<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مقايسه فعاليت و فنوتيپ پروتئين آلفا يك آنتي تريپسين در بيماران آسمي مراجعه كننده به بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان با افراد نرمال
2
مقايسه فلسفه ابن سينا و ارسطو
3
مقايسه فلسفه ابن سينا و قطب الدين شيرازي
4
مقايسه فلسفه اسپي نوزا بالايب نيتس
5
مقايسه فلسفه دكارت و اسپي نوزا
6
مقايسه فلور ميكروبي باكتري هاي تجزيه كننده نفتالين در آب هاي شور و شيرين
7
مقايسه فلور ميكروبي دهان افراد با و بدون دنچر كامل مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
8
مقايسه فلور ميكروبي دهان افراد با و بدون دنچر كامل مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
9
مقايسه فنون مرزبندي واحدهاي سرزمين براي ارزيابي اراضي
10
مقايسه فني پوشش سغ در معماري ايران با معماري فرانسه و ايتاليا
11
مقايسه فني روسازي صلب ‌و ‌بالاستي در خطوط سريع‌السير از ديدگاه معيارهاي هندسي
12
مقايسه فني روشهاي بازسازي معادن روباز و گروه بندي آنها بر اساس موارد استفاده در معادن
13
مقايسه فني و اقتصادي اجراي تونل شماره 3 باند دوم جاده فيروزكوه، در حوالي شيرگاه، با روش هاي آتشباري و ماشين حفار بازويي
14
مقايسه فني و اقتصادي استفاده از امولايت توليدي معدن سنگ آهن چادرملو در برابر آبكشي از چال ها و استفاده از آنفو
15
مقايسه فني و اقتصادي توليد كنسانتره تفريقي و تجمعي (سنگ معدن زيرزميني كوشك )
16
مقايسه فني و اقتصادي جايگزيني راك بولت هاي فولادي با راك بولت هاي الياف شيشه (مطالعه موردي: تونل انتقال آب حاجي‌آباد)
17
مقايسه فني و اقتصادي جهت جايگزيني سيستم سرمايش خورشيدي با چيلر جذبي معمولي
18
مقايسه فني و اقتصادي حفر تونل هاي سنگي سخت به روش هاي حفاري مكانيزه تمام مقطع ﴿TBM) و چالزني و آتشباري
19
مقايسه فني و اقتصادي حمل باريت از معدن درين كاشان تا كارخانه تغليظ با استفاده از سيم نقاله هوايي و نوار نقاله
20
مقايسه فني و اقتصادي ذخيره آبهاي نابهنگام در سفره آب زيرزميني با ساخت سد مخزني ـ مطالعه موردي پروژه صيدون
21
مقايسه فني و اقتصادي سازه هاي خاكي مسلح و غيرمسلح
22
مقايسه فني و اقتصادي سيستمهاي سرمايش و گرمايش يك ساختمان نمونه با استفاده از روش سنتي و لوله هاي موئين
23
مقايسه فني و اقتصادي كاربرد جت آب و روشهاي سنتي در استخراج و فرآوري سنگهاي ساختماني
24
مقايسه فهرستگان هاي ملي پيوسته ايران و جهان به لحاظ ساختار فني ،نوع پوشش منابع و نوع خدمات و ارائه الگوي پيشنهادي براي فهرستگان ملي پيوسته
25
مقايسه فيبرهاي ... و ... با فيبرهاي معمولي نوري
26
مقايسه فيزيكي پارچه هاي بافته شده از نخ پود دولا نخ يك لاي معادل
27
مقايسه فيلم هاي راديوگرافي داخل دهاني با سرعت D و F در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمالي در شرايط آزمايشگاهي
28
مقايسه قابليت تكسچرايزينگ نخ هاي فيلامنتي با شكل سطح مقطع دايره اي و سه پره اي
29
مقايسه قابليت چند جاذب مهم در حذف فلزات سنگين از خاك
30
مقايسه قابليت خارخوردگي نخ اصطكاكي (DREF) ورينگ
31
مقايسه قابليت روشهاي مختلف تعيين تغيير مكان در شيبهاي خاكي با استفاده از مطالعات موردي
32
مقايسه قابليت روشهاي مختلف تعيين تغيير مكان ماندگار ديناميكي در شيبهاي خاكي با استفاده از مطالعه موردي
33
مقايسه قابليت كشش نخ فيلامنتي با شكل مقطع گرد و سه پره اي
34
مقايسه قانون ازدواج در اسلام و مسيحيت
35
مقايسه قانون تعيين تكليف تابعيت اتباع با پدر خارجي ومادر ايراني با قواعد عام تابعيت
36
مقايسه قانون زرين اخلاق در رسائل انبياء،نوشته هاي پولس و سنت روايي تشيع
37
مقايسه قد دانش آمخوزان 8-9 ساله با و بدون هيپوپلازي مينايي
38
مقايسه قدرت مدل موازنه و مدل سلسله مراتبي در توضيح تغييرات وجه نقد در هر يك از مراحل چرخه‌ي عمر شركت
39
مقايسه قصه يوسف از لحاظ زباني و ادبي در دو كتاب تاج القصص و قصص الانبيا بوشنجي
40
مقايسه قوانين ايران و كنوانسيونهاي بين المللي در مورد چك
41
مقايسه قوانين جهاني كاراته دو با حقوق ايران و فقه اماميه
42
مقايسه كاتاليست هاي جامد در گوگردزدايي اكسيداسيوني گازوييل
43
مقايسه كارآئي مديران تحصيلكرده و مديران تجربي
44
مقايسه كارآيي ايزوله هاي ريزوبيومي توده هاي بومي عدس تحت تنش خشك
45
مقايسه كارآيي فيلمهاي داخل دهاني E و D جهت بررسي پوسيدگيهاي پروگزيمالي دندان
46
مقايسه كارآيي فيلمهاي داخل دهاني E و D جهت بررسي پوسيدگيهاي پروگزيمالي دندان
47
مقايسه كارآيي مدل هاي بارش - رواناب HEC-HMS،GSTARS وSWAT در حوضه رودخانه مرگ در استان كرمانشاه
48
مقايسه كارآيي مدل هاي مختلف تعيين كشش سطح با روش VOF
49
مقايسه كارآيي مديران تحصيل كرده رشته مديريت آموزشي با ساير مديران از ديدگاه دبيران در دبيرستانهاي دخترانه بجنورد
50
مقايسه كارآيي موتورهاي كاوش عمومي و تخصصي پزشكي در بازيابي اطلاعات مربوط به بيماريهاي پوست , a comparative study of general and medical specialized search engines efficiency in retrieving information related to skin diseases
51
مقايسه كارآيي و شكلهاي مختلف پلات جهت برآورد توليد در مناطق استپ، استپ مرتفع و نيمه استپ ايران
52
مقايسه كارائي نفوذ دهنده هاي مختلف
53
مقايسه كارائي و خطاي همگرائي روشهاي هم مكاني با توابع شعاعي پايه اي و تفاضل متناهي
54
مقايسه كارايي استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهيان قزل آلاي رنگين كمان ديپلوييد و تريپلوييد
55
مقايسه كارايي بانكها ي دولتي و غير دولتي بااستفاده ازروش تحليل پوششي داده ها
56
مقايسه كارايي برخي از طرح هاي نمونه گيري در درون يابي
57
مقايسه كارايي بي حسي نخاعي بعلاوه بلوك موضعي عصب ابتوراتور با بي حسي نخاعي در پيشگيري از بروز انقباض عضلات ادداكتور ران هنگام رز كسيون تومور مثانه بروش T.U.R_BT در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
58
مقايسه كارايي پودر ساقه در خت عناب،زرشك و كربن فعال در حذف COD ناشي از گازوييل ونفت سفيد ازآب
59
مقايسه كارايي تخمينگرهاي تابع چگالي احتمال مبتني بر معيار ماكزيمم آنتروپي و روش‌هاي تخمين مبتني بر كرنل
60
مقايسه كارايي تكنيكي، هزينه و تخصيصي در DEA با استفاده ازروش تعاملي مطالعه موردي شعب بانك ملت شيراز
61
مقايسه كارايي تكنيكي، هزينه و تخصيصي در DEA با استفاده ازروش تعاملي مطالعه موردي شعب بانك ملت شيراز
62
مقايسه كارايي دو روش بيهوشي داخل وريدي منطقه اي (بير بلاك) : استفاده از روش يك تورنيكه در برابر روش معمول دو تورنيكه در اعمال جراحي ارتوپدي ديستال اندام فوقاني
63
مقايسه كارايي دو روش تخصيص ترافيك فرانك - ولف و نيوتن در تعيين جريان در شبكه هاي همسايه
64
مقايسه كارايي روش زتا و روش شيب اسپرم خالص در نتايج حاصل از تزريق هاي درون سيتوپلاسمي اسپرم
65
مقايسه كارايي روش هاي بيولوژيك وشيميايي دركاهش خسارت كرم پيله خوار (Helicoverpa viriplaca) نخود ديم درتراكم هاي مختلف كاشت
66
مقايسه كارايي روش هاي رگرسيون كاكس، مدل هاي پارامتري و شبكه هاي عصبي مصنوعي به منظور بررسي بقاي بيماران مبتلا به كارسينوم سلول غير كوچك ريه مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهيد صدوقي يزد و شهداي كارگر طي سالهاي ۱۳۸۴-۱۳۹۳
67
مقايسه كارايي روش هاي مختلف پوش آور در ارزيابي لرزه اي سدهاي بتني وزني
68
مقايسه كارايي روشهاي حداقل مربعات مونت كارلو و درخت دوجمله اي جهت قيمت گذاري قراردادهاي اختيار چنددارايي امريكايي
69
مقايسه كارايي زئوليت طبيعي و سنتز شده براي حذف آمونيم از پساب آبزي روري
70
مقايسه كارايي سرور رسانه در محيط هاي مجازي سازي شده Xen و Docker
71
مقايسه كارايي سه تكنيك مسواك زدن متفاوت در بررسي شاخص هاي پريودنتال در بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت
72
مقايسه كارايي شبكه بر تراشه هاي سيمي،نوري و بيسيم به كمك شبيه ساز OMNeT++
73
مقايسه كارايي فرآيند هاي اكسيداسيون UV/TiO_2و UV/ H_2 O_2 جهت تخريب آلاينده هاي رنگي در يك رآكتور جت افشانه اي
74
مقايسه كارايي فوتوكاتاليزوري تيتانيوم دي‏اكسيد دوپه شده با كلر در فازهاي آناتاز و روتايل
75
مقايسه كارايي كلرال هيدرات و پرومتازين خوراكي به عنوان داروي خواب آور براي انجام الكترو انسفالوگرافي در كودكان
76
مقايسه كارايي كلرال هيدرات و پرومتازين خوراكي به عنوان داروي خواب آور براي انجام الكترو انسفالوگرافي در كودكان
77
مقايسه كارايي كلرين دي اكسايد و پراستيك اسيد در حذف باكتري هاي سودوموناس و آسينتوباكتر و استافيلوكوكوس اورئوس از سطوح بخش NICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
78
مقايسه كارايي ماسك لارنژيال سوپريم با ماسك لارنژيال متداول در بيماران تحت اعمال جراحي ارتوپدي
79
مقايسه كارايي ماسك لارنژيال سوپريم با ماسك لارنژيال متداول در بيماران تحت اعمال جراحي ارتوپدي
80
مقايسه كارايي متروي تهران با ساير متروهاي جهان
81
مقايسه كارايي مدل هاي IRIFER و LUIM در ارزيابي فرسايش بادي دشت سگزي استان اصفهان
82
مقايسه كارايي مدلهاي MAXENT و ENFA در تعيين رويشگاه گونه هاي مرتعي (مطالعه موردي : حوزه سد رئيسعلي دلواري)
83
مقايسه كارايي مدلهاي رگرسيون پراسن تعميم يافته وآميخته بارگرسيون پراسن استاندارد درتحليل رفتار باروري زنان شهر كاشان در سال 1391
84
مقايسه كارايي مديران آموزش ديده و آموزش نديده و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران شهرستان فسا
85
مقايسه كارايي مديران آموزش ديده وساير مديران ازنظر معلمان دوره ابتدايي محلات
86
مقايسه كارايي مديران تحصيل كرده در رشته مديريت با ساير مديران
87
مقايسه كارايي موتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي اينترنت در پاسخگويي به سوالات تخصصي دانشجويان رشته دامپزشكي , a comparison of the effectiveness of general and special search engines in answer to the students'speciale questions studing in veterinariy course
88
مقايسه كارايي نانو تيوب هاي كربني تك جداره وچند جداره در حذف اسيد هيوميك ازمحلول هاي آبي
89
مقايسه كارايي وايمني درمان ترامادول،پاروكستين ودارونما در درمان انزال زودرس اوليه
90
مقايسه كاربرد ايبوپروفن كلرهگزيدين دردرد پس از عمل جراحي دندانهاي نهفته عقل فك پايين در دو زمان مختلف
91
مقايسه كاربرد جمله هاي خبري و انشايي در زبان حماسي و زبان تعليمي با تاكيد بر داستان رستم و اسفنديار و بوستان سعدي
92
مقايسه كاربرد در گرسيون لجستيك با روش پروبيت در تجزيه و تحليل متغيرهاي دوتايي
93
مقايسه كاربرد ديسپرسيون نانو ذرات كلسيم هيدروكسيد در الكل با روش شير آهك در استحكام بخشي آثار سنگ آهكي
94
مقايسه كاربرد رنگ واژه ها در هفت پيكر نظامي گنجوي و بخش اساطيري شاهنامه
95
مقايسه كاربرد روشهاي مختلف فركتالي در جداسازي آنومالي هاي ژئو شيميايي، مطالعه موردي : انديس مس ظفرقند اصفهان
96
مقايسه كاربرد ساتكريت با شبكه فولادي (ويراميش ) و فايبر (اليافت فولادي) در حفاريهاي زيرزميني طرح كارون 3
97
مقايسه كاربرد طرح واره هاي تصوري در اشعار شاملو، فروغ و سهراب سپهري در چارچوب معني شناسي شناختي
98
مقايسه كاربرد كودهاي شيميايي و آلي بر وضعيت تغذيهاي درخت سيب
99
مقايسه كاربرد مقادير مختلف پودر خون و كلات آهن بر جذب آهن توسط گياه گندم در دو نوع خاك تحت شرايط گلخانه اي
100
مقايسه كاربردي سيستم هاي فازي با سيستم هاي هوشمند
101
مقايسه كارتهاي هوشمند بدون تماس با RFID
102
مقايسه كاركردهاي اجرايي (حافظه،بازداري پاسخ و توجه)، نظريه ذهن و مهارت هاي اجتماعي در كودكان با اختلال يادگيري و كودكان عادي شهر ايلام
103
مقايسه كاركردهاي اجرايي(مغز) و نظريه ذهن در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك و عادي
104
مقايسه كاركردهاي زباني و اجرايي دانش آموزان داراي هوش مرزي با دانش آموزان عادي و بررسي اثر مداخله كلامي بر روايت گري دانش آموزان داراي هوش مرزي در شهر تهران
105
مقايسه كاركردهاي زباني و اجرايي دانش آموزان داراي هوش مرزي با دانش آموزان عادي و بررسي اثر مداخله كلامي بر روايت گري دانش آموزان داراي هوش مرزي در شهر تهران
106
مقايسه كاركردهاي شناختي توجه رانندگان با حادثه و بدون حادثه و نقش آموزش شكل دهي توجه بر توجه رانندگان با حادثه
107
مقايسه كاركردهاي شناختي در بين گروه هاي وابسته به افيون، مت آمفتامين و افراد سالم
108
مقايسه كاركردهاي شناختي، خلق و تنظيم هيجان در آتش‌نشان‌هاي مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آتش‌نشان‌هاي غير مبتلا
109
مقايسه كالبدي و عملكردي ميدان هاي قديمي و جديد به عنوان فضاهاي شهري اجتماعي با تاكيد بر ترجيحات مردم
110
مقايسه كانون توجه دروني،بيروني وخود تنظيم بر اجراي مهارت سرويس ساده واليبال در دانش آموزان واليباليست پسر متوسطه دوم شهر پلدختر
111
مقايسه كاهش وزن تدريجي و سريع بر سلامت عمومي و بهزيستي روانشناختي كشتي گيران جوان
112
مقايسه كتاب (سياحت نامه ابراهيم بيگ) با (نفوس مرده) از گوگول روسي با رويكرد جامعه شناسي
113
مقايسه كتاب (سياحت نامه ابراهيم بيگ) با (نفوس مرده) از گوگول روسي با رويكرد جامعه شناسي
114
مقايسه كربن فعال تهيه شده از بعضي ضايعات گياهي در كوره بستر ثابت و بستر سيال
115
مقايسه كردن گروههاي مستقل و غير مستقل
116
مقايسه كرنش اندازه گيري شده از نتايج تجربي و شبيه سازي الان محدود در فرآيند چرخكاري spinning
117
مقايسه كسر جهشي بطن چپ بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري قبل و بعد از عمل پيوندعروق كرونر
118
مقايسه كسر جهشي بطن چپ(LVEF) حاصل اندازه گيري به روش تصويربرداري (VVI)Vector Velocity Imaging ومقايسه آن با روشSimpson درمراجعه كنندگان به ........
119
مقايسه كفايت پاپ اسمير در دو روش ‏Ayre Spatula‏ و ‏Cervix Brushدر بيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي
120
مقايسه كلنيكي اثر دهانشويه هاي پرسيكا و كلر هگزين در كنترل پلاك .
121
مقايسه كلنيكي اثر دهانشويه هاي پرسيكا و كلر هگزين در كنترل پلاك .
122
مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله . مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله .
123
مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله . مقايسه كلنيكي كترآيي دو نوع مسواك مختلف در حذف پلاك دنداني در كودكان 9 - 7 ساله .
124
مقايسه كلنيكي و راويوگرافي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرموكرزول و الكتروسرجري در دانشكده شهيد صدوقي يزد 1383
125
مقايسه كلنيكي و راويوگرافي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرموكرزول و الكتروسرجري در دانشكده شهيد صدوقي يزد 1383
126
مقايسه كليله و دمنه با داستانهاي بيدپاي
127
مقايسه كلينيكي اثر كاربرد دو غلظت متفاوت از دهانشويه كلرهگزيدين (2/0 درصد و 12/0 درصد) بر روي تجمع پلاك ميكروبي دندان
128
مقايسه كلينيكي اثر ليزر Nd:YAG و پروپوليس در بهبود علائم بيماران داراي افزايش حساسيت عاجي
129
مقايسه كلينيكي برداشت پلاك دنداني توسط مسواك دستي Clasic B Oral و مسواك برقي 3D OralB Braun
130
مقايسه كلينيكي برداشت پلاك دنداني توسط مسواك دستي ORAL B CLASSIC و مسواك برقي BRAUN ORAL B 3D
131
مقايسه كلينيكي تاثير دوسيستم مختلف باندينگ عاجي (Prompt ,Excite)دردرمان افزايش حساسيت عاج
132
مقايسه كلينيكي راديوگرافي خارج دهاني با روش داخل دهاني در تخمين طول كاركرد دندانهاي مولر در اندودانتيكس
133
مقايسه كلينيكي ژل Carisolv و وسايل معمولي روتاري در برداشت پوسيدگي
134
مقايسه كمال گرايي افراد معتاد و غير معتاد شهرستان اهواز در سال 85-86
135
مقايسه كمال گرايي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي متوسطه دوم تيزهوشان و عادي شهرستان سيرجان95
136
مقايسه كمالگرايي و سرسختي روانشناختي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز
137
مقايسه كمپاس هاي موسيقي فلامنكو با ادوار ايقاعي موسيقي قديم ايران
138
مقايسه كمي كلوني هاي قارچي كشت شده از دهان كودكان با تغذيه از شير مادر و كودكان با تغذيه از شيشه شير
139
مقايسه كمي كلوني هاي قارچي كشت شده از دهان كودكان با تغذيه از شير مادر و كودكان با تغذيه از شيشه شير
140
مقايسه كمي كلوني هاي كانديدا كشت شده از نمونه هاي دهاني افراد شيمي درماني و افراد سالم
141
مقايسه كمي كلوني هاي كانديدا كشت شده از نمونه هاي دهاني افراد شيمي درماني و افراد سالم
142
مقايسه كمي و كيفي چند رقم سورگوم علوفه اي با R- لاين هاي مربوطه
143
مقايسه كمي و كيفي عملكرد چغندر قند و سورگوم شيرين تحت تاثير شوريهاي مختلف آب آبياري
144
مقايسه كمي، كيفي و اقتصادي روشهاي PQI و GPR در محاسبه دانسيته آسفالت
145
مقايسه كنترل پاسچر بين بازيكنان فوتبال در پست هاي مختلف
146
مقايسه كنترل پيشبين مقاوم و كنترل مقاوم كلاسيك با شبيه سازي بر روي يك فرايند
147
مقايسه كوارتت هاي زهي بلا بارتوك و دميتري شستاكوويچ از ديدگاه هارموني و فنون آهنگسازي
148
مقايسه كوپليمريزاسيون امولسيوني و تعليقي استايرن/ متيل متاكريلات
149
مقايسه كيفيات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامي 1392 وقانون مجازات اسلامي 1370
150
مقايسه كيفيت آموزش نيمه حضوري، ازراه دور و مجازي مقطع كارشناسي ارشد در رشته مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور
151
مقايسه كيفيت خدمات باشگاه هاي ورزشي خصوصي و دولتي شهر اصفهان بر اساس مدل سروكوال
152
مقايسه كيفيت خدمات ورزشي مدارس دولتي وغير دولتي شهر تهران
153
مقايسه كيفيت خدمات،رضايتمندي و وفاداري مشتريان از مجموعه هاي ورزشي دولتي و خصوصي شهر مشهد
154
مقايسه كيفيت خواب افراد مبتلا به ديابت با افراد داراي قندخون نرمال
155
مقايسه كيفيت خواب افراد مبتلا به ديابت بت افراد داراي قند خون نرماي
156
مقايسه كيفيت رنگي رنگرزي ابريشم وويسكوز بابرخي از رنگزاهاي طبيعي
157
مقايسه كيفيت زناشويي، سازگاري زناشويي، ميل به طلاق و ميل به خيانت زناشويي در زنان متاهل داراي رابطه عاطفي و عاطفي-جنسي قبل از ازدواج با جنس مخالف و زنان بدون اين روابط در شهرستان قائمشهر
158
مقايسه كيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز از ديدگاه پرستاران و خود بيماران مراجعه كننده به بخش همودياليز مركز آموزشي درماني رازي رشت ، 1381
159
مقايسه كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (Ms) مصرف كننده Fingolimod و Cinnovex مراجعه كننده به كلينيك هاي نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96
160
مقايسه كيفيت زندگي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه كننده به بيمارستان شفا با وبدون سوئ مصرف الكل 1393
161
مقايسه كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطانهاي دستگاه گوارش و گروه شاهد در شهرستان رشت در سال 1384
162
مقايسه كيفيت زندگي در خانواده هاي دو سر شاغل و خانواده هاي تك نان آور و ارائه ي الگو در خانواده هاي دو سر شاغل كارمندان دانشگاه اصفهان
163
مقايسه كيفيت زندگي در ميان نوجوانان مبتلا به صرع و سالم در استان گيلان در سال 1395
164
مقايسه كيفيت زندگي كاري بين شركت نوكيا - زيمنس و شركت مخابرات تهران (بخش خدمات پشتيباني )
165
مقايسه كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان ورزشكار و غير ورزشكار بيمارستان ولي عصر ﴿عج﴾ ناجا
166
مقايسه كيفيت زندگي كاري و سازگاري شغلي بيماران وسواس با توجه به همخواني يا ناهمخواني رغبت هايشان با محيط كار
167
مقايسه كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا با افراد سالم
168
مقايسه كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك با گروه كنترل در مراجعين به بيمارستان اميرالمومنين (ع) رشت 1393-1392
169
مقايسه كيفيت زندگي همسران مردان مصرف كننده مواد با گروه كنترل در سال 86-1385
170
مقايسه كيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي مادران كودكان داري اختلال بيش -فعالي همراه با نقص توجه با مادران كودكان بهنجار
171
مقايسه كيفيت زندگي و هوش هيجاني بيماران مولتيپل اسكلروزيس ﴿ام اس﴾ با افراد عادي در شهرستان شهركرد در سال 91-92
172
مقايسه كيفيت زندگي، سلامت روان و اختلالات شناختي رواني در مصرف‌كنندگان مواد مخدر و افراد عادي
173
مقايسه كيفيت سرويس دهي بين كاربران و غير كاربران بانكداري الكترونيك
174
مقايسه كيفيت سرويس دهي بين كاربران و غير كاربران بانكداري الكترونيك
175
مقايسه كيمياي سعادت و مكاتيب فارسي غزّالي
176
مقايسه گاز محافظ co2 و مخلوط Ar+co2 از نظر كيفيت،راندمان و هزينه تمام شده
177
مقايسه گراف شمول ايده آلي و گراف ماكسيمال بالايي يك مجموعه مرتب جزئي
178
مقايسه گره با و اثرات SPLICER و آثرات آنها بر روي پارچه
179
مقايسه گفتار درماني و دارو درماني در كاهش بيش فعالي كودكان
180
مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامي
181
مقايسه گلستان سعدي با بهارستان مولانا عبدالرحمن جامي
182
مقايسه گلستان سعدي- بهارستان جامي و پريشان قاآني
183
مقايسه گلستان سعدي و منشات قائم مقام در حوزه ساختار زباني
184
مقايسه لايه‌هاي سوزن‌زني توليد شده از الياف پلي‌استر توخالي و پلي‌استر توپر و مخلوط آنها
185
مقايسه ليپو پروتئين - آپلاسمايي در حالتهاي ناشتا و تغذيه شده
186
مقايسه ليدوكائين 5/1% و 5% از نظر شروع اثر، سطح و طول مدت بيحسي نخاعي در اعمال جراحي نيمه تحتاني شكم
187
مقايسه ليزر CO2 پيوسته وپالسي در آشكار سازي گاز SF 6 و تعيين سطح مقطع جذب دو فوتوني گاز SF6
188
مقايسه ليزر آنژيوپلاستي با ساير روشهاي جراحي عروق كرونري قلب
189
مقايسه ليلي ومجنون نظامي با مجنون وليلي امير خسرو دهلوي
190
مقايسه مؤلفه هاي هوش هيجاني در نوجوانان دختر ،با مادران شاغل و غير شاغل ناحيه 5 اصفهان در سال 91-92
191
مقايسه ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 با ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
192
مقايسه ماركائين %5.0 و %25.0 در دوزهاي كلي برابر از نظر شروع اثر، سطح و طول مدت بيحسي نخاعي در اعمال جراحي نيمه تحتاني شكم
193
مقايسه ماسك حنجره اي با لوله تراشه براي حفاظت راه هوايي در بيهوشي عمل جراحي سپتورينوپلاستي
194
مقايسه ماسك حنجره اي با لوله تراشه براي حفاظت راه هوايي در بيهوشي عمل جراحي سپتورينوپلاستي
195
مقايسه مالي (بهاي تمام شده) الگوهاي توليد برنامه در شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران
196
مقايسه ماليات وصولي بر ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي
197
مقايسه مباني انديشه سياسي ابن رشد واكويناس
198
مقايسه مباني صدرايي و قرآني ملكات اخلاقي
199
مقايسه مباني فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و دكتر علي شريعتي
200
مقايسه مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسلامي
201
مقايسه مباني نظري، ابعاد و مولفه هاي توسعه اجتماعي (برنامه اول تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)
202
مقايسه مباني نظريه مصالح مرسله و نظريه احكام ثانويه
203
مقايسه مبدل پوسته لوله با مبدل صفحه اي در چيلر تراكمي
204
مقايسه مبدل حرارتي پوسته- لوله و صفحه اي در چيلر تراكمي
205
مقايسه متافيزيك ارسطو وابن سينا بر اساس رويكرد الگو محور
206
مقايسه متغيرهاي زيباشناختي فضاي شهري از ديدگاه كودكان و بزرگسالان در طراحي شهري ﴿نمونه موردي مطالعه: اصفهان﴾
207
مقايسه متغيرهاي فيزيولوژكي و آمادگي جسماني كارمندان فعال و غير فعال با دبيران تربيت بدني و غير تربيت بدني شهرستان شبستر
208
مقايسه متني ( پيرمرد ودريا) اثر ارنست همينگوي با ترجمه فارسي نجف دريا بندري : رهيافتي در تحليل كلام
209
مقايسه مثبت نگري وكيفيت زندگي بين معلمين وپرستاران
210
مقايسه مجتمع هاي چند مدرج و غير مدرج كوزان
211
مقايسه مجتمع هاي چندمدرج وغيرمدرج كوزان
212
مقايسه محتواي تبليغات در نشريه ايران ورزشي و خبر ورزشي در سال 1396
213
مقايسه محتواي فزاينده اطلاعاتي نسبت هاي نقدي و تعهدي جهت ارزيابي عملكرد مالي در بورس اوراق بهادار تهران
214
مقايسه محتوايي روايات طومار نقالي با روايات شاهنامه فردوسي
215
مقايسه محدوده رنگي قابل حصول توسط مواد رنگزاي ديسژرس روي نايلون و پلي استر
216
مقايسه محورهاي حاكميت باليني قبل وبعدازاجراي طرح تحول سلامت دربيمارستان پيمانيه شهرستان جهرم
217
مقايسه محيط پرورش استعداد ورزشي درورزشكاران رشته هاي تيمي وانفرادي ، تيم هاي منتخب آموزش وپرورش استان كرمانشاه
218
مقايسه مدت زمان بي دردي و نياز به ديكلوفناك پس از سزارين در مادران باردار مبتلا به پره اكلامپسي خفيف دريافت كننده سولفات منيزيم با مادران باردار سالم در بيمارستان آموزشي الزهرا﴿س﴾ شهر رشت در سال 1393
219
مقايسه مدل اتورگرسيو ميانگين متحرك انباشته و شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيشي بيني سري هاي زماني فازي (مطالعه موردي: پيش بيني قيمت طلا)
220
مقايسه مدل تعالي سازماني با مدل تعالي پروژه و بررسي نحوه پياده سازي آنها در كارخانه ي كاشي جم بروجرد
221
مقايسه مدل شبكه عصبي و درخت تصميم جهت ارزيابي پوكي استخوان
222
مقايسه مدل هاي MEDALUS، FAO-UNEP و MICD به منظور پهنه بندي شدت بيابان زايي ﴿مطالعه موردي: منطقه جرقويه سفلي، استان اصفهان﴾
223
مقايسه مدل هاي آماري براي تجزيه اثرات متقابل ژنوتيپ x محيط درگندم دوروم
224
مقايسه مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته ومدل هاي خطي تعميم يافته در تعيين عوامل مرتبط با بيماري ديابت دراستان يزد
225
مقايسه مدل هاي ارزشيابي سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد در فرايند ارزشگذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
226
مقايسه مدل هاي باكس و جنكينز روش تحليل مجموعه مقادير تكين و تركيب آن ها در پيش بيني سري هاي زماني
227
مقايسه مدل هاي پارامتري و نيمه پارامتري آناليز بقا در تعيين عوامل مؤثر بر بقاي پيوند كليه
228
مقايسه مدل هاي پيشبيني رگرسيوني قيمت بورس با انواع روش هاي محاسبات نرم شبكه هاي عصبي الگوريتم ژنتيك
229
مقايسه مدل هاي خطي تعميم يافته (GLM )و تحليل ميانگين (ANOM )در تحليل داده هاي غير نرمال
230
مقايسه مدل هاي خطي تعميم يافته (GLM) و تحليل ميانگين (ANOM) در تحليل داده هاي غير نرمال
231
مقايسه مدل هاي دسترسي جاذبه مبنا و مطلوبيت مبنا و محاسبه عدالت افقي آنها، مطالعه موردي: فروشگاههاي زنجيره اي كوثر شهر اصفهان
232
مقايسه مدل هاي سري زماني غير خطي شبكه عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيك واتوركرسيو مشروط به ناهمگني واريانس
233
مقايسه مدل هاي گارچ و نوسانات تصادفي در داده هاي مالي
234
مقايسه مدل هاي هيدروديناميكي در راكتورهاي ايرليفت
235
مقايسه مدل هاي هيل و هاكسلي عضله اسكلتي به كمك مدل سازي در نرم افزار متلب
236
مقايسه مدل‌هاي مثلث، دياموند و پنتاگون تقلب در ارزيابي ريسك تقلب و تعديل برنامه حسابرسي
237
مقايسه مدلها و معيارهاي مديريت سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران و انتخاب مناسبترين مدل
238
مقايسه مدلهاي برش متعاور فلزات با مدل جديد آتكيتر و شبيه سازي فرآيند برش متعاور جهت به دست آوردن زاويه صفحه برش
239
مقايسه مدلهاي كامپيوتري CRIWAR SWATRE جهت تخمين نياز آبي گياهان پنبه و ذرت
240
مقايسه مدلهاي مختلف يك قسمت از ساختمان عرشه براي تحليل تنش توسط نرم افزار ANSYS
241
مقايسه مديران ليسانسيه آموزش ديده و آموزش نديده در مدارس راهنمايي منطقه 6 تهران (از بعد روابط انساني ، برنامه ريزي و كنترل )
242
مقايسه مديريت اماكن ورزشي پيش و پس از اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از ديدگاه مديران ورزش استان اصفهان
243
مقايسه مديريت در مدارس ابتدايي عادي و مدارس ابتدايي دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير
244
مقايسه مديريت سنتي - تجربي با مديريت علمي در كارخانجات نساجي ايران
245
مقايسه مردان شاغل و كارمندان بابيكاران درناحيه 2 رباط كريم از نظرافسردگي و رواني
246
مقايسه مرزبان نامه و روضه العقول
247
مقايسه مرفولوژي و توليد آنزيم هاي پكتيناز در تخمين قارچ اسپرژيلوس در بيوراكتورهاي ايرليفت و همزندار
248
مقايسه مزاياي بازاريابي اينترنتي نسبت به بازاريابي سنتي
249
مقايسه مسئوليت اخلاقي لويناس با تكليف اخلاقي كانت
250
مقايسه مسئوليت پذيري ، ويژگي هاي شخصيتي ، تعهد سازماني ، امنيت شغلي بين كارمندان اجرايي و ستادي شهرداري منطقه 2 شهر تهران
251
مقايسه مساله كنترل بار - فركانس در سيستمهاي قدرت عادي و تجديد ساختار شده
252
مقايسه مسير Turn Gravity و مسير بهينه يك موشك بالستيك
253
مقايسه مشخصات فني آسفالت متخلخل با قير معمولي و آسفالت متخلخل با قير اصلاح شده با پليمر
254
مقايسه مشخصات فني آسفالت مسلح با الياف بازالت و شيشه
255
مقايسه مشخصه هاي كمي جنگل سرخه ديزه در ابتدا و انتهاي يك دوره 31 ساله با روشهاي نمونه برداري بدون قطعه نمونه
256
مقايسه مشخصه هاي كمي وزن شعر فارسي و زبان انگليسي در كودكان 3 تا 5 سال
257
مقايسه مشخصه هاي كمي وزن شعر فارسي و زبان انگليسي در كودكان 3 تا 5 سال
258
مقايسه مشكلات رفتاري كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مركز كودكان شهر رشت با همسالان خود در سال 85-1384
259
مقايسه مشكلات زنان شاغل وغيرشاغل وبررسي سطح اضطراب بين انان
260
مقايسه مصرف انرژي در جداسازي سيستم تقطير دربرجهاي سيني‌دار و سيستم هاي با غشاء مسطح
261
مقايسه مضامين كليله و دمنه ي عربي و ديوان متنبي
262
مقايسه مضامين ودرون مايه داراب نامه مولانابيغمي وسمك عيار
263
مقايسه مطالعه تطبيقي شاخصه هاي كارآفريني سازماني بانك اقتصاد نوين
264
مقايسه معادلات حالت در پيش¬بيني تعادل بخار-مايع و بخار-مايع-مايع محلول¬هاي مايعات يوني
265
مقايسه معادلات همبسته و غير همبسته تحكيم با استفاده از روش المان محدود
266
مقايسه معرفت شناسي مطهري و كانت برمحور نظريه فطرت كانت و چالش مطهري با آن .
267
مقايسه معيار هاي شكست در تحليل پايداري چاه و پيش بيني حداقل تنش افقي در ميدان آپالاچيان
268
مقايسه معيارهاس ارزيابي عملكرد سبد سرمليه گذاري با شبكه عصبي در شركت هاي منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران
269
مقايسه معيارهاي انتخاب همسر در دختران وپسران جوان
270
مقايسه معيارهاي خرابي اعضاي ساختمانهاي بتن مسلح
271
مقايسه معيارهاي راندمان مسيريابي ايستا و پويا ﴿EIGRP) در يك گراف شبكه
272
مقايسه معيارهاي رشد اطفال در رابطه با مصرف شير مادر و شيرخشك تا 4 ماهگي در متولدين 6 ماه اول سال 1373
273
مقايسه معيارهاي مدخل گزيني در فرهنگ‌هاي معين و سخن يك جلدي
274
مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين دانشجويان دختر وپسر رشته هاي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان
275
مقايسه معياريهاي مختلف رشد ترك به كمك نرم افزار FRANCE 2d/L
276
مقايسه مفاهيم شب و روز از ديدگاه حافظ در شعر نوپرداز نيمايوشيج و اخوان ثالث
277
مقايسه مفهوم پارادايم تامس كوهن و بازي زباني ويتگنشتاين
278
مقايسه مفهوم پردازي استعاره هاي عشق و خشم در گفتار دو نسل فارسي زبان از ديدگاه شناختي
279
مقايسه مفهوم حمايت اجتماعي ادراك شده در بين دانش آموزان پسر مدارس شاهد، دولتي و غيرانتفاعي
280
مقايسه مفهوم دمكراسي و آزادي در انديشه مهدي بازرگان و علي شريعتي
281
مقايسه مفهوم سعادت از ديدگاه غزالي و مسكويه
282
مقايسه مفهوم مرگ انديشي در شاهنامه فردوسي و مثنوي مولوي
283
مقايسه مفهوم وطن و جايگاه آن در فرهنگ ايران و فلسطين بر اساس رمان¬هاي«سفر به گراي 270 درجه»، «شبابيك زينب» و «تعالي نطير اوراق الخريف»
284
مقايسه مفهومي واژگان صوفي و عارف در متون صوفيانه از قرن دوم تا قرن هفتم هجري (كشف المحجوب ،كيمياي سعادت ،مثنوي،غزليات شمس ،مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه )
285
مقايسه مقادير ميانگين كوتينين بزاقي در افراد مصرف كننده قليان، سيگار و افراد نرمال
286
مقايسه مقاطع مقاومت ويژه حاصل از معكوس سازي يك بُعدي و دو بُعدي داده هاي آرايش شلومبرژه
287
مقايسه مقام ايمان در انديشه كي ير كگارد و ابن عربي ﴿ با تأكيد بر كتاب فتوحات مكيه ﴾
288
مقايسه مقامات امامان شيعه با پيامبران
289
مقايسه مقاومت الكتريكي بزاق تجمعي غيز تحريكي در مبتلايان به ضايعات ليكوئيد تماسي با افراد سالم داراي ترميم هاي آمالگام
290
مقايسه مقاومت به تنش شوري گياهچه ها و كالوس هاي حاصل از گياه آويشن
291
مقايسه مقاومت به تنش شوري گياهچه‎ها و كالوس‎هاي حاصل از گياه دارويي آويشن (Thymus vulgaris)
292
مقايسه مقاومت به خستگي فولادهاي ميكرو آلياژي با فولادهاي ساده كربني عمليات حرارت شونده
293
مقايسه مقاومت به خشكي تعدادي از درختان و درختچه هاي منطقه جنگلي زاگرس و البرز تحت تنش خشكي و شرايط طبيعي
294
مقايسه مقاومت به سايش فولاد AISI H13 عمليات حرارتي شده با كوره هاي خلأ و اتمسفري
295
مقايسه مقاومت به سايش فولادآلياژي ايراني با نمونه اصلي كانادايي(50CrMo4)
296
مقايسه مقاومت چند ژنوتيپ زردآلو به عنوان پايه به تنش خشكي
297
مقايسه مقاومت خاك سيمانته شده با كربنات كلسيم و خاك سيمانته شده با باكتري
298
مقايسه مقاومت در برابر ضربه كامپوزيت‌هاي شبه ايزوتروپيك تقويت شده با الياف بازالت و شيشه
299
مقايسه مقاومت ويژه الكتريكي بتن ،اندازه‌گيري شده با روش‌هاي حجمي، سطحي، گالواپالس و هدايت الكتريكي(ASTMC1760-12)
300
مقايسه مكاتب نقاشي از 1750 تا 1900 ميلادي، 1170 تا 1320 هجري قمري، 1129تا 1279 هجري شمسي در ايران واروپا
301
مقايسه مكاتب نقاشي از1750 ميلادي تا1900 ميلادي،1170 تا1320 هجري قمري،1129 تا 1279 هجري شمسي در ايران و اروپا
302
مقايسه مكانيزم هاي دفاعي ، بهزيستي روانشناختي وحمايت اجتماعي ادراك شده دربيماران دياليزي با افراد بهنجار شهر كرمانشاه
303
مقايسه مكانيسم دفاعي افراد مشكوك به اختلال رواني و سالم
304
مقايسه مكانيسم دفاعي افراد مشكوك به اخلال رواني و سالم
305
مقايسه مكانيسم هاي دفاعي اضطراب ، افسردگي ، وسواس باافراد عادي ( هنجار ) شهرساري
306
مقايسه مكانيسم هاي دفاعي وباورهاي غيرمنطقي افراد عادي با افراد وسواسي
307
مقايسه مكانيسم هاي مقابله اي فرسودگي شغلي در بين دبيران زن و مرد شهرستان محلات
308
مقايسه ملاكات و مناطات احكام شيعه با قياس و استحسان اهل سنت
309
مقايسه من اجتماعي پروين اعتصامي و من اجتمتعي فروغ فرخ زاده
310
مقايسه منافذ پوسته در غشاي مركب پوسته نازك و فيلم پليمري به دست آمده در فرآيند خشك - تر
311
مقايسه منافع بازاري و غير بازاري ارزش‌گذاري منابع طبيعي (مطالعه موردي سد ماملو و سد لتيان)
312
مقايسه منبع كنترل در زنان معتاد وعادي
313
مقايسه منبع كنترل در زنان و مردان
314
مقايسه منبع كنترل در والدين كودكان ناشنوا و عادي
315
مقايسه منبع كنترل زندانيان معتاد به ترياك وسيگار در شهرستان رودسر.
316
مقايسه منبع كنترل مردان معتاد وغير معتاد
317
مقايسه منبع كنترل وسطح اميدواري بين اعضاي انجمن معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
318
مقايسه منحني هاي انعكاس طيفي ليف و نخ و سطح مقطع عمودي و افقي
319
مقايسه منظره پردازي مكتب دوم تبريز ﴿ قرن 10 هجري ﴾ با دوران مينگ چين ﴿ قرن 15 و 16 ميلادي ﴾
320
مقايسه مهارت نوشتاري و نمره امتحانات تشريحي دروس زبان انگليسي دانشگاه پيام نور
321
مقايسه مهارت هاي ارتباطي بين دبيران تربيت بدني و غير تربيت بدني شهرستان بشرويه
322
مقايسه مهارت هاي ارتباطي و اضطراب اجتماعي دانش آموزان مدارس عادي و هوشمند
323
مقايسه مهارت هاي نوشتاري دانش آموزان دوزبانه (كرد و ترك زبان ) پايه هاي چهارم و پنجم دبستان شهر مهاباد
324
مقايسه مهارت‌هاي اجتماعي و سازگاري اجتماعي دانش¬آموزان پسر فعّال و غير فعّال ابتدايي شهر تهران با تاكيد بر نقش غني¬سازي اوقات فراغت با فعاليّت بدني منظّم
325
مقايسه مهارت‌هاي كاربردشناختي در كودكان كم‌شنواي كاشت حلزون با همسالان شنوا
326
مقايسه مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان كلاس هاي چند پايه و تك پايه
327
مقايسه مهارتهاي اجتماعي و اختلالات رفتاري در كودكان نابينا،ناشنوا وعادي7تا11ساله استان گيلان.
328
مقايسه مهارتهاي ارتباطي مديران بر اساس سبك هاي اسنادي (منبع كنترل دروني -بيروني )آنان دركارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1386
329
مقايسه مهارتهاي ارتباطي مديران مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان اردل
330
مقايسه مواد دنداني مورد استفاده در دندانپزشكي ترميمي ، بررسي خواص و معيارهاي انتخاب آنها
331
مقايسه مواد معدني و تركيبات زيستي فعال ،شش گونه از ميكرو گرين ها وگياهان بالغ آنها در دوئ سيستم كشت هيدروپونيك و خاكي
332
مقايسه موانع جذب حاميان مالي در دو فدراسيون فوتبال و كشتي جمهوري اسلامي ايران
333
مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني مرد و زن شهرستان نيشابور
334
مقايسه موانع موثر بر مشاركت ورزشي دانش آموزان دوره متوسطه در شهرهاي اصفهان و اروميه
335
مقايسه مورفولوژي جمعيت هاي سس ماهي خالدار (Barbus lacerta ) در حوضه هاي اروميه، دجله و خزر
336
مقايسه موسسات سرمايه گذاري خطر پذير وابسته به بانك ومستقل در تامين مالي به منظور توانمندسازي كارآفرينان با رويكرد فرآيند تحليل شبكه
337
مقايسه موفقيت ازدواج مدرن با ازدواج سنتي
338
مقايسه موفقيت القاء در دو روش EASI همراه با انفوزيون اكسي توسين و سوند فولي همراه با انفوزيون اكسي توسين در زنان باردار با دهانه رحم نامناسب
339
مقايسه موفقيت تحصيلي بين دانش آموزان داراي پدر وفاقد پدر درشهررشت.
340
مقايسه موفقيت تلقيح داخل رحمي يك مرحله اي و دو مرحله اي در بيماران مبتلا به نازايي با علت نامشخص و ناباروري خفيف مردانه و سندرم تخمدان پلي كيستيك
341
مقايسه موقعيت طبيعي سر در بيماران با مال اكلوژن ناشي از اختلال در رشد منديبل
342
مقايسه مولفه هاي اخلاقي و اجتماعي در ديوان طالب آملي و اشعار امير پازواري
343
مقايسه مولفه هاي ارزش شناسي و انسان شناسي حكمت متعاليه ملا صدرا و اگزيستانسياليسم الهي
344
مقايسه مولفه هاي جسماني و رواني بهزيستي روانشناختي زنان شاغل و خانه دار شهرستان سقز
345
مقايسه مولفه هاي روان شناختي و سلامت و ويژگي هاي دموگرافيك در چهار گروه با BMIمتفاوت
346
مقايسه مولفه هاي شخصيتي افسردگي،عزت نفس ورشد اجتماعي در دانش آموزان تيزهوش وعادي مقطع دبيرستان.
347
مقايسه مولفه هاي فرا شناخت و خودكار آمدي بين دانشجويان رشته هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه پيام نور ساري سال تحصيلي 1395-96
348
مقايسه مولفه هاي فراشناخت و رابطه آن با عزت نفس در دانش آموزان با و بدون ناتواني هاي يادگيري پايه اول راهنمايي شهرستان يزد
349
مقايسه مولفه هاي هوش هيجاني كودكان ناشنوا وعادي شهرستان لاهيجان.
350
مقايسه مولفه‌هاي فراشناخت و خودكارآمدي بين دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه پيام نور ساري سال تحصيلي 96-1395
351
مقايسه ميان بهداشت عصر ساساني با عصر آل‌بويه در ايران
352
مقايسه ميان ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي پسران ودختران منطقه مروست وعوامل مؤثر بر آن
353
مقايسه ميانگين C-Reactive Protein سرم خون بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي با افراد سالم
354
مقايسه ميانگين C-Reactive Protein سرم خون بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي با افراد سالم
355
مقايسه ميانگين پارامترهاي آزمايشگاهي نمونه خون وريدي بدست آمده از دو روش خونگيري مستقيم وريدي و نمونه گيري از كاتتر وريدي محيطي در بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان17 شهريور رشت در سال 1393-1394
356
مقايسه ميانگين تعداد گلبولهاي قرمز هسته دار (NRBC ) خون بندناف نوزادان ترم متولد شده به روش سزارين با مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و مايع آمنيوتيك شفاف
357
مقايسه ميانگين تعداد گلبولهاي قرمز هسته دار (NRBC) به ازاي 100 گلبول سفيد(WBC) در بند ناف نوزادان ترم متولد شده از مادران مبتلا به پره اكلامپسي با نوزادان ترم متولد شده از مادران سالم
358
مقايسه ميانگين تعداد گلبولهاي قرمز هسته دار(‏NRBC‏) به ازاي 100 گلبول سفيد‏ خون (‏WBC‏) در بند ناف نوزادان سالم تازه به دنيا آمده به روش زايمان واژينال و سزارين انتخابي در سال 1387‏
359
مقايسه ميانگين سرعت هدايت حركتي عصب مديان در ناحيه ساعد بين دست مبتلا به سندرم تونل كارپ و دست سالم
360
مقايسه ميانگين سطح سرمي hs CRP در مبتلايان به فرمهاي ايسكميك و هموراژيك حــوادث عــروقي مغز در 24 ساعت اول
361
مقايسه ميانگين سطح سرمي آنزيم CPK در بيماران فرم ايسكميك و هموراژيك حوادث عروقي مغز
362
مقايسه ميانگين سطح سرمي آنزيم كراتين فسفوكيناز در حاملگي نابجاي لوله اي با حاملگي داخل رحمي طبيعي و تهديد به سقط
363
مقايسه ميانگين شمارش AyNORs در اسمير سيتولوژي مخاط سالم دهاني در افراد سيگاري و غير سيگاري
364
مقايسه ميانگين شمارش AyNORs در اسمير سيتولوژي مخاط سالم دهاني در افراد سيگاري و غير سيگاري
365
مقايسه ميانگين شمارش Mast cells در ضايعات واكنشي حفره دهان
366
مقايسه ميانگين گيري بيزي با بيز تجربي و سلسله مراتبي
367
مقايسه ميانگين ها با نرم افزار spss
368
مقايسه ميدان دما و تنش هاي پسماند در جوشكاري قوس الكتريك و جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
369
مقايسه ميزات تأثير آموزش بر اساس تئوري انگيزش محافظت و تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر پيروي از برنامه غذايي متوقف كننده ه پرفشاري خون (DASH) در بين افراد پيش فشار خوني
370
مقايسه ميزان castability در آلياژ veraband و cast super با استفاده از روش Abstract
371
مقايسه ميزان CASTABILIY دو آلياژ VERABAND و SUPERCAST با استفاده از روش ABSTRACT
372
مقايسه ميزان igA بزاق افراد مبتلا به ديابت با افراد غير مبتلا
373
مقايسه ميزان lgA بزاق افراد مبتلا به ديابت با افراد غير مبتلا
374
مقايسه ميزان Vitamin D بزاق در بيماران با اختلالات تازه تشخيص داده شده تيروئيدي و افراد سالم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1396
375
مقايسه ميزان آزادسازي يون هيدروكسيل از گوتاي محتوي هيدروكسيد كلسيم و سراميك سرد.
376
مقايسه ميزان آزادسازي يون هيدروكسيل از گوتاي محتوي هيدروكسيد كلسيم و سراميك سرد.
377
مقايسه ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد و دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بهداشت جيوه در سال 1393
378
مقايسه ميزان آلاينده ‎هاي خروجي از اگزوز دو نوع خودروي سبك توليد داخل
379
مقايسه ميزان آمادگي جسماني عمومي ، سلامت رواني و شادكامي دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار مقطع متوسطه شهرستان ممسني
380
مقايسه ميزان آماده سازي فايل هاي روتاري xp-endo shaper و Mtwo در كانال هاي بيضي شكل دندان هاي پره مولر پايين
381
مقايسه ميزان آنتي اكسيدانهاي سوپراكسيدديس موتاز كاتالازوگلوتاتيون پراكسيداز در خون مبتلايان به بيماري پمفيگوس ولگاريس باافراد سالم
382
مقايسه ميزان آنتي اكسيدانهاي سوپراكسيدديس موتاز، كاتالازوگلوتاتيون پراكسيداز در خون مبتلايان به بيماري پمفيكوس ولگاريس با افراد سالم
383
مقايسه ميزان آنزيم ادراري (NAG) و دفع آلبومين در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و اختلال تحمل گلوكز
384
مقايسه ميزان ابتلاء به وسواس فكري عملي در دانشجويان علوم پايه و علوم انساني دانشگاه پيام نور
385
مقايسه ميزان اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس 0 ( sit ) ودارودرماني در درمان بيماران مبتلا به سردردهاي تنشي مزمن اردبيل
386
مقايسه ميزان اثر بخشي مواد ضد عفوني كننده دنچر بر روي كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس درIn Vitro
387
مقايسه ميزان اثر بخشي مواد ضدعفوني كننده دنچر بر روي كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس در In Vitro
388
مقايسه ميزان اثر بخشي و عوارض تكنيكهاي بلاك عصب دندان تحتاني با روش هاي 1-block nerve alveolar inferior Indirect -3 block nerve alveolar inferior Direct -2 Akinosi -vazirani
389
مقايسه ميزان اثر ممانتين با دارونما ير روي اختلال وسواس فكري عملي مقاوم به درمان
390
مقايسه ميزان اثر ويتامين B2 با والپروات سديم در درمان پيشگيرانه انواع سردردهاي ميگرني
391
مقايسه ميزان اثر ويتامين B2 با والپروات سديم در درمان پيشگيرانه انواع سردردهاي ميگرني
392
مقايسه ميزان اثربخشي ورزش درماني و زانوبند پالمبو بر انحراف خارجي كشكك
393
مقايسه ميزان احساس تنهايي در بين دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار مقطع متوسطه شهر كرمان
394
مقايسه ميزان اختلال رفتاري با توجه به ميزان همكاري والدين در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي مدارس دولتي ناحيه 2 يزد
395
مقايسه ميزان اختلال نقص توجه در كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مبتلا به اختلالات حركتي درشت و ظريف
396
مقايسه ميزان اختلالات يادگيري كلامي وغيركلامي در سبك هاي مختلف فرزندپروري
397
مقايسه ميزان ارتباطات اجتماعي بين دانش آموزان متعلق به خانواده هاي كم جمعيت و دانش آموزان متعلق به خانواده هاي پرجمعيت در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم راهنمايي شهر فردوس
398
مقايسه ميزان استحكام باند برشي سيستم هاي چسبنده Self-etch و Total-etch به مينا و عاج
399
مقايسه ميزان استحكام باند برشي سيستمهاي چسبنده etch- Self,etch- Total به مينا و عاج
400
مقايسه ميزان استرس بين كاركنان موسسه خيريه و توانبخشي نشاط و كاركنان اداره بهزيستي شهرستان قاين
401
مقايسه ميزان استفاده دانش آموزان ،ازبرنامه هاي رسانه ملي (تلويزيون )باسي دي . همراه باتحليل محتوي وآسيب شناسي برطرف دارترين سي دي هاي .درمقطع ابتدايي پايه پنجم مدارس غيرانتفاعي شهرستان ساوه
402
مقايسه ميزان استفاده دانش آموزان پسرمقطع پنجم ابتدايي مدارس غيرانتفاعي شهرستان ساوه ازبرنامه هاي رسانه ملي (تلويزيون )باسي دي ، همراه باتحليل محتوي وآسيب شناسي پرطرف دارترين سي دي ها
403
مقايسه ميزان استقامت عضلات كمربند شانه اي در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با توجه به موقعيت قرارگيري استخوان كتف
404
مقايسه ميزان اصلاح زاويه نازو لبيال حاده و كلوملاي توكشيده در دو روش "گرافت گسترش يافته سپتوم" و " استرات كلوملا با گرافت پر كننده" در جراحي رينو پلاستي باز
405
مقايسه ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان دبيرستاني داراي والدين فرهنگي وغيرفرهنگي ناحيه 4آموزش پرورش شهرستان قم درسال تحصيلي 90-89
406
مقايسه ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان مدرسه دخترانه و پسرانه مقطع راهنمايي شهر آشخانه
407
مقايسه ميزان اضطراب بين دانش آموزان پسر سال اول راهنمايي داراي مادران شاغل و خانه دار در منطقه 3 تهران
408
مقايسه ميزان اضطراب بين دانشجويان دختر و پسر
409
مقايسه ميزان اضطراب بين زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان كردكوي
410
مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بازيكنان اصلي و ذخيره بسكتبال
411
مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بين دورشته كاتا وكوميته دردانشجويان پسركاراته كا
412
مقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان پسر بينا و نابينا سنين
413
مقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان دختر ورزشكار و غير ورزشكار مقطع متوسطه شهرستان فريمان
414
مقايسه ميزان اضطراب دانش اموزان پسر بينا ونابينا سنين چهارده تا هفده سال
415
مقايسه ميزان اضطراب دانش اموزان پسر ورزشكار وغير ورزشكار
416
مقايسه ميزان اضطراب دانش اموزان دختر ورزشكار وغيرورزشكار
417
مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحان و در ايام امتحان دانشگاه شهركرد با استفاده از پرسشنامه مقياس زونگ
418
مقايسه ميزان اضطراب در بين معلمان مدارس راهنمايي و متوسطه شهر سورك در سال تحصيلي 86 - 1385
419
مقايسه ميزان اضطراب در دانش آموزان پسر مدارس عادي و مدارس نمونه
420
مقايسه ميزان اضطراب در فرزندان خانواده هاي تك سرپرست و دو سرپرست در كميته امداد ميانكوه
421
مقايسه ميزان اضطراب در مادران كودكان معلول ذهني و مادران كودكان عادي
422
مقايسه ميزان اضطراب در ميان دانش آموزان دختر و پسر مقطع چهارم ابتدائي شهر تهران
423
مقايسه ميزان اضطراب زنان ورزشكار وغير ورزشكار
424
مقايسه ميزان اضطراب زنان يوگا كار با زنان عادي
425
مقايسه ميزان اضطراب فرزندان مادران شاغل وفرزندان مادران خانه دار
426
مقايسه ميزان اضطراب ميان معلمان زن و مرد مقطع ابتدايي منطقه شهريار
427
مقايسه ميزان اضطراب وافسردگي در دانش اموزان دبيرستانهاي شبانه روزي سرخس
428
مقايسه ميزان اعتماد به نفس دانش اموزان دختر داراي دوست پسر با دانش اموزان دختر فاقد دوست پسر
429
مقايسه ميزان اعتماد به نفس زنان تحصيلكرده كه عمل جراحي رينوپلاستي را انجام داده اند با تحصيلكرده عادي
430
مقايسه ميزان افسردگي با توجه به تصوير مبهم بورينگ در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
431
مقايسه ميزان افسردگي بين افراد مجرد و متاهل بين سنين 25 تا 35 سال
432
مقايسه ميزان افسردگي بين دانش آموزاني كه والديشان فوت كرده اند نسبت به دانش آموزاني كه والدينشان از هم جدا شده اند
433
مقايسه ميزان افسردگي بين دانش اموزان مدارس عادي و دانش اموزان مدارس استعداد درخشان
434
مقايسه ميزان افسردگي بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ورامين با دانشجويان دختر پيام نور تهران
435
مقايسه ميزان افسردگي بين دانشجويان مذكر مجرد ومتاهل در استان قم
436
مقايسه ميزان افسردگي بين زنان زنداني و زنان عادي
437
مقايسه ميزان افسردگي بين زناني كه به مكان هاي ورزشي (باشگاه حجاب اهواز) مي روند با زناني كه به مكانهاي ورزشي نمي روند
438
مقايسه ميزان افسردگي بين سالمندان و جوانان استان بوشهر
439
مقايسه ميزان افسردگي بين معلمان و پرستاران و كارمندان بانك در جامعه كارمندان شهرستان آمل
440
مقايسه ميزان افسردگي جانباران خفيف و شديد
441
مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد
442
مقايسه ميزان افسردگي دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار
443
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويات دختر و پسر دانشگاه پيام نور بهشهر
444
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان دختر ورزشكار رشته تربيت بدني با دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
445
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان رشته روانشناسي وغير روانشناسي دانشگاه پيام نور اهواز در سالتحصيلي 88-1387
446
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان ساكن خوابگاه وغير ساكن در خوابگاه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان
447
مقايسه ميزان افسردگي دانشجويان و كارمندان دانشگاه پيام نور بهشهر
448
مقايسه ميزان افسردگي در دانش جويان پيام نور ودانشجويان دوره روزانه
449
مقايسه ميزان افسردگي در دانشجويان دختر وپسر دانشكده پيام نورگنبد كاووس
450
مقايسه ميزان افسردگي در دختران و پسران دانشگاه آزاد اسلامي اهواز در سال تحصيلي 87-86
451
مقايسه ميزان افسردگي در زنان شاغل صنعتي وزنان خانه دارشهرستان ساوه درسال 1390
452
مقايسه ميزان افسردگي در زنان شاغل و بازنشسته
453
مقايسه ميزان افسردگي در زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان بجنورد
454
مقايسه ميزان افسردگي در كاركنان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور اهواز 1386-1385
455
مقايسه ميزان افسردگي زنان شاغل و خانه دار منطقه 15 تهران
456
مقايسه ميزان افسردگي فرزندان پدراني كه بالاتر از 30 سالگي صاحب فرزند شده اند با فرزندان پدراني كه پايين تر از 30 سالگي صاحب فرزند شده اند .
457
مقايسه ميزان افسردگي كاربران معتاد اينترنت با كاربران عادي اينترنت
458
مقايسه ميزان افسردگي كاربران معتاد به اينترنت
459
مقايسه ميزان افسردگي معلمين زن كودكان استثنايي با معلمين زن كودكان عادي در مدارس ابتدايي شهر آمل
460
مقايسه ميزان افسردگي معلمين كودكان استثنايي با ميزان افسردگي معلمين كودكان عادي
461
مقايسه ميزان افسردگي ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي شهري و روستايي شهرستان آستانه اشرفيه
462
مقايسه ميزان افسردگي ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي شهري و روستايي شهرستان آستانه اشرفيه.
463
مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب بين معلمان مدارس كودكان استثنايي و معلمان مدارس عادي
464
مقايسه ميزان افسردگي واضطراب مشاغل آزاد و دولتي
465
مقايسه ميزان اميد به زندگي در بين دانشجويان دختر و پسر
466
مقايسه ميزان انطباق صورت مكتوب و ملفوظ نوشتار در زبان فارسي و انگليسي
467
مقايسه ميزان انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاغل و غيرشاغل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين شهر
468
مقايسه ميزان ايمني زايي آنتي ژن نوتركيبESAT-6/CFP-10 مايكوباكتريوم توبركلوزيس در سه مسير مختلف تجويز (داخل عضلاني ، زير پوستي و داخل بيني) در موش
469
مقايسه ميزان باروري IVF , ICSI در زوجهاي نابارور با فاكتور مردانه ﴿اوليگوسپرمي﴾ و IVF ناموفق قبلي
470
مقايسه ميزان باروري IVFو ICSIدر زوجهاي نابارور با فاكتور مردانه ( اوليگوسپرمي ) و IVFناموفق قبلي
471
مقايسه ميزان برخورداري دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه شهرستان بجنورد از فرصتهاي تفريحي وورزشي
472
مقايسه ميزان برخي از آسيب هاي اجتماعي در بين جوانان ورزشكار نخبه و غير ورزشكار شهر تبريز
473
مقايسه ميزان برخي عوامل آمادگي جسماني در دانشپذيران پسر داراي ناهنجاري كايفوز و دانشپذيران سالم رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
474
مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيه ي لوله اي بلوس متناوب و قطره اي متناوب كيسه اي در بيماران بستري بخش هاي آي سي يو و تروما مراكز آموزشي – درماني منتخب
475
مقايسه ميزان بزاق با شاخص هاي آنتروپومتريك ﴿نمايه هاي تن سنجي﴾
476
مقايسه ميزان بكارگيري فنون فراشناختي در كودكان ناشنوانا نسبت به كودكان عادي
477
مقايسه ميزان بكارگيري فنون فراشناختي در كودكان ناشنوانا نسبت به كودكان عادي
478
مقايسه ميزان بلوغ عاطفي دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور قاين
479
مقايسه ميزان بهبودي و عوارض ناشي از درمان بيماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو روش استفاده از پماد GTNO/O3 و ژل ديلتياز م 2/
480
مقايسه ميزان بهبودي و عوارض ناشي از درمان بيماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو روش استفاده از پماد GTNO/O3 و ژل ديلتياز م 2/
481
مقايسه ميزان بهزيستي روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي بيماران پاركينسون با يك گروه غير باليني
482
مقايسه ميزان بيان بيوماركر التهابي در دو بافت ريه و كبد رت هاي مبتلا به عفونت خون تحت تيمار با داروهاي رايج
483
مقايسه ميزان بيان ژن C14orf166 بين مردان آزواسپرمي انسدادي و غيرانسدادي
484
مقايسه ميزان بيان ژن هاي مسير KDM3A در مردان سالم و مبتلا به آزواسپرميا در جمعيت اصفهان
485
مقايسه ميزان بيان ژن هيستون داستيلاز4﴿HDAC-4)در سلول هاي سرطاني افراد مبتلا به كارسينوم مثانه با سلول هاي مخاطي غير سرطاني مثانه بيماران بستري در بخش ارولوژي مركز آموزشي درماني رازي وبيمارستان آريا شهر رشت
486
مقايسه ميزان بيان ژنهاي ....در نمونه بافت سرطان پستان از نوع كارسينوم داكتال مهاجم بابافت پستان نرمال
487
مقايسه ميزان بينش شناختي در بيماران مبتلا به اسكينروفرنيا اسكيزوافكتيو، افسردگي عمده با سيمايه روانپريشي، افسردگي عمده بدون سيمايه روانپريشي بستري و گروه بهنجار
488
مقايسه ميزان پايداري كانديدا آلبيكنس،استرپتوكوكوس موتانس و استافيلوكوكوس ارئوس در انواع داخلي و خارجي مواد قالبگيري زينك اكسايد اژنول و سيليكون تراكمي مورد استفاده در پروتز كامل
489
مقايسه ميزان پذيرش اجتماعي و پيشرفت تحصيلي در دو گروه عضو تشكل هاي دانشجويي دانشگاه يزد و دانشجويان غير عضو
490
مقايسه ميزان پذيرش كودك عقب مانده بين خانواده هاي بيسواد و تحصيل كرده
491
مقايسه ميزان پرخاشگري بر آزادگان و ساير رزمندگان ايراني
492
مقايسه ميزان پرخاشگري در بين دانش آموزان تيزهوش و عادي در مدارس مقطع متوسطه شهر قاين ...
493
مقايسه ميزان پرخاشگري در فرزندان دختر مادران شاغل و غير شاغل شهرستان بهشهر
494
مقايسه ميزان پرخاشگري واضطراب دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر دبيرستاني شهرستان رامسر.
495
مقايسه ميزان پرخاشگري وعزت نفس دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور رودسر ورامسر.
496
مقايسه ميزان پيشرفت آمادگي جسماني بين دانش آموزان ابتدايي خميني شهر دردو سبك متفاوت ارزشيابي تكويني وپاياني
497
مقايسه ميزان پيشرفت آمادگي جسماني در دو سبك متفاوت ارزشيابي
498
مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پرخاشگر نسبت به ساير دانش آمزان مقطع راهنمايي
499
مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي در درس عربي ميان دانش آموزان دختر پايه اول راهنمايي ناحيه 2 اهواز در سال تحصيلي 90-89 در مدارسي با آموزش سنتي و مدارسي با آموزش رايانه اي
500
مقايسه ميزان تأثير برنامه آموزشي موبايلي با آموزش هاي رايج بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر طالخونچه
501
مقايسه ميزان تأثير فرصت هاي رشد بر اهرم مالي با بكارگيري مدل هاي خطي و نمايي
502
مقايسه ميزان تأثير مداخلات آموزشي مبتني بر پارك ترافيكي به آموزش مدرسه محور در عبور ايمن از خيابان در دانش آموزان دوره اول ابتدايي شهر يزد
503
مقايسه ميزان تاثير بدرفتاري والدين در دوران كودكي بر اضطراب وافسردگي بيماران سرپائي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان وافراد عادي
504
مقايسه ميزان تاثير بروستاگلندين E2 خارج آمنيوني با اكسي توسين با دوز بالا بر القاء سقط
505
مقايسه ميزان تاثير بروستاگلندين E2 خارج آمنيوني با اكسي توسين با دوز بالا بر القاء سقط
506
مقايسه ميزان تاثير جوشانده شيرين بيان با آنتي بيوتيك هاي انتخابي بر رشد هليكوباكترپيلوري ﴿در شرايط آزمايشگاهي﴾
507
مقايسه ميزان تاثير داروي والپروات سديم با سوماتريپتان در حمله حاد ميگرن
508
مقايسه ميزان تاثير داروي والپروات سديم با سوماتريپتان در حمله حاد ميگرن
509
مقايسه ميزان تبخير حلال در ادهزيوهاي سلف اچ و توتال اچ در زمانهاي مختلف خشك كردن هوا
510
مقايسه ميزان تبخير حلال در ادهزيوهاي سلف اچ و توتال اچ در زمانهاي مختلف خشك كردن هوا
511
مقايسه ميزان تبخير حلال در ظرف ادهزيو و قطره اول در فواصل زماني مختلف
512
مقايسه ميزان تثبيت مواد رنگزاي راكتيو با گروههاي فعال متفاوت روي كالاي پنبه اي
513
مقايسه ميزان تحقق مولفه هاي رهبري تحول آفرين در سطوح مديريتي ﴿ارشد، مياني، اجرايي﴾ دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
514
مقايسه ميزان تحليل طول ريشه در دندان هاي اندوشده و اندونشده دربيماران با دستگاه ارتودنسي ثابت طي سال هاي ۱۳۹۶-۱۳۹۷
515
مقايسه ميزان تحمل ابهام بين دختران و پسران دانشجوي دانشگاه پيام نور اهواز
516
مقايسه ميزان تحمل استرس در بين دانشجويان پسر مجرد و متاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور واحد اردل با استفاده از پرشسنامه افسردگي،اضطراب استرس
517
مقايسه ميزان تحمل استرس در بين دانشجويان پسر مجرد و متهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور واحد اردل با استفاده از پرسشنامه مقياس افسرگي،اضطراب ،استرس
518
مقايسه ميزان تحمل استرسبين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور واحد اردل با استفاده از پرسشنامه استرس لازاروس
519
مقايسه ميزان تخريب پريودنتال در بيماران قلبي- عروقي و افراد سالم مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد با استفاده از راديوگرافي پانوراميك
520
مقايسه ميزان تخريب پريودنتال در بيماران قلبي- عروقي و افراد سالم مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد با استفاده از راديوگرافي پانوراميك
521
مقايسه ميزان تخمك گذاري بعد از الكترو كوتريزاسيون لاپاراسكوپيك يكطرفه و دوطرفه تخمدان در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك مقاوم به درمان با كلوميفن سيترات
522
مقايسه ميزان ترس از امتحان دانشجويان رشته زبان انگليسي دانشگاه پيام نور و آزاد
523
مقايسه ميزان تروپونينI در دو روش سورفلوران- فنتانيل و پروپوفول- فنتانيل در كودكان تحت عمل جراحي قلب بسته
524
مقايسه ميزان تروپونينI در دو روش سورفلوران- فنتانيل و پروپوفول- فنتانيل در كودكان تحت عمل جراحي قلب بسته
525
مقايسه ميزان تطابق عوامل انحطاط دول ابن خلدون با داده هاي تاريخي- اجتماعي ايران
526
مقايسه ميزان تغيير پذيري بارش ماهانه ايران با استفاده از مدل تغيير پذيري اقليم سنجي
527
مقايسه ميزان تغييرات فشار داخل چشمي بعد از دو روش جراحي اكستراكپسولار كاتاراكت اكستركشن و فيكو امولسيفيكاسيون
528
مقايسه ميزان تغييرات فشار داخل چشمي بعد از دو روش جراحي اكستراكپسولار كاتاراكت اكستركشن و فيكو امولسيفيكاسيون
529
مقايسه ميزان تفاوتهاي اعتماد بنفس در بين دختران ورزشكار و غير ورزشكار دبيرستان هاي ناحيه 3 اصفهان
530
مقايسه ميزان توانايي مهر و موم MTA و سمانGEM به عنوان اپيكال پلاگ در محيط آزمايشگاه
531
مقايسه ميزان توانمندي مدرسين و دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم شهر اصفهان در به كارگيري اينترنت و عوامل موثر بر آن
532
مقايسه ميزان توليدات علمياعضاي هيئت علمي دانشگته هاي آزاد اسلامي گناباد و بيرجند بر اساس شاخص هرش
533
مقايسه ميزان جابجايي كليه در حين ‏access‏ به كليه در دو روش ‏Complete ‎supine PCNL‏ ‏و ‏Prone PCNL‏ ‏
534
مقايسه ميزان جامعيت و مانعيت اطلاعات بازيابي شده بر اساس نظام هاي ذخيره سازي پيش همارا و پس همارا در.....
535
مقايسه ميزان چسبندگي استرپتوكك موتانس در سه متدligation براكتهاي ارتودنسي
536
مقايسه ميزان چسبندگي كانديدا آلبيكنس بر روي دو نوع ماده بهسازي بافت ايراني و خارجي در شرايط IN Vitro
537
مقايسه ميزان چسبندگي كانديدا آلبيكنس بر روي دو نوع ماده بهسازي بافت ايراني و خارجي در شرايط IN Vitro
538
مقايسه ميزان حافظه سالمندان 60 سال به بالا شهرستان بهشهر وروستاي گرجي محله سال 1390
539
مقايسه ميزان حافظه كوتاه مدت آني(عددي) دانش اموزان تيزهوش با دانش اموزان عادي
540
مقايسه ميزان حسادت در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور (واحد اهواز)
541
مقايسه ميزان حسادت در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور (واحد اهواز)
542
مقايسه ميزان حساسيت و ويژگي سونوگرافي با راديوگرافي در تشخيص استنوز هيپرتروفيك پيلور بيماران ارجاعي بيمارستان هفده شهريور رشت از فروردين سال 73 لغايت اسفند 75
543
مقايسه ميزان خشم دانش آموزاني كه از بازيهاي رايانه اي بيشتر استفاده مي كنندبا آنهايي كه كمتر استفاده مي كننددر شهرستان شاهين شهر
544
مقايسه ميزان خشونت رواني-كلامي مردان و زنان در خانواده هاي شهر اصفهان
545
مقايسه ميزان خلاقيت بين دانش آموزان شنوا و ناشنوا شهر لنگرود.
546
مقايسه ميزان خلاقيت دانش آموزاني كه از مراكز آموزشي(كانون پرورش فكر كودكان ونوجوانان)استفاده مي كنندبا كودكان عادي (كه عضو كانون پرورش فكريس نبودند)
547
مقايسه ميزان خلاقيت در بين دانش اموزان مدرسه راهنمايي دولتي عادي با نمونه دولتي در شهرستان فريمان
548
مقايسه ميزان خلاقيت در دانش آموزان پسر پايه پايه پنجم ابتدايي مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهر نظرآباد در سال تحصيلي 84-1383
549
مقايسه ميزان خواص ضد عفوني كنندگي مايكروويو سديم هيپوكلريت و نيستاتين جهت ضد عفوني قطعات رزين آكريلي آلوده به كانديدا آلبيكنس در شرايط برون تني
550
مقايسه ميزان خودپنداره در دانش آموزان دختر سوم راهنمايي با دانش آموزان پسر سوم راهنمايي استان تهران
551
مقايسه ميزان خودكارآمدي دانشجويان دختروپسربينا ونابيناي دانشگاههاي شهراصفهان
552
مقايسه ميزان دبري عاجي باقي مانده در كانال پس از كاربرد فايل هاي چرخشي TwistedوFlexmaster با استفاده از استريوميكروسكوپ
553
مقايسه ميزان دبري عاجي باقي مانده دركانال پس ازكاربردفايل هاي چرخشي twisted وflexmasterبا استفاده از استريوميكروسكوپ
554
مقايسه ميزان درد قبل، حين و پس از درمان يك جلسه اي ريشه دندان در مراجعه كنندگان به كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-1395
555
مقايسه ميزان دلبستگي به والدين، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگير و غير درگير در پديده زورگويي
556
مقايسه ميزان راديكالهاي آزاد اكسي‍ژن ﴿ROS﴾ و لكوسيت در نمونه هاي انزالي نرمال و اليگوآستنوتراتواسپرميا
557
مقايسه ميزان راديكالهاي آزاد اكسي‍ژن ﴿ROS﴾ و لكوسيت در نمونه هاي انزالي نرمال و اليگوآستنوتراتواسپرميا
558
مقايسه ميزان رشد و فعاليت آنتي اكسيداني چهار رقم فلفل دلمه اي در دو بستر كشت بدون خاك
559
مقايسه ميزان رضايت زناشويي در ازدواجهاي مدرن وسنتي
560
مقايسه ميزان رضايت زناشويي در والدين كودكان داراي شب ادراري وكودكان عادي شهرستان گرگان درسال 1387
561
مقايسه ميزان رضايت زناشويي و رضايت جنسي در ازدواج هاي سنتي وامروزي شهرستان بهشهر در سال 1388
562
مقايسه ميزان رضايت زناشويي والدين كودكان داراي اختلالات يادگيري و عادي در شهر گرگان (1388)
563
مقايسه ميزان رضايت زنان در ازدواجهاي نخست با ازدواجهاي مجدد
564
مقايسه ميزان رضايت شغلي مديران مدارس ابتدايي و راهنمايي ناحيه آموزش و پرورش در سال تحصيلي 83-82
565
مقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در دو گروه هم سطح تحصيلات وغير هم سطح
566
مقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در مردان داراي همسر شاغل
567
مقايسه ميزان رضايتمندي از اوردنچر متكي بر ايمپلنت در بيماران با سابقۀ استفاده از دست دندان مصنوعي با بيماران بدون سابقۀ استفاده از دست دندان مصنوعي
568
مقايسه ميزان رضايتمندي مشتركين شركت مخابرات قبل وبعد از پيمايشي شدن استان چهار محال وبختياري
569
مقايسه ميزان رويش دندان مولر سوم منديبل بين بيماران ارتودنسي درمان شده همراه با كشيدن دندان پرمولر و بيماران درمان شده بدون كشيدن دندان
570
مقايسه ميزان ريزنشت پري اپيكال در دو تكنيك مختلف پركردن كانال دندانهاي شيري
571
مقايسه ميزان ريزنشت پري اپيكال در دوتكنيك مختلف پر كردن كانال دندانهاي شيري
572
مقايسه ميزان ريزنشت سه نوع ماده پركردني موقت [ Gavisal ,ColTosol ,ZOE ] با استفاده از روش نفوذ رنگ .
573
مقايسه ميزان ريزنشت سه نوع ماده پركردني موقت [ Gavisal ,ColTosol ,ZOE ] با استفاده از روش نفوذ رنگ .
574
مقايسه ميزان ريزنشت شيارپوش با و بدون باندينگ قبل و پس از آلودگي به بزاق
575
مقايسه ميزان ريزنشت شيارپوش با و بدون باندينگ قبل و پس از آلودگي به بزاق
576
مقايسه ميزان ريزنشت شيارپوش با و بدون باندينگ قبل و پس از آلودگي به بزاق
577
مقايسه ميزان ريزنشت كامپازيت مستقيم و اينله سراميك
578
مقايسه ميزان ريزنشت كامپوزيت مستقيم و اينله سراميك
579
مقايسه ميزان ريزنشت ميكروبي MTA ساخت ايران و خارجي دراپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
580
مقايسه ميزان ريزنشت ميكروبي MTAساخت ايران و خارجي در اپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
581
مقايسه ميزان ريزنشست فيشورسيلانت F Helioseal با استفاده از اسيدفسفريك 37◄و پرايمر سلف اچ در شرايط آزمايشگاهي
582
مقايسه ميزان ريزنشست فيشورسيلانت F Helioseal با استفاده از اسيدفسفريك 37◄و پرايمر سلف اچ در شرايط آزمايشگاهي
583
مقايسه ميزان ريزنشست كلسيم هيدروكسايد با سراميك سرد به عنوان سد اپيكالي در آپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
584
مقايسه ميزان ريزنشست كلسيم هيدروكسايد با سراميك سرد به عنوان سد اپيكالي در آپكسيفيكاسيون تك جلسه اي
585
مقايسه ميزان ريشه كني هليكو باكتر پيلوري در دو رژيم چهاردارويي بيسموت ساب ساليسيلات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، جمي فلوكساسينپنتوپرازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين و بيسموت ساب ساليسيلات،
586
مقايسه ميزان ريشه كني هليكو باكتر پيلوري در رژيم چهارده روزه چهار دارويي " بيسموت ساب سيترات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين "با رژيم Sequential 7 روزه " بيسموت ساب سيترات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، مترونيدازول " و " بيسموت ساب سيترات، پنتوپرازول، آموكسي سيلين، فورازوليدون "
587
مقايسه ميزان سازگاري اجتماعي دو گروه كودكان خانواده هاي طبيعي و كودكان خانواده هاي اعتياد در شهرستان فردوس در سال 82-81
588
مقايسه ميزان سازگاري زندگي زناشويي درشهروروستاهاي شهرستان رودسر
589
مقايسه ميزان سپل اپيكالي در دو روش پركردن كانال و ريشه دندان ( تراكم جانبي - تراكم عمومي )
590
مقايسه ميزان سپل اپيكالي در دو روش پركردن كانال و ريشه دندان ( تراكم جانبي - تراكم عمومي )
591
مقايسه ميزان سرسختي روانشناختي و خود تاب آوري در زنان يائسه وغيريائسه 35تا50سال ساكن در شهرستان تنكابن در سال 1390.
592
مقايسه ميزان سروتونين سرمي و برخي از فاكتور هاي آمادگي جسماني سالمندان ورزشكار شهر قم
593
مقايسه ميزان سزارين در دو روش دينوپروستون و انفوزيون خارج آمنيوني نرمال سالين در آماده سازي دهانه رحم در زنان اول زا مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان الزهرا(س )رشت (در پاييز سال 81 تا بهار83)
594
مقايسه ميزان سطح سرمي ويتامين د در بيماران پسوريازيس ولگاريس وگروه كنترل
595
مقايسه ميزان سلامت روان دانشجويان دختر خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه پيام نور واحد اردل
596
مقايسه ميزان سلامت رواني در بين دانش اموزان دختر خانواده هاي طلاق
597
مقايسه ميزان سلطه گري و سلطه پذيري در زنان و مردان
598
مقايسه ميزان سه نوع ماده پركننده انتهاي ريشه ( آمالگام ، MTA، سراميك سرد ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
599
مقايسه ميزان سه نوع ماده پركننده انتهاي ريشه ( آمالگام ، MTA، سراميك سرد ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
600
مقايسه ميزان شادكامي دانشجويان دختر خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه پيام نور فردوس
601
مقايسه ميزان شادكامي و عزت‌نفس بين سالمندان مرد فعال و غيرفعال شهر اصفهان
602
مقايسه ميزان شيوع افسردگي در افراد چاق ولاغر دانشگاه پيام نور محلات
603
مقايسه ميزان شيوع انواع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دبستاني با نارسائي هاي ويژه در يادگيري و عادي شهر اصفهان ﴿ پايه چهارم و پنجم﴾
604
مقايسه ميزان شيوع تهوع واستفراغ ،پس ازاعمال جراحي سرپايي در بيماران كه به عنوان پيش داروي بيهوشي ،دروپريدول يامتوكلوپراميد دريافت داشته اند
605
مقايسه ميزان شيوع كپسوليت چسبنده شانه در افراد ديابتي و پره ديابتي و گروه كنترل
606
مقايسه ميزان شيوع كپسوليت چسبنده شانه در افراد ديابتي و پره ديابتي و گروه كنترل
607
مقايسه ميزان شيوع ناهنجارهاي ستون فقرات دختران ورزشكار رشته-هاي پرتابي، توپي و راكتي شيراز
608
مقايسه ميزان شيوع هيپرليپيدمي در بيماران مبتلا به پسوريازيس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت با افراد گروه شاهد
609
مقايسه ميزان صدمه به عصب ريكارنت لارنژيال حين عمل تيروئيدكتومي در دو روش اكسپلور كردن عصب حين عمل جراحي و تيروئيدكتومي بدون اكسپلور عصب
610
مقايسه ميزان صميميت بين زوجين كه مرد كم سن تر از زن است با زوجين كه مرد سن بيشتري از زن دارد
611
مقايسه ميزان عزت نفس دانش آموزان مبتلا به لكنت زبان با دانش آموزان عادي مدارس ابتدايي روستاهاي شهرستان رامسر دوره تحصيلي90-91.
612
مقايسه ميزان عزت نفس وشاد كامي در ورزشكاران و غير ورزشكاران زن بين 25تا40سال.
613
مقايسه ميزان عزت نفس وشادكامي در ورزشكاران مرد 18تا35سال.
614
مقايسه ميزان عزت نفس وشادكامي در ورزشكاران و غير ورزشكاران زن بين 18تا35سال شهركلاچاي.
615
مقايسه ميزان عفونت پس از سزارين در دو روش خارج كردن جفت با دست و خروج خودبخودي جفت در مركز آموزشي در ماني الزهراء رشت
616
مقايسه ميزان علاقه دانش آموزان سال اول نظام جديد دبيرستانهاي شهر بوشهر نسبت به انتخاب شاخه كاردانش
617
مقايسه ميزان عناصر سنگين(سرب، نيكل،كادميوم،مس وكبالت ) موجود در بافت شاه ميگو با ميزان استانداردهاي جهاني
618
مقايسه ميزان فراواني اختلالات عضلاني اسكلتي دست در بيماران ديابتي و گروه كنترل مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء يزد
619
مقايسه ميزان فراواني اختلالات عضلاني اسكلتي دست در بيماران ديابتي و گروه كنترل مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء يزد
620
مقايسه ميزان فراواني سندرم ليزتومور در بيماران مبتلا به ALL اطفال در درمان اينداكشن شيمي درماني تهاجمي و تاخيري
621
مقايسه ميزان فراواني سندرم ليزتومور در بيماران مبتلا به ALL اطفال در درمان اينداكشن شيمي درماني تهاجمي و تاخيري
622
مقايسه ميزان فرسودگي شغلي در ميان كاركنان ورزشكار و غيرورزشكار ادارات دولتي شهر دماوند
623
مقايسه ميزان فرسودگي شغلي معلمان دوره ابتدائي و كارمندان بانكهاي شهرستان لردگان
624
مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشوئي والدين كودكان عقب مانده ...
625
مقايسه ميزان فشاررواني در زنان ومردان مبتلا به سرطن شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 87 - 86
626
مقايسه ميزان كارآمدي تدريس سنتي و نوين در مدارس ابتدايي شهر نكا
627
مقايسه ميزان كاربرد نظريه‌هاي تربيتي در فرايند ياددهي و يادگيري توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
628
مقايسه ميزان كاربست مديريت دانش در بين كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان و تبريز بر اساس مدل هيسيگ
629
مقايسه ميزان كربوهيدراتهاي سور گوم شيرين و دانه اي در مراحل مختلف رشد
630
مقايسه ميزان كلني استرپتوكوك موتانس در بزاق كودكان با وبدون پوسيدگي شيشه شير در شهر يزد
631
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديدا آلبيكانس در بيماران Angular Chelitis قبل و بعد از تعويض دنچر
632
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديداآلبيكانس دربيماران chelitis angular قبل و بعد از تعويض دنچر
633
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديدايي بزاق بيماران ديابتي كنترل شده و كنترل نشده مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
634
مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديدايي بزاق بيماران ديابتي كنترل شده و كنترل نشده مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
635
مقايسه ميزان گرايش به افسردگي در دختران دانش آموز رشته هاي مختلف تحصيلي شهر تهران
636
مقايسه ميزان گلوكاگن و انسولين سرم درافراد چاق غير ديابتيك با افراد سالم غير چاق .
637
مقايسه ميزان گير روكش هاي ايمپلنتي زيركونيايي سمان شونده توسط سمان موقت و داي كال در محيط آزمايشگاهي
638
مقايسه ميزان ماتريكس متالوپروتئيناز-8﴿MMP-8) بزاقي در بيماران ديابتي با و بدون پريودنتيت
639
مقايسه ميزان مشاركت اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي و غير انتفاعي شهر يزد
640
مقايسه ميزان مهارتهاي
641
مقايسه ميزان مواد خارج شده از انتهاي اپكس در حين آماده سازي كانال با فايلهاي دستي flexofile -K سيستم چرخشي PRrofile
642
مقايسه ميزان موفقيت اساتيد زن و مرد دانشگاه يزد از ديدگاه دانشجويان
643
مقايسه ميزان موفقيت تقسيم سلول تخم در حضور سه مخدر كوتاه اثر در خانمهايي كه تحت درمان به روش IVF قرار گرفته اند
644
مقايسه ميزان موفقيت روش‌هاي درماني مختلف در بيماران مبتلا به حاملگي خارج رحمي غيرلوله‌اي مراجعه‌كننده به بيمارستان الزهرا رشت در5 سال‌ اخير
645
مقايسه ميزان موفقيت سه روش نمونه گيري ادرار با كاتتر، آسپيراسيون سوپراپوبيك با و بدون گايدنس در نوزادان وشيرخواران كمتر از سه ماه مشكوك به عفونت ادراري بستري شده در بيمارستان 17 شهريور در سال 1397-1396
646
مقايسه ميزان ميكروكرك عاجي تشكيل شده در دندان مولر اول منديبل بعد از آماده سازي با سه نوع فايل رسيپروكال
647
مقايسه ميزان ناهنجاري پاي پرانتزي ميان فوتباليست هاي چمن طبيعي، چمن مصنوعي و سالني
648
مقايسه ميزان ناهنجاري‌هاي پوسچرال و مشكلات اسكلتي - عضلاني ناحيه پشتي و گردني مردان شطرنج باز نخبه كشور با همسانان غير ورزشكار آنان
649
مقايسه ميزان هراس اجتماعي دانشجويان جديد الورود و ترم آخري دانشگاه پيام نور واحد شهريار
650
مقايسه ميزان همدلي در نوجوانان جامعه پسند، زورگو و قرباني
651
مقايسه ميزان هورمون كورتيزول با استيس ادراك شده و افسردگي در زنان سالمند ساكن خانه سالمندان خصوصي و ساكن منزل خصوصي در شهر تهران
652
مقايسه ميزان هوش هيجاني بين دانش آموزان ناشنوا وعادي.
653
مقايسه ميزان هوش هيجاني دانشجويان رشته روانشناسي ودانشجويان غير روانشناسي دانشگاه پيام نورانديمشك
654
مقايسه ميزان هوش هيجاني دانشجويان رشته علوم تربيتي وحقوق دانشگاه پيام نور ملارد
655
مقايسه ميزان هوش هيجاني در افراد وابسته به مواد افيوني و افراد عادي در شهرستان يزد
656
مقايسه ميزان هوش هيجاني در افراد وابسته به مواد افيوني و افراد عادي در شهرستان يزد
657
مقايسه ميزان هوش هيجاني و خود پنداره كار كنان زن و مرد شركت پالايش و پخش استان تهران
658
مقايسه ميزان هيجان پذيري در كودكان ناشنوا نسبت به كودكان عادي در شهرستان هويزه
659
مقايسه ميزان هيجان خواهي ، تاب آوري و صفات شخصيتي در زنان روسپي و عادي
660
مقايسه ميزان و عوامل مرتبط با سواد رسانه اي در بين دانشجويان دانشگاه هاي يزد و آزاد اسلامي واحد يزد
661
مقايسه ميزان وابستگي به ديگران در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
662
مقايسه ميزان يادگيري دانش آموزان پايه پنجم و ششم دوره ابتدايي و پايه اول دوره متوسطه در درس رياضي در مدارس ناحيه 2 شهر كرمان
663
مقايسه ميزان يادگيري زبان انگليسي و راهبردهاي انگيزش براي يادگيري در دو نظام آموزشي مجازي و سنتي ، "مطالعه موردي: كانون زبان ايران "
664
مقايسه ميزان يادگيري سازماني در باشگاه هاي ورزشي شهر اصفهان بر اساس استاندارد ايزو 9000
665
مقايسه ميزان يادگيري و رضايتمندي دانشجويان دندانپزشكي از دو شيوه ي آموزشي مبتني بر حل مسئله و سخنراني
666
مقايسه ميزان ياورهاي غيرمنطقي زندانيان مرد استان چهارمحال وبختياري با افرادعادي
667
مقايسه ميزوپروستول واژينال واكسي توسين با دوز پايين در آمادگي سرويكس و القاء زايمان
668
مقايسه ميزوپروستول واژينال واكسي توسين با دوز پايين در آمادگي سرويكس و القاء زايمان
669
مقايسه ناپايداري ديناميكي يك ايرفول و جرم متصل به آن در جريان شبه پايا و ناپايا
670
مقايسه ناسازگاري كودكان داراي مادر شاغل وخانه دار
671
مقايسه ناگويي هيجاني و مكانيسم دفاعي و نگرش خوردن در دانشجويان دختر با اضافه وزن و وزن نرمال شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
672
مقايسه نانو و ميكرو الياف اكريليك در رنگ‏زدايي پساب¬هاي رنگرزي حاوي رنگزاهاي بازيك
673
مقايسه ناهنجاري اندام تحتاني بين كشتي گيران نخبه آسيب ديده منيسك ،ACL وافرادسالم استان كرمانشاه
674
مقايسه ناهنجاريهاي اسكلتي بالا تنه كارمندان و كارگران خدماتي در دانشگاه پيام نور و ارتباط آن با منتخبي از ويژگيهاي فردي (سن - وزن - قد)
675
مقايسه ناهنجاريهاي اسكلتي بالاتنه در 3 تيپ بدني دانش آموزان پسر 15-11 ساله مدارس منطقه يك تهران
676
مقايسه ناهنجاريهاي بالا تنه و كمربند شانه جوانان ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان كازرون
677
مقايسه ناهنجاريهاي تكاملي بافت نرم دهان متولدين ازدواجهاي فاميلي و غيرفاميلي در دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر يزد در سال تحصيلي 1381
678
مقايسه ناهنجاريهاي تكاملي بافت نرم دهان متولدين ازدواجهاي فاميلي و غيرفاميلي در دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر يزد در سال تحصيلي 1381
679
مقايسه نتايج FAST با پيامد نهايي بيماران تروماي بلانت شكم و لگن بيمارستان پورسينا در فاصله سال هاي 93 تا 1394
680
مقايسه نتايج MRI و علائم كلينيكي بيمار با آرتروسكوپي زانو
681
مقايسه نتايج MRI و علائم كلينيكي بيمار با آرتروسكوپي زانو
682
مقايسه نتايج Percutaneous Nephrolithotomy به روش Supine در افرادي كه سابقه Open Nephrolithotomy داشتند با كساني كه سابقه Open Nephrolithotomy نداشتند
683
مقايسه نتايج آزمايش غير مخرب FWD و نتياج آزمايشهاي مخرب آسفالت در طراحي روكشهاي آسفالتي ﴿مطالعه موردي محور دامغان -سمنان ﴾
684
مقايسه نتايج آزمايش كامل ادرار به طريق ماكروسكوپي (Strip DIP) با آناليز ميكروسكوپي ادرار
685
مقايسه نتايج آزمون آنتي ژن هليكوباكترپيلوري در مدفوع با يافته هاي پاتولوژي كودكان با علايم بيماري پپتيك از ابتداي 1388 تا پايان 1388 در بيمارستان 17 شهريور رشت
686
مقايسه نتايج استفاده از دو روش پورتال انترومديال و ترانس تيبيال در ايجاد تونل فمورال دربازسازي ACL در بيمارستان پورسيناي رشت و بيمارستان اختر تهران از تاريخ 1/7/88 لغايت 1/7/89
687
مقايسه نتايج باز سازي ليگامان صليبي قدامي در افراد بالاي 50 سال و افراد زير 30 سال دربيمارستان پورسينا رشت و اختر تهران از مهر سال 86 لغايت مهر 90
688
مقايسه نتايج بازسازي رباط صليبي قدامي با استفاده از گرافت همسترينگ و تاندون پاتلار در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مجيبيان و شهيد صدوقي يزد در سال 1387-1390
689
مقايسه نتايج بازسازي رباط صليبي قدامي با استفاده از گرافت همسترينگ و تاندون پاتلار در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مجيبيان و شهيد صدوقي يزد در سال 1387-1390
690
مقايسه نتايج بازسازي رباط صليبي قدامي(ACL ) چهار رشته اي با دو روش استفاده از اتـوگرفتسمي تندينوسوس-گراسيليس و اتوگرفت سمي تندينوسوس به تنهايي
691
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجم با بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران
692
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجم با بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران تتنتنتنن
693
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجمبا بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران..
694
مقايسه نتايج برآورد گاز متان منتشره از اماكن دفن زباله شهري بلبلبلبل با استفاده از مدلهاي تجربي و نرم افزار لندجم با بررسي موردي چند مركز دفن زباله در اروپا و ايران
695
مقايسه نتايج برخي آزمايش هاي بيوشيميايي در نمونه هاي خون وريدي گرفته شده به دو روش خونگيري مستقيم و مسير انفوزيون محيطي در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني پورسينا رشت در سال 97-96
696
مقايسه نتايج تجربي با نتايج حاصل از كد ANISN
697
مقايسه نتايج تجربي و شبيه سازي هيدروليك تناسبي
698
مقايسه نتايج تجربي و نتايج حاصل از روش مكانيك كوانتوم براي تركيبهاي C14H14N3O7P و C16H22N3OP
699
مقايسه نتايج تحليل قابهاي فولادي به روش تاريخچه زماني با استفاده از شتاب نگاشتهاي طبيعي و مصنوعي
700
مقايسه نتايج تحليل محتواي كتاب رياضي ژايه هفتم به روش ويليام رومي و اندرسون
701
مقايسه نتايج تحليلي، عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش با شيب معكوس، بستر زبر و پله انتهايي
702
مقايسه نتايج ترميم پارگي كامل روتاتوركاف با و بدون آكروميوپلاستي در بيمارستان پورسينا رشت
703
مقايسه نتايج تست ارزيابي ŸCAT)COPD) با نتايج اسپيرومتري در مبتلايان به COPD مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان رازي و يك كلينيك تخصصي ريه در شهرستان رشت طي سال هاي 1391 تا 1392
704
مقايسه نتايج تست ارزيابي COPD (CAT) با نتايج اسپيرومتري در مبتلايان به COPD مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان رازي و يك كلينيك تخصصـي ريِِِِِه در شهرستان رشد طــي سال هاي 1391 تا
705
مقايسه نتايج تست سرشار
706
مقايسه نتايج تست هاي سايكوفيزيكي زمانسنجي مستقيم و غير مستقيم، در بيماران مبتـلا به آسيب مغز در نيم كره راست يا چپ مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسينا با نمونه هاي نرمال
707
مقايسه نتايج تكنيك هاي كمك باروري در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك تحت كوتريزاسيون تخمدان با بيماران بدون سابقه كوتريزاسيون تخمدان
708
مقايسه نتايج تكنيك هاي كمك باروري در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك تحت كوتريزاسيون تخمدان با بيماران بدون سابقه كوتريزاسيون تخمدان
709
مقايسه نتايج جا¬اندازي باز و فيكساسيون داخلي با توتال هيپ آرتروپلاستي در درمان شكستگي هاي جا به جا شده گردن فمور در بين 40 تا 65 سال در بيمارستان پورسينا بين سال¬هاي 1386 تا 1396
710
مقايسه نتايج جراحي آرتروپلاستي هر دو مفصل زانو با سه رويكرد جراحي دوطرفه به¬صورت همزمان (Simultaneou)، جراحي يك طرفه در دو مرحله در يك نوبت بستري (Staging in the same hospitalization) و جراحي يك طرفه در دو نوبت بستري (Staging in different hospitalizations) در مبتلايان به استئوآرتريت پيشرفته
711
مقايسه نتايج جراحي تكنيك هاي ترميم اوليه و فلپ ليمبرگ در بيماران مبتلا به سينوس پايلونيدال بستري در بيمارستان پورسينا در سال 1397
712
مقايسه نتايج جراحي لوزه هاي كامي توسط روش راديو فركانس در بزرگسالان مبتلا به عفونت راجعه يا مزمن لوزه ها با جراحي به روش سنتي
713
مقايسه نتايج جراحي ليگامان صليبي قدامي با استفاده از تاندون اتوگرافت همسترينگ چهار لايه در مقايسه با تاندون كوادريسپس در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1396
714
مقايسه نتايج جريان پيرامون استوانه از حل معادلات اوسين وناوير استوكس با شرط مرزي لغزش
715
مقايسه نتايج جريان پيرامون استوانه از حل معادلات اويس و ناويراستوكس با شرط مرزي لغزش
716
مقايسه نتايج حاصل از آزمايش حساسيت رطوبتي در مخلوط‌هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي(SMA)اصلاح شده با ترموپلاستيك الاستومرها
717
مقايسه نتايج حاصل از آزمايشات تجربي و مطالعات شبيه سازي كاربرد جداره بهبود دهنده به عقب كشيده شده با پره¬هاي هادي جرياندر كمپرسورهاي جريان محوري
718
مقايسه نتايج حاصل از تجويز شبانه و صبحگاهي پردنيزلون با دوز كم در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
719
مقايسه نتايج حاصل از تجويز شبانه و صبحگاهي پردنيزلون با دوز كم در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
720
مقايسه نتايج حاصل از تحليل غيرخطي ديناميكي تاريخچه زماني و تحليل غيرخطي استاتيكي براي سيستم هاي مختلف سازه اي
721
مقايسه نتايج حاصل از تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال به دو روش اينترلامينارو كودال در درمان راديكولوپاتيهاي كمري ديسكو ژنتيك
722
مقايسه نتايج حاصل از تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال به دو روش اينترلامينارو كودال در درمان راديكولوپاتيهاي كمري ديسكو ژنتيك
723
مقايسه نتايج حاصل از روش ايمنوهيستوشيمي و هماتوكسين ائوزين در تشخيص تومورهاي بافت نرم
724
مقايسه نتايج حاصل از روش ايمنوهيستوشيمي و هماتوكسين ائوزين در تشخيص تومورهاي بافت نرم
725
مقايسه نتايج حاصل از سونوگرافي با FNA در ندول هاي تيروييد
726
مقايسه نتايج حاصل از لقاح داخل آزمايشگاهي متداول و تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم در باروري بيماراني كه علت ناباروري آنها فاكتور مردانه نمي باشد
727
مقايسه نتايج حاصل از لقاح داخل آزمايشگاهي متداول و تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم در باروري بيماراني كه علت ناباروري آنها فاكتور مردانه نمي باشد
728
مقايسه نتايج حاصله از انجام بيوپسي دو طرفه بيضه با معيارهاي قراردادي سايز بيضه و سطح FSH سرم در پيش بيني وجود اسپرم در بيضه مردان نابارور آزواسپرميك
729
مقايسه نتايج حاملگي مادران با شاخص مايع آمنيوتيك طبيعي با بينابيني در سال 90-88 در بيمارستان الزهرا(س)
730
مقايسه نتايج خارج كردن سنگ از طريق پوست در افراد با و بدون سابقه قبل از خارج كردن سنگ به روش جراحي باز در بيمارستان رازي رشت در سالهاي 86- 1384
731
مقايسه نتايج داكريوسيستورينوستومي آندوسكوپيك با داكريوسيستورينوستومي اكسترنال دربيماران مبتلا به انسداد اكتسابي مجراي اشكي در بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت از فروردين
732
مقايسه نتايج درمان جراحي شكستگيهاي انفجاري ستون فقرات توراكولومبار به دو روش پيچ گذاري پديكل قطعه كوتاه وقطعه بلند در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از سال 92-1390
733
مقايسه نتايج درماني آناستوموزياي پس روده كوچك و بزرگ با گاستريك پارتشن در چاقي مرضي در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در سالهاي 76-70
734
مقايسه نتايج درماني طب سوزني و تزريق بوتاكس در پيشگيري از ميگرن مزمن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك درد بيمارستان پورسينا در سال 1392/
735
مقايسه نتايج دو روش جراحي دو مرحله اي فيكساتور خارجي اوليه و فيكساسيون داخلي باروش فيكساتور خارجي اليزارف در شكستگي هاي ديستال تيبيا (شكستگي هاي پايلون
736
مقايسه نتايج روش استفاده از واكيوم در زايمان سزارين با روش متداول
737
مقايسه نتايج روش استفاده از واكيوم در زايمان سزارين با روش متداول
738
مقايسه نتايج روش هاي گچ گيري و بانداژ پيچ خوردگي مچ پا در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا شش ماهه اول سال 1398
739
مقايسه نتايج روشهاي مختلف برآورد ارزش زمان سفر VOT) مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه
740
مقايسه نتايج روشهاي مختلف برآوردارزش زمان سفرVOT)مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه
741
مقايسه نتايج سونوگرافي داپلر رنگي كاروتيد دو طرف قبل از جراحي با سنجش اكسيژن مغزي(cerebral oximetry) حين جراحي باي پاس عروق كرونر
742
مقايسه نتايج سونوگرافي و معاينه باليني در تشخيص هرني اينگوئينال در مراجعين به مركز طبي كودكان در سال 92- 93
743
مقايسه نتايج كوتاه مدت دو روش آرتروسكوپيك و جراحي باز با برش كوچك در درمان پارگي هاي كامل روتاتوركاف در بيمارستان هاي پورسينا رشت و اختر تهران
744
مقايسه نتايج كوتاه مدت و طولاني مدت درمان با استنت هاي دارويي و استنت هاي غير دارويي در بيماران ديابتي
745
مقايسه نتايج و عوارض دو روش درماني جا اندازي بسته و پين گذاري از راه پوست و جا اندازي بسته و آتل گيري در شكستگي فوق لقمه اي بازو در كودكان
746
مقايسه نتايج و عوارض دو روش درماني جا اندازي بسته و پين گذاري از راه پوست و جا اندازي بسته و آتل گيري در شكستگي فوق لقمه اي بازو در كودكان
747
مقايسه نثر امروز و گذشته
748
مقايسه نحوه بازشناسي حافظه در دو گروه افراد افسرده و افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي
749
مقايسه نحوه نصب و مديريت سسيستم هاي شبكه Novell 104
750
مقايسه نحوه ي مواجهه تفسيري مسلمانان و اهل كتاب با تئوري زيست شناختي فرگشت انسان
751
مقايسه نخ پلي آميد 17/80 كارخانجات داخلي ( در عمليات تكسچرايرينگ به روش تاب مجازي)
752
مقايسه نخ پلي آميدي (نايلون 6) 24/100 كارخانجات الياف و پارسيلون (در عمليات تكسچرايزنيگ به روش تاب مجازي)
753
مقايسه نخ پلي استر 300160 دنير در عمليات تكسچرايزينگ و تكسچرايزينگ دوباره (بروش تاب مجازي)
754
مقايسه نخهاي مخلوط پنبه پلي استر توليد شده به دو روش مخلوط در حلاجي و مخلوط در هشت لا
755
مقايسه نرخ خوردگي تسريع شده اندازه گيري شده به روش گالوانواستاتيك با نرخ خوردگي واقعي در بتن هاي مختلف
756
مقايسه نرم افزارهاي صفحه آرايي Quark Xpress و Adobe InDesign
757
مقايسه نرمال سالين و ليدوكائين 1% دربي حسي پاراسرويكال جهت كاهش درد در كورتاژ ديلاتاسيون كورتاژ در سال 78-1377
758
مقايسه نسبت جنسي در زاده هاي مادران يا پدران ديابتي تحت درمان با متفورمين در مدل حيواني موش
759
مقايسه نسبت شيوع تومورهاي بدخيم معده از نظر موفقيت آناتوميكي از سالهاي 1348 لغايت 1352 يا سالهاي 1368 لغايت 1372 در مركز آموزشي و درماني فيروزگر
760
مقايسه نسبت شيوع تومورهاي بدخيم معده از نظر موفقيت آناتوميكي از سالهاي 1348 لغايت 1352 يا سالهاي 1368 لغايت 1372 در مركز آموزشي و درماني فيروزگر
761
مقايسه نسبت فاصله Pedicular Inter به عرض مهره در افراد با كليشه نرمال و افراد دچار شكستگي مهره هاي كمري L1 و L2 در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در فاصله سالهاي 1372 تا 1382
762
مقايسه نسبت قد به فاصله استرنومنتال با روشهاي رايج ارزيابي راه هوايي فوقاني براي پيش بيني لارنگوسكوپي دشوار در بيماران تحت عمل جراحي الكتيو در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 89- 1388
763
مقايسه نسبت قد به فاصله تيرومنتال با روش هاي رايج ارزيابي راه هوايـي فوقاني براي پيش بيني لارنگوسكوپي دشوار در بيماران تحت عمل جراحي الكتيو در بيــمارستـانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
764
مقايسه نسبي انواع مالتيپل اسكلروزيس(MS) در بيماران مبتلا به MS با تشنج و بدون تشنج مراجعه كننده به كلينيك امام رضا و انجمن ام اس گيلان
765
مقايسه نسبي و ارزيابي ضريب رفتار سازه هاي فولادي با استفاده از تحليل خطي
766
مقايسه نشانگرهاي بيوشيميايي مرتبط با تحمل به گرما در هيبريدهاي ايراني و چيني كرم ابريشم
767
مقايسه نشانه هاي اضطراب نقاشي كودكان پيش دبستاني با مادران شاغل و غير شاغل
768
مقايسه نشانه هاي تصويري در فيلم ها و نقاشي هاي جوليان اشنابل
769
مقايسه نشانه‌هاي استرس پس از سانحه، سبك‌هاي مقابله با استرس و حمايت اجتماعي در مادران داراي كودك مبتلا به سرطان و مادران كودكان سالم
770
مقايسه نشخوار فكري و عاطفه خودآگاه در افراد وسواس، داراي اضافه وزن و عادي
771
مقايسه نشخوار فكري و مكانيسم هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواسي - جبري با افراد غير مبتلا
772
مقايسه نظام آوايي زبانهاي فارسي وفرانسه
773
مقايسه نظام ارزشي زوجين و رابطه آن با رضايت مندي آنان در شهر نورآباد
774
مقايسه نظام ارزشي نوجوانان با دوستان نزديك و والدين آنها در دانش آموزان اول و دوم دبيرستانهاي دخترانه شهر زارچ در سال تحصيلي 84-83
775
مقايسه نظام اموزش متوسطه ايران وانگلستان
776
مقايسه نظام اموزش متوسطه ايران وژاپن
777
مقايسه نظام بانكداري اسلامي وغير اسلامي
778
مقايسه نظام شناختي پياژه (نگهداري ذهني ) بين كودكان پرورشگاهي و غيرپرورشگاهي
779
مقايسه نظام واجي گفتار ترك زبانان تبريز و نسل جديد ترك زبانان تبريزي مقيم تهران
780
مقايسه نظر زنان و مردان درباره عوامل موثر در از هم پاشيدگي خانواده (طلاق و جدايي ) در جامعه زنان و مردان ساكن تهران
781
مقايسه نظر كادر پرستاري و بيماران در مورد عوامل تنيدگي آور محيطي بخش همودياليز دربيماران تحت همودياليز مراكز آموزشي و درماني استان گيلان 1379
782
مقايسه نظرات دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد با نظرات روانشناسان و صاحبنظران در مورد علل عارضه افسردگي
783
مقايسه نظرات دبيران و مسئولان در مورد علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه
784
مقايسه نظرات دندانپزشكان شهرستان انزلي و بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در خصوص تأثير آسيمتري در نواحي چانه، فك پايين و بيني بر جذابيت صورت در سال 1395
785
مقايسه نظرات متخصصين ارتودنسي‌، متخصصين پروتز، دانشجويان دندانپزشكي و دانشجويان غير دندانپزشكي درباره تأثير باكال‌كوريدور بر زيبايي لبخند خانم‌ها با انواع صورتي متفاوت
786
مقايسه نظرات متخصصين ارتودنسي، متخصصين پروتز، دانشجويان دندانپزشكي‌ و دانشجويان غير دندانپزشكي‌ درباره تاثير باكال كوريدور بر زيبايي لبخند آقايان با انواع صورتي‌ متفاوت
787
مقايسه نظرات مديران زن و مرد مقطع راهنمايي منطقه 8 تهران نسبت به عوامل اثربخشي مديران
788
مقايسه نظرات مديران مدارس پسرانه شهر نجف آباد با دبيران تربيت بدني نسبت به درس تربيت بدني
789
مقايسه نظري ميان چپ ايران در دهي اخير با نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت
790
مقايسه نظريه اخلاقي اسلام و ديدگاه فضيلت محوري پينكافس
791
مقايسه نظريه استادان ،فارغ التحصيلان و دانشجويان كارشناسي پيام نور درباره كتابهاي خودخوان رشته ي مترجمي زبان انگليسي
792
مقايسه نظريه ذهن روي كودكان داراي والدين عادي و والدين بد سرپرست در شهر اصفهان
793
مقايسه نظريه عدالت در آرا فارابي و جان رالز
794
مقايسه نظريه و پسانظريه در بررسي آثار ميشاييل هانكه
795
مقايسه نظريه و پسانظريه در بررسي آثار ميشاييل هانكه
796
مقايسه نظريه وظيفه گرايي مركب فرانكنا با نظريه اخلاقي علامه جعفري
797
مقايسه نظريۀ اعيان ثابته با نظريۀ مُثُل افلاطون
798
مقايسه نفوذ متقابل و بر هم كنش بين سطحي در فصل مشترك نانو ذرات پليمري بر تشكيل فيلم و بازيابي استحكام در سامانه كلوئيدي الياژي
799
مقايسه نقاشي كودكان ( منزوي و اجتماعي شهرستان آق قلا)
800
مقايسه نقاشي كودكان داراي اختلال رفتاري با كودكان عادي شهرستان علي آباد كتول
801
مقايسه نقاشي كودكان در خانواده هاي ناسالم و خانواده هاي عادي
802
مقايسه نقش پرسشنامه و اسپيرومتري در بيماريابي اسم شغلي
803
مقايسه نقش پرسشنامه و اسپيرومتري در بيماريابي اسم شغلي
804
مقايسه نقش جنسيتي ادراك شده زنان غير ورزشكار وورزشكار رشته هاي برخوردي وغير برخوردي
805
مقايسه نقش عربستان سعودي و تركيه در قبال بحران سوريه
806
مقايسه نقش گروههاي قومي در تكوين محلات مسكوني و تغييرات آن در روستاهاي دروك و زندانچال شهرستان مينودشت
807
مقايسه نقش گل و مرغ ايران و گل و پرنده چين
808
مقايسه نقش لايه الياف بيروني نخ هاي رينگ و چرخانه اي بر استحكام ازدياد طول نخ
809
مقايسه نقش مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در تحقق اقتصاد دانش بنيان
810
مقايسه نقش و رنگ كاشي مدارس دوره تيموري در خراسان
811
مقايسه نقشه ها ي پوشش گياهي توليدي با داده هاي دو سنجنده MODIS وIRS-WIFS در منطقه سميرم - بروجن
812
مقايسه نقوش گياهي در نگارهاي مونس الاحرار و فرش هاي كرمان
813
مقايسه نگاره هاي دو نسخه ازدارونامه مصور اختيارات بديعي محفوظ در كتابخانه مجلس (1176 ه ق ) به شماره 6471 و كاخ گلستان (1058 ه ق ) به شماره 129
814
مقايسه نگاه آنيميستي كودكان در سه گروه سني الف،ب و ج
815
مقايسه نگراني وزن و انواع خودكارآمدي (غذا خوردن ، ورزش كردن ، ترك سيگار) ميان افراد سيگاري و غيرسيگاري.
816
مقايسه نگرش به زندگي،كنترل عواطف وتاب آوري در مادران كودكان اتيسم و عادي
817
مقايسه نگرش دانش آموزان ،معلمان و والدين در مورد ميزان تكليف شب و تعطيلي پنجشنبه ها در دانش آموزان پايه دوم دوره اول ابتدايي مدارس ناحيه يك شهر همدان
818
مقايسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ساري نسبت به رابطه با پدر و مادر در سال 1385
819
مقايسه نگرش دانشجويان پسر و دختر در مورد تعدد زوجات ﴿بررسي موردي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد﴾
820
مقايسه نگرش دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد اصفهان نسبت به شرايط علمي ـ پژوهشي، فرهنگي، امكانات و تجهيزات ورزشي دانشگاه محل تحصيل خود
821
مقايسه نگرش زنان و مردان شركت كننده در كلاسهاي نهضت سواد آموزي شهرستان جهرم
822
مقايسه نگرش فرهنگي و تفكر انتقادي و نظام باورهاي معلمان كردستان عراق و كردستان ايران
823
مقايسه نگرش كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي با همشيرهاي غير مبتلاي آنها نسبت به سيگار
824
مقايسه نگرش و رغبت به ازدواج در جوانان عضو و غير عضو شبكه هاي اجتماعي مجازي
825
مقايسه نگرش و گرايش دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر كرج به فعاليتهاي حركتي و ورزشي بعد از گذراندن واحد تربيت بدني عمومي (1)
826
مقايسه نگهداري فلزي و چوبي در كارگاه استخراج معدن بزرگ پابدانا
827
مقايسه نمادهاي كمال در دفتر (اول،دوم،سوم)مثنوي معنوي مولانا و منطق‌الطير عطار نيشابوري
828
مقايسه نماز خوانان و تاركين نماز از لحاظ سلامت روان در دانش آموزان دختر مقاطع دوم و سوم دبيرستانهاي نواحي چهار گانه شهرستان اهواز
829
مقايسه نمايشنامه تاجر ونيزي با برداشت سينمايي از آن
830
مقايسه نمد دستي و نمد سوزني
831
مقايسه نمرات املا عزت نفس و معدل دانش اموزان يك زبانه و دو زبانه
832
مقايسه نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي بيماران مبتلا به آنتراكوزيس و غير مبتلا به آنتراكوزيس از نظر شيوع اسمير و كشت مثبت از نظر باسيل اسيد فاست
833
مقايسه نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي بيماران مبتلا به آنتراكوزيس و غير مبتلا به آنتراكوزيس از نظر شيوع اسمير و كشت مثبت از نظر باسيل اسيد فاست
834
مقايسه نمونه هاي نغمه نگاري از رديف ميرزاعبدالله براي سنتور ( مورد مطالعاتي : نغمه نگاري شهاب منا ، بهزاد نديمي ، احد بهجت )
835
مقايسه نهادهاي آموزشي و پژوهشي بغداد و قاهره ( قرن 4و5 هجري قمري)
836
مقايسه نوروپيسكولوژي بيماران اسكيزوفرنيك و دو قطبي و افراد عادي براساس آزمون هاي استروپ و بنتون
837
مقايسه نوسانات قامت در وضعيت ايستاي ورزشكاران و غيرورزشكاران با استفاده از ليزر
838
مقايسه نوع وميزان نظارت مديران زن بر عملكرد دبيران بر حسب جنسيت
839
مقايسه نيازهاي مشاوره اي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر شيراز از طريق بررسي مشكلات روانشناختي و تحصيلي آنها
840
مقايسه نيم رخ رواني معتادان مرد شركت كننده و انصراف داده از برنامه هاي 12 گام انجمن معتادان گمنام سرخس
841
مقايسه نيم رخ رواني معتادان مرد شركت كننده وانصراف داده از برنامه هاي 12 گام انجمن معتادان گمنام سرخس
842
مقايسه نيمرخ آمادگي جسماني حال حاضر با بدو استخدام و رابطه آن با شيوع ناهنجاريهاي وضعيتي آتش نشانان استان قم
843
مقايسه نيمرخ اسيد دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايي داراي اختلال خواندن و عادي
844
مقايسه نيمرخ رواني همسران جانبازان مبتلا به PTSD با همسران جانبازان غير مبتلا به PTSD در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از پرسشنامه SCL. 90 . R
845
مقايسه نيمرخ ژنتيكي چند شكلي‌هاي تك نوكلئوتيدي تعدادي از ژن‌هاي موثر در عملكرد ورزشي مردان و زنان كاراته كاي نخبه، آماتور و غير ورزشكاران
846
مقايسه نيمرخ شخصيتي زوجين راضي و ناراضي بر اساس مقياس شخصيت 16 عاملي كتل
847
مقايسه نيمرخ وضعيت خلقي، ارزيابي هيجان و هوش معنوي نوازندگان سنتي با افراد عادي
848
مقايسه هاي تاثير مدل هاي تركيبي متفاوت تمرين ذهني (سنتي- پتلپ) و تمرين فيزيكي بر مراحل اكتساب و يادداري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
849
مقايسه هاي تصادفي بر اساس انواع مفاهيم تغيير پذيري
850
مقايسه هدايت الكتريكي دو سراميك هادي با دو روش سنتز پچيني و پچيني اصلاح شده
851
مقايسه هزار ويك شب وطوطي نامه براساس رويكرد بينامتنيت كريستوا
852
مقايسه هزينه رفاهي ماليات حق‌الضرب و ماليات مصرف
853
مقايسه هزينه هاي كارخانه توليد گاز دودكش و كارخانه جداسازي نيتروژن براي تزريق گاز
854
مقايسه هزينه هاي كارخانه توليد گاز دودكش و كارخانه جداسازي نيتروژن براي تزريق گاز
855
مقايسه هزينه هاي كارخانه ي توليد گاز دودكش و كارخانه ي جداسازي نيتروژن براي تزريق گاز
856
مقايسه هزينه وحجم ترافيك هنگام حذف گردش به چپ در تقاطع ها و به جاي آن استفاده از دوربرگردان و گردش به راست (با حفظ چراغ راهنمايي)
857
مقايسه هشت عنصر مديريت يكپارچه خدمات با عملكرد شعبات و نمايندگي هاي بيمه معلم
858
مقايسه هشت هفته تمرين هوازي تداومي و دو پروتكل متفاوت تمرين تناوبي پر شدت بر نيمرخ چربي و برخي فاكتورهاي آمادگي بدني و سلامت رواني در دانش آموزان پسر داراي اضافه وزن
859
مقايسه هماتوم بلوك و بلوك مچ دست در درمان شكستگي گردن متاكارپ پنجم در بيمارستان پورسيناي رشت
860
مقايسه همبستگي بين زبان بياني و دريافتي در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي مقطع ابتدايي شهر اصفهان
861
مقايسه هوش اجتماعي، مهارت هاي تفكر انتقادي و خلاقيت در دانشجويان دو زبانه و يك زبانه دانشگاه يزد
862
مقايسه هوش پسران پرورشگاهي با پسران خانواده هاي عادي.
863
مقايسه هوش در نوجوانان نابينا و عادي دختر و پسر مقطع متوسطه شهر مشهد
864
مقايسه هوش شناختي كودكان پيش دبستاني مهد رفته با كودكان پيش دبستاني مهدنرفته.
865
مقايسه هوش عملي بين دختران و پسران كلاس پنجم ابتدايي
866
مقايسه هوش غير كلامي دانش آموزان نارسا خوان با دانش آموزان عادي پايه سوم ابتدايي دختر دبستانهاي شهرستان لنگرود
867
مقايسه هوش فرهنگي Ý هوش اجتماعي و هوش هيجاني در ميان مشاغل مختلف
868
مقايسه هوش كلامي و عملي دانش آموزان پسر نارسانويس و عادي
869
مقايسه هوش كودكان پرورشگاهي با كودكان خانواده هاي عادي.
870
مقايسه هوش معنوي مادران كودكان استثنايي با مادران كودكان عادي
871
مقايسه هوش معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس در معلمان ابتدايي و متوسطه
872
مقايسه هوش معنوي و سازگاري اجتماعي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
873
مقايسه هوش هيجاني افراد ناشنوا با افراد عادي
874
مقايسه هوش هيجاني افراد ورزشكار و غير ورزشكار
875
مقايسه هوش هيجاني بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
876
مقايسه هوش هيجاني دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و رابطه آن با بهداشت روان آنان در شهرستان سيرجان
877
مقايسه هوش هيجاني دختران دانشجوي ورزشكار (گروهي و انفرادي به تفكيك رشته ورزشي ) و دختران دانشجوي غيرورزشكار
878
مقايسه هوش هيجاني در دختر وپسر نوجوان سالم ومعلول جسمي وحركتي
879
مقايسه هوش هيجاني در زنان متاهل و مجرد شهرستان ساري
880
مقايسه هوش هيجاني در زنان ومردان
881
مقايسه هوش هيجاني در زنان ومردان.
882
مقايسه هوش هيجاني دربين دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر اسفدن
883
مقايسه هوش هيجاني دو گروه دانش آموزان شنوا وناشنوا دوره راهنمايي شهر اصفهان
884
مقايسه هوش هيجاني فوتباليست هاي نخبه مرد آسيب ديده و آسيب نديده استان يزد
885
مقايسه هوش هيجاني و رضايت شغلي در كاركنان زن ومرد كميته امداد خميني(ره)شهر رحيم آباد.
886
مقايسه هوش هيجاني و سر سختي روانشناختي افراد منطقه و عادي شهر گرگان
887
مقايسه هوش هيجاني و سرسختي روانشناختي افراد منطقه و عادي شهر گرگان
888
مقايسه هوش هيجاني و سلامت روان در معتادان به مواد مخدر و افراد عادي
889
مقايسه هوش هيجاني و ميزان افسردگي دربين زنان شاغل وخانه دار
890
مقايسه هوش هيجاني و ويژگيهاي شخصيتي افراد مبتلا به انفاركتوس ميوكاردو افراد سالم
891
مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران حرفه اي رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي
892
مقايسه هوش هيجاني وميزان افسردگي دربين زنان شاغل و خانه دار
893
مقايسه هوشبري كودكان عادي با كودكان پرورشگاهي.
894
مقايسه هوشبهر دانش آموزان راست دست ودانش آموزان چپ دست.
895
مقايسه هوشبهر كودكان عادي با كودكان پرورشگاهي
896
مقايسه هوشي وكلامي عملي دانش آموزان پسر وعادي
897
مقايسه هويت اجتماعي در عكس‌هاي مستند اجتماعي دوران قاجار و عكس هاي مستند اجتماعي معاصر (مورد پژوهي: آثار آنتوان سوريوگين و عبدالله ميرزا قاجار در دوران قاجار و آثار بهمن جلالي و كاوه گلستان در دوران معاصر)
898
مقايسه هويت در دانش آموزان دختر و پسر دوره پيش دانشگاهي شهر پل سفيد در سال تحصيلي 88 - 89
899
مقايسه هيپرلپيدمي فرزندان تا 18 سال والدين مبتلا به بيماري عروق كرونر زودرس (POHD) با گروه شاهد
900
مقايسه هيپرلپيدمي فرزندان تا 18 سال والدين مبتلا به بيماري عروق كرونر زودرس (POHD) با گروه شاهد
901
مقايسه هيدروژئومورفولوژيكي حوزه هاي كارستي و غير كارستي
902
مقايسه و اثر داروي ميدازولام با ديازپام در ميزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل
903
مقايسه و ارتباط بين برخي ويژگي هاي آنتروپومتريك با شاخص هاي الگوي كينماتيكي ضربه درايو لوپ فورهند در بازيكنان تنيس روي ميز زن نخبه ومبتدي.
904
مقايسه و ارزيابي بيروني ،دروني كتاب هاي زبان دبيرستان با كتابهايnew interchange
905
مقايسه و ارزيابي دقت پاسخ‌هاي سيستم قاب خمشي بتني و تركيبي دوگانه به وسيله تحليل‌هاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي
906
مقايسه و ارزيابي روش هاي عددي آناليز ديناميكي سد هاي خاكي (مطالعه موردي سد گتوند عليا)
907
مقايسه و ارزيابي روشهاي خوشه بندي مبتني بر الگوريتم هاي تكاملي
908
مقايسه و ارزيابي سه كتاب English result,Top-Notch و Prospect مورد استفاده در مدارس ايران از حيث تسهيلات و تكنولوژي استفاده شده در تهيه و تدوين مواد درسي
909
مقايسه و ارزيابي عملكرد حمل و نقلي پل هاي زيرگذر و روگذرعابر پياده مطالعه موردي: شهر اصفهان
910
مقايسه و ارزيابي عملكرد فروشگاه هاي صنايع دستي در مكان هاي اقامتي و غير اقامتي شهر اصفهان (از ديد گردشگران)
911
مقايسه و ارزيابي عوارض دو روش فيكساسيون جراحي با پين و ميني پليت در بيماران با شكستگي هاي شفت متاكارپ مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در طـــي سال 1391
912
مقايسه و ارزيابي كيفيت مواد آهاري آماده جهت مصرف در صنعت نساجي
913
مقايسه و ارزيابي مدل هاي بلوغ مديريت پروژه با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره
914
مقايسه و ارزيابي مهارت‌هاي مذاكره مديران ارشد بيمه و رابطه آن بر افزايش رضايتمندي بيمه‌گذاران شهرستان خرم‌آباد (مورد مطالعه بيمه ايران و آسيا)
915
مقايسه و ارزيابي وضعيت مناسب سازي ساختمان هاي دولتي براي جانبازان و معلولان در شهرهاي رشت و بندر انزلي
916
مقايسه و ارزيابي وضعيت مناسب سازي ساختمان هاي دولتي براي جانبازان و معلولان در شهرهاي رشت و بندر انزلي
917
مقايسه و انتخاب روش هاي تقليل مصرف انرژي در يخچال و ماشين لباسشويي همراه با كاربرد و ارزيابي
918
مقايسه و انتخاب روشهاي مناسب مبتني بر دانش و پيكره براي تحليل معنايي در سيستم هاي تبديل متن به گفتار فارسي
919
مقايسه و برتري دو نوع تراورس از بتون پيش تنيده و بتون آرمه معمولي و تعيين نيروهاي وارده از چرخ قطار بر عوامل روسازي (ريل- تراورز- بالاست)
920
مقايسه و بررسي اختلالات رفتاري بين كودكان عادي و ناشنواي 11-7 ساله گنبد- گاليكش
921
مقايسه و بررسي استحكام باند متال - پرسلن در سه نمونه آلياژ ويرا باند-سوپركست و الفانت با پودر سراميك ويتا(VMK95 ( 3MD )
922
مقايسه و بررسي استحكام باند متال - پرسلن در يك نمونه آلياژ 4 Degubound با دو پودر سراميك ويتا 95 VMK (3MD)3 Ceramco
923
مقايسه و بررسي استحكام باند متال - پرسلن در يك نمونه آلياژ ويراباند با دو نمونه پودر پرسلن آنتاگون و نوري تاكي
924
مقايسه و بررسي افت تحصيلي بين مدارس راهنمائي دخترانه شاهد و مدارس راهنمائي دخترانه عادي
925
مقايسه و بررسي انديشه هاي تربيتي امام علي (ع ) و آراي تربيتي مكتب اگزيستانسياليسم
926
مقايسه و بررسي بافت شهري شيراز در عهد زنديه و پهلوي اول
927
مقايسه و بررسي پيشرفت تحصيلي پسران و دختران پايه پنجم ابتدايي شهرستان هنديجان (76- 75)
928
مقايسه و بررسي تطبيقي نظام آموزش و پرورش دو كشور جمهوري اسلامي ايران و ژاپن
929
مقايسه و بررسي ثبات شستشويي،نوري،مالشي،پشم دست ريس و مرينوس با رنگدانه گل انار با سه دندانه زاج سفيد،زاج سياه،كات كبود
930
مقايسه و بررسي خواص فيزيكي و ريزساختار نخ فيلامنتي پلي پروپيلن داراي فيلامنت با مقطع بيضي شياردار و مقطع دايروي
931
مقايسه و بررسي دو روش آموزش پيانو از مكاتب روس و آلمان
932
مقايسه و بررسي ديدگاه هاي سيد مرتضي و ملاصدرا در بحث امامت
933
مقايسه و بررسي رابطه بين هزينه انرژي با برخي اندازه هاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي در افراد تمرين كرده و تمرين نكرده در سرعت هاي مختلف دويدن
934
مقايسه و بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه پيام نور فردوس
935
مقايسه و بررسي روايت شناسي در هفت پيكر و قصه ¬هاي كانتربري بر اساس نظريه¬ي ژنت
936
مقايسه و بررسي روش هاي ازدياد برداشت نفت
937
مقايسه و بررسي روشهاي ريخته گري فلزات و فرآيندهاي وابسته
938
مقايسه و بررسي سلامت رواني سالمندان ساكن در سراي سالمندان و سالمندان ساكن در منزل
939
مقايسه و بررسي سيستم هاي مركزي و مستقل تهويه مطبوع و بهينه سازي انرژي ساختمان
940
مقايسه و بررسي شرح دكتر جلال الدين كزازي و دكتر محمد استعلامي بر قصايد خاقاني ﴿بر اساس صد قصيده﴾
941
مقايسه و بررسي عملكرد دانش آموزان دختر رشته فني و حرفه اي كار و دانش و رشته هاي نظري نظام جديد دبيرستانهاي نواحي 2و4 آموزش و پرورش اهواز از ديدگاه معلمان سال تحصيلي 76-75
942
مقايسه و بررسي فرآيند هاي مختلف توليد اسيد استيك و كاتاليست هاي مورد استفاده
943
مقايسه و بررسي مقاومت به خشكي پنج گونه، رقم جمعيت چمن براي استفاده در فضاي سبز
944
مقايسه و بررسي ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سميرم
945
مقايسه و بررسي ميزان انضباط پذيري دانش آموزاني كه والدين آنها فرهنگي هستند با ساير دانش آموزان
946
مقايسه و بررسي نقاشيهاي ديواري بناهاي تاريخي : عاليقاپور- سردر قيصريه و حمام شاهزاده ها
947
مقايسه و بررسي نقاشيهاي ديواري بناهاي تاريخي :عاليقاپو-سردر قيصريه و حمام شاهزاده ها
948
مقايسه و بررسي نقاط ضعف و قوت سوئيچ هاي كم ظرفيت استفاده شده در يا استان نمونه
949
مقايسه و بررسي نگرش به صميميت و گذشت بر رضايتمندي زناشويي در ازدواج سنتي و غير سنتي در شهر اصفهان
950
مقايسه و بررسي ويژگي‌هاي عاشق در دوره‌هاي مختلف شعر فارسي با تكيه بر (فرخي سيستاني، سيف فرغاني، وحشي بافقي، كليم كاشاني، قاآني شيرازي و فرخي يزدي)
951
مقايسه و بررسي ويژگي‌هاي عاشق در دوره‌هاي مختلف شعر فارسي با تكيه بر (فرخي سيستاني، سيف فرغاني، وحشي بافقي، كليم كاشاني، قاآني شيرازي و فرخي يزدي)
952
مقايسه و پيشنهاد بهينه سازي راهكارهاي فناوري اطلاعات يك دانشگاه
953
مقايسه و تحليل بخش مرفوعات نحوعربي و مباحث مشابه در دستور زبان فارسي و علم معاني
954
مقايسه و تحليل بسامدي و معنايي واژگان عربي در غزل فارسي قرن هشتم هجري و غزل معاصر ﴿با تكيه بر شعر حافظ و قيصر امين پور﴾
955
مقايسه و تحليل تطبيقي شاخص هاي حمل ‌و نقل پايدار و عناصر آن با رويكرد بهبود وضعيت ترافيك ( مطالعه موردي: شهر فرايبورگ و اصفهان)
956
مقايسه و تحليل دوروش روي موج و تمام موج در كنترل كوره القايي بوسيله مبدل جريان متناوب تكفاز
957
مقايسه و تحليل رفتار انتشار موج آكوستيكي فركانس بالا در مواد متخلخل ناهمسانگرد بر مبناي تئوري هاي مختلف
958
مقايسه و تحليل رفتار مكانيكي چندلايه‌هاي مواد مركب ساخته شده با دو روش قالب‌گيري دستي و اينفيوژن
959
مقايسه و تحليل روشهاي اندازه گيري تراكم شاخصهاي تعيين الگوهاي پراكنش در دامنه زارهاي استان يزد
960
مقايسه و تحليل ضرايب آيروديناميكي و پايداري UAV جت
961
مقايسه و تحليل عملكرد رله هاي Distance و ديفرانسيل در نرم افزارهاي پويا و PSCAD و Digsilent
962
مقايسه و تحليل فرم در سفالينه ‌هاي تپه قيطريه (عصر آهنɪ) و نمونه هاي مشابه كاشان (قرن 6 و 7 هجري قمري)
963
مقايسه و تحليل فني - اقتصادي توليد اتانول زيستي از ريزجلبك
964
مقايسه و تحليل نوستالژي در شعر دورة مشروطه و شعر دوره غزنوي
965
مقايسه و تطبيق مراحل سير و سلوك در رساله‌ي سيرالعبادالي‌المعاد سنايي، كمدي الهي دانته و ارداويرافنامه بهرام پژدو
966
مقايسه و تطبيق مراحل سير و سلوك در رساله‌ي سيرالعبادالي‌المعاد سنايي، كمدي الهي دانته و ارداويرافنامه بهرام پژدو
967
مقايسه و تعيين ضريب هدايت حرارتي پلي اتيلن پر شده با دو نوع پركننده آلومينيوم تري هيدرات﴿ ATH﴾ و منيزيم دي هيدرات ﴿MDH﴾
968
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي شركتهاي مشابه با توجه به معيارهاي مالي به روش DEA ﴿ مطالعه موردي شركتهاي قطعه ساز خودرو ﴾
969
مقايسه و روشهاي موجود جهت تخمين درصد ابعاد خرده هاي انفجاري در يك معدن رودبار
970
مقايسه و شناسائي توده هاي متحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف باقلا
971
مقايسه و شناسايي توده¬هاي متحمل به تنش خشكي درژنوتيپ هاي مختلف ارزن با استفاده از شاخص¬هاي زراعي و فيزيولوژيكي
972
مقايسه و شناسايي مولكولي آنزيم‌هاي آلكالين متالو و سرين پروتئاز در باكتريها و بهينه سازي توليد آنها
973
مقايسه و قدرت اثر داروهاي جديد ضد سرفه
974
مقايسه و كاربرد تلميح در اشعار طاهره صفارزاده و فاطمه راكعي
975
مقايسه و كنترل كيفيت لارج فرمتهاي Outdoor و Indoor
976
مقايسه و مشخصه يابي كامپوزيت Al-Al2O3 توليد شده به روش متالورژي پودر و پرس تجمعي پيوندي
977
مقايسه و مطالعه عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد سيستم گرمايش از كف
978
مقايسه و مقابله علائق دانش آموزان ايراني در دبيرستان و برداشت دبيران از اين علائق در يادگيري زبان انگليسي بعنوان زبان خارجي در ايران
979
مقايسه واثربخشي اصول 14گانه روش شادي بخش فوردايس بر روي پيشرفت تحصيلي
980
مقايسه واجي گويش بختياري معاصر با زبانهاي ايراني ميانه غربي
981
مقايسه وارزيابي زيبايي شناختي وجوه آناتوميك لبخند در دو گروه دندانپزشكان و افراد عادي
982
مقايسه وبررسي جامعه ومعلمين درمورد منزلت شغل معلمي درشاهرود
983
مقايسه وبررسي درك و صحت و سرعت خواندن در دانش آموزان يك زبانه پايه دوم ابتدايي مدارس پسرانه اهواز
984
مقايسه وبررسي سلامت روان دانش آموزان سوم دبيرستاني دختر وپسر دامغان
985
مقايسه وبررسي فني اقتصادي احداث نيروگاه بادي خورشيدي و بيومس در استان فارس
986
مقايسه وبررسي ميزان انضباط پذيري دانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي هستند با ساير دانش اموزان
987
مقايسه وبررسي ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون وافراد عادي
988
مقايسه وبررسي نظرات دانش اموزان دختر پنجم ابتدايي درباره بعضي ويژگي هاي معلم خوب
989
مقايسه وبررسي نگرش دانش آموزان پايه ابتدايي انحيه 4 اهواز نسبت به كتب درسي و غير درسي
990
مقايسه وبررسي وضعيت تحصيلي ورفتاري دانش آموزان شاهد وغير شاهد مدارس گرگان
991
مقايسه وبرسيذ سلامت روان والدين و پيشرفت تحصيلي كودكان
992
مقايسه وبژگيهاي شخصيتي مردانسيگاري و غير سيگاري در بازار شهركرد
993
مقايسه وزني ساختمان فولادي صنعتي، با به كارگيري دو روش طراحي حدي و تنش مجاز
994
مقايسه وسواس فكري - عملي در دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
995
مقايسه وسواس فكري-عملي در زنان متاهل ومجرد با توجه به فرهنگ ايران
996
مقايسه وضعيت آبهاي زيرزميني دشت قاسم آباد بجستان در سالهاي 1366 و 1376 و بررسي مهمترين عوامل افزايش بهره برداري از آبهاي زيرزميني
997
مقايسه وضعيت آموزشي مديريتي مدارس غيرانتفاعي و دولتي استان قم
998
مقايسه وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم در بافت قديم و جديد شهرستان بوشهر
999
مقايسه وضعيت بهداشتي مدارس ابتدايي دخترانه شهر بجنورد با استانداردهاي ملي در سال تحصيلي 87-86
1000
مقايسه وضعيت پارامترهاي مايع مني افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به كلينيك فوقتخصصي ناباروري بيمارستان جامع زنان تهران و الزهراي رشت
بازگشت