<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ش‍ك‍لات‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍خ‍ص‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
2
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ب‍ه‌ ك‍ارگ‍ي‍ري‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌ در س‍ال‌1396
3
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و اض‍طراب‌ ه‍س‍ت‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ت‍ق‍اض‍ي‌ طلاق‌، م‍طل‍ق‍ه‌ و ع‍ادي‌
4
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‌ ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ ب‍ا ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ب‍ي‍رون‍ي‌ و درون‍ي‌
5
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ ان‍گ‍ي‍زه‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ورزش‍ك‍ار وغ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
6
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ م‍ادران‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر داراي‌ اض‍طراب‌ و اس‍ت‍رس‌ ب‍ا دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ع‍ادي‌ در م‍ق‍طع‌ اول‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
7
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ اب‍ري‌ ب‍ا ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍ظي‍ر ب‍ه‌ ن‍ظي‍ر
8
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‌ ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ پ‍س‌ آس‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌
9
مقايسه‌‌‌ي ويژگي‌‌هاي مهارت‌هاي ارتباطي فروشندگان برند نايك و آديداس شهر تهران
10
مقايسه‌‌‌ي ويژگي‌‌هاي مهارت‌هاي ارتباطي فروشندگان برند نايك و آديداس شهر تهران
11
مقايسه‌‌ي شيوه‌هاي طنزپردازي در آثار هوشنگ مرادي كرماني، فرهاد حسن‌زاده و شهرام شفيعي
12
مقايسه‌ي اثر درمان بيوفيدبك و tDCS بر بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني زنان و مردان
13
مقايسه‌ي اثر روش هاي درمان سطحي ليزر، سندبلاست، تركيبي و فرز با روش متداول بر استحكام عرضي و نوع شكست ترميم آكريل گرماپخت توسط آكريل خودپخت
14
مقايسه‌ي تأثير آموزش مبتني بر تحليل رفتار متقابل و نظريه انتخاب به مادران بر روابط والد- نوجوان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
15
مقايسه‌ي تأثير زوج درماني شناختي – رفتاري و رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر شادي و رضايت زناشويي : يك پژوهش مورد منفرد
16
مقايسه‌ي تأثير مشاوره‌ي مسير شغلي شناختي- اجتماعي و چشم‌انداز زمان بر اميد شغلي دانشجويان
17
مقايسه‌ي تأثيرآموزش مديريت والدين(PMT) و آموزش فرزند پروري مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر سبك فرزند پروري، رابطه والد- كودك و عملكرد خانواده مادران كودكان پيش‌دبستاني
18
مقايسه‌ي تربيت اخلاقي از ديدگاه ارسطو و امام محمد غزالي
19
مقايسه‌ي تطبيقي چارچوب‌هاي محاسبات چند طرفه‌ي امن عام‌منظوره
20
مقايسه‌ي تطبيقي فرآيندهاي عملياتي حوزه‌هاي علميه‌ي قديم و جديد با دانشگاه‌هاي دنيا
21
مقايسه‌ي خودارزيابي بيماران كانديد ارتودنسي با ارزيابي دانشجويان دندانپزشكي و غير دندانپزشكي از تأثير دستگاه‌هاي ارتودنسي ثابت بر درك زيبايي لبخند در كلينيك دندانپزشكي پرديس بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
22
مقايسه‌ي خودارزيابي بيماران كانديد ارتودنسي با ارزيابي دانشجويان دندانپزشكي و غير دندانپزشكي از تأثير دستگاه‌هاي ارتودنسي ثابت بر درك زيبايي لبخند در كلينيك دندانپزشكي پرديس بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
23
مقايسه‌ي رغبت به ازدواج در دختران و پسران در آستانه‌ي ازدواج و پيش‌بيني رغبت به ازدواج در دختران بر اساس عوامل درون‌فردي و برون‌فردي
24
مقايسه‌ي روش‌هاي رديابي نقطه‌ي توان بيشينه در سيستم‌هاي فتوولتائيك
25
مقايسه‌ي سه روش تمرين مقاومتي (الاستيك، ماشين وزنه و تركيبي) بر روي قدرت، توان، ميزان پرش و انعطاف‌پذيري واليباليست‌هاي نوجوان
26
مقايسه‌ي طرح‌واره‌‌هاي ناسازگاراوليه، هيجان ابراز شده و سبك‌هاي بين فردي زنان متقاضي طلاق و زنان عادي شهر اصفهان
27
مقايسه‌ي عملكرد توليد و راندمان انرژي و اكسرژي فرآيندهاي رطوبت‌زني-رطوبت‌گيري هوا با الگوهاي مختلف تماس دو فاز و شرايط عملياتي بر مبناي نتايج مدل‌سازي رياضي
28
مقايسه‌ي عملكرد سيكل تبريد تراكمي مبرد R410a و R22 با ظرفيت مشابه
29
مقايسه‌ي عناصر جادويي در افسانه‌هاي پريان (با محوريت 50 داستان)
30
مقايسه‌ي عناصر جادويي در افسانه‌هاي پريان (با محوريت 50 داستان)
31
مقايسه‌ي قابليت‌اعتماد سيستم براساس مفصل‌هاي دومتغيره‌ پارامتري و ناپارامتري با استفاده از نظريه اطلاع
32
مقايسه‌ي كارايي شبكه‌ي عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك در پيش‌بيني ميزان ريزش دانشجويان
33
مقايسه‌ي كنش‌هاي گفتاري در مكالمه‌هاي روزمره‌ي زبان فارسي با مكالمه‌هاي كتاب فارسي به فارسي زبان فارسي (1)
34
مقايسه‌ي مدل ANFIS و شبكه‌ي عصبي RNN در تعيين تغييرات سطح آب ناشي از جزر و مد و سرعت جزر و مد در رودخانه
35
مقايسه‌ي مدل پيشرفته‌ي الكتريكي - هندسي و روش مدل شاخه‌ي پيش‌رونده براي محاسبه‌ي قطعي‌هاي ناشي از برخورد صاعقه به خطوط انتقال
36
مقايسه‌ي مدل مبتني بر خصوصيات سهام با مدل ميانگين - واريانس در بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري
37
مقايسه‌ي مدل‌هاي موجود براي مسيريابيوسيله نقليه خودراهنما مبتني بر كوتاه‌ترين حلقه
38
مقايسه‌ي ويژگي‌هاي طيفي كهكشان‌هاي غيرستاره‌زا در محيط‌هاي مختلف كهكشاني
39
مقايسه، تحليل و تأثير و تأثر جلوه¬هاي پايداري در اشعار سپيد چهارتن از شاعران معاصر: گرمارودي – صفّارزاده – هراتي – سيّد حسن حسيني
40
مقايسه، تحليل و تبيين آراء سنت‌گرايان دربارة خوشنويسي اسلامي و آراء مطروحه در رساله‌هاي خوشنويسان
41
مقايسه¬ سيستم سازه هاي بتني¬ سنتي و ICF با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
42
مقايسه¬اي سطح خوني ويتامين D در بيماران مبتلا به پرديابت و افراد سالم در سال 1397-1396
43
مقايسه¬ي اثر اندانسترون، متوكلوپراميد و دگزا متازون بر تهوع بيماران دچار تروماي سر خفيف مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
44
مقايسه¬ي بهبود مقاومت خزشي مخلوط¬هاي آسفالتي با استخوان¬بندي سنگدانه¬اي (SMA) با استفاده از پليمرهاي الاستومر-ترموپلاستيك
45
مقايسه¬ي تاثير دو مكمل چربي سوز& L-Carnitine lipo-6 در ميزان Fat Max زنان چاق غير فعال
46
مقايسه¬ي عددي نيروي شعاعي در دو حلزوني يك¬كاناله و دوكاناله
47
مقايسه¬ي نتايج عمل جراحي فيكوويسكوكانالوستومي با عمل ويسكوكانالوستومي در بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت
48
مقايسهPH و ويسكوزيته بزاق تجمعي در بيماران با وبدون آنتي بادي ضد تيروئيدي
49
مقايسهبن¬مايه¬هايحماسيوغناييجمشيدوخورشيد وقصه¬ياميرارسلاننامدار
50
مقايسه‏ي اثربخشي بازي درماني و ايفاي نقش به شيوه‌ي گروهي بر كاهش تكانشگري و ارتقاي مهارت‌هاي هيجاني ـ اجتماعي در كودكان 5 تا 7 سال داراي مشكلات در تعاملات بين فردي شهر مباركه
51
مقايسهي اثربخشي درمان ذهن آگاهي(MBCT)و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) بر تنظيم هيجان و طرحواره هاي هيجاني افراد مبتلا به اختلال افسردگي مداوم
52
مقايسهي تغيير شكل هاي غيرخطي و خطي سازه هاي بتني و بررسي اثر وجود ديوار برشي در افزايش مقاومت سازه
53
مقايسهي كاربرد روشهاي شبكهي عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان براي پيشبيني آلودگي هواي شهري: (مطالعهي موردي شهر تهران)
54
مقايسه‏ي ميزان ناگويي خلقي، اضطراب و هوش هيجاني در پرستاران شاغل بخش‏هاي اورژانسي و غير اورژانسي
55
مقايسيه سيستم هاي مخابرات راديوئي و فيبر نوري
56
مقايسۀ اثر بخشي تحليل رفتار متقابل و تنظيم هيجان بر باورهاي غيرمنطقي و سبكهاي تصميم گيري نوجوانان
57
مقايسۀ بهره گيري خاقاني از عناصر فرهنگ ايراني با عناصر فرهنگ سامي (با تكيه بر قصايد)
58
مقايسۀ تاثير تمرينات ادراكي-حركتي و بازي درماني بر رشد مهارت بنيادي دستكاري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير
59
مقايسۀ شروح مثنوي جواهرالاسرار، مكاشفات رضوي و اسرارالغيوب با توجه به موقعيت تاريخي و جغرافيايي شارحان
60
مقايسۀ گونه‌اي بروشورهاي جهانگردي انگليسي و فارسي از طريق تحليل پيكره‌اي
61
مقايسۀ مدلهاي ارائه شده براي شبكه هاي اجتماعي برخط با محوريت انجمن هاي تشكيل شده
62
مقايسۀ نمايشنامه‌هاي بهرام بيضايي و اكبررادي از ديد موضوع و مضامين اجتماعي
63
مقايشه اثربخشي آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان بر اساس مدل گراس و رفتار درماني ديالكتيك، در كاهش علائم مشكلات هيجاني دانشجويان دانشگاه اصفهان
64
مقايشه ميزان افسردگي در بين زنان تحصيل كرده و كم سواد در شهرستان گنبد كاووس
65
مقايه ريزنشت اپيكالي كانالهاي پر شده توسط MTA با كانالهاي پر شده توسط گوتاپر كاوسيلر AH-26
66
مقاييسه نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه با دبيرانشان
67
مقاييسه نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه با دبيرانشان
68
مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت Tetric Flow-Helioseal F به عنوان فیشور سیلانت در دندانهای دائمی
69
مقایسه میزان رادیکال های آزاد اکسیژن (ROS) و لکوسیت در نمونه های انزالی نرمال و الیگوآستنوتراتواسپرمیا
70
مقبره پيربكران
71
مقتضيات زمان و مكان در حقوق كيفري
72
مقد مه اي بر مرفولوژي
73
مقدار احتمال
74
مقدار بهينه سوخت وسايل نقليه بر اساس تحليل و ارزيابي مصرف سوخت در حمل و نقل
75
مقدار بهينه و حل هاي بهينه ميانگين تقريبي از توابع محدب
76
مقدار تغذيه نخ در بافت هاي حلقوي پودي
77
مقدار طبيعي اندازه دندان ها و بررسي نسبت بولتون در دانش آموزان 17-13 ساله شهرستان رشت
78
مقدارp -
79
مقدّمه، تصحيح و تحشيه « قواعد زبان فارسي » اثر عبدالواسع هانسوي
80
مقدّمه، تصحيح و تحشيه نوادر الحكايات و غرايب الرّوايات اثر عبدالنّبي فخرالزّماني قزويني (بخش دوم)
81
مقدّمه، تصحيح و تحشيه نوادر الحكايات و غرايب الرّوايات اثر عبدالنّبي فخرالزّماني قزويني (بخش سوم)
82
مقدّمه، تصحيح و تحشيه نوادر الحكايات و غرايب الروايات اثر عبدالنّبي فخرالزّماني قزويني (بخش اول)
83
مقدّمه،تصحيح و تحشيه شرح بوستان هانسوي
84
مقدمات آناليز هارمونيك روي گروه هاي سه تايي توپولوژيك
85
مقدمات بافندگي مطالعه اثر پيچيدن و دوباره پيچيدن روي نخ
86
مقدمات تشكيل سلسله صفويه و ظهور شاه اسماعيل اول و تاثير اين سلسله از لحاظ مذهب شيعه در ادبيات فارسي
87
مقدمات تغزلي در شعر شريف رضي
88
مقدماتي براعدادصحيح
89
مقدمه ، تصحيح و تعليق سير الطالبين و مرآت التائبين از مير سيد علي همداني
90
مقدمه اي اجمالي بر سينما
91
مقدمه اي اوليه بر علم رمزگذاري
92
﴿مقدمه اي بر ﴾ عينيت بخشي به فضاي ذهني در سينما و كاركرد روايي آن ﴿ با تاكيد بر آثار لينچ ، كوبريك ، نولان ﴾
93
﴿مقدمه اي بر ﴾ عينيت بخشي به فضاي ذهني در سينما و كاركرد روايي آن ﴿ با تاكيد بر آثار لينچ ، كوبريك ، نولان ﴾
94
مقدمه اي بر Bystem Zone
95
مقدمه اي بر Wavelet و ارتباطش بانكهاي فيلتري
96
مقدمه اي بر Zone System
97
مقدمه اي بر آثار هرولد پنيتر و ترجمه نمايشنامه شبي بيرون از خانه
98
مقدمه اي بر آكوستيك
99
مقدمه اي بر آكوستيك سازهاي زهي
100
مقدمه اي بر آمار بيزوكلاسيك
101
مقدمه اي بر آمار پزشكي و مثالي كاربردي براي تحليل داده هاي پزشكي زماني
102
مقدمه اي بر آمار زيستي
103
مقدمه اي بر ارتعاشات تصادفي
104
مقدمه اي بر اسپينترونيك در نيمه هادي
105
مقدمه اي بر استاندارد OVAL و كاربرد عملي آن
106
مقدمه اي بر الهيات سياسي نزد افلاطون
107
مقدمه اي بر امار و احتمال
108
مقدمه اي بر انتقاد در هنر
109
مقدمه اي بر اندازه ي پاره خط و زاويه در يك هندسه ي مطلق عام
110
مقدمه اي بر اندنوت
111
مقدمه اي بر انواع ترمز و بررسي پديده ي خود قفل
112
مقدمه اي بر برآورد استوار
113
مقدمه اي بر بررسي فعاليت رواني - حركتي بنابر درجه برانگيختگي نوازندگان
114
مقدمه اي بر بلور شناسي ( گروههاي صفحه اي)
115
مقدمه اي بر بهينه سازي مصرف سوخت
116
مقدمه اي بر بي سي اي-جبر
117
مقدمه اي بر پايه ي گرو بنا در جبر جابجايي و ناجابجايي , an introduction to commutative and non-commutative grobner bases
118
مقدمه اي بر تئاتر تلويزيوني
119
مقدمه اي بر تحليل ديناميكي آبپاش
120
مقدمه اي بر تحولات تدوين فيلم در تاريخ سينماي ايران (از آغاز تا سال 1357)
121
مقدمه اي بر ترمز به همراه تحليل نيرويي و حرارتي ترمز ديسكي به كمك Catia &Ansys
122
مقدمه اي بر تصفيه آب
123
مقدمه اي بر توابع اندازه پذيري و انتگرال پذير لبگ
124
مقدمه اي بر توزيع آميخته با مؤلفه هاي تي - نرمال چوله و كاربردهاي آن
125
مقدمه اي بر توسيع هاي مركزي جهاني ابر جبرهاي لي
126
مقدمه اي بر جغرافياي روستائي
127
مقدمه اي بر چگونگي بازتاب باورهاي فرهنگي در هنرهاي تجسمي
128
مقدمه اي بر چگونگي بازتاب باورهاي فرهنگي در هنرهاي تجسمي
129
مقدمه اي بر حل معادلات ديفرانسيل از مرتبه كسري
130
مقدمه اي بر خمينه هاي G2 و Spin 7
131
مقدمه اي بر خودروهاي هيبريدي و ارايه پيشنهادي در راستاي تقسيم توان بين موتورهاي برقي وگازي
132
مقدمه اي بر داده كاوي و برنامه نويسي با Visual Stadio
133
مقدمه اي بر رگرسيون ناپارامتري
134
مقدمه اي بر رمز نگاري
135
مقدمه اي بر روانشناسي اموزش وپرورش كودكان عقب مانده ذهني
136
مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني
137
مقدمه اي بر ساخت سوزن پلاسما و كاربردهاي آن در شرايط مشخص
138
مقدمه اي بر سبك شناسي شعر شاملو: كاربرد نظريه استعاره و مجاز يا كوبسن
139
مقدمه اي بر سياست در كتاب مقدس و قرآن كريم
140
مقدمه اي بر سير تفكر و جايگاه آن در هنر(با تاكيد بر نقاشي )
141
مقدمه اي بر سيستم GPS
142
مقدمه اي بر سيستمهاي ارتباطي باند وسيع )BCS(
143
مقدمه اي بر شبكه عصبي بارويكرد شيوه تشخيص ويادگيري
144
مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي
145
مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي با رويكرد شيوه هاي تشخيص و يادگيري و مقايسه با توانايي شبكه هاي عصبي در انسان
146
مقدمه اي بر شبيه سازي ديناميك مولكولي و كاربردها
147
مقدمه اي بر شبيه سازي و روش انتگرال گيري مولت كارلو
148
مقدمه اي بر شناخت سينماي پيشرو در ايران
149
مقدمه اي بر طراحي بال و طراحي و تحليل ايرفويل
150
مقدمه اي بر طراحي سازه و پيكره بندي ماهوراه
151
مقدمه اي بر طراحي سيستم لوله كشي و معرفي نرم افزارهاي مربوطه
152
مقدمه اي بر فيزيك اقتصاد و بررسي كيفي شاخص هاي بازار بورس
153
مقدمه اي بر كاربرد sas در تجزيه و تحليل آزمون فرضهاي آماري
154
مقدمه اي بر ليزر و كاربردهاي آن
155
مقدمه اي بر مبدل هاي حرارتي ﴿با نگاهي ويژه به مبدل پوسته- لوله﴾
156
مقدمه اي بر منطق فازي و كاربرد هاي آن
157
مقدمه اي بر موجكها
158
مقدمه اي بر نانو بيوتكنولوژي
159
مقدمه اي بر نانو تكنولوژي ومقايسه اي بين خواص نانو لوله هاو نانو فيبرها
160
مقدمه اي بر نانو كامپوزيت وپيش بيني پيشرفت نانوتكنولوژي با كمك شاخصهاي علم وفناوري
161
مقدمه اي بر نانو كامپوزيت وپيش بيني پيشرفت نانوتكنولوژي با كمك شاخصهاي علم وفناوري
162
مقدمه اي بر نانوفناوري
163
مقدمه اي بر نظريه مدولها
164
مقدمه اي بر نظريه ميدان هاي همديس وناوردايي تبديل گسسته مقياس
165
مقدمه اي بر نقش بهره دهي نيروي انساني در توسعه اقتصادي ايران
166
مقدمه اي بر نگرش روان شناختي اسلام نسبت به بازنشستگان و سالخوردگان
167
مقدمه اي بر هندسه جبري سندپايل ها
168
مقدمه اي بر وب معنايي
169
مقدمه اي بر: برنامه ريزي زيست محيطي در ارتباط با جلوگيري از آلودگيهاي طبيعي و انساني در شهر يزد
170
مقدمه اي براصول روانكاري وانواع روان كننده
171
مقدمه اي بربي سي كا جبرها
172
مقدمه اي برتجزيه و تحليل سريهاي زماني
173
مقدمه اي برترمز
174
مقدمه اي برترمز به همراه طراحي لنت ترمز ديسكي و مدل سازي نحليل سازه اي گذاري حرارتي آن درنرم افزا رCatia&Ansys Workbench
175
مقدمه اي برتكنولوژي ترمزهاي ABS,EBD
176
مقدمه اي بررگرسيون ناپارامتري
177
مقدمه اي برشناخت نظام تصويري مينياتورهاي شاهنامه طهماسبي
178
مقدمه اي برطراحي ديگهاي بخارلوله-آتشي براساس استاندارد BS2790
179
مقدمه اي بركدهاي LDPC
180
مقدمه اي برموادمركب
181
مقدمه اي پيرامون دين و عكاسي
182
مقدمه اي در مورد شيمي ابر مولكول ها
183
مقدمه ايي برآناليز مسائل بااستفاده از نرم افزار مهندسي EMRCNISA
184
مقدمه بر اكولوژي پروتوزوئرهاي سيلياتا
185
مقدمه تصحيح و تحشيه تذكره انيس الاحباء اثر موهن لعل انيس
186
مقدمه تصحيح و تحشيه ديوان ميرزا عبدالله عشق و ميرزا داوود اصفهاني
187
مقدمه تصحيح و تحشيه نيمه اول كتاب تاريخي - ادبي تاج المآثر
188
مقدمه تصحيح و تحشيه« شرح گلشن راز احمد بن موسي رشتي استادي»
189
مقدمه نويسي، تصحيح و تحشيه هفت رساله منحصر به فرد از سفينه تبريز
190
مقدمه نويسي، تصحيح و تحشيه ي " سر العارفين "
191
مقدمه نويسي، تصحيح و توضيح بحرالفراسه عبيدالله خويشگي چشتي
192
مقدمه و تصحيح اشعار ديوان موجي اصفهاني
193
مقدمه و تصحيح اشعار ديوان موجي اصفهاني
194
مقدمه و تصحيح تذكره شمه في اشعار بعض النساء
195
مقدمه و تصحيح داستان هاي شاه زاده هرمز وگل ،سليمان و سيمرغ و معرفي نويسنده و آثارش
196
مقدمه و تصحيح ديوان بيرنگ لاهوري
197
مقدمه و تصحيح ديوان بيرنگ لاهوري
198
مقدمه و تصحيح ديوان ثمر نائيني
199
مقدمه و تصحيح ديوان ثمر نائيني
200
مقدمه و تصحيح ديوان حضوري اصطهباناتي
201
مقدمه و تصحيح ديوان خاوري شيرازي
202
مقدمه و تصحيح رسالات اميرخان گرجي و آقامؤمن مصنّف
203
مقدمه و تصحيح رساله توضيحات حسام الدين ابن يحيي لاهيجي
204
مقدمه و تصحيح سكينه الصالحين سعدالدين حمويه
205
مقدمه و تصحيح مقصد الاقصي عزيزالدين نسفي
206
مقدمه و تصحيح نسخه جامع الحكايات يا چهل و شش حكايت
207
مقدمه و تصحيح نسخه خطي "تشبيه" سلطاني (تا پايان حرف الف)
208
مقدمه و تصحيح نسخه خطي« عروس عرفان»
209
مقدمه وتصحيح اشعارديوان موجي اصفهاني
210
مقدمه وتصحيح ديوان اشعار (گلزار) وسفرنامه شيخ حسين صافي جمي (تذكره المجالسين)
211
مقدمه وتصحيح ديوان حضوري اصطهباناتي
212
مقدمه وتصحيح نسخه خطي "تشبيه" سلطاني(تا پايان حرف الف)
213
مقدمه‌اي بر ساختار سلول عصبي و مدل‌هاي رياضي
214
مقدمه، تصحيح .تحشيه منتخب روضه الناظر و نزهه الخاطر اثر عزالدين عبدالعزيز كاشي
215
مقدمه، تصحيح و بازخواني نسخه متمم زبده منظوم بخش نخست (3000 بيت)
216
مقدمه، تصحيح و تحشية مواهب الهي
217
مقدمه، تصحيح و تحشيه "جواهرنامه" محمد بن مباركشاه قزويني
218
مقدمه، تصحيح و تحشيه « ديوان اثر شيرازي »
219
مقدمه، تصحيح و تحشيه الكنوزالوديعه من رموز الذريعه ﴿ابن شمس الدين حسن ظافر﴾
220
مقدمه، تصحيح و تحشيه تذكره حسيني
221
مقدمه، تصحيح و تحشيه جوامع احكام النجوم
222
مقدمه، تصحيح و تحشيه دو رساله نقيضه ﴿يخچاليه، قمارنامه﴾
223
مقدمه، تصحيح و تحشيه ديوان مقبل اصفهاني
224
مقدمه، تصحيح و تحشيه قرآن السعدين اميرخسرو دهلوي
225
مقدمه، تصحيح و تحشيه كتاب كفايه التعليم في صناعه التنجيم تاليف ابوالمحامد غزنوي
226
مقدمه، تصحيح و تحشيه ماتمكده بيدل قزويني
227
مقدمه، تصحيح و تحشيه مثنوي سليمان و بلقيس و ديوان حياتي گيلاني
228
مقدمه، تصحيح و تحشيه مخزن الفوايد اثر فايق لكهنوي
229
مقدمه، تصحيح و تحشيه نيمه دوم كتاب تاريخي-ادبي تاج المآثر
230
مقدمه، تصحيح و تحشيه ي « مثنوي نيرنگ عشق » از غنيمت كنجاهي
231
مقدمه، تصحيح و تحشيه يوسف و زليخاي شهاب ترشيزي
232
مقدمه، تصحيح و تحشيه"هدايت نامه ملا ادهم خلخالي"
233
مقدمه، تصحيح و تعليقات مثنوي شاهراه نجات مجذوب تبريزي
234
مقدمه،تصحيح و تحشيه «منشآت» شهاب الدين عبد الله مرواريد
235
مقدمه،تصحيح و تحشيه تذكره السالكين ادهم خلخالي
236
مقدمهاي بر شناخت و بررسي عملكرد پيل هاي سوختي
237
مقررات زيست محيطي و رفتار صنايع صنايع كارخانه اي كشورهاي منتخب OECD
238
مقررات طلاق در كشورهاي ايران، اسپانيا و انگليس
239
مقررات و نهادهاي مرتبط با معماري و شهرسازي در نيمۀ دوم دورۀ صفوي
240
مقرنس گچي دوره قاجار
241
مقرنس گچي دوره قاجار
242
مقرنس و تزئينات آن
243
مقسوم عليه صفر با طول چهار در جبر گروهي گروه‌هاي تاب آزاد
244
مقسوم عليه هاي صفر نامركزي و بررسي جابجايي يك رده خاص از حلقه ها
245
مقسوم عليه هاي صفر و مقسوم عليه هاي صفر قوي در حلقه و كاربرد آن ها در رده بندي حلقه هاي متناهي
246
مقسوم عليه هاي صفر وگرافهاي راديكال پوچ وغيرپوچ
247
مقسوم‌عليه‌هاي صفر با اندازۀ محمل سه در جبرهاي گروهي
248
مقصود از فكركردن چيست و روش حل مسئله در انسان: فصل اول و سوم كتاب THE SYCHOLOGY OF THINKIG
249
مقطع نگاري امپدانس الكتريكي با استفاده از روش بلوكي تعميم يافته
250
مقطعهاي از رده 2 در گروههاي كلاسيك متناهي
251
مقلدان گلستان سعدي در ايران و خارج از ايران
252
مقليسه مدل هاي QSAR حاصل از تركيب روش هاي رگراسيون خطي چندگانه، الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت پيش بيني فعاليت (2-آريل كربامويل - فنوكسي) استيك اسيد ، از مهار كننده هاي آلدوز ر دو كتاز
253
مقواهاي قديمي مورد استفاده در جلدهاي كتب و مرقعات : شناخت ،حفاظت ، مرمت
254
مقواهاي قديمي مورد استفاده در جلوهاي كتب و مرقعات : شناخت ، حفاظت ، مرمت
255
مقولات از نظر ارسطو، كانت و هگل و مقايسه آنها
256
مقوله نزد ارسطو، كانت و هگل
257
مقوله نفس از نظر افلاطون و ابن سينا
258
مقوله واتر ماركنگ تصوير در پردازش تصوير
259
مقولۀ صفت در زبان فارسي از نگاه سرنمون رده‌شناختي
260
مقياس پذير نمودن تطبيقي قواعد پردازش رويدادهاي پيچيده
261
مقياس پذيري ضرايب DTCدر فشرده سازي لايه بندي شده تصاوير ويدئويي جهت انتقال چند بخشي الگوريتم SDC
262
مقياس در ژئومرفولوژي
263
مقياس دهي تابع مجازي شده شبكه
264
مقياس نقش هوش هيجاني وشناختي درپيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پيش دانشگاهي دامغان
265
مقياسپذيري خودمختار محيطهاي توزيعي مجازي براساس توافقهاي سطح سرويس
266
مقياسپذيري خودمختار محيطهاي توزيعي مجازي براساس توافقهاي سطح سرويسژژ
267
مقياسه خوردگي آجرهاي نسوز منيزيا- گرافيتي در تماس با سرباره كوره هاي قوس الكتريك فولادسازي
268
مكاتب سينماي مستند﴿فيلم مستند شيشه گري 2﴾
269
مكاتبات امام علي﴿ع﴾ با معاويه در نهج البلاغه
270
مكاتيزم هاي بازپيكربندي پويا براي شبكه هاي برتراشه با ويژگي تحمل پذيري اشكال
271
مكاشفه و شهود در عكاسي
272
مكالمه تلفن از طريق خط برق شهر
273
مكام يابي تخليه جزئي در كابل هاي فشار قوي به كمك روش هاي هوشمند
274
مكان ‌يابي بهينه نشانگر خطا و سكسيونر به‌صورت هم‌زمان به‌منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم توزيع
275
مكان سازي براي مراكز دانشگاهي ﴿نمونه موردي: پرديس مركزي دانشگاه تهران﴾
276
مكان سازي و مكان سوم: عملكرد اجتماعي عرصه عمومي ﴿طراحي محور ساغريسازان رشت﴾
277
مكان سنجي سه راه شحنه براي تبديل به يك ميدان شهري
278
مكان سوم - فضاي معاشرپذير ﴿ طراحي فضاي شهري عمومي با تأكيد بر ايجاد حس تعلق و خاطره جمعي ﴾
279
مكان گزيني محورهاي ويژه گردشگري با تاكيد بر خوانايي (نمون موردي: بافت تاريخي شهر يزد)
280
مكان گزيني مراكز خدمات شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (نمونه مورد مطالعه شهر نمين؛ استان اردبيل )
281
مكان هاي بهينه آنتن ها براي سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي انبوه توزيع شده با طرح آنتني تصادفي
282
مكان و تأثير آن بر بهره‌وري صنايع توليدي ايران
283
مكان و تاثير آن بر رشد بنگاه: شواهدي از بنگاه‌هاي جديدالورود صنايع توليدي ايران
284
مكان و سكونت از نظر هيدگر
285
مكان ياب جي پي اس و ارسال مختصات مكان به صورت sms [اس. ام. اس.]
286
مكان ياب روبات
287
مكان يابي - مسيريابي مواد خطرناك با رويكرد چند هدفه با در نظر گرفتن انواع زباله
288
مكان يابي AUV با تركيب مدل هاي سينماتيكي و ديناميكي و اطلاعات حسگرها
289
مكان يابي QTL هاي كنترل كننده خصوصيات مهم زراعي و اشباع نقشه پيوستگي نشانگرهاي مولكولي در لاين هاي اينبرد نوتركيب جو
290
مكان يابي آذرخش
291
مكان يابي احداث بندر تخصصي حمل مواد معدني در غرب استان هرمزگان
292
مكان يابي اراضي مناسب توسعه ي آتي شهركرد با استفاده از تحليل ساختار فضايي شهر و استفاده از فن چيدمان فضايي
293
مكان يابي اراضي مناسب كشت زعفران با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در شهرستان رفسنجان
294
مكان يابي استقرار ايستگاه هاي راهداري در استان آذربايجان غربي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS) و روش تحليل سلسه مراتبي ﴿AHP)
295
مكان يابي استقرار صنايع تبديلي دامي در شهرستان سميرم
296
مكان يابي استقرار نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك در شهرستان نائين، استان اصفهان
297
مكان يابي اسكان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و تكنيك AHP(مطالعه موردي: مناطق 15گانه شهر اصفهان)
298
مكان يابي امن در شبكه‌هاي موردي بين خودرويي (VANET)
299
مكان يابي انبارهاي عبوري و مسير يابي وسايل نقليه با محدوديت ظرفيت در يك زنجيره تامين چند سطحي
300
مكان يابي اهداف با استفاده از رادارهاي چند ورودي-چند خروجي
301
مكان يابي اهداف در رادار با استفاده از نمونه برداري فشرده
302
مكان يابي اهداف در رادارMIMO مبتني بر حسگري فشرده بلوكي فضايي
303
مكان يابي اهداف در رادارهاي پسيو با تكيه بر فرستنده راديويي هدف و بر اساس الگوريتم هاي مبتني بر TDOA
304
مكان يابي ايستگاه آتش نشاني با استفاده از مدل سلسه مراتبي AHP (مطالعه موردي منطقه 10 شهرداري تهران)
305
مكان يابي ايستگاه آتش نشاني با استفاده از مدل سلسه مراتبيAHP(مطالعه موردي منطقه 10 شهرداري تهران)
306
مكان يابي ايستگاه ديسپچينگ در معادن روباز
307
مكان يابي ايستگاه هاي اورژانس با تقاضاي پويا (مطالعه موردي : شهر سبزوار)
308
مكان يابي ايستگاه هاي دوچرخه با استفاده از برنامه ريزي رياضي و تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره در شهر اصفهان
309
مكان يابي ايستگاه هاي راه آهن در محيط GIS با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
310
مكان يابي ايستگاه هاي شبكه بي سيم ترانكينگ شهرداري تهران
311
مكان يابي ايستگاههاي انتقال موقت زباله با توجه به طول مسير و زمان جمعآوري در شهر يزد
312
مكان يابي ايستگاههاي وساي لنقليه امدادي و بهينه سازي شبكه خدمات امدادي در شهرها
313
مكان يابي ايستگاههاي وسايل نقليه امدادي و بهينه سازي شبكه خدمات امدادي در شهرها
314
مكان يابي بانك ها
315
مكان يابي بنادر خشك با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره مطالعه موردي در ايران
316
مكان يابي بنادر خشك بر اساس شاخص هاي لجستيكي و استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره فازي
317
مكان يابي بهينه UPEC در شبكه اصفهان- خوزستان با استفاده از الگوريتم Adaptive- PSO براي بهبود پايداري گذرا
318
مكان يابي بهينه UPFC و تنظيم بهينه پارامترهاي كنترلي آن در سيستم قدرت براي بهبود پايداري شبكه با استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي
319
مكان يابي بهينه احداث سازه‌هاي هيدروليكي با روش تصميم‌گيري چندمعياره و منطق فازي در GIS
320
مكان يابي بهينه استقرار پاركينگ هاي چند طبقه در كلان شهر مشهد(با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي)
321
مكان يابي بهينه ايستگاه هاي پايش كيفي در شبكه توزيع آب شهري - رويكرد الگوريتم جامعه مورچه ها
322
مكان يابي بهينه ايستگاه هاي پايش كيفيت آب براي سيستم هاي رودخانه اي ﴿مطالعه موردي: رودخانه هاي كارون و دز﴾
323
مكان يابي بهينه چاه هاي نفتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
324
مكان يابي بهينه خازن در شبكه توزيع با حضور عناصر توليد پراكنده
325
مكان يابي بهينه سكسيونرها در شبكه ي توزيع الكتريكي به منظور افزايش قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
326
مكان يابي بهينه سنسورها و عملگرها در كنترل فعال ارتعاش‐آكوستيك يك محفظه بسته سه بعدي
327
مكان يابي بهينه صنايع معدني درمناطق روستايي
328
مكان يابي بهينه قطب ها
329
مكان يابي بهينه گمانه‌هاي اكتشافي تكميلي به منظور بيشينه سازي ارزش اطلاعات حاصله
330
مكان يابي بهينه محل دفن مواد زائد جامد شهري بر اساس معيار هاي زيست محيطي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP) و GIS (مورد مطالعه :شهر آشخانه)
331
مكان يابي بهينه محل مدارس
332
مكان يابي بهينه محل مدارس
333
مكان يابي بهينه محل هاي اسكان موقت بعد از وقوع زلزله با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) و سيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS ) نمونه موردي: شهر قم
334
مكان يابي بهينه مراكز آموزشي﴿دبيرستان﴾ با استفاده از GIS مورد: شهر مياندوآب
335
مكان يابي بهينه نواحي صنعتي روستائي (دراستان مركزي)
336
مكان يابي بهينه ي باد بند و ديوار برشي
337
مكان يابي بهينه ي تسهيلات پارك سوارشهري (مطالعه موردي: شهرخرم آباد)
338
مكان يابي بهينه ي صنايع با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره و الگوريتم ژنتيك در شهرستان گلپايگان
339
مكان يابي پاركينگ طبقاتي با استفاده از نرم افزار ArcGIS براساس توسعه پايدار شهري در كلانشهر تهران (مطالعه موردي:منطقه 7 شهر تهران)
340
مكان يابي پاركينگ طبقاتي به كمك GIS در مناطق 4 و 12 ترافيكي شهر اصفهان
341
مكان يابي پاركينگ عمومي در شهرستان كرج
342
مكان يابي پاركينگ هاي شهر اهواز- مطالعه موردي منطقه يك
343
مكان يابي پاركينگ هاي طبقاتي در بخش مركزي شهر كرج با استفاده از GIS
344
مكان يابي پاركينگ هاي طبقاتي در شهر قم با استفاده از روش تحليل چند معياره ANP
345
مكان يابي پاركينگ هاي عمومي، با به كارگيري AHP فازي و GIS(مطالعه موردي: منطقه چهار شهرداري اصفهان)
346
مكان يابي پاركينگ هاي غير حاشيه اي بر روي شبكه حمل و نقل شهري با اهداف چند گانه ﴿مطالعه موردي: منطقه مركزي شهر اصفهان﴾
347
مكان يابي پاركينگهاي طبقاتي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: منطقه 7 شهرداري تهران )
348
مكان يابي پايگاه هاي امداد و نجات جهت مديريت بحران درشهر اردستان
349
مكان يابي پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران در شهر سميرم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿نمونه : شهر سميرم﴾
350
مكان يابي پايگاه هاي مديريت بحران در شهر با استفاده از GISو AHP ﴿ مورد پژوهشي : منطقه 18 شهرداري تهران ﴾
351
مكان يابي پناهگاه هاي عمومي با رويكرد به پدافند غيرعامل نمونه مورد مطالعه : منطقه 12 شهر تهران
352
مكان يابي پناهگاه هاي عمومي و چند منظوره شهري ﴿با رويكرد پدافند غير عامل﴾ نمونه مورد مطالعه منطقه 6 تهران
353
مكان يابي پهنه هاي مناسب احداث پاركينگ هاي عمومي و طبقاتي ﴿مطالعه موردي: شهر لاهيجان﴾
354
مكان يابي پوشش هاي هاب با در نظر گرفتن تسهيلات با شعاع پوشش متغير
355
مكان يابي پوششي سلسله مراتبي در يك افق زماني چند دوره اي با وجود روند افزايشي تقاضا ﴿ مطالعه ي موردي مكان يابي مراكز نگه داري و تعميرات جايگاه هاي عرضه ي سوخت CNG در ايران﴾
356
مكان يابي پوياي نقطه در زيربخشهاي مسطح
357
مكان يابي تاسيسات شهري براي شرايط بحراني
358
مكان يابي تخصيص برنامه ريزي شبكه هاي بيمارستاني تحت شرايط عدم قطعيت
359
مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از پاسخ فركانسي سيم پيچ
360
مكان يابي ترمينال بين شهري مطالعه موردي (شهر تسوج )
361
مكان يابي تسهيلات با هدف ماكزيمم پوشش با وزن هاي وابسته به زمان
362
مكان يابي تسهيلات توزيع در زنجيره تأمين دارو با در نظر گرفتن قابليت اطمينان (مطالعه موردي: شركت داروپخش)
363
مكان يابي تسهيلات در محيط رقابتي با امكان ايجاد ازدحام و سرويس دهي احتمالي ﴿ مطالعه موردي : خودپردازهاي بانك﴾
364
مكان يابي تسهيلات مرتبط با استفاده از الگوريتم هاي ابتكاري
365
مكان يابي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از GIS
366
مكان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره در سامانه اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز وردشت - سميرم
367
مكان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان به وسيله پساب تصفيه شده با استفاده از GIS در حوزه آبخيز دشت برخوار – اصفهان
368
مكان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه آبريز مرگ
369
مكان يابي تك وسيله با وزن هاي احتمالي در فضاي دوبعدي
370
مكان يابي تك وسيله با وزن هاي فازي
371
مكان يابي توزيع شده منبع صوت با استفاده از WSN
372
مكان يابي جايگاه دفن زباله شهر خشت با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي فرآيند تحليل سلسله مراتبي
373
مكان يابي جايگاه هاي پمپ بنزين در شهرهاي بزرگ
374
مكان يابي جايگاه هاي سوخت با استفاده از مدل مبتني بر جريان سوختگيري
375
مكان يابي جايگاه هاي سوخت رساني گاز طبيعي فشرده ﴿CNG﴾ ﴿نمونه موردي: منطقة ي يك شهرداري تهران﴾
376
مكان يابي چاله ها و برآمدگي هاي سطح جاده با استفاده از اينترنت اشيا
377
مكان يابي چند سطحي سلسله مراتبي در زنجيره تأمين با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري چند هدفه
378
مكان يابي چند گوينده همزمان
379
مكان يابي چند منبع صوتي با استفاده از جداسازي كور منابع
380
مكان يابي چند هدفه مراكز پيوند اعضاء روي شبكه در شرايط عدم قطعيت
381
مكان يابي چندگانه نقاط انتقال در شرايط بحران و در نظرگرفتن عدم قطعيت
382
مكان يابي چندگانه نقاط انتقال و تسهيلات در شرايط اضطراري
383
مكان يابي چهره با استفاده از اطلاعات شكل و الگوريتم ژنتيك در تصاوير رنگي
384
مكان يابي چهره و انطباق يك مستطيل به دور آن در تصاوير رنگي به منظور فشرده سازي با دقت بالا جهت بايگاني
385
مكان يابي خازن در سيستم هاي توزيع براي كاهش تلفات توان و بهبود ولتاژ با استفاده از الگوريتم جستجوي كلاغ
386
مكان يابي خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج سيار ناشي از خطا
387
مكان يابي خطا در خطوط سه پايانه اي بر اساس مدل گسترده خط و با حضور ادوات FACTS
388
مكان يابي خطا در خطوط فشارقوي جريان مستقيم
389
مكان يابي خطا در سيستم توزيع با حضور متنوع توليد پراكنده
390
مكان يابي خطا در شبكه انتقال انرژي الكتريكي با استفاده از واحد اندازه گيري فازور
391
مكان يابي خطا در شبكه توزيع به وسيله شبكه عصبي مصنوعي
392
مكان يابي خطاهاي منطقي غيرمهلك با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
393
مكان يابي داخلي با استفاده از مخابرات نور مرئي مبتني بر حسگر تصويربرداري
394
مكان يابي در سيستم هاي موج ميليمتري به كمك شكل دهي پرتو سه بعدي
395
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از تركيب نقشه هاي محلي
396
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از سيگنال هاي با پهناي باند بسيار زياد
397
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با در نظر گرفتن دقت و مصرف انر‍ژي
398
مكان يابي در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از اطلاعات قابل دسترس توسط گره ها
399
مكان يابي در محيط بسته به كمك بررسي پارامتر هاي كانال بيسيم
400
مكان يابي در محيط هاي بسته با استفاده از شبكه ي بي سيم محلي
401
مكان يابي دفع پسماند در بخش مركزي شهرستان اردل
402
مكان يابي دفع پسماندهاي جامد در نواحي شهري مورد: شهر ايج
403
مكان يابي دفن پسماندهاي جامد شهري درشهرستان سنقر
404
مكان يابي دفن زباله شهري با استفاده از مدل AHP و TOPSIS در محيط GIS (مطالعه موردي شهرستان خرامه)
405
مكان يابي دفن زباله هاي شهري (مطالعه موردي ،شهر رباط كريم )
406
مكان يابي دفن زباله هاي شهري ياسوج در محيط Gis با استفاده از روش AHP
407
مكان يابي دهكده گردشگري در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم
408
مكان يابي دو بعدي منبع صوتي
409
مكان يابي دوربين هاي كنترل ترافيك با استفاده از تكنيك ارزيابي مجموعه نسبت ها (مطالعه موردي: شهر يزد)
410
مكان يابي ربات متحرك با استفاده از حسگرهاي كينكت، ليزر و انكودر توسط فيلترهاي كالمن
411
مكان يابي رله AF دو مسيره با احتمال قطع كمينه در كانال محو شدگي مقياس بزرگ
412
مكان يابي ژن هاي كنترل كننده صفات كمي با استفاده ازنشانگرهاي مولكولي در لاين هاي دابل هاپلوئيد گندم
413
مكان يابي سامانه اسكان موقت در بافت هاي آسيب پذير شهري ﴿نمونه موردي: منطقه12 كلانشهر تهران﴾
414
مكان يابي سايتهاي اسكان اضطراري جهت آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه طبيعي در شهر بروجن
415
مكان يابي سد زيرزميني با استفاده از شبيه سازي بيلان آب (مدل SWAT ) و فرآيند تحليل شبكه اي (ANP ) (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز جاميشان، استان كرمانشاه)
416
مكان يابي سد زيرزميني شني در بخشي از حوضه رودخانه گيلان غرب
417
مكان يابي سكوهاي حفاري در ميدان هاي نفتي دريايي
418
مكان يابي شركت سهامي زراعي بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه
419
مكان يابي شهرك صنعتي تخصصي ريلي با استفاده از ترجيحات فازي و روش هاي تصميم گيري چندمعياره گروهي
420
مكان يابي شهرك هاي صنعتي با روش تصميم گيري چند معياره (MCDM) و GIS مطالعه موردي استان زنجان
421
مكان يابي شهركهاي صنعتي با استفاده از GIS و مدل AHP مطالعه موردي بخش صفائيه شهرستان خوي
422
مكان يابي صاعقه ابر به زمين به روش تفاوت زمان ورود
423
مكان يابي صاعقه با روش TDOA
424
مكان يابي صنايع تبديلي: مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان بويراحمد
425
مكان يابي عرصه هاي مناسب جهت ايجاد بوستانهاي شهري در محدوده كمربند سبز يزد
426
مكان يابي عيوب خطوط انتقال به روش انعكاسات متوالي پالس با استفاده از پردازشگر ديجيتالي سيگنال و تكنيك پكستروم
427
مكان يابي غير متمركز در سيستم هاي ناوبري زير آب
428
مكان يابي غيرهولونوميك منبع بدون دستگاه مكان ياب مبتني بر كنترل اكسترمم ياب
429
مكان يابي غيرهولونوميك منبع در حضور تأخير حسگر با استفاده از كنترل اكسترمم ياب
430
مكان يابي فالت با استفاده از داده هاي هم زمان فراهم شده به وسيله تعداد حداقل PMU
431
مكان يابي فرستنده هاي راديوئي
432
مكان يابي فروشگاه هاي زنجير هاي ناحيه اي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره مورد مطالعه:مناطق 1 و 3 اصفهان
433
مكان يابي فضاهاي آموزشي (مدارس ابتدايي) شهر رشت
434
مكان يابي فضاهاي آموزشي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به روش منطق فازي ﴿ شهر سنندج ﴾
435
مكان يابي فضاهاي آموزشي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به روش منطق فازي نمونه مورد منطقه 1 شهر سنندج
436
مكان يابي فضاهاي چند منظوره در مناطق لرزه خيز كلانشهر تهران (مطالعه موردي منطقه 13 شهرتهران )
437
مكان يابي فضاهاي چندمنظوره در منطقه 14 شهرتهران
438
مكان يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از روش تحليل مناسبت محيطي (نمونه موردي: مناطق 5 و 13 اصفهان)
439
مكان يابي فضاهاي مناسب جهت اسكان اضطراري پس از وقوع حوادث طبيعي(شهر قائمشهر)
440
مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
441
مكان يابي فضاهي مناسب اسكان اضطراري در شهرها مواقع بحران ( مطالعه موردي : منطقه 11 شهرداري مشهد )
442
مكان يابي فضاي سبز با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي :شهر خوراسگان﴾
443
مكان يابي فضاي سبز شهري ( نمونه موردي شهر خرم آباد)
444
مكان يابي قلب جنين با استفاده از آرايه هاي ميكروفوني
445
مكان يابي قلم مو بر روي صفحه نمايش معمولي در كاربرد نقاشي مجازي
446
مكان يابي كاربر در شبكه مخابرات سيار سلولي توسط موبايل كاربر
447
مكان يابي كاربري اراضي شهري با رويكرد كاهش تقاضاي سفر هاي درون شهري نمونه مورد مطالعه: مكان يابي بهينه براي يك فروشگاه بزرگ زنجيره اي در منطقه 2 شهرداري تهران
448
مكان يابي كارخانه خودرو برقي
449
مكان يابي كارخانه فراوري مواد معدني با استفاده از تكنيك‌ هاي ويكور، وزن دهي ساده و بردا
450
مكان يابي كمپينگ هاي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي﴿GIS)
451
مكان يابي كنترلرها در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار با بهره گيري از مجموعه چيره
452
مكان يابي گره هاي حسگر متحرك بدون اتكاء كامل به گروه هاي راهنما
453
مكان يابي گره‌ها در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم به صورت توزيع شده و بدون در نظر گرفتن گره‌ي راهنما
454
مكان يابي گوينده در محيط بسته به كمك آرايه ميكروفوني
455
مكان يابي ماهواره با استفاده از سيگنال هاي مغتنم از محيط
456
‎مكان يابي متن فارسي در تصاوير طبيعي
457
مكان يابي مجدد تسهيلات در زنجيره ي تامين اقلام ضروري در شرايط بحران و عدم قطعيت
458
مكان يابي محل خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج سيار
459
مكان يابي محل دفع بهداشتي پسماندهاي شهري بااستفاده از روش سلسه مراتبي درمحيط GIS
460
مكان يابي محل دفع پسماند شهري سيرجان با سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
461
مكان يابي محل دفن پسماند جامد شهري با استفاده از مدل WLCو AHP ( مطالعه موردي شهر تكاب)
462
مكان يابي محل دفن پسماند شهري بروجن با روشهاي ارزيابي چند معياره مكاني
463
مكان يابي محل هاي مناسب براي تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده از منطق فازي در سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حوزه آبريز كوهپايه – سگزي
464
مكان يابي محل هاي مناسب براي تغذيه مصنوعي سفره دشت كرند در استان كرمانشاه
465
مكان يابي محيط بسته با استفاده از امواج راديويي
466
مكان يابي محيط بسته با ‎استفاده از روش هاي يادگيري بدون ناظر
467
مكان يابي مراكز آموزشي با استفاده از روش GISنمونه موردي دبستان هاي منطقه 7 شهرداري تهران
468
مكان يابي مراكز استقرار آمبولانس و تخصيص آمبولانس ها به اين مراكز
469
مكان يابي مراكز اسكان اضطراري و موقت بازماندگان زلزله ( نمونه موردي : منطقه 12 شهر تهران )
470
مكان يابي مراكز امداد ، تخصيص و دوباره تخصيص آمبولانس در شرايط بحران
471
مكان يابي مراكز امداد رساني پس از وقوع سوانح
472
مكان يابي مراكز امداد رساني پس از وقوع سوانح ﴿ منطقه يك شهرداري تهران ﴾
473
مكان يابي مراكز امداد موقت و مسيريابي پوياي وسايل نقليه امدادي هوايي در شرايط بحران
474
مكان يابي مراكز امدادرساني پزشكي در مناطق شهري با در نظر گرفتن احتمالي بودن حوادث و زمان پاسخ (مطالعه موردي شهر اصفهان)
475
مكان يابي مراكز امدادرساني پس از وقوع زلزله با استفاده از GLS مطالعه موردي: فرحزاد
476
مكان يابي مراكز پستي با روشهاي رياضي و آمار
477
مكان يابي مراكز توزيع انبارهاي موقت مياني در طراحي شبكه زنجيره تامين با تقاضاي پوياي غير قطعي
478
مكان يابي مراكز خدمات بهداشتي درماني شهر صومعه سرا با استفاده از نرم افزار GIS
479
مكان يابي مراكز خدمات روستايي با رويكرد مشاركتي (بخش طاغنكوه نيشابور)
480
مكان يابي مراكز خدمات روستايي با رويكرد مشاركتي نمونه موردي : بخش طاغنكوه شهرستان نيشابور , positioning of rural service centers through a coopertion approach
481
مكان يابي مراكز سلامت در شهر اصفهان
482
مكان يابي منابع آكوستيكي پهن باند در فضاي آزاد و حضور نويز
483
مكان يابي منابع صوتي با رويكرد آناليز مقادير ويژه
484
مكان يابي منابع صوتي قلب به كمك آرايه هاي ميكروفوني
485
مكان يابي منابع صوتي متحرك با استفاده از اثر شيفت فركانسي دوپلر
486
مكان يابي منابع گفتار با استفاده از نمونه برداري فشرده
487
مكان يابي منابع ناحيه نزديك همدوس
488
مكان يابي مناسب جهت تغذيه آبخوانها در حوضه رودخانه كال گرافي (كال ولايت) با استفاده از RS وGIS
489
مكان يابي مناطق مستعد پخش سيلاب با استفاده از فرآيند تصميم گيري چند معياره ﴿MCE﴾
490
مكان يابي مناطق مستعد جمع آوري آب باران در استان اصفهان با استفاده از GIS
491
مكان يابي مناطق مناسب جهت اجراي عمليات پيتينگ با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي درمحيط GIS ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز طالقان )
492
مكان يابي منبع با استفاده از توان سيگنال دريافتي در شبكه هاي حسگري بيسيم با ضريب اتلاف توان نامعلوم
493
مكان يابي منبع سيگنال گفتار به وسيله آرايه هاي ميكروفوني
494
مكان يابي منبع صوت با استفاده از شبكه هاي حسگر صوتي Ad-hoc
495
مكان يابي منبع صوتي با استفاده از آرايه ي ميكروفني
496
مكان يابي موبايل ربات با استفاده از تركيب اطلاعات سنسورها
497
مكان يابي نقاط امن در برابر خطر سيلاب ناشي از شكست سد زاينده رود در مناطق 1 و 3 شهر اصفهان
498
مكان يابي نقاط امن درون شهري براي اسكان موقت پس از (مطالعه موردي منطقه سه شهرداري اصفهان)
499
مكان يابي نقاط بهينه حفاري در ميادين نفت خيز جنوب به روشهاي هوشمند
500
مكان يابي نقاط مناسب جهت امداد رساني پس از وقوع سوانح
501
مكان يابي نواحي مستعد جهت اجراي پروژه هاي تغذيه مصنوعي آبخوان با كاربرد روش هاي تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾ مطالعه موردي دشت كوهدشت - استان لرستان
502
مكان يابي نيروگاه هاي حرارتي در يك منطقه (استان ) براساس مدل Gibson
503
مكان يابي هاب در طراحي شبكه ي بحران وبرنامه ريزي توزيع با در نظر گرفتن انواع وسيله ي حمل
504
مكان يابي هدف با فرض مدل كروي زمين
505
مكان يابي هيدروليكي پل ها و ساختمان ها با استفاده از نرم افزار RAC - HEC در محيط GIS
506
مكان يابي و ارزيابي اقتصادي انرژي باد در يزد
507
مكان يابي و اندازه يابي بهينه تجهيزات ذخيره ساز انرژي به منظور بهره برداري بهينه در شبكه هاي توزيع
508
مكان يابي و اندازه يابي بهينه تحليلي توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع همراه با تعيين تركيب بهينه از منابع مختلف
509
مكان يابي و بررسي نقش متل در توسعه گردشگري ﴿ مطالعه موردي محور اصفهان-شيراز﴾
510
مكان يابي و تعيين سايز بهينه ي توليدات پراكنده با استفتده از الگوريتم گرگ خاكستري
511
مكان يابي و تعيين ظرفيت بار انداز با لي اوت انعطاف پذير درشرايط عدم قطعيت تقاضا
512
مكان يابي و جابجايي چند وسيله با توجه به پارامتر زمان
513
مكان يابي و سازماندهي كاربري آموزشي (مورد مطالعه:شهر آشخانه)
514
مكان يابي و شناسايي قسمت خطادار شبكه در سيستم هاي توزيع با حضور توليدات پراكنده
515
مكان يابي و طراحي پاركينگهاي طبقاتي
516
مكان يابي و طراحي توربين هاي بادي
517
مكان يابي و طراحي شهركهاي صنعتي - روستايي در شهرستان مهريز
518
مكان يابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح
519
مكان يابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح ﴿ منطقه يك تهران ﴾
520
مكان يابي و مسيريابي چندمعياره در خدمات شهري
521
مكان يابي و مسيريابي زنجيره تأمين يكپارچه روبه جلو و روبه عقب با در نظر گرفتن الزامات زنجيره تأمين سبز
522
مكان يابي و نقشه سازي همزمان براي روبات هاي متحرك با بينايي استريو برمبناي نقشه هاي تركيبي همراه با ناوبري تركيبي
523
مكان يابي وبرنامه ريزي حمل ونقل همزمان براي يك شركت بسته بندي مواد غذايي
524
مكان يابي وسايل نقليه امدادرساني براي تخليه سوانح در راه آهن ايران
525
مكان يابي وطرح ساختاري-كاربردي
526
مكان يابي وظرفيت سنجي بهينه كارخانه قند سوم در استان كرمانشاه
527
مكان يابي يك ربات در يك محيط داخل سالني با استفاده از تركيب اطلاعات
528
مكان يابي، تخصيص و مسير يابي به منظور تاسيس مراكز موقت امداد و ارسال كالاهاي امدادي در شرايط بحران با رويكرد تور پوششي در شرايط عدم قطعيت
529
مكان يابي، زمان بندي و مسيريابي وسايل نقليه در بارگيري همزمان چند دوره اي و چند محصولي يك شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با تقاضاي احتمالي
530
مكان يابي-موجودي ظرفيت محدود در زنجيره تأمين‌هاي چندسطحي به همراه درنظرگرفتن ريسك خرابي تسهيلات و تقاضاي غير قطعي
531
مكان‌ يابي ربات متحرك داخل سالني با استفاده از تركيب غير متمركز اطلاعات
532
مكان‌يابي آماري خطاهاي پنهان با توجه به ساختار برنامه و تحليل خطاخيزي
533
مكان‌يابي ايستگاه‌ها در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل ريلي
534
مكان‌يابي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS (نمونه موردي: شهر ايلام)
535
مكان‌يابي بهينه ايستگاه‌هاي آتش نشاني در شبكه‌هاي ترافيكي درون شهري جهت امداد رساني در زمان بحران با مطالعه موردي در شهر اصفهان
536
مكان‌يابي بهينه ايستگاه‌هاي شارژ خودروي برقي با در نظرگرفتن توأم شبكه توزيع انرژي الكتريكي و شبكه حمل و نقل شهري
537
مكان‌يابي بهينه دستگاه‌هاي خودپرداز با توجه به هزينه‌هاي مرتبط و پتانسيل درآمدي آنها
538
مكان‌يابي بهينه سيستم‌هاي ضدعفوني‌كننده در شبكه‌هاي توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
539
مكان‌يابي بهينه موقعيت پارك‌سوارها بر اساس موقعيت محدوده قيمت‌گذاري تراكم
540
مكان‌يابي بهينه نشانگر خطا و سكسيونر به‌صورت هم‌زمان به‌منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم توزيع
541
مكان‌يابي بيمارستان صحرايي با استفاده از روش TOPSIS و ارائه‌ي مدل چندهدفه براي تخصيص در فاز پاسخگويي (موردمطالعه: شهر آمل)
542
مكان‌يابي پاركينگ‌هاي شهر اهواز–مطالعه موردي منطقه يك
543
مكان‌يابي پايانه‌هاي باري شهري
544
مكان‌يابي تسهيلات غيرقابل اطمينان در شرايط ازدحام: مطالعه موردي تسهيلات خدمات سلامت
545
مكان‌يابي جايگاه‌هاي سوخت براي خودروها با سوخت جايگزين
546
مكان‌يابي خطا در شبكه توزيع با استفاده از داده‌هاي فروافتادگي ولتاژ در حضور توليدات پراكنده
547
مكان‌يابي خطا در شبكه‌ي انتقال HVDC در حضور مزارع بادي فراساحلي
548
مكان‌يابي خطاي اتصال‌كوتاه سيم پيچي در ترانسفورماتورهاي قدرت
549
مكان‌يابي سيستم هاي تركيبي باد و فتوولتائيك با استفاده از مدل MILP
550
مكان‌يابي شهرك صنعتي شهرستان سلسله در استان لرستان با استفاده از روش‌هاي MCE و الگوريتم تكاملي
551
مكان‌يابي غير فعال چند ورودي چند خروجي سيگنال‌هاي رادارهاي ثانويه
552
مكان‌يابي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين و داده‌هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در تهران
553
مكان‌يابي متن در مناظر شهري با استفاده از شبكه كانولوشني عميق
554
مكان‌يابي محل اسكان عشاير با استفاده از روش تصميم‌گيري تحليل شبكه (ANP) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: شهرستان نهاوند)
555
مكان‌يابي مراكز امداد و نجات جاده¬اي با استفاده از روش¬هاي AHP و FUZZY در GIS
556
مكان‌يابي مراكز توزيع در زنجيره تامين سه سطحي با در نظر گرفتن تشكيل گروه مجازي توليدكنندگان
557
مكان‌يابي مناطق مستعد تغذيه آب‌هاي زيرزميني از طريق كنترل رواناب‌ها با استفاده از GIS و تحليل سلسله مراتبي (AHP)(مطالعه موردي دشت قروه-كردستان)
558
مكان‌يابي منبع صوت براي روبات‌هاي سيار با استفاده از روش هاي مبتني بر اختلاف زماني ورود سيگنال
559
مكان‌يابي هاب با رويكرد موجودي و پوششي در شبكه¬ي اشتراك‌گذاري دوچرخه ها
560
مكان‌يابي هاب سلسله مراتبي در فضاي غيرقطعيبا توجه به قابليت اطمينان
561
مكان‌يابي هاب‌هاي لجستيك بار در كشور با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تغييرات حجم بار
562
مكان‌يابي و رديابي چند منبع صوتي به صورت همزمان
563
مكان‌يابي و نقشه‌برداري از محيط به‌صورت همزمان با استفاده از چند ربات همكار زميني بدون سرنشين
564
مكان‌يابي و نقشه‌برداري از محيط به‌صورت همزمان با استفاده از چند ربات همكار زميني و هوايي بدون سرنشين
565
مكان‌يابي و نقشه‌برداري هم‌زمان ربات‌هاي انسان‌نما در زمين‌هاي فوتبال با يك دوربين
566
مكان‌يابي واحدهاي اندازه‌گيري فيزور در شبكه‌هاي قدرت به كمك الگوريتم كلوني مورچگان اصلاح شده
567
مكان‌يابي-مسيريابي تسهيلات اضطراري براي خدمت‌رساني به آسيب‌ديدگان به‌منظور مديريت بحران
568
مكان¬يابي QTLهاي كنترل كننده صفات جوانه¬زني دانه گندم در شرايط مختلف محيطي
569
مكان¬يابي بهينه خازن همزمان با تغيير پيكربندي سيستم توزيع با روش كلوني مورچگان بهبود يافته
570
مكان¬يابي مراكز امداد و نجات و برنامه¬ريزي تخصيص تقاضا با استفاده از روش تركيبي تصميم گيري چندمعياره و سيستم اطلاعات جغرافيايي؛ "مطالعه موردي شهر تهران"
571
مكان‏سازي اجتماعات محلي از طريق مشاركت مردمي ( نمونه مطالعاتي: محله خاك سفيد (گلشن) تهران )
572
مكانه الرجل في شعر سعاد الصباح
573
مكاني براي بازپروري شخصيتي مجرمين
574
مكاني براي گذران اوقات فراغت شهروندان در بافت شهر كرمانشاه
575
مكاني يابي تابلو هاي پيام متغير در بزرگراههاي شهري
576
مكان‏يابي – تخصيص مراكز درماني با در نظر گرفتن ميزان كارايي و آمادگي
577
مكانيابي اجسام در تصاوير رنگي و كاربرد آن در بنيايي ماشين
578
مكانيابي اماكن اسكان اضطراري در حوادث طبيعي منطقه 8 شهرداري تهران
579
مكانيابي ايستگاه آتشنشاني شهيدعراقي
580
مكانيابي ايستگاه هاي انتقال با هدف كمينه كردن اثرات نامطلوب پسماند مطالعه موردي؛ تسهيلات فشرده ساز پسماند شهر تهران
581
مكانيابي ايستگاه هاي خطوط اتوبوسراني و فرآيند بهبود آن
582
مكانيابي ايستگاه هاي سيستم اشتراك دوچرخه
583
مكانيابي ايستگاه هاي سيستم اشتراك دوچرخه
584
مكانيابي ايستگاههاي آتش نشاني شهر قم با كمكGIS ﴿ با رويكرد به طرح جامع ايمني ﴾
585
مكانيابي ايستگاههاي راه آهن زيرزميني شهري مطالعه موردي متروي تهران
586
مكانيابي با استفاده از اختلاف زمان ورود سيگنال به گيرنده ها
587
مكانيابي بهينه ايستگاه هاي پايش كيفيت آب در مخزن سد با استفاده از تئوري آنتروپي
588
مكانيابي بهينه جايگاه¬هاي سوخت¬رساني گاز طبيعي (CNG) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل (AHP) (مطالعه موردي منطقه 4 تهران)
589
مكانيابي بهينه ساختگاه سدبااستفاده ازرويكردتصميم گيري چندمعياره ومنطق فازي -مطالعه مورد.سدهرسين دراستان كرمانشاه
590
مكانيابي بهينه سكوهاي حفاري نفتي با توجه به حداقل سرمايه گذاري اوليه در ميدان دريايي ابوذر
591
مكانيابي بهينه فضاهاي سبز شهري با استفاده از مدل F’ANP و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مورد مطالعه منطقه 8 كلانشهر اصفهان)
592
مكانيابي بهينه كنار گذرها
593
مكانيابي بهينه محل دفن بهداشتي پسماندهاي جامدشهري (مطالعه موردي شهر كرمانشاه )
594
مكانيابي بهينه مراكز خريد ناحيه اي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به منظور توسعه پايدار (مطالعه موردي :شهر سقز)
595
مكانيابي بهينه نصب تجهيزات اندازه گيري در تخمين استاتيكي حالت هارمونيكي در شبكه هاي قدرت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
596
مكانيابي پارك هاي شهري با استفاده از GIS مطالعه موردي: منطقه يك شهري اصفهان
597
مكانيابي پاركينگ در سيرجان با تاثير بر كاهش ترافيك شهري
598
مكانيابي پاركينگ هاي طبقاتي در شهر رشت
599
مكانيابي پايانه هاي اتوبوسراني در شبكه هاي يكپارچه
600
مكانيابي پيوسته يك شبكه توزيع با در نظر گرفتن جنبه هاي عملياتي
601
مكانيابي تسهيلات اضطراري در حمل و نقل موادخطرناك به كمك تئوري شبكه و در حالت تقاضاي غير قطعي
602
مكانيابي تسهيلات اضطراري در شرايط عدم قطعيت با رويكرد جايابي- تخصيص
603
مكانيابي تسهيلات با درنظرگرفتن قابليت اطمينان در طراحي شبكه زنجيره تامين
604
مكانيابي تسهيلات توليد با در نظر گرفتن تصميمات توليد و مسيريابي
605
مكانيابي تسهيلات معدني در معادن روباز با استفاده از روش ارزيابي تاثيرات ‌زيست‌محيطي فعاليت‌ واحدهاي معدني
606
مكانيابي تسهيلات هاب در صادرات مجدد (مطالعه موردي: غلات)
607
مكانيابي تصفيه خانه فاضلاب در محيط جي آي اس با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
608
مكانيابي توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك اطلاعات مجاورت دودويي
609
مكانيابي ﴿جانمايي﴾كاربري اراضي شهري با تاكيد بر برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري
610
مكانيابي جايگاه هاي عرضه سوخت درون شهري (پمپ بنزين) بعنوان يك عنصر شهري با استفاده از سيستم پشتيباني برنامه ريزي كاربردي اراضي ؟ What if (نمونه موردي: شهر يزد)
611
مكانيابي جنگل هاي شهري با رويكرد توسعه جنگلداري شهري با كمك سامانه اطلاعات جغرافيايي ( منطقه مورد مطالعه: شهر يزد)
612
مكانيابي خدمات اضطراري در شهر سنندج با رويكرد پدافند غيرعامل
613
مكانيابي خطاي نرم افزار با استفاده از خوشه بندي اجراها
614
مكان‏يابي خودكار سوزن در تصاوير اولتراسوند سه‌بعدي
615
مكانيابي رقابتي مراكز چندگانه در زنجيره بسته
616
مكانيابي سايتهاي كمپينگ در شهرستان ماسال ﴿اردوگاه طبيعي بااستفاده از....﴾
617
مكانيابي شركتهاي تعاوني مصرف غير كارگري در مناطق شهري- شهرستان يزد
618
مكانيابي شهر جديد در محور اراك - فراهان
619
مكانيابي شهرك ها ونواحي صنعتي با رعايت ملاحضات آمايشي مبا توجه به اثرات زيست محيطي بخش صنعت ﴿نمونه موردي: شهرستان اراك﴾
620
مكانيابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب جهت تغذيه مصنوعي آبخوان دشت خانميرزا با سامانۀ سنجش از دور(RS)
621
مكانيابي فضاي باز با رويكرد كاهش آسيب پذيري در حين زلزله ﴿نمونه موردي محله باغ بهار مهريز)
622
مكانيابي فضاي سبز منطقه 5 شهر تهران با استفاده از مدلهاي AHP و Topsis در محيط GIS
623
مكانيابي قابل‌اطمينان هاب‌ها در شرايط وجود اختلالات
624
مكانيابي مجتمع ايستگاهي ريلي با استفاده از منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي ؛ مورد مطالعاتي تهران
625
مكانيابي مجتمع هاي آموزشي متمركز در شهر اصفهان با استفاده از GIS
626
مكانيابي مجتمع هاي خدماتي - رفاهي بين راهي
627
مكانيابي محل دفن بهداشتي زباله هاي جامد شهري (مطالعه موردي شهر بهشهر)
628
مكانيابي محل دفن زباله شهر اردستان با استفاده از نرم افزار جي آي اس و مدل بولين
629
مكانيابي محل دفن مواد زايد جامد شهري با استفاده ازتلفيق مدل AHP و منطق فازي (نمونه موردي: شهر دليجان )
630
مكانيابي محل هاي مناسب براي دفع زباله با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تحليل سلسله مراتبي(AHP) (مطالعه موردي شهر بيجار)
631
مكانيابي محور در شبكه توزيع گندم داخلي
632
مكانيابي مراكز آموزشي ﴿دبيرستان﴾ در شهر رشت
633
مكانيابي مراكز اورژانس تحت پوشش جزئي
634
مكانيابي مراكز اورژانس مجهز به خدمات ارتباط از راه دور در جاده هاي پرخطر منتهي به كلان شهر اهواز از طريق سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)"
635
مكانيابي مراكز توزيع با رويكرد ماكزيمم نمودن پوشش به همراه مطالعه موردي
636
مكانيابي مراكز درماني ﴿اورژانس﴾ با استفاده از GIS(منطقه 6 شهرداري تهران ﴾
637
مكانيابي مراكز دفع پسماندهاي شهري با استفاده از فناوري سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي : شهر مياندواب
638
مكانيابي مناطق بحران آفرين در راه هاي استان گلستان با استفاده از GIS و روش تصميم گيري چند معياره
639
مكانيابي منبع صوت در محيط نويزي با استفاده از آرايه اي از ميكروفن ها براي روبات خانگي
640
مكانيابي نواحي مساعد جهت توسعه فيزيكي كلان شهرتهران با تاكيد بر برخي از عوامل اقليمي
641
مكانيابي نيروگاه هاي خورشيدي و توليد پراكنده و طراحي مدل شبكه توزيع برق (مطالعه موردي: استان زنجان)
642
مكانيابي هاب در زنجيره هاي تأمين چندسطحي با در نظر گرفتن همزمان محدوديت‌هاي هاب و زنجيره
643
مكانيابي و ارائه اصول طراحي مسير خانه تا مدرسه براي كودكان به روش اتوبوس پياده ( نمونه موردي : محله پونك در تهران )
644
مكانيابي و امكان سنجي احداث مزارع بادي با در نظر گرفتن خطوط انتقال و ملاحظات اقتصادي
645
مكانيابي و اندازه بهينه ذخيره سازهاي انرژي در شبكه هاي هوشمند شامل خودرهاي برقي از طريق الگوريتم ژنتيك
646
مكانيابي و تجهيز مراكز مورد نياز اسكان پس ار سانحه در منطقه 10 ﴿ مديريت ، مكانيابي ، تخليه و اسكان ﴾
647
مكانيابي و تخصيص بهينه ايستگاه هاي خدمات اورژانسي-مطالعه موردي
648
مكان‏يابي و تخصيص چندگانه هاب ظرفيت‏دار تحت شرايط تراكم ﴿مطالعه موردي: حمل‏و‏نقل عمومي شهر تهران﴾
649
مكانيابي و تعيين ظرفيت جايگاه‌هاي سوخت شهري
650
مكانيابي و طراحي شبكه تعاوني هاي بازاريابي محصولات كشاورزي در استان آذربايجان غربي
651
مكانيابي و طراحي مراكز امداد رساني پس از وقوع سوانح ﴿ منطقه يك تهران ﴾
652
مكانيابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح در محدوده نواب ﴿منطقه 10 شهرداري تهران﴾
653
مكانيابي و طراحي نقاط مناسب براي امداد رساني پس از وقوع سوانح در منطقه 1 شهرداري تهران ﴿ طرح مركز امداد و اسكان ﴾
654
مكانيابي و كنترل رسوب در مسيرهاي انتقال آب و آبگيرها با استفاده از شيب معكوس و حركت چرخشي ذرات
655
مكانيابي و نقشه برداري همزمان يك ربات متحرك با استفاده از فيلترهاي وفقي و مقاوم در محيط هاي ديناميكي
656
مكانيايي سايت زباله با استفاده از مدل آ اچ پي مطالعه موردي شهرستان رفسنجان
657
مكانيزاسيون دفتر وكالت
658
مكانيزاسيون سيستم امور دانشجويي با نرم افزار به زبان VB.Net و پايگاه داده SQL
659
مكانيزاسيون سيستم انبار و فروش كارخانه يزد پيچ
660
مكانيزاسيون سيستم جامع شركت صنايع بسته بندي مواد غذايي هاني فراور يزد
661
مكانيزاسيون سيستم سهامداران شركت گوشت يزد
662
مكانيزاسيون و ساماندهي شبكه كابل - هوائي و بهينه سازي اطلاعات در مراكز سوئيچ شهري
663
مكانيزم آلوده شدن مذاب به هنگام ذوب ريزي
664
مكانيزم انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي ورقه اي زيگزاگي با روش F.E.M و با برنامه كامپيوتر
665
مكانيزم بادامك ها
666
مكانيزم پارگي دوخت در پوشاك ورزشي (فوتبال) تحت تنش هاي كششي
667
مكانيزم پرزدهي پارچه تريكوي پنبه ، پلي استر
668
مكانيزم تحول نشانه هاي مرضي بر پايه تعامل سبكهاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله با تنيدگي در سالمندان تهراني مبتلا به بيماريهاي مزمن جسماني
669
مكانيزم تشكيل نانو كامپوزيت Fe,Ti)3Al-Al2o3﴾ با روش آلياژ سازي مكانيكي
670
مكانيزم تغيير شكلهاي خاك در اثر روانگرايي عدسيهاي مضاعف ماسه اي و تعيين عممق نامحدود آن
671
مكانيزم توازن بار پويا در محيط زيرساخت ابر براساس بار ماشين هاي فيزيكي
672
مكانيزم توسعه ترك در مصالح سنگي و شبه سنگي تحت تنش كششي مستقيم و غيرمستقيم
673
مكانيزم توسعه ترك در مصالح شبه سنگي تحت بار فشاري تك محوري و مدل سازي عددي آن
674
مكانيزم توسعه شهركرد
675
مكانيزم توليد دوده از فلر هاي صنعتي
676
مكانيزم روتور اصلي و كنترل زاويه گام پره هليكوپتر
677
مكانيزم زمانبندي وظيفه در محيط محاسبات داوطلبانه مبتني بر سياست ارسال كار
678
مكانيزم سريع براي دگرسپاري خردسلول - خردسلول
679
مكانيزم عملكرد كمك فن در سيستم تعليق و تكنولوژي ساخت قطعات آن
680
مكانيزم عملكرد كمك فن در سيستم تعليق و تكنولوژي ساخت قطعات آن
681
مكانيزم عملكرد كمك فن در سيستم تعليق و تكنولوژي ساخت قطعات آن
682
مكانيزم عملكرد كمك فنر در سيستم تعليق تكنولوژي ساخت قطعات آن
683
مكانيزم كاهش ضايعات و ارتقاء سطح توليد
684
مكانيزم كوره بلند ذوب آهن
685
مكانيزم ماشينهاي بافندگي
686
مكانيزم مسيريابي روترها در شبكه
687
مكانيزم مسيريابي روترها در شبكه
688
مكانيزم هاي ايجاد ضريب پواسون منفي در صفحات و سيلندرهاي فلزي تحت اثر بارهاي مكانيكي و حرارتي
689
مكانيزم هاي جايگزين شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل در فضاي تحريم و يا ركود اقتصادي
690
مكانيزم هاي غير فعال شدن كاتاليزورهاي پايه دار فلزات نجيب در اكسيداسيون كامل هيدروكربن ها توسط تركيبات آلي سيليكون دار
691
مكانيزم هاي فرسايش و خوردگي نسوز در كنورترهاي مجتمع مس سرچشمه
692
مكانيزم هيگز در نظريه ميدان هاي غير هرميتي با تقارن PT
693
مكانيزم و ساختار بافت در ماشين هاي فرشبافي
694
مكانيزم و سينتيك تشكيل تركيب بين‌فلزي TiAl3 در زوج نفوذي آلومينيم - تيتانيم
695
مكانيزم و سينتيك و توزيع اندازه ذره در پليمريزاسيون امولسيوني وينيل كلرايد
696
مكانيزم و طراحي سيستم گيربكس ماشين ريسندگي رينگ
697
مكانيزم واكنش در سنتز خود احتراقي حجمي تيتانيوم دي برايد
698
مكانيزم‌هاي خرابي ستون مركب پروفيل كامپوزيتي و بتن تقويت شده با استوانه GFRP تحت بار محوري
699
مكانيزمها و تكنيكهاي رايج در سيستمهاي يكپارچه پيلهاي خورشيدي و كاربرد آنها در ماهواره ها
700
مكانيزمهاي بهبود در سيستم اجرايي گمرك
701
مكانيزمهاي گسيختگي در قابهاي خمشي مهاربندي شده
702
مكانيزمي براي سازمان دهي و اجراي خوشه هاي مجازي توان بالا
703
مكانيزمي براي كاهش مصرف انرژي در وسايل متحرك بوسيله اشتراكگذاري منابع
704
مكانيزمي تركيبي براي جلوگيري ازحملات تزريق كد
705
مكانيزمي جهت تشخيص و ترسيم خودمختارخرابي عملگرها در شبكه هاي حسگر و عملگر بي سيم
706
مكانيزمي جهت توليد بدافزارهاي دگرديس با حداقل تشابه به نسخه‌هاي قبلي
707
مكانيزه كردن ارزشيابي كاركنان و مديران
708
مكانيزه كردن اطلاعات پروژه هاي شهرداري
709
مكانيزه كردن اطلاعات مراكز اس 12
710
مكانيزه كردن الگوريتم هافمن و پترسون
711
مكانيزه كردن انبار مركز آموزش
712
مكانيزه كردن پروژه هاي دانشجوئي مركز آموزش مخابرات
713
مكانيزه كردن تخليه و بارگيري مواد فله در اسكله شهيد رجايي (نمونه مورد مطالعه سنگ گچ)
714
مكانيزه كردن جوش TIG و MIG/MAG
715
مكانيزه كردن دبيرخانه مركز آموزش ( اطلاعات پرسنلي )
716
مكانيزه كردن سيستم اطلاعات مشتركين تلفن يك شهر
717
مكانيزه كردن سيستم اطلاعاتي انبار
718
مكانيزه كردن سيستم اطلاعاتي انبار در شركت پيچاز الكترونيك
719
مكانيزه كردن سيستم اطلاعاتي تجهيزات الكتريكي كارخانجات صنعتي
720
مكانيزه كردن سيستم خريد و فروش كارخانجات كاشي تحت وب
721
مكانيزه كردن سيستم زبانسرا
722
مكانيزه كردن سيستم مسافرتي يك شركت
723
مكانيزه كردن سيستم هتل توسط دلفي
724
مكانيزه كردن نقشه هاي اجرائي مالتي پلكس ديجيتال با كامپيوتر
725
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي (بخش انبار)
726
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي (بخش بازرگاني )
727
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي (بخش توليد)
728
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي ﴿بخش بازرگاني﴾
729
مكانيزه كردن يك كارخانه توليدي ﴿بخش توليد﴾
730
مكانيزه نمودن امور گروه پروژه
731
مكانيزه نمودن جمعآوري آب هاي سطحي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
732
مكانيزه نمودن عمليات فروش كامپيوتر نرم افزار سورناصنعت خاوران
733
مكانيزهاي كنترل و نظارت
734
مكانيزيم تشكيل تركيب بين فلزي آلومينايد تيتانيم گاما از طريق احياء آلومينو كليسوترميك دي اكسيد تيتانيم در حضور پرلكرات پتانسيم
735
مكانيسم اثر آنتي ديورتيكي مشتقات بنزوتيا ديازين
736
مكانيسم اثر و موارد استعمال آلداكتون
737
مكانيسم القاءآپوپتوز بر روي سلولهاي سرطاني HeLa توسط icd-58(پپتيد مشتق از سموم جانوري )
738
مكانيسم انتقال بار بستر در رودخانه بابل رود
739
مكانيسم انتقال پروتون درون مولكولي تركيب سيانورتيك اسيد در فاز گازي و در حضور كلاسترهاي آب و متانول :يك مطالعه نظري
740
مكانيسم انتقال پروتون درون مولكولي تركيب سيانوريك اسيد در فاز گازي و در حضور كلاسترهاي آب و متانول:يك مطالعه نظري
741
مكانيسم بار گذاري كوانتوم داتها در كپسول هاي پليمري براي تشخيص بيماري ها در پزشكي
742
مكانيسم پرداختهاي بين الملل
743
مكانيسم توسعه پاك در صنايع - بررسي صنعت سيمان
744
مكانيسم توسعه پاك در صنايع- بررسي صنعت سيمان
745
مكانيسم جذب برگي و تأثير پتاسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينو اسيدها بر عملكرد و كيفيت پسته
746
مكانيسم جذب برگي و تاثير عنصر روي به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينو اسيدها بر عملكرد و كيفيت پسته
747
مكانيسم قيمت گذاري انتقال انرژي الكتريكي شبكه برق ايران
748
مكانيسم مذاكره در سيستمهاي چند عاملي داراي اطلاعات محدود
749
مكانيسم هاي انتقال حرارت در نانو سيالات
750
مكانيسم هاي رهايش دارو از طريق سد خوني مغزي
751
مكانيك آماري ساليتون ها
752
مكانيك آماري نافزونور و معرفي يك آنترپي دو پارامتري جديد
753
مكانيك آماريسيستم هاي گرانشي
754
مكانيك اجرام آسماني
755
مكانيك بوهمي
756
مكانيك جسم صلب در دستگاه فضا زمان گاليله
757
مكانيك ساختماني نخ هاي حجيم اكريليكي
758
مكانيك شكست
759
مكانيك شكست و بررسي ميدان تغيير مكان در اطراف يك ترك
760
مكانيك كوانتمي ابر متقارن
761
مكانيك كوانتومي در فضازمان منحني
762
مكانيك كوانتومي در فضاي ناجابجايي 1+2 بعدي
763
مكانيك كوانتومي روي خمينه هاي همتافته: رويكرد كوانتش هندسي
764
مكانيك كوانتومي سيستم هاي اتلافي و برهمكنش آنها با ميدان كوانتومي خلاء
765
مكانيك كوانتومي غيرخطي بر اساس آنتروپي كوانتومي
766
مكانيك كوانتومي و نظريه اطلاعات همسان سازي فاز - همورداي نامتقارن
767
مكانيك كوانتومي يك نانولوله دوحالته
768
مكانيك نخهاي مخلوط از سه نوع الياف
769
مكانيك و تغيير شكل هسته آزمايش مكش ميكروپمپ
770
مكانيك و هندسه
771
مكتب آزادي
772
مكتب اتريشي
773
مكتب اقتصادي كلاسيك
774
مكتب جبر جغرافيايي و نگرش تاريخي و تحليلي آن
775
مكتب زاگرب و سينماي نقاشي متحرك بلوك شرق
776
مكتب زاگروب و سينماي نقاشي متحرك بلوك شرق
777
مكتب سقاخانه
778
مكتب سقاخانه
779
مكتب سقاخانه اي وتاثير آن در پيكره سازي معاصر
780
مكتب سقاخانه اي وتاثير آن در پيكره سازي معاصر
781
مكتب كمال الملك و شاگردان
782
مكتب كمال الملك و شاگردان
783
مكتب كينزي
784
مكتب موسيقي اصفهان
785
مكتب ناتوراليسم و نقد و بررسي آثار صادق چوبك
786
مكتب نقاشي اصفهان (پايه و اصول )
787
مكتب هاي اقتصادي
788
مكتب هاي روانشناسي
789
مكثي در كوير ﴿ طراحي فضاي اقامتي در كوير مياندشت ﴾
790
مكمل شركت دو زير فضا از يك فضاي ميلبرت
791
مكمل فضاهاي برجي ﴿m,l) - فيلتر طبقه بندي شده
792
مكمل گراف اشتراكي زير مدول هاي يك مدول
793
مكمل هاي غذايي مورد استفاده ي ورزشكاران
794
ملات گلي غني شده و خشت هاي نوينِ ارتقاء يافته با فرآورده هاي بوم آورد براي اقدامات حفاظتي ارگ بم
795
ملاتونين رحم و لوله رحم را در موش هاي در معرض نيكوتين محافظت مي كند
796
ملاحظات اخلاق پزشكي در مورد معلوليت تا تولد(دو هفته ي اول ،رويان ،جنين )
797
ملاحظات اخلاقي جرايم رايانه اي و اينترنتي
798
ملاحظات تئوريك و طراح اوليه ميز چرخان
799
ملاحظات تئوريك و طراحي اوليه ميز چرخان
800
ملاحظات دفاعي امنيتي شهرهاي مرزي از منظر پدافند غير عامل (با تأكيد بر شهرهاي مرزي استان خوزستان)
801
ملاحظات شهرسازي در ارزيابي پايداري زيست محيطي توسعه هاي شهري نمونه مورد مطالعه: اراضي 2000 هكتاري كوثر
802
ملاحظات طراحي براي ايجاد تغييرات در يك هواپيماي موجود
803
ملاحظات طراحي تقويت‌كننده توان پهن‌باند با استفاده از تكنيك تعقيب پوش در باياس درين و گيت در كلاس F معكوس با هدف بررسي بهبود بازدهي و خطينگي
804
ملاحظات طراحي جهت احداث پارك انرژي دريايي
805
ملاحظات طراحي جهت احداث پارك انر‍ي دريايي
806
ملاحظات طراحي در به كارگيري فاكتورهاي انساني
807
ملاحظات طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME
808
ملاحظات كاربردي در طراحي جاذبهاي ارتعاشاتي فعال براي روتورهاي دوار با دور متغير
809
ملاحظات مواد مصرفي در چاپ افست ورقي
810
ملاحظاتي چند درباره فيلمبرداري فيلم هاي مستند با توجه و تاكيد بر سينماي ايران
811
ملازمت شريعت و طريقت در مثنوي
812
ملاس و مصارف گوناگون آن
813
ملاصدرا و آيات و روايات توحيدي
814
ملاك استطاعت در حج از ديدگاه فقهاي اماميه
815
ملاك فعل اخلاقي از ديدگاه مولوي
816
ملاك هاي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه يزد
817
ملاك هاي همسرگزيني ازديدگاه جوانان
818
ملاكها و معيارهاي حليت و حرمت حيوانات و پرندگان
819
ملاكهاي گزينش و چينش تصاوير در كتب درسي و محتواي آموزش الكترونيكي
820
ملاكهاي همسر گزيني
821
ملامين تري سولفونيك اسيد به عنوان يك كاتاليزور اسيد جامد كارآمد براي ساخت 14- آريل- H 14- دي بنزر[j,a] زانتن ها در شرايط بدون حلال
822
ملزومات پست هاي GIS [جي آي اس]
823
ملي شدن نفت در راديو تهران
824
مليله زنجان
825
مليله زنجان
826
مليله و تولدي ديگر (طراحي نوين در تابلوهاي مليله )
827
مليله و حجم
828
مليله و حجم
829
ممالك اروپاي شمالي و غربي
830
ممالك متحده آمريكا The United States of America
831
ممانعت از كريستاليزاسيون اگزالات كلسيم توسط عصاره هيدالكلي گياهان﴾خارشتر،خارسنك،كاكل ذرت﴾ و عصاره خارسنك با سنگ حجراليهود
832
ممانعت جريان پويا در شبكه ها
833
ممانعت‌كنندگي در توليد زيستي اتانل و به كارگيري جداسازي در رفع آن
834
ممريستور، مدل هاي مداري و كاربردهاي آن در مدارات حافظه
835
ممطالعه رويدادي واكنش بازار سهام به گزارش حسابرسي مشروط و مقبول نمونه موردي بورس اوراق بهادار تهران
836
ممعادلات اشتروم ليوويل
837
ممقايسه استواري روش هاي رگرسيون تاوانيده نسبت به داده هاي دم سنگين
838
ممكن سازي ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 3105
839
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
840
ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي با تاكيدي بر جنگ ايران و عراق
841
ممنوعيت عبور كشتي ها به مقصد ايران از تنگه هرمز و واكنش حقوقي ايرات نسبت به آن
842
ممنوعيت كاربرد سلاحهاي شيميايي بعنوان جنايت جنگي
843
ممنوعيت مطلق شكنجه در فقه و حقوق موضوعه ايران با توجه به موازين حقوق بشر
844
ممنوعيت‌هاي نقض عهد در حقوق بين‌الملل بشردوستانه
845
مميزي انرژي براساس تست عملكردي در سيكل بخار نيروگاه حرارتي
846
مميزي انرژي در شهرك هاي صنعتي
847
مميزي انرژي ساختمان هاي فني و مهندسي و ارائه راهكارهاي كاهش مصرف انر‍ژي
848
مميزي انرژي و ارائه راهكارهاي نوين افزايش راندمان انرژي يك فيلد صنعتي: تاسيسات استحصال آب شيرين از شورابه معدني درياچه نمك قم و تغليظ شورابه آن
849
مميزي انرژي و بازاريابي انرژي حرارتي
850
مميزي تماميت در سيستم¬هاي مديريت جريان داده برون ¬سپرده با استفاده ازمحاسبات¬ تقاطعي
851
مميزي داخلي پروژه هاي MIS با استفاده از استاندارد IT TiCK
852
مميزي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت شركت فولاد مباركه اصفهان
853
مميزي مديريت پروژه
854
مميزي مديريت تكنولوژي با استفاده از اطلس تكنولوژي در كارخانه پلي اتيلن زرين نقش شيراز
855
من ... و ... من
856
من انسان
857
من جماليات الاستعاره في القرآن الكريم
858
من چگونه مي توانم ضعف روخواني آرمان را برطرف نمايم ؟
859
من چگونه مي توانم علاقه به صبحانه خوردن رادرمهرداد افزايش دهم
860
من چگونه مي توانم فاطمه رابه فعاليت هاي ورزشي علاقه مند كنم ؟
861
من چگونه مي توانم مشكل غيبت سميه را برطرف نمايم ؟
862
من در جامعه مدرن و پست مدرن با تاكيد بر هنرمند محوري در انتخاب نام اثر هنري
863
من راوي:مطالعه رويكرد هاي روايت اول شخص در انيميشن
864
من فلسفه اي دارم يا خالي و يا لبريز
865
من كشتمش
866
من و خاطراتم و نمود آثار تجسمي ميبد
867
من و دنياي من ﴿مبدا شيرين﴾
868
من و ديگري در داستان حضرت يوسف(ع) در قرآن
869
من و رويا
870
من و عكس
871
من و...
872
منابع ، فرآوري ، فن آوري و تبادلات فيروزه در ايران بر اساس داده هاي بايتان شناسانه
873
منابع آب استان يزد
874
منابع آلوده كننده بستر رودخانه زاينده رود
875
منابع آلوده كننده زاينده رود اصفهان
876
منابع انرژي و روشهايي توليدانرژي در نيروگاه هاي بخار و هسته اي
877
منابع تغذيه بدون وقفه﴿UPS﴾
878
منابع تغذيه قدرت پالسي نيمه هادي
879
منابع خطا در بررسي هاي آماري
880
منابع طبيعي واثرات خشكسالي در منابع آبي گلپايگان
881
منابع فلزي و بتني پيش تنيده به گنجايش پنجاه هزار متر مكعب سوخت
882
منابع قدرت سياسي و ابزار كنترل آن در نهج البلاغه
883
منابع مالي دولت صفوي در عصر شاه اول و شاه عباس اول , THE SAFAVI SHIYE GOVERNMENT FINANCIAL IN KING TAHMASB AND KING ABBAS
884
منابع مالي دولت صفوي در عصر شاه تهماست اول وشاه عباس اول , the safavi ahiye government financial in king tahmasb and king abbas
885
منابع معرفت از ديدگاه آگوستين و سهروردي
886
منابع نور مصنوعي در سينما
887
منابع نويز و روشهاي كاهش آن در سيستمهاي مخابراتي
888
منابع و تامين آب شهر بابك
889
منابع و مسائل آب دشت رفسنجان
890
منابع و مصاديق بيت المال در فقه و حقوق موضوعه , sources and meanings and uses of pudlic funds in jurisprudence and positive law
891
مناسب ترين شركاي تجاري ايران: رويكرد همگرايي باشگاهي
892
مناسب ترين مكان جهت دفن زباله هاي اتمي با نگرش ويژه به ژئوفيزيك و هيدروژئولوژي منطقه (استان هاي قم و مركزي)
893
‎مناسب ترين يكپارچه گي هاي اقتصادي منطقه اي بين ايران و همسايگان بر اساس كدهاي دورقمي منتخب ISCI
894
مناسب سازي ايستگاه هاي بي آر تي شهر اصفهان جهت استفاده ي نابينايان
895
مناسب سازي بافت تاريخي شهر يزد براي سكونت جوانان مطالعه موردي؛ برزن شش بادگيري
896
مناسب سازي پارك براي معلولين جسمي-حركتي با توجه به فناوري هاي نوين (نمونه موردي : پارك مشتاق اصفهان)
897
مناسب سازي خيابان ميرداماد جهت تردد پياده ﴿ از خيابان شريعتي تا پل مدرس ﴾
898
مناسب سازي فضاهاي شهري با استفاده از نور و رنگ ﴿نمونه موردي: بوستان سعدي اصفهان﴾
899
مناسب سازي فضاهاي شهري جهت ارتقاء كيفيت زندگي شبانه (نمونه موردي: خيابان آيت الله كاشاني يزد: حدفاصل ميدان شهداي محراب و تقاطع دانش)
900
مناسب سازي فضاي پياده روهاي شهري براي معلولين جسمي با هدف ايجاد مشاركت آنها در جامعه مطالعه موردي بررسي پياده روها بين ميدان جانبازان تا چهاراه شريعتي شهر تبريز
901
مناسب سازي فضاي شهري با رويكرد طراحي فراگير
902
مناسب سازي فضاي شهري براي استفاده گروه هاي ويژه، نمونه موردي شهر تهران محدوده چهار راه وليعصر
903
مناسب سازي فضاي شهري براي حضور كودك و كسب تجارب محيطي (نمونه موردي : محله ي كاشانك تهران)
904
مناسب سازي فضاي شهري براي گروه سني كودكان
905
مناسب سازي محلات مسكوني براي كودكان و طراحي يك فضاي نمونه
906
مناسبات آل بويه با خلافت عباسي
907
مناسبات آل زبير با علويان تا مرگ عبدالله بن زبير
908
مناسبات اقتصادي و منافع زيست محيطي در پرتو آراي قضايي ديوان اروپايي دادگستري
909
مناسبات انسان در ارتباط با فضا
910
مناسبات روحانيون با سلاطين در ايران دوره افشاريه و زنديه , Clegymen relations with the kings of persia during afsharieh &zndyh
911
مناسبات سياسي ايران و عثماني از سقوط صفويه تا مرگ نادرشاه افشار ﴿تاريخ 1135-1160 ه.ق/1723-1748م﴾
912
مناسبات شيعيان اماميه با اسماعيليان در ايران تا سقوط الموت
913
مناسك حج
914
مناصب شهري وروستايي دوره قاجار از ابتدا تا مشروطه
915
مناصب و مقامات اداري ايران دوره ناصري و مظفري 4621( هـ.ق تا 4231 هـ.ق ).
916
مناطق انتشار و فنولوژي زنبورهاي پارازيتوئيد سپردارواوي پسته﴿Lepidosaphes Pistaciae﴾Hom: Diaspididae دراستان اصفهان
917
مناطق مرزي شهر تهران
918
مناظر شبانه
919
مناقب علوي در شعر فارسي از آغاز تا پايان قرن نهم
920
مناقب علوي در عصر قاجار (با تكيه بر اشعار سروش اصفهاني، جيحون يزدي و عمّان ساماني)
921
مناهل الادب العربي ( از مختارات ابراهيم يازجي -12) از صفحه 61 تا آخر كتاب
922
مناهل الادب العربي (از مختارات ابراهيم يازجي- 12) از صفحه 1 تا 60
923
منبت عصر حاضر اصفهان
924
منبت عصرحاضر اصفهان
925
منبت كاري چوب با الهام ار نقاشي هاي شرق دور
926
منبت كاري قاب آينه هاي چوبي با استفاده ار نقش مايه هاي ايلخاني
927
منبع تغذيه آزمايشگاهي
928
منبع تغذيه با كنترل ديجيتالي
929
منبع تغذيه پاك براي ميكرو سرور WiFi
930
منبع تغذيه ديجيتالي
931
منبع تغذيه سوئيچينگ
932
منبع تغذيه سوئيچينگ راديوCTR601
933
منبع تغذيه سوئيچينگ رگوله شده
934
منبع تغذيه سوئيچينگ قابل كنترل با PC
935
منبع تغذيه قابل برنامه ريزي SUPPLY POWER PROGRAMABLE
936
منبع درسي برگرفته يا بومي شده زبان انگليسي : كاوشي در نمود جنسيت در كتب درسي ايراني و غيرايراني
937
منتفي‌شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادي
938
منتمنتت
939
منجي شناسي از منظر متكلمين شيعه و اهل سنت
940
منجي گرايي سازماني :نظريه اي داده بنياد
941
منحني چرخه اي عمر كالا
942
منحني شكنندگي براي پل ها ي بزرگراهي تهران
943
منحني نگار
944
منحني نگار ترانزيستور transistor curve tracer
945
منحني هاي از نوع تحديد شده در فضاي مينكوسكي
946
منحني هاي تقريبا مختلط و ابررويه هاي هاف در منيفلد نزديك به كهلرين S6
947
منحني هاي فضايي
948
منحني هاي قوي در گرافهاي فازي
949
منحني هاي قوي در گرافهاي فازي
950
منحني هاي لنگر- چرخش اتصالات جوشي تبر به ستون فولادي
951
منزلگاه فراغت و تكاپو «مجتمع تفريحي درياچه نمك بندر ماهشهر»
952
منزلگاه ميان راهي آهوان با محوريت توريسم و گردشگري
953
منزلگاهي براي تماشاي آسمان كوير
954
منسوجات نيلي ترجمه كتاب: Indigo Textills
955
منشأيابي گردوغبار در استان يزد به كمك تكنيك هاي سنجش از دور
956
منشا انحرافات جنسي نوجوانان چيست ؟
957
منشا تصاوير كابوس در سينما
958
منشا تصاوير كابوس در سينما
959
منشا عدم التزام عملي به اخلاق در زندگي فردي و اجتماعي
960
منشا گرانيتهاي كلاه قاضي و انكلاوهاي آن ( جنوب - جنوب شرق اصفهان )
961
منشا و خصوصيات كانه زايي منگنز در راديولاريتهاي شمال الشتر، استان لرستان
962
منشا و خصوصيات كانه‌زايي منگنز در راديولاريتهاي شمال الشتر، استان لرستان
963
منشا و ساختارشهاب سنگ هاو انواع بارش هاي شهابي
964
منشا يابي لكه هاي رسوبي منطقه بياضه
965
منشاء احكام و ارزش هاي اخلاقي از ديدگاه ابن سينا
966
منشاء حس زيبايي شناسي در ناخودآگاهي لايب نيتس و ناخودآگاه جمعي يونگ
967
منشاء رابطه ي ديناميكي حاكم بر گسترش فضا و ارتباط آن با قانون اول ترموديناميك و معادلات ميدان انيشتين
968
منشاء عدم التزام عملي به اخلاق در زندگي فردي و اجتماعي
969
منشاء گچ و چگونگي تكوين و تكامل خاكهاي گچي منطقه شمال غربي استان اصفهان
970
منشاء مجازات ها در آئين زرتشت و مقايسه آن با شريعت اسلام
971
منشاءيابي شنهاي روان منطقه اردستان
972
منشايابي فرهنگ بلخي-مروي و گسترش آن در نيمه شرقي ايران
973
منشايابي و مكان گزيني پهنه هاي ماسه اي با استفاده از سنجش از دور در محدوده دروازه قرآن يزد
974
منشور حفاظت از ميراث فرهنگي ايران
975
منشور حقوق بشر در آيينه اثار سعدي
976
منشورات النادي العربي المعتزله
977
منشورات نادي العربيه المعتزله تاليف زهدي حسن جارالله
978
منشي تلفني
979
منشي تلفني
980
منطق اثبات ها
981
منطق اجتكاعي و فضايي تغييرات بافت شهري : ارتباط بين پيكره بندي فضاي و هم حضوري ؛نمونه موردي : شهر نايين
982
منطق الطير عطار از منظر اصول چهارگانه گرايس
983
منطق تكليف و كاربرد آن در دستگاه هاي هنجاري
984
منطق دانش،باور و برآورد
985
منطق رياضي
986
منطق رياضي
987
منطق شناختي سوردار براي بررسي آگاهي در سيستم هاي چند عاملي
988
منطق شهودي شناختي ديناميك: حساب رشته اي و تماميت آن نسبت به مدل هاي جبري و كاربردها
989
منطق عملي بولي، جبرهاي بول اتميك و تحمل پذيري خطا، يا، منطق عملي تكليف، جبرهاي بول اتميك و تحمل پذيري خطا
990
منطق فازي
991
منطق فازي
992
منطق فازي
993
منطق فازي
994
منطق فازي
995
منطق فازي در تعيين و كنترل حداكثر سرعت خودرو
996
منطق فازي در مدل سازي چهره
997
منطق فازي و برنامه ريزي خطي
998
منطق فازي و كاربرد آن در تخصيص بهينه اعتبارات بانكي به بخش هاي مختلف اقتصادي(مطالعه موردي: بانك توسعه صادرات ايران)
999
منطق فازي و كاربردهاي مهندسي آن
1000
منطق فازي وكاربرد ان در پزشكي
بازگشت