<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ميانگين پذيري عملگرهاي جبرهاي فوريه ﴿A﴾G
2
ميانگين پذيري قوي وضعيف روي جبرهاي پيچشي وزندار
3
ميانگين پذيري كاراكتري جبرهاي نيم گروهي باناخ
4
ميانگين پذيري كان دوگان دوم جبرهاي با ناخ و جبرهاي نيم گروهي وزن دار
5
ميانگين پذيري كونز جبرهاي باناخ دوگان و جبرهاي نيم گروهي وزن دار
6
ميانگين پذيري مدولي و ميانگين پذيري مدولي ضعيف جبرهاي نيم گروهي
7
ميانگين پذيري مدولي و نقطه اي جبرهاي باناخ
8
ميانگين پذيري مركز گروه جبري
9
ميانگين پذيري مشخصه اي جبرهاي باناخ
10
ميانگين پذيري مشخصه اي چپ جبر هاي باناخ
11
ميانگين پذيري مشخصه اي ضعيف جبرهاي باناخ
12
ميانگين پذيري مشخصه‌اي و خواص همولوژيكي جبرهاي باناخ
13
ميانگين پذيري نيم گروه ها و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
14
ميانگين پذيري و phi-ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
15
ميانگين پذيري و انقباض پذيري چپ جبرهاي لائو
16
ميانگين پذيري و تزريقي بودن باناخ مدول LP(G) براي گروه موضعا فشرده G
17
ميانگين پذيري و ساختار (G)AP
18
ميانگين پذيري و منظم پذيري جبرهاي وزني نيم گروهي و دوگان دوم آنها
19
ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف جبر فوريه
20
ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ گسترش يافته مدولي توسط 2 - دوگان دورها
21
ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف و نيم سادگي در ارتباط با جبر فوريه ، (G)A
22
ميانگين پذيري وميانگين پذيري ضعيف دوگان دوم جبرهاي باناخ
23
ميانگين پذيري، ميانگين پذيري بنيادي و ميانگين پذيري تقريبي برخي جبرهاي باناخ
24
ميانگين تفاضلي جيني
25
ميانگين جبرهاي باناخ
26
ميانگين زمان تثبيت در گراف هاي تكاملي با برازش ثابت
27
ميانگين گيري از نمودارهاي فشار موئينه آزمايشگاهي جهت افزايش مقياس به شرايط مخزن در فرآيند آشام خودبه خودي
28
ميانگين متحرك دوره¬اي متغيرهاي تصادفي داراي تغيرات منظم
29
ميانگين نمونه كوواريانس و آماره ي تي دوهتلينگ در مدل هاي بيضي گون چوله
30
ميانگين هاي برداري مقدار
31
ميانگين هاي پاياي برداري- مقدار روي فضاي نگاشت هاي خطي كران دار
32
ميانگين‌پذيري تقريبي و مدولي جبرهاي نيم‌گروهي
33
ميانگين‌پذيري دوري و بعضي خواص همولوژي جبرهاي باناخ ناجابجايي و حاصل‌ضرب T- لائو آن ها
34
ميانگين‌پذيري مشخصه‌اي جبرهاي نيم‌گروهي
35
ميانگين‌پذيري مشخصه‌اي و ميانگين‌پذيري مشخصه‌اي تقريبي انواع جبرهاي سگال
36
ميانگين‌پذيري و انقباض‌پذيري مشخصه‌اي جبرهاي باناخ و خواص همولوژيكي مدول‌هاي باناخ
37
ميانگين‌پذيري‌كان جبرهاي فوريه اشتيليس
38
ميانگينپذيري جبرهاي باناخ عملگري - C* ، مدولها و قابها
39
ميانه P - مقدار تحت فرض مقابل
40
ميانه در فضايي با بعد بيش از يك
41
ميانه ميدان "پژوهشي در چيستي مركز و نقش آن در آفرينش معماري"
42
مياني انديشي در فلسفه ملاصدرا
43
ميبدشناسي
44
ميتوكندري DNA بررسي چندشكلي برخي نواحي ژنومي در گوسفند نژاد سنجابي
45
ميدان - مكان - حضور﴿ساماندهي فضايي و طراحي معماري وجه جنوبي ميدان شهرداري رشت﴾
46
ميدان آزادگان به مشابه يك فضاي شهري
47
ميدان ابر پيمانه اي در فضاي دوسيتر
48
ميدان اسكالر دما در هدف هاي فلزي مورد تابش ليزر
49
ميدان تابيده شده از اتم برانگيخته و تابش نوري خودبخودي در نانو ساختارها
50
ميدان تنش در اطراف يك حفره در جامدات يوني
51
ميدان دوبعدي دما در ديواري با پره هاي مستطيلي
52
ميدان سرعت جريان توربولانس در كانال با استفاده ازتئوريهاي گراديان و كسرات و حل عددي
53
ميدان سرعت جريان كوئت صفحه اي توربولان از تئوري كسرات با استفاده از شرط مرزي كلاسيك
54
ميدان سرعت جريان كونت صفحه اي مغشوش از تئوري گراديان و كسرات و حل عددي
55
ميدان سه بعدي دما در اطراف لوله در محيط نيمه بينهايت
56
ميدان سيداسماعيل "سوداگران "
57
ميدان م غناطيسي فوق ريز در مكان ناخالصي هاي كادميم و روديم در بلور زمينه كدوم
58
ميدان مقايسه فوق ريز در بلورهاي Fe و YFe2
59
ميدان موزه تهران نوين-گذشته،معاصر وآينده شهر تهران-باتاكيدبرهويت فرهنگي واجتماعي
60
ميدان هاي اسكالر و برداري كلاسيك دركرم چاله هاي ايستا
61
ميدان هاي برداري تصويري روي كلاف تاري يكه
62
ميدان هاي برداري مجموعه مقدار روي خمينه هاي ريماني و كاربردهاي آنها
63
ميدان هاي برداري همديس در فضاهاي فينسلري فشرده با خميدگي ريچي ثابت مثبت
64
ميدان هاي برداري هندسي روي منيفلدهاي فينسلري
65
ميدان هاي برداري يكنوا روي خمينه هاي هادامار
66
ميدان هاي برداري يكنواي ناهموار روي خمينه هاي ريماني
67
ميدان هاي معناشناسي دعاي پيامبران اولوالعزم در قرآن
68
ميدان هاي معناشناسي دعاي پيامبران اولوالعزم در قرآن
69
ميدان هزار جريب
70
ميدان، فضاي فراموش شده ﴿ميدان فرهنگي شاه عباسي كرج)
71
ميدان، فضاي فراموش شده: ميدان فرهنگي شاه عباس كرج
72
ميدانهاي برداري نقطه به مجموعه ي يكنوا
73
ميدانهاي برداري هندسي روي فضاهاي مينكوفسكي و كاربردهاي آنها
74
ميدانهاي تصادفي و كاربرد آن در زمين آمار
75
ميدانهاي مغناطيسي بزرگ مقياس و جفت شدگي هاي الكترو-ريلاترني و خمش
76
ميرا گرها و كاربرد انها در بهسازي لرزه اي ﴿ بررسي مقاله تحليل غير خطي ديناميكي قاب هاي فلزي با ميراگره هاي فلزي﴾
77
ميراث خواران
78
ميراث علمي شيعه در بروجرد با تاكيد بر خاندان بحرالعلوم
79
ميراث فرهنگي / معماري و بازنمايي ذهني تاثيرات كيفيت بازنمايي ذهني در ارتقاء فرآيند طراحي معماري
80
ميراث فرهنگي از ديدگاه آيات و روايات
81
ميراث معماري مدرن ايران
82
ميراسازي نوسانات بي نناحيه اي با استفاده ازUPFC و SSSC
83
ميراسازي نوسانات خط انتقال قدرت با استفاده از سيستم كنترل كلاچ خشك
84
ميراسازي نوسانات فركانس پائين توسط كنترل كمكي گاورنر ( پايدارساز توربين قدرت )
85
ميراكردن نوسانات ورودي يكسو كننده هاي PWM نوع جريان به روش فعال
86
ميراگر جرمي تنظيم شونده و كاربرد هاي آن
87
ميراگر جرمي تنظيم شونده و كاربردهاي آن در مهندسي عمران
88
ميراگرهاي بهينه براي اتصال دو ساختمان مجاور
89
ميرايي ارتعاشات تير پيزوالكتريك با استفاده از كنترل كننده PID مقاوم تطبيقي بهينه
90
ميرايي معادل سازه هاي مختلط بتن و فولاد با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
91
ميرايي نوسانات سيستمهاي قدرت با استفاده از ادوات FACTS
92
ميرزا آقاتبريزي و نمايشنامه هايش
93
ميرزا حسين خان سپهسالار و قرارداد رويتر
94
ميرزا فتحعلي آخوندزاده
95
ميز آزمايشگاه مايكروويو دانشكده برق دانشگاه علم وصنعت
96
ميز اطلاعات
97
ميز ايندكس گردان
98
ميز تحريرويژه خوشنويسان
99
ميز تعاملي هوشمند
100
ميز دو بعدي
101
ميز فيلمبرداري انيميشن
102
ميز لابراتوار سيار چند منظوره
103
ميز منبت معرق
104
ميز ناهار خوري ﴿تلفيقي از چوب و شيشه﴾
105
ميزا رضايت بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان در مورد تسهيلات ارائه شده به آنها در نيمسال اول سال تحصيلي 84- 83
106
ميزان آشنايي و كاربردIT توسط كاركنان آموزشي آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
107
ميزان آگاهي اعضاي هيئت علمي نسبت به اصول طراحي سوالات چهار گزينه اي در پايان نيمسال 95-94در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
108
ميزان آگاهي بازرسان بهداشت محيط مركز شماره دواصفهان از قوانين محيط زيست به منظور طراحي دوره هاي آموزش ضمن خدمت
109
ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت نسبت به كاربرد ليزر در دندانپزشكي
110
ميزان آگاهي زوجين شيرازي از حقوق زناشويي خود
111
ميزان آگاهي والدين و جامعه از حقوق دختران در زمينه هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
112
ميزان آمادگي اجراي مديريت مشاركتي از طريق نظام پيشنهادها
113
ميزان ابهام پذيري دانشجويان علوم مهندسي در فرايند درك مطلب به شيوه خوانش
114
ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر متوسطه شهر قاين
115
ميزان اثر بخشي آموزش هاي ضمن خدمت مديريت آموزش و پژوهش در استانداري استان كهگيلويه و بوير احمد از ديدگاه شركت كنندگان در سال 1387
116
ميزان اثر بخشي سبك هاي رهبري معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش
117
ميزان اثر بخشي مشاوره و هدايت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال 85-84
118
ميزان اثر خانواده در زمينه الگو پذيري جوانان.
119
ميزان اثر گذاري درس اخلاق اسلامي بر رفتار دانشجويان دانشگاه هاي صنعتي مالك اشتر و پيام نور شاهين شهر
120
ميزان اثربخشي آموزش هاي مهدكودك برمهارت هاي كودكان اول ابتدايي شهر كرج
121
ميزان اثربخشي اجراي آزمايشي ارزشيابي كيفي توصيفي بر عملكرد تربيتي و تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرمشگين شهر
122
ميزان اثربخشي درمان راه حل مدار مراكز مشاوره سازمان بهزيستي بر افزايش رضايت زناشويي در زوج هاي جوان
123
ميزان اثربخشي روش تدريس بايبي (E5) بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه چهارم منطقه 15 تهران
124
ميزان اثربخشي مدلهاي تعالي سازماني در ايران با تمركز بر نوع سازمانها
125
ميزان ارتباط دروس دوره كارشناسي تربيت بدني با نيازهاي شغلي ازنظر كارشناسان آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني
126
ميزان استفاده از اينترنت در بين دانشجويان
127
ميزان استفاده از اينترنت در بين دانشجويان فارسان
128
ميزان استفاده از كتابخانه در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (بررسي موردي منطقه صفاييه يزد)
129
ميزان استفاده از وب2 در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي برتر ايران
130
ميزان استفاده دبيران از سبك تدريس فعال به منظور بهبود روند يادگيري دانش آموزان مقاطع ابتدايي
131
ميزان استفاده مردم شهرستان بهشهر از تجارت الكترونيك در زندگي روزمره
132
ميزان استفاده معلمان ابتدايي از رويكرد تعاملي در آموزش زبان فارسي در شهر تبريز
133
ميزان استقبال وسرمايه گذاري مردم از خدمات بيمه اي بجز درمان شهرستان رامسر در سال 1388.
134
ميزان اشنايي دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور مشهد ابا معني و حدود رشته علوم تربيتي
135
ميزان اضطراب بين افراد سالم و معتاد
136
ميزان اضطراب دانشجويان دختر جديدالورود خوابگاهي دانشگاه يزد
137
ميزان اضطراب و تاثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مدارس دخترانه راهنمايي شهرستان شوش در سال 92-91
138
ميزان اعتماد اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور زهان و عوامل اجتماعي موثر بران
139
ميزان افسردگي در جانبازان ارتش و سپاه
140
ميزان افسردگي در زنان شاغل و غير شاغل
141
ميزان اگاهي معلمان ابتدايي از طرح درس ودلايل عدم استفاده توسط معلمان در فريمان
142
ميزان اميد به اشتغال در دانشجويان دانشگاه هاي مختلف و عوامل موثربرآن
143
ميزان اميد به زندگي افراد تالاسمي در مقايسه با افراد عادي در مقايسه با افراد عادي در شهرستان
144
ميزان انطباق جهت گيري هاي سياست خارجي دولت احمدي نژاد با اصول سياست خارجي ايران
145
ميزان انطباق محله پشت گنبد با اصول طراحي دهكده شهري با تاكيد بر پياده مداري
146
ميزان بارندگي 27 ساله شهرستان قائمشهر از
147
ميزان بررسي اعتماد به نفس دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور سمنان
148
ميزان بررسي سازگاري اجتماعي وشكيبايي بين زنان شاغل وخانه دار.
149
ميزان برنامه ريزي مديران ناحيه 3
150
ميزان بروز اختلال عملكرد كليه در بيماراني كه تحت آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي قرار گرفته اند
151
ميزان بروز اختلال عملكرد كليه در بيماراني كه تحت آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي قرار گرفته اند
152
ميزان بكارگيري آموزش مهارتهاي شهروندي توسط دبيران زن در متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحيه يك اصفهان
153
ميزان بلوغ الگوبرداري رقابتي در شركت هاي پالايش فرآورده هاي نفتي و تأثير آن بر توسعه صادرات و سهم بازار با نقش ميانجي تصوير برند و رقابت‌پذيري و با نقش تعديل‌گر بازارگرايي
154
ميزان به كارگيري روش هاي فعال تدريس توسط دبيران
155
ميزان به كارگيري مؤلفه‌هاي خلاقيت گيلفورد در كتاب‌هاي چاپي پرتيراژ كودكان رده ي سني الف و ب در سال‌هاي 1395 – 1390 ايران
156
ميزان بهره گيري از خط نستعليق و شكسته نستعليق در معماري مدرن
157
ميزان بهره گيري جوانان 18تا 30 سال از مساجد.
158
ميزان بهره مندي آثار گرافيك از جلوه هاي هنري ايات قران
159
ميزان بهره هوشي كودكان در ازدواجهاي فاميلي و غير فاميلي
160
ميزان بهره وري كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
161
ميزان تأثير بازاريابي رابطه مند بر عملكرد خرده فروشان پوشاك
162
ميزان تأثير تراوايي نسبي و نيروي مويينگي بر ميزان بازيافت نفت در مخازن شكاف دار
163
ميزان تاثير اندازه ابزار الكترونيك هوشمند بر ميزان فعاليت انگشت شست
164
ميزان تاثير اولويت‌دهي كارآفرينان به عوامل شكست در سطح دستيابي به موفقيت استارت‌آپ‌ها
165
ميزان تاثير بكارگيري كد پستي در كيفيت و بهبود عمليات پستي
166
ميزان تاثير پذيري نقاشي كودكان 4 تا 6 سال از كتاب هاي سفيد در جهت آموزش مهارت هاي زندگي
167
ميزان تاثير تحصيل والدين بر موفقيت تحصيلي دختران دبستاني در سال 1389-1388در منطقه پير بكران
168
ميزان تاثير تعامل اجزاء ورودي سيستم بر ايجاد انگيزش در كاركنان دبيرستانهاي دخترانه منطقه 19 تهران
169
ميزان تاثير تعامل اجزاء ورودي سيستم بر ايجاد انگيزش در كاركنان دبيرستانهاي دخترانه منطقه 19 تهران
170
ميزان تاثير حقوق بر رضايت شغلي﴿در شركت صحت﴾
171
ميزان تاثير درس روش ها وفنون تدريس درتدريس معلمان ابتدايي
172
ميزان تاثير دو زبانگي بر موفقيت تحصيلي از ديدگاه معلمين ابتدايي ناحيه 3 اهواز
173
ميزان تاثير روابط انساني مدير بر ايجاد انگيزش در كاركنان مدارس راهنمايي
174
ميزان تاثير روشهاي تدريس فعال وسنتي از ديدگاه معلمان ابتدايي باخرز
175
ميزان تاثير طلاف والدين در دختران مقطع متوسطه طبق نظريه پنج عاملي شخصيت
176
ميزان تاثير عملكرد مدير كارآمد بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
177
ميزان تاثير فعاليت بدني با محوريت برنامه توانبخشي برسالمندان
178
ميزان تاثير گذاري مدل فرايند و محتواي خانواده برخودپنداري دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
179
ميزان تاثير مداخله آموزشي جامعه محور مبتني بر مدل پروسيد در تركيب با تئوري انگيزش محافظت بر ارتقاء رفتارهاي ايمني مرتبط با سلامت كارگران ومحصولات گلخانه اي شهرستان جيرفت
180
ميزان تاثير مطابقت رشته تحصيلي مديران مقطع متوسطه با كارايي آنها
181
ميزان تاثير والدين در جامعه پذيري فرزندان
182
ميزان تاثير والدين در رشد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
183
ميزان تاثير يادگيري معكوس بر پيشرفت مهارتهاي گفتاري فراگيران ايراني زبان انگليسي
184
ميزان تاثيرپذيري جوانان 16 تا 29 سال ، از برنامه هاي خبري تلويزيون و عوامل موثربران (مطالعه موردي شهر بروجن ) , the rate oftelevision news programs on the youth between ages 61 to 92 and the effective factors on it )case study:city of borojen(
185
ميزان تاثيرپذيري نقوش هندسي كاشيكاري ايران بر آرم
186
ميزان تاثيردرس روشهاوفنون تدريس درتدريس دبيران شهرگاليكش
187
ميزان تاثيرروش هاي نقاشي درماني بر افسردگي و عزت نفس دانشجويان با تاكيد بر رويكرد هنر بيانگر، مورد مطالعاتي : دانشجويان نقاشي دانشگاه زنجان
188
ميزان تاثيرگذاري مولفه هاي EQ بر روي سبك هاي رهبري در پروژه هاي عمراني
189
ميزان تاكيد كتابهاي درس تعليمات ديني،فارسي و اجتماعي پايه ششم ابتدايي بر مولفه هاي تربيت معنوي از ديدگاه معلمان ابتداي شهر بهار در سالتحصيلي 92-91
190
ميزان تحصيلات والدين و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي فرزندانشان
191
ميزان تحقق پذيري شهر خلاق،‌مقايسه اي تطبيقي بين شاخص هاي توسعه پايدار و معيارهاي ايجاد شهر خلاق(نمونه موردي: شهر رشت)
192
ميزان تحقق پذيري شهر خلاق؛ مقايسه اي تطبيقي بين شاخص هاي توسعه پايدار و معيارهاي ايجاد شهر خلاق (نمونه موردي: شهر رشت)
193
ميزان تحقق پذيري، بازدهي و عملكرد تاسيسات زير بنايي در طرح هاي آماده سازي ﴿حداكثر 50 طرح از 559 طرح موجود﴾
194
ميزان تشابه مجموعه هاي مبهم با استفاده از توابع ضمني
195
ميزان تطبيق آنتي بيوتيكهاي مصرفي با آزمايشات ميكروبيولوژي در بخشهاي داخلي و عفوني بيمارستان شهيد صدوقي يزد
196
ميزان تطبيق آنتي بيوتيكهاي مصرفي با آزمايشات ميكروبيولوژي در بخشهاي داخلي و عفوني بيمارستان شهيد صدوقي يزد
197
ميزان تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهر در ادوار گذشته با قوانين حقوق شهري شهر بهشهر
198
ميزان تفاوت هاي شخصيتي افراد از نظر گروههاي خوني مختلف در دختران بر اساس ازمون بي اف 16 كتل
199
ميزان تمايل دانشجويان به ادامه تحصيل وعوامل موثر برآن
200
ميزان توافق تشخيص پاراكلينيكي با تشخيص پاتولوژيك تومورهاي مغزي در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1376 تا 1382
201
ميزان توسعه خدمات زير بنائي در مناطق روستائي استان يزد
202
ميزان جذب انرژي هيسترتيك در سيستمهاي مختلف مهاربندي و اتصالات ويژه فولادي
203
ميزان جلب توجه دانشجويان به سخنراني اساتيد از ديدگاه دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه يزد
204
ميزان حاكميت مولفه هاي بازاريابي داخلي در جامعه پرستاري بيمارستان مركز طبي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران
205
ميزان حاكميت مولفه هاي تعالي در گروه صنعتي قدس نجف آباد بر مبناي مدل EFQM
206
ميزان خشونت عليه زنان در خانواده در شهرستان گرگان
207
ميزان خشونت عليه زنان طبق مراجعت زنان به دادگاه درشهرستان گرگان
208
ميزان دانه و نشاسته توليد شده در سورگوم و ذرت با توجه به معيار روز- درجه - رشد
209
ميزان دموكراتيزه شدن فرهنگ سياسي در ميان شهروندان سنندجي و عوامل موثر بر آن
210
ميزان رابطه شوخ طبعي و سلامت روان بين كارمندان بانكهاي صادرات حوزه 6 اصفهان
211
ميزان رشد اجتماعي و تاثير رشد اجتماعي در دانش آموزان موفق و ناموفق (در مقطع راهنمايي تحصيلي )
212
ميزان رضايت از زندگي زناشويي با ابراز احساسات زنان
213
ميزان رضايت دانشجويان پيام نور واحد بجنورد از محيط آموزشي
214
ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر از تعامل با خانواده هاي خود.
215
ميزان رضايت دانشجويان در موسسات آموزش عالي خصوصي
216
ميزان رضايت زناشويي بين ازدواج هاي سنتي ومدرن
217
ميزان رضايت شغلي كاركنان شركت سايپا شهرستان داراب
218
ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در مشاغل آزاد
219
ميزان رضايت مديران ناحيه 2 يزد از آموزشهاي ضمن خدمت در سال تحصيلي 87-86
220
ميزان رضايت مندي جنسي زنان شاغل وغيرشاغل قم
221
ميزان رضايت مندي جوانان از رسانه هاي جمعي
222
ميزان رضايت مندي مردم شهر كلاله از عملكرد چهارساله دوم شوراي اسلامي
223
ميزان رضايت هنرمندان شهرستان از امكانات و تسهيلات هنري بجنورد
224
ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از كارمندان دادگستري شهرستان تنكابن.
225
ميزان رضايتمندي پرسنل پرستاري از شغل پرستاري در بيمارستانها
226
ميزان رضايتمندي زناشوئي بين زنان شاغل و زنان غير شاغل
227
ميزان رضايتمندي زناشويي در ازدواج دانشجويي وازدواج غيردانشجويي در مشهد
228
ميزان رضايتمندي مشتريان از بانكداري الكترونيكي با استفاده از مدل EUCS
229
ميزان رضايتمندي مشتريان از عملكرد كاركنان ﴿نمونه موردي:بانك صادرات شهرستان فردوس﴾
230
ميزان رعايت بررسي هنجارهاي اجتماعي در جامعه از سوي دختران متوسطه شهر گلوگاه از نگاه والدين 1392
231
ميزان رعايت موازين اخلاق پژوهشي در تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور كرمانشاه طي 5 سال گذشته (1389 تا 1394)
232
ميزان سازگاري اجتماعي وعزت نفس در بين زنان بارور ونابارور.
233
ميزان سازگاري اجتماعي وعزت نفس در بين سالمندان زن ومرد.
234
ميزان سازگاري مجازات شرعي "تبعيد " و " تراشيدن سر " با مقتضيات زمان و مكان حاضر
235
ميزان سرعت كوئت صفحه اي مغشوش از تئوري گراديان و كسرات و حل عددي
236
ميزان سرمايه اجتماعي شهروندان گنبد
237
ميزان سلامت رواني دانش آموزان متوسطه شهر بندر ريگ درسال تحصيلي 87-86
238
ميزان سلامت رواني در افراد بارور نسبت به افراد نا بارور شهرستان تنكابن.
239
ميزان شادكامي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در سال تحصيلي 1388
240
ميزان شكاف خدمات آموزشي در سه بخش (پروتز، درمان ريشه و پريودنتولوژي) از ديدگاه دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
241
ميزان شيوع افسردگي در دختران دبيرستاني شهرستان ساوه
242
ميزان شيوع بيماريهاي همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخلات درمان، كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي
243
ميزان شيوع پرخاشگري در بين كودكان پيش دبستاني 5 تا 6 ساله شهر اهواز
244
ميزان شيوع جراحات دنداني در اسب هاي باشگاه هاي سواركاري و مراكز پرورش اسب استان كرمانشاه
245
ميزان شيوع گلوكوم زاويه باز اوليه در بيماران مبتلا به آپنه خواب انسدادي
246
ميزان شيوع گلوكوم زاويه باز اوليه در بيماران مبتلا به آپنه خواب انسدادي
247
ميزان شيوع لنگش در گاوداري هاي شيري بزرگ استان كرمانشاه
248
ميزان شيوع ناهنجاريهاي ستون فقرات دردانش آموزان نابيناوناشنوا
249
ميزان شيوع و علل مساعد كننده عفونت بعد از زايمان واژينال در شهر تهران
250
ميزان شيوع، علل و مكانيسم آسيب هاي جسماني ايروبيك در بانوان
251
ميزان عزت نفس باموفقيت درزندگي خانم هاي شاغل وخانه دارباباتحصيلات بالا ديپلم درشهرستان سمنان
252
ميزان عزت نفس دختران مقطع پيش دانشگاهي و رابطه آن با رشته تحصيلي
253
ميزان علل و روش هاي تقويت رضايت و انگيزه تحصيلي در دانش آموزان دختر متوسط شهر راميان
254
ميزان عود و بقاي بيماران مبتلا به سرطان پاپيلاري تيروييد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال1387 لغايت مرداد 1393
255
ميزان فراواني ضايعات بافت شاخي انگشتان در گاو هاي اصيل شيري بدون لنگش
256
ميزان فراواني ضايعات بافت شاخي انگشتان در گاوهاي اصيل شيري مبتلا به لنگش باليني در گاوداري هاي صنعتي استان كرمانشاه
257
ميزان فعاليت وبيان ژن مونوآمين اكسيداز در مغز و غده آدرنال موش هاي محتكر و غيرمحتكر : يك رويكرد سايكوبيولوژيك
258
ميزان قدرت تصميم گيري زن در امور خانواده
259
ميزان كارآمدي قوانين كيفري در كاهش ارتكاب جرايم زيست محيطي در استان هاي جنوب ايران (بوشهر، فارس، هرمزگان)
260
ميزان كارآمدي نظريه بلاغت سامي در تبيين نظم سوره يونس
261
ميزان كارآيي مربيان تربيت بدني از لحاظ تخصص و عدم تخصص
262
ميزان كارائي طرح كاد دانش آموزان پسر و تأثير آن در انتخاب شغل
263
ميزان كارايي مديران تحصيل كرده رشته مديريت آموزشي با سايرمديران از نظر معلمان مدارس دخترانه راهنمايي شش گانه شهر مشهد
264
ميزان كارايي مشاوران در راهنمايي و هدايت تحصيلي دانش آموزان متوسطه از ديدگاه مديران شهرستان قائمشهر سال تحصيلي 86 - 85
265
ميزان كاربرد روشهاي مطالعه در ميان دانشجويان علوم انساني دانشگاه يزد
266
ميزان كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات در مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال 87-86
267
ميزان كاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده توسط مديران در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران بر اساس نظريه تيچي
268
ميزان كيفيت زندگي در ساكنين شهر بهشهر
269
ميزان گرايش به سيگار و بررسي علل و عوامل موثر در آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
270
ميزان گرايش مردم به استناد از آنتن ماهواره
271
ميزان مثبت شدن Anti ccp در بيماران IBD
272
ميزان مراقبتهاي مادر دوران بارداري بر سعادت كودك.
273
ميزان مرگ ومير مادران و بررسي علل آن در طي 4 سال در زايشگاه رشت از اول تير ماه 1367 الي آخر خرداد ماه 1371
274
ميزان مس و روي در پلاسماي خون ماكيان گوشتي مبتلا به كلي سپتي سمي تنفسي
275
ميزان مسئوليت كيفري در رابطه با بيماري اسكيزوفرني
276
ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان رودسري.
277
ميزان مشاركت اقتصادي زنان در خانواده هاي تربت حيدريه
278
ميزان مشاركت زوجين دراستفاده از وسايل پيشگيري ازبارداري.
279
ميزان مشاركت سياسي زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان شهرضا
280
ميزان مقايسه درصد افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور شهرشيراز وراههاي شيوع آن
281
ميزان مقايسه رضايت مندي در ازدواج فاميلي وغير فاميلي
282
ميزان مهريه در اسلام
283
ميزان موفقيت تحصيلي بعد ازازدواج دردانشجويان پيام نور
284
ميزان موفقيت سيستم هاي ERP در صورت پياده سازي در سازمان و بررسي مزايا و موانع پيش رو
285
ميزان موفقيت سيستم هاي ERP در صورت پياده سازي در سازمان و بررسي مزايا و موانع پيش رو مورد مطالعه: كارمندان شهرداري تهران منطقه 15
286
ميزان نارضايتي از شكل و وزن بدني و نگرش ناكارآمد در ميان زنان و مردان مطالعه موردي: » افراد ورزشكار و غير ورزشكار شهر ستان شاهين
287
ميزان نزديكي پدران به دختران و تأثيرات آن بر پيشرفت تحصيلي دختران نوجوان جهرم-قطب آباد-كوره
288
ميزان نفوذ مديران بر معلمان مقطع متوسطه دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بندرتركمن
289
ميزان نگراني از آينده در بين جوانان﴿دختر و پسر﴾شهرضا
290
ميزان هماهنگي نگرشهاي تربيتي والدين نسبت به نوجوانان پسر وارتباط آن با خود پنداري نوجوانان پسر
291
ميزان هماهنگي نگرشهاي تربيتي والدين نسبت به نوجوانان پسر وارتباط آن با خود پنداري نوجوانان پسر
292
ميزان همبستگي ميان بلوغ فكري و اعتياد
293
ميزان همبستگي نظرات روانشناسان و صاحبنظران در مورد علت انزوا طلبي دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمايي با نظر خود آنان در اين مورد
294
ميزان همكاري والدين با مديريت مدرسه در شهر برازجان
295
ميزان و علل سايش لاينر در آسياهاي نيمه خودشكن در مجتمع معدني چادرملو
296
ميزان و علل فرسايش گلوله در آسياهاي نيمه خودشكن و گلوله اي در مجتمع چادرملو
297
ميزان و علل مرگ و مير در بيماران بستري در بخش مغز و اعصاب بيمارستان شفا( كرمان 1372- 1367)
298
ميزان و عوامل بهره مندي مردم يزد از پارك
299
ميزان و موقعيت هاي استفاده از زبان اول توسط معلمان و دانش آموزان ايراني در كلاس هاي زبان خارجه انگليسي
300
ميزان وام گيري نشانه هاي نوشتاري از خوشنويسي اسلامي
301
م‍ي‍زان‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ و پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارت‍ق‍اي‌ آن‌ در پ‍ارك‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
302
م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍اي‍ي‌ از ت‍ج‍رب‍ه‌ س‍ف‍ر ب‍ه‌ اي‍ران‌
303
م‍ي‍زان‌ طرد اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
304
ميزانس ساكن، خاستگاه و تاثير آن بر تئاتر ايران ﴿دهه 80﴾
305
ميزانسن در سينماي كودك ايران با تمركز بر فيلم چكمه ساخته ي محمد علي طالبي
306
ميزانسن ساكن خاستگاه و تاثير آن بر تئاتر ايران﴿دهه80﴾
307
ميزانسن و هدايت بازيگر در كارگرداني تئاتر تلويزيوني براساس شيوه پيتر بروك مطالعه ي موردي : نمايشنامه هاي مكبث، ليرشاه، اتللو
308
ميزانسن وهدايت بازيگر در كارگرداني تئاترتلويزيوني بر اساس شيوه پيتر بروك مطالعه ي موردي :نمايشنامه هاي مكبث،ليرشاه،اتللو
309
ميزايند كس گردان ﴿مخصوص ماشينكاري﴾ROTARY INdOXING TABGE
310
ميزدج در گذر زمان
311
ميزكامپيو تر اداري
312
ميزو صندلي كودك براي كودكان 3-5 سال
313
ميعاد گاه اديان شهر يزد
314
ميعادگاه فرهنگ مجموعه فرهنگي شهرستان بروجرد
315
ميغان نامه
316
ميك در شرايط بدون حلال فرميله شدن آمينهاي آليفاتيك و آمينهاي آروماتيك در حضور كاتاليزورپيريدين و دي كربوكسيليك اسيد با اسيد
317
ميكربا يواستراتيگرافي و ميكروفاسسي هاي سازنده مبارك ( كربونيفرزيرين ) در ناحيه كياسر ( جنوب شرق ساري )
318
ميكرو استخراج با فاز مايع جفت شده با مشتق سازي نانو كاتاليزوري جهت آناليز كلرواستيك اسيدها در نمونه هاي آب آشاميدني با استفاده از كروماتوگرافي گازي
319
ميكرو استخراج تجمعي القا شده با سرما بر پايه استفاده از مايع يوني براي پيش تغليظ مقادير بسيار كم سلنيوم (IV) از برخي از نمونه هاي آبي و غذايي
320
ميكرو استخراج فاز جامد خاموش سازي فلورسانس كوانتوم دات به منظور جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري نيتروفوران ها
321
ميكرو استخراج فاز مايع با فيبر متخلخل و تعيين اسپكتروفتومتري مقادير اندك روتنون در نمونه هاي زيست محيطي
322
ميكرو استخراج فاز مايع موليبدن ﴿VI﴾ از محلول هاي آبي و اندازه گيري آن با روش اسپكتروفوتومتري
323
ميكرو استخراج مايع - مايع بخشي بر اساس جامد سازي قطره الي براي پيش تغليظ و جدا سازي مقادير كم يون هاي نقره و تاليوم قبل از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي كوره گرافيتي
324
ميكرو استخراج مايع - مايع به كمك نمك زني و هوا به عنوان يك روش جديد جهت آماده سازي نمونه
325
ميكرو استخراج مايع - مايع پخش بدون استفاده از ليگاند در تغليظ مقادير بسيار كم نقره . مس و پالاديم از نمونه هاي ابي و اندازه گيري بوسيله طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
326
ميكرو استخراج مايع -مايع بر اساس جامد سازي قطره آلي شناور براي اندازه گيري مفناميك اسيد به روش طيف سنجيUV/VIS
327
ميكرو استخراج يونهاي فلزات سنگين در نمونه هاي حقيقي با استفاده از نانو ذرات گرافن اكسيد آهن اصلاح شده با دي تيوكاربامات و اندازه گيري آن ها با پلاسماي جفت شده القايي
328
ميكرو بايو استراتيگرافي سازند جهرم در برش چينه شناسي لپويي ) شمال شيراز
329
ميكرو بايو استراتيگرافي ومحيط رسوبي پرمين در برش چينه شناسي قيماض خان در شمال شهرستان بناب
330
ميكرو سنتز و بررسي شكست تركيبات اسپيرو آلكيل فسفوناتها در طيف سنج جرمي در طيف با يونش الكتروني به منظور حمايت از كنوانسيون سلاح هاي شيميايي
331
ميكرو ماشين ها و طراحي ميكرو دريل
332
ميكروآرايههاي DNA
333
ميكرواستخراج انتخابي فاز جامد هومووانيليك اسيد به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا با سنتز نانو ذرات مغناطيسي fe304 پوشيده شده با پليمر قالب مولكولي و مطالعه محاسباتي آن در نمونه هاي ادرار بيماران مبتلا به فئو كروموسيتوما
334
ميكرواستخراج پخشي جامد- مايع جهت پيش تغليظ بنزوديازيپن ها از ماتريكس هاي آبس و اندازه گيري آن ها با استفاده از اسپكتروفتومتري فرابنفش - مرئي و كروماتوگرافي مايعي با كارايي بالا
335
ميكرواستخراج مايع مايع پخشي بر اساس شكست امولسيون حلال ب كمك ورتكس براي اندازه گيري فتالات استرها در نمونه هاي حقيقي با كروماتوگرافي گازي
336
ميكرواستخراج يون هاي فلزات سنگين در نمونه هاي حقيقي با استفاده از نانوذرات گرافن اكسيد / آهن اكسيد اصلاح شده با دي تيوكاربامات و اندازه گيري آنها با پلاسماي جفت شده القايي
337
ميكرواستروتيگرافي سازند گورپي در شمال شرق خوزستان ﴿برش رباط﴾بر مبناي فرامينيفرهاي پلانكتونيك
338
ميكروامولسيون در سيستم سه تايي آب - ليسيتين - اكتان و اثر SDS (سديم دو دسيل سولفات﴾ بر ساختار ميكرو امولسيون
339
ميكروبايواسترا تيگرافي توالي پرمين برش تازه كنددرجنوب جلفا
340
ميكروبايواستراتيگرافي بخش گوري (سازند ميشان) در منطقه¬ منصور¬آباد جويم(جنوب¬شرقي جهرم)
341
ميكروبايواستراتيگرافي توالي پرمين برش هرزندات در شمال مرند
342
ميكروبايواستراتيگرافي سازند آسماري دريال جنوبي كوه بيرمي واقع در طاقديس خورموج در شمال شرق شهر خورموج ( تنگ عربي ) از استان بوشهر
343
ميكروبايواستراتيگرافي سازند داريان در برش چينه شناسي كوه رحمت ( شمال شرق شيراز )
344
ميكروبايواستراتيگرافي سازند داريان در دامنه جنوبي كوه خانه كت (جنوب شرق خرامه )
345
ميكروبايواستراتيگرافي و چينه نگاري سازند گورپي در زاگرس
346
ميكروبايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند سروك در شمال¬غربي روستاي راشك (شمال¬غرب نورآباد)
347
ميكروبايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند كژدمي دركوه سيد محمد (روستاي خلف طاحونه)
348
ميكروبايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند كژدمي دركوه سيد محمد (روستاي خلف¬طاحونه)
349
ميكروبايواستراتيگرافي و محيط رسوبي توالي پرمين برش زال در جنوب جلفا
350
ميكروبايواستراتيگرافي و محيط رسوبي توالي پرمين برش كليسا خرابه در غرب جلفا
351
ميكروبايواستراتيگرافي و محيط رسوبي توالي پرمين در برش چينه شناسي كردكندي در شرق شهرستان شاهين دژ
352
ميكروبايواستراتيگرافي و محيط هاي رسوبي سازند گدوان (كوه كدون )شمال شرق شيراز
353
ميكروبايواستراتيگرافي و مطالعه ميكروفاسيس توالي پرمين برش ايواوغلي
354
ميكروبايواستراتيگرافي وميكروفاسيس نهشته¬هاي پالئوژن درمنطقه¬ي سپيدان (شمال-غرب شيراز)
355
ميكروبيواستراتيگرافي سازند پابده در كوهمره سرخي
356
ميكروبيواستراتيگرافي سازند تاربور در منطقه ابنو) روستاي بوزنجان ، شهرستان بيضا
357
ميكروبيواستراتيگرافي سازندگورپي وتاربوردرشمال شيراز(ناحيه بوركي )
358
ميكروبيواستراتيگرافي و پالئواكولوژي سازند ميشان در منطقه تل بزان مسجد سليمان
359
ميكروبيواستراتيگرافي و تعيين محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه در كوه چشمه مرتضي علي شمال كرمان
360
ميكروبيواستراتيگرافي و محيط رسوبي سازند قم در برش چينه شناسي كوكيا در جنوب اروميه ،آذربايجان غربي
361
ميكروبيواستراتيگرافي واحد رسوبي پالئوژن ناحيه دستكرد (خوسف ) خراسان جنوبي
362
ميكروبيواستراتيگرافي، محيط رسوبي و چينه‌نگاري سكانسي سازند پابده در مقطع كوه شاه‌نشين، جنوب غرب شيراز
363
ميكروبيواستيگرافي سازند گچساران در برش چينه شناسي دراك شيراز
364
ميكروبيوستراتيگرافي سازنده هاي پابده و گورپي و تعيين مرز كرتاسه تر ميكروبيوستراتيگرافي سازنده هاي پابده و گورپي و تعيين مرز كرتاسه ترشيري در برش تنگ زنجيران (جنوب شرق شيراز )
365
ميكروتيك
366
ميكروتيك
367
ميكروچيپ به عنوان ابزاري براي رهايش دارو
368
ميكروسكوپ الكتروني
369
ميكروسكوپ ميدان نزديك به عنوان ابزاري براي مطالعه ي ذرات نانو
370
ميكروسكوپ نيرواتمي AFM
371
ميكروسكوپ نيروي اتمي
372
ميكروسنتز و مطالعه طيف جرمي O–آلكيل O–2-(N,N– دي آلكيل آمينو)اتيل آلكيل فسفونيتها (فسفوناتها)
373
ميكروسنتز و مطالعه طيف جرميO-آلكيل متيل-فسفونوسيانيد و تيوآت به منظور تحقق اهداف كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي
374
ميكروسنتز و مطالعه طيف جرميS,S- دي آلكيل متيل فسفونو سلونودي تيوآت به منظور تحقق اهداف كنوانسيون سلاح هاي شيميايي
375
ميكروسنتز و مطالعه طيفهاي جرمي آلكيل فسفونوديتيويتها به منظور تحقق اهداف كنوانسيون سلاحهاي شيميايي
376
ميكروسيستم‌هاي اپتوفلوئيديك براي آناليز شيميايي و زيستي
377
ميكروفيلتراسيون مخلوط هاي آبي – روغني؛ تحليل آزمايشگاهي و مدل‌سازي اثر تزريق گاز (Gas Sparging) روي گرفتگي و عملكرد فرآيند
378
ميكروكامپيوتر همراه با CONTROLER CRT
379
ميكروكامپيوتر همراه با CONTROLLER CRT
380
ميكروكپسول‌هاي پوسته هسته رزين ملامين و بررسي توزيع اندازه ذرات و ويژگي هاي رنگ سنجي آنها جهت كاربرد در جوهرهاي ترموكروميك
381
ميكروكپسولاسيون در صنايع غذايي
382
ميكروكپسوله سازي آهن-غني سازي آرد غلات
383
ميكروكپسوله سازي پربايوتيك باكتري ها با استفاده از پليمرهاي زيستي
384
ميكروكپسوله سازي در صنايع غذايي ـ توليد نشاسته ليپوفيلك در ساخت ماده ديواره اي احاطه كننده اسانس پرتقال (جايگزين صمغ عربي )
385
ميكروكپسوله سازي درصنايع غذايي ﴿مطالعه امولسيون روغن درآب،احاطه سازي وانيلين توسط صمغ عربي ،نشاسته اصلاح شده و پروتيين سويا
386
ميكروكپسوله كردن باكتري‌هاي اسيد لاكتيك با استفاده از تركيب آلژينات/ كيتوزان/ صمغ دانه‌ي ريحان براي افزايش ميزان زنده ماني باكتريها تحت شرايط نگهداري و شرايط شبيه سازي شده ي معده و روده انسان
387
ميكروكپسوله كردن كود شيميايي در هيدروژل پليمري
388
ميكروكنترلر 80C196KB
389
ميكروكنترلر 80C196KB
390
ميكروكنترلرهاي پيك ﴿پي آي سي﴾
391
ميكروكنتروروربات مسيرياب
392
ميكروماشين كاري سطوح استيل و تيتانيوم با ليزرهاي پالسي
393
ميكرونيدل ها جهت دارورساني بدون درد
394
ميكسرهاي استوانه اي و تعيين بهترين شرايط اختلاط پودر
395
ميل به تميز شدن پنبه و برخي از عوامل فيزيكي موثر بر آن
396
ميلوم مولتيپل در استان گيلان ، يك مطالعه Series Case در پرونده بيماران مراجعه كننده به مراكز پاتولوژي و انكولوژي استان گيلان در سالهاي 1379 لغايت 1383
397
مين سبك ضدنفر
398
مين ضد نفر پرتابه اي
399
مين ضد نفرات - ضد تانك
400
مينا بر پايه آلومينيوم - ساخت و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي، سرد كردن بروش غير مستقيم با سرد كردن غلتكي
401
مينا كاري آلومينيوم وبررسي تأثير تركيب شيميايي بر چسبندگي و ديگر خواص آن
402
مينا كاري در هفتاد سال ﴿1370 - 1300﴾ خورشيدي
403
ميناكاري در هفتاد سال (1370-1300) خورشيدي
404
ميناكاري در هفتاد سال (1370-1300)خورشيدي
405
مينرال شيمي، پتروژنز و محيط تكتونوماگمايي توده گرانيتوئيدي سهيل پاكوه (شمال نائين)
406
مينه سازي مجموعه داده آزمون مبتني بر پوشش مسير
407
مينوي كودك ( پارك فرهنگي كودك)
408
ميني روبات رهياب نور
409
ميني ماليسم در سينما : ويژگي ها و فرم با تاكيد بر سهراب شهيد ثالث و اندي وارهول
410
مينيمم سازي پتانسيل قاب فوشن
411
مينيمم سازي خمش سوزن در درمان‌هاي زيرپوستي
412
مينيمم سازي يك تابع هدف خطي با محدوديتهاي معادلات رابطه فازي با دو عملگر تركيبي ماكزيمم-ضرب و ماكزيمم-ميانگين
413
مينيمم سيستم 8085
414
مينيمم سيستم با پردازشگر 6502
415
مينيمم فاصله همينگ متوسط كدهاي باينري با وزن ثابت
416
مينيمم فاصله و كمر گراف در كدهاي خطي و كدهاي LDPC
417
مينيمم كردن جريان هزينه نوع دو نوع محموله بوسيله دو نوع وسيله حمل ﴿ تابع هدف غير خطي ،جواب عدد صحيح﴾
418
مينيمم كردن نرم ماتريس پس خورد حالت
419
مينيمم هاي قوي موضعي روي خمينه هاي ريماني
420
ميهمان روشنايي : بررسي اجمالي ويژگي هاي داستانهاي قرآني
421
ميهمان سراي دهكده تفريحي چادگان اصفهان
422
ميهن پرستي و تجليلات آن در سروده هاي عارف قزويني ميرزاده عشقي فرخي يزدي و ابو القاسم لاهوتي
بازگشت