتني بر درك مفاهيم متن و يا د داري واژه گان در شرايط ياد گيري اتفاقي و ارادي
19
مقايسه تاثير ورزش در كاهش افسردگي بين زنان ورزشكار و غيرورزشكار تهراني
20
مقايسه تاثير ويبريشن و امواج ماوراء صوت توام با تمرينات كششي در بهبود عملكرد ورزشكاران داراي نقاط ماشه اي عضلات پشت گردن
21
مقايسه تاثير ويتامين E و ايبوپروفين بر شدت ديسمنوره اوليه
22
مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي شديد در محيطهاي معمولي و گرم بر غلظت ايمونوگلوبولين A و كورتيزول بزاقي بسكتباليست هاي دختر منتخب دانشگاهي در تهران
23
مقايسه تاثير يك دوره برنامه تمريني اسپارك بر رشد مهارت هاي حركتي ،4 ساله سالم و داراي اختلال - رشد اجتماعي و سطح هورمون رشد پسران نارسايي توجه/ بيش فعالي
24
مقايسه تاثير يك دوره فعاليت ورزشي بر ويژگي هاي باليني ، سونوگرافي و آزمايشگاهي سندروم تخمدان هاي پلي كيستيك در زنان مبتلا به اضافه وزن ،چاق و لاغر
25
مقايسه تاثيرآموزش فرد مداري و معلم مداري در ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري كارشناسي پيوسته ترم پنجم دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي سال 1370
26
مقايسه تاثيرآموزش«هوش اخلاقي بوربا» و «اخلاق اسلامي» به مادران، بر سبك فرزندپروري و آسيب هاي تعاملي والد- كودك و روابط بين فردي كودك
27
مقايسه تاثيرات افتراقي حاشيه نويسي براجزاي مختلف سخن برروي توانايي درك مطلب و ياد داريي زبان آموزان ايراني , The Differential Effects of Glossing for Different Parts of Speech on Vocabulary Retention and Reading Comprehension among Iranian EFL Learners
28
مقايسه تاثيرات تمرين استقامتي اكستنسورهاي تنه بردردوناتواني افرادداراي كمردرد مزمن وتحت حاد
29
مقايسه تاثيرات سمي و فيزيولوژيكي عصاره الكلي انغوزه و سم استامي پرايدبر پسيل معمولي پسته و بر ميزان تغذيه كفشدوزك دو نقطه اي
30
مقايسه تاثيرات كوتاه مدت و ماندگاري سه نوع روش كششي ايستا، پويا و PNF بر انعطاف پذيري عضلات همسترينگ
31
مقايسه تاثيرات كينزيوتيپ و تمرين قدرتي بر درد زانو و قدرت عضله چهار سر راني در افراد مبتلا به سندرم درد كشككي راني
32
مقايسه تاثيردگزامتازون و متيل پردنيزولون بر ميزان قند خون در بيماران تحت عمل جراحي ستون فقرات
33
مقايسه تاثيرعصاره تام زعفران و كروسين برشاخص هاي رشدجنين و ساختار جفت درموش كوچك آزمايشگاهي
34
مقايسه تاثيرويژگيهاي شخصيتي با شيوه مقابله با استرس مسئله دار در شاغلين آموزش وپرورش شهرستان لنگرود.
35
مقايسه تار ايراني با تار آذربايجاني
36
مقايسه تانسور استرين حاصل از روش هاي ژئودتيك با نتايج حاصل از ممان هاي لرزه اي
37
مقايسه تبحر حركتي دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار 11تا15ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 89-88
38
مقايسه تبديل تعهد با انتقال دين و طلب در حقوق ايران و آثار آن ها
39
مقايسه تجربه زيسته ساخت دانش مشاركتي سريع دربرخورد با موقعيت جديد در دانشجويان داراي سطوح مختلف موفقيت دانشگاه يزد
40
مقايسه تجربي خنك كاري صفحات فتوولتائيك، با استفاده از نانو سيالات آب - كربن و اتيلن گلايكول - كربن بر بازدهي الكتريكي آن ها
41
مقايسه تجربي مشخصه هاي تزريق جتهاي آب دايروي و بيضوي در جريان جانبي هوا
42
مقايسه تجزيه پذيري بقاياي گياهي برخي گونه هاي مرتعي در خاك
43
مقايسه تجزيه پذيري بيوشيميايي آلكيل بنزن سولفونات خطي توسط باكتري سودوموناس آئروژينوزا نسبت به كشت مخلوط باكتريها در شرايط In vitro
44
مقايسه تجسم زن در دو دربار قاجار و لوئي پانزدهم
45
مقايسه تجويز داخل بيني كتامين با ميدازولام در آرام بخشي و سهولت جداسازي كودك از والدين، در بچه¬هاي 6-2 ساله كانديد عمل جراحي الكتيو اورولوژي در بيمارستان رازي
46
مقايسه تجويز كريستالوئيد با عدم تجويز مايع قبل از القاء بيهوشي اسپينال در پيشگيري از هيپوتانسيون القا شده و قابل درمان در افراد مسن
47
مقايسه تجويز ملاتونين و استامينوفن بر درد و تغييرات هموديناميك بيماران در بلوك رتروبولبار جراحي كاتاراكت
48
مقايسه تحليل آسيب پذيري سازه¬هاي BRBF با سازه¬هاي SCBF
49
مقايسه تحليل اقتصادي چرخه عمرروسازي‌هاي بتني وآسفالتي باتوجه به ملاحظات زيست محيطي
50
مقايسه تحليل تكنيكال و پايه‌اي در بازار بورس ايران با موردكاوي صنعت ساختمان
51
مقايسه تحليل خطي و غيرخطي هندسي يك بال هواپيما در اثر بارهاي استاتيكي (با استفاده از نرم افزار II NISA)
52
مقايسه تحليل دوبعدي و سه بعدي ديوار ميخكوبي شده و تعميم نتايج دوبعدي به سه بعدي
53
مقايسه تحليل مقادير تكين با روش‌هاي ناپارامتري پيش بيني سري‌هاي زماني
54
مقايسه تحليل هاي ديناميكي و استاتيكي خطي و غيرخطي براي سازه ي فولادي طراحي براساس سطوح عملكردتحت اثر زلزله حوزه نزديك
55
مقايسه تحليلي آثار طنز رهي معيري و فريدون توللي
56
مقايسه تحليلي اقوال و حكايت هاي تذكره الاولياء عطار و شرح التعرف مستملي بخاري بر اساس مباحث بينامتني
57
مقايسه تحليلي انديشه هاي عرفاني ابوسعيد ابوالخير و بهاءولد
58
مقايسه تحليلي- بلاغي ذكر، دعا و مناجات در تذكره الاولياء عطار نيشابوري
59
مقايسه تحليلي تاثير روش هاي تامين مالي بر شاخص هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رهيافت خودرگرسيون برداري
60
مقايسه تحليلي تاثيرات جنگ در آثار نقاشي اروپا ﴿با نگاهي به آثار فرانسيسكو گويا، پابلو پيكاسو، آلبرتو بوري، آنسلم كيفر﴾
61
مقايسه تحليلي -تطبيقي دوزخ دانته با مباني عرفان اسلامي بانگاهي به اشعار عراقي ،مولانا،شاه نعمت الله ولي وحافظ
62
مقايسه تحليلي خوف و رجا در عرفان اسلامي و ترس و اميد در روانشناسي
63
مقايسه تحليلي درونمايه و شخصيت زن در آثار عارفانه و عاشقانه ايران كهن ﴿تحليلي تطبيقي از آثار مولانا و عطار﴾
64
مقايسه تحليلي دو روايت ار پلنز نظامي اثر فردريك فرانسيس شپن
65
مقايسه تحليلي دو روزنامه ايران ورزشي و ابرار ورزشي با تأكيد بر ورزش معلولين
66
مقايسه تحليلي رابطه دين و سياست در انديشه سياسي روحانيت شيعه در ايران بعد از انقلاب اسلامي (مطالعه موردي سه رئيس جمهور روحاني)
67
مقايسه تحليلي رفتار شناسي شخصيت زن و مرددر اشغار فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده
68
مقايسه تحليلي ساختار انديشه در اشعار مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو
69
مقايسه تحليلي كنترلر فازي ، شبكه عصبي و كنترلر فازي-عصبي در رديابي نقطه توان ماكزيمم يك آرايه خورشيدي
70
مقايسه تحليلي گلستان سعدي و قابوس نامه عنصرالمعالي
71
مقايسه تحليلي محور خيابان بهشتي با محورهاي توسعه يافته در كشورهاي ديگر در ابعاد گوناگون
72
مقايسه تحليلي مضامين حكمي در شعر ناصيف يازجي وملك الشعراي بهار
73
مقايسه تحليلي نقش توده ها و اقشار فرودست در سه رويداد انقلاب مشروطه، ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي
74
مقايسه تحليلي‌ـ‌تطبيقي وضعيت سياسي‌ـ‌اجتماعي زنان صفويه و عثماني از شاه عباس اول تا پايان دوره صفوي/سلطان مراد سوم تا سلطان مصطفي دوم
75
مقايسه تحول قضاوت اخلاقي كودكان پرورشگاهي با كودكان عادي.
76
مقايسه تحولات بافت روستايي و محلات مسكوني در روستاهاي چناران و آق امام شهرستان مراوه تپه
77
مقايسه تحولات رژيم حقوقي درياي خزر جهت بهره برداري از منابع مشترك نفت و گاز با درياي مديترانه
78
مقايسه تحولات ريز ساختاري فولاد كم كربن فوق ريز دانه/نانو ساختار ، تحت اثر كرنش صفحه اي و نورد سرد در فرايند مارتنزيت
79
مقايسه تحولي اثربخشي درمان ذهن آگاهي و درمان شناختي- رفتاري بر اختلال اضطراب فراگير دانش‌آموزان دختر
80
مقايسه تخريب سنتي با تخريب در فضاي سايبر
81
مقايسه تداعي لغات دورازذهن،تفكرشهودي وگرايش به روان پر يشي دربيماران تحت درمان اسكيزوفرنيا وافرادعادي شهراصفهان
82
مقايسه تدوين فيلم هاي "هفت سامورايي " و "هفت دلاور"
83
مقايسه تراكم استخواني معلولين آسيب نخاعي ورزشكار و كم تحرك
84
مقايسه تراكم توده استخواني زنان فوتساليست حرفه اي با افراد غير ورزشكار
85
مقايسه تراكم مواد معدني استخوان بين زنان هندباليست و فوتساليست حرفه اي و زنان غير ورزشكار
86
مقايسه تراكم مواد معدني استخوان بين فوتباليستهاي حرفه اي و افراد غيرورزشكار
87
مقايسه تراكم مواد معدني استخوان پرش كنندگان طول، سه گام و ارتفاع و ارتباط آن با توان بي هوازي و آسيب هاي ورزشي آنها
88
مقايسه ترانسلوسنسي چندين نوع رزين كامپوزيت و توانايي آنها در ماسك كردن پس زمينه تيره
89
مقايسه تربيت سنتي و جديد
90
مقايسه ترس از تصوير تن واختلال رواني در افراد مراجعه كننده با افراد عادي
91
مقايسه ترسيم نقاشي بين دانش آموزان نارساخوان پسر در مقطع دو ابتدايي در منطقه 14استان تهران
92
مقايسه تركيب بدني و آمادگي جسماني گروه هاي خوني متفاوت در كشتي گيران نوجوان
93
مقايسه تركيب بدني و عملكرد جسماني - حركتي دانش آموزان پسر پايه هاي چهارم و پنجم مدارس ابتدايي مناطق شمال و جنوب شهر بيرجند
94
مقايسه تركيب بدني و فعاليت بدني دانش آموزان عشايري و شهري مقطع راهنمايي استان چهار محال و بختياري
95
مقايسه تركيب درماني تيمولول با لاتانوپروست و دورزولاميد در كاهش فشار داخل چشم
96
مقايسه تركيب درماني تيمولول با لاتانوپروست و دورزولاميد در كاهش فشار داخل چشم
97
مقايسه تركيب شيميايي دو ماده پر كننده انتهاي ريشه ايراني
98
مقايسه تركيب شيميايي واثر ضد ميكروبي روغن بذر وصمغ گياه انغوره بر باكتريهاي ايجاد كننده ي پوسيدگي دنداني
99
مقايسه تركيبات اسانس برگ گياه مور تلخ در مراحل مختلف رويشي و بررسي خواص ضد ميكروبي اسانس استخراج شده
100
مقايسه تركيبات اسانس برگ گياه مور تلخSalvia mirzayanii در مراحل مختلف رويشي و بررسي خواص ضدميكروبي اسانس استخراج شده
101
مقايسه تركيبات بزاقي در افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيد با و بدون خشكي دهان و افراد سالم
102
مقايسه تركيبات شيميايي و قابليت هضم علف ني سيلو شده با روشهاي مختلف عمل آوري
103
مقايسه تركيبات فيتو شيميايي گياه دارويي ميناي سروستان در مراحل مختلف فنولوژي (رويشي گلدهي بذردهي)
104
مقايسه تروپيسمفاست در دو گروه مبتلايان به Disc Protrusion و Disc Extrusion در ستون فقرات لومبار
105
مقايسه تست فروكتوزامين به روش كالريمتري با همو گلوبين گليكوزيله به روش كروماتوگرافي تعويض يون جهت ارزيابي كنترول ديابت در مركز درماني تحقيقاتي ديابت يزد
106
مقايسه تست فروكتوزامين به روش كالريمتري با همو گلوبين گليكوزيله به روش كروماتوگرافي تعويض يون جهت ارزيابي كنترول ديابت در مركز درماني تحقيقاتي ديابت يزد
107
مقايسه تست ورزش و قويا مثبت در تشخيص بيماري عروق كرونر قلب در بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب از ابتداي سال 1376 تا پايان سال 1378هجري شمسي
108
مقايسه تشبيه تمثيل در قرآن كريم و نهج البلاغه
109
مقايسه تشبيه تمثيل در قرآن كريم و نهج البلاغه
110
مقايسه تشخيص درگيري متاستاتيك (ميكرومتاستاز) غدد لنفاوي در سرطان پستان به دو روش IHC و H&E
111
مقايسه تشخيص درگيري متاستاتيك (ميكرومتاستاز) غدد لنفاوي در سرطان پستان به دو روش IHC و H&E
112
مقايسه تشخيص درگيري متاستاتيك (ميكرومتاستاز) غدد لنفاوي در سرطان كولون به دو روش H&EوIHC
113
مقايسه تشخيص عاج سالم از عاج عفوني با دو محصول رنگ آميزي povidone-Iodine و acid red
114
مقايسه تشخيص عاج سالم از عاج عفوني با دو محصول رنگ آميزي povidone-Iodine و acid red
115
مقايسه تشخيص و روش درمان تروماهاي ديستال راديوس و آرنج در اطفال زير 15 سال توسط متخصصين طب اورژانس و ارتوپدي در اورژانس بيمارستان پورسينا- سال 1391
116
مقايسه تشكيل كالوس و باززايي در Medicagosativa و Medicago truncatula
117
مقايسه تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي از ديدگاه معلمان شهرستان فسا
118
مقايسه تصادفي چند متغيره متغيرهاي همراه و كاربردهاي آنها
119
مقايسه تصادفي سيستم هاي n-1 ازn بااجزاي مستقل نمايي ناهمگن با سيستم هاي مشابه با اجزاي مستقل وهم توزيع نمايي
120
مقايسه تصادفي عمر گذشته و عمر بقاي سيستم¬ (n-k+1) از n با مؤلفه هاي مستقل و وابسته
121
مقايسه تصاوير MTC با تصاوير رايج [معمولي ] MRI
122
مقايسه تصفيه پذيري فاضلاب حاوي رنگ توسط سيستم راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي و با استفاده از پركننده هاي مختلف
123
مقايسه تصميم گيري بازيكنان واليباليست ماهر و مبتدي پس از مشاهدات قبلي و تعامل در جريان در مهارت دريافت سرويس
124
مقايسه تصوير آينده بشر در آيات و روايات با تاكيد بر شخصيت دجال
125
مقايسه تصويـر زن دوزخـي و بهشتـي در اساطيـر ايـران، جهـان و ديـن اسلام
126
مقايسه تصويرسازي در شعر احمد عزيزي و عبدالوهاب البياتي
127
مقايسه تصويري نگاره خوان هفتم در هفت شاهنامه
128
مقايسه تطابق حاشيه اي پلاگ اپيكالي MTA وسمان CEM درسه محيط مختلف
129
مقايسه تطابق لبه اي اپيكالي MTA و سراميك سرد متقاعب تهيه ي حفره انتهاي ريشه با ليزر Er:YAG و اولتراسونيك توسط SEM
130
مقايسه تطبيقي (تحليل مضموني وساختاري)عشق ومستي درشعرابن فارض وجامي
131
مقايسه تطبيقي « اصالت بازيگر » و « اصالت نقش » با تاكيد در آراء لي استراسبرگ و استلا آدلر
132
مقايسه تطبيقي آثار هزارو يك شب صنيع الملك با آثار هزارو يك شب مارك شاگال
133
مقايسه تطبيقي آموزش زبان ملي در ايران با كشورهاي توسعه يافته
134
مقايسه تطبيقي آموزش و پرورش كشور ايران وژاپن
135
مقايسه تطبيقي آيين¬نامه بتن ايران و كشورهاي ديگر در بحث تيرهاي خمشي با استفاده از ابزارهاي پيش¬بيني
136
مقايسه تطبيقي احكام حج زنان در مذاهب پنجگانه
137
مقايسه تطبيقي احكام شرعي و قانون مدني پيرامون نكاح
138
مقايسه تطبيقي اسطوره سياوش با اسطوره دو موزي در بين النهرين و اسطوره آدونيس در يونان
139
مقايسه تطبيقي اقدامات متقابل در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني بر حقوق بين الملل
140
مقايسه تطبيقي امثال كردي و انگليسي
141
مقايسه تطبيقي انتزاع گرايي در دست بافته هاي ايراني با جريان انتزاع گرايي در غرب
142
مقايسه تطبيقي انديشه سياسي آيت الله نائيني و شيخ فضل الله نوري با تأكيد بر مشروعيت حكومت و ولايت فقيه
143
مقايسه تطبيقي انديشه سياسي آيت الله نائيني و شيخ فضل الله نوري با تاكيد بر مشروعيت حكومت و ولايت فقيه
144
مقايسه تطبيقي باورهاي ديني جوانان دانشجو وغيردانشجو
145
مقايسه تطبيقي بحران هويت ميان ايران و غرب ﴿با تأكيد بر آراي داريوش شايگان و هربرت ماركوزه﴾
146
مقايسه تطبيقي بين آئين هاي مذهبي قرون وسطائي و اسلامي
147
مقايسه تطبيقي بين انتظارات والدين ورفتار فرزندان(25-15)سال شهرستان رامسر.
148
مقايسه تطبيقي بين نظام آموزش پرورش كشور ايران و انگلستان
149
مقايسه تطبيقي پنج طرح شاخص اصفهان ،نائين و كاشان
150
مقايسه تطبيقي پوشش هاي خسرو وشيرين وليلي ومجنون براساس منظومه هاي نظامي وآثار نگارگري مرتبط
151
مقايسه تطبيقي پوشش هاي خسرووشيرين وليلي ومجنون بر اساس منظومه هاي نظامي وآثار نگارگري مرتبط
152
مقايسه تطبيقي تأثير اجزاء مخارج دولتي بر رفاه اجتماعي در منتخبي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه (2010-1996)
153
مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي، حقوقي، اجتماعي و اقتصادي زن در دو گفتمان اسلام و يونان باستان
154
مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي،حقوقي،‌اجتماعي و اقتصادي زن در دو گفتمان اسلام و يونان باستان
155
مقايسه تطبيقي جايگاه عدالت درنظريه توسعه ازديدگاه اسلام وليبراليسم ( باتكيه برنظريات امام خميني (ره ) وجان رالز)
156
مقايسه تطبيقي حس امنيت در محلات مسكوني مطالعه موردي : محلات ايستگاه ژيان ، منبع آب و فرهنگيان شهر قرچك
157
مقايسه تطبيقي حقوق كودك در اسلام، حقوق موضوعه ايران و كنوانسيون بين المللي
158
مقايسه تطبيقي دو ميدان تجريش و امام خميني (توپخانه) تهران از نظر عملكرد و منظر شهري
159
مقايسه تطبيقي ديدگاههاي تربيتي سعدي و ژان ژاك روسو
160
مقايسه تطبيقي رابطه شاخص اقتصاد دانش (KEI) و اشتغال در اقتصادهاي توسعه‌يافته و نوظهور
161
مقايسه تطبيقي راوي، زمان وفضا درادبيات وسينما
162
مقايسه تطبيقي راوي، زمان وفضا درادبيات وسينما
163
مقايسه تطبيقي رستم و سهراب فردوسي با اديپ شهريار سوفوكل
164
مقايسه تطبيقي روايت آوازي دستگاه سه گاه ، عبدالله دوامي و محمود كريمي
165
مقايسه تطبيقي روايت آوازي دستگاه شور ، محمود كريمي و رضوي سروستاني
166
مقايسه تطبيقي روستاهاي داراي طرح هادي با روستاهاي فاقد طرح (نمونه : بخش مركزي شهرستان چناران ) , contrastive comprison betweenvillages having a rural guid plan and villages lecking such plan )sample:section central city chenaran(
167
مقايسه تطبيقي روستاهاي داراي طرح هادي با روستاهاي فاقد طرح (نمونه : بخش مركزي شهرستان چناران ) , contrastive comprison betweenvillages having a rural guid plan and villages lecking such plan )sample:section central city chenaran(
168
مقايسه تطبيقي روشهاي تعيين ظرفيت باربري شمع بر اساس نتايج آزمايشات بارگذاري شمع و تستهاي درجا -بررسي موارد علمي
169
مقايسه تطبيقي روند آموزش هاموني ، در منابع ترجمه شده به زبان فارسي
170
مقايسه تطبيقي زبان و بدن در مثنوي جلال الدين محمد بلخي و فاوست اثر گوته
171
مقايسه تطبيقي زبان و بدن در مثنوي جلال الدين محمد بلخي و فاوست اثر گوته
172
مقايسه تطبيقي ساز ني در ايران ، مصر و تركيه
173
مقايسه تطبيقي سفال دوره اشكاني با دوره ساساني
174
مقايسه تطبيقي سفال دوره اشكاني با دوره ساساني مرمت يك نمونه سفال دوره ساساني﴿لعابدار﴾
175
مقايسه تطبيقي سياست خارجي دولت هاي محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
176
مقايسه تطبيقي سيستم استانيسلاوسكي و متداكتينگ با تاكيد بر بداهه پردازي به عنوان عملي خلاقانه براي برانگيختن تخيل و ايجاد اعتماد به نفس در خلق شخصيت
177
مقايسه تطبيقي سيستمهاي FRP در شركتهاي توليدي ايران
178
مقايسه تطبيقي سيمرغ در نگاره هاي شاهنامه با مفاهيم معنوي موجود در منطق الطيم ﴿تصوير، موضوعي، محتوايي﴾
179
مقايسه تطبيقي شاخص هاي توسعه پايدار و ارائه الگوي مناسب براي كشورهاي در حال توسعه
180
مقايسه تطبيقي شهر ديني و شهر غير ديني سكولار
181
مقايسه تطبيقي شيوه سه تار نوازي سعيد هرمزي و ابوالحسن صبا
182
مقايسه تطبيقي شيوه هاي شستشوي سنتي و مدرن در قالبهاي قديمي
183
مقايسه تطبيقي شيوه هاي شستشوي سنتي و مدرن در قاليهاي قديمي
184
مقايسه تطبيقي صفحه آرايي دو قرآن چاپ سنگي چاپ 1283 و 1315 هجري شمسي به روش نشانه شناسي
185
مقايسه تطبيقي طبيعت پردازي در فرش ونگارگري صفوي
186
مقايسه تطبيقي طبيعت پردازي در فرش ونگارگري صفوي2
187
مقايسه تطبيقي عملكرد آموزش عالي ايران با آموزش عالي فرانسه و ژاپن
188
مقايسه تطبيقي عملكرد رفاهي دولت در ايران و برخي اقتصادهاي نوظهور
189
مقايسه تطبيقي عناصرداستان درمنظومهء ليلي ومجنون نظامي و ايرج وهوبرهء لاربن
190
مقايسه تطبيقي عوامل موثر در خريد خودروهاي داخلي و وارداتي با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي﴿AHP﴾ ﴿ مورد مطالعه: اصفهان﴾
191
مقايسه تطبيقي فرآيندهاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي ودانشمندان جديد
192
مقايسه تطبيقي فرش اصفهان وكاشان
193
مقايسه تطبيقي قاليهاي ايلات خمسه ﴿طرح، نقش، رنگ، ابعاد﴾
194
مقايسه تطبيقي قبور ايلام نو
195
مقايسه تطبيقي قصص قرآني و برخي نسخ شبيه خواني
196
مقايسه تطبيقي كتاب المبداء و المعاد ابن سينا و ملاصدرا
197
مقايسه تطبيقي كيفيت پياده راه ها نمونه موردي: پياده راه چهارباغ اصفهان و محور پياده صف (سپهسالار) در تهران
198
مقايسه تطبيقي ليلي و مجنون نظامي با ليلي و مجنون مكتبي شيرازي با تكيه بر عناصر داستان (شخصيت پردازي، گفتگو و فضا)
199
مقايسه تطبيقي ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت به لحاظ ويژگي هاي دراماتيك و سينمايي
200
مقايسه تطبيقي مصرف آب در كارخانه هاي فرآوري مس ايران با واحدهاي فرآوري پيشرفته جهان
201
مقايسه تطبيقي مضامين شعري نزار قباني با مضامين اشعار فارسي حبيب ساهر
202
مقايسه تطبيقي معيارهاي ازدواج نزد دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر
203
مقايسه تطبيقي مقررات حمايت از محيط زيست در نظام حقوقي ايران و هند
204
مقايسه تطبيقي مهريه در شيعه و اهل تسنن
205
مقايسه تطبيقي ميزان توسعه يافتگي سكونت گاههاي روستايي (اهر)
206
مقايسه تطبيقي ميزان توسعه يافتگي سكونتهاي روستايي (نمونه موردي شهرستان اهر) , comparative comparison of rural settlements developed rate) case study:ahar county(
207
مقايسه تطبيقي ميزان هويت از ديد ساكنين محلات جديد و قديم نمونه موردي محله پامنار و آزاد شهر - پيكان شهر
208
مقايسه تطبيقي نظام ارزشها بين مادران ودختران دانشجو شهرستان رامسر.
209
مقايسه تطبيقي نظام شبكه اي ﴿گريد﴾ در طراحي پوستر هاي مكتب سوئيس و سبك موج نو
210
مقايسه تطبيقي نقاشيهاي ديواري دو عمارت نارنجستان قوام شيراز و شفيع‌پور يزد
211
مقايسه تطبيقي نقش انسان در آثار كمال الدين بهزادورضا عباسي
212
مقايسه تطبيقي نقش مايه ماهي درهم فرش خراسان و كرمان و كاربست آن در طراحي زيورآلات
213
مقايسه تطبيقي نقش مايه هاي به كار رفته در هنر سيستان و بلوچستان از ورود آريايي ها تا عصر حاضر
214
مقايسه تطبيقي نقوش ختايي از حسين طاهرزادهء بهزاد تا محمود فرشچيان
215
مقايسه تطبيقي نقوش سفال لعاب دار زرين فام با پارچه هاي ابريشيمي دوره سلجوقي
216
مقايسه تطبيقي نقوش شكارگاه در فرش ونگارگري در دوره صفويه
217
مقايسه تطبيقي نقوش وتكنيك هاي طلاسازي شيراز ويزد در دهه اخير
218
مقايسه تطبيقي نقوش وتكنيك هاي طلاسازي شيراز ويزد در دهه اخير
219
مقايسه تطبيقي نمود چند فرهنگي در طراحي پوشاك مانتو با نگاهي به برند هاي ايراني و اروپايي
220
مقايسه تطبيقي نهاد حقوقي مشاركت در سرمايه گذاري با ديگر نهادهاي حقوقي مشابه در پروژه هاي بالادستي صنعت نفت و گاز
221
مـقايسـه تـطـبيقي هـمنـشينـي رنـگ در دستبافته هاي بختياري و سفره هاي كامو
222
مقايسه تطبيقي و بررسي و تحليل آثار نقاشي قهوه خانه اي ﴿خيالي سازي﴾، و كاشي نگاره هاي تكيه معاون الملك كرمانشاه
223
مقايسه تطبيقي وضعيت حقوقي افراد بدون تابعيت در نظام حقوق ايران و افغانستان با تاكيد بر اسناد بين المللي
224
مقايسه تظاهرات داخل دهاني زنان باردار و غيرباردار مراجعه كننده به زايشگاه الزهرا شهر رشت در سال 1396
225
مقايسه تظاهرات دهاني بيماران ديابتي و غير ديابتي اورميك تحت همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1387
226
مقايسه تظاهرات دهاني دربيماران مبتلا به هايپرتيروئيديسم و هايپوتيروئيديسم دردرمانگاه سرپايي بيمارستان رازي شهررشت در سال 1396
227
مقايسه تظاهرات دهاني وابسته به دارو هاي كاهنده فشار خون (ديورتيك ها، بتابلاكرها و مهار كننده آنزيم آنژيوتانسيون و بلاك كننده گيرنده آنژيوتانسيون( در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال تحصيلي 97-96 )
228
مقايسه تعادل پويا در زنان داراي كف پاي متفاوت و رابطه ان با ويژگيهاي مورفولوژيكي و آناتوميكي پا
229
مقايسه تعادل، اجرا و حركات عملكردي دختران واليباليست، فوتساليست و غير ورزشكار 20 تا 27 سال تهران
230
مقايسه تعالي سازماني در ادارات تربيت بدني استان لرستان بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM
231
مقايسه تعداد كلوني هاي كشت T. forsythia و P. gingivalis در شانه هاي مسواك nanogold و advantage oral پس از كاربرد
232
مقايسه تعداد كلوني هاي كشت T. forsythia و P. gingivalis در شانه هاي مسواك nanogold و advantage oral پس از كاربرد
233
مقايسه تعهدات قراردادي و غيرقراردادي در نظام حقوقي ايران
234
مقايسه تعهدات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري دولتي با قراردادهاي خصوصي
235
مقايسه تغزلات قيس ا بن الملوح (مجنون ليلي ) و غزليات سعدي
236
مقايسه تغيير ابعادي بيس هايي كه با آكريل آكروپارس و مليدنت ريلاين شده اند
237
مقايسه تغيير بالانس اكسيدانت در بيماران قلبي روقي مراجعه كننده به بخش ICU و CCU بيمارستان امام رضا(ع ) و امام علي (ع ) شهرستان بجنورد نسبت به افراد نرمال , comparision of the oxidant-antioxidant balance in patients with cardiovascular disease hospitalized in CCU and ICU units imam reza and imam ali hospitals from bujnord city against normal subjects
238
مقايسه تغييرات TPe در الكتروكارديوگرام سطحي قبل و بعد از دياليز و بعد از پيوند كليه در بيماران نارسايي پيشرفته كليه پيوند شده درر بيمارستان رازي رشت در سال 89
239
مقايسه تغييرات آنزيم هاي كبدي و سطح بيلي روبين قبل و بعد از كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان پورسينا در طي سال 1397
240
مقايسه تغييرات ايمونوگلوبولين سرم در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر به روش بدون استفاده از پمپ قلبي ريوي به دنبال بيهوشي با ايزوفلوران و پروپوفول
241
مقايسه تغييرات پارامترهاي QT Interval پس از Revascularizationبه روش CABG يا PTCA در بيماران مبتلا به بيماري شريان كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكترحشمت رشت در سال 1389
242
مقايسه تغييرات در مقدار QT dispersion در دو روش درمان با ترومبوليتيك و درمان با primary PCI دربيماران با ST elevation myocardial infarction
243
مقايسه تغييرات دم از ريسك ها توسط ترتيب ثروت مازاد
244
مقايسه تغييرات سطوح پلاسمايي فتويين آونيمرخ چربي، علايم متابوليكي ومقاومت به انسولين زنان سالم و بيماران ديابتي نوع 2 بعد از 12 هفته تمرين هوازي
245
مقايسه تغييرات ضرايب سينتيكي زوال كلر در شبكه توزيع آب بهارستان با استفاده از مدل EPANET در تابستان و زمستان
246
مقايسه تغييرات فشار داخل شكمي در وضعيت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بيماران بستري بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1390
247
مقايسه تغييرات فشارخون ،تعداد ضربان قلب و تنفس بيماران تحت جراحي دندان عقل نهفته فك پائين متعاقب تزريق ماده بي حسي موضعي
248
مقايسه تغييرات كراتينين و AST در مبتلايان به حاملگي نابجاي دريافت كننده دوز دوگانه و متعدد متوتروكسات در بيمارستان الزهرا در سالهاي 92-86
249
مقايسه تغييرات متوسط وزن ملكولي PET با استفاده از پليمريزاسيون در فاز جامد (ssp) و بسط دهنده هاي زنجيره ملكولي
250
مقايسه تغييرات محور هيپوفيز- تيروييد در بيماران زير 18 سال تحت جراحي قلب مينور با بيماران تحت جراحي قلب ماژور
251
مقايسه تغييرات محور هيپوفيز- تيروييد در بيماران زير 18 سال تحت جراحي قلب مينور با بيماران تحت جراحي قلب ماژور
252
مقايسه تغييرات ميانگين شاخص توده بدني در كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي وعدم تمركز قبل وبعد از درمان با متيل فنديت
253
مقايسه تغييرات نمره درد به دنبال تزريق اپيدورال متيل پردنيزولون در دو روش هدايت سيتي اسكن و هدايت با فلوروسكوپي در بيماران دچار هرني ديسك لومبار
254
مقايسه تغييرات هموديناميك (فشارخون و ضربان قلب ) متعاقب كاربرد دز سداتيو در داروي ديازپام و كتامين درافراد بالاي 15 سال كه تحت عمل جراحي با بي حسي موضعي قرار گرفته اند
255
مقايسه تغييرات هموديناميك ﴿فشار خون و ضربان قلب﴾متعاقب كاربرد دز سداتيو در داروي ديازپام و كتامين در افراد بالاي 15 سال كه تحت عمل جراحي با بي حسي موضعي قرار گرفته اند
256
مقايسه تغييرات ونقايص بين فايل هاي دو نوع سيستم روتاري- نيكل تيتانيوم معمول در بازار ايران پس از كاربرد كلينيكي
257
مقايسه تفريحات وسر گرمي هاي جوانان نسل قديم با تفريحات و سرگرمي هاي جوانان نسل جديد در سال 1388.
258
مقايسه تفكر اقتصادي دانشجويان سالهاي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري دانشكده پرستاري مامائي شهيد بهشتي رشت 1379
259
مقايسه تفكر انتقادي در دانش آموزان و رزشكار و غير ورزشكار و رابطه ي آن با اضطراب رقابتي دانش آموزان شهرستان بهشهر در سال 1394
260
مقايسه تفكر منطقي و كيفيت زندگي سالمندان ساكن خانه سالمندان ساكن منزل
261
مقايسه تفكرات غير منطقي بين والدين كودكان عادي و والدين كودكان عقب مانده ذهني شهرستان بروحن
262
مقايسه تكانشگري و راهبردهاي مقابله‌اي در دانش آموزان با و بدون ناتواني‌‌‌هاي يادگيري
263
مقايسه تكانشگري و ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان مرد سيگاري و غير سيگاري دانشگاه رازي استاد
264
مقايسه تكنولژي هاي توليد كامپوزيت هاي منسوجي
265
مقايسه تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (MADM)جهت اولويت دهي پروژه هاي بهبود حاصل از مدل تعالي (EFQM) (مطالعه موردي : نيروگاه حرارتي سهند)
266
مقايسه تكنيكهاي راديوگرافي پانوراميك سينوسها و واترز در تشخيص اپسيته هاي موجود در سينوس ماگزيلا.
267
مقايسه تكنيكهاي راديوگرافي پانوراميك سينوسها و واترز در تشخيص اپسيته هاي موجود در سينوس ماگزيلا.
268
مقايسه تكنيكهاي مختلف Eruption Forced
269
مقايسه تكنيكهاي مختلف و ارائه يك مدل مناسب جهت برآورد بيوماس درمنه در منطقه 3 (اصفهان)
270
مقايسه تمام سرويس هاي ابري
271
مقايسه تمايز بين انواع تصاوير(چهره انسان-ميوه-منظره) در حالات مختلف توجه-هوشياري با استفاده از سيگنال EEG
272
مقايسه تمركز تنش بر اثر تغييرات حرارتي در دو مدل سه بعدي ترميم سراميكي وطلا
273
مقايسه تمركز تنش بر اثر تغييرات حرارتي در دو مدل سه بعدي ترميم سراميكي وطلا
274
مقايسه تمركز تنش بر اثر تغييرات حرارتي در دو مدل سه بعدي ترميم سراميكي وطلا
275
مقايسه تمرين قدرتي عضلات بازكننده زانو )Quadriceps( در سرما، گرما، و دماي عادي در دانش آموزان دختر 17 ساله دبيرستان رازي منطقه 4 تهران
276
مقايسه تمرينات اغتشاشي و تعادلي در شاخص‌هاي پايداري پاسچر، تأخير و بزرگي فعاليت عضلاني، عملكرد حركتي، كيفيت زندگي و اطمينان تعادل سالمندان
277
مقايسه تنش هاي الاستيك و الاستو پلاستيك در دو حالت استاتيك و ديناميك و تعيين محل ترك سد زرين گل
278
مقايسه تنظيم خلق منفي، تحمل پريشاني و متغيرهاي هيجاني _رفتاري مشكل آفرين در زنان معتاد و زنان عادي و مقايسه تأثير رفتاردرماني ديالكتيك و سايكودراما بر تنظيم خلق منفي و تحمل پريشاني از طريق متغير‌هاي ميانجي در زنان معتاد
279
مقايسه تنظيم هيجان، نشخوار خشم و ويژگيهاي شخصيتي در بيماران افسرده مبتلا به آنژين صدري ناپايدار و افراد عادي در شهر زنجان
280
مقايسه تنوع ژنتيكي سياه خروس قفقازي (Tetrao mlokosiewiczi) در ايران و گرجستان
281
مقايسه تنوع مورفولوژيكي جمعيت هاي ماهي Garra rufa در ايران
282
مقايسه تنوع نشانگرهاي مولكولي صفت اولين سن جستجوگري در زنبورهاي عسل كارگر ايراني با طول عمر كم و زياد.
283
مقايسه تهاجم فرهنگي بين دوكشور ايران وآمريكا
284
مقايسه تهويه مكانيكي به دو روش conventional و APRV در بيماران مبتلا به آسيب حاد ريوي
285
مقايسه تهيه داربست سه بعدي پوست انساني با كمك روش‌هاي مختلف بيوشيميايي
286
مقايسه توالي ژن هاي مربوط به سيتوكروم اكسيداز (COI) ميتوكندريايي برخي گونه هاي خانواده هاي Myrmeleontidae ،Asclaaphidae ، Chrysopidae و Nemopteridae جمع آوري شده از شهرستان هاي استان كردستان
287
مقايسه توان توليد اكسين باكتري‌هاي سودوموناس فلورسنت و بررسي تاثير جدايه‌هاي منتخب بر رشد و جذب عناصر غذايي دو رقم سورگوم
288
مقايسه توان رشد چاودار وماشك به عنوان كود سبز واثر آنهابر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك ومهار علف هاي هرز
289
مقايسه توان گياهپالايي برخي گياهان در حذف هيدروكربنهاي نفتي كل از بعضي خاكهاي مناطق نفت- خيز كرمانشاه
290
مقايسه توان هوازي وبي هوازي بازيكنان نخبه فوتبال درپستهاي مختلف
291
مقايسه توان و اثرات نقطه پرت در روش هاي آزمون هاي جايگشتي روي مدل هاي رگرسيون خطي
292
مقايسه توانائي حرفه اي آموزگاران داراي مدرك كارشناسي آموزش ابتدائي با ساير آموزگاران دوره ابتدائي شهر اصفهان
293
مقايسه توانايي پيش بيني داده هاي روش مستقيم در مقابل داده هاي روش غيرمستقيم براي تخمين جريان وجوه نقد عملياتي آتي در بورس اوراق بهادار تهران
294
مقايسه توانايي ديداري فضايي و سبك هاي يادگيري در بين دانش آموزان داراي اختلال نوشتن و دانش آموزان هاي 7 تا 12 سال در شهر گچساران
295
مقايسه توانايي سود هر سهم و گردش وجوه نقد متعلق به هر سهم در پيش بيني سود تقسيمي هر سهم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاداري تهران
296
مقايسه توانايي فضايي چرخش ذهني تجسم ديداري كشيدن سطح خط آب درزنان باردار سه ماهه سوم حاملگي وزنان غيرباردار زايمان كرده به صورت طبيعي و سزارين
297
مقايسه توانايي كلامي كودكان يك زبانه و دوزبانه دبستاني
298
مقايسه توانايي مدل شبكه عصبي پس‌انتشارخطا و شبكه‌هاي عصبي موجك در پيش‌بيني شاخص كل قيمت بورس
299
مقايسه توانايي مدل هاي خطي، پس انتشار و الگوريتم ژنتيك در پيش بيني سود هر سهم شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
300
مقايسه توانايي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و شبكه هاي عصبي- فازي در پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
301
مقايسه توانايي هاي ادراكي -حركتي دختران پايه اول تا سوم ابتدايي مدارس شهر و روستاي شهرستان سراب
302
مقايسه توانايي هاي خواندن بين دانش آموزان يك زبانه (فارس زبان ) و دوزبانه (كرد- فارس زبان ) در پايه اول ابتدايي شهرستان فاروج
303
مقايسه تواناييهاي شناختي و فراشناختي افراد معتاد و غيرمعتاد شهرستان بافق
304
مقايسه توانمندي ايكو،راهبردهاي مقابله اي وسرشت ومنش بين زنان درشرف طلاق وزنان عادي
305
مقايسه توپوگراي قرينه در كشتي گيران براساس سابقه ورزشي
306
مقايسه توربين بادي دو پره و سه پره و موارد كاربرد آنها
307
مقايسه توربين‌هاي گازي كلاس E,F,H از لحاظ جنبه‌هاي اقتصادي، محافظت از محيط زيست و تكنولوژي نگهداري
308
مقايسه توزيع ژن هاي كد كننده فاكتورهاي حدث papGII,sfa,ompT,iutA وiss در بين اشريشيا كلي پاتوژنيك پرندگان و اشريشيا كلي پاتوژنيك سيستم ادراري انسان
309
مقايسه توزيع فراواني انواع ضايعات مخاط در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1392-1391
310
مقايسه توزيع فراواني انواع ضايعات مخاط در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1392-1391
311
مقايسه توزيع فراواني سوشهاي كانديدا آلبيكنس وغير آلبيكنس در بزاق مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي در سال 1395-1394
312
مقايسه توزيع فراواني مقاومت PrevoteIIa intermedia جداشده از سطح ريشه دندانهاي كشيده شده، نسبت به آموكسي سيلين و مترونيدازول
313
مقايسه توزيع فراواني مقاومت Prevotella intermedia جدا شده از سطح ريشه دندان كشيده شده نسبت به آموكسي سيلين و مترونيدازول
314
مقايسه توزيع هاي پايدار چوله با توزيع هاي چوله شده آنها
315
مقايسه توسعه مالي و رشد اقتصادي در سيستم بانكداري ايران و پنج كشور شوراي همكاري خليج‌فارس
316
مقايسه توسعه مالي و رشد اقتصادي در سيستم بانكداري ايران و پنج كشور شوراي همكاري خليج‌فارس
317
مقايسه توصيف در غزليات دو شاعر معاصر سيمين بهبهاني و شهريار (نيمي از غزليات پاياني ديوان شهريار و دشت ارژن و يك دريچه آزادي از بهبهاني)
318
مقايسه توصيفي آيين هاي گذار (از تولد تا مرگ) در دو روستاي ريزاب و بنه كلاغي از توابع شهرستان نيريز استان فارس
319
مقايسه توليد آنزيم سلولاز در قارچها و باكتري ها و خالص سازي نسبي اين آنزيم
320
مقايسه توليد تومور نكروز فاكتور آلفا در منوسيت هاي خون محيطي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با افراد سالم
321
مقايسه توليدسبزيجات وصيفي جات در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك
322
مقايسه تونل هاي تكي و دوقولي ساخته شده به روش مكانيزه از ديدگاه نشست هاي سطحي/پيمان خديوي پناه/ 3ن
323
مقايسه تيپهاي شخصيتي A وB در دانشجويان پسر و دختر
324
مقايسه تيپهاي شخصيتي a وbدردانشجويان دختر وپسردانشگاه پيام نور
325
مقايسه تيوپنتال و پروپوفول در الكتروشوك درماني در بيمارستان شفارشت در سال 1381
326
مقايسه ثبات دانستيو متريك فيلمهاي داخل دهاني +E و INSIGHT پردازش شده با داروي چامپيون و طيف ساز
327
مقايسه ثبات دانسيتومتريك فيلمهاي داخل دهاني E و Insight پردازش شده با داروي چامپيون و طيف ساز
328
مقايسه ثبات كالاي پشمي رنگرزي شده با مواد رنگزاي طبيعي و مصنوعي
329
مقايسه جايگاه اجتماعي زن پيش از اسلام با دوره اسلامي با تاكيد بر نهج البلاغه
330
مقايسه جذب آب و تخلخل روكش هاي شفاف پلي يورتان حاوي نانو سيليكاي هيدروفيل و هيدروفوب و پلي يورتان خالص
331
مقايسه جرائم توقيف غيرقانوني و آدم ربايي در حقوق موضوعه ايران
332
مقايسه جراحي ناخنك به دو روش پيوند ملتحمه اي آزاد و استفاده از غشاي آمنيوتيك در بيماران تحت عمل جراحي ناخنك در بيمارستان اميــرالمومنين (ع) رشت طي سالهاي 94-1393
333
مقايسه جربان طبيعي سيال در راكتورهاي آب تحت فشار PWR و WWER
334
مقايسه جرم هاي سيليسي داخلي با خارجي مورد مصرف در كوره القايي چدن
335
مقايسه جريان در ميكسر براي دو حلتي افقي و عمودي و اختلاط ما يع درمحفظه مكعبي با استفاده از پردازش تصوير
336
مقايسه جمجمه ي جنس هاي ,Laudakia Trapelus و Phrynocephalus ازخانواده Agamidae در ايران
337
مقايسه جمعيت وتنوع عملكردي باكتريهاي اندوريزوسفري،ريزوسفري وغيرريزوسفري در نهال هاي پسته
338
مقايسه جهت گيري مذهبي در سالمنداني كه به مسجد مي روند با سالمنداني كه به پارك مي روند در شهر يزد
339
مقايسه جهت گيري مذهبي و رضايت زناشويي افراد مطلقه و عادي شهر كردكوي
340
مقايسه جهت گيريهاي مذهبي وروانشناسي وميزان تنش در مادران كودكان عادي ومادران كم توان ذهني
341
مقايسه جو همكاري و جو رقابت بر پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان پسر دوره راهنمايي
342
مقايسه چابكي و استقامت قلبي - تنفسي دانشجويان دختر 18 تا 22 ساله ، با قوس كف پاي صاف و طبيعي شهر تهران
343
مقايسه چابكي و استقامت قلبي تنفسي دختران 12-10 سال سالم و مبتلا به كف پاي صاف و انگشت شست كج
344
مقايسه چپ برتران و راست برتران در جايگزيني ويژگي هاي خوشايند و ناخوشايند
345
مقايسه چراي مستمر با چراي تاخيري در پايان فصل چرا بر روي برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در حوزه زوجي آبخيز گنبد در استان همدان
346
مقايسه چگالي انرژي آزاد هلمهولتز جامدات بلوري با ساختارهاي متفاوت و بادر نظر گرفتن كسر به هم پكيدگي آنها
347
مقايسه چگونگي تحول و تكامل و بررسي كانيهاي رسي در خاكهاي تراسهاي رودخانه زاينده رود اصفهان
348
مقايسه چند الگوريتم براي تفكيك نقوش رنگي پارچه هاي چاپ شده
349
مقايسه چند پيش‌گويي براي آماره ترتيبي توزيع نمايي تحت سانسور نوع دوم بر اساس معيار نزديكي پيتمن
350
مقايسه چند جيره غذايي مصنوعي براي پرورش انبوه كرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniqe zell و ارزيابي دزهاي اشعه گاما جهت عقيم سازي نرهاي اين آفت در شرايط آزمايشگاهي
351
مقايسه چند روش عددي براي حل معادله برگر
352
مقايسه چند روش عددي در حل معادله برگر
353
مقايسه چند لاين كرم ابريشم Bombyx mori L.و بررسي امكان سنتز لاين هاي جديد
354
مقايسه چندين آزمون آماري براي طرح هاي بلوكي كامل تصادفي شده چند متغيره
355
مقايسه چهار طرح ضرب كننده RNS
356
مقايسه حافظه بينايي در كودكان عادي و عقب مانده ذهني آموزش پذير در مقطع چهارم و پنجم ابتدائي منطقه 16 تهران
357
مقايسه حافظه عددي فرزند اول و دوم و سوم در خانواده
358
مقايسه حافظه كاري و حل مسئله درافراد افسرده وسواس فكري - عملي
359
مقايسه حافظه كوتاه مدت دانش آموزان دختر مضطرب بهنجار
360
مقايسه حافظه كوتاه مدت دانش آموزان دختر مضطرب بهنجار
361
مقايسه حافظه و يادگيري كودكان عادي و عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن-رامسر-عباس آباد.
362
مقايسه حالات عاطفي دانشجويان رشته حسابداري با روانشناسي پيام نور واحد بجنورد در سال تحصيلي 93-94
363
مقايسه حالت دائم عملكرد خازن سري و ژنراتور سنكرون سري در خط
364
مقايسه حالتهايMono insertion و Double insertion ژن NRT2.1 در ميزان جذب نيترات در گياه تراريخته ي تنباكو (Nicotiana plumbaginitolia. L.) لاين هاي 11- B و ِ- 6
365
مقايسه حجم بزاق كامل تحريك نشده در بيماران ديابتي نوع دو با افراد سالم
366
مقايسه حجم بزاق كامل تحريك نشده در بيماران ديابتي نوع دو با افراد سالم
367
مقايسه حجم كلي پروستات محاسبه شده با روش سونوگرافي ترانس ابدومينال و ترانس ركتال
368
مقايسه حجم متوسط پلاكتي (MPV) و نسبت نوتروفيل به لنفوسيت (N/L) در كودكان مبتلا به پنوموني باكتريال با و بدون افيوژن پلور/ آمپيم پلور در بيمارستان 17 شهريور رشت
369
مقايسه حدوث ذاتي و زماني عالم از نظر فلاسفه و متكلمين
370
مقايسه حدود وظايف و اختيارات متولي در فقه و حقوق موضوعه ايران
371
مقايسه حذف رنگ متيلن بلوبا نانو ذره نقره و نانو ذره پالاديوم تثبيت شده روي كربن فعال مقايسه استخراج و پيش تغليظ برخي يون‌هاي فلزيي با نانو ذره نقره و پالاديوم تثبيت شده روي كربن فعال
372
مقايسه حروف اضافه مكاني در فارسي و انگليسي بر اساس زبان شناختي
373
مقايسه حس عمقي زانوي دختران ورزشكار و غير ورزشكار جوان شهرستان گاليكش
374
مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در بين واليباليست ها، فوتباليست، و غير ورزشكاران
375
مقايسه حساسيت اضطرابي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و اضطراب مرگ در بيماران قلبيعروقي (جراحي باي پس عروق كرونر)و افراد سالم
376
مقايسه حساسيت ميكروبي استافيلوكوكوس اورئوس جداشده از دهانه مجراي پاروتيد در بيماران مبتلا به شوگران ثانويه نسبت به سفالوتين و اگزايسيلين به روش E-Test
377
مقايسه حقوق بشر از ديدگاه (دو فيلسوف )علامه طباطبايي و ملا صدرا
378
مقايسه حقوق بشر از ديدگاه قرآن كريم و اعلاميه جهاني حقوق بشر
379
مقايسه حقوق كودكان كار در اسلام واسناد بين‌المللي
380
مقايسه حل نرم افزاري جريان هاي دو فازي در مدل كاويتاسيون
381
مقايسه حلاليت چهار حلال اندودنتيكس﴿ كلروفرم، متيل كلروفرم،Endosolv E،Endosolve R)برروي گوتاپركا
382
مقايسه حمايت اجتماعي ادراك شده ، شخصيت جامعه پسند، جهت گيري مذهبي و سلامت روان در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به تفكيك مقطع تحصيلي
383
مقايسه حمايت عاطفي دريافت شده از خانواده، روابط متقابل و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان سميرم
384
مقايسه خاستگاه هنر مدرن و هنر معاصر ايران
385
مقايسه خاصيت آنتي اكسيداني و آنتي ميكروبي نمونه هاي مختلف عسل در شرايط جغرافيايي متفاوت كشور ايران
386
مقايسه خاصيت آنتي اكسيداني، آنتي گلايكيشن، آنتي ميكروبي و سيتوتوكسيسيتي سه تركيب سنتزي با يك عصاره گياهي
387
مقايسه خاصيت پيزوالكتريك لايه‏هاي اليافي الكتروريسي شده PVDF و PVDF/ZnO
388
مقايسه خانواده درماني ساختاري، واقعيت درماني و درمانگري تلفيقي بر متغيرهاي روانشناختي در زنان با تعارضات زناشويي
389
مقايسه خانواده هاي شهري ، روستايي و عشايري از نگاه سفرنامه نويسان خارجي عصر قاجار
390
مقايسه خردمندي عمومي و فردي در افراد باتجربه طلاق و بدون تجربه طلاق
391
مقايسه خستگي عضلات منتخب و عملكرد دوچرخه سوار در شش وضعيت مختلف ارگونومي دوچرخه
392
مقايسه خستگي گروه هايي از عضلات كمربند شانه اي طي يك مسابقه ي شبيه سازي شده كشتي آزاد
393
مقايسه خسرو وشيرين نظامي با شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي و داستان خسرو و شيرين در شاهنامه
394
مقايسه خشم در نوجوانان با نوع زايمان ﴿طبيعي و سزارين﴾
395
مقايسه خشنودي شغلي در كاركنان دو نوبت و سه نوبت كاري شركت گروه ملي صنعتي فولاد اهواز
396
مقايسه خصوصيات پتوي توليدشده از نخ پود معمولي و نخ پود مغزيدار
397
مقايسه خصوصيات جمعيت شناختي، باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به مننژيت باكتريال و آسپتيك حاد بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1389 تا 1392
398
مقايسه خصوصيات چاپ پيگمنت و نفوذ خمير بين دو پارچه پنبه و پنبه - پلي استر با كمك دستگاه اسپكترو فتو متري و ساخت دستگاه Tackimeter براي سنجش چسبندگي خميره چاپ
399
مقايسه خصوصيات حرارتي نانو كامپوزيت هاي پلي آميد6 / نانو ورقه هاي سيليكا و پلي آميد 6 / نانو لوله هاي كربني
400
مقايسه خصوصيات خاكهاي داراي پوشش گياهي با سطوح مجاور عاري از پوشش گياهي منطقه سگزي اصفهان
401
مقايسه خصوصيات دختران نوجوان عادي با دختراني كه مورد سوء رفتار والدين قرار گرفته اند
402
مقايسه خصوصيات رنگرزي مواد رنگزاي طبيعي روي پشم، نايلون و ابريشم.
403
مقايسه خصوصيات سطح و تعيين شرايط بهينه در ماشينكاري آلياژآلومينيوم -سيليسيم
404
مقايسه خصوصيات شخصي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد مبتلا به اعتياد و افراد عادي
405
مقايسه خصوصيات عملكردي، فيزيكوشيميايي و ريز ساختاري سنگدان مرغ با گوشت گوساله و فرآورده گوشتي توليد شده از آن ها
406
مقايسه خصوصيات فنوتيپي گياهان آلوده و عاري از قارچ هاي اندوفايت در دو توده فسكيوي بلند و فسكيوي مرتعي
407
مقايسه خصوصيات فيزيكوشيميايي و الكتروفورتيك گوشت شتر با گوشت گاو
408
مقايسه خصوصيات فيزيكي و استاتيكي نخ هاي ريسيده شده در سيستم رينگ و چرخانه
409
مقايسه خصوصيات مكانيكي نخ هاي كيسه هواي خودرو با نمره مختلف
410
مقايسه خصيصه هاي دو محيط آموزش مجازي Moodle و Atutor
411
مقايسه خطاب هاي انبياي سلف و پيامبر اعظم﴿ص﴾ باقوم خود در قرآن و حديث
412
مقايسه خطاي ادراكي پسران و دختران مقطع ابتدايي با استفاده از خطاي ادراكي مولر - لاير
413
مقايسه خطاي نوع اول برخي آزمونهاي ناپارامتري روي ضرائب مدلهاي رگرسيوني چند گانه
414
مقايسه خطر ابتلا به بيماري ها و توزيع فراواني شاخصها ي رشد در دو گروه شيرخواراني كه تغذيه تكميلي را در 4 يا 6 ماهگي آغاز نموده اند(در مناطق شهري و روستايي شهرستانهاي رشت و مشهد ‏1387-1386)‏‎
415
مقايسه خطر استرس شغلي در كاركنان بخش توليدي و كاركنان بخش اداري كارخانه دخانيات مازندران
416
مقايسه خطر استرس شغلي در كاركنان بخش توليدي و كاركنان بخش اداري كارخانه دخانيات مازندران
417
مقايسه خلاقيت در كودكان آموزش ديده و آموزش نديده شطرنج و رابطه آموزش شطرنج و خلاقيت در كودكان دبستاني شهر اصفهان
418
مقايسه خلاقيت در كودكان ناتوان در يادگيري وبهنجار
419
مقايسه خلاقيت و اضطراب امتحان دانش آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و سنتي درپايه پنجم شهر قاين و خضري
420
مقايسه خلبان خودكار در هواپيماهاي بوئينگ 747 و 737
421
مقايسه خلق و خوي بيماران مبتلا به بيماري عروص كرونر وافراد غير مجاز
422
مقايسه خواص آلياژ NBR/PVC پخت شده به روش گوگردي و پرتوافكن
423
مقايسه خواص ابعادي و خمشي پارچه ريب در شرايط مختلف كشش پارچه
424
مقايسه خواص برداشت روغن و جذب ذرات نانو در بي بافتهاي مخلوط الياف توخالي و معمولي پلي استر
425
مقايسه خواص پارچه هاي كتن توليد شده با حس كننده و بدون حس كننده تغذيه نخ
426
مقايسه خواص ترابرد الكتروني در حالت پايدار نيمرساناهاي AIN، AIxGa1-xN با استفاده از روش مونت كارلو در حد ميدان هاي الكتريكي بالابا فرض X=0/2 , study of high fiald electron transport in AINand AIGaN semiconductors using monte carlo simulation
427
مقايسه خواص ترابرد الكتروني در ماده SiC در دو فاز بلوري زينك بلند و وورتسايت در حضور ميدان هاي الكتريكي شديد
428
مقايسه خواص ترابرد الكتروني در ماده SIC در دو فاز بلوري زينك بلند و وورتسايت در حضور ميدان هاي الكتريكي شديد
429
مقايسه خواص ترابردي الكترونها در نيمرساناهاي znS و ZnSe در ميدانهاي الكتريكي ضعيف , shahsavari, abolhassan
430
مقايسه خواص چقرمگي الكترودهاي روتيلي در جوشكاري دستي با الكترودهاي روتيلي در جوشكاري تو پودري
431
مقايسه خواص حرارتي- رطوبتي پارچه هاي پلي استري با نمره نخ يكسان و شكل سطح مقطع ليف متفاوت
432
مقايسه خواص خمشي پارچه هاي تاريـپودي با دو دستگاه
433
مقايسه خواص دو نوع بتون نسوز پايه بوكسيتي
434
مقايسه خواص رنگ پذيري كالاي پشم وابريشم با برخي از رنگزاهاي طبيعي وشيميايي به روش ماكروويو ومعمولي
435
مقايسه خواص رنگ پذيري كالاي پشم وابريشم با برخي از رنگزاهاي طبيعي وشيميايي در شرايط مايكروويو ومعمولي
436
مقايسه خواص رنگي نانوالياف نايلون رنگي تهيه شده به روش هاي الكتروريسي محلول رنگي و رنگرزي در حمام
437
مقايسه خواص سايش و اصطكاكي نخ هاي رينگ ، چرخانه اي و اصطكاكي
438
مقايسه خواص ضد ميكروبي اسانس گياهي آويشن شيرازي و كلرهگزيدين 2/0 درصد بر روي براكت هاي ارتودنسي در شرايط آزمايشگاهي
439
مقايسه خواص ضد ميكروبي غلظت هاي متفاوت آويشن شيرازي برليكاتور الاستومريكدر شرايط آزمايشگاهي
440
مقايسه خواص فيزيكي - مكانيكي پتوي اكريليكي با پتوي پلي پروپيلن
441
مقايسه خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي آكريليك حجيم شده از دو نيمچه نخ في نيشر و فلاير
442
مقايسه خواص فيزيكي پارچه هاي ريب و اينترلاك
443
مقايسه خواص فيزيكي مكانيكي الياف سويا وپشم
444
مقايسه خواص فيزيكي- مكانيكي نخهاي پنبه اي شانه شده رينگ و تجمعي (Com4) و پارچه هاي حلقوي پودي توليد شده
445
مقايسه خواص فيزيكي منسوجات سوزن زني تهيه شده از الياف با سطوح مقطع متفاوت در محصولات فيلتر
446
مقايسه خواص فيزيكي نخ E.O و نخ رينگ
447
مقايسه خواص فيزيكي نخ تكسچره هوا تهيه شده از نخ فيلامنتي با مقطع گرد و پلاس
448
مقايسه خواص فيزيكي نخ فاستوني اكريليك تهيه شده از نيمچه نخ فلاير و نيمچه نخ في نيشر
449
مقايسه خواص فيزيكي نخهاي پلي استر ضد ميكروب تكسچره شده با پلي استر متداول
450
مقايسه خواص فيزيكي نخهاي تهيه شده در فرآيند تكسچرايزينگ و كشش تكسچرايزينگ همزمان
451
مقايسه خواص فيزيكي و دوام فرش هاي ماشيني تهيه شده با نخ هاي خاب اكريليك رينگ معمولي و سولو
452
مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي سيمان هاي كلسيم فسفات حاوي صمغ طبيعي
453
مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي موكت هاي نمدي توليد شده از الياف پلي پروپيلن و مخلوط پلي پروپيلن و پلي استر
454
مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي نخ بخيه توليد شده به روش الكتروريسي با نخ بخيه معمولي
455
مقايسه خواص قيرها ي اصلاحي با پليمرهاي مختلف و مقايسه سازگاري آنها با مصالح رودخانه اي و كوهي
456
مقايسه خواص كششي كامپوزيت‌هاي نانوليفي با دو شيوه توليد همزمان و غير همزمان
457
مقايسه خواص مقاومتي و سختي خاك در بستر راه ها با افزودن سيمان و رزين و سريشم
458
مقايسه خواص مكانيكي داربست مهندسي‌شده بافت عروق با عروق خوني طبيعي با استفاده از شبيه‌سازي برهم‌كنش جامد و سيال
459
مقايسه خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي فريتي بينيتي و فريتي مارتنزيت
460
مقايسه خواص مكانيكي كامپوزيت هاي لوله اي بريد و رشته پيچي شده
461
مقايسه خواص مكانيكي نخهاي چرخانه شانه شده و كارد شده پنبه اي
462
مقايسه خواص مكانيكي و سطحي فولاد فورج كربوره و تمپرشده با چدن داكتيل آستمپر شده (ADI )
463
مقايسه خواص مكانيكي و متالورژيكي آندايز معمولي و آندايز رنگي با استفاده از نانو رنگدانه هاي فلزي
464
مقايسه خواص مكانيكي و متالورژيكي چرخ قطار توليد شده به روش فورجينگ و ريخته گري گريز از مركز و بررسي مزايا و محدوديتهاي هر يك
465
مقايسه خواص نانو كامپوزيتهاي 2 و 3 جزئي بر پايه پلي وينيل الكل، ژلاتين و هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش بيوميمتيك و ارزيابي زيست سازگاري آنها
466
مقايسه خواص نخ خاب فرش دستي و فرش ماشيني
467
مقايسه خواص نخهاي تركيب اينتر مينگل فيلامنتي با نخهاي مشابه توليد شده در روشهاي ديگر
468
مقايسه خواندن در متون چاپي و الكترونيكي، بررسي سرعت و درك خواندن
469
مقايسه خود پناري و عزت نفس كودكان خياباني و كودكان عادي در شهر گنبد كاووس و بندر تركمن در سال 1386
470
مقايسه خود پنداره دانشجويان تربيت بدني دانشگاههاي دولتي و غيردولتي شهر تهران
471
مقايسه خود پنداره در رويا و خود واقعي در دختران دبيرستاني براساس سبكهاي هويت يابي
472
مقايسه خود پنداره معلمان ورزشكار و غيرورزشكار شهرستان گناباد و رابطه آن با ميزان تحصيلات
473
مقايسه خود پنداره نوجوان بزهكار با نوجوانان غيربزهكار
474
مقايسه خود پنداره نوجوانان بزهكار با نوجوانان غير بزهكار
475
مقايسه خودپنداره دختران معلول جسمي حركتي با دختران عادي رده سني 14-22سال
476
مقايسه خودپنداري قبل از ورود به دانشگاه و بعد از ورود به دانشگاه
477
مقايسه خودپنداري كودكان خانواده هاي تك فرزند و چندفرزند و بررسي مسائل خانواده هاي تك فرزند
478
مقايسه خودپنداري ومهارتهاي اجتماعي مادران كودكان عقب مانده ذهني ومادران كودكان عادي
479
مقايسه خودكارآمدي و عزت نفس دانش آموزان در طرح كيف با دانش آموزان مدارس عادي ناحيه 4 شهرستان كرج
480
مقايسه خودكارآمدي و عزت نفس دانش آموزان در طرح كيف با دانش آموزان مدارس عادي ناحيه 4 شهرستان كرج
481
مقايسه خودكارامدي عمومي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مدارس هوشمند و عادي شهر يزد
482
مقايسه خودكنترلي، خطرپذيري، سبك هاي هويت، طرحواره هاي ناسازگار اوليه كودكي و انگيزه پيشرفت دانش آموزان دختر فرزند خانواده هاي طلاق، تك والد و عادي شهر اصفهان
483
مقايسه خوردگي آند سرب و تيتانيم در الكترووينينگ روي
484
مقايسه خوشه‌هاي پايدار و شبه پايدار سيليكون ( Si8-Si20)‬ به روش مونت كارلو كوانتومي
485
مقايسه داده‌هاي بدست آمده از آزمايشات استخراج حلالي در مقياس نيمه صنعتي كوچك با اطلاعات حاصل از آزمايشات درمقياس آزمايشگاهي شبيه‌سازي شده
486
مقايسه داروهاي Blockers -B ,Blockers Ca ,Inhibirtors ACE در برگرداندن هيپرتروفي بطن چپ ناشي از هيپرتانسيون
487
مقايسه داروي رميفنتانيل با تجويز توام داروهاي پروپوفول و فنتانيل جهت آرام بخشي و بيدردي (سديشن و آنالژزي) در درمان جااندازي بسته دچار دررفتگي قدامي شانه، مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور
488
مقايسه داستان حضرت اسماعيل ﴿ع﴾ در قرآن و عهدين
489
مقايسه داستان سودابه و سياوش با نمايشنامه هيپوليت
490
مقايسه دامنه حركتي ، پاسچر و كنترل حركتي ورزشكاران رشته هاي كشتي ، دفاع شخصي و افراد غير ورزشكار
491
مقايسه دامنه حركتي شانه ، وضعيت قرارگيري كتفها و زاويه كايفوز پشتي در ورزشكاران اورهد، لاورهد و افراد غير ورزشكار
492
مقايسه دانش دانشجويان دختر رشته هاي تيمي در مورد شناخت و مديريت آسيب هاي ورزشي
493
مقايسه دانش معلمان تربيت بدني و ورزش شهر اصفهان در مورد پيشگيري و مديريت آسيب هاي ورزشي بر اساس برخي ويژگي هاي جامعه نگاري آنها
494
مقايسه دانه جو فرايند شده به روش هاي مختلف براي گاوهاي شيري
495
مقايسه دبري خارج شده در طي درمان مجدد ريشه بعد از كاربرد تكنيك اينسترومنت هاي روتاري (چرخشي) Mtwo وPro Taper
496
مقايسه در اثر اصلاحي تيمارهاي مختلف گچ و ضايعات انگور بانسبتهاي مختلف دريك نمونه خاك قلياتحت كشت جو
497
مقايسه دردهاي بعد از عمل بين انسيزيونهاي رايج آپاندكتومي در بيماران بستري در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد از آذر 75-ارديبهشت76
498
مقايسه درصد فراواني آپانديسيت تشخيص داده شده با استفاده از سونوگرافي، معيار آلوارادو و پاتولوژي در مبتلايان به آپانديسيت حاد مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم در سال هاي 1379- 1389
499
مقايسه درك پرستار و بيمار از كيفيت اداره درد بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بخش هاي جراحي قلب بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1389
500
مقايسه درك دندانپزشكان شهرستان بندرانزلي و مراجعه كنندگان به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان درمورد زيبايي صورت زنان در سال 1395
501
مقايسه درمان minimally invasiveواريس عروق اندام تحتاني با درمانconventionalدربيمارستان هاي رازي وپورسيناي رشت طي سال هاي 1390-1393
502
مقايسه درمان پلوردز با بلئومايسين و تتراسيكلين بر نتيجه درمان بيماران با پلورال افيوژن بدخيم مراجعه كننده به بيمارستان هاي رشت
503
مقايسه درمان زگيل تناسلي با دو روش درماني- تري كلرو استيك اسيد (TCA) 40% و هيدروكسيد پتاسيم(KOH) 5%
504
مقايسه درهم تنيدگي كوانتومي و ناهم خواني كوانتومي
505
مقايسه درون گرايي وبرون گرايي اساتيد رشته هاي روانشناسي ومعارف
506
مقايسه دز ورودي پستان مقابل ناشي از راديوتراپي پستان در تكنيك هاي متفاوت راديوتراپي در مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد
507
مقايسه دست برتري و ادراك زمان در كودكان پسر مبتلا به بيش فعالي /نارسايي توجه و كودكان عادي
508
مقايسه دفع ادراري پروتئين ناشي از دو نوع پروتكل شبه فوتبال بازي رسمي فوتبال در نوجوانان ورزشكار پسر
509
مقايسه دفع ادراري شاخصهاي خوني ناشي از دو نوع پروتكل شبه فوتبال و بازي رسمي فوتبال در نوجوانان ورزشكار پسر
510
مقايسه دقت پيش بيني سود توسط مديريت با سري زماني باكس-جنكينز در بورس اوراق بهادار تهران
511
مقايسه دقت تشخيصي الگوريتم هاي مختلف پردازش تصوير در تشخيص ضايعات استخواني
512
مقايسه دقت تكنيك قالب گيري تري بسته با تكنيك قالب گيري الگوي آكريلي در ايمپلنت هاي دنداني
513
مقايسه دقت تكنيك قالبگيري تري باز با تكنيك قالبگيري الگوي اكريلي در ايمپلنت هاي دنداني
514
مقايسه دقت در بين دانش آموزان تيزهوش و ديرآموز
515
مقايسه دقت دستگاه هاي ايكس ياب الكترونيكي Root ZX , Novapex در شرايط Invivo
516
مقايسه دقت دستگاه هاي ايكس ياب الكترونيكي Root ZX , Novapex در شرايط Invivo
517
مقايسه دقت دو تكنيك قالب گيري open trayوsnap-onدر ايمپلنت هاي دنداني tissue levelدرسيستم straumann
518
مقايسه دقت دو تكنيك قالبگيري Open tray و Closed tray درسه سيستم ايمپلنت
519
مقايسه دقت دو دستگاه اپكس ياب الكترونيكي Root zx و novapex به صورت invitro
520
مقايسه دقت دو دستگاه اپكس ياب الكترونيكي Root zx و novapex به صورت invitro
521
مقايسه دقت دو روش راديوگرافي معمولي و راديو گرافي ديجيتالي در تشخيص ضايعات استخواني ايجاد شده به صورت مكانيكي و شيميايي
522
مقايسه دقت دو روش راديوگرافي معمولي و راديوگرافي ديجيتالي در تشخيص ضايعات استخواني ايجاد شده به صورت مكانيكي و شيميايي
523
مقايسه دقت سونوگرافي به همراه راديوگرافي ساده شكم با اوروگرافي داخل وريدي در تشخيص سنگهاي كليه و مجاري ادراري بيماران بستري در بيمارستان رازي از تاريخ 1/7/72 لغايت 1/3/74
524
مقايسه دقت قالب گيري ايمپلنت در سطح اباتمنت با دو روش متفاوت (با استفاده از ايمپرشن كوپينگ و بدون استفاده از ايپرشن كوپينگ)
525
مقايسه دلالتهاي تربيتي فلسفه مشاء و اشراق با تاكيد بر آراء ابن سينا و سهروردي
526
مقايسه دلايل قرآني أنور ألباز در كتاب« عصمه الأئمه عند الشيعه» دربارة عصمت و پيامد هاي آن، با آراء علامه طباطبايي
527
مقايسه دلبستگي با تاب آوري در دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور واحد اهواز
528
مقايسه دلبستگي مكان ، هويت اجتماعي ، عزت نفس اجتماعي در ميان ساكنين خانه هاي با معماري مدرن و سنتي در شهر كرمان
529
مقايسه دلبستگي مكان ،سازگاري زناشويي و سلامت اجتماعي همسران شاغل در شركت نفت استان خوزستان ساكن در منازل سازماني و غير سازماني
530
مقايسه دموكراسي مشورتي هابرماس با دموكراسي راديكال موفه و لاكلائو
531
مقايسه ده ارمني نشين نماگرد و ترك زبان سفتجان
532
مقايسه دهانشويه بنزيدامين هيدروكلرايد 15/0% و ايبوپروفن در كاهش درد پس ازجراحي افزايش طول تاج، كارآزمايي باليني
533
مقايسه دو برش V و Inverted-V از نظر اسكار پس از رينوپلاستي باز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين(ع) رشت در سال 95-1394
534
مقايسه دو برنامه تمريني مختلف درس تربيت بدني روي استقامت قلبي عروقي و تركيب بدني دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان نجف آباد
535
مقايسه دو تمدن ايران و اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي
536
مقايسه دو تيپ رشدي بنه باغي
537
مقايسه دو تيغه استاندارد و انگليسي لارنگوسكوپ ماكينتاش در تعيين درجه بندي راه هوايي بيماران تحت عمل جراحي الكتيو در بيمارستانهاي آموزشي رشت در سال 1383
538
مقايسه دو داروي تيوپنتال سديم و اتوميديت در بيهوشي بيماران تحت درمان با تشنج الكتريكي
539
مقايسه دو داروي تيوپنتال سديم و اتوميديت در بيهوشي بيماران تحت درمان با تشنج الكتريكي
540
مقايسه دو راديوداروي درماني Sm 153 (ساماريوم-153) و Sr 89 (استرانسيوم-89)
541
مقايسه دو رژيم اكسي توسين در پيشگيري از آتوني رحم
542
مقايسه دو رژيم اكسي توسين در پيشگيري از آتوني رحم
543
مقايسه دو رژيم اكسي توسين در پيشگيري از آتوني رحم
544
مقايسه دو رژيم پنج دارويي، پروتكلI بيسموت ساب سيترات، امپرازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين، تينيدازول) و پروتكلII (بيسموت ساب سيترات، امپرازول، تتراسيكلين، مترونيدازول و افلوكساسين) بر ميزان ريشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري در بيماران ديس پپتيك مقاوم به درمان
545
مقايسه دو رژيم دارويي لتروزول به تنهايي و در تركيب با فوستيمون در زنان نابارور(با فاكتور بينابيني مردانه و بدون علت)مراجعه كننده به مركز درماني ناباروري جهاد دانشگاهي خوزستان
546
مقايسه دو رژيم دارويي لتروزول به تنهايي و در تركيب با فوستيمون در زنان نابارور(با فاكتور بينابيني مردانه و بدون علت)مراجعه كننده به مركز درماني ناباروري جهاد دانشگاهي خوزستان
547
مقايسه دو رژيم مايع درماني 125و250 سي سي در ساعت بر طول مدت زايمان در خانم هاي نخست زاي ترم
548
مقايسه دو رژيم ميزوپروستول واژينال و زير زباني در موفقيت ختم حاملگي زنان حامله 24-12 هفته نيازمند ختم حاملگي بستري در بيمارستان الزهرا(س) در سال 91- 90
549
مقايسه دو روش CLINICAL STAGING لنفوم با SURGICAL STAGING در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد از سال 75-1373
550
مقايسه دو روش آبشويي در خاكهاي شور-قليا واقع در منطقه رودشت اصفهان
551
مقايسه دو روش آبياري سطحي و زير سطحي در دشت يزد- اردكان
552
مقايسه دو روش ارزشگذاري مشروط و هزينه سفر در ارزشگذاري مديريت منابع طبيعي ( مطالعه موردي پارك كوهستان يزد )
553
مقايسه دو روش ارزشگذاري مشروط و هزينه سفر در ارزشگذاري مديريت منابع طبيعي ( مطالعه موردي پارك كوهستان يزد )
554
مقايسه دو روش ارزشيابي تكويني و پاياني در بهبود سلامتي جسماني
555
مقايسه دو روش اويلر و كواترنيون در حل معادلات حركت شش درجه آزادي
556
مقايسه دو روش بيومتري A.SCAN و رفراكشن قبل از عمل كاتاراكت در تعيين قدرت لنز داخل چشمي
557
مقايسه دو روش بيومتري A.SCAN و رفراكشن قبل از عمل كاتاراكت در تعيين قدرت لنز داخل چشمي
558
مقايسه دو روش پاپ اسمير وكولپوسكوپي درغربالگري سرطان سرويكس در بيماران با نقص ثانويه سيستم ايمني ارجاعي به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1391 تا1392
559
مقايسه دو روش پايش مداوم و متناوب بر روند تغييرات ميزان فشار كاف لوله تراشه در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 93-1392
560
مقايسه دو روش پياده سازي شي گرا و داده محور براي پياده سازي مدير صحنه در يك سيستم موبايل
561
مقايسه دو روش پيش تصفيه انعقاد شيميايي و انعقاد الكتريكي و تركيب با سامانه غشايي اولترافيلتراسيون در تصفيه پساب كارخانه توليد خميرمايه نانوايي
562
مقايسه دو روش پين گذاري از راه پوست و open reduction در شكستگي هاي joint depression كالكانئوس در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت طي سال 96
563
مقايسه دو روش تدريس قياسي و استقرائي در آموزش علوم تجربي
564
مقايسه دو روش تمرين با وزنه(هرمي و آكسفوردي) بر افزايش قدرت عضلات زنان ورزشكار
565
مقايسه دو روش تمرينات هوازي و تمرينات موضعي بر كاهش چربي موضعي زنان غير ورزشكار
566
مقايسه دو روش تمريني يوگا و پيلاتس بر كمردرد و عملكرد حركتي در مردان مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن
567
مقايسه دو روش تنوتومي و تنودز در درمان پاتولوژي سر دراز باي سپس همراه با پارگي كاف در مشهد و گيلان در آبان ماه 92-اسفند93
568
مقايسه دو روش تنودر داخل مفصلي در مقابل ساب پكتورال سر دراز باي سپس در درمان پاتولوژي باي سپس همراه با پارگي كاف
569
مقايسه دو روش تونسيلكتومي با الكتروكوتر و تونسيلكتومي با برش سرد
570
مقايسه دو روش خط سير شبه بهينه و طراحي آزمايش چندعاملي در كاليبراسيون شرايط ترافيكي ناهمگن و بي نظم با استفاده از نرم افزار شبيه سازي ويزيم
571
مقايسه دو روش درمان طبي بيماري اتيت سروز در مراجعين يك تا هفت ساله به كلينيك هاي گوش و حلق و بيني
572
مقايسه دو روش درمان طبي تزريق توكسين بوتوليسم و پماد نيتروگليسيرين در درمان شقاق مزمن مقعد
573
مقايسه دو روش درمان طبي تزريق توكسين بوتوليسم و پماد نيتروگليسيرين در درمان شقاق مزمن مقعد
574
مقايسه دو روش درماني WING GRAd و NMP در درمان INGROWN TOE NAIL
575
مقايسه دو روش درماني راديوفركوئنسي و تزريق داخل و اطراف مفصلي ازون در وضعيت درد استئوآرتريت زانو
576
مقايسه دو روش درماني غيرتهاجمي گچ گيري به همراه اولتراسوند و بريس به همراه اولتراسوند در درمان شكستگي حاد تيپ يك پروگزيمال متاتارس پنجم در مركز آموزشي درماني پورسينا رشت در سال 1396
577
مقايسه دو روش درماني فورازوليدون با دوز كم و زياد در تركيب با آموكسي سيلين و اومپرازول در حذف هليكوباكترپيلوري در زخم دوازدهه
578
مقايسه دو روش درماني فورازوليدون با دوز كم و زياد در تركيب با آموكسي سيلين و اومپرازول در حذف هليكوباكترپيلوري در زخم دوازدهه
579
مقايسه دو روش دمشي و مكشي در خنك¬كاري رادياتور-كندانسور اولين محصول پلتفرم ملي
580
مقايسه دو روش سزيم -137 و مدل جهاني تلفات خاك (USLE) به منظور برآورد فرسايش و رسوب در حوزه آبخيز ريمله (لرستان )
581
مقايسه دو روش عصاره گيري مرحله اي براي جداسازي فلزات سنگين(سرب،آهن،كادميوم وروي) در رسوبات بستر اسكله‌ شهيد رجائي واسكله فولاد بندرعباس
582
مقايسه دو روش فراوري دانه جو در دو سطح مختلف بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين
583
مقايسه دو روش كاهش مصرف انرژي در ساختمان: مانيتورينگ مصرف انرژي و ساخت و ساز ساختمان
584
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
585
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
586
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
587
مقايسه دو روش ماساژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
588
مقايسه دو روش ماسا‍‍ژ غدد بزاقي و جويدن آدامس در درمان خشكي دهان
589
مقايسه دو روش معمولي و Occlusion Lingualized درچيدن دندانهادر پروتز كامل
590
مقايسه دو روش ميزوپروستول خوراكي و اكسي توسين وريدي بر موفقيت القاء ليبر در زنان نخست زاي با پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني بالاي 36 هفته بستري در بيمارستان الزهرا در سال 1390
591
مقايسه دو رويكرد (بعد محور و وظيفه محور) كانون توسعه اي تفكر استراتژيك با آموزش آن در بين مديران شركت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان
592
مقايسه دو رويكرد در يادگيري واژگان عيني انگليسي براي گروه نوآموز: رسم تصوير در برابر معادل فارسي
593
مقايسه دو سيستم ﴿5-3﴾ cu-sn -cu-zn30 براي ساخت برد جعبه فيوز زير باتري پژو 405
594
مقايسه دو سيستم راديو گرافي ديجيتال CMOS, PSP با فيلم راديوگرافي در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
595
مقايسه دو شيوه تمريني باراسل و پيلاتس بر روي تركيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشكار
596
مقايسه دو كنسرتوي پيانو در دوره كلاسيك و رومانتيك
597
مقايسه دو نمايشنامه مذهبي و يك فرس قرون وسطائي با دو تعزيه و يك تقليد ايراني
598
مقايسه دو نمونه از دندانهاي مصنوعي آكريليك ايراني با دو نمونة خارجي به كمك شاخص هاي ادارة استاندارد ايران
599
مقايسه دو نوع پتو بافته شده از نخ رينگ و اصطكاكي
600
مقايسه دوره هاي ابتدايي و عالي فرامرز پايور با رديف سنتور ابوالحسن صبا ( مطالعه ي موردي : دستگاه همايون )
601
مقايسه دوروش درماني Bone Block وBristow-latarjet در درمــان defectگلنوئيد در دررفتگي قدامي شانه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي پورسيناي رشت ،اخترو كسري تهران در سال 90-92
602
مقايسه دوروش نمره بندي III-APACHE وPugh-child پيش بيني مرگ و مير بيمارستاني مبتلايان به سيروز در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي و پورسيناي رشت از سال 1374لغايت 1378
603
مقايسه دوز جذب پوست در ناحيه تيروئيد در راديوگرافي پانوراميك دو دستگاه Planmeca و Tome Cranex
604
مقايسه ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا درباره تأثير نفوس بر اجسام مادي غير از بدنشان
605
مقايسه ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق اسلامي در خصوص تروريسم
606
مقايسه ديدگاه سنتي و نوين در مرمت فرش
607
مقايسه ديدگاه سوسور و بارت درباره جايگاه زبان شناسي و نشانه شناسي نسبت به يكديگر
608
مقايسه ديدگاه عبدالجبار معتزلي، فخر رازي و خواجه طوسي در باب گستره عصمت انبياء
609
مقايسه ديدگاه مادران و پرستاران در خصوص ميزان و اهميت حمايت پرستاري از مادران نوزادان نارس بستري در بخش هاي نوزادان نارس مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 94-1393
610
مقايسه ديدگاه مادران و پرستاران در خصوص ميزان و اهميت حمايت پرستاري از مادران نوزادان نارس بستري در بخش هاي نوزادان نارس مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 94-1393
611
مقايسه ديدگاه مديران و كاركنان كتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان در مورد ميزان پذيرش مولفه هاي مديريت تغيير
612
مقايسه ديدگاه هاي گروه هاي مختلف جامعه درباره سرمايه اجتماعي
613
مقايسه ديدگاههاي مديران ، دبيران تربيت بدني و دانش آموزان درباره ويژگي ها و وظايف دبيران تربيت بدني در مقطع متوسطه پسران شهرستان شيروان
614
مقايسه ذخاير اكتشاف شده و استخراج شده معدن كارمزد
615
مقايسه ذخيره اكتشاف شده و استخراجي در منطقه پشكلات (تزره )
616
مقايسه ذرت و سورگوم از نظر خصوصيات فيزيولوژيكي ، عملكرد دانه و راندمان مصرف آب در اصفهان
617
مقايسه ذهن آگاهي زنان
618
مقايسه ذهن آگاهي زنان غير شاغل و شاغل مدارس فيل آباد
619
مقايسه ذهن آگاهي معتادان با معتادان بهبود يافته در انجمن NA (مطالعه موردي :انجمن معتادان گمنام گرگان )
620
مقايسه ذهنيت فلسفي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان
621
مقايسه ذهنيت فلسفي دانشجويان سال آخردانشگاه اصفهان درسال تحصيلي83-82
622
مقايسه ذو رژيم درماني سه دارويي امپرازول ، آموكسي سيلين و مترونيدازول (M.A.O) با امپرازول ، تتراسيكلين و فورازوليدون (E.T.O) در ريشه كن كردن عفونت هليكوباكتر پيلوري در بيماران مبتلا به زخم دوازدهه
623
مقايسه رابط كاربر كتابخانه هاي ديجيتال برگزيده ايران با كتابخانه هاي ديجيتال برگزيده جهان , A comparison on user interface of digital libraries of the world
624
مقايسه رابطه احساس تنهايي و بهزيستي معنوي در دختران و پسران دبرستاني شهرستاني شهريار
625
مقايسه رابطه افراد خودكارواحساس كهتري باافسردگي درميان خانم هاي كارمند ادارات قم
626
مقايسه رابطه بين اعتقادات مذهبي(دروني،بيروني)و سلامت رواني در كاركنان مراكز بهداشت بخش سنگر.
627
مقايسه رابطه بين باورهاي غير منطقي و نحوه استفاده از مكانيسم هاي دفاعي و ارتباط اين دو با ويژگي هاي شخصيتي در بين بيماران قلبي بيمارستان شهيد مدني تبريز و افراد عادي
628
مقايسه رابطه بين سبك فرزند پروري و والدين داراي فرزند ناشنوا وعادي در شهر كرج
629
مقايسه رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان زن ومرد بانك شهرستان لاهيجان.
630
مقايسه رابطه بين هوش وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان يك زبانه ها با دانش اموزان دو زبانه ها پايه پنجم ابتدايي چناران
631
مقايسه رابطه بين ويژگي هاي كالبدي مكان و حس امنيت نمونه موردي : در بافت جديد و قديم حاشيه نواب
632
مقايسه رابطه ترس از صميميت و ادراك ريسك با مهارت‌هاي حل مسأله و سبك‌هاي تصميم‌گيري در بين زوج‏هاي موفق و ناموفق
633
مقايسه رابطه عاطفي دانش آموزان تيز هوش و عادي پايه اول دبيرستان فرزانگان
634
مقايسه رابطه عاطفي دانش آموزان تيز هوش و عادي پايه اول دبيرستان فرزانگان
635
مقايسه رابطه عزت نفس و رشد اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان منطقه 17 آموزش و پرورش تهران
636
مقايسه رابطه عزت نفس وسلامت رواني با ويژگي هاي روانشناختي والدين كودكان مرزي وآموزش پذير12-7سال درشهرستان كلاچاي.
637
مقايسه رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين حسابرسان و پرستاران شبكه بهداشت و درمان دامغان
638
مقايسه رابطه كيفيت زندگي با رگه هاي شخصيت و راهبردهاي مقابله اي در بيماران همودياليزي و صرعي شهر همدان
639
مقايسه رابطه كيفيت و ساختار سرمايه اجتماعي با كارآفريني سازماني در مازي نور
640
مقايسه رابطه منبع كنترل با فشار رواني و شيوه هاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروسيس و افراد سالم
641
مقايسه رابطه ميان سطح عزت نفس و شدت افسردگي دانش آموزان دختر نابينا با دانش آموزان دختر بيناي متوسطه
642
مقايسه رابطه ميان سطح عزت نفس و شدت افسردگي دانش آموزان دختر نابينا با دانش آموزان دختر بيناي متوسطه
643
مقايسه رابطه ميان كمالگرايي والدين با جرات ورزي دانش آموزان دوره متوسطه
644
مقايسه رابطه ميان هوشبهر و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوزبانه پايه پنجم ابتدايي شهرستان چناران
645
مقايسه رابطه ميزان افسردگي مابين دو گروه افراد غيرورزشكار و ورزشكار
646
مقايسه رابطه ي التزام عملي به اعتقادات مذهبي با پرخاشگري.
647
مقايسه راديو ليزري با ماكروويو
648
مقايسه راديواپاسيتي CEM cementوMTA باسه نوع سيلر اندودنتيكدر راديوگرافي پري اپيكال ديجيتال
649
مقايسه راديوگرافي هاي بايت وينگ تهيه شده با فيلم و سنسور ديجيتال در تشخيص پوسيدگيهاي پروگزيمال
650
مقايسه راديوگرافي واترز،سي تي اسكن در ارزيابي و تشخيص شكستگي هاي قسمت مياني صورت
651
مقايسه راست دست ها و چپ دست ها در انتخاب مفاهيم و تصاوير مثبت و منفي در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر سال 1390
652
مقايسه راندمان حذف جيوه از فاضلاب صنعتي با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي و آلوميناسل
653
مقايسه راندمان دو روش اكسيداسيون مرطوب با هوا و اكسيداسيون مرطوب با پراكسيد هيدروژن در تصفيه شيرابه كارخانه كمپوست
654
مقايسه راندمان دو روش اكسيداسيون مرطوب با هوا واكسيداسيون مرطوب باپراكسيد هيدروژن در تصفيه شيرابه كارخانه كمپوست
655
مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و سبك هاي اسنادي در دانش اموزان تيز هوش و عادي شهر مهاباد
656
مقايسه راهبردهاي كنترل فكر و تاب آوري افراد داراي اختلال اضطرابي و وسواسي افراد عادي شهر گرگان
657
مقايسه راهبردهاي كنترل فكر و تاب آوري افراد داراي اختلال اضطرابي و وسواسي با افراد عادي شهر گرگان
658
مقايسه راهبردهاي مقابله اي، سلامت رواني، حمايت اجتماعي و سبك هاي دلبستگي افراد داراي اختلال هويت جنسي با افراد بدون اختلال هويت جنسي
659
مقايسه راهبردهاي مقابله ايي ترم اول و ترم آخر در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر 1392
660
مقايسه راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجاني و اضطراب امتحان در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه نمونه و عادي شهرستان كامياران در سال تحصيلي 92-91
661
مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان تنكابن.
662
مقايسه راهبردهاي يادگيري و ميزان ارزش دهي به تكليف در دانشجويان مجازي و غير مجازي دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنان
663
مقايسه راهبردي هاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق
664
مقايسه راهكارهاي تصميم گيري چند معياره ﴿ MCDM ﴾ با الگوهاي سنتي در مديريت جامع حوزه هاي آبخيز
665
مقايسه راهكارهاي كاهش آلودگي كربن ناشي از مصرف انرژي خانوار در شهر اصفهان با استفاده از سيستم پويا
666
مقايسه رجال طوسي و رجال برقي بر اساس راويان هر طبقه
667
مقايسه رزوواستاتين با دوز بالا و دوز پايين بر روي پيامدهاي پس از جراحي باي پس كرونر در بيماران جراحي شده در بيمارستان حشمت در سال هاي 97-1396
668
مقايسه رزوواستاتين با دوز بالا و دوز پايين بر روي پيامدهاي پس از جراحي باي پس كرونر در بيماران جراحي شده در بيمارستان حشمت در سال هاي 97-1396
669
مقايسه رژيم پگيليتد اينترفرون آلفا2a( پگاسيس) همراه آدفووير با رژيم پگيليتد اينترفرون آلفا 2A (پگاسيس) با پلاسبو در درمان ژنوتيپD هپاتيتB مزمن
670
مقايسه رژيم هاي درماني سه دارويي و Sequential در ريشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري
671
مقايسه رشد اجتماعي در خانواده هاي 4اولادوكمترازآن با خانواده هاي بيشتر
672
مقايسه رشد اجتماعي در نوجوانان دختر استفاده كننده از برنامه هاي ماهواره اي و نوجوانان غير استفاده كننده از ماهواره در منطقه فاز 2 انديشه
673
مقايسه رشد اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي دانش اموزان فاقد پدر ( شاهد و ايتام ) با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستانهاي شهركرد
674
مقايسه رشد اجتماعي، سازگاري اجتماعي و مشكلات رفتاري هيجاني در دانش آموزان خانوارهاي طلاق و خانوارهاي عادي شهر گرگان
675
مقايسه رشد چهار گونه قارچ پلوروتوس و تاثير گونه فلوريدا بر ارزش غذايي كلش گندم و سرشاخه خرما
676
مقايسه رشد حركتي درشت دختران 8-10 سال شناگر و غير شناگر شهر زنجان
677
مقايسه رشد حركتيدرشت و ويژگي هاي آنتروپومتريكي كودكان پسر 7 تا 10 ساله با والدين ورزشكار و غير ورزشكار
678
مقايسه رشد سلول هاي بنيادين اسپرماتوگوني موش بر روي انواع نانو داربست سنتز و بهينه سازي شده متشكل از نانوذرات آلبومين و هيدروكسي آپاتيت
679
مقايسه رشد مسير شغلي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان و دانشجويان ايراني دانشگاه واترلو كانادا
680
مقايسه رشد مسير شغلي دانشجويان مبتلا به وسواس و عادي و مقايسه تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر رويكردهاي پذيرش و تعهد، سازه¬گرايي مسير شغلي و پويايي اجتماعي بر رشد مسير شغلي دانشجويان مبتلا به وسواس
681
مقايسه رشد مسير شغلي و اهمال كاري دانشجويان بيش فعال/كم توجه و دانشجويان نرمال
682
مقايسه رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ توده محلي اصفهان كوسه در كشت تابستانه
683
مقايسه رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم پاييزه در اصفهان
684
مقايسه رشد،محصول ريز غده و خصوصيات فيزيولوژيكي سه رقم سيب زميني در سيستم هاي هواكشت و هيدروپونيك كلاسيك
685
مقايسه رضايت از زندگي ، عزت‌نفس و تاب‌آوري در والدين كودكان ناشنوا و كودكان مبتلابه سندرم داون
686
مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و غير شاغل منطقه 4 تهران
687
مقايسه رضايت از زندگي سلامت رواني با شيوه هاي فرزند پروري مادران شاغل وغير شاغل شهر اهواز
688
مقايسه رضايت از زندگي و عوامل مرتبط با آن در ازدواج هاي درون گروهي و برون گروهي بين معلولين
689
مقايسه رضايت از زندگي، سبك هاي فرزند پروري و سبك هاي دلبستگي زنان شاغل و خانه دار
690
مقايسه رضايت زناشويي با توجه به تعداد فرزندان و تحصيلات والدين در خانواده هاي استان قم در سال 1388
691
مقايسه رضايت زناشويي با توجه به تعداد فرزندان و تحصيلات والدين در خانواده هاي استان قم سال 1388
692
مقايسه رضايت زناشويي بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان سيرجان در سال 95
693
مقايسه رضايت زناشويي در بين زنان مطلقه و زنان متاهل
694
مقايسه رضايت زناشويي در زنان مطلقه و غير مطلقه (با تحصيلات بالا و پايين) تحت پوشش اداره بهزيستي 8 شهريور اهواز
695
مقايسه رضايت زناشويي زوجين معتاد و غير معتاد به اينترنت با حداقل 15 سال سابقه زندگي مشترك
696
مقايسه رضايت شغلي با تحصيلات بين كارمندان اداره بهزيستي شهرستان تربت جام
697
مقايسه رضايت شغلي بين معلمان مرد و زن سه مقطع تحصيلي در شهرستان رامشير
698
مقايسه رضايت شغلي دبيران زن و مرد دبيرستانهاي دولتي ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 84-85
699
مقايسه رضايت شغلي دبيران زن و مرد دبيرستانهاي دولتي ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 84-85
700
مقايسه رضايت شغلي معلمان مدارس عادي و استثنايي كم توان ذهني آموزش پذير نواحي 1 و 2 و 3 شهرستان اهواز در مقطع ابتدايي
701
مقايسه رضايت شغلي معلمان مدارس عادي و استثنايي كم توان ذهني آموزش پذير نواحي 1و2و3 شهرستان اهواز در مقطع ابتدايي
702
مقايسه رضايت مندي زناشويي در ازدواجهاي سنتي وازدواجهاي مبتني بر روابط عاشقانه
703
مقايسه رعايت اخلاق حرفه‌اي مددكاران اجتماعي حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي در شهر تهران
704
مقايسه رغبت هاي شغلي در مورد دختران وپسران دانش اموز مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان تربت جام
705
مقايسه رفتار آزاررساني - آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع راهنمائي شهر شيراز و بررسي برخي از عوامل شخصي و خانوادگي موثر در اين رفتار
706
مقايسه رفتار ارتعاشي پره رديف دوم توربين رونر رويس مدل AVON با دو روش تجربي و تحليلي
707
مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي - پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و فني مهندسي در استفاده از اينترنت
708
مقايسه رفتار الاستوپلاستيك تونل ها به روش تحليلي و عددي تحت تنش هاي غير ايزوتروپ
709
مقايسه رفتار انسان در مواجهه با انتخاب هاي داراي ريسك و انتخاب هاي با ريسك نامعلوم
710
مقايسه رفتار بتن پلاستيك تحت شرايط تك محوري و سه محوري براي اسلامپ ثابت 15 و 5/17 سانتيمتر
711
مقايسه رفتار بتن هاي ديرگداز كم سيمان آندالوزيت ايراني و خارجي
712
مقايسه رفتار برشي ماسه كربناته با ماسه سيليكاته
713
مقايسه رفتار برشي ماسه كربناته با ماسه سيليكاته يبثبثيب
714
مقايسه رفتار خستگي آسفالت¬هاي HMA و SMA با تركيبات مختلف
715
مقايسه رفتار خطي و غير خطي هسته هاي بتني ساختمان هاي بلند در برابر زلزله
716
مقايسه رفتار ديناميكي سازه هاي فولادي بلند با ميراگرهاي اصطكاكي و تسليمي و قاب خمشي و قاب مهاربندي شده در حوزه نزديك
717
مقايسه رفتار ديناميكي غير خطي سازه هاي بلند تحت اثر بار باد و زلزله با توجه به ضوابط جديد آيين نامه هاي معتبر
718
مقايسه رفتار ديناميكي نمونه هاي خاك ماسه‌اي رس دار بازسازي‌ شده و مغزه گيري شده
719
مقايسه رفتار راكتورهاي با جريان برخوردكننده با راكتورهاي مخزني مجهز به همزن و ارائه مدل رياضي
720
مقايسه رفتار زانويي‌هاي كامپوزيتي منسوجي يكپارچه و غير يكپارچه تحت فشار هيدرواستاتيكي
721
مقايسه رفتار سايشي پوشش آلومينا يد آهن ايجاد شده به روش هاي APS , HVOF
722
مقايسه رفتار سايشي پوشش هاي نوين روي رينگ هاي پيستون چدن خاكستري
723
مقايسه رفتار سايشي خشك چدن خاكستري با چدن نشكن
724
مقايسه رفتار سايشي فولاد دوفازي و فولاد نرماله
725
مقايسه رفتار سايشي كامپوزيت هاي (WC-(FeAL-Bبا WC-Co در دماهاي بالا
726
مقايسه رفتار سيستم فك-ايمپلنت دنداني وسيستم فك-دندان در برابر ضربه
727
مقايسه رفتار سيستم هاي قاب خمشي و سيستم هاي مهاربندي واگرا تحت اثرات حوزه ي نزديك زلزله
728
مقايسه رفتار غير خطي بادبندهاي با مقياس بزرگ در ساختمانهاي بلند فولادي با ساير سيستمها
729
مقايسه رفتار فتوآندي Tio2 در ابعاد نانو تهيه شده به روش هاي مختلف در حفاظت كاتدي فولاد
730
مقايسه رفتار فنر تخت كامپوزيتي و فنر فلزي در بارگذاري استاتيك
731
مقايسه رفتار فنر تخت كامپوزيتي و فنر فلزي در بارگذاري ديناميك
732
مقايسه رفتار لرزه اي ساختمان هاي بلند طراحي شده با استفاده از طيف خطريكنواخت و طيف آيين نامه هاي رايج
733
مقايسه رفتار لرزه اي سازه ها تحت ايزولاتور دو قوسي اصطكاكي
734
مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح بهسازي شده با زره پوش، بادبند، ميراگر و ديوار برشي
735
مقايسه رفتار لرزه اي سقفهاي گنبدي شكل و سقفهاي مسطح
736
مقايسه رفتار لرزه اي قابهاي فلزي مهاربندي شده خارج از مركز با پيوندهاي قائم تك و جفت
737
مقايسه رفتار لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي تخت، سوراخ‌دار و موج‌دار ذوزنقه‌اي با در نظر گرفتن امكان وجود بازشوها
738
مقايسه رفتار مدل شمع¬هاي مختلف در دستگاه فشار همه جانبه مخروطي دانشگاه امير¬كبير
739
مقايسه رفتار مكانيكي خاك هاي مخلوط با رفتار خاك هاي رسي با استفاده از تحليل عددي
740
مقايسه رفتار ميراگرهاي ويسكوز و جداگرهاي لاستيكي با هسته‌ي سربي (LRB) در مقاوم‌سازي ساختمان‌ها
741
مقايسه رفتار هسيترزيس اتصالات تير-ستون با GFRP محصور شده با بتن و اتصالات تير-ستون بتني مسلح با تقويت خارجي فولادي
742
مقايسه رفتار هيدروليكي مخزن موج‌گير ساده استوانه‌اي و ديفرانسيلي بامخزن موج گير Vشكل در نيروگاه‌هاي آبي
743
مقايسه رفتارهاي ارتقاءدهنده سلامت بر اساس مدل پندر،در گروههاي در معرض خطر ديابت نوع دوم در زنان مراجعه كننده به مراكز سلامت جامعه شهر رشت سال 1397-1396
744
مقايسه رفتارهاي بيولوژيكي و مولكولي بيووارهاي ايراني 2Aو 2T باكتري Ralstonia solanacearum
745
مقايسه رفتارهاي مربوط به اختلالات خوردن در ميان دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه اصفهان
746
مقايسه رقص كلاسيك و عاميانه شهري
747
مقايسه رگرسيون لجستيك ترتيبي وتحليل مميز در شناسايي عوامل تعيين كننده پوكي استخوان
748
مقايسه رمان و فيلم بارهستي
749
مقايسه رمزشناسي خوشنويسي اسلامي با شمايل نگاري مسيحي ﴿با تاكيد بر مسجد امام اصفهان و كليساي وانك﴾
750
مقايسه رنجهاي شاعراني از سبكخراساني و شاعراناز سبك عراقي(فرخي و منوچهري،سبك خراساني ،عطار و انوري سبك عراقي)
751
مقايسه رنگ پذيري نايلون 6 توليد شده به دو طريق ذوب ريسي و توريسي
752
مقايسه رنگ در غزليات سعدي و حافظ
753
مقايسه رنگ در غزليّات سعدي و حافظ
754
مقايسه رنگبري پسابهاي صنعتي توسط جاذب كاني طبيعي كالوئن زدليتز و خاك اره با جاذبهاي معمول
755
مقايسه رنگرزي افسنتين با رنگزاهاي اسپرك و برگ مو
756
مقايسه رنگرزي پشم با رنگهاي طبيعي و مصنوعي
757
مقايسه رنگهاي رمازول و سيباكرون از لحاظ ايجاد يكنواختي در زمينه هاي وسيع
758
مقايسه رهيافت ايمان گرايي ، ويتگنشتايني با رهيافت غزالي در معرفت شناسي ديني
759
مقايسه روابط PVT ارائه شده جهت پيش‌بيني خواص سيال مخزن و بهبود آن‌ها براي يك ميدان نفتي در ايران
760
مقايسه روابط بين فردي معلمان دروس علوم پايه و معلمان دروس علوم انساني با دانش آموزان در دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شهريار در سال تحصيلي 83-1382
761
مقايسه روابط تحليلي در محاسبه سختي جانبي جداگرهاي اليافي غير متصل
762
مقايسه روابط ضرايب اصطكاك و اصلاح آن ها در جهت پيش بيني افت فشار و ماندگي مايع در خطوط لوله گاز-ميعانات
763
مقايسه رواناب و فرسايش خالص آبياري جويچه اي با جويچه اي گردشي
764
مقايسه روانشناسي رفتار خريد در مصرف كنندگان پاساژهاي شهر گرگان
765
مقايسه روايتگري در شعر ملك‌الشعراي‌ بهار و پروين اعتصامي
766
مقايسه روايي تشخيصي نسخه نوين هوش آزماي تهران - اسانفورد- بينه و نسخه چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان در كودكان با ناتواني يادگيري نارسا خواني در خراسان شمالي
767
مقايسه روايي تشخيصي نسخه نوين هوش آزماي تهران - استانفورد بينه و نسخه چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان در ناتواني يادگيري.
768
مقايسه روايي و پايايي اندازه گيري دنداني بر روي مدل ديجيتالي و مدل گچي در ارتودنسي
769
مقايسه روش WET و روش هاي رنگ آميزي H&E و CRYSTAL VIOLET با رنگ آميزي (WHO) GEIMSA در تعيين مرفولوژي اسپرم
770
مقايسه روش WET و روش هاي رنگ آميزي H&E و CRYSTAL VIOLET با رنگ آميزي (WHO) GEIMSA در تعيين مرفولوژي اسپرم
771
مقايسه روش اسپكتروفتومتري و تصوير برداري ديجيتال در تعيين پارامترهاي رنگ نمونه هاي راهنماي رنگ رزين كامپوزيتي
772
مقايسه روش استخراج با سامانه رفلاكس واستخراج با سيال تحت فشار براي استخراج پكتين از پوست هندوانه و بررسي خصوصيات تركيبات استخراج شده
773
مقايسه روش بهينه سازي استاتيك و تعقيب مسير اسكلتي-عضلاني در آناليز حركات بدن انسان
774
مقايسه روش بي حسي توپيكال و تزريق رتروبولبار همراه با تجويز آرام بخش وريدي بر تغييرات هموديناميك و رضايتمندي بيماران كانديد جراحي كاتاراكت(متد فيكو)
775
مقايسه روش تحليل مستقيم با روش طول مؤثر در طراحي ستون‌هاي قاب‌هاي خمشي فولادي ساختمان‌هاي صنعتي با مطالعه موردي
776
مقايسه روش تحليل مستقيم با ساير روشهاي كلاسيك طراحي قابهاي فولادي
777
مقايسه روش تحليل مقادير ويژه تكين )SSA( و روش هاي استوارسازي در كاهش اثرات نقاط دورافتاده در سري هاي زماني .
778
مقايسه روش تدريس سخنراني و روش تدريس بارش مغزي در كودكان چهارم ابتدايي شهر قاين
779
مقايسه روش تركيبي ميخ گذاري و ديوار ديافراگمي در پايدارسازي گود با روش مهاركوبي و ديوار ديافراگمي
780
مقايسه روش تصويربرداري تاخيري با استفاده از انتقال مغناطيسي‏‏Transfer‏ ‏ ‏Magnetization پس از تزريق دوز معمول ماده كنتراست و روش تصويربرداري فوري پس از تزريق دوز دو برابر كنتراست از نظر تشخيص ضايعات تشديد يافته در بيماري مولتيپل اسكلروز
781
مقايسه روش حوضه‌هاي آبريز بالادست (SCB) و حوضه‌هاي آبريز وزن‌دار (WDCB) در به نقشه درآوردن آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و تاثير آن‌ها در مدل‌هاي پتانسيل معدني
782
مقايسه روش رايج استفاده از HMG در برابر درمان تلفيقي كلوميفن -HMG جهت تحريك تخمك گذاري در 120 بيمار نابارور نيازمند ART
783
مقايسه روش زمان دوام و آناليز ديناميكي بر اساس شتابنگاشت هاي منطبق با طيف در تحليل لرزه اي قاب هاي خمشي بتن آرمه
784
مقايسه روش شبه طيفي فوريه بر روي CPUوGPU
785
مقايسه روش طيفي چبيشف-تاو روي حل معادلسهايگرينرزوبرشگه-الان يداط-يفشريودينگر باساير روشهاي طيفي
786
مقايسه روش طيفي فوريه بر روي CPUو GPU
787
مقايسه روش فركتال با روش هاي متداول در تفكيك آنومالي هاي گراني منطقه رودان بندر عباس
788
مقايسه روش گرمايش مرسوم و مايكروويو براي سنتز احتراق محلولي LiFePO_4
789
مقايسه روش متداول تقطير با آب و روش تقطير با آب به كمك مايكروويو جهت استخراج اسانس اندام هاي هوايي zhumeria majdae Rech . & Wendelbo
790
مقايسه روش نفوذ رنگ و هدايت الكتريكي در ارزيابي ليكيج
791
مقايسه روش نفوذ رنگ و هدايت الكتريكي در ارزيابي ليكيج
792
مقايسه روش نوين آبياري نشتي - زير سطحي و آبياري سطحي براي درخت زيتون در كاربرد آب و پساب
793
مقايسه روش ها و تمهيدات تونل سازي در زمين هاي سست و آبدار، مطالعه موردي تونل موهرنگ 3
794
مقايسه روش ها و گرايش هاي تفسيري علامه طباطبايي و ابن عاشور
795
مقايسه روش ها و گرايش هاي تفسيري علامه طباطبايي و ابن عاشور
796
مقايسه روش هاي MPPT توربين هاي بادي وپياده سازي روش هيسترزيس
797
مقايسه روش هاي PCR و سرولوژيك در تشخيص بيماري مونونوكلئوز عفوني
798
مقايسه روش هاي آبياري قطره اي (Tape ) و شياري از لحاظ كارايي مصرف آب و عملكرد محصول سيب زميني در شرق استان كرمانشاه
799
مقايسه روش هاي ارائه خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات در مراكز اطلاع رساني و كتابخانه هاي ايران و چند كشور منتخب , comparison of methods of selective dissemination of information servicees in libraries and information centers in iran and seleted countries
800
مقايسه روش هاي ارزيابي چند معياره به منظور تعيين توان كشاورزي اراضي ﴿مطالعه موردي، شهرستان سميرم﴾
801
مقايسه روش هاي ارزيابي خواص مكانيكي موثر در زيردست پارچه
802
مقايسه روش هاي استحصال آب زيرزميني از سفره غير متعارف پلاياي خور و بيابانك با استفاده از مدل GMS
803
مقايسه روش هاي انتخاب رله در شبكه هاي مشاركتي دو سويه
804
مقايسه روش هاي انتخاب شيد دستگاهي scot sort.CCC.555 با روش بصري در دسته بندي نمونه هاي قابل قبول در صنعت
805
مقايسه روش هاي باكتري شناسي، سرم شناسي و PCR در تشخيص بروسلوزشتر
806
مقايسه روش هاي بوت استرپ ، جك نايف و جايگشت براي برآورد ضرايب مدل هاي رگرسيوني چندگانه خطي
807
مقايسه روش هاي بوت استرپ، جك مايف و جايگشت براي برآورد ضرايب مدل هاي رگرسيوني چندگانه خطي
808
مقايسه روش هاي بيزي و احتمالي
809
مقايسه روش هاي پايدار سازي ديواره نهايي معادن روباز مطالعه موردي : ديواره غربي معدن سنگ آهن چاه گز
810
مقايسه روش هاي پيش بيني جمعيت
811
مقايسه روش هاي پيشرفته تحليل هاي پوش اور مودال در ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي مهاربندي شده
812
مقايسه روش هاي پيشرفته تحليل هاي پوش اور مودال در ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي قاب خمشي متقارن فولادي با اعمال اثر چشمه اتصال
813
مقايسه روش هاي پيكسلي و تحت پيكسلي در پهنه بندي پوشش گياهي مراتع﴿مطالعه موردي: شهرستان سميرم، استان اصفهان﴾
814
مقايسه روش هاي تجربي تخمين نرخ نفوذ دستگاه حفاري تمام مقطع ﴿مطالعه موردي قطعه 1 و 2 تونل انتقال آب قم رود﴾
815
مقايسه روش هاي تجزيه آدو ميان وموجك گالر كين براي محاسبه مقدار مرزي
816
مقايسه روش هاي تحليل تكنيكي در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (1384- 1375)
817
مقايسه روش هاي تشخيص خرابي موضعي در پايش سلامت پل با استفاده از خواص ارتعاشي
818
مقايسه روش هاي تقريب تابع در فرامدلسازي به منظور كاربرد در بهينه سازي تخصيص منابع آب حوضه اي
819
مقايسه روش هاي تكميلي فرآيند فسفاته
820
مقايسه روش هاي جايگشتي در همبستگي جزئي و آزمون هاي مانتل جزئي
821
مقايسه روش هاي جست و جوي پارامتريك در تعيين متغيرهاي تصميم گيري در قواعد تعيين سطوح توليد
822
مقايسه روش هاي چاه آزمايي در مخازن شكافدار
823
مقايسه روش هاي خوشه بندي مدل مبنا براي داده هاي با بعد بالا
824
مقايسه روش هاي رديابي Armillaria mellea عامل پوسيدگي آرميلاريايي ريشه و طوقه درختان در خاك و گياه با استفاده از روش هاي سنتي و آغاز گرهاي اختصاصي
825
مقايسه روش هاي رديابي الودگي در بذر و نقش عوامل مؤثر بر جمعيت اپي فيت باكتري در همه گيري بيماري سوختگي معمولي لوبياXANTHOMONAS AXONOPODIS P.V.PHASEOLI
826
مقايسه روش هاي سنتي هزينه يابي با هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت راه آهن (مطالعه موردي پروژه هاي مترو)
827
مقايسه روش هاي سنتي و نوين تطبيق تاريخچه
828
مقايسه روش هاي شبكه هاي عصبي مصنوعي و تحليل مقادير ويژه منفرد در پيش بيني سريهاي زماني .
829
مقايسه روش هاي طراحي براساس انرژي و استاتيكي معادل در طرح لرزه اي سازه هاي فلزي
830
مقايسه روش هاي غير مخرب ضربه اجباري، سقوط آزاد و صوت در برآور پارامترهاي كيفيت كيوي
831
مقايسه روش هاي كاهش ارتعاش در راه آهن
832
مقايسه روش هاي كاهش زمان پروژه هاي ساخت و ساز جهت استفاده بهينه از آنان
833
مقايسه روش هاي كلاسيك ﴿﴿ تورك ﴾﴾ و ﴿﴿ كوتاين ﴾﴾ با روش هاي تبديلي آنها در مناطق خشك ﴿ مطالعه موردي استان يزد ﴾
834
مقايسه روش هاي لايه گذاري دستي و vip از نظر خواص مكانيكي
835
مقايسه روش هاي ماسكينگام خطي و كانوكس در رونديابي هيدرولوژيكي سيلاب
836
مقايسه روش هاي متفاوت براي پيش بيني اثر فاق بر روي عمر خستگي فولاد HSLA100 و مقايسه با داده هاي تجربي
837
مقايسه روش هاي مختلف اختلاط آهك با خاك متورم شونده، به منظور بهسازي خاك
838
مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري درصد پوشش گياهي در مطالعات سنجش از دور
839
مقايسه روش هاي مختلف برآورد ارزش در معرض خطر و كسري مورد انتظار براي انتظار زيان آماري وايبول
840
مقايسه روش هاي مختلف برآورد توليد و سطح پوشش ... در منطقه حفاظت شده باغ شاد
841
مقايسه روش هاي مختلف برآورد توليد و سطح پوشش گونه اي ... مطالعه موردي منطقه حفاظت شده خجير استان تهران
842
مقايسه روش هاي مختلف براورد توليد و سطح پوشش گونه اي ... مطالعه موردي منطقه حفاظت شده خجير استان تهران
843
مقايسه روش هاي مختلف توليد نهال گونه ي دغدغك ﴿Coluttea persica﴾ به منظور كاربرد آن در فضاي سبز شهري
844
مقايسه روش هاي مختلف حذف نويز در سيگنال تصوير بر اساس روش هاي فيلترينگ و تبديل موجك و پياده سازي
845
مقايسه روش هاي مختلف لبه يابي در تصاوير با ساختار پيكسل هاي مربعي و تصاوير با ساختار پيكسل هاي شش ضلعي منتظم
846
مقايسه روش هاي مختلف ميكرواستخراج با فاز مايع براي تعيين اسپكتروفتومتري داروي هيدرالازين
847
مقايسه روش هاي مختلف واهم آميخت در تفسير داده هاي چاه آزمايي
848
مقايسه روش هاي مديريت دولتي، مديريت تعاوني و مديريت مشاركتي در جنگل هاي زاگرس جنوبي
849
مقايسه روش هاي مرسوم و سريع در محاسبات تعادلات فازي
850
مقايسه روش هاي مستقيم و غيرمستقيم منشايابي رسوبات آبي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز ورتوان)
851
مقايسه روش هاي مطالعه ويادگيري
852
مقايسه روش هاي نظارت شده (آناليز رگرسيون) و نظارت نشده (خوشه‌بندي) جهت تعيين آنومالي هاي واقعي ژئوشيميايي در كانسار مس موليبدن پورفيري سونگون
853
مقايسه روش‌هاي آماري داوري و رتبه‌بندي
854
مقايسه روش‌هاي تصميم گيري چند معياره و جمع بندي نتايج
855
مقايسه روش‌هاي خودرگرسيون ميانگين متحرك انباشته كسري و موجك براي شناسايي حباب قيمتي بازار سهام تهران
856
مقايسه روش‌هاي رگرسيون چندگانه و ميانگين وزن‌دار در تخمين مقدار زمينه و جدايش آنومالي در تحليل داده‌هاي رسوبات آبراهه‌اي
857
مقايسه روش‌هاي طراحي‌ يك بعدي،دو بعدي و سه بعدي ديفيوزر S‌شكل دهانه‌ي موتور
858
مقايسه روش‌هاي فتوفنتون و الكتروفتوفنتون به‌عنوان تصفيه تكميلي براي روش شناورسازي با هواي محلول به‌منظور تصفيه پساب صنايع داروسازي
859
مقايسه روش‌هاي مختلف تحليل در پاسخ ساختگاه
860
مقايسه روش‌هاي مقاوم‌سازي پي‌هاي بناهاي تاريخي
861
مقايسه روش‌هاي موجود ارزيابي عملكرد لرزه‌ايسيستم‌هاي فولادي هم محور(CBF) برون محور(EBF) ومهاربند كمانش تاب(BRBF)
862
مقايسه روش‌هاي هوشمند براي پيش‌بيني مدل ژئوشيميايي در تعيين نقاط حفاري تكميلي در كانسار طلاي زرشوران، شمال‌غرب ايران
863
مقايسه روشها و پياده سازي الگوريتم رمز RSA به كمك سلولهاي آسنگرون
864
مقايسه روشهاي PMP آماري با سينوپتيكي بر اساس مطالعات انجام شده در ايران
865
مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي تيپ از نظر مصرف آب و عملكرد چغندر قند در كرمانشاه
866
مقايسه روشهاي آبياري قطره اي (Tape) و سطحي در مصرف آب و عملكرد سياهدانه در شهر كرمانشاه
867
مقايسه روشهاي آبياري قطره اي (T-Tape) و سطحي بر پايه كارايي مصرف آب و عملكرد كمي و كيفي محصول ذرت دانه اي در مزارع مركز تحقيقات اسلام آباد غرب
868
مقايسه روشهاي آزمون پرزدهي پارچه و ارزيابي نتايج آنها
869
مقايسه روشهاي آزمون پمپاژ، افت پله اي و ژئوالكتريك براي برآورد ضرايب هيدروليكي لايه هاي آبدار
870
مقايسه روشهاي آزمون تست آب بر روي پارچه هاي بافته شده
871
مقايسه روشهاي آزمونهاي ناپارامتري بوت استراپ و جايگشتي ضرائب رگرسيون چندگانه
872
مقايسه روشهاي آماري و تجربي در پهنه بندي خطر زمين لغزش ﴿مورد مطالعه : پيشكوه شهرستان فريدونشهر﴾
873
مقايسه روشهاي آناليز مولفه اصلي وحداكثر درستنمايي وكاربردهاي آنها در تجزيه وتحليل داده هاي آماري
874
مقايسه روشهاي اصلاح و مقاوم سازي اتصال گيردار تير به ستون دوبل
875
مقايسه روشهاي برآورد پوشش و تراكم درمنه زارهاي استپي استان اصفهان
876
مقايسه روشهاي برآورد ميزان بهره برداري در گونه اروشياسراتوئيدوس
877
مقايسه روشهاي پيش بيني سريهاي زماني غير گوسي
878
مقايسه روشهاي تجربي پهنه بندي خطر زمين لغزش به منظور انتخاب مدل برتر ﴿مطالعه موردي استان قم، حوزه آبخيز فوجرد﴾
879
مقايسه روشهاي تدريس مهارت خواندن و درك مفاهيم در دبيرستانهاي دولتي ، مدارس نمونه دولتي و آموزشگاههاي زبان خصوصي
880
مقايسه روشهاي تدريس وحل مساله وسازمان دهنده از نظر كارايي وبهبود اثربخشي از ديدگاه معلمان
881
مقايسه روشهاي تصفيه وشيرين سازي آب با يكديگر
882
مقايسه روشهاي تصويربرداري اپتيكي و هسته اي در پزشكي
883
مقايسه روشهاي تقطير، تقطير با بخار آب و پرس سرد در اسانس گيري از پوست پرتقال
884
مقايسه روشهاي توصيف پويشگر و چاپگر دوباره توليد رنگ
885
مقايسه روشهاي توليد پلي وينيل الكل
886
مقايسه روشهاي جايگشتي براي آزمون اثر متقابل در طرحهاي دو عاملي
887
مقايسه روشهاي جديد تامين مالي در اجراي پروژه هاي بزرگراهها و ارائه روش مناسب
888
مقايسه روشهاي حجم كنترل و حجم كنترل - المان محدود در حل جريان هاي تراكم پذير با مرز متحرك
889
مقايسه روشهاي حسي حركتي و تكرار و تمرين در كاهش خطاهاي نوشتاري دانش آموزان نارسانويس پايه دوم ابتدايي
890
مقايسه روشهاي ساخت حسگر پنجره پراگ )FBG(
891
مقايسه روشهاي ضرايب تغيير مكان و طيف ظرفيت اصلاح شده براي محاسبه تغيير مكان هدف در
892
مقايسه روشهاي طيف انرژي ، معين و مودال در آناليز ديناميك سكوهاي دريايي
893
مقايسه روش‎هاي طيف مشروطCS و طيف ميانگين مشروط CMS در برآورد ظرفيت لرزه‎اي سازه‎ها
894
مقايسه روشهاي عيب يابي بلبرينگ الكتروموتورها با استفاده از روش EMD، اينولوپ، تبديل فوريه و روش انرژي
895
مقايسه روشهاي كنترل شناور ثابت در ارزيابي نتايج پروژه باروري ابرها در استان اصفهان در سال آبي 88-87
896
مقايسه روشهاي گشتاوردي و نيمه پارامتري براي مرلهاي غير خطي سري زماني
897
مقايسه روشهاي گوس نيوتون و شبه نيوتن در تفسير وارون داده هاي مقاومت ويژه دوبعدي با آرايش هاي مختلف
898
مقايسه روشهاي مبتني برموجكها و تحليل مقادير ويژه منفرد در پيش بيني سريهاي زماني
899
مقايسه روشهاي محاسبه آبشستگي در پايه پل ها با بكارگيري داده هاي اندازه گيري
900
مقايسه روشهاي محاسبه آبشستگي در پايه پلها با بكارگيري داده هاي اندازه گيري
901
مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري تراكم و سطح پوشش Salsola laricina و Poa sinaica در منطقه استپي رودشور ساوه
902
مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري تراكم و سطح پوشش Stipa hohenackeriana, Artemisia sieberi در منطقه استپي رودشور ساوه
903
مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري تراكم و سطح پوشش گياهان درختچه اي و بوته اي براي تعيين بهترين روش در شهرستان شهر بابك استان كرمان
904
مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير وتعرق بانتايج لايسيمتري تحت كاشت چمن ودو نوع محصولات سبزينه اي شاهي وريحان واستخراج ضرايب مربوطه دراقليم نيمه خشك
905
مقايسه روشهاي مختلف پرتو AFM, X و TEM براي اندازه گيري ذرات نانو ساين آلومينا
906
مقايسه روشهاي مختلف پروفيلاكسي با آنتي بيوتيك ضمن سزارين و بررسي اثر آنها در شيوع Febrile, Morbidity مركز آموزشي- درماني زايشگاه رشت سه ماهه اول 1373
907
مقايسه روشهاي مختلف تولك بري اجباري در مرغهاي تخمگذار
908
مقايسه روشهاي مختلف حل مدل تعميم يافته بردلي تري براي رتبه بندي
909
مقايسه روشهاي مختلف ضد عفوني كردن دندانها جهت استفاده در پري كلينيك
910
مقايسه روشهاي مختلف ضدعفوني كردن دندانها در پري كلينيك
911
مقايسه روشهاي مختلف محاسبه دبي حداكثر سيلاب در طراحي شبكه زهكشي رواناب سطحي مناطق صنعتي
912
مقايسه روشهاي مطالعه تجسسي،اجمالي،سريع خواني و دقيق خواني و تأثير آن بر ميزان يادگيري درس علوم
913
مقايسه روشهاي مطالعه منابع طبيعي در حوزه هاي اجرايي و تعيين كاربردي ترين آنها
914
مقايسه روشهاي معمول تعيين ظرفيت مرتع و پيشنهاد روش مناسب شرايط نيمه استپي شمال خراسان
915
مقايسه روشهاي همبستگي داده هاي چند لايه براي تشخيص تهيه كاربران
916
مقايسه رويكرد 2 رسانه موافق و منتقد دولت ايران و آمريكا؛ «شرق»، «كيهان»، «نيويورك‌تايمز» و «واشنگتن‌پست» در فاصله بيانيه لوزان تا توافق هسته‌اي
917
مقايسه رويكرد بعد محور و وظيفه محور كانون توسعه اي( DC) شركت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان با توسعه مديران از طريق آموزش تيم سازي
918
مقايسه رويكرد چند وجهي به دين با رويكرد غيرديني سازي و بررسي پيامدهاي آن
919
مقايسه رويكرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با رويكرد اسلامي و ارائه الگوي پذيرش و تعهد بر اساس اسلام
920
مقايسه رويكرد علامه طباطبايي و نصر حامد ابوزيد به رابطه اسباب النزول با متن قرآن
921
مقايسه رويكردهاي مختلف در پيش بيني هزينه و زمان اتمام پروژه ها در سيستم مديريت ارزش كسب شده EVMS
922
مقايسه رويكردهاي مختلف مدلسازي و محاسبه ريسك در مسايل بهينه سازي در شرايط عدم قطعيت
923
مقايسه ريخت سنجي هندسي جمعيت هاي بياه (liza abu) در حوضه هاي آبي ايران
924
مقايسه ريخت سنجي هندسي سياه ماهي خال دار (Capoeta trutta) در حوضه هاي آبي بوشهر و دجله
925
مقايسه ريخت سنجي هندسي گونه هاي سياه ماهي (.Capoeta spp) در ايران
926
مقايسه ريخت‌سنجي هندسي ماهي سفيد رودخانه‌اي (.Squalius spp) در حوضه‌هاي آبي ايران
927
مقايسه ريز ازديادي والدين و نتايج دو رگ جديد صنوبر به روش هاي كشت مريستم و جوانه
928
مقايسه ريز ساختار و خواص فيزيكي الياف پلي﴿ اتيلن ترفنالات﴾ معمولي و آنتي پيل
929
مقايسه ريز ساختاري niti توليد شده به دو روش سنتز احتراقي حجمي و خود پيش رونده
930
مقايسه ريز نشت براكت هاي فلزي ريباند شده به دو روش برداشت ادهزيو (ليزر Er-Yag و سند بلاست)
931
مقايسه ريز نشت ترميم هاي كامپوزيتي پس از كاربرد يك نوع سيستم باندينگ etch-Self دو مرحله اي Bond SE Clearfil در حفرات پروگزيمالي دندان هاي شيري و دائمي درز شرايط Invitro
932
مقايسه ريز نشت كامپوزيت هاي داراي انقباض پليمريزاسيون كم با كامپوزيت هاي معمولي
933
مقايسه ريزنشت آپيكالي كوتاپر كاو سراميك سرد در كانال هاي باتنگه آپيكالي تخريب شده به روش نفوذ رنگ
934
مقايسه ريزنشت آمالگام و سراميك سرد در ترميم پرفوريشن فوركابه روش نفوذ رنگ
935
مقايسه ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده توسط MTA با کانالهاي پر شده توسط گوتاپرکا و سيلر AH-26
936
مقايسه ريزنشت پست هاي ريختگي و بين هاي داخل كانال
937
مقايسه ريزنشت پست هاي ريختگي و بين هاي داخل كانال
938
مقايسه ريزنشت پلاگ اپيكالي MTA وسمان CEM در سه محيط مختلف با روش فيلتراسيون مايعات
939
مقايسه ريزنشت ترميم هاي گلاس آينومر اصلاح شده با رزين در حفرات آماده شده با ليزر Er: yag و روش معمولي در دندان هاي شيري
940
مقايسه ريزنشت كلاس آينومر و سراميك سرد به روش هدايت الكتروشيميايي .
941
مقايسه ريزنشت كلاس آينومر و سراميك سرد به روش هدايت الكتروشيميايي .
942
مقايسه ريزنشت گلاس آينومر و سراميك سرد به عنوان لاينر در ترميمهاي كلاس I آمالگام
943
مقايسه ريزنشت گلاس آينومر و سراميك سرد به عنوان لاينر در ترميمهاي كلاس I آمالگام
944
مقايسه ريزنشت ميكروبي MTA ساخت ايران و خارجي در اپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
945
مقايسه ريسك پذيري سهام رشدي و سهام قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران
946
مقايسه ريسك عفونت به دنبال پروستاتكتومي و هرنيوتومي همزمان نسبت به انجام پروستاتكتومي و سپس انجام هرنيوتومي به صورت تاخير
947
مقايسه ريسك فاكتورهاي داخلي اسپرين جانبي مچ پا در بين دختران بسكتباليست دانشگاهي آسيب ديده و آسيب نديده
948
مقايسه ريسك ها با استفاده از ترتيب هاي تغيير پذيري چند متغيره
949
مقايسه ز ديدگاه معلمين دوره راهنمايي شاهرودمديران متخصص با مديران غير متخصص ا
950
مقايسه زبان تفسيري و زبان عرفاني ميبدي در كشف الاسرار و عده الابرار (جلد اول و دوم﴾
951
مقايسه زبان تن ميان انگليسي زبانان و پارسي زبانان
952
مقايسه زبان داستان در آثار دولت آبادي و احمد محمود
953
مقايسه زبان شناختي گفتار ناقص متاثر از ديزآرتري با گفتار عادي
954
مقايسه زبان طنز درآثارداستاني ابوالقاسم پاينده و جلال آل احمد
955
مقايسه زبان غزلهاي هوشنگ ابتهاج ﴿ه. ا. سايه﴾ در مقايسه با زبان غزلهاي حافظ
956
مقايسه زبان گفتار و زبان نوشتار فارسي معاصر در چهارچوب واج شناسي
957
مقايسه زمان اموزش صبح و عصر و ارتباط آن با دقت تيراندازان تير و كمان
958
مقايسه زمان تناوب قاب هاي خمشي فولادي ويژه و متوسط با لحاظ كردن نامنظمي
959
مقايسه زمان دفع لوله تهويه ايراني (پاريز) و خارجي (شپارد) در بيماران مبتلا به اتيت سروز مزمن در بيمارستان توتونكاران
960
مقايسه زمان سفت شدن ماده مستعد كننده ايراني (Acrosoft) با سه ماده مستعدكننده خارجي (GC,Reliance,Gel-Visco) در شرايط آزمايشگاهي
961
مقايسه زمان سفت شدن ماده مستعد كننده ايراني(Acrosoft) با سه ماده مستعد كننده خارجي(Visco-gel/Reliance/GC)در شرايط آزمايشگاهي
962
مقايسه زمان شروع بي حسي در هماتوم بلوك بوسيله ليدوكايين با بيكربنات و بدون بيكربنات در جااندازي بسته شكستگي كاليس
963
مقايسه زمان و كيفيت بازگشت به ورزش در دو رويكرد جراحي اوليه (Primary) و مجدد (Revision) بازسازي رباط صليبي قدامي (ACL) در ورزشكاران جراحي شده در بيمارستان هاي ولايت و پورسينا شهرستان رشت
964
مقايسه زمان واكنش، پيش بيني زماني و هوش در ورزشكاران ماهر و غير ماهربوكس شهر كرمانشاه
965
مقايسه زن در شعر خيام و ابوالعلاء المعري
966
مقايسه زنان ايراني وانيراني درشاهنامه فردوسي
967
مقايسه زنان و مردان از نظر كارافريني بعد از تحصيلات
968
مقايسه زوال اجزاء روسازي در خطوط پرسرعت مسافري و سرعت معمولي مختلط
969
مقايسه زواياي torqueوtip دندان ها در بيماران پس از درمان ارتودنسي با تكنيك mbt و افراد داراي اكلوژن نرمال
970
مقايسه زيبايي لبخند مراجعين به كلينيك دانشگاه ودانشكده از ديدگاه دندان پزشكان عمومي ودانشجويان دندان پزشكي سال اول با نتايج برنامهsmile mesh
971
مقايسه زير ساختار آجرهاي نسوز داخلي و خارجي منطقه پخت كوره دوار سيمان قبل از مصرف
972
مقايسه ‍‍ژئو‍پليمرها با رزين هاي متداول در پايداري سقف كارگاه استخراج معدن منگنز ونارچ
973
مقايسه ژنتيكي جمعيت هاي گونه گون سفيد ﴿Astragalus gossypinus Fischer﴾ در رويشگاه هاي غرب استان اصفهان
974
مقايسه ساخت انيميشن به كمك كامپيوتر و انيميشن سنتي (تلقي ) با امكانات كامپيوتري جام جم
975
مقايسه ساخت انيميشن به كمك كامپيوتر و انيميشن سنتي ﴿تلقي﴾
976
مقايسه ساختار شخصيتي دانش آموزان دختر و پسر ساكن در شهركهاي نظامي با ساير دانش آموزان
977
مقايسه ساختار مديريت ريسك اعتباري بانكهاي صنعت و معدن وكارآفرينان استان هرمزگان طي سالهاي 1387-88
978
مقايسه ساختار نواري الكتروني نانوسيم الماسي با الماس حجيم و تأثير آلائيدگي با نيتروژن در آن
979
مقايسه ساختارهاي RNA براساس روش هاي پردازش تصوير
980
مقايسه ساختارهاي حاصل از فرآيندهاي سطح شيب دار و هم زدن مكانيكي در آلياژ هيپريو تكتيك AL20%SI
981
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي سطح شيبدار و هم زدن مكانيكي در آلياژ هيپريوتكتيك Si % 20 -Al
982
مقايسه ساختاري و محتوايي جنبه‌هاي غنايي شاهنامه (بخش پهلواني) و بهمن‌نامه
983
مقايسه ساختاري و محتوايي غزل قلندرانه ي سنايي با غزل عاشقانه ي سعدي
984
مقايسه ساز وكارها وچگونگي تشكيل تصاوير الكترونيك ، ديجيتال و آنالوگ در فرآيندهاي فتوگرافيك
985
مقايسه سازآرايي در آثار حسين عليزاده ، پرويز مشكاتيان و محمد رضا لطفي
986
مقايسه سازش هاي ساختاري وعملكردي قلب كشتي گيران جوان باهمسالان غيرورزشكار
987
مقايسه سازگاري اجتماعي سالمندان تحصيلكرده با غير تحصيلكرده
988
مقايسه سازگاري اجتماعي و خلاقيت در كودكان عادي و پرورشگاهي.
989
مقايسه سازگاري اجتماعي ورضايت زناشويي در مردان معتاد وغير معتاد شهرستان كرج.
990
مقايسه سازگاري اجتماعي وكيفيت زندگي بر سلامت رواني دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور رامسر.
991
مقايسه سازگاري دانش آموزان پايه اول ابتدائي كه به مهد كودك رفته اند با همسالان آنها كه به مهد كودك نرفته اند در شهر سه قلعه
992
مقايسه سازگاري روانشناختي و تيپ شخصيتي دي در بيماران كوليت اولسراتيو و افراد بهنجار و مقايسه اثربخشي آموزش مديريت استرس شناسي.....
993
مقايسه سازگاري زناشويي در زنان متاهل شاغل و. غير شاغل
994
مقايسه سازگاري زناشويي، الگوهاي ارتباطي و عملكرد ازدواج با كنترل اثر ويژگي هاي شخصيتي و سن در زوجين با سطوح مختلف تحصيلي
995
مقايسه سازگاري نسجي Agyregate Trioxide Mineral و سراميك سرد
996
مقايسه سازگاري نسجي Agyregate Trioxide Mineral و سراميك سرد
997
مقايسه سازگاري و عزت نفس دختران و پسران مقطع دبيرستان در شهر سميرم سال تحصيلي 1394-95
998
مقايسه سازمان‌هاي سنتي و مدرن و تأثير آن بر رضايت مندي ارباب‌رجوع در سازمان‌هاي بورس اوراق بهادارواداره‌يثبت‌احوال، بانك مسكن و بيمه¬ي تأمين اجتماعي استان اصفهان
999
مقايسه سبك دفاعي و صفات شخصيت درافراد داوطلب جراحي زيبايي مراجعه كننده به مراكزجراحي پلاستيك و گروه شاهد در شهر رشت در طي سال
1000
مقايسه سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت در دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و غير پزشكي گيلان در سال 93-1392
بازگشت