<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه روش هاي مختلف برآورد ارزش در معرض خطر و كسري مورد انتظار براي انتظار زيان آماري وايبول
2
مقايسه روش هاي مختلف برآورد توليد و سطح پوشش ... در منطقه حفاظت شده باغ شاد
3
مقايسه روش هاي مختلف برآورد توليد و سطح پوشش گونه اي ... مطالعه موردي منطقه حفاظت شده خجير استان تهران
4
مقايسه روش هاي مختلف براورد توليد و سطح پوشش گونه اي ... مطالعه موردي منطقه حفاظت شده خجير استان تهران
5
مقايسه روش هاي مختلف توليد نهال گونه ي دغدغك ﴿Coluttea persica﴾ به منظور كاربرد آن در فضاي سبز شهري
6
مقايسه روش هاي مختلف حذف نويز در سيگنال تصوير بر اساس روش هاي فيلترينگ و تبديل موجك و پياده سازي
7
مقايسه روش هاي مختلف لبه يابي در تصاوير با ساختار پيكسل هاي مربعي و تصاوير با ساختار پيكسل هاي شش ضلعي منتظم
8
مقايسه روش هاي مختلف ميكرواستخراج با فاز مايع براي تعيين اسپكتروفتومتري داروي هيدرالازين
9
مقايسه روش هاي مختلف واهم آميخت در تفسير داده هاي چاه آزمايي
10
مقايسه روش هاي مديريت دولتي، مديريت تعاوني و مديريت مشاركتي در جنگل هاي زاگرس جنوبي
11
مقايسه روش هاي مرسوم و سريع در محاسبات تعادلات فازي
12
مقايسه روش هاي مستقيم و غيرمستقيم منشايابي رسوبات آبي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز ورتوان)
13
مقايسه روش هاي مطالعه ويادگيري
14
مقايسه روش هاي نظارت شده (آناليز رگرسيون) و نظارت نشده (خوشه‌بندي) جهت تعيين آنومالي هاي واقعي ژئوشيميايي در كانسار مس موليبدن پورفيري سونگون
15
مقايسه روش‌هاي آماري داوري و رتبه‌بندي
16
مقايسه روش‌هاي تصميم گيري چند معياره و جمع بندي نتايج
17
مقايسه روش‌هاي خودرگرسيون ميانگين متحرك انباشته كسري و موجك براي شناسايي حباب قيمتي بازار سهام تهران
18
مقايسه روش‌هاي رگرسيون چندگانه و ميانگين وزن‌دار در تخمين مقدار زمينه و جدايش آنومالي در تحليل داده‌هاي رسوبات آبراهه‌اي
19
مقايسه روش‌هاي طراحي‌ يك بعدي،دو بعدي و سه بعدي ديفيوزر S‌شكل دهانه‌ي موتور
20
مقايسه روش‌هاي فتوفنتون و الكتروفتوفنتون به‌عنوان تصفيه تكميلي براي روش شناورسازي با هواي محلول به‌منظور تصفيه پساب صنايع داروسازي
21
مقايسه روش‌هاي مختلف تحليل در پاسخ ساختگاه
22
مقايسه روش‌هاي مقاوم‌سازي پي‌هاي بناهاي تاريخي
23
مقايسه روش‌هاي موجود ارزيابي عملكرد لرزه‌ايسيستم‌هاي فولادي هم محور(CBF) برون محور(EBF) ومهاربند كمانش تاب(BRBF)
24
مقايسه روش‌هاي هوشمند براي پيش‌بيني مدل ژئوشيميايي در تعيين نقاط حفاري تكميلي در كانسار طلاي زرشوران، شمال‌غرب ايران
25
مقايسه روشها و پياده سازي الگوريتم رمز RSA به كمك سلولهاي آسنگرون
26
مقايسه روشهاي PMP آماري با سينوپتيكي بر اساس مطالعات انجام شده در ايران
27
مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي تيپ از نظر مصرف آب و عملكرد چغندر قند در كرمانشاه
28
مقايسه روشهاي آبياري قطره اي (Tape) و سطحي در مصرف آب و عملكرد سياهدانه در شهر كرمانشاه
29
مقايسه روشهاي آبياري قطره اي (T-Tape) و سطحي بر پايه كارايي مصرف آب و عملكرد كمي و كيفي محصول ذرت دانه اي در مزارع مركز تحقيقات اسلام آباد غرب
30
مقايسه روشهاي آزمون پرزدهي پارچه و ارزيابي نتايج آنها
31
مقايسه روشهاي آزمون پمپاژ، افت پله اي و ژئوالكتريك براي برآورد ضرايب هيدروليكي لايه هاي آبدار
32
مقايسه روشهاي آزمون تست آب بر روي پارچه هاي بافته شده
33
مقايسه روشهاي آزمونهاي ناپارامتري بوت استراپ و جايگشتي ضرائب رگرسيون چندگانه
34
مقايسه روشهاي آماري و تجربي در پهنه بندي خطر زمين لغزش ﴿مورد مطالعه : پيشكوه شهرستان فريدونشهر﴾
35
مقايسه روشهاي آناليز مولفه اصلي وحداكثر درستنمايي وكاربردهاي آنها در تجزيه وتحليل داده هاي آماري
36
مقايسه روشهاي اصلاح و مقاوم سازي اتصال گيردار تير به ستون دوبل
37
مقايسه روشهاي برآورد پوشش و تراكم درمنه زارهاي استپي استان اصفهان
38
مقايسه روشهاي برآورد ميزان بهره برداري در گونه اروشياسراتوئيدوس
39
مقايسه روشهاي پيش بيني سريهاي زماني غير گوسي
40
مقايسه روشهاي تجربي پهنه بندي خطر زمين لغزش به منظور انتخاب مدل برتر ﴿مطالعه موردي استان قم، حوزه آبخيز فوجرد﴾
41
مقايسه روشهاي تدريس مهارت خواندن و درك مفاهيم در دبيرستانهاي دولتي ، مدارس نمونه دولتي و آموزشگاههاي زبان خصوصي
42
مقايسه روشهاي تدريس وحل مساله وسازمان دهنده از نظر كارايي وبهبود اثربخشي از ديدگاه معلمان
43
مقايسه روشهاي تصفيه وشيرين سازي آب با يكديگر
44
مقايسه روشهاي تصويربرداري اپتيكي و هسته اي در پزشكي
45
مقايسه روشهاي تقطير، تقطير با بخار آب و پرس سرد در اسانس گيري از پوست پرتقال
46
مقايسه روشهاي توصيف پويشگر و چاپگر دوباره توليد رنگ
47
مقايسه روشهاي توليد پلي وينيل الكل
48
مقايسه روشهاي جايگشتي براي آزمون اثر متقابل در طرحهاي دو عاملي
49
مقايسه روشهاي جديد تامين مالي در اجراي پروژه هاي بزرگراهها و ارائه روش مناسب
50
مقايسه روشهاي حجم كنترل و حجم كنترل - المان محدود در حل جريان هاي تراكم پذير با مرز متحرك
51
مقايسه روشهاي حسي حركتي و تكرار و تمرين در كاهش خطاهاي نوشتاري دانش آموزان نارسانويس پايه دوم ابتدايي
52
مقايسه روشهاي ساخت حسگر پنجره پراگ )FBG(
53
مقايسه روشهاي ضرايب تغيير مكان و طيف ظرفيت اصلاح شده براي محاسبه تغيير مكان هدف در
54
مقايسه روشهاي طيف انرژي ، معين و مودال در آناليز ديناميك سكوهاي دريايي
55
مقايسه روش‎هاي طيف مشروطCS و طيف ميانگين مشروط CMS در برآورد ظرفيت لرزه‎اي سازه‎ها
56
مقايسه روشهاي عيب يابي بلبرينگ الكتروموتورها با استفاده از روش EMD، اينولوپ، تبديل فوريه و روش انرژي
57
مقايسه روشهاي كنترل شناور ثابت در ارزيابي نتايج پروژه باروري ابرها در استان اصفهان در سال آبي 88-87
58
مقايسه روشهاي گشتاوردي و نيمه پارامتري براي مرلهاي غير خطي سري زماني
59
مقايسه روشهاي گوس نيوتون و شبه نيوتن در تفسير وارون داده هاي مقاومت ويژه دوبعدي با آرايش هاي مختلف
60
مقايسه روشهاي مبتني برموجكها و تحليل مقادير ويژه منفرد در پيش بيني سريهاي زماني
61
مقايسه روشهاي محاسبه آبشستگي در پايه پل ها با بكارگيري داده هاي اندازه گيري
62
مقايسه روشهاي محاسبه آبشستگي در پايه پلها با بكارگيري داده هاي اندازه گيري
63
مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري تراكم و سطح پوشش Salsola laricina و Poa sinaica در منطقه استپي رودشور ساوه
64
مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري تراكم و سطح پوشش Stipa hohenackeriana, Artemisia sieberi در منطقه استپي رودشور ساوه
65
مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري تراكم و سطح پوشش گياهان درختچه اي و بوته اي براي تعيين بهترين روش در شهرستان شهر بابك استان كرمان
66
مقايسه روشهاي مختلف برآورد تبخير وتعرق بانتايج لايسيمتري تحت كاشت چمن ودو نوع محصولات سبزينه اي شاهي وريحان واستخراج ضرايب مربوطه دراقليم نيمه خشك
67
مقايسه روشهاي مختلف پرتو AFM, X و TEM براي اندازه گيري ذرات نانو ساين آلومينا
68
مقايسه روشهاي مختلف پروفيلاكسي با آنتي بيوتيك ضمن سزارين و بررسي اثر آنها در شيوع Febrile, Morbidity مركز آموزشي- درماني زايشگاه رشت سه ماهه اول 1373
69
مقايسه روشهاي مختلف تولك بري اجباري در مرغهاي تخمگذار
70
مقايسه روشهاي مختلف حل مدل تعميم يافته بردلي تري براي رتبه بندي
71
مقايسه روشهاي مختلف ضد عفوني كردن دندانها جهت استفاده در پري كلينيك
72
مقايسه روشهاي مختلف ضدعفوني كردن دندانها در پري كلينيك
73
مقايسه روشهاي مختلف محاسبه دبي حداكثر سيلاب در طراحي شبكه زهكشي رواناب سطحي مناطق صنعتي
74
مقايسه روشهاي مطالعه تجسسي،اجمالي،سريع خواني و دقيق خواني و تأثير آن بر ميزان يادگيري درس علوم
75
مقايسه روشهاي مطالعه منابع طبيعي در حوزه هاي اجرايي و تعيين كاربردي ترين آنها
76
مقايسه روشهاي معمول تعيين ظرفيت مرتع و پيشنهاد روش مناسب شرايط نيمه استپي شمال خراسان
77
مقايسه روشهاي همبستگي داده هاي چند لايه براي تشخيص تهيه كاربران
78
مقايسه رويكرد 2 رسانه موافق و منتقد دولت ايران و آمريكا؛ «شرق»، «كيهان»، «نيويورك‌تايمز» و «واشنگتن‌پست» در فاصله بيانيه لوزان تا توافق هسته‌اي
79
مقايسه رويكرد بعد محور و وظيفه محور كانون توسعه اي( DC) شركت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان با توسعه مديران از طريق آموزش تيم سازي
80
مقايسه رويكرد چند وجهي به دين با رويكرد غيرديني سازي و بررسي پيامدهاي آن
81
مقايسه رويكرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با رويكرد اسلامي و ارائه الگوي پذيرش و تعهد بر اساس اسلام
82
مقايسه رويكرد علامه طباطبايي و نصر حامد ابوزيد به رابطه اسباب النزول با متن قرآن
83
مقايسه رويكردهاي مختلف در پيش بيني هزينه و زمان اتمام پروژه ها در سيستم مديريت ارزش كسب شده EVMS
84
مقايسه رويكردهاي مختلف مدلسازي و محاسبه ريسك در مسايل بهينه سازي در شرايط عدم قطعيت
85
مقايسه ريخت سنجي هندسي جمعيت هاي بياه (liza abu) در حوضه هاي آبي ايران
86
مقايسه ريخت سنجي هندسي سياه ماهي خال دار (Capoeta trutta) در حوضه هاي آبي بوشهر و دجله
87
مقايسه ريخت سنجي هندسي گونه هاي سياه ماهي (.Capoeta spp) در ايران
88
مقايسه ريخت‌سنجي هندسي ماهي سفيد رودخانه‌اي (.Squalius spp) در حوضه‌هاي آبي ايران
89
مقايسه ريز ازديادي والدين و نتايج دو رگ جديد صنوبر به روش هاي كشت مريستم و جوانه
90
مقايسه ريز ساختار و خواص فيزيكي الياف پلي﴿ اتيلن ترفنالات﴾ معمولي و آنتي پيل
91
مقايسه ريز ساختاري niti توليد شده به دو روش سنتز احتراقي حجمي و خود پيش رونده
92
مقايسه ريز نشت براكت هاي فلزي ريباند شده به دو روش برداشت ادهزيو (ليزر Er-Yag و سند بلاست)
93
مقايسه ريز نشت ترميم هاي كامپوزيتي پس از كاربرد يك نوع سيستم باندينگ etch-Self دو مرحله اي Bond SE Clearfil در حفرات پروگزيمالي دندان هاي شيري و دائمي درز شرايط Invitro
94
مقايسه ريز نشت كامپوزيت هاي داراي انقباض پليمريزاسيون كم با كامپوزيت هاي معمولي
95
مقايسه ريزنشت آپيكالي كوتاپر كاو سراميك سرد در كانال هاي باتنگه آپيكالي تخريب شده به روش نفوذ رنگ
96
مقايسه ريزنشت آمالگام و سراميك سرد در ترميم پرفوريشن فوركابه روش نفوذ رنگ
97
مقايسه ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده توسط MTA با کانالهاي پر شده توسط گوتاپرکا و سيلر AH-26
98
مقايسه ريزنشت پست هاي ريختگي و بين هاي داخل كانال
99
مقايسه ريزنشت پست هاي ريختگي و بين هاي داخل كانال
100
مقايسه ريزنشت پلاگ اپيكالي MTA وسمان CEM در سه محيط مختلف با روش فيلتراسيون مايعات
101
مقايسه ريزنشت ترميم هاي گلاس آينومر اصلاح شده با رزين در حفرات آماده شده با ليزر Er: yag و روش معمولي در دندان هاي شيري
102
مقايسه ريزنشت كلاس آينومر و سراميك سرد به روش هدايت الكتروشيميايي .
103
مقايسه ريزنشت كلاس آينومر و سراميك سرد به روش هدايت الكتروشيميايي .
104
مقايسه ريزنشت گلاس آينومر و سراميك سرد به عنوان لاينر در ترميمهاي كلاس I آمالگام
105
مقايسه ريزنشت گلاس آينومر و سراميك سرد به عنوان لاينر در ترميمهاي كلاس I آمالگام
106
مقايسه ريزنشت ميكروبي MTA ساخت ايران و خارجي در اپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
107
مقايسه ريسك پذيري سهام رشدي و سهام قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران
108
مقايسه ريسك عفونت به دنبال پروستاتكتومي و هرنيوتومي همزمان نسبت به انجام پروستاتكتومي و سپس انجام هرنيوتومي به صورت تاخير
109
مقايسه ريسك فاكتورهاي داخلي اسپرين جانبي مچ پا در بين دختران بسكتباليست دانشگاهي آسيب ديده و آسيب نديده
110
مقايسه ريسك ها با استفاده از ترتيب هاي تغيير پذيري چند متغيره
111
مقايسه ز ديدگاه معلمين دوره راهنمايي شاهرودمديران متخصص با مديران غير متخصص ا
112
مقايسه زبان تفسيري و زبان عرفاني ميبدي در كشف الاسرار و عده الابرار (جلد اول و دوم﴾
113
مقايسه زبان تن ميان انگليسي زبانان و پارسي زبانان
114
مقايسه زبان داستان در آثار دولت آبادي و احمد محمود
115
مقايسه زبان شناختي گفتار ناقص متاثر از ديزآرتري با گفتار عادي
116
مقايسه زبان طنز درآثارداستاني ابوالقاسم پاينده و جلال آل احمد
117
مقايسه زبان غزلهاي هوشنگ ابتهاج ﴿ه. ا. سايه﴾ در مقايسه با زبان غزلهاي حافظ
118
مقايسه زبان گفتار و زبان نوشتار فارسي معاصر در چهارچوب واج شناسي
119
مقايسه زمان اموزش صبح و عصر و ارتباط آن با دقت تيراندازان تير و كمان
120
مقايسه زمان تناوب قاب هاي خمشي فولادي ويژه و متوسط با لحاظ كردن نامنظمي
121
مقايسه زمان دفع لوله تهويه ايراني (پاريز) و خارجي (شپارد) در بيماران مبتلا به اتيت سروز مزمن در بيمارستان توتونكاران
122
مقايسه زمان سفت شدن ماده مستعد كننده ايراني (Acrosoft) با سه ماده مستعدكننده خارجي (GC,Reliance,Gel-Visco) در شرايط آزمايشگاهي
123
مقايسه زمان سفت شدن ماده مستعد كننده ايراني(Acrosoft) با سه ماده مستعد كننده خارجي(Visco-gel/Reliance/GC)در شرايط آزمايشگاهي
124
مقايسه زمان شروع بي حسي در هماتوم بلوك بوسيله ليدوكايين با بيكربنات و بدون بيكربنات در جااندازي بسته شكستگي كاليس
125
مقايسه زمان و كيفيت بازگشت به ورزش در دو رويكرد جراحي اوليه (Primary) و مجدد (Revision) بازسازي رباط صليبي قدامي (ACL) در ورزشكاران جراحي شده در بيمارستان هاي ولايت و پورسينا شهرستان رشت
126
مقايسه زمان واكنش، پيش بيني زماني و هوش در ورزشكاران ماهر و غير ماهربوكس شهر كرمانشاه
127
مقايسه زن در شعر خيام و ابوالعلاء المعري
128
مقايسه زنان ايراني وانيراني درشاهنامه فردوسي
129
مقايسه زنان و مردان از نظر كارافريني بعد از تحصيلات
130
مقايسه زوال اجزاء روسازي در خطوط پرسرعت مسافري و سرعت معمولي مختلط
131
مقايسه زواياي torqueوtip دندان ها در بيماران پس از درمان ارتودنسي با تكنيك mbt و افراد داراي اكلوژن نرمال
132
مقايسه زيبايي لبخند مراجعين به كلينيك دانشگاه ودانشكده از ديدگاه دندان پزشكان عمومي ودانشجويان دندان پزشكي سال اول با نتايج برنامهsmile mesh
133
مقايسه زير ساختار آجرهاي نسوز داخلي و خارجي منطقه پخت كوره دوار سيمان قبل از مصرف
134
مقايسه ‍‍ژئو‍پليمرها با رزين هاي متداول در پايداري سقف كارگاه استخراج معدن منگنز ونارچ
135
مقايسه ژنتيكي جمعيت هاي گونه گون سفيد ﴿Astragalus gossypinus Fischer﴾ در رويشگاه هاي غرب استان اصفهان
136
مقايسه ساخت انيميشن به كمك كامپيوتر و انيميشن سنتي (تلقي ) با امكانات كامپيوتري جام جم
137
مقايسه ساخت انيميشن به كمك كامپيوتر و انيميشن سنتي ﴿تلقي﴾
138
مقايسه ساختار شخصيتي دانش آموزان دختر و پسر ساكن در شهركهاي نظامي با ساير دانش آموزان
139
مقايسه ساختار مديريت ريسك اعتباري بانكهاي صنعت و معدن وكارآفرينان استان هرمزگان طي سالهاي 1387-88
140
مقايسه ساختار نواري الكتروني نانوسيم الماسي با الماس حجيم و تأثير آلائيدگي با نيتروژن در آن
141
مقايسه ساختارهاي RNA براساس روش هاي پردازش تصوير
142
مقايسه ساختارهاي حاصل از فرآيندهاي سطح شيب دار و هم زدن مكانيكي در آلياژ هيپريو تكتيك AL20%SI
143
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي سطح شيبدار و هم زدن مكانيكي در آلياژ هيپريوتكتيك Si % 20 -Al
144
مقايسه ساختاري و محتوايي جنبه‌هاي غنايي شاهنامه (بخش پهلواني) و بهمن‌نامه
145
مقايسه ساختاري و محتوايي غزل قلندرانه ي سنايي با غزل عاشقانه ي سعدي
146
مقايسه ساز وكارها وچگونگي تشكيل تصاوير الكترونيك ، ديجيتال و آنالوگ در فرآيندهاي فتوگرافيك
147
مقايسه سازآرايي در آثار حسين عليزاده ، پرويز مشكاتيان و محمد رضا لطفي
148
مقايسه سازش هاي ساختاري وعملكردي قلب كشتي گيران جوان باهمسالان غيرورزشكار
149
مقايسه سازگاري اجتماعي سالمندان تحصيلكرده با غير تحصيلكرده
150
مقايسه سازگاري اجتماعي و خلاقيت در كودكان عادي و پرورشگاهي.
151
مقايسه سازگاري اجتماعي ورضايت زناشويي در مردان معتاد وغير معتاد شهرستان كرج.
152
مقايسه سازگاري اجتماعي وكيفيت زندگي بر سلامت رواني دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور رامسر.
153
مقايسه سازگاري دانش آموزان پايه اول ابتدائي كه به مهد كودك رفته اند با همسالان آنها كه به مهد كودك نرفته اند در شهر سه قلعه
154
مقايسه سازگاري روانشناختي و تيپ شخصيتي دي در بيماران كوليت اولسراتيو و افراد بهنجار و مقايسه اثربخشي آموزش مديريت استرس شناسي.....
155
مقايسه سازگاري زناشويي در زنان متاهل شاغل و. غير شاغل
156
مقايسه سازگاري زناشويي، الگوهاي ارتباطي و عملكرد ازدواج با كنترل اثر ويژگي هاي شخصيتي و سن در زوجين با سطوح مختلف تحصيلي
157
مقايسه سازگاري نسجي Agyregate Trioxide Mineral و سراميك سرد
158
مقايسه سازگاري نسجي Agyregate Trioxide Mineral و سراميك سرد
159
مقايسه سازگاري و عزت نفس دختران و پسران مقطع دبيرستان در شهر سميرم سال تحصيلي 1394-95
160
مقايسه سازمان‌هاي سنتي و مدرن و تأثير آن بر رضايت مندي ارباب‌رجوع در سازمان‌هاي بورس اوراق بهادارواداره‌يثبت‌احوال، بانك مسكن و بيمه¬ي تأمين اجتماعي استان اصفهان
161
مقايسه سبك دفاعي و صفات شخصيت درافراد داوطلب جراحي زيبايي مراجعه كننده به مراكزجراحي پلاستيك و گروه شاهد در شهر رشت در طي سال
162
مقايسه سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت در دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و غير پزشكي گيلان در سال 93-1392
163
مقايسه سبك زندگي زنان جوان (20-40 سال ) روستاي مهديرجه
164
مقايسه سبك زندگي كودكان و نوجوانان بزهكار در كانون اصلاح و تربيت با كودكان و نوجوانان غيربزهكار
165
مقايسه سبك شناختي تذهيب قرآن الجايتو و گچبري محراب الجايتو
166
مقايسه سبك شناختي ترجمه هاي منظوم قرآن ﴿ترجمه منظوم اميد مجد و كرم خدا امينيان﴾
167
مقايسه سبك شناختي روايتهاي مربوط به مشايخ با تأكيد بر آثار سنايي، عطار و مولوي بر اساس نظريه سيمپسون
168
مقايسه سبك شناختي غزليات خواجوي كرماني با حافظ
169
مقايسه سبك شناسانه 03 غزل از سعدي با 03 غزل از مولوي
170
مقايسه سبك مديريت دبستانهاي دخترانه و پسرانه منطقه هشت آموزش و پرورش تهران
171
مقايسه سبك مديريت فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي با فارغ التحصيلان ساير رشته ها در مدارس آذربايجان غربي
172
مقايسه سبك هاي تصميم گيري و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و رابطه آنها با درماندگي آموخته شده در مر دان معتاد و غير معتاد بالاي 20سال شهر كرمان درسال 1389
173
مقايسه سبك هاي حل مساله در دختران فراري با دختران عادي استان قم
174
مقايسه سبك هاي دفاعي در افراد ورزشكار و غير ورزشكارشهر اصفهان
175
مقايسه سبك هاي دلبستگي در افراد تك همسر و چند همسر
176
مقايسه سبك هاي دلبستگي و حل مسئله دانش آموزان افسرده وغير افسرده
177
مقايسه سبك هاي ذلبستگي و حل مسئله دانشجويان داراي نشانه هاي افسردگي با دانشجويان بهنجار
178
مقايسه سبك هاي مديريتي ايران و كشورهاي توسعه يافته در زمينه آموزشي
179
مقايسه سبك هاي مديريتي بزرگان ديني با مديريت آموزشي نوين (بر مبناي مدرنيسم و پست مدرنيسم )
180
مقايسه سبك هاي مقابله با استرس و حالت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر بسيجي در پايه اول دبيرستان و مقطع پيش دانشگاهي با دانش آموزان دختر غيربسيجي در پايه هاي مشابه در شهرستان اهواز در سال تحصيلي 86-87
181
مقايسه سبك هنرمندان قرن يازدهم و دوازدهم ايران و هند با تاكيد برآثارمحمدقاسم،محمد شفيع ،منوهر،بشنداس
182
مقايسه سبك و خوش بيني و رضايت زندگي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
183
مقايسه سبكهاي اسنادي ،منبع كنترل در والدين دانش آموزان تيز هوش ،عقب مانده ،ذهني و عادي شهر سبزوار
184
مقايسه سبكهاي تفكر در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي آنان
185
مقايسه سبكهاي تفكر در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور وارتباط آن با عملكرد تحصيلي آنان
186
مقايسه سبكهاي تفكر در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي آنان
187
مقايسه سبكهاي دلبستگي در بين نوجوانان پسر بهزيستي و عادي
188
مقايسه سبكهاي دلبستگي در جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي، عقب مانده ي ذهني مرزي، تيزهوش و عادي شهر اصفهان
189
مقايسه سبكهاي دلبستگي و خود كارآمدي در نوجوانان پسر مراكز شبانه روزي و نوجوانان ساكن در خانواده
190
مقايسه سبكهاي فرزند پروري و رابطه هريك از اين سبكها با ميزان پرخاشگري فرزندان
191
مقايسه سبكهاي مديريت وظيفه مدار و رابطه مدار و اثر آن بر عملكرد معلمان زن مدارس مقطع متوسطه دختران
192
مقايسه سبكهاي مقابله اي وبهزيستي روان شناختي در نمازگذاري مسجدي وغير مسجدي
193
مقايسه سخت روئي روانشناختي ، هيجان خواهي و سلامت رواني در ورزشكاران حرفه اي، غيرحرفه اي و افراد غيرورزشكار
194
مقايسه سخت رويي و سبك هاي اسنادي در بيماران مبتلا به آنفاركتوس ميوكارد و افراد عادي در استان تهران
195
مقايسه سختي سطحي چهار نوع كامپوزيت بعد از كاربرددهانشويه هاي مختلف
196
مقايسه سختي سطحي چهار نوع كامپوزيت بعد از كاربرددهانشويه هاي مختلف
197
مقايسه سختي ميناي بليج شده قبل وپس از كاربرد عوامل رمينر اليزه كننده
198
مقايسه سختي ميناي بليج شده قبل وپس از كاربرد عوامل رمينر اليزه كننده
199
مقايسه سختي و رفتار هيستر زيس ديوار برشي فولادي در قاب بتني با و بدون وجود سخت كننده هاي مياني
200
مقايسه سر بدنه با آناليز شيميايي چيني هاي چين و sevores و ساخت و مقايسه چيني پريان با خاك ها
201
مقايسه سرزندگي تحصيلي،عدم اهمالكاري تحصيلي و خودكارآمدي در بين دانش آموزان داراي اختلال رياضي و دانش آموزان عادي در مقطع متوسطه اول شهر لنده در سال 1395
202
مقايسه سرسختي بين زوج هاي متقاضي و غير متقاضي طلاق
203
مقايسه سرسختي وسلامت عمومي زنان كارمند وخانه دار
204
مقايسه سرعت همگرايي برخي از دنباله هاي تكراري نقطه ثابت در فضاي باناخ
205
مقايسه سرمايه اجتماعي كاركنان رسمي و داوطلب اداره كل تربيت بدني استان قم
206
مقايسه سرمايه روانشناختي و رضايت شغلي در بين معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني شهر اماره عراق
207
مقايسه سرمايه رواني با شادكامي در زنان سرپرست خانوار كميته امداد
208
مقايسه سرمايه رواني و هوش هيجاني در دانشجويان و طلبه‌هاي شهرستان اسفراين
209
مقايسه سطح آندروژن هاي سرمي در زنان ديابتي مبتلا به ديابت نوع II داراي اختلالعملكرد جنسي و زنان ديابتي بدون اختلال عملكرد جنسي مراجعه كننده به درمانگاه ديابت مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت.يك مطالعه موردي- شاهدي
210
مقايسه سطح آنزيم پاراكسوناز در بيماران ايسكميك قلبي با افراد سالم
211
مقايسه سطح آنزيم گلوكز 6 فسفات دهيدروژناز در مادران پست پارتون داراي سابقه پره اكلامپسي و مادران پست پارتوم سالم مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) رشت در سال 1391
212
مقايسه سطح آنزيم هاي كبدي﴿AST, ALT﴾ در افراد با اضافه وزن و چاقي در مقايسه با گروه كنترل
213
مقايسه سطح استراحتي هپسيدين سرم و وضعيت آهن بازيكنان زبده دختر فوتسال و افراد غير ورزشكار
214
مقايسه سطح اشتغال پدان در پيشرفت تحصيلي فرزندان (پسر )مقاطع چهارم و پنجم ابتدايي ناحيه 1 اهواز
215
مقايسه سطح اضطراب در افراد مبتلا به لكنت كلام با افراد سالم در مقطع ابتدايي
216
مقايسه سطح اضطراب و سطح كورتيزول و IgA بزاق در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني با افراد سالم
217
مقايسه سطح بزاقي تيوردوكسين درمبتلايان به ليكن پلان دهاني و كارسينوم سلول سنگفرشي دهان با افراد سالم
218
مقايسه سطح بيان نسبي دو ژن LncRNA,CCAT1 و SPRY-IT1 در نمونه هاي پلاسمايي مبتلايان به سرطان پستان با افراد سالم
219
مقايسه سطح پروتئين پلاسمايي وابسته به حاملگي آ در زنان باردار با و بدون IUGR مراجعه كننده بيمارستان الزهراي رشت طي سال 96
220
مقايسه سطح توجه مورد نياز در اجراي مراحل مختلف اسپك واليباليستهاي ماهر و مبتدي با استفاده از روش تكليف دوگانه
221
مقايسه سطح ريسك انواع خطاهاي انساني در پرستاران بخش هاي مختلف بيمارستان تخصصي زنان، زايمان و نازايي مادر شهر يزد با استفاده از روش SHERPA در سال 1397
222
مقايسه سطح سرمايه فكري در كتابخانه هاي دانشگاهي و عمومي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1391-1392
223
مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين D در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا و افراد غير مبتلا
224
مقايسه سطح سرمي ghrelin, gh,igf-1,igfbp,igfbp-3,leptin در زنان باردار , hgebp-3 and their correlation among healthy prognant subjects وigfbp-1وgrowth hormone igf-1وleptinوevaluation of circulating acylated- ghrelin
225
مقايسه سطح سرمي آنتي بادي ضد پروتئن شوك حرارتي 27 در افراد مبتلا به تنها و هيپرتري گليسريدمي درمان نشده با افراد نرمال
226
مقايسه سطح سرمي آنتي بادي ضد پروتئين شوك حرراتي 27 در افراد مبيتلا به پرفشاري خون
227
مقايسه سطح سرمي آنتي بادي عليه پروتئين شوك حرارتي 27، عناصر كمياب و تعادل اكسيدان و آنتي اكسيدان ها در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و گروه كنترل , comparison of anti heat shock protein 72 and trace element levels preoxidant and antioxidant balance between beta thalassemia major and control group
228
مقايسه سطح سرمي آنتي ژن اختصاصي پروستات(PSA) بر اساس شاخص توده بدني(BMI)نرمال و يا بالاتر از نرمال در مردان بدون سرطان شناخته شده پروستات در مراجعه كنندگان به درمانگاه ارولوژي بيمارستان رازي رشت و مطب هاي خصوصي از آبان سال 87 تا آبان سال 88
229
مقايسه سطح سرمي استروژن وپروژسترون و نسبت آنها در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك و گروه شاهد
230
مقايسه سطح سرمي پروتئين فعالC در بيماران مبتلا به آپانديسيت حاد ساده و آپانديسيت حاد عارضه دار شده
231
مقايسه سطح سرمي پرولاكتين در زنان مبتلا به ميگرن مزمن و ميگرن دوره اي(اپيزوديك)مراجعه كننده به كلينيك نورولوژي بيمارستان پورسينا از تيرماه 1390 تا مهرماه 1391/
232
مقايسه سطح سرمي روي، مس و نسبت آنها در بيماران مبتلاء به بيماريهاي سرطان ريه و ارتباط آنها با فعاليت بيان ژن تلومراز
233
مقايسه سطح سرمي سرب در كودكان مراجعه كننده با شكايت يبوست با گروه كنترل در بيمارستان 17 شهريور رشت
234
مقايسه سطح سرمي سيتوكين IL-10 در افراد مبتلا به ساركوئيدوز ريوي مراجعه¬كننده به بيمارستان رازي رشت با افراد سالم طي سال¬هاي 1394 تا 1395
235
مقايسه سطح سرمي ويتامين c در بيماران ديابتي مبتلا به رتينوپاتي و بيماران ديابتي بدون رتينوپاتي پس از ابتلا 10 ساله به ديابت نوع 2
236
مقايسه سطح سرمي ويتامين D در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن و افراد سالم مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
237
مقايسه سطح سرمي ويتامين D در بيماران مبتلا به سكته مغزي با جمعيت سالم در استان گيلان
238
مقايسه سطح سرميvitd- oh-25 درمبتلايان به رينوسينوزيت مزمن با وبدون پوليپ با غير مبتلايان به رينوسينوزيت مزمن در مراجعه كنندگان به بيمارستان اميرالمومنين رشت 1393-1391
239
مقايسه سطح سلامت عمومي وعزت نفس زنان سالمند آموزش ديده در انجمن آلزايمر ايران و ديگران
240
مقايسه سطح شادكامي دانشجويان دختر سميرم شركت كننده و غير شركت كننده در مجالس مذهبي
241
مقايسه سطح كارسينوامبريونيك آنتي ژن (CEA) در بيماران با آدنوكارسينوم هاي معده و گروه كنترل در مركز آموزشي درماني رازي
242
مقايسه سطح كيفيت زندگي در بيماران با هيرسوتيسم صورت در قبل و بعد از درمان با ليزر در كلينيك ليزر گيلان در شهر رشت از مهر 1388 تا بهمن 1389
243
مقايسه سطح لنفوسيت هاي T خون محيطي در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني و افراد سالم
244
مقايسه سطح ليپدهاي پلاسمايي وگلوكز خون افراد مبتلا به پريودنتيت مزمن وافراد سالم﴿ازلحاظ پريودنشيوم﴾
245
مقايسه سطح مقطع دايره اي و مثلثي شكل فيلا منت هاي پلي آسيد 6 در رابطه با خصوصيات نخ تكسچره شده در دماي مختلف
246
مقايسه سطح مقطع دايره اي و مثلثي شكل فيلامنت هاي پلي آميد 6 در رابطه با خصوصيات نخ تكسچره شده به روش تاب مجازي
247
مقايسه سطوح در معماري و نقاشي دوره ءصفويه
248
مقايسه سطوح سرمي ايزو آنزيم آلكالن فسفاتاز استخواني و هورمون گرلين (GHERLIN) در افراد با دانسيته استخواني سالم
249
مقايسه سطوح سرمي ايزو آنزيم آلكالن فسفاتاز استخواني و هورمون گرلين (GHERLIN) در افراد با دانسيته استخواني سالم
250
مقايسه سطوح سرمي ايزوآنزيم آلكالن فسفاتاز استخواني و هورمون گرلين در افراد با دانسيته استخواني سالم
251
مقايسه سطوح كنترل هواپيماهاي بوئينگ 727 (727 - B) و فوكر 100 (100-F)
252
مقايسه سطوح مختلف برگ درخت توت كن موچي با ميوه قرمز وبرگ درخت توت بومي با ميوه سفيد برعملكرد و خصوصيات كرم ابريشم هيبريد حاصل از تلاقي دو نژاد p31*p32
253
مقايسه سطوح مختلف برگ درخت توت كن موچي با ميوه قرمز وبرگ درخت توت بومي با ميوه سفيد برعملكرد و خصوصيات كرم ابريشم هيبريد حاصل از تلاقي دو نژاد p32*p31
254
مقايسه سطوح مختلف حفاظت از مناطق جنگلي و بررسي تاثيرات انساني بر تخريب آنها ﴿مطالعه موردي: پارك ملي گلستان و منطقه حفاظت شده زاو ﴿ب﴾﴾
255
مقايسه سعادتنامه ناصر خسرو با بوستان سعدي
256
مقايسه سكانس Fluid-Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) با ماده حاجب وريدي و سكانس T1با ماده حاجب وريدي٬ در يافتن ضايعات متاستاتيك مغزي و لپتومننژيال
257
مقايسه سكه اي دوره ساساني با سكه اي دوره صفويه
258
مقايسه سلامت جسمي و دلبستگي مادر-جنين در زنان با حاملگي خواسته و ناخواسته مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني الزهرا رشت سال 1396
259
مقايسه سلامت خانواده، سلامت اجتماعي و رضايتمندي زناشوئي در زنان وابسته به شبكه‌هاي اجتماعي و زنان غير وابسته
260
مقايسه سلامت دهاني درافراد راست وچپ دست
261
مقايسه سلامت روان افراد بزهكار با سلامت روان افراد عادي اهواز
262
مقايسه سلامت روان افراد بزهكار باسلامت روان افراد عادي اهواز
263
مقايسه سلامت روان افراد داراي معلوليت جسمي حركتي و افراد عادي در شهرستان اردل
264
مقايسه سلامت روان افراد شاعر با افراد غير شاعر
265
مقايسه سلامت روان افراد عادي با افراد بزهكار ومجرم
266
مقايسه سلامت روان بين پسران با پدر مطلقه،فوت شده و زنداني شهرستان طبس
267
مقايسه سلامت روان خانواده ها ي عادي و خانواده هاي داراي بيماري اسكيزوفرن
268
مقايسه سلامت روان خانواده هاي داراي بيمار اسكيزوفرن با خانواده هاي عادي
269
مقايسه سلامت روان دانش آموزان مدارس دختر استعداد درخشان و عادي در شهر نكا
270
مقايسه سلامت روان دانش اموزان عادي ودانش اموزان تحت پوشش كميته امداد فريمان
271
مقايسه سلامت روان دانش اموزان عادي ويتيم تحت پوشش كميته امداد
272
مقايسه سلامت روان دانشجويان متاهل و مجرد
273
مقايسه سلامت روان دبيران دبيرستان هاي استثنايي با دبيران دبيرستان هاي عادي ناحيه يك شهر يزد
274
مقايسه سلامت روان در افراد عادي و ديابتي
275
مقايسه سلامت روان در بيماران چربي خون بالا با افراد عادي در شهرستان گلوگاه در سال 1386
276
مقايسه سلامت روان در دانشجويان دختر برونگرا و درونگرا دانشگاه پيام نور واحد اهواز
277
مقايسه سلامت روان در سالمندان در خانواده با سالمندان در آسايشگاه
278
مقايسه سلامت روان در كودكان عادي (خانواده دار)و بي سرپرست
279
مقايسه سلامت روان زنان شاغل و خانه دار شهرستان يزد در سال 1387
280
مقايسه سلامت روان زنان شاغل و خانه دار شهرستان يزد در سال 1387
281
مقايسه سلامت روان زنان نابارور با زنان عادي در شهرستان ساري (1390)
282
مقايسه سلامت روان سالمندان مرد ساكن سراي سالمندان و سالمندان ساكن در خانه شهركرد
283
مقايسه سلامت روان فرزندان داراي مادران شاغل وغير شاغل
284
مقايسه سلامت روان مردان معتاد و غير معتاد در شهرستان اردل در سال 1392
285
مقايسه سلامت روان و سلامت عمومي در بين افراد شغل آزاد و شغل دولتي
286
مقايسه سلامت روان و عزت نفس بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور اهواز
287
مقايسه سلامت روان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه فرسوده و نوساز ناحيه 3 شهرستان اهواز
288
مقايسه سلامت روان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي فرسوده و نوساز ناحيه 2 شهرستان اهواز
289
مقايسه سلامت روان، كيفيت زندگي، رضايت زناشويي و تاب آوري والدين دانش آموزان نابينا و ناشنوا در شهر تهران
290
مقايسه سلامت روان،درگيري تحصيلي واشتياق تحصيلي در بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكاردانشگاه پيام نور مركز قوچان
291
مقايسه سلامت رواني- اجتماعي فرزندان(12-6سال) مادران پزشك ، دندانپزشك ، داروساز با فرزندان مادران خانه دار شهرستان يزد در سال 1392
292
مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل آزاد و شغل دولتي
293
مقايسه سلامت رواني دانش آموزان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دبيرستان هاي شهرستان تويسركان سال تحصيلي 90-1389
294
مقايسه سلامت رواني زنان شاغل در آموزش و پرورش با زنان خانه دار در شهر فردوس
295
مقايسه سلامت رواني سربازان مبتلا به سوء مصرف مواد با غير مبتلاء
296
مقايسه سلامت رواني سربازان مبتلا به سوء مصرف مواد با غيرمبتلا
297
مقايسه سلامت رواني سربازان مبتلا به سوء مصرف مواد با غيرمبتلا
298
مقايسه سلامت رواني سومصرف مواد و رضايت زناشويي والدين كودكان مبتلا به اخلاق كم توجهي پيش فعالي واختلالهاي همراه ديگر باوالدين كودكان بدون اختلال كمتوجهي پيش فعالي
299
مقايسه سلامت رواني مادران كودكان استثنايي و مادران كودكان عادي
300
مقايسه سلامت رواني و رضامندي زناشويي بين زنان خانه دار و شاغل شهر قاين
301
مقايسه سلامت رواني و هوش هيجاني مردان ورزشكار در رشته پرورش اندام با مردان ورزشكار در ديگر رشته هاي ورزشي و مردان غيرورزشكار
302
مقايسه سلامت رواني والدين داراي كودكان استثنايي با والدين داراي كودكان سالم.
303
مقايسه سلامت رواني والدين داراي كودكان استثنايي ومادران داراي كودكان عادي.
304
مقايسه سلامت رواني وجهت گيري مذهبي مادران كودكان استثنايي ومادران كودكان عادي.
305
مقايسه سلامت رواني ورزشكاران حرفه اي و غير حرفه اي استان اصفهان
306
مقايسه سلامت رواني، جامعه پذيري و دست يابي به هدف در ورزشكاران ايثارگر رشته هاي مختلف ورزشي ايران
307
مقايسه سلامت رواني، جامعه¬پذيري و دست يابي به هدف در ورزشكاران ايثارگر رشته¬هاي مختلف ورزشي ايران
308
مقايسه سلامت رواني، شوخ طبعي و رضايت از زندگي دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار :مطالعه موردي، دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي
309
مقايسه سلامت رواني، عزت نفس و عملكرد تحصيلي در دانشجويان بومي و غيربومي دانشگاه پيام نور سميرم
310
مقايسه سلامت عمومي فرزندان متعلق به خانواده هاي طلاق و فرزندان داراي والدين معتاد در بخش بردسكن
311
مقايسه سلامت عمومي و خودكار آمدي در دانشجويان با عقايد مذهبي بالا و دانشجويان با عقايد مذهبي پايين در شهرستان بهشهر
312
مقايسه سلامت عمومي و خودكارآمدي دانشجويان داراي عقايد مذهبي بالا با دانشجويان داراي عقايد مذهبي پايين دانشگاه آزاد محلات
313
مقايسه سلامت عمومي و شيوه زندگي معلمان زن تربيت بدني و غير تربيت بدني دوره راهنمايي استان خوزستان
314
مقايسه سلامت عمومي والدين داراي فرزند ناشنوا و عادي در شهر كرج
315
مقايسه سلامت عمومي وبرخي از ويژگيهاي جمعيت شناختي مادران نوزادان كم وزن و مادران نوزادان با وزن طبيعي.
316
مقايسه سلامت عمومي وبرخي از ويژگيهاي جمعيت شناختي مادران نوزادان كم وزن و مادران نوزادان با وزن طبيعي.
317
مقايسه سلامت عمومي وخود كارآمدي دانشجويان داراي عقايد مذهبي بالا با دانشجويان داراي عقايد مذهبي پايين
318
مقايسه سن تقويمي و سن تخمين زده شده در روش هاي مختلف تخمين سن دنداني بر اساس راديوگرافي پانوراميك ديجيتال
319
مقايسه سناريوهاي تخصيص كاربري كشاورزي در استان اصفهان
320
مقايسه سنتور ايران با سنتور مجارستان ، هند ، چين ، تايلند و چند كشور اروپايي
321
مقايسه سنتور ايران و يانگوم كره
322
مقايسه سنجش رضايت شغلي مديران مرد و زن لنگرود (كومله)
323
مقايسه سنجش رضايت شغلي مديران مرد و زن لنگرود (كومله)
324
مقايسه سنجش رضايت شغلي مديران مرد وزن لنگرود (كومله)
325
مقايسه سنگ شكني ليزري ليزرho:yag و ليزر nd:yag
326
مقايسه سه دهه نقش روحانيت پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامي ﴿1315 تا 1285 و 1387 تا 1357 ه ش ﴾
327
مقايسه سه روش "دارودرماني " و "مواجهه -بازداري" و "تركيبي " در كاهش رفتارهاي وسواسي و اضطراب بيماران زن مبتلا به وسواس عملي 20-40 ساله شهر تهران
328
مقايسه سه روش بدون شبكه با استفاده از توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي مرتبه ي چهارم
329
مقايسه سه روش تثبيت استخوان گردن ران در افراد جوان
330
مقايسه سه روش تمريني منتخب حركات اصلاحي منظم بر ناهنجاري كف پاي صاف اصلاح پذير دانش آموزان دختر 12-10 ساله شهر سراب
331
مقايسه سه روش درماني سندرم درد كشككي راني
332
مقايسه سه روش راديوگرافي Convention,Radiovisiograohy و Cone Beam C.T در تشخيص ضايعات پري اپيكال
333
مقايسه سه روش غني سازي آغوز بر سرعت رشد و فاكتورهاي سلامتي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
334
مقايسه سه روش فعاليتهاي ورزشي اجرايي در باشگاههاي آمادگي جسماني بر متغيرهاي تركيب بدني زنان 25 تا 40 سالگي
335
مقايسه سه ژانر مختلف در آثار انيو موريكونه. مورد پژوهش : سينما پاراديزو ، روزي روزگاري در آمريكا ، به خاطر يك مشت دلار
336
مقايسه سه شاخص قابليت فرآيند چند متغيره
337
مقايسه سه شيوه ي تمريني هوازي، ماساژ درماني و تركيبي ﴿هوازي- ماساژ﴾ بر روي سطوح دوپامين، سروتونين و حداكثير اكسيژن مصرفي زنان معتاد زندان مركزي اصفهان
338
مقايسه سه گروه از دانش آموزان دختر مقاطع مختلف تحصيلي آموزشگاههاي شهرستان مهريز از لحاظ قضاوت اخلاقي در سال تحصيلي 87-1386
339
مقايسه سه نوع پتوي اكريليكي با درصدهاي مختلفي ز الياف روسي و پلي اكريل
340
مقايسه سهم فتوسنتزي گل آذين گلرنگ و برگ هاي مجاورآن درتشكيل و توليد دانه تحت شرايط مختلف رطوبت مزرعه
341
مقايسه سوختهاي هسته اي غني شده و غني نشده در رابطه با توان بازدهي آنها در راكتورهاي قدرت
342
مقايسه سونوگرافي ترانس واژينال و سونوهيستروگرافي در ارزيابي بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
343
مقايسه سونوگرافي ترانس واژينال و سونوهيستروگرافي در ارزيابي بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
344
مقايسه سونوگرافي وkidney-Ureter Bladder)KUB STUDY X-RAY در تشخيص سنگهاي سيستم ادراري در مركز آموزشي- درماني بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت
345
مقايسه سونوگرافيك ضخامت انتيما – مديا كاروتيد (CIMT) و قطر آئورت شكمي اينفرارنال در زنان با و بدون سابقه ديابت حاملگي
346
مقايسه سونوگرافيك ضخامت انتيما- مدياكاروتيد(CIMT) و قطر آئورت شكمي اينفرارنال در زنان با و بدون سابقه ديابت حاملگي
347
مقايسه سونوگرافيك ضخامت انتيما- مدياكاروتيد(CIMT) و قطر آئورت شكمي اينفرارنال در زنان با و بدون سابقه ديابت حاملگي
348
مقايسه سياست علوي و اموي بر اساس نهج البلاغه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
349
مقايسه سياست علوي واموي براساس نهج البلاغه
350
مقايسه سياست هاي خارجي احزاب سياسي گليستي و سوسياليستي فرانسه در قبال كشورهاي عربي منطقه خاورميانه
351
مقايسه سياستهاي اقتصادي امام علي (ع ) و خلفاي سه گانه , a comparison between imamali's economic policies and three caliphs
352
مقايسه سياستهاي داخلي و خارجي مجلس اول و دوم مشروطه
353
مقايسه سياليت، ريز ساختار و خواص مكانيك يشمشهاي اوليه و ثانويه آلومينيم
354
مقايسه سيتولوژيكي و مورفولوژيكي كلوملا در ريشه هاي پسته و زعفران
355
مقايسه سيستم رانش هاي Single propeller Twin propeller در كانتينربر ايران-پيروزي
356
مقايسه سيستم سازه هاي بتني سنتي و ICF با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
357
مقايسه سيستم سوخت رساني موتورهاي بنزيني كاربراتوري و انژكتوري
358
مقايسه سيستم هاي dectو gsm
359
مقايسه سيستم هاي گرمايش مركزي و موضعي
360
مقايسه سيستمهاي ...
361
مقايسه سيستمهاي تبريد جذبي در كاربردهاي مختلف
362
مقايسه سيكل تبريد جذبي آب - آمونياك با سيكل نيروگاهي برايتون - رانكين با نرم افزار EES
363
مقايسه سيكل هاي عمليات حرارتي آلياژهاي سري 6000 بر حسب تغيير آهن
364
مقايسه سيگنال پوسچر افراد سالم جوان و پير به كمك آناليز فوريه و نماي لياپانوف
365
مقايسه سيماي جامعه در اشعار استاد شهريارو پروين اعتصامي
366
مقايسه سينتر ينگ قرص هاي سوخت به دست آمده از روش ADUIوAUC
367
مقايسه سينتيك تجزيه آمينو اسيدها در خاك به كمك سنجش معدني شدن كرين و نيتروژن
368
مقايسه شاخص DMFT در كودكان مبتلا به ديابت نوع I با كودكان سالم
369
مقايسه شاخص DMFT در كودكان مبتلا به ديابت نوع I با كودكان سالم
370
مقايسه شاخص DMFT و dmft در دانش آموزان نابينا وناشنوا با دانش آموزان سالم 18-5 سال شهر يزد 1393
371
مقايسه شاخص كيفيت زندگي كاري كاركنان سالم و كاركنان با ناتوانايي هاي جسمي
372
مقايسه شاخص هاي flow ادراري ureterovesical در حالب دچار انسداد ناشي از سنگ با حالب سالم با استفاده از سونوگرافي Duplex Doppler در بيماران دچار رنال كوليك
373
مقايسه شاخص هاي somatometric در بيماران مبتلا به واريكوسلgrade 3 با افراد غيرمبتلا به واريكوسل در مراجعه كنندگان به بيمارستان رازي رشت از شهريور1396 تا ارديبهشت سال 1397
374
مقايسه شاخص هاي انتخاب براي عملكرد و صفات مرتبط در جو در شرايط بدون تنش و تنش نيتروژن
375
مقايسه شاخص هاي اندازه گيري عملكرد مبتني بر ريسك بر روي سهام هاي بازار بورس تهران
376
مقايسه شاخص هاي ثبات مركزي در ورزشكاران با و بدون بي ثباتي مزمن مچ پا
377
مقايسه شاخص هاي خشكسالي SPEI و SPI در استان اصفهان
378
مقايسه شاخص هاي سونوگرافي و اوروفلومتري در تشخيص انسداد خروجي مثانه ناشي از هايپرپلازي خوش خيم پروستات
379
مقايسه شاخص هاي عملكرد مربيان از ديدگاه كارشناسان ،ورزشكاران و مربيان ورزشي شهرستان رشت
380
مقايسه شاخص هاي مختلف انتخاب در گندم دوروم تحت شرايط آبي و ديم
381
مقايسه شاخص هاي مرفومتريك كرانيال بيس در مال اكلوژنهاي مختلف در افراد مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
382
مقايسه شاخص‌هاي آنتروپومتريك و قدرت دست دختران كم توان ذهني و سالم شهرستان كاشان
383
مقايسه شاخصهاي بهداشتي،ظاهري و رفتاري در بين دانش آموزان دختر مناطق محروم و برخوردار شهرستان بيرجند
384
مقايسه شاغل بودن و خانه دار بودن مادران بر رفتار كودكان
385
مقايسه شاهنامه با ايلياد و اوديسه
386
مقايسه شاهنامه فردوسي و شاهنامه كردي ( نسخه خطي تولد جهانگير و جنگ نامه ي ايران و تورانيان ) از نظر محتوا
387
مقايسه شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك در پيشگويي پرز نخ با پارامترهاي ماشين
388
مقايسه شبكه گراف عملكردي مغز در بزرگسالان مبتلا به ADHD و همتايان سالم آنها
389
مقايسه شبكه هاي ATMوFRAME RELAY
390
مقايسه شبكه هاي بي سيم Wi-fiوWiMax استاندارد هاي IEEE802011 و IEEE802016
391
مقايسه شبكه هاي حسگر بي سيم با شبكه هاي موردي
392
مقايسه شبكه هاي عصبي چبيشف، پرسپترون و شعاعي در پيش بيني توان توليدي نيروگاه فوتوولتائيك
393
مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي در اندازه گيري هم زمان يون هاي فلزي با ليگاند سنتزي 3-[﴿H1-ايندول -3-ايل﴾﴿4-نيتروفنيل﴾متيل]H1-ايندول
394
مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدل ARIMA در پيش بيني قيمت سهام شركت سايپا
395
مقايسه شبكه هاي عصبي و جداول استراتژي در تصميم گيري عامل هاي بازي اقليت
396
مقايسه شبكه هاي هويتي دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان سميرم
397
مقايسه شبيه سازي هاي PIC براي ميرايي لاندائو
398
مقايسه شبيه‌سازي واحد شيرين‌سازي گازطبيعي با نرم‌افزارهاي Aspen Plus،Hysys و ProMax
399
مقايسه شخصيت پردازي دررمان جزيزه سرگرداني سيمين دانشور و پرنده من فريبا وفي
400
مقايسه شخصيت رند در اشعار حافظ با سنايي ، سعدي، عطار، خواجوي كرماني
401
مقايسه شخصيت كودكان براساس تست خانه-آدم-درخت بر روي كودكاني كه از شيرمادروكودكاني كه از شيرغيرمادرتغذيه مي كنند
402
مقايسه شخصيت هاي آثار زويا پيرزاد و فرخنده آقايي
403
مقايسه شخصيت هاي مشترك شاهنامه فردوسي و سام نامه هاي خواجوي كرماني
404
مقايسه شدت استئوآرتريت زانو در دوندگان استقامت رقابتي و غير رقابتي 54 تا 06 سال شهر همدان
405
مقايسه شدت درگيري پوستي دربيماران مبتلا به پسوريازيس پلاكي با وبدون درگيري ناخن مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني رازي رشت طي مهرماه لغايت اسفند 1394
406
مقايسه شدت واكنشهاي رواني بيماران خود سوز و غير خود سوز و ارتباط آن با برخي از ويژگيهاي فردي آنان
407
مقايسه شرايط جراحي طي بيهوشي با پروپوفول يا ايزوفلوران براي جراحي اندوسكوپيك سينوس
408
مقايسه شكل پذيري ورق هاي فولادي ضميمه ساده كربني و ميكرو آلياژي
409
مقايسه شكل پذيري ورقهاي ميكرو آلياژي داخلي و خارجي
410
مقايسه شگردهاي طنزپردازي دهخدا و عمران صلاحي
411
مقايسه شياف ديكلوفناك و پتيدين در تسكين درد پس از عمل سزارين در بيمارستان الزهرا(س )
412
مقايسه شيوع آنتي ژن B27-HLA در 132 بيمار مبتلا به آدنوكارسينوم پروستات با شيوع آن در جمعيت عام
413
مقايسه شيوع اختلال عملكرد جنسي در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا شهرستان رشت در سال 1392- 1391
414
مقايسه شيوع افسردگي در سالمندان آسايشگاه خيريه كهريزك تهران با سالمندان همراه خانواده
415
مقايسه شيوع برخي ناهنجاري هاي اندام فوقاني دانش آموزان رشته كامپيوتر با دانش آموزان ساير رشته ها
416
مقايسه شيوع بيماري كبد چرب غير الكلي بر اساس سطوح ترانس آمينازها در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با گروه غير ديابتي در شهرستان درگز
417
مقايسه شيوع بيماري كبد چرب غير الكلي براساس سطوح ترانس آميناز ﴿ALT,AST)در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو گروه غير ديابتي
418
مقايسه شيوع سندروم متابوليك در كودكان 12 ساله مراجعه¬كننده به مراكز بهداشتي شهر رشت با استفاده از 7 روش مختلف تشخيصي
419
مقايسه شيوع عفونت زخم در اعمال جراحي الكتيوفتق اينگوئينال با آنتي بيوتيك پروفيلاكسي و بدون تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكسي
420
مقايسه شيوع عفونت زخم در اعمال جراحي الكتيوفتق اينگوئينال با آنتي بيوتيك پروفيلاكسي و بدون تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكسي
421
مقايسه شيوع كلونيزاسيون استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين ( MRSA ) و الگوي حساسيت به آنتي بيوتيك اين باكتري در بيني كودكان در بدو و 72 ساعت بعد از بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1385
422
مقايسه شيوع و علل آسيب هاي اندام تحتاني در ورزشكاران حرفه اي رشته هاي فوتسال، بسكتبال، واليبال و هندبال
423
مقايسه شيوه سه تار نوازي يوسف فروتن و سعيد هرمزي
424
مقايسه شيوه طنزپردازي دهخدا وكيومرث صابرفومني (گل آقا)
425
مقايسه شيوه ها و روشهاي مطالعه دانش آموزان ايراني و آمريكايي در مقطع دبيرستان از نظر راهبردهاي شناختي و فراشناختي
426
مقايسه شيوه هاي پرورش معاني در گلستان سعدي با آثار تقليد شده از آن (روضه خلد ،بهارستان ،پريشان ،منشات )
427
مقايسه شيوه هاي تدريس نوين وسنتي بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي(متوسطه اول-دوم -سوم).
428
مقايسه شيوه هاي رويارويي با استرس در دانش آموزان دختر وپسر دوره سوم راهنمايي مدارس شهرستان تنكابن.
429
مقايسه شيوه هاي فرزند پروري دروالدين داراي فرزندان عادي وفرزندان داراي لكنت زبان
430
مقايسه شيوه هاي فرزند پروري والدين كودكان عادي و استثنايي مقطع متوسطه اول شهر بيرجند
431
مقايسه شيوه هاي كنار آمدن با استرس در افراد مبتلا به بيماريهاي معده و افراد غيرمبتلا در زنان شهرستان ساري
432
مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و خودپنداره در پرستاران مرد و زن
433
مقايسه شيوه هاي مقابله با فشار رواني والدين بيماران رواني مزمن و افراد عادي در شهرستان شهرضا
434
مقايسه شيوه ي آموزشي سبك طراحي فرش آكادميك و آزاد در اصفهان
435
مقايسه شيوه‌هاي مختلف تمرين تناوبي روي سطوح پلاسمايي اوركسين A-، نيمرخ ليپيدي، درصد چربي بدن و استقامت قلبي تنفسي زنان چاق و داراي اضافه وزن
436
مقايسه صفات شخصيتي زنان عادي وبزهكار شهرستان گرگان (در سال 1389 - 1388 )
437
مقايسه صفات شخصيتي و سبك هاي مقابله اي در افراد متقاضي جراحي زيبايي و گروه كنترل مراجعه كننده به مراكز جراحي پلاستيك در شهر رشت در طي سال 1395
438
مقايسه صفات شخصيتي و نيازهاي شخصيتي والدين كودك آزار و والدين عادي شهرستان نكا سال 1391
439
مقايسه صفات فيزيولوژيك دو رقم فلفل شيرين سبز و نارنجي و بررسي بيان ژن psy تحت تنش شوري
440
مقايسه صلاحيت باليني پرستاران بخش‌هاي كودكان از ديدگاه پرستاران و سرپرستاران مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1396
441
مقايسه صلاحيت حرفه اي ناشي از مشاركت و عدم مشاركت معلمان ابتدايي در دوره هاي آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدايي شهرستان رودان
442
مقـايسه صميميت زنـاشويـي، شـادكـامـي و تاب آوري در خانواده هاي دو سر شـاغل و تك نـان آور
443
مقايسه صور خيال درخسرو وشيرين نظامي با خسرو وشيرين خاناي قبادي
444
مقايسه ضايعات بافت نرم مخاط افراد ديابتي و افراد سالم مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1396
445
مقايسه ضايعات دهاني در بيماران سيگاري و غيرسيگاري مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396-1397
446
مقايسه ضايعات دهاني متعاقب مصرف سولفونيك اوره و متفورمين در بيماران مبتلا به ديابت
447
مقايسه ضايعات دهاني متعاقب مصرف سولفونيل اوره و متفورمين در بيماران مبتلا به ديابت
448
مقايسه ضخامت اينتيما مدياي شريان كاروتيد در افراد ديابتي تيپ 2 با افراد غير ديابتي به كمك سونوگرافي در بيمارستان پورسيناي شهر رشت در سال 86-87
449
مقايسه ضخامت اينتيما- مدياي شريان كاروتيد در افراد مبتلا به افسردگي با افراد غير ‏افسرده به كمك سونوگرافي در مراكز راديولوژي شهر رشت در سال 1388‏
450
مقايسه ضخامت بافت نرم چانه در افراد بزرگسال با انواع مختلف عمودي صورت در تصاوير لترال سفالومتري مراجعه كنندگان به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در طي سال هاي 1395-1390
451
مقايسه ضرب المثل هاي عربي مصري و ايراني
452
مقايسه ضريب هوشي حافظه بينايي كودكان پيش فعال كم توجه و سلامت رواني خواهعر و برادر كودكان پيش فعال كم توجه يا كودكان سالم
453
مقايسه ضريب هوشي فرزندان ازدواجهاي فاميلي وغيرفاميلي مقطع دوم راهنمايي شهرستان نكا درسال 88-1387
454
مقايسه ضريب هوشي‏، حافظه بينايي كودكان بيش فعال ـ كم توجه و سلامت رواني خواهر و برادر كودكان بيش‏ فعال ـ كم‏ توجه با كودكان سالم
455
ﻣﻘﺎيسه ﺿﻮاﺑﻂ آيين نامه 2800ايران ﴿ويرايش سوم ﴾با دستورالعمل بهسازي لرزه اي براي ساختمانهاي فولادي با سيستم دوگانه
456
مقايسه ضوابط ساده سازي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي موجود با ضوابط جديد فما
457
مقايسه طبقه بندي كننده هاي مدل مخفي ماركوف و شبكه عصبي در تفكيك فعاليت هاي فكري
458
مقايسه طراحي ، تدوين و اجراي دوره آموزش الكترونيكي ضمن خحدمت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران با رويكرد طراحي آموزش الكترونيكي سريع
459
مقايسه طراحي ، تدوين و اجراي دوره ي آموزش الكترونيكي ضمن خدمت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران با رويكرد طراحي آموزش الكترونيكي سنتي و رويكرد طراحي آموزش الكترونيكي سريع
460
مقايسه طراحي اعضاي كششي به روش حالت حدي (LRFD) و تنش مجاز (ASD)
461
مقايسه طراحي به روش تنش مجاز و روش مقاومت در سازه هاي بنايي
462
مقايسه طراحي بهينه سيستم‌هاي سقف اصطبل‌هاي مزارع پرورش حيوانات
463
مقايسه طراحي پوسته خارجي در فناوري نوين در دو اقليم گرم و مرطوب و سرد و كوهستاني
464
مقايسه طراحي خطي و آناليز غير خطي ساختمان داراي ديوار برشي بتن آرمه به روش طراحي بر اساس عملكرد
465
مقايسه طراحي دستي و كامپيوتري بخش روباز بلوك هشت گل بيني در جاجرم
466
مقايسه طراحي لرزه نگاري سه بعدي قبل و بعد از برداشت با مطالعه موردي در شمال آفريقا
467
مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي ، اختلال دو قطبي و اختلال اضطراب منتشر با افراد عادي 19 - 29
468
مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا و پايين شهرستان نوشهر
469
مقايسه طرح واژه هاي ناسازگار اوليه-شيوه هاي فرزند پروري ادراك شده والگوي ارتباطي در زوجين با سبك مقابله مسئله مدار وهيجان مدار
470
مقايسه طرح ورنگ ونقش بين دو استان مركزي وهمدان
471
مقايسه طرحواره ها و سبك هاي مقابله اي در افراد معتاد به كراك در افرادسالم شاهرود
472
مقايسه طرحواره هاي شناختي، مقابله شناختي، نظم جويي هيجان در افراد مصرف كننده مت آمفتامين و مواد افيوني با افراد عادي
473
مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه ، نشخوار فكري، مولفه هاي فراشناخت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير، اختلال وسواسي - و افراد بهنجار
474
مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي مقابله اي در افراد ديابتي و غير ديابتي
475
مقايسه طرحواره هاي ناسازگارانه اوليه در همسران مطلقه وعادي به عنوان پيش بيني كننده طلاق در شهرستان محلات
476
مقايسه طلاق عاطفي و شخصيت جامعه پسند و رابطه آن با سلامت روان در زنان داراي همسران معتاد با عادي
477
مقايسه طول گره دستي (گره فارسي ) در عمل با مقدار حاصل از روش تئوري (مدل رياضي )
478
مقايسه طولهاي اندازه گيري شده در دستگاه رسم دياگرام طولي الياف ﴿F.D.M﴾ و Comb Sorter
479
مقايسه طولهاي اندازه گيري شده در دستگاه رسم دياگرام طولي الياف ﴿F.D.M﴾ و Combsorter
480
مقايسه طولهاي اندازه گيري شده در دستگاه رسم دياگرام طولي الياف ﴿F.D.M﴾و Comb sorter
481
مقايسه طولهاي اندازه گيري شده در دستگاه رسم دياگرام طولي الياف(F.D.M) و Comb sorter
482
مقايسه ظرفيت بازآفريني پايدارشهري در محلات داراي بافت فرسوده و غيررسمي شهري ، مطالعه موردي: شهر مريوان
483
مقايسه ظرفيت تاب آوري مناطق شهري اصفهان در برابر تغييرات اقليمي
484
مقايسه ظرفيت محوري ستون بتن‌آرمه تقويت‌شده به‌وسيله دورپيچ سرتاسري FRP با ستون بتن‌آرمه تقويت‌شده به‌وسيله ميلگرد FRP به روش NSM
485
مقايسه عامل شمايل گونگي در زبان اشاره فارسي و آمريكايي و تاثير آن بر يادگيري زبان اشاره آمريكايي در دختران ناشنواي فارسي زبان
486
مقايسه عامل هاي تبحر حركتي دانش آموزان دختر وپسرسنين 7تا11سال شهرستان نهاوند
487
مقايسه عددي انتقال رسوب و تغييرات بستر رودخانه در شرايط تعادل و عدم تعادل در جريان ماندگار
488
مقايسه عددي بين عملكرد لرزهاي سد خاكي با هسته رسي (ECRD) و سد سنگريزهاي با رويه بتني (CFRD) با استفاده از نرم افزار FLAC 3D
489
مقايسه عرصه عمومي مجموعه فاميلي آيت الهي ها با عرصه عمومي واحد همسايگي امروزي
490
مقايسه عزت نفس از ديدگاه اسلام و روانشناسي طبق نظر علامه طباطبايي در تفسير الميزان وكوپر اسميت
491
مقايسه عزت نفس افراد تالاسمي با افراد سالم
492
مقايسه عزت نفس افراد متاهل و مجرد دانشگاه پيام نور اهواز
493
مقايسه عزت نفس افرادي كه با سن بالا و پايين ازدواج كرده اند
494
مقايسه عزت نفس افرادي كه با سن بالا و سن پايين ازدواج كرده اند
495
مقايسه عزت نفس بين دانش آموزان جوان ورزشكار و غير ورزشكار در دبيرستانهاي پسرانه پايه دوم و سوم ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان اهواز
496
مقايسه عزت نفس بين دانش آموزان داراي ناهنجاريهاي جسماني و دانش آموزان طبيعي در مدارس متوسطه شهرستان گرمي
497
مقايسه عزت نفس بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه علم و صنعت شهرستان بهشهر سال 1386
498
مقايسه عزت نفس بين معتادان در حال ترك اعتياد و افراد مشغول آموزش ان آ در بهزيستي اردل
499
مقايسه عزت نفس بين معتادان در حال ترك اعتياد و افراد مشغول ان آ در بهزيستي اردل در سال 92
500
مقايسه عزت نفس دانش آموزان دختر كه لكنت زبان دارند و دانش آموزان دختر كه سالم مي باشند مقطع راهنمايي شهرستان اهواز در سال تحصيلي 88-87
501
مقايسه عزت نفس دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان اردل در سال 1391
502
مقايسه عزت نفس دانشجويان حضوري ونيمه حضوري
503
مقايسه عزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم
504
مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر و پسر رشته حسابداري دانشگاه پيام نور اهواز در سال تحصيلي 84-85
505
مقايسه عزت نفس دانشجويان فعال و غير فعال
506
مقايسه عزت نفس در زنان بارور و نابارور
507
مقايسه عزت نفس در زنان بارور و نابارور
508
مقايسه عزت نفس زنان تحصيلكرده كه عمل جراحي رينوپلاستي را انجام داده اند با زنان تحصيلكرده عادي
509
مقايسه عزت نفس زنان شاغل و خانه دار شهرستان سميرم
510
مقايسه عزت نفس زنان معلم و خانه دار شهرستان سميرم
511
مقايسه عزت نفس معتادان قبل وبعداز شركت در گروههاي ان آ
512
مقايسه عزت نفس و بهزيستي روانشناختي در والدين كودكان عادي و كودكان كم توان ذهني شهرستان لنگرود.
513
مقايسه عزت نفس واضطراب دانش آموزان مقطع راهنمايي (دختروپسر)
514
مقايسه عزت نفس واظطراب در نوجوانان محروم از ئالدين(هردويا يكي)با نوجوانان داراي والدين مدارس راهنمايي آستانه اشرفيه.
515
مقايسه عزت نفس والدين فرزندان عادي با والدين داراي فرزندان عقب مانده ذهني شهرستان تنكابن.
516
مقايسه عزت نفس والدين كودكان عقب مانده ذهني با والدين كودكان عادي شهر شهريار
517
مقايسه عزت نفس وبهزيستي روانشناختي بين دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه.
518
مقايسه عزت نفس وشادكامي در ورزشكار وغير ورزشكار زن18تا35سال شهرستان رشت.
519
مقايسه عزت نفس ومنبع كنترل دانشجويان ورزشكار وغير ورزشكار
520
مقايسه عزت نفس، سلامت عمومي و افسردگي در دختران عادي و دختران فراري 15 تا 25 ساله مركز بهزيستي اهواز
521
مقايسه عزت نفس، سلامت عمومي و افسردگي در دختران عادي و دختران فراري 15 تا 25 ساله مركز بهزيستي اهواز
522
مقايسه عزت نفس،خودپنداره ومسند مهارگري،زنان مجرم جنسي ومجرم غير جنسي در زندانهاي استان گيلان.
523
مقايسه علائم اختلالات اضطرابي در كودكان مبتلا به ناتوانايي هاي يادگيري و كودكان عادي دوره دوم ابتدايي شهرستان بيرجند
524
مقايسه علائم روانشناختي وراهكارهاي مقابله با استرس در بين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه هاي محلات
525
مقايسه علل و انواع خشونت و پرخاشگري در تماشاگران فوتبال آقايان استان خراسان جنوبي
526
مقايسه علل وميزان ترك تحصيل دختران وپسران دوره راهنمايي ودبيرستان درمنطقه مهديشهر درمدت5سال
527
مقايسه عمر چرخ دنده هاي با ضخامت ريم مختلف بانرم افزار ANSYS
528
مقايسه عمق كاوش آرايه هاي مختلف در اكتشافات مقاومت ويژه و كاربرد آن در مدلسازي معكوس ژئوالكتريكي دوبعدي داده هاي صحرايي
529
مقايسه عمق كيورينگ در سه نوع كامپوزيت Packable و Hybrid و Microfill با استفاده از تست سختي سنجي
530
مقايسه عمل جراحي سوجويوارا و ساير اعمال جراحي انجام شده در درمان بيماران با هيپر تانسيون پورت در بيمارستان فيروزگر تهران از سال 1363 تا 1373
531
مقايسه عمل جراحي سوجويورا و ساير اعمال جراحي انجام شده در درمان بيماران با هيپرتالسيون پورت در بيمارستان فيروزگر تهران
532
مقايسه عمل جراحي سوجويورا و ساير اعمال جراحي انجام شده در درمان بيماران با هيپرتانسيون پورت در بيمارستان فيروزگر تهران از سال 63تا73
533
مقايسه عمل جراحي سينوس پيلونيدال با دو روش باز و بسته
534
مقايسه عملكرد آموزشي معلمان پژوهنده با ساير معلمان در منطقه دهگلان
535
مقايسه عملكرد آيزوكينتيك و حس وضعيت مفصل زانو در ورزشكاران نخبه پس از بازسازيACL و ورزشكاران نخبه سالم
536
مقايسه عملكرد اتصال مزارع بادي توسط خطوط HVAC مجهز به UIPC با لينك HVDC
537
مقايسه عملكرد افراد معتاد و غير معتاد در زير مقياس هاي تست هوشي وكسلر
538
مقايسه عملكرد افراد ورزشكار و آموزش نديده در هنگام انجام ورزش اسكوآت با تي آر ايكس
539
مقايسه عملكرد الگوريتم هاي بهينه كننده جستجو در تشخيص آسيب ورق ها با استفاده از انديس خسارت
540
مقايسه عملكرد الگوريتم هاي فرا ابتكاري GWO، ALO، DA در حل مسائل جريان كارگاهي
541
مقايسه عملكرد الگوريتمهاي حفاظت ديفرانسيل ديجيتال ترانسفورماتور قدرت و پيشنهاد الگوريتمي جديد
542
مقايسه عملكرد اموزشي معلمان فارغ التحصيلي دانشسرا ومعلمان جذب شده از نهضت سواداموزي مقطع ابتدايي تايباد
543
مقايسه عملكرد انقباضي ديواره هاي بطن هاي قلبي، در افراد با آناتومي كرونري نرمال با وارياسيونهاي متفاوت
544
مقايسه عملكرد بازيابي اطلاعات موتور‌هاي جستجوي معنايي و غيرمعنايي
545
مقايسه عملكرد بانك هاي دولتي قبل از خصوصي سازي و بعد از آن با استفاده از نسبت هاي مالي
546
مقايسه عملكرد پليمرهاي معدني با منعقد كننده هاي متداول در حذف رنگ و COD از پسابهاي صنعتي
547
مقايسه عملكرد پوشش هاي شاتكريتي مسلح شده با رشته هاي فولادي و پليمري در تونل هاي تحت مدهاي بارگذاري مختلف
548
مقايسه عملكرد پيش بيني الگوي پراكندگي نيترات در منابع آب رفتي دشت اراك به روش هاي منطق فازي زمين آماري مكاني - زماني (Spatio - Temporal) و رگرسيون بردار پشتيبان (SVR)
549
مقايسه عملكرد تحصيلي پذيرفته شدگان رسمي و فراگير كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه پيام نور تهران
550
مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي كه دوره پيش دبستاني را گذرانده اند و آنهايي كه دوره پيش دبستاني را نگذرانده اند با كنترل متغير جنسيت در شهرستان شوش دانيال (ع) سال تحصيلي 1383-1382
551
مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد وفاقد پدر مدارس ابتدايي
552
مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد وفاقد پدر مدارس ابتدايي
553
مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد وفاقد پدر مدارس ابتدايي
554
مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسرشاهد بادانش آموزان پسرواجد وفاقد پدرمدارس ابتدائي
555
مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر برون گرا و درون گرا
556
مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان مشمول طرح تغذيه رايگان با ساير دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه در شهرستان گرگان
557
مقايسه عملكرد تحصيلي رشد اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر (شاهد-ايتام معمولي) با دانش آموزان داراي پدر در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهرستان اهواز (1381-1382)
558
مقايسه عملكرد تحصيلي فرزندان اول و دوم و آخر سال سوم راهنمايي
559
مقايسه عملكرد تحصيلي فرزندان اول و دوم و آخر سال سوم راهنمايي
560
مقايسه عملكرد تحصيلي فرزندان اول ودوم و آخر سال سوم راهنمايي
561
مقايسه عملكرد تحصيلي نيمسال اول 87-86 دانش آموزان تك زبانه و دو زبانه دختران پايه سوم راهنمايي ناحيه 3 اهواز
562
مقايسه عملكرد جاذب هاي حاصل ازچمن وبرگ درخت پاپيتال در حذف تركيبات دارويي
563
مقايسه عملكرد جاذب هاي كربني در جذب كربن دي اكسيد و گوگرد دي اكسيد
564
مقايسه عملكرد جاذبهاي كربني در جذب
565
مقايسه عملكرد حالت دائم PST و ژنراتور سنكرون سري
566
مقايسه عملكرد حرارتي هوا گرمكن خورشيدي دو مسيره با هوا گرمكن خورشيدي يك مسيره همراه با بازياب
567
مقايسه عملكرد خانوادگي د خانواده هاي عادي و نابسامان در شهرستان بهشهر
568
مقايسه عملكرد دانش آموزان دختر 41 تا 71 ساله مبتلا به عارضه صافي كف پا و دختران داراي قوس كف پاي طبيعي شهرستان اردبيل ، در آزمون هاي منتخب آمادگي حركتي .
569
مقايسه عملكرد دانش‌آموزان دختر و پسر با يا بدون اختلال يادگيري در آزمون ادراك ديداري-فضايي بنتون در مقطع دبستان¬هاي مشهد
570
مقايسه عملكرد روش غيرفعال و نيمه فعال در كنترل ارتعاشات تير با استفاده از المان‏هاي پيزوالكتريك
571
مقايسه عملكرد روش هاي AHP و ELECTRE در پتانسيل يابي كاني سازي مس در ورقه زمين‌شناسي 1:100000 ورزقان
572
مقايسه عملكرد روش هاي تاپسيس و ويكور در پتانسيل يابي كاني زايي مس در بخش مركزي كمربند فلز زايي كرمان
573
مقايسه عملكرد سيكل تبريد تراكمي و جذبي با كمك نرم افزار EES
574
مقايسه عملكرد شش سويه تجاري جوجه گوشتي موجود در ايران
575
مقايسه عملكرد شناختي ادراكي كودكان راست برتر و چپ برتر رده سني 7 تا 11 سال شهرستان بهشهر در سال 87 - 86
576
مقايسه عملكرد شنيداري مركزي افراد لكنتي و غيرلكنتي مذكر 15-40 ساله با استفاده از آزمونهاي MLD و SSF
577
مقايسه عملكرد صفات توليدي و توليد مثلي گاوهاي نژاد هلشتاين و براون سوئيس در ايران
578
مقايسه عملكرد فيلترهاي پيش بين و پياده سازي فيلتر طراحي شده براي تعقيب حركت قلب توسط ربات جراح قلب تپنده
579
مقايسه عملكرد فيوزها و رله هاي اضافه جريان در شبكه هاي توزيع به كمك نرم افزارهاي مختلف
580
مقايسه عملكرد كنترلرهاي فازي و مقاوم در كاهش ارتعاشات روتور انعطاف پذير داراي ياتاقان هوشمند مگنتورئولوژيك كوتاه
581
مقايسه عملكرد كندانسور هوايي و كندانسور تبخيري در سيستم هاي تبريد خانگي
582
مقايسه عملكرد لرزه اي سازه هاي مقاوم خمشي فولادي به روش هاي ATC- و 40 FEMA- 356 مقايسه دقت نتايجبه وسيله ي تحليل ديناميكي غيرخطي
583
مقايسه عملكرد لرزه¬اي سازه‌هاي بتني با ديوار برشي به روش‌هاي FEMA356 و ATC40 و مقايسه نتايج با تحليل ديناميكي غيرخطي
584
مقايسه عملكرد محدودسازهاي تريستوري و مجهز به VSC از ديدگاه محدودسازي جريان خطا و ارائه استراتژي كنترلي آن
585
مقايسه عملكرد مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با پليمر EVA, و مخلوط هاي آسفالتي اصلاح نشده
586
مقايسه عملكرد مديران آموزشي با مدرك كارشناسي مديريت آموزشي و مديران با ساير مدارك در آموزشگاههاي شهرستان ابركوه مقطع متوسطه و راهنمايي
587
مقايسه عملكرد مديران تحصيل كرده با مديران فاقد تحصيلات عالي بر فرايند برنامه ريزي ، سازماندهي و تصميم گيري از ديدگاه آموزگاران شهرستان علي آباد كتول
588
مقايسه عملكرد مديران داراي تحصيلات دانشگاهي با مديران فاقد تحصيلات دانشگاهي از ديدگاه دبيران منطقه 19 شهر تهران
589
مقايسه عملكرد مديران فارغ التحصيل از رشته مديريت آموزشي با مديران فارغ التحصيل از رشته ادبيات فارسي در بين مدارس دخترانه مقطع راهنمايي و متوسطه ناحيه 1 استان يزد
590
مقايسه عملكرد مديران فارغ التحصيل رشته مديريت آموزشي با مديران فارغ التحصيل ساير رشته از نظر دبيران در دبيرستانهاي آموزش و پرورش منطقه ده تهران
591
مقايسه عملكرد مديران فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي ومديران فارغ التحصيل ساير رشته ها در دبيرستانهاي دخترانه شهرستان لاهيجان.
592
مقايسه عملكرد مديريتي مدارس براساس سبك هاي مديريتي در آموزش وپرورش ناحيه دو شهرستان اروميه
593
مقايسه عملكرد معاونان فناوري و اطلاعات مدارس با كاركردهاي مصوب و مورد انتظار از آنان در مدارس منطقه زرين‌شهر
594
مقايسه عملكرد مهاربندهاي BRB در ساختمان هاي فولادي كوتاه، متوسط و بلند
595
مقايسه عملكرد نمودارهاي كنترل Shewhart و Cusum در صنعت بافندگي
596
مقايسه عملكرد هيدروديناميكي بيوراكتورهاي بسترسيال و بسترسيال
597
مقايسه عملكرد هيدروليكي آبياري شياري با آبياري شياري گردشي
598
مقايسه عملكرد هيدروليكي آبياري شياري تحت روشهاي كات بك ، واكر و اسكوگربو و سنتي
599
مقايسه عملكرد و غلظت نيترات در خيارهاي توليدي به روش هيدروپونيك و سنتي
600
مقايسه عملكرد و كارآيي مديران متخصص و غير متخصص مقطع متوسطه شهرستان شيروان در نيم سال تحصيلي 83-1382
601
مقايسه عملكرد يك سيستم خنك كننده جذبى- خورشيدي در تهران و نجف
602
مقايسه عملكرد، منابع و بدهي هاي بانك شهر و بانك دي
603
مقايسه عملكردپرورش بوقلمون گوشتي بي يوتي بيگ 6 بااستاندارد نژادي
604
مقايسه عملكردراكتورستوني حبابي وراكتورايرليفت درجوهرزدايي ازكاغذباطله
605
مقايسه عملكردشركت آب وفاضلاب استان همدان قبل وبعدازقانون هدفمندسازي يارانه ها براساس مدل كارت امتيازي متوازن )BSC(
606
مقايسه عملكردوظائف نظارت وراهنمائي مديران داراي مدرك مديريت آموزشي با سايرمديران از نظر دبيران....
607
مقايسه عملكردي و كاربردي بسترهاي اركستراسيون در نرم افزار‌هاي سرويس‌گرا
608
مقايسه عمليات دو تايي نتروژن ﴿كربن﴾ دهي پلاسمايي به روش توري فعال فولاد آبكاري كروم سخت شده
609
مقايسه عناصر آميخته بازاريابي و عوامل ايجاد ارزش برند پوشاك ورزشي در بين دانشجويان تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه رازي كرمانشاه
610
مقايسه عناصر آميخته بازاريابي و عوامل ايجاد ارزش برند پوشاك ورزشي در بين دانشجويان تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه رازي كرمانشاه
611
مقايسه عناصر اقليمي در داستان محمود طياري و ناصر تقوايي
612
مقايسه عناصر تصويرساز امثال عربي و فارسي
613
مقايسه عوارض پتيدين و ماركائين دربي حسي نخاعي دراعمال جراحي هموروئيدكتومي و نيمه تحتاني شكم در بيمارستان پورسيناي رشت درسال 80-1379
614
مقايسه عوارض پس از جراحي دندان مولر سوم نهفته فك تحتاني جهت برداشت استخوان با استفاده از پيزو الكتريك سرجري و ليزر اربيوم
615
مقايسه عوارض زودرس آناستوموزهاي دستي در برابر آناستوموزهاي استاپلري در جراحي هاي دستگاه گوارش
616
مقايسه عوارض زودرس بستن قاعده آپانديس در روش ليگاتور و پرس و روش پرس استرينگ
617
مقايسه عوارض زودرس تنفسي در بيماران تحت جراحي كوله سيستكتومي باز و لاپاراسكوپي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا و رازي رشت طي سال 1398
618
مقايسه عوارض كوتاه مدت بعد از جراحي تيروئيدكتومي در دو روش استفاده از ليگاچور و ليگاتور عروق با نخ
619
مقايسه عوارض كوتاه مدت بعد از جراحي تيروئيدكتومي در دو روش استفاده از ليگاچور و ليگاتور عروق با نخ
620
مقايسه عوارض كوتاه مدت واكسيناسيون كشوري شش ماهگي بين كودكان دريافت كننده استامينوفن قبل و بعد از واكسيناسيون در شيرخوان مراجعه كننده به يكي از كلينيك هاي تخصصي كودكان شهر رشت از سال 1381تا 1391
621
مقايسه عوارض كوله سيستكتومي لاپاروسكوپيك با و بدون استفاده از درن در موارد كوله سيستيت مزمن بدون عارضه
622
مقايسه عوارض لوله داخل تراشه و ماسك حنجره اي كلاسيك پس از عمل لاپاروسكوپي تشخيصي در زنان نابارور
623
مقايسه عوارض مادري و جنيني بارداري هاي دوقلويي خودبخودي با دوقلويي حاصل از درمان ناباروري در مراجعين به بيمارستان الزهراي رشت در طي ده سال گذشته
624
مقايسه عوارض ناشي از واكسيناسيون پنتاوالان وسه گانه در كودكان 6-2 ماهه مراكز شهري شهرستان انزلي در نيمه دوم سال 1393
625
مقايسه عوارض نمونه برداري ترانس پرينئال پروستات به دو روش با سوزن single اتوماتيك و co- oxial طي خرداد 92 الي خرداد 93 در بيمارستان پورسينا
626
مقايسه عوارض و پيامدهاي خارج كردن سنگ از طريق پوست در وضعيت كاملا خوابيده﴿ Complete Supine PCNL) بر حسب شاخص توده بدني(BMI)
627
مقايسه عوارض و پيامدهاي سنگ شكني از طريق پوست در وضعيت Complete Supineبه دو روش توتال اولتراسونوگرافي و فلوروسكوپي
628
مقايسه عوارض وكارايي نمونه برداري پروستات به دوروش ترانس ركتال وترانس پرينتال در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي-درماني رازي وپورسينا طي سال هاي 1393-1392
629
مقايسه عوامل افزايش سن ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
630
مقايسه عوامل افزايش سن ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسلامي
631
مقايسه عوامل افزايش سن ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسلامي
632
مقايسه عوامل انسجامي در سوره هاي نمل و فجر و ترجمه فارسي آنها
633
مقايسه عوامل انگيزاننده حمايت ورزشي از ديدگاه مديران
634
مقايسه عوامل انگيزاننده حمايت ورزشي از ديدگاه مديران ورزشي و غيرورزشي شهر سنندج
635
مقايسه عوامل انگيزشي وبهداشتي وفرسودگي شغلي كاركنان اغماري شركت نفت وگاز غرب
636
مقايسه عوامل پيش‌بيني كننده، علائم اختلالات روان‌شناختي همراه، رفتارهاي پرخطر، و شيوع عفونت اچ‌آي‌وي در وابستگان خياباني موادّ چندگانه و مصرف‌كنندگان مِت‌آمفتامين در شهر مشهد
637
مقايسه عوامل خطر كم خوني در دو گروه زنان باردار دچار كم خوني و فاقد كم خوني تحت مراقبت مراكز بهداشتي-درماني شهرستان لنگرود در سال 1392
638
مقايسه عوامل دموگرافيك و پايگاه هويت در زنان و مردان مبتلا به سوء مصرف مواد
639
مقايسه عوامل رفتاري تاثيرگذار در انتخاب نشان هاي تجاري خارجي بر داخلي
640
مقايسه عوامل شخصيتي، اختلالات رواني و ويژگي هاي جمعيت شناختي در زوجين عهد شكن و عادي شهر اصفهان
641
مقايسه عوامل فردي موزشي تحصيلي و بهره هوشي بر روي دانش آموزان مشروط وغير مشروط پيام نور
642
مقايسه عوامل كيفيت كاري موثر بر تعهد سازماني كاركنان در وضعيتهاي مختلف استخدامي
643
مقايسه عوامل مؤثر در پرخاشگري دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر يزد ناحيه دو
644
مقايسه عوامل مادري پيش بيني كننده كم وزني در نوزادان ترم كم وزن (LBW) و طبيعي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت
645
مقايسه عوامل موثر آميخته ترفيع بر جلب توجه مشتريان محصولات سن ايچ و شادلي
646
مقايسه عوامل موثر بر ارتقاي صادرات فرش دستباف وماشيني ايران
647
مقايسه عوامل موثر بر ارتقاي صادرات فرش دستباف وماشيني ايران
648
مقايسه عوامل موثر بر نواوري در شركت دخانيات وايران خودرو
649
مقايسه عوامل نگهدارنده معلمين تربيت بدني و غير تربيت بدني رفسنجان
650
مقايسه عوامل همراه با نارسايي قلبي سيستوليك و دياستوليك در بيماران بستري در بيمارستان دكتر حشمت رشت طي سال 1396
651
مقايسه عوامل همراه با وزن هنگام تولد در گروه زير 2500و2500 گرم و بيشتر در حاملگي ترم زايمان شده از مهر 80تامهر81دربيمارستان الزهرا رشت
652
مقايسه عود و عوارض دبريدمان در مقابل اكسزيون وسيع در درمان سل ديواره قفسه سينه در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در طي سال‌هاي 1385 تا 1394
653
مقايسه غاظت برخي فلزات سنگين در گرد و غبار و برگ هاي چند گونه درختي در منطقه شهري اصفهان
654
مقايسه غلظت برخي فلزات سنگين و پذيرفتاري مغناطيسي در برگ درختان چنار، سرو و كاج جهت ارزيابي آلودگي اتمسفري شهر شيراز
655
مقايسه غلظت سرمي پروتئين اتوفاژي شماره 5 در بيماران دارا و بدون عفونت هليكوباكتر پيلوري
656
مقايسه غلظت گاز رادون در هواي منازل مسكوني افراد مبتلا به بيماري و افراد غير مبتلا به بيماري و بر همكنش آن با دريافت گروههاي غذايي در شهر يزد
657
مقايسه غلظت ليپو پروتئين (a) و ليپو پروتئين پرچگال سرم دوندگان مرد سرعت، نيمه استقامت و استقامت تيم ملي ايران
658
مقايسه فاصله تفاوت بين انتظارات و ادراكات بيمه گذاران (خريداران ) بيمه مكمل درمان براي كاركنان آموزش و پرورش با استفاده از مدل سروكوال
659
مقايسه فاكتورهاي التهابي راه هوايي و سرمي مبتلايان به آسم و مقايسه با گروه كنترل
660
مقايسه فاكتورهاي التهابي راه هوايي و سرمي مبتلايان به آسم و مقايسه با گروه كنترل
661
مقايسه فاكتورهاي التهابي سرمي در افراد مبتلا به آسم قبل و بعد از مصرف استروئيد استنشاقي
662
مقايسه فاكتورهاي التهابي سرمي در افراد مبتلا به آسم قبل و بعد از مصرف استروئيد استنشاقي
663
مقايسه فام وكيفيت رنگي حاصل از گياهان رنگزاي گل رز وگل آهاري با روش چاپ برروي پارچه پنبه اي وابريشمي
664
مقايسه فام وكيفيت رنگي حاصل از گياهان رنگزاي گل رز وگل آهاري با روش چاپ برروي پارچه پنبه اي وابريشمي
665
مقايسه فرآيند عمليات حرارتي T4 و T4 به همراه كار سرد با فرآيند متداول T6 در آلياژ 6063 آلومينيم
666
مقايسه فرآيندهاي ليچينگ و بيوليچينگ جهت استحصال مس از كانسنگ دامپ 3 معدن مس سرچشمه
667
مقايسه فرآيندهاي نيتروژن دهي پلاسمايي و نيتروژن - كربن دهي پلاسمايي
668
مقايسه فراسنجه هاي شيميايي ، تخميري و تجزيه پذيري انواع سيلاژ و علوفه تازه سور گرم با ذرت و بررسي اثر جايگزيني سيلاژ سور گرم شيرين با سيلاژ ذرت بر عملكرد گاوهاي شيري
669
مقايسه فراشناخت بر سبك هاي يادگيري دانش آموزان پسر دوره راهنمايي ناحيه 2 اهواز
670
مقايسه فراواني ponticulus posticus در راديوگرافي لترال سفالومتري بيماران با و بدون شكاف لب وكام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي طي سال هاي 97-93
671
مقايسه فراواني ponticulus posticus در راديوگرافي لترال سفالومتري بيماران با و بدون شكاف لب وكام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي طي سال هاي 97-93
672
مقايسه فراواني ponticulus posticus در راديوگرافي لترال سفالومتري بيماران با و بدون شكاف لب وكام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي طي سال هاي 97-93
673
مقايسه فراواني ponticulus posticus در راديوگرافي لترال سفالومتري بيماران با و بدون شكاف لب وكام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي طي سال هاي 97-93
674
مقايسه فراواني آنتي بادي ضدPylori.H در زنان حامله مبتلابه Gravidaarum Hypermiesis بازنان حامله غير مبتلا
675
مقايسه فراواني اتوآنتي بادي هاي غيراختصاصي (ANA, RF, Anti Tpo, Anti Tg Ab) در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس مراجعه كننده به بخش پوست بيمارستان رازي رشت با افراد سالم
676
مقايسه فراواني اختلال نقص توجه/ بيش فعالي در كودكان و نوجوانان مبتلا به كاهش شنوايي با گروه كنترل در شهرستان رشت 1392
677
مقايسه فراوانـي اختــلالات مفصل گيجگاهي فكــي در بين دو گروه بيمـاران مبتلا به بتــا تالاسمي ماژور در گروه سني 12-18 سال مراجعه كننده به بيمــارستان 17 شهريور رشت با گروه كنترل از دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان شهر رشت
678
مقايسه فراواني ازدواجهاي خويشاوندي دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي در شهرستان قوچان
679
مقايسه فراواني بلاستوسيستيس هومينيس در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي كرمان به سه روش مستقيم،رنگ آميزي و مولكولي
680
مقايسه فراواني تالاسمي مينور در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد و گروه كنترل در مراجعه كنندگان به درمانگاههاي روماتولوژي شهر رشت
681
مقايسه فراواني درد پشت پس از بيهوشي عمومي و نخاعي اسپانيال در بيماران تحت اعمال جراحي پائين ناف
682
مقايسه فراواني سطحHbA1c در بيماران غيرديابتي با و بدون كبد چرب غيرالكلي مراجعه كننده به كلينيك خصوصي در بندرانزلي در سال هاي 96 تا 97
683
مقايسه فراواني عوارض جنيني و مادري در دو گروه زنان آنميك و غير آنميك زايمان كرده در سه ماهه سوم حاملگي در بيمارستان الزهرا رشت
684
مقايسه فراواني عوامل خطر قلبي در افراد تحت باي پس قلبي در سال هاي 1390 و 1395 در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت
685
مقايسه فراواني كانديداآلبيكنس در بزاق افراد سيگاري و غير سيگاري داراي دنچر كامل
686
مقايسه فراواني كبد چرب غير الكلي در بيماران پره ديابتي و افراد سالم در بيمارستان رازي رشت
687
مقايسه فراواني كم كاري تيروييد پس از تجويز يد پرتوزا (I-131) در بيماران مبتلا به پركاري تيروييد در دو دوره زماني قبل از مصرف نمك يد دار با بعد از مصرف نمك يد دار در مراجعين يك مطب غدد داخلي در شهر رشت
688
مقايسه فراواني كمبود ويتامين D در كودكان مبتلا به عفونت حاد گوش مياني با كودكان سالم مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين شهر رشت در سال 1394
689
مقايسه فراواني كوليك شيرخوارگي در دو گروه كودكان سالم و مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به بيمارستان 17شهريور رشت در سال 1393
690
مقايسه فراواني مثبت شدن RF,ANTI CCP, CRP, و ESR در بيماران شناخته شده آرتريت روماتوئيد در استان يزد
691
مقايسه فراواني مثبت شدن RF,ANTI CCP, CRP, و ESR در بيماران شناخته شده آرتريت روماتوئيد در استان يزد
692
مقايسه فراواني مصرف سيگار در مبتلايان به پسوريازيس ولگاريس و افراد كنترل ‏در بخش پوست بيمارستان رازي رشت
693
مقايسه فراواني مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به پسوريازيس و افراد غير مبتلا در شهر يزد در سال 1391
694
مقايسه فراواني نسبي آنتي باديهاي (IgG,IgM) ضد توكسوپلاسما گوندي در افراد همودياليزي و سرطاني با افراد سالم در مراكز درماني شهر رشت در سال 1396
695
مقايسه فراواني نسبي ابتلا به تك ياخته هاي روده اي در بيماران مبتلا به سرطان و تحت همودياليز با گروه كنترل در مراكز درماني شهر رشت در سال 1396
696
مقايسه فراواني نسبي پلاك در ساقه مغز در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس ميگرني و غير ميگرني
697
مقايسه فراواني نسبي ديپلوپي و استرابيسم در بيماران ديابتي تيپ 2 و غير ديابتي
698
مقايسه فراواني نسبي ديپلوپي و استرابيسم در بيماران ديابتي تيپ 2 و غير ديابتي
699
مقايسه فراواني نسبي سيگار كشيدن در مبتلايان به انواع عود كننده، بهبود يابنده و پيشرونده ثانويه اسكلروز مولتيپل
700
مقايسه فراواني نسبي علل حملات تشنج در بالغين 40 تا 64 ساله با افراد مسن بالاي 65 سال
701
مقايسه فرايند نيتراسيون و اكسيداسيون بعدي در حمام مذاب براي فولاد CK10
702
مقايسه فرايندهاي واژه سازي در گونه علمي و گونه محاوره زبان فارسي
703
مقايسه فرسودگي شغلي بين آموزشياران نهضت سوادآموزي و معلمان دوره ابتدايي در شهرستان آمل
704
مقايسه فرسودگي شغلي و وضعيت سلامت روان در پرستاران بيمارستان روانپزشكي شفا با پرستاران بيمارستان حشمت رشت
705
مقايسه فرمولبندي احتمالي مكانيك كلاسيك با احتمال كوانتومي
706
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻋﺪﺩﻱCE- QUAL- W2 در شبيهﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ ﻭﻧﻔﻮﺫﺷﻮﺭيﺧﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ
707
مقايسه فرمولهاي سفيدي انتخابي در ارزيابي نمونه هاي خارج از محدوده CIE 1982
708
مقايسه فرهنگ سازماني باتوجه به جنسيت ووضعيت تاهل وسابق كاري وسن معلمان آموزش وپرورش ناحيه 1 اهواز
709
مقايسه فرهنگ سازماني دانشكده هاي دانشگاه هنر
710
مقايسه فرهنگ و تمدن بغداد و قرطبه در قرن چهارم هجري
711
مقايسه فرهنگي ،اجتماعي دو گروه كشاورز ،كارگر در روستاي الوند
712
مقايسه فرهنگي اجتماعي دو گروه كشاورزي و كارگر در روستاي الوند
713
مقايسه فشار داخل چشم و عمق اتاق قدامي قبل و بعد از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون در بيمارستان اميرالمومنين رشت
714
مقايسه فشار رواني (استرس) بين كاركنان اداري زن و مرد شاغل در شركت ملي حفاري اهواز
715
مقايسه فضاهاي سبز نيمه عمومي در مناطق خشك و مرطوب
716
مقايسه فعاليت الكتريكي عضلات منتخب شانه تيراندازي باكمان در اجراهاي موفق و ناموفق
717
مقايسه فعاليت بدني و طول عضلات همسترينگ بين دانشجويان دختر با سابقه كمردرد و بدون سابقه كمردرد دانشگاه يزد
718
مقايسه فعاليت سيستمهاي مغزي رفتاري با استفاده از مكانيزمهاي دفاعي در بيمارستان قلبي فريمان
719
مقايسه فعاليت ضد قارچي MTA خاكستري و MTA سفيد بر روي كانديدا آلبيكنس
720
مقايسه فعاليت ضد قارچي MTA خاكستري و MTA سفيد بر روي كانديداآلبيكنس
721
مقايسه فعاليت ضدقارچي MTA خاكستري و MTA سفيد بر روي كانديداآلبيكنس
722
مقايسه فعاليت مغزي بيماران كم توجه-بيش فعال و افراد سابم با بهره گيري از تحليل مولفه هاي مستقل داده هاي تشديد مغناطيسي عملكردي
723
مقايسه فعاليت هاي تجاري از نظر شرعي و قانوني
724
مقايسه فعاليت و فنوتيپ پروتئين آلفا يك آنتي تريپسين در بيماران آسمي مراجعه كننده به بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان با افراد نرمال
725
مقايسه فلسفه ابن سينا و ارسطو
726
مقايسه فلسفه ابن سينا و قطب الدين شيرازي
727
مقايسه فلسفه اسپي نوزا بالايب نيتس
728
مقايسه فلسفه دكارت و اسپي نوزا
729
مقايسه فلور ميكروبي باكتري هاي تجزيه كننده نفتالين در آب هاي شور و شيرين
730
مقايسه فلور ميكروبي دهان افراد با و بدون دنچر كامل مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
731
مقايسه فلور ميكروبي دهان افراد با و بدون دنچر كامل مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
732
مقايسه فنون مرزبندي واحدهاي سرزمين براي ارزيابي اراضي
733
مقايسه فني پوشش سغ در معماري ايران با معماري فرانسه و ايتاليا
734
مقايسه فني روسازي صلب ‌و ‌بالاستي در خطوط سريع‌السير از ديدگاه معيارهاي هندسي
735
مقايسه فني روشهاي بازسازي معادن روباز و گروه بندي آنها بر اساس موارد استفاده در معادن
736
مقايسه فني و اقتصادي اجراي تونل شماره 3 باند دوم جاده فيروزكوه، در حوالي شيرگاه، با روش هاي آتشباري و ماشين حفار بازويي
737
مقايسه فني و اقتصادي استفاده از امولايت توليدي معدن سنگ آهن چادرملو در برابر آبكشي از چال ها و استفاده از آنفو
738
مقايسه فني و اقتصادي توليد كنسانتره تفريقي و تجمعي (سنگ معدن زيرزميني كوشك )
739
مقايسه فني و اقتصادي جايگزيني راك بولت هاي فولادي با راك بولت هاي الياف شيشه (مطالعه موردي: تونل انتقال آب حاجي‌آباد)
740
مقايسه فني و اقتصادي جهت جايگزيني سيستم سرمايش خورشيدي با چيلر جذبي معمولي
741
مقايسه فني و اقتصادي حفر تونل هاي سنگي سخت به روش هاي حفاري مكانيزه تمام مقطع ﴿TBM) و چالزني و آتشباري
742
مقايسه فني و اقتصادي حمل باريت از معدن درين كاشان تا كارخانه تغليظ با استفاده از سيم نقاله هوايي و نوار نقاله
743
مقايسه فني و اقتصادي سازه هاي خاكي مسلح و غيرمسلح
744
مقايسه فني و اقتصادي سيستمهاي سرمايش و گرمايش يك ساختمان نمونه با استفاده از روش سنتي و لوله هاي موئين
745
مقايسه فني و اقتصادي كاربرد جت آب و روشهاي سنتي در استخراج و فرآوري سنگهاي ساختماني
746
مقايسه فهرستگان هاي ملي پيوسته ايران و جهان به لحاظ ساختار فني ،نوع پوشش منابع و نوع خدمات و ارائه الگوي پيشنهادي براي فهرستگان ملي پيوسته
747
مقايسه فيبرهاي ... و ... با فيبرهاي معمولي نوري
748
مقايسه فيزيكي پارچه هاي بافته شده از نخ پود دولا نخ يك لاي معادل
749
مقايسه فيلم هاي راديوگرافي داخل دهاني با سرعت D و F در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمالي در شرايط آزمايشگاهي
750
مقايسه قابليت تكسچرايزينگ نخ هاي فيلامنتي با شكل سطح مقطع دايره اي و سه پره اي
751
مقايسه قابليت چند جاذب مهم در حذف فلزات سنگين از خاك
752
مقايسه قابليت خارخوردگي نخ اصطكاكي (DREF) ورينگ
753
مقايسه قابليت روشهاي مختلف تعيين تغيير مكان در شيبهاي خاكي با استفاده از مطالعات موردي
754
مقايسه قابليت روشهاي مختلف تعيين تغيير مكان ماندگار ديناميكي در شيبهاي خاكي با استفاده از مطالعه موردي
755
مقايسه قابليت كشش نخ فيلامنتي با شكل مقطع گرد و سه پره اي
756
مقايسه قانون ازدواج در اسلام و مسيحيت
757
مقايسه قانون تعيين تكليف تابعيت اتباع با پدر خارجي ومادر ايراني با قواعد عام تابعيت
758
مقايسه قانون زرين اخلاق در رسائل انبياء،نوشته هاي پولس و سنت روايي تشيع
759
مقايسه قد دانش آمخوزان 8-9 ساله با و بدون هيپوپلازي مينايي
760
مقايسه قدرت مدل موازنه و مدل سلسله مراتبي در توضيح تغييرات وجه نقد در هر يك از مراحل چرخه‌ي عمر شركت
761
مقايسه قصه يوسف از لحاظ زباني و ادبي در دو كتاب تاج القصص و قصص الانبيا بوشنجي
762
مقايسه قوانين ايران و كنوانسيونهاي بين المللي در مورد چك
763
مقايسه قوانين جهاني كاراته دو با حقوق ايران و فقه اماميه
764
مقايسه كاتاليست هاي جامد در گوگردزدايي اكسيداسيوني گازوييل
765
مقايسه كارآئي مديران تحصيلكرده و مديران تجربي
766
مقايسه كارآيي ايزوله هاي ريزوبيومي توده هاي بومي عدس تحت تنش خشك
767
مقايسه كارآيي فيلمهاي داخل دهاني E و D جهت بررسي پوسيدگيهاي پروگزيمالي دندان
768
مقايسه كارآيي فيلمهاي داخل دهاني E و D جهت بررسي پوسيدگيهاي پروگزيمالي دندان
769
مقايسه كارآيي مدل هاي بارش - رواناب HEC-HMS،GSTARS وSWAT در حوضه رودخانه مرگ در استان كرمانشاه
770
مقايسه كارآيي مدل هاي مختلف تعيين كشش سطح با روش VOF
771
مقايسه كارآيي مديران تحصيل كرده رشته مديريت آموزشي با ساير مديران از ديدگاه دبيران در دبيرستانهاي دخترانه بجنورد
772
مقايسه كارآيي موتورهاي كاوش عمومي و تخصصي پزشكي در بازيابي اطلاعات مربوط به بيماريهاي پوست , a comparative study of general and medical specialized search engines efficiency in retrieving information related to skin diseases
773
مقايسه كارآيي و شكلهاي مختلف پلات جهت برآورد توليد در مناطق استپ، استپ مرتفع و نيمه استپ ايران
774
مقايسه كارائي نفوذ دهنده هاي مختلف
775
مقايسه كارائي و خطاي همگرائي روشهاي هم مكاني با توابع شعاعي پايه اي و تفاضل متناهي
776
مقايسه كارايي استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهيان قزل آلاي رنگين كمان ديپلوييد و تريپلوييد
777
مقايسه كارايي بانكها ي دولتي و غير دولتي بااستفاده ازروش تحليل پوششي داده ها
778
مقايسه كارايي برخي از طرح هاي نمونه گيري در درون يابي
779
مقايسه كارايي بي حسي نخاعي بعلاوه بلوك موضعي عصب ابتوراتور با بي حسي نخاعي در پيشگيري از بروز انقباض عضلات ادداكتور ران هنگام رز كسيون تومور مثانه بروش T.U.R_BT در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
780
مقايسه كارايي پودر ساقه در خت عناب،زرشك و كربن فعال در حذف COD ناشي از گازوييل ونفت سفيد ازآب
781
مقايسه كارايي تخمينگرهاي تابع چگالي احتمال مبتني بر معيار ماكزيمم آنتروپي و روش‌هاي تخمين مبتني بر كرنل
782
مقايسه كارايي تكنيكي، هزينه و تخصيصي در DEA با استفاده ازروش تعاملي مطالعه موردي شعب بانك ملت شيراز
783
مقايسه كارايي تكنيكي، هزينه و تخصيصي در DEA با استفاده ازروش تعاملي مطالعه موردي شعب بانك ملت شيراز
784
مقايسه كارايي دو روش بيهوشي داخل وريدي منطقه اي (بير بلاك) : استفاده از روش يك تورنيكه در برابر روش معمول دو تورنيكه در اعمال جراحي ارتوپدي ديستال اندام فوقاني
785
مقايسه كارايي دو روش تخصيص ترافيك فرانك - ولف و نيوتن در تعيين جريان در شبكه هاي همسايه
786
مقايسه كارايي روش زتا و روش شيب اسپرم خالص در نتايج حاصل از تزريق هاي درون سيتوپلاسمي اسپرم
787
مقايسه كارايي روش هاي بيولوژيك وشيميايي دركاهش خسارت كرم پيله خوار (Helicoverpa viriplaca) نخود ديم درتراكم هاي مختلف كاشت
788
مقايسه كارايي روش هاي رگرسيون كاكس، مدل هاي پارامتري و شبكه هاي عصبي مصنوعي به منظور بررسي بقاي بيماران مبتلا به كارسينوم سلول غير كوچك ريه مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهيد صدوقي يزد و شهداي كارگر طي سالهاي ۱۳۸۴-۱۳۹۳
789
مقايسه كارايي روش هاي مختلف پوش آور در ارزيابي لرزه اي سدهاي بتني وزني
790
مقايسه كارايي روشهاي حداقل مربعات مونت كارلو و درخت دوجمله اي جهت قيمت گذاري قراردادهاي اختيار چنددارايي امريكايي
791
مقايسه كارايي زئوليت طبيعي و سنتز شده براي حذف آمونيم از پساب آبزي روري
792
مقايسه كارايي سرور رسانه در محيط هاي مجازي سازي شده Xen و Docker
793
مقايسه كارايي سه تكنيك مسواك زدن متفاوت در بررسي شاخص هاي پريودنتال در بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت
794
مقايسه كارايي شبكه بر تراشه هاي سيمي،نوري و بيسيم به كمك شبيه ساز OMNeT++
795
مقايسه كارايي فرآيند هاي اكسيداسيون UV/TiO_2و UV/ H_2 O_2 جهت تخريب آلاينده هاي رنگي در يك رآكتور جت افشانه اي
796
مقايسه كارايي فوتوكاتاليزوري تيتانيوم دي‏اكسيد دوپه شده با كلر در فازهاي آناتاز و روتايل
797
مقايسه كارايي كلرال هيدرات و پرومتازين خوراكي به عنوان داروي خواب آور براي انجام الكترو انسفالوگرافي در كودكان
798
مقايسه كارايي كلرال هيدرات و پرومتازين خوراكي به عنوان داروي خواب آور براي انجام الكترو انسفالوگرافي در كودكان
799
مقايسه كارايي كلرين دي اكسايد و پراستيك اسيد در حذف باكتري هاي سودوموناس و آسينتوباكتر و استافيلوكوكوس اورئوس از سطوح بخش NICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
800
مقايسه كارايي ماسك لارنژيال سوپريم با ماسك لارنژيال متداول در بيماران تحت اعمال جراحي ارتوپدي
801
مقايسه كارايي ماسك لارنژيال سوپريم با ماسك لارنژيال متداول در بيماران تحت اعمال جراحي ارتوپدي
802
مقايسه كارايي متروي تهران با ساير متروهاي جهان
803
مقايسه كارايي مدل هاي IRIFER و LUIM در ارزيابي فرسايش بادي دشت سگزي استان اصفهان
804
مقايسه كارايي مدلهاي MAXENT و ENFA در تعيين رويشگاه گونه هاي مرتعي (مطالعه موردي : حوزه سد رئيسعلي دلواري)
805
مقايسه كارايي مدلهاي رگرسيون پراسن تعميم يافته وآميخته بارگرسيون پراسن استاندارد درتحليل رفتار باروري زنان شهر كاشان در سال 1391
806
مقايسه كارايي مديران آموزش ديده و آموزش نديده و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران شهرستان فسا
807
مقايسه كارايي مديران آموزش ديده وساير مديران ازنظر معلمان دوره ابتدايي محلات
808
مقايسه كارايي مديران تحصيل كرده در رشته مديريت با ساير مديران
809
مقايسه كارايي موتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي اينترنت در پاسخگويي به سوالات تخصصي دانشجويان رشته دامپزشكي , a comparison of the effectiveness of general and special search engines in answer to the students'speciale questions studing in veterinariy course
810
مقايسه كارايي نانو تيوب هاي كربني تك جداره وچند جداره در حذف اسيد هيوميك ازمحلول هاي آبي
811
مقايسه كارايي وايمني درمان ترامادول،پاروكستين ودارونما در درمان انزال زودرس اوليه
812
مقايسه كاربرد ايبوپروفن كلرهگزيدين دردرد پس از عمل جراحي دندانهاي نهفته عقل فك پايين در دو زمان مختلف
813
مقايسه كاربرد جمله هاي خبري و انشايي در زبان حماسي و زبان تعليمي با تاكيد بر داستان رستم و اسفنديار و بوستان سعدي
814
مقايسه كاربرد در گرسيون لجستيك با روش پروبيت در تجزيه و تحليل متغيرهاي دوتايي
815
مقايسه كاربرد ديسپرسيون نانو ذرات كلسيم هيدروكسيد در الكل با روش شير آهك در استحكام بخشي آثار سنگ آهكي
816
مقايسه كاربرد رنگ واژه ها در هفت پيكر نظامي گنجوي و بخش اساطيري شاهنامه
817
مقايسه كاربرد روشهاي مختلف فركتالي در جداسازي آنومالي هاي ژئو شيميايي، مطالعه موردي : انديس مس ظفرقند اصفهان
818
مقايسه كاربرد ساتكريت با شبكه فولادي (ويراميش ) و فايبر (اليافت فولادي) در حفاريهاي زيرزميني طرح كارون 3
819
مقايسه كاربرد طرح واره هاي تصوري در اشعار شاملو، فروغ و سهراب سپهري در چارچوب معني شناسي شناختي
820
مقايسه كاربرد مقادير مختلف پودر خون و كلات آهن بر جذب آهن توسط گياه گندم در دو نوع خاك تحت شرايط گلخانه اي
821
مقايسه كاربردي سيستم هاي فازي با سيستم هاي هوشمند
822
مقايسه كارتهاي هوشمند بدون تماس با RFID
823
مقايسه كاركردهاي اجرايي (حافظه،بازداري پاسخ و توجه)، نظريه ذهن و مهارت هاي اجتماعي در كودكان با اختلال يادگيري و كودكان عادي شهر ايلام
824
مقايسه كاركردهاي اجرايي(مغز) و نظريه ذهن در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك و عادي
825
مقايسه كاركردهاي زباني و اجرايي دانش آموزان داراي هوش مرزي با دانش آموزان عادي و بررسي اثر مداخله كلامي بر روايت گري دانش آموزان داراي هوش مرزي در شهر تهران
826
مقايسه كاركردهاي زباني و اجرايي دانش آموزان داراي هوش مرزي با دانش آموزان عادي و بررسي اثر مداخله كلامي بر روايت گري دانش آموزان داراي هوش مرزي در شهر تهران
827
مقايسه كاركردهاي شناختي توجه رانندگان با حادثه و بدون حادثه و نقش آموزش شكل دهي توجه بر توجه رانندگان با حادثه
828
مقايسه كاركردهاي شناختي در بين گروه هاي وابسته به افيون، مت آمفتامين و افراد سالم
829
مقايسه كاركردهاي شناختي، خلق و تنظيم هيجان در آتش‌نشان‌هاي مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آتش‌نشان‌هاي غير مبتلا
830
مقايسه كالبدي و عملكردي ميدان هاي قديمي و جديد به عنوان فضاهاي شهري اجتماعي با تاكيد بر ترجيحات مردم
831
مقايسه كانون توجه دروني،بيروني وخود تنظيم بر اجراي مهارت سرويس ساده واليبال در دانش آموزان واليباليست پسر متوسطه دوم شهر پلدختر
832
مقايسه كاهش وزن تدريجي و سريع بر سلامت عمومي و بهزيستي روانشناختي كشتي گيران جوان
833
مقايسه كتاب (سياحت نامه ابراهيم بيگ) با (نفوس مرده) از گوگول روسي با رويكرد جامعه شناسي
834
مقايسه كتاب (سياحت نامه ابراهيم بيگ) با (نفوس مرده) از گوگول روسي با رويكرد جامعه شناسي
835
مقايسه كربن فعال تهيه شده از بعضي ضايعات گياهي در كوره بستر ثابت و بستر سيال
836
مقايسه كردن گروههاي مستقل و غير مستقل
837
مقايسه كرنش اندازه گيري شده از نتايج تجربي و شبيه سازي الان محدود در فرآيند چرخكاري spinning
838
مقايسه كسر جهشي بطن چپ بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري قبل و بعد از عمل پيوندعروق كرونر
839
مقايسه كسر جهشي بطن چپ(LVEF) حاصل اندازه گيري به روش تصويربرداري (VVI)Vector Velocity Imaging ومقايسه آن با روشSimpson درمراجعه كنندگان به ........
840
مقايسه كفايت پاپ اسمير در دو روش ‏Ayre Spatula‏ و ‏Cervix Brushدر بيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي
841
مقايسه كلنيكي اثر دهانشويه هاي پرسيكا و كلر هگزين در كنترل پلاك .
842
مقايسه كلنيكي اثر دهانشويه هاي پرسيكا و كلر هگزين در كنترل پلاك .
843
مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله . مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله .
844
مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله . مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله .
845
مقايسه كلنيكي و راويوگرافي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرموكرزول و الكتروسرجري در دانشكده شهيد صدوقي يزد 1383
846
مقايسه كلنيكي و راويوگرافي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرموكرزول و الكتروسرجري در دانشكده شهيد صدوقي يزد 1383
847
مقايسه كليله و دمنه با داستانهاي بيدپاي
848
مقايسه كلينيكي اثر كاربرد دو غلظت متفاوت از دهانشويه كلرهگزيدين (2/0 درصد و 12/0 درصد) بر روي تجمع پلاك ميكروبي دندان
849
مقايسه كلينيكي اثر ليزر Nd:YAG و پروپوليس در بهبود علائم بيماران داراي افزايش حساسيت عاجي
850
مقايسه كلينيكي برداشت پلاك دنداني توسط مسواك دستي Clasic B Oral و مسواك برقي 3D OralB Braun
851
مقايسه كلينيكي برداشت پلاك دنداني توسط مسواك دستي ORAL B CLASSIC و مسواك برقي BRAUN ORAL B 3D
852
مقايسه كلينيكي تاثير دوسيستم مختلف باندينگ عاجي (Prompt ,Excite)دردرمان افزايش حساسيت عاج
853
مقايسه كلينيكي راديوگرافي خارج دهاني با روش داخل دهاني در تخمين طول كاركرد دندانهاي مولر در اندودانتيكس
854
مقايسه كلينيكي ژل Carisolv و وسايل معمولي روتاري در برداشت پوسيدگي
855
مقايسه كمال گرايي افراد معتاد و غير معتاد شهرستان اهواز در سال 85-86
856
مقايسه كمال گرايي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي متوسطه دوم تيزهوشان و عادي شهرستان سيرجان95
857
مقايسه كمالگرايي و سرسختي روانشناختي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز
858
مقايسه كمپاس هاي موسيقي فلامنكو با ادوار ايقاعي موسيقي قديم ايران
859
مقايسه كمي كلوني هاي قارچي كشت شده از دهان كودكان با تغذيه از شير مادر و كودكان با تغذيه از شيشه شير
860
مقايسه كمي كلوني هاي قارچي كشت شده از دهان كودكان با تغذيه از شير مادر و كودكان با تغذيه از شيشه شير
861
مقايسه كمي كلوني هاي كانديدا كشت شده از نمونه هاي دهاني افراد شيمي درماني و افراد سالم
862
مقايسه كمي كلوني هاي كانديدا كشت شده از نمونه هاي دهاني افراد شيمي درماني و افراد سالم
863
مقايسه كمي و كيفي چند رقم سورگوم علوفه اي با R- لاين هاي مربوطه
864
مقايسه كمي و كيفي عملكرد چغندر قند و سورگوم شيرين تحت تاثير شوريهاي مختلف آب آبياري
865
مقايسه كمي، كيفي و اقتصادي روشهاي PQI و GPR در محاسبه دانسيته آسفالت
866
مقايسه كنترل پاسچر بين بازيكنان فوتبال در پست هاي مختلف
867
مقايسه كنترل پيشبين مقاوم و كنترل مقاوم كلاسيك با شبيه سازي بر روي يك فرايند
868
مقايسه كوارتت هاي زهي بلا بارتوك و دميتري شستاكوويچ از ديدگاه هارموني و فنون آهنگسازي
869
مقايسه كوپليمريزاسيون امولسيوني و تعليقي استايرن/ متيل متاكريلات
870
مقايسه كيفيات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامي 1392 وقانون مجازات اسلامي 1370
871
مقايسه كيفيت آموزش نيمه حضوري، ازراه دور و مجازي مقطع كارشناسي ارشد در رشته مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور
872
مقايسه كيفيت خدمات باشگاه هاي ورزشي خصوصي و دولتي شهر اصفهان بر اساس مدل سروكوال
873
مقايسه كيفيت خدمات ورزشي مدارس دولتي وغير دولتي شهر تهران
874
مقايسه كيفيت خدمات،رضايتمندي و وفاداري مشتريان از مجموعه هاي ورزشي دولتي و خصوصي شهر مشهد
875
مقايسه كيفيت خواب افراد مبتلا به ديابت با افراد داراي قندخون نرمال
876
مقايسه كيفيت خواب افراد مبتلا به ديابت بت افراد داراي قند خون نرماي
877
مقايسه كيفيت رنگي رنگرزي ابريشم وويسكوز بابرخي از رنگزاهاي طبيعي
878
مقايسه كيفيت زناشويي، سازگاري زناشويي، ميل به طلاق و ميل به خيانت زناشويي در زنان متاهل داراي رابطه عاطفي و عاطفي-جنسي قبل از ازدواج با جنس مخالف و زنان بدون اين روابط در شهرستان قائمشهر
879
مقايسه كيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز از ديدگاه پرستاران و خود بيماران مراجعه كننده به بخش همودياليز مركز آموزشي درماني رازي رشت ، 1381
880
مقايسه كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (Ms) مصرف كننده Fingolimod و Cinnovex مراجعه كننده به كلينيك هاي نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96
881
مقايسه كيفيت زندگي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه كننده به بيمارستان شفا با وبدون سوئ مصرف الكل 1393
882
مقايسه كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطانهاي دستگاه گوارش و گروه شاهد در شهرستان رشت در سال 1384
883
مقايسه كيفيت زندگي در خانواده هاي دو سر شاغل و خانواده هاي تك نان آور و ارائه ي الگو در خانواده هاي دو سر شاغل كارمندان دانشگاه اصفهان
884
مقايسه كيفيت زندگي در ميان نوجوانان مبتلا به صرع و سالم در استان گيلان در سال 1395
885
مقايسه كيفيت زندگي كاري بين شركت نوكيا - زيمنس و شركت مخابرات تهران (بخش خدمات پشتيباني )
886
مقايسه كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان ورزشكار و غير ورزشكار بيمارستان ولي عصر ﴿عج﴾ ناجا
887
مقايسه كيفيت زندگي كاري و سازگاري شغلي بيماران وسواس با توجه به همخواني يا ناهمخواني رغبت هايشان با محيط كار
888
مقايسه كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا با افراد سالم
889
مقايسه كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك با گروه كنترل در مراجعين به بيمارستان اميرالمومنين (ع) رشت 1393-1392
890
مقايسه كيفيت زندگي همسران مردان مصرف كننده مواد با گروه كنترل در سال 86-1385
891
مقايسه كيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي مادران كودكان داري اختلال بيش -فعالي همراه با نقص توجه با مادران كودكان بهنجار
892
مقايسه كيفيت زندگي و هوش هيجاني بيماران مولتيپل اسكلروزيس ﴿ام اس﴾ با افراد عادي در شهرستان شهركرد در سال 91-92
893
مقايسه كيفيت زندگي، سلامت روان و اختلالات شناختي رواني در مصرف‌كنندگان مواد مخدر و افراد عادي
894
مقايسه كيفيت سرويس دهي بين كاربران و غير كاربران بانكداري الكترونيك
895
مقايسه كيفيت سرويس دهي بين كاربران و غير كاربران بانكداري الكترونيك
896
مقايسه كيمياي سعادت و مكاتيب فارسي غزّالي
897
مقايسه گاز محافظ co2 و مخلوط Ar+co2 از نظر كيفيت،راندمان و هزينه تمام شده
898
مقايسه گراف شمول ايده آلي و گراف ماكسيمال بالايي يك مجموعه مرتب جزئي
899
مقايسه گره با و اثرات SPLICER و آثرات آنها بر روي پارچه
900
مقايسه گفتار درماني و دارو درماني در كاهش بيش فعالي كودكان
901
مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامي
902
مقايسه گلستان سعدي با بهارستان مولانا عبدالرحمن جامي
903
مقايسه گلستان سعدي- بهارستان جامي و پريشان قاآني
904
مقايسه گلستان سعدي و منشات قائم مقام در حوزه ساختار زباني
905
مقايسه لايه‌هاي سوزن‌زني توليد شده از الياف پلي‌استر توخالي و پلي‌استر توپر و مخلوط آنها
906
مقايسه ليپو پروتئين - آپلاسمايي در حالتهاي ناشتا و تغذيه شده
907
مقايسه ليدوكائين 5/1% و 5% از نظر شروع اثر، سطح و طول مدت بيحسي نخاعي در اعمال جراحي نيمه تحتاني شكم
908
مقايسه ليزر CO2 پيوسته وپالسي در آشكار سازي گاز SF 6 و تعيين سطح مقطع جذب دو فوتوني گاز SF6
909
مقايسه ليزر آنژيوپلاستي با ساير روشهاي جراحي عروق كرونري قلب
910
مقايسه ليلي ومجنون نظامي با مجنون وليلي امير خسرو دهلوي
911
مقايسه مؤلفه هاي هوش هيجاني در نوجوانان دختر ،با مادران شاغل و غير شاغل ناحيه 5 اصفهان در سال 91-92
912
مقايسه ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 با ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
913
مقايسه ماركائين %5.0 و %25.0 در دوزهاي كلي برابر از نظر شروع اثر، سطح و طول مدت بيحسي نخاعي در اعمال جراحي نيمه تحتاني شكم
914
مقايسه ماسك حنجره اي با لوله تراشه براي حفاظت راه هوايي در بيهوشي عمل جراحي سپتورينوپلاستي
915
مقايسه ماسك حنجره اي با لوله تراشه براي حفاظت راه هوايي در بيهوشي عمل جراحي سپتورينوپلاستي
916
مقايسه مالي (بهاي تمام شده) الگوهاي توليد برنامه در شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران
917
مقايسه ماليات وصولي بر ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي
918
مقايسه مباني انديشه سياسي ابن رشد واكويناس
919
مقايسه مباني صدرايي و قرآني ملكات اخلاقي
920
مقايسه مباني فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و دكتر علي شريعتي
921
مقايسه مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسلامي
922
مقايسه مباني نظري، ابعاد و مولفه هاي توسعه اجتماعي (برنامه اول تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)
923
مقايسه مباني نظريه مصالح مرسله و نظريه احكام ثانويه
924
مقايسه مبدل پوسته لوله با مبدل صفحه اي در چيلر تراكمي
925
مقايسه مبدل حرارتي پوسته- لوله و صفحه اي در چيلر تراكمي
926
مقايسه متافيزيك ارسطو وابن سينا بر اساس رويكرد الگو محور
927
مقايسه متغيرهاي زيباشناختي فضاي شهري از ديدگاه كودكان و بزرگسالان در طراحي شهري ﴿نمونه موردي مطالعه: اصفهان﴾
928
مقايسه متغيرهاي فيزيولوژكي و آمادگي جسماني كارمندان فعال و غير فعال با دبيران تربيت بدني و غير تربيت بدني شهرستان شبستر
929
مقايسه متني ( پيرمرد ودريا) اثر ارنست همينگوي با ترجمه فارسي نجف دريا بندري : رهيافتي در تحليل كلام
930
مقايسه مثبت نگري وكيفيت زندگي بين معلمين وپرستاران
931
مقايسه مجتمع هاي چند مدرج و غير مدرج كوزان
932
مقايسه مجتمع هاي چندمدرج وغيرمدرج كوزان
933
مقايسه محتواي تبليغات در نشريه ايران ورزشي و خبر ورزشي در سال 1396
934
مقايسه محتواي فزاينده اطلاعاتي نسبت هاي نقدي و تعهدي جهت ارزيابي عملكرد مالي در بورس اوراق بهادار تهران
935
مقايسه محتوايي روايات طومار نقالي با روايات شاهنامه فردوسي
936
مقايسه محدوده رنگي قابل حصول توسط مواد رنگزاي ديسژرس روي نايلون و پلي استر
937
مقايسه محورهاي حاكميت باليني قبل وبعدازاجراي طرح تحول سلامت دربيمارستان پيمانيه شهرستان جهرم
938
مقايسه محيط پرورش استعداد ورزشي درورزشكاران رشته هاي تيمي وانفرادي ، تيم هاي منتخب آموزش وپرورش استان كرمانشاه
939
مقايسه مدت زمان بي دردي و نياز به ديكلوفناك پس از سزارين در مادران باردار مبتلا به پره اكلامپسي خفيف دريافت كننده سولفات منيزيم با مادران باردار سالم در بيمارستان آموزشي الزهرا﴿س﴾ شهر رشت در سال 1393
940
مقايسه مدل اتورگرسيو ميانگين متحرك انباشته و شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيشي بيني سري هاي زماني فازي (مطالعه موردي: پيش بيني قيمت طلا)
941
مقايسه مدل تعالي سازماني با مدل تعالي پروژه و بررسي نحوه پياده سازي آنها در كارخانه ي كاشي جم بروجرد
942
مقايسه مدل شبكه عصبي و درخت تصميم جهت ارزيابي پوكي استخوان
943
مقايسه مدل هاي MEDALUS، FAO-UNEP و MICD به منظور پهنه بندي شدت بيابان زايي ﴿مطالعه موردي: منطقه جرقويه سفلي، استان اصفهان﴾
944
مقايسه مدل هاي آماري براي تجزيه اثرات متقابل ژنوتيپ x محيط درگندم دوروم
945
مقايسه مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته ومدل هاي خطي تعميم يافته در تعيين عوامل مرتبط با بيماري ديابت دراستان يزد
946
مقايسه مدل هاي ارزشيابي سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد در فرايند ارزشگذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
947
مقايسه مدل هاي باكس و جنكينز روش تحليل مجموعه مقادير تكين و تركيب آن ها در پيش بيني سري هاي زماني
948
مقايسه مدل هاي پارامتري و نيمه پارامتري آناليز بقا در تعيين عوامل مؤثر بر بقاي پيوند كليه
949
مقايسه مدل هاي پيشبيني رگرسيوني قيمت بورس با انواع روش هاي محاسبات نرم شبكه هاي عصبي الگوريتم ژنتيك
950
مقايسه مدل هاي خطي تعميم يافته (GLM )و تحليل ميانگين (ANOM )در تحليل داده هاي غير نرمال
951
مقايسه مدل هاي خطي تعميم يافته (GLM) و تحليل ميانگين (ANOM) در تحليل داده هاي غير نرمال
952
مقايسه مدل هاي سري زماني غير خطي شبكه عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيك واتوركرسيو مشروط به ناهمگني واريانس
953
مقايسه مدل هاي گارچ و نوسانات تصادفي در داده هاي مالي
954
مقايسه مدل هاي هيدروديناميكي در راكتورهاي ايرليفت
955
مقايسه مدل هاي هيل و هاكسلي عضله اسكلتي به كمك مدل سازي در نرم افزار متلب
956
مقايسه مدل‌هاي مثلث، دياموند و پنتاگون تقلب در ارزيابي ريسك تقلب و تعديل برنامه حسابرسي
957
مقايسه مدلهاي برش متعاور فلزات با مدل جديد آتكيتر و شبيه سازي فرآيند برش متعاور جهت به دست آوردن زاويه صفحه برش
958
مقايسه مدلهاي كامپيوتري CRIWAR SWATRE جهت تخمين نياز آبي گياهان پنبه و ذرت
959
مقايسه مدلهاي مختلف يك قسمت از ساختمان عرشه براي تحليل تنش توسط نرم افزار ANSYS
960
مقايسه مديران ليسانسيه آموزش ديده و آموزش نديده در مدارس راهنمايي منطقه 6 تهران (از بعد روابط انساني ، برنامه ريزي و كنترل )
961
مقايسه مديريت اماكن ورزشي پيش و پس از اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از ديدگاه مديران ورزش استان اصفهان
962
مقايسه مديريت در مدارس ابتدايي عادي و مدارس ابتدايي دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير
963
مقايسه مديريت سنتي - تجربي با مديريت علمي در كارخانجات نساجي ايران
964
مقايسه مردان شاغل و كارمندان بابيكاران درناحيه 2 رباط كريم از نظرافسردگي و رواني
965
مقايسه مرزبان نامه و روضه العقول
966
مقايسه مرفولوژي و توليد آنزيم هاي پكتيناز در تخمين قارچ اسپرژيلوس در بيوراكتورهاي ايرليفت و همزندار
967
مقايسه مزاياي بازاريابي اينترنتي نسبت به بازاريابي سنتي
968
مقايسه مسئوليت اخلاقي لويناس با تكليف اخلاقي كانت
969
مقايسه مسئوليت پذيري ، ويژگي هاي شخصيتي ، تعهد سازماني ، امنيت شغلي بين كارمندان اجرايي و ستادي شهرداري منطقه 2 شهر تهران
970
مقايسه مساله كنترل بار - فركانس در سيستمهاي قدرت عادي و تجديد ساختار شده
971
مقايسه مسير Turn Gravity و مسير بهينه يك موشك بالستيك
972
مقايسه مشخصات فني آسفالت متخلخل با قير معمولي و آسفالت متخلخل با قير اصلاح شده با پليمر
973
مقايسه مشخصات فني آسفالت مسلح با الياف بازالت و شيشه
974
مقايسه مشخصه هاي كمي جنگل سرخه ديزه در ابتدا و انتهاي يك دوره 31 ساله با روشهاي نمونه برداري بدون قطعه نمونه
975
مقايسه مشخصه هاي كمي وزن شعر فارسي و زبان انگليسي در كودكان 3 تا 5 سال
976
مقايسه مشخصه هاي كمي وزن شعر فارسي و زبان انگليسي در كودكان 3 تا 5 سال
977
مقايسه مشكلات رفتاري كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مركز كودكان شهر رشت با همسالان خود در سال 85-1384
978
مقايسه مشكلات زنان شاغل وغيرشاغل وبررسي سطح اضطراب بين انان
979
مقايسه مصرف انرژي در جداسازي سيستم تقطير دربرجهاي سيني‌دار و سيستم هاي با غشاء مسطح
980
مقايسه مضامين كليله و دمنه ي عربي و ديوان متنبي
981
مقايسه مضامين ودرون مايه داراب نامه مولانابيغمي وسمك عيار
982
مقايسه مطالعه تطبيقي شاخصه هاي كارآفريني سازماني بانك اقتصاد نوين
983
مقايسه معادلات حالت در پيش¬بيني تعادل بخار-مايع و بخار-مايع-مايع محلول¬هاي مايعات يوني
984
مقايسه معادلات همبسته و غير همبسته تحكيم با استفاده از روش المان محدود
985
مقايسه معرفت شناسي مطهري و كانت برمحور نظريه فطرت كانت و چالش مطهري با آن .
986
مقايسه معيار هاي شكست در تحليل پايداري چاه و پيش بيني حداقل تنش افقي در ميدان آپالاچيان
987
مقايسه معيارهاس ارزيابي عملكرد سبد سرمليه گذاري با شبكه عصبي در شركت هاي منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران
988
مقايسه معيارهاي انتخاب همسر در دختران وپسران جوان
989
مقايسه معيارهاي خرابي اعضاي ساختمانهاي بتن مسلح
990
مقايسه معيارهاي راندمان مسيريابي ايستا و پويا ﴿EIGRP) در يك گراف شبكه
991
مقايسه معيارهاي رشد اطفال در رابطه با مصرف شير مادر و شيرخشك تا 4 ماهگي در متولدين 6 ماه اول سال 1373
992
مقايسه معيارهاي مدخل گزيني در فرهنگ‌هاي معين و سخن يك جلدي
993
مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين دانشجويان دختر وپسر رشته هاي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان
994
مقايسه معياريهاي مختلف رشد ترك به كمك نرم افزار FRANCE 2d/L
995
مقايسه مفاهيم شب و روز از ديدگاه حافظ در شعر نوپرداز نيمايوشيج و اخوان ثالث
996
مقايسه مفهوم پارادايم تامس كوهن و بازي زباني ويتگنشتاين
997
مقايسه مفهوم پردازي استعاره هاي عشق و خشم در گفتار دو نسل فارسي زبان از ديدگاه شناختي
998
مقايسه مفهوم حمايت اجتماعي ادراك شده در بين دانش آموزان پسر مدارس شاهد، دولتي و غيرانتفاعي
999
مقايسه مفهوم دمكراسي و آزادي در انديشه مهدي بازرگان و علي شريعتي
1000
مقايسه مفهوم سعادت از ديدگاه غزالي و مسكويه
بازگشت